P. 1
Boris Guljas-Matematicka Analiza 1 2

Boris Guljas-Matematicka Analiza 1 2

|Views: 933|Likes:
Published by Marko Slunjski

More info:

Published by: Marko Slunjski on Sep 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Sections

 • Skupovi i funkcije
 • 1.1 Skupovi
 • 1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu
 • 1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija
 • 1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav
 • 1.2 Funkcije
 • 1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa
 • 1.2.2 Linearne funkcije
 • 1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost
 • 1.2.4 Kvadratna funkcija
 • 1.2.5 Razlomljene linearne funkcije
 • 1.2.6 Polinomi
 • 1.2.7 Racionalne funkcije
 • 1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija
 • 1.2.9 Korijeni
 • 1.2.11 Hiperbolne i area funkcije
 • 1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije
 • 1.3.1 Aksiomi polja R
 • 1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost
 • 1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.)
 • 1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost
 • 2.1 Niz i podniz
 • 2.2 Limes niza u R
 • 2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 45
 • 2.3 Operacije s konvergentnim nizovima
 • 2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova
 • 2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.)
 • 2.4 Limes superior i limes inferior
 • 2.5 Cauchyjev niz
 • 2.6 Polje C, nizovi u C
 • 2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C
 • 2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C
 • 2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C
 • Limes funkcije i neprekidnost
 • 3.1 Limes funkcije
 • 3.1.1 Limes u R
 • 3.1.2 Jednostrani limes u R
 • 3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki
 • 3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama
 • 3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R
 • 3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija
 • 3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu
 • 3.3 Neprekidnost i monotonost, neprekidnost
 • 3.4. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81
 • 3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije
 • 3.5 Otvoreni skupovi u R
 • 4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93
 • 4.3 Derivacije elementarnih funkcija
 • 4.3.1 Potencije i korijeni
 • 4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije
 • 4.3.3 Eksponencijalna funkcija
 • 4.3.4 Hiperbolne i area funkcije
 • 4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 99
 • 4.5 Monotonost i derivacija funkcije
 • 4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg
 • 4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija
 • 4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije
 • 4.6.4 L’Hospitalovo pravilo
 • 4.7 Svojstva konveksnih funkcija
 • 4.8 Primjene derivacije
 • 4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom
 • 4.8.2 Newtonova metoda
 • Riemannov integral
 • 5.1 Problem povrˇsine i rada sile
 • 5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih
 • 5.5 Primitivna funkcija
 • 5.6 Metode integriranja
 • 5.6.1 Direktna integracija
 • 5.6.2 Integracija racionalnih funkcija
 • 5.7 Primjene
 • 5.7.1 Volumen rotacionog tijela
 • 5.7.2 Duljina ravninske krivulje
 • 5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe
 • 5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje
 • 5.8 Nepravi integral
 • 5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala
 • 6.1 Definicija reda
 • 6.2 Definicija konvergencije reda
 • 6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konver-
 • 6.5 Produkt redova
 • 6.6 Redovi potencija
 • 6.7 Taylorovi redovi
 • 6.8 Fourierovi redovi
 • 6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara
 • Algebra izjava
 • A.1 Izjave i veznici
 • A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori
 • Elementarna teorija skupova
 • B.1 Skupovi i operacije sa skupovima
 • B.2 Inkluzija i prazan skup
 • B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja
 • B.4 Univerzalni skup i komplement

MATEMATI

ˇ
CKA ANALIZA
I & II
Boris Guljaˇs
predavanja
Zagreb, 1.9.2007.
Uvod
Matematiˇcka analiza I. & II. su standardni jednosemestralni kolegiji koji se
predaju na prvoj godini studija matematike na PMF-Matematiˇckom odjelu
Sveuˇciliˇsta u Zagrebu. Gradivo tih kolegija izlaˇze se sa satnicom od tri sata
predavanja i tri ili ˇcetiri sata vjeˇzbi tjedno u prvom i drugom semestru studija.
Program kolegija obuhva´ca osnovna znanja o funkcijama realne varijable, od
definicija osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije,
neprekidnosti funkcije, do diferencijalnog i integralnog raˇcuna.
Izlaganje gradiva podijeljeno je na ˇsest poglavlja, od kojih se prva tri po-
glavlja izlaˇzu u prvom semestru, a posljednja tri u drugom semestru studija.
Ukljuˇcena su i dva dodatka koja omogu´cuju snalaˇzenje u jeziku matematiˇcke
logike i jeziku skupova koji se koriste u izlaganju.
U prvom poglavlju obraduju se osnovni pojmovi o skupovima i funkcija-
ma, na naˇcin da se paˇznja posveˇcuje konkretnim skupovima prirodnih, cijelih,
racionalnih i realnih brojeva. Prvo se intuitivno i heuristiˇcki opisuju svoj-
stva tih skupova, da bi u nastavku dali aksiomatiku skupa realnih brojeva.
Pojam funkcije se uvodi kroz ponavljanje poznatih pojmova iz srednje ˇskole,
a zatim se kroz uvodenje operacije kompozicije i pojma inverzne funkcije,
formalno definiraju arcus i area funkcije. Kod definiranja pojmova infimuma
i supremuma skupa, upoznajemo studente s strogim matematiˇckim naˇcinom
formuliranja tih pojmova pomo´cu logiˇckih veznika i kvantifikatora. Takoder
se upoznaju s naˇcinom kako razlikovati veliˇcinu beskonaˇcnih skupova kroz
pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa.
Drugo poglavlje je posve´ceno nizovima realnih brojeva i njihovoj konver-
genciji. Naroˇcito se inzistira na pojmu konvergencije niza, jer to je prvi oz-
biljni susret s pojmom koji zahtijeva shva´canje beskonaˇcnog matematiˇckog
procesa. Posebno se inzistira na razumijevanju Cauchyjeve definicije limesa
niza. Na kraju se uvodi skup kompleksnih brojeva i konvergencija nizova u
njemu, te odnos s konvergencijom komponentnih realnih nizova.
U tre´cem poglavlju obraduje se limes funkcije i neprekidnost funkcije, s
tim da se ti pojmovi uvode pomo´cu nizova, ali se dokazuju i koriste Cau-
chyjeve varijante tih pojmova. Pokazuje se veza neprekidnosti i monotonosti
iii
iv
funkcije, te se dokazuje neprekidnost svih elementarnih funkcija.
Drugi semestar poˇcinje s ˇcetvrtim poglavljem o diferencijalnom raˇcunu i
teorijski i praktiˇcki relevantnim pojmovima u vezi s derivacijom. Posebno,
dokazuju se teoremi srednje vrijednosti i primjenjuju na probleme istraˇzivanja
toka funkcije. Takoder pokazujemo neke primjene u numeriˇckoj matematici.
Pojam integrabilnosti u Riemannovom smislu uvodi se u petom poglav-
lju. Tu dokazujemo integrabilnost elementarnih funkcija pomo´cu njihove
neprekidnosti ili monotonosti po dijelovima. Takoder se definira primitivna
funkcija i daju se osnovne tehnike integralnog raˇcuna. Obraduju se primjene
na nalaˇzenje povrˇsina likova i volumena tijela, kao i zakrivljenost ravninskih
krivulja.
Posljednje ˇsesto poglavlje je posve´ceno redovima brojeva i redovima funk-
cija. Prouˇcava se apsolutna konvergencija redova i dokazuju se dovoljni uvjeti
za konvergenciju redova. Od redova funkcija poseban naglasak je na redovi-
ma potencija. Specijalno se promatraju Taylorovi redovi osnovnih funkcija.
Takoder se ukratko obraduju i osnovne ˇcinjenice o Fourierovim redovima
periodiˇckih funkcija.
Dodaci A i B su uvrˇsteni zato da studentima budu na raspolaganju os-
novna znanja iz matematiˇcke logike i elementarne teorije skupova potrebna
za svladavanje ovog kolegija.
OBAVEZNA LITERATURA:
1. S. Kurepa, Matematiˇcka analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Teh-
niˇcka knjiga, Zagreb, 1984.
2. S. Kurepa, Matematiˇcka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehniˇcka
knjiga, Zagreb, 1984.
DOPUNSKA LITERATURA:
1. M. H. Protter, C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer
Verlag, 1991.
Boris Guljaˇs
Sadrˇzaj
Uvod iii
1 Skupovi i funkcije 1
1.1 Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Skupovi N, Z, Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav . . . . . . . . . 8
1.2 Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa . . . . . . . 10
1.2.2 Linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost . . . . . . . . . . . . 12
1.2.4 Kvadratna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.5 Razlomljene linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.6 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.7 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija . . . . . . . . . 16
1.2.9 Korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska funkcija,
op´ca potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.11 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije . . . . . . . . . . . . 24
1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum, potpunost . . . . . . . 28
1.3.1 Aksiomi polja R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost . . . . . . . . . 31
1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.) . . . . . . . . . . . 35
1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost . . . . . . . . . . . . . . . 36
2 Nizovi 41
2.1 Niz i podniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.2 Limes niza u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
v
vi SADR
ˇ
ZAJ
2.3 Operacije s konvergentnim nizovima . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.) . . . . . . . . . . . 50
2.4 Limes superior i limes inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.5 Cauchyjev niz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.6 Polje C, nizovi u C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C . . . . . . . . . . . . . . 56
2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3 Limes i neprekidnost funkcije 61
3.1 Limes funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.1.1 Limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.1.2 Jednostrani limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama . . . . . . . . . . 71
3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R . . . . . . 72
3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija . . . . . . . . . 73
3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu . . . . . . . . . . . 74
3.3 Neprekidnost i monotonost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.3.1 Neprekidnost korijena, logaritamske, area i arcus funkcija 78
3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.5 Otvoreni skupovi u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4 Derivacija 85
4.1 Motivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.2 Diferencijabilnost i operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3 Derivacije elementarnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.1 Potencije i korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije . . . . . . . . . . . . 93
4.3.3 Eksponencijalna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3.4 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.4 Teoremi srednje vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.5 Monotonost i derivacija funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.6 Taylorov teorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg reda . . 103
4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija . . . . . . . . . . . . . . 105
4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije . . . . . . . 109
4.6.4 L’Hospitalovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.7 Svojstva konveksnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.8 Primjene derivacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
SADR
ˇ
ZAJ vii
4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom . . . . . . . . . . . 114
4.8.2 Newtonova metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5 Riemannov integral 121
5.1 Problem povrˇsine i rada sile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2 Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.3 Osnovna svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija . . . . . . . . 130
5.5 Primitivna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.6 Metode integriranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6.1 Direktna integracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.6.2 Integracija racionalnih funkcija . . . . . . . . . . . . . 142
5.7 Primjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.1 Volumen rotacionog tijela . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.2 Duljina ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . 146
5.8 Nepravi integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala . . . . . . . . 150
6 Redovi 153
6.1 Definicija reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.2 Definicija konvergencije reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konvergencija . . . . . . . . . 158
6.4 Uvjeti za konvergenciju reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.5 Produkt redova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.6 Redovi potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.7 Taylorovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.8 Fourierovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
6.9 Uniformna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara . . . . . . . . . . . . . . . . 182
A Algebra izjava 185
A.1 Izjave i veznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
B Elementarna teorija skupova 189
B.1 Skupovi i operacije sa skupovima . . . . . . . . . . . . . . . . 189
B.2 Inkluzija i prazan skup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja . . . . . . . . . . . . . . . 192
B.4 Univerzalni skup i komplement . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
viii SADR
ˇ
ZAJ
B.5 Kartezijev produkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
B.6 Relacije i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Index 197
Poglavlje 1
Skupovi i funkcije
1.1 Skupovi
Pojmovi skup i element ili ˇclan skupa predstavljaju osnovne ili primitivne
pojmove koji se ne definiraju. Intuitivno, pojam skupa predstavlja cjelinu
koju ˇcine elementi ili ˇclanovi tog skupa. Za pisanje ˇcinjenice da je a element
skupa A koristimo oznaku a ∈ A, a da a nije element skupa A koristimo
oznaku a ,∈ A.
Na primjer, postoji skup ˇciji ˇclanovi su svi primitivni brojevi manji od
10. To je skup od ˇcetiri elementa: 2, 3, 5 i 7. Taj skup moˇzemo oznaˇciti
nabrajaju´ci ˇclanove unutar vitiˇcastih zagrada: ¦2, 3, 5, 7¦. Nazovimo ga s A.
Neka je B skup svih rjeˇsenja polinomijalne jednadˇzbe x
4
− 17x
3
+ 101x
2

247x + 210 = 0. Moˇzemo provjeriti da skup B ima toˇcno ista ˇcetiri ˇclana 2,
3, 5 i 7. Iz tog razloga skupovi A i B su identiˇcni, tj. A = B.
Skup koji nema niti jednog ˇclana zovemo prazan skup i oznaˇcavamo s ∅.
Kaˇzemo da je skup A podskup skupa B i piˇsemo A ⊆ B, ako je svaki ele-
ment t ∈ A ujedno i element skupa B, tj. ∀t, (t ∈ A) ⇒(t ∈ B). Posljednja
izjava je napisana pomo´cu logiˇckih znakova i glasi: ”za svaki t, t element od
A povlaˇci (slijedi) t element od B”. Znak ∀ (za svaki) je logiˇcki kvantifikator
(univerzalni kvantifikator), i on opisuje opseg izjave koja iza njega slijedi.
Znak ⇒ je logiˇcki veznik koji zovemo implikacija. On povezuje dvije izjave i
ˇcitamo ga ”slijedi, povlaˇci, ako - onda”. Drug logiˇcki kvantifikator je ∃, kvan-
tifikator egzistencije ili postojanja. Npr. izjava ∃a(a ∈ A), ”postoji element a
koji je u skupu A”, kazuje da skup A ima barem jedan ˇclan, tj. A ,= ∅. Pored
navedenih kvantifikatora koristimo joˇs slijede´ce veznike ili logiˇcke operacije:
∧, & (konjunkcija) koji odgovara jeziˇcnom vezniku ”i”, ∨ (disjunkcija)je vez-
nik ”ili”, a ⇔ (ekvivalencija) ˇcitamo ”ako i samo ako”, ”onda i samo onda”
i sliˇcno. Navedeni veznici odgovaraju pojedinim operacijama sa skupovima.
1
2 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Operacija presjek skupova A i B u oznaci A∩B odgovara vezniku ”i”, a njen
rezultat je skup koji sadrˇzi one i samo one ˇclanove koji su ˇclanovi skupa A i
skupa B, tj. ∀t (t ∈ A∩ B) ⇔((t ∈ A) ∧ (t ∈ B)). Operacija unija skupova
A i B u oznaci A ∪ B odgovara vezniku ”ili”, a njen rezultat je skup koji
sadrˇzi one i samo one ˇclanove koji su ˇclanovi skupa A ili skupa B, tj. ∀t
(t ∈ A∪B) ⇔((t ∈ A) ∨(t ∈ B)). Ako veznik ⇔povezuje dvije izjave, onda
su one jednako vrijedne, obje su istinite ili su obje laˇzne.
Osnovna znanja o logiˇckim izjavama i skupovima potrebna u daljnjim
razmatranjima obradena su u Dodatku A (str. 185.) i B (str. 189.). Sada
´cemo se posvetiti konkretnim skupovima kojima ´cemo se baviti u ovom kursu.
1.1.1 Skupovi N, Z, Q
U naˇsim razmatranjima posebno vaˇznu ulogu igraju skupovi koji nemaju
samo konaˇcno mnogo ˇclanova. Takav je skup prirodnih brojeva ko-
jeg oznaˇcavamo s N, a njegovi ˇclanovi su prirodni brojevi 1, 2, 3, . . ., tj.
N = ¦1, 2, 3, . . .¦. Na skupu N moˇzemo usporedivati brojeve, tj. za sva-
ka dva razliˇcita prirodna broja znamo koji je manji a koji je ve´ci, tj. koji
je prije kojega u prirodnom poretku. Zapravo, za svaki prirodni broj znamo
koji broj dolazi nakon njega, tj. tko mu je sljedbenik. Ako krenemo od prvog
prirodnog broja, kojeg oznaˇcavamo s 1, i od svakog broja predemo na nje-
govog sljedbenika, pro´ci ´cemo svim prirodnim brojevima. Sada smo upravo
opisali svojstva koja ˇcine Peanove
1
aksiome skupa N:
1. Postoji prvi element u skupu N i oznaˇcavamo ga s 1, tj. 1 ∈ N. To je
jedini element koji nije sljedbenik nekog prirodnog broja.
2. Svaki prirodni broj ima sljedbenika, tj. ∀n ∈ N, ∃s(n) ∈ N.
3. Vrijedi aksiom matematiˇcke indukcije:
Neka je S ⊆ N takav da vrijedi:
1) 1 ∈ S,
2) ∀n ∈ N, (n ∈ S) ⇒(s(n) ∈ S).
Tada je S = N.
Svaki skup za kojeg vrijede Peanovi aksiomi poistovje´cujemo sa skupom
prirodnih brojeva. Naravno, postoje razliˇcite realizacije skupa N. Naprimjer,
1
Giuseppe Peano (Cuneo [Piemonte], 27. kolovoz 1858. – Turin, 20. travanj 1932.)
talijanski matematiˇcar
1.1. SKUPOVI 3
jednu moˇzemo sagraditi od praznog skupa: N = ¦∅, ¦∅¦, ¦¦∅¦¦, ¦¦¦∅¦¦¦, . . .¦,
gdje je sljedbenik definiran sa s(a) = ¦a¦, ∀a ∈ N.
Pomo´cu funkcije sljedbenik moˇzemo na N definirati binarnu operaciju
zbrajanja. Za n ∈ N stavimo s(n) = n + 1. Sada stavimo
∀ n, m ∈ N, n + m = s(s(s(. . . s
. ¸¸ .
m
(n) . . .))) = s
[m]
(n).
Lako se provjeri da je ta operacija asocijativna (∀ n, m, k ∈ N), n+(m+k) =
(n + m) + k, i komutativna (∀ n, m ∈ N), n + m = m + n. Osim operacije
zbrajanja, na N moˇzemo definirati relaciju strogog uredaja < tako da kaˇzemo
∀n ∈ N, n < s(n), tj. imamo 1 < 2 < 3 < < n < n + 1 < .
Takoder, odmah imamo i uredaj ≤ ako stavimo
(n ≤ m)
def
⇔ ((n < m) ∨ (n = m)).
Taj uredaj je linearan ili jednostavan, tj. za svaka dva razliˇcita prirodna
broja jedan je manji od drugoga, tj. oni su usporedivi.
Kaˇzemo da je uredaj na skupu N dobar uredaj jer ima svojstvo da svaki
neprazan podskup skupa N ima prvi (najmanji) element.
Dakle, na N imamo zadanu algebarsku strukturu i uredaj. Pitanje je
sada koliko nam je ta struktura korisna i dostatna. Ve´c u prvim godinama
ˇskolovanja iz matematike uˇci se kako razne probleme matematiˇcki formu-
lirati i potom rjeˇsavati. Ve´c najjednostavniji problemi vode na rjeˇsavanje
jednadˇzbe oblika a +x = b, gdje su a, b ∈ N. Moˇzemo li tu jednadˇzbu rijeˇsiti
u skupu N za svaki izbor brojeva a, b ∈ N? Naravno, odgovor je negativan
ve´c za izbor a = b = 1. Naime, u skupu N ne postoji broj x sa svojstvom da
je x+1 = 1. To slijedi iz 1. Peanovog aksioma. Kada bi takav broj postojao,
onda je iz definicije zbrajanja jasno da bi vrijedilo ∀n ∈ N, x + n = n.
ˇ
Sto
moˇzemo sada uˇciniti? Uobiˇcajen postupak kod rjeˇsavanja sliˇcnih algebar-
skih problema je da proˇsirimo (ako je mogu´ce) skup tako da u tom ve´cem
skupu naˇsa jednadˇzba ima rjeˇsenje. Dodajmo, dakle, skupu N element koji
oznaˇcavamo s 0 i stavimo ga ispred jedinice jer vrijedi 0+1 = 1, tj. 1 = s(0).
To je tzv. neutralni element za zbrajanje ili nula, jer pri zbrajanju s 0 svi ele-
menti ostaju nepromijenjeni. Odmah je jasno da niti u skupu ¦0¦ ∪N nismo
u mogu´cnosti rijeˇsiti naˇsu jednadˇzbu za bilo koji izbor brojeva a, b ∈ ¦0¦∪N.
Naime, za bilo koji n ∈ N jednadˇzba n+x = 0 nema rjeˇsenje u ¦0¦∪N.Takav
x zovemo suprotnim element od n i oznaˇcavamo s −n. Dobro, dodajmo sada
skupu suprotne elemente za sve n ∈ N i poredajmo ih u obratnom poretku
od njihovih originala, tj. (n, m ∈ N) ((n < m) ⇒ (−m < −n)). Tako smo
4 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
doˇsli do skupa
Z = ¦. . . , −n, . . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . . , n, . . .¦ = −N ∪ ¦0¦ ∪ N
kojeg nazivamo skupom cijelih brojeva. Na ˇcitav skup Z moˇzemo takoder
proˇsiriti i operaciju zbrajanja. Za −m, −n ∈ −N stavimo −n + −m =
−(n + m). Za −m ∈ −N, n ∈ N promatramo dva sluˇcaja. Ako je (n ≥
m) ⇒ ∃ k ∈ ¦0¦ ∪ N, n = m + k, pa stavljamo −m + n = k, a u sluˇcaju
(m ≥ n) ⇒∃ k ∈ ¦0¦ ∪ N, m = n + k, pa stavljamo −m + n = −k. Skup Z
sa operacijom + je algebarska struktura sa svojstvima:
1. ∀ a, b, c ∈ Z, a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost).
2. ∃ 0 ∈ Z, ∀ a ∈ Z, 0 +a = a + 0 = a (neutralni element).
3. ∀ a ∈ Z, ∃ −a ∈ Z, a +−a = −a + a = 0 (suprotni elementi).
4. ∀ a, b ∈ Z, a + b = b + a (komutativnost).
Strukturu (Z, +) koja zadovoljava svojstva 1., 2. i 3. zovemo grupa, ako
joˇs vrijedi i svojstvo 4., zovemo je komutativna (Abelova
1
) grupa. To je
osnovna algebarska struktura u kojoj je uvijek rjeˇsiva jednadˇzba a + x = b.
Na skupu N moˇzemo definirati i drugu binarnu operaciju koju nazivamo
mnoˇzenje ako za ∀ n, m ∈ N stavimo n m = n + n + + n
. ¸¸ .
m
. Tu operaciju
moˇzemo lako proˇsiriti i na skup Z stavljaju´ci za −n, −m ∈ −N, (−n)(−m) =
n m, a za −m ∈ −N, n ∈ N, n (−m) = −(n m). Lako se pokaˇze da je i
ta operacija asocijativna, komutativna i u skupu Z postoji neutralni element
za mnoˇzenje 1, tj. ∀ n ∈ Z, n 1 = 1 n = n. Promatrajmo sada rjeˇsivost
jednadˇzbe a x = b za a, b ∈ Z. Ve´c za a = n ∈ N i b = 1 ta jednadˇzba nema
rjeˇsenje u Z. Broj x za koji vrijedi nx = 1 nazivamo reciproˇcni element od
n ili inverz od n za operaciju mnoˇzenje i oznaˇcavamo s n
−1
=
1
n
. Ako sada
proˇsirimo skup Z sa svim mogu´cim rjeˇsenjima jednadˇzbe nx = m, gdje je
n ∈ N i m ∈ Z dobivamo skup
Q = ¦
m
n
; n ∈ N, m ∈ Z¦
koji zovemo skupom racionalnih brojeva. Napominjemo da je prikaz
racionalnog broja u obliku
m
n
jedinstven ako su brojevi m i n relativno prosti,
tj. nemaju zajedniˇckog djelitelja razliˇcitog od 1 ili −1.
1
Niels Henrik Abel (Nedstrand, 5. kolovoz 1802. - Froland, 6. travanj 1829.) norveˇski
matematiˇcar
1.1. SKUPOVI 5
Operaciju mnoˇzenje na skupu Q definiramo tako da za

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n

m

n

=
mm
nn

∈ Q.
Skup racionalnih brojeva bez nule, s operacijom mnoˇzenja (Q, ) je takoder
komutativna grupa. Nula nema reciproˇcnog elementa, tj. s nulom nije mo-
gu´ce dijeliti.
Operaciju zbrajanje je mogu´ce proˇsiriti sa skupa Z na skup Q na slijede´ci
naˇcin:

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n
+
m

n

=
mn

+ m

n
nn

∈ Q.
Medutim, operacije zbrajanja i mnoˇzenja su povezane svojstvom distribu-
tivnosti mnoˇzenja prema zbrajanju, tj. ∀ n, m, k ∈ Q, n(m + k) = nm+ nk.
Struktura (Q, +, ) s gore navedenim svojstvima naziva se polje.
Uredaj sa skupa Z moˇzemo jednostavno proˇsiriti na skup Q tako da

m
n
,
m

n

∈ Q, stavimo
m
n

m

n

⇔ mn

≤ m

n. Ta relacija ima slijede´ca
svojstva:
1. ∀ a ∈ Q, (a ≤ a), (refleksivnost).
2. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ∧ (b ≤ a) ⇒(a = b), (antisimetriˇcnost).
3. ∀ a, b, c ∈ Q, (a ≤ b) ∧ (b ≤ c) ⇒(a ≤ c), (tranzitivnost).
4. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ∨ (b ≤ a), (linearnost ili totalnost).
Ako uredaj zadovoljava samo svojstva 1., 2. i 3. zovemo ga parcijalni
uredaj.
Taj uredaj je u suglasju s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja. Vrijedi
1. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ⇒(∀c ∈ Q (a + c ≤ b + c)).
2. ∀ a, b ∈ Q, (a ≤ b) ⇒(∀c ≥ 0 (ac ≤ bc)).
2.’ ∀ a, b ∈ Q, ((a ≥ 0) ∧ (b ≥ 0)) ⇒(ab ≥ 0).
Primjer 1.1. Relacija inkluzije je parcijalni uredaj na partitivnom skupu
T(U) nekog skupa U. Vrijedi
1. ∀ A ⊆ U, (A ⊆ A),
2. ∀ A, B ⊆ U, (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒(A = B),
3. ∀ A, B, C ⊆ U, (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒(A ⊆ C).
Taj uredaj nije linearan, npr. disjunktni skupovi nisu usporedivi.
6 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu
Skup cijelih brojeva prikazujemo na pravcu tako da izaberemo ˇcvrstu toˇcku
za ishodiˇste i njoj pridruˇzimo cijeli broj 0. Zatim izaberemo jediniˇcnu duˇzinu
i nanosimo ju uzastopno na desnu stranu za pozitivne i na lijevu stranu za
negativne cijele brojeve, kao ˇsto je prikazano na slijede´coj slici.
0 1 2 3 1 2 3
Da bismo prikazali racionalni broj
m
n
,
0 < m < n, na pravcu posluˇzimo se
Talesovim teoremom o sliˇcnim trokuti-
ma. Kao ˇsto se vidi na slici desno, prvo
na pomo´cnom pravcu nanesemo n jed-
nakih duˇzina, a zatim odredimo traˇzeni
broj. Na taj naˇcin je jasno da je ravna-
lom i ˇsestarom mogu´ce na pravcu kons-
truirati svaki racionalan broj.
0
1
1
2
m
n
1

n
m

n
Skup racionalnih brojeva Q je gust u
sebi, tj. ∀ q
1
, q
2
∈ Q, q
1
< q
2
, ∃ q ∈ Q,
q
1
< q < q
2
. Naravno, to je ispunjeno
ve´c za q =
q
1
+ q
2
2
. Prirodno pitanje
je da li su na taj naˇcin dobivene sve
toˇcke na pravcu, tj. da li svaka toˇcka
na pravcu predstavlja neki racionalan
broj. Konstruirajmo toˇcku koja je od 0
udaljena za duljinu dijagonale kvadra-
ta sa stranicama duljine 1. Iz Pitagori-
nog pouˇcka slijedi da ta toˇcka odgovara
broju ˇciji kvadrat je jednak 2, tj. bro-
ju

2. Dokaˇzimo da

2 ,∈ Q. Metoda
kojom dokazujemo tu tvrdnju vrlo je
ˇcesta u dokazivanju razliˇcitih matema-
tiˇckih tvrdnji. Jedini naˇcin da logiˇcki
toˇcnim
0 1
1
_
2
zakljuˇcivanjem dobijemo neistinitu tvrdnju je da je polazna pretpostavka ne-
istinita.
Dakle, pretpostavimo da vrijedi

2 ∈ Q. Tada postoje relativno prosti
brojevi m, n ∈ N (nemaju zajedniˇckih faktora razliˇcitih od 1) takvi da je
1.1. SKUPOVI 7
m
n
=

2, odnosno
m
2
n
2
= 2, a odatle dobijemo m
2
= 2n
2
. Poˇsto je desna
strana posljednje jednakosti prirodan broj djeljiv s 2, tada je i m
2
djeljiv s
2. Tada je i m djeljiv s 2, tj. m = 2m
0
za neki m
0
∈ N. Naime, kada bi
bilo m = 2m
0
+ 1 slijedilo bi m
2
= 4m
2
0
+ 4m
0
+ 1. Sada imamo 4m
2
0
= 2n
2
,
odnosno 2m
2
0
= n
2
. Odatle pak zakljuˇcujemo da je i n = 2n
0
za neki n
0
∈ N.
Dakle, m = 2m
0
i n = 2n
0
, tj. dobili smo neistinu, odnosno kontradikciju s
pretpostavkom da su m i n relativno prosti.
Sada je jasno da sve toˇcke na pravcu ne predstavljaju racionalne brojeve,
ve´c ima (puno viˇse) toˇcaka koje ne predstavljaju racionalne nego tzv. ira-
cionalne brojeve. Sve te toˇcke zajedno predstavljaju skup realnih brojeva
koji oznaˇcavamo s R.
1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija
Broj oblika
±(a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
), (1.1)
gdje je n, a
0
∈ N i a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦, zovemo decimalnim brojem.
Svaki decimalni broj je iz Q, jer se moˇze napisati kao kvocijent cijeloga broja
i 10
n
. Obratno, svaki racionalni broj oblika
m
2
k
5
m
, gdje je m ∈ Z, k, n ∈ N,
je decimalan broj. Zato ˇsto smo navikli raˇcunati u decimalnom sustavu
(valjda zbog deset prsti na rukama) decimalni brojevi su nam neophodni u
svakodnevnom ˇzivotu. No tih brojeva ima manje od realnih brojeva, pa ima
smisla pitanje da li je mogu´ce svaki realan broj po volji toˇcno aproksimirati
pomo´cu decimalnih brojeva. Drugim rijeˇcima, da li je mogu´ce na´ci decimalan
broj koji se od zadanog realnog broja razlikuje za manje od unaprijed zadane
traˇzene toˇcnosti ε > 0.
Mi u ovom trenutku moˇzemo dati samo geometrijsku ideju dokaza te
ˇcinjenice. Neka je d > 0 realan broj koji se nalazi negdje desno od 0 na
brojevnom pravcu. Sada uzmimo jediniˇcnu duˇzinu i nanosimo je uzastopno
na desno. Nakon konaˇcno koraka broj d ´ce biti pokriven tom duˇzinom. Ta
geometrijska tvrdnja naziva se Arhimedov
1
aksiom. Na taj naˇcin smo naˇsli
prirodan broj a
0
+1 za koji je a
0
≤ d < a
0
+1. Podijelimo sada taj segment
na deset jednakih dijelova i toˇcka koja reprezentira broj d ´ce pasti u jedan od
njih, tj. postoji a
1
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ tako da je a
0
+
a
1
10
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
1
10
.
Sada taj segment duljine
1
10
podijelimo na deset jednakih dijelova i dobijemo
broj a
2
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ tako da je a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+
1
10
2
.
1
Arhimed (287. pne. – 212. pne.) grˇcki matematiˇcar, fiziˇcar i astronom
8 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Prethodni postupak ponavljamo n puta, gdje je
1
10
n
< ε. Tako smo doˇsli do
brojeva a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ ¦0, 1, 2, . . . , 9¦ za koje je
a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
≤ d < a
0
+
a
1
10
+
a
2
10
2
+ +
a
n
10
n
+
1
10
n
,
tj. naˇsli smo decimalan broj koji zadovoljava traˇzenu toˇcnost aproksimacije.
1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav
Uredeni par dva objekta a i b je ureden skup koji oznaˇcavamo s (a, b) i kod
kojeg je osim samih elemenata vaˇzno i na kojem se mjestu oni nalaze. Dva
uredena para (a, b) i (c, d) su jednaka, tj. (a, b) = (c, d), ako i samo ako je
a = c i b = d.
Kartezijev ili Dekartov
1
produkt dva skupa A i B je skup kojeg
oznaˇcavamo s A B, a sastoji se od svih uredenih parova (a, b), gdje je
a ∈ A i b ∈ B, tj. AB = ¦(a, b); a ∈ A, b ∈ B¦.
U toˇcki 1.1.2. smo pokazali kako se toˇcke skupova Q i R reprezentiraju
na brojevnom pravcu. Sada ´cemo sliˇcnu stvar uraditi u ravnini.
U ravnini nacrtamo dva okomita brojevna pravca
i njihovom sjeciˇstu pridruˇzimo broj 0 na jednom
i na drugom pravcu. Ta dva pravca zovemo ko-
ordinatne osi. Sada svakoj toˇcki ravnine moˇzemo
pridruˇziti par realnih brojeva koji se dobiju tako
da se nacrtaju pravci koji su paralelni sa koordi-
natnim osima. Svaki od njih na pravcu na koji je
okomit jednoznaˇcno u svom sjeciˇstu odreduje re-
alan broj koji to sjeciˇste predstavlja na koordinat-
noj osi. Tako smo svakoj toˇcki ravnine T pridruˇzili
uredeni par realnih brojeva (x
0
, y
0
) kojima je ta
toˇcka jednoznaˇcno odredena. Ravninu s okomitim
0 1 x
1
y
T(x
0
,y
0
)
x
0
y
0
koordinatnim osima zovemo Kartezijeva koordinatna ravnina i moˇzemo
je poistovjetiti sa skupom R R = R
2
= ¦(x, y); x, y ∈ R¦.
1.2 Funkcije
Jedan od najvaˇznijih pojmova u matematici je pojam funkcije. Sada ´cemo
navesti ne baˇs previˇse formalnu definiciju tog pojma.
1
Ren´e Descartes (Le Haje [danas Descartes], 31. oˇzujak 1596. – Stocholm [
ˇ
Svedska],
11. veljaˇce 1650.) francuski filozof i matematiˇcar
1.2. FUNKCIJE 9
Definicija 1.1. Neka su A i B bilo koja dva ne-
prazna skupa. Funkcija sa skupa A u skup B
je pridruˇzivanje elemenata skupa A elementima
skupa B, tako da je svakom elementu iz A pri-
druˇzen toˇcno jedan element iz B. Tada piˇsemo
f : A → B, s tim da skup T(f) = A zovemo
podruˇcje definicije ili domena funkcije f, skup
/(f) = B nazivamo podruˇcje vrijednosti ili ko-
domena funkcije f.
f A
B
Slika funkcije f je skup 1(f) = ¦f(x); x ∈ A¦ ⊆ B. Skup Γ(f) =
¦(x, f(x)); x ∈ T(f)¦ ⊆ A B je graf funkcije f.
Dvije funkcije f : A →B i f : C →D su jednake toˇcno onda kada vrijedi
A = T(f) = T(g) = C, B = /(f) = /(g) = D i ∀x ∈ A, f(x) = g(x).
Funkcija g je restrikcija ili suˇzenje funkcije f ako vrijedi T(g) ⊆ T(f)
i ∀x ∈ T(g), g(x) = f(x). Tada piˇsemo g = f[
T(g)
. Takoder se kaˇze i da je f
proˇsirenje od g.
U sluˇcaju kada je T(f) ⊆ R i /(f) ⊆ R,
onda je graf Γ(f) ⊂ R
2
, tj. moˇzemo ga nacr-
tati u Kartezijevoj ravnini. Domena se nalazi
na osi apscisa (x-osi), a kodomena je na osi
ordinata (y-osi). Svojstvo po kojem moˇzemo
razlikovati bilo koji podskup Kartezijeve rav-
nine od grafa funkcije je da u sluˇcaju grafa
funkcije, svaki pravac koji je paralelan s osi
ordinata sijeˇce graf funkcije u najviˇse jednoj
toˇcki. Na taj naˇcin za c ∈ T(f) postoji toˇcno
jedna toˇcka na grafu oblika (c, f(c)), a onda
je jedinstvena i toˇcka f(c) koja je pridruˇzena
toˇcki c. Toˇcku f(c) zovemo slikom toˇcke c, a
c zovemo originalom od f(c).
0 x
y
(f)
(c,f(c))
c
f(c)
10 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Na slici desno je primjer krivulje u Karte-
zijevoj ravnini koja nije graf funkcije. Pra-
vac paralelan s osi y koji prolazi kroz c sijeˇce
krivulju u tri toˇcke. Tako nije mogu´ce na
jedinstven naˇcin preko grafa pridruˇziti toˇcki
funkcijsku vrijednost f(c).
0 x
y
c
1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´cu grafa
Mnoga korisna svojstva realnih funkcija mogu se lako uoˇciti na grafu funkcije.
Definicija 1.2. Za funkciju f : I →R kaˇzemo da je:
1. rastu´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) ≤ f(x
2
)), (1.2)
2. strogo rastu´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) < f(x
2
)), (1.3)
0
raste
x
y
0
strogo raste
x
y
3. padaju´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) ≥ f(x
2
)), (1.4)
4. strogo padaju´ca na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) (x
1
< x
2
) ⇒(f(x
1
) > f(x
2
)). (1.5)
0
pada
x
y
0
strogo pada
x
y
Za takve funkcije kaˇzemo da su monotone, odnosno, strogo monotone.
1.2. FUNKCIJE 11
Definicija 1.3. Za funkciju f : ¸−a, a) →R
kaˇzemo da je:
1. parna na intervalu ¸−a, a) ⊆ R, ako
(∀x ∈ ¸−a, a)), f(−x) = f(x)), (1.6)
2. neparna na intervalu ¸−a, a) ⊆ R, ako
(∀x ∈ ¸−a, a)), f(−x) = −f(x)).
(1.7)
0
parna
x
y
0
neparna
x
y
1.2.2 Linearne funkcije
Ograniˇcimo se sada na funkcije koje se obraduju u srednjoj ˇskoli. To su prije
svega funkcije koje su zadane jednostavnim formulama.
Funkciju zadanu formulom y = f(x) = kx + l,
x ∈ R, zovemo linearnom funkcijom (to nije u
skladu s definicijom linearnosti u linearnoj alge-
bri). To je funkcija f : R → R ˇciji graf je pravac.
Broj k = tg α u formuli je koeficijent smjera, a
broj l je toˇcka na osi y u kojoj pravac sijeˇce os.
0 1
1
n
m
x
y
Α
Prisjetimo se nekoliko ˇcinjenica koje se uˇce o pravcima u srednjoj ˇskoli.
i. Jednadˇzba pravca koji prolazi toˇckom (x
0
, y
0
) ∈ R
2
i koji ima zadan
koeficijent smjera k je y = k(x −x
0
) + y
0
ii. Jednadˇzba pravca koji prolazi toˇckama (x
0
, y
0
), (x
1
, y
1
) ∈ R
2
, x
0
,= x
1
,
je y =
y
1
−y
0
x
1
−x
0
(x −x
0
) + y
0
.
iii. Segmentni oblik jednadˇzbe pravca je
x
m
+
y
n
= 1, gdje su m, n toˇcke u
kojima pravac sijeˇce osi x i y.
12 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost
Kada govorimo o aproksimaciji onda je vaˇzno zna-
ti kako se mjeri udaljenost medu objektima. U
sluˇcaju kada se radi o realnim brojevima tu vaˇznu
ulogu igra funkcija koju zovemo apsolutna vri-
jednost realnog broja definirana sa:
[x[ =
_
_
_
x ; x > 0
0 ; x = 0
−x ; x < 0
, (x ∈ R). (1.8)
0 1 x
1
y
Iz definicije funkcije za svaki a ∈ R slijedi nejednakost
−[a[ ≤ a ≤ [a[.
ˇ
Cesto je potrebno provjeriti nejednakost [x[ ≤ ε, gdje je ε ≥ 0 realan
broj. Ta nejednakost je ekvivalentna s dvije nejednakosti −ε ≤ x ≤ ε.
Za apsolutnu vrijednost imamo slijede´ce rezultate.
Teorem 1.1. 1. Apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva je manja ili
jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti pribrojnika, tj.
∀ a, b ∈ R, [a + b[ ≤ [a[ +[b[. (1.9)
2. Apsolutna vrijednost produkta realnih brojeva je jednaka produktu ap-
solutnih vrijednosti faktora, tj.
∀ a, b ∈ R, [a b[ = [a[ [b[. (1.10)
Dokaz: 1. Iz nejednakosti
−[a[ ≤ a ≤ [a[
−[b[ ≤ b ≤ [b[
zbrajanjem dobijemo
−([a[ +[b[) ≤ a + b ≤ [a[ +[b[
ˇsto daje (1.9).
2. Gledamo ˇcetiri sluˇcaja: i) a ≥ 0, b ≥ 0, ii) a ≥ 0, b ≤ 0, iii) a ≤ 0, b ≥ 0,
iv) a ≤ 0, b ≤ 0. U sluˇcaju i) je [a[ = a, [b[ = b pa je [a[[b[ = ab = [ab[. U
sluˇcaju ii) je ab ≤ 0 pa je [ab[ = −(ab) = a(−b) = [a[[b[, itd. Q.E.D.
1.2. FUNKCIJE 13
Nejednakost (1.9) moˇzemo poop´citi na sumu od konaˇcno realnih brojeva
a
1
, . . . , a
n
∈ R:
¸
¸
¸
¸
¸
n

k=1
a
k
¸
¸
¸
¸
¸

n

k=1
[a
k
[.
Zadatak 1.1. Dokazati prethodnu nejednakost matematiˇckom indukcijom.
Korolar 1.1. Za bilo koje a, b ∈ R vrijedi nejednakost
[[a[ −[b[[ ≤ [a −b[. (1.11)
Dokaz: Vrijedi
[a[ = [(a −b) + b[ ≤ [a −b[ +[b[ ⇒[a[ −[b[ ≤ [a −b[.
Zamjenom a sa b dobijemo
[b[ = [(b −a) + a[ ≤ [b −a[ +[a[ = [a −b[ +[a[ ⇒[b[ −[a[ ≤ [a −b[.
Dakle,
−[a −b[ ≤ [a[ −[b[ ≤ [a −b[,
odakle slijedi nejednakost (1.11). Q.E.D.
Ako a ∈ R aproksimiramo s a

∈ R onda je apsolutna greˇska jednaka
[a −a

[ a relativna greˇska je
[a −a

[
[a

[
.
U numeriˇckoj matematici se u praksi umjesto toˇcnih brojeva upotreblja-
vaju aproksimacije brojeva iz dosta ograniˇcenog skupa brojeva koje je mogu´ce
reprezentirati na raˇcunalu. Tako se zapravo raˇcuna s pogreˇsnim brojevima
i ta se greˇska stalno uveˇcava kod raˇcunskih operacija. Zato je od interesa
znati kako se pogreˇska ponaˇsa kod osnovnih operacija s brojevima, kako bi
bili u stanju procjenjivati i kontrolirati pogreˇsku u procesu raˇcunanja.
Teorem 1.2. Neka su a

, b

∈ R aproksimacije brojeva a, b ∈ R s toˇcnosti
ε
1
, ε
2
> 0, tj. [a −a

[ ≤ ε
1
i [b −b

[ ≤ ε
2
, onda je
[a + b −(a

+ b

)[ ≤ ε
1
+ ε
2
, (1.12)
[ab −a

b

[ ≤ ε
2
[a

[ + ε
1
[b

[ + ε
1
ε
2
. (1.13)
Dokaz: Vrijedi
[a + b −(a

+ b

)[ = [(a −a

) + (b −b

)[ ≤ [a −a

[ +[b −b

[ ≤ ε
1
+ ε
2
.
14 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Nadalje,
[ab −a

b

[ = [a

(b −b

) + (a −a

)b

+ (a −a

)(b −b

)[ ≤
≤ [a

|b −b

[ +[a −a

[[b

[ +[a −a

[[b −b

[ ≤ ε
2
[a

[ + ε
1
[b

[ + ε
1
ε
2
.
Q.E.D.
Iz teorema 1.2 moˇzemo zakljuˇciti da se pogreˇska zbrajanja ponaˇsa oˇcekivano,
tj. da ona nije ve´ca od zbroja pogreˇsaka pribrojnika. Nasuprot tome, po-
greˇska produkta nije manja od produkta pogreˇsaka faktora, ve´c tu bitan
utjecaj ima veliˇcine faktora pomnoˇzene s greˇskom kod svakog faktora. Dak-
le, da bismo smanjili pogreˇsku raˇcunanja, potrebno je u raˇcunanju izbjegavati
mnoˇzenje sa suviˇse velikim brojevima o ˇcemu se stvarno u praksi vodi briga.
1.2.4 Kvadratna funkcija
Funkciju zadanu formulom f(x) = ax
2
, x ∈
R, zovemo kvadratna funkcija. To je funk-
cija f : R → R ˇciji graf je parabola. Ako je
koeficijent a > 0 onda funkcija ima minimum
jednak 0 u toˇcki x
0
= 0, a u sluˇcaju a < 0 je
maksimum 0 za x
0
= 0. Toˇcku T = (0, 0) na
grafu zovemo tjeme parabole.
0
a1
a1
0a1
a0
Op´ca kvadratna funkcija je zadana formulom
f(x) = ax
2
+bx+c =. Ona se moˇze napisati
u obliku f(x) = a
_
x +
b
2a
_
2
+ c −
b
2
4a
. Oda-
tle je vidljivo da je tjeme te parabole u toˇcki
T = (−
b
2a
, −
D
4a
), gdje je broj D = b
2
− 4ac
diskriminanta kvadratne funkcije. Ako je
D < 0 onda kvadratna funkcija ne sijeˇce os
apscisa, tj. funkcija nema realne nultoˇcke.
Ako je D ≥ 0 onda funkcija ima nultoˇcke
x
1,2
=
−b ±

D
2a
.
0 x
y
T
1.2. FUNKCIJE 15
1.2.5 Razlomljene linearne funkcije
Razlomljena linearna funkcija je zadana for-
mulom f(x) =
ax + b
cx + d
, gdje su a, b, c, d ∈ R.
Prirodno podruˇcje definicije te funkcije je
skup T(f) = R¸¦−
d
c
¦, a slika je 1(f) = R¸
¦
a
c
¦, tj. f : R¸ ¦−
d
c
¦ →R¸ ¦
a
c
¦. Funkciju je
mogu´ce prikazati u obliku f(x) =
a
c
+
bc−ad
c
2
x +
d
c
,
odakle je vidljivo da je graf funkcije f mogu´ce
dobiti translacijom grafa istostrane hiperbo-
le h(x) =
α
x
, gdje je α =
bc−ad
c
2
. Potrebno je
ishodiˇste (0, 0) Kartezijevog sustava transla-
tirati u toˇcku (−
d
c
,
a
c
).
0
x
y
1.2.6 Polinomi
Polinom stupnja n ∈ N je funkcija zadana formulom P
n
(x) = a
0
+ a
1
x +
a
2
x
2
+ + a
n
x
n
, gdje su a
0
, a
1
, a
2
, . . . , a
n
∈ R i a
n
,= 0. Prirodno podruˇcje
definicije polinoma kao realne funkcije je skup R, tj. P
n
: R → R. Ako
je stupanj polinoma P
n
ve´ci ili jednak od stupnja polinoma Q
m
, onda je
P
n
(x) = P
n−m
(x)Q
m
(x)+R
p
(x), gdje je stupanj polinoma R
p
strogo manji od
stupnja divizora Q
m
, a stupanj od P
n−m
je razlika stupnjeva P
n
i Q
m
. Odatle
slijedi da za realnu nultoˇcku α polinoma P
n
vrijedi P
n
(x) = (x −α)P
n−1
(x).
Naime, po prethodnom vrijedi P
n
(x) = P
n−1
(x)(x −α) +r, gdje je ostatak r
polinom stupnja 0, tj. konstanta. Iz 0 = P
n
(α) = r slijedi tvrdnja.
Naravno, polinom s realnim koeficijentima moˇzemo shvatiti i kao polinom
P
n
: C → C. U tom sluˇcaju vrijedi P
n
(x) = P
n
(x), ∀x ∈ C. Ako je z ∈ C
nultoˇcka od P
n
, onda je i z nultoˇcka, tj. 0 = P
n
(z) = P
n
(z). Dakle, ako su
z, z nultoˇcke od P
n
, onda je on djeljiv s linearnim polinomima x −z i x −z
s koeficijentima u C, odnosno s kvadratnim polinomom x
2
−(z +z)x +zz =
x
2
− 2Re(z)x + [z[
2
s realnim koeficijentima. Svaki polinom nad C moˇze
rastaviti na produkt linearnih polinoma (”osnovni teorem algebre”). To ima
za posljedicu da se polinom s realnim koeficijentima moˇze faktorizirati u
obliku:
P
n
(x) = a
n
(x−x
1
)
k
1
(x−x
p
)
kp
(x
2
+b
1
x+c
1
)
l
1
(x
2
+b
m
x+c
m
)
lm
, (1.14)
gdje je n = k
1
+ + k
p
+ 2(l
1
+ + l
m
).
16 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.7 Racionalne funkcije
Racionalna funkcija zadana je formulom f(x) =
P(x)
Q(x)
, gdje su P, Q poli-
nomi nad R. Prirodno podruˇcje definicije racionalne funkcije skup R bez
nultoˇcaka nazivnika Q. Poˇsto je broj takvih nultoˇcaka manji ili jednak stup-
nju polinoma Q, to je domena T(f) = R ¸ ¦x
1
, , x
n
¦, gdje je Q(x
k
) = 0,
(k = 1, . . . , n). Racionalna funkcija je prava racionalna funkcija ako je
stupanj polinoma u brojniku manji od stupnja polinoma u nazivniku. Svaku
racionalnu funkciju je mogu´ce prikazati kao sumu polinoma i prave racional-
ne funkcije, tj.
P(x)
Q(x)
= P
1
(x) +
R(x)
Q(x)
, gdje je stupanj polinoma R strogo
manji od stupnja polinoma Q.
1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija
Prirodna operacija s funkcijama, koja ne ovisi o tome kakve su strukture
zadane na skupovima, je dana u slijede´coj definiciji.
Definicija 1.4. Neka su funkcije f : A → B i g : C → D. Ako je 1(f) ⊆
T(g), onda je formulom h(x) = g[f(x)], ∀x ∈ A, definirana funkcija h : A →
D. Tu funkciju nazivamo kompozicijom funkcija f i g, te koristimo oznaku
h = g ◦ f.
Kompozicija funkcija je asocijativna operacija.
Teorem 1.3. Neka su f,g,h tri funkcije. Ako su definirane kompozicije g ◦f,
h ◦ g, h ◦ (g ◦ f) (h ◦ g) ◦ f, onda vrijedi h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f.
Dokaz: Da bismo dokazali jednakost funkcija, prvo dokaˇzimo da su im do-
mene jednake. Naime, T((h◦g)◦f) = T(f) i T(h◦(g◦f)) = T(g◦f) = T(f).
Nadalje je /((h ◦ g) ◦ f) = /(h ◦ g) = /(h) i /(h ◦ (g ◦ f)) = /(h). Sada,
za pravila vrijedi ∀x ∈ T(f), [h ◦ (g ◦ f)](x) = h[(g ◦ f)(x)] = h¦g[f(x)]¦ =
(h ◦ g)[f(x)] = [(h ◦ g) ◦ f](x). Q.E.D.
Primjer 1.2. Kompozicija nije op´cenito komutativna operacija. To se lako
vidi na primjeru funkcija f, g : R → R, gdje je ∀x ∈ R, f(x) = 2x + 1 i
g(x) = x
2
+ 2. Oˇcito postoje funkcije g ◦ f, f ◦ g : R → R, ali (g ◦ f)(0) =
g[f(0)] = g(1) = 3 ,= (f ◦ g)(0) = f[g(0)] = f(2) = 5, tj. g ◦ f ,= f ◦ g.
Kao kod svake binarne operacije ima smisla pitanje o postojanju neutral-
nih elemenata za tu operaciju. Lako se provjeri da funkcija i
A
: A → A
definirana s ∀x ∈ A, i
A
(x) = x i funkcija i
B
: B → B definirana s ∀y ∈ B,
1.2. FUNKCIJE 17
i
B
(y) = y, imaju svojstvo ∀f : A → B, i
B
◦ f = f i f ◦ i
A
= f. Dakle,
i
A
je desni, a i
B
je lijevi neutralni element za operaciju ◦ i oni su op´cenito
razliˇciti.
Kada imamo lijevi i desni neutralni element za operaciju ◦, po analogiji s
operacijama zbrajanja i mnoˇzenje, ima smisla pitanje o postojanju inverznog
elementa za neku funkciju f : A →B.
Definicija 1.5. Neka je zadana funkcija f : A →B. Kaˇzemo da je funkcija
g : B →A inverzna funkcija od funkcije f ako vrijedi g◦f = i
A
i f ◦g = i
B
,
odnosno, ∀x ∈ A, g[f(x)] = x i ∀y ∈ B, f[g(y)] = y. Tada koristimo oznaku
g = f
−1
.
Graf Γ
f
−1 funkcije f
−1
simetriˇcan je grafu
Γ
f
funkcije f s obzirom na pravac y = x
koji raspolavlja 1. i 4. kvadrant Kartezijevog
koordinatnog sustava. Naime, vrijedi
Γ
f
−1 = ¦(y, f
−1
(y)); y ∈ T(f
−1
)¦ =
= ¦(f(x), x); x ∈ T(f)¦ = Γ
f
,
gdje je Γ
f
simetriˇcna slika grafa Γ
f
s obzirom
na pravac y = x.
(x,f(x))
(f(x),x)
0
1
1
x
y
(f)
(f
1
)
Jedinstvenu oznaku za inverznu funkciju f
−1
funkcije f moˇzemo koristiti
zato ˇsto je inverzna funkcija, ako postoji, jedinstvena. Naime kada bi pos-
tojale funkcije g
1
i g
2
koje ispunjavaju zahtjeve iz definicije 1.5, imali bismo
∀y ∈ B, g
1
(y) = g
1
¦f[g
2
(y)]¦ = (g
1
◦ f)[g
2
(y)] = g
2
(y), tj. g
1
= g
2
.
Prije nego odgovorimo na pitanje za koje funkcije postoji inverzna funk-
cija, definirajmo slijede´ce pojmove.
Definicija 1.6. Kaˇzemo da je funkcija f : A →B injekcija ako vrijedi
∀ x
1
, x
2
∈ A, ((x
1
,= x
2
) ⇒(f(x
1
) ,= f(x
2
))), (1.15)
ili ekvivalentno
∀ x
1
, x
2
∈ A, ((f(x
1
) = f(x
2
)) ⇒(x
1
= x
2
)). (1.16)
Dakle, kod funkcije koja je injektivna, razliˇciti elementi domene se pres-
likaju u razliˇcite slike. Kod funkcije koju nazivamo konstantnom funkcijom
situacija je potpuno razliˇcita. Tamo se svi elementi domene preslikaju u
jedan element kodomene. Primijetimo da suprotne implikacije od (1.15) i
(1.15) zadovoljava svaka funkcija.
18 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Svojstvo injektivnosti kod funkcija iz R u R najlakˇse moˇzemo ustanoviti
ako imamo nacrtan graf funkcije. Tada svaki pravac koji je paralelan s osi x
smije sje´ci graf funkcije u najviˇse jednoj toˇcki. Na taj naˇcin za svaku toˇcku
iz slike funkcije postoji toˇcno jedna odgovaraju´ca toˇcka na grafu, a s tim i
toˇcno jedan original u domeni funkcije.
Svojstvo strogog rasta ili strogog pada funkcije je vaˇzno zbog slijede´cih
posljedica.
Propozicija 1.1. Neka je funkcija f : I →R strogo monotona na intervalu
I ⊆ R. Tada je ona injekcija.
Dokaz: Neka je funkcija strogo rastu´ce na I. Uzmimo bilo koje x
1
, x
2
∈ I,
x
1
,= x
2
. Tada je x
1
< x
2
ili je x
2
< x
1
. Tada u prvom sluˇcaju sli-
jedi f(x
1
) < f(x
2
), a u drugom f(x
2
) < f(x
1
). U svakom sluˇcaju je
f(x
1
) ,= f(x
2
). Q.E.D.
Definicija 1.7. Kaˇzemo da je funkcija f : A → B surjekcija ako je slika
funkcije jednaka kodomeni funkcije, tj. 1(f) = B, odnosno ako vrijedi
∀ y ∈ B, ∃ x ∈ A, (y = f(x)).
Ako znamo koji skup je slika funkcije, onda moˇzemo jednostavno uzeti
taj skup za kodomenu i postigli smo da je dana funkcija surjekcija. U pravilu
nije lako pogoditi skup koji je slika funkcije, a tada je joˇs teˇze dokazati tu
ˇcinjenicu.
Definicija 1.8. Kaˇzemo da je funkcija f : A → B bijekcija ili 1-1 ako je
ona injekcija i surjekcija, tj.
(∀y ∈ B) (∃!x ∈ A) (y = f(x)). (1.17)
Dakle, za svaki element kodomene postoji i jedinstven je njegov original.
Sada smo u stanju odgovoriti na pitanje o postojanju inverzne funkcije.
Teorem 1.4. Za funkciju f : A →B postoji inverzna funkcija f
−1
: B →A
ako i samo ako je f bijekcija.
Dokaz: Neka postoji f
−1
: B →A. Tada za svaki y ∈ B postoji x = f
−1
(y)
sa svojstvom f(x) = f[f
−1
(y)] = y, tj. f je surjekcija. Sada, (f(x
1
) =
f(x
2
)) ⇒(f
−1
[f(x
1
)] = f
−1
[f(x
2
)]) ⇔(x
1
= x
2
), tj. f je injekcija. Dakle, f
je bijekcija.
Neka je sada f bijekcija. Uvjet (1.17) kazuje da je svakom y ∈ B na
jedinstven (funkcijski) naˇcin pridruˇzen x ∈ A, y = f(x). Tada je dobro
1.2. FUNKCIJE 19
definirana funkcija g : B → A, g : y → x. Pokaˇzimo da ta funkcija zadovo-
ljava uvjete iz definicije 1.5. Naime, ∀x ∈ A, g[f(x)] = g(y) = x i ∀y ∈ B,
f[g(y)] = f(x) = y. Dakle, g = f
−1
. Q.E.D.
Propozicija 1.2. Neka je funkcija f : I → R strogo rastu´ca (padaju´ca)
surjekcija na intervalu I ⊆ R. Tada ona ima inverznu funkciju koja je strogo
rastu´ca (padaju´ca) na 1(f).
Dokaz: Ako je funkcija f : I → R strogo rastu´ca surjekcija na intervalu
I ⊆ R, onda je po propoziciji 1.1. f bijekcija, te postoji f
−1
: 1(f) → I.
Pokaˇzimo da za bilo koje y
1
, y
2
∈ 1(f), (y
1
< y
2
) ⇒(f
−1
(y
1
) < f
−1
(y
2
)). U
suprotnom bi vrijedilo da postoje y
1
, y
2
∈ 1(f), y
1
< y
2
i f
−1
(y
2
) < f
−1
(y
1
).
No tada bismo zbog strogog rasta funkcije f imali f[f
−1
(y
2
)] < f[f
−1
(y
1
)],
tj. y
2
< y
1
, ˇsto je suprotno pretpostavci. Q.E.D.
Primjer 1.3. Linearna funkcija zadana for-
mulom f(x) = kx + l, k ,= 0, je bijekcija
f : R → R. Naime, za bilo koji y ∈ R pos-
toji jedinstven x =
y −l
k
∈ R, njegov ori-
ginal. Iz ovoga je odmah vidljivo da vrijedi
f
−1
(x) =
1
k
x −
l
k
.
Grafovi of f i f
−1
su simetriˇcni na pravac
y = x.
0
1
1
f
f
1
x
y
Primjer 1.4. Razlomljena linearna funkcija zadana formulomf(x) =
ax + b
cx + d
,
gdje su a, b, c, d ∈ R ima inverznu funkciju zadanu formulom f
−1
(x) =
−dx + b
cx −a
, koja je isto razlomljena linearna funkcija. Lako se vidi da je
skup svih razlomljenih linearnih funkcija (nekomutativna) grupa s obzirom
na kompoziciju kao grupnu operaciju i identitetu (a = d = 1, c = b = 0) kao
neutralni element.
20 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
1.2.9 Korijeni
Neparne potencije su funkcije zadane formu-
lom f(x) = x
2n+1
, ∀x ∈ R, n ∈ N. To su
bijekcije s R na R i imaju inverze f
−1
(x) =
2n+1

x, ∀x ∈ R, neparne korijene. To su ne-
parne i strogo rastu´ce funkcije na R.
Za razliku od neparnih potencija, parne po-
tencije zadane formulom f(x) = x
2n
, ∀x ∈ R,
n ∈ N, su parne funkcije f : R → [0, +∞),
pa tako nisu injekcije te nemaju inverze.
0
1
1
f
1
f
x
y
Medutim, njihove restrikcije f
+
= f[
[0,+∞)
su stro-
go rastu´ce bijekcije f
+
: [0, +∞) → [0, +∞). One
imaju inverzne funkcije f
−1
+
: [0, +∞) →[0, +∞).
Mogu´ce je uzeti i druge restrikcije f

= f[
¸−∞,0]
koje su strogo padaju´ce funkcije f

: ¸−∞, 0] →
[0, +∞) i koje imaju inverzne funkcije f
−1

:
[0, +∞) →¸−∞, 0] .
0
1
1
f

1
f

x
y
1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska funk-
cija, op´ca potencija
Neka je a ∈ R, a > 0 i a ,= 1. Definiramo:
a
1
= a
a
n+1
= a
n
a, ∀n ∈ N.
Na ovaj naˇcin smo definirali funkciju f : N → R
+
, f(n) = a
n
, ∀n ∈ N. Ako
definiramo f(0) = a
0
= 1, onda smo proˇsirili funkciju do f : N ∪ ¦0¦ →R
+
.
Funkcija se lako proˇsiruje dalje do f : Z → R
+
, stavljanjem f(−n) =
1
a
n
,
∀n ∈ N.
Zbog ∀ n, m ∈ N, a
n
a
m
= a
n+m
funkcija f : Z →R
+
zadovoljava:
(i) f(0) = 1, f(1) = a,
(ii) f(n + m) = f(n)f(m), ∀ n, m ∈ Z.
Proˇsirimo funkciju f na skup racionalnih brojeva Q. Neka je q =
m
n
∈ Q, gdje
su m ∈ Z, n ∈ N, pa definiramo vrijednost funkcije s f(q) = f(
m
n
) =
n

a
m
.
1.2. FUNKCIJE 21
Tako smo dobili funkciju f : Q → R
+
koja i dalje zadovoljava funkcijsku
jednadˇzbu f(q + q

) = f(q)f(q

), ∀ q, q

∈ Q. Naime,
f(q + q

) = f(
m
n
+
m

n

) = f(
mn

+ m

n
nn

) =
nn


a
mn

+m

n
=
=
nn


a
mn

nn


a
m

n
=
n

a
m
n


a
m

= f(
m
n
)f(
m

n

) = f(q)f(q

).
Pokaˇzimo da je za a > 1 funkcija f :
Q →¸0, +∞) strogo rastu´ca na Q. Uz-
mimo q =
m
n
, q

=
m

n

∈ Q, q < q

, tj.
mn

< m

n. Tada je a
mn

< a
m

n
, pa
zbog strogog rasta funkcije x →
nn


x
na R
+
imamo
nn


a
mn

<
nn


a
m

n
, od-
nosno
n

a
m
<
n


a
m

, tj. f(q) < f(q

).
0
1
a1 0a1
x
y
Teorem 1.5. Postoji toˇcno jedna bijekcija f : R →¸0, +∞) tako da vrijedi
f(0) = 1, f(1) = a > 0 i f(x + y) = f(x)f(y), ∀x, y ∈ R.
Bijekciju iz teorema 1.5. zovemo eksponencijalna funkcija s bazom
a i oznaˇcavamo s f(x) = exp
a
(x) = a
x
, ∀x ∈ ¸0, +∞). Sada funkcionalna
jednadˇzba ima oblik
a
x+y
= a
x
a
y
, ∀x, y ∈ R.
Eksponencijalna funkcija ima inverznu funkciju
f
−1
: ¸0, +∞) →R koja je strogo rastu´ca za a > 1
i strogo padaju´ca za 0 < a < 1. Tu funkciju
zovemo logaritamska funkcija s bazom a i oz-
naˇcavamo s f
−1
(x) = log
a
x, ∀x ∈ ¸0, +∞). Vrije-
di log
a
1 = 0 i log
a
a = 1 za sve 0 < a ,= 1.
Funkcionalna jednadˇzba za logaritamsku funkciju
ima oblik
log
a
(xy) = log
a
x + log
a
y, ∀x, y ∈ ¸0, +∞).
0 1
a1
0a1
x
y
To slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i
a
log
a
(xy)
= xy = a
log
a
x
a
log
a
y
= a
log
a
x+log
a
y
.
Zadatak 1.2. Za a, b > 0 dokazati da vrijedi
log
a
x =
log
b
x
log
b
a
, ∀x ∈ ¸0, +∞).
22 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: Formula slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i
b
log
b
x
= x = a
log
a
x
= b
log
b
a
log
a
x
= b
log
a
x log
b
a
.
Specijalno, za a = e ≈ 2.71828182 oznaˇcavamo log
e
= ln i zovemo prirod-
ni logaritam, a za a = 10 piˇsemo log
10
= log i zovemo Briggsov
1
ili dekadski
logaritam.
Sada je mogu´ce definirati op´cu potenciju f : ¸0, +∞) →R kao funkciju
zadanu formulom f(x) = x
α
def
= e
αln x
.
1.2.11 Hiperbolne i area funkcije
Pomo´cu eksponencijalne funkcije definiramo hiperbolne funkcije slijede´cim
formulama:
shx =
e
x
−e
−x
2
, ∀x ∈ R (sinus hiperbolni), (1.18)
chx =
e
x
+ e
−x
2
, ∀x ∈ R (kosinus hiperbolni), (1.19)
thx =
shx
chx
=
e
2x
−1
e
2x
+ 1
, ∀x ∈ R (tangens hiperbolni), (1.20)
cthx =
chx
shx
=
e
2x
+ 1
e
2x
−1
, ∀x ∈ R ¸ ¦0¦ (kotangens hiperbolni). (1.21)
0
1
1

2
e
x
sh
ch
x
y
0
1
th
cth
x
y
1
Henry Briggs (Worley Wood, veljaˇca 1561. – Oxford, 26. sijeˇcanj 1630.) engleski
matematiˇcar
1.2. FUNKCIJE 23
Funkcije sh, th, cth su neparne, a ch je parna funkcija.
Osnovna formula koja vrijedi za hiperbolne funkcije je ch
2
x − sh
2
x = 1
i slijedi direktno iz definicija za ch (1.18) i za sh (1.19). Takoder vrijede
adicione formule
sh(x + y) = shx chy + chx shy, (1.22)
ch(x + y) = chx chy + shx shy. (1.23)
Za primjer pokaˇzimo (1.22):
shx chy + chx shy =
1
4
[(e
x
−e
−x
)(e
y
+ e
−y
) + (e
x
+ e
−x
)(e
y
−e
−y
)] =
=
1
4
(e
x+y
+ e
x−y
−e
−x+y
−e
−x−y
+ e
x+y
+ e
−x+y
−e
x−y
−e
−x−y
) =
=
1
2
(e
x+y
−e
−(x+y)
) = sh(x + y).
Iz ovih osnovnih formula lako se dobivaju mnoge druge formule za sumu ili
produkt hiperbolnih sinusa i kosinusa, kao i za hiperbolni tangens i kotan-
gens.
Funkcije sh, ch i th strogo rastu na [0, +∞), a cth strogo pada na ¸0, +∞).
Naime, e
x
i −e
−x
strogo rastu, pa sh kao suma strogo rastu´cih je strogo
rastu´ce funkcija na R. Iz ch
2
x = 1 +sh
2
x ≥ 1 slijedi da je 1(ch) ⊆ [1, +∞).
Odatle za x, y > 0 imamo ch(x + y) = chx chy + shx shy > chx chy > chx,
pa ch strogo raste na [0, +∞). Zbog parnosti ch strogo pada na ¸−∞, 0]. Za
x, y > 0 je
th(x + y) −thx =
sh(x + y)chx −ch(x + y)shx
ch(x + y)chx
=
sh(y)
ch(x + y)chx
> 0,
tj. thx < th(x+y), odnosno th strogo raste na R
+
, a zbog neparnosti strogo
raste i na R. Nadalje, zbog cthx =
1
thx
slijedi da cth strogo pada na ¸0, +∞).
Zbog neparnosti je cth strogo padaju´ca i na ¸−∞, 0). Odatle i iz propozicije
1.1. slijedi da su navedene funkcije injekcije.
Uz pretpostavku da je 1(exp) = ¸0, +∞) (dokazati ´cemo u korolaru
3.7.), moˇzemo dokazati da su funkcije sh : R → R, th : R → ¸−1, 1),
cth : R ¸ ¦0¦ →R ¸ [−1, 1] i ch[
[0,+∞)
= Ch : [0, +∞) →[1, +∞) bijekcije.
Neka je y ∈ 1(sh), tj. ∃x ∈ R, y = shx =
e
x
−e
−x
2
. Tada je e
x
−e
−x

2y = 0, odnosno, uz zamjenu u = e
x
dobijemo jednadˇzbu u
2
− 2yu − 1 = 0.
Mogu´ce rjeˇsenja te jednadˇzbe su u = y ±
_
y
2
+ 1. Zbog u = e
x
> 0 jedino
rjeˇsenje je u = e
x
= y +
_
y
2
+ 1. Odatle je x = ln(y +
_
y
2
+ 1), gdje
24 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
je funkcija y → ln(y +
_
y
2
+ 1) definirana na R. Sada uzmimo bilo koji
y ∈ R i neka je x = ln(y +
_
y
2
+ 1). Jasno je da odatle slijedi y = sh x, tj.
1(sh) = R. Dakle, inverzna funkcija sh
−1
: R → R je definirana formulom
sh
−1
x = ln(x +

x
2
+ 1), ∀x ∈ R.
Neka je y ∈ 1(th) ⊆ ¸−1, 1), tj. ∃x ∈ R, y = thx =
e
2x
−1
e
2x
+ 1
. Odatle je
(1 − y)e
2x
= 1 + y, odnosno x =
1
2
ln
_
1 +y
1 −y
_
. Kao u prethodnom sluˇcaju
zakljuˇcujemo 1(th) = ¸−1, 1) i da je inverzna funkcija th
−1
: ¸−1, 1) → R
definirana formulom th
−1
x =
1
2
ln
_
1 +x
1 −x
_
, ∀x ∈ ¸−1, 1).
Zbog cthx =
1
thx
, ∀x ∈ R¸¦0¦, je 1(cth) = ¦
1
t
; t ∈ ¸−1, 1)¦ = R¸[−1, 1].
Takoder slijedi da je cth
−1
: R¸[−1, 1] →R¸¦0¦ zadana formulom cth
−1
x =
1
2
ln
_
x + 1
x −1
_
, ∀x ∈ R ¸ [−1, 1].
Neka je y ∈ 1(Ch) ⊆ [1, +∞), tj. ∃x ∈ [0, +∞), y = Chx =
e
x
+ e
−x
2
.
Tada dobijemo jednadˇzbu e
2x
− 2ye
x
+ 1 = 0, odnosno e
x
= y ±
_
y
2
−1.
No, x ≥ 0 ⇒ e
x
≥ 1 pa je jedino rjeˇsenje e
x
= y +
_
y
2
−1, tj. x =
ln(y+
_
y
2
−1). Odatle dobivamo 1(Ch) = [1, +∞) i funkcija Ch
−1
: R →R
je definirana formulom Ch
−1
x = ln(x +

x
2
−1), ∀x ∈ [1, +∞).
1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije
Neka je u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadana kruˇznica polumjera
1 (trigonometrijska kruˇznica) i na njoj srediˇsnji kut α s vrhom u ishodiˇstu,
a prvi krak mu je pozitivni dio osi x. Kutu α pridruˇzujemo realan broj
koji odgovara duljini luka na kruˇznici koji odsjecaju krakovi kuta α. Ako je
drugi krak odmaknut od prvoga u pozitivnom smjeru (suprotnom od smjera
kazaljke na satu), onda je kut pozitivan, a u suprotnom je negativan. Tu
mjeru kuta nazivamo radijan. Dakle, puni kut je 2π radijana, a pravi kut je
π
2
radijana. Sa slike je jasno da je pridruˇzivanje koje realnim brojevima koji
odgovaraju radijanima pripadnih srediˇsnjih kutova pridruˇzuje toˇcke jediniˇcne
kruˇznice K, α
0
: [0, 2π) → K, bijekcija. Tu funkciju je mogu´ce proˇsiriti do
funkcije α : R →K, α(x) = α
0
(r
x
), gdje je x = 2kπ+r
x
, k ∈ Z, 0 ≤ r
x
< 2π.
1.2. FUNKCIJE 25
Sada ´cemo geometrijski definirati trigonome-
trijske funkcije sinus (sin), kosinus (cos), tan-
gens (tg ) i kotangens (ctg ) tako da pri-
druˇzimo koordinate A = (cos α, sin α), B =
(1, tg α) i C = (ctg α, 1). Iz sliˇcnosti pripad-
nih pravokutnih trokuta vrijedi tg α =
sin α
cos α
i ctg α =
cos α
sin α
.
0
11
Α
D
C
B
A
x
y
Definicija 1.9. Za funkciju f : T(f) →R kaˇzemo da je periodiˇcka perioda
τ > 0 ako vrijedi
1) ∀x ∈ T(f) ⇒x + τ ∈ T(f),
2) f(x + τ) = f(x), ∀x ∈ T(f).
Ako postoji najmanji period τ
0
> 0 onda njega zovemo temeljni period
funkcije f.
Primijetimo, ako je τ > 0 period funkcije f, onda je nτ takoder period od
f, ∀n ∈ N. S druge strane postoje periodiˇcke funkcije koje nemaju temeljnog
perioda kao npr. f : R → R definirana s f(x) = 1 za x ∈ Q i f(x) = 0 za
x ,∈ Q. Svaki τ ∈ Q
+
je njen period, pa taj skup nema minimum ve´ci od 0.
0
1
Π

2
Π Π
cos
sin
x
y
Funkcije sin : R → [−1, 1] i cos : R → [−1, 1] su periodiˇcke s temeljnim
periodom 2π, tj. vrijedi sin(x + 2π) = sin x i cos(x + 2π) = cos x, ∀x ∈ R.
Iz slike je jasno da vrijedi sin x = cos(x −
π
2
), ∀x ∈ R, odnosno, cos x =
sin(x +
π
2
), ∀x ∈ R. Nadalje, sin je neparna, a cos parna funkcija.
Sa trigonometrijske kruˇznice je vidljivo da vrijedi
cos
2
x + sin
2
x = 1, ∀x ∈ R, (1.24)
ˇsto je osnovna trigonometrijska jednakost.
26 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Sada ´cemo geometrijski dokazati osnovni adicioni teorem za funkciju ko-
sinus:
cos(x + y) = cos xcos y −sin xsin y, ∀ x, y ∈ R. (1.25)
Na slici desno istaknute su toˇcke
A = (cos β, −sin β),
B = (1, 0),
C = (cos α, sin α),
D = (cos(α + β), sin(α + β)).
Iz sliˇcnosti trokuta △ OAC i △ OBD slijedi
jednakost duljina d(A, C) = d(B, D). tj.
0
11
Β
Β
Α
B
D
C
A
x
y
(cos β −cos α)
2
+(−sin β −sin α)
2
= (1 −cos(α+β))
2
+(0 −sin(α+β))
2

cos
2
β −2 cos β cos α + cos
2
α + sin
2
β + 2 sin β sin α + sin
2
α =
= 1 −2 cos(α + β) + cos
2
(α + β) + sin
2
(α + β) ⇒
2 −2 cos αcos β + 2 sinαsin β = 2 −2 cos(α + β) ⇒(1.25).
Iz (1.25) lako slijedi adicioni teorem za funkciju sinus:
sin(α+β) = cos(
π
2
−α−β) = cos(
π
2
−α) cos β+sin(
π
2
−α) sin β = sin αcos β+cos αsin β.
Iz prethodnih formula lako dobijemo
sin xcos y =
1
2
[sin(x + y) + sin(x −y)],
cos xcos y =
1
2
[cos(x + y) + cos(x −y)], (1.26)
sin xsin y =
1
2
[cos(x −y) −cos(x + y)].
Funkcije tg : R¸¦
π
2
+kπ; k ∈ Z¦ →R i ctg : R¸¦kπ; k ∈ Z¦ →R imaju
osnovni period π. To slijedi iz tg (x + π) =
sin(x + π)
cos(x + π)
=
−sin x
−cos x
= tg x i
ctg x =
1
tg x
. Funkcije tg i ctg su neparne.
1.2. FUNKCIJE 27
0
1
Π

2

Π

2
tg
x
y
0
1
Π

2
Π Π

Π

2
ctg
x
y
Periodiˇcke funkcije nisu injekcije, pa zato nemaju inverzne funkcije. Medutim,
njihove restrikcije na dijelove podruˇcja definicije na kojem su strogo mo-
notone, jesu injekcije. Tako definiramo Sin = sin [
[−
π
2
,
π
2
]
, Cos = cos [
[0,π]
,
Tg = tg [
¸−
π
2
,
π
2
)
i Ctg = ctg [
¸0,π)
. Dakle, parovi inverznih funkcija su:
Sin : [−
π
2
,
π
2
] →[−1, 1],
Cos : [0, π] →[−1, 1],
Tg : ¸−
π
2
,
π
2
) →R,
Ctg : ¸0, π) →R,
Sin
−1
= arcsin : [−1, 1] →[−
π
2
,
π
2
],
Cos
−1
= arccos : [−1, 1] →[0, π],
Tg
−1
= arctg : R →¸−
π
2
,
π
2
),
Ctg
−1
= arcctg : R →¸0, π).
0
1
1 1
Π

2
Π

2

Π

2
Sin
arcsin
x
y
0
1
1 1
Π

2
Π

2
Π
Cos
arccos
x
y
28 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
0
1
Π

2

Π

2
Π

2

Π

2
Tg
arctg
x
y
0
1
Π

2
Π

2
Ctg
arcctg
x
y
Naravno, to nisu jedine restrikcije koje su bijekcije. Za svako n ∈ Z
je sin [
[−
π
2
+nπ,
π
2
+nπ]
= Sin
n
: [−
π
2
+ nπ,
π
2
+ nπ] → [−1, 1] bijekcija. Njena
inverzna funkcija Sin
−1
n
: [−1, 1] → [−
π
2
+ nπ,
π
2
+ nπ] moˇze se dobiti kao
Sin
−1
n
(x) = (−1)
n
Sin
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ [−1, 1].
Isto tako je cos [
[nπ,(n+1)π]
= Cos
n
: [nπ, (n + 1)π] → [−1, 1] bijekcija i za
njenu inverznu funkciju Cos
−1
n
: [−1, 1] → [nπ, (n + 1)π] vrijedi Cos
−1
n
(x) =
(−1)
n
(Cos
−1
(x) −
π
2
) + nπ +
π
2
, ∀x ∈ [−1, 1].
Joˇs je jednostavniji sluˇcaj inverznih funkcija restrikcija od tg i ctg . Za
tg [
¸−
π
2
+nπ,
π
2
+nπ)
= Tg
n
vrijedi Tg
−1
n
(x) = Tg
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ R i analogno
za ctg [
¸nπ,(n+1)π)
= Ctg
n
vrijedi Ctg
−1
n
(x) = Ctg
−1
(x) + nπ, ∀x ∈ R.
Zadatak 1.3. Rijeˇsimo jednadˇzbe sin x = b i cos y = b za b ∈ [−1, 1].
Rjeˇsenje: Za svako n ∈ Z je x
n
= Sin
−1
n
(b) = (−1)
n
Sin
−1
(b) + nπ i
y
n
= Cos
−1
n
(b) = (−1)
n
(Cos
−1
(b) −
π
2
) + nπ +
π
2
.
Zadatak 1.4. Rijeˇsimo nejednadˇzbu a ≤ sin x ≤ b za −1 < a < b < 1.
Rjeˇsenje: Treba uzeti u obzir da su funkcije Sin
−1
n
strogo rastu´ce za par-
ne i strogo padaju´ce za neparne n ∈ Z. Zato za n = 2m, m ∈ Z, imamo
Sin
−1
(a) + 2mπ ≤ x ≤ Sin
−1
(b) + 2mπ, a za n = 2m − 1, m ∈ Z, je
Sin
−1
(b) + (2m−1)π ≤ x ≤ Sin
−1
(a) + (2m−1)π.
1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum,
potpunost
U ovoj toˇcki uvodimo aksiomatiku skupa realnih brojeva koja karakterizira
sva njegova svojstva s obzirom na algebarsku strukturu i uredaj na njemu.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 29
1.3.1 Aksiomi polja R
R je komutativna grupa s obzirom na operaciju zbrajanje + : R R →R.
A 1. Asocijativnost zbrajanja:
∀x, y, z ∈ R, x + (y + z) = (x + y) + z.
A 2. Postoji neutralni element 0 (nula):
∃!0 ∈ R, ∀x ∈ R 0 +x = x + 0 = x.
A 3. Svaki element iz R ima inverz za zbrajanje (suprotni):
∀x ∈ R, ∃!(−x) ∈ R, x + (−x) = (−x) + x = 0.
A 4. Komutativnost zbrajanja:
∀x, y ∈ R, x + y = y + x.
R ¸ ¦0¦ je komutativna grupa s obzirom na mnoˇzenje : R R →R.
A 5. Asocijativnost mnoˇzenja:
∀x, y, z ∈ R, x(yz) = (xy)z.
A 6. Postoji jedinstven neutralni element 1 (jedinica):
∃!1 ∈ R, 1 ,= 0, ∀x ∈ R 1 x = x 1 = x.
A 7. Svaki element iz R ¸ ¦0¦ ima inverz za mnoˇzenje (reciproˇcni):
∀x ∈ R ¸ ¦0¦, ∃!x
−1
=
1
x
∈ R, x
1
x
=
1
x
x = 1.
A 8. Komutativnost zbrajanja:
∀x, y ∈ R, xy = yx.
A 9. distributivnost mnoˇzenja prema zbrajanju:
∀x, y, z ∈ R, x(y + z) = xy + xz.
Uredenu trojku (R, +, ) nazivamo poljem.
30 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Primjer 1.5. Iz aksioma dokaˇzimo neka poznata svojstva operacija zbraja-
nja i mnoˇzenja.
1. 0 je jedinstven neutralni element za zbrajanje i 1 je jedinstven neutralni
broj za mnoˇzenje.
Kada bi postojao broj a ∈ R, a ,= 0 sa svojstvo da ∀x ∈ R a + x =
x+a = x, imali bi a = a+0 = 0, a to je kontradikcija. Analogno, kada
bi postojao broj b ∈ R, b ,= 1 sa svojstvo da ∀x ∈ R bx = xb = x, imali
bi b = b1 = 1.
2. Suprotni i reciproˇcni brojevi su jedinstveni.
Neka je a ∈ R i c ∈ R, c ,= −a njegov suprotni broj, tj. a+c = c+a = 0.
Tada bi vrijedilo −a = −a + 0 = −a + (a + c) = (−a + a) + c =
0 +c = c, ˇsto je kontradikcija. Dokaz jedinstvenosti reciproˇcnog broja
je analogan.
3. Vrijedi ∀x ∈ R, −(−x) = x.
Po definiciji suprotnog elementa je −x+(−(−x)) = (−(−x))+(−x) = 0
i −x+x = x+(−x) = 0. Iz jedinstvenosti elementa s danim svojstvom
za −x, slijedi x = −(−x).
4. Pokaˇzimo da je −0 = 0.
Za svaki x ∈ R vrijedi x + (−0) = x + 0 + (−0) = x + 0 = x i
−0 + x = −0 + 0 + x = 0 + x = x, pa zbog jedinstvenosti nule vrijedi
−0 = 0.
5. Za svako x ∈ R vrijedi x0 = 0x = 0.
Naime, 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x = 2 0x. Kad bi bilo 0x ,= 0, onda
bi taj element imao inverz, pa bi slijedilo 1 = 2, a odatle 0 = 1. To se
protivi zahtjevu iz A6.
6. Vrijedi (−1)(−1) = 1.
Imamo (−1)(−1) + (−1) = (−1)(−1) + (−1)1 = (−1)((−1) + 1) =
(−1)0 = 0 i isto tako (−1) + (−1)(−1) = 0. Odatle je (−1)(−1) =
−(−1) = 1.
7. Pokaˇzimo (ab = 0) ⇔((a = 0) ∨ (b = 0)).
Neka vrijedi ab = 0. Ako je a ,= 0 onda a ima reciproˇcni element, pa je
b = 1 b = a
−1
ab = a
−1
0 = 0. Analogno, ako je b ,= 0, onda je a = 0.
Obratna tvrdnja slijedi iz 5.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 31
Na skupu R je zadan linearan (totalan) uredaj ≤.
A 10. Linearnost uredaja:
∀x, y ∈ R, (x ≤ y) ∨ (y ≤ x).
A 11. Antisimetriˇcnost uredaja:
∀x, y ∈ R, ((x ≤ y) ∧ (y ≤ x)) ⇒(x = y).
A 12. Tranzitivnost uredaja:
∀x, y, z ∈ R, ((x ≤ y) ∧ (y ≤ z)) ⇒(x ≤ z).
Uredaj je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja.
A 13. Uskladenost zbrajanja:
(x ≤ y) ⇒(∀z, (x + z ≤ y + z)).
A 14. Uskladenost mnoˇzenja:
((x ≥ 0) ∧ (y ≥ 0)) ⇒(xy ≥ 0).
(R, +, , ≤) je uredeno polje.
Primjer 1.6. Vrijedi monotonost mnoˇzenja:
((x ≤ y) ∧ (z ≥ 0)) ⇒(xz ≤ yz).
Imamo x ≤ y ⇒y −x ≥ 0 ⇒(y −x)z ≥ 0 ⇒yz −xz ≥ 0 ⇒xz ≤ yz.
Primjer 1.7. (Q, +, , ≤) je uredeno polje.
1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost
Definicija 1.10. Kaˇzemo da je S ⊂ R, S ,= ∅, omeden odozgo u R, ako
postoji broj M ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S, x ≤ M. Broj M zovemo gornja
meda ili majoranta skupa S.
Kaˇzemo da je S ⊂ R, S ,= ∅, omeden odozdo u R, ako postoji broj
m ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S, m ≤ x. Broj m zovemo donja meda ili
minoranta skupa S.
Skup S ⊂ R, S ,= ∅, je omeden u R, ako je omeden odozdo i odozgo
u R.
32 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Jasno, ako S ima majorantu, onda on ima beskonaˇcno mnogo majoran-
ti. Naime, svaki ve´ci broj je takoder majoranta. U tom svjetlu ima smisla
slijede´ca definicija.
Definicija 1.11. Broj L ∈ R koji je najmanja majoranta nepraznog odozgo
omedenog skupa S ⊂ R nazivamo supremum skupa S i piˇsemo L = sup S.
L = sup S je karakteriziran slijede´cim svojstvima:
(i.) ∀x ∈ S, x ≤ L.
(ii.) ∀a ∈ R, a < L, ∃x ∈ S, a < x.
ˇ
Cesto je praktiˇcno uvjet (ii.) pisati u obliku:
(ii.)

∀ε > 0, ∃x ∈ S, L −ε < x.
Supremum koji je u skupu nazivamo maksimum, tj. ako je L = sup S ∈ S
onda je L = max S.
Sada smo u mogu´cnosti zadati posljednji aksiom skupa R.
A 15. Aksiom potpunosti:
Svaki neprazan odozgo omeden podskup S ⊂ R ima supremum u R.
Uredeno polje koje zadovoljava i A 15. zovemo uredeno potpuno polje.
Dakle (R, +, , ≤) je uredeno potpuno polje.
Teorem 1.6 (Arhimedov aksiom). U skupu R vrijedi tvrdnja:
∀ a, b ∈ R, a > 0, b > 0, ∃n ∈ N, na > b.
Dokaz: Pretpostavimo da tvrdnja teorema nije istinita, tj. neka vrijedi:
∃ a, b ∈ R, a > 0, b > 0, ∀n ∈ N, na ≤ b.
To znaˇci da je skup A = ¦na; n ∈ N¦ odozgo ograniˇcen skup u R. Sada
po A15. postoji c = sup A, tj. ∀n, na ≤ c i ∀ε >, ∃n ∈ N, c − ε < na.
Sada za ε = a > 0 dobijemo c − a < na, odnosno c < (n + 1)a ∈ A, ˇsto je
kontradikcija s ˇcinjenicom da je c gornja meda od S. Q.E.D.
Zadatak 1.5. Pokaˇzite bez upotrebe A 15. da Arhimedov aksiom vrijedi u
skupu Q.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 33
Rjeˇsenje: Dovoljno je pokazati da ∀k, m ∈ N, ∃n ∈ N, nk > m. U su-
protnom bismo imali k, m ∈ N, ∀n ∈ N, nk ≤ m. Tada za n = m imamo
mk ≤ m ⇒ k = 1. No tada bi vrijedilo ∀n ∈ N, n ≤ m, ˇsto nije istina ve´c
za n = m + 1. Sada za svaki q =
m
k
, q

=
m

k

∈ Q, m, k, m

, k

∈ N, postoji
n ∈ N takav da je nmk

> m

k, odnosno nq > q

.
Zadatak 1.6. Utvrdite da li postoji i ako postoji odredite supremum skupa
S = ¦
n
n+1
; n ∈ N¦.
Rjeˇsenje: Skup S je odozgo ograniˇcen s 1, tj. ∀n ∈ N,
n
n+1
≤ 1. Pokaˇzimo
da je 1 = sup S. Uzmimo bilo koji ε > 0. Trebamo na´ci n ∈ N tako da
vrijedi
1 −ε <
n
n + 1
⇔(1 −ε)(n + 1) < n ⇔−nε + 1 −ε < 0 ⇔1 < (n + 1)ε.
Iz Arhimedovog aksioma slijedi postojanje m ∈ N, mε > 1. Uzmimo sada
n = m−1 i imamo tvrdnju.
Primjer 1.8. Polje Q nije potpuno.
Neka je S = ¦q ∈ Q; 1 < q, q
2
< 2¦. Oˇcito je S odozgo omeden s
2 ∈ Q. Skup S nema maksimalan element. Naime, za bilo koji q ∈ S po
Arhimedovom aksiomu za brojeve 2 − q
2
> 0 i 2q + 1 > 0 postoji n ∈ N
tako da je n(2 −q
2
) > 2q + 1. Tada je n
2
(2 − q
2
) > n(2q + 1) = 2nq + n ≥
2nq + 1 ⇒(q +
1
n
)
2
< 2. Dakle, postoji q

= q +
1
n
∈ S, q

> q.
Pokaˇzimo da vrijedi: a ∈ Q, a > 0, je majoranta od S ⇔ a
2
> 2. Neka
je a ∈ Q, a > 0, majoranta od S. Tada je a
2
,= 2 (

2 ,∈ Q). Kada bi
bilo a
2
< 2, onda bi a bio maksimum od S, a takvog nema. Dakle, mora
biti a
2
> 2. Obratno, ako je 0 < a i a
2
> 2, onda za svaki q ∈ S imamo
q
2
< 2 < a
2
⇒q < a, tj. a je majoranta od S.
Pokaˇzimo da ne postoji najmanja majoranta skupa S u Q. Neka je a
bilo koja majoranta skupa S. Tada po Arhimedovom aksiomu za brojeve
a
2
−2 > 0 i 2a > 0 postoji n ∈ N takav da vrijedi n(a
2
−2) > 2a. Odatle je
2a
n
< a
2
− 2 < a
2
− 2 +
_
1
n
_
2
⇒ 2 <
_
a −
1
n
_
2
. Dakle, postoji majoranta
a

= a −
1
n
∈ Q, a

< a.
Zadatak 1.7. Dokaˇzite da je Q gust u R, tj.
∀ε > 0, ∀x ∈ R, ¸x −ε, x + ε) ∩ Q ,= ∅.
34 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: U suprotnom sluˇcaju bi vrijedilo ∃ε > 0, ∃x ∈ R, ∀q ∈ Q,
(q ≤ x − ǫ) ∨ (x + ε ≤ q). Neka je q
1
≤ x − ǫ i x + ε ≤ q
2
. Uzmimo
n ∈ N tako da vrijedi 2nε > q
2
− q
1
i odredimo α
k
= q
1
+
k
n
(q
2
− q
1
) ∈ Q
(k = 0, 1, . . . , n − 1, n). Neka je 1 ≤ k
0
< n najve´ci od indeksa za koje je
α
k
≤ x − ǫ. Zbog x + ε ≤ α
k
0
+1
vrijedi
q
2
−q
1
n
= α
k
0
+1
− α
k
0
≥ 2ε, ˇsto je
kontradikcija s izborom broja n.
Definicija 1.12. Broj ℓ ∈ R koji je najve´ca minoranta nepraznog odozdo
omedenog skupa S ⊂ R nazivamo infimum skupa S i piˇsemo ℓ = inf S.
ℓ = inf S je karakteriziran slijede´cim svojstvima:
(i.) ∀x ∈ S, ℓ ≤ x.
(ii.) ∀a ∈ R, a > ℓ, ∃x ∈ S, x < a.
(ii.)

∀ε > 0, ∃x ∈ S, x < ℓ + ε.
Infimum koji je u skupu nazivamo minimum, tj. ako je ℓ = inf S ∈ S
onda je ℓ = min S.
Teorem 1.7. Neka je S ⊂ R, S ,= ∅, odozdo ograniˇcen skup. Tada postoji
ℓ = inf S ∈ R.
Dokaz: Neka je S

= ¦−x; x ∈ S¦. Skup S je odozdo omeden u R, tj.
postoji m ∈ R tako da vrijedi ∀x ∈ S, m ≤ x. Tada je ∀−x ∈ S

, −x ≤ −m,
tj. skup S

je odozgo omeden u R. Prema A 15. postoji L = sup S

∈ R,
tj. ∀ − x ∈ S

, −x ≤ L i ∀ε > 0, ∃ − x ∈ S

, L − ε < −x. To moˇzemo
napisati i na slijede´ci naˇcin: ∀x ∈ S , −L ≤ x i ∀ε > 0, ∃x ∈ S, x < −L+ε.
To kazuje da je ℓ = −L = inf S, tj. postoji infimum skupa S. Q.E.D.
Zadatak 1.8. Neka je A ⊆ B ⊂ R i B ograniˇcen skup. Tada je sup A ≤
sup B i inf A ≥ inf B.
Rjeˇsenje: Svaka majoranta skupa B ujedno je i majoranta skupa A. Tako
je i sup B majoranta za A. Poˇsto je supremum od A najmanja majoranta
skupa A, to vrijedi sup A ≤ sup B. Analogno, svaka minoranta skupa B
ujedno je i minoranta skupa A, pa je infimum od B minoranta za A. Odatle
za infimum skupa a kao najve´cu minorantu od A vrijedi inf A ≥ inf B.
Aksiom A 15. karakterizira svojstvo potpunosti koje razlikuje polje R od
polja Q. Slijede´ci teorem opisuje to svojstvo na prihvatljiviji naˇcin.
1.3. AKSIOMI POLJA R, SUPREMUM I INFIMUM, POTPUNOST 35
Teorem 1.8. (Cantorov
1
aksiom) Neka za svaki n ∈ N imamo segmente
[a
n
, b
n
] ⊂ R takve da vrijedi [a
n+1
, b
n+1
] ⊂ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Tada postoji
x ∈ R takav da je x ∈ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N.
Dokaz: Oznaˇcimo s A = ¦a
n
; n ∈ N¦ i B = ¦b
n
; n ∈ N¦. Skupovi A
i B su ograniˇceni (odozdo s a
1
i odozgo s b
1
) pa postoje sup A i inf B.
ˇ
Zelimo pokazati da vrijedi [sup A, inf B] ⊆ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Za sve n ∈ N
oˇcigledno vrijedi a
n
≤ b
n
, a
n
≤ a
n+1
i b
n+1
≤ b
n
. Dokaˇzimo da vrijedi
∀n, m ∈ N, a
n
≤ b
m
. Ako je n = m onda je to jasno. Ako je n < m, onda
n < n + 1 < < m − 1 < m povlaˇci a
n
≤ ≤ a
m
≤ b
m
, tj. a
n
≤ b
m
.
analogno vrijedi za m < n. Odatle zakljuˇcujemo ∀n ∈ N je a
n
donja meda
za skup B, dakle, ∀n ∈ N, a
n
≤ inf B. Sada je inf B gornja meda za skup A,
pa vrijedi sup A ≤ inf B. Q.E.D.
Napomena 1.1. Druga mogu´ca aksiomatika polja R se dobije ako aksiom A
15. zamijenimo s Arhimedovim aksiomom (teorem 1.6) Cantorovim aksi-
omom (teorem 1.8).
1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.)
U ovoj toˇcki ´cemo proˇsiriti eksponencijalnu funkciju do skupa R i tako se
uvjeriti da je teorem 1.5. istinit.
Zadatak 1.9. Neka su A, B ⊂ R odozgo ograniˇceni neprazni skupovi. Tada
je skup A + B = ¦x + y ; x ∈ A, y ∈ B¦ odozgo ograniˇcen i vrijedi sup(A+
B) = sup A+ sup B.
Rjeˇsenje: Zbog x ≤ sup A, ∀x ∈ A, i y ≤ sup B, ∀y ∈ B, vrijedi x + y ≤
sup A + sup B, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B, tj. sup A + sup B je gornja meda skupa
A+ B.
Neka je ε > 0 odabran po volji. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je
sup A −
ε
2
< x i sup B −
ε
2
< y. Tada je x + y > sup A −
ε
2
+ B −
ε
2
=
sup A + sup B −ε, tj. sup A+ sup B −ε nije gornja meda skupa A + B.
Zadatak 1.10. Neka su A, B ⊂ ¸0, +∞) odozgo ograniˇceni neprazni sku-
povi. Tada je skup AB = ¦xy ; x ∈ A, y ∈ B¦ odozgo ograniˇcen i vrijedi
sup(AB) = sup Asup B.
1
Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Saint Petersburg [Russia], 3. oˇzujak 1845.
- Halle, 6. sijeˇcanj 1918.) njemaˇcki matematiˇcar
36 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Rjeˇsenje: Zbog x ≤ sup A, ∀x ∈ A, i y ≤ sup B, ∀y ∈ B, vrijedi xy ≤
sup Asup B, ∀x ∈ A, ∀y ∈ B, tj. sup Asup B je gornja meda skupa AB.
Neka je 0 < ε <
sup A+sup B
2
odabran po volji i neka je 0 < ε
0
<
sup A+supB
2

_
(sup A+sup B)
2
4
−ε. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je sup A − ε
0
< x i
sup B − ε
0
< y. Tada je xy > (sup A − ε
0
)(sup B − ε
0
) = ε
2
0
− (sup A +
sup B)ε
0
+sup Asup B > sup Asup B−ε. Dakle, sup Asup B−ε nije gornja
meda. Zato ˇsto je ε > 0 odabran po volji, vrijedi sup(AB) = sup Asup B.
Sada eksponencijalnu funkciju proˇsirujemo do funkcije f : R →¸0, +∞).
Za a > 1 i x ∈ R definiramo f(x) = sup¦a
q
; q ∈ Q, q < x¦. Zbog zadatka
1.10. imamo
f(x)f(y) = sup¦a
q
; q ∈ Q, q < x¦ sup¦a
q

; q

∈ Q, q

< y¦ =
= sup¦a
q+q

; q, q

∈ Q, q < x, q

< y¦ =
= sup¦a
q+q

; q, q

∈ Q, q + q

< x + y¦ = f(x + y).
1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost
Ako imamo dva skupa A i B s konaˇcnim brojem elemenata, teorijski je lako
ustanoviti imaju li oni jednak broj elemenata. Naime, provodimo slijede´ci
postupak: uzmimo element skupa A i element skupa B, sparimo ih. Nasta-
vimo li tako sparivati nesparene elemente skupa A s nesparenim elementima
skupa B, nakon konaˇcno koraka do´ci ´cemo do jedne od slijede´cih situacija:
1. Niti u skupu A, niti u skupu B nema nesparenih elemenata.
2. U skupu B nema nesparenih elemenata.
3. U skupu A nema nesparenih elemenata.
U sluˇcaju 1. konstruirali smo obostrano jednoznaˇcno preslikavanje sa skupa
A na skup B (bijekciju) i jasno je da skupovi A i B imaju jednak broj
elemenata. U sluˇcaju 2. konstruirali smo injekciju sa skupa B u skup A i
jasno je da skup A ima viˇse elemenata od skupa B. U sluˇcaju 3. konstruirali
smo injekciju sa skupa A u skup B i jasno je da skup B ima viˇse elemenata
od skupa A. Ovo je motivacija za slijede´cu definiciju i u sluˇcaju kada skupovi
nemaju konaˇcan broj elemenata.
Definicija 1.13. Za skupove A i B kaˇzemo da imaju jednak broj elemenata,
tj. da su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bijekcija f : A →B.
1.4. EKVIPOTENTNI SKUPOVI, PREBROJIVOST 37
Tada joˇs kaˇzemo da A i B imaju jednak kardinalni broj i piˇsemo k(A) = k(B)
ili A ∼ B.
Ako postoji injekcija f : A →B onda kaˇzemo da A ima manje ili jednako
elemenata od B, tj. k(A) ≤ k(B).
Zadatak 1.11. Pokaˇzite da je ekvipotentnost relacija ekvivalencije, tj. da
vrijedi
(i) A ∼ A,
(ii) (A ∼ B) ⇒(B ∼ A),
(iii) (A ∼ B) ∧ (B ∼ C) ⇒(A ∼ C).
Rjeˇsenje:
(i) Identiteta i
A
: A →A je bijekcija,
(ii) f : A →B bijekcija ⇒(f
−1
: B →A) bijekcija,
(iii) f : A →B ∧ g : B →C bijekcije ⇒g ◦ f : A →C je bijekcija.
Slijede´ci teorem u konkretnim situacijama bitno olakˇsava utvrdivanje ek-
vipotentnosti skupova, a navodimo ga bez dokaza.
Teorem 1.9 (Cantor-Bernstein
1
-Banach
2
). Ako postoje injekcije f : A →B
i g : B →A, onda je A ∼ B, odnosno
((k(A) ≤ k(B)) ∧ (k(B) ≤ k(A))) ⇒(k(A) = k(B)).
Primijetimo da prethodni teorem govori o antisimetriˇcnosti uredaja medu
kardinalnim brojevima.
Definicija 1.14. Kaˇzemo da je beskonaˇcan skup S prebrojiv ako je ekvi-
potentan skupu prirodnih brojeva N. U suprotnom sluˇcaju kaˇzemo da je taj
skup neprebrojiv.
Zadatak 1.12. Pokaˇzite da vrijedi
1. N ∼ 2N.
1
Sergej Natanoviˇc Bernstein (Odessa, 5. oˇzujak 1880. – – Moskva, 26. listopad 1968.)
ukrajinski matematiˇcar
2
Stefan Banach (Krakow, 30. oˇzujak 1892. – Lowow, August 31 kolovoz 1945.) poljski
matematiˇcar
38 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
2. N ∼ 2N + 1.
3. N ∼ Z.
4. ∀a, b, c, d ∈ R, a < b, c < d, je ¸a, b) ∼ ¸c, d) i [a, b] ∼ [c, d].
5. ∀a, b ∈ R, a < b, je [a, b] ∼ ¸a, b).
6. ∀a, b ∈ R, a < b, je R ∼ ¸a, b).
7. N ∼ N N.
Rjeˇsenje:
1. Preslikavanje n →2n, ∀n ∈ N, je bijekcija.
2. Preslikavanje n →2n + 1, ∀n ∈ N, je bijekcija.
3. Preslikavanje f : N → Z definirano s f(2n) = n + 1, f(1) = 0 i
f(2n + 1) = −n, ∀n ∈ N je bijekcija.
4. f : ¸a, b) →¸c, d) definirano s f(x) =
d−c
b−a
(x −a) + c je bijekcija.
5. Identiteta je injekcija s ¸a, b) u [a, b]. Po 4. postoji bijekcija s [a, b] na
bilo koji segment u ¸a, b), npr. na [
3a+b
4
,
a+3b
4
]. Tada je to injekcija s
[a, b] u ¸a, b). Sada po teoremu 1.9 slijedi tvrdnja.
6. Tg
−1
: R →¸a, b) je bijekcija.
7. Konstruiramo preslikavanje f : N N → N
kako je grafiˇcki prikazano na slici desno. Sva-
kom uredenom paru prirodnih brojeva jed-
noznaˇcno je odreden poredak na putanji oz-
naˇcenoj na slici. Funkcija f je definirana for-
mulom:
f((m, n)) =
_
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
_
_
m+n −1
2
_
+ n; m+ n −1 neparan
_
m+n −1
2
_
+m; m+n −1 paran
0 m
n
1 2 3 4
1
2
3
4
Propozicija 1.3. Skup racionalnih brojeva Q je prebrojiv.
Dokaz: Skup Q = ¦
m
n
; n ∈ N, m ∈ Z, su relativno prosti¦, pa postoji
injekcija sa Q u N N. Nadalje, komponiramo tu injekciju s bijekcijom sa
N N na N iz zadatka 1.12. i dobijemo injekciju s Q u N. S duge strane
identiteta je injekcija s N u Q, pa po teoremu 1.9. imamo Q ∼ N. Q.E.D.
1.4. EKVIPOTENTNI SKUPOVI, PREBROJIVOST 39
Propozicija 1.4. Neprazan podskup prebrojivog skupa je konaˇcan ili prebro-
jiv.
Dokaz: Neka je A ∼ N, f : A → N bijekcija, i B ⊆ A. Ako je B konaˇcan
onda je tvrdnja oˇcita. Ako B nije konaˇcan, onda je identiteta i : B → A,
i(x) = x, ∀x ∈ B, injekcija s B u A. Tada je f ◦ i : B → N injekcija.
Konstruirajmo injekciju g : N →B na slijede´ci naˇcin:
Uzmimo bilo koji b ∈ B i stavimo g(1) = b. Pretpostavimo da smo za
neki n ∈ N definirali g(k) = b
k
∈ B, 1 ≤ k ≤ n, gdje su svi b
1
, . . . , b
n
raz-
liˇciti. Poˇsto skup B nije konaˇcan, to postoji b
n+1
∈ B takav da je b
n+1
,= b
k
,
1 ≤ k ≤ n, pa stavimo g(n+1) = b
n+1
. Takvim postupkom definiramo g(n),
∀n ∈ N, a funkcija g je po konstrukciji injekcija. Po teoremu 1.9. slijedi
B ∼ N. Q.E.D.
Teorem 1.10. Neka su a, b ∈ R, a < b. Segment [a, b] ⊂ R je neprebrojiv
skup.
Dokaz: Kada bi vrijedilo suprotno, tj. da je [a, b] prebrojiv, postojala bi
bijekcija f : N → [a, b] takva da je [a, b] = 1(f) = ¦f(n); n ∈ N¦. Stavimo
a
1
= a, b
1
= b. Ako je f(1) ≤
a
1
+b
1
2
stavimo a
2
=
a
1
+3b
1
4
i b
2
= b
1
, a u
sluˇcaju f(1) ≥
a
1
+b
1
2
stavimo a
2
= a
1
i b
2
=
3a
1
+b
1
4
. U oba sluˇcaja vrijedi
f(1) ,∈ [a
2
, b
2
] i [a
2
, b
2
] ⊂ [a
1
, b
1
]. Na isti naˇcin, zamjenom a
1
↔a
2
i b
1
↔b
2
,
nademo f(2) itd. Na taj naˇcin dobivamo segmente [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N, sa svoj-
stvom [a
n
, b
n
] ⊃ [a
n+1
, b
n+1
] i f(n) ,∈ [a
n+1
, b
n+1
], ∀n ∈ N. Po teoremu 1.8. o
potpunosti skupa R postoji x ∈ [a, b] tako da je x ∈ [a
n
, b
n
], ∀n ∈ N. Zbog
pretpostavke o bijektivnosti funkcije f : N →[a, b], postoji m ∈ N tako da je
x = f(m). No, po konstrukciji vrijedi f(m) ,∈ [a
m+1
, b
m+1
], ˇsto je kontradik-
cija s izborom toˇcke x. Q.E.D.
Korolar 1.2. Skup realnih brojeva R je neprebrojiv.
Dokaz: Kada bi R bio prebrojiv, tada bi po propoziciji 1.4. i segment
[a, b] ⊂ R bio prebrojiv, a to se kosi s tvrdnjom teorema 1.10. Q.E.D.
40 POGLAVLJE 1. SKUPOVI I FUNKCIJE
Poglavlje 2
Nizovi
2.1 Niz i podniz
Funkciju a : N → S zovemo niz u S. U ovom sluˇcaju odstupamo od
uobiˇcajenog naˇcina oznaˇcavanja funkcijskih vrijednosti, pa za n ∈ N piˇsemo
a(n) = a
n
i nazivamo n-tim ˇclanom niza. Uobiˇcajena oznaka za niz je (a
n
)
n∈N
ili (a
n
)
n
ili samo (a
n
). Kodomena niza moˇze biti bilo koji neprazan skup.
Nas ´ce najviˇse zanimati sluˇcajevi kada je taj skup R, C, ili skup realnih ili
kompleksnih funkcija.
Evo nekoliko primjera nizova:
1. Niz (a
n
)
n
s a
n
=
1
n
, ∀n ∈ N, je niz u R.
2. Niz (a
n
)
n
s a
n
= n +
i
n
, ∀n ∈ N, je niz u C.
3. Niz (a
n
)
n
je niz realnih funkcija, gdje je ∀n ∈ N, a
n
: R → R funkcija
definirana s a
n
(x) = sin nx, ∀x ∈ R.
Kao i kod drugih funkcija, monotonost je vaˇzno svojstvo koje niz moˇze
zadovoljavati. Za to je neophodno da je niz u skupu na kojem je definiran
uredaj.
Definicija 2.1. Neka je (a
n
)
n
u R.
Niz (a
n
)
n
je rastu´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
≤ a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je strogo rastu´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
< a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je padaju´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
≥ a
n+1
.
Niz (a
n
)
n
je strogo padaju´ci ako ∀ n ∈ N, a
n
> a
n+1
.
41
42 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Pokaˇzimo da je ta definicija, iako se ˇcini slabijom, ekvivalentna s defini-
cijom monotonosti niz kao funkcije. Naime, niza kao funkcija je rastu´ci ako
vrijedi: ∀ n, m ∈ N, (n < m) ⇒ (a
n
≤ a
m
). Jasno je da iz toga slijedi da
je niz rastu´ci u smislu definicije 2.1. Dokaˇzimo da vrijedi obrat. Neka su
n, m ∈ N takvi da je n < m. Tada je n < n + 1 < < m− 1 < m pa iz
definicije 2.1. slijedi a
n
≤ a
n+1
≤ ≤ a
m−1
≤ a
m
, tj. a
n
≤ a
m
.
Definicija 2.2. Za niz b : N →S kaˇzemo da je podniz niza a : N →S, ako
postoji strogo rastu´ci niz p : N →N u N takav da je b = a ◦ p.
U oznakama (b
n
)
n
i (a
n
)
n
za nizove pisali bismo b
n
= b(n) = (a ◦ p)(n) =
a[p(n)] = a
p(n)
= a
pn
. Vaˇzno je uoˇciti da podniz nekog niza dobijemo tako da
izbacimo neke ˇclanove polaznog niza, a preostali ˇclanovi zadrˇzavaju prijaˇsnji
medusobni poredak.
Zadatak 2.1. Neka je (p
n
)
n
strogo rastu´ci niz u N. Tada vrijedi ∀ n ∈ N,
n ≤ p
n
.
Rjeˇsenje: Dokaˇzimo tvrdnju matematiˇckom indukcijom. Jasno je da vrije-
di 1 ≤ p
1
tako da imamo bazu indukcije. Pretpostavimo da za n ∈ N vrijedi
n ≤ p
n
. Tad je p
n+1
> p
n
≥ n, tj. p
n+1
> n, pa mora biti p
n+1
≥ n + 1.
2.2 Limes niza u R
Intuitivno poimanje konvergencije ili teˇzenja ˇclanova niza (a
n
)
n
u R k nekom
broju a ∈ R sastoji se u tome da je ”puno” ˇclanova niza po volji blizu broju a,
a samo ”malen” broj ˇclanova daleko. U situaciji kada radimo s beskonaˇcnim
(prebrojivim) skupom, onda je prihvatljivo pod ”puno” shva´cati beskonaˇcno
mnogo ˇclanova, a pod ”malo” samo konaˇcno njih. U tom smislu fraza ”gotovo
svi ˇclanovi” znaˇci ”svi ˇclanovi osim eventualno njih konaˇcno mnogo”. Dakle,
moˇzemo re´ci da niz (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi broju a ako su gotovo svi ˇclanovi
po volji blizu broju a.
Prethodna definicija se realizira u skupu R tako da blizinu realnih brojeva
mjerimo pomo´cu razdaljinske funkcije d(x, y) = [x −y[. Ako je zadan ε > 0,
onda brojevi x koji su od a udaljeni za manje od ε zadovoljavaju [x−a[ < ε,
tj. oni se nalaze u intervalu ¸a − ε, a + ε). Pojam konvergencije u R ima
slijede´ci oblik:
Definicija 2.3. Niz realnih brojeva (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi k realnom broju
a ∈ R ako svaki otvoreni interval polumjera ε oko toˇcke a sadrˇzi gotovo sve
ˇclanove niza, tj.
(∀ε > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N), ((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ < ε)). (2.1)
2.2. LIMES NIZA U R 43
Tada a zovemo graniˇcna vrijednost ili limes niza (a
n
)
n
i piˇsemo a =
lim
n→∞
a
n
ili a = lim
n
a
n
.
a aΕ aΕ
a
5
a
3
a
2
a
4
a
6
a
1

Ako niz ne konvergira onda kaˇzemo da on divergira.
Jedan sluˇcaj divergencije niza moˇzemo podvesti pod pojam konvergencije.
U tu svrhu definiramo okoline od +∞ kao intervale oblika ¸E, +∞), gdje je
E > 0.
Definicija 2.4. Kaˇzemo da niz (a
n
)
n
u R konvergira k +∞ako svaka okolina
od +∞ sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza, tj.
(∀E > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N), ((n > n
ε
) ⇒(a
n
> E)). (2.2)
U tom sluˇcaju govorimo o konvergenciji niza (a
n
)
n
u R = [−∞, +∞] i piˇsemo
lim
n→∞
a
n
= +∞. Analogno moˇzemo definirati lim
n→∞
a
n
= −∞.
Provjeravanje da li definicija 2.3 vrijedi za neki konkretan niz i konkretan
limes sastoji se u tome da se za po volji zadani ε > 0 pronade ili barem dokaˇze
postojanje prirodnog broja n
ε
takvog da svi ˇclanovi s indeksima ve´cim od n
ε
leˇze u intervalu ¸a −ε, a + ε).
Primjer 2.1. Pokaˇzimo da niz (
1
n
)
n
konvergira i lim
n
1
n
= 0.
Uzmimo ε > 0 po volji. Iz Arhimedovog aksioma u teoremu (1.6) slijedi
postojanje m ∈ N tako da vrijedi mε > 1. Sada za n > m vrijedi nε > mε >
1. Dakle n
ε
= m je traˇzeno rjeˇsenje. Naime, ∀ n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒(nε > n
ε
ε > 1) ⇒
_
1
n
< ε
_


¸
¸
¸
1
n
−0
¸
¸
¸
¸
_
< ε.
Teorem 2.1.
1. Konvergentan niz u R ima samo jednu graniˇcnu vrijednost.
2. Konvergentan niz u R je ograniˇcen.
Dokaz: 1. Pretpostavimo da konvergentan niz (a
n
)
n
ima dvije graniˇcne
vrijednosti a, b ∈ R, a ,= b. Tada bi za ε = [a − b[ > 0 zbog (2.1) postojali
n
a
, n
b
∈ N takvi da vrijedi
(n > n
a
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
) i (n > n
b
) ⇒([a
n
−b[ <
ε
2
).
44 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Sada za n
ε
= max¦n
a
, n
b
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a −b[ ≤ [a −a
n
[ +[a
n
−b[ <
ε
2
+
ε
2
= ε = [a −b[),
ˇsto je oˇcita neistina. Dakle, limes mora biti jedinstven.
2. U definiciji (2.1) uzmimo ε = 1, pa postoji n
ε
∈ N tako da (n > n
ε
) ⇒
([a
n
− a[ < 1). Sada za n > n
ε
imamo [a
n
[ ≤ [a
n
−a[ + [a[ ≤ 1 + [a[. Neka
je M = max¦[a
1
[, . . . , [a

[, 1 +[a[¦. Tada vrijedi ∀ n ∈ N, [a
n
[ ≤ M, tj. niz
je ograniˇcen. Q.E.D.
Primjer 2.2. Sama ograniˇcenost nije dovoljna za konvergenciju niza. Niz
definiran s a
n
= (−1)
n
, ∀n ∈ N, je oˇcigledno ograniˇcen, ali niti jedan realan
broj nije mu graniˇcna vrijednost. Naime, za 0 < ε <
1
2
i bilo koji a ∈ R izvan
otvorenog intervala ¸a − ε, a + ε) uvijek se nalazi beskonaˇcno ˇclanova niza.
Dakle, taj interval ne sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza.
Za oˇcekivati je da podnizovi niza nasljeduju dobra svojstva originalnog
niza.
Teorem 2.2. Svaki podniz konvergentnog niza u R i sam je konvergentan i
ima istu graniˇcnu vrijednost kao i niz.
Dokaz: Neka je (a
n
)
n
konvergentan niz u R, a = lim
n
a
n
, i neka je (a
pn
)
n
bilo koji njegov podniz. Uzmimo bilo koji ε > 0. Tada iz a = lim
n
a
n
i (2.1)
postoji n
ε
∈ N takav da (n > n
ε
) ⇒ ([a
n
− a[ < ε). Zbog toga ˇsto je niz
(p
n
)
n
strogo rastu´ci niz u N i zadatka 2.1. imamo ∀n ∈ N, p
n
≥ n. Odatle
slijedi
(∀n ∈ N), (n > n
ε
) ⇒(p
n
> n
ε
) ⇒([a
pn
−a[ < ε),
dakle, a = lim
n
a
pn
. Q.E.D.
Od interesa je na´ci jednostavno provjerive dovoljne uvjete za konvergen-
ciju niza.
Teorem 2.3. Svaki ograniˇcen i monoton niz u R je konvergentan.
Dokaz: Neka je niz (a
n
)
n
rastu´ci, tj. ∀n ∈ N, a
n
≤ a
n+1
. Ograniˇcenost
rastu´ceg niza znaˇci ograniˇcenost skupa A = ¦a
n
; n ∈ N¦ odozgo, pa postoji
a = sup A ∈ R. Iz definicije supremuma skupa A imamo:
1. ∀n ∈ N, a
n
≤ a,
2. ∀ε > 0, ∃n
ε
∈ N, a −ε < a

.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 45
Iz 1. i 2. i rasta niza (a
n
)
n
imamo ∀ε > 0, ∃n
ε
∈ N, ∀ n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒(a −ε < a

≤ a
n
≤ a < a + ε) ⇒([a
n
−a[ < ε).
Dakle, lim
n→∞
a
n
= sup¦a
n
; n ∈ N¦. Analogno se za padaju´ci niz pokaˇze
lim
n→∞
a
n
= inf¦a
n
; n ∈ N¦. Q.E.D.
Primjer 2.3. Monotonost nije nuˇzna za konvergenciju niza. Npr. niz
(−1)
n
n
konvergira k 0, a nije monoton.
Na desnoj slici prikazan je odnos
svojstava monotonosti (M) i ogra-
niˇcenosti (O) nizova u odnosu na
konvergentne (K) nizove u R.
O
K
M
2.3 Operacije s konvergentnim nizovima
Za nizove u R kao funkcije s vrijednostima u R moˇzemo definirati sve opera-
cije po toˇckama. U sluˇcaju nizova to znaˇci da je suma (razlika) nizova (a
n
)
n
i (b
n
)
n
niz oblika (a
n
± b
n
)
n
, tj. (a
n
)
n
± (b
n
)
n
= (a
n
± b
n
)
n
. Isto tako je
produkt nizova (a
n
)
n
i (b
n
)
n
niz oblika (a
n
b
n
)
n
, tj. (a
n
)
n
(b
n
)
n
= (a
n
b
n
)
n
.
Specijalno, za λ ∈ R je λ(a
n
)
n
= (λa
n
)
n
, pa je skup nizova vektorski prostor
(algebra). Sada ´cemo prouˇciti kako se limes ponaˇsa kod navedenih operacija
s nizovima.
Teorem 2.4. Neka su (a
n
)
n
i (b
n
)
n
konvergentni nizovi u R. Tada vrijedi:
1. Niz (a
n
±b
n
)
n
je konvergentan i lim
n→∞
(a
n
±b
n
) = lim
n→∞
a
n
± lim
n→∞
b
n
.
2. Niz (a
n
b
n
)
n
je konvergentan i lim
n→∞
(a
n
b
n
) = lim
n→∞
a
n
lim
n→∞
b
n
.
3. Ako je ∀n ∈ N, b
n
,= 0, i lim
n→∞
b
n
,= 0, onda je i niz
_
a
n
b
n
_
n
konvergentan
i lim
n→∞
_
a
n
b
n
_
=
lim
n→∞
a
n
lim
n→∞
b
n
.
4. Niz ([a
n
[)
n
je konvergentan i lim
n→∞
[a
n
[ = [ lim
n→∞
a
n
[.
46 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Dokaz: Neka su lim
n→∞
a
n
= a i lim
n→∞
b
n
= b.
1. Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−b[ <
ε
2
).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a
n
+ b
n
−(a + b)[ ≤ [a
n
−a[ +[b
n
−b[ < ε).
2. Prije svega, zbog toga ˇsto je konvergentan, niz (a
n
)
n
je ograniˇcen, tj.
postoji M > 0 takav da ∀n ∈ N, [a
n
[ ≤ M. Sada za ε > 0 zbog (2.1) postoje
n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
M +[b[
) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−b[ <
ε
M +[b[
).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒([a
n
b
n
−ab[ ≤ [a
n
[[b
n
−b[[ +[a
n
−a[[b[ < ε).
3. Pokaˇzimo da vrijedi lim
n→∞
1
b
n
=
1
b
. Za ε =
[b[
2
> 0 imamo n
0
∈ N tako da
∀n ∈ N,
(n > n
0
) ⇒([b
n
−b[ <
[b[
2
) ⇒([b
n
[ ≥
[b[
2
).
Sada za ε > 0 postoji n
1
∈ N tako da ∀n ∈ N vrijedi
(n > n
1
) ⇒([b
n
−b[ <

[b[
2
).
Uzmimo n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦, pa ∀n ∈ N imamo
(n > n
ε
) ⇒(
¸
¸
¸
¸
1
b
n

1
b
¸
¸
¸
¸

[b
n
−b[
[b
n
[[b[
< ε).
Odatle pomo´cu 2. slijedi 3.
4. Tvrdnja slijedi jednostavno pomo´cu nejednakosti (1.11),
(n > n
ε
) ⇒[[a
n
[ −[a[[ ≤ [a
n
−a[ < ε.
Q.E.D.
Korolar 2.1. Neka su lim
n→∞
a
n
= a i lim
n→∞
b
n
= b. Tada je za bilo koje λ, µ ∈ R
niz (λa
n
+ µb
n
)
n
konvergentan i lim
n→∞
(λa
n
+ µb
n
) = λa + µb.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 47
Dokaz: Za bilo koji λ ∈ R uzmimo konstantni niz b
n
= λ, ∀n ∈ N. Tada
iz teorema 2.4 2. slijedi lim
n→∞
λa
n
= λa. Odatle i iz aditivnosti limesa imamo
linearnost. Q.E.D.
Napomena 2.1. Skup svih konvergentnih nizova u R je vektorski prostor (al-
gebra).
Osim operacija na skupu R imamo zadan uredaj ≤. Konvergencija nizova
je u skladu s tim uredajem.
Teorem 2.5 (teorem o sendviˇcu). Neka su (a
n
)
n
i (b
n
)
n
konvergentni nizovi
u R.
1. Ako je ∀ n ∈ N, a
n
≤ b
n
, onda je lim
n→∞
a
n
≤ lim
n→∞
b
n
.
2. Ako je (c
n
)
n
niz za kojeg vrijedi ∀ n ∈ N, a
n
≤ c
n
≤ b
n
i lim
n→∞
a
n
=
lim
n→∞
b
n
= c, onda je (c
n
)
n
konvergentan i lim
n→∞
c
n
= c.
Dokaz: 1. Neka je niz (c
n
)
n
konvergentan i takav da vrijedi ∀n ∈ N, c
n
≥ 0.
Tada je lim
n→∞
c
n
= c ≥ 0. Kada bi bilo c < 0, onda bi u okolini ¸c −
[c[
2
, c +
[c[
2
)
bili gotovo svi ˇclanovi niza, ˇsto nije mogu´ce zbog c +
[c[
2
< 0.
Sada za c
n
= b
n
−a
n
, ∀n ∈ N, i teorema 2.4. 1. slijedi tvrdnja.
2. Za ε > 0 zbog (2.1) postoje n
1
, n
2
∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N,
(n > n
1
) ⇒([a
n
−c[ < ε) i (n > n
2
) ⇒([b
n
−c[ < ε).
Sada za n
ε
= max¦n
1
, n
2
¦ imamo
(n > n
ε
) ⇒(c −ε < a
n
≤ c
n
≤ b
n
< c + ε) ⇒([c
n
−c[ < ε).
Q.E.D.
2.3.1 Primjeri konvergentnih nizova
Propozicija 2.1. Neka je b > 0 realan broj. Tada postoji a > 0 takav da je
b = a
2
, tj. a =

b (surjektivnost kvadratne funkcije).
Dokaz: Pretpostavimo da je b > 1. Neka je niz (x
n
)
n
definiran rekurzijom
x
n
=
1
2
_
x
n−1
+
b
x
n−1
_
, ∀ n ∈ N, (2.3)
48 POGLAVLJE 2. NIZOVI
uz poˇcetnu vrijednost x
0
= b > 1. Dokaˇzimo indukcijom da je niz (x
n
)
n
padaju´ci i odozdo omeden s 1.
Prvo uoˇcimo da iz (2.3) imamo
x
2
n
−b = (x
n
−x
n−1
)
2
, (∀n ∈ N), (2.4)
x
n
−x
n−1
= −
x
2
n−1
−b
2x
n−1
, (∀n ∈ N). (2.5)
Baza indukcije slijedi iz x
1
=
1
2
(b + 1) < b = x
0
i x
1
> 1. Pretpostavimo
da vrijedi 1 < x
k
< x
k−1
, k = 1, . . . , n−1. Sada iz (2.4) imamo x
2
n−1
−b > 0,
a onda iz (2.5) slijedi x
n
−x
n−1
< 0. Iz (2.3) i 0 < (x
n−1
−1)
2
+b−1, ∀n ∈ N,
slijedi x
n
> 1. Dakle, postoji a = lim
n
x
n
. Iz (2.3) imamo a =
1
2
_
a +
b
a
_
,
odakle slijedi b = a
2
.
Za 0 < b < 1 imamo
1
b
> 1, pa postoji c > 1,
1
b
= c
2
. Sada je za a =
1
c
imamo tvrdnju. Q.E.D.
Primjer 2.4. Vrijedi lim
n→∞
n

n = 1.
Za bilo koji ε > 0 po binomnom teoremu imamo:
(1 +ε)
n
= 1 +nε +
n(n −1)
2
ε
2
+ + ε
n
> n
n −1
2
ε
2
.
Uzmimo n
ε
∈ N za koji vrijedi (n
ε
−1)ε
2
> 2. Tada vrijedi
(n > n
ε
) ⇒(1 +ε)
n
> n
n −1
2
ε
2
> n
n
ε
−1
2
ε
2
> n,
odnosno
(n > n
ε
) ⇒1 < n < (1 +ε)
n
.
Zbog strogog rasta funkcije x →
n

x na ¸0, +∞) slijedi
(n > n
ε
) ⇒1 <
n

n < 1+ε.
Primjer 2.5. Za a > 0 vrijedi lim
n→∞
n

a = 1.
U sluˇcaju 1 < a je 1 < a < n za gotovo sve n ∈ N, odakle imamo
1 <
n

a <
n

n za gotovo sve n ∈ N. Sada tvrdnja slijedi iz teorema 2.5. 2.
Ako je a < 1 onda je
1
a
> 1, pa je
lim
n→∞
n

a =
1
lim
n→∞
n
_
1
a
= 1.
2.3. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 49
Primjer 2.6. Nizovi a
n
=
_
1 +
1
n
_
n
, ∀n ∈ N, i b
n
=
n

k=0
1
k!
, ∀n ∈ N, su
konvergentni i imaju isti limes.
Niz (b
n
)
n
je oˇcigledno strogo rastu´ci. Pokaˇzimo da vrijedi b
n
< 3, ∀n ∈ N.
Vrijedi
b
n+1
= 1+
1
1!
+
_
1
2!
+ +
1
(n + 1)!
_
= 2+
1
2
_
1 +
1
3
+ +
1
(n + 1) 3
_
<
< 2 +
1
2
_
1 +
1
2
+
1
3 2
+ +
1
n 2
_
= 2 +
1
2
(b
n
−1),
tj. imamo rekurziju b
n+1
< 2 +
1
2
(b
n
−1), ∀n ∈ N. Odatle indukcijom slijedi
tvrdnja. Naime, b
1
= 2 < 3, i ∀n ∈ N, b
n
< 3 ⇒ b
n+1
< 2 +
1
2
(b
n
− 1) <
2 +
1
2
(3 −1) = 3. Dakle, niz (b
n
)
n
je konvergentan.
Sada primjenom binomne formule na niz (a
n
)
n
imamo
a
n
=
n

k=0
_
n
k
_
1
n
k
=
n

k=0
n(n −1) (n −k + 1)
k!n
k
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
<
n

k=0
1
k!
= b
n
.
pa je i niz (a
n
)
n
odozgo ograniˇcen. Zbog 1 −
p
n + 1
≥ 1 −
p
n
, za 0 ≤ p ≤ n,
vrijedi
a
n+1
=
_
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n + 1
_

_
1 −
k −1
n + 1
_
_
+
1
(n + 1)
n+1
> a
n
,
ˇsto kazuje da je i niz (a
n
)
n
konvergentan.
Sada za bilo koji ˇcvrst p ∈ N i svaki n > p imamo
a
n
>
p

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
.
Prethodna nejednakost za n →∞ daje
lim
n→∞
a
n

p

k=0
1
k!
= b
p
, ∀p ∈ N.
Odatle slijedi lim
n→∞
a
n
≥ lim
n→∞
b
n
. Zbog ranije pokazane nejednakosti a
n
< b
n
,
∀n ∈ N, imamo lim
n→∞
a
n
≤ lim
n→∞
b
n
, ˇsto daje lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
b
n
= e ≈
2.71828182.
50 POGLAVLJE 2. NIZOVI
2.3.2 Eksponencijalne funkcije na R (II.)
U ovoj toˇcki definiramo eksponencijalnu funkciju exp : R → ¸0, +∞) kao
limes niza funkcija.
U tu svrhu za svaki n ∈ N definiramo funkcije f
n
: [0, +∞) → ¸0, +∞)
tako da vrijedi
f
n
(x) =
_
1 +
x
n
_
n
, ∀x ∈ [0, +∞). (2.6)
Definicija 2.5. Kaˇzemo da niz funkcija (f
n
)
n
, gdje su f
n
: I → R, I ⊆ R,
konvergira obiˇcno ili po toˇckama k funkciji f : I →R na intervalu I, ako
niz brojeva (f
n
(x))
n
konvergira k f(x), ∀x ∈ I.
Propozicija 2.2. Niz funkcija (f
n
)
n
, gdje su f
n
: [0, +∞) → ¸0, +∞), n ∈
N, definirane s (2.6), konvergira na skupu [0, +∞). Funkcija f : [0, +∞) →
¸0, +∞), f = lim
n→∞
f
n
, zadovoljava :
1. f(0) = 1,
2. f(1) = e,
3. f(x + y) = f(x)f(y), ∀x, y ∈ [0, +∞).
Dokaz: Uzmimo x ≥ 0 i pokaˇzimo da je niz f
n
(x)
n
strogo rastu´ci i omeden.
Vrijedi
f
n
(x) =
n

k=0
_
n
k
_
x
k
n
k
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n
_

_
1 −
k −1
n
_
x
k
<
<
n

k=0
1
k!
_
1 −
1
n + 1
_

_
1 −
k −1
n + 1
_
x
k
+
x
n+1
(n + 1)
n+1
= f
n+1
(x),
pa je (f
n
(x))
n
strogo rastu´ci niz. Neka je m ∈ N takav da je x ≤ m. Tada je
f
n
(x) ≤ f
n
(m), ∀n ∈ N. Za podniz (f
nm
(m))
n
strogo rastu´ceg niza (f
n
(m))
n
imamo f
nm
(m) = f
n
(1)
m
, ∀n ∈ N. Kako iz primjera 2.6. slijedi f
n
(1) ≤ 3,
∀n ∈ N, imamo f
n
(x) ≤ 3
m
, ∀n ∈ N. Odatle slijedi konvergencija niza
(f
n
(x))
n
, ∀x ∈ [0, +∞).
Svojstvo 1. je jasno, a svojstvo 2. slijedi iz primjera 2.6. Za x, y ≥ 0
imamo
_
1 +
x
n
__
1 +
y
n
_
=
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_

_
1 +
x + y
n
_
.
Vrijedi
_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
=
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
=
2.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR 51
=
xy
n
2
_
n−1

k=0
_
1 +
x + y
n
+
xy
n
2
_
n−1−k
_
1 +
x + y
n
_
k
_
,
pa zbog prethodne nejednakosti imamo
xy
n
_
1 +
x + y
n
_
n−1

_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n

xy
n
_
1 +
x
n
_
n−1
_
1 +
y
n
_
n−1
.
Sada iz prethodne nejednakosti za n →∞ dobijemo
lim
n→∞
_
_
1 +
x
n
_
n
_
1 +
y
n
_
n

_
1 +
x + y
n
_
n
_
= 0,
odakle slijedi svojstvo 3. Q.E.D.
Sada definiramo funkciju exp : R →¸0, +∞) na slijede´ci naˇcin:
exp(x) =
_
¸
¸
_
¸
¸
_
f(x) ; x ≥ 0,
1
f(−x)
; x < 0.
(2.7)
Pokaˇzimo da vrijedi exp(x + y) = exp(x) exp(y), ∀x, y ∈ R. Ako su x i
y istog predznaka, onda je jednakost jasna. Jedini interesantni sluˇcajevi su
x > 0, y < 0, x + y > 0 i x > 0, y < 0, x + y > 0. U prvom sluˇcaju imamo
f(x) = f(x + y + (−y)) = f(x + y)f(−y), pa je exp(x + y) = f(x + y) =
f(x)
1
f(−y)
= exp(x) exp(y), a drugi ide analogno.
2.4 Limes superior i limes inferior
Lema 2.1. Svaki niz (a
n
)
n
u R ima monoton podniz.
Dokaz: Neka je A
m
= ¦a
n
; n ≥ m¦. Promatramo dva sluˇcaja:
1. ∃m ∈ N tako da skup A
m
nema maksimum.
2. ∀m ∈ N skup A
m
ima maksimum.
1. sluˇcaj: Bez smanjenja op´cenitosti uzmimo da je m = 1, tj. ve´c A
1
nema maksimum. To znaˇci da ∀n ∈ N ∃k ∈ N, k > n i a
k
> a
n
.
Poˇcnimo s n = 1 i medu svim k > 1 takvim da je a
k
> a
1
uzmimo
najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
, tj. a
p
1
> a
1
. Sada promatramo skup A
p
1
. Ovaj
skup isto nema maksimum, jer kada bi ga imao, onda bi i prethodni A
1
imao.
Medu svim k > p
1
takvim da je a
k
> a
p
1
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s
52 POGLAVLJE 2. NIZOVI
p
2
, tj. a
p
2
> a
p
1
, itd. Ovim postupkom dobivamo strogo rastu´ci niz (p
n
)
n
u
N takav da je a
pn
< a
p
n+1
, ∀n ∈ N, tj. podniz (a
pn
)
n
je strogo rastu´ci.
2. sluˇcaj: Neka je b
1
= max A
1
. Medu onim k ∈ N za koje je a
k
= b
1
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
, tj. (j < p
1
) ⇒ (a
j
< a
p
1
). Sada gle-
damo A
p
1
+1
i neka je b
2
= max A
p
1
+1
. Jasno, b
2
≤ b
1
. Medu svim k > p
1
za koje je a
k
= b
2
uzmimo najmanji i oznaˇcimo ga s p
1
. Jasno je da vrijedi
a
p
2
≤ a
p
1
, itd. Tim postupkom dobijemo strogo rastu´ci niz (p
n
)
n
u N takav
da je a
pn
≥ a
p
n+1
, ∀n ∈ N, tj. podniz (a
pn
)
n
je padaju´ci. Q.E.D.
Korolar 2.2. Za konaˇcno nizova a
(1)
, a
(2)
, . . . , a
(n)
postoji strogo rastu´ci niz
p : N →N takav da su svi podnizovi a
(1)
◦ p, a
(2)
◦ p, . . . , a
(n)
◦ p monotoni.
Dokaz: Iz leme 2.1. postoji strogo rastu´ci niz q
(1)
: N → N takav da je
a
(1)
◦ q
(1)
monoton podniz od a
(1)
. Sada gledamo podnizove a
(1)
◦ q
(1)
, a
(2)

q
(1)
, . . . , a
(n)
◦ q
(1)
od kojih je prvi monoton, a ostali ne moraju bit monoto-
ni. Sada po lem1 2.1. postoji strogo rastu´ci niz q
(2)
: N → N takav da je
a
(2)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
monoton podniz od a
(2)
◦ q
(1)
. Zbog toga ˇsto je podniz mo-
notonog niza i sam monoton, medu podnizovima a
(1)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
, a
(2)
◦ q
(1)

q
(2)
, . . . , a
(n)
◦ q
(1)
◦ q
(2)
su prva dva monotona, a ostali ne moraju biti. Ovim
postupkom u n koraka dolazimo do podnizova a
(1)
◦ p, a
(2)
◦ p, . . . , a
(n)
◦ p,
gdje je p = q
(1)
◦ q
(2)
◦ ◦ q
(n)
, koji su svi monotoni. Q.E.D.
U teoremu 2.1. i primjeru 2.2. smo vidjeli da je ograniˇcenost niza nuˇzna,
ali ne i dovoljna za konvergenciju toga niza. Slijede´ci teorem govori o tome
ˇsto se ipak moˇze zakljuˇciti iz ograniˇcenosti niza.
Teorem 2.6 (Weierstrass
1
). Ograniˇcen niz u R ima konvergentan podniz.
Dokaz: Pomo´cu leme 2.1. moˇzemo na´ci monoton podniz zadanog niza.
Poˇsto je niz ograniˇcen, onda je i svaki njegov podniz ograniˇcen. Sada za taj
ograniˇcen i monoton podniz iz teorema 2.3. slijedi konvergencija. Q.E.D.
Definicija 2.6. Kaˇzemo da je α ∈ R gomiliˇste niza (a
n
)
n
realnih brojeva,
ako postoji podniz (a
pn
)
n
niza (a
n
)
n
takav da vrijedi lim
n→∞
a
pn
= α.
Iz definicije slijedi da je α ∈ R gomiliˇste niza (a
n
)
n
ako i samo ako ∀ε > 0
okolina ¸α −ε, α + ε) sadrˇzi beskonaˇcno ˇclanova niza.
Primjer 2.7.
1
Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde, 31. listopad 1815. - Berlin, 19.
veljaˇca 1897.) njemaˇcki matematiˇcar
2.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR 53
i. Svaki ograniˇceni niz ima barem jedno gomiliˇste u R.
ii. Svaki konvergentan niz ima toˇcno jedno gomiliˇste, a to je graniˇcna
vrijednost.
iii. Niz iz primjera 2.2. ima toˇcno dva gomiliˇsta jer je (−1)
2n
→ 1 i
(−1)
2n−1
→−1.
iv. Skupovi N i Q su ekvipotentni, tj. postoji bijektivni niz r : N → Q.
Tada je R skup svih gomiliˇsta niza (r
n
)
n
, tj. svaki realan broj je limes
nekog niza racionalnih brojeva.
v. Niz (n)
n
nema niti jedno gomiliˇste u R.
Definicija 2.7. Neka je (a
n
)
n
ograniˇcen niz realnih brojeva i A ⊂ R skup
svih gomiliˇsta tog niza.
Supremum skupa A zovemo limes superior niza (a
n
)
n
i oznaˇcavamo
s limsup
n→∞
a
n
ili lim
n
a
n
, .
Infimum skupa A zovemo limes inferior niza (a
n
)
n
i oznaˇcavamo s
liminf
n→∞
a
n
ili lim
n
a
n
, .
Broj L ∈ R je limes superior niza (a
n
)
n
ako i samo ako vrijedi:
1. ∀ε > 0, je a
n
< L + ε za gotovo sve ˇclanove niza.
2. ∀ε > 0, je L −ε < a
n
za beskonaˇcno ˇclanova niza.
Broj ℓ ∈ R je limes inferior niza (a
n
)
n
ako i samo ako vrijedi:
1. ∀ε > 0, je ℓ −ε < a
n
za gotovo sve ˇclanove niza.
2. ∀ε > 0, je a
n
< ℓ + ε za beskonaˇcno ˇclanova niza.
Teorem 2.7. Niz (a
n
)
n
u R je konvergentan ako i samo ako je
liminf
n→∞
a
n
= limsup
n→∞
a
n
.
Dokaz: Ako je niz (a
n
)
n
konvergentan, onda je po teoremu 2.2. svaki njegov
podniz ima istu graniˇcnu vrijednost kao i niz, pa je skup svih gomiliˇsta niza
jednoˇclan.
Obratno, ako vrijedi gornja jednakost, onda je skup svih gomiliˇsta jed-
noˇclan i neka je α njegov element. Tada ∀ε > 0, iz definicije limesa inferiora,
gotovo svi ˇclanovi niza su > α−ε, a iz definicije limesa superiora, gotovo svi
ˇclanovi niza su < α + ε, tj. gotovo svi ˇclanovi su u intervalu ¸α − ε, α + ε).
Dakle, α = lim
n→∞
a
n
. Q.E.D.
54 POGLAVLJE 2. NIZOVI
2.5 Cauchyjev niz
Sada navodimo nuˇzan i dovoljan uvjet za konvergenciju realnog niza koji u
sebi ne upotrebljava pojam limesa. Dakle, pomo´cu njega moˇzemo ispitati
konvergenciju niza a da nemamo kandidata za njegov limes.
Definicija 2.8. Kaˇzemo da je niz (a
n
)
n
realnih brojeva Cauchyjev
1
ili fun-
damentalan niz ako
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n, m ∈ N)((n, m > n
ε
) ⇒([a
n
−a
m
[ < ε)). (2.8)
Teorem 2.8. Niz u R je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev.
Dokaz: Neka je (a
n
)
n
konvergentan niz i a = lim
n
a
n
, tj.
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ <
ε
2
)).
Neka je n, m > n
ε
, pa imamo [a
n
− a
m
[ ≤ [a
n
− a[ + [a − a
m
[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
dakle uvjet (2.8) je nuˇzan.
Obratno, neka je (a
n
)
n
Cauchyjev niz. Pokaˇzimo da je taj niz ograniˇcen.
Iz (2.8) za ǫ = 1 imamo n
1
∈ N takav da ∀n, m ∈ N, (n, m > n
1
) ⇒
([a
n
−a
m
[ < 1). Odatle za n > n
1
imamo [a
n
[ ≤ [a
n
−a
n
1
+1
[ +[a
n
1
+1
[. Sada
je M = max¦[a
1
[, . . . , [a
n
1
[, 1 +[a
n
1
+1
[¦ takav da vrijedi [a
n
[ ≤ M, ∀n ∈ N.
Po teoremu 2.6. ograniˇcen (a
n
)
n
niz ima konvergentan podniz (a
pn
)
n
, tj.
postoji a = lim
n
a
pn
. Pokaˇzimo da vrijedi a = lim
n
a
n
. Uzmimo ε > 0 po
volji. Iz konvergencije podniza (a
pn
)
n
imamo n

ε
∈ N takav da
((n > n

ε
) ⇒([a
pn
−a[ <
ε
2
)).
Zato ˇsto je niz (a
n
)
n
Cauchyjev imamo n
′′
ε
∈ N takav da
((n > n
′′
ε
) ⇒([a
n
−a
m
[ <
ε
2
)).
Neka je n
ε
= max¦n

ε
, n
′′
ε
¦ pa za n > n
ε
, zbog p
n
≥ n, slijedi
[a
n
−a[ ≤ [a
n
−a
pn
[ + [a
pn
−a[ <
ε
2
+
ε
2
= ε,
tj. a = lim
n
a
n
. Q.E.D.
Cauchyjevo svojstvo je posebno vaˇzno u op´cenitijim strukturama od sku-
pa R, gdje nismo u mogu´cnosti pomo´cu uredaja definirati pojam potpunosti
skupa, kao u Aksiomu 15. Takav je npr. skup kompleksnih brojeva C o
kojem govorimo u slijede´coj toˇcki. Tada se kaˇze da je skup potpun ako svaki
Cauchyjev niz iz skupa konvergira u tom skupu.
1
Augustin Louis Cauchy (Paris, 21. kolovoz 1789. – Sceaux-Paris, 23. svibanj 1857.)
francuski matematiˇcar
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 55
2.6 Polje C, nizovi u C
2.6.1 Polje kompleksnih brojeva C
Neka je RR Kartezijev produkt skupa R sa samim sobom. RR je skup
svih uredenih parova (a, b) gdje su a, b ∈ R. Sada na R R definiramo
operacije zbrajanja i mnoˇzenja.
Neka je ⊕ : (RR) (RR) →(RR) operacija zbrajanja definiran s
∀(a, b), (c, d) ∈ R R, (a, b) ⊕(c, d) = (a + c, b + d), (2.9)
i neka je ⊙ : (R R) (R R) →(R R) operacija mnoˇzenja definiran s
∀(a, b), (c, d) ∈ R R, (a, b) ⊙(c, d) = (ac −bd, ad + bc). (2.10)
U daljnjem tekstu ´cemo umjesto oznaka ⊕ i ⊙ koristiti iste oznake kao i za
operacije u R, tj. + i , s tim da je uvijek jasno kada su operacije s parovima
realnih brojeva ili sa samim realnim brojevima.
Skup R R snabdjeven operacijom zbrajanja (2.9) i mnoˇzenja (2.10)
zovemo skup kompleksnih brojeva i oznaˇcavamo s C.
Teorem 2.9. Skup kompleksnih brojeva C je polje.
Dokaz: Pokaˇzimo da za skup C i operacije zbrajanja (2.9) i mnoˇzenja (2.10)
vrijede aksiomi A 1. do A 9. Aksiomi A 1. i A 4. slijede direktno iz istih
aksioma za R i definicije operacije zbrajanja. Neutralni element za zbrajanje
je par (0, 0), tj. (0, 0) +(a, b) = (0 +a, 0 +b) = (a +0, b +0) = (a, b). Za bilo
koji par (a, b) suprotni par −(a, b) = (−a, −b). Vrijedi (a, b) + (−a, −b) =
(a + (−a), b + (−b)) = (0, 0) i (−a, −b) + (a, b) = (−a + a, −b + b) = (0, 0).
Asocijativnost i komutativnost mnoˇzenja i distributivnost mnoˇzenja na
zbrajanje slijede direktnim raˇcunom iz asocijativnosti i komutativnost mnoˇzenja
i zbrajanja na R, te distributivnosti mnoˇzenja na zbrajanje u R. Jedinica
ili neutralni element za mnoˇzenje je par (1, 0), tj. za svaki par (a, b) imamo
(a, b)(1, 0) = (a1−b0, a0+b1) = (a, b) i (1, 0)(a, b) = (1a−0b, 1b+0a) = (a, b).
Za svaki (a, b) ,= (0, 0), tj. a
2
+ b
2
,= 0, definiramo
(a, b)
−1
=
_
a
a
2
+ b
2
,
−b
a
2
+ b
2
_
.
Vrijedi (a, b)
_
a
a
2
+ b
2
,
−b
a
2
+ b
2
_
=
_
aa −b(−b)
a
2
+ b
2
,
a(−b) + ba
a
2
+ b
2
_
= (1, 0).
Q.E.D.
56 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Na C moˇzemo definirati uredaj ((a, b) _ (c, d))
def
= (a ≤ c) ∧ (b ≤ d). Taj
uredaj je samo parcijalni uredaj, jer npr. (1, 0) i(0, 1) nisu usporedivi.
Uoˇcimo podskup R

= ¦(x, 0); x ∈ R¦ ⊂ C. Taj skup je zatvoren na ope-
racije zbrajanja i mnoˇzenja, tj. (a, 0)+(b, 0) = (a+b, 0) i (a, 0)(b, 0) = (ab, 0).
U skupu R

vrijede aksiomi A 1. do A 9.
ˇ
Stoviˇse, restrikcija relacija parcijal-
nog uredaja na C daje na R

linearan uredaj koji je u skladu s operacijama
zbrajanja i mnoˇzenja. Tako je R

uredeno potpuno polje, dakle, moˇzemo
ga izjednaˇciti s R. U tom smislu piˇsemo (0, 0) = 0, (1, 0) = 1 i op´cenito
(a, 0) = a.
Kompleksan broj (0, 1) zovemo imaginarna jedinica i oznaˇcavamo ga s
i = (0, 1). Tako za svaki kompleksan broj vrijedi (a, b) = (a, 0)+(b, 0)(0, 1) pa
piˇsemo (a, b) = a + bi. Tako vrijedi i
2
= (0, 1)(0, 1) = (−1, 0 = −(1, 0) = −1
, pa se operacije s kompleksnim brojevima svode na operacije s binomima.
Ako je z = a + bi ∈ C, onda je a = Rez realni dio i b = Imz imaginarni dio
od z.
Za komleksni broj z = a+bi definiramo njegov konjugirani broj z = a−bi.
Realni broj [z[ =

a
2
+ b
2
=

zz zovemo modul kompleksnog broja z.
Vrijedi [Rez[ = [a[ ≤

a
2
+ b
2
= [z[ i [Imz[ = [b[ ≤

a
2
+ b
2
= [z[. Za
z, v ∈ C vrijedi z + v = z + v, zv = zv i [zv[ = [z[[v[. Takoder, za modul
vrijedi nejednakost trokuta
[z + v[ ≤ [z[ +[v[, ∀ z, v ∈ C. (2.11)
Vrijedi
[z + v[
2
= (z + v)(z + v) = [z[
2
+[v[
2
+ zv + zv = [z[
2
+[v[
2
+ 2Re(zv) ≤
≤ [z[
2
+[v[
2
+ 2[Re(zv)[ ≤ [z[
2
+[v[
2
+ 2[zv[ = ([z[ +[v[)
2
.
Odatle zbog rasta funkcije

na R
+
slijedi (2.11).
2.6.2 Eksponencijalna funkcija na C
Definiramo funkciju f : C →C na slijede´ci naˇcin:
f(x + iy) = e
x
(cos y + i sin y), ∀ x, y ∈ R. (2.12)
Za y = 0 dobijemo f(x) = e
x
, ∀ x, y ∈ R, pa je f proˇsirenje eksponencijalne
funkcije s R na C. Pokaˇzimo da to proˇsirenje zadovoljava osnovnu funkcijsku
jednakost koja karakterizira eksponencijalnu funkciju. Za z = x + iy, z

=
x

+ iy

, gdje su x, x

, y, y

∈ R, imamo
f(z)f(z

) = f(x + iy)f(x

+ iy

) = e
x
(cos y + i sin y)e
x

(cos y

+ i sin y

) =
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 57
= e
x+x

[cos y cos y

−sin y sin y

+ i(sin y cos y

+ cos y sin y

)] =
= e
x+x

[cos(y + y

) + i sin(y + y

)] = f(x + x

+ i(y + y

)) = f(z + z

).
Iz (2.12) vidimo da vrijedi f(z) = f(z), ∀z ∈ C. Takoder, ako je f(x+iy) = 0
onda zbog e
x
> 0 iz (2.12) slijedi cos y = sin y = 0, ˇsto je nemogu´ce zbog
(1.24).
Dakle imamo funkciju f : C → C ¸ ¦0¦ koju oznaˇcavamo s f(z) = e
z
,
∀z ∈ C. Sada moˇzemo kompleksnu eksponencijalnu funkciju pisati u obliku
e
x+iy
= e
x
(cos y + i sin y), ∀ x, y ∈ R. (2.13)
Za x = 0 dobije se Eulerova formula
e
iy
= cos y + i sin y, ∀ y ∈ R, (2.14)
iz koje slijedi veza trigonometrijskih funkcija i eksponencijalne funkcije
sin y =
e
iy
−e
−iy
2i
,
cos y =
e
iy
+ e
−iy
2
. (2.15)
Takoder, za svaki z ∈ C moˇzemo definirati
sin z =
e
iz
−e
−iz
2i
, (2.16)
cos iz =
e
iz
+ e
−iz
2
, (2.17)
shz =
e
z
−e
z
2i
, (2.18)
chiz =
e
z
+ e
z
2
. (2.19)
Lako se vidi da vrijedi cos iz = chz, sin iz = ishz.
2.6.3 Nizovi u C, limes niza u C
Neka je (a
n
)
n
niz u C , gdje je a
n
= α
n

n
i, ∀n ∈ N. Tako imamo pridruˇzena
dva realna komponentna niza (α
n
)
n
i (β
n
)
n
.
58 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Definicija 2.9. Niz kompleksnih brojeva (a
n
)
n
konvergira ili teˇzi ka kompleksnom broju a ∈ C
ako svaki otvoreni krug polumjera ε oko toˇcke a
sadrˇzi gotovo sve ˇclanove niza, tj.
(∀ε > 0), (∃n
ε
∈ N), (∀n ∈ N),
((n > n
ε
) ⇒([a
n
−a[ < ε)). (2.20)
0
Re z
Im z
a
Ε
Definicija limesa niza u C je formalno ista kao i u R, te je stoga za oˇcekivati
da vrijede svojstva koja vrijede za konvergentne nizove u R. To se moˇze
dokazati koriste´ci definiciju limesa (2.20). Mi ´cemo to uˇciniti tako ˇsto ´cemo
dokazati da konvergiraju komponentni nizovi (α
n
)
n
i (β
n
)
n
.
Teorem 2.10. Neka je (a
n
)
n
niz u C , gdje je a
n
= α
n

n
i, ∀n ∈ N. Vrijedi
lim
n
a
n
= a = α + βi ako i samo ako je α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
.
Dokaz: Ako je a = lim
n
a
n
i a = α +βi, onda vrijedi [α
n
−α
n
[ ≤ [a
n
−a[ i

n
−β[ ≤ [a
n
−a[, odakle odmah imamo α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
. Obratno,
neka je α = lim
n
α
n
i β = lim
n
β
n
. Zbog [a
n
−a[ =
_

n
−α
n
[
2
+[β
n
−β[
2
slijedi a = lim
n
a
n
, gdje je a = α + βi. Q.E.D.
Zato ˇsto se operacije s kompleksnim nizovima svode na operacije s realnim
komponentnim nizovima, sada je odmah jasno da i u kompleksnom sluˇcaju
vrijedi teorem 2.4. Za konvergentne nizove (a
n
)
n
, a
n
= α
n
+ β
n
i, ∀n ∈ N i
(b
n
)
n
, b
n
= γ
n
+ δ
n
i, ∀n ∈ N, imamo
lim
n
(a
n
+b
n
) = lim
n
((α
n

n
) + (β
n

n
)i) = lim
n

n

n
) +lim
n

n

n
)i =
= (lim
n
α
n
+ lim
n
β
n
i) + (lim
n
γ
n
+ lim
n
δ
n
i) = lim
n
a
n
+ lim
n
b
n
.
Naravno, i za mnoˇzenje imamo
lim
n
(a
n
b
n
) = lim
n
((α
n
γ
n
−β
n
δ
n
) + (αδ
n
+ β
n
γ)i =
= (lim
n
α
n
lim
n
γ
n
−lim
n
β
n
lim
n
δ
n
) + (lim
n
αlim
n
δ
n
+ lim
n
β
n
lim
n
γ)i) =
= (lim
n
α
n
+ lim
n
β
n
i)(lim
n
γ
n
+ lim
n
δ
n
i) = lim
n
a
n
lim
n
b
n
.
Takoder vrijedi i teorem 2.6. o ograniˇcenom nizu. Ako je kompleksni
niz (a
n
)
n
= (α
n
+ β
n
i)
n
ograniˇcen, onda su ograniˇceni njegovi komponentni
nizovi. Sada pomo´cu korolara 2.2 imamo njihove monotone podnizove s istim
indeksima (α
pn
)
n
i (β
pn
)
n
, pa smo u mogu´cnosti konstruirati konvergentan
podniz (a
pn
)
n
= (α
pn
+ β
pn
i)
n
kompleksnog niza (a
n
)
n
.
2.6. POLJE C, NIZOVI U C 59
Primjer 2.8. Neka je a ∈ C, [a[ < 1. Tada je lim
n→∞
a
n
= 0.
Zbog [a
n
− 0[ = [a
n
[ − 0 = [a[
n
− 0 bez smanjenja op´cenitosti moˇzemo
uzeti 0 < a < 1. Tada vrijedi a
n+1
< a
n
, ∀n ∈ N, tj. niz (a
n
)
n
je strogo
padaju´ci. Po teoremu 2.3. lim
n→∞
a
n
= α = inf¦a
n
; n ∈ N¦ ≥ 0. Sada iz
∀n ∈ N, α ≤ a
n
, imamo ∀n ∈ N,
α
a
≤ a
n−1
. Iz svojstva infimuma slijedi
α
a
≤ α ⇒α(1 −a) ≤ 0 ⇒α ≤ 0 ⇒α = 0.
60 POGLAVLJE 2. NIZOVI
Poglavlje 3
Limes funkcije i neprekidnost
funkcije
U ovom poglavlju obradujemo vaˇzne pojmove limesa funkcije i neprekidnosti
funkcije.
ˇ
Zelimo intuitivno promiˇsljanje o tim pojmovima pretvoriti u strogi
matematiˇcki jezik, tako da omogu´cimo egzaktno koriˇstenje tih pojmova na
funkcijama s kojima radimo.
3.1 Limes funkcije
Neka su zadane funkcije a : N → R, a(n) =
1
n
, ∀n ∈ N i f : ¸0, +∞) → R,
f(x) =
1
x
, ∀x ∈ R. Prva funkcija je niz i u prethodnom poglavlju smo
dobro prouˇcili ˇsto znaˇci lim
n→∞
1
n
= 0.
ˇ
Sto se tiˇce funkcije f, priliˇcno je jasno
intuitivno poimanje pojma lim
x→∞
1
x
= 0. Malo je manje jasno kako u vezu
dovesti lim
x→1
1
x
= 1 i analognu priˇcu s nizom. Kod niza nismo u mogu´cnosti
konstruirati proces pribliˇzavanja argumenata n k broju 1, dok kod realnih
brojeva je to mogu´ce. U slijede´coj definiciji dana je veza limesa funkcije i
limesa niza.
Definicija 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f :
I ¸ ¦c¦ →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki c jednak L ako za svaki niz (c
n
)
n
u I vrijedi:
( lim
n→∞
c
n
= c) ⇒( lim
n→∞
f(c
n
) = L).
Tada piˇsemo lim
x→c
f(x) = L.
Iz definicije je vidljivo da je pribliˇzavanje broja x prema c ekvivalentno
pribliˇzavanju svih nizova koji konvergiraju k c. Dakle, u definiciji je potrebno
61
62 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
promatrati sve takve nizove, a ne samo jedan niz ili njih konaˇcno mnogo.
Tada se slike tih nizova po funkciji f moraju pribliˇzavati istom broju L. S
druge strane, nizovi koji konvergiraju k c imaju toˇcke i lijevo i desno od c,
pa je prirodno pretpostaviti da je toˇcka c iz nekog otvorenog intervala koji
je sadrˇzan u domeni funkcije f.
Prethodni pojam je mogu´ce opisati i bez upotrebe nizova. To je sadrˇzaj
tzv Cauchyjeve definicije limesa funkcije u toˇcki, koju dokazujemo u slje-
de´cem teoremu.
Teorem 3.1 (Cauchyjeva definicija limesa). Neka je I ⊆ R otvoren interval,
c ∈ I i f : I ¸ ¦c¦ → R. Limes funkcije f u toˇcki c postoji i lim
x→c
f(x) = L
ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < [x −c[ < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.1)
Dokaz: Neka vrijedi (3.1). Uzmimo bilo koji niz (c
n
)
n
u I ¸ ¦c¦ takav da je
c = lim
n
c
n
, tj.
(∀δ > 0)(∃n
δ
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
δ
) ⇒([c
n
−c[ < δ)). (3.2)
Pokaˇzimo da je tada lim
n
f(c
n
) = L, tj.
(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([f(c
n
) −L[ < ε)). (3.3)
Za ε > postoji δ > 0 tako da vrijedi (3.1). Za taj δ postoji n
δ
tako je
ispunjeno (3.2). Uzmimo sada n
ε
= n
δ
i za ∀n ∈ N imamo
(n > n
ε
) ⇒([c
n
−c[ < δ) ⇒([f(c
n
) −L[ < ε),
a to je upravo (3.3).
Obratno, neka je lim
x→c
f(x) = L, tj. vrijedi definicija 3.1. i neka ne vrijedi
(3.1), tj.
(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x
δ
∈ I)((0 < [x
δ
−c[ < δ) ∧([f(x
δ
) −L[ ≥ ε > 0)). (3.4)
Sada za svaki n ∈ N uzmimo δ
n
=
1
n
u 3.4. i dobijemo c
n
= x1
n
. Tako smo
doˇsli do niza (c
n
)
n
u I ¸ ¦c¦ za koji vrijedi [c
n
−c[ <
1
n
i [f(c
n
) −L[ ≥ ε > 0,
dakle, lim
n
c
n
= c, a niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k L (kontradikcija s definici-
jom 3.1.). Dakle, ako je lim
x→c
f(x) = L, onda vrijedi (3.1). Q.E.D.
Napomena 3.1. Cauchyjeva definicija limesa funkcije ima jednostavnu geome-
trijsku interpretaciju koja glasi:
Za svaku okolinu ¸L−ε, L+ε) broja L postoji okolina ¸c −δ, c +δ) broja
c koja se, s izuzetkom toˇcke c, preslikava u okolinu ¸L −ε, L + ε), tj.
f(¸c −δ, c + δ) ¸ ¦c¦) ⊆ ¸L −ε, L + ε).
3.1. LIMES FUNKCIJE 63
Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja i mnoˇzenja s funkci-
jama. To je posljedica ˇcinjenice da je limes niza u skladu s tim operacijama
i definicije 3.1.
Teorem 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f, g : I ¸ ¦c¦ → R za
koje postoje lim
x→c
f(x) i lim
x→c
g(x). Tada vrijedi:
1. Funkcija f ±g ima limes u c i lim
x→c
(f(x) ±g(x)) = lim
x→c
f(x) ±lim
x→c
g(x).
2. Za svaki λ ∈ R funkcija λf ima limes u c i lim
x→c
λf(x) = λ lim
x→c
f(x).
3. Funkcija fg ima limes u c i lim
x→c
(f(x)g(x)) = lim
x→c
f(x) lim
x→c
g(x).
4. Ako je g(x) ,= 0, ∀x ∈ I ¸ ¦c¦ i lim
x→c
g(x) ,= 0, funkcija
f
g
ima limes u c
i lim
x→c
f(x)
g(x)
=
lim
x→c
f(x)
lim
x→c
g(x)
.
5. Funkcija [f[ ima limes u c i lim
x→c
[f(x)[ = [ lim
x→c
f(x)[.
Dokaz: Sve tvrdnje slijede iz odgovaraju´cih tvrdnji u teoremu 2.4. za nizove
(f(c
n
))
n
i (g(c
n
))
n
. Q.E.D.
Teorem 3.3 (teorem o sendviˇcu). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i
f, g : I ¸ ¦c¦ →R za koje postoje lim
x→c
f(x) i lim
x→c
g(x).
1. Ako je f(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I ¸ ¦c¦, onda je lim
x→c
f(x) ≤ lim
x→c
g(x).
2. ako je h : I¸¦c¦ →R takva da vrijedi f(x) ≤ h(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I¸¦c¦ i
lim
x→c
f(x) = lim
x→c
g(x) = L, onda funkcija h ima limes u c i lim
x→c
h(x) = L.
Dokaz: Tvrdnje slijede iz odgovaraju´cih tvrdnji u teoremu 2.5. za nizove
(f(c
n
))
n
,(g(c
n
))
n
i (h(c
n
))
n
. Q.E.D.
64 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Primjer 3.1. Pokazati da je lim
x→0
sin x
x
= 1.
Na trigonometrijskoj kruˇznici je vidljivo da je luk
koji odgovara vrijednosti kuta x > 0 u radijanima
ve´ci od tetive toga luka koja je hipotenuza pravo-
kutnog trokuta △ACD ˇcija je jedna kateta duljine
sin α, tj. sin α < α za α > 0. Odatle imamo
nejednakost
sinx
x
< 1, za x > 0. Zbog nepar-
nosti brojnika i nazivnika, ta nejednakost vrijedi
za sve x ,= 0. Sliˇcno, usporedimo li povrˇsinu
kruˇznog isjeˇcka P
OAD
=
1
2
α i povrˇsinu trokuta
P
△OBD
=
1
2
tg α, slijedi α < tg α, tj. cos x <
sinx
x
za 0 < x <
π
4
. Zbog parnosti funkcija s obije
strane nejednakosti isto vrijedi za sve x ,= 0.
Dakle, imamo nejednakosti cos x <
sinx
x
< 1, za
sve 0 < [x[ <
π
4
. Zbog lim
x→0
cos x = 1 i teorema 3.3.
slijedi lim
x→0
sin x
x
= 1.
0
1
Α
D C
B
A
x
y
sin x

x
cos x
Π

2
0
1
x
y
3.1.1 Limes u R
Pojam limesa funkcije moˇzemo proˇsiriti na sluˇcajeve kada argument funkcije
teˇzi k ±∞ ili kada vrijednost funkcije teˇzi k ±∞ ili oboje. Najprirodnije je
to uˇciniti tako da iskoristimo geometrijsku interpretaciju limesa iz napomene
3.1., s tim da prilagodimo pojam okoline novim situacijama. Ve´c smo kod
limesa niza vidjeli da kao okoline toˇcke +∞mogu posluˇziti intervali ¸E, +∞),
gdje je E > 0, sliˇcno, za okoline toˇcke −∞ uzimamo intervale ¸−∞, −E),
gdje je E > 0.
Definicija 3.2.
1. Za funkciju f : ¸a, +∞) →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki +∞ jednak
L ∈ R ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ ¸a, +∞)) ((x > ∆) ⇒([f(x) −L[ < ε).
Tada piˇsemo lim
x→+∞
f(x) = f(+∞) = L.
2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes u toˇcki c jednak +∞ ako vrijedi:
(∀E > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < [x −c[ < δ) ⇒(f(x) > E)).
3.1. LIMES FUNKCIJE 65
Tada piˇsemo lim
x→c
f(x) = +∞.
3. Za funkciju f : ¸−∞, a) →R kaˇzemo da ima limes u toˇcki −∞ jednak
−∞ ako vrijedi:
(∀E > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ ¸−∞, a)) ((x < −∆) ⇒(f(x) < −E).
Tada piˇsemo lim
x→−∞
f(x) = f(−∞) = −∞.
U sluˇcaju 1. konaˇcnog limesa u beskonaˇcnosti, tj. c = +∞ ili c = −∞,
vrijede svi rezultati u teoremima 3.2 i 3.3. kao i u sluˇcaju kada je c ∈ R.
Posebno, sluˇcaj lim
x→+∞
f(x) = L direktno poop´cava limes niza. Tako i neki
rezultati koji vrijede za nizove imaju svoj analogon u ovom sluˇcaju.
ˇ
Stoviˇse,
i tehnika dokaza je jednaka.
Teorem 3.4. Neka je f : ¸a, +∞) →R rastu´ca funkcija na ¸a, +∞).
Limes od f u +∞ postoji ako i samo ako je f ograniˇcena na ¸a, +∞).
Tada vrijedi lim
x→+∞
f(x) = sup
¸a,+∞)
f.
Dokaz: Neka je f ograniˇcena na ¸a, +∞), tj. postoji L = sup
¸a,+∞)
f.
Tada vrijedi:
(i) ∀x > a, f(x) ≤ L,
(ii) ∀ε > 0, ∃x
ε
> a, L −ε < f(x
ε
).
Odatle za ε > 0 i ∆ = x
ε
, zbog rasta funkcije f, imamo
(x > ∆) ⇒(L −ε < f(x
ε
) ≤ f(x) ≤ L < L + ε) ⇒([f(x) −L[ < ε),
tj. lim
x→+∞
f(x) = L. Q.E.D.
3.1.2 Jednostrani limes u R
Kada bismo u definiciji 3.1. limesa funkcije f u toˇcki c promatrali samo
nizove koji konvergiraju k c s lijeve strane, ili samo rastu´ce nizove u I ¸ ¦c¦,
dobili bismo definiciju limesa slijeva funkcije u toˇcki c. Na isti naˇcin bismo
definirali i limes zdesna funkcije u toˇcki c.
Sada ´cemo dati Cauchyjevu definiciju jednostranog limesa funkcije.
Definicija 3.3.
66 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes slijeva u toˇcki c jednak L ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < c −x < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.5)
Tada piˇsemo lim
xրc
f(x) = lim
x→c−
f(x) = f(c−) = L.
2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I ¸ ¦c¦ → R
kaˇzemo da ima limes zdesna u toˇcki c jednak L ako vrijedi:
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < x −c < δ) ⇒([f(x) −L[ < ε)). (3.6)
Tada piˇsemo lim
xցc
f(x) = lim
x→c+
f(x) = f(c+) = L.
Jednostrani limes funkcije ima ista svojstva kao i limes funkcije, dakle,
vrijede teoremi 3.2. i 3.3 ako u njima limes zamijenimo s lijevim ili desnim
limesom.
Primjer 3.2. Funkcija signum (predznak) defini-
rana s
sgn(x) =
_
_
_
x
[x[
x ,= 0,
0 x = 0.
nema limes u nuli, ali ima i lijev i desni limes
u nuli i oni su razliˇciti. Za svaki x < 0 je
sgn(x) = −1, a za x > 0 je sgn(x) = 1. Odatle
zakljuˇcujemo da za svaki niz koji konvergira k
nuli slijeva, pripadni niz funkcijskih vrijednosti
ima limes jednak −1, a za one s desna je jednak
1. To znaˇci da funkcija sgn nema limesa u nu-
li, ali je zato lim
x→0−
sgn(x) = −1 i lim
x→0+
sgn(x) = 1.
0
1
1
x
y
Veza izmedu limesa funkcije i jednostranih limesa funkcije dana je slije-
de´cim teoremom.
Teorem 3.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f : I ¸ ¦c¦ → R. Za
funkcija f postoji lim
x→c
f(x) ako i samo ako postoje i jednaki su lim
x→c−
f(x) i
lim
x→c+
f(x).
Dokaz: Ako postoji lim
x→c
f(x) = L, onda vrijedi (3.1), pa onda (3.5) i (3.6))
vrijede s istim L. Obratno, ako vrijede (3.5) i (3.6) s istim L, onda za dano
ε > 0 uzmimo minimalnog δ > 0 od onih koji postoje po (3.5) i (3.6). Za taj
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 67
δ > 0 vrijedi implikacija u (3.1). Q.E.D.
Interesantno je slijede´ce svojstvo monotonih funkcija.
Teorem 3.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R monotona funkcija.
U svakoj toˇcki c ∈ I funkcija f ima lijevi i desni limes. Ako f raste, onda je
f(c−) ≤ f(c) ≤ f(c+), a ako pada f(c−) ≥ f(c) ≥ f(c+).
Dokaz: 1. Neka je f rastu´ca na I. Skup S = ¦f(x); x ∈ I, x < c¦ je odozgo
ograniˇcen s f(c), pa postoji d = sup S. Pokaˇzimo da je d = f(c−), tj.
∀ε > 0, ∃δ > 0, ∀x ∈ I, (c −δ < x < c) ⇒([f(x) −d[ < ε).
Poˇsto je d = sup S imamo
a) ∀x ∈ I, (x < c) ⇒(f(x) ≤ d),
b) ∀ε > 0, ∃x
ε
∈ I, x
ε
< c, d −ε < f(x
ε
).
Uzmimo sada δ = c − x
ε
> 0 pa zbog rasta funkcije f imamo: (c − δ < x <
c) ⇒
(x
ε
< x < c) ⇒(d −ε < f(x
ε
) ≤ f(x) ≤ d < d + ε) ⇒([f(x) −d[ < ε).
Analogno se dokazuje postojanje f(c+). Tada je f(c+) = inf¦f(x); x ∈
I, x > c¦. Sluˇcaj kada je f padaju´ca funkcija se dokazuje tako da se pret-
hodni sluˇcaj primijeni na funkciju −f. Q.E.D.
3.2 Neprekidnost funkcije u toˇcki
Intuitivno geometrijsko poimanje pojma neprekid-
nosti funkcije povezano je s ˇcinjenicom da od takve
funkcije oˇcekujemo da joj je graf krivulja povuˇcena
u jednom potezu, tj. nije pokidana. U tom smislu
je za oˇcekivati da je funkcija sgn iz primjera 3.2.
prekidna u toˇcki 0. Dakle, za oˇcekivati je da je pos-
tojanje limesa u toˇcki nuˇzan uvjet da bi funkcija u
toj toˇcki bila neprekidna. Iz grafa funkcije na sli-
ci desno je vidljivo da to nije i dovoljan uvjet. Ta
funkcija ima limes u toˇcki c, ali je toˇcka (c, f(c)) iz-
dvojena, tj. limes nije jednak vrijednosti funkcije.
I to je vrsta prekida, iako uklonjiva.
0
f(c)
c
(f)
x
y
Prethodna razmatranja vode nas na sljede´cu definiciju pojma neprekidnosti
funkcije.
68 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Definicija 3.4. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇcka c ∈ I. Za funkciju
f : I → R kaˇzemo da je neprekidna u toˇcki c ako postoji limes funkcije
f u toˇcki c i lim
x→c
f(x) = f(c). Funkcija je neprekidna na skupu I ako je
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ I.
Teorem 3.7 (Cauchyjeva definicija). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I
i funkcija f : I →R.
Funkcija f je neprekidna u toˇcki c ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)). (3.7)
Dokaz: Slijedi direktno iz definicije 3.4. i teorema 3.1. Q.E.D.
Kako se uvjet (3.7) upotrebljava kod provjere neprekidnosti funkcije u
toˇcki? Uzmemo ε > 0 po volji i trebamo na´ci ili barem dokazati postojanje
δ > 0 tako da vrijedi gornja implikacija. Primijetimo, ako smo za neki ε
0
> 0
naˇsli odgovaraju´ci δ > 0, onda je taj δ dobar i za svaki ε > ε
0
. Obratno, ako
smo za neki ε > 0 naˇsli odgovaraju´ci δ
0
> 0, onda je svaki 0 < δ < δ
0
dobar
i za taj ε.
Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije
u toˇcki (3.7) ima jasnu skupovnu interpreta-
ciju koja glasi:
Za svaki interval polumjera ε oko slike f(c)
postoji interval polumjera δ oko c koji se u
njega preslikava, tj.
f(¸c −δ, c + δ)) ⊆ ¸f(c) −ε, f(c) + ε).
0
f(c)
· f(c)Ε
V f(c)Ε
c

c∆

c∆
(f)
x
y
Dajemo nekoliko primjera neprekidnih funkcija. Njihovu neprekidnost
dokazujemo upotrebom Cauchyjeve definicije.
Primjer 3.3. Pokaˇzimo da je konstantna funkcija f : R → R, f(x) = d,
∀x ∈ R, neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Jasno je da uvijek vrijedi implika-
cija (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒(0 = [d −d[ < ε)).
Primjer 3.4. Pokaˇzimo da je funkcija f : R →R, f(x) = x, ∀x ∈ R, nepre-
kidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. Tada
vrijedi implikacija (∀x ∈ I) (([x − c[ < δ = ε) ⇒ ([x − c[ < ε)), tj. f je
neprekidna u c.
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 69
Primjer 3.5. Funkcija f : R → R, f(x) = [x[, ∀x ∈ R, neprekidna je u
svakoj toˇcki c ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. Zbog nejednakosti
1.11 imamo
(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ = ε) ⇒([[x[ −[c[[ ≤ [x −c[ < δ = ε)).
Primjer 3.6. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) =
1
x
, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R ¸ ¦0¦. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ =
min¦
[c[
2
,
ε[c[
2
2
¦. Imamo
([x −c[ < δ) ⇒
_
¸
_
¸
_
([x −c[ <
[c[
2
) ⇒(
[c[
2
< [x[) ⇒(
ε[c[
2
2
< ε[x[[c[)
([x −c[ <
ε[c[
2
2
_
¸
_
¸
_

⇒([x −c[ < ε[x[[c[) ⇒
_
[x −c[
[x[[c[
< ε
_


¸
¸
¸
1
x

1
c
¸
¸
¸
¸
< ε
_
.
Primjer 3.7. Pokaˇzimo da je funkcija f : R → R, f(x) = x
2
, ∀x ∈ R,
neprekidna u svakoj toˇcki c ∈ R. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = min¦
[c[
2
,

5[c[
¦.
Vrijedi
([x −c[ < δ) ⇒
_
¸
_
¸
_
([x −c[ <
[c[
2
) ⇒([x + c[ <
5[c[
2
) ⇒(

5[c[
<
ε
[x+c[
)
([x −c[ <

5[c[
_
¸
_
¸
_

⇒([x −c[ <
ε
[x + c[
) ⇒([x −c[[x +c[ < ε) ⇒[x
2
−c
2
[ < ε).
Pogledajmo sada nekoliko primjera funkcija koje imaju prekid. Funkcija
f : I → R ima prekid u toˇcki c ∈ I ako nije neprekidna u c. To znaˇci da
moˇzemo na´ci niz (c
n
)
n
u I ⊆ R takav da je lim
n
c
n
= c i da niz (f(c
n
))
n
ne
konvergira k f(c). Negacija Cauchyjeve definicije glasi
(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x ∈ I) (([x −c[ < δ) ∧ ([f(x) −f(c)[ ≥ ε)). (3.8)
Primjer 3.8. Za funkciju sgn definiranu u primjeru 3.2. je jasno da je ne-
prekidna u svim toˇckama osim u toˇcki 0. Funkcija je prekidna u nuli jer ne
postoji limes funkcije u nuli.
Primjer 3.9. Funkcija f : R →R definirana s
f(x) =
_
_
_
1; x ∈ Q,
0; x ,∈ Q.
70 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
je prekidna u svakoj toˇcki. Neka je c ∈ Q i f(c) = 1. Uzmimo niz (c
n
)
n
iz
R ¸ Q koji konvergira k c. Tada je f(c
n
) = 0, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira
k 1. Analogno, za c ,∈ Q i f(c) = 0, uzmimo niz (c
n
)
n
iz Q koji konvergira k
c. Tada je f(c
n
) = 1, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k 0.
Primjer 3.10. Funkcija f : R →R definirana s
f(x) =
_
_
_
x; x ∈ Q,
0; x ,∈ Q.
je prekidna u svakoj toˇcki osim u toˇcki 0, gdje je neprekidna.
Da je f prekidna u svakoj toˇcki c ,= 0 vidi se sliˇcno kao u prethodnom
primjeru. Naime, za c ∈ Q uzmimo niz (c
n
)
n
iz R ¸ Q koji konvergira k c.
Tada je f(c
n
) = 0, pa niz (f(c
n
))
n
ne konvergira k c. Za c ,∈ Q i f(c) = 0,
uzmimo niz (c
n
)
n
iz Q koji konvergira k c. Tada je f(c
n
) = c
n
, pa niz (f(c
n
))
n
konvergira k c, a ne k 0. Ako je c = 0, onda za niz (c
n
)
n
koji konvergira k 0
i niz (f(c
n
))
n
konvergira k 0.
Iz prethodnih primjera je vidljivo da prekidnost ili neprekidnost u nekoj
toˇcki nema utjecaj na prekidnost ili neprekidnost u ostalim toˇckama.
Ipak, ˇcinjenica da je funkcija neprekidna u nekoj toˇcki ima utjecaj na
ponaˇsanje funkcije u okolini te toˇcke. O tome se radi u slijede´cim lemama.
Lema 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R
neprekidna u c. Tada je f lokalno ograniˇcene oko c, tj. ∃η > 0 i ∃M > 0
tako da je ∀x ∈ I, ([x −c[ < η) ⇒([f(x)[ < M).
Dokaz: Iz Cauchyjeve definicije za ε = 1 postoji δ > 0 takav da vrijedi
(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x)[ ≤ [f(x) −f(c)[ +[f(c)[ < 1 +[f(c)[)).
Dakle, tvrdnja vrijedi za η = δ i M = 1 +[f(c)[. Q.E.D.
Lema 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I → R
neprekidna u c. Ako je f(c) ,= 0 onda funkcija lokalno oko c ˇcuva predznak,
tj. postoji δ > 0 tako da
U sluˇcaju (f(c) > 0) vrijedi ([x −c[ < δ) ⇒(f(x) >
1
2
f(c) > 0),
a u sluˇcaju (f(c) < 0) vrijedi ([x −c[ < δ) ⇒(f(x) <
1
2
f(c) < 0).
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 71
Dokaz: U sluˇcaju f(c) > 0 uzmimo ε =
1
2
f(c) > 0 pa iz (3.7) dobijemo
δ > 0 takav da ∀x ∈ I,
([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ <
1
2
f(c)) ⇒
⇒(−
1
2
f(c) < f(x) −f(c) <
1
2
f(c)) ⇒(f(x) >
1
2
f(c)).
U sluˇcaju f(c) < 0 uzimamo ε = −
1
2
f(c) > 0 i postupamo analogno. Q.E.D.
3.2.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama
Neprekidnost je uskladena sa uobiˇcajenim operacijama s realnim funkcijama.
To je posljedica ˇcinjenice da je limes funkcije u skladu s tim operacijama.
Stoga bez dokaza navodimo slijede´ci teorem.
Teorem 3.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i neka su funkcije
f, g : I →R neprekidne u c. Tada vrijedi:
1. Za svaki λ, µ ∈ R je funkcija λf + µg neprekidna u c.
2. Funkcija fg je neprekidna u c.
3. Ako je g(x) ,= 0, ∀x ∈ I, onda je funkcija
f
g
neprekidna u c.
Korolar 3.1. Za svaki n ∈ N je funkcija f : R → R, f(x) = x
n
, ∀x ∈ R
neprekidna na R.
Korolar 3.2. Svaki polinom je neprekidna funkcija na R.
Dokaz: Polinom P(x) = a
0
+ a
1
x + + a
n
x
n
je linearna kombinacija po-
tencija, pa je neprekidan po teoremu 3.81. Q.E.D.
Korolar 3.3. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom podruˇcju
definicije.
Dokaz: Racionalna funkcija f(x) =
P(x)
Q(x)
je kvocijent neprekidnih funkcija,
pa je neprekidna po teoremu 3.83. Q.E.D.
Slijede´ci rezultat se odnosi na uskladenost neprekidnosti i operacije kom-
pozicije funkcija.
72 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Teorem 3.9. Neka su I, J ⊆ R otvoreni intervali, f : I → R, g : J → R
funkcije za koje vrijedi f(I) ⊆ J, tj. dobro je definirana funkcija g ◦ f : I →
R. Ako je funkcija f neprekidna u toˇcki c ∈ I i funkcija g neprekidna u
d = f(c) ∈ J, onda je g ◦ f neprekidna u c.
Dokaz: Da bismo dokazali neprekidnost funkcije g ◦ f po Cauchyjevoj de-
finiciji, uzmimo ε > 0 po volji. Po pretpostavci o neprekidnosti funkcije g u
toˇcki d za svaki ε > 0 postoji η > 0 tako da vrijedi
(∀ y ∈ J) (([y −d[ < η) ⇒([g(y) −g(d)[ < ε)).
Isto tako, iz pretpostavke o neprekidnosti funkcije f u toˇcki c za svaki η > 0
postoji δ > 0 tako da vrijedi
(∀ x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < η)).
Sada imamo
(∀ x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < η) ⇒([g(f(x)) −g(f(c))[ < ε)),
dakle, g ◦ f je neprekidna u c. Q.E.D.
3.2.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R
Eksponencijalnu funkciju exp : R → ¸0, +∞) definirali smo u (2.7) pomo´cu
rastu´ce funkcije f : [0, +∞) → ¸0, +∞) koja je limes niza funkcija (f
n
)
n
iz
(2.6).
Teorem 3.10. Funkcija exp : R →¸0, +∞) je neprekidna na R.
Dokaz: Za x, c ≥ 0 vrijedi
f
n
(x)−f
n
(c) =
_
1 +
x
n
_
n

_
1 +
c
n
_
n
=
x −c
n
_
n−1

k=0
_
1 +
x
n
_
n−1−k
_
1 +
c
n
_
k
_
,
a odatle imamo
[f
n
(x) −f
n
(c)[ ≤ [x −c[
_
1 +
max¦x, c¦
n
_
n−1
= [x −c[
f
n
(max¦x, c¦)
_
1 +
max¡x,c¦
n
_.
Za n →+∞ dobivamo nejednakost
[f(x) −f(c)[ ≤ [x −c[f(max¦x, c¦).
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 73
Uzmimo sada ε > 0 po volji i neka je δ = min¦
c
2
,
ε
f(
3c
2
)
¦, pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒
_
_
_
([x −c[ <
c
2
) ⇒(x <
3c
2
) ⇒(f(max¦x, c¦) < f(
3c
2
))
([x −c[ <
ε
f(
3c
2
)
_
_
_

⇒([f(x) −f(c)[ ≤ [x −c[f(
3c
2
) < ε),
pa je exp neprekidna na ¸0, +∞). Nadalje, funkcija f(−x) je kompozicija
neprekidnih funkcija, pa je onda i funkcija
1
f(−x)
neprekidna na ¸−∞, 0), tj.
exp je neprekidna na ¸−∞, 0).
Za funkciju exp vrijedi lim
x→0+
exp(x) = lim
x→0+
f(x) = 1 i
lim
x→0−
exp(x) = lim
x→0−
1
f(−x)
=
1
lim
x→0−
f(−x)
=
1
lim
x→0+
f(x)
= 1, tj. lim
x→0
exp(x) =
exp(0), ˇsto pokazuje neprekidnost u 0. Q.E.D.
Korolar 3.4. Hiperbolne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju defini-
cije.
Dokaz: Funkcije sh i ch su linearne kombinacije funkcije exp i njene kom-
pozicije s funkcijom x → −x, pa su neprekidne po teoremu 3.8.1. Funkcije
th i cth su neprekidne kao kvocijenti od sh i ch po teoremu 3.8.3. Q.E.D.
3.2.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija
Teorem 3.11. Funkcija sin : R →[−1, 1] je neprekidna na R.
Dokaz: U primjeru 3.1. koristili smo nejednakost [ sinx[ ≤ [x[, [x[ <
π
2
.
Sada za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = ε pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒([ sin x−sin c[ = 2[ sin(
x −c
2
)[[ cos(
x + c
2
)[ ≤ 2
[x −c[
2
< δ = ε),
dakle, sin je neprekidna u c. Q.E.D.
Korolar 3.5. Trigonometrijske funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju
definicije.
Dokaz: Vrijedi cos x = sin(x+
π
2
), pa je cos kompozicija neprekidnih funkcija
te je neprekidna po teoremu 3.9. Funkcije tg i ctg su kvocijenti neprekidnih
funkcija pa su neprekidne po teoremu 3.83. Q.E.D.
74 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
3.2.4 Neprekidnost funkcije na segmentu
Neka je funkcija f : [a, b] →R, gdje je [a, b] ⊂ R segment. Za toˇcke c ∈ ¸a, b)
je jasno ˇsto znaˇci neprekidnost te funkcije u c, jer smo pojam neprekidnosti
definirali za toˇcke koje leˇze u nekom otvorenom intervalu sadrˇzanom u domeni
funkcije. Da bismo definirali neprekidnost i u rubnim toˇckama segmenta [a, b]
posluˇzimo se slijede´com definicijom.
Definicija 3.5. Neka je [a, b] ⊆ R i funkcija f : [a, b] → R razliˇcita od
konstantne funkcije. Kaˇzemo da je funkcija f neprekidna na [a, b] ako postoji
otvoren interval I ⊆ R i funkcija g : I →R takva da vrijedi:
1. [a, b] ⊂ I,
2. g(x) = f(x), ∀x ∈ [a, b] i
3. g je neprekidna na I.
Analogno definiramo neprekidnost na skupovima oblika [a, b) i ¸a, b].
Iako se ˇcini da zahtjev za neprekidnoˇs´cu funkcije na segmentu nije bitno
razliˇcit od zahtjeva za neprekidnoˇs´cu na otvorenom intervali, slijede´ci vaˇzni
teorem to opovrgava.
Teorem 3.12 (Bolzano-Weierstrass). Neka je funkcija f : [a, b] →R nepre-
kidna na segmentu [a, b] ⊆ R. Tada je f([a, b]) = [m, M] takoder segment.
Dokaz: Tvrdnja teorema moˇze se razdvojiti na tri dijela:
1. f je ograniˇcena na [a, b], tj. postoje m = inf
[a,b]
f i M = sup
[a,b]
f.
2. Funkcija f postiˇze svoj minimum i maksimum na [a, b], tj. postoje
x
m
, x
M
∈ [a, b], f(x
m
) = m i f(x
M
) = M.
3. Za svaki C ∈ ¸m, M) postoji c ∈ [a, b] tako da je C = f(c).
Dokaz tvrdnje 1.: Kada bi funkcija f bila neograniˇcena odozgo, za svaki
n ∈ N bi postojao x
n
∈ [a, b] takav da vrijedi f(x
n
) > n. Niz (x
n
)
n
je u [a, b]
pa je ograniˇcen. Po teoremu 2.6. postoji njegov konvergentan podniz (x
pn
)
n
i
neka je lim
n
x
pn
= c. Uskladenost limesa niza i uredaja na R povlaˇci c ∈ [a, b].
Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi lim
n
f(x
pn
) = f(c), tj. niz (x
pn
)
n
je
konvergentan, pa je prema teoremu 2.1. ograniˇcen. To je kontradikcija s
izborom niza, tj. s f(x
pn
) > p
n
≥ n, ∀n ∈ N. Dakle, funkcija f je odozgo
omedena. Omedenost odozdo funkcije f se dokazuje tako da se prethodni
dokaz primjeni na funkciju −f.
3.2. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TO
ˇ
CKI 75
Dokaz tvrdnje 2.: Ako je M ∈ 1(f) onda je M = max
[a,b]
f. Pretpostavimo
da M ,∈ 1(f). Poˇsto je M = sup
[a,b]
f, onda postoji niz (a
n
)
n
u 1(f) takav
da je M = lim
n
a
n
. Zbog a
n
= f(x
n
), ∀n ∈ N, imamo niz (x
n
)
n
u [a, b]
koji je ograniˇcen. Tada postoji njegov podniz (x
pn
)
n
koji je konvergentan,
tj. lim
n
x
pn
= c ∈ [a, b]. Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi lim
n
a
pn
=
lim
n
f(x
pn
) = f(c). No, podniz konvergentnog niza ima isti limes kao i niz,
tj. M = f(c) ∈ 1(f) (kontradikcija). Analogno se dokazuje da je m ∈ 1(f).
Dokaz tvrdnje 3.: Neka je C ∈ ¸m, M) bilo koji broj. Zbog odredenosti pret-
postavimo da je x
m
< x
M
. Oznaˇcimo A = ¦x ∈ [x
m
, x
M
]; f(x) < C¦. Zbog
f(x
m
) < C je x
m
∈ A, pa je A ,= ∅. Neka je c = sup A. Uzmimo niz (c
n
)
n
u
A takav da je c = lim
n
c
n
. Zbog f(c
n
) < C i neprekidnosti funkcije f vrijedi
f(c) = lim
n
f(c
n
) ≤ C. Za svaki y ∈ [a, b], y > c, vrijedi C ≤ f(y). Zbog
C < f(x
M
) je c < x
M
, pa je ¸c, b) , = ∅. Uzmimo niz (y
n
)
n
u ¸c, b) takav da je
c = lim
n
y
n
. Tada vrijedi f(c) = lim
n
f(y
n
) ≥ C. Dakle, C = f(c). Q.E.D.
Pokaˇzimo neke jednostavne primjene prethodnog teorema.
Korolar 3.6. Za bilo koji n ∈ N je funkcija f : [0, +∞) → [0, +∞) defini-
rana s f(x) = x
n
surjekcija.
Dokaz: Za bilo koje prirodne brojeve n, m > 1 vrijedi m < m
n
, pa je m <
f(m). Neka je C > 0 bilo koji broj. Tada po Arhimedovom aksiomu (teorem
1.6.) postoji m ∈ N takav da je f(0) = 0 < C < m < f(m). Zbog neprekid-
nosti funkcije f na segmentu [0, m] po teoremu 3.12. je [0, f(m)] ⊆ 1(f), pa
je i C ∈ 1(f). Dakle, 1(f) = [0, +∞). Q.E.D.
U dokazima surjektivnosti logaritamske, hiperbolnih i area funkcija ko-
ristili smo pretpostavku da je eksponencijalna funkcija surjekcija. Sada smo
u stanju to dokazati.
Korolar 3.7. Funkcija exp : R →¸0, +∞) je surjekcija.
Dokaz: Pokaˇzimo najprije n < 2
n
, ∀n ∈ N. To je istina za n = 1, tj. 1 < 2
1
.
Neka je sada n < 2
n
. Tada vrijedi n + 1 < 2
n
+ 1 < 2
n
+ 2
n
= 2 2
n
= 2
n+1
.
Zbog strogog rasta potencija na R
+
imamo n < 2
n
< e
n
= exp(n), ∀n ∈ N.
Sada uzmimo bilo koji C > 1. Tada postoji n ∈ N takav da vrijedi
exp(0) = 1 < C < n < exp(n). Zbog neprekidnosti funkcije exp na segmentu
[0, n] je po teoremu 3.12. [exp(0), exp(n)] ⊆ 1(exp), pa je i C ∈ 1(exp),
tj. [1, +∞) ⊆ 1(exp). Zbog exp(−x) =
1
exp(x)
, ∀x ∈ [0, +∞) vrijedi
¸0, 1] ⊆ 1(exp). Q.E.D.
76 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Iako je iz geometrijske definicije funkcije sinus moˇzda jasno da je njena
slika segment [−1, 1], ta se ˇcinjenica egzaktno dokazuje na sliˇcan naˇcin kao u
prethodnom korolaru.
Korolar 3.8. Funkcija sin : R →[−1, 1] je surjekcija.
Dokaz: Funkcija sin je neprekidna na segmentu [−
π
2
,
π
2
] pa je po teoremu
3.12. [sin(−
π
2
), sin(
π
2
)] = [−1, 1] ⊆ 1(sin). Obratna inkluzija slijedi iz ge-
ometrijske definicije funkcije sin. Q.E.D.
3.3 Neprekidnost i monotonost, neprekidnost
inverzne funkcije
Uvjet monotonosti i uvjet neprekidnosti funkcije na nekom skupu su raz-
liˇcitog tipa. Monotonost je definirana pomo´cu uredaja na skupu R, dok je
za neprekidnost dovoljno imati pojam okoline toˇcaka skupa, odnosno pojam
konvergencije nizova. Ipak, ta dva pojma primijenjena na funkciju ˇcesto da-
ju isti rezultat. Zapravo, pokazat ´cemo da svaki od tih pojmova , uz jedan
dodatni uvjet na funkciju, povlaˇci onaj drugi. U slijede´cim teoremima inter-
val nije nuˇzno konaˇcan skup. Svojstvo intervala koje istiˇcemo je da za svake
svoje dvije toˇcke sadrˇzi i sve toˇcke izmedu njih.
Teorem 3.13. Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija f : I →R monotona
na I i I

= f(I) otvoren interval. Tada je f neprekidna funkcija na I.
Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da f raste na I. Uzmimo bilo koju toˇcku
c ∈ I i pokaˇzimo da je f neprekidna u c. Neka je ¸a, b) ⊆ I konaˇcan interval
takav da je c ∈ ¸a, b). Neka su
M
1
= f
_
c + b
2
_
−f(c), M
2
= f(c) −f
_
a + c
2
_
.
Zbog rasta funkcije f vrijedi M
1
≥ 0 i M
2
≥ 0.
U sluˇcaju M
1
= 0 i M
2
= 0 funkcija f je konstantna na segmentu
_
a+c
2
,
c+b
2
¸
, pa je onda neprekidna u toˇcki c. Sluˇcajevi M
1
= 0 i M
2
> 0
ili M
1
> 0 i M
2
= 0 su kombinacija prethodnog sluˇcaja i sluˇcaja M
1
> 0 i
M
2
> 0, koji sada dokazujemo.
Provjerimo Cauchyjevu definiciju neprekidnosti (3.7). Uzmimo bilo koji
0 < ε < min¦M
1
, M
2
¦. Vrijedi ε < M
1
= f
_
c + b
2
_
− f(c), odnosno,
3.3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST 77
f(c) < f(c) +
ε
2
< f(c) +ε < f
_
c + b
2
_
. Zbog toga ˇsto je I

= f(I) interval,
to postoji δ

∈ R tako da vrijedi f(c) +
ε
2
= f(c + δ

). Zbog rasta funkcije f
mora biti δ

> 0.
Analogno, zbog ε < M
2
= f(c) − f
_
a + c
2
_
, odnosno, f
_
c + b
2
_
<
f(c)−ε < f(c)−
ε
2
< f(c), imamo δ
′′
∈ R takav da vrijedi f(c)−
ε
2
= f(c+δ
′′
).
Zbog rasta funkcije f je δ
′′
< 0. Uzmimo δ = min¦δ

, −δ
′′
¦. Imamo
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) ≤ f(x) ≤ f(c + δ) ≤ f(c + δ

) = f(c) +
ε
2
) ⇒
⇒(−
ε
2
≤ f(x) −f(c) ≤
ε
2
) ⇒([f(x) −f(c)[ ≤
ε
2
< ε).
Isto tako
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(c) ≥ f(x) ≥ f(c −δ) ≥ f(c + δ
′′
) = f(c) −
ε
2
) ⇒
⇒(
ε
2
≥ f(x) −f(c) ≥ −
ε
2
) ⇒([f(x) −f(c)[ ≤
ε
2
< ε).
Dakle, vrijedi (3.7), pa je f neprekidna u c. Zbog toga ˇsto je c ∈ I izabran
po volji, f je neprekidna na I. Q.E.D.
Primjena prethodnog teorema u dokazivanju neprekidnosti konkretnih
funkcija je oteˇzana ˇcinjenicom da je ˇcesto vrlo teˇsko dokazati da je neki skup
slika funkcije. Mi smo ve´c dokazali neprekidnost nekih osnovnih funkcija,
pa nas interesira dokazivanje neprekidnosti njihovih inverznih funkcija. U tu
svrhu je koristan slijede´ci rezultat.
Teorem 3.14. Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija f : I → R i I

=
f(I).
1. Ako je f strogo monotona i neprekidna funkcija na I, onda je I

otvoren
interval i f
−1
: I

→I neprekidna funkcija na I

.
2. Ako je f neprekidna bijekcija sa I na I

, onda je f strogo monotona
funkcija na I i f
−1
: I

→I neprekidna funkcija na I

.
Dokaz: 1. Neka je f strogo rastu´ca na I. Neka je −∞ ≤ a

= inf I

i
sup I

= b

≤ +∞. Pokaˇzimo da vrijedi a

,∈ I

. Kada bi vrijedilo a

∈ I

=
f(I) postojao bi a ∈ I, a

= f(a). Poˇsto je I otvoren interval, to postoji
a
1
∈ I, a
1
< a. Tada je f(a
1
) < f(a) = a

ˇsto je kontradikcija s definicijom
infimuma. Analogno se dokazuje b

,∈ I

.
78 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Neka je z

∈ ¸a

, b

) bilo koji element. Tada z

nije niti minoranta niti
majoranta skupa I

. Dakle, postoje x

, y

∈ I

takvi da vrijedi x

< z

< y

.
Neka je x = f
−1
(x

) i y = f
−1
(y

). Zbog strogog rasta funkcije f, a onda i
f
−1
, imamo x < y. Zbog [x, y] ⊂ I je f neprekidna na [x, y], pa po teoremu
3.12. vrijedi f([x, y]) = [x

, y

] ∋ z

, tj. z

∈ I

. Dakle I

= ¸a

, b

).
Neprekidnost od f
−1
slijedi iz teorema 3.13.
2. Funkcija f : I → I

je neprekidna bijekcija pa postoji f
−1
: I

→ I.
Pokaˇzimo da je f strogo monotona na I. Kada f ne bi bila strogo mono-
tona na I, postojale bi toˇcke x
1
, x
2
, x
3
∈ I takve da je x
1
< x
2
< x
3
i
(f(x
1
) < f(x
2
))∧(f(x
2
) > f(x
3
)) ili (f(x
1
) > f(x
2
))∧(f(x
2
) < f(x
3
)). U pr-
vom sluˇcaju postoji C tako da je (f(x
1
) < C < f(x
2
))∧(f(x
3
) < C < f(x
2
)).
Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentima [x
1
, x
2
] i [x
2
, x
3
] prema teoremu
3.12. postoje c

∈ ¸x
1
, x
2
) i c
′′
∈ ¸x
2
, x
3
) takvi da je C = f(c

) i C = f(c
′′
).
To je kontradikcija s pretpostavkom o bijektivnosti funkcije f. Analogno se
dobije kontradikcija i u drugom sluˇcaju. Dakle, f je strogo monotona funk-
cija na I. Sada iz 1. slijedi neprekidnost od f
−1
. Q.E.D.
3.3.1 Neprekidnost korijena, logaritamske, area i arcus
funkcija
Primijenimo rezultate prethodne toˇcke za dokazivanje neprekidnosti inverz-
nih funkcija.
Neparne potencija su neprekidne i strogo rastu´ce bijekcije s otvorenog
(beskonaˇcnog) intervala R na R, pa su korijeni neparnih potencija neprekidne
funkcije po teoremu 3.14.
Parna potencija nije bijekcija, pa gledamo njenu
restrikciju f : [0, +∞) → [0, +∞) koja je nepre-
kidna i strogo rastu´ca bijekcija, pa postoji inverz-
na funkcija f
−1
: [0, +∞) → [0, +∞). f ne is-
punjava pretpostavke teorema 3.14. jer joj dome-
na nije otvoren interval (konaˇcan ili beskonaˇcan).
No, posluˇzimo se trikom koji ´ce omogu´citi primje-
nu spomenutog teorema. Proˇsirimo funkciju f do
funkcije g : R →R na slijede´ci naˇcin:
g(x) =
_
x
n
; x ≥ 0,
x; x ≤ 0.
0
1
1
g
1
g
x
y
Sada imamo funkciju g koja zadovoljava uvjete teorema 3.14., pa je nje-
na inverzna funkcija g
−1
: R → R neprekidna na R. Zbog toga ˇsto je
f
−1
= g
−1
[
[0,+∞)
, tj. f
−1
je restrikcija neprekidne funkcije, funkcija f
−1
3.3. NEPREKIDNOST I MONOTONOST 79
je neprekidna na [0, +∞) po definiciji 3.5
Zbog toga ˇsto je exp : R →¸0, +∞) neprekidna bijekcija, iz teorema 3.14.
slijedi neprekidnost njene inverzne funkcije ln : ¸0, +∞) →R.
Isto vrijedi i za hiperbolne funkcije sh : R → R i th : R → ¸−1, 1) koje
su neprekidne bijekcije, pa su takve i njihove inverzne funkcije sh
−1
: R →R
i th
−1
: ¸−1, 1) →R.
Funkcija cth : R ¸ ¦0¦ → R ¸ [−1, 1] nema po-
druˇcje definicije interval, pa nezadovoljava uvjete
teorema 3.14. Medutim, svaka njena restrikcija
cth

: ¸−∞, 0) → ¸−∞, −1) i cth
+
: ¸0, +∞) →
¸1, +∞) ima po teoremu 3.14. neprekidan inverz
cth

: ¸−∞, −1) → ¸−∞, 0) i cth
−1
+
: ¸1, +∞) →
¸0, +∞). Zato ˇsto su i domene i slike funkcija cth

i cth
+
disjunktni skupovi, vrijedi
cth(x) =
_
cth

(x) ; x < 0
cth
+
(x) ; x > 0
,
a odatle slijedi
cth
−1
(x) =
_
cth
−1

(x) ; x < −1
cth
−1
+
(x) ; x > 1
.
0
1
Arccth
cth
x
y
Bijektivna restrikcija od ch je Ch : [0, +∞) →
[1, +∞) i nju proˇsirujemo do funkcije g : R → R
tako da stavimo
g(x) =
_
ch(x); x ≥ 0,
x + 1; x ≤ 0.
Tada je Ch
−1
: [1, +∞) → [0, +∞) restrikcija ne-
prekidne funkcije g
−1
, pa je neprekidna po defini-
ciji 3.5.
0
1
1
g
g
1
x
y
Restrikcije Tg : ¸−
π
2
,
π
2
) →R i Ctg : ¸0, π) →R, imaju po teoremu 3.14.
neprekidne inverze Tg
−1
= arctg : R → ¸−
π
2
,
π
2
), Ctg
−1
= arcctg : R →
¸0, π).
80 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Da bismo dokazali neprekidnost funkcija
arcsin = Sin
−1
i arccos = Cos
−1
moramo
funkcije Sin : [−
π
2
,
π
2
] → [−1, 1] i Cos :
[0, π] → [−1, 1] proˇsiriti do neprekidnih bi-
jekcija sa otvorenog intervala na otvoren in-
terval. Tako definiramo g, h : R → R tako
da stavimo
g(x) =
_
_
_
x +
π
2
−1 ; x ≤ −
π
2
,
sin x ; −
π
2
≤ x ≤
π
2
,
x −
π
2
+ 1 ;
π
2
≤ x.
i
h(x) =
_
_
_
−x + 1 ; x ≤ 0,
cos x ; −π ≤ x ≤ π,
−x + π −1 ; π ≤ x.
Po teoremu 3.14. funkcije g i h imaju ne-
prekidne inverze, pa su i njihove restrikcije
Sin
−1
= g[
[−1,1]
i Cos
−1
= h[
[−1,1]
neprekidne
funkcije po definiciji.
0
1
Π

2
1
Π

2
g
g
1
x
y
0
1
1 1
Π

2
Π

2
Π
h
h
1
x
y
Teorem 3.15. Elementarne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇcju de-
finicije.
Dokaz: Sve funkcije od kojih gradimo elementarne funkcije (potencije, eks-
ponencijalna funkcija, hiperbolne, trigonometrijske funkcije i njihove inverzne
funkcije korijeni, logaritamske funkcije, area i arcus funkcije) su neprekidne
su na cijelom podruˇcju definicije. Budu´ci da operacije kojima od tih funkcija
gradimo elementarne funkcije ˇcuvaju neprekidnost (teoremi 3.8.) i 3.9.), to
su elementarne funkcije neprekidne. Q.E.D.
Definicija 3.6. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇzemo da
f ima u toˇcki c ∈ I prekid prve vrste ako u c postoje i lijevi limes f(c−)
i desni limes f(c+) funkcije i ako su oni razliˇciti. Ostali prekidi su prekidi
druge vrste.
U sljede´cem teoremu se vidi kako sam uvjet monotonost ima utjecaj na
vrstu i broj prekida kod funkcije.
3.4. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81
Teorem 3.16. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R monotona
funkcija.
1. Monotona funkcija moˇze imati samo prekide prve vrste.
2. Monotona funkcija ima najviˇse prebrojivo mnogo prekida.
Dokaz: 1. U teoremu 3.6. je dokazano da monotona funkcija ima u svakoj
toˇcki lijevi i desni limes. Ako f ima u toˇcki c prekid, onda je zbog postojanja
f(c−) i f(c+) taj prekid prve vrste.
2. Neka je f rastu´ca funkcija i neka je J skup svih toˇcaka prekida te funk-
cije. Za svaku toˇcku a ∈ J imamo f(a−) < f(a+), pa toj toˇcki pridruˇzujemo
otvoreni interval I
a
= ¸f(a−), f(a+)). Ako su a, b ∈ J, a ,= b, onda je
I
a
∩ I
b
= ∅. Naime, u sluˇcaju a < b, zbog f(a+) = inf¦f(x); x ∈ I, a < x¦
je f(a+) ≤ f(a +
b−a
2
). Isto tako, zbog f(b−) = sup¦f(x); x ∈ I, x < b¦ je
f(b−) ≥ f(b −
b−a
2
) = f(a +
b−a
2
). Dakle, (a < b) ⇒ (f(a+) ≤ f(b−)), tj.
I
a
∩I
b
= ∅, jer su intervali otvoreni. Sada za svaki a ∈ J uzmemo r
a
∈ I
a
∩Q
pa imamo injekciju a →r
a
s J u Q. Dakle, J ima manji ili jednak kardinalni
broj od Q, tj. J je najviˇse prebrojiv skup. Q.E.D.
3.4 Jednostrana neprekidnost funkcije
Definicija 3.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇcka c ∈ I. Za funkciju
f : I → R kaˇzemo da je neprekidna slijeva u toˇcki c ako postoji limes
slijeva funkcije f u toˇcki c i lim
x→c−
f(x) = f(c). Funkcija f je neprekidna
zdesna u toˇcki c ako postoji limes zdesna funkcije f u toˇcki c i lim
x→c+
f(x) =
f(c).
Ako u Cauchyjevu definiciju jednostranog limes uvrstimo vrijednost lime-
sa jednaku f(c) dobijemo Cauchyjevu definiciju jednostrane neprekidnosti:
f je neprekidna slijeva ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c −x < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)), (3.9)
i f je neprekidna zdesna ako i samo ako vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ x −c < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)), (3.10)
Veza jednostrane neprekidnosti i neprekidnosti funkcije u nekoj toˇcki dana
je slijede´cim teoremom.
82 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
Teorem 3.17. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i funkcija f : I →R.
1. Funkcija f je neprekidna slijeva u c ako i samo ako postoji funkcija
˜
f : I →R neprekidna u c i takva da je
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c.
2. Funkcija f je neprekidna zdesna u c ako i samo ako postoji funkcija
˜
f : I →R neprekidna u c i takva da je
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≥ c.
3. Funkcija f je neprekidna u c ako i samo ako je neprekidna i slijeva i
zdesna u c.
Dokaz: 1. Ako postoji neprekidna funkcija
˜
f : I → R takva da je
˜
f(x) =
f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c, onda vrijedi
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([
˜
f(x) −
˜
f(c)[ < ε)).
i posebno
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c −x < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)),
tj. f je neprekidna slijeva u c.
Obratno, ako je f neprekidna slijeva u c, onda funkcija
˜
f : I →R defini-
rana s
˜
f(x) = f(x), ∀x ∈ I, x ≤ c, i
˜
f(x) = f(c), ∀x ∈ I, x ≥ c, zadovoljava
traˇzena svojstva.
2. se dokazuje analogno kao 1.
3. Ako je f neprekidna u c onda
˜
f = f zadovoljava uvjete iz 1. i 2. pa
je neprekidna i slijeva i zdesna u c. Obratno, neka je f neprekidna i slijeva i
zdesna u c. Tada postoje lijevi i desni limes funkcije i jednaki su f(c), pa po
teoremu 3.5. postoji limes funkcije i jednak je f(c), tj. funkcija je neprekidna
u c. Q.E.D.
Korolar 3.9. Funkcija f : [a, b] →R je neprekidna na segmentu, ako i samo
ako je neprekidna na otvorenom intervalu ¸a, b), te neprekidna zdesna u a i
slijeva u b.
Dokaz: Ako je funkcija neprekidna na segmentu u smislu definicije 3.5.,
onda
˜
f = g, gdje je g iz definicije 3.5., zadovoljava uvjete tvrdnji 1. i 2. iz
teorema 3.17.
Obratno, ako je f : [a, b] → R neprekidna na otvorenom intervalu ¸a, b),
te neprekidna zdesna u a i slijeva u b, onda ju po teoremu 3.17. postoji njeno
neprekidno proˇsirenje i lijevo i desno od segmenta [a, b]. Q.E.D.
3.5. OTVORENI SKUPOVI U R 83
3.5 Otvoreni skupovi u R
U svim razmatranjima u vezi s pojmom neprekidnosti funkcije u toˇcki ili
limesa funkcije u toˇcki bilo je vaˇzno da se toˇcka nalazi u otvorenom intervalu.
Naime, bilo je vaˇzno da s obije strane te toˇcke imamo toˇcaka koje se nalaze
u domeni funkcije, kako bismo bili u mogu´cnosti s obje strane promatrati
nizove koji konvergiraju k toˇcki. Otvoreni intervali nisu jedini skupovi s
takvim svojstvom.
Definicija 3.8. Za skup S ⊆ R kaˇzemo da je otvoren skup, ako je S ili
prazan skup ili unija po volji mnogo otvorenih intervala.
Skup F ⊆ R je zatvoren skup ako je komplement otvorenog skupa.
Primjer 3.11. Slijede´ci skupovi su otvoreni u R.
1. R je otvoren jer je R =
_
n∈Z
¸n, n + 2).
2. Skupovi ¸0, +∞) =

_
n=0
¸n, n + 2) i ¸−∞, 0) =

_
n=0
¸−n − 2, −n) su
otvoreni skupovi, a takvi su i skupovi ¸−∞, a) i ¸a, +∞), za svaki
a ∈ R.
Primjer 3.12. Slijede´ci skupovi su zatvoreni u R.
1. Za svaki a ∈ R je jednoˇclan skup ¦a¦ zatvoren u R jer je ¦a¦
C
=
¸−∞, a) ∪ ¸a, +∞) otvoren skup.
2. Za sve a, b ∈ R, a < b, je segment [a, b] zatvoren jer je [a, b]
C
=
¸−∞, a) ∪ ¸b, +∞).
Propozicija 3.1. Neprazan skup S ⊆ R je otvoren ako i samo ako za svaki
x ∈ S postoji ε
x
> 0 tako da je ¸x −ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S.
Dokaz: Ako je S ⊆ R otvoren skup, onda za svaki x ∈ S iz definicije 3.8.
slijedi postojanje otvorenog intervala takvog da je x ∈ ¸a, b) ⊆ S. Uzmimo
ε
x
= min¦x −a, b −x¦ i imamo ¸x −ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S.
Obratno, neka za svaki x ∈ S postoji ε
x
> 0 tako da je ¸x−ε
x
, x+ε
x
) ⊆ S.
Tada je S =
_
x∈S
¸x −ε
x
, x + ε
x
) pa je stoga otvoren skup. Q.E.D.
Skup T koji sadrˇzi sve otvorene podskupove od R naziva se topologija
na R.
Propozicija 3.2. Neka je T topologija na R. Tada vrijedi
84 POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE
1. ∅, R ∈ T.
2. Ako je S
λ
∈ T, ∀λ ∈ Λ, onda je
_
λ∈Λ
S
λ
∈ T.
3. Ako je S
k
∈ T, k = 1, . . . , n, onda je
n

k=1
S
k
∈ T.
Dokaz: Tvrdnja 1. slijedi iz definicije 3.8. i primjera 3.11.
Da bismo dokazali tvrdnju 2. uzmimo x ∈
_
λ∈Λ
S
λ
po volji. Po definiciju
unije postoji λ ∈ Λ takav da je x ∈ S
λ
. Sada zbog otvorenosti skupa S
λ
,
prema propoziciji 3.1. postoji ε
x
> 0 takav da je ¸x−ε
x
, x +ε
x
) ⊆ S
λ
. Tada
vrijedi ¸x−ε
x
, x+ε
x
) ⊆
_
λ∈Λ
S
λ
, pa je po propoziciji 3.1 skup
_
λ∈Λ
S
λ
otvoren.
Za dokaz tvrdnje 3. uzmimo x ∈
n

k=1
S
k
po volji. Po definiciju presjeka vri-
jedi x ∈ S
k
, za sve k = 1, . . . , n. Zbog otvorenosti skupova S
k
, k = 1, . . . , n,
postoje ε
(k)
x
> 0, k = 1, . . . , n, takvi da je ¸x−ε
(k)
x
, x+ε
(k)
x
) ⊆ S
k
, k = 1, . . . , n.
Uzmimo ε
x
= min¦ε
(k)
x
; k = 1, . . . , n¦ pa vrijedi ¸x − ε
x
, x + ε
x
) ⊆ S
k
,
k = 1, . . . , n. Odatle je ¸x − ε
x
, x + ε
x
) ⊆
n

k=1
S
k
, pa je prema propoziciji
3.1. skup
n

k=1
S
k
otvoren. Q.E.D.
Poglavlje 4
Derivacija funkcije
4.1 Motivacija; aproksimacija funkcije, pro-
blemi brzine i tangente
Jedna od ˇcesto upotrebljavanih metoda u rjeˇsavanju matematiˇckih problema
je aproksimacija ili pribliˇzno odredivanje nekog sloˇzenijeg matematiˇckog
objekta pomo´cu jednostavnijih objekata. Kako je u matematiˇckoj analizi od
interesa prouˇcavanje funkcija, to je razumno pitanje, da li je mogu´ce neku
funkciju dobro aproksimirati pomo´cu funkcija koje dobro razumijemo. Na
taj naˇcin bismo iz ponaˇsanja jednostavnih funkcija mogli neˇsto zakljuˇciti
o sloˇzenijoj funkciji. Funkcije koje svi dobro poznajemo i razumijemo su
polinomi, posebno polinomi prvog stupnja ˇciji su grafovi pravci. Stoga je za
neku funkciju f : I → R, I ⊆ R otvoren interval, interesantan problem koji
je polinom prvog stupnja oblika g(x) = k(x−c) +l, x ∈ R, lokalno oko toˇcke
c najbolja aproksimacija funkcije f. U tom sluˇcaju je prirodno zahtijevati da
se te funkcije podudaraju u toˇcki oko koje lokalno aproksimiramo funkciju,
tj. g(c) = f(c), ˇsto daje l = f(c). Sada iz zahtjeva da je f(x) ≈ g(x) kada je
x ≈ c imamo k ≈
f(x) −f(c)
x −c
.
Povijesno su dva po prirodi razliˇcita problema bila glavna motivacija za
razvoj diferencijalnog raˇcuna.
Jedan od njih je fizikalni problem definiranja pojma brzine za ˇcije rjeˇsenje
je zasluˇzan Isaac Newton.
1
Neka je s(t), t ≥ 0, funkcija koja mjeri put
koji je proˇsla materijalna toˇcka u vremenskom intervalu [0, t]. Prosjeˇcna
brzina te materijalne toˇcke u vremenskom intervalu [t
0
, t] definira se kao
1
Isaac Newton, (Woolsthorpe, 4. sijeˇcnja 1643. - London, 31. oˇzujka 1728.), engleski
fiziˇcar, matematiˇcar i astronom
85
86 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
v(t
0
, t) =
s(t) −s(t
0
)
t −t
0
. No pitanje je kako definirati pojam brzine u trenutku
t
0
. To je neˇsto ˇsto nije mogu´ce mjeriti, jer mi znamo mjeriti prosjeˇcnu brzinu
na nekom intervalu, a toˇcka predstavlja vremenski interval [t
0
, t
0
] duljine 0.
Mogu´ce je promatrati ponaˇsanje prosjeˇcne brzine na intervalima oko toˇcke
t
0
ˇcija duljina se smanjuje. Taj proces opisujemo pomo´cu limesa funkcije, tj.
moˇzemo re´ci da je brzina u toˇcki v(t
0
) = lim
t→t
0
v(t
0
, t) = lim
t→0
s(t) −s(t
0
)
t −t
0
, ako
taj limes postoji.
Drugi problem je geometrijske naravi, a njegovo rjeˇsenje je naˇsao G.W.
Leibnitz.
1
Odnosi se na pitanje postojanja jedinstvene tangente u nekoj
toˇcki
grafa Γ
f
funkcije f. Sekanta kroz toˇcke C =
(c, f(c)) i D = (d, f(d)) ima koeficijent smjera
k
s
=
f(d) −f(c)
d −c
. Ako d → c, odnosno, ako se
toˇcka D po grafu Γ
f
pribliˇzava toˇcki C, onda se-
kanta s postaje tangenta t. Dakle, koeficijent smje-
ra sekante prelazi u koeficijent smjera tangente, tj.
k
t
= lim
d→c
f(d) −f(c)
d −c
.
0
x
y
f
t
s
c
f(c)
d
f(d)
U sva tri prethodna problema kao rjeˇsenje se name´ce broj kojem teˇzi izraz
oblika
f(x)−f(c)
x−c
kojeg nazivamo kvocijent diferencija za funkciju f u toˇcki
c. Stoga je od interesa slijede´ci pojam.
Definicija 4.1. Kaˇzemo da je funkcija f : I →R, diferencijabilna ili deriva-
bilna u toˇcki c otvorenog intervala I ⊆ R, ako postoji lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
. Taj
broj zovemo derivacija (izvod) funkcije f u toˇcki c i piˇsemo
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
. (4.1)
Joˇs se koriste oznake Df(c) ili
df
dx
(c).
Kaˇzemo da je f diferencijabilna na intervalu I ako je ona diferencijabilna
u svakoj toˇcki iz I. Tada je na I dobro definirana funkcija x → f

(x) koju
prirodno oznaˇcavamo s f

i takoder zovemo derivacija od f na I. Ako je sada
ta funkcija diferencijabilna u nekoj toˇcki c ∈ I, onda njenu derivaciju (f

)

(c)
1
Gottfried Wilhelm Leibnitz (Leipzig, 21. lipanj 1646. – Hanover, 14. studeni 1716.)
njemaˇcki matematiˇcar
4.1. MOTIVACIJA 87
zovemo druga derivacija od f u c i oznaˇcavamo s f
′′
(c), tj.
f
′′
(c) = lim
x→c
f

(x) −f

(c)
x −c
.
Analogno se definira tre´ca derivacija itd. Op´cenito, ako postoji n-ta deriva-
cija od f na I, tj. f
(n)
: I →R onda moˇzemo definirati
f
(n+1)
(c) = lim
x→c
f
(n)
(x) −f
(n)
(c)
x −c
,
uz uvjet da navedeni limes postoji.
U terminima derivacije funkcije, problemi navedeni kao motivacija imaju
sljede´ca rjeˇsenja:
1. Funkcija g definirana s g(x) = f

(c)(x − c) + f(c), x ∈ R, je lokalno
najbolja aproksimacija funkcije f oko c medu polinomima stupnja ≤ 1,
ˇsto dokazujemo u teoremu koji slijedi.
2. Brzina materijalne toˇcke, ˇciji put u vremenu t opisuje funkcija t →
s(t), dana je s v(t) = s

(t), tj. brzina je prva derivacija funkcije puta
po vremenu. Analogno se ubrzanje definira kao derivacija brzine po
vremenu, tj. a(t) = v

(t) = s
′′
(t).
3. Tangenta na graf funkcije f za toˇcku c (ili u toˇcki grafa (c, f(c))) je
pravac koji je graf linearne funkcije g it toˇcke 1. Jasno, mogu´ce je
odmah zadati i funkciju h(x) =
−1
f

(c)
(x −c) +f(c), ˇciji graf je normala
na graf funkcije u toˇcki c.
Primjer 4.1. Na´ci derivaciju konstantne funkcije f(x) = α, ∀ x ∈ R u toˇcki
c ∈ R.
Vrijedi
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
α −α
x −c
= 0,
dakle, f

(x) = 0, ∀ x ∈ R.
Primjer 4.2. Na´ci derivaciju funkcije f(x) = x, ∀ x ∈ R u toˇcki c ∈ R.
Vrijedi
f

(c) = lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
x −c
x −c
= 1,
dakle, f

(x) = 1, ∀ x ∈ R.
88 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Sada razmotrimo vezu izmedu diferencijabilnosti i neprekidnosti funkcije
f. Ako je funkcija neprekidna u nekoj toˇcki, ona ne mora nuˇzno biti diferen-
cijabilna u toj toˇcki. To se vidi u sljede´cem primjeru.
Primjer 4.3. Funkcija f(x) = [x[, x ∈ R, je neprekidna na R, a diferencija-
bilna na R ¸ ¦0¦. No, f nije diferencijabilna u 0. Naime,
lim
x→0−
[x[
x
= −1 i lim
x→0+
[x[
x
= 1,
dakle, lijevi i desni limes kvocijenta diferencija su razliˇciti, pa derivacija ne
postoji.
Obratno, diferencijabilnost povlaˇci neprekidnost.
Teorem 4.1. Ako je funkcija f : I →R diferencijabilna u toˇcki c otvorenog
intervala I, onda je f neprekidna u c.
Dokaz: Zbog diferencijabilnosti funkcije f u toˇcki c je funkcija
ω(x) =
_
_
_
f(x) −f(c)
x −c
−f

(c) , za x ,= c
0 , za x = c
. (4.2)
neprekidna u c. Naime, ω(c) = 0 = lim
x→c
_
f(x)−f(c)
x−c
−f

(c)
_
= lim
x→c
ω(x).
Sada je
f(x) = f(c) + (f

(c) + ω(x))(x −c), x ∈ I, (4.3)
odakle zbog neprekidnosti u c funkcija na desnoj strani jednakosti (4.3), sli-
jedi tvrdnja. Q.E.D.
Sada egzaktno dokazujemo tvrdnju vezanu za problem aproksimacije
Teorem 4.2. Neka je funkcija f : I →R diferencijabilna u toˇcki c otvorenog
intervala I i neka je
g(x) = f

(c)(x −c) + f(c), ∀ x ∈ R. (4.4)
Ako je h polinom, sth ≤ 1, i h ,= g, onda postoji δ
h
> 0 tako da vrijedi
∀x ∈ I, (0 < [x −c[ < δ
h
) ⇒([f(x) −g(x)[ < [f(x) −h(x)[). (4.5)
Drugim rijeˇcima, polinom g je medu svim polinomima stupnja ≤ 1 lokalno
oko c najbolja aproksimacija funkcije f.
4.1. MOTIVACIJA 89
Dokaz: Polinom h moˇzemo pisati u obliku
h(x) = k(x −c) + l, ∀ x ∈ R, (4.6)
gdje su k, l ∈ R. Iz (4.6) i (4.3) dobivamo
f(x) −h(x) = [f(c) −l] + [f

(c) −k + ω(x)](x −c). (4.7)
Uvjet h ,= g je ispunjen u dva sluˇcaja: (l ,= f(c)) ili ((l = f(c))∧(k ,= f

(c))).
U sluˇcaju (l ,= f(c)) iz neprekidnosti funkcije f −h i zbog (f −h)(c) ,= 0
iz leme 3.3. iz M.A.I. slijedi postojanje δ
1
> 0 tako da vrijedi
([x −c[ < δ
1
) ⇒([f(x) −h(x)[ > ε) gdje je ε =
1
2
[f(c) −l[ > 0. (4.8)
Takoder, iz neprekidnosti funkcije f −g u c i zbog (f −g)(c) = 0 za ε iz (4.8)
postoji δ
2
> 0, tako da vrijedi
([x −c[ < δ
2
) ⇒([f(x) −g(x)[ < ε). (4.9)
Sada, za δ
h
= min¦δ
1
, δ
2
¦ iz (4.8) i (4.9) slijedi (4.5).
U sluˇcaju ((l = f(c)) ∧ (k ,= f

(c))) iz (4.7) imamo
[f(x) −h(x)[ = [f

(c) −k + ω(x)[[x −c[. (4.10)
Zbog lim
x→c
[f

(c) − k + ω(x)[ = [f

(c) − k[ > 0, iz leme 3.3. iz M.A.I. slijedi
postojanje δ
1
> 0 tako da
([x−c[ < δ
1
) ⇒([f

(c) −k +ω(x)[ > ε) gdje je ε =
1
2
[f

(c) −k[ > 0. (4.11)
Takoder, iz neprekidnosti funkcije ω u c i ω(c) = 0 dobivamo δ
2
> 0 tako da
([x −c[ < δ
2
) ⇒([ω(x)[ < ε). (4.12)
Iz (4.11) i(4.12) za δ
h
= min¦δ
1
, δ
2
¦ imamo
([x −c[ < δ
h
) ⇒([ω(x)[ < [f

(c) −k + ω(x)[). (4.13)
Pomnoˇzimo li (4.13) s [x −c[ dobivamo (4.5). Q.E.D.
90 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.2 Diferencijabilnost funkcija i operacije s
funkcijama
Od interesa je istraˇziti kako se svojstvo diferencijabilnosti funkcije u toˇcki
ponaˇsa kod uobiˇcajenih operacija s funkcijama
Teorem 4.3. Neka su funkcije f, g : I → R diferencijabilne u toˇcki c otvo-
renog intervala I.
1. Funkcija f + g je diferencijabilna u toˇcki c i
(f + g)

(c) = f

(c) + g

(c). (4.14)
2. Funkcija fg je diferencijabilna u toˇcki c i
(fg)

(c) = f

(c)g(c) + f(c)g

(c). (4.15)
3. Ako je funkcija
f
g
definirana na I, onda je i diferencijabilna u toˇcki c i
_
f
g
_

(c) =
f

(c)g(c) −f(c)g

(c)
g(c)
2
. (4.16)
Dokaz:
1. Za funkciju h = f + g imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
f(x) + g(x) −f(c) −g(c)
x −c
=
f(x) −f(c)
x −c
+
g(x) −g(c)
x −c
.
Odatle je
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
+ lim
x→c
g(x) −g(c)
x −c
,
odnosno vrijedi (4.14).
2. Za funkciju h = fg imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
f(x)g(x) −f(c)g(c)
x −c
=
f(x) −f(c)
x −c
g(x)+f(c)
g(x) −g(c)
x −c
.
Odatle je
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
lim
x→c
g(x) + f(c) lim
x→c
g(x) −g(c)
x −c
,
ˇsto zbog neprekidnosti funkcije g u c (teorem 4.1.) daje (4.15).
4.2. DIFERENCIJABILNOST I OPERACIJE 91
3. Uzmimo prvo h =
1
g
, pa imamo
h(x) −h(c)
x −c
=
1
g(x)

1
g(c)
x −c
= −
g(x)−g(c)
x−c
g(c)g(x)
.
Zbog neprekidnosti funkcije g u c slijedi
lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= −
lim
x→c
g(x)−g(c)
x−c
g(c) lim
x→c
g(x)
,
odnosno h

(c) =
_
1
g
_

(c) = −
g

(c)
g(c)
2
. Sada na funkciju
f
g
= f
1
g
primijenimo pravilo za deriviranje produkta funkcija (4.15) i dobivamo
(4.16). Q.E.D.
Korolar 4.1. Neka su funkcije f, g : I → R diferencijabilne u toˇcki c otvo-
renog intervala I. Tada je za sve λ, µ ∈ R funkcija λf + µg diferencijabilna
u toˇcki c i
(λf + µg)

(c) = λf

(c) + µg

(c). (4.17)
Skup svih funkcija s I u R koje su diferencijabilne u toˇcki c je vektorski pros-
tor (uz operacije zbrajanja i mnoˇzenja sa skalarom definiranim po toˇckama),
a pridruˇzivanje f →f

(c) je linearan funkcional na tom prostoru.
Dokaz: Uzmimo konstantnu funkciju h(x) = λ, ∀ x ∈ R. Tada je h

(c) = 0
u svakoj toˇcki c ∈ R. Sada formula za deriviranje produkta daje (λf)

(c) =
(hf)

(c) = h

(c)f(c) + h(c)f

(c) = h(c)f

(c) = λf

(c). Primjenom prethod-
nog rezultata i formule za deriviranje sume dobivamo (4.17). Q.E.D.
Teorem 4.4. (Derivacija kompozicije funkcija) Neka su f : I →R, g : J →
R i neka je f(I) ⊆ J, tj. kompozicija g ◦ f : I →R je dobro definirana na I.
Ako je funkcija f diferencijabilna u toˇcki c ∈ I i funkcija g diferencijabilna
u toˇcki d = f(c) ∈ J, onda je kompozicija g ◦ f diferencijabilna u c i vrijedi
(g ◦ f)

(c) = g

(d)f

(c). (4.18)
Dokaz: Uzmimo funkciju ω iz (4.2) tako da vrijedi (4.3) i analogno, neka je
ω
1
definirana s
ω
1
(x) =
_
_
_
g(y) −g(d)
y −d
−g

(d) , za y ,= d
0 , za y = d,
(4.19)
92 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
tako da vrijedi
g(y) = g(d) + (g

(d) + ω
1
(y))(y −d), y ∈ J, (4.20)
Neka je h = g ◦ f, pa imamo
h(x) = g[f(x)] = g(d) + [g

(d) + ω
1
(f(x))][f(x) −f(c)],
ˇsto daje
h(x) −h(c)
x −c
= [g

(d) + ω
1
(f(x))]
f(x) −f(c)
x −c
. (4.21)
Zbog neprekidnosti funkcije f u toˇcki c i neprekidnosti ω
1
u d = f(c), funkcija
ω
1
◦ f je neprekidna u c i (ω
1
◦ f)(c) = ω
1
[f(c)] = ω
1
(d) = 0. Sada je
h

(c) = lim
x→c
h(x) −h(c)
x −c
= lim
x→c
[g

(d) + ω
1
(f(x))] lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
,
odakle slijedi (4.18). Q.E.D.
Teorem 4.5. (Derivacija inverzne funkcije) Neka je f : I → J, I, J ⊆ R
otvoren interval, bijekcija i neka su f i f
−1
neprekidne na I, odnosno J. Ako
f ima derivaciju u toˇcki c ∈ I i ako je f

(c) ,= 0, onda je f
−1
diferencijabilna
u toˇcki d = f(c) i vrijedi (f
−1
)

(d) =
1
f

(c)
.
Dokaz: Iz diferencijabilnosti funkcije f u toˇcki c slijedi
f(x) −f(c) = (x −c)[f

(c) + ω(x)],
gdje je ω funkcija neprekidna u c definirana s (4.2).
Stavimo d = f(c) i y = f(x) pa dobivamo
y −d = [f
−1
(y) −f
−1
(d)][f

(c) + ω(f
−1
(y))].
Odatle dobivamo
f
−1
(y) −f
−1
(d)
y −d
=
1
f

(c) + ω(f
−1
(y))
,
ˇsto daje jednakost
(f
−1
)

(d) = lim
y→d
f
−1
(y) −f
−1
(d)
y −d
=
1
f

(c)
.
Q.E.D.
Prethodnu formulu ˇcesto koristimo u obliku
(f
−1
)

(x) =
1
f

(f
−1
(x))
.
4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93
4.3 Derivacije elementarnih funkcija
4.3.1 Potencije i korijeni
Neka je n ∈ N i f(x) = x
n
, x ∈ R. Tada se indukcijom pomo´cu formule
za deriviranje produkta funkcija lako dobije f

(x) = nx
n−1
, ∀x ∈ R. Sliˇcno,
neka je n ∈ N i f(x) = x
−n
, x ∈ R ¸ ¦0¦. Iz prethodnog i formule za
deriviranje kvocijenta dobijemo (x
−n
)

= (
1
x
n
)

=
−nx
n−1
x
2n
= −nx
−n−1
.
Neka je za n neparan f
−1
: R → R ili za n paran f
−1
: ¸0, +∞) −→
¸0, +∞) definirana s f
−1
(x) =
n

x = x
1
n
. Tada vrijedi (f
−1
)

(x) =
1
f

(f
−1
(x))
=
1
n(
n

x)
n−1
=
1
nx
n−1
n
=
1
n
x
1
n
−1
.
Neka je q ∈ Q ¸ ¦0¦ i f : ¸0, +∞) −→ ¸0, +∞) definirana s f(x) = x
q
.
Pokaˇzimo da vrijedi formula (x
q
)

= qx
q−1
. Naime, za q =
m
n
, m ∈ Z i
n ∈ N, iz prethodnog i pomo´cu formule za deriviranje kompozicije imamo
(x
m
n
)

= [(x
m
)
1
n
]

=
1
n
(x
m
)
1
n
−1
mx
m−1
=
m
n
x
m
n
−m+m−1
=
m
n
x
m
n
−1
.
4.3.2 Trigonometrijske i arcus funkcije
Za 0 < x <
π
2
vrijedi sin x < x i tg x > x. Odatle, za x ∈ ¸−
π
2
,
π
2
) ¸ ¦0¦
vrijedi nejednakost cos x <
sinx
x
< 1. Odatle slijedi lim
x→0
sin x
x
= 1.
Sada za ∀c ∈ R vrijedi
sin x −sin c
x −c
=
2 sin
x−c
2
cos
x+c
2
x −c
=
sin
x−c
2
x−c
2
cos
x + c
2
,
ˇsto daje
lim
x→c
sin x −sin c
x −c
= lim
x→c
sin
x−c
2
x−c
2
lim
x→c
cos
x + c
2
= cos c.
Odatle je za f(x) = sin x, derivacija f

(c) = cos c za ∀c ∈ R ili u drugoj
oznaci (sin x)

= cos x.
Nadalje, iz cos x = sin(x+
π
2
) dobivamo (cos x)

= cos(x+
π
2
) 1 = −sin x.
Pomo´cu formule za deriviranje kvocijenta imamo
(tg x)

= (
sin x
cos x
)

=
cos xcos x −sin x(−sin x)
cos
2
x
=
1
cos
2
x
.
Analogno slijedi
(ctg x)

= (
cos x
sin x
)

=
−sin xsin x −cos xcos x
sin
2
x
= −
1
sin
2
x
.
94 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Za f(x) = Sin x je f
−1
(x) = Sin
−1
x, pa formula za deriviranje inverzne
funkcije daje
(Sin
−1
x)

=
1
cos(Sin
−1
x)
=
1
_
1 −[sin(Sin
−1
x)]
2
=
1

1 −x
2
.
Za f(x) = Cos x je f
−1
(x) = Cos
−1
x, pa formula za deriviranje inverzne
funkcije daje
(Cos
−1
x)

=
−1
sin(Cos
−1
x)
=
−1
_
1 −[cos(Cos
−1
x)]
2
=
−1

1 −x
2
.
(Tg
−1
x)

=
1
1
cos
2
(Tg
−1
x)
=
1
1 + [tg (Tg
−1
x)]
2
=
1
1 +x
2
, ∀x ∈ R,
(Ctg
−1
x)

=
1
−1
sin
2
(Ctg
−1
x)
=
−1
1 + [ctg (Ctg
−1
x)]
2
=
−1
1 +x
2
, ∀x ∈ R.
4.3.3 Eksponencijalna funkcija
Za x ≥ 0 definirali smo f
0
(x) = lim
n
(1+
x
n
)
n
. Sada je eksponencijalna funkcija
definirana s
f(x) = e
x
=
_
_
_
f
0
(x) , za x ≥ 0
1
f
0
(−x)
, za x < 0
.
Za x, c > 0 vrijedi
(1 +
x
n
)
n
−(1 +
c
n
)
n
x −c
=
=
1
n
_
(1 +
x
n
)
n−1
+ (1 +
x
n
)
n−2
(1 +
c
n
) + + (1 +
x
n
)(1 +
c
n
)
n−2
+ (1 +
c
n
)
n−1
_
.
Odatle imamo
_
1 +
min¦x, c¦
n
_
n−1

(1 +
x
n
)
n
−(1 +
c
n
)
n
x −c

_
1 +
max¦x, c¦
n
_
n−1
Prelaskom na limes dobivamo
f
0
(min¦x, c¦) ≤
f
0
(x) −f
0
(c)
x −c
≤ f
0
(max¦x, c¦).
4.3. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 95
Funkcije x −→min¦x, c¦ i x −→max¦x, c¦ su neprekidne pa za x →c slijedi
f

0
(c) = lim
x→c
f
0
(x) −f
0
(c)
x −c
= f
0
(c).
Sada, za x < 0 imamo f(x) =
1
f
0
(−x)
, pa je
f

(x) = −
f

0
(−x)(−1)
[f
0
(−x)]
2
=
f
0
(−x)
[f
0
(−x)]
2
=
1
f
0
(−x)
= f(x).
U sluˇcaju c = 0 moramo posebno gledati lijevi i desni limes od
f(x)−1
x
. Za
x > 0 imamo 1 ≤
f
0
(x)−1
x
≤ f
0
(x), ˇsto zbog neprekidnosti od f
0
u 0 i f
0
(0) = 1
daje
lim
x→0+
f(x) −1
x
= 1 = f(0).
Za x < 0 je
lim
x→0−
f(x) −1
x
= lim
x→0−
1
f
0
(−x)
−1
x
= lim
−x→0+
f
0
(−x) −1
−x
1
lim
−x→0+
f
0
(−x)
= 1 = f(0),
pa je f

(0) = f(0). Dakle, za ∀x ∈ R je (e
x
)

= e
x
.
Za logaritamsku funkciju f
−1
(x) = lnx kao inverznu funkciju od ekspo-
nencijalne imamo
(ln x)

=
1
e
lnx
=
1
x
, ∀x > 0.
Primjer 4.4. Neka je f(x) = ln [x[ za x ,= 0. Tada za x > 0 imamo f(x) =
ln x, pa je f

(x) =
1
x
. Za x < 0 je f(x) = ln(−x), pa je f

(x) =
1
−x
(−1) =
1
x
.
Dakle ∀x ,= 0 je (ln [x[)

=
1
x
.
Primjer 4.5. Op´ca eksponencijalna funkcija za x > 0 i α ∈ R¸¦0¦ definirana
je s x
α
= e
αln x
. Odatle je (x
α
)

= e
αln x
α
1
x
= αx
α−1
.
Primjer 4.6. Eksponencijalna funkcija s bazom a > 0 definira se kao a
x
=
e
x lna
za ∀x ∈ R. Odatle je (a
x
)

= e
x ln a
ln a = a
x
ln a. Njena inverzna funkcija
log
a
x ima derivaciju (log
a
x)

=
1
a
log
a
x
lna
=
1
xln a
.
4.3.4 Hiperbolne i area funkcije
(sh x)

=
_
e
x
−e
−x
2
_

=
e
x
+ e
−x
2
= ch x, ∀x ∈ R,
96 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
(ch x)

=
_
e
x
+ e
−x
2
_

=
e
x
−e
−x
2
= sh x, ∀x ∈ R,
(th x)

=
_
sh x
ch x
_

=
ch
2
x −sh
2
x
(ch x)
2
=
1
ch
2
x
, ∀x ∈ R,
(cth x)

=
_
ch x
sh x
_

=
sh
2
x −ch
2
x
(sh x)
2
=
−1
sh
2
x
, ∀x ∈ R ¸ ¦0¦,
(sh
−1
x)

=
1
ch(sh
−1
x)
=
1
_
1 + (sh(sh
−1
x))
2
=
1

1 +x
2
, ∀x ∈ R,
(Ch
−1
x)

=
1
sh(Ch
−1
x)
=
1
_
(ch(Ch
−1
x))
2
−1
=
1

x
2
−1
, ∀x > 1,
(th
−1
x)

=
1
1
ch
2
(th
−1
x)
=
1
1 −[th(th
−1
x)]
2
=
1
1 −x
2
, ∀x ∈ ¸−1, 1),
(cth
−1
x)

=
1
−1
sh
2
(cth
−1
x)
=
1
1 −[cth(cth
−1
x)]
2
=
1
1 −x
2
, ∀x ∈ R ¸ [−1, 1].
Primjer 4.7. (Logaritamsko deriviranje) Neka su f : I → ¸0, +∞), g :
I → R, I ⊆ R otvoren interval, diferencijabilne funkcije. Tada je i funkcija
h : I → R, definirana s h(x) = f(x)
g(x)
, ∀x ∈ I, diferencijabilna. Naime,
ln(h(x)) = g(x) ln(f(x)), pa deriviranjem lijeve i desne strane ove jednakosti
imamo:
h

(x)
h(x)
= g

(x) ln(f(x)) +g(x)
f

(x)
f(x)
. Odatle je
h

(x) = f(x)
g(x)
_
g

(x) ln(f(x)) +g(x)
f

(x)
f(x)
_
.
4.4 Teoremi srednje vrijednosti i primjene
Lema 4.1. Neka je f : I →R, diferencijabilna u toˇcki c otvorenog intervala
I ⊆ R. Ako je f

(c) > 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) < f(c)) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) < f(x)) .
Ako je f

(c) < 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) > f(c)) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f(c) > f(x)) .
4.4. TEOREMI SREDNJE VRIJEDNOSTI 97
Dokaz: Sliˇcno kao u dokazu teorema 4.1., iz diferencijabilnosti funkcije f u
c slijedi neprekidnost u c funkcije g : I →R definirane s
g(x) =
_
f(x)−f(c)
x−c
, za x ,= c
f

(c) , za x = c
.
Zbog g(c) = f

(c) > 0, po lemi 3.3. iz M.A.I. ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I
([x −c[ < δ) ⇒g(x) ≥
1
2
g(c) > 0. To daje
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒
f(x) −f(c)
x −c
> 0 ⇒(f(x) −f(c) < 0) ,
(x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒
f(x) −f(c)
x −c
> 0 ⇒(f(x) −f(c) > 0) .
Q.E.D.
Definicija 4.2. Za funkciju f : I → R kaˇzemo da u c otvorenog intervala
I ⊆ R ima
a) lokalni maksimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≤ f(c)),
b) strogi lokalni maksimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < [x−c[ <
δ) ⇒(f(x) < f(c)),
c) lokalni minimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≥ f(c)),
d) strogi lokalni minimum f(c), ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < [x−c[ <
δ) ⇒(f(x) > f(c)).
Takve toˇcke zovemo toˇckama lokalnih ekstrema, odnosno, strogih lokal-
nih ekstrema.
Lema 4.2 (Fermat). Neka f : I → R u toˇcki c otvorenog intervala I ⊆ R
ima lokalni ekstrem. Ako je f diferencijabilna u c, onda je f

(c) = 0.
Dokaz: Neka f ima u c lokalni maksimum. Kada bi bilo f

(c) > 0 onda
bi postojao δ > 0 takav da (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒ (f(c) < f(x)), tj. f ne
bi imala lokalni maksimum u c. U sluˇcaju f

(c) < 0 ∃δ > 0 takav da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f(x) > f(c)), pa f opet ne bi imala lokalni maksimum u
c. Dakle, mora biti f

(c) = 0. Q.E.D.
98 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Uvjet da je derivacija u toˇcki jednaka nuli nije dovoljan da bi u toj toˇcki
funkcija imala lokalni ekstrem. Toˇcke iz otvorenog intervala u kojima je de-
rivacija jednaka nuli nazivamo stacionarnim toˇckama.
Primjer 4.8. Za funkciju f(x) = x
3
je f

(x) = 3x
2
, tj. f

(0) = 0, ali f nema
lokalni ekstrem u 0 jer je f strogo rastu´ca na R.
Teorem 4.6 (Rolle
1
). Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom
intervalu I ⊆ R i neka za a, b ∈ I, a < b, vrijedi f(a) = f(b) = 0. Tada
∃ c ∈ ¸a, b) takav da je f

(c) = 0.
Dokaz: Budu´ci da je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] ⊂ I,onda ona
poprima minimum m i maksimum M na tom segmentu (B-W teorem).
Ako je m = M onda je f konstantna funkcija na tom segmentu, pa je
f

(c) = 0, ∀c ∈ ¸a, b). Pretpostavimo da je m < M. Onda se barem jedna od
tih vrijednosti poprima unutar intervala ¸a, b), i pretpostavimo da je to M,
tj. ∃x
M
∈ ¸a, b), M = f(x
M
). Sada po lemi 4.2. je f

(x
M
) = 0, tj. c = x
M
je traˇzena toˇcka. Q.E.D.
Teorem 4.7 (Lagrange
2
). Neka je f : I →R, diferencijabilna na otvorenom
intervalu I ⊆ R i neka su a, b ∈ I, a < b. Tada ∃ c ∈ ¸a, b) takav da je
f(b) −f(a) = f

(c)(b −a).
Dokaz: Neka je funkcija g : I →Rzadana s g(x) = f(x)−f(a)−
f(b)−f(a)
b−a
(x−
a). Funkcija g je diferencijabilna na I i g

(x) = f

(x) −
f(b)−f(a)
b−a
, ∀x ∈ I.
Takoder je g(a) = g(b) = 0, pa g zadovoljava sve uvjete Rolleovog teorema,
tj. ∃ c ∈ ¸a, b) takva da je 0 = g

(c) = f

(c) −
f(b)−f(a)
b−a
. Q.E.D.
1
Michel Rolle (Ambert, 21. travanj 1652. – Paris, 8. studeni 1719.) francuski mate-
matiˇcar
2
Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Lodovico Lagrangia] (Turin [Sardinija] 25. sijeˇcanj
1736.– Paris, 10. travanj 1813. , talijansko-francuski matematiˇcar
4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 99
Geometrijska interpretacija Lagrangeovog
teorema srednje vrijednosti kaˇze da za sva-
ko a, b ∈ I i sekantu koja prolazi toˇckama
(a, f(a)) i (b, f(b)) na grafu Γ(f) funkcije f
postoji tangenta s diraliˇstem (c, f(c)) na gra-
fu Γ(f) koja je paralelna s tom sekantom.
Naime, jednakost iz Lagrangeovog teorema
moˇze se pisati kao
f

(c) =
f(b) −f(a)
b −a
,
a to je upravo jednakost koeficijenata smjera
tangente i sekante.
0 x
y
(f)
t
s
a
f(a)
c
f(c)
b
f(b)
Postoji nekoliko sliˇcnih, ali u nekim detaljima razliˇcitih, formulacija La-
grangeovog teorema. Ako je f : [a, b] → R, onda se pretpostavlja njena
neprekidnost na [a, b] i diferencijabilnost na ¸a, b). Takoder, nekada se toˇcka
c ∈ ¸a, b) piˇse u obliku c = a + σ(b −a), σ ∈ ¸0, 1).
Sada ´cemo dokazati da za funkciju diferencijabilnu na otvorenom intervalu
I ⊂ R, njena derivacija f

: I → R definirana s (f

)(x) = f

(x), ∀x ∈ I, ne
moˇze biti bilo kakva funkcija.
Teorem 4.8. Neka je f : I → R diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊂ R i neka funkcija f

: I → R ima u toˇcki c ∈ I limes slijeva (limes
zdesna). Tada je f

neprekidna slijeva (zdesna) u c.
Dokaz: Neka je x ∈ I, x < c, pa po Lagrangeovom teoremu srednje vrijed-
nosti postoji toˇcka c
x
∈ ¸x, c) takva da vrijedi f(x) − f(c) = f

(c
x
)(x − c).
Odatle je
f(x) −f(c)
x −c
= f

(c
x
). Po pretpostavci postoji lim
x→c−
f

(x). No,
tada je lim
x→c−
f

(x) = lim
x→c−
f

(c
x
), odnosno, zbog postojanja f

(c) vrijedi
lim
x→c−
f

(x) = lim
x→c−
f(x) −f(c)
x −c
= lim
x→c
f(x) −f(c)
x −c
= f

(c). Q.E.D.
Interesantna je sljede´ca posljedica.
Korolar 4.2. Ako realna funkcija f ima derivaciju f

na otvorenom intervalu
I ⊆ R, onda funkcija f

nema prekida prve vrste na I.
4.5 Monotonost i derivacija funkcije
Teorem 4.9. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R. Funkcija f raste na I ako i samo ako je f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. Funkcija
100 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
f pada na I ako i samo ako je f

(x) ≤ 0, ∀x ∈ I.
Dokaz: Neka f raste na I, tj. ∀x
1
, x
2
∈ I (x
1
< x
2
) ⇒ (f(x
1
) ≤ f(x
2
)).
Kada bi postojala toˇcka c ∈ I takva da je f

(c) < 0, onda bi po lemi 4.1.
postojao δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ ¸c − δ, c)) ⇒ (f(x) > f(c)), a to je u
suprotnosti s rastom funkcije. Dakle, f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.
Obratno, neka je f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ I. Neka su x
1
, x
2
∈ I, x
1
< x
2
. Po
Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃ x ∈ ¸x
1
, x
2
) tako da je f(x
2
) −
f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
) ≥ 0, tj. f(x
1
) ≤ f(x
2
).
Druga tvrdnja dobije se tako da se prva tvrdnja primijeni na funkciju −f.
Q.E.D.
Uvjet da je f

(x) > 0, ∀x ∈ I, je dovoljan za strogi rast funkcije f na I,
ali taj uvjet nije nuˇzan. To pokazuje primjer funkcije f(x) = x
3
, ∀ x ∈ R.
Naime, ta je funkcija strogo rastu´ca, ali f

(0) = 0. Nuˇzan i dovoljan uvjet
dan je u sljede´cem teoremu.
Teorem 4.10. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R i neka je S = ¦x ∈ I; f

(x) = 0¦. Funkcija f strogo raste (pada) na
I ako i samo ako skup S ne sadrˇzi otvoreni interval i f

(x) > 0 (f

(x) < 0),
∀x ∈ I ¸ S.
Dokaz: Neka f strogo raste na I. Po prethodnom teoremu vrijedi f

(x) ≥ 0,
∀x ∈ I. Kada bi postojao otvoren interval I
0
⊂ S, onda bi ∀ x
1
, x
2
∈ I
0
,
x
1
< x
2
postojao c ∈ ¸x
1
, x
2
) takav da je f(x
2
) −f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
) = 0,
a to je suprotno pretpostavci o strogom rastu funkcije f na I. Dakle, skup
S ne sadrˇzi interval.
Pretpostavimo sada da je f

(x) > 0, ∀x ∈ I ¸ S i da S ne sadrˇzi interval.
Zbog f

(x) ≥ 0, ∀x ∈ S, prema teoremu 4.9. funkcija f raste na I. Kada
bi postojale toˇcke x
1
, x
2
∈ I
0
, x
1
< x
2
, takve da je f(x
1
) = f(x
2
), onda bi
zbog rasta funkcije f za svaki x ∈ ¸x
1
, x
2
) vrijedilo f(x
1
) ≤ f(x) ≤ f(x
2
), tj.
f(x) = f(x
1
) = f(x
2
). Tada bi funkcija bila konstantna na intervalu ¸x
1
, x
2
),
tj. ¸x
1
, x
2
) ⊆ S, ˇsto se protivi pretpostavci. Q.E.D.
Sada smo u mogu´cnosti opisati dovoljne uvjete za lokalne ekstreme dife-
rencijabilne funkcije pomo´cu njene derivacije.
Teorem 4.11. Neka je f : I → R, diferencijabilna na otvorenom intervalu
I ⊆ R.
1. Ako je c ∈ I, f

(c) = 0 i ako ∃δ > 0, ¸c −δ, c + δ) ⊆ I, tako da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f

(x) > 0) i (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) < 0),
onda f ima u toˇcki c strogi lokalni maksimum.
4.5. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 101
2. Ako je c ∈ I, f

(c) = 0 i ako ∃δ > 0, ¸c −δ, c + δ) ⊆ I, tako da
(x ∈ ¸c −δ, c)) ⇒(f

(x) < 0) i (x ∈ ¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) > 0),
onda f ima u toˇcki c strogi lokalni minimum.
Dokaz: 1. Neka je f

(c) = 0 i (x ∈ ¸c − δ, c)) ⇒ (f

(x) > 0) i (x ∈
¸c, c + δ)) ⇒(f

(x) < 0). Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti
∀x ∈ ¸c −δ, c +δ) ∃t izmedu c i x tako da vrijedi f(c) −f(x) = f

(t)(c −x).
Sada, za x ∈ ¸c − δ, c) imamo x < t < c, pa je f

(t) > 0. Stoga je
f(c) −f(x) = f

(t)(c −x) > 0. Za x ∈ ¸c, c +δ) je c < t < x, pa je f

(t) < 0,
odakle slijedi f(c) −f(x) = f

(t)(c−x) > 0. Dakle, ∀x ∈ ¸c−δ, c+δ), x ,= c,
je f(x) < f(c), tj. f u c ima strogi lokalni maksimum. Sluˇcaj 2. slijedi iz 1.
zamjenom f s −f. Q.E.D.
Primjer 4.9. Ispitati lokalne ekstreme i na´ci intervale monotonosti funkcije
f(x) =
x
1 +x
2
.
Funkcije f i f

su definirane na R i f

(x) =
1 −x
2
(1 +x
2
)
2
.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1 i x
2
= 1.
Zbog f

(−2) < 0 funkcija pada na ¸∞, −1), zbog f

(0) = 1 f raste na
¸−1, 1) i zbog f

(2) < 0 f pada na ¸1, +∞).
Stoga imamo lokalne ekstreme: min(−1, −
1
2
) i max(1,
1
2
).
¸−∞, −1) ¸−1, 1) ¸1, ∞)
f’ – + –
f ց ր ց
-6 -4 -2 2 4 6
-0.4
-0.2
0.2
0.4
102 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Primjer 4.10. Ispitati lokalne ekstreme i na´ci intervale
monotonosti funkcije f(x) =
1
4
x
4
−x
3
−2x
2
+ 1.
Funkcije f i f

su definirane na R i
f

(x) = x
3
−3x
2
−4x = (x
2
−3x −4)x.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1, x
2
= 0 i x
3
= 4.
Vrijednosti derivacije izmedu stacionarnih toˇcaka
su f

(−2) = −12, f

(−
1
2
) =
9
8
, f

(1) = −6.
Lokalni ekstremi su: min(−1,
1
4
), max(0, 1),
min(4, −31).
¸−∞, −1) ¸−1, 0) ¸0, 4) ¸4, ∞)
f’ – + – +
f ց ր ց ր
-4 -2 2 4 6
-20
20
40
4.6 Taylorov teorem srednje vrijednosti i pri-
mjene
Definicija 4.3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R ima n-tu
derivaciju na I. Za c ∈ I polinom
T
n
(x) = f(c) +
n

k=1
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
, x ∈ R, (4.22)
zovemo Taylorov
1
polinom n-tog reda za funkciju f u toˇcki c, a funkciju
R
n
(x) = f(x) −T
n
(x) , x ∈ I, (4.23)
zovemo n-ti ostatak funkcije f u c.
Lagrangeov teorem srednje vrijednosti ima sljede´ce uop´cenje.
Teorem 4.12. (Taylor) Neka je I ⊆ R otvoren interval i neka f : I → R,
ima derivaciju n + 1-vog reda na I. Neka je c ∈ I i T
n
Taylorov polinom za
f u toˇcki c definiran s (4.22). Tada ∀x ∈ I, ∃c
x
izmedu c i x, tako da je
R
n
(x) =
f
(n+1)
(c
x
)
(n + 1)!
(x −c)
n+1
, (Lagrangeov oblik ostatka). (4.24)
1
Brook Taylor (Edmonton, 18. kolovoz 1685.– London, 30. studeni 1731.) engleski
matematiˇcar
4.6. TAYLOROV TEOREM 103
Dokaz: Za ˇcvrsto x ∈ I, x ,= c, definirajmo funkciju F : I →R formulom
F(t) = f(x) −f(t) −
n

k=1
f
(k)
(t)
k!
(x −t)
k
−A
(x −t)
n+1
(n + 1)!
, (4.25)
gdje je
A =
(n + 1)!
(x −c)
n+1
_
f(x) −f(c) −
n

k=1
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
_
. (4.26)
Lako je provjeriti da je F(x) = 0, a zbog (4.26) vrijedi F(c) = 0. Nadalje,
F

(t) = −f

(t) −
n

k=1
_
f
(k+1)
(t)
k!
(x −t)
k

f
(k)
(t)
(k −1)!
(x −t)
k−1
_
+ A
(x −t)
n
n!
=
(x −t)
n
n!
_
A−f
(n+1)
(t)
¸
.
Iz Rolleovog teorema srednje vrijednosti zakljuˇcujemo da ∃c
x
strogo izmedu
c i x takav da vrijedi F

(c
x
) = 0. To povlaˇci da je A = f
(n+1)
(c
x
), ˇsto pomo´cu
(4.25) daje (4.24). Q.E.D.
Napomena 4.1. Ako je f
(n+1)
lokalno ograniˇcena oko c, onda je funkcija ω
n
definirana s
ω
n
(x) =
_
Rn(x)
(x−c)
n
, za x ,= c
0 , za x = c
neprekidna u toˇcki c i vrijedi f(x) = T
n
(x) + ω
n
(x)(x −c)
n
, x ∈ I.
4.6.1 Odredivanje ekstrema pomo´cu derivacija viˇseg
reda
U proˇslom teoremu pokazali smo da je f

(c) = 0 nuˇzan uvjet za postoja-
nje lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije f u toˇcki c. Sada ´cemo dati
dovoljan uvjet za lokalne ekstreme pomo´cu derivacija viˇseg reda u toˇcki c.
Teorem 4.13. Neka je I ⊆ R otvoren interval, f : I → R, f ∈ C
(n+1)
(I).
Neka je c ∈ I stacionarna toˇcka, tj. f

(c) = 0. Ako postoji n ∈ N, takav da
∀k ∈ ¦1, . . . , n¦ vrijedi f
(k)
(c) = 0 i f
(n+1)
(c) ,= 0, tada je u sluˇcaju
I. ako je n + 1 paran broj i f
(n+1)
(c) > 0, f ima strogi lokalni minimum
u c,
104 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
II. ako je n +1 paran broj i f
(n+1)
(c) < 0, f ima strogi lokalni maksimum
u c,
III. ako je n+1 neparan broj, f nema lokalni ekstrem u c (ima horizontalnu
infleksiju).
Dokaz: Pretpostavimo da je nastupio I. sluˇcaj. Tada zbog neprekidnosti
f
(n+1)
u toˇcki c ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ ¸c − δ, c + δ) vrijedi f
(n+1)
(x) > 0.
Po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, ∀x ∈ ¸c − δ, c + δ) ∃c
x
izmedu
c i x tako da je f(x) = f(c) +
f
(n+1)
(cx)
(n+1)!
(x − c)
n+1
> f(c) (zbog parnosti
eksponenta n + 1). Dakle, f ima u c strogi lokalni minimum. Sluˇcaj II. se
dokazuje analogno.
U sluˇcaju III., zbog neparnosti eksponenta n +1, na razliˇcitim stranama
od c vrijednost od f
(n+1)
(c
x
)(x − c)
n+1
ima razliˇcite predznake, tj. u c nije
lokalni ekstrem funkcije f. Q.E.D.
Primjer 4.11. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f(x) =
1
4
x
4
−x
3
−2x
2
+1.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
Imamo f

(x) = x
3
−3x
2
−4x = (x
2
−3x −4)x i f
′′
(x) = 3x
2
−6x −4.
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1, x
2
= 0 i x
3
= 4.
Vrijedi f
′′
(−1) = 5 > 0, f
′′
(0) = −4 < 0, f
′′
(4) = 20 > 0, pa su toˇcke
lokalnih ekstrema:
min(−1,
1
4
), max(0, 1), min(4, −31).
Primjer 4.12. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f(x) = x
4
e
−x
2
.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) = e
−x
2
(4x
3
−2x
5
)
f
′′
(x) = e
−x
2
(4x
6
−18x
4
+ 12x
2
)
f
′′′
(x) = e
−x
2
(−8x
7
+ 60x
5
−96x
3
+ 24x)
f
(4)
(x) = e
−x
2
(16x
8
−176x
6
+ 492x
4
−33612x
2
+ 24)
4.6. TAYLOROV TEOREM 105
Stacionarne toˇcke su x
1
= −

2,
x
2
= 0 i x
3
=

2.
Vrijedi f
′′
(−

2) =< 0, f
′′
(0) =
0,
f
′′′
(0) = 0, f
(4)
(0) = 24 > 0,
f
′′
(−

2) =< 0,
-4 -2 2 4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
pa imamo lokalne ekstreme: max(−

2, 4e
−2
), min(0, 0), max(

2, 4e
−2
).
Primjer 4.13. Funkcija f(x) =
_
e

1
x
2
, za x ,= 0
0 , za x = 0
je klase C
(∞)
(R) i
vrijedi f
(n)
(0) = 0, ∀n ∈ N.
To slijedi iz lim
x→∞
x
n
e
−x
= 0, odnosno, lim
x→0
e

1
x
x
n
= 0, n ∈ N. Odatle je
lim
x→0
P
_
1
x
_
e

1
x
2
= 0, za svaki polinom P. Upravo su toga oblika i limesi
pomo´cu kojih se raˇcuna derivacija f
(n)
(0).
Dakle, tu nije mogu´ce primijeniti prethodno pravilo za odredivanje eks-
trema. Medutim, vrijedi f

(x) =
_
2
x
3
e

1
x
2
, za x ,= 0
0 , za x = 0
, pa iz toga slijedi
da f ima u toˇcki 0 strogi lokalni minimum (nacrtaj graf).
4.6.2 Konveksne funkcije, infleksija
Definicija 4.4. Za realnu funkciju f kaˇzemo
da je konveksna na intervalu I ⊆ R, ako
(∀x
1
, x
2
∈ I) f
_
x
1
+ x
2
2
_

f(x
1
) + f(x
2
)
2
.
(4.27)
Funkcija f je strogo konveksna ako u
(4.27) za x
1
,= x
2
vrijedi stroga nejednakost.
O
f[x1]

x1 x2

2
¡
f[x1] f[x2]

2
f[x2]
x1 x2 x1 x2

2
Funkcija f je konkavna ako vrijedi
(∀x
1
, x
2
∈ I) f(
x
1
+ x
2
2
) ≥
f(x
1
) + f(x
2
)
2
, (4.28)
106 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
a strogo konkavna ako u (4.28)za x
1
,= x
2
vrijedi stroga nejednakost.
Teorem 4.14. (Jensenova nejednakost) Ako je f neprekidna i konveksna
funkcija na intervalu I ⊆ R, onda vrijedi
(∀ x
1
, x
2
∈ I), (∀ t ∈ [0, 1]), f((1−t)x
1
+tx
2
) ≤ (1−t)f(x
1
)+tf(x
2
). (4.29)
Ako jednakost u (4.29) vrijedi za neko t ∈ ¸0, 1), onda jednakost vrijedi
∀ t ∈ [0, 1].
Dokaz: Za bilo koje x
1
, x
2
∈ I definirajmo neprekidnu funkciju g : [0, 1] →
R s
g(t) = f((1 −t)x
1
+ tx
2
) −(1 −t)f(x
1
) −tf(x
2
), ∀ t ∈ [0, 1]. (4.30)
ˇ
Zelimo dokazati da je g(t) ≤ 0, ∀ t ∈ [0, 1]. Pretpostavimo suprotno, tj. neka
g postiˇze svoj maksimum u toˇcki c i neka je g(c) > 0. Zbog g(0) = g(1) = 0
je c ∈ ¸0, 1). Neka je δ = min¦c, 1−c¦, tj. segmenti [c −δ, c +δ] i [0, 1] imaju
barem jedan zajedniˇcki rub. Sada
g(c) = g
_
(c −δ) + (c + δ)
2
_

g(c −δ) + g(c + δ)
2
. (4.31)
Budu´ci da je g(c −δ) = 0 ili g(c +δ) = 0, to je desna strana od (4.31) strogo
manja od g(c), ˇsto je kontradikcija s ˇcinjenicom da je g(c) > 0 maksimum.
Dakle, vrijedi g(t) ≤ 0, ∀ t ∈ [0, 1].
Ako je g(c) = 0 za neko c ∈ ¸0, 1), onda za izbor δ > 0 takav da vrijedi
[c −δ, c +δ] ⊆ [0, 1], iz (4.31) slijedi g(c −δ) +g(c +δ) = 0. Zbog g(c −δ) ≤ 0
i g(c + δ) ≤ 0, to povlaˇci g(c − δ) = 0 i g(c + δ) = 0. Iz toga slijedi da je
g(t) = 0, ∀ t ∈ [0, 1], tj. jednakost u (4.29) tada vrijedi za svako t ∈ [0, 1].
Q.E.D.
Teorem 4.15. Neka je f : I → R diferencijabilna funkcija na otvorenom
intervalu I ⊆ R. Funkcija f je konveksna na I, ako i samo ako je njena
derivacija f

rastu´ca funkcija na I.
Dokaz: Neka je f konveksna na I i neka su x
1
, x
2
, x
3
∈ I, x
1
< x
3
< x
2
.
Vrijedi x
3
=
x
2
−x
3
x
2
−x
1
x
1
+
x
3
−x
1
x
2
−x
1
x
2
. Iz Jensenove nejednakosti (4.29) za t =
x
3
−x
1
x
2
−x
1
dobivamo f(x
3
) ≤
x
2
−x
3
x
2
−x
1
f(x
1
) +
x
3
−x
1
x
2
−x
1
f(x
2
). Odatle je
f(x
3
)−f(x
1
) ≤
_
x
2
−x
3
x
2
−x
1
−1
_
f(x
1
)+
x
3
−x
1
x
2
−x
1
f(x
2
) = (f(x
2
)−f(x
1
))
x
3
−x
1
x
2
−x
1

4.6. TAYLOROV TEOREM 107
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1
.
Analogno se dobije nejednakost
f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
.
Dakle, ∀x
1
, x
2
, x
3
∈ I, x
1
< x
3
< x
2
vrijedi
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
. (4.32)
Ako u (4.32) prvo predemo na lim
x
3
→x
1
, a zatim na lim
x
3
→x
2
, dobivamo
nejednakost
f

(x
1
) ≤
f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1
≤ f

(x
2
),
tj. (x
1
< x
2
) ⇒f

(x
1
) ≤ f

(x
2
). Dakle, f

je rastu´ca funkcija na I.
Obratno, neka je f

rastu´ca funkcija na I. Uzmimo po volji x
1
, x
2
∈ I,
x
1
< x
2
. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃c
1
∈ ¸x
1
,
x
1
+x
2
2
) i
∃c
2
∈ ¸
x
1
+x
2
2
, x
2
) takvi da je
f
_
x
1
+ x
2
2
_
−f(x
1
) = f

(c
1
)
x
2
−x
1
2
i f(x
2
)−f
_
x
1
+ x
2
2
_
= f

(c
2
)
x
2
−x
1
2
.
Zbog (c
1
< c
2
) ⇒(f

(c
1
) ≤ f

(c
2
)) i x
2
−x
1
> 0 vrijedi
1
2
_
f
_
x
1
+ x
2
2
_
−f(x
1
)
_

1
2
_
f(x
2
) −f
_
x
1
+ x
2
2
__
,
odakle slijedi
f
_
x
1
+ x
2
2
_

1
2
f(x
1
) +
1
2
f(x
2
),
tj. f je konveksna funkcija na I. Q.E.D.
Korolar 4.3. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na
otvorenom intervalu I ⊆ R. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je
f
′′
(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.
Dokaz: Po prethodnom teoremu f je konveksna na I ako i samo ako je f

rastu´ca na I, a to vrijedi onda i samo onda ako je f
′′
(x) ≥ 0, ∀x ∈ I.Q.E.D.
108 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Definicija 4.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Toˇcka c ∈ I
je toˇcka infleksije ili prijevojna toˇcka, ako postoji δ > 0 takav da je na
intervalu ¸c −δ, c) funkcija f strogo konveksna, a na intervalu ¸c, c +δ) je f
strogo konkavna ili obratno. Joˇs kaˇzemo da je toˇcka (c, f(c)) toˇcka infleksije
grafa funkcije f.
Teorem 4.16. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na
otvorenom intervalu I ⊆ R. Toˇcka c ∈ I je toˇcka infleksije funkcije f ako i
samo ako je f
′′
(c) = 0 i funkcija f

ima u c strogi lokalni ekstrem.
Dokaz: Neka je f strogo konveksna na ¸c − δ, c) i strogo konkavna na
¸c, c +δ). Tada f

strogo raste na ¸c −δ, c) i strogo pada na ¸c, c +δ), tj. f

ima strogi lokalni maksimum u c.
Obratno, neka f ima u c strogi lokalni maksimum. Tada je f
′′
(c) = 0
i ∃δ > 0 takav da f

strogo raste na ¸c − δ, c) i strogo pada na ¸c, c + δ).
Tada je f strogo konveksna na ¸c−δ, c) i strogo konkavna na ¸c, c+δ). Q.E.D.
Primjer 4.14. Ispitati lokalne ekstreme i toˇcke infleksije funkcije f(x) =
e
−x
2
.
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) = −2xe
−x
2
f
′′
(x) = (4x
2
−2)e
−x
2
Stacionarna toˇcka je x
1
= 0. Mogu´ce toˇcke
infleksije su x
2
= −

2
2
i x
3
=

2
2
.
Vrijednosti f
′′
(−1) > 0, f
′′
(0) < 0, f
′′
(1) >
0, max(0, 1) odreduju konveksnost i konkav-
nost u intervalima izmedu toˇcaka infleksije.
-3 -2 -1 1 2 3
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x2 x1 x3
¸−∞, −

2
2
) ¸−

2
2
, 0) ¸0,

2
2
) ¸

2
2
, ∞)
f” + – – +
f’ + + – –
f ր ր ց ց
s. konv. s.konkav. s. konkav. s. konv.
Primjer 4.15. Ispitati lokalne ekstreme i toˇcke infleksije funkcije f(x) =
x
1 +x
2
.
4.6. TAYLOROV TEOREM 109
Funkcije f, f

i f
′′
su definirane na R.
f

(x) =
1−x
2
(1+x
2
)
2
f
′′
(x) =
2x(x
2
−3)
(1+x
2
)
3
Stacionarne toˇcke su x
1
= −1 i x
2
= 1.
Mogu´ce toˇcke infleksije su x
3
= −

3,
x
4
= 0 i x
5
=

3.
-3 -2 -1 1 2 3
-0.4
-0.2
0.2
0.4
x3 x1
x4 x5 x2
Vrijednosti druge derivacije izmedu toˇcaka infleksije su: f
′′
(−2) > 0,
f
′′
(0) < 0, f
′′
(1) > 0, a jedini lokalni ekstrem je max(0, 1).
¸−∞, −

3) ¸−

3, −1) ¸−1, 0) ¸0, 1) ¸1,

3) ¸

3, ∞)
f” – + + – – +
f’ – – + + – –
f ց ց ր ր ց ց
s. konkav. s. konvek. s. konvek. s. konkav. s. konkav. s. konvek.
4.6.3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije
Definicija 4.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R funkcija ˇciji je
graf Γ
f
⊂ RR. Kaˇzemo da je pravac p asimptota na graf funkcije Γ
f
, ako
udaljenost izmedu pravca i toˇcke T ∈ Γ
f
teˇzi k 0 kako se toˇcka T beskonaˇcno
udaljava od ishodiˇsta.
Graf Γ
f
ima okomitu asimptotu u rubnoj toˇcki podruˇcja definicije c ∈ R
ako je lim
x→c±
f(x) = ±∞.
Graf Γ
f
funkcije f : I →R ima kosu ili horizontalnu asimptotu y = kx+l
u ±∞, ako je
1. ¸a, +∞) ⊆ I za neko a ∈ I,
2. lim
x→+∞
f(x)
x
= lim
x→+∞
f

(x) = k ∈ R,
3. lim
x→+∞
(f(x) −kx) = l ∈ R
1’. ¸−∞, a) ⊆ I za neko a ∈ I,
2’. lim
x→−∞
f(x)
x
= lim
x→−∞
f

(x) = k ∈ R,
3’. lim
x→−∞
(f(x) −kx) = l ∈ R
110 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Primjer 4.16. Ispitaj tok i nadi asimptote
funkcije f(x) =

x + 1
x
.
1. Prirodna domena funkcije je
T(f) = [−1, 0 > ∪¸0, +∞).
2. f

(x) = −
x+2
2x
2

x+1
, x ∈ T(f).
3. lim
x→0−

x + 1
x
= −∞ , lim
x→0+

x + 1
x
=
+∞. Dakle, f ima asimptotu u 0.
[−1, , 0 > ¸0, ∞)
f’ – –
f ց ց
-1 -0.5 0.5 1 1.5 2
-60
-40
-20
20
40
60
Primjer 4.17. Ispitaj tok i nadi asimptote
funkcije f(x) =
x
2
−3
x −2
.
1. Prirodna domena funkcije je T(f) =
R ¸ ¦2¦
2. f

(x) =
x
2
−4x + 3
(x −2)
2
, x ∈ T(f).
Stacionarne toˇcke su x
1
= 1 i x
2
= 3.
-2 2 4 6
-15
-10
-5
5
10
15
20
1 3
lim
x→2−
x
2
−1
x −2
= −∞, lim
x→2+
x
2
−1
x −2
= +∞.
Dakle, f ima okomitu asimptotu u 2.
lim
x→±∞
x
2
−1
x(x −2)
= 1 , lim
x→±∞
x
2
−1
x −2
−x = lim
x→±∞
2x −1
x −2
= 2, tj.
y = x + 2 je kosa asimptota u ±∞.
¸−∞, 1) ¸1, 2) ¸2, 3) ¸3, +∞)
f’ + – – +
f ր ց ց ր
4.6. TAYLOROV TEOREM 111
4.6.4 L’Hospitalovo pravilo
Teorem o limesu kvocijenta funkcija
f
g
u toˇcki c ∈ R podrazumijeva pos-
tojanje limesa obje funkcije u toj toˇcki i lim
x→c
g(x) ,= 0. Slijede´ci teorem
predstavlja uop´cenje tog rezultata, ali uz odredene uvjete na derivacije funk-
cija f i g.
Teorem 4.17. (L’Hospitalovo
1
pravilo) Neka su f i g funkcije definirane na
I ¸ ¦c¦ ⊂ R i neka su diferencijabilne na tom skupu. Neka vrijedi
lim
x→c
f(x) = 0, lim
x→c
g(x) = 0, g

(x) ,= 0, ∀ x ∈ I ¸ ¦c¦, lim
x→c
f

(x)
g

(x)
= L.
Tada je lim
x→c
f(x)
g(x)
= L.
Dokaz: Dokaz provodimo uz jaˇce pretpostavke na funkcije f i g, tj. da one
imaju neprekidne derivacije na I, te da je f(c) = g(c) = 0 i g

(c) ,= 0. Iz
Taylorovog teorema srednje vrijednosti i napomene 4.1. slijedi:
f(x) = f

(c)(x −c) + ω(x)(x −c),
g(x) = g

(c)(x −c) + ω
1
(x)(x −c),
gdje su ω i ω
1
neprekidne funkcije u c i ω(c) = ω
1
(c) = 0. Sada imamo
f(x)
g(x)
=
f

(c) + ω(x)
g

(c) + ω
1
(x)
, ∀x ∈ I ¸ ¦c¦. (4.33)
Sada desna strana jednakosti zadovoljava uvjete teorema o limesu kvocijent
jer limesi brojnika i nazivnika postoje u toˇcki c i limes nazivnika je ,= 0.
Dakle,
lim
x→c
f(x)
g(x)
= lim
x→c
f

(c) + ω(x)
g

(c) + ω
1
(x)
=
lim
x→c
(f

(c) + ω(x))
lim
x→c
(g

(c) + ω
1
(x))
=
f

(c)
g

(c)
= lim
x→c
f

(x)
g

(x)
.
Q.E.D.
Napomena 4.2. Ako su funkcije f, g ∈ C
(n+1)
(I), te vrijedi f(c) = f

(c) =
= f
(n)
(c) = 0 i g(c) = g

(c) = = g
(n)
(c) = 0, g
(n+1)
(c) ,= 0, tada iz
Taylorovog teorema srednje vrijednosti imamo
lim
x→c
f(x)
g(x)
= lim
x→c
f
(n+1)
(x)
g
(n+1)
(x)
.
1
Guillaume Franois Antoine Marquis de L’Hospital (Paris, 1661. – Paris, 2. veljaˇca
1704.) francuski matematiˇcar
112 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.7 Svojstva konveksnih funkcija
Definicija 4.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇzemo da f
ima u toˇcki c ∈ I lijevu derivaciju ako postoji f


(c) = lim
x→c−
f(x) −f(c)
x −c
,
odnosno desnu derivaciju ako postoji f

+
(c) = lim
x→c+
f(x) −f(c)
x −c
.
Napominjemo da treba razlikovati f


(c) od limesa s lijeva derivacije
f

(c−), odnosno f

+
(c) od limesa s desna derivacije f

(c+)
Teorem 4.18. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R neprekidna i
konveksna funkcija na I.
1. U svakoj toˇcki x ∈ I funkcija f ima lijevu f


(x) i desnu f

+
(x) desnu
derivaciju, te vrijedi f


(x) ≤ f

+
(x).
2. Funkcija x → f


(x) je rastu´ca i neprekidna slijeva na I, a funkcija
x →f

+
(x) je rastu´ca i neprekidna zdesna na I.
3. Funkcija f ima derivaciju na I¸J, gdje je J ⊂ I najviˇse prebrojiv skup.
Dokaz: Za a < x
1
< x
3
< x
2
< b, kao u dokazu teorema 4.15., vrijedi
f(x
3
) −f(x
1
)
x
3
−x
1

f(x
2
) −f(x
1
)
x
2
−x
1

f(x
2
) −f(x
3
)
x
2
−x
3
. (4.34)
1. Neka je c ∈ I bilo koja toˇcka. Za x
2
= c, x
1
= c −s i x
3
= c −t desna
nejednakost u (4.34) daje
f(c) −f(c −s)
s

f(c) −f(c −t)
t
(0 < t < s). (4.35)
Za x
1
= c, x
3
= c + t i x
2
= c + s lijeva nejednakost u (4.34) daje
f(c + t) −f(c)
t

f(c + s) −f(c)
s
(0 < t < s). (4.36)
Zbog
f(c) = f
_
(c + t) + (c −t)
2
_

1
2
[f(c + t) + f(c −t)] ⇒
⇒f(c) −f(c −t) ≤ f(c + t) −f(c).
Odatle, dijeljenjem s t i upotrebom (4.35) i (4.36) dobivamo:
f(c) −f(c −t)
t

f(c + s) −f(c)
s
(0 < t < s). (4.37)
4.7. SVOJSTVA KONVEKSNIH FUNKCIJA 113
Iz (4.35) slijedi da funkcija definirana s F(t) =
f(c) −f(c −t)
t
pada na
intervalu ¸0, ε) za neki ε > 0. Prema teoremu 3.26. iz M.A.I. padaju´ca
funkcija ima limes zdesna u 0, tj. postoji F(0+) i
F(0+) = lim
t→0+
F(t) = lim
t→0+
f(c) −f(c −t)
t
= lim
−t→0−
f(c −t) −f(c)
−t
= f


(c).
Analogno, iz (4.36) dobivamo egzistenciju f

+
(c). Za t →0+ u (4.37) i onda
s →0+ slijedi f


(c) ≤ f

+
(c).
2. Neka je x < y (x, y ∈ I). Iz vanjske nejednakosti u (4.34) za x
1
= x,
x
2
= y i x
3
= x + t = y −t slijedi:
f(x + t) −f(x)
t

f(y) −f(y −t)
t
. (4.38)
Lijeva strana od (4.38) je ve´ca od f

+
(x), a desna strana manja od f


(y),
pa je f

+
(x) ≤ f


(y). Budu´ci da je u toˇcki 1. pokazano f


(x) ≤ f

+
(x) i
f


(y) ≤ f

+
(y) imamo
(x < y) ⇒(f


(x) ≤ f


(y)), (f

+
(x) ≤ f

+
(y)), (f

+
(x) ≤ f


(y)), (4.39)
tj. funkcije f


i f

+
su rastu´ce na I.
Pokaˇzimo da je f

+
neprekidna zdesna na I. Neka je c ∈ I bilo koja toˇcka.
Za svaki x ∈ I i dovoljno malo t > 0 imamo:
f

+
(x) ≤
f(x + t) −f(x)
t
. (4.40)
Prelaskom na limes x →c+ u (4.40), zbog neprekidnosti funkcije f, imamo:
lim
x→c+
f

+
(x) ≤
f(c + t) −f(c)
t
. (4.41)
Odavde za t →0+ dobivamo:
lim
x→c+
f

+
(x) ≤ f

+
(c). (4.42)
S druge strane, zbog rasta funkcije f

+
je lim
x→c+
f

+
(x) ≥ f

+
(c). Dakle,
vrijedi lim
x→c+
f

+
(x) = f

+
(c), tj. f

+
je neprekidna s desna. Analogno se
dokazuje neprekidnost slijeva funkcije f


.
3. Za x < y (x, y ∈ I) imamo
f


(x) ≤ f

+
(x) ≤ f


(y). (4.43)
Prema teoremu 3.36. iz M.A.I. rastu´ca funkcija f


ima najviˇse prebrojivo
prekida na intervalu I. Ako je f


neprekidna u toˇcki x ∈ I, onda iz (4.43) za
y → x+ dobivamo f


(x) ≤ f

+
(x) ≤ f


(x), odnosno f


(x) = f

+
(x). Dakle,
f ima derivaciju u svakoj toˇcki u kojoj je f


neprekidna funkcija. Q.E.D.
114 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
4.8 Primjene derivacije
U ovoj toˇcki pokazujemo kako se ideje povezane s derivacijom primjenjuju na
neke prektiˇcne zada´ce kao ˇsto su numeriˇcko rjeˇsavanje nelinearnih jednadˇzbi
i aproksimacija funkcija pomo´cu polinoma.
4.8.1 Lagrangeov interpolacijski polinom
Neka je T
n
skup svih polinoma s realnim koeficijentima stupnja ≤ n oblika
p(x) =
n

k=0
a
k
x
k
,
s realnim koeficijentima a
0
, . . . , a
n
.
Zadani su uredeni parovi realnih brojeva (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n), gdje
su x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
ˇcvorovi interpolacije. Nadi p ∈ T
n
tako da
vrijedi
p(x
k
) = f
i
(k = 0, 1, . . . , n). (4.44)
Takav polinom zovemo interpolacijski za parove (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n).
Teorem 4.19. Neka su zadani parovi realnih brojeva (x
k
, f
k
), (k = 0, 1, . . . , n),
gdje su x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
ˇcvorovi interpolacije.
Postoji toˇcno jedan polinom p ∈ T
n
tako da je
p(x
k
) = f
i
(k = 0, 1, . . . , n) .
Dokaz: (jedinstvenost:) Neka su p
1
, p
2
∈ T
n
interpolacijski polinomi. Tada
je p
1
−p
2
∈ T
n
jer je T
n
vektorski prostor. Oˇcigledno vrijedi (p
1
−p
2
)(x
k
) = 0,
(k = 0, 1, . . . , n), tj. p
1
− p
2
∈ T
n
ima n + 1 nultoˇcku. Dakle, vrijedi
p
1
−p
2
≡ 0.
(egzistencija:) Egzistenciju dokazujemo pomo´cu tzv. Lagrangeovih poli-
noma. Promatrajmo specijalni interpolacijski problem: ˇcvorovi interpolacije
x
k
(k = 0, 1, . . . , n) su kao i prije, a traˇzimo polinome L
i
∈ T
n
(i = 0, 1, . . . , n)
tako da vrijedi
L
i
(x
k
) = δ
ik
=
_
1 za i = k ,
0 za i ,= k .
Znaˇci L
i
∈ T
n
ima nultoˇcke x
0
, . . . , x
i−1
, x
i+1
, . . . , x
n
pa je nuˇzno oblika
L
i
(x) = α(x −x
0
) (x −x
i−1
)(x −x
i+1
) (x −x
n
) .
Koeficijent α odredujemo iz uvjeta L
i
(x
i
) = 1 ˇsto daje
α = 1/(x
i
−x
0
) (x
i
−x
i−1
)(x
i
−x
i+1
) (x
i
−x
n
) .
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 115
Polinom f
i
L
i
∈ T
n
ima svojstvo
f
i
L
i
(x
k
) = f
i
δ
ik
=
_
f
i
za i = k ,
0 za i ,= k ,
pa je polinom p =

n
i=0
f
i
L
i
∈ T
n
traˇzeni interpolacijski polinom. Njega
moˇzemo zapisati u tzv. Lagrangeovom obliku:
p(x) =
n

i=0
f
i
L
i
(x) =
n

i=0
f
i
n

j=0(j,=i)
x −x
j
x
i
−x
j
. Q.E.D.
Prirodno pitanje je koliko toˇcno polinom P aproksimira funkciju f u
toˇckama koje se razlikuju od ˇcvorova, dakle treba ocijeniti f(x) − P(x) za
x ,= x
k
.
S tom svrhom dokazujemo slijede´ci teorem srednje vrijednosti.
Teorem 4.20. Neka je a ≤ x
0
< x
1
< x
2
< < x
n
≤ b i funkcija
f ∈ C
n+1
[a, b]. Tada za svaki ξ ∈ ¸a, b) postoji x(ξ) ∈ ¸a, b) tako da vrijedi
f(ξ) −P(ξ) =
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(x(ξ))(ξ −x
0
)(ξ −x
1
) (ξ −x
n
) . (4.45)
Dokaz: Neka je ξ ,= x
k
(k = 0, 1, . . . , n), inaˇce je jednakost (4.45). trivijalno
zadovoljena. Definirajmo pomo´cnu funkciju
G(x) = f(x) −P(x) −α(x −x
0
) (x −x
n
) , x ∈ [a, b] , (4.46)
gdje je α ∈ R za sada proizvoljan. Oˇcigledno vrijedi G(x
k
) = 0 (k =
0, 1, . . . , n) neovisno o izboru α. Izaberimo α tako da vrijedi g(ξ) = 0.
Zbog ξ ,= x
k
, funkcija G ima u [a, b] n + 2 razliˇcite nultoˇcke. Tada
po Rolleovom teoremu srednje vrijednosti derivacija G

ima na [a, b] barem
n + 1 razliˇcitu nultoˇcku. Istim naˇcinom dolazimo do zakljuˇcka da n + 1-va
derivacija G
(n+1)
ima barem jednu nultoˇcku u ¸a, b). Oznaˇcimo tu nultoˇcku
s x(ξ). Zbog P ∈ T
n
vrijedi P
(n+1)
≡ 0, pa imamo
0 = G
(n+1)
(x(ξ)) = f
(n+1)
(x(ξ)) −α(n + 1)! ,
a odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.E.D.
Lema 4.3. Neka su ˇcvorovi interpolacije jednoliko udaljeni, tj. x
k+1
−x
k
= h
(k = 0, 1, . . . , n −1). Tada za svako n ∈ N vrijedi
[(x −x
0
)(x −x
1
) (x −x
n
)[ < n!h
n+1
.
116 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Dokaz: Za 0 ,= x ∈ [x
0
, x
n
] postoji i ∈ ¦1, . . . , n¦ tako a je x ∈ [x
i−1
, x
i
].
Tada vrijedi [x − x
i+k
[ < (k + 1)h (k = 0, . . . , i − n) i [x − x
i+k
[ < [k[h
(k = −1, . . . , −i). Dakle,
[(x −x
0
)(x −x
1
) (x −x
n
)[ < i!(n + 1 −i)!h
n+1
.
Zbog
_
n + 1
i
_
≥ n + 1 (i = 1, . . . , n) slijedi tvrdnja. Q.E.D.
Primjer 4.18. Neka su zadani ˇcvorovi interpolacije x
1
= 1, x
2
= 2, x
3
= 3
i x
4
= 4. Interpolacijski polinom za funkciju f je oblika
p(x) = −
1
6
f(1)(x −2)(x −3)(x −4) +
1
2
f(2)(x −1)(x −3)(x −4)−

1
2
f(3)(x −1)(x −2)(x −4) +
1
6
f(4)(x −1)(x −2)(x −3).
U slijede´cim primjerima smo interpolirali funkcije
1. f(x) = 3 sin(x +
1
2
) + 2x −
2
5
,
2. f(x) = 3 cos(x) +
2
5
,
3. f(x) =
1
x
,
4. f(x) = ln x,
5. f(x) =
1
2
sin(4x) +
1
2
,
6. f(x) = tg (
1
2
x −
5
4
),
s tim da su na slikama grafovi funkcija isprekidani, a grafovi interpolacij-
skih polinoma puni.
0 x
y
f(x)2sin(x
1

2
)x
3

2
x11 x22 x33 x44
0 x
y
f(x)3cos x
1

2
x11
x22 x33 x44
0 x
y
f(x)
1

x
x11 x22 x33 x44
0 x
y
f(x)ln x
1 2 3 4
0 x
y
f(x)
1

2
sin(4x)
1

2
1 2 3 4
0 x
y
f(x)tg(
1

2
x
5

2
)
1 2
3 4
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 117
4.8.2 Newtonova metoda
Neka je f : I → R, I = [a, b], funkcija klase C
2
(¸a, b)). Pretpostavimo
da je x

∈ ¸a, b) nultoˇcka funkcije f, tj. f(x

) = 0. Neka je x
0
∈ ¸a, b)
aproksimacija nultoˇcke x

. Prema Taylorovom teoremu srednje vrijednosti
postoji η izmedu x
0
i x

tako da vrijedi
0 = f(x

) = f(x
0
) + f

(x
0
)(x

−x
0
) +
1
2
f
′′
(η)(x

−x
0
)
2
.
Ako je x
0
blizu x

, tj. za (x
0
− x

)
2
<< 1, promatrajmo jednadˇzbu koja se
dobije tako da se funkcija f zamijeni s najboljom lokalnom aproksimacijom
funkcije f u blizini x

, tj.
0 = f(x
0
) + f

(x
0
)(x −x
0
) . (4.47)
U tom je sluˇcaju razumno oˇcekivati da ´ce rjeˇsenje jednadˇzbe (4.47) biti do-
bra aproksimacija rjeˇsenja originalne jednadˇzbe, barem bolja od x
0
. Ako je
f

(x
0
) ,= 0, mogu´ce je to rjeˇsenje x
1
dobiti u obliku
x
1
= x
0

f(x
0
)
f

(x
0
)
.
Nastavljanjem tog postupka dobije se niz (x
n
)
n∈N
0
definiran rekurzijom
x
n
= x
n−1

f(x
n−1
)
f

(x
n−1
)
, n ∈ N , (4.48)
s poˇcetnom vrijednosti x
0
. Taj postupak nalaˇzenja aproksimacije rjeˇsenja
naziva se Newtonovom metodom ili metodom tangenti. Naime, ge-
ometrijski smisao ove metode dan je idu´com slikom.
Slijede´ci teorem se zasniva na geometrijskim svojstvima Newtonove me-
tode.
Teorem 4.21. Neka je f ∈ C
2
([a, b]) i neka vrijedi
f(a) f(b) < 0, (4.49)
f

(x) ,= 0 , f
′′
(x) ,= 0 , ∀x ∈ [a, b] . (4.50)
Tada za x
0
∈ [a, b] takav da vrijedi f(x
0
) f
′′
(x
0
) > 0, niz definiran s (4.48)
konvergira k jedinstvenoj nultoˇcki x

funkcije f na [a, b].
Vrijedi ocjena pogreˇske
[x
n
−x

[ ≤ C[x
n−1
−x

[
2
, (n ∈ N), (4.51)
gdje je C =
max
[a,b]
f
′′
2 min
[a,b]
f

.
118 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Dokaz: Egzistencija nultoˇcke slijedi iz Bolzano - Weierstrassovog teorema
i uvjeta (4.49). Zbog f

(x) ,= 0 funkcija je strogo monotona pa je nultoˇcka
jedinstvena na [a, b]. Razlikujemo sluˇcajeve
1. f(a) > 0, f(b) < 0, f

< 0, f
′′
< 0
2. f(a) > 0, f(b) < 0, f

< 0, f
′′
> 0
3. f(a) < 0, f(b) > 0, f

> 0, f
′′
< 0
4. f(a) < 0, f(b) > 0, f

> 0, f
′′
> 0
0
x
y
f
x
0
x
1
x
2
x

Dokazujemo samo sluˇcaj 4. koji odgovara slici, a ostali se dokazuju ana-
logno.
Zbog f

(x) f
′′
(x) > 0 je x

< x
0
. Pokaˇzimo indukcijom da za (x
n
)
n∈N
0
vrijedi x

< x
n
, n ∈ N. Tvrdnja vrijedi za n = 0. Pretpostavimo da tvrdnja
vrijedi za n. Zbog
x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
−x

= x
n
−x


f(x
n
)
f

(x
n
)
=
f(x

) −f(x
n
) −f

(x
n
)(x

−x
n
)
f

(x
n
)
,
x
n+1
−x

=
f
′′

n
)(x

−x
n
)
2
2f

(x
n
)
> 0 , η
n
∈ [x

, x
n
] , (4.52)
slijedi x

< x
n+1
. Zbog x
n+1
= x
n

f(x
n
)
f

(x
n
)
< x
n
niz (x)
n∈N
0
je padaju´ci.
Za padaju´ci i odozdo ograniˇcen niz postoji x
∗∗
= limx
n
. Zbog neprekidnosti
funkcija f i f

iz (4.48) slijedi f(x
∗∗
) = 0, ˇsto zbog jedinstvenosti nultoˇcke
daje x
∗∗
= x

. Ocjena pogreˇske slijedi iz (4.52). Q.E.D.
Korolar 4.4. Za svaki m ∈ N i svaki realni broj b > 0 postoji a > 0 takav
da je b = a
m
.
Dokaz: Neka je m > 1 i b > 1. Neka je niz (x
n
)
n
definiran rekurzijom (4.48)
za funkciju f(x) = x
m
−b uz poˇcetnu aproksimaciju x
0
= b, tj.
x
n
=
(m−1)x
m
n−1
+ b
mx
m−1
n−1
, (∀n ∈ N). (4.53)
Funkcija f : [1, b] → R zadovoljava uvjete teorema 4.21. sluˇcaj 4. tj.
f(1) = 1 − b < 0, f(b) = b
m
− b > 0, f

(x) = mx
m−1
> 0 i f
′′
(x) =
4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 119
m(m − 1)x
m−2
> 0, ∀x ∈ [1, b], pa niz konvergira k jedinstvenoj nultoˇcki
funkcije f u intervalu ¸1, b). Funkcije f

i f
′′
su rastu´ce na [1, b] pa je
max
[1,b]
f
′′
= m(m − 1)b
m−2
i min
[1,b]
f

= m. Odatle slijedi ocjena pogreˇske
[x
n
−a[ ≤
(m−1)b
m−2
2
[x
n−1
−a[
2
, (n ∈ N). Q.E.D.
Primjer 4.19. Izraˇcunajmo
3

5 Newtonovom metodom na 50 decimala.
Zbog ocjene pogreˇske (4.51) kaˇzemo da niz konvergira kvadratnom brzinom.
Kvadratna brzina konvergencije u pravilu znaˇci da je u svakoj novoj iteraciji
dvostruko ve´ci broj toˇcnih znamenaka.
x
0
= 5
x
1
= 2.7708333333333333333333333333333333333333333333333
x
2
= 2.0643062857645366549205092932833336474017123008021
x
3
= 1.767315594852839675630814501991099802877564157758
x
4
= 1.711816182730850357259567369723776592320652455091
x
5
= 1.709977924257737717994546579193826487753056762840
x
6
= 1.70997594667898405119733103179107967836688376517
x
7
= 1.70997594667669698935311193144763560051192536599
x
8
= 1.70997594667669698935310887254386010986805511055
120 POGLAVLJE 4. DERIVACIJA
Poglavlje 5
Riemannov integral
5.1 Problem povrˇsine i rada sile
Znamo odrediti povrˇsinu nekih jednostavnih likova u ravnini, npr. kvadrata,
pravokutnika, trokuta, trapeza itd.
P a
2
a
a
P ab
a
b
P ab/2
a
b
P h(ab)/2
a
b
h
Postavlja se problem odredivanja povrˇsine li-
kova koji imaju sloˇzenije granice. Takav je
dio ravnine omeden grafom funkcije (pseudo-
trapez) kao na slici desno. Oznaˇcimo s µ
funkciju koja dijelu ravnine P pridruˇzuje re-
alnu vrijednost koju zovemo povrˇsina, µ(P).
Od te funkcije oˇcekujemo slijede´ca svojstva.
1. µ(P) ≥ 0,
2. P
1
∩ P
2
= ∅ ⇒
µ(P
1
∪ P
2
) = µ(P
1
) + µ(P
2
),
3. P
1
⊆ P
2
⇒µ(P
1
) ≤ µ(P
2
) = 0.
0
f
a b
P
Funkciju koja zadovoljava gornja svojstva zovemo mjera.
121
122 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Ako ve´c odmah nismo u mogu´cnosti nepo-
sredno odrediti µ(P) (ako taj broj uop´ce ima
smisla), onda pokuˇsajmo aproksimirati dio
ravnine P pomo´cu jednostavnijih likova ˇcije
povrˇsine znamo jednostavno izraˇcunati, npr.
pravokutnika. Podijelimo segment [a, b] na
n(∈ N) dijelova toˇckama a = x
0
< x
1
<
. . . < x
n−1
< x
n
= b kao na slici desno. Pra-
vokutnici koje smo tako dobili imaju svoj-
stvo ∪
n
k=1
p
k
⊆ P ⊆ ∪
n
k=1
P
k
. Njihove po-
vrˇsine su jednake µ(p
k
) = m
k
(x
k
− x
k−1
),
µ(P
k
) = M
k
(x
k
− x
k−1
), (k = 1, . . . , n), gdje
su m
k
, M
k
visine upisanih i opisanih pravo-
kutnika.
a x
0
x
1
x
2
x
3
x
4
x
5
x
6
x
7
b x
8
p
1
p
2
p
3
p
4
p
5
p
6
p
7
p
8
P
1
P
2
P
3
P
4
P
5
P
6
P
7
P
8
Odatle imamo

n
k=1
µ(p
k
) =

n
k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) ≤ µ(P) ≤

n
k=1
M
k
(x
k

x
k−1
) =

n
k=1
µ(P
k
). Razliˇcitim podjelama segmenta [a, b] dobivamo razliˇcite
aproksimacije povrˇsine lika P odozdo, odnosno odozgo. Sa slike je jasno da
´ce aproksimacija biti u pravilu bolja ako je podjela segmenta finija. Dakle,
povrˇsina µ(P) ´ce imati smisla ako moˇzemo po volji blizu na´ci jednu gornju i
jednu donju aproksimaciju oblika kao u prethodnoj nejednakosti
U klasiˇcnoj mehanici se rad konstantne sile f(x) = c za sve x, koja
djeluje na materijalnu toˇcku izmedu x = a i x = b, tj. na putu duljine
s = b − a, definira kao W = c s. Ako funkcija f nije konstantna, onda
ˇcitav put podijelimo na manje dijelove a = x
0
< x
1
< . . . < x
n−1
< x
n
=
b, a na tim dijelovima silu aproksimiramo odozdo i odozgo konstantnom
silom m
k
i M
k
. Tako za rad sile W na tom putu dobivamo donju i gornju
aproksimaciju

n
k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) ≤ W ≤

n
k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
). Pojam rada
sile na putu ´ce imati smisla ako moˇzemo dobiti po volji bliske donje i gornje
aproksimacije. Dakle, problem odredivanja rada sile na putu je istovjetan
problemu odredivanja povrˇsine ispod grafa funkcije.
5.2 Riemannov
1
integral ograniˇcene funkcije
na segmentu
Neka je [a, b], a < b, segment u R i neka je f : [a, b] →R funkcija ograniˇcena
na segmentu [a, b]. To znaˇci da postoje m = inf
[a,b]
f i M = sup
[a,b]
f, tj. ∀x ∈
[a, b], m ≤ f(x) ≤ M.
1
Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz, 17. studeni 1826. – Selasca[Italija],
20. srpanj 1866.) njemaˇcki matematiˇcar
5.2. INTEGRAL 123
Uoˇcimo, ako je [a

, b

] ⊆ [a, b] podsegment, onda vrijedi ∀x ∈ [a

, b

], m ≤
m

≤ f(x) ≤ M

≤ M, gdje je m

= inf
[a

,b

]
f i M

= sup
[a

,b

]
f. Dakle, infimum
na podsegmentu je ve´ci ili jednak infimumu na segmentu i supremum na
podsegmentu je manji ili jednak supremumu na segmentu.
Sada ´cemo provesti konstrukciju koju smo najavili u prethodnoj toˇcki.
Za n ∈ N podijelimo (izvrˇsimo subdiviziju) segment [a, b] toˇckama
a = x
0
< x
1
< . . . < x
k
< . . . < x
n−1
< x
n
= b (5.1)
na n dijelova. Neka je m
k
= inf
[x
k−1
,x
k
]
f i M
k
= sup
[x
k−1
,x
k
]
f, (k = 1, . . . , n). Za
po volji izabrane toˇcke t
k
∈ [x
k−1
, x
k
], (k = 1, . . . , n), definirajmo sume:
s =
n

k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
), σ =
n

k=1
f(t
k
)(x
k
−x
k−1
), S =
n

k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
).
(5.2)
Broj s zovemo donja Darbouxova
1
suma, S je gornja Darbouxova suma, a σ
je integralna suma. Jasno je da vrijedi
m(b −a) ≤ s ≤ σ ≤ S ≤ M(b −a). (5.3)
Neka je A skup svih donjih Darbouxovih suma s, B je skup svih gornjih
Darbouxovih suma S, a C je skup svih integralnih suma σ funkcije f na
segmentu [a, b]. Sve te sume dobiju se variranjem broja n ∈ N, svim razliˇcitim
izborima subdivizije (5.1) i toˇcaka t
k
. Iz nejednakosti (5.3) slijedi da su
skupovi A, B i C ograniˇceni odozdo s m(b −a) i odozgo s M(b −a). Prema
aksiomu potpunosti postoje
1

(f; a, b) = sup A, 1

(f; a, b) = inf B. (5.4)
Definicija 5.1. Broj 1

zovemo donji Riemannov integral funkcije f na
segmentu [a, b], a broj 1

zovemo gornji Riemannov integral funkcije f
na segmentu [a, b].
Iz prethodnog je jasno da donji i gornji Riemannov integral postoje za
svaku funkciju f : [a, b] →R koja je ograniˇcena na segmentu [a, b].
Teorem 5.1. Neka je f : [a, b] → R funkcija ograniˇcena na segmentu [a, b],
neka su 1

i 1

donji i gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu
[a, b]. Tada je
1

(f; a, b) ≤ 1

(f; a, b). (5.5)
1
Jean Gaston Darboux (Nmes, 14. kolovoz 1842. - Paris, 23. veljaˇca 1917.) francuski
matematiˇcar
124 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Dokaz provodimo u tri dijela.
Prvo pokaˇzimo da se donja Darbouxova suma pove´ca ili ostane jednaka, a
gornja Darbouxova suma se smanji ili ostane jednaka ako subdiviziji dodamo
jednu toˇcku. Dakle, neka je sa a = x
0
< x
1
< . . . < x
k−1
< x
k
< . . . <
x
n−1
< x
n
= b zadana subdivizija Σ i neka su s i S pripadne Darbouxove
sume. Napravimo novu subdiviziju Σ

tako da subdiviziji Σ dodamo toˇcku
x

takvu da je x
k−1
< x

< x
k
. Pripadne Darbouxove sume oznaˇcimo s s

i S

. Suma S

nastaje iz S tako da pribrojnik M
k
(x
k
− x
k−1
) zamijenimo s
M

k
(x

−x
k−1
) +M
′′
k
(x
k
−x

), gdje je M

k
= sup
[x
k−1
,x

]
f i M
′′
k
= sup
[x

,x
k
]
f. Budu´ci
da su [x
k−1
, x

] i [x

, x
k
] podsegmenti od [x
k−1
, x
k
], to vrijedi M

k
≤ M
k
i
M
′′
k
≤ M
k
. Tada je M

k
(x

−x
k−1
) +M
′′
k
(x
k
−x

) ≤ M
k
(x

−x
k−1
) +M
k
(x
k

x

) = M
k
(x
k
− x
k−1
), pa je stoga S

≤ S. Analogno, za m

k
= inf
[x
k−1
,x

]
f i
m
′′
k
= inf
[x

,x
k
]
f vrijedi m

k
≥ m
k
i m
′′
k
≥ m
k
, a odatle m

k
(x

−x
k−1
) +m
′′
k
(x
k

x

) ≥ m
k
(x

−x
k−1
) + m
k
(x
k
−x

) = m
k
(x
k
−x
k−1
), tj. s

≥ s.
Primijetimo sada da isti zakljuˇcak vrijedi ako nekoj subdiviziji dodamo
konaˇcan broj novih toˇcaka. Naime, moˇzemo zamisliti da te toˇcke dodajemo
jednu po jednu pa svaki put vrijedi zakljuˇcak iz prethodnog razmatranja.
To znaˇci da se donja Darbouxova suma s

na novoj subdiviziji ne smanji, tj.
s ≤ s

, a gornja ne pove´ca, tj. S

≤ S.
Sada pokazujemo da je svaka donja Darbouxova suma manja ili jedna-
ka svakoj gornjoj Darbouxovoj sumi, bez obzira na subdivizije na kojima su
nastale. Dakle, neka su Σ
1
i Σ
2
dvije subdivizije i neka je s
1
donja Darbouxo-
va suma odredena subdivizijom Σ
1
i S
2
gornja Darbouxova suma odredena
subdivizijom Σ
2
. Napravimo sada novu subdiviziju Σ
3
od unije toˇcaka iz
subdivizija Σ
1
i Σ
2
i oznaˇcimo pripadne Darbouxove sume sa s
3
i S
3
. Da-
kako, Σ
3
je nastala iz Σ
1
dodavanjem (konaˇcno) toˇcaka iz Σ
2
ali takoder i
iz Σ
2
dodavanjem (konaˇcno) toˇcaka iz Σ
1
. Iz prethodnog zakljuˇcka slijedi
s
1
≤ s
3
i S
3
≤ S
2
. Poˇsto vrijedi s
3
≤ S
3
, jer su obje Darbouxove sume na
istoj subdiviziji Σ
3
, imamo s
1
≤ s
3
≤ S
3
≤ S
2
.
Dakle, dokazali smo (∀s ∈ A) (∀S ∈ B) , s ≤ S. Odatle zakljuˇcujemo
(∀s ∈ A) s ≤ inf B, a odatle sup A ≤ inf B, tj. 1

≤ 1

. Q.E.D.
Definicija 5.2. Za funkciju f : [a, b] → R ograniˇcenu na segmentu [a, b]
kaˇzemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na
segmentu [a, b] ako je
1

(f; a, b) = 1

(f; a, b). (5.6)
Tada se broj 1 = 1

= 1

naziva integral ili R-integral funkcije f na seg-
5.2. INTEGRAL 125
mentu [a, b] i oznaˇcava jednom od slijede´cih oznaka
1 =
_
[a,b]
f(t)dt =
_
b
a
f(x)dx =
_
[a,b]
f =
_
b
a
f. (5.7)
Neka je f : [a, b] → R
+
integrabilna funkcija na [a, b] i neka je P =
¦(x, y) ∈ R R; 0 ≤ y ≤ f(x), ∀ x ∈ [a, b]¦ pseudotrapez. Sada povrˇsinu
µ(P) pseudotrapeza definiramo s
µ(P) =
_
b
a
f(x)dx.
Zadatak. Neka su A, B ⊂ R takvi da je sup A ≤ inf B. Ako postoje A

⊆ A
i B

⊆ B takvi da je sup A

= inf B

onda je i sup A = inf B.
Rjeˇsenje. Zbog A

⊆ A imamo sup A

≤ sup A, a zbog B

⊆ B imamo
inf B ≤ inf B

. Odatle je sup A

≤ sup A ≤ inf B ≤ inf B

, ˇsto daje sup A =
inf B.
Iz ovog zadatka zakljuˇcujemo da je za integrabilnost funkcije na segmentu
dovoljno da supremum nekog podskupa A

skupa svih donjih Darbouxovih
suma A bude jednak infimumu nekog podskupa B

skupa svih gornjih Dar-
bouxovih suma B. Tako je ponekad dovoljno gledati samo tzv. ekvidistantne
subdivizije, tj. za n ∈ N su toˇcke oblika x
k
= a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h =
b−a
n
.
Izraˇcunajmo direktno iz definicije integrale nekih jednostavnih
funkcija.
Primjer 5.1. Neka je C ∈ R
+
i f(x) = C,
∀x ∈ R. Za a, b ∈ R
+
, a < b, izraˇcunajmo
_
b
a
f(x)dx =
_
b
a
Cdx. Za bilo koju subdi-
viziju uvijek vrijedi m
k
= M
k
= C, ∀k ∈
¦1, . . . , n¦. Odatle je
s =
n

k=1
m
k
(x
k
−x
k−1
) = S =
n

k=1
M
k
(x
k
−x
k−1
)
= C
n

k=1
(x
k
−x
k−1
) = C(b −a),
tj. A = B = ¦C(b − a)¦. Dakle, imamo
1

= sup A = inf B = 1

= C(b − a), pa je
_
b
a
Cdx = C(b −a).
0
a b
126 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.2. Neka je f(x) = x, ∀x ∈ R,
i a, b ∈ R
+
, a < b. Lik na slici desno je
trapez (okrenut) s bazama duljine a i b, te
visinom b−a. Njegova povrˇsina je
a+b
2
(b−a).
Izraˇcunajmo integral:
Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu
ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a, b], tj.
x
k
= a+kh, k = 0, 1, . . . , n, h =
b−a
n
. Budu´ci
da f raste na R, to je ∀ k ∈ ¦0, 1, . . . , n¦
m
k
= f(x
k−1
) = a + (k −1)h,
M
k
= f(x
k
) = a + kh .
Odatle je
s
n
=
n

k=1
(a+(k−1)h)h = nah+h
2
n

k=1
(k−1) =
0
a b
= nha + h
2
(n −1)n
2
= na
b −a
n
+
(b −a)
2
n
2
(n −1)n
2

s
n
=
b
2
2

a
2
2

(b −a)
2
2n
.
Analogno se dobije
S
n
=
b
2
2

a
2
2
+
(b −a)
2
2n
.
Neka je sada
A

= ¦s
n
; n ∈ N¦ =
_
b
2
2

a
2
2

(b −a)
2
2n
; n ∈ N
_
,
B

= ¦S
n
; n ∈ N¦ =
_
b
2
2

a
2
2
+
(b −a)
2
2n
; n ∈ N
_
.
Odatle imamo sup A

= inf B

=
_
b
a
xdx =
b
2
2

a
2
2
.
5.3. OSNOVNA SVOJSTVA 127
Primjer 5.3. Neka je f(x) = x
2
, ∀x ∈ R, i
a, b ∈ R, 0 < a < b.
Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu
ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a, b], tj.
x
k
= a +kh, k = 0, 1, . . . , n, h =. Budu´ci da
f raste na R, to je ∀ k ∈ ¦0, 1, . . . , n¦
m
k
= f(x
k−1
) = (a + (k −1)h)
2
,
M
k
= f(x
k
) = (a + kh)
2
.
0
a b
Raˇcunamo
s
n
=
n

k=1
(a + (k −1)h)
2
h = na
2
h + 2ah
2
n

k=1
(k −1) +h
3
n

k=1
(k −1)
2
=
= na
2
h + 2ah
2
(n −1)n
2
+ h
3
(n −1)n(2n −1)
6
=
=
(b −a)
3
3
_
1 −
3
2n
+
1
2n
2
_
+ a(b −a)
2
_
1 −
1
n
_
+ a
2
(b −a)
i analogno
S
n
=
(b −a)
3
3
_
1 +
3
2n
+
1
2n
2
_
+ a(b −a)
2
_
1 +
1
n
_
+ a
2
(b −a).
Odatle,
sup A

= inf B

=
(b −a)
3
3
+ a(b −a)
2
+ a
2
(b −a) =
b
3
3

a
3
3
.
5.3 Osnovna svojstva Riemannovog integrala
Teorem 5.2. Neka je f : [a, b] → R ograniˇcena funkcija na [a, b] ⊂ R.
Funkcija f je integrabilna na [a, b] ako i samo ako ∀ε > 0 postoji subdivizija
segmenta [a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε.
Dokaz: Neka ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a, b] takva da za pripadne
Darbouxove sume vrijedi S−s < ε. Tada ∀ε > 0 vrijedi 0 ≤ I

−I

≤ S−s <
ε i stoga je I

= I

.
Obratno, neka je f R-integrabilna na [a, b], tj. I

= I

. Iz svojstava
infimuma i supremuma slijedi da ∀ε > 0 postoje Darbouxove sume S
1
i
s
2
(op´cenito na razliˇcitim subdivizijama) takve da vrijedi S
1
< I

+ ε/2 i
128 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
s
2
> I

− ε/2. Uzmimo novu subdiviziju koja je odredena unijom toˇcaka
iz subdivizija od S
1
i s
2
, te neka su S i s pripadne Darbouxove sume. Iz
dokaza prethodnog teorema znamo da je s
2
≤ s ≤ S ≤ S
1
. Sada imamo
S −s ≤ S
1
−s
2
< I

+ ε/2 −I

+ ε/2 = ε. Q.E.D
Glavna svojstva Riemannovog integrala dana su slijede´cim teoremima.
Teorem 5.3. Neka su f, g : [a, b] → R integrabilne funkcije na [a, b] ⊂ R.
Za bilo koje α, β ∈ R funkcija αf + βg je integrabilna na [a, b] i vrijedi
_
b
a
(αf + βg) = α
_
b
a
f + β
_
b
a
g. Ako je f ≤ g na [a, b] onda je
_
b
a
f ≤
_
b
a
g.
Takoder vrijedi [
_
b
a
f[ ≤
_
b
a
[f[ ≤ (b −a) sup
[a,b]
f.
Dokaz: Iz inf
K
f +inf
K
g ≤ f(x)+g(x) ≤ sup
K
f +sup
K
g za svako x ∈ K ⊆
[a, b] slijedi inf
K
f + inf
K
g ≤ inf
K
(f + g) ≤ sup
K
(f +g) ≤ sup
K
f + sup
K
g
za svaki K ⊆ [a, b]. Odatle, na bilo kojoj subdiviziji a = x
0
< x
1
< <
x
n−1
< x
n
= b segmenta [a, b], za Darbouxove sume funkcija f, g, f + g
imamo s
f
+ s
g
≤ s
f+g
≤ S
f+g
≤ S
f
+ S
g
. Po teoremu 5.3 za bilo koji ε > 0
postoje subdivizije segmenta [a, b] tako da za pripadne Darbouxove sume
s

f
, S

f
, s
′′
g
, S
′′
g
vrijedi S

f
− s

f
< ε/2 i S
′′
g
− s
′′
g
< ε/2. Na subdiviziji koja je
odredena unijom toˇcaka iz prethodnih subdivizija za pripadne Darbouxove
sume s
f
, S
f
, s
g
, S
g
vrijedi S
f
− s
f
≤ S

f
− s

f
< ε/2 i S
g
− s
g
≤ S
′′
g
− s
′′
g
<
ε/2. Sada za Darbouxove sume funkcije f + g na toj subdiviziji imamo
S
f+g
−s
f+g
≤ S
f
+S
g
−(s
f
+s
g
) = S
f
−s
f
+S
g
−s
g
< ε. Sada po teoremu
5.3 zakljuˇcujemo da je funkcija f + g integrabilna na [a, b]. Takoder, za bilo
koji ε > 0 i prethodno konstruiranu subdiviziju, imamo
_
b
a
(f+g)−
_
b
a
f−
_
b
a
g ≤ S
f+g
−s
f
−s
g
≤ S
f
+S
g
−s
f
−s
g
= S
f
−s
f
+S
g
−s
g
< ε
i
_
b
a
(f+g)−
_
b
a
f−
_
b
a
g ≥ s
f+g
−S
f
−S
g
≥ s
f
+s
g
−S
f
−S
g
= s
f
−S
f
+s
g
−S
g
> −ε,
tj. [
_
b
a
(f + g) −
_
b
a
f −
_
b
a
g[ < ε. Odatle slijedi aditivnost integrala, tj.
_
b
a
(f + g) =
_
b
a
f +
_
b
a
g.
Za α > 0 i bilo koji ε > 0 prema teoremu 5.3 postoji subdivizija segmenta
[a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε/α. Zbog
inf
K
αf = αinf
K
f i sup
K
αf = αsup
K
f za svaki K ⊆ [a, b] vrijedi s
αf
=
αs
f
i S
αf
= αS
f
, pa imamo S
αf
−s
αf
= α(S
f
−s
f
) < ε, ˇsto po teoremu 5.2.
daje integrabilnost funkcije αf. Takoder vrijedi
5.3. OSNOVNA SVOJSTVA 129
−ε < α(s
f
−S
f
) = s
αf
−αS
f

_
b
a
αf−α
_
b
a
f ≤ S
αf
−αs
f
= α(S
f
−s
f
) < ε,
tj. [
_
b
a
αf − α
_
b
a
f[ < ε. To povlaˇci
_
b
a
αf = α
_
b
a
f. Jasno, iz aditiv-
nosti slijedi
_
b
a
−f = −
_
b
a
f, pa za α < 0 po prethodnom vrijedi
_
b
a
αf =
_
b
a
−(−α)f = −
_
b
a
(−α)f = −(−α)
_
b
a
f. Za α = 0 prethodna tvrdnja je
oˇcita, dakle, integral je homogeno preslikavanje, ˇsto uz aditivnost daje line-
arnost integrala.
Ako je f ≥ 0 onda su sve Darbouxove sume nenegativne pa je i
_
b
a
f ≥ 0.
Za f ≤ g je g −f ≥ 0, pa zbog linearnosti imamo
_
b
a
g −
_
b
a
f ≥ 0.
Pokaˇzimo da integrabilnost funkcije f povlaˇci integrabilnost funkcije [f[.
Definirajmo funkcije f
+
= max¦f, 0¦ i f

= max¦−f, 0¦. Vrijedi f = f
+
−f

i [f[ = f
+
+ f

. Dovoljno je dokazati integrabilnost funkcije f
+
. Pokaˇzimo
da na bilo kojem podskupu K segmenta [a, b] vrijedi sup
K
f
+
− inf
K
f
+

sup
K
f − inf
K
f. Naime, ako je f ≥ 0 na K, onda je sup
K
f
+
= sup
K
f i
inf
K
f
+
= inf
K
f, pa je sup
K
f
+
−inf
K
f
+
= sup
K
f −inf
K
f. U sluˇcaju f ≤ 0
je f
+
= 0 pa je sup
K
f
+
−inf
K
f
+
= 0 ≤ sup
K
f −inf
K
f. Ako je sup
K
f ≥ 0
i inf
K
f ≤ 0 imamo sup
K
f
+
= sup
K
f i inf
K
f ≤ 0 = inf
K
f
+
, ˇsto daje
sup
K
f
+
− inf
K
f
+
= sup
K
f ≤ sup
K
f − inf
K
f. Iz ovoga zakljuˇcujemo da
je na svakoj subdiviziji razlika gornje i donje Darbouxove sume za funkciju
f
+
manja ili jednaka razlici Darbouxovih suma za funkciju f. To pomo´cu
teorema 1. daje integrabilnost funkcije f
+
. Sada iz f

= f
+
− f dobi-
vamo integrabilnost funkcije f

, a onda i [f[. Posljednja tvrdnja slijedi iz
−[f[ ≤ f ≤ [f[ i prethodno dokazanih svojstava. Q.E.D.
Prethodni teorem kaˇze da je 1([a, b]), skup funkcija integrabilnih na seg-
mentu [a, b], realan vektorski prostor (reˇsetka), a integral je linearan i mono-
ton funkcional na 1([a, b]).
Teorem 5.4. Neka je f : [a, b] → R ograniˇcena funkcija na [a, b] ⊂ R i
c ∈ ¸a, b). Ako je funkcija f integrabilna na segmentima [a, c] i [c, b], onda
je f integrabilna na [a, b] i
_
b
a
f =
_
c
a
f +
_
b
c
f.
Dokaz: Po teoremu 5.2, za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije a = x
0
<
x
1
< < x
n−1
< x
n
= c segmenta [a, c], S

− s

=

n
k=1
(M
k
− m
k
)(x
k

x
k−1
) < ε/2, i c = x
n
< x
n+1
< < x
n+m−1
< x
n+m
= b segmenta
[c, b], S
′′
− s
′′
=

n
k=n+1
(M
k
− m
k
)(x
k
− x
k−1
) < ε/2. Uzmimo subdiviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n+m−1
< x
n+m
= b segmenta [a, b]. Za pripadne
Darbouxove sume vrijedi S = S

+ S
′′
i s = s

+ s
′′
. Odatle je S − s =
130 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
S

− s

+ S
′′
− s
′′
< ε, ˇsto po teoremu 5.2. daje integrabilnost funkcije f na
[a, b]. Sada na prethodnoj subdiviziji imamo
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f ≤ S −s

−s
′′
= S

+ S
′′
−s

−s
′′
< ε
i
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f ≥ s −S

−S
′′
= s

+ s
′′
−S

−S
′′
> −ε,
tj. [
_
b
a
f −
_
c
a
f −
_
b
c
f[ < ε. Odatle je
_
b
a
f =
_
c
a
f +
_
b
c
f, tj. integral je
aditivan po podruˇcju integracije. Q.E.D
Svaka funkcija koja je ograniˇcena na segmentu nije i Riemann integrabilna
na tom segmentu. Promatrajmo f : [0, 1] → R za koju je f(x) = 1 ako je
x ∈ Q ∩ [0, 1] i f(x) = 0 ako je x ,∈ Q∩ [0, 1]. Za svaki [α, β] ⊆ [0, 1] vrijedi
inf
[α,β]
f = 0 i sup
[α,β]
f = 1, ˇsto daje I

= 0 i I

= 1, tj. I

,= I

5.4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih
funkcija
Prirodno je pitanje koje od do sada prouˇcavanih svojstava funkcije je do-
voljno za Riemann integrabilnost. Specijalno, jesu li su elementarne funkcije
R-integrabilne na segmentima koji su sadrˇzani u podruˇcju definicije. Doka-
zujemo da su monotonost na segmentu ili neprekidnost na segmentu svojstva
koja povlaˇce integrabilnost
Teorem 5.5. Neka je f : [a, b] →R monotona funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona R-integrabilna na [a, b].
Dokaz: Pretpostavimo da je f rastu´ca na [a, b]. Ako je f(a) = f(b) onda
je f konstantna funkcija na [a, b] pa je integrabilna (primjer 5.1.). Stoga
pretpostavimo da je f(b) − f(a) > 0. Neka je ε > 0 bilo koji i n ∈ N takav
da vrijedi nε > (f(b) − f(a))(b − a). Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju
x
k
= a + kh, (k = 0, 1, . . . , n), h = (b −a)/n. Za svaki [α, β] ⊆ [a, b] vrijedi
inf
[α,β]
f = f(α) i sup
[α,β]
f = f(β). Stoga su pripadne Darbouxove sume
oblika s =

n
k=1
f(x
k−1
)h i S =

n
k=1
f(x
k
)h. Vrijedi S −s =

n
k=1
(f(x
k
) −
f(x
k−1
))h = h(f(b) −f(a)) = (f(b) −f(a))(b −a)/n < ε. Po teoremu 5.3 f
je R-integrabilna. Q.E.D
Definicija 5.3. Za funkciju f : [a, b] → R kaˇzemo da je monotona po dije-
lovima na segmentu [a, b] ako postoji subdivizija a = c
0
< c
1
< . . . < c
k−1
<
c
k
< . . . < c
n−1
< c
n
= b takva da je f[
[c
k−1
,c
k
]
monotona funkcija za sve
k = 1, . . . , n.
5.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA131
Korolar 5.1. Neka je f : [a, b] → R po dijelovima monotona funkcija na
[a, b] ⊂ R. Tada je ona R-integrabilna na [a, b].
Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.5. i svojstva aditivnosti integrala po
podruˇcju integracije, tj.
_
b
a
f(x)dx =
n

k=1
_
c
k
c
k−1
f(x)dx.
Q.E.D.
Bitno je sloˇzenije dokazati integrabilnost funkcije neprekidne na segmen-
tu. U tu svrhu potrebno je profiniti neka saznanja o neprekidnim funkcijama.
Definicija 5.4. Za funkciju f : I →R kaˇzemo da je jednoliko (uniformno)
neprekidna na intervalu I ⊆ R ako
∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x

, x
′′
∈ I ([x

−x
′′
[ < δ) ⇒([f(x

) −f(x
′′
)[ < ε).
Teorem 5.6. Neka je f : [a, b] →R neprekidna funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona jednoliko neprekidna na [a, b].
Dokaz: Kada tvrdnja teorema ne bi bila istinita, onda bi funkcija f bila
neprekidna na [a, b] i vrijedilo bi
∃ε > 0 ∀δ > 0 ∃x

δ
, x
′′
δ
∈ [a, b] ([x

δ
−x
′′
δ
[ < δ) ∧ ([f(x

δ
) −f(x
′′
δ
)[ ≥ ε).
Sada za n ∈ N uzmimo δ =
1
n
pa imamo a
n
= x

δ
i b
n
= x
′′
δ
takve da vrijedi
([a
n
−b
n
[ <
1
n
) ∧([f(a
n
) −f(b
n
)[ ≥ ε). Niz (a
n
)
n∈N
je u segmentu [a, b], pa je
ograniˇcen, te ima konvergentan podniz (a
pn
)
n∈N
, tj. lim
n
a
pn
= c ∈ [a, b].
Zbog [a
pn
− b
pn
[ <
1
pn
, ∀n ∈ N, vrijedi lim
n
b
pn
= c. Zbog neprekid-
nosti funkcije f u c imamo lim
n
f(a
pn
) = lim
n
f(b
pn
) = f(c), ˇsto zbog
[f(a
pn
) − f(b
pn
)[ ≥ ε > 0 daje kontradikciju. Dakle, tvrdnja teorema je
istinita. Q.E.D.
Sada dokazujemo Riemannov teorem o integrabilnosti neprekidne funkci-
je.
Teorem 5.7. Neka je f : [a, b] →R neprekidna funkcija na [a, b] ⊂ R. Tada
je ona R-integrabilna na [a, b]. Takoder, postoji toˇcka c ∈ [a, b] takva da je
_
[a,b]
f(x)dx = f(c)(b −a).
132 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Prema teoremu 5.2 dovoljno je pokazati da ∀ε > 0 postoji subdivi-
zija segmenta [a, b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε.
Neka je ε > 0 zadan po volji. Zbog jednolike neprekidnosti funkcije f
na [a, b] postoji δ > 0 tako da ∀x

, x
′′
∈ I, ([x

− x
′′
[ < δ) ⇒ ([f(x

) −
f(x
′′
)[ <
ε
b−a
). Uzmimo n ∈ N takav da je h =
b−a
n
< δ i napravimo
ekvidistantnu subdiviziju s toˇckama x
k
= a + kh, k = 0, 1, . . . , n. Zbog
neprekidnosti funkcije f na segmentu [x
k−1
, x
k
], k = 1, . . . , n, postoje toˇcke
[x

k
, x
′′
k
∈ [x
k−1
, x
k
] takve da je m
k
= f(x

k
) = inf
[x
k−1
,x
k
]
f i M
k
= f(x
′′
k
) =
sup
[x
k−1
,x
k
]
f, k = 1, . . . , n. Zbog ([x

k
−x
′′
k
[ ≤ h < δ) imamo M
k
−m
k
<
ε
b−a
,
k = 1, . . . , n. Odatle je S −s =

n
k=1
(M
k
−m
k
)h <
ε
b−a
nh = ε. Dakle, f je
integrabilna na [a, b].
Neka su sada m = min
[a,b]
f i M = max
[a,b]
f. Tada ∀x ∈ [a, b] imamo
m ≤ f(x) ≤ M. Zbog monotonosti integrala slijedi m(b−a) ≤
_
[a,b]
f(x)dx ≤
M(b − a), tj. m ≤
1
b−a
_
[a,b]
f(x)dx ≤ M. Po Bolzano-Weierstrasseovom te-
oremu postoji c ∈ [a, b] tako da je f(c) =
1
b−a
_
[a,b]
f(x)dx. Q.E.D.
Korolar 5.2. Neka je f : I →R neprekidna funkcija na otvorenom intervalu
I = ¸a, b). Ako za svaki segment [u, v] ⊂ ¸a, b) vrijedi
_
v
u
f(x)dx = 0, onda
je f(x) = 0 za svako x ∈ I.
Dokaz: Kada bi postojala toˇcka c ∈ I takva da je f(c) > 0, po lemi
3.3. iz M.A.I. bi postojao δ > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I, ([x − c[ < δ) ⇒
(f(x) ≥
1
2
f(c)). Neka je h = min¦δ, c − a, b − c¦. Tada je [c − h, c + h] ⊂ I
i zbog neprekidnosti funkcije f postoji t ∈ [c −
h
2
, c +
h
2
] tako da vrijedi
_
c+
h
2
c−
h
2
f(x)dx = f(t)h > 0, ˇsto je suprotno pretpostavci.
U sluˇcaju da postoji toˇcka c ∈ I takva da je f(c) < 0 zakljuˇcujemo ana-
logno. Q.E.D.
Propozicija 5.1. Ako h : [a, b] → R iˇsˇcezava svugdje osim moˇzda u toˇcki
c ∈ [a, b], onda je h integrabilna na [a, b] i
_
b
a
f(x)dx = 0.
Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da je M = h(c) > 0. Jasno je da vrijedi
za svaku donju Darbouxova sumu s = 0 jer je na svakoj subdiviziji m
k
= 0
na svakom podsegmentu od [a, b]. Uzmimo ε > 0 po volji i pokaˇzimo da
postoji subdivizija tako da za njenu gornju Darbouxova sumu vrijedi S < ε.
Naime, za c ∈ ¸a, b) uzmimo subdiviziju a = x
0
< x
1
< x
2
< x
3
= b, gdje
je x
1
= c − h, x
2
= c + h, h < min¦
ε
2M
, c − a, b − c¦. Za pripadnu gornju
Darbouxovu sumu vrijedi S = 2hM < ε. U sluˇcaju c = a uzmemo subdi-
viziju a = c = x
0
< x
1
< x
2
= b, gdje je x
1
= c + h, h < min¦
ε
M
, b − c¦,
5.4. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA133
u sluˇcaju c = b subdiviziju a = x
0
< x
1
< x
2
= c = b, gdje je x
1
= c − h,
h < min¦
ε
M
, c−a¦. Tako je opet S = 2hM < ε. To daje sup A

= inf B

= 0.
Q.E.D.
Korolar 5.3. Neka ograniˇcena funkcija f : [a, b] → R ima na segmen-
tu [a, b] ⊂ R najviˇse konaˇcno toˇcaka prekida prve vrste. Tada je ona R-
integrabilna na [a, b].
Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.7., prethodne propozicije i svojstva
aditivnosti integrala po podruˇcju integracije. Naime, neka su a ≤ c
1
<
. . . c
k−1
< c
k
< . . . < c
n
≤ b toˇcke u kojima f ima prekide prve vrste, tj.
postoje f(c
k
−), f(c
k
+), k = 1, . . . , n. Neka su f
k
: [a, b] →R (k = 1, . . . , n))
definirane s
f
k
(x) =
_
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
_
0 , za a ≤ x < c
k−1
f(c
k−1
+) , za x = c
k−1
f(x) , za c
k−1
< x < c
k
f(c
k
−) , za x = c
k
0 , za c
k
< x ≤ b
0
a b c
k1
c
k
f
k
Iz teorema 5.7. i prethodne propozicije imamo
_
b
a
f
k
(x)dx =
_
c
k
c
k−1
f
k
(x)dx
za sve k = 1, . . . , n. Nadalje, funkcija f −

n
k=1
f
k
ima na [a, b] samo ko-
naˇcno mnogo vrijednosti razliˇcitih od 0, pa je njen integral na [a, b] jednak
0. Tvrdnja korolara sada slijedi iz aditivnosti integrala. Q.E.D.
Primjer 5.4. Ovdje definiramo funkciju f : [0, 1] → R koja ima prebrojivo
toˇcaka prekida koje ˇcine gust skup u [0, 1], a koja je ipak integrabilna na
[0, 1]. Neka je
f(x) =
_
0 ; x ∈ [0, 1] ¸ Q
1
n
; x =
m
n
, 0 < m < n, m i n su relativno prosti .
(5.8)
Uzmimo bilo koji c ∈ [0, 1] i bilo koji injektivan niz (x
n
)
n
u [0, 1] takav da
je lim
n→∞
x
n
= c. Pokaˇzimo da je lim
n→∞
f(x
n
) = 0. U suprotnom sluˇcaju bi
postojao ε > 0 sa svojstvom da za beskonaˇcno mnogo ˇclanova x
n
∈ [0, 1] ∩Q
vrijedi f(x
n
) > ε. No, f(x
n
) =
1
k
za neko k ∈ N, pa
1
k
> ε ⇒ k <
1
ε
, tj.
ima samo konaˇcno mnogo takvih k. S druge strane x
n
=
m
k
, gdje je m < k,
pokazuje da takvih x
n
ima konaˇcno mnogo, ˇsto je kontradikcija.
Odatle slijedi da je f neprekidna samo u toˇckama c ∈ [0, 1] u kojima je
f(c) = 0, a to su c ∈ [0, 1] ¸ Q.
134 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Pokaˇzimo da je f R-integrabilna na [0, 1] i
_
1
0
f(x)dx = 0. Jasno je
da je svaka donja Darbouxova suma s = 0. Sada pokaˇzimo da za bilo koji
ε > 0 moˇzemo konstruirati gornju Darbouxovu sumu S < ε. Neka su α
k
(k = 1, . . . , n
ε
) sve toˇcke za koje vrijedi f(α
k
) >
ε
2
(vidjeli smo da ih ima
konaˇcno mnogo) i neka je M = max¦f(α
k
); k = 1, . . . , n
ε
¦.
Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju segmenta [0, 1], x
k
=
k
n
, k = 0, 1, . . . , n,
gdje je n >
2Mnε
ε
. Poˇsto ima najviˇse n
ε
segmenata u kojima je neki od α
k
, to
je suma ˇclanova u gornjoj Darbouxovoj sumi S koja njima odgovara manja
od
nεM
n
<
ε
2
. Kako je ostatak sume manji od
ε
2
, to je S < ε. To dokazuje
tvrdnju.
5.5 Primitivna funkcija
Definicija 5.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Primitivna
funkcija ili antiderivacija funkcije f na skupu I je svaka funkcija F : I →R
sa svojstvom F

(x) = f(x), ∀ x ∈ I.
Teorem 5.8. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R zadana funkcija.
Ako su F i G bilo koje dvije primitivne funkcije od f na intervalu I, onda
postoji konstanta C ∈ R takva da vrijedi G(x) = F(x) + C, ∀x ∈ I.
Dokaz: Ako je F

= f i G

= f, onda je (G − F)

= G

− F

= f − f = 0,
tj. H

(x) = 0, ∀ x ∈ I, gdje je H = G − F. Ako su x
1
, x
1
∈ I, x
1
,= x
2
,
bilo koje dvije toˇcke, onda iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti ima-
mo H(x
2
) − H(x
1
) = H

(c)(x
2
− x
1
), gdje je toˇcka c izmedu x
1
i x
2
. Zbog
H

(c) = 0 dobivamo H(x
2
) = H(x
1
). Prema tome je H konstantna funkcija
na I, tj. H(x) = C, ∀x ∈ I. Dakle, vrijedi G(x) = F(x) +C, ∀x ∈ I.Q.E.D.
Slijede´ci teorem daje dovoljne uvjete za postojanje primitivne funkcije
Teorem 5.9. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I →R funkcija neprekidna
na I. Tada postoji primitivna funkcija od f na I.
Dokaz: Uzmimo toˇcku a ∈ I po volji. Za bilo koju toˇcku x ∈ I je restrikcija
funkcije f na segment [a, x] ili [x, a] neprekidna funkcija, pa je integrabilna u
Riemannovom smislu. Tada je funkcija F : I →R dobro definirana formulom
F(x) =
_
x
a
f(t)dt, ∀ x ∈ I. (5.9)
Pokaˇzimo da je F primitivna funkcija od f na I, tj. F

(x) = f(x), ∀x ∈ I.
Za bilo koju toˇcku c ∈ I i svaki x ∈ I, pomo´cu (5.9), svojstava integrala i
5.5. PRIMITIVNA FUNKCIJA 135
Riemannovog teorema 5.7. imamo θ
x
∈ [0, 1] tako da je
F(x) −F(c) =
_
x
a
f(t)dt −
_
c
a
f(t)dt =
_
x
c
f(t)dt = f(c + θ
x
(x −c)).
Odatle imamo
F(x) −F(c)
x −c
= f(c + θ
x
(x −c)), gdje je θ
x
∈ [0, 1].
Iz neprekidnosti funkcije f u toˇcki c dobivamo
F

(c) = lim
x→c
F(x) −F(c)
x −c
= lim
x→c
f(c + θ
x
(x −c)) = lim
x→c
f(x) = f(c).
Q.E.D.
Sada dokazujemo Leibniz-Newtonovu formulu koja daje vezu izmedu
primitivne funkcije (odnosno pojma derivacije) i Riemannovog integrala funk-
cije.
Teorem 5.10. Ako je f neprekidna funkciju na otvorenom intervalu I i F
bilo koja primitivna funkcija funkcije f na I, onda za svaki segment [a, b] ⊂ I
vrijedi
_
b
a
f(x)dx = F(b) −F(a). (5.10)
Dokaz: Ako je F primitivna funkcija definirana s (5.9), onda zbog F(a) = 0,
vrijedi formula (5.10). Ako je G bilo koja druga primitivna funkcija od f na
I, onda imamo C ∈ R tako da vrijedi G(x) = F(x) + C, ∀x ∈ I. Sada je
G(b) −G(a) = (F(b) +C) −(F(a) +C) = F(b) −F(a) = F(b) =
_
b
a
f(x)dx.
Q.E.D.
Napomena 5.1. Prethodni teorem je istinit i bez pretpostavke da je f ne-
prekidna na I. Dovoljno je pretpostaviti da je f integrabilna funkcija i da
postoji F primitivna funkcija od f na I. Naime, tada za bilo koju subdiviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n−1
< x
n
= b segmenta [a, b] iz Lagrangeovog teorema
srednje vrijednosti imamo
F(b) −F(a) =
n

k=1
(F(x
k
) −F(x
k−1
)) =
136 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
=
n

k=1
F

(t
k
)(x
k
−x
k−1
) =
n

k=1
f(t
k
)(x
k
−x
k−1
) = σ,
za neke t
k
∈ [x
k−1
, x
k
], k = 1, . . . , n, gdje je σ integralna suma. Dakle, za
pripadne Darbouxove sume imamo s ≤ F(b) − F(a) ≤ S, no poˇsto broj u
sredini ne ovisi o subdiviziji, onda je s ≤ F(b)−F(a) ≤ S, za bilo koju donju
D-sumu s i bilo koju gornju D-sumu S. Odatle je 1

≤ F(b) − F(a) ≤ 1

,
ˇsto zbog pretpostavke 1

= 1

daje tvrdnju.
Napomena 5.2. Ako je F primitivna funkcija od f na otvorenom intervalu
I, onda je ona diferencijabilna na I, pa iz Lagrangeovog teorema srednje
vrijednosti za bilo koje a, b ∈ I, a < b, slijedi egzistencija toˇcke c ∈ ¸a, b),
tako da je F(b) − F(a) = F

(c)(b − a). Ako iskoristimo Leibniz-Newtonovu
formulu dobivamo
_
b
a
f(x)dx = f(c)(b −a),
ˇsto odgovara integralnom teoremu srednje vrijednosti iz Riemannovog teore-
ma 5.7., s tim da je ovdje a < c < b
5.6 Metode integriranja
5.6.1 Direktna integracija
Derivacije elementarnih funkcija su opet elementarne funkcije. Na ˇzalost to
nije istina kada se radi o primitivnim funkcijama ili antiderivacijama. Pri-
mjeri elementarnih funkcija ˇcije primitivne funkcije nisu elementarne su e
−x
2
,
1
lnx
,
sinx
x
,

xsin x itd. Ne postoji op´ci naˇcin kako utvrditi je li primitivna
funkcija elementarne funkcije opet elementarna funkcija. Navodimo tablicu
osnovnih elementarnih funkcija i njihovih primitivnih funkcija. U pravilu
pokuˇsavamo nalaˇzenje primitivnih funkcija za sloˇzenije funkcije raznim pos-
tupcima svesti na te jednostavne funkcije.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 137
f F
x
α
(α ,= −1)
x
α+1
α+1
1
x
ln [x[
e
x
e
x
sin x −cos x
cos x sin x
1
cos
2
x
tg x
1
sin
2
x
−ctg x
shx chx
chx shx
1
ch
2
x
thx
1
sh
2
x
−cthx
1

1−x
2
Sin
−1
x
1
1+x
2
Tg
−1
x
1

1+x
2
sh
−1
x
1
1−x
2
th
−1
x
1

x
2
−1
ch
−1
x
Kod upotrebe Leibniz-Newtonove formule ˇcesto se upotrebljava oznaka
F(x)
¸
¸
¸
¸
b
a
= F(b) −F(a).
Zbog upotrebe primitivnih funkcija u raˇcunanju integrala pomo´cu Leibniz-
Newtonove formule, ˇcesto se koristi oznaka za neodredeni integral funkcije
f u oznaci
_
f(x)dx. Ta oznaka zapravo predstavlja skup svih primitivnih
funkcija od f, koje se, kao ˇsto znamo, medusobno razlikuju samo za kons-
tantnu funkciju.
Osnovna pravila za nalaˇzenje primitivnih funkcija su zapravo obratno
interpretirana pravila za deriviranje funkcija. Tako prvo navodimo pravilo
koje je posljedica linearnosti derivacije i integrala.
Teorem 5.11. Ako je F primitivna funkcija od f na I i G primitivna od
g na I, onda je αF + βG primitivna funkcija od αf + βg na I. U oznaci
neodredenog integrala to piˇsemo kao
_
(αf(x) + βg(x))dx = α
_
f(x)dx + β
_
g(x)dx.
138 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Dokaz: Funkcija H = αF +βG ima derivaciju H

= αF

+βG

= αf +βg.
Q.E.D.
Druga metoda je supstitucija ili uvodenje nove varijable. Ta je metoda
posljedica pravila za deriviranje kompozicije funkcija.
Teorem 5.12. Neka su I i J otvoreni intervali, ϕ diferencijabilna funkcija
na J i F primitivna funkcija od f na I. Neka je ϕ(J) ⊆ I, tj. f ◦ ϕ je
definirana na J. Tada je G = F ◦ ϕ primitivna funkcija od (f ◦ ϕ)ϕ

na J.
Takoder, ∀ α, β ∈ I vrijedi
_
β
α
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt =
_
ϕ(β)
ϕ(α)
f(x)dx. (5.11)
Dokaz: Zbog ϕ(J) ⊆ I je funkcija G = F ◦ ϕ definirana i diferencijabilna
na J. Vrijedi G

(x) = F

(ϕ(x))ϕ

(x) = f(ϕ(x))ϕ

(x) ˇsto daje
_
β
α
f(ϕ(x))ϕ

(x)dt = G(β) −G(α) = F(ϕ(β)) −F(ϕ(α)) =
_
ϕ(β)
ϕ(α)
f(x)dx.
Q.E.D.
Ako je ϕ strogo monotona funkcija J na I i ψ = ϕ
−1
inverzna funkcija od
ϕ, onda uz oznake a = ϕ(α), b = ϕ(β) iz (5.11) dobivamo
_
b
a
f(x)dx =
_
ψ(b)
ψ(a)
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt. (5.12)
Sada primitivnu funkciju F nalazimo uz supstituciju x = ϕ(t), odnosno t =
ψ(x), na sljede´ci naˇcin:
F(x) =
_
f(x)dx =
_
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt = G(t) + C = G(ψ(x)) +C,
gdje je C konstanta po volji.
Primjer 5.5. Na´ci primitivnu funkciju od f(x) =
x
5
−2x
4
+3

x−
3

x
2
+5

x
.
Rjeˇsenje. Vrijedi f(x) = x
9
2
−2x
7
2
+ 3 −x
1
6
+ 5x

1
2
pa je
_
f(x)dx =
2
11
x
11
2

4
9
x
7
2
+ 3x −
6
7
x
1
6
+ 10x
1
2
+ C.
Primjer 5.6.
_
2ax + b
ax
2
+ bx + c
dx.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 139
Rjeˇsenje. Uz supstituciju y = ax
2
+bx+c imamo dy = (2ax+b)dx pa imamo
_
2ax + b
ax
2
+ bx + c
dx =
_
1
y
dy = ln[y[ + C = ln [ax
2
+ bx + c[ + C.
Primjer 5.7.
_
sin
n
xcos xdx
Rjeˇsenje. Supstitucijom y = sin x imamo dy = cos xdx ˇsto daje
_
sin
n
xcos xdx =
_
y
n
dy =
1
n + 1
y
n+1
+ C =
1
n + 1
sin
n+1
x + C.
Primjer 5.8. Na´ci
_
sin mx sin nxdx, za sve m, n ∈ N.
Rjeˇsenje. U tu svrhu koristimo trigonometrijsku formulu: sin α sin β =
1
2
[cos(α −β) −cos(α + β)]. Za m ,= n i m ,= −n imamo
_
sin mx sin nxdx =
1
2
_
[cos(m−n)x −cos(m+ n)x]dx =
=
sin(m−n)x
2(m−n)

sin(m+ n)x
2(m+ n)
.
Za m = n imamo
_
(sin mx)
2
dx =
_
1 −cos 2mx
2
dx =
x
2

sin 2mx
4m
+ C.
Primjer 5.9.
_
ln x
x
dx.
Rjeˇsenje. Supstitucijom t = ln x dobivamo
_
ln x
x
dx =
_
tdt =
t
2
2
+ C =
ln
2
x
2
+ C
Primjer 5.10. F(x) =
_
dx
x

x
2
−a
2
.
Rjeˇsenje. Supstitucijom x =
a
t
, dx = −
adt
t
2
dobivamo
F(x) =
_
1
a
t
_
(
a
t
)
2
−a
2

_

adt
t
2
_
= −
1
a
_
dt

1 −t
2
=
= −
1
a
Sin
−1
t + C = −
1
a
Sin
−1
_
a
x
_
+ C.
140 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Ako su u podintegralnoj funkciji korijeni oblika

c
2
−x
2
ili

c
2
+ x
2
ili

x
2
−c
2
, onda se pomo´cu supstitucije x = c sin t, odnosno x = c tg t, od-
nosno x =
c
cos
2
t
rjeˇsavamo korijena. Takoder je u sluˇcaju

c
2
+ x
2
mogu´ce
je koristiti supstituciju x = c sht, a u sluˇcaju

x
2
−c
2
mogu´ce koristiti sup-
stituciju x = c cht
Primjer 5.11.
_
dx
(1 +x
2
)

1 +x
2
.
Rjeˇsenje. Stavimo x = tg t, dx =
dt
cos
2
t
pa zbog
1
cos
2
t
= 1 + tg
2
t imamo
_
1
(1 + tg
2
t)
_
1 + tg
2
t
dt
cos
2
t
=
_
cos tdt = sin t + C =
x

1 +x
2
+ C.
Primjer 5.12. Izraˇcunajmo povrˇsinu kruga radijusa r, tj. P = 4
_
r
0

r
2
−x
2
.
Rjeˇsenje.
F(x) =
_

r
2
−x
2
=
¸
¸
¸
¸
x = ϕ(t) = r sin t
dx = r cos tdt
¸
¸
¸
¸
=
_
_
r
2
−r
2
sin
2
t r cos tdt =
= c
2
_
cos
2
tdt =
c
2
2
_
(1 + cos 2t)dt =
c
2
2
(t +
sin 2t
2
) + C = G(t).
Sada je ϕ(α) = r sin α = 0 i ϕ(β) = r sin β = r, zbog strogog rasta funkcije
ϕ : [0,
π
2
] →[0, r] postoji njen inverz, te vrijedi
P = 4
_
r
0

r
2
−x
2
= 4
_ π
2
0
r
2
cos
2
tdt = 2r
2
(t +
sin 2t
2
)
¸
¸
¸
¸
π
2
0
= r
2
π.
Tre´ca je metoda parcijalne integracija koja je posljedica pravila za deri-
viranje produkta funkcija
(uv)

(x) = u

(x)v(x) + u(x)v

(x).
Teorem 5.13. Za funkcije u, v : I →R i za svaki par a, b ∈ I vrijedi
_
b
a
u

(x)v(x)dx = u(x)v(x)
¸
¸
¸
¸
b
a

_
b
a
u(x)v

(x)dx, (5.13)
uz uvjet da integrali u (5.13) postoje.
5.6. METODE INTEGRIRANJA 141
Dokaz: Funkcija F(x) = u(x)v(x) je primitivna funkcija od f(x) = u

(x)v(x)+
u(x)v

(x) pa vrijedi
u(x)v(x)
¸
¸
¸
¸
b
a
=
_
b
a
(u

(x)v(x)+u(x)v

(x))dx =
_
b
a
u

(x)v(x)dx+
_
b
a
u(x)v

(x)dx.
Q.E.D.
Primjer 5.13.
_
xe
x
dx.
Rjeˇsenje. Stavimo u

(x) = e
x
i v(x) = x, pa je u(x) =
_
e
x
dx = e
x
i
v

(x) = 1. Odatle je
_
xe
x
dx = xe
x

_
e
x
dx = xe
x
−e
x
+ C = (x −1)e
x
+ C.
Primjer 5.14. F(x) =
_
e
αx
cos βxdx.
Rjeˇsenje. Stavimo u

(x) = cos βx i v(x) = e
αx
, pa je u(x) =
_
cos βxdx =
1
β
sin βx i v

(x) = αe
αx
. Odatle je
F(x) =
_
e
αx
cos βxdx =
1
β
e
αx
sin βx −
α
β
_
e
αx
sin βxdx
Sada ponovimo prethodni postupak za
_
e
αx
sin βxdx s tim da uzmemo
u

(x) = sin βx i v(x) = e
αx
, pa je u(x) =
_
sin βxdx = −
1
β
cos βx i v

(x) =
αe
αx
. Tako dobivamo
_
e
αx
sin βxdx = −
1
β
e
αx
cos βx+
α
β
_
e
αx
cos βxdx = −
1
β
e
αx
cos βx+
α
β
F(x).
Uvrˇstavanjem u prvi integral dobivamo
F(x) =
1
β
e
αx
sin βx −
α
β
_

1
β
e
αx
cos βx +
α
β
F(x)
_

_
1 +
α
2
β
2
_
F(x) =
_
1
β
e
αx
sin βx +
α
β
2
cos βx
_
e
αx

F(x) =
β
α
2
+ β
2
_
sin βx +
α
β
cos βx
_
e
αx
142 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.15. F
n
(x) =
_
dx
(x
2
+ 1)
n
, n ∈ N.
Rjeˇsenje. Uzmimo u

(x) = 1 i v(x) = (x
2
+ 1)
−n
, pa imamo u(x) = x i
v

(x) = −2nx(x
2
+ 1)
−(n+1)
. Odatle je
F
n
(x) =
x
(x
2
+ 1)
n
+2n
_
x
2
(x
2
+ 1)
n+1
dx =
x
(x
2
+ 1)
n
+2n[F
n
(x)−F
n+1
(x)] ⇒
F
n+1
(x) =
1
2n
x
(x
2
+ 1)
n
+
2n −1
2n
F
n
(x), (n ∈ N). (5.14)
Za n = 1 imamo
F
1
(x) =
_
dx
x
2
+ 1
= Tg
−1
x + C,
pa sada moˇzemo rekurzivno pomo´cu (5.14) raˇcunati ostale F
n
, n ≥ 2.
5.6.2 Integracija racionalnih funkcija
Neka je P(x) = a
0
+a
1
x+a
2
x
2
+. . .+a
n−1
x
n−1
+a
n
x
n
, a
n
,= 0, polinom stupnja
n s koeficijentima a
0
, a
1
, . . . , a
n
∈ R. Polinom P je mogu´ce faktorizirati na
polinome s realnim koeficijentima prvog i drugog stupnja na slijede´ci naˇcin:
P(x) = a
n
(x−x
1
)
k
1
(x−x
p
)
kp
(x
2
+a
1
x+b
1
)
l
1
(x
2
+a
s
x+b
s
)
ls
, (5.15)
gdje je

p
i=1
k
i
+2

s
j=1
l
j
= n, x
1
, . . . , x
p
su realne nultoˇcke polinoma P, te
vrijedi a
j
, b
j
∈ R, a
2
j
< 4b
j
, (j = 1, . . . , s).
Prisjetimo se da svaku racionalnu funkciju mogu´ce napisati kao sumu
polinoma i prave racionalne funkcije. Sada bez dokaza navodimo teorem
koji nam omogu´cava rastav prave racionalne funkcije na jednostavne prave
racionalne funkcije
Teorem 5.14. Neka su P i Q polinomi, neka je stP < stQ i neka je Q =
Q
1
Q
n
, gdje su Q
i
(i = 1, . . . , n) u parovima relativno prosti polinomi, tj.
nemaju zajedniˇckih nultoˇcaka.
Tada postoje i jedinstveni su polinomi P
i
, stP
i
< stQ
i
, (i = 1, . . . , n),
takvi da je
P(x)
Q(x)
=
n

i=1
P
i
(x)
Q
i
(x)
. (5.16)
Posebno, ako je Q(x) = (x − x
0
)
k
i stP < k tada postoje i jedinstveni su
A
i
∈ R, (i = 1, . . . , k) takvi da je
P(x)
Q(x)
=
k

i=1
A
i
(x −x
0
)
i
. (5.17)
5.6. METODE INTEGRIRANJA 143
Ako je Q(x) = (x
2
+ px + q)
k
, p
2
< 4q i stP < 2k tada postoje i jedinstveni
su A
i
, B
i
∈ R, (i = 1, . . . , k) takvi da je
P(x)
Q(x)
=
k

i=1
A
i
x + B
i
(x
2
+ px + q)
i
. (5.18)
Prethodni teorem svodi integraciju prave racionalne funkcije na integrale
oblika:
_
dx
(x −a)
n
, (n ∈ N), (5.19)
_
Ax + B
(x
2
+ px + q)
n
dx, (n ∈ N), (p
2
< 4q). (5.20)
Sada za n > 1 imamo
_
dx
(x −a)
n
=
1
1 −n
1
(x −a)
n−1
+ C,
a za n = 1 je
_
dx
x −a
= ln [x −a[ + C.
Drugi integral moˇzemo za n ≥ 2 rastaviti na
_
Ax + B
(x
2
+ px + q)
n
dx =
A
2
_
2x + p
(x
2
+ px + q)
n
dx+(B−
Ap
2
)
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
=
= −
A
2(n −1)
1
(x
2
+ px + q)
n−1
+ (B −
Ap
2
)
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
i dalje
_
dx
(x
2
+ px + q)
n
=
1
(q −
p
2
4
)
n
_
dx
_
_
2x+p

4q−p
2
_
2
+ 1
_
n
=
1
(q −
p
2
4
)
n−
1
2
F
n
_
2x + p
_
4q −p
2
_
,
gdje je F
n
zadana rekurzijom (5.14).
Za n = 1 imamo
_
Ax + B
x
2
+ px + q
dx =
A
2
_
2x + p
x
2
+ px + q
dx + (B −
Ap
2
)
_
dx
x
2
+ px + q
=
=
A
2
ln(x
2
+ px + q) +
_
2B −Ap
_
4q −p
2
_
F
1
_
2x + p
_
4q −p
2
_
.
144 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
5.7 Primjene
5.7.1 Volumen rotacionog tijela
Neka je P(x) povrˇsina presjeka tijela i rav-
nine okomite na os x. Uzmimo subdivizi-
ju segmenta [a, b], a = x
0
< x
1
< . . . <
x
n−1
< x
n
= b. Integralne sume su oblika
n

k=1
P(t
k
)(x
k
− x
k−1
), ˇsto predstavlja aprok-
simaciju volumena tijela. Tada je volumen
tijeka jednak V =
_
b
a
P(x)dx. Specijal-
no, ako je tijelo nastalo rotacijom povrˇsine
ispod grafa funkcije f oko osi x, onda je
P(x) = πf(x)
2
, ˇsto daje
P(x)
a b
0 x
y
z
V = π
_
b
a
f(x)
2
dx. (5.21)
Primjer 5.16. Izraˇcunati volumen kugle radijusa r. Funkcija koja opisuje
kruˇznicu na segmentu [−r, r] je f(x) =

r
2
−x
2
pa je V = π
_
r
−r
(r
2
−x
2
)dx =
π[r
2
(r −(−r)) −(
r
3
3

−r
3
3
)] = π[2r
3

2r
3
3
] =
4r
3
π
3
.
5.7.2 Duljina ravninske krivulje
Problem odredivanja duljine luka (rektifikacija) kruˇznice i nekih drugih kri-
vulja ve´c je zaokupljao paˇznju starih Grka, a bio je i jedan od problema
na kojima se razvijao diferencijalni i integralni raˇcun u 17. stolje´cu. Tom
problemu moˇzemo pristupiti na slijede´ci naˇcin:
Neka je krivulja dio grafa funkcije f na seg-
mentu [a, b] kao na slici desno. Naˇcinimo sub-
diviziju
a = x
0
< x
1
< < x
n−1
< x
n
= b (5.22)
segmenta [a, b] i oznaˇcimo s T
k
= (x
k
, f(x
k
)),
k = 0, 1, . . . , n, pripadne toˇcke na gra-
fu. Duljinu krivulje izmedu toˇcaka T
k−1
=
(x
k−1
, f(x
k−1
)) i T
k
= (x
k
, f(x
k
)) aproksimi-
ramo duljinom
0 x
y
f
L
k
L
k1
T
k1
T
k
T
k1
x
k1
x
k
x
k1
L
k
= d(T
k−1
, T
k
) =
_
(x
k
−x
k−1
)
2
+ (f(x
k
) −f(x
k−1
))
2
=
5.7. PRIMJENE 145
=
¸
1 +
_
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
_
2
(x
k
−x
k−1
). (5.23)
Pomo´cu Lagrangeovog teorema dobivamo
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
= f

(t
k
), (k = 1, . . . , n). (5.24)
Poˇsto je udaljenost L
k
= d(T
k−1
, T
k
) izmedu toˇcaka manja ili jednaka
duljini luka izmedu tih toˇcaka, to je donja aproksimacija L za duljinu krivulje
L dana s
L =
n

k=1
L
k
=
n

k=1
¸
1 +
_
f(x
k
) −f(x
k−1
)
x
k
−x
k−1
_
2
(x
k
−x
k−1
) ≤ L. (5.25)
Pomo´cu (5.24) iz (5.23) i (5.25) dobivamo
L =
n

k=1
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
), (5.26)
a to je integralna suma za subdiviziju (5.22) funkcije
g(x) =
_
1 + [f

(x)]
2
, x ∈ [a, b], (5.27)
Ako je funkcija g integrabilna na [a, b], onda je duljina krivulje dana s
L =
_
b
a
_
1 + [f

(x)]
2
dx. (5.28)
5.7.3 Povrˇsina rotacione plohe
Neka je ploha nastala rotacijom oko osi x grafa funkcije f na segmentu [a, b].
Za zadanu subdiviziju segmenta [a, b], a = x
0
< x
1
< . . . < x
n−1
< x
n
=
b, aproksimacija dijela rotacione povrˇsine na segmentu [x
k−1
, x
k
] je oblika
2πf(t
k
)
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
). Dakle, integralna suma je

n

k=1
f(t
k
)
_
1 + [f

(t
k
)]
2
(x
k
−x
k−1
),
ˇsto daje formulu za raˇcunanje oploˇsja
O = 2π
_
b
a
f(x)
_
1 + [f

(x)]
2
dx. (5.29)
Primjer 5.17. Izraˇcunati oploˇsje kugle radijusa r. Funkcija koja opisuje
kruˇznicu na segmentu [−r, r] je f(x) =

r
2
−x
2
, a
_
1 +f

(x)
2
=
r

r
2
−x
2
.
Dakle, O = 2π
_
r
−r
rdx = 2πr(r −(−r)) = 4πr
2
.
146 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
5.7.4 Zakrivljenost ravninske krivulje
Oznaˇcimo s α(M
0
, M) kut ˇsto ga zatvaraju tan-
gente na krivulju Γ u toˇckama M
0
i M. Neka je
µ(M
0
, M) duljina luka krivulje Γ izmedu toˇcaka
M
0
i M. Tada je
¸
¸
¸
¸
¸
α(M
0
, M)
µ(

M
0
M)
¸
¸
¸
¸
¸
(5.30)
prosjeˇcna zakrivljenost luka

M
0
M krivulje Γ.
Ako prosjeˇcna zakrivljenost teˇzi nekom broju kada
toˇcka M po krivulji Γ teˇzi k M
0
, onda taj broj
zovemo zakrivljenost krivulje Γ u toˇcki M
0
.
0 x
y
M
M0

Τ(x)
Α
Neka je I ⊆ R otvoren interval, f : I → R funkcija koja ima neprekidnu
drugu derivaciju na I i neka je Γ
f
graf funkcije f. Tangenta na graf Γ
f
u toˇcki M = (x, f(x)) ima koeficijent smjera f

(x) i sa osi apscisa zatvara
kut τ(x) = Tg
−1
f

(x). Pomo´cu Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za
funkciju τ = Tg
−1
f

imamo α(M
0
, M) = τ(x)−τ(x
0
) = τ

(t)(x−x
0
) za neko
t izmedu x
0
i x. Zbog τ

(t) = [Tg
−1
f

]

(t) = [Tg
−1
]

(f

(t))f
′′
(t) =
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2
je
α(M
0
, M) =
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2
(x −x
0
) za neko t izmedu x
0
i x. (5.31)
Za duljinu luka imamo formulu (5.28):
µ(

M
0
M) =
_
x
x
0
_
1 + [f

(u)]
2
du.
Pomo´cu teorema srednje vrijednosti za taj integral dobivamo
µ(

M
0
M) =
_
1 + [f

(s)]
2
(x −x
0
), (5.32)
gdje je s ∈ [x
0
, x]. Iz formula (5.32), (5.31) i (5.30) dobivamo formulu za
prosjeˇcnu zakrivljenost
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(t)
1 + [f

(t)]
2

1
_
1 + [f

(s)]
2
¸
¸
¸
¸
¸
, (5.33)
gdje su t i s izmedu x
0
i x. Kada x → x
0
, onda t → x
0
i s → x
0
, pa (5.33)
poprima oblik
κ(M
0
) =
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(x
0
)
[1 + [f

(x
0
)]
2
]
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
.
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 147
Dakle, zakrivljenost krivulje Γ
f
(grafa funkcije f : I →R) u toˇcki (x, f(x)),
x ∈ I, je
κ(x) =
¸
¸
¸
¸
¸
f
′′
(x)
[1 + [f

(x)]
2
]
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
. (5.34)
5.8 Nepravi integral
Do sada smo koristili pojam Riemann integrabilne funkcije na segmentu.
Ta je funkcija morala biti ograniˇcena na segmentu, da bi se uop´ce mogla
razmatrati njena integrabilnost. Sada ´cemo proˇsiriti pojam integrabilnosti
na intervale koji nisu zatvoreni, a ne moraju biti ni ograniˇceni. Takvi su
intervali [a, b), ¸a, b], ¸a, b) s tim da moˇze biti a = −∞ ili b = ∞. Tako
dobiveni integral ´cemo zvati nepravi integral.
Neka je zadana funkcija f(x) = e
−x
,
x ∈ R. Za tu funkciju vrijedi lim
x→∞
e
−x
= 0.
Da li je mogu´ce osjenˇcanom dijelu ravnine
S omedenom koordinatnim osima i grafom
funkcije pridruˇziti broj koji bi imao smisao
povrˇsine. Poˇsto je interval [0, ∞) neogra-
niˇcen, to nije mogu´ce upotrijebiti pravokut-
nike kao aproksimaciju tog dijela ravnine. No
iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno ve-
liki B povrˇsina dijela ravnine S
B
ispod gra-
fa na segmentu [0, B] mogla aproksimirati
traˇzenu povrˇsinu (ako tako neˇsto ima smis-
la).
0 x
y
f(x) e
x
S
B
B
Povrˇsina skupa S
B
je dana sa
_
B
0
e
−x
dx = −e
−x
¸
¸
¸
¸
B
0
= 1 − e
−B
, pa je
razumno broj lim
B→∞
_
B
0
e
−x
dx = lim
B→∞
(1 − e
−B
) = 1 proglasiti povrˇsinom
dijela ravnine S. Tada piˇsemo
_

0
e
−x
dx = lim
B→∞
_
B
0
e
−x
dx, (5.35)
i taj limes zovemo nepravi integral.
Neka je zadana funkcija f(x) =
1

x
, x > 0. Za tu funkciju vrijedi
lim
x→0+
1

x
= 0. Je li mogu´ce osjenˇcanom dijelu ravnine S omedenom koordi-
natnim osima, pravcem x = 1 i grafom funkcije pridruˇziti broj koji bi
148 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
imao smisao povrˇsine. Poˇsto je na intervalu
¸0, 1] funkcija neograniˇcena, to nije mogu´ce
upotrijebiti pravokutnike kao gornju aprok-
simaciju tog dijela ravnine. No iz slike desno
je vidljivo da bi za dovoljno mali ε > 0 po-
vrˇsina dijela ravnine S
ε
ispod grafa na seg-
mentu [ε, 1] mogla aproksimirati traˇzenu po-
vrˇsinu (ako povrˇsina ima smisla).
0 x
y
f(x)
1

_
x

1 Ε
Povrˇsina dijela ravnine S
ε
dobije se kao
_
1
ε
1

x
dx = 2

x
¸
¸
¸
¸
1
ε
= 2(1−

ε).
Sada piˇsemo
_
1
0←
dx

x
= lim
ε→0+
_
1
ε
dx

x
= 2. (5.36)
Definicija 5.6. Neka je funkcija f : [a, b) → R integrabilna na svakom
segmentu [a, B] gdje je B < b ≤ +∞. Ako postoji konaˇcan limes
lim
B→b−
_
B
a
f(x)dx, (5.37)
onda se taj limes zove nepravi integral funkcije f na [a, b) i oznaˇcava s
_
→b
a
f(x)dx. (5.38)
Takoder se kaˇze da integral (5.38) konvergira. Ako limes u (5.37) ne
postoji kaˇzemo da integral (5.38) divergira.
Analogno definiramo integral na ¸a, b] :
_
b
a←
f(x)dx = lim
A→a+
_
b
A
f(x)dx.
Ako je f integrabilna na svakom segmentu [A, B] ⊂ ¸a, b), onda, uz uvjet da
svi limesi postoje, definiramo
_
→b
a←
f(x)dx = lim
A→a+
_
c
A
f(x)dx + lim
B→b−
_
B
c
f(x)dx,
gdje je c ∈ ¸a, b) bilo koja toˇcka. Moˇze se pokazati da prethodna definicija
ne ovisi o c.
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 149
Napomena Zato ˇsto su i limes funkcije i R-integral monotoni i linearni, ta
svojstva ima i neodredeni integral.
Primjer 5.18.
_
+∞
0
dx
1 +x
2
= lim
B→+∞
_
B
0
dx
1 +x
2
= lim
B→+∞
(Tg
−1
x
¸
¸
¸
¸
B
0
) = lim
B→+∞
Tg
−1
B =
π
2
.
Primjer 5.19.
_
0
−1←
dx

1 −x
2
= lim
ε→−1+
_
0
ε
dx

1 −x
2
= lim
ε→−1+
(−Sin
−1
ε) =
π
2
.
Primjer 5.20.
_
+∞
0
cos xdx divergira jer je
_
F
0
cos xdx = sin B, a lim
B→+∞
sin B
ne postoji.
Teorem 5.15. Neka je a > 0.
1. Integral
_
+∞
a
dx
x
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.
2. Integral
_
a
0←
dx
x
p
konvergira za 0 < p < 1 i divergira za p ≥ 1.
3. Integral
_
+∞
0←
dx
x
p
divergira za svako p ≥ 0.
Dokaz: 1. Za p = 1 imamo
_
+∞
a
dx
x
= lim
B→+∞
(ln x
¸
¸
¸
¸
B
a
) = lim
B→+∞
ln B −ln a = +∞,
pa integral divergira k +∞. Za p ,= 1 je
_
B
a
dx
x
p
=
_
1
1 −p
1
x
p−1
_ ¸
¸
¸
¸
B
a
=
1
1 −p
(B
1−p
−a
1−p
).
Zbog lim
x→+∞
x
α
=
_
+∞ (α > 0)
0 (α < 0)
, imamo
_
+∞
a
dx
x
p
=
_
+∞ (1 −p > 0)
a
1−p
p−1
(1 −p < 0)
.
2. Za p = 1 je
lim
ε→0+
_
a
ε
dx
x
= ln a − lim
ε→0+
ln ε = +∞.
150 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Za p ,= 1 imamo
lim
ε→0+
_
a
ε
dx
x
p
=
1
1 −p
(a
1−p
− lim
ε→0+
ε
1−p
) =
_
∞ (1 −p < 0)
1
1−p
a
1−p
(1 −p > 0)
.
3. Slijedi iz 1. i 2. Q.E.D.
5.8.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala
Teorem 5.16. Neka je a > 0 i neka su funkcije f, ϕ : [a, +∞) → R takve
da vrijedi
(i) 0 ≤ f(x) ≤ ϕ(x) za svaki x ≥ x
0
> a,
(ii) za svako B > a postoje integrali
_
B
a
f(x)dx i
_
B
a
ϕ(x)dx.
Ako je integral
_
+∞
a
ϕ(x)dx (5.39)
konvergentan, onda je konvergentan i integral
_
+∞
a
f(x)dx (5.40)
i vrijedi
_
+∞
a
f(x)dx ≤
_
+∞
a
ϕ(x)dx. (5.41)
Ako je integral (5.40) divergentan, onda je i integral (5.39) divergentan.
Dokaz: Funkcije F(x) =
_
x
a
f(t)dt i Φ(x) =
_
x
a
ϕ(t)dt rastu i vrijedi
F(x) ≤ Φ(x), za svaki x > a. Za rastu´cu funkciju limes u beskonaˇcnosti
F(+∞) = lim
x→+∞
F(x) postoji ako i samo ako je ta funkcija ograniˇcena
odozgo. Odatle slijedi tvrdnja teorema. Q.E.D.
Korolar 5.4. Neka su funkcije f, ϕ : [a, +∞) →R pozitivne i neka postoji
lim
x→+∞
f(x)
ϕ(x)
= c (0 ≤ c ≤ +∞). (5.42)
Ako je c < +∞ i ako konvergira integral (5.39) onda konvergira i integral
(5.40), odnosno, ako divergira integral (5.40) onda divergira i integral (5.39).
5.8. NEPRAVI INTEGRAL 151
Ako je c > 0 i ako konvergira integral (5.40) onda konvergira i integral
(5.39), odnosno, ako divergira integral (5.39) onda divergira i integral (5.40).
Ako je 0 < c < +∞ onda oba integrala istovremeno konvergiraju ili
divergiraju.
Dokaz: Ako je c < +∞ onda ∀ ε > 0 ∃ ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒
([
f(x)
ϕ(x)
− c[ < ε) ⇒ (
f(x)
ϕ(x)
< c + ε) ⇒ (f(x) < (c + ε)ϕ(x)), pa konvergencija
(5.39) povlaˇci konvergenciju (5.40), odnosno divergencija (5.40) povlaˇci di-
vergenciju (5.39). Analogno, c > 0 i 0 < ε < c daju postojanje ∆ > 0 tako da
(x > ∆) ⇒([
f(x)
ϕ(x)
−c[ < ε) ⇒(
f(x)
ϕ(x)
> c −ε) ⇒((c −ε)ϕ(x) < f(x)), pa ko-
nvergencija (5.40) povlaˇci konvergenciju (5.39), odnosno divergencija (5.39)
povlaˇci divergenciju (5.40). U sluˇcaju 0 < c < +∞, zbog lim
x→+∞
f(x)
ϕ(x)
=
c ⇔lim
x→+∞
ϕ(x)
f(x)
=
1
c
, (5.40) i (5.39) istovremeno konvergiraju ili divergira-
ju. Q.E.D.
Ako konvergira integral
_
→b
a
[f(x)[dx, onda kaˇzemo da integral (5.38)
apsolutno konvergira. Ako integral (5.38) konvergira ali ne konvergira
apsolutno, onda kaˇzemo da uvjetno konvergira
Propozicija 5.2. Neka je f : [a, +∞) →R funkcija koja je za svaki b > a in-
tegrabilna na segmentu [a, b]. Ako je konvergentan nepravi integral
_
+∞
a
[f(x)[dx,
tada je konvergentan i nepravi integral
_
+∞
a
f(x)dx, tj. ako je integral ap-
solutno konvergentan, onda je i konvergentan.
Dokaz: Prisjetimo se da je po teoremu 5.3 i funkcija [f[, za svaki b > a,
integrabilna na segmentu [a, b]. Neka su f
+
, f

: [a, +∞) → R definirane s
f
+
(x) = max¦0, f(x)¦ za x ≥ a, i f

(x) = max¦0, −f(x)¦ za x ≥ a. Tad je
f(x) = f
+
(x) −f

(x) i [f(x)[ = f
+
(x) +f

(x) za x ≥ a. Funkcije f
+
i f
+
su
takoder, za svaki b > a, integrabilna na segmentu [a, b].
Zbog 0 ≤ f
+
(x) ≤ [f(x)[ i 0 ≤ f

(x) ≤ [f(x)[ za x ≥ a, konver-
gencija
_
+∞
a
[f(x)[dx i teorem 5.16. daju konvergenciju nepravih integra-
la
_
+∞
a
f
+
(x)dx i
_
+∞
a
f

(x)dx. Sada je
_
+∞
a
f(x)dx =
_
+∞
a
f
+
(x)dx −
_
+∞
a
f

(x)dx. Q.E.D.
Obratna tvrdnja od tvrdnje u prethodnoj propoziciji nije op´cenito istinita.
152 POGLAVLJE 5. RIEMANNOV INTEGRAL
Primjer 5.21. Nepravi integrali
_
+∞
0
e
−x
2
dx,
_
+∞
0
cos x
1 +x
2
dx,
_
+∞
a
cos x
x
p
dx, (a > 0, p > 1),
su konvergentni. To slijedi iz korolara 5.4. i prethodne propozicije:
zbog e
−x
2
≤ e
−x
za x ≥ 1 konvergira prvi, zbog
[ cos x[
1+x
2

1
1+x
2
konvergira
drugi, a zbog
[ cos x[
x
p

1
x
p
konvergira tre´ci nepravi interval za p > 1.
Primjer 5.22. (Gama funkcija) Za α ≥ 1 definiramo nepravi integral
Γ(α) =
_
+∞
0
e
−x
x
α−1
dx. (5.43)
Konvergencija integrala (5.43) vidi se na slijede´ci naˇcin:
Za α ≥ 1 vrijedi lim
x→+∞
e
−x
x
α+1
= 0 pa za ε = 1 postoji ∆ > 0
takav da (x > ∆) ⇒ (e
−x
x
α−1
x
2
= e
−x
x
α+1
< 1) ⇒ (e
−x
x
α−1
<
1
x
2
). Sada
konvergencija integrala (5.43) slijedi pomo´cu teorema 5.15.1. i teorema 5.16.
Funkciju Γ : [1, +∞) → R zovemo gama funkcija. Za gama funkciju
vrijedi rekurzija:
Γ(α + 1) = αΓ(α), (α ≥ 1). (5.44)
Naime, parcijalnom integracijom dobivamo:
_
t
0
e
−x
x
α
dx = −e
−x
x
α
¸
¸
¸
¸
t
0
+ α
_
t
0
e
−x
x
α−1
dx.
Odatle zbog lim
t→+∞
e
−t
t
α
= 0 dobivamo (5.44).
Vrijedi
Γ(1) =
_
+∞
0
e
−x
dx = 1,
pa za n ∈ N imamo Γ(n + 1) = nΓ(n) = = n(n − 1) 1 Γ(1) = n!,
tj. Gama funkcija je poop´cenje faktorijela. Ta funkcija se javlja u mnogim
matematiˇckim problemima u raznim granama matematike.
Poglavlje 6
Redovi
6.1 Definicija reda
Definicija 6.1. Neka je (a
n
)
n
niz realnih brojeva. Nizu (a
n
)
n
pridruˇzujemo
niz (s
n
)
n
definiran s:
s
1
= a
1
s
2
= a
1
+ a
2
s
3
= a
1
+ a
2
+ a
3
.
.
.
s
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
.
.
.
(6.1)
Red je uredeni par ((a
n
)
n
, (s
n
)
n
) nizova (a
n
)
n
i (s
n
)
n
. Element a
n
zovemo
op´ci ˇclan reda, a s
n
je n-ta parcijalna suma reda. Oznake za red su

a
n
ili

n∈N
a
n
ili

N
a
n
ili

n=1
a
n
ili a
1
+ a
2
+ + a
n
+ .
Primjer 6.1. Pretvaranje racionalnih brojeva u decimalne.
1
9
=
1
10
10
9
=
_
1
10
+
1
10
2
_
+
1
9
1
10
2
=
_
1
10
+
1
10
2
+ +
1
10
n
_
+
1
9
1
10
n
153
154 POGLAVLJE 6. REDOVI
Iz prethodnog, zbog lim
n→∞
1
9
1
10
n
= 0, dobivamo
1
9
= lim
n→∞
_
1
10
+
1
10
2
+ +
1
10
n
_
,
a to piˇsemo
1
9
=

n=1
1
10
n
i govorimo da je
1
9
suma reda

n=1
1
10
n
.
Primjer 6.2. Geometrijski red. Za x ,= −1 imamo
1
1 −x
=
1 −x + x
1 −x
= 1 +
x
1 −x
= 1 +
x −x
2
+ x
2
1 −x
= 1 +x +
x
2
1 −x
=
= (1 +x + x
2
+ + x
n
) +
x
n
1 −x
.
Za [x[ < 1 je lim
n→∞
x
n
= 0, a odatle slijedi
1
1 −x
= lim
n→∞
(1 +x + x
2
+ + x
n
) =

n=0
x
n
.
Primjer 6.3. Pokuˇsajmo na´ci funkciju f : R →R koja je rjeˇsenje diferenci-
jalne jednadˇzbe
f

(x) = f(x), x ∈ R, (6.2)
s poˇcetnim uvjetom f(0) = 1. Traˇzimo funkciju u obliku polinoma neodredenog
stupnja
f(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ a
3
x
3
+ + a
n
x
n
+ . (6.3)
Derivacija je oblika
f

(x) = a
1
+ 2a
2
x + 3a
3
x
2
+ + na
n
x
n−1
+ ,
pa kad zbog (6.2) izjednaˇcimo koeficijente uz iste potencije dobivamo
a
1
= a
0
a
1
= a
0
2a
2
= a
1
a
2
=
1
2!
a
0
3a
3
= a
2
a
3
=
1
3!
a
0
4a
4
= a
3
a
3
=
1
4!
a
0
.
.
.
.
.
.
(n + 1)a
n+1
= a
n
a
n+1
=
1
(n+1)!
a
0
.
.
.
.
.
.
Uvjet f(0) = 1 daje
a
0
= 1, a
1
=
1
1!
, a
2
=
1
2!
, a
3
=
1
3!
, . . . , a
n
=
1
n!
, . . . ,
6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 155
ˇsto pokazuje da ne postoji polinom koji bi zadovoljavao traˇzenu diferencijalnu
jednadˇzbu sa zadanim poˇcetnim uvjetom. Stoga je razumno oˇcekivati da za
∀ x ∈ R vrijedi
f(x) = lim
n→∞
(1 +
x
1!
+
x
2
2!
+ +
x
n
n!
) =

n=0
x
n
n!
.
S druge strane znamo da je funkcija e
x
rjeˇsenje diferencijalne jednadˇzbe (6.2),
pa moˇzemo oˇcekivati da ∀ x ∈ R vrijedi
e
x
=

n=0
x
n
n!
. (6.4)
6.2 Definicija konvergencije reda
Definicija 6.2. Za red

n=1
a
n
(6.5)
realnih ili kompleksnih brojeva kaˇzemo da je konvergentan (sumabilan,
zbrojiv), ako je niz (s
n
)
n
parcijalnih suma reda (6.5) konvergentan. Ako je
red (6.5) konvergentan onda broj
s = lim
n→∞
s
n
(6.6)
zovemo sumom reda (6.5) i oznaˇcavamo sa
s =

n=1
a
n
= a
1
+ a
2
+ + a
n
+ . (6.7)
Red (6.5) je divergentan ako je niz (s
n
)
n
divergentan.
Za niz kompleksnih brojeva (a
n
)
n
= (α
n
+ iβ
n
)
n
moˇzemo promatrati tri
reda

n=1
a
n
,

n=1
α
n
,

n=1
β
n
,
s parcijalnim sumama
s
n
= a
1
+ + a
n
, σ
n
= α
1
+ + α
n
, τ
n
= β
1
+ + β
n
.
Budu´ci da je s
n
= σ
n
+iτ
n
to niz (s
n
)
n
konvergira ako i samo ako konvergiraju
nizovi (σ
n
)
n
i (τ
n
)
n
. Tada vrijedi
lim
n→∞
s
n
= lim
n→∞
σ
n
+ i lim
n→∞
τ
n
,
156 POGLAVLJE 6. REDOVI
odnosno

n=1
a
n
=

n=1

n
+ iβ
n
) =

n=1
α
n
+ i

n=1
β
n
.
Pitanje konvergencije reda, a pogotovo sume reda, moˇze biti vrlo kompli-
cirano. Za poˇcetak dajemo primjer u kojem je na oba pitanja mogu´ce lako
odgovoriti
Primjer 6.4. Pokaˇzimo da red

n=1
1
n(n + 1)
konvergira i nadimo njegovu
sumu. Prvo uoˇcimo da za svaki n ∈ N vrijedi
1
n(n + 1)
=
1
n

1
n + 1
, pa
imamo
s
n
=
n

k=1
1
k(k + 1)
=
n

k=1
_
1
k

1
k + 1
_
= 1 −
1
n + 1
.
Sada je jasno da vrijedi lim
n→∞
s
n
= 1, tj.

n=1
1
n(n + 1)
= 1.
Teorem 6.1. (Nuˇzan uvjet konvergencije reda)
Ako red

n=1
a
n
konvergira, onda niz (a
n
)
n
konvergira k nuli, tj. vrijedi
(

n=1
a
n
konvergira ) ⇒( lim
n→∞
a
n
= 0). (6.8)
Dokaz: Ako red (6.5) konvergira k broju s, onda vrijedi
lim
n→∞
a
n
= lim
n→∞
(s
n
−s
n−1
) = lim
n→∞
s
n
− lim
n→∞
s
n−1
= s −s = 0.
Q.E.D.
Obratna implikacija u (6.8) nije op´cenito istinita, ˇsto je vidljivo iz slje-
de´ceg primjera
Primjer 6.5. Harmonijski red

n=1
1
n
(6.9)
divergira k +∞.
6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 157
Uoˇcimo da vrijedi s
n+1
= s
n
+
1
n + 1
> s
n
pa je niz (s
n
)
n
strogo rastu´ci.
Pokaˇzimo da je podniz (s
2
n)
n
odozgo neograniˇcen. U tu svrhu indukcijom
dokazujemo da ∀ n ∈ N vrijedi nejednakost s
2
n ≥ 1 +
1
2
n. Za n = 1 imamo
s
2
= 1 +
1
2
ˇsto daje bazu indukcije. Sada
s
2
n+1 = s
2
n +
1
2
n
+ 1
+
1
2
n
+ 2
+ +
1
2
n
+ 2
n
> s
2
n +
1
2
n
+ 2
n
+ +
1
2
n
+ 2
n
=
= s
2
n + 2
n
1
2
n+1
= s
2
n +
1
2
≥ 1 +
1
2
n +
1
2
= 1 +
1
2
(n + 1).
Odatle zakljuˇcujemo lim
n→∞
s
2
n = +∞, a to povlaˇci lim
n→∞
s
n
= +∞. Primije-
timo, red divergira, a vrijedi lim
n→∞
1
n
= 0. Dakle, konvergencija niza op´cih
ˇclanova k nuli nije dovoljan uvjet za konvergenciju reda.
Primjer 6.6. Alterniraju´ci harmonijski red

n=1
(−1)
n−1
1
n
(6.10)
konvergira. Nuˇzan uvjet konvergencije je ispunjen, tj. lim
n→∞
(−1)
n−1
1
n
= 0.
Nadalje, vrijedi
s
2m
=
_
1 −
1
2
_
+
_
1
3

1
4
_
+ +
_
1
2m−1

1
2m
_
ˇsto pokazuje da je podniz (s
2m
)
m
strogo rastu´ci. Nadalje,
s
2m
= 1 −
_
1
2

1
3
_

_
1
4

1
5
_
− −
_
1
2m−2

1
2m−1
_

1
2m
< 1,
pokazuje da je niz (s
2m
)
m
odozgo ograniˇcen. Prema teoremu o rastu´cim
nizovima taj niz je konvergentan. Neka je lim
m→∞
s
2m
= s ≤ 1. Zbog s
2m+1
=
s
2m
+
1
2m+1
imamo lim
m→∞
s
2m+1
= s, dakle i lim
n→∞
s
n
= s, ˇsto pokazuje da je
red (6.10) konvergentan.
Konvergencija redova je u skladu s operacijama zbrajanja redova i mnoˇzenja
redova sa skalarima.
158 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.2. Neka su

n=1
a
n
i

n=1
b
n
konvergentni redovi sa sumama A i B.
Za svaki par λ, µ ∈ C je red

n=1
(λa
n
+ µb
n
) konvergentan i vrijedi

n=1
(λa
n
+ µb
n
) = λ

n=1
a
n
+ µ

n=1
b
n
. (6.11)
Dokaz: Oznaˇcimo A
n
= a
1
+ +a
n
, B
n
= b
1
+ +b
n
, C
n
= (λa
1
+µb
1
)+
+ (λa
n
+ µb
n
). Zbog C
n
= (λA
n
+ µB
n
) za sve n ∈ N, lim
n→∞
A
n
= A i
lim
n→∞
B
n
= B imamo lim
n→∞
C
n
= λ lim
n→∞
A
n
+µ lim
n→∞
B
n
, tj. vrijedi (6.11).Q.E.D.
Sada ´cemo prouˇciti konvergenciju geometrijskog reda koji igra vaˇznu ulo-
gu u narednim rezultatima o konvergenciji redova.
Teorem 6.3. Za q ∈ C, [q[ < 1, geometrijski red

n=0
q
n
= 1 +q + q
2
+ (6.12)
konvergira i ima sumu
1
1 −q
. Za [q[ ≥ 1 red (6.12) divergira.
Dokaz: Za [q[ < 1 imamo
1 −q
n
= (1 −q)(1 +q + + q
n−1
)
odakle slijedi
s
n
= 1 +q + + q
n−1
=
1 −q
n
1 −q
=
1
1 −q

1
1 −q
q
n
.
odatle zbog lim
n→∞
q
n
= 0 dobivamo lim
n→∞
s
n
=
1
1 −q
.
Ako je [q[ ≥ 1, onda je ∀ n ∈ N, [q
n
[ ≥ 1, pa niz op´cih ˇclanova reda (6.12)
ne teˇzi k nuli, dakle taj red divergira. Q.E.D.
6.3 Usporedivanje redova, apsolutna konver-
gencija redova
Definicija 6.3. Za red

a
n
kaˇzemo da je red s pozitivnim ˇclanovima ako
je ∀ n ∈ N, a
n
≥ 0.
6.3. USPOREDIVANJE REDOVA, APSOLUTNA KONVERGENCIJA159
Teorem 6.4. 1. Red

a
n
s pozitivnim ˇclanovima konvergira ako i samo
ako je njegov niz parcijalnih suma (s
n
)
n
ograniˇcen. Tada je


n=1
a
n
=
sup¦s
n
; n ∈ N¦.
2. Ako red


n=1
a
n
s pozitivnim ˇclanovima konvergira, onda njegova suma
ne ovisi o poretku ˇclanova, tj. vrijedi

n=1
a
n
=

n=1
a
σ(n)
, gdje je σ : N →
N bijekcija (permutacija).
Dokaz: 1. Neka je (s
n
)
n
niz parcijalnih suma reda


n=1
a
n
. Jasno, s
n+1
=
s
n
+ a
n+1
pa je niz (s
n
)
n
rastu´ci. Takav niz je konvergentan ako i samo ako
je ograniˇcen.
2. Oznaˇcimo s (s

n
)
n
niz parcijalnih suma reda


n=1
a

n
, a

n
= a
σ(n)
. Za
bilo koji n ∈ N postoje p, q ∈ N takvi da je σ(1) < p, σ(2) < p, . . . , σ(n) <
p, τ(1) < q, τ(2) < q, . . . , τ(n) < q, gdje je τ = σ
−1
. Odatle je s

n
=
a
σ(1)
+a
σ(2)
+. . . +a
σ(n)
≤ a
1
+a
2
+. . . +a
p
= s
p
i s
n
= a
1
+a
2
+. . . +a
n
=
a
σ(τ(1))
+ a
σ(τ(2))
+ . . . + a
σ(τ(n))
≤ a
σ(1)
+ a
σ(2)
+ . . . + a
σ(q)
= s

q
. To daje
sup¦s

n
; n ∈ N¦ = sup¦s
m
; m ∈ N¦, odnosno

n=1
a
n
= lim
n→∞
s
n
= lim
m→∞
s

m
=

m=1
a

m
. Q.E.D.
Lema 6.1. (usporedivanje redova) Neka su

a
n
,

b
n
redovi s pozitivnim
ˇclanovima i neka postoji K > 0 tako da je
a
n
≤ K b
n
, ∀n ∈ N. (6.13)
Ako konvergira red

b
n
, onda konvergira i red

a
n
i vrijedi

a
n
≤ K

b
n
.
Ako red

a
n
divergira, onda divergira i red

b
n
.
Dokaz: Neka je s
n
=

n
k=1
a
k
i t
n
=

n
k=1
b
k
. Nizovi (s
n
)
n
i (t
n
)
n
su
rastu´ci i zbog (6.13) vrijedi s
n
≤ Kt
n
, ∀n ∈ N. Niz (t
n
)
n
konvergira ako i
samo ako je ograniˇcen. Tada je i niz (s
n
)
n
ograniˇcen, pa konvergira i vrijedi
lims
n
≤ K limt
n
. Ako je niz (s
n
)
n
neograniˇcen, tada je i niz (t
n
)
n
neogra-
niˇcen. Q.E.D.
Primjer 6.7. Red

n=1
1
n
2
je konvergentan jer (n + 1)
2
> n(n + 1) povlaˇci
1
(n + 1)
2
<
1
n(n + 1)

n=1
1
(n + 1)
2

n=1
1
n(n + 1)
= 1.
160 POGLAVLJE 6. REDOVI
Primjer 6.8. Red

n=1
1
n
p
konvergira za p ≥ 2, jer je n
p
≥ n
2
ˇsto povlaˇci

n=1
1
n
p

n=1
1
n
2
.
Primjer 6.9. Red

n=1
1
n
p
divergira za p ≤ 1, jer je n
p
≤ n, odnosno
1
n

1
n
p
,
ˇsto povlaˇci

n=1
1
n

n=1
1
n
p
,
a red

n=1
1
n
divergira.
Teorem 6.5. Neka je (a
n
)
n
niz u C.
1. Ako konvergira red

n=1
[a
n
[ (6.14)
onda konvergira i red

n=1
a
n
i vrijedi [

n=1
a
n
[ ≤

n=1
[a
n
[.
2. Ako konvergira red (6.14) i ako je σ : N →N bijekcija, onda konvergira
i red

n=1
a
σ(n)
i vrijedi

n=1
a
n
=

n=1
a
σ(n)
.
Dokaz: I. Pretpostavimo da je (a
n
)
n
niz u R i definirajmo
a
+
n
=
_
a
n
ako je a
n
≥ 0
0 ako je a
n
< 0
, a

n
=
_
0 ako je a
n
≥ 0
−a
n
ako je a
n
< 0
.
Za nizove (a
+
n
)
n
i (a

n
)
n
s pozitivnim ˇclanovima vrijedi
a
n
= a
+
n
−a

n
, [a
n
[ = a
+
n
+ a

n
(∀ n ∈ N). (6.15)
Budu´ci da po pretpostavci red


n=1
[a
n
[ konvergira i da ∀n ∈ N vrijedi
a
+
n
≤ [a
n
[, a

n
≤ [a
n
[, po lemi 6.1. redovi


n=1
a
+
n
i


n=1
a

n
konvergiraju.
Neka su A
+
i A

nizove sume. Tada po teoremu 6.2. vrijedi A
+
− A

=


n=1
a
+
n


n=1
a

n
=


n=1
(a
+
n
−a

n
) =


n=1
a
n
, tj. red


n=1
a
n
je konver-
gentan. Prema teoremu 6.4. imamo A
+
=


n=1
a
+
σ(n)
i A

=


n=1
a

σ(n)
, iz
ˇcega slijedi


n=1
a
n
= A
+
−A

=


n=1
(a
+
σ(n)
−a

σ(n)
) =


n=1
a
σ(n)
.
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 161
II. Neka je (a
n
)
n
niz u C, a
n
= α
n
+ iβ
n
, α
n
, β
n
∈ R. Zbog [α
n
[ ≤ [a
n
[,

n
[ ≤ [a
n
[, ∀n ∈ N, slijedi konvergencija redova


n=1

n
[ i


n=1

n
[, a
odatle i redova


n=1
α
n
i


n=1
β
n
. Odatle opet slijedi konvergencija reda


n=1

n
+ iβ
n
) =


n=1
a
n
. Nadalje, za svaki k ∈ N imamo [

k
n=1
a
n
[ ≤

k
n=1
[a
n
[ ≤


n=1
[a
n
[, pa za k →∞ dobivamo [


n=1
a
n
[ ≤


n=1
[a
n
[.
Konaˇcno,


n=1
a
n
=


n=1
α
n
+i


n=1
β
n
=


n=1
α
σ(n)
+i


n=1
β
σ(n)
=


n=1

σ(n)
+ iβ
σ(n)
) =


n=1
a
σ(n)
. Q.E.D.
Definicija 6.4. Za red


n=1
a
n
kaˇzemo da je apsolutno konvergentan ako
je red


n=1
[a
n
[ konvergentan. Red


n=1
a
n
je uvjetno konvergentan ako
konvergira, ali red


n=1
[a
n
[ divergira.
Teorem 6.6. Neka su

a
n
,

b
n
redovi u C i neka postoji K > 0 tako da
je
[a
n
[ ≤ K [b
n
[, ∀n ∈ N. (6.16)
Ako red

b
n
apsolutno konvergira, onda apsolutno konvergira i red

a
n
.
Ako red

a
n
ne konvergira apsolutno , onda niti red

b
n
ne konvergira
apsolutno.
6.4 Neki dovoljni uvjeti za konvergenciju re-
da
Promotrimo

n=1
(−1)
n−1
a
n
(6.17)
red u R gdje je a
n
> 0, ∀n ∈ N (alterniraju´ci red)
Teorem 6.7. (Leibnitzov kriterij) Ako niz (a
n
)
n
realnih pozitivnih brojeva
strogo pada i lim
n
a
n
= 0, tada red (6.17) konvergira k broju A za koji vrijedi
0 < A < a
1
.
Dokaz: Neka je (s
n
)
n
niz parcijalnih suma reda (6.17). Vrijedi s
2m
=
(a
1
− a
2
) + (a
3
− a
4
) + + (a
2m−1
− a
2m
), tj. podniz (s
2m
)
m
je strogo
rastu´ci. Nadalje je s
2m
= a
1
−(a
2
−a
3
) − −(a
2m−2
−a
2m−1
) −a
2m
< a
1
,
pa je podniz (s
2m
)
m
ograniˇcen odozgo. Dakle, podniz (s
2m
)
m
je konvergen-
tan; neka je A = lim
m
s
2m
. Zbog s
2m+1
= s
2m
+ a
2m+1
je = lim
m
s
2m+1
= A,
pa je takoder i lim
n
s
n
= A. Iz prethodnog slijedi ocjena s
2m
< A < s
2m−1
,
∀m ∈ N. Q.E.D.
162 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.8. (D’Alembertov
1
kriterij) Neka je (a
n
)
n
niz u C i a
n
,= 0,
∀n ∈ N.
1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ ¸0, 1) ⊂ R takvi da vrijedi
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
≤ q,
∀n ≥ m, onda red

n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Ako postoji m ∈ N takav da vrijedi
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
≥ 1, ∀n ≥ m, onda red

n=1
a
n
divergira.
Dokaz: 1. Za n = m + k, k ∈ N, imamo [a
m+k
[ ≤ q[a
m+k−1
[ ≤ ≤
q
k
[a
m
[, odakle slijedi


k=1
[a
m+k
[ ≤ [a
m
[


k=1
q
k
=
q
1−q
, pa red


k=1
[a
m+k
[
konvergira (jer je majoriziran s konvergentnim geometrijskim redom). Tada
konvergira i red


n=1
[a
n
[, tj.


n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Iz drugog uvjeta imamo [a
n
[ ≥ [a
m
[ > 0, ∀n ≥ m, pa niz (a
n
)
n
ne teˇzi
k nuli, tj. nije ispunjen nuˇzan uvjet konvergencije reda. Q.E.D.
Teorem 6.9. (Cauchyjev kriterij) Neka je (a
n
)
n
niz u C.
1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ ¸0, 1) ⊂ R takvi da vrijedi
n
_
[a
n
[ ≤ q, ∀n ≥ m,
onda red

n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Ako vrijedi
n
_
[a
n
[ ≥ 1 za beskonaˇcno mnogo indeksa n ∈ N, onda red

n=1
a
n
divergira.
Dokaz: 1. Za n ≥ m imamo [a
n
[ ≤ q
n
, pa je


n=m
[a
n
[ ≤


n=m
q
n
=
q
m
1−q
.
Tada konvergira red


n=1
[a
n
[, odnosno,


n=1
a
n
apsolutno konvergira.
2. Uvjet 2. kaˇze da za podniz (a
pn
)
n
niza (a
n
)
n
vrijedi
n
_
[a
pn
[ ≥ 1, odnos-
no, [a
pn
[ ≥ 1, ∀n ∈ N. Tada podniz (a
pn
)
n
ne konvergira k nuli, a onda niti
niz (a
n
)
n
ne konvergira k nuli. Tako nije ispunjen nuˇzan uvjet konvergencije
reda. Q.E.D.
1
Jean le Rond d’Alembert (Paris, 16. studeni 1717. - Paris, 29. listopad 1783.)
francuski filozof, matematiˇcar i fiziˇcar
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 163
Korolar 6.1. Neka je (a
n
)
n
niz u C i a
n
,= 0, ∀n ∈ N. Ako neki od nizova

¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
_
n
,
_
n
_
[a
n
[
_
n
konvergira k r ∈ R
+
, onda za 0 ≤ r < 1 red

n=1
a
n
apsolutno konvergira, a za 1 < r red divergira.
Dokaz: Ako je 0 ≤ r < 1, onda postoji ε > 0 takav da je r + ε <
1. Sada za taj ε postoji m ∈ N sa svojstvom ∀n ∈ N (n ≥ m) ⇒
_
r −ε <
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ < r + ε = q
_
ili (n ≥ m) ⇒
_
r −ε <
¸
¸
¸
n
_
[a
n
[
¸
¸
¸ < r + ε = q
_
.
Sada iz desnih nejednakosti i teorema 6.8 ili teorema 6.9. slijedi apsolutna
konvergencija reda

n=1
a
n
. U sluˇcaju 1 < r uzimamo ε > 0 takav da je
r − ε > 1. Tada pomo´cu lijevih nejednakosti i teorema 6.8 ili teorema 6.9.
zakljuˇcujemo divergenciju reda

n=1
a
n
. Q.E.D.
U sljede´cem primjeru se vidi da korolar 6.1. u sluˇcaju r = 1 ne daje
odluku.
Primjer 6.10. Redovi za koje niti D’Alembertov niti Cauchyjev kriterij ne
daju odluke o konvergenciji ili divergenciji:

n=1
1
n(n + 1)
konvergira i
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ =
n(n+1)
(n+1)(n+2)
=
n
n+2
→1.

n=1
1
n
divergira i
¸
¸
¸
a
n+1
an
¸
¸
¸ =
n
n+1
→1.

n=1
1
n
2
konvergira i
n
_
1
n
2
=
_
1
n

n
_
n
→1.

n=1
1
n
divergira i
n
_
1
n
=
_
1
n

n
_
→1.
Napomena 6.1. Ako D’Alembertov kriterij daje odluku, onda ju daje i Ca-
uchyjev kriterij. Naime, ako je [a
m+k
[ ≤ q
k
[a
m
[, ∀k ∈ N, onda imamo
m+k
_
[a
m+k
[ ≤
m+k
_
[a
m
[ q
k
m+k
k→∞
−→ q. Tada za ε > 0, q

= q + ε < 1, postoji
m ∈ N takav da (k ≥ m) ⇒
m+k
_
[a
m+k
[ ≤ q

. Obratna tvrdnja nije istinita,
ˇsto pokazuje slijede´ci primjer.
Primjer 6.11. Dajemo primjer reda ˇcija konvergencija se moˇze ustanoviti
pomo´cu Cauchyjevog kriterija, ali D’Alembertov kriterij ne daje odluku o
164 POGLAVLJE 6. REDOVI
konvergenciji ili divergenciji. Neka je niz (a
n
)
n
definiran s a
2n
=
1
4
n
, a
2n+1
=
2
4
n
, ∀n ∈ N. Tada je
a
2n+1
a
2n
= 2 i
a
2n
a
2n−1
=
4
n−1
4
n
2
=
1
8
, tj. niz

¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
_
n
ne
konvergira, ali ni po teoremu 6.8. nije mogu´ca odluka. Naprotiv,
2n
_
[a
2n
[ =
1
2
i
2n+1
_
[a
2n+1
[ =
1
2
2
2
2n+1
n→∞
−→
1
2
, tj. lim
n
a
n
=
1
2
.
Primjer 6.12. Za svako z ∈ C red

n=0
z
n
n!
apsolutno konvergira. Naime,
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸
z
n+1
(n+1)!
z
n
n!
¸
¸
¸
¸
¸
=
[z[
n + 1
n→∞
−→ 0 = r < 1.
Po korolaru 6.1. red apsolutno konvergira i definira funkciju E : C →C,
E(z) =

n=0
z
n
n!
, E(0) = 1, E(1) = e.
Primjer 6.13. Za svaki z ∈ C apsolutno konvergiraju redovi
S(z) =

n=0
(−1)
n
z
2n+1
(2n + 1)!
, C(z) =

n=0
(−1)
n
z
2n
(2n)!
.
Ti su redovi apsolutno majorizirani s redom

n=0
z
n
n!
.
Teorem 6.10. (Integralni Cauchyjev kriterij) Neka je f : [1, +∞) →[0, ∞)
neprekidna i padaju´ca funkcija na [1, +∞).
1. Red

n=1
f(n) konvergira ako i samo ako integral
_
+∞
1
f(x)dx konver-
gira.
2. Ako red konvergira onda vrijedi
_
+∞
1
f(x)dx ≤

n=1
f(n) ≤ f(1) +
_
+∞
1
f(x)dx.
Dokaz: Neka je s
n
=
n

k=1
f(k) parcijalna suma reda i neka je F(x) =
_
x
1
f(t)dt, ∀x ∈ [1, +∞).
6.4. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 165
Funkcija f je padaju´ca, pa ∀k ∈ N i ∀t ∈ [k, k + 1] imamo f(k + 1) ≤
f(t) ≤ f(k). Odatle je f(k + 1) ≤
_
k+1
k
f(t)dt ≤ f(k), ∀k ∈ N. Vrijedi
F(n + 1) =
_
n+1
1
f(t)dt =
n

k=1
_
k+1
k
f(t)dt ≤
n

k=1
f(k) = s
n

≤ f(1) +
_
2
1
f(t)dt +
_
3
2
f(t)dt + + +
_
n
n−1
f(t)dt = f(1) +F(n).
Dakle, ∀n ∈ N imamo F(n + 1) ≤ s
n
≤ f(1) +F(n).
1. Neka konvergira
_
+∞
1
f(x)dx, tj. postoji lim
x→+∞
F(x). Poˇsto je F
rastu´ca funkcija, taj limes postoji ako i samo ako je F ograniˇcena, tj. ∃ sup F.
Tada vrijedi s
n
≤ f(1) + sup F, pa je i rastu´ci niz (s
n
)
n
ograniˇcen, tj. red

n=1
f(n), konvergentan. Obratno, ako red

n=1
f(n) konvergira, onda je niz
(s
n
)
n
ograniˇcen, a tada je i niz (F(n))
n
ograniˇcen. Zbog rasta funkcije F
je i ta funkcija ograniˇcena, pa postoji sup F = lim
x→+∞
F(x) =
_
+∞
1
f(x)dx.
Q.E.D.
Primjer 6.14. Funkcija f(x) =
1
x
p
je neprekidna i padaju´ca na [1, +∞).
Prema teoremu 5.15
_
+∞
1
dx
x
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. Tada
i red

n=1
1
n
p
konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1.
Primjer 6.15. Ispitaj konvergenciju reda

n=2
1
nln
p
n
za p > 1. Funkcija
f(x) =
1
xln
p
x
, x ∈ [2, +∞) je neprekidna i padaju´ca. Vrijedi
F(x) =
_
x
2
dt
t ln
p
t
=
¸
¸
¸
¸
y = lnt
dy = dt/t
¸
¸
¸
¸
=
_
ln x
ln2
dy
y
p
=
= −
1
p −1
y
1−p
¸
¸
¸
¸
ln x
ln 2
= −
1
p −1
1
ln
p−1
x
+
1
p −1
1
ln
p−1
2
,
pa je lim
x→+∞
F(x) =
1
p −1
1
ln
p−1
2
=
_
+∞
2
dx
xln
p
x
. Dakle, red

n=2
1
nln
p
n
konvergira za p > 1.
166 POGLAVLJE 6. REDOVI
6.5 Produkt redova
Definicija 6.5. Neka su

n=0
a
n
i

n=0
b
n
redovi u R ili
C. Definirajmo niz (c
n
)
n
sa
c
n
=
n

k=0
a
k
b
n−k
, k = 0, 1, 2, . . . . (6.18)
0 x
y
a0 a1 a2 a3
b0
b1
b2
b3
Red

n=0
c
n
zovemo produktom redova

n=0
a
n
i

n=0
b
n
.
Teorem 6.11. Ako red

n=0
a
n
apsolutno konvergira k A i red

n=0
b
n
konver-
gira k B, onda red

n=0
c
n
definiran s (6.18) konvergira k AB.
Dokaz: Oznaˇcimo A
n
=
n

k=0
a
k
, B
n
=
n

k=0
b
k
, B

n
= B
n
− B, ∀n ∈ N
0
i
a =

n=0
[a
n
[. Ako je a = 0 onda je a
n
= 0, ∀n, a tada je A = 0 i c
n
= 0, ∀n,
pa je tvrdnja istinita.
Neka je sada a > 0, pa za parcijalne sume reda

n=0
c
n
imamo:
C
n
= a
0
b
0
+ (a
0
b
1
+ a
1
b
0
) + + (a
0
b
n
+ a
1
b
n−1
+ + a
n
b
0
) =
= a
0
B
n
+a
1
B
n−1
+ +a
n
B
0
= a
0
(B+B

n
)+a
1
(B+B

n−1
)+ +a
n
(B+B

0
),
tj. C
n
= A
n
B + C

n
, gdje je C

n
= a
0
B

n
+ a
1
B

n−1
+ + a
n
B

0
.
Pokaˇzimo da vrijedi lim
n→∞
C

n
= 0. Budu´ci da je lim
n→∞
B

n
= lim
n→∞
(B
n
−B) =
0, to postoji M > 0 tako da ∀n, [B

n
[ ≤ M. Takoder, za bilo koji ε > 0 postoji
p ∈ N takav da (n > p) ⇒([B

n
[ < ε
1
=
ε
2a
). Zbog konvergencije reda

n=0
a
n
vrijedi lim
n→∞
a
n
= 0, pa za ε
2
=
ε
2(p+1)M
> 0 postoji q ∈ N (q ≥ p) takav da
∀n (n > q) ⇒([a
n
[ < ε
2
).
Uzmimo sada n
ε
= p + q. Za n > n
ε
imamo:
[C

n
[ ≤ ([B

0
[[a
n
[ + +[B

p
[[a
n−p
[) + ([B

p+1
[[a
n−p−1
[ + +[B

n
[[a
0
[).
6.6. REDOVI POTENCIJA 167
Zbog n−p > q vrijedi [C

n
[ ≤ ε
2
([B

0
[ + +[B

p
[) +ε
1
([a
0
[ + +[a
n−p−1
[) <
ε
2
(p + 1)M + ε
1
a = ε. Dakle, lim
n→∞
C

n
= 0, a odatle lim
n→∞
C
n
= AB. Q.E.D.
Napomena. U prethodnom teoremu nije mogu´ce izostaviti uvjet apsolutne
konvergencije kod oba reda. Naime, red

n=0
(−1)
n

1 +n
konvergira po Leibnit-
zovom kriteriju. Kvadrat toga reda ima op´ci ˇclan
c
n
= (−1)
n
_
1
1

1 +n
+
1

2n
+ +
1
_
k(2 +n −k)
+ +
1

1 +n
_
.
Zbog
1
_
k(2 +n −k)

1
1 +n
, ∀k ∈ ¦1, 2, . . . , n + 1¦
imamo [c
n
[ ≥ 1, ∀n, pa kvadrat polaznog reda divergira.
Primjer 6.16. Pokaˇzimo da za funkciju E iz primjera 6.12. vrijedi E(x)E(y) =
E(x + y), ∀x, y.
E(x)E(y) =

n=0
x
n
n!

m=0
y
m
m!
=

n=0
_
n

k=0
x
k
k!
y
n−k
(n −k)!
_
=

n=0
1
n!
_
n

k=0
n!
k!(n −k)!
x
k
y
n−k
_
=
=

n=0
1
n!
_
n

k=0
_
n
k
_
x
k
y
n−k
_
=

n=0
(x + y)
n
n!
= E(x + y).
Dakle, funkcija E je eksponencijalna funkcija.
6.6 Redovi potencija
Neka je (f
n
)
n
niz funkcija f
n
: I → R( ili C), I ⊆ R( ili C). Red

n=0
f
n
zovemo redom funkcija.
Ako je ∀n ∈ N
0
, f
n
(x) = a
n
(x − c)
n
, x ∈ I,
onda se red

n=0
a
n
(x −c)
n
(6.19)
naziva red potencija oko toˇcke c. Neka je
K = ¦z ∈ C; red (6.19) konvergira u z¦. Sa-
da definiramo r = sup¦[z −c[; z ∈ K¦ i nazi-
vamo ga radijus konvergencije reda (6.19).
0
Re z
Im z
c
r
168 POGLAVLJE 6. REDOVI
Zbog jednostavnijeg pisanja uzmimo c = 0, tj. imamo red potencija oko
nule

n=0
a
n
x
n
. (6.20)
Red

n=1
na
n
x
n−1
. (6.21)
zovemo derivacijom reda (6.20) ˇclan po ˇclan, a red

n=0
a
n
n + 1
x
n+1
. (6.22)
zovemo antiderivacijom (neodredenim integralom) reda (6.20) ˇclan po ˇclan.
Teorem 6.12. (o radijusu konvergencije)
1. Redovi (6.20), (6.21) i (6.22) imaju jednak radijus konvergencije.
2. Ako je r radijus konvergencije reda (6.20) i r > 0, onda svi redovi
apsolutno konvergiraju za ∀z ∈ C, [z[ < r, i divergiraju za ∀z ∈ C,
[z[ > r.
3. Ako je ρ = limsup
n
n
_
[a
n
[, onda je r =
1
ρ
.
Dokaz: Neka je radijus konvergencije reda (6.20) r > 0 i neka je u ∈ C,
0 < [u[ < r. Tada postoji z
0
∈ K, [u[ < [z
0
[ < r, tj. red


n=0
a
n
z
n
0
konvergira. Zbog toga niz (a
n
z
n
0
)
n
konvergira k nuli pa je ograniˇcen, tj.
∃M > 0, [a
n
z
n
0
[ ≤ M, ∀n, a odatle je [a
n
[ ≤
M
[z
0
[
n
, ∀n. Sada imamo
[a
n
u
n
[ ≤ Mq
n
, gdje je q =
[u[
[z
0
[
< 1. (6.23)
Odatle slijedi konvergencija reda


n=0
[a
n
u
n
[, tj. apsolutna konvergencija
reda


n=0
a
n
u
n
. Dakle, red (6.20) apsolutno konvergira ∀z ∈ K(0, r), tj.
[z[ < r.
Pokaˇzimo sada konvergenciju redova (6.21) i (6.22) na istom skupu. U tu
svrhu pomnoˇzimo (6.23) prvo s
n
[u[
, a zatim s
[u[
n+1
, pa imamo:
[na
n
u
n−1
[
1
n−1
≤ b
n−1
q, odnosno
¸
¸
¸
¸
a
n
n + 1
u
n+1
¸
¸
¸
¸
1
n+1
≤ c
n+1
q, gdje je (6.24)
6.6. REDOVI POTENCIJA 169
b
n−1
=
_
M
nq
[u[
_ 1
n−1
, c
n+1
=
_
M
[u[
(n + 1)q
_ 1
n+1
.
Vrijedi lim
n
b
n−1
= lim
n
c
n+1
= 1. Za q < 1 ∃ε > 0 tako da je q

= (1 +ε)q <
1, a takoder postoji n
ε
∈ N tako da (n > n
ε
) ⇒(b
n−1
< 1+ε)∧(c
n+1
< 1+ε).
Tada za n > n
ε
iz (6.24) imamo
¸
¸
na
n
u
n−1
¸
¸
1
n−1
≤ (1 +ε))q = q

< 1, i
¸
¸
¸
¸
a
n
n + 1
u
n+1
¸
¸
¸
¸
1
n+1
≤ (1 +ε)q = q

< 1,
pa redovi (6.21) i (6.22) apsolutno konvergiraju po Cauchyjevom kriteriju. Iz
prethodnog slijedi da za radijuse konvergencije r
2
i r
3
redova (6.21) i (6.22)
vrijedi r = r
1
≤ r
2
i r
1
≤ r
3
. Red (6.20) je antiderivacija reda (6.21) ˇclan po
ˇclan, pa po prethodnom vrijedi r
1
≥ r
2
. Analogno, red (6.20) je derivacija
reda (6.22) ˇclan po ˇclan, pa je r
1
≥ r
3
. Dakle r = r
1
= r
2
= r
3
,a za [z[ > r
redovi divergiraju, jer bismo u suprotnom imali kontradikciju s definicijom
radijusa konvergencije kao supremuma. Tako smo dokazali tvrdnje 1. i 2.
3. Ako je 0 ≤ ρ < +∞ onda su za svaki ε > 0 gotovo svi ˇclanovi niza
(
n
_
[a
n
[)
n
manji od ρ + ε, a beskonaˇcno ˇclanova je ve´ce od ρ −ε.
Sada za [z[ >
1
ρ
odaberimo ε > 0 tako da je (ρ−ε)[z[ ≥ 1. Uzmimo podniz
pn
_
[a
pn
[ > ρ − ε, pa za [z[ >
1
ρ
vrijedi
pn
_
[a
pn
z
pn
[ ≥ (ρ − ε)[z[ ≥ 1. Dakle,
podniz (a
pn
z
pn
)
n
ne konvergira k nuli, a tada niti niz (a
n
z
n
)
n
ne konvergira
k nuli, tj. red divergira u svakoj toˇcki z ∈ C, [z[ >
1
ρ
.
Uzmimo z ∈ C, [z[ <
1
ρ
i ε > 0 tako da je (ρ + ε)[z[ < 1. Sada za gotovo
sve ˇclanove niza (
n
_
[a
n
z
n
[)
n
vrijedi
n
_
[a
n
z
n
[ ≤ (ρ + ε)[z[ = q < 1, tj. red
apsolutno konvergira po Cauchyjevom kriteriju.
Pokazali smo da red apsolutno konvergira ∀z ∈ C, [z[ <
1
ρ
i divergira
∀z ∈ C, [z[ >
1
ρ
, dakle, r =
1
ρ
. Q.E.D.
Ako je r > 0 radijus konvergencije redova (6.20), (6.21) i (6.22), onda su
sa
f(z) =

n=0
a
n
z
n
, (6.25)
f
1
(z) =

n=1
na
n
z
n−1
, (6.26)
f
2
(z) =

n=2
n(n −1)a
n
z
n−2
, (6.27)
M
2
(z) =

n=2
n(n −1)[a
n
[[z[
n−2
(6.28)
170 POGLAVLJE 6. REDOVI
definirane funkcije na K(0, r) ⊆ C.
Lema 6.2. Neka je r > 0 radijus konvergencije reda (6.25). Za svaki 0 <
r
1
< r i svaki par u, z ∈ C, u ,= z i [u[ ≤ r
1
, [z[ ≤ r
1
, vrijedi nejednakost
¸
¸
¸
¸
f(z) −f(u)
z −u
−f
1
(u)
¸
¸
¸
¸

1
2
M
2
(r
1
)[z −u[. (6.29)
Dokaz: Vrijedi
u
k
−z
k
= (u−z)(u
k−1
+u
k−2
z +uz
k−2
+z
k−1
) ⇒[u
k
−z
k
[ ≤ kr
k−1
1
[u−z[, ∀k ∈ N,
a odatle je
¸
¸
¸
¸
z
n
−u
n
z −u
−nu
n−1
¸
¸
¸
¸
= [z
n−1
−u
n−1
+ (z
n−2
−u
n−2
)u + + (z −u)u
n−2
[ ≤
≤ [z−u[[(n−1)r
n−2
1
+(n−2)r
n−2
1
+ +1r
n−2
1
] ≤ [z−u[r
n−2
1
n(n −1)
2
, (n = 2, 3, . . .).
Odatle slijedi
¸
¸
¸
¸
f(z) −f(u)
z −u
−f
1
(u)
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
¸

n=0
a
n
z
n
−a
n
u
n
z −u

n=1
na
n
u
n−1
¸
¸
¸
¸
¸
=
=
¸
¸
¸
¸
¸

n=2
a
n
_
z
n
−u
n
z −u
−nu
n−1
_
¸
¸
¸
¸
¸
≤ [z−u[

n=2
n(n −1)
2
[a
n
[r
n−2
1
= [z−u[M
2
(r
1
).
Q.E.D.
Korolar 6.2. Neka su f : ¸−r, r) →R i f
1
: ¸−r, r) →R definirane s (6.25)
i (6.26). Tada je f
1
(x) = f

(x), ∀x ∈ ¸−r, r). Funkcija f ima derivaciju
svakog reda na ¸−r, r), tj. f ∈ C

(¸−r, r)). Takoder za a, b ∈ ¸−r, r),
a < b, imamo
_
b
a

n=0
a
n
x
n
dx =

n=0
a
n
_
b
a
x
n
dx =

n=0
a
n
n + 1
x
n+1
¸
¸
¸
¸
b
a
=

n=0
a
n
n + 1
(b
n+1
−a
n+1
).
Dokaz: Iz leme 6.2 slijedi je f
1
= f

na ¸−r, r), a onda rekurzivnim za-
kljuˇcivanjem slijedi da je f ∈ C

(¸−r, r)).
6.7. TAYLOROVI REDOVI 171
6.7 Taylorovi redovi
Neka je f : ¸c −r, c +r) →R zadana s f(x) =


n=0
a
n
(x−c)
n
, gdje je r > 0
radijus konvergencije reda. Tada je f ∈ C

(¸c −r, c + r)) i vrijedi
f(c) = a
0
f

(c) = a
1
f
′′
(c) = 2a
2
.
.
.
f
(n)
(c) = n!a
n
.
.
.
Formula za koeficijente je
a
n
=
f
(n)
(c)
n!
, (n = 0, 1, . . .). (6.30)
Definicija 6.6. Neka je funkcija f ∈ C

(¸c −r, c + r)). Red

n=0
f
(n)
(c)
n!
(x −c)
n
(6.31)
zovemo Taylorov red funkcije f oko toˇcke c. Taylorovi polinomi T
n
(x) =

n
k=0
f
(k)
(c)
k!
(x −c)
k
su parcijalne sume Taylorovog reda.
Teorem 6.13. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase
C

(I).
Ako postoje n
0
∈ N, δ > 0, M > 0 i C > 0, takvi da je
[f
(n)
(x)[ ≤ CM
n
n!, ∀x ∈ I

= ¸c −δ, c + δ) ∩ I, ∀n ≥ n
0
, (6.32)
onda red (6.31) konvergira k f(x), ∀x ∈ I

∩ ¸c −
1
M
, c +
1
M
).
Dokaz: Za svaki x ∈ I, po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti, postoji
c
x
izmedu c i x tko da vrijedi
f(x) = T
n
(x) +
f
(n+1)
(c
x
)
(n + 1)!
(x −c)
n+1
.
Odatle je
[f(x)−T
n
(x)[ =
[f
(n+1)
(c
x
)[
(n + 1)!
[x−c[
n+1
≤ C
M
n+1
(n + 1)!
(n + 1)!
[x−c[
n+1
= C(M[x−c[)
n+1
.
Za x ∈ I

∩ ¸c −
1
M
, c +
1
M
) je M[x −c[ < 1 pa je lim
n→∞
[f(x) −T
n
(x)[ = 0, tj.
lim
n→∞
T
n
(x) =

n=0
f
(n)
(c)
n!
(x −c)
n
= f(x). Q.E.D.
172 POGLAVLJE 6. REDOVI
Teorem 6.14. Neka je I ⊆ R otvoreni interval, c ∈ I i f : I → R klase
C

(I). Ako postoje δ > 0 i C > 0 takvi da je
[f
(n)
(x)[ ≤ C, ∀x ∈ I

= ¸c −δ, c + δ) ∩ I, ∀n ∈ N, (6.33)
onda red (6.31) konvergira k f(x), ∀x ∈ I

.
Dokaz: Vrijedi
[f(x) −T
n
(x)[ =
[f
(n+1)
(c
x
)[
(n + 1)!
[x −c[
n+1
≤ C
[x −c[
n+1
(n + 1)!
n
−→0,
zbog konvergencije reda


n=0
x
n
n!
. Q.E.D.
Primjer 6.17. Za funkciju f(x) = e
x
, x ∈ R i c = 0 je f
(n)
(0) = 1, pa je
Taylorov red oko nule


n=0
x
n
n!
. Za δ > 0 vrijedi (x < δ) ⇒ (e
x
< e
δ
), tj.
∀x ∈ ¸−δ, δ) je [e
x
[ < e
δ
= C. Sada, za svaki x ∈ R, postoji δ > 0, takav da
je x ∈ ¸−δ, δ), pa red konvergira k funkciji na ˇcitavom R
Primjer 6.18. Za funkcije f(x) = sin x i f(x) = cos x je [f
(n)
(x)[ ≤ 1,
∀x ∈ R, pa vrijedi
sin x =

n=0
(−1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
i cos x =

n=0
(−1)
n
x
2n
(2n)!
,
za sve x ∈ R.
Primjer 6.19. Binomni red Za α ∈ R i k ∈ Ndefiniramo
_
α
k
_
=
α(α−1)(α−k+1)
k!
,
s tim da je
_
α
0
_
= 1. Promatrajmo red potencija

n=0
_
α
n
_
x
n
. Po D’Alembertovom
kriteriju imamo
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
¸
¸
¸
¸
=
_
α
n + 1
_
[x[
n+1
_
α
n
_
[x[
n
=
[α −n[
n + 1
[x[
n
−→[x[ = r,
dakle, za [x[ < 1 red apsolutno konvergira, a za [x[ > 1 divergira. Neka je
f : ¸−1, 1) → R funkcija definirana s f(x) = (1 + x)
α
. Vrijedi f
(n)
(x) =
α(α −1) (α −n + 1)(1 +x)
α−n
, pa je
f
(n)
(0)
n!
=
_
α
n
_
, ∀n ∈ N. Pokaˇzimo
da je f(x) =

n=0
_
α
n
_
x
n
, ∀x ∈ ¸−
1
2
, 1).
6.7. TAYLOROVI REDOVI 173
Neka je n
0
∈ N, n
0
> α + 1. Tada za n > n
0
imamo n − α > 1,
pa
¸
¸
¸
¸
_
α
n

¸
¸
¸
= [α[[1 −
α+1
2
[ [1 −
α+1
n
0
−1
[(1 −
α+1
n
0
) (1 −
α+1
n
) ≤
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
.
Odatle je
¸
¸
¸
¸
f
(n)
(x)
n!
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
_
α
n

¸
¸
¸
(1 +x)
α−n

¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
(1 +x)
α−n
.
U sluˇcaju x ≥ 0 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)
−n
≤ 1, ∀n ∈ N. Odatle
slijedi da je na intervalu [0, 1) ispunjen uvjet (6.33) iz teorema 6.14 za C =
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
max¦1, 2
α
¦.
U sluˇcaju [x[ ≤
1
2
je 1 + x ≥
1
2
pa vrijedi (1 + x)
−n
≤ 2
n
, ∀n ∈ N.
Stoga na intervalu ¸−
1
2
,
1
2
) vrijedi uvjet (6.32) iz teorema 6.13 za C =
¸
¸
¸
¸
_
α
n
0
−1

¸
¸
¸
max¦(
3
2
)
α
, 2
α
¦ i M = 2.
Primjer 6.20. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = ln(1 + x) i
ispitati njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) =
1
1 +x
=

n=0
(−1)
n
x
n
, za x ∈ ¸−1, 1) (geometrijski red).
Tada po teoremu 6.12. i korolaru leme 6.2. imamo f(x) = ln(1 + x) =

n=0
(−1)
n
x
n+1
n + 1
=

n=1
(−1)
n−1
x
n
n
, za x ∈ ¸−1, 1).
Primjer 6.21. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = Tg
−1
x i ispitati
njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) =
1
1 +x
2
=

n=0
(−1)
n
x
2n
, za x ∈ ¸−1, 1) (geometrijski
red). Tada po teoremu 6.12. i korolaru leme 6.2. imamo f(x) = Tg
−1
x =

n=0
(−1)
n
x
2n+1
2n + 1
=

n=1
(−1)
n−1
x
2n−1
2n −1
, za x ∈ ¸−1, 1).
Primjer 6.22. Na´ci Taylorov red oko c = 0 funkcije f(x) = Sin
−1
x i ispitati
njegovu konvergenciju.
Vrijedi f

(x) = (1−x
2
)

1
2
=

n=0
(−1)
n
_

1
2
n
_
x
2n
, za x ∈ ¸−1, 1) (binomni
red). No,
(−1)
n
_

1
2
n
_
=
1 3 (2n −1)
2
n
n!
=
1 3 (2n −1)
2 4 2n
=
(2n −1)!!
(2n)!!
,
174 POGLAVLJE 6. REDOVI
pa imamo f

(x) =

n=0
(2n −1)!!
(2n)!!
x
2n
. Odatle je
f(x) = Sin
−1
x =

n=0
(2n −1)!!
(2n)!!
x
2n+1
2n + 1
, za x ∈ ¸−1, 1).
Teorem 6.15. (Abelov teorem) Ako red

n=0
a
n
konvergira i ima sumu s,
onda je s
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, [x[ < 1, (6.34)
definirana funkcija f : ¸−1, 1) →R i vrijedi s = lim
x→1−
f(x).
Dokaz: Trebamo dokazati
(∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)((0 < 1 −x < δ) ⇒([f(x) − s[ < ε)).
Mnoˇzenjem (6.34) s
1
1 −x
=

n=0
x
n
(6.35)
dobivamo
f(x)
1 −x
=

n=0
s
n
x
n
, [x[ < 1, (6.36)
gdje je s
n
=
n

k=0
a
k
parcijalna suma polaznog reda. Pomnoˇzimo (6.35) sa
s(1 −x) te (6.36) s 1 −x. Oduzimanjem dobivenih rezultata slijedi
f(x) −s = (1 −x)

n=0
(s
n
−s)x
n
, [x[ < 1. (6.37)
Uzmimo sada ε > 0 bilo koji. Zbog lim
n→∞
s
n
= s ∃n
ε
∈ N takav da
(n ≥ n
ε
) ⇒([s
n
−s[ <
ε
2
). Neka je δ =
ε
2
_

n=0
[s
n
−s[
_
−1
. Desnu stranu od
(6.37) rastavimo na sumu od 0 do n
ε
i od n
ε
+1 do ∞. Tada za 0 < 1−x < δ
imamo
[f(x) −s[ ≤ (1 −x)

n=0
[s
n
−s[x
n
+ (1 −x)

n=nε+1
[s
n
−s[x
n

6.8. FOURIEROVI REDOVI 175
(1 −x)

n=0
[s
n
−s[ + (1 −x)
ε
2

n=nε+1
x
n
<
ε
2
+
ε
2
= ε.
Q.E.D.
Primjer 6.23. Vrijedi

n=1
(−1)
n−1
n
= ln 2. Naime, funkcija f iz primjera
6.20. i prethodni red zadovoljavaju uvjete Abelovog teorema.
Korolar 6.3. Ako redovi

a
n
,

b
n
,

c
n
konvergiraju k A, B, C i ako je
c
n
=

n
k=0
a
k
b
n−k
, ∀n, onda je C = AB.
Dokaz: Oznaˇcimo f(x) =

n=0
a
n
x
n
, g(x) =

n=0
b
n
x
n
, h(x) =

n=0
c
n
x
n
, [x[ <
1. Vrijedi h(x) = f(x)g(x), ∀x ∈ ¸−1, 1). Prema teoremu 6.15 je C =
lim
x→1−
h(x), A = lim
x→1−
f(x), B = lim
x→1−
g(x), pa po teoremu o jednostranom
limesu produkta vrijedi
C = lim
x→1−
h(x) = lim
x→1−
(f(x)g(x)) = lim
x→1−
f(x) lim
x→1−
g(x) = AB.
Q.E.D.
Korolar 6.4. Neka je f : ¸ε, r) → R, gdje je 0 < ε < r, definirana s
f(x) =

n=0
a
n
x
n
, neka postoji f(r−) i neka red

n=0
a
n
r
n
konvergira. Tada je
f(r−) =

n=0
a
n
r
n
.
Dokaz: Red potencija

n=0
a
n
r
n
x
n
zadovoljava uvjete teorema 6.15. na in-
tervalu ¸−1, 1). Q.E.D.
6.8 Fourierovi redovi
Neka je f : R → R periodiˇcka funkcija s periodom 2π.
ˇ
Zelimo tu funkci-
ju prikazati pomo´cu jednostavnijih funkcija istog perioda. Takve funkcije
176 POGLAVLJE 6. REDOVI
su oblika Asin(ωx + ϕ), gdje A nazivamo amplitudom, ω je kutna frek-
vencija, a ϕ je fazni pomak. Funkciju
n

k=0
A
k
sin(kx + ϕ
k
) zovemo trigono-
metrijski polinom. Trigonometrijski polinom mogu´ce je napisati u obliku
n

k=0
(a
k
cos kx + b
k
sin kx). Red oblika
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx + b
n
sin nx) (6.38)
zovemo trigonometrijski red.
Promotrimo vektorski prostor V svih neprekidnih funkcija f : [−π, π] →
R snabdjeven sa skalarnim produktom (f[g) =
_
π
−π
f(x)g(x)dx. Za funkcije
sin nx, cos nx, (n ∈ N), vrijedi
_
π
−π
cos nxdx = 0 , ∀n ∈ N,
_
π
−π
sin nxdx = 0 , ∀n ∈ N,
_
π
−π
sin nx cos mxdx = 0 , ∀n, m ∈ N,
_
π
−π
sin nx sin mxdx = πδ
n,m
, ∀n, m ∈ N,
_
π
−π
cos nx cos mxdx = πδ
n,m
, ∀n, m ∈ N.
To pokazuje da je skup funkcija ¦
1


,
1

π
sin nx,
1

π
sin nx; n ∈ N¦, ortonor-
miran skup vektora u V . Ako u konaˇcno dimenzionalnom unitarnom prostoru
V ˇzelimo vektor x prikazati kao linearnu kombinaciju vektora neke ortonor-
mirane baze ¦e
1
, e
2
, . . . , e
n
¦ onda su koeficijenti u tom prikazu oblika (f[e
k
),
k = 1, . . . , n. Neka je f : [−π, π] →R zadana s f(x) =
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx +
b
n
sin nx). Po analogiji s konaˇcno dimenzionalnim sluˇcajem, koeficijenti u
tom prikazu su oblika
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx, ∀n ∈ N ∪ ¦0¦, (6.39)
b
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) sin nxdx, ∀n ∈ N,
i nazivaju se Euler
1
–Fourierovi
2
koeficijenti.
1
Leonhard Paul Euler (Basel, 15. travanj 1707. – St Petersburg [Rusija], 18. rujan
1783.) ˇsvicarski matematiˇcar
2
Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre, 21. oˇzujak 1768. – Paris, 16. svibanj 1830.)
francuski matematiˇcar
6.8. FOURIEROVI REDOVI 177
Oznaˇcimo sumu Fourierovog reda s S(x) =
a
0
2
+

n=1
(a
n
cos nx+b
n
sin nx)
Teorem 6.16. (Dirichlet)
1
Neka je f : [−π, π] →R takva da vrijedi
(i) Funkcija f ima najviˇse konaˇcno prekida i to prve vrste na [−π, π].
(ii) Funkcija f je po dijelovima monotona na [−π, π].
Tada Fourierov red funkcije f konvergira ∀x ∈ R. Neka je S : R →R suma
Fourierovog reda.
Ako je f neprekidna u x ∈ ¸−π, π), onda je S(x) = f(x). Ako f ima
prekid u x ∈ ¸−π, π), onda je S(x) =
f(x−) + f(x+)
2
. Takoder je S(−π) =
S(π) =
f(π−) + f(−π+)
2
.
Dokaz: Dokazujemo samo konvergenciju reda i to uz jaˇci uvjet da je f ∈
C
(2)
([−π, π]). Parcijalnom integracijom dobivamo
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx =
f(x) sin nx

¸
¸
¸
¸
π
−π

1

_
π
−π
f

(x) sin nxdx =
=
f

(x) cos nx
n
2
π
¸
¸
¸
¸
π
−π

1
n
2
π
_
π
−π
f
′′
(x) cos nxdx = −
1
n
2
π
_
π
−π
f
′′
(x) cos nxdx,
gdje su prethodni sumandi jednaki nuli zbog periodiˇcnosti. Zbog neprekid-
nosti f
′′
postoji M > 0 tako da je [f
′′
(x)[ ≤ M, ∀x ∈ [−π, π]. Odatle je
[a
n
[ ≤
2M
n
2
, ∀n ∈ N. Analogno se dobije [b
n
[ ≤
2M
n
2
, ∀n ∈ N. Odatle slijedi
da je Fourierov red apsolutno majoriziran s redom 4M


n=1
1
n
2
, a potonji je
konvergentan. Q.E.D.
Primjer 6.24. Neka je f(x) =
_
−1 x ∈ [−π, 0)
1 x ∈ [0, π)
, i neka je po peri-
odiˇcnosti proˇsirena na R, tj. f(x + 2π) = f(x), ∀x ∈ R. Imamo
a
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) cos nxdx = 0,
b
n
=
1
π
_
π
−π
f(x) sin nxdx =
2
π
_
π
0
sin nxdx =
−2
πn
cos nx
¸
¸
¸
¸
π
0
=
2
πn
[1 −(−1)
n
],
1
Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Dren, 13. veljaˇca 1805. – G¨ ottingen, 5.
svibanj 1859.) njemaˇcki matematiˇcar
178 POGLAVLJE 6. REDOVI
tj. b
2n
= 0, b
2n−1
=
4
(2n−1)π
, n ∈ N.
Dakle, S(x) =

n=0
sin(2n + 1)x
2n + 1
, s tim da je S(x) = f(x) za x ,= nπ i
s(nπ) =
f(−kπ+)−f(kπ−)
2
= 0.
6.9 Uniformna konvergencija nizova i redova
funkcija
Neka je (f
n
)
n
niz funkcija f
n
: I → R, I ⊆ R, ∀n ∈ N
0
. Niz funkcija
konvergira (obiˇcno ili po toˇckama) k funkciji f : I :→ R, ako ∀x ∈ I,
f(x) = lim
n→∞
f
n
(x)
Primjer 6.25. Neka je za n ∈ N funkcija
f
n
: [0, 1] →R definirana s
f
n
(x) =
_
−nx + 1 ; 0 ≤ x ≤
1
n
0 ;
1
n
≤ x ≤ 1
.
Vrijedi f(x) = lim
n→∞
f
n
(x) = 0, ∀x ∈ ¸0, 1]
i f(0) = lim
n→∞
f
n
(0) = 1, tj. funkcija f ima
prekid u toˇcki 0. Dakle, obiˇcni limes niza
funkcija ne ˇcuva neprekidnost.
0
x
y
1
1
1

n
Cauchyjev oblik definicije limesa niza funkcija po toˇckama glasi:
(∀x ∈ I)(∀ε > 0)(∃n
ε
∈ N)(∀n ∈ N)((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ < ε)).
(6.40)
Definicija 6.7. Za niz funkcija (f
n
)
n
, ∀n ∈ N
0
, f
n
: I → R, I ⊆ R, kaˇzemo
da uniformno ili jednoliko konvergira k funkciji f : I →R na I, ako
(∀ε > 0) (∃n
ε
∈ N) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ < ε)).
(6.41)
Teorem 6.17. Neka su ∀n ∈ N, f
n
: I →R, I ⊆ R, neprekidne funkcije na
I. Ako niz (f
n
)
n
uniformno konvergira na I k funkciji f : I →R, onda je f
neprekidna na I.
Dokaz: Uzmimo bilo koju toˇcku c ∈ I i dokaˇzimo da je f neprekidna u c,
tj.
(∀ε > 0) (∃δ > 0)(∀x ∈ I) (([x −c[ < δ) ⇒([f(x) −f(c)[ < ε)).
6.9. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 179
Neka je ε > 0 bilo koji. Iz uniformne konvergencije niza (f
n
)
n
k f, postoji
n
ε
∈ N tako da
(∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > n
ε
) ⇒([f
n
(x) −f(x)[ <
ε
3
)). (6.42)
Zbog neprekidnosti funkcije f
n
u c vrijedi
(∃δ
n
) (∀x ∈ I) (([x −c[ < δ
n
) ⇒([f
n
(x) −f
n
(c)[ <
ε
3
)). (6.43)
Uzmimo sada bilo koji n > n
ε
i stavimo δ = δ
n
, pa imamo
([x−c[ < δ) ⇒([f(x)−f(c)[ ≤ [f(x)−f
n
(x)[+[f
n
(x)−f
n
(c)[+[f
n
(c)−f(c)[ < ε).
Dakle, f je neprekidna u c, a onda i na I. Q.E.D.
Neka je ∀n ∈ N, u
n
: I →R, I ⊆ R, i neka je

n=1
u
n
red funkcija, a s
n
=
n

k=1
u
k
, n ∈ N, njegove parcijalne sume. Red

n=1
u
n
uniformno konvergira na
I, ako niz (s
n
)
n
uniformno konvergira na I.
Teorem 6.18. Ako je svaki ˇclan reda funkcija

n=1
u
n
po apsolutnoj vrijed-
nosti manji ili jednak od odgovaraju´ceg ˇclana konvergentnog reda s pozitivnim
ˇclanovima

n=1
a
n
, tj.
[u
n
(x)[ ≤ a
n
, ∀x ∈ I, ∀n ∈ N, (6.44)
onda red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I.
Dokaz: Zbog (6.44) je red

n=1
u
n
(x) apsolutno majoriziran s konvergentnim
redom

n=1
a
n
, ∀x ∈ I. Tada red

n=1
u
n
(x) apsolutno konvergira ∀x ∈ I
i definira funkciju f : I → R, f(x) =

n=1
u
n
(x). Dokaˇzimo da niz (s
n
)
n
uniformno konvergira k f.
180 POGLAVLJE 6. REDOVI
Uzmimo bilo koji ε > 0. Tada postoji n
ε
∈ N takav da ∀n ∈ N,
(n > n
ε
) ⇒ (

k=n
a
k
< ε). Dakle, za n > n
ε
, zbog ∀x ∈ I,
¸
¸
¸
¸
¸

k=n
u
k
(x)
¸
¸
¸
¸
¸

k=n
[u
k
(x)[ ≤

k=n
a
k
< ε, vrijedi ∀x ∈ I, [s
n
(x) − f(x)[ < ε, tj. imamo
uniformnu konvergenciju. Q.E.D.
Korolar 6.5. Ako red potencija

n=0
a
n
x
n
konvergira za neko x
0
∈ R, onda
on uniformno konvergira na svakom segmentu I ⊆ ¸−[x
0
[, [x
0
[).
Dokaz: Uzmimo bilo koji segment I ⊆ ¸−[x
0
[, [x
0
[). Tada postoji q ∈ [0, 1)
takav da vrijedi [x[ ≤ q[x
0
[, ∀x ∈ I. Poˇsto red

n=0
a
n
x
n
0
konvergira, njegov
op´ci ˇclan teˇzi k nuli, pa postoji M > 0 takav da je [a
n
x
n
0
[ ≤ M, ∀n ∈ N.
Sada imamo [a
n
x
n
[ ≤ [a
n
x
n
0
[
[x[
n
[x
0
[
n
≤ Mq
n
, ∀n ∈ N, pa po teoremu 6.18. red

n=0
a
n
x
n
uniformno konvergira na I. Q.E.D.
Korolar 6.6. Ako je za svako n ∈ N, u
n
: I → R neprekidna funkcija na
I, te ako red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I k f : I → R, onda je f
neprekidna na I.
Teorem 6.19. Neka je za svaki n ∈ N, u
n
: I → R neprekidna funkcija na
I = [a, b], te neka red

n=1
u
n
uniformno konvergira na I k f : I → R. Tada
za svaki x ∈ I red

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt uniformno konvergira na I k
_
x
a
f(t)dt, tj.
vrijedi
_
x
a
_

n=1
u
n
(t)
_
dt =

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt. (6.45)
Dokaz: Po prethodnom korolaru je f : I →R neprekidna na I, pa za svaki
x ∈ I postoji
_
x
a
f(t)dt. Oznaˇcimo sa s
n
=
n

k=1
u
k
i s V
n
=
n

k=1
U
k
, U
k
(x) =
6.9. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 181
_
x
a
u
k
(t)dt. Zbog uniformne konvergencije reda

n=1
u
n
za bilo koji ε > 0,
postoji n
ε
∈ N takav da ∀n ∈ N, ∀t ∈ I, (n > n
ε
) ⇒ ([f(t) − s
n
(t)[ <
ε
b−a
).
Tada za F(x) =
_
x
a
f(t)dt i ∀x ∈ I imamo
[F(x)−V
n
(x)[ =
¸
¸
¸
¸
_
x
a
f(t)dt −
_
x
a
s
n
(t)dt
¸
¸
¸
¸

_
x
a
[f(t)−s
n
(t)[dt ≤ ε
x −a
b −a
< ε.
Dakle, red

n=1
U
n
uniformno konvergira k F. Q.E.D.
Primjer 6.26. Integral i limes niza funkci-
ja op´cenito ne komutiraju, ako konvergen-
cija niza nije uniformna. Definirajmo f
n
:
[0, π] →R, n ∈ N, na slijede´ci naˇcin:
f
n
(x) =
_
nsin nx ; 0 ≤ x ≤
π
n
0 ;
π
n
≤ x ≤ π
.
Funkcije f
n
su neprekidne na I, f(x) =
lim
n
f
n
(x) = 0, ∀x ∈ I,
_
π
0
f(x)dx = 0 i
_
π
0
f
n
(x)dx =
_ π
n
0
nsin nxdx = 2, ∀n ∈ N.
0 x
y
Π
n
Π

n
Teorem 6.20. Neka za svaki n ∈ N, funkcija u
n
: I → R ima neprekidnu
derivaciju na I = [a, b], neka red

n=1
u
n
konvergira k f : I → R na I i neka
red

n=1
u

n
uniformno konvergira k g : I →R na I. Tada je g = f

na I, tj.
_

n=1
u
n
_

=

n=1
u

n
.
Dokaz: Funkcija g =

n=1
u

n
je suma uniformno konvergentnog reda nepre-
kidnih funkcija na I, pa je i sama neprekidna na I. Po teoremu 6.19. funkciju
g smijemo integrirati ˇclan po ˇclan, tj.
_
x
a
g(t)dt =

n=1
_
x
a
u

n
(t)dt =
182 POGLAVLJE 6. REDOVI

n=1
[u
n
(x) −u
n
(a)] =

n=1
u
n
(x) −

n=1
u
n
(a) = f(x) −f(a).
Dakle, g = f

na I. Q.E.D.
Primjer 6.27. Derivacija i limes funkcija op´cenito ne komutiraju, ako ko-
nvergencija niza derivacija nije uniformna. Definirajmo f
n
: [−π, π] → R,
n ∈ N, sa f
n
(x) =
1
n
sin nx, ∀x ∈ I = [−π, π]. Vrijedi lim
n
f
n
= 0 uniformno
na I, ali niz (f

n
)
n
ne konvergira na I.
6.10 Sumiranje redova u smislu C´esara
Oznaˇcimo s R
N
vektorski prostor svih nizova realnih brojeva. Neka je S ⊂ R
N
skup nizova (a
n
)
n
za koje red

n=1
a
n
konvergira. S je vektorski prostor, tj.
za ∀λ, µ ∈ R i ∀a, b ∈ S je λa + µb ∈ S. Funkcija L : S → R koja nizu
pridruˇzi sumu odgovaraju´ceg reda, tj. L : a = (a
n
)
n
→s =

n=1
a
n
je linearan
funkcional, tj. L(λa + µb) = λL(a) + µL(b), ∀λ, µ ∈ R i ∀a, b ∈ S.
Neka je s = lim
n→∞
s
n
, gdje su s
n
=
n

k=1
a
k
, n ∈ N, parcijalne sume reda.
Definiramo niz (σ
n
)
n
sa
σ
n
=
1
n
n

k=1
s
k
, n ∈ N. (6.46)
Definicija 6.8. Neka je (s
n
)
n
niz u R i (σ
n
)
n
niz definiran s (6.46). Ako
niz (σ
n
)
n
konvergira i σ = lim
n→∞
σ
n
, onda σ zovemo limes niza (s
n
)
n
u smislu
C´esara
1
.
Propozicija 6.1. Ako niz (s
n
)
n
konvergira i ako je s = lim
n→∞
s
n
, onda i niz

n
)
n
konvergira i s = lim
n→∞
σ
n
.
Dokaz: Neka je s = lim
n→∞
s
n
i neka je ε > 0 bilo koji. Oznaˇcimo ε
n
= s
n
−s,
n ∈ N, pa postoji m ∈ N takav da ∀n ∈ N, (n > m) ⇒ ([ε
n
[ <
ε
3
). Sada za
1
Ernesto Cesaro (Napulj, 12. travanj 1859. - 12. listopad 1906.) talijanski matema-
tiˇcar
6.10. SUMIRANJE REDOVA U SMISLU C
´
ESARA 183
n > m + 1 imamo
σ
n
=
s
1
+ . . . + s
m+1
n
+
s
m+2
+ . . . + s
n
n
=
=
s
1
+ . . . + s
m+1
n
+
n −m−1
n
s +
ε
m+2
+ . . . + ε
n
n
,
a odatle

n
−s[ <
[s
1
+ . . . + s
m+1
[
n
+
m+ 1
n
[s[ +
n −m−1
n
ε
3
.
Uzmimo n
ε
> m+1 takav da vrijedi
[s
1
+ . . . + s
m+1
[
n
ε
<
ε
3
i
(m + 1)[s[
n
ε
<
ε
3
.
Sada ∀n ∈ N, (n > n
ε
) ⇒[σ
n
−s[ < ε. Q.E.D.
Primjer 6.28. Neka je a
n
= (−1)
n−1
, n ∈ N. Red

n=1
a
n
ne konvergira u
obiˇcnom smislu, ali konvergira u smislu C´esara. Naime, s
2n
= 0, s
2n−1
= 1,
n ∈ N i σ
2n
=
1
2
i σ
2n−1
=
n−1
2n−1
, n ∈ N, tj. lim
n
σ
n
=
1
2
.
Primjer 6.29. Geometrijski red konvergira u smislu C´esara ∀x ∈ [−1, 1) i
vrijedi formula

n=0
x
n
=
1
1 −x
.
184 POGLAVLJE 6. REDOVI
Dodatak A
Algebra izjava
A.1 Izjave i veznici
Mnoga razmatranja u teoriji skupova postaju preglednija ako koristimo lo-
giˇcke simbole i logiˇcke zakone konstruirane u toj logici. Iz tog razloga navo-
dimo osnovne pojmove iz matematiˇcke logike na koje ´cemo se pozivati.
Osnovni objekti matematiˇcke logike su izjave koje oznaˇcavamo p, q, r,
. . . od kojih svaka moˇze biti ili istinita ili laˇzna, ali ne i oboje. Od izjava se
pomo´cu logiˇckih veznika i operatora negacije, uz upotrebu lijevih i desnih
zagrada, slaˇzu druge izjave.
Osnovni veznici su i, ili, ako. . . onda, onda i samo onda:
p ∧ q (i) konjunkcija , logiˇcki produkt,
p ∨ q (ili) disjunkcija , logiˇcka suma,
p ⇒q (ako. . . onda) implikacija,
p ⇔q (onda i samo onda) ekvivalencija.
Operator negacije je p (ne p).
Ako s 1 oznaˇcimo vrijednost istinite izjave, a s 0 vrijednost neistinite
izjave, logiˇcki veznici i operator negacije definirani su slijede´com tabelom:
p q p ∧ q p ∨ q p ⇒q p ⇔q
0 0 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1
p p
0 1
1 0
.
Logiˇcki zakoni ili tautologije su izjave sastavljene od slova p, q, r, . . . i
logiˇckih simbola ∧, ∨, ⇒, ⇔, , takve da kad slova zamijenimo bilo kakvim
izjavama, istinitim ili laˇznim, uvijek dobijemo istinitu izjavu.
185
186 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA
Ako za neku izjavu ˇzelimo provjeriti da li je tautologija onda, koriste´ci
definicione vrijednosti za logiˇcke operatore iz tabele, uvrˇstavamo sve mogu´ce
istinosne vrijednosti za ulazna slova. Taj postupak za izjavu
(p ∧ q) ⇒(p ∨ r)
ispisujemo pomo´cu tabele:
p q r p ∧ q p ∨ r (p ∧ q) ⇒(p ∨ r)
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1
1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
.
U zadnjem stupcu tabele su samo jedinice, ˇsto znaˇci da je gornja izjava
tautologija.
Slijede´ce tautologije su osnovni zakoni algebre logiˇckih izjava:
(p ∨ q) ⇔ (q ∨ p) komutativnost disjunkcije
((p ∨ q) ∨ r)) ⇔ (p ∨ (q ∨ r)) asocijativnost disjunkcije
(p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) komutativnost konjunkcije
((p ∧ q) ∧ r)) ⇔ (p ∧ (q ∧ r)) asocijativnost konjunkcije
(p ∧ (q ∨ r)) ⇔ ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r)) prvi zakon distribucije
(p ∨ (q ∧ r)) ⇔ ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r)) drugi zakon distribucije
(p ∨ p) ⇔p , (p ∧ p) ⇔p idempotentnost
(p ∨ 1) ⇔1, (p ∧ 0) ⇔0 , (p ∨ 0) ⇔p, (p ∧ 1) ⇔p apsorpcija
((p ⇒q) ∧ (q ⇒r)) ⇒ (p ⇒r) tranzitivnost implikacije
(p ∨ p) ⇔1 , p ⇔p dvostruka negacija
(p ∨ q) ⇔ p ∧ q de Morganovi
(p ∧ q) ⇔ p ∨ q zakoni
(p ⇒q) ⇔ (q ⇒p) kontrapozicija
(p ⇒q) ⇔ (p ∨ q)
(p ⇒q) ⇔ (p ∧ q)
0 ⇒p, p ⇒p , p ⇒1 .
A.2 Izjavne funkcije i kvantifikatori
Promatramo izjave s promjenjivom varijablom Φ(x). Ako za objekt x stavimo
ime nekog objekta i ako tako dobivena izjava bude istinita onda kaˇzemo da
A.2. IZJAVNE FUNKCIJE I KVANTIFIKATORI 187
taj objekt zadovoljava izjavnu funkciju Φ. U nekim sluˇcajevima je varijabla
te funkcije ograniˇcena nekim skupom A, a mogu´ce je da nema ograniˇcenja.
Ta se ˇcinjenica opisuje pomo´cu kvantifikatora. Imamo dva kvantifikatora:
∀ univerzalni kvantifikator,
∃ kvantifikator egzistencije.
Ako je neka funkcija ograniˇcena konaˇcnim skupom A = ¦a
1
, . . . , a
n
¦ onda
vrijedi:
∀(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a
1
) ∧ Φ(a
2
) ∧ ∧ Φ(a
n
),
∃(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a
1
) ∨ Φ(a
2
) ∨ ∨ Φ(a
n
).
Nadalje vrijedi:
∀(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔1 , ∃(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔0.
Za a ∈ A imamo:
∀(x ∈ A)Φ(x) ⇒Φ(a) , Φ(a) ⇒∃(x ∈ A)Φ(x). (A.1)
Pravila koja daju vezu izmedu kvantifikatora i logiˇckih operacija su:
∀x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇔ (∀xΦ(x) ∧ ∀xΨ(x)), (A.2)
∃x(Φ(x) ∨ Ψ(x)) ⇔ (∃xΦ(x) ∨ ∃xΨ(x)). (A.3)
Prethodne relacije govore o distributivnosti univerzalnog kvantifikatora na
produkt i kvantifikatora egzistencije na sumu.
(∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇒ ∀x(Φ(x) ∨ Ψ(x)), (A.4)
∃x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇒ (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)). (A.5)
Za prethodne dvije implikacije ne vrijedi obrat. Vezu kvantifikatora i opera-
tora negacije daju izjave:
(∀xΦ(x)) ⇔ ∃x(Φ(x)), (A.6)
(∃xΦ(x)) ⇔ ∀x(Φ(x)). (A.7)
U sluˇcaju kada je izjavna funkcija konstantna u implikacijama (A.1),(A.4), i
(A.5) vrijedi ekvivalencija.
(∀x)p ⇔ p, (A.8)
(∃x)p ⇔ p, (A.9)
∀x(p ∨ Φ(x)) ⇔ p ∨ (∀xΦ(x)), (A.10)
∃x(p ∧ Φ(x)) ⇔ p ∧ (∃xΦ(x)). (A.11)
(p ⇒∀xΦ(x)) ⇔ ∀x(p ⇒Φ(x)), (A.12)
(∀xΦ(x) ⇒p) ⇔ ∃x(Φ(x) ⇒p). (A.13)
188 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA
Izjavne funkcije mogu imati viˇse argumenata, npr. Ψ(x, y), Φ(x, y). Za
njih vrijede isti zakoni (A.1) - (A.13), a u (A.7) - (A.13) moˇze se uzeti izjavna
funkcija koja ne zavisi o x.
Imamo slijede´ca pravila:
∀x∀yΦ(x, y) ⇔ ∀y∀xΦ(x, y), (A.14)
∃x∃yΦ(x, y) ⇔ ∃y∃xΦ(x, y). (A.15)
Iz tog razloga umjesto ∀x∀y piˇsemo skra´ceno ∀x, y, a umjesto ∃x∃y piˇsemo
∃x, y. Vrijedi :
(∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇔ ∀x∀y(Φ(x) ∨ Ψ(y)), (A.16)
(∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)) ⇔ ∃x∃y(Φ(x) ∧ Ψ(y)). (A.17)
Za sluˇcaj kombinacije kvantifikatora egzistencije i univerzalnog kvantifi-
katora imamo dijagram kao na slici (A.1), gdje je Φ(x, y) izjavna funkcija.
∀x, yΦ(x, y)
∃x∀yΦ(x, y)
∀xΦ(x, y)
∃y∀xΦ(x, y)
∀y∃xΦ(x, y)
∃xΦ(x, y)
∀x∃yΦ(x, y)
∃x, yΦ(x, y)
Slika A.1: Dijagram implikacija za kvantifikatore
Dodatak B
Elementarna teorija skupova
U ovom dodatku cilj je definirati osnovne operacije sa skupovima i ispitati
njihova svojstva. Uvodimo i jednostavnu aksiomatiku dostatnu za izgradnju
tzv. Boole-ove algebre skupova.
B.1 Skupovi i operacije sa skupovima
U ovoj toˇcki uvodimo najjednostavniju aksiomatiku koja nam omogu´cava
zasnivanje Boole-ove algebre skupova, tj. strukture u kojoj su definirane sa-
mo binarne i unarne operacije sa skupovima. Osnovni ili primitivni pojmovi
su skup i element skupa.
AKSIOMI ELEMENTARNE TEORIJE SKUPOVA
(O) Aksiom obuhvatnosti:
Ako su A i B skupovi sastavljeni od jednih te istih elemenata onda se
oni podudaraju, tj. A = B onda i samo onda ako vrijedi
∀x((x ∈ A) ⇔(x ∈ B)).
(A) Aksiom unije:
Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi svi elementi
skupa A i svi elementi skupa B i koji ne sadrˇzi druge elemente, tj.
∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)))).
(B) Aksiom razlike:
189
190 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi oni i samo
oni elementi skupa A koji nisu elementi skupa B, tj.
∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B)))).
(C) Aksiom egzistencije (postojanja):
Postoji barem jedan skup.
Teorem B.1. Skupovi ˇcije postojanje slijedi iz (A) i (B) su jedinstveni.
Dokaz: Pretpostavimo da postoje dva skupa C
1
i C
2
koji zadovoljavaju
uvjete aksioma (A). Tada vrijedi
∀x
((x ∈ C
1
) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B))
((x ∈ C
2
) ⇔((x ∈ A) ∨ (x ∈ B))
_
⇒((x ∈ C
1
) ⇔(x ∈ C
2
)).
Odatle po aksiomu (O) slijedi C
1
= C
2
.
Analogno pretpostavimo da postoje dva skupa D
1
i D
2
koji zadovoljavaju
uvjete aksioma (B). Tada vrijedi
∀x
((x ∈ D
1
) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B))
((x ∈ D
2
) ⇔((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B))
_
⇒((x ∈ D
1
) ⇔(x ∈ D
2
)).
Odatle po aksiomu (O) slijedi D
1
= D
2
. Q.E.D.
Napomena B.1. Kao posljedicu Teorema B.1. imamo mogu´cnost uvodenja
jedinstvenih oznaka za uniju A∪ B i za razliku A−B.
Pomo´cu unije i razlike moˇzemo definirati dvije nove operacije sa skupo-
vima.
Definicija B.1. Presjek skupova A i B je skup
A∩ B = A−(A−B).
Napomena B.2. Iz definicije razlike slijedi
x ∈ A∩ B ⇔(x ∈ A) ∧(x ∈ A−B) ⇔(x ∈ A) ∧ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇔
⇔((x ∈ A) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔(x ∈ A) ∧ (x ∈ B).
Dakle
x ∈ A∩ B ⇔(x ∈ A) ∧ (x ∈ B). (B.1)
B.2. INKLUZIJA I PRAZAN SKUP 191
B.2 Inkluzija i prazan skup
Definicija B.2. Za skupA kaˇzemo da je podskup skupa B ako
∀x((x ∈ A) ⇒(x ∈ B)). (B.2)
Tada piˇsemo A ⊆ B ili B ⊇ A.
Ako je A ⊆ B i A ,= B, skup A zovemo pravim podskupom skupa B.
Oˇcigledno vrijedi (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒A = B.
Navedimo i dokaˇzimo najvaˇznija svojstva inkluzije.
Tranzitivnost inkluzije
(A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒(A ⊆ C), (B.3)
slijedi iz (B.2) i tranzitivnosti implikacije.
Unija skupova sadrˇzi svaki pojedini skup, a presjek je sadrˇzan u svakom
pojedinom skupu, tj.
A ⊆ A∪ B , B ⊆ A∪ B, (B.4)
A∩ B ⊆ A , A∩ B ⊆ B. (B.5)
Inkluzije (B.4) slijede iz tautologije p ⇒ p ∨ q, a inkluzije (B.5) slijede iz
p ∧ q ⇒p.
Razlika dva skupa je sadrˇzana u skupu kojeg umanjujemo : A−B ⊆ A.
Propozicija B.1. Relaciju inkluzije moˇzemo definirati pomo´cu jednakosti i
jedne od operacija ∪ ili ∩.
A ⊆ B ⇔(A∪ B = B) ⇔(A∩ B = A). (B.6)
Dokaz: Ako je A ⊆ B onda vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). Pomo´cu
tautologije (p ⇒q) ⇒((p ∨ q) ⇒q) slijedi
((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒(x ∈ B).
ˇsto dokazuje A∪B ⊆ B. Zbog (B.4) slijedi prva ekvivalencija u (B.6). Ana-
logno, koriste´ci tautologiju (p ⇒ q) ⇒ (p ⇒ (p ∧ q)) imamo A ⊆ A ∩ B,
odatle zbog (B.5) imamo drugu ekvivalenciju u (B.6). Q.E.D.
Po aksiomu (B) postoji barem jedan skup A. Tada postoji i skup A−A.
Zbog (x ∈ A − A) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ A) ⇔ 0 slijedi da taj skup ne
sadrˇzi niti jedan element. Kada bi postojala dva skupa Z
1
i Z
2
s prethodnim
svojstvom, izjava ∀x(x ∈ Z
1
⇔ x ∈ Z
2
) bi bila istinita jer su obje strane
192 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
laˇzne. Odatle po aksiomu (O) slijedi Z
1
= Z
2
. Zbog jedinstvenosti skupa s
prethodnim svojstvom koristimo oznaku ∅ za taj skup. Dakle, ∀x(x ,∈ ∅), tj.
(x ∈ ∅) ⇔0.
Budu´ci je implikacija s laˇznom premisom uvijek istinita to vrijedi ∀x(x ∈
∅ ⇒x ∈ A) iz ˇcega zakljuˇcujemo
∀A(∅ ⊆ A).
Iz x ∈ (A ∪ ∅) ⇔(x ∈ A) ∨ (x ∈ ∅) ⇒(x ∈ A) ∨ 0 ⇒(x ∈ A) zakljuˇcujemo
A∪∅ ⊆ A, ˇsto zajedno s (B.4) daje A∪∅ = A. Analogno dobijemo A∩∅ = ∅.
Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedniˇckih elemenata, tj.
A∩ B = ∅.
B.3 Zakoni unije, presjeka i oduzimanja
Slijede´ce zakonitosti za operacije sa skupovima prvi je istraˇzio John Boole
(1813-1864).
Zakon komutativnosti :
A∪ B = B ∪ A , A∩ B = B ∩ A. (B.7)
Ovi zakoni slijede iz zakona komutativnosti za disjunkciju i konjunkciju u
algebri sudova.
Zakon asocijativnosti:
(A∪ (B ∪ C)) = ((A∪ B) ∪ C) , (A∩ (B ∩ C)) = ((A∩ B) ∩ C). (B.8)
Dokaz slijedi iz zakona asocijativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri
sudova.
Zakoni distributivnosti:
(A∪(B∩C)) = (A∪B)∩(A∪C) , (A∩(B∪C)) = (A∩B)∪(A∩C). (B.9)
Dokaz slijedi iz zakona distribucije disjunkcije prema konjunkciji i obratno.
Napomena B.3. Za konaˇcan broj skupova A
i
(i = 1, . . . , n) i B
j
(j = 1, . . . , m)
imamo
(
n
_
i=1
A
i
) ∩ (
m
_
j=1
B
j
) =
n
_
i=1
m
_
j=1
(A
i
∩ B
j
).
(
n

i=1
A
i
) ∪ (
m

j=1
B
j
) =
n

i=1
m

j=1
(A
i
∪ B
j
).
B.3. ZAKONI UNIJE, PRESJEKA I ODUZIMANJA 193
Zakoni idempotencije:
A∪ A = A , A ∩ A = A. (B.10)
Jednakosti u (B.10) slijede iz zakona idempotencije za sudove.
Oduzimanje skupova nije obratna operacija uniji ˇsto se vidi iz
A ∪ (B −A) = A ∪ B. (B.11)
Nadalje vrijedi
A−B = A−(A∩ B), (B.12)
ˇsto slijedi iz:
x ∈ (A−(A∩B)) ⇔(x ∈ A)∧(x ,∈ A∩B)) ⇔(x ∈ A)∧((x ,∈ A)∨(x ,∈ B)) ⇔
((x ∈ A) ∧ (x ,∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ,∈ B)) ⇔
⇔(x ∈ A) ∧ (x ,∈ B) ⇔x ∈ (A−B).
Zakon distributivnosti mnoˇzenja prema oduzimanju oblika
A∩ (B −C) = (A∩ B) −C, (B.13)
ˇsto slijedi iz
x ∈ A∩(B−C) ⇔(x ∈ A) ∧x ∈ (B−C) ⇔(x ∈ A) ∧(x ∈ B) ∧(x ,∈ C) ⇔
⇔x ∈ (A∩ B) ∧ (x ,∈ C) ⇔x ∈ ((A∩ B) −C).
Zakoni de Morgana za oduzimanje glase:
A−(B ∩ C) = (A−B) ∪ (A−C), (B.14)
A−(B ∪ C) = (A−B) ∩ (A−C).
Takoder vrijede jednakosti :
(A ∪ B) −C = (A−C) ∪ (B −C), (B.15)
A −(B ∪ C) = (A−B) −C. (B.16)
Vezu izmedu relacije inkluzije i operacija unije, presjeka i razlike daju
jednakosti:
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A∪ C) ⊆ (B ∪ D)), (B.17)
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A∩ C) ⊆ (B ∩ D)), (B.18)
(A ⊆ B) ∧ (C ⊆ D) ⇒ ((A−D) ⊆ (B −C)), (B.19)
(C ⊆ D) ⇒ ((A−D) ⊆ (A−C)). (B.20)
194 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
B.4 Univerzalni skup i komplement
Za neki skup A moˇzemo promatrati sve objekte koji nisu ˇclanovi tog skupa,
tj. ¦x[x ,∈ A¦. Takav objekt op´cenito nije skup, suviˇse je opseˇzan. U kon-
kretnim situacijama prouˇcavamo samo one skupove koji su podskupovi nekog
konkretnog skupa ˇciji ˇclanovi su objekati koji nas interesiraju (atomi). Takav
skup zovemo univerzalni skup i oznaˇcavamo s U. U tom sluˇcaju oˇcigledno
vrijedi: ∀A
A ⊆ U , A∩ U = A , A∪ U = U. (B.21)
Skup U − A = A
C
= −A zovemo komplement skupa A (u odnosu na
skup U).
Za skupove u idu´cim rezultatima ove toˇcke pretpostavljamo da su pod-
skupovi univerzalnog skupa U. Vrijede slijede´ce osnovne jednakosti.
Propozicija B.2. Neka su A i B skupovi. Tada je
A∩ −A = ∅ , A∪ −A = U, (B.22)
−(−A) = A, (B.23)
−(A∩ B) = −A ∪ −B , −(A∪ B) = −A∩ −B. (B.24)
Jednakost (B.23) je pravilo dvostrukog komplementa, a (B.24) su de Mor-
ganovi zakoni za komplement.
Iz aksioma (B) je oˇcigledno
A−B = A ∩ (U −B) = A∩ −B = −(−A ∪ B)
Propozicija B.3. Neka su A i B skupovi. Vrijede slijede´ce ekvivalencije:
A ⊆ B ⇔(A ∩ −B = ∅), (B.25)
A ⊆ B ⇔−B ⊆ −A (B.26)
Dokaz: Za dokaz relacije (B.25) koristimo monotonost inkluzije na presjek
A ⊆ B ⇒A∩ −B ⊆ B ∩ −B = ∅ ⇒A ∩ −B = ∅.
Obratno, ako je A∩ −B = ∅ onda
A = A∩ U = A ∩ (B ∪ −B) = (A∩ B) ∪ (A ∩ −B) = A∩ B ⊆ B.
Relacija (B.26) slijedi iz logiˇckog zakona o kontrapoziciji. Q.E.D.
Napominjemo da su formule koje se dobivaju u Booleovoj algebri podsku-
pova ekvivalentne odgovaraju´cim izjavama algebre sudova. Naime, samo je
potrebno shvatiti skupove kao izjave, a simbole ∩, ∪, =, ⊆, −, ∅, U zamijeniti
simbolima ∧, ∨, ⇔, ⇒, , 0, 1.
B.5. KARTEZIJEV PRODUKT 195
B.5 Kartezijev produkt
Definicija B.3. (Kolmogorov
1
) Za bilo koja dva a i b definiramo skup
(a, b) = ¦¦a¦, ¦a, b¦¦ (B.27)
koji nazivamo uredeni par elemenata a i b.
Teorem B.2. Da bi vrijedilo (a, b) = (c, d) nuˇzno je i dovoljno da bude
istinita izjava (a = c) ∧ (b = d).
Dokaz: Neka je (a, b) = (c, d). Tada po (B.27) i aksiomu (O) imamo dva
mogu´ca sluˇcaja:
(i) ¦a¦ = ¦c¦ i ¦a, b¦ = ¦c, d¦,
(ii) ¦a¦ = ¦c, d¦ i ¦a, b¦ = ¦c¦.
U sluˇcaju (i) oˇcito vrijedi (a = c) ∧(b = d). U sluˇcaju (i) imamo a = c = d i
a = b = c. Q.E.D.
Jednostavna posljedica teorema B.2. je (a, b) = (b, a) ⇔a = b.
Definicija B.4. Za bilo koje skupove X i Y oznaˇcimo
X Y = ¦(x, y)[(x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )¦. (B.28)
Taj skup zovemo Dekartov ili Kartezijev produkt skupova X i Y .
Jasno je da za svaki skup X vrijedi X ∅ = ∅ i ∅ X = ∅. Navodimo
neka jednostavna svojstva Dekartovog produkta.
Propozicija B.4. Neka su A, B i C skupovi. Vrijedi
(A ∪ B) C = (AC) ∪ (B C), (B.29)
C (A∪ B) = (C A) ∪ (C B), (B.30)
(A ∩ B) C = (AC) ∩ (B C), (B.31)
C (A∩ B) = (C A) ∩ (C B), (B.32)
(A−B) C = (AC) −(B C), (B.33)
C (A−B) = (C A) −(C B). (B.34)
Nadalje, neka su A, B, C i D skupovi. Tada je
C D −AB = ((C −A) D) ∪ (C (D −B)). (B.35)
Dekartov produkt je monoton na ⊆, tj. za C ,= ∅ vrijedi
A ⊆ B ⇔(AC) ⊆ (B C) ⇔(C A) ⊆ (C B). (B.36)
1
Andrej Nikolaeviˇc Kolmogorov (Tambov, 25. travanj 1903. – Moskva, 20. listopad
1987.) ruski matematiˇcar
196 DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA
Dokaz: Za (B.29) imamo
(x, y) ∈ (A∪B)C ⇔(x ∈ A∪B)∧y ∈ C ⇔((x ∈ A)∨(x ∈ B))∧(y ∈ C) ⇔
((x ∈ A)) ∧ (y ∈ C)) ∨ ((x ∈ B) ∧ (y ∈ C)) ⇔
((x, y) ∈ (AC)) ∨ ((x, y) ∈ (B C)) ⇔(x, y) ∈ (A C) ∪ (B C).
Jednakosti (B.30), (B.31), (B.32), (B.33) i (B.34) dokazuju se analogno.
Dokaˇzimo (B.35).
(x, y) ∈ C D −AB ⇔((x, y) ∈ C D) ∧ ((x, y) ,∈ AB) ⇔
((x ∈ C) ∧ (y ∈ D)) ∧ ((x ,∈ A) ∨ (y ,∈ B)) ⇔
((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (x ,∈ A)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (y ,∈ B)) ⇔
(x ∈ (C −A) ∧ (y ∈ D)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ (D −B))) ⇔
((x, y) ∈ ((C −A) D)) ∨ ((x, y) ∈ (C (D −B))) ⇔
(x, y) ∈ ((C −A) D) ∪ (C (D −B)).
Posljednja tvrdnja slijedi iz
A ⊂ B ⇔A−B = ∅ ⇔∅ = (A−B)C = AC−BC ⇔AC ⊆ BC.
Q.E.D.
B.6 Relacije i funkcije
Definicija B.5. Podskup R kartezijevog produkta XY nazivamo relacija.
Da su dva elementa a ∈ X i b ∈ Y u relaciji R piˇsemo
< a, b >∈ R ili aRb.
Skup T(R) ⊆ X zovemo domena relacije. Kodomena relacije je /(R) = Y .
Prazan skup ∅ je relacija.
Ponekad se ˇcinjenica da < x, y >,∈ R piˇse x , Ry.
Medu najvaˇznijim relacijama je relacija ekvivalencije. Ona se javlja kod
nastojanja da elemente skupa identificiramo na osnovi nekog njima zajed-
niˇckog svojstva. Na taj naˇcin se skup raspada na podskupove elemenata
koji su identiˇcni u pogledu tog svojstva. Poˇsto usporedujemo elemente istog
skupa A jasno je da za relaciju ekvivalencije R vrijedi R ⊆ AA.
B.6. RELACIJE I FUNKCIJE 197
Definicija B.6. Relacija R ⊆ AA je relacija ekvivalencije ako vrijedi:
(i) R je refleksivna na A:
∀x(< x, x >∈ R).
(ii) R je simetriˇcna:
∀x, y((< x, y >∈ R) ⇒(< y, x >∈ R)).
(iii) R je tranzitivna:
∀x, y, z((< x, y >∈ R) ∧ (< y, z >∈ R)) ⇒(< x, z >∈ R).
Takoder, medu najvaˇznije relacije ubrajamo relacije uredaja ili poretka.
Definicija B.7. Relacija R se naziva relacijom poretka ili uredaja ako
vrijedi
(1) ∀x(xRx) refleksivnost,
(2) ∀x, y, z((xRy) ∧ (yRz) ⇒(xRz)) tranzitivnost ,
(3) ∀x, y((xRy) ∧ (yRx) ⇒(x = y)) antisimetriˇcnost .
Relacija s gornjim svojstvima joˇs se naziva parcijalni uredaj .
Uredaj R je linearan ili jednostavan ako vrijedi
∀x, y(x ,= y ⇒(xRy ∨ yRx)).
Standardna oznaka za relaciju uredaja je ≤ ili _.
Ako relacija nije antisimetriˇcna onda se zove poluuredaj.
Pojam funkcije svakako je jedan od najvaˇznijih pojmova u matematici.
Intuitivno, pod tim pojmom podrazumjevamo jednoznaˇcno pridruˇzivanje ele-
menata jednog skupa elementima drugog skupa. Funkcija je specijalni sluˇcaj
medu relacijama.
Definicija B.8. Relacija F je funkcija ako vrijedi
∀x, y, z(((< x, y >∈ F) ∧ (< x, z >∈ F)) ⇒(y = z)).
Zbog jedinstvenosti, umjesto oznake < x, y >∈ F ili xFy piˇsemo y = F(x).
Indeks
A
aksiom
– Arhimedov, 7, 32
– Peanovi, 2
– potpunosti, 32
antisimetriˇcnost
aproksimacija, 7, 85
– funkcije, 87, 113
– nultoˇcke, 116
– povrˇsine, 120
apsorpcija
– logiˇcka, 184
asocijativnost
– disjunkcije, 184
– konjunkcije, 184
– presjeka, 190
– unije, 190
B
binarna operacija
– zbrajanje, 3
brojevi
– cijeli, 4
– decimalni, 7
– racionalni, 4
brojevni pravac, 7
brzina, 85
– prosjeˇcna, 85
D
de Morganovi zakoni
– logiˇcki, 184
– za skupove, 191
derivacija, 86
disjunkcija, 183
distributivnost
– kvantifikatora, 185
– logiˇcka, 184
– presjeka na uniju, 190
– unije na presjek, 190
E
ekvipotentni skupovi, 36
ekvivalencija, 183
Eulerova formula, 57
F
funkcija, 9, 195
– apsolutna vrijednost, 12
– arcus, 27
– area, 23
– bijekcija, 18
– derivabilna, 86
– diferencijabilna, 86
– domena, 9
– eksponencijalna, 20, 35, 50
– – na C, 56
– gama, 150
– graf, 9
– hiperbolne, 22
– injekcija, 17
– inverzna, 17
– izjavna, 185
– – viˇse argumenata, 186
– kodomena, 9
– korijen, 20
– kvadratna, 14
– linearna, 11
198
INDEKS 199
– logaritamska, 21
– monotona, 10
– – po dijelovima, 128
– neprekidna, 68
– – uniformno, 129
– op´ca potencija, 22
– padaju´ca, 10
– polinom, 15
– prekidna, 69
– primitivna, 132
– racionalna, 16
– rastu´ca, 10
– razlomljena linearna, 15
– restrikcija, 9
– surjekcija, 18
– trigonometrijske, 24
G
gomiliˇste niza, 52
graniˇcnu vrijednost, 43
greˇska
– apsolutna, 13
– relativna, 13
grupa
– komutativna, 4
I
idempotentnost
– logiˇcka, 184
– skupovna, 191
implikacija, 183
infimum, 34
integral
– donji, 121
– gornji, 121
– neodredeni, 135
– nepravi, 146
– Riemannov, 122
interpolacija
– ˇcvorovi, 113
– polinomom, 113
K
Kartezijev produkt, 8, 193
Kartezijeva ravnina, 8
kompozicija funkcija, 16
komutativnost
– disjunkcije, 184
– konjunkcije, 184
konjunkcija, 183
kontrapozicija, 184
konvergencija
– niza, 42
– – uniformna, 176
– reda, 153
– – apsolutna, 159
– – uniformna, 177
koordinatni sustav, 8
kvantifikator
– egzistencije, 185
– univerzalni, 185
kvocijent diferencija, 86
L
limes
– inferior, 53
– superior, 53
limes funkcije, 61
– Cauchyjeva definicija, 62
– jednostrani, 65
– u R, 64
limes niza, 42
– funkcija, 50
– u C, 57
– u R, 43
– u R, 42
M
majoranta, 31
maksimum, 32
matematiˇcka indukcija, 2
metoda tangenti, 117
minimum, 34
200 INDEKS
mjera, 119
N
nepravi integral
– kriterij konvergencije, 148
neprekidnost funkcije, 68
– jednostrana, 81
niz, 41
– Cauchyjev, 54
– fundamentalan, 54
– funkcija, 50
– konvergentan, 42
– padaju´ci, 41
– podniz, 42
– rastu´ci, 41
O
obuhvatnost, 187
operator negacije, 183
P
podniz, 42
polinom, 15
– interpolacijski, 113
– Lagrangeov, 113
– Taylorov, 102
polje, 5
– kompleksnih brojeva, 55
– realnih brojeva, 29
– uredeno, 31
poluuredaj, 195
R
radijan, 24
red, 151
– binomni, 170
– Fourierov, 174
– funkcija, 165
– geometrijski, 152
– harmonijski, 154
– konvergentan, 153
– kriterij konvergencije
– – Cauchyjev, 160
– – D’Alambertov, 160
– – integralni, 162
– – Leibnitzov, 159
– parcijalna suma, 151
– potencija, 165
– – radijus konvergencije, 165
– produkt redova, 164
– Taylorov, 169
– trigonometrijski, 174
refleksivnost, 195
relacija, 194
– domena, 194
– ekvivalencije, 195
– kodomena, 194
– poretka, 195
– uredaja, 195
S
sekanta, 86
skup
– gust, 33
– gust u sebi, 6
– komplement, 192
– neprebrojiv, 39
– otvoren, 83
– podskup, 189
– prebrojiv, 37
– presjek, 188
– univerzalni, 192
– zatvoren, 83
sljedbenik, 2
suma
– Darbouxova, 121
– integralna, 121
– reda, 153
– – parcijalna, 151
– – u smislu C´esara, 180
supremum, 32
T
INDEKS 201
tangenta, 86
– koeficijent smjera, 86
tautologija, 183
tranzitivnost, 195
– implikacije, 184
U
uredaj, 3
– jednostavan, 195
– linearan, 5, 195
– parcijalni, 5, 195
uredeni par, 193

Uvod
Matematiˇka analiza I. & II. su standardni jednosemestralni kolegiji koji se c c predaju na prvoj godini studija matematike na PMF-Matematiˇkom odjelu Sveuˇiliˇta u Zagrebu. Gradivo tih kolegija izlaˇe se sa satnicom od tri sata c s z predavanja i tri ili ˇetiri sata vjeˇbi tjedno u prvom i drugom semestru studija. c z Program kolegija obuhva´a osnovna znanja o funkcijama realne varijable, od c definicija osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije, neprekidnosti funkcije, do diferencijalnog i integralnog raˇuna. c Izlaganje gradiva podijeljeno je na ˇest poglavlja, od kojih se prva tri pos glavlja izlaˇu u prvom semestru, a posljednja tri u drugom semestru studija. z Ukljuˇena su i dva dodatka koja omogu´uju snalaˇenje u jeziku matematiˇke c c z c logike i jeziku skupova koji se koriste u izlaganju. U prvom poglavlju obraduju se osnovni pojmovi o skupovima i funkcijama, na naˇin da se paˇnja posveˇuje konkretnim skupovima prirodnih, cijelih, c z c racionalnih i realnih brojeva. Prvo se intuitivno i heuristiˇki opisuju svojc stva tih skupova, da bi u nastavku dali aksiomatiku skupa realnih brojeva. Pojam funkcije se uvodi kroz ponavljanje poznatih pojmova iz srednje ˇkole, s a zatim se kroz uvodenje operacije kompozicije i pojma inverzne funkcije, formalno definiraju arcus i area funkcije. Kod definiranja pojmova infimuma i supremuma skupa, upoznajemo studente s strogim matematiˇkim naˇinom c c formuliranja tih pojmova pomo´u logiˇkih veznika i kvantifikatora. Takoder c c se upoznaju s naˇinom kako razlikovati veliˇinu beskonaˇnih skupova kroz c c c pojam prebrojivog i neprebrojivog skupa. Drugo poglavlje je posve´eno nizovima realnih brojeva i njihovoj konverc genciji. Naroˇito se inzistira na pojmu konvergencije niza, jer to je prvi ozc biljni susret s pojmom koji zahtijeva shva´anje beskonaˇnog matematiˇkog c c c procesa. Posebno se inzistira na razumijevanju Cauchyjeve definicije limesa niza. Na kraju se uvodi skup kompleksnih brojeva i konvergencija nizova u njemu, te odnos s konvergencijom komponentnih realnih nizova. U tre´em poglavlju obraduje se limes funkcije i neprekidnost funkcije, s c tim da se ti pojmovi uvode pomo´u nizova, ali se dokazuju i koriste Cauc chyjeve varijante tih pojmova. Pokazuje se veza neprekidnosti i monotonosti iii

iv funkcije, te se dokazuje neprekidnost svih elementarnih funkcija. Drugi semestar poˇinje s ˇetvrtim poglavljem o diferencijalnom raˇunu i c c c teorijski i praktiˇki relevantnim pojmovima u vezi s derivacijom. Posebno, c dokazuju se teoremi srednje vrijednosti i primjenjuju na probleme istraˇivanja z toka funkcije. Takoder pokazujemo neke primjene u numeriˇkoj matematici. c Pojam integrabilnosti u Riemannovom smislu uvodi se u petom poglavlju. Tu dokazujemo integrabilnost elementarnih funkcija pomo´u njihove c neprekidnosti ili monotonosti po dijelovima. Takoder se definira primitivna funkcija i daju se osnovne tehnike integralnog raˇuna. Obraduju se primjene c na nalaˇenje povrˇina likova i volumena tijela, kao i zakrivljenost ravninskih z s krivulja. Posljednje ˇesto poglavlje je posve´eno redovima brojeva i redovima funks c cija. Prouˇava se apsolutna konvergencija redova i dokazuju se dovoljni uvjeti c za konvergenciju redova. Od redova funkcija poseban naglasak je na redovima potencija. Specijalno se promatraju Taylorovi redovi osnovnih funkcija. Takoder se ukratko obraduju i osnovne ˇinjenice o Fourierovim redovima c periodiˇkih funkcija. c Dodaci A i B su uvrˇteni zato da studentima budu na raspolaganju oss novna znanja iz matematiˇke logike i elementarne teorije skupova potrebna c za svladavanje ovog kolegija.

OBAVEZNA LITERATURA: 1. S. Kurepa, Matematiˇka analiza 1: Diferenciranje i integriranje, Tehc niˇka knjiga, Zagreb, 1984. c 2. S. Kurepa, Matematiˇka analiza 2: Funkcije jedne varijable, Tehniˇka c c knjiga, Zagreb, 1984. DOPUNSKA LITERATURA: 1. M. H. Protter, C. B. Morrey, A First Course in Real Analysis, Springer Verlag, 1991.

Boris Guljaˇ s

Sadrˇaj z
Uvod 1 Skupovi i funkcije 1.1 Skupovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Skupovi N, Z, Q . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 Prikaz skupova Q i R na pravcu . . . . . . . 1.1.3 Decimalni brojevi, aproksimacija . . . . . . 1.1.4 Kartezijeva ravnina, koordinatni sustav . . . 1.2 Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´u grafa . c 1.2.2 Linearne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost . . . . . . 1.2.4 Kvadratna funkcija . . . . . . . . . . . . . . 1.2.5 Razlomljene linearne funkcije . . . . . . . . 1.2.6 Polinomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.7 Racionalne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 1.2.8 Kompozicija funkcija, inverzna funkcija . . . 1.2.9 Korijeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.10 Eksponencijalna funkcija na Q, logaritamska op´a potencija . . . . . . . . . . . . . . . . . c 1.2.11 Hiperbolne i area funkcije . . . . . . . . . . 1.2.12 Trigonometrijske i arkus funkcije . . . . . . 1.3 Aksiomi polja R, supremum i infimum, potpunost . 1.3.1 Aksiomi polja R . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.2 Supremum i infimum skupa, potpunost . . . 1.3.3 Eksponencijalna funkcija na R (I.) . . . . . 1.4 Ekvipotentni skupovi, prebrojivost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . funkcija, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii 1 1 2 6 7 8 8 10 11 12 14 15 15 16 16 20 20 22 24 28 29 31 35 36

41 2 Nizovi 2.1 Niz i podniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2 Limes niza u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 v

. . .1. infleksija . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . .2 Eksponencijalna funkcija na C . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Diferencijabilnost i operacije .3 Eksponencijalna funkcija . . . . . . . .3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija . . . . . . . . . . .2 Konveksne funkcije. . . . .4 Jednostrana neprekidnost funkcije . . .6. . . 4.3 Derivacije elementarnih funkcija . . . 3. . . limes niza u C . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . .5 Cauchyjev niz . .4 Teoremi srednje vrijednosti . . 4. . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Neprekidnost i monotonost . 45 47 50 51 54 55 55 56 57 61 61 64 65 67 71 72 73 74 76 78 81 83 85 85 90 93 93 93 94 95 96 99 102 103 105 109 111 112 114 3 Limes i neprekidnost funkcije 3. . . . . .2 Trigonometrijske i arcus funkcije . . . . . . . . . . .1 Neprekidnost i operacije s funkcijama . . . . . . . . . . . . . . .3.3. 3. . .3 Okomite i kose asimptote na graf funkcije .2. . . . . . 2. . .6 Taylorov teorem . . .2 Eksponencijalne funkcije na R (II. . . .1 Potencije i korijeni . .3. . .8 Primjene derivacije . . . . . . . .3 Operacije s konvergentnim nizovima . . .4 Limes superior i limes inferior .2. . . . . .vi 2. . . . . . 3. . . . . . . . . 3. .1 Motivacija . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . 4. . . . . 3. . . . c 3. . . . . .4 L’Hospitalovo pravilo . . .1 Limes funkcije . . . 2. . . . . . 4. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Nizovi u C. 3. . . 4. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .4 Hiperbolne i area funkcije . . .6. . . . . .2. . . . . . . . . . . . .1 Neprekidnost korijena. . . . . . . . . .6. . . .6. . . . . . . . . . 4. . . . . . . .3. . . . . .6. . . . 4. .1 Odredivanje ekstrema pomo´u derivacija viˇeg reda c s 4. . . . . . .2 Neprekidnost funkcije u toˇki . . . . . . . . . . . . . . logaritamske. . . . ˇ SADRZAJ . . . . . . . . . . . . . 3. . . 4. .1 Polje kompleksnih brojeva C . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . 4. . . . . .7 Svojstva konveksnih funkcija . . . . . . . .) 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R . .5 Monotonost i derivacija funkcije . . .2 Jednostrani limes u R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nizovi u C .4 Neprekidnost funkcije na segmentu . . . . . . . . . . .3. . 3. . . . . . . . . . . . . . . .1 Limes u R . . . 2. . . . . . . . . . area i arcus funkcija 3. 4. .6 Polje C. . . . . . . .1 Primjeri konvergentnih nizova . . . . . . . . . . . . 4 Derivacija 4. . . .6. . . . . . . . . . . .2. . . . 4. . . . . . . 2. .5 Otvoreni skupovi u R . . . . . .

121 . . . .5 Primitivna funkcija . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1 Skupovi i operacije sa skupovima . 5.6.1 4. . . . . . . . . . . . . . . 161 . . . . . 144 . . B. . . . . . 153 . . .1 Volumen rotacionog tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Fourierovi redovi . . .3 Zakoni unije. . . . . . . 147 . . . . . . . . . 186 B Elementarna teorija skupova B. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Definicija konvergencije reda . . . . . . . . . . 150 153 . . . . . . . . . 144 . . . . . . . . . . . .8. . 6. . . . . . . . . . . 5. .6 Metode integriranja . . . . . . . . . . . . . s 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . 189 . s 5. . 5. . 145 . . . . . . . A Algebra izjava 185 A. . .1 Definicija reda . .7. . . . 6. 175 . .2 Inkluzija i prazan skup . .6. 155 .4 Univerzalni skup i komplement . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . 136 . . .7 Primjene .8 Nepravi integral . . . . .1 Direktna integracija .4 Uvjeti za konvergenciju reda . . . . . . 5. . . . .2 Integracija racionalnih funkcija . . 122 . . . . . . . .1 Izjave i veznici . . . 191 . . . . . . . . .4 Zakrivljenost ravninske krivulje . . . . . 178 . . . . . . . . . 194 . . . . 5.7.2 Duljina ravninske krivulje . . . . . . . . . . . . . . . . 192 . . . . . . . . 185 A.3 Usporedivanje redova. . .ˇ SADRZAJ 4. . . apsolutna konvergencija 6. . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 . . . . . . . . 5. . . . . . . . 114 Newtonova metoda . . . . . .2 Izjavne funkcije i kvantifikatori . . . . . . . . . . . 121 .5 Produkt redova .4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija 5.2 Integral .1 Problem povrˇine i rada sile . 5. . . e . . . . . . . . 158 . . . . . . 5. . . . . . 171 . . . . . . . . . .8.3 Osnovna svojstva . . . 189 . 130 . . . . . . . . . 146 . . 6. . . 144 . . . . . . . . . . . . presjeka i oduzimanja B. . 134 . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . 127 . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . 182 5 Riemannov integral 5.6 Redovi potencija . . . 6. . . . . . . . . . .7 Taylorovi redovi . . 136 . . . . . . . . . . . . 5. . . . . .10 Sumiranje redova u smislu C´sara . .8. . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . .2 vii Lagrangeov interpolacijski polinom . . . . .1 Kriterij konvergencije nepravog integrala 6 Redovi 6. . . . . . . 166 . .9 Uniformna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . .3 Povrˇina rotacione plohe . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .5 Kartezijev produkt . . . . . . . . . . . . . . . . .viii ˇ SADRZAJ B. . . . . . .6 Relacije i funkcije . . . . 196 Index 197 . . . . . . . . . . . . . 195 B. . . . .

c Skup koji nema niti jednog ˇlana zovemo prazan skup i oznaˇavamo s ∅. z c c c 3. Intuitivno. c Znak ⇒ je logiˇki veznik koji zovemo implikacija.Poglavlje 1 Skupovi i funkcije 1. ”postoji element a c koji je u skupu A”. t element od c c c c A povlaˇi (slijedi) t element od B”. ”onda i samo onda” c i sliˇno. kvanc c c tifikator egzistencije ili postojanja. i on opisuje opseg izjave koja iza njega slijedi. Npr. Na primjer. Taj skup moˇemo oznaˇiti c z c nabrajaju´i ˇlanove unutar vitiˇastih zagrada: {2. Drug logiˇki kvantifikator je ∃. A = ∅. Posljednja izjava je napisana pomo´u logiˇkih znakova i glasi: ”za svaki t. To je skup od ˇetiri elementa: 2. ∨ (disjunkcija)je veznik ”ili”. ∀t. tj. c c Kaˇemo da je skup A podskup skupa B i piˇemo A ⊆ B. tj. Pored navedenih kvantifikatora koristimo joˇ slijede´e veznike ili logiˇke operacije: s c c c ∧. postoji skup ˇiji ˇlanovi su svi primitivni brojevi manji od c c 10. 5 i 7.1 Skupovi Pojmovi skup i element ili ˇlan skupa predstavljaju osnovne ili primitivne c pojmove koji se ne definiraju. a da a nije element skupa A koristimo oznaku a ∈ A. Moˇemo provjeriti da skup B ima toˇno ista ˇetiri ˇlana 2. pojam skupa predstavlja cjelinu koju ˇine elementi ili ˇlanovi tog skupa. ako je svaki elez s ment t ∈ A ujedno i element skupa B. 5 i 7. a ⇔ (ekvivalencija) ˇitamo ”ako i samo ako”. povlaˇi. & (konjunkcija) koji odgovara jeziˇnom vezniku ”i”.onda”. Iz tog razloga skupovi A i B su identiˇni. ako . kazuje da skup A ima barem jedan ˇlan. 5. 7}. tj. On povezuje dvije izjave i ˇitamo ga ”slijedi. Nazovimo ga s A. Znak ∀ (za svaki) je logiˇki kvantifikator (univerzalni kvantifikator). Za pisanje ˇinjenice da je a element c c c skupa A koristimo oznaku a ∈ A. c 1 . 3. izjava ∃a(a ∈ A). Navedeni veznici odgovaraju pojedinim operacijama sa skupovima. c c c Neka je B skup svih rjeˇenja polinomijalne jednadˇbe x4 − 17x3 + 101x2 − s z 247x + 210 = 0. A = B. (t ∈ A) ⇒ (t ∈ B). 3.

c c 1. To je c jedini element koji nije sljedbenik nekog prirodnog broja. c c N = {1. kojeg oznaˇavamo s 1. Tada je S = N. a njen rezultat je skup koji sadrˇi one i samo one ˇlanove koji su ˇlanovi skupa A ili skupa B. i od svakog broja predemo na njec govog sljedbenika. tko mu je sljedbenik. 27. (n ∈ S) ⇒ (s(n) ∈ S). . Sada smo upravo c c opisali svojstva koja ˇine Peanove1 aksiome skupa N: c 1. . Naravno. tj.. 189. 3. . 2. . 2) ∀n ∈ N. c Giuseppe Peano (Cuneo [Piemonte]. tj. pro´i ´emo svim prirodnim brojevima. z Osnovna znanja o logiˇkim izjavama i skupovima potrebna u daljnjim c razmatranjima obradena su u Dodatku A (str. 2. – Turin. tj. 3. 20. onda su one jednako vrijedne.) talijanski matematiˇar c 1 . Vrijedi aksiom matematiˇke indukcije: c Neka je S ⊆ N takav da vrijedi: 1) 1 ∈ S. koji c c je prije kojega u prirodnom poretku. Sada ´emo se posvetiti konkretnim skupovima kojima ´emo se baviti u ovom kursu. Ako veznik ⇔ povezuje dvije izjave. travanj 1932. kolovoz 1858. Zapravo. ∀t z c c (t ∈ A ∪ B) ⇔ ((t ∈ A) ∨ (t ∈ B)). 3. a njegovi ˇlanovi su prirodni brojevi 1. .}. Operacija unija skupova A i B u oznaci A ∪ B odgovara vezniku ”ili”. 2.1. Naprimjer. za svaki prirodni broj znamo koji broj dolazi nakon njega. obje su istinite ili su obje laˇne. tj.). 185. Q U naˇim razmatranjima posebno vaˇnu ulogu igraju skupovi koji nemaju s z samo konaˇno mnogo ˇlanova. za svaz ka dva razliˇita prirodna broja znamo koji je manji a koji je ve´i. . Z.1 Skupovi N. a njen rezultat je skup koji sadrˇi one i samo one ˇlanove koji su ˇlanovi skupa A i z c c skupa B. Ako krenemo od prvog prirodnog broja. Svaki prirodni broj ima sljedbenika. ∀n ∈ N. tj. ∃s(n) ∈ N. 1 ∈ N. Takav je skup prirodnih brojeva koc c jeg oznaˇavamo s N. Postoji prvi element u skupu N i oznaˇavamo ga s 1. tj.2 POGLAVLJE 1.) i B (str. tj. Svaki skup za kojeg vrijede Peanovi aksiomi poistovje´ujemo sa skupom c prirodnih brojeva. SKUPOVI I FUNKCIJE Operacija presjek skupova A i B u oznaci A ∩ B odgovara vezniku ”i”. tj. ∀t (t ∈ A ∩ B) ⇔ ((t ∈ A) ∧ (t ∈ B)). postoje razliˇite realizacije skupa N. Na skupu N moˇemo usporedivati brojeve.

s(n) . Takoder. Moˇemo li tu jednadˇbu rijeˇiti z z z s u skupu N za svaki izbor brojeva a. m ∈ N. m ∈ N). na N imamo zadanu algebarsku strukturu i uredaj.1. c s s z Naime. tj. tj. Peanovog aksioma. {{∅}}. {{{∅}}}.1. Dodajmo. ˇ onda je iz definicije zbrajanja jasno da bi vrijedilo ∀n ∈ N. Naime. Sada stavimo ∀ n. ∀a ∈ N. jer pri zbrajanju s 0 svi elementi ostaju nepromijenjeni.Takav z s x zovemo suprotnim element od n i oznaˇavamo s −n. Osim operacije zbrajanja. gdje su a. n + m = s(s(s(. za svaka dva razliˇita prirodna broja jedan je manji od drugoga. SKUPOVI 3 jednu moˇemo sagraditi od praznog skupa: N = {∅. Sto c moˇemo sada uˇiniti? Uobiˇajen postupak kod rjeˇavanja sliˇnih algebarz c c s skih problema je da proˇirimo (ako je mogu´e) skup tako da u tom ve´em s c c skupu naˇa jednadˇba ima rjeˇenje. tj. Za n ∈ N stavimo s(n) = n + 1. b ∈ N. i komutativna (∀ n. . Odmah je jasno da niti u skupu {0} ∪ N nismo u mogu´nosti rijeˇiti naˇu jednadˇbu za bilo koji izbor brojeva a. Ve´ u prvim godinama c ˇkolovanja iz matematike uˇi se kako razne probleme matematiˇki formus c c lirati i potom rjeˇavati. . . m. u skupu N ne postoji broj x sa svojstvom da c je x + 1 = 1. . odmah imamo i uredaj ≤ ako stavimo (n ≤ m) ⇔ ((n < m) ∨ (n = m)). m ∈ N) ((n < m) ⇒ (−m < −n)). Tako smo def . To slijedi iz 1. Ve´ najjednostavniji problemi vode na rjeˇavanje s c s jednadˇbe oblika a + x = b. Kaˇemo da je uredaj na skupu N dobar uredaj jer ima svojstvo da svaki z neprazan podskup skupa N ima prvi (najmanji) element. . Pomo´u funkcije sljedbenik moˇemo na N definirati binarnu operaciju c z zbrajanja. n+ (m+ k) = (n + m) + k. n < s(n). b ∈ {0} ∪ N. k ∈ N). z gdje je sljedbenik definiran sa s(a) = {a}. 1 = s(0). za bilo koji n ∈ N jednadˇba n+ x = 0 nema rjeˇenje u {0} ∪N. odgovor je negativan ve´ za izbor a = b = 1. Kada bi takav broj postojao. Pitanje je sada koliko nam je ta struktura korisna i dostatna. neutralni element za zbrajanje ili nula. na N moˇemo definirati relaciju strogog uredaja < tako da kaˇemo z z ∀n ∈ N. dakle. n + m = m + n. imamo 1 < 2 < 3 < · · · < n < n + 1 < · · ·. b ∈ N? Naravno. (n.}. Dobro. tj. skupu N element koji s z s oznaˇavamo s 0 i stavimo ga ispred jedinice jer vrijedi 0 + 1 = 1.))) = s[m] (n). {∅}. m Lako se provjeri da je ta operacija asocijativna (∀ n. oni su usporedivi. tj. c Taj uredaj je linearan ili jednostavan. x + n = n. . Dakle. c To je tzv. dodajmo sada c skupu suprotne elemente za sve n ∈ N i poredajmo ih u obratnom poretku od njihovih originala. .

a za −m ∈ −N. travanj 1829. ∀ a ∈ Z. Ako sada z c proˇirimo skup Z sa svim mogu´im rjeˇenjima jednadˇbe nx = m.Froland. b ∈ Z. n ∈ N. a u sluˇaju c (m ≥ n) ⇒ ∃ k ∈ {0} ∪ N. m = n + k. 2. Napominjemo da je prikaz racionalnog broja u obliku m jedinstven ako su brojevi m i n relativno prosti. Lako se pokaˇe da je i z ta operacija asocijativna.4 doˇli do skupa s POGLAVLJE 1. n ∈ N. n · 1 = 1 · n = n. tj. Skup Z sa operacijom + je algebarska struktura sa svojstvima: 1. 5. Strukturu (Z. komutativna i u skupu Z postoji neutralni element za mnoˇenje 1. . ∀ n ∈ Z. 0 + a = a + 0 = a (neutralni element). Za −m. ∃ − a ∈ Z. zovemo je komutativna (Abelova1 ) grupa. (−n)·(−m) = z s c n · m. i 3. c c Niels Henrik Abel (Nedstrand. . a + (b + c) = (a + b) + c (asocijativnost). 3. 1. Za −m ∈ −N. n. gdje je s c s z n ∈ N i m ∈ Z dobivamo skup Q={ m . +) koja zadovoljava svojstva 1. s z Na skupu N moˇemo definirati i drugu binarnu operaciju koju nazivamo z mnoˇenje ako za ∀ n. Tu operaciju z m moˇemo lako proˇiriti i na skup Z stavljaju´i za −n. −1. SKUPOVI I FUNKCIJE Z = {. a + −a = −a + a = 0 (suprotni elementi). . −n. Na ˇitav skup Z moˇemo takoder c z proˇiriti i operaciju zbrajanja. pa stavljamo −m + n = k. b ∈ Z. kolovoz 1802.. Broj x za koji vrijedi nx = 1 nazivamo reciproˇni element od s c 1 n ili inverz od n za operaciju mnoˇenje i oznaˇavamo s n−1 = n . Promatrajmo sada rjeˇivost z s jednadˇbe a · x = b za a. 0. .) norveˇki s matematiˇar c 1 . b. . −2. m ∈ Z} n koji zovemo skupom racionalnih brojeva. 4.} = −N ∪ {0} ∪ N kojeg nazivamo skupom cijelih brojeva.. Ve´ za a = n ∈ N i b = 1 ta jednadˇba nema z c z rjeˇenje u Z. n ∈ N promatramo dva sluˇaja. ∀ a. 2. Ako je (n ≥ c m) ⇒ ∃ k ∈ {0} ∪ N. ∀ a ∈ Z. . . a + b = b + a (komutativnost). . −m ∈ −N. −n ∈ −N stavimo −n + −m = s −(n + m). nemaju zajedniˇkog djelitelja razliˇitog od 1 ili −1. m ∈ N stavimo n · m = n + n + · · · + n. zovemo grupa. n = m + k. c ∈ Z. 6. . . . ∃ 0 ∈ Z. . n tj. pa stavljamo −m + n = −k. 2. . ∀ a. . To je s osnovna algebarska struktura u kojoj je uvijek rjeˇiva jednadˇba a + x = b. n · (−m) = −(n · m). . ako joˇ vrijedi i svojstvo 4.

c 3. z Struktura (Q. npr. ∀ n. Nula nema reciproˇnog elementa. (a ≤ a). Ako uredaj zadovoljava samo svojstva 1. ′ ∈ Q. s nulom nije moc gu´e dijeliti. (tranzitivnost). zovemo ga parcijalni uredaj. b ∈ Q. (refleksivnost). B. Vrijedi 1. ∀ a. c Operaciju zbrajanje je mogu´e proˇiriti sa skupa Z na skup Q na slijede´i c s c naˇin: c m m′ m m′ mn′ + m′ n .1. . n′ ∈ Q. (linearnost ili totalnost). 3. tj. SKUPOVI Operaciju mnoˇenje na skupu Q definiramo tako da za z ∀ m m′ mm m m′ . ∀ a. ·) s gore navedenim svojstvima naziva se polje. ∀ A. ∀ a. (antisimetriˇnost). stavimo n ≤ n′ ⇔ mn ≤ m n. ((a ≥ 0) ∧ (b ≥ 0)) ⇒ (ab ≥ 0). Taj uredaj je u suglasju s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. 2. k ∈ Q. (a ≤ b) ∨ (b ≤ a). stavimo + ′ = ∈ Q. 2. ′ ∈ Q. b ∈ Q. (a ≤ b) ∧ (b ≤ c) ⇒ (a ≤ c). Relacija inkluzije je parcijalni uredaj na partitivnom skupu P(U) nekog skupa U. n n n n nn′ z Medutim. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒ (A ⊆ C). ∀ a.’ ∀ a. ·) je takoder z komutativna grupa. Primjer 1. (a ≤ b) ⇒ (∀c ≥ 0 (ac ≤ bc)). 2. C ⊆ U. (a ≤ b) ∧ (b ≤ a) ⇒ (a = b). b ∈ Q. m. ∀ a. Ta relacija ima slijede´a c svojstva: ∀ 1. tj. b ∈ Q. (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒ (A = B). disjunktni skupovi nisu usporedivi.1. ∀ A ⊆ U. ∀ a ∈ Q. operacije zbrajanja i mnoˇenja su povezane svojstvom distributivnosti mnoˇenja prema zbrajanju. 2. B ⊆ U. 4. stavimo · ′ = ∈ Q. n n n n nn′ 5 Skup racionalnih brojeva bez nule. +. (a ≤ b) ⇒ (∀c ∈ Q (a + c ≤ b + c)). Vrijedi z 1. i 3. ∀ A. s operacijom mnoˇenja (Q. Taj uredaj nije linearan.1. n(m + k) = nm + nk. Uredaj sa skupa Z moˇemo jednostavno proˇiriti na skup Q tako da z s m m′ m m′ ′ ′ ∀ n . b ∈ Q. 2.. (A ⊆ A). b. c ∈ Q.

n ∈ N (nemaju zajedniˇkih faktora razliˇitih od 1) takvi da je c c .2 Prikaz skupova Q i R na pravcu Skup cijelih brojeva prikazujemo na pravcu tako da izaberemo ˇvrstu toˇku c c za ishodiˇte i njoj pridruˇimo cijeli broj 0. Na taj naˇin je jasno da je ravnac lom i ˇestarom mogu´e na pravcu konss c truirati svaki racionalan broj. q1 < q < q2 . n 0 < m < n. a zatim odredimo traˇeni z z broj. Iz Pitagorinog pouˇka slijedi da ta toˇka odgovara c c broju ˇiji kvadrat je jednak 2. Konstruirajmo toˇku koja je od 0 c udaljena za duljinu dijagonale kvadrata sa stranicama duljine 1. n m 1 0 1 n 2 m n 1 Skup racionalnih brojeva Q je gust u sebi. s c 3 2 1 0 1 2 3 Da bismo prikazali racionalni broj m . pretpostavimo da vrijedi 2 ∈ Q. tj. ∃ q ∈ Q. na pravcu posluˇimo se z Talesovim teoremom o sliˇnim trokutic ma. q1 < q2 . SKUPOVI I FUNKCIJE 1. Kao ˇto se vidi na slici desno. Zatim izaberemo jediniˇnu duˇinu s z c z i nanosimo ju uzastopno na desnu stranu za pozitivne i na lijevu stranu za negativne cijele brojeve. Dokaˇimo da 2 ∈ Q. bro√ c √ ju 2.1. √ Dakle. Naravno. Tada postoje relativno prosti brojevi m. to je ispunjeno q1 + q2 .6 POGLAVLJE 1. ∀ q1 . Prirodno pitanje ve´ za q = c 2 je da li su na taj naˇin dobivene sve c toˇke na pravcu. prvo s na pomo´nom pravcu nanesemo n jedc nakih duˇina. q2 ∈ Q. Jedini naˇin da logiˇki c c c toˇnim c zakljuˇivanjem dobijemo neistinitu tvrdnju je da je polazna pretpostavka nec istinita. Metoda z 0 1 2 kojom dokazujemo tu tvrdnju vrlo je ˇesta u dokazivanju razliˇitih matemac c tiˇkih tvrdnji. tj. da li svaka toˇka c c 1 na pravcu predstavlja neki racionalan broj. tj. kao ˇto je prikazano na slijede´oj slici.

1) Broj oblika gdje je n. Svaki decimalni broj je iz Q. m = 2m0 i n = 2n0 . Obratno. a2 . . jer se moˇe napisati kao kvocijent cijeloga broja z m n i 10 . c ve´ ima (puno viˇe) toˇaka koje ne predstavljaju racionalne nego tzv. m = 2m0 za neki m0 ∈ N. . Drugim rijeˇima. irac s c cionalne brojeve. Neka je d > 0 realan broj koji se nalazi negdje desno od 0 na c brojevnom pravcu. 1. 9} tako da je a0 + ≤ d < a0 + + . Sve te toˇke zajedno predstavljaju skup realnih brojeva c koji oznaˇavamo s R. odnosno kontradikciju s pretpostavkom da su m i n relativno prosti. 2. 1. kada bi bilo m = 2m0 + 1 slijedilo bi m2 = 4m2 + 4m0 + 1.1. a odatle dobijemo m2 = 2n2 . No tih brojeva ima manje od realnih brojeva. pa ima z smisla pitanje da li je mogu´e svaki realan broj po volji toˇno aproksimirati c c pomo´u decimalnih brojeva. 10 10 10 1 Sada taj segment duljine 10 podijelimo na deset jednakih dijelova i dobijemo a1 a2 a1 a2 1 broj a2 ∈ {0. tada je i m2 djeljiv s 2. . k. 2. 2. c 1. 0 0 odnosno 2m2 = n2 . da li je mogu´e na´i decimalan c c c c broj koji se od zadanog realnog broja razlikuje za manje od unaprijed zadane traˇene toˇnosti ε > 0. pne. . Podijelimo sada taj segment na deset jednakih dijelova i toˇka koja reprezentira broj d ´e pasti u jedan od c c a1 a1 1 njih.) grˇki matematiˇar. Zato ˇto smo navikli raˇunati u decimalnom sustavu s c (valjda zbog deset prsti na rukama) decimalni brojevi su nam neophodni u svakodnevnom ˇivotu. 2 5 je decimalan broj. tj. tj. pne. . 10 10 10 (1. Sada imamo 4m2 = 2n2 . Sada uzmimo jediniˇnu duˇinu i nanosimo je uzastopno c z na desno. . – 212. a0 ∈ N i a1 . gdje je m ∈ Z. SKUPOVI m n 7 √ 2 = 2. z c Mi u ovom trenutku moˇemo dati samo geometrijsku ideju dokaza te z ˇinjenice. postoji a1 ∈ {0. Na taj naˇin smo naˇli c s prirodan broj a0 + 1 za koji je a0 ≤ d < a0 + 1. . . fiziˇar i astronom c c c . Odatle pak zakljuˇujemo da je i n = 2n0 za neki n0 ∈ N. Tada je i m djeljiv s 2. c 0 Dakle. odnosno m2 = 2. Sada je jasno da sve toˇke na pravcu ne predstavljaju racionalne brojeve. Nakon konaˇno koraka broj d ´e biti pokriven tom duˇinom. zovemo decimalnim brojem. 10 10 10 10 10 1 Arhimed (287. . .3 Decimalni brojevi. n ∈ N. . 9}. . . aproksimacija ±(a0 + a1 a2 an + 2 + · · · + n ). dobili smo neistinu. an ∈ {0.1. svaki racionalni broj oblika k m . tj. . Poˇto je desna s n strana posljednje jednakosti prirodan broj djeljiv s 2. 9} tako da je a0 + + 2 ≤ d < a0 + + 2 + 2 . Naime. . 1. .1. Ta c c z 1 geometrijska tvrdnja naziva se Arhimedov aksiom.

y0 ) kojima je ta toˇka jednoznaˇno odredena. – Stocholm [Svedska]. koordinatni sustav Uredeni par dva objekta a i b je ureden skup koji oznaˇavamo s (a. a ∈ A. Sada ´emo sliˇnu stvar uraditi u ravnini. 1. . Tako smo svakoj toˇki ravnine T pridruˇili c z uredeni par realnih brojeva (x0 . . Tako smo doˇli do s a1 a2 an a1 a2 an 1 + 2 + · · · + n ≤ d < a0 + + 2 + · · · + n + n.2 Funkcije Jedan od najvaˇnijih pojmova u matematici je pojam funkcije. . SKUPOVI I FUNKCIJE 1 10n Prethodni postupak ponavljamo n puta. b). e z 11. x.4 Kartezijeva ravnina. b) i kod c kojeg je osim samih elemenata vaˇno i na kojem se mjestu oni nalaze. Svaki od njih na pravcu na koji je okomit jednoznaˇno u svom sjeciˇtu odreduje rec s x 1x0 0 alan broj koji to sjeciˇte predstavlja na koordinats noj osi.) francuski filozof i matematiˇar c c 1 . . . naˇli smo decimalan broj koji zadovoljava traˇenu toˇnost aproksimacije. gdje je c a ∈ A i b ∈ B. . A × B = {(a.2. tj. y ∈ R}. an ∈ {0. ako i samo ako je a = c i b = d. smo pokazali kako se toˇke skupova Q i R reprezentiraju c c na brojevnom pravcu. Dva z uredena para (a. . .1.y0 1 y0 pridruˇiti par realnih brojeva koji se dobiju tako z da se nacrtaju pravci koji su paralelni sa koordinatnim osima. a2 . Kartezijev ili Dekartov1 produkt dva skupa A i B je skup kojeg oznaˇavamo s A × B. 9} za koje je a0 + < ε. b) i (c. b ∈ B}.8 POGLAVLJE 1. U toˇki 1. Ravninu s okomitim c c koordinatnim osima zovemo Kartezijeva koordinatna ravnina i moˇemo z 2 je poistovjetiti sa skupom R × R = R = {(x. (a. b). 1. Ta dva pravca zovemo koordinatne osi.1. 10 10 10 10 10 10 10 tj. oˇujak 1596. 2. Sada svakoj toˇki ravnine moˇemo c z T x0. b) = (c. y). veljaˇe 1650. tj. s z c 1. Sada ´emo z c navesti ne baˇ previˇe formalnu definiciju tog pojma. s s ˇ Ren´ Descartes (Le Haje [danas Descartes]. d) su jednaka. a sastoji se od svih uredenih parova (a. 31. gdje je brojeva a1 . d). c c U ravnini nacrtamo dva okomita brojevna pravca i njihovom sjeciˇtu pridruˇimo broj 0 na jednom s z y i na drugom pravcu.

Domena se nalazi na osi apscisa (x-osi). FUNKCIJE Definicija 1. Toˇku f (c) zovemo slikom toˇke c.1. svaki pravac koji je paralelan s osi ordinata sijeˇe graf funkcije u najviˇe jednoj c s toˇki. skup c K(f ) = B nazivamo podruˇje vrijednosti ili koc domena funkcije f . moˇemo ga nacrz tati u Kartezijevoj ravnini.2. Slika funkcije f je skup R(f ) = {f (x). c onda je graf Γ(f ) ⊂ R2 .1. Takoder se kaˇe i da je f s z proˇirenje od g. a c c c c zovemo originalom od f (c). B = K(f ) = K(g) = D i ∀x ∈ A. {(x. Tada piˇemo g = f |D(g) . x ∈ D(f )} ⊆ A × B je graf funkcije f . a onda c je jedinstvena i toˇka f (c) koja je pridruˇena c z toˇki c. Tada piˇemo z c s f : A → B. tako da je svakom elementu iz A pridruˇen toˇno jedan element iz B. a kodomena je na osi ordinata (y-osi).f c f c f 0 c x . s tim da skup D(f ) = A zovemo podruˇje definicije ili domena funkcije f . Neka su A i B bilo koja dva neprazna skupa. 9 f B Skup Γ(f ) = Dvije funkcije f : A → B i f : C → D su jednake toˇno onda kada vrijedi c A = D(f ) = D(g) = C. Na taj naˇin za c ∈ D(f ) postoji toˇno c c c jedna toˇka na grafu oblika (c. Funkcija sa skupa A u skup B A je pridruˇivanje elemenata skupa A elementima z skupa B. s U sluˇaju kada je D(f ) ⊆ R i K(f ) ⊆ R. g(x) = f (x). y c. f (x)). Svojstvo po kojem moˇemo z razlikovati bilo koji podskup Kartezijeve ravnine od grafa funkcije je da u sluˇaju grafa c funkcije. x ∈ A} ⊆ B. f (x) = g(x). f (c)). tj. Funkcija g je restrikcija ili suˇenje funkcije f ako vrijedi D(g) ⊆ D(f ) z i ∀x ∈ D(g).

(1.10 POGLAVLJE 1.2. (1.4) 0 x 0 x raste strogo raste y y 4. c Definicija 1. rastu´a na intervalu I ⊆ R. z . 0 c x 1. Pravac paralelan s osi y koji prolazi kroz c sijeˇe c krivulju u tri toˇke.1 Klasifikacija realnih funkcija pomo´u grafa c Mnoga korisna svojstva realnih funkcija mogu se lako uoˇiti na grafu funkcije. padaju´a na intervalu I ⊆ R. odnosno. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≤ f (x2 )). x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≥ f (x2 )). SKUPOVI I FUNKCIJE y Na slici desno je primjer krivulje u Kartezijevoj ravnini koja nije graf funkcije.2) 0 x 0 x 2.3) 3.5) pada strogo pada Za takve funkcije kaˇemo da su monotone. (1. x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) > f (x2 )). ako c y y (∀x1 .2. Tako nije mogu´e na c c jedinstven naˇin preko grafa pridruˇiti toˇki c z c funkcijsku vrijednost f (c). ako c (∀x1 . strogo rastu´a na intervalu I ⊆ R. (1. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je: z 1. ako c (∀x1 . strogo padaju´a na intervalu I ⊆ R. ako c (∀x1 . x2 ∈ I) (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) < f (x2 )). strogo monotone.

x0 = x1 . (1.2. neparna na intervalu −a.2. a ). Segmentni oblik jednadˇbe pravca je z + = 1. To je funkcija f : R → R ˇiji graf je pravac. a ⊆ R. z c y1 − y0 je y = (x − x0 ) + y0 . x1 − x0 x y iii. a ). FUNKCIJE Definicija 1. a ⊆ R. c c s i.6) 0 x 0 y y 11 x 2. y1 ) ∈ R2 .3. f (−x) = f (x)). a broj l je toˇka na osi y u kojoj pravac sijeˇe os. y0 ). Jednadˇba pravca koji prolazi toˇkama (x0 . ako (∀x ∈ −a. (1. Za funkciju f : −a.7) parna neparna 1. c . a → R kaˇemo da je: z 1. Funkciju zadanu formulom y = f (x) = kx + l.1.2 Linearne funkcije Ograniˇimo se sada na funkcije koje se obraduju u srednjoj ˇkoli. c c y 1 n Α m 0 1 x Prisjetimo se nekoliko ˇinjenica koje se uˇe o pravcima u srednjoj ˇkoli. y0) ∈ R2 i koji ima zadan z c koeficijent smjera k je y = k(x − x0 ) + y0 ii. x ∈ R. Jednadˇba pravca koji prolazi toˇkom (x0 . c Broj k = tg α u formuli je koeficijent smjera. (x1 . zovemo linearnom funkcijom (to nije u skladu s definicijom linearnosti u linearnoj algebri). To su prije c s svega funkcije koje su zadane jednostavnim formulama. f (−x) = −f (x)). gdje su m. n toˇke u c m n kojima pravac sijeˇe osi x i y. ako (∀x ∈ −a. parna na intervalu −a.

gdje je ε ≥ 0 realan broj. 0 1 x ˇ Cesto je potrebno provjeriti nejednakost |x| ≤ ε. ii) a ≥ 0. (x ∈ R). |a · b| = |a| · |b|. Za apsolutnu vrijednost imamo slijede´e rezultate. U sluˇaju ii) je ab ≤ 0 pa je |ab| = −(ab) = a(−b) = |a||b|.2. c Teorem 1. s 2. ∀ a.9). Dokaz: 1. c c c iv) a ≤ 0. Ta nejednakost je ekvivalentna s dvije nejednakosti −ε ≤ x ≤ ε. |x| = (1. |b| = b pa je |a||b| = ab = |ab|. Gledamo ˇetiri sluˇaja: i) a ≥ 0.10) . |a + b| ≤ |a| + |b|. Apsolutna vrijednost zbroja realnih brojeva je manja ili jednaka od zbroja apsolutnih vrijednosti pribrojnika. b ≥ 0.3 Apsolutna vrijednost i udaljenost y 1 Kada govorimo o aproksimaciji onda je vaˇno znaz ti kako se mjeri udaljenost medu objektima. (1.9) 2. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. tj. ∀ a. itd. (1.1. b ≤ 0. b ≤ 0. Iz nejednakosti −|a| ≤ a ≤ |a| −|b| ≤ b ≤ |b| zbrajanjem dobijemo −(|a| + |b|) ≤ a + b ≤ |a| + |b| ˇto daje (1. b ∈ R.D. b ∈ R. U sluˇaju i) je |a| = a.12 POGLAVLJE 1.8)  −x . tj. x = 0 . c Q. 1. U sluˇaju kada se radi o realnim brojevima tu vaˇnu c z ulogu igra funkcija koju zovemo apsolutna vrijednost realnog broja definirana sa:   x .x > 0 0 . x < 0 Iz definicije funkcije za svaki a ∈ R slijedi nejednakost −|a| ≤ a ≤ |a|.E. Apsolutna vrijednost produkta realnih brojeva je jednaka produktu apsolutnih vrijednosti faktora. b ≥ 0. iii) a ≤ 0.

tj. |a − a | ≤ ε1 i |b − b | ≤ ε2 . s c Teorem 1. Neka su a′ .1. . Dokaz: Vrijedi |a| = |(a − b) + b| ≤ |a − b| + |b| ⇒ |a| − |b| ≤ |a − b|.D. Za bilo koje a. Zato je od interesa s c c znati kako se pogreˇka ponaˇa kod osnovnih operacija s brojevima. Dokaz: Vrijedi |a + b − (a′ + b′ )| = |(a − a′ ) + (b − b′ )| ≤ |a − a′ | + |b − b′ | ≤ ε1 + ε2 . FUNKCIJE 13 Nejednakost (1. onda je |a + b − (a′ + b′ )| ≤ ε1 + ε2 . ε2 > 0. .2.1.1.11) . |ab − a′ b′ | ≤ ε2 |a′ | + ε1 |b′ | + ε1 ε2 . .E. kako bi s s bili u stanju procjenjivati i kontrolirati pogreˇku u procesu raˇunanja. Dakle. −|a − b| ≤ |a| − |b| ≤ |a − b|. odakle slijedi nejednakost (1. |a′ | U numeriˇkoj matematici se u praksi umjesto toˇnih brojeva upotrebljac c vaju aproksimacije brojeva iz dosta ograniˇenog skupa brojeva koje je mogu´e c c s reprezentirati na raˇunalu.12) (1.13) (1. an ∈ R: n n k=1 ak ≤ k=1 |ak |. c Korolar 1.11). b′ ∈ R aproksimacije brojeva a. Dokazati prethodnu nejednakost matematiˇkom indukcijom. b ∈ R vrijedi nejednakost ||a| − |b|| ≤ |a − b|. Ako a ∈ R aproksimiramo s a′ ∈ R onda je apsolutna greˇka jednaka s |a − a′ | |a − a′ | a relativna greˇka je s . Zadatak 1. Zamjenom a sa b dobijemo |b| = |(b − a) + a| ≤ |b − a| + |a| = |a − b| + |a| ⇒ |b| − |a| ≤ |a − b|. b ∈ R s toˇnosti c ′ ′ ε1 . Tako se zapravo raˇuna s pogreˇnim brojevima c c i ta se greˇka stalno uveˇava kod raˇunskih operacija. (1. . Q.9) moˇemo poop´iti na sumu od konaˇno realnih brojeva z c c a1 .2.

2a a 1 a 1 0 a 1 0 a 0 y T 0 x . da bismo smanjili pogreˇku raˇunanja. gdje je broj D = b2 − 4ac 2a 4a diskriminanta kvadratne funkcije. da ona nije ve´a od zbroja pogreˇaka pribrojnika. funkcija nema realne nultoˇke. a u sluˇaju a < 0 je c c maksimum 0 za x0 = 0. 0) na c grafu zovemo tjeme parabole. POGLAVLJE 1. Odatle je vidljivo da je tjeme te parabole u toˇki c D b T = (− . c Ako je D ≥√0 onda funkcija ima nultoˇke c −b ± D x1. Q. z s c 1. x ∈ R. Nasuprot tome.14 Nadalje. To je funkcija f : R → R ˇiji graf je parabola. z c s s c tj. zovemo kvadratna funkcija. Iz teorema 1.2 = .E. tj.2.4 Kvadratna funkcija Funkciju zadanu formulom f (x) = ax2 . − ). ve´ tu bitan s s c utjecaj ima veliˇine faktora pomnoˇene s greˇkom kod svakog faktora. Ona se moˇe napisati z b 2 b2 u obliku f (x) = a x + 2a + c − 4a . Dakc z s le. poc s greˇka produkta nije manja od produkta pogreˇaka faktora. potrebno je u raˇunanju izbjegavati s c c mnoˇenje sa suviˇe velikim brojevima o ˇemu se stvarno u praksi vodi briga.D. SKUPOVI I FUNKCIJE |ab − a′ b′ | = |a′ (b − b′ ) + (a − a′ )b′ + (a − a′ )(b − b′ )| ≤ ≤ |a′ b − b′ | + |a − a′ ||b′ | + |a − a′ ||b − b′ | ≤ ε2 |a′ | + ε1 |b′ | + ε1 ε2 .2 moˇemo zakljuˇiti da se pogreˇka zbrajanja ponaˇa oˇekivano. Toˇku T = (0. Ako je c koeficijent a > 0 onda funkcija ima minimum jednak 0 u toˇki x0 = 0. Ako je D < 0 onda kvadratna funkcija ne sijeˇe os c apscisa. Op´a kvadratna funkcija je zadana formulom c f (x) = ax2 + bx + c =.

tj.14) gdje je n = k1 + · · · + kp + 2(l1 + · · · + lm ). gdje je ostatak r polinom stupnja 0. gdje je stupanj polinoma Rp strogo manji od stupnja divizora Qm .6 Polinomi Polinom stupnja n ∈ N je funkcija zadana formulom Pn (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + · · · + an xn . c Naime. tj. gdje su a. tj. d ∈ R. 0) Kartezijevog sustava translas tirati u toˇku (− d .2. onda je on djeljiv s linearnim polinomima x − z i x − z c s koeficijentima u C. . Svaki polinom nad C moˇe z rastaviti na produkt linearnih polinoma (”osnovni teorem algebre”). onda je c Pn (x) = Pn−m (x)Qm (x)+Rp (x). a1 . 0 = Pn (z) = Pn (z). Dakle. Funkciju je c c c a bc−ad 2 mogu´e prikazati u obliku f (x) = + c d . z nultoˇke od Pn . (1. f : R \ {− d } → R \ { a }. polinom s realnim koeficijentima moˇemo shvatiti i kao polinom z Pn : C → C. onda je i z nultoˇka. a slika je R(f ) = R \ c { a }. Prirodno podruˇje c definicije polinoma kao realne funkcije je skup R. Odatle slijedi da za realnu nultoˇku α polinoma Pn vrijedi Pn (x) = (x − α)Pn−1(x).1. . odnosno s kvadratnim polinomom x2 − (z + z)x + zz = x2 − 2Re(z)x + |z|2 s realnim koeficijentima. c c c y 0 x 1. Potrebno je c2 x ishodiˇte (0. Ako je z ∈ C c nultoˇka od Pn . an ∈ R i an = 0. tj. gdje je α = bc−ad . Iz 0 = Pn (α) = r slijedi tvrdnja. . a stupanj od Pn−m je razlika stupnjeva Pn i Qm . Pn : R → R. Naravno. c c x+ c odakle je vidljivo da je graf funkcije f mogu´e c dobiti translacijom grafa istostrane hiperboα le h(x) = . ako su c c z. ∀x ∈ C.2.5 Razlomljene linearne funkcije Razlomljena linearna funkcija je zadana forax + b mulom f (x) = .2. po prethodnom vrijedi Pn (x) = Pn−1 (x)(x − α) + r. konstanta. . c. . FUNKCIJE 15 1. b. gdje su a0 . a2 . cx + d Prirodno podruˇje definicije te funkcije je c skup D(f ) = R \ {− d }. To ima za posljedicu da se polinom s realnim koeficijentima moˇe faktorizirati u z obliku: Pn (x) = an (x − x1 )k1 · (x − xp )kp (x2 + b1 x + c1 )l1 · · · (x2 + bm x + cm )lm . U tom sluˇaju vrijedi Pn (x) = Pn (x). a ). Ako je stupanj polinoma Pn ve´i ili jednak od stupnja polinoma Qm .

Ako su definirane kompozicije g ◦ f . Kompozicija nije op´enito komutativna operacija. Racionalna funkcija je prava racionalna funkcija ako je stupanj polinoma u brojniku manji od stupnja polinoma u nazivniku. Prirodno podruˇje definicije racionalne funkcije skup R bez c nultoˇaka nazivnika Q. Dokaz: Da bismo dokazali jednakost funkcija. gdje je stupanj polinoma R strogo Q(x) Q(x) manji od stupnja polinoma Q. Naime. = P1 (x) + .4.D. SKUPOVI I FUNKCIJE 1.3. f (x) = 2x + 1 i g(x) = x2 + 2. ∀x ∈ A. g : R → R. .g. Kao kod svake binarne operacije ima smisla pitanje o postojanju neutralnih elemenata za tu operaciju. Nadalje je K((h ◦ g) ◦ f ) = K(h ◦ g) = K(h) i K(h ◦ (g ◦ f )) = K(h). Racionalna funkcija zadana je formulom f (x) = 1. Kompozicija funkcija je asocijativna operacija. Neka su funkcije f : A → B i g : C → D. · · · .7 Racionalne funkcije P (x) . iA (x) = x i funkcija iB : B → B definirana s ∀y ∈ B.2. koja ne ovisi o tome kakve su strukture zadane na skupovima. tj. definirana funkcija h : A → D.E. D((h◦g)◦f ) = D(f ) i D(h◦(g◦f )) = D(g◦f ) = D(f ). c Definicija 1. Q. Neka su f. te koristimo oznaku h = g ◦ f. je dana u slijede´oj definiciji. prvo dokaˇimo da su im doz mene jednake. za pravila vrijedi ∀x ∈ D(f ). inverzna funkcija Prirodna operacija s funkcijama. Tu funkciju nazivamo kompozicijom funkcija f i g. h ◦ g. Sada. (k = 1.h tri funkcije. gdje su P. To se lako c vidi na primjeru funkcija f. Svaku racionalnu funkciju je mogu´e prikazati kao sumu polinoma i prave racionalc P (x) R(x) ne funkcije. onda je formulom h(x) = g[f (x)]. f ◦ g : R → R. ali (g ◦ f )(0) = c g[f (0)] = g(1) = 3 = (f ◦ g)(0) = f [g(0)] = f (2) = 5. Lako se provjeri da funkcija iA : A → A definirana s ∀x ∈ A.2. h ◦ (g ◦ f ) (h ◦ g) ◦ f . Poˇto je broj takvih nultoˇaka manji ili jednak stupc s c nju polinoma Q. xn }. g ◦ f = f ◦ g. Q poliQ(x) nomi nad R. Teorem 1. [h ◦ (g ◦ f )](x) = h[(g ◦ f )(x)] = h{g[f (x)]} = (h ◦ g)[f (x)] = [(h ◦ g) ◦ f ](x). gdje je Q(xk ) = 0. tj. gdje je ∀x ∈ R. Primjer 1. . n).16 POGLAVLJE 1. .2.8 Kompozicija funkcija. onda vrijedi h ◦ (g ◦ f ) = (h ◦ g) ◦ f . Oˇito postoje funkcije g ◦ f. . . to je domena D(f ) = R \ {x1 . Ako je R(f ) ⊆ D(g).

5. FUNKCIJE 17 iB (y) = y. po analogiji s operacijama zbrajanja i mnoˇenje.6. Graf Γf −1 funkcije f −1 simetriˇan je grafu c Γf funkcije f s obzirom na pravac y = x koji raspolavlja 1. ((f (x1 ) = f (x2 )) ⇒ (x1 = x2 )). x2 ∈ A. definirajmo slijede´e pojmove. Neka je zadana funkcija f : A → B. Tamo se svi elementi domene preslikaju u c jedan element kodomene. . Jedinstvenu oznaku za inverznu funkciju f −1 funkcije f moˇemo koristiti z zato ˇto je inverzna funkcija. imali bismo ∀y ∈ B. odnosno. Prije nego odgovorimo na pitanje za koje funkcije postoji inverzna funkcija.16) (1. Primijetimo da suprotne implikacije od (1. g[f (x)] = x i ∀y ∈ B. Tada koristimo oznaku g = f −1 . ili ekvivalentno ∀ x1 . imaju svojstvo ∀f : A → B. Kod funkcije koju nazivamo konstantnom funkcijom c situacija je potpuno razliˇita.15) zadovoljava svaka funkcija. vrijedi Γf −1 = {(y. Naime kada bi poss tojale funkcije g1 i g2 koje ispunjavaju zahtjeve iz definicije 1. y ∈ D(f −1)} = = {(f (x). tj. c Definicija 1. Naime. Dakle. x ∈ D(f )} = Γf . kod funkcije koja je injektivna. gdje je Γf simetriˇna slika grafa Γf s obzirom c na pravac y = x. (1. iB ◦ f = f i f ◦ iA = f .15) i (1. g1 (y) = g1 {f [g2(y)]} = (g1 ◦ f )[g2 (y)] = g2 (y). c Kada imamo lijevi i desni neutralni element za operaciju ◦. a iB je lijevi neutralni element za operaciju ◦ i oni su op´enito c razliˇiti.f x 1 f f x . i 4.1. Kaˇemo da je funkcija f : A → B injekcija ako vrijedi z ∀ x1 . x). ((x1 = x2 ) ⇒ (f (x1 ) = f (x2 ))). iA je desni. jedinstvena. f [g(y)] = y.x 0 f 1 1 x Dakle. f −1(y)).2. g1 = g2 . kvadrant Kartezijevog koordinatnog sustava. ∀x ∈ A. ako postoji. x2 ∈ A. razliˇiti elementi domene se presc likaju u razliˇite slike.15) y x. Kaˇemo da je funkcija z g : B → A inverzna funkcija od funkcije f ako vrijedi g◦f = iA i f ◦g = iB . Definicija 1. ima smisla pitanje o postojanju inverznog z elementa za neku funkciju f : A → B.5.

Uzmimo bilo koje x1 . ∃ x ∈ A. Sada smo u stanju odgovoriti na pitanje o postojanju inverzne funkcije. Dokaz: Neka postoji f −1 : B → A. Sada. Kaˇemo da je funkcija f : A → B surjekcija ako je slika z funkcije jednaka kodomeni funkcije. tj. Tada je dobro c z . Tada je x1 < x2 ili je x2 < x1 .17) kazuje da je svakom y ∈ B na jedinstven (funkcijski) naˇin pridruˇen x ∈ A. y = f (x). Tada u prvom sluˇaju slic jedi f (x1 ) < f (x2 ). Q.D. Tada za svaki y ∈ B postoji x = f −1 (y) sa svojstvom f (x) = f [f −1 (y)] = y. x2 ∈ I. a s tim i c c c toˇno jedan original u domeni funkcije. Tada je ona injekcija. a u drugom f (x2 ) < f (x1 ). f je bijekcija.1. za svaki element kodomene postoji i jedinstven je njegov original. U pravilu nije lako pogoditi skup koji je slika funkcije. tj. Tada svaki pravac koji je paralelan s osi x smije sje´i graf funkcije u najviˇe jednoj toˇki.E. U svakom sluˇaju je c f (x1 ) = f (x2 ). a tada je joˇ teˇe dokazati tu s z ˇinjenicu. odnosno ako vrijedi ∀ y ∈ B. Propozicija 1. (∀y ∈ B) (∃!x ∈ A) (y = f (x)).7. tj. Definicija 1. (1. Neka je sada f bijekcija. tj. Uvjet (1. (f (x1 ) = f (x2 )) ⇒ (f −1 [f (x1 )] = f −1 [f (x2 )]) ⇔ (x1 = x2 ).8. Ako znamo koji skup je slika funkcije.17) Dakle. c x1 = x2 . Kaˇemo da je funkcija f : A → B bijekcija ili 1-1 ako je z ona injekcija i surjekcija. SKUPOVI I FUNKCIJE Svojstvo injektivnosti kod funkcija iz R u R najlakˇe moˇemo ustanoviti s z ako imamo nacrtan graf funkcije. f je injekcija. Za funkciju f : A → B postoji inverzna funkcija f −1 : B → A ako i samo ako je f bijekcija. (y = f (x)). Neka je funkcija f : I → R strogo monotona na intervalu I ⊆ R. onda moˇemo jednostavno uzeti z taj skup za kodomenu i postigli smo da je dana funkcija surjekcija. Dakle.18 POGLAVLJE 1.4. Teorem 1. c Definicija 1. c Svojstvo strogog rasta ili strogog pada funkcije je vaˇno zbog slijede´ih z c posljedica. Dokaz: Neka je funkcija strogo rastu´e na I. f je surjekcija. R(f ) = B. Na taj naˇin za svaku toˇku c s c c c iz slike funkcije postoji toˇno jedna odgovaraju´a toˇka na grafu.

2. U z suprotnom bi vrijedilo da postoje y1 . Propozicija 1. Naime. k k Grafovi of f i f −1 su simetriˇni na pravac c y = x. Iz ovoga je odmah vidljivo da vrijedi 1 l f −1 (x) = x − . c. c c Dokaz: Ako je funkcija f : I → R strogo rastu´a surjekcija na intervalu c I ⊆ R. y2 ∈ R(f ). Razlomljena linearna funkcija zadana formulom f (x) = . tj.3. f [g(y)] = f (x) = y. Primjer 1. c = b = 0) kao neutralni element. g = f −1 . njegov orik ginal.4. Lako se vidi da je cx − a skup svih razlomljenih linearnih funkcija (nekomutativna) grupa s obzirom na kompoziciju kao grupnu operaciju i identitetu (a = d = 1. onda je po propoziciji 1. f bijekcija. y1 < y2 i f −1 (y2 ) < f −1 (y1 ).1. Primjer 1. y 1 f 1 0 f 1 x ax + b . b. te postoji f −1 : R(f ) → I. y2 < y1 . y2 ∈ R(f ). Naime. Q.D. g : y → x. Pokaˇimo da za bilo koje y1 .E. Dakle. ∀x ∈ A.2. cx + d gdje su a. Pokaˇimo da ta funkcija zadovoz ljava uvjete iz definicije 1.1. Linearna funkcija zadana formulom f (x) = kx + l. FUNKCIJE 19 definirana funkcija g : B → A. g[f (x)] = g(y) = x i ∀y ∈ B. Tada ona ima inverznu funkciju koja je strogo rastu´a (padaju´a) na R(f ).D. No tada bismo zbog strogog rasta funkcije f imali f [f −1 (y2 )] < f [f −1 (y1 )]. (y1 < y2 ) ⇒ (f −1 (y1 ) < f −1 (y2 )). d ∈ R ima inverznu funkciju zadanu formulom f −1 (x) = −dx + b . koja je isto razlomljena linearna funkcija. je bijekcija f : R → R.E. Neka je funkcija f : I → R strogo rastu´a (padaju´a) c c surjekcija na intervalu I ⊆ R. k = 0. za bilo koji y ∈ R posy−l toji jedinstven x = ∈ R.5. s Q. ˇto je suprotno pretpostavci.

∀x ∈ R. f (1) = a.2. pa tako nisu injekcije te nemaju inverze. m ∈ N. n ∈ N. logaritamska funkcija.9 Korijeni y 1 f 1 Neparne potencije su funkcije zadane formulom f (x) = x2n+1 . c Za razliku od neparnih potencija. +∞ . neparne korijene.2. 0] . y 0 f 1 x Medutim. ∀n ∈ N. Zbog ∀ n. an am = an+m funkcija f : Z → R+ zadovoljava: (i) f (0) = 1.10 Eksponencijalna funkcija na Q. ∀x ∈ R. One c −1 imaju inverzne funkcije f+ : [0. 0] → c −1 [0. op´a potencija c Neka je a ∈ R. f (n) = an . Neka je q = m ∈ Q. +∞ → −∞. Mogu´e je uzeti i druge restrikcije f− = f | −∞. To su bijekcije s R na R i imaju inverze f −1 (x) = √ 2n+1 x. Definiramo: a1 = a an+1 = an · a. su parne funkcije f : R → [0. n ∈ N. s 1 Funkcija se lako proˇiruje dalje do f : Z → R+ . 1 f 1 0 f 1 x 1.0] c koje su strogo padaju´e funkcije f− : −∞. n . a > 0 i a = 1. Ako c definiramo f (0) = a0 = 1. (ii) f (n + m) = f (n)f (m). ∀ n. SKUPOVI I FUNKCIJE 1. ∀x ∈ R. To su neparne i strogo rastu´e funkcije na R. parne potencije zadane formulom f (x) = x2n . +∞ → [0. +∞ . ∀n ∈ N. gdje s n √ su m ∈ Z.+∞ su strogo rastu´e bijekcije f+ : [0. m ∈ Z. stavljanjem f (−n) = n . +∞ → [0. n ∈ N. +∞ i koje imaju inverzne funkcije f− : [0.20 POGLAVLJE 1. pa definiramo vrijednost funkcije s f (q) = f ( m ) = n am . +∞ . onda smo proˇirili funkciju do f : N ∪ {0} → R+ . Na ovaj naˇin smo definirali funkciju f : N → R+ . njihove restrikcije f+ = f |[0. Proˇirimo funkciju f na skup racionalnih brojeva Q. s a ∀n ∈ N.

FUNKCIJE 21 Tako smo dobili funkciju f : Q → R+ koja i dalje zadovoljava funkcijsku jednadˇbu f (q + q ′ ) = f (q)f (q ′). ∀x ∈ 0. f (q) < f (q ′ ). f (1) = a > 0 i f (x + y) = f (x)f (y). +∞ → R koja je strogo rastu´a za a > 1 c i strogo padaju´a za 0 < a < 1. +∞ . tj. +∞ . +∞ . ∀x. Funkcionalna jednadˇba za logaritamsku funkciju z ima oblik loga (xy) = loga x + loga y. y ∈ 0.1. Naime. Bijekciju iz teorema 1. y 0 a 1 Eksponencijalna funkcija ima inverznu funkciju f −1 : 0. ∀x ∈ 0. Sada funkcionalna c jednadˇba ima oblik z ax+y = ax ay .5. y ∈ R. Postoji toˇno jedna bijekcija f : R → 0. ∀x ∈ 0. Za a. q < q ′ . b > 0 dokazati da vrijedi loga x = logb x . +∞ strogo rastu´a na Q. Zadatak 1. tj. Uzc m m′ ′ mimo q = n . q ′ ∈ Q. +∞ tako da vrijedi c f (0) = 1. 0 a 1 1 0 a 1 x Teorem 1. q = n′ ∈ Q. ∀x. Vrijec di loga 1 = 0 i loga a = 1 za sve 0 < a = 1. zovemo eksponencijalna funkcija s bazom a i oznaˇavamo s f (x) = expa (x) = ax .2. Tu funkciju c zovemo logaritamska funkcija s bazom a i oznaˇavamo s f −1 (x) = loga x. logb a . √ pa nn′ zbog strogog rasta funkcije √ → x x √ ′ nn′ mn′ < nn am′ n . y ∈ R. z √ m m′ mn′ + m′ n nn′ f (q + q ) = f ( + ′ ) = f ( )= amn′ +m′ n = ′ n n nn ′ = nn′ √ amn′ nn′ √ am′ n = √ n am n′ √ am′ = f ( m′ m )f ( ′ ) = f (q)f (q ′).2. n n y Pokaˇimo da je za a > 1 funkcija f : z Q → 0. +∞ . ∀x. ∀ q. odna R+ imamo √ a √ n′ nosno n am < am′ . Tada je amn < am n . ′ ′ mn′ < m′ n.5. a 1 0 1 x To slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i aloga (xy) = xy = aloga x aloga y = aloga x+loga y .

11 Hiperbolne i area funkcije c Pomo´u eksponencijalne funkcije definiramo hiperbolne funkcije slijede´im c formulama: ex − e−x . Specijalno. sijeˇanj 1630.(1. veljaˇa 1561. (1. SKUPOVI I FUNKCIJE Rjeˇenje: Formula slijedi iz injektivnosti eksponencijalne funkcije i s blogb x = x = aloga x = blogb a loga x = bloga x logb a . 26.20) (kotangens hiperbolni).18) (kosinus hiperbolni).19) (tangens hiperbolni). (1. – Oxford. +∞ → R kao funkciju c c α def α ln x zadanu formulom f (x) = x = e .) engleski c c matematiˇar c 1 . (1. 1. Sada je mogu´e definirati op´u potenciju f : 0.22 POGLAVLJE 1. ∀x ∈ R 2 ex + e−x .21) y ch cth 1 1 1 x e 2 0 sh x th 0 x Henry Briggs (Worley Wood. ∀x ∈ R \ {0} shx e −1 shx = y (sinus hiperbolni).2. ∀x ∈ R chx e +1 chx e2x + 1 cthx = = 2x .71828182 oznaˇavamo loge = ln i zovemo prirodc ni logaritam. a za a = 10 piˇemo log10 = log i zovemo Briggsov1 ili dekadski s logaritam. ∀x ∈ R chx = 2 shx e2x − 1 thx = = 2x . za a = e ≈ 2.

y > 0 imamo ch(x + y) = chx chy + shx shy > chx chy > chx. z Mogu´e rjeˇenja te jednadˇbe su u = y ± y 2 + 1. Funkcije sh. c Odatle za x. thx Zbog neparnosti je cth strogo padaju´a i na −∞. ch(x + y)chx ch(x + y)chx (1. Zbog parnosti ch strogo pada na −∞. 0 . tj.1. th. Odatle je x = ln(y + y 2 + 1). Za primjer pokaˇimo (1. Odatle i iz propozicije c 1. +∞ .). Osnovna formula koja vrijedi za hiperbolne funkcije je ch2 x − sh2 x = 1 i slijedi direktno iz definicija za ch (1. Naime. pa sh kao suma strogo rastu´ih je strogo c rastu´e funkcija na R. uz zamjenu u = ex dobijemo jednadˇbu u2 − 2yu − 1 = 0. thx < th(x + y). +∞ . gdje s . odnosno th strogo raste na R+ . +∞ bijekcije. Nadalje. zbog cthx = 1 slijedi da cth strogo pada na 0. Uz pretpostavku da je R(exp) = 0. a cth strogo pada na 0. FUNKCIJE 23 Funkcije sh. Iz ch2 x = 1 + sh2 x ≥ 1 slijedi da je R(ch) ⊆ [1.19). cth su neparne. ch(x + y) = chx chy + shx shy. moˇemo dokazati da su funkcije sh : R → R. th : R → −1. 1] i ch|[0. +∞ (dokazati ´emo u korolaru c 3. ex − e−x Neka je y ∈ R(sh). Tada je ex − e−x − 2 2y = 0.1. +∞ . z cth : R \ {0} → R \ [−1. odnosno. ∃x ∈ R. 1 . 0]. Za x. +∞ . kao i za hiperbolni tangens i kotangens.7.23) tj.18) i za sh (1.+∞ = Ch : [0. a zbog neparnosti strogo raste i na R. 2 Iz ovih osnovnih formula lako se dobivaju mnoge druge formule za sumu ili produkt hiperbolnih sinusa i kosinusa. Takoder vrijede adicione formule sh(x + y) = shx chy + chx shy. y > 0 je th(x + y) − thx = sh(x + y)chx − ch(x + y)shx sh(y) = > 0.22) (1. +∞ → [1.22): z 1 shx chy + chx shy = [(ex − e−x )(ey + e−y ) + (ex + e−x )(ey − e−y )] = 4 1 = (ex+y + ex−y − e−x+y − e−x−y + ex+y + e−x+y − ex−y − e−x−y ) = 4 1 = (ex+y − e−(x+y) ) = sh(x + y). +∞ . y = shx = .2. ch i th strogo rastu na [0. a ch je parna funkcija. slijedi da su navedene funkcije injekcije. ex i −e−x strogo rastu. pa ch strogo raste na [0. Zbog u = ex > 0 jedino c s z rjeˇenje je u = ex = y + y 2 + 1.

1 → R c 1+x 1 definirana formulom th−1 x = ln .12 Trigonometrijske i arkus funkcije Neka je u Kartezijevom koordinatnom sustavu zadana kruˇnica polumjera z 1 (trigonometrijska kruˇnica) i na njoj srediˇnji kut α s vrhom u ishodiˇtu. Kutu α pridruˇujemo realan broj z koji odgovara duljini luka na kruˇnici koji odsjecaju krakovi kuta α. a u suprotnom je negativan. k ∈ Z. t thx −1 Takoder slijedi da je cth : R \ [−1. bijekcija. 1 . 1 } = R\[−1. α(x) = α0 (rx ). 1] → R \ {0} zadana formulom cth−1 x = 1 x+1 ln . Dakle. odnosno x = Neka je y ∈ R(th) ⊆ −1. a pravi kut je π radijana. 1 1+y ln . 0 ≤ rx < 2π. Tu funkciju je mogu´e proˇiriti do z c s funkcije α : R → K. ∀x ∈ R \ [−1. Dakle. α0 : [0. ∀x ∈ −1. ∃x ∈ R. ∃x ∈ [0. Tu mjeru kuta nazivamo radijan. +∞ . Sa slike je jasno da je pridruˇivanje koje realnim brojevima koji z 2 odgovaraju radijanima pripadnih srediˇnjih kutova pridruˇuje toˇke jediniˇne s z c c kruˇnice K. . +∞ . tj. je R(cth) = { 1 . ∀x ∈ [1. gdje je x = 2kπ +rx . 2 Tada dobijemo jednadˇbu e2x − 2yex + 1 = 0. Neka je y ∈ R(Ch) ⊆ [1. +∞ i funkcija Ch−1 : R → R ln(y+ y √ je definirana formulom Ch−1 x = ln(x + x2 − 1). y = thx = e2x − 1 .24 POGLAVLJE 1. Ako je z drugi krak odmaknut od prvoga u pozitivnom smjeru (suprotnom od smjera kazaljke na satu). 1]. z x No. t ∈ −1. tj. odnosno ex = y ± y 2 − 1. SKUPOVI I FUNKCIJE je funkcija y → ln(y + y 2 + 1) definirana na R. tj. Odatle je e2x + 1 ex + e−x . R(sh) = R. tj. 2 x−1 1. Jasno je da odatle slijedi y = sh x. z s s a prvi krak mu je pozitivni dio osi x. 1 i da je inverzna funkcija th−1 : −1. puni kut je 2π radijana. onda je kut pozitivan. +∞ . ∀x ∈ R. 2π → K. 1]. Kao u prethodnom sluˇaju c 2 1−y zakljuˇujemo R(th) = −1. 2 1−x (1 − y)e2x = 1 + y. inverzna funkcija sh−1 : R → R je definirana formulom √ sh−1 x = ln(x + x2 + 1). Sada uzmimo bilo koji y ∈ R i neka je x = ln(y + y 2 + 1). Odatle dobivamo R(Ch) = [1. ∀x ∈ R\{0}. y = Chx = Zbog cthx = 1 .2. x = s 2 − 1). 1 . x ≥ 0 ⇒ e ≥ 1 pa je jedino rjeˇenje ex = y + y 2 − 1.

1] su periodiˇke s temeljnim c periodom 2π. ∀n ∈ N. FUNKCIJE Sada ´emo geometrijski definirati trigonomec trijske funkcije sinus (sin). ∀x ∈ D(f ). c 1 y sin Π 0 Π 2 Π x cos Funkcije sin : R → [−1.2. ako je τ > 0 period funkcije f . S druge strane postoje periodiˇke funkcije koje nemaju temeljnog c perioda kao npr. tangens (tg ) i kotangens (ctg ) tako da pridruˇimo koordinate A = (cos α. 2) f (x + τ ) = f (x). Iz slike je jasno da vrijedi sin x = cos(x − π ).1. Svaki τ ∈ Q+ je njen period. sin α). s (1. vrijedi sin(x + 2π) = sin x i cos(x + 2π) = cos x. ∀x ∈ R. ∀x ∈ R. kosinus (cos). Ako postoji najmanji period τ0 > 0 onda njega zovemo temeljni period funkcije f . onda je nτ takoder period od f .24) . f : R → R definirana s f (x) = 1 za x ∈ Q i f (x) = 0 za x ∈ Q. a cos parna funkcija. 1] i cos : R → [−1. Nadalje. 1). ∀x ∈ R. tj. tg α) i C = (ctg α.9. ˇto je osnovna trigonometrijska jednakost. odnosno. cos x = 2 sin(x + π ). Za funkciju f : D(f ) → R kaˇemo da je periodiˇka perioda z c τ > 0 ako vrijedi 1) ∀x ∈ D(f ) ⇒ x + τ ∈ D(f ). pa taj skup nema minimum ve´i od 0. Iz sliˇnosti pripadc sin α nih pravokutnih trokuta vrijedi tg α = cos α cos α i ctg α = . Primijetimo. B = z (1. sin α y 1 25 C A B Α D 0 x Definicija 1. sin je neparna. 2 Sa trigonometrijske kruˇnice je vidljivo da vrijedi z cos2 x + sin2 x = 1. ∀x ∈ R.

2 2 2 Iz prethodnih formula lako dobijemo 1 [sin(x + y) + sin(x − y)]. sin α). k ∈ Z} → R i ctg : R \ {kπ. ∀ x. To slijedi iz tg (x + π) = = = tg x i cos(x + π) − cos x 1 ctg x = tg x . . B = (1.25) Na slici desno istaknute su toˇke c A = (cos β. 2 1 sin x sin y = [cos(x − y) − cos(x + y)]. 0). sin(α + β)).25). (1. SKUPOVI I FUNKCIJE Sada ´emo geometrijski dokazati osnovni adicioni teorem za funkciju koc sinus: cos(x + y) = cos x cos y − sin x sin y. C = (cos α. D).25) lako slijedi adicioni teorem za funkciju sinus: π π π sin(α+β) = cos( −α−β) = cos( −α) cos β+sin( −α) sin β = sin α cos β+cos α sin β.26 POGLAVLJE 1.26) Funkcije tg : R \ { π + kπ. D = (cos(α + β). 2 sin x cos y = 0 Β Α Β y 1 D C B x A (1. C) = d(B. tj. (cos β − cos α)2 + (− sin β − sin α)2 = (1 − cos(α + β))2 + (0 − sin(α + β))2 ⇒ cos2 β − 2 cos β cos α + cos2 α + sin2 β + 2 sin β sin α + sin2 α = = 1 − 2 cos(α + β) + cos2 (α + β) + sin2 (α + β) ⇒ 2 − 2 cos α cos β + 2 sin α sin β = 2 − 2 cos(α + β) ⇒ (1. y ∈ R. Funkcije tg i ctg su neparne. Iz sliˇnosti trokuta △ OAC i △ OBD slijedi c jednakost duljina d(A. k ∈ Z} → R imaju 2 sin(x + π) − sin x osnovni period π. 2 1 cos x cos y = [cos(x + y) + cos(x − y)]. − sin β). Iz (1.

parovi inverznih funkcija su: 2 2 Sin : [− π . 1] → [− π . 2 2 Cos−1 = arccos : [−1. π .1. 2 2 Ctg−1 = arcctg : R → 0. π i Ctg = ctg | 0. Tg : − π . π ] . 2 2 Ctg : 0. π .2. Medutim. π → R. FUNKCIJE 27 y y tg ctg 1 1 Π 2 0 Π 2 x Π Π 2 0 Π 2 Π x Periodiˇke funkcije nisu injekcije.π . jesu injekcije. π] → [−1. c njihove restrikcije na dijelove podruˇja definicije na kojem su strogo moc notone. y Π 2 1 arcsin Sin arccos Π 2 1 Π 2 1 0 1 Π x 2 1 0 1 Π 2 x Cos Sin−1 = arcsin : [−1. Tako definiramo Sin = sin |[− π . π ]. 2 2 Cos : [0. pa zato nemaju inverzne funkcije. π → R. π ] → [−1. 2 2 Tg = tg | − π . Dakle. 1] → [0. π]. 1]. 1]. y Π . Cos = cos |[0. Tg−1 = arctg : R → − π .π] .

3 Aksiomi polja R. 1]. π + nπ] moˇe se dobiti kao n 2 2 −1 −1 n Sinn (x) = (−1) Sin (x) + nπ. 2 Rjeˇenje: Treba uzeti u obzir da su funkcije Sin−1 strogo rastu´e za pars c n ne i strogo padaju´e za neparne n ∈ Z. Za s c tg | − π +nπ. s z −1 Rjeˇenje: Za svako n ∈ Z je xn = Sinn (b) = (−1)n Sin−1 (b) + nπ i s −1 −1 π n yn = Cosn (b) = (−1) (Cos (b) − 2 ) + nπ + π . Zato za n = 2m. imamo c Sin−1 (a) + 2mπ ≤ x ≤ Sin−1 (b) + 2mπ. Zadatak 1. (n + 1)π] → [−1. 1] bijekcija i za njenu inverznu funkciju Cos−1 : [−1. ∀x ∈ [−1. m ∈ Z. π + nπ] → [−1. ∀x ∈ R.3. Isto tako je cos |[nπ. (n + 1)π] vrijedi Cos−1 (x) = n n (−1)n (Cos−1 (x) − π ) + nπ + π . 1]. supremum i infimum.(n+1)π = Ctgn vrijedi Ctg−1 (x) = Ctg−1 (x) + nπ. ∀x ∈ R i analogno n 2 2 za ctg | nπ.28 y POGLAVLJE 1. π +nπ] = Sinn : [− π + nπ. Rijeˇimo nejednadˇbu a ≤ sin x ≤ b za −1 < a < b < 1. je Sin−1 (b) + (2m − 1)π ≤ x ≤ Sin−1 (a) + (2m − 1)π. 1] bijekcija. 1] → [− π + nπ. to nisu jedine restrikcije koje su bijekcije. m ∈ Z. Njena 2 2 2 2 z inverzna funkcija Sin−1 : [−1. a za n = 2m − 1. . π +nπ = Tgn vrijedi Tg−1 (x) = Tg−1 (x) + nπ. ∀x ∈ [−1. 1] → [nπ. potpunost U ovoj toˇki uvodimo aksiomatiku skupa realnih brojeva koja karakterizira c sva njegova svojstva s obzirom na algebarsku strukturu i uredaj na njemu. SKUPOVI I FUNKCIJE y Tg Π 2 1 Ctg Π 21 arctg Π 2 Π 2 0 Π 2 x 0 Π 2 arcctg x Naravno. 2 2 Joˇ je jednostavniji sluˇaj inverznih funkcija restrikcija od tg i ctg .4. n Zadatak 1. 1].(n+1)π] = Cosn : [nπ. Rijeˇimo jednadˇbe sin x = b i cos y = b za b ∈ [−1. s z 1. Za svako n ∈ Z je sin |[− π +nπ.

∃!x−1 = A 8. ∀x ∈ R 1 · x = x · 1 = x. Uredenu trojku (R. Postoji neutralni element 0 (nula): ∃!0 ∈ R. Svaki element iz R ima inverz za zbrajanje (suprotni): ∀x ∈ R. A 9. x x x . SUPREMUM I INFIMUM. ∃!(−x) ∈ R. x + y = y + x. z ∈ R. Postoji jedinstven neutralni element 1 (jedinica): ∃!1 ∈ R. A 1. A 7. y ∈ R. x(y + z) = xy + xz.3. x + (−x) = (−x) + x = 0. distributivnost mnoˇenja prema zbrajanju: z ∀x.1 Aksiomi polja R R je komutativna grupa s obzirom na operaciju zbrajanje + : R × R → R. x(yz) = (xy)z. y ∈ R. Komutativnost zbrajanja: ∀x. 1 = 0. y. R \ {0} je komutativna grupa s obzirom na mnoˇenje · : R × R → R. xy = yx. x + (y + z) = (x + y) + z. z ∈ R. x = x = 1. ∀x ∈ R 0 + x = x + 0 = x. ·) nazivamo poljem. Svaki element iz R \ {0} ima inverz za mnoˇenje (reciproˇni): z c ∀x ∈ R \ {0}. AKSIOMI POLJA R. POTPUNOST 29 1. Asocijativnost zbrajanja: ∀x.3. A 4. A 3. z ∈ R. y. A 2. z A 5. Komutativnost zbrajanja: ∀x. 1 1 1 ∈ R. A 6. Asocijativnost mnoˇenja: z ∀x. +. y.1.

a odatle 0 = 1. a to je kontradikcija. onda bi taj element imao inverz. Vrijedi ∀x ∈ R. z Za svaki x ∈ R vrijedi x + (−0) = x + 0 + (−0) = x + 0 = x i −0 + x = −0 + 0 + x = 0 + x = x. Iz jedinstvenosti elementa s danim svojstvom za −x. Pokaˇimo (ab = 0) ⇔ ((a = 0) ∨ (b = 0)). . Naime. imali bi a = a + 0 = 0. Iz aksioma dokaˇimo neka poznata svojstva operacija zbrajaz nja i mnoˇenja. 7. Analogno. To se protivi zahtjevu iz A6. pa je c −1 −1 b = 1 · b = a ab = a 0 = 0. 4. b = 1 sa svojstvo da ∀x ∈ R bx = xb = x. Odatle je (−1)(−1) = −(−1) = 1. Kad bi bilo 0x = 0. Vrijedi (−1)(−1) = 1. imali bi b = b1 = 1. 5. 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x = 2 · 0x. tj. Po definiciji suprotnog elementa je −x+(−(−x)) = (−(−x))+(−x) = 0 i −x + x = x + (−x) = 0. 3. c = −a njegov suprotni broj. z 1. 2. Pokaˇimo da je −0 = 0. a = 0 sa svojstvo da ∀x ∈ R a + x = x + a = x. −(−x) = x. c Neka je a ∈ R i c ∈ R.5. Tada bi vrijedilo −a = −a + 0 = −a + (a + c) = (−a + a) + c = 0 + c = c.30 POGLAVLJE 1. Imamo (−1)(−1) + (−1) = (−1)(−1) + (−1)1 = (−1)((−1) + 1) = (−1)0 = 0 i isto tako (−1) + (−1)(−1) = 0. Za svako x ∈ R vrijedi x0 = 0x = 0. Dokaz jedinstvenosti reciproˇnog broja s c je analogan. ˇto je kontradikcija. z Neka vrijedi ab = 0. pa zbog jedinstvenosti nule vrijedi −0 = 0. ako je b = 0. 0 je jedinstven neutralni element za zbrajanje i 1 je jedinstven neutralni broj za mnoˇenje. z Kada bi postojao broj a ∈ R. 6. a+c = c+a = 0. SKUPOVI I FUNKCIJE Primjer 1. slijedi x = −(−x). Suprotni i reciproˇni brojevi su jedinstveni. onda je a = 0. Ako je a = 0 onda a ima reciproˇni element. kada bi postojao broj b ∈ R. Analogno. pa bi slijedilo 1 = 2. Obratna tvrdnja slijedi iz 5.

10. Primjer 1. +. Kaˇemo da je S ⊂ R. 1. (R. potpunost Definicija 1. ·. A 12. Uskladenost mnoˇenja: z ((x ≥ 0) ∧ (y ≥ 0)) ⇒ (xy ≥ 0). . A 10. y ∈ R. omeden odozdo u R. +. Primjer 1. ≤) je uredeno polje. 31 Imamo x ≤ y ⇒ y − x ≥ 0 ⇒ (y − x)z ≥ 0 ⇒ yz − xz ≥ 0 ⇒ xz ≤ yz. Antisimetriˇnost uredaja: c ∀x. S = ∅. S = ∅. ako postoji broj z m ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S. omeden odozgo u R. S = ∅.1. Linearnost uredaja: ∀x. Broj m zovemo donja meda ili minoranta skupa S. Kaˇemo da je S ⊂ R. m ≤ x. ako je omeden odozdo i odozgo u R.3. Uredaj je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. x ≤ M.7. A 14. y ∈ R. Skup S ⊂ R. ((x ≤ y) ∧ (y ≤ z)) ⇒ (x ≤ z). ((x ≤ y) ∧ (y ≤ x)) ⇒ (x = y). ako z postoji broj M ∈ R takav da vrijedi ∀x ∈ S. POTPUNOST Na skupu R je zadan linearan (totalan) uredaj ≤. ≤) je uredeno polje. (x ≤ y) ∨ (y ≤ x). (Q. Tranzitivnost uredaja: ∀x. je omeden u R. (x + z ≤ y + z)). AKSIOMI POLJA R.3. z A 13. z ∈ R.6.2 Supremum i infimum skupa. Uskladenost zbrajanja: (x ≤ y) ⇒ (∀z. Vrijedi monotonost mnoˇenja: z ((x ≤ y) ∧ (z ≥ 0)) ⇒ (xz ≤ yz). SUPREMUM I INFIMUM. A 11. y. ·. Broj M zovemo gornja meda ili majoranta skupa S.

∀n ∈ N. Sada za ε = a > 0 dobijemo c − a < na. ∃x ∈ S. da Arhimedov aksiom vrijedi u z skupu Q. c Definicija 1. ·. ˇ Cesto je praktiˇno uvjet (ii. . ∃n ∈ N. Sada smo u mogu´nosti zadati posljednji aksiom skupa R. b > 0. postoji c = sup A. ako je L = sup S ∈ S onda je L = max S. n ∈ N} odozgo ograniˇen skup u R. (ii. ∃x ∈ S. odnosno c < (n + 1)a ∈ A. tj.E. na ≤ c i ∀ε >.32 POGLAVLJE 1. Broj L ∈ R koji je najmanja majoranta nepraznog odozgo omedenog skupa S ⊂ R nazivamo supremum skupa S i piˇemo L = sup S. kontradikcija s ˇinjenicom da je c gornja meda od S. svaki ve´i broj je takoder majoranta. tj. a < x. Sada c c po A15. b > 0.)′ ∀ε > 0.6 (Arhimedov aksiom). a < L. SKUPOVI I FUNKCIJE Jasno. U tom svjetlu ima smisla c slijede´a definicija. ako S ima majorantu. s L = sup S je karakteriziran slijede´im svojstvima: c (i. +. To znaˇi da je skup A = {na. Aksiom potpunosti: Svaki neprazan odozgo omeden podskup S ⊂ R ima supremum u R. Naime. Teorem 1. ˇto je s Q. ∃n ∈ N. U skupu R vrijedi tvrdnja: ∀ a. na ≤ b. x ≤ L. zovemo uredeno potpuno polje. Dokaz: Pretpostavimo da tvrdnja teorema nije istinita. Supremum koji je u skupu nazivamo maksimum. c − ε < na. L − ε < x.D. na > b. a > 0.5. ∀n.11.) ∀a ∈ R.) pisati u obliku: c (ii. Uredeno polje koje zadovoljava i A 15. c Zadatak 1. ≤) je uredeno potpuno polje. c A 15. Dakle (R. b ∈ R. tj. neka vrijedi: ∃ a. b ∈ R. a > 0. onda on ima beskonaˇno mnogo majoranc ti. Pokaˇite bez upotrebe A 15.) ∀x ∈ S.

mε > 1. U sus protnom bismo imali k. POTPUNOST 33 Rjeˇenje: Dovoljno je pokazati da ∀k. n+1 ≤ 1. x − ε. onda za svaki q ∈ S imamo q 2 < 2 < a2 ⇒ q < a. Neka z S 2 je a ∈ Q. mora biti a2 > 2. Tada je n2 (2 − q 2 ) > n(2q + 1) = 2nq + n ≥ 1 1 2nq + 1 ⇒ (q + n )2 < 2. odnosno nq > q ′ . a takvog nema. . nk > m. ˇto nije istina ve´ s c ′ za n = m + 1. ∀n ∈ N. Tada po Arhimedovom aksiomu za brojeve a2 − 2 > 0 i 2a > 0 postoji n ∈ N takav da vrijedi n(a2 − 2) > 2a. Pokaˇimo s c da je 1 = sup S. Tada je a = 2 ( 2 ∈ Q). Uzmimo sada n = m − 1 i imamo tvrdnju. Kada bi bilo a2 < 2. k ′ ∈ N.6. SUPREMUM I INFIMUM. Oˇito je S odozgo omeden s c 2 ∈ Q. 1 < q. Neka je S = {q ∈ Q. tj.7. a > 0. a′ < a. postoji k k n ∈ N takav da je nmk ′ > m′ k. Primjer 1.1. Utvrdite da li postoji i ako postoji odredite supremum skupa n S = { n+1 . Naime. ∀x ∈ R. Zadatak 1. Dakle. Zadatak 1. za bilo koji q ∈ S po Arhimedovom aksiomu za brojeve 2 − q 2 > 0 i 2q + 1 > 0 postoji n ∈ N tako da je n(2 − q 2 ) > 2q + 1. ∀n ∈ N. a > 0. Dakle.8. q ′ > q. nk ≤ m. Trebamo na´i n ∈ N tako da c vrijedi 1−ε< n ⇔ (1 − ε)(n + 1) < n ⇔ −nε + 1 − ε < 0 ⇔ 1 < (n + 1)ε. tj. Tada za n = m imamo mk ≤ m ⇒ k = 1. k. z ∀ε > 0. n z Rjeˇenje: Skup S je odozgo ograniˇen s 1. a je majoranta od S. majoranta od S. AKSIOMI POLJA R. m′ . ∃n ∈ N.3. m. postoji q ′ = q + n ∈ S. Neka je a z bilo koja majoranta skupa S. Dakle. No tada bi vrijedilo ∀n ∈ N. Obratno. n ≤ m. Uzmimo bilo koji ε > 0. m ∈ N. ako je 0 < a i a2 > 2. n ∈ N}. postoji majoranta n n n 1 a′ = a − n ∈ Q. q 2 < 2}. Odatle je 2 2 1 1 2a < a2 − 2 < a2 − 2 + ⇒ 2 < a− . Polje Q nije potpuno. tj. n+1 Iz Arhimedovog aksioma slijedi postojanje m ∈ N. x + ε ∩ Q = ∅. Pokaˇimo da vrijedi: a ∈ Q. q ′ = m′ ∈ Q. Dokaˇite da je Q gust u R. Pokaˇimo da ne postoji najmanja majoranta skupa S u Q. Skup S nema maksimalan element. Sada za svaki q = m . je majoranta od√ ⇔ a2 > 2. m ∈ N. onda bi a bio maksimum od S.

. Q. Tako s je i sup B majoranta za A. Infimum koji je u skupu nazivamo minimum.8. Teorem 1.D. tj. ∀ − x ∈ S− .12. L − ε < −x. Tada postoji c ℓ = inf S ∈ R. Zbog x + ε ≤ αk0 +1 vrijedi n = αk0 +1 − αk0 ≥ 2ε. ∃ − x ∈ S− . ∃x ∈ S. c Aksiom A 15. ako je ℓ = inf S ∈ S onda je ℓ = min S. Neka je 1 ≤ k0 < n najve´i od indeksa za koje je c q2 −q1 s αk ≤ x − ǫ. odozdo ograniˇen skup. . Analogno. −L ≤ x i ∀ε > 0. postoji L = sup S− ∈ R. Odatle za infimum skupa a kao najve´u minorantu od A vrijedi inf A ≥ inf B. ∀q ∈ Q. c c . skup S− je odozgo omeden u R. postoji infimum skupa S. x < −L + ε. x < a. To moˇemo z napisati i na slijede´i naˇin: ∀x ∈ S . s c (q ≤ x − ǫ) ∨ (x + ε ≤ q). n). Zadatak 1. . tj. Skup S je odozdo omeden u R. s ℓ = inf S je karakteriziran slijede´im svojstvima: c (i. svaka minoranta skupa B ujedno je i minoranta skupa A. Tada je ∀−x ∈ S− . (ii.) ∀x ∈ S. Slijede´i teorem opisuje to svojstvo na prihvatljiviji naˇin. Neka je q1 ≤ x − ǫ i x + ε ≤ q2 . . ˇto je kontradikcija s izborom broja n. postoji m ∈ R tako da vrijedi ∀x ∈ S. Neka je S ⊂ R. Tada je sup A ≤ c sup B i inf A ≥ inf B. ∃x ∈ R. Broj ℓ ∈ R koji je najve´a minoranta nepraznog odozdo c omedenog skupa S ⊂ R nazivamo infimum skupa S i piˇemo ℓ = inf S. ∃x ∈ S. tj. Rjeˇenje: Svaka majoranta skupa B ujedno je i majoranta skupa A. Definicija 1.) ∀a ∈ R. tj. tj. c c To kazuje da je ℓ = −L = inf S. SKUPOVI I FUNKCIJE Rjeˇenje: U suprotnom sluˇaju bi vrijedilo ∃ε > 0.)′ ∀ε > 0. Neka je A ⊆ B ⊂ R i B ograniˇen skup. a > ℓ. −x ≤ −m. (ii. karakterizira svojstvo potpunosti koje razlikuje polje R od polja Q. pa je infimum od B minoranta za A. Prema A 15. x < ℓ + ε. n − 1. 1. Poˇto je supremum od A najmanja majoranta s skupa A. x ∈ S}. S = ∅. Dokaz: Neka je S− = {−x. −x ≤ L i ∀ε > 0.E.7. m ≤ x. ∃x ∈ S. to vrijedi sup A ≤ sup B. ℓ ≤ x.34 POGLAVLJE 1. Uzmimo k n ∈ N tako da vrijedi 2nε > q2 − q1 i odredimo αk = q1 + n (q2 − q1 ) ∈ Q (k = 0.

3. Za sve n ∈ N oˇigledno vrijedi an ≤ bn .9. ∀y ∈ B.10. (Cantorov1 aksiom) Neka za svaki n ∈ N imamo segmente [an . B ⊂ R odozgo ograniˇeni neprazni skupovi. tj. AKSIOMI POLJA R. x ∈ A.3. Tada je x + y > sup A − 2 + B − 2 = sup A + sup B − ε. i y ≤ sup B. bn ]. y ∈ B} odozgo ograniˇen i vrijedi c sup(AB) = sup A sup B.Halle.) U ovoj toˇki ´emo proˇiriti eksponencijalnu funkciju do skupa R i tako se c c s uvjeriti da je teorem 1. Sada je inf B gornja meda za skup A. Neka su A. tj. Rjeˇenje: Zbog x ≤ sup A. Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (Saint Petersburg [Russia]. 6. an ≤ bm . Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je ε ε ε ε sup A − 2 < x i sup B − 2 < y. Neka su A. ∀n ∈ N. c analogno vrijedi za m < n.8. sijeˇanj 1918. B ⊂ 0. m ∈ N. Tada c je skup A + B = {x + y . x ∈ A. z . an ≤ bm . Napomena 1.8). inf B] ⊆ [an . ∀n ∈ N. an ≤ an+1 i bn+1 ≤ bn . ∀y ∈ B.6) Cantorovim aksiomom (teorem 1. bn ] ⊂ R takve da vrijedi [an+1 . bn ].3 Eksponencijalna funkcija na R (I. POTPUNOST 35 Teorem 1. dakle. onda n < n + 1 < · · · < m − 1 < m povlaˇi an ≤ · · · ≤ am ≤ bm . Ako je n = m onda je to jasno. Ako je n < m. Dokaz: Oznaˇimo s A = {an . n ∈ N}. oˇujak 1845. Skupovi A c i B su ograniˇeni (odozdo s a1 i odozgo s b1 ) pa postoje sup A i inf B.3.5. Zadatak 1. Q.1. bn+1 ] ⊂ [an . ∀n ∈ N. sup A + sup B − ε nije gornja meda skupa A + B. sup A + sup B je gornja meda skupa A + B. Odatle zakljuˇujemo ∀n ∈ N je an donja meda c za skup B. an ≤ inf B. n ∈ N} i B = {bn . zamijenimo s Arhimedovim aksiomom (teorem 1. y ∈ B} odozgo ograniˇen i vrijedi sup(A + c B) = sup A + sup B. ∀x ∈ A. vrijedi x + y ≤ s sup A + sup B. Dokaˇimo da vrijedi c z ∀n. bn ]. +∞ odozgo ograniˇeni neprazni skuc povi. pa vrijedi sup A ≤ inf B. SUPREMUM I INFIMUM.1. Neka je ε > 0 odabran po volji. 1. Tada je skup AB = {xy .) njemaˇki matematiˇar c c c 1 . ∀n ∈ N. istinit. ∀x ∈ A. Tada postoji x ∈ R takav da je x ∈ [an . c ˇ Zelimo pokazati da vrijedi [sup A. Zadatak 1.D. tj.E. Druga mogu´a aksiomatika polja R se dobije ako aksiom A c 15.

provodimo slijede´i c postupak: uzmimo element skupa A i element skupa B. . c Definicija 1. = sup{aq+q . 3.4 Ekvipotentni skupovi. Dakle. imamo f (x)f (y) = sup{aq . teorijski je lako c ustanoviti imaju li oni jednak broj elemenata.10. U skupu B nema nesparenih elemenata. Tada je xy > (sup A − ε0 )(sup B − ε0 ) = ε0 − (sup A + sup B)ε0 + sup A sup B > sup A sup B − ε. z tj. prebrojivost Ako imamo dva skupa A i B s konaˇnim brojem elemenata. q ′ < y} = ′ ′ ′ Rjeˇenje: Zbog x ≤ sup A. q ′ < y} = = sup{aq+q . i y ≤ sup B. q + q ′ < x + y} = f (x + y). sup A sup B − ε nije gornja meda. q ′ ∈ Q. da su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bijekcija f : A → B. U skupu A nema nesparenih elemenata. ∀x ∈ A. SKUPOVI I FUNKCIJE − ε. konstruirali smo injekciju sa skupa B u skup A i c jasno je da skup A ima viˇe elemenata od skupa B. q ∈ Q. q.36 POGLAVLJE 1. s Za a > 1 i x ∈ R definiramo f (x) = sup{aq . 2. sup A sup B je gornja meda skupa AB. Ovo je motivacija za slijede´u definiciju i u sluˇaju kada skupovi c c nemaju konaˇan broj elemenata. ∀x ∈ A. U sluˇaju 3. s Sada eksponencijalnu funkciju proˇirujemo do funkcije f : R → 0. Niti u skupu A. q < x} sup{aq . U sluˇaju 1. konstruirali smo obostrano jednoznaˇno preslikavanje sa skupa c c A na skup B (bijekciju) i jasno je da skupovi A i B imaju jednak broj elemenata. +∞ .13. Za skupove A i B kaˇemo da imaju jednak broj elemenata. nakon konaˇno koraka do´i ´emo do jedne od slijede´ih situacija: c c c c 1. ∀y ∈ B. tj. vrijedi xy ≤ s sup A sup B. q ′ ∈ Q. Postoje x ∈ A i y ∈ B takvi da je sup A − ε0 < x i 2 sup B − ε0 < y. U sluˇaju 2. Nastavimo li tako sparivati nesparene elemente skupa A s nesparenim elementima skupa B. niti u skupu B nema nesparenih elemenata. q < x. Naime. q < x}. vrijedi sup(AB) = sup A sup B. ∀y ∈ B. q ∈ Q. Zato ˇto je ε > 0 odabran po volji. Neka je 0 < ε < sup A+sup B odabran po volji i neka je 0 < ε0 < sup A+sup B − 2 2 (sup A+sup B)2 4 1. q ′ ∈ Q. q. Zbog zadatka 1. konstruirali s c s smo injekciju sa skupa A u skup B i jasno je da skup B ima viˇe elemenata od skupa A. sparimo ih.

onda je A ∼ B.) c z ukrajinski matematiˇar c 2 Stefan Banach (Krakow. 5. 30. Pokaˇite da je ekvipotentnost relacija ekvivalencije. da z vrijedi (i) A ∼ A. a navodimo ga bez dokaza.14. Zadatak 1.12. Ako postoji injekcija f : A → B onda kaˇemo da A ima manje ili jednako z elemenata od B. Ako postoje injekcije f : A → B i g : B → A. listopad 1968.1. – – Moskva. – Lowow. oˇujak 1892. oˇujak 1880. Zadatak 1. (ii) f : A → B bijekcija ⇒ (f −1 : B → A) bijekcija. Sergej Natanoviˇ Bernstein (Odessa.) poljski z matematiˇar c 1 . Slijede´i teorem u konkretnim situacijama bitno olakˇava utvrdivanje ekc s vipotentnosti skupova. k(A) ≤ k(B). tj. odnosno ((k(A) ≤ k(B)) ∧ (k(B) ≤ k(A))) ⇒ (k(A) = k(B)). U suprotnom sluˇaju kaˇemo da je taj c z skup neprebrojiv. Kaˇemo da je beskonaˇan skup S prebrojiv ako je ekviz c potentan skupu prirodnih brojeva N. Teorem 1. (iii) (A ∼ B) ∧ (B ∼ C) ⇒ (A ∼ C). Pokaˇite da vrijedi z 1. N ∼ 2N. 26. Rjeˇenje: s (i) Identiteta iA : A → A je bijekcija.11. (iii) f : A → B ∧ g : B → C bijekcije ⇒ g ◦ f : A → C je bijekcija. Definicija 1.9 (Cantor-Bernstein1 -Banach2 ). August 31 kolovoz 1945. tj. Primijetimo da prethodni teorem govori o antisimetriˇnosti uredaja medu c kardinalnim brojevima. EKVIPOTENTNI SKUPOVI.4. (ii) (A ∼ B) ⇒ (B ∼ A). PREBROJIVOST 37 Tada joˇ kaˇemo da A i B imaju jednak kardinalni broj i piˇemo k(A) = k(B) s z s ili A ∼ B.

f : a. . ∀n ∈ N je bijekcija. Svac kom uredenom paru prirodnih brojeva jednoznaˇno je odreden poredak na putanji ozc naˇenoj na slici. m ∈ Z. b . Preslikavanje n → 2n. je a. su relativno prosti}. b . b] u a. b] ∼ a. c < d. a+3b ]. b. b] na bilo koji segment u a. 6. f (1) = 0 i f (2n + 1) = −n. komponiramo tu injekciju s bijekcijom sa N × N na N iz zadatka 1. b]. b] ∼ [c. je [a. N ∼ Z. npr. na [ 3a+b . b ∼ c. Q. Sada po teoremu 1. ∀a. je bijekcija. 5.D. N ∼ N × N. 7.9 slijedi tvrdnja. Rjeˇenje: s 1. ∀n ∈ N. 2. b ∈ R. Propozicija 1. Po 4. b je bijekcija. je bijekcija. 4. b . d]. pa po teoremu 1. m + n − 1 neparan m + n − 1 paran 0 1 2 3 4 m n 4 3 2 1 + m. 3. n ∈ N. Identiteta je injekcija s a. c. b ∈ R. T g −1 : R → a. d definirano s f (x) = d−c (x b−a − a) + c je bijekcija. a < b.E. Dokaz: Skup Q = { m . S duge strane identiteta je injekcija s N u Q. i dobijemo injekciju s Q u N. je R ∼ a.12. ∀a. Konstruiramo preslikavanje f : N × N → N kako je grafiˇki prikazano na slici desno. d ∈ R. pa postoji n injekcija sa Q u N × N. n)) =          m+n−1 2 m+n−1 2 + n. 3. 5.3. N ∼ 2N + 1. a < b. Tada je to injekcija s 4 4 [a. b . b → c.38 2. d i [a. a < b. postoji bijekcija s [a. Funkcija f je definirana forc mulom: f ((m. ∀a.9. SKUPOVI I FUNKCIJE 4. b u [a. Preslikavanje f : N → Z definirano s f (2n) = n + 1. Preslikavanje n → 2n + 1. 6. POGLAVLJE 1. Skup racionalnih brojeva Q je prebrojiv. Nadalje. ∀n ∈ N. imamo Q ∼ N. 7.

9. . b1 ]. b2 ] ⊂ [a1 . ∀n ∈ N. Stavimo a1 = a.2. No. . Konstruirajmo injekciju g : N → B na slijede´i naˇin: c c Uzmimo bilo koji b ∈ B i stavimo g(1) = b.E. ∀n ∈ N. b] takva da je [a. Ako B nije konaˇan. Skup realnih brojeva R je neprebrojiv. Na isti naˇin. tada bi po propoziciji 1.4. n ∈ N}. bn razliˇiti.10. . bn ]. 1 ≤ k ≤ n. bn+1 ] i f (n) ∈ [an+1 . Po teoremu 1. Dokaz: Kada bi vrijedilo suprotno. Ako je B konaˇan c onda je tvrdnja oˇita. sa svojstvom [an . c c i(x) = x. bm+1 ]. Q. gdje su svi b1 . a u 2 4 +b sluˇaju f (1) ≥ a1 +b1 stavimo a2 = a1 i b2 = 3a14 1 . EKVIPOTENTNI SKUPOVI. b] ⊂ R bio prebrojiv. to postoji bn+1 ∈ B takav da je bn+1 = bk . a to se kosi s tvrdnjom teorema 1. Pretpostavimo da smo za neki n ∈ N definirali g(k) = bk ∈ B. b] ⊂ R je neprebrojiv skup. b ∈ R. Dokaz: Neka je A ∼ N. Zbog pretpostavke o bijektivnosti funkcije f : N → [a. a < b. zamjenom a1 ↔ a2 i b1 ↔ b2 . bn ]. Takvim postupkom definiramo g(n).E. po konstrukciji vrijedi f (m) ∈ [am+1 . b] tako da je x ∈ [an . b]. bn+1 ]. c c nademo f (2) itd. c s c 1 ≤ k ≤ n. postojala bi bijekcija f : N → [a. Teorem 1. Na taj naˇin dobivamo segmente [an . b1 = b. ∀n ∈ N.D.E. o potpunosti skupa R postoji x ∈ [a. Segment [a.4. Dokaz: Kada bi R bio prebrojiv. Poˇto skup B nije konaˇan. injekcija s B u A. ∀n ∈ N. pa stavimo g(n + 1) = bn+1 . .1. c Q. Po teoremu 1. onda je identiteta i : B → A. f : A → N bijekcija.4.D. b] prebrojiv. i B ⊆ A. i segment [a. . b] = R(f ) = {f (n). b2 ] i [a2 . postoji m ∈ N tako da je x = f (m). ˇto je kontradiks cija s izborom toˇke x. Tada je f ◦ i : B → N injekcija. a funkcija g je po konstrukciji injekcija. U oba sluˇaja vrijedi c c 2 f (1) ∈ [a2 . ∀x ∈ B.8. Neka su a.D. da je [a. Ako je f (1) ≤ a1 +b1 stavimo a2 = a1 +3b1 i b2 = b1 . Korolar 1.10. Neprazan podskup prebrojivog skupa je konaˇan ili prebroc jiv. tj. bn ] ⊃ [an+1 . slijedi B ∼ N. PREBROJIVOST 39 Propozicija 1. Q.

SKUPOVI I FUNKCIJE .40 POGLAVLJE 1.

1 Niz i podniz Funkciju a : N → S zovemo niz u S. 3. i 2. U ovom sluˇaju odstupamo od c uobiˇajenog naˇina oznaˇavanja funkcijskih vrijednosti. Definicija 2.Poglavlje 2 Nizovi 2. ∀n ∈ N. je niz u R. ∀n ∈ N. z Nas ´e najviˇe zanimati sluˇajevi kada je taj skup R. an < an+1 . Niz (an )n je niz realnih funkcija.1. Niz (an )n je rastu´i ako ∀ n ∈ N. c Niz (an )n je strogo rastu´i ako ∀ n ∈ N. Niz (an )n s an = n . an ≥ an+1 . Neka je (an )n u R. je niz u C. gdje je ∀n ∈ N. an > an+1 . Niz (an )n s an = n + n . an ≤ an+1 . an : R → R funkcija definirana s an (x) = sin nx. C. pa za n ∈ N piˇemo c c c s a(n) = an i nazivamo n-tim ˇlanom niza. Uobiˇajena oznaka za niz je (an )n∈N c c ili (an )n ili samo (an ). c Niz (an )n je padaju´i ako ∀ n ∈ N. Kodomena niza moˇe biti bilo koji neprazan skup. ili skup realnih ili c s c kompleksnih funkcija. Evo nekoliko primjera nizova: 1 1. Za to je neophodno da je niz u skupu na kojem je definiran uredaj. Kao i kod drugih funkcija. monotonost je vaˇno svojstvo koje niz moˇe z z zadovoljavati. c Niz (an )n je strogo padaju´i ako ∀ n ∈ N. ∀x ∈ R. c 41 .

((n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε)). c a samo ”malen” broj ˇlanova daleko. (n < m) ⇒ (an ≤ am ). Vaˇno je uoˇiti da podniz nekog niza dobijemo tako da z c izbacimo neke ˇlanove polaznog niza. m ∈ N. pn+1 > n. Zadatak 2. slijedi an ≤ an+1 ≤ · · · ≤ am−1 ≤ am . a + ε . (2. c n ≤ pn . Rjeˇenje: Dokaˇimo tvrdnju matematiˇkom indukcijom. Pretpostavimo da za n ∈ N vrijedi n ≤ pn . Tad je pn+1 > pn ≥ n. Niz realnih brojeva (an )n konvergira ili teˇi k realnom broju z c z a ∈ R ako svaki otvoreni interval polumjera ε oko toˇke a sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. tj. c U oznakama (bn )n i (an )n za nizove pisali bismo bn = b(n) = (a ◦ p)(n) = a[p(n)] = ap(n) = apn . U situaciji kada radimo s beskonaˇnim c c (prebrojivim) skupom. Tada je n < n + 1 < · · · < m − 1 < m pa iz definicije 2. Neka je (pn )n strogo rastu´i niz u N. Prethodna definicija se realizira u skupu R tako da blizinu realnih brojeva mjerimo pomo´u razdaljinske funkcije d(x. Za niz b : N → S kaˇemo da je podniz niza a : N → S. U tom smislu fraza ”gotovo c c svi ˇlanovi” znaˇi ”svi ˇlanovi osim eventualno njih konaˇno mnogo”. Dokaˇimo da vrijedi obrat. tj.2 Limes niza u R Intuitivno poimanje konvergencije ili teˇenja ˇlanova niza (an )n u R k nekom z c broju a ∈ R sastoji se u tome da je ”puno” ˇlanova niza po volji blizu broju a. tj. Pojam konvergencije u R ima slijede´i oblik: c Definicija 2.42 POGLAVLJE 2. Definicija 2. ako z postoji strogo rastu´i niz p : N → N u N takav da je b = a ◦ p.1. niza kao funkcija je rastu´i ako c vrijedi: ∀ n. y) = |x − y|. 2.3. Ako je zadan ε > 0. (∃nε ∈ N). Tada vrijedi ∀ n ∈ N.1) . Neka su c z n. Naime.1. Dakle. m ∈ N takvi da je n < m. NIZOVI Pokaˇimo da je ta definicija. a pod ”malo” samo konaˇno njih. Jasno je da vrijes z c di 1 ≤ p1 tako da imamo bazu indukcije. onda je prihvatljivo pod ”puno” shva´ati beskonaˇno c c mnogo ˇlanova. (∀n ∈ N).1. pa mora biti pn+1 ≥ n + 1. oni se nalaze u intervalu a − ε. c c c c moˇemo re´i da niz (an )n konvergira ili teˇi broju a ako su gotovo svi ˇlanovi z c z c po volji blizu broju a. a preostali ˇlanovi zadrˇavaju prijaˇnji c c z s medusobni poredak. iako se ˇini slabijom. an ≤ am . Jasno je da iz toga slijedi da je niz rastu´i u smislu definicije 2.2. c (∀ε > 0). tj. ekvivalentna s definiz c cijom monotonosti niz kao funkcije. c onda brojevi x koji su od a udaljeni za manje od ε zadovoljavaju |x − a| < ε.

z Jedan sluˇaj divergencije niza moˇemo podvesti pod pojam konvergencije. gdje je E > 0. Kaˇemo da niz (an )n u R konvergira k +∞ ako svaka okolina z od +∞ sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. Definicija 2. b ∈ R. z Provjeravanje da li definicija 2.6) slijedi postojanje m ∈ N tako da vrijedi mε > 1.3 vrijedi za neki konkretan niz i konkretan limes sastoji se u tome da se za po volji zadani ε > 0 pronade ili barem dokaˇe z postojanje prirodnog broja nε takvog da svi ˇlanovi s indeksima ve´im od nε c c leˇe u intervalu a − ε. (∃nε ∈ N).1. Dakle nε = m je traˇeno rjeˇenje. Analogno moˇemo definirati lim an = −∞. a = b.1.2) U tom sluˇaju govorimo o konvergenciji niza (an )n u R = [−∞. nb ∈ N takvi da vrijedi ε ε (n > na ) ⇒ (|an − a| < ) i (n > nb ) ⇒ (|an − b| < ). z Uzmimo ε > 0 po volji. c z U tu svrhu definiramo okoline od +∞ kao intervale oblika E. Pretpostavimo da konvergentan niz (an )n ima dvije graniˇne c vrijednosti a. +∞] i piˇemo c s lim an = +∞. Iz Arhimedovog aksioma u teoremu (1. 1 <ε n ⇒ 1 −0 n < ε. 1. 2 2 . Tada bi za ε = |a − b| > 0 zbog (2.4. c Dokaz: 1.2. ((n > nε ) ⇒ (an > E)). a Ε a1 a4 a6 a a5 a3 a Ε a2 Ako niz ne konvergira onda kaˇemo da on divergira. +∞ . (∀n ∈ N). z c (∀E > 0). z s (n > nε ) ⇒ (nε > nε ε > 1) ⇒ Teorem 2. Pokaˇimo da niz ( n )n konvergira i limn n = 0. n→∞ n→∞ (2. a + ε . LIMES NIZA U R 43 n→∞ Tada a zovemo graniˇna vrijednost ili limes niza (an )n i piˇemo a = c s lim an ili a = limn an . Sada za n > m vrijedi nε > mε > 1. tj. Konvergentan niz u R ima samo jednu graniˇnu vrijednost. Konvergentan niz u R je ograniˇen. z 1 1 Primjer 2. Naime. ∀ n ∈ N.1) postojali na .2. c 2.

je oˇigledno ograniˇen.1. Uzmimo bilo koji ε > 0.44 Sada za nε = max{na . Q. a − ε < anε . Tada vrijedi ∀ n ∈ N. pa postoji nε ∈ N tako da (n > nε ) ⇒ (|an − a| < 1). ∀n ∈ N. Primjer 2. Svaki ograniˇen i monoton niz u R je konvergentan.2. . 2 2 ˇto je oˇita neistina. c Dokaz: Neka je niz (an )n rastu´i.1) postoji nε ∈ N takav da (n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε). n ∈ N} odozgo. Od interesa je na´i jednostavno provjerive dovoljne uvjete za konvergenc ciju niza. limes mora biti jedinstven. dakle. Sama ograniˇenost nije dovoljna za konvergenciju niza. U definiciji (2. nb } imamo (n > nε ) ⇒ (|a − b| ≤ |a − an | + |an − b| < POGLAVLJE 2. |anε |.E.E. Dakle. a + ε uvijek se nalazi beskonaˇno ˇlanova niza. tj. c c Dakle. ∀ε > 0.2. . Tada iz a = limn an i (2. Neka je M = max{|a1 |. Zbog toga ˇto je niz s (pn )n strogo rastu´i niz u N i zadatka 2.D. an ≤ an+1 . i neka je (apn )n bilo koji njegov podniz. ali niti jedan realan c c broj nije mu graniˇna vrijednost. Naime. ∀n ∈ N. z c Za oˇekivati je da podnizovi niza nasljeduju dobra svojstva originalnog c niza. NIZOVI ε ε + = ε = |a − b|). pn ≥ n. |an | ≤ M. a = limn apn . niz je ograniˇen. ∃nε ∈ N. 2. an ≤ a. Svaki podniz konvergentnog niza u R i sam je konvergentan i ima istu graniˇnu vrijednost kao i niz. ∀n ∈ N. Niz c n definiran s an = (−1) . imamo ∀n ∈ N. 1 + |a|}. Ograniˇenost c c rastu´eg niza znaˇi ograniˇenost skupa A = {an . . c Q. Iz definicije supremuma skupa A imamo: 1. (n > nε ) ⇒ (pn > nε ) ⇒ (|apn − a| < ε). taj interval ne sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. Odatle c slijedi (∀n ∈ N). pa postoji c c c a = sup A ∈ R. . Sada za n > nε imamo |an | ≤ |an − a| + |a| ≤ 1 + |a|. Teorem 2. za 0 < ε < 1 i bilo koji a ∈ R izvan c 2 otvorenog intervala a − ε.3. s c 2. a = limn an . Teorem 2. tj.D. . c Dokaz: Neka je (an )n konvergentan niz u R.1) uzmimo ε = 1.

i rasta niza (an )n imamo ∀ε > 0. (an )n ± (bn )n = (an ± bn )n . pa je skup nizova vektorski prostor (algebra). niz konvergira k 0. U sluˇaju nizova to znaˇi da je suma (razlika) nizova (an )n c c c i (bn )n niz oblika (an ± bn )n . n ∈ N}. (n > nε ) ⇒ (a − ε < anε ≤ an ≤ a < a + ε) ⇒ (|an − a| < ε). Sada ´emo prouˇiti kako se limes ponaˇa kod navedenih operacija c c s s nizovima. Niz (|an |)n je konvergentan i lim |an | = | lim an |. i lim bn = 0. n→∞ n→∞ n→∞ 3. Specijalno. 45 Dakle. Niz (an · bn )n je konvergentan i lim (an · bn ) = lim an · lim bn . (−1)n n z Primjer 2. (an )n · (bn )n = (an · bn )n . Q. Npr. limn→∞ bn n→∞ n→∞ 4. Na desnoj slici prikazan je odnos svojstava monotonosti (M) i ograniˇenosti (O) nizova u odnosu na c konvergentne (K) nizove u R.4. Neka su (an )n i (bn )n konvergentni nizovi u R. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA Iz 1.3. i 2. Monotonost nije nuˇna za konvergenciju niza.2. n ∈ N}. Isto tako je produkt nizova (an )n i (bn )n niz oblika (an · bn )n . Teorem 2. ∀ n ∈ N. Niz (an ± bn )n je konvergentan i lim (an ± bn ) = lim an ± lim bn .3. n→∞ n→∞ n→∞ 2. za λ ∈ R je λ(an )n = (λan )n . ∃nε ∈ N. . Ako je ∀n ∈ N. onda je i niz n→∞ an bn konvergentan n i lim n→∞ an bn = limn→∞ an . O K M 2. Analogno se za padaju´i niz pokaˇe c z n→∞ n→∞ lim an = inf{an . bn = 0. a nije monoton.E.D.3 Operacije s konvergentnim nizovima Za nizove u R kao funkcije s vrijednostima u R moˇemo definirati sve operaz cije po toˇkama. lim an = sup{an . tj. tj. Tada vrijedi: 1.

2. µ ∈ R n→∞ n→∞ niz (λan + µbn )n konvergentan i lim (λan + µbn ) = λa + µb.46 Dokaz: Neka su lim an = a i lim bn = b. slijedi 3. s c postoji M > 0 takav da ∀n ∈ N. n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. M + |b| M + |b| Sada za nε = max{n1 . n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (|an + bn − (a + b)| ≤ |an − a| + |bn − b| < ε). Tada je za bilo koje λ. Za ε > 0 zbog (2. pa ∀n ∈ N imamo (n > nε ) ⇒ ( 1 |bn − b| 1 − ≤ < ε). n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (|an bn − ab| ≤ |an ||bn − b|| + |an − a||b| < ε). niz (an )n je ograniˇen. Pokaˇimo da vrijedi lim z ∀n ∈ N. 2 2 Sada za nε = max{n1 . Tvrdnja slijedi jednostavno pomo´u nejednakosti (1. c 4.1.11). Korolar 2. Za ε = b |b| 2 > 0 imamo n0 ∈ N tako da |b| |b| ) ⇒ (|bn | ≥ ). Sada za ε > 0 zbog (2. zbog toga ˇto je konvergentan. |an | ≤ M. NIZOVI 1. 1 n→∞ bn = 1 .1) postoje n1 . bn b |bn ||b| 2ε ). Q. n→∞ .1) postoje n1 . Prije svega.D. (n > n1 ) ⇒ (|an − a| < ε ε ) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − b| < ). 3. |b|2 Odatle pomo´u 2. c (n > nε ) ⇒ ||an | − |a|| ≤ |an − a| < ε. n2 }. n→∞ n→∞ POGLAVLJE 2. tj. 2 2 Sada za ε > 0 postoji n1 ∈ N tako da ∀n ∈ N vrijedi (n > n0 ) ⇒ (|bn − b| < (n > n1 ) ⇒ (|bn − b| < Uzmimo nε = max{n1 .E. ε ε (n > n1 ) ⇒ (|an − a| < ) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − b| < ). Neka su lim an = a i lim bn = b.

slijedi lim λan = λa. n→∞ Dokaz: 1.4 2. Ako je ∀ n ∈ N. i teorema 2. n→∞ n→∞ 2.1. Odatle i iz aditivnosti limesa imamo n→∞ linearnost. an ≤ cn ≤ bn i lim an = n→∞ n→∞ lim bn = c. Q. Tada postoji a > 0 takav da je √ b = a2 . 2. OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 47 Dokaz: Za bilo koji λ ∈ R uzmimo konstantni niz bn = λ. c + |c| 2 2 n→∞ bili gotovo svi ˇlanovi niza. c s c 2 Sada za cn = bn − an . Neka je b > 0 realan broj. Tada je lim cn = c ≥ 0. 1. Tada iz teorema 2. (n > n1 ) ⇒ (|an − c| < ε) i (n > n2 ) ⇒ (|bn − c| < ε). Sada za nε = max{n1 . slijedi tvrdnja.2.3.3) .D. cn ≥ 0. Skup svih konvergentnih nizova u R je vektorski prostor (algebra).3. Neka je niz (cn )n konvergentan i takav da vrijedi ∀n ∈ N. Q. Kada bi bilo c < 0. ∀n ∈ N. Neka je niz (xn )n definiran rekurzijom xn = 1 2 xn−1 + b xn−1 .D. tj. Napomena 2. Teorem 2. (2. an ≤ bn .1) postoje n1 .1 Primjeri konvergentnih nizova Propozicija 2. ˇto nije mogu´e zbog c + |c| < 0.1.5 (teorem o sendviˇu). 1. ∀ n ∈ N. a = b (surjektivnost kvadratne funkcije). n2 ∈ N takvi da vrijedi ∀n ∈ N. Za ε > 0 zbog (2. Dokaz: Pretpostavimo da je b > 1.E. onda bi u okolini c − |c| . ∀n ∈ N. onda je lim an ≤ lim bn .4. Osim operacija na skupu R imamo zadan uredaj ≤. Neka su (an )n i (bn )n konvergentni nizovi c u R.E. Konvergencija nizova je u skladu s tim uredajem. n2 } imamo (n > nε ) ⇒ (c − ε < an ≤ cn ≤ bn < c + ε) ⇒ (|cn − c| < ε). Ako je (cn )n niz za kojeg vrijedi ∀ n ∈ N. 2. onda je (cn )n konvergentan i lim cn = c.

2 2 Uzmimo nε ∈ N za koji vrijedi (nε − 1)ε2 > 2.3) i 0 < (xn−1 −1)2 + b−1. n − 1. 2 2 U sluˇaju 1 < a je 1 < a < n za gotovo sve n ∈ N.4) (2. Dokaˇimo indukcijom da je niz (xn )n c z padaju´i i odozdo omeden s 1.3) imamo c x2 − b = (xn − xn−1 )2 . . Iz (2.5) slijedi xn −xn−1 < 0. (∀n ∈ N). Dakle. . n→∞ Za bilo koji ε > 0 po binomnom teoremu imamo: (1 + ε)n = 1 + nε + n(n − 1) 2 n−1 2 ε + · · · + εn > n ε.E. Za a > 0 vrijedi lim n a = 1. 2 odakle slijedi b = a2 .D.5) Baza indukcije slijedi iz x1 = 1 (b + 1) < b = x0 i x1 > 1. pa je n→∞ lim √ n a= lim 1 n n→∞ 1 a = 1.4. odakle imamo √ c√ 1 < n a < n n za gotovo sve n ∈ N. NIZOVI uz poˇetnu vrijednost x0 = b > 1. √ Zbog strogog rasta funkcije x → n x na 0. Za 0 < b < 1 imamo 1 > 1. √ Primjer 2. .5. (∀n ∈ N). n x2 − b xn − xn−1 = − n−1 . Q. ∀n ∈ N. c Prvo uoˇimo da iz (2. 1 Ako je a < 1 onda je a > 1. 1 = c2 . . Vrijedi lim √ n n = 1. +∞ slijedi √ (n > nε ) ⇒ 1 < n n < 1 + ε. Tada vrijedi (n > nε ) ⇒ (1 + ε)n > n odnosno (n > nε ) ⇒ 1 < n < (1 + ε)n . k = 1. n−1 a onda iz (2.3) imamo a = 1 a + a . Pretpostavimo 2 da vrijedi 1 < xk < xk−1 . .48 POGLAVLJE 2. n→∞ n−1 2 nε − 1 2 ε >n ε > n. Sada je za a = 1 b b c imamo tvrdnju. Iz (2. b slijedi xn > 1.4) imamo x2 − b > 0. postoji a = limn xn . 2xn−1 (2. Primjer 2.5. 2. pa postoji c > 1. Sada iz (2. Sada tvrdnja slijedi iz teorema 2.

Zbog ranije pokazane nejednakosti an < bn . Pokaˇimo da vrijedi bn < 3.6. . OPERACIJE S KONVERGENTNIM NIZOVIMA 1 Primjer 2. Dakle. Prethodna nejednakost za n → ∞ daje n→∞ lim an ≥ k=0 1 = bp . za 0 ≤ p ≤ n. ∀n ∈ N. ∀n ∈ N. imamo lim an ≤ lim bn . k! k=0 k=0 p p pa je i niz (an )n odozgo ograniˇen. c c z Vrijedi 1 1 1 bn+1 = 1+ + +···+ 1! 2! (n + 1)! <2+ = 2+ 1 2 1+ 1 1 + ···+ 3 (n + 1) · · · 3 < 1 tj. n n 49 1 . imamo rekurziju bn+1 < 2 + 2 (bn − 1). k! Odatle slijedi lim an ≥ lim bn . su k! . Naime. n→∞ n→∞ ∀n ∈ N. ∀p ∈ N. niz (bn )n je konvergentan. Nizovi an = 1 + n konvergentni i imaju isti limes. ∀n ∈ N. n+1 n vrijedi ··· 1− < n 1 k! an+1 = k=0 1 k! 1− 1 k−1 ··· 1− n+1 n+1 + 1 > an . i bn = k=0 Niz (bn )n je oˇigledno strogo rastu´i.2. ∀n ∈ N. Sada primjenom binomne formule na niz (an )n imamo n 1 1 1 1 1+ + +···+ 2 2 3·2 n···2 1 = 2 + (bn − 1). s Sada za bilo koji ˇvrst p ∈ N i svaki n > p imamo c p an > k=0 1 k! 1− p 1 n ··· 1− k−1 n . i ∀n ∈ N. 2 an = k=0 n n 1 = k nk 1− 1 n n k=0 n(n − 1) · · · (n − k + 1) = k!nk k−1 n n 1 = bn . Zbog 1 − c ≥ 1 − .3. ˇto daje lim an = lim bn = e ≈ s n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ 2. Odatle indukcijom slijedi 1 tvrdnja. (n + 1)n+1 ˇto kazuje da je i niz (an )n konvergentan. b1 = 2 < 3. bn < 3 ⇒ bn+1 < 2 + 2 (bn − 1) < 1 2 + 2 (3 − 1) = 3.71828182.

∀n ∈ N. f (x + y) = f (x)f (y). Kaˇemo da niz funkcija (fn )n . Tada je c fn (x) ≤ fn (m). Odatle slijedi konvergencija niza (fn (x))n .2.3. ∀x ∈ [0. f = limn→∞ fn . ∀n ∈ N. 2. Neka je m ∈ N takav da je x ≤ m. +∞ → 0. Propozicija 2. +∞ → 0. f (1) = e.5.50 POGLAVLJE 2. +∞ . gdje su fn : I → R. y ≥ 0 imamo 1+ Vrijedi x 1+ n n x n 1+ y = n 1+ x + y xy + 2 n n ≥ 1+ x+y n n . +∞ → 0. 3. Kako iz primjera 2. slijedi iz primjera 2. +∞ . +∞ .6. gdje su fn : [0. je jasno. a svojstvo 2. ∀x ∈ [0. Funkcija f : [0. imamo fn (x) ≤ 3m . +∞ . Za x. Za podniz (fnm (m))n strogo rastu´eg niza (fn (m))n c m imamo fnm (m) = fn (1) . Dokaz: Uzmimo x ≥ 0 i pokaˇimo da je niz fn (x)n strogo rastu´i i omeden. (2. zadovoljava : 1.6) n Definicija 2. +∞ . n+1 (n + 1)n+1 pa je (fn (x))n strogo rastu´i niz. z c Vrijedi n fn (x) = k=0 n n xk = k nk 1 n+1 n k=0 1 k! 1− 1 n · 1− k−1 xk < n < k=0 1 k! 1− · 1− k−1 xn+1 xk + = fn+1 (x). f (0) = 1. y 1+ n n x+y − 1+ n n = x + y xy 1+ + 2 n n x+y − 1+ n n = . Niz funkcija (fn )n . +∞ . ∀n ∈ N. y ∈ [0. +∞ kao c limes niza funkcija. slijedi fn (1) ≤ 3. konvergira na skupu [0. z konvergira obiˇno ili po toˇkama k funkciji f : I → R na intervalu I. definirane s (2. n ∈ N. NIZOVI 2. ∀n ∈ N.2 Eksponencijalne funkcije na R (II. ako c c niz brojeva (fn (x))n konvergira k f (x). +∞ tako da vrijedi x n fn (x) = 1 + . ∀x ∈ I.6. Svojstvo 1.6).) U ovoj toˇki definiramo eksponencijalnu funkciju exp : R → 0. I ⊆ R. ∀x. U tu svrhu za svaki n ∈ N definiramo funkcije fn : [0.

tj. y < 0.  f (−x) (2. Jedini interesantni sluˇajevi su x > 0. tj. 1. a drugi ide analogno. Svaki niz (an )n u R ima monoton podniz. x < 0. x + y > 0. x + y > 0 i x > 0.1. Ako su x i z c y istog predznaka. Ovaj c skup isto nema maksimum. Sada iz prethodne nejednakosti za n → ∞ dobijemo n→∞ lim 1+ x n n 1+ y n n − 1+ x+y n n = 0. ve´ A1 c c c nema maksimum.2. +∞ na slijede´i naˇin: c c   f (x) . x ≥ 0. ∃m ∈ N tako da skup Am nema maksimum. y ∈ R. jer kada bi ga imao. n ≥ m}. onda je jednakost jasna. Sada promatramo skup Ap1 . k > n i ak > an . sluˇaj: Bez smanjenja op´enitosti uzmimo da je m = 1. Medu svim k > p1 takvim da je ak > ap1 uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s c . U prvom sluˇaju imamo c f (x) = f (x + y + (−y)) = f (x + y)f (−y).4 Limes superior i limes inferior Lema 2. pa je exp(x + y) = f (x + y) = 1 f (x) f (−y) = exp(x) exp(y).   exp(x) = 1   . 2. Sada definiramo funkciju exp : R → 0. Q. onda bi i prethodni A1 imao.E. pa zbog prethodne nejednakosti imamo xy n 1+ x+y n n−1 ≤ 1+ x n n 1+ y n n − 1+ x+y n n ≤ xy x 1+ n n n−1 1+ y n n−1 . 2. Promatramo dva sluˇaja: c 1.7) Pokaˇimo da vrijedi exp(x + y) = exp(x) exp(y). To znaˇi da ∀n ∈ N ∃k ∈ N. ap1 > a1 . ∀x. odakle slijedi svojstvo 3.D.4. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR xy = 2 n n−1 51 x+y 1+ n k k=0 x + y xy 1+ + 2 n n n−1−k . ∀m ∈ N skup Am ima maksimum. y < 0. Dokaz: Neka je Am = {an . c Poˇnimo s n = 1 i medu svim k > 1 takvim da je ak > a1 uzmimo c najmanji i oznaˇimo ga s p1 .

1. Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (Ostenfelde. Ovim postupkom dobivamo strogo rastu´i niz (pn )n u c c N takav da je apn < apn+1 . .E. c Dokaz: Pomo´u leme 2. z c c Primjer 2. a ◦ p monotoni. U teoremu 2. Tim postupkom dobijemo strogo rastu´i niz (pn )n u N takav c c Q. Za konaˇno nizova a(1) . gdje je p = q (1) ◦ q (2) ◦ · · · ◦ q (n) . tj.Berlin. . a(2) ◦ q (1) ◦ q (2) . a(2) ◦ p. .1. α + ε sadrˇi beskonaˇno ˇlanova niza. . n→∞ Iz definicije slijedi da je α ∈ R gomiliˇte niza (an )n ako i samo ako ∀ε > 0 s okolina α − ε.) njemaˇki matematiˇar c c c 1 . podniz (apn )n je padaju´i. . moˇemo na´i monoton podniz zadanog niza. Kaˇemo da je α ∈ R gomiliˇte niza (an )n realnih brojeva. s z c c Teorem 2. Jasno.D. Sada za taj s c c ograniˇen i monoton podniz iz teorema 2. Definicija 2. podniz (apn )n je strogo rastu´i. Medu svim k > p1 za koje je ak = b2 uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s p1 . Korolar 2. . . koji su svi monotoni.E. (j < p1 ) ⇒ (aj < ap1 ).2. Medu onim k ∈ N za koje je ak = b1 c uzmimo najmanji i oznaˇimo ga s p1 . onda je i svaki njegov podniz ograniˇen. NIZOVI p2 .D.1. a ostali ne moraju bit monotoni.2.1. . medu podnizovima a ◦ q ◦ q (2) . a(n) ◦ p. slijedi konvergencija. b2 ≤ b1 . itd. tj. Zbog toga ˇto je podniz mos (1) (1) notonog niza i sam monoton. itd.52 POGLAVLJE 2. c z c Poˇto je niz ograniˇen. veljaˇa 1897. Dokaz: Iz leme 2. i primjeru 2. . . . a(n) ◦ q (1) ◦ q (2) su prva dva monotona. Ovim postupkom u n koraka dolazimo do podnizova a(1) ◦ p.6. tj. a(n) postoji strogo rastu´i niz c c (1) (2) (n) p : N → N takav da su svi podnizovi a ◦ p. da je apn ≥ apn+1 .E. 2. ∀n ∈ N. . postoji strogo rastu´i niz q (1) : N → N takav da je c (1) (1) (1) a ◦ q monoton podniz od a . a ◦ p. ap2 > ap1 . . z s ako postoji podniz (apn )n niza (an )n takav da vrijedi lim apn = α. postoji strogo rastu´i niz q (2) : N → N takav da je c a(2) ◦ q (1) ◦ q (2) monoton podniz od a(2) ◦ q (1) . 31. smo vidjeli da je ograniˇenost niza nuˇna. . . Ograniˇen niz u R ima konvergentan podniz. Slijede´i teorem govori o tome c ˇto se ipak moˇe zakljuˇiti iz ograniˇenosti niza. tj.6 (Weierstrass1 ). . Sada gledamo podnizove a(1) ◦ q (1) . Jasno je da vrijedi c ap2 ≤ ap1 . . a(2) . . c Q.7. . Sada glec damo Ap1 +1 i neka je b2 = max Ap1 +1 . . a ostali ne moraju biti.D. listopad 1815. ∀n ∈ N. a(n) ◦ q (1) od kojih je prvi monoton. a(2) ◦ q (1) . Q. c z ali ne i dovoljna za konvergenciju toga niza. . sluˇaj: Neka je b1 = max A1 . 19.3. Sada po lem1 2.

. Svaki konvergentan niz ima toˇno jedno gomiliˇte. α = lim an . ∀ε > 0.4. α + ε . Skupovi N i Q su ekvipotentni. Niz (n)n nema niti jedno gomiliˇte u R. v. ∀ε > 0. s Definicija 2. Svaki ograniˇeni niz ima barem jedno gomiliˇte u R. c c Dakle. tj. Niz (an )n u R je konvergentan ako i samo ako je lim inf an = lim sup an . c s 53 ii. c Broj L ∈ R je limes superior niza (an )n ako i samo ako vrijedi: 2. je an < ℓ + ε za beskonaˇno ˇlanova niza. n→∞ Infimum skupa A zovemo limes inferior niza (an )n i oznaˇavamo s c lim inf an ili limn an . pa je skup svih gomiliˇta niza c s jednoˇlan. Neka je (an )n ograniˇen niz realnih brojeva i A ⊂ R skup c svih gomiliˇta tog niza. Q. postoji bijektivni niz r : N → Q. c Broj ℓ ∈ R je limes inferior niza (an )n ako i samo ako vrijedi: Teorem 2. je L − ε < an za beskonaˇno ˇlanova niza.2. a iz definicije limesa superiora. svaki realan broj je limes s nekog niza racionalnih brojeva. ∀ε > 0. ako vrijedi gornja jednakost. iv. s Supremum skupa A zovemo limes superior niza (an )n i oznaˇavamo c s lim sup an ili limn an . je ℓ − ε < an za gotovo sve ˇlanove niza.E. c gotovo svi ˇlanovi niza su > α − ε. Niz iz primjera 2. ima toˇno dva gomiliˇta jer je (−1)2n → 1 i c s (−1)2n−1 → −1. a to je graniˇna c s c vrijednost. gotovo svi c ˇlanovi niza su < α + ε. c Obratno. Tada ∀ε > 0. onda je po teoremu 2. . onda je skup svih gomiliˇta jeds noˇlan i neka je α njegov element. c c Dokaz: Ako je niz (an )n konvergentan. svaki njegov podniz ima istu graniˇnu vrijednost kao i niz.2. ∀ε > 0. iz definicije limesa inferiora.D. n→∞ n→∞ 2.2. n→∞ 1.7. iii. LIMES SUPERIOR I LIMES INFERIOR i. n→∞ . Tada je R skup svih gomiliˇta niza (rn )n . c c 1. je an < L + ε za gotovo sve ˇlanove niza. tj. gotovo svi ˇlanovi su u intervalu α − ε. tj.7.

neka je (an )n Cauchyjev niz. Tada se kaˇe da je skup potpun ako svaki c c z Cauchyjev niz iz skupa konvergira u tom skupu. nε } pa za n > nε . . Iz konvergencije podniza (apn )n imamo n′ε ∈ N takav da ε ((n > n′ε ) ⇒ (|apn − a| < )). Sada je M = max{|a1 |. NIZOVI 2. m ∈ N)((n.E.6.D. 2 ′ ′′ Neka je nε = max{nε . tj.) francuski matematiˇar c 1 (2. 23. (n. tj. Q. Dakle. zbog pn ≥ n. Teorem 2. z Obratno. ε (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|an − a| < )). c postoji a = limn apn . z c Iz (2. gdje nismo u mogu´nosti pomo´u uredaja definirati pojam potpunosti c c skupa.54 POGLAVLJE 2. .8. Odatle za n > n1 imamo |an | ≤ |an − an1 +1 | + |an1 +1 |. Pokaˇimo da vrijedi a = limn an . |an1 |. 2 ′′ Zato ˇto je niz (an )n Cauchyjev imamo nε ∈ N takav da s ε ′′ ((n > nε ) ⇒ (|an − am | < )).5 Cauchyjev niz Sada navodimo nuˇan i dovoljan uvjet za konvergenciju realnog niza koji u z sebi ne upotrebljava pojam limesa. Augustin Louis Cauchy (Paris. slijedi ε ε |an − a| ≤ |an − apn | + |apn − a| < + = ε. dakle uvjet (2. ∀n ∈ N. – Sceaux-Paris. skup kompleksnih brojeva C o kojem govorimo u slijede´oj toˇki. m > n1 ) ⇒ (|an − am | < 1). Dokaz: Neka je (an )n konvergentan niz i a = limn an . 2 2 tj. Po teoremu 2. Niz u R je konvergentan ako i samo ako je Cauchyjev. kao u Aksiomu 15. Takav je npr. m ∈ N. ograniˇen (an )n niz ima konvergentan podniz (apn )n .8. Definicija 2. kolovoz 1789. m > nε . .8) za ǫ = 1 imamo n1 ∈ N takav da ∀n. 2 ε ε Neka je n. Pokaˇimo da je taj niz ograniˇen. svibanj 1857. . pomo´u njega moˇemo ispitati c z konvergenciju niza a da nemamo kandidata za njegov limes. 21. Cauchyjevo svojstvo je posebno vaˇno u op´enitijim strukturama od skuz c pa R.8) . m > nε ) ⇒ (|an − am | < ε)). a = limn an . Kaˇemo da je niz (an )n realnih brojeva Cauchyjev1 ili funz damentalan niz ako (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n.8) je nuˇan. pa imamo |an − am | ≤ |an − a| + |a − am | < 2 + 2 = ε. 1 + |an1 +1 |} takav da vrijedi |an | ≤ M. Uzmimo ε > 0 po z volji.

b)−1 = Vrijedi (a. 0). b) + (−a. b) suprotni par −(a. b + 0) = (a. 2 a2 + b2 +b . a0+b1) = (a. 0) i (−a. b + (−b)) = (0. −b) = (a + (−a). b) = (−a + a. R × R je skup svih uredenih parova (a. (c. b ∈ R.9) i mnoˇenja (2. d) = (ac − bd. ad + bc). 2 a2 + b2 +b a2 = a −b . 0 + b) = (a + 0. b) i (1. za svaki par (a. NIZOVI U C 55 2. b) a −b . (2. b) = (1a−0b. a2 + b2 a2 + b2 . b). −b).10) U daljnjem tekstu ´emo umjesto oznaka ⊕ i ⊙ koristiti iste oznake kao i za c operacije u R. Sada na R × R definiramo operacije zbrajanja i mnoˇenja. b). b) ⊕ (c. c Teorem 2. s tim da je uvijek jasno kada su operacije s parovima realnih brojeva ili sa samim realnim brojevima. 1b+0a) = (a. Q.D.9.2. (c.10) z z vrijede aksiomi A 1. do A 9. z Neka je ⊕ : (R × R) × (R × R) → (R × R) operacija zbrajanja definiran s ∀(a. tj. Asocijativnost i komutativnost mnoˇenja i distributivnost mnoˇenja na z z zbrajanje slijede direktnim raˇunom iz asocijativnosti i komutativnost mnoˇenja c z i zbrajanja na R. b) = (0. 0). d) ∈ R × R. a2 + b2 = 0. Za bilo koji par (a. b) = (0 + a. d) = (a + c. Skup kompleksnih brojeva C je polje. definiramo (a. = (1.9) i neka je ⊙ : (R × R) × (R × R) → (R × R) operacija mnoˇenja definiran s z ∀(a. Jedinica z ili neutralni element za mnoˇenje je par (1.6. b) ⊙ (c. d) ∈ R × R. (a. b + d).6 2. a2 aa − b(−b) a(−b) + ba . b) imamo z (a. i A 4. −b + b) = (0. Vrijedi (a. tj. Za svaki (a. −b) + (a. b) gdje su a.6. b). 0) = (a1−b0. 0). 0). b) = (−a.9) i mnoˇenja (2. b)(1. (2. 0).E.1 Polje C. tj. 0)(a. 0) + (a. te distributivnosti mnoˇenja na zbrajanje u R.10) z zovemo skup kompleksnih brojeva i oznaˇavamo s C. POLJE C. + i ·. slijede direktno iz istih aksioma za R i definicije operacije zbrajanja. tj. nizovi u C Polje kompleksnih brojeva C Neka je R × R Kartezijev produkt skupa R sa samim sobom. (0. b). Skup R × R snabdjeven operacijom zbrajanja (2. (a. Neutralni element za zbrajanje je par (0. Aksiomi A 1. Dokaz: Pokaˇimo da za skup C i operacije zbrajanja (2.

imamo f (z)f (z ′ ) = f (x + iy)f (x′ + iy ′) = ex (cos y + i sin y)ex (cos y ′ + i sin y ′) = ′ . √ √ Realni broj |z| = a2√ b2 = zz zovemo modul kompleksnog broja z. ∀ x. y. (2. onda je a = Rez realni dio i b = Imz imaginarni dio od z.6. Tako je R′ uredeno potpuno polje. 0) = −1 s . 1). 1) nisu usporedivi. 0) = 1 i op´enito c s c (a. z ′ ˇ U skupu R vrijede aksiomi A 1. pa se operacije s kompleksnim brojevima svode na operacije s binomima. Vrijedi |z + v|2 = (z + v)(z + v) = |z|2 + |v|2 + zv + zv = |z|2 + |v|2 + 2Re(zv) ≤ ≤ |z|2 + |v|2 + 2|Re(zv)| ≤ |z|2 + |v|2 + 2|zv| = (|z| + |v|)2 . gdje su x. jer npr.12) Definiramo funkciju f : C → C na slijede´i naˇin: c c Za y = 0 dobijemo f (x) = ex . (a. ∀ z. Stoviˇe. Za z. tj. 0) = a. (1. 0)+(b. NIZOVI def Na C moˇemo definirati uredaj ((a. Za z = x + iy. y ∈ R. Taj skup je zatvoren na opec racije zbrajanja i mnoˇenja. √ Odatle zbog rasta funkcije · na R+ slijedi (2. 1)(0. Tako za svaki kompleksan broj vrijedi (a. (2. y ∈ R. 0)+(b. Taj z uredaj je samo parcijalni uredaj. Kompleksan broj (0. Uoˇimo podskup R′ = {(x. 1) pa piˇemo (a. z ′ = x′ + iy ′. za modul vrijedi nejednakost trokuta |z + v| ≤ |z| + |v|. y ′ ∈ R. Tako vrijedi i2 = (0. zv = zv i |zv| = |z||v|. pa je f proˇirenje eksponencijalne s funkcije s R na C. U tom smislu piˇemo (0. Pokaˇimo da to proˇirenje zadovoljava osnovnu funkcijsku z s jednakost koja karakterizira eksponencijalnu funkciju.11) 2. v ∈ C. (1. 0) = (ab. 0) = 0. x ∈ R} ⊂ C. 0)(b. 0) i(0. Ako je z = a + bi ∈ C.11). b) = (a. + √ Vrijedi |Rez| = |a| ≤ a2 + b2 = |z| i |Imz| = |b| ≤ a2 + b2 = |z|. dakle. ∀ x. restrikcija relacija parcijals ′ nog uredaja na C daje na R linearan uredaj koji je u skladu s operacijama zbrajanja i mnoˇenja. 0)(0. 0) = (a+b. moˇemo z z ga izjednaˇiti s R. 0 = −(1. x′ . 1) zovemo imaginarna jedinica i oznaˇavamo ga s c i = (0. d)) = (a ≤ c) ∧ (b ≤ d). 0) i (a. v ∈ C vrijedi z + v = z + v. 1) = (−1. 0). Za komleksni broj z = a+bi definiramo njegov konjugirani broj z = a−bi.2 Eksponencijalna funkcija na C f (x + iy) = ex (cos y + i sin y). do A 9. b) (c.56 POGLAVLJE 2. b) = a + bi. Takoder. 0).

. Za x = 0 dobije se Eulerova formula eiy = cos y + i sin y. 2 ez − ez . 2i ez + ez .13) iz koje slijedi veza trigonometrijskih funkcija i eksponencijalne funkcije eiy − e−iy .19) (2. ˇto je nemogu´e zbog s c (1. Takoder. c ∀z ∈ C.2. ∀ x. sin iz = ishz. ′ ′ 57 Iz (2.12) slijedi cos y = sin y = 0. (2. ∀z ∈ C.12) vidimo da vrijedi f (z) = f (z).3 Nizovi u C. ako je f (x+iy) = 0 onda zbog ex > 0 iz (2.24).14) (2. 2 (2. NIZOVI U C = ex+x [cos y cos y ′ − sin y sin y ′ + i(sin y cos y ′ + cos y sin y ′)] = = ex+x [cos(y + y ′ ) + i sin(y + y ′)] = f (x + x′ + i(y + y ′)) = f (z + z ′ ). za svaki z ∈ C moˇemo definirati z sin z = cos iz = shz = chiz = eiz − e−iz . Dakle imamo funkciju f : C → C \ {0} koju oznaˇavamo s f (z) = ez . y ∈ R. Sada moˇemo kompleksnu eksponencijalnu funkciju pisati u obliku z ex+iy = ex (cos y + i sin y).15) Lako se vidi da vrijedi cos iz = chz.18) (2. 2. 2i eiz + e−iz .6. Tako imamo pridruˇena z dva realna komponentna niza (αn )n i (βn )n . 2i eiy + e−iy .17) (2. ∀ y ∈ R.16) (2.6. POLJE C. gdje je an = αn +βn i. cos y = 2 sin y = Takoder. limes niza u C Neka je (an )n niz u C . ∀n ∈ N.

20). Zbog |an − a| = |αn − αn |2 + |βn − β|2 slijedi a = limn an .D. ∀n ∈ N. NIZOVI Im z Definicija 2.E. Sada pomo´u korolara 2. ∀n ∈ N i (bn )n . Ako je kompleksni c niz (an )n = (αn + βn i)n ograniˇen.9. To se moˇe z dokazati koriste´i definiciju limesa (2. z c Ε a (∀ε > 0). n n n n n n Naravno.20) Re z 0 Definicija limesa niza u C je formalno ista kao i u R.58 POGLAVLJE 2. (2. onda vrijedi |αn − αn | ≤ |an − a| i |βn −β| ≤ |an −a|. ((n > nε ) ⇒ (|an − a| < ε)). gdje je a = α + βi. n n n n n n Takoder vrijedi i teorem 2. imamo lim(an + bn ) = lim((αn + γn ) + (βn + δn )i) = lim(αn + γn ) + lim(βn + δn )i = n n n n = (lim αn + lim βn i) + (lim γn + lim δn i) = lim an + lim bn . Vrijedi limn an = a = α + βi ako i samo ako je α = limn αn i β = limn βn . sada je odmah jasno da i u kompleksnom sluˇaju c vrijedi teorem 2. bn = γn + δn i. gdje je an = αn +βn i. .4.6. te je stoga za oˇekivati c da vrijede svojstva koja vrijede za konvergentne nizove u R. neka je α = limn αn i β = limn βn . Dokaz: Ako je a = limn an i a = α + βi. Za konvergentne nizove (an )n . Neka je (an )n niz u C .10. ∀n ∈ N. (∀n ∈ N).2 imamo njihove monotone podnizove s istim c indeksima (αpn )n i (βpn )n . i za mnoˇenje imamo z lim(an bn ) = lim((αn γn − βn δn ) + (αδn + βn γ)i = n n = (lim αn lim γn − lim βn lim δn ) + (lim α lim δn + lim βn lim γ)i) = n n n n n n n n = (lim αn + lim βn i)(lim γn + lim δn i) = lim an lim bn . odakle odmah imamo α = limn αn i β = limn βn . Mi ´emo to uˇiniti tako ˇto ´emo c c c s c dokazati da konvergiraju komponentni nizovi (αn )n i (βn )n . Obratno. onda su ograniˇeni njegovi komponentni c c nizovi. Q. tj. an = αn + βn i. Teorem 2. (∃nε ∈ N). Niz kompleksnih brojeva (an )n konvergira ili teˇi ka kompleksnom broju a ∈ C z ako svaki otvoreni krug polumjera ε oko toˇke a c sadrˇi gotovo sve ˇlanove niza. Zato ˇto se operacije s kompleksnim nizovima svode na operacije s realnim s komponentnim nizovima. o ograniˇenom nizu. pa smo u mogu´nosti konstruirati konvergentan c podniz (apn )n = (αpn + βpn i)n kompleksnog niza (an )n .

imamo ∀n ∈ N. |a| < 1.6. POLJE C. NIZOVI U C Primjer 2. Tada vrijedi an+1 < an . lim an = α = inf{an .3. ≤ an−1 . n→∞ 59 Zbog |an − 0| = |an | − 0 = |a|n − 0 bez smanjenja op´enitosti moˇemo c z uzeti 0 < a < 1. ∀n ∈ N. Neka je a ∈ C. n ∈ N} ≥ 0. Sada iz c n→∞ α n ∀n ∈ N.8. α ≤ a . Po teoremu 2.2. a . niz (an )n je strogo padaju´i. Tada je lim an = 0. tj. Iz svojstva infimuma slijedi a α ≤ α ⇒ α(1 − a) ≤ 0 ⇒ α ≤ 0 ⇒ α = 0.

60

POGLAVLJE 2. NIZOVI

Poglavlje 3 Limes funkcije i neprekidnost funkcije
U ovom poglavlju obradujemo vaˇne pojmove limesa funkcije i neprekidnosti z ˇ funkcije. Zelimo intuitivno promiˇljanje o tim pojmovima pretvoriti u strogi s matematiˇki jezik, tako da omogu´imo egzaktno koriˇtenje tih pojmova na c c s funkcijama s kojima radimo.

3.1

Limes funkcije

1 Neka su zadane funkcije a : N → R, a(n) = n , ∀n ∈ N i f : 0, +∞ → R, 1 f (x) = x , ∀x ∈ R. Prva funkcija je niz i u prethodnom poglavlju smo 1 ˇ = 0. Sto se tiˇe funkcije f , priliˇno je jasno c c dobro prouˇili ˇto znaˇi lim c s c n→∞ n 1 = 0. Malo je manje jasno kako u vezu intuitivno poimanje pojma lim x→∞ x 1 dovesti lim = 1 i analognu priˇu s nizom. Kod niza nismo u mogu´nosti c c x→1 x konstruirati proces pribliˇavanja argumenata n k broju 1, dok kod realnih z brojeva je to mogu´e. U slijede´oj definiciji dana je veza limesa funkcije i c c limesa niza.

Definicija 3.1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes u toˇki c jednak L ako za svaki niz (cn )n z c u I vrijedi: ( lim cn = c) ⇒ ( lim f (cn ) = L).
n→∞ n→∞

Tada piˇemo lim f (x) = L. s
x→c

Iz definicije je vidljivo da je pribliˇavanje broja x prema c ekvivalentno z pribliˇavanju svih nizova koji konvergiraju k c. Dakle, u definiciji je potrebno z 61

62

POGLAVLJE 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

promatrati sve takve nizove, a ne samo jedan niz ili njih konaˇno mnogo. c Tada se slike tih nizova po funkciji f moraju pribliˇavati istom broju L. S z druge strane, nizovi koji konvergiraju k c imaju toˇke i lijevo i desno od c, c pa je prirodno pretpostaviti da je toˇka c iz nekog otvorenog intervala koji c je sadrˇan u domeni funkcije f . z Prethodni pojam je mogu´e opisati i bez upotrebe nizova. To je sadrˇaj c z tzv Cauchyjeve definicije limesa funkcije u toˇki, koju dokazujemo u sljec de´em teoremu. c Teorem 3.1 (Cauchyjeva definicija limesa). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f : I \ {c} → R. Limes funkcije f u toˇki c postoji i lim f (x) = L c x→c ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < |x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). (3.1)

Dokaz: Neka vrijedi (3.1). Uzmimo bilo koji niz (cn )n u I \ {c} takav da je c = limn cn , tj. (∀δ > 0)(∃nδ ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nδ ) ⇒ (|cn − c| < δ)). Pokaˇimo da je tada limn f (cn ) = L, tj. z (∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|f (cn ) − L| < ε)). (3.3) (3.2)

Za ε > postoji δ > 0 tako da vrijedi (3.1). Za taj δ postoji nδ tako je ispunjeno (3.2). Uzmimo sada nε = nδ i za ∀n ∈ N imamo (n > nε ) ⇒ (|cn − c| < δ) ⇒ (|f (cn ) − L| < ε), a to je upravo (3.3). Obratno, neka je lim f (x) = L, tj. vrijedi definicija 3.1. i neka ne vrijedi
x→c

(3.1), tj.
1 Sada za svaki n ∈ N uzmimo δn = n u 3.4. i dobijemo cn = x 1 . Tako smo n 1 doˇli do niza (cn )n u I \ {c} za koji vrijedi |cn − c| < n i |f (cn ) − L| ≥ ε > 0, s dakle, limn cn = c, a niz (f (cn ))n ne konvergira k L (kontradikcija s definicijom 3.1.). Dakle, ako je lim f (x) = L, onda vrijedi (3.1). Q.E.D. x→c

(∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃xδ ∈ I)((0 < |xδ − c| < δ) ∧ (|f (xδ ) − L| ≥ ε > 0)). (3.4)

Napomena 3.1. Cauchyjeva definicija limesa funkcije ima jednostavnu geometrijsku interpretaciju koja glasi: Za svaku okolinu L − ε, L + ε broja L postoji okolina c − δ, c + δ broja c koja se, s izuzetkom toˇke c, preslikava u okolinu L − ε, L + ε , tj. c f ( c − δ, c + δ \ {c}) ⊆ L − ε, L + ε .

3.1. LIMES FUNKCIJE

63

Limes funkcije je u skladu sa operacijama zbrajanja i mnoˇenja s funkciz jama. To je posljedica ˇinjenice da je limes niza u skladu s tim operacijama c i definicije 3.1. Teorem 3.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i f, g : I \ {c} → R za koje postoje lim f (x) i lim g(x). Tada vrijedi:
x→c x→c

1. Funkcija f ± g ima limes u c i lim(f (x) ± g(x)) = lim f (x) ± lim g(x).
x→c x→c x→c

2. Za svaki λ ∈ R funkcija λf ima limes u c i lim λf (x) = λ lim f (x).
x→c x→c

3. Funkcija f g ima limes u c i lim(f (x)g(x)) = lim f (x) lim g(x).
x→c x→c x→c

4. Ako je g(x) = 0, ∀x ∈ I \ {c} i lim g(x) = 0, funkcija
x→c

f ima limes u c g

i lim

lim f (x) f (x) = x→c . x→c g(x) lim g(x)
x→c

5. Funkcija |f | ima limes u c i lim |f (x)| = | lim f (x)|.
x→c x→c

Dokaz: Sve tvrdnje slijede iz odgovaraju´ih tvrdnji u teoremu 2.4. za nizove c (f (cn ))n i (g(cn ))n . Q.E.D.

Teorem 3.3 (teorem o sendviˇu). Neka je I ⊆ R otvoren interval, c ∈ I i c f, g : I \ {c} → R za koje postoje lim f (x) i lim g(x).
x→c x→c

1. Ako je f (x) ≤ g(x), ∀x ∈ I \ {c}, onda je lim f (x) ≤ lim g(x).
x→c x→c

2. ako je h : I\{c} → R takva da vrijedi f (x) ≤ h(x) ≤ g(x), ∀x ∈ I\{c} i lim f (x) = lim g(x) = L, onda funkcija h ima limes u c i lim h(x) = L.
x→c x→c x→c

Dokaz: Tvrdnje slijede iz odgovaraju´ih tvrdnji u teoremu 2.5. za nizove c (f (cn ))n ,(g(cn ))n i (h(cn ))n . Q.E.D.

1. Najprirodnije je z z to uˇiniti tako da iskoristimo geometrijsku interpretaciju limesa iz napomene c 3. 1. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes u toˇki c jednak +∞ ako vrijedi: z c (∀E > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < |x − c| < δ) ⇒ (f (x) > E)). cos x < sin x 2 x za 0 < x < π . c c gdje je E > 0. imamo nejednakosti cos x < sin x < 1. +∞ . Ve´ smo kod c z limesa niza vidjeli da kao okoline toˇke +∞ mogu posluˇiti intervali E.3. sliˇno. za x > 0.64 POGLAVLJE 3. Zbog parnosti funkcija s obije 4 strane nejednakosti isto vrijedi za sve x = 0. s tim da prilagodimo pojam okoline novim situacijama.1. slijedi α < tg α.1. . Zbog neparx nosti brojnika i nazivnika. za okoline toˇke −∞ uzimamo intervale −∞. Za funkciju f : a. Odatle imamo nejednakost sin x < 1. +∞ ) ((x > ∆) ⇒ (|f (x) − L| < ε). tj. tj. sin α < α za α > 0. 4 x→0 sin x = 1.1 Limes u R Pojam limesa funkcije moˇemo proˇiriti na sluˇajeve kada argument funkcije z s c teˇi k ±∞ ili kada vrijednost funkcije teˇi k ±∞ ili oboje. za x sve 0 < |x| < π . Dakle. Tada piˇemo lim f (x) = f (+∞) = L. Zbog lim cos x = 1 i teorema 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE sin x = 1. Definicija 3. s x→+∞ 2. +∞ → R kaˇemo da ima limes u toˇki +∞ jednak z c L ∈ R ako vrijedi: (∀ε > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ a. −E . slijedi lim x→0 x Α 0 y 1 C D 1 x sin x x cos x 0 Π 2 x 3. Sliˇno. Pokazati da je lim x→0 Na trigonometrijskoj kruˇnici je vidljivo da je luk z koji odgovara vrijednosti kuta x > 0 u radijanima ve´i od tetive toga luka koja je hipotenuza pravoc kutnog trokuta △ACD ˇija je jedna kateta duljine c sin α. ta nejednakost vrijedi za sve x = 0.2. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I.. x y A B Primjer 3. usporedimo li povrˇinu c s s kruˇnog isjeˇka POAD = 1 α i povrˇinu trokuta z c 2 P△OBD = 1 tg α. c gdje je E > 0.

f (x) ≤ L. kao i u sluˇaju kada je c ∈ R. Neka je f : a. c Teorem 3. +∞ .3. tj. c = +∞ ili c = −∞.1. c Definicija 3. x→+∞ Q.D.E. zbog rasta funkcije f . s x→−∞ U sluˇaju 1. s x→c 65 3. Tada piˇemo lim f (x) = f (−∞) = −∞. imamo (x > ∆) ⇒ (L − ε < f (xε ) ≤ f (x) ≤ L < L + ε) ⇒ (|f (x) − L| < ε).1. postoji L = sup f . c c dobili bismo definiciju limesa slijeva funkcije u toˇki c. c Sada ´emo dati Cauchyjevu definiciju jednostranog limesa funkcije. Tako i neki c c x→+∞ ˇ rezultati koji vrijede za nizove imaju svoj analogon u ovom sluˇaju.2 i 3. tj. 3. +∞ . c s i tehnika dokaza je jednaka. c Tada vrijedi lim f (x) = sup f . konaˇnog limesa u beskonaˇnosti. c c c vrijede svi rezultati u teoremima 3. Na isti naˇin bismo c definirali i limes zdesna funkcije u toˇki c. c Posebno. . L − ε < f (xε ).1. limesa funkcije f u toˇki c promatrali samo c nizove koji konvergiraju k c s lijeve strane. (ii) ∀ε > 0.2 Jednostrani limes u R Kada bismo u definiciji 3. a → R kaˇemo da ima limes u toˇki −∞ jednak z c −∞ ako vrijedi: (∀E > 0)(∃∆ > 0)(∀x ∈ −∞. c a.3. a ) ((x < −∆) ⇒ (f (x) < −E). ∃xε > a. Stoviˇe. x→+∞ a.+∞ Tada vrijedi: (i) ∀x > a. Limes od f u +∞ postoji ako i samo ako je f ograniˇena na a. tj. +∞ → R rastu´a funkcija na a.+∞ Dokaz: Neka je f ograniˇena na a.4. ili samo rastu´e nizove u I \ {c}. Odatle za ε > 0 i ∆ = xε . lim f (x) = L.3. LIMES FUNKCIJE Tada piˇemo lim f (x) = +∞. +∞ . Za funkciju f : −∞. sluˇaj lim f (x) = L direktno poop´ava limes niza.

y 1 nema limes u nuli. (3.5) Tada piˇemo lim f (x) = lim f (x) = f (c−) = L. a za one s desna je jednak 1.5) i (3. Odatle zakljuˇujemo da za svaki niz koji konvergira k c nuli slijeva.6) Tada piˇemo lim f (x) = lim f (x) = f (c+) = L. Za funkcija f postoji lim f (x) ako i samo ako postoje i jednaki su lim f (x) i x→c x→c− x→c+ lim f (x).2. sgn(x) =  0 x = 0.2. onda vrijedi (3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 1.6).66 POGLAVLJE 3. ako vrijede (3. a za x > 0 je sgn(x) = 1.5) i (3. Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I. dakle. c ∈ I i f : I \ {c} → R. pripadni niz funkcijskih vrijednosti ima limes jednak −1.1).5. Za svaki x < 0 je c sgn(x) = −1. Funkcija signum (predznak) definirana s  x  |x| x = 0. ali je zato lim sgn(x) = −1 i lim sgn(x) = 1. Za taj .5) i (3.6)) vrijede s istim L. c Teorem 3. ali ima i lijev i desni limes u nuli i oni su razliˇiti. vrijede teoremi 3.3 ako u njima limes zamijenimo s lijevim ili desnim limesom. x→0− x→0+ 0 x 1 Veza izmedu limesa funkcije i jednostranih limesa funkcije dana je slijede´im teoremom. Primjer 3. Neka je I ⊆ R otvoren interval. s xցc x→c+ Jednostrani limes funkcije ima ista svojstva kao i limes funkcije. To znaˇi da funkcija sgn nema limesa u nuc li. pa onda (3. (3. x→c Dokaz: Ako postoji lim f (x) = L. i 3. Obratno. s xրc x→c− 2. onda za dano ε > 0 uzmimo minimalnog δ > 0 od onih koji postoje po (3.6) s istim L. Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes slijeva u toˇki c jednak L ako vrijedi: z c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < c − x < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). Za funkciju f : I \ {c} → R kaˇemo da ima limes zdesna u toˇki c jednak L ako vrijedi: z c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 < x − c < δ) ⇒ (|f (x) − L| < ε)). Neka je I ⊆ R otvoren interval i c ∈ I.

2 Neprekidnost funkcije u toˇki c Intuitivno geometrijsko poimanje pojma neprekidnosti funkcije povezano je s ˇinjenicom da od takve c funkcije oˇekujemo da joj je graf krivulja povuˇena c c y u jednom potezu.2. Ta 0 c funkcija ima limes u toˇki c. x ∈ I. ∀x ∈ I. pa postoji d = sup S.ˇ 3. . Analogno se dokazuje postojanje f (c+). Tada je f (c+) = inf{f (x). tj.2. Sluˇaj kada je f padaju´a funkcija se dokazuje tako da se pretc c hodni sluˇaj primijeni na funkciju −f . Dokaz: 1. Skup S = {f (x). f (c)) izc c x dvojena. Ako f raste. a ako pada f (c−) ≥ f (c) ≥ f (c+). Dakle. Interesantno je slijede´e svojstvo monotonih funkcija. nije pokidana. Neka je f rastu´a na I. c 67 Q. limes nije jednak vrijednosti funkcije. I to je vrsta prekida.D. onda je c f (c−) ≤ f (c) ≤ f (c+). d − ε < f (xε ). Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R monotona funkcija. tj. ∃δ > 0. x ∈ I.1).D. c f prekidna u toˇki 0. c z ∀ε > 0. xε < c. U tom smislu f c je za oˇekivati da je funkcija sgn iz primjera 3.E. Uzmimo sada δ = c − xε > 0 pa zbog rasta funkcije f imamo: (c − δ < x < c) ⇒ (xε < x < c) ⇒ (d − ε < f (xε ) ≤ f (x) ≤ d < d + ε) ⇒ (|f (x) − d| < ε). Iz grafa funkcije na slic ci desno je vidljivo da to nije i dovoljan uvjet. (x < c) ⇒ (f (x) ≤ d). Pokaˇimo da je d = f (c−). x < c} je odozgo c ograniˇen s f (c).6. b) ∀ε > 0. za oˇekivati je da je posc c tojanje limesa u toˇki nuˇan uvjet da bi funkcija u c z toj toˇki bila neprekidna. (c − δ < x < c) ⇒ (|f (x) − d| < ε). iako uklonjiva.E. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI δ > 0 vrijedi implikacija u (3. 3. ∃xε ∈ I. c Q. Teorem 3. Poˇto je d = sup S imamo s a) ∀x ∈ I. tj. U svakoj toˇki c ∈ I funkcija f ima lijevi i desni limes. Prethodna razmatranja vode nas na sljede´u definiciju pojma neprekidnosti c funkcije. ali je toˇka (c. x > c}.

.4. f (x) = d. ako smo za neki ε0 > 0 naˇli odgovaraju´i δ > 0. Njihovu neprekidnost dokazujemo upotrebom Cauchyjeve definicije. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Definicija 3. Primijetimo. Neka je I ⊆ R otvoren interval.4. ∀x ∈ R. Obratno. y Cauchyjeva definicija neprekidnosti funkcije u toˇki (3. ∀x ∈ R.7 (Cauchyjeva definicija). ako s c smo za neki ε > 0 naˇli odgovaraju´i δ0 > 0. f (x) = x.7) ima jasnu skupovnu interpretac ciju koja glasi: Za svaki interval polumjera ε oko slike f (c) postoji interval polumjera δ oko c koji se u njega preslikava.E. Funkcija f je neprekidna u toˇki c ako i samo ako vrijedi c (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). Pokaˇimo da je konstantna funkcija f : R → R. Tada c vrijedi implikacija (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ = ε) ⇒ (|x − c| < ε)). f je neprekidna u c. c + δ ) ⊆ f (c) − ε. c Teorem 3. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε. c ∈ I i funkcija f : I → R. Primjer 3. f ( c − δ. i teorema 3. Dokaz: Slijedi direktno iz definicije 3. tj. Funkcija je neprekidna na skupu I ako je c x→c neprekidna u svakoj toˇki c ∈ I. Jasno je da uvijek vrijedi implikac cija (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (0 = |d − d| < ε)). (3. z Primjer 3.3. neprez kidna u svakoj toˇki c ∈ R. onda je svaki 0 < δ < δ0 dobar s c i za taj ε. f c Ε f f c f c Ε 0 c ∆ c c ∆ x Dajemo nekoliko primjera neprekidnih funkcija. Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇka c ∈ I. neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R.4.1. f (c) + ε . onda je taj δ dobar i za svaki ε > ε0 . Za funkciju c f : I → R kaˇemo da je neprekidna u toˇki c ako postoji limes funkcije z c f u toˇki c i lim f (x) = f (c).7) Q.D.7) upotrebljava kod provjere neprekidnosti funkcije u toˇki? Uzmemo ε > 0 po volji i trebamo na´i ili barem dokazati postojanje c c δ > 0 tako da vrijedi gornja implikacija. tj. Kako se uvjet (3.68 POGLAVLJE 3.

2. Funkcija f : R → R. ∀x ∈ R. z 2ε neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R.2.ˇ 3. f (x) = x . ∀x ∈ R. f (x) = x2 . Imamo    (|x − c| < |c| ) ⇒ ( |c| < |x|) ⇒ ( ε|c|2 < ε|x||c|)    2 2 2 (|x − c| < δ) ⇒ ⇒    (|x − c| < ε|c|2  2 ⇒ (|x − c| < ε|x||c|) ⇒ Primjer 3.6.8. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 69 Primjer 3. To znaˇi da c c moˇemo na´i niz (cn )n u I ⊆ R takav da je limn cn = c i da niz (f (cn ))n ne z c konvergira k f (c). Funkcija f : I → R ima prekid u toˇki c ∈ I ako nije neprekidna u c. Pokaˇimo da je funkcija f : R → R. (3. Funkcija f : R → R definirana s   1. 2 }. f (x) = |x|. Negacija Cauchyjeve definicije glasi (∃ε > 0)(∀δ > 0)(∃x ∈ I) ((|x − c| < δ) ∧ (|f (x) − f (c)| ≥ ε)). je jasno da je neprekidna u svim toˇkama osim u toˇki 0. . x ∈ Q. |x + c| |x − c| <ε |x||c| ⇒ 1 1 − <ε . z neprekidna u svakoj toˇki c ∈ R \ {0}.11 imamo (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ = ε) ⇒ (||x| − |c|| ≤ |x − c| < δ = ε)). Pokaˇimo da je funkcija f : R → R. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = min{ |c| . 5|c| }. c 2 Vrijedi    (|x − c| < |c| ) ⇒ (|x + c| < 5|c| ) ⇒ ( 2ε < ε )   2 2 5|c| |x+c|  (|x − c| < δ) ⇒ ⇒     (|x − c| < 2ε 5|c| ⇒ (|x − c| < Pogledajmo sada nekoliko primjera funkcija koje imaju prekid.9. 1 Primjer 3. Zbog nejednakosti c 1. x c Primjer 3. x ∈ Q.7. Za funkciju sgn definiranu u primjeru 3. neprekidna je u svakoj toˇki c ∈ R. Za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = c |c| ε|c|2 min{ 2 . Primjer 3.8) ε ) ⇒ (|x − c||x + c| < ε) ⇒ |x2 − c2 | < ε). Funkcija je prekidna u nuli jer ne c c postoji limes funkcije u nuli. f (x) =  0. ∀x ∈ R. Uzmimo ε > 0 po volji i neka je δ = ε.5.

x ∈ Q. uzmimo niz (cn )n iz Q koji konvergira k c.2. c c Ipak. c 1 a u sluˇaju (f (c) < 0) vrijedi (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) < 2 f (c) < 0). c . Q. Lema 3. a ne k 0. postoji δ > 0 tako da 1 U sluˇaju (f (c) > 0) vrijedi (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) > 2 f (c) > 0). Za c ∈ Q i f (c) = 0.E. Dokaz: Iz Cauchyjeve definicije za ε = 1 postoji δ > 0 takav da vrijedi (∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x)| ≤ |f (x) − f (c)| + |f (c)| < 1 + |f (c)|)). Tada je f (cn ) = 0. Uzmimo niz (cn )n iz c R \ Q koji konvergira k c. pa niz (f (cn ))n konvergira k c. c ∈ I i funkcija f : I → R neprekidna u c. c ∈ I i funkcija f : I → R neprekidna u c. pa niz (f (cn ))n ne konvergira k 0. Tada je f (cn ) = cn . tj. s c c Lema 3. Tada je f lokalno ograniˇene oko c. Primjer 3. c tj. onda za niz (cn )n koji konvergira k 0 i niz (f (cn ))n konvergira k 0. je prekidna u svakoj toˇki osim u toˇki 0. f (x) =  0. Ako je f (c) = 0 onda funkcija lokalno oko c ˇuva predznak. gdje je neprekidna. Naime. Ako je c = 0. Tada je f (cn ) = 1. Iz prethodnih primjera je vidljivo da prekidnost ili neprekidnost u nekoj toˇki nema utjecaj na prekidnost ili neprekidnost u ostalim toˇkama. Tada je f (cn ) = 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval. ∃η > 0 i ∃M > 0 c tako da je ∀x ∈ I. Analogno. za c ∈ Q i f (c) = 0. uzmimo niz (cn )n iz Q koji konvergira k c.10. pa niz (f (cn ))n ne konvergira k 1. Dakle. za c ∈ Q uzmimo niz (cn )n iz R \ Q koji konvergira k c. O tome se radi u slijede´im lemama. Neka je I ⊆ R otvoren interval.D. (|x − c| < η) ⇒ (|f (x)| < M). LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE je prekidna u svakoj toˇki.70 POGLAVLJE 3. c c Da je f prekidna u svakoj toˇki c = 0 vidi se sliˇno kao u prethodnom c c primjeru. tvrdnja vrijedi za η = δ i M = 1 + |f (c)|. pa niz (f (cn ))n ne konvergira k c. Neka je c ∈ Q i f (c) = 1. ˇinjenica da je funkcija neprekidna u nekoj toˇki ima utjecaj na c c ponaˇanje funkcije u okolini te toˇke.1. x ∈ Q. Funkcija f : R → R definirana s   x.

Q. Za svaki n ∈ N je funkcija f : R → R.3. Ako je g(x) = 0.2.E.2. c ∈ I i neka su funkcije f. 3. ∀x ∈ I. g : I → R neprekidne u c.D. 2.2. Tada vrijedi: 1. . Korolar 3. Svaka racionalna funkcija je neprekidna na cijelom podruˇju c definicije. Neka je I ⊆ R otvoren interval. Korolar 3.83. To je posljedica ˇinjenice da je limes funkcije u skladu s tim operacijama.E. 1 (|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < f (c)) ⇒ 2 1 1 1 ⇒ (− f (c) < f (x) − f (c) < f (c)) ⇒ (f (x) > f (c)). f (x) = xn . Korolar 3. onda je funkcija f g neprekidna u c. Slijede´i rezultat se odnosi na uskladenost neprekidnosti i operacije komc pozicije funkcija. Svaki polinom je neprekidna funkcija na R.E.1. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 71 Dokaz: U sluˇaju f (c) > 0 uzmimo ε = 1 f (c) > 0 pa iz (3. Za svaki λ. Q. Dokaz: Racionalna funkcija f (x) = pa je neprekidna po teoremu 3. 2 2 2 1 U sluˇaju f (c) < 0 uzimamo ε = − 2 f (c) > 0 i postupamo analogno.8. µ ∈ R je funkcija λf + µg neprekidna u c. P (x) Q(x) je kvocijent neprekidnih funkcija.7) dobijemo c 2 δ > 0 takav da ∀x ∈ I.D. Funkcija f g je neprekidna u c.81.ˇ 3.D. c Teorem 3.1 Neprekidnost i operacije s funkcijama c Neprekidnost je uskladena sa uobiˇajenim operacijama s realnim funkcijama. ∀x ∈ R neprekidna na R. pa je neprekidan po teoremu 3. Q. Dokaz: Polinom P (x) = a0 + a1 x + · · · + an xn je linearna kombinacija potencija. c Stoga bez dokaza navodimo slijede´i teorem. c 3.

c}). J ⊆ R otvoreni intervali. c}) 1+ max{x. n−1 n n−1 c − 1+ n n x−c = n 1+ k=0 x n n−1−k 1+ c n k . g : J → R funkcije za koje vrijedi f (I) ⊆ J. dakle. g ◦ f je neprekidna u c. +∞ → 0. Ako je funkcija f neprekidna u toˇki c ∈ I i funkcija g neprekidna u c d = f (c) ∈ J.c} n . Po pretpostavci o neprekidnosti funkcije g u toˇki d za svaki ε > 0 postoji η > 0 tako da vrijedi c (∀ y ∈ J) ((|y − d| < η) ⇒ (|g(y) − g(d)| < ε)).72 POGLAVLJE 3.2 Neprekidnost eksponencijalne funkcije na R Eksponencijalnu funkciju exp : R → 0. Sada imamo (∀ x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < η) ⇒ (|g(f (x)) − g(f (c))| < ε)). LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Teorem 3. +∞ definirali smo u (2. onda je g ◦ f neprekidna u c. c Isto tako.E. tj. Teorem 3. uzmimo ε > 0 po volji.7) pomo´u c rastu´e funkcije f : [0. 3. . Q. +∞ koja je limes niza funkcija (fn )n iz c (2. f : I → R. Dokaz: Da bismo dokazali neprekidnost funkcije g ◦ f po Cauchyjevoj definiciji. c ≥ 0 vrijedi x fn (x)−fn (c) = 1 + n a odatle imamo max{x.2. c} |fn (x) − fn (c)| ≤ |x − c| 1 + n Za n → +∞ dobivamo nejednakost |f (x) − f (c)| ≤ |x − c|f (max{x. Funkcija exp : R → 0.6). iz pretpostavke o neprekidnosti funkcije f u toˇki c za svaki η > 0 postoji δ > 0 tako da vrijedi (∀ x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < η)).D. = |x − c| fn (max{x.10. dobro je definirana funkcija g ◦ f : I → R. Dokaz: Za x.9. Neka su I. +∞ je neprekidna na R.

11. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI c Uzmimo sada ε > 0 po volji i neka je δ = min{ 2 . Funkcije tg i ctg su kvocijenti neprekidnih funkcija pa su neprekidne po teoremu 3.D. Teorem 3. Q. pa je onda i funkcija f (−x) neprekidna na −∞.D. tj. Funkcije th i cth su neprekidne kao kvocijenti od sh i ch po teoremu 3. Dokaz: Vrijedi cos x = sin(x+ π ). f (ε ) }.E. Hiperbolne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju definic cije. 2 Dokaz: U primjeru 3.D. c}) < f ( 3c ))  2  ⇒ 3c ) < ε). tj. Dokaz: Funkcije sh i ch su linearne kombinacije funkcije exp i njene kompozicije s funkcijom x → −x.8.3. Korolar 3. exp je neprekidna na −∞.E. Nadalje. Korolar 3.2. 2 2 2 Q. koristili smo nejednakost | sin x| ≤ |x|. Trigonometrijske funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju c definicije.5. lim exp(x) = x→0− x→0− f (−x) x→0 lim f (−x) lim f (x) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ |x − c|f ( x→0− x→0+ exp(0). Q.D. 3. 0 . 2 pa je exp neprekidna na 0. ˇto pokazuje neprekidnost u 0. 0 . pa su neprekidne po teoremu 3. s Q. x−c x+c |x − c| )|| cos( )| ≤ 2 < δ = ε).ˇ 3.3 Neprekidnost trigonometrijskih funkcija π . |x| < Sada za bilo koji ε > 0 uzmimo δ = ε pa imamo (|x−c| < δ) ⇒ (| sin x−sin c| = 2| sin( dakle. .4.83.1.2.E. pa je cos kompozicija neprekidnih funkcija 2 te je neprekidna po teoremu 3. Za funkciju exp vrijedi lim exp(x) = lim f (x) = 1 i x→0+ x→0+ 1 1 1 lim exp(x) = lim = = = 1. +∞ . pa imamo 3c 2 73 (|x − c| < δ) ⇒  c  (|x − c| < 2 ) ⇒ (x <  (|x − c| < ε f ( 3c ) 2 3c ) 2  ⇒ (f (max{x.8. sin je neprekidna u c. 1] je neprekidna na R.E. Funkcija sin : R → [−1.1.9. funkcija f (−x) je kompozicija 1 neprekidnih funkcija.

Iako se ˇini da zahtjev za neprekidnoˇ´u funkcije na segmentu nije bitno c sc razliˇit od zahtjeva za neprekidnoˇ´u na otvorenom intervali. . b] ⊆ R i funkcija f : [a. Dokaz: Tvrdnja teorema moˇe se razdvojiti na tri dijela: z 1. slijede´i vaˇni c sc c z teorem to opovrgava. f (xm ) = m i f (xM ) = M. s f (xpn ) > pn ≥ n. tj. b i a. Omedenost odozdo funkcije f se dokazuje tako da se prethodni dokaz primjeni na funkciju −f . jer smo pojam neprekidnosti s c definirali za toˇke koje leˇe u nekom otvorenom intervalu sadrˇanom u domeni c z z funkcije. b] → R neprekidna na segmentu [a. postoji njegov konvergentan podniz (xpn )n i c c neka je limn xpn = c.6. Da bismo definirali neprekidnost i u rubnim toˇkama segmenta [a. postoje z xm . Neka je funkcija f : [a.b] [a. b] c posluˇimo se slijede´om definicijom. g(x) = f (x). LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 3. b] → R. funkcija f je odozgo omedena. Za toˇke c ∈ a. ograniˇen. 2. b] ako postoji z otvoren interval I ⊆ R i funkcija g : I → R takva da vrijedi: 1. Niz (xn )n je u [a.4 Neprekidnost funkcije na segmentu Neka je funkcija f : [a. To je kontradikcija s c izborom niza. b]. postoje m = inf f i M = sup f . Kaˇemo da je funkcija f neprekidna na [a. b] pa je ograniˇen. Uskladenost limesa niza i uredaja na R povlaˇi c ∈ [a. b c je jasno ˇto znaˇi neprekidnost te funkcije u c. b] ⊂ R segment.b] 2. Za svaki C ∈ m. M] takoder segment. [a. niz (xpn )n je konvergentan. b] ⊂ I. b]) = [m. b] ⊆ R. Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi limn f (xpn ) = f (c). tj. c [a. xM ∈ [a.: Kada bi funkcija f bila neograniˇena odozgo. tj. b] i 3. ∀x ∈ [a. za svaki c n ∈ N bi postojao xn ∈ [a.2. tj. gdje je [a. b] takav da vrijedi f (xn ) > n. Funkcija f postiˇe svoj minimum i maksimum na [a.12 (Bolzano-Weierstrass).74 POGLAVLJE 3. f je ograniˇena na [a. z c Definicija 3. Neka je [a. Dokaz tvrdnje 1. Po teoremu 2. b]. g je neprekidna na I. b]. Teorem 3. b] → R razliˇita od c konstantne funkcije. 3. pa je prema teoremu 2. ∀n ∈ N. Tada je f ([a. b]. b].1. Analogno definiramo neprekidnost na skupovima oblika [a. b] tako da je C = f (c). Dakle. M postoji c ∈ [a.5.

Oznaˇimo A = {x ∈ [xm . +∞ je surjekcija. je [0. z Korolar 3. y > c. imamo niz (xn )n u [a. Dokaz: Za bilo koje prirodne brojeve n. Za svaki y ∈ [a. Tada postoji n ∈ N takav da vrijedi exp(0) = 1 < C < n < exp(n). 1 tj. c tj. Tada postoji njegov podniz (xpn )n koji je konvergentan. +∞ . tj.12. To je istina za n = 1. exp(n)] ⊆ R(exp). Korolar 3. pa je c.: Neka je C ∈ m.D.) postoji m ∈ N takav da je f (0) = 0 < C < m < f (m). [exp(0). Q. b] koji je ograniˇen. pa je m < f (m).D. Uzmimo niz (yn )n u c.ˇ 3. Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentu [0.b] da je M = limn an .2. Tada vrijedi n + 1 < 2n + 1 < 2n + 2n = 2 · 2n = 2n+1 . tj.: Ako je M ∈ R(f ) onda je M = max f . [1. Sada smo u stanju to dokazati. Dokaz tvrdnje 3. xM ]. Sada uzmimo bilo koji C > 1. Q. m > 1 vrijedi m < mn . z Neka je sada n < 2n . Tada po Arhimedovom aksiomu (teorem 1. ∀n ∈ N. b takav da je c = limn yn . Pokaˇimo neke jednostavne primjene prethodnog teorema. Zbog exp(−x) = . Funkcija exp : R → 0.E. R(f ) = [0. 1 < 21 . Zbog neprekidnosti funkcije f vrijedi limn apn = limn f (xpn ) = f (c). b]. Neka je c = sup A. Tada vrijedi f (c) = limn f (yn ) ≥ C. Dakle.E. Zbog neprekidnosti funkcije exp na segmentu [0. NEPREKIDNOST FUNKCIJE U TOCKI 75 Dokaz tvrdnje 2. Zbog odredenosti pretpostavimo da je xm < xM . Zbog f (cn ) < C i neprekidnosti funkcije f vrijedi f (c) = limn f (cn ) ≤ C. m] po teoremu 3. No. U dokazima surjektivnosti logaritamske. f (m)] ⊆ R(f ). Dakle. Uzmimo niz (cn )n u A takav da je c = limn cn .D. . Zbog strogog rasta potencija na R+ imamo n < 2n < en = exp(n). Q. b = ∅. ∀x ∈ [0. +∞ vrijedi exp(x) 0.7. M = f (c) ∈ R(f ) (kontradikcija). Pretpostavimo [a. 1] ⊆ R(exp). hiperbolnih i area funkcija koristili smo pretpostavku da je eksponencijalna funkcija surjekcija. b]. C = f (c). Zbog c f (xm ) < C je xm ∈ A. pa je A = ∅.6. +∞ definirana s f (x) = xn surjekcija. Dokaz: Pokaˇimo najprije n < 2n . ∀n ∈ N. Poˇto je M = sup f . podniz konvergentnog niza ima isti limes kao i niz. pa je i C ∈ R(f ). f (x) < C}. onda postoji niz (an )n u R(f ) takav s [a. Neka je C > 0 bilo koji broj. n] je po teoremu 3. Analogno se dokazuje da je m ∈ R(f ). Za bilo koji n ∈ N je funkcija f : [0. +∞ → [0.E. ∀n ∈ N.12.b] da M ∈ R(f ). Zbog C < f (xM ) je c < xM . Zbog an = f (xn ). pa je i C ∈ R(exp). limn xpn = c ∈ [a.6. M bilo koji broj. vrijedi C ≤ f (y). +∞ ⊆ R(exp).

U sluˇaju M1 = 0 i M2 = 0 funkcija f je konstantna na segmentu c a+c c+b . Sluˇajevi M1 = 0 i M2 > 0 c c 2 ili M1 > 0 i M2 = 0 su kombinacija prethodnog sluˇaja i sluˇaja M1 > 0 i c c M2 > 0.12. [sin(− π ). 3. Obratna inkluzija slijedi iz ge2 2 ometrijske definicije funkcije sin.3 Neprekidnost i monotonost. sin( π )] = [−1. koji sada dokazujemo. 1]. Uzmimo bilo koju toˇku c c ∈ I i pokaˇimo da je f neprekidna u c. 2 . funkcija f : I → R monotona na I i I ′ = f (I) otvoren interval. odnosno pojam c konvergencije nizova.7). Neka su M1 = f c+b 2 − f (c). Neka je I ⊆ R otvoren interval. Ipak. Funkcija sin : R → [−1. π ] pa je po teoremu 2 2 3.E. M2 }. Monotonost je definirana pomo´u uredaja na skupu R.D. ta dva pojma primijenjena na funkciju ˇesto dac ju isti rezultat. Vrijedi ε < M1 = f − f (c). LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Iako je iz geometrijske definicije funkcije sinus moˇda jasno da je njena z slika segment [−1. b .13. Zbog rasta funkcije f vrijedi M1 ≥ 0 i M2 ≥ 0. odnosno. Zapravo. c z c Teorem 3. b ⊆ I konaˇan interval z c takav da je c ∈ a. povlaˇi onaj drugi. Dokaz: Funkcija sin je neprekidna na segmentu [− π . pa je onda neprekidna u toˇki c.8. 1] je surjekcija. Svojstvo intervala koje istiˇemo je da za svake z c c svoje dvije toˇke sadrˇi i sve toˇke izmedu njih. 1] ⊆ R(sin). 2 . Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da f raste na I. Tada je f neprekidna funkcija na I. uz jedan c dodatni uvjet na funkciju. Q. Neka je a. Uzmimo bilo koji c+b 0 < ε < min{M1 . pokazat ´emo da svaki od tih pojmova . M2 = f (c) − f a+c 2 .76 POGLAVLJE 3. dok je c c za neprekidnost dovoljno imati pojam okoline toˇaka skupa. Korolar 3. ta se ˇinjenica egzaktno dokazuje na sliˇan naˇin kao u c c c prethodnom korolaru. U slijede´im teoremima interc c val nije nuˇno konaˇan skup. neprekidnost inverzne funkcije Uvjet monotonosti i uvjet neprekidnosti funkcije na nekom skupu su razliˇitog tipa. Provjerimo Cauchyjevu definiciju neprekidnosti (3.

zbog ε < M2 = f (c) − f .7). −δ ′′ }. c ) ⇒ (f (c) ≥ f (x) ≥ f (c − δ) ≥ f (c + δ ′′ ) = f (c) − ) ⇒ 2 ε ε ε ⇒ ( ≥ f (x) − f (c) ≥ − ) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ < ε). onda je f strogo monotona funkcija na I i f −1 : I ′ → I neprekidna funkcija na I ′ . NEPREKIDNOST I MONOTONOST f (c) < f (c) + 77 ε c+b < f (c) + ε < f . Primjena prethodnog teorema u dokazivanju neprekidnosti konkretnih funkcija je oteˇana ˇinjenicom da je ˇesto vrlo teˇko dokazati da je neki skup z c c s slika funkcije.3. vrijedi (3. c Teorem 3. s 2 2 ε to postoji δ ′ ∈ R tako da vrijedi f (c) + 2 = f (c + δ ′ ). Zbog rasta funkcije f mora biti δ ′ > 0. Zbog toga ˇto je c ∈ I izabran s po volji. c + δ ) ⇒ (f (c) ≤ f (x) ≤ f (c + δ) ≤ f (c + δ ′ ) = f (c) + ) ⇒ 2 ε ε ε ⇒ (− ≤ f (x) − f (c) ≤ ) ⇒ (|f (x) − f (c)| ≤ < ε). odnosno. Neka je f strogo rastu´a na I. 2 Zbog rasta funkcije f je δ ′′ < 0. Mi smo ve´ dokazali neprekidnost nekih osnovnih funkcija. f je neprekidna na I. . c pa nas interesira dokazivanje neprekidnosti njihovih inverznih funkcija. imamo δ ′′ ∈ R takav da vrijedi f (c)− 2 = f (c+δ ′′ ). to postoji s a1 ∈ I. Dokaz: 1. Tada je f (a1 ) < f (a) = a′ ˇto je kontradikcija s definicijom s ′ ′ infimuma. Pokaˇimo da vrijedi a′ ∈ I ′ . 2 2 2 Dakle. a′ = f (a). f < 2 2 ε ε f (c)−ε < f (c)− < f (c). 2.D. Uzmimo δ = min{δ ′ . Neka je −∞ ≤ a′ = inf I ′ i c sup I ′ = b′ ≤ +∞.3.E. Neka je I ⊆ R otvoren interval. 1. Analogno se dokazuje b ∈ I . Q. Ako je f strogo monotona i neprekidna funkcija na I. Kada bi vrijedilo a′ ∈ I ′ = z f (I) postojao bi a ∈ I.14. a+c c+b Analogno. 2 2 2 Isto tako ε (x ∈ c − δ. pa je f neprekidna u c. Imamo ε (x ∈ c. Poˇto je I otvoren interval. U tu svrhu je koristan slijede´i rezultat. a1 < a. Zbog toga ˇto je I ′ = f (I) interval. funkcija f : I → R i I ′ = f (I). onda je I ′ otvoren interval i f −1 : I ′ → I neprekidna funkcija na I ′ . Ako je f neprekidna bijekcija sa I na I ′ .

+∞ . pa po teoremu 3. Dakle. y]. Neprekidnost od f −1 slijedi iz teorema 3. slijedi neprekidnost od f −1 . Zbog strogog rasta funkcije f . x2 . x ≥ 0. tj. imamo x < y.1 Neprekidnost korijena. Tada z ′ nije niti minoranta niti majoranta skupa I ′ . funkcija f −1 g(x) = x . Sada imamo funkciju g koja zadovoljava uvjete teorema 3.D. postoje x′ . b′ .3. pa su korijeni neparnih potencija neprekidne c funkcije po teoremu 3. Dakle I ′ = a′ .+∞ . pa gledamo njenu restrikciju f : [0. 3. x2 ] i [x2 . +∞ → [0. posluˇimo se trikom koji ´e omogu´iti primjez c c 1 nu spomenutog teorema. Proˇirimo funkciju f do s funkcije g : R → R na slijede´i naˇin: c c xn . x3 ∈ I takve da je x1 < x2 < x3 i c (f (x1 ) < f (x2 ))∧(f (x2 ) > f (x3 )) ili (f (x1 ) > f (x2 ))∧(f (x2 ) < f (x3 )).14. x. c Zbog neprekidnosti funkcije f na segmentima [x1 . pa postoji inverzc 1 na funkcija f −1 : [0. y]) = [x′ . f je strogo monotona funkc cija na I. c c g 0 No. Sada iz 1. tj. a onda i f −1 . y] ⊂ I je f neprekidna na [x. U prvom sluˇaju postoji C tako da je (f (x1 ) < C < f (x2 ))∧(f (x3 ) < C < f (x2 )). Parna potencija nije bijekcija. logaritamske.E. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Neka je z ′ ∈ a′ . pa je njena inverzna funkcija g −1 : R → R neprekidna na R. postoje c′ ∈ x1 . Funkcija f : I → I ′ je neprekidna bijekcija pa postoji f −1 : I ′ → I. Neparne potencija su neprekidne i strogo rastu´e bijekcije s otvorenog c (beskonaˇnog) intervala R na R. Analogno se dobije kontradikcija i u drugom sluˇaju. vrijedi f ([x. +∞ koja je neprey kidna i strogo rastu´a bijekcija. Q. Dakle. f je restrikcija neprekidne funkcije.78 POGLAVLJE 3. x3 ] prema teoremu 3. x2 i c′′ ∈ x2 . Zbog toga ˇto je s −1 −1 −1 f = g |[0.14. x3 takvi da je C = f (c′ ) i C = f (c′′ ). x ≤ 0. f ne isg 1 punjava pretpostavke teorema 3. Kada f ne bi bila strogo monoz tona na I. 2. Neka je x = f −1 (x′ ) i y = f −1 (y ′ ).12.. +∞ → [0. z ′ ∈ I ′ . y ′ ∈ I ′ takvi da vrijedi x′ < z ′ < y ′. Pokaˇimo da je f strogo monotona na I.12. area i arcus funkcija Primijenimo rezultate prethodne toˇke za dokazivanje neprekidnosti inverzc nih funkcija. y ′] ∋ z ′ .14. postojale bi toˇke x1 . To je kontradikcija s pretpostavkom o bijektivnosti funkcije f .13. b′ bilo koji element. Zbog [x. jer joj domena nije otvoren interval (konaˇan ili beskonaˇan).

y Funkcija cth : R \ {0} → R \ [−1. 0 → −∞. +∞ → [1. imaju po teoremu 3. x > 0 cth 1 Arccth 0 x Bijektivna restrikcija od ch je Ch : [0. +∞ po definiciji 3. Medutim. x + 1. pa je neprekidna po definiciji 3. π → R i Ctg : 0. −1 → −∞.14. 1 → R. +∞ → + 0. svaka njena restrikcija cth− : −∞. . vrijedi cth(x) = a odatle slijedi cth−1 (x) = cth−1 (x) . x > 1 + cth− (x) . +∞ → R. Ctg−1 = arcctg : R → 2 2 0.3. x < −1 − . +∞ restrikcija neprekidne funkcije g −1 . x ≤ 0. π . iz teorema 3. +∞ ima po teoremu 3. x < 0 . NEPREKIDNOST I MONOTONOST je neprekidna na [0. π → R. +∞ . +∞ → [0. pa su takve i njihove inverzne funkcije sh−1 : R → R i th−1 : −1. π . 0 g 1 1 x Tada je Ch : [1. +∞ neprekidna bijekcija. neprekidan inverz cth− : −∞. cth+ (x) . 1 koje su neprekidne bijekcije.3. x ≥ 0. s slijedi neprekidnost njene inverzne funkcije ln : 0. −1 i cth+ : 0. pa nezadovoljava uvjete c teorema 3.5 79 Zbog toga ˇto je exp : R → 0. Zato ˇto su i domene i slike funkcija cth− s i cth+ disjunktni skupovi. 1] nema podruˇje definicije interval. 0 i cth−1 : 1.14. +∞ → 1. 2 2 neprekidne inverze Tg−1 = arctg : R → − π .14. cth−1 (x) . Restrikcije Tg : − π .14. +∞ i nju proˇirujemo do funkcije g : R → R s tako da stavimo g(x) = −1 y 1 g ch(x).5. Isto vrijedi i za hiperbolne funkcije sh : R → R i th : R → −1.

1] i Cos−1 = h|[−1. 2 2  . Definicija 3. x ≤ 0. area i arcus funkcije) su neprekidne su na cijelom podruˇju definicije. h : R → R tako da stavimo   x + π − 1 . π] → [−1. eksponencijalna funkcija. Dokaz: Sve funkcije od kojih gradimo elementarne funkcije (potencije.  −x + 1 h(x) = cos x . Q. Elementarne funkcije su neprekidne na cijelom podruˇju dec finicije.D. U sljede´em teoremu se vidi kako sam uvjet monotonost ima utjecaj na c vrstu i broj prekida kod funkcije. Ostali prekidi su prekidi c druge vrste. 2 2 sin x .80 POGLAVLJE 3.). trigonometrijske funkcije i njihove inverzne funkcije korijeni. Tako definiramo g. h Π 2 1 g 1 g 0 1 Π x 2 y 1 Π Π 2 1 0 Π 2 1 x h Po teoremu 3. Budu´i da operacije kojima od tih funkcija c c gradimo elementarne funkcije ˇuvaju neprekidnost (teoremi 3. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE y i Da bismo dokazali neprekidnost funkcija arcsin = Sin−1 i arccos = Cos−1 moramo funkcije Sin : [− π . Kaˇemo da z f ima u toˇki c ∈ I prekid prve vrste ako u c postoje i lijevi limes f (c−) c i desni limes f (c+) funkcije i ako su oni razliˇiti. .  −x + π − 1 . to c su elementarne funkcije neprekidne.8. 1 Teorem 3. g(x) = 2 2  x − π + 1 . π ≤ x. 1] i Cos : 2 2 [0.6. hiperbolne. funkcije g i h imaju neprekidne inverze.1] neprekidne funkcije po definiciji.9. −π ≤ x ≤ π.14.15. logaritamske funkcije. 1] proˇiriti do neprekidnih bis jekcija sa otvorenog intervala na otvoren interval.) i 3. x ≤ −π . pa su i njihove restrikcije Sin−1 = g|[−1. −π ≤ x ≤ π . π ≤ x. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R.E. π ] → [−1.

10) Veza jednostrane neprekidnosti i neprekidnosti funkcije u nekoj toˇki dana c je slijede´im teoremom. Dakle. pa toj toˇki pridruˇujemo c c z otvoreni interval Ia = f (a−). tj. zbog f (b−) = sup{f (x). Neka je I ⊆ R otvoren interval i toˇka c ∈ I. 1. Naime. c (3. c c 2.4. onda je Ia ∩ Ib = ∅.6. Sada za svaki a ∈ J uzmemo ra ∈ Ia ∩ Q pa imamo injekciju a → ra s J u Q. s Q. x ∈ I.9) . 3. Funkcija f je neprekidna c x→c− zdesna u toˇki c ako postoji limes zdesna funkcije f u toˇki c i lim f (x) = c c x→c+ f (c). Monotona funkcija ima najviˇe prebrojivo mnogo prekida. jer su intervali otvoreni.3. J je najviˇe prebrojiv skup. i f je neprekidna zdesna ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ x − c < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). Za funkciju f : I → R kaˇemo da je neprekidna slijeva u toˇki c ako postoji limes z c slijeva funkcije f u toˇki c i lim f (x) = f (c). x ∈ I. s Dokaz: 1. (a < b) ⇒ (f (a+) ≤ f (b−)). b ∈ J. Dakle. a < x} c b−a je f (a+) ≤ f (a + 2 ). Neka je f rastu´a funkcija i neka je J skup svih toˇaka prekida te funkcije. a = b. z 2. onda je zbog postojanja c c f (c−) i f (c+) taj prekid prve vrste. f (a+) .7. u sluˇaju a < b. Ako su a. x < b} je f (b−) ≥ f (b − b−a ) = f (a + b−a ). je dokazano da monotona funkcija ima u svakoj toˇki lijevi i desni limes. Za svaku toˇku a ∈ J imamo f (a−) < f (a+).4 Jednostrana neprekidnost funkcije c Definicija 3. U teoremu 3. tj. (3. 2 2 Ia ∩ Ib = ∅. zbog f (a+) = inf{f (x). Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R monotona funkcija.16. Isto tako.E.D. JEDNOSTRANA NEPREKIDNOST FUNKCIJE 81 Teorem 3. J ima manji ili jednak kardinalni broj od Q. Ako f ima u toˇki c prekid. Monotona funkcija moˇe imati samo prekide prve vrste. Ako u Cauchyjevu definiciju jednostranog limes uvrstimo vrijednost limesa jednaku f (c) dobijemo Cauchyjevu definiciju jednostrane neprekidnosti: f je neprekidna slijeva ako i samo ako vrijedi (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c − x < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)).

5. onda funkcija f : I → R defini˜ ˜ rana s f (x) = f (x). Neka je I ⊆ R otvoren interval. 3. x ≤ c.E.5. f je neprekidna slijeva u c. onda ju po teoremu 3. ˜ onda f = g. LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE Teorem 3. Obratno. ˜ Obratno. i posebno (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((0 ≤ c − x < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). ∀x ∈ I. b] → R je neprekidna na segmentu. .E. ako je f neprekidna slijeva u c.D. zadovoljava uvjete tvrdnji 1.17. Ako postoji neprekidna funkcija f : I → R takva da je f (x) = f (x). x ≥ c.9.17. tj.. Q.. b] → R neprekidna na otvorenom intervalu a. ∀x ∈ I. Funkcija f : [a. 2. Tada postoje lijevi i desni limes funkcije i jednaki su f (c). ∀x ∈ I. te neprekidna zdesna u a i slijeva u b. zadovoljava traˇena svojstva.5. gdje je g iz definicije 3.D. pa po teoremu 3. b . b . Dokaz: Ako je funkcija neprekidna na segmentu u smislu definicije 3. z 2. ako je f : [a.82 POGLAVLJE 3. onda vrijedi ˜ ˜ (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f(x) − f (c)| < ε)). 1. Ako je f neprekidna u c onda f = f zadovoljava uvjete iz 1. Funkcija f je neprekidna zdesna u c ako i samo ako postoji funkcija ˜ ˜ f : I → R neprekidna u c i takva da je f (x) = f (x). x ≤ c. postoji limes funkcije i jednak je f (c). postoji njeno neprekidno proˇirenje i lijevo i desno od segmenta [a. ˜ ˜ Dokaz: 1. x ≤ c.17. ∀x ∈ I. Obratno. se dokazuje analogno kao 1. b]. i 2. funkcija je neprekidna u c. iz teorema 3. ako i samo ako je neprekidna na otvorenom intervalu a. ˜ 3. ∀x ∈ I. pa je neprekidna i slijeva i zdesna u c. s Q. x ≥ c. neka je f neprekidna i slijeva i zdesna u c. tj. Funkcija f je neprekidna slijeva u c ako i samo ako postoji funkcija ˜ ˜ f : I → R neprekidna u c i takva da je f (x) = f (x). i 2. Korolar 3. i f (x) = f (c). Funkcija f je neprekidna u c ako i samo ako je neprekidna i slijeva i zdesna u c. c ∈ I i funkcija f : I → R. te neprekidna zdesna u a i slijeva u b.

Slijede´i skupovi su zatvoreni u R. −n su otvoreni skupovi. c 1. x + εx pa je stoga otvoren skup. Dokaz: Ako je S ⊆ R otvoren skup.8. b]C = −∞. Za skup S ⊆ R kaˇemo da je otvoren skup.5 Otvoreni skupovi u R U svim razmatranjima u vezi s pojmom neprekidnosti funkcije u toˇki ili c limesa funkcije u toˇki bilo je vaˇno da se toˇka nalazi u otvorenom intervalu.D. Neprazan skup S ⊆ R je otvoren ako i samo ako za svaki x ∈ S postoji εx > 0 tako da je x − εx . b] zatvoren jer je [a. je segment [a. Skupovi 0. Primjer 3. ako je S ili z prazan skup ili unija po volji mnogo otvorenih intervala.11. Primjer 3. Q. b ⊆ S. Skup F ⊆ R je zatvoren skup ako je komplement otvorenog skupa. x+εx ⊆ S. 0 = −n − 2. OTVORENI SKUPOVI U R 83 3.5.2. Za sve a.1.E. Za svaki a ∈ R je jednoˇlan skup {a} zatvoren u R jer je {a}C = c −∞. a < b. n + 2 . Propozicija 3. x + εx ⊆ S. za svaki a ∈ R. a takvi su i skupovi −∞. onda za svaki x ∈ S iz definicije 3. +∞ = n. Obratno. slijedi postojanje otvorenog intervala takvog da je x ∈ a. R je otvoren jer je R = n∈Z ∞ n=0 ∞ n=0 n. c z c Naime. n + 2 i −∞. Tada vrijedi . Propozicija 3. a i a. Definicija 3. b ∈ R. +∞ . kako bismo bili u mogu´nosti s obje strane promatrati c nizove koji konvergiraju k toˇki. a ∪ a. +∞ otvoren skup. 2.8. neka za svaki x ∈ S postoji εx > 0 tako da je x−εx . Tada je S = x − εx . x∈S Skup T koji sadrˇi sve otvorene podskupove od R naziva se topologija z na R. a ∪ b.12. c 1. Uzmimo εx = min{x − a. +∞ . bilo je vaˇno da s obije strane te toˇke imamo toˇaka koje se nalaze z c c u domeni funkcije. Neka je T topologija na R. Slijede´i skupovi su otvoreni u R. x + εx ⊆ S. 2.3. b − x} i imamo x − εx . Otvoreni intervali nisu jedini skupovi s c takvim svojstvom.

k = 1. . uzmimo x ∈ Sλ po volji.1. k = 1. Tada vrijedi x − εx . . . pa je po propoziciji 3. k = 1. . . λ∈Λ n λ∈Λ Za dokaz tvrdnje 3. x + εx ⊆ n Sk . Ako je Sk ∈ T. ∅. . R ∈ T. Q. . Da bismo dokazali tvrdnju 2. n. . n k = 1. . (k) (k) (k) postoje εx > 0. prema propoziciji 3. postoji εx > 0 takav da je x − εx .E. ∀λ ∈ Λ. Po definiciju λ∈Λ unije postoji λ ∈ Λ takav da je x ∈ Sλ . Odatle je x − εx . . n. k = 1. skup k=1 Sk otvoren. Sada zbog otvorenosti skupa Sλ . onda je k=1 Sk ∈ T. x + εx ⊆ Sλ . . uzmimo x ∈ Sk po volji.84 1. n. . Ako je Sλ ∈ T. x + εx ⊆ Sk . . (k) Uzmimo εx = min{εx . . takvi da je x−εx . x + εx ⊆ Sλ . . n. . . Zbog otvorenosti skupova Sk . . n. slijedi iz definicije 3. n. i primjera 3. x+εx ⊆ Sk . n 3. . LIMES I NEPREKIDNOST FUNKCIJE 2. . .1 skup Sλ otvoren. . . . Dokaz: Tvrdnja 1.11. . za sve k = 1.8.D. onda je λ∈Λ Sλ ∈ T. . n} pa vrijedi x − εx . . pa je prema propoziciji k=1 3. .1. Po definiciju presjeka vrik=1 jedi x ∈ Sk . POGLAVLJE 3. . k = 1.

x ∈ R. (Woolsthorpe.). x−c Povijesno su dva po prirodi razliˇita problema bila glavna motivacija za c razvoj diferencijalnog raˇuna. problemi brzine i tangente c Jedna od ˇesto upotrebljavanih metoda u rjeˇavanju matematiˇkih problema c s z c je aproksimacija ili pribliˇno odredivanje nekog sloˇenijeg matematiˇkog z objekta pomo´u jednostavnijih objekata. . Neka je s(t). t]. Stoga je za c neku funkciju f : I → R. sijeˇnja 1643. ˇto daje l = f (c). matematiˇar i astronom c c 1 85 . to je razumno pitanje. t] definira se kao c Isaac Newton. Prosjeˇna s c c brzina te materijalne toˇke u vremenskom intervalu [t0 . Na c taj naˇin bismo iz ponaˇanja jednostavnih funkcija mogli neˇto zakljuˇiti c s s c o sloˇenijoj funkciji.1 Motivacija. Kako je u matematiˇkoj analizi od c c interesa prouˇavanje funkcija. 4. Sada iz zahtjeva da je f (x) ≈ g(x) kada je s f (x) − f (c) x ≈ c imamo k ≈ .Poglavlje 4 Derivacija funkcije 4. lokalno oko toˇke c c najbolja aproksimacija funkcije f . oˇujka 1728. aproksimacija funkcije. I ⊆ R otvoren interval. c Jedan od njih je fizikalni problem definiranja pojma brzine za ˇije rjeˇenje c s 1 je zasluˇan Isaac Newton. interesantan problem koji je polinom prvog stupnja oblika g(x) = k(x − c) + l. 31. Funkcije koje svi dobro poznajemo i razumijemo su z polinomi. c tj. U tom sluˇaju je prirodno zahtijevati da c se te funkcije podudaraju u toˇki oko koje lokalno aproksimiramo funkciju. g(c) = f (c). engleski c z fiziˇar. t ≥ 0.London. posebno polinomi prvog stupnja ˇiji su grafovi pravci. da li je mogu´e neku c c funkciju dobro aproksimirati pomo´u funkcija koje dobro razumijemo. funkcija koja mjeri put z koji je proˇla materijalna toˇka u vremenskom intervalu [0.

diferencijabilna ili derivaz f (x) − f (c) bilna u toˇki c otvorenog intervala I ⊆ R.) njemaˇki matematiˇar c c 1 .1) df (c).W. Taj proces opisujemo pomo´u limesa funkcije. Taj x→c x−c broj zovemo derivacija (izvod) funkcije f u toˇki c i piˇemo c s f ′ (c) = lim Joˇ se koriste oznake Df (c) ili s f (x) − f (c) . Sekanta kroz toˇke C = c (c. onda njenu derivaciju (f ′)′ (c) c Gottfried Wilhelm Leibnitz (Leipzig. odnosno. To je neˇto ˇto nije mogu´e mjeriti. f (c)) i D = (d. dx Kaˇemo da je f diferencijabilna na intervalu I ako je ona diferencijabilna z u svakoj toˇki iz I. d→c d−c t s f f c 0 c d x U sva tri prethodna problema kao rjeˇenje se name´e broj kojem teˇi izraz s c z f (x)−f (c) oblika x−c kojeg nazivamo kvocijent diferencija za funkciju f u toˇki c c. Odnosi se na pitanje postojanja jedinstvene tangente u nekoj toˇki c y f d grafa Γf funkcije f . Dakle.86 v(t0 . a toˇka predstavlja vremenski interval [t0 . 14. Ako d → c. f (d)) ima koeficijent smjera f (d) − f (c) ks = . t0 ] duljine 0. tj. x→c x−c (4. jer mi znamo mjeriti prosjeˇnu brzinu s s c c na nekom intervalu. Kaˇemo da je funkcija f : I → R. s s 1 Leibnitz. f (d) − f (c) kt = lim . t) = lim z c c . Stoga je od interesa slijede´i pojam. koeficijent smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tangente. ako t→t0 t→0 t − t0 taj limes postoji. t) = POGLAVLJE 4. No pitanje je kako definirati pojam brzine u trenutku t − t0 t0 . DERIVACIJA s(t) − s(t0 ) . 21. – Hanover. studeni 1716. c c s(t) − s(t0 ) moˇemo re´i da je brzina u toˇki v(t0 ) = lim v(t0 . lipanj 1646. ako postoji lim c . Tada je na I dobro definirana funkcija x → f ′ (x) koju c prirodno oznaˇavamo s f ′ i takoder zovemo derivacija od f na I. Drugi problem je geometrijske naravi. ako se d−c toˇka D po grafu Γf pribliˇava toˇki C. tj.1. c Mogu´e je promatrati ponaˇanje prosjeˇne brzine na intervalima oko toˇke c s c c t0 ˇija duljina se smanjuje. a njegovo rjeˇenje je naˇao G. Ako je sada c ta funkcija diferencijabilna u nekoj toˇki c ∈ I. c Definicija 4. onda sec z c kanta s postaje tangenta t.

Na´i derivaciju funkcije f (x) = x. c Primjer 4. Primjer 4. MOTIVACIJA zovemo druga derivacija od f u c i oznaˇavamo s f ′′ (c). x→c x−c uz uvjet da navedeni limes postoji. Op´enito. f : I → R onda moˇemo definirati z f (n+1) f (n) (x) − f (n) (c) (c) = lim . problemi navedeni kao motivacija imaju sljede´a rjeˇenja: c s 1. ako postoji n-ta derivac c (n) cija od f na I. a(t) = v ′ (t) = s′′ (t). x→c x→c x − c x−c dakle. Funkcija g definirana s g(x) = f ′ (c)(x − c) + f (c). x ∈ R.1. U terminima derivacije funkcije. x→c x−c 87 Analogno se definira tre´a derivacija itd. tj. Vrijedi f (x) − f (c) α−α f ′ (c) = lim = lim = 0. je lokalno najbolja aproksimacija funkcije f oko c medu polinomima stupnja ≤ 1. tj. . mogu´e je c c −1 c odmah zadati i funkciju h(x) = f ′ (c) (x − c) + f (c). ˇto dokazujemo u teoremu koji slijedi.1.2. tj. ∀ x ∈ R. Tangenta na graf funkcije f za toˇku c (ili u toˇki grafa (c. f ′ (x) = 1. ∀ x ∈ R u toˇki c ∈ R. c c Vrijedi f (x) − f (c) x−c f ′ (c) = lim = lim = 1. Na´i derivaciju konstantne funkcije f (x) = α. Jasno. ∀ x ∈ R u toˇki c c c ∈ R. ˇiji graf je normala na graf funkcije u toˇki c. Brzina materijalne toˇke. c f ′′ (c) = lim f ′ (x) − f ′ (c) .4. s 2. tj. brzina je prva derivacija funkcije puta po vremenu. Analogno se ubrzanje definira kao derivacija brzine po vremenu. x→c x − c x→c x−c dakle. f (c))) je c c pravac koji je graf linearne funkcije g it toˇke 1. dana je s v(t) = s (t). f ′ (x) = 0. ˇiji put u vremenu t opisuje funkcija t → c c ′ s(t). ∀ x ∈ R. 3.

5) (4. x→0+ x x→0− x lim dakle. za x = c . je neprekidna na R. Funkcija f (x) = |x|. (4. polinom g je medu svim polinomima stupnja ≤ 1 lokalno c oko c najbolja aproksimacija funkcije f . a diferencijabilna na R \ {0}. pa derivacija ne c postoji. sth ≤ 1. Obratno.D. DERIVACIJA Sada razmotrimo vezu izmedu diferencijabilnosti i neprekidnosti funkcije f . |x| |x| = −1 i lim = 1. Q. Dokaz: Zbog diferencijabilnosti funkcije f u toˇki c je funkcija c   f (x) − f (c) − f ′ (c) . onda je f neprekidna u c. ona ne mora nuˇno biti diferenc z cijabilna u toj toˇki.3). No. onda postoji δh > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I. za x = c (4. x ∈ I.1. Ako je funkcija f : I → R diferencijabilna u toˇki c otvorenog c intervala I. ω(x) = x−c  0 . ∀ x ∈ R. lijevi i desni limes kvocijenta diferencija su razliˇiti. slijedi tvrdnja. x ∈ R. Ako je funkcija neprekidna u nekoj toˇki.E.3. c c Primjer 4.4) Drugim rijeˇima.88 POGLAVLJE 4.2) neprekidna u c. Naime. ω(c) = 0 = limx→c f (x)−f (c) − f ′ (c) = limx→c ω(x). diferencijabilnost povlaˇi neprekidnost. i h = g. Ako je h polinom. To se vidi u sljede´em primjeru. Sada egzaktno dokazujemo tvrdnju vezanu za problem aproksimacije Teorem 4. f nije diferencijabilna u 0.3) odakle zbog neprekidnosti u c funkcija na desnoj strani jednakosti (4. x−c Sada je f (x) = f (c) + (f ′ (c) + ω(x))(x − c).2. (4. Neka je funkcija f : I → R diferencijabilna u toˇki c otvorenog c intervala I i neka je g(x) = f ′ (c)(x − c) + f (c). . (0 < |x − c| < δh ) ⇒ (|f (x) − g(x)| < |f (x) − h(x)|). Naime. c Teorem 4.

Sada.A.4.D.13) Q. z (4. Pomnoˇimo li (4. iz M. iz M. 89 (4. c U sluˇaju (l = f (c)) iz neprekidnosti funkcije f − h i zbog (f − h)(c) = 0 c iz leme 3. slijedi postojanje δ1 > 0 tako da vrijedi 1 (|x − c| < δ1 ) ⇒ (|f (x) − h(x)| > ε) gdje je ε = |f (c) − l| > 0.6) (4.1.3) dobivamo f (x) − h(x) = [f (c) − l] + [f ′ (c) − k + ω(x)](x − c). gdje su k.11) i(4.7) Uvjet h = g je ispunjen u dva sluˇaja: (l = f (c)) ili ((l = f (c))∧(k = f ′ (c))). (4.12) za δh = min{δ1 .I. (4. za δh = min{δ1 .7) imamo c |f (x) − h(x)| = |f ′(c) − k + ω(x)||x − c|. iz neprekidnosti funkcije f − g u c i zbog (f − g)(c) = 0 za ε iz (4.8) i (4.E.13) s |x − c| dobivamo (4.9) Zbog lim |f ′ (c) − k + ω(x)| = |f ′(c) − k| > 0.9) slijedi (4.12) . Iz (4.6) i (4. MOTIVACIJA Dokaz: Polinom h moˇemo pisati u obliku z h(x) = k(x − c) + l. (4. δ2 } iz (4. slijedi x→c postojanje δ1 > 0 tako da 1 (|x − c| < δ1 ) ⇒ (|f ′ (c) − k + ω(x)| > ε) gdje je ε = |f ′(c) − k| > 0. δ2 } imamo (|x − c| < δh ) ⇒ (|ω(x)| < |f ′ (c) − k + ω(x)|).5).3. Iz (4. 2 (4. tako da vrijedi (|x − c| < δ2 ) ⇒ (|f (x) − g(x)| < ε). ∀ x ∈ R.I. l ∈ R. U sluˇaju ((l = f (c)) ∧ (k = f ′ (c))) iz (4.5).3.8) postoji δ2 > 0. iz leme 3.A.11) 2 Takoder. iz neprekidnosti funkcije ω u c i ω(c) = 0 dobivamo δ2 > 0 tako da (|x − c| < δ2 ) ⇒ (|ω(x)| < ε).10) (4.8) Takoder.

Za funkciju h = f g imamo h(x) − h(c) f (x)g(x) − f (c)g(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = = g(x)+f (c) . x−c x−c x−c x−c h(x) − h(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = lim + lim .16) Dokaz: 1. 3. 2. s Odatle je Odatle je . DERIVACIJA 4.1.3.90 POGLAVLJE 4.) daje (4. x−c x−c x−c x−c h(x) − h(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = lim lim g(x) + f (c) lim . 2. 1. x→c x→c x→c x−c x−c x−c lim odnosno vrijedi (4.15).2 Diferencijabilnost funkcija i operacije s funkcijama Od interesa je istraˇiti kako se svojstvo diferencijabilnosti funkcije u toˇki z c ponaˇa kod uobiˇajenih operacija s funkcijama s c Teorem 4. Funkcija f + g je diferencijabilna u toˇki c i c (f + g)′ (c) = f ′ (c) + g ′ (c).14). Neka su funkcije f.14) (4. onda je i diferencijabilna u toˇki c i c f g ′ (c) = f ′ (c)g(c) − f (c)g ′(c) . x→c x→c x→c x→c x−c x−c x−c lim ˇto zbog neprekidnosti funkcije g u c (teorem 4. Ako je funkcija f g (4. Funkcija f g je diferencijabilna u toˇki c i c (f g)′(c) = f ′ (c)g(c) + f (c)g ′(c). g(c)2 (4. Za funkciju h = f + g imamo h(x) − h(c) f (x) + g(x) − f (c) − g(c) f (x) − f (c) g(x) − g(c) = = + .15) definirana na I. g : I → R diferencijabilne u toˇki c otvoc renog intervala I.

Tada je h′ (c) = 0 u svakoj toˇki c ∈ R. Primjenom prethodnog rezultata i formule za deriviranje sume dobivamo (4.18) Dokaz: Uzmimo funkciju ω iz (4.4. (4. Tada je za sve λ. Zbog neprekidnosti funkcije g u c slijedi limx→c g(x)−g(c) h(x) − h(c) x−c lim =− .16). Sada formula za deriviranje produkta daje (λf )′ (c) = c (hf )′ (c) = h′ (c)f (c) + h(c)f ′ (c) = h(c)f ′ (c) = λf ′ (c). z Dokaz: Uzmimo konstantnu funkciju h(x) = λ. Q. g : J → R i neka je f (I) ⊆ J.2) tako da vrijedi (4. . kompozicija g ◦ f : I → R je dobro definirana na I. ∀ x ∈ R. µ ∈ R funkcija λf + µg diferencijabilna u toˇki c i c (λf + µg)′(c) = λf ′ (c) + µg ′ (c). ′ ′ Korolar 4. neka je ω1 definirana s   g(y) − g(d) − g ′ (d) .3) i analogno. DIFERENCIJABILNOST I OPERACIJE 1 3. za y = d.D.2. Ako je funkcija f diferencijabilna u toˇki c ∈ I i funkcija g diferencijabilna c u toˇki d = f (c) ∈ J. pa imamo 91 h(x) − h(c) = x−c 1 g(x) x−c − 1 g(c) =− g(x)−g(c) x−c g(c)g(x) . Q. onda je kompozicija g ◦ f diferencijabilna u c i vrijedi c (g ◦ f )′ (c) = g ′ (d)f ′(c). (4.1. Neka su funkcije f.19) y−d  0 .D.4. z c ′ a pridruˇivanje f → f (c) je linearan funkcional na tom prostoru. Uzmimo prvo h = g . za y = d ω1 (x) = (4.15) i dobivamo (4. g : I → R diferencijabilne u toˇki c otvoc renog intervala I. Sada na funkciju = f · g g(c)2 g g primijenimo pravilo za deriviranje produkta funkcija (4. x→c x−c g(c) limx→c g(x) g ′(c) f 1 1 odnosno h (c) = (c) = − . tj.E.E.17) Skup svih funkcija s I u R koje su diferencijabilne u toˇki c je vektorski prosc tor (uz operacije zbrajanja i mnoˇenja sa skalarom definiranim po toˇkama). (Derivacija kompozicije funkcija) Neka su f : I → R.17). Teorem 4.

y−d f (c) + ω(f −1 (y)) ˇto daje jednakost s (f −1 )′ (d) = lim f −1 (y) − f −1 (d) 1 = ′ . Sada je h′ (c) = lim x→c odakle slijedi (4. Odatle dobivamo f −1 (y) − f −1 (d) 1 = ′ . ˇto daje s (4. f (x) − f (c) h(x) − h(c) = lim[g ′ (d) + ω1 (f (x))] lim . (Derivacija inverzne funkcije) Neka je f : I → J. gdje je ω funkcija neprekidna u c definirana s (4.2). bijekcija i neka su f i f −1 neprekidne na I. J ⊆ R otvoren interval.E. DERIVACIJA g(y) = g(d) + (g ′ (d) + ω1 (y))(y − d).5.D. Stavimo d = f (c) i y = f (x) pa dobivamo y − d = [f −1 (y) − f −1 (d)][f ′ (c) + ω(f −1(y))]. Neka je h = g ◦ f . c (c) Dokaz: Iz diferencijabilnosti funkcije f u toˇki c slijedi c f (x) − f (c) = (x − c)[f ′ (c) + ω(x)]. onda je f −1 diferencijabilna c u toˇki d = f (c) i vrijedi (f −1 )′ (d) = f ′1 . Prethodnu formulu ˇesto koristimo u obliku c 1 (f −1 )′ (x) = ′ −1 .21) x−c x−c Zbog neprekidnosti funkcije f u toˇki c i neprekidnosti ω1 u d = f (c).E. x→c x→c x−c x−c Q. funkcija c ω1 ◦ f je neprekidna u c i (ω1 ◦ f )(c) = ω1 [f (c)] = ω1 (d) = 0.92 tako da vrijedi POGLAVLJE 4. I. y→d y−d f (c) Q. y ∈ J. (4.20) h(x) − h(c) f (x) − f (c) = [g ′ (d) + ω1 (f (x))] . Ako f ima derivaciju u toˇki c ∈ I i ako je f ′ (c) = 0. odnosno J. f (f (x)) . Teorem 4.D.18). pa imamo h(x) = g[f (x)] = g(d) + [g ′ (d) + ω1 (f (x))][f (x) − f (c)].

1 Neka je q ∈ Q \ {0} i f : 0. DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 93 4. x ∈ R. Odatle. Tada vrijedi (f −1 )′ (x) = f ′ (f −1 (x)) = √1 n( n x)n−1 = 1 n−1 nx n 1 = n x n −1 . +∞ definirana s f −1 (x) = n x = x n . Odatle slijedi lim sin x = 1. x x Sada za ∀c ∈ R vrijedi 2 sin x−c cos x+c sin x−c sin x − sin c x+c 2 2 = = x−c2 cos .4. Naime. iz prethodnog i pomo´u formule za deriviranje kompozicije imamo c m 1 1 m m 1 (x n )′ = [(xm ) n ]′ = n (xm ) n −1 mxm−1 = m x n −m+m−1 = m x n −1 . n n 4. 2 sin x sin x sin x sin x ′ cos x cos x − sin x(− sin x) 1 ) = = . iz cos x = sin(x + π ) dobivamo (cos x)′ = cos(x + π ) · 1 = − sin x. x→c x→c x→c x−c 2 2 lim Odatle je za f (x) = sin x. Nadalje. 2x cos x cos cos2 x . π \ {0} 2 2 2 vrijedi nejednakost cos x < sin x < 1.1 Derivacije elementarnih funkcija Potencije i korijeni Neka je n ∈ N i f (x) = xn . c neka je n ∈ N i f (x) = x−n .2 Trigonometrijske i arcus funkcije x→0 Za 0 < x < π vrijedi sin x < x i tg x > x. deriviranje kvocijenta dobijemo (x−n )′ = ( x1n )′ = −nx x2n Neka je za n neparan f −1 : R → R ili za n paran f −1 : 0. Pokaˇimo da vrijedi formula (xq )′ = qxq−1 . +∞ definirana s f (x) = xq . Sliˇno. +∞ −→ √ 1 1 0. +∞ −→ 0. x−c x−c 2 2 ˇto daje s sin x−c sin x − sin c x+c = lim x−c2 lim cos = cos c. 2 2 Pomo´u formule za deriviranje kvocijenta imamo c (tg x)′ = ( Analogno slijedi (ctg x)′ = ( cos x ′ − sin x sin x − cos x cos x 1 ) = =− 2 . derivacija f ′ (c) = cos c za ∀c ∈ R ili u drugoj oznaci (sin x)′ = cos x. za x ∈ − π . ∀x ∈ R.3 4. Tada se indukcijom pomo´u formule c ′ n−1 za deriviranje produkta funkcija lako dobije f (x) = nx .3. za q = m .3. m ∈ Z i z n n ∈ N.3. Iz prethodnog i formule za n−1 = −nx−n−1 . x ∈ R \ {0}.

x−c . .3 Eksponencijalna funkcija x c (1 + n )n − (1 + n )n = x−c x x c x c c 1 = (1 + )n−1 + (1 + )n−2 (1 + ) + · · · + (1 + )(1 + )n−2 + (1 + )n−1 .3. 1 − x2 (Tg−1 x)′ = = x) 1 1 = . ∀x ∈ R. c} n n−1 Prelaskom na limes dobivamo f0 (min{x. za x < 0  f0 (−x) Za x. n n n n n n n Odatle imamo x Za x ≥ 0 definirali smo f0 (x) = limn (1+ n )n . za x ≥ 0 x 1 f (x) = e = . c}). pa formula za deriviranje inverzne funkcije daje (Cos−1 x)′ = −1 = sin(Cos−1 x) 1 1 cos2 (Tg −1 1 − [cos(Cos x)]2 −1 −1 =√ −1 . c} n n−1 ≤ x c (1 + n )n − (1 + n )n ≤ x−c 1+ max{x.94 POGLAVLJE 4. c > 0 vrijedi 1+ min{x. pa formula za deriviranje inverzne funkcije daje (Sin−1 x)′ = 1 = cos(Sin−1 x) 1 1 − [sin(Sin x)]2 −1 =√ 1 . DERIVACIJA Za f (x) = Sin x je f −1 (x) = Sin−1 x. Sada je eksponencijalna funkcija definirana s   f0 (x) . 1 − x2 Za f (x) = Cos x je f −1 (x) = Cos−1 x. = −1 1 + x2 1 + [ctg (Ctg x)]2 (Ctg−1 x)′ = 1 sin2 (Ctg −1 −1 = x) 4. c}) ≤ f0 (x) − f0 (c) ≤ f0 (max{x. ∀x ∈ R. −1 2 1 + x2 1 + [tg (Tg x)] −1 −1 .

Primjer 4. f0 (−x) Sada. ∀x > 0. e x Primjer 4.4. 4. za ∀x ∈ R je (ex )′ = ex . Eksponencijalna funkcija s bazom a > 0 definira se kao ax = ex ln a za ∀x ∈ R. Za logaritamsku funkciju f −1 (x) = ln x kao inverznu funkciju od eksponencijalne imamo 1 1 (ln x)′ = ln x = . Za c x x > 0 imamo 1 ≤ f0 (x)−1 ≤ f0 (x). 2 . c} su neprekidne pa za x → c slijedi ′ f0 (c) = lim f0 (x) − f0 (c) = f0 (c). DERIVACIJE ELEMENTARNIH FUNKCIJA 95 Funkcije x −→ min{x. c} i x −→ max{x. ∀x ∈ R.4.3. Tada za x > 0 imamo f (x) = 1 1 1 ln x. lim x→0+ x Za x < 0 je f (x) − 1 lim = lim x→0− x→0− x 1 f0 (−x) x −1 = lim f0 (−x) − 1 1 = 1 = f (0). ˇto zbog neprekidnosti od f0 u 0 i f0 (0) = 1 s x daje f (x) − 1 = 1 = f (0).3. Njena inverzna funkcija 1 loga x ima derivaciju (loga x)′ = aloga1x ln a = x ln a .4 Hiperbolne i area funkcije ex − e−x 2 ′ (sh x) ′ = = ex + e−x = ch x . 2 2 [f0 (−x)] [f0 (−x)] f0 (−x) U sluˇaju c = 0 moramo posebno gledati lijevi i desni limes od f (x)−1 . Neka je f (x) = ln |x| za x = 0. x→c x−c 1 . za x < 0 imamo f (x) = f ′ (x) = − pa je ′ f0 (−x) 1 f0 (−x)(−1) = = = f (x). Primjer 4. pa je f ′ (x) = x . Za x < 0 je f (x) = ln(−x).6. Op´a eksponencijalna funkcija za x > 0 i α ∈ R\{0} definirana c 1 je s xα = eα ln x .5. 1 Dakle ∀x = 0 je (ln |x|)′ = x . Dakle. Odatle je (xα )′ = eα ln x α x = αxα−1 . −x→0+ −x lim−x→0+ f0 (−x) pa je f ′ (0) = f (0). Odatle je (ax )′ = ex ln a ln a = ax ln a. pa je f ′ (x) = −x (−1) = x .

1 . ∀x ∈ R \ [−1. (Logaritamsko deriviranje) Neka su f : I → 0. ∀x ∈ R. Ako je f (c) > 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c − δ. f (x) 4. −1 1 − x2 1 − [th(th x)]2 1 1 = . +∞ . 2 sh x (sh x) sh x 1 1 1 = .4 Teoremi srednje vrijednosti i primjene Lema 4. −1 2 1 − x2 1 − [cth(cth x)] −1 =√ 1 x2 − 1 . Odatle je h(x) f h′ (x) = f (x)g(x) g ′(x) ln(f (x)) + g(x) f ′ (x) . . definirana s h(x) = f (x)g(x) . Naime. ∀x > 1. ∀x ∈ R. ∀x ∈ R. c + δ ) ⇒ (f (c) > f (x)) . I ⊆ R otvoren interval. (x ∈ c. ∀x ∈ R \ {0}. DERIVACIJA ex + e−x ex − e−x = = sh x . Ako je f ′ (c) < 0 onda ∃δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c. = Primjer 4. ∀x ∈ I. pa deriviranjem lijeve i desne strane ove jednakosti ′ (x) ′ imamo: h (x) = g ′ (x) ln(f (x)) + g(x) f (x) .96 (ch x)′ = (th x)′ (cth x)′ (sh−1 x)′ ′ POGLAVLJE 4. 1]. c ) ⇒ (f (x) > f (c)) . Tada je i funkcija h : I → R. diferencijabilne funkcije. 2 ch x (ch x) ch x ′ 2 2 ch x sh x − ch x −1 = = = 2 . diferencijabilna. c ) ⇒ (f (x) < f (c)) . c + δ ) ⇒ (f (c) < f (x)) . (x ∈ c − δ. 2 2 ′ ch2 x − sh2 x 1 sh x = = = 2 . = =√ −1 ch(sh x) −1 1 + x2 2 1 + (sh(sh x)) 1 = sh(Ch−1 x) 1 ch2 (th−1 x) 1 sh2 (cth−1 x) −1 1 (Ch−1 x)′ = (th−1 x)′ = (cth−1 x)′ = 1 (ch(Ch −1 x))2 = 1 1 = .1. ∀x ∈ −1.7. g : I → R. Neka je f : I → R. ln(h(x)) = g(x) ln(f (x)). diferencijabilna u toˇki c otvorenog intervala c ′ I ⊆ R.

. d) strogi lokalni minimum f (c).4. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≥ f (c)). . c + δ ) ⇒ f (x) − f (c) > 0 ⇒ (f (x) − f (c) < 0) . po lemi 3. Dokaz: Neka f ima u c lokalni maksimum. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≤ f (c)). pa f opet ne bi imala lokalni maksimum u c.2 (Fermat). Definicija 4. Q.2. odnosno.E. onda je f ′ (c) = 0. U sluˇaju f ′ (c) < 0 ∃δ > 0 takav da c (x ∈ c − δ. c ) ⇒ (x ∈ c.D.1. mora biti f ′ (c) = 0. f ne bi imala lokalni maksimum u c. Takve toˇke zovemo toˇkama lokalnih ekstrema. To daje (x ∈ c − δ. ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < |x−c| < δ) ⇒ (f (x) < f (c)).I. Neka f : I → R u toˇki c otvorenog intervala I ⊆ R c ima lokalni ekstrem. c) lokalni minimum f (c). ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I 1 (|x − c| < δ) ⇒ g(x) ≥ 2 g(c) > 0. Lema 4. tj. c ) ⇒ (f (x) > f (c)). iz diferencijabilnosti funkcije f u c c slijedi neprekidnost u c funkcije g : I → R definirane s g(x) = f (x)−f (c) x−c ′ f (c) . strogih lokalc c nih ekstrema. Dakle. za x = c Zbog g(c) = f ′ (c) > 0. Ako je f diferencijabilna u c.E. x−c Q. za x = c . ako ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ I (0 < |x − c| < δ) ⇒ (f (x) > f (c)). iz M. Kada bi bilo f ′ (c) > 0 onda bi postojao δ > 0 takav da (x ∈ c. .A.3. b) strogi lokalni maksimum f (c). TEOREMI SREDNJE VRIJEDNOSTI 97 Dokaz: Sliˇno kao u dokazu teorema 4.4. c + δ ) ⇒ (f (c) < f (x)).D. Za funkciju f : I → R kaˇemo da u c otvorenog intervala z I ⊆ R ima a) lokalni maksimum f (c). x−c f (x) − f (c) > 0 ⇒ (f (x) − f (c) > 0) .

travanj 1652.E. ∃ c ∈ a. ali f nema lokalni ekstrem u 0 jer je f strogo rastu´a na R.2. b−a 1 Michel Rolle (Ambert. ′ Teorem 4.– Paris. 8. a < b. Za funkciju f (x) = x3 je f ′ (x) = 3x2 . Pretpostavimo da je m < M. Onda se barem jedna od tih vrijednosti poprima unutar intervala a. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka su a.98 POGLAVLJE 4. Toˇke iz otvorenog intervala u kojima je dec rivacija jednaka nuli nazivamo stacionarnim toˇkama. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka za a. ∀c ∈ a. 10. i pretpostavimo da je to M. pa g zadovoljava sve uvjete Rolleovog teorema. a < b.8. je f ′ (xM ) = 0. tj. Funkcija g je diferencijabilna na I i g ′(x) = f ′ (x) − f (b)−f (a) . DERIVACIJA Uvjet da je derivacija u toˇki jednaka nuli nije dovoljan da bi u toj toˇki c c funkcija imala lokalni ekstrem.D. pa je f (c) = 0. b takva da je 0 = g ′(c) = f ′ (c) − f (b)−f (a) . b . c = xM je traˇena toˇka.) francuski matematiˇar c 2 Joseph Louis Lagrange [Giuseppe Lodovico Lagrangia] (Turin [Sardinija] 25. ∃xM ∈ a.E.6 (Rolle1 ). b . b takav da je f ′ (c) = 0. tj.onda ona c poprima minimum m i maksimum M na tom segmentu (B-W teorem). b . c Primjer 4. sijeˇanj c 1736. Dokaz: Neka je funkcija g : I → R zadana s g(x) = f (x)−f (a)− f (b)−f (a) (x− b−a a).7 (Lagrange2 ). vrijedi f (a) = f (b) = 0. M = f (xM ). Sada po lemi 4. c Teorem 4. 21. b] ⊂ I. Neka je f : I → R. f ′ (0) = 0. Tada ∃ c ∈ a. tj. Tada ∃ c ∈ a. Q. b ∈ I. ∀x ∈ I. b−a Takoder je g(a) = g(b) = 0. travanj 1813. Dokaz: Budu´i da je funkcija f neprekidna na segmentu [a. z c Q. b takav da je f (b) − f (a) = f ′ (c)(b − a). Ako je m = M onda je f konstantna funkcija na tom segmentu. Neka je f : I → R.D. b ∈ I. tj. studeni 1719. – Paris. . talijansko-francuski matematiˇar c .

Postoji nekoliko sliˇnih. b piˇe u obliku c = a + σ(b − a). njena derivacija f ′ : I → R definirana s (f ′ )(x) = f ′ (x). x < c. c f (x) − f (c) = f ′ (cx ). onda funkcija f ′ nema prekida prve vrste na I. Tada je f neprekidna slijeva (zdesna) u c. b] → R.9. ali u nekim detaljima razliˇitih. No. onda se pretpostavlja njena c neprekidnost na [a. Neka je f : I → R diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊂ R i neka funkcija f ′ : I → R ima u toˇki c ∈ I limes slijeva (limes c ′ zdesna).2. 1 .E. Odatle je x→c− x−c tada je lim f ′ (x) = lim f ′ (cx ). Funkcija f raste na I ako i samo ako je f ′ (x) ≥ 0. z Teorem 4. Ako je f : [a. b−a 99 y f b t s f f c f a a to je upravo jednakost koeficijenata smjera tangente i sekante. Po pretpostavci postoji lim f ′ (x). s Sada ´emo dokazati da za funkciju diferencijabilnu na otvorenom intervalu c I ⊂ R. c Q. Dokaz: Neka je x ∈ I. pa po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti postoji toˇka cx ∈ x. c takva da vrijedi f (x) − f (c) = f ′ (cx )(x − c). nekada se toˇka c ∈ a. 4. formulacija Lac c grangeovog teorema.8.5 Monotonost i derivacija funkcije Teorem 4. Neka je f : I → R. f (a)) i (b. x→c− x→c− x→c x−c x−c Interesantna je sljede´a posljedica.4. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R.D. ne moˇe biti bilo kakva funkcija. b] i diferencijabilnost na a. b . f (b)) na grafu Γ(f ) funkcije f postoji tangenta s diraliˇtem (c.5. Ako realna funkcija f ima derivaciju f ′ na otvorenom intervalu I ⊆ R. Naime. Funkcija . zbog postojanja f ′ (c) vrijedi x→c− x→c− 0 a c b x f (x) − f (c) f (x) − f (c) lim f ′ (x) = lim = lim = f ′ (c). jednakost iz Lagrangeovog teorema moˇe se pisati kao z f ′ (c) = f (b) − f (a) . odnosno. Korolar 4. f (c)) na gras fu Γ(f ) koja je paralelna s tom sekantom. Takoder. ∀x ∈ I. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE Geometrijska interpretacija Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti kaˇe da za svaz ko a. σ ∈ 0. b ∈ I i sekantu koja prolazi toˇkama c (a. ∀x ∈ I.

c Teorem 4.100 POGLAVLJE 4. x2 ∈ I (x1 < x2 ) ⇒ (f (x1 ) ≤ f (x2 )). Neka je f : I → R. 1. Funkcija f strogo raste (pada) na I ako i samo ako skup S ne sadrˇi otvoreni interval i f ′ (x) > 0 (f ′ (x) < 0). ali taj uvjet nije nuˇan. Dakle. ∀x ∈ I \ S i da S ne sadrˇi interval. c (x ∈ c − δ. Neka je f : I → R. x1 < x2 . diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R i neka je S = {x ∈ I. Neka su x1 . skup S ne sadrˇi interval. Uvjet da je f ′ (x) > 0. ˇto se protivi pretpostavci. c ) ⇒ (f (x) > f (c)). c ) ⇒ (f ′ (x) > 0) i (x ∈ c. x1 . tj. ∀ x ∈ R. Q. funkcija f raste na I. c postojao δ > 0 takav da vrijedi (x ∈ c − δ. c − δ. tj.10.D. Nuˇan i dovoljan uvjet c z dan je u sljede´em teoremu. c + δ ) ⇒ (f ′ (x) < 0). tj. f pada na I ako i samo ako je f ′ (x) ≤ 0. ∀x ∈ S. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃ x ∈ x1 . f ′ (x) = 0}. x2 vrijedilo f (x1 ) ≤ f (x) ≤ f (x2 ). Kada bi postojala toˇka c ∈ I takva da je f ′ (c) < 0. ∀x ∈ I. .1. x2 ∈ I. Druga tvrdnja dobije se tako da se prva tvrdnja primijeni na funkciju −f . z Pretpostavimo sada da je f ′ (x) > 0. ∀x ∈ I. onda bi ∀ x1 . a to je suprotno pretpostavci o strogom rastu funkcije f na I.D. s Q. f ′ (x) ≥ 0. Kada bi postojao otvoren interval I0 ⊂ S. Sada smo u mogu´nosti opisati dovoljne uvjete za lokalne ekstreme difec rencijabilne funkcije pomo´u njene derivacije.9. c + δ ⊆ I. diferencijabilna na otvorenom intervalu I ⊆ R. a to je u suprotnosti s rastom funkcije. z Zbog f ′ (x) ≥ 0. ∀x ∈ I. Ako je c ∈ I. onda bi po lemi 4. x2 ∈ I0 .11. Tada bi funkcija bila konstantna na intervalu x1 . x2 ∈ I0 . x2 . f (x1 ) ≤ f (x2 ). x1 < x2 postojao c ∈ x1 . ta je funkcija strogo rastu´a. f (x) = f (x1 ) = f (x2 ). je dovoljan za strogi rast funkcije f na I.E. ali f ′ (0) = 0. prema teoremu 4. c Teorem 4. To pokazuje primjer funkcije f (x) = x3 . neka je f ′ (x) ≥ 0. x2 takav da je f (x2 ) − f (x1 ) = f ′ (c)(x2 − x1 ) = 0. takve da je f (x1 ) = f (x2 ). ∀x1 . tako da onda f ima u toˇki c strogi lokalni maksimum. ∀x ∈ I. tj. x1 < x2 .E. Obratno. Dokaz: Neka f strogo raste na I. z Naime. Kada bi postojale toˇke x1 . DERIVACIJA Dokaz: Neka f raste na I. Po prethodnom teoremu vrijedi f ′ (x) ≥ 0. ∀x ∈ I. onda bi c zbog rasta funkcije f za svaki x ∈ x1 . f ′ (c) = 0 i ako ∃δ > 0. x2 tako da je f (x2 ) − f (x1 ) = f ′ (c)(x2 − x1 ) ≥ 0. x2 ⊆ S. Dakle. z ∀x ∈ I \ S.

Sada. c ) ⇒ (f ′ (x) > 0) i (x ∈ c. +∞ . Za x ∈ c. za x ∈ c − δ. Dakle. c imamo x < t < c.9. zbog f ′ (0) = 1 f raste na −1. 1 + ր 1. pa je f ′ (t) > 0. c zamjenom f s −f . 1 i zbog f ′ (2) < 0 f pada na 1. onda f ima u toˇki c strogi lokalni minimum. x = c. c + δ je c < t < x. 0. odakle slijedi f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x) > 0. c + δ . c + δ ) ⇒ (f ′(x) > 0). −1 .D.5. c − δ. MONOTONOST I DERIVACIJA FUNKCIJE 2. pa je f ′ (t) < 0. c + δ ) ⇒ (f ′ (x) < 0). 1 1 Stoga imamo lokalne ekstreme: min(−1. ∀x ∈ c − δ. 1 + x2 1 − x2 . tako da (x ∈ c − δ. Stoga je f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x) > 0.4 f’ f −∞. c ) ⇒ (f ′ (x) < 0) i (x ∈ c. c + δ ∃t izmedu c i x tako da vrijedi f (c) − f (x) = f ′ (t)(c − x). je f (x) < f (c). Ispitati lokalne ekstreme i na´i intervale monotonosti funkcije c x f (x) = . Prema Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∀x ∈ c − δ. f u c ima strogi lokalni maksimum. c Zbog f ′ (−2) < 0 funkcija pada na ∞.E. f ′ (c) = 0 i ako ∃δ > 0. Primjer 4.4. tj. −1 – ց −1. c 101 Dokaz: 1.2 -6 -4 -2 -0. 2 ). Ako je c ∈ I. c + δ ⊆ I. − 2 ) i max(1. Sluˇaj 2. Q. Neka je f ′ (c) = 0 i (x ∈ c − δ. ∞ – ց 0. (1 + x2 )2 Funkcije f i f ′ su definirane na R i f ′ (x) = Stacionarne toˇke su x1 = −1 i x2 = 1.4 2 4 6 .2 -0. slijedi iz 1.

22). Ispitati lokalne ekstreme i na´i intervale c 1 monotonosti funkcije f (x) = 4 x4 − x3 − 2x2 + 1. c c Teorem 4.102 POGLAVLJE 4.12. 4 ). 30. −31). ∞ + ր 4. x ∈ R.) engleski matematiˇar c . 0 + ր 0. zovemo n-ti ostatak funkcije f u c. k! (4. c Vrijednosti derivacije izmedu stacionarnih toˇaka c su f ′ (−2) = −12. −1 – ց −1.– London. ima derivaciju n + 1-vog reda na I. kolovoz 1685. studeni 1731. (Taylor) Neka je I ⊆ R otvoren interval i neka f : I → R. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R ima n-tu derivaciju na I. Stacionarne toˇke su x1 = −1. −∞. (Lagrangeov oblik ostatka). f ′ (− 1 ) = 9 . max(0. a funkciju c Rn (x) = f (x) − Tn (x) .22) zovemo Taylorov1 polinom n-tog reda za funkciju f u toˇki c. 4 – ց 1 min(−1. f ′ (1) = −6. DERIVACIJA Primjer 4. 2 8 Lokalni ekstremi su: min(4.3. (n + 1)! (4.6 Taylorov teorem srednje vrijednosti i primjene Definicija 4.23) f (n+1) (cx ) (x − c)n+1 . ∃cx izmedu c i x. x2 = 0 i x3 = 4. x ∈ I. Funkcije f i f ′ su definirane na R i f ′ (x) = x3 − 3x2 − 4x = (x2 − 3x − 4)x. 18. Neka je c ∈ I i Tn Taylorov polinom za f u toˇki c definiran s (4. Tada ∀x ∈ I. tako da je c Rn (x) = 1 (4. Lagrangeov teorem srednje vrijednosti ima sljede´e uop´enje. Za c ∈ I polinom n Tn (x) = f (c) + k=1 f (k) (c) (x − c)k . 1).24) Brook Taylor (Edmonton. -4 -2 2 4 6 20 40 -20 f’ f 4.10.

tada je u sluˇaju c I. n F (t) = −f (t) − ′ ′ k=1 f (k+1) (t) f (k) (t) (x − t)n (x − t)k − (x − t)k−1 + A k! (k − 1)! n! = (x − t)n A − f (n+1) (t) . f : I → R. n} vrijedi f (k) (c) = 0 i f (n+1) (c) = 0.13. a zbog (4.6. c 4. f ∈ C (n+1) (I). Ako postoji n ∈ N. za x = c neprekidna u toˇki c i vrijedi f (x) = Tn (x) + ωn (x)(x − c)n . ˇto pomo´u c s c (4. n! Iz Rolleovog teorema srednje vrijednosti zakljuˇujemo da ∃cx strogo izmedu c ′ c i x takav da vrijedi F (cx ) = 0. Napomena 4. za x = c (x−c)n ωn (x) = 0 . (4. Nadalje. ako je n + 1 paran broj i f (n+1) (c) > 0. Neka je c ∈ I stacionarna toˇka. x = c. tj. Ako je f (n+1) lokalno ograniˇena oko c. takav da c ∀k ∈ {1. .E. f ′ (c) = 0. .4.25) daje (4.1. Q.D.25) (n + 1)! A= f (x) − f (c) − (x − c)n+1 n k=1 f (k) (c) (x − c)k k! . . . onda je funkcija ωn c definirana s Rn (x) . x ∈ I.24). TAYLOROV TEOREM 103 Dokaz: Za ˇvrsto x ∈ I. definirajmo funkciju F : I → R formulom c n F (t) = f (x) − f (t) − gdje je k=1 f (k) (t) (x − t)n+1 (x − t)k − A . Sada ´emo dati c c dovoljan uvjet za lokalne ekstreme pomo´u derivacija viˇeg reda u toˇki c.26) Lako je provjeriti da je F (x) = 0. Neka je I ⊆ R otvoren interval.26) vrijedi F (c) = 0.6. c s c Teorem 4.1 c s Odredivanje ekstrema pomo´u derivacija viˇeg reda U proˇlom teoremu pokazali smo da je f ′ (c) = 0 nuˇan uvjet za postojas z nje lokalnog ekstrema diferencijabilne funkcije f u toˇki c. . k! (n + 1)! (4. f ima strogi lokalni minimum u c. To povlaˇi da je A = f (n+1) (cx ).

Dokaz: Pretpostavimo da je nastupio I. Funkcije f . f ′′ (0) = −4 < 0.. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f (x) = 4 x4 − x3 − 2x2 + 1.12. Funkcije f .D. 1 ). ako je n + 1 paran broj i f (n+1) (c) < 0. u c nije c lokalni ekstrem funkcije f . 1 Primjer 4. c Po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti. f nema lokalni ekstrem u c (ima horizontalnu infleksiju). 1). tj. f ′ (x) = e−x (4x3 − 2x5 ) f ′′ (x) = e−x (4x6 − 18x4 + 12x2 ) f ′′′ (x) = e−x (−8x7 + 60x5 − 96x3 + 24x) f (4) (x) = e−x (16x8 − 176x6 + 492x4 − 33612x2 + 24) 2 2 2 2 2 .11. se c dokazuje analogno.104 POGLAVLJE 4.E. sluˇaj. Stacionarne toˇke su x1 = −1. c + δ ∃cx izmedu (n+1) (c c i x tako da je f (x) = f (c) + f (n+1)!x ) (x − c)n+1 > f (c) (zbog parnosti eksponenta n + 1). c Vrijedi f ′′ (−1) = 5 > 0. DERIVACIJA II. Ispitati lokalne ekstreme funkcije f (x) = x4 e−x . f ima u c strogi lokalni minimum. Q. Tada zbog neprekidnosti c (n+1) f u toˇki c ∃δ > 0 takav da ∀x ∈ c − δ. III. U sluˇaju III. c + δ vrijedi f (n+1) (x) > 0. zbog neparnosti eksponenta n + 1. ako je n+1 neparan broj. f ima strogi lokalni maksimum u c. na razliˇitim stranama c c od c vrijednost od f (n+1) (cx )(x − c)n+1 ima razliˇite predznake. min(4. f ′ i f ′′ su definirane na R. f ′ i f ′′ su definirane na R. x2 = 0 i x3 = 4. Dakle. 4 Primjer 4. f ′′ (4) = 20 > 0. ∀x ∈ c − δ. pa su toˇke c lokalnih ekstrema: min(−1. max(0. Imamo f ′ (x) = x3 − 3x2 − 4x = (x2 − 3x − 4)x i f ′′ (x) = 3x2 − 6x − 4. −31). Sluˇaj II.

x2 ∈ I) f x1 + x2 2 ≤ f x1 2 f x2 f x1 f x1 2 x2 O x1 x1 2 x2 x2 Funkcija f je konkavna ako vrijedi (∀x1 . lim n = 0. Za realnu funkciju f kaˇemo z da je konveksna na intervalu I ⊆ R.27) za x1 = x2 vrijedi stroga nejednakost. Odatle je x→0 x Dakle. n ∈ N. c 4. za x = 0 ′ 3e x trema. f ′′ (0) = 0.3 0. c √ x2 = 0 i x3 = 2. Upravo su toga oblika i limesi lim P x→0 x pomo´u kojih se raˇuna derivacija f (n) (0). ako f (x1 ) + f (x2 ) . Medutim. 0). (∀x1 .5 0. 4e−2 ). √ Vrijedi f ′′ (− 2) =< 0. x2 ∈ I) f ( x1 + x2 f (x1 ) + f (x2 ) )≥ . za x = 0 1 je klase C (∞) (R) i 1 − 12 e x = 0.6. -4 4 -2 2 √ ′′ f (− 2) =< 0.27) Funkcija f je strogo konveksna ako u (4.13.4.4 0. f (4) (0) = 24 > 0. vrijedi f (x) = .4. infleksija f x2 Definicija 4. c c e− x = 0. min(0. To slijedi iz lim x e x→∞ n −x e− x2 0 1 . max( 2. za x = 0 . odnosno. 105 0. tu nije mogu´e primijeniti prethodno pravilo za odredivanje eksc 1 2 − x2 . 4e−2 ). 2 (4. za x = 0 da f ima u toˇki 0 strogi lokalni minimum (nacrtaj graf).28) .2 0. Funkcija f (x) = vrijedi f (n) (0) = 0. √ √ pa imamo lokalne ekstreme: max(− 2. pa iz toga slijedi 0 .2 Konveksne funkcije. TAYLOROV TEOREM √ Stacionarne toˇke su x1 = − 2. za svaki polinom P .6.1 f ′′′ (0) = 0. Primjer 4. 2 2 (4. ∀n ∈ N.

1].29) za t = x3 −x1 x2 −x1 x2 −x1 x2 −x1 x2 −x3 x3 −x1 dobivamo f (x3 ) ≤ x2 −x1 f (x1 ) + x2 −x1 f (x2 ). to povlaˇi g(c − δ) = 0 i g(c + δ) = 0.31) Budu´i da je g(c − δ) = 0 ili g(c + δ) = 0. 1] imaju barem jedan zajedniˇki rub.30) ˇ Zelimo dokazati da je g(t) ≤ 0.29) vrijedi za neko t ∈ 0.106 POGLAVLJE 4. 1 . ako i samo ako je njena derivacija f ′ rastu´a funkcija na I. 1 − c}. 1 . ∀ t ∈ [0. x3 ∈ I. 1] → Rs g(t) = f ((1 − t)x1 + tx2 ) − (1 − t)f (x1 ) − tf (x2 ). Vrijedi x3 = x2 −x3 x1 + x3 −x1 x2 . Pretpostavimo suprotno. f ((1 −t)x1 + tx2 ) ≤ (1 −t)f (x1 ) + tf (x2 ).28)za x1 = x2 vrijedi stroga nejednakost. ∀ t ∈ [0. Iz toga slijedi da je c g(t) = 0. Zbog g(0) = g(1) = 0 z c je c ∈ 0. 1]).D. onda za izbor δ > 0 takav da vrijedi [c − δ. onda vrijedi (∀ x1 . segmenti [c − δ. s c Dakle. Dokaz: Za bilo koje x1 .29) tada vrijedi za svako t ∈ [0. jednakost u (4. ∀ t ∈ [0. tj. to je desna strana od (4. (4. Q. tj. 1]. Teorem 4. x2 ∈ I definirajmo neprekidnu funkciju g : [0. ∀ t ∈ [0. c + δ] ⊆ [0. vrijedi g(t) ≤ 0. Zbog g(c − δ) ≤ 0 i g(c + δ) ≤ 0.E. 1]. Funkcija f je konveksna na I. neka g postiˇe svoj maksimum u toˇki c i neka je g(c) > 0.29) Ako jednakost u (4. Ako je g(c) = 0 za neko c ∈ 0. 1]. c + δ] i [0. x2 . onda jednakost vrijedi ∀ t ∈ [0. (Jensenova nejednakost) Ako je f neprekidna i konveksna funkcija na intervalu I ⊆ R.31) strogo c manja od g(c). Neka je δ = min{c. Teorem 4. c Dokaz: Neka je f konveksna na I i neka su x1 .15. tj. DERIVACIJA a strogo konkavna ako u (4. x1 < x3 < x2 . 2 (4. 1 .14. 1]. Odatle je f (x3 )−f (x1 ) ≤ x2 − x3 x3 − x1 x3 − x1 − 1 f (x1 )+ f (x2 ) = (f (x2 )−f (x1 )) ⇒ x2 − x1 x2 − x1 x2 − x1 . Neka je f : I → R diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. Iz Jensenove nejednakosti (4. x2 ∈ I). ˇto je kontradikcija s ˇinjenicom da je g(c) > 0 maksimum. Sada c g(c) = g (c − δ) + (c + δ) 2 ≤ g(c − δ) + g(c + δ) .31) slijedi g(c − δ) + g(c + δ) = 0. iz (4. (4. 1]. 1]. (∀ t ∈ [0.

x2 − x1 x2 − x3 Dakle. x3 − x1 x2 − x1 Analogno se dobije nejednakost f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) ≤ . c . dobivamo nejednakost f (x2 ) − f (x1 ) f ′ (x1 ) ≤ ≤ f ′ (x2 ).D. tj. neka je f ′ rastu´a funkcija na I.Q. Funkcija f je konveksna na I ako i samo ako je f ′′ (x) ≥ 0. ∀x ∈ I. c x1 < x2 . a to vrijedi onda i samo onda ako je f ′′ (x) ≥ 0.4. Korolar 4. Po Lagrangeovom teoremu srednje vrijednosti ∃c1 ∈ x1 . x1 +x2 i 2 ∃c2 ∈ x1 +x2 . Uzmimo po volji x1 .32) Ako u (4. 2 Zbog (c1 < c2 ) ⇒ (f ′(c1 ) ≤ f ′ (c2 )) i x2 − x1 > 0 vrijedi 1 f 2 odakle slijedi f x1 + x2 2 1 1 ≤ f (x1 ) + f (x2 ). x1 + x2 2 − f (x1 ) ≤ 1 f (x2 ) − f 2 x1 + x2 2 .E. f ′ je rastu´a funkcija na I. ∀x ∈ I. TAYLOROV TEOREM f (x3 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x1 ) ≤ . Dakle. a zatim na limx3 →x2 . x2 ∈ I. x3 − x1 x2 − x1 x2 − x3 107 (4. x2 − x1 tj. ∀x1 .6.D. x3 ∈ I. x1 < x3 < x2 vrijedi f (x3 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) ≤ ≤ .3.E.32) prvo predemo na limx3 →x1 . 2 2 Q. Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. f je konveksna funkcija na I. x2 takvi da je 2 f x1 + x2 x2 − x1 −f (x1 ) = f ′ (c1 ) i f (x2 )−f 2 2 x1 + x2 2 = f ′ (c2 ) x2 − x1 . (x1 < x2 ) ⇒ f ′ (x1 ) ≤ f ′ (x2 ). c Obratno. x2 . Dokaz: Po prethodnom teoremu f je konveksna na I ako i samo ako je f ′ rastu´a na I.

c i strogo pada na c. Joˇ kaˇemo da je toˇka (c. tj. Q. neka f ima u c strogi lokalni maksimum. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. x .16.5.D. konv.14. 1 + x2 √ 2 . a na intervalu c.E. Toˇka c ∈ I je toˇka infleksije funkcije f ako i c c ′′ ′ samo ako je f (c) = 0 i funkcija f ima u c strogi lokalni ekstrem. max(0. √ – – ց s. ako postoji δ > 0 takav da je na c c intervalu c − δ. Dokaz: Neka je f strogo konveksna na c − δ.108 POGLAVLJE 4.15. konv.4 0.konkav. Toˇka c ∈ I c je toˇka infleksije ili prijevojna toˇka. c i strogo konkavna na c. √ c Mogu´e toˇke c c √ infleksije su x2 = − 22 i x3 = 22 . c + δ je f strogo konkavna ili obratno. 2 2 + – ց s. c+δ . Neka je f : I → R dva puta diferencijabilna funkcija na otvorenom intervalu I ⊆ R. c + δ . Vrijednosti f ′′ (−1) > 0. konkav. √ f” f’ f – + ր s.8 0. Ispitati lokalne ekstreme i toˇke infleksije funkcije f (x) = c . c i strogo pada na c.2 -3 -2 -1 x2 x1 x3 1 2 3 Stacionarna toˇka je x1 = 0. f ′′ (0) < 0. f ′ (x) = −2xe−x 2 1 f ′′ (x) = (4x2 − 2)e −x2 0.∞ 2 Primjer 4. c + δ . f ′′ (1) > 0. − √ 2 . Tada je f strogo konveksna na c−δ. c + δ . Funkcije f . 1) odreduju konveksnost i konkavnost u intervalima izmedu toˇaka infleksije. Teorem 4. Obratno. Tada f ′ strogo raste na c − δ. c −∞. c i strogo konkavna na c.0 2 0. c funkcija f strogo konveksna. f (c)) toˇka infleksije s z c c grafa funkcije f . Tada je f ′′ (c) = 0 i ∃δ > 0 takav da f ′ strogo raste na c − δ. Ispitati lokalne ekstreme i toˇke infleksije funkcije f (x) = c −x2 e .6 0. f ′ i f ′′ su definirane na R. DERIVACIJA Definicija 4. f ′ ima strogi lokalni maksimum u c. − 22 + + ր s. Primjer 4.

4.6. TAYLOROV TEOREM Funkcije f , f ′ i f ′′ su definirane na R. f ′ (x) = f ′′ (x) =
1−x2 (1+x2 )2 2x(x2 −3) (1+x2 )3
-3 -2 0.4 0.2 x3 x1 -1

109

x4 -0.2 -0.4

1 x2

x5 2

3

Stacionarne toˇke su x1 = −1 i x2 = 1. c √ Mogu´e toˇke infleksije su x3 = − 3, c c √ x4 = 0 i x5 = 3.
′′

Vrijednosti druge derivacije izmedu toˇaka infleksije su: f ′′ (−2) > 0, c f (0) < 0, f ′′ (1) > 0, a jedini lokalni ekstrem je max(0, 1).
f” f’ f √ −∞, − 3 – – ց s. konkav. √ − 3, −1 + – ց s. konvek. −1, 0 + + ր s. konvek. 0, 1 – + ր s. konkav. √ 1, 3 – – ց s. konkav. 3, ∞ + – ց s. konvek. √

4.6.3

Okomite i kose asimptote na graf funkcije

Definicija 4.6. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R funkcija ˇiji je c graf Γf ⊂ R × R. Kaˇemo da je pravac p asimptota na graf funkcije Γf , ako z udaljenost izmedu pravca i toˇke T ∈ Γf teˇi k 0 kako se toˇka T beskonaˇno c z c c udaljava od ishodiˇta. s

Graf Γf ima okomitu asimptotu u rubnoj toˇki podruˇja definicije c ∈ R c c ako je lim f (x) = ±∞.
x→c±

Graf Γf funkcije f : I → R ima kosu ili horizontalnu asimptotu y = kx+l u ±∞, ako je
1. a, +∞ ⊆ I za neko a ∈ I, 2. 3. lim
x→+∞ x→+∞

1’. −∞, a ⊆ I za neko a ∈ I, 2’. 3’. lim
x→−∞ x→−∞

f (x) = lim f ′ (x) = k ∈ R, x→+∞ x

f (x) = lim f ′ (x) = k ∈ R, x→−∞ x

lim (f (x) − kx) = l ∈ R

lim (f (x) − kx) = l ∈ R

110

POGLAVLJE 4. DERIVACIJA

Primjer 4.16. √ Ispitaj tok i nadi asimptote x+1 funkcije f (x) = . x 1. Prirodna domena funkcije je D(f ) = [−1, 0 > ∪ 0, +∞ .
x+2 2. f ′ (x) = − 2x2 √x+1 , x ∈ D(f ).
-1 -0.5

60

40

20

0.5

1

1.5

2

3. lim

x+1 x+1 = −∞ , lim = x→0− x→0+ x x +∞. Dakle, f ima asimptotu u 0. 0, ∞ – ց

-20

-40

Primjer 4.17. Ispitaj tok i nadi asimptote x2 − 3 . funkcije f (x) = x−2 1. Prirodna domena funkcije je D(f ) = R \ {2} x2 − 4x + 3 2. f ′ (x) = , x ∈ D(f ). (x − 2)2 Stacionarne toˇke su x1 = 1 i x2 = 3. c x2 − 1 x2 − 1 = −∞ , lim = +∞. x→2− x − 2 x→2+ x − 2 lim Dakle, f ima okomitu asimptotu u 2.

[−1, , 0 > f’ – f ց

-60

20

15

10

5

-2 -5

1

2

3

4

6

-10

-15

x2 − 1 x2 − 1 2x − 1 = 1 , lim − x = lim = 2, tj. x→±∞ x(x − 2) x→±∞ x − 2 x→±∞ x − 2 lim y = x + 2 je kosa asimptota u ±∞. −∞, 1 + ր 1, 2 – ց 2, 3 – ց 3, +∞ + ր

f’ f

4.6. TAYLOROV TEOREM

111

4.6.4

L’Hospitalovo pravilo

Teorem o limesu kvocijenta funkcija f u toˇki c ∈ R podrazumijeva posc g tojanje limesa obje funkcije u toj toˇki i limx→c g(x) = 0. Slijede´i teorem c c predstavlja uop´enje tog rezultata, ali uz odredene uvjete na derivacije funkc cija f i g. Teorem 4.17. (L’Hospitalovo1 pravilo) Neka su f i g funkcije definirane na I \ {c} ⊂ R i neka su diferencijabilne na tom skupu. Neka vrijedi
x→c

lim f (x) = 0, lim g(x) = 0, g ′(x) = 0, ∀ x ∈ I \ {c}, lim
x→c

f ′ (x) = L. x→c g ′ (x)

Tada je lim

f (x) = L. x→c g(x)

Dokaz: Dokaz provodimo uz jaˇe pretpostavke na funkcije f i g, tj. da one c imaju neprekidne derivacije na I, te da je f (c) = g(c) = 0 i g ′(c) = 0. Iz Taylorovog teorema srednje vrijednosti i napomene 4.1. slijedi: f (x) = f ′ (c)(x − c) + ω(x)(x − c), g(x) = g ′(c)(x − c) + ω1 (x)(x − c), gdje su ω i ω1 neprekidne funkcije u c i ω(c) = ω1 (c) = 0. Sada imamo f (x) f ′ (c) + ω(x) = ′ , ∀x ∈ I \ {c}. g(x) g (c) + ω1 (x) (4.33)

Sada desna strana jednakosti zadovoljava uvjete teorema o limesu kvocijent jer limesi brojnika i nazivnika postoje u toˇki c i limes nazivnika je = 0. c Dakle, f (x) f ′ (c) + ω(x) limx→c (f ′ (c) + ω(x)) f ′ (c) f ′ (x) = lim ′ = = ′ = lim ′ . x→c g(x) x→c g (c) + ω1 (x) limx→c (g ′(c) + ω1 (x)) g (c) x→c g (x) lim Q.E.D. Napomena 4.2. Ako su funkcije f, g ∈ C (n+1) (I), te vrijedi f (c) = f ′ (c) = · · · = f (n) (c) = 0 i g(c) = g ′ (c) = · · · = g (n) (c) = 0, g (n+1) (c) = 0, tada iz Taylorovog teorema srednje vrijednosti imamo f (x) f (n+1) (x) = lim (n+1) . x→c g(x) x→c g (x) lim
Guillaume Franois Antoine Marquis de L’Hospital (Paris, 1661. – Paris, 2. veljaˇa c 1704.) francuski matematiˇar c
1

112

POGLAVLJE 4. DERIVACIJA

4.7

Svojstva konveksnih funkcija

′ Napominjemo da treba razlikovati f− (c) od limesa s lijeva derivacije ′ f ′ (c−), odnosno f+ (c) od limesa s desna derivacije f ′ (c+)

Definicija 4.7. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. Kaˇemo da f z f (x) − f (c) ′ ima u toˇki c ∈ I lijevu derivaciju ako postoji f− (c) = lim c , x→c− x−c f (x) − f (c) ′ odnosno desnu derivaciju ako postoji f+ (c) = lim . x→c+ x−c

Teorem 4.18. Neka je I ⊆ R otvoren skup i f : I → R neprekidna i konveksna funkcija na I.
′ ′ 1. U svakoj toˇki x ∈ I funkcija f ima lijevu f− (x) i desnu f+ (x) desnu c ′ ′ derivaciju, te vrijedi f− (x) ≤ f+ (x). ′ 2. Funkcija x → f− (x) je rastu´a i neprekidna slijeva na I, a funkcija c ′ x → f+ (x) je rastu´a i neprekidna zdesna na I. c

3. Funkcija f ima derivaciju na I\J, gdje je J ⊂ I najviˇe prebrojiv skup. s Dokaz: Za a < x1 < x3 < x2 < b, kao u dokazu teorema 4.15., vrijedi f (x2 ) − f (x1 ) f (x2 ) − f (x3 ) f (x3 ) − f (x1 ) ≤ ≤ . x3 − x1 x2 − x1 x2 − x3 (4.34)

1. Neka je c ∈ I bilo koja toˇka. Za x2 = c, x1 = c − s i x3 = c − t desna c nejednakost u (4.34) daje f (c) − f (c − s) f (c) − f (c − t) ≤ s t (0 < t < s). (4.35)

Za x1 = c, x3 = c + t i x2 = c + s lijeva nejednakost u (4.34) daje f (c + t) − f (c) f (c + s) − f (c) ≤ t s Zbog f (c) = f (c + t) + (c − t) 1 ≤ [f (c + t) + f (c − t)] ⇒ 2 2 ⇒ f (c) − f (c − t) ≤ f (c + t) − f (c). (0 < t < s). (4.36)

Odatle, dijeljenjem s t i upotrebom (4.35) i (4.36) dobivamo: f (c) − f (c − t) f (c + s) − f (c) ≤ t s (0 < t < s). (4.37)

42) ′ ′ ′ S druge strane.40). iz (4. Za x < y (x. z c Za svaki x ∈ I i dovoljno malo t > 0 imamo: ′ f+ (x) ≤ f (x + t) − f (x) . (f+(x) ≤ f+ (y)).I. postoji F (0+) i f (c) − f (c − t) f (c − t) − f (c) ′ = lim = f− (c).26. Iz vanjske nejednakosti u (4.37) i onda ′ ′ s → 0+ slijedi f− (c) ≤ f+ (c). (4. pokazano f− (x) ≤ f+ (x) i c c ′ ′ f− (y) ≤ f+ (y) imamo ′ ′ ′ ′ ′ ′ (x < y) ⇒ (f− (x) ≤ f− (y)).4. f+ je neprekidna s desna. tj.38) je ve´a od f+ (x). tj.43) ′ Prema teoremu 3. Ako je f− neprekidna u toˇki x ∈ I. SVOJSTVA KONVEKSNIH FUNKCIJA Iz (4. iz M. c ′ ′ ′ ′ pa je f+ (x) ≤ f− (y). onda iz (4. Dakle.7.43) za c ′ ′ ′ ′ ′ y → x+ dobivamo f− (x) ≤ f+ (x) ≤ f− (x).A. t→0+ t→0+ −t→0− t −t ′ Analogno. Q. zbog neprekidnosti funkcije f . (f+(x) ≤ f− (y)). y ∈ I) imamo ′ ′ ′ f− (x) ≤ f+ (x) ≤ f− (y). c ′ Pokaˇimo da je f+ neprekidna zdesna na I.36) dobivamo egzistenciju f+ (c). a desna strana manja od f− (y). (4. Za t → 0+ u (4.A. x2 = y i x3 = x + t = y − t slijedi: F (0+) = lim F (t) = lim f (x + t) − f (x) f (y) − f (y − t) ≤ . t (4.35) slijedi da funkcija definirana s F (t) = 113 f (c) − f (c − t) pada na t intervalu 0. Neka je c ∈ I bilo koja toˇka. y ∈ I). zbog rasta funkcije f+ je limx→c+ f+ (x) ≥ f+ (c). odnosno f− (x) = f+ (x). iz M. ′ f ima derivaciju u svakoj toˇki u kojoj je f− neprekidna funkcija.36. (4. ′ ′ ′ vrijedi limx→c+ f+ (x) = f+ (c). 3. Prema teoremu 3. Analogno se ′ dokazuje neprekidnost slijeva funkcije f− . (4. 2. funkcije f− i f+ su rastu´e na I.I. Neka je x < y (x.38) t t ′ ′ Lijeva strana od (4.E. Budu´i da je u toˇki 1. (4.41) Odavde za t → 0+ dobivamo: x→c+ ′ ′ lim f+ (x) ≤ f+ (c). Dakle. c . rastu´a funkcija f− ima najviˇe prebrojivo c s ′ prekida na intervalu I. padaju´a c funkcija ima limes zdesna u 0.39) ′ ′ tj. ε za neki ε > 0. imamo: x→c+ ′ lim f+ (x) ≤ f (c + t) − f (c) .40) t Prelaskom na limes x → c+ u (4.34) za x1 = x.D.

44) Takav polinom zovemo interpolacijski za parove (xk . c (k = 0. . n) z tako da vrijedi 1 za i = k . s Koeficijent α odredujemo iz uvjeta Li (xi ) = 1 ˇto daje α = 1/(xi − x0 ) · · · (xi − xi−1 )(xi − xi+1 ) · · · (xi − xn ) . DERIVACIJA 4. Znaˇi Li ∈ Pn ima nultoˇke x0 . Dokaz: (jedinstvenost:) Neka su p1 . Promatrajmo specijalni interpolacijski problem: ˇvorovi interpolacije c xk (k = 0. Oˇigledno vrijedi (p1 −p2 )(xk ) = 0. . c 4. xn pa je nuˇno oblika c c z Li (x) = α(x − x0 ) · · · (x − xi−1 )(x − xi+1 ) · · · (x − xn ) . . n). n) .1 Lagrangeov interpolacijski polinom n Neka je Pn skup svih polinoma s realnim koeficijentima stupnja ≤ n oblika p(x) = k=0 ak xk . 1. . . (k = 0.19. . Nadi p ∈ Pn tako da c vrijedi p(xk ) = fi (k = 0. (egzistencija:) Egzistenciju dokazujemo pomo´u tzv. . . . . fk ). . n). . . . 1. . . . gdje su x0 < x1 < x2 < · · · < xn ˇvorovi interpolacije. . (4. 1. . . .114 POGLAVLJE 4. (k = 0. xi+1 . . . xi−1 . c Postoji toˇno jedan polinom p ∈ Pn tako da je c p(xk ) = fi (k = 0. .8. a traˇimo polinome Li ∈ Pn (i = 0. . Lagrangeovih polic noma. . Dakle. n). . p2 ∈ Pn interpolacijski polinomi. . gdje su x0 < x1 < x2 < · · · < xn ˇvorovi interpolacije. Teorem 4. . 1. Neka su zadani parovi realnih brojeva (xk . p1 − p2 ∈ Pn ima n + 1 nultoˇku. . . . n). n) su kao i prije. 1. .8 Primjene derivacije U ovoj toˇki pokazujemo kako se ideje povezane s derivacijom primjenjuju na c neke prektiˇne zada´e kao ˇto su numeriˇko rjeˇavanje nelinearnih jednadˇbi c c s c s z i aproksimacija funkcija pomo´u polinoma. . fk ). . 1. 1. fk ). (k = 0. . s realnim koeficijentima a0 . . . . Li (xk ) = δik = 0 za i = k . Zadani su uredeni parovi realnih brojeva (xk . vrijedi c p1 − p2 ≡ 0. . . n). 1. an . Tada je p1 −p2 ∈ Pn jer je Pn vektorski prostor. . . . tj. .

. . . .D. c Teorem 4. Zbog P ∈ Pn vrijedi P (n+1) ≡ 0. b]. Oˇigledno vrijedi G(xk ) = 0 (k = c 0. x ∈ [a. Tada c c po Rolleovom teoremu srednje vrijednosti derivacija G′ ima na [a. PRIMJENE DERIVACIJE Polinom fi Li ∈ Pn ima svojstvo fi Li (xk ) = fi δik = fi 0 za za i=k . funkcija G ima u [a. .45) Dokaz: Neka je ξ = xk (k = 0. inaˇe je jednakost (4. Tada za svaki ξ ∈ a. Oznaˇimo tu nultoˇku c c c s x(ξ). . b . xk+1 −xk = h c (k = 0. Njega z i=0 moˇemo zapisati u tzv. 1. trivijalno c zadovoljena.E. n). Neka je a ≤ x0 < x1 < x2 < · · · < xn ≤ b i funkcija f ∈ C n+1 [a. Lema 4. xi − xj Q. Izaberimo α tako da vrijedi g(ξ) = 0. . Neka su ˇvorovi interpolacije jednoliko udaljeni. . a odatle slijedi tvrdnja teorema. Prirodno pitanje je koliko toˇno polinom P aproksimira funkciju f u c toˇkama koje se razlikuju od ˇvorova. b] n + 2 razliˇite nultoˇke.46) gdje je α ∈ R za sada proizvoljan. Lagrangeovom obliku: z n n n p(x) = i=0 fi Li (x) = i=0 fi j=0(j=i) x − xj .20. b tako da vrijedi f (ξ) − P (ξ) = 1 f (n+1) (x(ξ))(ξ − x0 )(ξ − x1 ) · · · (ξ − xn ) . .45). dakle treba ocijeniti f (x) − P (x) za c c x = xk . 1. pa imamo 0 = G(n+1) (x(ξ)) = f (n+1) (x(ξ)) − α(n + 1)! . .8. Definirajmo pomo´nu funkciju c G(x) = f (x) − P (x) − α(x − x0 ) · · · (x − xn ) . b] barem n + 1 razliˇitu nultoˇku. n) neovisno o izboru α. . b postoji x(ξ) ∈ a. n − 1). (n + 1)! (4. . b] . Zbog ξ = xk . 115 pa je polinom p = n fi Li ∈ Pn traˇeni interpolacijski polinom. S tom svrhom dokazujemo slijede´i teorem srednje vrijednosti. (4. tj.3. Q. 1. i=k .D. .E. Istim naˇinom dolazimo do zakljuˇka da n + 1-va c c c c (n+1) derivacija G ima barem jednu nultoˇku u a. Tada za svako n ∈ N vrijedi |(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )| < n!hn+1 .4.

. Dakle. Tada vrijedi |x − xi+k | < (k + 1)h (k = 0. 3.E. . . 1. x3 = 3 c i x4 = 4. . xi ]. x2 = 2. Q. 2 6 U slijede´im primjerima smo interpolirali funkcije c 2 1 4. −i). . n} tako a je x ∈ [xi−1 . .D. 2. Zbog n+1 ≥ n + 1 (i = 1. Interpolacijski polinom za funkciju f je oblika 1 1 p(x) = − f (1)(x − 2)(x − 3)(x − 4) + f (2)(x − 1)(x − 3)(x − 4)− 6 2 1 1 − f (3)(x − 1)(x − 2)(x − 4) + f (4)(x − 1)(x − 2)(x − 3). Primjer 4. f (x) = 3 sin(x + ) + 2x − . f (x) = 3 cos(x) + . y f x 2sin x 1 2 x 3 2 y f x 3cos x y 1 2 f x 1 x x2 2 x3 3 x4 4 0 x1 1 x 0 y x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x 0 x1 1 x2 2 x3 3 x4 4 x f x ln x y f x 1 sin 4x 2 1 2 y f x tg 1 5 x 2 2 1 0 0 0 1 2 3 4 x 1 2 3 4 x 2 3 4 x . f (x) = sin(4x) + . . i − n) i |x − xi+k | < |k|h (k = −1. 2 4 x s tim da su na slikama grafovi funkcija isprekidani. . 2 5 1 1 2 5. . .116 POGLAVLJE 4. 2 2 5 5 1 1 6. n) slijedi tvrdnja. . Neka su zadani ˇvorovi interpolacije x1 = 1. . . f (x) = . f (x) = tg ( x − ). f (x) = ln x. DERIVACIJA Dokaz: Za 0 = x ∈ [x0 .18. a grafovi interpolacijskih polinoma puni. . i |(x − x0 )(x − x1 ) · · · (x − xn )| < i!(n + 1 − i)!hn+1 . . . xn ] postoji i ∈ {1.

tj. niz definiran s (4. Neka je f ∈ C 2 ([a. f (x∗ ) = 0. (n ∈ N). b] . ′′ (4.50) Tada za x0 ∈ [a. f (x) = 0 . tj.b] f ′′ gdje je C = .8. Teorem 4. za (x0 − x∗ )2 << 1.2 Newtonova metoda Neka je f : I → R. b]) i neka vrijedi f (a) · f (b) < 0. PRIMJENE DERIVACIJE 117 4. barem bolja od x0 . Neka je x0 ∈ a.b] f ′ . (4. I = [a.48) konvergira k jedinstvenoj nultoˇki x∗ funkcije f na [a. c Vrijedi ocjena pogreˇke s |xn − x∗ | ≤ C|xn−1 − x∗ |2 . c Slijede´i teorem se zasniva na geometrijskim svojstvima Newtonove mec tode. b] takav da vrijedi f (x0 ) · f (x0 ) > 0. f ′ (x0 ) Nastavljanjem tog postupka dobije se niz (xn )n∈N0 definiran rekurzijom xn = xn−1 − f (xn−1 ) .n ∈ N . Ako je s z f ′ (x0 ) = 0.51) max[a. promatrajmo jednadˇbu koja se z dobije tako da se funkcija f zamijeni s najboljom lokalnom aproksimacijom funkcije f u blizini x∗ . b ). (4.4. 2 Ako je x0 blizu x∗ . ′′ f ′ (x) = 0 . Naime. Pretpostavimo da je x∗ ∈ a. 2 min[a.47) biti doc c c s z bra aproksimacija rjeˇenja originalne jednadˇbe.8. tj.47) U tom je sluˇaju razumno oˇekivati da ´e rjeˇenje jednadˇbe (4.48) s poˇetnom vrijednosti x0 . f ′ (xn−1 ) (4.49) (4. Taj postupak nalaˇenja aproksimacije rjeˇenja c z s naziva se Newtonovom metodom ili metodom tangenti. ∀x ∈ [a. b]. funkcija klase C 2 ( a. 0 = f (x0 ) + f ′ (x0 )(x − x0 ) . Prema Taylorovom teoremu srednje vrijednosti c postoji η izmedu x0 i x∗ tako da vrijedi 1 ′′ 0 = f (x∗ ) = f (x0 ) + f ′ (x0 )(x∗ − x0 ) + f (η)(x∗ − x0 )2 . b c aproksimacija nultoˇke x∗ . b]. b nultoˇka funkcije f . mogu´e je to rjeˇenje x1 dobiti u obliku c s x1 = x0 − f (x0 ) . geometrijski smisao ove metode dan je idu´om slikom.21.

f ′ < 0. Zbog f ′ (x) = 0 funkcija je strogo monotona pa je nultoˇka c jedinstvena na [a. Neka je niz (xn )n definiran rekurzijom (4. Zbog xn+1 = xn − xn+1 − x∗ xn+1 − x∗ f (xn ) . f (a) < 0. Pokaˇimo indukcijom da za (xn )n∈N0 z vrijedi x∗ < xn .53) Funkcija f : [1. ˇto zbog jedinstvenosti nultoˇke s c daje x∗∗ = x∗ . f ′ > 0.D. f (a) > 0. Zbog xn+1 = xn − Korolar 4. f (b) > 0. f ′ > 0. Dokaz: Neka je m > 1 i b > 1. slijedi x∗ < xn+1 . f (a) > 0. f < 0 4.52). c m ′ m−1 f (1) = 1 − b < 0. f (b) = b − b > 0. tj. f (b) > 0. f (b) < 0. sluˇaj 4.4. f (x) = mx > 0 i f ′′ (x) = . n ∈ N. c f ′ (xn ) Za padaju´i i odozdo ograniˇen niz postoji x∗∗ = lim xn . Zbog neprekidnosti c c funkcija f i f ′ iz (4. f (a) < 0. f > 0 ′′ ′′ ′′ ′′ y f x 0 x2 x1 x0 x Dokazujemo samo sluˇaj 4.52) = 2f ′ (xn ) f (xn ) < xn niz (x)n∈N0 je padaju´i. (4. c (m − 1)xm + b n−1 xn = . m−1 m xn−1 (4.118 POGLAVLJE 4.48) za funkciju f (x) = xm − b uz poˇetnu aproksimaciju x0 = b.Weierstrassovog teorema c i uvjeta (4. f ′ (xn ) f (xn ) f (x∗ ) − f (xn ) − f ′ (xn )(x∗ − xn ) = . f (b) < 0. ′′ Zbog f ′ (x) · f (x) > 0 je x∗ < x0 .21. = xn − x∗ − ′ f (xn ) f ′ (xn ) ′′ f (ηn )(x∗ − xn )2 > 0 . b] → R zadovoljava uvjete teorema 4. a ostali se dokazuju anac logno. Ocjena pogreˇke slijedi iz (4. s Q. koji odgovara slici.E.49). Razlikujemo sluˇajeve c 1. (∀n ∈ N). f > 0 3. Za svaki m ∈ N i svaki realni broj b > 0 postoji a > 0 takav da je b = am . Pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n. b]. f ′ < 0. Tvrdnja vrijedi za n = 0. DERIVACIJA Dokaz: Egzistencija nultoˇke slijedi iz Bolzano . f < 0 2. tj. xn ] .48) slijedi f (x∗∗ ) = 0. ηn ∈ [x∗ .

b . ∀x ∈ [1.70997594667669698935311193144763560051192536599 x8 = 1.19. (n ∈ N).51) kaˇemo da niz konvergira kvadratnom brzinom.711816182730850357259567369723776592320652455091 x5 = 1.E. Izraˇunajmo 3 5 Newtonovom metodom na 50 decimala. b] pa je c max f ′′ = m(m − 1)bm−2 i min[1.0643062857645366549205092932833336474017123008021 x3 = 1. pa niz konvergira k jedinstvenoj nultoˇki c funkcije f u intervalu 1. s z Kvadratna brzina konvergencije u pravilu znaˇi da je u svakoj novoj iteraciji c dvostruko ve´i broj toˇnih znamenaka.b] f ′ = m. Odatle slijedi ocjena pogreˇke s [1. c Zbog ocjene pogreˇke (4.7708333333333333333333333333333333333333333333333 x2 = 2. Funkcije f ′ i f ′′ su rastu´e na [1.709977924257737717994546579193826487753056762840 x6 = 1.D.70997594667669698935310887254386010986805511055 . c c x0 = 5 x1 = 2.b] |xn − a| ≤ (m−1)bm−2 |xn−1 2 − a|2 .70997594667898405119733103179107967836688376517 x7 = 1. √ Primjer 4.4.8. PRIMJENE DERIVACIJE 119 m(m − 1)xm−2 > 0. b]. Q.767315594852839675630814501991099802877564157758 x4 = 1.

DERIVACIJA .120 POGLAVLJE 4.

Poglavlje 5 Riemannov integral 5. Oznaˇimo s µ c funkciju koja dijelu ravnine P pridruˇuje rez alnu vrijednost koju zovemo povrˇina. s Od te funkcije oˇekujemo slijede´a svojstva. µ(P ). trokuta. 2. Takav je z dio ravnine omeden grafom funkcije (pseudotrapez) kao na slici desno. s pravokutnika. 121 . Funkciju koja zadovoljava gornja svojstva zovemo mjera. trapeza itd. P1 ⊆ P2 ⇒ µ(P1 ) ≤ µ(P2 ) = 0. b a a P a2 P a ab P b b a ab 2 h P a h a b 2 Postavlja se problem odredivanja povrˇine lis kova koji imaju sloˇenije granice. 0 a f P b 3. µ(P ) ≥ 0. kvadrata. npr. c c 1.1 Problem povrˇine i rada sile s Znamo odrediti povrˇinu nekih jednostavnih likova u ravnini. P1 ∩ P2 = ∅ ⇒ µ(P1 ∪ P2 ) = µ(P1 ) + µ(P2 ).

tj. – Selasca[Italija].) njemaˇki matematiˇar c c 1 . na putu duljine c s = b − a. s 5.2 Riemannov1 integral ograniˇene funkcije c na segmentu [a. . ∀x ∈ c [a. gdje su mk .b] [a. onda ˇitav put podijelimo na manje dijelove a = x0 < x1 < . b] dobivamo razliˇite c c k=1 aproksimacije povrˇine lika P odozdo. a na tim dijelovima silu aproksimiramo odozdo i odozgo konstantnom silom mk i Mk . Ako funkcija f nije konstantna. Tako za rad sile W na tom putu dobivamo donju i gornju n aproksimaciju k=1 mk (xk −xk−1 ) ≤ W ≤ n Mk (xk −xk−1 ). . b] → R funkcija ograniˇena c na segmentu [a.b] Neka je [a. Dakle. definira kao W = c · s. tj. s µ(Pk ) = Mk (xk − xk−1 ). Pojam rada k=1 sile na putu ´e imati smisla ako moˇemo dobiti po volji bliske donje i gornje c z aproksimacije. srpanj 1866. npr. c povrˇina µ(P ) ´e imati smisla ako moˇemo po volji blizu na´i jednu gornju i s c z c jednu donju aproksimaciju oblika kao u prethodnoj nejednakosti U klasiˇnoj mehanici se rad konstantne sile f (x) = c za sve x. n). Dakle. Mk visine upisanih i opisanih pravokutnika. segment u R i neka je f : [a. . Razliˇitim podjelama segmenta [a. Pravokutnici koje smo tako dobili imaju svojstvo ∪n pk ⊆ P ⊆ ∪n Pk . Georg Friedrich Bernhard Riemann (Breselenz. problem odredivanja rada sile na putu je istovjetan problemu odredivanja povrˇine ispod grafa funkcije. . < xn−1 < xn = b kao na slici desno. Sa slike je jasno da s ´e aproksimacija biti u pravilu bolja ako je podjela segmenta finija. < xn−1 < xn = c b. b] na n(∈ N) dijelova toˇkama a = x0 < x1 < c p4 p5 p3 p6 p1 p2 p7 p8 . . onda pokuˇajmo aproksimirati dio s ravnine P pomo´u jednostavnijih likova ˇije c c P5 P6 P7 P4 P3 P8 povrˇine znamo jednostavno izraˇunati. 17. Odatle imamo n µ(pk ) = n mk (xk −xk−1 ) ≤ µ(P ) ≤ n Mk (xk − k=1 k=1 k=1 xk−1 ) = n µ(Pk ). studeni 1826. To znaˇi da postoje m = inf f i M = sup f . odnosno odozgo. b]. a < b. . b]. 20. . koja c djeluje na materijalnu toˇku izmedu x = a i x = b. (k = 1.122 POGLAVLJE 5. s c P1 P2 pravokutnika. Njihove pok=1 k=1 a x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 b x8 vrˇine su jednake µ(pk ) = mk (xk − xk−1 ). Podijelimo segment [a. RIEMANNOV INTEGRAL Ako ve´ odmah nismo u mogu´nosti nepoc c sredno odrediti µ(P ) (ako taj broj uop´e ima c smisla). b]. . m ≤ f (x) ≤ M.

b]. b]. (5. (k = 1. n). I ∗ (f . veljaˇa 1917.1. S je gornja Darbouxova suma.5) Jean Gaston Darboux (Nmes. . S = 1 k=1 Mk (xk − xk−1 ). . n). Iz prethodnog je jasno da donji i gornji Riemannov integral postoje za svaku funkciju f : [a.b′ ] na podsegmentu je ve´i ili jednak infimumu na segmentu i supremum na c podsegmentu je manji ili jednak supremumu na segmentu.xk ] po volji izabrane toˇke tk ∈ [xk−1 . (k = 1. a. a. . b).5. b) = sup A. definirajmo sume: c n n n s= k=1 mk (xk − xk−1 ). . . a C je skup svih integralnih suma σ funkcije f na segmentu [a. . a σ je integralna suma.3) Neka je A skup svih donjih Darbouxovih suma s.Paris.4) Definicija 5.xk ] (5. c c Za n ∈ N podijelimo (izvrˇimo subdiviziju) segment [a. a. . svim razliˇitim c izborima subdivizije (5. Iz nejednakosti (5. Prema c aksiomu potpunosti postoje I∗ (f . Neka je f : [a. b) ≤ I ∗ (f . . < xk < . gdje je m′ = inf′ f i M ′ = sup f . (5. infimum ′ ′ [a . a broj I ∗ zovemo gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a. 14. (5. a.3) slijedi da su c skupovi A. Za [xk−1 . b] → R funkcija ograniˇena na segmentu [a. B je skup svih gornjih Darbouxovih suma S.1) inf f i Mk = sup f . . m ≤ c m ≤ f (x) ≤ M ′ ≤ M. Tada je I∗ (f . b]. (5. b]. b] toˇkama s c a = x0 < x1 < . c Teorem 5.) francuski c matematiˇar c 1 . Sada ´emo provesti konstrukciju koju smo najavili u prethodnoj toˇki. b]. < xn−1 < xn = b na n dijelova.2. .2) Broj s zovemo donja Darbouxova suma. σ = k=1 f (tk )(xk − xk−1 ). b]. Neka je mk = [xk−1 . kolovoz 1842. ako je [a′ .1) i toˇaka tk . b] podsegment. b′ ] ⊆ [a. b) = inf B. Broj I∗ zovemo donji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a. . Sve te sume dobiju se variranjem broja n ∈ N.b ] [a′ . xk ]. Dakle. . b] → R koja je ograniˇena na segmentu [a. Jasno je da vrijedi m(b − a) ≤ s ≤ σ ≤ S ≤ M(b − a). B i C ograniˇeni odozdo s m(b − a) i odozgo s M(b − a).1. INTEGRAL 123 Uoˇimo. onda vrijedi ∀x ∈ [a′ . 23. b′ ]. . c ∗ neka su I∗ i I donji i gornji Riemannov integral funkcije f na segmentu [a.

Suma S ′ nastaje iz S tako da pribrojnik Mk (xk − xk−1 ) zamijenimo s ′ ′′ ′ ′′ Mk (x′ − xk−1 ) + Mk (xk − x′ ). . c To znaˇi da se donja Darbouxova suma s′ na novoj subdiviziji ne smanji. a z c gornja Darbouxova suma se smanji ili ostane jednaka ako subdiviziji dodamo jednu toˇku. Napravimo sada novu subdiviziju Σ3 od unije toˇaka iz c subdivizija Σ1 i Σ2 i oznaˇimo pripadne Darbouxove sume sa s3 i S3 . b] → R ograniˇenu na segmentu [a. m′′ = inf f vrijedi m′k ≥ mk i m′′ ≥ mk . Naime.xk ] ′ Definicija 5.x ] ′ ′ x ) ≥ mk (x′ − xk−1 ) + mk (xk − x′ ) = mk (xk − xk−1 ). xk ] podsegmenti od [xk−1 . Iz prethodnog zakljuˇka slijedi c c c s1 ≤ s3 i S3 ≤ S2 . Dakle. tj. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Dokaz provodimo u tri dijela. < xk−1 < xk < . neka su Σ1 i Σ2 dvije subdivizije i neka je s1 donja Darbouxova suma odredena subdivizijom Σ1 i S2 gornja Darbouxova suma odredena subdivizijom Σ2 . Dakle. imamo s1 ≤ s3 ≤ S3 ≤ S2 . b] ako je I∗ (f . a. Tada je Mk (x − xk−1 ) + Mk (xk − x ) ≤ Mk (x − xk−1 ) + Mk (xk − x′ ) = Mk (xk − xk−1 ). s′ ≥ s. . Prvo pokaˇimo da se donja Darbouxova suma pove´a ili ostane jednaka. b] c kaˇemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na z segmentu [a.6) Tada se broj I = I∗ = I ∗ naziva integral ili R-integral funkcije f na seg- . b) = I ∗ (f . Q. s ≤ S. pa je stoga S ′ ≤ S. Za funkciju f : [a.124 POGLAVLJE 5. Primijetimo sada da isti zakljuˇak vrijedi ako nekoj subdiviziji dodamo c konaˇan broj novih toˇaka. I∗ ≤ I ∗ . c ′ s ≤ s . (5. bez obzira na subdivizije na kojima su nastale. a odatle m′k (x′ − xk−1 ) + m′′ (xk − k k k ′ [x . dokazali smo (∀s ∈ A) (∀S ∈ B) .D.2. Σ3 je nastala iz Σ1 dodavanjem (konaˇno) toˇaka iz Σ2 ali takoder i c c iz Σ2 dodavanjem (konaˇno) toˇaka iz Σ1 . Odatle zakljuˇujemo c (∀s ∈ A) s ≤ inf B. tj. a gornja ne pove´a. a odatle sup A ≤ inf B. . tj. gdje je Mk = sup f i Mk = sup f .E. Poˇto vrijedi s3 ≤ S3 . S ′ ≤ S. a. moˇemo zamisliti da te toˇke dodajemo c c z c jednu po jednu pa svaki put vrijedi zakljuˇak iz prethodnog razmatranja.x′ ] [x′ . Analogno. jer su obje Darbouxove sume na s istoj subdiviziji Σ3 . b). Budu´i c [xk−1 . to vrijedi Mk ≤ Mk i ′′ ′ ′ ′′ ′ ′ Mk ≤ Mk . xk ]. Napravimo novu subdiviziju Σ′ tako da subdiviziji Σ dodamo toˇku c x′ takvu da je xk−1 < x′ < xk . c Sada pokazujemo da je svaka donja Darbouxova suma manja ili jednaka svakoj gornjoj Darbouxovoj sumi. neka je sa a = x0 < x1 < . Dakle. tj. x ] i [x . .xk ] ′ da su [xk−1 . Dac kako. Pripadne Darbouxove sume oznaˇimo s s′ c i S ′ . < c xn−1 < xn = b zadana subdivizija Σ i neka su s i S pripadne Darbouxove sume. za m′k = inf ′ f i [xk−1 .

b] i neka je P = {(x. b ∈ R+ . ∀ x ∈ [a. a zbog B ′ ⊆ B imamo s inf B ≤ inf B ′ . (5. h = b−a . . INTEGRAL mentu [a. 0 ≤ y ≤ f (x). tj. ∀x ∈ R. b] → R+ integrabilna funkcija na [a. n. tj. pa je b Cdx = C(b − a).b] f= a f. . Zadatak. Neka je C ∈ R+ i f (x) = C. . Zbog A′ ⊆ A imamo sup A′ ≤ sup A. ekvidistantne subdivizije. Rjeˇenje. Sada povrˇinu s µ(P ) pseudotrapeza definiramo s b µ(P ) = a f (x)dx. a .1. imamo I∗ = sup A = inf B = I ∗ = C(b − a). Odatle je sup A′ ≤ sup A ≤ inf B ≤ inf B ′ . Za a.b] a f (x)dx = [a. a < b.5.7) Neka je f : [a. . Za bilo koju subdia viziju uvijek vrijedi mk = Mk = C. b]} pseudotrapez. b] i oznaˇava jednom od slijede´ih oznaka c c b b 125 I= f (t)dt = [a. izraˇunajmo c b b f (x)dx = a Cdx. B ⊂ R takvi da je sup A ≤ inf B. . c n Izraˇunajmo direktno iz definicije integrale nekih jednostavnih c funkcija. . Neka su A. Ako postoje A′ ⊆ A i B ′ ⊆ B takvi da je sup A′ = inf B ′ onda je i sup A = inf B. Iz ovog zadatka zakljuˇujemo da je za integrabilnost funkcije na segmentu c dovoljno da supremum nekog podskupa A′ skupa svih donjih Darbouxovih suma A bude jednak infimumu nekog podskupa B ′ skupa svih gornjih Darbouxovih suma B. A = B = {C(b − a)}. Tako je ponekad dovoljno gledati samo tzv. za n ∈ N su toˇke oblika xk = a+kh. ˇto daje sup A = s inf B. n}. ∀k ∈ {1. . . k = 0.2. y) ∈ R × R. Primjer 5. Odatle je n n s= k=1 mk (xk −xk−1 ) = S = n k=1 Mk (xk −xk−1 ) 0 a b =C k=1 (xk − xk−1 ) = C(b − a). Dakle. 1.

tj. to je ∀ k ∈ {0. 2 2 2n sn = Analogno se dobije Sn = Neka je sada b2 a2 (b − a)2 − + . 2 2 2n b2 a2 (b − a)2 = {Sn . Njegova povrˇina je a+b (b−a).2. RIEMANNOV INTEGRAL Primjer 5. h = b−a . s 2 Izraˇunajmo integral: c Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a. . te visinom b−a. n} mk = f (xk−1 ) = a + (k − 1)h. a < b. Mk = f (xk ) = a + kh . .n ∈ N .126 POGLAVLJE 5. ∀x ∈ R. Odatle je n n 0 a b sn = k=1 (a+(k−1)h)h = nah+h 2 k=1 (k−1) = = nha + h2 (n − 1)n b − a (b − a)2 (n − 1)n = na + ⇒ 2 n n2 2 b2 a2 (b − a)2 − − . 2 2 2n A′ = {sn . . c xk = a+kh. Lik na slici desno je trapez (okrenut) s bazama duljine a i b. Budu´i n da f raste na R. . n ∈ N} = − + . . . b]. b ∈ R+ . Neka je f (x) = x.n ∈ N . i a. 2 2 2n b Odatle imamo sup A′ = inf B ′ = a xdx = b2 a2 − . 1. 1. n. k = 0. . n ∈ N} = B′ b2 a2 (b − a)2 − − . 2 2 . .

. Budu´i da c f raste na R. 1. . 3 3 3 (b − a)3 3 1+ 3 1 + 2 2n 2n + a(b − a)2 1 + 1 n + a2 (b − a). to je ∀ k ∈ {0. k = 0. neka je f R-integrabilna na [a. Tada ∀ε > 0 vrijedi 0 ≤ I ∗ −I∗ ≤ S −s < ε i stoga je I ∗ = I∗ . . 0 < a < b. Neka je f : [a. 1. tj. b] ako i samo ako ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. ∀x ∈ R. i a. xk = a + kh. I ∗ = I∗ .2. Uzmimo bilo koji n ∈ N i uzmimo pripadnu ekvidistantnu subdiviziju segmenta [a. . Neka je f (x) = x2 . Iz svojstava infimuma i supremuma slijedi da ∀ε > 0 postoje Darbouxove sume S1 i s2 (op´enito na razliˇitim subdivizijama) takve da vrijedi S1 < I ∗ + ε/2 i c c . . OSNOVNA SVOJSTVA Primjer 5. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε. 5.3. h =. . Dokaz: Neka ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a.3 Osnovna svojstva Riemannovog integrala Teorem 5.5. Obratno. Mk = f (xk ) = (a + kh)2 .3. . n. sup A′ = inf B ′ = (b − a)3 b3 a3 + a(b − a)2 + a2 (b − a) = − . n} mk = f (xk−1 ) = (a + (k − 1)h)2 . b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S −s < ε. b] → R ograniˇena funkcija na [a. b ∈ R. b]. tj. . c Funkcija f je integrabilna na [a. Raˇunamo c n n n 0 a b 127 sn = k=1 (a + (k − 1)h) h = na h + 2ah = na2 h + 2ah2 2 2 2 k=1 (k − 1) + h 3 k=1 (k − 1)2 = = (b − a)3 3 (n − 1)n (n − 1)n(2n − 1) + h3 = 2 6 3 1 1 1− + 2 + a(b − a)2 1 − + a2 (b − a) 2n 2n n i analogno Sn = Odatle. b]. b] ⊂ R.

b] → R integrabilne funkcije na [a. Odatle. ˇto po teoremu 5. β ∈ R funkcija αf + βg je integrabilna na [a. | a (f + g) − a f − a g| < ε. b] slijedi inf K f + inf K g ≤ inf K (f + g) ≤ supK (f + g) ≤ supK f + supK g za svaki K ⊆ [a.3. za Darbouxove sume funkcija f. Neka su f.3 za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije segmenta [a. g.128 POGLAVLJE 5. Iz dokaza prethodnog teorema znamo da je s2 ≤ s ≤ S ≤ S1 . Sg vrijedi Sf − s′f < ε/2 i Sg − s′′ < ε/2. za bilo c koji ε > 0 i prethodno konstruiranu subdiviziju. b]. Sada imamo S − s ≤ S1 − s2 < I ∗ + ε/2 − I∗ + ε/2 = ε. c Teorem 5. Q. f + g imamo sf + sg ≤ sf +g ≤ Sf +g ≤ Sf + Sg . tj. a Za α > 0 i bilo koji ε > 0 prema teoremu 5. pa imamo Sαf − sαf = α(Sf − sf ) < ε. na bilo kojoj subdiviziji a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b segmenta [a. b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε/α. s daje integrabilnost funkcije αf .2. b] vrijedi sαf = αsf i Sαf = αSf . Takoder.E. Zbog inf K αf = α inf K f i supK αf = α supK f za svaki K ⊆ [a. b]. g : [a. Uzmimo novu subdiviziju koja je odredena unijom toˇaka c iz subdivizija od S1 i s2 . b b b (f + g) = a f + a g. b] ⊂ R. Takoder vrijedi . b]. imamo b b b (f +g)− a a f− a g ≤ Sf +g −sf −sg ≤ Sf +Sg −sf −sg = Sf −sf +Sg −sg < ε i b b b (f +g)− a b a f− a g ≥ sf +g −Sf −Sg ≥ sf +sg −Sf −Sg = sf −Sf +sg −Sg > −ε. Ako je f ≤ g na [a.D Glavna svojstva Riemannovog integrala dana su slijede´im teoremima.3 postoji subdivizija segmenta [a. Dokaz: Iz inf K f +inf K g ≤ f (x)+g(x) ≤ supK f +supK g za svako x ∈ K ⊆ [a. Po teoremu 5. Na subdiviziji koja je g g odredena unijom toˇaka iz prethodnih subdivizija za pripadne Darbouxove c ′ ′′ ′′ sume sf . b] i vrijedi b b b b b (αf + βg) = α a f + β a g. b b tj. Sg vrijedi Sf − sf ≤ Sf − s′f < ε/2 i Sg − sg ≤ Sg − sg < ε/2.b] f . Sada po teoremu 5. b] onda je a f ≤ a g. a b b Takoder vrijedi | a f | ≤ a |f | ≤ (b − a) sup[a. Sada za Darbouxove sume funkcije f + g na toj subdiviziji imamo Sf +g − sf +g ≤ Sf + Sg − (sf + sg ) = Sf − sf + Sg − sg < ε. b] tako da za pripadne Darbouxove sume ′ ′′ ′ ′′ s′f .3 zakljuˇujemo da je funkcija f + g integrabilna na [a. RIEMANNOV INTEGRAL s2 > I∗ − ε/2. sg . Sf . Odatle slijedi aditivnost integrala. Sf . Za bilo koje α. s′′ . te neka su S i s pripadne Darbouxove sume.

Neka je f : [a. Dokaz: Po teoremu 5. realan vektorski prostor (reˇetka). Iz ovoga zakljuˇujemo da c je na svakoj subdiviziji razlika gornje i donje Darbouxove sume za funkciju f+ manja ili jednaka razlici Darbouxovih suma za funkciju f . Teorem 5. Naime. U sluˇaju f ≤ 0 c je f+ = 0 pa je supK f+ − inf K f+ = 0 ≤ supK f − inf K f . b]. b] vrijedi supK f+ − inf K f+ ≤ supK f − inf K f .D. Jasno. b b Za f ≤ g je g − f ≥ 0.3. Q. Za α = 0 prethodna tvrdnja je a oˇita. za bilo koji ε > 0 postoje subdivizije a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = c segmenta [a. b]. Vrijedi f = f+ −f− i |f | = f+ + f− . dakle. S ′′ − s′′ = n k=n+1 (Mk − mk )(xk − xk−1 ) < ε/2. iz aditivc b b b nosti slijedi a −f = − a f . Dovoljno je dokazati integrabilnost funkcije f+ . b]. z c Definirajmo funkcije f+ = max{f. onda je supK f+ = supK f i inf K f+ = inf K f . pa je supK f+ −inf K f+ = supK f −inf K f . integral je homogeno preslikavanje. ˇto daje s supK f+ − inf K f+ = supK f ≤ supK f − inf K f . a onda i |f |. b] → R ograniˇena funkcija na [a. Uzmimo subdiviziju a = x0 < x1 < · · · < xn+m−1 < xn+m = b segmenta [a. b]). c] i [c. a integral je linearan i monos ton funkcional na I([a. b]. Ako je supK f ≥ 0 i inf K f ≤ 0 imamo supK f+ = supK f i inf K f ≤ 0 = inf K f+ . To povlaˇi a αf = α a f .5. To pomo´u c teorema 1. ˇto uz aditivnost daje linec s arnost integrala. b] ⊂ R i c c ∈ a. daje integrabilnost funkcije f+ . Odatle je S − s = . Pokaˇimo da integrabilnost funkcije f povlaˇi integrabilnost funkcije |f |.2. b tj. OSNOVNA SVOJSTVA 129 b b −ε < α(sf −Sf ) = sαf −αSf ≤ b b a αf −α a b f ≤ Sαf −αsf = α(Sf −sf ) < ε. i c = xn < xn+1 < · · · < xn+m−1 < xn+m = b segmenta [c. S ′ − s′ = n (Mk − mk )(xk − k=1 xk−1 ) < ε/2. pa zbog linearnosti imamo a g − a f ≥ 0. | a αf − α a f | < ε. b] i a f = a f + c f . Pokaˇimo z da na bilo kojem podskupu K segmenta [a. Sada iz f− = f+ − f dobivamo integrabilnost funkcije f− . c]. pa za α < 0 po prethodnom vrijedi a αf = b b b −(−α)f = − a (−α)f = −(−α) a f . b . Ako je funkcija f integrabilna na segmentima [a.E. 0}. b Ako je f ≥ 0 onda su sve Darbouxove sume nenegativne pa je i a f ≥ 0. Posljednja tvrdnja slijedi iz −|f | ≤ f ≤ |f | i prethodno dokazanih svojstava. Prethodni teorem kaˇe da je I([a. skup funkcija integrabilnih na segz mentu [a. onda b c b je f integrabilna na [a. Za pripadne Darbouxove sume vrijedi S = S ′ + S ′′ i s = s′ + s′′ . b]).4. 0} i f− = max{−f. ako je f ≥ 0 na K.

1]. Odatle je a f = a f + c f .β] f = f (α) i sup[α. β] ⊆ [a. b] pa je integrabilna (primjer 5. .).3.β] f = f (β). Ako je f (a) = f (b) onda c je f konstantna funkcija na [a.D Svaka funkcija koja je ograniˇena na segmentu nije i Riemann integrabilna c na tom segmentu.1. jesu li su elementarne funkcije R-integrabilne na segmentima koji su sadrˇani u podruˇju definicije. 1. daje integrabilnost funkcije f na s [a. h = (b − a)/n.2. b c b i a b a b f− c a a f− b c c tj. .5. b] → R monotona funkcija na [a. Dokaz: Pretpostavimo da je f rastu´a na [a.ck ] monotona funkcija za sve k = 1. . b] ako postoji subdivizija a = c0 < c1 < . integral je aditivan po podruˇju integracije. Stoga pretpostavimo da je f (b) − f (a) > 0.D je R-integrabilna. < cn−1 < cn = b takva da je f |[ck−1. I∗ = I ∗ s 5. b]. Dokaz c zujemo da su monotonost na segmentu ili neprekidnost na segmentu svojstva koja povlaˇe integrabilnost c Teorem 5.130 POGLAVLJE 5. . b] vrijedi inf [α. | f − f − f | < ε. .3 f Q. RIEMANNOV INTEGRAL S ′ − s′ + S ′′ − s′′ < ε. (k = 0. Tada je ona R-integrabilna na [a. .4 Integrabilnost monotonih i neprekidnih funkcija Prirodno je pitanje koje od do sada prouˇavanih svojstava funkcije je doc voljno za Riemann integrabilnost. . Za svaki [α. Promatrajmo f : [0. Definicija 5. Neka je ε > 0 bilo koji i n ∈ N takav da vrijedi nε > (f (b) − f (a))(b − a). . . Vrijedi S − s = n (f (xk ) − k=1 k=1 k=1 f (xk−1 ))h = h(f (b) − f (a)) = (f (b) − f (a))(b − a)/n < ε. tj. 1] i f (x) = 0 ako je x ∈ Q ∩ [0. Specijalno.E. . Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju xk = a + kh. Za svaki [α. . b] ⊂ R. b] → R kaˇemo da je monotona po dijez lovima na segmentu [a. Za funkciju f : [a. Sada na prethodnoj subdiviziji imamo b a c b f− a c f− c b f ≤ S − s′ − s′′ = S ′ + S ′′ − s′ − s′′ < ε f ≥ s − S ′ − S ′′ = s′ + s′′ − S ′ − S ′′ > −ε. n. n).β] f = 0 i sup[α. c Q. .β] f = 1. . ˇto daje I∗ = 0 i I ∗ = 1. Neka je f : [a. tj. 1] vrijedi inf [α. ˇto po teoremu 5. b]. < ck−1 < ck < .E. β] ⊆ [0. b]. Stoga su pripadne Darbouxove sume oblika s = n f (xk−1 )h i S = n f (xk )h. 1] → R za koju je f (x) = 1 ako je x ∈ Q ∩ [0. Po teoremu 5.

vrijedi limn bpn = c. b]. Teorem 5. tj. δ δ δ 1 Sada za n ∈ N uzmimo δ = n pa imamo an = x′δ i bn = x′′ takve da vrijedi δ 1 (|an − bn | < n ) ∧ (|f (an ) − f (bn )| ≥ ε). Niz (an )n∈N je u segmentu [a. Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5.6. Dokaz: Kada tvrdnja teorema ne bi bila istinita. Tada je ona R-integrabilna na [a. Dakle. limn apn = c ∈ [a. c b n ck f (x)dx = a k=1 ck−1 f (x)dx.b] . Neka je f : [a. b] → R neprekidna funkcija na [a. i svojstva aditivnosti integrala po podruˇju integracije. b] (|x′δ − x′′ | < δ) ∧ (|f (x′δ ) − f (x′′ )| ≥ ε). Definicija 5.5. onda bi funkcija f bila neprekidna na [a. x′′ ∈ I (|x′ − x′′ | < δ) ⇒ (|f (x′ ) − f (x′′ )| < ε).4. Sada dokazujemo Riemannov teorem o integrabilnosti neprekidne funkcije. Neka je f : [a.1. Za funkciju f : I → R kaˇemo da je jednoliko (uniformno) z neprekidna na intervalu I ⊆ R ako ∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x′ .5.D. Takoder. ∀n ∈ N. x′′ ∈ [a.E. pa je ograniˇen. Q. b] → R po dijelovima monotona funkcija na [a. b] ⊂ R. postoji toˇka c ∈ [a. te ima konvergentan podniz (apn )n∈N . b]. b] → R neprekidna funkcija na [a. tj. INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA131 Korolar 5. b]. Tada je ona R-integrabilna na [a.4. b].E. b] ⊂ R. Teorem 5. b]. c Zbog |apn − bpn | < p1 . Neka je f : [a. ˇto zbog s |f (apn ) − f (bpn )| ≥ ε > 0 daje kontradikciju. [a.7.D. Bitno je sloˇenije dokazati integrabilnost funkcije neprekidne na segmenz tu. U tu svrhu potrebno je profiniti neka saznanja o neprekidnim funkcijama. Q. Zbog neprekidn nosti funkcije f u c imamo limn f (apn ) = limn f (bpn ) = f (c). b] ⊂ R. b] i vrijedilo bi ∃ε > 0 ∀δ > 0 ∃x′δ . tvrdnja teorema je istinita. Tada je ona jednoliko neprekidna na [a. b] takva da je c f (x)dx = f (c)(b − a).

Ako h : [a. . Neka je ε > 0 zadan po volji. Odatle je S − s = n (Mk − mk )h < b−a nh = ε.2 dovoljno je pokazati da ∀ε > 0 postoji subdivizija segmenta [a. . b .I.1. Tada je [c − h. Propozicija 5. b]. k ε k = 1. b] tako da je f (c) = b−a [a. onda je f (x) = 0 za svako x ∈ I. iz M. Po Bolzano-Weierstrasseovom te1 oremu postoji c ∈ [a. U sluˇaju c = a uzmemo subdic ε viziju a = c = x0 < x1 < x2 = b. v] ⊂ a.132 POGLAVLJE 5. onda je h integrabilna na [a. b vrijedi u f (x)dx = 0. n. s . b] takva da za pripadne Darbouxove sume vrijedi S − s < ε.xk ] f . . b − c}. Zbog (|x′k − x′′ | ≤ h < δ) imamo Mk − mk < b−a . Korolar 5. . x′′ ∈ I. (|x − c| < δ) ⇒ (f (x) ≥ 1 f (c)). gdje je x1 = c + h. b] imamo m ≤ f (x) ≤ M. Dakle. .E. Zbog c neprekidnosti funkcije f na segmentu [xk−1 . f je k=1 integrabilna na [a. . Za pripadnu gornju Darbouxovu sumu vrijedi S = 2hM < ε. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Prema teoremu 5. n. c− h 2 f (x)dx = f (t)h > 0. tj.b] f (x)dx. . . Q. h < min{ M . Q. Jasno je da vrijedi za svaku donju Darbouxova sumu s = 0 jer je na svakoj subdiviziji mk = 0 na svakom podsegmentu od [a.D. k = 1. b − c}. . . Neka je h = min{δ. b] → R iˇˇezava svugdje osim moˇda u toˇki sc z c b c ∈ [a. Ako za svaki segment [u. Neka je f : I → R neprekidna funkcija na otvorenom intervalu v I = a.D. b] i a f (x)dx = 0. Zbog monotonosti integrala slijedi m(b−a) ≤ [a. 1. Dokaz: Zbog odredenosti uzmimo da je M = h(c) > 0. b − c}. k = 0. Uzmimo ε > 0 po volji i pokaˇimo da z postoji subdivizija tako da za njenu gornju Darbouxova sumu vrijedi S < ε. Naime. Zbog jednolike neprekidnosti funkcije f na [a. b uzmimo subdiviziju a = x0 < x1 < x2 < x3 = b. xk ∈ [xk−1 . bi postojao δ > 0 tako da vrijedi ∀x ∈ I. c − a. postoje toˇke c ′ ′′ ′ ′′ [xk . ˇto je suprotno pretpostavci. .xk ] f i Mk = f (xk ) = ε sup[xk−1.3. b] postoji δ > 0 tako da ∀x′ . c − a. .b] f .2.E. Dokaz: Kada bi postojala toˇka c ∈ I takva da je f (c) > 0. xk ].b] f i M = max[a. . x2 = c + h. . xk ] takve da je mk = f (xk ) = inf [xk−1 . po lemi c 3. b]. (|x′ − x′′ | < δ) ⇒ (|f (x′ ) − ε f (x′′ )| < b−a ). m ≤ b−a [a. h < min{ 2M . n. c + h] ⊂ I 2 i zbog neprekidnosti funkcije f postoji t ∈ [c − h . gdje ε je x1 = c − h. . b]. c + h ] tako da vrijedi 2 2 c+ h 2 U sluˇaju da postoji toˇka c ∈ I takva da je f (c) < 0 zakljuˇujemo anac c c logno. Tada ∀x ∈ [a.A. n.b] f (x)dx ≤ M. k = 1.b] f (x)dx ≤ 1 M(b − a). Uzmimo n ∈ N takav da je h = b−a < δ i napravimo n ekvidistantnu subdiviziju s toˇkama xk = a + kh. Neka su sada m = min[a. . za c ∈ a.

x = . gdje je x1 = c − h. . . b] → R (k = 1. ε ima samo konaˇno mnogo takvih k. 1]. gdje je m < k. .3. i prethodne propozicije imamo fk (x)dx = fk (x)dx n za sve k = 1. b] samo konaˇno mnogo vrijednosti razliˇitih od 0. b] → R ima na segmenc tu [a. ˇto je kontradikcija. S druge strane xn = m . INTEGRABILNOST MONOTONIH I NEPREKIDNIH FUNKCIJA133 u sluˇaju c = b subdiviziju a = x0 < x1 < x2 = c = b. Tada je ona Rs c c integrabilna na [a. . b] jednak c c Q. 1] \ Q 1 m . c postoje f (ck −). . . a koja je ipak integrabilna na c c [0. 1] i bilo koji injektivan niz (xn )n u [0. Tvrdnja korolara sada slijedi iz aditivnosti integrala. Dokaz: Tvrdnja slijedi iz teorema 5. pa je njen integral na [a. . No. funkcija f − k=1 fk ima na [a. 0. . Tako je opet S = 2hM < ε. < cn ≤ b toˇke u kojima f ima prekide prve vrste.D. neka su a ≤ c1 < c . x ∈ [0.E. Neka ograniˇena funkcija f : [a. n n (5. ..8) b a ck ck−1 Uzmimo bilo koji c ∈ [0. To daje sup A′ = inf B ′ = 0. . Q. . c k pokazuje da takvih xn ima konaˇno mnogo. Primjer 5. za a ≤ x < ck−1  0 fk     f (ck−1 +) . Pokaˇimo da je lim f (xn ) = 0.5. ck−1 < ck < . c − a}. Korolar 5.4. 1]. c ε h < min{ M .7. 1] ∩ Q c c 1 1 vrijedi f (xn ) > ε.E. . 0 < m < n. tj. Ovdje definiramo funkciju f : [0. . za ck < x ≤ b 0 a ck 1 ck b Iz teorema 5. 1] u kojima je c f (c) = 0.7. k = 1. Neka je f (x) = 0 . n. Naime. prethodne propozicije i svojstva aditivnosti integrala po podruˇju integracije. za x = ck    0 .D. a to su c ∈ [0. n)) definirane s  . c s Odatle slijedi da je f neprekidna samo u toˇkama c ∈ [0. 1] takav da je lim xn = c. f (ck +). . pa k > ε ⇒ k < 1 . . tj. f (xn ) = k za neko k ∈ N. za ck−1 < x < ck fk (x) =   f (ck −) . . Nadalje. m i n su relativno prosti . 1] \ Q.4. 1] → R koja ima prebrojivo toˇaka prekida koje ˇine gust skup u [0. n. Neka su fk : [a. b]. za x = ck−1 f (x) . U suprotnom sluˇaju bi z c n→∞ n→∞ postojao ε > 0 sa svojstvom da za beskonaˇno mnogo ˇlanova xn ∈ [0. . b] ⊂ R najviˇe konaˇno toˇaka prekida prve vrste.

tj. Zbog c ′ H (c) = 0 dobivamo H(x2 ) = H(x1 ). pa je integrabilna u Riemannovom smislu. . F ′ (x) = f (x).Q. . . tj. z Za bilo koju toˇku c ∈ I i svaki x ∈ I.9) Pokaˇimo da je F primitivna funkcija od f na I. Dakle. Slijede´i teorem daje dovoljne uvjete za postojanje primitivne funkcije c Teorem 5.D. ∀x ∈ I. bilo koje dvije toˇke. Kako je ostatak sume manji od 2 . To dokazuje tvrdnju. . c k Uzmimo ekvidistantnu subdiviziju segmenta [0. RIEMANNOV INTEGRAL 1 Pokaˇimo da je f R-integrabilna na [0. Neka su αk z ε (k = 1.5 Primitivna funkcija Definicija 5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R funkcija neprekidna na I. Tada postoji primitivna funkcija od f na I. 2M nε s s gdje je n > ε .9). Jasno je da je svaka donja Darbouxova suma s = 0. Teorem 5. Za bilo koju toˇku x ∈ I je restrikcija c c funkcije f na segment [a. svojstava integrala i c c . Sada pokaˇimo da za bilo koji z ε > 0 moˇemo konstruirati gornju Darbouxovu sumu S < ε. Dokaz: Ako je F ′ = f i G′ = f . Dokaz: Uzmimo toˇku a ∈ I po volji. onda iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imac mo H(x2 ) − H(x1 ) = H ′ (c)(x2 − x1 ). Ako su x1 . . . k = 0.8. gdje je H = G − F . nε }. k = 1. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R. xk = n . 1]. ∀ x ∈ I. 5. ∀x ∈ I. 1] i z 0 f (x)dx = 0. ∀ x ∈ I.9. to je suma ˇlanova u gornjoj Darbouxovoj sumi S koja njima odgovara manja c nε M ε ε od n < 2 . . x1 = x2 . onda je (G − F )′ = G′ − F ′ = f − f = 0. onda postoji konstanta C ∈ R takva da vrijedi G(x) = F (x) + C. . vrijedi G(x) = F (x) + C. .E. tj.134 POGLAVLJE 5. ∀x ∈ I. Poˇto ima najviˇe nε segmenata u kojima je neki od αk . . 1. to je S < ε. nε ) sve toˇke za koje vrijedi f (αk ) > 2 (vidjeli smo da ih ima c konaˇno mnogo) i neka je M = max{f (αk ). gdje je toˇka c izmedu x1 i x2 . H ′ (x) = 0. pomo´u (5. H(x) = C. . Primitivna funkcija ili antiderivacija funkcije f na skupu I je svaka funkcija F : I → R sa svojstvom F ′(x) = f (x). n. a] neprekidna funkcija. ∀x ∈ I. (5. x1 ∈ I. x] ili [x. Prema tome je H konstantna funkcija na I. ∀ x ∈ I. Tada je funkcija F : I → R dobro definirana formulom x F (x) = a f (t)dt. Ako su F i G bilo koje dvije primitivne funkcije od f na intervalu I.5. Neka je I ⊆ R otvoren interval i f : I → R zadana funkcija. .

10. Ako je f neprekidna funkciju na otvorenom intervalu I i F bilo koja primitivna funkcija funkcije f na I.E. Sada dokazujemo Leibniz-Newtonovu formulu koja daje vezu izmedu primitivne funkcije (odnosno pojma derivacije) i Riemannovog integrala funkcije. b] iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti imamo n F (b) − F (a) = k=1 (F (xk ) − F (xk−1 )) = .E.10). Dovoljno je pretpostaviti da je f integrabilna funkcija i da postoji F primitivna funkcija od f na I. F (x) − F (c) = f (c + θx (x − c)). b] ⊂ I vrijedi b a f (x)dx = F (b) − F (a). onda za svaki segment [a.5. Ako je G bilo koja druga primitivna funkcija od f na I. gdje je θx ∈ [0.D. a Q. Sada je b G(b) − G(a) = (F (b) + C) − (F (a) + C) = F (b) − F (a) = F (b) = f (x)dx.5. 1] tako da je x c x 135 F (x) − F (c) = Odatle imamo a f (t)dt − f (t)dt = a c f (t)dt = f (c + θx (x − c)). Naime.D. onda imamo C ∈ R tako da vrijedi G(x) = F (x) + C. imamo θx ∈ [0. tada za bilo koju subdiviziju a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b segmenta [a. x→c x→c x→c x−c Q. Teorem 5. 1]. Napomena 5. vrijedi formula (5. PRIMITIVNA FUNKCIJA Riemannovog teorema 5. Prethodni teorem je istinit i bez pretpostavke da je f neprekidna na I. onda zbog F (a) = 0. ∀x ∈ I. x−c Iz neprekidnosti funkcije f u toˇki c dobivamo c F ′ (c) = lim F (x) − F (c) = lim f (c + θx (x − c)) = lim f (x) = f (c).7.1. (5.9).10) Dokaz: Ako je F primitivna funkcija definirana s (5.

ˇto zbog pretpostavke I∗ = I ∗ daje tvrdnju. onda je ona diferencijabilna na I.6. Ne postoji op´i naˇin kako utvrditi je li primitivna c c ln x x funkcija elementarne funkcije opet elementarna funkcija.2.1 Metode integriranja Direktna integracija Derivacije elementarnih funkcija su opet elementarne funkcije. pa iz Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za bilo koje a. . Ako iskoristimo Leibniz-Newtonovu formulu dobivamo b a f (x)dx = f (c)(b − a). x sin x itd. . Navodimo tablicu osnovnih elementarnih funkcija i njihovih primitivnih funkcija. sin x . U pravilu pokuˇavamo nalaˇenje primitivnih funkcija za sloˇenije funkcije raznim poss z z tupcima svesti na te jednostavne funkcije. . Ako je F primitivna funkcija od f na otvorenom intervalu I. Na ˇalost to z nije istina kada se radi o primitivnim funkcijama ili antiderivacijama. za pripadne Darbouxove sume imamo s ≤ F (b) − F (a) ≤ S. RIEMANNOV INTEGRAL n = k=1 F (tk )(xk − xk−1 ) = ′ k=1 f (tk )(xk − xk−1 ) = σ. . ˇto odgovara integralnom teoremu srednje vrijednosti iz Riemannovog teores ma 5. no poˇto broj u s sredini ne ovisi o subdiviziji.136 n POGLAVLJE 5. slijedi egzistencija toˇke c ∈ a. Odatle je I∗ ≤ F (b) − F (a) ≤ I ∗ .7. k = 1. gdje je σ integralna suma. za neke tk ∈ [xk−1 . a < b. n.6 5. s Napomena 5.. . b ∈ I. c √ 1 . s tim da je ovdje a < c < b 5. xk ]. b . onda je s ≤ F (b) − F (a) ≤ S. Dakle. Pri2 mjeri elementarnih funkcija ˇije primitivne funkcije nisu elementarne su e−x . c tako da je F (b) − F (a) = F ′ (c)(b − a). za bilo koju donju D-sumu s i bilo koju gornju D-sumu S.

Ta oznaka zapravo predstavlja skup svih primitivnih funkcija od f . medusobno razlikuju samo za konss tantnu funkciju. ˇesto se koristi oznaka za neodredeni integral funkcije c f u oznaci f (x)dx. onda je αF + βG primitivna funkcija od αf + βg na I. koje se. . Zbog upotrebe primitivnih funkcija u raˇunanju integrala pomo´u Leibnizc c Newtonove formule. Osnovna pravila za nalaˇenje primitivnih funkcija su zapravo obratno z interpretirana pravila za deriviranje funkcija. METODE INTEGRIRANJA 137 f x α F xα+1 α+1 (α = −1) e sin x cos x 1 cos2 x 1 sin2 x 1 x x shx chx 1 ch2 x 1 √ ln |x| ex − cos x sin x tg x −ctg x chx shx thx −cthx Sin−1 x Tg−1 x sh−1 x th−1 x ch−1 x sh2 x 1 1−x2 1 1+x2 √ 1 1+x2 1 1−x2 √ 1 x2 −1 Kod upotrebe Leibniz-Newtonove formule ˇesto se upotrebljava oznaka c b F (x) a = F (b) − F (a).5. kao ˇto znamo.11.6. Ako je F primitivna funkcija od f na I i G primitivna od g na I. Teorem 5. U oznaci neodredenog integrala to piˇemo kao s (αf (x) + βg(x))dx = α f (x)dx + β g(x)dx. Tako prvo navodimo pravilo koje je posljedica linearnosti derivacije i integrala.

E. ax2 + bx + c .5. (5. RIEMANNOV INTEGRAL Dokaz: Funkcija H = αF + βG ima derivaciju H ′ = αF ′ + βG′ = αf + βg. 11 9 7 2ax + b dx. (5. na sljede´i naˇin: c c F (x) = f (x)dx = f (ϕ(t))ϕ′(t)dt = G(t) + C = G(ψ(x)) + C. ϕ(α) Q. x Rjeˇenje. Neka su I i J otvoreni intervali. Ta je metoda posljedica pravila za deriviranje kompozicije funkcija. Q.D. tj.D. c Primjer 5. Ako je ϕ strogo monotona funkcija J na I i ψ = ϕ inverzna funkcija od ϕ. Druga metoda je supstitucija ili uvodenje nove varijable. onda uz oznake a = ϕ(α). odnosno t = ψ(x).E. Vrijedi f (x) = x 2 − 2x 2 + 3 − x 6 + 5x− 2 pa je s f (x)dx = Primjer 5. f ◦ ϕ je definirana na J. Tada je G = F ◦ ϕ primitivna funkcija od (f ◦ ϕ)ϕ′ na J. β ∈ I vrijedi β ϕ(β) f (ϕ(t))ϕ′ (t)dt = α ϕ(α) f (x)dx. Vrijedi G′ (x) = F ′ (ϕ(x))ϕ′ (x) = f (ϕ(x))ϕ′ (x) ˇto daje s β α ϕ(β) f (ϕ(x))ϕ′ (x)dt = G(β) − G(α) = F (ϕ(β)) − F (ϕ(α)) = −1 f (x)dx. Na´i primitivnu funkciju od f (x) = 9 7 1 1 √ √ 3 x5 −2x4 +3 x− x2 +5 √ .11) Dokaz: Zbog ϕ(J) ⊆ I je funkcija G = F ◦ ϕ definirana i diferencijabilna na J.12.12) Sada primitivnu funkciju F nalazimo uz supstituciju x = ϕ(t). ϕ diferencijabilna funkcija na J i F primitivna funkcija od f na I. Takoder.138 POGLAVLJE 5. gdje je C konstanta po volji. b = ϕ(β) iz (5.11) dobivamo b ψ(b) f (x)dx = a ψ(a) f (ϕ(t))ϕ′ (t)dt. 1 2 11 4 7 6 1 x 2 − x 2 + 3x − x 6 + 10x 2 + C. Teorem 5. Neka je ϕ(J) ⊆ I.6. ∀ α.

dx = − adt dobivamo s t t2 F (x) = 1 a t dx √ . Uz supstituciju y = ax2 +bx+c imamo dy = (2ax+b)dx pa imamo s 2ax + b dx = ax2 + bx + c Primjer 5. Supstitucijom y = sin x imamo dy = cos xdx ˇto daje s s sinn x cos xdx = Primjer 5. x x2 − a2 ( a )2 t − a2 · − adt t2 =− 1 a √ dt = 1 − t2 1 1 a = − Sin−1 t + C = − Sin−1 + C. n+1 n+1 sin mx sin nxdx.7. U tu svrhu koristimo trigonometrijsku formulu: sin α · sin β = s 1 [cos(α − β) − cos(α + β)]. METODE INTEGRIRANJA 139 Rjeˇenje. Za m = n i m = −n imamo 2 sin mx sin nxdx = = Za m = n imamo 1 2 [cos(m − n)x − cos(m + n)x]dx = sin(m − n)x sin(m + n)x − . y sinn x cos xdx Rjeˇenje.10. 1 dy = ln |y| + C = ln |ax2 + bx + c| + C. a a x . ln x dx.6. Rjeˇenje. F (x) = t2 ln2 x tdt = + C = +C 2 2 Rjeˇenje. za sve m. 2(m − n) 2(m + n) 1 − cos 2mx x sin 2mx dx = − + C. n ∈ N. x Rjeˇenje. Supstitucijom t = ln x dobivamo s ln x dx = x Primjer 5. Na´i c y n dy = 1 1 y n+1 + C = sinn+1 x + C.9. Supstitucijom x = a .8.5. 2 2 4m (sin mx)2 dx = Primjer 5.

2 2 Sada je ϕ(α) = r sin α = 0 i ϕ(β) = r sin β = r. P = 4 c s 0 √ r 2 − x2 . tj. v : I → R i za svaki par a. 0 Tre´a je metoda parcijalne integracija koja je posljedica pravila za deric viranje produkta funkcija (uv)′(x) = u′ (x)v(x) + u(x)v ′ (x).13) uz uvjet da integrali u (5. .13) postoje. Izraˇunajmo povrˇinu kruga radijusa r. odnosno x = c tg t. π ] → [0. onda se pomo´u supstitucije x = c sin t. zbog strogog rasta funkcije ϕ : [0. 1 + x2 r dt = (1 + tg 2 t) 1 + tg 2 t cos2 t cos tdt = sin t + C = √ Primjer 5.13. b ∈ I vrijedi b b b u (x)v(x)dx = u(x)v(x) a a ′ − u(x)v ′ (x)dx. Stavimo x = tg t.140 POGLAVLJE 5. dx √ .11. Za funkcije u. Takoder je u sluˇaju c2 + x2 mogu´e s c c √ 2 − c2 mogu´e koristiti supje koristiti supstituciju x = c sht. odc √ c nosno x = cos2 t rjeˇavamo korijena. a (5. (1 + x2 ) 1 + x2 dt cos2 t Rjeˇenje. dx = s 1 pa zbog 1 cos2 t = 1 + tg 2 t imamo x + C.12. s F (x) = = c2 √ r 2 − x2 = c2 2 x = ϕ(t) = r sin t dx = r cos tdt (1 + cos 2t)dt = = r 2 − r 2 sin2 t r cos tdt = cos2 tdt = c2 sin 2t (t + ) + C = G(t). te vrijedi 2 r P =4 0 √ r2 − x2 =4 0 π 2 sin 2t r cos tdt = 2r (t + ) 2 2 2 2 π 2 = r 2 π. r] postoji njen inverz. a u sluˇaju x c c stituciju x = c cht Primjer 5. RIEMANNOV INTEGRAL √ √ Ako su u podintegralnoj funkciji korijeni oblika c2 − x2 ili c2 + x2 ili √ x2 − c2 . Rjeˇenje. Teorem 5.

METODE INTEGRIRANJA 141 Dokaz: Funkcija F (x) = u(x)v(x) je primitivna funkcija od f (x) = u′(x)v(x)+ u(x)v ′ (x) pa vrijedi b b b b u(x)v(x) a = a (u′ (x)v(x)+u(x)v ′ (x))dx = a u′ (x)v(x)dx+ a u(x)v ′ (x)dx. Odatle je β F (x) = eαx cos βxdx = α 1 αx e sin βx − β β eαx sin βxdx Sada ponovimo prethodni postupak za u′ (x) = sin βx i v(x) = eαx . Primjer 5. Stavimo u′(x) = cos βx i v(x) = eαx .5. pa je u(x) = s 1 sin βx i v ′ (x) = αeαx . pa je u(x) = αeαx .E. Odatle je xex dx = xex − Primjer 5. β β Uvrˇtavanjem u prvi integral dobivamo s F (x) = 1+ 1 αx α 1 α e sin βx − − eαx cos βx + F (x) β β β β 1 αx α e sin βx + 2 cos βx eαx β β β + β2 sin βx + α cos βx eαx β ⇒ ⇒ α2 F (x) = β2 F (x) = α2 .6. Tako dobivamo eαx sin βxdx = − 1 αx α e cos βx+ β β eαx sin βxdx s tim da uzmemo 1 sin βxdx = − β cos βx i v ′ (x) = eαx cos βxdx = − 1 αx α e cos βx+ F (x).13.D. ex dx = ex i Rjeˇenje. pa je u(x) = s ′ v (x) = 1. cos βxdx = Rjeˇenje. F (x) = ex dx = xex − ex + C = (x − 1)ex + C. Q. Stavimo u′ (x) = ex i v(x) = x. xex dx. eαx cos βxdx.14.

n ∈ N.142 Primjer 5. .15. . . .+an−1 xn−1 +an xn . .2 Integracija racionalnih funkcija Neka je P (x) = a0 +a1 x+a2 x2 +. . . (j = 1. .14. . te c i=1 j=1 2 vrijedi aj . Uzmimo u′ (x) = 1 i v(x) = (x2 + 1)−n . . tj. .15) gdje je p ki + 2 s lj = n. (i = 1. bj ∈ R. . . polinom stupnja n s koeficijentima a0 . . . Odatle je Fn (x) = x +2n 2 + 1)n (x Fn+1 (x) = Za n = 1 imamo x2 x dx = 2 +2n[Fn (x)−Fn+1 (x)] 2 + 1)n+1 (x (x + 1)n 1 x 2n − 1 + Fn (x). takvi da je n P (x) Pi (x) = . s). . .14) raˇunati ostale Fn . n ≥ 2. n) u parovima relativno prosti polinomi. .6. a1 . . Sada bez dokaza navodimo teorem koji nam omogu´ava rastav prave racionalne funkcije na jednostavne prave c racionalne funkcije Teorem 5. +1 pa sada moˇemo rekurzivno pomo´u (5. (n ∈ N). aj < 4bj . (i = 1. stPi < stQi . (5. . (5. x1 . . . Neka su P i Q polinomi. n). k) takvi da je P (x) = Q(x) k i=1 Ai . z c c F1 (x) = x2 5. an ∈ R. + 1)n (x2 Rjeˇenje. c c Tada postoje i jedinstveni su polinomi Pi . ako je Q(x) = (x − x0 )k i stP < k tada postoje i jedinstveni su Ai ∈ R. xp su realne nultoˇke polinoma P . pa imamo u(x) = x i s ′ v (x) = −2nx(x2 + 1)−(n+1) . RIEMANNOV INTEGRAL dx . nemaju zajedniˇkih nultoˇaka. . . Prisjetimo se da svaku racionalnu funkciju mogu´e napisati kao sumu c polinoma i prave racionalne funkcije. . gdje su Qi (i = 1. .17) . neka je stP < stQ i neka je Q = Q1 · · · Qn . (x − x0 )i (5. 2 + 1)n 2n (x 2n ⇒ (5. an = 0.14) dx = Tg−1 x + C. Fn (x) = POGLAVLJE 5. Polinom P je mogu´e faktorizirati na c polinome s realnim koeficijentima prvog i drugog stupnja na slijede´i naˇin: c c P (x) = an (x − x1 )k1 · · · (x − xp )kp (x2 + a1 x + b1 )l1 · · · (x2 + as x + bs )ls .16) Q(x) Qi (x) i=1 Posebno.

19) (x − a)n (x2 Ax + B dx.18) Prethodni teorem svodi integraciju prave racionalne funkcije na integrale oblika: dx . (5. A ln(x2 + px + q) + 2 2x + p 4q − p2 4q − p2 .14). p2 < 4q i stP < 2k tada postoje i jedinstveni su Ai . k) takvi da je P (x) = Q(x) k i=1 (x2 Ai x + Bi . METODE INTEGRIRANJA 143 Ako je Q(x) = (x2 + px + q)k . + px + q)n (5.20) Sada za n > 1 imamo 1 1 dx = + C. +1 gdje je Fn zadana rekurzijom (5. (i = 1. Za n = 1 imamo Ax + B A dx = x2 + px + q 2 = 2x + p Ap dx + (B − ) x2 + px + q 2 2B − Ap F1 dx = x2 + px + q . . . . (n ∈ N). . Bi ∈ R.5. + px + q)i (5. (n ∈ N).6. n (x − a) 1 − n (x − a)n−1 a za n = 1 je dx = ln |x − a| + C. (p2 < 4q). x−a Drugi integral moˇemo za n ≥ 2 rastaviti na z (x2 Ax + B A dx = n + px + q) 2 =− i dalje (x2 2x + p Ap dx+(B− ) n + px + q) 2 (x2 (x2 dx = + px + q)n A 1 Ap + (B − ) 2 + px + q)n−1 2(n − 1) (x 2 dx 2 2x+p √ 4q−p2 n dx + px + q)n (x2 dx 1 = 2 n + px + q) (q − p4 )n = 1 (q − p2 n− 1 ) 2 4 Fn 2x + p 4q − p2 .

2 Duljina ravninske krivulje Problem odredivanja duljine luka (rektifikacija) kruˇnice i nekih drugih kriz vulja ve´ je zaokupljao paˇnju starih Grka. < xn−1 < xn = b. ˇto daje s b x V =π a f (x)2 dx. b] i oznaˇimo s Tk = (xk . ako je tijelo nastalo rotacijom povrˇine s ispod grafa funkcije f oko osi x. f (xk )).22) segmenta [a. onda je P (x) = πf (x)2 . . . Uzmimo subdiviziju segmenta [a.21) Primjer 5. a bio je i jedan od problema c z na kojima se razvijao diferencijalni i integralni raˇun u 17. . r] je f (x) = r 2 − x2 pa je V = π −r (r 2 −x2 )dx = z 2r 3 4r 3 π 3 3 π[r 2 (r − (−r)) − ( r3 − −r )] = π[2r 3 − ]= . Tom c c problemu moˇemo pristupiti na slijede´i naˇin: z c c Neka je krivulja dio grafa funkcije f na segy mentu [a. n. a = x0 < x1 < . Integralne sume su oblika n k=1 P x P (tk )(xk − xk−1 ). pripadne toˇke na grac fu. Specijal0 z a b no. b] kao na slici desno. . ˇto predstavlja aproks b simaciju volumena tijela. stolje´u. . Naˇinimo subc f diviziju Tk a = x0 < x1 < · · · < xn−1 < xn = b (5. b]. Duljinu krivulje izmedu toˇaka Tk−1 = c (xk−1 .1 Primjene Volumen rotacionog tijela y Neka je P (x) povrˇina presjeka tijela i ravs nine okomite na os x. . c k = 0. Funkcija koja opisuje c √ r kruˇnicu na segmentu [−r.7 5. Izraˇunati volumen kugle radijusa r. f (xk )) aproksimiramo duljinom Lk = d(Tk−1 .144 POGLAVLJE 5. Tk ) = Lk Tk 1 1 Lk Tk 1 0 xk 1 xk xk 1 x (xk − xk−1 )2 + (f (xk ) − f (xk−1 ))2 = . RIEMANNOV INTEGRAL 5. f (xk−1 )) i Tk = (xk . Tada je volumen tijeka jednak V = a P (x)dx.7.7.16. 3 3 3 5. (5. 1.

. (5. Dakle. b].24) iz (5.27) L= (5. a = x0 < x1 < . to je donja aproksimacija L za duljinu krivulje c L dana s n n L= k=1 Lk = k=1 1+ f (xk ) − f (xk−1 ) xk − xk−1 2 (xk − xk−1 ) ≤ L. . xk ] je oblika s ′ (t )]2 (x − x 2πf (tk ) 1 + [f k k k−1 ). .7. z r Dakle. Izraˇunati oploˇje kugle√ c s radijusa r. O = 2π −r rdx = 2πr(r − (−r)) = 4πr 2 . b].24) Poˇto je udaljenost Lk = d(Tk−1. r] je f (x) = r 2 − x2 . a (5. b ˇto daje formulu za raˇunanje oploˇja s c s O = 2π a f (x) 1 + [f ′ (x)]2 dx.23) (5. 1 + [f ′ (x)]2 dx.7. (5.26) a to je integralna suma za subdiviziju (5. (5. b]. . .28) 5. integralna suma je n 2π k=1 f (tk ) 1 + [f ′ (tk )]2 (xk − xk−1 ).22) funkcije g(x) = Ako je funkcija g integrabilna na [a. b]. .25) dobivamo c n L= k=1 1 + [f ′ (tk )]2 (xk − xk−1 ). x ∈ [a. a 1 + f ′ (x)2 = √r2r−x2 . (k = 1. xk − xk−1 2 145 (5.25) Pomo´u (5. < xn−1 < xn = b. aproksimacija dijela rotacione povrˇine na segmentu [xk−1 . Za zadanu subdiviziju segmenta [a.5.29) Primjer 5.3 Povrˇina rotacione plohe s Neka je ploha nastala rotacijom oko osi x grafa funkcije f na segmentu [a. onda je duljina krivulje dana s b 1 + [f ′ (x)]2 . Funkcija koja opisuje kruˇnicu na segmentu [−r. Tk ) izmedu toˇaka manja ili jednaka s c duljini luka izmedu tih toˇaka.23) i (5. xk − xk−1 Pomo´u Lagrangeovog teorema dobivamo c f (xk ) − f (xk−1 ) = f ′ (tk ). n).17. . PRIMJENE f (xk ) − f (xk−1) = 1+ (xk − xk−1 ).

32) gdje je s ∈ [x0 . (5. Zbog τ ′ (t) = [Tg−1 f ′ ]′ (t) = [Tg−1 ]′ (f ′(t))f ′′ (t) = 1 + [f ′ (t)]2 je f ′′ (t) (x − x0 ) za neko t izmedu x0 i x. pa (5.31) 1 + [f ′ (t)]2 Za duljinu luka imamo formulu (5. M) kut ˇto ga zatvaraju tanc s gente na krivulju Γ u toˇkama M0 i M.32).30) Τ x 0 Α x Neka je I ⊆ R otvoren interval.33) gdje su t i s izmedu x0 i x.4 Zakrivljenost ravninske krivulje y Oznaˇimo s α(M0 . M) µ(M0 M) prosjeˇna zakrivljenost luka M0 M krivulje Γ. M) = τ (x) − τ (x0 ) = τ ′ (t)(x − x0 ) za neko f ′′ (t) t izmedu x0 i x. Iz formula (5.30) dobivamo formulu za prosjeˇnu zakrivljenost c f ′′ (t) · 1 + [f ′ (t)]2 1 . Pomo´u Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti za c funkciju τ = Tg−1 f ′ imamo α(M0 . Tada je α(M0 . 1 + [f ′ (s)]2 (5. onda t → x0 i s → x0 . M) = (5. onda taj broj c z zovemo zakrivljenost krivulje Γ u toˇki M0 . Neka je c µ(M0 . Tangenta na graf Γf u toˇki M = (x. M) duljina luka krivulje Γ izmedu toˇaka c M0 i M.146 POGLAVLJE 5. (5.7. Kada x → x0 . f : I → R funkcija koja ima neprekidnu drugu derivaciju na I i neka je Γf graf funkcije f . [1 + [f ′ (x0 )]2 ] 2 . x]. Pomo´u teorema srednje vrijednosti za taj integral dobivamo c µ(M0 M ) = ⌢ 1 + [f ′ (s)]2 (x − x0 ). RIEMANNOV INTEGRAL 5.31) i (5. c ⌢ ⌢ M M0 (5.33) poprima oblik f ′′ (x0 ) κ(M0 ) = 3 .28): µ(M0 M ) = x0 ⌢ x 1 + [f ′ (u)]2 du. α(M0 . c Ako prosjeˇna zakrivljenost teˇi nekom broju kada c z toˇka M po krivulji Γ teˇi k M0 . f (x)) ima koeficijent smjera f ′ (x) i sa osi apscisa zatvara c kut τ (x) = Tg−1 f ′ (x).

8 Nepravi integral Do sada smo koristili pojam Riemann integrabilne funkcije na segmentu. zakrivljenost krivulje Γf (grafa funkcije f : I → R) u toˇki (x. Za tu funkciju vrijedi lim e−x = 0. Za tu funkciju vrijedi x 1 lim √ = 0.0 x B liki B povrˇina dijela ravnine SB ispod gras fa na segmentu [0. Sada ´emo proˇiriti pojam integrabilnosti c s na intervale koji nisu zatvoreni. a ne moraju biti ni ograniˇeni. Poˇto je interval [0. Ta je funkcija morala biti ograniˇena na segmentu. NEPRAVI INTEGRAL 147 Dakle. f (x)). b s tim da moˇe biti a = −∞ ili b = ∞. Je li mogu´e osjenˇanom dijelu ravnine S omedenom koordic c x→0+ x natnim osima.35) 1 Neka je zadana funkcija f (x) = √ .8. c Neka je zadana funkcija f (x) = e−x . x > 0. pravcem x = 1 i grafom funkcije pridruˇiti broj koji bi z i taj limes zovemo nepravi integral.5. B B Povrˇina skupa SB je dana sa s B 0 −x e dx = −e −B −x −x 0 = 1 − e−B . b . Takvi su c intervali [a. da bi se uop´e mogla c c razmatrati njena integrabilnost. x→∞ Da li je mogu´e osjenˇanom dijelu ravnine c c S omedenom koordinatnim osima i grafom y funkcije pridruˇiti broj koji bi imao smisao z f x e x povrˇine. ∞ neogras s niˇen. . a. [1 + [f ′ (x)]2 ] 2 5. je f ′′ (x) κ(x) = (5. Tako z dobiveni integral ´emo zvati nepravi integral. No iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno ve. a.34) 3 . 0 (5. Tada piˇemo s ∞ 0 0 e dx = lim (1 − e B→∞ ) = 1 proglasiti povrˇinom s B e dx = lim −x B→∞ e−x dx. c x ∈ I. x ∈ R. B] mogla aproksimirati traˇenu povrˇinu (ako tako neˇto ima smisz s s la). b]. to nije mogu´e upotrijebiti pravokutc c SB nike kao aproksimaciju tog dijela ravnine. pa je razumno broj lim B→∞ dijela ravnine S.

36) dx √ = lim x ε→0+ 1 ε dx √ = 2. . B] ⊂ a.38) divergira. (5.148 POGLAVLJE 5.38) Takoder se kaˇe da integral (5. RIEMANNOV INTEGRAL y imao smisao povrˇine. x Definicija 5. A Ako je f integrabilna na svakom segmentu [A. Ako postoji konaˇan limes c B B→b− lim f (x)dx. B] gdje je B < b ≤ +∞. onda. s s 0 Ε f x 1 x SΕ 1 x 1 Povrˇina dijela ravnine Sε dobije se kao s Sada piˇemo s ε 1 0← √ 1 √ dx = 2 x x 1 ε √ = 2(1 − ε). uz uvjet da svi limesi postoje. Ako limes u (5. 1] funkcija neograniˇena.37) ne z postoji kaˇemo da integral (5. z Analogno definiramo integral na a. b → R integrabilna na svakom segmentu [a. Neka je funkcija f : [a. c gdje je c ∈ a. Poˇto je na intervalu s s 0. Moˇe se pokazati da prethodna definicija c z ne ovisi o c. b] : b b f (x)dx = lim a← A→a+ f (x)dx. 1] mogla aproksimirati traˇenu poz vrˇinu (ako povrˇina ima smisla). to nije mogu´e c c upotrijebiti pravokutnike kao gornju aproksimaciju tog dijela ravnine. b bilo koja toˇka. b . b i oznaˇava s c →b a f (x)dx.38) konvergira. (5. definiramo →b a← c A→a+ B B→b− f (x)dx = lim f (x)dx + lim A f (x)dx.6.37) onda se taj limes zove nepravi integral funkcije f na [a. No iz slike desno je vidljivo da bi za dovoljno mali ε > 0 povrˇina dijela ravnine Sε ispod grafa na segs mentu [ε. a (5.

Za p = 1 imamo +∞ a dx = lim (ln x B→+∞ x B a ) = lim ln B − ln a = +∞.18. Integral 0← dx konvergira za 0 < p < 1 i divergira za p ≥ 1.15. Za p = 1 je ε→0+ lim ε dx = ln a − lim ln ε = +∞. ε→0+ x . 2 Primjer 5. B→+∞ pa integral divergira k +∞. a limB→+∞ sin B Teorem 5. +∞ 0 dx = lim 1 + x2 B→+∞ B 0 dx = lim (Tg−1 x 1 + x2 B→+∞ B ) = lim Tg−1 B = 0 B→+∞ π . NEPRAVI INTEGRAL 149 Napomena Zato ˇto su i limes funkcije i R-integral monotoni i linearni. ta s svojstva ima i neodredeni integral. 1−p Zbog lim xα = x→+∞ +∞ (α > 0) . 0 −1← √ dx = lim 1 − x2 ε→−1+ +∞ 0 0 ε √ dx π = lim (−Sin−1 ε) = .8. Integral 0← Dokaz: 1. xp dx divergira za svako p ≥ 0. cos xdx divergira jer je cos xdx = sin B. xp 2. imamo 0 (α < 0) +∞ a dx = xp a +∞ (1 − p > 0) . Primjer 5. a1−p (1 − p < 0) p−1 2. Neka je a > 0. Za p = 1 je B a dx = xp 1 1 1 − p xp−1 B = a 1 (B 1−p − a1−p ). 2 1 − x2 ε→−1+ F 0 Primjer 5. xp +∞ 3.20. ne postoji.5. Integral a a dx konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. +∞ 1.19.

16. (1 − p > 0) Q. za svaki x > a. Neka su funkcije f.E. Slijedi iz 1.39) divergentan. RIEMANNOV INTEGRAL lim ε dx 1 = (a1−p − lim ε1−p ) = p ε→0+ x 1−p 1 a1−p 1−p ∞ (1 − p < 0) . Za rastu´u funkciju limes u beskonaˇnosti c c F (+∞) = limx→+∞ F (x) postoji ako i samo ako je ta funkcija ograniˇena c odozgo. ϕ : [a. ϕ : [a.4. odnosno. onda je i integral (5. . ako divergira integral (5. Dokaz: Funkcije F (x) = a f (t)dt i Φ(x) = a ϕ(t)dt rastu i vrijedi F (x) ≤ Φ(x). Q.8. x→+∞ ϕ(x) lim (5. 5.D. +∞ → R takve da vrijedi (i) 0 ≤ f (x) ≤ ϕ(x) za svaki x ≥ x0 > a. a (5.E.39).39) onda konvergira i integral (5.40) i vrijedi a +∞ +∞ f (x)dx ≤ x ϕ(x)dx. Neka je a > 0 i neka su funkcije f. B B (ii) za svako B > a postoje integrali a f (x)dx i a ϕ(x)dx.150 Za p = 1 imamo a ε→0+ POGLAVLJE 5.41) Ako je integral (5.40).40) onda divergira i integral (5.40) divergentan.D. Ako je integral a +∞ ϕ(x)dx konvergentan. i 2. 3. Odatle slijedi tvrdnja teorema. Korolar 5.39) f (x)dx a (5.1 Kriterij konvergencije nepravog integrala Teorem 5. onda je konvergentan i integral +∞ (5.42) x Ako je c < +∞ i ako konvergira integral (5. +∞ → R pozitivne i neka postoji f (x) = c (0 ≤ c ≤ +∞).

40) povlaˇi konvergenciju (5.40). integrabilna na segmentu [a.38) konvergira ali ne konvergira apsolutno.38) z apsolutno konvergira.39). ako je integral ap- solutno konvergentan. za svaki b > a. c > 0 i 0 < ε < c daju postojanje ∆ > 0 tako da f (x) f (x) (x > ∆) ⇒ (| ϕ(x) − c| < ε) ⇒ ( ϕ(x) > c − ε) ⇒ ((c − ε)ϕ(x) < f (x)). Neka su f+ . ϕ(x) f (x) = 1 .E.40) povlaˇi dic c vergenciju (5.39).40). −f (x)} za x ≥ a. Neka je f : [a. odnosno. za svaki b > a.3 i funkcija |f |. Dokaz: Ako je c < +∞ onda ∀ ε > 0 ∃ ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒ f (x) f (x) (| ϕ(x) − c| < ε) ⇒ ( ϕ(x) < c + ε) ⇒ (f (x) < (c + ε)ϕ(x)). Ako je konvergentan nepravi integral +∞ a |f (x)|dx. Analogno. Tad je f (x) = f+ (x) − f− (x) i |f (x)| = f+ (x) + f− (x) za x ≥ a. tj. odnosno divergencija (5. Sada je f (x)dx = a a f+ (x)dx − Q. +∞ → R funkcija koja je za svaki b > a in+∞ tegrabilna na segmentu [a.D. zbog limx→+∞ ϕ(x) = c c c ⇔ limx→+∞ ju. c . Zbog 0 ≤ f+ (x) ≤ |f (x)| i 0 ≤ f− (x) ≤ |f (x)| za x ≥ a.16.8. onda kaˇemo da uvjetno konvergira z Propozicija 5. pa konvergencija (5. daju konvergenciju nepravih integra+∞ +∞ +∞ a la a +∞ a f+ (x)dx i f− (x)dx. integrabilna na segmentu [a.39) istovremeno konvergiraju ili divergirac Q. Ako je 0 < c < +∞ onda oba integrala istovremeno konvergiraju ili divergiraju.40) onda konvergira i integral (5.40). tada je konvergentan i nepravi integral a f (x)dx. ako divergira integral (5. onda kaˇemo da integral (5. Funkcije f+ i f+ su takoder.D. f (x)} za x ≥ a. i f− (x) = max{0. (5. b].2. onda je i konvergentan. →b Ako konvergira integral a |f (x)|dx.39). b].39) povlaˇi konvergenciju (5. Obratna tvrdnja od tvrdnje u prethodnoj propoziciji nije op´enito istinita. Ako integral (5. konver+∞ gencija +∞ a |f (x)|dx i teorem 5. b]. U sluˇaju 0 < c < +∞. f− : [a. pa konvergencija (5. odnosno divergencija (5. f− (x)dx. NEPRAVI INTEGRAL 151 Ako je c > 0 i ako konvergira integral (5.40) i (5. Dokaz: Prisjetimo se da je po teoremu 5.5.E.39) onda divergira i integral (5. +∞ → R definirane s f+ (x) = max{0.39) c f (x) povlaˇi divergenciju (5.

su konvergentni. Sada konvergencija integrala (5. 1 + x2 +∞ a cos x dx. To slijedi iz korolara 5. xp Primjer 5. parcijalnom integracijom dobivamo: t 0 t t e x dx = −e −x α −x α x +α 0 0 e−x xα−1 dx. RIEMANNOV INTEGRAL Primjer 5. (α ≥ 1). i teorema 5.43) slijedi pomo´u teorema 5. +∞ → R zovemo gama funkcija. tj.16. (Gama funkcija) Za α ≥ 1 definiramo nepravi integral +∞ Γ(α) = 0 e−x xα−1 dx. c . Gama funkcija je poop´enje faktorijela.21. 0 2 +∞ cos x dx.44) Γ(α + 1) = αΓ(α). Nepravi integrali +∞ 0 e−x dx. c Funkciju Γ : [1. i prethodne propozicije: 2 cos 1 zbog e−x ≤ e−x za x ≥ 1 konvergira prvi.22. Ta funkcija se javlja u mnogim c matematiˇkim problemima u raznim granama matematike. zbog |1+xx| ≤ 1+x2 konvergira 2 c drugi.15.43) vidi se na slijede´i naˇin: c c Za α ≥ 1 vrijedi limx→+∞ e−x xα+1 = 0 pa za ε = 1 postoji ∆ > 0 takav da (x > ∆) ⇒ (e−x xα−1 x2 = e−x xα+1 < 1) ⇒ (e−x xα−1 < x12 ).43) Konvergencija integrala (5. Naime. Vrijedi +∞ Γ(1) = 0 e−x dx = 1.4. p > 1).44). a zbog | cos x| ≤ x1p konvergira tre´i nepravi interval za p > 1. (5. xp (a > 0.152 POGLAVLJE 5. Za gama funkciju vrijedi rekurzija: (5. Odatle zbog limt→+∞ e−t tα = 0 dobivamo (5.1. pa za n ∈ N imamo Γ(n + 1) = nΓ(n) = · · · = n(n − 1) · · · 1 · Γ(1) = n!.

Nizu (an )n pridruˇujemo z niz (sn )n definiran s: s1 = a1 s2 = a1 + a2 s3 = a1 + a2 + a3 . 1 1 10 = 9 10 9 1 = + 10 1 = + 10 1 1 1 + 2 10 9 102 1 1 +···+ n 2 10 10 153 + 1 1 9 10n . .1. Pretvaranje racionalnih brojeva u decimalne.1) an ili N an ili ∞ n=1 an ili a1 + a2 + · · · + an + · · · . sn = a1 + a2 + · · · + an . (sn )n ) nizova (an )n i (sn )n . Oznake za red su c c an ili n∈N (6. Red je uredeni par ((an )n . Neka je (an )n niz realnih brojeva. . Primjer 6.1 Definicija reda Definicija 6. Element an zovemo op´i ˇlan reda.Poglavlje 6 Redovi 6.1. a sn je n-ta parcijalna suma reda. . .

Traˇimo funkciju u obliku polinoma neodredenog c z stupnja f (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · + an xn + · · · .2. 1−x n→∞ Za |x| < 1 je lim xn = 0. n 9 n=1 10 9 10n n=1 Primjer 6. . (6. a0 a1 a2 a3 a1 a2 a3 a3 = a0 1 = 2! a0 1 = 3! a0 1 = 4! a0 . a1 = an+1 = . a3 = . . .3) Derivacija je oblika f ′ (x) = a1 + 2a2 x + 3a3 x2 + · · · + nan xn−1 + · · · . dobivamo = lim + 2 +···+ n n n→∞ 9 10 9 n→∞ 10 10 10 ∞ ∞ 1 1 1 1 a to piˇemo = s i govorimo da je suma reda . . . . . Pokuˇajmo na´i funkciju f : R → R koja je rjeˇenje diferencis c s jalne jednadˇbe z f ′ (x) = f (x).3.154 Iz prethodnog. . a odatle slijedi 1 = lim (1 + x + x2 + · · · + xn ) = 1 − x n→∞ ∞ n=0 xn . Za x = −1 imamo 1 1−x+x x = =1+ 1−x 1−x 1−x 2 2 x2 x−x +x = 1+ = 1+x+ = ··· 1−x 1−x xn = (1 + x + x2 + · · · + xn ) + . x ∈ R. Uvjet f (0) = 1 daje a0 = 1.2) (n + 1)an+1 = an . . . . . pa kad zbog (6. a2 = . (6. an = . 1 1 1 1 . Geometrijski red. 1 1 1 1 1 1 = 0. . . REDOVI . s poˇetnim uvjetom f (0) = 1. . 1 a (n+1)! 0 Primjer 6.2) izjednaˇimo koeficijente uz iste potencije dobivamo c a1 2a2 3a3 4a4 = = = = . 1! 2! 3! n! . zbog lim POGLAVLJE 6. .

5) je divergentan ako je niz (sn )n divergentan. (6. Tada vrijedi n→∞ lim sn = lim σn + i lim τn . n→∞ n→∞ . Za red an (6.2). Ako je red (6. n=1 n=1 n=1 s parcijalnim sumama sn = a1 + · · · + an . Budu´i da je sn = σn +iτn to niz (sn )n konvergira ako i samo ako konvergiraju c nizovi (σn )n i (τn )n .2. z zbrojiv). Za niz kompleksnih brojeva (an )n = (αn + iβn )n moˇemo promatrati tri z reda ∞ ∞ ∞ an . αn . βn . n! (6.2 Definicija konvergencije reda ∞ n=1 Definicija 6. τn = β1 + · · · + βn .5) realnih ili kompleksnih brojeva kaˇemo da je konvergentan (sumabilan. n! S druge strane znamo da je funkcija ex rjeˇenje diferencijalne jednadˇbe (6. ako je niz (sn )n parcijalnih suma reda (6.7) Red (6.6.5) i oznaˇavamo sa c s= ∞ n=1 an = a1 + a2 + · · · + an + · · · .2.6) zovemo sumom reda (6. s z pa moˇemo oˇekivati da ∀ x ∈ R vrijedi z c ex = ∞ n=0 xn .5) konvergentan. Stoga je razumno oˇekivati da za z c c ∀ x ∈ R vrijedi x x2 xn f (x) = lim (1 + + +···+ ) = n→∞ 1! 2! n! ∞ n=0 xn .5) konvergentan onda broj s = lim sn n→∞ (6. σn = α1 + · · · + αn . DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA 155 ˇto pokazuje da ne postoji polinom koji bi zadovoljavao traˇenu diferencijalnu s z jednadˇbu sa zadanim poˇetnim uvjetom.4) 6.

156 odnosno
∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1

POGLAVLJE 6. REDOVI
∞ n=1

an =

(αn + iβn ) =

αn + i

βn .

Pitanje konvergencije reda, a pogotovo sume reda, moˇe biti vrlo kompliz cirano. Za poˇetak dajemo primjer u kojem je na oba pitanja mogu´e lako c c odgovoriti 1 konvergira i nadimo njegovu n(n + 1) n=1 1 1 1 sumu. Prvo uoˇimo da za svaki n ∈ N vrijedi c = − , pa n(n + 1) n n+1 imamo n n 1 1 1 1 = − =1− . sn = k(k + 1) k=1 k k + 1 n+1 k=1 Primjer 6.4. Pokaˇimo da red z Sada je jasno da vrijedi lim sn = 1, tj.
n→∞ ∞ n=1 ∞

1 = 1. n(n + 1)

Teorem 6.1. (Nuˇan uvjet konvergencije reda) z Ako red

an konvergira, onda niz (an )n konvergira k nuli, tj. vrijedi
∞ n=1

n=1

(

an konvergira ) ⇒ ( lim an = 0).
n→∞

(6.8)

Dokaz: Ako red (6.5) konvergira k broju s, onda vrijedi
n→∞

lim an = lim (sn − sn−1 ) = lim sn − lim sn−1 = s − s = 0.
n→∞ n→∞ n→∞

Q.E.D. Obratna implikacija u (6.8) nije op´enito istinita, ˇto je vidljivo iz sljec s de´eg primjera c Primjer 6.5. Harmonijski red
∞ n=1

1 n

(6.9)

divergira k +∞.

6.2. DEFINICIJA KONVERGENCIJE REDA Uoˇimo da vrijedi sn+1 = sn + c

157

1 > sn pa je niz (sn )n strogo rastu´i. c n+1 Pokaˇimo da je podniz (s2n )n odozgo neograniˇen. U tu svrhu indukcijom z c 1 dokazujemo da ∀ n ∈ N vrijedi nejednakost s2n ≥ 1 + 2 n. Za n = 1 imamo 1 s s2 = 1 + 2 ˇto daje bazu indukcije. Sada s2n+1 = s2n + 1 1 1 1 1 + n +· · ·+ n > s2n + n +· · ·+ n = 2n + 1 2 + 2 2 + 2n 2 + 2n 2 + 2n 1 2n+1 = s2n + 1 1 1 1 ≥ 1 + n + = 1 + (n + 1). 2 2 2 2

= s2n + 2n

Odatle zakljuˇujemo lim s2n = +∞, a to povlaˇi lim sn = +∞. Primijec c n→∞ n→∞ 1 timo, red divergira, a vrijedi lim = 0. Dakle, konvergencija niza op´ih c n→∞ n ˇlanova k nuli nije dovoljan uvjet za konvergenciju reda. c Primjer 6.6. Alterniraju´i harmonijski red c
∞ n=1

(−1)n−1

1 n

(6.10)

1 konvergira. Nuˇan uvjet konvergencije je ispunjen, tj. lim (−1)n−1 = 0. z n→∞ n Nadalje, vrijedi s2m = 1− 1 2 + 1 1 − 3 4 +···+ 1 1 − 2m − 1 2m

ˇto pokazuje da je podniz (s2m )m strogo rastu´i. Nadalje, s c s2m = 1 − 1 1 − 2 3 − 1 1 − 4 5 −···− 1 1 − 2m − 2 2m − 1 − 1 < 1, 2m

pokazuje da je niz (s2m )m odozgo ograniˇen. Prema teoremu o rastu´im c c nizovima taj niz je konvergentan. Neka je lim s2m = s ≤ 1. Zbog s2m+1 = s2m +
1 2m+1 m→∞ m→∞ n→∞

imamo lim s2m+1 = s, dakle i lim sn = s, ˇto pokazuje da je s

red (6.10) konvergentan. Konvergencija redova je u skladu s operacijama zbrajanja redova i mnoˇenja z redova sa skalarima.

158 Teorem 6.2. Neka su
∞ n=1

POGLAVLJE 6. REDOVI an i
∞ ∞ n=1

bn konvergentni redovi sa sumama A i B.

Za svaki par λ, µ ∈ C je red
∞ n=1

(λan + µbn ) konvergentan i vrijedi
∞ n=1 ∞ n=1

n=1

(λan + µbn ) = λ

an + µ

bn .

(6.11)

Dokaz: Oznaˇimo An = a1 + · · · + an , Bn = b1 + · · · + bn , Cn = (λa1 + µb1 ) + c · · · + (λan + µbn ). Zbog Cn = (λAn + µBn ) za sve n ∈ N, lim An = A i
n→∞ n→∞ n→∞ n→∞ n→∞

lim Bn = B imamo lim Cn = λ lim An +µ lim Bn , tj. vrijedi (6.11).Q.E.D.

z Sada ´emo prouˇiti konvergenciju geometrijskog reda koji igra vaˇnu uloc c gu u narednim rezultatima o konvergenciji redova. Teorem 6.3. Za q ∈ C, |q| < 1, geometrijski red
∞ n=0

qn = 1 + q + q2 + · · ·

(6.12)

konvergira i ima sumu

Dokaz: Za |q| < 1 imamo odakle slijedi

1 . Za |q| ≥ 1 red (6.12) divergira. 1−q

1 − q n = (1 − q)(1 + q + · · · + q n−1 ) sn = 1 + q + · · · + q n−1 = 1 − qn 1 1 = − qn. 1−q 1−q 1−q

odatle zbog lim q n = 0 dobivamo lim sn =

1 . n→∞ n→∞ 1−q Ako je |q| ≥ 1, onda je ∀ n ∈ N, |q n | ≥ 1, pa niz op´ih ˇlanova reda (6.12) c c ne teˇi k nuli, dakle taj red divergira. z Q.E.D.

6.3

Usporedivanje redova, apsolutna konvergencija redova
an kaˇemo da je red s pozitivnim ˇlanovima ako z c

Definicija 6.3. Za red je ∀ n ∈ N, an ≥ 0.

6.3. USPOREDIVANJE REDOVA, APSOLUTNA KONVERGENCIJA159 Teorem 6.4. 1. Red an s pozitivnim ˇlanovima konvergira ako i samo c ako je njegov niz parcijalnih suma (sn )n ograniˇen. Tada je ∞ an = c n=1 sup{sn ; n ∈ N}. 2. Ako red
∞ n=1 an

s pozitivnim ˇlanovima konvergira, onda njegova suma c
∞ n=1

ne ovisi o poretku ˇlanova, tj. vrijedi c N bijekcija (permutacija).

an =

∞ n=1

aσ(n) , gdje je σ : N →

Dokaz: 1. Neka je (sn )n niz parcijalnih suma reda ∞ an . Jasno, sn+1 = n=1 sn + an+1 pa je niz (sn )n rastu´i. Takav niz je konvergentan ako i samo ako c je ograniˇen. c 2. Oznaˇimo s (s′n )n niz parcijalnih suma reda ∞ a′n , a′n = aσ(n) . Za c n=1 bilo koji n ∈ N postoje p, q ∈ N takvi da je σ(1) < p, σ(2) < p, . . . , σ(n) < p, τ (1) < q, τ (2) < q, . . . , τ (n) < q, gdje je τ = σ −1 . Odatle je s′n = aσ(1) + aσ(2) + . . . + aσ(n) ≤ a1 + a2 + . . . + ap = sp i sn = a1 + a2 + . . . + an = ′ aσ(τ (1)) + aσ(τ (2)) + . . . + aσ(τ (n)) ≤ aσ(1) + aσ(2) + . . . + aσ(q) = sq . To daje sup{s′n ; n
∞ m=1

∈ N} = sup{sm ; m ∈ N}, odnosno

an = lim sn = lim s′m =
n→∞ m→∞

n=1

a′m . an ,

Q.E.D. bn redovi s pozitivnim (6.13) an ≤ K bn .

Lema 6.1. (usporedivanje redova) Neka su ˇlanovima i neka postoji K > 0 tako da je c

an ≤ K bn , ∀n ∈ N. Ako konvergira red bn , onda konvergira i red an i vrijedi Ako red an divergira, onda divergira i red bn .

n n Dokaz: Neka je sn = k=1 ak i tn = k=1 bk . Nizovi (sn )n i (tn )n su rastu´i i zbog (6.13) vrijedi sn ≤ Ktn , ∀n ∈ N. Niz (tn )n konvergira ako i c samo ako je ograniˇen. Tada je i niz (sn )n ograniˇen, pa konvergira i vrijedi c c lim sn ≤ K lim tn . Ako je niz (sn )n neograniˇen, tada je i niz (tn )n neograc niˇen. c Q.E.D. ∞ n=1

Primjer 6.7. Red

1 je konvergentan jer (n + 1)2 > n(n + 1) povlaˇi c n2
∞ n=1

1 1 < ⇒ (n + 1)2 n(n + 1)

1 ≤ (n + 1)2

∞ n=1

1 = 1. n(n + 1)

Prema teoremu 6.15) Budu´i da po pretpostavci red ∞ |an | konvergira i da ∀n ∈ N vrijedi c n=1 a+ ≤ |an |.160 Primjer 6. np a red ∞ n=1 1 divergira. ako je an < 0 a− = n 0 −an ako je an ≥ 0 . REDOVI 1 konvergira za p ≥ 2. n=1 n=1 n=1 Dokaz: I. |an | = a+ + a− (∀ n ∈ N). Ako konvergira red ∞ n=1 |an | ∞ n=1 (6. jer je np ≤ n. Red ˇto povlaˇi s c 1 divergira za p ≤ 1. Ako konvergira red (6. red n=1 an je konver∞ gentan. imamo A+ = n=1 a+ i A− = ∞ a− .9. odnosno np ∞ n=1 ≤ 1 .2. Tada po teoremu 6. jer je np ≥ n2 ˇto povlaˇi s c p n ∞ n=1 ∞ n=1 1 ≤ np ∞ n=1 1 . Red ∞ n=1 POGLAVLJE 6. Pretpostavimo da je (an )n niz u R i definirajmo a+ = n an 0 ako je an ≥ 0 . Neka je (an )n niz u C.4. iz n=1 σ(n) σ(n) ˇega slijedi ∞ an = A+ − A− = ∞ (a+ − a− ) = ∞ aσ(n) . a− ≤ |an |. po lemi 6. n Teorem 6.5. np 1 ≤ n ∞ n=1 1 .14) i ako je σ : N → N bijekcija.1. c n=1 n=1 σ(n) n=1 σ(n) . n2 1 n Primjer 6. vrijedi A+ − A− = ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ + − + − n=1 an − n=1 an = n=1 (an −an ) = n=1 an . tj.8. 1. 2. n n n=1 n n=1 n Neka su A+ i A− nizove sume. n n n n (6. onda konvergira i red ∞ aσ(n) i vrijedi ∞ an = aσ(n) . redovi ∞ a+ i ∞ a− konvergiraju.14) an | ≤ ∞ n=1 onda konvergira i red ∞ n=1 an i vrijedi | ∞ |an |. ako je an < 0 Za nizove (a+ )n i (a− )n s pozitivnim ˇlanovima vrijedi c n n an = a+ − a− .

neka je A = limm s2m . Vrijedi s2m = (a1 − a2 ) + (a3 − a4 ) + · · · + (a2m−1 − a2m ). c c pa je podniz (s2m )m ograniˇen odozgo. slijedi konvergencija redova ∞ |αn | i ∞ |βn |. Zbog |αn | ≤ |an |.16) |an | ≤ K |bn |. onda apsolutno konvergira i red an . ∀m ∈ N. ∀n ∈ N. Q. ali red ∞ |an | divergira.E. Odatle opet slijedi konvergencija reda n=1 n=1 ∞ (αn + iβn ) = ∞ an . bn redovi u C i neka postoji K > 0 tako da (6. Zbog s2m+1 = s2m + a2m+1 je = limm s2m+1 = A. (Leibnitzov kriterij) Ako niz (an )n realnih pozitivnih brojeva strogo pada i limn an = 0. tj.4. Dokaz: Neka je (sn )n niz parcijalnih suma reda (6. Za red ∞ an kaˇemo da je apsolutno konvergentan ako z n=1 ∞ je red n=1 |an | konvergentan. ∞ an = ∞ αn +i ∞ βn = n=1 ασ(n) +i ∞ βσ(n) = c n=1 n=1 n=1 n=1 ∞ (ασ(n) + iβσ(n) ) = ∞ aσ(n) . podniz (s2m )m je strogo rastu´i. Nadalje je s2m = a1 − (a2 − a3 ) − · · · − (a2m−2 − a2m−1 ) − a2m < a1 .E. n=1 n=1 Definicija 6. tada red (6. βn ∈ R.D. Neka su je Ako red Ako red apsolutno. Dakle. Neka je (an )n niz u C.17) red u R gdje je an > 0. an .17) konvergira k broju A za koji vrijedi 0 < A < a1 .4.6. ∀n ∈ N.4 Neki dovoljni uvjeti za konvergenciju reda ∞ n=1 Promotrimo (−1)n−1 an (6. n=1 n=1 n=1 n=1 ∞ Konaˇno. |βn | ≤ |an |. bn apsolutno konvergira.7. αn . UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 161 II.17).6. Q. ∀n ∈ N (alterniraju´i red) c Teorem 6. . pa je takoder i limn sn = A. an = αn + iβn .D. za svaki k ∈ N imamo | k an | ≤ n=1 n=1 n=1 k |an | ≤ ∞ |an |. onda niti red bn ne konvergira 6. pa za k → ∞ dobivamo | ∞ an | ≤ ∞ |an |. an ne konvergira apsolutno . Iz prethodnog slijedi ocjena s2m < A < s2m−1 . a n=1 n=1 odatle i redova ∞ αn i ∞ βn . Nadalje. podniz (s2m )m je konvergentan. n=1 Teorem 6. Red ∞ an je uvjetno konvergentan ako n=1 konvergira.

tj. studeni 1717. n=1 n=1 2. imamo |am+k | ≤ q|am+k−1 | ≤ · · · ≤ q q k |am |. Ako vrijedi ∞ n=1 |an | ≥ 1 za beskonaˇno mnogo indeksa n ∈ N. .8. n n=1 2. Q. (D’Alembertov1 kriterij) Neka je (an )n niz u C i an = 0. Tako nije ispunjen nuˇan uvjet konvergencije z reda. (Cauchyjev kriterij) Neka je (an )n niz u C. listopad 1783. odakle slijedi ∞ |am+k | ≤ |am | ∞ q k = 1−q . ∀n ∈ N. a onda niti niz (an )n ne konvergira k nuli. matematiˇar i fiziˇar c c 1 . pa je n=m |an | ≤ ∞ q n = 1−q . ∀n ∈ N. Iz drugog uvjeta imamo |an | ≥ |am | > 0. odnosno. pa niz (an )n ne teˇi z k nuli.D. |apn | ≥ 1. onda red ∞ an+1 an ≤ q. Uvjet 2.162 POGLAVLJE 6. z Q. Tada konvergira i red ∞ |an |. Teorem 6.9. ∀n ≥ m. 1.E. Za n = m + k. pa red ∞ |am+k | k=1 k=1 k=1 konvergira (jer je majoriziran s konvergentnim geometrijskim redom). n=1 n=1 2. Tada podniz (apn )n ne konvergira k nuli. Ako postoje m ∈ N i q ∈ 0.Paris. ∀n ≥ m. nije ispunjen nuˇan uvjet konvergencije reda. an apsolutno konvergira. an apsolutno konvergira. kaˇe da za podniz (apn )n niza (an )n vrijedi n |apn | ≥ 1. Ako postoje m ∈ N i q ∈ 0. Jean le Rond d’Alembert (Paris. Za n ≥ m imamo |an | ≤ q n .D. k ∈ N. m ∞ q Dokaz: 1. tj. REDOVI Teorem 6. onda red an n=1 2. 16.) francuski filozof. 1. 1 ⊂ R takvi da vrijedi onda red ∞ n |an | ≤ q. 1 ⊂ R takvi da vrijedi ∀n ≥ m. 29. odnosz no.E. ∞ an apsolutno konvergira. ∀n ≥ m. an+1 ≥ 1. ∞ an apsolutno konvergira. Ako postoji m ∈ N takav da vrijedi ∞ an divergira. n=m Tada konvergira red ∞ |an |. n=1 Dokaz: 1. onda red c an divergira.

Ako neki od nizova ∞ an+1 n . Dokaz: Ako je 0 ≤ r < 1. U sluˇaju 1 < r uzimamo ε > 0 takav da je c ∞ r − ε > 1. postoji m ∈ N takav da (k ≥ m) ⇒ m+k |am+k | ≤ q ′ .D. |an | konvergira k r ∈ R+ . n=1 n=1 U sljede´em primjeru se vidi da korolar 6. s c Primjer 6. ∀k ∈ N. Obratna tvrdnja nije istinita. a za 1 < r red divergira. Tada za ε > 0. Neka je (an )n niz u C i an = 0.9. onda imamo k k→∞ m+k |am+k | ≤ m+k |am | q m+k −→ q.8 ili teorema 6. Naime. Ako D’Alembertov kriterij daje odluku. Tada pomo´u lijevih nejednakosti i teorema 6. = n n+1 → 1. onda ju daje i Cauchyjev kriterij. c zakljuˇujemo divergenciju reda c an .11.10. Napomena 6.1. u sluˇaju r = 1 ne daje c c odluku. ali D’Alembertov kriterij ne daje odluku o c .1. Q. Dajemo primjer reda ˇija konvergencija se moˇe ustanoviti c z pomo´u Cauchyjevog kriterija. ˇto pokazuje slijede´i primjer. 1 √ nn n 1 konvergira i n2 1 divergira i n n n 1 n2 = → 1.1. onda za 0 ≤ r < 1 red an an n n n=1 apsolutno konvergira. Sada za taj ε postoji m ∈ N sa svojstvom ∀n ∈ N (n ≥ m) ⇒ r − ε < an+1 < r + ε = q ili (n ≥ m) ⇒ r − ε < n |an | < r + ε = q . Redovi za koje niti D’Alembertov niti Cauchyjev kriterij ne daju odluke o konvergenciji ili divergenciji: ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 ∞ n=1 1 konvergira i n(n + 1) 1 divergira i n an+1 an an+1 an = n(n+1) (n+1)(n+2) = n n+2 → 1. an Sada iz desnih nejednakosti i teorema 6. Primjer 6. slijedi apsolutna konvergencija reda ∞ an .9. onda postoji ε > 0 takav da je r + ε < 1. ako je |am+k | ≤ q k |am |.4.8 ili teorema 6.6. q ′ = q + ε < 1. ∀n ∈ N. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 163 Korolar 6.E. 1 n = 1 √ nn → 1.

niz ne 4n a2n 8 an n 1 konvergira. 2n |a2n | = 2 c 2 n→∞ 1 1 i 2n+1 |a2n+1 | = 2 · 2 2n+1 −→ 2 . +∞ → [0. 2 4n−1 konvergenciji ili divergenciji. . REDOVI 1 . tj. Za svako z ∈ C red an+1 = an z n+1 (n+1)! zn n! ∞ n=0 zn apsolutno konvergira.164 POGLAVLJE 6. ∞ neprekidna i padaju´a funkcija na [1. c 1.8. E(0) = 1. E(1) = e. ali ni po teoremu 6. n! = |z| n→∞ −→ 0 = r < 1. tj.1. Red gira. red apsolutno konvergira i definira funkciju E : C → C. n! Primjer 6. nije mogu´a odluka. E(z) = ∞ n=0 zn . 4n a2n+1 = an+1 a2n 2 . +∞ . Neka je niz (an )n definiran s a2n = Primjer 6.10. 1 n Dokaz: Neka je sn = x 1 k=1 f (k) parcijalna suma reda i neka je F (x) = f (t)dt. (2n)! Ti su redovi apsolutno majorizirani s redom zn . +∞ . ∞ n=1 +∞ f (n) konvergira ako i samo ako integral 1 f (x)dx konver- +∞ 2. Ako red konvergira onda vrijedi 1 +∞ f (x)dx ≤ ∞ n=1 f (n) ≤ f (1) + f (x)dx. limn an = 1 . Za svaki z ∈ C apsolutno konvergiraju redovi S(z) = ∞ n=0 (−1)n z 2n+1 . Tada je a2n+1 = 2 i a2n−1 = 4n 2 = 1 . C(z) = (2n + 1)! ∞ n=0 ∞ n=0 (−1)n z 2n . Naime. Naprotiv. ∀n ∈ N.13. (Integralni Cauchyjev kriterij) Neka je f : [1. n+1 Po korolaru 6.12. ∀x ∈ [1. n! Teorem 6.

14. ako red ∞ f (n) konvergira. n−1 Dakle. k + 1] imamo f (k + 1) ≤ c k+1 f (t) ≤ f (k). pa je i rastu´i niz (sn )n ograniˇen. Zbog rasta funkcije F c c je i ta funkcija ograniˇena. Obratno.4. 1 1 = p−1 p − 1 ln 2 1 1 1 1 + p−1 p−1 . konvergentan. Primjer 6. p − 1 ln x p − 1 ln 2 +∞ 2 dx . 1 Q. red c c ∞ f (n). np ∞ n=2 Primjer 6. Vrijedi k+1 k n F (n + 1) = 1 2 f (t)dt = k=1 3 f (t)dt ≤ n k=1 f (k) = sn ≤ ≤ f (1) + f (t)dt + 1 2 +∞ f (t)dt + · · · + + f (t)dt = f (1) + F (n). taj limes postoji ako i samo ako je F ograniˇena. UVJETI ZA KONVERGENCIJU REDA 165 Funkcija f je padaju´a. onda je niz +∞ n=1 n=1 (sn )n ograniˇen. +∞ . tj. 1. pa postoji sup F = lim F (x) = c x→+∞ f (x)dx. tj. x ∈ [2.D. c xp 1 konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. Odatle je f (k + 1) ≤ n+1 k n f (t)dt ≤ f (k). Poˇto je F s rastu´a funkcija. Funkcija f (x) = +∞ Prema teoremu 5. red x lnp x ∞ n=2 1 n lnp n . Ispitaj konvergenciju reda 1 za p > 1. Dakle.15.E. postoji limx→+∞ F (x). a tada je i niz (F (n))n ograniˇen. tj. c c Tada vrijedi sn ≤ f (1) + sup F . Funkcija n lnp n 1 f (x) = . ∀k ∈ N.6. Vrijedi c x lnp x x F (x) = 2 dt = t lnp t ln x ln 2 y = ln t dy = dt/t ln x = ln 2 dy = yp =− x→+∞ 1 y 1−p p−1 =− pa je lim F (x) = konvergira za p > 1. pa ∀k ∈ N i ∀t ∈ [k. ∀n ∈ N imamo F (n + 1) ≤ sn ≤ f (1) + F (n).15 i red ∞ n=1 1 dx konvergira za p > 1 i divergira za p ≤ 1. +∞ je neprekidna i padaju´a. Tada xp 1 je neprekidna i padaju´a na [1. Neka konvergira 1 f (x)dx. ∃ sup F .

Bn = k=0 ′ bk . Bn = Bn − B. k = 0. Ako red gira k B. to postoji M > 0 tako da ∀n. n n Dokaz: Oznaˇimo An = c a= ∞ n=0 k=0 ak . . ′ ′ ′ ′ ′ tj. REDOVI 6. Cn = An B + Cn . Ako je a = 0 onda je an = 0. |Bn | ≤ M. . Budu´i da je lim Bn = lim (Bn −B) = z c n→∞ n→∞ n→∞ ∞ ′ 0. pa za parcijalne sume reda cn imamo: Cn = a0 b0 + (a0 b1 + a1 b0 ) + · · · + (a0 bn + a1 bn−1 + · · · + an b0 ) = ′ ′ ′ = a0 Bn +a1 Bn−1 +· · ·+an B0 = a0 (B +Bn )+a1 (B +Bn−1 )+· · ·+an (B +B0 ). . Uzmimo sada nε = p + q.18) konvergira k AB.5 Produkt redova ∞ n=0 Definicija 6. onda red ∞ n=0 an apsolutno konvergira k A i red bn konver- cn definiran s (6. 2a Zbog konvergencije reda an n=0 vrijedi lim an = 0. Neka je sada a > 0.166 POGLAVLJE 6. ∀n. pa za ε2 = ∀n (n > q) ⇒ (|an | < ε2 ). ∞ n=0 Teorem 6. . ∀n ∈ N0 i |an |. ∞ n=0 pa je tvrdnja istinita. . za bilo koji ε > 0 postoji p ∈ N takav da (n > p) ⇒ n→∞ ′ (|Bn | < ε1 = ε 2(p+1)M ε ).11. ∀n. Takoder.5.18) b ∞ n=0 0 0 a0 a1 a2 a3 x Red ∞ n=0 an i ∞ n=0 bn . gdje je Cn = a0 Bn + a1 Bn−1 + · · · + an B0 . cn zovemo produktom redova ∞ n=0 (6. Definirajmo niz (cn )n sa n cn = k=0 ak bn−k . 2. ′ ′ Pokaˇimo da vrijedi lim Cn = 0. 1. a tada je A = 0 i cn = 0. Za n > nε imamo: > 0 postoji q ∈ N (q ≥ p) takav da ′ ′ ′ ′ ′ |Cn | ≤ (|B0 ||an | + · · · + |Bp ||an−p |) + (|Bp+1 ||an−p−1| + · · · + |Bn ||a0 |). Neka su an i ∞ n=0 y bn redovi u R ili b3 b2 b1 C.

y.12. x ∈ I. ∀k ∈ {1. REDOVI POTENCIJA 167 ′ ′ ′ Zbog n − p > q vrijedi |Cn | ≤ ε2 (|B0 | + · · · + |Bp |) + ε1 (|a0 | + · · · + |an−p−1 |) < ′ ε2 (p + 1)M + ε1 a = ε.19) konvergira u z}. red (6. . E(x)E(y) = ∞ n=0 1 1 ≥ . ∀x. lim Cn = 0. Naime.6. U prethodnom teoremu nije mogu´e izostaviti uvjet apsolutne c ∞ (−1)n √ konvergencije kod oba reda. a odatle lim Cn = AB. n→∞ n→∞ Napomena. Pokaˇimo da za funkciju E iz primjera 6. Primjer 6. n! Dakle. n + 1} 1+n k(2 + n − k) imamo |cn | ≥ 1. ∀n. Kvadrat toga reda ima op´i ˇlan c c cn = (−1)n Zbog 1 1 √ + √ +···+ 1 1+n 2n 1 k(2 + n − k) +···+ √ 1 1+n . xn n! 1 n! ym = m! m=0 n ∞ ∞ n n=0 k=0 xk y n−k k! (n − k)! ∞ n=0 = ∞ n=0 1 n! n k=0 n! xk y n−k k!(n − k)! = = ∞ n=0 k=0 n k n−k x y k = (x + y)n = E(x + y). Dakle. Neka je c K = {z ∈ C.19).E.D. Sada definiramo r = sup{|z − c|.16. Re z 0 . onda se red ∞ n=0 Im z fn an (x − c)n (6.19) c r naziva red potencija oko toˇke c.6. funkcija E je eksponencijalna funkcija. Red zovemo redom funkcija. 2.6 Redovi potencija ∞ n=0 Neka je (fn )n niz funkcija fn : I → R( ili C). 6. vrijedi E(x)E(y) = z E(x + y). . z ∈ K} i nazivamo ga radijus konvergencije reda (6. Q. pa kvadrat polaznog reda divergira. fn (x) = an (x − c)n . . . Ako je ∀n ∈ N0 . red konvergira po Leibnit1+n n=0 zovom kriteriju. I ⊆ R( ili C).

U tu z |u| n svrhu pomnoˇimo (6. Pokaˇimo sada konvergenciju redova (6. tj. onda je r = . 3. a zatim s n+1 .20) Red ∞ n=1 nan xn−1 .22) imaju jednak radijus konvergencije. apsolutna konvergencija n=0 reda ∞ an un . onda svi redovi apsolutno konvergiraju za ∀z ∈ C. pa imamo: z |nan un−1 | 1 n−1 an n+1 ≤ bn−1 q. imamo red potencija oko nule ∞ an xn . |z| > r.23) Odatle slijedi konvergencija reda ∞ |an un |.21) zovemo derivacijom reda (6.20) i r > 0. a odatle je |an | ≤ . tj.21) i (6. a red c c ∞ n=0 an n+1 x .20) r > 0 i neka je u ∈ C. Dakle. |u| < |z0 | < r. ρ Dokaz: Neka je radijus konvergencije reda (6.20) ˇlan po ˇlan. n+1 (6. Tada postoji z0 ∈ K. Redovi (6.12. i divergiraju za ∀z ∈ C. 2. c c Teorem 6. gdje je q = |u| < 1. |z0 | (6. odnosno u n+1 1 n+1 ≤ cn+1 q.22) zovemo antiderivacijom (neodredenim integralom) reda (6.21) i (6.24) . c M n ∃M > 0. red (6. tj. r). (6. Ako je ρ = lim supn n 1 |an |. Ako je r radijus konvergencije reda (6. REDOVI Zbog jednostavnijeg pisanja uzmimo c = 0. (6. (o radijusu konvergencije) 1.23) prvo s |u| . red n=0 an z0 n konvergira.168 POGLAVLJE 6.20).20) apsolutno konvergira ∀z ∈ K(0. Zbog toga niz (an z0 )n konvergira k nuli pa je ograniˇen. n=0 |z| < r. Sada imamo |z0 |n |an un | ≤ Mq n . |z| < r.22) na istom skupu. tj. tj. n=0 (6. gdje je (6. |an z0 | ≤ M. ∞ n 0 < |u| < r.20) ˇlan po ˇlan. ∀n. ∀n.

E. Tada za n > nε iz (6.22) apsolutno konvergiraju po Cauchyjevom kriteriju. red (6. dakle. 3. n(n − 1)|an ||z|n−2 (6. Ako je 0 ≤ ρ < +∞ onda su za svaki ε > 0 gotovo svi ˇlanovi niza c n ( |an |)n manji od ρ + ε. Ako je r > 0 radijus konvergencije redova (6. c Uzmimo z ∈ C. tj. |z| > ρ . tj.22). Sada za gotovo ρ n n |) vrijedi n |a z n | ≤ (ρ + ε)|z| = q < 1. (6.21) i (6. a takoder postoji nε ∈ N tako da (n > nε ) ⇒ (bn−1 < 1+ε)∧(cn+1 < 1+ε).a za |z| > r c c redovi divergiraju. i u n+1 1 n+1 ≤ (1 + ε)q = q ′ < 1. Dakle r = r1 = r2 = r3 . a tada niti niz (an z n )n ne konvergira 1 k nuli. red divergira u svakoj toˇki z ∈ C. a beskonaˇno ˇlanova je ve´e od ρ − ε. ρ podniz (apn z pn )n ne konvergira k nuli.26) (6. pa redovi (6. 1 Pokazali smo da red apsolutno konvergira ∀z ∈ C. jer bismo u suprotnom imali kontradikciju s definicijom radijusa konvergencije kao supremuma. |z| > ρ . Analogno. |z| < 1 i ε > 0 tako da je (ρ + ε)|z| < 1.20). r = ρ . c c c 1 Sada za |z| > ρ odaberimo ε > 0 tako da je (ρ−ε)|z| ≥ 1.21) i (6.22) ˇlan po ˇlan. Uzmimo podniz pn |apn | > ρ − ε. cn+1 = M .28) .D. Tako smo dokazali tvrdnje 1. |u| (n + 1)q Vrijedi limn bn−1 = limn cn+1 = 1. Red (6. red sve ˇlanove niza ( |an z n c n apsolutno konvergira po Cauchyjevom kriteriju. Za q < 1 ∃ε > 0 tako da je q ′ = (1 + ε)q < 1. pa je r1 ≥ r3 . |z| < ρ i divergira 1 1 ∀z ∈ C.20) je derivacija c reda (6.21) i (6. Dakle.6.27) (6. pa za |z| > 1 vrijedi pn |apn z pn | ≥ (ρ − ε)|z| ≥ 1.24) imamo 1 n−1 nan un−1 an n+1 ≤ (1 + ε))q = q ′ < 1. REDOVI POTENCIJA 1 1 169 n+1 nq n−1 |u| bn−1 = M . Iz prethodnog slijedi da za radijuse konvergencije r2 i r3 redova (6.20) je antiderivacija reda (6.22) vrijedi r = r1 ≤ r2 i r1 ≤ r3 . nan z n−1 .21) ˇlan po c ˇlan.6. onda su sa f (z) = f1 (z) = f2 (z) = M2 (z) = ∞ n=0 ∞ n=1 ∞ n=2 ∞ n=2 an z n .25) (6. Q. pa po prethodnom vrijedi r1 ≥ r2 . i 2. n(n − 1)an z n−2 .

Takoder za a. Neka je r > 0 radijus konvergencije reda (6. .170 definirane funkcije na K(0. REDOVI Lema 6. u = z i |u| ≤ r1 .D. r → R i f1 : −r. Neka su f : −r. a onda rekurzivnim zakljuˇivanjem slijedi da je f ∈ C ∞ ( −r. a < b. r → R definirane s (6. z−u 2 Dokaz: Vrijedi k−1 uk −z k = (u−z)(uk−1 +uk−2z · · ·+uz k−2 +z k−1 ) ⇒ |uk −z k | ≤ kr1 |u−z|. 3. Funkcija f ima derivaciju svakog reda na −r. 2 Odatle slijedi f (z) − f (u) − f1 (u) = z−u = ∞ n=2 ∞ n=0 an z n − an un − nan un−1 = z−u n=1 ∞ n=2 ∞ an z n − un − nun−1 z−u ≤ |z−u| n(n − 1) n−2 |an |r1 = |z−u|M2 (r1 ). . ∀k ∈ N.2 slijedi je f1 = f ′ na −r.25) i (6. Za svaki 0 < r1 < r i svaki par u. ∀x ∈ −r.2.2. (n = 2. Korolar 6.26).29) a odatle je z n − un − nun−1 = |z n−1 − un−1 + (z n−2 − un−2)u + · · · + (z − u)un−2| ≤ z−u n−2 n−2 n−2 n−2 ≤ |z−u|[(n−1)r1 +(n−2)r1 +· · ·+1r1 ] ≤ |z−u|r1 n(n − 1) . c . POGLAVLJE 6. r ).E. z ∈ C.25). r . Tada je f1 (x) = f ′ (x). |z| ≤ r1 . (6. f ∈ C ∞ ( −r. r . r .). tj. 2 Q. r) ⊆ C. . n+1 Dokaz: Iz leme 6. vrijedi nejednakost f (z) − f (u) 1 − f1 (u) ≤ M2 (r1 )|z − u|. b ∈ −r. imamo b ∞ a n=0 an x dx = n ∞ n=0 b an a x dx = n ∞ n=0 an n+1 x n+1 b = a ∞ n=0 an (bn+1 −an+1 ). r . r ).

1. .D.). c + r → R zadana s f (x) = ∞ an (x − c)n . gdje je r > 0 n=0 radijus konvergencije reda.30) f (n) (c) (x − c)n n! (6. Ako postoje n0 ∈ N.7. (n + 1)! (n + 1)! 1 .c M + 1 M n→∞ lim Tn (x) = n=0 f (n) (c) (x − c)n = f (x). (n = 0. . c + r ) i vrijedi f (c) = a0 f ′ (c) = a1 f ′′ (c) = 2a2 . c + δ ∩ I. (n + 1)! |f (n+1) (cx )| M n+1 (n + 1)! |x−c|n+1 ≤ C |x−c|n+1 = C(M|x−c|)n+1 .13. .7 Taylorovi redovi Neka je f : c − r. c + r ). . c ∈ I i f : I → R klase C ∞ (I).c M zovemo Taylorov red funkcije f oko toˇke c. . takvi da je onda red (6. . 1 .31) Teorem 6. n! je M|x − c| < 1 pa je lim |f (x) − Tn (x)| = 0. Neka je funkcija f ∈ C ∞ ( c − r. ∀x ∈ I ′ ∩ c − |f (n) (x)| ≤ CM n n!. Dokaz: Za svaki x ∈ I. TAYLOROVI REDOVI 171 6.32) + 1 M . tj. Taylorovi polinomi Tn (x) = c n f (k) (c) k (x − c) su parcijalne sume Taylorovog reda. δ > 0.31) konvergira k f (x). po Taylorovom teoremu srednje vrijednosti. Neka je I ⊆ R otvoreni interval. n! Definicija 6.6. . k=0 k! (6. n→∞ Q. ∀n ≥ n0 . ∀x ∈ I ′ = c − δ. .E. postoji cx izmedu c i x tko da vrijedi f (x) = Tn (x) + Odatle je |f (x)−Tn (x)| = Za x ∈ I ′ ∩ c − ∞ f (n+1) (cx ) (x − c)n+1 . Tada je f ∈ C ∞ ( c − r. Red an = ∞ n=0 (6. f (n) (c) = n!an .6. M > 0 i C > 0. Formula za koeficijente je f (n) (c) .

Za δ > 0 vrijedi (x < δ) ⇒ (ex < eδ ). Neka je I ⊆ R otvoreni interval. Pokaˇimo z n n! ∞ α n 1 da je f (x) = x . Promatrajmo red potencija x . onda red (6. (2n)! za sve x ∈ R.D. ∀x ∈ R. pa je = . ∀n ∈ N.18. c + δ ∩ I.172 POGLAVLJE 6.33) Q.19. Vrijedi f (n) (x) = f (n) (0) α α(α − 1) · · · (α − n + 1)(1 + x)α−n .E. tj. n+1 α |x|n n dakle. 1 . Neka je f : −1. Primjer 6. Za funkcije f (x) = sin x i f (x) = cos x je |f (n) (x)| ≤ 1. Sada. REDOVI Teorem 6. a za |x| > 1 divergira.31) konvergira k f (x). 1 → R funkcija definirana s f (x) = (1 + x)α . δ . k! α α n s tim da je = 1.17. x ∈ R i c = 0 je f (n) (0) = 1. ∀x ∈ − 2 . pa vrijedi x2n+1 sin x = (−1) (2n + 1)! n=0 n ∞ Primjer 6. za |x| < 1 red apsolutno konvergira. ∀x ∈ I ′ . postoji δ > 0. n=0 n! ∀x ∈ −δ. Binomni red Za α ∈ R i k ∈ N definiramo ∞ α = k α(α−1)···(α−k+1) . pa je n Taylorov red oko nule ∞ x . Po D’Alembertovom 0 n n=0 kriteriju imamo an+1 = an α |x|n+1 n+1 |α − n| n = |x| −→ |x| = r. ∀n ∈ N. n n=0 . Primjer 6. δ je |ex | < eδ = C. takav da je x ∈ −δ. c ∈ I i f : I → R klase C ∞ (I).14. za svaki x ∈ R. pa red konvergira k funkciji na ˇitavom R c i cos x = ∞ (−1)n n=0 x2n . (n + 1)! (n + 1)! ∞ xn n=0 n! . Dokaz: Vrijedi |f (x) − Tn (x)| = zbog konvergencije reda |f (n+1) (cx )| |x − c|n+1 n |x − c|n+1 ≤ C −→ 0. (6. ∀x ∈ I ′ = c − δ. Ako postoje δ > 0 i C > 0 takvi da je |f (n) (x)| ≤ C. Za funkciju f (x) = ex .

∞ 1 (−1)n x2n .13 za C = 2 α 3 α α max{( 2 ) . 1 (binomni n n=0 red). Tada za n > n0 imamo n − α > 1.21. n0 − 1 1 U sluˇaju |x| ≤ 2 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)−n ≤ 2n .32) iz teorema 6.6. za x ∈ −1. imamo f (x) = Tg−1 x = ∞ ∞ 2n+1 x2n−1 n x (−1) = (−1)n−1 . i korolaru leme 6. imamo f (x) = ln(1 + x) = ∞ ∞ n+1 xn n x (−1) = (−1)n−1 . 1 (geometrijski Vrijedi f ′ (x) = = 1 + x2 n=0 red). Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = Tg−1 x i ispitati c njegovu konvergenciju.20. n n! 2 2 · 4 · · · 2n (2n)!! . n0 − 1 Primjer 6. i korolaru leme 6. = |α||1 − α+1 | · · · |1 − n0 −1 |(1 − α+1 ) · · · (1 − α+1 ) ≤ 2 n0 n n n0 − 1 f (n) (x) α α Odatle je = (1 + x)α−n ≤ (1 + x)α−n .7.12. No. 1 ispunjen uvjet (6. n + 1 n=1 n n=0 Primjer 6. za x ∈ −1. 1 . 2n + 1 n=1 2n − 1 n=0 Primjer 6. ∞ 1 1 − 2 2n ′ 2 −2 Vrijedi f (x) = (1−x ) = (−1)n x . α α α+1 pa .33) iz teorema 6. c 2 1 Stoga na intervalu − 2 . ∞ 1 ′ Vrijedi f (x) = = (−1)n xn . n n0 − 1 n! U sluˇaju x ≥ 0 je 1 + x ≥ 1 pa vrijedi (1 + x)−n ≤ 1. n0 > α + 1. 2α}. ∀n ∈ N. ∀n ∈ N. TAYLOROVI REDOVI 173 Neka je n0 ∈ N. Tada po teoremu 6. za x ∈ −1. 2 } i M = 2.14 za C = α max{1.12. Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = Sin−1 x i ispitati c njegovu konvergenciju. za x ∈ −1. 1+x n=0 Tada po teoremu 6. (−1)n 1 −2 n = 1 · 3 · · · (2n − 1) 1 · 3 · · · (2n − 1) (2n − 1)!! = = . Na´i Taylorov red oko c = 0 funkcije f (x) = ln(1 + x) i c ispitati njegovu konvergenciju. za x ∈ −1.2.22. 1 vrijedi uvjet (6. 1 . 1 (geometrijski red). Odatle c slijedi da je na intervalu [0.2.

34) s z 1 = 1−x dobivamo f (x) = 1−x n ∞ n=0 ∞ n=0 xn (6. an xn . za x ∈ −1.174 pa imamo f (x) = ′ ∞ n=0 POGLAVLJE 6. (6. n −1 (6. Pomnoˇimo (6. REDOVI (2n − 1)!! 2n x .36) s 1 − x. |x| < 1. |x| < 1.35) sa z s(1 − x) te (6. |x| < 1.37) ε ε ε (n ≥ nε ) ⇒ (|sn − s| < 2 ). 1 . Oduzimanjem dobivenih rezultata slijedi f (x) − s = (1 − x) ∞ n=0 (sn − s)xn . Desnu stranu od 2 n=0 (6.37) rastavimo na sumu od 0 do nε i od nε + 1 do ∞. 1 → R i vrijedi s = lim f (x). Zbog limn→∞ sn = s ∃nε ∈ N takav da nε |f (x) − s| ≤ (1 − x) n=0 |sn − s|x + (1 − x) n ∞ n=nε +1 |sn − s|xn ≤ .34) definirana funkcija f : −1. Tada za 0 < 1 − x < δ imamo Uzmimo sada ε > 0 bilo koji. x→1− (6. Odatle je (2n)!! ∞ n=0 f (x) = Sin−1 x = (2n − 1)!! x2n+1 .36) gdje je sn = k=0 ak parcijalna suma polaznog reda. (2n)!! 2n + 1 ∞ n=0 ∞ n=0 Teorem 6. Dokaz: Trebamo dokazati (∀ε > 0)(∃δ > 0)(∀x)((0 < 1 − x < δ) ⇒ (|f (x) − s| < ε)).35) sn xn .15. Mnoˇenjem (6. Neka je δ = |sn − s| . (Abelov teorem) Ako red onda je s f (x) = an konvergira i ima sumu s.

x→1− x→1− x→1− x→1− Q. h(x) = n ∞ n=0 cn xn .6. Tada je f (r−) = n=0 ∞ n=0 n=0 Dokaz: Red potencija tervalu −1. ∀x ∈ −1. 2 2 Q. Naime. Neka je f : ε. Zelimo tu funkcic ju prikazati pomo´u jednostavnijih funkcija istog perioda. r → R. Vrijedi h(x) = f (x)g(x).E.E. bn .E.D. B. B = lim g(x).3.4.23. an r n xn zadovoljava uvjete teorema 6. 6.D.D.20. onda je C = AB. pa po teoremu o jednostranom x→1− x→1− limesu produkta vrijedi C = lim h(x) = lim (f (x)g(x)) = lim f (x) lim g(x) = AB. 1 .8 Fourierovi redovi ˇ Neka je f : R → R periodiˇka funkcija s periodom 2π.8. ∞ Korolar 6. gdje je 0 < ε < r. A = lim f (x). 1 . definirana s f (x) = ∞ an xn . ∀n. Dokaz: Oznaˇimo f (x) = c ∞ n=0 an x .15. Ako redovi an . funkcija f iz primjera n n=1 6. Primjer 6. ∞ n=0 ∞ an r n konvergira. na inQ. g(x) = n ∞ n=0 bn x . Korolar 6. Takve funkcije c . Vrijedi (−1)n−1 = ln 2. i prethodni red zadovoljavaju uvjete Abelovog teorema. FOURIEROVI REDOVI ε (1 − x) |sn − s| + (1 − x) 2 n=n n=0 nε ∞ ε +1 175 xn < ε ε + = ε. C i ako je n cn = k=0 ak bn−k . cn konvergiraju k A.15 je C = lim h(x). |x| < x→1− 1. neka postoji f (r−) i neka red an r n . Prema teoremu 6.

21. Neka je f : [−π. n ∈ N}. ∀n ∈ N ∪ {0}. 1 1 To pokazuje da je skup funkcija { √1 . ∀n.39) i nazivaju se Euler1 –Fourierovi2 koeficijenti. REDOVI su oblika A sin(ωx + ϕ). . e2 . ∀n. . rujan 1783. . 15. . . f (x) sin nxdx. koeficijenti u c c tom prikazu su oblika an bn 1 = π 1 = π π −π π −π f (x) cos nxdx. – St Petersburg [Rusija]. m ∈ N.) z francuski matematiˇar c 1 . ortonor2π miran skup vektora u V .m cos nx cos mxdx = πδn. m ∈ N. – Paris. n. Trigonometrijski polinom mogu´e je napisati u obliku c (ak cos kx + bk sin kx). gdje A nazivamo amplitudom. . ∞ a0 + (an cos nx + k = 1. Po analogiji s konaˇno dimenzionalnim sluˇajem. 16. Ako u konaˇno dimenzionalnom unitarnom prostoru c V ˇelimo vektor x prikazati kao linearnu kombinaciju vektora neke ortonorz mirane baze {e1 . π] → π f (x)g(x)dx. Red oblika k=0 a0 + (an cos nx + bn sin nx) 2 n=1 ∞ (6. ∀n ∈ N.) ˇvicarski matematiˇar s c 2 Jean Baptiste Joseph Fourier (Auxerre. ∀n. cos nx. Funkciju k=0 n Ak sin(kx + ϕk ) zovemo trigono- metrijski polinom. 18. Za funkcije −π cos nxdx = 0 sin nxdx = 0 sin nx cos mxdx = 0 sin nx sin mxdx = πδn. Promotrimo vektorski prostor V svih neprekidnih funkcija f : [−π. π] → R zadana s f (x) = 2 n=1 bn sin nx). en } onda su koeficijenti u tom prikazu oblika (f |ek ). Leonhard Paul Euler (Basel. oˇujak 1768. . .38) R snabdjeven sa skalarnim produktom (f |g) = sin nx.176 POGLAVLJE 6. (6. . ω je kutna frekn vencija. √π sin nx. √π sin nx. travanj 1707. (n ∈ N). svibanj 1830. vrijedi π −π π −π π −π π −π π −π zovemo trigonometrijski red. ∀n ∈ N. m ∈ N. .m . a ϕ je fazni pomak. . . ∀n ∈ N.

Odatle slijedi n2 n2 1 da je Fourierov red apsolutno majoriziran s redom 4M ∞ n2 . π] → R takva da vrijedi (i) Funkcija f ima najviˇe konaˇno prekida i to prve vrste na [−π.16. Tada Fourierov red funkcije f konvergira ∀x ∈ R. π]). c o svibanj 1859. −1 x ∈ [−π. Parcijalnom integracijom dobivamo an = 1 π π f (x) cos nxdx = −π π −π f (x) sin nx nπ π −π − 1 nπ π f ′ (x) sin nxdx = −π π = f ′ (x) cos nx n2 π − 1 n2 π π −π f ′′ (x) cos nxdx = − 1 n2 π f ′′ (x) cos nxdx. π odiˇnosti proˇirena na R. Q. Neka je S : R → R suma Fourierovog reda. π]. Takoder je S(−π) = 2 f (π−) + f (−π+) S(π) = . a potonji je n=1 konvergentan.D. Ako f ima f (x−) + f (x+) prekid u x ∈ −π. 2 Dokaz: Dokazujemo samo konvergenciju reda i to uz jaˇi uvjet da je f ∈ c (2) C ([−π. π].) njemaˇki matematiˇar c c . (Dirichlet)1 Neka je f : [−π. πn Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (Dren. – G¨ttingen. π . π . Analogno se dobije |bn | ≤ 2M . 0 . −π gdje su prethodni sumandi jednaki nuli zbog periodiˇnosti.6.8. ∀n ∈ N. ∀x ∈ [−π. Neka je f (x) = an = bn = 1 1 π 2 π π f (x) cos nxdx = 0.E. tj.24. onda je S(x) = f (x). −π π 1 π π f (x) sin nxdx = −π sin nxdx = 0 −2 cos nx πn π = 0 2 [1 − (−1)n ]. Odatle je |an | ≤ 2M . ∀n ∈ N. i neka je po peri1 x ∈ [0. ∀x ∈ R. π]. 5. Imamo c s Primjer 6. Ako je f neprekidna u x ∈ −π. Zbog neprekidc ′′ ′′ nosti f postoji M > 0 tako da je |f (x)| ≤ M. onda je S(x) = . s c (ii) Funkcija f je po dijelovima monotona na [−π. f (x + 2π) = f (x). FOURIEROVI REDOVI ∞ 177 a0 Oznaˇimo sumu Fourierovog reda s S(x) = + c (an cos nx + bn sin nx) 2 n=1 Teorem 6. veljaˇa 1805. 13.

.40) Definicija 6. (∀ε > 0) (∃δ > 0)(∀x ∈ I) ((|x − c| < δ) ⇒ (|f (x) − f (c)| < ε)). Dakle. (2n−1)π ∞ POGLAVLJE 6. c Cauchyjev oblik definicije limesa niza funkcija po toˇkama glasi: c x (∀x ∈ I)(∀ε > 0)(∃nε ∈ N)(∀n ∈ N)((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < ε)). ∀x ∈ 0. c c f (x) = lim fn (x) n→∞ Primjer 6. Neka je za n ∈ N funkcija fn : [0. tj.7. funkcija f ima n→∞ 1 1 n prekid u toˇki 0. 1 0 . 0 ≤ x ≤ n .25. fn : I → R. ako (∀ε > 0) (∃nε ∈ N) (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < ε)). 1] i f (0) = lim fn (0) = 1. b2n = 0. Za niz funkcija (fn )n . kaˇemo z da uniformno ili jednoliko konvergira k funkciji f : I → R na I.9 Uniformna konvergencija nizova i redova funkcija Neka je (fn )n niz funkcija fn : I → R. ∀n ∈ N0 . c z tj. n=0 f (−kπ+)−f (kπ−) 2 sin(2n + 1)x .n ≤x≤1 n→∞ 1 Vrijedi f (x) = lim fn (x) = 0. 6. S(x) = s(nπ) = 4 . ako ∀x ∈ I. Neka su ∀n ∈ N. I ⊆ R. (6. fn : I → R. onda je f neprekidna na I. s tim da je S(x) = f (x) za x = nπ i 2n + 1 = 0. b2n−1 = Dakle. I ⊆ R. neprekidne funkcije na I.17. Dokaz: Uzmimo bilo koju toˇku c ∈ I i dokaˇimo da je f neprekidna u c. ∀n ∈ N0 . Ako niz (fn )n uniformno konvergira na I k funkciji f : I → R. 1] → R definirana s y fn (x) = 1 −nx + 1 . I ⊆ R.41) Teorem 6. Niz funkcija konvergira (obiˇno ili po toˇkama) k funkciji f : I :→ R.178 tj. (6. obiˇni limes niza c c 0 funkcija ne ˇuva neprekidnost. REDOVI n ∈ N.

a onda i na I. ∀x ∈ I. a sn = k=1 uk . i neka je n ∞ n=1 (6.44) un uniformno konvergira na I. pa imamo (|x−c| < δ) ⇒ (|f (x)−f (c)| ≤ |f (x)−fn (x)|+|fn (x)−fn (c)|+|fn (c)−f (c)| < ε). Dokaz: Zbog (6. Dokaˇimo da niz (sn )n z . |un (x)| ≤ an .44) je red redom ∞ n=1 un (x) apsolutno majoriziran s konvergentnim ∞ n=1 an . Dakle. Tada red un (x) apsolutno konvergira ∀x ∈ I ∞ n=1 i definira funkciju f : I → R. 3 Uzmimo sada bilo koji n > nε i stavimo δ = δn . ∀n ∈ N. f je neprekidna u c. ∀x ∈ I. tj.18. Red ∞ n=1 un uniformno konvergira na I. njegove parcijalne sume. onda red ∞ n=1 ∞ n=1 n=1 (6. Teorem 6.9. Ako je svaki ˇlan reda funkcija c ∞ ∞ n=1 un po apsolutnoj vrijed- nosti manji ili jednak od odgovaraju´eg ˇlana konvergentnog reda s pozitivnim c c ˇlanovima c an . f (x) = uniformno konvergira k f . postoji nε ∈ N tako da ε (∀x ∈ I) (∀n ∈ N) ((n > nε ) ⇒ (|fn (x) − f (x)| < )). un : I → R. UNIFORMNA KONVERGENCIJA 179 Neka je ε > 0 bilo koji. un red funkcija. un (x). ako niz (sn )n uniformno konvergira na I. Iz uniformne konvergencije niza (fn )n k f . I ⊆ R. 3 (6.E.D. Neka je ∀n ∈ N. n ∈ N.42) Zbog neprekidnosti funkcije fn u c vrijedi ε (∃δn ) (∀x ∈ I) ((|x − c| < δn ) ⇒ (|fn (x) − fn (c)| < )).6.43) Q.

vrijedi ∀x ∈ I. pa za svaki x n n x ∈ I postoji f (t)dt. Tada x un (t)dt uniformno konvergira na I k a f (t)dt. pa postoji M > 0 takav da je |an xn | ≤ M. Q. imamo Q. (n > nε ) ⇒ ( ∞ k=n ∞ k=n ∞ k=n POGLAVLJE 6. te neka red za svaki x ∈ I red vrijedi ∞ n=1 x a ∞ n=1 x a ∞ n=1 ∞ n=1 a x un uniformno konvergira na I k f : I → R. onda on uniformno konvergira na svakom segmentu I ⊆ −|x0 |.18. 1 takav da vrijedi |x| ≤ q|x0 |. ∞ k=n ak < ε). Ako red potencija an xn konvergira za neko x0 ∈ R. tj. ∀x ∈ I.180 Uzmimo bilo koji ε > 0.45) Dokaz: Po prethodnom korolaru je f : I → R neprekidna na I. un : I → R neprekidna funkcija na I = [a. Poˇto red s ∞ an xn konvergira. c c z 0 |x|n Sada imamo |an xn | ≤ |an xn | ≤ Mq n . b]. Dakle. un (t) dt = un (t)dt. za n > nε . ∞ n=0 uniformnu konvergenciju.E. te ako red ∞ neprekidna na I. Neka je za svaki n ∈ N. ∀n ∈ N. zbog ∀x ∈ I. un : I → R neprekidna funkcija na I.D. uk (x) ≤ |uk (x)| ≤ ak < ε. |x0 | .19. Tada postoji q ∈ [0. n=1 un uniformno konvergira na I k f : I → R. |x0 | .D. onda je f Teorem 6. Oznaˇimo sa sn = c a k=1 u k i s Vn = k=1 Uk . REDOVI Tada postoji nε ∈ N takav da ∀n ∈ N. |sn (x) − f (x)| < ε. red 0 |x0 |n ∞ n=0 an xn uniformno konvergira na I. ∀n ∈ N. Korolar 6. Dokaz: Uzmimo bilo koji segment I ⊆ −|x0 |.E. n=0 Korolar 6. (6. tj.6. Ako je za svako n ∈ N. njegov 0 op´i ˇlan teˇi k nuli.5. pa po teoremu 6. Uk (x) = .

∞ n=1 ∞ n=1 ′ un = ∞ n=1 u′n .19. Tada je g = f ′ na I. b−a Q.D. na slijede´i naˇin: c c fn (x) = n sin nx . c c x g(t)dt = a ∞ n=1 a x u′n (t)dt = . ∀t ∈ I.E. UNIFORMNA KONVERGENCIJA x 181 ∞ n=1 uk (t)dt.9. n π f (x)dx = 0 i 0 0 Π n Π x fn (x)dx = 0 0 π n n sin nxdx = 2. Po teoremu 6. funkcija un : I → R ima neprekidnu derivaciju na I = [a. Integral i limes niza funkcija op´enito ne komutiraju. Dokaz: Funkcija g = u′n je suma uniformno konvergentnog reda nepre- kidnih funkcija na I. Un uniformno konvergira k F . n ∈ N. ∀x ∈ I. (n > nε ) ⇒ (|f (t) − sn (t)| < Tada za F (x) = a f (t)dt i ∀x ∈ I imamo x x x |F (x)−Vn (x)| = Dakle. ∞ Teorem 6. Zbog uniformne konvergencije reda a x un za bilo koji ε > 0.20. π 0 .6.26. ∀n ∈ N. neka red red ∞ n=1 n=1 un konvergira k f : I → R na I i neka u′n uniformno konvergira k g : I → R na I. π] → R. tj. b]. Definirajmo fn : [0. Neka za svaki n ∈ N. ako konvergenc cija niza nije uniformna. Primjer 6. 0 ≤ x ≤ π n . tj. pa je i sama neprekidna na I.n ≤x≤π π y n Funkcije fn su neprekidne na I. red ∞ n=1 a f (t)dt − a sn (t)dt ≤ a |f (t)−sn (t)|dt ≤ ε x−a < ε. f (x) = lim fn (x) = 0. ε ). funkciju g smijemo integrirati ˇlan po ˇlan. b−a postoji nε ∈ N takav da ∀n ∈ N.

∞ za ∀λ. Definirajmo fn : [−π.8. Neka je s = lim sn . ali niz (fn )n ne konvergira na I. onda σ zovemo limes niza (sn )n u smislu C´sara1 . Vrijedi lim fn = 0 uniformno n n ′ na I. n ∈ N. ∀x ∈ I = [−π. e n→∞ Propozicija 6. g = f ′ na I. n ∈ N. Primjer 6.46) Definicija 6.1. pa postoji m ∈ N takav da ∀n ∈ N. . sa fn (x) = sin nx. (6. µ ∈ R i ∀a. tj.) talijanski matema- tiˇar c . Neka je (sn )n niz u R i (σn )n niz definiran s (6. c n→∞ Ernesto Cesaro (Napulj. b ∈ S. 6. L(λa + µb) = λL(a) + µL(b). (n > m) ⇒ (|εn | < 3 ). Q. Oznaˇimo εn = sn − s. travanj 1859. tj.27. π] → R. n→∞ ε n ∈ N. b ∈ S je λa + µb ∈ S. Ako niz (sn )n konvergira i ako je s = lim sn . ako koc nvergencija niza derivacija nije uniformna. Dakle. onda i niz n→∞ (σn )n konvergira i s = lim σn . parcijalne sume reda. gdje su sn = n→∞ k=1 ak . 12.46).10 Sumiranje redova u smislu C´sara e ∞ Oznaˇimo s RN vektorski prostor svih nizova realnih brojeva. S je vektorski prostor. tj.E. L : a = (an )n → s = z c n n=1 an je linearan n=1 funkcional. π]. Ako niz (σn )n konvergira i σ = lim σn . Neka je S ⊂ RN c skup nizova (an )n za koje red an konvergira.182 ∞ n=1 POGLAVLJE 6. ∀λ.D. REDOVI [un (x) − un (a)] = ∞ n=1 un (x) − ∞ n=1 un (a) = f (x) − f (a). Definiramo niz (σn )n sa σn = 1 n n k=1 sk . Sada za 1 Dokaz: Neka je s = lim sn i neka je ε > 0 bilo koji.12. Funkcija L : S → R koja nizu pridruˇi sumu odgovaraju´eg reda. listopad 1906. Derivacija i limes funkcija op´enito ne komutiraju. µ ∈ R i ∀a. 1 n ∈ N.

n ∈ N. .28. n ∈ N. . Naime. + sm+1 sm+2 + . . c e n−1 1 n ∈ N i σ2n = 2 i σ2n−1 = 2n−1 . Red ∞ n=1 an ne konvergira u obiˇnom smislu. n n n 3 s1 + . . . .29. . Uzmimo nε > m + 1 takav da vrijedi Primjer 6.D. . 1 i e vrijedi formula ∞ 1 xn = . 1−x n=0 . Neka je an = (−1)n−1 . + sm+1 | < i < . n n n ε (m + 1)|s| ε |s1 + . (n > nε ) ⇒ |σn − s| < ε. s2n−1 = 1. Geometrijski red konvergira u smislu C´sara ∀x ∈ [−1. . 2 Primjer 6. Q. + sm+1 | m + 1 n−m−1ε + |s| + .´ 6. nε 3 nε 3 Sada ∀n ∈ N. + sm+1 n − m − 1 + s+ . SUMIRANJE REDOVA U SMISLU CESARA n > m + 1 imamo σn = = a odatle |σn − s| < |s1 + . ali konvergira u smislu C´sara. s2n = 0. limn σn = 1 .10.E. . . . tj. + εn s1 + . + sn + = n n 183 εm+2 + .

REDOVI .184 POGLAVLJE 6.

c c . r. 0 Logiˇki zakoni ili tautologije su izjave sastavljene od slova p. . takve da kad slova zamijenimo bilo kakvim c izjavama. ⇒. Operator negacije je ¬p (ne p). ako. Od izjava se z z pomo´u logiˇkih veznika i operatora negacije. . . uvijek dobijemo istinitu izjavu. uz upotrebu lijevih i desnih c c zagrada. slaˇu druge izjave. onda) implikacija.Dodatak A Algebra izjava A. c c Osnovni objekti matematiˇke logike su izjave koje oznaˇavamo p. (onda i samo onda) ekvivalencija. onda. z Osnovni veznici su i. q. . . c (ili) disjunkcija . ⇔. ∨. c (ako. a s 0 vrijednost neistinite c izjave. logiˇki veznici i operator negacije definirani su slijede´om tabelom: c c p 0 0 1 1 q 0 1 0 1 p∧q 0 0 0 1 p∨q 0 1 1 1 p⇒q 1 1 0 1 p⇔q 1 0 0 1 p 0 1 ¬p 1 . istinitim ili laˇnim. . i c logiˇkih simbola ∧. Iz tog razloga navoc c dimo osnovne pojmove iz matematiˇke logike na koje ´emo se pozivati. ¬. logiˇki produkt. r. z 185 . Ako s 1 oznaˇimo vrijednost istinite izjave. q. ali ne i oboje.1 Izjave i veznici Mnoga razmatranja u teoriji skupova postaju preglednija ako koristimo logiˇke simbole i logiˇke zakone konstruirane u toj logici. . logiˇka suma. . od kojih svaka moˇe biti ili istinita ili laˇna. . ili. onda i samo onda: p∧q p∨q p⇒q p⇔q (i) konjunkcija .

. Ako za objekt x stavimo z ime nekog objekta i ako tako dobivena izjava bude istinita onda kaˇemo da . Slijede´e tautologije su osnovni zakoni algebre logiˇkih izjava: c c (p ∨ q) ((p ∨ q) ∨ r)) (p ∧ q) ((p ∧ q) ∧ r)) (p ∧ (q ∨ r)) (p ∨ (q ∧ r)) (p ∨ p) ⇔ p (p ∨ 1) ⇔ 1. (p ∧ 1) ⇔ p (p ⇒ r) p ⇔ ¬¬p ¬p ∧ ¬q ¬p ∨ ¬q (¬q ⇒ ¬p) (¬p ∨ q) (p ∧ ¬q) p⇒1 komutativnost disjunkcije asocijativnost disjunkcije komutativnost konjunkcije asocijativnost konjunkcije prvi zakon distribucije drugi zakon distribucije idempotentnost apsorpcija tranzitivnost implikacije dvostruka negacija de Morganovi zakoni kontrapozicija .186 DODATAK A. ALGEBRA IZJAVA Ako za neku izjavu ˇelimo provjeriti da li je tautologija onda. ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ . 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U zadnjem stupcu tabele su samo jedinice. ⇒ . ˇto znaˇi da je gornja izjava s c tautologija. p ⇒ p ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ . (p ∧ 0) ⇔ 0 ((p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)) (p ∨ ¬p) ⇔ 1 ¬(p ∨ q) ¬(p ∧ q) (p ⇒ q) (p ⇒ q) ¬(p ⇒ q) 0 ⇒ p. Taj postupak za izjavu (p ∧ q) ⇒ (p ∨ r) ispisujemo pomo´u tabele: c p q r p ∧ q p ∨ r (p ∧ q) ⇒ (p ∨ r) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .2 Izjavne funkcije i kvantifikatori Promatramo izjave s promjenjivom varijablom Φ(x). A. koriste´i z c definicione vrijednosti za logiˇke operatore iz tabele. uvrˇtavamo sve mogu´e c s c istinosne vrijednosti za ulazna slova. (q ∨ p) (p ∨ (q ∨ r)) (q ∧ p) (p ∧ (q ∧ r)) ((p ∧ q) ∨ (p ∧ r)) ((p ∨ q) ∧ (p ∨ r)) (p ∧ p) ⇔ p (p ∨ 0) ⇔ p.

(∀x)p (∃x)p ∀x(p ∨ Φ(x)) ∃x(p ∧ Φ(x)) (p ⇒ ∀xΦ(x)) (∀xΦ(x) ⇒ p) ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ p.4).1). . IZJAVNE FUNKCIJE I KVANTIFIKATORI 187 taj objekt zadovoljava izjavnu funkciju Φ. ∃x(Φ(x) ∨ Ψ(x)) ⇔ (∃xΦ(x) ∨ ∃xΨ(x)).A.1) (A. ∀(x ∈ A)Φ(x) ⇒ Φ(a) . p ∨ (∀xΦ(x)). kvantifikator egzistencije. (A. i c (A.12) (A. ∃x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇒ (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)). . U nekim sluˇajevima je varijabla c te funkcije ograniˇena nekim skupom A. an } onda c c vrijedi: ∀(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a1 ) ∧ Φ(a2 ) ∧ · · · ∧ Φ(an ). ∀x(p ⇒ Φ(x)).3) Nadalje vrijedi: Za a ∈ A imamo: Pravila koja daju vezu izmedu kvantifikatora i logiˇkih operacija su: c ∀x(Φ(x) ∧ Ψ(x)) ⇔ (∀xΦ(x) ∧ ∀xΨ(x)).5) vrijedi ekvivalencija. .2. ∀(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔ 1 .7) U sluˇaju kada je izjavna funkcija konstantna u implikacijama (A. .11) (A. p.8) (A. a mogu´e je da nema ograniˇenja. Vezu kvantifikatora i operatora negacije daju izjave: ¬(∀xΦ(x)) ⇔ ∃x(¬Φ(x)).(A.10) (A.2) (A.6) (A. (A.5) Za prethodne dvije implikacije ne vrijedi obrat.13) . ∃(x ∈ ∅)Φ(x) ⇔ 0. ∃(x ∈ A)Φ(x) ⇔ Φ(a1 ) ∨ Φ(a2 ) ∨ · · · ∨ Φ(an ). Prethodne relacije govore o distributivnosti univerzalnog kvantifikatora na produkt i kvantifikatora egzistencije na sumu. ¬(∃xΦ(x)) ⇔ ∀x(¬Φ(x)).9) (A. c c c Ta se ˇinjenica opisuje pomo´u kvantifikatora. ∃x(Φ(x) ⇒ p). (∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇒ ∀x(Φ(x) ∨ Ψ(x)). (A. (A.4) (A. p ∧ (∃xΦ(x)). Φ(a) ⇒ ∃(x ∈ A)Φ(x). Ako je neka funkcija ograniˇena konaˇnim skupom A = {a1 . Imamo dva kvantifikatora: c c ∀ ∃ univerzalni kvantifikator.

1).15) Iz tog razloga umjesto ∀x∀y piˇemo skra´eno ∀x.188 DODATAK A.1: Dijagram implikacija za kvantifikatore . gdje je Φ(x. y) ⇔ ∃y∃xΦ(x. ∃x∀yΦ(x. y). yΦ(x. Za s njih vrijede isti zakoni (A. y) ∃xΦ(x. y.14) (A. y) izjavna funkcija. a u (A.7) . Ψ(x. y) ∀x.13) moˇe se uzeti izjavna z funkcija koja ne zavisi o x.17) Za sluˇaj kombinacije kvantifikatora egzistencije i univerzalnog kvantific katora imamo dijagram kao na slici (A. y) ∃y∀xΦ(x. y) ∀xΦ(x. y) ∃x. ALGEBRA IZJAVA Izjavne funkcije mogu imati viˇe argumenata.1) . y).(A. Φ(x.13). ∃x∃yΦ(x. y). Vrijedi : (∀xΦ(x) ∨ ∀xΨ(x)) ⇔ ∀x∀y(Φ(x) ∨ Ψ(y)). y) ∀x∃yΦ(x. y) ∀y∃xΦ(x.16) (A. (A. (∃xΦ(x) ∧ ∃xΨ(x)) ⇔ ∃x∃y(Φ(x) ∧ Ψ(y)). y. npr. (A. a umjesto ∃x∃y piˇemo s c s ∃x. y) ⇔ ∀y∀xΦ(x. Imamo slijede´a pravila: c ∀x∀yΦ(x.(A. yΦ(x. y). y) Slika A.

1 Skupovi i operacije sa skupovima U ovoj toˇki uvodimo najjednostavniju aksiomatiku koja nam omogu´ava c c zasnivanje Boole-ove algebre skupova. tj. B. Uvodimo i jednostavnu aksiomatiku dostatnu za izgradnju tzv. (B) Aksiom razlike: 189 . Boole-ove algebre skupova. (A) Aksiom unije: Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi svi elementi skupa A i svi elementi skupa B i koji ne sadrˇi druge elemente. z ∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)))). strukture u kojoj su definirane samo binarne i unarne operacije sa skupovima. A = B onda i samo onda ako vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇔ (x ∈ B)).Dodatak B Elementarna teorija skupova U ovom dodatku cilj je definirati osnovne operacije sa skupovima i ispitati njihova svojstva. Osnovni ili primitivni pojmovi su skup i element skupa. tj. AKSIOMI ELEMENTARNE TEORIJE SKUPOVA (O) Aksiom obuhvatnosti: Ako su A i B skupovi sastavljeni od jednih te istih elemenata onda se oni podudaraju. tj.

c Dokaz: Pretpostavimo da postoje dva skupa C1 i C2 koji zadovoljavaju uvjete aksioma (A). Iz definicije razlike slijedi x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A − B) ⇔ (x ∈ A) ∧ (¬(x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇔ ⇔ ((x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B). Q.2.E. Tada vrijedi ∀x ((x ∈ D1 ) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ((x ∈ D2 ) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇒ ((x ∈ D1 ) ⇔ (x ∈ D2 )). tj. Presjek skupova A i B je skup A ∩ B = A − (A − B).190 DODATAK B.1. (C) Aksiom egzistencije (postojanja): Postoji barem jedan skup. Napomena B. Tada vrijedi ∀x ((x ∈ C1 ) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ((x ∈ C2 ) ⇔ ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒ ((x ∈ C1 ) ⇔ (x ∈ C2 )).1. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA Za bilo koje skupove A i B postoji skup kojem su elementi oni i samo oni elementi skupa A koji nisu elementi skupa B.1) . Odatle po aksiomu (O) slijedi D1 = D2 . imamo mogu´nost uvodenja c jedinstvenih oznaka za uniju A ∪ B i za razliku A − B.D. Analogno pretpostavimo da postoje dva skupa D1 i D2 koji zadovoljavaju uvjete aksioma (B). Dakle x ∈ A ∩ B ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B). Napomena B. Pomo´u unije i razlike moˇemo definirati dvije nove operacije sa skupoc z vima. Teorem B. ∀A∀B∃C(∀x((x ∈ C) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)))). (B. Definicija B.1. Skupovi ˇije postojanje slijedi iz (A) i (B) su jedinstveni.1. Kao posljedicu Teorema B. Odatle po aksiomu (O) slijedi C1 = C2 .

1. A ∩ B ⊆ A .4) (B.4) slijedi prva ekvivalencija u (B. (B. Zbog (x ∈ A − A) ⇔ (x ∈ A) ∧ ¬(x ∈ A) ⇔ 0 slijedi da taj skup ne sadrˇi niti jedan element. skup A zovemo pravim podskupom skupa B. Anas logno. Relaciju inkluzije moˇemo definirati pomo´u jednakosti i z c jedne od operacija ∪ ili ∩.2 Inkluzija i prazan skup ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). Za skupA kaˇemo da je podskup skupa B ako z Tada piˇemo A ⊆ B ili B ⊇ A. z z Tranzitivnost inkluzije (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ C) ⇒ (A ⊆ C). Oˇigledno vrijedi (A ⊆ B) ∧ (B ⊆ A) ⇒ A = B. z Propozicija B.2.3) slijedi iz (B.E. c odatle zbog (B.6).2) Definicija B.4) slijede iz tautologije p ⇒ p ∨ q. Po aksiomu (B) postoji barem jedan skup A. c Navedimo i dokaˇimo najvaˇnija svojstva inkluzije. Unija skupova sadrˇi svaki pojedini skup.6). s Ako je A ⊆ B i A = B. tj. (B.D.5) Inkluzije (B. ˇto dokazuje A ∪ B ⊆ B. Tada postoji i skup A − A. A ∩ B ⊆ B. Razlika dva skupa je sadrˇana u skupu kojeg umanjujemo : A − B ⊆ A. izjava ∀x(x ∈ Z1 ⇔ x ∈ Z2 ) bi bila istinita jer su obje strane . (B.6) Dokaz: Ako je A ⊆ B onda vrijedi ∀x((x ∈ A) ⇒ (x ∈ B)). koriste´i tautologiju (p ⇒ q) ⇒ (p ⇒ (p ∧ q)) imamo A ⊆ A ∩ B. Zbog (B. A ⊆ A ∪ B . a inkluzije (B. Pomo´u c tautologije (p ⇒ q) ⇒ ((p ∨ q) ⇒ q) slijedi ((x ∈ A) ∨ (x ∈ B)) ⇒ (x ∈ B).2) i tranzitivnosti implikacije.5) slijede iz p ∧ q ⇒ p.2. Q. B ⊆ A ∪ B.5) imamo drugu ekvivalenciju u (B. (B. A ⊆ B ⇔ (A ∪ B = B) ⇔ (A ∩ B = A). Kada bi postojala dva skupa Z1 i Z2 s prethodnim z svojstvom.B. INKLUZIJA I PRAZAN SKUP 191 B. a presjek je sadrˇan u svakom z z pojedinom skupu.

ˇto zajedno s (B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA laˇne.8) Dokaz slijedi iz zakona asocijativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri sudova. . . Za konaˇan broj skupova Ai (i = 1. (B.9) Dokaz slijedi iz zakona distribucije disjunkcije prema konjunkciji i obratno. c A ∩ B = ∅.4) daje A∪∅ = A. n) i Bj (j = 1.3 Zakoni unije. Napomena B. (x ∈ ∅) ⇔ 0. Zakoni distributivnosti: (A∪(B ∩C)) = (A∪B) ∩(A∪C) . A ∩ B = B ∩ A. Odatle po aksiomu (O) slijedi Z1 = Z2 . (A∩(B ∪C)) = (A∩B) ∪(A∩C). B. . Zakon asocijativnosti: (A ∪ (B ∪ C)) = ((A ∪ B) ∪ C) .3. Analogno dobijemo A∩∅ = ∅. tj. ∀x(x ∈ ∅). Budu´i je implikacija s laˇnom premisom uvijek istinita to vrijedi ∀x(x ∈ c z ∅ ⇒ x ∈ A) iz ˇega zakljuˇujemo c c ∀A(∅ ⊆ A). Dakle. (B. s Skupovi A i B su disjunktni ako nemaju zajedniˇkih elemenata. (A ∩ (B ∩ C)) = ((A ∩ B) ∩ C). (Ai ∪ Bj ). ( i=1 Bj ) = j=1 i=1 j=1 . .7) Ovi zakoni slijede iz zakona komutativnosti za disjunkciju i konjunkciju u algebri sudova. . Zakon komutativnosti : A ∪ B = B ∪ A . tj. presjeka i oduzimanja Slijede´e zakonitosti za operacije sa skupovima prvi je istraˇio John Boole c z (1813-1864). .192 DODATAK B. Iz x ∈ (A ∪ ∅) ⇔ (x ∈ A) ∨ (x ∈ ∅) ⇒ (x ∈ A) ∨ 0 ⇒ (x ∈ A) zakljuˇujemo c A∪∅ ⊆ A. (B. . . Zbog jedinstvenosti skupa s z prethodnim svojstvom koristimo oznaku ∅ za taj skup. m) c imamo n m n m ( i=1 n Ai ) ∩ ( Ai ) ∪ ( Bj ) = j=1 m n m i=1 j=1 (Ai ∩ Bj ).

Takoder vrijede jednakosti : (A ∪ B) − C = (A − C) ∪ (B − C). Vezu izmedu relacije inkluzije i operacija unije.15) (B.3.19) (B. A − (B ∪ C) = (A − B) − C. Jednakosti u (B.10) slijede iz zakona idempotencije za sudove. A − (B ∩ C) = (A − B) ∪ (A − C). PRESJEKA I ODUZIMANJA Zakoni idempotencije: A ∪ A = A . A − (B ∪ C) = (A − B) ∩ (A − C).17) (B. ((A − D) ⊆ (B − C)). A ∩ A = A.18) (B. Oduzimanje skupova nije obratna operacija uniji ˇto se vidi iz s A ∪ (B − A) = A ∪ B.20) . presjeka i razlike daju jednakosti: (A ⊆ B) ∧ (C (A ⊆ B) ∧ (C (A ⊆ B) ∧ (C (C ⊆ D) ⊆ D) ⊆ D) ⊆ D) ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ((A ∪ C) ⊆ (B ∪ D)).12) x ∈ (A−(A∩B)) ⇔ (x ∈ A)∧(x ∈ A∩B)) ⇔ (x ∈ A)∧((x ∈ A)∨(x ∈ B)) ⇔ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ A) ∧ (x ∈ B)) ⇔ Zakon distributivnosti mnoˇenja prema oduzimanju oblika z A ∩ (B − C) = (A ∩ B) − C. Nadalje vrijedi ˇto slijedi iz: s A − B = A − (A ∩ B). ((A ∩ C) ⊆ (B ∩ D)).16) (B. 193 (B.10) (B.11) (B.14) (B.13) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B) ⇔ x ∈ (A − B). ˇto slijedi iz s x ∈ A ∩ (B − C) ⇔ (x ∈ A) ∧ x ∈ (B − C) ⇔ (x ∈ A) ∧ (x ∈ B) ∧ (x ∈ C) ⇔ Zakoni de Morgana za oduzimanje glase: ⇔ x ∈ (A ∩ B) ∧ (x ∈ C) ⇔ x ∈ ((A ∩ B) − C). (B.B. ((A − D) ⊆ (A − C)). (B. ZAKONI UNIJE.

26) Dokaz: Za dokaz relacije (B.194 DODATAK B.2. Neka su A i B skupovi.22) (B. U konc s z kretnim situacijama prouˇavamo samo one skupove koji su podskupovi nekog c konkretnog skupa ˇiji ˇlanovi su objekati koji nas interesiraju (atomi). 0.25) (B.4 Univerzalni skup i komplement Za neki skup A moˇemo promatrati sve objekte koji nisu ˇlanovi tog skupa. ⇔. Tada je A ∩ −A = ∅ . =. Naime.21) Skup U − A = AC = −A zovemo komplement skupa A (u odnosu na skup U). A ⊆ B ⇔ −B ⊆ −A A ⊆ B ⇒ A ∩ −B ⊆ B ∩ −B = ∅ ⇒ A ∩ −B = ∅. −. a (B. ∨. Za skupove u idu´im rezultatima ove toˇke pretpostavljamo da su podc c skupovi univerzalnog skupa U. 1. ¬. U zamijeniti simbolima ∧. ∅. Vrijede slijede´e ekvivalencije: c A ⊆ B ⇔ (A ∩ −B = ∅).25) koristimo monotonost inkluzije na presjek Napominjemo da su formule koje se dobivaju u Booleovoj algebri podskupova ekvivalentne odgovaraju´im izjavama algebre sudova. a simbole ∩.23) (B. ∪. Obratno. A ∪ −A = U.3. U tom sluˇaju oˇigledno c c c vrijedi: ∀A A ⊆ U . ⇒.23) je pravilo dvostrukog komplementa. −(−A) = A.26) slijedi iz logiˇkog zakona o kontrapoziciji. ako je A ∩ −B = ∅ onda A = A ∩ U = A ∩ (B ∪ −B) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ −B) = A ∩ B ⊆ B. (B. Vrijede slijede´e osnovne jednakosti. samo je c potrebno shvatiti skupove kao izjave.24) su de Morganovi zakoni za komplement. Relacija (B. Takav objekt op´enito nije skup. ⊆. z c tj. c Propozicija B. A ∪ U = U. suviˇe je opseˇan. (B. Iz aksioma (B) je oˇigledno c A − B = A ∩ (U − B) = A ∩ −B = −(−A ∪ B) Propozicija B.D. {x|x ∈ A}. − (A ∪ B) = −A ∩ −B. −(A ∩ B) = −A ∪ −B . Takav c c skup zovemo univerzalni skup i oznaˇavamo s U. c Q.E. A ∩ U = A . . ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA B. (B. Neka su A i B skupovi.24) Jednakost (B.

(C × A) ∪ (C × B). – Moskva. (Kolmogorov1 ) Za bilo koja dva a i b definiramo skup koji nazivamo uredeni par elemenata a i b. b) = (c. Tada po (B. za C = ∅ vrijedi A ⊆ B ⇔ (A × C) ⊆ (B × C) ⇔ (C × A) ⊆ (C × B). Definicija B. B. Dokaz: Neka je (a. Tada je C × D − A × B = ((C − A) × D) ∪ (C × (D − B)). Propozicija B.29) (B. b) = (c.27) i aksiomu (O) imamo dva mogu´a sluˇaja: c c (i) {a} = {c} i {a. Jasno je da za svaki skup X vrijedi X × ∅ = ∅ i ∅ × X = ∅. y)|(x ∈ X) ∧ (y ∈ Y )}. (B. Q. d). Navodimo neka jednostavna svojstva Dekartovog produkta.3.D. Teorem B. Jednostavna posljedica teorema B.33) (B. Neka su A.5 Kartezijev produkt (a. b) = {{a}.35) (B. b} = {c. listopad c 1987. X × Y = {(x. Da bi vrijedilo (a. 20.E.31) (B.32) (B. Za bilo koje skupove X i Y oznaˇimo c Taj skup zovemo Dekartov ili Kartezijev produkt skupova X i Y . tj.5.28) (ii) {a} = {c. U sluˇaju (i) imamo a = c = d i c c c a = b = c. (C × A) − (C × B).30) (B.B. je (a. Vrijedi (A ∪ B) × C C × (A ∪ B) (A ∩ B) × C C × (A ∩ B) (A − B) × C C × (A − B) = = = = = = (A × C) ∪ (B × C). (A × C) − (B × C). d) nuˇno je i dovoljno da bude z istinita izjava (a = c) ∧ (b = d). neka su A. Dekartov produkt je monoton na ⊆. {a. U sluˇaju (i) oˇito vrijedi (a = c) ∧ (b = d). (C × A) ∩ (C × B). 1 (B.) ruski matematiˇar c . KARTEZIJEV PRODUKT 195 B. b} = {c}. 25. d}.34) Nadalje. travanj 1903.4. b}} (B.27) Definicija B. (A × C) ∩ (B × C). d} i {a.2. b) = (b.4. a) ⇔ a = b. C i D skupovi.36) Andrej Nikolaeviˇ Kolmogorov (Tambov. B i C skupovi. (B.2.

196

DODATAK B. ELEMENTARNA TEORIJA SKUPOVA

Dokaz: Za (B.29) imamo (x, y) ∈ (A∪B)×C ⇔ (x ∈ A∪B)∧y ∈ C ⇔ ((x ∈ A)∨(x ∈ B))∧(y ∈ C) ⇔ ((x ∈ A)) ∧ (y ∈ C)) ∨ ((x ∈ B) ∧ (y ∈ C)) ⇔ ((x, y) ∈ (A × C)) ∨ ((x, y) ∈ (B × C)) ⇔ (x, y) ∈ (A × C) ∪ (B × C). Jednakosti (B.30), (B.31), (B.32), (B.33) i (B.34) dokazuju se analogno. Dokaˇimo (B.35). z (x, y) ∈ C × D − A × B ⇔ ((x, y) ∈ C × D) ∧ ((x, y) ∈ A × B) ⇔ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D)) ∧ ((x ∈ A) ∨ (y ∈ B)) ⇔ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (x ∈ A)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ D) ∧ (y ∈ B)) ⇔ (x ∈ (C − A) ∧ (y ∈ D)) ∨ ((x ∈ C) ∧ (y ∈ (D − B))) ⇔ ((x, y) ∈ ((C − A) × D)) ∨ ((x, y) ∈ (C × (D − B))) ⇔ (x, y) ∈ ((C − A) × D) ∪ (C × (D − B)). Posljednja tvrdnja slijedi iz A ⊂ B ⇔ A−B = ∅ ⇔ ∅ = (A−B)×C = A×C −B ×C ⇔ A×C ⊆ B ×C. Q.E.D.

B.6

Relacije i funkcije

Definicija B.5. Podskup R kartezijevog produkta X ×Y nazivamo relacija. Da su dva elementa a ∈ X i b ∈ Y u relaciji R piˇemo s < a, b >∈ R ili aRb. Skup D(R) ⊆ X zovemo domena relacije. Kodomena relacije je K(R) = Y . Prazan skup ∅ je relacija. s Ponekad se ˇinjenica da < x, y >∈ R piˇe x Ry. c Medu najvaˇnijim relacijama je relacija ekvivalencije. Ona se javlja kod z nastojanja da elemente skupa identificiramo na osnovi nekog njima zajedniˇkog svojstva. Na taj naˇin se skup raspada na podskupove elemenata c c koji su identiˇni u pogledu tog svojstva. Poˇto usporedujemo elemente istog c s skupa A jasno je da za relaciju ekvivalencije R vrijedi R ⊆ A × A.

B.6. RELACIJE I FUNKCIJE

197

Definicija B.6. Relacija R ⊆ A × A je relacija ekvivalencije ako vrijedi: (i) R je refleksivna na A: ∀x(< x, x >∈ R). (ii) R je simetriˇna: c ∀x, y((< x, y >∈ R) ⇒ (< y, x >∈ R)). (iii) R je tranzitivna: ∀x, y, z((< x, y >∈ R) ∧ (< y, z >∈ R)) ⇒ (< x, z >∈ R). Takoder, medu najvaˇnije relacije ubrajamo relacije uredaja ili poretka. z Definicija B.7. Relacija R se naziva relacijom poretka ili uredaja ako vrijedi (1) ∀x(xRx) refleksivnost, (2) ∀x, y, z((xRy) ∧ (yRz) ⇒ (xRz)) tranzitivnost , (3) ∀x, y((xRy) ∧ (yRx) ⇒ (x = y)) antisimetriˇnost . c Relacija s gornjim svojstvima joˇ se naziva parcijalni uredaj . s Uredaj R je linearan ili jednostavan ako vrijedi ∀x, y(x = y ⇒ (xRy ∨ yRx)). Standardna oznaka za relaciju uredaja je ≤ ili . Ako relacija nije antisimetriˇna onda se zove poluuredaj. c Pojam funkcije svakako je jedan od najvaˇnijih pojmova u matematici. z Intuitivno, pod tim pojmom podrazumjevamo jednoznaˇno pridruˇivanje elec z menata jednog skupa elementima drugog skupa. Funkcija je specijalni sluˇaj c medu relacijama. Definicija B.8. Relacija F je funkcija ako vrijedi ∀x, y, z(((< x, y >∈ F ) ∧ (< x, z >∈ F )) ⇒ (y = z)). Zbog jedinstvenosti, umjesto oznake < x, y >∈ F ili xF y piˇemo y = F (x). s

Indeks
A aksiom – Arhimedov, 7, 32 – Peanovi, 2 – potpunosti, 32 antisimetriˇnost c aproksimacija, 7, 85 – funkcije, 87, 113 – nultoˇke, 116 c – povrˇine, 120 s apsorpcija – logiˇka, 184 c asocijativnost – disjunkcije, 184 – konjunkcije, 184 – presjeka, 190 – unije, 190 B binarna operacija – zbrajanje, 3 brojevi – cijeli, 4 – decimalni, 7 – racionalni, 4 brojevni pravac, 7 brzina, 85 – prosjeˇna, 85 c D de Morganovi zakoni – logiˇki, 184 c – za skupove, 191 derivacija, 86 disjunkcija, 183 distributivnost – kvantifikatora, 185 – logiˇka, 184 c – presjeka na uniju, 190 – unije na presjek, 190 E ekvipotentni skupovi, 36 ekvivalencija, 183 Eulerova formula, 57 F funkcija, 9, 195 – apsolutna vrijednost, 12 – arcus, 27 – area, 23 – bijekcija, 18 – derivabilna, 86 – diferencijabilna, 86 – domena, 9 – eksponencijalna, 20, 35, 50 – – na C, 56 – gama, 150 – graf, 9 – hiperbolne, 22 – injekcija, 17 – inverzna, 17 – izjavna, 185 – – viˇe argumenata, 186 s – kodomena, 9 – korijen, 20 – kvadratna, 14 – linearna, 11 198

INDEKS – logaritamska, 21 – monotona, 10 – – po dijelovima, 128 – neprekidna, 68 – – uniformno, 129 – op´a potencija, 22 c – padaju´a, 10 c – polinom, 15 – prekidna, 69 – primitivna, 132 – racionalna, 16 – rastu´a, 10 c – razlomljena linearna, 15 – restrikcija, 9 – surjekcija, 18 – trigonometrijske, 24 G gomiliˇte niza, 52 s graniˇnu vrijednost, 43 c greˇka s – apsolutna, 13 – relativna, 13 grupa – komutativna, 4 I idempotentnost – logiˇka, 184 c – skupovna, 191 implikacija, 183 infimum, 34 integral – donji, 121 – gornji, 121 – neodredeni, 135 – nepravi, 146 – Riemannov, 122 interpolacija – ˇvorovi, 113 c – polinomom, 113 K Kartezijev produkt, 8, 193 Kartezijeva ravnina, 8 kompozicija funkcija, 16 komutativnost – disjunkcije, 184 – konjunkcije, 184 konjunkcija, 183 kontrapozicija, 184 konvergencija – niza, 42 – – uniformna, 176 – reda, 153 – – apsolutna, 159 – – uniformna, 177 koordinatni sustav, 8 kvantifikator – egzistencije, 185 – univerzalni, 185 kvocijent diferencija, 86 L limes – – limes – – – limes – – – –

199

inferior, 53 superior, 53 funkcije, 61 Cauchyjeva definicija, 62 jednostrani, 65 u R, 64 niza, 42 funkcija, 50 u C, 57 u R, 43 u R, 42

M majoranta, 31 maksimum, 32 matematiˇka indukcija, 2 c metoda tangenti, 117 minimum, 34

154 – konvergentan. 170 – Fourierov. 183 P podniz. 160 – – integralni. 194 – poretka. 81 niz. 39 – otvoren. 15 – interpolacijski. 37 – presjek. 54 – fundamentalan. 32 T . 174 – funkcija. 189 – prebrojiv. 41 – Cauchyjev. 165 – – radijus konvergencije. 29 – uredeno. 187 operator negacije. 153 – kriterij konvergencije INDEKS – – Cauchyjev. 68 – jednostrana. 31 poluuredaj. 33 – gust u sebi. 195 relacija. 41 c – podniz. 2 suma – Darbouxova. 194 – ekvivalencije. 83 – podskup. 42 – padaju´i. 165 – produkt redova. 192 – neprebrojiv. 188 – univerzalni. 42 – rastu´i. 169 – trigonometrijski. 164 – Taylorov. 83 sljedbenik. 194 – domena. 162 – – Leibnitzov. 195 R radijan. 121 – integralna. 41 c O obuhvatnost. 152 – harmonijski. 119 N nepravi integral – kriterij konvergencije. 121 – reda. 24 red. 5 – kompleksnih brojeva. 151 – – u smislu C´sara.200 mjera. 174 refleksivnost. 195 S sekanta. 50 – konvergentan. 42 polinom. 151 – binomni. 159 – parcijalna suma. 195 – kodomena. 113 – Lagrangeov. 165 – geometrijski. 54 – funkcija. 153 – – parcijalna. 151 – potencija. 55 – realnih brojeva. 195 – uredaja. 148 neprekidnost funkcije. 6 – komplement. 102 polje. 113 – Taylorov. 160 – – D’Alambertov. 180 e supremum. 192 – zatvoren. 86 skup – gust.

3 – jednostavan. 5. 184 U uredaj. 193 201 . 183 tranzitivnost. 5.INDEKS tangenta. 195 uredeni par. 195 – implikacije. 195 – linearan. 195 – parcijalni. 86 – koeficijent smjera. 86 tautologija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->