Diküçgen(özel aç›lar) .Paralelkenar .Do¤ruda aç› .Çokgende Uzunluk-Alan .Küre ve Dönel cisimler .Çemberde Uzunluk .Diküçgen(pisagor-öklid) .Dörtgenler ve deltoid .Geometrik yer ve Üçgen çizimi .Dörtgenler ve deltoid .Eflitsizlik Grafikleri .Üçgende aç› .Simetri LYS .Üçgende Alan .Dikdörtgen .Çokgende Aç› . .Çemberde Uzunluk . -Eflitsizlik Grafikleri .Paralelkenar .‹kizkenar üçgen .Dik üçgen(pisagor-öklid) .YGS .Kare .Dairede Alan .Çokgende Aç› .Yamuk .Kenarortay .Kenarortay .Üçgende Benzerlik .Dairede uzunluk ve Alan .Noktan›n Analitik ‹nc.Prizma .Uzay Geometri .Eflkenar dörtgen .Üçgende aç› .Eflkenar dörtgen .Uzayda do¤ru düzlem denklemi .Aç›ortay .Üçgende Alan .Eflkenar üçgen .Do¤runun Analitik ‹nc.Do¤ruda aç› .Simetri .Piramit .Do¤runun Analitik ‹nc.Üçgende Benzerlik .Aç›ortay .Düzlemde vektörler .Küre ve Dönel cisimler .Eflkenar üçgen .Parobol .Elips .Çemberde Aç› .Üçgende Aç›-Kenar Ba¤›nt›lar› .Hiperbol .Çokgende Uzunluk-Alan .Çemberin analitik incelenmesi .Uzayda vektör ve Küre . .Dik üçgen(özel aç›lar) .Kare .Noktan›n Analitik ‹nc.Üçgende Aç›-Kenar Ba¤›nt›lar› .Prizma . .Dikdörtgen .Yamuk .Piramit .Çemberde Aç› .‹kizkenar üçgen .

Elektrik ak›m›-2 .BHH ve Genel çekim .Su dalgalar› .Atom teorileri ORTAK KONULAR .Fotoelektrik olay .A¤›rl›k merkezi .Madde ve özellikleri .Elektrostatik .‹fl güç enerji-1 .Dairesel hareket .‹tme ve momentum .Dogrusal hareket .Elektrik ak›m› .Bas›nç .Yay dalgalar› .YGS .M›knat›sl›k-Transformatörler LYS .Küresel aynalar .S›v›lar›n kald›rma kuvveti .Bas›nç .Elektrik alanda hareket .S›v›lar›n kald›rma kuvveti .Moment ve denge .Kondansatörler .‹fl güç enerji .Kuvvetler ve denge .Düzlem aynalar .Dinamik .Elektrik ak›m›-1 .Mercekler ve Ayd›nlanma .Is› ve s›cakl›k-Genleflme .At›fllar .Ifl›k teorileri .Basit makinalar .Manyetizma .Is› ve s›cakl›k-Genleflme .K›r›lma .Gölgeler .Ba¤›l hareket-Nehirde hareket .Alternatif Ak›m-RLC Devreleri .

oksitler. bazlar (konunun kalan k›sm›).Tepkime türleri .Kuvvetli asit bazlarda ph-poh hesaplamalar› .Zay›f asit bazlarda ph-poh hesaplamalar›.Titrasyon.Formül bulma.Maddenin fiziksel. Elektronegatiflik .Maddenin halleri ve s›n›fland›r›lmas› .‹simlendirme . genel özellikleri.Çözünürlü¤e etki eden faktörler . de¤erlik bulma .Maddenin ay›rt edici özellikleri . basit denklem denklefltirme . tuzlar .Karboksilli asitler.Tuzlar .Optik izomeri ve esterler .‹yonlaflma enerjisi ve elektron ilgisi .Deriflimler ve bas›nçlar cinsinden denge sabitleri ve hesaplamalar› .Dengenini tan›m›.Endotermik ve ekzotermik tepkimeler.Dengeye etki eden faktörler (le chatelier) .Kademeli reaksiyonlar. art›k madde problemleri .Denklemli miktar geçiflleri . tepkime dereceleri.‹yonlaflma enerjisi .Çözeltilerle saf maddeler aras›ndaki farklar . Alkenlerin eldeleri ve reaksiyonlar› . elektron yakalama fizyon.Kimyasal reaksiyonlar›n özellikleri.Asit baz tan›mlar›. molekül geometrileri .Oksitler .Radyoaktiflik ve ›fl›malar.Konsantrasyon birimleri (molarite).Art›k madde problemleri .Alkoller ve eterler. niçin denge .Periyodik tablonun genel özellikleri .Elektronegatiflik .Basit denklem denklefltirme .Reaksiyon h›z›na etki eden faktörler . elektron yakalama fizyon. iyonlaflma enerjisi . Aromatik bileflikler .Konsantrasyon birimleri. kimyasal özellikleri .S›v› buhar dengesi .Deriflim pilleri ve deriflimin pil gerilimine etkisi .K›smi bas›nç ve gazlar›n kar›flt›r›lmas› .Çözünürlü¤e ortak iyon etkisi doymuflluk. Suyun iyonlaflmas›.Maddenin halleri ve s›n›fland›r›lmas› .Denge kesri ve hess yasas›n›n dengeye uygulanmas› .Ba¤lar .Bombard›man. ba¤ enerjisi.Ba¤lar .Çözeltilerle ilgili terimler.‹yon deriflimi LYS .Aktiflik . h›z takibi . Aktiflik.Aktiflik ve yar› pil potansiyelleri .Ph hesaplamalar› (oluflum ›s›s›. Çökelme . diyagramlar.Asitler.Reaksiyon h›z›n›n tan›mlanmas›.Azotlu bileflikler.Atomla ilgili terimler . formül yazma.Çözeltilerle ilgili terimler . formül yazma.Çözünürlük .Tepkime türleri . oluflum ›s›s› .Gazlarda yo¤unluk ve kinetik .Molekülleraras› ba¤lar.Bazlar .Alkenlerin isimlendirilmesi.Denklem katsay› yorumlama . iyon deriflimi .Mol kavram› .Radyoaktiflik ve ›fl›malar.Formül bulma . füzyon .YGS . yar› ömür . .Erime ve kaynama noktas› . kar›fl›m problemleri .Atomla ilgili terimler . mol hesab›) .Denklemli miktar geçiflleri. diyagramlar.Karbonhidratlar.S›v› buhar dengesi . füzyon .Asitler . Doymam›fll›k.Atom teorileri ve atomun yap›s› . Doymam›fll›k.Kimyasal reaksiyonlar›n özellikleri . hidroliz .Kimya kanunlar› . Tampon çözelti.Bileflik formülleri.Endotermik ve ekzotermik tepkimeler.Doymuflluk.Elektron da¤›l›m› .Mol kavram› . atom a¤›rl›¤› bulma.Çözünürlü¤e etki eden faktörler . çarp›flma teorisi .Atom a¤›rl›¤› bulma .Konsantrasyon birimleri (molarite) .Kar›fl›mlar›n ayr›flt›r›lmas› .Kimya kanunlar› . çözünürlük .Elektron da¤›l›m› . ph-poh kavramlar› . oluflum ›s›s› . Ketonlar .Atom teorileri ve atomun yap›s› .Atom ve iyon çap›.aldehitler .Atom ve iyon çap›.Bileflik formülleri. nötürleflme tepkimeleri .Gazlarda yo¤unluk ve kinetik .Elektro kimyasal piller . de¤erlik bulma .Kar›fl›mlar›n ayr›flt›r›lmas› .‹yonlaflma enerjisi ve elektron ilgisi.Periyodik tablonun genel özellikleri .Gazlar›n . çözeltilerin kar›flt›r›lmas› . Çökelme seçimli çöktürme .Çözünürlük ve çözünürlük çarp›m› .

Solunum ve boflalt›m sistemi .Metabolizma ve atp .Efleysiz ve efleyli üreme .Populasyon geneti¤i .Madde al›flverifli .Nükleik asitler .Virüsler .Prokaryat canl›lar›n genel özellikleri .Madde al›flverifli .Üreme çeflitleri .Hayat›n bafllang›c› ve evrim .Kal›tsal kavramlar ve çaprazlamalar .Fotosentez ve kemosentez .Canl›lar›n temel bileflenleri .Hücrenin yap›s› .Sinir sistemi ve duyu organlar› .Mayoz bölünme .Boflalt›m sistemi .Bitkiler LYS .‹nsanda üreme ve geliflme .Canl›lar›n ortak özellikleri .Hayvanlarda üreme .Biyoteknoloji .YGS .S›n›fland›rma . canl›larda davran›fl .Enzimler .Hücre solunumu .Bitki fizyolojisi .S›n›fland›rma .Ekoloji .Fotosentez ve kemosentez .Protein sentezi .Ekoloji .Hayvansal dokular .Canl›lar›n temel bileflenleri .Ökaryat canl›lar›n genel özellikleri .Kan gruplar› .Dolafl›m ve ba¤›fl›kl›k sistemi .Bilimsel çal›flma .Endokrin sistem .Bitkilerde üreme .Bilimsel çal›flma .‹skelet ve kas sistemi .Hücre solunumu .Nükleik asitler .Mitoz bölünme .Ökaryat canl›lar›n genel özellikleri .Protein sentezi .Canl›lar›n ortak özellikleri .Kal›t›m ve evrim .Mitoz ve nayaoz bölünme .Prokaryat canl›lar›n genel özellikleri .Virüsler .Hücrenin yap›s› .

Tamlamalar .Eylem .Eylemsi . .Divan Edebiyat› .Ek eylem .Yaz›nsal Türler .Sözcük Türleri .Anlat›m Bozukluklar› .Paragraf .Edebiyat Ak›mlar› .Anlat›m Türleri ve Anlat›m Yöntemleri .Cümle Çeflitleri .Noktalama ‹flaretleri LYS . Vurgu.Ses Bilgisi .Ekler .Bat› Edebiyat› NOT: LYS konular›yla ilgili net bir aç›klama olmad›¤› için LYS Edebiyat k›sm›nda YGS konular›ndan da soru gelme olas›l›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat› .Milli Edebiyat .YGS .Sözcük Anlam› ve Söz Yorumu .Tanzimat Edebiyat› .Fecr-i Âti Edebiyat› .‹slamiyet Öncesi ve Dönemi Türk Edebiyat› .Yaz›m Kurallar› .Söz Sanatlar› .Halk Edebiyat› .Cümle Yorumu .Sözcük Yap›s› .Cümle ö¤eleri. Arasöz .Eylem Çat›s› .Cümle Anlam› .Servet-i Fünun Edebiyat› .

Mondros ateflkesi. Dünya savafl› (Ça¤dafl ve Türk. Yüzy›lda osmanl› devleti .Türk dünyas› .Küreselleflen dünya (Ça¤dafl ve Türk.D.T.I.Yumuflama dönemi (Ça¤dafl ve Türk.‹lkça¤ uygarl›klar› .‹slam tarihi .19.17. iflgaller ve cemiyetler .D.) . Yüzy›lda Osmanl› Devleti (duraklama dönemi) .I.‹nk›lâplar .Kurtulufl savafl› .TBMM dönemi . Yüzy›l bafllar›nda dünya (Ça¤dafl ve Türk.Ortaça¤da Avrupa ve Türkiye tarihi .20. Yüzy›l da Osmanl› Devleti (da¤›lma dönemi) .T.2.Kurtulufl savafl›’na haz›rl›k dönemi .Milli güvenlik bilgisi LYS . Yüzy›lda osmanl› devleti .D.Osmanl› Devleti’nin yükselme dönemi .‹slamiyet’ten önce Türk tarihi .D.19.Türkiye cumhuriyeti'nin d›fl siyaseti .20.2.T.TBMM dönemi ve çok partili hayata geçifl . Yüzy›lda Osmanl› Devleti (duraklama dönemi) .18.Osmanl› Devleti’nde kültür ve medeniyet .D.Atatürk ilkeleri .17.So¤uk savafl dönemi (Ça¤dafl ve Türk.YGS .) .Osmanl› Devleti’nde kültür ve medeniyet .T.T.20.Yeni ve yak›nça¤'da avrupa . Dünya savafl› .Ortaça¤da Avrupa ve Türkiye tarihi .18.) . Yüzy›l da Osmanl› Devleti (da¤›lma dönemi) .) .Tarih bilimine girifl .Yeni ve yak›nça¤'da avrupa .I.) .Osmanl› Devleti’nin yükselme dönemi . Yüzy›lda Osmanl› Devleti (gerileme dönemi) . Dünya savafl› . Yüzy›lda Osmanl› Devleti (gerileme dönemi) .Osmanl› Devleti’nin kurulufl dönemi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful