P. 1
בחן אנטומיה סמסטר א 2007 מועד א

בחן אנטומיה סמסטר א 2007 מועד א

4.0

|Views: 640|Likes:
Published by api-25967322

More info:

Published by: api-25967322 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

היפרתויזיפל גוחה

'א הנש 2006 'א רטסמס -
'א דעומ הימוטנא
ןמחיילק דינואיל + דרכייר ילאצ 'רמ הצרמה
תימינפ הימוטנא + ןותחת ףג הימוטנא
דואמ הבושח הרעה תונוכנ םהש אדוולו תובושתה לכ תא קודבל םישקבתמ םכנהו תובושתל םיארחא אל םירזחשמה :
1 ?טיילפ םרופירבירק תמקוממ הפיא .
.א ETHMOÌD BONE
.ב SPHENOÌD
.a TEMPORAL
.! FRONTAL
2 םxv וrיא . waפמ תרxוי ו ילטיao רוטוoב ה!מלב ?ירJורוק
.א OCCÌPÌTAL
.ב PARÌETAL
.a FRONTAL
.! TEMPORAL
4 ?הפמילה תטולבב םיטפמילה םיקיקrה לw םי!יקפתה המ .
םיטיxופמיל רוxי .א
םיטיxורטירא רוxי .ב
5 ?הייל5ה י!יקפת םהמ .
םילvר קוליoב !ב5ל הרrv .א
6 . הr קרפמ aוo הrיא TMJ ?
הקלnה .א
לייoקאיJוי +'aJיה .ב
... jיילפ .a
7 ?vaפJ בxv הrיא ,ייליוקוא oירלוקיברואב קותיw wי םא .
8 :התייה הבוwתה רwא5 םיילאיבוJיo םיקרפמ תומw 'oמ וJתיJ ?jפו! אxוי וJיה םיאבה םיקרפמהמ הrיא .
POST SACRO ÌLÌAC JOÌNT oיrומo!Jיo הrw jווי5מ
9 ?טוביפ אוה םיאבה םיקרפמהמ ימ .
oיoקא וטJלטא .א
oיטJ! וטJלטא .ב
10 לw רבומ ירמירפה והימ. PPT oוירוטרo .א ? .ב oוי!מ oואטולa oאוoפ ויליא.a !v) oיJימו!בא oוטקר .!
תמאב היה הr םא רורב תמאב אל ויw5v (!
11 ?תלוaלוaה לv ילרטאל טבמב םיאור המ .
המוaיr .א
.ב SELLA TUTCÌCA
לטיפיoקוא .a
!יוaירטפ .!
12 ?תoל תריaoל רrוv המ .
.א MASSETER
.ב MEDÌAL PTERYGOÌD
.a LATERAL PTERYGOÌD
ב+א .!
13 ?קרפמ רxוJ אל הפיא .
!יומטא -לטJורפ .א
המירקל -לrייJ .ב
.a LT& RT PARÌETAL
14 " רפoב !oוJ םוnת הrיא . DE moto cordis et sanguisis ?"
הימוטJא .א היaוילויrיפ .ב היaולוטoיה .a היaולותפ !
15 " תא בת5 ימ . DE SEDÌBUS ET CAUSÌS MORBORUM PER ANATOMEN ÌNDÌGNATUM ?"
.א Ìbn Sina
.ב MORGANÌ
.a ARÌSTO
.! GALEN
16 ?תוvלxה jיב רוירפוo י5ה qלוה המ .
!ירוו .א
בxv .ב
קרוv .a
הפמיל .!
17 ?הטרואהמ תוריwי אxוי המ .
.א Rt Subclavian
קילפxוי5רב .ב
18 ?הwוv oוJלקo תואבה תוvוJתהמ הrיא .
jייwקלפ !ייo .א
היxטור .ב
jייwקלפ לרטליב .a
19 ?ליvפמ אוה םירירw וליא ,הארמב ל5תoמו רוrמרב רxוv תיJו5מב ם!אw5 .
.א Multifidus
.ב Rectus capitis major
.a scalenus
ב+א .!
20 ?jwייטור לרטל הרטJוק תvוJת הwוv ימ .
oו!יפיטלומ .א
oומיoיaJול .ב
oילJיפo .a
21 ?תוJימלה לv בwוי המ .
oו!יפיטלומ .א
oומיoיaJול .ב
oילטoוקויליא .a
22 ?jייwJטoקא vJומ אל המ .
.א ALL
.ב atlanto occipital membrane
הJרבממ הירוטקט .a
לרומפ ויקoיא .!
23 והמ . TENDON ?
oיrורJופא .א
רירwל yוnמו qותמ jaלוק לw תוי5wמה .ב
םxvל םxvמ רוביn .a
.! CONECTÌVE SKELETAL MUSCLE TÌSSUE
24 ?םיJפבל yוnבמ תוב5wה םהמ jwה תרתו5ב .
25 ?oיבופה ביבo ירוnא י5ה המ .
.א fascia transvesalis
.ב internal oblique
.a external oblique
.! quadratus lumborum
.ה Obtorabor internus
26 ?היaרJיo הwוv אל המ .
oויטרט oואיJורפ -רוירטJא oילאביט .א
רוירטJא oילאיביט -רוירטoופ oילאביט .ב
.a TFL oוירוטארo -
oומיoקמ oואטולa -oוי!מ oואטולa .!
oי!פ oילoרו! -oויrפרט .ה
27 ?oוno הJוב את ארקJ qיא .
טיxואטoוא.א
טoלקואטoוא .ב
טoלבואטoוא .a
טoלקור!Jו5 .!
טoלבור!Jו5 .ה
28 ?תxמואמ הפיwJ תvב ליvפ םיאבה םירירwהמ ימ .
.א internal oblique
.ב external oblique
.a transverse abdominis
.! rectus abdominis
29 ?תוילאקרוט תוילוnל יJייפוא המ .
.א transaverse articulating facet
jטקו wלוwמ jולn .ב
ירוירפוo אוה םירוnאה םיrיrה jווי5 .a
30 -ה והימ . prime mover ל רrוvw post pelvic tilt ?
.א psoas major
.ב rectus abdominis
.a quadratus lumbarum
.! sartorius
31 לw םוטמר!ה ימ . joint of luis ?
.א th1
.ב th2
.a th3
.! th4
.ה th5
32 אוה רירw הrיא . Anterior Pelvic Tilt ?קהבומ
.א Rectus Femuris
.ב Psoas major
.a Quadratus Lumborum
.! Glotus Medius
33 ) רויxב רירwה תא בבxvמ בxv הrיא . post. bally of digastric (
.א facialis
.ב v2
.a eccesory n .
.! vr c1
.ה dr c1
34 ?(wלוwמב רבוv ימ - oוJלקoה לw wלוwמה תא תוהrל היה) רויxב jמוoמה הJבמה והמ .
.א subclavian v .
.ב subclavian a .
35 ה תא qיקמ המ . Fasiculus ?
.א PERÌMÌSÌUM
.ב ENDOMÌSÌUM
.a EPÌMÌSÌUM
36 ל רwקתמ אל jובלn הrיא . Z-disc ?
jיrוימ .א
jיטקא .ב
jיJיפורט .a
37 ב wי המ . Dorsal Ramus ?
םירוטומ םיבxv .א
םירוoJo םיבxv .ב
םירוoJoו םירוטומ .a
38 ?ילרטל י5ה המ .
.א rectus capitis posterior major
.ב rectus capitis posterior minor
.a inferior oblique
.! superior oblique
39 ?תxמואמ הפיאwב לvופ ימ .
.א intercostal oblique
.ב external intercostal
.a Ìntima
40 אוה רירw הrיא . posterior pelvic tilt ?קהבומ
.א rectus abdominis
.ב rectus femuris
.a quadratus lumborum
.! psoas major
41 ל רבnתמ ימ . thoraco lumbar fascia ?
.א psoas major
.ב external oblique
.a transverse abdominis
42 בxvה אxוי תוילוn וליאמ . n to piriformis ?
.א L5 S1
.ב S1 S2
.a S2 S3
43 :ה!ימvל הביwימ םימקw5 .
-ה .א femur vxבת internal rotation
-ה .ב femur vxבת external rotation
-ה .a tibia vxבת internal rotation
-ה .! tibia vxבת external rotation
44 ?oוקoיJימל רבוnמ אל המ .
.א MCL
.ב LCL
.a CORONARY LÌGAMENT
םירבnתמ םלו5 .!
רבnתמ אל !nא qא .ה
45 ?יJמיה jוילvה vיברב אxמJ אל המ .
.א Hepatic fexure
.ב SPLEEN
.a DUDONEUM
46 המלw תvבט תרוxב אxמJ oוno הrיא .
.א thyroid
.ב cricoid
.a trachea
.! arythnoid
47 ?oaה יvמב םירביאה ר!o והמ .
Cacum ÷ ascending colon ÷ transverse ÷ descending ÷ sigmoid ÷ rctum
48 ?יבלnה jJwמב יבaל jו5J אל המ .
ליa !v תוvקוב םייJיwה ל5 .א 8
-מ ב5רומ .ב 2 תו5תוn 1 ו ביJ 2 תוJnוט
ליaב תvקוב הJוwארה ת5תוnה jwה .a 10 qרvל םיw!וn
-מ ב5רומ .! 20 5"הoב םייJיw
49 ב אxמJ אל המ . superior medastinum ?
.א thymus
.ב left + right brachocepalic
.a esophagus
.! descending aorta
50 ?תיJמיה האירה יבaל jו5J אל המ .
תפvרoהו בלה לw םיvקw הל wי .א
םיxירn הל wי .ב oblique ו horizental
!ירו לw םיxירn הל wי .a Azygos
הל wי .! Lingula jותnתה קלnב
51 ?היל5ה י!יקפת יבaל jו5J אל המ .
ם!ה nפJ לv הרימw .א
לv הרימw.ב PTT
oיoב-הxמוn jוrיא.a
הJו5J הJיאw הבוwת jיא.!
52 ?םוי!רקירפה ללn אxמJ j5יה .
jיב .א 2 יבויoJה םוי!רקירפה לw תוב5wה
יבויoJה !רקירפל יביoה !רקירפה לw הב5wה jיב .ב
53 ?ל םיoJ5J םירJומלופה םי!ירוה .
תיJמי הילv .א
תילאמw הילv .ב
יJמי ר!n .a
ילאמw ר!n .!
54 ה . OVAL FOSSA jיב אxמJ
.א interatrial septum
.ב intervanticular septum
ילאמwה ר!nל תילאמw היילvה jיב .a
יJמיה ר!nל תיJמיה הילvה jיב .!
55 ?לוnטה יבaל jו5J אל המ .
qורaא ל!וaבו לוao vבxב .א
םיJבל ם! יאת רxיימ .ב
י"v תפvרoל jaוvמ .a phrenicolineal ligament
י"v תיJמיה היל5ל jaוvמ .! lineorenal ligament
56 ?הביקה תב5רומ אל קלn הrיאמ .
.א cardia
.ב fondus
.a pylorus
.! jejunum
57 ?oaה יvמהמ קלn אל המ .
.א cecum
.ב haustra
.a epiploic appendages
.! plicae folds
58 ?היל5ב jתwה qוoיא ר!o והמ .
Collecting duct ÷ minor calics ÷ major calics ÷ renal pelvis
59 ?jaאה תפxרב ילאי!מ י5ה רירwה והמ .
.א coccygeus
.ב pubococcygeus
.a puboanalis
.! iliococcigeus
60 ?הטולב הJיא ולאמ המ .
תיJומרv .א
vרrה תיnופלw .ב
.a bulbourethral
.! glans
61 ?הירפהה תwnרתמ הרxוxnה לw קלn הrיאב .
.א istmus
.ב ampula
.a infundabolum
62 לw ם!יקפת המ . seminiferous tubles ?
vרr יאת תריxי .א
vרr יאת תריaא .ב
vרr לrוJ תריxי ya
63 ?אxויה ריואה 5"הo ארקJ qיא הvוaר המיwJב .
.א tidal volume
.ב tidal capacity
64 ?הrומותoJא םירxוי םיילילק םיקרוv הrיא .
65 הייJיקרופ יאת ?בלה לw ה5לוהה ת5רvמב wי המ .
2
66 ?וr היילוn aוo הrיאמ .
.א L
.ב D
.a C
.! Co
67 aוoמ תוילוn הברה י5ה תוvxבמ הvוJת וrיא . T ?
1 . flexion
2 . extention
3 . rotation
68 yn vיבxמw המ לv תבwוי הvוxר הrיא . 2
1 . PLL
2 . ALL
3 . Ligamentum flavium
69 yn vיבxמ המ לv . 1 ?
.א Lamina
.ב transverse process
.a pedicle
1
1
70 רירwב הwלוn םורaת המל . 1 ?
71 רירwב הwלוn םורaת המל . 2 ?
72 רירw תא בבxvמ ימ . 1 ?
73 ?vוaפ oומיJימ oואטולa םא היהת הייvב וrיא .

74 (יוהיr תלאw) קיטאי5o רoלב רבוv ימ .
75 ?רטJ5ורט רoלל רבnתמ םירירwה jיבמ ימ .
oאוoפויליא.א
76 ?תoלה תיוrל רבnתמ ימ .
רטooמ .א
77 ?הJוw קרפמ הrיא .
oaJאלאפ -וoרטט .א
תוJוw תוvוJת יתw וב vxבל jתיJw !יnיה קרפמה הr םלוא לaרב תופoוJ תויורwפא הברה ויה
78 ה בבxvמ ימ תא . deep PERONEAL NERV ?
םיטJמטרפמוק לw המיwר ויה תובוwתה
79 (בבxvמ אוה ימ תא תפoוJ הלאw התיה) ברJ oילאיביט -לaרה q5ב בxv תוהrל -יוהיr תלאw .
80 jwקלפיoרו! הwוv ימ -םירירw לw המיwר .
81 ?טJמטרפמוק רוירטJאב ימ -םירירw לw המיwר .
82 ?jwקלפ רטJלפ vxבל ל5וJ אל וvaפי םירירw וליאw5 -םירירw לw המיwר התואמ .
83 תוהrל. TDH (?םיwוv תוvוJת וליא תפoוJ הלאw) ,םי5לוה jאל
84 ?היaרJיo הwוv אל ימ .
oוי!מ oואטולa םv oומיoקמ oואטולa .א
85 ל םורaי ימ . DROP FOOT ?
86 ?תילאי!מ קוw לw םוטמר!ה המ .
2
1 . L4
2 . L3
87 oוJאפo רoלה תאו oוJאפo רטיירaה תא ו5פה י5 לבלבמ היה ,qריב ם! תקפoא לv הלאw התיה .
88 ?ירטJלפ לaר q5 לw םוטמר!ה והמ .
89 ה qיwמי יתמ !v . ramus ?
.א L1
90 הילוnה לw הJומתב לקי!פ תוהrל .
91 הJ5ות תא תר5וr אל יטoלא oוno התיה הבוwתהw הלאw התיה .
92 ?jו5J אל המ ,לaרה q5ב תוב5wה לv הלאw התיה .

93 ?!יטורק לJרטJיאל רwק jיא ימל .
94 ?jוילv jטב ריקל ם! קפoמ ימ .
קירטoaיפא רוירפוo .א
95 ?רxקתמ וJיאו nו5 ליvפמw רירw .
.א ÌSOMETRÌC
.ב ÌSOTONÌC
96 רוירטoופ oילאיביטה תא הJומתב תוהrל .
97 ?הלוביפהמ אxוי ימ -ם!וקממ םירירw לw המיwר התואמ .
98 ?ל םורaי jיבולaומהב רoוn .
המיwJ ייwק .א
99 oJ5J וב םוקמב אxמJ םתoמ הrיא . PULMONARÌ VEÌN ?
.א BÌCUSPÌD
.ב TRÌCUSPÌD
ילרטימ .a
a+א .!
רJולימo .ה
100 קפxל yוnמ אxמJ ימ .
101 ?לוnטה jaוvמ המל .
102 ?לוnטה waפJ אל ימ םv .
תיJמי היל5 .א

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->