Bsh24/II/28-3-09/15

37

»ÉÅ~ÉÉqöHíÉà : ©É{ÉÒºÉÒ X{ÉÒ, HíÒ­÷iÉ mÉÒ´ÉàqöÒ

»É­÷PÉ»É - »É§ÉÉ - +¾àú´ÉɱÉ

§ÉɺÉÉ~É­÷ÒºÉqö{ÉÒ ´ÉɺÉÔHí »ÉÉyÉÉ­÷iÉ »É§ÉÉ©ÉÉÅ {ÉIíÒ oÉ«ÉÖÅ
¾úlÉÖ,Å Hàí ¡ÉoÉ©É B]ñÉXàeôiÉÒ ~É­÷ÒºÉqö ©É²«ÉÉÅ{Éà qö»É ´É­÷»É ~ÉÖ­÷ÉÅ oÉ>
­÷ÂÉÅ Uïà l«ÉÉ­à÷, ¾ú´Éà §ÉɺÉÉ~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ ´ÉÒ»lÉÞlÉ KÉàmÉ{ÉÉà ~É­÷ÒSÉ«É
»ÉÉä{Éà oÉÉ«É +{Éà +àHí {É´ÉÖÅ ´ÉÉlÉÉ´É­÷iÉ »ÉXÇ«É +à Wð­Ö÷­÷Ò Uïà.
§ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö +à £íGlÉ +àHí >- A{ÉÉà HíÉ«ÉÇJí©É ±É>{Éà ¥Éàcàó±ÉÒ
»ÉÅ»oÉÉ {ÉoÉÒ, ~ÉiÉ »É©ÉOÉ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ­÷¾àú±ÉÒ +{ÉàHí
¥ÉÉ¥ÉlÉÉà{ÉÒ SÉÓlÉÉ »Éà´É{ÉÉ­÷Ò {Éà +à ©ÉÉ`àò Wð­Ö÷­÷Ò ¥ÉyÉÒ Wð
HíÉ©ÉNÉÒ­÷Ò{Éà ¾úÉoÉ yÉ­÷´ÉÉ{ÉÒ LÉà´É{ÉÉ ±É>{Éà ¥Éàcàó±ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ Uïà, +à
~ÉiÉ X¾àú­÷ oÉ´ÉÖÅ Xà>+à.
+É{ÉÉ +{ÉÖ»ÉÅyÉÉ{Éà »É´ÉÇ ¸ÉÒ «ÉÉàNÉà{rö§ÉÉ> ´«ÉÉ»É, >{qÖöHÖí©ÉÉ­÷
X{ÉÒ, ©É¾àú¶É§ÉÉ> qö´Éà, HíÒ­÷iɧÉÉ> mÉÒ´ÉàqöÒ, ©É{ÉÒºÉÒ§ÉÉ>
X{ÉÒ, Hí¶«É~ɧÉÉ> qö±ÉÉ±É lÉoÉÉ WÖðNɱÉHíÒ¶ÉÉà­÷ {ÉÒ«É©ÉÒlÉ ­÷ÒlÉà
©É³lÉÉ ­÷ÂÉ. +É »É§ÉÉ+Éà©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ§ÉɺÉÉ{ÉÒ +»©ÉÒlÉÉ{Éà

1-4-2009

15

- WÖðNɱÉHíÒ¶ÉÉà­÷
+{ÉÖ­Ö÷~É Hàí`ò±ÉÉHí ~ÉÉ«ÉÉ{ÉÉ ´ÉÒSÉÉ­÷Éà{Éà ¾úÉoÉ ~É­÷ ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ
lÉoÉÉ XàeôiÉÒ A~É­÷ÉÅlÉ Hàí`ò±ÉÉHí ©É¾ún´É{ÉÉ ¡É¶{ÉÉà{Éà ~ÉiÉ
+É´É­÷Ò ±Éà´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIíÒ oÉ«ÉÖÅ. +É ©ÉÉ`àò SÉÉ­÷ ¾àúlÉÖ+Éà ­à÷±ÉÒ
©ÉÉ`àò {ÉÒ·SÉÒlÉ oÉ«ÉÉ.
1. ©ÉÉlÉÞ § ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ¶ÉÒKÉiÉ, 2. NÉÖ W ð­÷ÉlÉÒ
»ÉɾúÒl«É{ÉÉà ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ ¡É»ÉÉ­÷. 3. +ÅOÉàYð{ÉÒ PÉà±ÉUïÉ
»ÉÉ©Éà ±ÉɱɥÉnÉÒ yÉ­÷´ÉÒ lÉoÉÉ 4. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ
»É­÷±ÉÒHí­÷iÉ{ÉÉà ©ÉÖtöÉà ´ÉyÉÖ »ÉPÉ{É ­÷ÒlÉà AcóÉ´É´ÉÉà.
+É ©ÉÉ`àò £àí¦ÉÖ+É­÷Ò{ÉÒ 14©ÉÒ lÉÉ­÷ÒLÉ {ÉIíÒ
oÉ>. Wðà©ÉÉÅ +àHí ­à÷±ÉÒ +{Éà lÉà{ÉÉ +ÅlÉà X¾àú­÷ »É§ÉÉ +à©É
¥Éà HíÉ«ÉÇJí©ÉÉà {ÉIíÒ oÉ«ÉÉ. ­à÷±ÉÒ{ÉÉà +É­Å÷§É NÉÖWð­÷ÉlÉ
´ÉÒvÉ~ÉÒcó{ÉÉ qö­÷´ÉÉXoÉÒ Hí­÷´ÉÉà lÉoÉÉ ­à÷±ÉÒ{Éà »É§ÉÉ©ÉÉÅ
£àí­÷´É´ÉÉ{ÉÖÅ »oɳ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ »ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ LÉÅeô©ÉÉÅ
{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/16

­÷ÉLÉ´ÉÉ{ÉÖÅ {ÉIíÒ oÉlÉÉÅ ´ÉGlÉÉ+Éà ~ÉiÉ {ÉIíÒ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉ.
+{ÉàHí »ÉÉoÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà ~ÉiÉ +É HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ §ÉÉNÉÒqöÉ­÷ oÉ>.
HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ ¾úÉWð­÷ ­÷¾àú´ÉÉ{ÉÒ {ÉÒ©ÉÅmÉiÉ ~ÉmÉÒHíÉ©ÉÉÅ Wð »ÉÉä{Éà
~ÉÖ­÷lÉÒ ©ÉɾúÒlÉÒ ©É³Ò ­÷¾àú lÉà´ÉÒ ~ÉmÉÒHíÉ ~ÉiÉ lÉä«ÉÉ­÷ oÉ>.
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ »ÉɾúÒl«É »ÉÉoÉà »ÉÅHí³É«Éà±ÉÒ Hàí`ò±ÉÒHí ´«ÉGlÉÒ+Éà
Hàí Wðà B]ñÉ XàeôiÉÒoÉÒ qÖö­÷ ­÷¾àúlÉÒ ¾úÉà«É lÉà´ÉÒ ´«ÉGlÉÒ+Éà{Éà
~ÉiÉ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÉ +É
HíÉ«ÉÇ©ÉÉÅ »ÉÉ©Éà±É Hí­÷´ÉÉ{ÉÖÅ
©É¾ún´É{ÉÖÅ HíÉ«ÉÇ ~ÉÉ­÷ ~ÉeôlÉÉÅ
»ÉÖ­à÷¶É qö±ÉɱÉ, ­÷PÉÖ´ÉÒ­÷
SÉÉäyÉ­÷Ò, NÉÖiÉ´ÉÅlÉ ¶Éɾú lÉoÉÉ
HíÉ«ÉqöɶÉÉ»mÉÒ NÉÒ­÷ҶɧÉÉ>
~É`àò±É Wðà´ÉÉ ´ÉGlÉÉ+Éà{ÉÒ
»ÉÅ © ÉlÉÒ ©É³Ò NÉ>.
NÉÖWð­÷ÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒcó wöÉ­÷É
©ÉÉàHí±ÉÉ«Éà±ÉÉ +»É¾úÒºjlÉÉ
§É«ÉÉÇ ~ÉmÉ{Éà «ÉÉà N «É
¡ÉlÉÒ§ÉÉ´É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉlÉÉÅ +àHí {É´ÉÖÅ ~É­÷Ò©ÉÉiÉ ~ÉiÉ A©Éà­÷É«ÉÖÅ.
+É qö­÷©ÉÒ«ÉÉ{É >{`ò­÷{Éà`ò{ÉÉ ©ÉÉy«É©ÉoÉÒ Hàí`ò±ÉÖÅ HíÉ©É
LÉÖ¥É ]ñeô~ɧÉà­÷ oÉ«ÉÖÅ. »ÉáHíeôÉà ~É­÷ÒSÉÒlÉÉà{Éà ~É­÷ÒºÉqö »É©ÉÒlÉÒ
wöÉ­÷É lÉä«ÉÉ­÷ Hí­÷É«Éà±ÉÖÅ »ÉɾúÒl«É ©ÉÉàHí±É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ. >{`ò­÷{Éà`ò
A~É­÷ »ÉɾúÒl«É +{Éà ¶ÉÒKÉiÉKÉàmÉ{ÉÒ ±ÉÅ¥ÉÉiÉ SÉSÉÉÇ{Éà HíÉ­÷iÉà
~ÉiÉ HíÉ«ÉÇJí©É{Éà ¥É³ ©É²«ÉÖÅ.
lÉÉ. 12©ÉÒ £àí¦ÉÖ+É­÷Ò+à ~ÉmÉHíÉ­÷ ~É­÷ÒºÉqö©ÉÉÅ 30oÉÒ
~ÉiÉ ´ÉyÉÖ ~ÉmÉHíÉ­÷Éà ¾úÉWð­÷ ­÷ÂÉ ¾úlÉÉ. ~ÉmÉHíÉ­÷ ~É­÷ÒºÉqö{ÉÖÅ
+É«ÉÉàWð{É "SÉ­÷LÉÉ »É©ÉÉSÉÉ­÷ »Éà´ÉÉ'{ÉÖÅ »ÉÅSÉɱÉ{É Hí­÷lÉÉ ¸ÉÒ
»ÉÅWð«É§ÉÉ> qö´Éà+à Hí«ÉÖÈ. NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ Hàí`ò±ÉÉHí ~ÉmÉÉà+à ´ÉÒNÉlÉà
»É©ÉÉSÉÉ­÷ +É~ÉÒ{Éà +{Éà qÖö­÷qö¶ÉÇ{É A~É­÷ÉÅlÉ Hàí`ò±ÉÒ«É SÉà{ɱÉÉà+à
+É »É©ÉÉSÉÉ­÷{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉy«É©É wöÉ­÷É ~ÉÖ­÷lÉÒ ¡É»ÉÒuöÒ
+É~ÉÒ.

±ÉÉàHíÉà §Éà³ÉÅ oÉ«ÉÉÅ ¾úlÉÉÅ lÉà©ÉÉÅ ±ÉàLÉHíÉà, Hí´ÉÒ+Éà, ~ÉmÉHíÉ­÷Éà,
X¾àú­÷ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉÅ +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà, {ÉÉ`ò¬ +{Éà £íÒ±©É{ÉÒ«É
¾ú»lÉÒ+Éà ´ÉNÉà­à÷ A~É»oÉÒlÉ ¾úlÉÉÅ ! qÖö­÷qö¶ÉÇ{É{ÉÉÅ »ÉÅSÉɱÉ{É©ÉÉÅ
¥Éàcàó±ÉÉÅ +{Éà +à{ÉÉ Hí±ÉÉHíÉ­÷Éà«É +¾úÓ ¾úlÉÉÅ; »ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqö{Éà
»ÉɾúÒl«É +HíÉqö©ÉÒ{ÉÉ +à´ÉÉàeÇô ©Éà³´É{ÉÉ­÷É »ÉɾúÒl«ÉHíÉ­÷Éà«É
+¾úÓ ¾úlÉÉ !! +{ÉàHí »Éà´ÉɧÉÉ´ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉ HíÉ«ÉÇHí­÷Éà«É
+¾úÓ ¾úÉoÉ©ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉÅ
±É>{Éà A§ÉÉ ¾úlÉÉ !
+É xöº«É{ÉÒ +à
´ÉÒ¶Éà º ÉlÉÉ ¾úlÉÒ Hà í
­÷ɾúqöÉ­÷Ò+Éà©ÉÉÅ{ÉÉÅ
©ÉÉà`òɧÉÉNÉ{ÉÉÅ »ÉÉSÉàLÉÉà`àò »ÉÉä
»É©ÉWðlÉÉ ¾úlÉÉ Hà í
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÒ qö¶ÉÉ +ÅOÉàYð
©ÉÉy«É©Éà, £íÒ±©ÉÉà {Éà `òÒ.´ÉÒ.{ÉÒ
»ÉÒ­÷ҫɱÉÉà + à , ©ÉÉà ¥ ÉÉ>±É
£íÉà{É©ÉÉÅ{ÉÒ `ÖÅòHíÒ »ÉÉÅHàílÉÒHí
§ÉɺÉÉ+à
{Éà
N±ÉÉà¥É±ÉÉ>]àñ¶É{É{ÉÉ ´ÉÉÅ]ñÒ«ÉÉ {ÉÉ­÷É+Éà ´ÉNÉà­à÷+à ±ÉNɧÉNÉ
qö«ÉÉWð{ÉHí »oÉÒlÉÒ+à ±ÉÉ´ÉÒ qöÒyÉÒ Uïà. ­÷ÒKÉÉ´ÉɳÉ+Éà ~ÉiÉ
»ÉÉ©Éà SÉɱÉÒ{Éà ~ÉmÉÒHíÉ+Éà ©ÉÉÅNÉÒ{Éà ´É¾áúSÉlÉÉ Xà´ÉÉ ©É²«ÉÉ
¾úlÉÉ !
­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ ¾úÉWð­÷ ­÷¾úà ±ÉÒ »É¾ú«ÉÉàNÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ ¾úÉWð­÷ »ÉÅ»oÉÉ+Éà lÉoÉÉ ´«ÉGlÉÒ+Éà :

lÉÉ. 14©ÉÒ £àí¦ÉÖ+É­÷Ò{ÉÉ ­÷ÉàWð NÉÖWð­÷ÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒcó{ÉÉ
qö­÷´ÉÉWðà ]ñÉÅ~Éà »É´ÉÉ­÷{ÉÉ 9-30 ´ÉÉN«ÉÉoÉÒ »ÉÉä +É´É´ÉÉ
±ÉÉN«ÉÉ. oÉÉàeôÒ ´ÉÉ­÷©ÉÉÅ Wð ´ÉÒvÉ~ÉÒcó{Éà ]ñÉÅ~Éà +àHí {É´ÉÖÅ
Al»ÉɾúÒ ´ÉÉlÉÉ´É­÷iÉ +{É֧ɴɴÉÉ ©É²«ÉÖ.Å ´ÉÉlÉÉ´É­÷iÉ©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
§ÉɺÉÉ{ÉÒ SÉÓlÉÉ ­÷ɾúqöÉ­÷Ò+Éà{Éà ~ÉiÉ »~ɶÉÇlÉÒ ¾úÉà«É lÉà´ÉÖÅ
»~ɺ`ò WðiÉÉlÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. +©Éà Xà«ÉÖÅ Hàí «ÉÖ´ÉÉ{ÉÉàoÉÒ ±É>{Éà 85
´ÉºÉÔ«É ´ÉÞuöÉà{ÉÉ ¾úÉoÉ©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É{ÉÉÅ ~ÉÉ`òÒ«ÉÉÅ Xà>{Éà
»É¾úqöÉ­÷Ò+Éà©ÉÉÅ{ÉÉ HíÉà>{Éà«É ­÷©ÉÖWð oÉ´ÉÉ{Éà ¥Éqö±Éà »ÉÉä{Éà +àHí
XlÉ{ÉÒ »É©ÉÉ{ɧÉÉ´É{ÉÉ oÉlÉÒ ¾úlÉÒ. »ÉÉ©Éà SÉɱÉÒ{Éà »ÉÉä
¡ÉSÉÉ­÷-~ÉmÉÒHíÉ+Éà ©ÉÉÅNÉÒ{Éà ´ÉÉÅSÉlÉÉÅ-´É¾áúSÉlÉÉÅ ¾úlÉÉÅ.
+{Éà Hàí©É {É ©ÉÉÅNÉà ? »ÉÉä XàlÉÉÅ ¾úlÉÉÅ Hàí +¾úÓ Wðà
1-4-2009

17
16

NÉÖWð­÷ÉlÉÒ §ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö («ÉWð©ÉÉ{É »ÉÅ»oÉÉ)
NÉiÉlÉ­÷ (¶ÉÒKÉiÉ +{Éà ¥Éɳ +yÉÒHíÉ­÷{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ)
Wð{É~ÉoÉ (»´ÉäSUïÒHí »ÉÅ»oÉÉ+Éà{ÉÉà ©ÉämÉÒ ©ÉÅSÉ)
NÉÖWð. ±ÉàLÉHí ©ÉÅeô³ (±ÉàLÉHíÉà{ÉÉ ¾úIí-NÉÉä­÷´É{ÉÖÅ »ÉÅNÉcó{É)
NÉÖWð­÷ÉlÉ LÉàlÉ ~É­÷ÒºÉqö
{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (»É©ÉÉWð±ÉKÉÒ ¡ÉlÉÒ¥Éuö ~ÉÉKÉÒHí »ÉÉ©É«ÉÒHí)
+¹ÉÒ{ÉÒ +É`Ãò»ÉÇ (´Éä[ÉÉ{ÉÒHí +§ÉÒNÉ©É{Éà »É©É~ÉÔlÉ)
SÉ­÷LÉÉ (´ÉÒHíɻɱÉKÉÒ »É©ÉÉSÉÉ­÷Éà{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ)
NÉÖWð.-©É֥ŠÉ> û­÷à ¶É{ÉɱÉÒ»`ò +à»ÉÉà.
´Éä¹ÉÒHí ©ÉÉ{É´É´ÉÉqö (»ÉÉ©É«ÉÒHí)
»ÉÅSÉàlÉ{ÉÉ (HíÉà©«ÉÖ{ÉÒ`òÒ ¾àú±oÉ +à{eô ­÷Ò»ÉSÉÇ »Éà{`ò­÷)
+yÉÒHíÉ­÷ (qö±ÉÒlÉ +yÉÒHíÉ­÷ ¡É´ÉÞnÉÒWÖðoÉ)
´ÉÒ´ÉàHí~ÉÅoÉÒ (­à÷¶É{ÉɱÉÒ»`ò WÖðoÉ{ÉÖÅ »ÉÉ©É«ÉÒHí)
©Éy«ÉÉÅlÉ­÷ (B]ñÉ XàeôiÉÒ©ÉÉÅ Uï~ÉÉlÉÖÅ qäö{ÉÒHí)
¶ÉÒ´ÉÉ©¥ÉÖ (SÉÒHíÒl»ÉÉ »ÉŶÉÉàyÉ{É ©ÉÅeô³{ÉÖÅ »ÉÉ©É«ÉÒHí)
HàíoɱÉÒHí >{£í©Éâ¶É{É »É´ÉÔ»É »Éà{`ò­÷ (JíÒ·SÉÒ«É{É
~ÉmÉHíÉ­÷l´É{ÉÒ »ÉÅ»oÉÉ)
+»ÉÉ>lÉ »ÉɾúÒl«É »É§ÉÉ (NÉÖWð.{ÉÒ »ÉɾúÒl«É »ÉÅ»oÉÉ)
{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/17

18
19

qöÒ¶ÉÉ (»ÉÉ©ÉÉYðHí »ÉÅ»oÉÉ)
+àHí±É´«É »ÉÅNÉcó{É (+ÉqöÒ´ÉÉ»ÉÒ+Éà ©ÉÉ`àò{ÉÖÅ »ÉÅNÉcó{É)
HíÉàiÉ Hí¾úÒ ¶ÉHí¶Éà, +É ­à÷±ÉÒ ~ÉÉÅLÉÒ ¾úlÉÒ ? ©ÉÉmÉ
»ÉÅL«ÉÉoÉÒ {ÉһɥÉlɧɫÉÉÇ ©ÉÖtöÉ+Éà{Éà ©ÉÉ~É´ÉÉ©ÉÉÅ ­÷¾àú±ÉÖÅ XàLÉ©É
+É ­à÷±ÉÒ+à »É©ÉX´ÉÒ qöÒyÉÖÅ ¾úlÉÖÅ. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ §ÉɺÉÉ +à
+É©ÉWð{ÉlÉÉ{ÉÒ {ÉһɥÉlÉ Uïà, +à{ÉÉ ~Éà`ò{ÉÒ ¥É³lÉ­÷É Uïà,
+à{ÉÉ ¾äú«ÉÉ{ÉÒ qöÉ]ñ Uïà +à ´ÉÉlÉ +É ¥ÉyÉÒ »ÉÅ»oÉÉ+Éà+à
qö¶ÉÉÇ´ÉÒ +É~ÉÒ Uïà !
~ÉiÉ ¾úYð lÉÉà +É~ÉiÉà Xà´ÉÉ{ÉÒ Uïà +à «ÉÉqöÒ Hàí Wðà
­à÷±ÉÒ +{Éà »É§ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉàoÉÒ A§É­÷É> ¾úlÉÒ.
+É ­÷ÂÉÅ +à ©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà Hàí Wðà©ÉiÉà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÒ »ÉÉ©Éà
A§ÉÉ oÉ«Éà±ÉÉ ~ÉeôHíÉ­÷Éà{Éà ~ÉÉàlÉÉ{Éà ¾äú«Éà +{É֧ɴÉÒ{Éà NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÉÅ
»ÉÉäoÉÒ ¡ÉoÉ©É +à{ÉÒ X¾àú­÷ SÉÓlÉÉ Hí­÷{ÉÉ­÷Ò +à´ÉÒ +É §ÉɺÉÉ
~É­÷ÒºÉqö{ÉÒ ­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ §ÉÉ´É~ÉÖ´ÉÇHí XàeôÉ´ÉÉ{ÉÖÅ »´ÉÒHíÉ«ÉÖÇ ¾úlÉÖÅ.

+¹ÉÒ{É HíÉ­÷Ò«ÉÉ (NÉÖWð. - ©ÉÖÅ. ­à÷¶É{ÉɱÉÒ»`ò +à»ÉÉà. ¡É©ÉÖLÉ),
¡É´ÉÒiÉ ~ÉÅeô¬É (Hí´ÉÒ, ±ÉàLÉHí ©ÉÅeô³{ÉÉ »oÉÉ~ÉHí»É§«É),
HíÉ{lÉÒ§ÉÉ> ¶Éɾú (Wðä{É »HíÉà±É­÷), ©ÉÖHÖÅíqö ~ÉÅeô¬É (~ÉmÉHíÉ­÷),
A´É旅 HíÉàcóÉ­÷Ò (~ÉmÉHíÉ­÷), §ÉÒLÉÖ§ÉÉ> »ÉÖ­÷ÉiÉÒ (~ÉÖ´ÉÇ
¡ÉÒ{»ÉÒ~ÉÉ±É ¥ÉÒ.+àeô), A~É­÷ÉÅlÉ »ÉÅSÉàlÉ{ÉÉ, qöÒ¶ÉÉ +{Éà +àHí±É´«É
»ÉÅ»oÉÉ{ÉÉÅ »ÉJíÒ«É »É§«ÉÉà »É­÷ÉàWð¥É¾àú{É, ~ÉÒ{Híҥɾàú{É,
+à{ɶÉÒ§ÉÉ> eôÉ©ÉÉà­÷, ¡É´ÉÒiÉ ´«ÉÉ»É, ´ÉÒ~ÉÖ±É ~ÉÅeô¬É, Aqàö»ÉÓ¾ú
©ÉHí´ÉÉiÉÉ, +{É´É­÷»ÉÓ¾ú ~É­÷©ÉÉ­÷, ±É±ÉÒlÉɥɾàú{É ¥ÉÉ¥ÉÖ§ÉÉ>,
¶ÉÉÅlÉɥɾàú{É, +©ÉÒlÉɥɾàú{É, ­÷]ñÒ«Éɥɾàú{É, ¥ÉSÉ֥ɾàú{É
+Å»ÉÉ­÷Ò, Hí{ÉÖ§ÉÉ> ~ÉÅSÉɱÉ, lÉàWðÖ §ÉÉ> SÉÉä¾úÉiÉ. §ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ
+É«ÉÉàWðHíÉà©ÉÉÅ{ÉÉ - >{qÖö§ÉÉ> X{ÉÒ (»ÉÉ©ÉÉYðHí +ÉNÉà´ÉÉ{É /
{É«ÉÉ©ÉÉNÉÇ{ÉÉ lÉÅmÉÒ), ©É¾àú¶É qö´Éà (±ÉàLÉHí lÉoÉÉ >©ÉàWð
~É¥±ÉÒHàí¶É{É), ©É{ÉÒºÉÒ X{ÉÒ (±ÉàLÉHí©ÉÅeô³ ¡É©ÉÖLÉ), HíÒ­÷iÉ
mÉÒ´ÉàqöÒ (©ÉÉ{É´É ©ÉÒeôÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ±Éà.©ÉÅ. ©ÉÅmÉÒ), Hí¶«É~É qö±ÉɱÉ
(»ÉÉ©ÉÉYðHí HíÉ«ÉÇHí­÷), WÖðNɱÉHíÒ¶ÉÉà­÷ (~ÉÖ´ÉÇ {ÉÒ«ÉÉ©ÉHí,
Wð{ɶÉÒKÉiÉ »ÉÅ»oÉÉ{É, §ÉÉ­÷lÉ »É­÷HíÉ­÷) +É »ÉÉä HíÉà> lÉÉà
+É´«ÉÉÅ Wð, +à`ò±ÉÖÅ Wð {ɾúÓ ~ÉiÉ ~ÉNÉ~ÉÉ³É +à©É{ÉÒ »ÉÉoÉà
+{ÉàHí HíÉ«ÉÇHí­÷Éà, ¥É¾àú{ÉÉà +{Éà »ÉÉ©ÉÉ{«É {ÉÉNÉ­÷ÒHíÉà ~ÉiÉ
XàeôÉ«ÉÉÅ. NÉÖWð­÷ÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒcó{ÉÉ qö­÷´ÉÉWðàoÉÒ ©ÉÖ­÷]ñÉ> ­÷¾àú±ÉÒ
§ÉɺÉÉ{ÉÒ SÉÓlÉÉ Hí­÷lÉÉÅ-»Éà´ÉlÉÉÅ »ÉÉä §ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö{Éà +ÉÅNÉiÉà
~ɾúÉáS«ÉÉÅ. ¥ÉÉ~ÉÖ+à »oÉÉ~Éà±ÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒcóoÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
»ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqö »ÉÖyÉÒ{ÉÒ
+É «ÉÉmÉÉ +{ÉàHí ­÷ÒlÉà »ÉÖSÉHí
¥É{ÉÒ ­÷¾úÒ ¾úlÉÒ. {ÉÒ«É©ÉÉà{ÉÉ
+àHí SÉÉàIí»É ©ÉɳLÉÉ©ÉÉÅ
¥ÉÅyÉÉ> NÉ«Éà±ÉÒ +É~ÉiÉÒ +É
§ÉɺÉÉ £íGlÉ ~ÉÅeôÒlÉÉà{ÉÒ Wð
{É ¥É{ÉÒ ­÷¾àú {Éà +É©É
Wð{ÉlÉÉ{Éà ~ÉiÉ +à ~ÉÉàlÉÒHíÒ
±ÉÉNÉà +à´ÉÒ qöÒ¶ÉÉ©ÉÉÅ {Éà +à
­÷ÒlÉà +à{Éà qöÉà­÷´ÉÉ{ÉÒ ¡Éà­÷iÉÉ
+É ­à÷±ÉÒ XiÉà Hàí »ÉÉä{Éà
+É~ÉlÉÒ ¾úlÉÒ.
­à÷±ÉÒ{ÉÉ y«ÉÉ{ÉLÉáSÉ{ÉÉ­÷É »ÉÖmÉÉàSSÉÉ­÷Éà +{Éà ¥Éà{É­÷ lÉoÉÉ
~±ÉàHíÉeÇô ´ÉNÉà­à÷ A~É­÷ÉÅlÉ +àHí ´ÉÉlÉ lÉÉà {ÉÉáyÉ´ÉÒ Wð ­÷¾úÒ Hàí
+ÉWð{ÉÉ Wð©ÉÉ{ÉÉ©ÉÉÅ HíÉà>{Éà«É +É´ÉÒ §ÉɺÉÉ ¥ÉÉ¥ÉlÉ{ÉÒ
SÉÓlÉÉ Hí­÷´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É Hàí qöÉ{ÉlÉ G«ÉÉÅoÉÒ ¾úÉà«É ? UïlÉÉÅ
+É`ò±ÉÒ ©ÉÉà`òÒ »ÉÅL«ÉÉ©ÉÉÅ, +É´ÉÒ ´ÉÒ¶ÉÒº`ò ´«ÉGlÉÒ+Éà §ÉɺÉÉ
Wðà´ÉÒ »ÉÉ´É »ÉÉ©ÉÉ{«É ±ÉÉNÉlÉÒ {Éà Hí¾àú´ÉÉlÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉà §Éà³ÉÅ
oÉÉ«É; NɳÉ{ÉÒ {É»ÉÉà £Ùí±ÉÉ´ÉÒ qö>{Éà »ÉÖmÉÉàSSÉÉ­÷Éà Hí­à÷; ~ÉNÉà
SÉɱÉÒ{Éà WðlÉÉÅ Hàí ´Éɾú{ÉÉà©ÉÉÅ ©ÉÖ»ÉÉ£í­÷Ò Hí­÷Ò ­÷¾àú±ÉÉ
­÷ɾúqöÉ­÷Ò+Éà{Éà«É ´ÉÉÅSÉ´ÉÉ-XiÉ´ÉÉ ¡Éà­à÷ {Éà »ÉÉäoÉÒ ´ÉÒ¶ÉàºÉ lÉÉà
§ÉɺÉÉ ~É­÷ +É´ÉÒ ­÷¾àú±ÉÉÅ qàöLÉÉlÉÉÅ {É qàöLÉÉlÉÉÅ +ÉJí©ÉiÉÉà
»ÉÉ©Éà +´ÉÉWð AcóÉ´É´ÉÉ{ÉÒ lÉ»qöÒ ±Éà +à{Éà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ§ÉɺÉÉ{ÉÖÅ

­à÷±ÉÒ-»É§ÉÉ©ÉÉÅ XàeôÉ«Éà±ÉÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ L«ÉÉlÉ{ÉÉ©É +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÉà

{Éà´ÉÖ{ÉÉ qö»ÉHíÉ+à ~ɾúÉáSÉà±ÉÉ ¡ÉÉ. Hí{ÉÖ§ÉÉ> X{ÉÒ lÉoÉÉ
©ÉyÉ֥ɾàú{É X{ÉÒ, Hí´ÉÒ »ÉÖ­à÷¶É qö±ÉɱÉ, ­÷PÉÖ´ÉÒ­÷ SÉÉäyÉ­÷Ò,
NÉÖ i É´ÉÅ l É ¶Éɾú, yÉÉ­÷ɶÉÉ»mÉÒ NÉÒ­÷ҶɧÉÉ> ~É`à ò ±É,
§ÉɺÉÉ´ÉÒ[ÉÉ{ÉÒ eôÉè. «ÉÉàNÉà{rö ´«ÉÉ»É, ´É­÷Òºcó ~ÉmÉHíÉ­÷Éà ¡ÉHíÉ¶É ¶Éɾú lÉoÉÉ qöÒNÉÅlÉ +Éà]ñÉ A~É­÷ÉÅlÉ - »ÉÖLÉqàö´É ~É`àò±É
(NÉiÉlÉ­÷), «É¶É´ÉÅlÉ ©É¾àúlÉÉ
(~ÉmÉHíÉ­÷, ±ÉàLÉHí; ¡É©ÉÖLÉ,
¥Éɳ»ÉɾúÒl«É +HíÉqö©ÉÒ),
£íÉyÉ­÷ ´ÉNÉÔ»É ~ÉÉà ± É
(»ÉÒ.+É>.+à»É.»ÉÒ.), £íÉyÉ­÷
´ÉÒ±ÉÒ«É©É (­÷Ò¶lÉÉ-»´ÉäSUïÒHí
»ÉÅ » oÉÉ), eôÉè . ¾ú{ÉÒ£í
±ÉÉHíeô É ´ÉÉ³É (»ÉÅ S Éà l É{ÉÉ),
¡ÉÉà. ¾úºÉÇqö qàö»ÉÉ> (+y«ÉÉ~ÉHí
©ÉÅ e ô ³ {ÉÉ ´É­÷Òºcó {Éà l ÉÉ),
SÉÅqÖö§ÉÉ> ©É¾àú­÷Ò«ÉÉ (qö±ÉÒlÉ
»ÉɾúÒl«ÉHíÉ­÷; ~ÉmÉHíÉ­÷), Hí´ÉÒ
{ÉÒ­÷´É ~É`àò±É (qö±ÉÒlÉ »ÉɾúÒl«É »ÉWðÇHí), ¡ÉÉ. »ÉÉà©ÉɧÉÉ>
~É`àò±É (§ÉɺÉÉ´ÉÒ[ÉÉ{ÉÒ)
¡ÉÉ. »ÉÉÅHí³SÉÅqö ~É`àò±É (±ÉàLÉHí), lÉÖºÉÉ­÷ ¶ÉÖG±É »ÉÉä©«É Xà¶ÉÒ
({ÉÉ`ò¬HíÉ­÷), ¡ÉÉ. »ÉÅWð«É §ÉÉ´Éà (±ÉàLÉHí), qöÒ~lÉÒ Xà¶ÉÒ
(+§ÉÒ{ÉàmÉÒ), «ÉÉàNÉà{É §Éaò (»ÉÅNÉÒlÉHíÉ­÷), Hí´ÉÒ «ÉÉà»Éà£í
©ÉàHí´ÉÉ{É, Hí´É«ÉÒmÉÒ ­÷ÒlÉÉ §Éaò, eôÉè. ­Ö÷~ÉÉ ©É¾àúlÉÉ (qÖö­÷qö¶ÉÇ{É),
¡ÉÉà. {ÉÒ»ÉÉ­÷ +{»ÉÉ­÷Ò (AqÖÇö ±ÉàLÉHí), >¦ÉɾúÒ©É ¶ÉàLÉ
(Wð©ÉÉlÉà >»±ÉÉ©É »ÉÅ»oÉÉ), qöÒ{ÉHí­÷ qö´Éà (»ÉÉ©ÉÉ. HíÉ«ÉÇHí­÷),
+©ÉÒlÉ qö´Éà (±ÉàLÉHí©ÉÅeô³{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ), ´ÉÒ{ÉÉ«ÉHí ­÷ɴɳ (+»ÉÉ>lÉ
»ÉÉ. »É§ÉÉ), »ÉÖHÖí©ÉÉ­÷ mÉÒ´ÉàqöÒ (~ÉmÉHíÉ­÷), Hí´ÉÒ HÞíºiÉ qö´Éà
­÷É©É»ÉÉNÉ­÷ ~É­÷Ò¾úÉ­÷ (¡ÉNÉlÉÒ¶ÉÒ±É ±ÉàLÉHí »ÉÅPÉ{ÉÉ ©ÉÅmÉÒ),
1-4-2009

17

{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/18

»ÉqÃö§ÉÉN«É NÉiÉ´ÉÖÅ Xà>+à.
+É´ÉÒ ­÷¾àú±ÉÉ "+ÉÅ. ­÷É. ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ qöÒ´É»É'{ÉÉ
+ÉNÉÉàlÉ­÷É »´ÉÉNÉlÉ{ÉÖÅ +É ¥É¾Öú ©ÉÉáPÉà­ÖÅ÷ HíÉ«ÉÇ "NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
§ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqàö' ¾úÉoÉ ~É­÷ ±É>{Éà NÉÖWð­÷Élɧɭ÷©ÉÉÅ ~ɾàú±É Hí­÷Ò
Uïà +à{ÉÒ«É {ÉÉáyÉ +ÉWðà lÉÉà ±Éà´ÉÒ Wð ­÷¾úÒ.
»É§ÉÉ©ÉÉÅ ­÷Yð»`ò­÷ ~É­÷ 125 +{Éà ­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ 150oÉÒ
´ÉyÉÖ »É§«ÉÉà {ÉÉáyÉÉ«ÉÉ ¾úlÉÉ. +É »ÉÅL«ÉÉ +É©É lÉÉà {ÉNÉi«É Wð
±ÉÉNÉà, ~É­Å÷lÉÖ §ÉɺÉÉSÉÓlÉÉ{Éà ±ÉÉNÉà´É³NÉà Uïà l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ +É
»ÉÅL«ÉÉ {ÉÉáyÉ´ÉÒ Wð ­÷¾úÒ.
­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ ¾úÉWð­÷ ­÷¾àú±ÉÉÅ+Éà©ÉÉÅ{ÉÉ Hàí`ò±ÉÉÅHí »É§ÉÉ©ÉÉÅ
+É´ÉÒ ¶ÉG«ÉÉÅ {ɾúÓ, lÉÉà »ÉÉ©Éà ~ÉKÉà Hàí`ò±ÉÉ«É »É§«ÉÉà »É§ÉÉ
´ÉLÉlÉà A~É»oÉÒlÉ ­÷ÂÉ Wð{à Éà HíÉ­÷iÉà »É§ÉÉ»oɳ »ÉÉÅHíeôÅÖ ~Éeô¬ÅÖ {Éà
PÉiÉÉÅ+à ¥É¾úÉ­÷ A§ÉÉÅ ­÷¾úÒ{Éà §ÉÉNÉÒqöÉ­÷Ò Hí­÷´ÉÒ ~ÉeôÒ.

¾úÉà> +É~ÉiÉà +à{Éà y«ÉÉ{Éà ±É> HíÉ«ÉÇJí©ÉÉà A~ÉÉeô´ÉÉ ~Éeô¶Éà
+à`ò±ÉÖÅ Wð {ɾúÓ ´Éà~ÉÉ­÷´ÉiÉWð, {«ÉÉ«É ´ÉNÉà­à÷©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ
´É¾úÒ´É`ò oÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ Hí­÷´ÉÖÅ ~Éeô¶Éà.
- +É~ÉiÉ{Éà +ÉWðà +É ­à÷±ÉÒ-»É§ÉÉ{ÉÉ SÉÉ­à÷«É ¾àúlÉÖ+Éà
+{ÉÖ»ÉÉ­÷ »ÉÉ­÷É ´ÉGlÉÉ+Éà ©É²«ÉÉ Uïà. lÉà©É{ÉÉà ±ÉÉ§É ±É>+à.
¸ÉÒ NÉÒ­÷ҶɧÉÉ> ~É`àò±É -

§ÉɺÉÉ +{Éà HíÉ«ÉqöÉà +à ¥É}Éà »É©ÉÉWð{ÉÉà +Él©ÉÉ Uïà;
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ¥ÉSÉÉ´ÉÉà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ »É©ÉÉWð{Éà ~ÉiÉ
¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hí­÷´ÉÒ Xà>+à, HíÉ­÷iÉ Hàí NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ +É ´ÉÉlÉ »ÉÉKÉ­÷Éà ~ÉÖ­÷lÉÒ ©É«ÉÉÇqöÒlÉ {ÉoÉÒ, ~ÉÖ­÷É
~ÉÉÅSÉ Hí­÷Éàeô{Éà »~ɶÉÇlÉÒ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ Uïà. ¾ÖÅú ´ÉºÉÉâoÉÒ NÉ­÷Ò¥ÉÉà
©ÉÉ`àò{ÉÉ Hàí»É ±ÉeÖô UÖÅï {Éà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ©ÉÉÅ HíÉ«ÉÇ´ÉɾúÒ{ÉÉà +ÉOɾú
­÷ÉLÉÖÅ UÖÅï. +à{ÉÉoÉÒ +»ÉÒ±ÉÉà{Éà »ÉÉSÉÉ +oÉÇ©ÉÉÅ ±ÉÉ§É ©É³à Uïà.
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÖÅ »oÉÉ{É +ÉWðà ]ÅñLÉ´ÉÉ> ­÷ÂÅÖ Uïà +à{ÉÒ
SÉÓlÉÉ«É »ÉlÉÉ´É{ÉÉ­÷Ò Uïà; ±ÉÉLÉÉà Hàí»ÉÉà +à´ÉÉ Uïà Wðà©ÉÉÅ
+»ÉÒ±ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉà Hàí»É ´ÉÉÅSÉÒ »É©ÉYð ¶ÉHílÉÉÅ {ÉoÉÒ {Éà +É´ÉÒ
§ÉɺÉÉ Wðà´ÉÒ ¥ÉÉ¥ÉlÉ{Éà ±ÉÒyÉà ¥É¾Öú ©ÉÉà`òÉà +{«ÉÉ«É »É¾ú{É Hí­à÷
Uï.à +àHí »É©É«É ¾úlÉÉà, V«ÉÉ­à÷ +ÅOÉàYð ~ÉÉÅSÉ©ÉÉÅoÉÒ Hàí +Écó©ÉÉÅoÉÒ{ÉÉ
]ñPÉeôÉ qö­÷©ÉÒ«ÉÉ{É +ÅOÉàYð ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ SÉÓlÉÉ A§ÉÒ oÉ>
¾úlÉÒ; +ÉWðà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{Éà ¥ÉSÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ Hí­÷´ÉÒ ~Éeàô Uïà !!
+ÅOÉàXà lÉÉà NÉ«ÉÉ ~ÉiÉ +ÅOÉàYð«ÉlÉ{Éà +É~ÉiÉà qÖö­÷ Hí­÷Ò ¶ÉG«ÉÉÅ
{ÉoÉÒ. ©ÉÉiÉ»É ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ ´ÉÉlÉ {É Hí­÷Ò ¶ÉHàí Hàí {«ÉÉ«É
~ÉiÉ {É ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHàí +à ~É­÷Ò»oÉÒlÉÒ +ÉWðà +É´ÉÒ ~ÉeôÒ Uïà !
+É~ÉiÉÒ +É]ñÉqöÒ{ÉÒ Sɳ´É³ ~ÉiÉ +ÅOÉàYð©ÉÉÅ SÉɱÉlÉÒ ¾úlÉÒ;
NÉÉÅyÉÒYð+à +à{Éà ¡ÉÉÅlÉҫɧÉɺÉÉ©ÉÉÅ £àí­÷´ÉÒ +É~ÉÒ{Éà +É~ÉjÅ
§ÉɺÉɧÉÒ©ÉÉ{É »ÉÅHíÉà«ÉÖÇ Uïà.
+ÅOÉàYð{ÉÖÅ +ÉÅyɳÖÅ +{ÉÖHí­÷iÉ ¥ÉÅyÉÉ­÷iÉ{ÉÉ ©ÉÖL«É ~ÉÉÅSÉ
»ÉÒuöÉÅlÉÉà{Éà {ÉÖHí»ÉÉ{É Hí­÷Ò ­÷ÂÖÅ Uïà. »É­÷HíÉ­÷Ò HíSÉà­÷Ò+Éà©ÉÉÅ
~ÉiÉ Xà §ÉɺÉÉ{Éà HíÉ­÷iÉà »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉŧɳÉlÉÒ
{É ¾úÉ«à É lÉÉà ~ÉUïÒ +à´ÉÉ
»´ÉÉlÉÅm«É{ÉÉà ¶ÉÉà +oÉÇ ?
»É´ÉÉâqö«É{ÉÒ §ÉÉ´É{ÉÉ©ÉÉÅ
¥ÉyÉÉ{Éà +É´É­÷Ò ±É>{Éà
Wð qàö¶É{ÉÉà ´ÉÒHíÉ»É Uïà
+à ´ÉÉlÉ +ÉWðà §ÉÖ±ÉÉ>
NÉ> Uï.à
­÷ÉV«É{ÉÉ
´É¾úÒ´É`òÒ ´«É´É¾úÉ­÷Éà,
¶ÉÒKÉiÉ ´ÉNÉà ­ à ÷ ©ÉÉÅ
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÒ
¥ÉÉqö¥ÉÉHíÒ +{Éà
+ÅOÉàYð{ÉÉ ´ÉSÉÇ»´É{Éà
HíÉ­÷iÉà +Éqö Ò ´ÉÉ»ÉÒ

+É­Å÷§Éà ¸ÉÒ ©É{ÉÒºÉÒ X{ÉÒ+à ¡ÉÉ»lÉÉ´ÉÒHí ©ÉÖtöÉ+Éà ©ÉÖG«ÉÉ -

»ÉÉä{ÉÖ »´ÉÉNÉlÉ Hí­÷lÉÉÅ »É§ÉÉ»ÉÅSÉɱÉHí ©É{ÉÒºÉÒ X{ÉÒ+à
§ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ y«Éà«É{Éà »~ɺ`ò ­÷ÒlÉà {ÉÒ­Ö÷~ÉÒ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
§ÉɺÉÉ-´«ÉÉHí­÷iÉ{Éà +älÉÒ¾úÉ»ÉÒHí ~É­÷Ò¡ÉàK«É©ÉÉÅ ©ÉÖHílÉÉÅ WðiÉÉ´«ÉÖÅ
Hàí +ÅOÉàWð »É©É«É©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ´«ÉÉHí­÷iÉ{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÉ
{ɾúÓ ~É­Å÷lÉÖ ©É­÷ÉcóÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ ¶ÉÒKÉHíÉà wöÉ­÷É {ÉÅLÉÉ«ÉÉà. +ÅOÉàWð
+©É±ÉqöÉ­÷ ¾úÉè~É{ÉÉ ´Éeô~ÉiÉ ¾àúcó³ Hí´ÉÒ qö±É~ÉlÉ­÷É©É +{Éà
qöKÉÒiÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ ~ÉÅeôÒlÉÉà{ÉÒ »É©ÉÒlÉÒ+à XàeôiÉÒ {ÉÒ·SÉÒlÉ
Hí­÷´ÉÉ +ÅNÉà{ÉÒ ©ÉoÉÉ©ÉiÉ Hí­÷Ò. l«ÉÉ­÷¥ÉÉqö +É~ÉiÉà Wðà©É{ÉÉ
{ÉÉ©Éà +É »É§ÉÉLÉÅeô Uïà lÉà NÉÉà´ÉyÉÇ{É­÷É©Éà +àHí >-A{ÉÒ
lÉ­÷£íqöÉ­÷Ò Hí­÷Ò NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{Éà NÉÖÅSÉ´ÉÉeôÉoÉÒ ©ÉÖGlÉ Hí­÷´ÉÉ{ÉÉà
¡É«Él{É Hí«ÉÉâ +{Éà »ÉÉäoÉÒ {ÉÉáyÉ~ÉÉmÉ HíÉ©É, »ÉÉ´É Uïà´ÉÉeôÉ{ÉÉ
±ÉÉàHíÉà{ÉÒ »É´ÉÒ¶ÉàºÉ £íÒHí­÷ Hí­÷{ÉÉ­÷É ©É¾úÉl©ÉÉ NÉÉÅyÉÒ+à ¶É¥qöHíÉà¶É
lÉä«ÉÉ­÷ Hí­÷É´ÉeôÉ´É´ÉÉ©ÉÉÅ ©É¾ún´É{ÉÒ §ÉÖ©ÉÒHíÉ §ÉWð´ÉÒ{Éà Hí«ÉÖÈ.
~ÉiÉ Hí©É{É»ÉÒ¥Éà +à HíÉà¶ÉHíÉ«ÉÉDZɫÉ{ÉÒ ¡É´ÉÞnÉÒ »ÉÅlÉÉàºÉHíÉ­÷Hí
SÉɱÉlÉÒ {ÉoÉÒ. §ÉɺÉÉ lÉÉà ´É¾àúlÉÒ {ÉqöÒ Wðà´ÉÒ Uïà. HíÉà¶ÉHíÉ«ÉÉDZɫÉ
»ÉlÉlÉ HíÉ©É Hí­÷lÉÖÅ ­÷¾àú
+à ´ ÉÒ
§ÉɺÉÉ
~É­÷ÒºÉqö{ÉÒ >SUïÉ Uï.à
- »´É. Wð«ÉÅlÉ
HíÉà c ó É ­÷Ò Hí¾à ú lÉÉ Hà í
§ÉɺÉÉ{ÉÉà Wðà ` ò±ÉÉà
´ÉÒ»lÉÉ­÷ oɶÉà +à`ò±ÉÉà
´ÉÒHíÉ»É oɶÉà. +É~ÉiÉà
+É ´ÉÒ»lÉÉ­÷-¡É»ÉÉ­÷{ÉÖÅ
HíÉ©É ¾úÉoÉ ~É­÷ ±Éà´ÉÖÅ
Wð ­÷Â.ÅÖ
- +É´É{ÉÉ­÷Ò
lÉÉ. 21©ÉÒ +ÉÅ.­÷É.
©ÉÉlÉÞ § ÉɺÉÉ qö Ò ´É»É
1-4-2009

18

{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/19

+à{ÉÒ ±ÉPÉÖlÉÉOÉÅoÉÒ UïÉàeôÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò Hí¶ÉÖÅ Hí­÷Ò ¶ÉHíÒ¶ÉÖÅ LÉ­÷É ?!
+ÅlÉ©ÉÉÅ lÉà©ÉiÉà HíÂÖÅ Hàí +ÉWð{ÉÉà +É ¡É»ÉÅNÉ ¥É¾Öú
»ÉÉÅHàílÉÒHí, ©ÉÉ©ÉÔHí Uïà. ¾ÖÅú ~ÉÉàlÉà lÉÉà ©ÉÉ­à÷ +ÅNÉà +à`ò±ÉÖÅ Wð­Ö÷­÷
Hí¾úÒ¶É Hàí ©ÉÉ­÷É NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ©ÉHíÉ{É{ÉÉà ~ÉÉ«ÉÉà »ÉÅ»HÞílÉ Uïà,
©É­÷ÉcóÒ ©ÉÉ­÷Ò ¥ÉɱHí{ÉÒ Uïà {Éà +ÅOÉàYð ©ÉÉ­÷Ò +NÉɶÉÒ Uïà Hàí
V«ÉÉÅoÉÒ ¾ÖÅú ´ÉÒ¹Éqö¶ÉÇ{É Hí­÷Ò ¶ÉHÖÅí UÖÅï.

+{Éà +à´ÉÉ ±ÉÉàHíÉà ~ÉÖUïà Uïà Hàí +©ÉÉ­÷ÉÅ UïÉàHí­÷ÉÅ{Éà ¶Éà©ÉÉÅ
§ÉiÉÉ´ÉÒ+à ? {Éà +É©É Wð §ÉiÉ´ÉÉ{ÉÖÅ ¾úÉà«É lÉÉà §ÉiÉÒ{Éà +à ¶ÉÖÅ
Hí­÷Ò ¶ÉHí¶Éà ?
+É qàö¶É©ÉÉÅ ~ɾàú±ÉÉÅ SÉÉ­÷ ´ÉiÉÉâ NÉiÉÉ´ÉÉlÉÉ ¾úlÉÉ,
+ÉWðà ¥Éà {É´ÉÉ ´ÉiÉÉâ ~ÉàqöÉ oÉ«ÉÉ Uïà - +ÅOÉàYð §ÉiÉ{ÉÉ­÷ÉÅ {Éà
+ÅOÉàYð {É §ÉiÉ{ÉÉ­÷ÉÅ{ÉÉ !!
¥ÉyÉÒ §ÉɺÉÉ+Éà ¶ÉÒLÉÉà ~ÉiÉ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ lÉÉà ­÷ÉLÉÉà Wð.
+É +ÉÅqöÉà±É{É NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ »É©ÉÉWð{ÉÖÅ, »ÉÉ©ÉÉ{«É ©ÉÉiÉ»É
©ÉÉ`àò{ÉÖÅ +ÉÅqöɱà É{É Uï,à +à{Éà ¾ÖúÅ ~ÉÖ­÷Ò »É£í³lÉÉ >SUÖïÅ UÖïÅ .

¸ÉÒ NÉÖiÉ´ÉÅlɧÉÉ> ¶Éɾú -

+É~ÉiÉà V«ÉÉ­à÷ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÉà +ÉOɾú ­÷ÉLÉÒ+à UïÒ+à
l«ÉÉ­à÷ +à ~ÉiÉ Xà´ÉÖÅ ­÷ÂÖÅ Hàí +ÅOÉàYð{ÉÉà ´ÉÒ­÷ÉàyÉ ¶ÉG«É LÉ­÷Éà ?
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ©ÉÉy«É©É{ÉÒ ¶ÉɳÉ+Éà©ÉÉÅ ~ÉiÉ AnÉ©É +ÅOÉàYð ¶ÉÉ
©ÉÉ`àò {É §ÉiÉÉ´ÉÉ«É ? lÉà©É {É oÉ> ¶ÉHàí lÉÉà lÉà {ÉÒº£í³lÉÉ Wð
NÉiÉÉ«É. +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ lÉÉà ¶ÉÖuö NÉÖWð­÷ÉlÉÒ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉlÉÉà ©ÉÉiÉ»É
~ÉiÉ +¶ÉÖuö +ÅOÉàYð ¥ÉÉà±É{ÉÉ­÷ »ÉÉ©Éà ±ÉPÉÖlÉÉOÉÅoÉÒ +{É֧ɴÉà
Uïà ! {É©ÉÇ q à ö +É~ÉiÉ{Éà +É~Éà ± ÉÉ ¥É¾Ö ú ©ÉX{ÉÉ ¶É¥qö
"§ÉɺÉɧÉÒ©ÉÉ{É'{Éà +ÉWðà +~É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Wð­Ö÷­÷ A§ÉÒ oÉ>
Uïà. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ©ÉÉÅ Wð §ÉiÉ´ÉÖÅ lÉà »ÉÉä{ÉÉà Wð{©É»ÉÒuö +yÉÒHíÉ­÷
Uïà, +{Éà lÉà ©É³´ÉÉà Wð Xà>+à. +ÉWðà lÉÉà +ÅOÉàYð ©ÉÉy«É©É{ÉÉ
¡ÉlÉÉ~Éà ¥ÉɳHíÉà{Éà ¶ÉɳɩÉÉÅ §ÉiÉÉ´ÉÉ«É Uïà lÉà LÉÉà`ÖÅò +ÅOÉàYð
¾úÉà«É Uïà, {Éà PÉà­÷ +à{ÉÒ ©ÉÉlÉÉ +à{Éà ´Éhàõ Uïà lÉà LÉÉà`ÖÅò NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
¾úÉ«à É Uïà !! ¥ÉɳHí ¥É}Éà §ÉɺÉÉ LÉÉà`òÒ ¶ÉÒLÉà Uïà.
+ÉWð{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ ©ÉÉà`òÒ SÉÓlÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ NÉiÉÉ´ÉlÉÉÅ
lÉà©ÉiÉà HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí qöÉqöÉ +{Éà ~ÉÉämÉ ´ÉSSÉà{ÉÉ »ÉàlÉÖ ´ÉSSÉà

¸ÉÒ »ÉÖ­÷à ¶É qö±ÉÉ±É :

©ÉÖÅ¥É>{ÉÉ ©ÉÉ­÷É +{É֧ɴÉÉà »É©ÉÉWð{ÉÉ ±ÉNɧÉNÉ ¥ÉyÉÉ
Wð ´ÉNÉÉâ »ÉÉoÉà{ÉÉ Uïà. ~ÉiÉ A~ɱÉÉ ´ÉNÉÉâ{ÉÉ »É©ÉÉWð©ÉÉÅ{ÉÖÅ
+ÅOÉàYð{ÉÖÅ ´É³NÉiÉ »É©ÉWð´ÉÉ Wð´à ÉÖÅ Uïà !
Hàí`ò±ÉÉHí ±ÉÉàHíÉà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÒ SÉÓlÉÉ ~ÉiÉ +ÅOÉàYð©ÉÉÅ
Hí­÷à Uï,à "´ÉÉà`ò eÖô «ÉÖ oÉÓHí +à¥ÉÉA`ò NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ?!' +ÉWðà
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ lÉ­÷ÒHàí ~ÉÉ`òÔ+Éà©ÉÉÅ Wð´ÉÉ{ÉÖÅ »É¾àú±ÉÖÅ {ÉoÉÒ ­÷ÂÖÅ.
HíÉ­÷iÉ Hàí ~ÉÉ`òÔ+Éà©ÉÉÅ ´ÉGlÉÉ+Éà Hàí ©É¾àú©ÉÉ{ÉÉà +ÉWðà lÉÉà +àHí
+É<`àò©É lÉ­÷ÒHàí{ÉÖÅ Wð »oÉÉ{É ¥É{ÉÒ ­÷ÂÉ Uï.à ©ÉÉà§ÉÉà Wð V«ÉÉÅ
©É¾ún´É{ÉÉà ¾úÉà«É l«ÉÉÅ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ »oÉÉ{É G«ÉÉÅoÉÒ Wð³´ÉÉ«É ?
+ÅOÉàYð{ÉÉÅ ´ÉÉG«ÉÉà +àG»É¡Éà»É Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò {ɾúÓ ~ÉiÉ >©¡Éà»É
Hí­÷´ÉÉ ©ÉÉ`àò «ÉÉàX«É Uïà ! »`àò`ò»É X³´É´ÉÉ ©ÉÉ`àò »`òÉ>±ÉoÉÒ
Wð »ÉNÉ´ÉeôÉà +É~ÉÒ{Éà +ÉNɳ ±ÉÉ´É´ÉÉ ¡É«Él{É oÉÉ«É Uïà UïlÉÉÅ
1-4-2009

19

{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/20

NÉÉ¥ÉeôÉÅ ~Éeô¬ÉÅ Uïà. ~ÉÖmÉ{Éà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ §ÉiÉÉ´ÉÒ ¶ÉHíÉ«ÉÉà
~ÉiÉ ~ÉÉämÉÉà{Éà §ÉiÉÉ´ÉÒ ¶ÉHíÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ. +à ¥ÉɳHíÉà{Éà {É­÷»ÉÓ¾ú
©É¾àúlÉÉ{ÉÉÅ ¡É§ÉÉlÉÒ«ÉÉÅ NÉÉ>{Éà Hàí ´ÉÉÅSÉÒ{Éà »É©ÉX´ÉÒ ¶ÉÒLÉ´ÉÒ
¶ÉHíÉlÉÉÅ {ÉoÉÒ. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ »ÉɾúÒl«É{ÉÉÅ AnÉ©É ­÷l{ÉÉàoÉÒ {É´ÉÒ
~ÉàhõÒ »ÉÉ´É +±ÉÒ~lÉ oÉ> ­÷¾úÒ Uï.à
©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É NÉÉlÉÉÅ lÉà©ÉiÉà Hàí`ò±ÉÖÅHí »ÉÖmÉÉl©ÉHí
¶Éä±ÉÒ©ÉÉÅ HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ lÉà©ÉÉÅ {É­÷»ÉÓ¾ú ©É¾àúlÉÉ{ÉÒ ~ÉÅGlÉÒ+Éà{ÉÉà +{ÉÖ´ÉÉqö oÉ> Wð {É
¶ÉHàí. NÉÉÅyÉÒYð+à >¹É­÷ ©ÉÉ`àò ¶É¥qö «ÉÉàV«ÉÉà ¾úlÉÉà, "©ÉÉ­÷É
¹ÉÉ»ÉÉàSUÃï´ÉÉ»É{ÉÉà »´ÉÉ©ÉÒ' +É´ÉÉà ¡É«ÉÉàNÉ >¹É­÷ ©ÉÉ`àò HíÉà>
§ÉɺÉÉ©ÉÉÅ oÉ«ÉÉà Xi«ÉÉà {ÉoÉÒ. +É lÉÉHíÉlÉ Wðà NÉÖWð­÷ÉlÉÒ©ÉÉÅ Uïà
lÉà{ÉÉà ~É­÷ÒSÉ«É {É´ÉÒ ~ÉàhõÒ{Éà ¶ÉÒ ­÷ÒlÉà +É~ÉÒ ¶ÉHíÒ¶ÉÖÅ ?
¥ÉÒX HíÉà>~ÉiÉ qàö¶É©ÉÉÅ ©ÉÉy«É©É ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¾úÉà´ÉÖÅ
Xà>+à +à´ÉÒ SÉSÉÉÇ »ÉÉÅ§É³Ò {ÉoÉÒ. ¥ÉÒX qàö¶ÉÉà©ÉÉÅ lÉÉà
»ÉÉ>{É¥ÉÉàeÇô ~ÉiÉ +ÅOÉàYð©ÉÉÅ ¾úÉàlÉÉÅ {ÉoÉÒ, ¡ÉÉqàö¶ÉÒHí §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ
Wð ¾úÉà«É Uïà. +­à÷, PÉiÉÉ qàö¶ÉÉà©ÉÉÅ lÉÉà +ÅOÉàYð UïÉ~ÉÖÅ«É ©É³lÉÖÅ
{ÉoÉÒ.
+ÅOÉàYð«ÉlÉ{Éà +ÉyÉÉ­à÷ +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ Wðà NÉÖ±ÉÉ©ÉÒ ©ÉÉ{É»É
A§ÉÖÅ oÉ«Éà±ÉÖÅ Xà´ÉÉ ©É³à Uïà lÉà{ÉÉà ~ÉeôPÉÉà +à´ÉÉà ~Éeô¬Éà Uïà Hàí
­à÷±É´Éà©ÉÉÅ `òÒHíÒ`ò ±É>{Éà ¥Éàcàó±ÉÉà +ÉqöÒ´ÉÉ»ÉÒ ¥ÉàcóHí LÉɱÉÒ
¾úÉà´ÉÉ UïlÉÉÅ §ÉiÉà±ÉÉ+Éà{ÉÒ »ÉÉoÉà »ÉÒ`ò A~É­÷ ¥Éà»É´ÉÉ{Éà ¥Éqö±Éà
{ÉÒSÉà, »ÉÉä{ÉÉ ~ÉNÉ ~ÉÉ»Éà ¥Éà»Éà Uïà !
+ÉWðà »´ÉÒeô{É Wðà´ÉÉ qàö¶ÉÉà ~ÉÉàlÉÉ{Éà l«ÉÉÅ +É´ÉÒ{Éà
´É»Éà±ÉÉ ±ÉPÉÖ©ÉlÉÒ§ÉɺÉÒ+Éà ©ÉÉ`àò +à©É{ÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ ´ÉNÉÉâ
SɱÉÉ´Éà Uïà ! «ÉÖNÉÉ{eôÉoÉÒ §ÉÉNÉÒ{Éà ¥ÉÒX qàö¶ÉÉà©ÉÉÅ ´É»Éà±ÉÉ

NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÉ ¶É +{Éà »É ´ÉSSÉà{ÉÉ ºÉ {ÉÉà ASSÉÉ­÷ oÉ> {É
¶ÉHílÉÉà ¾úÉà´ÉÉ{ÉÖÅ WðiÉÉ´ÉÒ{Éà Hàí`ò±ÉÖÅHí »ÉÖSÉ´«ÉÖÅ Uïà. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÉ
§ÉɺÉÉ´ÉÒqöÉà - +Éqö­÷iÉÒ«É §ÉɺÉÉ´ÉÒqö ±ÉÉàHíÉà{ÉÖÅ ¥É{Éà±ÉÖÅ "NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
§ÉɺÉÉ Hí©ÉÒ¶É{É' NÉÖWð­÷ÉlÉÒ +É«ÉÉàNÉ - ­÷SÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà. +à
±ÉÉàHíÉà §ÉɺÉÉ{Éà »É­÷³ ¥É{ÉÉ´Éà; +à ©ÉÉ`àò Wð­Ö÷­÷Ò ¾úÉà«É lÉà`ò±ÉÖÅ
­÷ÉLÉà, ¥ÉÒ{É Wð­Ö÷­÷Ò ¾úÉà«É lÉà{Éà Wð´ÉÉ qàö, ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ±Éà´ÉÉ Wðà´ÉÖÅ
¥ÉyÉÖÅ Wð ¥ÉSÉÉ´ÉÒ ±Éà +{Éà Wðà HíÉÅ> ~ÉiÉ ­÷»lÉÉà {ÉÒHí³lÉÉà ¾úÉ«à É
lÉà ­÷»lÉÉà HíÉhàõ.
¸ÉÒ ­÷PÉÖ´ÉÒ­÷ SÉÉäyÉ­÷Ò ~ÉÉàlÉÉ{Éà +É©ÉÉÅ XàeôÉ´ÉÉ{ÉÖÅ oÉ«ÉÖÅ lÉàoÉÒ +ɧÉÉ­÷ ´«ÉGlÉ
Hí­÷Ò{Éà lÉà©ÉiÉà HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí ¾ÖÅú lÉÉà ­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ XàeôÉ´ÉÉ Wð {ÉÒHí²«ÉÉà
¾úlÉÉà ~ÉiÉ oÉÉàeÖÅô ©ÉÉàeÖÅô oÉlÉÉÅ lÉà©ÉÉÅ »ÉÉoÉà SÉɱÉÒ ¶ÉG«ÉÉà {É ¾úlÉÉà.

+É­Å÷§Éà Wð lÉà©ÉiÉà §ÉÉ­÷~ÉÖ´ÉÇHí WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí XàeôiÉÒ{Éà
±ÉNÉlÉÉ ¡É¶{ÉÉà ¾ú´Éà ~É­÷ÒKÉÉ©ÉÉÅ {É ~ÉÖUïÉ´ÉÉ Xà>+à.
´ÉÉG«É­÷SÉ{ÉÉ{ÉÖÅ lÉÉà cóÒHí Uïà, ~ÉiÉ XàeôiÉÒ{ÉÒ §ÉÖ±ÉÉà{ÉÉ ©ÉÉG»ÉÇ
{É Hí~ÉÉ«É lÉà´ÉÖÅ lÉÉà oÉ´ÉÖÅ Xà>+à.
§ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö lÉ­÷£íoÉÒ oÉlÉÒ ­÷WÖð+ÉlÉÉà{ÉÉ +ÉyÉÉ­à÷
lÉà©ÉiÉà »~ɺ`ò Hí«ÉÖÇ ¾úlÉÖÅ Hàí NÉÖWð­÷ÉlÉÒ »ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqàö
§ÉÖlÉHíɳ©ÉÉÅ +àHí ´ÉÉ­÷ +àHí Wð >-A{ÉÉà có­÷É´É Hí­à÷±ÉÉà ¾úlÉÉà lÉà
+à©É{ÉÒ ´ÉÉlÉ »ÉÉSÉÒ Uïà. ©É­÷ÉcóÒ©ÉÉÅ lÉÉà qöÒPÉÇ{ÉÉà »ÉÖyÉÉ­÷Éà
G«ÉÉ­÷{ÉÉà Hí­÷Ò qàö´ÉÉ«ÉÉà Uïà. +{ÉÖ»´ÉÉ­÷Éà{ÉÒ {Éà +{ÉÖ{ÉÉ»ÉÒHíÉà{ÉÒ
§ÉÖ±ÉÉà lÉÉà +É~ÉiÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉÉà±É´ÉÉ-±ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ ¥É¾Öú Wð oÉÉ«É Uïà.
NÉÖWð­÷ÉlÉ ´ÉÒvÉ~ÉÒcó HíÉà¶É HíÉ«ÉÉÇ±É«É SɱÉÉ´Éà Uïà ~ÉiÉ lÉà
HíÉ©É ~ÉÖ­÷É Híqö{ÉÖÅ +ÉWðà lÉÉà {ÉoÉÒ. ~ɾàú±ÉÉÅ HÅí>Hí oÉlÉÖÅ ¾úlÉÖÅ ~ÉiÉ
+ÉWðà lÉÉà +ÉŶÉÒHí ­÷ÒlÉà Wð lÉà HíÉ«ÉÉÇ±É«É SÉɱÉà Uïà. »ÉÉoÉÇ
XàeôiÉÒHíÉà¶É Wðà Uïà lÉà Wð­Ö÷­÷ ©É¾ún´É{ÉÉà Uïà, XàeôiÉÒHíÉà¶É {ɾúÓ.
XàeôiÉÒ{ÉÉà ¡É¶{É Uïà±±ÉÉà Uïà. +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ ¥ÉÉà±ÉÉ«É Uïà lÉà
±ÉLÉÉlÉÖÅ {ÉoÉÒ. +àHí lÉ¥ÉIàí §ÉÉ«ÉÉiÉÒ »Éɾàú¥Éà ~ÉiÉ +É
´ÉÉlÉÉà©ÉÉÅ »ÉÅ©ÉlÉÒ +É~ÉÒ ¾úlÉÒ. NÉÖWð­÷ÉlÉÒ »ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ
~ÉÖ´ÉÇ ¡É©ÉÖLÉÉà+à ~ÉiÉ +É ´ÉÉlÉÉà ´ÉÉ­Å÷´ÉÉ­÷ Hí¾úÒ Wð Uïà; lÉà©ÉiÉà
§ÉÉ­÷ qö>{Éà WðiÉÉ´«ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí ¶É­Ö÷©ÉÉÅ +àHí +{ÉÉä~ÉSÉÉ­÷ÒHí ­÷ÒlÉà
´ÉÒwöÉ{ÉÉà{ÉÒ »É©ÉÒlÉÒ{ÉÒ ­÷SÉ{ÉÉ oÉÉ«É lÉà Wð­Ö÷­÷Ò Uïà. +à{Éà

±ÉÉàHíÉà{ÉÉà ©ÉÖL«É ©ÉÉiÉ»É NÉÖWð­÷ÉlÉÒ XiÉlÉÉà {ÉoÉÒ ~ÉiÉ +à{ÉÉÅ
¥ÉɳHíÉà ¥ÉÒXÅ qàö¶ÉÉà©ÉÉÅ ­÷Âà ­÷Âà ~ÉiÉ, l«ÉÉÅ{ÉÒ »É­÷HíÉ­÷Éà{ÉÒ
©Éqöqö{Éà ±ÉÒyÉà »É­÷»É NÉÖWð­÷ÉlÉÒ XiÉà Uïà. +ÉWðà +à ¥ÉɳHíÉà{ÉÉà
¥ÉÉ~É «ÉÖNÉÉ{eôÉ{ÉÉà ©ÉÉ«ÉÉâ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ XiÉlÉÉà {ÉoÉÒ lÉàoÉÒ
NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÉÅoÉÒ +à{ÉÉ ´ÉÞuö ¥ÉÉ~É{ÉÉà ~ÉmÉ +É´Éà l«ÉÉ­à÷ ~ÉÉämÉÉà
~ÉÉ»ÉàoÉÒ lÉà "»ÉÉŧɳÒ'{Éà +ÉÅ»ÉÖ »ÉÉ­à÷ Uïà ! §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ{ÉÉ Hàí`ò±ÉÉHí
Wð­÷Ö ­÷Ò £àí­÷£íÉ­÷Éà wöÉ­÷É +É~ÉiÉà Hí¶ÉÖHÅ í Hí­÷Ò ¶ÉHíÒ+à. NÉÉä´ÉyÉÇ{É­÷É©Éà
1-4-2009

20

{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/21

©ÉÉ`àò{ÉÒ +{«É ´«É´É»oÉÉ Wð­Ö÷­÷ oÉ> ¶ÉHàí. »É­÷HíÉ­÷ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{ÉÉ
¶ÉÒKÉiÉ ~É­÷ §ÉÉ­÷ {É ©ÉÖHàí lÉÉà Hàí`ò±ÉÉHí »ÉÅ´Éàqö{ɶÉÒ±ÉÉà{ÉÒ »É©ÉKÉ
+É ´ÉÉlÉ ©ÉÖHíÒ ¶ÉHíÉ«É lÉà©É Uïà.
A©ÉɶÉÅ H í­÷§ÉÉ> Hí¾à ú lÉÉ, "©ÉÉy«É©É NÉÖ W ð­÷ÉlÉÒ,
+ÉÅlÉ­÷qàö¶ÉÒ«É §ÉɺÉÉ ¾úÒ{qöÒ +{Éà [ÉÉ{ɧÉɺÉÉ +ÅOÉàYð.'
{ÉÒ­Å÷Wð{ɧÉÉ> §ÉNÉlÉ lÉÉà »ÉÖmÉÉl©ÉHí ­÷ÒlÉà Hí¾àúlÉÉ, "©ÉÉy«É©É
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ-AnÉ©É +ÅOÉàYð' !
NÉ«Éà ´ÉºÉâ, +É~ÉiÉà l«ÉÉÅ qö»É©ÉÉ yÉÉà­÷iÉ©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
£í­÷Yð«ÉÉlÉ oÉ«ÉÖÅ lÉà »ÉÉ­ÖÅ÷ oÉ«ÉÖÅ. cóÉHíÉà­÷§ÉÉ> +ÉWðà +É~ÉiÉ{Éà
Wð­Ö÷­÷ »ÉÉSÉÉ ±ÉÉNɶÉà.
NÉÒ­÷ҶɧÉÉ>+à Wðà §ÉÖ©ÉÒHíÉ ­÷SÉÒ +É~ÉÒ Uïà lÉà ©ÉÉ{É´É»Éà´ÉÉ
©ÉÉ`àò{ÉÒ Uïà. »ÉÉä{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉà ¾úIí ©É³à lÉà©É Hí­÷´ÉÖÅ Wð
­÷ÂÖÅ. +É~ÉjÅ ±ÉÉàHí»ÉɾúÒl«É, lÉà{ÉÉÅ Hí¾àú´ÉlÉ-©ÉÖ¾úÉ´É­÷É+Éà Xà>¶ÉÖÅ
lÉÉà L«ÉÉ±É +ɴɶÉà Hàí +à Hàí`ò±ÉÖÅ ©É¾ún´É{ÉÖÅ Uïà.
+É~ÉiÉÒ §ÉɺÉÉ{Éà +àiÉà ¥ÉSÉÉ´ÉÒ Uïà, {Éà +à Wð
¥ÉSÉɴɶÉà. +É~ÉiÉ{Éà `òÉNÉÉà­÷, ­÷É©ÉHÞíºiÉ, »É¾úX{ÉÅqö »´ÉÉ©ÉÒ
´ÉNÉà­à÷ +ÉàUÖÅï §ÉiÉà±ÉÉ+Éà+à PÉjÅ +É~ÉÒ ­÷ÉL«ÉÖÅ Uïà.

Hí­÷{ÉÉ­÷Ò »É©ÉÒlÉÒ©ÉÉÅ NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ Wð §ÉÉNÉÉà{ÉÖÅ ¡ÉlÉÒ{ÉÒyÉÒl´É
¾úlÉÖÅ. §ÉÉ«ÉÉiÉÒ »Éɾàú¥É, «É¶É´ÉÅlɧÉÉ>, A. Xà¶ÉÒ, Hàí. HíÉ.
¶ÉÉ»mÉÒYð, HàílÉ{ɧÉÉ> mÉÒ´ÉàqöÒ ´ÉNÉà­à÷ NÉÖWð­÷ÉlÉ{ÉÉ »ÉÉä +à©ÉÉÅ
¾úlÉÉÅ. 1987©ÉÉÅ »É´ÉÉÇ{ÉÖ©ÉlÉà có­÷É´É Hí«ÉÉâ ¾úlÉÉà. ~ÉiÉ ~ÉUïÒ lÉà
­÷Ò~ÉÉà`Çò qö¥ÉÉ> NÉ«ÉÉà ¾úlÉÉà !
1940©ÉÉÅ ©É¾úÉ­÷ɺ`Äò{ÉÉ +àHí ¶ÉÒKÉHàí +ÅOÉàYð ¾úHÖí©ÉlÉ
{ÉÒSÉà{ÉÉ NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÉÅ LÉÉlÉÉ{Éà ~ÉmÉ ±ÉL«ÉÉà Hàí "NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÉ
{ÉÒ«É©ÉÉà PÉeôÉ«ÉÉ Uïà lÉà ©ÉÖWð¥É{ÉÒ XàeôiÉÒ +É~ÉiÉÉÅ ~ÉÉcó¬~ÉÖ»lÉHíÉ©à ÉÉÅ
oÉlÉÒ {ÉoÉÒ.' +à ´ÉLÉlÉ{ÉÉ +yÉÒHíÉ­÷Ò lÉ­÷£íoÉÒ {ɴɱɭ÷É©Éà
»ÉÉyÉÉ­÷iÉ +à´ÉÉ +à ¶ÉÒKÉHí{ÉÒ ´ÉÉlÉ ~É­÷ y«ÉÉ{É +É~ÉÒ{Éà 9
±ÉàLÉÉà ±ÉL«ÉÉ !! ­÷ÉV«É +ÅOÉàXà{ÉÖÅ ¾úlÉÖÅ lÉÉà ~ÉiÉ +É ~ÉmÉ A~É­÷
y«ÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÖÅ +à`ò±ÉÖÅ Wð {ɾúÓ, +à{ÉÉ ~É­÷
NÉŧÉÒ­÷lÉÉoÉÒ ´ÉÒSÉÉ­÷ Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà ! ©ÉiÉÒ§ÉÉ> {ɧÉÖ§ÉÉ>
wöÒ´ÉàqöÒ+à lÉÉà lÉÉ­÷´ÉÒ{Éà {ÉÒSÉà ©ÉÖWð¥É{ÉÉÅ ~ÉÉÅSÉ ©ÉÖtöÉ+Éà{ÉÖÅ
»ÉÖSÉ{É ~ÉiÉ Hí«ÉÖÈ.
1. lÉl»É©É{ÉÒ XàeôiÉÒ lÉl»É©É ©ÉÖWð¥É ­÷ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ
+É´Éà. 2. ~É­÷qàö¶ÉÒ ¶É¥qöÉà{ÉÒ XàeôiÉÒ ASSÉÉ­÷ ©ÉÖWð¥É oÉÉ«É. 3.
+~ɨÉÅ¶É ¶É¥qöÉà{ÉÒ XàeôiÉÒ ¡É«ÉÉàNÉÉl©ÉHí ¾úÉà> +à{Éà ¡É«ÉÉàNÉÉl©ÉHí
­÷ÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà. 4. +É »ÉÒ´ÉÉ«É{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ¶É¥qöÉà{ÉÒ XàeôiÉÒ
ASSÉÉ­÷ ¡É©ÉÉiÉà Hí­÷´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà +{Éà 5. LÉÉ»É §ÉÉ­÷ ©ÉÖHíÒ{Éà
HíÂÖÅ Hàí NÉÖWð­÷ÉlÉÒ §ÉɺÉÉ{Éà »ÉÅ»HÞílɧÉɺÉÉ{ÉÉ {ÉÒ«É©ÉÉà ±ÉNÉÉeô¶ÉÉà
{ɾúÓ !!
NÉÉÅyÉÒYð+à UïàHí 1929©ÉÉÅ XàeôiÉÒ ´«É´É»oÉÒlÉ Hí­÷É´ÉÒ.
+à ´ÉLÉlÉà ­÷ɺ`ÄòÒ«É Sɳ´É³{ÉÉà HíÉ«ÉÇJí©É ©ÉÖL«É ¾úlÉÉà UïlÉÉÅ
+É{Éà ©É¾ún´É +É~«ÉÖÅ. +à{ÉÖÅ HíÉ©É §ÉɺÉÉ{ÉÉ {ɾúÓ +à´ÉÉ
©ÉÉiÉ»ÉÉà{Éà »ÉÉá~«ÉÖÅ. AlÉɴɳà HíÉ©É oÉ«ÉÖÅ lÉà{Éà ~ÉiÉ §É´ÉÒº«Éà
£àí­÷£íÉ­÷{Éà ©ÉÉ`àò ¥ÉÉ­÷iÉÉÅ LÉÖ±±ÉÉÅ Uïà +à©É NÉiÉÒ{Éà SɱÉÉ´«ÉÖÅ.
~É­Å÷lÉÖ ¾úHíÒHílÉ +à Uïà Hàí mÉÒYð +É´ÉÞnÉÒ ~ÉUïÒ »ÉÖyÉÉ­÷É+Éà
+`òHíÒ NÉ«ÉÉ Uïà. 1936 »ÉÖyÉÒ lÉÉà »ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqàö ~ÉiÉ +É
HíÉà¶É{Éà ©ÉÉ{«ÉlÉÉ +É~ÉÒ {ɾúÉàlÉÒ ! NÉÉÅyÉÒYð V«ÉÉ­à÷ »ÉɾúÒl«É
~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ oÉ«ÉÉ l«ÉÉ­à÷ lÉà©ÉiÉà ~ÉiÉ LÉÉmÉÒ +É~ÉÒ
¾úlÉÒ Hàí »ÉÉä{ÉÉà »É¾úHíÉ­÷ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà +{Éà ¾úYð ~ÉiÉ
»ÉÖyÉÉ­÷É{ÉÉÅ wöÉ­÷ HíÉÅ> ¥ÉÅyÉ oÉ> WðlÉÉÅ {ÉoÉÒ. §ÉÉ«ÉÉiÉÒ »Éɾàú¥Éà
~ÉiÉ 1942-43{ÉÉÅ JíÉÅlÉҴɺÉÉâ©ÉÉÅ HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ "+àHí >-A oÉ>
X«É lÉÉà »ÉÉà{ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÖNÉÅyÉ §É³à...' ~É­Å÷lÉÖ +à ¥ÉyÉÖÅ HíÉÅ>
HíÉ©É©ÉÉÅ {É +É´«ÉÖÅ !
+É~É »ÉÉä +©ÉÉ­÷Ò +É SÉÓlÉÉ©ÉÉÅ §É²«ÉÉ UïÉà +à{ÉÉà
+É{ÉÅqö Uï.à
- {Éà ¾úÉ, +ÉWðà lÉÉà ´Éà±Éà{`òÉ>{É qöÒ´É»É Uïà ! SÉɾú´ÉÉ{ÉÉà qöÒ´É»É !! §ÉɺÉÉ{Éà qöÒ±ÉoÉÒ, ¾úÉ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ{Éà
qöÒ±ÉoÉÒ SÉɾú´ÉÉ{ÉÖÅ Hí¾úÒ{Éà ¾ÖÅú ©ÉÉ­ÖÅ÷ Hí¾àú´ÉÉ{ÉÖÅ ~ÉÖ­ÖÅ÷ Hí­÷Ò¶É.

¸ÉÒ «ÉÉàNÉà{rö ´«ÉÉ»É -

©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ +à LÉ­à÷LÉ­÷ ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ Wð Uïà +à ¾ú´Éà
»ÉÉ¥ÉÒlÉ oÉ> SÉÖG«ÉÖÅ Uïà. {«ÉÖ­÷Éà±ÉÉàYð +{Éà ©ÉàeôÒHí±É »ÉÉ«É{»Éà
+à{Éà ¡É©ÉÉiÉÒlÉ Hí«ÉÖÈ Uïà ! ¥ÉɳHí Wð{©É ~ɾàú±ÉÉÅ{ÉÉ SÉÉ­à÷Hí
©ÉÉ»ÉoÉÒ NɧÉÇ©ÉÉÅ ©ÉÉlÉÉ Wðà ¥ÉÉà±Éà Uïà lÉà ¶ÉÒLÉà Uïà ! +§ÉÒ©É{«ÉÖ{ÉÉ
»ÉÉlÉ©ÉÉ HíÉàcóÉ{ÉÖÅ [ÉÉ{É +{Éà ¶ÉÒ´ÉÉYð+à "»ÉÉŧɳà±ÉÒ ¥Éɳà
­÷ɩɱÉK©ÉiÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉ'©ÉÉÅ »É©ÉWð´ÉÉ Wðà´ÉÖÅ Uïà.
¥ÉɳHíÉà ©ÉÉlÉÞ§ÉɺÉÉ ¾úYð ~ÉÖ­à÷~ÉÖ­÷Ò ¶ÉÒLÉà +à{ÉÒ ~ɾàú±ÉÉÅ
Wð +à{Éà ¥ÉÒYð §ÉɺÉÉ ~É­÷ÉiÉà ¶ÉÒLÉ´ÉÉeôÉ«É lÉÉà Wðà´ÉÒ ­÷ÒlÉà
­à÷eôÒ«ÉÉà ~É­÷ ¥Éà »`àò¶É{ÉÉà +àHí »ÉÉoÉà ~ÉHíeôÉ«É +{Éà +àHàí«É ´ÉÉlÉ
»É­÷LÉÒ ­÷ÒlÉà {É »ÉÅ§É³É«É l«ÉÉ­à÷ Wðà ~É­÷Ò»oÉÒlÉÒ oÉÉ«É Uïà lÉà´ÉÒ
Wð NÉÖÅSÉ´Éiɧɭ÷Ò »oÉÒlÉÒ ¥ÉɳHí{ÉÒ oÉÉ«É Uïà. ¥ÉɳHí V«ÉÉ­à÷
¥ÉÉà±ÉÉlÉÒ §ÉɺÉÉoÉÒ ±ÉLÉÉlÉÒ §ÉɺÉÉ lÉ­÷£í NÉlÉÒ Hí­à÷ Uïà l«ÉÉ­à÷
+à{ÉÉ +{ÉÖ§É´É WðNÉlÉ©ÉÉÅ ¸ÉÖlÉÒSÉÒmÉÉà xöº`òSÉÒmÉÉà©ÉÉÅ £àí­÷´ÉÉlÉÉÅ
¾úÉà«É Uïà. +É Wð »É©É«Éà ¥ÉɳHí{ÉÉ HÖí©É³É ©É{É©ÉÉÅ ©ÉÉà`òÉÅ
´«É´ÉyÉÉ{ÉÉà »ÉXÇ«É Uïà.
+ÅlÉà lÉà©ÉiÉà ©ÉÉy«É©É{ÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÉ ©É¾úl´É{Éà »É©ÉX´ÉlÉÉÅ
HíÂÖÅ ¾úlÉÖÅ Hàí NÉiÉÒlÉ{ÉÒ ~ÉiÉ §ÉɺÉÉ ¾úÉà«É Uïà. NÉiÉÒlÉ©ÉÉÅ
+ÉÅHíeôÉ+Éà Wðà`ò±ÉÖÅ Wð ©É¾úl´É NÉiÉÒlÉ{ÉÒ §ÉɺÉÉ{ÉÖÅ ~ÉiÉ Uïà.
§ÉɺÉÉ ~É­÷ÒºÉqö{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ ¸ÉÒ Hí{ÉÖ§ÉÉ> X{ÉÒ - §ÉɺÉÉ
~É­÷ÒºÉqö{ÉÒ ´ÉÉlÉ §ÉɺÉÉ{ÉÉ {ÉÒ«É©ÉÉà{Éà AeôÉeôÒ qàö´ÉÉ{ÉÒ {ÉoÉÒ.
+à{Éà »É¾àú±ÉÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÒ Uïà +oÉÉÇlÉà ¥ÉÉà±É´ÉÉ©ÉÉÅ {Éà ±ÉLÉ´ÉÉ
¥É}Éà©ÉÉÅ »É¾àú±ÉÒ. +àHí >-AoÉÒ HíÉà>+à §ÉeôHí´ÉÉ{ÉÒ Wð­Ö÷­÷
{ÉoÉÒ. ´ÉºÉÉâoÉÒ SÉɱÉÒ +É´Éà±ÉÒ +É ´ÉÉlÉ Uïà. NÉÉà´ÉyÉÇ{É­÷É©Éà lÉÉà
Hí­÷Ò Wð ¾úlÉÒ ~ÉiÉ »ÉɾúÒl«É ~É­÷ÒºÉqàö ~ÉiÉ Hí­à÷±ÉÒ Uïà. +à`ò±ÉÖÅ
Wð {ɾúÓ, +à{Éà +ÅNÉà có­÷É´É ~ÉiÉ Hí«ÉÉâ Uïà. ´É³Ò, +à có­÷É´É
1-4-2009

(lɻɴÉÒ­÷ »ÉÉäWð{«É : ±ÉÅHíà ¶É SÉJí´ÉlÉÔ)

21

{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Bsh24/II/28-3-09/22

©É¾úÉ{ÉÖ§ÉÉ´ÉÉà ¾úlÉÉ §ÉNÉ´ÉlÉÒHÖí©ÉÉ­÷ ¶É©ÉÉÇ, AnÉ©É ~É­÷©ÉÉ­÷,
+à¶ÉÉ qöÉqöÉ´ÉɱÉÉ ´ÉNÉà­à÷. HíÉ«ÉÇJí©É©ÉÉÅ 300 / 350 Wðà`ò±ÉÉ
±ÉÉàHíÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉÉà, Wðà©É{Éà »ÉÖ­÷lÉ ©ÉÉ`àò LÉÉ»É Uï~ÉÉ«Éà±ÉÒ
]ÖÅñ¥Éà¶É{ÉÒ 16 ~ÉÉ{ÉÉÅ{ÉÒ ~ÉÖ»lÉÒHíÉ ~ÉiÉ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ.
NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÒmÉ +LÉ¥ÉÉ­÷{ÉÉ >lÉÒ¾úÉ»É »ÉÅqö§Éâ ~É­÷ÒSÉ«É
~ÉÖ»lÉÒHíÉ lÉoÉÉ +{«É ¥Éà ~ÉÖ»lÉHíÉà{ÉÉ ´ÉÒ©ÉÉàSÉ{É{ÉÉà HíÉ«ÉÇJí©É ~ÉiÉ
»ÉÉoÉà ¾úlÉÉà. lÉÅmÉÒ +{Éà ©ÉɱÉÒHí ­à÷¶É©É´ÉɱÉÉ ~É­÷Ò´ÉÉ­à÷ +É
HíÉ«ÉÇJí©É{ÉÖÅ +É«ÉÉàWð{É Hí«ÉÖÈ +{Éà "NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É ­à÷±ÉÒ'{Éà
~ÉiÉ ~ÉÖ­ÖÅ÷ Hí´É­à÷Wð +É~ÉÒ{Éà ±ÉÉLÉÉà »ÉÖ­÷lÉÒ+Éà »ÉÖyÉÒ +É~ÉiÉÒ
´ÉÉlÉ ~ɾúÉáSÉÉeôÒ.
(lɻɴÉÒ­ +{Éà +¾àú´ÉɱÉ÷ : HíÒ­÷iÉ mÉÒ´ÉàqöÒ)

NÉÖWð­÷ÉlÉÒ ¥ÉSÉÉ´É ]ÖñÅ¥Éà¶É - »ÉÖ­÷lÉ©ÉÉÅ
+©ÉqöÉ´ÉÉqö©ÉÉÅ lÉÉ. 14 £àí¦ÉÖ.+à «ÉÉàX«Éà±ÉÒ ­à÷±ÉÒ +{Éà
»É§ÉÉ{ÉÒ »É£í³lÉÉ ~ÉUïÒ, +àHí ©É¾úÒ{ÉÉ{ÉÒ +Åqö­÷ +Åqö­÷ Wð
lÉÉ. 8 ©ÉÉSÉÇ, ­÷´ÉÒ´ÉÉ­÷{ÉÉ ­÷ÉàWð »ÉÖ­÷lÉà ~ÉiÉ NÉÖWð­÷ÉlÉÒ
¥ÉSÉÉ´ÉÉà{ÉÉ {ÉÉ­÷É »ÉÉoÉà{ÉÒ ­à÷±ÉÒ{Éà ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ¶É¾àú­÷Ò ­÷»lÉÉ+Éà
~É­÷ +É´ÉHíÉ­÷Ò. ]ÖÅñ¥Éà¶É »É©ÉÒlÉÒ ´ÉlÉÒ ©É¾àú¶É qö´Éà+à +ÉNÉà´ÉÉ{ÉÒ
±É>{Éà LÉÖ¥É +ÉàUïÉ »É©É«É©ÉÉÅ, <©ÉàWð ~É¥±ÉÒHàí¶É{É +{Éà
NÉÖWð­÷ÉlÉ©ÉÒmÉ +LÉ¥ÉÉ­÷{ÉÉ »É¾ú«ÉÉàNÉoÉÒ HíÉ«ÉÇJí©É »É£í³ ­÷ÒlÉà
~ÉÉ­÷ ~ÉÉeô¬Éà.
­à÷±ÉÒ, »ÉÉ´ÉÇWð{ÉÒHí ±ÉÉè-Híɱè ÉàWðoÉÒ {ÉÒHí³Ò{Éà ~ÉɱÉâ ~ÉÉà>{`ò
lÉoÉÉ »Éà`àò±ÉÉ<`ò ­÷Éàeô ~É­÷ oÉ>{Éà ¥Éà HíÒ.©ÉÒ.{ÉÉ +ÅlÉ­à÷
©É¾úÉ­÷ÉX +OÉ»Éà{É §É´É{É ~É­÷ ~ɾúÉáSÉÒ{Éà »É§ÉÉ©ÉÉÅ £àí­÷´ÉÉ>
¾úlÉÒ. ­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ +©ÉqöÉ´ÉÉqöoÉÒ ©É¾àú¶É qö´Éà, >{qÖö§ÉÉ> X{ÉÒ,
HíÒ­÷iÉ mÉÒ´ÉàqöÒ, Hí¶«É~É qö±ÉɱÉ, qöÒNÉÅlÉ +Éà]ñÉ, HÞíºiÉ qö´Éà,
¾ú­÷wöÉ­÷ NÉÉà»´ÉÉ©ÉÒ, »ÉÉä©«É XàºÉÒ, «ÉÉàNÉà{É lÉoÉÉ ¥ÉŻɭ÷Ò §Éaò
lÉà©É{ÉÉ »ÉÅNÉÒlÉ ´ÉÞÅqö »ÉÉoÉà +à©É HÖí±É 20 ©ÉÒmÉÉà+à §ÉÉNÉ
±ÉÒyÉÉà. »ÉÖ­÷lÉoÉÒ ­à÷±ÉÒ©ÉÉÅ XàeôÉ{ÉÉ­÷ ¾úlÉÉ {ÉÉ{ÉÖ§ÉÉ> lÉoÉÉ
Wð{ÉHí {ÉÉ«ÉHí, AnɩɧÉÉ> lÉoÉÉ ©ÉyÉÖ¥Éà{É NÉVWð­÷, AºÉÉ
A~ÉÉy«ÉÉ«É, ­÷´ÉÒ{rö ~ÉÉ­à÷LÉ, ¥ÉHÖí±É `àò±É­÷, ©ÉÉà¾ú{ɧÉÉ>
´ÉÉPÉà±ÉÉ, ­÷ÉWðà{rö HíiÉÔHí, »ÉÖº©ÉÉ +ä«É­÷, »ÉÖ«ÉÇHíÉ{lÉ ¶Éɾú,
©É{ÉÖ§ÉÉ> ûqöà »ÉÉ>, eôÉ.è <£ílÉàLÉÉ­÷ +Å»ÉÉ­÷Ò ´ÉNÉà­÷à 40 Wð`à ò±ÉÉÅ
§ÉɺÉÉ¡Éà©ÉÒ+Éà.
»É§ÉÉ©ÉÉÅ ©É¾àú¶É qö´Éà+à ]ÖÅñ¥Éà¶É{ÉÉ y«Éà«É +ÅNÉà ©ÉÉÅeôÒ{Éà
´ÉÉlÉ Hí­÷Ò +{Éà §ÉɺÉÉ{ÉÉ »É­÷³ÒHí­÷iÉ{ÉÉ ©ÉÖtöÉ©ÉÉÅ NÉÉÅyÉÒSÉÓyÉÒ HíÉà¶ÉÒ«ÉÉ{Éà »É©ÉX«É lÉà´ÉÒ »É­÷³ §ÉɺÉÉ{ÉÉ A~É«ÉÉàNÉ
»ÉÉoÉà-»ÉÉoÉà +àHí Wð >-A{ÉÒ B]ñÉ XàeôiÉÒ{ÉÒ SÉÉàHíLÉÒ +{Éà
yÉÉ­÷qöÉ­÷ ´ÉHíÒ±ÉÉlÉ ~ÉiÉ Hí­÷Ò. +à ~ÉUïÒ HíÉ«ÉÇJí©É qö­÷©«ÉÉ{É
NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÖÅ NÉÉä­÷´É Hí­÷lÉÉÅ NÉÒlÉ-»ÉÅNÉÒlÉ, HíÉ´«É~Écó{É »ÉÉoÉà
¶É­÷Ò£íÉ ´ÉÒWð³Ò´ÉɳÉ+à "©ÉÉ­÷Ò ¥ÉÉ{ÉÒ ´ÉÉlÉÖÅ'©ÉÉÅoÉÒ +àHí
¡ÉHí­÷iÉ{ÉÖÅ ´ÉÉSÉ{É ~ÉiÉ Hí«ÉÖÈ. »É§ÉÉ©ÉÉÅ ¾úÉWð­÷ ­÷¾àú{ÉÉ­÷ +{«É
»ÉÅ~ÉÉqöHíÒ«É ~ÉmÉ´«É´É¾úÉ­÷ : ©É{ÉÒºÉÒ X{ÉÒ, 24/249,
»ÉÅ~ÉHÇí : (HíÉ«ÉÉDZɫÉ) :
Wð­÷ÉlÉÒ §ÉɺÉÉ~É­÷ÒºÉqö

C/o. {É«ÉÉ

NÉÖ

"§ÉɺÉÉ ¥ÉSÉÉ´ÉÉà' 14 £àí¦ÉÖ. 2009{ÉÉ +ÉÅqöɱà É{É©ÉÉÅ »£Ùí­à÷±ÉÖÅ
«ÉÉà»Éà£í ©ÉàHí´ÉÉ{É

lÉ©Éà

+©É{Éà

+©Éà

NÉiÉÉà

UïÉà

NÉÖWð­÷ÉlÉÒ !

+É©É

¥ÉÉà±ÉÉà,

¶ÉÉ{Éà

­á÷Yð~ÉáYð©ÉÉÅ ?

±ÉLÉÒ+à

@NÉ­à÷Yð©ÉÉÅ !

+¾úÉà ! ~É~~ÉÉ +{Éà ©É©©ÉÒ{Éà +à "eàôeô-©ÉÉà©É' Hí¾àú Uïà !
+©ÉÉ­÷Éà

"»É{É'

+©ÉÉ­÷Éà

">-A'{ÉÉà

lÉ©Éà

G«ÉÉÅ

¾ú´ÉàoÉÒ

X«É

§ÉɺÉÉ

XàeôiÉÒ-§Éàqàö«É

Uïà

WÖðÊ{É«É­÷

»ÉÖyÉÉ­÷Éà
¥ÉÉà±ÉÉà

lÉÖlÉ

UïÉà

Hàí.Yð.©ÉÉÅ !
±ÉÉNÉà

Uïà ?

´ÉÉiÉÒ©ÉÉÅ ?

+­à÷, NÉÖWð­÷ÉlÉÒ{ÉÉà«É +{ÉÖ´ÉÉqö Hí­÷´ÉÉà ~Éeàô NÉÖWð­÷ÉlÉÒ©ÉÉÅ
±ÉLÉÉlÉÖÅ

¾úÉà«É

Uïà

+à´ÉÖÅ«É

Hàí´ÉÖÅ

+ÉWð

NÉÖWð­÷ÉlÉÒ©ÉÉÅ !

"+¾úÉà ­Ö÷~É©Éà +¾úÉà y´É{ÉÒ'©ÉÉÅ ­÷ÂÉÅ ­÷ÉSÉÒ Wð +É{ÉÅqàö
{ÉoÉÒ
­÷SÉÒ{Éà
»É©É«É

~É­÷´ÉeôlÉÖÅ

­÷¾àú´ÉÖÅ

»ÉÉSÉ´Éà
+É´«Éà

+à©É{Éà

©ÉÖ±«ÉÉà{ÉÒ

WÖð+à

¥ÉÖHíÉ{ÉÒ+Éà

{É´ÉÒ

¥ÉÉÅyÉÒ

Wð­÷É

Hí¾úÉà

lÉÉà

»ÉÉSÉÖÅ

©ÉÖ±«ÉÉà{ÉÒ

~É­à÷Yð©ÉÉÅ !

´ÉÉlÉÉÇ+Éà«É
§Éàqö

­÷¾àú


Uïà

LÉ~ÉÉ´Éà

OÉÅoÉÉà©ÉÉÅ

-

»ÉÉeôÒ-~ÉUïàeôÒ©ÉÉÅ !

lÉ©É{Éà


±ÉÉàHíÉà

qàö¶ÉÒ©ÉÉÅ !

WðNÉlÉ ¥Éqö±ÉÉ«É Uïà »ÉÉoÉà »É©É«É ¥Éqö±ÉÉ«É Uïà qöÉà»lÉÉà !
»É­÷³ §ÉɺÉÉ Wð `òHí¶Éà +É´É{ÉÉ­÷ ~ÉàhõÒ qö­÷ ~ÉàhõÒ©ÉÉÅ !

~É­÷Ò¸É©É +à~ÉÉ`Çò©Éà{`ò, ´ÉÒ©ÉÉ{ÉNÉ­÷ ~ÉÉUï³, »Éà`òà ±ÉÉ>`ò ­÷Éàeô, +©ÉqöÉ´ÉÉqö-380015.

©ÉÉNÉÇ HíÉ«ÉÉDZɫÉ, LÉàlɧɴÉ{É, NÉÉÅyÉÒ +ɸɩÉ{ÉÒ ¥ÉÉWÖð©ÉÉÅ, +©ÉqöÉ´ÉÉqö-380027 (£íÉà{É : 2755 7772)

§ÉɺÉÉ~ÉÖlÉÔ-37, »ÉÉäWð{«É : {É«ÉÉ©ÉÉNÉÇ HíÉ«ÉÉDZɫÉ
1-4-2009

22

{É«ÉÉ ©ÉÉNÉÇ (§ÉɺÉÉ´ÉÒSÉÉ­÷ ~ÉÖlÉÔ)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful