PENYEDIAAN SPESIFIKASI UJIAN

PENYEDIAAN SPESIFIKASI UJIAN Disediakan oleh; Ust.

Sofinaz binti Dato’ Sheikh Abu Bakar

1.0

DEFINISI Spesifikasi Ujian ialah dokumen yang komprehensif, terperinci dan mudah guna yang mengandungi maklumat yang spesifik tentang ciri-ciri yang perlu ada di dalam sesuatu instrumen pentaksiran. Penggunaan Spesifikasi Ujian menjamin mutu, kesetaraan dan kesahan ujian dan kebolehpercayaan skor ujian.

2.0

MENGAPA SPESIFIKASI UJIAN DIWUJUDKAN? Spesifikasi Ujian ini diwujudkan supaya ujian yang dibina pada tiap-tiap tahun adalah setara walaupun pembinanya berlainan. diperlukan semasa: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 menulis item menilai item memasang item untuk membentuk kertas soalan mengkaji semula kertas soalan merancang dan memperuntukkan jenis item dan ciri item yang perlu ditulis mengendalikan mesyuarat panel, penyelarasan dan menyediakan laporan penetapan darjah. Spesifikasi Ujian juga

3.0

BAGAIMANA SPESIFIKASI UJIAN DIHASILKAN? Spesifikasi Ujian bagi sesuatu mata pelajaran, diwujudkan melalui beberapa siri perbincangan yang melibatkan pegawai pembina bagi mata pelajaran tertentu, pelaksana kurikulum iaitu guru-guru yang berpengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran berkenaan dan pembina kurikulum iaitu pegawai yang berpengalaman dalam penggubalan kurikulum mata pelajaran itu. 3.1 Kenalpasti tujuan dan keperluan ujian a) Tentukan jenis ujian

b) Tentukan apa yang akan ditaksir (konstruk)
c) Siapakah yang akan ditaksir? d) Bagaimanakah hasil pentaksiran digunakan?

e) Batas waktu (berdasarkan sukatan pelajaran)
1

Cadangan masa bagi menjawab setiap item. pelajar yang mempunyai kebolehan sederhana dapat menjawab soalan pada aras mudah dan pertengahan dan pelajar yang mempunyai kebolehan tinggi dapat menjawab soalan pada aras mudah.2 Tentukan skop dan penekanan ujian a) Skop: Apa yang akan ditaksir dan di mana. b) Penekanan: Peratusan/skor atau bilangan item bagi tiap-tiap perkara yang ditaksir. d) Tetapkan bilangan item dalam ujian atau bahagian ujian Bilangan item berdasarkan kecukupan cakupan penekanan. boleh tadbir. - Harus ada item mudah. pertengahan dan sukar.3 Tentukan format pentaksiran a) Bentuk Kertas Soalan b) Tentukan Jenis Item c) Tetapkan aras kesukaran dan taburan aras kesukaran soalan Penetapan aras kesukaran berdasarkan andaian bahawa pelajar yang mempunyai kebolehan rendah akan menjawab soalan yang mudah. 3.3. - Tentukan nisbah aras kesukaran soalan. e) Tentukan bagaimana item akan dipasang untuk kertas soalan f) Siapa yang akan memasang Bila pemasangan item ini dibuat Bagaimana pemasangan ini dibuat bagi satu kertas Bagaimana item disusun Tentukan wajaran 2 . pertengahan dan sukar kerana fungsi ujian untuk mendiskriminasi pelajar. kedalaman/skop dan ciri ujian iaitu boleh urus.

0 APAKAH KANDUNGAN SPESIFIKASI UJIAN? 5.1 Maklumat Am a) Matlamat mata pelajaran (berdasarkan sukatan pelajaran) b) Objektif mata pelajaran (OM) c) Objektif pentaksiran mata pelajaran (OP) d) Hubungan antara OM dengan OP/Konstruk e) Apa (Konstruk) yang ditaksir (Penerangan Konstruk) f) Format Pentaksiran: iiiiiiivvviviibentuk kertas soalan jenis instrumen bilangan item jenis item tempoh ujian kumpulan sasaran kaedah memberi jawapan 3 . persetujuan.0 PROSES MENGESAHKAN SPESIFIKASI UJIAN Spesifikasi Ujian ini penting kepada proses serta kesahan pentaksiran. rasmi dan boleh diguna pakai mestilah melalui peringkat-peringkat berikut iaitu: penentuan. 5. pengesahan dan kelulusan.g) Tetapkan Statistik Item bagi Kertas Soalan Objektif Min Ujian Min Delta Ujian Nilai r pbis bagi setiap item Julat nilai delta bagi setiap aras kesukaran Nilai KR 20 h) Tentukan Kaedah Penskoran/Pemarkahan 4. maka usaha menyediakan dan memantapkannya sehingga menjadi dokumen yang sah.

Menunjukkan dengan jelas keseimbangan/penekanan yang diberikan dalam kurikulum dengan pentaksiran h) Kaedah pemasangan kertas soalan i) j) l) Penskoran Bentuk Pelaporan Jadual spesifikasi ujian k) Contoh item berdasarkan konstruk yang diukur m) Contoh kertas soalan n) Contoh peraturan pemarkahan/skema penskoran 5.3 Bahan Pembinaan Instrumen a) Kertas Soalan Item Objektif Aneka Pilihan iiiiiiivvviviiviii1 set borang statistik 1 salinan borang taburan kunci jawapan jadual Delta dan nilai p Prosedur menganalisis item Borang spesifikasi pembinaan item Gred semakan penilaian item Ciri-ciri item Senarai semak untuk pemasangan kertas soalan 4 .g) Skop dan Penekanan Ujian iiiiiiivtajuk/bidang/konteks/tema yang dicakupi menunjukkan bilangan atau peratusan item bagi tiap-tiap aras kesukaran konstruk yang ditaksir dan di mana konstruk itu ditaksir menunjukkan jumlah item yang digunakan untuk mentaksir bagi tiap-tiap konstruk pada mana-mana tajuk/bidang/konteks vviviimenunjukkan jumlah item yang digunakan bagi cakupan tajuk/konteks menunjukkan ciri-ciri item pengingatan atau KBKK dsb.2 Maklumat Terhad/Sulit a) Jadual Spesifikasi Ujian Piawai b) Jadual Spesifikasi Ujian Statistik c) Prinsip Pemasangan Kertas Soalan (Objektif dan Subjektif) 5.

4 Borang spesifikasi pembinaan item Dokumen peraturan pemarkahan Grid semakan penilaian item Ciri-ciri item Prosedur menilai item Senarai semak untuk pemasangan kertas soalan Bahan Edaran Umum Pekeliling Institusi yang berkaitan dengan pentaksiran mata pelajaran. 5 .0 BAGAIMANA MENGGUNA SPESIFIKASI UJIAN Spesifikasi Ujian ini merupakan dokumen terhad dan hanya boleh digunakan oleh pentaksir yang terlibat dengan pentaksiran bagi mata pelajaran itu sahaja seperti ahli panel mesyuarat kajian semula.b) Kertas Soalan Item Subjektif iiiiiiivvvi5. 6. pengerusi kajian semula dan ketua sektor yang terlibat dengan penerimaan manuskrip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful