You are on page 1of 119

KEMAHIRAN GEOGRAFI

KEDUDUKAN 1. KEDUDUKAN MUTLAK DAN RELATIF Nyatakan kedudukan mutlak bagi : 1. Zaki 2. Hamid 3. Rosman 4. Chandran 5. Kumar : _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________ : _____________________

INFO Cara menentukan kedudukan mutlak ialah membaca nilai lajur dahulu diikuti dengan nilai baris. Nyatakan kedudukan relatif bagi :

1. Musa 2. Anis 3. Wani 4. Aizat 5. Choe

: __________________________ : __________________________ : __________________________ : __________________________ : __________________________

INFO Untuk menentukan kedudukan relatif, perkataan seperti di kiri, di kanan, di hadapan dan di belakang digunakan. Ingat, anda hendaklah menentukan terlebih dahulu kawasan hadapan dan belakang grid dengan merujuk kepada nilainilai grid yang diberi.

2. LATITUD DAN LONGITUD Berdasarkan maklumat di buku teks, tandakan sama ada pernyataan di bawah merujuk kepada latitud (garisan lintang) atau longitud (garisan bujur).

PERNYATAAN

LATITUD

LONGITUD

Dilukis dari timur ke barat secara selari pada peta atau glob

Garisan bujur 0 yang melalui Bandar Greenwich dekat London disebut Garisan Meridian Pangkal (GMP)

Garisan khatulistiwa merupakan garisan paling panjang

Garis bujur 180 T/B disebut Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA)

Garis-garis utama terdiri daripada: a. b. c. d. e. garisan Artik garisan Sartan garisan Khatulistiwa garisan Jadi garisan Antartik

Dilukis dari kutub utara dan kutub selatan pada peta atau glob

Namakan setiap latitud dalam rajah di bawah. Pilih dari kotak yang disediakan.

KHATULISTIWA 0
o

SARTAN 23 U
o

JADI 66 S
o

ANTARTIK 66 S
o

ARTIK 66 U

Nyatakan kedudukan tempat-tempat berikut:

1. A

: __________________________ : __________________________ : __________________________ : __________________________ : __________________________

30 U 15 U

E
2. B 3. C 4. D

0O 45O B 30O B 15O B 0O

D 15O T

5. E

INFO Apabila menyatakan kedudukan sesuatu tempat, garis lintang disebut dahulu, kemudian diikuti oleh garis bujur.

3. WAKTU TEMPATAN Berdasarkan jawapan di atas, jawab soalan berikut. Sila tunjukkan jalan kira. 1. Berapakah waktu tempatan di A sekiranya waktu tempatan di B ialah 10.00 pagi?

2. Apakah yang dilakukan oleh penduduk di C sekiranya waktu tempatan di D ialah jam 5.00 petang?

30 T

C ? o 3. Apakah waktu tempat di C jika waktu tempatan di 0 pada ketika itu ialah 5.00 pagi?

5.00 pagi

INFO Untuk mengira waktu tempatan, gunakan kaedah ini: 1. Cari selisih sudut longitud. o 2. Guna formula 1 =4 3. Kira perbezaan waktu. 4. Tentukan waktu sebenar. RUJUK GURU ANDA!

4. PANDUAN GRID 4 ANGKA DAN 6 ANGKA BERDASARKAN GARISAN TIMURAN DAN UTARAAN

INFO Cara menentukan rujukan grid adalah dengan membaca nilai garisan timuran dahulu diikuti dengan garisan utaraan.

5. KETINGGIAN, KONTUR DAN KERATAN RENTAS Padankan jenis ketinggian yang ditunjukkan pada peta di bawah dengan gambarajah yang tepat. Stesen trigonometri
109

Tanda aras

Titik tanda tinggi

Garisan kontur

Ton atau warna

Namakan bentuk-bentuk muka bumi yang terhasil daripada keratan rentas di bawah.

Tebing tinggi Cerun bertangga

Bukit Dataran tinggi

Rabung dan pelana Lurah

ARAH 1. ARAH MATA ANGIN DAN KOMPAS Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Manfaatkan buku teks untuk membantu anda mencari jawapan yang tepat.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR ARAH DI LAPANGAN

NAMA ALAT CIRI ALAT 12-

CARA MENENTUKAN ARAH PADA ZAMAN DAHULU

12-

ARAH MATA ANGIN UTAMA

1234-

ARAH MATA ANGIN PERANTARAAN

1234-

CARA MENENTUKAN ARAH DENGAN MENGGUNAKAN KOMPAS

1234-

Labelkan arah mata angin di bawah dengan tepat.

INFO Bearing sudutan merupakan bearing yang diukur: dari utara kembali ke utara mengikut arah jam o o sudut 0 -360 U

2. BEARING SUDUTAN DAN BEARING SUKUAN Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Bearing sukuan merupakan bearing yang diukur: U U SUKUAN iv JAWAPAN - U B ____ B SUKUAN iii SUKUAN i JAWAPAN - U ____T T SUKUAN ii mengikut sukuan o o sudut 0 -90

JAWAPAN - S S JAWAPAN - S ____ T ____ B Nyatakan bearing sudutan : a. Kedai dari Balai Polis : ____________________________ b. Pejabat Pos dari Sekolah : ____________________________ c. Perhentian bas dari Bukit Tinggi : ____________________________ Nyatakan bearing sukuan : a. Kedai dari Balai Polis : ____________________________ b. Pejabat Pos dari Sekolah : ____________________________ c. Perhentian bas dari Bukit Tinggi : ____________________________

SKALA & JARAK 1. SKALA

INFO Skala ialah nisbah jarak antara dua titik di atas peta dibandingkan dengan jarak sebenar di atas muka bumi.

Terdapat tiga jenis skala iaitu: Skala lurus / garis / linear

Skala penyata 1 cm mewakili 1 km

Skala pecahan wakilan 1 : 100 000 atau 1 100 000

Ketiga-tiga skala di atas mempunyai nilai yang sama tetapi berbeza dari segi rupa sahaja

Tukarkan skala di bawah kepada jawapan yang sesuai. SKALA LURUS SKALA PENYATA

SKALA LURUS

SKALA PECAHAN WAKILAN

1 : 50 000

10

2. JARAK Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

DEFINISI JARAK MUTLAK CONTOH -

DEFINISI JARAK RELATIF CONTOH -

TEMPAT DALAM PETA JARAK LURUS ALAT MENGUKUR JARAK INI 123-

TEMPAT DALAM PETA JARAK MELENGKUNG ALAT MENGUKUR JARAK INI 12-

INFO Jarak merupakan jauh antara dua tempat. Jarak di lapangan terbahagi kepada: Jarak mutlak Jarak relatif Jarak di atas peta terbahagi kepada: Jarak lurus Jarak melengkung

11

3. MENGUKUR JARAK DI ATAS PETA Jawab soalan ini.

a. Berapakah jarak lurus dalam peta dari masjid ke Jeti Pangkor ? ______________________ (Tips : Ukur lurus antara kedua-dua titik tengah. Beri jawapan dalam unit cm) b. Berapakah jarak mengikut sungai dari jambatan I ke jambatan II? ____________________ (Tips : Gunakan skala yang diberi untuk menjawab soalan ini) c. Kira jarak lurus antara Jeti Pangkor dengan masjid Kg. Gading. ______________________ (Tips : Ukur lurus antara kedua-dua titik tengah. Gunakan skala yang diberi untuk menjawab soalan ini)

d. Kira jarak mutlak antara simpang jalan Kg. Gading dengan jambatan II. ________________ (Tips : Gunakan skala yang diberi untuk menjawab soalan ini).

12

4. MENGIRA LUAS KAWASAN SEKATA DAN TIDAK SEKATA DALAM PETA Langkah Demi Langkah 1. Perhatikan dan kenalpasti skala peta. Contoh: Skala 1 : 200 000 yang terdapat dalam peta membawa maksud 1 cm di atas peta bersamaan dengan 2 km di atas permukaan bumi. Atau

juga membawa maksud yang sama. 2. Kira keluasan satu kotak grid peta tersebut. Contoh:

2cm

2cm Jika skala peta yang diberi ialah 1 cm = 2 km, Jadi panjang dan lebar setiap kotak grid adalah seperti berikut: Panjang kotak grid, 2 cm x 2 km = 4 km Lebar kotak grid, 2 cm x 2 km = 4 km Untuk mengira luas satu petak grid persegi, gunakan formula panjang x lebar Jadi luas satu petak grid persegi ialah 4 km x 4 km = 16 km
2

13

3. Tentukan saiz petak bagi kawasan yang dicari. Contoh: Menentukan saiz petak bagi kawasan sawah padi

1 petak penuh

1 1

petak penuh @ 0.5

1 1 petak penuh @ 0.75

petak penuh @ 0.25

4. Kira bilangan saiz petak tadi dan tentukan jumlah kawasan yang dicari. Berdasarkan peta tadi, SAIZ PETAK 1 petak penuh petak penuh petak penuh petak penuh BILANGAN PETAK 6 petak 2 petak 4 petak 2 petak X LUAS KAWASAN PENUH 16 km 16 km 16 km 16 km
2 2 2 2

JUMLAH 96 km 24 km 32 km 8 km
2 2 2

2 2

JUMLAH LUAS KAWASAN KESELURUHAN Jadi, luas kawasan sawah padi dalam peta ialah 160 km .
2

160 km

TAHUKAH ANDA CARA MENGIRA LUAS KAWASAN SEKATA & TIDAK SEKATA DENGAN CEPAT DAN TEPAT? RUJUK GURU ANDA. MEREKA TAHU CARANYA!

14

Berdasarkan kefahaman anda terhadap langkah demi langkah tadi, kira luas kawasan laut dalam peta di bawah (anggapkan satu petak grid 2cm x 2 cm)

15

Sila tunjukkan jalan kerja anda.

16

GRAF, CARTA DAN RAJAH

1. KONSEP Graf, carta dan rajah aliran merupakan bahan grafik yang membolehkan sesuatu maklumat dapat dibaca dan difahami dengan lebih cepat berbanding maklumat yang berada dalam bentuk teks. Graf terbahagi kepada tiga iaitu: Graf bar /palang digunakan untuk menunjukkan bilangan sesuatu komponen. Boleh didapati dalam bentuk graf bar mudah, graf bar berganda dan graf bar majmuk.

Graf garis digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai sesuatu komponen. Boleh didapati dalam bentuk graf garis mudah, graf garis berganda dan graf garis majmuk.

17

Graf gabungan merupakan gabungan graf bar dan graf garis.

Jenis-jenis grafik yang lain termasuklah carta pai, rajah aliran dan peta minda.

18

Jawab semua soalan di bawah dengan betul.

1.

Berapakah jumlah pelajar dalam tingkatan 1 Dahlia? _______________________________

Apakah hobi yang paling digemari pelajar kelas ini? _______________________________

2. Jumlah markah Batrisya bagi mata pelajaran Sains dan Sejarah ialah _______________________________

Batrisya mendapat markah yang paling tinggi dalam mata pelajaran _______________________________

3. Berapakah julat penduduk luar bandar di negara X sepanjang empat tahun tersebut? _______________________________

Jumlah penduduk negara X paling tinggi adalah pada tahun __________

19

4.

Berapakah perbezaan bilangan pelajar lelaki dan perempuan di SMK Sri Melur? _________________________________

Nyatakan rumah sukan yang mempunyai bilangan pelajar perempuan sama banyak. _________________________________

5.

Pernyataan manakah benar tentang graf ini? A. Penduduk lelaki melebihi penduduk perempuan B. Penduduk perempuan melebihi penduduk lelaki C. Pada tahun 2005, jumlah penduduk perempuan dan lelaki adalah sama banyak D. Jumlah penduduk lelaki meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2007

6.

Jenis sayuran yang paling banyak dijual ialah _______________________________

Hasil jualan paling sedikit ialah _______________________________

20

7. Pada tahun bilakah bilangan sekolah rendah dan menengah paling banyak di kawasan X? _______________________________

8.

Peruntukan perbelanjaan paling sedikit bagi penduduk bandar X ialah dalam bidang _______________________________

9.

Eksport utama negara Z ialah _______________________________

21

10.

Sungai Pauh mengalir dari _____________ ke _______________

11.

Kawasan paling rendah dalam peta terdapat di bahagian mana? _______________________________

12.

Rajah di sebelah menunjukkan kejadian _______________________________

22

13.

Kesan daripada aktiviti di sebelah sekiranya berlaku tanpa kawalan ialah _______________________________

14.
Namakan proses yang berlaku dalam rajah. _______________________________

X ialah _________________________

15.
Rajah di sebelah berkaitan dengan kejadian _____________________

X merupakan _______________________________

16.

Rajah di sebelah menunjukkan kejadian _______________________

Jenis awan yang terlibat ialah _______________________________

23

17.

Rajah di sebelah menunjukkan proses penanaman _______________________________

18.

Rajah di sebelah menunjukkan proses penanaman _______________________________

24

PETA 1. KONSEP PETA a. Peta ialah sebuah lukisan yang menggambarkan keadaan sebenar di permukaan bumi yang dilihat dari udara.

b. Peta dibahagikan kepada beberapa jenis. Antaranya ialah: (a) peta atlas (b) peta lakar (c) peta topografi (d) peta pelancongan (e) pelan Isikan tempat kosong di bawah dengan jenis peta yang betul.

25

c.

Langkah-langkah melukis peta lakar adalah seperti berikut:

o o o o

Lukis lakaran kawasan yang hendak dikaji. Pilih simbol, singkatan, dan warna yang sesuai untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya yang terdapat di kawasan tersebut. Lukiskan peta berdasarkan simbol-simbol yang dipilih. Lengkapkan peta dengan 5 ciri peta yang baik.

Nyatakan 5 ciri peta yang baik. 1. 2. 3. 4. 5. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

d. Perkara-perkara yang perlu diperhatikan semasa mentafsirkan peta ialah:

o o o o o o

Perhatikan tajuk peta. Lihat petunjuk dan fahami maksud simbol-simbol dan singkatan yang digunakan dalam peta. Perhatikan petunjuk dan arah mata angin untuk menentukan arah. Lihat pada skala untuk mengetahui jarak kawasan sebenar. Kenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya yang terdapat pada peta. Buat tafsiran dengan mengaitkan antara ciri-ciri fizikal dan budaya.

26

2. CIRI-CIRI GEOGRAFI DALAM PETA

a. Peta menunjukkan objek-objek yang disebut sebagai ciri geografi. b. Ciri geografi dibahagikan kepada dua, iaitu:

c.

ciri fizikal / pandang darat fizikal ciri budaya / pandang darat budaya

Ciri / pandang darat fizikal merupakan ciri semula jadi yang dijadikan Tuhan tanpa campur tangan manusia. Antaranya ialah:

Bentuk muka bumi bukit, gunung, tanah pamah dan pinggir laut Tumbuh-tumbuhan semula jadi hutan, paya dan belukar Saliran sungai, kolam semula jadi, tasik semula jadi

d. Ciri budaya / pandang darat budaya ialah objek-objek buatan manusia. Antaranya ialah:

Binaan manusia rumah, sekolah, stadium dan balai polis Tanaman sawah padi, ladang getah, ladang kelapa sawit dan kebun kopi Sistem pengangkutan dan perhubungan jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api dan lapangan terbang Bentuk muka bumi buatan manusia kuari dan lombong

3. SIMBOL-SIMBOL DALAM PETA a. Kesemua ciri geografi ini dinyatakan dalam bentul simbol dalam peta. Terdapat 5 jenis simbol iaitu simbol titik, garisan, kawasan, bergambar dan singkatan perkataan. Dengan merujuk kepada buku teks dan buku rujukan, sila isi maklumat-maklumat yang diperlukan dalam kotak atau tempat kosong yang disediakan. Simbol Titik

27

Simbol Garisan

Simbol Kawasan

Simbol Bergambar

28

Simbol Singkatan perkataan.

Simbol ini digunakan untuk menunjukkan lokasi sesuatu ciri, bentuk muka bumi, dan kemudahan awam lain yang terdapat dalam peta. Contohnya:

Sek. T.A. W.P. Pdg. B.P. Kg. P.D. Pt. Bt. Kb. K. Ldg. P.P. Tg. R.R. W.P.

= _____________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = ______________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = _____________________________________ = _______________________________________ = ______________________________________ = _______________________________________ = _______________________________________ = _______________________________________

e. Warna digunakan juga untuk menunjukkan ciri geografi di dalam peta dengan lebih tepat. Tanah rendah Tanah tinggi Kawasan perairan Tumbuh-tumbuhan Kawasan bandar = Hijau = Oren/ Coklat = Biru = Hijau = Merah jambu dan kelabu

29

4. PERKAITAN ANTARA PANDANG DARAT FIZIKAL DAN BUDAYA DALAM PETA.

CIRI FIZIKAL

CIRI BUDAYA

PERKAITAN

Paya air masin

Sawah padi bentang

Mengelakkan kemasukan air masin ke dalam sawah padi

Tali air Sawah padi

Membolehkan padi ditanam dua kali setahun

Sungai Tanah pamah Tanah beralun

Getah / Kelapa sawit

Getah / kelapa sawit sesuai ditanam kerana bentuk muka buminya yang landai dan rata serta sistem saliran yang baik

Hutan

Denai Sungai

Aktiviti yang sesuai dijalankan ialah pembalakan.

Dengan merujuk kepada buku teks, nyatakan 3 lagi perkaitan antara ciri fizikal dan budaya dalam peta.

30

Nyatakan maksud simbol-simbol di bawah dengan tepat.

A - _________________________________________ B - _________________________________________ C - _________________________________________ D - _________________________________________

I - _________________________________________ II - _________________________________________ III - _________________________________________ IV - _________________________________________

A - _________________________________________ B - _________________________________________ C - _________________________________________ D - _________________________________________

31

Nyatakan sama ada ciri-ciri geografi di bawah merupakan ciri fizikal atau ciri budaya.

Jawab soalan-soalan berkaitan peta di bawah dengan tepat.

1. Apakah pola petempatan yang terdapat di Kg. Flora ? __________________________________________ 2. Kebanyakan penduduk Kg. Maju bekerja sebagai _______________________________________ 3. Penduduk Kg. Suria besar kemungkinan beragama ____________________________________. 4. Apakah arah masjid dari bukit? ____________________________________________ 5. Sungai Manik mengalir ke arah ___________________ peta. 6. Sekiranya Suria berjalan di sepanjang jalan raya di baris 12, apakah ciri budaya yang akan beliau lihat? a. _________________________________________ b. _________________________________________ c. _________________________________________

d. _________________________________________ e. _________________________________________

32

7. Nyatakan rujukan grid 6 angka bagi puncak Bt. Jaya. _________________________________________________________________________________ 8. Apakah ciri geografi yang terletak pada kedudukan 261129?

9. Nyatakan bearing sudutan masjid dari pencak Bt. Jaya. _________________________________________________________________________________ 10. Nyatakan bearing sukuan simpang jalan Pekan Labu dari simpang jalan Kg. Jawa.

11. Kira luas kawasan sawah padi dalam peta. Tunjukkan jalan kira anda.

33

12. Sekiranya Hafiz menaiki keretapi terus ke utara, beliau akan sampai di stesen ______________. 13. Senaraikan ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta. _________________________________________________________________________________ 14. Pelancong yang ingin menikmati hembusan bayu laut yang nyaman boleh berkunjung ke _________________________________________________________________________________ 15. Sekiranya skala peta ialah 1 : 500 000, berapakah jarak sebenar landasan kereta api dalam peta? _________________________________________________________________________________ 16. Pelancongan ekologi boleh dilakukan di _____________________________________________

34

BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA


BENTUK MUKA BUMI 1. KAWASAN TANAH TINGGI, TANAH PAMAH, PINGGIR LAUT DAN SALIRAN Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Pilihan jawapan terdapat di bawah. 1. Bentuk muka bumi di Malaysia terdiri daripada a. ___________________________ b. ___________________________ c. ___________________________ d. ___________________________ 2. Tanah tinggi di Malaysia umumnya terbentuk daripada batuan a. ____________________________ b. ____________________________ 3. Pembentukan tanah tinggi di Malaysia adalah daripada sistem _______________________________________. 4. Pilih jawapan yang disediakan bagi membezakan antara sistem gunung lipat tua dan muda. PERBEZAAN 1. Usia 2. Asal 3. Kestabilan 4. Keadaan gunung 5. Contoh di dunia 6. Contoh di Malaysia GUNUNG LIPAT TUA GUNUNG LIPAT MUDA

Tidak Stabil Banjaran Titiwangsa Banjaran Himalaya Tinggi & Kasap Gunung lipat Stabil

Pusaran Pamir Rendah, Berbentuk Perisai 35 juta tahun Lebih 100 juta tahun Banjaran Alps Dataran Tinggi Yunnan Banjaran Crocker

Pinggir laut Granit Saliran Tanah tinggi Batu pasir Tanah pamah

35

Nyatakan puncak tertinggi bagi banjaran-banjaran di bawah. KEDUDUKAN 1. Semenanjung Malaysia NAMA BANJARAN Banjaran Titiwangsa Banjaran Tahan 2. Sarawak 3. Sabah Banjaran Kapuas Hulu Banjaran Crocker PUNCAK TERTINGGI

Gunung Murut Gunung Korbu

Gunung Tahan Rata

Gunung Kinabalu

5. Tanah pamah. a. Ciri-ciri tanah pamah. i. Jenis dataran tanah pamah ialah 1. _______________________ 2. _______________________ ii. Ketinggian tanah pamah dari aras laut ialah __________________________ b. Senaraikan semua tanah pamah yang ada di Malaysia. Pilih jawapan dari kotak yang disediakan. KEDUDUKAN Semenanjung Malaysia Pantai Timur NAMA DATARAN TANAH PAMAH Pantai Barat Selatan

Sarawak

Sabah

Delta Segama Delta Labuk Datara Lembah Kalabakan Dataran Johor

Dataran Klias Dataran Kedah-Perlis Dataran Kerian Lembah Kinabatangan Dataran Lupar

Dataran Terengganu Delta Rajang Dataran Baram Dataran Kelantan

36

6. Pinggir laut. a. Labelkan bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut dalam gambarajah di bawah.

Aras air pasang Aras air surut

b. Berdasarkan label-label bentuk muka bumi pinggir laut dalam rajah, senaraikan sama ada ia terbentuk hasil hakisan atau pemendapan. BENTUK MUKA BUMI PINGGIR LAUT AKIBAT HAKISAN BENTUK MUKA BUMI PINGGIR LAUT AKIBAT PEMENDAPAN

37

7. Saliran. a. Ciri saliran di Malaysia. i. Berasal dari kawasan _______________ ke kawasan _________________. ii. Pendek dan berarus deras di bahagian ______________________. b. Nyatakan bentuk-bentuk muka bumi sepanjang sungai di peringkat hulu, tengah dan hilir. PROFIL MEMANJANG HULU (MUDA) TENGAH (DEWASA) HILIR (TUA)

PROFIL RENTAS

PROSES YANG BERLAKU (HAKISAN / PEMENDAPAN)

HAKISAN

HAKISAN & PEMENDAPAN

PEMENDAPAN

JENIS BENTUK MUKA BUMI YANG TERHASIL

123-

123-

1234-

38

c.

Namakan pola saliran berdasarkan rajah yang diberi. POLA GAMBAR RAJAH

39

40

POTENSI DAN HALANGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA 1. POTENSI BENTUK MUKA BUMI MALAYSIA KEPADA KEGIATAN MANUSIA Berdasarkan bacaan anda di buku teks, isikan potensi-potensi bagi setiap bentuk muka bumi di bawah beserta satu contoh. Contoh diberikan.

Pertanian Hawa Sederhana Contoh Tanah Tinggi Cameron

POTENSI TANAH TINGGI DI MALAYSIA

Perlombongan Contoh Lembah Kinta

POTENSI TANAH PAMAH DI MALAYSIA

41

Kawasan pelancongan Contoh Pantai Teluk Kemang, Port Dickson

POTENSI PINGGIR LAUT DI MALAYSIA

Sempadan semulajadi Contoh Sungai Muda (sempadan KedahP.Pinang)

POTENSI SALIRAN DI MALAYSIA

42

2. KEPENTINGAN BENTUK MUKA BUMI TERHADAP KEGIATAN MANUSIA DI NEGARA LAIN Labelkan lokasi-lokasi di bawah ke dalam peta yang disediakan.

Cerun bukit Pulau Jawa Banjaran Alps, Switzerland

Tasik Tonle Sap, Kampuchea Sg. Chao Phraya, Thailand

Berdasarkan kepentingan-kepentingan bentuk muka bumi yang disenaraikan, nyatakan dengan tepat lokasi yang dimaksudkan. KEPENTINGAN Pelancongan musim panas dan musim sejuk Pelancongan perubatan Pertanian padi dan kopi serta hortikultur Tanih lava bes Pertanian di cerun kerana tanah pamah terhad dan untuk mengelakkan hakisan Jalan air pedalaman Kegiatan pasar apung Perikanan air tawar LOKASI

43

3. HALANGAN BENTUK MUKA BUMI KEPADA KEGIATAN MANUSIA DAN LANGKAH MENGATASI Suaikan jenis halangan dengan langkah mengatasinya. Peneresan

Pembinaan empangan

CERUN CURAM

Pembinaan terowong

Pembinaan tembok

Penarahan bukit SUNGAI BERALIRAN DERAS

Meluruskan sungai

Pertanian mengikut kontur

44

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR Suaikan jenis kegiatan manusia di bawah dengan kesan serta langkah mengatasinya. KEGIATAN MANUSIA KESAN & LANGKAH MENGATASI

Nutrien tanih berkurangan Tanih tidak subur Racun serangga dan baja kimia membahayakan kesihatan Pencemaran tanih Kaedah biologi Penggunaan baja organik

Mengganggu bentuk muka bumi yang asal Gangguan habitat hidupan liar Penyediaan sistem saliran Kaedah pengurusan cerun.

Spesies pokok pupus Kehilangan habitat flora dan fauna Hakisan tanah dan tanah runtuh Penghutanan semula Kawasan hutan simpan

45

CUACA & IKLIM SERTA PENGARUHNYA


PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA 6. PUTARAN DAN PEREDARAN BUMI Berdasarkan bacaan anda di buku teks, isi tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul.
Kutub Utara

PUTARAN BUMI

Kutub Selatan

Cara Pergerakan

a. b.

Tempoh Masa Kesan

a. 1. 2. 3.

PEREDARAN BUMI

Cara Pergerakan

a. b. c.

Tempoh Masa

a. b.

Kesan

1. 2. 3.

46

7. GARISAN LINTANG ATAU LATITUD BUMI SERTA SUDUTNYA Labelkan garisan-garisan lintang di bawah dengan tepat. Pilih jawapan dari kotak yang disediakan.

GARISAN SARTAN 23 U GARISAN KHATULISTIWA 0 GARISAN ANTARTIK 66 S


O O

GARISAN ARTIK 66 U

GARISAN JADI 23 S

8. KEJADIAN EMPAT MUSIM Berlaku di bahagian bumi yang mana Melibatkan empat musim Di zon sederhana sehingga kawasan kutub pada keduadua hemisfera bumi a. Musim bunga (Ekuinoks) b. Musim luruh (Ekuinoks) c. Musim panas (Solstis) d. Musim sejuk (Solstis) Tempoh setiap musim 3 bulan

INFO EKUINOKS bermaksud siang dan malam yang sama panjang Maksud SOLSTIS pula ialah siang dan malam yang tak sama panjang

47

Apa yang berlaku semasa a. MUSIM BUNGA Seluruh dunia mengalami siang dan malam sama panjang kecuali di kawasan kutub

Apa yang berlaku semasa b. PANAS Zon sederhana siang lebih panjang Kawasan kutub siang 24 jam, fenomena matahari tengah malam Apa yang berlaku semasa c. MUSIM LURUH Seluruh dunia mengalami siang dan malam sama panjang kecuali di kawasan kutub

Apa yang berlaku semasa a. MUSIM SEJUK Zon sederhana malam lebih panjang Kawasan kutub malam 24 jam Berdasarkan tips di atas serta berdasarkan bacaan kamu di buku teks, sila penuhkan ruang kosong di bawah dengan maklumat yang tepat.
TARIKH : KEJADIAN : GARISAN LINTANG TERLIBAT : APA YANG BERLAKU : TARIKH : KEJADIAN : GARISAN LINTANG TERLIBAT : APA YANG BERLAKU :

TARIKH : KEJADIAN : GARISAN LINTANG TERLIBAT : APA YANG BERLAKU :

TARIKH : KEJADIAN : GARISAN LINTANG TERLIBAT : APA YANG BERLAKU :

(Gambarajah di atas menunjukkan kejadian empat musim di hemisfera utara sahaja. Untuk mengetahui kejadian di hemisfera selatan pada masa yang sama, musim yang berlaku adalah sebaliknya. Rujuk guru anda)

48

9. CUACA DAN IKLIM Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 1. Cuaca dan iklim di Malaysia: a. Malaysia mengalami iklim _______________ yang bersifat ________________________. b. Suhu Angin

Min suhu tahunan di Malaysia ialah ________________. Julat suhu tahunan kecil iaitu __________________.

c.

Angin MTL: o Bertiup pada bulan _________ hingga ___________. Angin MBD: o Bertiup pada bulan _________ hingga ___________. Semasa musim peralihan monsun, angin yang bertiup pada masa tersebut digelar ___________________. Angin ini bertiup pada bulan ___________________ dan __________________.

d.

Hujan. Jumlah hujan tahunan ialah ____________. Namakan satu kawasan paling lembab di Malaysia _____________ ______________________________. Namakan satu kawasan paling kering di Malaysia. _______________________________________________. Jenis hujan yang diterima di Malaysia ialah dalam bentuk ____________ dan _______________.

2. Lukiskan gambarajah di bawah:

Hujan Perolakan

Hujan Bukit

Bayu Laut

Bayu Darat

49

3.

Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Malaysia: a. _________________________________ b. _________________________________ c. _________________________________ d. _________________________________ e. PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA

1. ZON IKLIM DUNIA Berdasarkan perkataan-perkataan dalam kotak yang disediakan di bawah, isikan tempat yang masih kosong di bawah dengan jenis iklim yang sesuai.

Zon Sejuk Zon Sederhana (Sejuk)

TUNDRA / ARTIK

SIBERIA (Panas) MEDITERRANEAN Zon Panas MONSUN TROPIKA

KHATULISTIWA ZON IKLIM / SIFAT IKLIM KELAUTAN PANTAI BARAT KEBENUAAN KELAUTAN PANTAI TIMUR

STEPPE

SUDAN

LAURENTIA

CHINA

BRITISH

GURUN PANAS

50

2. PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP CARA HIDUP Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sepatutnya:

GURUN THAR, INDIA

SIBERIA, RUSIA

1. Jenis Iklim ________________________________________

1. Jenis Iklim ______________________________________ 2. Penduduk:

2. Penduduk: a. Cara hidup: ________________________________________ b. Kegiatan ekonomi utama: ________________________________________ c. Cara dapatkan air: ________________________________________ a. Nama kaum yang terlibat: ______________________________________ b. Kegiatan ekonomi utama: ______________________________________ c. Andur saljinya ditarik oleh: ______________________________________

GREENLAND

1. Jenis Iklim _________________________________________ 2. Penduduk: a. . Kegiatan ekonomi utama: _________________________________________ b. Tempat tinggal semasa musim panas: _________________________________________ c. Alat untuk memburu / menangkap ikan ialah _________________________________________

51

PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM Suaikan punca dan kesan fenomena di bawah dengan gambarajahnya yang betul.

PUNCA DAN KESAN

FENOMENA

Penggunaan bahan yang mengandungi CFC Kanser kulit dan katarak mata

Kegiatan perindustrian Hidupan akuatik mati, cat bangunan luntur

Bangunan konkrit, jalan berturap Stress

Kebakaran hutan besarbesaran Penyakit Asma

Pembalakan haram Suhu meningkat, ais di kutub mencair

Pembalakan haram Suhu meningkat, air dicatu

52

TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR


TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR 1. JENIS DAN TABURAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR NEGARA MALAYSIA Suaikan di bawah dengan profil hutan yang betul. PROFIL CIRI HUTAN Pokok-pokoknya tidak begitu tinggi dan mempunyai akar jangkang yang berfungsi untuk menyokong pokok supaya tidak mudah tumbang dan akar ceracak yang berfungsi menyerap oksigen daripada udara walaupun pokok separa tenggelam. Terdapat hidupan seperti ikan, udang, ketam dan kerang. Terdapat juga ular, monyet dan spesies burung seperti burung merak, burung botak dan burung upih. Terdapat di persisiran pantai berpasir. Terdiri daripada pelbagai jenis tumbuhan seperti pokok ru, mengkuang, kelapa dan pokok menjalar seperti tapak kuda.

Terdapat di kawasan rendah dan bersaliran buruk. Tumbuh-tumbuhan ditenggelami air secara kekal.

Malar hijau. Berlapis-lapis. Tumbuhan lantai hutan tidak padat.

Terdapat di kawasan yang berketinggian melebihi 1200 m. Lumut hidup subur di kawasan ini kerana sentiasa dilindungu awan, lembap dan sejuk.

53

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di bawah ini.

BERIKAN EMPAT FAKTOR YE!!

2. JENIS TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR DI NEGARA-NEGARA LAIN Suaikan jenis hutan di bawah dengan jenis tumbuhan dan jenis haiwan yang sesuai.

JENIS HUTAN

JENIS TUMBUHAN

JENIS HAIWAN

HUTAN MONSUN TROPIKA, THAILAND

ASH KERDIL

MUSANG FENNEC

HUTAN MEDITERRANEAN, TURKI

LAVENDER, ROSEMARY, LAUREL

CERPELAI

KAWASAN GURUN DI SAHARA

POKOK BULUH

CHAMELEON

KAWASAN TUNDRA DI SIBERIA

POKOK TAIGA

BERUANG BROWN GRIZZLY

54

KEPENTINGAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI Labelkan gambar-gambar di bawah dengan maksud kepentingan tumbuh-tumbuhan yang sesuai.

Mencegah hakisan Sumber perubatan Sumber perhutanan

Perlindungan hidupan liar Ekosistem Flora dan Fauna

Pembiakan hidupan laut Kawasan tadahan Eko pelancongan

55

KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR Suaikan kegiatan manusia di bawah dengan kesannya yang sesuai. Penanaman di cerun menyebabkan tanah runtuh Hidupan liar memusnahkan tanaman

PERTANIAN Penggunaan baja kimia dan racun serangga mencemarkan air dan tanah Jika dibuat tanpa kawalan, ia akan memusnahkan flora di sekitarnya

Hidupan liar kehilangan habitat dan sumber makanan

Ekosistem terganggu PEMBALAKAN

Tanah menjadi tandus

Spesies flora dan fauna pupus

PETEMPATAN Pencemaran Perubahan landskap asal

Banjir

56

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR 1. KONSEP DAN KEPENTINGAN PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN Nyatakan maksud perkataan-perkataan berikut: a. Pemeliharaan _________________________________________________________________________ b. Pemuliharaan _________________________________________________________________________ Apakah kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan?. Tandakan pada jawapan yang betul.

KAWASAN TADAHAN

JEJAS EKOSISTEM

MENINGKATKAN SUHU

KEKAL SUMBER MAKANAN

ELAK HAKISAN

EKSPLOITASI SUMBER INDUSTRI

HABITAT FLORA DAN FAUNA

ELAK KEPUPUSAN

KESAN RUMAH HIJAU

57

2. LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN Isikan tempat kosong di bawah dengan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang sesuai.

PEMELIHARAAN

PEMULIHARAAN

Amalan silvikultur Pusat perlindungan hidupan liar Pengawalan pembalakan

Penebangan terpilih Penghutanan semula Ladang hutan

Penguatkuasaan undangundang Hutan simpan dan taman negara

58

DINAMIK PENDUDUK
TABURAN PENDUDUK 1. TABURAN PENDUDUK NEGARA MALAYSIA Berdasarkan maklumat di buku teks, isi tempat kosong berikut dengan jawapan yang tepat. TABURAN KEPADATAN JULAT PENDUDUK PER LUAS KAWASAN CONTOH KAWASAN RASIONAL PEMILIHAN KAWASAN Padat Sederhana Padat Bandar-bandar utama Kawasan perikanan dan pertanian utama Kawasan berpaya Pedalaman Hutan Tanah tinggi

Tanah pamah yang subur

Jarang Penduduk

Tuliskan formula bagi Kepadatan Penduduk:

59

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN PENDUDUK MALAYSIA Suaikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dengan contoh kawasan. FAKTOR CONTOH KAWASAN

Bentuk Muka Bumi

Nilai Sungai Petani

Kegiatan Sosioekonomi

Sungei Way Teluk Panglima Garang

Sumber Mineral

Lembah Sungai Rajang Kundasang

Dasar Kerajaan

Shah Alam Petaling Jaya

Pengangkutan & Perhubungan

Lembah Kinta Lembah Klang

60

PERUBAHAN PENDUDUK 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENDUDUK Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 1. Pertumbuhan Semula Jadi _____________________ _____________________

2. Migrasi

________________ ________________

2. PERTUMBUHAN SEMULA JADI Kadar Kelahiran: Nyatakan formula untuk mengira kadar kelahiran kasar:

Berdasarkan huraian yang tertera di bawah, nyatakan faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran dengan tepat. Jawapan boleh diperolehi dari kotak yang disediakan di bawah. FAKTOR HURAIAN Wujud disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Kadar kelahiran akan berkurangan sekiranya kaum wanita berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi Saiz keluarga bergantung kepada perkara ini terutamanya kehidupan di bandar yang memerlukan kos yang tinggi Semakin meningkat usia seseorang wanita itu, kadar kesuburannya semakin rendah Amalan menjarakkan anak selalunya dilakukan oleh penduduk yang menikmati taraf hidup serta pendidikan yang tinggi Semakin ramai anak, rezeki keluarga itu semakin bertambah Sasaran 70 juta penduduk menjelang akhir abad ke-21 Wanita bujang yang mempunyai karier yang hebat sukar didekati TARAF PENDIDIKAN PELUANG PEKERJAAN DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA AMALAN PERANCANGAN KELUARGA SOSIOBUDAYA DAN AGAMA KERJAYA DAN STATUS WANITA TARAF HIDUP DAN EKONOMI KELUARGA PERKAHWINAN LEWAT

61

Kadar Kematian: Nyatakan formula untuk mengira kadar kematian kasar:

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar kematian di bawah, isikan tempat kosong dengan huraian yang sesuai. FAKTOR Taraf Hidup HURAIAN

Taraf Pendidikan

Taraf Kesihatan Dan Kemudahan Perubatan

Kekurangan Makanan

Wabak Penyakit

Bencana Alam

62

Dasar Kerajaan (Kawalan Penyakit)

3. MIGRASI 2 jenis migrasi iaitu: __________________________ __________________________

Nyatakan sama ada jenis migrasi yang berlaku berdasarkan pernyataan di bawah adalah IMIGRASI atau EMIGRASI. a. Keadaan politik Malaysia yang stabil....................................................___________________ b. Penduduk Malaysia mendapat peluang...............................................___________________ pekerjaan yang lebih baik di luar negara c. Nik Nur Madihah melanjutkan pelajarannya........................................____________________ Ke Amerika Syarikat.

d. Keluarga Dato Shukur mendapatkan khidmat....................................____________________ pembantu rumah yang baru dari Indonesia

63

MIGRASI 1. KONSEP Nyatakan definisi bagi migrasi.

Terdapat dua jenis migrasi iaitu _________________________________ dan _____________________________________________________. Migrasi yang berlaku di Malaysia terdiri daripada: a. __________________________________________ b. _________________________________________ c. _________________________________________ d. _________________________________________ Migrasi paling banyak berlaku di Malaysia ialah ____________________________________. Berdasarkan jenis migrasi di bawah, nyatakan faktor tolakan & tarikan yang mempengaruhinya. JENIS MIGRASI FAKTOR TOLAKAN DARI KAWASAN YANG DITINGGALKAN FAKTOR TARIKAN DI KAWASAN BARU

Migrasi dari luar bandar ke bandar

Migrasi dari luar bandar ke luar bandar

64

Migrasi dari bandar ke bandar

Migrasi dari bandar ke luar bandar

65

KESAN PERUBAHAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR Berdasarkan bacaan anda mengenai tajuk ini di buku teks, isikan tempat kosong dalam jadual di bawah dengan jawapan yang betul. JENIS SUMBER KESAN PERUBAHAN PENDUDUK KEPADA SUMBER LANGKAH PENEROKAAN SUMBER SECARA TERANCANG

KESAN POSITIF ?

Tambah baja

Tebus guna bekas lombong dan paya

Menambak pinggir laut

Tanaman berteres

SUMBER TANIH KESAN NEGATIF ?

Tanaman hidroponik

Teknik pertanian moden

66

Tubuhkan ladang hutan KESAN POSITIF ?

Tebus guna bekas lombong dan paya

Rawatan silvikultur

Warta hutan simpan dan taman negara

SUMBER HUTAN KESAN NEGATIF ?

Kuatkuasa undang-undang

Warta hutan lipur

Kitar semula

67

KESAN POSITIF ?

Pelihara kawasan tadahan hujan

Kawal kualiti air

Cari punca air alternatif

Kempen cintai sungai kita

SUMBER AIR KESAN NEGATIF ?

Kawal kebocoran paip

68

HUBUNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN SUMBER 1. KONSEP, CIRI DAN KESAN Negara penduduk berlebihan terdiri dari: 1. __________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________ 4. __________________________________ Negara kurang penduduk terdiri dari: 1. __________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________ 4. __________________________________ Negara penduduk optimum terdiri daripada: 1. __________________________________ 2. __________________________________ 3. __________________________________

Berdasarkan maklumat di buku teks, tandakan negara-negara yang disenaraikan di atas di dalam peta dunia di bawah.

69

Tandakan kepada jenis kependudukan yang mematuhi huraian di sebelah kiri jadual. NEGARA KURANG PENDUDUK CIRI SUMBER Tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan penduduk NEGARA KURANG PENDUDUK NEGARA OPTIMUM

KADAR KELAHIRAN Rendah

KADAR KEMATIAN Tinggi

KADAR PERTAMBAHAN SEMULA JADI Tinggi

JANGKA HAYAT Sederhana

AMALAN PEMAKANAN Kurang seimbang

KEMUDAHAN PERUBATAN Baik

KADAR KENAL HURUF Rendah

KEMUDAHAN ASAS Kurang sempurna

70

SISTEM PERUMAHAN Selesa

KEGIATAN EKONOMI Perindustrian

TEMPAT TINGGAL Luar bandar KESAN KEBULURAN Tidak mengalami

MASALAH SETINGGAN Mengalami

KADAR PENGANGGURAN Rendah

STATUS PERINDUSTRIAN Maju

TARAF HIDUP Tinggi

TAHAP TEKNOLOGI Rendah

CONTOH NEGARA Nyatakan nama negara

71

PETEMPATAN & PERKEMBANGANNYA


PETEMPATAN 1. SEJARAH PETEMPATAN AWAL Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. PETEMPATAN AWAL DUNIA TAMADUN Mesopotamia Hwang He Mesir Purba Indus SUNGAI

2. PETEMPATAN AWAL NEGARA MALAYSIA TAMADUN AWAL MALAYSIA

Berdasarkan buku teks, sila tandakan 4 lokasi petempatan awal di dalam peta Malaysia di atas. 1 2 3 4 - Lembah Bujang - Kota Tampan Kerajaan Johor Lama Gua Niah

72

3. JENIS PETEMPATAN BANDAR DAN LUAR BANDAR Tandakan pada ruang yang betul.

FAKTOR MEMBEZAKAN Kebanyakan penduduk menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan Kepadatan penduduk rendah Kegiatan ekonomi yang diusahakan adalah seperti perdagangan dan perkhidmatan Kepadatan penduduk tinggi Terdiri daripada petempatan kampung dan pekan

PETEMPATAN BANDAR

PETEMPATAN LUAR BANDAR

4. FAKTOR PENENTU TAPAK BAGI PETEMPATAN LUAR BANDAR Suaikan tempat-tempat di bawah dengan faktor penentu tapaknya yang sesuai. TEMPAT Tumpat Bukit Kayu Hitam Kerteh Bintulu Tanah Tinggi Cameron Kundasang FAKTOR PENENTU TAPAK Bentuk muka bumi Tanih subur untuk pertanian Sumber air untuk kegunaan domestik dan mengairi tanaman Dataran Kedah-Perlis Dataran Kelantan Ketersampaian tinggi terletak hampir dengan kemudahan pengangkutan Jengka Sahabat Petempatan sepanjang Sungai Kelantan dan Sungai Perak Kegiatan ekonomi perlombongan Dasar kerajaan Petempatan terancang seperti FELDA

73

5. POLA-POLA PETEMPATAN Lukiskan pola-pola petempatan dalam kotak yang disediakan dan nyatakan kawasannya yang sesuai. POLA-POLA PETEMPATAN

BERPUSAT Contoh kawasan :

BERJAJAR Contoh kawasan :

BERKELOMPOK Contoh kawasan :

BERSELERAK Contoh kawasan :

74

6. FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR Apakah fungsi petempatan luar bandar? Padankan tempat-tempat berikut dengan fungsinya yang sesuai. Lembah Sungai Rajang Pusat pentadbiran kecil-kecilan

Kg. Bukit Merah

Pusat pengeluaran hasil pertanian

Tanjung Dawai

Pusat pengeluaran hasil perikanan

PEMBANDARAN 1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANDARAN NEGARA MALAYSIA Berdasarkan perkataan di kotak, nyatakan kata kunci bagi maklumat-maklumat di bawah. 1. Kerajaan menggalakkan industri ringan di Kepong dan Jinjang________________________

2. Dalam perancangan bandar-bandar baru seperti Petaling Jaya, Senawang dan Nilai, kawasan-kawasan perindustrian turut ditentukan________________________ 3. Ramai penduduk muda di Jerantut berhijrah ke Kuala Lumpur.________________________ Migrasi Dasar kerajaan Peluang pekerjaan

75

2. FUNGSI PETEMPATAN BANDAR Apakah fungsi petempatan bandar? Padankan tempat-tempat berikut dengan fungsinya yang sesuai. Bayan Lepas Pusat pelancongan

Johor Bahru

Pusat pendidikan

Bandar Baru Bangi

Pusat pengangkutan dan perhubungan

Bandaraya Melaka

Pusat pentadbiran kerajaan persekutuan

Putrajaya

Pusat perindustrian

Gemas

Pusat pengumpulan hasil pertanian

Tanjung Karang

Pusat perniagaan dan perdagangan

3. KESAN POSITIF PEMBANDARAN Tandakan bagi kesan positif pembandaran negara-negara yang berkaitan.

KESAN POSITIF Penduduk bandar bertambah Pertambahan bekalan tenaga kerja di bandar dalam sektor perindustrian, perniagaan dan perkhidmatan Kegiatan ekonomi berkembang Lebuhraya bertingkat dibina Kawasan rekreasi diwujudkan

MALAYSIA

BANGKOK

TOKYO

76

4. KESAN NEGATIF PEMBANDARAN DAN LANGKAH-LANGKAH MENGATASINYA Berdasarkan maklumat di buku teks, lengkapkan rajah di bawah dengan jawapan yang tepat. MASALAH PEMBANDARAN LANGKAH MENGURANGKAN KESAN PEMBANDARAN KUALA LUMPUR BANGKOK TOKYO

Kesesakan lalulintas

Setinggan

77

PENGANGKUTAN & PERHUBUNGAN


KEPERLUAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 1. PENGANGKUTAN & PERHUBUNGAN AWAL Tandakan kepada alat pengangkutan dan perhubungan awal.

78

2. PENGANGKUTAN & PERHUBUNGAN PADA ZAMAN PENJAJAH Berdasarkan buku teks, jawab soalan di bawah.

1. Landasan keretapi yang pertama menghubungkan _________ dengan ________________ 2. Jalan raya yang pertama menghubungkan _________ dengan ________________

Namakan alat pengangkutan dan perhubungan di bawah.

79

PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN 1. PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN Berdasarkan buku teks, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NAMA LEBUH RAYA Lebuhraya Utara-Selatan Lebuhraya Persekutuan Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak Lebuhraya Timur-Barat Lebuhraya Kuala Krai-Gua Musang-Kuala Lipis Lebuhraya Jerangau Lebuhraya Tun Razak Lebuhraya Pan Borneo Lebuhraya Timur-Barat sabah BANDAR YANG DIHUBUNGKAN

Dengan menggunakan jawapan yang disediakan, isikan tempat kosong dengan maklumat yang betul. 1 2 3 4 5 6 Kemajuan teknologi membolehkan pembinaan lebuh raya di kawasan ___________________. ____________________ mempunyai jaringan jalan raya paling padat di negara Malaysia. Di pusat bandar, jalan raya bertingkat dan lingkaran bertingkat seperti __________________ dibina untuk mengurangkan kesesakan lalulintas. Lebuhraya _________________ menggunakan Sistem Pengangkutan Pintar (ITS). ____________________ merupakan stesen persimpangan kereta api antara pantai barat dan pantai timur Semenanjung Malaysia. Perkhidmatan kereta api digunakan untuk mengangkut ____________________ dan _______________________. Selain itu, ia dapat meningkatkan hubungan dengan kawasan pedalaman dan memudahkan usaha membangunkan _________________ kawasan tersebut. Perkhidmatan rel bersepadu diperkenalkan di Lembah Klang bertujuan untuk _____________________, ____________________________ dan _____________________________________________. Kapal dapat mudik sehingga ke Kapit yang terletak sejauh 274 km ke bahagian hulu sungai _______________________. Sungai ___________________ dapat dimudiki sejauh 192 km. Contoh pelabuhan yang dilengkapi dengan kemudahan kontena dan membaiki kapal ialah _______________________________.

8 9 10

80

11 12 13

Pengkalan tentera laut terdapat di _________________________________. Terdapat dua jenis penerbangan yang dijalankan di negara kita iaitu penerbangan ___________________________ dan penerbangan ____________________________. Kepentingan pengangkutan udara ialah menggalakkan _________________________, meningkatkan kemasukan __________________ dan mengangkut __________________.

Sri Aman-Miri mengurangkan kesesakan lalulintas Pelabuhan Klang-Kuala Lumpur

antarabangsa Kuala Krai-Kuala Lipis Gemas barangan dan penumpang

tanah tinggi Pelabuhan Klang Kerinchi Link Lumut Kuala Lumpur Damansara-Puchong Kota Kinabalu-Saindakan ekonomi memendekkan masa perjalanan Kuantan-Kuala Terengganu Kuala Lumpur-Karak Kinabatangan Grik-Jeli domestik Gambang-Segamat pelancongan pelabur asing barangan Rajang mengurangkan pencemaran udara Bukit Kayu Hitam-Johor Bharu

81

2. KEPENTINGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA DAN KANADA Gariskan ayat-ayat yang mengandungi persamaan antara sistem pengangkutan Malaysia dan Kanada. MALAYSIA Cekap dan termoden Lebuhraya Utara-Selatan menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Johor Bharu membolehkan pergerakan / mobiliti penduduk meningkatkan tahap ketersampaian memendekkan jarak perjalanan menjimatkan masa memajukan sektor pelancongan mewujudkan kawasan pelancongan yang baru menambahkan pendapatan sampingan penduduk sekitar menggalakkan pembukaan kawasan perindustrian meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tradisional di kawasan pedalaman hasil pertanian dapat dihantar ke bandar atau pelabuhan KANADA Cekap dan termoden Trans Canada Highway menghubungkan St. Johns di Newfoundland dengan Victoria di British Columbia membolehkan pergerakan / mobiliti penduduk meningkatkan tahap ketersampaian memendekkan jarak perjalanan menjimatkan masa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat tradisional di kawasan pedalaman hasil pertanian dapat dihantar ke bandar atau pelabuhan

Jambatan Pulau Pinang menghubungkan Pulau Pinang dengan tanah besar Semenanjung Malaysia Lori dan kontena digunakan untuk mengangkut barang

Confederation Bridge menghubungkan Pulau Prince Edward dengan New Brunswick - jambatan terpanjang dan berterusan melalui laut ais - trak angkut hasil pertanian (sayur, kentang, bunga) - lori kontena angkut barangan kilang ke pelabuhan Perkhidmatan Keretapi Pasifik Kanada & Keretapi Kebangsaan Kanada pengangkutan utama kaedah paling ekonomik dan praktikal bagi bagi mengangkut kontena dan barangan pukal melalui jarak jauh bangunkan ekonomi kawasan pedalaman seperti di Prairie Kanada, Perisai Kanada dan Kanada Barat ~ menggalakkan pembukaan tanah untuk penanaman gandum dan penternakan memudahkan pergerakan penduduk di Kanada Timur ke wilayah-wilayah Prairie -

Keretapi Tanah Melayu

82

Pelabuhan Klang menggalakkan kegiatan perdagangan dan perniagaan peningkatan taraf pelabuhan sebagai pelabuhan kontena ~ meningkatkan import dan eksport

Pelabuhan Thunder Bay trak dan keretapi digunakan untuk mengangkut barang ke pelabuhan (gandum, bijih besi dan arang batu) untuk dieksport - peningkatan taraf pelabuhan sebagai pelabuhan kontena ~ meningkatkan import dan eksport Jalan Air St. Lawrence Tasik2 Besar jalan air terpanjang di dunia menggalakkan pertumbuhan perindustrian di Tanah Pamah St. Lawrence Tasik2 Besar - pengangkutan bahan mentah dan barang buatan kilang lebih mudah dan murah - menggalakkan pertumbuhan Bandar pelabuhan seperti Montreal, Quebec dan Ottawa. Perkhidmatan kapal terbang penting di Kanada membawa penumpang, angkut barangan, menggalakkan sektor pelancongan LTAB di Montreal dan Vancouver membolehkan seluruh negara dapat dihubungi mengawal kebakaran hutan -

Perkhidmatan kapal terbang penting di Malaysia membawa penumpang, angkut barangan, menggalakkan sektor pelancongan menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar

83

3. KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR & LANGKAH MENGATASI Suaikan.

Pencemaran udara

Pencemaran bunyi

Perubahan landskap

84

PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN 1. PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN Namakan alat perhubungan di bawah.

85

Di manakah letaknya stesen satelit bumi di Malaysia?. Sila tandakan lokasi dan labelkan nama tempat tersebut!

2. KEPENTINGAN SISTEM PERHUBUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA MALAYSIA DAN KANADA Pilih perkataan-perkataan dalam kotak di bawah dan susunkan dengan betul ke dalam jadual perbandingan yang disediakan. MALAYSIA KANADA

Koridor Raya Multimedia Menara Kuala Lumpur

Menara CN

Projek Grass Root Twin School Sekolah Bestari

Niagara International Teleport

86

3. KESAN PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA Labelkan gambar foto di bawah dengan kemudahan perhubungan yang ada di negara kita.

Apakah kesan negatif perkembangan sistem perhubungan di Malaysia?. Isikan pendapat anda ke dalam kotak yang disediakan di bawah.

87

SUMBER
SUMBER-SUMBER UTAMA 1. JENIS-JENIS SUMBER UTAMA Suaikan jenis sumber utama dengan tepat.

SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUI

TANIH

MINERAL
INFO

AIR

SUMBER terbahagi kepada

HUTAN

sumber alam semula jadi, sumber manusia dan


tiga iaitu sumber budaya. Sumber alam semula jadi terdiri daripada : sumber yang boleh diperbaharui (boleh digunakan secara berterusan) sumber yang tidak boleh diperbaharui (akan kehabisan apabila digunakan secara berterusan)

SURIA

SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI

88

2. SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUI Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kemudian suaikan jenis sumber dengan contoh atau kegunaannya yang sesuai. KAOLIN AIR TASIK UNGGAS _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ KAYU BAKAU
METER MELETAK KENDERAAN

SUMBER HUTAN Kenapa ia merupakan sumber yang boleh diperbaharui?

AIR PAYA PETROLEUM SUMBER SURIA Kenapa ia merupakan sumber yang boleh diperbaharui? _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ MESIN KIRA ROTAN AIR SUNGAI TANAH LIAT BAUKSIT TANIH BERPASIR SUMBER TANIH ARANG BATU Kenapa ia merupakan sumber yang boleh diperbaharui? _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ KUPRUM TANIH LATERIT MAMALIA TANIH GAMBUT EMAS SUMBER AIR Kenapa ia merupakan sumber yang boleh diperbaharui? _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ GRANIT REPTILIA TANIH ALUVIUM BERLIAN KERETA SOLAR

89

KAYU BALAK

3. SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI Berdasarkan maklumat dari dalam buku teks, isikan tempat kosong di bawah dengan maksud yang tepat. Kemudian, cari dan lekatkan gambar berupa contoh-contoh bagi setiap jenis mineral tersebut.

MINERAL LOGAM ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contoh: (lekatkan gambar)

SUMBER MINERAL BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA DUA JENIS IAITU

MINERAL LOGAM ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contoh: (lekatkan gambar)

1. MINERAL LOGAM 2. MINERAL BUKAN LOGAM

90

TABURAN PELBAGAI SUMBER 1. TABURAN SUMBER PETROLEUM DAN GAS ASLI Labelkan tempat kosong dengan nama lokasi dengan tepat.
INFO Kawasan carigali petroleum dan gas asli Tapis, Bekok dan Pulai (Semenanjung Malaysia), Temana, Bayan, Baram, Semarang (Sarawak), Semaran, Erb West dan Tembungo (Sabah)

Loji pencairan gas asli Loji penapisan petroleum import - _________________ terbesar di Asia Tenggara _________________

KAWASAN PENAPISAN PETROLEUM, PEMPROSESAN SERTA PENCAIRAN GAS ASLI

PETUNJUK
Loji penapisan petroleum Loji pemprosesan gas asli Loji pencairan gas asli

2. TABURAN SUMBER EMAS, BIJIH BESI, KUPRUM DAN BAUKSIT Dengan menggunakan simbol-simbol yang dinyatakan dalam petunjuk, tandakan lokasi-lokasi yang disenaraikan di bawah mengikut sumbernya dengan tepat. Yan, Temangan, Tambun, Rusila, Bukit Besi, Kuala Lipis, Raub, Bukit Ibam, Kota Tinggi, Teluk Ramunia, Bau, Mamut, Lahad Datu, Semporna

PETUNJUK
91
KAWASAN EMAS, BIJIH BESI, KUPRUM (TEMBAGA) DAN BAUKSIT

Emas Bijih besi Kuprum Bauksit

3. TABURAN SUMBER BATU KAPUR, KAOLIN, BIJIH TIMAH DAN ARANG BATU Labelkan tempat kosong dengan nama lokasi dengan tepat.

PETUNJUK
KAWASAN BATU KAPUR, KAOLIN, BIJIH TIMAH DAN ARANG BATU

Batu kapur Kaolin Bijih timah Arang batu

4. TABURAN SUMBER HUTAN DI MALAYSIA Dengan merujuk kepada buku teks, tuliskan dalam ruangan petunjuk jenis hutan yang dilorekkan dalam peta di bawah.

PETUNJUK
KAWASAN HUTAN HUJAN TROPIKA, PAYA AIR MASIN, PAYA AIR TAWAR, HUTAN PANTAI DAN HUTAN GUNUNG

92

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

5. TABURAN STESEN JANAKUASA ELEKTRIK DI MALAYSIA Dengan merujuk kepada buku teks, tandakan lokasi-lokasi yang disenaraikan di bawah dengan tepat.
Sg. Perak Empangan Chenderoh Sg. Terengganu Empangan Kenyir Sg. Lupar Empangan Batang Ai Sg. Rajang Empangan Bakun Sg. Padas - Empangan Tenom Pangi Paka (nyatakan nama bahan bakarnya) Pelabuhan Klang (nyatakan nama bahan bakarnya) Port Dickson (nyatakan nama bahan bakarnya) Kuching (nyatakan nama bahan bakarnya) Labuan

PETUNJUK
LOKASI EMPANGAN JANAKUASA HIDROELEKTRIK DAN STESEN JANAKUASA ELEKTRIK TERMA

Sungai Empangan hidroelektrik Stesen janakuasa elektrik terma

6. TABURAN SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN Berdasarkan simbol di petunjuk, tandakan serta namakan negara yang menjana sumber tenaga tersebut.

PETUNJUK
93
Tenaga Angin Tenaga Biomas Tenaga Ombak Tenaga Pasang Surut Tenaga Geoterma Tenaga Suria

KEPENTINGAN PELBAGAI SUMBER Isikan ruang kosong di bawah dengan kepentingan pelbagai sumber beserta contoh.

KEPENTINGAN PENEROKAAN PELBAGAI SUMBER

94

KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR Isi tempat kosong dengan maklumat yang sesuai. KESAN PENEROKAAN SUMBER KESAN KEPADA MANUSIA & ALAM SEKITAR

PERUBAHAN PANDANG DARAT

KEPUPUSAN

PENINGKATAN SUHU

HAKISAN

95

KESAN PENEROKAAN SUMBER

KESAN KEPADA MANUSIA & ALAM SEKITAR

BANJIR

PENCEMARAN UDARA DAN AIR

96

PENGURUSAN SUMBER 1. KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER Tandakan pada pernyataan yang benar. a. Kepupusan sumber petroleum menyebabkan semua kilang tidak dapat menjalankan operasinya dengan baik. b. Aktiviti pembalakan giat akan dapat mengelakkan kepupusan sumber hutan. c. Bagi menjamin bekalan sumber yang berterusan, pembangunan lestari perlu diamalkan.

d. Apabila satu komponen dalam ekosistem terganggu, komponen lain akan turut terjejas dan akhirnya berlakulah kemusnahan dalam ekosistem tersebut. e. Sumber tenaga alternatif perlu dibangunkan untuk mempelbagaikan penggunaan sumber tenaga di Malaysia.

INFO Kepentingan pengurusan sumber terdiri daripada tiga perkara iaitu: a. Mengelakkan kepupusan b. Menjamin bekalan sumber berterusan c. Keseimbangan ekosistem

2. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN SUMBER Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. a. Langkah pemeliharaan melibatkan: a. _____________________________ b. _____________________________ c. _____________________________ b. Tujuan langkah pemuliharaan adalah untuk: a. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

TAHUKAH ANDA? Sumber-sumber yang boleh diperbaharui seperti tanih dan hutan diuruskan melalui langkah: pemeliharaan pemuliharaan Manakala sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti mineral dapat diurus dengan mengambil beberapa langkah tertentu seperti: Mencari alternatif lain Berjimat cermat Kitar semula

97

Padankan pernyataan di bawah dengan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan yang sesuai. Pemeliharaan in-situ PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG Pembenihan hidro Dasar kerajaan Penebangan terpilih PENDIDIKAN Pendidikan alam sekitar Penghutanan semula Tanaman tutup bumi PEMELIHARAAN Ladang / estet hutan Kempen kesedaran Akta PEMULIHARAAN Rawatan silvikultur

3. PENGURUSAN SUMBER AIR DI JEPUN Apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Jepun bagi menguruskan sumber airnya?

98

KEGIATAN EKONOMI
KEGIATAN EKONOMI UTAMA 1. KONSEP KEGIATAN EKONOMI Isikan tempat kosong di bawah dengan tepat.

KEGIATAN EKONOMI UTAMA

SEKTOR PRIMER

SEKTOR SEKUNDER

SEKTOR TERTIER

1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________

1. __________________________ 2. __________________________ 3. __________________________ 4. __________________________ 5. __________________________ 6. __________________________

1. ___________________________

99

2. KEGIATAN EKONOMI PRIMER Berdasarkan pernyataan di bawah, nyatakan jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan. Tanaman makanan / saradiri - padi Tanaman jualan getah, kelapa sawit, nenas dan lain-lain Eksport kayu gergaji Kawasan utama ialah pedalaman Sandakan, Tawau, Lahad Datu, Ulu Kelantan, Ulu Terengganu dan Jerantut. Laut dalam pukat tunda, pukat harimau Pinggir pantai pukat tarik, jala, kail, pukat hanyut Air tawar Sangkar Akuakultur Sangkar Petroleum Gas asli cecair Arang batu Kuprum Emas Bijih timah Batu kapur Batu marmar Kaolin

Suaikan gambar foto di bawah dengan kegiatan perikanan yang sesuai. JENIS KEGIATAN PERIKANAN PERIKANAN AIR TAWAR PERIKANAN PINGGIR PANTAI / LAUT CETEK PERIKANAN LAUT DALAM

100

3. KEGIATAN EKONOMI SEKUNDER Berdasarkan gambar foto di bawah, tentukan sama ada kegiatan ekonomi ini berasaskan sumber () atau tidak (X).

101

4. KEGIATAN EKONOMI TERTIER Tandakan bagi huraian yang tepat.

JENIS KEGIATAN EKONOMI TERTIER

HURAIAN (PILIH HURAIAN YANG TEPAT BAGI KEGIATAN EKONOMI YANG DISENARAIKAN) Ekopelancongan Taman Negara Kuala Tahan, Pahang MICE Queensbay, Pulau Pinang

PELANCONGAN

Agropelancongan Tanah Tinggi Cameron, Pahang Pelancongan sukan Formula One, Sepang Pelancongan Pendidikan Hospital Selayang, Selangor Pelancongan Tema Sambutan Hari Ibu Pendidikan awam Kolej Damansara Utama, UNITEN

PENDIDIKAN

Pendidikan swasta Universiti Insaniah, Kolej Taylor Perdagangan antarabangsa import dan eksport Perniagaan borong Mydin, Din Borong

PERDAGANGAN & PERNIAGAAN

Perniagaan runcit Pasaraya C-Mart, Kedai Seven Eleven Pajak Gadai Mencagarkan barang berharga bagi tujuan mendapatkan wang pendahuluan

KEWANGAN

Perbankan Perkhidmatan menyimpan, mengeluar, menukar dan meminjam wang Insurans Perlindungan kepada risiko kemalangan, kematian, penyakit dan kebankrapan Pasaran saham Dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia Pasaran komoditi Urus niaga barangan akan diselesaikan pada satu masa Darat Beca, kereta lembu Laut Kapal selam, jong, rakit

PENGANGKUTAN & PERHUBUNGAN

Udara Kapal terbang

102

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI 1. KONSEP Nyatakan faktor yang mempengaruhi kegiatan yang ditunjukkan oleh kumpulan gambar foto di bawah.

_________________________________________________________________________________

2. FAKTOR FIZIKAL

103

2. FAKTOR FIZIKAL Isi tempat kosong di bawah dengan contoh-contoh kawasan bagi setiap kegiatan ekonomi. FAKTOR FIZIKAL BENTUK MUKA BUMI Tanah tinggi Tanah beralun Tanah pamah Pinggir laut Pulau Pertanian, pelancongan Pertanian Pertanian, perindustrian Pelancongan Pelancongan _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ KEGIATAN EKONOMI CONTOH KAWASAN (NYATAKAN 1 CONTOH BAGI SETIAP SATU)

TANIH Aluvium Laterit Gambut Beris Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

IKLIM Suhu tinggi Hujan lebat sepanjang tahun Pertanian / Perlombongan / Perikanan / Pembalakan _____________________ (pilih mana-mana satu daripada kegiatan ekonomi di sebelah)

BAHAN MENTAH Petroleum Kayu balak Kelapa sawit Ikan Perlombongan Pembalakan Pertanian Perikanan _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

104

Seterusnya, dengan menggunakan bantuan atlas, tandakan kedudukan kawasan-kawasan tadi dalam peta Malaysia di bawah.

3. FAKTOR KEMANUSIAAN

3. FAKTOR KEMANUSIAAN Berdasarkan gambar foto di bawah, isikan tempat kosong dengan faktor yang mempengaruhinya.

105

SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA Senarai di bawah merupakan sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara. Berdasarkan pernyataan yang diberi, pilih padanannya dengan tepat.

MENYEDIAKAN PELUANG KERJA

Diperoleh daripada cukai, tukaran wang asing dan keuntungan daripada perniagaan

MENINGKATKAN TARAF HIDUP

Dilakukan melalui latihan pekerja, latihan sambil bekerja, R&D dan usahasama dengan pakar asing

MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR

Semakin banyak kegiatan ekonomi dijalankan, semakin banyak prasarana dibangunkan bagi mewujudkan kehidupan yang lebih selesa Kuala Lumpur berkembang dari sebuah kawasan perlombongan kepada bandaraya metropolitan

PENGURANGAN IMPORT

Menggalakkan sektor IKS meningkatkan pengeluaran barangan modal perkilangan tempatan

PEMINDAHAN TEKNOLOGI

Jurutera, ahli geologi dan buruh am merupakan jenis pekerjaan dalam bidang perlombongan

PEMBANDARAN

Kuasa beli penduduk akan meningkat selaras dengan peningkatan perkara ini

106

KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR Isi tempat kosong dengan maklumat yang tepat. KESAN KEGIATAN EKONOMI KESAN KEPADA MANUSIA & ALAM SEKITAR

PERUBAHAN LANDSKAP

KEPUPUSAN SUMBER

PENCEMARAN AIR DAN UDARA

HUJAN ASID

107

KESAN KEGIATAN EKONOMI

KESAN KEPADA MANUSIA & ALAM SEKITAR

PENIPISAN LAPISAN OZON

KESAN RUMAH HIJAU

PULAU HABA

108

LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI 1. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI DI MALAYSIA Berdasarkan bacaan anda di buku teks, susun semula maklumat tersebut dalam jadual di bawah. LANGKAH HURAIAN

JENIS PROGRAM PENGHUTANAN SEMULA :

PENGHUTANAN SEMULA AGENSI KERAJAAN YANG MEMBUAT DASAR MENGENAI PENGHUTANAN SEMULA :

KEBAIKAN PENGHUTANAN SEMULA :

DEFINISI :

AGENSI YANG TERLIBAT DENGAN KITAR SEMULA & PERANANNYA :

KITAR SEMULA BARANGAN YANG DIKITAR SEMULA :

109

APAKAH KONSEP 3R?

TUJUAN KITAR SEMULA :

BILA DIAJAR ? DI MANA ?

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MATLAMAT PENDIDIKAN ALAM SEKITAR :

110

BAGAIMANA IA DIJALANKAN :

AGENSI YANG TERLIBAT DENGAN KEMPEN ALAM SEKITAR :

KEMPEN

JENIS AKTA YANG DIGUBAL :

PENERANGAN TENTANG AKTA DI SEBELAH :

PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

111

TUJUAN R&D :

AGENSI YANG BERKAITAN DAN PERANAN :

PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (R&D)

CONTOH SUMBER TENAGA MESRA ALAM :

PERANAN :

PENGGUNAAN TENAGA MESRA ALAM

112

2. LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI DI NEGARA LAIN PROGRAM KITAR SEMULA Berdasarkan bacaan anda di buku teks, susun semula maklumat tersebut dalam jadual di bawah.

JERMAN PROGRAM-PROGRAM DI BAWAH AKTA PENGURUSAN SISA 1996 JENIS PROGRAM HURAIAN

ORDINAN PEMBUNGKUSAN

DUALES SYSTEMS DEUTCHLAND GmBH

113

DENMARK AKTIVITI KITAR SEMULA NEGARA INI DIKAWAL DAN DIAWASI OLEH DENMARK ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (DENMARK EPA) JENIS PROGRAM OBJEKTIF PROGRAM

AFFALDSBEKENTGOERELSEN

WASTE 21

CUKAI SISA

CUKAI HIJAU

PENGEMBALIAN DEPOSIT

SUBSIDI SISA

114

TAIWAN KEMPEN MENGGALAKKAN KITAR SEMULA NEGARA INI DIANJURKAN OLEH TAIWAN ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (TAIWAN EPA) JENIS PROGRAM OBJEKTIF PROGRAM

GARIS PANDUAN KITAR SEMULA

AKTA PELUPUSAN SISA

PROGRAM 4 DALAM 1

APAKAH FAEDAH PROGRAM KITAR SEMULA DI TAIWAN?

115

RAWAT SEMULA AIR Suaikan program-program di bawah dengan negara pelaksananya.

Reclaimed Water Use Project

NEWater

Rawat Air Sisa Industri

116

KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA 1. JENIS KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA Nyatakan contoh bagi jenis kerjasama ekonomi di bawah. a. Kerjasama dua hala b. Kerjasama pelbagai hala c. Kerjasama serantau >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

d. Kerjasama kumpulan negara

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

e. Kerjasama sedunia

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

f.

Segitiga pertumbuhan

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2. KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA Berdasarkan kata kunci yang tertera, nyatakan jenis kepentingan kerjasama antarabangsa yang dimaksudkan. Jawapan disediakan dalam kotak-kotak di bawah jadual. KATA KUNCI JENIS KEPENTINGAN KERJASAMA ANTARABANGSA

Getah Bijih timah Petroleum Kelapa sawit

Pembelian terus barangan modal Pembelian ekuiti Peraturan paten dan tanda dagangan Perjanjian pelesenan Aliran sumber manusia

Mitsubishi >> Proton Kawasaki >> Modenas

117

Mengurangkan tekanan dan sekatan perdagangan Menggalakkan kemasukan pelabur

Samsung Hyundai

MITI MATRADE

Mahir Separuh mahir Tidak mahir

HUBUNGAN PERDAGANGAN BURUH PELABURAN LANGSUNG ASING

PASARAN PELABURAN EKUITI BAHAN MENTAH

PEMINDAHAN TEKNOLOGI

118

Dengan menggunakan sumber-sumber seperti kamus, buku teks mahupun internet, cari maksud kepada akronim-akronim berikut.

ASEAN -

WTO -

MITI -

EC -

APEC -

EAEC -

OIC -

BIMP-EAGA -

MIDA -

NAM -

ASEAN -

MATRADE -

DISEDIAKAN OLEH : PN. ASMANIZA BT YOP GURU CEMERLANG GEOGRAFI SBP INTEGRASI KUBANG PASU 2011

119