You are on page 1of 1

KONFERENCE

INSKU OD NORMAL KA V ČESKOSLOVE 20. STOLETÍ) VĚDA A TECHNI CI (70.–90. LÉTA CE K TRANSFORMA ZA muzeu dním technickém adu 2011 v Náro 22.-23. listop
stopadu dnech 22.–23. li ny zeum pořádá ve pro soudobé ději dní technické mu Náro n vědy Ústavu kons Kabinetem ději a techniky ČR 2011 spolu dějiny vědy od normaliSpolečností pro AV ČR, v.v.i., a v Československu Věda a technika která navazuje ferenci na téma léta 20. století), nikou v česormaci (70.–90. zace k transf se vědou a tech 0 (2009) ence zabývající v letech 1945–196 úspěšné konfer na é války (2008), ch za 2. světov kých zemí sátých (2010). a v letech šede vývoj vědy a ence je zmapovat let 20. pořádané konfer u 70. let do 90. Jedním z cílů enci zemích od počátk vědeckou konfer niky v českých tech isciplinární mdná se o multid a techniky v to století. Je v oblasti vědy míst historie tníků činných h za účasti pamě větlení temnýc k konference je os u normalizace až to období. Cílem území od počátk 90. let a ozřejniky na našem vědy a tech ce na počátku ny 20. ické transforma ie druhé polovi začátkům ekonom tol české histor obznámých kapi vědomi, že jak mění méně ože jsme si a technice. Prot osté mýtů a pr století ve vědě ansformace není ektra, e, tak období tr y politického sp dobí normalizac podle celé škál zabarvených ní reflexi vývo klišé ideově í o objektiv lem setkání úsil ostí. Věys udál bude hlavním sm d živých aktérů lší í svědectví dosu chodisko pro da je a shromážděn že vytvořit vý a stále živé ý přístup pomů né říme, že zmíněn toto komplikova ivtechniky, aby i budoucnu objekt práci historiků jin mohlo být v široké odborné oslovenských dě období česk posloužit nejen rétních Konference má chniky či konk ně zhodnoceno. ícím dějinám te h a ti, ale i vyučuj upních odbornýc veřejnos na vyšších st nických oborů skytli prostor po vědních a tech dě bychom rádi gisV neposlední řa rámci jejich ma vysokých škol. ých badatelů v ci pohledů mlad i prezenta ia. randského stud terského/dokto

ÚČAST
V případě Vašeho zájm u zašlete př do 15. 10. 20 iloženou př 11 na kontak ihlášku ne tní adresu poštou na jpozději : ivana.lore adresu: Náro ncova@ntm. dní techni vědy a tech cz nebo cké muzeum niky, Kost , oddělení elní 42, 170 www.ntm.cz dějin 78, Praha 7. a na tel.: 220 399 190. Informace je stanoven též na Délka disk a na 20 min, usních přís z přednesený opět témati pěvků cká publik ch příspěvk ace. V průb ů bude vydá níky zajišt ěhu seminá na ěno drobné ře bude pr občerstven hradí účas o účastí. Cestovní tníci nebo náklady a jejich prac je stanoven diety oviště. Účas na 200 Kč, tnický popl studenti a Podrobné po atek důchodci 10 kyny týkají 0 Kč. cí se zpraco spojení a mo vání příspě žností ubyt vků, doprav ování budo průběhu ří ního u účastník jna spolu s ům včas za přesným pr vodných sp slány v ogramem ko olečenskýc nference a h akcí. dopro-

PROGRAM
Setkání by se mělo členit do třech hlavních tematických bloků. V prvním z nich bude dán prostor obecným společenským dopadům vývoje techniky. Ve druhém bloku se počítá s příspěvky vztahujícími se k technice v praxi a ve třetím tématickém bloku je počítáno s příspěvky věnovanými změnám v jednotlivých technických oborech a průmyslových odvětvích (strojírenství, energetika, výpočetní technika, přenosová technika, elektrotechnika, dopravní technika, stavitelství, architektura, průmyslový design ad.), určitý prostor by měl být vyhrazen i dění v přírodních i společenských vědách, muzejnictví a výzkumnictví. I. tématický blok: Věda, technika a společnost X Dějiny vědy, vědeckých a výzkumných institucí X Struktura vědy a výzkumu X Význam vědy a techniky pro hospodářský a společenský vývoj X Ideologie a ideologizace vědy a techniky II. tématický blok: Věda a technika – výzkum, výroba a využití X Plánování a financování vědy a výzkumu X Patenty, vynálezy a jejich využití X Výzkum a (ne)využití jeho výsledků v praxi X Průmyslová odvětví a jejich výroba X Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky III. tématický blok: Oborové sekce X Přírodní vědy a lékařství X Technické obory X Archivnictví a muzejnictví