Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina Limba şi literatura română Clasa a XII-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităŃi de rezolvare corectă a cerinŃelor. • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracŃiuni de punct. • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I

(60 de puncte)

A. 1. c 8 puncte 2. b 8 puncte 3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două motive literare din text (de exemplu, drumul, fereastra) 2x4p=8 puncte 4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunŃuri corecte a sensului denotativ şi a sensului conotativ ale cuvântului indicat 2x4p=8 puncte 5. comentarea nuanŃată a oricărei figuri de stil din text – 8p/ comentare superficială sau lipsă de siguranŃă în identificarea unei figuri de stil – 2 puncte 8 puncte B. 1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date PARTEA a II-a 5x2p=10 puncte 5x2p=10 puncte (30 de puncte)

– pentru conŃinutul eseului: 20 puncte • formularea unei opinii despre importanŃa lecturii 4 puncte • susŃinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p/ susŃinere inadecvată, cu argumente irelevante – 2p 8 puncte • valorificarea oricăror informaŃii/ idei din textul dat 4 puncte • formularea unei concluzii adecvate 4 puncte – pentru redactarea textului: • respectarea structurii textului argumentativ • respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaŃie (0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p) • respectarea limitei de spaŃiu indicate 10 puncte 2 puncte 6 puncte 2 puncte

Barem de evaluare şi de notare Disciplina Limba şi literatura română Clasa a XII-a Pagina 1 din 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful