You are on page 1of 268

E

CAVITATS DE MES DE 1.000 METRES DE RECORREGUT O MES DE 100 METRES DE PROFUNOITAT SITUADES FORA DE LA PENINSULA IBERICA 1 8ALEARS

Cueva d e l o s V e r d e s Ra~farholshelli~ Surtshellir Cueva d e l V i e n t o Cueva d e F e l i p e R e v e n t n Lullihatjarrogrottan Cuva de Don J u s t o Cueva de G a l l a r d o Cueva d e J u m a n d i Ravnag j o j v Oyarargjogv Glyvursgjogv Ubuvumo bwa Musanze Cueva d e l a s P a l o m a s T r o u de F e r

6.100

m.,

Lanzarote Islbndia id. Tenerife id. Lapbnia E l Hierro ~alpagos Amazbnia Feroe

1 . 3 5 0 m. 1 . 8 1 0 m. 9.250 2.150 1.800 6.315 2.250 1.800

m.,
m. m.
m.,

m. m.

1.400

m.,

id. id.

4.560 1.577

m., m.

Rwanda Lanzarote La Runion

C O V E S

E X P L O R A D E S
P

1943

Cova de 18Hort d e l s Monjos Cova d e l Pond.al E s c l e t x e s de P a p i o l

15

ni.

St

.
.

Llorenc d e l Munt

39 m.
640 m.

id.

1948 Cova Llorta


E l T011
Cova. de 1'Abell.a Cova Gassimaaya. Cova. Fosca Cova d e l n'nissol

Moy&
id..

St

Llorenc d e l h k n t

Massis de Garraf
Id. bd. I l l a . de Menorca

Cova des Caramells Cova 11 de Ce.la Blanca


Cova 1 de Cala Blanca

id.
Id. id. id.

Oova de s'Aygo

Cova de N a Figuera
Cova d e l Mane1 Cova d e l F r a r e Forat

St
St

. .

Lloren$ d e l Yint Lloren$ d e l Munt

Ya&

n5assis de Garraf Massis de Garraf


id. C i n g l e s de Bertf 1.4 m. 110 m.

1949 Cova de C o l l Verdaguer


Cova d e l Lladoner

Cau da l a G u i l l a
1950

Cau de l a Moneda
Cova d'Anes
GUEYA DEL AGUA
Cueva de l a Chotacabra Cueva de l o s P a s t o r e s

Massfs de Garraf
Cerdanya S i e r r a , Harana id. id.

1 h 650 m. .
1 0 n. 100

m.

1 9 5 1 Cova-aveno de Sa Teul8,da
Ave,no de Se. Teulada

75 m. 285 m.
1 Im. 165 m.
390 m.

I l l a de iYTallorca
id. id. id.

COVA DE S T U A A A ELD
Avenc de Son Pou

Cova-avenc

de Coma N e g r i n a

3 0 0 m. 200 m.

l l l a de M a l l o r c a
V a llma j o r

Cova de V a l l m a j o r
1952 Cova S a n t a Cova R e g a l s Avenc d e s Ramells Avenc d e s Pouhs Avenc de S a N o r t e r a S e t Fumarals Cova

I l l a d'Eivissa.
Id. id.

td
id. id.
O l ia n ~

I d'0liana.

Cova. 1 d ' 0 l i a n a 1 R e s s o r g b n c i a d e l PantB Cova d'En G i s p e r t Cova d.el S a l i t r e

id. id. C o s t a Brava Nont serrat

1954 Avenc d e albu bufe reta Cova de N a P o l i d a


Cova de l a Rabosa Cova d e l Parrilla-Serra

I l l a d e Menorca
id. S e r r a d e l Boix E l Perell Moya id. N a s s i s de Garraf Capellades

1955 Cova de l e s T o i x o n e s e s
EL TOLL

19 56 Cova d e C a n Roca
Coves d e C a p o l l a d e s Cova d e l &Tanel

St. Lloreng d e l Nihnt-

i957

CUEVA Dd REGKEIIILLO !L Cueva d e l Tunwl Cueva de l a E s c a r i h u e l a

4 km. 100 m. 29 m. 45 m.
5 km. 1 0 0 m.
3 0 m.

Patones id. id.

1958 CUEVA DE CULLA1,VERA Cueva d e 1.a L l a s t Cova de 1'Angel

fa ale 8
id.

1 5 m.
366 m. 1 2 m. 1 5 0 m.

St. L l o r e n g d e l Munt
id. id. Sa.nt a n d e r

Cova Simanya
Simanya Pe t i t a

Cueva d e l P o l v o r i n

Cueva de Posalagua 1959 Cova d e l Patracb Cova des Boxri Gova. Blava
Cava.-aveno des P r a r e

450 m. 150 m. 350 m. 170 m. 110 m. 40 m. 95 m. 300 m. 44 m. 110 m. 150 m. 1 0 m. 210 m.

Carranza S e r r a de Rubio I l l a de Cabrera id. id. id. S t . Llorenc d e l Munt S t a . Naria M i r a l l e s CoLlsacabra id.
id..

Cova d-es f e a t r e Avenc d e l LZest Cova de l a Sensada Nova 1960 Esquerda T I d'En K a s a l l e r e s Esquerda I d'En Masalleres Esquerda 111 d.'En N a s a l l e r e s

Cova d e l Parador
Lo. P a l c onera
hVXN0 DE LA Y B O ER Cova d e l M i a r Cova. d e l s Coloms hvenc d'En Corbera Es Bof a d o r Cova de Can Mayo1 1961 Lea C l f v e l l e s e s Esquerda de l a Pou C8.u de l a Guilla Avenes de Cabrera Cova d e l S a n t u a r i de Cabrera, Cova de

Serra Litoral Massfs de Garraf S e r r a d.e l a Nussara

1 h 1 0 0 m. .
460 m. 490 m. 340 m. 430 m. 120 n. 450 m. 70 m. 25 m. 40 ni.

I l l a de Mallorca
id. id.
id..
id..

V a l 1 de l'Anoya

id.
id.

id. id. Pas d e l s I a r r a d e t s Freixenet Montgat bTaasfs de G a r r e I id.

l'or

1 5 m. 250 m.
35 m.

Casa Falsa, d e l S5.t j a r


Coves de Montgat Coves de Can Sadurni Coves de Can Figueres 1962 Cova d e l S a l t de Guanta Cova de l e s Osanetes Jameo de A r r i b a

55 m. 54 m.
53 m. 1 0 m. 1 0 m. 60 m.

. Santmenat
Serrn L i t o r a l

I s l a de Lanzasote

Jameo d e l a Corona Jameos de l o s La.jat'es Jameo Largo Las Cuevas I n f e r i o r L a s Cuevas S u p e r i o r Jameo d e l Agua Ja,meo S i n Nombre Jameo Cumplido

1 2 5 m.

Isla d e L a n z a r o t e
id. id. id. id. Id. id. Id. id.

400 m.
1 2 5 m. 200 m.

400 m.

350 m.
1 2 5 m. 840 m.

C m V A DE LOS VERDES
La Cueva. Cova, d e l s N u r i c e c s Cova d.e Nava B a m e s de l e a D o n e e l l e s Bawnes d'En B o r r a s s CUEVA DE LOS IflOROS

6 Ion. 100 m ,
500 m.

Isla de F u e r t e v e n t u r a
Pss dels Zerradets S e r r a de Nava Setcases Mo11.6

390 ni.
2 5 m. 20 m.

157 m. 1 km. 350 m.


28 m.

1963 Cova d e s Reo6 A l t


Cova 1 de Berberfa. Cova T I de B e r b e r i a Cova 111 d e B e r b e r i a Cova Gran de S t . V a l . l e r o Avenc d e S a Casilla Cova d e l s Bacons Cova d e s Ve11 Llarfa Avenc d e l Bosc d'En B o t i g a Cova d.e S a N& P e l u d a Cova de S a B a i x a d a

l l l a de Formentera.
id. id. id. id.. id. id.
id.

1 7 m.
1 2 m.

1 5 m. 3 5 5 m. 50 m. 42 m. 35 ln.
23 m.

id.. id. id. id. id. id.

80 m.
2 1 m.

Cova 111 de S t
Cova I V de S t

Cova 1 d e S t
CUEVA
F ):

V l .lero

34 m.
6 5 m.

V a l.lero

V a l .lero

Socalma de S o t l l o CULLALVEU
NAI RTJELEG ORRETA

45 m. 10 m. 6 km. 300 m.
10 km. 100 m.

Val1 Perrera

Ramales
N a c i z o de Gorbea.

1964

E s q u e r d a de l a F o n t C a l d a

V a l 1 d e l Canaleta
lIestrat S t . L l o r e n $ d e l Munt id. Riao Lois Riao id.

Cova-avenc d e l Castell
Coves' d'En C a r n Baumes d e l c o l 1 d ' E s t e n a l l e s Cueva de R i o s o l Soplado dc L o i s Cueva de l a I g l e s i a Cueva pequea de l a I g l e s i a 1965

Cueva de l a C a s c a d a 1

10 in.

R u i d e r a , Ciudad Real id.

Cueva de l a Cascada T I
Cueva ConseJa g r a n d e Cueva Conseja. pequefa
Balma C o n s e j a

10 m.
2 0 m.

Osa, Albacete
id. id.

10 m.

10 m.

1966

GRUTA DE LAS MARAV1T;LAS


La Foradada

1 km. 650 m.

30 m.
1 5 m. 30 m. 45 m.
2 5 m. 25 m.

Arac ena , Huelva E s t a r t i t , C o s t a Brava


h n t a n y e s de P r a d e s

1967

Cova Fumada Fonts d e l Llobregat

A l t Llobregat
Grindavikurhraun id. id. id. id.

Cavitat G-1
Cavitat 6-2 Cavitat G-4

Cavitat G 3
Grindavikshellir A.UFARHORSHELL1R

1 5 m. 250 m . 1 km. 500 m.

H ja l l i
id.

, Islandia

Cavitat H-1
SUmSmLLIR

30 m. 2 km. 200 m.

13a.llmundo.rhraun

S tep h a n s h e l l i r

Cavitat B-1

Cavitat B-2
Cavitat E 3
Eudahshellir 1968 Poradada de l a Canillera Cova de l e s Rosea

850 m. 50 m. 1 5 m. 30 m .
400 m .

id.
Budahraun, I s l a n d i a id. Id. id.

37 m.
38 m.

Illa Conillera
I l l a de C a b r e r a

Cova d e l Drac de S a n t a n y i

140 m.

I l l a de Ma,l.loma
Mola. de C o l l d e j o u

1971 Cova de C o l l d e j o u
C E A DEL VIENTO UV

50 m.

G Im.

200 m.

Isla de f e n e r i f e
id. Mola de Ca.ti

CUEVA D E'EZIPE REVENf ON E


3972 Cova Cambra

2 Ion. 150

m.

265 m.

1973 LULLIHATJARROGR~TAN

1 Ion. 300 m .
Montsec d'Ares

1974 P o r a t de Santa L i s
Esquerda de 1 ' E s t r e t Cueva de l a Restinga

Rasos de Peguera.
I s l a . d.e E l H i e r r o id. id. id.
Id.

CUEVA D DON JUSTO E


Tubo de J u d i t h Tubo de Non-tserrat

Tubo de l o s dos J o r d i s
Cueva de las Cabras

id. 25 m.

1975 Cova de T a l a t i
Cova P e t i t a de Tal-at

I l l a de Menorca
id. id. id. GalAp&gos, Ecuador id. id. id. id. id.

1 5 in. Cova d e l Talayot 1.0 m . Cova d'Alcaufar 35 m. Cueva de Kubler 140 m. Cueva de l a Seora Colombia 47 m. Cueva de Raul A g u i r r e 115 m. C E A DE G L A D UV AL R O 2 Ion. 250 m.
Cueva de G i l b e r t o Moncayo Grieta. de Lentenech Cueva de Post O f f i c e Cueva I de l a Baha Cueva 1 de la Baha 1 Cueva III de l a Bahia Cueva I V de l a Baha Cueva de Macas Cueva de Sucre 590 m .

28 m.
242 m.
16 m. 25 m . 1 6 m. 1 0 m.

id.
id. id. id. id. id. id.

93 ui. 355 m.

Cueva de l a Cadena CUEVA DE JUMANDI 1977 Ravnag jv

1 1 9 m.

Galpages, Ecuador Feroe, id. id. Rwanda id.

Ecuador

1 km. 800 m.
800 m.

Oanmark

OYiARARCJOU
~ l y v u r sjg v UIJUVUMO BIJA M U S A N Z E Jameo 3 1 1980 1981 1982 Cova de S a n t J o s e p Cueva de Barl.ovenl; Cova de l e s F e i x e s E s q u e r d e s de l a P u n t a Cueva de l a s Palomas Cueva d e l M a l l o 1983 1985 The A r c h e s CUEVA DE LAS PALOMAS Tizalaya I T i z a l a y a 11 T i z a l a y a 111

1 km.

400 m. 400 m.

4 km.

560 m. 7 5 m. 1 0 m. 60 m. 1 5 m. 300 m.

S e r r a de C a r d L a Palma, Garrotxa, Canarias Olot

Costa Brava Repblica Dominicana Klquzar, Huesca

50 m.
25 m.
45 m.

N e w f o u n d l a n d , Canada Lanzarote, id. id. id. id. id. Siurana, Bergadh, Tarragona Barcelona Canarias

1 km. 577 m.
20 m. 38 m. 250 m. 26 m. 38 m. 20 m. 1 0 0 m. 400 m. 40 m. 60 m. 1 0 m. 1 5 m. 30 m.

Cueva d e l B a r r a n c o d e l Fuego Cueva de J a n u b i o 1990 Avenc d e C a n t a c o r b s E s q u e r d e s de C o m a b e l l a E s q u e r d e s de M a i d o Sarodrano 1991 Cova d e l s G r a v a t s E l Tunel E s q u e r d e s de S a n t S a l v a d o r Cova de S a n t S a l v a d o r

I l l a de l a R u n i o n Madagasikara Algrie, id. Terra Alta, id. Tarragona Ahaggar

1994 1995

C o v a - a v e n c de S a n t A n t o n i 0 6 n g T r i n h N6 Oang L u o n 0ang o a i a u E s q u e r d a de 1'Emhut

LO m. 350 m. 500

H o r t a de S a n t J o a n V i e t Nam, id. id. P o r t d e l Compte M o n t s e c de R u b i e s Winh L o n g

m.

1 5 0 m.

25 m.
6 m.

1996 2000

Balma d e l ~ o g u 1 1 B a l m a de Roca R o j a

A V E N C S

D E V A L L A T S

1943

E s c l e t x e s de FapioL

-20 m.

Papiol S t . Lloren$ d e l Xhnt

1944 Avenc de l a Codoleda 194.7 Avenc de l a Troneda Avenc d e l C16s Avenc de San't Roc Avenc de Can S a d u r n i 1948 Avenc de la. Raxelle, fivenc d.el Davi
'

-16 m.

-43 m. -28 m. -36 m. -75 m .

RTassfs de Garraf
id. id. id. S-t

Avenc d e l Taba.c Porat P e t i t Forat

-7 rn. -51 m. -7 m.
-6m.

Llorenc d e l Nunt

id. bassfs de Garraf id.. id.

Plk
'

-5 m.
-94 m. -10 m. -25 m . -213 m.

F o r a t d e l Caos P o ~ r a tE s t r e t

id..
id. id. id.

Pora-t d e l Diable Avenc de l e s T a r r a d e l l e s Avenc- d e l Cayetano Avenc d.el V a l l b s Avenc de Fuiginolt6 Avenc d.e 1'Arcada P e t i t

-33 m. i d . -36 m. i d . -26 m. i d .


-70 m. -125 m. -12 m. -28 m. -19 m.
-30 m. -140 m.

id..
id. id. id. id. id. id.

AVENU D L BRUO E
Avenc de l a Papell.ona kvenc d e l Caro1 Avenc d e l Cam&rhs Avenc de l a F r a g a t a A E C DE L'ESCARRA VN

1949 Avenc Gustems


AVENC DE LA SIBINOTA
Avenc d e l ilfaria,net Avenc de l a L l o s a A E C DE LA FERLA VN

-8 m. -114 m.
-25 m.
-23 m.

Massfs de Ga.rra.f
id.
id.

id. id.

-209 m .

Avenc de Can Pobla

-43

in.

St

Llorenc d e l P < b ~ t

1950 AWNC DELS ESQUIROLS


Avenc de 1 ' I n f e r n Avenc Damians P o r a t de l e s G r a l l e s

Maassis de Garraf
id.

id. Cerdanya S i s r r a Harana

CUEVA D L AGUA E
2951 Cova-avenc de Sa Teulada

I3.la de nTallorca
id.

Avenc de Sa Teulada Avenc d.o Son Pou Cova-avenc de Conia Negrina

id..
id.

Aveno de l e s Kou Boques Cova de VaLlmajox 1952 F o r a t d e l Vertex

1Te.ssis de Garraf
Vallmo.j o r Massfs de Garraf

Cova S a n t a
Cova Regals Avenc des Rammells Avena des Pouhs Avenc de Sa N o r t e r a Avenc des FUig de s 'Avenc S e t Fumarals

I l l a d'Eivissa
id, id. id.

3. d.

id. id. S e r r a d.e9 Boix

1954 Cova d.e l a Rabosa


Avenc de s ' n l b u f e r e t a Cova de N a P o l i d a 1956 Coves de Capellades Avenc de l a Remuguera Avenc de l a P a l l a Avenc d e l Cuc Avenc d e l Bast6 Avenc A m a t i Pa.g&s Avenc de l a m o r e l l a

I l l a de Menorca.
id.

-15 -5 -5 -17

m.

Capells.des

m.
m.

Massis de Garraf
id, id..
id..

rn.

- 1 m. 1
-15 ni.

id. id. Massis de Garraf

-8 m,

1957 F o r a t T e r r 6 s Avenc de 1'Eura.

id..

Avenc d e l e s Dues Boques Aveno d e l Penya S e g a t

-12.

m. -26 m.
ni.

Massf s de Garraf id.

1958 CUEVA DE CULLALVERA 1959 Cova d e s B o r r i


Gova-avenc des Frare P o r a t d e Picamosques Avenc6 d e l Fondo da 1'Arcada Avenc d e l P i b e Avenc6 d e l ' A v e r d 6

-151

-32 m.

I l l a de Cabrera
id.
id..

HIlssis de Garraf
id. id. id. id.

Avenc d e l ' A v e r d 6

Avenc d e l P a n g
Avenc d e l P o n t Avenc d e l L l e s t Cova d.e l a S e n s a d a Nova 1960

id.
St

L l o r e n $ d e l 15unt

S t a . ~ a r f aI - i r a l l e s U S e r r a de l a Mussara Gollsacabra id. id.

Avenc d e l a E'ebr6
Esquerda

I d'En M a s a l l e r e s

E s a u e r d a II d8En N a s a l l a r e s E s q u e r d a 111 d'En M a s a l l e r e s Avenc d e l S a r r a l e t Rod6

massis de Ga.rraf
id.

Avenc d e Vallbona.
Cova d e l M l a r Cova d e l s Gol-oms Avenc d'En C o r b e r a Es B o f a d o r

I l l a de M a l l o r c a
id. id. id.
id..

Cova de Can Mayo1


1961

Lea C l i v e l l e r e a
E s q u e r d a d e l a Fou Avenes d e C a b r e r a Embut d e l e s Guixeres Embut d e l a F a b r i c a

Val1 da l'Anoya
id.

-10 m.

id. Serra I ~ i t o r a l id. YIassfs d e Garraf id.

-31 ni.
-42 m.

Avenc Molt Ye-tit d e Can ~ i d u r n f -6 m.


Avenc N o l t P e - t i t de Gan F i g u e r e s

-5 m.

E s q u e r d a de l e s A l z i n e s 1962 Avenc de C a s t e l l e t Jameo de l a Corona. Jarneo d e A r r i b a J8,meos de l o s L a j a r e s Jaineo Largo Jameo d e l Agua Jameo s i n Nombre Jameo Cumplido

-7 m.

Rlasss de Garraf Sersa del Fare11

I s l a de L a n z a r o t e
id. id. id. id. id. id id. S e r r a de Nava -22
ni.

JADEO E3 PRENDES
Aveno d e l C o l 1 d e l s Ocells 1963 Avenc de S a C a s i l l a .

Il.la de F o r m e n t e r a
id. Ca.stro U r d i a l e s Macizo de Gorbea

Avenc d e l Bosc d'En B o t i g a


Sima de S a l t o C a b a l l o ~IRrnLEGORRFTA 1964 E s q u e r d a de l a Font C a l d a Cova-avenc del Castell

-7 m.
-1. m. 11
-210 m.

-15 m . . V a l 1 d e l C a n a l e t a
-25 m.
-26 m. -21 m . Mestrat Riao Lois Riao id. Grindavikuhrhaun id. id. id.

S o p l a d o s de Tarna S o p l a d o de L o i s Cueva de l a I g l e s i a Cueva pequea de l a I g l e s i a 1967

-75 m.
-25 m .

Cavitat G-1
Cavitat G-2

Cavitat G 4
Cavitat G3 Grindavikshellir Raufarhorshellir

id.
H j a l l i , Islandia
Hallmundarhraun id. id. Budahshellir, I s l a n d i a id.

Cavitat H-1
S u r ts h e l l i r Stephanshellir

Cavitat 2-1
Cavit at E 2

Budahraun, I s l a n d i a id. 1968 Cova d e l IPac de Santanyi Poradada de l a Canillera Gova de l e s Roses Avenc d e l Bb Mort hvenc6 d e l Port Ii!iillorca Gonillera Cabrera id. id. Tenerif e id. Nola de C a t i Montsec d'Ares E l Hierro id. id. Menorca id. Gaikipgos id. id. id. id. id. id. id.

1971 CUEVA DEL VIENTO


Cueva de E'elipe Heventn 1972 Cova Cambra 1974 F o r a t de Santa L i s Cueva de Don J u s t o Tubo de J u d i t h Tubo de Mon-tserra-t

1975 Avenc de Punta N a t i


Avenc d'En H a f a l e t Cueva de ICiibler Cueva de l a Seora Colombia Cueva de Haul A g u i r r e Cueva de Gallardo Cueva de G i l b e r t o Moncayo

Ecuador

Grieta de Lentenech
Cueva de Post Office Cueva 111 de l a Bahia Cueva de

Macas

id.
id. S e r r a de l ' h r g e n t e r a -150 m. Feroe, Danmark id. id.

Cueva de Sucre 1976 Avenc de l e s P e d r i s s e s

-235 ni.
-200 m.

UWUVUMO BIJJA M U S A N Z E Jameo 3 1 1982 1985 E s q u e r d e s de l a P u n t a Tizalaya 1 T i z a l a y a 11 M a n t o de 1.a V i r g e n

-210

m.

Rwanda id. Costa Brava, Girona Lanzarote, id. id. id. id. Siurana, Tarragona Canarias

- 1 5 m.
-10
m.

- 5 m. - 5 m. - 2 1 m. - 1 5 m. -13

E l Pajerito
L a T a c i t a de C h o c o l a t e 1990 Avenc de C a n t a c o r b s E s q u e r d e s de C o m a b e l l a E s q u e r d e s de M a i d o TROU D E FER Carodrano 1994 1995 Cova-avenc de S a n t A n t o n i

m.

- 5 m. - 1 2 m. -15 -700 -7 -10 -60

Bergadk, Barcelona I l l a de l a R u n i o n id. Madagasikara H o r t a de S a n t J o a n W i e t Nam, Winh Ha L o n i P o r t d e l Compte id.

m.
m.

m.
m.
in.

Dang L u a n
Avenc C-L E s q u e r d a de 1 ' E m b i ~ t

- 5 m.

-7 m.

C A V I T A T S

T U R I S T L Q U E S

G r o t t a Azzurra Cueva d e l C a s t i l l o Cueva d.e A l t a m i r a Aven Marzal Gouffre de P a d i r a c G r o t t e de Lascaux G r o t t e de Me doux


C ovalanas

Capri *ente Viesgo

Italia Espaa id. Franc e Pranc e id. id. Es w a id. Espaa Portugal Barcelona Espaa Pranc e id. Huelva France id. id.

Sant i l l a n a Ardbche Lot Perigord Htes. Fyr. Ramales Vizcaya iilallorca Cascais

Cueva de Santimamie Coves de Gbnova Boca do I n f e r n o Coves de S t

iiliquel d e l Fay

Gallifa
Alpera Aribge
id.

Cueva de l a V i e j a R i v i b r e de Labouiche G r o t t e d.u Mas d'Azil Gruta de l a s M a r a v i l l a s G r o t t e de S a r e Grotte d ' I s t u r i t s Grot-te d'oxocelhaya

Aracena Basses Fyr. id. id. Nu6valos Campanet Causse Noir id. Causse M6 jean

Gruta I r i s
Coves de Campanet G r o t t e de Bawne Obscure G r o t t e de Dargilan

Zaragoza
Mallorca Franc e id. id. id.

Aven Armand
G r o t t e des Demoiselles G r o t t e de Clamouse

Mt

de Thaurac

Causse du Larzac i d .

1969

Cueva de N e r j a Cueva de l a P i l e t a

Nerja BenaojAn Alba.rracin id. id.

Espaa id.
id..

1971 Cueva. d e l PTavazo


Cueva de la. C o c i n i l l a Cueva de l a L o s i l l a Cova. d e l s C i v i l s Gruta de Sant Sosep Cova de Sant Magl Pla,nina Ja,ma 1972 Cueva I n f e r i o r

id.
id.

B . d.e Va.lltorta
Val1 d'Ux6

id. id. id. Jugoslavi j a

B r u f aga,nya

K r a s , Postojna
Benalup S i d o n i a id. Porto C r i s t o id.

Ee pafa
id.

Cueva d e l ~ r c o

1975 Coves d e l Drac


Coves d e l s Hams Coves d'Artb

M a l l o r c a , Esp.
id. id. Franc e id. id. Pranc e Lleida

AA&
Provence id. V a l l e du Rh6ne Corbibres, 00e;ul Valdealgorfa S t o . Domingo id.

1976 G r o t t e de Thouzon
Pontaine de Vaucluse

Aven d'Orgnac

1977 G r o t t e de St-Antoine
1982 Abric de Cogul

V a l do1 Charco de Agua Amarga

Terual
Rep. Doininicana id. Espaa
Espaa
1t a l i a

i Cava a
Los f r e s O j o s

1984 Cenobio do V a l e r n
1985 1986 1987

Gran C a n a r i a
Lanzarote Cardegna Ardennes id. id.

Los H e r v i d e r o s
Groota d i Nettuno Grottes de Hotton G r o t t e d e Han Grotte de Rochefort

Oelgique id. id.

1990

Blue G r o t t o Ca-lypso's Cave

l l l a de Malta I l l a d e Gozo id. V i e t Nam id. id. id. id. id. id. id. id. Chile

Malta id. id. Da Nang id. id. id. id.

Xlendi Grotto 1995 Dang T a n g Chon Dbng Van T h o n g Dong L i n h Nham Dbng Hoa Nghiem Dbng Huyen Khong Dong T a m c o c 1 Dbng T a m c b c 1 1 Dbng T a m c a c 111
Dang T h i e n Huong

Ha So'n
id. id. id.

Binh

1998
2003

Cueva d e l M i l o d n Cueva G r a n d e Colmenar de l o s F r a i l e s

Patagnia

~ria
id. Espaa Portugal id. Espaa

c. R i o L o b o s
id. Guadalaj a r a Acores, P i c o id., Terceira

2004

Sima d e A l c o r n Furna d e F r e i Matias Algar do Carvao

200;8

C a v i t a t s d e La. T r i n c h e r a

1948 1950 1950 1965

D o l i n e s i r a s c l e r s de G a r r a f D o l i n a s i l a p i a z d e S i e r r a Harana D o l i n a s Montes C a n t b r i c o s Las Torcas La C i u d a d E n c a n t a d a

~ a s s s e Garraf, 0arcelonz d S i e r r a Harana, Granada Cordillera Cantbrica S e r r a n i a de Cuenca id. France S i e r r a d e l T o r c a l , Mlaga Jugoslavija Mallorca, Balears id. Per I l l a . d e Gozo, n l a l t a V i e t Nam, Da Nang id., Winh Ha Long

1968 1969 1971 1975

Chaos d e M o n t p e l l i e r - l e - W i e u x T o r c a l de Antequera D o l i n e s i p o l j e s d e l I(ras R a s c l e r s de l a C a l o b r a R a s c l e r de Lluc

1979 1990 1995

Embudos d e Moray Dwejra (dolina-cova-mar)

Karst d e Ngu Han-son ( m a r b r e )


Karst semi-sumergit D o l i n e s d e l P o r t d e l Cornpte

P o r t d e l Cornpte

2004

Nacimiento d e E l Cuervo

S I C T E M E S

M U N T A N Y O S O S
O E

fi

M 8 1

C I M C

D E
____.u --_--

M E S

2 0 0 0 , M E T R E C

----

----.-

1942

Pirineus Bergadh

19511 1954 1956 1959 1964

S i e r r a Harana Montes C a n t & b r i c o s S i e r r a Nevada S i e r r a d e l Guadarrama M a c i z o d e l Moncayo Haut A t l a s Moyen A t l a s

1965

E l R i f A t l a s Saharien M a s s i f du D j l ~ r j L I r a

1970

S . i e r r a de G r e d o s M u n t a n y e s de l ' i l l a drHonsIiu de T e n e r i f e

1971

M u n t a n y e s de l ' i l l a

Kuzey A n a d o l u D a g l a r i Kuha-yo Zagros Reshteh-ye 1975 1977 Andes Virunga ELbu:cz

1980

Rocky Mountains C e l k i r k s Mountains

1981

Vitosa liila S t a r a Planina ( ~ a l k a n ) Muntanyes de l ' i l l a d e La Palma

1982

C o r d i l l e r a C e n t r a l d e La E s p a o l a

1988 1990

Kian Shan Muntanyes de 1 i l . l a d e La Runion Andringitra

1991

P i c o s d e Urbin

Sierra de Neila
Ahaggar

2000 2005 2006 2009

Muntanyes de I ' i l l a S i e r r a d e l a Demanda

de Corsica

C o o r d i l l e r a C e n t r a l de Costa Rica Sornosierra

CIMS DE MES DE 2.000

METRES S I T U A T S FORR D'EUROPA

1964

Ras N ' O u a n o u k r i m T i m e s g i l i d a N 'Ouanoukrim Toubl<al.

H a u t A t l a s , Maroc id. id. Djurjurn, Algrie T e n e r i f e , Canarias Elburz, I r a n U i r u n g a , Rwanda

1965 1971

L a l l a Kredidja Teide Damavand

1981

Piedra Llana P i c o de l a C r u z Roque de los Muchachos

Taburiente, Canarias id. id. S i n a i , Egypt Khaggar, A l g r i e

1985

D j e b e l mussa

2006

Poas Iraz

Cor.

C e n t a a l , Co.

Ri.

id.

CXMS DE LA PENINSULA IBERICA DE hlEC DE 2.000 FORA DE CATALUNYA I DELS PIRINEUS

METREC SITUATS

1960

P i c a c h o de V e l e t a T a j o s de l a V i r g e n C e r r o de l o s Machos LOma P e l a d a P u n t a l de l a C a l d e r a Mulliacn Alcazaba P u n t a l de V c a r e s La B u i t r e r a La Mojonera P i c o d e l Cuervo Mo j n A l t o

3.392 3.224 3.327 3.185 3.226 3.478 3.366 3.149 3.064 3.113 3.152 3.109 2.313

m. m.
m.

S i e r r a . Nevada id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. M a c i z o d e l Moncayo S i e r r a Nevada; id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

m. m.
m.

m. m.
m.

m.
m.

m.
m.

1964 1969

Moncayo Casacajar del F r a i l e T a j o s d e l Nevero T a j o de L a g u n i l l o s T a j o d e l o s Machos Loma d e C a a r V a s a r de Z a c a t n Tosal d e l Cartujo Tajos A l t o s Norte Tajos Altos Central T a j o s A l t o s Sur Cerro d e l Caballo

1991

L l a n o s de l a S i e r r a Muela. d e U r b i n CampiTia

2.182 2.220 2.048

m.
m.

P i c o s de U r b i n id. C i e r r a de N e i l a

m.

1942 Tur6 de l a Trernoleda La Nola Montcau


Matagalls

Uiontseny SG. Llorenc d e l nlunt


id.

Monts eny
id. id.

Les Agudes Tur6 de 1'Home Taga Pollag6 Superior Fuig de Serragrnyada 3.94.3 Tagamanent Fuig de l a Fossa d e l Gegant Castellet E.
Castellet C e n t r a l

P i r i n e u s , Ribes Pe d r a f o r c a Be 1.lmunt 1.055 m. 2.809 m. 1.422 m. 1.519m. 1.51-4m. 1.514m.


1 .lo0 m.

Montseny F i r i n e u s , Nfiria Montseny


id..

C a s t e l l e t W. ~ u r 6 l a Morera de 194.4. Tux6 Nunner l'ur6 de l e s O l l e s Tus6 Gros ~ u r 6 e l Vent d 1945 Fuig Naurhn Fuig C e r v e r f s 194.6 Tur6 d.e Morou Tur6 de Massanes Tur6 dVArenys m r 6 d e l Padr6 194.7 Fuig e l S u l Tur6 d8En Cuc 1950 Pe6n d e l Cabezo de Asno

id. id. Mont~eny id.


id. id.

1.668 m. 1.660 m. 1.550 m. 1.238 m. 2.202 m. 1.296 m. 1.240 m. 1.084 m. 1.607


n. i

Nontseny P i r i n e u s , Ribes Montseny


id.

id.
id.

1.350 m. 1.257 m. 1.775 m.

Montsany id. S i e r r a Harana.

1 9 5 1 S a n t Gerorii

1.224 m. 2,600 m. 2.529 rn. 2.625 m. 2.531 m. 2.406 m. 2.830 m. 3.014 m.

Montserrat F i r i n e u s , Camprod6n id. id. P i r i n e u s , La N o l i n a id. F i r i n e u s , Bol11 id. id. id. P i r i n e u s , Arn Pirineus id. P i r i n e u s , Cabanes
id.

1 9 52 F o n t l l a t e s a
Tres P i c s Balandrau 1 9 5 5 T o s s a d'Alp Fuigllangada N o n t a r t o d'Arbn

PUNTA ALTA
BI@IBERRI SUD
C OMOLOFORNO

Tuo de l a

Llanta

3.030 ni. 3.030 m. 2.650 m.


2.630 m. 2.534 m. 2,690 m. 2,680 m. 2.812 m. 2.834 m. 2.843 m. 2.861 m. 2.723 m. 2.794 m. 2.785 m. 2.775 m. 2.790m.

Muntany. d'Arreu P u n t a de Comial T e s s o de S o n Roca B l a n o a

, Bonaigua

C i m I n f e r i o r do l a Vaca

P i r i n e u s , Carench id. id. id. id. P i r i n e u s , Nfiria id. id.. id.

C i m S u p e r i o r de l a Vaca
P i c ' d e l s Gorgs P i c de l 8 I n f e s n P i c de F r e s e r s

C i m A l t de l e s Arques
C i i n B a i x de l e s Arques

Pontnegre T o r r e n e u l e s N. T o r r e n e u l e s S. 1956 R z i g de C l i v e l l e r s Fuigsacalm I n f e r i o r luigsaoalm

2.711 m. i d . S e r r a S t a . Magdalena id., id. id. Pirineus id. id. Pirineus

Puig d e l s L l o p d
F u i g de P i n e s t r e l l e s P i c d'Eyna P i c de Nouf o n t s PICO DX LAS CULEBRAS

, ITfiria , Llos&s

PICO D VALLIBIERNA E Tuquet-a Arnau

3.067 m. 2.810 m. 2.730 m.

Fisineus id. Id. id. id. id.

, L 1 osas

Tuc~uetaBlanca
ARAGUELLS ANETO TENIFESTAZ'S Tuc de Sabured-o P i a d'A'Kit jes Tur6 de San$ Antoni Otero O teruelo 1957 La C u b i l Costa Babilla Roe d e l s Llanips Pe d r a Picada, Costaborda E l Ivuntany

3.037 m.
3.404 m.

3.310 m. 2.830 in. 2.84.8 m. 1..367 m. 1.356 m. 1.338 m.


1.994 m . 2.061 m. 2.045 m. 2.035 m. 1.908 m. 2.794 m. 2.775 m. 2.801 m. 2.781 ni. 2.860 m. 2.881 m. 2.878 m. 2.793 m. 2.911 m.

P i r i n e u s , Es pot id.

St- Ant o n i , Camprod.6n


Hiendelaenclna id. P i r f neus id. id.
id..

, Montgrony

id. Firineus id.


id..

, Peguera

C i m de l a C r e s t a de l'Avi6
Picardas Superior Picard.as I n f e r i o r Fui de l i n y a Bonguero Nonastero ?&onasteroI n f e r i o r Snbur6 1958 l b i g d e l Plb. F a s t e r a Fuig d e l P l h Cubil& Fuig s ' E s t e l a

id.
id.. id..

id. id.
id..

S e r r a Cabal.lera id. id. id. P i r i n e u s , U 1 1 de T e r id. id. id.

C i m de Coma d'Ol1a

Dastimen+is
Bassibs Fuig d'umbriaga P i c de l a Dona

Gra de F a j o l Pastuires Ma.ntinel16 1959 Torre d'Eyna hipedrbs %ig Parin6s Roc de Carena 1960 C i m de la Mussara
l?uig Pe1a.t

P i r i n e u s , U 1 1 de Ter id. id. Pirineus P i r i neus id. id.

, Carench

, Naranges

1.054. m. 1.071 m.
1.294 ni. 1.312 m. 3.392 ni. 3.224 m. 3.327 m. 3.185 m. 3.226 m.

S e r r a de l a Mussara fd. Co11saca.bra id. - S i e r r a . Nevada id. id. id. id. id. id. id.
$d..

Cingle de C a b r e x ~

Fuig de %rat
PICACHO D VELEIA E TAJOS DE LA VIRGEN AHS CERRO DE LOS M C O L M PELADA OA PUNTAL D LA CALDERA E M J HC N TL h E ALCAZABA PUNTAL D VACARES E

3.478 m.
3.366 m. 3.149 m. 3.064 m.

LA BUIICRERK
LA MOJONERA

PICO DEL CXRVO NOJON ALTO 1961 Pio G r a n de C u v i l

3.113 m. 3.152 m. 3.109 m.


2.798 m. 2.320 m. 2.844 m. 2.795 m. 2.913 m. 2.901 m. 1.346 m. 1.321 m.

id. id. id.

Roc de l a Maula
P i c de S e g r e Pio de S e g r e I n f e r i o r 12ifgmal Yunta Gourdon d e l B a s s i e r o Tur6 de S t . Antoni Ve11 C a s t e l l e t s de S t

, Andorra Pirineus , N~ria.


Pirineus id. id. id. P ir i n e u s id. S e r r a d.e Nav& id.

, Es pot

Camprod6n

Antoni

C i m de Nava E.
C i m de Nava S.

1.185 m.
1.177 m.

1962 TUC D MKGLEHES E P i c de Goma, Armada F i c de l a Llosa. Roca. Colom Tus6 de Sa.nt Maties 1963 Roq.ues A1.l-e~d e l Moixar6 S e r r a t Negre Serrat Voltor Assuca P e t i t a

Firineua Pirineus id. id.

, Maladeta

, C oners

S e r r a de Nava S e r r a d e l Moixar S e r r a d'Ensija id. Camprodn id. 2.33.3 m. 1.363 m. 1.528 m. S i e r r a d e l Moncayo S e r r a d e l s Bastets Mont seny id. id. id. Haut A t l a s id. id. Pirineus id. id. id. id. D j u r j u r a , Kabilye Pirineus Montseny id. id. id. Collsacabra id.

Assuca Gran
1964 Moncayo T o s s a l de l a Vidua Turb Gros Tur d'En Bessa Tur6 d e l a E s q u e i s Tur d'En S a l a R S N'OUANOUKRIM A TIMESGUZDA N'OUANOUI<RIM T O RC L UIA 1965 P i c Mata Fic Ortafh P i c Anbnim Cap d e l P o r t Dret P i c de l a Font d e l s I s a r d s

1.389 m.
1.318 m.
1.262 m.

4.083 m. 4 .O89 in. 4.165 m.


2.640 in. 2.585 m. 2.563 m. 2.682 m. 2.686 ni. 2.308 in. 1.610 m.

, Andorra

L a l l a m e d i d ja

Montfalgars
1966 Fuig Dou

, Camprodn

Fuig Vents
Tur d e l F a i g de la Bandera E l Cucurull

Rocallarga
P u i g de C o r t i l s

S e r r a t de l a S e l l a S e r r a t de l a Noixa Hoca de M i g j o r n Cap d e l Verd Tur6 de Can P a s c a l F u i g de Montesquiu h i g de l e s P o r q u e s Tur6 d e l Plb. d'En Xanau
f i i g Pedrissa

S e r r a d e l Verd id. id. id. P i r i n e u s , Camprod6n id. 1 . 6 1 5 m. 1 . 6 2 9 m. 1.636 m. 2.756 m. 2.761 m. 2.701
ni.

id. id. id. P i r i n e u s , Andorra id.. id. Rasos de P e g u e r a id..

P i c de P e r a f i t a Monturull F i c IUegre Cap de l a S e r r a Cogu116 d ' E s t e l a F u i g de GallicanG P i c de l.'Estany E l Pedr6 El Par Samt Miguel de S o l t e r r a 1967 La B a l t a s a n a La Moleta Roques d.el G r i n j o l
A i a ts

1.916 m. 1 . 8 4 7 m.

1.008 m.
2.912 m.

Serra. de l a k s s a r a
P i r i n e u s , Andorra
Collsaca,bra
i d..

1.191 m.
1.123 m. 1.204 m.

Guilleries Untanyes de P r a d e s id. id.


Collsacabra

Puig d e l s L l o p s Puig Sabater F u i g de la. Gui.neu 11Tola d ' E s t a t s Nola de Lord L e s nyorreres Cap d ' U r d i a t s La C r e u e t a
C i m d.e P l e t a R o j a C i m de l a Coma de n'iigj o r n

id. nfuntanyes de P r a d e s id.


id..

A l t Cardener

P o r t d e l Compte id. Pirineus id. id.

,Alt

Liobreg~

La llloixera
Cap de Z l i t z e t Cap d e l Y 1 8 de l e s Tores Creu de F e r r o Costabona Helcla

Firineus

,Alt

Zlobregat

Serra d'Ensija id. id. Pirineus Isiand Llucanbs S t . Llornc d e l ihnt Mont seny id. id. id. IUontserrat Pirineus id. Pirineus id. id. Pirineus

, Camprodon

19m E l s Munts
Carena d e l Pagbs Roca C e n t e l l a

E l Moj
Roca Roja W r 6 de P i Novel1 Miranda d e l Idoro

C i m O r i e n t a l de Balandrau
C i m d e l IVig de I-lalandrau
Eic de l e s Nou Creus

, Camprod6n

, Nuria , lvlont grony , Camprod6n

E'ic de l a Coma d e l C l o t
Puig de Col1 d'Eina Yur6 d e l Hemol6

T o s s a l de l a C o l l a d a Verda Puig de l e s Xemeneies


Puig de l a Coma de L ' O r r i

Serra Caballera F i r i n e u s , U 1 1 de T e r Pirineus id. P i r i n e u s , A l t 'Empordh id. S e r r a de l a Llena id. id. 1Vhintanyes de Prades id.

Puig de l a Canal Mala


1968 Fuig de l e s S a i i n e s

Hoc de P r a u s s a Toasa d e l Quico


Punta C u r u l l Penya Alta

E l Bosquet

T o s s a l d e l Toniet

Salabada Colladas Roca d'Or6 S a n t Cug8.t d e Gavadons La S e r r a E l Grony P u i g de l r O l l e r

Rasos d e P e g u e r a id. id. Moyanbs id. id. id. id.


A l t Ca.rdener

Puig Rodors
E l Tossal La Verruga

Pirineus id.

, Ribes

La C r e u d e E a l t

C i m de 1'Home Mort
C i m de p l h Baguet T o s s a l de Redort T o s s a l de l a Devesa T o s s a l de l a L l o s a d a P i c Blanc T o s s a P l a n a de Ll6s
%S

Pirineua, A l t Llobregat id. id.

Pirineus , Andorra
id. id. id. id.
id..

Mc de C i t u t

Mc Negre d ' E n v a l i r a
F'ic d ' E n v a l i r a
Bony d ' E n v a l i r a

id. id. id. id. id. id.

Mc d'En G a i t
H c de l a P o r t e l l a de J . A.
Bony d'En G a i t

Pic d ' E n c l a r
P i c de C a r r o i P i c d'Os

id.
id. id. S e r r a d e E'algars id. S e r r a d e Fuig L l u e n t

1969 Cim de F a l g a r s
C i m Oest d e P a l g a r s Lluent

C i m Anbnim

S e r r a de P u i g L l u e n t id. id. id.

Fuig Lluent Lluent Oriental Cap de l a Baga de C o r r 6 T o s s a l de l a C r e u de Cod6 T o s s a l d 'Est i v e l l a P e d r d de13 Q u a t r e U a t l l e s Gespeguera T o s s a de l a Comtessa Tossa P e l a d a La L l e b r e

A l t Cardener
P o s t d e l Compte id. id. id. id. S e r r a de Busa id. id. id. Pirineus , Literola S i e r r a . Nevada id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Pirineus id.

E l Cogul
E l Capolat E l Capolatell PICO D PICRDIGUERO E EL FRAILE D CAPILEIRA E TAJOS DEL NEVERO TAJO DE LAGUNILLOS TAJO D LOS M C O E AHS L h A D CAAR OT E VASAR D ZACATIN E TOSAL DEL CARTUJO TAJOS ALTOS N I I E O1C TAJOS ALTOS CENTWL TAJOS ALTOS SUR CERRO DEL CABALLO

A l t de l a C a p a

P i c Negre
1970

, Andorra

Fuig d.e Rassegoda


C a s t e l l de Rocabruna Turp d'0liana Montsec de l o s t
C omanegra

P i r i n e u s , A l t a Garrotxa id. S e r r a de T u r p La Vansa F i r i n e u s , A l t a Garrotxa

C i n g l e Blanc

F i r i n e u s , A l t a Garrotxa Rasos de Tubau id. id. Bergadh, Gbsol


id.

L 'Estivador
Aliga

P e d r 6 de I u b a u Clotarons Costaf reda T o s s e t a de V a l 1 C i v e r a


La Muguelja

P i r i n e u s , Cerdanya id. id. P i r i n e u s , Andorra


id.

La Muga Bony de l e s P o s e i l e t e s
Cap d e l Cubil

Bony de l e s N e r e s E l s Tres Pics N Els Tres Pics S Fuig Sobirh VBrtex S o b i r h 2971 P u n t a de l a Galera. Yunta d e l P e r e t
B l s Pins Carrassers

id. P o r t d e l Compte id.


id.
id.

1 . 0 5 0 m. 1 . 0 9 1 m.
1.O59 in.

Nontsant id.
id.

S a n t Benet
C i m S de S a n t Benet W

1.144 m . 1.142 m. 1.139 m . 1.088 m. 1 . 0 8 5 m. 1.227 m . 1.086 m . 1.926, m . 1.934 m . 1.978 m . 3.718 m . 2.518 m . 2.691 m .

Guilleries id. id. id.


id.

Tur6 del. C o l 1 Sant Gregori S Sant Gregori N


Puig de Sant Mique1

Serra. de h i g E s t e l a . id. P i r i n e u s , Ribes


id. id.

% r 6 de l e s F o s s e s Montroig S Montroig N P u i g de M a i a n e l l s
TXIDE

I l l a de T e n e r i f e

P i c de S e t u r i a P i c de B a s e r a

P i r i n e u s , Va.11 de T o r id.

T o r r e de Cabilis C i m E s t de l ' 0 v e l l a Cap de 1'Ovella

P i r i n e u s , V a l l de T o r id. id. Reshteh-ye E l b u r z C i n g l e s de l a Nou

DAMAVAND
Sobrepuny 1972 Tur6 de C a s t e l l t a l l a t Fuig E s t e l a

L a Garrotxa
S e r r a de Puig E s t e l a id. Pirineus

C i m Oest de Fuig E s t e l a L a Vena


Caro

, Montgrony

Ele Ports id. id. id. Montsec de Rillbies id. id. id. id. id. Pirineus id.

L a Barcina

Mola de C a t i
Tossa de l a Reina E l Peladet Fuig de Migjorn

Tosaal de l e s T o r r e t e s
C i m Est d e l T o s s a l
Fuig de Mira-Pallars-Urge11 E l Reguer Puig de S a n t Amancj Fuig Estremera

, Ribes

T u r 6 d e l P l h d e l Mig
P l c Bergs Cap de Crabes Tuc de l a S a l a n a Cap d e l P1& de Mossers

id.
P i r i n e u s , Sant N i c o 1 . a ~ id.

, Vall d 'Aran P i r i n e u a , Andorra


Pirineus id. id. id. S e r r a de Vinyoles id. id.

Tossa d'Encampadana
T o s s a l de l ' O v e l l a Cap de Rep Fuig E s t de S a n t a Margarida S a n t a Margarida de Vinyolee h i g Oest de S a n t a Margarida

P u i g Comedor C i m a d.el T e i P u i g de l e s Aligues La P l a n a d e l l a P1& de Dura P u i g de C u b e l l P u i g de M i r a l l e s 1973 La F e i x a de niig Ras S e r r a t de l e s Baralles S e r r a t de l e s T r e s Caree S a n t a Magdalena S e r r a t d e l Plh d e l P a l e r Roca d e l Corb

1.212 m . 1.341 in. 1.364 m. 1.352 m . 1.193 m . 1.482 m. 1.432 m.

S e r r a de Vinyoles S e r r a de Curull id.


id..

id. id. S e r r a de Sta.. Nagdalenz id. id. id. id.


id..

Serra. de S t a . Magdalen~

1.510 m.
1.502 m. 1.522 m. 1.547
ni.

1.509 m. 1.456 m.

PLiig de l'ofrena
Tur6 d e l Ginebrar Cap de les P a s s e s P u i g de l a Creu de Mayans

1.357 m.
1.984 m. 2.030 m. 2 .O20 ni. 2.580 m. 2.515 m. 2.430 m. 1.915 m. 2.160 m . 2.140 m . 2.21.2 m. 2.240 m. 2.836 m. 2.820 m. 2.835 m.
.2.517 .

id.
P i r i n e u s , Ribes id. id. P i r i n e u s , Andorra id. id. Pirineus, A r & n id. id. id. id. Pirineus id. id. Pirineus, A r h n Pirineus, Posets P i r i n e u s , Andorra,
id..

Pic de l a Passada
Punta de Querol Cap d'En Tor Tuqueta de Maria Ca.sterhs P e i r e s Blangues Roca. Blanca Cap d e l s P o r t a n t s Cap de B a n i b l a Tossa de l a Caiilla T o s s a O r i e n t a l de l a CaZllla. T o s s a l Bovinar Mont l u d e POShTS P i c de l a Rabassa

, Cerdanya

m.

3.375 m. 2.169 m. 2.229 m. 2.155 m.

Pic de Caborreu
Roc de S a r s e

Pirineus

, Urge11

Tossa,l de l a Quar Tossa.1 Es* d e l a Q u a z 19'74.


C i i n E s t Ce Sa.n%a. Iiis L

La. c2v.a.r
i.d.

1.672

111.

n'iontsec d'Ares
id..

Penya de San-La L i s
C i m Oest de Sa.nta. L i s
h i g d e l s Pous de G l a c
C i i u E s t de l a Corona

1.678 m. 1.644 ni. 1.604 m. 1 . 5 7 3 m. 1.486 m. 1.188 Tn. 1 . 2 6 0 m. 1 . 1 7 3 m. 1.398 m. 1..442 m. 1.498 m. 1.407 m. 2.665 m.
2 .S50 i . n

id. id. id. Ra.sos de Peguera id. C i n g l e s de l a Nou id. Serra. de1.s ICossa.1~
id.

Ia li'iguerassa Gas-te l 1 d e Blancaforth i g de Reu P u i g de l a Creu de S t . I s i d r e T o s s a l hnbnim Tossal d e l Santuari Tossal. 5Liperior T o s s a l de Runers Tossa d e l B,s d e l s Lla.dres P i c de Gorro B l a n c k l t d e l Griu h i g de B e s t r e c h
1 9 7 5 IPur6 de l e s 33a.wnes d e l S o l e r 'IZir6 de C i r e r s 2 u i g de l a Creu de l?hyals Roca. de l ' I ~ l i g a . !Possal de l a C o s t a Q u e r a de Boc E l s Esqueis P u l g de l a Ca.ri'ta;t
L 'Assuca

id.
id..

F?Lrineus, H i b e s
id..

2.850 m. 1.044 m. 1.006 m. 1.057


in.

Firineu-S, hnd-orra
La G a r r o t x a

Serra. de Puig l < s t e l a ,


id..

1.170 m . 1 . 3 6 1 m. 1.345 m. 1.412 rn. 1.125 m. 1.301 m. 1..317 m. 2.012 u. 2.035 m. 2.078 n . 2.063 m. 1.773 m.

P i r i n e u s , Gamprod.on id.
id..

id.
id..

F i r i n e u x , Serrcl. Caba.lle
id..

% r 6 de f i a t Agro
'hr6 d e l Dental
E l n'ioixer

Serra. d e l 1,Toixes id.


id.

Cap d.el F l h d e l Iiloixer Gos P r e d

id. Berg-ae da,

1976 La Yossa
Tossa Petita
Tur6 d e l Plh d e l V i Mare de D u d e l Mont e Puig Sespunya

Iia Garrotxa
id. id. id. id. id. id. S e r r a d.e Matamala id. id. id. id. S e r r a d e l Cadi id. id. Firineus id. id. id. P i r i n e u s , Ribagorca id. F i r i n e u s , H. de Card6s id. R r i n e u s , Andorra Sa. de Pic-en-Cel

C i m Est
Pu-ig S o l e s e s l'ur6 d e l S a s t r e Oest Tur6 d e l S a s t r e E s t Puig Cerdanya Pedr6 de Matamala

Coma Quintana
Puig T e r r e r s Comabona

Pic Oeat
Montcorbisson Pic de L e t a s s i

, Va11 d'Aran

Nont p i u s

Pic de Cuenques Yic de Gelada


Royea de Cardet Mont-roig Nord Mon'c-roig Sud

Pic de Padern

1977 Pic d e l T e i Roca C o r b a t e r a


Punta Nord E l Portale'l; Punta de l a Galera Basella BISOICE

Montsa.nt
id. id. id. id.

Vininga, Rwanda

1980

1 % de S a l b r i a

P i r i n e u s , V a l 1 de Tor P i r i n e u s , Andorra Pirineus id. Id. Id. id. Caldera da Taburiente id. rid
,

P i c de Cataverdis 19al

Puig Sec
Puig de l a Clapa Puig de 1 ' A r t i g a d e l Rey Portabella Est P o s t a b e l l a Oeat Piedra Llana Pico de 1a Cruz Roque de l o s &cha.chos A l t o de Garajonay Mola de Roquerola

, Camprodon.

I l l a de l a Gomera
Eiuntanyes de Prades S e r r a del Cadi id. So1son~s id. Pirineus id. id.

E 1 Blancor Sud
E1 13lancor Nord 1982 P1.h de l a Batalla Cap d 'Estaques Pedr6 de Sant J o a n F'Llig fflosc0s Tur6 de l e a Fon.tetes 1983 Pico do A r i e i r o Pico Serrado

, Ceinprodon

I l l a de .Madej.ra
id.,

1984 P i c de Casamawa Sud


Tic del Di T g
P i c de Casamanya Nord Gra d e F a j o l P e t i t P i c de l a S e r r e r a Roc de l a T6ox-t de l'Escol&

P i r i n e u ~ ,Andorra id. id* id.,


id.

U 1 1 da Ter

, Andorra

i d . , Franca id. i d . , A l t Globregat id.

C i m de Pomerola
Hoques d e l Bmc San* E l o i

1985

O j e b e l Mussa P u i g d e les Agudes Puig d e l Col1 de Lliens Puig S i s t r h Puig d e la C o l l a d a Verda P u n t a Aguda Pic del Cabirol Roca P l a n a Pic de Costa Cabirolera Faig i Branca
La C r e u e t a

S i n a , Egypt P i r i n e u s , Camprodon id. id. id. Serra d e l Cad id. id. id. C a n t 3aume d e F r o n t e n y h id. id.

Plh de l a Lleona

U986

C a b e z a d e Manzanedo P'ic: d e l s P e s s o n s Biony d e T L r e s c u l P'ic d e S e r b e l l a E l Llemp P:l& d 'A 1 f a ' Pui Moscater Bossa-1 d e l ' 0 r r i T i o s s ~ - ld e l P i r i n e u s , Andorra Pirineus, R l t Urgell id. id. id. id. Pirineus, Pallars P i r i n e u s , A l t Urgell. id. id. id. id. P i r i n e u s , R. id. id. id. P i r i n e u s , Coma1 d e B u r g id. de Cards

astil lo^

T o s s d de la Bandera Tur d e l a Vacada I r Grbs R'oc R o i d e S o l a n e l l Pic Grauler Pic dels Verdissos P i c d e l C l o t Roig Montarenyo P 1 i c M'aniga,

Pic d e M o n t e s c l a d o
C,ap d e l B o s c d e B u r g

S ! a n t Mamet 1987 La Partera La- G r e v o l o s a Costa Llisa

1 . 3 7 4 m.

S e r r a ; d e S t . Mamet S e r r a de Llancers id. id. id. id. id. id. P i r i n e u s , Andorra id. P i r i n e u s , Cerdanya id. id. Montsec de R u b i e s id. id.

E l s A'rcos
C.im O e s t d e l s L l a n c e r s C i m d e l Mig d e l s L l a n c e r s C i m E s t dels Llancers
P i c de Font Blanca

A l t d e l a Cometa
P i c d'Engorgs E s t
P i o dOEngorgs Oest Tossa de 1'Esquella Roca A l t a O e s t R o c a A l t a Est Roca d e l s A r c s k988 Faig Verd 1.182 m. 1 . 1 8 5 m. Burjada 1.050 m. 2 2 2 0 4 m. 2.233 m. 2.244 m.

Guilleries id. id. Serra del Gall iid. id. P i r i n e u s , Urge11 id. id. id.

La G a v a r r a
Tur d'en

Fa11 d ' U r d e t
Cap d ' U r d e t C a p d e P r a t d'Aubds Punta de Liesp Bony d e l a C a u v e r a 'ossal d e l Cant E s t

2 . 0 2 5 m. 2.052 m. 2.172 m. 2 . 1 1 3 m. 1 . 3 4 7 m. 1 . 2 4 4 m. 1 . 3 4 4 m. 1 . 2 4 4 m. 1.356 m.

T o s s a l d e l Cant Oest T o s s a l d'En Embaila Negrell Boixet Tossal d e l s Tres Reis Cervera

E l s Ports
id. id. id. id.

C:antaperdius Penyagolosa 1989 Palmerola P u i g Mir Sant Miquel

E l s Ports
M u n t a n y e s d e l Mestrat Ripollks id. id. Llul;an%s id. id. id. S e r r a de Pic-en-Cel id. id. Ripollbs id. id. id. Ryora Ripollbs id. id. id. id. id. id. id.
Masss d e l Bournort

Vbrtex C o m i h
P u i g d e Comih S e r r a t d e l Pedr P u i g Don

C.im d e Can S a l g a

C:im O r i e n t a l d e S a l g a
P i c de Salga-aguda

C.atllar
Puig C a t l l a r Serrat d e l Faig C a n t Marc d ' E s t i u l a

C:=r r o i g
C i m O r i e n t a l de I'Espluga

C i m d e l mig d e 1'Espluga
Plom P l h Fenar A'ltaFort Roca d e l C o r b Nord Roca d e l Corb Sud Rioques d e 1 ' E s p l u g a C;im d e l P l k d e l a L l e t

Cim de la Creueta
E l Castell Cap d e l B o u m o r t

id. id. id.

Ma
Ginest'a. C.ap P e l a t

Vall d e l a Vansa
id. id.

Cap d e l a F e s a C a p d e l'Orri Cap d e l a C o l l a d a Verda Torre d e l Cad Monteixo Cap d e I.'Estany Pic de Colatx C o v i l Nord C o v i l Sud Pic de Sabollera P i c d e l s Bous Cap d e R i u e n o Pic de la Sarronera

Serra d e l Cad id. id. id. P i r i n e u s , Vall F e r r e r a Pirineus, Lladorre id. Pirineus, Vall de Tor id

id. Pirineus, Ribagor~a id. id. id. id. P i r i n e u s , Engorgs id. Bergueda id. Montsant id. id. id. S a n t Marti' d e V i n y o l e s id. id. id. Bergada id. id.

Pic d e l e s P a l e s d e l P o r t

Pic d'Aubacs
La C a r a b a s s a S u d

La C a r a b a s s a N o r d E l s Banyadors
Cap d e C o r t i e l l e s 1990

E l Pil dels Senyalets La C o g u l l a


P u n t a Alta d e l B o t e r

E l M o l l A1.t
S e r r a t de les Falgoses ~lassagalls C r e u d e 1'0m Aliguer Envista Cap d e l a S o l a n a

Les T e i x o n e r e s
P l a n s d e La G u a r d i a

Les S o l a n e t e s P u i g d e l Cam R a m a d e r P u i g d e l G r a u Ample E s t P u i g d e l G r a ~ iAmple O e s t La F a l c o n e r a L a Manxa


C i m S ~ i dd e l a C a m p a n e t a

1.053 m. 1.601 m. 1.637 m. 1.637 m. 1 . 1 8 8 m. 1.202 m. 1.241 m. 1.254m. 1 . 1 1 9 m. 1 . 1 2 2 m. 1 . 9 2 0 m. 1 . 9 7 9 m. 1.845 m. 2 . 6 1 2 ni. 2.618 m. 2.545 m. 2.617 m. 2.647

Prades Montsec de Rbies id. id. S e r r a d e l a Campaneta id. id. id. S e r r a d e Camp-de-Parets id. Rasos d e Peguera id. id. S e r r a d e l Cad id. id. id. id. Bldrgada id. id. id. id. id. id. id. S e r r a d e Moixer id. id. P i r i n e u s , Cerdanya id. id.

C i m d e l Mig d e l a C a m p a n e t a

Sant Isidre S e r r a t d e l e s Tombes

Cim d e l P l a de l a Bassa
Les Arades Pedrellal P i c d e Tres C a n a l e t e s E s t P i c d e Tres C a n a l e t e s O e s t P u i g d e ].es G r a l l e r e s P i c Anbnim Puig de l a Canal Baridana Cap d e l a O e v e s a L a Bbfia Roc d e C a n e l l s 1 Roc d e C a n e l l s I I Roc d e C a n e l l s 111 Morriador de Cabanes Comabella Sud C o m a b e l l a Nord Roca d e l a Moixa Pradell

m.

1.737 m. 2.209 m . 2.215 m. 2.239 m. 2.234 m. 2.212 m . 2 . 3 6 2 m. 2.339 m. 2.050 m. 2.202 m. 2 . 1 8 9 m. 2.290 m . 2 . 2 3 6 m. 1 . 7 7 6 m.

1-a Muga
Roc d e P u i c e r d h Pelat de Talltendre Turb de l a Llacuna

T o s s a l Ras L'Espina Punta d e l Bassiol T o s s a l d'En Mo1.a Gar Mola G r o s s a Cingles de l a Salgueda Tur d e Boac 1991 S e r r a t d e Cbol P1h d ' A n c i e s Tur d'Ancies Puig T o s s e l l Gros Puig de les Civaderes Rocallancers Tur de Collpregon Tur de S a n t Marcal C a s t e l l e t Oest Castellet Est Roc d e l e s A a d e s Costa d e Po1 Grau P u i g d e Can Ermedans E s t P u i g d e C a n Ermedans O e s t Costa Plana Cerrat de Sant Joan Puig d e l Coll de Guell Tur d e S a n t Segimon Tur d e l C o l l d 8 0 r d i a l s 1 . 2 6 8 m. 1 . 2 6 3 m. 1 . 2 5 8 m. 1 . 4 5 4 m. 1 . 4 4 6 m. 1 . 1 6 9 m.' 1.608 m. 1 . 5 3 2 m. 1.373 m. 1 . 3 6 9 m. 1 , 3 3 0 m. 1.022 m. 1 . 0 5 3 m. 1 . 0 4 0 m. 1 . 0 5 0 m. 1.036 m. 1.065 m. 1 . 0 2 3 m. 1 . 4 1 2 m. 1 . 4 9 1 m. 1 . 5 5 8 m. 1.582 m. 2 . 0 3 4 m.

P i r i n e u s , Cerdanya

E l s Ports
id. id. id. id. S e r r a de Curull id. Bergad> id. id. S e r r a d e l Puigsacalm id. Montseny id. id. Pirineus, Sa. Cavallera id. id. Moianks id. id. id. id. id.

Grillo

l.d

Montseny id. id. id. Pirineus, Capcir

T u r d e l Mig
Tur Gros d e l Pujo1 T o s s a d'En Maig

Pic de la Tallada Roc R o i g P i c d e l Castell Llanos de la S i e r r a Muela d e Urbin P e a Aguda Campia Roca d e l a P o r t e l l a Pic de Serra Gallinera Roca d e l Llamp Puig de la Canal Freda

Pirineus, Capcir id. id. P i c o s do Uxbin id. Sierra de Neila id. Pirineus, U 1 1 de Ter id. S e r r a d e l Moixer id. P i r i n e u s , Cerdanya id. Pirineus, Canig id. id. id. id. id. id. id. id. id. A'haggar Pirineus, Cerdanye id. id. P i r i n e u s , Val1 d e R i b e s id. id.

C i m d e Coma M o r e r a
P1> d e l e s S a l i n e s Roc d e 1 ' A l i g a P i c d e S e t Homes S e t Homes E s t Bacivers Occidental Pic Rojat Bacivers Oriental

C i m de l a P o r t e l l a
P i c d e l s Gorgs T r e t z e v e n t s Oest Pic de Tretzevents Assekrem Plh de Lls P u i g Punx jur de Costa Revolt

C i m d e 1'Adou
Tur d e 1'Artiga Roc d e l D u i Joan Gran

E l s Ports

1992

Montgrbs Cap d e l a B a g a d e l Caste11 Moll S a n t Narc Puig d e la Valona C a s t e l l d e Milany P l h de l a Bronza Puig de l'Obio1 Caraups P u i g d e S a n t Jaume Miranda d e S a n t a Magdalena Serra Llarga Roc d e l s T r e s Termes Roc d e l a Creu Puig Neuls Roc F u r i s Puig d'0rellh Sant Cristau Cambradase Occidental Cambradase S u p e r i o r S e r r a t de l a Miquela Les Soquetes Puig Cassibrs La Muntanyeta de Bessan Costuix Sud C o s t u i x Nord Montcalbo Sud M o n t c a l b o Nord S a n t Narc S u d S a n t Marc N o r d

Montserrat Bergad'a id. id. Cerra de Milany id. id. id. id. id. Montserrat id. Pirineus, Les Alberes id. id. i d .. id. id. Pirineus, Cerdanya id. id. id. Pirineus, Pallars id. id. id. id. id. Bergad'a id.

1993

Costa Roja La S e r r a P u i g d e l a Creu d e 1 ' A r d i t P i c de 1'Aliga C o g u l l d e l Mig Cogull E s t Cogull Oest C o g u l l Sud Puig de 1'Antic P i c de l e s 8 r u i x e s S a n t Marc Roc d e l a C l u s a C.ap d e l a B a g a d e C a b a n e l l e s Tur d e F u l l e r a c s S e r r a t Negre S e r r a t de 1Amorriador Cap d e l a B a g a d e F o n t a n a l s Roc d e l a L l u n a S e r r a t de Sota Capdevila Roca d e C a p d e v i l a La V e n t o l a n a La M u n t a n y e t a S a n t Mag Tur d e l a P e d r a d e l C a n t Cap d e P r a t P r i m e r L e s P e d r a n e s Nord Les Pedranes
1)

Muntanyes d e P r a d e s id. id. id. id

id. id. id. Pirineus, Garrotxa id. id. Bsrgada id. id. id. id

id. id. Solsones id. id.

A l t Urge11
id. id. id. id. id. Bergadk id. id. id.

E l C a s t e l l o t Est
E l C a s t e l l o t Oest
Tur de Gisclareny Parleta

C.ingles d e l a Torre Mont C o r o n a t S e r r a t d e l a Menta P i r i n e u s , Madres Pirineus, Mantet id. id.

C i m d e l Mig
P i c de l e s Tres Esteles T o s s a l d e Corna l a Val1 Pui d'Adrall TYr d e l a T o r r e S a n t S a l v a d o r Oest Sant Salvador E s t

A l t Urge11
id. id. id. id. id. Pirineus, Lladorre id. id. id. id. P i r i n e u s , Cerdanya id. Pirineus, Ribagorca id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id id.

La Rasa
Pic de Certescan C.ap d e C a n a . l e t s Serra Plana P i c de Guerosso P i c de Gueron P i c d e Coma E s t r e m e r a Punta Est T . o s s a l Nord Tossal Oest Tossal Sud L a Ouasta Tossal de Ginebrell S e r r a t d e l Contador Fala-ada d e Malpas E s t F a l l a d a d e Malpas C e n t r a l E l Castell Tossal Tallades T,ossal Brocutus Creu d e Perves

La B o E g a L l a r g a
E l P l a d e l . Mn

1.396 m. Puig Pregon P u i g d e l Fum Puig de l ' 0 r r i Ras d e l a Menta Puig dels Pastors P u i g d e l s Q u a t r e Termes Tossal de Sant Avent Tossal de Nontsor T o s s a l Gros Tossal de Graell P i c de 1'Aliga Tur de l a Capsera C a m p o r a n Nord Cap d'Estall
La S o c a r r a d a

Els P o r t s
Pirineus, Alberes id. id. id. id. id. Serra de Peracalq id. id. id. id. Camporan id. id. Pirineus, Capsir id. id. Pirineus, Cerler id. P i r i n e u s , Andorra id. Montseny id. Serra: de Capsacosta id. id. id. P i r i n e u s , La G a r r o t x a P o r t d e l Compte id. id.

1 . 0 4 2 ln. 1.036 m. 1.000 m. 1.067 m. 1.173 m. 1.156 m. 1 . 4 8 0 m. 1.408 m. 1.095 m. 1 . 0 8 2 m. 1 . 3 1 7 m. 1 . 6 9 8 m. 1 . 7 0 5 m. 1 . 7 1 3 m. 2.129 m . 2.332 m. 2.376 m . 2 . 7 7 6 ni. 2.859 m. 2.946 m. 2.866 m. 1 . 2 8 9 m. 1 . 2 6 0 m. 1.029 m. 1 . 1 1 3 m. 1.135 m. 1.132 m. 1.404 m. 2 . 1 4 1 m. 2 . 1 5 5 ni. 2.187

S e t Come1l.e~

P i c d'Aude R o c a d'Aude Pasolouino Castanesa

R l t d e Comzpedrosa
P i c de Baiau E s q u e i d e Morou La Cornera 1995

C i m O r i e n t a l do C a p s a c o s t a
Puigsacreu

C i m Superior de Capsacosta
S e r r a t de Montaplans Roc d e l T a b a 1 S e r r a t d e l a B o f i a Sud S e r r a t d e l a B o f i a Nord Cap d e l S e r r a t d e l L l o p

m.

Montsent d e P a l l a r s P u n t a Nord T o s s a l e t d e l a Coma Bony d ' A r q u e r Creu de Bonansa T o s s a l d e P e g a Nord T o s s a l d e P e g a , d e l Mig T o s s a l Gran de Pega P u i Xico T u r de 1 ' A l ~ i n a Rodona T u r d e l Pou d'En S e r r a t de l ' 0 r i o l 1996 Puig Sasucre P u i g d e Mirabb Puig d e l Pends P i c d e Coma d'Or Puig de l a C o l l a d a Verda R o q u e s d a Campmagre C a s t e l l d e Termes Tossal Oest d e l C:astell Tossal de Gbsol E1 C , o g u l l P u i g d e l P o u d e l a Neu Roca L l e u d a Pui de Lleras Cod L l a r g 1997 Tur d e Vilarinau Cant Rntoni Colomer O c c i d e n t a l Colomer S u p e r i o r Puig Curull Roc S o b i r a Sala

2.882 m. 2.881 m. 2 . 7 2 2 m. 2 . 2 8 4 m. 1.767 m. 1 . 7 8 9 in. 1 . 7 9 5 m. 1.798 m. 1 . 7 7 6 m. 1 . 2 4 0 m. 1 . 2 6 4 m. 1 . 2 3 5 m.

Pirineus, Pallars id. id. id. P i r i n e u s , Val1 d ' I s k b e n : id. id. id. id. Moritseny id. id. Montseny P i r i n e u s , Cerdanya id. id. P i r i n e u s , Cadig id. Bergada id. id. Montsec Cerra de Llerhs id. id. S e r r a d e Gurb

1.071 m. 1 . 0 2 6 m. 1 . 1 6 3 ni. 1 . 2 0 4 m. 1.314


im.

m1ontseny S e r r a d e l Colomer id. id. S e r r a de Curull 8ergadh

1 . 9 5 0 rn.

Cadinell Pic Joffre P i c a d e l Canig P i c d e l a Mina Roc Oelmador Bony d e C a s t a n ' a s Bony d e J u b e r r i Quartiules Pala Llebreda P i c C e r b d e Durro Bony d e l Moro P i c de Fontviva P u i g Colom Puig d e l Col1 de l a S e l l a Puig d e l e s Cubines Puig Ferriol 1998 Roca R o j a P u i d 'Urdossa Bony d ' A l t a r s Tossal del Serradet Tossal del Porte11 Tuc d e l a Cometa T t e du S a p e t C r o i x du C a p e t Caputxet Roques d e l e s T r a v e s s e s Pica Bastard 1999 S e r r a t de Collsamola Tur A l t P u i g Arboq La G a l l i n e r a Roc d e l a C a l m a

2.112 m . 2.362 m. 2.784 m. 2 . 6 8 3 m. 2 . 1 1 7 m. 2.186 m . 2.089 m. 2.228 m . 2.224 m. 2 . 6 5 2 m!. 2.083 m . 2.673 m . 1.260 m. 1.274 m. 1 . 2 5 3 m. 1.314 m.

Bergad'a P i r i n e u s , Canig id. P i r i n e u s , Cerdanya Pirineus, Pallars id. id. id. id. Pirineus, Ribagorqa id. P i r i n e u s , Cerdanya Pirineus, Capcir id. id. id. Bergad'a Pirineus, Pallars id. id. id. id. Alpes, Haute Provence id. P i r i n e u s , Cerdanya id. id. Montseny id. id. P i r i n e u s , Cerdanya

P i c d e l s Moros

2.137

m.

P i r i n e u s , Cerdanya id. I s o l a d'Elba Collsacabra id. Collsacabra

E l Calvari
2000 Monte C a p a n n e T u r d8Armadans Puig de T r o i a 2001 2002 P u i g d e l moro

1 . 8 5 6 in.

E l Parany
P u n t a d e l a Calma Tur de l a Ventosa Serrat de Perapinta S e r r a t de 1'Hisol Puig d e l s Lladres T u r d e l C a t i u d'Or Puig Sacarabassa Punta de l e s Catalanes Punta d e l Cales

1 . 1 5 4 m. 1 . 2 3 5 m. 1 . 2 1 0 m. 1 . 3 5 2 m. 1 . 4 2 7 ni. 2.365 m. 1 . 6 7 9 m. 1 . 6 8 5 m. 1 . 1 5 6 m. 1 . 0 4 6 m. 1 . 8 5 5 m. 1 . 7 0 7 rn. 1.885 m. 1.409 m. 1 . 4 4 5 m.

Montseny id. id. P i r i n e u s , Rj.bes id. Pirineus, U 1 1 de Ter lflontseny id. Muntanyes d e P r a d e s id. M a n t s du C a n t a l id. Monts D o r e S e r r a de Freixeneda id. Pirineus, Cerra de S i s id. id. id. id. id. id. id. Pirineus, Ribagorqa

2003

Plomb du C a n t a l Puy Mary Puy d e C a n c y Tur d e l P l h de l a Creu La B i c o c a

2004

Cucurulla M o n t o t Nord Montot Sud


Pyalto

T u s a 1 d e S a n rflarc

L 'Amurriador
La C r e g e t a d e 1 ' E s d u r r u n a u Roca S i r e r a

Cap d e l a C o s t a T o s s a 1 d e P r a t d'Hort 2006 Rrangoiti Poas


IRAZU

1 . 5 2 0 m. 1.536 m. 1 . 3 5 3 m. 2 . 7 0 4 m. 3 . 4 3 2 m.

Pirineus, Ribagorca id. Sierra de Leire Cordillera Central id.

1944

La Diloleta, Tur6 d e l Q u e i x a l Tur6 d e l a Card-ina

795 m.
762 m .
944 m. 932 m.

S e r x a de I.'Obac id. id. id.

Bast e l l s a p e r a

1947

Fuig Gracis Fuig C i r 6 S e r r a t de l e s E s c o r c e s Xigfred

807 m. 864 ni.


9 5 2 m. 9 2 2 m. 572 m. 594 m. 524 m.

C i n g l e s de B e r t f
id..

id.
id.

1950

E1 R a s c l e r
La N o r e l l a

Massis de Gaxraf
id..

1955 Tur6 d e C e l l e c s
1964. 1968 La P a l c o n e r a

Serra Litoral S a n t L l o r e n c d e l Munt La S e l v a Muntanyes d e l F a r e l l id. id. id. S e r r a d'Anc o s a id.

840 m.

Puig de C a d i r e t e s
F u i g d e l a Creu T u r 6 d e l 8 Tres P i n s El Farell S e r r a t d 'En V i l a

Mont agut
F u i g Formigosa El Castellar Miranda de L l a v e r i a T o s s a l Gran d e l a Dbvia

id.
S e r r a de L l a v e r i a id. Serra Litoral id.

C i m d e l Corredor
Fuig d'Aguilar

Tur6 Rod6 F u i g de S a n t Salvador Le Uouminal 1969 La C o g u l l a d e l Mai6 S a n t Miquel Montclar

Centelles S e r r a d e Roda Causse N o i r , France Montclar id. id. Serra Litoral S e r r a d e l Montmell id. S e r r a de Llaveria. id. id. id. Ma'ssis d.e Garraf id. id. Mola d e C o l l d e jou
id..

Mont A l t
A t a l a a d e l Montmell

E l Castellot

1970 Creu d e L l a , v e r i a
Roca. M i t j a n e r a Montred6n E e s Moles d e l a G r a l l e r a

Fuig d ' A g u l l e s
Roc de P o r s e l l a c E l Telhgraf

1971 Mola de C o l l d e j o u
ELs C o s c o l l s Turb Grbs P15. d e l a Tenyada Montnegre de L l e v a n t Tur6 d e Can Alomar

Montnegre id. id.


id.

h i g de l e s Creus
E1 Grony C a s t e l l de Queralt Punta, E. de 1 ' A g u l l a G r o s s a Agulla Grossa P u n t a d-els C a v a l l s M o r t s Escornalbou Les F o r q u e s Puig Pedregs

S e r r a de Brufaganya S e r r a d e l Fany S e s r a de M i r a l l e s id. id. id. Vilanova d'Escornalbou id. id.

Tossal G r b s
E l Cogull6

Montblanc id. S e r r a de Sobremunt id. id. id. id. S e r r a de Rocacorba


id.

Puig Nord de Sobremunt Santa L l u c i a d e l Quer

Puig Rad6

L a Miranda
C i m Sud de l a !Viiranda Rocacorba

Puig Sud de Rocacorba Fuig Ou


Sant ~ a d u r n ide Gallifa S e r r a t Punxagut E l Cbs

id. Cingles de G a l l i f a id.

603 m.

L a Garrotxa
S e r r a de 1'Argentera Corbibres
id.

Les P e d r i s s e s
Queribus Peyrepertuse Tur6 Sud d e l P o r t e l l Tur6 Nord d e l P o r t e l l Creu do Santos
Montal.egre Pala dels Pelats Pala Alta Pala del col1 de Porta Cantacorbs T u r d e l Bac d e R a b a s s o l a Tur de T r e s Creus

711 m.
729 iu.
750 m.

, E'rance

878 m. 879 m.
994 m.
8 6 6 m. 9 2 6 m. 9 5 1 m. 8 9 4 m. 9 7 4 m. 8 2 1 m. 9 3 0 m. 9 8 1 m. 9 5 1 ni. 9 2 5 m.
9 8 4 m.

S e r s a de Card.6

id.
S e r r a de Card6
S e r r a de Nontroig id. id. id. Siurana S e r r a de C u r u l l S e r r a de l'0bac Muntanyes d e P r a d e s

E l Uoltor
Plh d e l Uoltor Roques d e l X i u l e t Roca Corba Puig de S e r r a Plana

id.
id. id id.

9 8 4 m.

1992

S a n t Jaume

S e r r a de l'0bac id. id. id. id. 660 m . 789 m. 821 m. 8 4 8 m. 7 7 2 m. 7 5 7 m. 550 m. 6 6 3 m. 6 2 0 m. 0 2 2 m. 8 6 1 m. 6 2 5 m. 7 0 6 m. 768
ni.

E l Castel.lar
T u r Est d e l a C a s t a n y e r a Morral d e l Llop Tur Oest de l a Castanyera 1993 Tur d e l Cargo1 P1a d e 1 ' E s t e p a r T u r d e l s Ducs P1h d e S e r r a l l o n g a Puigbb T u r d e la- C r e u e t a Carena de 1'Illa Tur d e Matalonga

S e r r a de l'0bac id. id. id. id. id. S a n t L l o r e n q d e l Munt id. id. Guilleries id. id. Brasil Montseny id. S a n t L l o r e n 5 d e l Munt id. id.

E l Muronell
Tur d e M a s g r a u S abasaoona P l k de Sant Feliu C.orcovado Montgrbs Tur de l a Peca 1994 Rocs Sereny Castell de Pera

8 8 1 m.

Muntanya d e S a n t a B a r b a r a 1995 Tur de l e s Rovires T u r d e C ~ o l lP r u n e r a

Horta de S a n t Joan S a n t L l o r e n q d e l Munt id. id. id. Montseny id. id.

E l s Ginebres
Morra.1 G r a n Tur d e l e s Bruixes Montsoriu Tur de S a n t Climent

La F e m b r a M o r t a La. M o n j a P u i g d e Muja P u i g d'En Cama

7 7 1 m. 6 8 1 m. 7 0 4 m. 7 1 7 m. 626m. 6 1 0 m. 693 m . 917 m . 9 7 5 m. 976 m .


874 m.

Anoia id. id. Baix Camp id. id. Muntanyes de V a n d e l l s Montsec S e r r a de Bescano id. id. id. Montseny

P u i g d e l Mig Puig de Sant Pere 1996 Cabeqa Negre Tossal de la Llobera Rocallisa Costa de l a Verge Puig Cogull B'escano Tur de Llanch 1997 1998 T o s s a l d e Boada Tur d e S a n t E l i e s Le Roc 1999 Tur d e l a Mamella Tossal de 1'Aliga T u r d e l Pou C a s t e l l d e Montbui Tur d e Montbui Puig A l t Tur de S a n t C e b a s t i a Roques d e 1 ' R f r a u P i de l e s Q u a t r e Soques Tur d e 1 ' U r Tur d e 1 ' U r Mentides La Creu d e S a b a Puigvents Tus d e l a Gronya

935 m. 880 m .

997 m. 9 0 5 m.

Montseny Haute Provence Cerra de l'0bac id. id.

Val1 d e l T e n e s
id. id. Serra del Farell Cerra de Puivents Masss de G a r r a f id. id. id. C e r r a de Puigvents id. id.

Est
Oest

Puig de Sant Llorenc Cbpia de Palomes P l a n s d e l e Coma

Val1 d e S a u
S e r r a d e Rubi id. id.
933 m.

E l Grau
2001 T u r M a r e d e Du d e M o n t d o i s Vbrtex Montdois P u i g Oeu P l a d e l s S i s Alls P u i g Molt P u i g 1' A g u l l a

Collsacabra id. Osona id. id. id. id. Serra Litoral

930 ni. 810 m . 8 0 8 m. 7 9 0 m. 8 1 4 m.


868 m .

Tur d e 1'Enclusa
2002 T u r Grbs d e C l l e c s

Les AguLles
P u i g Molt P u i g Grif 2003 Goberna Puidellvol P u i g de l a C r e u E s c a p v a d a 2005 Santa Brbara Teme j e r e q u e 2007 2Q10 Nonhe T i t a n o R i s c o de l a s N i e v e s

Masss d e Garrar
id. Osona S e r r a de C a s t e l l t a l l a t id. id. Ezcaray Fuerteventura Rep. d i S a n Marino

C O L L A D E S ,
-.----.

B R E T X E S

---

1942

C o l l de B o r d e r i o l C o l l de S t

. Narcal

Mont s e n y id. S t . L l o r e n c d e l Munt Montseny id. id. id. id.. id. S e r r a de Bellmunt id. 1.213 m . 1.140 m. 2.350 m. 2.800 m. 2.725
ni.

Coll.et d e l s T r e s Termes C o l l Sabena C o l l Preg6n Col1 Ses Portadores C o l 1 de l e s Agudes C o l l Ses Basses C o l l e t de 1'Home N o r t C o l l e t de l a C r e u de Fus C o l l de Hiera.demassa 1943 Coll Ses Farreres Coll Fowic L 'Enf o r c a d u s a C o l l de l e s Nou C r e u s C o l l de Carench C o l l a d a de l a Vaca
C i m de T i r a p i t s

BTont-seny id. Pedrafoxca Pirineus id. Pirineus, Freser Montseny id. id. id. id. BTont s e n y S i e r r a Harana Firineus id.

, Nfixia

P i r i n e u s , Carenqa

2.795 m. 2.780 m.

194.4

C o l l de l a C r e u C o l l Fregn C o l l de 1 ' A i r e C o l l d e l Vent C o l l de le. Ventosa

194-7 C o l l a d a de V a . l l e s t r i n s 1950 1952 C o l l a d o de Deif o n t e s C o l l d e l Wloro C o l l dels Tres Pics 1954. C o l l de l a Balmeta de u d l t 2.120
111.

, Ca.mprod6n , Ca.mprod6n

Pirineus

1955 C o i 1 d.el F a 1
C o l l de Nion-barbo Col.1 de l ' o r r e n e u l e s 1956 C o l l de Man-ter. C o l l a d a de C i u r e t C o l l d'Eyna C o l 1 de Noufonta C o l l a d o de las C u l e b r a s Co1l.ado N. de C a s t a n e s a

2.106 in. 2.775 m. 2.600 1.330

Pirinev-s Pirineus Pirineus

, La

lilolina

, Bohf
, Nfiria

m.
ni.

S e r r a d.e Sta,. Magdalen id. Firineus id. Pirineus id. id. id. Firineus id. id. id. id. S e r r a Caballera. id. id. P i r i n e u s , U 1 1 d.e T e r id.
id.

1.290 ni. 2.665 m. 2.662 m. 2.770


in.

, Niliria , 510~6s

2.690 m , 2.950 m.

C o l l a d o de B r a g t l e l l s CDLLADO D CORONAS E 1 9 5 7 Coll. de Frwt de J o u C o l l de Coma Armada C o l 1 d.e l a Bona C o l l d.el Remo16 C o l l d.e l e s F o n t e t e s

3.173 m.
1.675 m . 1.890 m. 1.950 m. 1.864 m.

, Montgrony

1.877 m.

1958 C o l l a d a Verda,
Col1 d e l P a l P o r t e l 1 . a d'0gassa Co1.l de l a m a r r a n a Col.1 d.e l a Gega.nta P o r t e l l a de M&ntet C o l l de l a Coma de l ' 0 r r i 1959 C o l l de T o r r e d'Eyna P o r t e l l a d e Maranges

id.

, Casen@. P i r i n e u s , E l s Engorgs
Pirineus Collsacabra id.

1960 C o l l d e l Braintu
Osca de C a b r e r a COLLADO DEL VELETA 1961 C o l l d e l s C o r t a l s C o l l d.e F i n e s t r e l l e s C o l l d.'Err C o l l de S t

S i e r r a Nevada Pirineus Pirineus id. Pirineus

, Andorra

, Niliria
, Es p o t

. Maurici

C o l l d e l s dos S t s . A n t o n i s 1962 C o l l de V m l l e r e s Col1 Pregn C o l l d.els O c e l l s F o r t e l l a d e Morens P a s d.e Coners 1963 C o l l de Y a r a d e l l C o l l de Bumanya C o l l e t de S o t l l o Po& de S o t l l o Coll del S i j a r Coll. de puja-franc6 1964 E l Grauet C o l l e t de 1 'Est a n y o l C o l l d e l s Llops C o l l de Font Pomereta T I Z I R'OUGANE COL SANS NON
T I Z I N'TOUBKAL

1.295 m. 2.900 m. 1.160 m. 1.090 m. 2.420 m. 2.410 m.

Camprodn P i r i n e u s , Ma,ladeta Ca,mprodn. id. F i r i n e u s , U 1 1 de T e r P i r i n e u s , Coner6s S e r r a d'En C i j a id. Pirineus, V a l 1 Perrera Id. Preixenet Camprodn Serra dels Bastets Montseny id. id.

1.730 m.
1 , 5 3 0 ni, 2.150 m. 2.894 m. 1.055 m. 1.095 m. 1.180 m. 1.470 m. 1.530 m . 1.230 m .

3.750 m.
3.965 m. 3.905 m . 2.537 m.

Haut Atlas
id.
id.

1965 1966

P o r t Dret C o l l Vents C o l l de la. Noixa La Collada. C o l l a d a de Rials C o l l de P i x a d o r s C o l 1 de l e s B o i r e s C o l l de P e r a f i t a C o l l de C l a r o r C o l l de M o n t u m l l C o l l de l a Creu d e l C a b r e r C o l l d'Estela C o l l d'brenes

Pirineus Mont-Seny

, Campxodn

S e r r a d e l Verd
id..

P i r i n e u s , Camprodn id. id. P i r i n e u s , Andorra id. Pirineus

, Urge11

Rasos de P e g u e r a id. P i r i n e u s , Andorra

C o l l e t de l a P i n e s t r i c a 1967 C o l l d e l Bosc C o l l de l a Foguina C o l l Es p a s a C o l l e t de C a b r e r a C o l l de l a Mola Clot del Llop C o l l e t de Cova Fumada Colla.da de Lord P l h d.'Ensi ja
U o l l a d a Ponda

Muntanyes de Frad-es
id..

id.
C ollsaca.bra

Nuutanyes de Fra.des id. id.


A l t Cardener

S e r r a d ' E n s i ja Pirineu-s id. Mont s e n y id. id. Pirineus Firineus Firineus Pirineus Firineus

, Camprod.on

C o l l d.e F a 1 l9XX C o l l de Roure T a l l a t Coll. de P i Novel2 C o l l d e l Tase6

La C o l l a d e t a
C o l l a d a de n!Iuntany6

, La

llolina d'Aran

, Val1

C o l l d e l Tesso C o l l de P o r t o l e s C o l l de R a s s i b e r s C o l l de Roques Blanques C o l l e t Vergins P o r t de S o l d e u 1968 C o l 1 d e l Pou C o l 1 de 1 ' A v e l l h C o l l d e l Bosquet Col1 d e l I o n i e t Rasos d e l Mig C o l l a d a d e l s Rasets

, Cabanes

, Sa.

Caballera

, Querench P i r i n e u s , Concr6s
F i r i n e u s , Moixer Pirineua

, Andorra P i r i n e u s , A l t Empordh

S e r r a de l a L l e n a Nhintanyes de F r a d e s id. Rasos de P e g u e r a


id.

C o l l Pan
C o l l de l a B a s s a

Pirineus, R i b e s
Pirineus

, Alt

Llobregat

C o l l d e l Tossal de Rus Collada d e l T o s s a l C o l l de l a Devesa P o r t e l P a de C i t u t P o r t e l l a d'En Gait P o r t e l l a de Joan Antoni P o r t e l l a de C o l e l l s C o l l de Muntaner Collada d'0ssa C o l l de Tres S o l d a t s C o l l de 1a Basseta

P i r i n e u s , A l t Llobregat id. Pirineus id. id. id. id. id. id. id. S e r r a de S t . Gemas 1.730 u. 1.650 m. 1.580 m. 2.150 m. 3.096 m . 2.995 m . 2.323 m. 1.325 m. 2.410 m. 2.370
ni.

, Andorra

1969 C o l l d e l s C o r t a l s
C o l l de Grau P e d r i s Collada de Fuig Lluent P r a t d'brderic COLLADO DE ELORRIETA Collado Elorrieta-Machos Collado NE d e l C a b a l l o

S e r r a de Fuig Lluent id. id. P o r t d e l C ompt e S i e r r a Nevada id. id. S e r r a de Busa. Pirineus id. P i r i n e u s , A l t a Garrotxa S e r r a de Turp id. F i r i n e u s , A l t a G-arrotxa
id.

La Creu
P o r t de Comallempla Coll P e t i t 1970 C o l l de Bassegoda

, Andorra

1.090 m.

C o l l d e l Ti116
C o l l de Turp C o l l e t de Boca ~ a r t e l l a Col1 de nTalrem Collada Fonda C o l l d e l Paig General. Collada de l e s F o r r e s

1.381 m.
1.450 m. 1.080 m. 1.150 m . 1.200 m. 1.370 m . 1.990
ni.

id. Rasos de Tubau Bergadh, Gbsol Pirineus


id..

C o l 1 de l a 8Tugueta
C o l l . de l a Muga.

2.800 m. 2.730 m.

, Cerdanya

Col1 de l a Mata Els Colls 1971 P i Carabasseta, P1h de l e s L l o s e s C o l l de l e s J'onts de 1 ' O r r i s P o r t de Cab.bbs 1972 P l a n e l l d e l Bosc

1.730 m. 1.785 m.

P o r t d e l Coinpte
id.

1.032 m.
1.050 m . 1.110 m .

Montsant Guilleries Serra. d.e Fuig E s t e l a P i r i n e u s , Vall de Tor Ripollbs Els Ports Montsec de Ribies id. Hrineus Pirineus

2.328 m .
1.090 m . 1.297 m . 1.404 m. 1.604 m. 1.890 m. 2.750 m.

C o l l de V i c a r i
La F o r t e l l a Blanca Collada d e l Tossal P1& d e l M i g C o l l Bergs

, Ribes

P i r l n e u s , St

La P o r t e l l a
Coll Tallat C o l l e t de l a B a u l e l l a C o l l de l a Coma C o l l d e l s Arcos C o l l de J o a n C o l l a d a de P1& T r a v e r 1973 C o l l de T r e b i j a C o l l e t d e l Bosc C o l l d e l Negre C o l l a d a de Frh Antoni C o l l e t de l a Pa.rti6 C o l l a d a de C o l l f r e d C o l 1 de l a 13assa. C o l l de l a Creu de Mayans Bretxa d e l Sirvent C o l l Bovinar C o l l d.e Caborreu

2.395 m.
1.130 m. 1.150 m. 1.250 m.

, Andorra

. Nic o l a u

S e r r a de Vinyoles S e r r a de C u m l l id. id. id. S e r r a de S t a . Magdalena S e r r a de Sta. n'lagdalena. id. id. id. id. id. Pirineus id. Pirineus id. Pirineus

1.330 m.
1.230 m. 1.290 m. 1.490 m. 1.490 m. 1.450 m . 1 , 4 3 0 m. 1.250 m. 1.430
in.

2.006 m. 2.000 m.
-

, Ribes , Cerdanya. , Andorra

2.750 m.
-

2.760 m. 2.130 in.

1974

Pas d e l s Pous de Glac C o l l d'Rres C o l l a d a Baixa Creu de S a n t I s i d r e C o l l de Joel; C o l 1 d.e Runers Pas d e l s Lla,dres

T/iontsec d'Ares id. Rasos de Peguera. C i n g l e s de La Nou Serra dels lossala Sd. F i r i n e u s , Ribes 1..170 m . 1.325 ni. 1.090 ni. l . 2 6 0 m. 1..1.90 1.990
111.
in.

1975

C o l l d.e l a Creu de ?Jaya.ls P1.h Jugador C o l l e t ile1.s )loti San-i;s Colla&? de l a Creu Col-le* d.els i\,Iol-1; ons C o l l de Dental.

Pirineus id.
id.

, Carnprod-on

Eirirnens , S e r r a Cabal-le
id.

I i r i n e i i s , RToixar6

1976

P1h E s t a n y s P1& d e l V i Coll del Sastre C o l l Senyorit C o l l de Cerdanya Collada d e l P o n C o l l de h i g T e r r e r s C o l l e t de l a Comabona E l S a n t e t de Cassau Passada d'Auba C o l l a d a de Cardet C o l l de Veixali~i

1.039 ni. 1.044 m. 1.070 m . 1.090 m. 1.270 m. 1.090 m . 2.395 ni. 2.475 m. 2.030 m. 2.210 m. 2.390 m. 1.845 m.

LB. Garrotxa
id. S e r r a de Matamala
id.

id. id. S e r r a d e l Cadf id. P i r i n e u s , val1 d'Aran id. P i r i n e u s , Ribagorca


.-

Pirineus , Andorra
Firineus id.

C o l l de S e r r a M ja.na i t
C o l l a d a de Mont-roig 1977 E l s Esgrimissos

2.430 m. 2.790 m .

P8,llars

1980 C o l l a d a de C o n f l e n t
Bretxa d'Arcalfs

2.154 m. 2.730 in.

P i r i n e u s , V a l 1 de T o r P i r i n e u s , Andorra

1 9 8 1 C o l l Pregon Coll. de N h ~ a , n e l l s C o l l Pany Col1 de Yiladecabres

Pirineus
id..

, Camprod.on

id. Prkznt-a.nyes d.e Prad-es

1982 Collada d e Fembra. ?Eo!JIort-a

1983 E f m do Serrado

1984 Collada

d.@ l e s 'Vaquas

P1ri1zeu.s , Andozara id. id.

C o l l d'0rdino Collada do1 Riu ae les Cebes Collada de1s Neners Pas de l a S e r r e r a
1985 Coll de Lliens C o l l a d a Uerda Pas d e l s Gosolans P a s d e l a Roca P l a n a ColleC d e Creu Malosa 1986 Colla-da d e l s P e s s o n s Biretxa d e G a r g a n t i l l a r Coll de 1 Q u e l l s C o l l d'Ares Coll de S e i x Coll d'Esto C o l l de Lex Col1 d e l s Verdissos C o l l d e l a P l e t x d e l s Ceps C o l l de l a , Mhniga 1987

id.
Id.
P i r i n e u s , Camprodon id. S e r r a del Cad id. St. Jaume d e F r o n t e n y a

P i r i n e u s , Andorra id. P i r i n e u s , A l t Urge11 id. id, id. id. Pirineus, R. id. P i r i n e u s , Coma d e B u r g 1.190 de Cards

0811eC d e l a G r e v o l o s a
C.011 d e L l a n c e r s
Pas de Nbrill

m.

S e r r a de Llanoars id. Montsec de Rubies Guilleries

1 . 1 7 0 m. 1 . 1 8 2 ni.

1988

Col1 de Matarrodona

T,res C o l l e t s Coll dels Belitres Col1 a d a d e V i s t a Collada de Prat Porceller C o l l d e Manado 1989 C o l l e t de Palmerola Coll Sobirac C o l l e t de S a n t Miquel C o l l e t de Sant Pera Collada d e Puigbb Creu d e l G i n e b r a r Collada de l'Espluga C o l l a d a d e l P1% d e 1 ' E s p l u g a P1h d e l a L l e t C o l l d e l a Canal. d e l P k u

S e r r a d e l Gall id. P i r i n e u s , Urge11 id. Els Ports Ripollbs id. id. Llucanbs Ripoll'ss id. id. id. S e r r a d e l Boumort id. id.

L a C r e u e t a d e l Boumort
Collada de Barns Coll de Ginesta Coll de Bacanella P o r t e l l d e l Cad Port de Colatx Portarr de Sabollera C o l l d'Anlos Collet del Clot Collada Plana Coll de Sobirans Coll de Cortielles 1990 C o l l d e l Comellar de 1'Albert P o r t e l l d e Punt d'Espera C o l l e t d e l Rac d e l a T a b e r n a Coll de Basca

Vall d e l a V a n s a
id. S e r r a d e l Cad id. Pirineus, Lladorre Pirineus, Vall de Tor Pirineus, Ribagorca id. id. Berguedh id. Montsant id. id. Sant Mart de Vinyoles

Collet del Vidrier P a s d e l e s Eugues P a s Ramader C o l l e t de l a Falconera C o l l de Sant I s i d r e Coll d e l Tagast Colo d e l Tonador C o l l d e l a C a n a l Bari.dana C o l l e t d e Coma F l o r i u C o l l a t d e l a C r e u d'En C o l 1 d e Vimboca Coll. d e l a Moixa C o l l e t d e l a Font de F e r r o Coll d'Alfara La Creu d e S a l g u e d a Collsaplana 1991 C o l l d e l Vent C o l l a d a d e C a n t Bartomeu C o l l e t d e l a J a c a d e 1'Eura Coll de Joan C o l a d a d e C a n Camps C o l l e t d e Can E r m e d a n s Coll Saprunera C o l l d e l T u r d e l Mig C o l l d e l T u r Grhs Coll de l a Llosa C o l l d e Coma1 C o l l de l a Jhguinta C o l l a d o d e l a Laguna H e l a d a Collado de Urbin C o l l de S e r r a Gallinera ~ a l o f r

luntanyes de Prades Montsec d e Rubies id. S e r r a de l a Carnpaneta C e r r a d e Camp-de-Parets Rasos de Peguera id. S e r r a d e l Cad Rerqadh id.. C e r r a d e Moixer id. P i r i n e u s , Cerdanya

E l s Ports
Serra Curull id.

S e r r a d e l Puigsacalm id. Montseny Pirineus, Sa. Caballera Moianes Montseny id. id. Pirineus, Capcir id. id. P i c o s de Urbin id. P i r i n e u s , U 1 1 d e Ter

C o l l de Jou ColLet d e S a n t Salvador Coll de Bocacers Portella de Tretzevents P o r t e l l d e l s Gorgs C o l d e 1'Assekrem Coll de P u e r a l t

S e r r a d e l Moixer P i r i n e u s , La M o l i n a P i r i n e u s , Canig id. id. Aliaggar P i r i n e u s , Cerdanya id. id. P i r i n e u s , Val1 d e H i b e s id. id. Montserrat S o r r a de Milany id. id. P i r i n e u s , Les Alberes Pirineus, Cerdanya Pirineus, Pallars id. Bergadh id. id. Muntanyes d e P r a d e s Pirineus, Garrotxa Bergada id. id. id. id.

Les C o l l a d e s
Coll de Font d'Aristot C o l l e t de l a Fontalba C o l l a d a d e 1'Embut Collada de Fontalba 1992 Col1 d e l Mbntgr5s C o l l e t de l a Ualona Coll del Barret C o l l d e l Forn C o l l a d a d e l Pou C o l l de l a Miquela P l h d e Negua C o l l e t d e l Montcalbo Collada Gran Coll de l a Dassa de T e r r e r s C o l l e t de Fanelles 1993 C o l l d e l a Creu d e 1'Ardit C o l l d e S a n t Marc C . o L l e t d e l a F o n t d e l Tud P o r t e l l d e l Porc C o l l d e S a n t Miquel P1L d e C a t l l a r a s C o l l Fred Col1 de l a Uentolana Collet de Capdevila

solsones
id.

C.ollet de l a Muiitanyeta C o l l e t d e S a n t Mag C o l l de P r a t Primer Collet de l e s Pedranes C o l l de 1'Escriga Coll de Turbians Coll de Ports C o l l d e l a Menta C o l l e t d e l MLg Collet de l e s Tres Esteles C o l l de Mantet Collet dOAdrall C o l l de S a n t Mart C o l l d e l a Coma Coll de Certescan Coll de S e r r a Plana C o l l de l a Forca Collada- de Benifons C o l l d e S a n t Roc d e U ~ L I P r a t Llong C o l l d e Uiu d e L l e v a t a Coll de Perves 1994 C o l l d e Mas B l a n c C o l l de l a Tanyereda C o l l Pregon C o l l d e 1'Estaca C o l l d e l s Emigrants C o l l de Montsor Escala de l a Serra C o l l e t de Cant Nicolau Coll de 8 e r r i C o l l de Basib

A l t Urgell
id. id. id. Bergada id. P i r i n e u s , Madres P i r i n e u s , Mantet id. id. id.

A l t Urgell
id. id. Pirineus, Lladorre id. P i r i n e u s , Ribagorqlaj id. id. id. id. id.

E l s Ports
Pirineus, Alberes id. id. id. S e r r a de Peracalc id.

E l Camporan
id.
Pirineus, Cerler

CoLlet d e C o m a p e d r o s a
Forat d e l s Malhiverns P o r t e l l a de Baiau 1995 Collsalarca C o l l de V e r n a d e l l C o l l Pregon P o r t e l l de 1'0s C o l l de T a n c a l a p o r t a P o r t e l l d e l Llop Collada d8Entremonts C o l l de l a P o r t e l l a d e Baix C o l l de Pega Coll del Plano C o l l d e l s Trbmois C o l 1 de l a C a s t a n y e r a C o l l e t d e l.a T e r m a d'En C o l l e t d e l s Arcos Collet de l e s Oalles C o l l e t d e l Pou d'En S a l a 1996 Collet dels Plans C o l l de Mirabb P o r t e l l a d'Enqracies P o r t e l l a d e Coma d'Or Collada Verda C o l l a d a d e Roques B l a n q u e s Planes

2.220

m.

P i r i n e u s , Andorra id. id. S e r r a de Capsacosta P i r i n e u s , La G a r r o t x a id. P o r t d e l Compte id. id. Pirinaus, Pallars id. P i r i n e u s , Val1 d ' I s h b e n id. Montseny id. id. id. id. id. Montseny P i r i n e u s , Cerdanya id. id. P i r i n e u s , Canig id. Bergada id. Serra de Lleras Montseny id. S e r r a d e l Colomer

2.826 m. 2.750

m.

1 . 0 4 2 m. 1 . 3 8 0 m. 1 . 3 7 5 m. 2.090 2.117 2.150

m.
m.

m.

2.684 m. 2 . 2 5 0 m. l . 7 0 2 m. 1 . 3 7 0 m. 1 . 1 5 0 rn. 1 . 1 7 5 m. 1 . 2 5 6 m. 1 . 2 3 5 m. 1 . 2 1 0 m. 1 . 2 1 5 m. 1.050 m. 1 . 5 1 0 m. 2.534


rn.

2 . 5 0 1 m. 2 . 2 8 2 m. 2 . 2 5 2 m. 1 . 7 4 5 m. 1 . 6 4 5 m. 1 . 4 7 6 m. 1.026 m. 1.028
in.

E l Prat
C o l l de Font T e r r e r s P l e t a Werda 1997 C o l l de l e s Palomeres P1a d e l s T i o n s C o l l d e l Colomer

1.130 m.

Coll de Jovell La P o r t e l l a P o r t e l l de F i n e s t r e s C o l l d e FogueruiX Port d'Erta C o l l d e l s Fornassos P o r t e l l a de ~ a n s C o l l de l a S e l l a C o l l de l a G u i l l a 1998 Collada del Teuler Collada d'Altars

1.770 m . 2.590 m . 2.028 m . 2.099 m . 2.460 m . 1.973 m . 2.468 m . 1 . 1 8 5 rn. 1.194 m . 2.005 m . 2.435 m . 2.421 m. 1 . 7 4 8 m. 1 . 9 3 9 ni. 1.895 m . 2 . 0 3 2 m. 1.078 m. 1.836 m. 1 . 0 8 0 rn.

Bergadh P i r i n e u s , Canig Pirineus, Pallars id. P i r i n e u s , Ribagorca id. id. Pirineus, Capcir
id.

Pirineus, Pallars
id.

E l Portell
C o l d e Maty C o l l Dormidor C o l l d e l Torn C o l l de l e s Travesses 1999 C o l l Samola Col1 d e l Calvari C o l l d e S a n t a Agueda 2000 2002 C o l l d e Condreu C o l l d e l a Uentosa C o l l de l a P e r a C o l l Cacarabassa 2003 P a s d e PeyroA C o l 1 d e l s Cans 2004 C o l l a d a de l a Graziana C o l l de S a n t Pese

Alpes, Hauta Provance Pirineus, Capcir id. id. Montseny P i r i n e u s , Cerdanya S e r r a d e l Turmell Collsacabra Montseny Pirineus, Ribes Montse~y Monts du C a n t a l S e r r a de F r e i x e n e d a P i r i n e u s , S e r r a de S i s P i r i n e u s , Ribagorca

C I M S

C O L L R D E S

D E

M E S A M E

D E

1 5 0 0

M E T R E S

A C O N S E G U I T S

M I T J A N S

M E C . A N I C S

1938

Mont R e v a r d Col de 1'Iseran

A'lpes, F r a n c e id. Pirineus, Cerdanya Pirineus, Cerdanya P i r i n e u s , Aran Alpen, Osterreich id. id. id. Pyrenes, France

1952 1955

Collada de Tosses Col de l a Perche Port de l a Bonaigua

1956

Katschbergpass Radstadter Tauerpass Edelweisspitze Rrlbergpass

1957 1959 1964

Col d e Puymorens A,lto d e l o s Leones 6 1 z i N'Tichka

S i e r r a de Guadarrama H a u t Atlas, M a r o c id. Moyen A t l a s , M a r o c id. Pirineus, Andorra

Tizi N'Tdhremt
C.ol d u Z a d

Tizi N'Tretten
1965 Port d'Envalira B a b Bessen Bab-Tizi-Ichene T i z i N'Kuilal C o l l d'Ares 1966 Col1 de Port C o l 1 d e l a , Barra 196'7 C o l l d e l a C r e u d e Fumanya Coll de l a ~ r e u e t a

E l R i f , Maroc
id. Ojurjura, Algbrie P i r i n e u s , Camprodon Bergada Pirineus, Urge11 Rasos de Peguera Pirineus, Llobregat

Puerto d e l Somport 1968 Coll Blanc

1.631 m.

P i r i n e o s , Huesca P i r i n e u s , Andorra ~ w ' e n n e s ,F r a n c e

1969

Coll de Saba

C a t l a r h s , Bergada S i e r r a Nevada P i r i n e u s , Andorra

COLLADO D E L VELETA
Coll de l a Botella 1970 P u e r t o d e Menga Puerto d e Navacerrada Puerto d e l Paular Puerto d e l a Morcuera Coll de Josa 1971 P u e r t o d e Pozondn Puerto de Orihuela Puerto d e Valdecuenca Montaa d e I z a a

La S e r r o t a
S i e r r a de Guadarrama id. id. Bergada S i e r r a de Albarracn id. Montes U n i v e r s a l e s Tenerife, Canarias id. id. Alpes Turkiye Kuzey Anadolu D a g l a r i id. Anatblia Oriental id. Reshteh-ye Elburz id. P i r i n e u s , Nontgrony Pirineus, Ribes id. P i r i n e u s , Aran 1.905 m. P i r i n e u s , Andorra

E l Portillo
Boca d e T a u c e C o l du Montgenhvre Akyerma G e c i d i Zigana Dagi Geqidi Vavuk D a g i G e q i d i Tahir Gecidi Kopdagi G e q i d i Coll de P u l u r Gardaneh-ye Khin 1972 Coll Roig Coll de Jou Coll de l e s Barraques Coll de Pruedo C o l l de P l h de Mossers

1973

C o r e t de S a l a r d C o l l de l a Rabassa

Pirineus, Pirineus,

Aran Andorra

1975

C o l l de P e n d s C o l l de la B a l m a C o l l de T o r n C o l l de l e s B a s s o t e s E l Collell COLLAOO OE INCANILLA EL PORTETE COLLAOO DE S A N G E R A R O O PUERTO DE SANTO O O M I N G O PUERTO DE LATACUNGA PUERTO DE PALLATANGA

Serra del ~ o i x a r Bergueda id. id. id. Andes, id. id. id. id. id. Provence, Pyrenes, Ruianda id. Andes, id. Andes, id. id. id. id. id. id. Pirineus, V a l 1 de T o r Per Bolivia France France Ecuador

1976 1977

hlont Ventoux C o l du C a l v a i r e Col Nil-Zaire Col Zaire-Ni1

1979

LA PACHETA COLLAOO DE LA CUMBRE ABRA C C O R A O LA PACHETA COLLAOO DE LA R A Y A ABRA TOPUNA ABRA POMATALIS COLLADO DE T I C L I O ABRA LOMO LARGO

1980

C a l l a d a de C o n f l e n t Sunwapta Pass Bow P a s s K i c k i n g h o r s e Pass

Rack$ M o u n t a i n s
id. id.

Nount R e v e l s t o k e 1981 Roque de l o s Muchachos Coll Guilera C o l l d e 1'Home 1982 1983 C o l l a d a Fonda P i c o do A r i e i r o Puerto de Villarroia P u e r t o d e Gdar Puerto de Alac P u e r t o de Cabigordo Puerto de Linares Coll d'0rdino 1984 J986 Los Pechos C a b e z a d e Manzanedo C o l l d'Ares C o l l de l a Basseta C o l 1 d e Lex Col1 de C e r r a Ceca T o s s a l l'Orri 1989 Collet d'Estall P o r t de Gelada 1990 C o l l de J o v e l l C o l l d e l Forn C o l l e t Roig Coll del Pal Col de Bellevue Pas d e Bellecombe P i t o n nlaldo C o l l d e l Ras Mort

1 . 9 2 0 m. 2.423 m. 1 . 6 5 0 m. 1.870 m. 1.912 m. 1 . 8 1 0 m. 1 . 6 5 5 m. 1 . 5 6 0 m. 1 . 6 0 0 m. 1 . 5 5 3 m. 1 . 7 0 0 m. 1 . 9 8 1 m. 1..98fl m . 1 . 7 7 8 m. 1.865 m. 1 . 6 9 0 m. 1 . 6 9 9 m. 2.015 m. 2.440

S e l k i r k c Mountains La P a l m a , C a n a r i a s S e r r a d e l Cad id. P i r i n e u s , Camprodon I l l a d e Madeira Teruel id. id. id. id. P i r i n e u s , Andorra

Gran C a n a r i a
Ourense P i r i n e u s , A l t Urge11 id. id. id. Pirineus, Pallars Pisineus, Lladorre Pirineus, Ribagorca Bergada id. id. id. I l l a d e l a Runion id. id. Pirineus, Ce'rdanya

m.

1.800 m. 2.075 m. 1.770 m. 1.690 m. 1.710 m. 2.110

m.

1 . 6 0 6 m. 2 . 3 1 1 m. 2.200m. 1 . 5 3 0 m.

Col des Tapia 1991 Col1 de l a Llosa Collada de Roques Blanques Collada Uerda Collada d e l Vent Col d e 1'Assekrem Col de Tim Teratimt Les Collades Collada de Fontalba 1992 M o n t c a l b o Nord C o l l d e Campirme 1993

1.600 m.

Madagasikara Pirineus, Capcir P i r i n e u s , Canig id. id. Ahaggar, Algrie id. P i r i n e u s , Cerdanya Pirineus, Ribes Pirineus, Pallars id. 8:ergada id. P i r i n e u s , k.lt Urge11 P i r i n e u s , Madres P i r i n e u s , Mantet P i r i n e u s , Conf. -Caps. Pirineus, Pa1lars Ethiopia id. P i r i n e u s , Cerdanya Bergada Himklaya P i r i n e u s , Canig id. Pirineus, Pallars id. id. id.

Col1 d e S a n t M i q u e l

~ l ' ad o C a t l l a r a s .
C o l l e t d e La M u n t a n y e t a C o l 1 d e P'ortos C o l l d e Mantet 1994 1995 1996 Coll de la Ouillana C o l l d e l a P o r t e l l a d e Baix MUNTANYES O 'ENTOTO C o l l d a Negash C o l l d e Mirabb Coll de Font Terrers 3.997 Mun'canyz d e P e m a y a n g t s e Ras d e l P r a t C a b r e r a Ras d e l s C o r t a l e t s La Creu de Bedet Coll de Jou Coll de S6 Porte11 de Finestres

E l Collad
1998 ColJ. d e 3 u b e r r i Col1 de Cabrils Coll de Trescollo Col de l a C o u i l l o l e Col. d e S a i n t M a r t i n

1 . 8 0 5 m.

Pirineus, Ribagorca Pirineus, Pallars id. id. Alpes, Haute Provence id. id. id. id.

Pic de Colmiane C O L de Valberg


G r i x du S a p e t 2002 Col1 Sesbasses C o l l Pregon 2003 2004 2009 P a s de P e y r o l Collada de l a Graziana Puerko d e l a Q u e s e r a P o r t de Tentes C o l du T o u r m a l e t P i c du M i d i d e B l i g o r r e Col d'Aubisque C o l du P o u r t a l e t Col de Peyresourde 1 . 6 4 5 m. 1.654 m. 1 . 5 8 2 m. 1.690 m.

Montseny id. M o n t s du C a n t a l P i r i n e u s , S e r r a da S i s Somosj.er.ra Hlautes P y r n s . id. id,. id. id. id.

L.33Z

mi.

2 . 2 0 8 m. 2 . 115; m. 2.065 m . 1.7:09


m.

1 . 7 9 4 m. 1.569 m.

CAMFAMENTS,

V S V A C S ,

R E F U G I S

1950 1955

C . V e r t e n t s d e l Cabezo d e l Asno

1.750 m. 2.125 ni. 2.175 m. 1.800 m. 2.350 m. 2.316 m. 2.225 m. 2.375 m. 2.862 m. 3.030 m. 2.860 m. 2.370
iQb

S i e r r a Harana. F i r i n e u s , Bohi
id.

C . Estany Negre R. Ventosa i C a l v e l l R. Verge de l e s Ares

Pirineus

, Bonaigua

1956 1957 1958 1959 1960

C . A l t a Val1 de I;loshs

F i r i n e u s , Llos&s P i r i n e u s , Feguera M r i n e u s , U. de T e r Pirineus

R. J o s e p Me ~ l a n c
R. U3.1 de T e r

R. Polch Girona

, Engorgs

C . Laguna de las Yeguas


C . C r e s t o n e s de Rio Seco C . Rellano de S i e t e Lagunas
C.

S i e r r a Nevada id. i.d. id. id. P i r i n e u s , Espot Pirineus, Pallars P i r i n e u s , V. P e r r e r

V a l l e d e l Rfo J u n t i l l a s

C . B a r r e r a Laguna de Vacares 1 9 6 1 C . Es-tany I n f e r i o r de Ratera 1962 1963 1964 R. H o s p i t a l de V i e l l a


C . Estany de S o t l l o

2.910 m, 2.135 m. 1.620 m. 2.370 m. 1.740 m. 3.207 m. 2.100 m. 2.333 m. 2.200 m. 1.065 m.

R. D ' I m l l l R. Neltner
V. V e r t e n t s d e l C o l du Zad

Haut Atlas
id. Moyen A t l a s F i r i n e u s , Urgell S e r r a d'Ensija Pirineus

1966 1967 1968

R.

d e l s E s t a n y s de l a P e r a

R. Delgado Ubeda

R. de l e s S a l i n e s
R. de Cap d e l Rec

, A.

Eipordi

1.980 m.
2.350 m.

P i r i n e u s , Cerdanya Birineos, Literola

1969

C . Barranco de L i t e r o l a

1971

R.
R.

d'Altavista de Rineh Oamavand del Caro P r a t d'Aiges d'Ac

3.260

m.

I L l a de T e n e r i f e Reshteh-ye Elburz id.

2 . 2 5 0 m. 4.150111. 1.130 m. 1 . 8 9 0 m. 1 . 8 5 0 m.

R.
1972

R.
C.

E l s Ports
Pirineus, St. P i r i n e u s , Aran Nicol

R.
1975 1976 1985 1986 1988 1989 1991

C a s e t a d'Aiguamoix de les Esposes

R.
C.

Val1 d e U n a r r e
Cesar A. Torres

1 . 8 0 0 m. 2.034 m. 1 . 7 0 0 m. 1 . 1 2 0 m. 1 . 9 3 0 m. 2.585 m. 1.960 2.240 2.260

Pirineus, Pallars Sorra d e l Cad P i r i n e u s , A. Urge11

R. R.

Xalet de l a Basseta de Font Ferrera de Llauset

R.
R.

E l s Ports
Pirineus, Ribagorqa Ahaggar, A l g r i e P i r i n e u s , Cerdanya Pirineus, Lladorre P i r i n e u s , Andorra

R . d e I'Assekrem

R.
1i.993, 1994

d e P r a t Mir de Gertascan d e Comapedrosa

m.

R.
R.

m. m.

L L A C S

E S T A N Y S

1lE

M U N I ' A N Y A

1955

E s t a n y de C a v a l l e r s Xs'tany Negre E s t ~ n y Travessany de E s t a n y d e l v Movljoa E s t a n y de l e s !tangades

Pirineus id. id. id. id.

, Bohi

1956

F u s c h e r Lacke Lago de Corona8 Lago de A r a g U e l l s Lago I n f e r i o r de L l o s B s Lago S u p e r i o r de L l o s h s E s t a n q u e Coronat E s h n y de S t , Maurici E s t a n y I n f e r i o r de R a t e r a E s t a n y de l a L l o s a E s t a n y d.'A'Mitjes

Al.pen, Grossgl.ockner F i r i n e u s , Maladota 3.d.

id..
id.
id..

Pirineus id. id. id. Firineus id. id.. id. id. id. id. id. id. Pirineus id.

, Espot

19 57 E s t a n y T r a s c u r o
Estany Tort E s t z n y Negre E s t a n y de Ponguero E s t a n y d.e Monastero E s t a n y de l a C o v e t a Estany Trullo E s t a n y de l a L l a s - t r a Estany de3 Port

, Peguera

1959 E s t a n y de G u i l a
E s t a n y de N a l n i u

, nT~,r,rs.nges

1960 Laguna de l a s Yeguas


Laguna de R i o V e l e t a Lagunas de H i o S e c o

S i e r r a Nevada

id..
id.

Laguna de l a Caldera S i e t e Lagunas La.guna. d.e Va.cares 1962 Estanys d e l Noguera Ribag. 1963 Estany de S o t l l o Estany d'i3sta.t~ 1965 Estany d'Engolasters 1966 Esta,ny I n f e r i o r de l a p e r a ' Estany S u p e r i o r de l a Pera E s t a n y o l de C l a r o r Estany de Riu 1968 Estany S u p e r i o r de C i t u t Estany I n f e r i o r de .Citut Estany de Montmalus 1969 Lago de L i t e r o l a L a g u n i l l o s de l a Virgen 1970 Estany de l a Muga

S i e r r a Nevada
id.

id. Pirineue , Pa,llars Firlneus id. P i r i n e u s , Andorra Pirineus id. id. P i r i n e u s , And.orra Pirineus id. Pirineus

, Vall. P e r r e r a

, Urgell

, Cerdanya , Andorra

Pirineos, Literoia S i e r r a Nevada Pirineus

1972 Estany de l a L l e b r e t a
Estany Llong Estany Hed6 Estany Bergs Estany Gelat de Ber&s 1973 Estanys de m e r o 1 Lago de L l a r d a n e t a

, C erdanya P i r i n e u s , Sant Nicolau


id.
id:

id. id. P i r i n e u s , Andorra Pirineus

, Posets

Anden, Ecuador 1976 Estany de l a Gola Estany de Calverante Estanys O. de l a G a l l i n a Erineus, Pallars Sd. id.

1980 Itinney h k e Lake Louise Moraine h,ke

lioc lzy Mount a i n e , Ca.nada


id.

id. Pirineus
id. id.
P i r i n e u s , Andorra id. id. id. id. id. Pirineus, Andorra Pirineus, Cerdanya Kian Shan P i r i n e u s , Noguera L l a d o r r e id. id. id. Pirineus, Ribagorca Picos de Urbin id.
id.

1983 E ~ t a n yprimer de T r i s t a i n a
Estany del Mp; de Tristaina Estany de D a l t de Triste.ina
1986 Estany Primer Estany Forcat Estany de l a Solana E s t a n y d e l Cap d e l s P e s s o n s Estany de les Fonts Estany del Neligat 1987 Estany Enrodat Estany Llarg 1988 1989 Tien Chi Qual E s t a n y d e Romedo d e B a i x E s t a n y d e Romedo d e D a l t Estany d e Cen Estany de Colatx Estany d e Llauset

, Andorra

1991

Laguna Negra Laguna Helada Laguna L a r g a Las P a r d i l l a s Laguna L a r g a Laguna Negra

S i e r r a ds Neila id.

id.
P i r i n e u s , Cerdanya
id.

1992

La B u l l o s a Estany de 1'Esparver

1993

Estany p e t i t de Certascan Estany de Certascan Estanyol. d e S o r r a P l a n a

Pirineus, Lladorre id. id. Pirineus, Capcir P i r i n e u s , Andorra id. id. Pirineus, Pallars

1994

E s t a n y d'Aude Estany de les Truites Bassa de 1'Estany Estany Negre Negre

1997

Els Estanyols

P i r i n e u s , Canig

1980 Saint E l L a s Plountains


1988

Tian Shan

G E O G R A P I A

F I S I C A

AREAS

C O N T I N E N T A L S , OCEANS ---

B T A R S

----

ERP U OA
Mar lledit e r r a n i

19 54 lfar Cantbrico

1 9 55 Mar Tyrreno
Mar Ligure 1956 Mare A d r i a t i c o

1962 APRICA 1966 Balt-iskoye Morye 1967 AiVRRICA DEL NORD Norslr Hav North Sea

1970 &e&. Glacia.1 A s t i c


Beaufort Sea Besing Sea PACIPIC WFAN ASIA Tung I l a i

Nan H a i
Bay of Bengal Aigaion Pela.gos Mare I o n i o 1971 Marmora Denizi Kara Deniz Kaspi j skoe More

1973 13aren-tS ovo-More

1975 G o l f o

de R[6xico

Piar C a r i b e
AiMEHICA DEL SUD

1978 I N D I A N O C U N
Gulf o f A d e n

R e d Sea
1983
1990 Labrador Saa

C a n a l d e Mozambique

E S P A I S

D E S E R T S C S

1962 Arenal' de J a n d f a 1964 D s e r t de T i l m i o u i n e Khela I s s o u d i r IChela I m a l i t Khela N'Tichich'c

Fuert eventura Maroc id. id. id. Algrie-Maroc Maroc Argl3.e id.
id..

H i i a DU GUIR (SAI-IAIU) AW3A


E r g Chebbi 1965 Rgion d e s Daia ( S a h a r a ) La Cheblra ( S a h a x a )

GRAND ERG ORIENTAL (sAHIIRA)

Gassi T o u i l (Grand E s g O r i e n t a l )
I-IMUU DE TINRHEHT (SAHARA)
ERG ISSAOUANE (sAHIIRA) Square Bresson (Sahara) 1967 IiaLdidalur Desert f r e d C e n t r a l Banquise h r t i c a

id. id. id. id.. Island id. Gronland Mauritanie id. id. id. id. id. S a h a r a Espaol

1969 ICedia D ' T d j i l ( ~ a h a . r a )


E l A r i g (Sahara) Oumdene ( S a h a r a ) Erg Amatlich (Sahara)

PLATEAU D'INCHLRI:

(SAHARA)

Pays ' P r a r z a ( S a h a r a )

1971 Hamadae de S e g u i e t e l Hamra


Desert P e r s i c ( a l t i p l h cen%ra.l) DASCHT-E-IIAVIR

Iran
id.

1973 GRAND ERG OCCii)ZNTAL ( ~ a h a r a )


Erg Abd E l FIadim ( s a h a r a )
Erg E l Atohane ( ~ a h a r a ) E G E RAOUI ( S a h a r a ) R R P l a i n e du Touat ( ~ a h a r a ) Hamada de l a Douara (Sahara) b m a d a Tounaasine ( s a h a r a )

Axg6lie id.

id.
id. id. id. id. id. id.

HAWDA DU DRA ( ~ a h a r a )
Hamada de Tindouf ( ~ a h a r a ) P l a i n e d 'Aroueta (Sahara )

id.
Per id.

1979 D e a i e r t o de Colorado
PANFA DE LOS UASTIUOS P M A DE IUYURI A P Pampa d e S983

la.
id. Newfoundland, Canadd
-

9an

Joa6

B a r r a n i a n d de Terranova

BAFXEN U N D DEL LABRADOR


1985 D E S E R T D E SYRIE
DESERT D E J D A U E

id.
S yrie

1s r a e l

DESERT D E W D R U M AI

Jordan

Desert de Wadi Mussa NEGUEU

E ~ Y P ~ Israel E ~ Y P ~
Zhong guo
id.

E t Tih
1988 G B OI

TAKLIMAKAN
1990 1991

T A ~ N G O R O M B O H I T R'1 ISALO
AHAGGAR (SAHARA)

Madagasikara Algrie
id.
id. id.

TASSILI N'AJ~EA ( S A H A R A ) Erg d'Adrner (Sahara)


(SAHARA)

TASSILI N'AHAGGAR 2001

Dsert des A g r i a t e s

2005

Dunas d e C o r r a l e j o

Fuerteventura Navarra

2007

8 : a r d e n a s RsaLes

1975 lasht-i-Y&vir Uasht -i-IIU* I'a.lrla-1,bka.n Gobi 19-17 Bayuda Desert Nubian Desert Western Desert

1978 Ogaden Desert

3979 D e s i e r t o c o s t e r o d e l Per

D E P R E S S I O N S

1971 1985

K a s p i j s k o e More

-26 m . -410 m. -210 m.

S.S.S.R. Jordan Israel Zhong guo

Iran

B R H R LUT (rn'sxl.rna m u n d i a l )
Yarn K i n n e r e t

Israel

1988

Turpen Pendi

-154 m.

l!Iontsaco@ S a n t a Margari d.a Vesubio

Es paa S.d.
I t al-ia

, G i rona

L a Quemada
L a Corona

Lanzarot e , E s pa7la id. id. id.


id.

I s l o t e Hila,rio Tramesana Timanfaya Caldera de T i r a j a n a Caldera de Bandama Caldera de Tejeda Kellid Hekla Budahklettur Snaeff e l s
Adri

Gran C a n a r i a , Espaa id.


id.

lsland id. id.


id

Es p a id. N i ppon

,. Girona

Rocanegra

Teide Buyuk Agri % g i hmavand Volcans de I . ' i l l a


E l Croscat

Espaa, Tenerif e ( ~ r a r a) t Turkiye lran

dB '1
1-Iierro E s p , a , T e n e r i f e , E l Hierro Espaa, Girona S t z . Cruz, G a l p g o s J'loreana, Galpagos Isabela

Los Gemelos Volcans de Post OrFfice Sierra. Negm Pichincha

, GalBpgos

Andes, Ecuador

Atacaea Coraz6n Iliniza Cotopxi

Andes, Ecuad.0~ id. %d.


id..

1'~mgusahua
Chimbomzo Xarisimbi (;ahingz. Sabyinio Bisoke

id. id. Viruilga id. id. id. Romania ~ndes, Per id. La PaLma, Espaa
id.

, Hvianda

Caliman
Misti
Ch a ch a n i

C a l d e r a de T a b u r i e n t e Vo1c.n d.e S a n An-konio

I l l a de Plladeira
id. Caldera de l o s kiaar2;eles

Gran Canaria, Eapaiia


id.
I l l a d e La R u n i o n
id.
id.

Montaira de A n c a s
P i t o n de l a F o u r n a i s e

C i r q u e de C i l a o s C i r q u e de Mafate C i r q u e de S a l a z i e Kitia Tritriva Osorno Volcans de 1 ' I l l a Grossa

id.

Madagacikara
id.

~ a t a ~ d n i a ,h i l e C

1 l l a G r o s s a , Columbrets
Martinique

2004

Caldera das S e t e Cidades Lagoa de S a n t i a g o Lagoa Verde Lagoa Azul L a g o a do C a n a r i o L a g o a do Fogo Lagoa d a s Furnas L a g o a do C a p i t a o Pico Monte B r a z i l Caldeira de G. Moniz

530 Miguel, Acores id. id. id. id. id. id. id. id. T e r c e i r a , Agores id. id. id.

F u r n a s do E n x o f r e Lagoa de F a l c a

2005
2006

N o d a a de La C a l d e r a Poas Iraz Arenal

I s l a de Lobos, C a n a r i a s
Costa Rica id. id. Lanzarote, Canarias

2010

Volcans da Tahicho n l o n t a a d o 1 Moj6n Agujas Grandes Agujas Chicas Mon'caEa Ocriiioja Montaa Amarilla Volcnn d e Guanapay

La G r a c i o s a , C a n a r i a s
id. id. id.
id.

Lanzarote, Canarias

C O L A D E S

DE

L A V A
O

A L T H E S

P O R M E S

V O L C A N T Q U E S

P O S T V O L C A N I Q U E S

1962 N a l p a i s d-e l a Corona Nalpa.is de l a MEas. de Fuego 196'7 G e y s i r i Baukadal E s q u e r d e s de Ping-vel.lir Havexfjall Grindavilrurhxaun l\Terlmrhraun Ha1linu.ndarhxaun

Lanzarot-e id.

, Canarias

1S land.
id. id. id. id. id. id. id. id. id.. id. id. Espafa, !Cenerife, E l I j i e r r o id. Santa Cmz, Gal6pgos $6. Floreana, Gallpgos Tsa,bela, G a l & p g o s Ld..

B u daliraun

Beruvilnirhraun

Ne shxaun
F r e s tahraun Bekk j a h r a u n S o l f a t a r a s de Namafjall

1974. C o l a d a de 18 Restinga
Los I a j i a r e s

1975 Colad-os de B e l l a v i s t a
C o l a d e s de Yuerto Ayora C o l a d a de P o s t Office C o l a d e s de S a n t o Toms C o l a d a de Fuer%o Villamil

1977 Golades de ikbsnze

Virunga
Serra

, Rwanda

1983 A1tLpl.h volohnic de P a u l d a

id.
1985 f l a 1 p a . E ~d e l S o b e c o Lmzarote, Canarias

2005

M a l p a s d e Bayuyo Malpas Grande L l a n u r a s de T i m a n f a y a Malpas Chico Malpas d e Lobos M o r r o d e 13 G a r z a Morro de l a P i l a Morro Escarchado

Fuerteventura, Canarias
id.

Lanzarote, Canarias .,Fuerteventura, Canarias

Isla d e Lobos, C a n a r i a s
id. id. id. Costa Rica

2006

Fuentes termales de Tabacon

H I U S ,
7

E N G O R S A T S ,

C A S C A D E S ,
7

E T C --- .

1938 RHONE
SAONE Gorges d e la. Dourne Gorges de C h a i l l e s Gorges du G u i a r s V i f Gorges de 1'Arc La P e r t e d u Rh8ne

Franc e id. France id. id.


id. id.

1952

SEGTE
Gorges d'Organyh

Lleida Lleida id. Prance

Gorges d ' O l i a n a

1955 TEVERE
D 5 f i l E d e s GraUs

Italia
F r anc e
id. Lleida id. Valencia id. Nuurcia Huesca

Gorges du Mondony
Fas d e l s Tarradets P a s de C o l l e g a - t s

1956 TUHIA
JUCAR
SEGURA G a r g a n t a d e E l Rhun

PO
ADIGE SALZAOR

Italia
id. Osterreich id. Liectenstein France id.

INN
RI-IEIN

1957 S i 1 6 de F i e r r e Lys
Gorges d.e l 'Aveyron

TARN

France id. id.


id.

Lrn
rnRBOGNE GARONNE

1959 DUZRO
Cascadas d e l Bfo P i e d r a 1960 Gorges de Si;. Ant o n i T o r r e n t de F a r e i a 1961.

Soria Zaragoza Andorra Xlallorca Madrid Bada j oz Portugal Barcelona

TAJO

GUADIANA
NONrnGO 1962 S a l t de Guanta B a r r a n c o de Te j e d a B a r r a n c o de Tirajana Ca56n d e A i s c l o E s t r e t de Morens

Gran C a n a r i a
id. Huesca

G irona
Bund. D e u t s o h h d

DONAU
NECKAR 1963 Es-l-re-t de R i g o r e i x a

i d.

Barcelona

X s t r e t de Malgrau
1964 E n g o r j a t de C a v a l l s E s t r e t de D a l t E s t r e t de B a i x S a l t d e l Noguer O J D SEBOU TE Gorges de Moulay Brahim OUED DRA Gorges du Dades Gorges du T o d r a Gorges du Z i z D f i l 6 de N'Zala

id.

Ta r r a g o n z
id. id. Barcelona

Maroc
id. id. id. id. id.

id.

OED M U O T O L UA D e s f i l a d e r o de l o s Beyos GUADAIQvlVIR 1965 C a s c a d a d e S. M. d e l Fay Hoz d e l J r i c a r 1-Ioz d e l Ventano d e l D i a b l o Hoz d e l Huecar Gorges de M e r i t x e l l Gorges de Mhxens Gorges de L'Oued Rummel Gorges de 1'Gued A l l a l a h Cascades de E l O u r i t 1966 D e s f i l a d e r o dos Mathoes

Diaaroc Asturias Crdoba Barcelona Cuenca id. id. Andorra France Algrie id. id. Portuga.1 Polska S. S . S . R. id. id. id.

WISLA
MSV OK A NEVA DNEPR DESNA S a l t de S a l l e n t 1967 E s t r e t de Vall-llonga

ora-t nyic
D e s f i l a d e r o de V a l c a s l o s Gorges d e ICakouetta D Q f i l de 1 ' E s c o t Gorges du P o n t d . ' E n f e ~ Ca6n d-e Ordesa HVITA Gul1.f o s s PJORSA Pjofaf oss Godaf o s s

Barcelona

Navarra
Prance id. id. IiUesca

1sl a n d i a
id. id. id.
Ld.

1968

Congost de Pontons Rao6 de l a Dbvia

Barcelona Tarragona Franc e id. id.


Id.

Gorges de l a Dourbie
Can de l a Dourbie Gorges de l a J o n t e Gorges du Tarn Gorgea de 1'Herault E n g o r j a t d e l r i u d'Os TI-IANES 1969 T a j o de Ronda

id. Lleida-Andorra United Kingdom Mlaga To1ed.o Cgceres Portugal Lleida

1970 Torno d e l T a j o
Garganta de Guadasranques P o r t a s de Rda,o E n g o r j a t de Va.lldargues Cascada Kegon

N i ppon
id. Thailand

1971 Barranco de l a Hoz


Garganta d e l A r q u i l l o SV AA ICISIL IRnilllK

Guadala j a r a Teruel Jugoslavija Turlri ye id. id. Iran

KARA BERESI
A A NHL R S ER QEZEL O S N UA

Gorges d e l RilRud-i Qazanchai i d . Gorges d e l Nisava Jugoslavija B u l g a r i j a. Ganada id. United S t a t e s of America

MARICA
1972 SAINlP L U E T A RN Miagara P a l l a fIUaSON

1973 D e f i l de Iihanguie-G Zait


OUFD GUIR

Maroc
Alg6rie id. Gui@zcoa, Na.varra Suomi Sverige
id.. id..

OE S O R UD A U A

OUED B O R AUA
Garganta d.el r i o Arnzazu Paso de Dos Hermanas IO IAVA N i Nr l I E O

LAINIO-ALVEN
T 0 EA JJVEN mCascades de Ulr1a. j Ulr Gorges de 1'Abislro

id. Lugo S.S.S.R., id. id. l o r c Dalears Sibbria,

1974 MIRO OB
ANGARA
Gorges de 1'Angara

1975 Ra,rranc de Gorg Blax


Barranc d-e l a Calobra,

id..

IBmS
S N I(1 -1 A GCL VE 0
SHUTC-HO

Fmnc e Zhom a 0 1 id. (Hiu. Groc) id. id. id.

HANCr1E

HUAWG--m

HAN
Y 1l A iG

ZI

i d

21311 J U N G (Iiiu de l e s Per1es)id..

G iY S Wi A PASTAZA Gorges d e l Yas.taza

Ecuador id. id.


id..

PTAPO
1976 ESGAUT LELE Gorges de l a Nesque

Belgique

id.
llrance

1977

Gorges de Gala.mus

Franc e id. id. Streymoy, Peroe id. id. Rwanda id. id.

Clue de l a Bou
Uorges de l a Caranca

Cascada d e l SkiCascada d e l Gallingar Cascada d e l Ii'oss NILNYABARONGO NILARAGEFU Cascade de Ndaba

1979

Gorges d e l Arges

Roinania id. id. id. id. Per id. id. id. Canada id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

om
Mm u s
D e f i l e u l Oltului D e f i l e u l Bicazului

URUBAMFJA
D e s f i l a d e r o d e l Urubamba

APURIMAC
Cascadas de P a r i j a r o 1980 WWINI

YU I(ON
N l l e s Canyon SWIFT RIVER LIARD RIVER Lia.rd R i v e r canyon l!JIcDONALD RIVZR Rocky Gorge SII(AN1 R I r n R PEACE RIVER

Iaskatinaw Ca.nyon
Bijou falls
'

PRASER

SUW/APTA RIVER Talrakkaw f a , l l s

Canada

id.. id.
id.

C OLUTrnLII TI-IO8iSON RIVER


P r a s e r Ca.nyon

id. Bulgari-ja, id.

1961 Gorges d e l R i l s k a Reka

ISKAN
Barranco d.e las Angustias Barranco Noga.les Barra.nco d e l Puente Barranco d e l Agua. Barranco de l a V i l l a Barranco s o b r e A,wlo V a l l e Gran Rey Barrauco de l a Rajita Barranco de l a Negra Barranco de S a n t i a g o Barranco d.e Chiguarime Barranco de Juan Vera E s t r e t de l a Riba E n g o r j a t s de Farena

I l l a de la, Palma, Espaa.


id.

id.
id..

L l l a de l a Gomera., Espafia
id. id. id. id.

id..
id. id. Tarragona id.

1982 V W V A
S R iI A V APC
MORAVA

Cehoaloveneko
id. id.

OZA U
YUNA
CAW

Repblica Dominicana

ia

id.
id.

YAQUE DEL NORTE


SECO

id.

CWON

id.
Huesca
Id. id.

Garganta del Vero

E 1 Entremont

Desfiladero de1 Esera

Gorges d e R i b e i r a Brava Cascada d e J o a o Delgado Cascada d e l a F a j g P e r r e i r a TERRA NOVR RIVER EXPLOITC RIVER HUMBER RIVER

I l l a de Madeira
id. id. Newfoundland, Canada id. id. id, id. Scqiperia Cyrie id. Portugal id. Lle-ida Belgique id. Luxembourg id. id. id. id. id. id. Llsida Polska Senegal. id. id. Barcelona Valencia

Rattle F a l l s
Big Falls

DRIN
ORONTE EUPHRATES G o r j a d e l Douro Gorja de Corgo E n g o r j a t d e Camarasa MEUSE Valla de l'0urthe Ravin de l a Ptrosse

Ualle d e l a C u r e
iolfschlucht Gorges d e Roitsbach Zickzakschluff IJJerschrumschluff Mullerthal C o n g o s t d e l P a s Nou

i,I SLA
SRLOUM

GAMBIA
CASAMANCE Torrent Centa Engorjat de Xulilla

G o r g e s d e l Xquer Forat dels Prats 1990. Barranc d e l'Estopinyh Estret de Rigoreixa E s t r e t de Malgrau Cascades de l a L i l l y ONILAHY Mangoro
1991

Valencia Barcelona Tarragona Barcelona id. Madagasikara id. id. Ahaggar, A l g r i e id. id. ~3mpucha id. id. Bergued'a Berguedh

Caon d ' l m e l e o u l a o u l e n e G o r g e s d e l T a s s i l i N.A j j e r Gorges de Tamekrest

1992

Tonl Sap

MEKONG
T o n l Bati Engorjat de l a Foranca 1993 L'Escalell

R I O NEGRO
SOLINOES AMAZONAS Pixaim IGUACU Cascades d e l'iguapu PARRNA 1995 SONG SAIGON SONG T H U BON SONG H U O N G ( R i u d e l s P e r f u r n s ) SONC H O N G ( R i u R o i g ) SONG C U A C A M 1996 ABAY WENZ ( ~ iBl a u ) l Tisoh D i l d i l (gorja)

Bsasil
id. id. id. id. id. id.

Viet Nam

la.
id. id.

10.
Ethiopia id.

T 'is I s a t FwaPwatk ( c a s c a d e s )
Grau d e 1'0s E s t r e t de Font d e l a Magnesia Cascades d e l Balsareny Font d e l Balsareny
1.997

Ethiopia Cerdanya Bergada id. id. Bharat, Sikkim id. IEl

TISTA Gorges d e l T i s t a RANGIT

199% S a l t o d

~ P la i n e

Chile, Torres del Paine Chile, Patagnia France, Haute Provence id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

S a l t o s de P e t r o h u Clue de Taulanne Clue de Uergans Gorges i n f e r i e u r e s du Cians G o r g e s s u p e r i e u r e s du C i a n s Gorges de l a Uesubie D f i l de Chaudan Porte de Caint Jean Clue de Chasteuil Canyon de 1'Artuby Grand Canyon du Verdon Gorges de Daluis 2000 2001

ARNO
Cascades d'Aitone Gorges d e Spelunaa S c a l a d i Canta Regina

Italia, Toscana
C. o r s i c a

id. id. id. Guadeloupe Martinique Sria id.

Dfil d e Lancone
2002 Cascade aux Ecrevisses Porte d'fnfer 2003 Can d e l R i o L o b o s Hoz d e l r i o E s c a l o t e

L e B o u t du Monde

F r a n c e , Auvergne id. id. 'lto Tajo, Guadalajara

Cascade de Babory Gorges d e l a Truyere 2004

E l Salto
B a r r a n c o d e l a Hoz Hoz d e B e t e t a Iioz d e P r i e g o Confluencia Gallo-Ta jo Nacimiento d e E l Cuervo

Rio G a l l o , Goadalajara Rio Guadiela, cuenca) id. Guadalajara Cuenca Rio N a j e r i l l a , Logroo Rio C i d a c o s , Logroo N:avarra id. id. Costa Rica id. idid. id. id. Huesca Biurgos Latvij a s Republika Eesti Vabariik
S e q,

2005

T a j o de Anguiano Desfiladero de Arnedillo

2006

Foz d e L u m b i e r Foz d e A r b a y u n Foz d e B u r g u i C a t a r a t a de l a Paz

Catarata Mgia B l a n c a Catarata Dobde


CRRRPIQUI TORTUGUERO 2007 2000 Foz d e B Y n i 6 s G a r g a n t a de l a Yeela

OAUGAVA
PA'RNU 2009 Hbces d e L r i o Duraton. I-l~oixes d e R i a z : a Lorge de . L u z G:orge d e 9 a i n t - S a u v e u r C a s c a d a d'Enf e r

Ld

v,i a

F r a n c e , Hiaukes P y r ~ n e s id, F n a n c e , V a l l e du L y s

L
&

1938

LB.C du Bourgei;

Prance id. Glrona

Lac d'Annecy
1950 Llac de Banyoles

1955 Lago d i Albano


1956 Lago d i G a r l a t e
Lago di Coino Lago d i Garda, Fuschl See Mond See S-t. Wolfgang See Knigs See Z e l l e r See Vfalensee Ziirich See Zuger See Vierwald S t a t t e r See Lac de l a Gmy-&re Lac Lnian 1962

Italia
Italia id. id. Osterreich
id.

id. Deutschland Osterreich Sohweiz id. id.

id.
id. id. Schweiz id. Scweiz

Lac de Neuchatel
B i e l e r See Boden See

- Deutschland

1964 L a Estanca
S a l a d a Grande Laguna de l a Janda

Teruel
id. Cdi z Ruidera, Ciudad Real Ruidesa, Albacete id. id.

1965

Laguna d e l Rey Laguna. l a Colgada Laguna s i n nombre

Laguna l a Lengua

Laguna s i n Nombre Laguna San Pedra Laguna l a T i n a j a Laguna l a C o m i s a Laguna la. Conseja Laguna Blanca Laguna d e l Cenagal Chott D j erid 1967 Leimogsvatn St 6xalands t j B m Pingvallavatn.

Ruidera, Albacete id. id. id. id. Ruidera id. Tunf s i e

, Ciudad

Real

1sl a n d
id.

id-.
id. id. id. id.
id.

U l f 1 6svatn j
Alfva.tn Apova-tn

L j svatn
NSsvatn M$-vatn Loch Eaxn Loch T u l l a Loch Ba Moor of Rannoch

id.
U. R . ,

Scotland

id. id.
id..

1968 Laguna de Gallooanta


Laguna de Zaida Laguna de Sarifiena 1969 Sebkha D ' l d j i l Lagunas de Campillos 1970 Laguna Grande Charca Grande Charca Bxozas Chuzenj i Kawaguch i

Zaragoza id. Huesca

Maurit a n i e
Mlaga Cgceres id. id.

N i ppon
id..

Nippon 1971 Wrvacheh-ye

HOVS S o l t a n

Iran S.S.S.R. Turkiye Sevilla id. Canada Alg6rie Norge id. Suomi id.

K a s p i j skoe Nore
Tu2 Golti

Iran

1972 Laguna de Huiz SBnchez


Laguna de Caldern O n t a r i o Lake

1973 Seblcha de Timimoun


Kirlrenesvatm. Galgoj a,vrre Kilpisjtirvi

Al.. I t i l p i s j t i r v i

Peera j &vi
E v ij a r v i Ropi j a r v i Naimalrkaj t i r v i K e l o t t i jarvi Sautusjtirvi Kaalas j arvi P a i t t a sj t i r v i

id.
id. id. id. id. Sverige id. id. id. id. id. id. id. Norge id. id. S.S.S.R., Sibbria

Inrossajarvi T ornet r a s k
Pahat aj a v r e LBlda j aure

V a s s ijaure
O s t omilrvatnet
S trandvatnet Langvatnet

1974 B a i k a l
B a l a t on

Magyarorsz6.g

1975

L1a.c~de Clausthal-ZellerfeLd Deu-tschland


G L I ~iiEng hu

Zhong guo id.

Dong hu

1977 L e i t i s v a t n
Eeynavatn

a
id. id. id. id. id. Hwanda id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

, Feroe

Mj oguvatn
Saksunamatn Eidisvatn Toftavatn Luhondo Muhazi Rwananyalfi zinga nahindi Hago ICivumba Ihema

Kivu
I(czrag0

1979 Lacu F a l t i c e n i
Lacu Rosu La.cu Snagov

Romania id. id.

Laguna Umayo Lago I i t i o a c a Laguna de Huinaimarca


Laguna de Huaypo

Fe r
id., Bolivia id., i d . Per Canad.a id.

1980 Xluane l a k e
Long l a k e

Laberge l a k e Marsh l a k e Squanga lalie Ile~ilin lale L i t t l e White l a l e Big White lalce Muncho lake Summit l a l e C h a r l i e lalce Moberly l a k e MoLeod l a k e Azouzetta lalie Summit l a k e Purden l a k e Jasper lake V e m i l i o n lakes Emerald lalce Shuswap lalre Kamloops lalre

Canada.
id. id. id.
id.

id. id. id. id. id. id. id. md. id. id. id.
id..

id. id.

1983 l a g o a
Lac des S a b l e s Q u i d i Vidi Iake

Lila de Nadeira
Quebec

, Canada

Newf oundland Id id. id.

, Ca.nad6

Bay Bulla B i g Pond


Fdiddle Pond

T o r s Cove Pond
\Vlndsox Lake D i l d o Pond

id.
id.
id. id. id. id. id.

Long Pond
B i g Bonne ay Pon&
Deer l a k e Croolred Lake Burnd Pond

G u l 1 Pond C o u t h Pond B i r c h y Lake Sandy L a k e B u t t s Pond Gander L a k e Calmon P o n d 1984 L i q e n i Cchkodres Lag. e NartEs

Newfoundland, id. id. id. id. id. id. Cchqiperia id. id. Tunisie id. Jordan Israel Zamora, Espaa

Canada

Liqeni ~ u t r n t i t 1985 C h o t t E l Rharsa C h o t t EL G u e t t a r Bahr L u t (Mar M o r t ) Yarn K i n n e r e t ( ~ l a c i b e r i a d e s ) T 1986 1990 Lago de S a n a b r i a Mantasoa Itassy Kitia Andranobe Tritriva 1992 T o n l Sab Bangkong 1994 1995 E s t a n y de M o n t c o r t b s Ho Tay T r u c Bach 1996 A l e m Maya H a y k ' T'ana 1998 Hayk'

Israel

Madagasikara id. id. id. id. Kampucha id. Lleida V i e t Nam id. Ethiopia id. A r g e n t i n a , T i e r r a d e l Fuego Argentina, Patagnia

L a g o Roca Lago A r g e n t i n o

Lago d e l Toro Lago S a r m i e n t o L a g o n a Amarga Lago Nordenskjld Lago Grey Laguna Azul Laguna F i g u e r o a Lago Llanquihu Lago d e Todos l o s S a n t o s Lago F r i a s Lago Nahuel Huapi Lago Moreno E s t e L a g o Moreno O e s t e 2003 L a c Chambon Lac d e Guery Lac S e r v i b r e Lac d'Aydat 2004 Laguna d e E l Tobar Laguna d e T a r a v i l l a Lagoa d e Santiago Lagoa Verde Lagoa Axul Lagoa do Canario L a g o a d o Fogo Lagoa d a s Furnas Lagoa do Capitao Lagoa d e Falca 2007 Laguna d e P i b i l l a s Lago Trasirneno 2008 Galwe Totoriskiu

Chile, Torres del Paine id. id. idt id. id. id. Chile, Patagnia id. Argentina, Patagnia id. id. id. France, Auvergne id. id. id. Cuenca Guadalajara
530 M i g u e l , A c o r e s

id. id. id. id. id. Pico, Abores T e r c e i r a , A$ores Navarra I b a l i a , Umbria Lietuwos Respublklta. id. id.

Eivissa Menorca M~llorca, Capri Procida Ischia Cabrera Gran Canaria Lanearote Puerteventura Fomentera Great R r i t a i n Island Kulusuk Conillera Honshu Hongkong Tenerif e Tabarca Long I s l a n d
Sja.elland.

Balears

, Espaa , Espala

B a l o a r s , Espaa
Balears

lta l i a
id.

id. Balears

, Espaa

C a n a r i a s , Espaa, A f r l c a id. id. B a l e a r e s , Espaa United IZingdom Island GrBnZa.nd. B a l e a r s , Espaa


N i ppon

Hongkong

, Alacant , Flspafia
&nmark
Norge id,
Ld..

Cana,rlas Espaa

United S t a t e s of America

rTard6ya Kvaloya IPronlsBya. Kvaloy H;tnnl)ya

id. id.

L i l l e Molla AustvtigEy u~st~agoy 1974' E l H i e r r o 1975 Lantau 8altra Santa Cruz Floreana Isabela 1977 Ugar Streymoy Eysturoy 8ordoy

L o f o t e n , Norge id. id. C a n a r i a s , Espaa Hongkong Calpagos, Ecuador id. id. id. F e r o e , Danmark id. id. id. id. id. Seychelles id. id. id. H yhres, F r a n c e id. C a n a r i a s , Espaa id. Antillas Portugal Newfoundland, Canada id. id. id.

Uidoy
Mykines 1978 mah Bird Praslin

La D i g u e
1980

I l e de Port-Cros
Porquerolles

1981

La P a l m a La G o m e r a

1982 1983

Haiti Madeira

Newf o u n d l a n d
Chape1 I s l a n d lJJ!orld 1 s l a n d S o u t h T w i l l i n g a t e 1s.

North T w i l l l n g a - f ; e 1s.
1985 1986 Djerba Sardegna Maddalena C.ap r e r a

Newfoundland, Cana&
Tunisie
1t a l i a id.

id. Pontevedra id. Senegal

A' T o i x a
Rrousa

1990

La R u n i o n Madagasikara Nosy Be Nosy Kornba Malta Gozo

Mascareignes, France Repoblika Malagassy id. id. Malta id.

1993

I l h a do Gowernador I l h a do Bernardo

Brasil
id. Argentina Chile A r x i p e l a g d e Colurnbrets

1998

I s l a Grande d e T . Fu.
Chilo

1999 2000 2001

I l l a Grossa
Elba Corsica G:rande S a n g u i n a i r e

1t a l i a
France id. Antilles franceses id. id. A ~ o r e s ,P o r t u g a l id. id.

2002

Guadeloupe

La D e s i r a d e
martinique 2004 S%o M i g u e l Pico Faial

Terceira
2005
2010

Aqores, P o r t u g a l C a n a r i a s , Espaa C a n a r i a s , Espaa

Lobos La G r a o i o s a

P O R ~ ~ T EC O S T E R E S S

C A P S ,

T O b T B O L S ,E'l?C.

Cap de S t . S e b a s t i h Funta de l'Esper6 Cap L l e b e i g Cap de l a Mola Cap de Cala P i g u e r a Tombol d-e Penyiscola P e n i n s u l a de
S 'Albufereta

Costa Brava, Girona


I l l a de Menorca, B a l e a r s

I l l a Dragonera, B a l e a r s

l l l a de Mallorca, Balears
id.

Gas-te116 de l a Plana.

I l l a de Menorca, Balears
id..

Funta N a Guillemassa Cap de F o r n e l i s Penisola d i Sorrento Penisola d i Portofino Formiga Gran, i l l o t Pe6n de I f a c h Cap P e r r a t iileda P e t i t a , i l l o t Cap d.e Bagur Ca,bo Machichac o Cap Enderrccat Cap Regana Cap Blanc Cap L l e b e i g Cap Xurigu Meda Gran, i l l o t Cap Bar Cap 1'AbeiJ.le I l e Grosse, i l l o - t Cap Gros

id.

Italia
Id.

I l l e s Formigues, Costa Brava


A l ac ant'

C8te d'Azur, Prance S l l e s Nedes, Costa. Brava Costa Brava, Girona

T l l a de Ma,llorca, Balears
Id
id.

T l l a de Cabrera, Ba1ea.r~
id.

C o s t a Brava, Girona
C8te Vermeille, France id. id.
I l l a de N a l l o r c a , Balears

Morro de S a Corda. Morro de S a Vaca

I l l a de hTallorca, B a l e a r s

id. C o s t a B r a v a , Girona id. Portugal

I l l a Aranella, i l l o t
T l l a de P o r t L l i g a t , i l l o t
1 9 6 1 CABO DA RCCA (w. d ' ~ u r o p a ) 1 9 6 2 P u n t a d.e l o s F a r i o n e s F u n t a de C o r r a l e j o P e n f n s u l a de S a n d f a 1963 Fun-ka de S e s P o r t e s

I s l a de Lanza.rote, Canarias

I s l a d.e F u e r t e v e n t u r a , C a n a r i a s
id.
1ll.a d ' E i v i s s a

, Balears

Iunta de T r u c a d o r s
Cap A l t (Cap de B e r b e r f a ) F u n t a d O E s F a r o de l a Mola 1 9 6 4 Cap de S a l o u Cap Norf eu I s l a de l o s Palomos Eunta de Europa F u n t a de l a Almina F e n i n s u l a d e Monte Hacho Cabo E s p a r t e l Fe6n de G i b r a l t a r 1965

I l l a de Pormentera, B a l e a r s
id.
id..

Ta r r a g o n a
Gi r o n a
id. Gibraltar Ceuta id. Maroc Gibraltar

PUNTA D TARIFA ( S . d ' ~ u r o p a ) C6di.z E

CAP DE CREUS (E. Pen. I b r i c a ) G i r o n a , Espaa Cap d e s T r o i s Fourches Maroc Portugal id. id. C o s t a B r a v a , Girona id. Alacant id. Murcia C a s t e l l de l a P l a n a

1966

F o n t a da P i e d a d e CABO D SAO VICENTE (SW. Eu. ) E Pon-ka de S a g r e s Cap de l a B a r r a f i n t a Salines Cabo de S a n Antonio Cabo de l a Nao Cabo de P a l o s Cabo de Oropesa

1.967 I l l a de Buda Cap de T o r t o s a Snaefellsness 1 9 6 8 Punta Grossa Punta de 1 ' E s c a l a Cap Moroboti Cap R o i g k n t a del

Tarragona id.
1 land s

Girona, Espaa
I l l a C o n i l l e r a . , B a l e a r s , Espaa I l l a de Cabrero., B a l e a r s , E s .
id.

Mila

Girona, Espaa. A l m e r i a , Es mla id. Girona , Es paa. id.


N i ppon

1969 Cabo &e Gata Cabo S a c r a t i f Cap Ras


Illa Castellar

1 9 7 0 Milcimoto Cap Sounion 1 9 7 2 Cabo Trafalgar P u n t a Camardn f i n t s. Palomas Funta de Torrox Cabo de las H u e r t a s 1 9 7 3 Cabo de Santa, Catalina Cabo H i g u e r Ormoya, i l l o t MalniUya Ubergneset Korneset IbapplundsG~ci., i l l o t 1974. Punta Herminia Cabo P r i o r Cabo V i l l a n o

Bellas Cdiz id. id. 1Mla.ga Alacant Vizcaya Guiplzc o a Norge


id.

,illot

id. id.
id.

NOHDRTNiV ( N , c o n t i n e n t e u r o p , ) i d .

La CoruSa

ESTACA D BRHEB(N. pen. I b 6 r . ) i d . E id. id.

Punta Langost e i r a s Cabo de P i n i s t e r r e Cabo Corrubedo

La Corua
id. id.

Punta de La Resti%%
Punta de La Caa Punta de Arenas Blancas

E l Iiierro
id. id.

, Canarias,

Tenerif e

1975 Cap Veme11


Cap de Capdepera Cap Porinent o r Punta Negra Cap S a l i n e s Cap de Ca.valleria Cap F a v a ~ t x Cap d'Ar'cruix Punta N a t i E1

i l k l l o r c a , Bal-ears id. id.

id..
id. Menorca, B a l e a r s id.

id.
id. id. id. id. Santa Cruz, Gal%pgos Ploreana id. Franc e id. id. id. MahB, S e y c h e l l e s id. P r a s l i n , Seychelles Per id. Pranc e I l e de Port-Cros, Prance

B Grbs .

Punta Yriiiia.
Punta d'En i i f a l e t
Punt a Es-bra da. Punta Luz d e l Ma.

, Galpgos

&nta d e l Corinoxdn

1978 POINTE DU RAZ


P o i n t e du Van P o i n t e de Pemnarch

I l o t de V i l l e Close
P o i n t e au Se1 North E a s t P o i n t Pointe Cabris

1979 Punta de P e j e r r e y
Punta Colorado 1980 Presqu'Sle de Giens P o i n t e du V a l l o n

Cap Camarat Phare d e Porquerolles P B t i t Gaou Grand Gaou Yresqu'Ple du Cap S i o i 4 Cap Sici4. Cap B & Cap E'alcon Cap de Caxquerianne Sea Es1an.d 1981 Punta d e la, Arena Punta de L a Galera Punta de San C r i s t 6 b a l

France I l e de P o r q u e r o l l e s , Prance B a n ce id. id. id.


id.

Presqu'f l e de S a i n t F ~ n d r i e r i d . id.

ia.
Canadh

I l l a de l a Palma, Candrias
I l l a de l a Gomera, Canarias id. Repiiblica Dominicana
id.

1982 P e n i n s u l a de Saman4
Cayo Vigfa Cayo Levantado Punta d e San C r i s t b a l Punt.8. Calemba 1983 Cabo Gi.r&o Yonta d e Zlhu Nole Ponta do Pico do J-acho Ponta d e S&o Lourenco Ponta das Gavfotas Cape S a i n t Pxanois Avalon Peninsula CAPE SF'EAR (Est. d'A. Gsates P o i n t Burin Poninsu,la. Cape Pllaldsovik Bonavista P e n i m u l a North P e n i n s u l a d e l N. )

id. id. id.

T 1 l a de Nadeira, Portugal
id.
id.

id. id. Mewfoundland., Cana.d&


id.

id. Id. id. l a b r a d o r , Canadh Nawfounla.nd, Canada id.

1984 L a Isleta
Punta S a r d i n a

Gran CanarLa , Espaa

la.
id.

Paro de Maspalomas
1985 Cap T o u r g u e n e s s Punta d e l Volcn 1p86 Lapo d ' 0 r s o Capo Testa C a p o Caccia Capo d e l F a l c o n e Cabo P e q u e o C a b o d e Home Pennsula de Calnes PJennsula d e E l Grove P'ennsula d e E l Morrazo Monte F e r r o Cabo S i l l e i r o N88

0j e r b a , T u n i s i e
Lanzarote, Espaa

1t a l i a , Cardegna.
id. id. id. Pontevedra id. id. id. id. id. id.

PRECQU"1LE DU. C:KP VERT ( O d ' ~ ) S n g a l Cap S I k i r r i n g id.


Malta

1990

Del.imara P o i n t
Ras il Q a m m i e h

id. La Runion, F r a n c e id. id. id. id. id

Pointe des Jardins Cap Mchant Pointe d e Languevin Pointe au Se1 Cap l a H o u s s a y e Pointe des A,igrettes

1995

I l L o t d e l a Dang T r i n N 8 I l l o t d e l a Dang Luan I l l o t de l a O a n g B a l a u

Viet Nm a
id.

id.

1998 1999 2000

Pennsula- d e Brunswick Punta Bonica C a p o Vita Penisola d'Enfola l l l a Grossa, Colurnbrets

Italia, Elba
id. Corsica id. id. id. id.
id.

2001

P u n t a d e S e t t e Nave P u n t a d e .la P a r a t a Calanche de Piana Capo S e n i n o Punta Rossa La S c a n d o l a Cap C o r s e

id. Guedeloupe id.

2002

Pointe des Chateaux Pointe des Colibris Pointe Doble Pinte des Colibris P o i n t e du P i t o n P o i n t e de l a Grande Vigie Presqu'ile de l a Caravelle

La O ' s s i r a d e
id. Guadeloupe id. Martinique id. id. F a i a l , Agores Terceira, Acores Fuerteventuia3, Canarias id.

P o i n t e du Diamant Pointe des Salines 2004 Ponta de Espalamaca Monte Brazil 2005 Punta de la Ballena Punta de Jandia Punta de Pechiguera Punta d e l Aguila Punta de la Entallada 2010 P u n t a d e l a Vale P u n t a d~ n l u j e r ~ s I s l o t e de l o s Ingleses

LBXX L a n z a r o t e , C a n a r i a s
id. id. Lanzarota, Canarias id. id.

Punta Fariones

Lanzarote, Canarias

F O R M E S G O L P S ,

C O S T E R E S

I I
E S T A N Y S C O S T E R S , E T ---C

D E L T A S ,

---1936

Golf de Rosea Bahia d'Eivissa. Bahla de S t

Costa Brava, Girona

l l l a d'Eivissa, Ra1ea.r~
id. France id. id.

Ant o n i

1938 E t a n g d e S a l s e s
Etang de L a p l m e E t a n g de Bages

1948 P o r t de Mah
1950

I l l a de nTenorca, Ba.lears
Tarragona

Eelta de 1'Ebre

1 9 5 1 B a h i a de Palma
B a h f a d8Alcud.ia Bahia de P o l l e n s a

I l l a de M a l l o r o a , B a l e a r s
id. id. Va.lbncia Santander
id..

1954 A l b u f e r a de V a l e n c i a
R i a de S a n V i c e n t e
R a Tina Menor

Hf a Tina Mayor
Ba.hia de S a n t a n d e r

id. id.
id..

R a de S a n t o a
R i a de B i l b a o

V i ec a y a
id. Guiptzc oa id. id. 1:lla de Menorca, B a l e a r s France Prance id. id.

R i a de Ondgrroa

Ria de Deva

Rla de O r i o
P u e r t o de Pasa.jes F u e r t o de F o r n e l l s

1955 La Caniargue
Etang de 1'0r E t a n g de P e s o l s E t a n g d e 'Vic

Bassin de Thau Golfo d i Napoli Porto d'lsohia Golfo d e l T i g u l l i o Genlfe Ju8.n Golfe de l a Napoule 1956 Laguna Veneta 1957 Bassin dnArcaohon Dune de PyLa Les Landes 1958 1959 Ria de Guernica F o r t Cabrera
L'Olla

Pranc e Italia

Illa d'lschia, I t a l i a

Italia
CBte d.'Azur, France id. Italia France id. id. Vizcaya
I l l a de Cabrera, Balears
id.

Cala Ganduf 1960 Etang de S a i n t Nazaire Bahia de S t a . Ponsa P o r t d'hndraix P o r t de S b l l e r 1961 E s t u a r i o do Sado Mar de Palha 1962 E l Rio
La Bocayna.

id. France

I l l a d-e Mallorca, Balears


id.

id. Portugal
id.

Lanzarote

La

Gnuio~

Puerteven-tura

Lanzarote

1963 Estany d'Es P e i x Estany Fudent 1964 Bahia de Cdiz Bahia de A l g e c i r a s Estrecho de G i b r a l t a r Estany de l a Ricarda 1965 Bahie d'El-Hoceima Sebkha Bou Areq (Mar Chica)

I l l a de Pormentera., B a l e a r s
id.

Cdiz
id.

Europa

Africa

Barcelona Maroc Maroc

Melilla

1966

Suomen L a h t i B a h a de C a r t a g e n a R a h i a d e Portman

S . S. S. R.

Suomi

Nnircia. id. id. Alacant Tarragona id. id. id. id. id.
id.

M a r Menor
Albufera d'zlche

1967 P o r t d e l s hlfacs
E s t a n y d e 1'Encanyissada E s t a n y d e l a Tancada

Calaix Gran

Calaix d e l a Mar
B a s s a de F r a d o t Gola d e l Nord B a s s a de l e s O l l e s P o r t del. F a n g a r E s t a n y d e l a iilurtra
O l f us

id. id. Barcelona Island id.


id..

S t a k k s f j 'drdur Ske jaf j'Ordur I c a l l a f j 'Ordur 1-Ivalf j 'drdur Leiramogur 13orgar.f j 'drd-uus B r e i d a f j 'Ordur Sermilagag Angmagssalik F j o r d &mark Strait Eyjafj'drdur P i r t h o f ForGh P i r t h oP (Pay Loch Linnhe 1969 Laguna R a s a C h i c a

id. id. id. id. id. Gronland id. Islarid-Gronland Island

U. K., S c o t l a n d
id. id..

A l m e r i a , Espaa
id. id.

Laguna Rasa
A l b u f e r a Nueva

Bahie du L e v r i e r 1970 V i c t o r i a EIarbour Bahia de Kuangchou Honglcong


C hungkuo

Turkiye id.

1972 Cao de S a n t i - P e t r i
Cao Zurraque Cao de l a Cortadura

Cdiz id. id. United S t a t e s of America GuiIxri.zcos. Norge id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

Long I s l a n d Sound

1973 R i a d e l Bidasoa,
Oslo E j o r d Bunde F j orden

Langf j orden
BU@ j orden
Varangerfjorden Bttsf j ord.en NagerU ysundet Ws8ysundet Breisundet RolvU ysundet SUrUyaundet Oksf j orden Eeisundet Kvaenangen Kagsundet

U l l s f j orden
G r U tsundet
TromsUysundet Sanan-esundet Nordbotn 1Ild-S orden j

id..
id.

E r s f j orden
Nordf j orden Kattf jorden

Norge
id.
id..

R m j orden a f
B a l s f j orden Nordj osen S t orf j orden Rombalcsbotn Rombaken Herj anksf j o r d e n Bogen Lavangsf j orden
'lj e l s u n d e t I

id.

id..
id. id. id. id. id. id. id. id.

Gfotf j orden
Oksf j orden MolldBra Henningsvaerstraumen Landegaf j orden S a l t f j ord.en

id.
id. id. id. id.
id..

G duvst rawnen e
S k j e r s t a d f jorden Saltstrauinen ( ~ l s t r o m )

id. id.

id..
La Corufa id. id. id. id. id. id.
id..

1974 Ensenada de San Amaro


R i a de Vivero
Rfa d e l Barquero

R i a de S a n t a Naaria

R i a d.e Betanzos
Rfa de Ares

R a de E l F e r r o 1

R i a de Caiua.rifias

R i a de Corcubi6n R i a de Rhros y Noya

id. id.

L a g u n a de Donjos

La Corua
id..

DLinas de Corrubedo
H i a de A r o s a
E l Golfo

id.

1975 L'RlbuPem.
Est-ret- de l a Dragonem,

I3ahj.a de^ Guix


A r e n a l d'hCastell Tolo Harbour Tide Cove S i l v e r &Une Bay Canal de Ita,baca

Nenorca
id.

, Ba1.ea.r~

IJew T e s r i t o r i e s
id. Lant B U .

Baltra-Sant C n ~ z
Santa Cmz, Gal6pgos .Florea,na., Gal5,pgos
id..

Bahfa de l a Acadeinia
Bahfa de Post O f f i c e La,guna, d e l C o m ~ o ~ n

Bahia de las Cuevas


Lagunas de niei-bo V i l l a i n i l

id..
I s a b e l a , C:a.l.dp,gos
id..

Laguna de l a s IPLnYas

1977 Vagafjordur
Vestmamsund Kollaf j o r d u r Kaldbakaf j o r d u r Nlsoyarf j o r d u r Sundini Slcalaf j o r d u r Gotuvilr j'uglaf j o r d u r Iieirvilcsf j o r d u r Kalsoyf'j o r d u r Pollur Harads sund

Feroe, hnmark id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

E idsvik
Sorvagsfjordur Pof l u r

E'eroe, lanmark id. id. id. id. id. id. id. id. id. Bretagne, France id. id. id. MahB, S e y c h e l l e s id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. P r a s l i n , Seychelles id. Mah Per Pranc e id. I l e de Port-Cros, Trance

Dolunurn
i w m i n g s f j ordur

Tangaf j ordur
lkagasund lykinesf j ordur Hestf j o r d u r Brandansvik

1978 E s t u a i r e de la V i l a i n e
Baie d e s Trpasss E s t u a i r e de l a Odet

Baie de l a F o r e t Anse aux P i n s


Anse Royale Anse Marie Louise P o l i c e Bay Anse Talcamaka Baie Lazare Anse a l a llouche Grande Anse P o r t Glaud P o r t Launay

Baie T e r m y
Grande Anse Baie Ste-Anne

North West Bay

, Seychelles

1979 Bahia de Paracas


3980 Rade dtHybres Etang d e s P e s q u i e r s Port-Gros

Rad-e de Bornes Baie de C a v a l a i r e Anse de Pampelonne Golfe de St-lropez L'Oustau de Diou Baie d.u Grand Langoustier Golfe de Giens Baie de Sanary Baie du La.zaret Creux de S a i n t Georges P e t i t e Rade d.e Toulon Grande Rade de Toulon Burrard T n l e t 1982 =fa Escocesa

Pra.nc e
id. id. id. I l e de P o r q u e r o l l e s , Pra,nce id. Franc e
id.
id..

id.
id.

id. Canada. Repblioa Dominicana

Bahia d e Samaa
Gxi-Gri

id.
id.

de S o d a

id.
id. id. ISaiti

Bahia de Andr48

Bahia d e l a Al'tagPaca
Bahe de l a Gonave

1983 Baia de Abxa


Golfe du S a i n t Laurent D b t r o i t de Cabot

l l l a de LbdeZra, P o r t u g a l
Canada id. Newfoundland, Canada
id.

St. John's Harbour Bay &lZa


W i t l e s Bay Psrmeuse Harbour

id. id. id.

Renews Harbour Biscay Bay


Xu'tton Eay Trepaasey Harbour Trepassey Bay

id.
.Id.
id..
id.

Holtrood Pond S t . Blary's Bay Salmonier Arm MZddZe Cove Concep-tion Bay DiLdo Ara T r i n i t y Bay Placentia Bay

Newf oundland , Cariada


id, id. id. id. id.
id.

id. id.

%ll hrm
Burin Bay 8011th West A m North Vlest Arm Clcde Sound

id. id. id, id.

Nawman Sound Goose Bay


Southexm B y Spanrlsh B y Square Pond

id.
id.

id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

Main Tiokle I n d i a n Arm Loon Bay


Heari; 'S Cove

Halls Bay
South Ara Ea& Arni S a i n t Pauls InleG Parso-m Pond Pol-eland Creelr Pond Harlce's % y St

id.
id.

. John Bay

id. id.
id. id. id. id.

Grand Pond S t . Genevieve &y S t . Barbe & y

S t r a i t of Be1le I s l e Northern Axm P i a t o l e t &y

Newfomdland, Canada id. id. id.


id.

Eilan Ami
S t , Anthony B y Bumber

Arm

id.
id.

Bay o9 I s l a n d s
Goose Bay h l r e Melville Kaipokak %y

- Iiarnilton Inlet

Labrador, Camda %d.

iB

Bay of 1 ~ 1 l a n d s
C a m i r i k t olc Bay Deep I n l e t

id, id. id. id. id. J u g o s l a v i ja

V o l s e y Bay
Tikkoat okak Bay 1984 Golf de Bisan G J i r i i Durrgsit
G j i r i 2 Vlores .

Schqhqiperia
id. id. Schqiperia
Tunisie id. Lanzarote, Espaa id.

GjirL

i Sarandes

Estre-t do Kerlrysa
1985
G o l f e d e Bou G r a r a

- Bellas

Lac d e T u n i s
Laguna de Janublo E l Golfo Badia de Haifa B a d i a d'Akko G o l f d'Aqabe

1srael
id. J'ordan

Israel

Egypt

E l Fjord
1986 Ctagno d i Calich basso d e l l a Monetta BJorzche d i B o n i f a c i o

E ~ Y P ~ Sardegna, Italia Maddalena Cardegna

C'aprefa, I t a l i a C.orse, I t .

Fr.

Glolfo d i P o r t o C o n t e 5tagno d i Casaracchio G;olfo d ' N s i n a r a R:ia d ' A v e i r o Ensenada. de Vilaboa E s t r e c h o d e Rande R i a d e Vigo
R i i a

Sardegna, I t a l i a id. id. Portugal Pontevedra id. id. id. Sngal id. Malta id. id. id. id. id

de Pontevedra

lgB8

Blalongs d e Casamance Balongs d e l Sin-Saloum

1990

Marsamxett Harbour Grand Harbour S a l i n a - Bay M a r s a x l o k k Bay S t . Paul's Bay

S o u t h Comino C h a n n e l N o r t h Comino C h a n n e l B a i e de St-Paul Baie de St-Augustin 1993 03aia- d e T o d o s o s S a n t o s Dunes i l l a c u n e s c o s t a d e S a l v a . Lxgoa R o d r i g o d e F r e i t a s B'aia d e G u a n a b a r a Lagoa de T i j u c a Baia Sepetiba 1995

id.
La Runion

Repoblika Malagassy B:rasil id. id. id. id. id. V i e t Narn id. id. id. Argentina

Delta d e l Mekong
V i n h Da Nang D e l t a d e l S a n g Hang V i n h tia L o n g

1998

Rio de l a P l a t a

Delta d e l Paran Canal Beagle Bahia de Ushuaia Bahia de Lapataia G o l f o A l m i r a n t e Montt Canal Seoret Ceno d e l a U l t i m a E s p e r a n z a Estrecho de Magallanes C e n o Otway Ceno d e R e l o n c a v i C a n a l d e Chacao G o l f o d e Ancud 2000 Canale d i Piombino Rada d i P o r t o f e r r a i o G o l f o d i Campo Golfo d i Procchio GolPo d e l l a Lacona Golfo S t e l l a P o r t o Longone Golfo d i Viticcio 2001 Golfe d'Aiacciu Golfe de l a Liccia G o l f e d i Sabone Golfe de P o r t i Golfe de G i r o l a t a G o l f e d e Can F i u r e n z u Etang de Biguglia 2002 P o r t e d8EnPer Lagon de l a P o r t e d 8 E n f e r Grand Cul-de-Cac P e t i t Cul-de-Sac Marin Marin

Argentina A r g e n t i n a , T i e r r a d e l Fuego id. id. Chile, Patagnia id. id. id. id. id. id. id.

1t a l i a
I t a l i a , Elba id. id. id. id. id. id. Corsica id. id. id. id. id. id. Guadeloupe id. id. id.

B a i e du G a l i o n Cul-de-Sac de T a r t a n e

Martinique id. id. id. id. Pico-Faial, fV~0reS

Havre de T r i n i t CuL-de-Sac de Narin

Baie de Fort-de-France
2004

Paso de F a i a l Baia das Quatro Ribeiras

T e r c e i r a , Acores Fuerteventura, Canarias ~uerkeventura Panam

2005

Caleta d e l Marrajo

E l Rio
2006 2007

Lobos

B a h i a d e Panam V a l l e d i Cornaachio Valle Berkuzzi D e l t a d e l Po

1t a l i a , E m i l i w Romagna
id. I t a l i a , Venezia Latvijas Republika Eesti Vabarlik Lanzaroia, Canarias

2008

Lahi Riga

P E r n u 1. a h t
2010C h a r ~ od e S a n G i n b s

U N i T A T S

VEGETALS

1964 Boret d'Azrou c e d r e s ) 1965 Bosque e l o s Palancares Hauts F l a t e a u x ( e s t e p a ) 1966 Boscos de Valdajskaja-Vosv Berezovaya Hotscha (olms) 1970 Selva Indoxina S e r r a n i a de Cuenca, Espaa Algrie S. S . S. H. id. Thailand Turkiye 1973 Plxteau de k h r a , ( e s t e p a ) Boscos de b e d o l l s de l k p b n i a Vegetacib pantanosa de Lapbnia 1974 Taiga SibePiana l'hroc ITorge

- Suomi - Sverige
Siberia

Sverige S.S.S.R.,

1975 43anglar Selva ainazb~i.ca. 1977 Sabana de 1'Alcagera Selva de mun-tanya d e l s Virunga Selva e q u a t o r i a l a f r i c a n a biguamolls amb & p i r u s 1978 Valide de M a i 1979 Boscos de Transilvb,nia Columbia B r i t .

C;al&pgos, Ecuador Ecuad-or Ewa.nda id. id. id. P r a s l i n , Seychelles Romania Ganada

31980 Boscos d e l Yukon

3983 Barren h n d ( l i q u e n s )
1988 B a l o n g s d e l Casemance ( m a n g l a r ) Balongs d e l Sin-Salouni (manglar) Sngal id. Zhong guo

G:ran p r a d a d e M o n g b l i a I n t e r i o r

1990

S e l v a d e 1'Est L e r n b a l e m a n ' ~ Horombe ( s a b . , est.)

Madagaaikara id.

1992 1993

S e l v a de ~3mpuclia S e l v x amazbnica Brasil id. Chile

E l Pantanal
1998 2001 Estepa patagnica F o r e t d'Aitone (Pinus l a r i c i o )

Argentina

Corsica Guadeloupe Martinique Costa Rica id.

2002

S e l v a de l a B a s s a T e r r e S e l v a d e La M a r t i n i q u e

2006

0;osque n u b o s o B i r a u l i o U a r r i l l o S e l v a . i Humedales d e T o r t u g u e r o

G E O G R A P I A

P O L I T I C A

E S T A T S ,

C O L O N I E S ,

P R O V I N C I E S

D ' U L T R A ~ A R , E T C .

---1938 1955

Espaa France Italia

C i t t a d e l Vaticano
P r i n c i p a u t e d e Monaco 1956 Osterreich Bundesrepublik Deutschland Furstentum L i e c h t s n s t e i n Schweiz 1960 1961 1964 P r i n c i p a t deAndorra Portugal P l a z a de Ceuta Maroc Gibraltar 1965 Algerie Tunisie P a z a da M e l i l l a 1966 1967 Sojus Sovietskikh S o t s j a l i s t i c e s k i k h Respublic U n i t e d Kingdorn

Island
Gr'dnland 1969 Mauritanie Sahara Espaol 1970 Nippon

Hongkong Macau Thailand

1 ran
Hellas 1971 Jugaslavija Turkiye B u l g a r i ja 1972 Canada U n i t e d S t a t e s o f America 1973 Oanmark Norge Suomi Sverige

1975

Zhong guo
Netu T e r r i t o r i e s

PeriIi Ecuador 3.976 Belgique

1979

Rumania Bolivia

1982

Cehoslovensko

Repblica Dominicana
Haiti 1984 Schqiperia

1985

Jordan Syrie

Israel
E ~ Y P ~
1.987 Luxembourg Polska

Lg90

Malta

La Rcinion
Repoblika Malagassy

1993

Brasil Argentina

1995 1996

V i e t Nam Ethiopia

1998 2002

Chile Guadeloupa Martinique

2006

Costa Rica Panam

2007 2008

Repubblioa d i San Marino Lietuvos Respublika L a t v i j a s Republikti

Eesti V a b a r i i k

P O B L A C I O N S

D ' A F R I C A

1962

Arrecife Harla Puerto d e l Rosario

Isla d e L a n z a r o t e , E s p .
id.

Isla d.e F u e r t e v e n t u r a , E s p .
id. Gran Canaria, Espaa C e u t a , Espafa Naroc id. id. id.

Fuerto d e l Gran T a r a j a l
LAS PALJNS 1964 CEWA
llm OUAN

Chaouen XENITRA Sal6

RABAT
CASABLANCA

id. id.
id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

lVJARAXECH
Ouarzaeat e Taourir
S koura-des-Ahl-el-Oust

E l Kelaa-des-Mgouna Boulmane
Ti n e r h i r

bar-es-Souk E r f oud Rissani Tinrheras Midelt If r a n e PES mmES Moulay-Idriss L a r a c he

T ANGER

1965

El-Hoceima OUJDA TLEMCEN Lamorioibre SIDI-BEL-ABBES Frerida Af l o u Laghouat Berriane Ghardaia OUARGLA Hassi-Messaoud Hassi-Bel-Guebbour PorC P l a t t e r a

Maroc
id.

Algerie
id. id. id. id. id. id. id.
id..

id. id. id. id. id. 3unf s i e id. id. id. Algerie id. id. id. id. id. id,

3OUGGOUR11
El-Oued

Nef t a
Gafsa
Feriana Bou-C hebka CONSTANICINE

Maillot
S i d l Embarek ALGER

BLIDA
Mos t aganem

ORAN
MELILLA

Melilla, Espaa

1969 NOUADHIBOU
Cansado

Maurit ani e
id. S a h a r a EEI paol Mauritanie

La GUera
Zouerate

F o r t Gouraud NOUAKCHOTT Akjoujt

Mauritanie id. id.

1971 SANTA CRUZ DE TENERIFE


La Laguna
Tac o r o n t e S a n t a Ursula P u e r t o de l a C m z Icod

I s l a de T e n e r i f e , Espaa
id. id. id. id. id. S a h a r a Es p a o l

EL AAIUN
Candelazia

I s l a de T e n e r i f e , Espaa
Maroc id. id. Argdlie id. id. id. id. id. id. id. id.. id.

1973 T e n d r a r a
Bou A r f a Piguig B e n i Ounif

BEHAR
Ta.ghit Zaouia T a h t a n i a

Igli
B e n i Abb6s

ADRAR El. D j e d i d
Timimoun Kerzae H8,ssi E l Iiebi Tindouf Abadla 1974 Valverde d e l S i e r r o Las Casas

id.

id.
id. I s l a . d.el H i e r r o , Espaa id. id. id.. id.

La Restinga
Frontera Tigaday

Hwanda Nyamata Remera Musanze Eieseburu Rwamagam. RUHENGERI GISENYI: Itibuye Gaahora id. id. id. id. id. id. id. id. id. Seychelles id. id. id. id.

1978 VICTORIA
S a n c t a Maria P o r t Glaud

La P a s s e
Beau V a l l o n

1981 S a n t a Cruz d e l a Palma


Los L l a n o s d.e Aridan-e Tazacort e P u e r t o d e Taza.corte F u e n c a l i e n t e de l a Palma. Los Sa,uces Espindola S a n Andrs Los C r i s t i a n o s S a n S e b a s t i g n d e l a Gomera, Bermigua Vallehermoso

I l l a d e la. Palma, Espa,a


id.

id. id. id. id. id. id. T e n e r i f e , Espaa I l l a d e l a Gomera, Espaa id. id. id.

V a l l e Gran Rey

1983 FUNCHAL
Cham de Lobos
Clheta

I l l a de f i h d e i r a , P o r t u g a l
id. id.

g a t s e i t o de C a l h a t a

I l l a de Eladeira, P o r t u g a l
id. id. id. id.
id.

Elbeim. Brava
S$o Vioente

P o r t o do EuIonLr; Naohico

Canigal
P o r t o da Cruz

id.
id.
id.

Santana

Monte

1984 Telde Teros


Anicas P u e r t o de l a s Nieves Sardina Artenam

Gran Ganarla , ZswEa


i d* id. id.

ia.
id.

P u e r t o Rico
P u e r t o de a o r g a n

id.

fd.
id..

El h s i s
bbspalomas

id.
L a n z a r o t e , Espaa

Masdache YaLza Zarzis fledenine Foum T a t a h o u i n e Chenini Ksar E l Ferch


GABES

id.
id. Tunisie

id.
id. id.

id.
id. id. id. id. id.

flatmata Tamezret Douz Chebika

Dj o r f
A'd j i m HOUMT-SOUK Bordj D j i l l i d j

Tunisie id. id. id. id. id. id. id. Sngal id. id. id. Gambia Sngal id. id. id

Hara- S g h i r a
E l Kantara

Guellala TUNIS
lP882

DAKAR
Fann Gore KA'OLA'CK Farafenni ZINGUINCHOR Oussouye Kabrousse Biignona Diouloulou BRNJUL

id: Gambia id. Sn'gal id. id.

B'arra
Toubacouta

1990

ST-OENIS St-Andr Ct-Pierre Languevin Cilaos Ct-Paul St-Gilles KNTRNANARIVO

La Runion, F r a n c e id. id. id. id. id. id. Repoblika Malagassy

Ambohirnanga Mantasoa Andasibe Carion Antafofo Behen j y Kmbatolarnpy ANTSIRABE Soavina Ambositra Camp R o v i n FIANARANTSOA An jamana Ambalavao Ihosy Ranohira Andranovory TOLIARA' St-Augustin Rndoany Ampasipots y A'mbatozavany Lokobe Kmbaroivazo 1991 TAMANRASSET Hirafok Idels Zaoutenlaz DJANET 1996 ADDIS ABABA DIRE O A W A HARER

R e p o b l i k a Malagassy id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

id.
id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. A.lgrie id. id. id. id. Ethiopia id. id.

Me< ' e l 6 Wik'ro Aksum Lalibela GONDER Bahir Dar 2005 C a l e t a de F u s t e s La O l i v a


E l Cotillo

Ethiopia id. id. id. id. id.

Isla de Fuerteventura
id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. I s l a d e Lobos I s l a de Fuerteventura id.

Morrm J a b l e La L a j i t a Tarajalejo Playa Blanca

Yaiza
Antigua Betancuria Pjara Tuineje

E l Puertito
Las S a l i n a s Las P l a y i t a s 2010 Arriota Punta de Mujeres Guakiza C a l e t a d e l Sebo Pedro Barba Taguise

Isla d e L n n z a r o ' c e
id. id. I s l a d e La G r a c i o s a id. I s l a de Laozarote

Y O B L A C I O N S

D ' A S I A

N i ppon
id. id. id. id. id. id. Hongkong id.

1970 TOIiYO
Nikko I(IOT0

Nara
Toba Ibaraki OA A SK KOV/LOON

VICTORIA MACAU
BNIO A GC K hyutthaya TEHERAN ESFAHAN Dj o l f a sHI1az

Macau
Thailand id.

Iran
id.
id..

id. Turkiye id. id. id. id. id. id. id. id.

1971 Uscudar
AKR NAA Bogazkale
CORUM

TRABZON Takkekoy ERZURrn Dogubayazit Gurbulak


%ku

Iran
id.
id.

TABRIZ

QOM
Abadeh

id.

Abi G a r m Rineh RASHT

Iran
id.. id. id. T u r k iy e id.
id..

QAZVIN
Agri Horasan Dikendere Bayburth Ak$a.baat S MI S N h sL U NEVSEHIR Uchisar

id. id. id. id.. id. id. id. S .S .S .R., id.


id..

Cavus I n
Bolu

1974 IRIZUTSK
BRATSE Listvianka NOVOSIBIRSR' Akademgorodok

Sibbria

id.
id.

1975 BE1 JING


SI-II JIA 21-IUANG Chie

Zhong guo

i d.

.
.

ma

id.
id..

WUHAN
SIUNGAI

id. id.

GUANG ZHOU
Po s h a n Tsuen wan Aberdeen

id .

New l e r r i t o r i e s
FIonglrong 1;a.ntau
Jordan
id.

Ngong Ping
1985
AMMAN

Rongkong

ECH CHAM HOMS HAMA Q a l a a t e l Hosn Tartous EL LADQIYE Shek Akmad HALEB Al-Thauira Hammam Tzarid DEIR E2 ZOR Tadmor

Cyria id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Israel id. id. id. id.

Palmyra

Seidnaya Maaloula Bosra Jericho Tiberiade Nazareth HAIFA A kko YEROUSHALAYIM Bethleem Hebron E i n Gedi B e e r Sheba Elat Nuuieiba AQABA Wadi Moussa E l Kerak Madaba

AL QOUDS

id. id. id. id. id. id. E ~ Y P ~ Jordan

Petra

id. id. id.

1988

Tai O

X.1 'A'N

Zhong guo id. id.

L i Shan
LA'NZHOU

id.
Durihiiang Lioyuan Turpan URUMQI Kashgar (Kashi) HOHHOT id. id. id. id. id. id. id. 1992 PNOM PENH Odang SIEMREAB V a t Svay Chhong K n i e a s K i e n Svay Damnerm Saduak PRTHOM NAKHON 1995 THAN PHO H CHI MINH O V i n h 1-ong CAN THO Cong Hoa Kampucha id. id. id. id. id. Thailand id. V i e t Nam id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

Hai
HUE

An

DA NANG

Chau Chu

HA N O 1
Hong Gay

H A 1 PIiONG

1997

Kurseong DRRJILING

B h a r a t , West B e n g a l id. id. id. Bharat, Sikkim id. id. id.


id.

G hum
Mangpu Rangpo GANGTOK Rumtek Lachung Yumthang Legship Jorethang I<ALIMPONG

id. B h a r a t , West a e n g a l
id.

P O B L A C I O N S

---

D ' A M E R I C A

D E L

S U D

-~--

1975

LIMA BTa/cuc ana GUAYilQUIL

1'en.i id. Ecuador

CUENCA
Azogues Inga.pii-ca CaEa.r Gir6n San i?esna,nd.o

5. d.

.
.

id. id.

id

id.

id. G a l g p g o s , Ecuador id.


id..

111el-to B g o r z
Bella,vista P u e r t o VeZasc o I b a r r a 'hierto Villa,inil S a n t o Tomss Balzar QUITO ' a - t a c ~ ~ ~ E l 12iyo IZlerto i b p o nfisahualli Tena, A r c h i dona. SheZl BaEos

id. id. Ecua d-or id. id. id.


id..

id. Id.

icl .
id. id.
id..

RIOHRPIDA
Fallatanga

id.

1979 Pa.c hacamac


Paracas

Pe m
id. Id.

TCA

NSA AC
Oc oa

Per id. id. id. id. id. id. Bolivia id. id. id. id.
id.

AWUIPA Caaguas JULIACA m 0

Juli
Copaoabana Tiquina Huata jata

L PAZ A
U i tuavi
Coroico

Laja
Tlahuanaco Guaqui Desaguadero Pomata Yuncay Pac hac Pisac EL CUSCO Chincheros

id. id. id. Per id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id

AYACUCHO

Quinua
Tambo

Luisiana
Coriri Cutivirene San Ramdn Tapa

id. id. id. id.

HUANCAYO

1993.

SALVADOR MA'NAUS CUIABA: Pocon B'RASILIA Foz do I g u a c u R I O DE 3A:NEIRO Iu c u r u c t

Bjrasil id. id. id. id. id. id. id. Argentina id. id. id. id. id. Argentina Chile id. id. id. Chile, id. id. Argentina I s l a de C h i l o

1997

BUENOS AIRES Oliva San I s i d r o Tigre Can A n t o n i o de A r e c o USHUAIA

1998

E l Calafate PUERTO NATALES V i l l a Tehuelche PUNTA ARENAS PUERTO MONTT Chacao Ancud Castro Bariloche

P O B L A C I O N C

D ' A M E ' R I C A

C E N T R A L

1982

SANTO D O M I N G O B onao
S aman6

Repblica Dominicana id. id. id. id. id. id. Haiti id. R e p b l i c a Dominicana Guadeloupe id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Martinique id. id. id. id. id.

L o s Cacaos R o San J u a n PUERTO PLATA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS PORT-AU-PRINCE Petionville A l t o s de Chavn 2002 Le Gozier
S aint-Francois

Beausj o u r Baie Mahault L e Moule Morne-2-1'Eau POINTE-A-PITRE Port-Louis Visux Bourg Rnse B e r t r a n d Petit-Bourg
S ainte-flarie

La T r i n i t Saint-Pierre L e Oiamant Pointe-du-Bout Le Robert Le Marin

Grand'Rivibre FORT-DE-FRANCE 2006; SAN J O S E Guapiles Tortuguero CARTAGO Sarchi PiNAMA

Martinique id. Costa Rica id. id. id. id. Panam

P O B L A C I O N I S

D ' K M E R I C A

D E L

N O R D

1967 1972

Kap Den mONTREAL TORONTO QUEBEC N W YORK E Canada id. id. ~ n i t e d t a t e s oP A m e r i c a S U n i t e d S t a t e s o f Amsrica Canada, id. id. id. id. Canada, B r i t i s h C o l u m b i a id. id. id. id. id. Canada, A l b e r t a Canada, B r i t i s h Columbia Yukon

1980

SEATTLE WHITEHORSE Burwash Teslin WATSON LAKE Lower P o s t FORT NELSON FORT S A I N JOHN DAWSON CREEK Chetwynd P r i n c e George Valemount JASPER GoLden Lake L o u i s e BANFF REVELSTOKE Cache C r e e k VANCOUVER

Canada, A l b e r t a id. Canada, id. id. Canada, id. id. id. Newfoundland B r i t i s h Columbia

1983

SAINT JOHN'S Bay B u l l s W i t l e s s Bay

Holyrood P o r t u g a l Cove Cavendish Old P e r l i c a n C a p l i n Cove Port-de-Grave Brigus Burin Fortuna Grand Bank Glovertown Trinity

Newfoundland, Canada id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. Labrador, Canada id. id. id. id. id. Pusbec, Canada

G R A N D FALLS
B i r c h y Bay Twillingate DEER LAKE S h o a l Brook Woody P o i n t SAINT A N T H O N Y

L 'Anse-au-Meadow
Deadrnans C o v e Port-aux-Choix CORNER B R D O K GOOSE B A Y HAPPY VALLEY N o r t h West R i v e r Sheshathu Hpedale

Nain
S a i n t e Agathe

C I U T A T S

D ' E U R O P A

1938 P e r p i g n a n
D a r b onne

France id. id. id. id. id. id. id. id.


.

LYON Sa,int E t i e n n e Roanne Vichy Mac on Bourg Grenoble Chambery Annec y Avignon MARSEILLE ,1953 PARIS Versailles Aix-les-Bains

id. id. id. id. id. Branc e


id.

France Rayonne id.

1955 ROBA C i t t a, d e l V a t i c a n o
Tivoli NAPOXI

Italia C i t t a d e l Vaticano

Italia
id.

Amalf i
Soxrento GENOVA Imperia MONTECARLO nronac o NICE

id.
id. id. id.. P r i n c i p a u t de Monac o id. France

Prance Aix-en-Frovence Arles Beziers id. id. id. Pranc e Albenga

Italia
id.
id.

MlLAPSO
Como Brescia Verona Vicenza Padova VENEZIA Udine Spittal SALZBURG Berchtesgaden Zell-am-See INNSBRUCR Bludenz Feldkirch Vadua
'

id.

i. d.
id. id. id. id. Osterreioh id. Deutschland Osterreioh id. id. id. Liechtenstein Schwelz

ZURIOH
LUZERN BERN

id.
id. id.

Bulle
LAUSANNE GENEVE Valence NINIES

id.
id.

France id. France id. id.

1957 c a r c a s s o n n e
Castres
Albi

Cahors Brive Perigueux

France id. id. id. id. id. id. id. id. id F r i n c i m t d 'Andorra Portugal id. id. id. id. id. id. id. id. Schweiz id.

B ORDEAUX
Arcachon

DAU
Lourdes Bagneses de B i g o r r e

T OULOUSE
Rix-les-Thermes 1960 Andorra l a V e l l a 1961 E l v a s

mora
SETWAL LISBOA Sintra Santarem Tomar Leiria

C OIMBRA
1962 NEUCHATEL
I<reuzlingen K NT N O SA Z

Deut schland
id.

ULM
Aalen STUTTGART Tiibingen Kehl STRASBOURG BESBNC ON

id.
id..

id. id. France id. Gibraltar France

1964 G i b r a l t a r

1966

Tavira FARO P o s t irna.0 Lagos Silves BEJA WIEN Brest IISV VO K A LENINGRAD IiIEV

Portugal id. id. id. id. id. Osterreich

S. S. S. R.
id. id. id. France Island
id..

1967

Oloron Kef l a v i k RFYICJAVIK AWREYRI

id. U n i t e d ICingdom id. id. id. id. id. Prance

GLAS GOfi
EDINBURGH S a i n t Andrews S t oneha.ven Aberdeen Perth 1968

Millau
LONrnN

Unit e d Icingdorn
Portugal. id. id.

1970 CASTELO BRANCO


Nisa
PORTALEGRE ATHINAI 1971 TORINO TRIESTE LJUBLJANA ZAGRBB

Hellas
Ita,lia id. Jugoslavija id.

BO R D E GA TrnSSALONII(I Kabala Terkidag

Jugoslavi ja Hellas id. Turkiye id. id. id. Bulgarij a Jugoslavi ja Norge id. id. id. id. id. Sverige Norge id. id. nIagya.rorsz6g id.

LSTANBUL
Babaeski Edirne
SO F I A

Postojna

1973 OSLO
Kirlcenes VadsU VardU Hamersf es%

YROMSO KIRUNA

Narvik
Svolva,er

BODO

Pranc e
De~~tscliland id.

1976 M J O N
REIAE
Tourmi Oudenarde

E'ranc e
id. Belgique id. id.

BRUGGE
OOSTENDE

id.
id.

GENl'

AN'I'kVERl3N
Lier
Mec h e l e n

Belgique id. id. id. id. Pranc e

BrnLrnS

Mons
Orange

b'eroe, ianraark id. id.

1978 LIMOGES
B UGS O R E

Pranc e id. id. id. id. id. id. Romania id. id. id. id. id. id. id. id. id.
id.

NANTES
Vames Quimperl6 Quimper
C onc arneau

1979 BUCURFSTI
Tirgovist e
Pitesti C u r t e s de Axges SIBIU

TIRGO M R S E

Bistrita
Cimpulung Moldovenesc Radauti Suc eava P i a t x a Neamt Nercurea Ciouc

id. id.

BRAS OV

Prance
id..
B u l g a r i ja

31981 Stanke D m i t r o v
PLOWZV

id.

Sipka
Kasanlak
VELLIIO ICAmOVO

id.

id.
id.
Id.

PLEVEN

1982 i?RAHA
BRATISLllVA

CehosLovensko id. id. id. id. Suhqiperisz id. id. id.

Petsov, Strasnice
Uherlr6 Hradiste

, Velehsad

BrnO
1984 SM(0DXH DURrnS Kavaj 8
TXRANE
8

id.

vzom
GJIRORhSTER
Sarand8

Leeht?

id. id. id. id.


I t a l i w , Sardegna id.

P'orko T o r r e s
C:haves
W ILA: REA'L

id.

P:ortwgal
id. id. id.

P'O RT O

hveiro
8:R AiGR.

id.

V I A N A DO CASFELHO

1i dl.

V a l a n c a d o Minho 1987 Tournus France id. Belgique id. id. id. id. Luxembourg id. Polska id. id. id. Malta id. id. id. France id.

TROY ES
Leuven

LIEGE L a Roohe e n A r d e n n e
Dinant

Namur
LUXEMBOURG
Echternach

UARSZAWA
KRAKOU

oc'viecirn
Wyelinzka
1

1990

Sliema

V.ALLETTA

1
1998

Mdina-Rabat
Ui c t o r i a

Castellane Moustiers-Ste-Marie

1
1

2000,

PISK Lucca Piombino Portoferraio S a n Girnignano

1t a l i a
id. id. id. id. France id.
id.

2001

AIACCIU
Porti Cargh j e s e San Fiurenzu BASTIA

id.

1 &S

2003

Saint-Flour Murat Le-Puy-en-Velay Salers Chaudes-Aigues Issoire Saint-Nectaire Le M o n t - D o r e Orcival Ollierguss

France id. id. id. id. id. id. id. id. id. Portugal, A ~ o r e s id. id. id. id. id. id. id. 1h a l i a id. id. id. id. id. id. Repubblica d i S a n Marino

2004

PONTA D E L G A D A R i b e i r a Grande Madalena L a j e s do P i c o S 3 0 Roque d o P i c o Horta Angra do Heroismo Praia da Vitria

2007

FIRENZE Fiesole SIENA Rssiei

RAUENNA
Comacchio

RIMINI
SAN M A R I N O Maranello 200.8 VILNIUS lrakai. Siaula~i

1h a l i a
Liebuvos Respublika id. id. Latvijas Republika

P R O V I N C I E S

ESPACTYOLES

----

Barcelona

Catalunya id. id. id. Ba1ee.r~ Valencia id. id. Niurc i a id. Andaluca id. Aragn id. Navarra. Castilla l a Vieja id. id. Asturias
Castilla l a V i e j a

Glrona
'Parragona Lleida 1936 B a l e a r a 1950 Castel.16 de l a P l a n a Valencia
A l aca.nt

Albacete Dluscia Almerla Granada 1954. 1-Iuesca Zaragoza Navarra Logroo Burgos Santander As'Luriaa Palencia Vizcaya Guipfizc oa 1956 Soria Guadala j ara 1957 Madrid 19 59 Valladolid. Segovia Zamora Salamanca

Vaso ongadas id. Castilla 1.a V i e j a CasGilla l a Nueva. C a . s t i l l a l a Nueva,

Castilla l a V i e j a
id. Le 6n
id.

C a s t i l l a l a Vieja
C a s t i l l a l a Nueva

CAceres Bada j o z 1962 Las Palmas

E x t remadura

id. Canarias Vascongadas

1964 T e r u e l
Ciudad Real Jan Cdrdoba Sevilla Cddiz Mdlaga Le6n 1965 Cuenca 1966 Huelva 1970 Enclau de L l i v i a 1971 Rincn de hdemuz Tenerif e 1973 Condado de Trevio 1974

Aragn C a s t i l l a l a Nueva Andalucf a


id.

id. id. id. Len

Oastilla l a Nueva

Enc1e.u de Girona a Franca Enclau de Valhnoia a Teruel Canarias

La Corua
Lugo Pon% d r a eve

Galic i a
id.

id.

1986

0,urense
P e t i l l a d e Kragn

G'alicia Enclau d e NBvarra a Huesca

2006

G I U T A T S

V L - I- E S --

D ' E S P A N Y A

----

B REO A ACL N Badalona

Barcelona id.
id..

M a t ar
Krenys de Mar Granollers Sabadell Terrassa Igualada Vilanova i G e l t r Vilarfranoa d e l Penedbs Berga Vio

id. id. Id. id. id. id. id. id. id.


G i r ona

GIRONA
Figuerea Ripoll

id. id. id. id. id. id. Tarragona. id. id. id.

Olot
S t a . Col.oma d e Pa,rn6s La B i s b a l Fala.frugel1 TARlihGONA E l Vesidrell Reus

Valla

Balears id.

19 50 VALENCIA
GMADA
1enallo5

Valbnc i a Granada id.

1951 PALMA DE MALLORUA 1952 Seu d'Urgell LLEIDA

Balears Lleida id. Zaragoza Navarra

1954 ZARAGOZA
Tudela
LOGRO~~O

Logroo
Durgos

BURGOS

Torrelavega
SANTANDER

Santander
id. id. id. vizcaya Gui$zc oa Navarra Huesca Gaste116 de l a Plana id. id. Tarragona
id.
GiXOrn

San Vicente Barquera Potes


BILBAO SAN SEBASTIAN PAMPLOIiA
HUESCA

Vinaroz Benic a r l 6 Morella S t . Caxles do la. Rhpita Amposta

1 9 55 Fui.gcerdh
13alaguer Artesa de Segre Tremp
L a Pobla de Segur

Lleida
id.

id. id.
Alacant.
id.

1956 A b c o y
AUCANT

Elche

id. Murcia Huesca


id.

MURCIA Tamarit e
BeGbarre Barbastro

id.

Monz 6n Cala,tayud Zaragoza Huesca

%raga

1958 Ramales
GUernica

S a n ta n d e r

V i zcaga
Zaragoza Soria id. id. Burgos Valladolid id. id. id. Zamora
id.

1 9 59 Tarazona
Agreda
SO R I h E3. Burgo de Osma

Aranda de Duero VALI!AM)LLD Olmedo Medina d e l Campo Tordesillas Toro

ZAMORA
SALAMANCA

Salamanca

AVIU
SEGOVIA

Avila
Segovia Guadala j a r a id. Soria

GUADALAJAHA
SigRenea Medinaceli

1961 T m j i l l o M6 ri da
B D JOZ AA C i u d a d Rodrigo 1962 Arrecife

CQ.ceres

Bada j oz
id. Salamanca

Las P ~ l m a s
id.. id. Lleida

Fuerto d e l R o s a r i o
LAS PALMBS Thrsega

Cernera 1963 VITORIA Valmaseda Haro 1964 F a l s e t Gandesa Valderrobres , Alcaiz Mont a l b n TERUEL Mora d e R u b i e l o s Lucena d e l C i d Estella

Lleida

Vizcaya. Logroo Tarragona id. Teruel id. id. id.

id.
C a s t e l l 6 de l a P l a n a Navarra id. Zaragoza Nadrid id. Jan
C drdoba

Tafalla
La Almunia de Da. Godina

Alcal d e Henares
Aranjuez Andik ja.r CORDOBA Carmona SEVILLA

Sevilla
id.

CADIZ
Tarifa Algec iras La L i n e a

Cdiz id. id. id.

MALAGA
Alcaudet e JAEN Baeza

Mlagz
Ja6n id. id. id. Albacet e Falencia id.

Ub e da
ALBACEX'E PALENCIA C a r r i d n de l o s Condes

Sahagn

Le6n id. Asturias id. id. Len Valladolid Valencia Albacete id. Ciudad Real id. Cuenca id. id. Valencia id. C a s t e l l n de l a P l a n a Granada L1eid.a Ciudad Real Ciudad Real id. Hue lva id. id. C a s t e l l de l a P l a n a Valencia

Riao
Gangas de Onfs G.i j 6 n
OVIEW

LEON Medina de R i o s e c o 1965 Xtiva,

Almansa
C h i n c h i l l a de M. Arag6n Manzanares Tomelloso Belmonte CUENCA nfotilla d e l Ealancar Requena Liria Segorbe Guadix Solsona Valde peas 1966 Daimiel

CIUDAD ElEAL
La Ealma d e l Condado HUELVA Aracena CASTELLO DE L PLANA A Gandia Dbnia Cartagena Sa g u n t o 1967

Alacant
Murcia Valencia 15uesca Lleida

Jaca
B o r je s Blanques

1968 B r o c a
Cariena

Zaragoza id. id. id. Hueaca

1969 ALi'iERU
Motril

Almeria Granada I%la@ id. Cdiz id. sevilla Crdoba

A n t equera
Ronda

A r o o s de l a Frontera
Jerez de l a Frontera

Eci j a
Mont oro Linares

Villacarrillo
Chiva

id. ~albncia Toledo


id. .

CBCEmS Alcntara Valencia de Alcntara Plasencia

C.ceres id. id. id. Salamanca Madrid. Guadala. j a r a Teme1 cas-te116 de l a Plana id. id. id. Tenerif e

BQj a r
San Martfn de Vald.eiglesias

1971 Molina de Arag6n


Albarrac f n

Sant Mat eu
Albocho e s v i l l a r s e i a l dels I n f a n t s Burriana

SANTA CRUZ DE !PENERIFE

La Laguna Puerto de la Cruz I c od

l'enerif e
id. id.

1972 Chinchdn
Osuna Marchena Mor611 de l a F r o n t e r a U trera
E l Fuerto de Santa Mari8

Madrid Sevilla
id.

id. id. Cdiz id. id. id.


id.

San Fernando Chiclana de l a F r o n t e r a Medina-Sidonia S a n l u c a r de Barrameda San Roque Estepona Marbella

id. Mglaga id. id. Murcia id.

VBlez-H4laga
Lorca Totana Villajoyosa

Alacant
Logrfio

1973 C a l a h o r r a
hguaria Miranda de Ebro Azpeitia Aec o i t ia Vergara

Alava
Burgos GuipXzc o a id.

id.
id. Vizcaya
id.

Gat-e
&rango Lequeit i o OndArroa Sangesa

id.

Navarra

Xos d e l Rey C a t l i c o Ejea de l o s Caballeros

Zaragoza id.
id..

I'aust e

1974 LA CORUh.
Vivero Oriiigueira, Betainzos E l Eerrol Puent ed.ewrie Vimianzo Corcubin iibros Santia.go d.e Cornpostela Noya. LUGO Villafranca, d e l Bierzo PoiLferrad.a

La Corucia
kgo

Le. Corua
id.

id..

. id. .
%d.
id. id. id.. Lv.go

id..

Lo 6n
id.
id.

A s t orga
La Baeza

id.
id..

Valencia d e Don Jua,n


Villa.16n de Campos Valverde d e l Ifierro

Valladolid I s l a , d.e E l H i e r r o , T e n e r i f c i s l a , d.e l a Palma, Sen.eriTe id. id.


id.

1981 S a n t a Cruz d e l a P a l ~ n a
Los L l a n o s d e A r i d a n e f i e n c a l i e n t e d e l a Palma Los S a u c e s S a n S e b a s t i n d e l a Gomera Hermigua Vallehermoso

i s l a d.e l a Gornera, T e n e r i f r
id. id.

Gran Canaria

6:enavente PON:TEV EDRA

Zamora Pontevedra id. id.


id.

VIGO
S a nj e n j o E l Grove

Villagarca d e Arousa
La Guardia T ~ Y
OUREN~E

id. id. id. Ourense Valencia

2003

Berlanga de Duero

Sria

Almazn
2005 ALFAR0 Ezcaray Najera S a n t o Domingo d e l a C a l z a d a La Oliva T a r a j a l ej o Morro J a b l e Yaiza Rkntigua Betancuria Pjara Tuineje 2006 Sdaba Xabier

id.
Logroo id. id. id. Fuerteventura, Canarias id. id.

XXiX L a n z a r a t e , C a n a r i a s XXIX F u e r t e v e n t u r a , C a n a r i a s
id. id. id. Huesca Navarra Navarra

Arbajona Puente le Reina Carcastillo

id.
id.
id.

2008

Covar~ubias Lerrna Salas de l o s Infantes 8,riviesca

Bjurgos id. id.


id.

2009

Seplveda Turgano
R iaza

seg&via

id.
id. id. id.
d.

~ylln Podra2.a Cullar S a n E s t e b a n d e G'orrnaz

~ r i a I s l a de. L a n z a r o O o , T o n . id. id.

E X P E D I C I O N S

O P E R A C I O N S

V A R I E S

1962

Expedici a l e s i l l e s de Lanzarote i Fuerteventura ( ~ s t u d i sv u l c a n o e s p e l e o l b g i c s )

1964

Expedici "Trans-Rtlas" ( ~ l t a untanya i t r a v e s s i e s p e l d e s e r t ) m

1965

Expedici "Trans-Sahara" (Travessies i estudis geolbgics)

1967

Expedici "Islhndia-67" (Estudis v~lcanoespeleolb~ics)

1969

" ~ i s s i auritania" M
(Investigacions a l s jassiments minerals)

1971

Expedici a l ' i l l a

de Tenerife

(Estudis v~lcanoespeleolb~ics) Expedici "Sabalan-71" ( ~ l t a untanya i e s t u d i s g e o l b g i c s ) m 1973 I1Missi Tinduf" (Estudi jassiments minerals) E x p e d i c i "Nord-3" (Estudis espeleologia karstica) 1974 Expedici a l ' i l l a de E l Hierro

( ~ s t u d i sv u l c a n o e s p e l e o l b g i c s ) 1975 Expedici 'tGalpagos-75" ( ~ s t u d i sv u l c a n o e s p e l e o l b g i c s ) 1977 E x p e d i c i "Nord-4" ( ~ r o s p e c c i o n sv u l ~ a n o e s p e l e o l b ~ i q u e s ) E x p e d i c i "Rwgnda-77" (Estudis vuicanoespeleolbgics) 1979 Operaci "Altiplano-79" (Obtenci de material per l'audiovisual "Altiplano")

1980

O p e r a c i "Yukon-80" (obtencid de material per l'audiovisual "Y~kon~~)

1981

P r o s p e c c i o n s a l e s i l l e s d e L a P a l m a i La G o r n e r a (,Prospeccions v u l ~ a n o e s p e l e o l l ~ i ~ u e s )

1983

Operaci "Terranova-Labrador" ( , ~ b t e n c i d e material p e r l ' a u d i o v i s u a l "iceberg")

1385

Expedici a l'illa

de Lanzarote

( ~ s t u d i sv u l ~ a n o e s p e l e o l h ~ i c s ) 1330 Operaci "Capricorn" (Obtenci de material per l'audiovisual


1391

ItTrbpic de Capricorn'

E x p e d i c i "Ahaggar-31!I ( 0 b t e n c i d e r n a t e r i a k per I ' a u d i o v i s u a l "Ahaggarn)

1397

E x p e d i c i 'tSikkim-97" ( O b t e n c i d e material p e r l ' a u d i o v i s u a l perdut a 1'Himhlaia") "Sikkim: un r e g n e

1998

Operaci IaPatagbnia

Terra d e l Foc"
"A
l'extrern del

( ~ b t e n c i d e m a t e r i a l p e r l ' a u d i o v i s u a l Cono ~ u r " )

ACTIVITATS ESPELEOLOGIQUES (ESPELEOLOGIA KARSTICA) FORA D E C A T A L U N Y A

P e n n s u l a d e P a r e l l a ( 1 l l a d e Menorca) S i e r r a Harana (Granada) Plataforma de Sa Teulada (11la de Mallorca) I l l a d'Eivissa Pennsula de

albu bufe reta ( I l l a d e Menorca)

C e r r o d e l a Dehesa de La O l i v a ( M e s e t a C e n t r a l ) Cueva C u l l a l v e r a (Montes C a n t b r i c o s ) I l l a de Cabrera)

I l l a d e Mallorca
Can d e Aso ( ~ i r i n e u s ,O s c a ) I l l a de Forrnentera M a s s s d e l G o r b e a i Montes C a n t b r i c o s G r u t a de l a M a r a v i l l a s (Aracena, Huelva) I l l a de Cabrera

A C T I V I T A T S

--

----

E S P E C I A L S

---

1975 Descens amb piragua p e l r i u Napo (Recoleccib d'artrbpods a l a selva. amaebnica) 1979 Vol amb avioneta sobre l a Pampa de San Jos6 (Impressionar f otograf i e s d e l s g e o g l i f os ) Descens amb piragua pel. r i u Apurimac (Impressionar f o t o g r a f i e s d.e la. s e l v a a,mazbnica) Vol anib a v i o n e t a sobre l a s e l v a d e l h p u r i m a c i C u t i v i r e n e (Impressionar f o t o g r a f i e s de l e s cascades de P a r i j a r o ) 1980 Vol amb a v i o n e t a sobre l e s S a i n t E l i a s Ilountains (Impressionar f o t o g r a f i e s de d i f e r e n t s t i p u s de gel-eres, conflubncies , e t z )

1983 Navegacid amb baroa bal.lenera devant de l e s c o s t e s de


Newfoundland ( I m p r e s s i o m r f o t o g r a f i e a de b a l .lenos ) Vol amb h i d r o a v i sobre l e s c o s t e a d e l Iabrador (impressionar f o t o g r a f i e s d'ioebergs )
1988 R e c o r r e g u t amb p i r a g u a d e l s b a l o n g s d e l a C a s a r n a n c e (irnpressionar fotografies de l a fauna) R e c o r r e g u t amb p i r a g u a d e l s b a l o n g s d e l S i n - S a l o u m (irnpressionar fotografies de l a fauna) 1990 V o l amb h e l i c b p t e r p e r e s t u d i a r e l s c i r c s i e l s v o l c a n s de l ' i l l a d e La R u n i o n

(estudis v ~ l c a n o l b ~ i c s ) R e c o r r e g u t amb p i r a g u a d e b a l a n c f p e r l e s c o s t e s d e Nosy B e , R e p o b l i k a M a l a g a s s y ( o b t e n i r f o t o s de l a fauna, desernbarcant)

1993

N a v a g a c i o n s amt3 p i r a g u a p e r l e s c o n q u e s d e 1'Amazones

i d e l Paran-paraguay
(obtenir f o t o s de l a f l o r a i de l a fauna) V o l amb a v i o n e t a s o b r e l e s z o n e s d e l R i o N e g r o , S o l i m o e s i Amazones ( o b t e n i r f o t o s de l ' e s t r u c t u r a 2004 aigua/terra a 1'~rnazbni.a)

N a v e g a c i amb e t n b a r c a c i s e m i - r g i d a r a p i d a a l S u d d e

l'illa

d e 530 M i g u e l ( ~ ~ o r e s p e r o b s e r v a r g r u p s d e ) ,

d o f i n s i n e d a r j u n t a m e n t amb e l l s . 2006 Navegacj.6 p e l r i u S a r a p i q u <Obtenir f o t o s de l a fauna) Navegaci p e l s c a n a l s d e l s humedales d e Tortuguero (,0bte n i r f o t o s d e l a v a g e t a c i i d e l a f a u n a )

C A R R E T E R A

P I S T A

F D R A

D . E L I R O P A

1964

Barcelona

Naualcarnero

Carrnona

Ceuta

Kenitra

Marrakech

I m l i l

Irnlil

Marrakech

Boumalne

Ksar-Es-Souk

C o l d u Zad

Zaraoun 1965 Warcelona

Estepona

A l b a c e t e 4 B'arcelona Talamagast

Mijas

Tettouan Tebessa

Tlemcen

Fort Flatters nlelilla 1969 1971 Zouerate Barcelona Akjoujt

A t l a s de B l i d a

Marnia

Nouakchott Thessaloniki

Vicenza

Istanbul Teheran

Ankara

Bogazkale Rineh

Giresun

Erzururn

Qazvin

Grblak

Bayburth

Rineh

Tuz CE1U
Barcelona Taghit

Adrar

Terkidag 1973 Melilla

Venbcia

Montgeniuro Bfchar

P l a t e a u de D a h r a

E r g Abd E l Hadim d'Aroueta 1975 1977 Guayaquil Kigali

Hamada de l a D o u a r a

Plaine

Hamada de l a D o u a r a

Melilla Riobamba

Quito

E l Puyo
Musanze

Tena

Guayaquil

Nyamata

Nyarnata

Kieseburo

Nyamata 1979 Lima

Ruehengeri

Kibuye

~y'amata

Kigali

Paracas Puno

Juliaca E l Cusco Ayacucho

Nasca L a Paz

Arequipa Puno

Juliaca

Yunkay Tambo

Luisiana

San Ramn 1980 Ulhiehorse

Huancayo Ulatson L a k e

F o r t Nelson

F o r t S a i n t John Lake L o u i s e

P r i n c e George Reuelstoke 1982 S a n t o Domingo

Valemount

Cache C r e e k Saman

Golden

Vancouuer

S a n t i a g o de l o s C a b a l l e r o s

S a n t o Domingo

1985

Zarzis Amman

Gabs

Douz

Nefta

S i d i Mahres Haleb

Ech Cham

E l Ladqiy

Tadmor

Ech Cham Santa

Amman

Tiberiade Aqaba

Y e r o u s h a l a y m ( A l Quods) Amman

Qatherina 1988 Dakar

Zinguinchor

Banjul

Toubakouta

Dakar

Jiayuguan Turpan Hohhot 1990

Dunhuang-Liuyuan

Urmqi Siziwang

Gran Prada

Siziwang

Hohhot

St-Oenis

St-Pierre

Cilaos

St-Gilles

Antananarivo

Mantasoa

Antananarivo Toliara Seraouenout

Antsirabe

Fiarantsoa 1991 Tamanrasset

Ihosy

Assekrem

Djanet

E r g d'Admer

~edentei 1993 h995 Cuiab

T a s s i l i N'Ahaggar

Tamanrasset

Fazenda B o i r a R i o

Cuiab

Than Po Ho C h i M i n h Da Nang Ha N o i

Can Tho

Than Po Ho C h i M i n h

H a i Rn Hong Gay

Hu Ha N o i D i e Dawa

1996

D i r e Dawa

Harer

R d d i s fibeba ~k'el 1997 Bagdogra

~ e b r ibanos L Mk'el

A d d i s Abeba

Uik'ro

Darjiling

Gangtbk

Lachung

Gangtok

Pemayangtse 1998 E l Calafate

Kalimpong

Bragdogra

Puerto Natales

H o s t e r i a Las Torres

2
2006

H o s t e r i a Pehoe

P u n t a Arenas

Q u a t r e r e ~ o r r e g u t sc i r c u l a r s S a n t o Domingo

S a n t o Domingo

1938

F E R R f l C A R R L

F O R A

D ' E S P A N Y A

Lyon

Avignon

Marseille

Marseille 1953 B'arcelona Paris 1955 Roma

P o r t . Bou Peris

Barcel.ona Napoli

Napoli 1966

Genova

B'arcelona Wien

- Warszawa Moskva

Geneve

Zurich

Ulien

Brest

Moskva

Leningrad

Leningrad Wien

Zurich

Genkve

Barcelona

1973 1975

Kiruna

Ahisko

Narvik

Bei Jing

- S h i J i a Zhuang
I(oui1oon

Wulian

Goang Zhou 1979 Juliaca EL C u s c o

E l Cusco
Puente Ruinas

Puente Ruinas Huancayo 1987 Urszawa Krakow 1988 Lanzhou Liuyuan

E l Cusco

Lima Krakow

Warszawa Jiayuguan Turpan

T R A V E S S I E S

N A V A L S

1936 Barcelona Eivissa

- Eivissa
Barcelona

194.8 Barcelona Mah6

Nah6

Barcelona

1951 Barcelona - Palma de Malloroa Palma de lfiallorca - Barcelona 1955 Napoli - S o r r e n t o - Grande l l a r i n a Grande Marina - Sosrento - Napoli Poezuoli Procida - Porto d'Ischia

P o r t o d'Ischia.

Ponte d'9schia

- Procida - Napoll

1959 Palma de Mallorca. P o r t Cabrera 1963 E i v i s a a

- Port

Cabrore.

Palma de N a l l o r c a

P o r t de l a Sabina

P o r t de l a Sabina 1964 A l g e c i r a s Tanger

- Eivissa

Cauta

1965 1968

1970

1972

- Gibraltar M e l i l l a - Mlaga Port de Santanyi - Port Cabrera Port Cabrera - Port de Campos V i c t o r i a - Kicau Macau - V i c t o r i a Ceuta - A l g e c i r a s
Santa P o l a Puerto

- Puerto d e Tabarca de Tabarca - Santa P o l a

Kirlrenes

Vadso

- Vardd - B a t s f j o r d - Ganivik EIav5ysund

Honningsvag Skjerv5y Narvilr

- TromsU
-

Hammersfest

Oksfj osd

Lodingen

Olrneshamn

Vikan

Svolvaer

Stamsund 1975 Pa,a,lraa de Vict0x-j-a.

- BodB m,llorca. - I\@,h6


S i l v e r Mine Ba,y

S i l v e r Nine Bay &e-&-o iiyora. Office

Victoria

Puerto Velasco Ibazra.

Bahfo. de Post

- Bahfa

d e l Corrfloxxln - Bahfa de la.8 Cueva,s

Puerto Villa.mil 1977 Oyararargjgv Kiaksvilc Servdgur MyUnes

f i e r b o Ayora,

Vestmanna

Leirvilr - Xlaksvik

Leimik Myldnes

- Semgur
Oyararargj 6gv

Vestmanna

1978 Baie Ste-Anne

La Passe

L Passe - Baie de Ste-Anne a


1979 Paracas

Islas B a l l e s t a s

Paracas

1980 Hybres P o r t P o r t Cros

Poxt Cros

Hybres P o r t

La Tour Fondue - P o n p ? r o l l e s

1981

- La Tour Pondue Los Cristianos - San Seba,stiBn de l a Goinera San S e b a s t i a n de l a Gomera - Santa Cruz de T e n e r i f e
Porquerolles

1982 LOEI Caaaos

1983

- Cayo Levantado Cayo Levantado - Los Cacaos Woody P o i n t - N o r r h Point

Perry de Tira% (N

Pemy de !Pira* (S
Djorf

S)

N)

Adjim

Nuweiba Palau

- Aqaba
Pal.au

Le Maddalena

Lw M a d d a ' l e n a Dakar Gore Oore Dakar

nlarfa - mqar Mgar Marfa

Rndoany

Rmbaroivazo

Ambaroivazo

Andoany

I t u c u r u ~ , & I l h a do B e r n a r d o I l h a do B e r n a r d o

Itucuruc

Winh Ha L o n g , p o r t

I l l o t d e l a Dan9 L u a n

I l l o t d e l a Dang BbLau Ushuaia

U i n h Ha L o n g , p o r t

Lsla d e L o b o s

- Ushuaia
Puerto Natales

Puerto Natales Pargua Chacao Chacao

Glaciar S e r r a n o

- Pargua
P o r t Tofio

Penscola

P o r t Tofio Piombino

Penscola

Portoferraio

Portoferraio Nice

Piombino

Aiacciu

Aiacciu

Grande Canquinaire

Grande S a n q u i n a i r e Porti La S c a n d o l a

- Aiacciu
Girolata

Girebata

- PerkI

Bastia
2002

Nice

Saint Fran~ois Beausjour

- Saint
-

Beausjour Frangois

Pointe-du-Bout Fort-de-France
2004

Fort-de-Framce Pointe-du-Bout

Madalena Horta

Horta

Madalena Playa Blanca

2005

Corralejo

Playa Blanca Corralejo

Corralejo

M u e l l e d e Lobos

M u e l l e d e Lobos
2000

Corralejo

Talliin

Helsinki

1956 Bsllagio

1 9 6 1 Cacilhas
1962 Staad 1966

- Conio - Lisboa

Lago dj. Coino Tejo

- Meersburg Bod-en See Ayamonte - Vila Real Guadiana Leningrad - Petrodvorets Neva
Moslma

- Bereeovaya

Mosk-va-Volga Iranal
id.

1967

1970

.. ..

1973

- Mosk-va ISiev - Desna - Riev E l a i\Tuntells - Buda Buda - X l s RIuntells ICojiri - Moto Hakone Bangkok - Bangkok Abislco - Djuwilcen
Berezovaya Djuprriken

Dnepr Ebre id. Ashi-no-ko Chao Phraya Torne* r a s 1.c


id.

- Abisko

1974

Ir-htslr

- IikolaMstvianka. Angaxa

- Bailral.

1975 Cimumnaumnavegaci6 1la.c lj!isahua.ll-L

--

selva-

chichicumi 1\4risehualll 1979

Napo (con.ca. de I.'Amaones) Lago T i t i c a c a (Huinaimarca) Apurimac (c onca de 1 'Amazones h c u Snagov


id.

- Huatajata Luisiana - Cu-bivirene


Tiquina
Snagov

- Minastirea
-

M5nastirea

Snagov

1980 Miles Canyon

Pulron

1983

S%e. Agathe

- Ste.
Agathe Lao d e s Sablea

1908

Bac d e F a r a f e n n i Banjul

Gambia id.

Barra

1992

Chhong K n i e a s

Ton16 S a b

Cbong K n i e a s 1993 Manaus

Encontro dos

A'guas

Manaus

R i o N e g r o , S o l i r n o e s , Amazona D e l t a d e l mekong id. id. id. id.

1995 - F e r r y d e l T i e n G i a n g ( S )

~ e r dre l~ H

U iang G

(S)

~ a v e g a c i ~ ' e l t a Mekong Ferry del Ferry del


H%U

Giang ( N ) Giang ( N )

en

Navegaci p e l Song S a i g o n Sbng S a i g o n Navegaci p e l

song Huong sin

Huong

F e r r y d e l Cua Cam F e r r y de T h a i Binh F e r r y d e Ninh Binh 1996 B a h i r Dar Zeg

Cua Cam D e l t a d e l S a n g Hbng id.

Zeg

T ' a n a Hylc '


id. Wenz Ahay Wenz Delta d e l Paran6

B a h i r Dar

T r a v e s s a d e 1'Abay 1998 Tigre Tigre

Puerto Punta de l a Bandera Vacas

Puerto de

Puerto Punta Lago A r g e n t i n o

de l a Bandera Brazo Rico

- Glaciar
id. Lago d e Todos l o s S a n t o s

P e r i t o Moreno Petrohu

Peulla

Puerto Blest Llao

Llao Lago F r i a s

1999
2006

Deltebre

G o l a Nord

Deltebre

Delta d e 1 ' E b r e
Riu S a r a p i q u Canales de Tortuguero id. id. id.

Embarcador C s o BJlanco

Embarcadhr P a c h i r a Lodge

Pachlira Lodge Tortuguero

Tortugusro

P a c h i r a Lodge Cao B l a n c o

P a c h i r a Lodge

T R A V E S S I E S

AEREAS

Mah

- Barcelona
Nice

Barcelona
Madrid

- Milano -

Roma

- Barcelona Barcelona - Zaragoza - B i l b a o B i l b a o - Barcelona


Barcelona Barcelona Madrid

- Palma
- Madrid

Palma de Mallorca

- Barcelona

de Mallorca

L a s Palmas

Las Palmas Arrecife

- Puerto

- Arrecife
d e l Rosario

F u e r t o d e l Rosario L a s Palmas Barcelona Eivissa iiToslnra Kiev

- Las

Palmas

- Nadrid

- Barcelona

- Eivissa

- Wien
-

- IIiev
- London - Reykjavik - Kap Can
Reykjavik

Barcelona Reykjavik IIap Dan Almre y r i Reykjavik

- Reylr javik Reylcjavilr - Glasgow Glasgow - London - Barcelona London - Edinburgh


London

- Akureyri

Edinburgh

1969

Las Palmas
Nouadhibou
Z ouerat e

- Nouadhibou
Zouerate Nouadhibou

Nouadhibou Nouakchott Nouakchott Nouadhibou

- Nouakchott
- Alrj ou j t - Nouadhib ou

2970

- Las Palmas Barcelona - P a r i s P a r i s - Hamburg - Anchorage Osaka - Tokyo Tolryo - Honglcong


Hongkong Bangkok

- Tokyo

(Transpolar)

- Teheran Teheran - Esfahan Esfahan - S h i r a z S h i r a z - Teheran Teheran - Athinai Athinai - Faris F a r i s - Ba.rcelona
Las Palmas
E l Aaiun

- Bangkok

1971 Barcelona

Las Palmas Santa Cruz de T e n e r i f e

Santa Cruz de Tenerife

E l Aaiun

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife Las Palmas

Barcelona.

1972 Madrid

- New York
Montreal

N w York e Montreal Toronto Non-treal N w York e

- Montreal

- Toronto - New York - Madrid

1973 Barcelona Mlaga Oslo

- i'&%la.ga. - Valencia - Barcelona


Xobenham

Barcelona

Oslo

1974

- Trornati - A l t a - b . k s e l v - IIlrkenes Bodi - Oslo - Iabenhavn - Zurich - Barcelona Barcelona - Santa Cruz de !Penerife Santa Cruz de I'enerife - Va.1verd.e d e l 'Iierro Vaalverde d e l H i e r r o - Santa Cruz de T e n e r i f e Santa C 5 de T e n e r i f e - Madrid - Barcelona m
Barcelona Leningrad Moslma Bratsk Irlru.t;slr

- Pranlcturt
- Moskva
Bratelc

Helsidci

Iieningrad

- OmsS - Irlmtslc
-

Irkutglr

Irlmtsk Moslrva

Novosibirsk

Novosibirslc
&dapost

Noskva

Duda.pest

Zurich

Barcelona

1975 I?ranlm%rt L?aris

- Barcelona.
- Nei
jing

Iarachi

\Yuha.n -- Shangai Shangai Bangkoli:

Guang zhou Delhi Pr~~nlcfur'c

Bmxelles New Yorlc Lima.

- New

Yorlc

Lima.

G~~ayaquil

Guayaquil Cuenca
Balti-a

Cuenca. BaLtra

Guay8,quil

Gua,yaqv.il Guayaquil Lima,

Guayaquil

Lima

ITea Yorlr

ltew Yorlr

Bmxelles

1977

Ilobenhavn sorvgur

- Sorvgur - Kobenhavn

Kobenhavn Barcelona Bruxeiies Kigali

- London
--

Bruxelles Entebbe

figali

Entebbe

- Bruxelles
Mah

Bruxelles 1978 P a r i s Mah Bird Mah Mah 1979 P8,ris

Barcelona

- Narseille - Iljibouti - Bird


Jkh Praslin

Praslin

Mah6

Djibouti

Marseille

Paris

P o i n t e au P i t r e

Lima

Arequipa E l Cusco Lima

- Ayacucho
San Ramn

Juliaca

Gutivirene

Pointe au P i t r e

Paris

Barcelona Bucuresti 1980 New York Seattle

Bucuresti Barcelona

Seattle

Juneau

Whithorse

Whithorse Vancouver Sea*-tle

Burwash Seattle

- Whithorse

New Yorlr Sofiw

1981 Barcelona Sofia

Barcelona

Santa Cruz de Teiierife Santa Cruz de l a Palma

Santa Cruz de l a Palma Santa Cruz de Tenerife

1982 Baroelona Genbve Praha Pxaha - Genbve Baroelona

Maaria

Santo DornLngo

Santo Domingo Port;-au-fiinoe Santo Domingo

- Poxt-au-binoe - Nadrid
Santo Domingo

1983 '%melona

Lisboa - Funohal finchal Liaboa Lisboa Madrid Nadrid - Nontreal

- Lisboa

Nontreal SainG John's Deer k l c e Goose Eay Goose BEag EIopedale - Nain Noabreal

Goose Bay - NonGreal

Goose Bay

- Madfid
- Roma

1984 Baruelona

Roma - Dubrovnik Uubrovnik - Spllt- Zagreb Zag~Bb Milano ELlano - Barcelona

1985

Baroelona Tunis Djerba Tunis

Tunis

Djerba

- Barcelona
-

Tunis

Arrecife Madrid Amman

Puerto d e l Rosario

S t a . Cruz d e T e n e r i f e

Geneve

Gen'bve

- Madrid

Amman

L'klguer

Barcelona 0:ra;ngda

B?a:rcelona Granada

Barcelona ~evill!

B:arcelona Sevilla

BiarceLonai

1987

Barcelona Ularszauia

- Uarszama
Barcelona

1988

Las Palmas Dakar Paris London

Dakar

Las Palmas London

Elornbay

Hongkong

Hongkong Shanghay Xi'An Urrnqi Kashgar Urrnqi Beijin HohhoC Beijin London
1990

- Lanzhou
-

Shanghay

Xi'An

Kashgar

Urrnqi Beijin Hohhot Beijin Bornbay Paris

London

Barcelona Luqa Paris

Luqa

Barcelona Dharham

Victoria

St-Denis

Toliara St-Denis

Antananarivo A'ntananarivo

Antananarivo Fascne

Fascne

Antananarivo Ojsdda

Antananarivo
1991

Paris

Barcelona

Algar

R'lger

Ouargla Ouargla

Alger

( a t e r r a t g e f a l l i t a Tarnanrasset) Alger Tamanrasset

Djanet

Tamanrasset Alger

E l Golea

- Alger

Barcelona

1992

Frankfurt Bangkok

Bangkok

Phnom Penh

Phnom Penh Siemrab

Siemrab

Phnom Penh Bangkok

Phnom Penh Bangkok 1993

Roma

Madrid

Barcelona Salvador Brasilia Manaus

Madrid Brasilia Manaus

Recife

Salvador

Brasilia Cuiab

Brasilia Cuiab

Brasilia

Brasilia

Sao P a u l o

Curitibia

Foz do Igua5,u

Foz do I g u a c u R i o de 3 a n e i r o 1995 Madrid Bangkok

Curitiba Madrid

R i o de J a n e i r o Barcelona

Roma

Bangkok

Thanh Pho Ho C h i M i n h

T a n Pho Ho C h i M i n h

D a Nang

Hu

Ha N o i

Ha N o i Bangkok
1996

Bangkok Roma

Madrid

Roma

Asmara

A d d i s Ababa

A d d i s Ababa D i r e Dawa

D i r e Dama

A d d i s Ababa Mkle

A d d i s Ababa Mkle K,xum

Lalibela

Axum

Lalibela

Lalibela Gonder

Gonder

B a h i r Dar A d d i s Ababa

B a h i r Dar

A d d i s Ababa 1997 London

Djedda

Frankfurt

Delhi

Calcutta

Calcutta Bagdogra Delhi

Bagdogra Delhi

Murnbai S a o P a u l o - Buenos A i r e s

Barcelona

Buenos A i r e s 1998 Ushuaia

Ushuaia

Rio G a l l e g o s

Rio G a l l e g o s Punta Arenas Bariloche

E l CalaFate
P u e r t o Montt

Buenos A i r e s Sao Paulo

Buenos A i r e s 2002

Madrid

Pointe-a-Pitre Fort-de-France

Fort-de-France Paris

2004

Lisboa

Ponta Delgada

Ponta Dolgada Pico

Pico

Terceira

Terceira 2005

Lisboa Fuerteventura

Blarcelona

Fuerteventura 2006 liladrid


-

Barcelona

Can 3 0 s

San J o s Panam 2007

Panam

Madrid

Barcelona Firenze

Firenze

Barcelona

2008

Praha

Vilnius Barcelona

Helsinki 2W.0 Madrid

ArreciPe Darcelona

Arrecif~,

L e s r e p e t i c i o n s no h i c o n s t e n . L a d a t a ( a n y ) f a r e f e r e n c i a a l a p r i m e r a v e g a d a . %ta l ' i n d i c a c i "19XX" ( e n t r e 1 9 6 7 i 1 9 6 8 ) h i h a n r e l a c i o n a t s cims i c o l l s f e t s anys a n t e r i o r s . No h i c o n s t a c a p i n d i c a c i f o r a d ' a n y , d'ordre d i n t r e de l'any.

perb h i h a n a l g u n s e r r o r s

En g e n e r a l , e l s noms s o n e l s d e l p a s o r e q i . En e l d e l s mars i o c e a n s , s e l d e l l l o c a on s ' h i v a e s t a r p e r p r i m e r a v e g a d a .

H i cnnsten unicament aquells pasos, pravincies i c i u t a t a que s'han r e c o r r e d u t t r e p i t j a n t l o s , no e l s d e p u r t r a n s i t .


Exceptuant l ' a p a r t a t "coves i avencs t u r s t i c s " , e s t r d ' a c t i v i t a t s e x p l o r a t b r i e s i d ' e s t u d i . S i una c a v i t a t l e s l l i s t e s d ' " e x p 1 o r a d e s " i d e " l ; r i s t l . q u e s " , 6s q u e una p a r t nova. Les p r o f u n d i t a t s i r e c o r r e g u t s a n o t a t s c o n s i d e r a t s a l ' e p o c a d e 1'exploracj.. a c t a sempre apareix en s'ha explorat son e l

E l s noms d e l s cims i c o l l s , a i x com l a s e v a a l t i t u d , s o n e l s q u e c o n s t a v e n e n e l s m a p e s d e l ' a n y . En l a l l i s t a d e l 5 c i m s , i p e r i n d i c a r e l s e n t i t d'una a s c e n s i o t r a v e s s a , h i c o n s t e n a l g u n s s e r r a t s , c o n t r a f o r t s o p r o m o n t o r i s . En e l s r e f u g i s ' c i t a t s s ' h i ha pernoctat.


E l s fenbmens c o s t e r s c i t a t s s o n a q u e l l s en q u e s ' h i Qexra o s ' h i h a n a v e g a t e n f r o n t . ha e s t a t per

P o b l a c i o s c i t a d e s . E s t a t Espanyol: a p a r t i r d'una certa i m p o r t a n c i a i les que s o n c a p d e p a r t i t j u d i c i a l . Europa: a p a r t i r d'una c e r t a i m p o r t a n c i a . A f r i c a , A s i a i ~ m e r i q u e s : t o t e s , e n c a r a que s i q u i n pobles. En l e s t r a v e s s e s a % r i e s i n a v a l s h i c o n s t e n e l s p u n t s d ' e s c a l a . En l e s p e r f e r r o c a r r i l e l s p u n t s d e t r a n s b o r d o e s c a l a . En l e s p e r c a r r e t e r a e l s l l o c s a on s ' h a p e r n o c t a t . E l s v o l c a n s h i c o n s t e n quan s'han t r e p i t j a t l e s s e v e s c o l a d e s d e lava. S i s'ha a r r i b a t a d a l t consten an l ' a p a r t a t " ~ i m s ~ ~ . E l s cims i e l s c o l l s p o d e n c o n s t a r s i m u l t a n i a m e n t e n e l s a p a r t a t s " ~ i m s . ~ o " c o l l s " i e n e l 'l. ' a c o n s e q u i t s amb r n i t j a n s r n e c a n i c s " , s i h a n e s t a t p u j a t s de manera n o r m a l i "mec%nica".

...

E l r i u Wisla s ' h a

d e b o r r a r e l 1 9 8 7 ; ja e s t a v a c i t a t e l 1 9 6 6 . arribat a

En e l s v o l c a n s e s c o n s i d e r a a s s o l i t e l cim s i s ' h a q u a l s e v o l p u n t d e l crbter s u p e r i o r .

L L I S T A D U R A N T

D E L S L E S

C O M P A N Y S

E X P L O R A C I O N S A S C E N S I O N S

E S P E L E O L O G I Q U E

E X P E D I C I O N S

V A R I E S

E S P E L E O L O G I A

- -

-e --

1 9 4 3 E s c l e t x e s de P a p i o l Cova de 1'Bort d.els Monj os Cova d e l Fonda1 1 9 4 4 Avenc d.e l a Codoleda 1 9 4 7 Avenc de l a Troneda Avenc de l a Troneda Avenc d e l Cl6s Avenc de S*. Roc Avenc d e l C16s Avenc de S t Roc Avenc de Can S ~ d u r n f 1 9 4 8 Cova de Z'Abel-la Avenc d e l Davf Avenc de l a C . de l a Ravella Cova Cassimanya Aveno d e l Bruc kvenc de l e s I a r r a d e l l e s Avenc d e l Cayetano Cova Posca Avenc de 1 ' E s c a r r h Avenc d e l V a l l s Avenc d.e l-uignolt6 Avenc d e l Tabac El Toll Cova Morta Cova d e l IYbssol Cova de s 'hygo Cova d.es Caramells Cova de N a Piguera Cova 11 de Cala Blanca Cova 1 de Cala Blanoa Avenc de l'fircada Avenc de l a Pa@ellona

M. Eusqaets S . Pa.1uzj.e M. Busquets

J . M B . Cufff
R. Par& B. Pa,rBs, N. L l o p l s , F. Vicens, F. Ro. v i r a , S i B a l l e s t e r , J . M o r Ihomas, P. Es paol, J . Mat eu, L l Gasul.1 R. ParBs, F. FarBs

id.

P . Rovira, J . F i g u e r e s , F. Vicens, L1 Gurierrez J. M$ Maxtinez

id.

E'. Vicens, F. Rovira, R . P a r & , J . Pli nas, J . B a l l e s t e r

X. Montoxj.ol, E . Rovira, E . Vicens, J


k s s e n s , J. B a l l e s t e r , J . Carbonell id, id. J. Eigueres, P. P e t i t R. P a r & , J. Pigueres X. Montoriol, J . Assens id.
id.

P. Rovira, F. Vicens, J . Carbonell F. Termes (solitaria) E. Terrnes, P. P e t i t F. Rovira, F. Vicens, E. Termes, J . BIl Thomas, R , Margalef P. Rovira, F. Termes P. Rovira, F. Vicens J. M C . Thomas, F. Texmes, F. Rovira. id. id. F. Rovira J. M3 Ihomas L . Rovira P. Vicens, J . Montesinos, P. Rovira, J . Carbonell, M. Godall F. Rovira, J . Carbonell, P. Termes

Avenc Avenc Avenc Porat Forat porat

d.el Caro1 d e l Cam'pgrks de l a Praga.ta Feti-G F1S d e l Caos

F. Rovira, J . Caxbonell, P. Termes


id,

F o r a t d e l Ma.ble Porat E s t r e t Cova d e l F r a r e Cova d e l IYlanel. Avenc de Can Poble 1 9 4 9 Cau de la. G u i l l a u Avenc G st ems ~ v e n i pd e l n f a r i w e t Avenc de l a Llosa Avenc de 1s S i b i n o t a Cova d e l Lladoner Avenc d.e l a P e r l a Avenc d e l & v i Cova de l ' A b e l l a 1 9 5 0 Avenc de S t

P. Rovira, J . Carbonell P . Termea P . T e m e s , F. Vicens P. Termes, N. L l o p i s , J . 873. Thomas, F. Vicens P. Termes, P. Vicens A F. Trenes, N . L l o p i s , P . Vicens, J . ! l Th omas J . Montesinos, B. T e m e s , P. Rovira., F. 'Vic ens, 1. Godall, J. Carbonell
id.

F. Rovi.ra, F. Vicens J . TXontesinos J . Carbonell, 1 God.al1


J . N $ . Fhonas, E'. Vicens, P. Termes P. Termes, P . Vicens, J . Carbonell F e Vicens, J . Carbonell
id.

(solitaria) F. Tremes, X. Mont-oriol, J . Assens F. Novira, F. Vicens, J. Perrera., J . Monteslnos, J. Prtzts, R. Estrems, A. Ma,ym6, J. Bamta., R . de Semir ( i n s t r u c t o r s i c u r s i l l i s t e s d e l curs e t G.E.S.-U.E.C .) id* ( i n t ~ c t o r s i c u r s i l l i s t e s d e l curm s e t G.E.S.-U.E.C.) A . Brusotto R. de Semir, E * SuB, A . B r u s o t t o , P. Rovira
id.

Roc

Aveno de l ' l n f e r n Avenc de l e s F a r r a d e l l e s

Cau de 1.a ~ o n e d a Avenc Damians Gova Fosca.


Avenc d e l s E s q u i r o l s

F o r a t de l e s G r a l l e s Cova d'Anes
E l lloll

P. Rovira, E. Su R. de Semir, E. Su6, A. B r u s o t t o , P. Rovira M. Godall, J . Montesinos, A . Brusotto F. Rovlixa, J . P r a t s , 1. iVliF6, J . P e r r ra, R. de Semir, J. Me. Thcmas, J . A s aens, J. Carb6, R. E r i t j a , J . Baruta, M. F e r r e t , N. C u b e l l s , R. Sunyer, F. Ternies F. Vicens, Y. Estany, 1. Ja,ussLs, F. Es paol F. Espaol, P. Vicens, 1. J a u s s h s S. Pons J. M3 Thomaw , F. Treines

Cueva d e l Agua Cueva de l o s P a s t o r e s Cueva de l a Chotacabra 1 9 5 1 Cova de Sa Teulad-a Cova.-avenc de Sa Teulada Avenc de Sa Teulade, Avenc de Son Pou Cova-aveno de Goma Negrina Avenc de l e s Nou Boquea Cova de V a l h a j o r 1 9 5 2 Cova Santa Cova Regals Avonc des Ramells Avenc des Col1 des P O U ~ S

F. Vicens, J. i . Thomas, F. Termes, W A. Bruso-tto, J . Girela., A. d.el moral, F. b b i r a l t a , E.. Cabrera, A. Vico P. Termes id.
J . l . Thoma.~,P. Tremes, A. B r u s o t t o

id. id. id. A. B r u s o t t o , F. Termes F. Rovira, E . Boixadera, R. de Semir, J. A r e s t Q , J . Serra,, M. Godall, A . B r sotto ( i n s t r u c t o r s i c m r s i l l i s t e s d e l curs e t G.E.s.-P.E.N.)
A . B r u s o t t o , P. Termes, J. M3 51. G a s u l l

Thomas

id. P. Termes, S. M , Thomas, L 1 . Gasull A. B r u s o t t o , F. Termes, J. Me. Thomas L l . Basull Avenc des 'Torrent de sa Mol-Gera i d . Avenc des niig d e s8Avenc A. Brusot'co S e t Fumarais F. l'remes, A , B r u s o t t o , J . B E . Thomas Forat d.el Vertex J . Assens ~ a t o r k ,L 1 . Noelle, C . Huniedas Cova d'En G i s p e r t Cova 1 d801iana J. Ma. Thomas id. Cova 11 d'03iana (solitaria) Resaorg?nci.a d e l Pantb. N. L l o p i s , J. Me. Thomas, &f. J u l i v e r t Cova d e l S8,liti-e 1 9 5 4 Cova de l a Rabosa
0. k n d r h s , L1. lluntn., F. Termes, F. Vicens, J . Le6n, R. Tarrag6, J . T o r t , B. Anguera, J . Benaiges, J . Darder, X f i s t 6 , J . Domenech, A. Almela F. Vicens, P. T e m e s , O. Andrs, L l .

Cova d e l P a r r i l l o - S e r r a Avenc de albu bufe reta Cova de Na % o l i d a

Mun-t&n, J, Domenech, J . Len J. Assens, P. Termes, J. N@. Armengou A . B a l l e s ' t e r , P. S i b i l a , J. Calzada., A, 'Ponietti J . Assens, F. Termes, J. MS. Armengou P. S i b i l a , J . Calzada, A. B a l l e s t e r , A . !Conj.etti, A. Ribera, J . Sa.ns, J . Nlasacar, M. Lleget Rqtona, J . Me. Thomas, P. Serrano, J . P. de V i l l a l t a , R. Tarragb, F. Termes V. Fasachs

Les Toixoneres

Ra-Lona, J . rifa. Thomas, 1'. Serrano, J . F. de V i l l a l - t a , R . Tarrag6, P . Ter, mes, V. Nasachs


X . Montor-iol, J . Assens

1.9 5 6 Avenc de ].a Remuguera Cova de Can Roca Cova d e l bianel Coves de Capella.des Avenc d e l Cuc Avenc de la. P a l l a Avenc d e l Bast6 Avenc Amxt i Pagbs Avenc de l a Morella 1 9 5 Avenc Porat Avenc Avenc Cueva

id. (solitaria) R a t ona, J. Mi? Domingo . O. AndrBs L1. Xhntan

id. id. id.

id.

7
de l e s m e s Boques Terr6s de l'kixa d e l Fenya Segat del Reguerillo

L 1 . EIunt6.n., E, Auqud id. id.


id. O. Andrs, E'. Monman.~,J. M1. Angla& A . Anglada, A . Iiernane, D. P l i e g o O. Andrs, A . Hernanz

Cueva d.el Tunel Cueva de l a E s c a r i h u e l s

A. Ilernanz, D. P l i e g o , J . Sol6
F. Termes, J . -El@. Thomas, O . Andrs, L 1 . l'luntn, B. Monmany, D. VergOs J . E. Thomas, P . Termes J . A . lKartinez, P. B a l c e l l s ( par-ticipants Asamblea Vasc o-Navarra) id. (solitaria) ( c o l e c t i v a G.E.S.) P. Termes, O. Andres P. Te.mes J. M8 Thomas

1 9 5 8
Cueva de l a C u l l a l v e r a Cueva. de l a Llastra Cueva de l a U u l l a l v e r a Cueva d e l Polvorin Cueva de I1ozal.agua Cova Cassimanya Ccva Simanya Cova de 18Angel Simanya P e t i t a 1 9 5 9 Cova d e l P a t r a c 6 Cova des Boxri Cova Blava avenc des P r a r e Poral; de Ficamosques Cova des T e a t r e Avenc d e l P i b e Avenc6 d e l Fondo de l'Arcada Avonc de l'Averd6 Aveno6 de l'Averd6 Avenc d e l Bang Avenc d e l Pon-t;

O. Andrs, 3, Eschda F. Termes, P. Monmany, J. Eacoda, J. de Mier id.


i dr

id. id. O. Andrs, J. Escoda, E. E s c a r t f n O. Andrs, J. Escoda


id.

id.
O. Andrs, S. Mrquez, J . Escoda, F.

Termes O. Andrs, J. Escibda, F. Monmany, J . ATarquez, 0 . Torr6

Avenc d e l L l e s t Cova de l a S e n s a d a Nova 1 9 6 0 Avenc de la. J'ebr6 E s q u e r d a I d.'En M a s a l l e r e s l3sq.uerd.a II dOEnM a s a l l e r e s E s q u e r d a III d.e 'En nlasa.l.leres kvenc del. S e r r a l e t Rod6 Avenc de V a l l b o n a La P a l c o n e r a Cova d e l F i l a r Cova d e l s Coloms h v e n c d.'En C o r b e r u E s Bofador Cova de Can Mayo1 Cova d e l P a r a d o r

L; T e l l , O. AndrBs, J . A s s e n s , J . R s coda. O. AndrBs, P . Termes

J. de Mier F. Yernea, O . AndrBs, J. de M i e r id. id. J. d.e lifier E. N a v a r r o id. J. de l\ijjer, P, Monmany, E. N o v e l l , P . S i b i l a . , J. lilartf C . Hausmm F. Moman&r, J. d.e N i e r id. id. id. P. Nonrnany, d e n!Iier, F. Salamaxca P. Te-mes, O. A n d r s , J . Assens

'.

1 9 6 1
Les C l i v e l l e r e s

E s q u e r d a d.e l a Fou Cova d e l Sa.ntua.ri de C a b r e r a Cau de l a G u i l l a Avenes da Cabrera. Cova de 1' O r Casa F a l s a d e l S i t jar Coves de Montgat 1 9 6 2

P. Termes, J . M @ . Thomas, J . de M i e r , J . B i B i s q u e r t O. A n d r s , F. Chavar r f a , E. N o v e l l F. T e m e s , J. B. F e l l i c e r , J. MC. Tho

mas
F. T e m e s F. Termes, J . 1MC. T o r r a s (solitaria) X. M o n t o r i o l , A . B o r r e 1 1 Ra-tona, J. N i r G F. Termes, J. N@. Thome.~, J. So16

Avenc de C a s t e l l - e t Cova d e l S a l t de Guauta Jameo de l a Corona


Jameo d e A r r i b a Jameos de l o s L a j a r e s Jameo Largo Jameo de Prendes-Cueva Verdes Jameo d e l A g u a Jameo s i n Nombre Jameo Cumplido Las Cuevas s i s t e m a N o r t e L a s Cuevas sistema S u r La Cueva Cova d e l s T!tmsicecs Cueva de Aso Baurnes d'Em B o r r a s s Cova de Nava Avenc d e l C o l 1 d e l s O c e l l s Daumes de l e s D o n z e l l e s

J. T o r r a s , O. Andrs (solitaria) N . Reyes, O. T o r r e s id. id. id. id. id. O. T o r r e s id. N. Reyes, O. T o r r e s id. J. Calero F. Termes, O. A n d r e s , M. S o l e r J . A s s e n s , O. A n d r s (solitaria) J. Mir6 (solitaria) id.

1 . 9 6 3 Cova Gran de S t V a l . l e s o Cova d e l Rec6 A l t Cova no 1 de B e r b e r f a Cova no 2 de B e r b e r i a Cova no 3 de B e r b e r f a Avenc d.e Sa C a s i l l a Cova d e l s Bacons Cova des V e l l Mari hvenc d e l Bosc d8En Botiga Cova de Sa, M& Peluda Cova de Sa Baixada Cova. no 4 de S t Val . l e r o CoVa no 3 de S t . Va1.lero Cova no 1 de S t . Va.1.lero Socalma de SoCllo Sima. de S a l t o Co.bal.lo Cueva de l a C n l l a i v e r a Cueva de N a i r u e l e g o r r e t a

P . Termes, H. S o l e r
id.. id. id. id.
id..

id.. id. id. id. Id. id. id.


id.. (solitaria) O. Andrs, X. Coromina, R. P a r a r a id. O. Andrs, R. . P a r e r a , J . F a r i a , J . A Madinabeitia

1 9 6 4 Esquerda de l a Font Calda Cova-avenc d e l C a s t e l l Coves d'En Carn6 13ames d e l c o l 1 d t E s t e n s l l e s Soplados de Tarna Cueva de R i o s o l Soplado de L o i s Cueva de l a I g l e s i a Cueva pequea de l a I g l e s i a

Ratona, F. T e m e s , M . Termes id. (Solitaria) Rat ona, J o r d i Mont s e r r a t A . Sanjenis, R. Parera A . Sanjenis A . Sanjenis, R. Parera id. \ ( v a r i s , poble de Riao)

196 5
de l a Casoada 1 de la Cascada 11 Conseja grande Conseja pequea Balma Conseja Cueva Clueva Cueva Cueva 1966 Ratono., F. T e m e s , M. Termes P. Termc4s id. Id.

id.
S. de Mier, A. Sanjsnfs, J. B. B i s q u e r t , J . Domenech Raima, J o r d i Montserrat

Gruta de las Maravillas


La Foradada

1967
G-rj.nd.avikurhram h ( G-1 ) GrindavS.kurhra,un B ( G 2 ) Grindavikurhraun C ( G 3 ) Grindavilrurhraun D ( G 4 ) Grindavikurhraun E ( G5

J . de Mies d. id. J . de Mier, P. C h a v a r r i a , P. T o m e s , S . Doinenech id.

Raufarholshellir Hallmunda.rhraun A ( H - 1 ) Surtshellir S t ephenshe1lj.r Budahraun A (8-1) Budahraun B (E21 Budahraun C (B-3) Budahshellir

P. C h a v a r r i a , (Solitaria) F. C h a v a r r i a , J . d.e Mier P. C h a v a r r i a , (Solitaria) id. id. F. C h a v a r r i a ,

F. Termes, J . Doinenech

J . Qomenech, P. Termes, J . Doinenech

J . Domenech

1968
Foradada de P a Canillera Cova de l e s Roses Avenc d e l Bb M o r t ~ v e n c 6d e l Port Cova Blava Cova d e l Drao de Santanyi

P. Monmany, J. Ba1al-t;
id. (solitaria) id, Ratona, J o r d i , Montserrat J. B a l n r t i S r a . , Jaumet F. Monmany, J. B a l a r t

, F.

Monmany,

1971
Cova de Collde jou Cueva d e l Viento Cueva de F e l i p e Reventn
A. B o r r e l l , Roser J. de Mier, membres de l a S.I.V. id.

1972 Cova Cambra

F. V i d a l , Mercb, P. Rius, Mariona,


Montse (solitaria)

1973
Lullihat jarrogrottan

1974
Porarb de San.l;a. L i s Esquerda de 1 ' E s t r e t Cueva de Don J u s t o Cueva db la. R e s t i n g a Tubo de J u d i t h Tubo de Montserrat Tubo de l o s dos J o r d i s Cueva de las Cabras

F. V i d - a l , A. B o r r e l l , Roser
J o r d i , Albert J. de Nier id. J de N i e r , C. de l a Fuente . id.

id. J. de MTer
J0rd.i id..

1975
Cova d.e Tala.tf Cova Pe'cita. de T a l a t l Avenc d.e f i n t a Na.tS: Cova d e l Tala,yot Cova. d'Blcaufar Avenc d'Xn R a f a l e t Cueva de l a SeEoxa Colombia Cueva de R a f i l i i g u i r r e Cueva de Ga.llardo . Grieta. d.e Le~Lenecli

Id.
id. id.. id..

2'. Chavarria, J . de Bqier, D. Romero, C . R i b e r a , O. Escola id.. id. O. Escol$

Cueva de GLlbex%o Xoncayo Cueva. de Pos-L O f f i c e Cueva Cueva. Cueva, Cueva Cueva Cueva Cu-eva

P. Cha,va,rrfa,, J . d e N i e r , D. Roniero, C IZibera, 0 . E s c o l & C . R i b e r a , O. E s c o l h , 11. Roniero, J . S E

nen-t
l de l a 9ahfa. 2 d e la Ba.hia 3 de l a Ba.hia 4 d.e la B a h f a d.e 1,Ta.cas de S u c r e de l a Cadena
id..

id.
id. Id. id. id. id..

1977
Ravnagj6gv O y r a r g j 6gv Glyvursgj6gv Uwuvumo bwa Ilrhisanze Jameo 31

A . Sangenla M. S a n g e n f s A . S a n g e n i s , 1fi. S a n g e n f s J . d e BJier, P. C h a v a r r i a , A . Montserrs id.


A. Sangenfs

, M.

Sangen-1s

1980
Cova d e S a n t J o s e p (solitaria) (solitaria)

1981
Cueva. de B a r l o v e n t o 1982

Cova de l e s F e i x e s E s q u e r d e s d e la Punta Cueva d e 1 0 ~ Palomos 1

A. Nontserrat id.

, J.

d e hrier

Rat ona
Ratona, P. Termes, M. T e m e s , J . Sanjenfs, M. S a n j e n i ~ i
J . de Mier, F. Mariona id.
id. id. A.

1983
The Arohes 1985 Cueva de l a s Paloma Sobaco 1 Sobaco 2 Sobaco 3
1990

Chavarrfa, A .

Montserr.

A'venci de C a n t a c o r b s E s q u e r d e s de, Comabella E s q u e r d e s de Maido Trou d e F e r Sarodrano 1991 Cova d e l s G r a v a t s Cova d e l T u n e l

B o r r e l l , Roser (solitaria) Capricorni"

id.

Mernbres de l ' " 0 o e r a c i


id.

Mernbres E x p e d i c i "Ahaggar-91" id.

E s q u e r d e s do S a n t S a l v a d o r Cova d e S a n t S a l v a d o r 1994 Cova-avenc de S a n t Antoni


1995 Dang T r i n h N 6 Dang 1-uon Oang B a l a u Avenc C - 1 E s q u e r d a d o 1'Ernbut
1996 Bialma d e l C o g u l l

A.
id.

Borrei.1, Roser

A.

B o r r e l l , Roser

R . B a t e s t i n i i a l t r e s memhres d e 1 . C . E id.

id. A . Borrel.1 id. A.


A.

B:orrell, Roser B o r r s l l , Roser

2000 Balma R o j a

1 9 4 2 c o l 1 d.e B o r d e r i o l Tur6 de l a Tremol-eda. C o l 1 de S t lbT@,r,rcal La 1Vlol.a C o l l e t d e l s T r e s Termes Nontcau Taga E n f o r c a d u r a d e l P s d r a f orce. Follag6 Superior C o l l de B o r d e r i o l C o l 1 Sabena Co3.3. P r e g n Natagalls C o l 1 de St. Rls.rca1 C o l l de l e s Agudes L e s Agudes C o l l e t de I.'Horne Mort C o l l s e s Basses T u r 6 d.e 1'Home C o l l e t de l a C r e u de Eus C o l l . de H i e r a d e m a s s a Fuig de S e r r g r e n y a d a

S. P a l u z i e , J. M3 C u f f i id. id. M. Susquets L l N o g l l e , S. P a l u z i e , S. NE. C u f f i id. M. P o u s , S . Pa,J.uzie J. Rlonitoriol S r . , M. P o u s i.d. id. id. id. id. id. id.

.
.

id. j.d. id.. id, (c o l c c t i v a ) id. id.

194.3
Sagamanent C o l l de B o r d e r i o l C o l l de S t . Marcal Priemer Cas%ell.et Seg6n C a s t e l l e t Tercer Cas'tellet L e s hgudes C o l l d.@ l e s Agudes C o l l a - t d.e l 'Home Nort C o l l s e s Basses T u r 6 de l.'Home Col1 s e s E'arreres C o l l ses Portadores
S. P a l u z i e , J. M3. Cuffi

51. N o e l l e , S e P a l u z i e , J. No. C u f f i
id, i d.. id. id. id. id. id.. id. id. id. id. id. id. id.. La. N o e l l e , S. P a l u z i e id. Id. id. id. L l . N o e l l e , S. F a l u z i e , S. n~3. C u f f i

Matagalls
T u r d de l a , Morera C o l 1 Formic C o l l de l e s Kou Creus P u i g de l a E o s s a d e l Gegant C o l l de C a r e n c h C o l l a d a de l a Vaca, C i r n de T i r a p i t s La Mola

1 9 4 4 de l a Creu T u r fiunner C o l 1 de B o r d e r o l C o l 1 de S t N a r c a l Priiner C a s - t e l l e t Segn C a s t e l l e t T e r c e r Castel1e-G L e s Agudes C o l 1 d-e l e s Agudes C o l l e t de 1'1Ioi1ne JbTort C o l l s e s Basses T u r d e 1'Hoiiie C o l 1 Freg6n Tur6 de l e s O l l e s C o l l de 1'Aiz-e Tur Eros Coll. d e l Vent Tus6 d e l Vent 0011 l a V e n t o s a de

col1

L3.. N o e l l e , S. F a l u z i e id. L l . Noelle, J. Quer


id. id. id. id. id. id. id. id.. id. id.

id. id. id. id. id, id.


M. E u s q u e t s id. id. id. L1. N o e l l e , J . Q u e r , S . P a l u z i e (solitaria)
(So l i t a r i a )

1 9 4 5 C o l l de Bord-eriol C o l l Pregn C o l l . de S t . DTaxcal F u i g Naurhn La Mola Puig Cerveris

1 9 4 6
T u r 6 de Morou 'Puro de filassanks T u r 6 d8Arenys C o l l de l e s Agudes Eur6 d e l Padr6 Gol1e.l- de 1'Home Mort C o l l s e s Basses T u r 6 de 1'Home id. id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. Id.

1 9 4 7
Fuig e 1 Sui T u r 6 d'En CUE C o1la.da d e c v a l l e s t r i n s

1 9 4 8
Col1 s e s Basses

Tur6 de 1'Home C o l l e t d e 1'Home M o r t


C o l 1 de l e s Agudes L e s Agudes

J. lVIontoz-iol S r . , X. M o n t o r i o l , R. Pares id. id. id. id.


(menbres expedic:ib a S i e r r a Harana)

1 9 5 0
C o l l a d o de D e i f o n t e s

Pen d e l Cabezo d e l Asno

P. Termes

1 9 5 1
S a n t Geroni 1 9 5 2 C o l l d e l Noro Fontl.letera C o l l dels Tres Fics Tres Pics Palandrau 1 9 5 3 C o l l de B o r d e r i o l C o l 1 Sabena

Ratona, L l . N o a l l e
51. N o e l l e id. id. id. id.

J. Figueres id.
R a t o n a , L l . N o B l l e , C . Huniedas, M! E. Noelle Hatona, L l r NoBlle id. id, O. AndrBs, 12. Yint3n, A . A n g l a d a , J. B a r d i a

1.954
C o l l d e 3.a Balrneta d e Da1-L

1 9 5 5
S o s s a d'Alp C o l l de Pal. Puigllancada

Gol1 de fifontarbo
Nlontar'c o d ' h r h n

finta A l t a
B i o i b e r r i Sud ComaloEorno l u c de l a L l a n c a lnuntany d 'Arreu Funta d e Comial T e s s o de Son Hoca Blanca. C o l 1 de l e s ITous C r e u s Fuig de l a F o s s a d e l Gegant U 0 1 1 de Ca.sanc6. C i m I n f e r i o r d e l a Vaca C i m m Superior; d e l a Vaca C o l l a d a de la. Vaca P i o d e l s Gorgs F i c da 1 ' I n P e r n F i c de F r e s e r s Ciin de h - d e l e s Rrques 1t C i m de B a i x d e l e s k r q u e s Pontnegre T o r r e n e u l e s Nord C o l 1 de Torreneules Torreneul-es Sud 1 9 5 6 Puig de c l i v e l l e r s

id.. id. id. id. (so3.itaria) id. id. id. id. X. M o n t o r i o l , L1. N o e l l e id. id.. id. id. id. id. id. X Montorj.01 Rs.tona, X. ~ i T o n t o s i o l ,L1. N o % l l e id. id. id. id. X. M o n t o r i o l

Ll. Noslle, J. Quer

Fuigsaca,lm I n f e r i o s Fuigsacalm Fuig d e l s Llops C o l l de Manter C o l l a d a de C i u r e t F u i g de P i n e s t r e l l e s C o l 1 d'Eina F i c d'Eina P i c de Nouf o n t s C o l l de Nouf onks C o l l a d o de ].as C u l e b r a s P i c o de l a s C u l e b r a s Vallibiexna l l u q u e t a Arnau O o l l a d o N o r t e de Castanesa Tuquuota B l a n c a Collado d'iaragtlells P i c o d'AragUellg C o l l a d o de Coronas Bne t o Tempesta,dea Tuc de Saburedo Pic d'ArMit jes T u r 6 de S t . A n t o n i Otero Oteruelo

21. NoEll-e, J . Duer id. id. id. id. F. Termes id. id. id. id. X. M o n t o r i o l , O. AndrBs, L1. lifunthn, J . B a r d i a , J. S a l a id.
id..

id. id. id. id. id. id. id.

X. M o n t o r i o l ,
J. P o r t a id. Ratona X. M o n t o r i o l id.

O. Andrs

1 9 5 7
C o l l de P r a t d e J o u Coska & b i l l a C 0 1 de Coma Ariuada 1 La C u b i l Roc d e l s Llamps C o l 1 de l a Bona C o l l d e l Remo16 C i r n de P e d r a P i c a d a Coll. de l e s P o n t e t e s Costaborda E l Nnintany C i m de l a C r e s t a de l ' A v i 6 Picardas Superior Ficardas I n f e r i o r Fui d e L i n y a P i c Ponguoro Monaat e r o Monastero I n f e r i o r Sabur6

X. Montoriol-, J. Garcs id. id. id id. id. id. id. id. id, 0. AndrBs L1. P h n t h , E, AuquB id. id. id. id. id. id. id. id.
0

1 9 5 8
F u i g d e l P l & de 1.a P a s t e r a

C o l l a d a Verda Coll del Pal Fuig srEstela lhi&d e l E l & Cubilti P o r t e l l a d'ogassa. C o l l de 1.a Marrana P u i g de B a s t i m e n t s P i c de B a s s i b s C o l l de l a Geganta Yuig d 'Urnbriaga. P i c de l a Dona Fort-ella. de ATantetColJ. de l a Marrana Gra de F a j 01. C o l l de 18. Comade l ' 0 r r i P i c de P a s t u i r e s Man t i n e l l 6 1 9 5 9 C o l l d'Eina. C o l l de T o r r e d'Eina T o r r e d'Eina P o r t e l l a de Maranges Puigpedr6s h i i g Parin6s Roc de C a r e n a 1 9 6 0 C i m de l a lkssara h i g Pelat C o l l d e l Bram

E. N o e l l e , A. B o r r e l l , S . Uuer
id. m i d id. id. id. id. id. id. id. id.. id. id. id. id. id. id..

E. NoEl-le, A. B o r r e l l .
id. id. id. id.. id.. id.

C i m de C a b r e r a Osca de C a b r e r a T a i g de P r a t P i c a c h o de V e l e t a Col-lado d e l V e l e t a T a j o s de l a V i r g e n C e r r o de l o s Machos Loma P e l a d a Funtal de l a C a l d e r a Mu.1 h a a en Alaczaba VAcares La B u i t r e r a La N o j o n e r a F i c o d e l Cuervo Moj6n A l t o
1 9 6 1 C o l 1 de19 C o r t a . 1 ~

J. de Fier id. P. Termes, 0. And.rs, M. Termes, J. d e lTie r id. id. id. E. No83.le, A. B o r r e l l id. id. id. id. id. id. id. id. id. Id, id, id.

(solitaria)

F i c Gran de Cuvil C o l l dc F i n e s t r e l l e s F i c de S e g r e P i c de S e g r e I r i i e r i o r G o l l d'Er Fuigmal C o l l de S t Iillaud.oi Punta. Gourdon d e l B a s s i e r o C o l l d e l s Dos S t s . A n t o n i s Tur6 de S t A n t o n i Ve11 Cast-el.lets de S t . A n t o n i C i i n C e n t r a l de Naxh Gira Sud de Navh

(solitaria) X. M o n t o r i o l , A . B o r r e l l id. id. id.


id.; id. id, (Solitaria) id. Id. Ratona., L1. N o e l l e id.

. .

1 9 6 2 C o l l de n l u l l e r e s Tuo de f ; h l l e r e s Coll. Preg6n Tur6 de S t . 1Kessies Coll dels Ocells P o r t e l l a d.s Noxens P i c de Coaa Arraada Pic de l a L l o s a P a s de Coner6s Roca Colom

X. M o n t o r i o l id. J. Mir6 id. id. (solitaria) id.

id.
id. id.. 0. Andrs, J . Assens id. id. id. id. id. X. l ' l o n t o r i o l id. R a t ona (solitaria)

1 9 6 3
Roques A l t e s d e l PJoixar6 Roques A l - t e s c i m O r i e n t a l G o l l de P a s a d e l l S e r x a t Negre Serrat Vbltor C o l l de Fumanya C o l l e t de S o t l l o Yort de S o t l l o Assuca P e t i t a , A s s u c a Gran

1 9 6 4
Monoayo E l Grauet T o s s a l d e l a Viuda T u r 6 Gros C o l l e t da 1 ' E s t a n y o l Col1 d e l s Llops Matagalln T u r 6 d'En B e s s a ~ r . 6 ela Esquis d C o l l de Font Pomereta T u r 6 d'En S a l a T i zi N 'Ougane Ras N'0uanoukrj.m

R. Coy L1. N o e l l e id. (solitaria) id. id. id. id. id. id. id. A . Borre11 id.

Col sans Nm o T i m e s g u i d a N 'Ouanoukrim T i e i N 'Toubkal T oub k a l 1965 P i c Mata P i c O r t a f h S. P i c Ortafh N. P o r t Dret Cap d e l P o r t P i c d e la B0n.t d e l s I s a r d s L a l l a Kredf d j a Montf a l g a r s 1966 P u i g Dou Fuag Ventbs C o l l d e l Vent T u r 6 d e l F a i g d e l a Band-era E l Cucurulll

A. Borrell id. A . B o r r e l l , F. V i d a l id.

(solitaria) id. id. id. id. id.

E. Noelle, A. B o r r ~ l l ,F . V i d a l
Ratona, J o r d i

, Montserrat

Rocallasga
P u i g de C o r t i l s S e r r a t de l a S e l l a S e r r a t de l a Moixa C o l l de l a Moixa Roca de M i g j o r n La C o l l a d a Cap d e l Verd C o l l a d a de Rials T u r 6 de Dan P a s c a l P u i g de Montesquiu C o l l de F i x a d o r s P u i g de les Foxques C o l l d e les B o i r e s Puig Pedrissa T u r d del. P1& d'En Xanau C o l l de P e r a f i t a P i c de F e r a f i t a C o l l de C l a r o r MonturuL1 P i c Negre C o l l de M o n t u r u l l C o l l d e l a Creu d e l C a b r e r Cap d e l a S e r r a Coll d'Estela C o g u l l 6 d'Est e l a Puig de Gallicant C o l l d'Arenes P i c de 1'Estanyb

(solitaria) Ratona, J o r d i , Montserrat id. id. id. (solitaria) id. A . B o r r e l l i Sra.. F. V i d a l , J. Asseri id. id. id. id. id. Ratona, J o r d i Montserrat id. id. id. id. (solitaria) id. id. A. B o r r e 1 i S r a . F . V i d a l id. id. id. i d. id. (solitaria) id. id. id. Raima J o r d i Mon.tserra-t P. V i d a 1 id.

C o l l e t de l a F i n e s t r i c a E l Pedr6 El Far S a n t Miquel de S o l t e r r a 1967 C o l l d e l i3osc La B a l t a s a n a C o l l e t de l a Foguina La. N o l e t a C o l l Espasa Roques d e l G r i n j o l C o l l d e l Bram

Ratona, J o r d i , Montserrat (solitaria) Ratona, J o r d i , M o n t s e r r a t id. Ratona, J ' o r d i , Non-tserrat id. id. id. id. id. id. id. (Solitaria.) id. Ratona., J o r d i , i l l o n t s e r r a t id. id. id. id. (solitaria) Ratona, J o r d i , Montserrat id. (solitaria) id. A . B o r r e l l , S r a . B o r r e l l , P. V i d a l id. id. id. Ratona J o r d i , RIontserrat (solitaria) id. id.. A. B o r r e l l , S r a . B o r r e l l id. id. id. id. P. C h a v a r r i a , J . Domonech

Aiats P u i g d e l s Llops C o l l e t de C a b r e r a Fuig Sabater C o l l de l a Nola. F u i g de l a Guineu Clo-t d e l L l o p Mola d ' E s t a t s C o l l e t de Cova Fuinada Collada. de L o r d Mola de Lord Les Morreres Cap d ' U r d i a t s Cap Lli'tzet P l & de l e s Toses C r e u de P e r r o P l h d'Ensija La C r e u e t a P l e t a Roja C i m de l a Coma d.e M i g j o r n iLa Moixera C o l l a d a Fonda Costabona C o l l a d a de Bilt d e l a Balme-La C o l l de P a l Les Cofrontanes Hekla

19XX
E i s Nmnts C a r e n a d e l Paghs Roca C e n t e l l a E l Moj6 Roca R o j a C o l l de Roure T a l l a , t C o l l de P i N o v e l l Tus6 de P i N o v e l l (colectiva) L1. NoEll-e, 1;l. N o a l l e , id. (solitaria) id. id. id. (1942) S. P a l u e i e , J . M . CufPi S . P a l u z i e (194.4.) (1947)

(1

C o l l d e l Tasc6 Mirnda. d e l Moro C i m O r i e n t a l d.e B a l a a d r a u C i m d e l Nig d.e B a l a n d r a u La C o l l a d e t a C o l i a d a . de IVluntany6 C o l l d e l Tesso P i c de l e s Nou C r e u s P i c de l a Coma d.el C l o t F u i g de C o l l d.'Eina. ICur6 d e l Remo16 T o s s a l de 1-a. C o l l a d a Verda C o l 1 de P o r t o l e s C o l l de B a s s i b e r a Fuig de ].es X e n e n e i e s Fuig d e l a Coim de l ' O r r j . E u i g d.e l a C a n a l &Tala C o l 1 de Roques B l a n q u e s C o l l e t Vergins P o r t de S o l d e u 1968 Tur6 de l e s S a l i n e s C o l l d e l Pou Roc d e F r a u s s a Tossa d e l Cuico

( s o l i t a r i a ) (1947) R a t o n a , L1. N o e l l e (1951) LI.. N o e l l e ( 1 9 5 2 ) id. Ratona., L1. N o e l l e (1955) ( s o l i t a r i a ) (1955) id. X . Montorj.01, L1. N o e l l e ( 1 9 5 5 ) id. F. Termes (1956) E. NoBll.e, A. B o r r e l l , J . Q u e r (1958) id. id. id.. id. id. id. ( s o l i t a r i a , ) (1962) O. AndrBs, J . Assens ( 1 9 6 3 ) ( s o l i t a x i a ) (1965)

Eunta C u r u l l
C o l l de 1'Avellh Penya A l t a C o l 1 d e l Bosquet El Bosquet Tossal d e l Toniet Coll d e l Toniet C o l l d e l a Creu d e l B a b r e r Rasoso d e l Ki lg Salabada C ol l a d a s C o l l a d a deis Rasets Roca d'Or6 S a n t Cugat d e Gavadons La S e r r a E l Grony Fuig de l'Oller P u i g Rodors E l 'Possal La V e r r u g a La C r e u de Da1t C o l l Pan C i m d e 1'Home Mort

A. B o r r e l l i Sra., E . Videl id. id. R a t ona, J o r d i id. id. id. (solitaria) id. J o r d i Montserrat id. Ratona, J o r d i , N o n t s e r r a t id. id. id.

id. id. id. Id. id. id. id. (solitaria) Ratona, J o r d i id id. (solitaria)

C i m de P l h Baguet C o l l de l a Bassa C o l l d e l T o s s a l de Rus T o s s a l de R u s Redort C o l l de l a Devesa l'ossal de l a Eevesa T o s s a l de l a Llosada Fio Blanc Tossa Plana de L l e s Yic de Uitut P o r t e l l a de C i t u t Fic Negre d'Envalira FLc d'Bnvalira Bony d'Envalira P o r t e l l a d'En Gait Fic d'En G a i t P o r t e l l a de Joan Antonin Mc de l a b r t e l l a de Joan A. Bony d'En Gait P o r t e l l a de C o l e l l s C o l l de Muntaner Pic d'Enclar Fic de C a r r o i C o l l d e l s T r e s So1da.t~ Pic d'Os

(solitaria) id. id. id. F. V i d - a l id. id. id. Ratona, J o r d i A . Borrell i Sra. id. id. P. V i d a l , A. B o r r e l l i S r a . id. id. id. id. id. id. A . B o r r e l l , F . Vidal F. V i a d l , A . B o r r e l l i S r a .

(solitaria)
id. id. id. id..
,

1969
C i m de F a l g a r s C i m Oest de F a l g a r s Lluent C o l l dels Cortals Cim ~nbnim C o l l de Grau P e d r i s higlluent Gollada de P u i g l l u e n t Lluent O r i e n t a l Cap de l a Baga de Corr6 T o s s a l de l a Creu de Cod6 Tossal d'Estivella Pedrd d e l e Q u a t r e B a t l l e s Gespeguera Tossa de l a Comtessa II'ossa P e l a d a P r a t d. 'Arderic P i c o de Ferdkguero E l F r a i l e de C a p i l a i r a T a j o s d e l Nevero Collado Elorrieta-Machos

(solitaria) id. Ratona, J o r d i , Montserrat Jordi (solitaria) id. id. id. id. Ratona, J o r d i Montserrat id.

(solitaria) id,
id. id. id. id.

A. B o r r e l l i S r a , F. Vida1 A. B o r r e l l i S r a . id. id.

T a j o de L a g u n i l l o s T a j o de l o s Machos Loma de Cafamar Vasar d e Z a c a t i n C o l l a d o de E l o r r i e t a Tosal d e l Cartujo Tajos A l t o s Norte Tajos A l t o s Central Tajos Altos Sur Collado N d e l Caballo E Cerro d e l Caballo La L l e b r e E l Cogul E l Capolat La Creu E l Capolatell C o l l de C omallempla A l t de l a Capa P i c Negre Coll Petit

A. B o r r e l l i S r a . id. id. id. A. Borrell id. id. id. id. id. id. (solitaria) Ratona, J o r d i , M o n t s e r r a t id. id. J o r d i i Momserrat (solitaria) id. id. id.

1 970
C o l l de Bassegoda F u i g d e Bassegoda C a s t e l l de R o c a b m n a C o l l d e l Ti116 C o l l de T u r p T u r p d 'Oliana Montsec de T o s t C o l l e t d e Boca B a r t e l l a C o l l de Malrem C o l l a d a Fonda, C omanegra Cingle Blanc C o l l d e l P a i g General L'Estivador

Aguila
P e d r 6 d e Tubau C o l l a d a de l e s F o r r e s Clotarons Costa Freda T o s s a P l a n a de L l s T o s s e t a de V a l 1 C i v e r a C o l l de l a iViugueta La Mugueta C o l l de l a M g ua La Muga

A. B o r r e l l , Roser, F. V i d a l id. id. Ratona, J o r d i , A . B o r r e l l , Roser, F. V i d a l id. id. F. V i d a l , R o s e r , A. B o r r e l l id. id. id. id. id. Ratona, J o r d i M o n t s e r r a t id. (solitaria.) id.. Ratona, J o r d i id. (solitaria) P. V i d a l , A. B o r r e l l , R o s e r id. id. id. id. id.

C o l 1 de l a Mata Tres Pics E l s Colls Fuig Sobirh VQrtex Sobirh Bony de l e s P o s e l l e t e a Cap d e l C u b i l Bony de l e s Neres

Ratona., J o r d i id. id. id. id. Jordi id. Ratona J o r d i

, Montserrat

1971
C o l l de P i C a r a h a s s e t a P u n t a de l a G a l e r a Punta d e l Peret Els Pins Carrassers S a n t Benet S a n t Benet C i m W. de S s n t B e n e t P l h de l e s L l o s e s Fur6 d e l C o l l S a n t G r e g o r i S. Sant Gregori N . P u i g de S a n t Miquel Tur6 de l e s P o s s e s Teide Montroig S . Montroig N . P u i g de Mayanells C o l 1 de l e s P o n t s de l'0rris P o r t de G a h h P i c de S e t u r i a F i c de B a s e r a T o r r e de Cabds C i i n E. de l ' O v e l l a Cap de l ' O v e l l a Ihmavand Sobrepuny 1972 P l a n e l l d e l Bosc Tur de C a s t e l l t a l l a t Fuig Estela Tur6 Oest de h i g E s t e l a

A . B o r r e l l , R o s e r , P. V i d a l , l l e r c k , P. R i u s , M o n t s e r r a t , Rosa. id. id. id. J . A . Camph, J . M. Amig i alumnes de Geolbgiques Ratona, J o r d i , Mon-tserrat id. (solitaria) id. R a t ona, J o r d i id. (solitaria) Hatona, J o r d i , M o n t s e r r a t R a t ona (solitaxia) id. id. Ratona, J o r d i , M o n t s e r r a t (solitaria) id. id. id. R a t ona (solitaria) A . B o r r e l l , M. V i l a r m h i a P. V i d a l , A . B o r r e l l , R o s e r s , Merck, l l o n t s e r r a t , P i l a r , M a r i o n a , F . Rius
Ratona, J o r d i Monteerrat id. Jordi id. H a t o n a , J o r d i Montserrat F . V i d a l , F. R i u s , Mercb, Mariona, Montee, Rosa id. id.

La Vena
Caro C o l l de Vicari La B a r c i n a

Mola de C a t i

F. V i d a l , F. R i u s , Mercb, Mariona,
Montae, Rosa id. A . B o r r e l l , Roser, P . Vidal. id. id. id. id. id. R a t ona, J o r d i id. id. (solitaria) A . B o r r e l l , Roser, P. V i d a l id. id. id. R a t ona, J o r d i Montserrat id. id. id. id. F . V i d a l , A . B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. id. id. A B o r r e l l , Roser id. id.

Tossa de l a Reina
P o r t e l l a Blanca E l Yeladet Fuig de Migjorn T o s s a l de l e a T o r r e t e s Fuig E s t d e l T o s s a l F u i g de Mira-Pallars-Urge11 F u i g de Sant Amanc Fuig Eatremera P1h d e l M l g Turd d e l P1& d e l Mig Pio Berga C o l l Bergs Cap de Crabes Tuc de l a S a l a n a S a n t a Maria de Vinyoles Puig R s t de S a n t a Maria F u i g Oest de S a n t a Maria

C o l l Tallat
F u i g Cornedor C o l l e t de l a B a u l e l l a C o l l de l a Coma C i m a del Tei F u i g de l e s Aligues C o l l dels Arcos Puig de l a P l a n a d e l l a C o l l de J o a n La Y o r t e l l a T o s s a d'Encampadana T o s s a l de 1 0 v e l l a Cap de Rep F u i g de C u b e l l C o l l a d a de P1& T r a v e r Puig de M i r a l l e s

1973 I Peixa. de Puig Ras a


Serra-l; de l e s B a r a l l e s S e r r a t de l e s T r e s (Creus) Cares C o l l de T r e b i j a S a n t a magdalena C o l l e t d e l Bosc Serrat d e l Plh del Paler C o l l d e l Negre C o l l a d a de Prb. Antoni Roca d e l Corb Puig de l ' 0 f r e n a C o l l e t de l a P a r b i 6

Antoni B o r r e l l , R o R ~ ~ id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

Collada de C o l l f r e d Tur6 d e l Ginebrar Cap de l e s Passes Col1 de l a Bassa. Puig de l a Creu de Mayans C o l l de l a Creu de Mayans Pie de l a Passada Punta de Qaerol Cap d'En Tor P e i r e s Blanques Roca Blanca T o s s e t a de Maria Casterbs Cap d e l s Por-bawts Cap de 13anibla Tossa de l a CaUlla Tossa O r i e n t a l de l a Ca.lla Bretxa d e l S i r v e n t C o l l Bovina& T o s s a l Bovinar ivIont l u d e Posets E c de l a Rabassa Col1 de Caborreu P i c de Caborreu Roc de S a r s e 1974 C i m Est de Santa. L i s Penya de Santa. L i s C i m Oest de S a n t a L i s Pas d e l s Pous de G l a c Puig d e l s Pous de Glaq C o l l d'Ares C i m Est de La Corona Collada B a i x a La Biguerassa C a s t e l l de Blancaf 0l-G Puig de Reu Creu de Sant I s i d r e Puig de l a Creu de S t . I s i d r e C o l l de J o e t T o s s a l Anbnum Tossal d e l Santuari Tossal Superior C o l l de Runers T o s s a l de Rwiers R s d e l s Lladrea a Tossa d e l Pas d e l s Lladres Plc de Gorro l a n c Puig de Bestrecb. A P t d e l Griu

A. D o r r e l l , Roser Jordi R a t ona, J o r d i Nontserrat id. id. id. (solitaria) id. id. Ratona, J o r d i (solitaria)

id.

id. id. Ratona, J o r d i , Nontserrat, &ua (solitaria) id. id. id. id. P. Vida.1, A. B o r r e l l , Roser R a t ona, J o r d i , Nontserra.t id. id. id.
P. V i d a l , A . B o r r e l l , Roser

id. id. id. id. id. id. Ra.tona, J o r d i id. id. id.
id.

, Albert

(solitaria) J o r d i , Albe* id. id. id. (solitaria) id. A. B o r r e l l , Roser id. id. R a t ona , J o r d i Jori

1975
W r 6 d.e l e s Daliries Tur6 de C i r e r s C o l l de la. Creu dc T&,]al.s P u i g de l a Creu de I\'ia;ya,ls Roca de l ' l l l i g a , T o s s a l de l a C o s t a P1B J u g a d o r (Juera, d e Boc C o l l e t de1.s Iou San-ts E l s Esclueis C o l l a d a d e la. Creu R ~ i g l a Cax2j:ta.tde Coll.et d e l a iV~ol--ions Ra,t o r a , J o r d i ( s o l i t a , r i a) R: ona J o r d i a b (solitaria.) R3,t ona JorC!!. id. id. L: d. (solitaria.) id. id. id. id. id E'. V i d a l , A . B o r r e 1 1 id.. id. (s o l k t a r i a) id. P. V i d a l , h . B o r r e l l

.
.

L 'kssuca
I h r 6 de Prat Agro m r 6 de3. k n - t a l C o l l del. D e n t a l E l ILoixer6 CQP d e l Pl3. de IiToixer6 Gos $'red 1976 h Tossa P l h d.e 1 ' E s t a n y Tossa P e t i t a Plh del V i (L'ur6 d e l P l h d e l V i Mare d e Dou d e l Mont P u i g Sespunya C i m Est Puig Soleres C o l l d.el S a s t r e Coll Senyorit Tur6 d e l S a s t r e Oest Coll del Sastre Tur6 d e l S a s t r e E s t C o l l C erdanya M i i g Cerdanya P e d r d e Matamala C o l l a d a d e l Porn Coma Quintana C o l l de Puig T e r r e r s Miig l ' e r r e r s C o l l de Puig T e r r e r s C omab o n a C o l l e t d e l a Cornabona Uomabona E s t Montcorbisson F5.c d e L e t a s s i

Hatona, J o r d i
id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. Roser, A . B o r r e l l id. id. id. id. id. id. id. id. id. 2'. V i d a l , ii!iercb, F. Rius id. id. id. id. id. (solitaria) id.

E l S a n t e t de Cassau Nont p i u s Passada d'Auba Yic de Cuenques h s s a d a d'Auba Pic de Gelada C o l l a d a de Cardet Royes de Cardet C o l 1 de S e r r a DEt j a n a C o l l a d a de Mont-roig Mon-b-roig Nord C o l l a d a de Diont-roig Dfont-roig Sud c o l 1 de S e r r a Witjana C o l 1 de Veixalis
Pie ae Padern c o l 1 de Veixalis

(solitaria) id. id. id. id. R a t ona (solitaria) id. A . B o r r e l l , P. V i d a l id. id. id. id. id. Ratona, J o r d i Montserrat E. Gasol, J . S e r s a id. id.

, A.

Casas

1977
Yic a e l T e i Roca C o r b a t e r a Punta Nord Col1 d e l s Eserimissos X l Portale-t Punta de l a Galera Basella Bisoke 1980 P i c de S a l b r i a C o l l a d a d.e C o n f l e n t B r e t x a d. ' A r c a l i s P i c de C a t a v e r d i s

P. V i d a l , lioser, A . B o r r e l l

(solitaria)
id. id. id. id. id.

P. C h a v a r r i a , A . Montserraf

F. V i d a l , A . B o r r e l l , Roser id.
id.

id.

3981
P u i g Sec P u i g de l a Clapa C o l l Pregon P u i g de 1'Artiw d e l Hei C o l l de Macanells Por-tabella E. P o r t a b e l l a O. c o l 1 Pany P i e d r a Llana P i c o de l a Cruz Roque de l o s n'iuchachos A l t o de Ga.rajomy C o l l de Vila.decabres Mola. de Hoquerola

A . B o r r e l l , Roser
id.

id. id. id. id. id. id.

R a t ona
id. id. id. A. B o r r e l l , Roser id.

La Creueta Plh d e l a Lleona 1986 C a b e z o d e Manzneda, Collada dels Pessons Bretxa de Gargantillar p i c d e l s Pessons B!ony d e T r e s c u l Pic de serbella El. LBernp P1Z d'Alfa C.011 d e l a Q u e 1 1 Pui Moscater C.011 d ' A r e s Tossal de l'0rri Tosse1 del Castillo C o l l de Lex Tossal de l a Bandera ~ u r d e l e V a c a d a C o l l de S e i x ~ u r Grbs C o l 1 d'Esto Roo R a i d e S o l a n e l l C . 0 1 1 d e la. P l e t a d e l s C e p s P i c Gruler Pic dels Verdissos Coll dels Uerdissos P i c de C o l l Roig Montarenyo C.011 de Maniga P i c Maniga C;oll. d e M h n i g a P i c d e Montesclado C.ap d e l B o s c d e B u r g 1987

A.
id.

Borrell, Roser

3 0r d i 1 V i d a l , Al. B o r r e l l , R o s e r id. id. Vidal, Mariona, Vidals p e t i t s , Roser R. B o r r e l l id. (solitaria) id. id. id, id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id. id. V i d a l , A. B o r r e l , R o s e r id. id. id. id. id. id. id. id. F. V i d a 1 id.

L a Partera
Collet de la Grevolosa La Grevolosa Costa Ll.isa E l s Arqos Cirn O e t d e l s L l a n c e r s C i r n d e l Mig d e l s L l a n c e r s C,im E s t d e l s L l a n c e r s P i c d e Fon'c B l a n c a A l t d e la Cometa P o r t e l l a d e Meranges

(solitaria) id. id. id. id. id. id. id. A . B o r r e l l , R o s e r , F. A. Borrell, Roser id.

Vidal

Pia; d.'Engorgs Est P i c d'Engorgs O e s t T,ossa d e 1'Esquella Roca A l t a O e s t Roca A l t a E s t Pas de Nezrill Roca d e l s A r c s
1.9 8 8 F a i g Werd C.011 d e M a t a r r o d o n a La G a v a r r a Tun d'En B u r j a d a G : a . l l d:'U r d e t Cap d ' U r d e t Tres Collets., Cap d e P a r t d'Aubes C o l l e deLs Belitres Collada de Vistai. Punta de Liesp Collada de P r a t P o r c e l l e r Bony d e l e C a u v e r a Tossal d e l Cant E s t T o s s a l d e l c a n t Oest C o l 1 d e Manado T o s s a l d'En C e r v e r a Embaila Nergrell Boixet T o s s a L d e l 5 Tres Reis Lantaperdius Penyagolosa

A.

B o r r e l l , Roser

idl.
id. (solitaria) id. id. id.

A.

B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. id. id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id.. id. F. W i d a l , A . B o r r e l l , R o s e r

1989 C o l l e t de P a l m e r 0 1 ~ Palmerola Colla Sobirac P u i g Mir C o l l e t de S a n t Miquel S a n t Miquel U B r t e x Lomi% P u i g d e . Comih: C o l l e t de S a n t Pere S e a r a t del Pedr P u i g Don C i m d e Can S a l g a C i m O r i e n t a i l De S a l g a P i c de Salga-aguda

(solitB.ria) id. id. id. id. id. id. id. id. id:. id A . B o r r e l l , R o s e r , F. U i d a l , F. id.

Rius

id.
$&,~lit>ris) id.

Catllar
Puig Cat1l.a~

Tur d e l Faig Creu d e l Ginebrar Sarnt Marc d ' E s t i u l a C'arroig C o l l a d a de: 1 ' E s p l u g a : C i r n d e l Mig Cim Oest d e l ' E s p l u g z . Collada de l'Espluga P lom 0lh F e n e r C o l l a d a d e l ~ 1 de: 1 ' E s p l u g a % A:ltafort Rocz d e l Corb Nord Roca d e l Corb Sud Roques de 1'Espluga C i r n ds-l P1a d e l a L l e t P1Z de. l a L l e t C o l l d e la: Canal d e l Peu Lai C r e u e t a . d e l B o u r n o r t C i m d e L a Creueta, E l Castell C a p de:l B h u m o r t L a C r s u e t a d e l Bournort C o l 1 d e l a C a n a l de: P e u C o l l a d z d e Ba.rns Ma C o l l a d a d e Barns Ginesta C o l l de; G i n e s t a Cap Pela* Coll de Ginesta C o l l d e Bacanella: Cap de; l a Fesa: Cap d a 1 ' 0 r r i Cap d e l a C o l 1 3 d a V e r d a P o r t e l l d e l Cad Torre d e l Cadf Portell del Cad C ~ o l ld e B a c a n e l l a WonteAxo C a p ' de, 1 ' E s t a n y P o r t de; C o l a t x P i c de; C o l a t x . Port de Colatx C o w i l Nofd C.ovil Sud Portarr de Sabollera Pic de Cabollera~

A. B o r r e l l , Roser
id. id. J o r d i , Xik (solitaria) id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. A. B o r r e l l , R o s e r id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id,. id. id. id. id. A . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a 1 id. id. id. id. id. id. id. Mercb, A. B o r r e l l , R o s e r A. Borrell, Roser id. id. id. id. id. id. A. B o r r e l l

Portarr de Sabollera C o l 1 d 'Anglos P i c d e l s Bous Col1e.t d e l C l o t Cap d e R i u e n o Collada. Plana P i c de la- Sarronera Piu: d e les. P a l e s d e l P o r t P ' i c d 'Aubacs C o l l de Gelada La C a r a b a s s a - Glud L a C a r a b a s s z Nord E l s Banyadors Col1 de Sobirans Coll de Cortielles Cap d e S o l a n a d e C o r t i e l l e s Col1 d e C o r t i e l 1 . e ~ Col1 de Sobirans 1990 C o l 1 d e l Come;.lla:r d e 1 ' A l h e r t ~1 P i l d e l s ; S e n y a l e t s P'ortell de Punt d~'Espera La> C o g u l l a Punka R l t a d e l B o t e r C o 1 l e : t d e l Rac de: l a T a b e r n a E l Moll Al; S e r r t i t de- l e s F a l g o s e s ~ C o l l d e Ba.ssa Masstiga.11~ C:reu d e 1 ' O m Aliguer Envista C.ap d e l a 5 o l a ~ n a . Les Teixoneres Plans de l a Guhrdis Collet del Vidrier Les S o l a n o t e s P a s de: l e s E u g u e s P u i g d e l Cam R a m a d e r P u i g d e l G r a u Ample E s t P u i g d e l G r a u Krnple: Oest P a s Ramader C g l 1 e . t dw la. F a l c o n e r a L a Fa:luanera La Manxa. C i m Sud: d e l a C a m p a n e t a C i m d e l Mig d e : l f i C a m p a n e t a Sant ~ s l d r e :

B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. A . B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. (solitaria) id. i di. id. i dl. id. id. N. B o r r e ! l l , R o s e r id. id. id. id>. id. id. id. id. id. id. id. id. id.
id.

A.

id. (solithria) id. id. id. id. id.

(solita-ria) Col.1. d e ' i a n t I s i d r s id. S e r r a t d e l e s Tomhes: id. Coll d e l Tagast id. C i m d e 4 P l a . d e l a Bassa id. C:oll. d e l T o n a d o r i di. Les. A r a d e s id. Pedre1la:l h. B o r r e l l , Piu; d e T r e s C a n s l e t e s E s t id. P i c de: T r e s C a n a l e t e s Oest i di. P u i g de! l e s G r a ~ l l e r e s P i u ; Anonim id. C o l l de: l a C a n a l B a r i d a n a id. P u i g de: l a C a n a l B a r i d a n a id. C o l l e t d e Coma F l o r i u (solitaria.) L s Bbfia id. id. Roc d e C a n e l l s 1 id. Roc d e C a n e l l s 11 R o c d e C a n e l l s 111 id.. Morriador de Cabanes id:. C:omabella Sud id. i d:. C . o m a b e l l a Nord C : o l l e t d e l a C r e u d'En G a l o f r - , i d . id. Cap d e l a Devesa R.. B o r r e l l , C . 0 1 1 de: Vimbocid. C o l l d e l a Moixa id. Roca- d e l a Mixx Pradell id. L a Muga id.. (solitaria) Roc de! P u i c e r d a C o l l e t de l a Font de Ferro id.' P e l a t de Tallltendre id. T u r de: l a L l a c u n a id. T o s s a l Ras id. Col1 d 'Alfara A. Borrell, L espina^ id. Punta del Bassiol (solitaria) T o s s a l d'En G r i l l R. B o r r e l l , Mola Ga.r id. Mala G r o s s a id. La C r e u dai S a l g u e d a (s:olit%ria) Cingles de Calgueda id. Collsaplana id. Tur d e Boac vid. 1991 S e r r a t de Sbol P l a d'Ancies Tur d 'Ancies

R o s e r , F. R i u s

Roser

Roser

Roser

A. B o r r s l l , R o s ~ r id. id.

C o l l d e l Vent C o l l a d a d e S a n t Bartomeu Puig T o s s e l l Gros C o l l e t d e l a J a c a de 1'Eura Puig de l e s Civaderes Rocallancers C o l l de Joan Tur de Collpregn T u r d e S a n t Marcal C a s t e l l e t Oest C o l l a d a d e Can Camps Castollet E s t Roc d e l e s A a d e s C o s t a de Po1 Grau P u i g d e Can E r r n e d a n s E s t C o l l e t d e Can E r m e d a n s P u i g d e Can E r m e d a n s o e s t Costa Plana S e r r a t de Sant Joan Puig del Coll de Guell T u r d e S a n t Cegimon Coll Saprunera, Tur d e l C o l l d'drdials C o l l d e l T u r d e l Mig T u r d e l Mig Tur Gros d e l P u j o 1 C o l l d e l Tur Gros T o s s a d'En M a i g Coll de l a Llosa Pic de la Tallada C o l l d e Coma1 Roc R o i g Coll de l a Jaguinta Pic del Castell C o l l a d o d e l a Laguna Helada

L l a n o s de l a S i e r r a Collado d e Urbin Muela de Urbin P e a Aguda Campifia Roca d e l a P o r t e l l a Portel1.a d e Mantet C ~ l de Serra Gallinera l Pic de Serra Gallinere C o l l d e 30u

A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. (solitaria) id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. A . B o r r e n , R o s e r , F. V i d a l , M a r i o n a , V i d a 1 J r . , E u l k l i a , F. R i u s , M e r c e , Rius Jr. id. id. id. id. A. B o r r e l l , Roser (solitaria) id. id. id. A. B o r r e l l , Roser

R o c a d e l Llamp Puig de l a Canal Freda Collet de Sant Salvador C i m d e Coma- f i l o r e r a P1a d e l e s S a l i n e s Roc d e 1 ' A l i g a C o l l de Bocacers P i c d e S e t Homes S e t Homes E s t Bacivers Occidental Pic Rojat Bacivers Oriental C i m de la Portella

I
P o r t e l l a de Tretzevents P i c d e l s Gorgs P o r t e l l a d e l s Gorgs Tretzevents Oest Pic de Tretzevents Assekrem C o l d a 1'Assekrern PLa d e L l s Coll de Pueralt Les Collades P u i g Punx C o l l d e l a F o n t d'Adistot Tur d e C o s t a R e v o l t C i r n d e 1'Adou C o l l e t d e Fontalbal C o l l a d a d e L'Embut Tur d e 1 ' A r t i g a Collada de l a Fontalba, Roc d e l D u i J o a n Gran 1992 C o l 1 d e l Mongrbs Montgrbs Cap d e l a Baga d e l C a s t e l l Moll S a n t Marc C o l l e t de l a Valona P u i g d e La V a l o n a Castell de Milany P l k d e l a Bronza Puig de l'0biol

A. B o r r e l , R o s e r id. (solitaria) id. id. A . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a l , V i d s l 3 r . E u l a l i a , O . R i u s , A . C o n s t a n i , Anna id. id. id. id. id. id. A . B o r r e l l , F. Vida-1, Vida-1 3 r . , E u l h l i a , O. R i u s , A . C o n s t a n s id. id. id. id. id. J o r d i , membres E x p s d i c i 1 1 H o g g a r - 9 1 u id. A. B o r r e l l , R o s e r id. id. id. id id. (solitaria) id. id. id. id. id. A. BorrelL, Roser

R . B o r r e l l , R o s e r , F. Mercb id. (solitaria) id. id. id. n id id. id. id.

V i d a l , F. R i u s ,

C o l l de Sant Miquel S e r r a t Negre S e r r a t d e 1'Amorriador P l a d e Catllaras Cap d e l a Baga d e F o n t a n a l s Roc d e l a L l u n a C o l l Fred C o l l da l a Ventolana S e r r a t de S o t a Capdevila Collet de Capdevila Roca de C a p d e v i l a La Ventolana La Muntanyeta C o l l de l a Nuntanyeta C o l l e t d e S a n t Mag S a n t blag Tur de l a Pedra d e l Cant C o l l de P r a t Prumer Cap d e P r a t P r i m e r Collet de les Pedranes Les P e d r a n e s N o r d Les Pedranes E l Castellot Est E l Castellot Oest C o l l de I'Escriga Tur de Gisclareny Collada de Turbians Parleta Cingles de l a Torre Mont C o r o n a t Coll de Ports C o l l de l a Menta S e r r a t d e - l a Menta C o l l e t d e l Mig C i m d e l Mig Collet de l e s Tres Esteles P i c d e les T r e s E s t e l e s C o l l dexMantet T o s s a l d e Coma l a V a l l C o l l e t d'Adrall Pui d'Adrall C o l l d e S a n t Nart Tur de l a Torre S a n t S a l v a d o r Oest Sant Salvador Est La Rasa C o l l d e l a Coma

F. V i d a l , M a r i o n a id. (solitaria) id. id. F. V i d a l , M a r i o r n a id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. (solitaria) id. id. id. id. id id. id. id. id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. A. B o r r e l l , R o s e r , F. R i u s , M e r c b id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. id. id. id. id. id. id. id.

F. V i d a l , M a r i o n

Coll de Certescan P i c de Certescan C o l l de S e r r a Plana Cap d e C a n a l e t s Serra Plana P i c de Guerosso P i c de Gueron P i c d e Coma E s t r o m e r a Punta E s t C o l l de l a Forca T o s s a l Nord Tossal Oest T o s s a l Sud La Q u a s t a Collada de Benifons Tossal de Ginebrell C o l l . d e S a n t Roc d e U i u S e r r a t d e l Contador P r a t Llong F a l l a d a d e Malpas E s t F a l l a d a d e Malpas C e n t r a l C o l l de V i u de Llevata E l Castell Tossal Tallades Tossal Brocutus Creu de Perves Coll de Perves La Bolga L l a r g a ~l P1> d e l rnn 1994 C o l l d e Mas B l a n c T o s s a l d'En C a n a d e r C o l l de Tenyoreda Puig Pregon C o l l Pregon P u i g d e l Fum Coll del Faig Ras d e l a M e n t a C o l l de 1'Estaca Puig dels Pastors C o l l d e l s Emigrants P u i g d e l s Q u a t r e Termes Tossal de S a n t Rvent T o s s a l d e Montsor C o l l de Montsor T o s s a l Gros Tossal de G r a e l l

A. B o r r e l l , Roser id. A. Borrell id. id. id. id. A. O o r r e l l , Roser id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.
A.

B o r r e l l , Roser

id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. A . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a l , M e r i o n F. R i u s , M e r c b id. id. id. id.

Escala d e l a S e r r a
P i c de 1'Aliga Tur d e l a C a p s e r a C o l l e t de Sant Nicolau Camporan Nord Cap d ' E s t a l l C o l 1 d e Berri C o l 1 de Basib Pasolovino Castanesa La Socarrada P i c d'Aude R o c d'Aude C o l l e t de Comapedrosa

A l t de Comapedroea
Forat de Malhiverns P i c de Baiau P o r t e l l a de Baiau T u r d e Morou E s q u b i de Norou La Cornera 1995 C i m Oriental de Capsacosta Collsalarca Puigsacreu C i m Superior de Capsacosta S e r r a t de Montaplans Col1 de Vernadell Roc d e l Tabatl Col1 Prggon C o l 1 d e Nalrem C o l 1 d e Boca B a r t e l a l a S e r r a t d e 1s B o f i a S u d P o r t e 1 1 d e l'ds S e r r a t d e l a Bofia Nord Col1 de Tancalaporta Portell del Llop Cap d e l S e r r a t d e l L l o p Collada, dOEntremonts P u n t a Nord d a 1 M o n t s e n t Montsent d e P a l l a r s Collada d'Entremonts T o s s a l e t d e l a Coma Collada deEntremonts Bony d'Arquer 199

A . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a l , M a r i o n F. R i u e , M e r c e id. A . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a 1 id. id. id. id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. A. B o r r e l l , R o s e r , F. U i d a l , E u l h l i V i d a 1 3r. id. A. Borre11 id. id. A. B o r r e l l , R o s e r

id. id.
A. Borrel-1, Roser id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. A . B o r r e l , R o s a r , F. F. R i u s , Merch id. id. id. A. Borre11 id.

Vidad.,

Vida1 J

A . B o r r e l l , Roser, F.Vida1, F . R i u s , Mercb

Vldal 3

C o l 1 d e l a P o r t e l l a de Baix; Creu d e Bonansa C o l l d e Peg T o s s a l d e P e g Nord T o s s a l d e P e g % d e l Mig T o s s a l Gran d e Peg Pui Xico Cohl d e Peg Coll del Plano C o l l d e l s Tremols Coll de la Castanyera C o l l . d e l a Terma d'En P l a n e s Collet dels A r ~ ~ o s T u r d e 1 ' A l z i n a Rodona C o l l e t de l e s Dalles T u r d e l P o u d'En S a l a C o l l e t d e l Pou d'En S a l a S e r r a t de l ' 0 r i o l ( ~r elv s f i n s a l C o h l de19 Trbmpls) 1996 Collet dels Plans Puig Sasucre P u i g d e Mirabb C o l l de Nirabh P o r t e l l a d'Engrkcies P o r t e l l a d e Coma d ' O r P u i g d e Coma d ' O r C o l l a d a Verda Puig de l a Collada Verda C o l l a d a da Roques Blanques R o q u e s d e Campmagre Castell de Termes E l Prat Tossal Oest d e l Castell Tossal de Ghsol E l Cogull P u i g d e l P o u d e l a Neu C o l l de Font T e r r a r s P l a t a Uerda Roca Lleuda Pui da Lleras Cod L l a r g 1997 C o l l de l e s Palomeres T u r Be V i l a r m a u P l a d e l s Tions

B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a . 1 , V i d a 1 J r . , F. R i u s , M e r c b A. Borrell., Roser id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

A.

id. (solitaria) id. F. i e r m e s id. A. S a n j e n s , nlontse id. id. E. G a s s o l id. id. id. A. B o r r e l l , Roser id. A. B o r r e l l A. Borrell, Roser id. A . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a 1 A . B o r r e l l , Roser R . B o r r e l l , R o s e r , F. V i d a l id. id. id.

A. B o r r e l l , Roser id. id.

S a n t Antoni Colomer O c c i d e n t a l C o l l Be1 Colomer Colomer S u p e r i o r Puig Curull Roc S o b i r h Cadinell P i c Jof Pre La P o r t e l l a P i c a d e l Canig C o l l de J o v e l l P i c de l a Mina Rac Delmador Porte11 de Finestres Bony d e C a s t a n h s Bony d e J u b e r r i Quartiules C o l l de Fogueruix Pala Llebreda Port d'Erta P i c Cerb de Durro C o l l d e l s Fornassos Btony d e l Moro P o r t e l l a d e Lans P i c de Fontviva P u i g Colom Coll de l a S e l l a P u i g de l e s Cubines Coll de l a Guilla Puig Ferriol 1998 Collada d e l Teuler Roca R o j a P u i d'Urdossa Bony d ' A l t a r s XIKaBX C o l l d ' A l t a r s Tossal del Serradat El Porte1 Tossal del Portelll Tuc de l a Cometa C o l d e Maty Tte du S a p e t C r o i x du S a p e t C o l l Dormidor Caputxet C o l l d e l Torn Roques d e l e s T r a v e s s e s C o l l dd l e s T r a v e s s e s Pica B astard

A . B o r r e l l , Roser id. id. id. A. B o r r e l l A. B o r r e l l , Roser id. F. R i u s , M e r c b , F . V i & l , id. F. R i u s , M e r d k , F. V i d a l A. B o r r e l l , Roser F. R i u s , M e r c b , F . V i d a l A. B o r r e l l , Roser id. A. Borrell A. B o r r e l l , Roser id. id. A. B o r r e l l A. Borrall, Roser id. id. id. id. id. id. id. id. id. iQd. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id. id. (solitaria) id. id. A. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id.

Mariona

1999 Collsamola S e r r a t de Collsamola

A. B o r r e l l , Rosar
id. id. id. id. id. id. id. id. E n r i c , Xik, Lluc, E s t h e ~ A. B o r r e l l , Roser id. id. (solitaria)

Tur A l t
P u i g Arboc La G a l l i n e r a Roc d e l a C a l m a P i c d e l s Moros Coll del Calvari E l Calvari 2000 Monte C a p a n n e T u r d'Armadans P u i g de T r o i a C o l l de Condreu 2001 P u i g d e l Moro 200 2

El P a r a n y
P u n t a de l a Calma C o l l de l a Ventosa Tur de l a Ventosa S e r r a t de Perapinta C o l l de l a P e r a S e r r a t de 1'Hisol P u i g de16 L l a d r e s T u r d e l C a t i u d'Or Coll Sacarabassa Puig Sacarabassa Punta de l e s Catalanes C o l l d e l Bosc Punta d e l Sales 2003 Plomb d u C a n t a l P u y iilary Pas de Peyrol Puy d e S a n c y Tur d d l P13 d e l a Creu C o l l d e l s Cans La B i c o c a 200 4 Cucurulla Collada de l a Grasiana M o n t o t Nord Montot Sud

A . B o r r e l l , Roser id. (solit'aria) id. 8. B o r r e l l , Roser id. id. id. id. id. id. id. id. id.
Xik, Enric, Esther, Lluc id. id. id. (solitaria) id. id. R o s e r , M e r c k , M a r i o n a , F. V i d a l , F. R i u s id. id. id.

T u s a l de S. Marc L 'Rmurriador Roca S i r e r a La C r e g e t a d e 1 ' E s d u r r u n a u La S e r i a Cap d e l a C o s t a C o l 1 de S a n t P e r e T o s s a l de P r a t d'Hort

R o s e r , Mercb, M a r i o n a , F. R i u s id. id. id. id. id. id. id. id.

F. U i d a l ,

2006 Poas

Irazi

E s f h w r , L l u c , Xik, E n r i c id.

Expedici a l e s i l l e s d e Lanzarote i Fuerteventura (1962) O. T o r r e s , N. Reyes, J. Calero Expedici "Trans-Atlas" A . B o r r e l l , F. Vida1 (<1964)

E x p e d i c i I1Trans-S>hara1I ( 1 9 6 5 )
A.

B o r r e l l , F. U i d a l , E .

N o e l l e , J . Almuni Termes, Ratona, Manoli

Expedici u I s l a n d i a - 6 7 u t (1967) J . d e M i e r , F. C h a u a r r i a , J . D o m e n e c h , F. Missi Maurithnia (1969) 01. F o n t , A . T r a u e r i a Expedici a l ' i l l a d e T e n e r i f e (1971) J.. d e M i e r , R a t o n a E x p e d i c i "Cabalan-71" (1971) A . B o r e l l , M . V i l a r r u b i a , F. V i d a l

M.

" M i s s i TinduF" (1973) F o n t , A. T r a u e r i a , R .

Coy, L 1 .

Col

E x p e d i c i 'Nord-3" (1973) R a t o n a , Manoli, F. Termes Expedici a l ' i l l a d e E l H i e r r o (1974) S. d e M i e r , C . d e l a F u e n t e , M . F o n t E x p e d i c i "Galpagos-75" (1975) F. C h a u a r r i a , J. d e M i e r , O. E s c o l a , C. J . C e n e n t , X. L e n t i n i , J . Oomenech E x p e d i c i "Nord-4" ( 1 9 7 7 ) R a t o n a , M a n o l i , M o n t s e r r a t , F. R i b e r a , D. Romero,

Terrnes, A , S a n g e n s

E x p e d i c i "Rwanda-77" ( 1 9 7 7 ) J . d e M i e r , F. C h a u a r r i a , A . M o n t s e r r a t Operaci "Altiplano-79" (1979) R a t o n a , M a n o l i , M o n t s e r r a t , F. T e r m e s , A . O p e r a c i "Yukon-807 ( 1 9 0 0 ) Ratona, Manoli, Montserrat, F. Terrnes, A . Cangenis Sangens

P r o s p e c c i o n s a l e s i l l e s d e La P a l m a i La Gomera ( 1 9 8 h ) Ratona (1903) Operaci "Terranoua-Labrador' R a t o n a , M a n o l i , M o n t s e r r a t , F. T e r r n e s , A . Sangens

E x p e d i c i a l ' i l l a d e L a n z a r o t e (1.985) J. d e Mier,F. C h a u a r r i a , Mariona, A . M o n t s e r r a t

O p o r a c i d " C a p r i c o r n " (1990) R . P i n t o , M . R . R u c a b a d o , R. B a t t e s t i n i , A . R . T o r r e s , M. P i , P . M o l i s t , A . V i u e l a

M.

F a r r a n , M. S e g u r a ,

E x p e d i c i "Ahaggar-91" ( 1 9 9 1 ) J o r d i , Ge'mma, M a n e l , M i q u e l , P e p , Mohamd, Abd E l K a d r