You are on page 1of 38

Kim Trong Din n

Show Threads Kim Chi Tit Chc Nng Ghi Danh Cc bi trong ngy nh Du c

Ti?p T?c

Show Posts

Navigation
BacBaPhi's > CLB Kin thc ca bn > Lch S v Vn Ha > Lch S v Vn Ha Th Gii > Nhn vt lich s va danh nhn vn hoa th gii

Tn thnh vin Mt m

Ghi Nh?
ang Nh?p

Adam Smith ( 1723 - 1790 ) - Cha ca nn kinh t hin i

Kim Trong Din n

Show Threads Kim Chi Tit Find All Thanked Posts Search Blogs

Ti?p T?c

Show Posts

Kim Chi Tit Go to Page...

Ti?p T?c

Trang 1/3 iu Chnh

1 2 3 > Xp Bi

#1

06-03-2009, 11:25 AM Adam Smith ( 1723 - 1790 ) - Cha ca nn kinh t hin i

Adonis

Tiu s Adam Smith sinh nm 1723 ti th trn Kircaldy, vng Fife , Scotland . Cha ng mt trc khi ng sinh, ng c m ng mt mnh nui dng. Nm 14 tui, Smith nhp hc Trng i hc Glasglow, mt trong nhng trng ni ting nht ca Scotland . Nm 17 tui, Smith ginh c mt hc bng ti trng Balliol, trc thuc i hc Oxford . Ti Oxford, Adam Smith tp trung vo vic hc ting Hy Lp v vn hc chu u. Cng ti y, Smith c c cun sch "Lun thuyt v bn cht con ngi " (A treatise of human nature) do David Hume vit. (David Hume cng l mt ngi Scotland , sinh trc Smith 12 nm. ng cng l mt trong nhng t tng ln thi by gi v cng l bn thn ca Adam Smith.) Cun sch nh du mt bc ngot trong t tng ca Adam Smith. Cng v am m cun sch, Adam Smith c nhng mu thun vi ban gim hiu v cc gio s Oxford . V t cho n ht i, Adam Smith lun c thi khinh th vi Oxford v Cambridge . Sau khi tt nghip ti Oxford , Smith quay tr li Scotland v ging dy ti cc trng i hc. Nm 1751, khi mi 28 tui, Smith tr thnh gio s mn Logic hc ti trng i hc Glasgow v ri 1 nm sau c b nhim lm trng khoa "Trit hc o c" (Moral Philosophy) . Nm 1758, ng xut bn cun sch u tin, "L thuyt v nhng cm ngh o c" (Theory of Moral Sentiments). Nm 1764, Smith t gi cng vic ging dy trn v tr thnh gio vin cho v b tc tr vng Buccleuch. Trong thi gian km cp v b tc tr, Smith i khp nc Php v Thu S. Ti y, ng gp nhng t tng ln ng thi nh Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Anne-RobertJacques Turgot.v.v..

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

Sau khng lu, Smith xin ngh hu v tr v qu nh. Trong sut gn 10 nm, da trn lng hu t v b tc vng Buccleuch, Smith chuyn tm vo vic nghin cu v vit sch. ri nm 1776, ng cho xut bn kit tc "Tm hiu v bn cht v nguyn nhn ca s giu c ca cc quc gia" (An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth of Nations). Cng nm , bn tuyn ngn c lp ca Hoa K c k, m u cho cuc cch mng, v cng nm , David Hume, ngi bn thn ca Smith, qua i. Xin ni thm rng Adam Smith phn i vic chnh ph Anh tip tc duy tr h thng thuc a chu M. ng lp lun rng vic duy tr v bo v thuc a tn km cho vng quc nhiu hn s li nhun thu c thc s t thuc a . Xt v mt kinh t hc, Adam Smith ng h vic thng mi t do (free trade), v th ng ln n gay gt vic chnh ph Anh p t bun bn thng thng mt chiu vi cc thuc a. Smith chuyn n sng London cho n nm 1778, ng li quay tr li Scotland gi chc y vin vn ho ca thnh ph Edinburgh . Adam Smith khng lp gia nh v ng qua i vo ngy 19 thng 7 nm 1790. Nhng thnh tu v ng gp ca Adam Smith Khi ni n Adam Smith ngi ta s nhc n 2 th: kit tc "An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations" v "laissez faire" V quyn sch ni ting ca Adam Smith, quyn sch ny thng c gi tt l "The Wealth of Nations". Nhng t tng v khi nim trong quyn sch ny a Adam Smith thnh mt trong nhng t tng ln ca th k 18. V cng v th ng c suy tn l "cha " ca thuyt kinh t hin i . Thc ra, mt s tng v khi nim trong quyn sch khng thc s l mi. Trc Smith, rt nhiu nh khoa hc, trit gia khc nh in hnh l Turgot, ngi m Smith gp v ni chuyn trong thi gian ng Php, c nhng tng tng t. Tuy nhin s d Adam Smith c tn vinh l v ng thu tm c cc tng v thm vo cc tng mi v trnh by mt cch hon chnh. Hn na, ng tch uc kinh t ra khi chnh tr, mt iu m cha ai lm c, v

khin kinh t tr thnh mt mn khoa hc c lp. Smith to tin cho s pht trin ca kinh t hc, v v d in hnh l l thuyt li th tng i ("theory of comparative advantage") ca David Ricardo v John Stuart Mill sau ny. Mt trong nhng tng ni ting ca Adam Smith l ng lp lun rng, s thnh vng ca mt quc gia l da trn vic chuyn nghip ho trong lao ng. Smith dn chng v mt xng sn xut inh ghim m ng quan st v lp lun rng 10 cng nhn c th sn xut n 48000 chic inh ghim mt ngy, tc trung bnh mi ngi 4800 ci, nu tng ngi c giao lm nhng nhim v c th trong qu trnh sn xut. Cng trong mt v d, Smith nu r rng, rng nu mi ngi phi tham gia tt c cc cng on th ch lm c ti a 1 chic mt ngy, nhiu ngi thm ch khng th lm ni nh th. Smith l mt ngi ng h mt th trng t do, ni m c ti thiu s can thip ca chnh ph. Tuy vy, iu khng c ngha l Smith ph nhn s cn thit ca mt chnh ph. Theo ng, chnh ph c nhim v rt quan trng. l duy tr lut php bo v cc ti sn c nhn ca tng ngi, cng nh bo v bn quyn sang to. Chnh ph cng cn thit xy dng nhng cng trnh phc v x hi ni chung nh cu, ng.V sau, nhng ngi theo hc thuyt kinh t "classical" hay "neoclassical", tuy c suy ngh i cht khc nhau, nhng vn da trn nn tng l tng ny. K c nhng ngi theo trng phi khc nh Keynesian hay Marxist u dnh nhng s knh phc i vi ng. Khng ch l mt nh kinh t, Adam Smith cn c bit n l mt trit gia li lc. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#2

06-03-2009, 11:51 AM Adam Smith (1723-1790) Nh kinh t hc v tc phm "Ti sn quc gia"

Eugenics
Invisible Man

Tham gia ngy: May 2005 Bi gi: 2,323 S ln Cm n: 610 c Cm n 4,783 ln trong 511 Bi Vit

Trong cng vic tm hiu bn cht con ngi, bn cht ca thin nhin v Thng , cc nh th, nh vn, nh trit hc biu l nim tin ca mnh qua cc tc phm. Hnh nh ca bn ng (the self) thay i trong vn chng, chng hn t thi Shakespeare qua cc giai on lng mn v thi i Victoria, ti ch ngha c nhn hin ti. Cho nn mun hiu r cc tc phm vn hc, cn phi hiu thm cc t tng trit hc, cc khuynh hng tr thc quan trng qua nhiu th k. c s lin h gia cch suy tng l thuyt vi cc hnh nh din t trong vn chng. Nh l thuyt v Kinh T Hc ca Adam Smith (1723-1790), Charles Dickens t c cch nhn su sc nhm vo cc iu phc tp v cc s bt cng ca x hi t bn. Charles Dickens m li cho cc nh vn danh ting sau ny l Henry James v Henry Adams. Cc tc phm v phn tm hc ca Sigmund Freud dn ng cho James Joyce v Virginia Woolf. Sau khi Adam Smith bn lun v th trng, Karl Marx phn tch bn cht ca ch t bn ca thi k cui th k 19. L thuyt Mc Xt (Marxism) a ti Cuc Cch Mng Cng Sn Nga xy ra vo nm 1917 v s bnh trng ca Quc X Vit sau trn Th Chin Th Hai. 1776 l nm cc thuc a Bc M tuyn b c lp v "Bn Tuyn Ngn c Lp" ca Hoa K to ra cc nn tng chnh tr ca Th Gii. Cng vo nm 1776 xut hin tc phm "Ti Sn ca cc Quc Gia" (the Wealth of Nations) v nn trit hc v ti sn ca Adam Smith dn ng cho th gii kinh t ngy nay. Adam Smith nhn thy "mt bn tay v hnh" (an invisible hand) chi phi ti sn v cc cch tiu th hng ha, dch v, ri tc gi ct ngha sc mnh v cch hot ng ca th trng.

"Ti Sn ca cc Quc Gia" l tc phm u tin vit v ngnh chnh tr kinh t hc (political economy), tho lun s lin h gia t do v trt t, phn tch cc phng thc kinh t (economic processes), tn cng h thng trng thng (the mercantile system) ca nc Anh bi v h thng ny gii hn nn t do mu dch (free trade). Tc phm "Ti Sn ca cc Quc Gia" trnh by cc vn cn bn ca trt t x hi v s tin b ca con ngi trong mt x hi m c nhn i theo con ng t li (self-interest), sn xut ra cc mt hng m cc ngi khc cn mua. Ngi bn v ngi mua gp nhau ti th trng ri nh th trng m c s ha hp x hi. 1/ Cuc i ca Adam Smith.

Adam Smith l mt nhn vt trm lng, sng mt cuc i n dt, mt con ngi t vit th t v ra lnh t b mt s bn tho khi gn qua i v vy ngi i sau hiu r cc t tng ca Adam Smith hn l cuc i ca nh Kinh T Hc ny. Khng c ti liu no ghi r ngy sinh ca Adam Smith, ch bit rng ng c ra ti vo ngy 5 thng 6 nm 1723 ti Kirkcaldy, mt ngi lng nh c nh nhng thnh vng vi dn s gn 1,500 ngi v ni ny gn thnh ph Edinbug, x T Cch Lan. Adam Smith l con trai ca ng Adam Smith trong ln lp gia nh th hai vi b Magaret Douglas, con gi ca mt ch t giu c. ng Adam Smith cha ch l mt ngi kim sot thu v, qua i trc khi Adam sinh ra.

Ngi ta khng bit g v tui tr ca Adam ngoi cu chuyn k li rng nm ln 4 tui, Adam b bt cc do mt nhm ngi Gypsies sng lang thang v sau cuc bo ng tm kim, cu b Adam c nhm ngi kia b li. Nm 1737 v vo tui 14, Adam Smith theo hc i Hc Glasgow vo thi gian ny l mt trung tm danh ting ca thi k Khai Sng (Enlightenment). Ging dy ti i hc ny c Gio S Francis Hutcheson ni danh v ngnh trit hc lun l (moral philosophy), l ngi u tin dy sinh vin bng ting Anh, khng dng ting La Tinh, v cc quan im v Kinh T v Trit Hc ca ng Hutcheson nh hng rt mnh ti Adam Smith sau ny. Trong mt bc th vit 15 nm sau, Adam Smith ni ti "Tin S Hutcheson khng bao gi c th qun c". Tt nghip nm 1740, Adam Smith nhn c mt hc bng, theo hc trng Balliol thuc i Hc Oxford. Trong thi gian su nm ti trng i hc ny, cc sinh vin hc tp cch t hc (self-education) qun trit cc nn trit hc c in v ng thi, h phi c cc tc phm ca cc tc gi Hy Lp v La M, cng vi cc cng trnh ca cc gio s i hc thi . Khi tr li Glasgow, Adam Smith i tm vic lm. Nh cc lin h ca gia nh bn m, nh s tr gip ca nh lut hc v trit hc Lord Henry Kames, Adam Smith c nhn lm Ging S ti i Hc Edinburg vi nhim v ph trch cc bui thuyt trnh cng (public lectures), y l mt hnh thc gio dc vi tinh thn "ci tin" (improvement) c cc nh tr thc thi a chung. Cc bi thuyt trnh cng ny gm nhiu ti t mn tu t hc (rhetoric) ti ngnh chnh tr kinh t hc (political economy). Trong bi iu vn vit v Adam Smith nhiu nm v sau, Tp Ch "Qu ng" (Gentleman 's Magazine) bnh lun rng "cch pht m v th vn ca ng Adam Smith hn hn nhng th ang dng ti x T Cch Lan". Trnh hiu bit ca Adam Smith khin cho ng c mi lm Gio S L Lun (professor of logic) ti i Hc Glasgow vo nm 1751 tui 27, ri nm sau, tr thnh Gio S mn Trit Hc Lun L (moral philosophy), mt mn hc bao gm cc ngnh thn hc t nhin (natural theology), o c hc (ethics), lut hc (jurisprudence) v chnh tr kinh t hc. Thi gian m nhn chc v Gio S ti i Hc Glasgow l "thi k sung sng nht v danh d nht ca i ti", theo nh li Adam Smith m t v sau.

Mi ngy trong tun l, ng Adam thuyt ging t 7 ti 8 sng trc lp hc ti a 90 sinh vin tui t 14 ti 16, cn t ging bi t 11 gi ti 12 gi tra c thc hin 3 ln mt tun l. Vo bui chiu, ng lo cng vic ca trng i hc khin cho vo nm 1758, Adam Smith c bu lm khoa trng. Cc bn v ngi quen ca Adam Smith trong thi gian ny gm mt s nh qu tc, nhiu ngi nm gi cc chc v cao cp ca chnh quyn. Cc nh tr thc v khoa hc gm c Joseph Black, mt ngi tin phong v ngnh Ha Hc, James Watt l nh pht minh ra my hi nc, Robert Foulis l nh sng lp ra Vin Hn Lm Kiu Mu ca nc Anh (The British Academy of Design), David Hume l nh trit hc danh ting. Adam Smith cn quen thn vi Andrew Cochran, mt nh bun, nguyn vin ph ca i Hc Glasgow, ngi sng lp ra Cu Lc B Chnh Tr Kinh T Hc (the Political Economy Club), nh Adam Smith thu thp c nhiu hiu bit ca th gii thng mi ri v sau vit ra tc phm "Ti Sn ca cc Quc Gia". Tc phm u tin ca Adam Smith l cun "L thuyt v cc Tnh Cm Lun L" (The Theory of Moral Sentiments) xut bn vo nm 1759, c vit ra vi th vn ho nhong, chi chut, cha ng nhiu giai thoi, mang tnh cht phn tch v tc phm ny to nn th n tng su xa. Adam Smith m t qua tc phm cc nguyn tc v "bn cht con ngi" (human nature) v t vn v ngun gc ca kh nng to ra cc phn xt lun l, k c cch phn xt cc hnh vi ca chnh mnh trong vic t li (selfinterest) v t bo tn (self-preservation). Adam Smith cho rng trong mi ngi chng ta c mt "con ngi bn trong" (an inner man) ng vai tr mt ngi khch quan khng thin v, thng chp nhn hay ln n cc hnh ng ca chnh ta v ca cc ngi khc. Qua tc phm "Cc Tnh Cm Lun L", Adam Smith c nhn xt quan trng nh sau m sau ny ng lp li trong tc phm "Ti Sn ca cc Quc Gia": con ngi t tm kim mnh (self-seeking men) thng b dn dt bi "mt bn tay v hnh" (an invisible hand) m khng ai bit, khng do ch ch, lm thng tin cc li ch (interest) ca x hi. Cc c nhn c x hi ha tr nn cc thnh vin ging buc bi giai cp v theo khuynh hng th trng (market-oriented) nh h thng kinh t vn chuyn. Tc phm "L thuyt v cc tnh cm lun l" (*) sm mang li danh ting cho Adam Smith. Nhiu

ngi t xa ti nghe ng din thuyt k c hai sinh vin t Moscow. James Boswell cng xc nhn l thuyt ca Adam Smith l quan trng v Charles Townshend phi ch n l thuyt ny. ng Townshend l mt nh tr thc kim kinh t hc ti t, mt chnh khch nhiu nh hng v v sau l B Trng Thng Mi (Chancellor of the Exchequer) tc l nhn vt chu trch nhim v cc chnh sch thu v ca nc Anh m hu qu l Cuc Cch Mng Hoa K. ng Townshend mi lp gia nh v ang tm kim mt gia s cho a con ring ca b v, tc l Hu Tc Buccleuch tr. Do s thn phc tc phm k trn v cng do li khuyn ca David Hume, Charles Townshend ngh vi Adam Smith mt s th lao kh t chi: lng 500 bng Anh mt nm cng vi ph tn du lch v mt s tin hu tng ng, tt c ln gp hai li tc ca chc v gio s trong khi th li tc ny ty thuc vo hc ph thu c ca sinh vin. Vo nm 1763 Adam Smith t chc khi i Hc Glasgow ri cng v Hu Tc Buccleuch tr sang Php. H c ng phn ln thi gian ti Toulouse v trong hon cnh bun t ny, Adam Smith bt u vit tc phm "Ti Sn ca cc Quc Gia". Sau 18 thng rnh ri l hai thng sng ti Geneva v Adam Smith c gp Voltaire l nhn vt m ng knh trng. Sau Adam Smith i ti thnh ph Paris. Vo thi gian ny, David Hume l i S Anh ti nc Php. Adam Smith c gii thiu vi cc cu lc b vn hc danh ting ca phong tro Khai Sng (the French Enlightenment) v nh vy ng lm quen vi nhm cc nh l thuyt v ci cch x hi, c gi l cc nh kinh t (les conomistes), ng u nhm l Francois Quesnay. y l phong tro tm kim phng php canh tn nn nng nghip ca nc Php bng ng li ci cch h thng thu v v ng Quesnay phn tch l thuyt v cng vic tiu dng c vn chuyn ra sao trong chu k kinh t sinh ra ti sn v s tng trng kinh t. Adam Smith khng ng vi ng Quesnay v nim tin rng ch c cc nng dn lao ng trc tip vi thin nhin hay t ai mi thc s lm ra ti sn, th nhng nh hng ca ng Quesnay i vi Adam Smith rt ln lao khin cho nh Kinh T Hc ngi Anh ny c nh tng tc phm "Ti Sn ca cc Quc Gia" cho ng Quesnay nu nh ng ny khng qua i trc khi cun sch c xut bn. Cuc hnh trnh ca Adam Smith ti thnh ph Paris b ct ngang v cu em trai ca Hu Tc Buccleuch tr qua Php ri c hai u b bnh nng, cu em trai qua i mc d ng v v cn thn chm sc tn tm.

Adam Smith phi tr v London v lm vic vi Lord Townshend vo ma xun nm 1767. Vo nm ny, ng c bu vo Hn Lm Vin Hong Gia (The Royal Society) v nh vy, lm quen vi cc nhn ti nh Edmund Burke, Samuel Johnson, Edward Gibbson v c l c vi Benjamin Franklin. Ti cui nm 1767, Adam Smith tr li Kirkcaldy v trong vng 6 nm ti y, ng sa cha tc phm "Ti Sn" ri sau ba nm sng ni thnh ph London, tc phm k trn mi c hon thnh v xut bn vo nm 1776. Ngay sau khi c xut bn, cun "Ti Sn ca cc Quc Gia" c mi ngi khen ngi, k c David Hume. Sau Adam Smith c b nhim lm Tng Gim c Thu V min T Cch Lan, mt chc v rt nhn, lng nm l 600 bng Anh, v th vo lc tui gi, ng rt giu c. Adam Smith sng c thn, trm lng ti Edinburg, i khi i du lch ti thnh ph London hay ti Glasgow, ni ng c mi gi chc v Trng i Hc. Adam Smith vit thm mt s tc phm nhng cc bn tho b ng ra lnh t b. ng qua i vo nm 1790 tui 67 khi vn cn danh ting, c chn ct trong sn nh th ti Canongate v trn m ch ca ng ch ghi vn tt rng y l ni an ngh ca tc gi cun sch "Ti Sn ca cc Quc Gia". 2/ Thi k Khai Sng v tc phm "Ti Sn".

Thi k Khai Sng hay cn c gi l thi i ca L Tr (the Age of Reason) l giai on lch s bt u sau Cuc Cch Mng Rc R (The Glorious Revolution) ti nc Anh vo nm 1688 v chm dt trc Cuc Cch Mng Php 1789, mt th k v sau. Thi k Khai Sng ng nh khng phi bng nm thng, m bng tn ca cc nh trit hc danh ting nh Montesquieu, Voltaire, Condorcet, Descartes, Diderot, Rousseau ti nc Php, Emmanuel Kant ti nc c, ti nc c nh s hc kim trit hc Giambattista Vico v nh lut hc kim x hi hc Beccaria, ti nc Anh c John Locke, Edward Gibbson v Edmund Burke, ti Bc M l Benjamin Franklin, cn i din cho min T Cch Lan l David Hume v Adam Smith. Cc nh trit hc ca thi k Khai Sng b nh hng su m v cc khm ph do ngnh Vt L, chng hn nh nh lut v s ri t do ca Galileo Galilei ti nc , nh lut v chuyn ng v trng lc ca tri t khm ph do Isaac Newton ti nc Anh Nh Ton Hc, cc nh khoa hc tm ra cc nh lut ca thin nhin. Do cn c vo cc phng php khoa hc, vo cch quan st v th nghim, cc tin b quan trng c thc hin ti cc b mn Ton Hc, Vt L, Ha Hc, Thin Vn, C Hc v cc nh trit hc chp nhn tng ca trit gia ngi Anh l Francis Bacon theo "kin thc l sc mnh". Kin thc v th c bin son thnh cc b T in Bch Khoa. Cc nh trit hc cng thnh lp cc vin nghin cu khoa hc v h tin tng rng phng php khoa hc c th p dng vo cng trnh tm hiu bn cht ca con ngi. Nhiu b mn Khoa Hc X Hi nh Trit Hc, Gio Dc, Lut Php v Chnh Tr Hc c cc nh trit hc khai ph, h so snh l tr vi s ngu dt, vi cc iu m tn d oan v cch chp nhn thm quyn ca ngi dn, h vch ra cc bt cng x hi v tn cng ch chuyn ch v ph phn gii cm quyn, nht l Nh Th C c La M (the Roman Catholic Church) duy tr s ngu dt v quyn li ring t ca nh th. Cc nh trit hc ca thi k Khai Sng khng phi l nhng k v thn (atheists). H tin tng Thng ton nng nhng mc ch ca h l trnh by rng c th iu tra c, tm hiu c s mnh (destiny) ca con ngi trn tri t v h khng chu chp nhn nim tin mt cch th ng do tn gio t ra. Cc nh lnh o tr thc ca thi k ny dng cc khu hiu nh gio dc, lm sng t (clarification), ph v iu huyn b (demystification) trc cc p ch tinh thn.

Ti cui th k 18, cch nhn v cu xt s vt ca cc nh trit hc thay i. L tr khng cn c ch trng m thay vo l "cm xc" (feeling). Trt t, k lut v cch kim sot (discipline, order & control) b thay th bng s am m, tnh c nhn v tnh cp thi (passion, individuality & spontaneity) v khi thi k Khai Sng chm dt, phong tro Lng Mn bt u. 1776 l nm bt u ca mt giai on lch s mi. Vo thi im ny, cuc Cch Mng Hoa K din ra, cuc Cch Mng Php ang m v tc ca cuc Cch Mng K Ngh tng dn do pht minh v nng lc hi nc v mt s khm ph khc. Vo lc ny ti nc Anh, i sng kinh t ca ngi dn nm di quyn kim sot cht ch ca chnh quyn: gi c n nh, tin lng ca gii lao ng thp, sn phm c iu ha, nn ngoi thng gm c nhp cng v xut cng hon ton do chnh quyn iu khin, cc giai cp thng tr phn i cc ngh phn phi ti sn, gio dc ch c ginh cho mt thiu s c u i, hnh lut th rt kht khe v cc quyn li chnh tr ca a s dn chng ch c v mt l thuyt. Qua nhiu thp nin, gii qu tc ch t nm gi chnh quyn v hai giai cp mi i ln l gii thng nhn v gii k ngh gia, ang i hi v nhn c cc c quyn. H ch trng ch xut cng, hn ch nhp cng bng thu cao, khng cho ng tin ra khi x, tin lng cng nhn phi duy tr thp v gi lao ng phi di v tt c cc p lc ny c bin thnh cc o lut do Ngh Vin Anh t ra. Nc Php v mt s quc gia ln ti chu u cng theo h thng kinh t ny, c gi l thuyt "Trng Thng" (mercantilism) vi cc nim tin chnh nh sau: th nht, cc nh "trng thng" ch trng rng ti sn v quyn lc ca quc gia c o lng bng mc tch ly "vng v bc", v mun c hai qu kim ny, quc gia phi i chim ot cc thuc a, h khng coi trng mc sng ca ngi dn hay cc thc o lng kinh t khc, th hai, h tin tng rng ti nguyn ca th gii th b gii hn, nn mt quc gia giu ln th cc quc gia khc phi ngho kh i. Cc nh trng thng cng tin rng quc gia phi xut cng nhiu sn phm k ngh, nhp cng nguyn liu r t cc thuc a v y l cc th trng tiu th. Adam Smith cho rng cc ng li kinh t ca thuyt "Trng Thng" th sai nhm v c hi. ng b ra nhiu nm quan st trc tip cc hot ng kinh t, ni chuyn vi nhiu loi ngi lin h, c sch v suy ngm ri bt u phc tho cun sch "Ti Sn" t nm 1759, v sau rt nhiu ln duyt xt, c th

sau ln tho lun vi Benjamin Franklin, Adam Smith mi a bn tho cho nh in ri vo ngy 9 thng 3 nm 1776, cun sch th hai ny c xut bn. Tc phm th hai ca Adam Smith c tn l "Tm Hiu Bn Cht v cc Nguyn Do ca Ti Sn ca cc Quc Gia" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), gi tt l "Ti Sn ca cc Quc Gia", hay "Ti Sn". Thc ra, tm vc bch khoa ca b sch hai tp ny khng ch bn v b mn Kinh T Hc. C nh ph bnh gi tc phm l "B sch lch s v ph bnh nn Vn Minh ca c Chu u". Bt u tc phm bng phn tho lun v cch phn cng lao ng, tc gi cu xt ngun gc v cng dng ca tin t, gi c ca cc loi mt hng, lng bng ca cng nhn, li nhun, tin thu t ai, tr gi ca bc, s phn bit gia lao ng sn xut v lao ng phi sn xut. Sau l phn trnh by s pht trin kinh t ca chu u k t khi Quc La M sp , cc phn tch v ph bnh chnh sch thng mi v thuc a ca cc quc gia chu u, li tc quc gia, cc phng php quc phng v iu hnh lut php ca cc x hi s khai, ngun gc v s pht trin ca cc o qun ti chu u, lch s gio dc vo thi trung c, s pht trin cc mn n cng (public debts) v cui cng l vic cu xt cc nguyn tc thu v v h thng li tc cng (public revenue). Ti phn V ca b sch, tc gi Adam Smith phc ha bn giai on (stages) chnh ca cch t chc x hi: giai on ban u gm nhng ngi th sn th s (rude state of hunters), giai on th hai l nn nng nghip du mc (nomadic agriculture), giai on th ba l nn canh tc phong kin (feudal farming) v giai on cui cng l s lin h thng mi (commercial interdependence), v i km vi mi giai on l cc nh ch (institutions) thch hp vi cc nhu cu ca tng giai on. Lun chnh ca tc phm "Ti Sn" c cn c vo nim tin rng "mi con ngi u chnh thc b thc ng bi t li " (self-interest) m in hnh l lng ham mun ti sn (desire for wealth). Cc ng lc ch k l cn ct ca cc hnh ng ca con ngi v tc gi tin tng rng tnh ch k c nhn dn ti s an lc x hi (society's welfare), rng nu mi ngi c gng lm li cho chnh mnh mt cch u n, khng ngng, th s dn ti s thnh vng ca quc gia. Ngi hng tht, ngi nu ru, ngi lm bnh m ch v t li ca h m khin cho chng ta c ba cm n. Adam Smith cn cho rng s phn cng lao ng v tch ly t bn dn ti nn k ngh mi.

"Mt bn tay v hnh" dn dt con ngi trong khi lm vic c li cho mnh th ng thi ng gp li ch cho tp th v v im ny, Adam Smith ng vi Thomas Paine l "mt chnh quyn tt nht l loi chnh quyn cai tr t nht". Trong cch phn phi lao ng, Adam Smith cho rng nn phn chia tin trnh sn xut thnh cc khu on nh gia tng mc sn xut. Trc vn ca ch nhn v cng nhn, Adam Smith vit: "gii cng nhn mun i nhiu, gii ch nhn mun tr t" v tc gi c cm tnh vi gii cng nhn bi v lng bng cao s khin cho ngi cng nhn ham hot ng hn, chm ch hn v h hiu hn, ng thi tc gi cn cho rng cc lut l v thi gian hc ngh l s can thip bt cng vo quyn li khi ngi cng nhn k kh c lm vic, chn ngh hay i ngh t ch tr lng thp ti ni tr lng cao. Phn chnh ca tc phm "Ti Sn" l quyn IV c tn l "V cc h thng kinh t" (Of Systems of Political Economy). y, tc gi cu xt hai h thng: h thng thng mi v h thng nng nghip v phn nng nghip ch dy bng 1/8 ca phn thng mi. Adam Smith lm pht trin cc nguyn tc "t do kinh doanh" (the principles of laissez-faire) v tt c cc hot ng kinh t dn ti t do mu dch (free trade) bn trong cng nh bn ngoi, bi v nh nn thng mi khng b gii hn trong nc v ngoi nc m mt quc gia c th pht trin ton din. L thuyt v kinh t ca Adam Smith rt phc tp, kh hiu i vi ngi c ngay c 200 nm v sau. Trong cun sch "Lch S ca Nn Vn Minh", Henry Thomas Buckle nhn nh rng "Ti Sn ca cc Quc Gia" c l l tc phm quan trng nht tng c vit ra nu xt v t tng cn bn cha ng hay v cc nh hng thc t. Adam Smith hin din gia hai thi i lch s v ng bin h cho nn kinh t t do. Trong khi Cuc Cch Mng K Ngh ang tin hnh, cc thng gia ngi Anh v nhn r gi tr ca cc l thuyt ca Adam Smith, bi b cc gii hn v c quyn ca cc nh trng thng nn trong th k 19, h lm pht trin nc Anh thnh quc gia giu c nht th gii. Cc t tng kinh t ca Adam Smith cng nh hng ti cc quc gia mu dch khc v Nh Kinh T Hc Adam Smith xng ng c gi l "Ngi Cha ca Nn Kinh T Mi" (ST)

Eugenics Xem h s Gi nhn tin ti Eugenics Tm kim cc bi vit ca

#3
12-09-2009, 02:46 AM

Adonis

Khng hong kinh t & l thuyt th trng ca Adam Smith

"Smith cha bao gi dng thut ng ch ngha t bn (t nht l theo nhng kho liu m ti tm li c), v cng rt kh trch ra t cc tc phm ca ng bt k hc thuyt no v quyn nng ca nn kinh t th trng, hay v s cn thit phi chp nhn vai tr ch ng ca vn...Th trng ca Adam Smith cha bao gi t iu tit" - l nhn nh ca ng Amartya Sen, ngi tng nhn gii Nobel Kinh t nm 1998 v hin l gio vin kinh t hc v trit hc trng Harvard. Sau y l bi phn tch ca ng ng trn t Thi bo Ti chnh ca Anh s ra ngy 10/3/2009 v khi nim th trng m cha ca nn kinh t th trng Adam Smith cp ti. Thi ca "Th gii mi, Ch ngha T bn mi"? ng 90 nm v trc, vo thng 3/1919, khi ng u vi mt cuc khng hong kinh t khc, Vladimir Lenin bn v nhng rc ri ln ca ch ngha t bn ng thi.
Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

Tuy nhin, ng khng mun vit mt li khai t, ng ni: S l sai lm nu tin rng khng cn cch no thot khi cuc khng hong ca ch ngha t bn hin nay. Nim tin c bit ny ca Lenin, khng ging nh nhng g ng tng ngh, c chng minh l kh ng. Cho d cc th trng M v chu u gp phi nhiu vn nghim trng hn trong nhng nm 1920, dn ti cuc i Suy thoi nhng nm 1930, mt thi gian di sau khi kt thc i chin th gii th hai, song nn kinh t th trng nng ng mt cch khc thng, khin cho kinh t th gii tng trng nhanh cha tng thy trong sut 60 nm qua, nhng khng bao gi cn c nh th na. t nht l khng phi by gi. Cuc khng hong kinh t ton cu bt ng

bng pht vo ma thu nm ngoi ti M v lan nhanh khng khip, cc chnh ph n lc ht sc ngn chn n nhng t rt t thnh cng mc d cc cam kt dnh cho cc qu cng c a ra nhiu cha tng thy. Vn t ra gay gt nht hin nay khng phi l v hi kt ca ch ngha t bn m l v bn cht ca ch ngha t bn v s cn thit phi thay i n. cp ti ch ngha t bn c v mi l ch chim phn ln thi lng ca cc cuc tho lun si ni v Th gii mi, Ch ngha T bn mi do Tng thng Php Nicolas Sarkozy, cu Th tng Anh Tony Blair v Th tng c Angela Merkel khi xng hi thng Ging ti Paris. Cuc khng hong hin c cho l v phng cu cha ny rt cuc cng s qua i, nhng cc cu hi v cc h thng kinh t tng lai vn cn . Liu chng ta c thc s cn mt ch ngha t bn mi, ni theo mt cch no l mang nhn mc t bn, hn l mt h thng kinh t khng n nht da trn nhiu nh ch khc nhau c chn lc mt cch thc dng v cc gi tr m chng ta bo v bng l ch? Liu chng ta c nn tm kim mt ch ngha t bn mi hay mt th gii mi cm t cng c nu ra trong hi ngh Paris ni trn khng mang hnh dng ca t bn c th? y khng ch l vn m chng ta ang i mt hin nay, m theo ti, cng l cu hi m cha ca cc nn kinh t hin i, Adam Smith, tng t ra hi th k 18 khi ng cng b bn phn tch u tin ca mnh v s vn hnh ca nn kinh t th trng. Ch ngha T bn di con mt ca Adam Smith l g? Smith cha bao gi dng thut ng ch ngha t bn (t nht l theo nhng kho liu m ti tm li c), v cng rt kh trch ra t cc tc phm ca ng bt k hc thuyt no v quyn nng ca nn kinh t th trng, hay v s cn thit phi chp nhn vai tr ch ng ca vn. ng ni v tm quan trng ca cc gi tr ln hn la chn cch ng x, cng nh tm quan trng ca cc nh ch, trong cun Ti sn ca cc quc gia; nhng chnh trong tc phm u tin ca

ng, cun Hc thuyt v cc tnh cm lun l, c xut bn ng 250 nm trc y, ng iu tra k vai tr ch o ca cc gi tr phi li nhun. Trong khi pht biu rng thn trng l c tnh c ch nht i vi c nhn, Smith cng lp lun rng nhn o, cng bng, ho phng v t tng cng ng l nhng phm cht c ch nht cho ngi khc. Vy ch ngha t bn chnh xc l g? nh ngha chun dng nh coi cc trao i kinh t da trn th trng l mt c tnh cn mt nn kinh t c xem l mang tnh t bn. Tng t, s ph thuc vo ng c li nhun, v cc quyn ca c nhn d trn quyn s hu t nhn, c xem l cc c trng tiu biu ca ch ngha t bn. Tuy nhin, nu l nhng iu kin cn th liu cc h thng kinh t m hin nay m chng ta ang p dng, chu u v M chng hn, c thc s l nn kinh t t bn khng? Tt c nn kinh t thnh vng trn th gii - chu u hay M, Canada, Nht Bn, Singapore, Hn Quc, i Loan, Australia v nhiu nc khc c lc ph thuc vo cc trao i din ra ch yu bn ngoi cc th trng, nh tr cp tht nghip, lng hu v cc khon tin an sinh x hi khc, v cc ngun d phng cng cng cho gio dc v y t. Thnh qu ng ca ngi ca cc h thng c cho l t bn, trong qung thi gian t thnh qu thc s, da trn s kt hp cc nh ch hn l ch da v mt nn kinh t th trng nhm kim li nhiu nht. ng c ca Ch ngha t bn v yu t nim tin Chng ta thng khng nhn thy rng Smith khng coi c ch th trng thun ty nh mt din vin xut sc biu din mt mnh, hay vic ng khng coi ng c li nhun l tt c nhng g cn thit. C th sai lm ln nht l ch chng ta coi cuc tranh lun c gii hn ca Smith v vic ti sao mi ngi tm cch trao i l mt phn tch thu o v tt c cc chun mc hnh vi v cc nh ch m ng cho l cn thit mt nn kinh t th trng hot ng tt.

Ngi ta mua bn v t li khng g cn hn th, nh Smith phn tch trong mt mt bi vit ca ng sau ny c trch dn li nhiu ln. ng gii thch ti sao nhng ngi bn bnh, nu ru, bn tht v ngi tiu dng li tm cch trao i mua bn vi nhau. Tuy nhin, mt nn kinh t cn cc gi tr v cam kt khc nh s tin tng ln nhau v nim tin l lm vic hiu qu. V d, Smith lp lun: "Khi ngi dn mt quc gia no tin vo vn may, tnh trung thc v s cn trng ca mt ch ngn hng no , tin rng ng ta lun sn sng tr theo yu cu trong giy n ca mnh bt c lc no trnh lnh phiu cho ng ta; th nhng giy ghi n ny s c gi tr lu thng nh vng v tin, v tin rng loi tin ny c th c ch cho h vo bt c lc no. Smith gii thch ti sao kiu nim tin ny khng phi lc no cng tn ti. Ngay c nhng ngi c nhiu nht v logic ngi bn bnh-lm ru-bn tht ca Smith, ghi trong nhiu cun sch v kinh t, cng c th lng tng trong cch hiu v cuc khng hong hin nay (mi ngi vn c l do rt chnh ng tm n trao i nhiu hn, ch c iu khng c c hi), nhng Smith c th hiu r cc hu qu lan rng ca s thiu lng tin v mt tn nhim i vi ngi khc, tng gy ra cuc khng hong ny v lm cho kh nng phc hi cng kh khn hn. Khi nim tin sp , cch nhn mi xut hin Trn thc t, c nhiu l do rt chnh ng dn ti s bt tn v sp nim tin nguyn nhn gy ra cuc khng hong hin nay. Cc ngha v v trch nhim gn vi cc trao i trong nhng nm gn y tr nn kh pht hin hn v s pht trin chng mt ca cc th trng th cp lin quan n cc sn phm pht sinh v cc cng c ti chnh khc. Hin tng ny xut hin vo thi im m tn dng di do, mt phn xut pht t s thng d thng mi ln ca mt s nn kinh t, ni bt nht l Trung Quc, thi phng cc giao dch xu. Mt ngi cho vay th chp di chun la ngi i vay nhn cc ri ro v khng thn trng c th chuyn nhng cc cng c ti chnh sang nhng ngi khc khng lin quan n giao dch ban u.

Nhu cu gim st v iu chnh tr nn mnh m hn trong nhng nm gn y. Trong khi , vai tr gim st ca chnh ph M ni ring li gim mnh v nim tin ngy cng tng vo bn cht t iu tit ca nn kinh t th trng. Ni chnh xc l khi vai tr gim st ca nh nc cng cn thit th kh nng tin hnh gim st cn thit li cng gim. S thiu iu tit ca th ch khng ch dn ti cc th on bt lng, m c xu hng siu u c, m theo Smith, ang li ko nhng ngi ham kim li. Smith gi nhng ngi chy theo li nhun bt chp ri ro l nhng k hoang ph v u c y cng l cch m t kh chnh xc v nhng ngi cho vay th chp di chun thi gian qua. Nim tin m thm rng nn kinh t th trng hon ton c th t iu tit - nguyn nhn chnh dn ti vic hy cc quy nh c thit lp ti M thng hay l i hot ng ca nhng k hoang ph v u c, iu ny khin c ngi tin phong trnh by v nhn t c bn ca nn kinh t th trng cng phi ngc nhin. D tt c nhng lp lun ca Smith l nhm gii thch v bo v vai tr mang tnh xy dng ca th trng, nhng ng cng thc s lo ngi tnh trng ngho i, m ch v b tc ot, c th vn tn ti bt chp mt nn kinh t th trng vn hnh tt. ng mun a dng ha th ch v ng c, ch khng phi l cc th trng n nht v s ch ng duy nht ca ng c li nhun. Smith khng ch bin h cho vai tr ca nh nc, c th can thip vo nhng ci m cc th trng khng th lm c, nh ph cp gio dc v gim ngho (ng cng mun ngi ngho, ngi sng bng tr gip ca nh nc c nhiu t do hn ngoi nhng bin php m Lut v ngi ngho trong thi ng a ra); m ng cn bin h cho nhng la chn th ch c th gii quyt c cc vn ny sinh hn l cc th ch bm cht vo mt vi hnh mu c nh no , nh mc mi th cho th trng. Nhng kh khn kinh t hin nay khng i hi ch ngha t bn mi no , m cn mt cch hiu m v cc tng c lin quan n quy m v cc gii hn ca nn kinh t th trng. iu cn trn ht l mt nhn thc tnh to v vic cc

nh ch khc nhau vn hnh nh th no, v bng cch no cc t chc khc nhau t th trng n cc th ch nh nc c th cng nhau gp phn to ra mt th gii kinh t tt hn. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#4
08-10-2009, 09:01 PM

Adonis

Phn Cng, Trao i v Tin T Ca Adam Smith

Phn cng lao ng Adam Smith cho rng phn cng lao ng c th nng cao nng sut lao ng. ng nu v d: Nu mt ngi sn xut kim bng , tt c cc quy trnh thao tc u do ngi hon thnh mt mnh th mi ngy cha chc lm ni 20 chic. Nhng trong mt xng nh ch c 10 cng nhn, mi ngy c th sn xut c 48.000 chic, bnh qun mi ngi sn xut c 4.800 chc. S d phn cng lao ng c th nng cao nng sut lao ng l v: -Th nht, k xo ca cng nhn do chuyn mn ha m ngy cng tin b. -Th hai, t mt cng vic ny chuyn sang mt cng vic khc thng mt khng t thi gian, c s phn cng th loi tr c vic mt thi gian ny.

-Th ba, rt nhiu pht minh ra cc loi my mc lm cho lao ng tr nn n gin hn v my mc gm bt c sc lao ng, khin cho mt ngi c th lm c cng vic ca nhiu ngi. ng cho rng, mt s x hi c th do s phn cng hp tc gia cc ngnh ngh khc nhau, lm cho nng sut lao ng nng cao n ht mc, t mi cc nhn u c th dng mt s lng ln sn phm ca cng nhn ngnh khc, tc l t c s giu c ph bin ca cc giai cp trong x hi. Mc giu c ca x hi t l thun vi trnh phn cng lao ng x hi. ng cho rng, s xut hin ca phn cng lao ng khng phi l kt qu ca tr tu loi ngi m l mt kt qu tt nhin ca s hnh thnh v tng bc ca khuynh hng nhn tnh. Khuynh hng ny tc l c v khng b p cho nhau, vt v vt trao i vi nhau vi nhau v giao dch qua li vi nhau, tc l phn cng c ngun gc t trao i. V vy, trnh phn cng cng chu s hn ch rng hay hp ca th trng. L lun v phn cng lao ng ca ng tp hp c thnh qu nghin cu ca cc th h trc, l mt l lun v vn phn cng lao ng c th ni t trc ti nay khng ai snh kp. Nhng do c s hn ch v quan im v nguyn nhn ca s phn cng, iu ny khin cho l lun ca ng cn tn ti cc vn sau: - Khng phn bit gia phn cng cng trng th cng v phn cng trong x hi. Theo ng hai ci l mt v ch c s khc bit do ch quan ca ngi quan st. Nh vy l sai lm. - ng coi nh tnh cht lch s v tnh cht x hi ca s phn cng, ch n thun da vo hiu qu chung m phn cng kho st phn cng, l nguyn nhn lm ng ln ln gia hai loi phn cng, ng thi khin ng vnh hng ha quan h sn xut t bn ch ngha. Theo ng th vic sn xut ra ca ci v vic tin hnh phn cng ca bt k x hi no u phi din ra theo quan h ny. Sau khi nghin cu s phn cng, ng nghin cu tip v s trao i. L lun v trao i: ng cho rng trao i l nguyn nhn ca phn cng. Phn cng vn khng phi l kt qu ca tr

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

tu con ngi. N l mt loi kt qu c khuynh hng nhn tnh ca s trao i v khng b p cho nhau. ng ni: Trc y phn cng sn xut chnh l khuynh hng loi ngi c nhu cu trao i vi nhau. V d, trong b tc sn bn hoc du mc, c ngi gii vic ch to cung tn, anh ta thng dng cung tn m mnh lm ra trao i ly gia sc hoc tht th vt, kt qu l anh ta pht hn ra rng trao i vi th sn cn hn l t mnh i sn bn, bi v qua trao i th thu nhp c kh hn nhiu. Do li ch ca bn thn, anh ta vui lng ly vic sn xut cung tn lm ngh nghip, th ri anh ta tr thnh ngi ch to v kh. C nh th, mi ngi u c th em sn phm lao ng ca mnh i ly b phn sn phm lao ng d tha ca ngi khc m mnh cn thit. Vic khuyn khch mi ngi chuyn tm lm mt vic nht nh, h c th mi da v pht huy t cht v ti nng bm sinh ca mnh. ng gii thch nh th v nguyn nhn qu trnh trao i, ra phn cng v trao i tr thnh hin tng thng ngy ca cuc sng. ng cho rng trnh phn cng chu hn ch rng hay hp ca th trng, nu th trng qu hp th s khng th lm cho ngi ta sut i i theo mt ngh. V th, ng ch ra rng vic nng cao nng sut lao ng v tng trng ca ci quc dn da vo s phn cng, m trnh ca phn cng li c quyt nh bi phm vi ca th trng ln hay nh, cho nn tt c cc chnh sch hc bin php hn ch th trng v s trao i hng ha u c th lm tr ngi cho phc li x hi, lm tr ngi s tng trng ca ci quc gia. T khuynh hng nhn tnh ng suy ra rng, phn cng l sai lm, ng cng o ln quan h gia phn cng v trao i, khng nhng th m cn vt b tnh cht lch s v tnh cht x hi ca trao i, ln ln trao i ca ngi sn xut nh vi trao i t bn ch ngha, ng thi nh ng gia trao i vt ly vt vi trao i hng ha. Nhng l lun ca ng v trnh phn cng chu s hn ch ca th trng, mi chnh sch v bin php hn ch ca th trng v s trao i hng ha u s gy tr ngi cho t tng tng trng phc li x hi v ca ci quc dn li l ng n, khng nhng th m cn rt hu ch. Sau khi nghin cu v phn cng v trao i, ng xy dng thuyt tin t ca mnh.

L lun v tin t. Trc ht, ng gii thch ngun gc ca tin t. ng cho rng, phn cng mt khi c xc lp, tuyt i b phn sn phm m con ngi cn thit u phi da vo sn phm lao ng ca ngi khc m c, tc l mi ngi u phi da vo trao i sng, khi mi bt u phn cng th vic thc hin phn cng thng gp rt nhiu kh khn. Do ch mi ngi sn xut u ch c sn phm ca mnh, m mt khi trong s cn sn phm ca mt ngi khc nhng khi ngi li khng cn sn phm ca ngi kia th khng th trao i vi nhau. Vy th gii qut vn ny nh th no ? ng ni,T khi c phn cng, trong mi thi i v mi x hi, ngi c suy ngh trnh s phin h nu trn ngoi sn phm do mnh sn xut ra cn lun mang theo mnh mt s lng nht nh mt loi sn phm no , loi sn phm ca bt k ngi no khc, u khng th b t chi. Loi hng ho m ai ny u bng lng tip nhn, chnh l tin t. ng nu ra rng trong lich s c nhiu loii hng c tc dng nh tin t, cui cng mi do kim loi qu m nhim, v nh vy xut hin tin c. ng cho rng tin t l hng ha, l gi tr ca l lun v tin t ca ng. Nhng ng khng hiu c bn cht ca tin t, v cng khng l gii c ngun gc ch thc ca tin t. Cho nn, ng khng bit tin t l mt loi hng ho c bit c tc dng vt ngang gi chung, m ch coi tin l cng c k thut lm cho vic i chc mua bn tin hnh d dng m thi. Do nguyn nhn tng t, ng coi phng tin lu thng l chc nng c tnh quyt nh ca tin t, m khng trnh by r c cc chc nng khc ca tin t, khin ng khng phn bit c r rng tin c v tin giy v tin giy vi tin c. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#5
08-10-2009, 09:10 PM

Adonis

Adam Smith - Ba Giai Cp V Ba Loi Thu Nhp

L lun v c cu giai cp v thu nhp c bn ca cc giai cp trong x hi t bn ch ngha m Adam Smith nu ra trong cun S giu c ca cc quc gia. ng phn chia x hi t bn ch ngha thnh ba giai cp c bn: Giai cp cng nhn, giai cp t sn v giai cp chim hu rung t. ng thi ng cng phn chia ba loi thu nhp tng ng vi ba giai cp l tin lng li nhun v a t. L lun v ba giai cp v ba loi thu nhp ca ng phn tch v nghin cu s lin h bn trong ca quan h sn xut t bn ch ngha, t cc phm tr kinh t l tin lng, li nhun v a t. L ln ny l ht nhn cho ton b hc thuyt kinh t ca ng. ng cho rng, li ch ca ba giai cp c bn trong x hi t bn ch ngha: Giai cp cng nhn, giai cp t bn v giai cp chim hu rung t l c lin quan ti li ch chung ca x hi, tng tin theo s pht trin ca x hi. Theo s tng trng ca ci quc dn v tch ly t bn, khng nhng li nhn v a t s tng thm, m tin lng cng s nng cao. Khng nhng th, do phng php nghin cu hai mt v l lun gi tr hai mt lm cho c hai cch gii thch v tin lng, li nhn v a t, gy ra nhiu s hn lon v mt l lun. S phn tch ca ng v ba giai cp v ba loi thu nhp bt u t tin lng. ng cho rng, trong x hi t bn ch ngha ch c tin lng l thu nhp ca lao ng, sn phm lao ng to thnh th lao t nhin ca lao ng hoc tin lng t nhin. y l loi l lun th nht v tin lng ca ng. Quan im ny thng nht vi l lun gi tr lao ng. Tuy nhin, ng coi nh tnh cht x hi v tnh cht lch s ca tin lng, thng coi tin lng - phm tr kinh t ca x hi t bn ch ngha l mt loi phm tr t nhin, thm ch coi sn phm lao ng ca ngi lao ng trong x hi

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

nguyn thy cng l tin lng. Do ch coi nh bn cht ca tin lng, cho nn trong khi phn tch v tin lng ng ch coi trng mt s lng. ng cho rng, trong x hi nguyn thy khi tch ly t bn v t hu rung t cha ny sinh, th tin lng bng ton b sn phm m nhng ngi lao ng lm ra. Cn khi ny sinh x hi t bn ch ngha, sau khi xut hin hin tng tch ly t bn v t hu rung t th tin lng ch chim mt phn trong sn phm lao ng. Bi v lc ny, ngi lao ng phi phn chia sn phm lao ng cng vi nh t bn v a ch, tc l b phn di ra ngoi lng phi tr thnh li nhun v a t b nh t sn v a ch chim hu. Vy th mc lng trong sn phm lao ng c xc nh nh th no? ng cho rng tin lng chnh l gi c lao ng, gi c th trng ca n cng ging nh gi c th trng ca cc loi hng ha khc, l do tnh trng cnh tranh v cung cu ca hai bn mua v bn quyt nh. l loi l ln th ba v tin lng ca ng. L lun v tin lng ny thng nht vi l ln v ba loi thu nhp quyt nh gi tr ca ng. y l mt l ln sai lm. N che lp s bc lt ca nh t sn i vi cng nhn. Song, khi nghin cu gi c th trng, gi c t nhin ca tin lng ca ngi lao ng v quan h ca chng, ng thuyt minh r l tin lng ca ngi lao ng quyt nh bi gi tr t liu sinh hot cn duy tr cuc sng ca bn thn ngi lao ng v gia nh h. Khi phn tch thu nhp li nhun ca giai cp cc nh t sn, ng cho rng, sau khi t bn c tch ly vo trong tay c nhn, gi tr lao ng c chia thnh hai b phn: tin lng v li nhun. Li nhun l mc d ca gi tr mi do lao ng sng to ra tr i tin lng. ng cn chia thi gian lao ng lm hai b phn: thi gian lao ng sng to ra lng chi tr cho ngi lao ng (thi gian lao ng cn thit) v thi gian lao ng sng to ra li nhun ca ch thu mn (thi gian lao ng thng d). Nh vy l ng coi li nhun l phm tr lch s xut hin cng vi t bn l mt b phn thnh qu ca ngi lao ng b nh t bn chim hu. V th, trn thc t ng nhn thc c tin ca sn xut t bn ch ngha v bn cht ca li nhun. S phn chia thi gian lao ng ca ng c ngha quan trng, ng gn nh tin st ti vic vch

ra ngun gc ca gi tr thng d. y l l ln v li nhun ca ng. L ln thng nht vi l ln v gi tr lao ng. Song ng li qu quyt rng li nhun l th lao t nhin ca t bn ng trc m nh t bn chi tr cho sn xut, l mt trong nhng ngun gc to nn hng ha. ng nhn mnh rng li nhun l thu nhp cn thit nh t bn duy tr cuc sng, li nhun cn gi mt t l thch ng trong t bn. ng ra sc chng minh tnh cht hp l v s tn ti ca li nhn, ng thi gii thch li nhn l sn phm ca bn thn t bn, khng c lin quan g n lao ng thng d. y l l ln th hai v li nhn. L ln ny thng nht vi l ln v ba loi thu nhp qut nh gi tr ca ng. V vy l sai lm. ng cn nhn thc rng, trong qu trnh pht trin kinh t, do s pht trin cnh tranh ca cng thng nghip, vic tng thm t bn m t sut li nhn c xu hng gim xung. ng cng cho rng li nhn ca t bn v ci gi l s lng, cng k tht, gim st loi lao ng ny khng thnh mt t l vi k xo. Nhng quan im ny li l ng n. Adam Smith l nh kinh t hc u tin nghin cu mt cch c h thng l ln v a t. ng cho rng a t l phm tr kinh t xut hn sau khi ny sinh quyn s hu rung t, l thu nhp ca giai cp a ch trong x hi t bn ch ngha. V th a t m ng nghin cu l a t t bn ch ngha. ng cho rng, a t ra i cng vi quyn t hu rung t, l gi c chi tr cho vic s dng rung t l vic giai cp a ch da vo quyn t hu rung t m chim khng mt b phn thnh qu lao ng, l thu nhp khng phi lao ng m c. iu ny nh ngha a t mt cch chnh xc, v vch trn bn cht ca a t mt mc nht nh. ng thi, ng cn lin h gia a t vi s c quyn ca quyn s hu rung t, coi a t l mt loi gi c c quyn, t trn thc t i gn ti ch ra c l lun a t tuyt i. l l ln th nht ca ng v a t, nhng ng li cho rng, a t l sn phm ca sc t nhin, l mt b phn chi ph sn xut. S sn sinh a t l kt qu ca sc t nhin tham gia vo sn xut nng nghip, n l th lao m ngi s hu rung t thu c nh vic nh t bn nng nghip s dng sc t nhin. ng cn cho rng, a t l mt trong nhng ngun gc ca gi tr. l l lun th hai ca ng v a t. L ln ny thng nht vi l ln v ba lai thu nhp qut nh gi tr ca ng. Loi l ln ny ca ng

che y bn cht bc lt ca a t t bn ch ngha. ng cho rng a t l mt loi gi c c quyn, nhng ng coi loi gi c c quyn ny l kt qu ca gi c sn xut cao hn chi ph sn xut c sinh ra trong qu trnh lu thng. Ngoi ra ng coi a t v li nhun l nh nhau. Tm li, l ln v ba giai cp v ba loi thu nhp ca ng c v tr rt quan trng trong l lun kinh t ca ng v lch s hc thuyt kinh t. L lun ca ng va c nhng ni dung khoa hc va c nhng yu t sai lm. Kt qu nghin cu ca ng v ba giai cp v ba loi thu nhp trong x hi t bn ch ngha ni r c cu kinh t ca x hi t bn ch ngha, m t quan h sn xut t bn ch ngha, ng gp quan trng vo s pht trin khoa hc kinh t. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#6

08-10-2009, 09:14 PM Adam Smith - Lao ng Sn Xut

Adonis

ng phn bit lao ng sn xut v lao ng khng sn xut trong x hi t bn ch ngha. L ln ny c mt v tr quan trng trong hc thuyt

ca ng. ng cho rng mt trong nhng nhn t tch cc thc y s tng trng ca ci quc dn ca mt nc l nng cao t l ngi lao ng sn xut trong dn s nc . V th, vn th no l lao ng sn xut, th no l lao ng khng sn xut c ng rt coi trng. Phn chia lao ng thnh lao ng sn xut v lao ng khng sn xut vn khng phi bt u t Adam Smith. Trc ng, lao ng sn xut v lao ng khng sn xut u c phn chia theo ngnh. Ch ngha trng thng cho rng, lao ng trong ngnh ngai thng v thng nghip mi l lao ng sn xut. Ch ngha trng nng th li cho rng ch c lao ng trong ngnh nng nhip mi l lao ng sn xut. Cn theo ng th vic xc nh xem mt lai lao ng c phi l lao ng sn xut hay khng, khng phi ch lai lao ng dng ngnh no, m l ch lai lao ng sn xut ra ci g. Nhng cch nhn ca ng i vi mi vn u c tnh cht hai mt. V vn phn chia lao ng sn xut v lao ng khng sn xut cng khng c ngai l. Khi ng coi li nhn l ng c sn xut ca ch ngha t bn, ng cho rng ch c lao ng to ra li nhun cho nh t bn mi l lao ng sn xut, cn mi th lao ng khc, cho d l lao ng c ch cho x hi cng u l lao ng khng sn xut. Khi so snh lao ng ca cng nhn v ngi lm trong nh, ng ni: lao ng ca ngi cng nhn trong ngnh ch to thng c th t trn gi tr ca nguyn vt liu gia cng, gi tr cn cho vic duy tr cuc sng bn thn v gi tr mang li li nhn cho ch. Ngc li, lao ng ca ngi lm trong nh th li khng tng thm gi tr no c. Tin lng ca ngi cng nhn trong ngnh ch to, tuy l do ch thu ng trc, nhng trn thc t ngi ch thu khng phi chi ph g c. Ngi cng nhn ngnh ch to b lao ng vo vt, gi tr ca vt s tng thm. Gi tr tng thm nh vy thng thng c th han tr li gi tr ca tin lng, ng thi cn to ra li nhn. Ngc li, chi ph nui ngi lm trong nh khng th thu hi c. ng gi lai lao ng trc l lao ng sn xut, lai sau l lao ng khng sn xut. ng nh ngha lao ng sn xut l lao ng to ra li nhun ng thi c s trao i trc tip vi t bn. Nh vy l rt ng v phn nh bn cht ca quan h sn xut t bn ch ngha, l mt trong nhng cng lao v thnh tch khoa hc ca ng. ng khng nh lao ng khng sn xut l lao ng c s trao i qua li trc tip vi thu

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

nhp. ng cho rng lai lao ng ny khng th lm cho hng ha v tin t bin thnh t bn, do khng th ny sinh hin tng tng trng gi tr. iu cng phn nh tnh trng quan h sn xut ca x hi t bn ch ngha. Ngai nh ngha ng n ny v lao ng sn xut v lao ng phi sn xut ra, ng cn c mt nh ngha khc, cho rng lao ng sn xut ra ca ci vt cht l lao ng sn xut. ng ni Lao ng ca cng nhn ngnh ch to, c th c nh ng thi thc hin hng ha c th hoc hng ha c th bn c, c th tri qua mt thi gian no m khng th va sinh ra va dit vong. Ngc li, lao ng ca ngi n k trong nh th li l khng c nh, v cng khng thc hin vt phm c th hoc hng ha c th bn c. Lao ng ca ngi , va sinh va dit, mun bo tn gi tr ca n dng sau ngy thu mn l rt kh. C th thy, ng coi vic c phi l sn phm vt cht hay khng l tiu chun phn bt lao ng sn xut v lao ng phi sn xt. Tuy nhin, nh ngha th hai ca ng v lao ng sn xut v lao ng phi sn xut mu thun vi nh ngha th nht. S d ng phm sai lm ny l v ng ln ln qu trnh sn xut t bn ch ngha vi qu trnh lao ng. ng thi cng v ng ng trn lp trng t sn phn i giai cp c quyn phong kin, ph phn s xa x v hoang ph ca vua cha quan li. Ch ni ring v im ny, sai lm l c th l gii c. Theo ng nhng ngi lao ng phi sn xut ny lm lng ph ca ci x hi, lm tr ngi cho vic tch ly t bn, t cn tr s tng trng ca ci quc dn, l v, ca ci quc dn l c hn, dng cho lao ng c tnh cht phi sn xut cng nhiu th dng cho lao ng c tnh cht sn xut cng t. Cch nhn ny ca ng vo thi c ngha tin b. Nhng sau khi giai cp t sn ginh c chnh quyn th b coi l khng thch hp v b b i khng dng na. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#7

18-11-2009, 01:06 AM Cc nguyn tc thu t Adam Smith n Barack Obama - Bi cnh

Adonis

Theo bo co a ra vo thng su va qua ca IMF: Chnh sch thu cc quc gia gp phn gy ra cuc khng hong ti chnh. V vy, chnh sch thu l v cng quan trng v khng bao gi ng vai tr th yu trong vic pht trin kinh t ca tng quc gia, ca c th gii. Hip hi K ton Cng chng Vng quc Anh (ACCA) va cng b mt nghin cu mang tn "Cc nguyn tc thu: T Adam Smith n Barack Obama", nghin cu ny a ra 12 ch thuyt c bn cn c ca mt h thng thu tt. Bi cnh Thu ang tr thnh mt vn chin lc ch cht ca thi i. Trong chin dch tranh c ca Barack Obama, cam kt chng li cc ni n nu thu l mt trong nhng nhn t chnh gip ng thnh cng. Trc hi ngh thng nh G20 vo thng t va qua, di p lc chnh tr mnh m, cc trung tm ct gi ti sn t nhn trn th gii bt ng a ra nhng b v vic chng li cc ni n nu thu. Thy S, Hng Kng, Singapore, Luxembourg, o, Cng quc Liechtenstein v mt s quc gia khc ng p dng cc tiu chun v minh bch thu v trao i thng tin ca T

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting

Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

chc Hp tc v Pht trin Kinh t (OECD). y l kt qu ca mt cuc vn ng ko di c thp k ca OECD. Cc chnh ph ca G20 hoan nghnh vic nhng b ny. T lu cc chnh ph co buc cc quc gia n nu thu cho php cc cng ty, c nhn cn tr thc thi lut thu quc gia bng cch ct giu ti sn vo cc trung tm ct gi ti sn t nhn. Tuy nhin, vn cn nhiu ch trch cho rng ng thi ny cha v theo nhng b ny cc c quan thu phi cung cp bng chng thuyt phc v trn thu mi c nhn thng tin t cc quc gia n nu thu. ACCA tin tng mnh m vo tnh minh bch v quyn ca cc quc gia trong vic truy tm cc ngi b nghi ng trn thu. Cc tiu chun quc t c xy dng nhm tng cng tnh minh bch, v vy nu cc quc gia n nu thu ch p dng theo tng cu ch m khng theo tinh thn ca cc tiu chun th vic ny cng khng mang li li ch g nhiu. Tuy vy, chnh s pht trin nhanh chng ca cc chi nhnh ngn hng hi ngoi ca cc ngn hng ln ca Phng Ty thc y s pht trin ca cc ni n nu thu. Cuc khng hong kinh t ton cu lm l r nhng tht bi trong vic xy dng, thc thi cc qui nh ti chnh nghim ngt ti cc nc pht trin. S tht l nhiu quc gia pht trin cng a ra cc nhng b tng t nh cc quc gia n nu thu, chng hn cc ngn hng thanh ton tin li gp v cung cp cc c ch u i thu cho cc khch hng khng c tr giu c, nhng ngi giu c ny mang ti sn ra nc ngoi ct gi trong khi khai thu ti cc quc gia ni ti sn pht sinh. Cc quc gia pht trin c th b co buc mt cch hp php l s dng tiu chun kp tn cng cc trung tm ti chnh hi ngoi, trong khi lm ng cc hot ng trong nc. Trong nn kinh t ton cu ho, vic cnh tranh v thu nn c ng h. Mc d Thu S l mt thnh vin cu OECD,h vn khng ng trao i thng tin thu tng vi cc quc gia khc v h cho rng lm nh vy s hn ch t do c nhn. Trong khi cc o quc Bermuda v Barbados ng trao i thng tin thu t ng. Cng rt quan trng lu rng cc trung tm ny c th a ra cc mc thu sut thp v thu c ng khi thu nhp pht sinh (thng qua thu thu nhp doanh nghip nc pht sinh thu nhp) v sau

khi nhn c tin (thu trn c tc m c ng nhn c). Cc trung tm ny c vai tr nh cc "trm trung chuyn" h tr cho cc giao thng v dng u t quc t. C mt s kin cho rng nh c s tn ti ca cc quc gia n nu thu khin ccquc gia pht trin phi gi mt mc thu sut cnh tranh. Trong cc quc gia cng nghip ln, c nhng mong mun chnh tr xy dng ccqui nh ti chnh quc t v quc gia nghim ngt hn i ph vi khng hong kinh t ton cu, trong khi vic tht thu thu nhiu nc lm gia tng p lc i vi cc quc gia n nu thu. Vic tht thu thu mt phn do s tt gim cc hot ng kinh t, mt phn do cc cng ty di chuyn tr s chnh n cc quc gia c mc thu sut thp. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#8

18-11-2009, 01:11 AM Cc nguyn tc thu t Adam Smith n Barack Obama - Phn tch

Adonis

Cc vn v thu hin nay thng c v tr u tin trong cc ngh trnh chnh tr cc quc gia. Vic gii thch r rng cc yu t cn c hnh thnh nn mt h thng thu hiu qu v cng bng trong th k 21 l mt vic lm cn thit v cp bch.

Khi xem xt cc nguyn tc thu, khi u vi bn tiu chun thu ni ting do Adam Smith khi xng l vic lm cn thit. Adam Smith c xem l cha ca l thuyt kinh t - chnh tr hin i. Trong tc phm S thnh vng ca cc Quc gia (1776) ng qu quyt rng: Tnh cng bng v kh dng hin nhin ca cc tiu chun ny ng tt c cc Quc gia quan tm n. I. Cc i tng np thu nn ng gp vo ngn sch nh nc tng ng vi kh nng ca h v tng ng vi mc h th hng s bo v ca Nh nc ( EQUITY Tnh c phn). II. S thu m mi c nhn phi ng nn chc chn v khng c ty tin. Thi gian np thu, phng thc np thu, s thu phi np nn r rng v ngay thng i vi ngi np thu v i vi tng ngi khc ( CERTAINTY - Tnh chc chn). III. Tng loi thu nn c nh theo thi gian hoc theo phng thc thun tin nht cho ngi np thu ( CONVENIENCE - Tnh thun tin). IV.Tng loi thu nn c thit k ly i t nht ti tin ca ngi dn v mang li nhiu nht cho Ngn sch nh nc ( EFFICIENCY - Tnh hiu qu). Vn dng cc tiu chun ny vo thi i ngy nay th tiu chun u tin mang li nhiu tranh ci nht v mt s kin cho rng nh thu ly tin l nh vo kh nng np thu. Nu da trn nguyn l cng bng th kh c th chng li tiu chun ny v v vy phn ln cc h thng thu hin i u theo nguyn tc ny. Tuy vy, chnh s mt bnh ng khng khip v ti sn trong thi i ca Adam Smith lm cho tiu chun ny cn thit vo thi i y hn l hin nay, mt s kin cho rng cc chnh sch thu hin nay b nh hng qu nhiu ca yu t chnh tr hn l gii quyt cc nhu cu thc t ca quc gia. Cc tiu chun khc mang li t tranh ci hn. Tiu chun II s hnh thnh nn nguyn tc s 5 sau y. Mt h thng thu phi c tt c ngi trng thnh trong x hi bit v hiu, nu khng h thng ny s khng th pht huy tc dng y . Tiu chun III th kh m bc b c, tuy vy trn thc t khng phi lc no tiu chun ny

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

cng c p dng. Tiu chun IV s hnh thnh nn nguyn tc s 7 sau y. Mt s kin cho rng l thuyt ny ca Adam Smith khng ph hp lm vi thc t hin nay v cc chi ph pht sinh cho b my thu thu ca Nh nc v cc chi ph t vn, khai thu ca ngi np thu. Trong bi cnh nn kinh t v x hi phc tp hin nay, vic p dng cc ch thuyt vo h thng thu hin i l mt vic lm rt thch thc, ngay c i vi cc nh t tng v i nht. Khng ging Adam Smith, ACCA khng xem cc nguyn tc sau l cc chn l ph qut, nhng ACCA tin rng nu cc chnh ph p dng 12 nguyn tc ny s hnh thnh nn tng ca cc h thng thu hiu qu trn khp th gii. ( tng hp ) __________________

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#9

18-11-2009, 01:15 AM Cc nguyn tc thu t Adam Smith n Barack Obama - Trnh thu/lu thu

Adonis

Chng ta cn phn bit r rng gia trnh thu v trn thu. Trnh thu (hay ln k hoch hay lm gim thu) l hp php. Trn thu l bt hp php. Trnh thu l khai thc hp php cc c ch thu gim khon thu phi np bng cc phng tin trong khun kh php lut v khai bo cc thng tin trng yu cho c quan thu. Ngc li, lu thu l hot ng ngoi php lut, ngi np thu trn cc ngha v php l bng cch che giu cc khon thu nhp qua vic khng khai bo cc khon thu nhp hoc k khai cc khon gim tr khng ph

hp. Cc chnh ph ngy cng c lm m hai khi nim nu trn bng cch s dng cc cm t nh " trnh thu khng c chp nhn" s khng mang li li ch g. Lut thu phi r rng v chc chn (nh nu ti Nguyn tc 2 v 3 sau y ) v cng cn nh rng cc doanh nghip lun c lm gim nh hng ca thu nh mt phn ca hot ng kinh doanh bnh thng ca mnh. Thu l mt khon chi ph kinh doanh nh bt k khon chi ph no khc v gim c cc cng ty c trch nhim c u thc phi iu hnh kinh doanh vi cch tit kim chi ph nht. Vi suy ngh nu trn, vic gim thu khng phi l phi o c . Tuy phn ln doanh nghip lun c gng tun th php lut, vn c nhiu trng hp m mu lp nhng k hoch thu rc ri m nhng m mu ny khng phn nh mc tiu kinh doanh thc s m nhm khai thc cc k h ca php lut v trn trnh cc tinh thn ca lut. ACCA khng ng h cc hot ng gi to ny,nhng hot ng ny cng ging tng t nh vic to ra nhng sn phm ti chnh cc k phc tp n trnh cc qui nh trong lnh vc ngn hng gy ra nhng hu qu thm khc cho cc ngn hng trong thi gian qua. Nhng hnh ng nh vy c th mang li li ch ti chnh ngn hn cho doanh nghip nhng n li hy sinh cc gi tr v lu di, v vy cc hnh ng ny cn phi c loi tr. ( tng hp ) __________________

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca

#10

18-11-2009, 01:19 AM

Adonis

Cc nguyn tc thu t Adam Smith n Barack Obama - T l thu trn GDP

Khng hong kinh t cha c tin l hin nay buc cc chnh ph phi c nhng gii php c bit i ph. Tuy nhin bt k tnh hnh hin nay nh th no ACCA tin rng t l thu trn Tng sn phm quc ni -GDP phi c th hin cng r rng cng tt. Trc khi cuc khng hong hin nay xy ra, cc nc nh M v Anh c xu hng l thu ngy cng tng ( Theo Bo co thng k v thu ca T chc Hp tc v Pht trin kinh t -OECD nm 2006 ). cc nc khc, t l thu trn GDP ngy cng tng ln thng qua vic t u tin cao hn vo vic tht cht h thng tun th thu ( Theo kt lun ngy 26.7.2005 v ngy 25.4.2005 ca T chc tin t quc t - IMF ). ACCA khng tham gia vo tranh lun chnh tr v th no l mt mc thu v chi tiu cng ph hp. Tuy vy, vic tng thu qu mc s lm doanh nghip v ngi dn phi gnh nng thm ng k, do nh hng ca vic tng thu phi c nh gi c th trc khi p dng. Cc nh gi ny phi c s dng thch thc cc i hi phi c cc qui nh thu mi v xy dng cc nh gi chi ph mt cch chnh xc v kp thi. Mt khi cc chnh sch mi c a ra p dng, cn c cc phng tin o lng v nh gi cc nh hng ca chng xem n c ph hp vi mc tiu chnh sch cng c cng b hay khng. Chnh ph nn hp l ho v thit lp mc tiu v t l thu trn GDP, xem vic ny l mt b phn ca chnh sch qun l kinh t. Trn c s mc tiu thit lp ny, chnh ph tin hnh o lng vic thc hin mc tiu v phn tch cc l do lm mc tiu khng t c. ( tng hp ) __________________

Tham gia ngy: Jul 2004 V tr: BacBaPhi"s Everlasting Love Bi gi: 16,644 S ln Cm n: 5,612 c Cm n 3,097 ln trong 1,306 Bi Vit

Adonis Xem h s Gi nhn tin ti Adonis Tm kim cc bi vit ca Trang 1/3 1 2 3 >

Ti Trc | Ti K

iu Chnh To trang in Email trang ny Xp Bi Linear Mode Ch phn i Switch to Threaded Mode Quyn Hn Ca Bn Bn khng c gi bi Bn khng c gi tr li Bn khng c gi km file Bn khng c sa bi vB code ang M quyn quyn quyn quyn Chuyn n

Ti?p T?c

Quyn Hn Ca Bn Smilies ang M [IMG] ang M HTML ang Tt

Phin bn vBulletin Version 3.6.8 Bn quyn 2000 - 2011, Thuc v i Gia nh BacBaPhi's.
Tr Ln Trn