You are on page 1of 210

ISSN 1848-0942

2010

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

2010

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

2010

Izdava:

Hrvatski ured za osiguranje Martieva 73 10000 Zagreb Hrvatska

Telefon: fax: InTerneT sTranIca: e-maIl:

+385 1 4696 600 +385 1 4696 660 www.huo.hr huo@huo.hr Hrvoje Paukovi, direktor Ureda Mihaela Premor Andrijani Tanja Stahuljak

za Izdavaa:

PrIredIle:

suradnIcI:

Snjeana Bertoncelj Slaven Dobri Marijana Hri Jaka Krito Vladimir Mileti Vanja Nadali eljko Juki Zoran Zaninovi

desIgn I grafIka PrIPrema: naklada: TIsak:

arcode zagreb 300 kom. grafo Idea

Zagreb, srpanj 2010.

Molimo korisnike ove publikacije da prilikom koritenja podataka obvezno navedu izvor.

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

2010

ImPresum

Opi i makroekonomski pokazatelji Trite osiguranja u Republici Hrvatskoj Kretanja na tritu osiguranja u razdoblju 2003.-2010. Pregled trita osiguranja u 2010. godini Neivotna osiguranja (vrste osiguranja od 1 do 18) ivotna osiguranja (vrste osiguranja od 19 do 25) Drutva za osiguranje i reosiguranje u 2010. HUO u 2010.

16 18 26

38 112

122

198

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

2010

sadraJ

opi i makroekonomski pokazatelji

Opi i makroekonomski pokazatelji


U proteklim godinama opeg gospodarskog poleta bruto drutveni proizvod Hrvatske rastao je po stopama viim od onih u Europskoj Uniji. Meutim kretanja u 2008. i 2009. a posebno u 2010. godini pokazala su da je globalna kriza intenzivirala posebne probleme gospodarstva Hrvatske. Izostanak strukturnih reformi i zastoj u provoenju programa Vlade RH za oporavak gospodarstva utjecao je da je kriza u Hrvatskoj tea nego li u veini europskih zemalja. Porast BDP-a u godinama od 2001. do 2007. iznosio je od 3,8% do 5,5% , a u 2008. godini rast BDP-a usporen na 2,4%. U 2009. pad BDP-a je bio ak 5,8% a u 2010. godini daljnjih 1,2%. Porast BDP-a od 32,8 milijarde EUR u 2004. godini sve do 47,4 milijardi EUR u 2008. godini slijedio je pad na 45,4 milijarde EUR u 2009. godini i 45,9 milijardi EUR u 2010. godini. Tako je i BDP po stanovniku sa 7.380 EUR u 2004. godini dostigao 10.682 EUR u 2008. godini, ali je pao na 10.245 EUR u 2009. godini s malim nominalnim poveanjem na 10.379 EUR u 2010. godini. Industrijska proizvodnja je nakon rasta u 2008. godini za 1,6% dramatino opala u 2009. godini za 9,3% i u 2010. za daljnjih 1,4%. Pozitivno je da je broj noenja turista nakon smanjenja od 1,4% u 2009. povean za 3,2% u 2010. iako je njihova potronja blago smanjena. Zbog recesije je prosjena godinja stopa inflacije nakon 6,1% u 2008. godini smanjena na 2,4% u 2009. i na samo 1,1% u 2010. godini. Kuna je prema euru do 2008. godine postupno jaala i dok je prosjean teaj u 2004. godini bio oko 7,5 kuna za 1 euro, u 2005. godini je bio oko 7,4 kuna za 1 euro, u 2006. godini svega 7,32 kune, u 2007. godini bio je 7,33 kune a u 2008. godini tek 7,22 kune za 1 euro. U 2009. godini kuna je neto oslabjela, pa je prosjean teaj iznosio 7,34 kune dok je u 2010. godini opet malo ojaala na 7,29 kuna za 1 euro. Teaj kune prema US dolaru je promjenljiviji, uglavnom zbog kolebanja vrijednosti dolara. Tako je tijekom 1998. godine teaj dolara bio ispod 6 kuna za 1 dolar, sredinom 2000. godine premaivao je 9 kuna za 1 dolar, a u razdoblju od 2003. do 2005. godine opet se pribliio iznosu od 6 kuna za 1 dolar. U 2006. godini prosjeni srednji teaj iznosio je 5,84 kuna, u 2007. godini 5,365 kuna za 1 dolar, koncem 2008. godine 5,16 kuna za 1 dolar a koncem 2009. godine 5,09. U 2010. godini prosjeni teaj dolara je iznosio 5,50 kuna. Vrijednost ukupnog izvoza roba i usluga iznosila je u 2010. godini 17,6 milijardi EUR (u 2009. godini 16,1 milijardu EUR) a vrijednost ukupnog uvoza roba i usluga u 2010. godini iznosila je 17,7 milijardi EUR (u 2009. 17,9 milijardi EUR) tako da je ovim poveanjem izvoza i blagim smanjenjem uvoza osjetno poboljana platna bilanca. Manjak tekue bilance plaanja iznosio je krajem 2010. godine tek 582 milijuna EUR prema 2,4 milijardi EUR 2009. godine i gotovo 4,5 milijardi EUR u 2008. godini. Usprkos ovom poboljanju bilance plaanja inozemni dug se i dalje poveava. Koncem 2005. godine inozemni dug premaivao je 25,5 milijardi EUR, koncem 2006. godine 29 milijardi EUR, koncem 2007. godine 32,9 milijardi EUR, na kraju 2008. godine 39,1 milijardu EUR, koncem 2009. godine 43 milijardi EUR a koncem 2010. godine 46,4 milijardi EUR. Takvo zaduenje je znaajan faktor nestabilnosti gospodarskog poloaja Hrvatske. Nakon preokreta u dosadanjem snanom trendu rasta plasmana banaka u 2009.godini, kad su krediti banaka lokalnoj dravi, trgovakim drutvima i stanovnitvu opali prvi puta nakon niza godina, u 2010. dolo je do njihova poveanja. Ovi krediti su u 2006. godini iznosili 181 milijardu kuna, s porastom od 22,8%, u 2007. godini 207,3 mlrd. kuna, s porastom od 14,5%, a u 2008. godini 231,4 mlrd. kuna s porastom od 11,6%. U 2009. godini zabiljeen je pad na 229,9 milijardi kuna, za 0,7%, a u 2010. zabiljeeno je osjetno poveanje na 244 milijarde kuna, za 6,1%, uz porast kredita trgovakim drutvima sa 104,9 na 114 milijardi i stanovnitvu sa 122,9 na 127,5 milijardi kuna. Depoziti u bankama (bez depozita drave) su od 2006. godine porasli sa 167 milijardi na 205 milijardi kuna u 2008. godini, dok je u 2009. godini zabiljeen minimalan porast na 206,5 milijardi kuna, a u 2010.godini neto osjetniji porast na 216,3 milijarde kuna. Pri tome su za 12 milijardi kuna poveani devizni, a za 4 milijarde kuna smanjeni kunski depoziti. Inozemne obveze banaka kao najvei izvor zaduivanja banaka oscilirale su od 2006. do 2008. godine izmeu 67 i 76 milijardi, da bi u 2009. godini porasle na 80 milijardi, a u 2010. na 82 milijarde kuna. Ova kretanja kredita i depozita daju naznake mogueg oporavka godpodarstva. Kamatne stope banaka na depozite su u proteklih pet godine oscilirale, s tendencijom porasta do 2008. godine ali i osjetnim padom pri kraju 2009. koji je nastavljen i u 2010. godini, dodue uz poneku iznimku. Tako su prosjene kamate na ukupne kunske depozite bez valutne klauzule porasle od 1,83% u 2004. godini do 2,92% u 2008. godini da bi opale na 2,22% u prosincu 2009. godine i na 1,61% u prosincu 2010. godine; na ukupne oroene kunske depozite bez VK rasle su do 5,65% u 2008. godini i opale u 2009. godini na 2,52% te u 2010. na 1,93%, na kratkorone depozite sa 5,60% su pale u 2009. godini na 2,49% i u 2010. na 1,85%, te na dugorone sa visokih 6,58% na samo 2,76% u 2009. godini ali uz porast koncem 2010. na 4,26%. Ova kretanja uz druge imbenike sve vie utjeu na prihode hrvatskih osiguratelja od ulaganja. Kamatne stope na ukupne devizne depozite su pokazivale stabilan trend porasta sa 2,65% u 2004. godini na 3,97% u 2008. go-

10

dini, koji je zaustavljen u 2009. godini na 3,98%, ali uz daljnji pad na 3,09% u 2010., dok su kamate na dugorone depozite opale sa 5,51% u 2008. godini na 5,13% u 2009. godini da bi u 2010. porasle na 5,36%. Kamatne stope na kunske kredite bez valutne klauzule su opadale do 2005. odnosno 2006. godine da bi otada rasle do 2009. Tako su sa 11,44% u 2004. godini opale na 9,07% u 2006. godini, da bi porasle na 9,32% u 2007. godini, na 10,71% u 2008. godini, te 11,12% u 2009. godini. Meutim u 2010. godini kamate su opale na 9,90%. Slino su kamatne stope na kunske kredite sa valutnom klauzulom pale sa 6,89% u 2004. godini na 6,18% u 2005. godini, ali su porasle na 7,73% u 2008. godini i na 8,28% u 2009. godini da bi koncem 2010. godine opale na 7,78%. Ranijih godina su smanjivane razlike izmeu kamata na kredite i onih na depozite. Te su razlike bile i do 10 postotnih bodova pa su smanjene na oko 5 do 6 bodova ali opet rastu. Vidljiva je razlika u visini kamatnih stopa na kratkorone kredite zaraunate stanovnitvu koje su preko 12% i onih trgovakim drutvima koje su bile neto vie od 9% a koncem 2010. opale su na oko 7%. Broj zaposlenih poveavao se u godinama prije krize, sa 1,421 milijuna u 2005. godini na 1,468 milijuna u 2006. godini, zatim na 1,485 milijuna u 2007. godini i na 1,532 milijuna u 2008. godini. U kriznoj 2009. godini broj zaposlenih je pao na 1,499 milijuna a koncem 2010. na 1,382 milijuna. Broj nezaposlenih smanjivao se sa 309 u 2005. godini na 292 tisue u 2006. godini, pa na 254 tisue u 2007. godini i 240 tisua u 2008. godini, ali je povean na 291.545 koncem 2009. godine i na 319.845 koncem 2010. Time je prestignut broj nezaposlenih iz 2005. a perspektive nisu ohrabrujue. Proraun sredinje konsolidirane drave je u 2006. godini ostvario manjak od oko 2,6% BDP, to je neto manje od prethodne godine kad je bio 3,5%, u 2007. godini manjak je iznosio 2%, u 2008. 1,8% BDP-a, dok je u 2009. godini bio osjetno veih 4,3% a u 2010. ak 5,3%. Javni dug koncem 2008. godine iznosio je 100,3 milijardi kuna, ili 29,3% BDP-a, u 2009. godini 117,5 milijardi kuna ili 35,3% BDP-a a u 2010. 138 milijardi ili 41,2% BDP-a. Financijski sektor u Hrvatskoj razvijao se posljednjih godina osjetno bre od realnog sektora pa i u godinama krize raste, iako sporije nego li ranije. U 2008. godini porast je iznosio nominalno 2,2% prema 2,4% porasta BDP-a, a u 2009. godini financijski sektor povean je za daljnjih 4,3% na 490 milijardi kuna. U 2010. financijski je sektor dostigao 510 milijardi kuna, 4,1% vie, a banke sa 391 milijardom kuna imovine i 6,6 milijardi aktive stambenih tedionica i dalje ine blizu 78% imovine financijskog sektora. Ukupna imo-

vina obveznih mirovinskih fondova temeljem stalnih uplata doprinosa nakon krizne 2008. godine ponovno stabilno raste. Koncem 2008. godine iznosila je 22,6 milijardi kuna, ili 4,8 posto imovine financijskog sektora, koncem 2009. godine 29,3 milijarde kuna ili 6% te imovine a koncem 2010. 36,3 milijardi ili 7,1%. Aktiva dobrovoljnih mirovinskih fondova koncem 2008. godine iznosila je 950 milijuna kuna, u 2009. godini 1,14 milijardi kuna a koncem 2010. 1,76 milijardu. Mirovinski fondovi su se u 2009. i 2010. godini oporavili od gubitaka iz 2008. godine. Imovina otvorenih investicijskih fondova doivjela je najvei udar financijske krize, te je u 2008. godini s 29 milijardi kuna spala na 9,9 milijardi ili tek 2,1 posto aktive financijskog sektora. U 2009. godini zabiljeen je mali porast aktive OIFa, na 12 milijardi kuna ili 2,5% imovine financijskog sektora a koncem 2010. imovina OIF-a iznosila je 13,7 milijardi kuna odnosno 2,7% imovine financijskog sektora. Veliki nebankarski segment su leasing drutva s aktivom od 34,8 mlrd. u 2009. koja je smanjena na 29 milijardi u 2010., pa je i njen udio opao sa 7,1% na 5,7% imovine financijskog sektora. U 2008. godini dolo je, nakon vie godina dvobrojanog porasta, do usporavanja rasta trita osiguranja, jer je ostvarenih 9,69 milijardi premije osiguranja bilo svega 6,9% vie od premije 2007. godine. U 2009. godini dogodio se i pad premije, koji je nastavljen i u 2010. godini. Ukupna premija je u 2009. opala za 2,7% na 9,4 milijarde kuna, a u 2010. za daljnjih 1,8% na 9,24 milijardi kuna. Meutim je imovina (aktiva) hrvatskih osiguratelja nastavila rasti: u 2007. godini iznosila je 22,4 milijarde kuna, u 2008. godini 25,7 mlrd., u 2009. godini 27,9 milijardi, a u 2010. 30,1 milijardu kuna to je oko 5,9% od imovine financijskog sektora (u 2009. godini to je bilo 5,7%, u 2008. godini 5,4%, a u 2007. godini 5,1%). Udio imovine osiguratelja u financijskom sektoru polagano ali kontinuirano raste. Matematika priuva osiguranja ivota, koja je glavni dugoroni fond u osiguranju iznosila je u 2010. 12 milijardi kuna, u 2009. 10,5 milijardi a u 2008. 9,4 milijardi kuna. Porast imovine osiguratelja, koja jami ispunjenje njihovih obveza, dobar je znak stabilnosti cijelog sustava osiguranja a malo smanjivanje premija u 2009. i 2010. godini ukazuju na dobru otpornost hrvatskih osiguratelja u kriznim okolnostima. Sustav osiguranja je stabilan i otporan ali bez jaeg gospodarskog rasta ne moe se oekivati bri razvoj industrije osiguranja i dostizanje razvijenih zemalja.

11

Opi podaci o RH

1 2

Izvor: HGK, 2011. Izvor: HGK, 2011.

12

Slubeni naziv: Republika Hrvatska Povrina kopna: 56.542 km2 Povrina teritorijalnog mora: 31.067 km2 Ukupna povrina: 87.661 km2 Broj stanovnika (prema popisu 2001. godine): 4.437.460 (ene 51,84%, mukarci 48,16%) Teritorijalni ustroj: 21 upanija (ukljuujui Grad Zagreb)

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

Ukupna povrina, km2 stanovnitvo, procjena sredinom godine, u 000 Aktivno stanovnitvo

87.661 4.442 1.722.313

87.661 4.439 1.719.509

87.661 4.442 1.729.312

87.661 4.440 1.759.492

87.661 4.436 1.781.357

87.661 4.435 1.791.546

87.661 4.429 1.768.928

87.661 4.424 1.734.879

odabrani makroekonomski pokazatelji


2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

BDP, tekue cijene, mil. HRK BDP, po stanovniku, HRK BDP, tekue cijene, mil. EUR BDP po stanovniku, EUR BDP, tekue cijene, mil. USD BDP, po stanovniku, USD BDP, realne stope rasta u% prosjeni srednji teaj HRK/EUR prosjeni srednji teaj HRK/USD potroake cijene Inflacija, prosjena godinja stopa rasta u% neto plaa, u HRK broj zaposlenih, godinji prosjek stopa nezaposlenosti,%

228.932 51.538 30.265 6.813 34.146 7.687 5 7,564248 6,704449

247.428 55.740 33.009 7.436 41.025 9.242 4,2 7,495680 6,031216

266.652 60.030 36.034 8.112 44.816 10.089 4,2 7,400047 5,949959

291.044 65.550 39.745 8.951 49.843 11.226 4,7 7,322849 5,839170

318.308 71.756 43.390 9.781 59.319 13.372 5,5 7,336019 5,365993

345.015 77.794 47.765 10.770 69.920 15.766 2,4 7,223178 4,934417

335.189 75.681 45.669 10.311 63.478 14.332 -5,8 7,339554 5,280370

334.563 75.625 45.917 10.379 60.829 13.750 -1,2 7,286230 5,500015

1,8 3.940 1.392.510 19,2

2,1 4.173 1.409.634 18,0

3,3 4.376 1.420.574 17,9

3,2 4.603 1.467.876 16,6

2,9 4.841 1.516.909 14,8

6,1 5.178 1.554.805 13,2

2,4 5.311 1.498.784 14,9

1,1 5.343 1.432.454 17,4

opi podaci o rH

13

stanje u financijskom sektoru u 2010.


financijske institucije na hrvatskom financijskom tritu
32 poslovne banke 1 tedna banka Hrvatska banka za obnovu i razvitak 5 stambenih tedionica 25 drutava za osiguranje 2 drutva za reosiguranje 29 drutva za posredovanje u osiguranju vie od 300 drutva i obrta za zastupanje u osiguranju 34 drutava za upravljanje investicijskim fondovima (ukupno je registrirano 131 otvoreni investicijski fond, 8 zatvorenih investicijskih fondova, Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji te Umirovljeniki fond) Zagrebaka burza d.d. Sredinje klirinko depozitarno drutvo d.d. Trite novca i kratkoronih vrijednosnica d.d. 19 investicijskih drutava (brokerska drutva) i 21 banka koja je dobila ovlatenje za poslovanje s vrijednosnim papirima) 4 mirovinska drutava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 4 drutva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (osnovano je 6 otvorenih i 12 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova) 1 mirovinsko osiguravajue drutvo 26 leasing drutava

nadzorne institucije u financijskom sektoru


Hrvatska narodna banka Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Dravna agencija za osiguranje tednih uloga i sanaciju banaka

udjeli financijskih posrednika u ukupnoj imovini financijskih posrednika na kraju 2010. godine
Financijski posrednik Imovina u 2010. u mil. HRK %

Poslovne banke Obvezni mirovinski fondovi Drutva za osiguranje Leasing drutva Otvoreni investicijski fondovi Stambene tedionice Zatvoreni investicijski fondovi Dobrovoljni mirovinski fondovi Ukupno

390.829 36.328 30.132 28.988 13.674 6.562 1.918 1.760 510.191

76,60 7,12 5,91 5,68 2,68 1,29 0,38 0,34 100,00

3 4

Izvor: HGK, 2011. Izvor: HNB, HANFA

14

15

16

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

17

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Kretanja na tritu osiguranja* u razdoblju 2003. 2010.

02

Ukupna zaraunata bruto premija i likvidirane tete (bruto iznosi)

01

TABLICA
zaraunata bruto premija u 000 kn likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

godina

indeks

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

6.067.042 6.626.867 7.350.074 8.180.156 9.064.932 9.686.102 9.411.336 9.245.543

108,8 109,2 110,9 111,3 110,8 106,9 97,2 98,2

2.964.752 3.210.950 3.454.986 3.931.111 4.271.337 4.591.865 4.780.848 4.395.770

108,1 108,3 107,6 113,8 108,7 107,5 104,1 91,9

U 2010. godini ukupna premija osiguranja ponovno je zabiljeila negativnu stopu rasta. Ukupna premija je u 2010. godini u odnosu na 2009. godinu smanjena za 1,8%, a iznosila je na kraju 2010. godine 9,25 milijardi HRK. Time je nastavljen pad ukupne premije osiguranja koji je na kraju 2009. godine iznosio 2,8%. U razdoblju izmeu 2005. i 2007. godine stope rasta su bile i dvoznamenkaste, a 2008. godine stopa rasta je iznosila je 6,9%. U 2010. godini zaraunata premija neivotnog osiguranja iznosila je 6,79 milijarde HRK s padom od 1,9% u odnosu na 2009. godinu, kada je premija neivotnog osiguranja iznosila 6,92 milijarde HRK. ivotna osiguranja su ostvarila neznatno manji pad u 2010. godini od 1,2% i zavrila istu godinu s 2,46 milijarde HRK premije ivotnog osiguranja. Udio ivotnih osiguranja u ukupnoj premiji iznosio je 26,6% u 2010. godini, (vie nego 26,4% u 2009. godini, a u 2007. godini je bio na najvioj razini 27,4%). Iznos ukupnih likvidiranih teta od 4,40 milijardi HRK takoer je ostvario pad u 2010. godini, u iznosu od 8,1% u odnosu na 2009. godinu. Kretanja u poetku 2011. godine nisu ohrabrujua, jer je ukupna premija u prvih pet mjeseci jo uvijek u padu, pa je ukupna premija osiguranja u odnosu na isto razdoblje 2010. godine nia za 1,5%, premija neivotnog osiguranja nia za 1,6%, a kod ivotnog osiguranja pad je iznosio 1,3%. Usporavanje gospodarskog rasta, negativno okruenje financijskih trita, porast nezaposlenosti i smanjivanje realnih dohodaka ugroavaju dosadanji tempo razvitka trita osiguranja.

Zaraunata bruto premija i likvidirane tete (bruto iznosi) neivotnih osiguranja

02

TABLICA
zaraunata bruto premija u 000 kn likvidirane tete, bruto i znosi u 000 kn

godina

indeks

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

4.717.061 5.057.446 5.454.305 6.015.094 6.582.189 7.140.327 6.922.661 6.787.860

106,6 107,2 107,8 110,3 109,4 108,5 97,0 98,1

2.791.330 2.951.202 3.139.855 3.510.062 3.634.697 3.909.271 3.849.595 3.357.310

107,4 105,7 106,4 111,8 103,6 107,6 98,5 87,2

Zaraunata bruto premija i likvidirane tete (bruto iznosi) ivotnih osiguranja

03

TABLICA
zaraunata bruto premija u 000 kn likvidirane tete, bruto i znosi u 000 kn

godina

indeks

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

4.717.061 5.057.446 5.454.305 6.015.094 6.582.189 7.140.327 6.922.661 6.787.860

106,6 107,2 107,8 110,3 109,4 108,5 97,0 98,1

2.791.330 2.951.202 3.139.855 3.510.062 3.634.697 3.909.271 3.849.595 3.357.310

107,4 105,7 106,4 111,8 103,6 107,6 98,5 87,2

18

* Podaci za razdoblje 2003. 2006. izvor HANFA, a podaci 2007. - 2010. prikupljeni su od drutava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika

Napomena: U iznosu zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja ukljuena je premija suosiguranja: za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 10.097.940 kn; za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 5.871.108 kn.

01
GRAFIKON

Udio neivotnih i ivotnih osiguranja u ukupnoj ZBP za razdoblje 2003. 2010.

02
GRAFIKON

Indeksi rasta premije u razdoblju 2003. 2010. godine

03
GRAFIKON

Indeksi rasta likvidiranih iznosa teta u razdoblju 2003. 2010. godine

kretanja na tritu osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

19

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Udio zaraunate bruto premije u BDP (u %)

04
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

indeks

udio u bdp (%)

zaraunata bruto premija neivotnih osiguranja u 000 kn

indeks

udio u bdp (%)

zaraunata bruto premija ivotnih osiguranja u 000 kn

indeks

udio u bdp (%)

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

6.067.042 6.626.867 7.350.074 8.180.156 9.064.932 9.686.102 9.411.336 9.245.543

108,8 109,2 110,9 111,3 110,8 106,9 97,2 98,2

2,65 2,68 2,76 2,81 2,85 2,81 2,81 2,76

4.717.061 5.057.446 5.454.305 6.015.094 6.582.189 7.140.327 6.922.661 6.787.860

106,6 107,2 107,8 110,3 109,4 108,5 97,0 98,1

2,06 2,04 2,05 2,07 2,07 2,07 2,07 2,03

1.349.981 1.569.421 1.895.769 2.165.061 2.482.743 2.545.775 2.488.675 2.457.683

117,1 116,3 120,8 114,2 114,7 102,5 97,8 98,8

0,59 0,63 0,71 0,74 0,78 0,74 0,74 0,73

Premija po stanovniku u razdoblju 2003. 2010. godine

05

TABLICA
zaraunata bruto premija u 000 kn ukupna premija po stanovniku u kn

godina

zaraunata bruto premija neivotnih osiguranja u 000 kn

premija neivotnih osiguranja po stanovniku u kn

zaraunata bruto premija ivotnih osiguranja u 000 kn

premija ivotnih osiguranja po stanovniku u kn

2003.
5

6.067.042 6.626.867 7.350.074 8.180.156 9.064.932 9.686.102 9.411.336 9.245.543

1.366 1.493 1.655 1.842 2.043 2.184 2.125 2.090

4.717.061 5.057.446 5.454.305 6.015.094 6.582.189 7.140.327 6.922.661 6.787.860

1.062 1.139 1.228 1.355 1.484 1.610 1.563 1.534

1.349.981 1.569.421 1.895.769 2.165.061 2.482.743 2.545.775 2.488.675 2.457.683

304 354 427 488 560 574 562 556

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Premija po zaposlenom u razdoblju 2003. 2010. godine (u 000 kn)

06
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

broj zaposlenih u drutvima za osiguranje na dan 31.12.

premija po zaposlenom u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

6.067.042 6.626.867 7.350.074 8.180.156 9.064.932 9.686.102 9.411.336 9.245.543

6.059 6.485 6.970 7.984 9.360 10.544 11.184 11.085

1.001 1.022 1.055 1.025 968 919 841 834

20

udIo ukuPne PremIJe u BdP u 2010. godini je

04
GRAFIKON

iznosio 2,76% to je nastavak trenda pada od 2007. godine i najvie razine od 2,85%. Udio premije neivotnih osiguranja u BDPu u 2010. godini je iznosio 2,03%, a udio premije ivotnog osiguranja 0,73%. U odnosu na 2009. navedeni pokazatelji ukazuju na smanjenje znaaja premije osiguranja u odnosu na BDP. Prikazani udjeli su znatno vii nego u dravama koje okruuju Republiku Hrvatsku s istoka, ali u usporedbi s razvijenim zemljama EU RH znatno zaostaje. ukuPna PremIJa Po sTanovnIku u 2010. godini je iznosila 2.090 HRK, 1.534 HRK za neivotno i tek 556 HRK za ivotno osiguranje. U skladu s padom premije osiguranja u 2010. godini i pokazatelji premije osiguranja po stanovniku takoer su zabiljeili smanjenje u odnosu na 2009. godinu. Po ovom pokazatelju Republika Hrvatska je

Udio premije u BDP-u u razdoblju 2003. 2010. godine (%)

05
GRAFIKON

takoer daleko od prosjeka razvijenih zemalja, to samo ukazuje na potencijal daljnjeg rasta. PremIJa Po zaPoslenom u 2010. godini iznosila je 830 tisua HRK, a broj zaposlenih u drutvima za osiguranje 11.145 zaposlenih. Premije po zaposlenom rasle su od 2003. godine do 2005. godine, da bi u razdoblju nakon 2006. godine biljeile stalnu stopu pada, zbog naglog porasta zaposlenih u drutvima za osiguranje, za preko tisuu u 2006. godini, preko 1.300 u 2007. godini, u 2008. godini za 1.184 zaposlena, te u 2009. godini za 640 osobu. U 2010. ovaj je niz zaustavljen, a broj zaposlenih smanjen za 99 zaposlenika. Rast i odravanje ovog broja zaposlenih uzrokovano je dijelom i odredbama Zakona o osiguranju koje se odnose na zastupanje u osiguranju, moe znaiti da novi kanali prodaje, koje hrvatski osigura-

Premija po stanovniku u razdoblju 2003. 2010. godine (u kn)

06
GRAFIKON

telji koriste sve vie, posebno bankoosiguranje i internet, ne moraju nuno znaiti smanjenje broja zaposlenih u osiguranju. Vrlo vjerojatno e uz te nove oblike prodaje i dalje imati svoje mjesto interni zastupnici, odnosno savjetnici za prodaju osiguranja, posebno za dugorona osobna osiguranja: zdravstvena, osiguranja nezgode i ivotna osiguranja, koja e imati sve veu ulogu u pribavljanju sigurnosti za treu dob graana Hrvatske. Drugo je pitanje kako to poveanje broja zaposlenih utjee na trokove poslovanja koji su u hrvatskih osiguratelja relativno visoki te prati li rast ili pad premije osiguranja politiku zapoljavanja.

Premija po zaposlenom u razdoblju 2003. 2010. godine (u 000 kn)

5 6

Odnosi se na procjenu stanovnitva sredinom godine (HGK) Podaci o zaposlenima u drutvima za osiguranje prikupljeni su direktno od drutava za osiguranje i ne ukljuuju zaposlene u drutvima za reosiguranje i Hrvatskom nuklearnom POOL-u, te su kao takvi objavljivani u brourama Drutva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj.

kretanja na tritu osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

21

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Likvidirane tete, bruto iznosi (u 000 kn)

07
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

indeks

likvidirane tete neivotnih osiguranja, bruto iznosi u 000 kn

indeks

likvidirane tete ivotnih osiguranja, bruto iznosi u 000 kn

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

2.964.752 3.210.950 3.454.986 3.931.111 4.271.337 4.591.865 4.780.848 4.395.770

108,1 108,3 107,6 113,8 108,7 107,5 104,1 91,9

2.791.330 2.951.202 3.139.855 3.510.062 3.634.697 3.909.271 3.849.595 3.357.310

107,4 105,7 106,4 111,8 103,6 107,6 98,5 87,2

173.422 259.748 315.131 421.048 636.639 682.594 931.253 1.038.460

120,6 149,8 121,3 133,6 151,2 107,2 136,4 111,5

22

07
GRAFIKON

Likvidirane tete, bruto iznosi (u 000 kn)


kreTanJe ukuPnIH lIkvIdIranIH TeTa pokazuje kako su u prikazanom razdoblju, osim u 2006., 2008. i 2009. godine nie stope rasta ukupnih likvidiranih teta od ukupne premije za oko jedan do dva postotna boda, a u 2010. godini su za ak 6,3 postotnih bodova nie od pada premije. U 2010. godini stopa pada iznosila je 8,1%, a uvjetovana je prvenstveno viskom stopom pada likvidiranih teta neivotnih osiguranja od 12,8%, dok je stopa rasta likvidiranih teta ivotnog osiguranja iznosila 11,5%. U ivotnim osiguranjima su stope rasta iznosa likvidiranih teta vee u svim godinama. Taj rast se moe pripisati isteku desetgodinjih osiguranja koja su u veem broju sklapana nakon 1995. godine, kad je nakon stabilizacije hrvatske valute poeo bri rast premije ivotnih osiguranja. U 2009. godini stopa rasta iznosa likvidiranih teta iznosi 36,4%, a u 2010. godini 11,5% to je posljedica utjecaja financijske i gospodarske krize.

kretanja na tritu osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

23

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Izdaci za osigurane sluajeve i zaraena premija kod neivotnih osiguranja (u 000 kn)

08
TABLICA

8 7

godina

zaraena premija, bruto iznosi u 000 kn

indeks

izdaci za osigurane sluajeve, bruto iznosi u 000 kn

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

4.504.493 4.874.508 5.236.698 5.812.002 6.192.874 6.867.386 7.008.355 6.870.604

105,4 108,2 107,4 111,0 106,6 110,9 102,1 98,0

2.931.081 3.237.421 3.571.132 3.739.157 4.219.692 4.376.404 4.085.278 3.621.820

102,5 110,5 110,3 104,7 112,9 103,7 93,3 88,7

zaraena premija, bruto iznosi u 000 kn izdaci za osigurane sluajeve, bruto iznosi u 000 kn odnos

Izdaci za osigurane sluajeve i zaraena premija kod ivotnih osiguranja (u 000 kn)

09

TABLICA
9

10

godina

zaraena premija, bruto iznosi u 000 kn

indeks

izdaci za osigurane sluajeve, bruto iznosi u 000 kn

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1.348.647 1.567.787 1.893.387 2.159.817 2.482.899 2.544.493 2.489.341 2.455.265

117,4 116,2 120,8 114,1 115,0 102,5 97,8 98,6

185.115 274.656 340.317 426.453 662.969 689.077 934.164 1.045.851

120,2 148,4 123,9 125,3 155,5 103,9 135,6 112,0

zaraena premija, bruto iznosi u 000 kn izdaci za osigurane sluajeve, bruto iznosi u 000 kn

Osnovni pokazatelji o osiguranju

10

odnos

TABLICA

godina

razmjer teta

razmjer trokova

kombinirani razmjer u%

2003. 2004.
11

69,6 71,0 70,5 70,8 73,9 68,4 69,8 67,6

34,1 36,1 37,8 39,4 40,2 39,4 44,5 44,3

103,7 107,1 108,3 110,3 114,1 107,8 114,3 111,9

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

24

IzdacI za osIgurane sluaJeve u neIvoTnIm osIguranJIma u 2010. godini su ostvarili pad od 11,3%, tako da je odnos izdataka prema premiji u 2009. godini smanjen i iznosi 52,72%, u odnosu na 2009. godinu i odnos od 58,29%. kod IvoTnIH osIguranJa izdaci za osigurane sluajeve su ostvarili rast od 12% u 2010. godini, to ukazuje na utjecaj financijske i gospodarske krize na promjene po policama ivotnog osiguranja, koje drutvima za osiguranje u uvjetima smanjenog premijskog prihoda nikako ne idu u prilog. U analizi uspjenosti poslovanja drutava za osiguranje koriste se pokazatelji specifini za ovu djelatnost kao to su: razmjer teta, razmjer trokova i kombinirani razmjer. razmJer TeTa, koji se rauna kao odnos zbroja iznosa likvidiranih teta, promjena priuva za tete i promjena ostalih tehnikih priuva i zaraene premije osiguranja (pomnoeno sa 100), u 2010. godini iznosi 67,6%. razmJer Trokova rauna se kao odnos zbroja iznosa poslovnih rashoda (trokovi pribave i trokovi uprave), ostalih osigurateljno-tehnikih izdataka i zaraunate bruto premije umanjene za dio premije predane u reosiguranje (pomnoeno sa 100) i u 2010. godini iznosi vrlo visokih 44,3%. Uobiajeni raspon unutar kojeg se kree ovaj pokazatelj za djelatnost osiguranja iznosi 20% do 30%. komBInIranI razmJer rauna se kao zbroj razmjera teta i razmjera trokova, a pokazuje rezultat poslovanja prije ukljuivanja prihoda od ulaganja sredstava, u 2010. godini iznosi visokih 111,9%.

08
GRAFIKON

Neivotna osiguranja u razdoblju 2003. - 2010. godine (u 000 kn)

09
GRAFIKON

ivotna osiguranja u razdoblju 2003. - 2010. godine (u 000 kn)

Zaraena premija neivotnih osiguranja, bruto iznos dobivena je formulom: zaraunata bruto premija + prijenosna premija bruto iznos na dan 01.01. prijenosna premija bruto iznos na dan 31.12. Ukupni izdaci za osigurane sluajeve u provoenju poslova neivotnih osiguranja ukljuuju likvidirane tete i promjene priuva za tete u bruto iznosima. Zaraena premija ivotnih osiguranja, bruto iznos dobivena je formulom: zaraunata bruto premija + prijenosna premija bruto iznos na dan 01.01. prijenosna premija bruto iznos na dan 31.12. Ukupni izdaci za osigurane sluajeve u provoenju poslova ivotnih osiguranja ukljuuju likvidirane tete i promjene priuva za tete u bruto iznosima. Izvor: HANFA

10

11

kretanja na tritu osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

25

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

* Podaci za razdoblje 2003. 2006. izvor HANFA, a podaci 2007. 2010. prikupljeni su od drutava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika

Pregled trita osiguranja u 2010. godini*

02
10
GRAFIKON

Struktura ukupne premije osiguranja u 2010.

26

U 2010. godini hrvatsko trite osiguranja je zabiljeilo nastavak pada premije iz 2009. godine, pod utjecajem financijske i gospodarske krize, a nakon razdoblja viegodinjih, pa ak i dvoznamenkastih stopa rasta u odreenim razdobljima. Poslovanje drutava za osiguranje ve due razdoblje obiljeeno je negativnim kombiniranim razmjerom (iznad 100%) koji je ponajvie uvjetovan rastuim i visokim razmjerom trokova, dok je razmjer teta zadovoljavajui, na razini ispod 70%. U strukturi ukupne premije osiguranja u 2010. godini i dalje osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila ima kljuan udio od 31,26%, slijedi ga ivotno osiguranje sa 26,58%, osiguranje cestovnih vozila ini 9,61% ukupne premije, ostala osiguranja imovine 8,26%, osiguranje od poara i elementarnih teta 6,20%, osiguranje od nezgode 5,75% i ostale vrste osiguranja ine 12,33%. Premija osiguranja automobilske odgovornosti u 2010. godini iznosila je 2,89 milijarde HRK i u odnosu na 2009. je smanjena za 1,1%. Zbog znatnijeg smanjenja ukupne premije njen je udio u strukturi ukupne premije povean sa 31,05% u 2009. na 31,26% u 2010. godini. U 2009. godini premija AO bila je ista kao i u 2008., a u 2008. je poveana za 7,4% u odnosu na 2007. godinu. U ovom razdoblju je zaustavljeno opadanje udjela premije AO u ukupnoj premiji osiguranja, koje je trajalo do 2008. godine. Taj udio je iznosio u 2001. godini 32,7%, a u 1998. godini 36,1%. Viegodinji trend opadanja udjela premije AO tumaio se kao poboljanje strukture premije na hrvatskom tritu osiguranja, ali bri porast premije AO od prosjeka naznauje mogunost boljeg tehnikog i financijskog rezultata u ovoj vrsti osiguranja. U 2010. godini broj polica osiguranja od automobilske odgovornosti iznosio je 1,985 milijuna i u odnosu na 2009. godinu smanjen je za 1,6%. Kraj 2010. godine biljei oko 754 tisue polica (u 2009. godini 749 tisua) ivotnih osiguranja, s 2,11 milijardi (u 2009. godini 2,14 milijardi) HRK premije, te 520 tisua (u 2009. godini 519 tisue) dodatnih osiguranja uz ivotna osiguranja (nezgode), sa 162 milijuna (164 milijuna) HRK premije. Vrlo je malen broj osiguranja rente koje bi trebalo pruati dodatne prihode u treoj dobi umirovljenicima koje ekaju sve manje mirovine. Tih osiguranja je u 2010. godini svega po broju 3.312, manje nego 3.468 u 2009. godini, s premijom od tek 7,2 milijuna HRK (7,9 milijuna u 2009. godini), dok je u 2005. godini bilo 3.381 polica s premijom od 10,7 milijuna kuna. Broj ivotnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima investicijski rizik, ostao je isti kao i u 2009. godini 55 tisua, a premija je neznatno poveana sa 163 u 2009. godini na 167 milijuna HRK u 2010. godini. U 2010. godini premija osiguranja od nezgode je smanjena udjelom u strukturi ukupne premije na 5,75% s 5,81% u 2009., a u apsolutnom iznosu nia je za 2,9% i iznosila je 531 milijuna HRK na kraju 2010. godine. Udio premije osiguranja od nezgode do 2009. godine imao je stalnu padajuu stopu udjela u ukupnoj premiji, pa je tako 2008. godine iznosio 5,7%, 5,8% u 2007. godini, dok je u 2006. godini bio 6,1%, u 2005. godini 6,4%, u 2004. godini 6,9%, a u 2003. godini 7,4%). Premije zdravstvenog osiguranja iz godine u godinu imale su natprosjean porast do 2009. godine. U 2008. godini 11,3%, (u 2007. godini 13%) i udio im je povean na 2,9% prema 2,8% u 2007. godini (u 2006. godini bio je 2,7%, u 2005. godini 2,5%, dok je u 2004. godini bio 1,9%). Ipak zdravstveno osiguranje je u 2009. godini zabiljeilo pad premije od 3,6%, a premija je iznosila 271 milijun HRK, a u 2010. godini pad od 4,6% i premiju u iznosu od 259 milijuna HRK.

Udio premije osiguranja automobilskog kaska u 2010. godini je 9,61%, dok je prethodne godine iznosio 10,67%. Premija automobilskog kaska zabiljeila je jednu od najviih stopa pada u iznosu od 11,5%. Premija osiguranja AK, prije 2009. godine imala je stabilan udio od blizu 12%, dok je prije desetak godina taj udio bio znatno nii, oko 8%. Nastavljaju se kolebanja premija osiguranja imovine. U 2007. godini bio je povean udio premije osiguranja imovine od poara i nekih drugih opasnosti sa 5,7% na 5,9%, (u 2005. godini je bio 6,5%), a u 2008. godini je opet smanjen na 5,8%, dok je u 2009. godini opet porastao na 6,22%, a u 2010. iznosio 6,20 uz stopu pada premije od 2%. Premija ostalih osiguranja imovine je smanjena za 1,3%, ali je udio ipak povean na 8,26%. Ukupna premija osiguranja imovine je dostigla u 2010. godini 1.338 milijuna HRK prema 1.359 milijuna HRK u 2009. godini (u 2008. godini iznosila je 1.348 milijuna HRK, u 2007. godini 1.222 milijuna HRK, u 2006. godini iznosila je 1.165 mil. HRK, u 2005. godini 1.061 milijun, a u 2004. godini 1.021 milijun HRK). Broj polica u poarnim osiguranjima iznosio je u 2010. godini 503,6 tisua i zabiljeio je poveanje od 1,6% u odnosu na 2009. godinu i broj od 495,8 tisua. U ostalim osiguranjima imovine broj polica je ostao na gotovo istoj razini kao i u 2009. godini, 567,7 tisua. Najvei rast premije osiguranja u 2010. godini zabiljeila su osiguranja tranih vozila od 93,7%, koja iznosom od 6,094 milijuna HRK ine neznatan udio u ukupnoj premiji od tek 0,07%. Osiguranje jamstava raslo je po stopi od 91,8%, udjelom u ukupnoj premiji takoer zanemarivo od 0,05%., osiguranje kredita po stopi od 43,6% s udjelom od 1,26%, putno osiguranje po 19,2% s udjelom od 0,49% i osiguranje zranih letjelica po stopi od 17,9% i udjelom u ukupnoj premiji od 0,25%. Posljednja skupina osiguranja koja je upisala dvoznamenkastu stopu rasta u 2010. godini je osiguranje raznih financijskih gubitaka s rastom od 10,3% i ponovno skromnim udjelom od 0,82% u ukupnoj premiji. Premije osiguranja plovila (kasko) u 2010. godini su poveane za 3,9% i iznosile su 228,6 milijuna HRK, za razliku od 2009. godine, kada je stopa pada u odnosu na 2008. godinu iznosila 2,2%. Premije odgovornosti za upotrebu plovila ve etvrtu godinu stagniraju na 0,5% udjela u ukupnoj premiji osiguranja. Premija osiguranja robe u prijevozu je smanjena za 1,6% u 2010. godini, a u 2009. godini taj je pad premije iznosio ak 25,5%. Premija osiguranja robe u prijevozu inila je 0,72% s premijom u apsolutnom iznosu od 67 milijuna HRK u 2010. godini. Ostala osiguranja od odgovornosti u 2010. godini iznosila su 266,3 milijuna HRK uz stopu pada od 1,1% i udjel u ukupnoj premiji od 2,88%. Premije osiguranja trokova pravne zatite zabiljeile su najsnaniji pad u 2010. godini od 40,4%, a osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica pad od 14,6%.

Pregled trita osiguranja u 2010. godini

27

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja (u kn)

11

TABLICA

zaraunata bruto premija u kn 2009.

udio u%

zaraunata bruto premija u kn 2010.

udio u%

indeks 10/09

547.050.535 271.169.392 1.004.153.996 3.145.486 19.877.819 219.920.209 68.073.938 585.265.792 773.650.596 2.922.648.187 2.678.749 40.844.005 269.295.311 81.342.356 2.387.720 69.079.020 4.247.410 37.830.518 2.143.134.358 7.909.911 164.023.063 10.179.823 163.427.468 0 0 6.922.661.042 2.488.674.623 9.411.335.664

5,81 2,88 10,67 0,03 0,21 2,34 0,72 6,22 8,22 31,05 0,03 0,43 2,86 0,86 0,03 0,73 0,05 0,40 22,77 0,08 1,74 0,11 1,74 0,00 0,00 73,56 26,44 100,00

531.384.880 258.702.687 888.639.249 6.093.987 23.440.475 228.551.066 66.964.492 573.684.737 763.740.430 2.890.062.484 2.286.625 42.816.912 266.303.080 116.772.524 4.580.210 76.213.037 2.532.832 45.089.835 2.111.939.127 7.154.593 162.060.010 9.244.279 167.285.110 0 0 6.787.859.539 2.457.683.118 9.245.542.658

5,75 2,80 9,61 0,07 0,25 2,47 0,72 6,20 8,26 31,26 0,02 0,46 2,88 1,26 0,05 0,82 0,03 0,49 22,84 0,08 1,75 0,10 1,81 0,00 0,00 73,42 26,58 100,00

97,1 95,4 88,5 193,7 117,9 103,9 98,4 98,0 98,7 98,9 85,4 104,8 98,9 143,6 191,8 110,3 59,6 119,2 98,5 90,5 98,8 90,8 102,4 98,1 98,8 98,2

28

ifra

vrste osiguranja

tehnika premija 2010.

dio za preventivu 2010.

dio za obavljanje djelatnosti 2010.

zaraunata bruto premija 2010.

1 Osiguranje od nezgode 2 Zdravstveno osiguranje 3 Osiguranje cestovnih vozila 4 Osiguranje tranih vozila 5 Osiguranje zranih letjelica 6 Osiguranje plovila 7 Osiguranje robe u prijevozu 8 Osiguranje od poara i elementarnih teta 9 Ostala osiguranja imovine 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica 12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 13 Ostala osiguranja od odgovornosti 14 Osiguranje kredita 15 Osiguranje jamstava 16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 17 Osiguranje trokova pravne zatite 18 Putno osiguranje 19 ivotno osiguranje 20 Rentno osiguranje 21 Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje 22 Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja 23 ivotna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik 24 Tontine 25 Osiguranje s kapitalizacijom isplate UKUPNO (neivotna osiguranja, vrste 01 - 18) UKUPNO (ivotna osiguranja, vrste 19 - 25) S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)

366.459.957 150.787.632 690.311.536 4.762.028 22.644.216 190.522.952 48.508.351 428.084.184 602.015.447 2.516.706.835 1.797.453 36.377.185 203.781.086 71.252.268 3.746.953 62.261.750 1.456.580 30.570.898 1.701.177.750 5.759.003 114.187.515 11.643.709 132.115.724 0 0 5.432.047.311 1.964.883.701 7.396.931.012

2.315.583 121.944 1.534.059 0 221 73.999 30.116 7.430.595 4.473.985 26.064.460 140 44.182 348.414 0 0 59.673 0 51.211 0 0 0 0 0 0 0 42.548.585 0 42.548.585

162.609.340 107.793.110 196.793.653 1.331.959 796.037 37.954.115 18.426.024 138.169.958 157.250.997 347.291.188 489.031 6.395.545 62.173.580 45.520.256 833.257 13.891.614 1.076.252 14.467.726 410.761.377 1.395.590 47.872.494 2.219.645 30.550.311 0 0 1.313.263.644 492.799.417 1.806.063.061

531.384.880 258.702.687 888.639.249 6.093.987 23.440.475 228.551.066 66.964.492 573.684.737 763.740.430 2.890.062.484 2.286.625 42.816.912 266.303.080 116.772.524 4.580.210 76.213.037 2.532.832 45.089.835 2.111.939.127 7.154.593 162.060.010 13.863.354 162.666.035 0 0 6.787.859.539 2.457.683.118 9.245.542.658

12
TABLICA

Struktura premije osiguranja za 2010. godinu (u kn)

Pregled trita osiguranja u 2010. godini

29

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Zaraene premije osiguranja za 2010. godinu (u kn)

13
TABLICA

zaraunata bruto premija u kn 2010.

premije predane u reosiguranje u kn 2010.

promjena bruto priuva prijenosnih premija u kn (+ ili -) 2010.

promjena priuva prijenosnih premija, udio reosiguranja u kn (+ ili -) 2010.

zaraene premije - neto iznosi(prihodovane) u kn 2010.

531.384.880 258.702.687 888.639.249 6.093.987 23.440.475 228.551.066 66.964.492 573.684.737 763.740.430 2.890.062.484 2.286.625 42.816.912 266.303.080 116.772.524 4.580.210 76.213.037 2.532.832 45.089.835 2.111.939.127 7.154.593 162.060.010 9.244.279 167.285.110 0 0 6.787.859.539 2.457.683.118 9.245.542.658

36.237.937 1.575.556 29.355.797 0 20.722.983 142.560.628 12.936.131 207.760.018 224.414.448 140.421.714 1.635.891 20.883.480 86.892.084 14.146.155 835.676 32.913.187 872.621 7.718.129 80.895.758 968 11.753.315 298.284 66.736 0 0 981.882.435 93.015.060 1.074.897.495

4.087.108 -8.619.077 -70.677.051 1.068.849 172.800 -4.504.387 -1.754.244 9.963.079 -4.219.173 -5.391.614 -212.891 740.546 4.361.706 -17.491.238 2.249.925 2.017.001 -690.875 6.155.287 82.117 0 2.335.846 0 0 0 0 -82.744.249 2.417.963 -80.326.286

-678.200 -63.679 374.333 0 119.955 -851.851 675.192 3.784.831 -1.371.475 35.836.716 -113.581 -39.251 2.362.300 -6.109.020 469.422 465.270 -845.962 13.039 6.119 0 -222.303 0 0 0 0 34.028.041 -216.184 33.811.856

490.381.635 265.682.529 930.334.836 5.025.138 2.664.648 89.642.973 56.457.796 359.746.471 542.173.680 2.790.869.099 750.044 21.153.635 177.411.589 114.008.587 1.964.031 41.748.120 1.505.124 31.229.459 2.030.967.370 7.153.625 147.748.547 8.945.995 167.218.374 0 0 5.922.749.394 2.362.033.911 8.284.783.305

30

ifra

vrste osiguranja

broj osiguranja 2009.

udio u%

broj osiguranja 2010.

udio u%

indeks 10/09

1 Osiguranje od nezgode 2 Zdravstveno osiguranje 3 Osiguranje cestovnih vozila 4 Osiguranje tranih vozila 5 Osiguranje zranih letjelica 6 Osiguranje plovila 7 Osiguranje robe u prijevozu 8 Osiguranje od poara i elementarnih teta 9 Ostala osiguranja imovine 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica 12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 13 Ostala osiguranja od odgovornosti 14 Osiguranje kredita 15 Osiguranje jamstava 16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 17 Osiguranje trokova pravne zatite 18 Putno osiguranje 19 ivotno osiguranje 20 Rentno osiguranje 21 Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje 22 Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja 23 ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik 24 Tontine 25 Osiguranje s kapitalizacijom isplate UKUPNO (neivotna osiguranja, vrste 01 - 18) UKUPNO (ivotna osiguranja, vrste 19 - 25) S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)

2.517.205 86.677 432.956 153 107 14.140 19.023 495.807 567.351 2.016.697 165 26.522 84.969 30.346 479 33.333 9.527 130.070 749.166 3.468 519.110 4.793 54.972 0 0 6.465.527 1.331.509 7.797.036

32,28 1,11 5,55 0,00 0,00 0,18 0,24 6,36 7,28 25,86 0,00 0,34 1,09 0,39 0,01 0,43 0,12 1,67 9,61 0,04 6,66 0,06 0,71 0,00 0,00 82,92 17,08 100,00

2.524.004 93.075 405.328 405 116 15.218 23.401 503.564 567.773 1.984.561 155 29.306 94.248 41.037 504 29.378 5.901 148.578 754.208 3.312 520.915 4.552 55.213 0 0 6.466.552 1.338.200 7.804.752

32,34 1,19 5,19 0,01 0,00 0,19 0,30 6,45 7,27 25,43 0,00 0,38 1,21 0,53 0,01 0,38 0,08 1,90 9,66 0,04 6,67 0,06 0,71 0,00 0,00 82,85 17,15 100,00

100,3 107,4 93,6 264,7 108,4 107,6 123,0 101,6 100,1 98,4 93,9 110,5 110,9 135,2 105,2 88,1 61,9 114,2 100,7 95,5 100,3 95,0 100,4 100,0 100,5 100,1

14
TABLICA

Broj osiguranja po vrstama osiguranja

Pregled trita osiguranja u 2010. godini

31

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Kretanje teta u 2010. po vrstama osiguranja

15

TABLICA
broj prijavljenih teta u godini 2010. broj rijeenih teta likvidirane 2010. otklonjene 2010. broj nerijeenih teta na dan 31.12. 2010.

broj teta u priuvi 01.01. 2010.

9.611 14.754 28.125 5 22 681 311 4.599 10.692 47.727 12 602 5.794 659 12 397 11 429 1.845 5 4.973 18 57 0 0 124.443 6.898 131.341

25.759 306.963 113.792 216 11 1.906 6.551 31.349 100.253 106.648 8 238 14.554 5.228 40 1.844 8 2.532 43.280 296 6.259 219 3.888 0 0 717.900 53.942 771.842

17.869 285.853 102.925 178 16 1.632 6.330 25.775 88.030 93.860 2 135 10.615 4.853 29 1.663 4 2.267 42.346 287 4.346 215 3.844 0 0 642.036 51.038 693.074

8.475 16.483 9.264 3 3 286 164 4.619 11.925 12.951 4 88 3.845 406 4 161 5 193 727 2 1.985 0 43 0 0 68.879 2.757 71.636

9.026 19.381 29.728 40 14 669 368 5.554 10.990 47.564 14 617 5.888 628 19 417 10 501 2.052 12 4.901 22 58 0 0 131.428 7.045 138.473

32

ifra

vrste osiguranja

broj teta, likvidiranih 2009.

udio u%

broj teta, likvidiranih 2010.

udio u%

indeks 10/09

1 Osiguranje od nezgode 2 Zdravstveno osiguranje 3 Osiguranje cestovnih vozila 4 Osiguranje tranih vozila 5 Osiguranje zranih letjelica 6 Osiguranje plovila 7 Osiguranje robe u prijevozu 8 Osiguranje od poara i elementarnih teta 9 Ostala osiguranja imovine 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica 12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 13 Ostala osiguranja od odgovornosti 14 Osiguranje kredita 15 Osiguranje jamstava 16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 17 Osiguranje trokova pravne zatite 18 Putno osiguranje 19 ivotno osiguranje 20 Rentno osiguranje 21 Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje 22 Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja 23 ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik 24 Tontine 25 Osiguranje s kapitalizacijom isplate UKUPNO (neivotna osiguranja, vrste 01 - 18) UKUPNO (ivotna osiguranja, vrste 19 - 25) S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)

18.488 290.934 105.083 103 13 1.579 8.768 22.718 89.854 105.646 10 108 11.806 4.635 41 2.052 0 2.679 39.456 334 4.615 143 2.094 0 0 664.517 46.642 711.159

2,60 40,91 14,78 0,01 0,00 0,22 1,23 3,19 12,63 14,86 0,00 0,02 1,66 0,65 0,01 0,29 0,00 0,38 5,55 0,05 0,65 0,02 0,29 0,00 0,00 93,44 6,56 100,00

17.869 285.853 102.925 178 16 1.632 6.330 25.775 88.030 93.860 2 135 10.615 4.853 29 1.663 4 2.267 42.346 287 4.346 215 3.844 0 0 642.036 51.038 693.074

2,58 41,24 14,85 0,03 0,00 0,24 0,91 3,72 12,70 13,54 0,00 0,02 1,53 0,70 0,00 0,24 0,00 0,33 6,11 0,04 0,63 0,03 0,55 0,00 0,00 92,64 7,36 100,00

96,7 98,3 97,9 172,8 123,1 103,4 72,2 113,5 98,0 88,8 20,0 125,0 89,9 104,7 70,7 81,0 84,6 107,3 85,9 94,2 150,3 183,6 96,6 109,4 97,5

16
TABLICA

Broj likvidiranih teta po vrstama osiguranja

Pregled trita osiguranja u 2010. godini

33

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Likvidirane tete, bruto iznosi po vrstama osiguranja (u kn)

17
TABLICA

likvidirane tete, bruto iznosi u kn 2009.

udio u%

likvidirane tete, bruto iznosi u kn 2010.

udio u%

indeks 10/09

157.883.812 206.973.091 811.221.747 205.608 4.643.567 173.585.863 45.192.078 222.670.884 551.029.314 1.422.808.163 1.705.952 5.897.803 106.088.068 108.393.424 1.659.651 18.437.514 41.939 11.156.816 856.610.104 8.685.578 43.055.053 1.764.677 21.137.670 0 0 3.849.595.296 931.253.083 4.780.848.379

3,30 4,33 16,97 0,00 0,10 3,63 0,95 4,66 11,53 29,76 0,04 0,12 2,22 2,27 0,03 0,39 0,00 0,23 17,92 0,18 0,90 0,04 0,44 0,00 0,00 80,52 19,48 100,00

145.686.446 192.202.286 734.038.051 594.505 13.210.585 82.510.827 42.606.992 197.475.167 481.845.870 1.202.030.268 18.786 7.086.608 111.232.551 112.318.461 7.064.125 19.174.928 207.399 8.006.142 953.391.145 6.694.036 33.422.296 3.361.415 41.590.688 0 0 3.357.309.995 1.038.459.580 4.395.769.576

3,31 4,37 16,70 0,01 0,30 1,88 0,97 4,49 10,96 27,35 0,00 0,16 2,53 2,56 0,16 0,44 0,00 0,18 21,69 0,15 0,76 0,08 0,95 0,00 0,00 76,38 23,62 100,00

92,3 92,9 90,5 289,1 284,5 47,5 94,3 88,7 87,4 84,5 1,1 120,2 104,8 103,6 425,6 104,0 494,5 71,8 111,3 77,1 77,6 190,5 196,8 87,2 111,5 91,9

34

ifra

vrste osiguranja

broj teta u priuvi na dan 31.12. 2009.

udio u%

broj teta u priuvi na dan 31.12. 2010.

broj teta u priuvi na dan 31.12.

indeks 10/09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila Osiguranje tranih vozila Osiguranje zranih letjelica Osiguranje plovila Osiguranje robe u prijevozu Osiguranje od poara i elementarnih teta Ostala osiguranja imovine Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranje kredita Osiguranje jamstava Osiguranje raznih financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Putno osiguranje ivotno osiguranje Rentno osiguranje Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Tontine Osiguranje s kapitalizacijom isplate UKUPNO (neivotna osiguranja, vrste 01 - 18) UKUPNO (ivotna osiguranja, vrste 19 - 25) S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)

9.611 14.754 28.125 5 22 681 311 4.599 10.692 47.727 12 602 5.794 659 12 397 11 429 1.845 5 4.962 18 57 0 0 124.443 6.887 131.330

6,94 10,65 20,31 0,00 0,02 0,49 0,22 3,32 7,72 34,47 0,01 0,43 4,18 0,48 0,01 0,29 0,01 0,31 1,33 0,00 3,58 0,01 0,04 0,00 0,00 89,87 4,97 94,84

9.026 19.381 29.728 40 14 669 368 5.554 10.990 47.564 14 617 5.888 628 19 417 10 501 2.052 12 4.901 22 58 0 0 131.428 7.045 138.473

6,52 14,00 21,47 0,03 0,01 0,48 0,27 4,01 7,94 34,35 0,01 0,45 4,25 0,45 0,01 0,30 0,01 0,36 1,48 0,01 3,54 0,02 0,04 0,00 0,00 94,91 5,09 100,00

93,9 131,4 105,7 800,0 63,6 98,2 118,3 120,8 102,8 99,7 116,7 102,5 101,6 95,3 158,3 105,0 90,9 116,8 111,2 240,0 98,8 122,2 101,8 105,6 102,3 105,4

18
TABLICA

Broj teta u priuvi po vrstama osiguranja

Pregled trita osiguranja u 2010. godini

35

trite osiguranja u Republici Hrvatskoj

Priuva teta, bruto iznosi po vrstama osiguranja (u kn)

19
TABLICA

priuva teta, bruto iznosi u kn 2009.

udio u%

priuva teta, bruto iznosi u kn 2010.

udio u%

indeks 10/09

313.186.849 30.826.479 317.787.298 253.542 7.264.408 70.513.894 27.443.469 148.394.119 209.096.087 4.306.386.361 3.027.510 51.123.172 480.142.899 81.234.934 10.802.785 23.408.220 2.622.425 3.682.583 99.041.063 634.655 117.527.387 745.660 1.007.150 0 0 6.087.197.035 218.955.916 6.306.152.951

4,97 0,49 5,04 0,00 0,12 1,12 0,44 2,35 3,32 68,29 0,05 0,81 7,61 1,29 0,17 0,37 0,04 0,06 1,57 0,01 1,86 0,01 0,02 0,00 0,00 96,53 3,47 100,00

304.904.683 26.996.754 312.936.899 861.190 4.067.414 94.691.276 31.116.613 160.202.935 230.095.454 4.507.954.641 3.147.492 54.374.511 517.755.169 77.646.735 914.325 16.390.110 3.188.490 4.462.616 107.386.702 683.190 116.685.223 877.496 715.036 0 0 6.351.707.306 226.347.647 6.578.054.953

4,64 0,41 4,76 0,01 0,06 1,44 0,47 2,44 3,50 68,53 0,05 0,83 7,87 1,18 0,01 0,25 0,05 0,07 1,63 0,01 1,77 0,01 0,01 0,00 0,00 96,56 3,44 100,00

97,4 87,6 98,5 339,7 56,0 134,3 113,4 108,0 110,0 104,7 104,0 106,4 107,8 95,6 8,5 70,0 121,6 121,2 108,4 107,6 99,3 117,7 71,0 104,3 103,4 104,3

36

ifra

vrste osiguranja

1 Osiguranje od nezgode 2 Zdravstveno osiguranje 3 Osiguranje cestovnih vozila 4 Osiguranje tranih vozila 5 Osiguranje zranih letjelica 6 Osiguranje plovila 7 Osiguranje robe u prijevozu 8 Osiguranje od poara i elementarnih teta 9 Ostala osiguranja imovine 10 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica 12 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila 13 Ostala osiguranja od odgovornosti 14 Osiguranje kredita 15 Osiguranje jamstava 16 Osiguranje raznih financijskih gubitaka 17 Osiguranje trokova pravne zatite 18 Putno osiguranje 19 ivotno osiguranje 20 Rentno osiguranje 21 Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje 22 Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja 23 ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik 24 Tontine 25 Osiguranje s kapitalizacijom isplate UKUPNO (neivotna osiguranja, vrste 01 - 18) UKUPNO (ivotna osiguranja, vrste 19 - 25) S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)

Pregled trita osiguranja u 2010. godini

37

38

neivotna osiguranja
(1-18)
Podaci za razdoblje 2003. 2006. izvor HANFA, a podaci 2007. - 2010. prikupljeni su od drutava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika Napomena: U iznosu zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja ukljuena je premija suosiguranja: za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 10.097.940 kn; za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 5.871.108 kn.

39

neivotna osiguranja

Osiguranje od nezgode
(01)

03
Nakon to je 2009. godine prekinut dugogodinji rast premije i zabiljeen pad, u 2010. je premija jo vie smanjena te iznosi 531,3 milijuna kuna ili 2,9% manje. U cjelini ova vrsta osiguranja i dalje pokazuje tendenciju ispod prosjenog rasta i smanjivanja udjela u ukupnom i u portfelju neivotnih osiguranja. U strukturi premije osiguranja od nezgode nema veih promjena, i dalje najvei udio otpada na osiguranja osoba od posljedica nezgoda pri i izvan redovnog zanimanja (43,97%) i osiguranja osoba od posljedica nezgoda u motornim vozilima (36,88%) kao dodatno osiguranje uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti, dok je najmanji udio obveznog osiguranja putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode (1,00%).

Zaraunata bruto premija osiguranja od nezgode u razdoblju 2003. 2010.

20

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

448.293 458.305 469.946 500.316 525.244 547.535 547.051 531.385

112,4 102,2 102,5 106,5 105,0 104,2 99,9 97,1

9,50 9,06 8,62 8,32 7,98 7,67 7,90 7,83

7,39 6,92 6,39 6,12 5,79 5,65 5,81 5,75

Iznos likvidiranih teta osiguranja od nezgode u razdoblju 2003. 2010.

21
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

155.079 162.175 157.349 155.325 156.971 168.864 157.884 145.686

95,7 104,6 97,0 98,7 101,1 107,6 93,5 92,3

5,56 5,50 5,01 4,43 4,32 4,32 4,10 4,34

5,23 5,05 4,55 3,95 3,67 3,68 3,30 3,31

40

11

GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja od nezgode

12
GRAFIKON

Udio premije osiguranja od nezgode u%

13
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta osiguranja od nezgode u%

osiguranje od nezgode

41

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.99

Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima Osiguranje djece i kolske mladei od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladei od posljedica nezgode Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode Osiguranje potroaa, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode Ostala osiguranja od posljedica nezgode UKUPNO 01

ifra

vrsta osiguranja / rizika

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.99

Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima Osiguranje djece i kolske mladei od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladei od posljedica nezgode Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode Osiguranje potroaa, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode Ostala osiguranja od posljedica nezgode UKUPNO 01

42

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

22
TABLICA

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.99

233.679 196.009 15.021 8.484 7.030 7.487 5.301 58.374 531.385

43,97 36,88 2,83 1,60 1,32 1,41 1,00 10,99 100,00

148.588 2.118.433 4.805 21.691 36.358 905 4.931 188.293 2.524.004

5,88 83,93 0,19 0,86 1,44 0,04 0,20 7,46 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja od nezgode za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u %

23
TABLICA

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.99

8.645 1.186 6.243 45 454 37 37 1.222 17.869

48,37 6,64 34,94 0,25 2,54 0,21 0,21 6,84 100,00

104.580 20.718 11.287 289 1.824 308 579 6.101 145.686

71,78 14,22 7,75 0,20 1,25 0,21 0,40 4,19 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja od nezgode za 2010.

osiguranje od nezgode

43

neivotna osiguranja

Zdravstveno osiguranje
(02)

03
Bruto premija zdravstvenih osiguranja u 2010. godini smanjila se 4,6% u odnosu na 2009. godinu. Pao je i udio u ukupno zaraunatoj bruto premiji, ime se nastavio negativan trend pada ukupne bruto premije i pada u ukupno zaraunatoj bruto premiji. Pad u ukupno zaraunatoj premiji, zbog malog udjela premije zdravstvenog osiguranja , neznatan je i iznosi svega 3% u odnosu na udio u ukupnoj premiji u 2009. godini to znai da su i ostale vrste osiguranja zabiljeile pad ili stagnaciju zaraunate premije. Ukupna zaraunata premija u zdravstvenim osiguranjima vratila se na razinu zaraunate premije iz 2007. godine to pokazuje silaznu putanju zaraunate premije zdravstvenih osiguranja iji je uzlazni rast neizvjestan i u narednom razdoblju. Likvidirane tete su u 2010. godini zabiljeile znaajan pad u odnosu na 2009., ime se smanjio udio likvidiranih teta u ukupno policiranoj premiji na 74% (u odnosu na 76% u 2009.). Udio u ukupno likvidiranim tetama porastao je za 6% to pokazuje da su tete u ostalim vrstama osiguranja rasle sporije u odnosu na likvidirane tete zdravstvenih osiguranja. Ukupno gledajui, nastavio se negativan trend pada premije zdravstvenih osiguranja koji e se zbog gospodarskog okruenja vrlo vjerojatno nastaviti i u narednom razdoblju.

Zaraunata bruto premija zdravstvenog osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

24
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

104.579 127.375 187.244 221.466 251.855 281.209 271.169 258.703

112,4 121,8 147,0 118,3 113,7 111,7 96,4 95,4

2,22 2,52 3,43 3,68 3,83 3,94 3,92 3,81

1,72 1,92 2,55 2,71 2,78 2,90 2,88 2,80

Iznos likvidiranih teta osiguranja od nezgode u razdoblju 2003. 2010.

25
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

100.581 97.395 110.783 126.199 161.330 181.430 206.973 192.202

78,7 96,8 113,7 113,9 127,8 112,5 114,1 92,9

3,60 3,30 3,53 3,60 4,44 4,64 5,38 5,72

3,39 3,03 3,21 3,21 3,78 3,95 4,33 4,37

44

14
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta zdravstvenog osiguranja

15
GRAFIKON

Udio premije zdravstvenog osiguranja u%

16
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta zdravstvenog osiguranja u%

zdravstveno osiguranje

45

ifra

vrsta osiguranja / rizika

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99 02

Obvezno osiguranje naknade trokova za sluaj ozljede na radu i profesionalne bolesti Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja Dopunsko zdravstveno osiguranje veega opsega prava i veeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje Privatno zdravstveno osiguranje Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja Zdravstveno osiguranje

ifra

vrsta osiguranja / rizika

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99 02

Obvezno osiguranje naknade trokova za sluaj ozljede na radu i profesionalne bolesti Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja Dopunsko zdravstveno osiguranje veega opsega prava i veeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje Privatno zdravstveno osiguranje Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja Zdravstveno osiguranje

ifra

vrste rizika unutar zdravstvenog osiguranja

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99

Obvezno osiguranje naknade trokova za sluaj ozljede na radu i profesionalne bolesti Dopunsko osiguranje razlike iznad vrijednosti zdravstvenih usluga obveznog zdravstvenog osiguranja Dopunsko zdravstveno osiguranje veega opsega prava i veeg standarda zdravstvenih usluga kojeg pokriva obvezno zdravstveno osiguranje Privatno zdravstveno osiguranje Ostala dragovoljna zdravstvena osiguranja Ukupno

46

Dodatno zdravstveno osiguranje iznosi 78,52%

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

26
TABLICA

ukupne zaraunate premije zdravstvenih osiguranja, ime se nastavlja primat te vrste zdravstvenog osiguranja u odnosu na ostale. Iako je dopunsko zdravstveno osiguranje na tritu prisutno ve nekoliko godina i kod ostalih osiguratelja (osim HZZO-a) i dalje ne biljei znaajniji udio u premiji to je i razumljivo budui se premija formira po trinim naelima i u pravilu je via u odnosu na premiju HZZO-a koji premiju odreuje po imovinskom cenzusu osiguranika. Uz navedeno, premija za dopunsko zdravstveno osiguranje potpuno je oporeziva za poslodavca ime su poslodavci nemotivirani za ugovaranje te vrste osiguranja svojim djelatnicima. Privatno zdravstveno osiguranje jo uvijek nije zaivjelo te se u narednom periodu oekuje da i tu vrstu osiguranja osiguratelji stave na trite. Iz likvidiranih teta vidljiv je nastavak aktivnog odnosa osiguranika prema dodatnom zdravstvenom osiguranju budui je udio likvidiranih teta u odnosu na ukupno zaraunatu premiju iznosi i dalje visokih 76% ime je, uz negativan trend rasta zaraunate premije, dodatno oteano poslovanje osiguratelja u ovoj vrsti osiguranja. Prosjena teta u dodatnom zdravstvenom osiguranju iznosi 680 kn to je i razumljivo s obzirom da se tu u pravilu radi o policama koje sadravaju relativno jednostavne i jeftine zdravstvene usluge (sistematski pregledi i specijalistiki pregledi) bez ukljuivanja sloenih i skupih medicinskih postupaka. Prosjena teta dopunskog osiguranja iznosi 154 kn i odnosi se na tzv. participacije u obveznom zdravstvenom osiguranju iji su iznosi odreeni zakonom i iznose po raunu od 15 kn u primarnoj zdravstvenoj zatiti do maksimalno 3.200 kn u sluaju bolnikog lijeenja. Ukupan udio likvidiranih teta u odnosu na ukupno zaraunatu premiju u dopunskom osiguranju iznosi 30%. to je znatno nie u odnosu na dodatno zdravstveno osiguranje. Ukupno gledajui za oekivati je da e se trite dopunskog zdravstvenog osiguranja, zbog povoljnog odnosa likvidiranih teta i zaraunate premije i dalje razvijati unato ve navedenim ogranienjima.

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99 02

0 23.785 203.132 0 31.786 258.703

0,00 9,19 78,52 0,00 12,29 100,00

0 13.147 73.791 0 6.137 93.075

0,00 14,13 79,28 0,00 6,59 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja zdravstvenog osiguranja za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

27
TABLICA

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99 02

84 46.016 226.550 0 13.203 285.853

0,03 16,10 79,25 0,00 4,62 100,00

65 7.083 154.003 0 31.051 192.202

0,03 3,68 80,13 0,00 16,16 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta zdravstvenog osiguranja za 2010.

ifra

broj osiguranih osoba tijekom godine

broj osiguranih osoba (aktivne police) na dan 31.12.

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99

0 43.007 160.279 0 44.553 247.839

0 34.905 146.920 0 36.024 217.849

28
TABLICA

Broj osiguranih osoba zdravstvenog osiguranja u 2010.

47

neivotna osiguranja

Osiguranje cestovnih vozila kasko


(03)

03
Zaraunata bruto premija osiguranja automobilskog kaska prvi puta od 2006. godine iznosi manje od milijardu kuna (888,6 milijuna kuna), to u odnosu na prolu godinu predstavlja daljnji pad od 11,5%. Nastavljen je i trend pada udjela premije u ukupnoj premiji osiguranja pa on iznosi 9,61% (u 2007. godini 11,86%; u 2008. godini 11,91%; u 2009. godini 10,67%), dok je njezin udio u portfelju neivotnih osiguranja 13,09% (u 2007. godini 16,33%; u 2008. godini 16,16%; u 2009. godini 14,51%). Time se zaraunata bruto premija osiguranja automobilskog kaska u 2010. godini danas nalazi na premijskim razinama 2005. godine. Ovaj trini segment, naroito u dijelu koji se odnosi na osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon s 96,23% udjela u okviru vrste osiguranja (03) je i u 2010. godini bio obiljeen otrom trinom utakmicom, te izraenom borbom osiguravatelja za svaku policu i klijenta. Ovo je utjecalo da se, bez obzira na lo tehniki rezultat osiguranja automobilskog kaska, i dalje nastavi razdoblje soft marketa. Ipak, u konanici to nije razvidno u prosjenoj premiji osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon (ukupna zaraunata bruto premija podijeljena s brojem osiguranje) koja je u 2009. godini iznosila 2.756 kuna, a u 2010. godini 2.738 kuna, a to je pad prosjene premije za manje od 1%. U 2010. godini, pad zaraunate bruto premije pratio je i pad iznosa isplata za likvidirane tete koji je manji za 9,2% u odnosu na 2009. godinu.

Zaraunata bruto premija osiguranja cestovnih vozila (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

29

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

717.858 794.630 867.882 959.096 1.074.760 1.153.867 1.004.154 888.639

105,2 110,7 109,2 110,5 112,1 107,4 87,0 88,5

15,22 15,71 15,91 15,94 16,33 16,16 14,51 13,09

11,83 11,99 11,81 11,72 11,86 11,91 10,67 9,61

Iznos likvidiranih teta osiguranja cestovnih vozila (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

30

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

497.183 578.539 604.180 655.626 701.150 790.711 811.222 734.038

122,8 116,4 104,4 108,5 106,9 112,8 102,6 90,5

17,81 19,60 19,24 18,68 19,29 20,23 21,07 21,86

16,77 18,02 17,49 16,68 16,42 17,22 16,97 16,70

48

17
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja cestovnih vozila (kasko)

18
GRAFIKON

Udio premije osiguranja cestovnih vozila (kasko) u %

19
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta osiguranja cestovnih vozila (kasko) u %

osiguranje cestovnih vozila kasko

49

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

03.01 03.02 03.99 03

Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila Osiguranje cestovnih vozila

ifra

vrsta osiguranja / rizika

03.01 03.02 03.99 03

Kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon Kasko osiguranje cestovnih vozila bez vlastitog pogona Ostala kasko osiguranja cestovnih vozila Osiguranje cestovnih vozila

50

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

31
TABLICA

03.01 03.02 03.99 03

855.079 6.460 27.099 888.639

96,22 0,73 3,05 100,00

312.259 4.558 88.511 405.328

77,04 1,12 21,84 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja osiguranja cestovnih vozila (kasko) za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u %

32
TABLICA

03.01 03.02 03.99 03

95.919 402 6.604 102.925

93,19 0,39 6,42 100,00

708.882 5.697 19.459 734.038

96,57 0,78 2,65 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja cestovnih vozila (kasko) za 2010.

osiguranje cestovnih vozila kasko

51

neivotna osiguranja

Osiguranje tranih vozila kasko


(04)

03
Najvei rast premije osiguranja u 2010. godini zabiljeila je ova vrsta osiguranja od 93,8%, koja s iznosom premije ini neznatan udio u ukupnoj premiji s tek 0,07%. U broju osiguranja zabiljeen je jo vei rast od 164,7%. Iznos likvidiranih teta je u razdoblju 2003. 2010. vrlo neravnomjeran, a u 2010. godini biljei rast od 188,8% u odnosu na prethodnu godinu. Usprkos znaajnom poveanju teta u odnosu na 2009. godinu, ova vrsta osiguranja i dalje nastavlja trend izuzetno dobrog rezultata odnosa isplaenih teta i zaraunate premije koji u periodu od 2003. do 2010. godine iznosi 8,9%.

Zaraunata bruto premija osiguranja tranih vozila (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

33

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

939 1.353 2.606 2.351 4.589 1.646 3.145 6.094

112,6 144,1 192,6 90,2 195,2 35,9 191,1 193,8

0,02 0,03 0,05 0,04 0,07 0,02 0,05 0,09

0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,03 0,07

Iznos likvidiranih teta osiguranja tranih vozila (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

34
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

103 289 41 141 193 455 206 595

1.287,5 280,6 14,2 343,9 136,9 235,8 45,3 288,8

0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

52

20
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja tranih vozila (kasko) u 000 kn

osiguranje tranih vozila kasko

53

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

04.01 04

Kasko osiguranje tranih vozila Osiguranje cestovnih vozila

ifra

vrsta osiguranja / rizika

04.01 04

Kasko osiguranje tranih vozila Osiguranje tranih vozila

54

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

35
TABLICA

04.01 04

6.094 6.094

100,00 100,00

405 405

100,00 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja osiguranja tranih vozila (kasko) za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u %

36
TABLICA

04.01 04

178 178

100,00 100,00

595 595

100,00 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja tranih vozila (kasko) za 2010.

osiguranje tranih vozila kasko

55

neivotna osiguranja

Osiguranje zranih letjelica kasko


(05)

03
Broj osiguranih letjelica poveao se za 9 letjelica ili za 8,5% u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima broj polica osiguranja letjelica kroz promatrano razdoblje: Poveanje premije od 17,9% u odnosu na 2009. godinu je rezultat poveanja broja letjelica lake avijacije, obnove i poveanih premijskih stopa uzrokovane stanjem na meunarodnom tritu osiguranja zranih letjelica. tete tokom 2010. godine su u znaajnom porastu i predstavljaju poveanje od 284,5% u odnosu na prolu godinu. Usprkos znaajnom poveanju teta u odnosu na 2009. godinu ova vrsta osiguranja i dalje nastavlja trend izuzetno dobrog rezultata odnosa isplaenih teta i zaraunate premije koji u periodu od 2003. do 2010. godine iznosi 17,5%.

godina

broj osiguranih letjelica

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

94 90 104 94 95 115 107 116

Zaraunata bruto premija osiguranja zranih letjelica (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

37
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

25.412 27.547 35.815 34.153 15.739 16.811 19.878 23.440

67,6 108,4 130,0 95,4 46,1 106,8 118,2 117,9

0,54 0,54 0,66 0,57 0,24 0,24 0,29 0,35

0,42 0,42 0,49 0,42 0,17 0,17 0,21 0,25

Iznos likvidiranih teta osiguranja zranih letjelica (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

38
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

657 558 974 6.486 1.131 7.235 4.644 13.211

24,7 84,9 174,6 665,9 17,4 639,7 64,2 284,5

0,02 0,02 0,03 0,18 0,03 0,19 0,12 0,39

0,02 0,02 0,03 0,16 0,03 0,16 0,10 0,30

56

21
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja zranih letjelica (kasko)

22
GRAFIKON

Udio premije osiguranja zranih letjelica (kasko) u%

osiguranje zranih letjelica kasko

57

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

05.01 05.02 05

Kasko osiguranje zranih letjelica Kasko osiguranje zranih plovila Osiguranje zranih letjelica

ifra

vrsta osiguranja / rizika

05.01 05.02 05

Kasko osiguranje tranih vozila

Osiguranje zranih letjelica

58

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

39
TABLICA

05.01 05.02 05

23.440 0 23.440

100,00 0,00 100,00

116 0 116

100,00 0,00 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja zranih letjelica (kasko) za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u %

40
TABLICA

05.01 05.02 05

16 0 16

100,00 0,00 100,00

13.211 0 13.211

100,00 0,00 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja zranih letjelica (kasko) za 2010.

osiguranje zranih letjelica kasko

59

neivotna osiguranja

* Osiguranje pomorskog, rijenog i jezerskog kaska (naziv prije 2007. godine)

Osiguranje plovila - kasko*


(06)

03
Grupa osiguranja plovila - kasko ukljuuje osiguranja raznih plovila vezano uz pomorsku, rijenu i jezersku plovidbu, osiguranje plovila u izgradnji, osiguranje platformi za istraivanje podmorja i platformi za iskoritavanje plina. Ukupna premija osiguranja plovila kasko iznosila je 228.551.000,00 kn to je za 3,37% vie u odnosu na 2009. godinu. Broj osiguranja bio je 15.218, to je za 3,02% vie nego u 2009. godini. Osiguranje brodova, brodica i jahti u plovidbi morem najvie uestvuje u zaraunatoj premiji ove grupe osiguranja sa 67,66%, (to je nie nego u 2009. kad je uestvovalo s 71,22%). Ukupan iznos zaraunate premije u 2010. godini iznosi 154.642.000 kn i nii je za 1,27% u odnosu na 2009. godinu. Ukupan broj osiguranja vei je za 294 odnosno vie za 2,21% u odnosu na 2009. godinu. Ukupan broj pomorskih brodova u floti hrvatskih brodara na 31.12.2010. bio je 167 ili 4 broda manje nego na 31.12.2009. godine. Tokom 2010. godine izalo je iz flote 14 brodova ukupne GT 127.423 i DWT 167.703 a ulo je u flotu 10 brodova ukupno GT 189.997 i DWT 301.324. Iako se smanjio broj plovila ukupno se poveao GT za 62.574 i DWT za 133.621 to je i utjecalo na zaraunatu H&M i P&I premiju. Premija osiguranja brodova u gradnji poveana je za 91,49% u odnosu na 2009. godinu, i time se povealo uee ove vrste osiguranja unutar grupe na 16,49%. Tokom 2010. godine graeni su brodovi ugovoreni ranijih godina. Hrvatska brodogradnja prolazila je kroz teak period pokuaja privatizacije. Tokom 2010. je zakljuen vrlo mali broj ugovora za izgradnju brodova jer drava nije davala jamstva potrebna za zakljuenje ugovora o gradnji. Ovakva situacija u brodogradnji
godina

broj osiguranih plovila

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

6.698 7.647 8.606 10.611 11.146 12.996 13.412 15.218

Zaraunata bruto premija osiguranja plovila (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

41
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

159.587 132.518 164.576 203.058 187.761 224.963 219.920 23.440

133,0 83,0 124,2 123,4 92,5 119,8 97,8 117,9

3,38 2,62 3,02 3,38 2,85 3,15 3,18 0,35

2,63 2,00 2,24 2,48 2,07 2,32 2,34 0,25

Iznos likvidiranih teta osiguranja plovila (kasko) u razdoblju 2003. 2010.

42
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

86.418 77.805 71.143 75.837 107.423 108.104 173.586 82.511

138,4 90,0 91,4 106,6 141,6 100,6 160,6 47,5

3,10 2,64 2,27 2,16 2,96 2,77 4,51 2,46

2,92 2,42 2,06 1,93 2,51 2,35 3,63 1,88

60

23
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja plovila (kasko)

imat e velikog utjecaja na smanjenje zakljuivanja ugovora o osiguranju tokom 2011. godine. Znatno se smanjio iznos isplaenih teta u osiguranju brodova u gradnji i predstavlja samo 6,88% u odnosu na isplaene tete u proloj godini. Ukupna zaraunata premija za osiguranje platformi iznosi 31.448.000 kn to je manje za 8.350.000 kn odnosno za 21,99% nie od premije u proloj godini. Posljedica pada premije je ne uvoenje u proizvodnju postrojenja za iskoritavanje plina u Sjevernom Jadranu u vlasnitvu EDINE. Postrojenja su zavrena u prvoj polovici 2010. kad je prestalo CAR pokrie i trebalo je zapoeti Operting pokrie ali zbog neraienih odnosa vlasnika postrojenja nisu putena u rad. Broj likvidiranih teta u ovoj grupi osiguranja znatno se smanjio u odnosu na 2009. i iznosi 82.511.000 kn to je za 90.593.000 kn manje od prethodne godine i predstavlja 47,66% od iznosa isplaenih teta u 2009. Rezultat odnosa isplaenih teta i zaraunate premija u razdoblju od 2003. do 2010. godine, iznosi 51,48%.

osiguranje plovila - kasko

61

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.99 06

Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi Kasko osiguranje brodova i amaca u rijenoj plovidbi Kasko osiguranja brodova i amaca u jezerskoj plovidbi Kasko osiguranje brodova u izgradnji Kasko osiguranje platformi Ostala kasko osiguranja plovila Osiguranje plovila

ifra

vrsta osiguranja / rizika

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.99 06

Kasko osiguranje brodova i brodica u pomorskoj plovidbi Kasko osiguranje brodova i amaca u rijenoj plovidbi Kasko osiguranja brodova i amaca u jezerskoj plovidbi Kasko osiguranje brodova u izgradnji Kasko osiguranje platformi Ostala kasko osiguranja plovila Osiguranje plovila

62

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

43
TABLICA

06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.99 06

154.642 3.640 72 37.689 31.448 1.060 228.551

67,67 1,59 0,03 16,49 13,76 0,46 100,00

13.706 375 3 29 9 1.096 15.218

90,07 2,46 0,02 0,19 0,06 7,20 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja plovila (kasko) za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

44
TABLICA

02.01 02.02 02.04 02.06 02.99 02

1.367 60 0 2 0 203 1.632

83,76 3,68 0,00 0,12 0,00 12,44 100,00

78.998 2.166 0 606 0 741 82.511

95,75 2,62 0,00 0,73 0,00 0,90 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja plovila (kasko) za 2010.

osiguranje plovila - kasko

63

neivotna osiguranja

Osiguranje robe u prijevozu


(07)

03
Osiguranje robe u prijevozu je i tokom 2010. godine osjea posljedice financijske krize i krize u kojoj se nalo hrvatsko gospodarstvo. Visina ukupne zaraunate premije ovisi direktno o kolanju robe u uvozu, izvozu, kao i unutar granice Republike Hrvatska i paritetu kupnje i prodaje. Prema podacima i dalje se roba uglavnom kupuje po paritetu CIF a prodaje po paritetu FOB to se negativno odraava na premiju osiguranja u ovoj grupi osiguranja. Prema pokazateljima u US$ mil uvoz i izvoz robe se kretao: Ukupan izvoz bio je vii za 11,7% dok je uvoz bio nii za 5,5% u odnosu na 2009. zbog pariteta prodaje ukupna zaraunata premija je za 1,65% nia od zaraunate premije u 2009. godini. Likvidirane tete u 2010. godini iznosile su 442.607.0000 kn i bile su za 5,8% nie u odnosu na 2009. godinu. Ukupan iznos likvidiranih teta u razdoblju od 2003. do 2010. godine je 242.807.000 kn, a zaraunata bruto premija za isto razdoblje iznosi 560.952.000 kn, to je odnos od 43,28%.
godina izvoz US$ mil. uvoz US$ mil.

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

6.186,6 8,023,5 8.772,6 10.376,3 12.363,9 14.111,7 10.473,8 11.806,9

14.204,0 16.583,2 18.560,4 21.488,3 25.838,8 30.728,6 21.202,6 20.053,9

Zaraunata bruto premija osiguranja robe u prijevozu u razdoblju 2003. 2010.

45
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

62.265 59.185 64.358 71.613 77.101 91.392 68.074 66.964

86,4 95,1 108,7 111,3 107,7 118,5 74,5 98,4

1,32 1,17 1,18 1,19 1,17 1,28 0,98 0,99

1,03 0,89 0,88 0,88 0,85 0,94 0,72 0,72

Iznos likvidiranih teta osiguranja robe u prijevozu u razdoblju 2003. 2010.

46

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

29.461 17.026 17.058 24.077 23.991 43.395 45.192 42.607

171,9 57,8 100,2 141,1 99,6 180,9 104,1 94,3

1,06 0,58 0,54 0,69 0,66 1,11 1,17 1,27

0,99 0,53 0,49 0,61 0,56 0,95 0,95 0,97

64

24
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja robe u prijevozu

osiguranje robe u prijevozu

65

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

07.01 07.02 07.03 07.04 07.99 07

Osiguranje robe u pomorskom prijevozu Osiguranje robe u avionskom prijevozu Osiguranje robe u kopnenom prijevozu Osiguranje robe za vrijeme uskladitenja Ostala osiguranja robe u prijevozu Osiguranje robe u prijevozu

ifra

vrsta osiguranja / rizika

07.01 07.02 07.03 07.04 07.99 07

Osiguranje robe u pomorskom prijevozu Osiguranje robe u avionskom prijevozu Osiguranje robe u kopnenom prijevozu Osiguranje robe za vrijeme uskladitenja Ostala osiguranja robe u prijevozu Osiguranje robe u prijevozu

66

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

47
TABLICA

07.01 07.02 07.03 07.04 07.99 07

15.093 1.412 21.206 3 29.251 66.964

22,54 2,11 31,67 0,00 43,68 100,00

3.004 1.541 13.129 6 5.721 23.401

12,83 6,59 56,10 0,03 24,45 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja robe u prijevozu za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

48
TABLICA

07.01 07.02 07.03 07.04 07.99 07

61 10 355 0 5.904 6.330

0,96 0,16 5,61 0,00 93,27 100,00

2.552 574 30.832 0 8.649 42.607

5,99 1,35 72,36 0,00 20,30 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja robe u prijevozu za 2010.

osiguranje robe u prijevozu

67

neivotna osiguranja

Osiguranje od poara i elementarnih teta


(08)

Osiguranje od poara i elementarnih teta je, nakon sedam godina uzastopnog rasta, u 2010. zabiljeilo pad premije.

03
49
TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

Pad premije posljedica je recesije u kojoj se zemlja nalazi, a to je dovelo do pada investicija kao i zatvaranja postojeih pogona. Dolo je do smanjenja imovine i ulaganja u nove graevine, opremu i zalihe od strane pravnih subjekata to je u velikoj mjeri uvjetovalo pad ukupne zaraunate premije. Ove su vrste osiguranja visoko zastupljene u dijelu osiguranja pravnih osoba (male, srednje i velike tvrtke) i ine glavninu ukupne premije. Budui u ovom segmentu poarnih osiguranja postoji veliki potencijal za daljnjim poveanjem premije sve se vea panja posveuje ovom segmentu trita zbog kvalitete portfelja (disperzije rizika te male izloenosti po pojedinom riziku). Smanjenje likvidiranih teta u navedenom razdoblju posljedica su smanjenja samih vrijednosti imovine te smanjenog broja polica. Ovime se takoer poveava i izloenost rizicima, a time i same tete. Kako su ove vrste osiguranja podlone nastanku velikih i/ili masovnih teta, odnosno izloene osim samog poara i prirodnim katastrofama (klimatskim uvjetima), postoji mogunost naglih porasta ukupnih teta. U 2010. godini nije bilo veih pojedinanih teta te su iste smanjene za skoro 12% u odnosu na prethodnu godinu.

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

Zaraunata bruto premija osiguranja od poara i elementarnih teta u razdoblju 2003. 2010.

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

397.825 412.553 439.882 469.086 532.485 565.040 585.266 573.685

106,7 103,7 106,6 106,6 113,5 106,1 103,6 98,0

8,43 8,16 8,06 7,80 8,09 7,91 8,45 8,45

6,56 6,23 5,98 5,73 5,87 5,83 6,22 6,20

Iznos likvidiranih teta osiguranja od poara i elementarnih teta u razdoblju 2003. 2010.

50
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

139.645 157.169 162.113 200.371 184.233 194.858 222.671 197.475

84,5 112,5 103,1 123,6 91,9 105,8 114,3 88,7

5,00 5,33 5,16 5,71 5,07 4,98 5,78 5,88

4,71 4,89 4,69 5,10 4,31 4,24 4,66 4,49

68

25
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja od poara i elementarnih teta

26
GRAFIKON

Udio premije osiguranja od poara i elementarnih teta

27
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta osiguranja od poara i elementarnih teta

osiguranje od poara i elementarnih teta

69

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

08.01 08.02 08.99 08

Osiguranje od poara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta Osiguranje od poara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu Ostala osiguranja od poara i elementarnih nepogoda Osiguranje od poara i elementarnih teta

ifra

vrsta osiguranja / rizika

08.01 08.02 08.99 08

Osiguranje od poara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta Osiguranje od poara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu Ostala osiguranja od poara i elementarnih nepogoda Osiguranje od poara i elementarnih teta

70

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

51
TABLICA

Visoka zaraunata premija i veliki broj polica izvan industrije i obrta posljedica su ekonomske situacije u RH (zbog zatvaranja pogona i smanjenja proizvodnje i premija i broj osiguranja je manji). Takoer, od cca. 82.000 registriranih (aktivnih) tvrtki u RH (podaci Dravnog zavoda za statistiku), veliki dio nalazi se izvan industrije i obrta, na to i ukazuje donja tablica. Za razliku od industrijskih tvrtki ije su vrijednosti i broj u padu, tvrtke izvan industrije i obrta, bez obzira na krizu, imaju uzlaznu putanju to se tie broja i vrijednosti (otvaranje skladita, prodajnih centara, hotela i sl.).

08.01 08.02 08.99 08

336.417 168.044 69.224 573.685

58,64 29,29 12,07 100,00

445.573 20.873 37.118 503.564

88,48 4,15 7,37 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja od poara i elementarnih teta za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

52
TABLICA

08.01 08.02 08.99 08

22.618 1.728 1.429 25.775

87,76 6,70 5,54 100,00

134.962 57.192 5.321 197.475

68,35 28,96 2,69 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja od poara i elementarnih teta za 2010.

osiguranje od poara i elementarnih teta

71

neivotna osiguranja

Ostala osiguranja imovine


(09)

03
Ovu skupinu osiguranja karakterizira veliki broj razliitih vrsta osiguranja. Oscilacije rasta premije u navedenom razdoblju posljedica su ugovaranja velikih poslova vezanih na osiguranje industrijskih pogona i izgradnju graevina. Blagi pad premije za 2010. godinu moemo pripisati ekonomskom stanju koje utjee na sve vrste osiguranja. Zbog visokih vrijednosti opreme, osiguranje loma stroja i dalje ima najvei udio u zaraunatoj premiji (27,77%). Poljoprivredna osiguranja, to ukljuuje osiguranje usjeva i osiguranje ivotinja, takoer imaju sve vei udio u zaraunatoj premiji ove skupine osiguranja (ukupno oko 24 %). 2003., 2005., 2007., 2008. i 2009. godina bile su izloene loim vremenskim uvjetima (oluja i tua), i ostvarene su natprosjene tete. 2008. godina obiljeena je velikim tetama kod osiguranja usjeva i nasada to za posljedicu ima skok od preko 20% u likvidiranim tetama. U 2009 godini dogodio se blagi pad likvidiranih teta, to je se nastavilo i u 2010, to zbog pada same premije i broja polica to i iz razloga izostanka veih i katastrofalnih teta, prvenstveno na usjevima. Osiguranje strojeva od loma ini najvii pojedinani udio u broju i iznosu likvidiranih teta. To je posljedica zastarjelih industrijskih pogona koji se jo uvijek koriste u industrijskim tvrtkama u RH, a samim time su i podloni nastanku estih tetnih dogaaja.

Zaraunata bruto premija ostalih osiguranja imovine u razdoblju 2003. 2010.

53

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

553.911 609.738 601.922 683.049 692.964 783.383 773.651 763.740

104,8 110,1 98,7 113,5 101,5 113,0 98,8 98,7

11,74 12,06 11,04 11,36 10,53 10,97 11,18 11,25

9,13 9,20 8,19 8,35 7,64 8,09 8,22 8,26

Iznos likvidiranih teta ostalih osiguranja imovine u razdoblju 2003. 2010.

54
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

348.016 355.256 407.630 404.052 468.110 563.168 551.029 481.846

110,3 102,1 114,7 99,1 115,9 120,3 97,8 87,4

12,47 12,04 12,98 11,51 12,88 14,41 14,31 14,35

11,74 11,06 11,80 10,28 10,96 12,26 11,53 10,96

72

28
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta ostalih osiguranja imovine

ostala osiguranja imovine

73

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.99 09

Osiguranje strojeva od loma Osiguranje od provalne krae i razbojstva Osiguranje stakla od loma Osiguranje kuanstva Osiguranje graevinskih objekata u izgradnji Osiguranje objekata u montai Osiguranje filmske djelatnosti Osiguranje stvari u rudarskim jamama Osiguranje informatike opreme Osiguranje zaliha u hladnjaama Osiguranje usjeva i nasada Osiguranje ivotinja Ostala osiguranja imovine Ostala osiguranja imovine

ifra

vrsta osiguranja / rizika

09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.99 09

Osiguranje strojeva od loma Osiguranje od provalne krae i razbojstva Osiguranje stakla od loma Osiguranje kuanstva Osiguranje graevinskih objekata u izgradnji Osiguranje objekata u montai Osiguranje filmske djelatnosti Osiguranje stvari u rudarskim jamama Osiguranje informatike opreme Osiguranje zaliha u hladnjaama Osiguranje usjeva i nasada Osiguranje ivotinja Ostala osiguranja imovine Ostala osiguranja imovine

74

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

55
TABLICA

09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.99 09

212.124 66.229 24.541 78.485 38.434 20.460 293 0 5.316 985 96.013 89.364 131.496 763.740

27,77 8,67 3,21 10,28 5,03 2,68 0,04 0,00 0,70 0,13 12,57 11,70 17,22 100,00

27.423 57.536 36.502 348.330 2.591 568 17 0 930 176 18.461 3.488 71.751 567.773

4,83 10,14 6,43 61,35 0,46 0,10 0,00 0,00 0,16 0,03 3,25 0,61 12,64 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja ostalih osiguranja imovine za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

56
TABLICA

09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.99 09

32.416 2.894 6.433 12.656 613 62 2 0 358 148 2.922 14.603 14.923 88.030

36,82 3,28 7,31 14,38 0,70 0,07 0,00 0,00 0,41 0,17 3,32 16,59 16,95 100,00

164.753 29.138 11.129 27.942 11.619 3.156 48 0 2.400 3.215 89.449 80.041 58.956 481.846

34,19 6,04 2,31 5,80 2,41 0,66 0,01 0,00 0,50 0,67 18,56 16,61 12,24 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta ostalih osiguranja imovine za 2010.

ostala osiguranja imovine

75

neivotna osiguranja

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila


(10)

ISSN 1848-0918

Izvjee o tritu obveznih osiguranja u prometu s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti ~ 2010.

2 010

03
Zaraunata bruto premija u vrsti osiguranja koja obuhvaa rizike osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila iznosi 2,890 milijardi kuna, te prema iskazanim podacima, po prvi puta u razdoblju od 2003. do 2010. godine biljei pad premije od 1,1%. Premija obveznog osiguranja od AO je najvei segment ukupno zaraunate bruto premije (99,20%), a ukupni udio osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila je zbog svoje preteite obveznosti i nadalje visok - u okviru neivotnih osiguranja 42,58% - uz naznaku daljnjeg porasta; odnosno 31,26% u okviru ukupno zaraunate bruto premije. U 2010. godini broj sklopljenih polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti je 1.926.644 (1.956.689 u 2009. godini pad od 1,53%), zaraunata bruto premija je takoer smanjena za 0,70%, dok je prosjena premija po polici vea za 0,89% te u 2010. iznosi 1.488,01 kn. Broj likvidiranih teta u okviru ove vrste osiguranja u 2010. godini manji je 11,16%; dok je vrijednost likvidiranih teta manja 15,52%.

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za tete treim osobama (rizik 10.01) detaljno je razraeno u Izvjeu o tritu obveznih osiguranja u prometu s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti 2010. (dostupno na stranicama www.huo.hr).

Zaraunata bruto premija osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV u razdoblju 2003. 2010.

57

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1.957.116 2.111.470 2.246.038 2.450.936 2.721.082 2.922.728 2.922.648 2.890.062

110,0 107,9 106,4 109,1 111,0 107,4 100,0 98,9

41,49 41,75 41,18 40,75 41,34 40,93 42,22 42,58

32,26 31,86 30,56 29,96 30,02 30,17 31,05 31,26

Iznos likvidiranih teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV u razdoblju 2003. 2010.

58
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1.286.947 1.327.199 1.385.872 1.590.194 1.581.392 1.634.874 1.422.808 1.202.030

109,8 103,1 104,4 114,7 99,4 103,4 87,0 84,5

46,11 44,97 44,14 45,30 43,51 41,82 36,96 35,80

43,41 41,33 40,11 40,45 37,02 35,60 29,76 27,35

76

29
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV

30
GRAFIKON

Udio premije osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV u %

31
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV u %

osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

77

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

10.01 10.02 10.03 10.99 10

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za tete treim osobama Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za tete treim osobama Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

ifra

vrsta osiguranja / rizika

10.01 10.02 10.03 10.99 10

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za tete treim osobama Dragovoljno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za tete treim osobama Osiguranje od odgovornosti vozara za robu primljenu na prijevoz u cestovnom prometu Ostala osiguranja od automobilske odgovornosti Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

78

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

59
TABLICA

10.01 10.02 10.03 10.99 10

2.866.869 5.690 16.139 1.365 2.890.062

99,20 0,20 0,56 0,04 100,00

1.926.644 52.333 2.122 3.462 1.984.561

97,08 2,64 0,11 0,17 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

60
TABLICA

10.01 10.02 10.03 10.99 10

92.334 42 1.240 244 93.860

98,38 0,04 1,32 0,26 100,00

1.186.663 2.345 6.602 6.420 1.202.030

98,72 0,20 0,55 0,53 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu MV za 2010.

osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

79

neivotna osiguranja

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica


(11)

03
Premija za obvezno osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica smanjena je u odnosu na premiju iz 2009. godine za 14,6%, to je posljedica smanjenja broja lakih letjelica i prenamjena iz komercijalne u nekomercijalne. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica nastavlja s izuzetno dobrim rezultatom u razdoblju od 2003. do 2010. godine odnos likvidiranih tete i zaraunate bruto premije iznosi 11,89%.

Zaraunata bruto premija osiguranja od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica u razdoblju 2003. 2010.

61

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

2.232 2.193 1.124 2.063 3.898 3.199 2.679 2.287

90,5 98,3 51,3 183,5 188,9 82,1 83,7 85,4

0,05 0,04 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,03

0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02

Iznos likvidiranih teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica u razdoblju 2003. 2010.

62

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

6 27 158 57 314 53 1.706 19

8,7 450,0 585,2 36,1 550,9 16,9 3218,9 1,1

0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00

80

32
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica

osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica

81

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

11.01 11.02 11

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zranih letjelica od odgovornosti za tete treim osobama Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zranih letjelica od odgovornosti svih vrsta (ukljuujui odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zranom prijevozu) Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica

ifra

vrsta osiguranja / rizika

11.01 11.02 11

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika zranih letjelica od odgovornosti za tete treim osobama Osiguranje vlasnika odnosno korisnika zranih letjelica od odgovornosti svih vrsta (ukljuujui odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz u zranom prijevozu) Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica

82

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

63
TABLICA

11.01 11.02 11

2.099 187 2.287

91,80 8,20 100,00

150 5 155

96,77 3,23 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

64
TABLICA

11.01 11.02 11

0 2 2

0,00 100,00 100,00

5 14 19

26,62 73,38 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica za 2010.

osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica

83

neivotna osiguranja

Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila


(12)

03
Ukupna premija u ovoj vrsti osiguranja rasla je tokom 2010. godine za 4,8% i iznosila je 42.817.000 kn. Najvei dio premije ove vrste osiguranja 73,0% odnosi se na osiguranje odgovornosti pomorskih brodara tj. Protecting & Indemnity (P&I) osiguranje. Broj pomorskih brodova pokrivenih P&I osiguranjem i bruto tonaa u promatranom razdoblju se kretala: Broj brodova je smanjen u odnosu na prethodnu godinu ali ukupna tonaa je porasla za GT 62.574 to je uvjetovalo blago poveanje premije od 3,7% u odnosu na 2009. godinu. Broj osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila pokazuje rast od 10,49% u odnosu na 2009. godinu, to se uglavnom odnosi na obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika brodice odnosno jahte (20.064 u 2009. godini u odnosu na 22.413u 2010. godini). Broj likvidiranih teta u 2010. godini je 135 i za 25,0% je vei u odnosu na 2009. godinu, ukupan iznos likvidiranih teta vii je za 20,15% u odnosu na 2009. Ukupan iznos likvidiranih teta razdoblju od 2003. do 2010. godine je 61.674.000 kn, zaraunata bruto premija za isto razdoblje iznosi 271.896.000 kn, to je odnos od 22,68%.

godina

broj brodova

bruto tonaa

broj polica

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

151 148 156 156 172 171 186 167

1.418.431 1.424.672 1.490.656 1.626.238 1.744.282 1.882.096 1.874.217 1.936.791

12.242 12.636 14.320 17.423 20.196 24.105 26.522 29.306

Zaraunata bruto premija osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila u razdoblju 2003. 2010.

65

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

25.736 24.350 28.680 32.227 38.801 38.401 40.844 42.817

83,0 94,6 117,8 112,4 120,4 99,0 106,4 104,8

0,55 0,48 0,53 0,54 0,59 0,54 0,59 0,63

0,42 0,37 0,39 0,39 0,43 0,40 0,43 0,46

Iznos likvidiranih teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila u razdoblju 2003. 2010.

66

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

7.817 5.960 10.017 5.841 6.652 12.400 5.898 7.087

28,3 76,2 168,1 58,3 113,9 186,4 47,6 120,2

0,28 0,20 0,32 0,17 0,18 0,32 0,15 0,21

0,26 0,19 0,29 0,15 0,16 0,27 0,12 0,16

84

33
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila

osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

85

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

12.01 12.02 12.99 12

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (ukljuujui odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz) Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika rijenih i jezerskih plovila (ukljuujui odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz) Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

12.03 Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za tete treim osobama

ifra

vrsta osiguranja / rizika

12.01 12.02 12.99 12

Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika pomorskih brodova (ukljuujui odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz) Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika rijenih i jezerskih plovila (ukljuujui odgovornost vozara za robu primljenu na prijevoz) Ostala osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

12.03 Obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika brodica na motorni pogon za tete treim osobama

86

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

67
TABLICA

12.01 12.02 12.03 12.99 12

31.261 108 9.686 1.761 42.817

73,01 0,25 22,62 4,12 100,00

4.710 47 22.413 2.136 29.306

16,07 0,16 76,48 7,29 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u %

68
TABLICA

12.01 12.02 12.03 12.99 12

114 1 11 9 135

84,44 0,74 8,15 6,67 100,00

6.511 27 356 193 7.087

91,87 0,38 5,03 2,72 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja od odgovornosti za upotrebu plovila za 2010.

osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

87

neivotna osiguranja

Ostala osiguranja od odgovornosti


(13)

03
U ovoj grupi osiguranja na transportna osiguranja odnose se osiguranja pod ifrom 13.13 osiguranje od odgovornosti peditera, 13.14 osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine i 13.15 osiguranje od odgovornosti brodopopravljaa ija ukupna premija iznosi 14.321.000 kn to u cijeloj grupi osiguranja odgovornosti iznosi 5,3%. Ove vrste osiguranja u ukupnim tetama uestvuju s iznosom od 4.732.000 ili 8,5% od ukupnih teta ove vrste osiguranja. Odnos zaraunate premije i isplaenih teta u 2010. je 33%

Zaraunata bruto premija ostalih osiguranja od odgovornosti u razdoblju 2003. 2010.

69

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

151.965 174.310 193.869 224.447 250.890 277.941 269.295 266.303

111,5 114,7 111,2 115,8 111,8 110,8 96,9 98,9

3,22 3,45 3,55 3,73 3,81 3,89 3,89 3,92

2,50 2,63 2,64 2,74 2,77 2,87 2,86 2,88

Iznos likvidiranih teta ostalih osiguranja od odgovornosti u razdoblju 2003. 2010.

70
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

72.367 72.645 93.933 94.490 96.944 119.499 106.088 111.233

79,2 100,4 129,3 100,6 102,6 123,3 88,8 104,8

2,59 2,46 2,99 2,69 2,67 3,06 2,76 3,31

2,44 2,26 2,72 2,40 2,27 2,60 2,22 2,53

88

34
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta ostalih osiguranja od odgovornosti

35
GRAFIKON

Udio premije ostalih osiguranja od odgovornosti u%

36
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta ostalih osiguranja od odgovornosti u%

ostala osiguranja od odgovornosti

89

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.99 13

Osiguranje ugovorne odgovornosti izvoaa graevinskih radova Osiguranje ugovorne odgovornosti izvoaa montanih radova Osiguranje od odgovornosti proizvoaa filmova Osiguranje od odgovornosti proizvoaa za proizvode Osiguranje od odgovornosti u eljeznikom prometu Osiguranje garancije proizvoaa, prodavaa i dobavljaa Osiguranje ope odgovornosti Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih drutava Osiguranje od odgovornosti odvjetnika Osiguranje od odgovornosti javnih biljenika Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki Osiguranje od odgovornosti peditera Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine Osiguranje od odgovornosti brodopopravljaa Osiguranje od odgovornosti obavljanja zatitarskih i detektivskih djelatnosti Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja lijenike, stomatoloke i ljekarnike djelatnosti Osiguranje od odgovornosti steajnih upravitelja Ostala osiguranja od odgovornosti Ostala osiguranja od odgovornosti

13.08 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih drutava za tete na objektima zbog neispravne tehnike dokumentacije

ifra

vrsta osiguranja / rizika

13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.99 13

Osiguranje ugovorne odgovornosti izvoaa graevinskih radova Osiguranje ugovorne odgovornosti izvoaa montanih radova Osiguranje od odgovornosti proizvoaa filmova Osiguranje od odgovornosti proizvoaa za proizvode Osiguranje od odgovornosti u eljeznikom prometu Osiguranje garancije proizvoaa, prodavaa i dobavljaa Osiguranje ope odgovornosti Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih drutava Osiguranje od odgovornosti odvjetnika Osiguranje od odgovornosti javnih biljenika Osiguranje od odgovornosti revizorskih tvrtki Osiguranje od odgovornosti peditera Osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine Osiguranje od odgovornosti brodopopravljaa Osiguranje od odgovornosti obavljanja zatitarskih i detektivskih djelatnosti Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja djelatnosti upravljanja nekretninama Osiguranje od odgovornosti iz obavljanja lijenike, stomatoloke i ljekarnike djelatnosti Osiguranje od odgovornosti steajnih upravitelja Ostala osiguranja od odgovornosti Ostala osiguranja od odgovornosti

13.08 Osiguranje od odgovornosti projektnih i drugih drutava za tete na objektima zbog neispravne tehnike dokumentacije

90

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

71
TABLICA

13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.99 13

1.284 65 0 4.503 0 926 179.936 0 17 6.704 1.960 3.232 1.678 6.707 5.936 3.909 411 11.825 4.075 33.135 266.303

0,48 0,02 0,00 1,69 0,00 0,35 67,57 0,00 0,01 2,52 0,74 1,21 0,63 2,52 2,23 1,47 0,15 4,44 1,53 12,44 100,00

228 31 0 257 0 5 78.274 0 24 3.857 506 262 32 150 74 91 249 2.941 165 7.102 94.248

0,24 0,03 0,00 0,27 0,00 0,01 83,05 0,00 0,02 4,09 0,54 0,28 0,03 0,16 0,08 0,10 0,26 3,12 0,18 7,54 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja ostalih osiguranja od odgovornosti za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u %

72
TABLICA

13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.99 13

40 0 0 37 0 2 9.996 0 0 11 0 0 67 74 13 10 5 23 0 337 10.615

0,38 0,00 0,00 0,35 0,00 0,02 94,17 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,63 0,70 0,12 0,09 0,05 0,22 0,00 3,17 100,00

345 16 0 1.898 0 7 93.826 0 1 232 0 0 864 1.549 2.319 809 65 3.360 25 5.916 111.233

0,31 0,01 0,00 1,71 0,00 0,01 84,35 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,78 1,39 2,09 0,73 0,06 3,02 0,02 5,31 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta ostalih osiguranja od odgovornosti za 2010.

ostala osiguranja od odgovornosti

91

neivotna osiguranja

Osiguranje kredita
(14)

03
Osiguranje kredita je i dalje ovisio o iznosu novanih sredstava koje banke i druge novarske institucije plasiraju za odobravanje kredita. Masa sredstava u kreditima je rasla u odnosu na 2009. godinu ukupno za 8,2%. Iznosi sredstava odobravanih u 2010. godini fizikim osobama su vii za 3,8% u odnosu na 2009. godinu, a iznosi sredstava odobrenih kredita za pravne osobe rasli su za 9,6%. Poveanje plasmana novanih sredstava odrazilo se na poveanju premije osiguranja koja je porasla u odnosu na 2009. godinu za 43% Poveanju premije osiguranja potraivanja doprinijelo je i poveanje premije osiguranja otplate kredita. Odnos zaraunate premije i likvidiranih tete u 2010. godini iznosi 96,1% to je daleko povoljniji rezultat nego je to bio u 2009. godini.kada je iznosio 133,3%. Poboljanje rezultata je poveanje zaraunate premije. Odnos likvidiranih tete i zaraunate premije u periodu od 2003. do 2010. je 102,85%

Zaraunata bruto premija osiguranja kredita u razdoblju 2003. 2010.

73

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

64.893 74.975 92.364 98.529 108.679 126.332 81.342 116.773

120,5 115,5 123,2 106,7 110,3 116,2 64,4 143,6

1,38 1,48 1,69 1,64 1,65 1,77 1,18 1,72

1,07 1,13 1,26 1,20 1,20 1,30 0,86 1,26

Iznos likvidiranih teta osiguranja kredita u razdoblju 2003. 2010.

74

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

56.031 79.891 94.984 149.306 124.327 60.464 108.393 112.318

161,8 142,6 118,9 157,2 83,3 48,6 179,3 103,6

2,01 2,71 3,03 4,25 3,42 1,55 2,82 3,35

1,89 2,49 2,75 3,80 2,91 1,32 2,27 2,56

92

37
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja kredita

38
GRAFIKON

Udio premije i likvidiranih iznosa teta osiguranja kredita u%

osiguranje kredita

93

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

14.01 14.02 14.03 14

Osiguranje izvoznih potraivanja Osiguranje drugih vrsta potraivanja Osiguranje stambenih kredita Osiguranje kredita

ifra

vrsta osiguranja / rizika

14.01 14.02 14.03 14

Osiguranje izvoznih potraivanja Osiguranje drugih vrsta potraivanja Osiguranje stambenih kredita Osiguranje kredita

94

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

75
TABLICA

14.01 14.02 14.03 14

2.133 112.863 1.776 116.773

1,83 96,65 1,52 100,00

423 40.278 336 41.037

1,03 98,15 0,82 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja osiguranja kredita za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

76
TABLICA

14.01 14.02 14.03 14

2 4.825 26 4.853

0,04 99,42 0,54 100,00

85 103.113 9.121 112.318

0,08 91,80 8,12 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja kredita za 2010.

osiguranje kredita

95

neivotna osiguranja

Osiguranje jamstava
(15)

03
Ova vrsta osiguranja tokom 2010. godine je znaajno poveala zaraunatu premiju i iznosi 4.580.000 kn, to je poveanje od 91,7% od zaraunate premije iz 2009. godine. U 2010. godini isplatila se velika teta po izdanom jamstvu ali se odnosi na osiguranje koje je zakljueno u 1998 godini. Usprkos velikoj isplaenoj teti odnos likvidiranih teta i zaraunate premije u razdoblju od 2003. do 2010. i dalje je pozitivan i iznosi 60,20%

Zaraunata bruto premija osiguranja jamstava u razdoblju 2003. 2010.

77
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1.031 2.019 1.684 2.529 1.698 4.042 2.388 4.580

93,7 195,8 83,4 150,2 67,1 238,0 59,1 191,8

0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,03 0,07

0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05

Iznos likvidiranih teta osiguranja jamstava u razdoblju 2003. 2010.

78
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

688 1.921 -22 618 212 -117 1.660 7.064

64,5 279,2 34,3 425,5

0,02 0,07 0,00 0,02 0,01 0,00 0,04 0,21

0,02 0,06 0,00 0,02 0,00 0,00 0,03 0,16

96

39
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja jamstava

osiguranje jamstava

97

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

15.01 15.02 15

Osiguranje jamstava Osiguranje garancija Osiguranje jamstava

ifra

vrsta osiguranja / rizika

15.01 15.02 15

Osiguranje jamstava Osiguranje garancija Osiguranje jamstava

98

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

79
TABLICA

15.01 15.02 15

1.566 3.014 4.580

34,19 65,81 100,00

448 56 504

88,89 11,11 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja jamstava za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

80
TABLICA

15.01 15.02 15

20 9 29

68,97 31,03 100,00

6.969 96 7.064

98,65 1,35 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja jamstava za 2010.

osiguranje jamstava

99

neivotna osiguranja

Osiguranje raznih financijskih gubitaka


(16)

03
Ova vrsta osiguranja ponovno biljei dvoznamenkastu stopu rasta premije od 10,3%, no u najveem dijelu rast je posljedica poveanja vrijednosti po policama osiguranja (poveanje prihoda na srednjim i velikim tvrtkama). U broju osiguranja zabiljeen je pad od 11,86%. Iako je ova vrsta osiguranja iroko zastupljena na meunarodnom tritu, njihov udio na tritu osiguranja u Hrvatskoj je jo vrlo nizak. Najveim dijelom ove su vrste osiguranja pokrivene po All Risk policama osiguranja (gubitak radi prekida rada zbog poara, loma stroja i ostalog).

Zaraunata bruto premija osiguranja raznih financijskih gubitaka u razdoblju 2003. 2010.

81

TABLICA
udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

40.457 38.353 46.245 48.769 58.716 62.046 69.079 76.213

118,6 94,8 120,6 105,5 120,4 105,7 111,3 110,3

0,86 0,76 0,85 0,81 0,89 0,87 1,00 1,12

0,67 0,58 0,63 0,60 0,65 0,64 0,73 0,82

Iznos likvidiranih teta osiguranja raznih financijskih gubitaka u razdoblju 2003. 2010.

82
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

8.814 14.975 20.447 18.405 13.724 15.689 18.438 19.175

67,8 169,9 136,5 90,0 74,6 114,3 117,5 104,0

0,32 0,51 0,65 0,52 0,38 0,40 0,48 0,57

0,30 0,47 0,59 0,47 0,32 0,34 0,39 0,44

100

40
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja raznih financijskih gubitaka

41
GRAFIKON

Udio premije osiguranja raznih financijskih gubitaka u%

42
GRAFIKON

Udio likvidiranih bruto iznosa teta osiguranja raznih financijskih gubitaka u%

osiguranje raznih financijskih gubitaka

101

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.99 16

Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog poara i nekih drugih opasnosti Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina Osiguranje od teta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaanja Osiguranje opasnosti otkaza turistikih putovanja Ostala osiguranja financijskih gubitaka Osiguranje raznih financijskih gubitaka

ifra

vrsta osiguranja / rizika

16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.99 16

Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog poara i nekih drugih opasnosti Osiguranje financijskih gubitaka radi prekida rada zbog loma strojeva Osiguranje raznih priredbi zbog atmosferskih oborina Osiguranje od teta zbog otkupa krivotvorenih inozemnih sredstava plaanja Osiguranje opasnosti otkaza turistikih putovanja Ostala osiguranja financijskih gubitaka Osiguranje raznih financijskih gubitaka

102

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

83
TABLICA

16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.99 16

31.714 820 23 703 5.128 37.824 76.213

41,61 1,08 0,03 0,92 6,73 49,63 100,00

855 10 4 63 25.086 3.360 29.378

2,91 0,03 0,01 0,21 85,40 11,44 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja raznih financijskih gubitaka za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

84
TABLICA

16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 16.99 16

15 2 0 265 787 594 1.663

0,90 0,12 0,00 15,94 47,32 35,72 100,00

2.640 1 0 164 4.205 12.164 19.175

13,76 0,01 0,00 0,86 21,93 63,44 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja raznih financijskih gubitaka za 2010.

osiguranje raznih financijskih gubitaka

103

neivotna osiguranja

Osiguranje trokova pravne zatite


(17)

03
Osiguranje trokova pravne zatite je osiguranje koje pokriva trokove odvjetnika i druge trokove sudskog postupka. Ovo osiguranje je na hrvatskom tritu slabo zastupljeno, iako u osigurateljnoj ponudi egzistira ve osam godina. Premija osiguranja trokova pravne zatite zabiljeila je najsnaniji pad u 2010. godini od 40,4%, dok je likvidirani iznos po tetama porastao za 392,9%. Zaraunata bruto premija, promatrana u sedmogodinjem razdoblju, biljei udio u neivotnim osiguranjima u rasponu od 0,02% - 0,06%; odnosno od 0,01% - 0,05% u ukupnom portfelju osiguranja, a udio u likvidiranim tetama je zanemariv.

Zaraunata bruto premija osiguranja trokova pravne zatite u razdoblju 2003. 2010.

85
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

725 1.890 3.098 2.864 3.702 4.229 4.247 2.533

260,7 163,9 92,4 129,3 114,2 100,4 59,6

0,02 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,04

0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,03

Iznos likvidiranih teta osiguranja trokova pravne zatite u razdoblju 2003. 2010.

86
TABLICA

godina

likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

0 0 4 30 62 112 42 207

750,0 206,7 180,6 37,5 492,9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104

43
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta osiguranja trokova pravne zatite

44
GRAFIKON

Udio premije osiguranja trokova pravne zatite u%

osiguranje trokova pravne zatite

105

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

17.01 17

Osiguranje trokova pravne zatite i trokova sudskog postupka Osiguranje trokova pravne zatite

ifra

vrsta osiguranja / rizika

17.01 17

Osiguranje trokova pravne zatite i trokova sudskog postupka Osiguranje trokova pravne zatite

106

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

87
TABLICA

17.01 17

2.533 2.533

100,00 100,00

5.901 5.901

100,00 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja trokova pravne zatite za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

88
TABLICA

17.01 17

4 4

100,00 100,00

207 207

100,00 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta osiguranja trokova pravne zatite za 2010.

osiguranje trokova pravne zatite

107

neivotna osiguranja

* Osiguranje turistikih usluga (naziv prije 2007. godine)

Putno osiguranje*
(18)

03
Putno osiguranje pokriva rizike koji nastanu kao posljedica putovanja izvan stalnog mjesta boravka, a obuhvaa: turistiko osiguranje, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje pomoi za vrijeme puta i ostala osiguranja turistikih rizika. Iako je ovo osiguranje due vrijeme u ponudi osiguratelja, udio ove vrste osiguranja u osmogodinjem razdoblju je skoro zanemarivo. U 2007. godini zabiljeen je znaajan skok udjela u zaraunatoj bruto premiji u ukupnom portfelju osiguranja to je dijelom rezultat striktnije regulative u turistikoj djelatnosti, dok je u 2008. godini porast zaraunate bruto premije bio 10,4%, u 2009. godini 6,4% te u 2010. godini neto znaajniji porast od 19,2%. U okviru putnog osiguranja najzastupljenija skupina je putno zdravstveno osiguranje s udjelom zaraunate bruto premije od 85,98% i udjelom vrijednosti likvidiranih teta od 96,69%.

Zaraunata bruto premija putnog osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

89
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnoj ZBP

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

2.235 4.671 6.968 8.541 32.224 35.565 37.831 45.090

126,3 209,0 149,2 122,6 377,3 110,4 106,4 119,2

0,05 0,09 0,13 0,14 0,49 0,50 0,55 0,66

0,04 0,07 0,09 0,10 0,36 0,37 0,40 0,49

Iznos likvidiranih teta putnog osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

90

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u % indeks u neivotim osiguranjima u ukupnim tetama

godina

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1.487 2.370 3.192 3.009 6.539 8.078 11.157 8.006

116,1 159,4 134,7 94,3 217,3 123,5 138,1 71,8

0,05 0,08 0,10 0,09 0,18 0,21 0,29 0,24

0,05 0,07 0,09 0,08 0,15 0,18 0,23 0,18

108

45
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija i likvidirani iznosi teta putnog osiguranja

46
GRAFIKON

Udio premije putnog osiguranja u%

Putno osiguranje

109

neivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

18.01 18.03 18.04 18.99 18

Turistiko osiguranje Putno zdravstveno osiguranje Osiguranje pomoi (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivalita Ostala osiguranja turistikih rizika Putno osiguranje

ifra

vrsta osiguranja / rizika

18.01 18.03 18.04 18.99 18

Turistiko osiguranje Putno zdravstveno osiguranje Osiguranje pomoi (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivalita Ostala osiguranja turistikih rizika Putno osiguranje

110

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

91
TABLICA

18.01 18.03 18.04 18.99 18

1.016 38.769 1.119 4.185 45.090

2,26 85,98 2,48 9,28 100,00

9.062 125.761 10.554 3.201 148.578

6,10 84,65 7,10 2,15 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja putnog osiguranja za 2010.

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u% 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u%

92
TABLICA

18.01 18.03 18.04 18.99 18

41 2.096 108 22 2.267

1,81 92,46 4,76 0,97 100,00

162 7.742 73 30 8.006

2,02 96,69 0,91 0,38 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta putnog osiguranja za 2010.

Putno osiguranje

111

112

ivotna osiguranja
(19-25)
Podaci za razdoblje 2003. 2006. izvor HANFA, a podaci 2007. - 2010. prikupljeni su od drutava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika

113

ivotna osiguranja
(19-25)

04
U 2010. godini drutva za ivotna osiguranja ostvarila su ukupnu zaraunatu bruto premiju od 2,46 milijarde kuna. U odnosu na 2009. godinu ostvaren je pad zaraunate premije od 1,25%. Ako promatramo razdoblje od poetka 2000. do 2008. godine prosjean godinji rast premije iznosio je 17% dok se u 2010. godini kao i godinu ranije osjetio znaajan pad stope rasta ivotnih osiguranja. To je prvenstveno posljedica utjecaja globalne financijske krize koja za posljedicu ima krizu realnog sektora, pad potranje za proizvodima ivotnog osiguranja gledajui produkciju novih osiguranja, te pritisak na postojei portfelj osiguravatelja kroz neuplate, otkupe i kapitalizacije. Takoer, polovicom 2010. godine dolo je do promjene porezne politike. Premije ivotnih osiguranja od 1. srpnja 2010. vie ne predstavljaju porezno priznati izdatak to je takoer, iako manjim dijelom, negativno utjecalo na prodaju novih osiguranja. Udio premije ivotnih osiguranja u ukupnom portfelju trita osiguranja minimalno je povean s 26,44 % koliko je iznosio 2009. godine na 26,58 % u 2010. godini. U strukturi premije osiguranja, u odnosu na 2009., smanjen je udio klasinog ivotnog osiguranja za sluaj smrti i doivljenja za 0,86% (sa 86,12% na 85,26%), udio dodatnih osiguranja uz ivotno osiguranje pada za 1,2%, dok udio premije investicijskih osiguranja raste za 2,5%. Zanimljivo je da se vratio interes za investicijska osiguranja u odnosu na prethodne godine

Zaraunata bruto premija ivotnih osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

93
TABLICA

godina

zaraunata bruto premija u 000 kn

indeks

udio u ukupnoj ZBP u%

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

1.349.981 1.569.421 1.895.769 2.165.061 2.482.743 2.545.775 2.488.675 2.457.683

117,1 116,3 120,8 114,2 114,7 102,5 97,8 98,8

22,25 23,68 25,79 26,47 27,39 26,28 26,44 26,58

Iznos likvidiranih teta ivotnih osiguranja u razdoblju 2003. 2010.

94

TABLICA
likvidirane tete, bruto iznosi u 000 kn udio u ukupnim tetama u%

godina

indeks

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

173.035 259.746 315.131 421.048 636.639 682.594 931.253 1.038.460

109,2 150,1 121,3 133,6 151,2 107,2 136,4 111,5

5,84 8,09 9,12 10,71 14,90 14,87 19,48 23,62

114

47
GRAFIKON

Premija ivotnih osiguranja i likvidirani bruto iznosi teta (u 000 kn)

48
GRAFIKON

Indeksi kretanja premije i likvidiranih bruto iznosa teta ivotnih osiguranja

49
GRAFIKON

Struktura premije ivotnih osiguranja za 2010.

115

ivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.99 19 20.01 20.02 20.99 20 21.01 21.02 21.99 21 22.01 22

Osiguranje ivota za sluaj smrti i doivljenja (mjeovito osiguranje) Osiguranje za sluaj smrti Osiguranje za sluaj doivljenja Doivotno osiguranje za sluaj smrti Osiguranje kritinih bolesti Ostala osiguranja ivota ivotno osiguranje Osiguranje osobne doivotne rente Osiguranje osobne rente s odreenim trajanjem Ostala rentna osiguranja Rentno osiguranje Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog sluaja uz osiguranje ivota Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje ivota Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje ivota Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje Osiguranje za sluaj vjeanja ili roenja Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja Osiguranje ivota za sluaj smrti i doivljenja (mjeovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Osiguranje za sluaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Osiguranje za sluaj doivljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik ivotno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate Ostala ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Tontine Tontine Osiguranje s kapitalizacijom isplate Osiguranje s kapitalizacijom isplate

23.01 23.02 23.03 23.04 23.99 23 24.01 24 25.01 25

116

kada je financijska kriza utjecala na graane da

ifra 2010.

zaraunata bruto premija u 000 kn udio u % 2010.

broj osiguranja udio u %

95
TABLICA

se odluuju vie za konzervativnije proizvode s garantiranim osiguranim svotama. Likvidirane tete u ivotnom osiguranju iznose 1.038.460 milijuna kuna u 2010. godini. U odnosu na 2009. godinu biljee porast od 11,51% prvenstveno kao posljedica porasta isteka (doivljenja) kod klasinih ivotnih osiguranja te isplaenih otkupnih vrijednosti. Uzrok tome je sazrijevanje portfelja, to je takoer imalo utjecaj na pad ukupne premije ivotnih osiguranja. Naime, smanjeni priliv nove premije nije mogao nadoknaditi poveani odljev zbog isteka osiguranja kao i drugih vrsta isplata i raskida osiguranja. Unato padu zaraunate bruto premije, tehnike priuve ivotnih osiguranja porasle su 11% u odnosu na 2009. godinu to potvruje visoku razinu sigurnosti ulaganja u ovaj vid osiguranja. Premija ivotnog osiguranja po stanovniku u 2010. godini iznosi 75 EUR-a, dok je njen prosjek u EU 85 EUR-a. To ukazuje na nisku gustou osiguranja te postojanje znaajnog potencijala za razvoj i rast ivotnih osiguranja u RH. Za oekivati je da e industrija ivotnih osiguranja u narednim godinama, a posebno nakon krize, ponovno uhvatiti ubrzani tempo razvoja te u ukupnoj financijskoj industriji imati sve vei znaaj.

19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.99 19 20.01 20.02 20.99 20 21.01 21.02 21.99 21 22.01 22

1.800.628 68.723 48.957 79.234 89.807 24.589 2.111.939 5.319 1.723 113 7.155 152.700 289 9.071 162.060 9.244 9.244

85,26 3,26 2,32 3,75 4,25 1,16 100,00 74,34 24,09 1,57 100,00 94,22 0,18 5,60 100,00 100,00 100,00

534.631 124.126 20.274 30.504 36.730 7.943 754.208 2.181 1.110 21 3.312 483.871 561 36.483 520.915 4.552 4.552

70,89 16,46 2,69 4,04 4,87 1,05 100,00 65,86 33,51 0,63 100,00 92,89 0,11 7,00 100,00 100,00 100,00

Zaraunata bruto premija i broj osiguranja ivotnih osiguranja za 2010.

23.01 23.02 23.03 23.04 23.99 23 24.01 24 25.01 25

92.438 0 0 57.665 17.182 167.285 0 0 0 0

55,26 0,00 0,00 34,47 10,27 100,00 -

33.215 0 0 8.170 13.828 55.213 0 0 0 0

60,16 0,00 0,00 14,80 25,04 100,00 -

117

ivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.99 19 20.01 20.02 20.99 20 21.01 21.02 21.99 21 22.01 22

Osiguranje ivota za sluaj smrti i doivljenja (mjeovito osiguranje) Osiguranje za sluaj smrti Osiguranje za sluaj doivljenja Doivotno osiguranje za sluaj smrti Osiguranje kritinih bolesti Ostala osiguranja ivota ivotno osiguranje Osiguranje osobne doivotne rente Osiguranje osobne rente s odreenim trajanjem Ostala rentna osiguranja Rentno osiguranje Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog sluaja uz osiguranje ivota Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje ivota Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje ivota Dodatna osiguranja uz ivotno osiguranje Osiguranje za sluaj vjeanja ili roenja Osiguranje za sluaj vjenanja ili roenja Osiguranje ivota za sluaj smrti i doivljenja (mjeovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Osiguranje za sluaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Osiguranje za sluaj doivljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik ivotno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate Ostala ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Tontine Tontine Osiguranje s kapitalizacijom isplate Osiguranje s kapitalizacijom isplate

23.01 23.02 23.03 23.04 23.99 23 24.01 24 25.01 25

118

ifra 2010.

broj likvidiranih teta udio u % 2010.

likvidirane tete, bruto iznos u 000 kn udio u %

96
TABLICA

19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.99 19 20.01 20.02 20.99 20 21.01 21.02 21.99 21 22.01 22

37.656 709 655 1.221 1.588 517 42.346 133 154 0 287 3.950 10 386 4.346 215 215

88,92 1,68 1,55 2,88 3,75 1,22 100,00 46,34 53,66 0 100,00 90,89 0,23 8,88 100,00 100,00 100,00

881.130 9.150 17.277 12.156 18.700 14.980 953.391 5.191 1.444 60 6.694 32.002 18 1.402 33.422 3.361 3.361

92,43 0,96 1,81 1,27 1,96 1,57 100,00 77,54 21,57 0,89 100,00 95,75 0,05 4,20 100,00 100,00 100,00

Broj i iznos likvidiranih teta ivotnih osiguranja za 2010.

23.01 23.02 23.03 23.04 23.99 23 24.01 24 25.01 25

1.950 0 0 277 1.617 3.844 0 0 0 0

50,72 0,00 0,00 7,21 42,07 100,00 -

12.515 0 0 6.030 23.046 41.591 0 0 0 0

30,09 0,00 0,00 14,50 55,41 100,00 -

119

ivotna osiguranja

ifra

vrsta osiguranja / rizika

19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.99 19 20.01 20.02 20.99 20 21.01 21.02 21.99 21 22.01 22

Osiguranje ivota za sluaj smrti i doivljenja (mjeovito osiguranje) Osiguranje za sluaj smrti Osiguranje za sluaj doivljenja Doivotno osiguranje za sluaj smrti Osiguranje kritinih bolesti Ostala osiguranja ivota Ukupno 19 Osiguranje osobne doivotne rente Osiguranje osobne rente s odreenim trajanjem Ostala rentna osiguranja Ukupno 20 Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog sluaja uz osiguranje ivota Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje ivota Ostala dopunska osiguranja osoba uz osiguranje ivota Ukupno 21 Osiguranje za sluaj vjeanja ili roenja Ukupno 22 Osiguranje ivota za sluaj smrti i doivljenja (mjeovito osiguranje) kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Osiguranje za sluaj smrti kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Osiguranje za sluaj doivljenja kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik ivotno osiguranje kod kojeg osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik s garancijom isplate Ostala ivotna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik Ukupno 23 Tontine Ukupno 24 Osiguranje s kapitalizacijom isplate Ukupno 25

23.01 23.02 23.03 23.04 23.99 23 24.01 24 25.01 25

SVEUKUPNO

120

ifra u tuzemstvu

broj osiguranih osoba tijekom godine s prebivalitem u inozemstvu u tuzemstvu

broj osiguranih osoba (aktivne police) na dan 31.12. s prebivalitem u inozemstvu

97
TABLICA

19.01 19.02 19.03 19.04 19.05 19.99 19 20.01 20.02 20.99 20 21.01 21.02 21.99 21 22.01 22

318.002 183.329 8.931 4.500 9.846 1.760 526.368 997 276 4 1.277 405.560 340 30.880 436.780 1.069 1.069

3.341 1 19 22 43 0 3.426 0 0 0 0 3.034 0 8 3.042 75 75

546.955 146.444 20.548 29.721 36.485 7.755 787.908 2.158 1.129 21 3.308 524.338 557 39.876 564.771 4.433 4.433

7.252 32 40 362 369 264 8.319 0 0 0 0 6.221 4 118 6.343 119 119

Osigurane osobe ivotnih osiguranja za 2010. godinu

23.01 23.02 23.03 23.04 23.99 23 24.01 24 25.01 25

27.470 0 0 6.474 15.462 49.406 0 0 0 0

107 0 0 40 0 147 0 0 0 0

33.688 0 0 7.802 13.828 55.318 0 0 0 0

70 0 0 44 0 114 0 0 0 0

1.014.900

6.690

1.415.738

14.895

121

122

drutva za osiguranje i reosiguranje


Napomena: U iznosu zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja ukljuena je premija suosiguranja: za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 10.097.940 kn; za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 5.871.108 kn.

123

Drutva za osiguranje i reosiguranje


12

05
Agram ivotno osiguranje d.d. Allianz Zagreb d.d.
17 16

Ovaj dio publikacije sadri najosnovnije podatke o drutvima za osiguranje koja djeluju na podruju Republike Hrvatske - podatke o osnivanju drutva, o
13

Allianz Reosiguranje d.d.

18

upravi drutva , strukturi vlasnitva,


14

Basler osiguranje Zagreb d.d. Basler osiguranje d.d.


20

19

adresama podrunica, tel. i fax brojevima i dr., te najosnovnije podatke o njihovom poslovanju u 2010. godini. Takoer su navedeni i podaci o promjeni naziva pojedinih drutava, pripajanju i sl., te podaci o drutvu Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. koje je zapoelo obavljanje poslova osiguranja u sijenju 2010. godine. Drutvo Izvor osiguranje d.d. dobilo je dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za sklapanje i ispunjavanje ugovora o neivotnom osiguranju u rujnu 2010. godine te je zapoelo obavljanje poslova osiguranja s 01. 01. 2011. godine. U Hrvatskoj su u 2010. godini djelovala sljedea drutva za osiguranje i reosiguranje :
15

Basler ivotno osiguranje d.d. Cardif osiguranje d.d.


22

21

Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje Croatia osiguranje d.d. Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Euroherc osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d. GRAWE Hrvatska d.d.
26 25 24

23

Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje

27

HOK osiguranje - Hrvatska osiguravajua kua d.d. Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. Jadransko osiguranje d.d.
30 29

28

KD ivotno osiguranje d.d.

31

Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje Merkur osiguranje d.d. Socit Gnrale osiguranje d.d. Sunce osiguranje d.d. Triglav osiguranje d.d. UNIQA osiguranje d.d. VELEBIT osiguranje d.d.
36 34 33

32

35

VELEBIT IVOTNO osiguranje d.d. VICTORIA osiguranje d.d.


38

37

VICTORIA ivotno osiguranje d.d.

39

124

Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske, poslove osiguranja moe obavljati drutvo za osiguranje sa sjeditem u Republici Hrvatskoj koje je dobilo dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, podrunica stranog drutva za osiguranje koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje poslova osiguranja, drutvo za osiguranje drave lanice koje, sukladno Zakonu o osiguranju, ima pravo obavljati poslove osiguranja na podruju Republike Hrvatske neposredno ili preko podrunice. Drutvo za osiguranje moe biti osnovano samo kao dioniko drutvo ili kao drutvo za uzajamno osiguranje, dok drutvo za osiguranje koje obavlja poslove reosiguranja moe biti osnovano samo kao dioniko drutvo.

12 13 14 15

Podaci su prikupljeni od drutava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika Podaci su dobiveni izravno od drutava za osiguranje i reosiguranje. Podaci o upravi drutava odnose se na stanje 01. 06. 2011. Rjeenjem Trgovakog suda u Splitu od 24. 10. 2002. godine Alpina osiguranje d.d. je u likvidaciji. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga oduzela je 06. 04. 2006. Addenda zdravstvenom osiguranju odobrenje za obavljanje svih vrsta osiguranja. Portfelj je prenesen na Osiguranje Zagreb d.d.. 30. 12. 2005. na Trgovakom sudu u Zagrebu registrirana je promjena tvrtke Euroherc ivotno osiguranje d.d. u Agram ivotno osiguranje d.d. 01. 01. 2006. Drutvu je pripojen portfelj ivotnih osiguranja Sunce osiguranja d.d. 28. 01. 1999. godine Drutvo je promijenilo naziv sa Adriatic osiguranje d.d. u Allianz Zagreb d.d. 13. 12. 2010. godine Drutvo je promijenilo naziv sa Allianz Reosiguranje d.d. u Allianz usluge d.d. te promijenilo i djelatnost. Allianz usluge d.d. je prestalo obavljati poslove reosiguranja, te je preregistrirano na djelatnost: kupnja i prodaja robe, raunalne i srodne djelatnosti, pruanje usluga informacijskog drutva, promidba, istraivanje trita i ispitivanje javnog mijenja. Ugovorom o prijenosu portfelja sklopljenim 17. 05. 2006. preuzet je portfelj drutva Addenda zdravstveno osiguranje d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-09/10961-2 od 20. listopada 2009. godine u sudski registar upisana je promjena naziva drutva Osiguranje Zagreb d.d. u Basler osiguranje Zagreb d.d. Drutvu su Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu od 15. 02. 2010. pripojena drutva Basler osiguranje d.d. i Basler ivotno osiguranje d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-10/1374-2 od 15. 02. 2010. u sudski registar upisano je pripajanje drutva Basler osiguranje d.d. drutvu Basler osiguranje Zagreb d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-10/1376-2 od 15. 02. 2010. u sudski registar upisano je pripajanje drutva Basler ivotno osiguranje d.d. drutvu Basler osiguranje Zagreb d.d. Drutvo je zapoelo s obavljanjem poslova osiguranja 10. 09. 2007. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-10/3482-4 od 11. 06. 2010. u sudski registar je upisano pripajanje drutva Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje drutvu Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje. Erste Sparkassen osiguranje d.d. za ivotno osiguranje od 01. 07. 2009. posluje pod nazivom Erste osiguranje VIG d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu od 07. 08. 2003. u sudski registar upisano je osnivanje drutva za osiguranje Generali osiguranje d.d. Temeljem rjeenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 21. 12. 2006. i rjeenja Trgovakog suda u Zagrebu Tt-06/13543-2 od 29. 12. 2006. drutva Generali osiguranje d.d. i Generali ivotno osiguranje d.d. pripojena su drutvu Libertas osiguranje d.d. uz istodobnu promjenu tvrtke u Generali osiguranje d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu od 12. 12. 2001. godine u sudski registar je upisano pripajanje drutava Adria osiguranje d.d. i Slavonija osiguranje d.d. drutvu GRAWE Hrvatska osiguravajue d.d. 2009. godine izvrena je promjena tvrtke Osiguranje Helios d.d. u Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-10/3482-4 od 11. 06. 2010. u sudski registar je upisano pripajanje drutva Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje drutvu Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje. 2007. godine izvrena je promjena tvrtke HOK-OSIGURANJE d.d. u Hrvatska osiguravajua kua d.d. Drutvo je 24. 09. 2009. dobilo dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju kredita te je zapoelo s poslovanjem 18. 01. 2010. Rjeenjem Trgovakog suda u Splitu od 23. 05. 2001. godine u sudski registar je upisano pripajanje Mediteran osiguranja d.d. drutvu Jadransko osiguranje d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Splitu br. Tt-04/2537-4 od 29. 12. 2004. godine u sudski registar upisano je pripajanje Atlas osiguranja d.d. drutvu Jadransko osiguranje d.d.. Portfelj polica ivotnih osiguranja Atlas osiguranja d.d. prenesen je na Euroherc ivotno osiguranje d.d. Drutvo je 17. 04. 2008. dobilo dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini ivotnih osiguranja te je zapoelo s poslovanjem 05. 05. 2008. Rjeenjem Trgovakog suda u Rijeci od 02. 07. 2001. u sudski registar je upisano pripajanje drutva Kvarner osiguranje d.d. drutvu Wiener Stdtische osiguranje d.d., a rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu od 03. 07. 2001. promijenjen je naziv drutva Wiener Stdtische osiguranje d.d. u Kvarner Wiener Stdtische osiguranje d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Rijeci br. Tt-05/4462-2 od 30. 12. 2005. u sudski registar je upisano pripajanje drutva Aurum Wiener Stdtische osiguranje d.d. drutvu Kvarner Wiener Stdtische osiguranje d.d. Rjeenjem Trgovakog suda u Rijeci Tt-07/1306-2 od 26. 06. 2007. promijenjen je naziv drutva Kvarner Wiener Stdtische osiguranje d.d. u Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje. Drutvo je 23. 12. 2008. dobilo dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini ivotnih osiguranja te je otpoelo s radom 01. 04. 2009. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu od 13. 03. 2003. Poslodavac drutvo za uzajamno osiguranje je u likvidaciji. Zbog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, portfelj je 01. 10. 2002. godine prenesen u Sunce osiguranje d.d.. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu br. Tt-05/6926-2 od 16. 11. 2005. Drutvu je pripojeno Veritas osiguranje d.d.. Portfelj polica ivotnih osiguranja drutva Sunce osiguranje d.d. prenesen je 01. 01. 2006. na Agram ivotno osiguranje d.d.. Rjeenjem Trgovakog suda u Rijeci od 01. 10. 2001. godine promijenjen je naziv drutva Sava osiguranje d.d. u Triglav osiguranje d.d. Drutvo je zapoelo s obavljanjem poslova osiguranja 01. 01. 2008. Drutvo je zapoelo s obavljanjem poslova osiguranja 01. 12. 2007. Drutvo je 04. 12. 2008. dobilo dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u vrstama osiguranja Osiguranje od nezgode, Osiguranje od poara i elementarnih teta i Ostala osiguranja imovine. Drutvo je 05. 06. 2008. dobilo dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini ivotnih osiguranja te je otpoelo s radom 01. 09. 2008. godine.

16

17

18

19

Sva navedena drutva za osiguranje su dionika drutva iji osnivai su uz pravne i fizike osobe iz Republike Hrvatske i pravne osobe iz inozemstva. Drutva za osiguranje koja se bave obveznim osiguranjima u prometu moraju biti lanovi Hrvatskog ureda za osiguranje. Pored najosnovnijih pokazatelja o drutvima za osiguranje navedeni su i osnovni podaci o hrvatskom Pool-u za osiguranje i reosiguranje nuklearnih rizika. U tabelarnim pregledima poslovanja po drutvima prikazali smo usporedne podatke o zaraunatoj bruto premiji po vrstama osiguranja, s time da smo pojedine vrste osiguranje objedinili i to na sljedei nain: osTala kasko osIguranJa - obuhvaaju Osiguranje tranih vozila (04), Osiguranje zranih letjelica (05) i Osiguranje plovila (06) ImovIna obuhvaa Osiguranje od poara i elementarnih teta (08) i Ostala osiguranja imovine (09) osTala osIguranJa od odgovornosTI obuhvaaju Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zranih letjelica (11), Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (12) i Ostala osiguranja od odgovornosti (13) osIguranJe kredITa, JamsTava I fInancIJskIH guBITaka obuhvaaju Osiguranje kredita (14), Osiguranje jamstava (15) i Osiguranje raznih financijskih gubitaka (16) osTala osIguranJa obuhvaaju Osiguranje robe u prijevozu (7) i Putno osiguranje (18) IvoTna osIguranJa obuhvaa sve vrste ivotnih osiguranja
33 31 28 29 26 24 22 23 20

21

25

27

30

32

34

35

36 37 38

39

125

drutva za osiguranje i reosiguranje

Broj drutava za osiguranje prema vlasnitvu i strukturi provoenja poslova osiguranja

98
TABLICA

2009.
domae strano
44 45

neivotno
40

ivotno
41

sloeno
42

reosiguranje
43

ukupno

6 3 9

2 6 8

1 9 10

2 0 2

11 18 29

ukupno

2010.
domae strano
44 45

neivotno
40

ivotno
41

sloeno
42

reosiguranje
43

ukupno

7 2 9

2 4 6

1 9 10

2 0 2

12 15 27

ukupno

40 41 42 43 44

drutvo za osiguranje provodi samo neivotno osiguranje drutvo za osiguranje provodi samo ivotno osiguranje drutvo za osiguranje provodi i ivotno i neivotno osiguranje drutvo za osiguranje provodi reosiguranje drutva za osiguranje koja su u veinskom (preko 50%) vlasnitvu domaih pravnih i fizikih osoba drutva za osiguranje koja su u veinskom (preko 50%) vlasnitvu stranih pravnih osoba

45

126

drutvo za osiguranje (reosiguranje)

poslovi osiguranja

99
TABLICA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. * * **

Agram ivotno osiguranje d.d. Allianz Zagreb d.d. Allianz Reosiguranje d.d. Basler osiguranje Zagreb d.d.* Cardif osiguranje d.d. Croatia osiguranje d.d. Croatia Lloyd d.d. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Euroherc osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d. Grawe Hrvatska d.d. Helios Vienna Insurance Group d.d.** Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. HOK osiguranje d.d. Jadransko osiguranje d.d. KD ivotno osiguranje d.d. Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Merkur osiguranje d.d. Socit Gnrale osiguranje d.d. Sunce osiguranje d.d. Triglav osiguranje d.d. Uniqa osiguranje d.d. Victoria osiguranje d.d. Victoria ivotno osiguranje osiguranje d.d. Velebit osiguranje d.d. Velebit ivotno osiguranje d.d. Basler osiguranje d.d. Basler ivotno osiguranje d.d. Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d.

ivot sloeno (ivot i neivot) reosiguranje sloeno (ivot i neivot) neivot sloeno (ivot i neivot) reosiguranje neivot ivot neivot sloeno (ivot i neivot) sloeno (ivot i neivot) sloeno (ivot i neivot) neivot neivot neivot ivot sloeno (ivot i neivot) sloeno (ivot i neivot) ivot neivot sloeno (ivot i neivot) sloeno (ivot i neivot) neivot ivot neivot ivot neivot ivot ivot

Poslovi osiguranja koje su drutva za osiguranje i reosiguranje obavljala tijekom 2010. godine

Napomena: Drutva za osiguranje, koja su tamnije otisnuta, lanovi su Hrvatskog ureda za osiguranje. * Podaci za Basler osiguranje Zagreb d.d. ukljuuju podatke drutava Basler osiguranje d.d. i Basler ivotno osiguranje d.d. koji su s danom 15. 02. 2010. pripojeni drutvu Basler osiguranje Zagreb d.d. ** Podaci za Helios Vienna Insurance Group d.d. ukljuuju podatke drutva Cosmopolitan Life VIG d.d. koje je od 11. 06. 2010. pripojeno drutvu Helios VIG osiguranje d.d.

127

drutva za osiguranje i reosiguranje

128

50
GRAFIKON

Struktura premije po drutvima

129

drutva za osiguranje i reosiguranje

130

51
GRAFIKON

Ukupna zaraunata bruto premija osiguranja po drutvima u 000 kn

131

drutva za osiguranje i reosiguranje

132

52
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija neivotnih osiguranja po drutvima u 000 kn

133

drutva za osiguranje i reosiguranje

134

53
GRAFIKON

Zaraunata bruto premija ivotnih osiguranja po drutvima u 000 kn

135

drutva za osiguranje i reosiguranje

100

TABLICA

vrste osiguranja 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Pregled po vrstama osiguranja u kojima su drutva u 2010. uprihodovala premiju

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

136

drutvo

Agram ivotno osiguranje d.d. Allianz Zagreb d.d. Basler osiguranje Zagreb d.d. Cardif osiguranje d.d. Croatia osiguranje d.d. Croatia zdrastveno osiguranje d.d. Erste osiguranje VIG d.d. Euroherc osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d. Grawe Hrvatska d.d. Helios Vienna Insurance Group d.d. Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. HOK osiguranje d.d. Jadransko osiguranje d.d. KD life osiguranje d.d. Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Merkur osiguranje d.d. Societe Generale osiguranje d.d. Sunce osiguranje d.d. Triglav osiguranje d.d. Uniqa osiguranje d.d. Velebit osiguranje d.d. Velebit ivotno osiguranje d.d. Victoria osiguranje d.d. Victoria ivotno osiguranje d.d.

137

drutva za osiguranje i reosiguranje

Ukupna zaraunata bruto premija po drutvima (u kn)

101

TABLICA

UKUPNO zaraunata bruto premija u kn 2009. 2010.

indeks 10/09 2009.

udio u % 2010.

227.754.628 986.164.083 448.903.165 35.501.898 3.034.465.389 97.006.681 88.820.489 1.043.631.778 272.077.043 416.427.605 187.471.199 0 145.127.508 661.182.617 4.246.368 540.535.761 295.938.005 17.701.318 180.900.833 400.089.237 234.370.062 51.818.493 9.912.507 131.414 31.157.583 9.411.335.664

206.703.003 983.967.954 409.012.657 65.239.175 2.899.991.695 97.208.104 106.756.342 1.002.529.889 306.303.466 398.384.430 174.997.329 1.551.023 165.468.361 641.491.993 8.247.869 511.420.722 290.397.702 29.413.587 176.790.380 405.504.042 239.958.272 62.326.475 9.467.874 851.419 51.558.896 9.245.542.658

90,8 99,8 91,1 183,8 95,6 100,2 120,2 96,1 112,6 95,7 93,3 114,0 97,0 194,2 94,6 98,1 166,2 97,7 101,4 102,4 120,3 95,5 647,9 165,5 98,2

2,42 10,48 4,77 0,38 32,24 1,03 0,94 11,09 2,89 4,43 1,99 0,00 1,54 7,03 0,05 5,74 3,14 0,19 1,92 4,25 2,49 0,55 0,11 0,00 0,33 100,00

2,24 10,64 4,42 0,71 31,37 1,05 1,15 10,84 3,31 4,31 1,89 0,02 1,79 6,94 0,09 5,53 3,14 0,32 1,91 4,39 2,60 0,67 0,10 0,01 0,56 100,00

138

osiguratelj

Agram ivotno Allianz Zagreb Basler osig. Zagreb* Cardif Croatia Croatia zdravstveno Erste VIG Euroherc Generali Grawe Hrvatska Helios VIG** HKO HOK Jadransko KD Life Kvarner VIG Merkur Societe Generale Sunce Triglav Uniqa Velebit Velebit ivotno Victoria Victoria ivotno Ukupno

* Podaci za Basler osiguranje Zagreb d.d. ukljuuju podatke drutava Basler osiguranje d.d. i Basler ivotno osiguranje d.d. koji su s danom 15. 02. 2010. pripojeni drutvu Basler osiguranje Zagreb d.d. ** Podaci za Helios Vienna Insurance Group d.d. ukljuuju podatke drutva Cosmopolitan Life VIG d.d. koje je od 11. 06. 2010. pripojeno drutvu Helios VIG osiguranje d.d.

139

drutva za osiguranje i reosiguranje

102

TABLICA

UKUPNO zaraunata bruto premija u kn 2009. 2010.

Zaraunata bruto premija neivotnih osiguranja po drutvima (u kn)

indeks 10/09 2009.

udio u % 2010.

0 649.632.139 219.873.489 35.501.898 2.678.055.173 97.006.681 0 1.043.631.778 165.652.230 157.418.776 47.222.977 0 145.127.508 661.182.617 0 326.506.634 31.740.002 0 180.900.833 318.680.653 112.577.747 51.818.493 0 131.414 0 6.922.661.042

0 638.251.141 212.759.262 65.239.175 2.554.777.099 97.208.104 0 1.002.529.889 191.537.486 151.874.247 46.408.021 1.551.023 165.468.361 641.491.993 0 300.026.270 31.054.211 0 176.790.380 330.472.820 117.242.161 62.326.475 0 851.419 0 6.787.859.539

98,2 96,8 183,8 95,4 100,2 96,1 115,6 96,5 98,3 114,0 97,0 91,9 97,8 97,7 103,7 104,1 120,3 647,9 98,1

0,00 9,38 3,18 0,51 38,69 1,40 0,00 15,08 2,39 2,27 0,68 0,00 2,10 9,55 0,00 4,72 0,46 0,00 2,61 4,60 1,63 0,75 0,00 0,00 0,00 100,00

0,00 9,40 3,14 0,96 37,64 1,43 0,00 14,77 2,82 2,24 0,68 0,02 2,44 9,45 0,00 4,42 0,46 0,00 2,60 4,87 1,73 0,92 0,00 0,01 0,00 100,00

Napomena: U iznosu zaraunate bruto premija neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 10.097.940,18 kn i to: * ** *** **** **** ***** Croatia osiguranje d.d. u iznosu od 4.574.802,00 kn Euroherc osiguranje d.d. u iznosu od 10.879,91 kn Generali osiguranje d.d. u iznosu od 5.094.470,00 kn Helios VIG osiguranje d.d. u iznosu od 175.541,88 kn Jadransko osiguranje d.d. u iznosu od 146.770,07 kn Sunce osiguranje d.d. u iznosu od 95.476,32 kn

U iznosu zaraunate bruto premija neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 5.871.108 kn i to: * ** *** **** **** ***** ****** Allianz Zagreb d.d. u iznosu od 386.702 kn Croatia osiguranje d.d. u iznosu od 4.979.236 kn Euroherc osiguranje d.d. u iznosu od 20.000 kn Generali osiguranje d.d. u iznosu od 22.968 kn Helios VIG osiguranje d.d. u iznosu od 232.199 kn Jadransko osiguranje d.d. u iznosu od 132.000 kn Sunce osiguranje d.d. u iznosu od 98.004 kn

140

UKUPNO zaraunata bruto premija u kn 2009. 2010.

osiguratelj

indeks 10/09 2009.

udio u % 2010.

Agram ivotno Allianz Zagreb Basler osig. Zagreb Cardif Croatia Croatia zdravstveno Erste VIG Euroherc Generali Grawe Hrvatska Helios VIG HKO HOK Jadransko KD Life Kvarner VIG Merkur Societe Generale Sunce Triglav Uniqa Velebit Velebit ivotno Victoria Victoria ivotno Ukupno

227.754.628 336.531.944 229.029.676 0 356.410.217 0 88.820.489 0 106.424.813 259.008.829 140.248.222 0 0 0 4.246.368 214.029.127 264.198.003 17.701.318 0 81.408.584 121.792.314 0 9.912.507 0 31.157.583 2.488.674.623

206.703.003 345.716.812 196.253.396 0 345.214.596 0 106.756.342 0 114.765.980 246.510.183 128.589.307 0 0 0 8.247.869 211.394.452 259.343.491 29.413.587 0 75.031.222 122.716.111 0 9.467.874 0 51.558.896 2.457.683.118

90,8 102,7 85,7 96,9 120,2 107,8 95,2 91,7 194,2 98,8 98,2 166,2 92,2 100,8 95,5 165,5 98,8

9,15 13,52 9,20 0,00 14,32 0,00 3,57 0,00 4,28 10,41 5,64 0,00 0,00 0,00 0,17 8,60 10,62 0,71 0,00 3,27 4,89 0,00 0,40 0,00 1,25 100,00 100,00

8,41 14,07 7,98 0,00 14,05 0,00 4,34 0,00 4,67 10,03 5,23 0,00 0,00 0,00 0,34 8,60 10,55 1,20 0,00 3,05 4,99 0,00 0,39 0,00 2,10 100,00 100,00

103
TABLICA

Zaraunata bruto premija ivotnih osiguranja po drutvima (u kn)

141

drutva za osiguranje i reosiguranje

Agram ivotno osiguranje d.d.


Kod 23
prodajna mjesta:

10000 zagreb, Trnjanska cesta 108 mB 1292463 oIB 18742666873 telefon +385 1/ 60 04 400 telefax +385 1/ 60 04 940 www.agramlife.hr zivotno@agramlife.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-97/2583-2 od 24. 06. 1997., mBs 080151945 Dozvola tijela za nadzor: 453-02/07-30/20, 326-112-07-9 od 06. 12. 2007. 30. 12. 2005. Drutvo je promijenilo naziv sa Euroherc ivotno osiguranje d.d. u Agram ivotno osiguranje d.d., a 01. 01. 2006. Drutvu je pripojen portfelj ivotnih osiguranja Sunce osiguranja d.d. Broj iro rauna: kreditna banka zagreb d.d. 2481000-1310000029 Struktura vlasnitva u %: domae fizike i pravne osobe 100% Predsjednik Uprave: novai Tomislav (12.01.2011.) lanovi Uprave: goran nadj Predsjednik Nadzornog odbora: Boidar Huljev Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 65 Broj prodajnih mjesta: 12

BJelovar bjelovar@agramlife.hr varadIn varazdin@agramlife.hr duBrovnIk dubrovnik@agramlife.hr karlovac karlovac@agramlife.hr koPrIvnIca koprivnica@agramlife.hr osIJek osijek@agramlife.hr Pula pula@agramlife.hr rIJeka rijeka@agramlife.hr sIsak sisak@agramlife.hr sPlIT split@agramlife.hr ZaDaR zadar@agramlife.hr zagreB zagreb@agramlife.hr

Trumbieva 1b, HR-43000 Bjelovar tel: +385 43/24 25 11 fax +385 43/24 37 40 Zagrebaka 63, HR-42000 Varadin tel: +385 42/40 93 10 fax +385 42/40 93 09 Liechensteinov put 12, HR-20000 Dubrovnik tel: +385 20/35 27 40 fax +385 20/33 32 36 Prilaz V. Holjevca 2a, HR-47000 Karlovac tel: +385 47/49 27 20 fax +385 47/49 27 09 Mihovila Pavleka Mikine 25, HR-48000 Koprivnica tel: +385 48/49 25 08 fax +385 48/49 95 20 Ul. Hrvatske Republike 45, HR-31000 Osijek tel: +385 31/49 32 13 fax +385 31/49 30 51 Flanatika 33, HR-52100 Pula tel: +385 52/38 36 94 fax +385 52/38 36 94 Riva 8, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/20 51 20 fax +385 51/20 51 29 Franje Lovria 17a, HR-44000 Sisak tel: +385 44/66 06 43 fax +385 44/49 22 12 Varadinska 54, HR-21000 Split tel: +385 21/30 99 24 fax +385 21/30 99 42 Obala kneza Branimira 5, HR-23000 Zadar tel: +385 23/39 63 00 fax +385 23/39 63 09 Trnjanska cesta 108, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/60 04 400 fax +385 1/60 04 940

142

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

227.754.628 227.754.628

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

206.703.003 206.703.003

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

90,76 90,76

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

agram ivotno osiguranje d.d.

143

drutva za osiguranje i reosiguranje

Allianz Zagreb d.d.


Kod 04
podrunice:

10000 zagreb, selska 136-138 mB 03796795 oIB 23759810849 telefon +385 1/ 36 70 367 telefax +385 1/ 36 70 480 www.allianz.hr osiguranje@allianz.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, fi-9055/91-2 od 20. 12. 1991., mBs 080004103 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/06-30/50, 326-112-07-10 od 11. 10. 2007. Broj iro rauna: zagrebaka banka d.d. 2360000-1400131823 - neivotna osiguranja zagrebaka banka d.d. 2360000-1300000195 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 16,83803% (zagrebaka banka d.d.) strane pravne osobe 83,16197% (allianz new europe Holding gmbH) Predsjednik Uprave: Boris gali lanovi Uprave: kristijan Buk, slaven dobri Predsjednik Nadzornog odbora: ing. manuel Bauer Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 1.333 Broj podrunica: 7 Broj poslovnica: 24

osIJek Ulica Sv. Ane br. 82b, HR-31000 Osijek tel: +385 31/62 31 00 fax +385 31/62 31 11 Pula Divkovieva 2c, HR-52100 Pula tel: +385 52/42 52 31 fax +385 52/42 52 02 rIJeka A. Starevia 10-12, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/26 51 06 fax +385 51/26 51 22 sPlIT Poljika 39, HR-21000 Split tel: +385 21/25 21 00 fax +385 21/25 21 11 varadIn Kapucinski trg 5, HR-42000 Varadin tel: +385 42/67 42 00 fax +385 42/67 42 22 zagreB 1 Vodnikova 13, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/46 53 189 fax +385 1/46 53 134 zagreB 2 Vodnikova 13, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/46 53 116 fax +385 1/36 70 483

Napomena: * allianz zagreb d.d. U iznosu zaraunate bruto premija neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 386.702 kn.

144

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

43.251.399 97.445 141.511.038 27.289.191 142.839.620 229.827.576 31.416.652 12.591.758 0 20.807.459 649.632.139 336.531.944 986.164.083

4,39 0,01 14,35 2,77 14,48 23,31 3,19 1,28 0,00 2,11 65,87 34,13 100,00

38.959.247 303.136 122.372.667 28.676.452 147.948.355 237.294.613 30.851.355 11.996.165 0 19.849.151 638.251.141 345.716.812 983.967.954

3,96 0,03 12,44 2,91 15,04 24,12 3,14 1,22 0,00 2,02 64,87 35,13 100,00

90,1 311,1 86,5 105,1 103,6 103,2 98,2 95,3 95,4 98,2 102,7 99,8

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

allianz zagreb d.d.

145

drutva za osiguranje i reosiguranje

Allianz Reosiguranje d.d.


Kod 34
10000 zagreb, selska 136-138 mB 1896977 oIB 08790056575 telefon +385 1/ 36 70 306 telefax +385 1/ 36 70 414 vesna.sanjkovic@allianz.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-04/11357-4 od 24. 12. 2004., mBs 080509277 Dozvola tijela za nadzor: 453-03/07-03/01, 326-112-07-9 od 11. 10. 2007. Broj iro rauna: zagrebaka banka d.d. 2360000-1101815211 13. 12. 2010. godine Drutvo je promijenilo djelatnost i naziv s Allianz Reosiguranje d.d. u Allianz usluge d.d. Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 100% (allianz zagreb d.d.) Predsjednik Uprave: vesna sanjkovi (od 19. 10. 2009. do 13. 12. 2010.) lanovi Uprave: Tatjana vujovi, zamjenik lana Uprave (od 19. 10. 2009. do 13. 12. 2010.) Predsjednik Nadzornog odbora: slaven dobri (od 25. 11. 2009. do 13. 12. 2010.) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 4

146

allianz reosiguranje d.d.

147

drutva za osiguranje i reosiguranje

Basler osiguranje Zagreb d.d.


Kod 12
regionalni centri:

10000 zagreb, radnika cesta 37b mB 3710696 oIB 59706054982

akovec Matice hrvatske 10, HR-40000 akovec tel: +385 40/31 11 20 fax +385 40/31 11 30 osIJek upanijska 19, HR-31000 Osijek tel: +385 31/20 55 20 fax +385 31/20 08 30 rIJeka J. Trdine 2, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/35 69 50 fax +385 51/31 59 98 sPlIT Zrinsko-Frankopanska 64, HR-21000 Split tel: +385 21/32 33 80 fax +385 21/48 52 47 zagreB Radnika 37b, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/64 05 000 fax +385 1/64 05 003

telefon +385 1/ 64 05 000 telefax +385 1/ 64 05 003 www.basler-oz.hr info@basler-oz.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, fi-3811/91-2 od 25. 03. 1991. odnosno okruni privredni sud u zagrebu fi-9182/91-2 od 25. 03. 1991.; mBs 080024555 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/34, 326-112-08-7 doneseno 07. 02. 2008. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-09/10961-2 od 20. listopada 2009. godine u sudski registar upisana je promjena naziva drutva Osiguranje Zagreb d.d. u Basler osiguranje Zagreb d.d. Drutvu su Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu od 15. 02. 2010. pripojena drutva Basler osiguranje d.d. i Basler ivotno osiguranje d.d. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1100171761 - neivotna osiguranja raiffeisenbank austria zagreb d.d. 2484008-1101406793 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% (Bloise Holding) Predsjednik Uprave: darko cesar (do 01. 09. 2010. Martin Georg Kampik) lanovi Uprave: monika Brzovi, Bruno dobroni Predsjednik Nadzornog odbora: martin georg kampik (do 01. 09. 2010. dr. Lothar Mayrhofer) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 610 Broj regionalnih centara: 5 Broj poslovnih jedinica: 6
Napomena:

Podaci za Basler osiguranje Zagreb d.d. ukljuuju podatke drutava Basler osiguranje d.d. i Basler ivotno osiguranje d.d. koji su s danom 15. veljae 2010. pripojeni drutvu Basler osiguranje Zagreb d.d.

148

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

19.367.139 11.626.508 27.759.015 2.341.602 33.048.004 92.840.541 20.803.032 6.680.012 3.528.106 1.879.530 219.873.489 229.029.676 448.903.165

4,31 2,59 6,18 0,52 7,36 20,68 4,63 1,49 0,79 0,42 48,98 51,02 100,00

16.237.109 9.103.537 27.385.015 2.434.742 31.198.973 102.951.630 13.633.329 5.764.150 2.176.557 1.874.219 212.759.262 196.253.396 409.012.657

3,97 2,23 6,70 0,60 7,63 25,17 3,33 1,41 0,53 0,46 52,02 47,98 100,00

83,8 78,3 98,7 104,0 94,4 110,9 65,5 86,3 61,7 99,7 96,8 85,7 91,1

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

Basler osiguranje zagreb d.d.

149

drutva za osiguranje i reosiguranje

Cardif osiguranje d.d.


Kod 36
10000 zagreb, Ivana luia 2a mB 2176165 oIB 85371438696 telefon +385 1/ 53 93 100 telefax +385 1/ 53 93 111 www.cardif.hr info@cardif.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-07/8534-2 od 24. 07. 2007., mBs 080594187 Dozvola tijela za nadzor: 453-02/07-30/35, 326-112-07-16 od 19. 07. 2007. Broj iro rauna: zagrebaka banka d.d. 2340009-1101938609 Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% (BnP Paribas assurance) Predsjednica Uprave: ana Ivani lanovi Uprave: arko fatovi Predsjednik Nadzornog odbora: Isabella fumagalli (do 17. 06. 2010. Renaud Dumora) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 16

150

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 35.501.898 0 0 35.501.898 0 35.501.898

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 65.239.175 0 0 65.239.175 0 65.239.175

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

183,8 183,8 183,8

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

cardif osiguranje d.d.

151

drutva za osiguranje i reosiguranje

Croatia osiguranje d.d.


Kod 01
podrunice:

10000 zagreb, miramarska 22 mB 3276147 oIB 26187994862 telefon +385 1/ 63 32 000 telefax +385 1/ 63 32 020 www.crosig.hr info@crosig.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, fi-7361/90-2 od 10. 10. 1990., mBs 080051022 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/09, 326-112-07-7 od 06. 12. 2007. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1100555008 - neivotna osiguranja Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1319995552 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: republika Hrvatska (Hrvatski fond za privatizaciju) 80,27% domae pravne i fizike osobe 19,73% Predsjednik Uprave: zdravko zrinui lanovi Uprave: silvana Ivani Predsjednik Nadzornog odbora: nikola mijatovi (od 10.02.2011.) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 2.852 Broj podrunica: 23

Trg E. Kvaternika 7, HR-43000 Bjelovar tel: +385 43/22 13 55 fax +385 43/24 21 57 akovec Matice Hrvatske 12, HR-40000 akovec informacije.cakovec@crosig.hr tel: +385 40/31 45 00 fax +385 40/31 12 67 duBrovnIk Dr. Ante Starevia 53, HR-20000 Dubrovnik informacije.dubrovnik@crosig.hr tel: +385 20/44 88 00 fax +385 20/44 88 20 Budaka 6, HR-53001 Gospi gosPI informacije.gospic@crosig.hr tel: +385 53/65 39 99 fax +385 53/57 24 18 karlovac Trg P. Zrinskog 2, HR-47000 Karlovac informacije.karlovac@crosig.hr tel: +385 47/69 31 11 fax +385 47/69 31 77 koPrIvnIca Trg bana J. Jelaia 9, HR-48000 Koprivnica informacije.koprivnica@crosig.hr tel: +385 48/65 83 00 fax +385 48/62 21 81 kuTIna kolska ulica 4, HR-44320 Kutina informacije.kutina@crosig.hr tel: +385 44/69 11 01 fax +385 44/69 11 05 osIJek Gajev trg 1, HR-31000 Osijek informacije.osijek@crosig.hr tel: +385 31/22 35 00 fax +385 31/21 34 60 Poega Republike Hrvatske 1a, HR-34000 Poega informacije.pozega@crosig.hr tel: +385 34/28 34 44 fax +385 34/27 10 34 Pula Marka Marulia 1, HR-52100 Pula informacije.pula@crosig.hr tel: +385 52/52 65 00 fax +385 52/21 15 06 rIJeka Korzo 39, HR-51000 Rijeka informacije.rijeka@crosig.hr tel: +385 51/20 77 77 fax +385 51/21 48 60 sIsak S. i A. Radia 24, HR-44000 Sisak informacije.sisak@crosig.hr tel: +385 44/56 78 88 fax +385 44/52 14 50 slavonskI Brod Mauranieva 14, HR-35000 Slavonski Brod informacije.slbrod@crosig.hr tel: +385 35/21 41 11 fax +385 35/44 77 84 sPlIT Trg Hrvatske bratske zajednice 8, HR-21000 Split informacije.split@crosig.hr tel: +385 21/30 28 88 fax +385 21/30 28 22 IBenIk S. Radia 9, HR-22000 ibenik informacije.sibenik@crosig.hr tel: +385 22/43 67 77 fax +385 22/21 44 53 varadIn Kapucinski trg 14, HR-42000 Varadin informacije.varazdin@crosig.hr tel: +385 42/30 11 00 fax +385 42/31 36 13 vInkovcI Nazorova 4, HR-32100 Vinkovci informacije.vinkovci@crosig.hr tel: +385 32/33 16 77 fax +385 32/33 22 39 vIrovITIca Trg kralja Tomislava 4, HR-33000 Virovitica informacije.virovitica@crosig.hr tel: +385 33/84 08 40 fax +385 33/84 08 41 zaBok Matije Gupca 13, HR-49210 Zabok informacije.zabok@crosig.hr tel: +385 49/20 02 00 fax +385 49/20 02 50 ZaDaR Obala Kneza Branimira 20, HR-23000 Zadar informacije.zadar@crosig.hr tel: +385 23/20 44 00 fax +385 23/20 44 70 zagreB Trg bana J. Jelaia 13, HR-10000 Zagreb informacije.zagreb@crosig.hr tel: +385 1/45 60 111 fax +385 1/48 10 523 zagreBakI PrsTen Trg kralja Tomislava 16, HR-10410 Velika Gorica informacije.prsten@crosig.hr tel: +385 1/63 32 900 fax +385 1/63 32 915 filijala za osiguranje Miramarska 22, HR-10000 Zagreb prijevoza i kredita zagreb tel: +385 1/61 70 211 fax +385 1/61 79 376
informacije.bjelovar@crosig.hr informacije.ZagrebPIK@crosig.hr
* Croatia osiguranje d.d. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 4.574.802 kn. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 4.979.236 kn.

BJelovar

152

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

213.750.546 24.450.993 364.461.039 172.666.220 762.843.015 855.031.139 161.941.202 70.686.828 0 52.224.191 2.678.055.173 356.410.217 3.034.465.389

7,04 0,81 12,01 5,69 25,14 28,18 5,34 2,33 0,00 1,72 88,25 11,75 100,00

200.577.099 23.298.621 319.340.465 182.593.743 732.425.316 802.511.704 160.516.996 80.996.356 0 52.516.799 2.554.777.099 345.214.596 2.899.991.695

6,92 0,80 11,01 6,30 25,26 27,67 5,54 2,79 0,00 1,81 88,10 11,90 100,00

93,8 95,3 87,6 105,7 96,0 93,9 99,1 114,6 100,6 95,4 96,9 95,6

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

croatia osiguranje d.d.

153

drutva za osiguranje i reosiguranje

Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje


Kod 10
10000 zagreb, ulica grada vukovara 62 mB 3276236 oIB 23508929264 telefon +385 1/ 63 08 888 telefax +385 1/ 63 08 800 www.croatialloyd.hr croatia.lloyd@croatialloyd.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, I-2139 od 13. 02. 1991., mBs 080042688 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-03/07-03/02, 326-112-07-5 od 11. 10. 2007. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1100012493 Struktura vlasnitva u % na dan 31. 12. 2010.: domae pravne osobe 95,36% (croatia osiguranje 94,64%) strane pravne osobe 1,10% fizike osobe i skrb. rauni 3,54% Predsjednik Uprave: robert stude lanovi Uprave: kitica mio Predsjednik Nadzornog odbora: zdravko zrinui Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 32

154

HRK Bruto premija reosiguranja u 2010.: Premija plaena u retrocesiji: Pridrana premija: 523.331.966 347.255.263 176.076.703

croatia lloyd d.d. za reosiguranje

155

drutva za osiguranje i reosiguranje

Croatia zdravstveno osiguranje d.d.


Kod 33
10000 zagreb, miramarska 22 mB 1808435 oIB 45302812775 telefon +385 1/ 63 32 766 telefax +385 1/ 63 32 777 www.croatia-zdravstveno.hr czo@crosig.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, 03. 03. 2004., mBs 080484163 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/11, 326-112-07-8 od 06. 12. 2007. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. osnovano je u oujku 2004. godine kao drutvo specijalizirano za dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1110141001 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 100% (croatia osiguranje d.d. 66,19%, croatia lloyd d.d. 33,81%) Predsjednik Uprave: kristian Podrug (do 06. 05. 2011. Vesna Dulibi, dipl. iur.) lanovi Uprave: mr. mario Puljiz, dipl. oec. (od 03. 06. 2011.) Zamjenik lana Uprave: Hrvoje Parlov (od 01. 01. 2011. do imenovanja lana Uprave) Predsjednik Nadzornog odbora: svemir kalini (do 12. 04. 2011. Zdravko Zrinui) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 108

156

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 97.006.681 0 0 0 0 0 0 0 0 97.006.681 0 97.006.681

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

0 97.208.104 0 0 0 0 0 0 0 0 97.208.104 0 97.208.104

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

100,2 100,2 100,2

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

croatia zdravstveno osiguranje d.d.

157

drutva za osiguranje i reosiguranje

Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d.


Kod 35
10000 zagreb, miramarska 23 mB 1958631 oIB 82891092011 telefon +385 62 37 2700 telefax +385 62 37 2710 www.erste-osiguranje.hr kontakt@erste-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-05/6209-2 od 29. 06. 2005., mBs 080528486 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/10, 326-112-07-7 od 18. 04. 2007. Drutvo je osnovano u srpnju 2005. godine pod imenom Erste Sparkassen osiguranje d.d. za ivotno osiguranje kao drutvo specijalizirano za bankoosiguranje prodaju ivotnih osiguranja putem poslovne mree Erste & Steiermrkische Bank d.d. Od 1. srpnja 2009. posluje pod nazivom Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Broj iro rauna: erste & steiermrkische Bank d.d. rijeka 2402006-1300000339 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 10% strane pravne osobe 90% (vienna Insurance group Wiener stdtische versicherung ag) Predsjednik Uprave: snjeana Bertoncelj lanovi Uprave: marijan Jalovec Predsjednik Nadzornog odbora: Hans raumauf Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 31

158

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.820.489 88.820.489

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.756.342 106.756.342

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

120,2 120,2

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

erste osiguranje vienna Insurance group d.d.

159

drutva za osiguranje i reosiguranje

Euroherc osiguranje d.d.


Kod 08
podrunice:

10000 zagreb, ulica grada vukovara 282 mB 0140660 oIB 22694857747 telefon +385 1/ 60 04 444 info telefon 0800 0022 telefax +385 1/ 60 04 999 www.euroherc.hr euroherc@euroherc.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u splitu, I-12488 od 03. 11. 1992., mBs 060012147 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30-19, 326-112-07-9 od 06. 12. 2007. (513-04/92 od 19.10.1992.) i uP/I-453-02/09-30/19, 326-112-6 od 10.09.2009. Broj iro rauna: sg splitska banka d.d. split 2330003-1100033890 kreditna banka zagreb d.d. 2481000-1100100492 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 14,08% domae fizike osobe 85,92% Predsjednik Uprave: damir zori lan Uprave: eljko kordi Prokurist: darinko Ivkovi Predsjednica Nadzornog odbora: mladenka grgi Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 1.077 Broj podrunica: 14 Broj poslovnica: 645

BJelovar bj@euroherc.hr akovec ck@euroherc.hr duBrovnIk du@euroherc.hr karlovac ka@euroherc.hr osIJek os@euroherc.hr Pula pu@euroherc.hr rIJeka ri@euroherc.hr sIsak sk@euroherc.hr slavonskI Brod sb@euroherc.hr sPlIT st@euroherc.hr varadIn vz@euroherc.hr velIka gorIca vg@euroherc.hr ZaDaR zd@euroherc.hr zagreB zg@euroherc.hr

Trumbieva 1b, HR-43000 Bjelovar tel: +385 43/24 27 30 fax +385 43/24 76 63 Kralja Tomislava 30, HR-40000 akovec tel: +385 40/49 29 99 fax +385 40/49 29 86 Dr. Ante Starevia 20, HR-20000 Dubrovnik tel: +385 20/35 27 00 fax +385 20/35 27 60 Prilaz Veeslava Holjevca 2a, HR-47000 Karlovac tel: +385 47/49 26 01 fax +385 47/49 26 19 Ulica Hrvatske Republike 45, HR-31000 Osijek tel: +385 31/49 33 33 fax +385 31/49 30 50 Matka Laginje 3, HR-52100 Pula tel: +385 52/53 09 00 fax +385 52/53 09 02 Riva 8, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/20 55 00 fax +385 51/20 59 50 Franje Lovria 17a, HR-44000 Sisak tel: +385 44/54 72 11 fax +385 44/54 72 13 Petra Svaia 1, HR-35000 Slavonski Brod tel: +385 35/258 301 fax +385 35/258 301 Varadinska 45, HR-21000 Split tel: +385 21/30 99 00 fax +385 21/30 99 41 Zagrebaka 63, HR-42000 Varadin tel: +385 42/40 91 00 fax +385 42/40 91 09 Slavka Kolara 17a, HR-10410 Velika Gorica tel: +3851/55 54 101 fax +3851/55 54 139 Obala kneza Branimira 5, HR-23000 Zadar tel: +385 23/39 60 00 fax +385 23/39 62 09 Ulica grada Vukovara 282, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/60 04 209 fax +385 1/60 04 920

* Euroherc osiguranje d.d. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 10.879,91 kn. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn.

160

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

94.385.715 3.011.056 165.670.253 4.533.070 74.045.355 679.447.335 17.035.536 4.433.253 0 1.070.205 1.043.631.778 0 1.043.631.778

9,04 0,29 15,87 0,43 7,09 65,10 1,63 0,42 0,00 0,10 100,00 0,00 100,00

95.936.780 2.065.495 141.905.568 4.842.992 69.862.093 664.137.967 20.560.625 2.080.049 0 1.138.318 1.002.529.889 0 1.002.529.889

9,57 0,21 14,15 0,48 6,97 66,25 2,05 0,21 0,00 0,11 100,00 0,00 100,00

101,6 68,6 85,7 106,8 94,4 97,7 120,7 46,9 106,4 96,1 96,1

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

euroherc osiguranje d.d.

161

drutva za osiguranje i reosiguranje

Generali osiguranje d.d.


Kod 32
podrunice:

generalna direkcija zagreb 10010 zagreb, Bani 110 mB 1251961 oIB 10840749604 telefon +385 1/ 46 00 444 telefax +385 1/ 46 00 600 www.generali.hr info@generali.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-97/331-2 od 04. 02. 1997. pod tvrtkom libertas osiguranje d.d., mBs 080122389 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/06-30/34, 326-112-06-16 od 21. 12. 2006., uP/I-453-02/07-30/57, 326-112-07-7 od 20. 12. 2007. 29. 12. 2006. drutvu Libertas osiguranje d.d. pripojena su drutva Generali osiguranje d.d. i Generali ivotno osiguranje d.d. te je istodobno s upisom pripajanja upisana i promjena tvrtke Libertas osiguranje d.d. u Generali osiguranje d.d. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1400206762 - neivotna osiguranja Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1100206757 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% (generali PPf Holding B.v. amsterdam) Predsjednik Uprave: dott. michele cirieco lanovi Uprave: Jasminka Horvat martinovi, georg engl Predsjednik Nadzornog odbora: gregor Pilgram Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 503 Broj podrunica: 5 regionalnih direkcija Broj poslovnica vlastite prodaje: 37 Broj poslovnica vanjske prodaje: 21

osIJek Stjepana Radia 16, HR-31000 Osijek tel: +385 31/22 59 00 fax +385 31/22 59 20 rIJeka Put Vele crikve 1, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/35 88 00 fax +385 51/35 88 88 sPlIT Vukovarska 148c, HR-21000 Split tel: +385 21/35 08 00 fax +385 21/35 08 88 varadIn Pavleka Mikine 48, HR-42000 Varadin tel: +385 42/63 21 04 fax +385 42/63 21 50 zagreB Bani 110, HR-10010 Zagreb tel: +385 1/40 91 900 fax +385 1/40 91 919

* Generali osiguranje d.d. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 5.094.470 kn. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 22.968 kn.

162

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

15.315.391 0 28.896.071 14.661.647 30.275.952 62.156.754 10.271.540 1.593.315 0 2.481.559 165.652.230 106.424.813 272.077.043

5,63 0,00 10,62 5,39 11,13 22,85 3,78 0,59 0,00 0,91 60,88 39,12 100,00

16.441.258 0 31.400.399 16.087.163 37.532.139 70.676.734 10.891.714 5.592.424 0 2.915.654 191.537.486 114.765.980 306.303.466

5,37 0,00 10,25 5,25 12,25 23,07 3,56 1,83 0,00 0,95 62,53 37,47 100,00

107,4 108,7 109,7 124,0 113,7 106,0 351,0 117,5 115,6 107,8 112,6

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

generali osiguranje d.d.

163

drutva za osiguranje i reosiguranje

GRAWE Hrvatska d.d.


Kod 13
regionalni centri:

10000 zagreb, ulica grada vukovara 5 mB 0409880 oIB 28406115764 telefon +385 1/ 30 34 000 telefax +385 1/ 30 34 500

osIJek Ribarska 10, HR-31000 Osijek tel: +385 31/22 36 00 fax +385 31/28 31 66 Pula Mletaka 12, HR-52100 Pula tel: +385 52/30 00 13 fax +385 52/30 00 23 rIJeka Prolaz M. K. Kozuli 1, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/32 56 60 fax +385 51/32 56 78 fax +385 51/32 56 79 sPlIT Sinjska 5, HR-21000 Split tel: +385 21/32 35 40 fax +385 21/36 20 04

www.grawe.hr info@grawe.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, fi-13420/93 od 19. 07. 1993. pod imenom Prima osiguranje d.d., mBs 080042838 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/13, 326-112-07-8 od 11. 10. 2007. Broj iro rauna: Hypo-alpe-adria-Bank d.d. zagreb 2500009-1101007348 - neivotna osiguranja Hypo-alpe-adria-Bank d.d. zagreb 2500009-1301132621 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% (grazer Wechselseitige vers. ag graz) Predsjednik Uprave: Igor Pureta, dipl. ing., mBa lanovi Uprave: mr. sc. gerald grstenberger, mBa dipl.ing. nataa kapetanovi (do 01. 07. 2010. dr. sc. Gernot Reiter) Predsjednik Nadzornog odbora: dr. sc. othmar ederer Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 670 Broj podrunica: 2 Broj poslovnica: 50

164

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

30.366.174 4.492.494 17.678.099 1.091.170 44.213.288 55.210.849 2.864.014 406.165 0 1.096.523 157.418.776 259.008.829 416.427.605

7,29 1,08 4,25 0,26 10,62 13,26 0,69 0,10 0,00 0,26 37,80 62,20 100,00

30.086.496 3.621.344 15.173.592 1.068.211 43.751.158 53.628.019 2.893.944 399.918 0 1.251.567 151.874.247 246.510.183 398.384.430

7,55 0,91 3,81 0,27 10,98 13,46 0,73 0,10 0,00 0,31 38,12 61,88 100,00

99,1 80,6 85,8 97,9 99,0 97,1 101,0 98,5 114,1 96,5 95,2 95,7

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

graWe Hrvatska d.d.

165

drutva za osiguranje i reosiguranje

Helios Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje


Kod 11
10000 zagreb, Poljika ulica 5 mB 3768309 oIB 59369087232 telefon +385 1/ 61 16 766 info telefon 0800 2580 telefax +385 1/ 61 16 951 www.helios.hr osiguranje@helios.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, fi-9351/92 od 09. 09. 1991., mBs 080003004 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/24, 326-112-07-9 od 06. 12. 2007. Rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu Tt-10/3482-4 od 11. 06. 2010. u sudski registar je upisano pripajanje drutva cosmopolitan life vienna Insurance group d.d. Broj iro rauna: erste & steiermrkische Bank d.d. 2402006-1100352039 - neivotna osiguranja erste & steiermrkische Bank d.d. 2402006-1300001807 - ivotna osiguranja erste & steiermrkische Bank d.d. 2402006-1500021290 - doivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% Predsjednik Uprave: Walter leonhartsberger lanovi Uprave: ksenija latin, azem rakovi Predsjednik Nadzornog odbora: Hans raumauf
Napomena:

Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 420 Broj regionalnih direkcija: 6 Broj poslovnica: 39

Podaci za Helios Vienna Insurance Group d.d. ukljuuju podatke drutva Cosmopolitan Life VIG d.d. koje je od 11.06.2010. pripojeno drutvu Helios VIG osiguranje d.d. * Helios Vienna Insurance Group d.d. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 175.541,88 kn. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 232.199,00 kn.

166

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

4.351.590 0 7.395.938 886.713 9.138.777 23.826.052 1.466.567 21.041 0 136.298 47.222.977 140.248.222 187.471.199

2,32 0,00 3,95 0,47 4,87 12,71 0,78 0,01 0,00 0,07 25,19 74,81 100,00

4.667.502 0 6.513.691 716.679 6.646.886 26.222.399 1.439.025 53.452 0 148.386 46.408.021 128.589.307 174.997.329

2,67 0,00 3,72 0,41 3,80 14,98 0,82 0,03 0,00 0,08 26,52 73,48 100,00

107,3 88,1 80,8 72,7 110,1 98,1 254,0 108,9 98,3 91,7 93,3

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

Helios vienna Insurance group d.d. za osiguranje

167

drutva za osiguranje i reosiguranje

Hrvatska osiguravajua kua d.d.


Kod 30
regionalne direkcije:

10000 zagreb, Ivana luia 2a mB 1578740 oIB 00432869176

osIJek Ivana Gundulia 128, HR-31000 Osijek tel: +385 31/374 021 fax +385 31/374 030 rIJeka Corrada Ilijaschia 22, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/686 670 fax +385 51/686 679 sPlIT Boktuljin put bb, HR-21000 Split tel: +385 21/36 82 20 fax +385 21/36 82 21 varadIn Optujska 25, HR-42000 Varadin tel: +385 42/660 500 fax +385 42/660 515 ZaDaR Zrinsko Frankopanska 40, HR-23000 Zadar tel: +385 23/628 710 fax +385 23/628 715 zagreB Ivana Luia 2a (Eurotower), HR-10000 Zagreb tel: +385 1/53 92 500 fax +385 1/53 92 520

telefon +385 1/ 53 92 500 telefax +385 1/ 53 92 520 www.hok-osiguranje.hr hok@hok-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-00/6668-2 od 18. 07. 2001., mBs 080401248 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/32 i uP/I-453-02/07-30/21 od 15. 03. 2007. Broj iro rauna: zagrebaka banka d.d. zagreb 2360000-1101386914 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 100% Predsjednik Uprave: Hrvoje Pezi lanovi Uprave: ljilja vasilj stari Predsjednik Nadzornog odbora: marijan kostreni Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 217 Broj podrunica: 6 Broj poslovnica: 136

168

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

4.827.787 690.000 32.364.846 1.568.152 5.734.429 89.904.978 8.953.558 914.436 2.600 166.721 145.127.508 0 145.127.508

3,33 0,48 22,30 1,08 3,95 61,95 6,17 0,63 0,00 0,11 100,00 0,00 100,00

5.009.426 677.275 29.563.615 1.161.147 7.010.337 111.045.145 9.029.751 1.556.462 1.400 413.802 165.468.361 0 165.468.361

3,03 0,41 17,87 0,70 4,24 67,11 5,46 0,94 0,00 0,25 100,00 0,00 100,00

103,8 98,2 91,3 74,0 122,2 123,5 100,9 170,2 53,8 248,2 114,0 114,0

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

Hrvatska osiguravajua kua d.d.

169

drutva za osiguranje i reosiguranje

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.


Kod 43
10000 zagreb, Bednjanska 14 mB 02603039 oIB 46406681143 telefon +385 1/ 45 91 542 telefax +385 1/ 61 70 063 www.hkosig.hr info@hkosig.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-09/14661-2 od 18. sijenja 2010. godine, mBs 080719006 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/08-30/11, 326-112-09-34 od 24. 09. 2009. Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. dobilo je od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga 24. rujna 2009. dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju kredita te je otpoelo s radom 18.01.2010. Broj iro rauna: erste&steiermaerkische Bank d.d. 2402006-1100567500 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 51% (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) strane pravne osobe 49% (oekB sdosteuropa Holding ges.m.b.H) Predsjednik Uprave: edvard ribari lanovi Uprave: anton ludwig steffko Predsjednik Nadzornog odbora: Branimir Berkovi Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 7

170

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 1.551.023 0 0 1.551.023 0 1.551.023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.

171

drutva za osiguranje i reosiguranje

Jadransko osiguranje d.d.


Kod 06
podrunice:

10000 zagreb, listopadska 2 mB 3763536 oIB 94472454976 telefon +385 1/ 30 36 666 telefax +385 1/ 30 36 000 www.jadransko.hr jadransko@jadransko.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u splitu, fi-3424/9 od 21. 08. 1991., mBs 060006216 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/15, 326-112-07-11 od 06. 12. 2007. Broj iro rauna: sg splitska banka d.d. 2330003-1100030041 kreditna banka zagreb d.d. 2481000-1100105162 Struktura vlasnitva u %: domae pravne i fizike osobe 95% strane pravne osobe 5% Predsjednik Uprave: mr.sc. sanja ori lanovi Uprave: goran Jurii (do 21. 06. 2010. Ivan Peni) Predsjednik Nadzornog odbora: arko Bubalo Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 797 Broj podrunica: 10

duBrovnIk du@jadransko.hr koPrIvnIca kc@jadransko.hr osIJek os@jadransko.hr Pula pu@jadransko.hr rIJeka ri@jadransko.hr sIsak sk@jadransko.hr sPlIT st@jadransko.hr IBenIk i@jadransko.hr ZaDaR zd@jadransko.hr zagreB zg@jadransko.hr

Iva Vojnovia 116, HR-20000 Dubrovnik tel: +385 20/31 17 41 fax +385 20/42 66 60 Krievaka 13, HR-48000 Koprivnica tel: +385 48/25 03 00 fax +385 48/25 03 33 Gundulieva 5b, HR-31000 Osijek tel: +385 31/49 44 00 fax +385 31/49 44 50 Industrijska 15c, HR-52100 Pula tel: +385 52/53 06 00 fax +385 52/53 06 66 Riva 8, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/31 34 61 fax +385 51/31 34 64 Ante Starevia 5, HR-44000 Sisak tel: +385 44/52 44 94 fax +385 44/52 44 93 Put Supavla 1, HR-21000 Split tel: +385 21/39 31 11 fax +385 21/39 31 83 Put Bioca 27, HR-22000 ibenik tel: +385 22/34 86 00 fax +385 22/34 86 39 Jadranska cesta 72, HR-23000 Zadar tel: +385 23/31 25 42 fax +385 23/34 39 06 Listopadska 2, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/30 36 666 fax +385 1/30 36 000

* Jadransko osiguranje d.d. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 146.770,07 kn. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 132.000,00 kn.

172

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

53.451.455 4.267.341 83.001.659 1.730.970 31.172.682 470.527.308 12.030.326 446.680 0 4.554.197 661.182.617 0 661.182.617

8,08 0,65 12,55 0,26 4,71 71,16 1,82 0,07 0,00 0,69 100,00 0,00 100,00

62.807.337 2.427.072 73.521.812 1.404.997 32.346.796 453.474.312 14.342.988 700.578 0 466.100 641.491.993 0 641.491.993

9,79 0,38 11,46 0,22 5,04 70,69 2,24 0,11 0,00 0,07 100,00 0,00 100,00

117,5 56,9 88,6 81,2 103,8 96,4 119,2 156,8 10,2 97,0 97,0

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

Jadransko osiguranje d.d.

173

drutva za osiguranje i reosiguranje

KD ivotno osiguranje d.d.


Kod 39
10000 zagreb, donje svetice 46c mB 2374234 oIB 01695526582 telefon +385 1/62 85 101 telefax +385 1/61 97 456 www.kd-life.hr info@kd-life.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-08/5595-2 od 05. 05. 2008., mBs: 080655516 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/65, 326-112-08-13 od 17. 04. 2008. KD ivotno osiguranje d.d. dobilo je 17. travnja 2008. dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini ivotnih osiguranja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, te je otpoelo s radom 5. svibnja 2008. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1110327825 Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% Predsjednik Uprave: neven Tima lanovi Uprave: andreja radi Predsjednik Nadzornog odbora: matija enk Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 56 Broj poslovnica: 3

174

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.246.368 4.246.368

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.247.869 8.247.869

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

194,2 194,2

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

kd ivotno osiguranje d.d.

175

drutva za osiguranje i reosiguranje

Kvarner Vienna Insurance Group d.d. za osiguranje


Kod 21
podrunice:

duBrovnIk 51000 rijeka, osjeka 46 mB 1159941 oIB 52848403362 glavna direkcija rijeka telefon +385 51/ 22 78 96 telefax +385 51/ 22 79 71 glavna direkcija zagreb telefon +385 1/ 37 18 600 telefax +385 1/ 37 18 603 www.kvarner-vig.hr kontakt@kvarner-vig.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-95/8442-2 od 28. 12. 1995., sada upisano u Trgovaki sud u rijeci, mBs 080026313 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/16, 326-112-07-16 od 06. 12. 2007. Broj iro rauna: erste & steiermrkische Bank d.d. 2402006-1100291680 - neivotna osiguranja erste & steiermrkische Bank d.d. 2402006-1300000187- ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: domae pravne i fizike osobe 1,25% strane pravne osobe 98,75% Predsjednik Uprave: luka matoi lanovi Uprave: Harald riener Predsjednik Nadzornog odbora: Hans raumauf Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 643 Broj podrunica: 7 Broj poslovnica: 23 Broj zastupstava: 74 zagreB Slovenska 24, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/37 18 685 fax +385 1/37 18 601 varadIn Vladimira Nazora 2, HR-42000 Varadin tel: +385 42/20 16 60 fax +385 42/20 16 62 rIJeka Osjeka 46, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/49 49 01 fax +385 51/22 79 71 sPlIT Mauranievo etalite 53a, HR-21000 Split tel: +385 21/54 11 80 fax +385 21/54 11 90 IsTra A. K. Mioia 1, HR-52100 Pula tel: +385 52/22 34 22 fax +385 52/49 44 11 osIJek A. Reisnera 113a, HR-31000 Osijek tel: +385 31/25 03 60 fax +385 31/49 23 76 Iva Vojnovia 13, HR-20000 Dubrovnik tel: +385 20/33 37 77 fax +385 20/33 37 70

176

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

22.135.157 274.631 49.459.168 10.504.920 78.488.862 138.755.681 11.472.668 9.561.313 148.200 5.706.033 326.506.634 214.029.127 540.535.761

4,10 0,05 9,15 1,94 14,52 25,67 2,12 1,77 0,03 1,06 60,40 39,60 100,00

19.330.899 502.256 41.799.416 10.547.317 75.657.466 129.242.106 11.894.970 5.208.980 28.893 5.813.968 300.026.270 211.394.452 511.420.722

3,78 0,10 8,17 2,06 14,79 25,27 2,33 1,02 0,01 1,14 58,67 41,33 100,00

87,3 182,9 84,5 100,4 96,4 93,1 103,7 54,5 19,5 101,9 91,9 98,8 94,6

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

kvarner vienna Insurance group d.d. za osiguranje

177

drutva za osiguranje i reosiguranje

Merkur osiguranje d.d.


Kod 15
uredi:

10000 zagreb, ulica grada vukovara 237 mB 1165011 oIB 08937835435 telefon +385 1/ 63 08 333 telefax +385 1/ 61 57 130 www.merkur.hr info@merkur.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-96/19-2 od 12. 01. 1996., mBs 080030150 Dozvola tijela za nadzor: 567-02/95-1 od 12. 12. 1995.; uP/I-453-02/07-30/12, 326-112-07-9 od 06. 12. 2007. Broj iro rauna: raiffeisenbank austria d.d. zagreb 2484008-1100220511 - neivotna osiguranja sg splitska banka d.d. 2330003-1100204992 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 100% (merkur versicherung ag graz) Predsjednik Uprave: milan krizmani (do 30. 06. 2010. mr. Darko Cesar) lanovi Uprave: zdenka rizman (do 30. 06. 2010. Milan Krizmani) Predsjednik Nadzornog odbora: mr. Wolfgang krug (do 22. 04. 2010. Alois Sundl) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 206 Broj ureda: 6 Broj prodajnih mjesta: 27

akovec cakovec@merkur.hr osIJek osijek@merkur.hr Pula pula@merkur.hr rIJeka rijeka@merkur.hr sPlIT split@merkur.hr varadIn varazdin@merkur.hr

Matice Hrvatske 6, HR-40000 akovec tel: +385 40/31 48 50 fax +385 40/31 48 51 J. J. Strossmayera 4, HR-31000 Osijek tel: +385 31/21 54 44 fax +385 31/21 54 45 Vrtlarska 7, HR-52100 Pula tel: +385 52/38 44 34 fax +385 52/38 44 35 Dolac 7, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/32 28 25 fax +385 51/21 18 25 Poljana kneza Trpimira 4-5, HR-21000 Split tel: +385 21/32 27 97 fax +385 21/32 27 98 Brae Radi 1, HR-42000 Varadin tel: +385 42/30 32 50 fax +385 42/30 32 51

178

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

5.531.563 1.561.758 0 0 17.739.616 0 4.838.557 460.742 0 1.607.766 31.740.002 264.198.003 295.938.005

1,87 0,53 0,00 0,00 5,99 0,00 1,63 0,16 0,00 0,54 10,73 89,27 100,00

4.927.936 1.413.008 0 0 17.493.209 0 5.346.699 341.784 0 1.531.575 31.054.211 259.343.491 290.397.702

1,70 0,49 0,00 0,00 6,02 0,00 1,84 0,12 0,00 0,53 10,69 89,31 100,00

89,1 90,5 98,6 110,5 74,2 95,3 97,8 98,2 98,1

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

merkur osiguranje d.d.

179

drutva za osiguranje i reosiguranje

Socit Gnrale osiguranje d.d.


Kod 42
sjedite podrunica:

10000 zagreb, ulica grada vukovara 284 a mB 02494191 oIB 98164456048 telefon +385 1/ 63 27 944 telefax +385 1/ 63 27 497 www.sgosiguranje.hr info@sgosiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-09/1723-2 od 18.03.2009, mBs 080690419 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/64, 326-112-08-35 od 23. 12. 2008. Socit Gnrale osiguranje d.d. dobilo je 23. prosinca 2008. dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini ivotnih osiguranja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te je otpoelo s radom 01.04.2009. Broj iro rauna: splitska banka d.d. 2330003-1100411676 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 49% strane pravne osobe 51% Predsjednik Uprave: gael loaec lanovi Uprave: mladen gavrani Predsjednik Nadzornog odbora: Pascal Bied-charreton Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 10 Broj podrunica: 1

zagreB Ulica grada Vukovara 284 A, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/63 27 944 fax +385 1/63 27 497

180

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.701.318 17.701.318

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.413.587 29.413.587

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

166,2 166,2

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

socit gnrale osiguranje d.d.

181

drutva za osiguranje i reosiguranje

Sunce osiguranje d.d.


Kod 19
podrunice:

10000 zagreb, Trnjanska cesta 108 mB 1220306 oIB 12012147571 telefon +385 1/ 62 92 600 telefax +385 1/ 62 92 869 www.sunce.hr sunce@sunce.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-96/2056-2 od 30. 08. 1996., mBs 080091459 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/18, 326-112-07-10 od 06. 12. 2007. Broj iro rauna: kreditna banka zagreb d.d. 2481000-1100105120 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 72% domae fizike osobe 28% Predsjednik Uprave: Ivana Bratani lanovi Uprave: mr.sc. nikica mia vuki Predsjednik Nadzornog odbora: alenka Pezo Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 135 Broj podrunica: 5 Broj zastupstava: 10

osIJek podruznica-osijek@sunce.hr rIJeka podruznica-rijeka@sunce.hr sPlIT podruznica-split@sunce.hr ZaDaR podruznica-zadar@sunce.hr

amaka 1, HR-31000 Osijek tel: +385 31/21 16 78 fax +385 31/21 13 50 Riva 8, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/50 10 04 fax +385 51/50 10 09 Varadinska 54, HR-21000 Split tel: +385 21/45 37 40 fax +385 21/45 37 55 Obala Kneza Branimira 5, HR-23000 Zadar tel: +385 23/39 61 14 fax +385 23/39 61 09

zagreB podruznica-zagreb@sunce.hr Trnjanska cesta 108, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/62 92 600 fax +385 1/62 92 869

* Sunce osiguranje d.d. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2010. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 95.476,32 kn. U iznos zaraunate bruto premije neivotnih osiguranja za 2009. ukljuena je premija suosiguranja u ukupnom iznosu od 98.004,00 kn.

182

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot* ivotna osiguranja Sveukupno

4.425.390 120.291.200 7.184.113 305.968 13.631.835 24.630.439 3.908.689 1.285.412 0 5.237.787 180.900.833 0 180.900.833

2,45 66,50 3,97 0,17 7,54 13,62 2,16 0,71 0,00 2,90 100,00 0,00 100,00

4.991.255 107.755.765 6.506.492 326.480 11.814.691 28.323.467 4.170.430 1.370.351 0 11.531.449 176.790.380 0 176.790.380

2,82 60,95 3,68 0,18 6,68 16,02 2,36 0,78 0,00 6,52 100,00 0,00 100,00

112,8 89,6 90,6 106,7 86,7 115,0 106,7 106,6 220,2 97,7 97,7

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

sunce osiguranje d.d.

183

drutva za osiguranje i reosiguranje

Triglav osiguranje d.d.


Kod 02
podrunice:

10000 zagreb, antuna Heinza 4 mB 0253359 oIB 29743547503 telefon +385 1/ 56 32 777 telefax +385 1/ 56 32 709 www.triglav-osiguranje.hr centrala@triglav-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u rijeci, fi-1-13780-00 od 26. 07. 1993., mBs 040033293 Dozvola tijela za nadzor: 513-04/92/3 od 14. 12. 1992.; uP/I-453-02/07-30/33, 326-112-08-13 od 17. 07. 2008. Broj iro rauna: erste & steiermrkische bank d.d. 2402006-1100121953 - neivotna osiguranja zagrebaka banka d.d. 2360000-1101444087 - ivotna osiguranja zagrebaka banka d.d. 2360000-1300057006 investicijska ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: zavarovalnica Triglav d.d., ljubljana 99,73% ostali 0,27% Predsjednik Uprave: marin matijaca, dipl. ing. (do 25. 08. 2010. Kreimir Jeli) lanovi Uprave: Igor Bratina, dipl. iur. (od 01. 03. 2011.), vanja nadali, mBa (od 01. 01. 2011.) Predsjednik Nadzornog odbora: Botjan vovk (do 31. 08. 2010. Bla Brodnjak) Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 566 Broj podrunica: 9

akovec cakovec@triglav-osiguranje.hr

rtava faizma 1, HR-40000 akovec tel: +385 40/63 06 00 fax +385 40/63 06 02

koPrIvnIca koprivnica@triglav-osiguranje.hr Taraice 20, HR-48000 Koprivnica tel: +385 48/25 05 00 fax +385 48/25 05 05 osIJek osijek@triglav-osiguranje.hr Trg Lava Mirskog 3, HR-31000 Osijek tel: +385 31/25 12 30 fax +385 31/25 12 33 Pula pula@triglav-osiguranje.hr Trierska 4, HR-52100 Pula tel: +385 52/52 64 00 fax +385 52/21 17 52 rIJeka rijeka@triglav-osiguranje.hr E. Baria 3, HR-51000 Rijeka tel: +385 51/35 83 33 fax +385 51/33 69 35 sPlIT split@triglav-osiguranje.hr Lika 4, HR-21000 Split tel: +385 21/31 43 33 fax +385 21/31 43 36 varadIn varazdin@triglav-osiguranje.hr Alojzija Stepinca 7, HR-42000 Varadin tel: +385 42/21 18 33 fax +385 42/21 19 33 ZaDaR zadar@triglav-osiguranje.hr Obala kneza Branimira 9, HR-23000 Zadar tel: +385 23/24 41 77 fax +385 23/24 41 79 zagreB zagreb@triglav-osiguranje.hr Republike Austrije 1, HR-10000 Zagreb tel: +385 1/34 44 111 fax +385 1/37 71 266

184

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

17.658.398 919.370 52.537.643 1.625.226 87.481.159 126.533.632 19.131.146 7.334.749 568.504 4.890.826 318.680.653 81.408.584 400.089.237

4,41 0,23 13,13 0,41 21,87 31,63 4,78 1,83 0,14 1,22 79,65 20,35 100,00

16.980.034 1.206.755 46.124.838 3.483.556 96.404.835 124.662.039 19.129.706 13.560.166 325.981 8.594.910 330.472.820 75.031.222 405.504.042

4,19 0,30 11,37 0,86 23,77 30,74 4,72 3,34 0,08 2,12 81,50 18,50 100,00

96,2 131,3 87,8 214,3 110,2 98,5 100,0 184,9 57,3 175,7 103,7 92,2 101,4

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

Triglav osiguranje d.d.

185

drutva za osiguranje i reosiguranje

UNIQA osiguranje d.d.


Kod 26
10000 zagreb, savska cesta 106 mB 1446452 oIB 75665455333 telefon +385 1/ 63 24 200 telefax +385 1/ 63 24 250 www.uniqa.hr info@uniqa.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-99/2409-2 od 03. 06. 1999., mBs 080297140 Dozvola tijela za nadzor: 453-02/07-30/02, 326-112-07-6 od 11. 10. 2007. Broj iro rauna: raiffeisenbank austria d.d. zagreb 2484008-1100716564 - neivotna osiguranja raiffeisenbank austria d.d. zagreb 2484008-1300068480 - ivotna osiguranja Struktura vlasnitva u %: strane pravne osobe 80% (unIQa International versicherungs-Holding gmbH) eBrd (europska banka za obnovu i razvoj) 20% Predsjednik Uprave: saa krbavac lanovi Uprave: Tatjana rai-libar, mario kova Predsjednik Nadzornog odbora: dr. gottfried karl Wanitschek Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 462 Broj prodajnih ureda: 60

186

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

15.930.786 2.479.915 15.393.126 3.266.194 23.154.427 42.978.820 4.900.516 865.173 0 3.608.791 112.577.747 121.792.314 234.370.062

6,80 1,06 6,57 1,39 9,88 18,34 2,09 0,37 0,00 1,54 48,03 51,97 100,00

11.236.001 9.120.318 15.400.188 4.107.318 20.736.165 47.290.600 4.928.566 1.128.604 0 3.294.401 117.242.161 122.716.111 239.958.272

4,68 3,80 6,42 1,71 8,64 19,71 2,05 0,47 0,00 1,37 48,86 51,14 100,00

70,5 367,8 100,0 125,8 89,6 110,0 100,6 130,4 91,3 104,1 100,8 102,4

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

unIQa osiguranje d.d.

187

drutva za osiguranje i reosiguranje

VELEBIT osiguranje d.d.


Kod 37
10000 zagreb, savska 144a mB 2269937 oIB 42098054984 telefon +385 1/ 66 66 300 telefax +385 1/ 66 66 299 www.velebit-osiguranje.hr info@velebit-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-07/3074-5 od 10. 09. 2007., mBs 080623108 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/36, 326-07-112-22 od 23. 08. 2007. VELEBIT OSIGURANJE d.d. zapoelo je s obavljanjem poslova osiguranja s 01. 01. 2008. godine. Broj iro rauna: Podravska banka d.d. 2386002-1110063443 Struktura vlasnitva u %: domae pravne i fizike osobe 100% Predsjednik Uprave: draen kuli lanovi Uprave: kreimir vrbi Predsjednik Nadzornog odbora: milan virek Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 165 Broj poslovnica: 8 Broj ureda: 36

188

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

2.244.174 0 10.841.989 472.470 5.035.824 30.977.083 1.784.062 26.319 0 436.571 51.818.493 0 51.818.493

4,33 0,00 20,92 0,91 9,72 59,78 3,44 0,05 0,00 0,84 100,00 0,00 100,00

2.675.003 0 11.631.491 634.730 6.266.824 38.601.748 1.776.518 26.133 0 714.027 62.326.475 0 62.326.475

4,29 0,00 18,66 1,02 10,05 61,93 2,85 0,04 0,00 1,15 100,00 0,00 100,00

119,2 107,3 134,3 124,4 124,6 99,6 99,3 163,6 120,3 120,3

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

veleBIT osiguranje d.d.

189

drutva za osiguranje i reosiguranje

VELEBIT ivotno osiguranje d.d.


Kod 38
10000 zagreb, savska 144a mB 2269929 oIB 69568343122 telefon +385 1/ 66 66 200 telefax +385 1/ 66 66 299 www.velebit-osiguranje.hr zivot@velebit-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-07/3067-5 od 10. 09. 2007., mBs 080623028 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/39, 326-07-112-22 od 23. 08. 2007. VELEBIT IVOTNO OSIGURANJE d.d. zapoelo je s obavljanjem poslova osiguranja 01. 12. 2007. godine. Broj iro rauna: Podravska banka d.d. 2386002-1110063435 Struktura vlasnitva u %: domae pravne i fizike osobe 100% Predsjednik Uprave: Tibor kralj lanovi Uprave: kristina cvitanovi-zori Predsjednik Nadzornog odbora: rok moljk Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 125 Broj poslovnica: 8 Broj ureda: 24

190

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.912.507 9.912.507

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.467.874 9.467.874

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

95,5 95,5

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

veleBIT ivotno osiguranje d.d.

191

drutva za osiguranje i reosiguranje

VICTORIA osiguranje d.d.


Kod 41
10000 zagreb, radnika cesta 80/16 mB: 2467143 oIB: 90874864964 telefon +385 1/ 63 97 640 telefax +385 1/ 63 97 688 www.victoria-osiguranje.hr victoria@victoria-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, 02. 01. 2009., mBs 080682187 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/62, 326-112-08-46 od 04. 12. 2008. i uP/I-453-02/10-30/6, 326-112-10-13 od 04. 08. 2010. VICTORIA osiguranje d.d. dobilo je 04. 12. 2008. dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u vrstama osiguranja Osiguranje od nezgode, Osiguranje od poara i elementarnih teta i Ostala osiguranja imovine od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Drutvo je 4.8.2010. dobilo dozvolu od Hrvatske agenciju za nadzor financijskih usluga za sklapanje i ispunjavanje ugovora o osiguranju i u slijedeim vrstama osiguranja: zdravstveno osiguranje; ostala osiguranja od odgovornosti; osiguranje kredita; osiguranje jamstava; osiguranje raznih financijskih gubitaka; osiguranje trokova pravne zatite; putno osiguranje. Broj iro rauna: volksbank d.d. 2503007-1100054327 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 5% strane pravne osobe 95% Predsjednik Uprave: ksenija sanjkovi lanovi Uprave: Petra Barth Predsjednik Nadzornog odbora: karl vosatka Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 4 Broj podrunica: 1

192

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

57.871 0 0 0 73.543 0 0 0 0 0 131.414 0 131.414

44,04 0,00 0,00 0,00 55,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

521.496 0 0 0 329.923 0 0 0 0 0 851.419 0 851.419

61,25 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

901,1 448,6 647,9 647,9

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

vIcTorIa osiguranje d.d.

193

drutva za osiguranje i reosiguranje

VICTORIA ivotno osiguranje d.d.


Kod 40
10000 zagreb, radnika cesta 80/16 mB 2401118 oIB 18136809551 telefon +385 1/63 97 640 telefax +385 1/63 97 688 www.victoria-osiguranje.hr victoria@victoria-osiguranje.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, Tt-08/8233-2 od 30. 06. 2008., mBs 080662433 Dozvola tijela za nadzor: uP/I-453-02/07-30/63, 326-112-08-23 od 05. 06. 2008. VICTORIA ivotno osiguranje d.d. dobilo je 05. 06. 2008. dozvolu za sklapanje i ispunjavanje ugovora u skupini ivotnih osiguranja od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Broj iro rauna: volksbank d.d. 2503007-1100052345 Struktura vlasnitva u %: domae pravne osobe 5% strane pravne osobe 95% Predsjednik Uprave: dalibor urkan lanica Uprave: anica gabrovec Predsjednik Nadzornog odbora: karl vosatka Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 7 Broj podrunica: 1

194

2009. u kn % u kn

2010. % indeks 2010./2009.

Osiguranje od nezgode Zdravstveno osiguranje Osiguranje cestovnih vozila (kasko) Ostala kasko osiguranja Imovina Autoodgovornost Ostala osiguranja od odgovornosti Osiguranja kredita, jamstava i financijskih gubitaka Osiguranje trokova pravne zatite Ostala osiguranja Ukupno neivot ivotna osiguranja Sveukupno

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.157.583 31.157.583

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.558.896 51.558.896

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

165,5 165,5

Zaraunata bruto premija po vrstama osiguranja

vIcTorIa ivotno osiguranje d.d.

195

drutva za osiguranje i reosiguranje

Hrvatski nuklearni pool GIU


10000 zagreb, ulica grada vukovara 62 mB 03249549 oIB 33230998761 telefon +385 1/ 61 70 275 telefax +385 1/ 61 71 029 hrnukpool@hrnukpool.hr Upis u sudski registar: Trgovaki sud u zagrebu, fi-7198/94, mBs 080096836 Hrvatski POOL za osiguranje i reosiguranje nuklearnih rizika (u nastavku: POOL), pod ovim nazivom posluje od 01. 01. 1994. godine, a osnovan je jo u svibnju 1977. godine kao Poslovna zajednica za osiguranje nuklearnih postrojenja. Na temelju Ugovora o usklaenju kojeg su osnivai lanovi POOL-a zakljuili 21. 12. 1995. godine, upisan je u sudski registar kao d.o.o.. Sukladno Odluci o preoblikovanju POOL-a d.o.o. u POOL GIU, od 16. 12. 1998. godine POOL nastavlja svoju djelatnost kao Gospodarsko Interesno Udruenje. Broj iro rauna: Privredna banka zagreb d.d. 2340009-1100018818 lanovi POOL-a na dan 31. 12. 2010. godine: allianz zagreb d.d. croatia lloyd d.d. za reosiguranje croatia osiguranje d.d. generali osiguranje d.d. Triglav osiguranje d.d. Temeljem Ugovora o osnivanju, lanovi putem POOL-a zajedniki preuzimaju izvanredne rizike koji se odnose na osiguranje, suosiguranje i reosiguranje nuklearnih postrojenja, odnosno rizika, u zemlji i iz inozemstva, u vezi s uporabom nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Prema raunu dobiti i gubitka za 2010. godinu POOL je ostvario: ukupno prihoda ukupno rashoda ostvarena dobit Uprava: nikola rendi-mioevi, direktor Nadzorni odbor: robert stude, predsjednik Broj zaposlenih na dan 31. 12. 2010.: 4 13.737.548,21 Hrk 13.695.623,34 Hrk 41.924,87 Hrk

196

osiguranje zemlja lanovi EUR % EUR

reosiguranje inozemstvo %

Croatia Croatia lloyd Allianz Zagreb Triglav Generali Ukupno

4.500.000,00 1.100.000,00 600.000,00 500.000,00 350.000,00 7.050.000,00

63,83 15,61 8,51 7,09 4,96 100,00

4.500.000,00 1.100.000,00 600.000,00 500.000,00 350.000,00 7.050.000,00

63,83 15,61 8,51 7,09 4,96 100,00

Kapaciteti POOL-a za 2010. godinu

osiguravajue drutvu

197

198

Hrvatski ured za osiguranje u 2010.

199

Hrvatski ured za osiguranje u 2010.

U 2010. godini lanovi Hrvatskog ureda za osiguranje bila su sljedea drutva za osiguranje i reosiguranje: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Agram ivotno osiguranje d.d. Allianz Zagreb d.d. Basler osiguranje Zagreb d.d. Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group osiguranje d.d.1 Croatia osiguranje d.d. Croatia zdravstveno osiguranje d.d. Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Euroherc osiguranje d.d. Generali osiguranje d.d. Grawe Hrvatska d.d. Helios Vienna Insurance Group d.d. HOK osiguranje d.d. Izvor osiguranje d.d.2 Jadransko osiguranje d.d. Kvarner Vienna Insurance Group d.d. Merkur osiguranje d.d. Sunce osiguranje d.d. Triglav osiguranje d.d. Uniqa osiguranje d.d. Velebit osiguranje d.d.

Za 15 lanova lanstvo u Hrvatskom uredu za osiguranje je obvezno u smislu Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a 6 lanova - Agram ivotno osiguranje d.d., Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group osiguranje d.d., Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Croatia zdravstveno osiguranje d.d., Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. te Merkur osiguranje d.d. su dobrozajednikih interesa sveukupne djelatnosti osiguranja. voljno pristupili u lanstvo oekujui putem Hrvatskog ureda za osiguranje promicanje opih i Sukladno Zakonu osiguranju (Narodne novine 151/05, 87/08, 82/09), Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine 151/05, 36/09, 75/09) te Statutu Hrvatskog ureda za osiguranje iz 2006. godine, Hrvatski ured za osiguranje je tijekom 2010. godine obavljao poslove udruenja drutava za osiguranje, poslove nacionalnog ureda zelene karte i druge poslove utvrene meunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika motornih vozila od automobilske odgovornosti, poslove voenja Garancijskog fonda te provoenja graninog osiguranja od automobilske odgovornosti, poslove statistike osiguranja te poslove voenja Informacijskog centra. S
1 Drutvo Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group d.d. rjeenjem Trgovakog suda u Zagrebu br. Tt-10/3481-4 od 11. lipnja 2010. godine pripojeno je drutvu Helios Vienna Insurance Group d.d. 2 Odlukom Skuptine Hrvatskog ureda za osiguranje od 16.12.2010. lan Hrvatskog ureda za osiguranje od 1. sijenja 2011. godine

200

obzirom na liberalizaciju trita osiguranja, poslovi uz donoenje zajednikih uvjeta i premijskog susta(standardnih) uvjeta za obvezna osiguranja u prometu. Uz navedeno, Hrvatski ured za osiguranje takoer je obavljao poslove izvansudskog rjeavanja sporova izmeu osiguranika odnosno ugovaratelja osiCentar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, koji je osnovan krajem 2008. godine na inicijativu drutava u svrhu promicanja i unapreenja djelatnosti i struke osiguranja, nastavio je svoj razvoj te izvrio pripreme za izdavaku djelatnost strune osigurateljne literature. bora, izdvajamo aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje uz:

va, sukladno lanku 8. Statuta HUO, zamijenjeni su poslovima uz donoenje oglednih neobvezujuih

guranja i drutava za osiguranje putem Pravobraniteljstva na podruju osiguranja te Centra za mirenje.

Uz navedene aktivnosti odreene Statutom Hrvatskog ureda za osiguranje i odlukama Upravnog od-

Sporne zakonske odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o lanarinama u turistikim zajednicama Kao to je poznato iz prethodnog razdoblja, povodom stupanja na snagu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i odredbi o izdvajanju iznosa u visini od 10% od naplaene funkcionalne premije osiguranja od AO (Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

stopa izdvajanja smanjena je na 7%) Hrvatski ured za osiguranje je, sukladno odluci Upravnog odbora, Ustavnom sudu RH podnio prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti Zakona s Ustavom Uz ovu problematiku strune slube Ureda kontinuirano su i u 2010. godini vrile aktivnosti u svrhu pozitivnog rjeavanja navedene problematike. Povodom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom RH, a uz izmjene i dopune navedenog Zakona takoer je Ustavnom sudu podnesena dopuna prijedloga.

osiguranju kojim je HZZO-u omogueno obavljanje i poslova dodatnog zdravstvenog osiguranja odrano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima HZZO-a na kojima je ukazano da bi aktivnost HZZO-a u tom smjeru mogla predstavljati ozbiljno naruavanje zakonom predvienih naela trinog natjecanja, kao potencijalno krenje odredbi Zakona o osiguranju.

Uz odredbu lanka 4. Zakona o lanarinama u turistikim zajednicama kojom je od 1. sijenja 2009. godine propisano financiranje turistikih zajednica i od strane drutava za osiguranje, krajem 2009. godine postignut je naelan sporazum o povratu uplaenih iznosa te je obveza izdvajanja za drutva

svedena na minornu razinu. Tijekom 2010. godine sukladno Uputi Ministarstva turizma u svezi plauplaenih sredstava turistike lanarine. Sukladno odluci Upravnog odbora nakon usvajanja izmjena

anja lanarine u turistikim zajednicama sva drutva za osiguranje realizirala su povrat prekomjerno Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lanarinama u turistikim zajednicama Hrvatski ured za stikim zajednicama s Ustavom Republike Hrvatske.

osiguranje je povukao prijedlog za ocjenu suglasnosti odreenih odredbi Zakona o lanarinama u turi-

Neosigurana vozila aktivnosti - I ove godine izdvajamo nastavak komunikacije prema Ministarstvu unutarnjih poslova glede neosiguranih vozila putem suradnje na kampanji Stop neosiguranim vozilima. U 2010. ocijenjeno je da su putem kampanje postignuti pozitivni rezultati koji su vidljivi u smanjenju broja neosiguranih vozila i smanjenju broja prijavljenih teta nastalih od neosiguranih vozila Garancijskom fondu. U sklopu kampanje u 2010. odravane su tiskovne konferencije na lokalnoj razini.

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske - U okviru rada Radne skupine za provedbu i praenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa pri Ministarstvu unutarnjih

201

Hrvatski ured za osiguranje u 2010.

poslova i Strune skupine za izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa za razdoblje od 2011. do 2020. godine HUO i drutva za osiguranje sudjelovali su u svrhu daljnje suradnje sa ciljem poveanja sigurnosti cestovnog prometa. izradi istog. Takoer je sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova odran sastanak u

Sprjeavanje prijevara u osiguranju - U sklopu odravanja 18. Savjetovanja HUO o obradi i likvidaciji automobilskih teta odrana je panel diskusija Prijevare u osiguranju u kojoj su izlagai, osim predstavnika drutava za osiguranje i HUO-a, bili i predstavnici Ministarstva unutarnjih ra u osiguranju koja je tijekom 2010. godine sa strunim slubama HUO-a radila na osmiljavanju i uspostavi novih rjeenja te unaprjeenju postojeeg sustava otkrivanja pokuaja prijevara u osiguranju.

poslova. Sukladno zakljucima panel diskusije osnovana je Radna grupa za sprjeavanje prijeva-

Solvency II - Hrvatski ured za osiguranje nastojao je kroz pojedine aktivnosti sudjelovati i u pripremi drutava za osiguranje i drutava za reosiguranje u Republici Hrvatskoj za primjenu Direktive 2009/138/EZ. Navodimo najvanije aktivnosti kako slijedi- HUO kao punopravni lan i samostalno i zajedno sa Hrvatskim aktuarskim drutvom glede implementacije Solvency II, te o pripremljenosti drutava za osiguranje i drutava za reosiguranje u Republici Hrvatskoj za dijelu Solvency II u Biltenu HUO. CEA sudjeluje u radu CEA Solvency II Steering Group, upuivanje prijedloga suradnje HANFAodravanje Radionice o Solvency II petoj kvantitativnoj studiji utjecaja QIS 5, provoenje AnkeSolvency II (objavljeno u Biltenu br. 3), objavljivanje novosti i postupanja europskih institucija u Sukladno odluci Upravnog odbora iz 2009. godine, HUO je, kao koordinator, u suradnji s Inenaknade neimovinske tete i jedinstvenih medicinskih tablica za ocjenu posljedica ozljeda ili smrti s ciljem uvoenja jedinstvenih pravila u naknadi neimovinske tete. Takoer je, sukladno odu rujnu 2010. godine u Opatiji. luci Upravnog odbora, bio suorganizator savjetovanja Naknada neimovinske tete odranom

njerskim biroom sudjelovao u projektu Izrada novih kriterija za utvrivanje pravine novane

Nadalje ukratko navodimo, po pojedinim segmentima poslovanja, djelovanje Hrvatskog ureda za osiguranje u 2010. godini:

Hrvatski ured za osiguranje je lan Savjeta ureda zelene karte osiguranja (CoB - Council of Bureaux), punopravan lan Europskog udruenja osiguratelja i reosiguratelja (CEA - Comit Europen des Assurances) i Meunarodnog udruenja za pomorska i prijevozna osiguranja (IUMI International Union of Marine Insurance) te predstavlja i zastupa hrvatska drutva za osiguranje i u ostalim meunarodnim institucijama osiguranja. Tijekom 2010. godine Ured je pred navedenim tijelima zastupao hrvatska drutva za osiguranje i sa sudjelovanjem na pojedinim skuptinama, sjednicama, konferencijama, seminarima i sastancima koji su odrani u inozemstvu.

Hrvatski ured za osiguranje, kao nacionalni Ured zelene karte, od 1992. godine predstavlja Republiku Hrvatsku u Savjetu ureda zelene karte - Council of Bureaux, administrativnom tijelu nadlenom za upravljanje Sustavom zelene karte osnovanom 1949. godine temeljem Preporuke

Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu s ciljem olakavanje meunarodnog pro-

202

meta motornih vozila, u ijem je lanstvu danas 45 nacionalnih Ureda zelene karte. Hrvatski ured za

osiguranje zastupa interese Republike Hrvatske u Sustavu zelene karte takoer i sudjelovanjem u radu Grupe srednjeeuropskih Ureda zelene karte. Regionalne grupe osnovane su pri Savjetu ureda po uzoru na nordijske zemlje i zemlje Beneluxa, kako bi se kroz rad grupa promicali zajedniki interesi pojedinano gledajui malih trita i njihovim zajednikim nastupom u tijelima Savjeta ureda postigla snanija uloga u Sustavu zelene karte. U meusobnim kontaktima i putem upitnika lanovi srednjeeuropske Grupe redovno prikupljaju statistike podatke i razmjenjuju informacije o trinim i zakonskim rjeenjima u zemljama lanicama grupe.

Savjet ureda je Hrvatskom uredu za osiguranje ukazao veliku ast prijedlogom za preuzimanje domainstva 45. Ope skuptine Savjeta ureda 2011. godine u Dubrovniku. Aktivnosti vezane uz organizaciju dvodnevne Sjednice Ope skuptine 26. i 27. svibnja 2011. godine, sastanka Upravnog odbora Savjeta su u travnju 2010. godine. ureda 25. svibnja 2011. godine, te popratnog programa za oekivanih 200 delegata i pratitelja, zapoele

Savjet ureda upravlja i Sustavom Tijela 4. Direktive Europske unije o obveznom osiguranju motornih vozila, kojemu je Hrvatski ured za osiguranje pristupio u studenom 2010. kao trajna gostujua lanica, dok je Informacijski centar pri Hrvatskom uredu za osiguranje pristupio Sporazumu Informacijskih centara, ime je Republika Hrvatska postala jedina potpisnica Sporazuma izvan Europskog gospodarskog prostora EEA, te time i prije prijema u lanstvo Europske unije u segmentu automobilskog osiguranja

sudjeluje u Sustavu osiguranja Europske unije. Odobravanjem posebnog statusa trajne gostujue lanice, Hrvatskom uredu za osiguranje i lanicama koje se bave osiguranjem motornih vozila otvoren je Hrvatske u Europsku uniju i poetka primjene lanaka Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima se 4. Direktiva preuzima u hrvatsko zakonodavstvo. pristup informacijama potrebnim za nastavak priprema za nove nadlenosti nakon prijema Republike

CEA Comit Europen des Assurances je krovna europska federacija osiguratelja i reosiguratelja u

ijem su lanstvu 33 nacionalna udruenja osiguratelja koja predstavljaju vie od 5.000 drutava za osiguranje i reosiguranje. Glavna zadaa CEA je predstavljanje i zastupanje interesa europskih osiguratelja, a aktivnosti te Udruge su prvenstveno usmjerene na razmjenu informacija i zajedniko djelovanje europskog trita osiguranja prema institucijama Europske unije te meunarodnim organizacijama (WTO, OECD...).

Hrvatski ured za osiguranje je od prijema u pridrueno lanstvo CEA u lipnju 2002. godine sudjelo-

vao u radu CEA-inih Odbora za osiguranje motornih vozila, Odbora za nuklearne rizike, Odbora za pododbora i radnih grupa. Nakon prijema u punopravno lanstvo CEA u lipnju 2007., Hrvatski ured za

gospodarstvo i financije, Odbora za meunarodna pitanja i Odbora za drutvena pitanja, te njihovih osiguranje primljen je u lanstvo Odbora za ivotna osiguranja, Odbora za zdravstvena osiguranja, Odbora za osiguranje od nezgode, Odbora za osiguranje od odgovornosti te imovinska osiguranja i Odbora za statistiku, a od 2009. godine sudjeluje i u radu Radne grupe za Solvency II Odbora za ekonomska pitanja i financije.

Meunarodna unija pomorskih i transportnih osiguranja - International Union of Marine Insurance IUMI je jedno od najstarijih cehovskih udruenja osnovano 1874., s preko 45 lanica na svih 5 kontinenata sti 1992. godine. Hrvatski ured za osiguranje 2010. bio je domain sastanka Izvrnog komiteta IUMI. i prva meunarodna organizacija koja je Hrvatsku primila u svoje lanstvo nakon proglaenja neovisno-

203

Hrvatski ured za osiguranje u 2010.

nje u svrhu promicanja i razvijanja mirenja iz podruja osigurateljnih i odtetnih odnosa.

U okviru Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje i u 2010. nastavljeno je aktivno djelova-

Usporedno s osnivanjem Centra formirana je i Radna grupa Centra za mirenje Hrvatskog ureda

za osiguranje. U okviru Radne grupe, kao i samostalnim djelovanjem Centra poduzimane su razne aktivnosti vezane uz promidbu i upoznavanje javnosti s postojanjem i djelovanjem Centra, kao i uz operativno provoenje mirenja.

Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje aktivno sudjeluje u radu Povjerenstva za alternativne naine rjeavanja sporova osnovanog pri Ministarstvu pravosua, sukladno Strategiji reforme pravosudnog sustava.

U Izvjeu Svjetske banke kojim je izraen Dijagnostiki pregled zatite potroaa i financijske na Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, izreene su odreene pohvale.

pismenosti za Hrvatsku te je openito analiziran i razvitak mirenja u Hrvatskoj, samo u odnosu U meunarodnom arbitranom asopisu Croatian Arbitration Yearbook, koji izlazi od 1994. na

engleskom jeziku i djelomino na drugim stranim jezicima, u izdanju Stalnog izbranog sudita i Hrvatske arbitrane udruge objavljen je rad tajnice Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje Nives Grguri na temu Mirenje u sporovima iz osigurateljnih i odtetnih odnosa, izlagan na 17. Hrvatskim danima arbitrae i mirenja odranim 3. i 4. prosinca 2009.g. u organizaciji Hrvatske gospodarske komore. Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje takoer je ukljuen u razna struna dogaanja vezana uz podruje mirenja. kom protekle godine objavljeni su lanci u raznim tiskovinama.

O mirenju na podruju osiguranja i radu Centra za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranja i tije-

Na inicijativu drutava za osiguranje, koja su iskazala potrebu za sustavnom edukacijom i stru-

nim usavravanjem kadrova, te sukladno odredbama Zakona o osiguranju i Statuta Hrvatskog ureda za osiguranje, u okviru Hrvatskog ureda za osiguranje kao udruenja osiguratelja sa sjeditem u Republici Hrvatskoj osnovan je krajem 2008. godine Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju CEDOH koji je s radom zapoeo poetkom 2009. godine.

hu promicanja i unapreenja djelatnosti i struke osiguranja, kroz poticanje i provoenje znanstvenog i struno-edukativnog djelovanja u svim vrstama osiguranja. Namjera CEDOH-a je da

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje osnovan je u svr-

svoje ciljeve postie kroz organiziranje savjetovanja, strunih seminara, panel diskusija (okrugli stolovi), suradnju sa drugim institucijama (HANFA, visokokolske ustanove, CoB, CEA i dr.) u stupnjevima te izdavanje strunih publikacija. zemlji i inozemstvu, kroz sustavno educiranje djelatnika u osiguranju u osnovnom i naprednim Edukacija djelatnika u osiguranju obuhvaa edukaciju pripravnika u osiguranju, zastupnika i

posrednika u osiguranju te specijalistiku edukaciju. CEDOH je takoer uspostavio suradnju navedenih institucija postali redovni polaznici Temeljnog seminara o osiguranju. Tijekom 2010. jedan Temeljni seminar o osiguranju .

s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Ministarstvom financija te su djelatnici godine u okviru rada CEDOH-a odrano je pet specijalistikih seminara i u svakom semestru po

204

CEDOH je u 2010. godini napravio pripremu za poetak izdavake djelatnosti, tj. sakupljeni su, recenzirani i lektorirani radovi grupe autora, predavaa Temeljnog seminara o osiguranju za izdavanje prvog Prirunika za polaznike Temeljnog seminara o osiguranju.

Pravobraniteljstvo za podruje osiguranja, slino kao i u drugim europskim zemljama osnovano je u za rjeavanje sporova izmeu stranaka i drutava za osiguranje.

okviru udruge drutava za osiguranje - Hrvatskog ureda za osiguranje, kao neovisno i samostalno tijelo Tijekom 2010. osiguranici pojedinih drutava za osiguranje te graani kao oteene osobe, nezadovoljni postupanjima drutava za osiguranje u konkretnim predmetima, pravobranitelju su uputili 19% vie albi nego u 2009 godini, te 92% vie albi nego u 2008. godini.

albe stranaka su se u 58% sluajeva odnosile na krenje Kodeksa poslovne osiguravateljne i reosiguravateljne etike u osiguranju od automobilske odgovornosti, u 11% sluajeva u osiguranju automobilskog stale albe 7% su se odnosile na druge vrste osiguranja na putno osiguranje, zdravstveno, nezgodu te imovinsko osiguranje. kaska, u 12% sluajeva u ivotnim osiguranjima, u 12% sluaja u osiguranju ope odgovornosti, a preo-

Razlog rasta broja podnesenih albi iz godine u godinu zasigurno je injenica da se je uestalim pojavweb stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje i sl. pravobraniteljstvo u proteklom razdoblju afirmiraupoznati s postojanjem i djelovanjem ove institucije.

ljivanjem u medijima, sudjelovanjima na strunim skupovima, pruanjem informacija o svom radu na lo kao institucija koja titi interese potroaa na podruju djelatnosti osiguranja te su graani sve vie Iako se radi o ozbiljnim primjedbama na postupanje pojedinih drutava za osiguranje, injenica je da je takvih postupaka bilo relativno malo, posebice u odnosu na velik broj odtetnih zahtjeva odnosno zahtjeva za osigurninu koje su drutva za osiguranje obraivala i rjeavala u protekloj godini, te na velik broj zakljuenih ugovora o osiguranju. Na ukazane propuste glede potivanja Kodeksa osiguranja te rala su vrlo pozitivno te utvrene propuste uklonila. drugih dobrih poslovnih obiaja i temeljnih standarda struke osiguranja, drutva za osiguranje reagiMoe se smatrati da je stanje glede zatite potroaa (u ovom sluaju osiguranika odnosno oteenih osoba) u djelatnosti osiguranja u Republici Hrvatskoj u protekloj godini bilo relativno zadovoljavajue. 267. stavak 2.) u narednom e razdoblju, meutim, biti potrebno stupanj ove zatite podii na jo viu U skladu s zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (lanak razinu te e s tim u svezi pravobranitelj nastaviti poduzimati mjere u svim sluajevima krenja odred-

ba Kodeksa osiguranja. Pravobranitelj e meutim poduzimati mjere radi zatite potroaa i u drugim sluajevima, npr. pratei primjenu liberalizacije uvjeta i cjenika osiguranja, predlaui intenzivniju primjenu IV. direktive EU o osiguranju od automobilske odgovornosti, predlaui poboljanje funkci-

oniranja tzv. potvrde rauna, dugoronih osiguranja od AO, sklapanje sporazuma o direktnoj obradi teta, sporazuma o rjeavanju prijepora pri procjeni teta, poboljanja poloaja stranke u regresnom postupku i sl. Kako bi saznanja o krenju odredbi Kodeksa osiguranja bila dostupna i drugim drutvima za osiguranje te kako bi svoje eventualno pogreno postupanje mogli uskladiti s odredbama Kodeksa osiguranja, ivao sva drutva za osiguranje. pravobranitelj je posebnim okrunicama o najeim sluajevima krenja Kodeksa osiguranja obavje-

Za Informacijski centar Hrvatskog ureda za osiguranje u 2010. godini svakako je najvaniji trenutak

potpisivanje Sporazuma Informacijskih centara o razmjeni podataka temeljem 4. Direktive. Potpisi-

205

Hrvatski ured za osiguranje u 2010.

vanje Sporazuma dokaz je kvalitete rada Informacijskog centra. Kako bi zadrao nivo kvalitete rada, Informacijski centar Hrvatskog ureda za osiguranje je i u 2010. godini uspjeno izvravao sve svoje Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu propisane zadae. Podaci o policama obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti su redovito prikupljani, a baze podataka vilnikom o bazama podataka Hrvatskog ureda za osiguranje.

nadopunjene su i proirene novim podacima sukladno zakonskim odredbama i u skladu s PraOsim samih promjena na bazama podataka, paralelno su se u 2010. godini razvijali i novi WEB servisi i aplikacije (meunarodne tete, leasing drutva) ili samo nove funkcionalnosti starih WEB servisa. WEB servis za obnovu police obveznog osiguranja od AO putem Interneta proiren je novom mogunou koja ne zahtjeva registracijsku oznaku kao obvezatan podatak i mogunou generiranja zatitnog koda koji omoguava osiguraniku tampanje Potvrde o sklopljeoriginal police obveznog osiguranja od AO. Ovaj projekt realiziran je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Centrom za vozila Republike Hrvatske. nom osiguranju. Potvrda o sklopljenom osiguranju priznaje se pri produljenju registracije kao

Poseban naglasak svakako treba staviti na novi sustav koji je jo u razvoju: Sustav za sprjeavanje prijevara u osiguranju. Za potrebe ovog sustava redizajnirana je postojea baza podataka o direktno iz svojih informacijskih sustava. oteenim osobama i zapoet je razvoj WEB servisa koji e drutva za osiguranje moi koristiti Informacijski centar i nadalje daje podrku kampanji Stop neosiguranim vozilima automatiziranom procedurom za otkrivanje neosiguranih vozila te se u svakom trenutku moe dobiti popis trenutno neosiguranih vozila u Republici Hrvatskoj.

Statistika osiguranja Hrvatski ured za osiguranje je kroz sustav statistike osiguranja uredno u

2010. godini prikupljao propisane podatke, a na osnovu tih podataka redovito su raena izvjea o stanju trita osiguranja u RH. Osim sustava statistike osiguranja, u 2010. godini zapoelo se s prikupljanjem analitikih i sintetikih podataka o tetnim dogaajima i pripadajuim policama ranje za kvalitetniju izradu cjenika obveznog osiguranja od AO.

i trokutima teta. Ovi novi statistiki podaci trebali bi dugorono posluiti drutvima za osiguRazlog zbog kojeg su i drutva koja nisu lanovi Hrvatskog ureda za osiguranje prihvatila sudjelovanje u ovom projektu prikupljanja i obrade statistikih podataka je sve vea potranja za Hrvatski ured za osiguranje je od samog poetka projekta imao viziju modernog i prije svega kvalitetnim statistikim podacima. Osim zakonske obveze prikupljanja statistikih podataka, lako proirivog sustava za prikupljanje statistikih podataka koji bi mogao posluiti kao izvor podataka svim drutvima koja posluju u Hrvatskoj i svima onima koji e se baviti istraivanjem trita osiguranja u Republici Hrvatskoj. Sustav je i Hrvatskom uredu za osiguranje omoguio deraciji osiguratelja i reosiguratelja CEA za potrebe lobiranja prema europskim institucijama.

dostavu traenih statistikih podataka Savjetu ureda zelene karte CoB te krovnoj europskoj feTijekom 2010. godine, drutvima su redovno dostavljani mjeseni i kvartalni izvjetaji, a temeguranja u prometu s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti u 2009. te dostupni su i na web stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje.

ljem prikupljenih statistikih podataka izraene su i publikacije Izvjee o tritu obveznih osiTrite osiguranja u Republici Hrvatskoj. Izvjetaji na mjesenoj, kvartalnoj i godinjoj razini

206

U svibnju 2010., tradicionalno u Opatiji, organizirano je 18. Savjetovanje o obradi i likvidaciji automohrvatskih drutava za osiguranje, na Savjetovanju su sudjelovali i predstavnici pojedinih ministarstava te upanijskih i opinskih sudova Republike Hrvatske. Uz ovo tradicionalno savjetovanje Hrvatski ured za osiguranje je samostalno i u suradnji s drugim in-

bilskih teta na kojem su obraene aktualne teme vezane za obradu i likvidaciju teta. Uz predstavnike

stitucijama organizirao seminare, savjetovanja i druge oblike strunog obrazovanja kadrova radi unanje Naknada neimovinske tete u organizaciji Inenjerskog biroa d.d. u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje.

preivanja rada lanova i to - Radionicu o Solvency II - 5. kvantitativnoj studiji utjecaja (QIS 5), savjetova-

Kao i prethodnih godina, Ured je i ove godine u ime svojih lanova suraivao sa Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom financija, Ministarstvom turizma, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom pravosua, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetnitva, Ministarstvom regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarkomorom Udruenjem osiguravatelja, Hrvatskim aktuarskim drutvom, Agencijom za zatitu osobnih podataka te Centrom za vozila Hrvatske glede rjeavanja raznih pitanja iz djelatnosti osiguranja. Hrvatski ured za osiguranje je obavljao i redovite poslove nacionalnog ureda zelene karte, poslove voenja Garancijskog fonda, poslove vezane uz uvjete i premijske sustave obveznih osiguranja u prometu, poslove vezane uz pripremu neobvezujuih (oglednih) uvjeta i za druge vrste osiguranja, predstavljanja kao i druge poslove od zajednikog interesa za drutva za osiguranje u Republici Hrvatskoj. www.huo.hr te na Biltene Hrvatskog ureda za osiguranje koji su objavljeni na istoj adresi. hrvatskog osiguranja u svim relevantnim meunarodnim institucijama, izdavanja svojih publikacija, Za detaljnije informacije o poslovanju Hrvatskog ureda za osiguranje upuujemo Vas na adresu

stva, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, sudovima u RH, Hrvatskom gospodarskom

207

popis koritenih kratica

RH Republika Hrvatska HNB Hrvatska narodna banka HANFA Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HGK Hrvatska gospodarska komora ZO Zakon o osiguranju ZOOP Zakon o obveznim osiguranjima u prometu EU Europska Unija CEA Comit Europen des Assurances WTO World Trade Organization OECD Organisation for Economic Co-operation and Development BDP Bruto drutveni proizvod ZBP Zaraunata bruto premija SDR Special Drawing rights (posebna prava vuenja Meunarodni Monetarni Fond) HZZO Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje AK automobilski kasko FOB Free on bord (Incoterms) CIF Cost, Insurance and freight (Incoterms) GT Gross tonnage MV motorna vozila AO automobilska odgovornost OMF Obvezni mirovinski fond

208