You are on page 1of 1

I.

olovi Skerli, Sveslavija i Truli Zapad

olovi u tekstu govori o Skerlievom pogledu na slavenofilske ideje i na njegov uticaj kao sakupljaa monografija i studija koje su bitan izvor za prouavanje sukoba Slovena i Zapada koji se vodio na vie nivoa. Slovenske narode su crkva i vlada predstavljale kao mladu i sveu rasu (to je proizvod ideja Herdera, a potom Hegela i Fihtea), koja se suprotstavlja Zapadu koji je korumpiran, pokvaren i nema prave vrednosti i glavna ideja toga je da Sloveni izvedu na pravi put Zapad, tako to e se svi Sloveni ujedniniti u Sveslaviju (Jugoslavija je bila najblie tome). Glavni predstavnici slavenofilskih ideja su bili ehoslovaki panslavisti Ljudevit tur i Jan Kolar koji su oekivali okupljanje Sveslavije. Metaforiki je ovo ujedinjenje prikazao Kolar koji je opisao u pesmi kolosalan kip od zlata kojem su glava Rusi, grudi Poljaci, ruke esi i noge Srbi. Ovo prikazuje mitsku predstavu o reproduktivnoj moi kao specifinoj vrednosti srpskog naroda, i odnosi se na to da su (kao) Srbi sve njih izrodili (jer su jebai jelte), i da su star, ako ne i najstariji narod na svetu. Protivrenosti mitske logike, po Skerliu, nisu bitne u ovakvim pretpostavkama. Nadalje, ideje o Sveslaviji i ispravnosti Slovena i iskvarenosti Zapada dovele su do toga da se propagiraju ideje o neophodnosti Srba, to istijih Srba, i da se obeshrabruje meanje sa drugim narodima. Skerli govori o Svetozaru Markoviu na pozitivan nain kao o oveku koji je sledeo Ruse i njihovu politiku, dok o S. Radiu govori negativno kao o oveku koji je grmaeo protiv lane nemake kulture a ustvari je sledeo dotinu. Skerli je u kasnijim radovima isticao pozitivizam i realizam kao svoje glavne smernice, naglaavajui da su prie o Srbima kao najstarijem narodu i mogunostima Sveslavije nemogue, ali ga olovi optuuje da je ipak bio Neoslavista i da je u svojim radovima razradio tu ideologiju.