You are on page 1of 6

BNG CN I K TOAN

TI SN

M S

1/1/2008

12/31/2008

#VALUE!
(1)

(2)

A - TI SN NGN HAN (100) =110+120+130+140+150)


I. Tin va cac khoan tng ng tin
1.Tin

(4)

(5)

861,020

1,072,700

274,772

178,197

274,772

178,197

2. Cac khoan tng ng tin


II. Cac khoan u t tai chinh ngn han
1. u t ngn han
2. D phong giam gia chng khoan u t ngn han (*)

120
121
129

III. Cac khoan phai thu

130

132,838

107,706

1. Phai thu khach hang

131

130,617

100,411

2. Tra trc cho ngi ban

132

3. Phai thu ni b ngn han

133

4. Phai thu theo tin k hoach hp ng xy dng

134

5. Cac khoan phai thu khac

135

2,221

7,295

6. D phong cac khoan phai thu kho oi (*)

139

IV. Hang tn kho

140

420,450

749,568

1. Hang tn kho

141

420,450

749,568

2. D phong giam gia hang tn kho (*)

149

V. Tai san ngn han khac

150

32,960

37,229

1. Chi phi tra trc ngn han

151

10,628

16,533

2. Thu GTGT c khu tr

152

22,331

20,696

3. Thu va cac khoan phai thu nha nc

154
200

37,782

42,289

210

4. Tai san ngn han khac


B - TI SN DI HAN (200=210+220+240+250+260)
I- Cac khoan phai thu dai han

158

1. Phai thu dai han cua khach hang

211

2. Vn kinh doanh n vi trc thuc

212

3. Phai thu dai han ni b

213

3. Phai thu dai han khac

218

4. D phong phai thu dai han kho oi (*)


II. Tai san c inh

219
220

37,782

32,641

221

31,607

27,562

- Nguyn gia
- Gia tri hao mon luy k (*)

222
223

35,956
(4,349)

35,956
(8,394)

2. Tai san c inh thu tai chinh

224

- Nguyn gia
- Gia tri hao mon luy k (*)

225
226
227

6,175

5,079

228
229

6,574
(400)

6,574
(1,495)

1. Tai san c inh hu hinh

3. Tai san c inh v hinh

- Nguyn gia
- Gia tri hao mon luy k (*)
4. Chi phi xy dng c ban d dang
III. Bt ng san u t

- Nguyn gia
- Gia tri hao mon luy k (*)
IV. Cac khoan u t tai chinh dai han

230
240

241
242
250

1. u t vao cng ty con

251

2. u t vao cng ty lin kt, lin doanh

252

3. u t dai han khac

258

4. D phong giam gia u t tai chinh dai han (*)


V. Tai san dai han khac

259
260

1. Chi phi tra trc dai han

261

2. Tai san thu thu nhp hoan lai

262

3. Tai san dai han khac


TNG CNG TI SN (270 = 100 + 200)

268

9,648
5,107

4,541

270

898,802

1,114,989

300

236,897

397,903

310

236,896

397,903
391,063

NGUN VN
A - N PHI TR (300 = 310 + 320)
I. N ngn han
1. Vay va n ngn han

311

2. Phai tra ngi ban

312

224,532

3. Ngi mua tra tin trc

313

5,079

4. Thu va cac khoan phai np Nha nc

314

112

64

5. Phai tra ngi lao ng

315

4,740

3,056

6. Chi phi phai tra

316

570

267

7. Phai tra ni b

317

8. Phai tra theo tin k hoach hp ng xy dng

318

9. Cac khoan phai tra, phai np ngn han khac

319

1,864

3,454

10. D phong phai tra ngn han


II. N dai han

320
330

1. Phai tra dai han ngi ban

331

2. Phai tra dai han ni b

332

3. Phai tra dai han khac

333

4. Vay va n dai han

334

5. Thu thu nhp hoan lai phai tra

335

6. D phong tr cp mt vic lam

336

7. D phong phai tra dai han

337

B - VN CHU S HU (400 = 410 + 420)

400

661,906

717,086

410

661,906

717,086

1. Vn u t cua chu s hu

411

659,899

659,899

2. Thng d vn c phn

412

3. Vn khac cua chu s hu

413

4. C phiu quy (*)

414

5. Chnh lch anh gia lai tai san

415

6. Chnh lch ty gia hi oai

416

7. Quy u t phat trin

417

8. Quy d phong tai chinh

418

9. Quy khac thuc vn chu s hu

419
2,006

57,187

I. Vn chu s hu

10. Li nhun sau thu cha phn phi

420

11. Ngun vn u t XDCB

421

II. Ngun kinh phi va quy khac

430

1. Quy khen thng, phuc li

431

2. Ngun kinh phi

432

3. Ngun kinh phi a hinh thanh TSC

433

TNG CNG NGUN VN (430 = 300 + 400)

430

898,802

1,114,989

DVT: 1000 VND


12/31/2009

12/31/2010

1,434,347

1,830,674

290,063

499,927

290,063

499,927

120,162

210,092

146,272

235,850

(0.00)

1,549

1,901

(27,659)

(27,659)

988,276

1,085,361

1,029,276

1,130,361

(41,000)

(45,000)

35,845

35,294

2,092

2,092

33,753

33,202

11,544

9,077

7,282

4,816

6,012

3,800

12,381
(6,369)

35,956
(8,394)

1,270

1,016

2,540
(1,270)

6,574
(1,495)

290,063

4,261

4,261

4,261

4,261

1,445,891

1,839,751

658,666

1,009,832

658,666

1,009,832

631,527

960,882

4,130

9,157

10,538

15,124

486

10,208

11,986

14,462

(0)

(0)

(0)

(0)

787,224

829,919

787,224

829,919

659,899

659,899

127,325

170,019

1,445,891

1,839,751

BAO CAO KT QU HOAT NG KINH DOANH


2007/06

CH TIU

M
S

2008
VI.25

1. Doanh thu ban hang va cung cp dich vu

01

2. Cac khoan giam tr

03

22,983.16

3. Doanh thu thun v ban hang va cung cp dich vu (10 = 01 - 03)

10

3,080,007.04

4. Gia vn hang ban

11

5. Li nhun gp v ban hang va cung cp dich vu (20 = 10-11)

20

6. Doanh thu hoat ng tai chinh

21

VI.26

3,532.05

7. Chi phi tai chinh

22

VI.28

170.60

- Trong o : Chi phi lai vay

VI.27

3,102,990.20

2,782,492.77
297,514.27

23

8. Chi phi ban hang

24

41,143.62

9. Chi phi quan ly doanh nghip

25

154,589.43

Tng chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghip

195,733.05

10. Li nhun thun t hoat ng kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}

30

105,142.66

11. Thu nhp khac

31

40.03

12. Chi phi khac

32

2.01

13. Li nhun khac : ( 40 = 31 - 32 )

40

38.02

14. Tng li nhun trc thu : ( 50 = 30 + 40 )

50

15. Chi phi Thu TNDN hin hanh

51

VI.30

16. Chi phi thu thu nhp hoan lai

52

VI.30

17. Li nhun sau thu thu nhp doanh nghip: (60 = 50 - 51 )

60

18. Lai c ban trn c phiu

70

105,180.68
29,450.59
75,730.09

ANH
DVT:1000VND

2009

2010

5,248,946.00

7,068,094.00

51,132.00

198,762.00

5,197,814.00

6,869,332.00

4,708,868.00

6,209,890.00

488,946.00

659,442.00

1,630.85

2,192.68

34,722.46

122,526.00

60,451.00

121,208.00

200,817.00

219,650.00

261,268.00

340,858.00

194,586.38

198,250.68

50.00

310.48
373.50

50.00

(63.03)

194,636.38

198,187.65

54,498.19

55,492.54

140,138.20

142,695.11