You are on page 1of 2

Zklady FILOZOFIE

filozofie nem jednoznanou definici etymologicky (nauka o pvodu slov) pochz z etiny filein sophia lska k moudrosti poprv pouit v 6. stolet ped nam letopotem pouil ho Pythagoras filozofie je vda, kter si pokld ty nejzkladnj otzky o svt a o lovku filozofie zan divem, kladenm otzek

Vztah filozofie k jinm formm vdn


Vztah filozofie a vdy sna se njak racionln vysvtlit okoln svt speciln vdy, na rozdl od filozofie jsou zce zamen filozofie se sna pochopit svt v celku speciln vdy dosahuj na rozdl od filozofie njakho relativnho pokroku speciln vdy pracuj s uritmi metodami, kdeto pro filozofii jsou ji metody filozofickm problmem Vztah filozofie a nboenstv zabvaj se stejnmi otzkami filozofie je racionln vda, kter se sna sv tvrzen podkldat rznmi argumenty nboenstv je zaloeno iracionln, v jdru kadho nboenstv jsou urit dogmata rozum x vra Vztah filozofie a mtu mtus pochz z etiny a znamen pbh pbhy ve kterch si lid vysvtlovali fungovn svta, vznik lovka, ivoty boh dohromady vytv ucelen soubor mytologie mytologie pokus o vklad fungovn svta filozofie vznik v reakci na mtus vyvrac mytickou interpretaci svta filozofie se sna vysvtlit vci rozumem pechod od mtu k logu logos z etiny znamen rozum kolem roku 600 p.n.l. Vztah filozofie a umn racionln vysvtlen x dokonal zobrazen v djinch asto provzno Vztah filozofie a ideologie ideologie je pohled na svt, je subjektivn, ovlivnn zjmy spolen se sna racionln argumentovat ideologie je pesvdena, e je pravdiv x filozofie prevdu hled

Zkladn filozofick disciplny


pvodn zahrnovala veker vdn lkastv, matematika, astronomie,... etika, estetika bvaj stle povaovny za soust klasifikace discipln nen jednotn 1) Ontologie - z eckho slova On kter znamen jsouc - m dal nzvy jako metafyzika - nazvno t aristtelem prvn filozofi - je nauka o jsoucnu jakoto jsoucnu nauka o byt - zkladn termny jsou jsoucno (ve co jest(byt)) a byt - Monismus zklad vech vc je jeden (Platn, Kesanstv) - Dualismus zkladem vech vc jsou 2 zklady (Jin a Jang, Descartes) - Pluralismus zklad vech vc je vce (Leibniz) - Materialismus (zklad svta je hmotn - Marxismus) a Idealismus (zklad svta je nehmotn Platn, Kesanstv) - ontologick otzky jsou sloit, abstraktn 2) Gnozelogie - neboli noetika - disciplna o poznn - zabv se lidskm poznn - jak je podstata poznn? Hranice poznn? - subjekt (ten co poznv) a objekt (to co je poznvno) - Racionalismus k poznn ns vede rozum - Empirismus (Sensualismus) nejdleitj v cest k poznn jsou smysly 3) Filozofick antropologie - filozofick nauka o lovku - odpovd na otzku co je lovk - vznikla a na potku 20. stolet A. Gehlen a Max Scheller 4) Etika - filozofick nauka o sprvnm chovn - nkdy se j k praktick filozofie - sna se aplikovat filozofii na kadodenn ivot - dobro x zlo 5) Filozofie djin - zabv se z filozofickho hlediska lidskmi djinami - smysl, cl, zkonitosti lidskch djin - vznikla v 18. stolet ve francii F.M.Arouet (Voltaire) - v eskm prosted ji reprezentovali Masaryk, Palack 6) Djiny filozofie - disciplna kter zkoum vvoj filozofie od potku a do souasnosti - zaloil Aristotels - v 18. stolet zaloil nmec Hegel