You are on page 1of 7

Nilai Dan Etika Penjawat Awam - Presentation Transcript

1. NILAI DAN ETIKA PENJAWAT AWAM 2. o OBJEKTIF o DI AKHIR SESI PESERTA DIHARAPKAN DAPAT: o Menyatakan definisi nilai dan etika o Menyatakan kepentingan nilai dan etika bagi penjawat awam serta rasionalnya dalam perkhidmatan awam o Mengenal pasti perkara-perkara asas yang berkaitan dengan nilai dan etika, iaitu teras perkhidmatan, nilai utama, sikap, amalan dan budaya o Menghuraikan usaha-usaha ke arah penerapan nilai dan etika penjawat awam untuk meninggikan mutu perkhidmatan 3. o ISI KANDUNGAN o Definisi nilai dan etika o Kepentingan nilai dan etika bagi penjawat awam o Rasional nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam 4. o ISI KANDUNGAN (sambungan) o Perkara-perkara asas dalam nilai dan etika o Teras perkhidmatan o Nilai utama o Nilai dan sikap serta amalan o Budaya o Tonggak 12 o Wawasan 2020 o Rukunegara o Usaha-usaha ke arah penerapan nilai dan etika penjawat awam 5. DEFINISI NILAI o Sifat perilaku atau tingkahlaku o Kepercayaan dan pengangan yang mempengaruhi tingkahlaku seseorang o Bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. o Ilmu, kebijaksanaan, keadilan, dan kesederhanaan merupakan nilai-nilai utama dalam masyarakat. o Bergantung kepada penerimaan dan penghayatannya Institut Tadbiran Awam Negara (1991) , Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam , Kuala Lumpur. 6. DEFINISI ETIKA o Satu set rujukan perilaku yang mesti dipatuhi o Prinsip-prinsip moral yang perlu dipatuhi

o o o

Satu set tata perlakuan yang perlu diikuti dan ditaati Tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Berkewajipan memahami tanggungjawab terhadap peranan dan perilaku seseorang pekerja dalam Kerajaan.

Institut Tadbiran Awam Negara (1991) , Nilai dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam , Kuala Lumpur. 7. PENTINGNYA NILAI DAN ETIKA KERJA o KUALITI SUMBER MANUSIA PENTING DALAM PEMBANGUNAN NEGARA o MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG ERAT DENGAN KECEMERLANG DAN KEJAYAAN NEGARA o SENJATA UTAMA MENCAPAI KECEMERLANGAN PERKHIDMATAN AWAM 8. MATLAMAT ETIKA PERKHIDMATAN AWAM o MENINGKATKAN PRESTASI PERKHIDMATAN DAN KUALITI PENGELUARAN o MENGWUJUDKAN ANGGOTA YANG BERSIH, CEKAP, AMANAH DAN BERAKAUNTABILITI o MELAHIRKAN ORGANISASI YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN DIYAKINI RAKYAT 9. "QUALITY GOOD AND SERVICES BEGINS WITH A QUALITY MAN" "KITA PERLU BANGUNKAN MANUSIA DAHULU SEBELUM MELAHIRKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN" 10. WAWASAN NEGARA o MALAYSIA MENJADI SEBUAH NEGARA MAJU PADA TAHUN 2020. MAJU DALAM MODEL DAN ACUAN SENDIRI 11. SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM BERTANGGUNGJAWAB MEMASTIKAN WAWASAN NEGARA TERCAPAI MELALUI PELAKSANAAN DASAR, PROGRAM, PROJEK, MEMBERI PERKHIDMATAN DAN PENGUATKUASA UNDANG-UNDANG TANGGUNGJAWAB SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM DALAM MENJAYAKAN WAWASAN NEGARA 12. SEKTOR PERKHIDMATAN AWAM BERTANGGUNGJAWAB MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN DAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NEGARA. TUGAS INI DILAKSANAKAN OLEH PENJAWAT AWAM ATAU KAKITANGAN AWAM 13. KEPENTINGAN NILAI DAN ETIKA BAGI PENJAWAT AWAM o Pelaksanaan dasar-dasar kerajaan memerlukan orang/kakitangan yang cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab. o Mencapai tahap yang tinggi dan mempunyai imej yang bersih supaya dapat mendukung pembangunan negara ke arah peningkatan kualiti penghidupan rakyatnya. 14. CIRI PENJAWAT AWAM YANG BERKUALITI

KEUNGGULAN PERIBADI KOMPETENSI PROFESIONALISMA 15. +P-E +P+E -P-E -P+E BERETIKA (E) PROFESIONALISME (P) RENDAH TINGGI TINGGI 16. RASIONAL NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM o Menentukan arah dan memberikan makna kepada pemikiran, tindakan dan tingkahlaku anggota Perkhidmatan Awam (PA) bagi memenuhi tanggungjawab dan amanah mereka sebagai pekerja negara. o Memberi penyatuan dan penyelarasan di antara anggota-anggota PA sebagai institusi utama yang membuat sumbangan kepada pembangunan tamadun masyarakat. 17. rasional nilai dan etika o 3. Nilai dan etika PA merupakan standard mutlak bagi mendorong anggota PA berkhidmat dengan ikhlas dan berkesan . 18. USAHA-USAHA KE ARAH PENERAPAN NILAI DAN ETIKA o Langkah-langkah penerapan nilai dan etika yang telah diambil oleh kerajaan adalah: o Panduan Perkhidmatan Cemerlang o Penggunaan Kad Perakam Waktu o Kempen 'Bersih Cekap Amanah' o Dasar Pandang ke Timur o Penggunaan Tanda Nama o Kepimpinan Melalui Teladan o Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran 19. sambungan usaha o Panel Memajukan Pentadbiran Awam o Buku 'Etika Kerja Islam' o Gerakan Budaya Kerja Cemerlang o Pengurusan Kualiti dalam Perkhidmatan Awam o Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam o Tonggak 12 o Wawasan 2020 o Rukunegara 20. PERKARA-PERKARA ASAS DALAM NILAI DAN ETIKA o Teras Perkhidmatan Awam: o Berazam meninggikan mutu perkhidmatan o Bekerja dengan penuh tanggungjawab o Berusaha mengikis sikap mementingkan diri o Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan o Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara o Bekerjasama dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara o Berpegang teguh kepada ajaran agama 21. 2 . Nilai-Nilai Utama dalam Perkhidmatan Awam o Taat Setia o Amanah, Bersih dan Jujur

o o o

Bertanggungjawab Adil dan Saksama Berkecuali melaksanakan tugas tanpa membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar. o Prestasi yang Cemerlang dan Berkualiti; perlu sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mengenai kerja. 22. .. Sambungan nilai-nilai utama o Ketepatan masa o Perkhidmatan Ramah dan Mesra o Sikap Berjimat Cermat mematuhi prosedur tertentu bagi menjimatkan penggunaan harta awam. o Selain nilai-nilai tadi, penjawat awam juga perlu bersikap positif, responsif, berdayacipta dan enterprising supaya PA dapat berganding bahu dengan sektor swasta untuk bersaing di arena antarabangsa. 23. 3. Nilai, Sikap dan Amalan Anggota Dalam PA o Penerapan nilai-nilai murni yang mementingkan kecemerlangan kualiti harus meliputi pemikiran serta tindakan semua individu. o Melalui nilai-nilai individu, maka sikap akan terjelma melalui perlakuan seperti tingkahlaku, idea, respon dan sebagainya. o Perlakuan yang dibiasakan akan menjadi amalan. o Oleh itu, perlu mengamalkan sikap yang mulia supaya dapat bekerja dalam suasana harmoni dan produktif. 24. 4. BUDAYA KERJA CEMERLANG o Pewujudan budaya di dalam sesuatu kelompok manusia, organisasi atau masyarakat bermula daripada kelakuan yang sama dan berulang-ulang oleh anggota kumpulan tersebut. Tabiat yang berulang-ulang ini akan menjadi sifat (karakteristik) kumpulan atau masyarakat. o Budaya Kerja Cemerlang yang disarankan dalam PA bertujuan menyemai nilai-nilai murni dan positif serta etika kerja yang mulia dan ini dapat menjurus kepada peningkatan kualiti dan prestasi kerja. 25. 5. Tonggak 12 o Menjelaskan 12 peringatan perkhidmatan yang penting kepada penjawat awam : o Menghargai Masa o Ketekunan Membawa Kejayaan o Keseronokan Bekerja o Kemuliaan Kesederhanaan o Ketinggian Peribadi 26. sambungan Tonggak 12 o Kekuatan Sifat Baik Hati o Pengaruh Teladan o Kewajipan Menjalankan Tugas o Kebijaksanaan Berhemat o Keutamaan Kesabaran o Peningkatan Bakat o Nikmat Mencipta

o o o

27. Nilai dan Etika dalam PA Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam o Nilai Peribadi Asas o -Amanah, Berdedikasi,Ikhlas o bertanggungjawab, Bersih, o bekerjasama, sederhana o Berdisiplin,tekun o 2. Nilai Yang Mengutamakan Pelanggan o Berbudi mulia, bersabar, o sopan santun, peramah 3. Nilai Kepimpinan -Adil, berani syura 6. Nilai Keagamaan -Bersyukur, beriman bertaqwa 5. Nilai Produktiviti/ Kualiti -Produktiviti, Kualiti 4. Nilai-nilai Profesionalisme -Berilmu, kreativiti, inovasi, integriti, neutraliti, akauntabiliti, kejujuran intelektual, berkecuali 28. HUBUNGKAIT PERKARA ASAS DENGAN AKU JANJI PENJAWAT AWAM MESTI MEMAHAMI, MENGHAYATI DAN MEMATUHI AKU JANJI SEBAGAI ASAS KEPADA AMALAN NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 29. SECARA BERAMAI-RAMAI MEMBACA IKRAR PERKHIDMATAN AWAM UNTUK MEMBAHARUI AZAM DALAM MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN 30. RUJUKAN Institut Tadbiran Awam Malaysia(1991), Nilai dan etika Dalam Perkhidmatan Awam , Kuala Lumpur _____________________ (1992), Tonggak Dua Belas : Penerapan Nilai, Norma dan Etika Perkhidmatan , Kuala Lumpur _____________________ (1994), Citra Karya : Falsafah, Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam , Kuala Lumpur Ahmad Sarji bin Abdul Hamid (1994), Wawasan Pentadbiran Awam Malaysia , Kuala Lumpur, Institut Tadbiran Awam Malaysia Mustafa Haji Daud (1996), Etika Pengurusan , Kuala Lumpur, Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. 31. SEKIAN TERIMA KASIH

syfaris + Follow 34539 views, 0 favs, 2 embeds

Related

Nilaidanetikapenjawatawam 090625114035-phpapp01 954 views

Nilaidanetikapenjawatawam 090625114035-phpapp01 1897 views

Spe Bab9 11714 views

Public Speaking 4689 views

Dasar Awam 2 12042 views

Rtktthn6 6315 views

KKR Kriteria C - Pengurusan Pelanggan 1843 views

Dasar Penerapan Nilai Nilai Islam Dalam Pentadbiran 5148 views

Pelan integriti nasional 4370 views

About this presentation


Usage Rights
All Rights Reserved

Stats

0 Favorites 0 Comments 747 Downloads 34,074 Views on SlideShare

465 Views on Embeds 34,539 Total Views

Embed views

464 views on http://www.slideshare.net 1 views on http://webcache.googleusercontent.com

Accessibility
View text version

Additional Details

Uploaded via SlideShare Uploaded as Microsoft PowerPoint

Flag as inappropriate File a copyright complaint

Categories

Sports

Follow SlideShare

Follow @SlideShare Facebook SlideShare Blog

4 tweets 30 shares 3 shares WordPress