You are on page 1of 2

Εγγξαθέο ζε θαηεηιεκκέλν παλεπηζηήκην

Όταν η αδικία γίνεται νΰμξς… ξ αγονας γίνεται καθήκξν

Όπνηνο κπαίλεη απηέο ηηο κέξεο ζην ειιεληθό Παλεπηζηήκην κάιινλ ζα έρεη ήδε θαηαιάβεη όηη δεη ζηηγκέο πξσηόηππεο, γηα λα κελ πνύκε ηζηνξηθέο. Είλαη θνκκάηη κηαο γεληάο πνπ δεη ηελ εκπεηξία ηεο εγγξαθήο ηεο ζε ζρνιέο θαηεηιεκκέλεο από ηνπο θνηηεηέο. Πάλσ από 300 ζρνιέο ζε όιε ηελ Ειιάδα ηεινύλ ππό θαηάιεςε, κεηά από απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ ΢πλειεύζεσλ ησλ θνηηεηηθώλ ΢πιιόγσλ. Οη θνηηεηέο απνθάζηζαλ λα αγσληζηνύλ κ’ απηό ηνλ ηξόπν ελάληηα ζε έλα λόκν-πιαίζην πνπ επηρεηξεί λα δηαιύζεη κηα γηα πάληα ην δεκόζην δσξεάλ Παλεπηζηήκην, αιιά θαη ελάληηα ζε κηα θπβέξλεζε πνπ πιάη δείρλεη όηη ζέιεη λα δηαιύζεη ην κέιινλ καο θαη λα καο θάλεη κηα γεληά ηεο αλεξγίαο θαη ηεο αβεβαηόηεηαο. Ας πάροσμε όμως τα πράγματα από την αρτή:

Σην Παλεπηζηήκην δελ είκαζηε ν θαζέλαο κόλνο ηνπ. Η ηζηνξία ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο ζηε ρώξα καο έρεη αθήζεη πνιιέο ληθεθόξεο παξαθαηαζήθεο: ε ιεηηνπξγία ησλ

θνηηεηηθώλ ΢πιιόγσλ είλαη κία από απηέο. Υπάξρνπλ πξάγκαηα πνπ καο ελώλνπλ ωο θνηηεηέο: ε αγωλία γηα ην πώο ζα δνύκε, νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην πώο ζα

ζπνπδάδνπκε, ε επηδίωμε ηνπ λα έρεη αμία ην πηπρίν καο. Ο θνηηεηηθόο ΢ύιινγνο, κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη όινη νη θνηηεηέο, ππάξρεη αθξηβώο γηα λα εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ θνηηεηώλ,

αιιά θαη αθόκε πεξηζζόηεξν λα κπνξεί λα ζπληνλίδεη, πεξά από ηηο αγσλίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο καο, θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν όινη καδί παιεύνπκε θαη δηεθδηθνύκε.

Οη Γεληθέο Σπλειεύζεηο καο, πνπ εδώ θαη εβδνκάδεο ζθύδνπλ από δωληάληα, ζπδήηεζε θαη ελζνπζηαζκό, είλαη όξγαλα ηωλ θνηηεηηθώλ Σπιιόγωλ κέζα ζηα νπνία νη θνηηεηέο ζπδεηάλε, αληηπαξαηίζεληαη θαη απνθαζίδνπλε κε πνηνλ ηξόπν ζα

πξνρωξήζνπλ θάζε θνξά. Αληίζεηα ινηπόλ από ην ζρνιείν, όπνπ ε κόλε κνξθή ζπιινγηθήο έθθξαζεο είλαη ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ηα απαμησκέλα δεθαπεληακειή, εδώ νη θνηηεηέο έρνπλ ιόγν, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα νξγαλώλνληαη θαη λα απνθαζίδνπλ καδί γηα πξάγκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ. Και σήμερα, ο νόμος πλαίσιο της Διαμαντοπούλοσ ότι μόνον μας αυορά, αλλά θα καθορίσει σε τεράστιο βαθμό το μέλλον μας μέσα και μετά από το πανεπιστήμιο…

Δελ ππάξρεη λένο πνπ λα κελ έρεη αθνύζεη γηα ην λέν λόκν ηεο Δηακαληνπνύινπ. Γηα ην λόκν πνπ ηζαθίδεη πξαγκαηηθά θάζε έλλνηα δεκόζηαο παηδείαο, αιιά θαη θάζε πξννπηηθή γηα ηε λέα γεληά. ΢ύκθσλα κε απηόλ, όηη ζεσξνύληαλ θαηαθηεκέλν δηθαίσκα ησλ θνηηεηώλ θαηαζηξέθεηαη πιήξσο.

  • Πιένλ νη ζπνπδέο καο δελ ζα αληηζηνηρνύλ ζε πηπρίν, αιιά ζε έλαλ αηνκηθό θάθειν πξνζόλησλ δηαθνξεηηθό γηα ηνλ θαζέλαλ πνπ ζα έρεη ειάρηζην αληίθξηζκα ζηελ εξγαζία, κε ζπλέπεηα λα αληαγσληδόκαζηε αηώληα ηνπο ζπλαδέιθνπο καο ζε κηα θνηλσλία όπνπ ε αλεξγία θηάλεη ήδε ην 40%.

  • Τα ζπγγξάκκαηά καο, όπωο θαη όιεο νη κνξθέο θνηηεηηθήο κέξηκλαο (ζηέγε, θαγεηό, ζπγθνηλωλίεο) κε ην λέν λόκν πεξηθόπηνληαη.

  • Θα δηαγξάθνληαη θνηηεηέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα λ+2 ρξόληα θνίηεζεο (όηαλ κέζνο όξνο ζηε ζρνιή καο είλαη 6,5 ρξόληα), όπσο θαη εθείλνη πνπ απνηπγράλνπλ ζην ίδην κάζεκα επαλεηιεκκέλα. Επίζεο νη δηνξηζκέλεο δηνηθήζεηο ησλ ζρνιώλ ζα κπνξνύλ λα δηαγξάθνπλ θνηηεηέο κε «αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά».

  • Η δπλαηόηεηά καο λα παξεκβαίλνπκε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο δηαγξάθεηαη: ηα πανεπιζηήμια θα διοικούνηαι από 15μελή Σσμβούλια Διοίκηζης, όποσ λόγο δεν θα έτοσν πλέον οι θοιηηηές και οι καθηγηηές, αλλά οι διοριζμένοι οικονομικοί σπάλληλοι ηοσ Υποσργείο Παιδείας!

  • Σέινο, ζαλ λα κελ έθηαλαλ όια ηα άιια, θαη θαηάξγεζε ηνπ Αζύινπ πνπ επί ρξόληα πξνζηάηεπε ηηο Γεληθέο καο ΢πλειεύζεηο θαη θηλεηνπνηήζεηο από ηα ρηππήκαηα ηεο αζηπλνκίαο.

Καηαλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο όηι όλα ασηά μας αθορούν, αλλά όηι οι θοιηηηές

κλείνοσν ηις ζτολές ηοσς γιαηί βρίζκονηαι μπροζηά ζε μια μεγάλη μάτη. Ή ζα αθήζνπκε ηελ Τπνπξγό Παηδείαο θαη ηελ θπβέξλεζε λα δηαιύζνπλ ην Παλεπηζηήκην θαη ηηο δσέο καο, ή ζα

αγσληζηνύκε κέρξη ηέινπο απέλαληί ηνπο! Αο κελ θνβεζνύκε από ηνλ ηζακπνπθά θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηνπο. Αο θαηαιάβνπκε όηη έρνπκε απέλαληί καο κηα θπβέξλεζε θνβηζκέλε, θαη κηα θνηλσλία πνπ πεξηκέλεη από ηνπο θνηηεηέο λα μεθηλήζνπλ ηνλ αγώλα γηα λα αλαηξαπεί απηή ε πνιηηηθή. Πιένλ είζαη θη εζύ θνκκάηη απηνύ ηνπ αγώλα.

Καιώο ήξζεο ινηπόλ ζηε ζρνιή, ζε κηα πεξίνδν πνπ δηεμάγεηαη ε κεγαιύηεξε κάρε γηα ηε γεληά καο. Μηα κάρε πνπ ζα ηε δώζνπκε όινη καδί!

5 χρόνια ςπουδέσ με δίδακτρα… …για πολλά, πολλά χρόνια ανεργίασ… …και μετά δουλειά με 592€;

 Σέινο, ζαλ λα κελ έθηαλαλ όια ηα άιια, θαη θαηάξγεζε ηνπ Αζύινπ πνπ επί ρξόληα

ΟΦΙ, ΕΥΦΑΡΙΣΤΩ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΣΤΝΣΟΝΙ΢ΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΛΗΨΗ΢