You are on page 1of 16

Æ¢W11W1 111WW111Æ

tn nvusuI, nu spun euvc


Nu dcpuvtc dc uIeI...
LneuIu un nm eu stuvc
ÐnmnuI Nutun SmIInvIeI
SI... pc Iungu pvuvuIIc
SI n eusu eu buIenn
Nutun muI uvcu sntIc
SI un sInguv IIu... Avnn
Æ¢W11W1 111WW111Æ
%unuv, eu puvtuvI uIcsc
£Icgunt sI studIut...
£I cvu mundvIu euscI
O pndnubu dc buIut!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
Ðcspvc tutuI suu, dc Nutun
FubvIeunt dc ]uIuzcIc
Sc spuncu eu-n tIncvctc
A Inst muvc puI dc IcIc!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
A Iueut cI muItc pnznc
Cund cvu muI tIncvcI...
Ðuv eum vuvstu pntnIcstc
S-u eum pntnIIt sI cI
Æ¢W11W1 111WW111Æ
tntv-n dupu umIuzu vugu
VInc Avnn, ImbIctnv
SI II spunc:
%utu dvugu...
Vvcuu eu £stcv su mu-nsnv!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
Cuvc £stcv?
Suvc Nutun...
Puveu pvIns dc-n umIntIvc!
Futu HIImcI dc pc CuvmcI
tnu bInndu sI subtIvc?
Æ¢W11W1 111WW111Æ
Nu sc pnutc!
£ n tuInu sI mI-c gvcu u-tI vcIutu
Cu, dcmuIt, udIeu £stcv...
£stcv cstc snvu tu!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
A pIceut Avnn
Ðu-n suIIct.
CInentcu eu un vuIeun
SI Inect, Inect, dc-utunecu
S-u muI seuvs upvnupc-un un!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
SI-ntv-n scuvu
Avnn udusc tutuIuI
O vcstc pvnustu...
Abu, n Iubcse pc LcIu
SI-um s-n Iuu
CLIuv dc ncvustu!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
VuI dc mInc! cxIumu Nutun
tuvtu-mu dc-tI stuu In euIc
tnsu, sI dc dutu ustu...
FI-vnI enntvu vvcvcI tuIc!
FIInde-ndutu, mumu LcIcI
Cvcdc sI nu ecvectu...
M-u ennvIns, punu Iu uvmu
Cu... sI LcIuI-I snvu tu!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
%uvbuvut dc ecIc-uIIutc
HIctu Avnn
S-u dus dIstvus
Lu mumIeu IuI IubItu
SI I-u spus...
Æ¢W11W1 111WW111Æ
Mumu...
tmI vInc su-mI Iuu vIutu
%nutu Iumcu s-n Impue.
Ðu-mI, mumIen, n pnvutu
SI mu-nvutu ec su Iue?
Æ¢W11W1 111WW111Æ
Cund um vvut
S-n Iuu pc £stcv
FInuvc, IIv dc mIesuncu
%utu m-u npvIt
Spunundu-mI...
C-uv II £stcv snvu mcu!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
AzI...
Cund n-ndvugcse pc LcIu
Stcu seuIdutu dc uuvnvu...
%utu IuvusI sc npunc
Cu sI LcIu-mI cstc snvu!
Æ¢W11W1 111WW111Æ
Mumu u vumus Iuvutu
Puveu dc un gund useuns
SI-upnI, dupu n eIIpu,
Fnuvtc vcscIu-u vuspuns...
Æ¢W11W1 111WW111Æ
tu pc euvc vvcI dIn cIc!
SI nIeI n-n su-tI puvu vuu
FIIndeu um su-tI spun n tuInu...
Nutun nu c tutuI tuu!