2.

Η Ευρώπη ςτα νεότερα χρόνια
Τθν εποχι που θ Ελλάδα ιταν ςκλαβωμζνθ ςτουσ Τοφρκουσ, ςτθν Ευρϊπθ ςθμειϊκθκαν ςθμαντικά γεγονότα:

Γενικεφτθκε θ χριςθ τθσ μπαροφτθσ και καταςκευάςτθκαν πυροβόλα όπλα.

Οι βαςιλιάδεσ δθμιοφργθςαν ιςχυροφσ ςτρατοφσ και πιραν όλεσ τισ εξουςίεσ και ανταγωνίηονταν ο
ζνασ τον άλλο.

Έγιναν πολλά εξερευνθτικά ταξίδια.
Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ (Ανακάλυψθ Αμερικισ 1492)

Μαγγελάνοσ ( Πρϊτοσ γφροσ τθσ γθσ, 16οσ αιϊνασ)

Ανακαλφφκθκε θ τυπογραφία 1450 (Ιωάννησ Γουτεμβέργιοσ –Πρϊτο βιβλίο που εκτυπϊνεται, θ Αγία
Γραφή)

Άνκιςαν οι τζχνεσ , οι επιςτιμεσ και τα γράμματα. Η περίοδοσ αυτι ονομάςτθκε Αναγέννηςη.

Αμφιςβθτείται ο Πάπασ, πραγματοποιείται Θρηςκευτική μεταρρφθμιςη που οδθγεί ςτθ διάςπαςθ
τθσ Δυτικήσ Εκκληςίασ.

Πολλοί μορφωμζνοι άνκρωποι προςπακοφν να κάνουν τουσ λαοφσ να καταλάβουν τα δικαιϊματά
τουσ. (Κίνημα Διαφωτιςμοφ). Το κίνθμα αυτό οδθγεί ςτθ Γαλλική Επανάςταςη (1789) και τθν ανατροπι του
βαςιλιά . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ τα ςυνκιματά τθσ.

Από τθ Γαλλικι Επανάςταςθ αναδείχτθκε ο Ναπολέων Βοναπάρτησ.

Το 1815 ιδρφεται θ Ιερή Συμμαχία με ςκοπό να ςταματιςει κάκε επαναςτατικι κίνθςθ.