TKY

SUNUSU

Sadettin ELALMIŞ İlköğretim Müfettişi

MART 2003 - EDİRNE

setky@mynet.com

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ

GİRİŞ ve AÇIKLAMALAR
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 3

EFQM MODELİ
• 1- Model, tüm kurumlara uygulanabilecek bir yapıya sahip olmakla birlikte, kurumun yapısına uygun olarak yorumlanması ile kullanılmaktadır. • 2- Kaliteye ulaşmada 2000 li yıllar itibariyle benimsenmiş bir model olup geliştirilebilir niteliktedir. • 3- Modelde 9 kriter vardır. İlk beş kriter girdi, son dört kriter sonuç kriteri olup, girdi kriterlerinde “nasıl” sonuç kriterlerinde “ne elde ettik” sorularının yanıtları aranmaktadır.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 4

EFQM MODELİ
• 4- Model Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQMEuropean Foundation for Quality Management) na aittir. • 5- EFQM ile ilgili bilgilere internet ortamında www.efqm.org ve info@efqm.org adreslerinden ulaşılabilir. • 6- Modelin uygulanmasında başarıya ulaşılması için 8 temel kavramın algılanması önemlidir.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 5

EFQM MODELİ EFQM Mükemmellik Modeli, siyasi politikaların “kalitesini” ya da mükemmelliğini değil,
KURUM YÖNETİMLERİNİN MÜKEMMELLİĞİNİ SORGULAYAN
setky@mynet.com

bir yönetim modelidir.
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

6

EFQM MODELİ
Kurum içinde insana yönelik bir yaklaşım geliştirmektedir.  Modeli uygulayan kurum, çalışanların yeteneklerini geliştirme fırsatlarını yakalamasını sağlamaktadır.  Kaydettikleri ilerlemeyi ölçüp, kendi alanında ve farklı alanlarda ya da diğer ülkelerde faaliyet gösteren kurumlarla karşılaştırabileceği bir çerçeve sumaktadır.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 7

EFQM MODELİ
Mükemmellik Modelinde; 9 32 174 Kriter, Alt Kriter, Alt Kriter Açıklaması Göstergesi) bulunur.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

8

GİRDİLER
Çalışanlar %9

SONUÇLAR
Müşteri ile İlgili Sonuçlar %20 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar %9 Toplumla İlgili Sonuçlar %6
9

Liderlik %10

Politika ve Strateji %8

Süreçler %14

Temel
Performans

Sonuçları %15

İşbirlikleri ve Kaynaklar %9
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

MODELDE
• • • • • 1 Liderlik %10 2 Politika ve Strateji %8 3 Çalışanlar %9 4 İşbirlikleri ve Kaynaklar %9 5 Süreçler %14

GİRDİ KRİTERLERİ

• 6 Müşterilerle İlgili Sonuçlar %20 • 7 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar %9 • 8 Toplumla İlgili Sonuçlar %6 • 9 Temel Performans Sonuçları %15 setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ
SONUÇ KRİTERLERİ
10

GİRDİ KRİTERLERİ
1b ALT KRİTERLER 5d Alt kriter açıklamaları 5a 5 SÜREÇLER Alt kriter açıklamaları
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 11 *Girdi kriterlerinde “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır.

1 LİDERLİK

1a

5c 5b

SONUÇ KRİTERLERİ
6b 6 MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 6a

 Olumlu eğilimlerin varlığı  Hedeflere erişim  Sonuçların yaklaşımdan kaynaklanması UYGUN YERLERDE  Rakip performansları  Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma
12

9b 9a 9 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

• “NE” elde edildiğini incelemektedir.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

SONUÇ KRİTERLERİNİN YAPISI
6 MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR 7 ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR 8 TOPLUMLA
İLGİLİ SONUÇLAR

6a (% 75) Algılama Ölçümleri 7a (% 75) Algılama Ölçümleri 8a (% 25) Algılama Ölçümleri 9a (% 50) Temel Performans İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ Çıktıları

6b (% 25) Performans Göstergeleri 7b (% 25) Performans Göstergeleri 8b (% 75) Performans Göstergeleri 9a (% 50) Temel 13 Performans Göstergeleri

9 TEMEL PERFORMANS setky@mynet.com SONUÇLARI

SONUÇ KRİTERLERİ
6
MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR

ALT KRİTERLER 6a-7a-8a

7
ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR

Algılama Ölçümleri

8
TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR

6b-7b-8b

Performans Göstergeleri

9
TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

9a

Temel Performans Çıktıları Performans Göstergeleri

9b

setky@mynet.com 14 * Sonuç kriterlerinde “Neİlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ yaptık ?” sorusuna cevap aramaktadır.

MÜKEMMELLİĞE ERİŞMEK TOPLAM KALİTE KONUSUNDA KARARLI OLMAYI VE MÜKEMMELLİĞİN 8 TEMEL KAVRAMININ BENİMSENEREK HAYATA GEÇİRİLMESİNİ GEREKTİRİR.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

15

MÜKEMMELLİĞİN SEKİZ TEMEL KAVRAMI
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 16

MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI
-Müşteri Odaklılık

-Sonuçlara Yönlendirme

-Liderlik ve Amacın Tutarlığı

-Toplumsal Sorumluluk

-Süreçler ve Verilerle Yönetim

-İşbirliklerinin Geliştirilmesi

-Çalışanların Geliştirilmesi ve Katılım

setky@mynet.com

İyileştirme ve Yenilikçilik

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

-Sürekli Öğrenme,

17

MÜKEMMELLİĞİN 8 TEMEL KAVRAMI
1. SONUÇLARA YÖNLENDİRME 2. MÜŞTERİ ODAKLILIK 3. LİDERLİK VE AMACIN TUTARLILIĞI 4. SÜREÇLER VE VERİLERLE YÖNETİM 5. ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI 6. SÜREKLİ ÖĞRENME, YENİLİKÇİLİK VE
İYİLEŞTİRME

7. İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 8. setky@mynet.com TOPLUMSAL SORUMLULUK İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ
18

1. SONUÇLARA YÖNLENDİRME Kavram Mükemmellik, ilgili tüm paydaşların gereksinmelerinin dengelenmesine ve karşılanmasına bağlıdır. (Paydaş terimi çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve genel olarak toplumu kapsamaktadır.) Başlıca Yararları

 Tüm paydaşlar için katma değer yaratmak  Sürdürülebilir uzun vadeli başarı  Karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler  Tüm paydaşlarla ilişkiliELALMIŞ ölçümler setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin
19

1. SONUÇLARA YÖNLENDİRME Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: İlgili tüm paydaşlar belirlenmiştir. Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Paydaş gereksinimleri belli bir yönteme bağlı olarak değerlendirilmektedir. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Paydaş beklentilerini dengeleme konusunda şeffaf mekanizmalar vardır.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 20

SONUÇLARA YÖNLENDİRME KAVRAMINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

Amacımız öğrencilerimize ülkemizin her yerinde ve her koşulda başarılı olabilecekleri bilgi beceri tutum ve davranışları kazandırarak sürekli ve üstün başarı kriterlerini yakalamalarını sağlamak ve bir üst öğrenime hazırlamaktır. Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 21

2. MÜŞTERİ ODAKLILIK Kavram Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşteridir. Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın ve memnuniyeti elde etmenin en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanabilmektir. Başlıca Yararları

 Müşteri için nasıl değer üretileceğinin açık bir
biçimde anlaşılması

 İşlem maliyetlerinin en aza indirgenmesi  setky@mynet.com Uzun vadeli başarı İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ
22

2. MÜŞTERİ ODAKLILIK Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: Müşteri tatmin düzeyi değerlendirilmektedir . Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Amaç ve hedefler, müşteri gereksinim ve beklentileri ile ilişkilendirilmiştir. Bağlılık ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Müşteri tatmin ve bağlılığına ilişkin itici güçler anlaşılmış olup ölçülmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır. setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 23

MÜŞTERİ ODAKLILIĞA YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuz için mükemmellik demek, yaptığımız her işin merkezinde öncelikle öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı görmek demektir. Sadettin ELALMIŞ

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

24

3. LİDERLİK VE AMACIN TUTARLIĞI Kavram Bir birimin liderinin davranışları birim içinde amacın berraklığını, birliğini sağlar ve hem birimin hem de çalışanların Mükemmelliğe erişebilecekleri ortam yaratır. Başlıca Yararları

 Çalışanlarının kararlılık ve etkinliklerinin en üst düzeye
çıkarılması

 Birimin yönünün açıkça bilinmesi  Müşteri önünde saygın bir konum  Tüm faaliyetlerin yapılandırılmış ve sistemetik bir süreç
setky@mynet.com

içinde, birim çapında uyumlu ve yaygın bir biçimde İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 25 yürütülmesi

3. LİDERLİK VE AMACIN TUTARLILIĞI Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: Vizyon ve misyon belirlenmiştir . Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Politika, çalışanların yönetimi ve süreçler birbiri ile uyum içindedir. Bir liderlik “modeli” oluşturulmuştur. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Kuruluşun tüm düzeylerinde ortak değerler ve kişisel etik örnekleri görülmektedir.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 26

LİDERLİK VE AMACIN TUTARLIĞINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuz çalışanlarının, amaçlarımıza ulaşma konusunda gerekli liderlik davranışlarının sergilenebileceğine olan inançları tamdır. Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sunulan seçenekler her geçen gün çeşitlenmektedir. Liderlik anlayışımız içerisinde öğrencilere ve çalışanlara sunulan hizmetin kalitesini sürekli artırmak ve çalışanlarda iş doyumunu optimum düzeyde tutmak temel unsurlarımızdandır.

Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 27

4. SÜREÇLERLE VE VERİLERLE YÖNETİM Kavram
Birim en iyi performansını;

* Birbiri ile ilişkili tüm faaliyetler anlaşıldığı, * Sistematik bir biçimde yönetildiği, * İşlemleri ve planlanan iyileşmeleri ilgilendiren kararlar paydaşların görüşlerini kapsayan güvenilir bilgilere dayanılarak alındığı zaman gösterirler. Başlıca Yararları

 Arzu edilen sonuçlara odaklanılması
 Çalışanların ve kaynakların en üst düzeyde değerlendirilmesi
 Sonuçların tutarlılığı ve değişkenliklerin kontrol altında tutulması  Gerçekçi hedefler saptama ve stratejik yönlendirmeye ilişkin
olarak verilere dayalı yönetim
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 28

4. SÜREÇLER VE VERİLERLE YÖNETİM Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: Arzu edilen sonuçları elde etmeye yönelik süreçler tanımlanmıştır. Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Zorlayıcı hedefler saptamak amacıyla karşılaştırmalı veriler ve bilgiler kullanılmaktadır. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Süreç yeterliliği tam olarak anlaşılmış olup, performans iyileştirmeleri amacıyla kullanılmaktadır. İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ setky@mynet.com

29

SÜREÇLER VE VERİLERLE YÖNETİME YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuz, devamlı “daha iyi nasıl çalışılır” arayışı içerisindedir. Okulda yürütülen tüm faaliyetlerin sürekli ölçülmesine, gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara herkesin katılımını sağlayarak, mükemmelliğe doğru olan yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 30

5. ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI Kavram Bir kurumun çalışanlarının potansiyelinin tam olarak yaşama geçirilmesi için paylaşılan değerler ile bir güven ve yetkilendirme kültürünün olması gerekir. Böyle bir ortam herkesin katılımını sağlar. Başlıca Yararları

 En üst düzeyde katılım, olumlu tavırlar ve yüksek moral
 En iyi elemanların kuruma kazandırılması  Bilgi birikiminin etkin paylaşımı  Çalışanlara öğrenme ve yeni beceriler geliştirme
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 31

fırsatlarının sağlanması

5. ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMI Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: Çalışanlar sorunların çözümüne sahip çıkmakta ve sorumuluk almaktadırlar. Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Çalışanlar kuruluşun amaçlarını daha ileri götürecek yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yapmaktadır. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Çalışanlar harekete geçme konusunda yetkelendirilmiş olup bilgi ve deneyimlerini açıkça paylaşmaktadırlar. ELALMIŞ setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin

32

ÇALIŞANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE KATILIMINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuzda tüm çalışanların süreçlere aktif katılımı okulumuzun başarısı açısından son derece önemli olup, hem çalışanlar hem de kuruluş için en üst düzeyde yarar sağlamaktadır. Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 33

6. SÜREKLİ ÖĞRENME, YENİLİKÇİLİK VE İYİLEŞTİRME

Kavram Birimin performansı; * Bilgi birikimi, * Sürekli öğrenme, * Yenilikçilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa, en üst noktasına çıkar. Başlıca Yararları

 Kurumsal çeviklik
 Maliyetlerde azalma  Fırsatların görülmesi  Performansın en iyi düzeye çıkarılması  Tüm çalışanların günlük çalışmalarında önlemeye dayalı
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 34

6. SÜREKLİ ÖĞRENME, YENİLİKÇİLİK VE İYİLEŞTİRME

Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: İyileştirme fırsatları belirlenmekte ve yararlanmak için gereken yapılmaktadır. Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Sürekli iyileştirme her çalışan tarafından benimsenmiş bir amaçtır. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Başarılı yenilik ve iyileştirme çalışmaları kuruluş çapında yayılmakta ve bütünlük sağlamaktadır.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 35

SÜREKLİ ÖĞRENME, YENİLİKÇİLİK VE İYİLEŞTİRME YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuz, sürekli öğrenme, araştırma, geliştirme çabasında olup, bunu yürütürken okul kültürümüz, değerlerimiz, saygı, işbirliği, hoşgörü, dürüstlük, sorumluluk alma ve güven temeline dayalı bir anlayış geliştirmekteyiz. Her süreci bir öğrenme, iyileştirme ve yenilikçi etkinlik olarak görüyoruz. Edindiğimiz kazanımları diğer okullarla da paylaşmaya arzuluyuz. Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 36

7. İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Kavram Bir kurumun en iyi performansını ortaya koyması; * İşbirliği yaptığı kurumlarla güvene, * Bilgi birikiminin paylaşılmasına, * Bütünleşmeye dayalı, * Karşılıklı yararlar sağlayan ilişkiler kurmasına Başlıca bağlıdır. Yararları

 Tüm taraflar için değer yaratma becerisi
 Sürekli ilişkiler sayesinde rekabet üstünlüğü elde etme  Kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratılması
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 37

7. İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: Tedarikçi seçimi ve yönetimi için bir süreç oluşturulmuştur. Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: Tedarikçilerdeki iyileşme ve başarılar tanınmakta olup, en önemli dış işbirliklerinin hangileri olduğu belirlenmiştir. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Kuruluş ve önemli işbirliği ortakları arasında karşılıklı bağlılık vardır. Plan ve politikalar ortak bilgi birikimine dayanılarak ELALMIŞ birlikte setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin 38 geliştirilmektedir.

İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuz için tedarikçilerle kurduğumuz ilişki önemli olup sürekli geliştirilmektedir. Bu ilişki tüm paydaşlar için katma değer yaratmamıza yardımcı olmaktadır. Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 39

8. TOPLUMSAL SORUMLULUK Kavram Kurumun ve çalışanlarının uzun vadeli çıkarlarının korunması; * Etik bir yaklaşımın benimsenmesine, * Genel olarak toplumun beklentilerinin ve * Var olan düzenlemelerin Başlıca Yararları aşılmasına bağlıdır.  Kurumun saygınlığı artar, performansı yüselir ve değeri artar.

 Toplum bilinci, güvenlik, başkalarına ve kendine
setky@mynet.com güven gelişir. İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 40

8. TOPLUMSAL SORUMLULUK Kurum Uygulamaların Başlangıç Düzeyinde ise: Yasa ve yönetmeliklerden doğan yükümlülükler anlaşılmış olup uygulanmaktadır. Kurum Uygulamaların Geliştirme Düzeyinde ise: “Topluma” aktif katılım söz konusudur. Kurum Uygulamaların Olgunluk Düzeyinde ise: Toplumun beklentileri ölçülmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 41

TOPLUMSAL SORUMLULUK KAVRAMINA YÖNELİK BİR ÖRNEK

Okulumuz, bir üst öğrenime yetiştirdiği öğrencilerle toplum hayatına yönelik önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Mezunlarımızı izlemek okulumuzun vazgeçilmez bir etkinliğidir. Sadettin ELALMIŞ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 42

BİR KURUMUN MODELİ UYGULAMAYA BAŞLAMASINDAN, OLGUNLUK SEVİYESİNE ULAŞMASI AŞAMASINA KADAR BU TEMEL 8 KAVRAML AÇISINDAN ŞİMDİ NEREDEYİZ? SORUSUNUN YANITLARI ALINABİLİR

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

43

BU KAVRAMLARIN TÜMÜNÜN UYGULANMASIYLA KURUM MÜKEMMELLİĞE DOĞRU İLERLEYEBİLECEKTİR.

BU ORTAK ANLAYIŞI GELİŞTİRME SÜRECİNİN BİR PARÇASI VE BİRİMİ BU ANLAYIŞLA HEREKETE GEÇİRECEK OLAN YÖNETİM EKİBİDİR. YÖNETİM EKİBİNİN DEĞERLENDİRME YAPMASI VE
“Bu temel kavramlar açısından şimdi neredeyiz?”

SORUSUNA CEVAP ARAMASI KAVRAMLARIN 44 setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 45

GİRDİLER
Çalışanlar %9

SONUÇLAR
Müşteri ile İlgili Sonuçlar %20 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar %9 Toplumla İlgili Sonuçlar %6
46

Liderlik %10

Politika ve Strateji %8

Süreçler %14

Temel
Performans

Sonuçları %15

İşbirlikleri ve Kaynaklar %9
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
GİRDİ KRİTERLERİ
1-Liderlik (%10) 1a-1b-1c-1d 2-Çalışanlar (%9) 2a-2b-2c-2d-2e 3-Politika ve Strateji (%8) 3a-3b-3c-3d-3e 4-İşbirlikleri ve Kaynaklar (%9) 4a-4b-4c-4d-4e 5-Süreçler (%14) 5a-5b-5c-5d-5e

SONUÇ KRİTERLERİ
6- Çalışanlarla ilgili sonuçlar(%20) 6a-6b 7-Müşterilerle ilgili sonuçlar(%9) 7a-7b 8-Toplumla ilgili sonuçlar(%6) 8a-8b 9-Temel performans sonuçları(%14) %50 9a-9b

%50

İşler Nasıl Yapılıyor?
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

Ne elde ettik?
47

MODELİN TEMEL 9 KRİTERİ

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

48

1.KRİTER % 10

LİDERLİK

Liderler kuruluşun misyonunu ve vizyonunun nasıl oluşturmakta, bunların gerçekleştirilmesini nasıl kolaylaştırmaktadırlar. Uzun vadede başarı için gerekli kurumsal değerleri nasıl geliştirmekte ve bunları uygun faaliyet ve davranışları ile nasıl yaşama geçirmektedirler. Kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 49

2.KRİTER % 8

POLİTİKA VE STRATEJİ Kuruluş misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler yoluyla nasıl gerçekleştirmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

50

3.KRİTER % 9

ÇALIŞANLAR

Kuruluş, çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde nasıl yönetmekte, geliştirmekte ve özgürce kullanılmalarını sağlamaktadır. Bu faaliyetleri politika ve stratejisini, süreçlerin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek şekilde nasıl planlamaktadır.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

51

4.KRİTER % 9

İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR

Kuruluş, politika ve stratejilerini ve süreçlerinin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek biçimde işbirliklerini ve kaynaklarını nasıl planlamakta ve yönetmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

52

5.KRİTER % 14

SÜREÇLER

Kuruluş, politika ve stratejisini destekleyecek, müşterilerini ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek, onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini nasıl tasarlamakta, yönetmekte ve iyileştirmektedir.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 53

6.KRİTER % 20

MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR

Kuruluş dış müşterileri ile ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

54
78

7.KRİTER % 9

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR

Kuruluş, çalışanları ile ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

55
78

8.KRİTER % 6

TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR

Kuruluşlar içinde bulunduğu toplumla (yerel, ulusal veya uluslararası) İlişkili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

56
78

9.KRİTER % 15

TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

Kuruluş, planlanmış olan performansıyla ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

57
78

TEMEL 9 KRİTER VE BU KRİTERLERE AİT ALT KRİTERLER

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

58

1.KRİTER % 10

LİDERLİK

Liderler kuruluşun misyonunu ve vizyonunun nasıl oluşturmakta, bunların gerçekleştirilmesini nasıl kolaylaştırmaktadırlar. Uzun vadede başarı için gerekli kurumsal değerleri nasıl geliştirmekte ve bunları uygun faaliyet ve davranışları ile nasıl yaşama geçirmektedirler. Kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması ve yaşama geçirilmesi konusunda setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 59

1a Liderler kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar. 1b Liderler kuruluşun yönetim sisteminin oluşturulması, bu sistemin yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak nasıl rol almaktadırlar. 1c Liderler müşterilerle işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri nasıl yürütmektedir. setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 60

LİDERLİK ALT KRİTERLERİ

1a Liderler kurumun misyon, vizyon ve değerlerini nasıl oluşturmakta ve bir mükemmellik kültürü doğrultusunda nasıl örnek olmaktadırlar. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: 2. Kuruluşun misyon ve vizyonunu oluşturma • Kurum kültürünün yaratılmasına destek olacak etik kurallar ve değerleri oluşturma ve bunların yaşama geçirilmesi sürecinde örnek olma • Kendi liderliklerinin etkinliğini gözden geçirme, iyileştirme ve gelecekteki liderlik gereksinimlerine göre gereken önlemleri alma • İyileştirme çalışmalarında kişisel olarak ve aktif biçimde rol alma • Yetkelendirme (Çalışanların gerektiğinde işleriyle ilgili karar
verebilme, iş yapabilme yetkisi, sorumluluğu ve donanımına sahip olma durumu olarak anlaşılmalıdır.), yaratıcılık ve yenilikçilik

konularında çalışanlara önderlik etme ve özendirme; Örneğin, kurumun organizasyonel yapısını değiştirme, öğrenme ve iyileştirme çalışmalarına 61 kaynak sağlama

6. Öğrenme faaliyetlerini özendirme, destekleme ve sonuçlarına göre gereken önlemleri alma 7. İyileştirme çalışmalarında öncelikleri saptama 8. Kurum içinde birlikte çalışmayı özendirme ve harekete geçirme

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

62

1b Liderler kurumun yönetim sisteminin oluşturulması, bu sistemin yaşama geçirilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi çalışmalarında kişisel olarak nasıl rol almaktadırlar. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • Kurumun organizasyonel yapısını politika ve stratejiyi yaşama geçirme doğrultusunda düzenleme • Süreçlerin yönetimine ilişkin bir sistemin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlama • Politika ve stratejinin oluşturulması, yayılımı ve güncelleştirilmesine ilişkin bir sürecin tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlama • Temel faaliyet sonuçlarının ölçülmesine, gözden geçirilmesine ve iyileştirilmesine ilişkin bir sürecin tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlama
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 63

5. Yaklaşımlara ilişkin iyileştirmelerin örneğin yaratıcılık, yenilikçilik ve öğrenme faaliyetleri yoluyla tanımlanması, planlanması ve uygulanması amacıyla bir sürecin ya da süreçlerin tasarlanması ve uygulanmasını sağlama

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

64

1c Liderler müşterilerle, işbirliği yapılan kuruluşlarla ve toplumun temsilcileri ile ilişkileri nasıl yürütmektedirler. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • Gereksinim ve beklentileri saptama, anlama ve yanıtlama • İşbirlikleri (İki ya da daha fazla taraf arasında, müşteri için katma

değer yaratan iş ilişkisi olarak anlaşılmalıdır. İşbirliği ortakları arasındaki tedarikçiler, dağıtıcılar, ortak girişimler, birlikler yer alabilir.)

• • •

kurma ve işbirlikleri içinde yer alma Ortak iyileştirme çalışmaları başlatma ve bu çalışmalarda yer alma Paydaşları birey ve ekip olarak işe yaptıkları katkı, ya da örneğin, bağlılıkları nedeniyle takdir etme Meslek kurumlarında (Eğitim kurum ve kuruluşları ile diğer kamu kurumları anlaşılmalıdır.), konferanslarda ve seminer çalışmalarında, özellikle Mükemmellik anlayışının geliştirilmesi ve desteklenmesi konularında rol alma Çevrenin iyileştirilmesi ve kurumun topluma yaptığı katkıların arttırılması çalışmalarını destekleme ve bu 65 çalışmalarda yer alma

1d Liderler kurumun çalışanlarını nasıl motive etmekte, desteklemekte ve tanımaktadırlar. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • Kuruluşun misyon, vizyon ve değerlerini, politika ve stratejisini, planlarını, amaçlarını ve hedeflerini çalışanlara kişisel olarak iletme • Erişilebilir olma, çalışanları aktif biçimde dinleme ve yanıtlama • Çalışanlara kendi planlarını, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeleri doğrultusunda yardım etme ve destek olma • Çalışanları, iyileştirme çalışmalarında yer almaları için özendirme ve bu konuda onlara yardımcı olma • Kuruluş içinde her düzeyde birey ve grupların çabalarını zamanında ve uygun biçimde takdir etme
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 66

2.KRİTER % 8

POLİTİKA VE STRATEJİ Kuruluş misyon ve vizyonunu, net bir biçimde paydaşlara odaklanmış bir strateji ve bunu destekleyen uygun politikalar, planlar, amaçlar, hedefler ve süreçler yoluyla nasıl gerçekleştirmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

67

POLİTİKA VE STRATEJİ ALT KRİTERLERİ

2a Politika ve strateji, paydaşların mevcut durumdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini nasıl temel almaktadır. 2b Politika ve strateji, performans ölçümü, araştırma, öğrenme ve yaratıcılıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bilgileri nasıl temel almaktadır. 2c Politika ve strateji nasıl oluşturulmakta, gözden geçirilmekte ve güncelleştirilmektedir. 2d Politika ve stratejinin yayılımı, kilit süreçler çerçevesi yoluyla nasıl gerçekleştirilmektedir. setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 68 2e Politika ve strateji nasıl

2a Politika ve strateji, paydaşların mevcut ortamdaki ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini nasıl temel almaktadır. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: Kuruluşun mevcut durumdaki ve gelecekte içinde yer alacağı pazarı(Eğitimin hizmet alanı ve ilgili hedef kitleler anlaşılmalıdır.) ve pazarın ilgili kısmını tanımlamaya yarayacak bilgilerin toplanması ve bunların değerlendirilmesi 2. Müşterilerin, çalışanların, işbirliği yapılan kuruluşların, toplumun ve hissedarların uygun gereksinim ve beklentilerinin anlaşılması ve önceden tahmin edilebilmesi 3. Rakiplerin(Aynı düzeydeki diğer eğitim kurumları, onların
eğitim alanı ve toplumdaki bu alanla ilgili gelişmeler anlaşılmalıdır.) faaliyetleri de dahil olmak üzere

pazardaki gelişmelerin değerlendirilmesi ve tahmin edilebilmesi
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 69

2b Politika ve strateji, performans ölçümü, araştırma öğrenme ve yaratıcılıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bilgileri nasıl temel almaktadır. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir: • Kuruluş içi performans göstergelerinin toplanması ve değerlendirilmesi • Öğrenme faaliyetlerine(Eğitim kurumunu bir örgüt olarak değerlendirilmesi • Rakiplerin ve sınıfında en iyi olan kuruluşların performanslarının analiz edilmesi • Toplumsal, yasal ve çevresel konuların değerlendirilmesi • Ekonomik ve demografik göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi • Yeni teknolojilerin yaratacağı etkilerin setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 70 değerlendirilmesi
geliştiren; öğrenen birey, öğrenen organizasyon faaliyetleri anlaşılmalıdır.) ilişkin verilerin toplanması ve

2c Politika ve strateji nasıl oluşturulmakta, gözden geçirmekte ve güncelleşmektedir. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir: 2. Paydaşların gereksinim ve beklentilerinden, öğrenme ve yeniliklere ilişkin çalışmalardan elde edilen bilgiler temel alınarak politika ve stratejinin kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile uyum içinde oluşturulması • Paydaşların gereksinim ve beklentilerinin dengelenmesi • Kısa ve uzun vadedeki baskı ve taleplerin dengelenmesi • Risklerle (Bir olay veya olgunun gerçekleşmeme olasılığı.) başa çıkabilmek için alternatif senaryolar ve olasılık planlarının oluşturulması • Mevcut ve gelecekteki rekabet üstünlüğünün veya fırsatları değerlendirebilme kapasitesinin belirlenmesi • Kuruluşun politika ve stratejisinin işbirliği yapılan kuruluşların politika ve stratejinin uyumunun sağlanması
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 71

7. Mükemmellik anlayışının temel kavramlarının politika ve stratejiye yansıtılması 8. Politika ve stratejinin uygunluğunun ve etkinliğinin değerlendirilmesi 9. Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi 10. Politika ve stratejinin gözen geçirilmesi ve güncelleştirilmesi

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

72

2d Politika ve stratejinin yayılımı, kilit süreçler çerçevesi yoluyla nasıl gerçekleştirilmektedir. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir: • • • • Kuruluşun politika ve stratejisinin yaşama geçirilmesi için gerekli kilit süreçler çerçevesinin belirlenmesi ve oluşturulması Kilit süreçler (Kurum misyon ve vizyonu açısından en önemli süreçler anlaşılmalıdır.) sahiplerinin açık bir biçimde belirlenmesi Kilit süreçlerin ilgili paydaşlar da belirlenerek tanımlanması Politika ve stratejinin yaşama geçirilmesini sağlayacak kilit süreçler çerçevesinin etkinliğinin gözden geçirilmesi
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 73

setky@mynet.com

2e Politika ve strateji nasıl duyurulmakta ve yaşama geçirilmektedir. Bu alt kriterler şu konuları içerebilir: • • • • Politika ve stratejinin uygun unsurlara duyurulması ve yayılımının sağlanması Politika ve stratejinin kuruluşun bütününde faaliyetlerin planlanması ve amaçlarla hedeflerin saptanması için bir temel olarak kullanılması Plan, amaç ve hedeflerin uyumunun sağlanması, önceliklerin saptanması, üzerinde anlaşmaya varılması ve bunların duyurulması Politika ve stratejiye ilişkin bilinç düzeyinin değerlendirilmesi

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

74

3.KRİTER % 9

ÇALIŞANLAR

Kuruluş, çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde nasıl yönetmekte, geliştirmekte ve özgürce kullanılmalarını sağlamaktadır. Bu faaliyetleri politika ve stratejisini, süreçlerin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek şekilde nasıl planlamaktadır.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

75

ÇALIŞANLAR ALT KRİTERLERİ
3a İnsan kaynakları nasıl planlanmakta, yönetilmekte ve iyileştirilmektedir. 3b Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasıl belirlenmekte, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. 3c Çalışanların katılımı ve yetkelendirilmesi nasıl sağlanmaktadır. 3d Çalışanlar ile kuruluş arasında nasıl bir diyalog söz konusudur. 3e Çalışanlar nasıl takdir edilmekte, tanınmakta ve gözetilmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

76

3a İnsan kaynakları nasıl planlanmakta, yönetilmekte ve iyileştirilmektedir. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • • • • • İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması İnsan kaynaklarına ilişkin politika ve strateji ve planların oluşturulması sürecinde çalışanların ve çalışanların temsilcilerinin katılımının sağlanması İnsan kaynakları planlarının politika ve strateji, kuruluşun yapısı ve kilit süreçleri çerçevesi ile uyum içinde olmasının sağlanması İşe alma ve kariyer geliştirme süreçlerinin yönetilmesi İstihdamın fırsat eşitliği de dahil olmak üzere her bakımdan adil ve dürüst biçimde sağlanması
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 77

setky@mynet.com

6. İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planları iyileştirmek amacıyla çalışanların memnuniyeti anketlerinin yapılması, çalışanların geri bildirim almaya yönelik diğer araçlardan yararlanılması 7. Çalışma tarzını iyileştirmek amacıyla yenilikçi organizasyon yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanılması. Örneğin, tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması, fonksiyonlar arası ekip çalışanlarının geliştirilmesi, esnek ekip çalışanlarına yönelinmesi, üstün performanslı ekiplerin kurulması

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

78

3b Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasıl belirlenmekte, geliştirilmekte ve sürdürülmektedir. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • • • • • Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinliklerinin belirlenmesi, sınıflandırılması ve bunlarla kuruluşun gereksinimleri arasında uyum sağlanması Çalışanların, kuruluşun mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerine uygun hale getirilmesi amacıyla eğitim ve geliştirme planlarının oluşturulması ve uygulanması Bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kurumun bütününde öğrenme olanaklarının oluşturulması ve bunlara katılımın özendirilmesi Çalışanların iş deneyimi ile geliştirilmesi Ekip becerilerinin geliştirilmesi
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 79

setky@mynet.com

6. Birey ve ekip düzeyindeki hedeflerin kuruluşun hedefleri ile uyum içinde olmasının sağlanması 7. Birey ve ekip düzeyindeki hedeflerin gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi 8. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ve daha iyi performans göstermeleri için onlara yardımcı olunması

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

80

3c Çalışanların katılımı ve yetkelendirilmesi nasıl sağlanmaktadır. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • • • • • İyileştirme çalışmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımın özendirilmesi ve desteklenmesi Kuruluş içi konferanslar ve törenler düzenlenerek çalışanların katılımının özendirilmesi ve desteklenmesi Katılımın cesaretlendirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimleri destekleyecek olanakların yaratılması Çalışanların, kendi başlarına karar alabilmeleri doğrultusunda yetkelendirilmeleri Çalışanların ekip halinde çalışmaları için özendirilmeleri
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 81

setky@mynet.com

3d Çalışanlar ile kurum arasında nasıl bir diyalog söz konusudur. Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: • • • • İletişim gereksinimlerinin saptanması İletişim gereksinimlerine dayalı iletişim politikalarının, stratejilerinin ve planların geliştirilmesi Yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarının oluşturulması ve kullanılması En iyi uygulamalardan kazanılan deneyimin ve bilgi birikiminin paylaşılması
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 82

setky@mynet.com

3e Çalışanlar nasıl takdir edilmekte, tanınmakta ve gözetilmektedir. (Takdir etme : İyi bir performansın ödüllendirilmesi,
Tanınma : Farklı bir performansın farkına varmak ve başkalarınca da duyurulmasını sağlamak olarak anlaşılmalıdır.)

Bu alt kriterler ise şu konuları içerebilir: Ücretlendirme, iş dağılımı, işten çıkarma gibi istihdama ilişkin konuların politika ve strateji ile uyum içinde olmasının sağlanması • Çalışanların katılımlarını ve yetke kullanmalarını sürdürmek amacıyla tanınmaları • Sağlık, güvenlik, çevre ve toplumsal sorumluluk konularında bilincin ve katılımın artırılması • Yardımlaşma sandığı, özel sağlık sigortası, kreş gibi ücret dışı ek olanakların belirlenmesi • Sosyal ve kültürel faaliyetlerin özendirilmesi • Çalışanlara esnek çalışma saatleri, servis araçları gibi kolaylık ve hizmetler sağlanması
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 83

4.KRİTER % 9

İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR

Kuruluş, politika ve stratejilerini ve süreçlerinin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek biçimde işbirliklerini ve kaynaklarını nasıl planlamakta ve yönetmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

84

İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR ALT KRİTERLERİ 4a Kuruluş dışı işbirlikleri nasıl yönetilmektedir. 4b Finansal kaynaklar nasıl yönetilmektedir. 4c Binalar, donanım ve malzemeler nasıl yönetilmektedir. 4d Teknoloji nasıl yönetilmektedir. 4e Bilgi ve bilgi birikimi nasıl yönetilmektedir.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 85

4a Kurum dışı işbirlikleri nasıl yönetilmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: 2. Politika ve strateji ile uyumlu temel işbirliklerinin ve stratejik işbirliği olanaklarının belirlenmesi (Kurum dışı işbirliklerinden Aile,
Milli Eğitim Müdürlüğü, RAM, Ders araç-gereç Yapım Merkezi, Yerel Yönetimler (muhtarlık, belediye), Merkezin Taşra Teşkilatı (Valilik, Kaymakamlık, Turizm, Kültür, Sağlık v.b. Müdürlükleri, Yerel ve Ulusal Sanayi ve Ticaret Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri (vakıf, dernek, sendika, meslek kuruluşları v.b.), Sağlık kuruluşları, burs veren kuruluşlar, basın anlaşılmalıdır.)

• • •

İşbirliği yapılan kuruluşlarla ilişkilerin değer yaratacak ve yaratılan değeri en üst düzeye çıkartacak şekilde biçimlendirilmesi Katma değer yaratacak tedarik zinciri işbirliklerinin oluşturulması(“Bilgi ve kaynak akışı sağlayan” olarak anlaşılmalıdır.) İşbirliği yapılan kuruluşlarla kültürel uyumun ve bilgi birikimi paylaşımının sağlanması

5. İşbirliği yapılan kuruluşlarla karşılıklı gelişmenin desteklenmesi 6. İşbirliklerinden yararlanılarak yenilikçi ve yaratıcı düşünme tarzının oluşturulması ve desteklenmesi 7. Süreçlerin iyileştirilmesi ve müşteri-tedarikçi zincirinde katma değer yaratmak amacıyla birlikte çalışılarak sinerji (Her bir
bireyin birebir olarak harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan takım enerjisi olarak anlaşılmalıdır.) yaratılması

4b Finansal kaynaklar nasıl yönetilmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: Finansal kaynakların politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde kullanılması ( Finansal kaynaklardan, genel bütçeden aktarılan • •
kaynaklar ile genel bütçe dışından sağlanan tüm bağış, ücret, kantin, kooperatif v.b. den elde edilen kaynaklar anlaşılmalıdır.)

Finansal strateji ve süreçlerin oluşturulması ve uygulanması Maddi (Binalar, demirbaş eşyalar, donanım, kullanılan malzemeler v.b. anlaşılmalıdır.) ve maddi olmayan aktiflere (Projeler, patent özelliği taşıyan ürünler, buluşlar v.b. anlaşılmalıdır.) yapılan yatırımların değerlendirilmesi Etkin ve verimli bir finansal kaynak yapısı oluşturmak amacıyla finansal mekanizmalardan ve parametrelerden
(Paremetre (gösterge): Bir durumla ilgili çeşitli gelişme basamaklarını gösteren ölçek) yararlanılması
setky@mynet.com

Finansal kaynaklara ilişki risklerin yönetilmesi
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

88

4c Binalar, donanım ve malzemeler nasıl yönetilmektedir.

1. 2. 3. 4.

Bu alt kriter şu konuları içerebilir: Aktiflerin politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde kullanılması Aktiflerin toplam ömürleri süresince performanslarıyla iyileştirmek amacıyla bakım ve kullanımının yönetilmesi Aktiflerin güvenliğinin yönetilmesi Kuruluşun aktiflerinin toplumda ve çalışanlar üzerinde yapabileceği her türlü olumsuz etkinin (sağlık ve güvenlik dahil) ölçülmesi ve yönetilmesi
(Öğrenciler de anlaşılmalıdır.)

89

5. Malzeme stoklarının optimum düzeyde olmasının sağlanması (Malzemelerin yeterli düzeyde bulundurulması, olarak anlaşılmalıdır.) 6. Yardımcı kaynakların optimum bir biçimde kullanılmasının sağlanması 7. Atıkların azaltılması, geri dönüşümlerinin sağlanması 8. Yenilenemeyen küresel kaynakların korunması için önlem alınması 9. Ürün ve hizmetlerin her türlü olumsuz etkisinin azaltılmasının sağlanması

90

4d Teknoloji nasıl yönetilmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: • Politika ve stratejinin ışığında, iş ve toplum üzerindeki etkileri de düşünülerek alternatif ve gelişmekte olan teknolojilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi • Teknoloji portföyünün yönetimi (Kurumun var olan • • •
teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımı olarak anlaşılmalıdır.)

Mevcut teknolojiden olabildiğince yararlanılması Teknolojide yenilikler yapılması Teknolojiden iyileştirmeye destek olacak biçimde yararlanılması Eski teknolojilerin belirlenmesi ve yenileriyle değiştirilmesi
İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 91

setky@mynet.com

4e Bilgi ve bilgi birikimi nasıl yönetilmektedir

Bu alt kriter şu konuları içerebilir:
1. 2. 3. 4. Bilgi ve bilgi birikiminin politika ve stratejiye destek olacak biçimde toplanması, yapılandırılması ve yönetilmesi Kuruluş içinde ve dışındaki kullanıcıların uygun bilgiye ve bilgi birikimine gerektiği gibi erişmelerinin sağlanması Bilginin geçerliliğinin, bütünselliğinin ve güvenliğinin güvence altına alınması ve bu konularda iyileştirmeler yapılması Müşteriye en üst düzeyde değer sağlamak amacıyla özgün entelektüel mülkiyetin (Proje, patent özelliği taşıyan
ürünler ve bilim, kültür, sanat eserleri, buluşlar v.b. anlaşılmalıdır.) oluşturulması, geliştirilmesi ve

korunması
92

5. Bilgi birikimini kazanmanın, artırmanın ve etkin
6. biçimde kullanmanın yollarının aranması İlgili bilgi ve bilgi birikimi kaynaklarının kullanılmasıyla kuruluş içinde yenilikçi ve yaratıcı düşüncenin oluşturulması

93

5.KRİTER % 14

SÜREÇLER

Kuruluş, politika ve stratejisini destekleyecek, müşterilerini ve diğer paydaşlarını tam olarak tatmin edecek, onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçlerini nasıl tasarlamakta, yönetmekte ve iyileştirmektedir.
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 94

SÜREÇLER ALT KRİTERLERİ
5a Süreçler sistematik olarak nasıl tasarlanmakta ve yönetilmektedir. 5b Süreçler, müşterileri ve diğer paydaşları tam olarak tatmin etmek ve onlar için giderek artan bir değer yaratmak amacıyla gerektiğinde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak nasıl iyileştirilmektedir. 5c Ürün ve hizmetler müşteri gereksinim ve beklentileri temel alınarak nasıl tasarlanmakta ve geliştirilmektedir. 5d Ürün ve hizmetler nasıl üretilmekte, sunulmakta ve servisi sağlanmaktadır. 5e Müşteri ilişkileri nasıl yönetilmekte 95 ve setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ geliştirilmektedir.

5a Süreçler sistematik olarak nasıl tasarlanmakta ve yönetilmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: • Politika ve stratejinin yaşama geçirilmesini sağlayacak kilit süreçler de dahil olmak üzere kuruluşun süreçlerinin tasarlanması • Kullanılacak süreç yönetimi sisteminin kurulması • Süreç yönetiminde ISO 9000 gibi kalite sistemlerini, çevre, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemlerini kapsayan standartların uygulanması • Süreç ölçümlerinin kullanılması ve performans hedeflerinin belirlenmesi • Süreçlerin etkin bir biçimde yönetilebilmesi için, kuruluşun kendi içinde ve işbirliği içinde olduğu kuruluşlarla süreçler arası konuların çözüme kavuşturulması
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 96

5b Süreçler, müşterileri ve diğer paydaşları tam olarak tatmin etmek ve onlar için giderek artan bir değer yaratmak amacıyla gerektiğinde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak nasıl iyileştirilmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: 2. Kademeli(Küçük küçük iyileştirmelerle KAİZEN anlayışı ile süreci iyileştirme) ve sıçramalı (AR-GE çalışmaları, sürekli yatırımlarla ve buluşlarla süreci iyileştirme) iyileştirme fırsatlarının ve diğer değişiklik olanaklarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi • Performans sonuçlarının, algılama verilerinin ve öğrenme faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin; önceliklerin, iyileştirme hedeflerinin ve daha iyi çalışma yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla kullanılması • Çalışanların, müşterilerin ve işbirliği yapılan kuruluşların yaratıcı ve yenilikçi yeteneklerinin kademeli ve sıçramalı iyileştirme fırsatları doğrultusunda ortaya çıkarılması ve bunlardan yararlanılması
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 97

4. Yeni süreç tasarımları, çalışma felsefeleri ve teknolojilerin ortaya çıkarılması ve bunlardan yararlanılması 5. Değişiklikleri uygulamak amacıyla uygun yöntemlerin oluşturulması 6. Yeni ya da değiştirilmiş süreçlerin uygulanmasında pilot çalışmalar yapılmasının sağlanması ve uygulamanın denetimi 7. Süreç değişikleri konusunda ilgili tüm paydaşların haberdar edilmesi 8. Çalışanların yeni ya da değiştirilmiş süreçleri uygulamaya geçmeden önce bu konuda eğitim almış olmalarının sağlanması 9. Süreç değişikliklerinin uygulanması ile öngörülen sonuçların elde edildiğinin doğrulanması

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

98

5c Ürün ve hizmetler müşteri gereksinim ve beklentileri temel alınarak nasıl tasarlanmakta ve geliştirmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: 2. Müşterilerin ürün ve hizmetler konusunda hem mevcut hem de gelecekteki gereksinim ve beklentilerini, mevcut ürün ve hizmetler hakkındaki algılamalarını öğrenmek amacıyla pazar araştırması müşteri memnuniyeti anketleri ve diğer geri bildirim araçlarından yararlanılması • Müşterilerin gelecekteki gereksinim ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin zenginleştirilmesi amacıyla yapılması gereken iyileştirme çalışanlarının öngörülmesi ve belirlenmesi
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 99

3. Müşterilerin gereksinim ve beklentilerine yanıt verecek yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanması ( Bu kriterde geçen tasarıma MEB’ ce hazırlanan mevzuat örnek verilebilir) ve geliştirilmesi 4. Rekabet gücü olan ürün ve hizmetler geliştirmek için yenilikçilik ve yaratıcılıktan yararlanılması 5. İşbirliği yapılan kuruluşlarla birlikte yeni ürünler geliştirilmesi

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

100

5d Ürün ve hizmetler nasıl üretilmekte, sunulmakta ve servisi sağlanmaktadır. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: • • • • Tasarımlara ve geliştirmelere uygun ürün ve hizmetlerin üretilmesi ya da sağlanması Ürün ve hizmetlerin mevcut ve olası müşterilere duyurulması Ürün ve hizmetlerin müşterilere sunulması Uygun durumlarda ürün ve hizmetler için servis sağlanması

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

101

5e Müşteri ilişkileri nasıl yönetilmekte ve geliştirilmektedir. Bu alt kriter şu konuları içerebilir: • Müşterilerin kuruluşla güncel iletişim gereksinmelerinin belirlenmesi ve karşılanması • Şikayetler dahil olmak üzere güncel iletişimden elde edilen geri bildirimin değerlendirilmesi • Müşterilerin gereksinim, beklenti ve önceliklerini değerlendirmek ve gerekli çözümleri geliştirmek amacıyla önleyici davranılması • Müşterilerin ürün hizmet ve diğer satış ve servis süreçlerinden memnuniyet derecelerini belirlemek amacıyla satışların servis hizmetlerinin ve diğer müşteri ilişkilerinin izlenmesi (Programın veya hazırlanan • Müşteri satış ve servis ilişkilerinde yaratıcılık ve setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin yenilikçiliğin sürdürülmesi ELALMIŞ
mevzuatın uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi olarak anlaşılmalıdır.)

102

6. Düzenli olarak yapılan anketlerin, önceden belirlenmiş diğer amaçlar ve günlük müşteri ilişkileri sırasında toplanan verilerin, müşterilerin kuruluşla olan ilişkilerinden duydukları memnuniyet düzeyinin saptanması ve arttırılması amacıyla kullanılması

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

103

6.KRİTER % 20

MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR

Kuruluş dış müşterileri ile ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

104
78

MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR ALT KRİTERLERİ
6a Algılama Ölçümleri 6b Performans Göstergeleri

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

105

6a Algılama Ölçümleri
Bu ölçümler dış müşterilerin kuruluş hakkındaki algılamalarına ilişkin müşteri anketleri, odak grupları, müşterilerin yaptığı tedarikçi değerlendirmeleri, şikayet ve övgüler yöntemlerle elde edilmiş verilerdir. Müşterilerin algılamalarına ilişkin ölçümler, kuruluşun amacına bağlı olarak aşağıdaki konuları içerebilir: * Genel imaj - erişebilirlik - iletişim - esneklik - önleyici davranış - yanıt verebilme - adil olma, nezaket ve anlayış
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 106

*Ürün ve hizmetler - kalite - değer - güvenirlilik - tasarımda yenilik - teslimat ve sunum (Bir üst öğrenim kurumuna ya da mezunların iş piyasasına sunulması olarak anlaşılması) - çevre üzerindeki etki - ürün ve hizmetlerin uygunluğu

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

107

*Hizmet/ürünün sunumu sonrası destek (Eğitim hizmetlerinin
sunulması süreci ve mezunlarla ilişkiler anlaşılmalıdır.)

- çalışanların yeterlilik ve davranışları - tavsiye ve destek - müşteriyi bilgilendirme ve teknik dökumanlar - şikayetleri ele alma - ürüne ilişkin eğitim (Mezunlarda hedeflenen bilgi, beceri ve
davranışların paydaşlara duyurulması olarak anlaşılmalıdır.)

- yanıt verme süresi - teknik destek - garanti kapsamındaki karşılıklar *Müşteri sadakati - hizmeti/ürünü tekrar talep etme eğilimi (Satın alma,
eğitim-öğretim hizmeti alma olarak anlaşılmalıdır.)

- kuruluşun diğer ürün ve hizmetlerini talep etme isteği - kuruluşu başkalarına önerme isteği
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 108

6b Performans Göstergeleri
Bu göstergeler kuruluşun kendi performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek ve iyileştirmek; dış müşterilerinin algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Müşterilere ilişkin iç performans göstergeleri kuruluşun amacına bağlı olarak, aşağıdaki konuları içerebilir: * Genel imaj - alınan ödül ve unvanların sayısı, ödüllere aday gösterilme - basında yer alma
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 109

*Ürün ve hizmetler - rekabet gücü/hizmet/ürünün ödentiyi karşılama düzeyi (value for money) - kusur ve hata oranları (Disiplin ile ilgili olaylar, ayrılan öğrenciler v.b. anlaşılmalıdır.) - müşteri odaklı amaçlara yönelik performans şikayetler - lojistik göstergeler - ürün ömrü (Okulda kazandırılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığı, geçerliliği ve kullanılabilirliği anlaşılmalıdır.) - tasarımda yenilik - pazara sunma süresi (Sınıf tekrarı, sınıfta kalma oranları ortalama süreleri anlaşılmalıdır.) *Satış ve satış sonrası destek - eğitim talebi - şikayetlerin ele alınması - yanıt verme oranı
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 110

* Müşteri sadakati - ilişkinin sürekliliği - etkin öneriler - siparişlerin sıklığı/değeri (Normal eğitim öğretim hizmetleri dışındaki paydaşlardan gelen diğer hizmet talepleri anlaşılmalıdır.) - ömür değeri - şikayet ve övgülerin sayısı - kazanılan ve / veya kaybedilen işler (Proje, yarışma v.b. anlaşılmalıdır.) - müşteriyi elde tutma (Mezunlar, ailelerle ve işbirliği yapılan diğer paydaşların bağlılığı anlaşılmalıdır.)

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

111

7.KRİTER % 9

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR

Kuruluş, çalışanları ile ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

112
78

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR ALT KRİTERLERİ
7a Algılama Ölçümleri 7b Performans Göstergeleri

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

113

7a Algılama Ölçümleri
Bu ölçümler çalışanların kuruluş hakkındaki algılamalarına ilişkin çalışanların memnuniyeti anketleri, odak grupları, görüşmeler, sistematik performans değerlendirmeleri gibi yöntemlerle elde edilen verilerdir. Çalışanların algılamalarına ilişkin ölçümler, kuruluşun amacına bağlı olarak aşağıdaki konuları içerebilir: * Motivasyon - kariyer geliştirme - iletişim - yetkelendirme - fırsat eşitliği - katılım
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 114

- liderlik - öğrenme ve başarma fırsatı - tanıma - hedef belirleme ve performansın değerlendirilmesi - kuruluşun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi - eğitim ve geliştirme

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

115

* Tatmin - kuruluşun yönetilmesi - istihdam koşulları - çalışanlara sağlanan tesis ve hizmetler - sağlık ve güvenlik koşulları - iş güvencesi - ücret ve ücret dışı ödemeler - çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler - değişimin yönetimi - kuruluşun çevre politikası ve çevre üzerindeki etkisi - kuruluşun yerel ve genel toplum içindeki rolü - çalışma ortamı

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

116

7b Performans Göstergeleri
Bu göstergeler kuruluşun çalışanlarının performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek ve iyileştirmek; algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Çalışanlara ilişkin iç performans göstergeleri kuruluşun amacına bağlı olarak, aşağıdaki konuları içerebilir: * Başarılar - yetkinlik gereksinimleri ile mevcut yenilik düzeylerinin karşılaştırılması - üretkenlik - hedeflere erişmek amacıyla yapılan eğitim ve geliştirme çalışmalarının başarı oranları
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 117

* Motivasyon ve katılım - iyileştirme ekiplerine katılım - öneri sistemlerine katılım - eğitim ve gelişme düzeyleri - ekip çalışmasının ölçülebilir yararları - bireylerin ve ekiplerin tanınması - çalışanlara yönelik anketlere yanıt verme oranı

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

118

* Tatmin - devamsızlık ve hastalık oranları - iş kazaları düzeyi - şikayetler - işe alma eğilimleri - personel devir oranı - grevler - ücret dışı haklardan yararlanma - kuruluşun sağladığı olanaklardan yararlanma (eğlence, kreş v.b.) * Kuruluş tarafından çalışanlara sağlanan hizmetler - çalışanların idare işlerinde doğruluk ve duyarlılık - iletişimin etkinliği - isteklerin yanıtlama hızı - eğitimin değerlendirilmesi
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

119

8.KRİTER % 6

TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR

Kuruluşlar içinde bulunduğu toplumla (yerel, ulusal veya uluslararası) İlişkili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

120
78

TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLAR ALT KRİTERLERİ
8a Algılama Ölçümleri 8b Performans Göstergeleri

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

121

8a Algılama Ölçümleri
Bu ölçümler toplumun kuruluş hakkındaki algılamalarını anketler, raporlar, kamuya açık toplantılar, toplum örgütleri ve devlet yetkilileri gibi kaynaklardan elde edilen verilerdir. Toplumun algılamasına ilişkin ölçümler, kuruluşun amacına bağlı olarak aşağıdaki konuları içerebilir: * Toplumsal sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak - toplum açısından gerekli bilgilerin açıklanması - fırsat eşitliği uygulamaları (Bu ifade 1739 sayılı yasada temel ilke olarak var.) - yerel ve ulusal ekonomi üzerinde etki - ilgili yetkililerle ilişkiler - etik davranış
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 122

* Faaliyetlerini yürüttüğü yerdeki topluma katalım - eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım - muhtaç durumda olanlara sağlanan sağlık ve maddi konulardaki destek - spor ve eğlence faaliyetlerine destek (Kültürel faaliyetler de eklenebilir.) - gönüllü çalışmalar ve hayır işleri * Kuruluşun faaliyetleri ve/veya ürün ömrü süresince ortaya çıkan rahatsızlıklar ve zararların azaltılması ve önlenmesine yönelik çalışmalar (Psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri, eğitim öğretim hizmetlerinde müşteri gereksinimlerine uygun yapılan uyarlamalar anlaşılmalıdır.)

- sağlığa ilişkin riskler ve kazalar - gürültü ve koku - tehlikeler (güvenlik) - kirlilik ve zehirli atıklar
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 123

* Kaynakların korunması ve sürekliliğini destekleyen çalışmaların raporlanması - taşıma biçiminin seçimi (Öğrencilerin gidiş gelişi olarak düşünülmelidir.) - ekolojik etki (Okulun kullandığı yakıt türü, atıkları v.b.) - atıkların ve ambalajlamanın azaltılması ya da kaldırılması (Kuruma göre değerlendirilmelidir ) - hammadde ve diğer girdilerin ikamesi (Kuruma göre değerlendirilmelidir ) - gaz, su, elektrik, yeni ve dönüşümlü malzemeler gibi yardımcı kaynakların kullanılması

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

124

8b Performans Göstergeleri
Bu göstergeler kuruluşun kendi performansını izlemek, anlamak, tahmin etmek ve iyileştirmek; toplumun kuruluşuna ilişkin algılamalarını tahmin etmek amacıyla kullandığı iç göstergelerdir. Topluma ilişkin performans göstergeleri 8a’ da sıralanan konuların yanısıra kuruluşun amacına bağlı olarak, aşağıdaki konuları içerebilir: * İstihdam düzeylerindeki değişikliklerin ele alınması (İstihdam düzeylerindeki ifadesi, üretilen hizmet çeşitliliğindeki
olarak değiştirilebilir.)

* Basında yer alma * Yetkili ve resmi kurumlarla ilişkiler - belgelendirme - onay ve izinler
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 125

- ithalat/ihracat - planlama - hizmet/ürünün topluma sunma izni * Kazanılan unvan ve ödüller

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

126

9.KRİTER % 15

TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI

Kuruluş, planlanmış olan performansıyla ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

127
78

TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI ALT KRİTERLERİ
9a Temel Performans Çıktıları 9b Performans Göstergeleri

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

128

9a Temel Performans Çıktıları
Kuruluşun amaç ve hedefleriyle doğrudan bağlantılı bu ölçümler kuruluş tarafından planlanmış olan temel sonuçlar olup, Aşağıdaki konuları içerebilir: * Finansal sonuçlar (Genel bütçe, fon, döner sermaye gelirleri, diğer (kooperatif, kantin, bağışlar v.b.) gelirler, gelir-gider dengesi, gelir yaratmada verimlilik, parasal olmayan gelirler, öngörülen bütçenin gerçekleşme oranları olarak anlaşılmalıdır.) - bütçenin gerçekleşme düzeyi - gelirler, bağışlar ve harcamalar da dahil olmak üzere denetlenmiş hesaplar - yatırım getirisi - bütçe fazlaları/fon yaratma/kar

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

129

* Finansal olmayan sonuçlar
- pazar payı (Mezun olan öğrenci sayısı, bir üst öğrenime devam edenlerin oranı, iş bulanların oranı v.b. anlaşılmalıdır.) - hizmet/ürün pazara sunma süresi (Öğrenci akışı, sınıf tekrarı ve sınıfta kalma oranları anlaşılmalıdır.) - iş hacimleri (satış miktarı gibi büyüklükler) (Eğitimöğretim faaliyetlerine ilişkin göstergeler, araştırma-geliştirme çalışmaları, çeşitli yarışmalar ve alınan derece/sonuçlar ve bunlara katılım anlaşılmalıdır.) - misyon ve vizyon doğrultusunda başarı düzeyi (Eğitimöğretim etkinliklerindeki başarı oranları, teftiş ve sicil raporları, alınan başarı belgeleri, ödüller, sertifikalar, unvanlar v.b. başarı göstergeleri.) - yasa ile tanımlanan ve diğer kurumsal denetim ve değerlendirmelerin sonuçları - yasa, yönetmelik v.b. ile uyumluluk

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

130

9b Performans Göstergeleri
Bu göstergeler kuruluşun temel performansına ilişkin olası çıktıları izlemek, değerlendirmek, tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla kullanılan operasyonel göstergelerdir
Temel performans göstergeleri kuruluşun amaç, hedef ve süreçleriyle ilişkili olarak aşağıdaki konuları içerebilir: * Süreçler -performans (Yapılan iyileştirme sayıları, kurulan iyileştirme takımları, öneri ve bunları hayata geçirme sayıları v.b.) -yayılım (Yapılan iyileştirme çalışmalarına katılan paydaşlar, sayıları v.b. göstergeler.) - değerlendirmeler - yenilikler
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 131

kadar geçen süre olarak anlaşılmalıdır. -Örneğin: Eğitim/öğretim programlarının yıllık plana göre belirlenen sürede uygulanması.)

- iyileştirmeler - çevrim süreleri (Bir süreçte girdi aşamasından çıktı elde edilinceye

- hata oranları - olgunluk (Bir sürecin azami düzeyde iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışma olarak anlaşılmalıdır.) - üretkenlik - pazara sunma süresi Dış kaynaklar (işbirlikleri dahil) - tedarikçi performansı - tedarikçi fiyatı - işbirliklerinin sayısı ve yarattığı katma değer (Burs verenler, yapılan bağışlar, seminer, konferans, panel v.b. çalışmalar olarak anlaşılmalıdır.) - işbirliği yapılan kuruluşların ürettiği yenilikçi ürün ve hizmet çözümlerinin sayısı ve yarattığı katma değer (Araştırma merkezleri, üniversiteler v.b. leriyle yapılan ortak çalışma ve projeler. )
setky@mynet.com İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ 132

- İşbirliği yapılan kuruluşlarla ortak yürütülen iyileştirmelerin sayısı ve yarattığı katma değer - İşbirliği yapılan kuruluşların katkılarının tanınması • Finansal - nakit akışı (Girdiler : (genel bütçeden alınan pay, diğer - bilanço - amortisman - bakım giderleri - öz sermaye getirisi - net aktif getirisi - kredi notu

gelirler) ve çıktılar : (personel giderleri, bakım-onarım ve diğer giderler))

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

133

* Binalar, donanım ve malzemeler (Amortisman, demirbaş, yeni bina
ve ekleri, yararlanma oranları anlaşılmalıdır.)

- hata oranları - stok ve devir hızı - yardımcı kaynakların tüketimi - yararlanma * Teknoloji - yenilik oranı - entelektüel mülkiyetin değeri (Ortaya çıkan yayınlar,
araştırmalar, bilim, kültür, sanat eserleri, buluşlar v.b. lerin fikir haklarının korunması ve özendirilmesi için yapılanlar olarak anlaşılmalıdır.)

- patent sayısı (Hazırlanan programlar, projeler, yayınlar (kitap, dergi, makale, sempozyum bildirisi) ve benzerlerinin sayısı olarak anlaşılmalıdır. ) - kullanım hakları

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

134

* Bilgi ve bilgi birikimi (Öğrenci/öğretmen oranları, kütüphane, bilgi
işlem ve bilgi teknolojisinden yararlanma; sanayi, bilim ve araştırma merkezleriyle yapılan çalışma ve projelerin sayısı v.b. anlaşılmalıdır.)

- erişilebilirlik (Yararlanma ve yeni bilgi üretme amacıyla bilgilere ulaşabilme kolaylığı olarak anlaşılmalıdır.) - bütünsellik (Olayları ve kavramları amacımıza ve doğasına
uygun olarak gruplara bölerek analiz ederken bu grupların kendi içindeki bütünlüklerini koruyarak inceleme olarak anlaşılmalıdır.)

- uygunluk - zamanında hazır olma - bilginin paylaşılması ve kullanımı - entelektüel birikimin değeri (Eleman başına düşen yayın sayısı (kitap, dergi, makale, sempozyum bildirisi), yayınların kapsam, hacim ve etkiler yönünden farklılıkları, artışların yıllara göre dağılımı v.b. anlaşılmalıdır.)

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

135

MODELİ KURUMUNUZA ADAPTE EDİNİZ...

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

136

UYGULAMADA BAŞARILAR

setky@mynet.com

İlköğr.Müf.Sadettin ELALMIŞ

137

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful