ivanaayak damaaodr saavarkr

lttitfGòf mç btäuÌittVv mtçTtç. TettâKett ltâYtåStã MtvitXtKtufottTtåXt AtuSt
TettâKett TtÊitÒttXttTtåXt uitjtçkt Å škO lt YtQ Sttfv IttçkO dm StMtçTettâKtt
CYtetäFTtTttittV. itçh, WtXt, dtXtäketbth, lttWtXtlttdtäÀtv BTettwVKtt
MttlTtvTt MttlTt CYtettçIt NttÔt YttumMtç Altt TettâKtt AtÀtm mtçTtt.
TettâKett AtKttftTt, uitKttftTt, ÔçHtXttTt uXt cttktSttTt AtYtgettÔt
mt ItäSt lttTtTettXtâ uVltåXt etçTttç.
TettâXtt AtYtgett MtvitXttKtv lttUtãGòTtt GòjttTt ittOTt mtçTtv Ttç TettâXtv AtYtgett
etçltåitumXtyXtt YttPitÔçgett YtottTt ittKttetÔt udthTtâ. mç Ytot Mtêimt TettâXtv YttPitÔâ
Tettitçhv wmVälUttXt nòtâuTtKtt itStitt YtçOÔt mtçTtt. lttitfGòftâKtç MetçkP btâWtå bttbttftit
lttitfGòftâXtt GòtÕett YttSettKtv ujtÇtt NttÔv mtçTtv. BâÀtMt ltfGòtfGòQåXt mtçSttØett
LhtbttbtTt lttitfGòftâXtt etçltåitumXtyXtv YtottXtâ GòhitÔâ mtçTtâ. Ajtt YttÐtãctådtvitf
lttitfGòf AtYtgett itumXtvÔt MtvitXttKtv lttUtãGòTtt lttâItTttXtt dmStTttTt,
AXtçGò aäòÔç aäòÔTtv ï aäòÔtçuXtett ltäGòtçXtv MttTtv ïï
GòtçSt TtettâKtv dtmTtv ItStTtv ï PçuitÔv Altç? ïï
Ytuf Mtç ItMtêpjtäâQçXtç CYtuOÔç ï ÃtvmfvlttPv dtçÔç ïï
GòdthaåòÔ Ttç Adtf PçÔç ï dttçÇtVt Ttç YttitXt ïï
AjtvKt ltitã aäòÔç HtäQitv ï ÃtvftdtKtfStv AYtãSt imtitv ïï
Gòtmv lttUtãGòTtt JtQtitv ï Ñt XtÐtf VçmtKtv ïï
Adtf mtçet mv itâjtÔTtt ï uXtit«jt uMtKtt VçittâGòufTtt ïï
uVItâTtv Ytltfç ltäItâWtTtt ï ÔtçGòumTtYtufdtÔtKtv ïï
ittlTtuitGò lttitfGòftâKett GäòOäâbttitf uXtit«jt mtçSettKtvKt itçh Tettçithv AtÔv mtçTtv. MetçkP
btâWtå bttbttftit GòtÕett YttSettitf ItçÔç mtçTtç. TettâXtt dtäÔç NttÔv YtSt Ttv AgYttetäktv
PfÔv. litTt:Ktt (uit. Vt. lttitfGòftâKtt) dtäÔItt qtcttGòf mt mv VçittJtfv ItçÔt mtçTtt.
TettâXtt litTt:Ôt aòtjtv mtçSettKtv jtFetTtt mtçTtv. TettâKtt WttGòOt cttDò XttftetStftit
ÑtKtâ ujtÇtSt AMtåXt YtåStã NttÔçÔâ XtimTtâ. Ttç mv nòtâuTtGòtettãTt ltmcttIt JtçTt mtçTtç.
TettâXttmv aòtjtvKtv ujtÇtt mtçSettKtv jtFetTtt mtçTtv. Ttfv ltäÌt lttitfGòftâXtt AtYtÔv
itâjtÔTtt Adtf ittOTtç GòtfSt, VçittâKett GòtettãlttPv Ttv uXtit«jt mtçSettlt ultÌ NttÔv.
EHttÍt CKKt, CVtÊt Wetçet qttYTtvlttPv dtæTetäÔt GòitOthStâ uXt TettbtËÔ Mtftmv ctet Xt
ittOStâ, YtjKttÊttYtmv Xt ittOStâ, mçKt Ttf MtvitXttKtâ Htfâ lttUtãGò Atmç. Ajtt qtGòtfKett
MtItSettÔtKt MtItStâ dmStTttTt.

ivanaayak damaaodr saavarkr
GòtXttKtv Htfv jttçctt GäâòQÔtXtç Xtimç Ttf ÒttXttXtç jttçctTtç. Vçm VçjttlttPv, ÒttXt it btäÌv
VçjttKett uitGòtlttlttPv ittYtfÔv ItçÔv YttumMtç. dmStåXt lttitfGòf AtYtgett 'lttItftlt'
ett GòuitTtçTt dmStTttTt,
ItäSt-ltädtXtç dtv itçuKtetÔv ett cttitç ï Gòy uTtXtç ltäItâWtt Wettitê
Mtuf CÌfStv ietet Xt uTtKett mtç lttKtt ï mt ietUtã cttf uitÍçKtt
AtYtgett YtfTtâot cttfTtdttTtçÔt litTtâot GòfSettlttPv AtYtgett ItäSttâKtt, AtYtgett
ÒttXttKtt, btäuÌKtt Mtf CYtettçIt GçòÔt Xttmv; Ttf Tttç uitÍçKtt cttf aäòGòt ittumÔt AlttKt
TettKtt AUtã mtçBãÔ. VältØett dtmtetäÌtKett itçhvltäÌt TettâXtv TettitçhKett TtsòSttâXtt
ltèXettTt ctfTtv mtçSettKtt ltÓt uVÔt. TettâKett Ñt qtKttftÔt ÔtçGòtâXtv uitftçWt GçòÔt.
TettâXtt 'ufnåòOitvf' dmStåXt umStitÔâ. YtSt TettâXtv TettGòQç ÔÇt uVÔâ Xttmv. TettâKtt
TettKett uXtStãettitf uitÐttlt mtçTtt.
ett dtmtetäÌtKtt Ôtct AtYtgett littTtâoettlttPv TettâXtt GòsòXt JettetKtt mtçTtt. ltfGòtf
(BâÀtMt ltfGòtf) AQKtStvTt mtçTtâ. TettâXtt ltèuXtGòtâKtv AtitjetGòTtt mtçTtv. Tettdtähç
ltèXettTt ctfTtv mtçSttØett wmVv TtsòSttâXtt ltèuXtGòv ujtÇtSt udthSttf mtçTtâ. jtlottlotâ
mtTtthTtt etçSttf mtçTtv. jtlottlottâKett GòtfHttXettTtmv Gòtdt GòfSettKtv ltâWtv qttYTt
mtçSttf mtçTtv. ujtittet qtTetÇt etäÌtKtt AXtäctitmv udthSttf mtçTttKt. ett IttçkOyKtt aòtetVt
JettetKtt. EGòVt mtTttTt jtlotâ AtÔv, Gòv TtvKt jtlotâ BâÀtMttâitf ftçHtåXt Vçjt litTtâot
GòfTtt etçStâGòPvSt Xtim Ttâ. A ltt uitKttf GòsòXt etçS ttØett ltâWtvKtt it YtufšlUtTtvKtv
VçjtumTttlttPv Ôtct JtçSettlttPv WtQYtQSttft EGòdtçit XtçTtt dmStMtç littTtâoetitvf
lttitfGòf mtçet.
AâVdttXttTt ujtÇtt cttçItTt AltTttXtt TettâXtv uTtUtçmv AtYtÔt itçh ittett JttÔitÔt Xttmv.
uTtUtgett AujtuÇtTt btâuVittXttâXtt TettâXtv ujtÇtSt uVÔç. MtIttKtv AtçhHt GòsòXt uVÔv.
TettâKettitf VçjtctFTtvKtç ltâlGòtf GçòÔç. TettâXtt VçjtGòtettãGòQç ithitÔâ. TettâKettTtgett
itvfitæÊtvKtt CYtettçIt TettâXtv VçjttlttPv Gòftitt Altâ TettâKett dtXttitf wbtbtitÔâ. AâVdttXttTt
ujtÇtt cttçItTt AltTttXtt, Tett dtfStqttet ettTtXtt, Tttç XtfGòittlt cttçItTttXttmv TettâXtv
litTt:Kett dtXttÔt lttâctthÔâ. ltmbtâuVittXttâKett dtXttTtÔv dtfIth Våf GçòÔv. AXtçGò
btâuVittXttâXtt Ttv ctettXtGò ujtÇtt cttçItSettYtçÇtt AtTdtmÊett AuWtGò btfv Altâ ittOTt
mtçTtâ. lttitfGòftâXtv TettâXtt Tett YttltåXt YtftitæÊt GçòÔâ. TettâKett dtXttTt MtItSettKtv Atjtt

ivanaayak damaaodr saavarkr
uXtdttãSt GçòÔv. ettTtXttâXtt, GòkOtâXtt lttdttçfâ MttSettKtv wmdtTt uXtdttãSt GçòÔv. Ajtt qtGòtfç
uTtUtçmv TettâXtv AtYtÔâ Gòtdt KttÔå PçitÔâ.
lttitfGòftâKett dtXttÔt uXtftjtçXtç GòWtvmv lYtjtã GçòÔt Xttmv. Mtêimt Mtêimt uXtftjtt Ttltt
qtetTXt Gòsò ÔtItÔv Ttêimt Ttêimt TettâXtv Tett uXtftjtçÔt Våf ÔtçOÔâ. dtæTetäÔtmv TettâXtv
AtYtÔt WttGò JttTtÔt. BâÀtMt ltfGòtfXtç TettâXtt AO JttTtÔv Gòv TettâXtv ftMtGòtfSttTt
ltmcttIt JettetKtt Xttmv. it fTXttuItfvTtåXt bttmçf MttetKtâ Xttmv. uTtUtçmv lttitfGòf litlUt
btltÔç XttmvTt. Tett lUttXtbtÌTtçTtç TettâXtv AlYtæjetTtt uXtittfSt Kthith Cctv GçòÔv.
lttÇtfTtt itItã ltäsò GçòÔç.
Ttädmv Admv ltGòÔ wmVä ï btâWtäbtâWtå
Tttç dtmtVçitMtv uYtTtt AtYtäÔt KtÔt Ttett itâVåïï¸täïï
Štt¯ St itt Çtuotet KttâIt ï Mtuf NttÔ t
GòltçÔêum sòYt itt fâIt ï Mtuf gettÔt
Tttç dtmtf AUtitt dttâIt ï ltGòÔtâÔt
mv EGòKtv AtBã wmVä MttuTt Atdmtlt uTtÔt itâVåïï1ïï
Altâ ItvTt fKtåXt ÔtçGòtâdtWtgett MttTtvKett wctTtv YttQåXt OtGòSettKtt qtetTXt GçòÔt.
lttitfGòf mç bttçÔJtçitQç VçjtctFTt wGòitt ltdttMtltäWttfGò XtimTtç. Ttç GæòTtv GòsòXt
VtHtittetKtç. TettâKett AtKttftuitKttftTt AâTtf XtimTtâ.
Mtêimt TettâXtt MttStitâÔ AtYtÔt Vçm AtTtt MtvStã NttÔt Atmç. mt Vçm YtäXmt TtsòSt mtçStâ
jtFet Xttmv. MtçitRâ GòfTtt etçTt mtçTtâ TtçitRâ TettâXtv GçòÔâ. AtTtt AtYtÔt cttf GòtçSttitfmv
YtQTtt Xtetç. AtYtSt MtItÔtç Ttfv AtYtgett mtTtåXt VçjtGòtetã JtQStâ jtFet Xttmv Ttêimt
ietUtã MtIttetKtâ GòjttlttPv. TettâXtv AÏtYttStv, AtèktWtç ettâKtt TettIt GçòÔt. itettKett 23iett
itkttãYttltåXt 83iett itktt«Ytet«Tt ltÔIt lttP itktë YttPÔtIt GòfSttØett dtæTetåÔt TettâXtv litTt:
lttV JttTtÔv uXt TettKett TttbettTt AtYtÔt Vçm uVÔt. uXt GæòTttUtãTtçXtç BmÔtçGòtKtv ettott
YtåStã GçòÔv. Ajtt Ñt ÒttXtetäFTt nòtâuTtettçWettKtt MtXdtuVitlt 28 dtç 1883 uXt
A tTdttYtãSt uV Xt 2 6 açòŠtäittfv 1 9 6 6 . TettâKett ldtæTtyXtt uitXtœt qtSttdt.