You are on page 1of 3

Selamat datang ke mata pelajaran HBEF2303: Teknologi Maklumat dalam Pendidikan.

Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberi pegetahuan dan kemahiran serta membina sikap positif kepada graduan tentang teknologi maklumat dan penggunaanya. Pelajar akan didedahkan kepada perkembangan teknologi maklumat dan penggunaannya dalam kehidupan harian. Selain itu, pelajar juga dibekalkan pengetahuan dan kemahiran pemprosesan perkataan, persembahan elektronik dan hamparan elektronik. Pelajar juga didedahkan kepada Pengurusan sistem operasi berasaskan perisian operasi Microsoft Windows XP, penggunaan internet dan penggunaan TMK untuk pengajaran dan pembelajaran.

Content Outline Note: Learning Module is in PDF Format that requires Acrobat Reader Software to read it. If you do not have the software installed in your computer, please click on the following link: Download Acrobat Reader.

Topic 1: Pengenalan Teknologi Maklumat Topik ini memperkenalkan peserta kursus kepada Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi. Implikasi penggunaan teknologi maklumat dalam kehidupan dan Koridor Raya Multimedia [MSC]. Juga didedahkan adalah Konsep Sistem Komputer dan keselamatan Data. • • Pengenalan Teknologi Maklumat (module) Related Website

Topic 2: Pemprosesan Perkataan Topik ini memperkenalkan peserta kursus kepada pemprosesan perkataan dengan penekanan kepada asas-asas seperti reka letak, jidar, tipografi dan pelbagai jenis formatan. • Pemprosesan Perkataan (module)

Topic 3: Fitur Lanjutan Memproses Perkataan Topik ini merupakan lanjutan kepada pemprosesan perkataan dan dan peserta didedahkan kepada cantuman mel, penerbitan atas meja dan penggunaan forms. • Fitur Lanjutan Memproses Perkataan (module)

Topic 4: Persembahan Elektronik

• Pengurusan Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran (module) Topic 7: Internet Topik ini memperkenalkan peserta kepada konsep asas internet termasuk seni bina.Topik ini memperkenalkan cirir-ciri asas persembahan eletronik dengan penekanan kepada pembinaan slaid dan kerangka kepada persembahan multimedia. • Persembahan Elektronik (module) Topic 5: Hamparan Elektronik Topik ini memperkenalkan ciri asas hamparan elektronik seperti formal sel. jenis data dan operasi matematik. simulasi. Turut diperkenalkan adalah konsep rangkaian dan perkongsian maklumat menerusi rangkaian. Peserta turut didedahkan kepada penggunaan internet untuk muat turun dan penyampaian maklumat. permainan. Peserta diajak menggunakan hamparan elektronik bagi membina jadual dan carta dan membina ujian mudah. tunjuk cara. • Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) (module) Related Website: PPBK Application Example • Topic 9: Penilaian Perisian PPBK . • • • • • • • Internet (module) RelatedWebsite: The History of the Internet Related Website: All About the Internet Related Website: Global School Net Foundation Related Website: Arithmetic Lesson Plans Related Website: Lesson Plans Related Website: The Educational Technology Journal Topic 8: Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) Topik ini meperkenalkan peserta kepada Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) dan memperjelaskan jenis-jenis PPBK termasuk tutorial. latih tubi dan ujian. protokol dan perkhidmatan melalui internet. • Hamparan Elektronik (module) Topic 6: Pengurusan Teknologi Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Topik ini membimbing peserta melaksanakan penyenggaraan perisian dan penyenggaraan makmal komputer.

Melalui topik ini peserta didedahkan kepada kriteria pemilihan dan penilaian perisian-perisian PPBK • Penilaian Perisian PPBK (module) Topic 10: Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Topik ini bertujuan membantu guru meneroka potensi penggunaan TMK dan membuat keputusan berkaitan keperluan penggunaan TMK dari aspek jenis dan cara menggunakan TMK dalam pekerjaan mereka mendidik murid-murid. Penekanan diberikan kepada peranan guru dan mod penggunaan TMK dalam pengajaran pembelajaran. • Integrasi TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran (module) .