You are on page 1of 2

BAYBURT İLİ ARPALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdarelere ilk defa
atanacaklara dair sınav yönetmeliği gereğince; Arpalı Belediye Başkanlığında görev yapmak
üzere aşağıda unvan kodu, sınıfı, derecesi ve adeti belirtilen kadroya atama yapılacaktır.

1. ALINACAK MEMUR KADROSUNUN KOD VE BİLGİLERİ


8750 Unvan Kodlu, T.H. Sınıfı, 10 Dereceli, 1 adet Tekniker

2. SINAVA BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR


2.1. Genel Şartlar:
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından yasaklı olmamak,
3- Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut
sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına
teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
Başvuralar bizzat adaylar tarafından Arpalı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne
başvuru süresi için verilen tarihler arasında yapılması gerekmektedir.
2.2. Özel Şartlar:
Adayların;
1- 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu (Harita Bölümü) Mezunu olmak.
2- Sınav tarihi (21.06.2007) itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
3- Adaylar 2004 veya 2006 KPSS’ den en az 50 puan almış olmak.

3. SINAV ŞEKLİ
- Sözlü Sınav şeklinde yapılacaktır.
Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan, yukarıda yazılı unvan karşısında
belirtilen miktarın 3 katı kadar (yani 3 kişi) aday KPSS puan derecelerine göre sözlü sınava
tabi tutulacaktır.

3.1. SINAV KONULARI


3.1.1. Sözlü Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli İdareler ili ilgili temel mevzuat.

4. DEĞERLENDİRME
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Memuriyete girişe esas teşkil edecek
sınav sonucu, kurum sınavı başarı puanının %50 ‘si ile KPSS puanının %50’si alınmak
suretiyle belirlenir. En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asil ve yedek aday sınavı kazanmış sayılır.
Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına
göre atama yapılır.

5. BELGE VE BİLGİLER
5.1. Başvuru Belgeleri
1- Sınav Başvuru Formu,
2- KPSS puan sonucunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Yükseköğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter veya ilgili Yükseköğretim
Kurumu tarafından onaylanmış olması gerekmektedir),
5- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair; Askerlik Şubesinden temin edilecek terhis
tezkeresi,
6- Savcılıktan alınacak adli sicil belgesi.
7- Son altı ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi Sınav Başvuru Formunun
ilgili bölümüne aday tarafından yapıştırılacaktır)
Sınava katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 06 HAZİRAN
2007 tarihinde saat 17:30’a kadar “Arpalı Belediye Başkanlığı 69310/ BAYBURT” adresine
şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile eksik belge ve
bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5.2. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV YERİ


1- Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılması uygun görülen
adayların listesi, 07 HAZİRAN 2007 tarihinde Kurum web sayfasında http://www.arpali.bel.tr
duyurulacaktır.
Listede yer alan adaylar için hazırlanan “Sınav Giriş Belgesi”, 07- 20 HAZİRAN 2007
tarihleri arasında Arpalı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünce, adayların kimlik
belgelerini (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik
belgesi) ibraz etmelerini müteakip adaylara teslim edilecektir.
Kurum web sayfasında duyurulacak aday listesinde yer alan ancak, “Sınav Giriş Belgesini”
elden teslim alamayanlar sınav yerinde hazır bulunacaklar ve sınavın yapılacağı yerde kimlik
belgeleri (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi)
üzerinden gerekli kontrol işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “Sınav Giriş Belgesini”
teslim almak suretiyle sınava katılabileceklerdir.
2- Sözlü sınav 21 HAZİRAN 2007 tarihinde Bayburt İli Arpalı Belediye Meclisi Toplantı
Salonunda saat 14:00’ da yapılacaktır.
Adaylar sınava gelirken yanlarında elden teslim alınmış ise “Sınav Giriş Belgesi”, kimlik
kontrolü için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik
belgesi bulunduracaklardır.
3- Sınav sonuçları, başarı sırasına göre kurumun web sayfasında http://www.arpali.bel.tr ilan
edilecek ve kazananlara yazılı olarak bildirilecektir.

İlanen duyurulur.