ANEXA NR.3 la OMEdC nr. 4889/09.08.

2006

MANUAL
CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂ II
CADRUL DE LUCRU PENTRU INSPEC IA EFECTUATĂ LA FURNIZORII DE EDUCA IE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

Asigurarea calită ii

QA – Inspec ie -Cuprins

MANUALUL ACTIVITĂ II DE INSPEC IE

CUPRINS Introducere Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Principii ale cadrului de asigurare a calită ii Îndrumări privind activitatea de inspec ie Manual privind raportul de inspec ie Format al raportului de inspec ie Fişa de observare în inspec ie pag. 4 pag. 19 pag. 52 pag. 94 pag. 124

2

Asigurarea calită ii

QA – Inspec ie -Cuprins

MANUALUL ACTIVITĂ II DE INSPEC IE INTRODUCERE Prezentul manual a fost realizat ca parte a procesului de elaborare a unui Cadru de Asigurare a Calită ii pentru furnizorii de educa ie şi formare profesională (EFP). Îndrumările oferite în acest manual sunt menite să sprijine inspectorii în procesul de inspec ie. Scopul principal al inspec iei este acela de a valida procesul de autoevaluare, de a acorda note furnizorilor de EFP, precum şi de a oferi sprijin şi îndrumare în îmbunătă irea calită ii. Ob inerea calită ii în desfăşurarea programelor educa ionale oferite în cadrul învă ământului profesional şi tehnic este un proces pe termen lung care necesită o planificare şi o organizare atente. Unul dintre paşii pe care trebuie să îi parcurge i în vederea dezvoltării unui sistem de asigurare a calită ii în cadrul organiza iei EFP este autoevaluarea performan ei organiza iei în raport cu anumite principii ale calită ii. Capitolul 1 prezintă cele opt principii ale calită ii şi descriptorii de performan ă asocia i fiecăruia (documentul #QA01). Nu trebuie să vă îngrijora i în legătură cu numărul mare al descriptorilor de performan ă şi cu standardul înalt de performan ă pe care aceştia îl descriu. Principiile calită ii reprezintă standardul dorit care poate fi ob inut numai în urma unui îndelungat proces de dezvoltare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru lista dovezilor propuse. Aceste liste oferă exemple de documente, politici, proceduri şi activită i pe care inspectorii le pot analiza ca dovezi ale rezultatelor şi performan ei furnizorului de EFP. În momentul de fa ă furnizorii de EFP nu dispun de toate elementele descrise în aceste liste. Crearea acestor elemente va face parte din planul de dezvoltare pe termen lung al furnizorului de EFP. Capitolul 2 oferă inspectorilor îndrumări generale privind procesul de inspec ie (document # QA13). Manualul privind raportul de inspec ie (document # QA16) din capitolul 3 explică modul în care inspectorii pot colecta dovezi, pot efectua evaluări şi formula judecă i şi modul în care se utilizează şi se completează formatul raportului (document #QA17), care este în capitolul 4. Inspectorii vor găsi alte îndrumări şi comentarii utile privind autoevaluarea furnizorilor de EFP (document # QA02) şi dovezile privind performan a (document # QA11) în Manualul de autoevaluare. Capitolul 5 con ine fişa de observare în cadrul inspec ie (document #QA15), pe care inspectorii o vor folosi când vor observa procesul de predare şi învă are. Este o fişă de observare cu aceleasi criterii ca şi cea folosită de furnizorii de EFP în timpul procesului de observare a propriilor profesori.

3

în ce mod asigura i o evaluare semnificativă şi sistematică – 3. Rezultate privind societatea 9. Scopurile / obiectivele dumneavoastră includ obiectivele ÎPT la nivel European? – 4. Politici şi strategie 2. Măsurare şi analiză 1. Rezultate privind oamenii 8. scopurile /obiectivele sunt clare şi măsurabile? – 3. Managementul calită ii 6. Rezultate privind clientul 7. Conducere 2. care sunt procedurile pentru evaluarea con inutului. concluzii şi implementare– 4. Parteneriate şi resurse 5. Oameni 4. Implicarea oamenilor 4. Învă are 6. Politici şi strategie 3. Proces 1. Managementul calită ii 1. Oameni 4. Orientare pe client 7. Managementul resurselor 4. ce factori interesa i participă la procesul de evaluare – 4. Abordare de tip sistemic 8. în ce mod măsura i /evalua i gradul în care sunt atinse aceste scopuri /obiective – 5. cum se foloseşte o abordare de tip sistemic a calită ii – 2. analiză. Evaluarea şi certificarea învă ării 3. prin ce strategii se asigură implementarea schimbării – 7. Abordare de tip procesual Cadrul Comun de Asigurare a Calită ii în ÎPT din Europa # % % % % 0 0 % 3 % % 5 6 # 7 8 @ 0 0 @ 0 3 C D E 8 # % % % % 0 @ 0 0 % 3 4 4 2 2 1 1 F 1 ' ) ' & 1 B ' 1 1 & & ' ( 1 ) F & ) G 1 & ) ) & ( ) 9 $ 1 A $ 1 Evaluarea competen elor şi evaluare 1. care sunt scopurile şi obiectivele ÎPT în cadrul organiza iei dumneavoastră – 2. Orientare pe client 2. Proiectare şi dezvoltare 1. cum se implementează o ac iune planificată – 2. Conducere 5. ce instrumente şi proceduri folosi i pentru colectarea datelor. descrie i principiile cheie ale procedurii de implementare 5. Rela ia cu furnizorii Implementare 1. măsurare. Abordare de tip sistemic Scop şi plan 1. ce 7. ce factori interesa i sunt implica i în paşii de realizare a sistemului calită ii pe care îl aborda i şi care sunt rolurile acestora – 3. proceselor. Rezultate privind performan a cheie 1. în ce mod motiva i factorii implica i pentru a-şi îndeplini în mod adecvat rolurile – 6. Abordare de tip procesual 5. Conducere 2. Conducere 3. rezultatelor şi impactului – 2. Responsabilită ile managementului 3. Orientare pe client 4. descrie i procedura privind planificarea procesului din cadrul sistemului de calitate abordat 2. Abordare faptică a procesului de luare a deciziilor T ' 2 4 % . sunt instrumentele demne de încredere şi consecvente – 5. Parteneriate şi resurse 1. cum folosi i evaluarea externă 1.Capitolul 1 CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂ II Descriptori de performan ă       ¢ ¥ ¢ ¥    # % % % % 0 0 % 3 % % 5 6 # 7 8 @ 0 0 @ 0 3 C D E 8 # % % % % 0 @ 0 0 % 3 % 4 4 2 2 ¡ £ ¦ © 1 1 F 1 ¤ § ¤ ¨ ¤ £ ¡ £ © ¡ ¡ ¨ ' ) ' & 1 B ' 1 1 & & ' ( 1 ) F & ) G 1 & ) ) $ & ( ) 1 A $ 9 1 ' 2 4 ¢ ! I P Q R S S ¤ £ " ¡ ¨ ¦ T H % H I P Q R S S % Metodologie 1.

Abordare faptică a procesului de luare a deciziilor 5 . când efectua i evaluarea (frecven a) Feedback şi schimbare 1. Orientare pe client 6. Conducere 2. cum asigura i ob inerea de feedback în mod sistematic – 3. cum asigura i transparen a feedback-ului privind calitatea în ÎPT– 4. Politici şi strategii 3. Managementul calită ii 1. cum vă asigura i că sunt folosite rezultatele evaluării – 5. Îmbunătă ire continuă 7. în ce mod raporta i scopurile /obiectivele la evaluare 8. Îmbunătă ire 1.Asigurarea calită ii QA 01 Principii roluri îndeplinesc factorii interesa i – 5. Proces 1. în ce mod organiza i ob inerea de feedback şi procedurile de schimbare în cadrul organiza iei/sistemului – 2.

documente şi manuale ale calită ii 1. politicile. evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel pu in anual 1. procedurile şi activită ile sunt în mod clar documentate.1. sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătă ire continuă care face parte din strategia de îmbunătă ire a calită ii stabilită de organiza ie 1. învă ării şi rezultatelor ob inute 1.2. procedurile de revizuire a programelor de învă are duc la o îmbunătă ire a predării. planuri strategice şi opera ionale. roluri şi responsabilită i diagramele şi procesele de comunicare şi informare standardele de calitate şi descriptorii de performan ă rapoarte de autoevaluare. schema structurii de răspundere.8. obiective şi aspira ii declara ia managementului.9. validarea externă a sistemului de calitate. implementat şi continuu îmbunătă it 1. procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura men inerea şi respectarea sistemelor şi proceselor 1.12. unui membru al echipei de management i-au fost încredin ate responsabilită i în ceea ce priveşte asigurarea calită ii 1. planuri de îmbunătă ire. valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică 1.4. to i membrii personalului sunt implica i în implementarea asigurării calită ii # 0 % % % % @ 2 ' ( $ 9 ' 1 A 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi se implementează măsuri corective 1.6.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I ¡ @ 1. mecanism de revizuire revizuirea planului de afaceri. diagrama procesului calită ii structura organiza ională.11.Asigurarea calită ii QA 01 Principii PRINCIPIUL CALITĂ II 1 – Metodologie: Managementul calită ii Sistemul de management al calită ii asigură calitatea programelor de învă are şi promovează îmbunătă irea continuă. sistemul de asigurare a calită ii cuprinde formulări clare privind politicile. înregistrări ale acreditării 9 & A ' 1 $ 1 $ % $ 6 . planuri de ac iune înregistrări privind atingerea intelor rapoarte ale evaluării externe.10.7. respectă cerin ele interne şi externe şi asigură calitatea şi consecven a programelor de învă are C 0 0 % 3 % % @ % ) A ) $ 1 ) ) ' 2 4 ( $ 9 1 ' A $ 9 0 1. cuprinzând dovezi privind modul în care managementul ac ionează ca un model politici şi proceduri documentate.14. revizuirea manualului calită ii documente privind intele şi strategia sau planuri de ac iune. viziunea şi valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelen ei 1.13.5. manual al calită ii. procese verbale comitetului de asigurare a calită ii raport privind revizuirea programului. obiectivele şi rezultatele programului procese verbale ale întâlnirilor managementului sisteme şi dovezi documentate conform cărora politicile şi procedurile sunt puse în practică rapoarte ale evaluării externe. sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde plângerilor şi contesta iilor 1. înregistrarea tendin elor pe o perioadă de 3 ani feedback în urma evaluării scopurile.3. documente de evaluare. membrii managementului elaborează misiunea. membrii managementului se asigură că sistemul de management al calită ii al organiza iei este dezvoltat. procese verbale ale întâlnirilor grupului de lucru pentru revizuirea programelor raportarea la rezultatele altor organiza ii şi descriptori de performan ă rapoarte ale evaluării interne. recomandările privind îmbunătă irea calită ii sunt puse în practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacită ii lor declara ie de misiune documentată.

juridic şi demografic există un sistem de informare a factorilor interesa i interni şi externi informa iile sunt analizate în vederea planificării. fişe ale postului. diagrama procesului de comunicare. plan de afaceri privind marketingul politici şi proceduri privind egalitatea şanselor procese verbale ale întâlnirilor echipei responsabile pentru egalitatea şanselor.9 2. legisla ia. inclusiv eviden e ale auditorilor financiare politici financiare. procese verbale ale întâlnirilor echipelor/departamentelor politici şi proceduri privind parteneriatul. se men in şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesa i externi se colectează în mod sistematic informa ii în legătură cu nevoile şi aşteptările factorilor interesa i interni şi externi proiectele de parteneriat şi programele de învă are contribuie la dezvoltarea participării şi ocupării for ei de muncă la nivel local. ecologic. rapoarte ale evaluării îndrumări. alocate şi în elese de to i factorii interesa i există o comunicare eficientă în cadrul organiza iei % ) 2 • • • • 2.11 2. regional şi. dezvoltării şi declara ia oficială. intele şi valorile sunt în elese pe deplin de to i membrii personalului şi de to i factorii interesa i.5 2.3 2. responsabilită ile.4 2.10 se dezvoltă. dacă este posibil. inclusiv de subcontractori şi furnizorii de practică managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direc iei strategice şi monitorizează cu regularitate programele de învă are şi propria performan ă de management se promovează egalitatea şanselor şi se evită discriminarea astfel încât to i elevii şi to i membrii personalului să îşi atingă poten ialul managementul ac ionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor ob inute şi în sprijinirea tuturor elevilor rolurile.Asigurarea calită ii QA 01 Principii # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I ¡ P % 0 ¢ ¥ % 0 % 3 % 0 0 9 ' ( ( ) & £ 1 ¤ ( 9 & ) ¤ 2 4 ) F & ) G 1 1 F & 2 A Organiza ia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului/învă ării. autoritatea şi răspunderea care revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite.2 2.13 sunt colectate în mod regulat informa ii despre anumite variabile importante. procese verbale ale întâlnirilor managementului. precum evolu iile de ordin social. oportunită ile. F 4 % 7 . diagrama structurilor de răspundere sistem de informa ii documentat.8 2. dovezi privind contribu ia la ac iuni locale şi regionale roluri şi responsabilită i la nivelul organiza iei. declara ia managementului planuri strategice şi planuri opera ionale rapoarte de informare a managementului raport anual înregistrări privind aprobarea programelor structura organiza ională. economic.6 2. procese de informare dovezi privind distribuire informa iilor la nivel intern dovezi conform cărora to i membrii personalului au fost instrui i în mod regulat şi au primit informa ii actualizate privind sursele de informa ii. plan de ac iune date privind eficacitatea şi eficien a programelor rapoarte ale evaluării externe. practicile curente şi în dezvoltare document privind strategia de marketing. procese verbale ale întâlnirilor membrilor parteneriatelor.7 # 2 ) $ 1 & 1 $ managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învă are şi ale altor servicii asigurate de furnizor*.1 2.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I ¡ @ ¢ A 1 % • • • • • • • • 2.12 2. procese de informare documentată rapoarte de analiză şi feedback. denumit în continuare furnizor de EFP. obiectivele strategice. la nivel na ional şi european @ % ¦ % F 1 & 9 $ ) • • • • • • • • • 2. politici. analiză privind costul învă ării dovezi care demonstrează că deciziile financiare asigură tuturor elevilor cea mai mare rentabilitate a învă ării dovezi conform cărora strategiile şi planurile de ac iune iau în considerare 9 & A ' 1 $ 1 P % 1 2 ¤ 1 * furnizor de educa ie şi formare profesională.

pot fi inspectate şi sunt revizuite în mod regulat & 4 1 • “valoarea ob inută în schimbul banilor” dovezi privind sistemul de păstrare a datelor şi procesul de înregistrare a acestora.17 ) 2.15 2. arhive D & % 2.Asigurarea calită ii QA 01 Principii 2. actualizate şi păstrate în condi ii de siguran ă şi confiden ialitate.14 implementării strategiilor informa iile şi sistemele de înregistrări sunt exacte.19 2.16 2.18 2.20 există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu cerin ele fiscale şi legale dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un management financiar responsabil cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se ob ine valoare în schimbul banilor priorită ile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învă are şi priorită ile de planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP respectiv to i membrii personalului sunt implica i într-un grad corespunzător în procesul de consultare interesele financiare ale tuturor factorilor interesa i sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 8 .

13 3. verificări ale siguran ei echipamentelor. îndrumări de efectuare a observa iei 1 ¤ A $ ¤ 1 ¡ ' 1 1 9 .   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I ¢ ¦ % % ¢ $ 3. organiza ia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat. după caz A ) F & • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. planuri de ac iune documenta ie privind evaluarea riscurilor. servicii locale contract/plan de învă are politici şi proceduri privind resursele sisteme de inspec ie subcontractorilor. a locurilor de învă are situate în afara şcolii procese verbale ale şedin elor privind siguran a şi sănătatea programe şi rapoarte privind sănătatea. materiale de instruire ini ială. informa ii pentru membrii personalului politică de instruire ini ială a personalului. precum şi orice alte condi ii prevăzute de lege acolo unde este cazul există resurse eficiente şi sunt astfel gestionate încât să sprijine procesul de învă are.4 3. resurse care sunt înso ite de instruc iuni de func ionare clare. înregistrări ale lec iilor observate. de predare şi formare răspund nevoilor elevilor.10 3. alocarea autorită ii specifica ii ale cerin elor privind profesorii/instructorii implica i în furnizare şi evaluare. evaluării ale instruirii ini iale standarde documentate şi descriptori de performan ă pentru procesele de învă are şi predare. înregistrări privind instruirea de prevenire şi stingere a incendiilor documente de evaluare. ob inerea de feedback şi evaluări din partea elevilor documente privind procesul de aprobare a programelor. diagrama structurilor de răspundere.3 3.9 3. CV-uri manuale. resurselor şi spa iilor de specialitate folosite în procesul de învă are echipamentele.6 3. ciclul îmbunătă irii mecanism de feedback. politica privind siguran a şi sănătatea. dovezi conform cărora se respectă legisla ia privind ocuparea for ei de muncă structura organiza ională.Asigurarea calită ii QA 01 Principii # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   P % 0 8 0 9 ' ( ( ) & £ ) & ) G 1 1 F & 2 A $ 1 ¤ A $ ¤ 1 9 0 Organiza ia oferă elevilor un mediu sigur.7 3. monitorizează şi evaluează siguran a. feedback din observa ii.1 3. men ine. supraveghetor incendii. analizate şi modificate în mod regulat metodele/resursele/sarcinile etc.2 3. cerin elor programelor de învă are şi specifica iilor calificărilor resursele de învă are şi spa iile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ spa iile. materialele şi spa iile de specialitate sunt adecvate specialită ii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente elevii au acces la resurse de învă are care răspund nevoilor lor şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace metodele/resursele/sarcinile etc. sănătatea şi resursele fizice. de asemenea. uşor de în eles în diferite formate se gestionează. stabilite prin raportări la rezultatele interne şi/sau externe politici şi proceduri de observare a proceselor de predare şi învă are. dovezi conform cărora elevii cu nevoi de învă are specifice au primit sprijin politici şi proceduri de recrutare.11 3. de predare şi formare sunt actualizate. siguran a şi între inerea. proces verbale ale întâlnirilor în cadrul cărora este analizată aprobarea programelor resurse de sprijinire a procesului de învă are. clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi.12 1 ¢ ¤ A $ ¤ 1 programul de învă are satisface cerin ele privind siguran a. îndrumări. politică de sprijinire a procesului de învă are.8 3. diferitelor stiluri de învă are.14 to i membrii personalului sunt angaja i în conformitate cu legisla ia locală şi na ională privind ocuparea for ei de muncă şi egalitatea şanselor politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în ceea ce statut. sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat condi iile de muncă şi mediul de învă are sunt eficace şi asigură rela ii de lucru bune revizuirea programului de învă are ia în considerare sugestiile elevilor privind un mediu de învă are îmbunătă it progresul tehnologic este cunoscut şi inova iile semnificative sunt introduse. spa iilor de practică. gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor.5 3. raportarea la standarde interne şi externe. verificarea continuă a echipamentelor şi spa iilor. sănătos şi care le oferă sprijin.

procese verbale ale şedin elor în care s-au discutat aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului feedback în urma cursurilor de formare. competen ă tehnică şi experien ă actualizată la un nivel care să asigure predarea.21 3.26 priveşte calificările şi experien a adecvate. formulare de evaluare. echipelor şi persoanelor individuale conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace.Asigurarea calită ii QA 01 Principii 3.25 3.19 3. planuri de îmbunătă ire. pozi iile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la ini ierea membrilor nou veni i şi la dezvoltarea continuă a personalului to i acei membri ai personalului care nu de in o calificare primesc sprijin în vederea ob inerii unei calificări profesionale adecvate dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacită ii şi oferă posibilitatea reflec iei asupra propriei practici to i membrii personalului au acces la cunoştin e utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor sunt dezvoltate cunoştin ele managerilor în ceea ce priveşte managementul calită ii şi pedagogia şcolară performan a tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor ac iuni de îmbunătă ire datele privind rata de reten ie şi rata de succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discu ie poten iale aspecte legate de dezvoltarea profesională a personalului profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştin e. evaluarea cursurilor de formare autoevaluare şi rezultatele evaluării.17 3. analizarea feedback-ului ob inut din partea elevilor politici şi proceduri de dezvoltare şi formare a personalului.15 3. profesori/instructori 9 2 £ 3 10 .18 3. în special pentru cei implica i în furnizarea şi evaluarea programelor de învă are toate rolurile şi responsabilită ile membrilor personalului sunt clar definite şi în elese.22 3. planuri de ac iune.20 3.16 3.23 3. ex. plan de îmbunătă ire politică şi proceduri de evaluare a personalului. rapoarte ale evaluării externe ¤ to i membrii personalului includ personalul care furnizează programele. solu iile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate păr ile implicate şi răspund nevoilor acestora • • • • • autoevaluarea personalului şi reflec ia asupra propriei practici.24 3. planuri individuale de dezvoltare. învă area şi evaluarea eficace a programelor se stabileşte un echilibru între nevoile organiza iei.

asisten a copilului) programele de învă are au un caracter de includere din punct de vedere social.8 4. agen ilor economici şi comunită ii şi fa ă de diferitele nevoi ale elevilor. date demografice dovezi privind implicarea unor grupuri de discu ie locale. reten ie şi pentru îmbunătă irea rezultatelor de învă are. a diverşilor parteneri locali.11 4. inclusiv dovezi privind necesitatea şi justificarea date şi analize în urma studiilor.12 4. pie e de ocupare a for ei de muncă. organiza iilor. organiza iilor şi comunită ilor procesul de aprobare a programului presupune existen a unor dovezi conform cărora programul de învă are propus răspunde cerin elor identificate ale persoanelor individuale. obiective şi rezultate dovezi privind revizuirea programului. regional. feedback în urma observării predării şi învă ării.1 4. asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi şi demonstrează o implementare activă a politicii privind şansele egale programele de învă are sprijină şi sporesc valoarea învă ării practice şi teoretice programele de învă are includ procese eficace de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învă ării obiectivele de învă are ale programelor includ criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat programele de învă are definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor programele de învă are includ un proces eficace de răspuns la reclama ii şi • • • • • • • • • • • • • colectarea datelor. strategii de depăşire a obstacolelor planuri de ac iune pentru creşterea nivelului de înscriere. feedback din partea angaja ilor şi angajatorilor politica şi procedurile privind parteneriatul. interesele şi caracteristicile elevilor.6 4. agen ilor economici sau comunită ilor. feedback de evaluare politică şi proceduri de observare a predării şi învă ării. date privind finalizarea programului şi rezultatele de învă are date privind certificarea. analiză şi evaluare.3 4.2 # 9 $ G ) $ programele de învă are se armonizează cu obiectivele strategice şi cu valorile organiza iei programele de învă are sunt supuse aprobării de către management/autoritatea competentă @ 5 F 1 & 4 3 ) $ 4. compara ii cu standarde interne şi externe. înregistrări privind observarea predării şi învă ării. documente de revizuire şi evaluare. plan de afaceri. folosind date de compara ie interne şi externe scopurile programului. planuri de proiect profiluri ale elevilor. cercetarea pie ei la nivel local şi na ional. angajatorilor.5 4.10 4. dovezi privind contribu ia la ac iuni locale şi regionale dovezi privind modul în care programele de învă are răspund nevoilor dovezi privind modul în care au fost identificate obstacolele în calea accesului şi învă ării.13 prin modalită ile de eviden ă şi prin analiza nevoilor se identifică şi se înregistrează nevoile. în compara ie cu profilurile de înscriere 9 & A ' 1 $ 1 1 11 .   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I ¡ @ ¢ $ 1 • • • • 4.9 4. feedback-ul ob inut din partea acestora determină îmbunătă irea programelor programele de învă are îndeplinesc cerin ele externe şi sunt receptive fa ă de situa ia la nivel local. comunită ilor.4 4. planuri de îmbunătă ire procese verbale ale şedin elor echipelor de program procesul de aprobare a programului şi documenta ia programului. analiză şi revizuire date privind rezultatele de învă are şi tendin e ale rezultatelor de învă are pentru diferite grupuri de elevi. na ional şi european programele de învă are demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putin ă în ceea ce priveşte op iunile şi accesul acestora colaborarea cu al i parteneri şi departamente ale autorită ilor locale face ca programele şi procesul de învă are să fie mai accesibile (de exemplu transport. angajatorilor. procese verbale ale întâlnirilor partenerilor. îndrumări privind observarea predării şi învă ării raport de autoevaluare. informa ii privind pia a muncii documente privind intele şi strategia.Asigurarea calită ii QA 01 Principii # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   P % # 0 # % % @ 2 9 ' ( ) & £ 9 1 ' ) $ 1 1 ¡ 9 2 0 ) $ Organiza ia este receptivă fa ă de nevoile indivizilor.7 4. a unor grupuri consultative.

16 4. locale. na ionale sau europene programele de învă are au definite obiective de învă are.Asigurarea calită ii QA 01 Principii contesta ii ¢ % % 0 F A 1 ¡ A 1 ) ( $ 9 $ G ) 4. care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerin elor privind calificările stabilite la nivel intern. regionale.14 4. local. inclusiv analiza performan ei diferitelor grupuri de elevi.17 programele de învă are au o serie de descriptori de performan ă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului.15 4. sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programului de învă are A $ % 12 . intele privind îmbunătă irea sunt stabilite în conformitate cu reperele institu ionale. na ional şi european programele de învă are sunt revizuite cel pu in o dată pe an şi elevii contribuie la acest proces de revizuire informa iile privind evaluarea învă ării şi rezultatele dobândite. regional.

10 5. declara ia misiunii. îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalită ile de a-şi continua studiile după absolvire există înregistrări privind evolu ia elevilor pe durata studiilor şi după absolvire .1 5. înregistrări privind observarea predării şi învă ării. mecanism de evaluare. drepturile elevilor date privind grupurile minoritare. plan de îmbunătă ire. contract şi planuri individuale de învă are (sau altceva similar).2 5. revizuirea planului de afaceri feedback şi evaluări din partea elevilor. modul în care este monitorizat şi evaluat sprijinul acordat monitorizarea elevilor şi a progresului înregistrat de aceştia în timpul sesiunilor de învă are politica şi procedurile de observare a proceselor de predare şi învă are. pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de progresul în cadrul programului şcolar informa iile. experien ă şi abilită i anterioare. manualul calită ii.11 5. stiluri de învă are.13 5. dezvoltând cunoştin ele şi experien a anterioare @ % ¡ • • • • • • • • • • 5. statistici privind înscrierea rata de reten ie.3 5. criterii de acces.4 5. a ob ine sau a căuta informa ii conform nevoilor lor elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de învă are care răspund nevoilor lor elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări adecvate pentru a găsi programe de învă are mai potrivite nevoilor lor evaluarea ini ială (nevoile elevilor. contract şi planuri individuale de învă are (sau echivalentul) procesul de ini iere a elevilor şi procesul de evaluare ini ială modul în care sunt identificate nevoile individuale de învă are. modul în care se acordă sprijin suplimentar dacă este necesar. analiza anuală politica privind învă area cu caracter de includere. orientarea şi consilierea sunt eficace. sprijinul necesar. procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management raport de autoevaluare. compara ia cu standarde interne şi externe.12   ¦ 3 1 ¤ A $ ) drepturile şi responsabilită ile elevului sunt clar definite elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activită ilor de sprijin destinate elevilor. îndrumări privind observarea procesului de predare şi învă are documente de evaluare. cunoştin e. sexul.5 5.Asigurarea calită ii QA 01 Principii # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   I 0 @ % 5 2 F 1 F ( & ) $ 1 £ ( $ 1 ) $ 1 ) & 4 ) 3 $ 1 Organiza ia oferă condi ii egale de acces la programele de învă are şi sprijină to i elevii. ghidul elevului dovezi privind înregistrarea şi analizarea profilurile elevilor respinşi şi sfaturile acordate acestora sprijinul acordat elevilor.8 5. politica privind accesul la învă are. procedura de înscriere.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I Q ¦ 3 % 5 % ¢ ) 1 5. feedback din partea personalului 1 $ 2 & ¤ $ ' $ 1 1 ¤ ( $ & % 1 1 13 . catalogul şcolii documente privind întâlnirile care au avut ca temă egalitatea şanselor.continuarea studiilor şi/sau angajarea 0 % @ @ % 5 $ 1 ) ( $ 9 1 ' A A 1 ¤ ( $ 1 ) $ 1 & 4 3 ) $ • • • • 5. astfel încât elevii să îşi poată atinge poten ialul profesorii/instructorii stabilesc şi men in rela ii de lucru şi de comunicare • • statut.14 profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea. rezultatele de învă are şi destina iile în conformitate cu ex. declara ia oficială materialele de marketing şi promovare. având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a schimba programul de învă are (dacă este necesar) programele de învă are răspund aspira iilor şi poten ialului elevilor. procese verbale ale comitetului pentru asigurarea calită ii. sprijin acordat elevilor cu nevoi speciale.6 5. politica şi planul de ac iune privind egalitatea şanselor.9 5. diagrama procesului de asigurare a calită ii procese verbale ale întâlnirilor echipelor de program. cerin e de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învă are adecvat to i elevii participă la un program de ini iere în programul de învă are la care au fost înscrişi.7 P % % % 1 $ ' elevilor le sunt puse la dispozi ie informa ii şi îndrumări despre toate programele de învă are existente elevii primesc ajutor pentru a în elege. feedback –în urma observării procesului de predare şi învă are. politica privind sprijinul acordat prin îndrumători. etnia şi deficien ele procesul de orientare şi consiliere.

Asigurarea calită ii QA 01 Principii 5. pliante). ex. pe baza evaluării ini iale programele de învă are şi materialele de învă are (ex. date privind prezen a .18 5. precum şi informa ii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învă are elevii sunt implica i în evaluarea progresului pe care îl realizează.23 5. cu al i profesori/instructori.17 5. sunt riguroase. ac ionează conform feedback-ului primit. registre. genului. cerin e privind resursele. dovezi care demonstrează existen a unor termene pentru rezolvarea acestora. culturii.19 5. a metodelor de comunicare şi a personalului competent. juste. care sunt împărtăşite elevilor profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi învă are pentru a răspunde stilurilor de învă are individuale.21 5. motivării fiecărui elev profesorii/instructorii selectează şi men in o gamă variată de resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în func ie de diferitele nevoi ale elevilor toate activită ile de învă are sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învă area individuală centrată pe elev.25 5. activită i de revizuire şi evaluare. propun noi obiective de învă are) elevii sunt familiariza i cu diferite activită i de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc programele de învă are respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor • • • • • • • • • revizuirea şi evaluarea programului.: planul programului.24 5. cu al i membri ai personalului şi cu managerii elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învă are şi inte de învă are individuale. evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite pentru planificarea învă ării şi pentru monitorizarea progresului elevilor evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului.26 eficace cu elevii. sesiuni privind alegerea unei cariere sau continuarea dezvoltării profesionale procesul de revizuire efectuat de angajatori şi angaja i. informare (broşuri.22 5. dovezi privind urmărirea cazurilor. documente de aprobare a programului documente privind progresul.15 5. precum şi învă area în cadrul unui grup sau învă area în diferite contexte elevii primesc în mod regulat feedback şi informa ii privind progresul realizat. temele) oferă posibilitatea învă ării prin paşi mici programele de învă are şi materialele de învă are (ex. scopul programului. plan de ac iune scopurile programului. planul sesiunilor. procesul de orientare profesională. feedback 14 . rezultate. obiective şi rezultate politici şi proceduri de evaluare formativă şi monitorizare înregistrări ale programului.date privind finalizarea programului.20 5.16 5. abilită ilor. exacte şi se efectuează în mod regulat elevii sunt încuraja i să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învă are (ex. activită i de dezvoltare profesională a personalului pentru sprijinirea programului. temele) au criterii explicite. sunt conştien i de propriile puncte tari şi puncte slabe. date din studii na ionale sau la nivelul comunită ii locale care demonstrează că ceea ce se dobândeşte prin învă are are un impact asupra comunită ii locale date privind progresul elevilor şi destina iile lor ulterioare materiale şi strategie de marketing şi promovare politici şi proceduri de rezolvare a plângerilor şi contesta iilor.

la înregistrări.13 6. acreditate şi păstrate certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde acest lucru există) de către autorită i publice legale sau de către alte organisme legale şi de reglementare evaluatorii externi au acces în clădiri.5 6.7 6. corectă. înregistrări ale observării predării şi învă ării.1 6.2 6. riguroasă. rapoarte. dacă acest certificat sau calificare sunt specificate în programele de învă are acele rezultate ob inute de elevi care reprezintă etape în atingerea obiectivelor de învă are şi în ob inerea calificărilor sunt înregistrate.6 6. înregistrări ale datelor de înscriere şi de ob inere a certificării. inclusiv dovezi că cerin ele stabilite de organisme legale şi de reglementare sunt îndeplinite registre. înregistrări. care acoperă sprijinul acordat.3 6.14 doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerin ele din cadrul evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare oficială. planuri de ac iune înregistrări privind revizuirea regulată a activită ilor de evaluare a învă ării.12 6. arhive ) A ) $ 1 ) ¤ A ) F 2 1 15 . procese verbale ale întâlnirilor procesul de evaluare.10 6. informa ii.Asigurarea calită ii QA 01 Principii # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   I 0 C 0 % % ¦ % 5 3 3 % 2 2 F 1 F ( & ) $ 1 £ ) ) $ 1 ) ' 1 $ ) ' $ 1 ) & 4 1 Organiza ia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. inclusiv dovezi privind răspunsul la nevoile elevilor în ceea ce priveşte procedurile de evaluare alternativă şi “a doua şansă” procesul intern de evaluare şi monitorizare.4 6. elevi şi profesori/instructori procedurile de evaluare a învă ării. înregistrări ale numărului actualizat de elevi din cadrul unui program de învă are specifica iile programului care precizează criteriile şi metodele de evaluare detalii privind procesul şi activită ile de standardizare.8 6. de evaluare internă şi externă respectă cerin ele organismelor legale şi de reglementare înregistrări ale înscrierii elevilor.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I C 0 % 3 ¢ A $ % • 6. inclusiv traseul clar al evaluării rezultatele elevilor şi feedbackul din partea elevilor reflectă accesul regulat la procesul de evaluare procesul de contesta ii. constatările rezultate sunt luate în considerare în ac iuni ulterioare de evaluare. rezultate ale evaluării şi certificării învă ării date privind rezultatele de învă are şi tendin e ale rezultatelor de învă are pentru diferite grupuri de elevi în compara ie cu profilurile de înscriere specifica ii privind personalul pentru evaluarea învă ării şi pentru procesul de evaluare /monitorizare internă documente privind cerin ele legale şi de reglementare documente privind acreditarea oficială dovezi privind sistemul de stocare şi procesul de păstrare a înregistrărilor. exactă şi efectuată în mod regulat evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătă i performan a elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi/sau au o “a doua şansă” de a fi evalua i evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de profesori/instructori cu calificare adecvată şi experien ă corespunzătoare în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de decizii şi practici de evaluare sumativă. formulare de revizuire.9 ¡ % ¦ 1 $ 2 % ) ' înscrierea elevilor respectă cerin ele interne şi externe procedurile şi condi iile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt comunicate în mod clar tuturor factorilor interesa i cerin ele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi îndeplinite atunci când este posibil evaluarea sumativă este adecvată. de evaluare şi monitorizare internă rapoarte şi planuri de ac iune întocmite în urma procesului de evaluare internă şi externă. formulare de feedback. pentru a asigura consecven a şi corectitudinea profesorii/instructorii participă în mod regulat la activită ile de standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care sunt efectuate $ • • • • • • • • • • • • • • 6.11 6.

evaluarea sumativă men ionată aici cuprinde toate formele de testare. proiecte. 9 2 £ 3 16 . evaluarea bazată pe competen e. examinare scrisă sau orală.15 înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învă are şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare.Asigurarea calită ii QA 01 Principii ¤ 6. ex.

ducând la stabilirea unor inte de îmbunătă ire autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorită ilor. este judecată în mod constructiv. efectuat anual împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare opiniile exprimate de to i factorii interesa i interni şi externi pentru monitorizarea eficacită ii programelor de învă are şi a altor servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente.4 7.7 7.6 7.10 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesa i pertinen i şi este în eleasă de aceştia managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare toate aspectele referitoare la organiza ie sunt supuse procesului de autoevaluare procesul de autoevaluare este sistematic. mecanism de feedback. stabilirea unor inte ambi ioase de îmbunătă ire şi de planificare a ac iunii există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea judecă ilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a dovezilor aferente raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management • • • • • • • • • • • • • • • • procesul de autoevaluare şi întocmire a planului de îmbunătă ire diagrama procesului de comunicare.Asigurarea calită ii QA 01 Principii # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   C 0 8 3 % 0 % ) A ) $ 1 £ ¤ A $ ) $ 1 & ) Performan a organiza iei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătă irii.9 7. ale contesta iilor.5 7.8 7. sesiuni şi materiale de comunicare a informa iilor repere interne şi externe pentru standarde şi descriptori de performan ă plan de afaceri. plângerilor şi situa iilor rezolvate înregistrări privind îmbunătă irea sistemelor şi modalită ilor de asigurare a calită ii A 2 9 1 ) A ) $ 1 ) 17 . a intelor stabilite şi tendin elor existente.1 7.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I £ 0 ¢ ) ¡ 3 7. prin asigurarea calită ii şi autoevaluare. indicatori de performan ă şi standarde de referin ă externe (benchmark-uri) sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesa i interni şi externi performan a este analizată pe baza indicatorilor cheie de performan ă interni şi externi. procese verbale ale comitetului pentru asigurarea calită ii înregistrări privind monitorizarea planurilor de ac iune procese verbale ale întâlnirilor cu parteneri externi rapoarte şi planuri de ac iune rezultate în urma evaluării interne şi externe date şi analize ale performan ei şi date şi analize din studii. inte şi strategii documente de revizuire şi evaluare. tendin e utilizarea datelor şi rapoartelor na ionale dovezi privind realizarea planurilor de ac iune înregistrări ale aprecierilor primite.2 7. planuri de ac iune înregistrări ale ciclului de revizuire şi îmbunătă ire continuă revizuirea politicilor şi procedurilor procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management.3 7.

5 8. evaluează fidelitatea şi impactul procesului de autoevaluare şi îmbunătă ire • • • • • • • • • • • • • • • • procesul de autoevaluare şi întocmire a planului de îmbunătă ire diagrama procesului de comunicare. sarcinile.12 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi pentru realizarea unor îmbunătă iri planurile de îmbunătă ire se adresează tuturor punctelor slabe identificate. de asemenea. procese verbale ale comitetului pentru asigurarea calită ii înregistrări privind monitorizarea planurilor de ac iune procese verbale ale întâlnirilor cu parteneri externi rapoarte şi planuri de ac iune rezultate în urma evaluării interne şi externe date şi analize ale performan ei şi date şi analize din studii.1 8.6 8.9 8. priorită ile. responsabilită ile şi termenele. îmbunătă irile sunt implementate şi monitorizate.11 8. a îmbunătă irilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării şi evaluării performan a îmbunătă ită a organiza iei este monitorizată şi analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe de învă are şi activită i de dezvoltare viitoare întreg personalul este implicat în sistemele şi modalită ile de îmbunătă ire continuă a calită ii to i membrii personalului şi to i factori interesa i primesc informa ii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătă ire tendin ele în timp privind performan a demonstrează o îmbunătă ire continuă sau men inerea unor standarde foarte înalte ac iunile de îmbunătă ire specificate de organisme externe sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare măsuri corective inspec ia externă independentă evaluează şi raportează în legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP.4 8. planuri de ac iune ciclul de revizuire şi îmbunătă ire continuă revizuirea politicilor şi procedurilor procese verbale ale întâlnirilor membrilor echipei de management. plângerilor şi situa iilor rezolvate înregistrări privind îmbunătă irea sistemelor şi modalită ilor de asigurare a calită ii 2 F A & 4 $ 1 18 .   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ C § C 8 # ¨ C   C   Q © C I 6 ¥ 3 3 % 8. mecanism de feedback.8 8. tendin e utilizarea datelor şi rapoartelor na ionale dovezi privind realizarea planurilor de ac iune înregistrări ale aprecierilor primite. criteriile de succes sunt specifice.10 8.7 8. inte şi strategii documente de revizuire şi evaluare.3 8. măsurabile şi posibil de atins planurile de îmbunătă ire stabilesc în mod adecvat costurile şi resursele implementarea planurilor de ac iune. ale contesta iilor. inclusiv acelora a căror îmbunătă ire nu s-a realizat în ciclul anterior domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătă ite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale furnizorului de EFP planurile de îmbunătă ire definesc în mod clar intele.Asigurarea calită ii QA 01 Principii PRINCIPIUL CALITĂ II 8 – Feedback şi schimbare: Îmbunătă ire Procesul de autoevaluare a organiza iei duce la planificarea îmbunătă irii. sesiuni şi materiale de comunicare a informa iilor repere interne şi externe pentru standarde şi descriptori de performan ă plan de afaceri.2 8.

Alte îndrumări privind implementarea Cadrului de desfăşurare a inspec iei sunt furnizate în următoarele documente: • Manualul privind raportul de inspec ie (document # QA16) • Raportul de inspec ie (document # QA17) • Fişa de observare în cadrul inspec iei (document # QA15) • Criteriile cadrului de asigurare a calită ii (document # QA01) 2. Aceasta asigură o evaluare externă independentă a calită ii şi a standardelor furnizorilor de EFP. Inspec ia trebuie să fie o experien ă pozitivă şi în acelaşi timp provocatoare. punctelor slabe şi a priorită ilor de îmbunătă ire. Acest ghid trebuie privit mai degrabă ca un set de proceduri care se aplică în mod obişnuit în cadrul inspec iilor. Inspectoratul va stabili programul ciclurilor de inspec ie la nivel 19 . Inspec ia constituie o componentă esen ială a Cadrului de Asigurare a Calită ii pentru creşterea standardelor. iar inspectorul coordonator este în ultimă instan ă responsabil de componen a echipei de inspectori. pregătirile care trebuie avute în vedere pentru o inspec ie externă şi principiile care stau la baza modului în care inspectorii îşi îndeplinesc sarcinile de lucru. Responsabilită ile inspectoratului Programul na ional de inspec ie este condus şi administrat de către inspectorat. Inspectorii trebuie să încerce să ajungă la un echilibru între necesitatea unei inspec ii riguroase şi flexibilitatea de care este nevoie pentru a răspunde situa iilor individuale care caracterizează fiecare furnizor de EFP care trebuie inspectat. Introducere To i elevii au dreptul fundamental la un proces de învă are de bună calitate. Prezentul document defineşte cadrul în care trebuie să se desfăşoare inspec ia. Ghidul prezintă elementele pe care trebuie să le includă o inspec ie şi activită ile care trebuie efectuate de inspectori. şi nu ca o serie de reguli inflexibile. El include de asemenea cerin ele care trebuie îndeplinite în vederea inspec iei.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Capitolul 2 Îndrumări privind activitatea de inspec ie 1. Documentul prezintă de asemenea natura autoevaluării şi importan a acesteia în creşterea calită ii activită ii furnizorilor de EFP (vezi şi documentul #QA02). de calitatea inspec iei şi de raportul de inspec ie. Ea completează autoevaluarea efectuată de fiecare furnizor de EFP şi contribuie la stimularea şi dirijarea procesului de îmbunătă ire. Inspec ia oferă personalului organiza iei de EFP oportunitatea unei evaluări impar iale şi clare a calită ii muncii lor şi a unei analize a punctelor tari. Inspectorii trebuie să îndeplinească aceste cerin e în totalitate.

20 . Inspectoratul trebuie să se asigure că inspec iile sunt efectuate şi sunt raportate obiectiv şi impar ial. c. furnizând astfel o bază clară pentru îmbunătă ire. care să răspundă unor nevoi diverse şi să promoveze egalitatea. De asemenea. Inspectoratul stabileşte data de desfăşurare a fiecărei inspec ii la un furnizor de EFP. Inspec ia ia în considerare şi validează autoevaluarea efectuată de furnizorii de EFP. astfel încât concluziile inspectorilor să constituie date de compara ie pentru inspec iile viitoare şi pentru statisticile na ionale. e. Următoarele principii vor fi respectate în activită ilor de inspec ie: a. Inspec ia trebuie să aibă în vedere interesul tuturor elevilor. inspectoratul este responsabil cu instruirea inspectorilor şi cu monitorizarea performan elor acestora. Inspec ia evaluează şi pune un diagnostic în ce priveşte calitatea şi conformitatea. Inspectoratul va folosi aceste constatări pentru a revizui şi a îmbunătă i calitatea viitoarelor inspec ii şi modul de lucru al echipelor de inspectori. Baza de date va fi de asemenea folosită pentru a sprijini implementarea planurilor de îmbunătă ire. Inspec ia este efectuată de persoane care dispun de cunoştin e profesionale şi instruire adecvate şi suficiente. Inspec ia oferă un feedback clar şi constructiv şi duce la elaborarea unui raport scris care evaluează performan a şi calitatea şi care identifică punctele tari şi domeniile de activitate care trebuie îmbunătă ite. În plus. pentru a încuraja existen a unei oferte educa ionale de înaltă calitate. d. b. în func ie de următoarele criterii: • • • • data la care a avut loc inspec ia precedentă constatările inspec iei precedente tendin ele performan ei de-a lungul timpului performan a ob inută în raport cu mediile la nivel na ional Rezultatele inspec iilor individuale la furnizorii de EFP contribuie la îmbunătă irea nivelului de calitate în acest sector.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie jude ean şi na ional şi va hotărî când vor avea loc inspec iile (în mod normal ciclul este de 4 ani). inspectoratul alcătuieşte o bază de date a dovezilor pentru formularea judecă ilor.

21 . viabile şi consecvente. toate constatările inspec iei contribuie la procesul de îmbunătă ire inspec ia este caracterizată prin transparen ă fa ă de persoanele care sunt inspectate Principii ale calită ii Inspec ia măsoară calitatea ofertei de educa ie şi formare profesională prin raportare la o serie de descriptori de performan ă privind calitatea. Inspec ia reflectă codul de conduită. Inspectorii folosesc descriptorii de performan ă pentru a valida raportul de autoevaluare. h. g. Aceste principii garantează că: • • • 3. Aceştia sunt grupa i în opt principii ale calită ii (PC): PC PC PC PC PC PC PC PC 1 2 3 4 5 6 7 8 Managementul calită ii Responsabilită ile managementului Managementul resurselor Proiectare şi dezvoltare Predare şi învă are Evaluarea şi certificarea învă ării Măsurare şi analiză Îmbunătă ire Principiile calită ii sunt definite în Cadrul de asigurare a calită ii (document #AQ01). precum şi în vederea pregătirii pentru inspec ie. ei trebuie să analizeze rezultatele procesului educa ional. precum şi pentru a inspecta performan a globală a activită ii furnizorului de EFP. 4. precum şi calitatea conducerii şi managementului organiza iei de educa ie şi formare profesională. În acest scop. toate constatările inspec iei sunt valabile. unde sunt precizate standardele de calitate în vederea autoevaluării şi inspec iei. Sistemul de inspec ie a furnizorilor de EFP Inspectorii trebuie să îşi formeze o opinie generală justificată cu privire la eficien a ofertei educa ionale şi la măsura în care aceasta satisface nevoile elevilor. calitatea educa iei şi instruirii. Judecă ile de evaluare formulate de inspectori se bazează pe descriptorii de performan ă din cadrul de asigurare a calită ii şi sunt justificate prin dovezi valabile.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie f. Furnizorii de EFP folosesc descriptorii de performan ă în procesul de autoevaluare pentru monitorizarea şi îmbunătă irea performan ei şi a calită ii. Inspec ia respectă cerin ele de asigurare a calită ii.

Un alt aspect foarte important al rolului inspectorului este furnizarea de sprijin şi îndrumare pentru furnizorii de EFP în procesul lor de autoevaluare. măsurabile. proceduri documentate şi prin fişele de înregistrare a activită ilor şi rezultatelor. standardele lor de lucru. inspectorii trebuie să analizeze şi să raporteze dacă furnizorii de EFP îşi îndeplinesc sarcinile generale şi specifice. 22 . Aceasta include oferta educa ională pentru elevii cu dificultă i de învă are şi/ sau deficien e. interviuri cu elevii şi cu personalul didactic. În sfârşit. suficiente. prin promovarea egalită ii rasiale şi a unor şanse egale de acces la educa ie şi instruire. inspectorii trebuie să întocmească un raport cu constatările lor.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Judecă ile formulate de inspectori trebuie să se bazeze pe dovezi. a conducerii şi managementului la furnizorii de EFP. precum şi progresul învă ării în raport cu poten ialul lor şi rezultatele anterioare. Acestea se pot ob ine de exemplu prin observarea procesului de învă are. Inspectorii combină aceste evaluări şi descriptori atunci când îşi formulează judecă ile. actuale. Evident că pentru diverşii furnizori de EFP şi pentru localită i diferite. conform legisla iei na ionale şi măsura în care oferta educa ională include toate categoriile sociale. valabile. să formuleze judecă i privind standardele observate şi să comenteze asupra calită ii procesului de învă are. Inspectorii trebuie să analizeze eşantioane de dovezi de o înaltă calitate. ca de exemplu calitatea şi eficien a conducerii. Inspectorii colectează dovezi din mai multe surse pentru a investiga toate aspectele semnificative. sprijinul acordat fiecărui elev în parte şi modul în care toate acestea contribuie la atingerea standardelor. consecvente şi autentice. Astfel. care să respecte cerin ele de a fi documentate. gama ofertelor educa ionale. inclusiv con inutul programului de învă ământ. viabile. inspectorii trebuie să identifice contextul în care are loc procesul de învă are. pentru a emite judecă i privind rezultatele şcolare ale elevilor. inspectorii trebuie să analizeze gradul în care elevii reuşesc să atingă inte ambi ioase. De exemplu. În plus. Inspectorii pot analiza de asemenea şi alte aspecte ale ofertei educa ionale. contextul va fi diferit. Când aplică principiile de inspectare la un furnizor de EFP particular. inspectorul va ac iona ca un mentor sau instructor care ajută organiza iile de formare în procesul de dezvoltare şi care oferă exemple de bună practică tuturor organiza iilor de EFP.

contribuind astfel la o îmbunătă ire continuă şi la men inerea unor standarde de calitate foarte ridicate. Inspectorii validează procesul de autoevaluare a furnizorilor de EFP. Numai atunci când autoevaluarea efectuată de furnizorul de EFP este comparată cu evaluările realizate de ter e păr i competente. Procesul de îmbunătă ire continuă a unui furnizor de EFP include: • • • • • • evaluarea performan ei elaborarea unui plan de îmbunătă ire stabilirea intelor monitorizarea şi analizarea măsurii în care planurile sunt realizate şi intele sunt atinse popularizarea exemplelor de bună practică inspec ii externe Autoevaluarea joacă un rol important în inspec ii. furnizorii de EFP trebuie să elaboreze un plan de îmbunătă ire în care să se arate cum vor fi remediate punctele slabe şi cum vor fi valorificate punctele tari. O autoevaluare riguroasă şi un plan de îmbunătă ire bun trebuie să reprezinte o parte integrantă a managementului organiza iilor de EFP. aceasta dobândeşte gradul necesar de obiectivitate şi siguran a unui judecă i solide care să genereze îmbunătă iri. Furnizorii de EFP trebuie să elaboreze un raport anual de autoevaluare în care să îşi identifice punctele tari şi punctele slabe. Prin urmare. Autoevaluarea şi inspec ia Responsabilitatea pentru îmbunătă irea ofertei de educa ie şi formare profesională revine în primul rând furnizorilor de EFP. Procesul de autoevaluare îşi poate atinge scopurile numai dacă este integrat într-un feedback adecvat oferit de evaluatori externi accepta i. Ea oferă furnizorului de EFP şi inspectorului coordonator un mijloc de a garanta că inspec ia acoperă aspecte care sunt importante pentru furnizorul de EFP.1. Totuşi. Furnizorii de EFP au la dispozi ie o serie de procese interne pentru monitorizarea propriei performan e şi pentru evaluarea eficien ei eforturilor depuse în vederea îmbunătă irii rezultatelor şcolare. Este esen ial ca furnizorii de EFP să evalueze în mod regulat toate aspectele care in de oferta lor educa ională şi să încerce să îmbunătă ească continuu calitatea. O astfel de monitorizare contribuie direct la procesul de actualizare a planurilor de îmbunătă ire întocmite de furnizorii de EFP. Dovezile care arată cât de eficientă este autoevaluarea 23 . calitatea şi modul în care sunt utilizate autoevaluarea şi planificarea îmbunătă irilor reprezintă descriptori importan i ai performan ei manageriale. Autoevaluarea şi inspec ia sunt două fe e ale aceleiaşi monede.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie 4. În plus. raportul de autoevaluare şi planul de îmbunătă ire. autoevaluarea ca mijloc de asigurare a calită ii nu se poate substitui evaluării externe.

progresul şi rezultatele şcolare. moment care să fie cel mai potrivit pentru ciclul de planificare opera ională şi strategică din cadrul organiza iei.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie efectuată de furnizorii de EFP şi modul în care aceasta este folosită îi ajută pe inspectori să evalueze calitatea managementului şi conducerii. fişa de observare a procesului de predare – învă are folosit de furnizorii de EFP (document #QA14) corespunde fişei de observare folosite de inspectori (document #QA15). care va fi responsabil de conducerea echipei de inspectori şi de coordonarea inspec iei. precum şi capacitatea de îmbunătă ire a furnizorilor de EFP. cum ar fi datele privind rata de reten ie. Inspectorul coordonator va fi de asemenea responsabil cu redactarea raportului final scris şi cu furnizarea de feedback oral directorului organiza iei inspectate. Inspectorii şi echipele de inspectori Fiecare inspec ie la furnizorii de EFP va fi condusă de un inspector coordonator. furnizorii de EFP formulează judecă i privind performan a ob inută. To i inspectorii care fac parte din echipă vor contribui la evaluarea globală a 24 . În elaborarea raportului lor de autoevaluare. identificând punctele tari.2. folosit de inspectori. împreună cu celelalte informa ii relevante. furnizorii de EFP îşi pot actualiza raportul de autoevaluare. Elementul central al raportului de autoevaluare îl constituie evaluarea ofertei educa ionale în func ie de răspunsurile la descriptorii de performan ă incluşi în principiile calită ii. În plus. În orice moment anterior unei inspec ii. Fiecare inspector are responsabilitatea de a inspecta şi raporta în ceea ce priveşte anumite arii curiculare sau principii de calitate specifice. Acesta trebuie să se asigure că echipa corespunde situa iei particulare a fiecărui furnizor de EFP şi că nici un membru al echipei nu are legătură cu furnizorul respectiv. raportul de autoevaluare al furnizorului de EFP este trimis la inspectorat. raportul de autoevaluare (document # QA10) va fi elaborat în acelaşi format ca şi raportul de inspec ie (document #QA17). astfel încât să nu existe nici o îndoială în privin a capacită ii acestuia de a ac iona impar ial. Raporturile de inspec ie cuprind judecă i de evaluare privind rigurozitatea şi minu iozitatea raportului de autoevaluare. Când este planificată o inspec ie. 4. Inspectorul coordonator este responsabil cu aprobarea componen ei echipei de inspectori şi cu conducerea activită ilor de inspec ie. Toate judecă ile trebuie sprijinite de dovezi solide. Pentru a sus ine aceste procese. atrăgând aten ia echipei de inspectori asupra îmbunătă irilor propuse privind oferta educa ională şi asupra schimbărilor cu privire la aspectele principale cu care se confruntă furnizorul de EFP. punctele slabe şi îmbunătă irile necesare. Furnizorii de EFP pot efectua autoevaluarea în orice moment al anului. Inspectorii folosesc raportul de autoevaluare atunci când planifică şi efectuează o inspec ie.

care include verificarea atentă a selectării activită ilor inspectate şi măsura în care diverşi profesori sunt observa i în timpul orelor. pentru a da furnizorului de EFP posibilitatea de a furniza mai multe dovezi şi pentru a ajuta furnizorul de EFP să îşi îmbunătă ească calitatea ofertei educa ionale. Inspectorii trebuie să respecte confiden ialitatea în ce priveşte furnizorii de EFP. Ei trebuie să fie politicoşi şi în acelaşi timp conştien i de tensiunile care se pot crea în timpul unei inspec ii. riguroase şi corecte. Inspectorii îşi vor planifica şi folosi timpul cu grijă şi într-un mod eficient în vederea colectării informa ilor necesare pentru sus inerea judecă ilor formulate. personalul şi elevii acestora.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie furnizorului de EFP. pentru a-şi putea îndeplini atribu iilecare îi revin. că inspectorii au o abordare consecventă în ce priveşte colectarea şi înregistrarea dovezilor şi că manifestă o conduită profesionistă în timpul inspec iei şi în comunicarea feedbackului către profesori şi conducere. În plus. vor furniza dovezi şi vor formula judecă i de evaluare privind principiile calită ii. Înainte de a participa la inspectarea furnizorilor de EFP. 25 . Membrii echipei de inspectori trebuie sa de ină în colectiv cunoştin ele şi experien a necesare inspectării tuturor aspectelor ofertei educa ionale. Ei trebuie să fie receptivi la impactul pe care inspec ia o are asupra profesorilor şi asupra celorlal i membri ai personalului furnizorilor EFP şi să respecte un cod profesional de conduită. Inspectorul coordonator trebuie să se asigure că membrii echipei sunt repartiza i adecvat. Inspec iile trebuie să fie deschise. că se bazează pe dovezi solide şi că acoperă cerin ele de evaluare ale descriptorilor de performan ă. care trebuie acoperite în timpul inspec iei. Inspectorii trebuie sa ofere feedback conducerii furnizorului de EFP pe parcursul întregii inspec ii pentru a verifica validitatea judecă ilor lor. Inspectorul coordonator va fi responsabil cu controlul calită ii. Echipa va fi formată din inspectori competen i. va trebui de asemenea să monitorizeze şi dacă este cazul să intervină în activitatea inspectorilor pentru a se asigura că cerin ele sunt îndeplinite şi că dovezile şi judecă ile sunt în siguran ă. care îndeplinesc cerin ele efectuării unei inspec ii. aceştia trebuie să se asigure că judecă ile de evaluare de bază întrunesc consensul echipei de inspectori. Inspectorii coordonatori trebuie să se asigure că judecă ile de evaluare privind furnizorii de EFP sunt corecte şi exacte. Aceste informa ii vor fi folosite pentru o evaluare generală a furnizorilor de EFP. astfel încât inspec ia să corespundă situa iei particulare a organiza iei de EFP inspectate. fiecare inspector trebuie să fie format corespunzător.

3. inspectorii trebuie să răspundă celor mai înalte standarde profesionale cerute de codul de conduită profesională. 4. Inspectorii se vor asigura că personalul organiza iilor de educa ie şi formare profesională este tratat corect şi că ob in beneficii în urma inspec iei respective. În acest scop. progresul şi rezultatele şcolare pentru anul 26 . să inspire încredere în activitatea inspectorilor şi în judecă ile acestora şi să contribuie semnificativ la procesul de îmbunătă ire. Inspectorii trebuie: • să evalueze obiectiv şi impar ial • să nu aibă cu furnizorul de EFP nici o legătură care le-ar putea prejudicia obiectivitatea • sa elaboreze un raport corect şi impar ial • să se asigure că judecă ile formulate sunt exacte • să se asigure că judecă ile sunt comunicate cu claritate şi onestitate • să aibă un mod de lucru transparent şi deschis şi să ofere feedback • acolo unde este cazul să ină conducerea la curent în ce priveşte problemele care se ivesc şi constatările lor • să dea dovadă de integritate în desfăşurarea activită ii lor şi să aibă un comportament politicos • să depună toate eforturile pentru a reduce pe cât posibil starea de tensiune a celor implica i în inspec ie şi să aibă ca priorită i interesul şi bunăstarea acestora • să men ină un dialog practic şi productiv cu persoanele inspectate • să adere la principiul egalită ii şanselor • să respecte confiden ialitatea informa iilor • să respecte dreptul persoanelor interievate de a rămâne anonimi • să fie pe deplin pregăti i pentru inspec iile pe care le efectuează • să men ină solicitările de informa ii şi alte materiale la un nivel realist minim Inspec iile trebuie efectuate cu profesionalism astfel încât să asigure cooperarea deplină a furnizorului de EFP. Inspectorii coordonatori trebuie să se asigure că echipele de inspec ie respectă acest cod.4 Notificarea inspec iei Furnizorii de EFP primesc în mod normal o notificare privind faptul că vor fi inspecta i.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie 4. Aceştia vor depune toate eforturile pentru a asigura cooperarea şi încrederea celor care sunt inspecta i. Aceste standarde sunt asigurate printr-un cod de conduită pentru inspectori. Codul de conduită profesională Inspectorii trebuie să respecte standarde profesionale de înaltă calitate în activită ile lor. Pentru a facilita planificarea inspec iei. furnizorii de EFP trebuie să furnizeze anumite informa ii. Întrucât echipa de inspectori va eşantiona datele privind rata de reten ie.

inspectorul coordonator poate face o vizită preliminară inspec iei la furnizorul de EFP pentru a strânge informa iile necesare pregătirii planului de inspec ie. de exemplu în timpul practicii la locul de muncă. într-o măsură cât mai mare posibil. de tipul de ofertă educa ională şi de varietatea locurilor unde se desfăşoară procesul de învă are. progresul şi rezultatele şcolare detalii privind numărul curent al elevilor înscrişi pe arii curiculare orarul furnizorului de EFP Planificarea inspec iei Inspec iile sunt planificate astfel încât să corespundă condi iilor şi dimensiunii organiza iilor de EFP. Inspectorii trebuie să în eleagă foarte bine situa ia organiza iei respective şi să cunoască toate aspectele care trebuie inspectate înainte de a-şi începe activitatea la fa a locului. Planul de inspec ie trebuie să precizeze: • • • • • • • Ariile curiculare care urmează să fie inspectate Numărul de inspectori şi numărul de zile necesare efectuării inspec iei Inspectorii care au pregătirea necesară pentru ariile curiculare în cauză şi principiile calită ii Întâlnirile principale cu personalul furnizorului de EFP Numărul activită ilor de observare care trebuie realizate Modalită ile de a oferi feedback Domeniile în care va fi nevoie de informa ii suplimentare Durata de desfăşurare a inspec iei trebuie să fie stabilită în func ie de orarul programelor de formare oferite de furnizorul de EFP. Furnizorul de EFP trebuie să furnizeze în interval de două săptămâni de la notificare următoarele: • • • • • • 4. Se vor alege inspectorii potrivi i care să alcătuiască echipa de inspectori.5 cel mai recent raport de autoevaluare planul curent de îmbunătă ire întocmit de furnizorul de EFP pliantul sau broşura furnizorului de EFP detalii privind rata de reten ie. 27 . documentele existente ale furnizorului de EFP. În acest scop. Inspectorii vor utiliza. furnizorul de EFP trebuie să trimită aceste date înainte de inspec ie. Inspectorii trebuie să ia în considerare în totalitate raportul de autoevaluare al furnizorului de EFP şi planul de îmbunătă ire al acestuia.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie precedent inspec iei. în func ie de numărul de elevi de la furnizorul de EFP. Inspectorul coordonator desemnat va folosi documenta ia furnizorului de EFP pentru a elabora planul de inspec ie.

o actualizare a planului de îmbunătă ire Agenda de lucru a şedin ei va cuprinde de obicei următoarele: • prezentarea planului de inspec ie directorului • solicitarea de întâlniri de inspec ie cu managerii. Şedin a de planificare a inspec iei va avea loc înainte de desfăşurarea inspec iei. o actualizare a raportului de autoevaluare • dacă este cazul. vezi 4. 28 . furnizorul de EFP va trebui să furnizeze orarele corespunzătoare pentru fiecare arie curiculară (cu excep ia cazului în care aceste informa ii au fost furnizate anterior. La şedin a de planificare a inspec iei. inspectorul coordonator va organiza o şedin ă de planificare a inspec iei împreună cu directorul furnizorului de EFP. 4. Şedin a de planificare a inspec iei După ce furnizorul de EFP a primit notificarea de inspec ie. La această şedin ă furnizorul de EFP va pune la dispozi ie următoarele documente: • manualul cadrelor didactice. dacă există un astfel de manual • structura organiza ională a furnizorului de EFP. După şedin a de planificare a inspec iei.4). inspectorul coordonator va prezenta şi va discuta planul de inspec ie. cu identificarea responsabilită ilor manageriale • dacă este cazul.6. au ajuns la o viziune comună în ce priveşte aspectele care fac obiectul inspec iei şi pregătirile necesare şi sunt pe deplin pregătite pentru inspec ie.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Prin toate activită ile preliminare inspec iei se garantează faptul că atât echipa de inspectori cât şi furnizorul de EFP cunosc foarte bine oferta educa ională pe care organiza ie o pune la dispozi ie. Pot fi solicitate de asemenea şi alte documente importante. personalul şi grupurile de elevi • informa ii despre profesorii şi elevii care urmează să fie observa i in timpul inspec iei • precizarea modalită ilor prin care se vor afla opiniile angajatorilor şi părin ilor • detalii despre echipa de inspectori. membrii săi şi responsabilită ile acestora • alte informa ii solicitate de furnizorul de EFP • lista materialelor solicitate de inspectori pentru a fi analizate în sala de inspec ie Inspectorii vor încerca să solicite un minimum de informa ii de la furnizorii de EFP.

inspectorii vor solicita următoarele: • • • • • • • • • detalii privind calificarea şi experien a personalului fişele posturilor pentru personal documentele care prezintă programele de formare planurile de lec ie. O listă de sugestii privind dovezile pentru fiecare principiu al calită ii poate fi găsită în documentul care prezintă criteriile cadrului de asigurare a calită ii (#QA01). 5. planurile curiculare.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie De cele mai multe ori. exemplele de dovezi care vor fi probabil folosite în timpul inspec iei sunt men ionate în raportul de autoevaluare a furnizorului de EFP (document #QA10). inclusiv fişe de activită i de îndrumare şi planurile de învă are politicile şi broşura furnizorului de EFP detalii privind activită ile de dezvoltare profesională a personalului în ultimii doi ani planul de ac iune al furnizorului de EFP. dezvoltarea profesională a personalului planurile de îmbunătă ire şi planurile de ac iune de la ultima inspec ie orice alte documente propuse de furnizorul de EFP pentru a fi luate în considerare • • În general. Desfăşurarea activită ilor de inspec ie Timpul alocat inspec iei trebuie folosit în principal pentru colectarea dovezilor directe care să îi ajute pe inspectori să formuleze concluzii cu privire la eficien a furnizorului de EFP. Prin urmare. inspectorii vor examina aceleaşi dovezi pe care furnizorii de EFP le-au folosit pentru a stabili punctele tari şi punctele slabe în timpul procesului de autoevaluare. principiile de func ionare. Prin activită ile de inspec ie la fa a locului trebuie să se garanteze că: • • planul de inspec ie este adaptat după prima zi de inspec ie şi chiar în timpul inspec iei dacă acest lucru este necesar s-au colectat suficiente dovezi astfel încât judecă ile formulate referitoare la furnizorul de EFP sunt obiective şi viabile constatările făcute sunt verificate în profunzime şi valorificate la maximum astfel încât inspec ia să se concentreze asupra problemelor importante pentru furnizorul de EFP toate dovezile folosite sunt men ionate în raportul de inspec ie • • 29 . planificările şi evaluările profesorilor eşantioane din lucrările evaluate ale elevilor eşantioane din fişele şi rapoartele elevilor. la principalele sale puncte tari şi puncte slabe şi în legătură cu ac iunile care trebuie întreprinse în vederea îmbunătă irii.

Ei vor evalua calitatea activită ilor furnizorului de EFP pentru fiecare arie curiculară supusă inspec iei şi vor contribui la formularea judecă ilor echipei cu privire la cele opt principii ale calită ii şi la gradul general de adecvare a organiza iei respective. În acelaşi timp. locurile în care se desfăşoară practica). Toate judecă ile privind punctele tari şi punctele slabe ale fiecărui aspect al ofertei educa ionale a furnizorului de EFP vor fi formulate colectiv de către întreaga echipă de inspectori. Ei vor inspecta. 30 . părin ii. precum şi calitatea şi rigurozitatea procesului de autoevaluare. Exemplele de activită i alese pentru inspec ie trebuie să fie reprezentative pentru furnizorul de EFP. de asemenea. inspectorii au acces şi la alte locuri în care se desfăşoară procesul de învă are dacă acestea sunt incluse în oferta furnizorului de EFP (ex.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie • • • principalele judecă i formulate referitoare la furnizorul de EFP reprezintă opinia unanimă a echipei de inspectori conducerea furnizorului de EFP primeşte un feedback util şi amănun it conduita profesională a echipei de inspectori are un standard înalt În timpul inspec iei. Informa iile de inute de către furnizorul de EFP trebuie puse la dispozi ia inspectorilor şi organiza ia trebuie să coopereze cu inspectorii şi să-i ajute pe aceştia în strângerea dovezilor necesare. furnizare şi evaluare a procesului de învă are. conducerea şi managementul furnizorului de EFP. personalul agen ilor economici şi personalul organiza iei de EFP. Inspectorii vor raporta măsura în care procesul de autoevaluare corespunde constatărilor făcute de ei în urma inspec iei. inspectorii trebuie să fie suficient de flexibili pentru a răspunde problemelor particulare care pot apărea. instructorii şi profesorii. echipa de inspectori va colecta dovezi legate de o serie de aspecte reprezentative privind oferta educa ională a furnizorului de EFP respectiv. Ei vor vizita locurile în care se desfăşoară procesul de învă are atât la nivel oficial cât şi neoficial şi vor examina activită ile elevilor. de asemenea rezultatele şcolare ale elevilor. De asemenea. Inspectorii trebuie să colecteze suficiente dovezi pentru a-şi sus ine judecă ile formulate. Inspectorii vor intervieva elevii. Vor fi analizate. modul de planificare. Inspectorii vor evalua fiecare aspect al procesului de învă are. astfel încât evaluarea acesteia să fie una corectă. modul în care elevii sunt îndruma i şi sprijini i şi cât de eficient este promovată şi implementată egalitatea şanselor. Furnizorul de EFP trebuie să se asigure că inspec ia este anun ată şi în aceste locuri. Inspectorii responsabili cu anumite arii curiculare vor strânge dovezi care au la bază suficiente exemple caracteristice ofertei educa ionale din aria respectivă.

instructorii. întrucât este important modul în care toate acestea sunt puse în practică. analizarea pregătirii practice (ex. Observarea lec iilor face parte din programul de lucru normal al furnizorului de EFP. Când intră în sala de clasă inspectorii vor cere profesorului catalogul. inclusiv activitatea practică să discute cu elevii. Inspectorii nu vor solicita modificări în acest program. Ei pot solicita informa ii prin care să poată identifica elevii care apar in diferitelor grupe de vârstă sau tipuri de programe sau pe cei cu dificultă i sau deficien e de învă are. de exemplu la locul de muncă unde se desfăşoară practica să observe procesul de instruire şi evaluare şi să discute cu angajatorii şi cu cei care asigură practica să evalueze datele privind rata de reten ie. inclusiv planurile. eviden e ale programelor de formare şi fişele de monitorizare a progresului elevilor să evalueze eviden ele referitoare la elevii cu dificultă i şi/sau deficien e de învă are. progresul şi rezultatele şcolare ale elevilor să evalueze un număr de activită i reprezentative curente sau recente ale elevilor. Aceasta se va face pe cât posibil fără a întrerupe activitatea de predare-învă are. managerii.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Inspectorii trebuie: • să observe procesul de predare-învă are şi. în timpul practicii la locul de muncă) şi selectarea prin eşantionare a anumitor activită i ale elevilor. 5. Inspectorii vor face observa ii scrise în timpul lec iilor folosind fişa de observare (document #QA15) şi vor oferi apoi feedback. angajatorii şi. dacă este necesar. inspectorii trebuie să se concentreze însă asupra eficien ei lor. să observe şi alte procese în afara organiza iei de EFP. 31 . procedurile şi sistemele sunt importante pentru func ionarea în bune condi ii a unei organiza ii de EFP. planul de lec ie şi orice alte materiale ajutătoare. profesorii. monitorizarea procesului de predare-învă are) să evalueze impactul documentelor fundamentale. Inspectorii pot discuta neoficial cu elevii şi pot examina lucrările acestora. concentrându-se asupra eficien ei cu care acestea sunt utilizate pentru îmbunătă irea ofertei educa ionale pentru fiecare individ • • • • • • • • Politicile. cu părin ii să observe modul în care organiza ia de EFP func ionează în mod curent să participe la şedin e şi să observe procesul de management (ex. dacă este cazul. politicile.1 Observarea lec iilor şi a altor activită i Activitatea inspectorilor se va concentra pe observarea lec iilor. procedurile. membrii consiliului de administra ie a organiza iei.

activită i de învă are care au loc în centre de învă are sau la locul de practică. În acelaşi timp permite inspectorilor să evalueze calitatea modului în care profesorii stabilesc notele şi evaluează temele. Va fi inspectat atât personalul cu jumătate de normă cât si profesorii cu responsabilită i manageriale. De asemenea. precum şi a atitudinii elevilor fa ă de muncă. Eşantioanele de lucrări notate. trebuie să includă următoarele: 32 . Inspectorii nu trebuie să observe neapărat to i profesorii care lucrează într-o anumită arie curiculară. analizarea activită ilor scrise şi practice furnizează dovezi importante privind rezultatele şi progresul elevilor. Punctele slabe vor fi men ionate specificând efectele pe care le au asupra rezultatelor elevilor şi vor fi explicate prin raportare mai degrabă la procesul de predare decât la cadrul didactic. Fiecare lec ie observată va fi evaluată conform criteriilor prevăzute în fişa de observa ie (document #QA15). care vor fi furnizate de furnizorul de EFP. 5. De exemplu. acestea pot include activită i de grup sau individuale. activită i de îndrumare. Ei vor petrece suficient timp la ore pentru a putea formula apoi judecă i valide şi viabile în ce priveşte standardul procesului de învă are. activitate de teren sau vizite educa ionale. Lec ia este evaluată folosind o notare de la 1 la 3. oral şi va avea observării lec iei. perioade de înscriere. dar concluziile lor generale pot include câteva exemple ilustrative specifice.2 Evaluarea activită ii elevilor Alături de observarea lec iilor şi discu iile cu elevii. activită i extracuriculare şi suplimentare. Pentru sus inerea judecă ilor formulate. ajută la în elegerea procesului de predare.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Pe cât posibil. profesorul va primi feedback posibilitatea să discute orice probleme ridicate în urma Obiectivul este de a i se permite profesorului să ştie care reuşite si mai pu in reuşite şi ce îmbunătă iri ar putea fi creşterii eficien ei. inspectorii vor aduce argumente şi explica ii solide. Inspectorii nu vor anun a anticipat lec iile pe care le vor observa. care la rândul ei se bazează pe descriptorii de performan ă din principiul 5 al calită ii. Ei nu vor comenta fiecare aspect al lec iei. lec iile selectate vor cuprinde o gamă reprezentativă de activită i. au fost aspectele aduse în vederea Inspectorii vor identifica punctele tari şi punctele slabe. Inspectorii pot asista la întreaga lec ie sau numai la o parte a acesteia. Profesorii care vor fi observa i vor reprezenta o parte cât mai mare a ofertei educa ionale. După observarea lec iei. În mod obişnuit timpul petrecut la o lec ie va fi de cel pu in 30 de minute.

progresul şi rezultatele şcolare Analiza şi evaluarea datelor privind rata de reten ie. Discu iile pot avea loc individual sau în grup. Sursele de ob inere a dovezilor vor include: • • • întâlniri oficiale planificate şi discu ii individuale cu elevii sau grupurile de elevi întâlniri neoficiale planificate şi discu ii individuale cu elevii sau grupurile de elevi scurte discu ii cu elevii în timpul observării lec iilor.4 Discu iile cu elevii Discu iile cu elevii furnizează dovezi despre ceea ce elevii ştiu.3 Evaluarea datelor privind rata de reten ie. dacă este cazul 5. Inspectorii vor examina datele referitoare la elevii care au parcurs un program de formare în ultimii trei ani. Dacă este cazul. Se vor analiza de asemenea datele privind progresul şi rezultatele şcolare ale diferitelor grupuri etnice şi a celor cu dificultă i şi/sau deficien e de învă are. examinărilor şi a activită ilor desfăşurate în cursul lec iilor. Ele îi ajută pe inspectori să determine gradul de progres al elevilor şi să verifice dacă rezultatele lor sunt pe măsura capacită ii pe care o au. în eleg şi pot face. ei vor analiza rata de reten ie a elevilor actuali şi rezultatele testelor.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie • • • • lucrări de la cel pu in trei elevi pentru fiecare program de formare inspectat lucrări standard peste medie. progresul şi rezultatele şcolare efectuate de inspectori sunt o sursă esen ială de dovezi în ce priveşte standardele. dacă este cazul 33 . Ei îşi vor concentra aten i asupra ultimilor trei ani şi asupra programelor de formare actuale. Manualul privind raportul de inspec ie (document #QA16) oferă îndrumări suplimentare pentru evaluarea datelor referitoare la rezultatele şcolare. Inspectorii vor încerca să afle care sunt opiniile elevilor asupra organiza iei de EFP în cauză. medii şi sub medie eviden e ale evaluărilor şi planurile de învă are pentru elevii ale căror lucrări au fost selectate în eşantionul supus inspec iei lucrările elevilor cu dificultă i şi/sau deficien e de învă are. progresul pe care elevii sunt conştien i că l-au realizat şi măsura în care ei cred că sunt îndruma i şi sprijini i eficient. atitudinea lor fa ă de muncă. interesele acestora. 5. Elevilor care au făcut practică li se va cere să discute despre această activitate.

Identitatea elevilor sau grupurilor de elevi va rămâne anonimă şi confiden ială. inspectorii se vor întâlni cu angajatorii şi cu cei care furnizează alte activită i de învă are. nu vor atribui anumitor persoane comentariile referitoare la organiza ie făcute în timpul întâlnirilor. procedurile şi politica organiza iei. precum şi modalitatea de evaluare a impactului acestor decizii. Identitatea participan ilor va rămâne anonimă şi confiden ială astfel încât atunci când inspectorii vor oferi feedback directorilor organiza iei de EFP sau altor persoane. profesorii şi al i membri ai personalului constituie o sursă importantă de dovezi în ce priveşte rolurile şi responsabilită ile. răspunsurile acestora la întrebările profesorilor.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Inspectorii vor colecta dovezi din contribu ia elevilor în timpul lec iilor. nu vor atribui anumitor elevi comentariile referitoare la organiza ie făcute în timpul întâlnirilor cu elevii. Durata întâlnirii va fi de asemenea stabilită în avans şi ea nu trebuie să depăşească o oră. calitatea întrebărilor puse de elevi în timpul lec iilor şi la întâlnirile cu inspectorii şi informa iile ob inute din sondajele care au ca obiectiv aflarea punctului de vedere al elevilor. Se pot solicita de asemenea întâlniri cu personalul de sprijin şi cu exper ii colaboratori. Discu iile îi ajută pe inspectori să stabilească contextul necesar pentru o bună desfăşurare a procesului de observare. managerii. Persoanele care participă la întâlnirile cu inspectorii vor avea posibilitatea să pună întrebări şi să îşi exprime punctele de vedere.6 Şedin ele echipei de inspectori Furnizorul de EFP va pune la dispozi ia echipei de inspectori o sală adecvată. Dacă este cazul. Inspectorii trebuie să evite convocarea de întâlniri fără aviz prealabil şi. Echipa de inspectori va organiza întâlniri cu managerii şi personalul responsabil cu ariile curiculare inspectate.6). membrii personalului şi alte persoane competente Discu iile cu directorul. 5. unde aceştia se vor întruni şi vor putea lucra pe parcursul inspec iei. vezi 4. astfel încât atunci când inspectorii vor oferi feedback directorilor organiza iei de EFP sau altor persoane. ei trebuie să specifice dinainte agenda de lucru. în această sală vor fi păstrate şi diferitele documente care urmează să fie examinate (pentru lista documentelor necesare. Echipa de inspectori se va întâlni într-o o primă şedin ă de lucru în prima diminea ă de inspec ie. 5. dacă este posibil.5 Discu iile cu profesorii. pentru a se asigura că to i inspectorii cunosc: 34 . cum ar fi de exemplu consilierii de orientare profesională. directorul adjunct. De asemenea. Acestea clarifică modul de luare a deciziilor şi motivele care stau la baza acestora.

ineficient. satisfăcător. şedin a va permite echipei să ajungă la o opinie generală comună privind calitatea şi standardele aplicate în furnizorul de EFP respectivă. necesită aten ie. rapid performan ă ridicată – peste cerin e. încet. Nota Descriere 3 excelent. acordând note de la 1 la 3 şi folosind adjective ca cele din tabelul de mai jos. nesatisfăcător. merită să fie împărtăşită în afara organiza iei de EFP performan ă bună – îndeplineşte cerin ele. bun. Scopul acestei şedin e este formularea unor judecă i corecte şi sigure ale echipei în ce priveşte furnizorul de EFP respectiv. foarte rapid. slab Judecă ile trebuie argumentate convingător pe bază de dovezi. În mod normal to i inspectorii trebuie să participe la şedin ă. acceptabil. Acestea trebuie exprimate în mod clar şi exact. să fie sus inută şi dezvoltată performan ă slabă – sub cerin e. În particular. precum şi cu privire la eficien a organiza iei în a răspunde nevoilor educa ionale ale elevilor. inadecvat. măsuri imediate şi schimbare Implica ii 2 1 sub medie. La sfârşitul inspec iei. foarte eficient. mediu. merită să fie împărtăşită în cadrul organiza iei. Inspec ia are ca obiectiv explicarea modului în care elevii ajung la anumite rezultate şi a motiva iei care stă la baza acestora. echipa de inspectori se va întruni pentru a-şi împărtăşi şi analiza constatările făcute. Judecă ile globale trebuie să reflecte toate dovezile luate în considerare de către echipa 35 . tipic. inspectorul coordonator va convoca o ultimă şedin ă cu întreaga echipă de inspectori. cu mult peste medie.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie • • • • • • responsabilită ile care le revin şi codul de conduită profesională contextul caracteristic în care func ionează organiza ia de EFP în cauză activitatea elevilor aspectele cheie care urmează să fie supuse inspec iei orice alte aspecte specificate de furnizorul de EFP aspecte organiza ionale şi administrative Pe tot parcursul inspec iei. remarcabil. eficient. Inspectorii formulează diferite judecă i în timpul inspec iei. Inspectorii şi furnizorul de EFP vor avea în vedere faptul că centrul de interes al inspec iei se poate modifica pe măsură ce unele probleme sunt rezolvate şi apar altele noi. excep ional. de foarte bună calitate.

Echipa va lua în considerare calitatea generală a procesului de predare-învă are. Judecă ile finale trebuie elaborate numai după ce toate dovezile au fost adunate şi analizate şi ele trebuie să reprezinte opinia întregii echipe de inspectori.1 Feedback După ce echipa de inspectori a ajuns la anumite concluzii. acestea trebuie explicate persoanelor competente din cadrul organiza iei de EFP în cadrul unor întâlniri separate.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie de inspectori. 36 . inclusiv a membrilor care nu au fost prezen i la şedin a finală. Totuşi. elementele principale pe baza cărora este determinat gradul de adecvare sunt notele acordate principiului 5 al calită ii (procesul de predareînvă are) şi într-o măsură mai mică principiului 2 al calită ii (responsabilită ile managementului). Rezultatele inspec iei 6. precum şi constatările inspectorilor referitoare la cele opt principii ale calită ii. activitatea unui furnizor de EFP va fi considerată inadecvată în următoarele cazuri: • • • oferta educa ională este nesatisfăcătoare sau slabă pentru o treime sau mai mult din ariile curiculare inspectate conducerea şi managementul sunt nesatisfăcătoare sau slabe nota generală pentru toate principiile calită ii este 1 În aplicarea acestor linii directoare. Echipa va ajunge la un consens în ce priveşte următoarele: • punctele tari şi punctele slabe ale furnizorului de EFP • factorii care au dus la promovarea unor standarde ridicate • aspectele care trebuie îmbunătă ite de către furnizorul de EFP • con inutul raportului de inspec ie • punctele tari şi punctele slabe caracteristice fiecărei arii curiculare • nota generală pentru fiecare principiu al calită ii • nota generală pentru furnizorul de EFP • dacă organiza ia de EFP este considerată a fi adecvată sau nu Echipa de inspectori trebuie să formuleze o judecată referitoare la măsura în care calitatea ofertei educa ionale a furnizorului de EFP răspunde în mod satisfăcător nevoilor beneficiarilor. În principiu. inspectorii vor lua în calcul propor ia elevilor din ariile curiculare considerate inadecvate. După oferirea de feedback verbal. raportul scris nu va putea con ine alte judecă i decât cele prezentate deja furnizorului de EFP. 6.

Feedbackul va cuprinde următoarele: • • o judecată generală privind calitatea ofertei educa ionale pentru fiecare arie curiculară o prezentare pe scurt a dovezilor care stau la baza judecă ilor. clar şi argumentat corespunzător care subliniază păr ile bune şi ceea ce poate fi îmbunătă it care oferă exemple bine alese care permite discutarea şi clarificarea constatărilor făcute de inspectori care permite furnizorului de EFP să în eleagă motivele care stau la baza judecă ilor emise care oferă posibilitatea de a face comentarii celor care participă la feedback care dă indica ii clare în ce priveşte ariile care au nevoie de îmbunătă iri Este esen ial să existe un dialog constructiv între inspectori şi reprezentan ii furnizorului de EFP. iar vechiul sistem de control bazat pe sanc iuni trebuie înlocuit cu un climat de încredere reciprocă.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Rezultatele inspec iei rămân provizorii până la publicarea raportului. Feedbackul trebuie să sublinieze faptul că admiterea punctelor slabe nu diminuează punctele tari ale organiza iei şi că dimpotrivă. numărul mediu de elevi dintr-o clasă şi procentul mediu de prezen ă la ore judecă i privind nivelul rezultatelor şcolare şi standardele caracteristice unei anumite arii curiculare şi dacă este cazul ale unor discipline sau programe de formare judecă i privind calitatea procesului de predare şi eficien a procesului de învă are 37 • • . Feedbackul verbal este confiden ial pentru beneficiarii acestuia. o abordare constructivă a acestora face parte dintr-o autoevaluare pozitivă. Judecă ile vor fi exprimate sub formă de puncte tari şi puncte slabe.2 Feedbackul oferit responsabililor ariilor curiculare Inspectorii vor prezenta o imagine clară a constatărilor inspec iei pentru fiecare arie curiculară. O abordare deschisă reprezintă o condi ie de bază pentru dezvoltarea organiza iei. profilul claselor la care s-a asistat la lec ii. Constatările inspectorilor rămân confiden iale pentru personalul furnizorului de EFP şi consiliul de administra ie al acesteia până la publicarea raportului. 6. inclusiv aspectele care au fost inspectate. În nici un caz feedbackul nu trebuie să plaseze vina asupra individului. Inspectorii îşi vor prezenta constatările într-un mod: • • • • • • • bine structurat.

Textul şi tonul raportului trebuie să reflecte situa ia furnizorului de EFP în cauză. directorul şi ceilal i membri ai conducerii vor primi o notificare privind judecă ile generale formulate asupra eficien ei conducerii şi managementului precum şi asupra gradului de adecvare a activită ii organiza iei de EFP. dar nu şi con inutul şi modul de formulare a acestuia. directorului adjunct şi altor reprezentan i ai conducerii Înainte de a oferi feedback şefilor diferitelor arii curiculare. echipa de inspectori îl va informa pe directorul organiza iei de formare profesională asupra judecă ilor formulate pentru fiecare arie curiculară. Formatul raportului de inspec ie este prestabilit.3 Feedbackul oferit directorului. Rapoartele trebuie să fie exacte în privin a faptelor relatate.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie • • judecă i privind eficien a conducerii şi managementului va oferi participan ilor posibilitatea de a pune întrebări şi de a face comentarii 6. scrise într-un limbaj clar şi bazate pe dovezi convingătoare. La sfârşitul inspec iei. Toate modificările trebuie făcute de către inspectorul coordonator care se va consulta cu echipa de inspectori. raportul ini ial va fi adus la cunoştin a furnizorului de EFP în vederea verificării exactită ii informa iilor. trebuie să fie bine argumentate. Raportul trebuie să fie uşor de citit şi să aibă un caracter informativ. Erorile trebuie corectate. 38 . Feedbackul se va concentra asupra următoarelor elemente: • • • • • • • 6. Furnizorul de EFP are la dispozi ie zece zile lucrătoare pentru a face comentarii. astfel încât furnizorul de EFP să beneficieze de o evaluare corectă a punctelor tari şi punctelor slabe şi să se specifice ce măsuri trebuie luate în vederea îmbunătă irii.4 standardele atinse de elevi şi dacă acestea sunt suficient de înalte punctele tari şi punctele slabe ale procesului de predareînvă are calificativului acordat fiecărui principiu al calită ii calificativul general acordat furnizorului de EFP judecă ile importante bazate pe cele opt principii ale calită ii concluzia dacă organiza ia de EFP este sau nu adecvată problemele prioritare identificate de inspectori ca necesitând îmbunătă ire Raportul ini ial La scurt timp după efectuarea inspec iei. Judecă ile incluse în raport nu pot fi modificate decât în cazul în care erorile au o influen ă semnificativă asupra acestora.

perioadele de vacan ă vor fi excluse. furnizorul de EFP trebuie să înainteze un plan de ac iune în care să detalieze cum inten ionează să răspundă constatărilor inspec iei. dacă au nevoie de informa ii suplimentare în ce priveşte dezvoltarea planului de ac iune pentru îmbunătă ire. Raportul nu trebuie să con ină judecă i care nu au fost explicate în timpul sesiunilor de feedback verbal. Furnizorul de EFP are la dispozi ie două luni pentru a pregăti acest plan de ac iune. 6.5 Planul de ac iune întocmit după efectuarea inspec iei După inspec ie. În cazul în care oferta educa ională este considerată nesatisfăcătoare sau dacă anumite arii curiculare sunt inadecvate. Planul trebuie să se concentreze asupra ac iunilor pe care le va întreprinde furnizorul de EFP în vederea solu ionării acelor aspecte ale ofertei educa ionale identificate ca necorespunzătoare conform celor opt principii ale calită ii. împreună cu rezultatele autoevaluării efectuate de furnizorul de EFP constituie baza planului de ac iune conceput în vederea îmbunătă irii. Constatările făcute de inspectori. Planurile de ac iune pot varia in func ie de furnizorul de EFP. precum şi a punctelor slabe specificate pentru fiecare arie curiculară. 39 . inspectoratul poate fi solicitat să comenteze asupra măsurii în care planul de ac iune reuşeşte să solu ioneze punctele slabe identificate de către echipa de inspectori. La calcularea acestui termen de două luni. dar ele trebuie să indice următoarele: • detalii specifice privind ac iunile ce urmează să fie întreprinse • rezultatele prevăzute ale acestor ac iuni • faptul că au fost abordate toate punctele slabe şi celelalte îmbunătă iri necesare • modul în care vor fi valorificate punctele tari existente şi cum pot fi create noi puncte tari • cine este responsabil cu implementarea fiecărei ac iuni • termene realiste pentru realizarea fiecărei ac iuni • măsurile luate în vederea monitorizării implementării planului • cine este responsabil cu monitorizarea termenelor • resursele necesare în vederea implementării planului Formatul planului de îmbunătă ire (document #QA12) cuprinde toate cerin ele care trebuie îndeplinite la elaborarea planului de ac iune şi furnizorii de EFP pot consulta ghidul de îndrumare pentru autoevaluare (document #QA02).Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Raportul final este de obicei publicat în intervalul de timp convenit de la încheierea inspec iei.

progresul şi rezultatele şcolare. detalii privind membrii echipei de inspectori şi tipul dovezilor utilizate de aceştia în elaborarea judecă ilor 3. Raportul va identifica punctele slabe şi sectoarele care necesită îmbunătă iri.6 Rapoartele de inspec ie După fiecare inspec ie va fi publicat raportul final. în care vor fi prezentate punctele tari şi punctele slabe ale activită ii furnizorului de EFP. 40 . 7. un comentariu privind furnizorul de EFP. Reinspec ia Majoritatea furnizorilor de EFP ob in o evaluare pozitivă în urma inspec iei. • • • • un rezumat care include: un scurt paragraf descriptiv privind furnizorul de EFP o judecată generală referitoare la oferta educa ională un tabel cu note pentru fiecare din cele opt principii de calitate principalele puncte tari şi puncte slabe ale ofertei educa ionale. precum şi la diverse arii curiculare în particular. Inspectorii trebuie să stabilească dacă respectiva organiza ie are probleme grave sau dacă rezultatele sale nu se ridică la nivelul aşteptărilor şi. precum şi alte îmbunătă iri necesare 2. Raportul de inspec ie include de asemenea informa ii cantitative referitoare la numărul de elevi. prin urmare. care va include: contextul în care func ionează furnizorul de EFP calitatea generală a fiecărui aspect oferit de furnizorul de EFP calitatea conducerii şi managementului organiza iei o evaluare a fiecărei arii inspectate o prezentare generală a notelor rezultate în urma observării lec iilor Manualul privind raportul de inspec ie (documentul #QA16) oferă îndrumări suplimentare privind formularea de judecă i şi întocmirea raportului de inspec ie (document #QA17). Există totuşi anumite organiza ii de educa ie şi formare profesională ale căror rezultate sunt nesatisfăcătoare. Raportul de inspec ie va cuprinde următoarele sec iuni: 1. ceea ce constituie un motiv de îngrijorare. rata de reten ie. Raportul publicat va cuprinde judecă i referitoare la furnizorul de EFP în general. precum şi notele acordate de inspectori sesiunilor de învă are observate. necesită a fi inspectate din nou. • • • 4.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie 6. 5.

atunci furnizorul de EFP trebuie să se dezvolte şi să implementeze un plan de ac iune în vederea îmbunătă irii.1 Criteriile de reinspec ie În mod normal reinspec iile au loc la un interval de un an de la publicarea raportului de inspec ie ini ial. inspectorii vor acorda note pe baza punctelor tari şi punctelor slabe ale ofertei educa ionale în momentul reinspec iei. Acest raport va cuprinde toate aspectele ofertei educa ionale evaluate ca satisfăcătoare înainte de vizita finală de reinspec ie. furnizorii EFP în cauză vor fi supuşi unor reinspec ii de monitorizare înainte de efectuarea reinspec iei generale În cazul în care în urma inspec iei generale furnizorul de EFP a fost evaluat cu nota 1.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Echipa de inspectori trebuie să pună următoarele întrebări: • Este furnizorul de EFP în incapacitatea de a oferi elevilor săi un standard de învă are acceptabil şi prin urmare se impun măsuri radicale imediate şi schimbări? Se confruntă furnizorul de EFP cu probleme grave într-unul sau mai multe domenii de activitate? Furnizorul de EFP nu are rezultate satisfăcătoare? • • Dacă răspunsul la aceste întrebări este afirmativ. numai acestea vor fi reinspectate. 41 . şi nu în func ie de progresul furnizorului de EFP în implementarea planului său de ac iune. În cazul unei reinspec ii generale. În cazul în care anumite principii de calitate individuale sunt evaluate cu nota 1 şi anumite arii curiculare individuale sunt considerate inadecvate (iar principiul de calitate nr. va fi publicat un raport de reinspec ie. La fiecare vizită de reinspec ie furnizorul de EFP va primi feedback verbal. În efectuarea reinspec iei de monitorizare. 7. O caracteristică de bază a reinspec iei o constituie faptul că aceasta se va desfăşura pe o perioadă de timp şi nu într-un singur moment. r a tuturor aspectelor ofertei educa ionale considerate ca fiind inadecvate.5 a fost evaluat cel pu in cu nota 2). care va fi confirmat în scris după încheierea vizitei. După ultima vizită de reinspec ie. Reinspec ia poate fi de două feluri: a ariilor curiculare individuale sau a principiilor individuale de calitate care au fost găsite nesatisfăcătoare sau foarte slabe 2. inspectorii se vor concentra în primul rând asupra ac iunilor planificate care sunt relevante pentru reinspectare. ¡    ¢    ¢ £   ¡ © £ ¡ ¡ ¨ ¢ ¢ ¢ § § ¦ ¦ ¡ ¡ ¥ ¥ ¤ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡ ¡   1. întreaga ofertă educa ională va fi supusă reinspec iei generale.

inspectoratul poate evalua dacă aria sau ariile curiculare în cauză sunt satisfăcătoare sau au rămas nesatisfăcătoare. Dacă. vor fi formulate cel mai probabil într-un interval de 12 până la 18 luni de la inspec ie. excluzând perioadele de vacan ă. Pe baza reinspec iilor de monitorizare. În cazul reinspec iilor de monitorizare tipice.2 Reinspec iile de monitorizare a organiza iilor de EFP considerate inadecvate Atunci când procesul de predare-învă are este nesatisfăcător sau foarte slab în anumite arii curiculare. inspectorul coordonator trebuie: 1. acolo unde este cazul. inspectoratul va vizita furnizorul de EFP în vederea efectuării reinspec iilor de monitorizare a ariilor curiculare respective. să pregătească reinspec iile de monitorizare şi să notifice furnizorul de EFP în ce priveşte: • scopul reinspec iei de monitorizare • data şi orele când vor avea loc vizitele • inspectorii implica i • documentele solicitate anterior inspec iei • întâlnirile şi documenta ia necesare 42 . Procedurile pot varia în func ie de condi iile caracteristice reinspec iei de monitorizare. Ministerul Educa iei şi Cercetării va monitoriza furnizorii de EFP a căror activitate este considerată în continuare inadecvată şi va fi răspunzător cu stabilirea ac iunilor necesare pentru a remedia această situa ie. Indiferent de rezultatule reinspec iilor de monitorizare. se va face o evaluare a capacită ii directorului şi membrilor conducerii de a îmbunătă i activitatea organiza iei de EFP. furnizorul de EFP nu a făcut suficiente progrese pentru a justifica afirma ia că ariile curiculare individuale sau principiile calită ii sunt satisfăcătoare. notele ini iale vor rămâne la dosarul furnizorului de EFP până la următoarea inspec ie generală. după aproximativ 18 luni. organiza ia de EFP va fi considerată inadecvată până la emiterea unei judecă i care să constate că procesul de predare-învă are este de o calitate corespunzătoare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor acestuia.3. Astfel de judecă i. Prima reinspec ie de monitorizare va avea loc nu mai târziu de şase luni de la inspec ia ini ială. Proceduri folosite în cadrul reinspec iilor de monitorizare Programul general al reinspec iilor de monitorizare va fi organizat şi administrat de către inspectoratul na ional/ jude ean.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie 7. La prima reinspec ie de monitorizare. 7.

să trimită furnizorului de EFP un rezumat scris care să includă principalele constatări şi o evaluare a progresului. Raportul scris rezultat în urma reinspec iei unui furnizor de EFP inadecvat va avea structura generală a celorlalte rapoarte de inspec ie publicate şi. să strângă informa ii relevante înaintea fiecărei vizite monitorizare. dar nu neapărat la toate 3. rezumat care va fi trimis şi Ministerului Educa iei şi Cercetării.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie 2.4 Proceduri folosite în cadrul reinspec iilor generale Reinspec iile generale ale organiza iilor de EFP considerate ca fiind inadecvate vor avea loc în mod obişnuit în interval de un an de la data publicării raportului de inspec ie. să participe la câteva reinspec ii de monitorizare. inclusiv: raportul de inspec ie planul de ac iune al furnizorului de EFP rapoartele reinspec iilor de monitorizare anterioare de 4. va face comentarii asupra eficien ei ac iunilor întreprinse de la inspec ia de bază. Reinspec iile generale urmează procedurile de inspec ie obişnuite. să prezinte furnizorului de EFP un scurt raport oral la sfârşitul fiecărei vizite 5. iar evaluările se vor face în func ie de descriptorii de performan ă defini i în cele opt principii de calitate (vezi punctul 3 şi documentul #QA01). în plus. 7. Inspectoratul va notifica furnizorii de EFP în ce priveşte data la care se va desfăşura reinspec ia generală. Raportul va specifica de asemenea dacă oferta educa ională rămâne în general inadecvată. 43 .

8. Asigurarea calită ii inspec iilor Standardele de calitate ale inspectoratului cer ca furnizorii de EFP să fie evalua i corect şi cu exactitate. comunicării şi conduitei. consecvente şi autentice) 44 . suficiente. care va avea grijă ca toate echipele de inspectori să adere la standardul de calitate. Aceste cerin e de calitate asigură următoarele: • • • • judecă ile privind furnizorul de EFP şi măsurile care trebuie luate în vederea îmbunătă irii sunt corecte şi exacte dovezile sunt solide şi justifică toate judecă ile formulate de inspec ie comunicarea constatărilor făcute de inspec ie este clară şi utilă furnizorului de EFP conduita inspectorilor se ridică la un înalt standard profesional Calitatea inspec iei trebuie asigurată de către inspectorul coordonator. măsurabile.1 Cerin ele de calitate Judecă ile privind furnizorul de EFP şi măsurile care trebuie luate în vederea îmbunătă irii sunt corecte şi exacte atunci când inspectorii: • îşi bazează judecă ile pe dovezi. Inspec iile şi activitatea inspectorilor sunt monitorizate şi evaluate conform standardelor privind calitatea judecă ilor. argumentate convingător. dovezilor. viabile. actuale. iar inspec iile să fie conduse şi raportate la un înalt standard profesional (vezi 4. valabile. inând cont de criteriile de evaluare (descriptorii de performan ă) şi de datele de compara ie evaluează cu exactitate eficien a furnizorului de EFP şi stabilesc corect principalele puncte tari şi puncte slabe ajung la concluzii valabile.3).Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie 8. coerente şi care să se bazeze pe dovezi identifică cu perspicacitate aspectele esen iale pentru îmbunătă ire şi oferă reprezentan ilor furnizorului de EFP o bază clară de ac iune cad de acord asupra principalelor concluzii respectă cerin ele principiilor de calitate • • • • • Dovezile sunt solide şi justifică toate judecă ile formulate de inspec ie atunci când inspectorii: • se asigură că cerin ele privind dovezile sunt îndeplinite (dovezile sunt documentate.

informa iile puse la dispozi ie de furnizorul de EFP şi cele ob inute în urma interviurilor adună suficiente dovezi reprezentative pentru activitatea furnizorului de EFP în cauză şi pentru caracteristicile de bază ale acestuia includ foarte multe informa ii ob inute din observa ii şi discu ii directe utilizează în mod inteligent informa iile şi verifică afirma iile pe baza informa iilor ob inute din alte surse (informa ii din trei surse) înregistrează cu exactitate informa iile ob inute şi constatările care stau la baza judecă ilor de inspec ie Comunicarea constatărilor făcute de inspec ie este clară şi utilă furnizorului de EFP atunci când inspectorii: • • îşi formulează judecă ile oral sau în scris. eficien a şi conduita inspectorilor calitatea şi standardul rapoartelor de inspec ie Inspectoratul trebuie să îşi analizeze continuu propriile performan e şi în acest scop el va aduna informa ii în diverse moduri şi dintr-o gamă variată de surse. Evaluarea 45 . explicându-le convingător şi ilustrându-le cu grijă. opiniile furnizorului de EFP privind eficien a procedurilor de inspec ie sunt ob inute oficial printr-un sondaj post-inspec ie. standardul şi managementul inspec iei competen a. cerin ele celor opt principii de calitate. De exemplu. într-un limbaj uşor de în eles de către cei cărora li se adresează îşi exprimă clar judecă ile. ariile curiculare şi profilurile elevilor respectivi contribuie la creşterea valorii inspec iei pentru furnizorul de EFP prin cultivarea unei rela ii deschise şi profesioniste cu reprezentan ii furnizorului de EFP • Inspectoratul monitorizează toate aspectele inspec iei de care este responsabil pentru a se asigura că inspec iile oferă o imagine exactă şi corectă a performan ei furnizorului de EFP. Asigurarea calită ii inspec iei include monitorizarea următoarelor aspecte: • • • calitatea. Conduita profesională a inspectorilor se ridică la un înalt standard profesional atunci când inspectorii: • • respectă codul de conduită profesională se pregătesc foarte bine pentru inspec ie şi în eleg contextul ce caracterizează furnizorul de EFP în cauză. inclusiv descriptorii cuantificabili.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie • • • • • analizează şi interpretează cu aten ie informa iile. raportul de inspec ie anterior.

de raportul de inspec ie sau de conduita profesională a inspectorilor. 8. Dacă este cazul. furnizorii de EFP sau alte păr i interesate sunt nemul umite de anumite aspecte ale inspec iei. Următoarea etapă constă în depunerea unei contesta ii scrise către inspectorat. Atunci când inspectoratul consideră că există motive pentru efectuarea unei noi analize. Dacă un furnizor de EFP consideră că are dovezi că modul de desfăşurare a inspec iei sau conduita profesională a unui membru al echipei de inspectori nu a respectat cerin ele de calitate ale inspectoratului şi/sau a influen at în 46 . Inspectoratul ia în serios aceste contesta ii şi le consideră un instrument de asigurare a calită ii. Evaluarea activită ii inspectorilor asigură bunul mers al inspec iei. Furnizorii de EFP trebuie să se adreseze inspectorului coordonator pentru orice probleme. În mod obişnuit răspunsul va fi dat într-un interval de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de la furnizorul de EFP. Inspectoratul efectuează de asemenea vizite la fa a locului pentru asigurarea calită ii. Inspectorul coordonator trebuie să încerce să rezolve aceste probleme. Faptul că organiza ia de EFP nu este de acord cu judecă ile inspectorilor nu constituie un motiv suficient pentru o nouă analiză. Procedura de depunere a contesta iilor stabileşte modul în care furnizorii de EFP pot depune contesta ii referitoare la procesul de inspec ie şi modul în care sunt solu ionate aceste contesta ii. organiza ia de EFP în cauză va fi notificată şi se va efectua o nouă inspec ie. Uneori însă.2 Procedura de depunere a contesta iilor Cele mai multe inspec ii nu ridică probleme de acest fel. Furnizorul de EFP care solicită o nouă analiză a dovezilor trebuie să demonstreze că echipa de inspectori a omis o parte din dovezile prezentate în timpul inspec iei. Contesta iile trebuie depuse în interval de zece zile lucrătoare de la primirea feedback-ului oficial. Dacă furnizorul de EFP consideră că o notă primită în urma inspec iei este incorectă. Atunci când în urma procesului de monitorizare se constată că un raport de inspec ie este fals sau că inspec ia prezintă lipsuri majore. în momentul apari iei acestora.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie datelor ob inute prin sondaj de către inspectorat contribuie la progresul inspec iei. aceasta poate solicita o nouă analizare a dovezilor inspec iei. raportul de inspec ie va fi modificat si publicat. în vederea monitorizării procesului de inspec ie. un inspector cu func ie de conducere care nu a fost implicat în inspec ia ini ială va analiza dovezile prezentate de furnizorul de EFP şi dacă este necesar va vizita furnizorul de EFP pentru a colecta dovezi suplimentare.

Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie mod negativ judecă ile emise. Investiga ia poate include o vizită la furnizorul de EFP. În mod obişnuit. Arbitrul poate analiza contesta ia numai după ce aceasta a fost examinată conform procedurilor de mai sus. argumentate şi sus inute prin dovezi. 47 . Arbitrul poate decide numai în ce priveşte administrarea procedurii de depunere a contesta iilor şi nu asupra validită ii judecă ii inspectorilor. În cazul în care furnizorul de EFP continuă să fie nemul umit de modul în care a fost solu ionată contesta ia. aceasta poate apela la un arbitru extern independent. Motivele care stau la baza contesta iei şi efectele asupra judecă ilor emise de inspec ie trebuie clar precizate. care nu a fost implicat în inspec ia ini ială. Contesta ia va fi investigată de către un inspector cu func ie de conducere desemnat. Dacă un furnizor de EFP este nemul umit de rezultatele reanalizării dovezilor sau a analizării contesta iei privind conduita profesională. aceasta poate face o contesta ie scrisă oficială. răspunsul va fi dat în interval de 15 zile lucrătoare de la primirea reclama iei din partea furnizorului de EFP. aceasta poate solicita o reanaliză suplimentară.

în care sunt implica i agen ii economici.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Anexa 1 Rolul agen ilor economici Uniunea Europeană duce o politică de încurajare a parteneriatelor dintre agen i economici şi furnizorii de EFP. Foarte pu ini agen i economici pot accepta simultan un număr mare de elevi şi acest lucru este valabil mai ales pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Furnizorii de EFP care colaborează cu angajatorii trebuie să se asigure că descriptorii de performan ă corespunzători cuprinşi în principiile calită ii sunt respecta i la locul de desfăşurare a procesului de învă are prin muncă. instruirii şi evaluării la locul de muncă şi măsura efectuării acestei activită i măsura în care competen ele elevilor sunt dezvoltate şi evaluate în contextul efectuării unor sarcini de lucru reale numărul personalului calificat aflat la locul de muncă calitatea resurselor de la locul de muncă măsura în care angajatorii în eleg programul de formare şi rolul lor în acest program implicarea angajatorilor în planificarea programului de lucru al elevilor punctul de vedere al angajatorilor fa ă de cerin ele adresate elevilor. Inspectorii care selectează în vederea inspec iei un loc extern unde se desfăşoară procesul de învă are trebuie să confirme faptul că furnizorul de EFP îşi îndeplineşte obliga iile. Aspectele legate de calitatea învă ării la locul de muncă. Pentru furnizorii de EFP aceasta înseamnă o legătură strânsă cu angajatorii. O experien ă de muncă eficientă înseamnă că elevii vor fi puşi într-o situa ie reală de lucru şi li se vor da sarcini de lucru reale. precum şi o evaluare a competen elor astfel dobândite. care sunt stipulate în programul de formare măsura în care elevii sunt sprijini i măsura în care angajatorii se asigură că elevii beneficiază de şanse egale 48 . cuprind următoarele: • • • • • • • • • calitatea învă ării. Este clar recunoscut faptul că elevii pot beneficia de o experien ă de muncă eficientă numai atunci când există o strânsă legătură între activită ile practice desfăşurate de elevi şi curriculum. care furnizează instruirea la locul de muncă. Învă area la un loc de muncă va cuprinde un proces de învă are şi formarea de competen e la locul de muncă.

Reprezentantul organiza iei de EFP trebuie: • să ocupe o func ie de conducere în cadrul organiza iei de EFP pentru a asigura colaborarea personalului de la toate nivelele înainte.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie Anexa 2 Reprezentantul furnizorului de EFP Fiecare furnizor de EFP trebuie să aleagă un membru din conducere – „reprezentantul organiza iei”. inspectorul coordonator îl va ine pe la curent pe reprezentantul organiza iei în ceea ce priveşte problemele importante care apar şi se asigură că acesta cunoaşte toate dovezile care stau la baza judecă ilor formulate de inspec ie. astfel încât furnizorii de EFP pot contribui cu informa ii şi îşi pot exprima punctul de vedere • sunt evitate surprizele • reprezentan ii ajung la o în elegere profundă a procesului de inspec ie • se creează legături între autoevaluare. Pot fi furnizate dovezi suplimentare. Reprezentantul organiza iei este invitat să participe la şedin ele echipei de inspectori dar nu poate influen a deciziile privind calificativele acordate. dacă sunt disponibile. Astfel. planificarea procesului de îmbunătă ire şi evaluarea/inspec ia externă • creşte încrederea şi gradul de acceptare a inspec iei ca parte a procesului de îmbunătă ire continuă În timpul inspec iei.care să colaboreze cu echipa de inspectori. Beneficiile numirii unui reprezentant pentru furnizorul de EFP: • se urmăreşte fiecare etapă care duce la elaborarea judecă ilor finale. în cazul în care reprezentantul organiza iei consideră că dovezile de bază sunt incomplete. caracteristice furnizorului de EFP • să în eleagă con inutul raportului de autoevaluare a organiza iei de EFP 49 . Reprezentantul organiza iei de EFP constituie principala legătură a organiza iei cu inspectorii. în timpul şi după inspec ie • să dispună de autonomie în îndeplinirea rolului său • să se bucure de încrederea personalului din organiza ia de EFP • să aibă acces direct la directorul organiza iei de EFP • să cunoască foarte bine modul de func ionare a organiza iei de EFP • să în eleagă în profunzime programele de formare ale furnizorului de EFP • să în eleagă în profunzime sistemul şi procedurile de asigurare a calită ii. reprezentantul organiza iei se va asigura că echipa de inspectori are acces la toate dovezile semnificative şi că inspec ia se desfăşoară eficient.

locul unde se vor afle aceştia în timpul inspec iei (de ex. etc • să se ocupe de partea organizatorică pe care o implică observarea lec iilor şi alte vizite de lucru • să verifice dacă există o sală de inspec ie adecvată şi dacă aceasta este disponibilă pe durata inspec iei • să ia măsuri astfel încât întregul personal al furnizorului de EFP să primească o listă actualizată cu punctele tari şi punctele slabe 50 . angajatorii. Totuşi. Nu există o fişă a postului pentru func ia de reprezentant al organiza iei pentru că nu există doi furnizori de EFP identici. Alegerea reprezentantului este o decizie la fel de importantă ca orice alt aspect legat de îmbunătă irea calită ii. Totuşi. care implică multă responsabilitate şi este important ca persoana aleasă să fie potrivită pentru această func ie. Succesul inspec iei depinde în mare măsură de persoana aleasă ca reprezentant. listele următoare prezintă etapele principale prin care reprezentantul organiza iei trece de obicei înainte. Este un rol foarte dificil. profesorii.Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie • • • • • • să aibă încredere în echipa de inspectori să îi ajute pe inspectori să ajungă la elaborarea unor judecă i corecte. dacă ele sunt îndeplinite corespunzător. sarcinile reprezentantului ar putea fi următoarele: • să ia legătura cu inspectorul coordonator pentru aflarea datei şi aspectelor care urmează să fie inspectate • să se întâlnească cu inspectorul coordonator într-o şedin ă de planificare • să analizeze raportul de autoevaluare şi să identifice punctele tari şi punctele slabe • să ştie care sunt dovezile de care inspectorii vor avea nevoie • să analizeze sursele acestor dovezi • să ia măsurile necesare astfel încât dovezile să fie strânse înainte de inspec ie • să furnizeze liste cu numele elevilor. Înainte de inspec ie. rolul jucat de reprezentantul organiza iei aduce mari beneficii procesului de inspec ie. progresul si rezultatele organiza iei • să stabilească întâlniri cu inspectorii şi elevii. al i membri ai personalului. indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nu să îi ajute pe inspectori să în eleagă punctele tari ale furnizorului de EFP să poată negocia punctele slabe şi să prezinte dovezi suplimentare să dorească să fie reprezentantul furnizorului de EFP să aprecieze inspec ia ca parte a procesului de învă are Aceste cerin e sunt foarte solicitante. locurile de desfăşurare a practicii) şi obiectivele de învă are ale acestora • să calculeze rata de reten ie. în timpul şi după inspec ie.

în care să fie abordate punctele slabe subliniate de inspec ie şi să fie consolidate punctele tari • să se asigure că to i membrii personalului sunt implica i în elaborarea planului de ac iune post-inspec ie 51 .Asigurarea calită ii QA13 Ghid de inspec ie În timpul inspec iei. fotocopiator) • să respecte confiden ialitatea discu iilor cu inspectorii şi a deciziilor preliminare ale acestora După inspec ie. să ajute la rezolvarea acestora • să aranjeze ca echipa de inspectori să poată utiliza mijloacele furnizorului de EFP (ex. dacă este posibil. sarcinile reprezentantului organiza iei ar putea fi următoarele: • să ia măsuri în vederea comunicării feedback-ului privind constatările inspec iei către furnizorul de EFP şi alte păr i interesate • să se întâlnească cu inspectorul coordonator după încheierea inspec iei pentru a verifica exactitatea raportului ini ial • să elaboreze planul de ac iune post-inspec ie în vederea îmbunătă irii. sarcinile reprezentantului organiza iei ar putea fi următoarele: • să se întâlnească cu echipa de inspectori în prima zi de inspec ie • să prezinte inspectorilor măsurile de protec ia muncii • să aranjeze ca inspectorii să primească o prezentare a organiza iei de EFP în prima zi de inspec ie • să fie la dispozi ia inspectorilor pe tot parcursul inspec iei pentru a clarifica problemele apărute şi pentru a furniza dovezi • să numească un asistent care să îl ajute la organizare • să participe la şedin ele zilnice ale echipei de inspectori • să participe la discu iile privind punctele tari şi punctele slabe • să conteste judecă ile nesigure prin aducerea de dovezi suplimentare dacă este necesar • să ia legătura cu personalul furnizorului de EFP şi să îi ină la curent într-o manieră pozitivă • să identifice rapid ce dovezi suplimentare ar putea fi necesare • să aranjeze întâlniri cu persoanele pe care inspectorii doresc să le intervieveze • să se asigure că inspectorii au acces la informa iile relevante • să se asigure că personalul furnizorului de EFP este disponibil pentru întâlnirile care au fost programate • să se asigure că documentele sunt disponibile conform celor stabilite în etapa de planificare a inspec iei • să aducă prompt la cunoştin a inspectorului coordonator toate problemele legate de procesul de inspec ie şi.

evaluării şi certificării competen elor alte aspecte ale ofertei educa ionale care contribuie la atingerea standardelor. precum aria de cuprindere. care să ducă la îmbunătă irea continuă sau la men inerea unor standarde de calitate foarte înalte • • • • Inspec iile se vor concentra în primul rând asupra experien elor de învă are şi aşteptărilor elevilor prin evaluarea următoarelor aspecte – • realizările ob inute – standardele care sunt atinse şi rezultatele elevilor.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Capitolul 3 Manual privind raportul de inspec ie Introducere Cadrul asigurării calită ii (documentul #QA01) se aplică în autoevaluarea şi inspec ia furnizorilor de EFP. reflectă nevoile generale de a ob ine informa ii în legătură cu: • • • calitatea educa iei şi formării profesionale standardele atinse de cei care beneficiază de educa ie şi formare profesională utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate furnizorilor de educa ie şi formare profesională astfel încât să ofere valoare în schimbul banilor De aceea scopurile principale ale inspec iei sunt următoarele – • să definească o părere publică şi independentă în legătură cu calitatea ofertei de educa ie şi formare profesională. standardele atinse şi eficien a cu care sunt administrate resursele să ajute la realizarea unor îmbunătă iri prin identificarea punctelor tari şi punctelor slabe şi prin eviden ierea bunelor practici să informeze MEdC în legătură cu calitatea şi standardele atinse în educa ia şi formarea profesională să valideze procesul de autoevaluare efectuat de furnizorii de EFP precum şi planul de îmbunătă ire întocmit în urma autoevaluării să promoveze o cultură a autoevaluării în rândul furnizorilor de EFP. învă ării. formulate prin intermediul descriptorilor de performan ă. pregătirii practice. Cerin ele de evaluare specifice. • • 52 . inând seama de rezultatele anterioare şi de obiectivele de învă are inten ionate calitatea predării. Acesta prezintă principiile care se aplică în cazul autoevaluării şi inspec iei care au loc la furnizorii de EFP.

este asigurată din punct de vedere al calită ii şi îmbunătă ită şi eficien a cu care sunt utilizate resursele pentru a garanta că oferta generează valoare în schimbul banilor măsura în care oferta educa ională promovează includerea din punct de vedere educa ional şi social precum şi egalitatea şanselor în ceea ce priveşte accesul la educa ie şi formare profesională. Cerin ele de evaluare a descriptorilor de performan ă se aplică pentru to i elevii indiferent de vârstă . sex. Structura raportului general de inspec ie este explicată în sec iunea 9. pentru temele generale de inspec ie se specifică descriptorii de performan ă individuali la care se pot raporta. elevul fiind în centrul procesului de evaluare a calită ii. inclusiv pentru elevii cu dificultă i şi deficien e de învă are Raportul de inspec ie întocmit pentru fiecare furnizor de EFP va cuprinde de asemenea. Prezentul manual al raportului de inspec ie face parte dintr-o serie de documente. Deoarece fiecare dovadă va face referire la mai mult de un singur principiu al calită ii. să evalueze oferta şcolară a organiza iilor de EFP şi să formuleze judecă i asupra acesteia şi despre modul în care să completeze formatul raportului (document # QA17). dificultă i sau deficien e de învă are. printre care se numără: • • • • • • Criteriile cadrului de asigurare a calită ii (document # QA01) Ghid de inspec ie (document # QA13) Raport de inspec ie (document # QA17) Fişă de observare în cadrul inspec iei (document # QA15) Ghid privind autoevaluare (document # QA02) Manual al raportului de autoevaluare (document # QA11) Manualul oferă inspectorilor îndrumări despre modul în care trebuie să caute dovezi. abilitate. resursele şi sprijinul acordat elevilor eficien a modului în care este administrată oferta educa ională. o judecată privind gradul de adecvare a activită ilor inspectate. Descriptorii de performan ă detaliază cerin ele temelor generale privind calitatea educa iei şi formării profesionale. etnie. 53 .Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • • planificarea şi con inutul programelor de formare.

Date privind reten ia.15. progresul şi rezultatele şcolare Principiul calită ii 1. Se vor concentra pe standardele atinse şi vor verifica dacă aceste standarde sunt suficient de ridicate. 7. inspectorii vor evalua realizările şcolare ale elevilor.13 – 5. 1. 54 .5. 3. 5.7.10 În vederea îndeplinirii cerin elor specificate prin principiile calită ii. Inspectoratul va colecta şi înregistra date de la to i furnizorii de EFP pentru a putea compara la nivel na ional performan ele elevilor de la diferi i furnizori.6. Responsabilită ile managementului 3.23 4. 5. progresul şi rezultatele. 4. 2.7 2. 5. 8. Managementul resurselor 4. 4.12 – 2. Date privind reten ia. 7. Astfel. Managementul calită ii 2. Evaluarea şi certificarea învă ării 7. 4. 5.17 3.5.26 6. Proiectare şi dezvoltare 5.7.5. 6.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Temele de inspec ie sunt următoarele: Teme de inspec ie 1.8 8. 2. Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1. se vor putea efectua compara ii pe baza unor standarde de referin ă la nivel na ional şi un furnizor de EFP va putea măsura dacă propria performan ă se află peste sau sub media na ională. autoevaluare şi îmbunătă ire Principiu al calită ii Principiul Principiul Principiul Principiul Principiul Principiul Principiul Principiul 5/6 al calită ii 5 al calită ii 5 al calită ii 6 al calită ii 4 al calită ii 3 al calită ii 2 al calită ii 1/7/8 al calită ii 1. 7. 2. 6.16.19 5.11. furnizorii de EFP vor dispune de propriile standarde de referin ă pentru a demonstra îmbunătă irile ob inute de la an la an.6.11 7. progresul şi rezultatele elevilor. Distinc ia între standarde şi realizări este foarte importantă: • Standardele sunt judecate prin compararea nivelului de performan ă al elevilor cu mediile la nivel na ional şi prin raportarea rezultatelor aşteptate prin parcurgerea unui anumit program de învă are la standardul din sectorul respectiv. Astfel. furnizorii de EFP vor dezvolta sisteme transparente de gestionare a informa iilor pentru colectarea şi înregistrarea datelor privind reten ia. Predare şi învă are 6. Atunci când analizează datele privind reten ia. Măsură şi analiză 8. progresul şi rezultatele Predare şi învă are Orientare şi sprijin Evaluarea şi certificarea învă ării Proiectare şi dezvoltare Managementul resurselor Conducere şi management Managementul calită ii.14.

Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze următoarele: • succesul în atingerea unor inte ambi ioase.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • Realizările elevilor se judecă prin raportare la progresul înregistrat de elevi şi inând seama de rezultatele şi poten ialul lor anterior. urmează alte cursuri de formare sau îşi găsesc un loc de muncă elevii dobândesc un anumit nivel de abilită i cheie în conformitate cu programul de formare pe care îl urmează elevii dezvoltă abilită i de evaluare critică. inspectorii vor analiza. • • • • • • • • • • • • • • 55 . inclusiv a calificărilor şi a obiectivelor de învă are şi rezultatele ob inute de-a lungul timpului standardele pe care le ating elevii în raport cu obiectivele de învă are progresul elevilor în raport cu rezultatele anterioare şi cu poten ialul acestora dezvoltarea abilită ilor personale şi de învă are tendin ele în ceea ce priveşte performan a de-a lungul timpului demonstrează îmbunătă irea continuă sau men inerea unor standarde foarte înalte elevii progresează cel pu in la nivelul la care se aşteaptă din partea lor standardele au un nivel ridicat constant pentru toate activită ile furnizorului de EFP sunt atinse obiective de învă are şi inte ambi ioase. progres şi rezultatele sunt comparabile cu cele la nivel local şi na ional. acolo unde este cazul. elevii fac progrese semnificative în vederea atingerii obiectivelor lor de învă are şi a poten ialului lor elevii sunt pregăti i pentru a desfăşura activită i la locul de muncă şi în comunitate elevii îşi continuă studiile în mod corespunzător. cercetare şi analiză elevii dezvoltă abilită ile şi atitudinile necesare învă ării pe parcursul întregii vie i. măsura în care ratele de reten ie. Această analiză trebuie să răspundă la două întrebări: • • „Care sunt nivelurile de performan ă atinse?” (standardele) „Sunt acestea suficient de ridicate?” (realizări) Atunci când formulează judecă i. inclusiv capacitatea a lucra în mod independent şi prin colaborare elevii au o prezen ă regulată şi sunt punctuali.

inspectorii vor analiza raportul de autoevaluare al furnizorului de EFP. progres şi rezultatele şcolare şi nivelul acestora în compara ie cu media la nivel na ional. Raportul de inspec ie va cuprinde judecă i generale privind reten ia. progresul şi rezultatele şcolare. Inspectorii pentru curriculum vor analiza datele privind reten ia. Inspectorii vor sublinia diferen ele dintre diferitele grupuri de elevi şi dintre diferite discipline şi programe de învă are. • • • Atunci când vor judeca realizările şcolare. inând cont de rezultatele lor anterioare şi de poten ialul acestora. Aceştia vor analiza cu precădere: • dacă elevii ob in rezultatele pe care ar trebui să le ob ină. de exemplu. De asemenea. dar predarea este excelentă. Aceştia îşi vor îndrepta aten ia asupra următoarelor aspecte: • interpretarea şi evaluarea rezultatelor. elevii cu dificultă i sau deficien e de învă are şi elevii supradota i sau cu talente speciale. Înainte de inspec ie. Observărilor lec iilor. Inspectorii vor 56 . inspectorii vor analiza nivelurile de performan ă pe care le ating elevii. analizarea lucrărilor elevilor şi discu iile cu elevii vor genera dovezi privind standardul activită ilor desfăşurate.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Atunci când vor judeca standardele. propor ia notelor mari şi tendin ele nivelul pregătirii teoretice (în compara ie cu ce reprezintă aşteptările obişnuite indiferent de punctele de plecare şi modul în care aceasta respectă standardele aşteptate pentru calificarea respectivă) nivelul pregătirii practice. Acesta va oferi indica ii preliminare în ceea ce priveşte ratele de reten ie. progresul şi rezultatele şcolare au de obicei legătură cu calitatea predării. progresul şi rezultatele şcolare pe discipline şi programe de învă are specifice. prin raportare la nivelul cunoştin elor ini iale ale elevilor observarea elevilor la lec ie pentru a aprecia dacă aceştia înregistrează progresul aşteptat o bună rată de atingere a destina iilor inten ionate atingerea oricăror alte obiective individuale stabilite la începutul programului de învă are • • • Reten ia. aceştia vor specifica în raport diferen ele dintre elevii de sexe sau etnii diferite. inspectorii vor analiza progresul înregistrat de elevi. inclusiv a celor privind ratele de promovare (câ i dintre elevi ob in calificarea după parcurgerea programului de formare) ratele de reten ie (câ i dintre elevi termină programul de formare). Inspectorii vor căuta explica ii pentru cazurile în care. rezultatele nu sunt decât satisfăcătoare.

de asemenea. progres şi rezultatele şcolare: 57 . Vor fi semnalate situa iile în care rezultatele ob inute de anumite grupuri de elevi diferă de rezultatele aşteptate şi vor fi precizate motivele acestor diferen e. dar aprecierea măsurii în care ei ating obiectivele finale cerute de programul de învă are se face la fel. Pe parcursul pregătirii. inspectorii vor evalua abilită ile practice şi cunoştin ele elevilor în domeniul profesional studiat. Elevii care se apropie de sfârşitul unui program de învă are trebuie să aibă o viteză de îndeplinire a sarcinilor comparabilă cu cea solicitată la un loc de muncă. Inspectorii vor evalua dacă evaluările ini iale şi planurile individuale de învă are sunt realiste. Abilitatea elevilor de a organiza şi de a realiza sarcini practice în timpul lec iilor va fi comparată cu ceea ce se poate aştepta în mod rezonabil de la elevi în acea etapă a programului de învă are. obiectivele individuale ale acestora pot fi uneori diferite de cele ale altor grupuri. Aceştia vor analiza progresul individual al elevilor în atingerea obiectivelor stabilite în planurile de învă are. Următorii descriptori ilustrează judecă ile referitoare la reten ie. în elegerea şi competen ele elevilor prin comparare cu nivelul acestora de la începutul programului de formare. Eviden ele trebuie să precizeze cu claritate progresul înregistrat de elevi. Elevii cu dificultă i şi/sau deficien e de învă are trebuie stimula i să facă progrese şi să reuşească. în acelaşi mod în care se procedează cu elevii obişnui i. solicitante într-o măsură adecvată şi în elese de elevi. Elevii pot avea anumite realizări chiar şi în situa iile în care nu ob in certificatul de calificare. Progresul realizat prin continuarea studiilor sau găsirea unui loc de muncă poate fi. un indicator clar al succesului. Lucrările pe care le realizează trebuie să aibă un standard înalt şi să reflecte standardele aşteptate în domeniul economic pe care au ales să îl studieze.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie folosi descrierile programelor de învă are şi obiectivele acestora pentru a evalua cunoştin ele. De asemenea.

calitatea îndrumării ini iale şi a sesiunilor de sprijin. de exemplu. nu se va presupune că rată de reten ie mare este neapărat un aspect pozitiv. inspectorii vor analiza rata de reten ie în raport cu punctualitatea şi prezen a la curs. În mod similar. cât şi disciplinele specifice se va efectua atât în cadrul raportului de autoevaluare. Acolo unde acest lucru este adecvat. gama de programe din oferta educa ională şi oportunită ile de găsire a unui loc de muncă pe plan local. atât în ceea ce priveşte activitatea generală. că o rată de reten ie mai mică decât media. În fiecare dintre aceste cazuri. în măsura în care aceste motive pot fi descoperite. ¢  ¡ £ ¥ ! ¨ ¤  ¡ ¤ £ ¥ ¡ 7 ¤ £   ¡ ¤ ¡ £ § ! ¤  £ ¤ 5 § ¡ ¨ § £ ¢ ¡ § ¨ ¤ ¡  ¡ © § ¨ $ § £ ¦ § ¨ § £ ¦  ¤ ¢ & ©  '  ¥ £ ©  ¥ § ¨ ¤ £  § £ ! ¤ ¤ £  ¡ ¤ £ ¤ £   ¡ £ ¤ ¢ ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¡ ! ¥ § £ ¡ £ ¥ £ ¤ ¡ £ § £  ¡ £ £ § ¡ ! £ ¦ £ ¤ £  £ ¢ £ ¦ © ¨ ! ¡ £ ¡ ¡ § ¢ £ ¦ ¡ 0 § ! § ¡ ¦ ¡ £ § £ 0 £ ¤ £  ' 4 £ ¤ £  ¢ ¨  ! ¤ ' £ § ¡ ! £ ¦ £ § ¡  ' £ ¥ ¡ ! ¡ £ § ¢  ¨ © £ ¥ £ © £ ¤ ¨ § ¦ ¡ ¤ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ ¥ ¨ ©  ¤ © ¡ § 0 ¨ § ¦ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ ¥ ¨ © § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ( ' ¥  ¦ § § ¨ ¤  ¢ ! ¡ ¦ ¡ !  ' ¡ $ ! ¡ $ ¡ § ¨ ¢ £ ! ¡ ¤  ¡ ! ¤ ¤ £  ¡ ¤ ¡ £ § ! ¤ £ ¡ ¤ ¡ £ § ¦ ¢  £ £ " ! ¡ § ¨ ¤ £ ¤ ! ¤ ¡ ! ¢   ¨  £ ¤  ¢ ¤  ¡ £ ¢ £  § ¦ £ ! ¡ £ £ ! ¡ £ § ¡  ¤ ¢ 4 £ § ¡ !  © ¨ ! ¥ ¨ © ' ¢ ¦ ¡ £ ¢ ¡ £ £ § ¡ ! ¤ £ !  '  £ ¤ £ £ ¥  ¢ ¡ ! $  © £ £ ¥ £ £ " ! £ ¤  ¢ ¤  ¡ ¢ & ! £ ¥ £ § ¡ © ¡ © ¢ ¤ © ¤ £  § ©    £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £   § ¢ £ ¦ ¢ ¡ ¢ ¦ £ ¢ ¡ ¤ ¤ £   ¡ ¤ ¢  £ ¤ £  £ ¢ £ ¦ © ¨ !  !  ¢ £ § ¡ ¢ § ¨  © ¦ § 0   £ 0  ¢ ¡ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ( £ ¤ £  ¢ ¨  % ¥ &  § ¡ ¦ ¡  £ ¤ £ £ ¥ § ¦ § 0 § ¨ ¤ ¡ £ ¢ § ¡ ¦  ¥ ¢ ¦ ¡ £ ¢ ¡ £  £ ¢ ¡ ! ¥ §  £ § ¡  ' £ ¥ £  £ ! $ £ ¥ £ § ¡ ! ¤  £ § 0 ¨ § ¦ £ ! ¡ $ § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¢ § ¡ ¨ $ ¡ £ £ © £ ¡ £ ¥ ¢   ¡ 7  ¢ ¤ ! $ ¥ ! ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ © ! ¤ ¢ ¦ ¡ $ ! ¥  £ ¢ ¡  © ¡ # £ £ £ " ! £ ¤  ¢ ¤  ¡  £ ! 4  ¡ ¢ £ ¤ ¡ ¢  ¡ ¢ ¨ ¥ ¡ § ¦  £ ¢ ¡ 0 ¥ ¡  § ¨ ¤ ¡ ¡  ¤ ¡ 3 ¥   § ¦ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £    £ ¤ £ 4 ¤ ¦ © £ # £ £ ¥ £ ¤ ¡ ¨  ¡ £ ¤  ¥ £ © ! £ ¤ ¡ 0 £ £ ¥ £ © 6 £ ! $ ! £ ¦  £ ¤ £ £ ¥ § ¦ § 0   ¦ ¤ £ ! ¢  £  £ ¢ £ § £ ¢ £ ¦ ¢ ¤ © ¢  £  £ ¢ £ §  • Asigurarea calită ii Excelent • Bun QA Manual privind raportul de inspec ie • £ ¦ £ ¤ ¡ § £ £ 0 £ ¡ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £   £ ¢ ¡ ¢ ¤  ¡ ¨ © ¨ § ¦ £ ¥ £ ¤ £ ¢ ¡   £ ¢ ¡ ¢ ¤  ¡ ¨ © ¨ § ¦ £ ¥ £ ¤ £ ¢ ¡   • • •  • £ ¢ © § £ ¦ £ ¤ ¡ § ¢ £ ¦ £ ¢ £ £ ¥  4  ¤ § ¨ ¢ ¡ ¤ ! ¤ ¡ ! § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ( •  • £ § £ ¥ £  ' ¥ & ¡ ¢ ¡ ¢ ¦ £ ¢ ¡  $ § ¡ 1 ¢ & ! £ ¥ ¢ ¡ © £  ' ¡ © ¢ ¤ © £ § 0 ¨ § ¦  ¢ ¡  ¤ ¡ £ § ¡ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ( • !  © • • • § Compararea performan ei furnizorului de EFP cu mediile la nivel na ional. calitatea predării. folosind standarde de referin ă na ionale. cât şi în timpul inspec iei. judecă ile formulate de inspectori vor ine cont de motivele care fac să existe nivelul respectiv al ratei de reten ie. reflectă neapărat un aspect slab al activită ii furnizorului de EFP. Inspectorii nu vor presupune. ¨ ¤ £ © ¡ § 0 ¨ § ¦ £ ¤ £ ¥ § ¡ ¥ ¡ ¢ 8 § ¨ ¤  ¢ ! ¡ ¦ ¡ ! ¢ ¡ ! £ ¥ ¡   ¦ ¤ £ ! • • Slab 58  £ ¤ £ ¡ £ £ ! ¡ £ ¥ £ ¢ ¡ ¥ ¢ £  ¤ ¦ !  ¥ £ ¢ ¤ ¡ ' ¢ & ! £ ¥ £ ¢  !  £ § ¡ ¨ § £ ¦  £ ¤  ¥ ¢  ¡ ¡ ©  ¢ ¡ ! $  © £ ¥ ¨ © ' !  © £ ¥ ! ¨ ¤   ¡ £ §  0 ¤ 0 £ § ¨ ¢  £ § ¦ £ §  £  ¤ ¦ !  ¥ § ¨ ¢ ©  ¡ ¡ ¥   § ¦ £ ¤ £  ¢ ! £  ¨ 0  ¢ ¡ § ¨ § £ ¦  ¤ ¢ & ©  ' £ ¤ ¡ ¥  ¥  £ § ¡  ' £ ¥ ' ! £ £ §  £ ¤ £  ¤ ( ' § ¨ ¤  ¥ ¢ ¡ £ § ¡  ¢ ¨ !  ¡ !  © £ ¥ ! ¨ ¤   ¡ £ §  0  § ¦ ¤  £ § 0 ¨ § 2 .

7. Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1. 2.24. Se bazează pe o bună cunoaştere a disciplinei sau a programului de învă are combinată cu o atitudine de entuziasm care încurajează elevii să participe în mod activ şi cu plăcere la procesul de învă are.3. Managementul resurselor 4. Evaluarea şi certificarea învă ării 7.13 – 5. utilizează şi notează teme şi alte activită i într-un mod care îi ajută pe elevi să progreseze elaborează împreună cu elevii planuri de învă are individuale pe baza evaluărilor ini iale şi care sunt revizuite şi actualizate în mod regulat promovează rela ii bune de lucru care facilitează procesul de învă are folosesc materiale didactice şi metode de predare care in seama de aspectele legate de egalitatea şanselor • • • • • • • 59 . Responsabilită ile managementului 3. Managementul calită ii 2.6.15 5. b.1.5.8. 2.6. 2. Măsură şi analiză 8. Inspectorii trebuie să inspecteze şi să raporteze: a. 1. 7. 3.7.23.14. în ce măsură predarea şi instruirea răspunde nevoilor elevilor şi cerin elor programelor de învă are cât de bine înva ă elevii şi progresul realizat de aceştia. În formularea judecă ilor. atitudinea pe care aceştia şi-o formează în ceea ce priveşte învă area şi rezultatele pe care le ob in.1 – 5.9 7. 3. 8. Proiectare şi dezvoltare 5. O predare de calitate inspiră şi stimulează. la un nivel care să asigure un proces eficient de predare. 2. inspectorii vor analiza măsura în care profesorii şi instructorii – • demonstrează că de in cunoştin e.11. Predare şi învă are 6.6.4.15. 1. 7.9 Calitatea predării reprezintă factorul principal care determină cât de bine înva ă elevii. 4. competen e tehnice şi cunoştin e practice actualizate.26 6.13 2. 1. Predarea şi învă area Principiul calită ii 1.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie 2.12. 3. 3. instruire practică şi evaluare realizează o planificare eficientă stabilind obiective clare pe care le în eleg to i elevii folosesc metode şi stiluri de predare şi instruire care sunt în conformitate cu obiectivele programelor de învă are şi cu obiectivele personale ale elevilor au o atitudine care îi stimulează şi îi inspiră pe elevi stabilesc.1 – 6.7 şi 5.3 – 4. 2.7 8.18. a.17 3.21.

furnizorii de EFP nu trebuie să creadă că planurile de lec ie trebuie să aibă un anumit format sau că lec iile trebuie să cuprindă neapărat activită i cât mai variate cu putin ă. diferite tipuri de predare pot fi la fel de eficiente. În formularea judecă ilor. bibliotecile precum şi alte resurse de învă are reprezintă o contribu ie majoră la procesul de învă are. cele din biblioteci şi calculatoarele • dau de dovadă de hotărâre pentru a efectua la timp temele pe care le au şi pentru a rezolva problemele • sunt pregăti i să solicite sprijin şi să urmeze sfaturile pe care le primesc. dincolo de nivelul la care se aflau în momentul începerii programului de învă are • depun eforturi pentru îndeplini cu succes activită ile. sex. Va fi evaluată eficacitatea acestor mijloace în procesul de învă are. calculatoarele. Elevii care au un loc de muncă sau care îşi desfăşoară par ial activitatea de învă are la un agent economic vor învă a în cea mai mare parte a timpului în afara organiza iei de EFP. Inspectorii care inspectează procesul de învă are la locul de muncă vor evalua dacă procesul de învă are oferă elevilor posibilitatea de a dobândi 60 . lucrează în mod productiv şi folosesc în mod eficient timpul • sunt stimula i şi manifestă interes fa ă de munca lor. dezvoltă idei şi îşi sporesc gradul de în elegere. • sunt productivi şi lucrează într-un ritm bun • sunt interesa i de munca lor şi capabil să îşi men ină nivelul de concentrare • gândesc şi înva ă pentru ei înşişi • folosesc resursele care le sunt puse la dispozi ie. Inspectorii îşi vor concentra aten ia asupra eficacită ii procesului de predare. de exemplu. Utilizarea eficientă a timpului elevilor în afara lec iilor este un element esen ial pentru reuşita lor.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie b. Este recunoscut faptul că pentru profesori şi elevi diferi i. inspectorii vor analiza măsura în care elevii. dificultatea sau deficien a de învă are – • în eleg şi au încredere în ceea ce fac. etnie. indiferent de vârstă. în eleg progresul realizat şi aspectele care trebuie îmbunătă ite • dobândesc cunoştin e şi abilită i noi. Ei vor identifica şi vor raporta situa iile de predare eficientă şi cele în care predarea este ineficientă. Aceasta ar putea presupune ca inspectorii să viziteze elevii la locul de muncă şi să aibă întâlniri cu agen ii economici şi cu supervizorii de la locul de muncă. De exemplu. rasă. Experien a de muncă joacă un rol important în multe programe de învă are. Se va evalua şi se va raporta cât de bine înva ă elevii în timpul în care se află la agen i economici şi se vor formula judecă i privind eficacitatea monitorizării şi înregistrării progresului elevilor. Materiale pe care elevii le pot folosi pentru studiul individual. Nu vor fi prescriptivi.

Raportul privind procesul general de predare şi învă are din cadrul organiza iei de EFP se va concentra asupra eficacită ii predării. De asemenea. • • Judecă ile formulate de inspectori în ceea ce priveşte predarea şi învă area pentru o anumită arie curiculară vor contribui la formularea unei aprecieri generale privind procesul de predare şi învă are din organiza ia respectivă. În timpul practicii la locul de muncă se înva ă foarte multe lucruri şi.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie competen ele. Se vor lua în considerare nevoile tuturor elevilor. va fi raportată prezen a generală la lec ii şi va fi comparată cu datele la nivel na ional. supervizorii de la locul de muncă au o influen ă semnificativă asupra procesului de învă are. evaluat în conformitate cu standardul aşteptat a fi ob inut de către elevi în acea etapă a programului de învă are. inclusiv ale celor foarte buni sau talenta i sau ale celor cu dificultă i şi /sau deficien e. instruirii şi învă ării. învă area şi rezultatele şcolare. inând cont de nivelul de la care se porneşte în aprecierea rezultatelor ob inute se urmăreşte în principal standardul lucrărilor produse de elevi în timpul lec iei respective. indiferent de nivelul de pornire al acestora. Următoarele exemple ilustrează judecă ile referitoare la predare şi învă are: 61 . Judecă ile formulate vor scoate în eviden ă impactul activită ii de predare asupra procesului de învă are a elevilor şi asupra rezultatelor acestora. În formularea judecă ilor privind predarea. drept urmare. inspectorii vor lua în considerare trei aspecte principale: • în aprecierea calită ii procesului de predare se urmăreşte în principal rolul profesorului în pregătirea şi sus inerea unei lec ii eficiente în aprecierea calită ii procesului de învă are se urmăreşte în principal progresul realizat de elevi în timpul lec iei respective. Judecă ile formulate de inspectori vor ine seama de măsura în care procesul de învă are din organiza ia de EFP şi învă area la locul de muncă sunt integrate în cadrul programului de învă are şi se completează reciproc. De asemenea. abilită ile şi cunoştin ele prevăzute în programele de învă are. Va prezenta punctele tari şi punctele slabe identificate în toate ariile curiculare în timpul observării lec iilor şi al interviurilor realizate de inspectori. inspectorii vor aprecia măsura în care furnizorii de EFP. agen ii economici şi elevii planifică procesul de învă are în timpul practicii la locul de muncă astfel încât să se răspundă nevoilor individuale de învă are ale elevilor şi încât aceştia să fie ajuta i să îşi îmbunătă ească competen ele profesionale şi abilită ile personale.

  § ¦ ¨ § ¦ ¢ ¨ ! £ ¦ ¥ & 0  § £ § ¢ ' ¡ ¤ ¥  ¦ § ¢ ¡  ¡ 0 § ¨ ¡ £ ¥ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤  ¡ £ ! ¢ ! ¡ § ¦ 4 § ¨ ¤  ! £ ¤ ¤ ¦ © ¢ ' ¦ ¨ ! £  £ ¢ £ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ 5 § ¨ ¤ £ ¤  ¢ ¤  ¡ 4 § ¨ ¤  £ ¤ £ !  ¢  ¨ ¦ ¥  ¦ §  £ ¤ 5 £ ¢ § £ $ ¥ § ! ¤ ¡ £ § ¦ ¨ § ¦ ¡  ¢ ¡     ¦  § ! ¤ ¢ £ ! ¡ § ¢ £ ¦ ! ¡ $ ¡ £ § ¦ ¢ ! ¤ ¨ £ § ¡ ! £ § ¡ ¥ £ § ¦ £  £ § ¢ £ ! ¢ £ § 0 ¡  £ ¥ £ ¥ ¨ ¢ £ © £ § ¡ © ¡ £ § ¦ £ ¥  0 ¡ £ ¤ £  '  £ ¤ £ £ ¦ ¡  ¡ © § ¨ $ § £ ¦  ! £ § ¦ ¢ ¡ ¤ 0 £ § ¥ ¨ ©  ¤  ¡  ¨ ¦ £ § ¢    ¢  © ' ¢ ¡ § ¢ £ ¦ ' £ ¢ ¡ ¢ ¨ ¢  £ ¤ § § ! ¡ £ § ¡ ! £ ¥ £ ¤ ¡ ¨  ¡ ¦ ! ¨ £ § ¡ ! ¡ $ £  £ § ¢ £ ! ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ ¤ ¦ © ¢ ¥ ¨ © ' 0 £ ¤ £  '   £ ¤ 5 ¢ £ ! $ £ ¥ ¨ © ' £ ! $  ¡ ¤ ¦  ¢ ! £ ¦ £ § ¡  ¤ ¦ !  ¥ '   £ ¤ £ ¢ ) ¡  § ¨ £ $ ¨ § 2 ¡ ¤ ¡ £  ¤ ¡ £ § ¤ ' £ § ¡ ! ! ¡ $ £ ! ¡ £ £ !  ¢  £ ¤ £ £ ¢ ¡ ¢ £ £ § ¦ ¢  £ ¤ £ § ¡ ! £ ¦ ¤  £ § 0 ¨ § ¦ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § £ § ¡ ¤ ! £  ¢ ! £  ¨ ¡ £ ¤  ! £ ¡ £ ¤ § ! ¨ ¨ § ¦ ¡ ¤ £  ¥  ¦ § £ ¢ £  § ¦ £ ! ¡ £ £ ! ' ! ¢ § ! § ¨ ¢ ! $  ¢ ¡  § ¡ ¤ ! £  0 ¡ © ¨ § ¨ ¤  £ ¤ £ £ § 0 ¨ § ¦  £ £ § ¢  0 £ § '  § £ $ ¨ ¡ § ¢ £ ¦ £ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡  § ¨ ¤  £ ¤ £ £  ¥ 0 ' ¢  ¡  ¤ ¡ ¡ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ 5 £ ¤ § ¨ ¤  ! § ¡ £ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ § ¨ ¤  ! £ ¤ ¤ ¦ © ¢ ¡  ¤ ¦ !  ¥ £ ¥ ¢ ¡ ¢ ! ¤ ¨  £ ! ¡ ! $ £ ¤ ¤ £   § ¢ £ ¦ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡  § ¡ ¤ ! ¥ ¨ © ' ¢ ¡ ¢ £ £ § ¦ £ ¢ £ £  ¤ ¦ !  ¥ ¡ § ¨ £ $ ¨ § ¦ ¢ ¡ ! $  ¡ ¤ ¦ 4 ¢ ! ¡ # £ • Asigurarea calită ii Excelent • Bine QA Manual privind raportul de inspec ie • £ § ¢ ! £ ¥ ¡ £ §  & ¦ ¢ 8 £ ¢ £  ¤  § ! ¤ ¢   ¨ % •  ¢ ! £ ¦ £ § •  ¢   § ! ¤ £ ¥ £ ¤ £ ¥ ¨ ¢ £ ( ' § ¡ ¦ ¡ £ § ¡ ! £  ¢ ! ¥ ¨ § ¦ § ¡ ¥ £ ¢ ¡ ¦ ! ¢ ¡ £   ¡ ! ¨ § ¨  ¡ £ § ¡ ! $ § ¨ ¤ ¡ ! ¥ £ ¦ © '  £ ! ¡ £ £ ! 4 £ ¢ ¢ 0 £ § ¦ £  £ ¢ § ¡ ¨ $ ¢  £ ¤  ¢  ¢ ! 3 • •  £ § ¡ ! 4  £ ¤ £ £ ¦ § ¦   ' § ¨ ¤ § ¨ £ $ ¨ § ¦ ¤ ¢ £ © ¡ ) ¡ 0 ¡ ¤ © ¡  ¢ 5 • • • ¡  £  ¤ ¦ !  ¥ ¡ £ § £ ¢ ¡ ¨  !   ¨ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ¢ ¡  ¡ £ § ¢  ¨ © £ ¥  § ¨ £ $ ¨ § 2 • • §  © ¨ 1 § ¢ ' ! £ ¨ ¤ ¨ $ £ 8 ¢ ) ¡ ' £  § ! £ ¤  § ¡ ¢ £ © ¨ ! • £ ¥  ¢ ¤ ¡ ¥ ¨ © ¡ £  ¤ ¢   £ ¤ £  ¡ § ¡ £ ¢  ¨ ¤ ¨ $ £ ¤ £ ¥ ¨ ¢ £ © 4 ¦ © ¢ £ ¥ £ ¥ ¡ ¨ § £ ¦ £ ¢ ©  ¡ £  ¤  § ! £ ¥   • • •  ! £ ¤ ¡ ¤ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡  £ £ § 2   !  ¥ ¡ ¤ ¥ & ¦ ! ¢ § ¡ ¦ • £ Modalită ile utilizate de inspectori pentru observarea lec iilor vor diferi în func ie de situa ie. Judecata privind gradul de adecvare cuprinde judecă ile generale pentru fiecare arie curiculară. Printre caracteristicile lec iilor bune pe care inspectorii pot încerca să le descopere în timpul observării lec iilor se numără următoarele : Nu există o legătură directă între propor ia de lec ii nesatisfăcătoare şi slabe şi judecata generală privind gradul de adecvare a organiza iei de EFP. mai mult de 10%) măresc posibilitatea formulării unei concluzii de inadecvare. Propor iile ridicate de lec ii nesatisfăcătoare (ex. se va ine seama de calitatea generală a procesului de predare atunci când echipa de inspec ie va judeca gradul de adecvare. £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ §  ¢  © ' § ¨ £ $ ¨ § ¦ £ ¥  £ ¥ £ ¦ £ ¥ ¢ ¨ ¦ ' © !  ¡  ' £   ¡ £ § ¦ & © §  £ ¤ £ £ ¥ ¢ & !  ¢ ¢ ¡ ¨ ¦ ¡ ¢ £ ! ¡   ©  ¡ § ¡ ¥ 4  § ¦ ¨ § ¦ ¢ ¨ ! ¢ & ! ' ¤ £ $ ¢ ¡ 4 § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ ¡  ¡ ¤ £ ¢ £ !  © £ ¦ ¢ £ ! $ £ £ £ § ! ¤  £ ¤ £ £  § ! £ ¤ § § ! ¤ £ ¢ £  § ¦ £ ! ¥ ¤ ! ¨ ¤ ¡ ¤ ¡ ! ¢ ! ¡ § ¦ ¡ ¤ ¡ £ ¦ ¡ £ ) ¡ § ! ' '  § ¨ £ $ ¨ § 2 ¡ £ £ ! ' £ ¢ £ ! $ £  § ¡ ¢ £ © ¨ ! ¡ £ ¤ © § ¨ $  § ¨ £ $ ¨ § 2 • • Slab 62 § ¨ ¤  £ ¤ £  ¤ ¦ © ¢ ¡  ¢ ! ¥ ¨ § ¦ ¡ £ § ¡  ¤ ¢   § ¦ ¨ § ¦ ¢ ¨ ! £ ¦ ¡ £ § ¡ ¢ £ ! § £ ! ¡ £ ¨ © ¨ § ¦ £ £ § ¡ ¥ £ § ¦ £ ¥  ¢  ¢ ! ¡ ¤ § ¥ ¡ !   . Cu toate acestea. precum şi judecata referitoare la conducere şi management. Se va folosi aceeaşi fişă de observare (document # QA15) pentru toate observa iile la lec ii.

criteriile de evaluare şi termenele de predare teme notate care sunt înapoiate elevilor într-un timp specificat şi care indică modul în care elevii îşi pot îmbunătă i performan a o încheiere clară a lec iei care să rezume ceea ce s-a învă at Dezvoltarea unor competen e practice este un element esen ial al programelor de educa ie şi formare profesională. cum ar fi de exemplu. în laboratoare. De asemenea. la locuri de muncă. Inspectorii care observă lec iile practice trebuie să îşi îndrepte aten ia şi asupra eficacită ii activită ii de predare. să îşi formeze abilită i de cercetare şi să folosească în mod eficient resursele. printre aspectele importante care trebuie urmărite în aprecierea lec iilor practice se numără următoarele: 63 . bine realizate.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • • • • • • • • • • • • • • • • • • obiective clare care sunt făcute cunoscute elevilor o activitate de predare caracterizată de entuziasm şi interesantă care stimulează şi men ine aten ia tuturor elevilor activită i care sunt adecvate tuturor elevilor. în special calculatoarele instruc iuni privind temele care explică în mod clar care sunt sarcinile de lucru. să îşi consolideze cunoştin ele. indiferent de vârstă. unde este cazul tratarea suficientă a subiectului organizarea eficientă a oricărei treceri de la activită i individuale la activită i de lucru în grup elevi care colaborează cu colegii teme care îi încurajează pe elevi să gândească în mod independent. abilitate şi mediul cultural din care provin şi care îi solicită pe elevi în mod adecvat conştientizarea diferitelor nevoi individuale ale elevilor întrebări clare adresate elevilor pentru a verifica dacă aceştia au în eles conducerea cu iscusin ă a discu iilor pentru a garanta încurajarea contribu iilor din partea elevilor şi aprecierea acestor contribu ii explica ii clare cunoştin e tehnice exacte şi actuale tratarea în mod corespunzător a aspectelor legate de asigurarea unor şanse egale scrierea clară pe tablă şi pe transparentele folosite la retroproiector fişe conspect de bună calitate. fără greşeli şi care con in trimiteri. Inspectorii vor observa predarea şi învă area competen elor practice într-o serie de contexte diferite.

Asigurarea calită ii

QA Manual privind raportul de inspec ie

• •

• • • • • •

dacă există un echilibru adecvat între predarea cunoştin elor teoretice şi pregătirea practică dacă elevii au un fundament de cunoştin e teoretice suficiente înainte de a începe desfăşurarea activită ilor practice corespunzătoare siguran a şi adecvarea mediului în care se desfăşoară activitatea practică şi numărul de elevi care se aşteaptă să participe dacă activită ile reflectă practicile curente din domeniul respectiv calitatea echipamentelor şi a altor resurse de învă are calitatea demonstrării competen elor practice dacă elevii au timp suficient pentru a practica şi a-şi dezvolta competen ele dacă există o deosebire clară între practică şi activită ile desfăşurate în vederea evaluării dacă profesorii /instructorii îşi împart timpul pentru a lucra cu to i elevii din grup şi dacă sunt conştien i de progresul pe care îl fac elevii dacă elevii ating standardele adecvate, care trebuie să se apropie de standardele din mediul de lucru real, către sfârşitul programului de învă are

64

Asigurarea calită ii

QA Manual privind raportul de inspec ie

3.

Orientare şi sprijin
Principiu al calită ii 1. Managementul calită ii 2. Responsabilită ile managementului 3. Managementul resurselor 4. 5. 6. 7. 8. Proiectare şi dezvoltare Predare şi învă are Evaluarea şi certificarea învă ării Măsură şi analiză Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1.2, 1.6, 1.7, 1.12 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.12 – 2.15, 2.17 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.14, 3.18, 3.21, 3.23, 3.24, 3.26 4.6 – 4.10 5.1 – 5.12, 5.24 6.3, 6.6 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 8.8, 8.9

Judecă ile privind sprijinul acordat elevilor se concentrează asupra calită ii activită ilor de orientare şi sprijin de care beneficiază to i elevii de la primul lor contact cu organiza ia de EFP până la plecarea din cadrul acesteia pentru a face următorul pas în cariera lor. În etapa de admitere, activită ile de orientare se concentrează asupra modului în care elevii află despre, optează pentru sau se înscriu în cadrul programelor de învă are corespunzătoare abilită ilor şi aspira iilor lor. Următoarea etapă se concentrează asupra modului în care elevii sunt ajuta i pentru a îşi utiliza la maximum poten ialul în perioada de timp în care înva ă în organiza ia de EFP. Etapa finală se concentrează asupra modului în care elevii sunt ajuta i pentru a face alegeri în cunoştin ă de cauză în legătură cu următorii lor paşi. Activită ile de orientare trebuie să îi sprijine pe elevi, dar să nu fie extrem de protectoare, încurajând un grad de autonomie corespunzător. Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze în ceea ce priveşte: b. calitatea şi accesibilitatea pentru elevi a informa iilor, consilierii şi orientării legate de cursuri şi materiale de învă are, precum şi de evolu ia carierei lor c. diagnoza şi măsurile luate pentru a răspunde nevoilor individuale de învă are d. accesul pe care îl au elevii la sprijin relevant, eficient pentru problemele personale. a. În formularea judecă ilor legate de consiliere şi orientare, inspectorii vor avea în vedere măsura în care – • • informa iile sunt corecte, utile şi interesante din punct de vedere vizual; şi potrivite pentru diferite tipuri de audien e elevii pot discuta cu personalul furnizorului de EFP despre alegerea lor în privin a programelor de învă are înainte de a se înscrie 65

Asigurarea calită ii

QA Manual privind raportul de inspec ie

• • • • • • •

• • •

• • • b.

activită ile de orientare in seama de factori precum sexul, rasa şi etnia calitatea şi impar ialitatea consilierii oferite elevilor îi ajută să aleagă programul de învă are potrivit orientarea profesională este eficientă îndrumându-i pe elevi către gama de oportunită i disponibile pentru ei parteneriatele cu alte servicii de orientare sunt eficiente programele pregătitoare dau posibilitatea elevilor să se acomodeze repede cu programele lor elevii în eleg cerin ele programului de învă are ales elevii au fost familiariza i cu stilurile de predare şi învă are utilizate în cadrul programului lor de învă are şi cu necesitatea de a dobândi abilită i de învă are individuală elevii cunosc măsurile de igienă şi siguran ă a muncii elevii îşi în eleg drepturile şi responsabilită ile disponibilitatea şi calitatea activită ilor de orientare privind oportunită ile existente îi ajută pe elevi să ia decizii după absolvire activită ile care îi ajută pe elevi să ia decizii legate de viitorul lor sunt eficiente şi desfăşurate la timp elevii primesc referin e corecte şi obiective informa iile legate de evolu ia foştilor elevi sunt utilizate

În formularea judecă ilor în ceea ce priveşte identificarea nevoilor elevilor, inspectorii vor avea în vedere măsura în care – • există proceduri pentru identificarea dintr-o fază incipientă a lipsei de punctualitate, a absen ei la ore şi a performan ei slabe şi pentru luarea unor măsuri corespunzătoare planurile de ac iune stabilesc inte realiste pentru perfec ionare şi modificarea comportamentului elevii cunosc necesitatea de a fi prezen i la toate orele şi activită ile practice şi de a fi punctuali sistemul de raportare este eficient, prezen a tuturor elevilor la toate materiile fiind înregistrată cu promptitudine nevoile individuale de învă are sunt identificate corect, iar elevii au acces la sprijin suplimentar eficient pe perioada studiilor sau formării lor informa iile existente sunt utilizate pentru evaluarea nevoilor individuale ale elevului există o evaluare eficientă a nevoilor de sprijin în învă are pentru to i elevii profesorii au posibilitatea de a trimite elevii în locuri unde pot primi sprijin suplimentar, iar elevii pot solicita ei înşişi astfel de sprijin analiza evaluării ini iale este urmată de o discu ie la care să participe to i cei viza i, privind natura şi nivelul sprijinului necesar 66

• • • •

• • •

rasa şi etnia procentul de elevi evalua i ca având nevoie de sprijin şi procentul de elevi care beneficiază în fapt de acest sprijin serviciile de sprijin sunt furnizate pe întreaga perioadă petrecută de elevi în cadrul organiza iilor de EFP furnizorul de EFP a analizat legătura dintre acest sprijin şi succesul final al elevului • • • • • • • • • Inspectorii vor analiza eficacitatea administrării serviciilor de acordare a sprijinului şi. Sistemele de sprijin trebuie să maximizeze probabilitatea ca elevii să îşi atingă obiectivele de învă are şi să minimalizeze riscul ca ei să părăsească programul înainte de a-l fi terminat. personalul care furnizează sprijin specializat are calificări de specialitate corespunzătoare şi experien ă relevantă disponibilitatea şi calitatea sprijinului include consiliere legată de aspecte financiare. în perioade de timp rezonabile. inspectorii vor avea în vedere măsura în care – • • activită ile de sprijin sunt planificate şi administrate coerent există o gamă corespunzătoare de servicii pentru to i furnizorii de EFP. Broşura organiza iei de EFP trebuie să indice implicarea şcolii în a oferi un sprijin de nivel înalt. medicale şi sociale. dacă este cazul elevii beneficiază de sprijin personal eficient care să-i ajute să îşi termine programul. Evaluarea serviciilor de sprijin va include judecă i privind modul în care aceste servicii îi ajută pe elevi să înregistreze progrese în atingerea obiectivelor de învă are. incluzând accesul la serviciile de sprijin specializat sprijinul ine seama de aspecte precum sexul.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • • • • c. personale. dacă activită ile desfăşurate demonstrează un serviciu coerent care să fie corelat cu programele de învă are ale elevilor şi care să fie uşor de în eles pentru ei. oriunde ar fi situa i aceştia gama de servicii este bine-cunoscută personalului şi elevilor există standarde ridicate pentru toate serviciile şi toate locurile unde îşi desfăşoară activitatea furnizorul de EFP. Evaluarea generală a calită ii serviciilor de sprijin în învă are se va baza pe dovezile 67 . sunt concepute programe adecvate de învă are individuală şi acestea specifică inte clare de atins activită ile de sprijin şi predare a programelor de învă are sunt corelate modalită ile de a oferi sprijin în învă are nu sunt interpretate de elevi ca având conota ii negative este evaluat impactul asupra elevilor al activită ilor de sprijinire a procesului de învă area În formularea judecă ilor privind serviciile de sprijin. în special.

Vor analiza modul în care aceşti elevi sunt ajuta i să recupereze. dovezi cu privire la eficacitatea consilierii şi orientării anterioare programului. Inspectorii vor formula judecă i privind modul în care experien a elevilor în cadrul organiza iilor de EFP corespunde aşteptărilor lor formulate pe baza informa iilor de inute anterior începerii programului. Inspectorii vor evalua dacă aceasta este o măsură de flexibilitate sau un indicator de orientare ini ială slabă. De exemplu. organiza iile de EFP care sus in că sunt inclusive trebuie să aibă sisteme de sprijin care să reflecte acest lucru. De exemplu. Ei vor aprecia măsura în care procesul de recrutare a avut drept rezultat înscrierea la programe de învă are care să corespundă atât aspira iilor elevilor cât şi studiilor lor anterioare. Inspectorii vor analiza calitatea orientării individuale oferite pe perioada programului de învă are.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie ob inute pin evaluarea ariilor curriculare de către inspectori. Judecă ile vor fi formulate în contextul scopurilor şi mediului intern ale organiza iei de EFP. Informa iile administrative vor ilustra câ i elevi schimbă programul de învă are la pu in timp după înscriere. Ratele de re inere pot furniza. de asemenea. Următoarele exemple ilustrează judecă ile care se pot formula în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de orientare şi sprijin: 68 . sprijinul oferit după înscriere elevilor cu rezultate anterioare slabe trebuie să fi eficient şi accesibil imediat. vizitarea locurilor de efectuare a practicii şi intervievarea elevilor.

  ¡ § 0    ¢  © ¨ ! ¤ ¥ & § '  ' ¢ ©  £   £  ¢ ¨ © ¢ & ! 2 £ 5 £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¤ § ¥ ¡ ! ' ¢ & ¢ ¡ ¡ £ ¤ © ¢  2 £ 5 ¡ § ¨ ¢ ¤ ¡ ¡ § ¨ ¤ ¡ £ § ¡ ¢   ¡ ¤ £ §  § ¦ £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¤ § ¥ ¡ ! ! ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤  ¡  ¨ ¦ £ § ©  ¡ '  £ ¤ £  ¡ £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £  £ ¢ ! $  ¢ ¡ ¢  § ¨ ¤  £ ¤ £ ¤  £ § 0 ¨ § ¦ £ ¢ ! ¨  ! £ § ¢  £ ¤ ¡ ! ¨  ¢  # £   £ ¤ £ £ ¥ £ ¤ § ¦ ¢ £ ¢ ¡ ¨ ¢ § ¢ £ ¦ 0 § ¡ ¤ £ ¢ £  !  § £  ¡ £ § ¡ ) ¡ 0 ¡ § £ $ ¨ £ ! £ ¡ ¨ § £ ¦ ¡  ¥ ¢ £ ¥  ! £ § ¥ £ ¤ £ § ¡ ¨ ¢  £ ¢ ¤ ¡ 4   0 § ¥ ¡ ! $  ¡ ¤ ¦ ¡ ¢ !  ¥ ¡ £ ¥  £ ¤ £  £ § ¢  ¥ ¡ £ § ¡ !  © ¨ % £  £ ¢ ¡ ! ¢ ¡ § ¢  0 £ § ' ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ ©  £ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ £ ¤   ¨ ¦  ¥ £ ¤  !  § £ £ ¢ £ ¤  £ § 0 ¨ § ¦ § ¡ £ ¢  £ ¢ ¤  ¡ ¢ ¢  8 ! § ¢ 0 £ ¤ '  ¡ © § ¨ $   ) § ¦  ' ¡ § ¨ § £ ¦  ¤ £   £ ¥ ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦  § ¨ £ $ ¨ § ¦ 4   0 § ¥ ¢    £ ¤ £  ¤ (  ¡ ¤ £ ¤  ¥ ¢   ¢ ¨ ! £ ¢ ! $  ¢ ¡ £ § ¢ ' £ § ¡ !  © ¨ !  ¨ ¢  # 5 ¢   § ¡ ¥ £ ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ £ ¤ £ ¢ ! £ ¦ ¡ ! ¤ ¢ ¦ ¡ $ £ ¥ § 0  ¡ ¢   ¡ 4 £ ¢ ¡ ¤ ¡ £ ¡ ¤ £ §  § ¦ ! ¢ & !  ¥ ¢ ¡ ¤ £ §  § ¦ £  § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡  ¤ ¨ £ ¢   £ § ¡  ' ! ¢ & ¢ ¡ 4 ¡ ¢ ) ¡ 1 ¡ § ¢ £ ¦ £ ¢ ¡ © £ £ ¥ ! $ § £ 2 £ 5 £ ¥ ¤ § ¨  § £ £ © ¡ § 0 ¨ § ¦ § ¨ ¢ ©  ¡  £ ¤ £ § ¢ £ ¦ £ ¤ ¡ ! ¨  £ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ 4 £ § ¡ ! ¡  $ £ ¤ £ ¢ ! £ ¦ ¡ ¤ § ¥ ¡ ! '  § !  ' £   !  § £ £ ¥ ¢ ¡ § ¡ © ¡ 0 ¨ ¢  # £ ¥   § ¦ £ § £ ¤  ¨ ! £ !  ¢ £ § ¦ § 0 § ¨ ¢ ©  ¡ 4 £ ¤ ! $ ¥ £ ¥ ¡ ¨ § £ ¦ '  ) § ¦  § £ $ ¨ ¡  § ¨ ¢ ) ¡ £   ¨ ¡ £ ¥ £ ¥ £ ¢ ¡ § ¡  £ ¢ £ ! $ £ £ £ ¥ £ ! ¨ § ¦ ¡ ¢  # 5 ¥ &  § ¡ ¦ ¡  £ ¤ 5  § ¡ ¢ £ © ¤ ¦  § ¨ ¢ ) ¡ £   ¨ £ ¤ ¡ ! £ ¦  ¨ £  !  £ ¤ £ ¡ £ ¥  ¡ ¤  ¡ ©  £ ¤ £ £ ¥ £ ¤ § ¦ § 0 § ¢ £ ¦ § ¢ £ ¦  ¢ ¤   ¨ ¦ ¢  # 5  £ §  ¤ ¨  ¡ £ ¥ £ ¢  ¡ ' 2 £ 5 ) § 0 ! £ ¥ £ ¦ £ § £ ¢ ¡ ¥ § ¨ ¡ ¢ ¦ ¡ £ ¢ ¡ £ £ !  ¢  £ ¤ £ £ ¥ ¡  ¡  ¡ 0 § ¨ ! £ § ¦ ¢  £ § ¡  ' '  ) § ¦ £ ¥ £ ¤ ¨ £ ¢  £ ¤ £ £ ¥ £ § ¡ © ¢ £ ! ¨ § ¦  ¤ © ¡ § 0 ¨ § ¦ £ ¢ ¤  ¡ ¢ ¢  £ ¤ £ ¢  ¤   ¡ § ¨ ¤ £ © ¡ § 0 ¨ § ¦ ¤ ¢ ¦ £ ! ' ¡ ¤ ¡ ¡ £ ¢  ¡ ' £ ¥ £ ¦ £ § § ¨ ¤ § ¨ ¤ ¨ £  ¤  ¨ ¥ ¡ ¡ ¢ ! £ § ¨ ! £ ¢ ¡ ¤ ¡ £ ¢  § ¨ ¤ £ ¤ ¨ £ ¢ £ ¥  ¦ £ § ¨ ! §  © £ ! ' ¡ ¢ ¡ ! ¥ § ¢ ¡ § ¨ ¢  # 5  § !  ' ¡ 1 £ § ¡ ! ¡ ¤ £ ¤ £ © ¡ § 0 ¨ § ¦ ! ¡ £ ¥ £ ¡ § ¢ £ ¦ ¢ ¡ ! $ § £  § ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £ £ ¥ £ ¦ £ § £ £ ¥ ¨ © ¨ ! ¡ £  ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤   ¨ ¦ £ ¢ £ £ § ¡ !  ) § ¦ 4 £ § ¡  '  ¡ © § ¥ ' § ¨ ¤  £ ¤ £ § £ $ ¨ £ § £   £ ¥ £ ¤ £ © ¡ § 0 ¨ § 2 ¢ ¨ $ ¡ ! ¤ ¢ ¦ ¡ $ ¢ ! £ ¤ $ £ § £ ¤   ¦ ¨ £ £  ¤ ¡ ¡ ' ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤   ¨ ¦ ¢ & ¢ ¡ § £ $ ¨ £  ¤ § ¨ ¤  £ ¤ 5 § ¨ ¤  £ ¤ £ ¦ ¥ ¥ & § ! ¤ © ¡ § 0 ¨ § ¦  © " !  £ ¤ £ £ ¥ ¢ £ ¢ ¡ ¢  £ ¤ ¡   £ ¤  ¡ © § ¨ $ I • Asigurarea calită ii Excelent •  ¢ ¡ ! $  © £ § ©  ¥ ¤ ¡  § ¡ ¦ © £ ¢ £ ¤ ¡   ¡ £ § ¡ ¢ £ §   • § ¨ § ¢ ¢ £ ¤   £ ! ! ¡ £ § ¡ ¤ ! • £ ! ¡ £ £ ! 4 £ § £ § !  ' ¡  £ ¤ £ § ¡ 4 § ! ¨ ¤ £ © § ¨ $ £ ¢ ¤ © ' £ ¢ ¡  § $ ¢  £ ¤  ¡ © § ¨ $ I • '  ) § ¦  ¢ & ! £ § ¡ © § ¥ ' • § ¡ 4 ¢ ¡ ¤ 0 £ § £ ¢ ¡ ! $ § £ •  £ ¡ ¤ £ ¥ • • • Bun QA Manual privind raportul de inspec ie • ¤  ) § ¦  ¡ £ § ¡ ¢ £ §   • £ ¢ £ ! $ £ ¢    § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § £ ¤ § ¢ ¨ !  ! ¢ § ¨ ¦ ¡ § ' ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¢ £  ) § ¦ £ ¥ § ¨ ¤ £ © £ ¢  ¡ £ ¢ ¡ ¢ ! ¡ ! $ £ § ¡ 4 ¢ ¡ ¤ 0 £ § ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¢ £  ) § ¦  ¢ £ ! ¡ ¤ ¢ ! ¡ ¦ © I • £ § ¡ ¢ £ © ¤ ¦  £ §  ¢  # 5 • ! ¢ £ £ ¤ ¡ ! ¥ £ © • • '  ) § ¦ £ ¥ £ ¤ ¨ £ ¢ £ ¤ £ ¡ ¨ § £ ¦ £  ! ¨  !  £ ¤ 5 • ' § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ © • !  © £ ¥ § ! ¨ ¤ ! £ 0 • 4  ) § ¦ £ ¥ ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ § ¢ £ ¦ £ ¢ £ ! £ § $  ¢ ¤   ¨ ¦ ¢  # 5 • ¡ £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £ § ¡ ! £ ¦ £ ! !  £ ¥ £  ¤ ¨ £ ¨ ¢  # 5 • • ¥   § ¦ £ ¤ § § ¢  0 £ §   £ ¤  ¥ £ © £ ¢ ¡ ¨ ¢  ¥ § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ ¨ £ ¢ • ¢  # £  •  ¥ § ! ¤ £ ¥ ¡ § £ $ ¨ © ¢ 3 ¡ £ § ! ¤ § ¥ ¡ ! '  ) § ¦ £ ¥ £ ¢ ¡ ¢  © ¨ ! ¨ ¢  £ § ¦ £ § 2 £ 5 £ ¥ ¤ § ¨  § £ • ¡  £ ¤ £ ¡ 4 ¡ £ § ¡  '  ) § ¦  © § ¦ ¡ £ ¥  ¢  ¢ § ¨ ¦ ¨ ¢  # 5 • • • • • • Slab 69 £ ¤ ¡ ! ¨  !  § £ £ ¥ ¢ £ ¤ ¦ © ¨ ! © ¡ 0 ¨ !  £ § ¦ © ' 4 ¡ § £ § ¡ ! ¥   § ¦ ¤ ¡ ! ¨ 4 ¤ ¡ ¨ § £ ¦ £  ¡ ! ¥ £ £ ¥  ¢ ¤   ¨ ¦ § £ $ ¨ 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ ¤ ¡ ¤ ¡ § ¨ ¢ ¢ ¤ © ¡ § 0 ¨ § 2 .

Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie 4. 3. 2. 3.26 6. 4.7 8.3.21. De asemenea.19 5. 3. 7. 1. Măsură şi analiză 8. Managementul calită ii 2. 5. inspectorii vor avea în vedere măsura în care pentru to i elevii – • • • • formele de evaluare şi înregistrare sunt adecvate pentru programele urmate evaluarea este justă. Responsabilită ile managementului 3. În efectuarea judecă ilor.6. Predare şi învă are 6.11 – 4. 2.9 Evaluarea regulată şi eficientă a competen elor contribuie semnificativ în a-i ajuta pe elevi să îşi atingă poten ialul.5. şi să identifice cu exactitate ce anume ştiu elevii şi ce anume trebuie îmbunătă it.6. elevii trebuie să fie încuraja i să îşi evalueze propria performan ă. 1. Managementul resurselor 4. 1.12 – 2.21 – 5.15. Evaluarea competen elor ar trebui să cuprindă o identificare atentă a nevoilor de învă are ale elevilor şi a nevoilor suplimentare de sprijin.1. 2. corectă şi efectuată regulat evaluarea ini ială furnizează o bază corectă pentru planificarea unui program de lucru corespunzător evaluarea este utilizată pentru a monitoriza progresul şi pentru a informa elevii individual în legătură cu performan ele lor şi modul în care se pot perfec iona pe viitor progresul în atingerea obiectivelor de învă are şi ob inerea calificărilor este înregistrat şi acreditat informa iile cu privire la evaluare. 5.15.18.24 4. 7. Profesorii trebuie să utilizeze evaluarea pentru a stabili în ce măsură cursul respectiv răspunde nevoilor elevilor. Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze în ceea ce priveşte: • • adecvarea şi rigurozitatea evaluării utilizarea evaluării în planificarea învă ării şi monitorizarea progresului elevilor.6.5. Evaluarea şi certificarea învă ării 7. 3. inclusiv analiza performan elor diverselor grupuri de elevi sunt utilizate în elaborarea viitoarelor programe de formare procedurile de evaluare. 1. 7.1 – 6.17. Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1. Proiectare şi dezvoltare 5. 5.17 3.13. verificare şi analiză respectă cerin ele na ionale • • • 70 .14 2.8. Evaluarea şi certificarea învă ării Principiu al calită ii 1.16.15 7.7.23.15. 8. Elevii trebuie să în eleagă cum vor fi evalua i şi cum va fi monitorizat progresul lor în general.14.12. 4.

Analizarea performan elor elevilor în cadrul evaluării competen elor este esen ială pentru evaluarea programelor de învă are. Dovezile utilizate pentru a evalua adecvarea şi rigurozitatea evaluării competen elor şi progresului elevilor includ: • • • • • • • • înregistrări cu privire la evaluările ini iale şi la procesul de stabilire a obiectivelor de învă are lucrările scrise corectate ale elevilor şi alte teme înregistrări şi rapoarte cu privire la evaluarea competen elor date privind analiza progresului efectuată împreună cu elevii planuri de evaluare a programului de învă are observarea activită ilor de evaluare a competen elor opinii ale părin ilor care sprijină elevii opinii ale elevilor Discu iile cu elevii vor dezvălui dacă elevii au o reprezentare corectă a performan elor lor şi a măsurilor pe care trebuie să le ia pentru a îşi îmbunătă i rezultatele. Evaluările următoare au ca scop monitorizarea progresului elevilor în atingerea obiectivelor lor de învă are şi a obiectivelor programelor parcurse. În ceea ce priveşte evaluarea elevilor. precum şi evaluarea competen elor şi abilită ilor elevilor în raport cu standardele calificării. angajatorii şi alte păr i interesate sunt implica i în revizuirea progresului elevilor. Inspectorii vor analiza măsura în care evaluarea progresului elevilor efectuată de furnizorul de EFP 71 . Inspectorii de specialitate vor furniza multe dintre dovezile necesare pentru acest aspect al inspec iei. Inspectorii vor analiza calitatea evaluării competen elor şi măsura în care elevii. Evaluarea competen elor cu scopul de a îmbunătă i rezultatele elevilor implică deseori stabilirea unor inte de îmbunătă ire pentru elevi. inspectorii se vor întâlni cu părin ii pentru a discuta despre calitatea informa iilor pe care aceştia le primesc. Inspectorii vor eşantiona rapoartele elaborate pentru părin i şi se vor concentra asupra calită ii şi exactită ii modului în care aceste rapoarte reflectă rezultatele evaluării competen elor. sunt informate clar şi regulat în legătură cu progresul elevilor. Raportarea progresului elevilor către părin i este importantă în cazul multor elevi sub 18 ani. Evaluările ini iale dau posibilitatea elaborării unui plan de învă are corespunzător. Furnizorul de EFP trebuie să ia în considerare părerile părin ilor atunci când formulează judecă i cu privire la eficacitatea sistemului de raportare. precum angajatorii sau părin ii. Inspectorii se vor concentra asupra eficacită ii procesului de evaluare şi certificare. se va avea în vedere eficien a cu care sunt evalua i elevii la admitere şi pe parcursul programului lor de învă are.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • acele persoane care au un interes legitim. Atunci când este cazul. Inspectorii vor raporta constatările lor în legătură cu eficacitatea procesului de stabilire a intelor.

a serviciilor de consiliere şi îndrumare şi măsura în care acestea sunt oferite în mod consecvent tuturor elevilor. Asigurarea calită ii Excelent • Bun QA Manual privind raportul de inspec ie • ¢ £ ! $  ¢   £ ¤ § ¤ ¡ 5 £ ¢ ¡ ¤ 0 £ § £ ¤ § ¤ ¡ 5 ¥ ¨ © ' ¡ £ ¢ ! £ $ £ £ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ 5 • • •  ¤  £ § 0 ¨ § ¦ £ ¤ § § ¢  0 £ §   £ ¥ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤   ¨ ¦ £ ¥ § ¨ ¤ £ ¤ £  ¡ © § ¨ $ § £ ¦ • ! £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £ • § ! $ § £ £ ¥ £ ¤ § ¥ £ ! ¨ § 2 § ¨ ¤  ¢  ¢ ! ¡  ¢ ¤ ¡ ! £ § ¡ ¤ ¡ £ £ ¥ ¡   § ¦ ' £  ¡ § ¡ £ ¢ ¡ 0 £ ¤ £ ¢ ! £ ¦ ¡ £ ! $ § ¡ ¤ ! § ¨ ¤  £ ¤ £ £ § ¡ ! £ § ¡ ¨ ¨ ¢  # 5 § ¡ 4 £ ¢ ! £ ¦ ¡ £ § £  ¥ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ ¡ $ ' £  !  ¥ '  ¦ ¤ ) £ ¤ § ¦  ¤ § ¨ £ $ ¨ § ¦ § £ $ ¨ £  ¢ ¡ ! $  © £  § § ! ¤ £ § ! £ $ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ 5 • £ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡  ¢  £ § £ ¢  • § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $  £ ! ¡ $ £  ¢  ¢  ¢ ! ¡ ¡ £ ¢ & ! § ¨ ¤ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § £ ¥ £ ¢ ¡ 0 £ ¤ £ ¢ ! £ § ¨ ! ! 4 § ¨ ¤  £ ¤ £ £  ¦ ¨ § ¦  ¡ © § ¨ $  § £ $ ¨ £  ¤ § ¨ ¤  £ ¤ 5 •  £ ¤ £ £ ¦ ¡ ¢ ) ¡ 1 ¡ ' £ § ¡ ¨ ¢ ! $  ¢ ¡ £ •  § ¢ £ ¦ £ ¤ £ ¢  £ ! $ ¢ £ ¥  § ¨ ¤ § ¨ ¤ § § ! ¤ £ ¤ ¡ £ ¡ ¤  § ¡ ¢  £ ¤ £ ¢ !  ¦ 0 ¡ £ ¤ £  '  ¡ ¢ ) ¡ ¢  8 • • £ ¥  ¢ ¤ ¡ ¥ ¨ © ¢  # £ ¢ £ © £ ¢ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¢ ¡ ¤ 0 £ § • £ ¤ ¡ § £ § ¦ £ ¢ ¡ ¥ £ ¥  ¢ £ § ¡  £  ¡ ¡ £ ¦ £ ¢ ¡ ¤ © § ¨ $ ¢  £ ¤ £ ¢  ¤ • ¡ ¥ ¡ ¨ § £ ¦ £ ¦ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ ¨ § 0 § £ § ¡ ¥ § ¨ ¡ ¡ § ¢ £ ¦ ¢ ¡  ¤ ¢ £ ¢ £ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ 5 • • •  2 £ 5 £ ¥ ¤ § ¨  § £ § ¨ ¤  £ ¤ £ •  £ ¢ ! $  ¢ ¡ ¢   ¨ £ £ ¢ £ ! 3 • • ¡ £ ¢ § ¡ ¦  ¥ § ¨ ¤  § ¡ ¢ £ © ¨ % • • Slab 72  § ¨ ¢ ! £ § ¥  § ¨ £ $ ¨ § 2 . grupuri de vârstă. Inspectorii vor analiza calitatea evaluării competen elor. grupuri de elevi şi între diferite programe de învă are. § ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! ¥ ¨ © ' £  ¥ ¢ ¢ ¦ © ¨ § ¦ ! £ ¥  ¦ § £  ¤ § ¨ ¤ § ¨ ¢ ! £ ¦   § ¨ ¤ § ¨ ¢ ¡  © ¡ # £  2 £ 5 £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ £ § ¡ ¨ ¢ ¡ ) ¡ § ! ' ¡ £ ¢ ¡ ¢ ! ¡ ! $ £ ¡  § ¨ ¢  ¨ ©  § ¡ ¢ £ © ¨ ! ¡ § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $ £ £ ¢ ¡  ¤ ¢ ¢    § £ ¢ # £ § ¨ ¤ § ¨ ¢ ¡ ! $ § £  § ¨ £ £ ¥ ! ¡ $  § ¨ £ $ ¨ § 2 § ¨ ¤  £ ¤ £ ¤  £ § 0 ¨ § ¦ £ ¤ £  ¡ © § ¨ $ § £ 2 ¡ § ¨ ¤ § ¨ ¢ ! £ ¦   £ ¢ !  ¦ ¢ ¥ § £ ¦ ¡ § ¨ ¤  £ ¤ £ 4 § ¨ ¤ § ¨ ¢ ¡  © ¡ # £ § ¨ ¤ § £ § ¦ £ ¥  ¢ ¡ 0 ¢ & ! ¡ § ¨ ¤ £  ¡ © § ¨ $ § £ ¦ ¡ § ¦  ¡ § ¡ ¤ !  ¦ © ¢ ¡ ¤ £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £ ¥  ¥ ¡   £ ¤ £ £  0 ¡ © ¨ § ¨ ¤ § ¨ ¤   § ¦ § ¨ ¤  £ ¤ £  § £  ¡ © ¨ 1 § ¢ ' £ ¥  ¦ § § ¢ £ ¦ § ¨ £ ¢ 5 § £ $ ¨ ¢ ! £ § ¨ ! £ ¢ £ ¡ £ § ¡ ¢ § ¨ ¦ ¡   £ ¢ ¡ ¥ ¢ £ ¤  § £ ¢ ¡ © § ¨ ¤ § § ! ¤  § ¢ ! £ § ¨ ! § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ ¡ £ § ¡ ¢ £ © ¤ ¦  § ¢ £ ¦ ¡ § ¨ ¤ § ¨ ¤ £ © ¡ § 0 ¨ § ¦  § ¢ ¨ ¡   § ¦ ' £ § ¡  ' £ ¥ £ ¤ ¨ £ ¡ ! $ ¢ £ ¥  § ¨ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § ¡ £ ¢ ¡ ¢ ! £ $ £ ¨ ¢ ¦ ¨ ¥ ¡ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ (  ¡ ! ¤ ¦ © § ¨ ¤ £ ! § ¨ ¤  ¢  ¢ ! ¡ ¡ £ § ¡  § ¨ ¢  ¨ ©  ¡ ! ¡ § ¢ £ ¦ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡ ¡ § ¦ ¨ § ¦ ¡ ¥ ¢ £ ! £ § $ £ ¢ £ ¢ £ ¢ ¡ § $ £ ¥ § ¨ ¤  ¢  ¢ ! ¡  £ £ ¤ ¡ £ 1 ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤   ¨ ¦ ! £ ¤  ¡ ¢  § ¨ £ $ ¨ § 2 ¤ § ¥ ¡ ! ' ¦ ¡ ¢ £ ¡ £ § ¡ ¨ ¢ © § ¡ £ ¥ £ ¤ £ § ¡ ! £  ¢ ¨  ! 2 £ 5 £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨   ¢ ¤  ¡ ¥  § ¦ £ ¥ £ ¤ ¡ £ ¨ ¡ £ ¢ & !  ¢ ¡  ' ¡ 1 £ ! ¡ ¤ £ §  § ¦  ¡ ! ¥  ¡ £  § $ £ §  ¢  © ' § ¨ ¤ § ¨ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § ¡ § ¦  ¡ § ¡ ¤ ! £  0 ¡ © ¨ £ ¥ £ ¢ ¡ 0 £ ¤ £  ¥ ¢ ¢ ¦ © ¨ § ¦ ¡ © § ¨ $ 1 ¡ £ ¥ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤   ¨ ¦  ¡ © § ¨ $  § ¨ ¤  £ ¤ £ ! ¡ ¨ ¦ ¡ ' £ ¤ ¢  )  § ¨ ¤  £ ¤ £ § £ $ ¨  § £ $ ¨ £ ¢ ! £ § ¨ ! § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ § § ! ¤ ¡ £ ¢ ¨  § ¨ £ $ ¨ § 2 4 £ ¢ ¡ ¤ 0 £ § £ ¡ ¨ § 0 § £ ¥ ¢  § ¨ ¤ § § ! ¤ £ ¤ ¡  ¡ ¨ § 0 § £ ¢ £ ¢ ¡ ¤ 0 £ §  Următoarele exemple ilustrează judecă ile care se pot formula în ceea ce priveşte evaluarea şi certificarea învă ării: • Inspectorii vor analiza cât de eficient este utilizată evaluarea competen elor pentru a monitoriza progresul elevilor din cadrul organiza iei de EFP. duce la îmbunătă iri în predarea şi administrarea programelor de învă are. Vor fi eviden iate diferen ele care există cu privire la eficacitatea evaluării competen elor între diferite arii curriculare.

Evaluarea trebuie să ofere elevilor o imagine justă şi completă asupra activită ilor şi progresului lor în legătură cu obiectivele programului de învă are. Elevii trebuie să în eleagă caracteristicile pozitive ale activită ilor lor şi ce anume poate fi făcut pentru a se îmbunătă i. Trebuie utilizate metode adecvate de evaluare (ex.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Inspectorii vor examina corela ia strânsă care trebuie să existe între obiectivele programului de învă are şi mijloacele utilizate pentru a evalua progresul elevilor. feedbackul ob inut de la profesori trebuie să-i sus ină şi să-i încurajeze pe acei elevi fără a declanşa aşteptări false şi nerealizabile. Dacă elevii se îndoiesc de abilitatea lor de a înregistra progrese. inspectorii • • vor analiza comentariile scrise ale profesorului de pe lucrările elevilor vor asculta comentariile orale ale profesorului atunci când lucrările sunt înapoiate elevilor ¡  ¡ ¥ £ § ¡ £ ¤ ¡ § ! £ ¡ § £ ¤ $ ! § ¨ ¡ § ¤ §  £ ¨ § £ ¤ ¢ ¨ § ¨  ¢ § ¦ £ ¡ £ ¡ £ $ ! ¥ ¤ ¤ ! ¨ $  ¡ § § § £ ¦ £ ¥ £ £ ¥ ¡ ¢ £ ! £ ¡ § § ¢ ! ¡ £ £ ¢ ¨ ' § ¨ ' § $ ¡ ¡ ¢ ¤ ¦ £ ¤ ! !   ! ¢ ¢ §  ! § £  § ¡ ¢ ¨ # § ¨ 5 • ¢ £ § ¥ ¨ ¤  £ ¢ £ ¤ £ § ¤ £ £ £ $ ¥  § £ ¥ ¡ ¤ ¡ ¤ £ ¥ £ § ¢ !  ¡ ¡ ¡ ¢ £ ¦ ¤ ¢ §  ¡ §  0 ¡ £ ! § £ § £ © ' ¢  § 1 ¡ £ £ £ ¥ ¦ ¥ £  §  § © ¡ & ¨ ¡ ! § ¡ ¢ §  £ ¤ 0  0 £ ¨ ¨ £ § ! ¤ © ¦ ¦ ¦ ¡ ¡ £ ! ! 73 . inspectorii trebuie să stabilească dacă aceste cerin e sunt îndeplinite. bazată pe competen e şi cu trimitere la un criteriu) a învă ării la locul de muncă şi trebuie păstrate înregistrări detaliate ale evaluărilor. Pentru a formula judecă i cu privire la acest aspect. Metodele de evaluare a competen elor şi sistemele de înregistrare din cadrul unui program de învă are trebuie să fie utilizate consecvent de către to i profesorii. De asemenea. trebuie să ofere informa ii suficiente privind realizările lor astfel încât elevii să poată evalua realist progresul realizat şi perspectivele pe care le au. Mesajele clare legate de punctele tari şi slabe ale activită ilor lor sunt esen iale. De exemplu. programele care utilizează preponderent testele sau lucrările scrise pentru a evalua elevii trebuie să le ofere acestora posibilitatea de a-şi dezvolta abilită ile de scriere până la un nivel suficient de înalt pentru a putea aborda astfel de teste scrise. Feedbackul oferit elevilor cu privire la evaluările competen elor trebuie să fie onest şi obiectiv. reguli şi proceduri de evaluare a competen elor. În cazul în care MEdC specifică anumite criterii.

inspectorii vor analiza o gamă de lucrări ale elevilor cu abilită i diferite.17 3. Evaluarea regulată a competen elor pe parcursul unui program de învă are trebuie să ofere informa ii care să fie utilizate atât de elevi cât şi de profesori.6. Responsabilită ile managementului 3.19 4.3. Discu iile cu elevii vor 74 .5.7 8. Proiectare şi dezvoltare Principiu al Calită ii 1. Proiectare şi dezvoltare 5. iar rezultatele trebuie raportate elevilor fără întârziere.9 Inspectorii vor evalua efectul curriculumului asupra elevilor. Inspectorii vor analiza înregistrările păstrate de către profesori. Managementul calită ii 2.6. 2. În formularea judecă ii lor. Notele acordate trebuie să reflecte just calitatea lucrărilor elevilor. Ei vor analiza op iunile pe care le pot face elevii şi în ce măsură programele de învă are le oferă elevilor posibilitatea de a înregistra progrese.12.18.1. 8. Evaluarea ini ială trebuie utilizată pentru identificarea rezultatelor anterioare ale elevilor.16 7. 5. Inspectorii vor analiza dacă elevii pot primi sprijinul corespunzător de care au nevoie (vezi şi tema de inspec ie “orientare şi sprijin”).1. Managementul resurselor 4. de exemplu prin acordarea de sprijin suplimentar pentru elevi sau prin schimbarea metodelor de predare. Sunt certificate calificările complete sau păr ile componente ale calificărilor. 2. Inspectorii vor analiza modul în care profesorii ac ionează pentru rezolvarea problemelor eviden iate de evaluarea competen elor.8. 7.15. cum se compară progresul lor cu ceea ce se aşteaptă de la ei şi ce măsuri trebuie luate pentru îmbunătă ire. 3.7. 7. Dorin a elevilor de a rezolva problemele eviden iate în cadrul evaluării competen elor reflectă atitudinea lor fa ă de muncă şi dezvăluie în ce măsură predarea a generat un angajament fa ă de îmbunătă irea continuă.1 – 4. Măsurare şi analiză 8. precum şi pentru identificare nevoilor suplimentare de sprijin. Aceasta trebuie efectuată în timpul perioadei de ini iere. Predare şi învă are 6. 1. Ac iunile stabilite pe baza rezultatelor evaluării ini iale trebuie incluse în programele individuale de învă are ale elevului. 7. 1.10 – 2.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • vor asculta opiniile elevilor privind măsura în care evaluarea corespunde obiectivelor lor Inspectorii vor evalua acurate ea evaluării. Acestea trebuie să indice în mod clar progresul elevilor. 1. Atingerea obiectivelor de învă are şi/sau dobândirea unor calificări sunt înregistrate cu acurate e şi acreditate.13 2. stabilirea nivelului curent al performan ei. orarelor clasei sau a oricărui alt aspect privind predarea sau organizarea cursului. Evaluarea şi certificarea învă ării 7. Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1. 3.19 5.

inspectorii vor lua în considerare măsura în care– • elevii au oportunitatea de a urma o gamă corespunzătoare de programe de învă are şi de a ob ine o certificare corespunzătoare sau o calificare completă curriculumul sau un program individual de învă are este planificat şi organizat eficient pentru a oferi coeren ă şi progres curriculumul sau programele de învă are sunt inclusive din punct de vedere social. asigurând egalitatea de acces şi şanse egale pentru elevi elevii au oportunitatea de a-şi extinde experien a şi de a se dezvolta printr-o varietate corespunzătoare de activită i de îmbogă ire a cunoştin elor programele de învă are in seama de nevoile comunită ii şi ale agen ilor economici pregătirea în mai multe locuri şi practica la locul de muncă sunt integrate eficient pentru a ob ine un program de învă are coerent • • • • • Inspectorii îşi vor concentra aten ia asupra următoarelor aspecte: • politicile şi practicile care lărgesc participarea la învă are în organiza iile de EFP. regionale. Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze despre: • măsura în care programele de învă are sunt adaptate aspira iilor şi poten ialului elevilor. ajutându-le să ob ină rezultate şi să progreseze cât de bine evaluează furnizorului de EFP nevoile de educa ie şi formare profesională din zonă. na ionale şi europene prin oferirea unei game corespunzătoare de programe de învă are măsura în care elevii beneficiază de programe de învă are coerente care includ o varietate de activită i interesante şi • • • 75 . inclusiv calitatea colaborării cu factorii interesa i din comunitatea locală cât de bine identifică şi răspunde organiza ia de EFP la nevoile locale. prin asigurarea accesului grupurilor slab reprezentate. bazându-se pe rezultatele şi experien a anterioară în ce măsură programele de învă are sau curriculumul răspund cerin elor externe şi contextului local • În formularea judecă ilor. Inspectorii vor lua în considerare cât de eficient reflectă programele de învă are nevoile şi interesele elevilor şi măsura în care acestea le permit să ob ină calificările corespunzătoare.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie furniza dovezi cu privire la cât de bine cred ei că programul le satisface nevoile şi aspira iile.

precum şi competen ele practice dacă există oportunită i clare de progres în cadrul organiza iei de EFP pentru elevii de la toate nivelurile existen a oportunită ilor de îmbogă ire a cunoştin elor care permit elevilor să exploreze probleme personale. angajatori şi reprezentan i ai comunită ii şi alte păr i interesate exemple de planuri individuale de învă are scheme de lucru şi orice alte rapoarte de programe de învă are materiale de promovare a organiza iei de EFP planul de ac iune al furnizorului de EFP constatări rezultate din studii de pia ă efectuate de furnizorul de EFP sau de alte organiza ii informa ii de pe pia a muncii locale.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • • • utile care le dezvoltă cunoaşterea şi în elegerea. culturale şi etice dacă organizarea şi planificarea programelor de învă are este adecvată elevilor înscrişi în programele respective Sursele pentru dovezi includ: • • • • • • • • discu ii cu elevi. sociale. regionale. na ionale şi europene şi planurile Comitetului pentru Dezvoltare Locală documente atestând existen a unor legături cu al i parteneri externi Următoarele exemple ilustrează judecă ile care se pot formula în ceea ce priveşte proiectarea şi dezvoltarea programelor de învă are: Excelent ¤ § ¨  § Bun § ¨  § Slab ' 2 76 £ ¢ ¡  £ § ¡ ¡ 0 § ¨ 4 ' £ £ ¢ ¥ ¡ ! £ $ ¤ £ ¡ © ¤ ¡ ¦ § ¢ 0 ¨ § 2 • £ £ § ¢ ¤ ¡ ¡ ¨ § £ § £ ¦ ¦  £ £ £ © ¡ £ § § 0 0 ¨ ¨ § § ¦ ¦  § § ¢ ¨ ¤  £ ¦ ¢ £ ¤ §  ¡ ¡ ¨ ¢ ¢ ¡ ¤ £ ! §  ¡ ¡ £ $ ¢ ¤ ! ¦ ¨ ¢ ¢ ! £  § ¡ £ # § ¨ 5 ¥ ¦ ! § ¡ ¨ £ ¤ ! £  ¥ ¢ £ £ £ ¤ ¤ £ £ £ !  © ¥ £ § £ ¨ ¤ ¤ £ ¡ § $ £ ¨ ¨ ! § ¦ ¨ ¤ ¦   4 ¡ © ¤ £ ¢ ¤  ¤ ¡ ¡  ¢ ! ¢ ! ¨ § § £ ¤ § ¨ § $ £ ¦ £ % • • ¡ § £ £ § ¢ ! ¦  $ © £ ¤ § ¢ ¡ £ ¡ ! ¦ £ ¡ £ § §   ¡ § ¨ § ¢ ¢ ¨  ! £ ¦  £ ¥ § ¢ ¦ ¨ ¡ ¤ ¡  ¢ £ © § £ ¡ ¤ © ¨   £ ! ¤ 4 § ¡ ¤ ¢  !  § ¢ § ! ¡ ! © 1 £ ¡ ¡ ¥ ¤ 0 § ¢ £ ¢ ¨ # § § £ ¡ ¨ ¤ § ¨ ¦ ¢ £ $ ¨ © !  ¡ § $ § ¡  ¤ 0 ¤ ¢ ¨ ¨ ! § ¡ ! 2   £ § ¨ £ ¡ ¤ £ § £ § £ © ¡ ¦ ¡ # § ¤ £ 0 ¢ ¨  § ¦ § £ § ¨ ¤ ¡ £ £ £ £ ¥ § § £ ¡ ¡  ! ¨ ¢  $ § ' ¨ £ ¢ £ ¡ § ¤ ¦ ¨ 2 • • • ¥ ¨ § © ¨ ¢ '  £ ¢  ¢ ¦ 0 £ § £ § ¨ ¦ ! £ ¥ § ¨  § $  ¤ ¡ ¨ £ ¥  £ ¢ ¥ § 2 £ £ $ 5 ¨ £ ¢ £ ¡ !  $  £ ¢ ¡ ¡ ¤ ¦ ¢ ! £ ¢ ¡ £ ¤ § £ ¨ ¢ © ¡ § ¨ 0 © ¨ § 2 • £ ¢ ¢ ¡ ! ©  £ § ¡ ¡  £ ! ! ¤ ¡ £ ¤ £ ¢ £ £ ¦ ! £ ¡ $ 4 ¥ § ¢ ¨ § ¤ ¡ ¢ £ ¤ ¦   § ¡ £ 0 § £ ¤  ¢ ¢  £  ¢ § 2 ¨  £ ¦ 5 ¨ £ ¤ £ £ £ ¥ ¥ ¤  ! § ¨ £ § ¢   0 §   ¨ ¡ £ !  ¤  ¢ ©  ¤ ¢ ! ! ¡ § £ £ § § ¥ ¡ ! ¤ £ ! ¢ ©  § ¡ § £ 0  ! 1 0 ¡ ¨ § ¢ # ©   • • ¡ ¡ £ ¢ ¡ ¡ ! ¢  ¤ ¥ ¡ £ 0 ¤ £   © ¡ £ ¤   ¨ !  § © ¤ § ¨ ! § % ¦  ¡ £ 1 £ £ ¤ £ © § § ¡ ! £ ¦ ¤ £ ¤ £ ¡ ¦ © ¡ ¡ ! § ¢ 0  ¨ £ § ¤ ¦ ¡  £ £  ¡ !  £ ¥ ¢ £ £ ¢ £ ¡ ¥ £ § ¡ ¡ ¢ § ¡ © £ 0 § $ § ¨   • •  £ ¤ £ £ ¥ § ¨ ¤  § ¨ 0 £ ¢ ¡ ! § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ © ¡ £ § ¡ ( • £ ¤ ! ¢ ! ¡ § ¢ ¦  § £ £ ¨ 5 § ! £  ¤ £ $ ¢ ¥ £ !  ¢ ¢  ¤ ¤ ¡ ¨ £ ¦ § £ ! ¥  £ £ ¤ § ! ¦ ¡  £ ! ¤ ¡ ¤ ¨ £ £ § © ¡ § ¡ ¨ £ § ¢ $ 0 ¨ ¨ § 2  § ¦ £ ¨ 5 ¦ ¤ £  ¥ £ £ ¥ £ § ¤ ¨ £ ! §  § ¨ ¤  ¤ ¨ £ © ¡ £  0 £  ¢ ¡ ¢ 0 £ ¨ ¥ © 1 § £ £  ¢ ¦ £ ¤ © §  £ £ ¡ ¨ § ¤ ¥ ¤ 0 ¡  ! ¢ ¨ £ © ¤ £  £ £ ! ¤ © §  4 ¡ ¢ ¨ ! §  § ¡ ¢ § 0  § § ¨ ¢ § ¡ ¨  % ¦ ¨ ¡ ¡ £ ! ! § ¢ $ ' • • • . părin i.

¡  

£

¢

¡

§

0

£

¢ 

¢   

£

! 

¢

!

¡

§

¦

£

¤

£

! 

£

! 

¢

£

§

¨

£

¢

£

¤

£

§

¨

! 

§

¢ 

£

¦ 

¢

¡

! 

¥

£ 

¦

©

'

£

¢ 

£ 

£

¤

£

£

§

¢

!

£

¥ 

¢ 

¤ 

¡

£

¥ 

£  

¢

¨ 

!  

§

¨ 

£

$

¨

§

¦  

§

£

$ 

¥

£

§

¢ 

'

£

§

¡

!  

©

¨

!

£

¥ 

£ 

¦ 

¤

¢

¡

§

¨

¢

¡

¥ 

£ 

¥

§

¨

¢ 

© 

¡

¨

1

§

¢ 

'   

!

£ 

§

¨ 

¡

£

§

¡

¥

£

§

¦

£

¥

£

¢

¡

§

£ 

£

0  

¢ 

¤  

#

£

¤

$ 

¡ 

¡

! 

¥

£

¢

¡

¢ 

£

©

0

¡

§

$ 

£

§

¡

§

£

¥  

¨

! 

'  

¦

¡

£

§

¦

£

¢

¡ 

¤

¢  

£

§

¡

¨ 

§

£

¦  

¥ 

¢ 

§

¢ 

£

¦ 

¡  

§

©

§

¨

$

¡

£

§

¡  

¢ 

¨

! 

§

¢ 

£

¦

4 

§

)

¡

0 

¡

¡

£

§

£

¥

£ 

'

£

§

¡ 

£

!

£ 

¡

£

§

£

0

£

¤

£ 

' 

£

¤ 

¢ 

¤ 

3 

£

§

¡

¤ 

! 

§

§ 

!

1

¡

§

¢

#

£ 

¢  

¢

!

¡ 

§

¦

£

¤

£ 

£ 

§

£

¦

#

£ 

0

§

¤ 

1

¡

£

¥  

¢  

¢

§

¨

¦

¨

£  

¦ 

¡  

£

¤

5

¡  

¤

¨ 

£  

¨ 

£

¢

£ 

£

§  

§

¦

¨

§

¦

¢ 

¨

!

£

¦

¡

§

! 

¤

¡   

£

¤

£

£

¥ 

¢

¡

! 

$ 

©

£ 

§

¢ 

£

¦

£

¢ 

§

£

$

¨

£

¤

£

!

¡

¨

¤

) 

©

£

¥

4

¢ 

£ 

! 

$

£

£

¢

¡ 

§

¨

¢ 

¨

©  

£ 

§

¢ 

£

¦

£

¢ 

¡ 

£

¤

£

§ 

§

©  

¢

&

! 

'

¤

£

$

¢ 

¡

¢ 

£ 

! 

$

£

! 

£ 

¨

¤

¨

$

£  

£

¤

5

• 

¢

¡  

¨

!

£

§

¦

Asigurarea calită ii

QA Manual privind raportul de inspec ie

• 

¡

£

§

¦

¢  

£

¤

£

©

¡

§

0

¨

§

2

• 

£

§

£

¨

! 

¨

¢ 

#

5

£

¥  

£

§

0

¨

§

¦

¡

£

§ 

¥ 

& 

¨

 

§

Gama programelor de învă are ar trebui să le permită elevilor să îşi valorifice cunoştin ele şi experien a anterioare şi să ofere o gamă largă de op iuni şi oportunită i în domenii noi. Inspectorii vor analiza numărul de programe de învă are, nivelurile de învă are, rutele de progres şi orarele.

calificare atrage un număr scăzut de elevi şi vor analiza următoarele aspecte:

Inspectorii vor fi conştien i de problemele care apar în cazul în care o 

¡

¢

¤

¡

¤

¢ 

&

©  

'

£

¥

£

¢

¡

¢  

¨

¡

¤

£

¥ 

¡ 

§

¡ 

£

§

¡

©

§

¨

$

£

¤

£ 

§

¢ 

£

¦

¢

¡

!

§

! 

'

¡

£

§

¦

©

¡

§

0

¨

§

¦  

¡

£

§

£ 

£

0

¨

¤ 

¢  

¢

!

¡

¡

£

§

¡

©

¡

§

0

¨

§

2

£

¥ 

¤ 

£

!

¨

§

¦

¡

£

¢

¡

¢ 

¤

¡

%

£ 

¡ 

£

!   

¤

! 

£

¢ 

£

oferta de programe de învă are este corelată cu un management responsabil al resurselor la nivelul întregii organiza ii

77 
£ ¤ ¡ 0 £ ! ¡ § 0  ¡  ¤ © ¤ ! § § %

Asigurarea calită ii

QA Manual privind raportul de inspec ie

există strategii eficiente de management pentru programele cu un număr scăzut de elevi, de exemplu, combinarea corespunzătoare a unor grupuri

Succesul elevilor înregistrat în diferite programe, inclusiv gradul de reten ie şi progresul înregistrat indică gradul de adecvare a curriculumului şi eficien a orientării oferite anterior înscrierii. Inspectorii vor evalua eficien a activită ilor prin impactul pe care îl au asupra elevilor. Elevii organiza iilor de EFP ar trebui să-şi asume o parte din responsabilitate pentru organizarea propriului proces de învă are. Când nu sunt la cursuri sau nu fac practică, pot lucra pe cont propriu, de exemplu, în biblioteci şi în săli cu calculatoare. În legătură cu astfel de oportunită i, inspectorii vor evalua – • dacă în cadrul programelor de învă are există un bun echilibru între lec ii şi timpul de care dispun elevii pentru a lucra pe cont propriu calitatea sfaturilor primite de elevi de la profesori sau de la dirigin i despre modul în care să folosească cel mai bine timpul liber dacă elevii îşi folosesc timpul în mod eficient

Evaluarea programelor de învă are va acoperi întreaga gamă a activită ilor furnizate. Activită ile de îmbogă ire a cunoştin elor pot include educa ia civică şi ore de consiliere în carieră şi pot contribui la în elegerea aspectelor de ordin economic, politic, social, cultural şi etic. Inspectorii vor evalua dacă parteneriatele încheiate sunt corespunzătoare şi eficiente. Ei îşi vor concentra aten ia asupra beneficiilor pe care le au parteneriatele în ceea ce priveşte elevii şi programele de învă are.

6.

Managementul resurselor
Principiu al Calită ii 1. Managementul calită ii 2. Responsabilită i managementului 3. Managementul resurselor 4. Proiectare şi dezvoltare 5. Predare şi învă are 6. Evaluarea şi certificarea învă ării 7. Măsurare şi analiză 8. Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1.6, 1.7, 1.12 2.1, 2.6, 2.9, 2.12 – 2.21 3.1 – 3.26 4.2, 4.8 5.9, 5.19 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 8.8, 8.9

Evaluarea generală se va axa pe impactul resurselor asupra calită ii procesului de învă are. Inspectorii vor evalua spa iile de cazare şi învă are, echipamentele, materialele şi resursele pentru învă are, atât la furnizorul de EFP, la locul de muncă, cât şi în alte locuri în care se desfăşoară procesul de 78

Asigurarea calită ii

QA Manual privind raportul de inspec ie

învă are. Acolo unde există diferen e semnificative în ceea ce priveşte calitatea resurselor în diferite locuri în cadrul organiza iei de EFP, acestea vor fi eviden iate în raport. Rapoartele asupra resurselor din diferitele arii curriculare vor include analize detaliate privind personalul didactic şi nedidactic precum şi resursele generale şi de specialitate şi mijloacele pe care le au la dispozi ie elevii. Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze despre: a. b. adecvarea profesională a personalului adecvarea şi modul de utilizare a echipamentului, resurselor didactice şi spa iilor de cazare şi învă are

a. În formularea judecă ilor, inspectorii vor avea în vedere măsura în care– • există suficient personal calificat şi experimentat care să asigure predarea, instruirea, evaluarea competen elor, precum şi servicii de sprijin în conformitate cu cerin ele programelor de învă are şi diferitele grupuri de elevi dezvoltarea profesională a personalului contribuie la eficacitatea acestuia calificările şi cunoştin ele profesionale ale profesorilor corespund programelor pe care le predau există proceduri prin care profesorii şi personalul de sprijin care nu au calificări profesionale să ob ină aceste calificări profesorii au cunoştin e şi experien ă recente şi relevante în sectoare economice un număr suficient de profesori au calificări care le permit să evalueze munca elevilor în timpul orelor de practică şi în timpul practicii la locul de muncă există profesori specialişti care pot oferi sprijin elevilor cu dificultă i de învă are sau cu deficien e există în număr suficient personal tehnic şi auxiliar calificat, care să îi ajute pe elevi şi profesori şi care să între ină resursele şi materialele didactice există suficient personal administrativ care ofere sprijin în administrarea programelor de învă are există metode corespunzătoare pentru evaluarea profesională a personalului şi pentru organizarea unor activită i de dezvoltare profesională care să satisfacă nevoile specifice ale personalului există metode corespunzătoare pentru evaluarea activită ilor de dezvoltare profesională

• • • • •

• •

• •

79

Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie b. dificultă i de învă are sau deficien e • • • • • Inspectorii îşi vor concentra aten ia pe: • • calificările. inventarele de echipament strategiile de acces la spa iile de învă are şi planurile de între inere politici şi proceduri de igienă şi protec ie a muncii curriculum vitae ale întregului personal discu ii cu personalul didactic şi nedidactic şi cu elevii strategii de evaluare şi dezvoltare profesională a personalului resursele disponibile pentru a sprijini activită ile de îmbogă ire a cunoştin elor cură enia generală şi standardul de între inere a imobilelor 80 . inspectorii vor lua în considerare măsura în care – • sunt folosite echipamente şi materiale de specialitate. În formularea judecă ilor. atelierelor etc. evaluare şi asisten ă pentru elevi elevii au acces la resurse de învă are corespunzătoare pentru un proces independent şi eficient de învă are elevii lucrează într-un mediu sănătos şi sigur resursele sunt folosite pentru a avea eficien ă maximă în procesul de învă are resursele didactice şi spa iile de cazare şi învă are permit tuturor elevilor să participe. etnie. inclusiv mijloace relevante pentru locul de muncă şi care satisfac standardele actuale ale sectoarelor economice spa iile de cazare şi învă are oferă un cadru adecvat pentru o activitate didactică corespunzătoare: predare. rasă. experien ele. supraveghetorii de la locul de muncă şi personalul de sprijin gama. învă are. cum ar fi bibliotecile şi sălile cu calculatoare calitatea. instruire. cunoaşterea materiei predate şi dezvoltarea profesională a personalului gama şi calitatea echipamentelor şi a materialelor de specialitate şi folosirea lor eficientă de către profesori. gradul de adecvare şi siguran a generală a sălilor de curs şi a spa iilor de învă are folosirea eficientă a resurselor pentru a ajuta elevii cu dificultă i de învă are sau deficien e • • • Sursele de dovezi includ: • • • • • • • • • observarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor. indiferent de sex. calitatea şi accesibilitatea resurselor centrale.

  ¥ £ § £ ¢ ¡ ¢ ¤  ¨ © !  £ ¤ £ § ¢ £ ¦ § ¨  £ ! ! ¡  §  § ! § ¢ £ ¦ £ ¢ § ¦ ¢ ¢ § ¨ ¦  £ ¤ ¡ § £ ¢ ¡ © £ £  ¤ ¡ £ § § ¨ ¤ § ¨ £ $ ¨ § ¦ § ¨ ¤ £ § ¡ ¨ ¢ ¡ ¤ ! ¤ ¡ ! ¡ £ §  ¨ ¤ ¨ $ ¡ £ ) ¡ § ! ' £ § ¡ ! £  £ ! $ £ ¥ ! ¢ ¤ ¨ ¦  § ¦ £ § ¡ ¡ ¢ $ ¨  ¤ ! ¤ ¡ !  ! ¡ 7 £ § ¡  ' ¢ £ § £ ¢ I ¡ ¤   £ ! ! ¡ £ ¥ £ ¢ £ © ¡ ¦ " ! £ ' ¡  ¢ £   £ ¥  ¢ ¤ ! $ ¥ !  £ ¤ £ £ § ¡ ¡ ¢ $ ¨ £ ¥ 0 § ¡ ¤ ¢    ¡ 1 2 £ 5 £ ¥ ¤ § ¨  § £ § ¢ £ ¦ £ § ¡ ¨ ¢   £ § ¨ ! £ © ¡ 0 ¨ ! 4 £ § £ ¥ ¨ © £ § £ ¤ £ ¢ ¡ ¡  ¡ £ ¤   £ ! ! ¡  £ § ¡ ¨ ¢ ¡ ¤ ! ¤ ¡ !  ¨ ¤ ¨ $ £ ¡ ¤ ! £ ¢ ¤ © ' § £  ¤ £ ! ! ¡ ! ¢  2 £ 5 £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¢ ¨ ¦ ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦   £ ¤ 5 § ! ¨ ¤ ' £ ¤   ¨ ¦  ¥ 4 £ § £ ¥ ¨ © § ¨ ¤  £ ¤ £ § ¨ ¤ ¨ £ £ ¥  ¦ § § ¨ ¢ ¡ ¤ ! ¤ ¡ ! £ ¦ ¡ £ § ¡  '  £ ¤ £  ! ¨ £ ¥  £ ¤ £ ¢ £ ¡ ! 4 £ ¤  § % ! ¨ ¤ ¡ £ ¡ ¢ ¨ ¦ £ § ¡ ! ' £ ¢  ¨ ¤ ¨ $ £ ¢   £ § ¢ '  ¥ £ § ¥ § ¡ ¥ ¡ ¢   ¡ £ ¥ £ ¤ £ ¤ ¡ § £ ¢ ¡ © ¡ ¤ £ ! ¤  ¦  ¡ ¦  ' £ ¡ ¤ ! '   §  ' £ ¢ ¡  ¢ £ ¥ £ ¤  ¡ ¦ 8 § ¨  £ ! ! ¡ § ¨ ¤  £ ¤ £ § £ $ ¨ £  ¦ # £ ¢  § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ § § ! ¡  ¥ £ § £ ¢ ¡ ¢ ¤ ¡ ! ¨ ¡ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ ¡ £ ! ¢ ! ¡ ¥ ¥ £ ¤ £ §  £ § £ § ¡  '  !  © £ ¥ ¤ ! ¨ ¤ ¡ ¤ ¡ £ § ¡ © § ¨ $ 4 § ¡ © £ ¥ ¢ £ ! $  ¢  £ ¥ £ ¤  ¡ ¦  ¡ ! £ § ¦ ¡  £ ¤ £   ¤ !  4 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¢ § £ $ ¨ § ¨ ¤  !  § £  ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ ! ¢ ¡ § ¡ £ ¤  ¥ ¢ 8 £ ¢ ¡ ¢ ¤ ¡ ! £ ¦ £ ¥ £ ¤ £ ¤ ¡ § £ ¢ ¡ © £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £ ¤ £ ¢ £ © ¡ ¦ " ! 5 £ § ¡  ' £ ¥  ¨ § 0 § ¢ ¡ ¤ ¡ £  ¡ ¦ § £ $ ¨ £  ¡  ¡ 0 § ¨  £ ¤ £ § ¢ £ ¦ £ ¢ £  £ ¤ ¡ ¨  £ $ ¨ § ¦ £ ¤ § ¥ ¤ !  ¥ £ ¢ § ¡ ¦   ¢ ¡ ¤ © ¢  ¢ ¡ £ § £ ¢   ¥ £ ©  ¤ ¡ ¨  £ $ ¨ § ¦ £ § ¡ ¢ ¤ ¨  £ ¥ £ ¥ ! ¢ ! ¡ § ¦  £ § £ ¦ # £ ¡ £ § ¡  ' ¡ ¨ © ¨ § ¦ ¡ § ¢ £ ¦ ! ¢ ! ¡ ¥ ¥ § ¥ ¡ ! £ ¥ § ! $ ¤ ¡ !  £ ¥  ¡ £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ !  £ § £ ¦ # £ ¡  4 ¢ ¡ ¥ £ § ¦ ¡ § £ ¢ ¡ © '  ¡ ! $ ¤ ¡ ! ¡ ¤ ¢   § ¨ £ $ ¨ § ¦ § ¢ £ ¦ ¢ ¡ ! $ ¤ ¡ ! £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! § ! $ ¤ ¡ ! £ ¥  ¢ ¡ ! $  © £ § ©  ¥ £  £ ¢ £ ¤ ¤ ¡ ¨ § £ 2 ¡  § ¨ ¢ ¡ © § ¨ $  § ¨ £ $ ¨ § 2 Următoarele exemple ilustrează judecă ile care se pot formula în ceea ce priveşte managementul resurselor: • • Asigurarea calită ii Excelent • Bun QA Manual privind raportul de inspec ie •  ¢  ¢ § ¨ ¦ ¨ £   ¦ ¢  # 5 ¡  £ ¤ ¡ ¨  £ $ ¨ § ¦ ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ ¥ ¨ © ' ! £ ¨ ¤ ¨ $ £ ¤ §  § ! ¡ ¤ £ ¥ £ ¤ £ § ¡ ! £ ¦ 4 ¤ ¡ ¨  £ $ ¨ § ¦ § ¨ £ $ ¨ § ¦ £ ¥ ! © § ©  ¤  £ © ¨ ¥ £ ¥ ¡  ¡ ¥ £ § ¦  § ¡ ¥ 4 § ¡ ¨ $ £ ¥ ¨ £ § ¡ ! £ ¦ ¡ § £ ¢ ¡ © £ ¥ £ ¢ ¡ 0 £ ¤ ¨ £ § ¡ ! £ ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡ £ ¢ ¡  ¤ ¡ ¢ ! ¡ £  ¢ ¨  ! ¡ 5 • •  § ¢ ¤ ¨  £ ¥ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ! ¡ ! $ 5 ¢ £ ! £ §  § £ $ ¨ 2 £ 5 £ ¥ ¤ § ¨  § £ • • • • ¡ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡ £  ) § ¦  £ § ¡ ! £ ¢ ¡  ¢ £ ¥ £ ¤  ¡ ¦ 8 £ § ¡ ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! ¢  £ ! ¢ ! ¡ ¥ ¥ £ ¤ £ §  £ § £ § ¡  ' £ ¥ £ ¤  ¡ ¦ 8 • • • § ¨ ¢  ¦ £ § ¨ ! £ ¢   £ § ¡ © § ¥ ' • •  ! © ¡ © § £ ¦ ! ' ¢  # 5 £ ¢ ¡ ¦ " ! £ 4 £ ¢ ¡ ¢ ! £ ¨ § ¦ £  ¢  £ ¤ ! £ ¢ ¨ ¤    • § ¢ £ ¦ £ ¤ £ ¤ ¡ § £ ¢ ¡ © § ¡ ¨ ¥ £ § ¡ ¤ ! ¢ § ¡ ¦ §  ¤ & ¢ ' • ¡ § ¢ £ ¦ £ ¢ £ ! $   ¢  £ ¤ § ¨ ¤ £ ¡ ¤ ! ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ( £ § ¡  ' § ¢ £ ¦ £ §  £ § £ ¥ ¢ ¡ § ¡ © ¡ 0 ¨ ¥  § ¦ ! ¡ £ ¢ £ ! 3 • • £ ¤ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ¦ © £ ¨ £  ¢ ! ¡ § ¢ ¡  ¥ £ ©  § ¨ ¤  £ ¤ £ § £ $ ¨ • ¤ ! ¤ ¡ ! £ ¥ £ ¢ £ © ¡ ¦ " ! £ ¡ ¤ £ ! ! ¡ ¡ ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦   £ ¤ 5 •  • £ ¢ © § £ ¦ £ ¤ £ § £ ¦ ¨ ! £ ¥ ¤  !  § £ 8 • ¡ £  ¡  ¡ 0 § ¨ £ ¤ £ ¨ £ ¢ ¡ ¨ ¢ • • • Slab 81 ¢ £ ! $ £ £ £  ' £ !  $ £  £ ! $ £ ¥ £ § ¡  ' £ ¥  ¢ ¤ ! $ ¥ £ § £  ¥ ! § ¨ ¤  £ ¤ £ ¢ © § £ ¦ § ¨ ¤ £ § £ ¤ £ ¢ ¡ ! ¢ ! ¡ § ¦ £ ¥ § ¨ ¤ § ! ¨ ¤ 4 § ¨ ¤ £ ¡ ¤ ! £ ¤ § ¢ ¦ ¡ ¥ 3 .

Conducere şi management Principiul calită ii 1.2 7. În multe cazuri. dacă restric ionează sau sporesc oportunită ile pentru activită ile practice. nu doar să-i ajute să ob ină calificări suplimentare.1 – 4. cât şi spa iilor speciale pentru elevii cu dificultă i de învă are sau deficien e.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Inspectorii vor efectua o evaluare generală a calită ii mediului organiza iei de EFP. Responsabilită i managementului 3. pe cât posibil. de exemplu. Judecă ile vor viza atât calitatea echipamentelor cât şi modul în care sunt folosite de profesori pentru a asigura eficien a procesului de învă are. Predare şi învă are 6. iar amplasarea acestuia trebuie să corespundă activită ii specifice de învă are. inspectorii vor urmări dacă nivelul slab al predării este legat de anumite aspecte privind încadrarea personalului. sălilor de clasă şi atelierelor. dezvoltarea profesională va include oportunită i pentru ca personalul să-şi actualizeze cunoştin ele şi experien a în sectoarele economice corespunzătoare. Mobilierul trebuie să fie adecvat scopului. Personalul ar trebui să de ină calificări corespunzătoare activită ilor didactice pe care le desfăşoară.11 8. Evaluarea personalului nu va fi efectuată în mod izolat de celelalte aspecte ale ofertei furnizorului de EFP.1 – 1. Clasele. Evaluarea şi certificarea învă ării 7. Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1. Spa iile destinate învă ării trebuie să fie curate. atelierele şi spa iile destinate învă ării ar trebui să aibă dimensiuni adecvate pentru a găzdui grupurile care le utilizează. standardele solicitate în sectorul economic respectiv. Echipamentele şi materialele de specialitate ar trebui să reflecte. Inspectorii vor analiza dacă sunt disponibile astfel de resurse.1 – 7.1 – 8.1 – 2. Măsurare şi analiză 8. Managementul resurselor 4. sigure. Furnizorul de EFP ar trebui să le prezinte elevilor cele mai recente realizări industriale sau tehnologice. 7. Ei vor evalua modul în care spa iile şi resursele afectează activită ile desfăşurate.12 82 . Dezvoltarea profesională ar trebui să permită profesorilor să devină mai eficien i în activitatea lor. Managementul calită ii 2. Ei vor acorda o aten ie deosebită atât adecvării spa iilor comune.21 3. bine între inute şi să ofere un mediu de lucru modern.20 4. Calitatea spa iilor destinate învă ării pentru grupurile de elevi cu dificultă i de învă are sau deficien e trebuie să fie comparabile cu spa iile destinate învă ării pentru celelalte grupuri de elevi. De exemplu. Proiectare şi dezvoltare 5.7 2.

calitatea predării. inspectorii vor avea în vedere măsura în care: • direc ia clară este dată de obiective strategice. rezultatele elevilor şi ocuparea unui loc de muncă priorită ile sunt sprijinite printr-un management financiar responsabil sunt satisfăcute nevoile de informare a managementului şi a celorlal i membrii ai personalului. progresul.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Inspec ia va analiza măsura în care echipa de conducere şi management a organiza iei de EFP creează o organiza ie eficientă care promovează îmbunătă irea şi în care elevii ating standarde înalte şi primesc sprijin corespunzător. Analiza nu va avea în vedere doar activitatea directorilor. inte şi valori pe deplin în elese atât de către personal. Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze următoarele aspecte: • în ce măsură echipa de conducere şi management reuşeşte să stabilească o direc ie clară care are drept rezultat o educa ie şi formare profesională de înaltă calitate cât de bine este promovată egalitatea şanselor şi cât de bine sunt combătute rasismul şi discriminarea astfel încât to i elevii să-şi dezvolte poten ialul cât de eficient şi de eficace sunt utilizate resursele pentru a ob ine valoare în schimbul banilor • • În formularea judecă ilor. Inspectorii de curriculum vor evalua impactul ac iunilor managerilor. Judecă ile formulate în legătură cu conducerea şi managementul vor fi în acord cu judecă ile referitoare la predare şi învă are. iar informa iile de management sunt folosite eficient în beneficiul elevilor evaluarea personalului duce la îmbunătă irea calită ii ofertei există obiective. dar va evalua şi impactul direct al conducerii diferitelor catedre şi servicii asupra progresului elevilor. nu inten iile acestora. rezultatele şi nivelurile de participare şi reten ie reflectă calitatea managementului. cât şi de subcontractori şi de cei care asigură pregătirea practică a elevilor la locul de muncă sunt stabilite şi atinse obiective ambi ioase privind reten ia. progresul înregistrat de elevi. În cadrul fiecărei catedre. valori şi strategii explicite în ceea ce priveşte egalitatea şanselor care se reflectă în activitatea furnizorului de EFP există măsuri eficiente de eliminare a comportamentului discriminatoriu există proceduri eficiente pentru rezolvarea reclama iilor şi contesta iilor principiile liberei concuren e sunt respectate în achizi ionarea resurselor şi serviciilor 83 • • • • • • • • .

reten ia. angajamentul fa ă de atingerea acestora şi măsura în care sunt atinse în elegerea punctelor tari şi punctelor slabe ale furnizorului de EFP de către managerii şi membrii consiliului de administra ie calitatea datelor în ceea ce priveşte reten ia.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • • • • resursele sunt folosite eficient şi eficace parteneriatele locale furnizează o gamă cuprinzătoare de oportunită i de învă are pentru practica la locul de muncă este monitorizată eficien a şi eficacitatea serviciilor datele şi standardele de referin ă sunt folosite eficient pentru dezvoltarea ofertei şi îmbunătă irea rezultatelor elevilor Inspectorii îşi vor concentra aten ia asupra următoarelor aspecte: • • • îmbunătă irile sau înrăută irile înregistrate de la ultima inspec ie şi motivele acestor schimbări calitatea generală a procesului de învă are. evolu ia şi rezultatele elevilor şi folosirea eficace a datelor în monitorizarea performan ei eficien a politicilor şi practicilor privind egalitatea şanselor calitatea şi utilizarea resurselor pentru a sprijini obiectivele de învă are. inclusiv politica de personal. a managerilor şi a personalului în stabilirea scopului. precum şi impactului asupra rezultatelor elevilor implicarea consiliului de administra ie. evolu ia şi rezultatele diferitelor grupuri de elevi modalită ile de comunicare cu personalul fişe de post structura organiza ională şi de management orarul programelor de învă are informa ii privind alcătuirea consiliului de administra ie modalită i de informare a membrilor consiliului de administra ie referitor la probleme de curriculum şi de calitate 84 . obiectivelor şi intelor furnizorului de EFP. spa iile destinate învă ării şi resursele didactice eficacitatea şi impactul evaluării şi dezvoltării personalului. inclusiv modalită ile de sprijinire a profesorilor noi managementul financiar • • • • • • Sursele pentru dovezi includ: • • • • • • • • • declara ia de misiune a furnizorului de EFP şi planurile de ac iune ale organiza iei date privind performan a furnizorului de EFP în toate aspectele activită ii sale analize privind înscrierea.

§ ¨ ¤  ¢  ¢ ! ¡ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ © £ ¤ ¡ ¨  ¡ ! ¥ £ £ ¤  ¢ § ¨ § ¦ ' £ ¤ ¡ ¨  ¡ ! ¥ £  ¢ § ¨ § ¦ £    ¡ § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $ £ £ § ¡ ¤ ! £    ¡ § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $ £ ¥ ¨ © ' £ ¢ ¡  ¤ ¢ ¢  £ §  £ § ¢   2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ ¥ ¨ © ' £ ¢ ¡  ¤ ¢ ¢  £ §  £ § £ ¢ ¤ ¡ £ § ¡ ! ¡  $ £ ¤ £ §  £   £ ¤ £  ¢ ! £  ¨ £ ¤ § ¦ ¨ ! 8 £ ¢ ¤ ¡ £ § ¡ ! ¡  $ £ ¤ £ §  £   £ ¢ £ ! $ £ £ § ¡ ¨ ¢  § ¦ ! 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ £ ¢ ¡ ! $ ¢ £ ¥ £ ¤ ¡  £ © ¨ ¥ £ ¢ ¤ © § ¨ ¤ ¨ £ © § ¨ $ ¨ ! '  § ¥ £ § ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤ ¡ ! ! ¥ £ § £ § ¡ © § ¨ $ £ ¥ ¡ ! $ £ £  £ ¤ ¡ £ ¡ ¤ £ ¤ £ ¢ !  ¦ § ¨ ¤  £ ¤ £ £  ¤ ¨ £ ¡ § ¦  ¡ ¡  ¡ © § ¨ $ § £ ¦  § ¡ ¢ £ ¤ £ ¢ !  ¦ ! ¨  !  ¤ ¢ ! ¡ ¦ © ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¢ £  ¢  © ' ¡ § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $ £  § £ 0 ¡ ¡ ©  § ¨ ¢ ! ¥ ¨ % ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © £  £ ¢ £ £ ¢  ¨ ¤ ¨ $ ¢   § ¨ ¤ § £ 0 ¡ ¡ © £ ¤ ¡ 0 £ £ ¤ £  ¡ ¡ ¨ © ¨ § ¦ ¡ § ¢ £ ¦ ©  © ¢ § ¨ $ £   ¦ £ ¥ ¡ 1 8 £ ¦ ¡ ¨ § ¦ ¡ £ ¥ ' ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © £ $ ' ¢ ¡ ! £ ¥ ¡ ¥ ¨ © ' ! £ ¨ ¤ ¨ $   ¢  © ¨ !   £ § ¢ § ¡ ¢ & ! £ ¥ £  ¥ £ § £ ¤ § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § £ ¤ ¡ § ¦ § 0  § ¨ ¢ ¡ ) ¡ 0 ¡ $  ¡ ©  ¢ ¡ ! $  © £ ¢  2 £ 5 ¤  £ § 0 ¨ § ¦ 4 ¡  £ ¢ £ § § ¡ © ! 4  § £ £ ¢ § ¡ ¦ ! £ ! ¡ ! $ £ ¢  £ ¢ ¡ § £  ¨ £ ¤  ! £ ¤ £  ¢ ¡ ¢   ¥ ¢ ¡   £ ¥ ¢ ¤ © ¡ © £ ¢ § ¡ ¦ £ § ¡ © ' £ ¢ ¤  ¡ ¢ ! ¡ ¥ 4  ¢ ¡ ! $  © £ £ ¢ £ ¢  £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § ¤  £ § 0 ¨ § ¦ £ ¤ ¡ 0 £ £  ¡  £ ¥ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¢ ¡ ! 4 § ¨ ¢ ¡ ! ¥  ¡ %  £  ¡ © § ¨ $ § £ ¦ 2 £ 5 £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¤ § ¥ ¡ !  ¤ ¤ £  ¡ £ §  ¢  © ' £ ¥ '  § ¥ £ § ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ¤ ¡ ! ' § ¡ © £ ¥ ¨ ¢ £ © ¡ £ ¢ & ! ¢ ¤  ¡ ¢  ¡ 1 8 £ ¥ ¤  ¡ ¢ ¦ £ ! ! ¡  £  £ § £ $ ¥ £ ¡ ¤  ¡ § ¨ ¢ £ ! ¡ ¢  # £ ¡ £ § ¡ ¨ ¢ ! $  ¢ ¡ £ £ ¤ £ ¢ !  ¦  § ¡ ¢ £ ¤ £ ¢ !  ¦ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ §   £ ¤ £ ¡ ¤ ¦  £ ¢ £ £ § ¡ ¥ £ § ¦ £ ¥  ¢  ¢ ! ¡ £ ¥ ¢ £ ¢ ¨ ! £ ¢ £ 2 £ 5 ¤ © § ¦ £ ¦  ¦  © ¨ ! ¦ ¨ !  ¡  ¢ ¡ ! $  © £ £ ¢ § ¡ ¦   £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¡ £ § £ ! ¥ ¨ %  ! £ ¢ § ¦ © '  § £ 0 ¡ ¡ ( Următoarele exemple ilustrează judecă ile care se pot formula în ceea ce priveşte conducere şi management: • • Asigurarea calită ii • • • • • • • procese verbale ale şedin elor consiliului de administra ie. ale membrilor consiliului de administra ie. managerilor. ale personalului didactic şi nedidactic. profesorilor şi a altor membri ai personalului politici şi proceduri de asigurare a calită ii şi informa ii referitoare la implementarea acestora rapoarte de autoevaluare ale catedrelor şi ale organiza iei de EFP precum şi planuri de îmbunătă ire rapoarte ale inspectorilor şi ale altor auditori externi rapoarte de audit financiar politica şanselor egale şi dovezi ale implementării acesteia opiniile elevilor. ale angajatorilor şi altor factori interesa i • £ § ¡ ¨ ¢ ! $  ¢ ¡ £ £ § ¡ ¥ £ § ¦ 4 ¡  £ ¢ £ § ¥   § ¦ £ ¤ £ ¢  ¤ £ ¥ ¡ £ § ¡ § 0  ¡ £ ¦ ¢ £ ! ! ¡ £ § ¡ ©  £  ¦ £  £ § ¡ ¤ ! ¢  2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ £ ¤ § ¨ ¤ ¡  £ ¤ § ¦ ¨ ! 8 • • £ § ¡ ¨ ¢ ! $  ¢ ¡ £ £ § ¡  ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ (  £  ¡  ¡ 0 § ¨ § ¨ ¤ § ¦ ¨ ! ¢ ¡ ! ¥ £ ¥ £ ¢ £ ¢ ¡ © § ¨ $  £  £ ¢ £ ¤ ¤ ¡ ¨ § £ 2 • • • Bun QA Manual privind raportul de inspec ie • £ ¥  ¤ § ¨  § $ £ ¤ £ ¥ § ¡ ¥ ¡ ¢ 8 ¥   § ¦ £ ¢ ! ¡ # £ £ ¢ ¡ ¥ ¡ ¤ £ ! ! ¡ ¡ £ § ! ¤ 2 £ 5 £ ¥ ¤ § ¨  § £ • • ¤ § ¨  § $ 4 ¢ ¡ ¤ 0 £ § ¥ ¨ ©    ¢  ¢ ! ¡ £ § ¦ ¨ § ¦ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ £ • £ 0  ¢ ¡ £ ¢ ¡ ¨ ¦  2 £ 5 £ ¥ ¡ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡  ¥ £ ¢ § ¡ ¦ £ § ¡ ©   ¢ ¡ ¤ 0 £ § ¥ ¨ © ' ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¢ £ § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡  ¡ © § ¨ $ § £ 2 •  ¡ © § ¨ $ § £ ¦ £ ¥ £ ¤ £ ¢  £ ¢ £ 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ • •   §  '  § ¥ £ § ¦ ¡  £ ! $ £ § ¨ ¤ § ¨ £ $ ¨ § ¦ £ ¤   £ ! ! ¡  4 § ¨ ¤ £ § ¥ £ ¢ ¡ ! ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ©   4 £ ¢ ! ¡ # £ ¢  § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § ¡  ¤ ¨ £ 4 ¡  £ ¢ £ § £ § ¦ £ ¥ £ ¤  ¡ © § ¨ $ I • • 2 £ 5 £ ¥ £  ¡  ¡ 0 § ¨ • £ § ¡ ¨ ¢ ! $  ¢ ¡ £ £ ¤ £ §  £   ¢ ¡ ¤ 0 £ § ¥ ¨ © ' ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¢ £  ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ( • •  ¢  ¡ § ¨ ¢ £ ! ¡ ¡ £ § £ ! ¡ $  ¢ ¡ £ ¥ £ § ¡ © § ¨ $ £ ¥ § ¨ ¤ ¨ £ ¡ £ § ¡ ! $ ¢ £ ¥  § ¢ £ ¦ 4  ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦ £  ¡ © § ¨ $ § £ ¦ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ £ £ ¥ £ ¤ £ © £ ¢  8 • • • • • Slab 85 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ £  £ § ! ¨ ! £ § £  ¤ £ ¤  ¦ !  § 2 . ale managerilor.

Compararea cu anumite standarde de referin ă trebuie să 86 § ¢ £ ¤  ¨ § £ ¦ § ¨ ¢ ¡ ¢ ¡ £ ¥   2 $ ' £ £ § 5 ! ¥  $ £ £ £ ¥   ¤ ¤ £ ¦ § § £ £ ¡ ¨ ¢ ¥  !  ' ¢ £ § ¡ § ¢  ¥   • £ ¤  £ ¢ ¢ ¤ ¡ ¢  ¡ £  © ¨ £ ¤ ¦ 0 £ £ § § £ ¢  ! £ £ § ¢ ¨ § ! ¨ $ 4 £ ¤ 2 £ £ ¤ £ £ ¤ § £ 5 ¡ ¢ ¢ ¡ ! ¢ £ £ § ¤  ¥ ¨ ¨ £  ¡ § § ¤ ¦  ¦ ¤ £ 0 ! ¢ £ ¥ £ § ¤ ¤ ¨ £ £ £ ¤ ¢ §   ! ¢   ' § ¡ £ ¢ © 5 • ! £  ¤ ¦ £ ¥ '  ' ¡ ¢ £ ! 3 •  2 £ £ 5 ¥ £ £ ¥ ¢ £ §    ¤ ! ¢ § ¨ £ ¤    § ¡ ¢ © $ ' ¡ ¡ £  ¡ § £ ¨ ¥ © ¢ §  2 ¨  £ $ ¤ ¨ § 5  £ © ¤ £ ¦ ¥ £ £  ¦ ¨ ¡ ¤ ¡ ! § ¢ ¨  § § § ¨ ¦   ¡ £ © © § ¥ £ ¥  ( •  ¡ © § ¨ $ £ £ ¤ ¥ £  ¢  ¤ ¡   ¤ © § £ ¨  $ § ¨ ¡ £ ! § ¢ ¦   § £  § ¦ © © £ £ ¥ ( ¥ ¡ • § ¨ ¤ £ ¢ § ! £ § £ ¨ § ! ¡ £ § ¡ £  ¨ £ ¤  £  £  ¢ ' " ¡ ! ! ¢ ¡ ¤ ¦  ¦ ¦ ¡ ¡  $ $ $ ' ' ' . şi nu asupra sistemelor şi structurilor de sprijin sau asupra politicilor şi procedurilor. Vor acorda aten ie modului în care furnizorul de EFP îşi compară performan a proprie cu a altor furnizori de învă ământ de pe plan local. Inspectorii îşi vor concentra aten ia asupra impactului direct al conducerii şi managementului.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Evaluarea generală a activită ii de conducere şi management va reflecta rela ia dintre rezultatele elevilor şi eficien a conducerii şi managementului. Există modalită i diferite prin care o conducere şi un management eficiente pot asigura succesul elevilor. regional. Inspectorii nu vor recomanda un anumit model de management. na ional şi european. programele de lucru şi costurile dacă sunt stabilite inte corespunzătoare şi dacă performan a este monitorizată în compara ie cu ele dacă există proceduri prin care managerii şi membrii consiliului de administra ie să analizeze şi să raporteze progresul în atingerea obiectivelor şi intelor stabilite în planurile strategice şi opera ionale dacă scopul organiza iei de EFP este în eles de întregul personal • • • • Inspectorii vor evalua dacă intele şi descriptorii de performan ă sunt clar identifica i şi folosi i în mod eficient pentru a îmbunătă i rezultatele. Inspectorii vor evalua – • • claritatea declara iei de misiune şi a obiectivelor strategice măsura în care membrii consiliului de administra ie şi ai personalului de la toate nivelurile contribuie la planificare opera ională şi strategică dacă declara ia opera ională a furnizorului de EFP şi planurile catedrelor sunt aliniate la obiectivele strategice ale furnizorului de EFP şi dacă acestea includ responsabilită ile alocate. Vor fi analizate calitatea planului de ac iune a furnizorului de EFP şi procedurile de elaborare a acestuia.

Inspectorii vor lua în considerare: • dacă profesorii sau al i membrii ai personalului demonstrează o bună în elegere a aspectelor legate de "egalitatea şanselor" şi au responsabilită i clare privind implementarea politicilor furnizorului de EFP dacă oferta este astfel proiectată încât să ia în considerare nevoile ambelor sexe. ci asupra măsurii în care membrii echipei de conducere cunosc punctele tari şi punctele slabe ale personalului şi a modului în care profesorii sunt ajuta i să îşi îmbunătă ească activitatea. trebuie revizuite în mod regulat şi implementate eficient la nivelul întregii organiza ii. intele Inspectorii vor analiza dacă personalul are acces adecvat la informa ii exacte referitoare privind elevii şi aspectele financiare. Politicile trebuie monitorizate îndeaproape. 87 . precum şi eficien a furnizorului de EFP. ale diferitelor grupuri etnice şi ale elevilor cu dificultă i de învă are sau cu deficien e ratele de participare a elevilor apar inând grupurilor etnice minoritare sau a acelora cu dificultă i de învă are sau cu deficien e măsura în care planificarea predării ine cont de principiile şanselor egale dacă sondajele realizate în rândul elevilor sau al altor persoane implicate în activitatea furnizorului de EFP indică existen a unui nivel ridicat de conştientizare a politicii privind egalitatea şanselor şi un nivel ridicat de satisfac ie în rândul grupurilor etnice minoritare şi al persoanelor cu dificultă i de învă are sau deficien e cât de bine răspunde furnizorul de EFP constatărilor formulate în urma sondajelor realizate şi a altor modalită i de aflare a opiniilor elevilor din grupurile minoritare orice analiză a furnizorului de EFP privind sesizările sau reclama iile în legătură cu şansele egale şi ac iunile întreprinse în acest sens • • • • • • Evaluarea şi dezvoltarea personalului vor fi analizate în func ie de impactul lor asupra predării. Inspectorii vor căuta declara ii clare privind valorile furnizorului de EFP care trebuie sus inute de politici şi măsuri şi care trebuie să demonstreze că furnizorul de EFP primeşte elevi din medii diferite şi cu niveluri diferite de cunoştin e şi abilită i. Inspectorii nu se vor concentra asupra proceselor implicate. trebuie corelate cu obiectivele strategice ale furnizorului de EFP.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie permită furnizorului de EFP să îşi stabilească inte corespunzătoare. învă ării sau activită ilor de sprijinire a elevilor. Furnizorul de EFP trebuie să fi elaborat o politică suficient de cuprinzătoare privind egalitatea şanselor.

de exemplu: • politicile.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Ei vor evalua. evaluarea şi dezvoltarea profesională a personalului cât de eficient sunt corelate observarea lec iilor. inclusiv cele referitoare la promovarea şanselor egale. evaluarea şi dezvoltarea profesională a personalului atât între ele cât şi cu priorită ile furnizorului de EFP. procedurile şi eviden ele furnizorului de EFP pentru observarea lec iilor. dacă este evaluat întregul personal şi dacă evaluările se fac conform programului cât de bine sus ine furnizorul de EFP personalul didactic şi nedidactic în ob inerea calificărilor profesionale sau în activită ile de perfec ionare eficacitatea programelor de consiliere pentru sprijinirea profesorilor noi sau lipsi i de experien ă • • • • 88 .

2. 3. inclusiv membrii personalului nedidactic au posibilitatea de a contribui deschis la procesul de management al calită ii şi autoevaluare măsura în care sunt ascultate şi luate în considerare contribu iile tuturor membrilor personalului impactul asupra rezultatelor elevului • • • În formularea de judecă i inspectorii vor lua în considerare măsura în care – • procedurile de asigurare a calită ii. 89 . iar punctele slabe sunt discutate deschis şi folosite ca bază pentru planificarea unor îmbunătă iri. 2. Inspectorii trebuie să evalueze şi să raporteze în legătură cu următoarele aspecte: • cât de eficient este evaluată şi monitorizată performan a prin managementul calită ii şi autoevaluare şi care sunt paşii întreprinşi pentru a asigura îmbunătă irea măsura în care to i membrii personalului. 2.12 – 2. Managementul resurselor Proiectare şi dezvoltare Predare şi învă are Evaluarea şi certificarea învă ării Măsurare şi analiză Îmbunătă ire Descriptori de performan ă 1.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie 8. 3.1.17.6. Responsabilită ile managementului 3.3.22 4. inclusiv autoevaluarea.15. ci şi de către diferitele departamente din cadrul organiza iei.20 – 3.19 3. 6. 2. 3.16 – 4. Managementul calită ii 2.6. Procesul de asigurare a calită ii şi de autoevaluare ar trebui parcurs nu numai de către conducerea organiza iei de EFP. inclusiv personalul auxiliar ar trebui să îşi evalueze modul în care contribuie la succesul elevilor. 4. 4.1 – 8. 5. 2.16 2.12. To i membrii personalului. 8.11 8.1 – 1. Inspectorii vor evalua impactul procesului şi eficien a planurilor de îmbunătă ire ce rezultă din acest proces.11.3. Autoevaluarea fiecărui departament trebuie să ofere informa ii pentru întocmirea raportului de autoevaluare general al furnizorului de EFP. autoevaluare şi îmbunătă ire Principiul calită ii 1. oferă informa ii relevante conducerii în ceea ce priveşte punctele tari şi punctelor slabe ale furnizorului de EFP. Managementul calită ii.3.12 Inspectorii îşi vor concentra aten ia asupra măsurii în care procesul de asigurare a calită ii şi cel de autoevaluare dezvoltă în organiza ia de EFP o cultură de practică reflectivă în care succesele sunt analizate şi evaluate. 3.19 7. 7.1 – 7.

pentru îmbunătă irea educa iei şi formării profesionale şi a rezultatelor elevilor strategiile de management al calită ii sunt sistematice şi bazate pe punctele de vedere ale tuturor factorilor interesa i o autoevaluare riguroasă duce la identificarea priorită ilor şi la inte ambi ioase de îmbunătă ire personalul în elege şi este pe deplin implicat în strategiile de management al calită ii eficacitatea stabilirii şi atingerii intelor pentru îmbunătă ire Următoarele exemple ilustrează judecă ile care se pot formula în ceea ce priveşte managementul calită ii. furnizorul de EFP analizează eficacitatea procesului de predare şi învă are cât de bine evaluează şi răspunde furnizorul de EFP opiniilor elevilor.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie • • • • • • • • • • procedurile de asigurare a calită ii se axează pe îmbunătă irea rezultatelor elevilor şi măsura în care conduc la îmbunătă irea sau la men inerea unor standarde înalte angajamentul furnizorului de EFP fa ă de îmbunătă irea continuă se reflectă în elaborarea unor politici şi proceduri de asigurare a calită ii cuprinzătoare care acoperă toate aspectele activită ii furnizorului de EFP. responsabilită ile privind managementul calită ii ce decurg din colaborarea cu al i furnizori de EFP sunt corect atribuite. precum şi ale altor factori interesa i cât de eficace sunt folosite planurile de îmbunătă ire. în elese şi îndeplinite. părin ilor şi angajatorilor. autoevaluare şi îmbunătă ire: Excelent Slab • £ ¤  £ ¥ ¢  £ 90 ¢ § ¡  4 £ ¤ £ §  ¡ ¥ £ ! ¨ ¡ § 0 ¦ § ¨ ¤ £ ¤ ¤ £ !  ¢ ¤ ¨ ¡ ¦ ¤ £ ¢ ¤ ! ¡ ¤ # ¡ £ ¨ £ ¢ § ¡ £ ¥ ¦ ¡ ¡ ¤ £ ¢ £ ¡ ¢ ! ! § ¡ ¨ ) £ ¡ § ( • !  ¥ ¡ § § ¨ ¨ ¤ ¦ !  ¢ £ ¤ ¢ ¨ ¦ £ § ¡ ¨ £ ¤ § § ¡ ¢ ! ¥ £ £ ¦ ! ¨ £ §   • § ¨ ¤  ¢  ¢  ! £ ¡  £ ¡ ¤ ¡  £ ¡ 0 ¡ § ¤ ¦ ¨ 4 ¤ ¡ ¢ 4 © § ¡  ¨  £ £ ¢ ¥ ¢ ¡ ¨ £ ¢ ¤ § © ¥  £ ' § 4  §  ¦ ¡ £  ¢ £  ¤ £ ¤  £ ¤ ¢ ¨ ¡  ¢ ¢ ¤ • £ £ ¢ ¤ £ ¡ ¢ ! ¨   ! ¦   § ¡ ¡ £ ¢ § £ £ ¤ ! £ ¢ ¥ !  ¨ % • § ¨ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § ¡ £ §  ¢  © ¦ '  § ¤ ¦ ¤ § ¡ ¨ ¢ ¨ ¤ ¡ § £ ¡ ¦  § ¡ £ ¨ ¢ ¤ ¡ § § ¡  £ ¤ § © £ # £ ¢  © ¡ ¡ ¡ £  ¡ § !  £ £ ¤ ¤ ¥ ' £ ¡ ¢ § ! ¡ !  £ ¡ ¨ £ ¤ ¤ ¢ ¤  ¢ ¥ ! ¤ ¡  ¤ ¡ £ ¡ ¡ § ¢ § ¦ ¡  ¥ £ ¡ §  § $ ¢ ¢ ¨ ¡ ¥ ¨ £ ¡ ¤ ¢ ¡  ¢ £ ! § § § £ © ¤  ¡ £ £  ¦ ¨ ¢ $ ¦ ! ¥ £ ¡ ¡ £ § ! £ ¤ ! ¦  §  ' $ £ 0 ¢  ¢ " £ ¨ ! ¢ £ ¤ ! ! £ ¦ ¡ ©  £ £ ¥ £ £ ¡ ¨ ¤ £  ¥ ( •  £   ¡ £ © § § ¡ ¨ ' $ § § £ £ ¨ ¢ ¦  ¥ ¡ £ ¨ § £ § © § ¡  ¤  ¡ ¡ ¤ © 8 • £ ¡ £ ¤ § ¡ ¢ ¤ ¡ £ © £ £ ¨ ¢ 0 ¡ ¡ ¡ ¡ © £  ¢  £ ¢  ¤ § ¡ ¦ £ ! ¡ ¤  £ ¡ ¡ ¢ ¤   § £ §  £ ¡ $  ¢ ¥  ¥ § ¤ 4 ¢ § ¡ £ ¢  ! § ¨ ¥ ¡ ¡ ! ¨  ! £ ¤ § § ¡ ¢ £ ¨ ¡ § ¦ § £ ¥ ¡ £ $ ¨ £ £ 0 ¢ ¢ ¢ ¨  § ¡ 2 • 4 £ £ ¢  ¡ ¨  £ ! ¡ £ £ ! ' £   § ¢ ¨ ! £ ¢ ¡ ! $ ¢ £ ¥ ¡ ¡ ¡ !  £ ¤ 4 £ £ £ § ¢  £ §  ¡ ¡  ¡ ¢ ¤ ! 2 © ¤ £ £ ¡ ! £ ¢ 5 ¢ £ £ £ § § ¢ £ 4 £  ¥ ¡ £  ! ¢ ¤ ¢  ¤ ¡ $   ! § § ¤ £  ¨ ¡ ¥ £ £ £ £ ¤ §  ¦ §  0  § § " ¨ ¡ ¡ § § ! ¢ ¥ ¦ ¦ ¥ ¥ ¦ £ £ • ¨  ' ¤ £ 4 ¡ ¥ ¡ ¤ ¡ ! § ¦ ¤ ¡ ¡ ¡ " ¥ ¨  ! § ¨ £ £ £ § ¦  £ ¥ ¨ ¦ ¥ § £ ¨ ¡ § ¤ ¢ £ £ § ! !  # ¡ ¥ £ © § £ ¡ $ ¨ © ¢ ¡ ! £ '  4 ¢ £ £ § ¢ ¤ ¡ £  £ ¥ 2 ¡ ¤ ¢ £  5 ¦ ¢  £ " £ £ ! ¥ ¥ £ ¤ £ 4 ¤ § ' ¡ ¨ ¤ ¢ §  ! £ § £  ! § £  0 ¨ ¡ $ £  ¢ ¥ £ ! ¤ £ ¡ ¤ £ £  ' ' © § £ ¢ ¢ ¨ ¡  !  ¤ ¦ ¢ ¡ £  ¤  £ § ! ¥ ¨ ¤  ¤ ¡ ¨ ¨   • ! ¢ •  § ' ' . întocmite pe baza rezultatelor activită ilor de management al calită ii şi autoevaluare.

 ¡  ¡ © § ¨ $ § £ ¦  ¢  © ' ¡ § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $ £ £ ¢  ¨ ¤ ¨ $ ¢    ¡ © ¡ ¤ ! £ §   ¡ ¢ £ ¢ ¨ !  ¥ £ ¤ £ ¢ ¡   £ ¢ ¡ ! ¤ ¦ © £ ¤  § ¦ £ ! ¡ $  ¢ ¡ ¡ § ¢ £ ¦ ¢ ¦ © ¨ § ¦ 4 ¢ £ ! $ £ £ ¢ ¡ ¤ ¨ £ § ¢  £ ¤  ¡ © ¡ ¤ ! £ § £ ¤  ¡ ¢ £ ¢ ¨ %  £ ! ¨ § ¦ ¢ £ ! ¡ ¡ ¤ £   § ¢ ¨ ! £ ¢ ¡ £ § £ ¢  £ ¤  § ¦ £ ¢ ¡ ¨ ¢ § ¡ 4 £ ¢  ¢  © ' £ ¢ ¡  ¤ ¡ ¡ 4 £ ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © 4 £ ¢ ¡ ¢ ! £ ¦ £ § ¢  £ ¤ § ¥ £ ! ¨ § ¦ £ ¤ ! ¢ ¤ ¨ 2 ¡  ¡ © § ¨ $ § £ ¦  ¢  © ' ¡ § ¢ £ ¦ ¢ £ ! $ £ £ ¢  ¨ ¤ ¨ $  4 § ¨ ¤ § £ 0 ¡ ¡ © § ¨ ¤ § ¨ £ $ ¨ § ¦ £ ¤   £ ! ! ¡ 4 £ ¢ ! ¡ # £ ¢  § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § ¡  ¤ ¨ £ 4 ¡  £ ¢ £ §  ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © ¢ ¡ ¤ 0 £ § ¥ ¨ © ' £ ¢ ¡ ¤ ¡ £ ¡  £ ! $ £ § ¡ ¥ 4  ¢ ¤ ¡ ! £ ¤ ¡  £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¡ § ¡ $ ¡  ¥ §  ¢  © ' ¡ £ ¢ ! £ $ £ £ 8 § ¨ ¤  ¢  ¢ ! ¡ ¡  §  '  ¢ £ ! $ £ ¥ ¨ © ' ¡  § ¥ £ § ¦ ¡  £ ! $ £ £ ¤  ¡ © ¡ ¤ ! £ § £ ¤  ¡ ¢ £ ¢ ¨ ! 4 ¤ ¡ ! £ ¦ ¥ ¨ © ' 4 £  £ ¢ ¡ £   § ¢ ¨ !  ¡ £ § £ ¢   § ¨ ¢ ! ¡ $ ¡ ¢ £ ! ¡  ¨ ¢  § ¡ ¥ 4 £ ¢  ¢  © ' ¡ ¤ £   § ¢ ¨ ! 2 £ 5 £ ¥  £ ¢ ¡  ¤ ¡ ¡ 4 £ ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ ©  ¤ § ¨  § $ ¡ £ § ¡ ¤ ¡ £ ¨ ¢ ¡ 4 £ ¢ ¡ ¢ ! £ ¦ £ § ¢  £ ¥ ¤  £ ! ¨ § ¦ 0 £ ¤ £  ' § ¥ £ ! ¨ § ¦  ! ¢ ¤ ¨ ¦ £ ¤ £ ¥  ¡ £ § £ ¢  § ¨ ¢ ! ¡ $  ¤ ¡ ¤ £ % £  ¢ ¡ ! $  © £ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § § ¨ ¤  £ ¤ £ ¡ £ ¢ £ ! ¡ ¡ ¤ £   § ¢ ¨ ! ¡  £ ¢ £ ! $ £  ¢   £  ¤ ¨ £ ¡ § ¦  ¡ ¤ ¢ ! ¡ ¦ ©  £ § ¡ ¤ ¡ £ ¨ ¢ ¡ £ ¥   §  ¢  © ' ¡ £ § ¡ ! $  ¡ ¤ ¦ ¢ ¡ ¤ ¡ £ £ ¢ £ ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ ©   ¢ ¤ ¡ ! ¤ ¡ ¢ £ © £ 0 ¡ ¡ ©  ¡ £ § ¡ ¤ ¡ £ ¨ ¢ 3 £  £ ¢ £  §  ' £ ¥ ¤  £ ! ¨ § ¦ 0 £ ¤ £  ' £ § £  § & ¢ ' ! ¢ £ ! $ £  £ ¢ ¡ ¤ ¨ £ § ¢  £ ¤  ¡ © ¡ ¤ ! £ § £ ¤  ¡ ¢ £ ¢ ¨ % £ ¦ ¡ ¨ § ¦ ¡ £ ¥ ' ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © § ¨ ¤  £ ¤ £  ¤  £ ! !  ¡ § ¦  ¡  § ¥ £ ! ¨ § ¦ £ ¢ £ ! ¡ ! ¨  !   ¦   ¡ © ¡ ¤ ! £ §   ¡ ¢ £ ¢ ¨ ! £ ¥ ¡ § ¨ ¢ £ ! ¡ £ ¤ § ¥ £ ! ¨ § ¦ ! ¡ £ ¨ ¤ ¨ $ ¡ ¡ £ ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡  ¡ ) ¡ § ! ' ¢    ¡ £ § £ ¢  ¢ ! £ § ¨ ! ¡ £ ¤ ¡ £ § ¨ ¢ ! ¡ $  ¤ ¡   £ ¤ 5 ' § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £ § £ ¢ ¡  ¤ ¡ ¡ § ¡ § ¡  ¤ ¨ £ 4 ¡  £ ¢ £ § ¥   § ¦ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡ • Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie •  • • £ ¢ £ 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $  £  ¡  ¡ 0 § ¨ ¡ § ¦  ¡ ¡ ¤ ' ¡ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! ¡  ¥ £ ¢ § ¡ ¦ £ § ¡ ( £ § ¡ ! £ ¦ ¤ ¢ ! ¡ ¦ ©  ¢ ! £ ¦ £ § 4 £ ¤  ¢ ¤  ¡  ¨ ¦ £ §  £ ¤ § ¤ ¨ § £  £ ¢ § ¡ ¨ $ 0 £ ¤ £  ' ' ! ¢ ! ¡ ¥ ¥ £  ! ¢ ! ¡ ¥ ¥   ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦  § © £ ( • • •   § ¥ £ § ¦ ¡ £ ¢ ¡ ¢ ! ¡ ! $ £ ! ¢ ! ¡ ¥ ¥ £  ! ¢ ! ¡ ¥ ¥  4 § ¨ ¤ £ § ¥ £ ¢ ¡ ! ¡ £ ¢ ¡ ¢ § ¨ ) ¡ ©    ¤ ¤ ¡ ¨ § £ ¦  § © £ © 4  £ ¤ 5 • • •  £ ! ¨ § ¦ ¢ £ ! ¡ ¡ ¤ • ¤ ¨ £ § £ § ¥ £ ¢ ¡ ! £ ¤ £ ¥ ! ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © £ ¢ £ 2 £ 5 £ ¥  ¤ § ¨  § $ ¡ £ ¢ ¡ ¢  ¢ ! 3 • £ ¢ £  ¡ § ¨ ¢ £ ! ¡ ¢  § ¨ ¤  £ ¤ £ £ ¤ £ ¢ ¡ ¢ ¤  £   • £ § ¦ £ ¥ £ ¤  ¡ © § ¨ $ I • • • • • 91 ¢ ¡  § ¨ ¢  ¨ © £ ¢ £  ¢ ¤ ¡ ! ¡ £ §  ¢  © ' £ ¥  ¤  £ ! ¨ § ¦ ¡  £ ! $ 5 .

Conducere şi management: Această sec iune rezumă judecă ile echipei de inspec ie şi notele acordate pentru principiile calită ii 1. 4. 2. 2. Opiniile elevilor referitoare la Constatările succinte din această sec aspectele din activitatea furnizorului sunt mul umi i. Sec iunea cuprinde de asemenea scurte evaluări privind conducerea şi managementul. această sec iune va cuprinde o precizare în acest sens. precum şi principalele aspecte care necesită îmbunătă ire în ceea ce priveşte activitatea generală a furnizorului de EFP. Partea A: Rezumat Această parte con ine patru sec iuni. includerea educa ională şi socială şi serviciile de orientare şi sprijin. 4. 5 şi 6. sec iunea con ine şi un paragraf care descrie aria de cuprindere a ofertei. Informa ii despre furnizorul de EFP: Această sec iune con ine o descriere succintă privind tipul şi activită ile furnizorului de EFP. 1. Cât de eficient este furnizorul de EFP: Această sec iune eviden iază principalele aspecte pozitive. Calitatea educa iei şi formării profesionale: Această sec iune cuprinde un rezumat al judecă ilor formulate de echipa de inspec ie şi al notelor acordate de aceasta privind punctele tari şi punctele slabe în raport cu principiile calită ii 3. Partea B: furnizorul de EFP: iune vor cuprinde atât de EFP de care elevii care în opinia elevilor Activitatea furnizorului de EFP în ansamblu Această parte con ine două sec iuni. categoriile de elevi cărora i se adresează şi scopurile şi obiectivele principale ale furnizorului. 7 şi 8. 2. Structura rapoartelor de inspec ie Rapoartele vor avea patru păr i. Dacă organiza ia de EFP este considerată inadecvată. 1. 3. 92 . cât şi acele aspecte necesită îmbunătă ire. Calitatea ofertei pe arii curriculare specifice: Este un rezumat al judecă ii generale formulate în legătură cu fiecare arie curriculură.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie 9.

rezumatul datelor privind progresul pe tip de progres. etnie. sex. rezumatul notelor acordate procesului de predare şi învă are pe arie curiculară cadrul inspec iei privind 4. nivel. 93 . sex. Partea D: Judecă ile formulate în descriptorii de performan ă Această parte con ine raportul notelor acordate fiecărui descriptor de performan ă. sex. numărul total al elevilor înscrişi pe nivel. 3.Asigurarea calită ii QA Manual privind raportul de inspec ie Partea C: Date privind performan a Această parte con ine cinci tabele 1. inclusiv “abandonul şcolar”. în compara ie cu mediile na ionale pentru furnizorii de EFP de acelaşi tip. rezultate anterioare rezumat privind reten ia şi rezultatele din ultimii trei ani pe program de învă are. precum şi un comentariu asupra dovezilor utilizate de echipa de inspec ie în scopul formulării judecă ilor. vârstă. 5. Formatul acestei păr i este identic cu cel al raportului de autoevaluare a furnizorului de EFP. vârstă. vârstă. nivel. etnie. 2. rezultate anterioare înscrierea pe program de învă are. etnie.

care trebuie abordate în planul de îmbunătă ire Q B I U R S P A 7 R S F P T C G R 94 . există lipsuri grave. dar ar putea fi îmbunătă ită astfel încât să devină excelentă şi un punct tare performan a nu îndeplineşte cerin ele.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I ¨   " ¦ #    !  ¡ "   " ¦ #  $ %  !  &   ¢ ¢  ! % (  ' ¢ " & & ' % " ¦ 1 2  ! % % % ) $ % 0 !  % 0  zi/luna/an inspectorul care raportează ¨  &    $ 0 ) !   zi/luna/an inspectorul care raportează © 2 & &    % $ 0 ) !  ¥ & &   ¥ &  & " 4 % % % 0 ! % % 3  $ 0 )   " % 1 2 % 0  zi/luna/an zi/luna/an 5 = punct tare (excelent) 6 = bine 7 Managementul calită ii Responsabilită i ale managementului Managementul resurselor Proiectare şi dezvoltare Învă are şi predare Evaluare şi certificare Măsurare şi analiză % Îmbunătă ire ¨ ! & = punct slab Nota cu cea mai mare pondere ¨ & ! % 8   % 2 ¨ 2 & & " & ¨ 2 & & "    ! %  $ 0 ) !   ! % % )  )  % ¨ 2 & & "  ¨ 2 & & " " 9 2   ! %  3   ! % 0 ! 8 %   3 4 % @ E E E Q 5 performan a depăşeşte cu mult norma obişnuită şi nivelul de performan ă aşteptat G G G A H B C D D H A D R S F P T C I G A D F I P H 6 U E performan a îndeplineşte cerin ele minime.

a categoriilor de elevi cărora i se adresează şi a scopurile şi obiectivelor principale avute în vedere de furnizorul de EFP.  ¢ 95 .Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I ¢ & ¡   & © 4 ¡ ¦ I 4   "  " ¦ # %  %    % )  % !  % 0 3   !  Aceasta este o scurtă descriere a tipului şi activită ilor furnizorului EFP.

Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I ¢ & ¡   & © 4   ¦ 1 & "  & &  " ¦ # %  %    % )  %  )  $   !  Această sec iune eviden iază principalele aspecte pozitive. această sec iune va cuprinde o precizare în acest sens. Dacă organiza ia de EFP este considerată inadecvată. precum şi principalele aspecte care necesită îmbunătă ire în ceea ce priveşte activitatea generală a furnizorului de EFP. £  ¢ 96 . D % 0 @ C D # 3 ¡ 3   0 2 2 2 A $ & ¡ 9 $ A 1 1 ¤ 1 9 ' $ 1 ¤ ( A & ¡ 9 $ & 1 9 ' $ 1 ¤ ( A & ¡ 9 $ 1 ' ) $ ) 4 1 % Vă rugăm şterge i ce nu corespunde.

includerea educa ională şi socială şi serviciile de orientare şi sprijin. sec iunea con ine şi un paragraf care descrie aria de cuprindere a ofertei.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I ¢ & ¡   & © 4    ¦ & & & " 4   %  %    % )  % % % % !   ) % ! % 0 % )  )  % Este un rezumat al judecă ii generale formulate în legătură cu fiecare arie curriculură.  97 . Sec iunea cuprinde de asemenea scurte evaluări privind conducerea şi managementul.

cât şi acele aspecte care în opinia elevilor necesită îmbunătă ire. 98 .Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I Partea A: Rezumat Sec iunea 4 ¦ Opiniile elevilor referitoare la furnizorul de EFP Constatările succinte din această sec iune vor cuprinde atât aspectele din activitatea furnizorului de EFP de care elevii sunt mul umi i.

¢   P 2 P ¢ 9 9 ' 9 ' % 2 T ( ¡ ( )      ) & 8 0 & % % ( ) ( % ) ) 0 0 1 G ¢       & & F 1   Asigurarea calită ii ¡ $ & # ) 9 2 ¨ & A 1 % ! 0 & 3 $ ' 2 ) % 1 & $ % ¤ A 1 & $ ¡ ¤ 1 % % 9 0 1 @ $ ¡  9  2 0 ) T $ ! 1   " ¦ # ¢ 9 % $   % ¡ ¢ ¡  £ ¢   ¤ © ) & ) ¥ 4 & ¦ % I  ¨ © % ¢ ¡ ¦  I % ¦ & % & %  " ) % 4  ¢  !  2 Puncte slabe  0 !  $ ! %  QA 17 Raport de inspec ie 99 .

Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I ¢ & & ¦ ¢ & ¨  ) %  ) $ % ¡ & ! % 0   ¡ 2 9 2 I ) 0 F 1 F ( 1 & 2 ) $   # @ 1 % 5 1 ) $ 1 & 4 3 ) $ ¢ ¡ Implementare 6 – Evaluarea şi certificarea învă ării T     $ 1 T 100 .

¢ T P 2 ¢ 9 1 9 ' 8 % 2 2 T ) ¡ ( 9 S   ) & 8 0 9 @ & % ( ) % 9 0 ) 0 1 G & G     1 % F 1 Asigurarea calită ii   & 2 ¨ A ! 0 & ¡ ) % ) ' &  0 2 % 3 ¡ 4 3 & % % % & 2 – Responsabilită i de management %  T  !   " ¦ # ¢ 9 % $ % ¢  ¡   ¡ ¢ £   ¤  ) & ¥ & ¦ % I  ¨ © © ) ¢ 4  ¦   I % ¦   ! " )  ¢  % % 8   & ¢ ) & $ % ¡ QA 17 Raport de inspec ie 101 .

Asigurarea calită ii

QA 17 Raport de inspec ie

 

¡

¢

£

 

¤

¥

¦

I

¨

©

¢

¦ 

I

Notare
0
 

¢

&

& 

¦

¢

&  

) 

%  

) 

$

%

¡

¡

2

9

2

Evaluare
7 – Măsurare şi analiză

T

)

D

@

S

¥

 

%

¡

%

1

)

' 

¤

'

F

)

¥

$

1

¢

6

¥

3

3

2

F

A

&

4

%

¢

T

¡

$

1

1

T 

102

Asigurarea calită ii

QA 17 Raport de inspec ie

 

¡

¢

£

 

¤

¥

¦

I

¨

©

¢

¦ 

I

¢

& 

¥

& 

" 

% 

%

 

% 

0 

3 

0 

! 

% 

4

Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul Tabelul

1 2 3 4 5

numărul total al elevilor înscrişi pe nivel, vârstă, sex, etnie, rezultate anterioare, deficien e şi nevoi speciale înscrieri pe program de formare, nivel, vârstă, sex, etnie, rezultate anterioare rezumat al datelor privind reten ia şi rezultatele pentru ultimii trei ani rezumat al datelor privind progresul pe tip de progres (inclusiv “abandonurile”) rezumat al notelor acordate predării şi învă ării pe arie curriculară

Vă rugăm să introduce i aici tabelele. Nu este nevoie să rescrie i tabelele în cazul în care acestea sunt deja realizate cu ajutorul unui program de calculator specific şi sunt disponibile într-un format corespunzător.

%

¦

103

Asigurarea calită ii

QA 17 Raport de inspec ie

 

¡

¢

£

 

¤

¥

¦

I

¨

©

¢

¦ 

I

Partea D
# ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨

Concluziile inspectorilor privind indicatorii de performan ă
¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I T 8 @ 0 % 8 0 ¡ 0 % 3 % 2 2 F 1 1 9 9 9 G £ ) & ) G 1 & A ¢ ) 1 2 4 %

Sistemul de management al calită ii asigură calitatea programelor de învă are şi promovează îmbunătă irea continuă.
  C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ ¤ Q 7 £ ¢ C   Q © C I

 

 

¦

¡

1.1. membrii managementului elaborează misiunea, viziunea şi valorile şi sunt modele ale unei culturi a excelen ei 1.2. valorile şi codurile de comportament sunt vizibile în practică 1.3. unui membru al echipei de management i-au fost încredin ate responsabilită i în ceea ce priveşte asigurarea calită ii 1.4. membrii managementului se asigură că sistemul de management al calită ii al organiza iei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătă it 1.5. to i membrii personalului sunt implica i în implementarea asigurării calită ii 1.6. sistemul de asigurare a calită ii cuprinde formulări clare privind politicile, planuri strategice şi opera ionale, documente şi manuale ale calită ii 1.7. politicile, procedurile şi activită ile sunt în mod clar documentate, respectă cerin ele interne şi externe şi asigură calitatea şi consecven a programelor de învă are 1.8. evaluări regulate ale sistemului de calitate au loc cel pu in anual 1.9. sistemul de calitate este supus unui proces de îmbunătă ire continuă care face parte din strategia de îmbunătă ire a calită ii stabilită de organiza ie

T

104

Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 1.11. procedurile de revizuire a programelor duc la o îmbunătă ire a predării. recomandările privind îmbunătă irea calită ii sunt puse în practică şi sunt monitorizate din punct de vedere al eficacită ii lor Total note 14 ¦ 14 14 105 . sistemul de calitate dispune de proceduri eficiente de a răspunde plângerilor şi contesta iilor 1. sunt stabilite proceduri privind neconformitatea cu procedurile şi se implementează măsuri corective 1. procedurile sunt monitorizate în mod regulat pentru a asigura men inerea şi respectarea sistemelor şi proceselor 1.13.14. învă ării şi rezultatelor 1.12.10.

la nivel na ional şi european 2.9 2. alocate şi în elese de to i factorii interesa i există o comunicare eficientă în cadrul organiza iei se dezvoltă.1 managementul demonstrează sprijin activ şi implicare în ceea ce priveşte dezvoltarea şi calitatea programelor de învă are şi alte servicii asigurate de furnizor obiectivele strategice. responsabilită ile. dacă este posibil. autoritate şi răspunderea care revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite. se men in şi se analizează în mod regulat parteneriate şi colaborări eficiente cu factori interesa i externi se colectează în mod sistematic informa ii în legătură cu nevoile şi aşteptările factorilor interesa i interni şi externi proiectele de parteneriat şi programele de învă are contribuie la dezvoltarea participării şi ocupării for ei de muncă la nivel local.10 T I 106 . regional şi.7 2. intele şi valorile sunt în elese pe deplin de to i membrii personalului şi de to i factorii interesa i. DESCRIPTORI DE PERFORMAN Ă   Q © C ¤ Q 7 £ ¢   ¢ A 1 % ¦ ¡ C 2. inclusiv de subcontractori şi furnizorii de practică managementul supraveghează cu eficacitate respectarea direc iei strategice şi monitorizează cu regularitate programele de învă are şi propria performan ă de management se promovează egalitatea şanselor şi problema discriminării este abordată astfel încât to i elevii şi to i membrii personalului să îşi atingă poten ialul managementul ac ionează cu eficacitate în ridicarea nivelului rezultatelor ob inute şi în sprijinirea tuturor elevilor rolurile.8 2.4 2.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I ¡ P % 0 ¢ ¥ % 0 % 3 % 0 0 9 ' ( ( ) & £ 1 ¤ ( 9 & ) ¤ 2 4 ) F & ) G 1 1 F & 2 A Organiza ia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului /învă ării.5 2.6 2.2 2.3 2.

19 2.11 2.15 2.12 2. juridic şi demografic există un sistem de informare a factorilor interesa i interni şi externi informa iile sunt analizate în vederea planificării.16 2. pot fi inspectate şi sunt revizuite în mod regulat există o contabilitate eficientă şi se efectuează audituri financiare periodice în conformitate cu cerin ele fiscale şi legale dezvoltarea şi durabilitatea serviciilor furnizate elevilor se bazează pe un management financiar responsabil cheltuielile efectuate în cadrul unor capitole de buget specifice sunt monitorizate cu eficacitate pentru a asigura că se ob ine valoare în schimbul banilor priorită ile privind cheltuielile şi utilizarea resurselor financiare sunt în mod clar legate de programele de învă are şi priorită ile de planificare şi reflectă într-o măsură considerabilă scopurile şi obiectivele furnizorului de EFP respectiv to i membrii personalului sunt implica i într-un grad corespunzător în procesul de consultare interesele financiare ale tuturor factorilor interesa i sunt echilibrate şi satisfăcute cu eficacitate 0 & 9 2 1 2.13 2.20 7 2 9 ) 20 ¦ 20 20 107 . dezvoltării şi implementării strategiilor informa iile şi sistemele de înregistrări sunt exacte. precum evolu iile de ordin social.17 2. economic.18 2. ecologic.14 sunt colectate în mod regulat informa ii despre anumite variabile importante. actualizate şi păstrate în condi ii de siguran ă şi confiden ialitate.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 2.

organiza ia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat. uşor de în eles în diferite formate se gestionează. ¦   Q © C   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¤ Q 7 £ ¢ C I ¢ $   ¦ ¡ 3. de asemenea. materialele şi spa iile de specialitate sunt adecvate specialită ii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente elevii au acces la resurse de învă are care răspund nevoilor lor şi care sunt adecvate unui studiu independent eficace metodele/resursele/sarcinile etc. analizate şi modificate în mod regulat 3. sănătatea şi resursele fizice. monitorizează şi evaluează siguran a. resurselor şi spa iilor de specialitate folosite în procesul de învă are echipamentele. gradul de adecvare şi utilizarea echipamentelor.4 3.1 programul de învă are satisface cerin ele privind siguran a. men ine.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   P % 0 8 0 9 ' ( ( ) & £ ) & ) G 1 1 F & 2 A $ 1 ¤ A $ ¤ 1 9 0 Organiza ia oferă elevilor un mediu sigur. resurse care sunt înso ite de instruc iuni de func ionare clare.5 3.6 T 108 . precum şi orice alte condi ii prevăzute de lege acolo unde este cazul există resurse eficace gestionate astfel încât să sprijine procesul de învă are.2 3. sănătos şi care le oferă sprijin. de predare şi formare sunt actualizate.3 3.

7 metodele/resursele/sarcinile etc.12 3. după caz to i membrii personalului sunt angaja i în conformitate cu legisla ia locală şi na ională privind ocuparea for ei de muncă şi egalitatea şanselor politica de recrutare a personalului stabileşte standarde minime în ceea ce priveşte calificările şi experien a adecvate.13 3.10 3. cerin elor programelor de învă are şi specifica iilor calificărilor resursele de învă are şi spa iile aferente permit tuturor elevilor să participe în mod activ spa iile.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 3. clădirile şi echipamentele sunt accesibile tuturor grupurilor de elevi.8 3. de predare şi formare răspund nevoilor elevilor.9 3. pozi iile de autoritate sunt clar definite şi recunoscute 3. sunt semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat condi iile şi mediul de lucru sunt eficace şi asigură rela ii de lucru bune revizuirea programului de învă are ia în considerare sugestiile elevilor privind un mediu de învă are îmbunătă it progresul tehnologic este cunoscut şi inova iile semnificative sunt introduse.14 3.11 3. diferitelor stiluri de învă are.15 ¦ 109 . în special pentru cei implica i în furnizarea şi evaluarea programelor de învă are toate rolurile şi responsabilită ile membrilor personalului sunt clar definite şi în elese.

23 3.16 politica de dezvoltare profesională a personalului cuprinde prevederi adecvate referitoare la ini ierea membrilor nou veni i şi la dezvoltarea continuă a personalului to i acei membrii ai personalului care nu de in o calificare primesc sprijin în vederea ob inerii unei calificări profesionale adecvate dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacită ii şi oferă posibilitatea reflec iei asupra practicii to i membrii personalului au acces la cunoştin e utile şi valide privind sarcinile şi obiectivele lor sunt dezvoltate cunoştin ele managerilor în ceea ce priveşte managementul calită ii şi pedagogia şcolară performan a tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată sistemele de evaluare a personalului au ca rezultat planificarea unor ac iuni de îmbunătă ire datele privind rata de reten ie şi rata de succes a elevilor sunt utilizate pentru a aduce în discu ie poten iale aspecte legate de dezvoltarea profesională profesorii/instructorii demonstrează că posedă cunoştin e.25 ¦ 110 .18 3.22 3.24 3.19 3.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 3.17 3.21 3.20 3. echipelor şi persoanelor individuale 3. învă area şi evaluarea eficace a programelor se stabileşte un echilibru între nevoile organiza iei. competen ă tehnică şi experien ă actualizată la un nivel care să asigure predarea.

solu iile găsite sunt satisfăcătoare pentru toate păr ile implicate şi răspund nevoilor acestora 0 ¤ 9 2 1 7 9 2 ) 26 ¦ 26 26 111 .Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 3.26 conflictele şi problemele personale sunt rezolvate în mod eficace.

agen ilor economici sau comunită ilor.1 4.3 programele de învă are se armonizează cu obiectivele strategice şi cu valorile organiza iei programele de învă are sunt management/autoritatea competentă supuse aprobării de către prin modalită ile de eviden ă şi prin analiza nevoilor se identifică şi se înregistrează nevoile. organiza iilor şi comunită ilor procesul de aprobare a programului presupune existen a unor dovezi conform cărora programul de învă are propus răspunde cerin elor identificate ale persoanelor individuale. feedback-ul ob inut din partea acestora determină îmbunătă irea programelor programele de învă are îndeplinesc cerin ele externe şi sunt receptive fa ă de situa ia la nivel local. agen ilor economici şi comunită ii şi fa ă de diferitele nevoi ale elevilor.2 4. na ional şi european programele de învă are demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putin ă în ceea ce priveşte op iunile şi accesul acestora 4.4 4. angajatorilor.6 T 112 . regional.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   P % # 0 # % % @ 2 9 ' ( ) & £ 9 1 ' ) $ 1 1 ¡ 9 2 0 ) $ Organiza ia este receptivă fa ă de nevoile indivizilor.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ ¤ Q 7 £ ¢ C   Q © C I ¢ $ 1   ¦ ¡ 4.5 4. interesele şi caracteristicile elevilor.

asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru elevi şi demonstrează o implementare activă a politicii privind şansele egale programele de învă are sprijină şi sporesc valoarea învă ării practice şi teoretice programele de învă are includ procese eficace de evaluare formativă şi sumativă şi de monitorizare a învă ării obiectivele de învă are ale programelor includ criterii şi metode de evaluare sumativă care sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite în mod regulat programele de învă are definesc în mod clar traseele de continuare a studiilor programele de învă are includ un proces eficace de răspuns la reclama ii şi contesta ii programele de învă are au o serie de descriptori de performan ă prin care poate fi măsurat gradul de succes al programului.7 colaborarea cu al i parteneri şi departamente ale autorită ilor locale face ca programele şi procesul de învă are să fie mai accesibile (de exemplu transport.11 4. intele privind îmbunătă irea sunt stabilite în conformitate cu reperele institu ionale.9 4.10 4.12 4. locale. na ionale sau europene 4. regionale.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 4. asisten a copilului) programele de învă are au un caracter de includere din punct de vedere social.13 4.8 4.14 ¦ 113 .

sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programului de învă are 0 & 9 2 1 4.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 4.17 7 9 2 ) 17 ¦ 17 17 114 .16 4. care sunt revizuite în mod regulat în lumina cerin elor privind calificările stabilite la nivel intern. inclusiv analiza performan ei diferitelor grupuri de elevi. na ional şi european programele de învă are sunt revizuite cel pu in o dată pe an şi elevii contribuie la acest proces de revizuire informa iile privind evaluarea învă ării şi rezultatele dobândite. regional. local.15 programele de învă are au definite obiective de învă are.

pentru a ob ine sau pentru a căuta informa ii conform nevoilor lor elevilor li se dă posibilitatea să se înscrie la programe de învă are care răspund nevoilor lor elevii care au fost respinşi primesc sfaturi şi îndrumări adecvate pentru a găsi programe de învă are mai potrivite nevoilor lor evaluarea ini ială (nevoile elevilor. sprijinul necesar.2 5. cerin e de evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învă are adecvat to i elevii participă la un program de ini iere în programul de învă are la care au fost înscrişi.8 5.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   I 0 @ % 5 2 F 1 F ( & ) $ 1 £ ( $ 1 ) $ 1 ) & 4 3 ) $ 1 Organiza ia oferă condi ii egale de acces la programele de învă are şi sprijină to i elevii.7 5.5 elevilor le sunt puse la dispozi ie informa ii şi îndrumări despre toate programele de învă are existente elevii primesc ajutor pentru a în elege. cunoştin e. pe baza nevoilor individuale ale acestora legate de progresul în cadrul programului şcolar T 115 .9 5.10 sunt prevăzute perioade pentru revizuirea şi reevaluarea activită ilor de sprijin destinate elevilor.4 5.1 5.6 5.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ ¤ Q 7 £ ¢ C   Q © C I ¢ ) 1   ¦ ¡ 5. dezvoltând cunoştin ele şi experien a anterioare drepturile şi responsabilită ile elevului sunt clar definite elevii au acces la sprijin semnificativ şi eficace pentru rezolvarea unor probleme personale şi la orientare şi consiliere pe toată durata şcolarizării 5. experien ă şi abilită i anterioare. stiluri de învă are.3 5. având posibilitatea de a participa la diferite sesiuni în cadrul programului şi/sau de a schimba programul de învă are (dacă este necesar) programele de învă are răspund aspira iilor şi poten ialului elevilor.

5.12 5.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 5. abilită ilor.21 5. orientarea şi consilierea sunt eficace.18 5. precum şi învă area în cadrul unui grup sau învă area în diferite contexte elevii primesc în mod regulat feedback şi informa ii privind progresul realizat.continuarea studiilor şi/sau angajarea profesorii/instructorii folosesc măsuri eficace pentru a promova egalitatea şanselor şi pentru a împiedica discriminarea. astfel încât elevii să îşi poată atinge poten ialul profesorii/instructorii stabilesc şi men in rela ii de lucru şi de comunicare eficace cu elevii. îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalită ile de a-şi continua studiile după absolvire există înregistrări privind evolu ia elevilor pe durata studiilor şi după absolvire . temele) oferă posibilitatea învă ării prin paşi mici programele de învă are şi materialele de învă are (ex.13 informa iile. care sunt împărtăşite elevilor profesorii/instructorii folosesc o gamă variată de strategii de predare şi învă are pentru a răspunde stilurilor de învă are individuale. precum şi informa ii despre modul în care pot stabili noi criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învă are elevii sunt implica i în evaluarea progresului pe care îl realizează. cu al i membri ai personalului şi cu managerii elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învă are şi inte de învă are individuale.19 5.20 profesorii/instructorii selectează şi men in o gamă variată de resurse şi materiale pentru a oferi sprijin în func ie de diferitele nevoi ale elevilor toate activită ile de învă are sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învă area individuală centrată pe elev.16 5. cu al i profesori/instructori.22 ¦ 116 .17 5. pe baza evaluării ini iale programele de învă are şi materialele de învă are (ex.14 5. culturii. temele) au criterii explicite. genului. motivării fiecărui elev 5.11 5.15 5.

23 evaluarea formativă şi înregistrarea rezultatelor sunt adecvate nevoilor elevilor şi programului. sunt conştien i de propriile puncte tari şi puncte slabe. sunt riguroase. exacte şi se efectuează în mod regulat elevii sunt încuraja i să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învă are (ex. ac ionează conform feedback-ului primit. juste. propun noi obiective de învă are) elevii sunt familiariza i cu diferite activită i de evaluare formativă şi sumativă înainte ca evaluarea finală să aibă loc programele de învă are respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor 0 & 9 2 1 5.26 7 9 2 ) 26 ¦ 26 26 117 .24 5.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I evaluarea formativă şi feedbackul sunt folosite pentru planificarea învă ării şi pentru monitorizarea progresului elevilor 5.25 5.

4 6.8 T 118 .6 6. pentru a asigura consecven a şi corectitudinea 6.7 6.5 înscrierea elevilor respectă cerin ele interne şi externe procedurile şi condi iile privind evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt communicate în mod clar tuturor factorilor interesa i cerin ele specifice de evaluare ale elevilor sunt identificate şi îndeplinite atunci când este posibil evaluarea sumativă este adecvată.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   I 0 C 0 % % ¦ % 5 3 3 % 2 2 F 1 F ( & ) $ 1 £ ) ) $ 1 ) ' 1 $ ) ' $ 1 ) & 4 1 Organiza ia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor. riguroasă. exactă şi efectuată în mod regulat evaluarea sumativă este folosită pentru a monitoriza progresul elevilor şi pentru a informa elevii în legătură cu progresul pe care l-au realizat şi cu modul în care îşi pot îmbunătă i performan a elevii au oportunitatea de a se înregistra la o nouă procedură de evaluare sumativă (dacă este posibil) şi /sau au o “a doua şansă” de a fi evalua i evaluarea sumativă şi evaluarea internă sunt efectuate de profesori/instructori cu calificare adecvată şi experien ă corespunzătoare în mod regulat sunt selectate şi revizuite exemple de decizii şi practici de evaluare sumativă.1 6.2 6. constatările rezultate sunt luate în considerare în ac iuni ulterioare de evaluare. corectă.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ ¤ Q 7 £ ¢ C   Q © C I ¢ A $ %   ¦ ¡ 6.3 6.

11 6.13 6. dacă acest certificat sau calificare sunt specificate în programele de învă are acele rezultate ob inute de elevi care reprezintă etape în atingerea obiectivelor de învă are şi în ob inerea calificărilor sunt înregistrate.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 6. informa ii.10 profesorii/instructorii participă în mod regulat la activită ile standardizare a procesului şi deciziilor de evaluare care sunt efectuate de doar acelor elevi care îndeplinesc toate cerin ele din cadrul evaluării sumative li se acordă un certificat sau o calificare oficială.9 6.12 6. acreditate şi păstrate certificarea este validată în mod oficial prin acreditarea externă (unde acest lucru există) de către autorită i publice legale sau de către alte organisme legale şi de reglementare evaluatorii externi au acces în clădiri. la înregistrări. elevi şi profesori/instructori procedurile de evaluare a învă ării. de evaluare internă şi externă respectă cerin ele organismelor legale şi de reglementare înregistrările privind elevii şi datele privind rezultatele la învă are şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în vigoare 0 & 9 2 1 6.14 6.15 7 2 9 ) 15 ¦ 15 15 119 .

indicatori de performan ă şi standarde de referin ă externe (benchmark-uri) sistemul de calitate dispune de un mecanism de colectare regulată a feedback-ului din partea elevilor şi a altor factori interesa i interni şi externi performan a este analizată pe baza indicatorilor cheie de performan ă interni şi externi.   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ ¤ Q 7 £ ¢ C   Q © C I ¢ ¡ 3   ¦ ¡ 7.2 7. ducând la stabilirea unor inte de îmbunătă ire 7.3 7.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¦ ¥ I I   C 0 8 3 3 % 0 % ) A ) $ 1 ) £ ¤ A $ ) & ) Performan a organiza iei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătă irii.5 7.1 7.6 7. a intelor stabilite şi tendin elor existente. este judecată în mod constructiv. efectuat anual împreună cu întreg personalul competent şi ia în considerare opiniile exprimate de to i factorii interesa i interni şi externi pentru monitorizarea eficacită ii programelor de învă are şi a altor servicii oferite de furnizor sunt folosite măsuri pertinente.7 T 120 .4 o politică clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesa i pertinen i şi este în eleasă de aceştia managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare toate aspectele referitoare la organiza ie sunt supuse procesului de autoevaluare procesul de autoevaluare este sistematic. prin asigurarea calită ii şi autoevaluare.

10 7 2 0 9 ) & 9 2 autoevaluarea riguroasă are drept rezultat identificarea priorită ilor.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 7.8 7. stabilirea unor inte ambi ioase de îmbunătă ire şi de planificare a ac iunii există stabilite proceduri pentru evaluarea externă şi validarea judecă ilor formulate în timpul procesului de autoevaluare şi a dovezilor aferente raportul de autoevaluare este aprobat şi avizat de management 1 10 ¦ 10 10 121 .9 7.

îmbunătă irile sunt implementate şi monitorizate.6 8.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I ¦ # ¢ I ¤ ¡ I # I   ¨ ¡ £ ¨ I 7 ¥ I I ¢ D @ ¥   % ¡ % ¥ 6 ¥ 3 3 1 ) ' ¤ ' F ) $ 1 £ F A & 2 4 $ % Procesul de autoevaluare a organiza iei duce la planificarea îmbunătă irii. măsurabile şi posibil de atins planurile de îmbunătă ire stabilesc în mod adecvat costurile şi resursele implementarea planurilor de ac iune. sarcinile.2 8.7 8. priorită ile.8 T 122 .   C P ¡ ¢ I # 7 Q ¢ I   C # C ¢ D Q ¢ 8 £ ¤ ¥ ¦ ¤ Q 7 £ ¢ C   Q © C I ¢ 1 1   ¦ ¡ 8.3 8.1 8. a îmbunătă irilor şi a măsurilor corective este monitorizată şi evaluată şi sunt aduse modificări în conformitate cu rezultatele monitorizării şi evaluării performan a îmbunătă ită a organiza iei este monitorizată şi analizată şi este folosită ca punct de reper pentru programe de învă are şi activită i de dezvoltare viitoare întreg personalul este implicat în sistemele şi modalită ile de îmbunătă ire continuă a calită ii 8.5 8. inclusiv acelora a căror îmbunătă ire nu s-a realizat în ciclul anterior domeniile de activitate selectate pentru a fi îmbunătă ite reprezintă un răspuns adecvat la punctele tari şi slabe ale furnizorului de EFP planurile de îmbunătă ire definesc în mod clar intele. responsabilită ile şi termenele.4 există stabilite proceduri pentru analizarea punctelor slabe şi pentru realizarea unor îmbunătă iri planurile de îmbunătă ire se adresează tuturor punctelor slabe identificate. criteriile de succes sunt specifice.

11 8.12 7 9 2 ) 12 ¦ 12 12 123 . evaluează fidelitatea şi impactul procesului de autoevaluare şi îmbunătă ire 0 & 9 2 1 8.10 8.Asigurarea calită ii QA 17 Raport de inspec ie   ¡ ¢ £   ¤ ¥ ¦ I ¨ © ¢ ¦  I 8.9 to i membrii personalului şi to i factori interesa i primesc informa ii şi feedback în legătură cu rezultatele procesului de autoevaluare şi cu planul de îmbunătă ire tendin ele în timp privind performan a demonstrează o îmbunătă ire continuă sau men inerea unor standarde foarte înalte ac iunile de îmbunătă ire specificate de organisme externe sunt prezentate personalului în cauză şi sunt puse în aplicare măsuri corective inspec ia externă independentă evaluează şi raportează în legătură cu nivelul de calitate atins de furnizorul de EFP. de asemenea.

4.Asigurarea calită ii QA 15 Observare în cadrul inspec iei Capitolul 5 Observarea predării şi învă ării în cadrul inspec iei Şcoală/Localitate: Disciplina: Tema: Profesor/Instructor: Inspector: Comentarii generale (tipul grupului de elevi. 3.) ________________ _ Data: ____________ Clasa: __ __ Total elevi: _______ Elevi absen i: _____ Pregătire 1. 9. Locul/sala/organizarea sălii au fost adecvate? Toate echipamentele au fost pregătite şi func ionale? Toate materialele ajutătoare/resursele adecvate au fost la îndemână? Ce considerente speciale au fost avute în vedere? DA NU Exemple 2. dificultă i. unde a fost cazul? a oferit informa ii pentru a evita lipsa de impar ialitate şi pentru a promova egalitatea şanselor în rândul elevilor? a identificat şi a inut cont de cunoştin ele şi experien a anterioară? a inut cont de alcătuirea /nevoile / capacită ile grupului / elevilor? a adaptat lec ia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? DA NU Exemple 6. metodele şi obiectivele lec iei /sesiunii? a explicat procesul de evaluare cu exactitate. Profesorul/ Instructorul 5. 8. a explicat în mod clar scopul. 10. 7. mapele de lucru ale elevului etc. 124 . disciplina.

13. exacte şi semnificative? a verificat ceea ce au în eles elevii şi a formulat în mod clar întrebările? a asigurat existen a unor materiale clare. fapte şi idei clare. ori de câte ori a fost posibil. care să răspundă nevoilor lor? DA NU Exemple 12. 14. 21. 20. 25. lizibile şi care au sporit claritatea informa iilor? a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? a încurajat elevii să pună întrebări? a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lec iei /sesiunii? a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informa ii suplimentare clare? a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerci iilor şi activită ilor? a oferit la timp feedback constructiv privind învă area şi progresul? a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu progresul realizat? a asigurat o evaluare formativă regulată care este adecvată. 22. învă area în grup şi învă area în diferite contexte? a folosit o serie de strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învă are şi nevoilor elevilor? a redus la minim. preocupările diferite şi întreruperile? a comunicat eficient (ton. stil) cu elevii. angajamentul. 19. 27. 28. 26. 18. 17. 16. 29. concentrarea şi eforturile elevilor? a încurajat învă area autonomă. 15. 125 .Asigurarea calită ii QA 15 Observare în cadrul inspec iei Profesorul/ Instructorul 11. corectă şi exactă? a pus la dispozi ia elevilor diferite tipuri de activită i de evaluare. răspunzând nevoilor lor diferite? a prezentat informa ii. ritm. centrată pe elev. riguroasă. 23. 24. a stabilit inte individuale de învă are când acest lucru a fost necesar ? a împăr it sarcina de învă are în paşi mici de realizare? a încurajat productivitatea.

Asigurarea calită ii QA 15 Observare în cadrul inspec iei Profesorul/ Instructorul 30. 32. articole etc. îngrijorări sau nevoi suplimentare? a folosit în mod eficient temele pentru acasă. 35. întrebările elevilor lucru în grup lucru pe perechi catalog de prezen ă înregistrări completate altele _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ Alte observa ii 126 . 33. pentru a consolida şi extinde învă area? a atins scopurile şi obiectivele lec iei /sesiunii? a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştin e actualizate în această disciplină? a ob inut feedback pentru propria dezvoltare profesională şi în scopul evaluării? a completat şi semnat cu exactitate documenta ia şi înregistrările corespunzătoare? DA NU Exemple 31. 34. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învă are? a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte. 36. Lista de strategii/ materiale/ materiale vizuale ajutătoare ¡ ¡ ¤ § © ¡ § ¦ § £ ©  ¥ ¡ ¦  § ¦ ¡  © ¢ § © ¡ ¡ § ¦ £ ¨ ¦  § © § © £ ¡ ¨ § ¦ £ ¥ ¡ ¤ £ ¢ ¡   transparente + retroproiector video PowerPoint flipchart tablă fişe de lucru studiu de caz activitate de proiect joc de roluri exerci ii scrise activită i practice utilizarea calculatorului căr i.

lipsită de un rezultat de învă are folositor Semnătura profesorului/instructorului: ______________________________ Semnătura inspectorului: ___________________________________________ 127 . îndeplineşte cerin ele 1 = slab. performan a depăşeşte cu mult nivelul aşteptat 2 = bine. predare slabă.Asigurarea calită ii QA 15 Observare în cadrul inspec iei Rezumat Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătă ite Rezumat general NOTĂ: 3 = excelent. performan ă satisfăcătoare.