P. 1
Evaluare Initiala a Cls12 Model Test M1

Evaluare Initiala a Cls12 Model Test M1

|Views: 172|Likes:
Published by petruu

More info:

Published by: petruu on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare iniŃială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 2011 - 2012

În anul şcolar 2011 - 2012, modelul propus pentru testare iniŃială la disciplina Matematică este structurat în două părŃi. Partea I cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multiplă (cu un singur răspuns corect) sau itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt/ de completare, iar Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi de tip întrebări structurate şi/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme. Timpul de lucru efectiv pentru testul iniŃial este de 45 – 50 de minute, în funcŃie de nivelul de studiu (gimnaziu, liceu), iar punctajul maxim acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Instrumentul care conferă validitate testului iniŃial este matricea de specificaŃii. Aceasta realizează corespondenŃa dintre competenŃele de evaluat (corespunzătoare nivelurilor taxonomice) şi unităŃile de învăŃare/ conceptele-cheie/ conŃinuturile/ temele specifice programei şcolare de matematică pentru clasa căreia i se adresează testul. CompetenŃele de evaluat se stabilesc prin derivare din competenŃele generale şi/ sau din competenŃele specifice ale programei şcolare. Matricea de specificaŃii este un instrument care certifică faptul că testul măsoară competenŃele de evaluat propuse şi că testul are validitate de conŃinut: liniile matricei precizează conŃinuturile abordate; coloanele matricei conŃin competenŃele de evaluat corespunzătoare nivelurilor cognitive. Profesorul care creează testul de evaluare iniŃială stabileşte ponderea fiecărui conŃinut, ce urmează a fi evaluat, în funcŃie de competenŃele de evaluat specificate în matrice.

Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XII-a M1 Pagina 1 din 5

derivabilitate. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului matricial.2 (5p) II.6 (5p) II. a unor proprietăŃi cantitative şi/ sau calitative ale unei funcŃii. C3.1b (4p) I.2 (4p) II. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Matricea de specificaŃii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare iniŃială pentru clasa a XII-a M1 este următoarea: MATRICEA DE SPECIFICAłII .7 (5p) II. Identificarea unor funcŃii utilizând proprietăŃi ale acestora: monotonie.5 (5p) II.Ministerul EducaŃiei. puncte de extrem.2 (3p) II. continuitate.2 (5p) II. matrice inversabilă DeterminanŃi Limite de funcŃii Continuitate Derivabilitate Total II. Prelucrarea unor date de tip cantitativ şi/ sau calitativ cuprinse în enunŃuri matematice referitoare la operaŃii cu matrice sau la studiul derivabilităŃii funcŃiilor. Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XII-a M1 Pagina 2 din 5 .2 (5p) I. C4.8 (5p) II.TEST DE EVALUARE INIłIALĂ CLASA a XII-a M1 CompetenŃe de evaluat ConŃinuturi Permutări Matrice: operaŃii cu matrice. monotonie. Studierea unor situaŃii-problemă din punct de vedere cantitativ şi/ sau calitativ utilizând proprietăŃile algebrice şi de ordine ale mulŃimii numerelor reale. C5.3 (5p) 25 p 10 p 9p 10 p II. Cercetării. C2. C6.2 (3p) 31 p 90p 15p 14p 19p 15p 19p 8p COMPETENłELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIłIALĂ PENTRU CLASA a XII-a M1 C1.4 (5p) I.1a (5p) I. continuitate. Exprimarea cu ajutorul noŃiunilor de limită.1 (5p) C3 C4 C5 C6 Total 5p II.3c (5p) C1 C2 I.1b (6p) I.3 a (5p) I.3b (5p) I. derivabilitate. respectiv calculului diferenŃial în rezolvarea de probleme. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaŃii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate.

3 1 2  2 1 3 SoluŃia ecuaŃiei σ x = τ este egală cu: 1 2 3  A. 11 2 D. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. k = 4 B. x =   1 3 2  1 2 3  B. PARTEA I ScrieŃi litera corespunzătoare răspunsului corect. 1 D. x =    3 2 1 5p 1 1 2   2. B(2.  0 3 3  0 1 2   1 3 2   B. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Disciplina Matematică Anul şcolar 2011-2012 Clasa a XII-a M1 MODEL • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Se consideră matricea A =  0 1 3  ∈ M3 ( ℝ ) . 1 2 C. EcuaŃia tangentei în punctul x0 = 1 la graficul funcŃiei f : ℝ → ℝ . −2 5p B. 7 C. y = 1 − x D. 5p 1 4 x →1 B. 5 B. 0 D. f ( x) = x 2 − x este: A. Din oficiu se acordă 10 puncte. y = x + 1 Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XII-a M1 Pagina 3 din 5 . 2 4. Matricea A2 este egală cu: 0 0 1   1 2 7   A. În mulŃimea S3 . k = 3 D.  0 3 3  0 1 1   1 x 2 3 = 0 este egală cu: 1 2 7   C. 15 2 5p  2 x 3   5.  0 1 6  0 0 1   1 3 3   D.0). pentru care matricea B =  x −1 x  ∈ M3 ( ℝ ) este inversabilă 1 2 k    pentru orice x ∈ ℝ . 5p (40 de puncte) 1 2 3  1 2 3 1.1) şi C (1. x =    2 3 1  1 2 3 D. a permutărilor de 3 elemente. k = 2 3+ x − 2 este egal cu: x −1 C. • Toate subiectele sunt obligatorii. k = 1 5p 6. 0 C. Cercetării. x =   1 2 3   1 2 3 C. Aria triunghiului care are vârfurile A(−1. y = x − 1 C. Suma soluŃiilor ecuaŃiei 2 3 −2 1 A. Cel mai mic număr natural nenul k .  0 1 6  0 0 4   5p x 3. Numărul real L = lim A. se consideră permutările σ =   şi τ =  . este: A. 4) este egală cu: A. +∞ 7.Ministerul EducaŃiei. y = x B.

pentru orice n ∈ ℕ* . Se consideră matricele A =   şi B =  . JustificaŃi. 1 C. ArătaŃi că ecuaŃia x3 − 3 x + 5 = 0 are o singură soluŃie reală.  0 −1  0 1 1. n 2. f ( x) = 1 A. dar nu este derivabilă în punctul x0 = 0 . 1 0   −1 1 5p 10p 20p a) VerificaŃi dacă AB ≠ BA . +∞ D. 5p b) DaŃi un exemplu de funcŃie g : ℝ → ℝ care are două puncte de extrem local. Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XII-a M1 Pagina 4 din 5 . 0 (50 de puncte) PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. b) CalculaŃi ( AB ) . Numărul d = lim x →1 f ( x) − f (1) este egal cu: x −1 B. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ.Ministerul EducaŃiei. 5p 3. JustificaŃi. a) DaŃi un exemplu de funcŃie f : ℝ → ℝ care este continuă. JustificaŃi. 2 x x +1 2 . Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 5p 8. 5p c) DaŃi un exemplu de funcŃie h : ℝ → ℝ care are un singur punct de inflexiune. Cercetării.

f ( x) = x − 3 x + 5 . −1) ) 3. B. Barem de evaluare şi de notare Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XII-a M1 Pagina 5 din 5 . 5p 5. +. lim f ( x) = +∞ x →−∞ x →+∞ 5p 4p 6p 5p 5p 4p 6p Şirul lui Rolle este −. se acordă punctajul maxim corespunzător. astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinŃe. D. Nu se acordă punctaje intermediare. f : ℝ → ℝ. +. f (1) = 3 > 0 . B. în limitele punctajului indicat în barem. A.a) Orice exemplu corect formulat şi justificat De exemplu. BA =   =  ⇒ AB ≠ BA  1 0  −1 1  0 1   −1 1 1 0  1 1  b)  0 −2  3  0 −3  ( AB )2 =   . dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10. a)  0 −1 0 1  1 −1  0 1 0 −1 1 0  AB =   =  . C. lim f ( x) = −∞ . • Nu se acordă fracŃiuni de punct. D. A. 5p 3. C. f ( x) = x b) Orice exemplu corect formulat şi justificat De exemplu. ( AB ) =   1 0  1 0  n  0 −n  * Se demonstrează prin inducŃie matematică: ( AB ) =   pentru n ∈ ℕ 1 0   3 2.Ministerul EducaŃiei. chiar dacă este diferită de cea din barem. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Disciplina Matematică Anul şcolar 2011-2012 Clasa a XII-a M1 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL PARTEA I • • (40 de puncte) Se punctează doar rezultatul. 5p 6. deci ecuaŃia f ( x) = 0 are o singură soluŃie reală (situată în intervalul ( −∞. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ. 5p 4. 5p PARTEA a II-a (50 de puncte) • Pentru orice soluŃie corectă. f ( x) = x3 − 3 x + 5 c) Orice exemplu corect formulat şi justificat De exemplu. f ( x) = x3 − 3 x + 5 5p 5p 5p • Se acordă 10 puncte din oficiu. derivabilă şi f '( x) = 3x 2 − 3 f '( x) = 0 ⇒ x1 = −1. 1. Cercetării. x2 = 1 f (−1) = 7 > 0. f : ℝ → ℝ. Nr. 5p 8. 5p 2. f : ℝ → ℝ. + . fie 0 puncte. 5p 7. Item Rezultate Punctaj 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->