P. 1
Kanzul Iman

Kanzul Iman

|Views: 155|Likes:
Published by api-3703822
Urdu Translation of Quran by Aalla Hazrat Ahmad Raza Khan
Urdu Translation of Quran by Aalla Hazrat Ahmad Raza Khan

More info:

Published by: api-3703822 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

رو· ة ۔ ,Ǻ 'ɭ ا

ͅ
´
̈́
ŵ Ă
ﻻاؤ ¸˪ ر ن'.œ̉ ¸̆ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا ¯
͇
Ɠ ͇ · ͇
͆
̈́

_´Ƴ _´ǧ آ ث'. _´ƙ سا رؤا ¸ư _ʖ ,Ǻ 'ĉ ہرو·
͈ ͈ ͈
͌
ͅ
͈ ·
͌
ƃ
ͅ
´
̈́


¸ Ă ¡ ، ': ں·Ŷاؤ ن'̄ ےر'. ¸ū'ƃ · · ﷲا ں'Ǒ · _Ņ
͇
·
͇
͈
͇ ·
̈́

¸ ă ¡ ،ﻻاؤ ¸˪ ر ن'.œ̉ ¸̆ ¯
͇
Ɠ ͇ ·

¸ Ą ¡ ،¸ū'ƃ ': ا, ͇ · زؤر
¸ ą ¡ _̰ رؤا _·· · _̰ ¸ƪ
͇ ͇
Ǽ Ǽ
ͅ ͅ
´ ´
͈
͇
͉
͌
،_´Ƴ'. د.ƃ ¸
͈
͌
͉

¸ Ć ¡ ،) ,Ħ~ار 'Ʒ.Ǒ · ¸ƪ
͉
.
ͅ
͈
-
͌

¸ ć ¡ ،'Ǒ ن'ȅ ا ¸ · ,· _` ': نا ,Ħ~ار
͈
¹
`
̈́ ͅ
͉
͇
ͅ

¸ Ĉ ¡ ، ': ںؤ·Ʃ ¸ʗ ,, رؤا ا·Ʃ _~ ,· _` ': نا ,,
͌ ͌ ̄
͇ ͉
·
̈́ ̈́
̈́
̈́
´
͇


رو· ة ,ɲ ا
ͅ
͇
ǜ
ž
ة ۔ ă
¸ ف Ă ¡ ،ﻻاؤ ¸˪ ر ن'.œ̉ ¸̆ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا ¯
͇
Ɠ ͇ · ͇
͆
̈́

ا _´ǧ آ _'Ǒ و· ؤد _´ƙ سا ¸ư _`.ƃ ہ,ɲ͇ ہرو·
͈ ͈
ͅ
͈ ·
͈
̡
͉
·
͌
̈́
ͅ
·
_´Ƴ ع·ر _Ǘ '. رؤ
͈
͌ ͈
Ŭ
͉


¸ Ă ¡ ¸ŷا ¸ ف ă ¡
¸ ă ¡ ب'Ǒ ,Η ر .Ǒ ہؤ
ͅ
¹ · ˒
͇
ͅ ̈́
͇
.
¸ نآ,Ď
ͅ
¡ ،_̚ ,ʦ _ı ¸. _`·
͈
̈́
·
͇
.
͆
͏
¸ ف Ą ¡ · ں·Ŷاؤ رڈ ¸ư ,·ا.Ɲ _´ƙ سا
͌
͈
͌
͈
¸ ف ą ¡
¸ Ą ¡ _·ﻻ ن'̂·ا ¸̱ د ¸ · ہؤ
͈
͏
͈
ʱ
͈

͇
͇
¸ ف Ć ¡ _̴ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
͈
Œ
͏
ͅ ̈́
¸ ف ć ¡ یزؤر _`·Ʃ ید یر'̂ ͌ Ƶ رؤا
͏
͌
_·'̞ ا _´ƙ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ _´ƙ
͈
͏ ͊
·
͈ ͈
¸ ف Ĉ ¡
¸ ą ¡ ا,·ا ¸ˢ ¸ ¸´ · رؤا ا,·ا ف,' یر'̄ ب·ǝ ےا · ,· سا _·ﻻ ن'̂·ا ,, ہؤ رؤا
ͅ ͅ
̄
͉ ͉
·
ͅ
͇ ͇
˸
ͅ
ǿ
͇
Ƈ
͈
͏
͈
¸ ف ĉ ¡
، _̴ ر _ʃ ,· ث,·آ رؤا
͈ ͈
Œ
ͅ
͈
·
͉
̈́
¸ ف Ċ ¡
¸ Ć ¡ ۔¸Žاؤ ¸Ǥ · دا,ƈ _Ưؤ رؤا _´Ƴ ,· ,·ا.Ɲ ¸ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا گ·Ŷ _Ưؤ
̈́ ̈́
͉ ͉ ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͌ ͌
͈ ͉
͌ ͈
͌

¸ ć ¡ ¸ư ,ɲ _´ƙ ¸˪ _ı _` ہؤ ¸ȅ
͌ Ǘ
̈́
ŏ ď
͈
Ȓ ͈
ͅ
͇
͆
͇ · ¸ ف ĂĀ ¡ ،¸ư ,·ا,· _̚ ا
͌ ͇ ͇ ͈
̈́
·
,, '. ،ؤارڈ _̚ ا ¸´ ¸ư'.
̈́
͈
͈
̈́
·
ͅ
͌ ͉
۔_̚ ¸IJ ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ ، ؤارڈ
͈
̈́
·
̈́
͈

¸ Ĉ ¡ ،¸ư پ·'Ǒ ,· ںو̪ آ _ı نا رؤا ید,¹ œ̉ ,· ں·': رؤا ,· ں·Ŷد ¸IJ نا ¸ ﷲا
͌
͊ ̈́ ̈́
͊
̡
Ť
͉ ͉ ͉
ʱ

Ɠ
̈́
¸ ف ĂĂ ¡
،با:. ا;· ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
͇
͏
ž

¸ ĉ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ گ·Ŷ , رؤا
͈
͌
ͅ
̘
ő
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف Ăă ¡ ﻻ ن'̂·ا ,· ند ¸ˢ رؤا ﷲا ¸ƪ ,,
͈ ͉
̞
͉
Ǽ
͉
´ ͌
¸Žاؤ ن'̂·ا ہؤ رؤا ¸
͈
͏
،_̚
͈
̈́
·

¸ Ċ ¡ · ں·Ŷاؤ ن'̂·ا رؤا ﷲا _´Ƴ ¸Ǥ '. '.د ¿·,Ď
͈ ͉ ͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͈
͈
̈́
¸ ف ĂĄ ¡ ,ʝ ¸Ǥ د _̚ ¿·,Ď _´ƙ ¸ɯ رؤا
ƃ
ͅ
͈
͈
̈́
·
͈
̈́
͈
ͅ
͈
ǜ
ͅ
ʁ

۔_̚ ر·ɟ¯ _̚ ا رؤا · ں·'. _ǣ ا
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͆ ̈́
͇
̈́
͉

¸ ĂĀ ¡ ¸ư یر'̂ǩ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا
͌ ͈
͇

͈
¸ ف Ăą ¡ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا _`'Ʒ;· رؤا یر'̂ǩ _ı نا ¸ ﷲا ·
͏
ž
͏
͇ ͈
͇

̈́ ͅ
درد ': ٹو̪ ¸IJ نا ﻻ.. ،¸ư با:. ک'.
͇ ·
͇ ͌
̈́
¸ ف ĂĆ ¡
¸ ĂĂ ¡ ،ؤ,¹ ,, د'ȅ _´ƙ _´ƙز ¸'. '̄ ¸ نارؤا
̈́
̈́
ď ͇ ͈ ͈
͏
ő ¸ ف Ăć ¡ ،_´Ƴ ¸Žاؤ ¸را· · ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ ·
͈ ͈
͌ ͌
̈́ ̈́
·
ͅ ͅ
͌ ő
ͅ
̘

¸ Ăă ¡ ،_̚ ر·ɟ¯ _̚ ا ,ʝ _´Ƴ ید'ȅ _Ưؤ ¸ư 'Ǒ
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͆
ƃ
͈
͌
̈́
ď ͌
͌
ͅ
̈́
ǔ·
¸ ĂĄ ¡ ﻻ ن'̂·ا گ·Ŷ رؤا ¸Ș ؤﻻ ن'̂·ا ¸'. '̄ ¸ نا _ رؤا
͈ ͈ ͇ ͈
Ǘ
͇
-
͏
ő
͇
¸
͏
¸ ف ĂĈ ¡ ¸ƪ 'Ǒ _̚ ·
͌
͈
¹
͈
ő
ͅ
_·آ ¸Ž ن'̂·ا ح,' _ı ںوɹ ا
͈
͏
͈
ͅ
˳¯
¸ ف Ăĉ ¡ _̚ ¸Ǥ '. ,ʝ _´Ƴ _ ا _Ưؤ ¸ư 'Ǒ
͈
̈́
·
ͅ
̈́
͇ ͌
ƃ
͈
͌
˴
¯ ͌
ͅ
̈́
ǔ· ¸ ف ĂĊ ¡
¸ Ăą ¡ ¸ˢ ا س'. ¸IJ ں·'ȹ ¸Ǥ ا _ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ _̚ · _˥ ¸ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا _ رؤا
͈ ͉
Ǒ¹
̈́ ͅ
͈Γ
͆
·
̈́
͉
͇ ͇
͏
͈ ͈
͌
͈ ͈
ő
ƃ
ں·Ʃ
͌
¸ ف ăĀ ¡ _´Ƴ ¸,¹ _ȗ _̖ · · ¸ƪ ،_´Ƴ ,·'. ےر'̄ ¸ƪ _̚ ·
͈ ͈
͌ ͌
ͅ ̈́
̈́
Ǘ
͌ ő ƞ ·
͈
ͅ ͅ
͌ ͌
ͅ
˸
ͅ
͈
¸ ف ăĂ ¡
¸ ĂĆ ¡ ¸ư '.'ƃ,Ď ءا,̉ ا ¸ نا ﷲا
͌
ͅ ̈́
ͅ
ǡ
´
¸ ف ăă ¸ ¡ ¸ư _ﻻ ¸IJ ن'. _ı سا ,, 'ȅ
͌ Ǘ
͏
͇
͆
͈
- ¡ _̚ ا رؤا
͈
̈́
·
۔_´Ƴر ¸Ǥ Ǫ _´ƙ _ȗ ,- _ǣ ا ,, ¸ư 'Ǒ د _ ڈ
͈ ͈
͌ ͈
ͅ
ʷ

̲
͇ ͅ
·
͆
ħ
̈́
͉
͌
͈ ·
Ǒƺ

¸ Ăć ¡ ی..,· _Ưا,˭ ¸Ž.. ¸IJ ,·ا.Ɲ ¸ ں·̐ گ·Ŷ ,,
͈ ͇
̈́
͌ ǡ
Ţ
͈
͌
̈́
̈́
͇
`
͈
¸ ف 㥠¡ رؤا '.ﻻ ,, _ɷ , ادو· ': نا ·
͈
̈́
̈́
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
ہار _ı ےدو· ہؤ ¸̱ ,, _Ư ¸Ǥ '.
ͅ
· ̈́
͌
ͅ
̈́
͇
¸ ف ăą ¡
¸ ĂĈ ¡ 'ʙ _Ņ س'. سآ ¸ سا _ · ۔_ı _ؤر گΣ ¸ _` ¸ư ح,' سا ثؤ'̄ _ı نا
˯
ˇ
͇
`
͉
͇ ͇
ͅ ͆ ̈́
͌
ő
'Ǒ و· _̚ , ,, '.د ڑو̪ _´ƙ ں·,ǖnj..ا _̚ ا رؤا 'Ǒ ¸Ž ر· ': نا ﷲا '̞ ا
ͅ
̡ ¹
͇ ·
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͉
Ǽ
ʼn
͈ ͈
͉
·
͈ ͈ ͈
̈́
̈́
͊
·
¸ ف ăĆ ¡
¸ Ăĉ ¡ ،_̚ ¸Žاؤ ¸ آ ,̣ ہؤ · ¸NJ..ا، ¸ʩ · ،ےœ̉
͈
̈́
· ·
̈́
͉ ͇
ͅ
̈́
̈́
.
·

¸ ĂĊ ¡ ¸̂· رؤا ج,¹ رؤا _´Ƴ ں'.,ǖnj..ا _´ƙ نا ,, _`'. '.,·ا ¸ ن'̂-آ ¸Ș '.
͉ ͈ ͈ ͈
͌
͈ ͉ ͈
̈́
̈́
ͅ
ͅ
͈
Ǘ
͇
-
¸ ف ăć ¡ ں·': ¸Ǥ ا
̈́
̈́
͉
¸ رڈ ¸IJ ث·Ə ،_ΐ· ¸IJ ک;¹ ،_´Ƴ ¸ưر _'و̪ ں'Ǒ ا _´ƙ
͇ ͈ ͈
͌
͌
̈́
͊
·
͈
˒
ʙ
̈́
¸ ف ăĈ ¡ ،· ںؤ,Ď': ﷲا رؤا
̈́
¸ư ¸·Ʃ ے,ǖ̳
͌
͏
͌
͈
Ť
¸ ف ăĉ ¡
¸ ăĀ ¡ _Ń ¸'. ¸Ž ¸.ا _´Ƴ'ʙ _ı نا ,, ¸ư _`·Ʃ م·˛ ں· _ˡ
͏
͇ ͉ ͌ ͈
͌
̈́

ͅ
͌
ɓ
ƍ
͈
͇
ǫ
͇
´
¸ ف ăĊ ¡ _`·Ʃ ¸̂· , _
͏
͌
͉ ͉ ͇
Ǽ
ʼn
¸ʩ ¸Ǥ _´ƙ سا
ū
̈́
ˣ ͉
.
͈
¸ ف ĄĀ ¡ رؤا ن': ¸IJ نا · 'Ǒ '. ﷲا رؤا ¸Ǥ ہر ے,̣ ا·Ʃ ا,ǖnj..ا _ رؤا
ͅ
ͅ
͌ Ơ
͉
͏
ť
Œ
͌
͈
̈́
͇
'.'. ¸Ž _̴ آ
ͅ
͇
͈
ʱ
̈́

¸ ف ĄĂ ¡ ¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ͅ
ʉ
.
͉
Ǽ
ʼn
͆
͈
͇ · ¸ ف Ąă ¡
¸ ăĂ ¡ ··Ŷ ےا ¸ ¸ ف ĄĄ ¡ .Ǒ ا ,, ،'Ǒ ا.Ǒ · ں·˛ ا ¸ ¸´ رؤا _̚ ¸ _` ·· · بر ¸Ǥ ا
͈ ͈ ͈
Ɔ ¹ ͉ ·
͈
:
ͅ
͈
˸
ͅ
͇
̈́
͇ ͉
̈́
͉
Ʃ ¸,¹
͌
ͅ
¸ˢ یر':,ǖƲ,· _̚ ,, ،¸·
ƃ
͈ ͉
͌
͈
˸
ͅ

͏
¸ ف Ąą ¡
¸ ăă ¡ ار'.ا _`'. ¸ ن'̂-آ رؤا '.'Ǒ ثر'̂ć · ن'̂-آ رؤا '.و̪ · _´ƙز ¸Ǥ ےر'̄ ¸ _`
ͅ
̈́
͉ ͈
̈́
͇ ·
̈́
͉
Ǽ
͇
´
͈
͏
ž
˸
ͅ

̈́
͇
¸ ف ĄĆ ¡ ,, ¸Žاؤ ,·ا,· ,¹ ,·· ن'. ¸Ǥ ¸IJ ﷲا · ۔· ¸'̞ ےر'̄ ¸Ž'ʇ _ , ¸ سا ·
̈́
͇ ͇
͇
͇
͇
͏
ž
ͅ ͅ ̈́
Œ
˸ Ǽ
ͅ

̈́

̞
͉
·
͉ ʼn
ؤاœ̉
̮
͊
·
¸ ف Ąć ¡
¸ 㥠¡ Ʃ ¸. , _̚ ,¹ا رؤا
͌
͆
͉
Ǽ
ʼn ͈
˸
ͅ

¸Ǥ ا ¸ ¸ƪ · _´ƙ سا ·
̈́
͉
̈́
͌
͇
͈
¸ ص'. سا
̈́
¡ ے.Ǒ
̈́
͇ · ¸ ف ĄĈ ¡ · ار'.ا ,·
ͅ ͅ
͉
ؤآ ¸Ž · ثرو· ¸.ا _ȗ سا
ͅ
͈
͈
Ǘ
͇ -
¸ ف Ąĉ ¡ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا ،·Ŷ) · ں· ͈ ǝ '̂· _Ņ ¸Ǥ ا ،او· ¸IJ ﷲا رؤا
͉
¯
ͅ
͇
.
ͅ
ǥ
͈ ·
̈́
͉
۔·Ʃ
͌

¸ ăą ¡ ': _` ،¸ گΣ سا ؤرڈ · ¸ń ·ʑ ﻻ ,, ,¹ ,Ƣ ,, _´Ƴ ¸Ǥ د ¸'ƃ,Ď ¸ƪ رؤا ·ʑ ﻻ ,, ,¹ا ,̣
͇
ͅ
. .
̈́ ̈́
͌ ͈
͌
ͅ
͈
͏ ̈́
͌
͉
·
ؤا _ƕدآ _Dž.Ǒ ا
̈́
͈ · _´Ƴ ,̣ ر
͈
͌
ͅ
Ǣ
͉
¸ ف ĄĊ ¡ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': ¸ư _̰ ر ر'Ǒ
͏
ž
̈́
͌
Œ
͈
ͅ
· ¸ ف ąĀ ¡
¸ ăĆ ¡ _` ،_´Ƴ غ'. ¸Ǥ ¸IJ نا ,, ،¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · _̚ ا ،ےد ی,ǖȀ · رؤا
͇
͈ ͇
͌
͇
͏ ͏
ž œ
͉
·
͏
͈
͇
͈
̈́
·
̈́
͆
¯
̈́
ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ
͈
̈́
·
͉ ͈
Ǖ
̈́
¸ ف ąĂ ¡ ،': ¸'. '.د · ¸'̞ _ _`· ¸ ں·'. نا _̚ ا _
͏ ̈́
͇ ͈ ͇
Œ
̞
͉ ·
·
͏
̈́
͈
̈́
͇
¸ ,¹ ,ʕ د ثر··
͈
.
¡ ư قزر _Ưؤ · ,, ،¸ń _̚
͌
͌
ͅ
͈
͈
ő
'̞ ) ¸ˢ _̃ · ¸
ͅ
· ƃ
̄
͉
·
͈
͌ Ƶ
͇
¸ ف ąă ¡ ہؤ رؤا ¸ _´ƙ ثر··
͈
¡
_´Ƴ ں'Ǒ ی,̣ _´ƙ ں·'. نا ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا 'Ǒ '.د _̚ ا 'Ǒ 'Ǒ
͈ ͇ ͈
͌ ͈
͈ ͇ ͈ ͈
ǔ ¹ ˒ ͇ ˒ ǒ
͇ ·
ͅ
Ǣ ·
´
̈́
͏
ž
͈
̈́
ͅ ͅ
. ƃ
¸ ف ąĄ ¡ _´ƙ نا ہؤ رؤا
͈
¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ
͈
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
¸ ف ąą ¡
¸ ăć ¡ سا '. ·Ʃ ,̣ ¸'ƃ,Ď ,¹ذ ': ,ǖ _Ư _ȗ · ¸'̞ ل'Ǒ ,, '.'ƃ,Ď _̚ 'Ǒ ¸ سا ﷲا ¸ȅ
͈ ͈
͌ ͉
Ǽ ·
Ƈ
͏ ̈́ ̈́ ͅ ̈́
͈
͉
͌ ͈
Ǘ
Ň
͇
Ǽ ͇
ˬ
¯
͆
Ɔ ·
͈
̈́
͆
͈
Ǘ
·
,¹ ھ;· ¸
͇
¸ ف ąĆ ¡ ¸ư _ ¸ ف,' _ı بر ¸IJ نا ,, ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. · ہؤ ،¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ ·
͌ ͇ ͈

͈ ͈
͌
ͅ
̈́

ͅ ͅ ͏
͇
¸ ف ąć ¡ ¸ سا · ںؤ,ǖǦ ﷲا ،¸ư د·ُ· 'Ǒ ': ﷲا _´ƙ ثؤ'̄ _ȗ ا _´Ƴ ¸Ǥ ہؤ ،,Ď': ¸ưر
͈ ͈ ͈
ͅ
̛ ͇ ·
͌ ͌
ͅ
ɴ ¹
Ǝ
͈
ő
͈
'
͌
ͅ
̘
ő
̈́
¸ư '.,¹ ہا,˭
͌
ͅ
Ţ
¸ ف ąĈ ¡ · ¸ư '.,¹ ہا,˭ _̚ ا ¸ سا رؤا ¸ư '.'ƃ,Ď ,·ا.Ɲ · ںؤ,ǖǦ رؤا
͇
͌ ͌
ͅ ͅ ̈́
Ţ ͈
̈́
·
͈
͌
͈
ͅ
̛ ͇ ·
¸ʒ ¸
.
͇
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ąĉ ¡
¸ ăĈ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ د ڑ· · .̄ ¸IJ ﷲا · ہؤ
͈
͌
ͅ
͈
ͅ
·
͇
¸ ف ąĊ ¡ _` · ,ǖ سا _´Ƴ ¸Ǥ ': رؤا ،.ɓ ¸IJ ¸·Ʃ 'ʇ
͇ ͇
͈
͉
͈
͌
ͅ
͊
'
̈́
͌
͉

_´Ƴ ¸) د'ȅ _´ƙ _´ƙز رؤا ¸ư '.د ¸ʒ ¸ ا.. ': ¸ڑ· ¸IJ
͈ ͈ ͈
͌
ͅ ̈́ ̈́
͈
Ǒ̡
͉
·
̈́
ď ͌ ͈
. ̈́
͇
¸ ف ĆĀ ¡ _´ƙ ن'ȟ _Ưؤ
͈
ͅ
ɴ
̈́
· ͌
۔_´Ƴ
͈
͌
¸ ăĉ ¡ ہد,ƈ ¸´ ,ʔ ﻻ'. ،¸ń ·Ʃ ,ʋ ¸IJ ا.. ,ʋ · ͈ ǝ ¸´ )
ͅ ͅ
̈́
.
͌
̈́
Ǒ . Ɔ
̈́
̈́
œ
̞ ͇
·
': ےر'ƃ _̚ ,̣ '.)ِ _̚ ¸ سا ¸̱
͈ ͈
˸ · ˸
ͅ ͅ
͉
͈
͇
.
̈́ ͅ
·
¸ń ؤ'. ,¹ ¸ˑ ف,' _ı _ا ,̣ ': ¸)ِ _̚ ,̣
͇
͉
. ͉ ͉
· ˸ ·
͏
͇
.
͈
ͅ

¸ ف ĆĀ ,ŵا ¡
¸ ăĊ ¡ ۔¸ư _´ƙ _´ƙز , · '.'Ǒ ¸Ǥ ےر'̄ ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͌ ͌ ͈ ͈
͉ ͇
Ǽ ˸
ʼn ͇
͇
͈
̈́
·
͏
ž
ͅ

̈́
͌
¸ ف ĆĂ ¡ ف,' _ı ن'̂-آ ,̣
͉
·
ا· ا
ͅ
·
¸ .ȟ
ͅ
Đ
¡ ¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ہؤ ¸'Ǒ ن'̂-آ ث'. ¸Ǒ · '.'ƃ,Ď
͌ ͇
ͅ
̈́
· · ̡ ͉
Ǽ
ʼn ͇
͏
̈́
͈ ͈
͊ ̈́
·
ͅ
¸ ف Ćă ¡
¸ ĄĀ ¡ ﻻاؤ ¸'Ǒ ¿·'. 'Ǒ ا _´ƙ _´ƙز _´ƙ ،'.'ƃ,Ď ¸ ں· ,Ď ¸ بر ےر'̄ _ ؤ,¹ د'. رؤا
̈́ ̈́
̈́ ̈́
͇ · ·
͏
̈́
͉
͈ ͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ͆ ̈́ ͅ ͅ
·
˸
͇
ں·Ʃ
͌
¸ ف ĆĄ ¡ ': ے,¹ ں'.,·,·· رؤا ': ¸) د'ȅ _´ƙ سا · ': ے,¹ ¿·'. · ¸Ș ا 'Ǒ ¸Ž·
͈ ͈ ͈ ͈
̈́
̈́
͏
͈
Ǒ̡
͉
·
̈́
ď
͇
͏
̈́
͈
' ¹
͇
¸ ف Ćą ¡ 'ƃ,Ď ،_´Ƴ ¸Ǥ · _ı'. ی,ǖ رؤا ¸,¹ _Ǖ ی,ǖ ،¸·Ʃ ¸Ǥ ا,- ¸̱ ¸ƪ رؤا
̈́
͈ ͈ ͈
͌
ͅ ͅ
ž Ʊ
͇
͉
ͅ ͅ
ͅ ͏
͈
͇ Ȇ
ǥ ͌
ͅ
'
͌
͇
Ǽ
ͅ
´ ͌
م·˛ ¸̱ '.
ɓ
ƍ
͇
Ǽ
Ƈ
͈
¸Ǥ '. _̚ ¸´ · ¸ư
ͅ
̈́
͇ ͌
͈
̈́
·
ͅ
͇
¸ ف ĆĆ ¡
¸ ĄĂ ¡ م'̂· · مدآ ¸ _ż'ɓ ﷲا رؤا
ͅ
̈́
ٰ
ͅ
'
¸ ¸IJ ء'Ǒ ا
͈
͆
- ¡ ¸'̞ م'.
͏
ʱ
´
̈́
¸ ف Ćć ¡ _Ņ ,̣
͉
·
¸ ء'Ǒ ا
͈
͆
- ¡ ,ʔ ) ·
͏
. ƃ
ؤ'Ǒ · م'. ¸IJ نا · ·Ʃ ¸Ǿ '.'ƃ,Ď ¸IJ,¹ _Ǘ ,·
ͅ
͇ ͈ ·
ͅ ͅ
̈́
͌
͉
¯
͈
̈́
͉ ·
͉
¸ ف ĆĈ ¡
¸ Ąă ¡ '.'̞ _̃ ¸ · 'Ǒ ,ʝ _̚ ¸˜ , _̃ ¸̱ ¸ư _ı'. ¸Ž·
͈ ͉
ʱ
´
͈ ͈ ͈
͌ Ƶ ͌ Ƶ
̈́ ͅ
̈́ ͇
ͅ
ǔ ͇ -
ƃ
̈́
·
.
͉
Ǽ
ʼn
Ǽ
ͅ
´
͌
͇ ؤ ¸˜ _Ư · ¸. ¸
. ͆
͌
ͅ
͇
¸ư ﻻاؤ ¸˪
͌
ʵ
`
¸ ف Ćĉ ¡
¸ ĄĄ ¡ _Ņ _̚ ا ےد'Ǒ مدآ ےا '.'ƃ,Ď
͈
̈́
·
ͅ
͇ ·
͈
̈́
¸ ¸IJ ء'Ǒ ا
͈
͆
- ¡ ¸ سا _ م'.
̈́
͇
̈́
¸ ¸ مدآ _ǣ
̈́
̈́
ɧ
͈
'
¡
¸Ǥ د'Ǒ م'. ¸IJ _Ņ _̚ ا
͏
͈
ͅ
͇ ·
̈́
͈
̈́
·
¸ ف ĆĊ ¡ _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ں·Ʃ 'Ǒ '. _´ƙ ,, '̞ 'Ǒ ,, _´ƙ '.'ƃ,Ď
͈ ͈ ͈
̈́
͌
ͅ ͅ
̈́
· ̇
͇
ͅ
· ő
̈́
͈
̈́
¸,¹ ,Ƣ'! ¸´ , · ں·Ʃ 'Ǒ '. _´ƙ رؤا _,ǖ _ ͉ ǣ _Ņ
ͅ
͌
̈́
ͅ
͉ ͈
Ǽ
ʼn ͉
͇ ͌
ͅ
̈́
·
͇ ͈
͈
̲
͉
·
·Ʃ ¸'Ǒ ¸´ , · رؤا
͌
ͅ
͉
̡
͉
·
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͇
¸ ف ćĀ ¡
¸ Ąą ¡ رؤا ¸ ؤ,¹ د'.
͈
¡ ¸او· 'Ǒ ہ.ǫ ¸ _Ņ · · ہ.ǫ · مدآ ,, '.د ¸ʒ · ں· ,Ď ¸ ¸ƪ _
͏ ̈́ ̈́
͈ ͈
¹
͇ ͇ ¯ ¯
ͅ
.
ͅ ͆ ̈́
·
͌
͇
'Ǒ ·Ʃ ,Ď': رؤا 'Ǒ رؤ,- رؤا ا·Ʃ ,ʋ ,, ¸IJ _Ǘ ا
͈ ͈
¹ ¹
͌ ͌
̈́
̈́ ̈́
ǑƆ
͈
ː
͇
.
¸ ف ćĂ ¡
¸ ĄĆ ¡ ƙ سا ؤ'̞ رؤا ·Ʃر _´ƙ ¸Ǔ ی·ǝ ی,ǖ رؤا · مدآ ےا '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ رؤا
Œ ͌
͈ ͈
̈́
͇
`
͈
͇
ͅ
ͅ
͈
̈́ ̈́
͌
ک· کؤر ¸ ¸ _´
͊
͇ ͈
'.'. ,, س'. ¸IJ ,ǖ سا ,ʝ ¸ư'. _´ ار'̄ ں'̄
̈́
͇ ͌ ͉
̈́
͉
͈
͉
ƃ ͇
˸ ·
ͅ
͇
¸ ف ćă ¡ ¸ń ؤ'.·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. ,,
͇
͌
͈
̈́
Nj ͇

¸ ف ćĄ ¡
¸ Ąć ¡ ¸ سا ¸ ن'ȹ ·
̈́
͈Γ
͆
·
ͅ
¸ ¸ ¸Ǔ _ǣ
̈́
͇
`
̈́
ɧ
͈
'
¡ ¸ ں'Ɲؤ ¸̱ ¸Ǥ ر ں'̄ رؤا ید ش,ɘ _̚ ا ͋
ͅ
·
ͅ
͌
Ʊ ͇
·
̈́
Ŵ ͈
̈́
·
'.د,¹ ¸ūا _̚ ا
͈
͈
̈́
·
¸ ف ćą ¡ ؤ,·ا ¸Ǿ '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ رؤا
ͅ
͉ ͈ ͈
Ǖ
̈́ ̈́

̈́
͌
¸ ف ćĆ ¡ _´ƙ _'آ
͈
͉
': ے,-ؤد ار'̄ ¸.ا ˸
ͅ

͈
¸ư 'Ǒ ,· رؤا '.œ̉ _´ƙ _´ƙز ¸. ,Čؤ ¸.ا _̚ رؤا _˶ د
͌
̈́ ·
ͅ
·
͇
̈́
̮
͊
͈ ͈
ͅ
ͅ
͈
͈
˸
ͅ

͆
¯
¸ ف ćć ¡
¸ ĄĈ ¡ _ı ل·ǝ ,,· _ı سا ¸ ﷲا · ¸˻ , ¸ بر ¸Ǥ ا ¸ مدآ ¸Ǥ ,ʕ ,̣ ͇
ͅ
ĝ ͈
͇
ͅ ͅ ̈́ ̈́
˜
:
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͉ ͈ ž
Ǒ-
͉
·
¸ ف ćĈ ¡
۔ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· ¸̆ ¸ư _Ưؤ ¸ȅ
͇
Ɠ
̈́
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ
͇ · ͇
͌ Ǘ
͌
͆
͈
·
¸ Ąĉ ¡ ؤ'. ,·ا ¸ ¸Ǔ _Ņ ¸´ '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ
͉
·
͇
ͅ
̈́
͇
`
ͅ
͈
̈́ ̈́
͌
,·ا.Ɲ _`· ¸ ف,' ی,ǖƘ س'. ےر'̄ ,¹ا ,̣ ͈
͌
͏
͈ ͉
˸
ͅ

¸' , ,, ,Ȕ ..ا _`· ,, ¸ا ا·Ʃ ؤ,ǖ ': ,·ا.Ɲ ی,ǖƘ · · ¸آ
̈́
͉ ͈ ͉
Ǽ
ʼn
̈́ ̈́
͆
'
̈́
͏
͌
͈
͈
͌
͈
͇
ͅ ͏
¸ ف ćĉ ¡
¸ ĄĊ ¡ سا ,Ȕ ƪ · نا ،_´Ƴ ¸Žاؤ خزؤد ہؤ ¸ń _·) _´ǧ آ ی,ǖƘ رؤا ¸ń _,¹ ,ɲ · ہؤ رؤا
͆ ͊
͈ ͈
Ǘ
˩
͌
͈ ͈ ͈
͌
͏
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈ ·
͈
̈́
ŏ ͇
'Ǒ ر _´ƙ
̈́
͌ Ơ
͈

¸ ąĀ ¡ دﻻؤا _ı بوɹ ےا
ͅ
ɞ
͈
'
¸ ف ćĊ ¡ 'Ǒ ,· ¸´ ¸ _´ƙ · ن'ȅ ا ہؤ ا,ǖƘ ؤ,¹ د'.
͈ ͈
¹
͉ ͈ ͈
ͅ
̈́
͇
`
¸ ف ĈĀ ¡ .̄ ا,ǖƘ رؤا ·
͈
': ںؤ,¹ ار· .̄ ار'̄ _´ƙ ؤ,¹ ار·
͉ ͉
· ˸
ͅ
͈
¸ ف ĈĂ ¡ و̪ ر رڈ _Ư ا,ǖƘ ص'. رؤا
Œ
͌
͈
̈́
¸ ف Ĉă ¡
¸ ąĂ ¡ ¸ _Ņ رؤا ¸ư ,·'. ےر'̄ · ا·Ʃ '.,¹ _.ȟ _ı سا ار'.ا ¸ _´ƙ · ,· سا ؤﻻ ن'̂·ا رؤا
͌ ͈
ͅ
˸
ͅ

͇ ͇ ͌
ͅ ͅ ͅ
͈

̈́
͈ ͉
,ʋ ¸IJ سا ¸ˢ
̈́
ǑƆ ̄
͉
·
·ǝ ,,
̈́
͇

̈́
¸ ف ĈĄ ¡ ·Ŷ ,, ماد ےڑو̪ ¸Ž.. ¸IJ ں·ǝ آ ی,ǖƘ رؤا
̈́
ͅ
·
͇
ͅ
͈
͈
¸ ف Ĉą ¡ _̰ رؤا
͇
Ǽ
Ƈ
ؤرڈ ¸
¸ ąă ¡ ؤ'Ǒ ,, _ ,ĦȜ اد ؤ ہ..د رؤا ؤ) ,, · _ '. ¸ _ رؤا
͉ ͈ ͇
̡
͉
·
̈́ ͅ ̈́

̈́
'
ƃ
!

¸ ąĄ ¡ ·ز رؤا و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ
Œ
͏
ͅ ̈́
ة ؤ,¹ ع·ر ,·'. ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸,¹ ع·ر رؤا ؤد
ͅ
̈́
¸ ف ĈĆ ¡
¸ ąą ¡ · ں··Ŷ 'Ǒ ̞ ͇
·
͈
¹ 'Ǒ · ·Ʃ ¸Ǥ ;· ب'Ǒ ¸´ ,ʔ ﻻ'. ·Ʃ ¸Ǥ و̪ · ں·'. _ǣ ا رؤا ·Ʃ ¸Ǥ د ¸ʒ ': _`)
͈
¹ ¹
ͅ ̈́
͌ ͌ ͌
ͅ ͅ ͅ
Nj ž ͉
ͅ
ͅ
̈́
.
͇
·
͇
̈́
͉

͈
.
͏
_̚ _ _̚
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ɭ·
ͅ

¸ ف Ĉć ¡
¸ ąĆ ¡ ,· نا ,ʝ ¸ư یر'̞ رؤ,~ ز'̂· ¸ȅ رؤا ·Ʃ'. د.ƃ ¸ ز'̂· رؤا ,ǖ- رؤا
͉ ͇
ƃ
͌ Ǘ ͉
͇
· ͇
̈́
̈́ ̈́
͆
͈
· ͌
¸ _̚
͈
̈́
·
¡ ¸ لد ·
͇
_´Ƴ ¸Ǥ ̷ ف,' ی,ǖƘ
͈ ͈
͌
ͅ
ʷ
͇ ·
¸ ف ĈĈ ¡
¸ ąć ¡ _̚ ا ,, ¸ư _ʃ _̚ `
͈ ͈ ͈
̈́
· ǡ
͌
ͅ
͈
·
̈́
͇
'.,̣ ف,' _ı _ا رؤا ¸ư 'Ǒ ¸ بر ¸Ǥ ا
̈́
͉
·
͌
̈́
˒
ƃ
̈́
͉
¸ ف Ĉĉ ¡
¸ ąĈ ¡ _̚ ,· ,,'ƃز ےر'. سا ,, ,, رؤا 'Ǒ ,· ¸´ ¸ _´ƙ · ن'ȅ ا ہؤ ا,ǖƘ ؤ,¹ د'. بوɹ دﻻؤا ےا
͈
˸
ͅ
͇
͉ ͉ ͈ ͈
̈́
͈ ͈ ͈
¹
ͅ
̈́
`
ͅ
ɞ
͈
'
ید _`ا;·
͏
͇
¸ ف ĈĊ ¡
¸ ąĉ ¡ _Ń ¸ʗ ·Ʃ ,, ,Ź.. ': ے,-ؤد ن'. _`· ند _` ¸ ند سا ؤرڈ رؤا
. ͌
̈́
͇ ͇
͏
͇
¸ ف ĉĀ ¡ ,, رؤا
̈́
¸ ,Ď':
̈́
¸Ǥ ¸IJ
͏
ž
¡ ,¹ ¸Ž , ,, رؤا ¸'. _`'ƃ شر'ɭ _`·
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͏
͇
̈́ ͏
̈́
· ¸ _ı سا ¡ د.ƃ _ı نا ,, رؤا ¸'. یڑو̪ ن'.
̈́
͏
͇ ͇
͉
·
·Ʃ
͌
¸ ف ĉĂ ¡
¸ ąĊ ¡ رؤا ¸ ؤ,¹ د'.
͈
¡ _ȗ ث'ǫ ¸ ں·Ŷاؤ ن·,Ď · ¸´ ¸ ¸ƪ _
͆
̈́
DZ
͇
´
͇
̈́ ̈́
´
̈́
ͅ
͌
͇
¸ ف ĉă ¡ ا,· ,· ¸´ ہؤ ,,
͇ ͉
ͅ
¸̱ ¸,¹ با:.
ͅ
·
ͅ
¸ ف ĉĄ ¡ ¸Ǥ ر ہ..ز · ں· ͈ ǝ یر'̄ رؤا ¸,¹ _´ ذ · ں·ǝ ےر'̄
ͅ
̲
Œ
̈́
͊
ǥ ǥ
͈ ͇ ǒ ·
͇ ·
˸ ˸
ͅ ͅ ͅ
͇ ͊
͈ ¸ ف ĉą ¡
_̰ ) ی;· ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ _´ƙ سا رؤا
ͅ
·
͇ ͇
. ˸
ͅ
͈
¸ م'ɓ ا ا;· '.
̈́
'
͇ ͈
¸ ¡ ف ĉĆ ¡
¸ ĆĀ ¡ ںو̪ آ یر'̄ · ں·Ŷاؤ ن·,Ď رؤا 'Ǒ 'ǫ _̚ · '.د ڑ'̞ '.رد ¸Ǥ ےر'̄ ¸ ¸ƪ _ رؤا
ʱ
̈́ ͅ

˸ ˸
ͅ ͅ

̈́
͈ ͈ ͈
ŭ
͉
͇
´ ͈
˸
ͅ

͉
·
͏
ž
̈́
͌
͇
'.د ·ڈ ¸Ǥ '. ¸IJ
͈
͇
̈́
Ɨ
¸ ف ĉć ¡
¸ ĆĂ ¡ ,̣ '.'ƃ,Ď ہ..ؤ ': ثار _Ǘ '. ¸ _·Ə ¸ ¸ƪ _ رؤا
͉
·
͈
̈́
͈
Ŭ ͌
͉
ٰ
̈́
͇
_ı ے,̣ ¸ ¸´ ¸̱ ¸IJ سا
͉
Ǽ
͇
´
̈́
ͅ
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

¸̱ ¸ŷ'! ¸´ رؤا ید,¹ عؤ,- '.·
ͅ
·
̈́
ͅ
͆
͇ ͉
¸ ف ĉĈ ¡
¸ Ćă ¡ ید _ě'ɓ _̚ ¸ ¸ƪ .ɓ ¸IJ سا ,̣
̈́
ƍ '
͈
˸ ·
ͅ

̈́
͌
͇
͉
¸ ف ĉĉ ¡ ·'ƃ ن'ȅ ا ¸´ _̚ ,,
̈́
`
ͅ
͈
ő
¸ ف ĉĊ ¡
¸ ĆĄ ¡ ؤآ ہار ¸´ _̚ ,, 'Ǒ د,¹ ,ǖ˽ _´ƙ _ '. ؤ _ رؤا _ı 'ȹ ب'Ǒ · _·Ə ¸ ¸ƪ _ رؤا
ͅ
͈
ő
̈́
͈ · ¹
͈ ͈
ͅ ̈́

!
͇

'
ͅ
ٰ
͌
͇

¸ Ćą ¡ ·Ə _ رؤا
͇
· 'Ǒ ¸˜ ,· ں·'. _ǣ ا ,¹'Ǒ ا,̣ ¸ ¸´ م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄ ¸ م·ĕ _ǣ ا ¸ _
ͅ ̈́
͈
¹ ·
̈́
!
͉ ͈ ͇
̈́ ̈́
͉ ͉

̈́
͇
͉
Ǽ
͇
´
̈́ ̈́
ͅ
ͅ ͅ
ő
ٰ
ؤد,¹ _ · ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'آ · ؤﻻ ع·ر ف,' _ı ¸Žاؤ ¸,¹ ا.Ǒ ¸Ǥ ا
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
͈ ͈ ͈
͉
ͅ
͇
̈́
͉ ·
̈́
͉
¸ ف ĊĀ ¡ ,,
͈
_ı ل·ǝ ,,· یر'̄ ¸ سا · ¸ư ,ǖ̙ ¸Ǥ ےر'̄ ¸.د,· ¸IJ ¸Žاؤ ¸,¹ ا.Ǒ ےر'̄ ͇ ͉ ·
ͅ
ĝ
͇
ͅ ͅ
˸ ˸ ˸
ͅ ͅ ͅ ̈́ ̈́
͌
ͅ
͇ ·
͈ ž ͈ ͈
̈́
¸ư _Ưؤ ¸ȅ
͇ · ͇
͌ Ǘ
͌
͆
͈
· ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· ¸̆
͇
Ɠ
̈́
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ
¸ ف ĊĂ ¡
¸ ĆĆ ¡ ,ʕ د ,, · ا.. ,Η ) ا ¸. _ ¸ń _·ﻻ ,, _ʃ ار'̄ ,¹,Ƣ ¸ƪ _·Ə ےا '̄ ¸ ¸´ _ رؤا
͈ ͇ ͇
. ̈́ ̈́
̈́
͈
̈́ ͅ
·
.
͈ ͈
͏
ͅ
͈
· ͌
˸ ő
ͅ
͌
ٰ
̈́
ͅ
۔ ¸̱ ¸ưر ,ʕ د ¸´ رؤا 'Ǒ آ ¸ ک;¹ _̚ · _ƀ
ͅ
·
͌
͈
.
ͅ
͈
ŭ
̈́
͈ ͈
˸
ͅ

ͅ

¸ Ćć ¡ ·'ƃ ن'ȅ ا ¸´ _̚ ,, 'Ǒ ہ..ز _̚ ¸ ¸ƪ ¸̱ ے,ƈ ,̣
̈́
`
ͅ
͈ ͈
ő ˸ ·
͈ ͉
¹
̈́
ͅ

̈́
͌ Ǽ
͈
Ǖ
͉

͉

¸ ĆĈ ¡ ؤا 'Ǒ ن'Ǒ '. ار'̄ · ,·ا ¸ ¸ƪ ر
͈
¹ ·
͇
͏
˸
ͅ
͇
̈́
͌
¸ ف Ċă ¡ _`·Ʃ ید یر'̂ ͌ Ƶ ؤ'̞ ار'.ا ی·˛ رؤا _Ƒ ,· ¸´ رؤا
͏
͌ Œ
ͅ
ٰ
.
͉
ͅ
_,ǖ ی,̣
͈
͈
͉
ͅ
Ǣ
´ ¸ ف ĊĄ ¡ ¸̱ ¸,¹ ڑ'ʙ · ں·'. _Ư _ǣ ا ں'Ɲ اڑ'ʙ ,, ار'̂ ͌ Ƶ , ¸ ں·̐ ا رؤا
ͅ
·
ͅ ̈́
͇ ͇

̈́
͇
͌ ·
̈́
͉

͋
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́

¸ ف Ċą ¡ ؤ'. _´ƙ _ǣ سا '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ _ رؤا
͇ ͈
ͅ
ș
͇
'
͈
̈́ ̈́
͌
͇

¸ Ćĉ ¡ ں'̄ _´ƙ سا ,̣
͇
·
͈
͉
·
·Ʃ _ اد ¸,¹ ہ.ǫ _´ƙ ہزاؤرد رؤا ؤ'̞ ک· کؤر ¸ ·Ʃ'.
͌ ͌
̈́
.
ͅ
͇ ͉ ¯ ͈
Œ
͊
͇
¸ ف ĊĆ ¡
رؤا · ں·Ŷاؤ _ʖ ,, ¸ư ¿·,Ď رؤا ¸ń _د _DZ _·'ȹ یر'̄ ¸ƪ ں·Ʃ ف'ɓ ہ'Ǒ ےر'̂ ͌ Ƶ ·̐ رؤا ͈
Ǒ ̈́
̈́
·
͌
͈ ¹
ͅ
͈
̈́
͇
´
͈
͏ ̈́
²
˸
ͅ

͌
͌
ƍ
ő
_د ہد'.ز
͈
͈
¸ ف Ċć ¡
¸ ĆĊ ¡ او· ¸IJ سا _̰ _ǣ _`'ƃ,Ď · ید ل.. ث'. رؤا ¸ ں·˴ '! ·
ͅ
·
͏
ť
͏
̈́
͇
͇ ͇
̈́
ŷ
̈́
ͅ
¸ ف ĊĈ ¡ ·
ͅ
ن'̂-آ ¸ ¸ƪ
̈́
͌
ار'.ا با:. ,· نا ¸
ͅ
͉
¸ ف Ċĉ ¡ ۔': _˺ ¸ _ı نا ,Ź..
ʵ
`
͇ ͇

¸ ćĀ ¡ ار·ĕ ؤر'ƃ 'ȟ 'Ǒ ا ,· ,̣ سا '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ · 'ʙ 'ƃ _`'. ¸Ǥ ¸IJ م·ĕ _ǣ ا ¸ _·Ə _ رؤا
ً
̈́ ͅ
´
̈́
͉ ·
͉
ͅ
Ǣ
͉

͈ ͉
̈́ ̈́ ̈́
͌
ͅ
̈́

̈́
͏
ž
̈́
͉

ٰ
͇
¸ˢ ,, ¸˻ ہر'. ¸ _´ƙ سا
ʇ `
̈́

͇
͆
Ȓ
͉
͇ ͈
¸ ف ĊĊ ¡ Ξǝ رؤا ؤ'̞ 'Ǒ ن'ǫ ٹ'̞ 'Ǒ ا ¸ ہؤ,¹ ,Ƣ
͈
͉
Œ Ť
͈
ŭ ·
͉´ ͌
͉
·
̈́
͉
̈́
'.د ': ا..
͈
̈́
¸ ف ĂĀĀ ¡ ؤ,̣ ,, ¸'̞ ا د'ȅ _´ƙ _´ƙز رؤا
͉ ·
· ̈́
ͅ
͊
̈́
ď ͈ ͈
¸ ف ĂĀĂ ¡
¸ ćĂ ¡ _·Ə ےا '̄ ¸ ¸´ _ رؤا
ٰ
ő
̈́
ͅ
͇
¸ ف ĂĀă ¡ ,· ¸'̞ ¸.ا · ¸ ¸ƪ
͉
̈́
Œ
͈
ͅ
͌
¸ ف ĂĀĄ ¡ ':·Ʃ ,, ,ǖ- ,¹,Ƣ
͌
̈́
͇ ͌
ی;ʋ رؤا گ'. , ¸Ž'ʇ ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ _,ǖ _`·Ʃ _`':ا _ı _´ƙز ,, ¸Ǥ '.د ¸ بر ¸Ǥ ا پآ ·
Θ
͉ ͈
Ǽ
ʼn ͉
̈́

͏ ͏ ̈́
ž ǿ
͈
͏ ͏
͌
͈
͇ ͉
͈
Ǖ
œ
ͅ
ȑ رؤا ں·̐ رؤا
Ɖ ť
͈
ǡ
·Ʃ ¸Ǥ 'ƃ ¸Ž.. ¸IJ ,ǖ̙ · ,ǖ _`دا 'Ǒ '.'ƃ,Ď ز'Ǒ رؤا رو
͌
ͅ
ˉ
̈́
͇ ͈ ͈ ͈
ͅ
͇ ·
͈
͉
ٰ
̈́
¹ ͉ ·
̈́
¸ ف ĂĀą ¡ ,~ '̞ ا
Ɗ
͉
·
¸ ف ĂĀĆ ¡ '.
͈
'ʙ 'ƃ ¸ ¸´ · ': ¸ˢ _̚ ں'Ɲؤ ؤ,·ا _´ƙ œ̉ _ȗ
̈́

̈́
ͅ
͇ ƃ
͈
˸
ͅ
͋
ͅ
͈
͆
· ħ
¸ ف ĂĀć ¡ رؤا یرا· _ǣ ید,¹ ر,ɲ ,· نا رؤا
̈́
͏
ť
ͅ
Ǝ
͉
یراد'.
̈́
¸ ف ĂĀĈ ¡ ¸·Ŷ _´ƙ _~ ¸IJ ا.. رؤا
͊
͈
̈́
̈́
´
̈́
¸ ف ĂĀĉ ¡ ﷲا ہؤ ,, ': سا '̞ ,Ź.. ,,
ͅ
·
͇ ͈
': ں·ǝ آ _ı
ͅ
͈

¸,¹ .Ǒ _ '. · ء'Ǒ ا رؤا ¸,¹ ر'ʇ ا
ͅ ͅ
͈ ͈
̇ ǔ
͆
·
̈́
͇
̈́
·
̈́

¸ ف ĂĀĊ ¡ ': ¸Ǥ ;· ¸ .. رؤا ں· ͈ ǝ 'ƃ,Ď'. _ı نا '̞ ,Ź.. ,,
̈́
Nj ͇
̈́

̈́ ̈́
ͅ
·
͇ ͈

¸ ćă ¡ ﷲا ¸ لد ¸Ǿ ,, ہؤ ¸ _´ƙ ں· ,· ہر'Ǒ رؤا ں· ͈ ǝ ا,~ رؤا ں·د·̐ ,ǖ ¸Žاؤ ن'̂·ا ¸ȅ
͉
¯
͈ ͉ ͈
ͅ ̈́
·
ͅ
-
̈́

͈
͈ ·
·
̈́ ͆
͈ Ǘ
͈
͇
': نا _,¹ م': ¸Ǒ رؤا _·ﻻ ن'̂·ا ,· ند ¸ˢ رؤا
͈
͈
̈́
·
͈
͏
͈ ͉
̞
͉
Ǽ
͉
´
,, رؤا ¸ư س'. ¸IJ بر ¸IJ نا با·
̈́
͌ ͉
͆
¸' , ,, رؤا ·Ʃ ,Ȕ ..ا , _̚ ا
̈́
͉ ͈ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́
͌
͆
'
̈́
͈
̈́
·
¸ ف ĂĂĀ ¡
¸ ćĄ ¡ 'Ǒ .̄ ¸ ¸´ ¸ ¸ƪ _ رؤا
͈
ŭ ·
ͅ
̈́
͌
͇
¸ ف ĂĂĂ ¡ 'Ǒ 'ǫ ؤا · رو' ,· ¸´ رؤا
͈
¹
͉ ͉
̈́
´
ͅ
¸ ف ĂĂă ¡ · ¸´ ¸ƪ , · ·Ŷ
ͅ
͌
͉
Ǽ
ʼn
͇
¸ رؤز _´Ƴ ¸Ǥ د
͈
͌
ͅ
͈
¸ ف ĂĂĄ ¡ ǖƲ,· _̚ ,, ,· .Ǒ ا سا ؤ,¹ د'. ن·˴ ¸IJ سا رؤا
͈ ͉ ͉
͌
͈
˸
ͅ

͈ ͈
Ɔ
̈́
Ȭ
Ɗ
¸ˢ یر':,
ƃ

¸ ćą ¡ ¸· ¸´ · _`·Ʃ ,, ,· ¸´ ¸˪ ر _ı سا رؤا _ ': ﷲا ,¹ا · ¸Ǥ ,̣ ¸´ .ɓ ¸IJ سا ,̣
͊ ͊ ͅ ͅ
ͅ ͅ ͅ ͅ
͌ Đ
̈́
͉
¯
̈́
ȟ
̈́
͏
ť
͉ ͉
· ·
͇
'
¸'. ·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ
ͅ
͇
͌
͈
¸ ف ĂĂą ¡
¸ ćĆ ¡ _ı _ȗ ,- _´ƙ ,Ħʄ ¸ ں·̐ ہؤ ¸IJ _´ƙ ¸´ ¸ư م·˛ _̚ رؤ,~ ¸ȅ رؤا
͆
ħ ƨ
͈ ͈
ͅ
̈́
͌
̈́
̈́
ǡ
͇
`
ͅ
͌ Ǘ
ɓ
ƍ
͈
˸
ͅ

̈́ ͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĂĆ ¡
ر.Ǒ ؤ'.·Ʃ ,, '.'ƃ,Ď ¸ نا ¸ ¸ƪ ·
̈́
͇ ·
͇
͌
͈
̈́ ̈́
͌
ͅ
¸·Ʃ ےر'ʇ د
͏
͌
ͅ
ǘNj

¸ ćć ¡ ¸ ¸ƪ ·
̈́
͌
ͅ
¸ ': _ǣ سا
ͅ
ș
͇
'
¡ رؤا '.د,¹ ث,ǖĄ ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸̱ رؤا ¸ńآ ¸IJ سا ,ɢ اؤ ,,
͈ ͉ ͇
͈ ž
Ǽ
͈
Ǖ
͉

ͅ
ē ͈
¸ǭ ¸Ǥ ¸IJ ںؤر':,ǖƲ,·
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͈ ž ͈ ͉
͌
¸ ćĈ ¡ ؤ,¹ _´ ذ ¸': ¸.ا ,, ¸ư 'Ǒ د ¸ʒ _̚ ا.. '.'ƃ,Ď ¸ م·ĕ _ǣ ا ¸ _·Ə _ رؤا
͇
͏ ̈́
͈ ͈ ͌
ͅ
͈ ·
.
͈
˸
ͅ

̈́
̈́ ͅ
̈́
͉

ٰ
͇
¸ ف ĂĂć ¡ 'Ǒ ہ,ǰ _̃ پآ ,, ¸Ž·
ͅ
̈́
͇ ·
̈́
ȉ
Ɖ
͈
͌ Ƶ
͇ _´Ƴ ¸
͈
͌ ¸ ف ĂĂĈ ¡ ں·Ʃ ¸ ں·˛ ͌ '. _´ƙ ,, ہ'Ǒ _ı ا.. '.'ƃ,Ď
͌
Ɲ
͇ ͈
̈́
͉ ·
̈́
͈
̈́

¸ ف ĂĂĉ ¡
¸ ćĉ ¡ ¸.ا ہؤ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď ہؤ '̄ _ȗ ¸': ےد'Ǒ _̃ ہؤ ,, ¸Ǥ '.د ¸ بر ¸Ǥ ا ¸Ž·
͈ ͌
ͅ ̈́
ő
͈
Ǘ
Ň
͏
ͅ
͇ ·
͈
͌ Ƶ
͏ ̈́
͇ ͉ ǿ
͈
Ǖ
œ
͇
،¸ư '.·Ʃ ¸ʒ _̚ ': _` ؤ,¹ · _´ƙ _Ǖ ¸IJ ں·ؤد نا ,ʔ ,-دا ,, رؤا _ljڑ· ,, ¸ư ¸':
͌ ͌
ͅ
͌
.
͈
˸
ͅ
.
͇
ͅ ̈́
͈
͈
͇
ˏ
͇
َ
̈́ ̈́
͇
͏

¸ ćĊ ¡ ¸ بر ¸Ǥ ا ¸Ž·
̈́
͉
͇ ¸.ا ہؤ ¸ư '.'ƃ,Ď ہؤ '̄ ¸ư 'Ǒ ¸.ر ': سا ےد'Ǒ _̃ ¸Ǥ '.د
͈ ͈ ͌ ͌
ͅ ̈́
ő ¹ ·
̈́ ͅ
͇ ͈
͌ Ƶ
͏
͇ ǿ
͈
Ǖ
œ
،_ǣ د _· · ں·Ŷاؤ ¸Ǥ د _`'Ɲ.Ɲڈ ¸ʚ ر _ı _` ¸ư ¸': _ˡ
ͅ ̈́
͈

͆
̈́
̈́
̲
ʱ
͈
͉ ·
ͅ
͋
͌
.
͇
͌
͏
͈
Ǒ

¸ ĈĀ ¡ ¸ư _ȗ ¸': ہؤ ےد,¹ ن'Ǒ ف'. ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ ,, ¸Ǥ '.د ¸ بر ¸Ǥ ا ¸Ž·
͌
͈
Ǘ
Ň
͏
͈
͇ ·
͈ ͇ ͉ ž ǿ
͏ ̈́
͈
Ǖ
œ
͇
رؤا 'Ǒ ;· ,Ħ~ · ¸ƪ _´ƙ ں· ͈ ǝ ': ¸ȅ
͈
¹
͉ ͈
͇
͆
͌
͏

͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ń _·'. '. ہار ¸ƪ · ¸ư'. ﷲا
͈
͏
͇ ͌ ͉ ͉
͌
ͅ
¸ ف ĂĂĊ ¡
¸ ĈĂ ¡ ,, رؤا ¸· _´ƙز ,, _`'. _ż _̚ ¸ƅ.. ¸ _` ¸ư ¸': ¸.ا ہؤ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď ہؤ '̄
̈́
ͅ ͏
͇
͈
ͅ
͇ ͌ ͌
͈
̈́
·
̈́
͇
͈
ͅ ̈́
ő
¸ﻻ ث'. ¸Ǒ پآ با ¸Ž· _̚ غاد _`· _´ƙ _` ¸ư _Ǔ ¸ ےد _`'. · _ǣ
͏
͇ ͈ ͉
̡
͊
·
͇
͈
̈́
·
͏ ̈́
͈
͇
͌ ͈
ă ͇
ͅ
͈
ǥ
̟
Œ
¸ ف ĂăĀ ¡ رؤا 'Ǒ _´ ذ ¸ا ·
͈
¹
͇
ͅ
¸ _´ ذ
͇
¡ ·Ʃ ,, م·˛ ¸,¹
ͅ ͅ
͌
̈́
ɓ
ƍ ¸̱ ¸
ͅ
·
¸ ف ĂăĂ ¡
¸ Ĉă ¡ ,Ƣ'! · ﷲا رؤا ¸ʩ ¸Ǥ اڈ ¸˪ _ı سا ,· ے,-ؤد ¸.ا · 'Ǒ ن· ¸.ا ¸ ¸´ _ رؤا
͌
̈́
ū
̈́
ž
̑
ͅ
·
͉ ͈ ͈ ͈
ͅ
¹
̈́
̈́
ͅ
͇
،¸̱ ¸'Ǒ ¸´ · '̞ '.,¹
ͅ
·
ͅ
͉
̡
͉
·
ͅ
͇
ͅ
·
̈́

¸ ĈĄ ¡ ؤر'ƃ ا;ʋ ¸.ا ': ¸': سا · ل·ǝ سا '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ ·
͊
.
͈ ͈
͏ ̈́
ͅ
ͅ
ʁ
Ǝ
̈́
͌
ͅ
¸ ف Ăăă ¡ ےد,ƈ _̖ · ﷲا
ُ
̈́
·
͈
̞ د ں'Ǒ 'ȅ _ǣ ا _̚ رؤا ۔': ¸)
Œ
͈
̈́
·
͆
̈́
'
̈́
͉
͈
˸
ͅ

͏
͇
. ·Ʃ _ _̚ _̚ ,, ¸ư '.'
͌
ͅ
ɭ·
͈ ͈
˸ ő
ͅ

͌
ͅ
¸ ف Ă㥠¡
¸ Ĉą ¡ ¸Ǥ ·Ʃ ¸ǭ لد ےر'̄ .ɓ ¸IJ سا ,̣
͏
ť
͌
̈́
¯ ͇
˸
ͅ

'
͉
·
¸ ف Ăăą ¡ ¸ نا ,ʔ _´Ƴ _ _ı ںؤ,̣ ہؤ · ˏ
͇
.
͈
͌
͆
ǑƆ
ͅ
Ǣ
͉
ͅ
¸̠ · _´Ƴ ہؤ , رؤا _´Ƴ _ǣ ,̓ ں'... ¸ _` _´Ƴ ہؤ , · _´ƙ ںؤ,̣ رؤا ے,¹ ہد'.ز _̰ ͉
·
͇
͈ ͈ ͈ ͈
͌ ͌ ͇ · ͌
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
ͅ
ˣ
ʇ
̈́

͈ ͈
̈́
͇
ͅ
ͅ
Ǣ
͉

ّ
͇
·
رؤا ¸ư 'Ǒ _`'. ¸ نا · _´Ƴ ¸'.
͉
Ǽ
ʼn
͌ ͇
ͅ ̈́
˒
ʇ
͉
̈́
ͅ
͈
͌
ͅ
_´Ƴ ¸;· ,¹ ¸ رڈ ¸IJ ﷲا · _´Ƴ ہؤ ,
͈ ͉ ͈
͌ ͌
ͅ
͇
¸ ف ĂăĆ ¡ رؤا
،_̚ ,ǖ ¸ ¸ ں·ʑ · ےر'̄ ﷲا
͈
̈́
·
͇
̈́ ͅ
͇
.
˸
ͅ

¸ ĈĆ ¡ ·'˨ ےا ·
̈́ ͅ
˜
ȅ
Ɖ
¸ ,, ,, ¸ư _˲ ,, _̚ 'Ǒ
͈ ͈ ͌
´
͈
˸
ͅ

͈
¹ ¸ ید·̐ ͈
·
¡ · ': _´ƙ نا رؤا ¸ń _·ﻻ _ʃ ار'̄
ͅ
͈ ͈ ͈
͏
ͅ
͈
·
˸
ͅ

ؤ ہؤ,¹ ¸.ا
͈
ĦȜ اد ¸ا .ɓ ¸IJ ¸Ǥ ,̣ ¸Ǥ م) ': ﷲا ,, '̞
ͅ
̈́
' ͇
'
̈́ ͅ
̲ ǥ
͇ Ǽ
ˬ
¯
͉ ·
·
̈́
·
:
ͅ
،¸Ǥ د ل.. ,
ͅ
͈ ͇
¸ ف Ăăć ¡
¸ Ĉć ¡ ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ _̚ · _˥ ¸ ں·'˨ _ رؤا
͏
͈ ˜
͌
͈ ͈
ő
ͅ ̈́
ƃ
ȅ
Ɖ
͇
¸ ف ĂăĈ ¡ ں·Ʃ ¸ˢ ا _´ƙ _'آ _ رؤا
͌
͈
Ǒ¹
͈
͉ ͇
¸IJ بر ےر'̄ ¸ سا ,, ·Ʃ ¸Ǥ د ¸Ǥ ن'Ǒ ¸ ں·'˨ ﻻو̪ ,· ¸´ ¸ ﷲا · ¸˜ ہؤ _̚ · ˸
ͅ

͌
ͅ
͈ ͈ œ ͈
͇ ·
̈́ ͅ
˜
ȅ Œ
Ɖ
͉
ͅ
̈́
͇
.
͈
ő
_̚ _ _̚ 'Ǒ _·ﻻ ¸ǭ ,· _̚ ں'̄
͈ ͈ ͈ ͇ ͈ ͈
̈́
· ˸ ˸
ͅ
ɭ·
ͅ ͅ

͈
¹
͏
´
͉
·
¸ ĈĈ ¡ ¸´ 'Ǒ
̈́
·
ͅ
͈
¹ _´Ƴ ¸,¹ ,Ƣ'! , · رؤا _´Ƴ ¸'Ǒ ہؤ , · ¸ư 'Ǒ '. ﷲا ,, ¸Ǥ '. _̚
͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
͌
̈́
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
͉
̡ ·
͉
·
͌ ͇ ͇
ͅ
̈́ ͅ
̈́

͈

¸ Ĉĉ ¡ ب'Ǒ · ,, _´Ƴ ھ;· نا , _´ƙ نا رؤا
ͅ
¹
͇
͈ ͉ ͈
͌
َ
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف Ăăĉ ¡ 'Ǒ ھ;· _`'.ز ,ʝ ¸Ǥ '. _̚ ·
̈́
͈
ǔŬ
͉
̈́
͇
ƃ
ͅ
̈́
͇
͈
̈́
·
¸ ف ĂăĊ ¡
_´Ƴ _´ƙ ن'̂ũ ے,· ہؤ رؤا ث,̣ _Ƒ _ǣ ا , '.
͈ ͈
͌
̈́
Ť
̈́
͉
͉
Ǽ
ʼn
͈

¸ ĈĊ ¡ 'Ǒ · ¸Ǥ ¸IJ نا ¸ư _`ا,· ·
ͅ
¹
͇
͏
ž ͌
͇
̈́
ͅ
¸ س'. ¸IJ ا.. ,, _د ,̓ ,̣ _̴ ¸ ,·'Ɲ ¸Ǥ ا ب
͉
̈́
͈
͈
ő
͉
·
͈
ʱ
Ƃ
ͅ
͋
̈́
͉
_,¹ _ '. ماد ےڑو̪ ض· ¸IJ سا ,, ¸ư
͈
.
ͅ
·
͌
¸ ف ĂĄĀ ¡ ¸IJ نا ¸Ǥ ¸IJ نا ¸ư _`ا,· ·
͏
ž ͌
͇
̈́
ͅ
¸ _`'̂ŗ سا ¸Ǥ ¸IJ نا _`ا,· رؤا ¸ ¸̱ ¸IJ ںو̪ 'Ɲ
͏
͏
ž
͇
̈́
ʱ
Ƃ
ͅ
·
͋
¸ ĉĀ ¡ ند ¸IJ _ǣ ,ʝ _Ń ¸و̪ ,, گΣ · _̃ ¸Ž· رؤا
ͅ
̈́
ǥ
ř · ͌ Ƶ ƃ
͏
͉
̈́
ͅ
͈
͇ ¸ ف ĂĄĂ ¡ ¸ ا.. 'Ǒ ؤد'ƃ,Ď ¸´
̈́
͈
¹
̈́
ͅ
¸ ¸´
̈́
ͅ
': ے,¹ ,, ف) .̄ 'Ǒ ا ,¹,Ƣ ﷲا · _ ¸ư '̞ ر ¸Ž .̄ _`·
̈́
̈́
. · ·
̈́
͉ ·
͌
ͅ
͇
͌
Œ
͏
¸ ف ĂĄă ¡ ·Ʃ ¸Ǥ ث'. ہؤ ,· ا.. '.
͌
ͅ
̘
ő
͇ ͈ ͉
̈́
_̚ ¸˜ _̚ ': _`
͈ ͈
̈́
· ˸
.
ͅ

͇

¸ ĉĂ ¡ ¸Ž ,ǖ̳ ¸ا 'ȹ _ı سا رؤا ¸'̂ŗ ہ'Ǒ · _̚ ں· ͈ ǝ ں'Ɲ
͈
Ť
̈́
²
͏
̈́
¹
͇
͈
̈́
·
œ
͋ ¸ ف ĂĄĄ ¡ ں·Ŷاؤ خزؤد ہؤ
'Ǒ ر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ _̚ ا ¸ư _´ƙ
̈́
͌ Ơ ˩
͈ ͈
͆
͈ ͈
Ǘ
͌
̈́
·
͌

¸ ĉă ¡ 'Ǒ ر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ _̚ ا _´Ƴ ¸Žاؤ ¸Ǔ ہؤ ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · رؤا
̈́
͌ Ơ ˩
͈ ͈
͆
͈ ͈
Ǘ
͌
̈́
·
͌
̈́
͇
` ͈ œ
͉
·
͏
͈
͇

¸ ĉĄ ¡ ¸IJ پ'. ں'ƃ رؤا ·· ,, · _ȗ او· ¸IJ ﷲا ,, 'Ǒ .̄ ¸ _ ا,-ا _ǣ ¸ ¸ƪ _ رؤا
͇ ͈
͇
͉
̈́ ·
ħ
ŭ · ͈
Ǒ
͏
̈́
͇

̈́
͌
͇
،ؤ,¹ _`) ,·'.
͏
̞ ͇
·
ͅ
¸ ف ĂĄą ¡ Ŷ رؤا ¸ ں·ǝ رؤا ں·˴ رؤا ںؤراد ,Ħ~ر رؤا
̈́
͈
ǥ
ʫȞ
Ɖ
͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
ͅ
͆
·̐ ث'. _̰ ا ¸ ں··
ő
͇
͉
·
¸ ف ĂĄĆ ¡ ·ز رؤا و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ
Œ
͏
ͅ ̈́
ة ¸Ǥ ,ِ̣ ¸´ ,̣ ؤد
͏
ť
͉ ͉
· ·
ͅ
¸ ف ĂĄć ¡ ےڑو̪ ¸IJ _´ƙ ¸´ ,ʝ
ͅ
·
͈
ͅ
ƃ
¸ ف ĂĄĈ ¡ ·Ʃ ناد,¹ در ¸´ رؤا
͌
ͅ
¸ ف ĂĄĉ ¡
¸ ĉą ¡ 'Ǒ 'ʇ ,, ¸ ں· ͈ ǝ _ǣ ا · ں·ǝ ا رؤا '.,¹ ,, ن· ': ں·ǝ ا ,, 'Ǒ .̄ ¸ ¸´ ¸ ¸ƪ _ رؤا
̈́ ͇
ŭ ŭ
̈́

̈́ ̈́
ͅ
ǥ
Ȇ'
̈́ ̈́ ̈́
͉

͉ ͉
̈́ ̈́
͈
·
ͅ
̈́
͌
͇
¸ ¸´ ,̣
̈́
ͅ
͉
·
·Ʃ ہا· ¸´ رؤا 'Ǒ را,Ďا ': سا
͌
ͅ
͈
¹
ͅ

¸ ĉĆ ¡ ¸ _´ؤ ¸IJ نا · ہؤ,¹ ¸.ا ¸ _´ƙ ¸Ǥ ا رؤا ¸ʩ ¸,¹ _ · ں·ǝ ا ·Ʃ ¸´ · ,, ,̣
͈ ͈
̈́
͉
ū ͉
̈́
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
̈́

͌
ͅ
͇
͈
͉
·
·Ʃ ¸Ǥ د د.ƃ ,· نا ·Ʃ ¸Ǥ 'ʇ
͌ ͌
ͅ ͅ
͈ ž ͉
̈́

¸ · ,ŵ'ǫ ¸IJ نا
̈́
Ƈ
¡ ےر'̄ ,¹ ·Ʃ ی.Ǒ ہؤ ,¹ا رؤا _´ƙ _`د'.ز رؤا ہ'Ǒ ˸
ͅ

͌
͈ ͈
ͅ
Č ¹
͈
ͅ
̈́
ا,̣ ,¹ ےد ﻻ.. · _·آ س'.
͈ ǥ
Ŭ
͉
·
͇ ͉
ͅ
͈
͏
¸ư ما,· ,· ¸´ 'Ǒ 'ʇ ': نا رؤا ·Ʃ ¸Ǥ
͌ ͉
ͅ
̈́
ŭ
̈́

͌
ͅ
¸ ف ĂĄĊ ¡ ں·˴ , ¸IJ ا.. 'Ǒ ·
ʵ
`
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͈
¹
ͅ
_´ƙ 'Ǒ د ,, ,, ,ʝ ¸ư 'Ǒ ,Ź.. ': سا ے,¹ 'ȅ͈ا _´ƙ ¸´ · · ·Ʃ ¸,¹ ر'ʇ ا ¸ , رؤا ·Ʃ ¸ﻻ ن'̂·ا ,·
͈ ͈ ͉ ͈ ͈ ͇
̈́
· ¹
͈
ƃ
͌ ' ͈
ͅ
͇
ͅ
͌ ͌
ͅ ͅ
̈́

͉
Ǽ
ʼn
·Ʃ او·ر
͌
¸ ف ĂąĀ ¡ ےر'̄ ﷲا رؤا ¸ń _·'. ے,ǖ̳ ف,' _ı با:. ,· ¸ǭ _´ƙ ¸ƅ'Ǒ رؤا ˸ ͉
ͅ
͈
͏
͇ ͈ ͈
·
ͅ ̈́
¯
͈
ͅ
Č
ʑ ·
ͅ
.
_̚ ,ǖ ¸ ¸ ں·
͈
̈́
·
͇
̈́
͇
¸ ف ùà ¡
¸ ĉć ¡ با:. ¸ ,· نا ,, · _ż ل·Ə _Ń..ز _ı 'Ǒ د ¸Ž.. ¸IJ ث,·آ ¸ ں·̐ گ·Ŷ ہؤ _´Ƴ ,,
͉ ͈
̈́
ͅ
̈́
͈ ͇
̈́
·
̈́
̈́
̈́
ǡ
͇
`
͌
͈
¸'. _ı د.ƃ _ı نا ,, رؤا ·Ʃ 'ʇ
͏
͇
̈́
͌
˖
͌
Ɲ

¸ ĉĈ ¡ _ı 'ȹ ب'Ǒ · _·Ə ¸ ¸ƪ ¸. ¸ رؤا
'
ͅ
¹
ٰ
̈́
͌
͆
͇
¸ ف Ăąć ¡ لو·ر ¸ رد ¸ .ɓ ¸IJ سا رؤا
͉ ͉ '
͇
¸Ǿ
͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ĂąĄ ¡ _·'ƃ,Ď 'ȹ ں'Ǒ 'ȅ _ˡ · ¸´,ƈ _ _ȗ ¸ ¸ƪ رؤا
͈
͏
̈́
' ͈
̈́
·
͆
̈́
'
͈
Ǒ̡
Œ
͈
͇
ٰ
͈ ͌
Ǘ
·
̈́
¸ ف Ăąą ¡ حؤر ک'. رؤا
͉
¸ ¸ ف ĂąĆ ¡ _ı د.ƃ _ı سا ¸ ف Ăąć ¡ · ¸آ ,¹ ¸Ž ہؤ لو·ر _`· س'. ےر'̄ _ 'Ǒ ·
͇
͏
͏
͉ ͈
˸
ͅ
͇ ¹
ͅ
نا · ·Ʃ ¸,¹ ,ǖʸ _̚ _ƣا· _ı _ɳ ےر'̄
ͅ
͌
ͅ
͇
ͅ
͈
̈́
· ͌
̈́
̈́
̈́
·
˸
ͅ

¸ ء'Ǒ ا
͈
͇ ǔ
̈́
· ¡ ¸.ا رؤا ·Ʃ ¸) ¸´ · ہؤ,¹ ¸.ا _´ƙ
͈ ͈
͌
ͅ
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈
· ہؤ,¹
͆
· ·Ʃ ¸,¹ .Ǒ
͌
ͅ
͈
̇ ¸ ف ĂąĈ ¡
¸ ĉĉ ¡ _´Ƴ ے;· ےد,· ,· ں·Ŷد ےر'̂ ͌ Ƶ ¸Ž· ید·̐ رؤا
͈ ͉ ͉ ͉
͌ ͇ ͈
·
¸ ف Ăąĉ ¡ _ı ¸Ǔ ,· نا ¸ ﷲا ,ʔ
̈́
ɧ
Ŵ
͉
̈́
ˏ
͇
.
_´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ےڑو̪ _´ƙ نا · _ΐ· ¸IJ ,ɲ ¸IJ نا
͈ ͈
͌
ͅ
͈
ͅ
·
ͅ
͇
̈́
ŏ
¸ ف ĂąĊ ¡
¸ ĉĊ ¡ ب'Ǒ ہؤ _ı ﷲا س'. ¸IJ نا _ رؤا
ͅ
¹
͉
͇
¸ نآ,Ď
ͅ
¡ ب'Ǒ _żاؤ ,·'. ¸IJ نا · _`آ
ͅ
¹
ͅ
͇
͏
¸ ,·ر· ͈
ͅ
¡
Ď _.ȟ _ı
̈́ ͅ
͈

¸ư _`'ƃ,
͌
ͅ
¸ ف ĂĆĀ ¡ ¸Ǥ 'ƃ _Ǖ ,· ںؤ,Ď': ¸ ,˞ ؤ ¸IJ _ ͇ ǣ _ا ہؤ ¸ˢ ¸ سا رؤا
ͅ
ˉ
̈́
ͅ
̈́
ĝ
͉ ͉
̈́
͈
Ǒ-
̈́

̄·
¸̱
ͅ
·
¸ ف ĂĆĂ ¡ ¸̱ ·Ʃ ,ʋ ¸ سا '.'ǫ '.'. ہؤ س'. ¸ʗ ا '.ﻻ ,·,Ȋ _ ·
͊
Ǣ · ͈
ǥ
͇ ·
͌
̈́
ǑƆ
̈́ ̈́
͉´
͉ .
͇ ' ͉ ͈
̈́
͈ ͇
͆
ͅ ͅ
¸ ف ĂĆă ¡ ﷲا ·
ͅ
,· ںؤ,ʋ ¸Ǔ _ı
͉
̈́
ǑƆ
̈́
ɧ
Ŵ
¸ ĊĀ ¡ ¸IJ ﷲا ,, ا..,· · ں·'. _ǣ ا ¸ ں·̐ ا ں·Ŷ·Ə ے,· _ħ
͈
̈́
̈́
͇
̈́
͉

̈́
̈́
·
͇
ں·Ʃ ,ʋ ¸ ےر'.ا
͌
̈́
ǑƆ
ͅ
¸ ف ĂĆĄ ¡
¸Žر'.ا _´ؤ ¸ư'. ,· ے.Ǒ _` ¸Ǥ ا ¸ _ ¸Ǥ ا ﷲا ,, ¸ _˝ _ı سا
ͅ ̈́
͌ ͉ ͉
̈́
͇ · ͇
̈́ ̈́
͉ ͉
ȟ
̈́
Đ
͇
.
¸ ف ĂĆą ¡ ·
ͅ
¸·Ʃ راؤا,- ¸IJ _~ ,· _~
͏
͌
̈́ ̈́
̈́ ̈́
´ ´ ͉
¸ ف ĂĆĆ ¡ ¸ư با:. ': ,ŭذ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': رؤا
͌ ͈ ž
̈́

¸ ف ĂĆć ¡
¸ ĊĂ ¡ ؤﻻ ن'̂·ا ,· ےر'.ا ¸IJ ﷲا ,, ¸'. '̄ ¸ نا _ رؤا
͈ ͇ ͉
ͅ ͏
ő
͇
¸ ف ĂĆĈ ¡ ¸Ǥ ·
ͅ
̘
ő
ͅ
¸ƪ · ہؤ _´Ƴ
͌
͇
͈
͌
_´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· سا ا,·ا ,·
͈ ͉ ͉
͌
ͅ
͈
ͅ
¸ ف ĂĆĉ ¡ ¸IJ نا ¸ư _ ہؤ ,ʔ ﻻ'. _´Ƴ ¸·Ʃ ,ʋ ¸ _ě'. رؤا
͌
͌
̈́
.
͈
͌
ͅ
̈́
ǑƆ
ͅ
͇
ا·Ʃ '.'ƃ,Ď _.ȟ _ı ¸Žاؤ س'.
͌
ͅ ̈́ ͅ
͈

͉
¸ ف ĂĆĊ ¡ _ǣ ا _̚ ,¹ا 'Ǒ .Ǒ ں· ͈ ǝ · ء'Ǒ ا ¸ˢ ا ,̣ ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
͉
· ͈
˸ ·
ͅ

͈ ͈ ͈
¹ ̇ ǔ
͆
·
œ
͇
̈́
:
͉
̈́
ͅ
'̞ ن'̂·ا ,· ب'Ǒ
ͅ
·
͈ ͉
ͅ
¹ ¸ ف ĂćĀ ¡
¸ Ċă ¡ Ə س'. ےر'̄ ¸ȅ رؤا
͉
˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ · .ɓ ¸IJ سا ¸ ¸´ ,̣ '.ﻻ ,·,Ȋ ,¹ ¸Ž ں'Ǒ 'ȅ _ˡ _·
͇ ͈
'
̈́
ͅ
͉
·
͈ ͈
͆
ͅ ̈́
' '
̈́
·
͆
̞
Œ
ٰ
¸ ف ĂćĂ ¡ ¸̱ ¸ŷ'! ¸´ رؤا 'Ǒ 'Ǒ د·ǝ · ے,̣
ͅ
·
̈́
ͅ
͈
ŭ · ͇
̈́
͇
ɧ
ƍ
͉
Ǽ
͇
´
¸ ف Ăćă ¡
¸ ĊĄ ¡ رؤا ¸ ؤ,¹ د'.
͈
¡ 'Ǒ ن'̂ǩ ¸ ¸´ ¸ ¸ƪ _
͈ ͈
ŭ
͉

ͅ
̈́
͌
͇
¸ ف ĂćĄ ¡ 'Ǒ .Ǒ ,· ںؤ,- ےر'̄ · رو' ِہ· ر ؤا
͈
¹ ˒
̈́
͇
.
͉
˸
ͅ

· رؤا ¸ رؤز _´Ƴ ¸Ǥ د _̚ ¸ƪ · ·Ŷ ، ͇
̈́
·
͈
͌
ͅ
͈
͈
˸
ͅ
͇
͌
ا,̣ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا رؤا '.'ƃ ,, رؤا 'Ǒ ¸ ¸ƪ ¸Ž·
͉
Ǽ
͇
´
͈
̈́
̈́ ̈́
-
̈́
͌
·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ن'̂·ا ار'̄ · ¸´ ¸ư 'Ǒ د ¸ʒ ا,· 'Ǒ ؤد'ƃ,Ď ¸´ _ΐ· ¸IJ ,ɲ ¸IJ نا '̞ 'Ɲر چر
͌ ŏ
ͅ
̲ ͇
Œ ͅ
͈ ͈ ͌
˸
ͅ

ͅ ͅ
͈ · ¹
.
͇ ͈
̈́
̈́ ͅ
· ͋
¸ ف Ăćą ¡
¸ Ċą ¡ · ¸Ǥ ¸IJ ںؤرؤا ,, ،·Ʃ ¸Ǥ ےر'̄ _ű'. ¸.د,· ¸IJ ﷲا ,̣ ) ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
͏ ͏
ž ž
̈́
͌
˸
ͅ

̈́
͈
̈́
Ť
̞ ͉
Ǽ
͉
´
̈́
ͅ
) ̞ ͇
·
·Ʃ ¸Ǿ ,¹ا ؤ,¹ · ؤزرآ _ı ث·Ə
͌
͉
¯
ͅ
¸ ف ĂćĆ ¡
¸ ĊĆ ¡ ¸ń _,¹ ,, ؤزرآ _ı سا _̰ ,¹,Ƣ رؤا
͈
̈́ ͇
Ǣ
œ
͌
¸ ف Ăćć ¡ ¸ʗ ,¹ ¸ńآ · _ΐ· ¸IJ ں· ͈ ǝ '̂ćا.. نا
͉ ͇
. ͇
͇ ž
¸ ف ĂćĈ ¡ · ں·˴ '! ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا رؤا
ŷ
̈́
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́

¸ Ċć ¡ Ʃ _ı ¸Ǥ ہد'.ز ¸ ں··Ŷ _Ņ ,, ¸ń ؤ'. _̚ ا رؤ,~ ¸´ ¸ȅ رؤا
͌
̈́ ̈́
͈ ǥ
͇
-
͈ ͉
͈
̈́
·
ͅ
͆
͈
Ǘ
͇ · رؤا _´Ƴ ¸Ǥ ر س·
͈
͌
ͅ
̲
Œ
¸Ǥ س,· را,Ƣ _̚ ,, ¸ư 'Ǒ · ¸.ا ¸ ں·,Ȋ
͏
͇
` ͇ ͌ ͈
ő
͌ Ɖ
̈́
˫
ͅ

͈
͆
¸ ف Ăćĉ ¡ ,, رؤد ¸ با:. ¸ا ہؤ رؤا
̈́
،¸ư 'Ɲر ,ʕ د ¸.· ¸IJ نا ﷲا رؤا '.'. '.د ,˭ _ǣ ا ': ے,¹
͌ ͇
͋
͈
.
ͅ
̈́
͈
'
̈́
ͅ

¸ ĊĈ ¡ ·Ʃ _˶ د ': _ ,ǖ _`· · ؤد'ƃ,Ď ¸´
͌
͆
¯
͈
.
͇
͇
͏
͇
̈́
ͅ
¸ ف ĂćĊ ¡ سا ·
ͅ
¸ _ ,ǖ ͈
.
͇
͇ ¡ ا ,· لد ےر'̄ · ¸
͉
˸
ͅ

ͅ ̈́
¸IJ ﷲ
· ں·'˨ ثر'ȅ͇ ؤ ,·ا.Ɲ رؤا '.'ƃ,Ď _.ȟ _ı ں·'Ǒ _ˡ ا ار'.ا نآ,Ď ,, ¸ ¸ʒ
̈́
˜ '
ȅ
Ɖ
͆
͈ ¹
͌
ͅ ̈́ ͅ ͅ ͅ
͈
͇
ͅ
:
͈
.
¸ ف ĂĈĀ ¡
¸ Ċĉ ¡ ﷲا · ': _ 'ʇ رؤا _ ,ǖ رؤا ں·Ŷو·ر ¸IJ سا رؤا ں· ,Ď ¸IJ سا رؤا ﷲا ·Ʃ _˶ د _`· ·
ͅ
͈
Ǒ .
͏ ͅ
·
͈
ǘƗ
͈
͇
͇
͆ ̈́
· ͌
͆
¯
͏
͇
': ںؤ,Ď': ¸ư _˶ د
̈́
͌
͆
¯
¸ ف ĂĈĂ ¡
¸ ĊĊ ¡ ؤر ف,' یر'̄ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͆ ̈́
˸
ͅ

͌
͆
͈
Ǘ
͇ · _ر'.ا _´ǧ آ _
͈
ͅ
͈
ͅ
͈ ·
¸ ف ĂĈć ¡ ¸ń ں·Ʃ ,, ,ʋ ¸IJ نا رؤا
͌
̈́
̈́
ǑƆ
گ·Ŷ ق 'ĉ ,ʝ
·
̈́
ƃ

¸ ĂĀĀ ¡ نا ,ʔ ¸ư 'Ǒ د ¸Ǒ ¸ا _,Ď ¸.ا ': _´ƙ نا _´Ƴ ¸,¹ .̄ _`· _̰ _ 'Ǒ رؤا ˏ
͇ ͈
.
͌
ͅ
· ǔ ¹
̈́
͈
̟
͉
·
͈

̈́
͈ ͈ ͈ ͈
͌
ͅ
·
͏
͇
Ǣ
œ
͇
_̚ ن'̂·ا · ںؤ,ǖǦ _´ƙ
͈
̈́
·
͈ ͈ ͈
ͅ
̛ ͇ ·
¸ ف ĂĈĄ ¡
¸ ĂĀĂ ¡ ¸.ا ¸ ں'̄ ¸IJ ﷲا '.ﻻ ,·,Ȋ س'. ¸IJ نا _ رؤا
͈ ͈ ͉
͈
·
͈ ͇
͆
ͅ
'
لو·ر ¸ ف ĂĈą ¡ _ı نا
'.'ƃ,Ď _.ȟ _ı ں·'Ǒ
ͅ ̈́ ͅ
͈

͇
ͅ
¹ ¸ ف ĂĈĆ ¡ ¸Ǒ ¸̱ ,Ǣ ب'Ǒ _ı ﷲا ¸ ہؤ,¹ ¸.ا ¸ ں·Ŷاؤ ب'Ǒ ·
̈́
͈
ǔ ¹ ¹ ̟ ͈
͉ ·
·
͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉

͊
ǥ
͉
ͅ ͅ ̈́ ͅ
ید ¸ ف ĂĈć ¡ ¸Ǥ ر _̚ _Ư ¸˜ , ہؤ '.·
ͅ
̲
Œ
͈
̈́
·
͌
.
͉
Ǽ
ʼn
͈
¸ ف ĂĈĈ ¡
¸ ĂĀă ¡ _´ƙ ,,'ƃز ¸IJ ن'̂ǩ ¸Ǔ ¸̱ ¸,¹ 'Ʒ;· ن'ȹ · ¸·Ʃ ؤ,ǖ ¸IJ سا رؤا
͈ ͉
̈́
͈ ͈Γ
ˣ
.
̈́
ɍ
˘
.
ͅ
·
ͅ ͏
͆
·
͇ ͌
͈
͉
¸ ف ĂĈĉ ¡
̂ǩ رؤا
͈
ˣ
.
'Ǒ ,, ,ɲ ¸ ن'
͈
¹
̈́
̈́
ŏ
̈́
¸ ف ĂĈĊ ¡ ¸·Ʃ ,Ď': ن'ȹ ں'Ɲ
͏
͌
̈́
͈Γ
͆
·
͋ ¸ ف ĂĉĀ ¡ رؤا _´Ƴ ¸'̞ ؤد'. · ں··Ŷ
͈
͌
ͅ
ʱ
´
͇
ہؤ ¸ ؤد'.
͇
¡ ¸'̞ ,, , · _ȗ ں·ؤد ہؤ رؤا ا,·ا ,· ثؤر'ƃ ؤ ثؤر'Ɲ ں· ,Ď ؤد _´ƙ _ '. ·
ͅ
ʱ
´
̈́
͉
Ǽ
ʼn
ħ
̈́
ͅ
͉ ͈
͋
ͅ ͆ ̈́
·
͇
.
͇
͇
و̪ ,, ن'̂·ا 'Ǒ ا · _´Ƴ _''ƃزΣ ی,· · ¸ƪ ,, ¸Ǥ ,̓ ,, ,, ¸. _
Œ ̈́ ̈́
͈
̈́
͉ ·
ͅ ͅ
͈
͌ ő
͏
̈́
͌
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͈
ͅ
͇
¸ ف ĂĉĂ ¡ ہؤ ¸Ǥ ¸ نا ·
ͅ
̲
ʱ ͈
Ǫ´
ͅ
ا.. ,ʝ · _ȗ ¸Ǥ ´ 'ǫ _̚ ر,~ ¸ سا رؤا _´ƙ ثر· _ı سا رؤا د,ƈ _ƀاڈ _`ا.. ¸ _`
̈́
ƃ
ħ
ͅ ̈́
ʷ ͉ ͈
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͈ ͈
̈́
·
͏
͇
͇
¸ ¸ʒ ¸IJ
.
¸ ف Ăĉă ¡ ¸ȅ رؤا ': ےد ,, _ɷ ': ےد ن'ȟ _̚ ا · _´Ƴ ¸Ǥ ہؤ رؤا
͆
͈ ͌
Ǘ
͇ ·
̈́ Ǫ
̈́
̈́
·
ͅ
ɴ
̈́
·
͈
̈́
·
͇
͈
ͅ
̲
ʱ ͈
´
ادو· ,, ¸ _` ,, ¸ư م·˛ _̚ ا رؤ,~ ŭ
͈
̈́
͇
͌
ɓ
ƍ
͈
̈́
·
̈́
,ǖ ی,· 'Ǒ ¸ȅ رؤا _̚ ,, , ': سا _´ƙ ث,·آ 'Ǒ
͈
͉ ʼn
͇ ͈ ͈
¹
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͈
̈́
·

͉
Ǽ
͈
̈́
'.·Ʃ ¸˜ _̚ ا ح,' _ȗ _ȁ _·'. _ǣ ا ¸ ں·̐ ا ¸Ž.. ¸IJ _` ہؤ ¸ư
ͅ
͌ Ǖ
.
͈ ͈
̈́
·
ħ
͈ ͇ ͌
͉
͈
͇

̈́
̈́
͉

̈́
̈́
·
͇
͇
¸ ف ĂĉĄ ¡
¸ ĂĀĄ ¡ ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ ,¹ا رؤا
ͅ
͈
¸ ف Ăĉą ¡ ¸̆ با· ': ں'̄ ¸IJ ﷲا · ¸,¹ یر':,ǖƲ,· رؤا
͇ ·
͆ ͅ
͈
·
ͅ
͈ ͉
͌
.·Ʃ ¸˜ _̚ ا ح,' _ȗ ¸ư '̞ ا
ͅ
͌
.
͈
̈́
·
ħ
͌
͉
·
'
¸ ĂĀą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸ ف ĂĉĆ ¡ ¸ˢ رؤا _̴ ر ,Ⱦ ,· ¸ƪ ر·· ,, ؤ,¹ ض,- ں· رؤا ·̐ ,, 'Ǒ ار
̄
͉ ͉
· ő
͈
Œ
̈́
̈́
'
͌
̈́
·
͈
̈́
̈́
· ر·ɟ' ¸ _Ư
̈́
·
̈́
͇ ͌
¸ ف Ăĉć ¡ ¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': رؤا
͌
̈́
͏
ž
̈́
¸ ف ĂĉĈ ¡
¸ ĂĀĆ ¡ ک,Ȋ '. _`'Ǒ _´Ƴ ,Ď': · ہؤ
͆
Ɖ ͈
͇
ͅ
¹
͈
͌
̈́
͇
¸ ف Ăĉĉ ¡ _`) _`· ,· ¸´ ,, ¸Ǥ '. _̚ ہؤ
͏ ͏
̞ ͇
· ͌
͉
ͅ
ͅ
Ʊ ͉
͈
̈́
·
ےر'̄ ے,·ا ˸
ͅ

ͅ
¸ س'. ¸IJ بر
͉
¸ ف ĂĉĊ ¡ ے;· ﷲا رؤا ¸ư'. ¸Ș ¸ư '.,¹ ص'. ¸ ¸˪ ر _ǣ ا ﷲا رؤا
͇ ͌ ͉ ͌ ͇
`
ͅ
̈́
¯
̈́
͉

¸ư ﻻاؤ _
͌
̈́
ȟ
̈́
Đ

¸ ĂĀć ¡ _د ) '. _·'ƃ,Ď خوȑ ,·آ _`· _
͈ Ǘ ͇
̞ ͇
·
͈
͈
͏
̈́
̈́
Ƅ
͈
͏
¸ ف ĂĊĀ ¡ ¸Ž _ȗ سا '. ,ǖ̙ ¸ سا ·
͈
Ǘ
͇ -
͈
ͅ
͇ ·
ͅ
¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا ,, _̚ ,ǖ ¸̱ 'Ǒ ¸ń _·آ
͌
ͅ
ʉ ¹
.
͉
Ǽ
ʼn ͈ ͈
̈́
·
͇
̈́
͇
Ǽ
ͅ
´
͈
͏

¸ ĂĀĈ ¡ ار'̄ او· ¸IJ ﷲا رؤا _Ư'.د'. _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ _Ư ﷲا ,, _̚ ,ǖ ¸̱ 'Ǒ ˸
ͅ

͌ ͌
͆
͇ ͈ ͈ ͇
̈́
͌
͏
ž
͈
̈́
·
̈́
͇
Ǽ
ͅ
´
¹
،ر':د.ƃ ,, _ǣ '̂· _`· ,,
̈́ ̈́
ͅ
͈

͏

¸ ĂĀĉ ¡ '̞ ا·Ʃ ¸ˢ ¸ _·Ə · ؤ,¹ لاو· 'ȅ͈ؤ ¸ لو·ر ¸Ǥ ا ,, ·Ʃ ¸Ǥ '. ,, 'Ǒ
ͅ
· ͌ ͌ ̄
͉
·
ٰ
͇
' ͉
̈́ ͅ
͉ Ʊ
͌
͈ ͈
¹ ¸ ف ĂĊĂ ¡ · رؤا
͇
¸Ž ,ɲ ¸Ž.. ¸IJ ن'̂·ا
̈́
ŏ
͇ ͈
¸ ف ĂĊă ¡ 'Ǒ ¸̄ ,Ħ~ار ¸Ǒ ہؤ
͈ ͈
¹ ̡ ͇ ·
ͅ
͊
·

¸ ĂĀĊ ¡ 'Ɲ'. ¸ ں·ǝ 'Ǒ ¸̆ ͋
͉
̈́
͈
͇
ͅ
¹
͇ ·
¸ ف ĂĊĄ ¡ ں·Ŷد ¸Ǥ ا _د,ǖ̳ ف,' _ı ,ɲ .ɓ ¸IJ ن'̂·ا _̚ ش':
̈́
͉
͈ ͇
͈
͉
·
̈́
ŏ
' ͈
͈
˸
ͅ

¸ _˝ _ı
͇
.
¸ ف ĂĊą ¡ ں'̄ ؤ,¹ ر,¹رد رؤا ؤڑو̪ ¸´ · ¸ư 'ʇ ·Ʃ ,Ƣ'! ب· ,· نا _ ,, ¸IJ سا .ɓ
͈
·
͉
·
ͅ
ͅ
͌ ͉ ͌

͌
̈́
̈́
͉
͇
'
,· ,ǖ ,Ƣ ﷲا ¸ȅ ¸ﻻ ¸ʒ 'Ǒ ا ﷲا ,, ¸.
͉
͈
͉
͌
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͏
. ̈́
͉ ·
ͅ
¸ư رد'ĉ
͌
ͅ

¸ ĂĂĀ ¡ ·ز رؤا و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ
Œ
͏
ͅ ̈́
ة ؤد ¸ ف ĂĊĆ ¡ ¸ń ·Ƿ ¸ńآ _`) · ¸Ǥ ¸IJ ں·'. _ǣ ا رؤا ͇
͈
Ǖ ͇
̲ ͇
͇
·
͏
̞
·
͏
ž
̈́
͇
̈́
͉
¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ےر'̄ ﷲا ¸ȅ ¸ń ؤ'. ں'̄ ¸IJ ﷲا ¸ا
͌ Ǘ
͋ ·
͈
.
˸ ·
ͅ

͆
͈
͇
͉
͈

¸ ĂĂĂ ¡ · ہؤ ,ʝ ': ¸'. ,, _´ƙ ¸Ǔ ,¹,Ƣ ، ¸Ž· ب'Ǒ _ ا رؤا
͇
ƃ
͏
͇
̈́
͈
̈́
͇
`
͌
͇
ͅ
¹
͌
Ɲ
·Ʃ _`ا,~ '. ید·̐
͌
̈́
̈́
͈
͈
·
¸ ف ĂĊć ¡
_ د _ǣ ا ؤ ﻻ ؤ'ƃ,Ď ¸´ _´Ƴ ں'..Ǒ ل'Ǒ _ı نا ,, ͈ ͌
Ǒŭ
̈́
͉

̈́
ͅ
͈ ͈ ͈
̈́
͇ · ·
̈́
͈
¸ ف ĂĊĈ ¡ ·Ʃ ¸Ǿ ,¹ا
͌
͉
¯

¸ ĂĂă ¡ ¸ư ر': ·ʑ ہؤ رؤا ¸Ǥ ¸IJ ﷲا '.'ʇ ,Ħƚ 'Ǒ ا ¸ _` _̚ ں· ͈ ǝ ں'Ɲ
͌
͈
Ǒ
̈́
· ·
͏
ž ͈
̥
͇
̈́ ̈́
͉ ·
̈́
͇ ͈
̈́
·
œ
͋ ¸ ف ĂĊĉ ¡ سا ·
ͅ
,Ȕ ..ا , _̚ ا رؤا ¸ư س'. ¸IJ بر ¸IJ سا ¸Ǒ ':
͆
͈ ͉
'
̈́
Ǽ
ʼn ͈
̈́
·
͌ ͉ ͈
̈́
· ¸' , ,, رؤا ·Ʃ
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͌
¸ ف ĂĊĊ ¡
¸ ĂĂĄ ¡ _̚ , ید·̐ ¸Ž· _`ا,~ رؤا _̚ , _`ا,~ ¸Ž· ید·̐ رؤا
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͈ ͈
· ·
͇ ͇
̈́ ̈́
̈́ ̈́

¸ ف ăĀĀ ¡ ہؤ ,ʔ ﻻ'.
̈́
.
،_´Ƴ ¸Ǥ ;· ب'Ǒ
͈ ͉
͌
ͅ
Nj
ͅ
¹ ¸ ف ăĀĂ ¡ _̖ ث'. _ _ı نا ¸ ں·˛ ͌ '. ح,' _ا
ő Ɲ
͇
̈́
͇
¸ ف ăĀă ¡ ¸ƅ'Ǒ ﷲا ·
͈
ͅ
Č
ͅ
_´Ƴ ¸ưر ;ʝ _´ƙ ث'. _` ': ےد,¹ ,˞ _´ƙ نا ند ¸IJ
͈ ͈ ͈
͌
͌
̞ ͇ ·
͇ ĝ
͇
ȟ
͈
ǘ
̈́

¸ ĂĂą ¡ ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا رؤا
̈́
͇
¸ ف ăĀĄ ¡ ¸Ǥ ا.. م'. _´ƙ نا ¸IJؤر · ںؤ.ǫ _ı ﷲا ·
͏
ž
̈́
ِ
̈́
͈ ͇ȉ
Ɖ ͇
¸ ¸'.
̈́
͇
¸ ف ăĀą ¡ ے,¹ _´· _´ƙ _`ا,·ؤ _ı نا رؤا
͆
͈ ͈
̈́
¸ ف ăĀĆ ¡ ںؤ.ǫ ,, '̞ 'Ǒ ̘ ,, · نا
͇ȉ
Ɖ
ͅ
·
ͅ
͉ Ǯ
̈́
Ǖ
͉
·
̈́
¸ư _`او·ر _´ƙ 'Ǒ د ¸Ǥ ¸IJ نا ¸·Ʃ ¸رڈ ,ʝ _·'. _´ƙ
͌ ͇
͏
͈ ͈ ͈
̈́
·
͏
ž
͏ ͅ
͌
ƃ
͈
͏
¸ ف ăĀć ¡ ·آ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
̈́
͏
ž
ث,
با:. ا;· _´ƙ
͇ ͈
¸ ف ăĀĈ ¡
¸ ĂĂĆ ¡ ﷲا ,,ؤ ,Ƽدا ؤ,¹ ,Ħƚ ,Ƽ.. ¸´ · ¸ư ': _Ư ﷲا _Ņ ¸̫ ؤ بر· رؤا
͇
̈́
͇ ͌
ͅ
ͅ
͌
͉
Ǽ
͉
´
͉
¸ ¸˪ ر _ı ا.. ¯
̈́
,,·ǝ ف,' یر'̄
͇
ͅ
Ɨ
˸
ͅ
¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸ɕ ؤ ﷲا ¸ȅ ¸ư
͌ Ǘ ͌
.
¯
͆
͈
͇ ·
¸ ĂĂć ¡ ¸ا ¸ư _ı'. _̰ ر دﻻؤا ¸Ǥ ¸Ǥ ا ¸ ا.. ¸Ž· رؤا
͌ ͉
Œ
͈ ͉ ž
̈́
̈́
̈́
͇ ¸ ف ăĀĉ ¡ ¸ư ¸ˏِ _ı _ا ,ʔ
͌
ƃ
ˏ
͇
.
¸ư _´ƙ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ , ·
͌ ͈ ͈
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͇
¸ ف ăĀĊ ¡ ،_´Ƴ ¸Žاڈ ند,¹ ر·· ¸IJ سا _Ņ
͈
͌
̈́

¸ ĂĂĈ ¡ ': _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ﻻاؤ ¸,¹ ا.Ǒ 'Ǒ
͈
̈́ ̈́
͈ ͈
͉ · ·
̈́
¸ ف ăĂĀ ¡ سا · ¸'ƃ,Ď ¸ʒ ': ث'. _ȗ _ رؤا
ͅ ͏ ̈́
.
͇
ħ
͇
¸ư _`'.·Ʃ ًار·ĕ ہؤ '. ·Ʃ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď _̖ ¸
͌ ͇ ͇ ͌
ͅ
͌ ͌
̈́ ͅ ̈́
͈
·
¸ ف ăĂĂ ¡
¸ ĂĂĉ ¡ ¸Ž· _ '. رؤا ͇
͌
Ɲ
͇
¸ ف ăĂă ¡ '.,¹ م) _̚ ں· ͈ ǝ ¸ ¸ƪ ﷲا
ͅ
:
͈
̈́
·
œ
͌
¸ ف ăĂĄ ¡ ¸ˢ _`'ȅ _`· _̃ '.
ƃ
̈́ ͏
͆
̈́
'
͈
͌ Ƶ
͈
¸ ف ăĂą ¡ ¸.ا لد ¸IJ نا ¸IJ نا ث'. _ _ı نا _̖ _Ư _ȗ ا _̰ ¸ ں·˛ ا ¸ نا
͈ ͇
ُ
ِ
ő ͈ :
͌
'
͇
·
̈́
_´Ƴ ¸
͈
͌ ¸ ف ăĂĆ ¡ ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ _ʃ _د لو̪ ں'Ǒ 'ȅ ¸ ¸ƪ ¸ȅ
͏
ž
͈
ͅ
͈
· ͌
͈
Œ
͈
̈́
·
͆ ͆
̈́
' Ǘ
̈́
͈
͇ · ¸ ف ăĂć ¡
¸ ĂĂĊ ¡ ¸ ¸ƪ ¸ȅ
̈́
͌
͆
͈
Ǘ
͇ · ں·Ŷاؤ خزؤد ¸ ¸´ رؤا '.'Ǒ رڈ رؤا 'Ǒ د ی,ǖȀ · 'ǫ ,·'. ¸IJ _ _̚
ͅ
ͅ
̈́
- · ̲
ͅ
͈
͇
̈́
͆
¯
̈́
͇
͈
Ǖ
͇
· ͅ

͈
˸
ͅ
':·Ʃ ,, لاو· ':
͌
̈́
¸ ف ăĂĈ ¡
¸ ĂăĀ ¡ ,, یؤ,ǖ _ı _د ¸IJ نا ¸´ ¸. _ ¸ń ں·Ʃ ,, _¯ار ٰ یر'ȟ رؤا د·̐ ¸ ¸´ ,¹,Ƣ رؤا
̈́ ̈́
͈
͉ ͈ ͇
ͅ ͅ
ͅ
͌
̈́ ̈́

͈
·
͌
ؤ,¹ ¸ ف ăĂĉ ¡ ¸ư ,·ا.Ɲ ,·ا.Ɲ _ı _Ư ﷲا ؤد'ƃ,Ď ¸´
͌
͈ ͈
͌ ͌
͌
̈́
ͅ
¸ ف ăĂĊ ¡ رؤا ¸ ..'. ¸Ș ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا
͆
͇
ħ
̈́
̈́
ǥ
·
¡
ر ؤا ':·Ʃ ,, ﻻاؤ ¸'ǫ _`· ا,ǖ ¸ ﷲا · 'ʇ آ ¸˜ ¸̱ ,, ¸IJ سا .ɓ ا·Ʃ ؤ,ǖ ': ںوȑ ا· _ı نا · ,¹ا
͌ ͌
̈́
̈́
͉ ͈
͇
´ ͉
͏
ͅ
ͅ ͅ

. ͇
Ǽ
ͅ
´
͇ ͉ ƣ
'
͈
͆
͌
̈́
ر':د.ƃ ,,
̈́
¸ ف ăăĀ ¡
¸ ĂăĂ ¡ ن'̂·ا ,· سا _Ưؤ _´Ƴ ¸,¹ ثؤ) _ı سا ¸Ǥ '. _ȗ ہؤ ¸ư ید ب'Ǒ ¸ ¸ƪ _̚ `
͈ ͉ ͌ ͉ ͈
͌
͌
ͅ ̈́
ͅ
.
͏
͌
Ʊ
͈ ͌
Ǘ
͇ -
ͅ ̈́
¹
͈
ǡ
͇
´Ƴ ¸Ǥ ر
͈
͌
ͅ
̲
Œ
_´Ƴ ر': ں'.ز _Ưؤ · ں·Ʃ ,ʋ ¸IJ سا · رؤا _
͈
͌
͈
͌
ͅ
͌
̈́
ǑƆ
͇
¸ ف ăăĂ ¡
¸ Ăăă ¡ ¸IJ ,,'ƃز سا ¸ _´ƙ · ہؤ ر ؤا 'Ǒ ,· ¸´ ¸ _´ƙ · ن'ȅ ا ا,ǖƘ ؤ,¹ د'. بوɹ دﻻؤا ےا
̈́
̈́ ̈́
͈ ͉ ͈ ͈
͇ ͇
͈ ͈
¹
ͅ
`
ͅ
ɞ
͈
'
ید _`ا;· _̚ ,· ں··Ŷ _Ņ
͏
͇ ͈
˸
ͅ

͉

¸ Ă㥠¡ · سا ,, رؤا _Ń·Ʃ ,, ,Ź.. ': ے,-ؤد ن'. _`· ,, ¸ ند سا ؤرڈ رؤا
͉
Ǽ
ʼn
̈́ ̈́
͌
͇ ͇
͏
,, رؤا _ڑو̪ ,¹ ¸Ž ,
̈́
͈
͉
·
ےد _ɷ شر'ɭ _`· · ,Ď':
̈́
̈́
·
̈́
·
͏
̈́
¸ ف ăăă ¡ ·Ʃ د.ƃ _ı نا ,, رؤا
͌
̈́

¸ Ăăą ¡ _ رؤا
͇
¸ ف ă㥠¡ '.'ƃزΣ ¸ ں·'. , ¸ بر ¸IJ سا · ¸ǞƱا,·ا
͈ ͇
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͈
͌
͇
¸ ف ăăą ¡ سا ·
ͅ
_·'̞ د ,¹ یر· ہؤ ¸
͈
͏
Œ
͉
̈́
¸ ف ăăĆ ¡ رؤا _ı ض,- ں·Ʃ ﻻاؤ ¸'Ǒ اوȑ ': ں··Ŷ _̚ _´ƙ '.'ƃ,Ď
͌
̈́
̈́
͇ ·
͆
͈
Ǘ
͉ ·
͈
˸
ͅ

͈ ͈
̈́
,ǖƘ
͈
'Ǒ ̘ _̚ · ں·˴ '! .̄ ا,ǖƘ '.'ƃ,Ď ¸ دﻻؤا ی
ͅ
͉ Ǯ
̈́
Ǖ ͈
͉
·
̈́
·
ŷ
̈́
·
͈ ͈
̈́
¸ ف ăăć ¡
¸ ĂăĆ ¡ رؤا ¸ ؤ,¹ د'.
͈
¡ · ,̣ سا ¸ ¸ƪ _
Ť
̈́
͌
͇
¸ ف ăăĈ ¡ '.'Ǒ ن'ƃا رؤا _`,ƈ ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ
͈
̈́
͇ ·
͇
͏
ž
¸ ف ăăĉ ¡ ؤ'Ǒ م'ɭ ': ز'̂· · ,ʦ _ı ¸·Ʃ ے,̣ ¸IJ ¸ǞƱا,·ا رؤا
̈́
͇ ·
ͅ
Ǝ
̈́
͇ ͇
. ͈
̈́
͌
Œ
͌
¸ ف ăăĊ ¡ _`'ƃ,Ď .Ǒ '. ¸ ¸ƪ رؤا
͏
̈́ ͅ
͈
¹
̈́
͌
ا ؤ ¸ǞƱا,·ا ͈
͌
͇
_ '̂- ͈
Ǒ·
ؑ ·ر رؤا ں·Ŷاؤ ف'ʇ ا رؤا ں·Ŷاؤ ¸,¹ فاو' ؤ,¹ ا,̣ ب· ,̣ ا,ǖƘ ,, ·
ͅ
ǘă
̈́ ͅ
Ǣ Ť
´
̈́
͈
د·Ƿ ؤ ع
͇
¯
¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ
͏
ž

¸ Ăăć ¡ ¸ǞƱا,·ا _ı ض,- _ رؤا ͈
͌
͇ ͇
ؑ ¸IJ سا رؤا ےد,¹ ﻻاؤ ن'ƃا · œ̉ سا بر ے,ǖƘ ےا ,, ¸
͆
·
͈
̈́
· ےد یزؤر ¸ ں·˛ ¸IJ ح,' ح,' · ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ر
͇
̞
͉
·
̈́
͌
Ʊ
ن'̂·ا ,· ند ¸ˢ رؤا ﷲا ¸ _´ƙ نا
͈ ͉ ͈
̞
͉
Ǽ
͉
´
_·ﻻ
͈
͏
¸ ف ٢٣٠ ¡ ,· اڑو̪ ا·Ʃ ,Ď': · رؤا '.'ƃ,Ď
͇
ͅ
·
͌
̈́ ̈́
͇
͈
_ı خزؤد ِ با:. ¸ا ,̣ ': ںؤد _̰ ¸ا · ¸Ǥ
͉
· ͇
· ̈́
ͅ

_ı ¸Ǥ ¸ư ,ʦ ی,· ¸̆ رؤا ': ںؤد,¹ ر·ǝ ف,'
̈́
͊
ǥ
ː
͉
.
͌ ͇ ͇
.
͇ ·
͇
͇
ǿ
Ƈ

¸ ĂăĈ ¡ ¸ǞƱا,·ا '̞ '.'̞ ا _ رؤا ͈
͌
͇
ͅ ͊
· ·
ͅ
͇
ؑ _ ٰ ا رؤا _· ͈ ǝ _ı ,̣ سا ͈
Ǒɖ
˲
¯
͈
̈́

Ť
ؑ ,
͈
ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸·Ʃ ¸Ǥ ,
͏
͌
ͅ
̘
ő
'ƃ,Ď ل·ǝ ¸ ¸ƪ
̈́
͇
ͅ
ĝ
͌
¸ ف ٢٣١ ¡ ، 'Ǒ '. 'Ǒ ¸ư _Ư · ¸ȅ
ͅ
̈́
· ǔ
͇ ͌ Ǘ
ͅ
̈́
·
͌
ͅ
͆
͈
͇ ·
¸ Ăăĉ ¡ ﻻاؤ ¸Ǥ ر ند,¹ ر·· ے,ǖ _̃ ,¹ رؤا ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا
̈́
̲
Œ
̈́

͈
ͅ
͈
͌ Ƶ
¸ ف ăĄă ¡ _´ƙ دﻻؤا یر'̂ ͌ Ƶ رؤا
͈
¸˪ ر _ǣ ا ,· ¸ƪ رؤا 'Ǒ ے..'ĉ ¸IJ ثد'Ǒ یر'̂ ͌ Ƶ _̃ رؤا راد,ǖ'ƃ,Ď ی,ǖ ¸ƅا ¸.ا ¸ ¯
̈́
͉

͉ ͇ ͈
͌
ͅ
͇ · ·
ͅ
͇
͈
͌ Ƶ
̈́ ͅ
̈́
͈
¸IJ
'ƃ,Ď ع·ر ,·'.
̈́
͇
ͅ
¸ ف 㥥 ¡ ۔ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· ¸̆ ¸ư _Ư · ¸ȅ
͇
Ɠ
̈́
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ ͅ
͇ · ͇
͌ Ǘ
͌
͆
͈
·
¸ ĂăĊ ¡ _´ƙ نا _Ǖ رؤا ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا
͈
͈
̲
͇
·
¸ ف 㥹 ¡ ی,ǖ ,· نا ,, ¸ _´ƙ _̚ ا لو·ر ¸.ا
͈ ͉ ͈
ͅ
͈
̈́
·
͈
ب'Ǒ ی,ǖ _̚ ا رؤا ¸'ƃ,Ď ثؤ) _´ǧ آ
ͅ
¹
͈ ͈
ͅ ͅ
͈
̈́ ͅ
· ͈
͏ ̈́
.
·
¸ ف ăĄĆ ¡ ¸'̞ ¸˜ ,ĦȂ رؤا
͏
ʱ
´
.
ͅ
̈́
͉
´
¸ ف ăĄć ¡ _̚ ا رؤا
͈
̈́
·
ےد'ƃ,Ď ا,̣ ب·
̈́ ͅ
Ǣ
´
̈́
¸ ف ăĄĈ ¡ ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ¸ư _Ư · ¸ȅ ʵ ͈
`
̈́
͌ Ǘ
͌
ͅ
͆
͇ ·
¸ ĂĄĀ ¡ ے,ǖ̳ ,Ħƚ ن· ¸ _د ¸IJ ¸ǞƱا,·ا رؤا
͈
͉
·
̈́
͈
͈
͌
͇
¸ ف ăĄĉ ¡ رؤا ¸ư _ ا ': لد · ¸IJ سا او·
͌
˴
¯
͇
'Ǒ _͉ ` ¸ا _´ƙ 'Ǒ د ¸ ¸ƪ رؤ,~ ¸ȅ
͈ ͈
ŭ ·
͈
̈́
̈́
͌
̈́ ͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĄĊ ¡ ب,Ď ص'. ےر'̂ ͌ Ƶ _´ƙ ث,·آ ہؤ ¸ȅ رؤا
ͅ
̈́
͈
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ư _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸Ǔ 'ĉ _ı
͌ ͈ ͈
ˣ
͇
.
ͅ
¸ ف ăąĀ ¡
¸ ĂĄĂ ¡ IJ سا ¸ سا ,ʔ
͇
Ǒ ͇ · ¸Ǥ ¸IJ سا _̰ ر ند,¹ ¸ _´ƙ _ı ض,- ,ر ند,¹ '.'ƃ,Ď ¸ بر ¸
͏
ž
Œ
̈́ ̈́
͈ ͈
̈́
': ن'̄ ےر'. ¸ư بر ·
͇
·
͌
͇

¸ ĂĄă ¡ ¸ǞƱا,·ا _ı ¸ΐ~ؤ _ı _د _ا رؤا ͈
͌
͇ ͈ ͈
ؑ ·ǝ ے,ǖƘ ےا ,, ¸ بوɹ رؤا · ں·ǝ ¸Ǥ ا ¸
͊ ͊
͈ ͈
ǥ ǥ
͇ ͇ · ɞ ·
͈
̈́ ̈́
ͅ
͈
'
̈́
͉
¸
ن'˨ ,ʝ '.,ƈ ,, · 'Ǒ _͉ ` ¸Ǥ ےر'̄ _د ,, ¸ ﷲا ¸ȅ
˜ Ǘ
ȅ
Ɖ
ƃ
̈́
̈́
ͅ
͈
ŭ
͏
ž
˸
ͅ
͈
͈
̈́
͆
͈
͇ ·
¸ ĂĄĄ ¡ ƙ ¸´ ,ʔ
ͅ
ˏ
͇
.
¸̱ د··Ə د· ¸IJ _´
ͅ
·
͇
̈́
͈
¸ ف ăąĂ ¡ بوɹ _
ͅ
ɞ
͈
'
͇
ؑ ¸Ǥ ا ¸ سا ,ʔ _`آ ث·Ə ·
̈́
͉
̈́
͇
Ǒ ͇ ·
͏
ے,ǖƘ '.'ƃ,Ď ¸ ں·ǝ
͈ ͈
̈́
͊
͈
ǥ
͇ ·
رؤا ': پآ ¸ư ا.. · ¸ا ¸ń _·· ¸ƪ ¸Ž· ¸ńؤ,¹ '.· _ı _ħ .ɓ
͌ ͇
̈́
͇
͈
͇
͉ ͉
͌
͇
͇
'
¸ǞƱا,·ا ء'.آ ¸IJ پآ ͈
͌
͇ ͇
ؑ _ ٰ ا ؤ ͈
Ǒɖ
˲
¯
ؑ ¸ ف ٢٢ ¡ ق'ǫ ا ؤ
¯
ؑ
ند,¹ ر·· ¸IJ سا ¸ƪ رؤا ا.. ¸.ا ':
̈́

͌
̈́
͈
،_´Ƴ ¸̱ ر
͈
͌
Œ

¸ ĂĄą ¡ ,,
͈
¸ ف 㹥 ¡ _ʖ ر,¹ ,, ¸ư ¸ƅا ¸.ا ͉
.
͌ ͈
¸ ف ăąą ¡ '.'̂ŗ ¸ ں·̐ ا · ¸ư ¸Ǥ ¸IJ نا
͈
̈́
̈́
· ͇
͌ ͈ ž
_Ń·Ʃ ,, _´,· ¸ ¸´ _ı ں·Ə': ¸IJ نا رؤا ؤ'̂ŗ ¸´ · ¸ư ¸Ǥ ےر'̄ رؤا
͌
̈́
͉
ͅ ͅ
͇
͌
͏
ž
˸
ͅ

¸ ĂĄĆ ¡ ¸Ž· _`'Ǒ رؤا ͇
͇
ͅ
¹ ¸ ف ăąĆ ¡ Ʊا,·ا · ¸ƪ ,ʔ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ¸ńؤ'. ہار ؤ'.·Ʃ _`ا,~ '. ید·̐
͌
͇
ͅ
͌
ˏ
͇
.
̈́
ͅ
͉ ͈ ͇
͌
̈́
̈́

͈
·
¸Ǟ͈ ؑ ':
¸̱ ,, ¸ ں·,Ȋ رؤا ¸̱ ا.. ¸ _ '. ,Ƣ · _´Ƴ ¸Ǥ _د
ͅ ͅ
· · ̈́
͆
Ɖ ͇
!
͇ ͌
͇ Ŭ
͈
͌
ͅ
͈ ǥ
͈
¸ ف ٢ ¡
¸ ĂĄć ¡ ¸ǞƱا,·ا 'Ǒ ار'.ا · رؤا ا,·ا ف,' یر'̂ ͌ Ƶ · ,· سا ,· ﷲا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ ,, ·̐ ں· ͈
͌
͇ ͈ ͈
¹
ͅ
͇ ͇
ͅ
͉ ͉
͏
͈
͌ ő
ؑ _ ٰ ا ؤ ͈
Ǒɖ
˲
¯
ؑ ؤ
ق'ǫ ا
¯
ؑ
بوɹ ؤ
ͅ
ɞ
͈
'
ؑ
Ǥ ¸Ǥ 'ȹ · رؤا ,· دﻻؤا _ı نا رؤا
͏ ͏
ť œ '
͇
͉
_·Ə ¸
ٰ
ؑ _ȗ ؤ
ٰ
͈
Ǘ
·
ؑ _ě'. ¸Ǥ ¸Ǥ 'ȹ · رؤا
ͅ
͇
͏ ͏
ť œ '
͇
ا ,· نا ¸ƪ ¸ س'. ¸IJ بر ¸Ǥ ا ء'Ǒ ا
͉
͌
͉ ͈
̈́
͉
͇ ǔ
̈́
· ند,¹ ر·· ¸IJ ﷲا ¸ƪ رؤا ¸,¹ _̚ ق,Ď _´ƙ ن'̂·
̈́

͌
ͅ
͈
̈́
·
̈́
͈ ͈
_´Ƴ ¸̱ ر
͈
͌
Œ

¸ ĂĄĈ ¡ ہؤ · _,ǖ̳ ,Ħƚ ,¹ا رؤا ¸Ǥ '. ,·ا.Ɲ ہؤ · _ ¸ﻻ ¸´ 'ȅ ¸ﻻ ن'̂·ا _̖ · _̰ ہؤ ,¹ا ,̣
ͅ ͅ
͈ ͇
͈
͉
·
̈́ ͇
͏
ť ͉
͈
͌
͏ ͏ ̈́
ͅ
͈
Ǘ ͈
͇ ͉ -
·
͈
·
·
Ƴ _´ƙ .. ی,· ͌
͈
̈́
̈́

͈
¸ ف ăąĈ ¡ ب·ǝ ےا · ͇
ǿ
Ƈ
ͅ
¸ ': ے,¹ ,·'ɭ _̚ ¸ ف,' _ı نا ﷲا ¿·,ɲ ͈ ͈
̈́
ŏ
͈
˸
ͅ

ͅ
̈́
ǜ
ă
'Ǒ '. 'Ǒ ¸ư _Ưؤ رؤا
ͅ
̈́
· ǔ
͇ ͌
ͅ
̈́
·
͌
¸ ف ăąĉ ¡
¸ ĂĄĉ ¡ _ǣ ر _ı ﷲا ¸ ¸ƪ
̈́
͈

̈́
͌
¸ _`'ʙ ر
͏
̈́

¡ _ż ¸ ف ăąĊ ¡ ؟_ǣ ر _ı _ħ ,ǖ̙ ¸ ﷲا رؤا
̈́
͈

ͅ
͇ ·
¸ _`'ʙ ر
͏
̈́

¡ ¸ƪ رؤا
͌
،_´Ƴ ¸Ǥ · · _ا
͈
͌
ͅ
͇
` ͉

¸ ĂĄĊ ¡ ʝ _´ƙ ےر'. ¸IJ ﷲا ؤ'ƃ,Ď ¸´
̞ ͇ ·
͈ ͇
̈́
ͅ
·Ʃ ¸;
͌
ͅ
¸ ف ăĆĀ ¡ ار'̄ رؤا ¸ư ¸ū'ƃ _̰ ار'̂ ͌ Ƶ ہؤ ,ʔ ﻻ'. ˸
ͅ
͌
͇
· ̈́
.

͇
·
¸ ف ăĆĂ ¡ _`,¹ یر'̂ ͌ Ƶ رؤا
̈́
¸ ل'̂ćا ےر'̂ ͌ Ƶ ¡ _`,¹ یر'̄ رؤا ,·'. ےر'̂ ͌ Ƶ
̈́
˸
ͅ

ͅ
¸ ل'̂ćا ےر'̄˸
ͅ

¡
_´Ƴ ¸IJ _ا ے,ِ· ¸ƪ رؤا ,·'. ےر'̄
͈
͌
̈́
͌
ͅ
˸
ͅ

¸ ف ăĆă ¡
¸ ĂąĀ ¡ ¸ǞƱا,·ا ,, ·Ʃ ¸Ǥ ں· ¸´ ,ʔ ͈ ˏ
͌
͇ ͈
͌
ͅ
̘
ő
ͅ
͇
.
ؑ _ ٰ ا ؤ ͈
Ǒɖ
˲
¯
ؑ ق'ǫ ا ؤ
¯
ؑ
ؤ بوɹ
ͅ
ɞ
͈
'
ؑ '. ید·̐ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
͈
͈
· ͇
͊
͈ ǥ
·
'. ¸ư ہد'.ز ¸˜ _̚ 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،¸̱ _`ا,~
͈ ͈ ͈ ͌
.
͈
˸
ͅ

¹
̈́
ͅ ͅ
·
̈́
̈́

· ﷲا ¸ ف ăĆĄ ¡ _` ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا رؤا
͇
̈́
͇
¸'Ǒ ¸ا ہؤ رؤا ·Ʃ _Ưا· _ı ف,' _ı ﷲا س'. ¸IJ
͏
͉ ͉
̡
͉
·
͌
͌
¸ ف ăĆą ¡ ں·ʑ · ےر'̄ ا.. رؤا
ͅ
.
˸
ͅ

̈́
¸ ے,·
͇
ل'̂ćا ¡ _̚ ,ǖ ¸ ¸
͈
̈́
·
͇
̈́
͇

¸ ùà ¡ ,¹ ¸.ا ہؤ
͈
نا رؤا _`'̂ŗ یر'̄ ¸Ǥ ےر'̄ رؤا _`'̂ŗ _ı نا ¸Ǥ ¸IJ نا 'Ǒ ر,¹ ,, ¸ư ہؤ
͏ ͏
˸ ˸
ͅ ͅ

͏ ͏
ž ž ͈
¹
͌
۔_Ń·Ʃ ,, _´,· ¸ ¸´ _ı ں·Ə': ¸IJ
͌
̈́
͉
ͅ

¸ Ăąă ¡ ¸ń _̚ با
͈
ő
¸ ف ăĆĆ ¡ ،¸ ,˞ سا ¸IJ نا ،· ں·'˨ '.د,ǖ̳ ¸ _ħ ،گ·Ŷ ف·ĕ·ǝ
͇ ͈
Ǒ
ͅ
Č
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͈
͉
·
̈́ ͅ
͈
͇
¸̱ ,· _`
ͅ
·
͉
͇
¸ ف ăĆć ¡ ¸̫ بر· ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
͉
Ǽ
͉
´
͉
̈́
ͅ
¸ ب,ɘ ق,Ȋ
̈́
ƍ
͆
Ɖ
¡ ư ': _Ư ﷲا _Ņ
͌
͌
¸ ¸ ف ăĆĈ ¡
۔¸ư '.) ہار _lj.Ǒ ¸ư'. ¸Ș
͌ ͌ ͉
ͅ
͉
.
͈
-
͇
`

¸ ĂąĄ ¡ ·Ʃ ہا· ,· ں··Ŷ ¸´ ,, ،_ ا _´ƙ ں·ǝ ا _Ņ 'Ǒ _̚ ¸ ¸ƪ ,, ¸ư _Ư ں· ث'. رؤا
͌ Đ
͉ ͈
ͅ
̈́
ȟ
̈́
ͅ
Ɨ
͈ ͇
¹
͈
˸
ͅ

̈́
͌
͌
͌
͈
¸ ف ăĆĉ ¡ ہا· ؤ ن'Ǒ ےر'̄ لو·ر ,, رؤا
͇
̇
ˈ
̈́

˸
ͅ

͈
¸ ف ăĆĊ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ¸̱ ,· ,˞ _` ¸ˢ ¸´
ͅ
·
͉ ͇ ͉
Ǒ
ͅ
Č
͇
̄·
ͅ
و·ر ن· _̴ د ,, '̞ 'Ǒ ر,ɲ ¸Ǥ _ا ہؤ ¸ ¸ƪ
͈
ʱ
͈

ͅ
·
͈
¹
ͅ
Ǝ
͏
ž
̈́
͌
'.'. ,̣ ںؤ'. ¸Ǥ ا ن· رؤا ¸ư '.,¹ یؤ,ǖ _ı ل
ͅ ͅ
͇ ͌
͉
·
͉
͊
ž
͈
͉
۔¸ư
͌
¸ ف ăćĀ ¡ _̚ ن'. _ı ﷲا رؤا _ı ,·ا.Ɲ ¸ ﷲا _̚ ` ،,· نا ,ʝ _̰ یر'̞ ,, ¸ȅ رؤا
͈ ͈
̈́
· ǡ
͆
͈ ͇
͌
̈́ ̈́
͇
͉
ƃ
ͅ
·
· ͇
͈
͆
͈
Ǘ
·
ے,¹ ثر':ا ن'̂·ا ار'̄ ,,
͈
˸
ͅ

¸ ف ăćĂ ¡ ۔¸ư ﻻاؤ ¸¯ر ،ن'.œ̉ ¸̆ ,· ں· ͈ ǝ دآ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ ͇
Ɠ ͇ · ͇
͉ Ɨ
͆
͈
·
¸ Ăąą ¡ ار'̄ ر'. ر'. _´Ƴ ¸ưر ,ʕ د ¸ƪ ˸
ͅ

͇ ͇ ͈
͌
͌
͈
. ͌
'.,¹ ,Ħƚ ف,' _ı ن'̂-آ
̈́
̈́
¸ ف ăćă ¡ _د,ǖ̳ _̚ ¸ƪ رؤ,~ ·
͈
͈
͉
·
͈
˸
ͅ

͌
̈́
ͅ
ےا رؤا ف,' _ı ما,· .ǫ ؤد ,ǖ̳ ,Ħƚ 'Ǒ ا _̰ ا ¸ư _· یر'̄ _´ƙ _` ف,' _ı ,˞ سا ¸ń
͇ ͌ ȉ
Ɖ
͈ ͈ ͇
͉ ˸
·
̈́ ͇ ̈́
͉ ·
·
͆ ͅ
̈́
͇
Ǒ
ͅ
Č
·'˨
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ؤ,¹ ف,' _ı _ا ,Ħƚ 'Ǒ ا ·Ʃ _̚ ں'̄ ¸´
̈́ ̈́
͉ ·
͌
͈
ő
͇
·
ͅ
¸ ف ăćĄ ¡ ¸Ǥ '. رؤ,~ ¸ư _ˡ ب'Ǒ _̚ ` ہؤ رؤا
ͅ ̈́
̈́
͇ ͌
ƃ
ͅ ̈́
¹
͈
ǡ
͇
¸ ف,' _ı بر ¸ʗ ا ,, ,,
̈́
.
͈
¸ư _
͌

¸ ف ăćą ¡ ں·ʑ · ¸IJ نا ﷲا رؤا
ͅ
.
¸ ل'̂ćا ¡ ,ǖ ¸ ¸
͇
̈́
͇

͈
̈́
·

¸ ĂąĆ ¡ ¸ń _,¹ ,, یؤ,ǖ _ı ,˞ ےر'̄ ہؤ ؤ آ ,¹ ¸Ž _`'ȅ ,Ƣ س'. ¸IJ ں·ǝ 'Ǒ نا ¸´ ,¹ا رؤا
͈ ͉
̈́
͈
͇
Ǒ
ͅ
Č ˸
ͅ
͈
̈́
͆
̈́
' ͌ ͉
͇
ͅ
¹
ͅ
¸ ف ăćĆ ¡ ؤ,¹ یؤ,ǖ _ı ,˞ ¸IJ نا ¸´ ,, رؤا
͈
͉
͇
Ǒ
ͅ
Č
ͅ
̈́
¸ ف ăćć ¡ ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _̰ _´ƙ _'آ ہؤ رؤا
͈
͇
·
͈
͉
_̚ _' '. ¸IJ ,˞
͈
̈́
·
͇
ͅ
͇
Ǒ
ͅ
Č ¸ ف ăćĈ ¡ رؤا ¸ ..'. ¸Ș ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا
͆
͇
ħ
̈́
̈́
ǥ
·
¡ سا .ɓ ) ,· ںوȑ ا· _ı نا · ,¹ا
͇ ƣ
'
͉
.
͉
͆
͌
̈́
ͅ
۔':·Ʃ ,¹ ¸Ǟ´ رؤ,~ · ,Čؤ سا · 'ʇ _ ¸˜ ¸̱ ,, ¸IJ
͌
ͅ
̈́
ͅ ͅ
ͅ
͉

ƃ
. ͇
Ǽ
ͅ
´

¸ Ăąć ¡ _`'ƃ,Ď 'ȹ ب'Ǒ ¸ ¸ƪ _̚ `
͏
̈́
'
ͅ ̈́
¹
̈́
͌
͈
ǡ
͇
¸ ف ăćĉ ¡ ¸Ǥ ا _ƕدآ ¸Ș _´Ƴ ¸Ǥ 'ǫ 'ȅ͈ا · _ ͇ ǣ سا ہؤ
̈́ ͅ
͉ ͈
Ǘ
͇
-
͈ ͉
͌
̈́
´
͉
·
'
̈́

¸ư 'Ǒ 'ǫ · ں·ǝ
͌
ͅ
̈́
·
͉´
͉
·
͊
͈
ǥ
͇ ·
¸ ăćĊ ¡ _´ƙ نا ¸ȅ رؤا
͈
͆
͈
Ǘ
͇ · _´Ƴ ¸'Ǒ _ ,¹ ,·· ن'. ہؤ,¹ ¸.ا
͈
͌
ͅ
͉ ͈
̡
͉
·

͇
͇
͇
¸ ف ăĈĀ ¡
¸ ĂąĈ ¸ ¡ ·Ŷاؤ ¸Ǥ ےا
̈́
̈́
ǥ
·
¡ ¸ ف,' _ı بر ے,ǖ ¸ư _ ,,
͈
ͅ
͌

͈
¸ _ı بر ے,ǖ · ¸ư _Ưؤ _ '.
͈
ͅ
͇
͌
͌

͈
·Ʃ ¸ ف,'
͌
¡ '.,¹ ,, ¸.· راد,ǖ ·
̈́
̈́
͆
ͅ ͅ
͇
̈́

¸ Ăąĉ ¡ ں· ͈ ǝ ,, ·Ʃ'. ,, · ¸ư '.,¹ ,Ħƚ ف,' _ا ہؤ ,, ¸ư ¸ɕ ¸.ا ,,· ¸Ǥ ¸IJ ¸.ا ,Ƣ رؤا
ʷ
͈
Ǫ
̈́ ͅ ͅ
͌
͉ ͌ ͌ ͈ ͇
ͅ
̈́
˲
¯
͈ ͈
͏
ž ͌
ا _´ƙ
͈
': ¸آ ¸Ž '̞ ا · _Ņ ¸´ ﷲا ·Ʃ _̚ · _·'. _ ¸ńآ ¸ ںؤرؤ
͏
͊
Ǣ
œ
ͅ
͌
͈ ͈
ő
ͅ
͏
͇
ʇ
̈́
¸ ف ăĈĂ ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ے,¹ ¸ư'. · ﷲا
͌ ͉
͇

¸ ĂąĊ ¡ ا ¸ ں'̄ رؤا
͇
· ٓ ؤ ¸ ف ăĈă ¡ _ı بر ےر'̄ رؤ,~ ہؤ رؤا ؤ,¹ ف,' _ı ما,· .ǫ ,Ħƚ 'Ǒ ا ˸
ͅ

̈́
͇ȉ
Ɖ
̈́ ̈́
͉ ·
_̚ _ '. ¸ ں·Ə': ےر'̄ ﷲا رؤا ¸ư _ ¸ ف,'
͈
̈́
·
̈́
ĉ
̈́
˸
ͅ
͌

¸ ĂĆĀ ¡ رؤا ·'˨ ےا رؤا ؤ,¹ ف,' _ı ما,· .ǫ ,Ħƚ 'Ǒ ا ؤ آ ¸ ں'̄ ¸´ ب·ǝ ےا
̈́
˜ ͇
ȅ
Ɖ
ȉ ͇
Ɖ
̈́ ̈́
͉ · ͇ ·
ͅ
ǿ
Ƈ
¸ ں'̄ ¸´
͇
·
ͅ
¸ưر ,, ¸ǭ _`· ,· ¸´ · ں··Ŷ ,, ؤ,¹ ف,' _ı _ا ,Ħƚ 'Ǒ ا ·Ʃ _̚
͌
̈́ ̈́
͇ ͈ ´
͏
͉
ͅ
̈́
͉ ·
͌
ő
¸ ف ăĈĄ ¡ _´ƙ نا · ,ʝ
͈
͇
ƃ
_,¹ _ě'ȟ ا'.
͈
̈́
̈́

̈́
¸ ف ăĈą ¡ ا _´ƙ ,, ¸ư ¸Ǥ سا ,, رؤا ؤرڈ ¸ , رؤا ؤرڈ ,, ¸ نا ·
͉
͇
͈ ͌
͏
ž ͈
Ǽ
Ƈ
̈́
ͅ
¸˪ _ǣ ɠ
̈́
'
̈́
،ؤ'. ,·ا.Ɲ ¸´ ح,' _ȗ رؤا ںؤ,¹ یر· ,· ¸´
͉
͈
͌
ͅ ͅ
ħ
͉ ͉
¸ ĂĆĀ ¡
¸ ĂĆĂ ¡ ¸ _´ƙ ¸´ لو·ر ¸.ا 'ǫ _´ƙ ¸´ ¸ ¸ƪ ,, 'ȅ
͈ ͈
ͅ ͅ
͈ ͇ Ǘ
͈
Ǖ
̲
͇
·
̈́
͌
͈
͇ - ¸ ف ăĈĆ ¡ _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ,· ¸´ ,,
͈ ͉
ͅ
͈ ·
ͅ
'.,¹ ک'. _̚ رؤا ¸ư '.'ƃ,Ď ثؤ)
ͅ ͅ ̈́
͉
͈
˸
ͅ

͌
ͅ
. ¸ ف ăĈą ¡ ¸ư '.'̞ ¸˜ ,ĦȂ رؤا ب'Ǒ رؤا
͌
ͅ
ʱ
´
.
ͅ
̈́
͉
´
ͅ
¹ ¸ ف ăĈĈ ¡ رؤا
¸ư '.'ƃ,Ď ¸Ǟˣ ہؤ _̚
͌
ͅ ̈́
͈
ɓ
ͅ
' ˸
͈
ͅ

،'̞ ,, ¸˜ _̚ ': _`
ͅ
·
̈́
.
͈
˸
ͅ

͇

¸ ĂĆă ¡ ': ںؤ,¹ '.,· ار'̄ _´ƙ ؤ,¹ د'. ی,ǖƘ ·
͉
͉ ˸
ͅ
͈ ͈ ͈
ͅ
¸ ف ăĈĉ ¡ ؤ,¹ ,, ی,ʋ '. ی,ǖƘ رؤا ·'ƃ _ ا,ǖƘ رؤا
̈́
͆
.
̈́
͈ ͈
̈́

¸ ĂĆĄ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ʃ'. د.ƃ ¸ ز'̂· رؤا ,ǖ-
͌
͉
̈́
͇
¸ ف ăĈĊ ¡ ¸ư ,·'. ¸IJ ںؤ,·'. ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ͅ
͇
͆
͈
͇ ·
¸ ĂĆą ¡ _̚ ا _·'. ےر'ƃ _´ƙ ہار _ı ا.. · رؤا
͈ ͈
̈́
·
͏
͇ ͈
̈́
͇
·̐ ,, ہد,ƈ
ő
̈́
¸ ف ăĉĀ ¡ _̚ ں'Ɲ _´Ƴ ہ..ز ہؤ ,ʔ
͈
˸
ͅ
.
͋
͈
͌
̈́
ˏ
͇
_̚ ,ǖ
͈
̈́
·
͇
̈́
¸ ف ăĉĂ ¡
¸ ĂĆĆ ¡ ¸ کو̪ رؤا رڈ , ¸ń _·'ƃزΣ _̚ ¸ƪ رؤ,~ رؤا
͇
·
͉
Ǽ
ʼn ͈ ͈
͏
˸
ͅ
͌
̈́
¸ ف ăĉă ¡ رؤا ں·'. رؤا ں·Ŷ'ƃ , رؤا
̈́
͇
͉
Ǽ
ʼn
¸ _˺ _ı ں·˛
Ő
̞
͉
·
¸ ف ăĉĄ ¡ · ں·Ŷاؤ ,ǖ- نا 'Ǒ ی,ǖȀ · رؤا
͇ ͇
̈́
-
̈́
͆
¯
̈́

¸ ĂĆć ¡ ے;· ¸Ǔ _`· ,· نا _ ,,
ͅ
͉ ͉
͇ ͇
͈ Ɗ
ǥ
Ƞ
͏
'.,̣ ف,' _ı _ا · ¸ƪ رؤا _´Ƴ ل'ƃ ¸IJ ﷲا ¸ƪ _̚ ·
̈́
͉
· ő ͌ ͌
͈
͌
͈

¸ ف ăĉą ¡
¸ ĂĆĈ ¡ ، _´Ƴ ,· ہار گ·Ŷ _̖ رؤا ¸˪ ررؤا _´Ƴ _د ؤرد _ı بر ¸IJ نا ,· _` _´Ƴ گ·Ŷ ,,
͈ ͉ ͈ ͉ ͈
͌ ¯ ͌ ͌
͈
·
͈
ُ
͇
͈

¸ ĂĆĉ ¡ ہؤ,ƈ رؤا 'ɭ ¸ȅ
̈́
-
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĉĆ ¡ _´Ƴ ¸ ں·'ȅ ¸IJ ﷲا
͈
͌
̈́ ̈́
͆
'
¸ ف ăĉć ¡ '. _´ ': ,̣ سا · ·
͈
Ť
͇
ͅ
, ,· سا ے,¹ ہ,˭
͉
Ǽ
ʼn
͉ '
ے,¹ ے,ǖ̳ ¸IJ ں·ؤد نا ,, _̚ ہ'Ǒ
͈
͉
·
̈́
͈
̈́
·
̈́
¹ ¸ ف ăĉĈ ¡ _ǣ ا ث'. _ˡ _`· · رؤا
̈́
͉

͇
̞ ͇
·
͏
͇
¸ư راد,ǖ ¸Ǥ د ,˞ ': _ʖ ﷲا · ے,¹ ¸ ف,'
͌ ͇
̈́
̈́
͈
.
͈
Ǒ
̈́
·
ͅ

¸ ĂĆĊ ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ · ,·ا.Ɲ رؤا ں·'. _ؤر _`·Ʃ یر'.ا یر'̂ ͌ Ƶ · ہؤ ¸ȅ
͈
͌ ͈
ͅ ͆
͉ ͇
̡ ͈
͉
·
͌
ͅ
͏
͌
ͅ
͇
͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĉĉ ¡ سا .ɓ
͇
'
´Ƴ ¸ʗ 'ƃ,Ď _¯اؤ _´ƙ ب'Ǒ ¸ا ¸ƪ ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ ,, ¸IJ
͈ ͈
͌
͉
.
̈́
̈́
ͅ
¹
͌
͏
ž
¸Ǔ رؤا ¸ư ¸Ǔ _ı ﷲا ,· نا _
̈́ ̈́
ɧ ɧ
Ŵ Ŵ
͌ ͉
¸Ǔ _ı ں·Ŷاؤ ¸,¹
̈́
ɧ
Ŵ
̈́
¸ ف ăĉĊ ¡
¸ ĂćĀ ¡ ا;· ں·Ʃ _Ư _´ƙ رؤا ': ںؤ'ƃ,Ď ل·ǝ ,,· _ı نا _´ƙ · _,¹ ,Ƣ'! رؤا _را· رؤا _,¹ ,,· · ہؤ ,ʝ
͇ ͌
͌ ·
͌
͈ ͈
̈́
͇
ͅ
ĝ
͇ ͇
ͅ ͅ ͅ
͈ ͈ ͈
̈́
̈́
͇
ƃ
،ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸'ƃ,Ď ل·ǝ ,,·
͇
Ɠ
̈́ ̈́
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ

¸ ĂćĂ ¡ ,· نا ے,ƈ _Ư ,Ď': رؤا 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ہؤ ¸ȅ Ŵ
͉
͌ ǡ
̈́
͈
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
͇
`
͆
͈
Ǘ
͇ · ں· ͈ ǝ دآ رؤا ں· ,Ď رؤا ﷲا ¸ư ¸Ǔ
Ɨ
ͅ ͆ ̈́
·
͌
̈́
ɧ
،_ı _Ņ ¸ ف ăĊĀ ¡
¸ Ăćă ¡ ،¸'. ید ¸ˑ _̚ ا ,, رؤا ·Ʃ 'ʇ با:. ¸ ,· نا ,, _´ƙ سا ¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ
͏
͇
̄Ɠ
͈ ͈
̈́
· ̈́ ̈́
͌
˖
͌
Ɲ
͉ ͈ ͈
͌
͆
Ǘ
˩
͌

¸ ĂćĄ ¡ ¸ư د·ǝ ¸.ا د·ǝ ار'̄ رؤا
͌
͇ ͇
ɧ ɧ
ƍ ƍ
͈
˸
ͅ
¸ ف ăĊĂ ¡ ¸˪ ر ی;· _Ưؤ ,ʝ _̚ د·ǝ _`· او· ¸IJ سا ¯
͇
͌
ƃ
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
ن'.œ̉ ﻻاؤ
͇
Ɠ

¸ Ăćą ¡ ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ · ں·'̂-آ ¸
̈́
¸ ف ăĊă ¡ ,, _ǣ رؤا '.Σ ¸Ǥ .. ': ند ؤ ثار رؤا _'ا.Ǒ _ı _´ƙز رؤا
ͅ
͆
ș
ħ
̈́
ͅ
ž ͇ ͈
͏
͉ ·
͈
· _´ƙز ہد,ƈ ,¹ ر'.ا _`'. ¸ ن'̂-آ ¸ ﷲا · ہؤ رؤا ¸ư _ǣ ,¹ ¸Ž ے..'ĉ ¸IJ ں··Ŷ _´ƙ '.رد
͈ ͈
ͅ
̈́
͉ ͈
̈́
͇
͌
ͅ
ˣ
͉
. ͏
̈́
·Ʃ رؤا ¸) ر·'. ¸IJ ¸Ȓ ,Ƣ _´ƙ _´ƙز رؤا '.د )ِ ¸ سا
͌
͏
͈ ͌
Ǒ . ̡
͉
·
̈́
͇
ͅ
ď
͈ ͈ ͈
͇
ن'̂-آ ,, لد'. ہؤ رؤا شد,¹ _ı ںؤا
͇
، _´Ƴ ں'Ǒ 'ȅ رؤ,~ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ.Ǒ _´ƙ _Ņ نا ¸ư 'Ʒ..'. ': ¸ʒ _´ƙ _Ǖ ¸IJ _´ƙز ؤ
͈ ͈ ͈ ͈
͌ ˜
͈ ͇
̈́ ɭ
· ˫
͆ ̈́
̈́
' ͌
̈́ ͏
ž
̈́
ͅ
· .
͈
͇

¸ ĂćĆ ¡ ن'̂·ا رؤا _´Ƴ ¸Ǥ ر ب·ǝ ح,' _ı ﷲا _̚ ا ,, _´Ƴ ¸Ǥ 'Ǒ د·ǝ رؤا او· ¸IJ ﷲا گ·Ŷ , رؤا
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
̲ ǥ
Œ
͇ · ͇
ǿ ɧ
Ƈ
͈
̈́
·
͈
Ŭ
̈́
͇ ʼn
ƍ
͉
Ǽ
,·ا,· ¸IJ ﷲا · ں·Ŷاؤ
ħ
͇ ͇
_ı نا با:. ,, _ ,Čؤ ہؤ ¸ŷ'! _̴ د ,¹ا ·Ʃ ¸Ș رؤا _̚ ¸Ǔ _ı _ȗ
͇ ͇
ͅ
̈́
͈ ͈
ʱ
͈

͌
͈
Ǘ
Ň
̈́
·
ǿ
Ƈ
¸̆ با:. ': ﷲا ,, ¸Ǥ سا رؤا ¸ư · ا.. رؤز ار'. ,, ¸Ǥ سا ': ¸آ ¸Ǥ '. ¸IJ ںو̪ آ
͇ ·
͏ ͏ ̈́
ž ž Ɨ ͌
̈́
͏
ʱ
̈́

،¸ư ¸ǭ
͌
̈́
¯

¸ Ăćć ¡ ¸ ںؤؤ,ǖ ¸Ǥ ا اوȑ ¸ń ں·Ʃ را,ǖ _
͈ ͈
͉ Ǘ ͇
̈́
͉
͆
͈
͉ · ͌
͇
¸ ف ăĊĄ ¡ رؤا با:. ¸ń _̴ د رؤا
͈
ʱ
͈


_رؤڈ _Ņ _ı نا _Ń _·'.
͈ ͈
͏
͇
¸ ف ăĊą ¡
¸ ĂćĈ ¡ '.·Ʃ '.'. ,¹ ٹ·Ŷ _̃ ش': ؤ,ǖ ¸ń _̚ رؤا
ͅ
͌
̈́
͇
͈ ͈
͌ Ƶ
͈
͉
ő
¸ _´ƙ 'Ǒ د
͈ ͈
̈́
· ¡ ¸Ș ¸Ǥ د ڑ· ¸ نا ¸ƪ ·
͈ ͈
Ǘ
͇
-
ͅ

ͅ ͅ
͌
,¹·Ʃ _·,Ȋ ,· نا م': ¸IJ نا ': ¸'̞ د _̚ ا ﷲا _̖ · ، ید ڑ· ¸ ¸ƪ ¸ ں·̐ ا
͌
͈ ͈
ͅ
` ͉
͏ ̈́ ̈́
Œ
̈́
· ·
͈
ͅ
͌
̈́
·
¸ ف ăĊĆ ¡
¸Žاؤ ¸Ǥ ¸ خزؤد ہؤ رؤا
̈́
ˣ
ʇ
̈́

͈
̈́
·

¸ Ăćĉ ¡ _´ƙ _´ƙز , · ؤ'̞ ں··Ŷ ےا
͈ ͈
͉
Ǽ
ʼn
͇ Œ
¸ ف ăĊć ¡ ,, م.ĉ ,· م.ĉ ¸IJ ن'ȹ رؤا ¸ư ہ,ǖŔ'. ل)
̈́
ͅ ͅ
͉ ͈ ͈Γ
͆
·
͌ ͉
.
،¸ư _˶ د ) ار'̄ ہؤ ¸ȅ ،و̪ ر
͌ Ǘ
͆
¯ Œ
̞ ·
Œ
˸
ͅ

͆
͈
͇

¸ ĂćĊ ¡ _̚ _ı _` ؤڑ· ث'. ہؤ ,· ﷲا ,, ,, رؤا ': _`'Ǒ ¸ رؤا ی.. ': ےد ¸ʒ _̖ _̚ · ہؤ
͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ
͇ ͈
͇
͇ ͈ ͇ ͉ ͈ ͇
͏
·
.
·
ͅ
،_̚ ,ǖ
͈
̈́
·
͇
̈́

¸ ĂĈĀ ¡ ·˛ ,· ےر'.ا ¸IJ ﷲا ¸'. '̄ ¸ نا _ رؤا
͉
.
͉
ͅ ͏
͇
ő
͇
¸ ف ăĊĈ ¡ _˥ ,· سا · ¸ƪ ,ʔ _̚ ·
͈ ͈
͉
.
͉
ͅ ͅ
͌
ˏ
͇
.
ő
,·ا.Ɲ ,, ں·Ʃ ¸Ǥ ر _ , ,, اداد پ'. ¸IJ نا ,,,¹ا 'Ǒ '.'. · اداد پ'. ¸Ǥ ا ,· _` ¸ń ͈ ¹
͌
̈́ ̈́
͌
ͅ ̈́
̲
Œ
ͅ
ɭ·
͉ ͇
Ǽ
ʼn
͇ ͉ ͈ ͈ ͉ ͇ ͉
͉
¸ ف ăĊĉ ¡
¸ ĂĈĂ ¡ _Ǖ _ż'. ,, · ¸Ș ا ےر'ʇ · ¸ư _ _ı سا ثؤ'̄ _ı ںؤ,Ď': رؤا
͈
͉ ̈́
`
͈
'
͉
͇
͌
ő
̈́
,, , او· ¸IJ ر'ʇ ؤ
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͉

¸Ǥ
̈́
´
¸ ف ăĊĊ ¡ _̚ , _̚ ا · ¸NJ..ا ،¸ʩ · ،ےœ̉
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͇
Ǽ
ˬ
¯
ͅ
̈́
̈́
.
͇ ·
¸ ف ĄĀĀ ¡
¸ ĂĈă ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸Ǥ · · _ا ¸´ ,¹ا ·'ƃ ن'ȅ ا ': ﷲا رؤا _,ǖ ی,̣ _`·Ʃ ید یر'̂ ͌ Ƶ ؤ'̞
ͅ
͇
` ͉
ͅ
̈́
`
͈
͈
͉
ͅ
Ǣ
´
͏
͌ Œ
·Ʃ
͌
¸ ف ĄĀĂ ¡
¸ ĂĈĄ ¡ راد,ƈ _´Ƴ ¸Ǥ ما,· ,· ¸´ _̖ ¸ سا
͈ ͉
͌
͏
œ
ͅ
͈
·
̈́
¸ ف ĄĀă ¡ رؤا ن·
̈́
¸ ف ĄĀĄ ¡ ¸Ņ· ': روُ· رؤا
͆
¸ ف ĄĀą ¡ 'Ǒ 'Ǒ _´ ذ ,¹ ¸Ž م'. ': نا.. ,ǖĄ · ر·'. ہؤ رؤا
͈ ͈
¹ ¹
͇
̈́ ̈́
̈́
͈
͇
̈́
͇
¸ ف ĄĀĆ ¡ ·Ʃ ر'. '. · ·
͌
͉
̈́
͇
ͅ
¸ ف ĄĀć ¡ ں· ,,
͈
̈́
ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ،_̚ ہ'Ǒ ,· سا · ¸NJ;· ¸ńآ ¸ ثرؤ,~ ,, ں· ,, رؤا ¸'̞ ¸ _ƣا· ,,
̈́ ̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
Ǘ
͇ Œ ·
͈
̈́
·
̈́
¹
͉
ͅ
͇ ͈
̈́
͏
͌
̈́
،¸ư ن'.œ̉
͌ ͇
Ɠ

¸ ĂĈą ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ · ہؤ
͈
͌
ͅ
͉
̡
͉
·
͇
¸ ف ĄĀĉ ¡ ہؤ _´Ƴ¸Ǥ ¸˪ _ ذ ¸Ž.. ¸ʗ ا رؤا ب'Ǒ _ı ﷲا
͈
͌ Ǟĝ ͈
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͈
ͅ
Ǒŭ
͇
.
ͅ
¹
_´Ƴ ¸,̣ _Ư گΣ _´ƙ ¸Ǔ ¸Ǥ ا
͈ ͈
͌
ͅ
͇
·
͌
͈
͉

̈́
͉
¸ ف ĄĀĊ ¡ ': ے,¹ ,, ث'. ¸ نا ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ ﷲا رؤا
̈́
͇ ͈
ͅ
Č
،¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا ،ے,¹ ا,̣ _̚ ا ,, رؤا
͌
̈́
͏
ž
ͅ
Ǣ ·
´
͈
̈́
̈́

¸ ĂĈĆ ¡ رؤا _ż ل·Ə _Ưا,˭ ¸Ž.. ¸IJ ,·ا.Ɲ ¸ ں·̐ _´Ƴ گ·Ŷ ہؤ
͌ ǡ
Ţ
͇
͈
͌
̈́
̈́
͇
`
͈
͌ ،با:. ¸Ž.. ¸IJ ά
͇
ر'̄ _ı گΣ _̚ ا ,,رد _ħ · ·
͈
̈́
·
͇
ͅ
¸ ¸Ņاد,·
͆
͇
¡ ¸ư
͌

¸ ĂĈć ¡ ف) ا _´ƙ ب'Ǒ گ·Ŷ · ¸. ¸ رؤا ،یر'.ا ,·'. ¸IJ _ ب'Ǒ ¸ ﷲا ,, ¸Ǥ سا ,,
ͅ
Ǒ
̈́ ͅ
·
͈
ͅ ͅ
¹ ¹
͇
͆
͇ ͈
ͅ

̈́
͏
ž
¸ʩ ¸Ǥ اڈ
ū
̈́
ž
¸ ف ĄĂĀ ¡ ،_´Ƴ ·Ŷا;ʝ ¸IJ ے,- ¸Ž,· رؤ,~ ہؤ
͈ ͉
͌
̞ ͇ ·
̈́

¸ ĂĈĈ ¡ ب,ɘ '. ق,Ȋ ,Ħƚ ,, _̚ ,, _ʖ _ ا ,
̈́
ƍ ͈
͈
͆
Ɖ
̈́
̈́
·
͈
͈
Ǒ
̈́
· .
͉
Ǽ
ʼn
ؤ,¹ ف,' _ı ¸ ف ĄĂĂ ¡ ,, ,, _ʖ _ˡ ا ں'Ɲ
͈
͈
Ǒ
̈́
· .
͋
,· ںؤ,ǖ˽ رؤا ب'Ǒ رؤا ں· ,Ď رؤا ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا ¸ﻻ ن'̂·ا
͉ ͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

ͅ
¹ Č
ͅ ͆ ̈́
·
͈
ͅ
͏
͈
¸ ف ĄĂă ¡ _´ƙ ¸Ǔ _ı ﷲا رؤا
͈
͇
ǿ
Ƈ
¸اڑو̪ _·د,¹ رؤا · ں·˛ '. رؤا ,ǖŦ ہار رؤا ں·ǝ رؤا ں·˴ رؤا ںؤراد ,Ħ~ر ےد ل'ƃ ,·,- 'Ǒ ا
̈́
͉
·
͈
̈́ ͏
. Ɖ
͈ ͈
̈́
͈
ǥ
ʫȞ ͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
ͅ
͆
̈́
͉ ·
_´ƙ
͈
¸ ف ĄĂĄ ¡ ·ز رؤا ¸̱ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ
Œ
͏
ͅ ̈́
ة رؤا _,¹ .̄ _ ¸Žاؤ ¸,¹ ار· ل·ĕ 'Ǒ ا رؤا ےد
͈ ͇
·
̈́
͉
ͅ
̈́
͉ ·
_̖ رؤا _ı _ǽ ث'. _ǣ ا ¸ ں·̐ _´Ƴ _̖ ,Čؤ ¸IJ د'̄ رؤا _´ƙ _ǣ رؤا ¸Ǔ ¸Žاؤ ,ǖ-
͈ ͈
· ͉ ·
͉ ¯
͇
̈́ ͅ
ǿ
̈́
̈́
ǡ
͇
` ͇
͈ ͈ ͇
͌
ͅ
͇
· ͈ Ɗ
̈́
¯
ǥ
Ƞ
، _´Ƴ ر':,ǖƲ,·
͈ ͈ ͉
͌ ͌
¸ ĂĈĉ ¡ ¸ư ض,Ď ,· ¸´ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͌ ͈
̈́
͉
ͅ
¸ ف ĄąĂ ¡ _ '. · ,,

̈́
͇
,Ź.. ': ن· ¸IJ نا _·'. ےر'ƃ
͇
̈́ ͏
͈
͇
·Ŷ ¸ ف ĄĂĆ ¡ ثر· ¸Ž.. ¸IJ ثر· رؤا م) ¸Ž.. ¸IJ م) رؤا دازΣ ¸Ž.. ¸IJ دازΣ
͇ ͇ ͇
̈́ ̈́
. .
¸ ف ĄĂć ¡ ۔_`·Ʃ _ě'ɓ , ¸ ف,' _ı _`'̞ ¸IJ سا ¸Ǥ ¸IJ _` ·
͏ ̈́ ͏
͌
ƍ
͉ ͇
Ǽ
ʼn ͇
·
͏
ž
ͅ
¸ ف ĄĂĈ ¡ ¸ _`) ·
͏
̞ ͇
·
ͅ
· ,·· ار'̄ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ ,, ،ادا ح,' _̰ ا رؤا ·Ʃ '. 'ɭ
͉
͇
͇ ˸ ˸
ͅ ͅ

͈
͉
·
͌
̈́ ͅ
ͅ
· · ¸˪ ر ,· ¸´ رؤا ¸ư '.,¹ 'ʇ ,
ͅ
¯
͉
ͅ
͌
̈́
˖
͌
Ɲ
ے,¹ _`د'.ز · .ɓ ¸IJ سا
ͅ
͈
͇
͇
'
¸ ف ĄĂĉ ¡ ¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ سا
͌
̈́
͏
ž

¸ ĂĈĊ ¡ ؤ.Ǒ _ ےا ¸ư _Ń..ز یر'̄ _´ƙ ¸Ǥ ,Ź.. ': ن· رؤا
̈́
Ɔ
ͅ
ɭ·
͌
̈́
˸
ͅ
͈
̈́
͈ ǥ
Ŭ
͇
̈́
¸ ف ĄĂĊ ¡ ،·Ƿ _̚ ¸´ ,, ͉
͇
´
͈
ő
ͅ

¸ ĂĉĀ ¡ ¹ ¸ΐ~ؤ · ےڑو̪ ل'ƃ , ,¹ا ¸آ ث·Ə · _ȗ _´ƙ ¸´ _ ,, ا·Ʃ ض,Ď ,· ¸´
͈
ͅ
͉
·
͉ ͇
Ǽ
ʼn
͏
ħ
͈ ͉
ͅ ͅ
͌
̈́
¸'.,
͏
͇
ر· د _ا·Ə ¸Ǥ ¸IJ ںؤراد ,Ħ~ر ¸IJ ¿·,Ď رؤا پ'. ں'ƃ ¸Ǥ ا
ͅ
·
̈́
ĕ
͏ ͆ ̈́
ž
ͅ
͈
ͅ
͇ ͉
¸ ف ĄăĀ ¡ ¸ư _اؤ ,,
͌
͇
͈
،,· ںؤر':,ǖƲ,·
͉ ͈ ͉
͌
¸ ĂĉĂ ¡ ےد ل.. ,¹ 'Ǒ _ · ¸ΐ~ؤ · ·
͇
̈́
-
͈
͇
ͅ
¸ ف ĄăĂ ¡ ¸ư ,· ں·Ŷاؤ ¸Ǥ .. _̚ ا ہ'Ǒ ': سا
͌ ͉
̈́
ž ͇
͈
̈́
·
̈́
¹
¸ ف Ąăă ¡ ،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا ¸ȅ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
͆
͈
͇ ·
¸ Ăĉă ¡ ·Ʃ ,Ȕ ..ا ¸Ș ,̣
͌
͆
͈
'
̈́
͇
`
͉
·
_´ƙ نا ¸ سا · 'Ǒ ہ'Ǒ '. _ě'ȟ ا ¸ , ¸ ¸Žاؤ ¸,¹ ¸ΐ~ؤ ,, ا
͈
̈́ ̈́ ̈́ ͅ
͈ ͈
¹ ¹
̈́
̈́
̈́
͇
͉
Ǽ
ʼn
͈
_̚ ہ'Ǒ , ,· سا یدا,¹ _˓
͈
̈́
·
̈́
¹ ͉
Ǽ
ʼn
͉
.
¸ ف ĄăĄ ¡ ¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
¸ ĂĉĄ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸ ف Ąăą ¡ ¸̱ ¸·Ʃ ض,Ď ,· ں·˛ ا ¸Ș ¸Ǥ ¸Ǥ ض,Ď ےزؤر ,· ¸´
ͅ
·
͏
͌
̈́ ̈́
͉ ͉
:
͈ ͈
Ǘ
͇
-
͏
ť œ
ͅ
، ¸ˢ یر':,ǖƲ,· _̚ _̚ ,,
ƃ
͈ ͉
͌
͈ ͈
˸ ő
ͅ

¸ ف ĄăĆ ¡
¸ Ăĉą ¡ _´Ƴ ند ¸IJ _ǣ
͈
͌
ͅ
̈́
ǥ
ř
¸ ف Ąăć ¡ ·Ʃ _´ƙ ,ɲ '. ر'̂ǩ _`· · _´ƙ ¸´ ·
͌ ·
͈ ͈
̈́
͈ ͈
͇

͏
͇
ͅ
ͅ
¸ ف ĄăĈ ¡ ےزؤر ¸Ǥ ا ·
̈́
ͅ

ͅ
'.'̞ ': _ʹ ¸.ا _د ,Ź.. ہؤ ·Ʃ ,, ,Č'! _ı سا _̚ ` رؤا _´ƙ ں·د رؤا
̈́
Œ
͈ ͈
Ȟ
Ɖ
͈ ͇
͈
͌
̈́
ͅ
̈́
ǡ
͇
͈
̈́
¸ ف Ąăĉ ¡ _ǣ ا · ,̣
̈́
͉

͇ ͉
·
ے,¹ ہد'.ز _ʖ ¸ ف,'
͈
͈
Ǒ
̈́
·
¸ ف ĄăĊ ¡ ہزؤر رؤا ¸ư ,ǖ̙ ¸Ǥ ¸IJ سا ہؤ ·
͌
ͅ
͇ ·
͏
ž
ͅ
¸Ǥ ےر'̄ 'Ǒ ر
͏
ž
˸
ͅ

̈́
̡
Œ
·'. ¸´ ,¹ا ¸ư ) ہد'.ز
̈́
͇ ͌
ͅ
̞ ͇
·
͈
¸ ف ĄĄĀ ¡
¸ ĂĉĆ ¡ ا,·ا نآ,Ď _´ƙ _` ,ĦǨ ': ن'ȟ ر
ͅ
ͅ
͈
͇
̈́
͈̅
Ɠ
̈́
Ɗ
¸ ف ĄĄĂ ¡ رؤا _`'̂ǩ ر رؤا ,·ا.Ɲ ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ
͏
̈́ ͏
͌
Ʊ
͈
͌ ž
,ɲ '. ر'̂ǩ · رؤا ¸̱ ر ےزؤر ¸IJ سا رؤ,~ ،¸'. ,ĦǨ ,, _`· · _´ƙ ¸´ · _·'. _ؤر _ı ,˞
̈́
·
͈ ͉ ͇ ĝ ͈
͇

͇ ͇
Œ
̈́
͏ ͆
̈́
͈̅
Ɠ
͈ ǘ
͏
͈
ͅ
ͅ
͈
ͅ
ȟ
͈
̈́
·Ʃ _´ƙ
͌
͈
سا رؤا 'Ǒ '. _̚ یراو·د ,· ¸´ رؤا ¸ư 'Ǒ '. _`'.آ ,· ¸´ ﷲا _´ƙ ں·د رؤا ےزؤر ¸Ǥ ا ·
ͅ ͅ
͌ Ơ ͌ Ơ
͉ ͌ ͉
͈
̈́
·
͆
͉ ͉ ͈
ͅ ͅ ̈́
̈́ ͅ
̈́
ͅ

ؤ,¹ یر· _ǣ ¸´ ,, ¸Ǥ
͉
ͅ
̈́
ǥ
ř
ͅ
͏
ž
¸ ف ĄĄă ¡ _̚ رؤا _ı ,·ا.Ɲ _̚ ¸ سا ,, ,· سا ·Ŷ· _`ا;· _ı ﷲا رؤا
͈ ͈
ő ˸
͈
͌
ͅ

̈́
͉
͇
͏
͇
،·Ʃ را,¹ _ ¸´
͌
ͅ

¸ Ăĉć ¡ _´ƙ · _̴ · ¸̱ ے.Ǒ ے,ǖƘ ¸ ¸´ _ ب·ǝ ےا رؤا
͈ ͈
ͅ
͈
͉ Ǽ
·
͉
͇
Ƈ
̈́
͇ · ͇
ͅ
͇ ǿ
Ƈ
ں·Ʃ ¸.د,·
͌
͈
̈́
¸ ف ĄĄĄ ¡
ےر'ʇ ¸̱ _ _ı ¸Žاؤ ¸ر'ʇ ں·Ʃ '.,¹ ل·ǝ '.د
͉ ͉

͇
Ǽ
Ƈ
͇
̈́
͌
ͅ
͇
ͅ
ĝ
¸ ف ĄĄą ¡ رؤا _·'ƃ ¸ʒ ا,ǖƘ ¸Ǥ '. _̚ ا ·
͈ ͈
̈́
.
͈
͏
͌
Ʊ ͉
̈́
·
ͅ
،_·'. ہار _̚ ,, _·ﻻ ن'̂·ا ,· ,
͈ ͈ ͈
͏ ͏
͉
ő
͈ ͉
͇
Ǽ
Ƈ

¸ ĂĉĈ ¡ ا·Ʃ ل) ¸Ǥ ےر'̄ '.'. س'. ¸IJ ں·ر· _ǣ ا _´ƙ ں·ار _ı ہزؤر
͌ .
͏
ž
˸
ͅ

̈́
͇ ͉
ͅ ͅ
̈́
͉

͈
¸ ف ĄĄĆ ¡ ہؤ
نا ¸´ رؤا _´Ƴ س'Ǒ یر'̄
ͅ
͈
͌
͇
ŭ ˸
ͅ

· ¸̱ ¸Ǥ اڈ _´ƙ ,·'Ǒ · ں·'. _ǣ ا ¸´ ,, '.'. ¸ ﷲا ،س'Ǒ ¸IJ
ͅ ̈́ ͅ
·
ͅ
ž ͇ ͈
̈́
͈
̈́
· ŭ
͇ ͇
̈́
͉

ͅ
̈́
̈́
'.'ƃ,Ď ف'ɓ _̚ رؤا _ı ل·ǝ ,,· یر'̄ ¸ سا
͈
̈́
ƍ
͈
˸
ͅ

͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ
˸
ͅ ̈́
¸ ف ĄĄć ¡ ؤ,¹ ¸Ǔ ¸ نا با ·
͇
ǿ
¯
ͅ
¸ ف ĄĄĈ ¡ ·Ʃ '̞ _´ƙ _ΐȠ ےر'̄ ¸ ﷲا · ؤ,¹ _ˑ رؤا
͌ ʱ
Ƃ
͈ ͈
̈́
˸
ͅ ̈́
͇ !
¸ ف ĄĄĉ ¡ ·ǝ رؤا ؤ'̞ رؤا
͏
͈
ǥ
͉ ·
Œ
¸ ف ĄĄĊ ¡ ر'̄ ,, ¸. ں'̄ ˸ ·
ͅ

ͅ
͈
¸ ےرؤڈ ¸IJ _Ư'Ǒ ارؤڈ ': ی.Ǒ ¸'.·Ʃ ,Ƣ'! ¸Ǥ ے
͌
͈ ͈
- ɰ
̈́
·
͏
͇
͌
͌
̈́
͏
ž
¸ ,¹ ¸̠ · ͉
·
͉
¸ ¡ ف ĄąĀ ¡ ؤ,¹ ےر· ےزؤر ¸. ¸آ ثار ,̣
͉
ͅ
̈́
͉
·
¸ ف ĄąĂ ¡ ,, ,·'Ɲ · ں·ر· رؤا
̈́
ͅ
͋
ͅ
·Ʃ ¸ ف'ʇ ا _´ƙ ںؤ.ǫ ¸´ _ ؤ'ʙ
͌
ͅ
ǘ ű ă
͈ ͇ȉ
Ɖ
ͅ
͇
¸ ف Ąąă ¡ ﷲا ؤ'. ,, س'. ¸IJ نا _´Ƴ _.. _ı ﷲا ,,
͇
̈́
͉ ͈
͌
͈
͈
_ǣ ا ¸ ں··Ŷ ¸ư '.,¹ ن'Ǒ _Ư ں·
̈́
͉

͌
ͅ
͈
͇ ·
͌
͈
،¸ˢ یر':,ǖƲ,· _̚ ا _̚ ,, _´ǧ آ
ƃ
͈ ͉ ͈
͌
͈ ͈
̈́ ͅ
· ő ͈ ·

¸ Ăĉĉ ¡ سا ,ƒ.ɭ ': نا س'. ¸IJ ں·˴ '. ,, رؤا ؤ'̞ ,, _ '. ل'ƃ ': ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'آ رؤا
ͅ
Ǝ
͉ ͈
Ő Œ
̈́ ̈́

̈́
͈
͉
ؤ'̞ ,· رو' ,·'.'. ل'ƃ , ': ں··Ŷ ,, ؤ'ǫ ¸Ǥ
Œ
͉ ͉
͏
͇
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͏
ž
¸ ف ĄąĄ ¡ ، ,¹ ,·· ن'. ͇
͇
͇

¸ ĂĉĊ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ · · ..'. ¸Ǥ ¸ ¸´
͈
͌
ͅ ͏
̲
͉
·
͉
̈́
͉
̈́
ͅ
¸ ف Ąąą ¡ ہؤ ؤد'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
_´ رؤا ں··Ŷ _´Ƴ _´ǧ ) _ı ,Čؤ
͈ ͈
͌
ͅ
Ɔ
.
ͅ
¸Ǥ ¸IJ
͏
ž
¸ ف ĄąĆ ¡ ,, _̚ _`) , ,, رؤا
͈
̈́
·
͏
̞ ͇ Ǽ
·
͉ ʼn
͈
¸ ف Ąąć ¡ ¸Ǔ _´ƙ ںؤ,̣
͈
̲
͉
Ǽ
͉
´
͈
Ť
¸ را·د _ˡ
͈
̞ ͉
Ǽ
͉
´
¡ آ ,¹ ڑ·
ͅ
ؤ آ ¸ ںؤزاؤرد _´ƙ ںؤ,̣ رؤا ،¸ư یر':,ǖƲ,· · _`) ں'Ɲ ؤ
͈ ͈ ͉
Ť
͌
͌
ͅ
͏
̞ ͋ ͇
·
¸ ف ĄąĈ ¡ ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
͌
ͅ
ؤ'. ح) ,, ,· .Ǒ ا سا
͉ ͈
̈́
ĉ
͉
Ɔ
¸ ĂĊĀ ¡ ﷲا رؤا ؤ;ů _´ƙ ہار _ı
͈
¸ ف Ąąĉ ¡ _´Ƴ ¸;ů ¸ ¸´ · ¸ نا
͈
͌
ͅ
ͅ
͇
¸ ف ĄąĊ ¡ ,, ¸ .. رؤا
̈́
·ǃ;·
͇
¸ ف ĄĆĀ ¡ ، · ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. 'Ǒ ر _̚ .Ǒ ﷲا
̈́
Nj ͇ '
ͅ
̡ ·
Œ
͈
̈́
·
̈́
͉
¸ ĂĊĂ ¡ ؤر'ƃ ؤ'. ں'̄ · ںؤ,Ď': رؤا
͉ ͇
·
̈́
¸ ف ĄĆĂ ¡ ؤد ل'ʇ _̚ ا رؤا
̈́

͈
̈́
·
¸ ف ĄĆă ¡ ¸ ں·̐ ا ¸ ں'̄
̈́
̈́
·
͇
·
'̞ ﻻ 'ʇ _̚
ͅ
·
̈́

͈
˸
ͅ

¸ ف ĄĆĄ ¡ نا رؤا ¸ư ¸ǭ _̰ ¸ _ · د'ȅ ':
͌ ď
̈́
¯
͇ Č
·
ͅ
Ǒ
ͅ
ͅ ̈́
¸ ف ĄĆą ¡ ¸IJ ما,· .ǫ رؤا
͇ȉ
Ɖ
_;ů ,, ں'Ɲؤ ¸ ¸´ ہؤ ¸. _ ؤ;ů ,, ¸ نا س'.
͈ ͇
̈́ ̈́
͋
ͅ
ͅ
͉
¸ ف ĄĆĆ ¡ _ _̚ ا · _;ů ¸ ¸´ ,¹ا رؤا
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
͈
̈́
·
ͅ
͈
ͅ
ؤ,¹ ¸ ف ĄĆć ¡ ،¸ư ا,- _̖ _ı ںؤ,Ď':
͌
͈
·
̈́

¸ ĂĊă ¡ _´Ƴر ز'. ہؤ ,¹ا ,̣
͈
͌
͇
͉
·
¸ ف ĄĆĈ ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ·
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
ͅ

¸ ĂĊĄ ¡ _·آ ز'. ہؤ ,¹ا ,̣ ·Ʃ '.· _ı ﷲا ¸.ا رؤا ¸ưر ,, ,ĦǨ _`· ,, ¸. ں'̄ ؤ;ů ¸ نا رؤا
͈ ͈
͏
͇ ͈
͉
·
͌
͇ ͌ ͉
̈́ ̈́
ͅ
̈́
Ċ
͏
ͅ
·
¸ ف ĄĆĉ ¡ ،,· ں·˴ '! ,ʝ _̚ _`د'.ز ·
͉
ŷ
̈́
ƃ
͈
̈́
·
ͅ
͈
ͅ

¸ ĂĊą ¡ ¸ư بدا ¸Ž.. ¸IJ بدا رؤا ما,· ہ'ƃ ¸Ž.. ¸IJ ما,· ہ'ƃ
͌ ͇ ͇
¸ ف ĄĆĊ ¡ _`د'.ز ,· ¸´ ·
ͅ
͈ ͉
ͅ
͇
ǣ ا ؤ,¹ _`د'.ز ,· سا ے,¹
̈́
ͅ

ͅ
͈ ͉
رڈ ﷲا ,, و̪ ر ن'. رؤا ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا _ı ¸ سا _ǣ _Ư _
Π-
͇
͌
ͅ ̈́
̈́
ͅ
ǥ
͇
͌
،¸ư ,·'. ¸IJ ں·Ŷاؤ
͌
ͅ

¸ ĂĊĆ ¡ ؤ,¹ چ,· _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا
̈́
͈
¸ ف ĄćĀ ¡ ؤ;· ,, _´ƙ ,¹) ،ںو̪ 'Ɲ ¸Ǥ ا رؤا
͉ ͈
̈́
͌
Ɲ ͋
ͅ
·
̈́
͉
¸ ف ĄćĂ ¡ رؤا
،_´Ƴ ب·ǝ ¸IJ ﷲا ¸Žاؤ _`) ¸ȅ ؤ'. ·Ʃ ¸Žاؤ _`)
͈
͌ ͈ ͇
ǿ
Ƈ ͌
͏ ͏
̞ · ̞ ͇ ͇
· ·
͆
Ǘ ͇
͇

¸ ĂĊć ¡ رؤا _´ رؤا ؤ,¹ ار· ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ہ,˭
͉
͏
ž
'
¸ ف Ąćă ¡ ؤ'. ¸IJؤر ¸´ ,¹ا ,̣
͇
ͅ
͉
·
¸ ف ĄćĄ ¡ _`'.,Ď ·
̈́
͇
ͅ ͅ
¸آ ,Ȋ · ·Ƿ
͏
͈
Ǘ
Ƅ
͇ ̲
͇
͈
Ǖ
͇
·
¸ ف Ąćą ¡ ¸'. _Ǖ ,, ¸'ʇ ¸Ǥ ا _`'.,Ď ¸. _ ؤا.Ǒ ,, ,- ¸Ǥ ا رؤا
͏ ̈́
͇
̈́
̘
͉
·
̈́ ̈́
̥
͊ ͅ
·
̈́ ̈́
͉ ͉
̈́
͇
ͅ
͇
̈́
Ɔ
¸ ف ĄćĆ ¡ ¸ư ,ǜ , _´ƙ ,- ¸IJ سا '. ·Ʃ ر'̂ǩ _´ƙ ¸´ · ,̣
͌
͈
ˣ
ʇ
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͈ ͈ ͈
͌
͈
͇

ͅ
͇ ͉
·
¸ ف Ąćć ¡ ےد ¸Ž.. ·
͇
ͅ
ےزؤر ¸ ف ĄćĈ ¡ ثا,ǖ '.
͈
̈́
͈
¸ ف Ąćĉ ¡ ہ,˭ ¸ _´ · · ·Ʃ ¸ ن'Ǒ ا ¸´ _ ,̣ ، _`'.,Ď '.
'
͇
ͅ
͌
̈́
͈
ǔ˩´
ͅ
͇
͉
·
̈́
͇ ͈
ͅ
¸'̞ ا ہ..'ĉ ': ¸)
͏ ̈́
͊
·
͏
̈́
ƃ ¸ ف ĄćĊ ¡ ¸آ ,Ȋ _ȗ ¸ư _`'.,Ď ,· سا
͏
͈
Ǘ ͌
Ƅ
͈
Ǘ
͇ -
̈́
͇
ͅ
͉
¸ ف ĄĈĀ ¡ ,, رؤ.ɭ ¸Ș ,̣
̈́
ͅ
Ǝ
͇
`
͉
·
¸̱ ر _´ƙ ں·د ¸IJ _´ ےزؤر _· · ·Ʃ
Œ
͈
̈́ ͅ
͈
ͅ
͌
¸ ف ĄĈĂ ¡ ےر· ,, ؤ'. ,¹ ¸ˑ ,̣ ¸Ǥ ا _ ث'. رؤا
͉
͈ ͇
͉
.
Ť
̈́
͉
͇
,, ¸·Ʃ سد
.
͈
͏
͌
·Ʃ ,, ﻻاؤ ¸Ǥ ر ': ,ʔ · ¸ư ¸Ǥ ¸IJ سا ¸ʒ
͌
̈́
̈́ ͏
͌
Ʊ ž
ƃ
͇
͌
¸ ف ĄĈă ¡ ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
͌
ͅ
،¸ư ¸ǭ با:. ': ﷲا ,, و̪ ر ن'. رؤا
͌ ͇
̈́
¯
Œ

¸ ĂĊĈ ¡ ¸·Ʃ ¸'. _´Ƴ ,ĦǨ _ǣ ¸IJ _´
͏ ̈́
͌
͇ ͈
͌
̈́
͈̅
Ɠ
͏
œ ¸ ف ĄĈĄ ¡ ے,¹ ¸Ǔ _ı _´ _´ƙ نا · ·
͈
̈́

͈
͇
ͅ
¸ ف ĄĈą ¡ ں·ر· ,, ·
ͅ ͅ
̈́

, ·Ʃ ہ,¹:. ': ¸Ǔ ¸Ǥ '. ¸IJ
̈́
͌
ͅ
͇
ǿ
¯
̈́
Ɨ
ا;ʝ ¸ _ȗ ,, ،ہ'Ǒ _`· ,
̞ ͇ ·
ħ
̈́ ̈́
¹
͏
¸ ف ĄĈĆ ¡ رؤا ¸. ,Čؤ ¸IJ _´
ͅ
ͅ
¸ư 'Ǒ '. ¸ا ﷲا ؤ,¹ _`) · ¸´
͌ ͇
ͅ
̈́
·
͏
̞ ͇
· ͇
ͅ
¸ ف ĄĈć ¡ ¸ư یر':,ǖƲ,· ,,· ,ǖ̙ ¸ _Ņ ,, ·Ŷ ,·'. ,,· رؤا
͌ ͈ ͉
͌
͆ ͆
ͅ ͅ
ͅ
͇ ·
ͅ
¸ ف ĄĈĈ ¡ ، ·Ŷاؤ _ ےا ·Ʃر ¸رڈ ¸ , رؤا
ͅ
ɭ·
͌
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ĄĈĉ ¡
¸ ĂĊĉ ¡ _̚ ہ'Ǒ , ,· ¸´
͈
̈́
·
̈́
¹ ͉
Ǽ
ʼn
͉
ͅ
¸ ف ĄĈĊ ¡ بر ¸Ǥ ا ,,
̈́
͉
·ǝ ¸ ث'ĉ,- _ · ،ؤ,¹ ش) _ ':
͊
ˣ
͉
. ȟ
̈́
͇
ͅ
ͅ
.
̈́
̈́
Đ
¸ ف ĄĉĀ ¡ ؤ,¹ د'. _ı ﷲا ·
͈
ͅ
¸ ف ĄĉĂ ¡ س'. ¸IJ ما,· ,ɘ
͉
͆
ȏ
Ɖ ¸ ف Ąĉă ¡ سا ¸Ș ؤ,¹ ,¹ذ ': سا رؤا
͈
Ǘ
͇
-
، ¸̱ ¸·Ʃ ¸ʗ ¸´ ¸ˢ ¸ سا ¸ȅ رؤا _`'ƃ,Ď ,·ا.Ɲ _̚ ¸
ͅ
·
͏ ̈́
͌ ̄ ̄
͇ ͉
· ·
ͅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͏
̈́
͈
͌
͈
˸
ͅ

¸ ف ĄĉĄ ¡
¸ ĂĊĊ ¡ · ,Ď ےا ,, ¸ư ,, ث'. ,̣ ͈
͆
Ȇ
͈
'
ͅ
͌ ͈ ͇
͉
·
¸ Ŷ ¸ ں'̄ ·ǝ ¸ _´Ƴؤ _̰ ¸´
͇
·
͊
ˣ
͉
.
͈
͌
͇
·
ͅ
_´Ƴ ¸Ǥ گ·
͈
͌
ͅ
͊
ǥ
ː
͉
.
¸ ف Ąĉą ¡
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ،·ʣ 'ƃ _ě'ɓ ¸ ﷲا رؤا
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
̈́
.
̈́
ƍ

¸ ăĀĀ ¡ ·ʑ ,¹ ےر· م': ¸IJ _´ ¸Ǥ ا _ ,̣
͉
.
͉
̈́
͉
͇
͉
·
¸ ف ĄĉĆ ¡ اداد پ'. ¸Ǥ ا ¸Ș ؤ,¹ ,¹ذ ': ﷲا ·
͇
̈́
͉ ͈
Ǘ
͇
-
ͅ
¸̱ ¸,¹ ,¹ذ ':
ͅ
·
ͅ
¸ ف Ąĉć ¡ ,, ¸ư 'Ǒ ں· _ƕدآ _`· رؤا ہد'.ز ¸ سا ,ʔ
͌
ͅ
̇
ő
͈
͏
͈
ˏ
͇
.
ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا
،_̚ ,, , ': سا _´ƙ ث,·آ رؤا ےد _´ƙ 'Ǒ د _̃
͈ ͈
̈́
·

͉
Ǽ
ʼn
͈ ͈
̈́
͈
̈́
·
͌ Ƶ

¸ ăĀĂ ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ,, ¸ư 'Ǒ ں· _`· رؤا
͌
ͅ
̇
ő
͈
͏
¸ _´ƙ ث,·آ _̃ رؤا ےد _`) _´ƙ 'Ǒ د _̃
͈ ͈
̈́
͈ ͈
͌ Ƶ ͌ Ƶ
͏
̞ ͇
·
͈
̈́
·
'ǫ ¸ خزؤد با:. _̃ رؤا ےد _`)
͉
͇
´ ͈
͌ Ƶ
͏
̞ ͇
·
¸ ف ĄĉĈ ¡
¸ ăĀă ¡ گ'̞ ¸ _`'̂ŗ _ı نا · ںوȑ ا ͇
·
͏
͈
'
¸ _ǣ ش·
͇
͈
ǥ
Ƞ
̈́

̈́
¡ ¸ư
͌
¸ ف Ąĉĉ ¡ ¸,¹ ب'ȅ .ˏ ﷲا رؤا
̈́
`
͇
.
¸ư ﻻاؤ
͌
¸ ف ĄĉĊ ¡
¸ ăĀĄ ¡ _´ƙ ں·د ¸·Ʃ ¸Ǥ ؤ,¹ د'. _ı ﷲا رؤا
͈
̈́ ͏
͌
̈́
ť ͈
¸ ف ĄĊĀ ¡ سا ¸'. ) _´ƙ ند ؤد ¸IJ,¹ ی.ˏ ·
͏
͇ ͉
.
͈
͇
.
ͅ
¸Ǥ ¸IJ ر':,ǖƲ,· _̚ ہ'Ǒ ,· سا · ¸'. ہر · رؤا _̚ 'Ǒ , ,·
͏
ž ͈ ͉ ͉ ͉
͌
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
̈́ ̈́
¹ ¹
ͅ ͏
͇
͇
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĄĊĂ ¡ ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
ͅ
. رؤا ·Ʃر
͇
͌
،¸ư 'Ǒ ا ف,' _ı _ا _̚ ,, و̪ ر ن'
͌
̈́
̡
͊
·
͈
˸
ͅ

Œ

¸ ăĀą ¡ ¸ʩ _ˡ ¸̱ ث'. _ı سا _´ƙ _Ń..ز _ı 'Ǒ د ,, _´Ƴ ہؤ _ƕدآ _ɚ رؤا
ū
̞ ͇
· ͇
Ǽ
ͅ
´
͇ ͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ͌
͇
'
¸ ف ĄĊă ¡ رؤا
ﷲا ,· ث'. _ı لد ¸Ǥ ا
͉ ͇
̈́
͉

،¸ư ·Ŷا;ʝ ا;· ¸ _Ņ ہؤ رؤا ¸ﻻ ہا· ·
͌
̞ ͇ ·
͇
͏

¸ ăĀĆ ¡ 'Ǒ اڈ د'ȅ _´ƙ _´ƙز · ے,ǖ̳ ,Ǣ _ رؤا
ͅ ̈́
ŭ
ď ͈ ͈ ͈
ͅ
͉
·
͊
͈
ǥ
͉ ·
͇
ﷲا رؤا ے,¹ ہ'Ǒ _·'. رؤا _ǣ رؤا ے,̣
͇
ͅ
·
͈
̈́
͇
ͅ
͈ ͉
ǥ
̟
Œ
·
_̚ _¯ار ¸د'ȅ
͈
̈́
·
̈́ ̈́
ď

¸ ăĀć ¡ _ı ہ 'Ǒ ¸NJ;· .. رؤا ¸ا · ؤرڈ ¸ ﷲا ,, ¸'. '̄ ¸ سا _ رؤا
̈́
¹
͉
̈́
ͅ ͏
͇
ő
͇
¸ ف ĄĊĄ ¡ · ¸Ș ا
͈
'
،¸ư '.و̪ ا,· ¸̆ رؤ,~ ہؤ رؤا ¸ư _ě': خزؤد
͌ ͌
̈́
͉
Ǽ
͇
´
͇
͇ ·
̈́
̈́

¸ ăĀĈ ¡ ¸ư 'Ǒ ن'. _ǣ ا _ƕدآ _`· رؤا
͌ ͇
ͅ ̈́
͉
Ǯ
͈
Ǖ
͇
͉

͏
¸ ف ĄĊą ¡ _¯,ƈ _ı ﷲا
̈́
ن'.œ̉ ,· ںؤ.Ǒ ﷲا رؤا _´ƙ ¸Ǥ '.
͇
Ɠ
͉ ͈
̈́
͇ ·
̈́
͌
Ʊ ͉
،¸ư
͌

¸ ăĀĉ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ʃ _ اد ےر· _´ƙ م) ا
͌
̈́
.
͉ ͈
. ¸ ف ĄĊĆ ¡ ¸ˢ ,, ,· ں·Ə.ĉ ¸IJ ن'ȹ رؤا
͉
.
̈́
͉
ͅ
͈Γ
͆
·
¸ ف ĄĊć ¡ ،¸ư _˶ د ) ار'̄ ہؤ ¸ȅ
͌ Ǘ
͆
¯
̞ ·
Œ
˸
ͅ

͆
͈
͇

¸ ăĀĊ ¡ ¸ʗ آ ¸ʒ _ؤر س'. ےر'̄ ,, ·˛ _̰ .ɓ ¸IJ سا ,¹ا رؤا
͉ ͉
.
.
͆
˸
ͅ

͉
ǫ
͇
´
͇
·
͇
'
¸ ف ĄĊĈ ¡ ﷲا ,, ·Ŷ ن'. ·
͇
ͅ

،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¸Ņد,·ز
͌
ʵ
`
͇

¸ ăĂĀ ¡ _´Ƴ _´ƙ ر'ȹ ا ¸IJ ¸ư':
͈ ͈
͌
̈́
ͅ
ǚ
̈́

͌
¸ ف ĄĊĉ ¡ ں·Ŷد'. ¸·Ʃ ¸'̞ ¸آ با:. ': ﷲا ,, _̖ ,ʝ
͇
͏ ͏ ͏
͌
͉
· ͈
· ƃ
_,·ا ¸Ǥ ,Ď رؤا _´ƙ
͈
ͅ ͅ
͆
´
̈́
͈
¸ ف ĄĊĊ ¡ ،¸ư ف,' _ı ﷲا ع·ر _ı ں·Ə': _Ņ رؤا ¸ʗ ·Ʃ م': رؤا
͌
͇
͉
. ͌

¸ ăĂĂ ¡ _̚ ا ں'Ǒ 'ȅ _ؤر _ǣ ¸ ¸ƪ و̪ · ¸ _ ا,-ا _ǣ
͈
̈́
·
͈
̈́
·
͆
̈́
'
͆ ̈́
̈́ ̈́
ͅ
ǥ
Ň · ͌ ͉
͉
͈
Ǒ
͏
·
͇

͈
¸ ف ąĀĀ ¡ _`آ _ı ﷲا · رؤا
͏
͇
ےد ل.. · ¸˪ _`·Ʃ
͇
ɠ
̈́
'
͏
͌
¸ ف ąĀĂ ¡ ،¸ư ¸ǭ با:. ': ﷲا ¸ȅ ·
͌ Ǘ
̈́
¯
͆
͈
͇ ·
ͅ

¸ ăĂă ¡ _ǣ _ı ,Ħ~ارآ _Ń..ز _ı 'Ǒ د _´ƙ ہ'ʙ _ı ںؤ,Ď':
͏
ť
ͅ
̈́
͈
̈́
·
͈
̈́

̈́
¸ ف ąĀă ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ¸ ں·'˨ رؤا
͈
͌
ͅ
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ąĀĄ ¡ ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ ¸ń ں·Ʃ ,·ؤا ¸ نا ¸Žاؤ رڈ رؤا
͈
ͅ
Č
͌
͉
¸ ف ąĀą ¡ ¸ư'. ¸Ș ا.. رؤا
͌ ͉ ͇
`
̈́
،ےد _ǣ ¸
ͅ
̈́
ǥ
ř
͇

¸ ăĂĄ ¡ ¸̱ ,· _د ¸.ا گ·Ŷ
ͅ
·
͉
͈
͈
¸ ف ąĀĆ ¡ ¸Ǥ د ی,ǖȀ · ¸Ǿ ء'Ǒ ا ¸ ﷲا ,̣
ͅ
͈ ͇
̈́
͆
¯ ͇
̈́
͇ ͈ ͈
Ǖ
̲
͇
·
ǔ
̈́
·
̈́
͉
·
¸ ف ąĀć ¡ رڈ رؤا
¸'Ǒ
ͅ
̈́
- ¸ ف ąĀĈ ¡ یر'.ا ب'Ǒ _ǽ ,·'. ¸IJ نا رؤا
ͅ ͅ
¹
͉ ¯
ͅ
¸ ف ąĀĉ ¡ ں·ĕ) ا ¸IJ نا _´ƙ ں··Ŷ ہؤ ,,
̈́
ͅ
Ǒ
̈́
·
͈
_̰ _ǣ ید · _` ﻻاڈ ¸ _̚ ا ف) ا _´ƙ ب'Ǒ رؤا ےد,¹ ,˞ ':
ͅ
·
͏
ť ͈
͇
̈́
͈
̈́
·
ُ
ͅ
Ǒ
̈́
·
͈
ͅ
¹
ȟ
ǘ
̈́
ĝ
¸ ف ąĀĊ ¡ ¸IJ سا.ɓ
͇
'
¸ʗ آ ¸ʒ _ؤر س'. ¸IJ نا ,,
͉ ͉
.
.
͆
¸ ف ąĂĀ ¡ _ ہؤ · ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ¸ ﷲا · ¸ _ȗ ,- _´ƙ _'آ

͈
̈́ ͅ
͆
ħ
͈
͉
،¸'̞ د ہار _lj.Ǒ ¸ư'. ¸Ș ﷲا رؤا ،¸ ¸ʒ ¸Ǥ ا ¸̱ ¸ưر ;ʝ _´ƙ _` ید '̞ و· ث'.
͏
Œ ·
͈ ͇
-
͌ ͉ ͌ ͇ ͉
`
.
̈́

ͅ
· ͇ ̞
·
͈
͇
͇
¸ ăĂą ¡ ¸´ _̰ ا رؤا ¸ń ؤ'. ¸ˢ _´ƙ ¸Ǔ ,, ·Ʃ _´ƙ ن'̂ũ سا 'Ǒ
ͅ
͇
·
͇ ͉ ͈
.
͈ ͈
̈́
͇
`
͌
¹ دادؤر _ _ı ں·˛ ا ,·
:
͉
¸ ,ŭ'. ¡ ,,
̈́
_`آ
͏
¸ ف ąĂĂ ¡ لو·ر '̞ ا ,̓ ,, ¸. ں'̄ ¸Ǥ ¸Žاڈ ) ) رؤا ث.. رؤا _ǣ _̚ ا _ǽ
͊
·
ő
ͅ
͈ ͈
·
͏
ť ͌ ͌
Ɲ Ɲ
͆
ͅ
̈́
ǿ
¯ ̘
̈́
·
͉
̈́
Ǖ
͉
·
¸ ف ąĂă ¡ د.ƃ _ı ﷲا _Ń ¸آ ¿¹ ¸Žاؤ ن'̂·ا ,·'. ¸IJ سا رؤا
͏
͈
ͅ
¸ ف ąĂĄ ¡ _ı ﷲا ¸ȅ ·Ŷ _
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،¸ư ¿·,Ď د.ƃ
͌
͈
ͅ

¸ ăĂĆ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ · ¸ ¸´
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ͅ
¸ ف ąĂą ¡ Ǒ
͈
¹ ں'ƃ ہ ؤ · ؤ,¹ چ,· _´ƙ _ʖ ل'ƃ , · ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،_,¹ چ,· '
ͅ
̈́ ̈́
͈
͈
Ǒ
̈́
·
͉ ͈
Ǽ
ʼn
͇
̈́
ͅ
ؤ,¹ _`) · رؤا ¸ư ¸Ǥ ¸IJ ,ǖŦ ہار رؤا ں·'Ǒ رؤا ں·˴ رؤا ںؤراد ,Ħ~ر ¸IJ ¿·,Ď رؤا پ'.
͏
̞ ͇
· ͈ ͇ ͇
͌
͏ ͆
ž ͈
ͅ
Ǯ ͈
Ƈ
Ǟǥ
ͅ
͈ ·
ͅ
ͅ
͇
¸ ف ąĂĆ ¡ ¸ư 'Ǒ '. ¸ا ﷲا ¸ȅ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
·
͆
͈
͇ · ¸ ف ąĂć ¡
¸ ăĂć ¡ _̚ ہؤ رؤا '.;ů _´ƙ ہار _ı ا.. ا·Ʃ ض,Ď ,· ¸´
͈
˸
ͅ

̈́
͈ ͉
̈́
͌
̈́
ͅ
¸ư را·'.
͌
̈́
¸ ف ąĂĈ ¡ _`· ,, ¸ư ¿·,Ď رؤا
͏
͌
͈
ͅ
¸آ .Ǒ _̚ ث'. _`· ,, ¸ư ¿·,Ď رؤا ·Ʃ ,ǖ̙ _´ƙ _ ےر'̄ ہؤ رؤا ¸ʩ ی,· _̚ ث'.
͏
̈́
· ͈
͉
' ͇ ͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ
͇ ·
͇ ͇
͏
͌
ͅ
͌
ͅ
͈
˸
ͅ

ū
¸Ǥ '. _̚ ¸´ رؤا ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا ·Ʃ ی,· _´ƙ _ ےر'̄ ہؤ رؤا
ͅ
̈́
͇ ͌ ͇
͈
̈́
·
ͅ
ͅ
̈́
·
͌
͇ ͈
˸
ͅ

¸ ف ąĂĉ ¡
¸ ăĂĈ ¡ ': ¸;ů _´ƙ ما,· ہ'ƃ _´Ƴ ¸Ǥ · ¸ ¸´
̈́
͈ ͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ͅ
¸ʒ
.
¸ ف ąĂĊ ¡ ¸ư ہ'Ǒ ا;· '.;ů _´ƙ سا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
̈́
¹
͇
̈́
͈
̈́
ͅ
¸ ف ąăĀ ¡ ¸Ǥ ¸IJ سا رؤا ، 'Ǒ ؤر ¸ ما,· .ǫ رؤا '.ﻻ ,, ن'̂·ا ,· سا رؤا 'Ǒ ؤر ¸ ہار _ı ﷲا رؤا
̈́
ș
͇
'
̈́ ̈́
¹ ¹
͇ ͈ ȉ
Ɖ
̈́
̈́
͉
'Ǒ د ل'ʇ · ں·Ŷاؤ
̈́
͈ ·
̈́

¸ ف ąăĂ ¡ د'ȅ ': نا رؤا _´Ƴ ے;· _̰ ¸ سا ہ'Ǒ ,, ¸.د,· ¸IJ ﷲا
̈́
ď ͈
͌
͇
͇
·
̈́
¹
͈ ͈
̈́
¸ ف ąăă ¡ ¸ư ,· ¸ǭ ¸ _
͌
ͅ ̈́
¯
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
¸ ف ąăĄ ¡ ا ,, ¸. ں'̄ ¸ń _´Ƴر ¸;ů ¸ ¸´ ,Ȕ ƪ رؤ
ͅ
͈ ͈
·
͈
͌
ͅ
ͅ
͆
Ǘ
˩
͌
ے;· _ ,¹ا _د,ǖ̳ ¸ _د ےر'̄ _̚
͉ ͈ ͇ ͈ ͈
͉ ˸
·
ͅ
͈
˸
ͅ

¸ ف Ąăą ¡ ے,̣ ¸ _د ¸Ǥ ا _`· · _´ƙ ¸´ رؤا
͉
·
͈
̈́
͉
͏
͇
͈
ͅ
_´ƙ ث,·آ رؤا _´ƙ 'Ǒ د 'Ǒ ثر':ا 'Ǒ ': ں··Ŷ نا · ے,ƈ ,¹·Ʃ ,Ď': ,̣
͈ ͈
̈́
͈ ͈ ͈
̈́
· ¹ ¹
ͅ
͌
̈́
͉
·
¸ ف ąăĆ ¡ خزؤد ہؤ رؤا
، 'Ǒ ر ,Ȕ ƪ _´ƙ سا _̚ ا _´Ƴ ¸Žاؤ
̈́
͌ Ơ ˩
͆
͈ ͈
Ǘ
͌
͈ ͈
̈́
·
͌
¸ ăĂĉ ¡ ؤ _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا ےڑو̪ ر'. ,̣ ¸Ǥ ا ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ¸ ں·̐ ہؤ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ·
͈
͉
·
͇
Ť
̈́ ͏
͉ ž
̈́ ͏
̈́
ǡ
͇
`
͈
͇
¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا ، _´Ƴ رؤا.Ǒ ا ¸IJ _ٰ̖ ا ¸˪ ر ہؤ ے;ů
͌ ͇ ͈
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͈
͌ ¯ Ɔ
ź
¸ ف ąăĆ ,ŵا ¡
¸ ăĂĊ ¡ ´ƙ ں·ؤد نا ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ ،_´Ƴ ¸Ǥ · ¸ʒ ': ¸· رؤا با,- ¸ ¸´
͈ ͈
̈́ ̈́
ͅ ͅ
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
.
͏
͇
͆
ں··Ŷ رؤا ¸ư ہ'Ǒ ا;· _
͌
̈́
¹
͇
¸ư ا;· ¸ _ɷ ¸IJ نا ہ'Ǒ ': نا رؤا _̰ _ɷ ی· ͈ ǝ د , ¸IJ
͌ ͇
̈́ ̈́
̈́ ̈́
· · ̈́
¹
͇
·
̈́
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ąăć ¡ 'Ǒ _´Ƴ ¸Ǥ · ¸ ¸´
͈
¹
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ͅ
_,¹ چ,·
͈
̈́
¸ ف ĄăĈ ¡ ¸Ǿ _ 'ĉ · ؤ'ƃ,Ď ¸´
͉
͇
´
̈́
.
̈́
͇
̈́
ͅ
¸ ف Ąăĉ ¡ '.'ƃ,Ď ن'Ǒ _´ǧ آ ¸ ¸´ ﷲا ح,' _ا
ͅ ̈́
͈
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
ͅ
، 'Ǒ د ¸´ _̚ ,, ¸ư
͈
̈́
·
ͅ
͈
ő
͌

¸ ăăĀ ¡ ا رؤا ٓ ,¹ ,¹ چو· م': ¸IJ ث,·
̈́
ؤ ¸ ف ąăĊ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ · ,˞ ': ں·˴ ¸ ¸´ رؤا
͈
͌ ·
ͅ
̲
͉
·
͉
͏
Ǒ
Ɖ
͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
ͅ
¸ ف ąĄĀ ¡ رؤا _´Ƴ _`'̞ ےر'̄ ہؤ · ·Ŷ) چ,· ': نا 'Ǒ ا ,¹ا رؤا ¸ư ,ǖ̙ '.,¹ ) ': نا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
͌
͏
͇ ·
·
˸ ͇
ͅ

ͅ
ƃ ̞
̈́
̈́
͉
͌
ͅ
͇ ·
̈́
·
̈́
ͅ
_´ƙ ¸ɯ _̚ · ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا ،¸ ¸Žاؤ ¸را· · ¸Žاؤ ¸ڑ'ʙ ¸ư 'Ǒ '. ب· ا..
͈
ͅ
͆ ̈́
Ȑ
Ɖ
͈
˸
ͅ
ͅ
͌ ͉ ͌ ͇
ͅ ͅ
͌ Ơ ·
̈́ ̈́
·
͇

̈́
̈́
̈́
ز ﷲا ¸ȅ ،'Ǒ اڈ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ͅ
ŭ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¸Ņد,·
͌
ʵ
`
͇

¸ ăăĂ ¡ _·'.·Ʃ ,, ن'˨ ¸. _ ؤ,¹ ,, ح'ʇ ¸ ں·ر· _żاؤ ک,- رؤا
͈
͏
͇ ˜
͌
̈́ ̈́ ȅ
Ɖ
ͅ
͇
̈́

ͅ
͆
¸ ف ąĂĄ ¡ ¸ȅ رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ư _̰ ا ¸ ,,,Ȋ ی..·Ŷ ن'˨
͌ Ɖ ˜
͉
· ͆ ̈́
ȅ
Ɖ
¸ ف ąĄă ¡ _´ƙ ح'ʇ ¸IJ ں·,Ȋ رؤا ·Ʃ _`'̞ _̚ ہؤ ,,,¹ا
͈
̈́

͆
Ɖ
͌
ͅ
͇
·
͈
˸
ͅ

͉
_·ﻻ ,, ن'̂·ا ہؤ ¸. _ ؤد ,,
͈
͏
̈́ ̈́
͈
ͅ
͇
¸ ف ąĄĄ ¡ ن'˨ ¸ȅ رؤا
˜ Ǘ
ȅ
Ɖ
͆
͈
͇ · ہؤ ,,,¹ا ¸ư '̞ ا ¸ ک,Ȋ م)
͉ ͌ Ɖ
͉
·
͆ ̈́
.
_´Ƴ ¸) ف,' _ı خزؤد ہؤ ،·Ʃ '.'̞ _̚
͈
͌
ͅ
͇
. ͌
ͅ
͇
·
͈
˸
ͅ

¸ ف ąĄą ¡ '.) ف,' _ı ά رؤا ¸Ǔ ﷲا رؤا
ͅ
͇
.
̈́
͇
`
،_·'ƃ ¸ǭ ہؤ _̚ ,, ¸ư '.,¹ ن'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ _´ǧ آ _ǣ ا رؤا ¸ ¸ʒ ¸Ǥ ا ¸ư
͈ ͈
̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́
ő ͈
͌ ͌
ͅ
͈
͇ ·
͏ ̈́
ž ͈
ͅ
·
̈́
͉

.
͉

¸ ăăă ¡ ¸ʒ ': _ǘ _´Ƴ ¸Ǥ · ¸ ¸´ رؤا
.
͈
`
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ͅ
¸ ف ąĄĆ ¡ ¸´
ͅ
¸ūا ¸ ں·ر· · ¸ư _ı'.'. ہؤ ؤ'ƃ,Ď
ͅ ͅ
͌ ͉
̈́ ̈́
نا · _·'.·Ʃ ک'. _ ,̣ _ƀ·Ʃ ,, ک'. ¸. _ ؤ,¹ ,, _ʖ د,· ¸ نا رؤا ں·د ¸IJ _ǘ ·Ʃر
ͅ ̈́
͈ ͈
͏
͇
͌ ͌ ͌
͉ ͉
͇ ͇
͉
· ̈́ ̈́
ͅ
͈
.
̈́
͈
`
· ں·Ŷاؤ ¸,¹ ,,· ¸̆ ¸ư '.,¹ .Ǒ ﷲا ¸ȅ ، '.د ¸ʒ ¸ ﷲا _̚ ¸ ں'̄ ؤ'. س'. ¸IJ
̈́ ̈́
͇
ͅ
͇ · ͇
͌ Ǘ ͇
ͅ
̈́
·
͉
' ͇
͆
͈
·
͈ ͉
.
͈
˸
ͅ

·
،· ںؤ,ǖ̳ ¸ư 'Ǒ ر .Ǒ رؤا
ͅ
-
͌
ͅ
̡ ·
Œ
̈́
͉
'

¸ ă㥠¡ ·Ʃ'. ح,' _` _´ƙ ں· ͈ ǝ _ǣ ا ؤآ · ،_´Ƴ ں'Ǒ ¸Ǥ ےر'̄ _·ر· یر'̄
͌
͉
͇
͈ ͈
ͅ
ǥ
͈ ǒ
̡
Œ ͅ ̈́
͉
ǒ
ͅ
͌ ͈
͈
ǔ
̡
Œ
͏
ž
˸ ˸
ͅ ͅ
͈
ͅ
¸ ف ąĄć ¡ ؤ,¹ ¸ˢ م': ': ¸ˢ ¸Ǥ ا رؤا
̄ ̞
͉
·
͇ ·
̈́
͉
¸ ف ąĄĈ ¡ ,, و̪ ر ن'. رؤا ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
Œ
͇
͌
ͅ
،· ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ؤد ثر'ȅ͇ ب·ǝ ےا رؤا ¸ư 'Ǒ ¸ سا _̚
͈ ' ͌
͆
͇ ˒
ǿ
Ƈ
̈́
ƃ
͈
˸
ͅ

¸ ăăą ¡ ·Ŷ'Ǒ ,, ,,'ȅ ': ں·˴ _ǣ ا · ﷲا رؤا
̈́
͇ ·
̈́ ̈́
͆
̈́
'
Ȓ
ͅ
ď
̈́
͉
¸ ف ąĄĉ ¡ _´ƙ ں··Ŷ ر ؤا یر':,ǖƲ,· رؤا ن'ȅ ا ,,
͈ ͈ ͉
͌
`
،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا رؤا ،·Ŷ,¹ ¸Ȓ _ı ¸,¹ _˓
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
ͅ
ď
̈́
.

¸ ăăĆ ¡ ,· سا ں'Ɲ ¸'. _ ¸ ن'.ز ہدارا ¸ · _´ƙ ں·˴ نا '. ;ʋ _̚ _̚ رؤا
͉ ͈
͋
͏
͇
ʇ
̈́

͇ ͇
͇ Ȓ
ͅ
ď
ͅ
͉
.
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ư '.'ƃ,Ď ,Č,¹
͌
ͅ ̈́
̈́
¸Ǥ ¸ ں·Ŷد ےر'̄ م': · ¸
͏
œ
̈́
˸
ͅ

͇
¸ ف ąĄĊ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌
.
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ăăć ¡ ،¸ư ¸ˑ _ı ¸Ǥ ر'. _̚ ا _ı ¸'. س'. ¸IJ ں·ر· _ǣ ا _´Ƴ ¸Ǥ '̞ ¸Ȓ · ہؤ رؤا
͌ ͉ ͇
̄ ǥ Ɠ
̈́ ͅ
͈ ǥ ̲
̅ ď ͇
Ɠ ͈
͈
̈́
·
̈́
͉
ͅ
̈́
͉

͈
͌
͊
Ǣ
͇ ·
Œ
ͅ
¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا · ¸آ ,̣ _´ƙ ث.ƃ سا ,¹ا _'
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
ͅ ͏
͉
·
͈
͉

¸ ăăĈ ¡ و̪ ,¹ا رؤا
͉
·
¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا · 'Ǒ ,¹ 'ʇ ہدارا ': ¸Ǥ د ڑ
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ ŭ
ͅ
̈́
·
ͅ
͈ ͉

̈́
͈
¸ ف ąąĀ ¡
¸ ăăĉ ¡ ¸. _ǘ _· _´Ƴر ¸IJؤر · ں·'. _ǣ ا ں'Ǒ اؤ ق) رؤا
ͅ
͈
`
͈
ͅ
͈
͌
̈́
͇
̈́
͉

͈
ŭ
! ¸ ف ąąĂ ¡ ل) _̚ ا رؤا .
͈
̈́
·
'Ǒ ا.Ǒ _´ƙ ¸Ǔ ¸IJ نا ¸ ﷲا · ہؤ _·'Ǒ ,, _̚
͈ ͈ ͉
¹ ͉ · ̡
͈ ͈
͉

̈́
͇
͈ ͈
͏
͉
·
̈́
·
¸ ف ąąă ¡ ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا ,¹ا
͈ ͉ ͈
ͅ
Č
_´Ƴ _ǣ ر
͈
͌
ͅ
̲
Œ
¸ ف ąąĄ ¡ رؤا ¸ư 'Ǒ ̘ _ ': ¸Ǥ ,ǖ̳ ¸IJ نا ر..ا ¸IJ ث.ƃ سا · ںؤ,Ƣو· ¸IJ نا
͌
ͅ
͉ Ǯ
̈́
Ǖ
͉
·

̈́
͈ ǥ
Ŭ
͈
͉
·
̈́
͌
͆
_´Ƴ'. پ) ,¹ا
͈
͌
͉
ƃ ¸ ف ąąą ¡ _ا·Ə ¸IJ ع,- ¸ư ,· نا 'ȅ ¸ư _Ư 'ȅ͈ا _ _̰ ': ں·ر· رؤا
̈́
ĕ ͇
͆
͌ Ǘ ͌ ' ͉
͈
-
͌

͇
·
ͅ
¸ ف ąąĆ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا ،¸ư ¸ˑ ,· نا · ںؤد,ƈ رؤا
͌ ͌
ʵ
` Ǒ
̈́
͈
̈́
-
̈́
Đ
͉

¸ ăăĊ ¡ ق) ,, !
͈
¸ ف ąąć ¡ ¸. ر'. ؤد
ͅ
͇
¸ư 'Ǒ کؤر ,·'. ¸IJ _`) ,̣ ¸ư
͌ ͌
̈́
͈
ǔŬ
ͅ
͏
̞ ͇
· ͉
·
¸ ف ąąĈ ¡ _`·ʑ '.
͏
̈́
.
͈
¸ ک·˛ ¸̱ ا
.
͉
·
¡ ¸ư 'Ǒ د ڑو̪ ,·'. ¸IJ
͌
̈́
͈ ·
͉
·
ͅ
¸ ف ąąĉ ¡ '.د · ں·ر· , · ,, _̚ اؤر _̚ رؤا
͈
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͇
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
¸ ف ąąĊ ¡ ·Ŷ _'اؤ , ¸ _´ƙ سا
͉ ʼn͉
Ǽ
͈
¸ ف ąĆĀ ¡ ,, ¸´'ĉ _.. _ı ﷲا ,, ·Ʃ ,Ȕ ..ا · ں·ؤد _ ,ʝ
̈́
͏
ͅ
͈ ͈ ͇
͌
͆
'
̈́
̈́
ƃ
¸ń _,¹
͈
¸ ف ąĆĂ ¡ _̚ ,¹ا ,̣
̈́
͈
˸ ·
ͅ
͉
,· نا · ¸ń _´Ƴر ,, ,· ںؤ.. _̚ ا ¸Ǒ ں·ؤد ہؤ ,, ·Ʃ ف·
͉ ͈ ͉
ͅ ̈́
͌
̈́
͈
̈́
·
͈
̡
͊
·
͌
،¸Ž _ǣ ثر· ,¹ ےد ,Ź.. · _´ƙ سا _̚ ہ'Ǒ ,
͊
̲
͉
·
͇
͇
͈ ͈
̈́
·
̈́
¹ ͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ąĆă ¡ ¸ نا _´Ƴ _.. _ı ﷲا ,,
͈
͌
͈
͈
،_´Ƴ ¸ŷ'! گ·Ŷ _Ưؤ · ¸NJ;· ¸ńآ ¸ ںؤ.. _ı ﷲا · رؤا ·ǃ;· ,, ¸ńآ
͈
͌
̈́
͌
ͅ
͇ ͇
͇
̈́

¸ ăĄĀ ¡ با · ید ¸ا ق) ی,Ȋ ,¹ا ,̣
ͅ
! ·
͈
Ǘ
ͅ
͉
·
ے,-ؤد ¸. _ _Ń·Ʃ ,, ل) ¸ا ثر· ہؤ
ͅ
͇
͌
̈́
.
،¸ưر ,, س'. ¸IJ ..ؤ'.
͌
̈́
͉
̈́ ̈́
¸ ف ąĆĄ ¡ ہ'Ǒ ,· ں·ؤد نا · ےد ےد ق) ¸ا ,¹ا ا,-ؤد ہؤ ,̣
̈́
¹
͉
̈́ ͅ
! ͉
·
_·'. _ _´ƙ _'آ ,̣ ,, _̚
͈ ͈
͏
͇
ƃ
͈
͉
͉
· ·
̈́
¸ ف ąĆą ¡ _ı ﷲا ,, رؤا ،¸ń _´Ƴ'Ǒ _.. _ı ﷲا ,, ں·Ʃ ¸Ǥ ,¹ا
͈ ͈
͌
͇ ̲
̈́ ͇
· ͈
͌
ͅ
Ǽ
ˬ
¯
د ¸ư '.,¹ ن'Ǒ _̚ ` _´Ƴ _..
͌
ͅ
͈
͇ ·
͈
̈́
ǡ
͇
͈
͌
͈
،¸Ǥ ¸IJ ںؤ.Ǒ _'ا
͏
ž
̈́
Ɔ
̈́

¸ ăĄĂ ¡ ¸ʩ آ د'ɓ _ı نا رؤا ؤد ق) · ں·ر· ¸´ _ رؤا
ū
͈ ͇
ǛƗ
!
ͅ
ͅ
¸ ف ąĆĆ ¡ _`) '. ¸. ,Čؤ سا ·
͏
̞ ͇
·
͈
ͅ
ͅ
ͅ
·Ŷ کؤر ,·'. ¸IJ
ͅ
¸ ف ąĆć ¡ _`·ʑ '.
͏
̈́
.
͈
¸ ک·˛ ¸̱ ا
.
͉
·
¡ ؤد ڑو̪ ,·'. ¸IJ
͉
·
ͅ
¸ ف ąĆĈ ¡ ر,~ _̚ ا رؤا
̈́
͈
̈́
·
ے,¹ 'ȅ͈ا · رؤا ·ǃ;· ¸ .. ,, ·Ʃ ,, 'Ǒ ؤر ¸Ǥ ¸IJ ¸Ǥ د
'
͇
͇
͌
̈́ ̈́
¹
͏ ̈́
ž ͈
¸ư '.,¹ ن'ȟ _Ư 'Ǒ ا ہؤ
͌
ͅ
ͅ
ɴ
̈́
· ͌
̈́
͉ · ¸ ف ąĆĉ ¡ رؤا
·Ŷ'Ǒ ,, '̞ · ں·ǝ آ _ı ﷲا
̈́
͇ ·
̈́
͊
Ǣ
̲
͊
·
ͅ
͈

¸ ف ąĆĊ ¡ ¸ư ,· ¸´ · ن'ȅ ا ': ﷲا ؤ,¹ د'. رؤا
͌ ` ͉
ͅ
͇
͈
¸ ف ąćĀ ¡ ¸´ · ہ ؤ رؤا
ͅ
͇
¸˪ رؤا ب'Ǒ ,· ʵ
`
ͅ
¹
͉
¸ ف ąćĂ ¡ ,, و̪ ر ن'. رؤا ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا · ¸Ǥ د ¸ǭ _̚ یر'.ا
Œ
͇
͌
ͅ
̈́
͈
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͈
˸
ͅ

ͅ
¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ﷲا
͌ ͇
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ąćă ¡
¸ ăĄă ¡ ¸'.·Ʃ یر· د'ɓ _ı نا رؤا ؤد ق) · ں·ر· ¸´ _ رؤا
͏
͇
͌
͉ ͈ ͇
ǛƗ
!
ͅ
ͅ
¸ ف ąćĄ ¡ ں·ر· ےا ·
ͅ ͅ
_ƀ,¹ ح'ʇ ¸ ںؤ,Ƣو· ¸Ǥ ا ,, ¸ سا ·ؤر ,, _̚ ا · ͈ ǝِ اؤ ¸IJ
͈ ͈
̈́

͌
͆
̈́
͉
̈́
̈́
·
ž
¸ ف ąćą ¡ _´ƙ _'آ ,, _
͈
͉ ͇
_·'.·Ʃ .Ǒ '.ر ع,- _ا·Ə
͈
͏
͇
͌
̈́
Ɔ
̈́
͆
̈́
ĕ
¸ ف ąćĆ ¡ ﷲا ¸ _´ƙ ¸´ · ¸ư _`'. ید ¸ا ¸ǭ ,,
͈
ͅ
͇
͌ ͇
ͅ
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͈
رؤا
_̚ ¸´ رؤا ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا ¸ư ہ,ǖŔ'. رؤا ا,̣ ہد'.ز ¸Ǥ ےر'̄ ,, ·Ʃ 'Ǒ ر ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ
͈
̈́
· Ǣ
ͅ
͌ ͇ ͌ ͈
ͅ ͅ
̈́
· ̡ Č
͈ ͉ ͉ ͈ ͈
ͅ
´
͏
ž
˸
ͅ

͈
͌
Œ
ͅ
،¸Ǥ '.
ͅ
̈́
͇

¸ 㥥 ¡ · ں·Ƿ ¸Ǥ ا _·) ھدؤد _·'ƃ رؤا ͉
͇
´
̈́
͉
͈ ͈
͏ ͏
͉
. ¸ ف ąćć ¡ _ı ھدؤد · ¸Ǥ ¸IJ سا س,· ؤد ےر·
͇
͏
ž ͇ ͉
¸Ǥ '. _`,¹ یر· ث.ƃ
͏
͌
Ʊ ͉
̈́
͉
¸ ف ąćĈ ¡ ¸ư ,Ǻ ': _` رؤا
͌ ͉
͇
´
͇
¸ ف ăćĉ ¡ ¸ư 'Ǒ '.'̞ ': ں·ر· ,· سا
͌
̈́
̈́
ǔ̅
͉
·
̈́
Œ
ͅ
͉
ر· د _ȇ
ͅ
·
`
¸ ف ąćĊ ¡ '.د ,, ر,~ · ں'ƃ ,̣ رؤ.ɭ ¸IJ سا ,ʝ ': ¸'. '̞ ر ,, ,·· ,· ن'. _ȗ
͈
̈́ ̈́
̈́
͇
·
ͅ
Ǝ
ƃ
͏
͇ ͇
Œ
͇
͇
͉
ħ
¸ ,Ǻ ¸IJ سا ¸'.
͉
͇
´
͏
͇
¸ ف ąĈĀ ¡ ¸ دﻻؤا _ı سا · ¸Žاؤ دﻻؤا ,, رؤا
̈́
¸ ف ąĈĂ ¡ ,, ر,~ ں'ƃ '.
̈́
̈́
͈
ا ﻻاؤ دﻻؤا ,, رؤا · ,Ǻ ¸Ǥ ا ےد
͉

̈́
͉
͇
´ ͉
̈́

· دﻻؤا _ǣ
̈́
¸ ف ąĈă ¡ _̰ ,· سا ¸ư م'ɭ ¸´'ĉ ': پ'. · رؤا
͇
·
͉ ͌
ͅ
Ǝ
͏
ͅ
͇
͇
,· نا · _´Ƴ'. '.ا,̣ ھدؤد ¸ ےروȑ رؤا '.ر _ı _'آ ں·ؤد پ'. ں'ƃ ,¹ا ,̣ ¸ư _اؤ _Ư 'ȅ͈ا
͉ ͈
ͅ ̈́
͌
͉ ͌ '
̈́
͉
· ·
͆
Ɖ ͇
̈́
͉
͇
͉
͌
,, _ _̚ ,ɼ 'ȟ ,· ¸´ _̰ · ؤا·˛ ھدؤد · ں·Ƿ ¸Ǥ ا ¸ ں· ͈ ǝ اد ,, ·Ʃ'. ¸´ ,¹ا رؤا _̚ ہ'Ǒ
͇ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
ͅ
͏
·
̈́
Ɗ
͉
ͅ ͅ
͇
·
ͅ
͉
.
͉ ¹
͇
´
̈́
͉
͏

͌
͉
̈́
·
͇
م': ےر'̄ ﷲا ,, و̪ ر ن'. رؤا ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا ،ؤد,¹ ادا _̚ ا ,·'. ¸IJ _`) '̞ اœ̉ 'Ǒ د ˸ ͇
ͅ

Œ
͇
͌
ͅ
͈
̈́
·
ͅ
͏ ͊
̞
·
ͅ
· ̮
· ̈́
͈ ·
،¸ư 'Ɲر ,ʕ د
͌
͋
͈
.

¸ 㥹 ¡ _´Ƴر ¸IJؤر · پآ ے _ا ند سد ¸Ǥ ر'. ہؤ _ڑو̪ ں'Ǒ رؤا _,ƈ · _´ƙ ¸´ رؤا
͈ ͇ ͈
͌ ͈
͉ ͈ ͈
̈́
͈ ǥ
̅ ͇ · ͇
Ɠ
͉
͉
·
͈
ǔǒ
ͅ
¸ ف ąĈĄ ¡ ےا · ¸'.·Ʃ یر· ث.. _ı نا _ ·
ͅ ͅ ͏
͇
͌
͉ ͇
· ͈ ǝ اؤ
ž
¸ · _´ƙ م': سا _̚ ہ:.اΞƏ ,· ¸´
͇
͈ ͉ ͈
̈́
·
̈́
ͅ
،¸ư ,ǖ _ı ں·Ə': ےر'̄ · ﷲا رؤا ، _,¹ ع,- _ا·Ə _´ƙ ,˞ 'ɓ ¸Ǥ ا _·ر·
͌ ͇ ͈
̈́
˸
ͅ
͈
͆
̈́
ĕ
ƃ
ƍ
̈́
͉
͈
ͅ

¸ ăĄĆ ¡ ¸Ǥ ا '. ؤ د م'Ǒ ': ح'ʇ ¸IJ ں·ر· ¸´ ,¹ ,ر ہد,· · _´ƙ ث'. سا _̚ ہ'Ǒ ,· ¸´ رؤا
̈́
͉ ͈ ͈ ͇
͉ · ¹
̈́

ͅ
ͅ ͅ
͉ ͈ ͉
͇
͈
̈́
·
̈́
'Ǒ '. ﷲا و̪ ر 'Ǒ _´ƙ لد
ͅ
̈́
· ̡
͇
Œ
͉
͉
·
͈
¸ń ؤ,¹ د'. _ı نا ¸´ با ,, ¸ư
͈
ͅ
͌
¸ ف ąĈĆ ¡ ہ..ؤ ,Ħʄ ¸ نا ں'Ɲ
͈
̈́
̈́
͋
'̞ ¸. _ ؤ,¹ ,, _ʖ ہ,¹ _ı ح'ʇ رؤا ،¸ư فؤ,ɘ _´ƙ ع,- · ·̐ ث'. _ǣ ا ,, ,, ,ʝ و̪ ر ,¹ ,,
ʱ
Ƃ
ͅ
͇
̈́ ̈́
͉
.
̈́

͌
ƍ ͈
͆
͇ ő
͇
̈́
ͅ
͈
ƃ Œ
¸Ž _Ǖ ,, · د'ɓ _ǣ ا ¸ʒ ا·Ʃ
̈́
̘ ͌
͉ .
·
̈́
͈
ǛƗ
̈́
͉
¸ ف ąĈć ¡ ¸ سا · ¸ư 'Ǒ '. _ı لد ےر'̄ ﷲا ,, ·Ŷ ن'. رؤا
ͅ
͌ ͇ ͇
ͅ
̈́
· ˸
ͅ

ؤرڈ
،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ,, ·Ŷ ن'. رؤا
͌ ͇
.
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ăĄć ¡ _̚ ,ĦƁ'ȹ , ,· ¸´
͈
̈́
·
͇
ƌ ͉
Ǽ
ʼn
͉
ͅ
¸ ف ąĈĈ ¡ ہ ن ,·'Ɲ · نا ¸ ¸´ ¸. _ ؤد ق) · ں·ر· ¸´
ͅ
͋ !
̈́
ͅ ͅ
ͅ
͇
ͅ
·Ʃ 'Ǒ ,¹ ر,ɲ œ̉ _`· '. ·Ʃ '.'ʙ
͌ Ǝ ͌
͈ ͈ ͈
ŭ
ͅ
Ɠ
͏
ű
¸ ف ąĈĉ ¡ ؤد · ¸Ǥ ,· , · نا رؤا
̈́
ͅ
͇ ͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ąĈĊ ¡ سا ,· ¸Žاؤ رؤ.ɭ
͉
ͅ
Ǝ
_ﻻ ¸IJ
͏

ں·Ŷاؤ _`) ¸ư _اؤ ,, ,ǖ _ı ¸Ǥ ,· , ر· د _ȇ _ﻻ ¸IJ سا ,· ¸Ņ.ʪ رؤا
͏
̞ ͇ Ǽ
·
͌
͇ ͉
͈
͈
͉ ʼn
̈́
ͅ
͇
ͅ
·
`
͏

͉
̈́
Ǒ
ͅ
·

͉
¸ ف ąĉĀ ¡
¸ ăĄĈ ¡ ¸ʗ ,¹ ر,ɲ œ̉ , ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا ید ےد ق) ¸و̪ ¸ · ں·ر· ¸ ¸´ ,¹ا رؤا
͉
.
ͅ
Ǝ Ɠ
͉
Ǽ
ʼn
͏
ž
!
͏ ̈́
͉
·
͇
ͅ
ͅ
_·ر· ,, ,, ,ʝ ¸ư _اؤ 'Ʒدآ ': سا '̞ اœ̉ 'Ǒ · ¸̱
͈
ͅ
͈
ƃ
͌
͇
ͅ
· ̮
͊
· ̈́
ͅ
ǔ ͇ -
ͅ ͅ
·
_دڑو̪ ,
͈ ͉
͉
·
Ǽ
ʼn
¸ ف ąĉĂ ¡ د'.ز ہؤ '.
͈ ͈

ےد ¸ ف ąĉă ¡ ¸ư ہ,¹ _ı ح'ʇ _´ƙ ,·'Ɲ ¸IJ _`
͌
̈́

͈
ͅ
͋
͇
¸ ف ąĉĄ ¡ 'Ǒ د ہد'.ز ار'̄ ؤد,ƈ ےا رؤا
̈́
͈ ·
͈
˸
ͅ

َ
ﷲا ¸ȅ ؤد ,, ) ُ · ن'ȅ ا ,· ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'آ رؤا ¸ư ,· ¸.د,· ¸ یر':,ǖƲ,·
͆
͈
Ǘ ` ͌
͇ · ̞
̈́
͇
·
͉ ͈ ͈ ͉ ͈ ͈
͉
ͅ ̈́
͌
¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ےر'̄
͌
͋
͈
.
˸
ͅ

¸ ف ąĉą ¡
¸ ăĄĉ ¡ _ı ںؤز'̂· _Ņ ؤ,¹ _`'Ǒ
̈́
̈́
͇
̇
ˈ
̈́

¸ ف ąĉĆ ¡ _ı ز'̂· _ı _Ǖ رؤا
̈́
͈
͇

¸ ف ąĉć ¡ ¸IJ ﷲا ·Ʃ ے,̣ رؤا
͌
Œ
¸ بدا ر··
̈́
¸ ف ąĉĈ ¡
¸ ăĄĊ ¡ ؤ,¹ د'. _ı ﷲا · ·Ʃ ¸ ن'Ǒ ا _ ,̣ ے;· _ ¸Ș راو· '. ہد'Ǒ · ·Ʃ _´ƙ ف· ,¹ا ,̣
͈ ͈ ͈
ͅ ͅ
͌ ͌
̈́
͈
ǔ ͉ · ˩´
͇
͉ ͉
· ͇ ·
͉ ͈ ͇
͈
Ǘ
-
̈́
،¸̱ ¸Ǥ '. ,, ¸´ · '.'̞ ¸ سا 'ȅ
ͅ
·
ͅ
̈́
͇ Ǘ
̈́
ͅ
͇
͈
ʱ ͇
´
̈́
͈
-
¸ ăąĀ ¡ _·'.,¹ ¸ΐ~ؤ ¸Ǥ ¸IJ ں·ر· _ǣ ا ہؤ ،_·'. ڑو̪ ں'Ǒ رؤا _,ƈ _´ƙ ¸´ · رؤا
͈ ͈
͏ ͏
͇ ͇ ͈
͏
ž
ͅ
̈́
͉
ǒ
͉
·
͈ ͇ ͈
ǔ ͈
͇ · ͇
͈
ͅ
¸ ف ąĉĉ ¡ ¸Ž'ʇ ¸ _ı ¸Ǥ د ,ɼ ن'. ¸. ,̣ ل'.
̈́

͇
̈́
͈
ͅ
̈́
ɸ
̈́
·
̈́
ͅ
͇
·
¸ ف ąĉĊ ¡ ,· ¸´ · _·'. _ د· ہؤ ,¹ا ,̣
͉
ͅ
ͅ
͈
͏ ̈́
͇
ʇ
̈́

͉
·
ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا ،'Ǒ ,· رو' _Ņ'Ǒ _´ƙ ,˞ 'ɓ ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ا · _̚ ہ:.اΞƏ ': سا ʵ
`
̈́
͈
¹ Ɔ
͉ ͈
̈́
ƃ
ƍ
̈́
͉
̈́
̈́
· ͇
͈
̈́
·
̈́
،¸ư
͌

¸ ăąĂ ¡ ¸ư _اؤ ,, ،¸ư ,ɼ ؤ ن'. ,· رو' _Ņ'Ǒ _̰ ¸Ǥ ¸IJ ں· ͈ ǝ اؤ ق) رؤا
͌ ͌
͇
͈
ͅ
̈́
ɸ
̈́
· !
̈́
͉
̈́
Ɔ
͇
· ͏
ž ž
،,· ںؤر':,ǖƲ,·
͉ ͈ ͉
͌
¸ ăąă ¡ ،·Ʃ , _̚ _̚ ,, _´ǧ آ _ǣ ا ¸Ǥ ےر'̄ ¸ư '.,¹ ن'Ǒ _̖ · ﷲا
͌
͇
Ǽ ˸
ˬ
¯
͈ ͈
˸ ő ͈
ͅ

͈
ͅ
·
̈́
͉ ·
͏
ž
ͅ
͌
ͅ
͈
͇ ·
̈́
͈

¸ 㹥 ¡ ؤ,̣ ¸Ǥ ا · _̚ ا '̞ '̞ د ,, ¸ ¸´ 'Ǒ ب·ǝ ےا
Ť ·
̈́
͉
͇
͈
̈́
ͅ
· ʱ
͈

̈́
̈́
ͅ
͈
¹ ͇
ǿ
Ƈ
¸̱ ںؤرا,Ƣ ہؤ رؤا ¸ˢ ¸ ں
ͅ
·
͌
ʇ
̈́

_ ,· ں··Ŷ ﷲا ¸ȅ ،'.د'ƃ,Ď ہ..ز _̚ ا ,̣ ؤ'.,ƈ '.'ƃ,Ď ¸ نا ¸ ﷲا · ،¸ رڈ ¸IJ ث·Ə
̈́ ̈́ ̈́
ȟ
̈́
Đ
͉
͆ ̈́
͈
Ǘ ͇
͇ ͉ ·
͈ ͈
͈
̈́
· ·
̈́ ͅ
_´Ƴ ے,ʋ '. گ·Ŷ ,ǖŔا ,ʝ ¸ư ﻻاؤ ¸,¹
͈
͌
͆
. ƃ
̈́
͆
͌
̈́
¸ ف ąĊĀ ¡
¸ ăąą ¡ _´ƙ ہار _ı ﷲا ؤ;ů رؤا
͈
¸ ف ąĊĂ ¡ 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا ,, ·Ŷ ن'. رؤا
ͅ
̈́
· ǔ
͇ ͇
ͅ
̈́
· ،¸ư
͌

¸ ăąĆ ¡ ےد _ȓ ض,Ď · ﷲا · _`· ¸ư
`
ͅ
͇
͏
͌
¸ ف ąĊă ¡ ےد 'Ʒ;· 'ُǑ ¸̆ ¸Ǥ ¸IJ سا ﷲا ·
͇
̈́
¹
͇ ·
͏
ž
ͅ
¸ư '.,¹ _Ǘ 'ȅ رؤا _ʨ ﷲا رؤا
͌ ħ
ͅ
͈
͏
·
͆
̈́
Ǒ
ͅ
·
¸ ف ąĊĄ ¡ ،'.'. ,̣ ف,' _ı _ا _̚ رؤا
̈́
͇
͉
· ˸
͈
ͅ

¸ ăąć ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ .ɓ ¸IJ _·Ə · · ہؤ,¹ ¸.ا ¸IJ _ ا,-ا _ǣ '̞ د ,, ¸ ¸´ 'Ǒ
͇
'
ٰ
͇
͈ ͈
͈
Ǒ
͏
· ̈́
̈́
͇

ʱ
͈

̈́
ͅ
¹ ا·Ʃ
͌
¸ ف ąĊą ¡ ہار _ı ا.. ¸ƪ ,, ہ'.د'. ¸.ا ؤد,¹ ا,̣ ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ ¸Ž· ¸ ,ǖ˽ ¸.ا ¸Ǥ ا _
̈́
͌
͆
͇ ͈ ͈
Œ
͈ ͉ ž
͇
͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

̈́
͇
¸Ž· ،ؤ,¹ ,, ,̣ · ¸'. 'Ǒ ض,Ď د'̄ ,· ¸´ ,, _´Ƴ ¸Ș ا زا..ا ےر'̄ 'Ǒ '.'ƃ,Ď ¸ _ ͇ ǣ ،_;ů _´ƙ ͇
̈́
͉
·
ͅ ͏ ̈́
͇ ͈ ͈ ͈
¹ ¹
̈́ ̈́
͇
· ˸
͉ ͈ ͈
ͅ
͌
͈
'
̈́
ͅ

̈́
͈
¸Ǥ ¸Ž'ʇ ¸ƪ ,ʔ ﻻ'. _;ů ,, _´ƙ ہار _ı ﷲا ¸ƪ ,, ا·Ʃ 'Ǒ _̃
͏
ť
̈́

͌ ͌
̈́
.
͈
̈́
͈
͌
͈
¹
͈
͌ Ƶ
¸ دﻻؤا _ǣ ا رؤا _´ؤ ¸Ǥ ا _´Ƴ
̈́
͉

̈́
͉ ͈
͌
¸ ف ąĊĆ ¡ ےڑو̪ ¸IJ _´ƙ نا ,ʝ ¸Ǥ ,ǖ̳ ,Ħƚ 'Ǒ 'Ǒ ض,Ď د'̄ ,· نا _ ,̣ ·
ͅ
·
͈ ͈ ͉
ƃ
͏
ť
͉ ·
·
̈́
͈ ͈
¹ ¹
̈́
͇ ͇
͉
·
ͅ
¸ ف ąĊć ¡ رؤا
،· ں·˴ '! ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا
ŷ
̈́
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́

¸ ăąĈ ¡ ¸ư 'ǫ ,¹ 'Ǒ ہ'.د'. ار'̄ · ث·Ŷ'! ¸ ﷲا ¸ȅ '.'ƃ,Ď ¸ _ ͇ ǣ ¸IJ نا ¸ نا رؤا
͌ ͇ Ǘ
͈
Ǖ
̲ ·
͇
·
̈́
͇
͆
͇ ͈
˸
ͅ

̈́ ̈́
͆
͈
͇ ·
̈́ ̈́

¸ ف ąĊĈ ¡ ¸Ž·͇ _Ń·Ʃ ,ʋ · ͈ ǝ _Ư'.د'. ,· ¸ƪ ¸ا
͌
̈́
.
œ
͌
͆
͇ ͉
͌
¸ ف ąĊĉ ¡ ¸IJ ¸Ǔ ہد'.ز ¸ سا ¸ƪ رؤا
̈́
ɍ
˘
.
͈
͌
_ǣ ید _̚ ¸ɕ ؤ _̰ _´ƙ ل'ƃ ¸ا رؤا _´Ƴ _
͏
ť ͈
̈́
·
¯
͇
·
͈ ͈
͌
Ƿ
ͅ
Ǖ
ș
Ɖ
¸ ف ąĊĊ ¡ _͉ ` ,· ¸´ ¸ ﷲا ¸ا '.'ƃ,Ď
͉
ͅ
̈́
͈
̈́

͈
ŭ ¸ ف ĆĀĀ ¡ ید ہد'.ز _Ńد'ȅ _´ƙ ¸Ȓ رؤا ¸˜ ¸ا رؤا
͈
͆
ħ ͈
͇
`
.
¸ ف ĆĀĂ ¡ ے ہ'. ¸Ș ¸ˏ 'Ǒ ا ﷲا رؤا
͉ ͇
` ͉
ƃ
̈́
·
ےد ¸ ف ĆĀă ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸ɕ ؤ ﷲا رؤا
͌
.
¯
¸ ف ĆĀĄ ¡
¸ ăąĉ ¡ س'. ےر'̄ ¸آ ,, ¸ư ,, _`'ȅ _ı _Ư'.د'. _ı سا '.'ƃ,Ď ¸ _ ͇ ǣ ¸IJ نا ¸ نا رؤا
͉ ͇ ͈
˸
ͅ

͏ ̈́
͌ ' ͈
̈́
͆
̈́
͌
͆
̈́ ̈́

ث·'. ͇
ͅ
¸ ف ĆĀą ¡ _,ǖ _`·Ʃ _ǽ , رؤا ¸ư _· ': ں·Ŷد ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ _´ƙ _`
͈ ͉ ͇
͈
͉ ʼn
͏
͌
͉
͇
´ ͉
Ǽ ˸
͌ ͈
ͅ
͈
¸IJ نؤر'Ɲ ز,ɘ ر ؤا ٰ _·Ə ز,ɘ ͋
ƍ ƍ
ی;· _´ƙ سا ¸ȅ ، ¸Ǥ ,Ď ¸ا ¸ń _·ﻻ ¸'̞ ا _ı ,,,·
͇ ͈
͆
͈
Ǘ
͇ · ·
ͅ
͆ ͏
´
̈́
͈
ͅ
͊
ͅ
،·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ¸Ǥ ےر'̄ ¸ư _`'ȅ
͌
ͅ ͏
̲ ž
Œ
͈ ͌ '
˸
ͅ

̈́
͆
̈́

¸ ăąĊ ¡ ¸ œ̉ ¸.ا _̚ ﷲا ¸ȅ ﻻ· ا·Ʃ ا.. ¸ œ̉ ,¹ ¸Ž · ںؤ,ʋ ث·Ŷ'! _ ,̣
̈́
· · Ű
͈
͈
˸ ·
ͅ

͆
͈
Ǘ ͇
͇ ͉ · ͇
͌
͆
͆
ȅ
͇
,, · رؤا _̚ ا,ǖƘ ہؤ ¸Ǥ _`'. ': سا · · ¸ư ﻻاؤ ¸'ƃزΣ
͈ ͉ ǥ ͉
· ͇ ͇
̈́
͈
̈́
·
͈
͏
̈́
͉
ͅ
͌
̈́
·ُ˛ ¸.ا · ہؤ ,ʝ ¸ư ا,ǖƘ ہؤ ¸Ǥ
͉
. ƃ
͈
͇
͌ ͈
͏
¸Ž ¸Ž ¸ ,·'Ɲ ¸Ǥ ا
ͅ
͋
̈́
͉
¸ ف ĆĀć ¡ ¸ ںؤڑو̪ ,ʝ 'Ǒ ¸ سا ¸ _Ņ ·
̈́ ̈́ ͅ
· ƃ
͈
͉ ·
ͅ
¸ ف ĆĀĈ ¡ _ ,̣
͇
͉
·
رؤا ث·Ŷ'. _̚ ,Č'! جآ _´ƙ ¸ƪ ¸Ž· ¸Ǥ ر'. ¸IJ œ̉ ن'˨ ¸IJ ,·'. ¸IJ سا رؤا ث·Ŷ'!
͇ ˜
͈
̈́
·
ͅ
͈
͌
͇
͏
ť ͉
̈́
·
ȅ
Ɖ
ͅ
ʃ ': ¸Ǥ ¸ ﷲا _̚ ` ہؤ ¸Ž· _ı ںؤ,ʋ ¸IJ سا
ͅ
͈
·
̈́
ˣ
ƃ
͈
̈́
ǡ
͇
͇
͆
ȅ
Ű
¸ư _`آ ¿ŭ'. ¸×'̂· ¸ĭ 'Ɲر'. ,, '̞ _
͌
͏
̈́
͇ ͈
͋
͇
ͅ
·
¸ư ,·'. ¸IJ ںؤ,·'. ﷲا رؤا ،¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا ,· ہؤ,¹ ہد'.ز
͌
ͅ
͇
.
͉ ͈
¸ ف ĆĀĉ ¡
¸ ăĆĀ ¡ ¸ƪ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا _ı ض,- ¸IJ ںؤ,ʋ ¸IJ سا رؤا ث·Ŷ'. ¸آ ¸Ǥ '. _ ,̣
͌
͆
ȅ
Ű
͇
͏
̈́
Ɨ
͇
͉
·
͌ Ƶ,· ں··Ŷ ,Ď': ,ر ¸˻ ںؤ'. ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا _ ..ا ,ǖ- ,·
͉ ͇ ͉
̈́
͇
¯
͉
͈
.
̈́
،,¹ د.ƃ یر'̂
¸ ăĆĂ ¡ · ث·Ŷ'. ¸ دؤاد 'Ǒ _ رؤا ، ¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا '.د 'ʙ · نا ¸ ں·̐ ا ·
͇
̈́ ̈́
͈ ͈
¹
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
.
̥
͇
·
̈́
·
ͅ
¸ ف ĆĀĊ ¡ رؤا
¸˪ رؤا ¸Ǔ ¸ا ¸ ﷲا ʵ
`
̈́
ɍ
˘
.
̈́
¸ ف ĆĂĀ ¡ '.'̞ 'Ɲ'. · ¸ا رؤا _`'ƃ,Ď 'ȹ
͈
ʱ
´ ͋
͉
͇
͏
̈́
'
¸ ف ĆĂĂ ¡ ﷲا ,¹ا رؤا
ے,¹ ,, _ē د · _ɚ ¸ _ɚ _´ƙ ں··Ŷ
̈́
̈́
͇ ͇
' '
͈
¸ ف ĆĂă ¡ ےر'. ﷲا ,ʝ ¸'.·Ʃ ہ'Ǒ _´ƙز رؤ,~ ·
ƃ
͏
͇
͌
͇
ͅ
·
͈
̈́
ͅ
،¸ư ﻻاؤ ¸,¹ _ ,· ن'̄
͌
̈́ ̈́
ȟ
̈́
Đ
͉ ͇
·
¸ ăĆă ¡ ¸.¸ ¸´ رؤا ،_´Ƴ ¸Ǥ ;· ¸Ǒ ¸Ǒ ,· ¸´ ب·ǝ ےا ¸ƪ ,, _´Ƴ _´ǧ آ _ı ﷲا ,,
͆
͇ ͈
ͅ ͅ
͈ ͉ ͉ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
Nj ͈ ͈
̡ ̡ ͇
͊ ͊
· ·
ǿ
Ƈ
͌
ͅ
͈ ·
۔·Ʃ _´ƙ ں·Ŷو·ر
͌
͈

¸ ăĆĄ ¡ ,,
͈
¸ ف ĆĂĄ ¡ 'Ǒ _ ا ,· ے,-ؤد · ¸.ا _´ƙ نا ¸ ¸ƪ ,, _´Ƴ لو·ر
͈ ͈
¹
̈́
ȟ
̈́
Đ
͉ ͈ ͈
̈́
͌
͌ ¸ ف ĆĂą ¡ نا
_´ƙ
͈
'.'ƃ,Ď م) ¸ ﷲا ¸ _ȗ
͈
̈́
:
̈́
ħ
¸ ف ĆĂĆ ¡ 'Ǒ .Ǒ ں·رد ,· _Ņ ¸Ș ¸ư ہؤ _`· رؤا
͈
¹ ˒
̈́
͇
. ͇
͉
͇
`
͌
͏
¸ ف ĆĂć ¡
_د ں'Ǒ 'ȅ _ˡ · _ȗ ¸Ǥ ¸IJ ¸´,ƈ ¸ ¸ƪ رؤا
͈
͈
̈́
·
͆
̈́
'
̞
Œ
ٰ
͈ ͌
Ǘ
·
͊
͈ ǥ
͇ ·
͈
̈́
¸ ف ĆĂĈ ¡ _ı د.ƃ _ı سا ¸ حؤر ہ,ǖŔ'. رؤا
͈ ͉
¸ ف ĆĂĉ ¡ _ˡ س'. ¸IJ نا ,, ¸IJ سا ,, ¸;ů ,, _´ƙ _'آ ¸Žاؤ .ɓ ¸IJ نا · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
̞
Œ
͉
̈́ ̈́
ͅ
͈
͉ ͇
'
ͅ
ͅ
͌ Ơ
͉
Ǒ 'ȅ
͈
̈́
·
͆
̈́
'
_ʹ آ ں'
͈
͉
` ¸ ف ĆĂĊ ¡ 'Ǒ ·Ʃ ,Ď': _`· رؤا 'Ɲر ,· ن'̂·ا _`· _´ƙ نا ¸Ǥ ·Ʃ ,˚ ہؤ _ʓ
͈
¹
͌ ͌
̈́
͏ ͏
͋
͉ ͈ ͈
͏
ť
ͅ
Ǒ
̈́
Ǯ
Ƈ
͈
Ǒŭ
¸ ف ĆăĀ ¡
ے,¹ ¸ư'. · ﷲا ,ʝ ¸;ů ,, ہؤ · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
͌ ͉ ͉
͇
ƃ
ͅ
̈́
ͅ
ͅ
͌ Ơ ¸ ف ĆăĂ ¡
¸ ăĆą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ _` ¸ˢ ¸ ¸آ ند ہؤ ؤ,¹ چ,· ¸ _´ƙ ¸Ǥ د ےر'̂ ͌ Ƶ _´ƙ ہار _ı ﷲا
͇
̄
͉ ͈ ͈
·
̈́
̈́
͏
͈
¸ư ¸ؤ,Ď ؤ ..,· ,, _´ƙ
͌
̈́
̈́
͈
̈́
̈́
͈
_´Ƴ ¸ŷ'! _Ư د· ,Ď': رؤا ،¸×'ɭ ,, رؤا _ǣ ؤد ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': ,, رؤا
͈
͌
̈́
͌
̈́
̈́ ̈́
̈́ ͆
·
̈́ ̈́
ͅ
´
͏
ž
¸ ف Ćăă ¡
¸ ăĆĆ ¡ _̚ د·ǝ _`· او· ¸IJ _` ¸ư ﷲا
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
͇
͌
¸ ف Ć㥠¡ ﻻاؤ ¸Ǥ ر ¸´'ĉ ': ںؤرؤا رؤا ہ..ز پآ ہؤ
̈́
̲
Œ
͏
ͅ
̈́
¸ ف Ćăą ¡ .Ǒ ,, ¸آ ,ʧ ؤا ,, ¸ا
̈́
͈
ǔ
̈́
·
̈́ ̈́
͏
̈́
.
¸ ف ĆăĆ ¡ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _ا
͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
͌ ͌
̈́
_´ƙ
͈
¸ ف Ćăć ¡ ¸IJ ¸ʒ ¸IJ سا ,ǖɨ ے,¹ شر'ɭ ں'̄ ¸IJ سا · ¸ư ن· ہؤ
.
͈
̈́
͇
'
̈́
·
͈
·
͇
͌
¸ ف ĆăĈ ¡ 'Ǒ '.
ͅ
̈́
·
͇
¸̱ ¸IJ نا , · رؤا ¸ư ¸ńآ ¸IJ نا , · ¸ư
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
͌ ͌
¸ ف ĆăĊ ¡ _´ƙ ¸˜ ¸IJ سا ¸'. _̚ ہؤ رؤا
͈
.
ͅ
͉
͈
̈́
·
¸ư'. ہؤ 'Ǒ ,ʝ ¸
͌ ͉
̈́
ͅ
ǔ ͇ -
ƃ
¸ ف ĆăĊ ¡ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸·Ʃ ¸'̂- _´ƙ _,¹ _ı سا
͈ ͈
͏ ͏
͌
¸ ف ĆĄĀ ¡ رؤا
_ı نا _̚ یر'̞ ¸ا
͈
̈́
·
͇
·
ﻻاؤ _`ا;· .Ǒ ¸ư _Ưؤ رؤا _`'Ǒ
͏ ̈́
͇
̈́
˒ ̇ ͇
.
͌
͌
͇
ˈ
̈́

¸ ف ĆĄĂ ¡
¸ ăĆć ¡ _̚ _ǣ د,·ز ,
͈
̈́
·
ͅ
´
͇ ͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĆĄă ¡ · ¸ _Ưا,˭ ہار ¸Ǒ ¸ư _ǣ ·Ʃ ا.. ب· ¸ȅ _´ƙ _د
ͅ
͌
Ţ
͈
̈́
·
͌ ͇ Ǘ
͏
ť
͌
̈́
͆
͈
͇ ·
͈
͈
¸ﻻ ن'̂·ا ,· ﷲا رؤا ¸'ƃ ,, · ن'ȹ ·
͏ ̈́
͈ ͉
̈́
͈Γ
͆
·
͇
¸ ف ĆĄĄ ¡ 'Ǒ _̰ ¸Ș _ƕ'̞ ہ,¹ ¸ʒ ی;· ¸ سا
̈́
˒
̞
Œ
͇
Ǣ
œ
͇
`
ͅ
·
ǫ
Ƈ
͇
̈́
،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا رؤا ،_̚
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
· ͈
̈́
·

¸ ăĆĈ ¡ ¸ ں·,ǖnj..ا _̚ ا ': ں·'˨ ¸ư _żاؤ ﷲا
͈ ͈
̈́
͈
̈́
·
̈́
˜ ͌
ȅ
Ɖ
¸ ف ĆĄą ¡ رؤا ،¸ư 'Ǒ ف,' _ı ر·
͌
ͅ ̈́
˒
ʇ

̈́
خزؤد گ·Ŷ _̖ _´Ƴ ¸Ǥ 'ʇ ف,' _ı ں·,ǖnj..ا ¸ ر· _̚ ا ہؤ _´Ƴ ن'ȹ _ǣ '̂· ¸IJ ںؤ,Ď':
͈
· ͈
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
ž
̈́ ͆

͈ ͈Γ
̈́
̈́
͈
̈́
·
·
ͅ

̈́
،'Ǒ ر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ _̚ ا _´Ƴ ¸Žاؤ
̈́
͌ Ơ ˩
͈ ͈
͆
͈ ͈
Ǘ
͌
̈́
·
͌
¸ ăĆĉ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ Ʊا,·ا · ¸ا '̞ '̞ د ,, ¸ ¸´ 'Ǒ
͌
͇
͇
ͅ
· ʱ
͈

̈́
̈́
ͅ
͈
¹ ےر'. ¸IJ بر ¸IJ سا ا;ʝ ¸ ¸Ǟ
͇
̞ ͇ ·
͈
,· سا _´ƙ
͉ ͈
¸ ف ĆĄĆ ¡ ید _Ư'.د'. ¸ا ¸ ﷲا ,,
͌
͆
͇
̈́
¸ ف ĆĄć ¡ بر ا,ǖƘ ,, '̄ ¸ ¸ǞƱا,·ا ,ʔ
͈ ͇
ő
̈́
͈ Ǒ ͇
͌
͇
·
¸ư '.ر'ƃ رؤا '.)ِ · ¸ư ہؤ
͌ ͌
ͅ ͅ
͇
.
͇
¸ ف ĆĄĈ ¡ ں·Ʃ '.ر'ƃ رؤا '.)ِ _´ƙ ﻻ·
͌
ͅ ͅ
͇
.
͈
͇ ¸ ف ĆĄĉ ¡ '.'ƃ,Ď ¸ ¸ǞƱا,·ا
͈
̈́ ̈́
͈
͌
͇
بر· ¸ư '.ﻻ · جرو· ﷲا ·
͉ ͌
ͅ ͅ
¸ ق,Ȋ
͆
Ɖ
¡ سا · ¸
ͅ
¸̫ ·
͉
Ǽ
͉
´
¸ ب,ɘ
̈́
ƍ
¡ آ ¸Ž ¸ ¸ ف ĆĄĊ ¡ ·
ͅ
،· ں·˴ '! '.'̞ د _̚ ہار ﷲا رؤا ،¸IJ ںؤ,Ď': ¸Ǥ ڑا ش·Ʃ
ŷ Œ
̈́
ͅ ̈́
͈
̈́
·
͏
ť
͌

¸ ăĆĊ ¡ ,· _ǣ ¸.ا ار,¹ · ح,' _ı سا '.
͉
ͅ
ș
͇
'
͈ ͈
͇
¸ ف ĆąĀ ¡ _ǣ ڈ ہؤ رؤا
͏
Nj ¸ _`·Ʃ ر'̂ȝ
͏
͌
Ɖ
¡ _ǣ ا _̰ ی;·
̈́
͉

ͅ
·
͉
,· ں·ǝ
͉
ͅ
̲
͉
·
¸ ف ƹà ¡ ﷲا · .ɓ ¸IJ ث·Ə _ı سا ﷲا ': ¸)ِ ,ʋ · ͈ ǝ ¸ا ﻻ·
ͅ
͇
'
͏
͇
.
̈́
.
œ
͇ و· '̞ ر ہد,ƈ ¸ا ¸
Œ
̈́
و· ¸̱ _̚ '.'ƃ,Ď ،¸ĭ , '. ': ں·Ʃ اœ̉ ,̣ ند _ı ض,- ،اœ̉ 'Ǒ ں'̄ · '.'ƃ,Ď ،'.د,¹ ہ..ز ,̣ س,·
͇ ̈́
Ǽ
ͅ
´
͈ ͈
̈́
· · ·
͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
͉
Ǽ ·
ʼn
͌ ̮ ̮
͊ ͊
· ·
͇
ͅ
ǔŇ
ͅ
̈́
͉
͇
_ı _` ,, ,ʕ د · ¸NJ.ņ ¸Ǥ ا رؤا '.ﻻ ,, · ¸. با ,, ,ʕ د · _`'. رؤا ¸'̞ ¸Ǥ ا رؤا ¸Ǥ ر,¹ س,·
͇ ͈ ͈
. .
̈́ ̈́ ͏
͉ ͉ ť ͈ ͉
̈́
͇
ͅ
̈́
̈́
Œ
͇
سا ,, رؤا _´Ƴر ,, ¸ƅ) ¸. ں'..Ɲ
͈ ͈
͌
̈́
.
ͅ
͈ ͌
· ں·.Ɲ نا رؤا _,¹ _`'ȅ ¸Ɍ اؤ ¸IJ ں··Ŷ ¸ƪ ¸̱ ,, ¸Ǥ
͈
͌
͈
̈́
͆
̈́
'
·
͌
͇
Ǽ
ͅ
´
͏
ž
ﻻ· 'Ǒ ·Ʃ ,Ƣ'! ,· سا ,˞ 'ɓ ,, _ _´Ƴ ¸'Ǒ ¸Ņ· _̚ ا ,̣ ¸Ǥ د ن'̞ ا _̚ ا ¸ƪ ,ʋ · ͈ ǝ ,ʕ د ͇
͈
¹ ̇
͌
͌
̈́ ͆
͉ ͈
ƃ
ƍ ͈
͇ ͈
͌
ͅ
̈́
͉
·
͈ ͈
̈́ ̈́
· · ·
͉ ·
ͅ
͈
͊
͌
̈́
.
œ
.
،¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا ,, ں·Ʃ 'Ǒ '. ب· _´ƙ
͌ ͇
ͅ
ʉ ·
.
͉
Ǽ
ʼn
͌
ͅ
̈́
̈́
͈

¸ ăćĀ ¡ ¸ ¸ǞƱا,·ا _ı ض,- _ رؤا
̈́
͈
͌
͇ ͇
¸ ف Ćąă ¡ ̞ د ¸̱ ے,ǖƘ بر ےا
Œ
͇
Ǽ
Ƈ
͈
ےد,ƈ ,ʋ · ͈ ǝ · ےد '
̈́
.
œ
ͅ
_̚ _ʃ ¸̱ 'Ǒ '.'ƃ,Ď ': ¸)ِ
͈ ͈
̈́
·
ͅ ̈́
͈
·
͇
Ǽ
ͅ
´
͈ ͈
¹
͏
͇
. ¸ ف ĆąĄ ¡ ے,ǖƘ ,, ں·Ʃ 'Ǒ '. ,, ,ʝ _̚ ں· ͈ ǝ _ʃ _ı ض,-
͈
͌
ͅ
͌ Ơ
͉ ͈
ƃ
͈ ͈
̈́
·
œ
ͅ
͈
·
¸'.آ را,Ď · لد
͏
͇
ͅ
¸ ف Ćąą ¡ ¸Ž) ,·'. ¸Ǥ ا ,¹ ¸Ž ے..,· ر'. ،'̞ ا · '.'ƃ,Ď
͌
Ɲ
ͅ ̈́
͉
̈́
͉ ͉
͉
·
ͅ
͈
̈́
¸ ف ĆąĆ ¡ نا ,̣
͉
·
ؤ ) _̚ ا ,̣ ےد ,ر ,· ڑ'̄ ,Ƣ ا;ʋ ¸.ا ¸.ا ':
͇ ͌
.
͈ ͉
̈́
· ·
͉
͉
·
͊
.
͈ ͈
¸ڑؤد ¸ ںؤ'. ¸ń _·آ ¸ˢ س'. ے,ǖ ہ
ͅ
͉ ͉ ͉
͈
͏
.
͈
ͅ
¸ ف Ćąć ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا ,, ,ر ن'. رؤا
͌ ͇
ʵ
`
̈́

¸ ăćĂ ¡ _´Ƴ ¸,¹ چ,· _´ƙ ہار _ı ﷲا ل'ƃ ¸Ǥ ا · ثؤ'̄ _ı نا
͈ ͈
͌
ͅ
̈́
̈́
͉
͇
ő ¸ ف ĆąĈ ¡ ح,' _ı ,,اد سا
̈́
_ƀ'. ث'. _·':ا ¸ _`
͈ ͈
͇
͏
̈́
͇
¸ ف Ćąĉ ¡ ¸اد و· _´ƙ ل'. ,Ƣ
̈́
͈ ͇ ͌
¸ ف ĆąĊ ¡ _̰ ¸ سا ﷲا رؤا
͇
·
ہد'.ز
͈
،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸ɕ ؤ ﷲا رؤا ¸ư'. ¸Ǥ ¸IJ _` ¸'Ʒ;·
͌ ͌ ͉
.
¯
͏
ž
͇
͏
͇

¸ ăćă ¡ _´Ƴ ¸,¹ چ,· _´ƙ ہار _ı ﷲا ل'ƃ ¸Ǥ ا · ہؤ
͈ ͈
͌
ͅ
̈́
̈́
͉
͇
¸ ف ĆĆĀ ¡ ,, _̴ ر ن'ȅ ا ,, ¸̱ ¸Ǥ د ,̣
̈́ ̈́
͈
Œ ͈
` ͉
Ǽ
Ǖ
͉
͏
͈
͉
·
_د ,ǜ
͈ ͈
ˣ
ʇ
ͅ
¸ ف ĆĆĂ ¡ ¸Ǒ ': نا
͈
̈́
· ¸ م'ɓ ا
̈́
'
¡ ·Ʃ ,Ȕ ..ا , ,, _̚ ا رؤا ¸ư س'. ¸IJ بر ¸IJ نا
͌
͆
͈ ͉
'
̈́
Ǽ
ʼn
̈́
͈
̈́
·
͌ ͉
، ¸' , ,,
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́

¸ ăćĄ ¡ ا
͉
·
'.,¹ ر,¹رد رؤا 'Ǒ ث'. _̰
̈́
̈́
̇
ő
͇
¸ ف ĆĆă ¡ ·Ʃ '.'Ǒ .ɓ ¸IJ _` ¸ư ,ǖ̙ ¸ ثا,ǖ سا
͌
̈́
ͅ
- ͇ ͇
' ͌
ͅ
͇ ·
͈
̈́
¸ ف ĆĆĄ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ہا,· ¸ ﷲا رؤا
͌
.
͉ ͇

¸ ăćą ¡ ,¹ ےد ا:.ا رؤا ,¹ ,ر ن'ȅ ا ؤد,¹ ,, _ '. ¸Ĝ.. ¸Ǥ ا ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈ ͇ ` ͈
̈́ !
ͅ
̈́
͉
¸ ف ĆĆą ¡ _ı سا
ﷲا رؤا ے,¹ چ,· ¸Ǥ ¸IJ ےؤ'̞ د ¸IJ ں··Ŷ ل'ƃ 'Ǒ ا · ح,'
̈́
͏
ž
Œ
̈́
͉ ·
͇
سا · ،¸ﻻ ,, ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا
ͅ ͏
̈́
͈ ͉ ͈
ͅ
Č
ا,· ¸ا ¸ _` ا;· _`'. ': رؤز ,· سا با ¸ư _ǣ ,· سا ,, ن'Ǒ ¸.ا ¸Ș ¸ư _ȗ ا ثؤ'̄ _ı
̈́
̈́
͇
͉ ͉ ͉
̈́
͉ ͈ ͌ ͌
͊ ͊
Ɨ ͉ Ǘ ·
͈
͇
-
͈
' ő
اڑو̪ ,¹ ,̣
͉
·
ͅ
Ǣ
͉
¸ ف ĆĆĆ ¡ ،'Ǒ د _̚ ہار · ںؤ,Ď': ﷲا رؤا ،¸ń _·'. ,, ·'ĉ ,· ,ǖ _ȗ ¸ _`'̂ŗ _ǣ ا
ͅ
͈ ·
͈ ͈
̈́
·
̈́
͏
͉
̈́
͇
ͅ
͉
͈
͉
ħ
͏
̈́
͉

¸ ăćĆ ¡ 'ƃ ¸Ǥ ا · ثؤ'̄ _ı نا رؤا
̈́
͉
͇
ő · ¸'̂· لد ¸Ǥ ا رؤا _´Ƴ ¸,¹ چ,· _´ƙ ¸Ǥ '. '.ر _ı ﷲا ل
̈́ ͅ
͇
̈́ ̈́
͉ Ʊ ͈ ͈
͌
̈́
͌
͉
̈́
¸ ف ĆĆć ¡ ڑو̪ · ¸ư _ _ı غ'. سا
͇ ͇
·
͌ ͇
¸ _´ƙز _ˡ ر
͈
͈
Ǒ
ͅ
·
¡ '.ﻻ ے· ͈ ǝ ¸ؤد · ا;· _`'. ': رؤز ,· سا ·Ʃ ,·
͈ ͉
Ɨ
̈́
ُ
ͅ
͉ ͉ ͉
̈́
͌
¸ư _ě': سؤا · ¸Ǿ ,, ¸ا ,Ǣ ': رؤز ,¹ا ,̣
͌
̈́
ͅ
͉
̈́
Ǖ
̘ ͈
͉ ·
̈́
̈́
ǥ
Ƅ ͉
·
¸ ف ĆĆĈ ¡ ¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ےر'̄ ﷲا رؤا
͌
͋
͈
.
˸
ͅ

¸ ف ĆĆĉ ¡
¸ ăćć ¡ 'Ǒ
͈
¹ ': ¸̱ ر .Ǒ ¸ا _`· _´ƙ ¸´
Œ
̈́
·
͉
'
͏
͈
ͅ
¸ ف ĆĆĊ ¡ رؤا ںؤر·Ƿ ·Ʃ غ'. ¸.ا س'. ¸IJ سا ,,
͇ ͌
´
Œ
͇ ͈ ͉
': ںؤر·ʣ ا
̈́
.
¸ ف ĆćĀ ¡ ¸ ں·˛ ¸IJ ¸Ȓ ,Ƣ _´ƙ سا ¸Ǥ ¸IJ سا _´ǧ ں'... ¸Ǿ ¸IJ _`
̞
͉
·
ͅ
ď
͌ ͈ ͈
͏
ž
ͅ
̇
͇ ·
͈ ͈
̈́
͉
Ǖ
̈́

͇
¸ư
͌
¸ ف ĆćĂ ¡ '.آ '.'Ʒ;· ¸ا رؤا
͈ ͉ ͇
¸ ف Ććă ¡ _´Ƴ ¸Ǿ نا·'. ¸IJ سا رؤا
͈
͌
͉
͇
´
ͅ
̈́
¸ ف ĆćĄ ¡ ,· سا '.آ ·
͉ ͈
ͅ
_̰ گΣ _´ƙ _` ﻻ·ʣ ¸.ا
ͅ
ͅ
·
͈
͇
͇
.
͈
'Ǒ _ ·
͈
¹ ͇
.
¸ ف Ććą ¡ ,, _´ǧ آ _ǣ ا ¸ ¸´ ﷲا ¸ư '.,¹ ن'Ǒ _Ư 'ȅ͈ا
͈
ͅ
͈ ·
̈́
͉

ͅ
͌ '
ͅ
͈
͇ ·
͌
ؤ'ʙ ن'Ǒ د ¸´ _̚
ű
͈
ƺ
ͅ
͈
ő
¸ ف ĆćĆ ¡
¸ ăćĈ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤد , ¸ _´ƙ ں· ͈ ǝ '̂ŗ ک'. _ǣ ا
͉
Ǽ
ʼn
͈
͏

͉
̈́
͉
¸ ف Ććć ¡ ¸ ¸ƪ · ¸ _´ƙ سا رؤا
̈́
͌
͇
͈
ﻻ'ʇ ¸ _´ƙز ¸Ǥ ےر'̄
̈́

͈
͏
ž
˸
ͅ

¸ ف ĆćĈ ¡ ¸ _´ƙ سا · ؤد ,, ؤ,¹ ,, ہدارا ': _Đ'. ص'. رؤا
͈
ͅ
̈́
ͅ
̈́
̈́
¸ ف Ććĉ ¡ ¸ ﷲا ,, و̪ ر ن'. رؤا ؤ,¹ ,, _· ¸Ȓ _´ƙ سا ¸. _ ¸ń·Ŷ ,, · ¸ˢ _̚ رؤا
͇
Œ
͇
̈́ ͉ ̈́
͆
͉
͆
`
͈
ͅ
͇
ͅ
ƃ
͈
˸
ͅ
۔¸ư 'Ǒ 'Ɲا,- ,,اؤ,·
͌ ͈
¹
͋
̈́
͉

¸ ăćĉ ¡ ¸ư '.ﻻد ,Ȕ ..ا _̚ ن'ȹ
͌
ͅ
͆
͈
'
̈́
͈
˸
ͅ

͈Γ
͆
· ¸ ف ĆćĊ ¡ ': _`'Ǒ ¸ ¸ư 'Ǒ د ¸ʒ رؤا ': _´'Ǒ
͏
͈
· · Ǯ
͇ ͌
ͅ
͈
.
͇
ͅ
Ƈ
¸ ف ĆĈĀ ¡
': _ رؤا ά ¸ư '.'ƃ,Ď ہ..ؤ ¸ ¸´ ﷲا رؤا
̈́ ͅ ̈́
ȟ
̈́
Đ
͌
ͅ
¸ ف ĆĈĂ ¡ ﷲا رؤا ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻا ؤ ¸ɕ ؤ
͌
.
¯

¸ ăćĊ ¡ ¸ư 'Ǒ د ¸˪ ﷲا
͌
ͅ
͈ · ʵ
`
¸ ف ĆĈă ¡ رؤا ،_ˡ _`) ¸̆ ¸ا _ˡ ¸˪ ¸Ș رؤا ¸ư'. ¸Ș
ƃ ƃ
͏
̞ ͇
· ͇ ·
ʵ
`
͇ ͇
` `
͌ ͉
،¸Žاؤ _ ,ʝ ¸Ǥ 'ƃ _̚ ¸ǭ
ͅ
ɭ·
ƃ
ͅ
̈́

͈
̈́
·
͈
Ǖ
ȳ
̈́

¸ ăĈĀ ¡ ؤ,¹ چ,· · ¸´ رؤا
̈́
͇
ͅ
¸ ف ĆĈĄ ¡ ·'ƃ ¸Ǔ '.
̈́
̈́
Ɨ ͈
¸ ف ĆĈą ¡ ¸ư ,ǖ _ı سا · ﷲا
͌ ͇
̈́
¸ ف ĆĈĆ ¡ رؤا
̚ ر':د.ƃ _`· ': ں·˴ '!
̈́
·
͏
ŷ
̈́
،_
͈

¸ ăĈĂ ¡ ¸Ǥ ےر'̄ ,, ؤد · ںؤ,ǖʂ ,¹ 'Ǒ ,¹ا رؤا ¸ư ث'. _̰ ا _Ư 'Ǒ ہؤ · ؤد ,Η ) ا ثا,ǖ ,¹ا
͏
ž
˸
ͅ

͈ ͈ ͈
ͅ
̈́
Ĕ
͉ ͇ ͈
̡ ¹ ·
͉
·
͌
͉
·
͌
ͅ
͈
̈́
.
̈́
¸ư ,ǖ̙ ¸ _Ņ
͌
ͅ
͇ ·
¸ ف ĆĈć ¡ _ı ں·Ə': ےر'̄ · ﷲا رؤا ،¸ń _´ǧ ہ'Ǒ , ےر'̄ _̃ ا رؤا ˸ Ǽ ˸
ͅ ͅ
͈
͊
̡
Ť
̈́
¹ ͉ ʼn ͈
-
،¸ư ,ǖ
͌ ͇
̈́

¸ ăĈă ¡ ،_̚ مزﻻ ,ƒذ ےر'̄ 'Ǒ د ہار _̚ ا
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
˸
ͅ

̈́
͈ · ¸ ف ĆĈĈ ¡ ، ¸ư 'Ǒ '. ¸Ș ¸ư 'Ǒ د ہار ﷲا ں'Ɲ
͌ ͉ ͌
ͅ ͅ
͌ Ơ ·
͇
` ͈
͋
¸ư ) _Ư ار'̄ · ؤد ,ǖ _̰ ا · ¸´ رؤا
͌
̞ ͇ ˸
· ͌
ͅ

ͅ
͈
͉
͉
·
͇
ͅ
¸ ف ĆĈĉ ¡ _ı ﷲا ,ʝ _̚ _Ņ'Ǒ '.,¹ چ,· _̚ رؤا
ƃ
͈ ͈
̈́
· ˸
̈́
Ɔ
̈́
̈́
ͅ

،¸ń ؤ'. ¸Ǥ د ,, ن'ȟ رؤا ': ¸ˢ ار· _̚ ؤد ل'ƃ · رؤا ،¸Ǥ ¸IJ ¸Ǥ '. _¯,ƈ
͇ ͉
͏ ͏ ̈́
͈ ž Ʊ
̈́
ͅ
ɴ
̈́
· ƃ
͉ ͈
˸
ͅ
͇ ͌
̈́

¸ ăĈĄ ¡ ¸Ǥ ¸IJؤر _´ƙ ا.. ہار · ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,ǖʂ نا
͏ ͏
ť ž ͈ ͈
̈́
͇
ͅ
̈́
Ĕ
¸ ف ĆĈĊ ¡ ¸Ǥ ´ _̚ _ _´ƙ _´ƙز
ͅ
ʷ
͈
̈́
·
͉
.
͈ ͈
¸ ف ĆĉĀ ¡ _ΐ· ¸IJ ¸Ǥ ¸̱ ,ʝ · _̚ ا ناد'.
͇ ǿ
̈́ ¯
͉
͇
´
͇
Ǽ
ˬ
̈́
.
ͅ
͈
̈́
·
̈́
¸ ف ĆĉĂ ¡ ن'ǫ ¸ ثر·· _ı نا _̚ ا ·
͉´
͉
·
͈
̈́
·
ͅ
': ¸Ž ¸ ف Ćĉă ¡ ¸ا ﷲا ؤ,¹ ثا,ǖ · ¸´ رؤا ے;· '.ا;¹ ;¹ ,, ¸,¹ _̚ لاو· ¸ ں··Ŷ
͈ ͉
̈́
͇
ͅ
̈́
ͅ
͈
̈́
·
،¸ư 'Ǒ '.
͌ ͇
ͅ
̈́
·
¸ ăĈą ¡ _´ƙ ثار _´Ƴ ¸,¹ ثا,ǖ ل'ƃ ¸Ǥ ا · ہؤ
͈ ͈ ͈
͌
ͅ
̈́
̈́
͉
͇
,Ƣ'! رؤا ¸Ǥ _´ƙ ند رؤا
͌
̈́
͉ ̲
͉
·
͈
¸ ف ĆĉĄ ¡ نا
¸Ǒ ': نا ¸Ǥ ¸IJ
͈
̈́
·
͏
ž
¸ ,, ،م'ɓ ا

̈́
'
¡ ،¸' , ,, ·Ʃ ,Ȕ ..ا , ,, · نا س'. ¸IJ بر ¸IJ نا ¸ư
̈́
͉ ͈ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́ ̈́
͌
͆
'
̈́
͉ ͌

¸ ăĈĆ ¡ _´Ƴ ¸'̞ دو· · ہؤ
͈
͌
ͅ
Œ ͇
¸ ف Ćĉą ¡ '.·Ʃ ا,̣ ¸Ș ،,ʝ ¸ń ں·Ʃ ے,̣ ,, ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ
ͅ
͌ ͌
Œ ͇ Œ
͈
Ǘ
-
ƃ
̈́
͈
ͅ
Č
'.د'Ǒ ط·ǝ ,¹ و̪ ¸ _ΐ·آ ¸Ș ہؤ ¸ư
͈
̈́
͇ · ͇
̈́
ǿ ͈
Ƈ
͉
·
̈́
͇
`
͌
·Ʃ
͌
¸ ف ĆĉĆ ¡ دو· · _̰ _Ǜ '̄ ¸ ں·̐ ا ,, ¸Ǥ سا
ͅ
͇ ͇
·
͈
ő
̈́
̈́
·
͏
ž
¸ س'. ¸IJ بر ¸IJ سا ¸Ș · ،دو· 'Ǒ ما,· رؤا · _Ǜ 'Ǒ ل) ¸ ﷲا رؤا ،¸ư .Ǒ 'ƃ ¸IJ _Ư
͉ ͈ ͈ ͇
`
ͅ
¹ ¹ ·
͈
͇
.
̈́
͌
̈́
̈́
͌
،'ʇ ¸Ž ¸ˢ · ¸ư ل) ¸ا · 'Ɲر ز'. ہؤ رؤا _`آ ¸ǭ
͉

̄
͉
· ͈ ͇
͌
. ͋
ͅ
͇
͏
Ǖ
ȳ
̈́

¸ ف Ćĉć ¡ ¸IJ ا.. م': ': سا رؤا
̈́
¸ư د,ǖ-
͌ ͉
¸ ف ĆĉĈ ¡ · رؤا
͇
_´Ƴر ں ·.ƃ _´ƙ سا ہؤ ¸ư _´زؤد ہؤ · ': ے,¹ ,¹,· _ȗ ا با
͈ ͈
͌
ͅ ͅ
͌
̈́
͈
'
¸ń ¸ ف Ćĉĉ ¡
¸ ăĈć ¡ · دو· ¸ư '.,¹ ک) ﷲا
͌
ͅ
͌
Ɲ ¸ ف ĆĉĊ ¡ · ثا,ǖ ¸ư '.'Ʒ;· رؤا
͈
̈́
͌
ͅ
͇
¸ ف ĆĊĀ ¡ _̚ .Ǒ · ﷲا رؤا
͈
̈́
·
̈́
·
͉
'
،ر'ʙ ا;· ا,ʋ '. _`· '.Σ
̋
̈́
ǡ
ť
͇
͆
.
̈́
͏
ͅ

¸ ăĈĈ ¡ ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ ¸ȅ
͏
œ
͉
·
͏
͈ Ǘ
͇
͆
͈
͇ · ·ز رؤا _ı ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ
͏
ͅ ̈́
ة ¸Ǒ ': نا ید
͈
̈́
·
¸ م'ɓ ا
̈́
'
¡ ،¸' , ,, ،·Ʃ ,Ȕ ..ا , _̚ ا ,, رؤا ،¸ư س'. ¸IJ بر ¸IJ نا
̈́
͉ ͈ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́ ̈́
͌
͆
'
̈́
͈
̈́
·
͌ ͉

¸ ăĈĉ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ʃ ن'˨ ,¹ا دو· ¸ư 'Ǒ ہر _ě'. · ؤد ڑو̪ رؤا ؤرڈ ¸ ﷲا
͌
˜ ͌
ȅ ·
Ɖ
͈ ͇
¹
ͅ
͇
͉
¸ ف ĆĊĂ ¡
¸ ăĈĊ ¡ ·Ŷ,¹ _ʃ · ؤ,¹ ,, 'ȅ͈ا ,¹ا ,̣
͈
ͅ
͈
·
ͅ
̈́
'
͉
·
': _`ا;ů ¸ لو·ر ¸IJ ﷲا رؤا ﷲا
͏
¸ ف ĆĊă ¡ ؤ,¹ ,,· ¸´ ,¹ا رؤا
͇
ͅ
ͅ
ؤ'ǫ ن'ȟ · _ȗ ¸´ ,, ·Ŷ ¸Ž ل'ƃ _ ا 'Ǒ ا ·
͉´
͉
·
ͅ
ɴ
̈́
·
ħ
ͅ
̈́ . ̈́
͉ ·
ͅ
¸ ف ĆĊĄ ¡ ·Ʃ ن'ȟ _̚ ,,
͌
ͅ
ɴ
̈́
·
͈
˸
ͅ

̈́
¸ ف ĆĊą ¡
¸ ăĉĀ ¡ ڑو̪ _ '. ,· سا ض,Ď رؤا ،¸. _`'.آ ؤد ¸ˑ ¸ا · ¸ư ﻻاؤ _ʨ را..,Ď ,¹ا رؤا
͉
·
ʇ
ű
͇ ͉
ͅ ͅ
ͅ
̈́ ͅ
̄Ɠ
ͅ
͌
̈́
Ǒ·
̈́
̄ 'Ǒ د ˸
ͅ

̈́
͈ · ·'. ,¹ا ¸ư ) رؤا ¸Ǥ ےر'
̈́
͇ ͌
̞ ͇
·
͏
ž
¸ ف ĆĊĆ ¡
¸ ăĉĂ ¡ ید,̣ یر· _`'̂ŗ _ı سا · ن'. ,Ƣ رؤا ،¸ń ؤ,̣ ف,' _ı ﷲا _´ƙ _` ¸ ند سا ؤرڈ رؤا
͇
· ·
͉ ͌
͏
͇
͉
͈
͇
':·Ʃ ,, ¸˜ ,· نا رؤا _Ń ¸'.
͌
̈́
̈́
!
͉
͏
͇
¸ ف ĆĊć ¡
¸ ăĉă ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ,¹ _د _ƀ ': _د _ȗ ¸. ث.ƃ ر,ɲ ¸.ا ¸´ _
͈ ͈ ͇ ͈
ħ
ͅ
ͅ
Ǝ
͈
ͅ
¸ ف ĆĊĈ ¡ ·
ͅ
·Ŷ ,ʕ ¸ا
ū
¸ ف ĆĊĉ ¡ ¸̱ ¸Ǒ ¸Ǒ ﻻاؤ ¸Ǥ _`· ن'Ǒ رد ےر'̄ ,, ¸Ǥ '. رؤا
ʱ
Ƃ
͈ ͈ ͈
̡ ̡ Ɔ
͊ ͊
· ·
̈́ ͏
̲ Ʊ
ʱ
Ƃ
͏
˸
ͅ

͌
͉
¸ ف ĆĊĊ ¡
¸ư '.'̞ ¸ ﷲا ¸ا ,, 'ȅ ے,¹ ,, ر'ʇ ا ¸ ¸Ǥ ﻻاؤ ¸Ǥ رؤا
͌ Ǘ ͈
ʱ ͇
´
̈́
͈
-
̈́ Ƃ Ƃ
̈́

̈́ ̈́
̲ ̲
ʱ ʱ
¸ ف ćĀĀ ¡ 'Ǒ د ,ʕ ¸ا ·
̈́
͈ ·
ū
ͅ
ےرڈ ¸ ﷲا رؤا ¸'. '. '̞ ہؤ ¸ư '.Σ _ ,· ث'. _` رؤا ¸Ǥ '.
͏
͇ ͌ ͉
ͅ ͅ
ʱ
Ƃ

͉ ͇
͇
͏
͌
Ʊ
_ رؤا ¸ư بر ': سا ·

͌
͇
¸ʗ ,, '̞ '. ·Ʃ ںا·'. '. _ ¸ ,¹ا ¸ư '.Σ _ ,· _` ,̣ ےڑو̪ ,, ,ر , ¸ _´ƙ
.
̈́ ̈́
ʱ ͉
Ƃ
͈ ͈
͌
ͅ
̈́
ͅ
ɭ·
͇ ͌
ͅ
͉ ͈
͇ ͉
·
͉
·
Ǽ
ʼn
¸ ف ćĀĂ ¡ ·
ͅ
¸ _´ƙ ںؤد,ƈ ¸Ǥ ا ·Ŷ,¹ ہا· ؤد رؤا ،¸'̞ ¸ ف'ȟ ا _żؤ ': سا
͈
̈́
͉
͏
ʱ
Ƃ
̈́

¸ ف ćĀă ¡ ,, د,ƈ ؤد ,¹ا ,̣
̈́
͉
·
ں·Ʃ
͌
¸ ف ćĀĄ ¡ ¸Ș ا _·ر· ؤد رؤا د,ƈ ¸.ا ·
͈
' ͈
ͅ
͈
ͅ
ؤ,¹ .Ǒ · _` ہا·
̈́
·
͉
'
͇
¸ ف ćĀą ¡ ¸.ا _´ƙ نا _̚ ,,
͈ ͈ ͈
ő
_,¹ ,, ر'ʇ ا ¸ ¸آ · _·'. ¸) _ ہا· رؤا ،ےدﻻد د'. ی,-ؤد · سا · ¸Žو̪ ثر·
͈ ͇
̈́
̈́

̈́ ͏ ͅ ͅ
͈
͏
͇ ͇
.
͈
͇
·
¸ ف ćĀĆ ¡ ¸IJ ﷲا ,, ·Ŷ,¹ ¸̠ ¸. د'ɓ _ı سا ا;· '. ·Ʃ '.و̪ _د ,, ·'. ,, یر'̞ ¸ا رؤا
͈ Ǜ
ʱ
Ƃ
ͅ
͈ ͈
Ɨ ͈ ͇
͌
͊
͉
·
̈́
͇
̈́
͇
·
سا ¸ư ث'. _ı ف'ȟ ا ہد'.ز ¸.د,·
͌ ͇ ͈ ͈
̈́

̈́
¿·,Ď ¸ سا ,, رؤا _Ń ¸ưر ¸Ǒ ب· _Ưا· _´ƙ ͈ ̡
ͅ ͊
͈ ͌ ͈
·
̈́
͌
͈
': ¸Ǥ ,, ¸IJ سا · ·Ʃ ¸Ņ.. ¸Ņد ادو· ': ¸Ņد,- _`· ,, ,, ,ʝ ے;· ,, ,Ħ~ _̚ ,, ¸ư
̈́ ͆
̲
ʱ
Ƃ ̈́ ̈́
ͅ
͌
͇
͏
͈
ƃ
͉
͇
͈
˸
ͅ

͌
_̚ ہ'Ǒ ,· ¸´
͈
̈́
·
̈́
¹
͉
ͅ
¸ ف ćĀć ¡ ·Ŷ,¹ ہا· · ؤ,¹ ¸ؤ,Ď ؤ ..,· _ رؤا
ͅ
̈́
̈́
͈
̈́
͇
¸ ف ćĀĈ ¡ ر,َ~ · ¸Žاؤ ¸Ǥ _ȗ ,, رؤا
̈́ ̈́
̲
ʱ
Ƃ ̈́
ħ
,, ،¸'. '.د
̈́
͏
͇ ͈
· ہا· ¸ ہا· ,, ےد ر,َ~ ﻻاؤ ¸Ǥ ,, ، '.
̈́ Ƃ ̈́
̈́ ̈́
̲
ʱ
͈
¸ ¡ ف ćĀĉ ¡ ق ď ار'̄ ,, · ؤ,¹ 'ȅ͈ا ¸´ · رؤا
ȑ
̈́
˸
ͅ

͈
ͅ
'
ͅ
͇
،¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ﷲا رؤا ،¸ư '.'̞ _̚ ﷲا رؤا ؤرڈ ¸ ﷲا رؤا ،':·Ʃ
͌ ͇ ͌
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn
ͅ
ʱ
´
͈
˸
ͅ
͌

¸ ăĉĄ ¡ ·Ʃ _´ƙ ,ɲ ¸´ ,¹ا رؤا
͌ ·
͈
̈́
ͅ
¸ ف ćĀĊ ¡ ؤ'. ,, ﻻاؤ ¸Ǥ رؤا
͉
̈́ Ƃ
̈́
̲
ʱ
¸ ف ćĂĀ ¡ ؤ,ِ ¹ ·
ͅ
¸ _ƫر
͌
¡ _´ƙ ,, ·Ʃ
͈
̈́
͇
ǘ
ͅ
ĝ
͌
ا·Ʃ '.د
͌
͈
¸ ف ćĂĂ ¡ '̞ '̞ _´ƙا ¸ سا ¸Ș ہؤ · ·Ʃ ن'Ǒ ا ,· ے,-ؤد · ¸.ا ¸´ ,¹ا رؤا
ͅ
· Ǽ
͇ ˬ
¯
͈ ͉
̈́
͇
`
ͅ
͌
̈́
͈
ǔ˩´
͈
ͅ
¸ ف ćĂă ¡
ےد,¹ ادا ,·'ƃا _ǣ ا
̈́
̈́
͉
¸ ف ćĂĄ ¡ ؤ'Ǒ ,, _Ưا· رؤا ¸ư بر ': سا · ےرڈ ¸ ﷲا رؤا
͉
̡
͉
·
̈́
͌
͌
͇
¸ ف ćĂą ¡ ¸ư ر'ʙ لد 'ʇ ا ¸ ر..ا · ': ¸'Ǒ _Ưا· · رؤا
͌
̋ ´
̈́
ǡ
ť
̈́
ͅ ͏
͉
̡
͉
· ͌ ͇
¸ ف ćĂĆ ¡ · ں·Ə': ےر'̄ ﷲا رؤا ˸
ͅ

،¸ư 'Ǒ '.
͌ ͇
ͅ
̈́
·
¸ ăĉą ¡ , · ؤ,¹ ,Ƣ'! ¸´ ,¹ا رؤا ،¸ư _´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا
͉ ͉ ͉
Ǽ Ǽ Ǽ
ʼn ʼn ʼn
͇ ͇ ͇
͌
̈́
ͅ
͌ ͌ ͌ ͈ ͈ ͈
̈́
͌
¸ ف ćĂć ¡ ': ¸Ž ب'ȅ ': سا ¸ ¸´ ﷲا ؤ'Ǒ '. ¸ư _´ƙ _´ ےر'̄
` ͌
ͅ
͉ ͈
̡
͉
·
͈
͇
˸
ͅ

¸ ف ćĂĈ ¡ ¸ư'. ¸Ș ·
͌ ͉ ͇
`
ͅ
': ¸Ș ':
͆
̈́
DZ
͇
´
¸ ف ćĂĉ ¡ ': ¸ư'. ¸Ș رؤا
͌ ͉ ͇
`
': ےدا,- ¸ ف ćĂĊ ¡ ،¸ư رد'ĉ ,· ,ǖ ,Ƣ ﷲا رؤا
͌
ͅ
͉
͈
͉
͌

¸ ăĉĆ ¡ '.'ƃ ¸ _Ņ
̈́
̈́
¸ ف ćăĀ ¡ ں·Ŷو·ر ¸IJ سا رؤا ں·'Ǒ _ı سا رؤا ں· ,Ď ¸IJ سا رؤا ﷲا ͇
ͅ
¹
ͅ ͆ ̈́
·
· ¸ ف ćăĂ ¡ ¸,¹ _̚ ق,Ď _´ƙ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· لو·ر _ȗ ¸IJ سا ¸ƪ ,, ¸·Ʃ ¸Ǥ ,,
ͅ ̈́ ͏
͈
̈́
·
̈́
͈ ͉ ͈
ħ
͌ ő
͌
ͅ
̘ ͈
¸ ف ćăă ¡ '.'ƃ رؤا 'Ǒ ¸ ¸ƪ ,, _ı ض,- رؤا
̈́
̈́
-
̈́
͌
¸ ف ć㥠¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ·Ʃ _ě'ɓ ی,ǖ
͌
̈́
ƍ ͈
ͅ
¸ ی,ǖ رؤا
͈
ͅ
،¸ư '.,̣ ف,' _Ư
͌
̈́
͉
·
͌

¸ ăĉć ¡ ': سا رؤا '.'̂ŗ '̞ ا · ¸ư ہ..'ĉ ': سا ،,̣ ,Č'! _ı سا ,ʝ 'Ǒ اڈ _̚ ,·· ,· ن'. _ȗ ﷲا
͈
͉
· ͇
͌ ͇
͏
̈́
͇
· ·
ͅ
ƃ
ͅ
ŭ
͈
̈́
͇
͇
͉
ħ
_`'̂ŗ _`ا,· · ¸ư ن'ȟ
͏ ͏
͇
͇
͌
ͅ
ɴ
̈́
·
¸ ف ćăą ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ _ƀو̪ ¸ƪ ,¹ا ;ʋ ,, _̃
͈ ͈
͇
· ͌ Ƶ ͌
͉
.
̈́
¸ ف ćăĆ ¡ '.
͈
ےا _ŕ·
͈
ُ
͉ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ¸ بر ےا ،'̞ '̞ ر ,· ں·˛ ا ¸ ¸ƪ ¸ · 'ȅ ,ر ,, ,·· یر'̞ ,· ¸ƪ رؤا
ͅ
· Œ ͇ ·
͉ ͉
: ͌ ͌
̈́ ͅ
͈
Ǘ
-
̈́
͇
͇
͇
ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ ر'̄ _̃ _ı _` لاڈ ,, ,·· ہؤ ,· ¸ƪ رؤا ·
͈
͌ Ƶ
͇
̈́
͇
͇
͉
͌
¸ ¸Ņاد,·
͆
͇
¡ رؤا ےد'ƃ,Ď ف'ɓ _̃ رؤا ·Ʃ ,,
̈́
ƍ
͈
͌ Ƶ
͌
̈́
۔ےد د.ƃ _̃ ,· ںؤ,Ď': · ۔¸ư _ż·Ə ار'̂ ͌ Ƶ · ,¹ œ̉ ,· ¸ƪ رؤا ےد _DZ
͈
͌ Ƶ
͉ ͉
̈́ ͅ ͅ
͌
ٰ
Ɠ
͌
̈́
͇
´


رو· ة ۔ نا,˭ ل آ
'
ِ
Ą
ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
¸ ف Ă ¡
_´Ƴ ع·ر _Ǘ رؤا _´ǧ آ و·ؤد _´ƙ سا ،¸ư _`.ƃ نا,˭ لΣ ہرو·
͈ ͈ ͈
͌ ͈
͇ ͈ ·
ͅ
·
͌
̈́
'
ِ


¸ Ă ¡ ، ¸ŷا
¸ ă ¡ _̚ '.· _ı _ȗ او· ¸IJ _` ¸ư ﷲا
͈
̈́
·
͇ ͌ ͉
ħ
͇
¸ ف ă ¡ ،ﻻاؤ ¸Ǥ ر ¸´'ĉ 'ʇ ؤ رؤا ہ..ز پآ
̈́
̲
Œ
͏
ͅ ̈́

̈́

¸ Ą ¡ ¸ سا
̈́
¸ˢ ¸ سا ¸ سا رؤا _`'ƃ,Ď _.ȟ _ı ں·'Ǒ _ˡ ا یر'.ا ب'Ǒ _ǽ ,, ,· ¸´
̄
͉ ͉
·
̈́
ͅ
̈́ ͅ ͅ
͈

͇ ͉
ͅ ͅ
¹ ¹
:
¯
͈
ͅ
،یر'.ا _ ا رؤا ,·ر·
ͅ
͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
͈
ͅ

¸ ą ¡ ¸·Ʃ ,ʋ ¸ ں·ǝ آ _ı ﷲا · ہؤ ¸ȅ ،ار'.ا ,˞ رؤا _`'̞ د ہار · ں··Ŷ
͏
͌
̈́
ǑƆ
ͅ
͈

͇
͆
͈
Ǘ
͇ Œ ·
ͅ
ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ
ͅ
¸ ف Ą ¡ ¸IJ نا
،¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ ,Ź.. ¿ŭ'. ﷲا رؤا ¸ư با:. ¸ǭ ¸Ǥ
͌ ͌
̈́ ͏
͈ ǥ ž
Ŭ
͇
̈́
̈́
¯

¸ Ć ¡ ،_´ƙ ن'̂-آ ,, _´ƙ _´ƙز _̚ ا·Ʃ 'Ǒ , ,· ﷲا
͈ ͈ ͈ ͉
̈́
͈
̈́
·
͌
͉
̡
͉
·
͉
Ǽ
ʼn

¸ ć ¡ ¸ư'. _ȗ _´ƙ ¸Ǔ ¸IJ ںؤ'ƃ ¸ư '.'Ǒ ,··· یر'̄ ,, ¸ư _Ưؤ
͌ ͉ ͌ ͌
͈
Ǘ
͇ -
͈ ͈ ͈
͉

ͅ
̈́
͇ ·
ͅ
˸
ͅ

͌
¸ ف ą ¡ او· ¸IJ سا
ﻻاؤ ¸˪ ﻻاؤ ث,- _̚ ثد'Ǒ _ı _ȗ ʵ
`
͈
̈́
·
͇
·
ħ
¸ ف Ć ¡
¸ Ĉ ¡ _´Ƴ _ǣ ر _ǣ ف'. _´ǧ آ , _ı سا یر'.ا ب'Ǒ ,, ,· ¸´ ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͈ ͈ ͉
͌
ͅ ̈́
̲ ɧ
Œ
ƍ ͌
ͅ
͈ ·
͉ ͇
Ǽ
ʼn
ͅ ͅ
¹
͈
ͅ
̈́
͌
¸ ف ć ¡ ہؤ
_´Ƴ _ ا _ı ب'Ǒ
͈
͌
.
ͅ
¹ ¸ ف Ĉ ¡ ¸ư ہ'Ǒ ا _´ƙ _ǣ ¸IJ _` _´Ƴ ہؤ ی,-ؤد رؤا
͌ ͇
ͅ
ǔ
͆
· ɧ
͈ ͈
̈́
ƍ ͇
͌ ¸ ف ĉ ¡ ¸IJ _` ہؤ
͇
¸ư _ǽ _´ƙ ں·Ŷد
͌
͇
ʼn
͈
¸ ف Ċ ¡ _´Ƴ ¸;· ¸̱ ¸IJ _żاؤ ہ'Ǒ ا ہؤ
͈ ͉
͌
ͅ
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

͇
ͅ
ǔ
͆
· ¸ ف ĂĀ ¡ ¸Ǥ '. _Ưا,˭
̈́
͌
Ʊ ͉
͌
Ţ
¸ ف ĂĂ ¡ رؤا
· ¸..·ǃڈ ·˛ ': سا
̈́
̈́
̄
͉
·
¸ ف Ăă ¡ ¸ư م·˛ · _Ư ﷲا ·˛ ¸Ǒ ': سا رؤا
͌
ɓ ̄
ƍ
͌ ͉
·
͈
̡
͊
·
¸ ف ĂĄ ¡ ؤا ¸˜ ,ĦȂ ر
.
ͅ
̈́
͉
´
¸Žاؤ ¸ ف Ăą ¡ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· سا ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ
͏
͈ ͉ ͈
͌ ő
͌
ͅ
̘
¸ ف ĂĆ ¡ ¸ư ¸ س'. ¸IJ بر ےر'̂ ͌ Ƶ _Ņ
͌ ͉
¸ ف Ăć ¡ ¸Žاؤ _ ,ʝ ¸Ǥ 'ƃ _̚ ¸ǭ رؤا
ͅ
ɭ·
ƃ
ͅ
̈́

͈
̈́
·
͈
Ǖ
ȳ
̈́

¸ ف ĂĈ ¡
¸ ĉ ¡ ¸Ǥ ا _̃ رؤا ید ,·ا.Ɲ _̃ ¸ · ,, ¸IJ سا .ɓ ,¹ ,, ¸NJ,ǖ لد ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا
̈́
͉
͈ ͈
͌ Ƶ ͌ Ƶ
͈
͌
̈́ ͅ
͇
'
̈́
͈
͊
،ﻻاؤ ¸Ǥ د ا;· ¸ư · ¸ȅ ,¹ 'ȹ ¸˪ ر ¸ س'.
̈́
͈ ͇ ' ͌ Ǘ
ͅ
͆
͈ ¯
͇ ·
͉

¸ Ċ ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸,¹ _˲ · ں··Ŷ _Ņ · ¸ȅ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا
͌ Ǘ
̈́
͇
¯
ͅ
͆
͈
͇ · ¸ ف Ăĉ ¡ ¸Ǥ ¸IJ ند سا
͏
ž
_̚ ,Ħ~ _`· _´ƙ _`
͈
̈́
·
͇
͆
͏
͈
͇
¸ ف ĂĊ ¡ 'Ǒ .. _̚ ہ..ؤ ': ﷲا ¸ȅ
ͅ
ŭ
͇
͈
̈́
·
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĀ ¡
¸ ĂĀ ¡ ¸·Ʃ ,Ď': · ہؤ ¸ȅ
͏
͌
̈́
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĂ ¡ ,, , _̚ ا ¸ ﷲا دﻻؤا _ı نا رؤا ل'ƃ ¸IJ نا
̈́
͉
Ǽ
ʼn ͈
̈́
·
_Ưؤ رؤا ¸ń _ʹ 'ǫ
͌
͈
´
͉
͇
´
، _´Ƴ _Dž.Ǒ ا ¸IJ خزؤد
͈
͌
̈́
͈ ·
¸ ĂĂ ¡ نا ¸ ﷲا · _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ ا ،,ɼ ,' ': ں·˛ ا ¸ نا رؤا ں·Ŷاؤ ن·,Ď ¸Ș
̈́ ̈́ ͅ
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈ ͈
ͅ
͈ ͇ ·
̈́
·
ͅ
·
:
̈́
͈
Ǘ
-
، ¸ǭ با:. ': ﷲا رؤا ا;ʋ · نا ,· ں·Ʃ'Ǒ ¸IJ
̈́
¯
͉
.
͉
͌
̈́
¹
¸ Ăă ¡ ¸ń ؤ'. ¸ʗ 'Ɲ ف,' _ı خزؤد رؤا ¸ń·Ʃ ب·˛ ¸´ ,, ¸ư '.'. مد _`· ¸ ںؤ,Ď': ،ؤد'ƃ,Ď
͇ ͌ ͇
̈́
.
͋ ͌
̈́
ɓ
ƍ
ͅ
ͅ ̈́ ̈́
͏
¸ ف ăă ¡ ،'.و̪ ا,· _Ư ¸̆ ہؤ رؤا
̈́
͉
Ǽ
͇
´ ͌
͇
͇ ·

¸ ĂĄ ¡ _̰ _`'ȅ ¸Ǥ ےر'̄ ¸ȅ
ͅ
·
̈́
͆ ͆
̈́
' Ǘ
͏
ž
˸
ͅ

͈
͇ · ¸ ف 㥠¡ ے;· ,̣ _´ƙ _'آ · _´ƙ ں·Ʃؤ,¹ ؤد
͉ ͈ ͈
͇
·
͉
͇ ͌
¸ ف ăą ¡
'.;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا '̞ ¸.ا
ͅ
͈
ͅ
Ǣ
͇
` ͈
¸ ف ăĆ ¡ ,Ď': ا,-ؤد رؤا
̈́
¸ ف ăć ¡ ¸ ¸Ǥ ا '̞ د ںو̪ آ _̚ ا ,,
̈́
͉
ʱ
͈

ʱ
̈́
͈
̈́
·
. ¸Ș ¸ư 'Ǒ د رؤز ¸ د.ƃ _ǣ ا ﷲا رؤا ،_̴ '.ؤد
͉ ͌ ͇
` ͈
ͅ
·
̈́
͉
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
̈́
¸ư 'Ǒ '
͌
ͅ
͌ Ơ ¸ ف ăĈ ¡ ںؤ.Ǒ _´ƙ سا ¸ȅ
̈́
˫˜ ͈
ͅ
ɭ·
͈
͆
Ǘ
͇ ·
،¸ư 'Ǒ ,¹ ,ʕ د رؤ,~ ¸Ǥ ¸IJ
͌
̈́
̡
ʱ ͈
Ǫ´
͈
.
̈́ ͏
ž

¸ Ăą ¡ ¸Ǔ _ı ںوȑ ا· نا _ǣ _ı ,Ħ~ارآ ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ
͇ ƣ
ǿ
Ƈ
͆
͌
̈́
͏
ť
ͅ
͏
ž
¸ ف ăĉ ¡ ,·ؤا ¸ˢ رؤا ¸Ǥ رؤا ں·ر·
͉
ͅ
.
͊
͈ ǥ
͇ ·
ͅ
¸ư _ǽ · _ı 'Ǒ د _ǣ ,, _ǣ رؤا ¸'.· رؤا ےڑو̪ ¸·Ʃ ¸Ǥ ن'ȅ رؤا ,ǖnjڈ ¸IJ ے..'. ¸و·
͌ ' ͉
͇
̈́
´
͉ ͈ ͉
̈́
·
ͅ ͅ
͈ ͈
ǥ ǥ
͇ - ̟ Ť
͈
Œ
͏ ͏ ̈́
͉
͌
͏
œ
͆ ̈́
̈́
͈
¸ ف ăĊ ¡ '.'ʇ '̞ ا س'. ¸IJ _` ¸ư ﷲا رؤا
̈́
̥
͊
·
͉
·
͉
͇
͌
¸ ف ĄĀ ¡
¸ ĂĆ ¡ ¸ سا _̚ _´ƙ 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
˸
ͅ

͈ ͈
¹
̈́
ͅ
¸ ف ĄĂ ¡ بر ¸IJ نا ¸Ǥ ¸IJ ںؤر':,ǖƲ,· ںؤد'Ǒ ,ǖ ,ǖ̙
͏
ž ͈ ͉
͌
ͅ
͇ ͉ ·
͈
ͅ
͇ ·
ں'Ǒ ی,̣ رؤا ¸ń _´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` _´Ƴ _´ǧ س'. ¸IJ
͈ ͈ ͉ ͇ ͈ ͈ ͈ ͈
ǔ ˩ ͈ ͌ ͌ ǒ
͇ ·
ͅ
Ǣ
´
͆
͈
Ǘ
͌ ͇
͈
̈́
·
͉
Ǖ
̈́ ͅ
̈́
ǔ ͇ -
¸ ف Ąă ¡ ید· · _ı ﷲا رؤا
̈́ ͆
·
̈́
¸ ف ĄĄ ¡ د · ںؤ.Ǒ ﷲا رؤا
͈

̈́
͇ · ¸ư 'Ǒ
͌
ͅ
̡
ʱ
¸ ف Ąą ¡
¸ Ăć ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ے _´Ƴ ¸Ǥ · ہؤ
͈
͌
ͅ
̘
ő
͇
¸ ¸IJ خزؤد _̃ رؤا ,¹ ف'ɓ ہ'Ǒ ےر'̂ ͌ Ƶ · ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ
͈
͌ Ƶ
ƍ
̈́
¹
ͅ ͏
͈
͌
،¸Ž'ǫ ¸ با:.
͉
͇
´

¸ ĂĈ ¡ ¸Žاؤ ,ǖ-
͇
¸ ف ĄĆ ¡ ¸Ǿ رؤا
͉
¯
¸ ف Ąć ¡ رؤا ¸Žاؤ ¸Ǥ ,· _´ƙ ا.. ہار رؤا ¸Žاؤ بدا رؤا
̈́
͉ `
̈́
͈
̈́
ِ
¸Žاؤ ¸Ǥ 'ƃ _ě'ɓ ¸ œ̉ ¸ˢ
̈́
ˉ
̈́
̈́
ƍ
͉
·
̞
͉
Ǽ
͉
´
¸ ف ĄĈ ¡
¸ Ăĉ ¡ ا رؤا _̚ د·ǝ _`· او· ¸IJ سا ,, ید _Ưا· ¸ ﷲ
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
͌
̈́
¸ ف Ąĉ ¡ ں·˴ '. رؤا ¸ ں· ,Ď رؤا
ŷ
̈́ ͅ ͆ ̈́
·
¸
̈́
¸ ف ĄĊ ¡ ، ﻻاؤ ¸˪ ﻻاؤ ث,- _̚ ثد'Ǒ _ı _ȗ او· ¸IJ سا ,¹·Ʃ ¸´'ĉ ¸ ف'ȟ ا ʵ
`
͈
̈́
·
͇
·
ħ ͌
͏
ͅ
̈́

¸ ĂĊ ¡ ¸ư _د _Ư م) ا ں'̄ ¸IJ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
͈
͌
. ·
͈
·
͆
͈
͇
¸ ف ąĀ ¡ _`'Ǒ ے;· ,, _´ƙ ٹو̪ رؤا
͇
ͅ
¹
͉ ͈
̈́
͉
·
¸ ف ąĂ ¡
ا ,, ¸IJ سا ,ʝ
ƃ
'ʇ آ ¸˜ _̚
͉

.
͈
̈́
·
¸ ف ąă ¡ ¸ _˝ _ı ں ·Ŷد ¸Ǥ ا
͇
.
̈́
͉
¸ ف ąĄ ¡ ': ں·ǝ آ _ı ﷲا · رؤا
ͅ
͈

͇
،¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ ب'ȅ .ˏ ﷲا ¸ȅ · ·Ʃ ,ʋ
͌ ` Ǘ
̈́
͈ ǥ
Ŭ
͇
. ͇
͆
͈
·
ͅ
͌
̈́
ǑƆ

¸ ăĀ ¡ ب·ǝ ےا ,̣ ͇
ǿ
Ƈ ͉
·
¸ رؤا ں·Ʃ ¸'ʇ ر·· ¸IJ ﷲا ,Ħƚ 'Ǒ ا _´ƙ ؤد'ƃ,Ď · _,¹ ¸ǭ ¸ ¸´ ہؤ ,¹ا
͌
͏
̥
͇ ·
̈́
·
̈́ ̈́
͉
͈
̈́ ͅ
͈ ´͇
ͅ
¸·Ʃ ؤ,ǖ ے,ǖƘ·
͏
͌
͈
͉
͈
͇
¸ ف ąą ¡ ǃ;· نا رؤا ں·ǝ 'Ǒ رؤا
͉
َ
͈
͇
ͅ
¹ ؤ'ƃ,Ď ¸ ں·
̈́
¸ ف ąĆ ¡ _̰ ر ند,¹ ¸ ¸´ 'Ǒ
Œ
̈́
ͅ
͈
¹
¸ ف ąć ¡ ¸ư 'Ǒ د'ǫ ¸ʒ _̖ · ,· ¸´ · _,ǖ̳ ,Ħƚ ,¹ا رؤا ¸Ǥ '. ہار · _ _̴ ر ند,¹ ہؤ ,¹ا _'
͌
̈́
͈ · ̘
͉ ͉ ͈
̈́
Ǖ
͉
· .
͈
·
ͅ ͅ ͅ
ͅ
͈ ͇
͉
·
̈́
͏
ť ͉
͈
Œ
͉
¸ ف ąĈ ¡ ،¸ư 'Ɲر ,ʕ د · · ںؤ.Ǒ ﷲا رؤا
͌
͋
͈
.
̈́
͇ ·
¸ ăĂ ¡ ¸,¹ .Ǒ _ '. · ںؤ,ǖ˽ رؤا ¸·Ʃ ,ʋ ¸ ں·ǝ آ _ı ﷲا · ہؤ
ͅ ͅ
͈
̇
͆
· ͌
̈́
͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ ͈
͉

̈́
ǑƆ
ͅ

͇
¸ ف ąĉ ¡ رؤا ¸ʒ ': ف'ȟ ا
.
̈́

، _ı با:. ک'.رد ؤد ی,ǖȀ · _̚ ا _´Ƴ ¸,¹ _ · ں·Ŷاؤ ¸,¹
̈́
͇ ͈
̈́
͆
¯
̈́
͈
̈́
·
͌
ͅ ̈́
ͅ
Ǒ
ͅ
Č

¸ ăă ¡ _´ƙ ث,·آ ؤ 'Ǒ د ¸Ǥ ثر':ا ل'̂ćا ¸ʗ ہؤ _´Ƴ ,,
͈ ͈
̈́
͈
̈́
·
͏
ť
̈́
Ǒ
͇
·
͌
͈
¸ ف ąĊ ¡ _̚ ر':د.ƃ _`· ': نا رؤا
͈
̈́
·
͏
¸ ف ĆĀ ¡
¸ 㥠¡ ) ,, ¸.ا ': ب'Ǒ _̚ ` '̞ د _̚ ا ¸ ¸´ 'Ǒ ƃ
͈ ͈
ͅ ̈́
¹ ¹
͈ ͈
ǡ ·
͇
ʱ
͈

̈́ ̈́
ͅ
¸ ف ĆĂ ¡ ف,' _ı ﷲا ب'Ǒ
͇
.
ͅ
¹ ¸)
͏
¸ư '.'. ,̣ ,¹·Ʃ ںاد,¹ؤر ¸ سا ہؤ,¹ ¸.ا ': _´ƙ نا ,̣ ے,¹ ,˞ ': نا ہؤ ,, _´Ƴ ¸'.
͌ ͇ ͇
ͅ
͉ ͉
· ·
͌
͈ ĝ ͈ ͈
ȟ
͈
ǘ
̈́
͌
ͅ
¸ ف Ćă ¡
¸ ăą ¡ , ͇ · ,,
͈
أ ث ¸ ف ĆĄ ¡ _ǣ ,ʝ _Ń ¸و̪ ,, گΣ _̃ ,¹,Ƣ _´Ƴ ¸Ǥ ہؤ ,, _`·Ʃ ¸Ǥ سا _̚ ا
ͅ
̈́
ǥ
ř · ͌ Ƶ ƃ
͏
͉
̈́
͈ ͈ ͌ ͈
͌
ͅ ͏
̘ ž
ő
͏
͌
̈́
·
ں·د ¸IJ
̈́
¸ ف Ćą ¡ ¸Ǥ ..'. · ¸ ٹو̪ سا '.د ¿·,Ď _̚ ا _´ƙ _د ¸IJ نا رؤا
ͅ
Nj
̈́
͇ ͈
͇
̈́
͇ ·
͈
̈́
͈
̈́
·
͈
͈
¸̱
ͅ
·
¸ ف ĆĆ ¡
¸ ăĆ ¡ _̚ ¸. _´ƙ _` ¸Ǥ ¸IJ ند سا ¸ń _,¹ '̞ ا _̚ ا ¸ƪ _ _Ń·Ʃ _ȗ ·
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͆
͈
͇ ͈ ͇
͏
ž
͊
Ǣ
œ
͌ ͈
͌ Ǘ
Ň
ͅ
¸ ف Ćć ¡ ,̣ یر· _`'̂ŗ _ı سا · ن'. ,Ƣ رؤا
͇
·
͉ ͌
͏
͇
¸ یر· _ '.
͉
ʇ
ű
͇
¡ ،':·Ʃ ,, ¸˜ ,· نا رؤا _Ń ¸'. ید
͌
̈́
̈́
!
͉
͏
͇

¸ ăć ¡ ﷲا ےا ،,¹ ض,- ں·
͈
¸ ¸ư'. ¸ _` رؤا ےد ¸Ǔ ¸ư'. ¸Ș · ¸ū'ƃ ¸IJ ¸ˏ
͌ ͉ ͌ ͉
͇
̈́
ɍ
˘ ƃ
.
͇
`
ͅ
̴
͈
͉
·
,·'Ɲ _Ư ے,ǖ _`) یر'. ،ےد ,ŭذ ¸ư'. ¸Ș رؤا ےد ث,- ¸ư'. ¸Ș رؤا ،¸Ž _
ͅ
͋ ̞
͌
͈
ͅ
͏
͇
·
͌ ͉ ͌ ͉ ͇ ͇
` `
¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ · ¸ȅ ،¸ư
͌ Ǘ ͌
ͅ
ʉ
.
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
͆
͈
͇ · ¸ ف ĆĈ ¡
¸ ăĈ ¡ ¸Žاڈ _´ƙ ند ,, ': ثار رؤا ¸Žاڈ _´ƙ ثار ,ّ, ': ند ·
͈ ͈

ͅ
¸ ف Ćĉ ¡ ہ..ز ¸ ہد,ƈ رؤا
̈́
¸Ž'ʇ ہد,ƈ ¸ ہ..ز رؤا ¸Ž'ʇ
̈́ ̈́

̈́
¸ ف ĆĊ ¡ ǣ ¸ ¸ư'. ¸Ș رؤا
ͅ
̈́
ǥ
ř
͇ ͌ ͉ ͇
`
،ےد _
¸ ăĉ ¡ او· ¸IJ ں·'˨ _ƀ'Ǒ ,, ¸Ņؤد 'Ǒ ا · ںؤ,Ď': ن'˨
̈́
˜ ˜
ȅ ȅ
Ɖ Ɖ
͈
̈́ ̈́
͇ · ·
̈́
͉
̈́
¸ ف ćĀ ¡ ¸ا ': ے,¹ 'ȅ͈ا · رؤا
'
͇
ؤرڈ , ¸ نا ¸´ ,, ,, ,ʝ 'Ɲر ,, ,Ę) , ¸ ﷲا
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
ͅ
͈
ƃ
͋ .
̈́
ͅ
¸ ف ćĂ ¡ ¸ư '.ارڈ ¸ _~ ¸Ǥ ا _̚ ﷲا رؤا
͌
ͅ
̈́
̈́
´
̈́
͉
͈
˸
ͅ

،¸ư '.,̣ ف,' _ı _Ư ﷲا رؤا
͌
̈́
͉
·
͌

¸ ăĊ ¡ ¸Ǥ ا ¸´ ,¹ا ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
̈́
͉
ͅ ͅ
̈́
· ¸ư 'Ǒ '. رؤا ،¸ư م·˛ _Ņ · ﷲا ؤ,¹ ,Ƣ'! '. ؤ'Ǒ ث'. _ı _´
͇
͌ ͇ ͌
ͅ
̈́
· ̡
ɓ
ƍ
͌
̈́
͈ ͉ ͇
͉
·
͇
،¸ư ·'ĉ ': ﷲا ,· ,ǖ ,Ƣ رؤا ،¸ư _´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ ,
͌ ͌ ͌
͇
ͅ
͉ ͈ ͈ ͈
͈
͉ ʼn ʼn
͌ ͉ ͉
Ǽ Ǽ
͇
̈́

¸ ĄĀ ¡ _Ń ¸'. ,~'. 'Ǒ ) · ¸ ن'. ,Ƣ ند _`
͏ ̈́
͉ ͈
̈́
¹
̞ ͇
· ͇
͇ ͌ ͇
¸ ف ćă ¡ , ش': _Ń ے,¹ .Ǒ ا ،'Ǒ م': ا,· · رؤا ͇
Ǽ
Ƈ
͈ ͈
Ɔ ¹
͇
͇
د _´ƙ سا رؤا _´ƙ
͈ ͈
'.·Ʃ ,˞ 'ĉ ': رؤ
ͅ
͌
.
̈́
¸ ف ćĄ ¡ ںؤ.Ǒ ﷲا رؤا ، ¸ư '.ارڈ ¸ با:. ¸Ǥ ا _̚ ﷲا رؤا
̈́
͇ ·
͌
ͅ
̈́
͉
͈
˸
ͅ

،¸ư ن'.œ̉ ,·
͌ ͇
Ɠ
͉

¸ ĄĂ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _̚ ﷲا ؤ'.·Ʃ راد,ǖ'ƃ,Ď ے,ǖƘ · ·Ʃ ¸Ǥ ر ¸Ņؤد · ﷲا ¸´ ,¹ا ··Ŷ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
͈
˸
ͅ

͇
͌ ͌
͇ ͈
̈́
̈́ ̈́ ͅ
ͅ
̲
Œ
ͅ ͅ
': ¸̱ ر ¸Ņؤد
Œ
¸ ف ćą ¡ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا ': ےد _DZ ہ'Ǒ ےر'̄ رؤا
̈́
͆ ͇
ș
̈́
DZ ˸
͇
´
̈́
´
̈́
¹
ͅ

،¸ư ن'.œ̉
͌ ͇
Ɠ

¸ Ąă ¡ ': لو·ر رؤا ﷲا ·'ƃ ¸ʒ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
̈́
.
̈́
ͅ
¸ ف ćĆ ¡ ¸آ _̚ ش· · ﷲا · _,ǖ̳ ,Ħƚ ہؤ ,¹ا ,̣
ͅ
͈
̈́
· ·
̈́
ͅ
͈
͈
͉
·
̈́
͉
،,Ď':
̈́

¸ ĄĄ ¡ ےر'. · ل آ _ı نا,˭ رؤا دﻻؤا ل آ _ı ¸ǞƱا,·ا رؤا ح· رؤا مدآ 'Ǒ _͉ ` ¸ ﷲا ¸ȅ
'
͈
͌
͇
̈́
͈
ŭ
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ں'̄
͇
· ¸ ف ćć ¡
¸ Ąą ¡ ,,
͈
¸ ے,-ؤد ¸.ا ¸ư _ ¸.ا
͈ ͈ ͌
ȅ
̈́
'
¸ ف ćĈ ¡ ،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا رؤا
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
¸ ĄĆ ¡ _ı ض,- ¸ _` _` _ı نا,˭ _
̈́
͇ ͇
' ͇
¸ ف ćĉ ¡ ے,ǖƘ بر ےا
͈
¸ ¸Ǔ ¸Ǥ ے,ǖ _´ƙ
̈́
Ɨ
͏
ž ͈ ͈
ͅ
¸ưر _´ƙ ¸ƅ.. _Ư ی,ǖ _ű'. ,, ¸ư _´ƙ ¸Ǔ ے,ǖƘ · ·Ʃ _ǣ 'ƃ
͌ ͌ ͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
͌
ͅ
͈
͉

͇ ͌
ͅ
̈́
¸ ف ćĊ ¡ ل·ǝ ¸ , · · ͇
ͅ
ĝ
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ ͅ
،'Ǒ '. 'Ǒ _Ư · ¸ȅ ¸Ž,¹
ͅ
̈́
· ǔ
͇ Ǘ
ͅ
̈́
·
͌
ͅ
͆
͈
͇ ·
¸ Ąć ¡ Ǒ ¸ا _ ,̣
̈́
͇ · ͇
͉
·
ے,ǖƘ بر ےا ،_ż· '
͈
͇ ¸ _ǣ _ı;ů ¸ _´ƙ · ,,
̈́
͇
`
̈́
͈
ͅ
͈
¸ ف ĈĀ ¡ ب· · ﷲا رؤا
̈́
͇
_̚ '. _ı;ů سا 'ʙ 'ƃ ¸ سا · ':;ů ہؤ رؤا ،_ǣ ہؤ , · ¸ư م·˛
͈
̈́
·
̈́

̈́
͇ ͇
̈́
͇
` ͉
Ǽ
ʼn
͌
ɓ
ƍ ¸ ف ĈĂ ¡ سا ¸ _´ƙ رؤا
̈́
͈
'̞ ر ¸´,ƈ م'. ':
Œ
͈
̈́
¸ ف Ĉă ¡ ¸·Ʃ ے..ار ں·Ʃ _ǣ د _´ƙ ہ'Ǒ ی,ǖ · دﻻؤا _ı سا رؤا ¸ا _´ƙ رؤا
͏
͌ ͌
̈́ ͅ
ͅ
͈

͈ ͈ ͈
̈́
͉ ·
ن'ȹ
͈Γ
͆
· ،¸
¸ ĄĈ ¡ 'Ǒ ل·ǝ ح,' _̰ ا ¸ بر ¸IJ سا ¸ا ·
͈
¹ ͇
ͅ
ĝ
͉
·
̈́ ͅ
¸ ف ĈĄ ¡ '.'Ʒ;· ناؤ,· '̞ ا ¸ا رؤا
͈
͉
͉
͉
·
¸ ف Ĉą ¡ ¸'. ,ʦ _ı ¸Ǥ ;· ز'̂· _ı سا س'. ¸IJ سا '.,¹ز _ ،'.د _´ƙ _`'Ǒ _ı '.,¹ز ¸ا رؤا
ͅ
͇ ͇
.
̈́
Nj ͇ ͉ ͈
̈́
͉ ͈ ͈ ͈
͇
̈́
̇
ˈ
̈́

¸'. قزر 'Ǒ س'. ¸IJ سا
ͅ
͉ ͈ ͉
̈́
· ¸ ف ĈĆ ¡ ¸´,ƈ ےا '̄ ͈ ő ¸ ﷲا ہؤ _ƀ· ،'.آ ¸ ں'̄ س'. ے,ǖ ,,
͈
͇
͈ ͉
ő
͈
ͅ
͈
ےد _ǣ ¸ ¸ư'. ¸Ș ﷲا ¸ȅ ،¸ư ¸ س'. ¸IJ
ͅ
̈́
ǥ
ř
͇ ͌ ͉ Ǘ ͌ ͇
`
͆
͈
͇ ·
͉
¸ ف Ĉć ¡
¸ Ąĉ ¡ ں'̄
͈
· ¸ ف ĈĈ ¡ بر ےا ﻻ· · بر ¸Ǥ ا '.,¹ز ار'ʇ ͇
̈́
͉ ͈ ͉

¸ ےد ¸ س'. ¸Ǥ ا ¸̱ ے,ǖƘ
͉
̈́
͉
͇
Ǽ
Ƈ
͈
،ﻻاؤ ¸Ǥ '.د ¸ư _Ư · ¸ȅ ،دﻻؤا ی,̣
̈́
̈́
ǥ
·
͌ Ǘ
͌
ͅ
͆
͈
͇ ·
ͅ
Ǣ
´
¸ ĄĊ ¡ ,ʦ _ı ز'̂· _ǣ ا ہؤ رؤا ید زاؤآ ¸ا ¸ ں· ,Ď ·
͇
.
̈́ ̈́
͉

̈́ ͅ ͆ ̈́
·
ͅ
'̞ 'Ɲر ھ;· ز'̂· ا,̣
ͅ
· ͋
͉
̈́
Œ
¸ ف Ĉĉ ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
_ı ,˷ ¸.ا ¸IJ ف,' _ı ﷲا · ': _ ͈ ǣ ¸ư 'Ǒ د ہد)ƈ · پآ ﷲا
˜
:
͈
͇
ٰ
ǿ
͈
´
͌
ͅ
͈ · ¸ ف ĈĊ ¡ راد,- رؤا ': ے,¹ _.ȟ
͈

ͅ

¸ ف ĉĀ ¡ ¸ _´ƙ ں··'. ےر'̂ ͌ Ƶ _ ͇ ǣ رؤا ﻻاؤ ¸Ǥ ¸ ں·ر· ¸Ǥ ¸IJ ,Ȕ ƪ رؤا
͈
̈́
̈́

̈́
͉ ͈ ǿ ž
͇
´
ͅ
͆
͈
Ǘ
˩
͌
¸ ف ĉĂ ¡
¸ ąĀ ¡ ں'̄ ':;ů ے,ǖƘ بر ے,ǖƘ ےا ﻻ· ő
͈ ͈
͇ '. 'Ʒ;· 'Ǒ _Ǖ · ¸̱ ':·Ʃ ¸
͉ ͈ ͇
¹
̈́
̘ ͌
͉
·
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ĉă ¡ ی,ǖƘ رؤا
͈
, '. ثر· ͇
Ǽ
̈́
´
͇
¸ ف ĉĄ ¡ ¸ư'. · ¸ư '.,¹ _Ư ں· ﷲا '.'ƃ,Ď
͌ ͉ ͌
͇
ͅ ̈́
͌
͈ ͈
¸ ف ĉą ¡
¸ ąĂ ¡ ےد,¹ _`'ȅ _`· ¸Ǥ ے,ǖƘ بر ے,ǖƘ ےا _ı ض,-
̈́ ͏
͆
̈́
'
͏
ž ͈ ͈
¸ ف ĉĆ ¡ ,, _`'ȅ ی,ǖ '.'ƃ,Ď
͈
̈́
͆ ͅ
̈́
' ͈ ͈
̈́
د'. ¸̆ _ı بر ¸Ǥ ا رؤا ¸ ہر'.ا ,ʝ ے,¹ ,, ث'. ¸ ں··Ŷ · ند _· ,, ¸ư
͈ ͇
͇ ·
̈́
͉
͆
ƃ
̈́
ͅ
͈
ͅ
͌
,¹ ¸ ف ĉć ¡ رؤا
،ل· _ı'. _ı سا ¸IJ;· رؤا ¸ưر ند , ͇
͉
ͅ
͌
͉
Ǽ
ʼn

¸ ąă ¡ 'Ǒ _͉ ` ¸̱ ¸ ﷲا ¸ȅ ،¸´,ƈ ےا ،'̄ ¸ ں· ,Ď _ رؤا
͈
ŭ
͇
Ǽ
ͅ
´
̈́ ̈́
͆
͈
Ǘ
͇ · ͈ ő
ͅ ͆ ̈́
·
͇
¸ ف ĉĈ ¡ ا,̣ ب· رؤا
ͅ
Ǣ
´
̈́

͈
¹ ¸ ف ĉĉ ¡ 'Ǒ .Ǒ ¸̱ ¸ ں·ر· _ı ں'̄ ےر'. جآ رؤا
͈
¹ ·
̈́
͉
' ͇
͇
Ǽ
ͅ
´
ͅ
· ¸ ف ĉĊ ¡
¸ ąĄ ¡ ·Ʃ ی,̣ ¸ بدا ر·· ¸IJ بر ¸Ǥ ا ¸´,ƈ ےا
͌
Œ
̈́

̈́
͉
͈ ¸ ف ĊĀ ¡ رؤا رؤا ,¹ ہ.ǫ ¸Ǥ ¸IJ سا
͇¯
͏
ž
،,¹ ع·ر ,·'. ¸IJ ں·Ŷاؤ ع·ر
ͅ

¸ ąą ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ _̚ ,· رو' ,Ħʄ ¸ƪ ,, _´Ƴ _,ǖ _ı _Ǔ ,,
͈ ͉ ͈ ͇
͌ ͌
ͅ
ͅ
͇ ·
͈
˸
ͅ

͈
̈́
̈́

͌
͈
̈́
͈
̈́
ă ͈
¸ ف ĊĂ ¡ ,, س'. ¸IJ نا ¸´ رؤا
̈́
͉
ͅ
س'. ¸IJ نا ¸´ رؤا _´Ƴر _´ƙ شرؤ,· _ı _ħ ¸´,ƈ ,, ¸̱ ¸Ǥ اڈ ,,,Ď ¸ ں·˴ _ǣ ا ہؤ _ ¸̱
͉
ͅ
͈ ͈ ͉
͌ ͈
ͅ ͅ
· ·
ͅ
ž
ͅ
˜
ͅ
ĉ ̈́
͉
͇
¸̱ ¸ưر ;ʝ ہؤ _ ¸̱ ,,
ͅ ͅ
· ͇ ·
͌
̞
·
͇
̈́
¸ ف Ċă ¡
¸ ąĆ ¡ ¸´,ƈ ےا ،'̄ ¸ ¸´,ƈ ¸ ں · ,Ď _ ؤ,¹ د'. رؤا ͈ ͈ ő
̈́ ͅ ͆ ̈́
·
͇
͈
¸ س'. ¸Ǥ ا ¸ư 'Ǒ د ثر'ȅ͇ ¸̱ ﷲا
͉
̈́
͉ ͌ '
ͅ
͈ ·
͆
͇
Ǽ
ͅ
´
_ı ,˷ ¸.ا ¸
˜
:
͈
¸ ف ĊĄ ¡ راد ؤر 'Ǒ ': ¸´,ƈ _ȗ _Ǖ ¸ư م'. ': _`
ُ ͊
͈
ǔ ͇ ·
͈
ٰ
͈
Ǘ
·
͈
ș
Ɖ
͌
̈́
͇
¸ ث,-'.
͇
¡ ':·Ʃ
͌
¸ ف Ċą ¡
ﻻاؤ ب,Ď رؤا _´ƙ ث,·آ رؤا 'Ǒ د
ͅ
͈
̈́
͈
̈́
· ¸ ف ĊĆ ¡
¸ ąć ¡ ': ے,¹ ث'. ¸ ں··Ŷ رؤا
͇
_´ƙ ¸Ǥ '.
͈
̈́
ž ͉
¸ ف Ċć ¡ _´ƙ ,˭ _ʖ رؤا
͈ ' ͉
.
¸ ف ĊĈ ¡ _´ƙ ں··'. رؤا
͈
̈́
بر ے,ǖƘ ےا _ż· ،':·Ʃ
͈
͇
͌
¸ '.'ʙ ,, ,·'Ɲ ¸ _Dz _ȗ · ¸̱ ':·Ʃ ¸ ں'̄ ,Ǻ ے,ǖƘ
͈
ű
̈́
ͅ
͋
̈́
̈́
͆
¯
ħ
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
͌
ő
͉
͇
´
͈
¸ ف Ċĉ ¡
¸ ąĈ ¡ ¸ư 'Ǒ _̖ ¸ سا · ¸'ƃ,Ď ¸ʒ ': م': _ȗ ،_ ¸ư'. · ¸ư '.,¹ ا.Ǒ _Ư ں· ﷲا '.'ƃ,Ď
͌ ͌ ͉ ͌
ͅ
̇ ͉ ·
ő
͈ ͇
·
ͅ ͏ ̈́ ͅ ̈́
.
ħ
͇
͈ ͈
͌
͈
.'.·Ʃ ار·ĕ ہؤ '.·Ʃ ,,
ͅ
͇ ͇
͌ ͌
ً
̈́
،¸ư '
͌

¸ ąĉ ¡ ،_ ا رؤا ,·ر· رؤا ¸˪ رؤا ب'Ǒ ': ¸'̞ ﷲا رؤا ͈ ʵ
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
͈ ¹
ͅ
`
ͅ ͏
ʱ
´
¸ ąĊ ¡ ں·Ʃ '.ﻻ _`'ȅ ¸.ا س'. ےر'̄ _´ƙ ,, ·Ʃ '.'ƃ,Ď ,, ،ف,' _ı _ ا,-ا _ǣ ':·Ʃ لو·ر رؤا
͌ ͌ ͌
͈ ͈ ͉
̈́
͆
̈́
'
˸
ͅ ͏
͈
ͅ ̈́
͈
͈
Ǒ·
̈́
͇

¸ ف ĊĊ ¡ ں·Ʃ '.'Ǒ ث ر·Ə _ _ı ..,· ¸ _ǣ ¸Ǥ ےر'̄ _´ƙ ,, ¸ ف,' _ı بر ےر'̄
͌
ͅ
̈́
͇ ·
̈́
͉ ͈
͊
Ɨ
͏
ž
˸ ˸
ͅ ͅ

_´ƙ سا ,̣
͈
͉
·
¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا ¸ư _`'.·Ʃ ..,· ار·ĕ ہؤ · ں·Ʃ '.ر'ƃ ¸.و̪
.
͌ ͇
ͅ
͌ ͌
̈́
͉
ً
̈́ ͅ ͅ
̈́
͉
·
¸ ف ĂĀĀ ¡ 'Ǒ د 'ɭ _´ƙ رؤا
ͅ
͈ ·
̈́ ͆
·
͈
· ¸Žاؤ غاد .Ǒ رؤا ¸NJ..ا داز رد'ƃ ں·Ʃ
͈
̈́
ɰ
·
̈́
͌
¸ ف ĂĀĂ ¡ ¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا ں·Ʃ '.) ےد,ُƈ _´ƙ رؤا
.
͌
ͅ
͇
.
͈
¸ ف ĂĀă ¡ ,¹ _˲ _´ƙ ںؤ,̣ ¸Ǥ ا · رؤا ¸'̞ ¸´ · ں·Ʃ '.'Ǒ _̚ رؤا
͇
¯
͈
Ť ˸
̈́
͉
͇ ͇
ͅ
Œ
ͅ
͌
ͅ
ͅ
͇ ·
͈
ͅ
،·Ʃ ¸Ǥ ر
͌
ͅ
̲
Œ
¸ ف ĂĀĄ ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ¸´ ,¹ا ¸ư _`'ȅ ی;· ¸Ǥ ےر'̄ _´ƙ ں·'. نا
͌
ͅ ͏
̲ ž
Œ
͈ ͌ '
ͅ ̈́
͆
̈́ ͅ
͇
˸
ͅ
͈ ͇

¸ ĆĀ ¡ ےر'̄ ںؤ,¹ ل) ,, ¸Ǥ سا رؤا _ı ,·ر· ب'Ǒ ¸ˢ ¸ ¸Ǥ ا ں·Ʃ '.آ '.,¹ _.ȟ رؤا ˸
ͅ

.
͏ ̈́
ž
͈ ¹
ͅ ͅ
̄
͉
·
͉
͌
͈
ͅ ͅ
͈

_̴ ما,· ,· ¸´ · _,ǖ ہؤ , ¸Ǥ
͈
ͅ
·
͉
ͅ
͇
͈ ͉
͈
͉ ʼn
Ǽ
͏
ž
¸ ف ĂĀą ¡ ,' _ı بر ےر'̄ س'. س'. ےر'̄ _´ƙ رؤا ˸ ˸
ͅ ͅ

͉ ͉ ͈
ف
،·'ƃ ¸ʒ ا,ǖƘ رؤا ؤرڈ ¸ ﷲا · ،ں·Ʃ '.ﻻ _`'ȅ ¸
̈́ ͅ ̈́
.
͈
͌
͈
̈́
͆
'

¸ ĆĂ ¡ ·· · _ا · ¸ư ﷲا بر ': _Ņ ار'̄ ا,ǖƘ ¸ȅ
͇
͉
ͅ
͌ Ǘ
˸
ͅ
͈
͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĀĆ ¡ ،,Ħ~ار 'Ʒ.Ǒ ¸ư ,,
ͅ
͈
-
͌ ͈

¸ Ćă ¡ '.'. ,ɲ ¸ نا ¸ _ȗ _ ,̣
͈ ͉
̈́
ŏ
̈́
ٰ
͈
Ǘ
·
͇
͉
·
¸ ف ĂĀć ¡ ،ف,' _ı ﷲا _´Ƴ ¸·Ʃ ر':د.ƃ ے,ǖƘ ن· ﻻ·
͈ ͈
͌
ͅ
͌
͇
'̄ ¸ ں·را· ő
̈́
͈
¸ ف ĂĀĈ ¡ ,, _·'.·Ʃ ہا· پآ رؤا ،¸ﻻ ن'̂·ا ,· ﷲا ¸ƪ _´Ƴ ر':د.ƃ ¸IJ ا.. _د ¸ƪ
͈
͏
͇ ͈
͌
͏
͉ ͈
͌ ͌
͌
̈́
ِ
͈
_´Ƴ ن'˨ ¸ƪ
͈
͌
˜
ȅ
Ɖ
͌
¸ ف ĂĀĉ ¡
¸ ĆĄ ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ _ _̃ · ¸·Ʃ _' '. ¸IJ لو·ر رؤا ار'.ا ¸ · · ¸ﻻ ن'̂·ا ,· سا ¸ƪ
͌
͈
͌ Ƶ
ͅ ͅ ͏ ̈́ ͏
͇ ͇
ͅ ͅ
͈ ͉
͌
،¸Ž ,ʕ _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ د _Ưا· ,·
ū
͈ ͉
̈́
͈
͌

¸ Ćą ¡ 'Ǒ ,ʋ ¸ ںؤ,Ď': رؤا
͈
¹
ƃ
̈́ ̈́
¸ ف ĂĀĊ ¡ _Ņ ﷲا رؤا _`'ƃ,Ď ,ǖ.. ,Ħʄ _ı ک) ¸IJ نا ¸ ﷲا رؤا
͏
̈́
͈
͇
ͅ
͈
̈́
̈́

͌
Ɲ
̈́
¸ư ﻻاؤ ,ǖ.. _ ͉ ǣ ,ǖ̙ ¸
͌
͈
͇
ͅ
̲
͉
·
ͅ
͇ ·
¸ ف ĂĂĀ ¡
¸ ĆĆ ¡ ': ںؤ'ǫ ¸. ,˭ یر· ¸̱ _´ƙ _ȗ ےا '.'ƃ,Ď ¸ ﷲا _ ؤ,¹ د'.
͉ ͈
̈́
Ǖ ͉
̘
͉
· ͅ
'
͇
Ǽ
ͅ
´
ٰ
͈
Ǘ
·
͈ ͈
̈́ ̈́
͇
¸ ف ĂĂĂ ¡ ¸̱ رؤا
͇
Ǽ
ͅ
´
': ں·Ŷ'̞ ا ف,' _ǣ ا
͊
·
̈́
͉
¸ ف ĂĂă ¡ ,ǖ رؤا ': ںؤد,¹ ک'. ¸ ںؤ,Ď': ¸̱ رؤا
͈
ͅ
͉
̈́
͇
Ǽ
ͅ
´
· ںؤؤ,ǖ ے
͈
͉
¸ ف ĂĂĄ ¡
,· ںؤ,ʋ ے,ǖ ¸. ¸ƅ'Ǒ
͉ ͈
̈́
ǑƆ
ͅ ͅ
͈
ͅ
Č ¸ ف ĂĂą ¡ _´ƙ · ¸ń ؤآ ,¹ ¸ˑ ف,' ی,ǖƘ _Ņ ¸´ ,̣ ': ںؤد ,Ħ˦
͈ ͈
ͅ
͉
.
ͅ
͉ .
·
͇
̈́
،·Ʃ ¸;ʝ _´ƙ ث'. _` ': ںؤد'ƃ,Ď ,˞ _´ƙ ¸´
͌
ͅ
̞ ͇ ·
͈ ͈ ͇ ĝ
͇
̈́
ȟ
͈
ǘ
̈́
ͅ

¸ Ćć ¡ ,, ر':د.ƃ _`· 'ʇ ا رؤا ،': ںؤ,¹ با:. ¸ǭ _´ƙ ث,·آ ؤ'Ǒ د _̚ ا _´ƙ ¸·Ʃ ,Ď': · ہؤ ·
̈́
͏
̈́

̈́
¯
͈ ͈
̈́
͈
̈́
·
͈
̈́
·
͏
͌
̈́
͇
ͅ
،':·Ʃ
͌

¸ ĆĈ ¡ ¸Ǒ ': نا ﷲا ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ رؤا
͈
̈́
·
͏
œ
͉
·
͏
͈
͇
¸ م'ɓ ا
̈́
'
¡ رؤا ': ےد ر·,̣ _̚ ا
͉
͇
· ·
͈
̈́
،¸'̞ _̚ · ﷲا ¸ŷ'!
ͅ
͇
·
͈
̈́
·
̈́

¸ Ćĉ ¡ ،¸ǭ _żاؤ ¸˪ رؤا _´ǧ آ , _´Ƴ ¸Ǥ ;· ,· ¸´ ¸ƪ ,,
͈
Ǖ ͉
ȳ Ǽ
̈́

ʵ ͌
`
͈ ͈ ͉ ͉
ͅ
͈ ·
ʼn
ͅ
Nj
ͅ
͌
͈

¸ ĆĊ ¡ ¸ư ح,' _ı مدآ ¸.د,· ¸IJ ﷲا ثؤ'̄ _ı _ȗ
͌ ͈
̈́ ٰ
ő
͈
Ǘ
·
¸ ف ĂĂĆ ¡ .'ƃ,Ď ,̣ '.'Ǒ ¸ _ǣ ¸ا
͈ ͈
̈́
͉
·
̈́
͇ ·
͊
Ɨ '
،¸ư '.'.·Ʃ ار·ĕ ہؤ '.·Ʃ
͌ ͇ ͇
ͅ
͌ ͌
ً
̈́

¸ ćĀ ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا
̈́
̈́
ǥ
·
¸ ،'.·Ʃ ,, _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸. · ¸ư _ ¸ ف,' _ı بر ے,ǖ ,,
̈́
͌
̈́
͈ ͈
͆
ͅ
͌
ͅ
͈

¸ ćĂ ¡ ب·ǝ ےا ,̣ ͇
ǿ
Ƈ ͉
·
¸ · 'ʇ آ ¸˜ _̚ ,, ¸IJ سا .ɓ _,¹ ¸ǭ _´ƙ ےر'. ¸IJ _ȗ ¸ ¸´ ·
ͅ
͉

.
͈ ͇
˸
ͅ
͇
͇ ͈ ´
' ͈ ͇
ٰ
͈
Ǘ
·
ͅ
ا رؤا ¸Ǥ ےر'̄ رؤا ¸Ǥ ¸Ǥ ا _·) ¸ƪ ؤ آ ؤد 'ƃ,Ď ¸ نا
͉

͊ ͊ ̈́
͈ ͈ ͉ ǥ ǥ
͇ ͇ · ·
˸
ͅ
͈
͏
͇
.
͌
̈́
_ǣ ا رؤا _·ر· یر'̄ رؤا _·ر· _ǣ
̈́ ̈́
͉
͈ ͈
ͅ ͅ
˸
ͅ

_ƀاڈ ¸Ǔ _ı ﷲا ,· ں·و̪ · _,¹ ,˞ 'Ǒ ,̣ ،_·'. یر'̄ رؤا _·'.
͈ ͈ ͈
̈́
ɧ
Ŵ
͉
͊ ͅ
͇ ·
͈
͌
Ɲ
͇
Ɔ
͉
·
̈́ ̈́
͇ ͇
˸
ͅ

¸ ف ĂĂć ¡
¸ ćă ¡ ¸ư ن'Ǒ 'ǫ ¸ȅ _̖
͌ Ǘ ͈
͇ ·
͉¯
͆
͈
͇ ·
͈
·
¸ ف ĂĂĈ ¡ _̚ د·ǝ _`· او· ¸IJ ﷲا رؤا
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
¸ ف ĂĂĉ ¡ ﷲا ¸ȅ رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،ﻻاؤ ¸˪ ¸ư ¿ŭ'. _Ư ʵ
`
͌
̈́
͌

¸ ćĄ ¡ ǖ̳ ,Ħƚ ہؤ ,¹ا ,̣
͈
͉
·
̈́
͉
·
،¸ư 'Ǒ '. · ں·د'ȅ ﷲا · _,
͌ ͇ ď
ͅ
̈́
·
͈
̈́ ͅ
͈

¸ ćą ¡ ·ǝ 'Ǒ ےا ، ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
͇
ͅ
¹
̈́
ͅ
¸ ¸ư ں'ȅ _´ƙ ¸´ _´ƙ ¸ƪ · ؤآ ف,' _ı ,˷ ¸Ș ا
͌ ʯ
͈

͈ ͈
ͅ
͌
͇
˜
:
͈
'
¸ ف ĂĂĊ ¡ ,, ,,
͈
_,¹ ,, · _ȗ ¸.,- ': سا رؤا _ı ا.. ,ʝ _,¹ ,, ثد'Ǒ
͈ ͈
̈́ ̈́
ħ
͈
͆
̈́
ƃ
͇
· ¸ ف ĂăĀ ¡ ے,-ؤد ¸.ا _`· _´ƙ ¸ƪ رؤا
͈
͏
͈
͌
او· ¸IJ ﷲا ¸Ž'Ǒ ,, بر ·
̈́
͇ ·
̈́
¸ ف ĂăĂ ¡ ؤ ,¹ا ,̣
͉
·
،_´Ƴ ن'˨ ¸ƪ ,, ·Ʃر ہا· ¸´ ؤد ,̓ · _·'ƃ ,, ہ
͈
͌ ő
˜
ȅ
Ɖ
͌
͌
ͅ
ͅ
͈
̈́
̈́

¸ ćĆ ¡ ·Ŷاؤ ب'Ǒ ےا
ͅ
¹ ¸ ¸IJ نا ,ʝ ی,·ا ,, · _ ا ؤ ,·ر· ·Ʃ ¸;ʝ ں· ͈ ǝ _´ƙ ب'. ¸IJ ¸ǞƱا,·ا
ƃ ´ ̞
ͅ
̈́ Ǯ
ͅ ͅ
͈
Ǒ ͇
̈́
͈
͌
ͅ
͇ · ͌
œ ͈ ͇
͈
͇
_̚ _ _̚ 'Ǒ · .ɓ
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ɭ·
ͅ

͈
¹
ͅ
͇
'
¸ ف Ăăă ¡
¸ ćć ¡ ·Ʃ ¸´ · ,, ·Ʃ ¸Ǥ
͌ ͌
ͅ
͇ ·
͈
ͅ
̈́
ǥ
¸ ف Ă㥠¡ '̞ ¸˜ _̚ ': _` ے;ʝ _´ƙ سا
ͅ
·
.
͈
˸
ͅ

͇
̞ ͇ ·
͈
¸ ف Ăăą ¡ سا ·
ͅ
_´ƙ
͈
¸ ف ĂăĆ ¡ ¸Ǥ '. _̚ ¸´ رؤا ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا _̚ _Ư ¸˜ _̚ ': _` ·Ʃ ¸;ʝ ں· ͈ ǝ
ͅ
̈́
͇ ͌ ͇
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
· · ˸
ͅ
ͅ
̈́
·
͌
.
ͅ

͇
͌
ͅ
̞ ͇ ·
œ
¸ ف Ăăć ¡
¸ ćĈ ¡ ¸̱ ,, ¸ ں·,Ȋ رؤا ،¸̱ ن'˨ ا.. ¸ _ '. ,Ƣ ,ʔ _`ا,~ ,, ¸̱ ید·̐ ,, ¸ǞƱا,·ا
ͅ ͅ ͅ
· · · ̈́ ̈́ ̈́
͆
Ɖ ˜ ͇
ȅ
Ɖ
!
͇ ͌ ͇
ˏ ͈
͇
.
̈́
̈́

͈
·
͌
¸ ف ĂăĈ ¡
¸ ćĉ ¡ نا · ¸̱ ہؤ راد _ ہد'.ز ¸IJ ¸ǞƱا,·ا ¸ ں··Ŷ _Ņ ¸ȅ
͇
ͅ
·

͈
͈
͌
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸·Ʃ ؤ,ǖ ¸IJ
͏
͌
͈
͉
¸ ف Ăăĉ ¡ رؤا
_ ͇ ǣ ,,
̈́

͈
¸ ف ĂăĊ ¡ ¸Žاؤ ن'̂·ا رؤا
͈
¸ ف ĂĄĀ ¡ ،¸ư ﷲا _żؤ ': ں·Ŷاؤ ن'̂·ا رؤا
͌ ͈

¸ ćĊ ¡ · پآ _Ư ¸Ǥ ا ہؤ رؤا ،_د,¹ ہا,˭ _̚ ح,' _ȗ ,, ¸ư 'Ǒ '. ¸ لد ہؤ,¹ ¸.ا ': ں·ǝ 'Ǒ
͌
̈́
͉
͈ Ţ ͈
˸
ͅ
ħ
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ ¹
͈
͈
͇
ͅ
_̚ ر·ɟ¯ _̚ ا رؤا _´Ƴ ¸,¹ ہا,˭
͈ ͈ Ţ
̈́ ̈́
· ·
͆
͈
͌
ͅ
¸ ف ĂĄĂ ¡
¸ ĈĀ ¡ ·ǝ 'Ǒ ےا
͈
͇
ͅ
¹ ¸ ﷲا ·Ʃ _Ưا· د· ¸´ ,ʔ ﻻ'. ·Ʃ ¸,¹ ,ɲ ں· ͈ ǝ ¸ ں·ǝ آ _ı
͌ ͌ ŏ
͌
̈́
ͅ
̈́
.
ͅ
̈́
œ
ͅ
͈
¸ ف ĂĄă ¡
¸ ĈĂ ¡ ·ǝ 'Ǒ ےا
͈
͇
ͅ
¹ ¸ ·Ʃ ¸) ں· ͈ ǝ _ '. _´ƙ _
͌
ͅ
ƃ
œ
!
͇ ͈
¸ ف ĂĄĄ ¡ ,ǖ _̚ ,ʔ ﻻ'. ·Ʃ ¸'Ǒ ں· ͈ ǝ _ رؤا
͇
̈́
͈
˸
ͅ

̈́
.
͌
ͅ
͉
̡
͉
·
œ
،¸ư
͌

¸ Ĉă ¡ ﻻ· ہؤ,¹ ¸.ا ': ں·ǝ 'Ǒ رؤا ͇
͈
͈
͇
ͅ
¹ ¸ ف ĂĄą ¡ ا,·ا ,· ں·Ŷاؤ ن'̂·ا · ہؤ
ͅ
͉ ͈
͇
¸ ف ĂĄĆ ¡ ن'̂·ا ,· سا · _Ǖ
͈ ͉
͇
¯
ﻻ _·'. ,̣ ہؤ ..'. ؤ'.·Ʃ ,ʋ · م'. رؤا ؤ
͈
͏
͇ ͇
͉
·
͈
͆ ͆
͌
̈́
ǑƆ
¸ ف ĂĄć ¡
¸ ĈĄ ¡ ¸ư ,·ا.Ɲ ,·ا.Ɲ _ı _Ư ﷲا ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ ·Ʃ ؤ,ǖ ': _د ےر'̄ · ': سا ,ʝ ؤﻻ ,, _ʃ رؤا
͌
͈ ͈
͌ ͌
͌
̈́ ͅ
ͅ
͌
͈
͉ ͈
˸
ͅ

͇
ƃ
̈́
͈
͈
·
¸ ف ĂĄĈ ¸ ¡ ؤﻻ ,, ': ¸ư ': _ʃ
̈́
͌
͈
ͅ
͈
·
¡ ¸ˢ · _ȗ ,, ': سا
ƃ
ħ
¸ ف ĂĄĉ ¡ ¸ǭ ,· ¸´ _`· '. ) _̚ 'ȅ
͇ ͈ ´
͉
ͅ ͏
͈
ƃ -
˸
ͅ

͈
Ǘ
͇
بر ےر'̄ ¸ʗ ﻻ ˸
ͅ

.
س'. ¸IJ
͉
¸ ف ĂĄĊ ¡ ¸ư'. ¸Ș ¸ư ,·'Ɲ ¸IJ _Ư ﷲا · _ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
͌ ͉ ͌ ͇
`
ͅ
͋
͌
ͅ ̈́ ̈́
ȟ
̈́
Đ
ͅ
،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸ɕ ؤ ﷲا رؤا ،ےد
͌
.
¯

¸ Ĉą ¡ ¸ ¸˪ ر _ǣ ا ¯
̈́
͉
¸ ف ĂąĀ ¡ ¸ư'. ¸Ș ¸ư '.,¹ ص'.
͌ ͉ ͌ ͇
`
ͅ
̈́
¸ ف ùà ¡ ﻻاؤ _ ے;· ﷲا رؤا
̈́
ȟ
̈́
Đ
͇
،¸ư
͌

¸ ĈĆ ¡ ¸̱ ر ,·'ƃا ,ǖnjڈ ¸.ا س'. ¸IJ سا · ,¹ا ,, ¸ư ہؤ _`· _´ƙ ں·ǝ 'Ǒ رؤا
Œ
̈́
͈ ͈ ͈ ͉
ͅ
͌
͏
͈
͇
ͅ
¹ ےد,¹ ادا ¸̱ ہؤ ·
͇
Ǽ
ͅ
´
ͅ
': ¸ ف Ăąă ¡ ,¹ ,ǖ̳ ¸̱ ہؤ · ¸̱ ر ,·'ƃا س'. ¸IJ سا _ě,-ا ¸.ا ,¹ا ,, ¸ư ہؤ _`· _´ƙ نا رؤا
͈ ͈
͉
·
͇
Ǽ Œ
ͅ
´
ͅ
̈́
͉ ͈
̈́ ͏
͆
͌
¸ưر ا,̣ ,· ,- ¸IJ سا · ¸. _ ,ʝ ': ےد ,,
͌
Œ
͉
ͅ
ͅ
͇
ƃ
̈́
¸ ف ĂąĄ ¡ نا ,, _´Ƴ ¸Ǥ ہؤ ,, ¸Ǥ سا ,,
َ
͈
͌
ͅ ͏
̘ ž
ő
͈
ں·ǃ;·
͉
¸ ف Ăąą ¡ '. ,· ﷲا رؤا _̚ ہ:.اΞƏ _`· ,· ¸ƪ _´ƙ ,˞ 'ɓ ¸IJ
͇ ͉ ͉ ͈ ͈
̈́
·
̈́
͏
͌
ƃ
ƍ
¸Ǥ ..'. ٹو̪ ,¹ ,·· ن
ͅ
Nj
̈́
͇
͇ ·
͇
͇
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĂąĆ ¡
¸ Ĉć ¡ ¸آ ش· · ﷲا ر':,ǖƲ,· ¸ȅ رؤا _ı یر':,ǖƲ,· رؤا 'Ǒ ار· .̄ 'Ǒ ا ¸ _` _̚ ں· ͈ ǝ ں'Ɲ
ͅ ̈́
̈́
͈ ͉ ͈ ͉
͌ ͌
͆
͈
Ǘ
͇ · ͋
͈
¹ ·
͉
·
̈́
͉ ͇ ͈
̈́
·
œ
،_´Ƴ
͈
͌
¸ ĈĈ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ماد _ ذ ¸Ž.. ¸IJ ں·˴ _ǣ ا رؤا .̄ ¸IJ ﷲا ·
͈
͌ ͈
ͅ
͈ ǥ
Ŭ ͇
Ǒŭ
͇
Ȓ
ͅ
ď
̈́
͉

· ¸ ف Ăąć ¡ ': نا _´ƙ ث,·آ
͈
̈́
ث'. ¸ نا ,, ﷲا رؤا _̚ ,, ,
͇
̈́
͈
̈́
·

͉
Ǽ
ʼn
,, رؤا ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ ¸'ƃ,Ď ,Ⱦ ف,' _ı نا ,, ے,¹
̈́ ̈́
͈
ͅ ̈́
Č
͏ ̈́
̈́
'
¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا ،ے,¹ ک'. _̚ ا
͌
̈́
͏
ž ͉
͈
̈́
·
¸ ف ĂąĈ ¡
¸ Ĉĉ ¡ _ _´ƙ ب'Ǒ ,¹ ,ǖ̳ ن'.ز · _´Ƴ ہؤ , _´ƙ نا رؤا ͈ ͌
ǑƆ
͈ ͈ ͈ ͈
ͅ
¹ ͉ Ǽ
·
͇
͇
͉ ʼn
¸ ٹؤ)ƃ ¡ _̰ ,, و̪ ¸´ ,, _´Ƴ ¸,¹
͇
·
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
ͅ
͈
͌
ͅ
¸IJ ﷲا ,, _´Ƴ ¸Ǥ ہؤ رؤا ،_̚ _´ƙ ب'Ǒ ہؤ رؤا ¸ư _´ƙ ب'Ǒ
͈ ͈ ͈ ͈
͌
ͅ
̘
ő
͈
̈́
·
ͅ ͅ
¹ ¹
͌
¸IJ ﷲا ہؤ رؤا ¸ư ¸ س'.
͌ ͉
_´Ƴ ¸Ǥ ..'. ٹو̪ ,ĦȜ اد ؤ ہ..د ,· ﷲا رؤا ،_̚ ¸ س'.
͈ ͉
͌
ͅ
Nj
̈́
͇ ͈ ͉
͇ · ͅ
̈́
' ͈
̈́
·
¸ ف Ăąĉ ¡
¸ ĈĊ ¡ ےد ی,ǖ˽ ؤ ¸ʒ رؤا ب'Ǒ ¸ا ﷲا ,, _̚ _ ,, ': _ƕدآ _ȗ
͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

.
ͅ
¹
͈
̈́
·

͈
ħ
¸ ف ĂąĊ ¡ ں··Ŷ ہؤ ,̣
͉
·
ؤ'.·Ʃ ے.Ǒ ے,ǖƘ ,¹ ڑو̪ · ﷲا ,, ¸̗ ¸
͇
͌
̈́
͇ ·
͈
͉
·
ő
¸ ف ĂĆĀ ¡ ¸Žاؤ ﷲا ,, ': ¸̗ ,, ں'Ɲ
ő
͈
͋ ¸ ف ĂĆĂ ¡ ؤ'.·Ʃ
͇
͌
·Ʃ ¸,¹ سرد ¸´ ,, ¸ سا رؤا ·Ʃ ¸'̞ ب'Ǒ ¸´ ,, ¸ _ΐ· سا
͌ ͌
ͅ ͅ
ͅ ͅ
ʱ
´
ͅ
¹
͇
¸ ف ĂĆă ¡
¸ ĉĀ ¡ ': ےد ¸ʒ ,, _̚ ,, رؤا
.
͈
͈
˸
ͅ

̈́
¸ ف ĂĆĄ ¡ ¸ʒ ': ,ɲ _̚ 'Ǒ ،·Ŷا,ǖ̳ ا.. · ںؤ,ǖ˽ رؤا ں· ,Ď ,,
.
̈́
ŏ ·
͈
˸
ͅ

͈
¹
͈ ͇
͊
·
̈́
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

ͅ ͆ ̈́
¸Ǥ ·Ʃ ن'˨ ¸´ ,, ¸IJ سا .ɓ ': ےد
͈ ž
͌
˜
ȅ
Ɖ
ͅ
͇
'
¸ ف ĂĆą ¡
¸ ĉĂ ¡ ¸ ﷲا _ ؤ,¹ د'. رؤا
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

̈́
͇
͈
'Ǒ .̄ ': نا ¸ ںؤ,ǖ˽
͈
ŭ ·
͇
¸ ف ĂĆĆ ¡ ¸˪ رؤا ب'Ǒ · ¸´ _´ƙ · ʵ
`
ͅ
¹
ͅ
͈
͇
لو·ر ہؤ س'. ےر'̄ ¸ﻻ ,·,Ȋ ,̣ ںؤد
͉
˸
ͅ

͏
͈
͆
ͅ
'
͉
·
¸ ف ĂĆć ¡ ¸'ƃ,Ď _.ȟ _ı ں·'Ǒ یر'̄ ,,
͏ ̈́ ͅ
͈

͇
ͅ
¹ ˸
ͅ

¸ ف ĂĆĈ ¡ رؤا 'Ǒ را,Ďا ¸ ¸´ ں· ͈ ǝ '.'ƃ,Ď ،'.,¹ د.ƃ _ı سا رؤ,~ رؤ,~ رؤا '.ﻻ ن'̂·ا ,· سا رؤ,~ رؤ,~ ¸´ ·
͈ ͈
¹
ͅ ̈́ ̈́
ͅ ͅ
œ
̈́ ̈́
̈́ ̈́ ̈́ ̈́
͈ ͉
ͅ
ƒذ یر'̞ ا,ǖƘ ,· سا ͇
·
͈ ͉
ؤ'.·Ʃ ہا· ,· ے,-ؤد ¸.ا · '.'ƃ,Ď ،'Ǒ را,Ďا ¸ ¸ƪ ،_ı ض,- ¸ _Ņ ؟ 'Ǒ ,
͇
͌
͉ ͈ ͈ ͈ ͈
ͅ ̈́ ͅ
¹ ŭ
̈́ ̈́
͌
،ں·Ʃ _´ƙ ں·Ʃا· ,·'. ےر'̄ پآ _´ƙ رؤا
͌ ͌
͈ ͈
ͅ
˸
ͅ

¸ ĉă ¡ سا _`· · ·
͏
͇
ͅ
¸ ف ĂĆĉ ¡ ے,̣ .ɓ ¸IJ
͉
·
͇
'
¸ ف ĂĆĊ ¡ _´Ƴ ق 'ĉ گ·Ŷ _Ưؤ ·
͈
͌
·
̈́
͌
ͅ
¸ ف ĂćĀ ¡
¸ ĉĄ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '. _د رؤا او· ¸IJ _د ¸IJ ﷲا 'Ǒ ·
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
͈ ͈
͈
¹
ͅ
¸ ف ĂćĂ ¡ ¸IJ _ا رؤا _´Ƴ ¸̱ ر ند,¹ ر··
͈
͌
Œ
̈́

_´Ƴ _´ƙ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ _`· ·
͈ ͈ ͈
͌
̈́
͏
͇
¸ ف Ăćă ¡ ¸ _·
͆
̈́
¸ ف ĂćĄ ¡ ¸ یر·ǝ ¸ ͇
͇
ǿ
Ƈ
¸ ف Ăćą ¡
¸ ĉą ¡ ا,·ا ف,' یر'̂ ͌ Ƶ · ,· سا رؤا ,· ﷲا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ ,, ·̐ ں· ،¸ń _,ǖ̳ ف,' _ı _ا رؤا
ͅ
͇
͉ ͉ ͈
͏
͈
͌ ő
͈ ͈
͉
·
ُ
رؤا بوɹ رؤا ق'ǫ ا رؤا _ '̂-ا رؤا ¸ǞƱا,·ا ا,·ا · رؤا
ͅ
ɞ
͈
'
¯ ͇
͈
Ǒ·
͈
͌
ͅ
͇
_ȗ رؤا _·Ə ) , · رؤا ,· ں·ǝ ¸IJ نا
ٰ ٰ
͈
Ǘ
·
ƃ ͈
͉
Ǽ
ʼn
͇
͉
͊
ǥ
͇ ·
¸,¹ _̚ ق,Ď _´ƙ ن'̂·ا ,· _ȗ _´ƙ نا ¸ƪ ،¸ بر ¸IJ نا · ء'Ǒ ا رؤا
ͅ
͈
̈́
·
̈́
͈ ͉ ͈ ͈
ħ
͌
͈
͇ ǔ
̈́
· ¸ ف ĂćĆ ¡ _ا ¸ƪ رؤا
͌
_´Ƴ ¸'ʇ ند,¹ ر·· ¸IJ
͈
͌
͏
̥
͇ ·
̈́

¸ ĉĆ ¡ ث,·آ ہؤ رؤا ': ¸'. 'Ǒ ,, ل·ǝ ¸ سا ,¹,Ƣ ہؤ ': ¸ư'. _د _`· او· ¸IJ م) ا · رؤا
̈́
͏
͇ ͌ ͉ ͈
¹ ͇
̈́
ͅ
ĝ ͌ ͈
͏
.
͇
،¸ư ¸ ںؤر': ں'.ز _´ƙ
͌ ͈ ͈

¸ ĉć ¡ ¸Ǥ ·Ʃ ,Ď': ,¹ﻻ ن'̂·ا · ¸ư'. ,·ا.Ɲ _ı م·ĕ _ȗ ا ﷲا ,ʋ · ͈ ǝ
͏
ť
͌
̈́
͈ ͌ ͉
͇
͈
͌
ͅ
͈ .
'
̈́
œ
¸ ف Ăćć ¡ ¸ʗ ےد _Ưا· رؤا
͉
. ͌
لو·ر ,, ¸̱
ͅ
·
¸ ف ĂćĈ ¡ _̴ _ʖ آ ں'Ǒ 'ȅ _ˡ _̚ ا رؤا ¸ư 'ǫ
͈ ͈
ͅ
· ̞
͉
.
͈
̈́
·
͆
̈́
' ͌
Œ
̈́
·
͉¯
¸ ف Ăćĉ ¡ · ں·˴ '! ﷲا رؤا
ŷ
̈́
'.,¹ _̚ ,·ا.Ɲ
ͅ
͈
̈́
·
͈
͌

¸ ĉĈ ¡ ¸ư ¸Ǔ ,· نا ,, ¸ư ,, ,Ź.. ': نا
͌ ͌
̈́
ɧ
Ŵ
͉ ͈ ͇
،_ı _Ņ _ı ں· ͈ ǝ دآ رؤا ں· ,Ď رؤا ﷲا
Ɨ
ͅ ͆ ̈́
·

¸ ĉĉ ¡ ،¸'. ید ¸ˑ _̚ ا ,, رؤا ·Ʃ 'ʇ با:. ¸ ,· نا ,, ، _´Ƴر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ
͏
͇
̄Ɠ
͈ ͈
̈́
· ̈́ ̈́
͌
˖
͌
Ɲ
͉ ͈ ͈
͌
͆
Ǘ
˩
͌

¸ ĉĊ ¡ _ı ,,· .ɓ ¸IJ سا ¸ ں·̐ ,ʝ
͇
ͅ
͇ `
'
̈́
̈́
ǡ
͇ ƃ
¸ ف ĂćĊ ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤ,~ · ﻻ'̞ '.آ رؤا
͌ ͇ ͉
Ɠ
̈́ ̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´ ·
ͅ
͇
Ǣ
̈́
ǥ

¸ ĊĀ ¡ Ʃ ,Ď': ,¹ﻻ ن'̂·ا · ہؤ ¸ȅ
͌
̈́
͈ Ǘ
͇
͆
͈
͇ · ¸NJ;· _´ƙ ,ɲ رؤا ,̣ ¸·
͇ ͈
̈́
ŏ ͉
·
͏
¸ ف ĂĈĀ ¡ _Ń·Ʃ ,, ل·ǝ ,¹,Ƣ ,,· _ı نا
͌
̈́
͇
ͅ
ĝ ͌
͇
ͅ
¸ ف ĂĈĂ ¡ ،¸·Ʃ ¸ʗ _´Ƴ _Ưؤ رؤا
͏
͌ ̄
͇ ͈
· ͌
͌
¸ ĊĂ ¡ ': ¸'. 'Ǒ ,, ل·ǝ ,¹,Ƣ '.و· ,̣ _´ƙز ¸ _ȗ _´ƙ نا ے,ƈ _Ư ,Ď': رؤا ¸·Ʃ ,Ď': · ہؤ
͏ ͏
͇ ͈
¹ ͇
̈́
ͅ
ĝ ͌
̈́
͇
·
͈ ͈
ħ
͌
̈́ ̈́
͌ ͇
ر'. _`· ': نا رؤا ¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا ،ےد · _¯) _ǣ ا ,,,¹ا
͈ ͉
͏
͌
̈́
͏
ž
̈́
.
̈́
͉
۔_̚
͈
̈́
·

¸ Ċă ¡ ؤ,¹ چ,· ,, ,ǖ یر'Ǒ _ǣ ا _´ƙ ا.. ہار ¸. _ ¸ń ·Ƿ ,, · _`) ,¹,Ƣ ¸´
̈́
̈́ ̈́
͈
͉
͈
͉ ·
̈́
͉

͈
̈́
ِ
ͅ ͉
͇
͉
̈́
Ǖ ͇
̘
·
͏
̞
·
͌
ͅ
¸ ف ĂĈă ¡ رؤا
،¸ư م·˛ · ﷲا ؤ,¹ چ,· , · ¸´
͌
ɓ
ƍ
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͇
ͅ

¸ ĊĄ ¡ بوɹ · ہؤ ,ʝ ¸̱ ل) · _ ا,-ا _ǣ ¸'̞ _Ņ
ͅ
ɞ
͈ ƃ ͇
' Œ ͇
ͅ
·
.
͈
Ǒ
͏
·
̈́

̈́
ؑ
,·ر· '̞ 'Ǒ ,¹ ما,· ,·ؤا ¸Ǥ ا ¸ ͈ ŭ
ͅ
ͅ
·
͈ ͉
̈́
͉
̈́
¸ ¸,·ا
͉
·
̈́
ͅ
ا ·ǃ;· ,¹ﻻ ,·ر· ؤ'ƃ,Ď ¸´ ¸ˢ
͉
͈
ͅ ̈́
ͅ
̄
·Ʃ ¸Ǿ ,¹
͌
͉
¯
¸ ف ĂĈĄ ¡
¸ Ċą ¡ ¸NJ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · .ɓ ¸IJ سا ·
̈́
͇
͇ ·
͉
͇
͇
'
ͅ
¸ ف ĂĈą ¡ ،_´Ƴ ¸ŷ'! _Ưؤ ·
͈
͌
̈́
͌
ͅ

¸ ĊĆ ¡ ·˛ ,· _د ¸IJ ¸ǞƱا,·ا · ،¸ư 'ǫ ﷲا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͉
.
͉ ͉
͈
͈
͌
͇ ¯
ͅ
͌
̈́
ͅ
¸ ف ĂĈĆ ¡ ک,- رؤا ¸̱ ا.. ¸ _ '. ,Ƣ ·
͆
ͅ
·
͇
!
͇ ͌
͇
،¸̱ ,, _´ƙ ں·Ŷاؤ
ͅ
· ̈́
͈

¸ Ċć ¡ ) _´ƙ _Ņ ¸ȅ ̄ ·
͉
·
͈
͆
͈
Ǘ
͇
رؤا ﻻاؤ ,¹,· ¸ư _´ƙ ,ʔ · ¸ư ہؤ ا·Ʃ ر,ɲ · ثد'Ǒ _ı ں··Ŷ · ,̣
͇ ͌ ͌ ͈
ƃ
͇ ͇ ͌ Ǝ
ͅ
͇
·
Ť
'̂ǩ ار ': ن'̄ ےر'.
̈́
͌
Ʊ
͇
· ¸ ف ĂĈć ¡
¸ ĊĈ ¡ _´Ƴ ں'Ǒ 'ȅ _ˡ _´ƙ سا
͈ ͈
͌
͈
̈́
·
͆
̈́
'
̞
Œ
¸ ف ĂĈĈ ¡ ,ʦ _ı ¸·Ʃ ے,̣ ¸IJ ¸ǞƱا,·ا
͇ ͇
. ͈
̈́
͌
Œ
͌
¸ ف ĂĈĉ ¡ سا · رؤا
͇
·Ʃ _´ƙ ن'ƃا ¸آ _´ƙ
͌
͈ ͈
͏
¸ ف ĂĈĊ ¡ · ¸ư '.,¹ _´ ': ,̣ سا ,· ں··Ŷ ¸Ǥ ¸IJ ﷲا رؤا
͇
͌
̈́
Ť
͉
͏
ž
_ ¸. سا ͉
.
ͅ
¸ʗ
.
¸ ف ĂĉĀ ¡ ¸ư ہاؤ,· ¸ ¸ ن'̄ ےر'. ﷲا · ·Ʃ ,ʋ · رؤا
͌ ͉ ͇
͇
·
ͅ
͌
̈́
ǑƆ
͇
¸ ف ĂĉĂ ¡
¸ Ċĉ ¡ ·ǝ 'Ǒ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
͇
ͅ
¹
̈́
ͅ
¸ ¸Ǥ 'ƃ _̚ ں· ͈ ǝ _´ǧ آ _ı ﷲا
ͅ
̈́

͈
̈́ ͅ
· ͈
œ ͈
·
¸ ف Ăĉă ¡ ¸Ǥ '. ﷲا م': ےر'̄ رؤا
̈́
Ɨ
˸
ͅ

،_´Ƴ
͈
͌
¸ ĊĊ ¡ ·ǝ 'Ǒ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
͇
ͅ
¹
̈́
ͅ
¸ ·Ʃ ¸Ǥ ؤر ¸ ہار _ı ﷲا ں· ͈ ǝ
͌
ͅ
œ œ
¸ ف ĂĉĄ ¡ ¸ا ¸ﻻ ن'̂·ا · ¸ا
͏
͈
͇
'Ʒ,ǖ
͈
͊
·Ʃ ہا· ,· سا د· ¸´ رؤا ·Ʃ ¸Ǥ '. 'Ǒ
͌ ͌
͉
̈́
ͅ
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͈
¹ ¸ ف Ăĉą ¡ ں·ʑ · ےر'̄ ﷲا رؤا
ͅ
.
˸
ͅ

¸ ث·,¹ ،ل'̂ćا ے,·
ͅ
͇
¡ ¸
،_̚ ,ǖ ¸
͈
̈́
·
͇
̈́
͇

¸ ĂĀĀ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ _ڑو̪ ,¹ ,Ď': .ɓ ¸IJ ن'̂·ا ےر'̄ ہؤ · ¸ˢ ,· ¸̗ ¸IJ ں·ǝ 'Ǒ , ¸´ ,¹ا
͈ ͇ ͉
͉
·
̈́
' ͈
˸ Ǽ
ͅ
͈
ͅ
͉
. ͇
͉
ő
ͅ
¹ ʼn
ͅ
¸ń ¸ ف ĂĉĆ ¡
¸ ĂĀĂ ¡ ¸´ ¸ńؤ,¹ ,ɲ ,¹ ں· ͈ ǝ ¸´ رؤا
ͅ ͅ
̈́
ŏ
œ
,·,Ȋ لو·ر ': سا _´ƙ ¸´ رؤا _´Ƴ _`'. _lj;· _´ǧ آ _ı ﷲا ,·
͈
͆
ͅ
' ͇ ͈ ͈ ͉ ͈ ͉
ͅ
͌
ͅ
ͅ
͈ ·
،'Ǒ '.'̞ د ہار _lj.Ǒ ہؤ رؤ,~ · 'Ǒ ار'̄ ': ﷲا ¸ _` رؤا '.ﻻ
͈ ͈ ͈ ͈ ͈
¹ - ŭ
Œ
̈́
ͅ
·
̈́
͇

¸ ĂĀă ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ،ن'˨ ,ʝ '.,ƈ ,, ,¹,Ƣ رؤا ¸ư _ ': ¸رڈ ¸ سا 'ȅ ؤرڈ ¸ ﷲا
˜ ͌ Ǘ
ȅ
Ɖ
ƃ
̈́
̈́
͌

̈́
͈
͇ -
¸ ĂĀĄ ¡ ط· ͇ _ر _ı ﷲا رؤا
̈́
ȠƊ
·Ŷ م'̞
ͅ
·
¸ ف Ăĉć ¡ '.'. ,, ¸̠ _´ƙ _'آ رؤا ,¹ _ _Ņ
̈́
͇
̈́
͉
·
͈
͉
ƃ
¸ _´ƙ ں·ĕ,Ď
͈
ͅ ̈́
'.'. ,· ,,
̈́
͇
͇
̈́
¸ ¡ ف ĂĉĈ ¡ ےر'̄ ¸ سا '̞ ,ǖ _´ƙ ¸´ _ ؤ,¹ د'. ,·ؤا ¸Ǥ ا ن'ȅ ا ': ﷲا رؤا ˸
ͅ

̈́
ͅ
·
͈
͇ ͈ ͉
ͅ
͇
͈
̈́
͉ `
¸Ǥ ·Ʃ _`'̞ _´ƙ _'آ ¸´ ¸ _ ¸IJ سا · '.د,¹ پ) _´ƙ ں·Ŷد
͏
ť
͌ Đ
͏
͇
·
͈ ͈
͉
ͅ
̈́
ȟ
̈́
ͅ
͈
ƃ ¸ ف Ăĉĉ ¡ ر'. ¸.ا ¸´ رؤا
̈́
͈
ͅ
,· ےر'Ǒ ¸IJ خزؤد
͉
̈́
¹ ¸̱
ͅ
·
¸ ف ĂĉĊ ¡ '.د'ǫ ¸ سا _̚ ¸ سا ·
͈ ͉
͇
´ ͈
˸
ͅ

̈́ ͅ
¸ ف ĂĊĀ ¡ ں· ¸ ¸´ ﷲا
͈
ͅ
،ؤ'. ,·ا.Ɲ ¸´ _̚ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď ن'Ǒ _´ǧ آ _ǣ ا _Ư
͉ ͈
͈ ͇ ·
͌
ͅ
͈
ő ͈
͌
ͅ ̈́
͈
ͅ
·
̈́
͉

͌

¸ ĂĀą ¡ رؤا _د ¸ʒ ': ث'. _̰ ا رؤا _·) ف,' _ı _`) ,, ¸Ǥ '. '.·Ʃ 'ȅ͈ا ہؤ,¹ ¸.ا _´ƙ ¸´ رؤا
͈
.
͇ ͈
͉
·
͈
͏
͇
. ̞
͏
͇
· ͌
͏
Ʊ ͉ '
̈́
͌
͈
ͅ
_,¹ _Ǜ ¸ ی,·
͈
̈́
Ɨ
͇
¸ ف ĂĊĂ ¡ · دا,ƈ گ·Ŷ _̖ رؤا ̘
͉ ·
͈
·
¸Ǿ
͉
̈́
Ǖ
¸ ف ĂĊă ¡
¸ ĂĀĆ ¡ _ǣ ;· ٹو̪ _´ƙ نا رؤا ¸Ǥ ¸̠ _´ƙ _'آ · '.·Ʃ ,, ¸Ș نا رؤا
͏
ť
͉ ͈ ͈
͉
·
͏
ť
͉
·
͉
͇
̈́
͌
̈́
͈
Ǘ
͇
-
¸ ف ĂĊĄ ¡ ¸IJ سا .ɓ
͇
'
_̴ _ʖ آ _̚ ا ں'Ǒ 'ȅ _ؤر ,,
͈ ͈
ͅ
·
͉
.
̈́
·
͈
̈́
·
͆
̈́
'
͆
¸ ف ĂĊą ¡ ،¸ư با:. ا;· ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
͌ ͇
͈ ž

¸ ĂĀć ¡ ¸·Ʃ ¸Ž': ,Ħƚ ¸IJ _` ہؤ · ¸Ž': ,Ħƚ , رؤا ¸ń ں·Ʃ ¸Ž'ǫ ؤا ,Ħƚ , ند _`
͏ ̈́
͌ ͌
̈́ ̈́ ̈́
͇
ͅ
͉ ͉ ͇
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇´
¸ ف ĂĊĆ ¡ Ǒ
͈
¹ ¸·Ʃ ,Ď': ,¹ﻻ ن'̂·ا ¸´ '
͏
͌
̈́
͈
ͅ
¸ ف ĂĊć ¡ ،,Ź.. ': ,ɲ ¸Ǥ ا و̪ با:. با ·
͇
̈́
ŏ
̈́
͉
ʱ
͉
`
ͅ

¸ ĂĀĈ ¡ ¸·Ʃ ¸Ž'ǫ ؤا ,Ħƚ ¸IJ _` ہؤ رؤا
͏ ̈́
͌
͇´
̈́
͇
¸ ف ĂĊĈ ¡ _´ƙ سا ,Ȕ ƪ ہؤ _´Ƴ _´ƙ ¸˪ ر _ı ﷲا ہؤ
͈ ͈ ͈
͆
͈
Ǘ
˩
͌
͌ ¯
،¸ń _´Ƴر
͈
͌
¸ ĂĀĉ ¡ _̚ ¸˜ ,· ں·Ŷاؤ ں'̄ ﷲا رؤا ،_´Ƴ ¸Ǥ ;· ,· ¸´ ¸Ǒ ¸Ǒ ¸ƪ ,, _´Ƴ _´ǧ آ _ı ﷲا ,,
͈
̈́ ͅ
· ͈
̈́
!
͉ ͈ ͉ ͉ ͈ ͈ ͇
· ͌ ͌
ͅ
Nj
ͅ
͈ ͈
̡ ̡
͊ ͊
· · ͌
·
͈
'Ǒ '.
ͅ
͌ Ơ
͉
¸ ف ĂĊĉ ¡
¸ ĂĀĊ ¡ _Ņ ف,' _ı _Ư ﷲا رؤا ،¸ư _´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا رؤا
͌ ͌
͌ ͌ ͌ ͈ ͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
̈́
،¸ư ع·ر _ı ں·Ə':
͌
͇

¸ ĂĂĀ ¡ ·Ʃ ,ǖ̙ ¸´
͌
ͅ
͇ ·
ͅ
¸ ف ĂĊĊ ¡ ¸ _`ا,· رؤا ·Ʃ ¸Ǥ د ¸ʒ ': _`) _··Ʃ ,Ƣ'! _´ƙ ں··Ŷ · _´ƙ ں·ǝ ا نا
͏ ͏
͇ ͌
͌ ͌
ͅ
͈
.
̞ ͇
·
͈
͏
̈́
͈ ͈
͇
ͅ
Ɨ
ر ن'̂·ا ,· ﷲا رؤا ·Ʃ ¸,¹ _Ǜ
͈ ͉
͌
ͅ ̈́
Ɨ ¸ﻻ ن'̂·ا _`'Ǒ ,¹ا رؤا ،·Ʃ ¸Ǥ
ͅ
͈
͇
ͅ
¹
͌
ͅ
̲
Œ
¸ ف ăĀĀ ¡ , _´ƙ نا ،'̞ ) ': نا ·
͉
Ǽ ͇
ʼn
͈
ͅ
· ̞
·
ͅ
_´Ƴ ن'˨
͈
͌
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ăĀĂ ¡ ، ,Ď': ہد'.ز رؤا
̈́
͈

¸ ĂĂĂ ¡ '.'Ǒ _̖ ,ʝ ¸ń _ڑ'ʙ ,, , ےر'̄ ہؤ
̈́
ͅ
-
͈
· ƃ
͈ ͉
͇

̈́
Ǽ ˸
ʼn
ͅ

¸ ف ăĀă ¡ ¸Ǥ '. ےر'̄ · _;ů ¸ ¸´ ,¹ا رؤا
̈́
Ɨ
˸
ͅ

ͅ
͈
ͅ
¸ń _·'. ,ǖ̳ ,Ǣ ¸
͈
͏
͇ ͈
͉
·
͊
͈
ǥ
͉ ·
¸ ف ăĀĄ ¡ ،_Ń·Ʃ ,, د.ƃ _ı نا ,̣
͌
̈́
͉
·

¸ ĂĂă ¡ _·'. ,, ن'ƃا ں·Ʃ ں'̄ یرا· _ǣ ید'̂· ,· نا
͈ ͇
͏ ̈́
͉
̈́
͌
͇
·
͏
ť
͉
¸ ف ăĀą ¡ رؤڈ _ı ﷲا ,ʝ
ƃ
¸ ف ăĀĆ ¡ رؤا
¸ رؤڈ _ı ں· ͈ ǝ دآ
Ɨ
¸ ف ăĀć ¡ _´'Ǒ _ǣ ید'̂· ,· نا رؤا ¸·Ʃ راؤا,- ¸IJ _ٰ̖ ا _~ رؤا
͇
ͅ ͏
Ǯ
Ƈ ͇ ť
͉
͏
͌
ź
̈́
̈́
´
¸ ف ăĀĈ ¡ ,, ،¸,¹ .Ǒ _ '. · ںؤ,ǖ˽ رؤا ¸,¹ ,ɲ ¸ ں·ǝ آ _ı ﷲا ہؤ ,, ¸Ǥ سا ,,
͈ ͈
ͅ ͅ
͈
̇
͆
· ŏ
̈́
͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ ͈
͉

̈́ ͅ

͏
ž
¸Ǥ سا
͏
ž
،¸̱ _ħ,- رؤا راد,ǖ'ƃ,Ď '. ,,
ͅ
·
͇
̈́
̈́ ̈́

¸ ĂĂĄ ¡ _´Ƴ ¸´'ĉ ,· _ ,, _´Ƴ ہؤ , _´ƙ ں·ǝ 'Ǒ _̚ ¸ ¸.ا _Ņ
͈ ͉ ͈ ͈
͌ ͌
͏
ͅ

͉
Ǽ
ʼn
͈
͇
ͅ
¹
͈
̈́
·
͈
¸ ف ăĀĉ ¡ _´ǧ آ _ı ﷲا
͈
ͅ
͈ ·
_´Ƴ ¸,¹ ہ.ǫ رؤا _´ƙ ں·,̣ _ı ثار _´Ƴ ¸Ǥ ;·
͈ ͈ ͈ ͉
͌ ͌
ͅ
͇¯ ͈
Ť
ͅ
Nj
¸ ف ăĀĊ ¡
¸ ĂĂą ¡ `) رؤا _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ند ¸ˢ رؤا ﷲا
͏
̞ ͇
·
͈ ͉
͌
ͅ
͈
̞
͉
Ǽ
͉
´
_´Ƴ ¸,¹ _Ǜ ¸ _`ا,· رؤا ¸Ǥ د ¸ʒ ': _
͈
͌
ͅ ̈́
Ɨ
͏
͇
ͅ
͈
.
¸ ف ăĂĀ ¡ ،_´Ƴ _ﻻ گ·Ŷ ,, رؤا ،_´Ƴ ¸ڑؤد ,· ں·Ə': ¸Ǒ رؤا
͈ ͈ ͉
͌ ͌
͏

͈
ͅ
͈
̈́
·
¸ ĂĂĆ ¡ ¸Žاؤ رڈ _´Ƴ م·˛ · ﷲا رؤا ': ¸'. ار'ƃ ,, _ ': نا _,¹ _`) · ہؤ رؤا
͈
͌
ɓ
ƍ
͏
͇
̈́

͈
͏
̞ ͇
· ͇
¸ ف ăĂĂ ¡
¸ ĂĂć ¡ دﻻؤا رؤا ل'ƃ ¸IJ نا ¸·Ʃ ,Ď': · ہؤ
͏
͌
̈́
͇
¸ ف ăĂă ¡ ¸ ﷲا · نا _˺ ہؤ رؤا ¸ń _ƀ'ǫ ,, ,
̈́
Ǟ̘
͇
·
͈ ͉
͇
´
̈́
͉
Ǽ
ʼn
'Ǒ ر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ · نا _´Ƴ
̈́
͌ Ơ ˩
͈ ͈
͆
͈
Ǘ
͌
͌ ¸ ف ăĂĄ ¡
¸ ĂĂĈ ¡ _´ƙ _Ń..ز _´ƙ 'Ǒ د سا · _ı سا ثؤ'̄
͈ ͈
̈́
͈
̈́
·
͇
ő ¸ ف ăĂą ¡ ¸ư _ _ı ا·Ʃ سا _´Ƴ ¸,¹ چ,·
͌
͌
͈
͌
ͅ
̈́
_ǣ ر'ƃ _ '. ¸ا · ¸̱ ¸,¹ ا,· _Ư 'Ǒ ا · ی;· ,· _ǣ _ı م·ĕ _ȗ ا ¸.ا ہؤ ·Ʃ ﻻ'. _´ƙ _`
͏ ͅ
ť ǥ
ʇ
ű
͇ ͈ ͉
ͅ ͅ
·
ͅ
͇
͌
̈́
͉ ·
͇
͉ ͉ ͈
͈
̟
Œ
ͅ
͈
' ͌
͇
¸ ف ăĂĆ ¡ ،_´Ƴ ¸,¹ ¸˜ ,· ں·'. _ǣ ا د· ہؤ ں'Ɲ 'Ǒ ,, ¸˜ ,· نا ¸ ﷲا رؤا
͈ ͉ ͉
͌
ͅ ̈́
̈́ ̈́
! !
̈́
͇
̈́
͉

̈́
͋
͈
¹
̈́

¸ ĂĂĉ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ'Ǒ ,, راد زار 'Ǒ ا · ںؤ,ǖĄ
̈́ ̈́
͇ · ·
̈́
͉
͈
̈́
¸ ف ăĂć ¡ نا ¸,¹ _̚ _˺ _´ƙ _`ا,· یر'̄ ہؤ
ͅ
͈
̈́
·
Ő
͈
͏
͇
˸
ͅ

ہؤ رؤا '̞ ا ¸ˏ ¸ ں·'. _ı نا ,َ ǖ ¸Ǿ ا:.ا _ǣ ،¸ư ؤزرآ _ı
͊
· ̞ ͇ ·
ͅ
͇ ͈
͈
͇
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
ͅ
ǥ
͇ -
͌
¸ ف ăĂĈ ¡ ¸'Ǒ _´ƙ ¸Ǥ ·
͏
͉
̡
͉
·
͈
̈́
͈ ǥ
· ͇
·Ʃ _ _̚ ,¹ا _د'Ǒ ,¹ لو̪ _̚ ں'Ǒ 'ȅ ¸ ¸ƪ ،¸ư ا;· رؤا _´Ƴ
͌
ͅ
ɭ·
͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ

͈
̈́
- ·
Œ
͈
̈́ ͆
̈́
' ͌
̈́
͌
͇ ͈
͌ ¸ ف ăĂĉ ¡
¸ ĂĂĊ ¡ ·Ʃ ¸Ǥ '. _̚ ا · ¸´ ·Ʃ ¸´ · ,, ·Ʃ ¸Ǥ
͌ ͌ ͌
ͅ ͅ
͌
Ʊ ǥ ͉
͈
̈́
·
ͅ
ͅ ͅ
͇ ·
͈
̈́
¸ ف ăĂĊ ¡ ¸Ǥ '. _̚ _̚ ہؤ رؤا
ͅ
͌
Ʊ ͉
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ

¸ ف ăăĀ ¡ رؤا
·Ʃ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ں·'Ǒ _Ņ ¸´ ,, ,, ل'.
͌
ͅ
͈ ͉
͇
ͅ
¹
ͅ
͈
¸ ف ăăĂ ¡ _ ہؤ رؤا
͇
¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ _´Ƴ ¸Ǥ ¸ ¸´
͌ ő
͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
̘ ˣ
ƃ
ͅ
¸ﻻ ن'̂·ا
͏
͈
¸ ف ăăă ¡ _̴ _ǣ ا ؤ'.,ƈ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ ¸ ,, _·'Ǒ ں'Ǒ ا ,· ¸´ · ں·Ʃ ¸ˢ ا رؤا
͊
Ť
̈́
͉

͇
̈́
ͅ ͅ
̈́
´
͈
͏
͇
͉ · ˒
͈ ͈
ʙ
̈́
͉
ͅ
͌ Ǒ¹
¸ _˝ _ ͇ ǣ
͇
.
ˣ
ͅ
ĉ
¡ _´ƙ
͈
¸ ف ă㥠¡ ،ث'. _ı ں·Ŷد ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا
͇ ͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́

¸ ĂăĀ ¡ ¸ʩ ا,· _̚ ا · ¸Ǿ _`) _`· _̚
ū
͇ ͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏ ͏
̞ ͇
·
ͅ

¸ ف ăăą ¡ · ¸Ǿ _`ا,· ,, ¸´ رؤا
ͅ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏
͇
ͅ
،ں·Ʃ ش· ,· سا
͌
̈́
͉
·Ʃر ¸Ǥ یر':,ǖƲ,· رؤا ,ǖ- ¸´ ,¹ا رؤا
͌
͈ œ ͈ ͉ ͇
͌
ͅ
¸ ف ăăĆ ¡ ¸IJ نا ¸ȅ ،': ےڑ'ʙ ,, , ار'̄ ؤاد ': نا ·
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͇

̈́
͉
Ǽ ˸
ʼn
ͅ

ͅ
،_´Ƴ _´ƙ ے,ǖ̳ ¸IJ ا.. م': _Ņ
͈ ͈ ͈
͌
Ť
̈́

¸ ĂăĂ ¡ ب·ǝ ےا ؤ,¹ د'. رؤا ͇
ǿ
Ƈ
͈
¸ · _Ǖ ¸´ _
͇
¯
ͅ
͇
¸ ف ăăć ¡ ں·'˨ ¸·Ʃ .ƃآ,· ¸ ,,'. ,ŭؤد ¸Ǥ ا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͏
͌
͇
̈́
̈́ ̈́
͉
· ر·Ə ¸IJ _`ا;ů · ͉
͏
¸,¹ ¸´'ĉ ,· ں
ͅ
͏
ͅ
͉
¸ ف ăăĈ ¡ ،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا رؤا
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
¸ Ăăă ¡ _·'.,¹ ید,ƈ'. ,, ا·Ʃ ہدارا ': ں·Ʃؤ,¹ ؤد ¸IJ _´ƙ ¸´ _
͈
͏
͇
̈́
͌ ͌
͈
ͅ
͇
¸ ف ăăĉ ¡ ': نا ﷲا رؤا
،¸Ǥ '. ,,ؤ,̣ ,· _Ư ﷲا · ں·'˨ رؤا ¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ '̞
͏ ̈́
͌
Ʊ ž ͉ ˜ ͌
͇
·
͉
͌
̈́
ȅ
Ɖ
͇
Ǣ
̈́
ǥ
·

¸ Ă㥠¡ ¸ _ '. ¸´ _ _ı د.ƃ یر'̄ _´ƙ ر.. ¸ ﷲا ¸ȅ رؤا
͇
ʇ
ű ˸
͇ ͇
ͅ
͇
ͅ
͈
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸̱ ن'ƃ'. ؤ ,-
ͅ
·
¸ ف ăăĊ ¡ ·
ͅ
،·Ʃ را,¹ ,ʋ ¸´ _̚ ؤرڈ ¸ ﷲا
͌
͆
.
ͅ
͈
ő

¸ Ăăą ¡ بر ار'̄ ,, _̚ _ě': ,, _̚ 'Ǒ ¸̱ ¸'ƃ,Ď ¸ ں·'˨ ¸´ ب·ǝ ےا _ ˸
ͅ
ǿ ͈ ͈
̈́
· ˸
̈́
͈
ͅ

͈
¹ ͇
ͅ
·
ͅ ̈́ ̈́
˜
ȅ
Ɖ
ͅ
Ƈ
͇
،,¹ ر'.ا ,Ħ~,Ď را,Ƣ _· ے,¹ د.ƃ یر'̄
ͅ ̈́
ͅ
͆
͌ ͈
ͅ
˸
ͅ

¸ ĂăĆ ¡ ,· ¸´ مد _ا ,Ď': رؤا ؤ,¹ یوɹ ؤ,ǖ- ¸´ ,¹ا _̚ ں· ͈ ǝ ں 'Ɲ
͉ ͇
ͅ ͅ
̈́
ٰ
ͅ
ͅ
·
͈
̈́
·
œ
͋ د.ƃ یر'̄ بر ار'̄ · _;·آ ˸ ˸
ͅ ͅ

ͅ
͈
͉
': ¸Ǿ ¸Žاؤ ن'ȅ ¸Ǥ ,Ď را,Ƣ _´ '. ·
͇ ͈ ͉
Ǖ
̲
͇
·
͆
̈́
'
ͅ
͆
´
̈́
͌
̈́
¸ ف ăĄĀ ¡
¸ Ăăć ¡ · ں·Ŷد ےر'̄ ¸ سا ,, ¸Ǥ _ا رؤا ¸Ǥ ¸IJ _· یر'̄ ,ʝ _ı ,, ¸ ﷲا _Ǖ ,, رؤا ˸ ˸
ͅ ͆ ͅ

͏ ͏
ž ž
̈́
ƃ
̈́
̈́
ͅ
̈́
ĝ
͈
¸ˢ _·
ƃ
͈
͉
¸ ف ăĄĂ ¡ ¸ س'. ¸IJ ¸Žاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا ,ʝ _̚ د.ƃ رؤا
͉
ʵ
`
̈́
ƃ
͈
̈́
·
¸ ف ăĄă ¡
¸ ĂăĈ ¡ ےد ٹ': ,, ¸.ا ': ںؤ,Ď': ,, ¸Ǥ سا
͈
̈́
͏
ž
¸ ف 㥥 ¡ ,̣ دا,ƈ'. ,, ے,¹ _ ذ _̚ ا '.
͉
· ·
̈́
͈
Ǒŭ
͈
̈́
͈
،_·'.
͈
͏
͇

¸ Ăăĉ ¡ ¸ŷ'! ہؤ ,, ے,¹ با:. ,· نا '. ےد _ · _ı ,,· _̚ ا '. _̚ ,·'Ɲ ےر'̄ ث'. ,,
̈́
͉ ͈ ͈ ͇ ͈
ǝ
̈́
ĝ
ͅ ͅ
͇
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
ͅ
͋ ˸
ͅ

͈
،_´Ƴ
͈
͌
¸ ĂăĊ ¡ _´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا رؤا
͈ ͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
͌ ͌
̈́
͌
¸Ș رؤا ¸Ș ¸ư'. ¸Ș ¸ư
͇ ͇
` DZ `
͆
̈́
͇
´
͌ ͉ ͌
،ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا ،ے,¹ با:. ¸ư'.
͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͌ ͉

¸ ĂĄĀ ¡ ؤ'̞ ,, نؤد '.ؤد دو· ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
Œ
̈́
̈́
͈
¸ ف 㥹 ¡ ح) _̚ ,, ,· .Ǒ ا سا ؤرڈ ¸ ﷲا
̈́
ĉ
͈
˸
ͅ

͉ ͈
Ɔ
،¸ˢ
ƃ

¸ ĂĄĂ ¡ ¸ư _̰ ر ر'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': · ·Ƿ ¸ گΣ سا رؤا
͌
Œ
͈
ͅ
· ͉
͏
ž
̈́
͇
͇
´ ¸ ف ăĄĆ ¡
¸ ĂĄă ¡ ·ر ؤ ﷲا رؤا ·Ʃر راد,ǖ'ƃ,Ď ¸IJ لو
͌
͇
̈́
̈́
¸ ف ăĄć ¡ ، ؤ'. ¸Ǥ ¸¯ر ¸´ ,, ,· .Ǒ ا سا
͇ ͈ œ
ͅ
͉ ͈
Ɔ
¸ ĂĄĄ ¡ ؤڑؤد رؤا ¸ ف ăĄĈ ¡ _´ƙ ناڑ· _ı _` ف,' _ı ¸Ǔ _ȗ ا رؤا ά _ı بر ¸Ǥ ا
͈
͉
͇
̈́
͇
`
͈
'
̈́
͉
¸ư _̰ ر ,¹ ر'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ ںؤر':,ǖƲ,· _´ƙز ؤ ن'̂-آ _Ņ
͌
Œ
͈
ͅ
·
͏
ž ͈ ͉ ͈
͌
¸ ĂĄą ¸ ¡ ف ăĄĊ ¡ _´Ƴ ¸,¹ چ,· _´ƙ ہار ¸IJ ﷲا · ہؤ
͈ ͈
͌
ͅ
̈́
͇
_´ƙ _´ ر رؤا _´ƙ _·
͈ ͈
̈́
͆
̈́
¸ ف ăąĀ ¡ رؤا
،_´Ƴ ب·ǝ ¸IJ ﷲا گ·Ŷ ¸Ǒ رؤا ،¸Žاؤ ¸,¹ ر,¹رد ¸ ں··Ŷ رؤا ¸Žاؤ ¸Ǥ ,,
͈
͌ ͇ ·
ǿ
Ƈ
͈
̈́
̈́
̈́
͈ ǥ ͉
·
̈́
´

¸ ĂĄĆ ¡ _,¹ ¸˜ ,· ں·'. _ǣ ا '. _`'Ǒ ¸ _`· _ ,, ہؤ رؤا
͈ ͇
̈́
!
͉
̈́
͇
̈́
͉

͈ ͈
͏ ͏
·
͇
¸ ف ăąĂ ¡ ¸Ǥ ا ¸IJ,¹ د'. · ﷲا
̈́
͉ ͈
_´Ƴ'. _ě'ɓ _ı ں·Ʃ'Ǒ
͈
͌
͉
̈́
ƍ
͌
̈́
¹ ¸ ف ăąă ¡ ﷲا او· ¸Ș ن· ہ'Ǒ رؤا
͆
̈́
DZ
͇
´
̈́
¹ ,, ڑا ,¹ ,·· ن'. ,· ¸Ǥ ¸Ǥ ا رؤا ،¸IJ
̈́
͇
͇
͇ ͉
͈ ͉ œ
̈́
،_·'.
͈
͏
͇

¸ ĂĄć ¡ _´Ƴ _´ǧ رؤا ά _ı بر ¸IJ نا ,Ź.. · ںوȑ ا
͈ ͈
͌
ͅ
̈́
ǔ ͇ -
͇
͈
'
¸ ف 㹥 ¡ ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _`
͈
̈́
·
͉ ͈
Ǖ
̈́

͇
ں· ͈ ǝ ': رؤا _´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ
Ɨ ͈ ͈
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
¸ ں··Ŷ ¸Ǒ
͈
̈́
· ¡ ¸Ǒ '̞ ا ':
͈
̈́
·
͉
·
¸ ,, ،م'ɓ ا

̈́
'
¡ ¸ư
͌
¸ ف ăąą ¡
¸ ĂĄĈ ¡ _´ƙ ؤ'.,· ¸ʀ ,' , ¸ˢ ¸ ¸´
͈ ͉
ͅ
͇
ͅ
͈
·
͉
Ǽ
ʼn
̄·
ͅ
_´Ƴ ¸ʗ آ
͈
͌
͉
.
¸ ف ăąĆ ¡ م'ǫ ا 'ȅ و̪ د ,¹ _ _´ƙ _´ƙز ·
͇ Ǘ
̈́
´
͈
Ň
ʱ
͈ .

͉
͈ ͈
ͅ
': ں·Ŷاؤ ¸) ا·Ʃ
̈́
͊
Ǒ̡
͇ ·
͌
¸ ف ăąć ¡
¸ ĂĄĉ ¡ ،¸ư ¸ǭ · ںؤر':,ǖƲ,· رؤا '.'̞ د ہار رؤا '.'Ǒ · ں··Ŷ ,,
͌
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͈ ͉
͌
̈́ ̈́
Œ
ͅ
͇ ·
͈

¸ ĂĄĊ ¡ ؤ'̞ ¸' ,, رؤا ؤ,¹ _ǣ ,, رؤا
Œ
̈́
̈́ ̈́
ͅ
ș
´
¸ ف ăąĈ ¡ ،·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ¸ń ؤآ ¿ŭ'. _Ư ¸´
͌
ͅ
̲
Œ
͈
̈́
͌
ͅ

¸ ĂąĀ ¡ _̚ ,¹ا
͈
˸
ͅ

¸ ف ăąĉ ¡ _´Ƴ ¸ʗ '. ,ǜ _Ư _ȗ ؤ _̰ گ·Ŷ ہؤ · _ǽ ,ǜ _`·
͈
͌
͉ ͉
.
͈ ͈
ˣ ˣ
ʇ ʇ
ͅ ͅ
͌
͈
'
͇
·
ͅ
͉
̈́ ͏
Ǖ
̘
͉
·
¸ ف ăąĊ ¡
_´Ƴ _̰ ر ں'.ر'. ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ ¸ ¸ƪ _´ƙ _` _´Ƴ ند ,, رؤا
͈ ͈ ͈
͌ ͌
Œ
͈ ͇ ͈ ž
̈́
͌ ͇
͈
¸ ف ăĆĀ ¡ ﷲا ,, ¸Ǥ سا رؤا
͏
ž
_ı ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےدا,¹ ن'ǫ
͈ ͉´
͉
·
¸ ف ăĆĂ ¡ رؤا ےد ,Η ,ƈ ': ثد'̄ · ں··Ŷ , ¸ _´ƙ ¸´ رؤا
͇
ͅ
·
͆
· Ǽ
͉ ʼn
͈
ͅ
ﷲا
،· ں·˴ '! 'Ǒ ر _̚ ¸Ņؤد
ŷ
̈́
ͅ
̡
Œ
͈
̈́
·

¸ ùà ¡ ےد,¹ ر'̞ ': ں·'˨ ﷲا ,, ¸Ǥ سا رؤا
ʱ
̈́

̈́
˜
ȅ
Ɖ
͏
ž
¸ ف ăĆă ¡ ےد'Ǒ · ںؤ,Ď': رؤا
͊
Ɔ
̈́
¸ ف ăĆĄ ¡
¸ Ăąă ¡ ن'ǫ ا ': ں·ز'. ےر'̄ ¸ ﷲا _̰ ا رؤا ¸ń ؤ'. ¸ˢ _´ƙ ¸Ǔ ,, ·Ʃ _´ƙ ن'̂ũ سا 'Ǒ
ͅ
Ǖ ͈
Ɨ ¹
̈́
˸
ͅ

̈́
͇
·
͇ ͉ ͈
.
͈ ͈
̈́
͇
`
͌
_ı _''ƃزΣ ں·Ŷاؤ ,ǖ- ,, رؤا 'Ǒ ,,
͏
͇
̈́ ̈́
͈
ŭ ¸ ف ăĆą ¡
¸ ĂąĄ ¡ ¸ˢ ¸ ¸Ǥ ¸IJ سا ¸̱ ¸,¹ 'Ǒ 'Ǒ _ı ث·Ə · ¸´ رؤا
̄
͉
·
̈́
ˣ
ƃ
ͅ
·
ͅ ͅ
͈
¹ ˫
̈́

ͅ
ͅ
¸ ف ăĆĆ ¡ _̚ ہؤ با ·
͈
˸
ͅ

ͅ
،¸Ǥ '. ¸IJ ںو̪ آ _`آ ,Ⱦ
̈́
Ɨ
ʱ
̈́

͏
̈́
̈́
'
¸ Ăąą ¡ لو·ر ¸.ا · .̂ȃ رؤا
͈
ͅ
Ƈ
¸ ف ăĆć ¡ ¸ʗ ·Ʃ لو·ر رؤا ¸ˢ ¸ نا
͉
. ̄ ͌
͉
·
¸ ف ăĆĈ ¡ ہؤ ,¹ا 'Ǒ ·
͈
¹
ͅ
,̣ ںؤ'. ¸Ǥ ا ¸´ · ں·Ʃ .Ǒ '. _·'ƃ,Ď ل'ɭ ا
͉
·
͉ ͈ ͈
͊
ž
ͅ
ͅ
͌
̇
͆
·
͈
͏
̈́
ͅ
ͅ
ǜ
̈́

, ': ﷲا ': ے,̣ ںؤ'. ¸Ǥ ا · رؤا ¸ń ںؤ'.
͉
Ǽ
ʼn
͉
·
͉
͊
ž
͇
͇
،': ےد ,˞ · ں·Ŷاؤ ,ʋ ﷲا ¿·,ɲ رؤا ،': ے,¹ ,, ن'ȟ .
͆
.
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
̈́
ͅ
ɴ
̈́
·

¸ ĂąĆ ¡ _ǣ _̚ ,ƈ ا.. ¸ʒ ¸ ن'. _`· رؤا
ͅ
ʷ
´
͈
̈́
·
̈́ .
͇ ͇
͏
¸ ف ăĆĊ ¡ ¸ư '̞ ر '̞ ,Čؤ ': _Ņ
͌
Œ ʱ
Ƃ
ͅ
¸ ف ăćĀ ¡ ¸ư'. م'ɓ ا ': 'Ǒ د رؤا
͌ ͉
̈́
' ͈
̈́
· Ā ف ăćĂ ¡ ا _د ¸ا ¸ _´ƙ سا ¸ƪ
͈
͈
͌
¸ư'. م'ɓ ا ': ث,·آ · رؤ
͌ ͉
̈́
'
̈́
͇
_د ¸ا ¸ _´ƙ سا ¸ƪ
͈
͈
͌
¸ ف ăćă ¡ ،_,¹ 'ȹ ,˞ · ں·Ŷاؤ ,ʋ ¸ƪ ,, ¸ư ¿·,Ď رؤا
͈ '
.
͆
. ͌
͌
͈
ͅ

¸ Ăąć ¡ نا ے;· ¸ȇ ,, · ،¸̱ ¸Žاؤ ا.. ¸̆ ,·'. ¸IJ نا 'Ǒ د'̄ ¸ ء'Ǒ ا _Ư ¸Ǥ رؤا
͉ ´
̈́
ͅ ͅ
·
̈́
͇ ·
ͅ
͈ ͈
¹ ǔ
͇
·
̈́
͇
̈́
·
͌
̈́
ͅ
ǥ
Ň
ؤا ¸·Ʃ رؤ,˭ ,, رؤا _ȁ _̚ ا _´ƙ ہار _ı ﷲا · ¸ ں·ǝ
͏
͌ Ǖ
Ő ͈
̈́
͈
͉
̈́
̘
͉
·
̈́
·
͈
͇
ͅ
͇
ǥ
͈ Ɗ ǒ
-
¸د ,, ر
͇
̈́
¸ ف ăćĄ ¡ ,ǖ- رؤا
͇
،_´Ƴ ب·ǝ · ﷲا ¸Žاؤ
͈
͌ ͇
ǿ
Ƈ

¸ ĂąĈ ¡ ¸IJ '.د سا او· ¸̱ ¸Ǥ ,, _̰ , ہؤ رؤا
ͅ
·
ͅ
̘
ő
̈́ ͇
·
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ăćą ¡ ےد _DZ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ےا ,,
̈́
͇
´
_ŕ م': ¸Ǥ ا ¸ ¸ƪ ں'Ǒ د'.ز · رؤا ہ'Ǒ ےر'̂ ͌ Ƶ
͈
̈́
͉
̈́
͌
͈ ͈
ͅ
· ¹
͇
̈́
¸ ف ăćĆ ¡ نا _̃ رؤا ےد '̂· م.ĉ ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا
͈ ͇
͌ Ƶ
ͅ
ےد د.ƃ ,· ں··Ŷ ,Ď':
͉
̈́
¸ ف ăćć ¡
¸ Ăąĉ ¡ '.د م'ɓ ا ': 'Ǒ د _̚ ا ¸ ﷲا ·
͈ ͈
̈́
'
̈́
·
͈
̈́
·
̈́ ͅ
¸ ف ăćĈ ¡ _`· _ı با· ¸IJ ث,·آ رؤا
͇
̈́
͆
̈́
¸ ف ăćĉ ¡ رؤا
،_´Ƴ ےر'Ǒ · ﷲا ¸Žاؤ _ʖ
͈
͌
͈
͉ · ͈
Ǒ
̈́
·

¸ ĂąĊ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸ˢ ,· ¸̗ ¸IJ ںؤ,Ď': ¸´ ,¹ا
͉
.
͉
ő
̈́
ͅ
¸ ăćĊ ¡ ¸ń _د'.·Ŷ ںؤ'. ¸Ǥ ا _̚ ہؤ ·
͈
͊
͉
͊
ž
͈
˸
ͅ

ͅ
¸ ف ăĈĀ ¡ ¸ń ؤ'. ¸ˑ ¸IJ '̞ '.· ,̣
͇
͉
. Œ ͉
͊
͊
·
¸ ف ăĈĂ ¡
¸ ĂĆĀ ¡ ،ر':د.ƃ ,ǖ̙ ¸ _Ņ ہؤ رؤا ¸ư ﻻ·Ə ار'̄ ﷲا ,ʔ
ͅ
͇ · .
͌
˸
ͅ

ˏ
͇

¸ ĂĆĂ ¡ ¸ń _ƀاڈ _×ر _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ ںؤ,Ď': ¸ƪ ,, ¸ư '.'. مد _`·
͈ ͈
̈́ ͅ
͌
͌ ͇
͏
¸ ف ăĈă ¡ ¸ ں·̐ ا ,,
̈́
̈́
·
'.'ʇ ا,· 'Ǒ رؤا ،¸ư خزؤد '.'ʇ ': نا رؤا یر'.ا ,, , _`· ¸ سا ,· _` '.اœ̉ ¸.,- ': ﷲا
̈́ ̈́
̥ ̥
͊ ͊ ͅ
· ·
͇ ͈ ͈ ͈
¹
͌
̈́
͇
Ǽ
ˬ
¯
͏ ͊
̈́
͉
͇
̮
·
͆
'ȟ ا'.
̈́

̈́
،': ں·ĕ
̈́

¸ ĂĆă ¡ _ · ںؤ,Ď': ¸ ¸ʒ ¸IJ سا ¸´ ,, _ ہ..ؤ 'Ǒ ا '.'̞ د ,¹ _¯ _̚ ¸ ﷲا ¸ȅ رؤا
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
̈́
.
ͅ
͇
̈́
͉ ·
͈
Œ ͇
͈
˸
ͅ

̈́
͆
͈
Ǘ
·
¸̱ ¸,¹
ͅ
·
ͅ
¸ ف ăĈĄ ¡ ﻻاڈ ا;ʝ _´ƙ ¸ʒ رؤا _ı _żد,· ¸ ¸´ _ ,, ¸. ں'̄
̞ ͇ ·
͈
.
͇
̈́
ͅ
͇
ͅ
͈
· ¸ ف ăĈą ¡ رؤا
_ı _`'ƃ,Ď'.
̈́
̈́ ̈́
¸ ف ăĈĆ ¡ ث'. _ı _· یر'̄ 'ʇ '̞ د _̚ ﷲا ,, ¸IJ سا .ɓ
͇
͆ ͅ
̈́
˸
͉

Œ
͈
˸
ͅ

͇
'
¸ ف ăĈć ¡ _´ƙ ¸´
͈
ͅ
'̞ 'Ǒ '. 'Ǒ د _`·
ͅ
·
ͅ
͌ Ơ ·
͉ ͈
̈́
͏
¸ ف ăĈĈ ¡ '̞ 'Ǒ '. ث,·آ _`· _´ƙ ¸´ رؤا
ͅ
·
ͅ
͌ Ơ
͉
̈́
͏
͈
ͅ
¸ ف ăĈĉ ¡ '.د,ǖ̳ ¸ نا ,Ħƚ ار'̄ ,̣
͈ ͈
͉ ˸
·
̈́
ͅ

͉
·
¸'ƃزΣ _̚ ,,
͏
͈
˸
ͅ

¸ ف ăĈĊ ¡ '.,¹ _ ,· ں·'˨ ﷲا رؤا ،'.د,¹ ف'ɓ _̚ ¸ سا ¸ȅ رؤا
ͅ ̈́
ȟ
̈́
Đ
͉
̈́
˜ Ǘ
ȅ
Ɖ
͈ ƍ
͈
˸
ͅ

̈́
͆
͈
͇ ·
،¸ư
͌

¸ ĂĆĄ ¡ ,¹ ,ǖ̳ ,Ǣ رؤا ¸̱ ¸'. ¸ˢ ¸'̞ ا ,Ħƚ ¸´ _
͈
͉
·
͊
͈
ǥ
͉ ·
ͅ
·
ͅ ͏
͇ ͉
.
͊
·
̈́
ͅ
͇
¸×'̂· ی,-ؤد رؤا ¸Ǥ د ,, · _ȗ
͇
ͅ
̲
ʱ
͈
̈́
ħ
¸̱ ¸ưر ر'ʇ _̚ لو·ر ےر'̂ ͌ Ƶ _´ƙ
ͅ
·
͌ ͉

͈
˸
ͅ

͈
¸ ف ăĉĀ ¡ '.د ¸' ,Ź.. ': ¸' _̚ ·
͈ ͇
̈́ ̈́
͈
˸
ͅ

ͅ
¸ ف ăĉĂ ¡ _ě'ɓ رؤا
̈́
ƍ
,ǖ _ı ں·Ə': ےر'̄ · ﷲا رؤا ؤ,¹ ,, _´ ر ': سا ی;· د'Ǒ ا · رؤا 'Ǒ ¸ ,·'Ɲ · ,, _`'Ǒ ¸Ǥ سا
͇ ͉
̈́
˸
ͅ

̈́
̈́
ͅ
̈́
Č ¹ -
͇ ͇
͈
ͅ
͋
͏
̈́
͏
ž
،¸ư
͌

¸ ĂĆą ¡ · .ɓ ¸IJ ¸' ,· ¸´ ,̣
͈
͉
͇
'
̈́
͉
ͅ
͉
·
یر'.ا .Ǒ _ı _
ͅ
̈́
͈
ǔ
̈́
· ¸ ف ăĉă ¡ _̰ ے,ǖ̳ · ¸×'̂· ¸.ا یر'̄ ,,
ͅ
·
͈
Ť
͇
͈
˸
ͅ

¸ ف ăĉĄ ¡ · ہؤ,¹ ¸.ا رؤا
͈
¸ ف ăĉą ¡ _̰ ی;· _ı ن'. _ǣ ا
ͅ
·
͉ ͇
̈́
͉
¸ ف ăĉĆ ¡ ن'̂ũ '. ¸ ,· ﷲا
͇ ͇ ͉
¸̱ ¸,¹
ͅ
·
ͅ
¸ ف ăĉć ¡ ¸´ ¸ư ر'Ǒ ا _̰ ار'̂ ͌ Ƶ , _´ƙ م': سا 'Ǒ ¸Ǥ ،ن'̂ũ ¸ ¸IJ ¸Ǔ '.
ͅ
͌ ͇ ͈ ͈
ͅ
ǔ ¹
̈́
-
͇
·
͉
Ǽ
ʼn
͈
ͅ
̘
ő Ɲ
͈
ˣ
͌
¸ư ': ﷲا ار'. · ر'Ǒ ا ,, ؤد'ƃ,Ď
͌
ͅ
͈
ͅ
ǔ
̈́
-
̈́
¸ ف ăĉĈ ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ _´ƙ ں·Ŷد ¸Ǥ ا
͈ ͈
͌
ͅ
͉
̡
͉
·
̈́
͉
¸ ف ăĉĉ ¡ ,Ƣ'! ,· ¸´ ·
͌
̈́
͉
ͅ
͇
'.·Ʃ _' , ار'̂ ͌ Ƶ ،_´Ƴ ¸Ǥ ¸,¹ _̚
ͅ
͌
͇ ͉
Ǽ
ʼn
͈
͌
ͅ
̘
ő
ͅ
͈
̈́
·
¸ ف ăĉĊ ¡ ¸´ ,¹ا ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ ،¸'. ےر'ƃ ,, ں'̄ ¸ƪ ·
ͅ ͅ
̈́ ͅ
͇
̈́
͈
·
͌
ͅ
¸آ _ ¸. ں·Ʃ': _ _ǣ ا '̞ 'ʇ '. '̞ '.'. ار'ƃ ': _` _̰ _ ¸·Ʃ _´ƙ ںؤ,̣ ¸Ǥ ا
ͅ ͅ
ʇ Ǒ
̈́

ͅ
͌ ͌
ͅ
ͅ
Č ͇
̈́
͉

ͅ
· ʱ
͉

͇ ͇
Ƃ
̈́
͇
·
͇
͈
Ť
̈́
͉
¸ ف ăĊĀ ¡ سا رؤا ¸ư _´ƙ ں ·Ŷد ےر'̄ , · رؤا ¸'ƃزΣ ث'. _ı ں·ǝ ےر'̄ ﷲا ,, ¸Ǥ
͌ ͈
˸ Ǽ ˸
ͅ ͅ
ǥ ͉ ʼn
͇
͏
͇
̈́
͈ ·
͏
ž
¸ ف ăĊĂ ¡ ¸ư 'Ǒ '. ث'. _ı ں·Ŷد ﷲا رؤا ےد لو̪ ¸ا
͌ ͇
ͅ
̈́
·
͇
Œ
¸ ف ăĊă ¡
¸ ĂĆĆ ¡ ¸Ǥ ,̣ ¸ _´ƙ ¸´ · ہؤ ¸ȅ
͏
ť
͉ ͇
·
͈
ͅ
͇
͆
͈
Ǘ
· ¸ ف ăĊĄ ¡ _̚ ا _̴ _ˡ _··ĕ ں·ؤد ند _`
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
·
ͅ
· ƃ
͇
̈́
͇
¸×'. ¸IJ ل'̂ćا _ɚ ¸IJ نا ید ش,ɘ ¸ _Ư ن'ȹ
͇
͇
'
̈́
Ŵ
̈́
͌
͈Γ
͆
· ¸ ف ăĊą ¡ _̚ ا ¸ ﷲا ¸ȅ رؤا
͈
̈́
·
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ،'.د'ƃ,Ď ف'ɓ
͌ Ǘ
.
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
͈
̈́
ƍ

¸ ĂĆć ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ںؤ,Ď': نا
̈́
¸ ف ăĊĆ ¡ ¸ΐȆ _ı ں· ͈ ǝ '̞ ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ '.·Ʃ ,, ح,' _ı
͇
̈́
'
͏

͇
·
̈́
͉
̈́
̈́
ǡ
͇
`
̈́
͌
̈́
¸Ǥ · د'̄ '. ,ɲ ہؤ _ ,, '̄
͏
ť ͇
· ő
͈
̈́
·
͇
¸ ف ăĊć ¡ ,, رؤا ¸,ƈ ,, · ¸·Ʃ س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ,,
̈́ ̈́
ͅ ͅ ͅ
͌
͉
سا ¸ا ےر'ƃ
ͅ
¸ư '.ر'ƃ رؤا '.)ِ ﷲا رؤا ،¸̱ ر سوȑ ا ': سا _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا ﷲا ¸Ǥ
͌
ͅ ͅ
͇
.
Œ
̈́
ď
͈
͏
ž
¸ ف ăĊĈ ¡ ﷲا رؤا
،¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ےر'̄
͌
͋
͈
.
˸
ͅ

¸ ĂĆĈ ¡ ¸˪ ر رؤا ά _ı ﷲا · ؤ'.,ƈ '. ؤ'. ےر'ƃ _´ƙ ہار _ı ﷲا ¸´ ,¹ا ¸ȅ رؤا ¯ ͈
ͅ
͇ ͇ Ǘ ͈ ͈
ͅ
͆
͇ · ¸ ف ăĊĊ ¡
̙ ¸ ,ŭؤد _Džد ےر'. ¸IJ نا
͇ ·
،¸ư ,ǖ
͌
ͅ

¸ ĂĆĉ ¡ ¸ư 'Ǒ ا ف,' _ı ﷲا · ؤ'. ےر'ƃ '. ؤ,ƈ ¸´ ,¹ا رؤا
͌ ͇
̈́
̡
͊
·
ͅ
͈
ͅ
¸ ف ĄĀĀ ¡
¸ ĂĆĊ ¡ ب·ǝ ےا ,, ¸ư _`'.œ̉ _ı ﷲا , _ȗ · ͇
ǿ
Ƈ
͌
̈́
͇
Ɠ Ǘ
͉
Ǽ
ʼn
͈
Ň
ͅ
¸ ¸·Ʃ لد م,· ¸Ǥ ¸IJ نا ¸´
͏
͌
̈́ ͏
ž
ͅ
¸ ف ĄĀĂ ¡
¸·Ʃ لد ¸ǭ جا,ƈ .Ǒ ,¹ا رؤا
ͅ
͌
̈́ ͅ
¯
̈́
· ¸ ف ĄĀă ¡ · ¸'.·Ʃ ن'ȅ͈,· ¸ د,¹ ےر'̄ رؤ,~ ہؤ ·
ͅ ͅ ͅ
͇ '
͌
͆
͉
˸
ͅ

̈́
_̚ ا ¸´
͈
̈́
·
ͅ
ؤ,¹ ¸×'ɭ _ı نا ر ؤا ؤ'ƃ,Ď ف'ɓ
̈́ ͆
·
̈́
ƍ
¸ ف ĄĀĄ ¡ ·Ŷ ہروȑ ¸ نا _´ƙ ں·Ə': رؤا
͆
Ɖ
͈
¸ ف ĄĀą ¡ · رؤا
͇
ؤ,¹ ,,ؤ,̣ ,· ﷲا · ·Ŷ,¹ 'ʇ ہدارا ': ث'. _ȗ
͇
·
͉
ͅ
͉ ͇

ħ
¸ ف ĄĀĆ ¡ ،_´Ƴ ےر'Ǒ · ﷲا ¸Žاؤ _`· ¸ȅ
͈
͌ ͈
͈
͉ ·
ͅ
͆
Ǘ
͇ ·
¸ ĂćĀ ¡ _̚ ¿ŭ'. ,· ¸´ _`· · ے,¹ د.ƃ یر'̄ ﷲا ,¹ا
͈
̈́
·
̈́
͉
ͅ ͏
ͅ
˸
ͅ

'Ǒ آ
ͅ
ʉ
.
¸ ف ĄĀć ¡ ےد ڑو̪ _̚ ہؤ ,¹ا رؤا
͉
·
͈
˸
ͅ

،¸Ǥ '. ,,ؤ,̣ ,· _Ư ﷲا · ں·'˨ رؤا ے,¹ د.ƃ یر'̄ ,̣ · ¸ư ن· 'ȅ͈ا ·
͏
͌
Ʊ ͉ ˜ ͌ '
͇
· ·
͉
͌
̈́ ͅ
ȅ
Ɖ
˸
ͅ

͉ ͇

¸ ĂćĂ ¡ ¸̱ ر 'Ǒ , ہؤ ,, 'Ǒ ·Ʃ _̚ ن'̂ũ ,, ,· _ ͇ ǣ _ȗ رؤا
Œ
͉
̡ ʉ
͉ .
·
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
͌
͈
̈́
·
͈ ͉
̈́

ħ
¸ ف ĄĀĈ ¡ ہؤ ¸̱ ر 'Ǒ · رؤا
Œ
͉
̡
͉
·
͇
آ ,¹ ¸Ž ,ǖ _`'Ǒ _ǣ ا ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ
͏
͈
͉
͏
͉ ͈
̡ Č
͉
·
̈́
͉

ͅ
نا رؤا _Ń ¸'. ید ر·,̣ _`'̂ŗ _ı نا · ن'. ,Ƣ ,̣ ': ¸
͏
͇ ͇ ͉ ͌
͇
· ·
͏
͉
،':·Ʃ ,, ¸˜ ,·
͌
̈́
̈́
!
͉

¸ Ăćă ¡ ) ,· _¯,ƈ _ı ﷲا · 'Ǒ ·
͉
.
͉
̈́
͇
͈
¹
ͅ
¸ ف ĄĀĉ ¡ 'Ʒڑؤا _~ ': ﷲا ¸ _` ':·Ʃ 'ȅ سا ہؤ
̈́
̈́
´
̈́
͇
͌
͈
Ǘ
͇ -
¸ ف ĄĀĊ ¡ ،_ı ¸Ǥ ,ʦ ی,· 'Ǒ رؤا ،¸ư ¸Ǟ̘ '.'ʇ ': سا رؤا
̈́
͊
ǥ
ː
͉
. ·
͇ ͇
.
͈
¹
͌
̈́
͇
̈́
̥
͊
·

¸ ĂćĄ ¡ ,رد ں'̄ ¸IJ ﷲا ہؤ
͇
͈
· _´Ƴ ,,رد ,
͈
͌
͇
¸ ف ĄĂĀ ¡ ،¸ư 'Ǒ د م': ¸IJ نا ﷲا رؤا
͌
ͅ
̡
ʱ
͈

¸ Ăćą ¡ ا·Ʃ ن'ȅ ا ا;· ': ﷲا ¸ȅ
͌
` Ǘ ͇
͆
͈
͇ · ¸ ف ĄĂĂ ¡ ¸ _´ƙ _̚ ا _´ƙ نا ,, ,· ں·'˨
͈ ͈ ͉ ͈
̈́
·
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ĄĂă ¡
لو·ر ¸.ا
͈
¸ ف ĄĂĄ ¡ ¸ư 'Ǒ ;· _´ǧ آ _ı سا ,· نا · 'ǫ
͌ ͇
ͅ
ƺ ̲
͉ ͈ ͉
ͅ
͈ ·
͇ ͈
Ǖ
͇
·
¸ ف ĄĂą ¡ ¸ư '.,¹ ک'. _̚ ا رؤا
͌
ͅ
͉
͈
̈́
·
¸ ف ĄĂĆ ¡ ؤ ب'Ǒ _̚ ا رؤا
ͅ
¹
͈
̈́
·
¸ư '.'̞ ¸˪
͌
ͅ
ʱ
´ ʵ
`
¸ ف ĄĂć ¡ _Ưا,˭ _ˡ ¸ˢ ¸ سا رؤ,~ ہؤ رؤا
͌ ·
Ţ
̞
Œ
̄
͉
̈́
¸̱ _´ƙ
ͅ
·
͈
¸ ف ĄĂĈ ¡
¸ ĂćĆ ¡ ¸Ǿ ¸Ǔ _`· _̚ _ 'Ǒ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͇ ͇
͈ Ɗ
ǥ
Ƞ
͏
͈
˸
ͅ

͈
¹ ¸ ف ĄĂĉ ¡ ·Ʃ ¸ʗ 'ǫ ¸´ _`ؤد ¸ سا ,,
͌
͉
.
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
ͅ ̈́
¸ ف ĄĂĊ ¡
_`آ ¸ ں'̄ ,, ,, ·ʣ ¸Ǥ ·
͏
ő
͈
ū
̈́
̘
ő
ͅ
¸ ف ĄăĀ ¡ _`آ ¸ ف,' _Ư یر'̄ ہؤ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
͏
͌
˸
ͅ

̈́
ͅ
¸ ف ĄăĂ ¡
͇ · ،¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ͅ
ʉ
.
͉
Ǽ
ʼn
͆
͈
¸ Ăćć ¡ _`آ ,· ¸´ · ¸Ǔ ہؤ رؤا
͏
͉
ͅ
͇
͇
͈ Ɗ
ǥ
Ƞ ¸ ف Ąăă ¡ _··ĕ ں·ؤد ند _`
͈
͇
̈́ ̈́
͇
¸ ف ĄăĄ ¡ ﷲا ہؤ _̴ _ˡ
͈
ͅ
· ƃ
،_ı ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےدا,¹ ن'ǫ ,, ¸Ǥ سا رؤا _̰ ¸ ¸ʒ ¸IJ
͈ ͉´
͉
·
͏
ž
ͅ
· .

¸ ĂćĈ ¡ ¸·Ʃ _'Ǒ · _ı نا ، ےدا,¹ ن'ǫ ,, ¸Ǥ سا رؤا
͏
͌
̈́
ĕ
̈́
Ɔ
͇
͉´
͉
·
͏
ž
¸ ف Ąăą ¡ ¸ نا رؤا ا ,, 'Ǒ '̄
͈
¹ ő
ٓ ؤ ¸ ف Ąăć ¡ ؤ'Ǒ · _˶ د '. ؤ;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا
͊
͌ Ơ
͆
¯
͈ ͈
¸ ف ĄăĈ ¡ ر ؤ,~ · ¸Ǥ '. _`·Ʃ _`ا;ů ¸ƪ ,¹ا ¸Ž·
̈́ ͅ
ͅ
̈́
͇
ͅ ͏
͌
͌
͇
,Ħƚ ¸Ǥ ا ،_´Ƴ ¿·,Ď ہد'.ز ¸ ,ɲ ¸ˢ ¸ΐȆ ,, _ı ن'̂·ا ی,Ƣ'! ند سا رؤا ، ¸Ǥ د ,·'. ار'̄
̈́
̈́ ͅ
͉ ͈ ͇ ͈
͌ ͈
ͅ
͈
̈́
ŏ ̞
Œ
̈́
' ˸
͇
͈ ͌
̈́ ͅ
ͅ

˛ · ﷲا رؤا _̚ _´ƙ لد ¸IJ نا · _´Ƴ ¸Ǥ ¸
ɓ
ƍ
͈
̈́
·
͈ ͈
͇
͌
ͅ
̘
ő
_´Ƴ ¸ưر'Ǒ · ¸ư م·
͈
͌
͌ ͌ ͉
̡
͉
·
͇
¸ ف Ąăĉ ¡
¸ Ăćĉ ¡ _´ƙ ےر'. ¸IJ ں· ͈ ǝ '̞ ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ہؤ
͈ ͇
͏

͇
·
̈́
͉
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ĄăĊ ¡ '̄ ار'̂ ͌ Ƶ ہؤ ,, ¸ưر ,Ǣ پآ رؤا '̄ ő ő
͌
͊
͈
ǥ
͇ ·
¸Ǥ 'ƃ
ͅ
̈́

¸ ف ĄĄĀ ¡ ·Ʃ ¸Ǿ ,¹ا ؤد ل'. ث·Ə _Ư _ǣ ا · ؤد'ƃ,Ď ¸´ ¸'. ےر'ƃ ,, ·
͌
͉
¯
͊
͌
̈́
͉

ͅ ͅ ̈́
ͅ
ͅ
͇
̈́
¸ ف ĄĄĂ ¡
¸ ĂćĊ ¡ ¸Ǥ ےر'ƃ _´ƙ ہار _ı ﷲا · رؤا
͏
ť ͈
͇
¸ ف ĄĄă ¡ بر ¸Ǥ ا ہؤ ,ʔ ،'.,¹ ل'Ǒ ,, ہد,ƈ _̚ ا ,¹ ,Ƣ
̈́
͉
ˏ
͇
.
̈́
͈
̈́
·
̈́
͈
̈́
·
͌
_´Ƴ ¸'. یزؤر _´Ƴ ہ..ز س'. ¸IJ
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͉ ͉
̈́
¸ ف ĄĄĄ ¡
¸ ĂĈĀ ¡ '.د ¸ _ ¸Ǥ ا _̚ ا ¸ ﷲا · ,· سا _´Ƴ د'.
͈
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
̈́
·
̈́
͇
͉ ͈
͌
͆
¸ ف ĄĄą ¡ _´Ƴ ¸ưر'Ǒ ں'Ǒ · رؤا
͈
͌
͌
̈́
Ɔ -
͈
͆
̈́
¸ˢ ,, ¸ نا _̰ ا · _ı ں·˛ ¸Ǥ ا
ƃ
̈́ ͇
·
͇
̞ ͉
Ǽ
͉
´
̈́
͉
¸ ف ĄĄĆ ¡ ¸ư ,Ȕ ..ا , ,, ,· نا ,,
͌
͆
͈ ͉
'
̈́
Ǽ
ʼn
̈́
͉
،¸' , ,, رؤا
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́

¸ ĂĈĂ ¡ ں·'˨ , ͇ ·ا '.,¹ _̚ _' '. ﷲا ,, ,, رؤا _ı _ رؤا ¸˪ _ı ﷲا _´Ƴ ¸'Ǒ ں'Ǒ ·
̈́
˜
ȅ
Ɖ
ͅ ̈́
͈
̈́
·
͏
̈́
͈
ȟ
̈́
Đ
ɠ ͌
̈́
'
͈
ͅ
̈́
Ɔ -
͈
͆
̈́
': ¸ ف ĄĄć ¡
¸ ĂĈă ¡ '̞ 'ʇ _Ǖ ¸¯ز _̚ ا ,, ¸IJ سا .ɓ ¸·Ʃ ,~'. ,· ¸) ¸IJ لو·ر ؤ ﷲا · ہؤ
ͅ
·
͉ ͇

̈́
̘ ͌
͉
·
̈́
͈
̈́
·
͇
'
͏ ̈́
̈́
͉
.
͇
¸ ف ĄĄĈ ¡ ':,ǖƲ,· رؤا ںؤر':·ʑ ¸IJ نا
͈ ͉
͌
̈́
.
،¸ư با· ا;· ¸Ǥ ¸IJ ںؤر
͌
͆
͇
͏
ž

¸ ĂĈĄ ¡ '̄ ¸ ں··Ŷ ¸ _` ہؤ ő
̈́
͇
¸ ف ĄĄĉ ¡ ¸ ں··Ŷ ,,
̈́
¸ ف ĄĄĊ ¡ اڑ· '̞ ¸Ǥ ےر'̄
͇
ͅ
Ǣ
͇
`
͏
ž
˸
ͅ

ز'.ر': '̞ ا 'Ǒ رؤا ¸ư _' · ¸ƪ ﷲا ¸Ž· رؤا ا·Ʃ ..از رؤا ن'̂·ا ': نا · ؤرڈ ے س نا · ͉
·
͈
¹
͌ ͈
͇
͌
͇
͌
͏
ͅ ͅ
¸ ف ĄąĀ ¡
¸ ĂĈą ¡ ا ¸IJ ﷲا ¸Ǥ ·
͊
ˣ ͉
.
ͅ
¸ _ رؤا ن'ȅ
̈́
ȟ
̈́
Đ
`
¸ ف ĄąĂ ¡ _· _ı ﷲا رؤا _ǽ ,, _`ا,· _`· _̚ ا ,,
͆
̈́
͉
̈́ ͏ ͏
Ǖ
̘
͉
·
̈́
͇ ͈
̈́
·
¸ˢ ,·
͉
.
͉
¸ ف Ąąă ¡ ¸ư ﻻاؤ _ ے;· ﷲا رؤا
͌
̈́
ȟ
̈́
Đ
͇
¸ ف ĄąĄ ¡
¸ ĂĈĆ ¡ ¸ư '.'ʇ د ¸ ں· ؤد ¸Ǥ ا ,, ¸ư _Ư ن'ȹ · ہؤ
͌ ͌
ͅ
˯
DŽ
ͅ
·
̈́
͉
͌
͈Γ
͆
·
ͅ
¸ ف Ąąą ¡ ؤرڈ ,, ¸ نا ·
̈́
ͅ
¸ ف ĄąĆ ¡ ·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ؤرڈ ¸ , رؤا
͌
ͅ
̲
Œ
͈
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف Ąąć ¡
¸ ĂĈć ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _´Ƴ ¸ڑؤد ,· ,ɲ · ؤ,¹ ,, ¸' , ': نا ¸´
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
ŏ ͇
̈́
̈́
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ĄąĈ ¡ _ڑ'ʙ , ': ﷲا ہؤ
͈ ͉
͇

Ǽ
ʼn
¸̱ ر ,, ,, _`· ': نا _´ƙ ث,·آ ,, ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا ¸ń
Œ ̈́

͏
͈
̈́
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ ¸ ف Ąąĉ ¡ ا;· ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
͇
͏
ž
،¸ư با:.
͌

¸ ĂĈĈ ¡ 'Ǒ ل·Ə ,ɲ ¸Ž.. ¸IJ ن'̂·ا ¸ ں·̐ ہؤ
͈ ͇
ŭ
̈́
ŏ
͈
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ĄąĊ ¡ , ': ﷲا
͉
Ǽ
ʼn
نا رؤا ¸ń _ڑ'ʙ ,,
͈
͇

̈́
،¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ
͌
̈́
͏
ž

¸ ĂĈĉ ¡ ¸Ǥ ¸IJ نا , _´Ƴ ¸Ǥ د _ ڈ _̚ ا ¸ƪ · ہؤ ,, _´Ƴر ,, _´ƙ ن'̂ũ سا ,Ď': ,¹,Ƣ رؤا
͏ ͅ
ž
͉
Ǽ
ʼn
͈ ͈ ͈
͌ ͈ ͌
͈
Ǒƺ ̈́
͈
̈́
· ͌
͇
̈́
͌
_Ǎ;· _´ƙ ہ'Ǒ رؤا ,, _´Ƴ ¸Ǥ د _ ڈ _̚ ا ¸Ǥ _ا · ¸ƪ ،¸ư )
͈ ͈ ͇ ͈ ͈
̈́
¹ ͌ ͈
ͅ ͏
͈ ž
Ǒƺ
̈́
·
ͅ
͌
͌
̞ ͇
·
¸ ف ĄĆĀ ¡ ¸IJ نا رؤا
: ,ŭذ ¸Ǥ
͏
ž
،¸ư با:. '
͌

¸ ĂĈĊ ¡ ·Ʃ ¸´ ,· _` _̚ ': ¸ڑو̪ ,· ل'. سا · ں·'˨ ﷲا
͌
ͅ
͉ ͉
͇ ͈
̈́
·
̈́
͉
· ȅ
̈́
˜
Ɖ
¸ ف ĄĆĂ ¡ ,, ا.. ¸. _
̈́
͇
ͅ
͇
· ے.Ǒ ےد,¹
̈́
¹ ¸ ف ĄĆă ¡ ¸ ے,̣
ͅ
Ǣ
´ ¸ ف ĄĆĄ ¡ ··Ŷ م'. ےا ,, _̚ ,, ن'. _ı ﷲا رؤا
͈
̈́
·
͈
͆
¸
¸ư'. ¸Ș ¸ ں·Ŷو·ر ¸Ǥ ا ¸ư 'Ǒ _͉ ` ﷲا ں'Ɲ ےد ےد ¸˜ ': _Ǔ _̚
͌ ͉ ͌ ͇ ͉
`
̈́

ͅ
͈
ǔŬ
͋
.
͈
̈́
ă
͈
˸
ͅ

¸ ف ĄĆą ¡ ·
ͅ
ؤﻻ ن'̂·ا ,¹ا رؤا ,· ں·Ŷو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ؤﻻ ن'̂·ا
͈ ͈ ͉
¸ ف ĄĆĆ ¡ ¸Ǥ ےر'̄ · ؤ,¹ یر':,ǖƲ,· رؤا
͏
ž
˸
ͅ

ͅ
͈ ͉
͌
،¸ư با· ا;·
͌
͆
͇

¸ ĂĉĀ ¡ _´Ƴ ¸,¹ _ · رؤا
͈
͌
ͅ
̈́
ǫ
͇
´
͇
¸ ف ĄĆć ¡ ,¹,Ƣ ید ¸ _ ¸Ǥ ا _̚ ا ¸ ﷲا · _´ƙ ,ǖ سا
͌
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
̈́
·
̈́
͇
͈
͈
͉
· ¸Ǥ ¸IJ نا ہؤ ,ʔ _̴ ,, '̞ ا ¸Ǥ ¸Ǥ ا ¸ا
͇
͏ ͏ ̈́
ž ž
ˏ ͉
͇
.
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
̈́
·
͉
¸ƅ'Ǒ '̞ 'Ǒ _ _´ƙ _` ہؤ ¿·,ɲ ،¸ư ا,
͈ ͈
ͅ
Č ¹ ͈
ͅ
·
̈́
ǫ
͇
´
͈
͇
ͅ
̈́
ǜ
ă ͌
':·Ʃ قو' ': ¸ˢ ¸IJ نا ند ¸IJ
͌ :
¸ ف ĄĆĈ ¡ ': _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ثراؤ _Ư ﷲا رؤا
͈
̈́
͌
͌
¸ ف ĄĆĉ ¡ ،¸ư راد,ǖ ¸ ں·Ə': ےر'̄ ﷲا رؤا
͌ ͇
̈́
˸
ͅ

¸ ĂĉĂ ¡ _ǣ ¸ƪ رؤا ¸ư ج'Ǒ ﷲا ,, '̄ ¸ ں·̐ 'Ǒ ¸ ﷲا ¸ȅ
̈́ ͅ
̈́
ă
͌
͌ Ǘ
Ǯ -
Ƈ
ő
̈́ ̈́
̈́
ǡ
͇
`
̈́
͆
͈
͇ · ¸ ف ĄĆĊ ¡ _ǣ ¸ƪ رؤا
̈́
̈́
ă
͌
¸ ف ĄĆĊ ¡ '̄ ': نا ¸ń _̴ ر ,ʕ ¸ƪ با ő
͈
Œ
ū ͌
¸ ف ĄćĀ ¡ '.,¹ .Ǒ _ '. ': نا · ء'Ǒ ا رؤا
̈́ ̈́
͈ ͈
̇ ǔ
͆
·
͇
̈́
· ¸ ف ĄćĂ ¡
،با:. ': گΣ و̪ ,, ¸ń _·'ƃ,Ď رؤا
ʱ
͉
`
͈
͏
̈́

¸ Ăĉă ¡ ،'.,¹ _̚ ¸˜ ,· ںؤ.Ǒ ﷲا رؤا 'ǫ ¸ńآ ¸ ںو̪ 'Ɲ ےر'̄ · ': سا ¸ư ﻻ.. ,,
ͅ
͈
̈́ ͅ
·
̈́
!
͉
̈́
͇ · ̲
͇ ͌
͈ ͇
Ǖ
͇
·
̈́
·
͋ ˸
ͅ

͇ ͈

¸ ĂĉĄ ¡ ¸ƪ ¸ ﷲا _´Ƴ ¸Ǥ · ہؤ
͌ ő
̈́
͈
͌
ͅ
̘
͇
¸. _ _·ﻻ ,, ن'̂·ا ,· لو·ر _ȗ ¸ƪ ,, ¸ư 'Ǒ ,¹ را,Ďا ¸
ͅ
͇ ͈
͏
̈́
͈ ͌ ͉
ħ
͌
͈
ŭ
ͅ
¸'̞ گ آ _` ¸ﻻ ,, ¸ʒ ': _`'.,Ď _ȗ ا
͏ ͏
Œ
͇
̈́
.
̈́
͇
ͅ
͈
'
¸ ف Ąćă ¡ لو·ر ¸̆ ¸ˢ ¸ , ؤد'ƃ,Ď ¸´
͇ ·
̄
͉
·
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
ͅ
,¹ا 'Ǒ .Ǒ ں· ͈ ǝ _̚ ا ¸ ¸´ ,̣ ·Ʃ ¸Ǥ ¸´ · ¸آ ,¹ ¸Ž ¸ʒ ,, رؤا ں'Ǒ 'ȅ _ˡ س'. ےر'̄
͈ ͈ ͈ ͉
¹ ̇ ·
͆
·
œ ͈
̈́
· ·
̈́ ͏
ͅ ͅ
͉ ͌
ͅ
̘
ő
͇
.
͈
̈́ ͆
̈́
'
̞
Œ
˸
ͅ
·Ʃ ¸Ǿ
͌
͉
¯
¸ ف ĄćĄ ¡
¸ Ăĉą ¡ ب·ǝ ےا · ͇
ǿ
Ƈ
ͅ
¸ _ı ¿·:ʘ _̰ _ı ں·Ŷو·ر ¸ˢ ا ¸ ¸´ · _´Ƴ ¸,¹ ¿·:ʘ یر'̄ ہؤ ,¹ا ͈ ͈
ͅ ͅ
. .
͇
·
:
ͅ
ͅ
͈
͌
ͅ
˸
ͅ

ں'Ǒ 'ȅ ف'. · ¸ư _ǣ
͈
̈́
·
͆
̈́
' ͌
͇
͏
ť ¸ ف Ąćą ¡ ب'Ǒ _ǣ رؤا ¸ʀ رؤا
ͅ
¹
ͅ
ʷ
́ ¯
͉
¯
̈́
͈
ǜ
ǿ
¸ ف ĄćĆ ¡ ¸̱ ¸آ ,¹ ¸Ž
ͅ
·
͏

¸ ĂĉĆ ¡ گΣ · ،¸ń _˥ ےر· · _Ư ¸ƅ'Ǒ · ¸Ž.. ےر'̄ رؤا ،¸ư _ǣ ث·Ə · ن'. ,Ƣ
͇
͈
ƃ
͉ ͌
͌
͈ ͇
ͅ
Č
ͅ
˸
ͅ
͌ ͇
̈́
̲
ʱ
͉
`
ǫ ¸
͉
͇
´
ل'ƃ ': ¸IJ·ǃد _̖ · _Ń..ز _ı 'Ǒ د رؤا ،'ǫ · دا,ƈ ہؤ 'Ǒ 'Ǒ _ اد _´ƙ ¸Ǔ ,¹ '
͈
·
ͅ
̈́
͈ ͈ ͈
̈́
· ̘ ¹ ¹
͉ ͈
̈́
Ǖ
͉
·
̈́
.
̈́
͇
`
¸ư
͌
¸ ف Ąćć ¡
¸ Ăĉć ¡ _´ƙ ں·'. یر'̄ رؤا ل'ƃ ےر'̄ _Ń·Ʃ _''ƃزΣ یر'̄ رؤ,~ ¸ȅ
͈
̈́
͇ Ǘ
˸ ˸ ˸
ͅ ͅ ͅ

͌
͏
̈́ ͆
͈
͇ · ¸ ف ĄćĈ ¡ ¸ȅ رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ں·Ŷاؤ ب'Ǒ ¸ˢ ا ¸´ رؤ,~
ͅ
¹
:
ͅ
̈́
¸ ف Ąćĉ ¡ ¸ń · ا,· , ¸̆ ¸ ں·,Ȋ رؤا
̈́
·
͇ ͉
Ǽ
ʼn
͇ ·
͆
Ɖ
رؤا ؤ,¹ ,ǖ- ¸´ ,¹ا رؤا
͇
ͅ
·Ʃر ¸Ǥ
͌
ͅ
͉ ǿ
͇
´ ¸ ĄćĊ ¡ ،¸ư م': ': ¸˪ ی;· ,, ·
͌
͌
ƪ
͇
͈
ͅ

¸ ĂĉĈ ¡ ¸ ں··Ŷ ¸ا رؤ,~ ¸´ ,, _`'ƃ,Ď 'ȹ ب'Ǒ _̚ ` ¸ نا 'Ǒ .̄ ¸ ﷲا _ ؤ,¹ د'. رؤا
̈́
ͅ ͏
̈́
'
ͅ ̈́
¹ ŭ
͈
ǡ
͇
͈ ͈
·
̈́
͇
'.'Ǒ ,, رؤا 'Ǒ د,¹ ن'Ǒ
̈́
͉ ͈
̡ · ͇ ·
͉
·
̈́ ̈́
͈
¸ ف ĄĈĀ ¡ '.د ¸Ǒ ¸̱ ¸IJ ,Ǣ _ǣ ا ¸ا ¸ ں·̐ ا ·
͈ ͉
̈́
͈
ǔ̟ ͈
͉ ·
· ͉ Ǽ
͈
Ǖ
͉

͊
ǥ
͉
̈́
̈́
̈́
·
ͅ
¸IJ سا رؤا
¸Ǥ _ '. ماد _ ذ ¸Ž..
͈ œ
. Ǒ
͈
ŭ
͇
¸ ف ĄĈĂ ¡ ¸ư یرا..,· ی,· _ǣ ·
͌ ͈
̈́
͇
̈́
ͅ
ǥ
Ň
ͅ
¸ ف ĄĈă ¡
¸ Ăĉĉ ¡ _ı نا ¸Ǥ ¸ ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. رؤا ,· ¸Ǥ ¸Ǥ ا _´Ƴ ¸·Ʃ ش· · _̚ ا 'Ǒ ,, ,¹ ,Ƣ
͈ ͈ ͉ œ Ʊ œ ͇ ͈ ͉ ͈
͌ ͌
ͅ ̈́
͌
͉
ͅ
͌
̈́
͇ ˬ
͈
̈́
·
̈́
̡
͇
Ǽ
¯
̈́
͌
·Ʃ ,·,ɘ
͌
͈
ͅ
'
¸ ف ĄĈĄ ¡ . ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا 'Ǒ '. ,, رؤد ¸ با:. ,¹,Ƣ · ںوȑ ا
̈́
͈ ž
̈́
̈́
·
͇
̈́
͌
͈
'
¸ư با:
͌

¸ ĂĉĊ ¡ _Ư'.د'. _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ _Ư ﷲا رؤا
͌ ͌
͆
͇ ͈
̈́
͌
͏
ž
¸ ف ĄĈą ¡ ،¸ư رد'ĉ ,· ,ǖ ,Ƣ ﷲا رؤا
͌
ͅ
͉
͈
͉
͌

¸ ĂĊĀ ¡ _´Ƴ ں'Ǒ 'ȅ _´ƙ ں· ͈ ǝ .. ¸ƪ'. _ı ند رؤا ثار رؤا _'ا.Ǒ _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ȅ
͈ ͈ ͈
͌ ͈
͈ ͇ ͇ ͈
̈́
· ͉ ·
͆ ͆
̈́ ̈́
' Ǘ ž
͌
͏
͇ ·
¸ ف ĄĈĆ ¡ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ.Ǒ
͏
ž
̈́
˫˜
ͅ
ɭ·
¸ ف ĄĈć ¡
¸ ĂĊĂ ¡ Ƴ ث,¹ د'. _ı ﷲا · ͌
͈
͇
¸Ǥ ,· ٹؤ,¹ رؤا ¸̱ رؤا ے,̣ _´
͊
͈ ǥ
Ŭ
͉ ͈
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
Œ
¸ ف ĄĈĈ ¡ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ رؤا
͈
̈́
_´Ƴ ¸,¹ ر· _´ƙ _'ا.Ǒ _ı
͈ ͈
͌
ͅ ̈́
͏
͈
͉ · ¸ ف ĄĈĉ ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ '.'Ǒ ,, ر'ʇ ,, ¸ ·
͈
̈́
͇ ·
̈́
͈
ǘ
͇

͈
̈́ ͅ
¸ ف ĄĈĊ ¡
،¸Ž'ǫ ¸ با:. ¸IJ خزؤد _̃ · ¸̱ ¸ư _ı'.
͉
͇
´ ͈
͌ Ƶ
ͅ
͇
Ǽ
ͅ
´
͌ ͉

¸ ĂĊă ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ ¸'. ¸Ž _´ƙ خزؤد · ¸Ș ¸ȅ
͏
͇ Ǘ ͈
ͅ
͇
`
͆
͈
͇ · رؤا ید _`او·ر ¸ · رؤ,~ ¸ا
͏
̈́ ͅ
̈́
،_̚ ر':د.ƃ _`· ': ں·˴ '!
͈
̈́
·
͏
ŷ
̈́

¸ ĂĊĄ ¡ 'Ǒ · ید'Ǒ ¸.ا ¸ ¸ƪ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا
̈́ ̈́
- Ɔ
͈
̈́
͌
¸ ف ĄĉĀ ¡ ¸ư '.'ƃ,Ď ا.. ¸Ǥ ¸IJ ن'̂·ا ,,
͌ ͈
ͅ ̈́
̈́ ͏
ž
یر'̂ ͌ Ƶ رؤا ےد _DZ 'Ǒ ےر'̂ ͌ Ƶ · ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ · ؤﻻ ن'̂·ا ,· بر ¸Ǥ ا ,,
̈́
͇
´
̈́
¹
ͅ ͅ ͏
͈ ͈
͌
͉
̈́
͉
,Ď ·Ƿ ں'Ǒ ا,·
̈́
Ƈ
͈
͏
·
͇
,¹ ,·'. ¸IJ ںو̪ ا ث·Ə یر'̂ ͌ Ƶ رؤا ےد'ƃ
ͅ
͉
·
¸ ف ĄĉĂ ¡
¸ ĂĊą ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ ہؤ ےد _̃ رؤا
͈
͌ Ƶ
¸ ف Ąĉă ¡ ¸Ǥ ا ¸ư 'Ǒ ہ..ؤ ¸ ¸ƪ ¸ · ': _`
̈́
͉ ͌ ͈
¹
͌
̈́ ͅ
͇
_ı ں·Ŷو·ر
،'.,¹ _̚ ف) ہ..ؤ · ¸ȅ ،,¹ ,,او·ر ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ _̃ رؤا ,Č,ɘ
ͅ
͈ ͈ ƍ
̈́
·
̈́
. ·
ͅ
͆
͈
Ǘ
͇
̈́
͈
ͅ
Č
͌ Ƶ
̈́

¸ ĂĊĆ ¡ نا _ż _ '.د _ı نا ·
ͅ
_̚ ثر':ا ¸Ǔ _ı ¸Žاؤ م': _´ƙ ¸´ _´ƙ ,, ¸ بر ¸IJ
͈
̈́
·
̈́
ǿ
Ƈ
͈ ͈
ͅ
̈́
·Ʃ ¸.ا _´ƙ _'آ ¸´ ثر· '. ·Ʃ د,ƈ '.,¹
͌ ͌
͈ ͈ ͈
͉
ͅ
ͅ
¸ ف ĄĉĄ ¡ ¸ ںؤ,̣ ¸Ǥ ا رؤا _ı ث, ͇ ǰ ¸ ں·̐ ہؤ ·
Ť
̈́
͉
͌
ơ `
̈́
̈́
ǡ
͇
ͅ
_Ņ ¸IJ نا رؤ,~ _´ƙ ے ءگ ےر'ƃ رؤا ے;ů رؤا ¸Ǥ ¸'Ǒ _´ƙ ہار ی,ǖƘ رؤا ¸Ǥ ¸Ž'ʇ
̈́ ͏ ͏
͈ ͈ ͈ ť ť
͏
ͅ
-
̈́

,~ رؤا ': ںؤد ر'.ا ہ'Ǒ
̈́
ͅ
̈́
¹ ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` ': ںؤ'. ¸Ž _´ƙ ں·'. _̚ ا رؤ
͈
̈́
·
͉ ͈ ͇
Ǖ
̈́

͇
͇ ͈
̈́
͈
̈́
·
¸ ف Ąĉą ¡ ﷲا
،¸ư با· '̞ ا س'. ¸IJ _Ư ﷲا رؤا ،با· ': س'. ¸IJ
͌
͆ ͆
͉
·
͉ ͉
͌

¸ ĂĊć ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا
̈́
̈́
ǥ
·
¸ ےد ,, ':·ǃد ¸̱ ,¹,Ƣ '.,̣ ¸ˢ ¸ˢ ا _´ƙ ںؤœ̉ ': ںؤ,Ď':
̈́
͇
Ǽ
ͅ
´
͌
̈́
͉
·
̄ Ɲ ţ
͌
͈
͆
·
̈́
¸ ف ĄĂĆ ¡
¸ ĂĊĈ ¡ خزؤد '.'ʇ ': نا ،'Ǒ ,· اڑو̪
̈́
̥
͊
·
̈́
ͅ
·
͇
ͅ
·
،'.و̪ ا,· _Ư 'Ǒ رؤا ،¸ư
̈́
͉
Ǽ
͇
´ ͌
͇ ͈
¹
͌

¸ ĂĊĉ ¡ _̚ _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` _´Ƴ _´ǧ ¸Ǥ ¸IJ نا _´Ƴ ¸رڈ ¸ بر ¸Ǥ ا · ہؤ _ʓ
͈
͇ ·
͈
̈́
·
͉ ͈
Ǖ
̈́ ͅ

͇ ͈
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
̈́
ǔ ͇ -
͏ ̈́
ž ͉
͇
Ǒŭ
) ¸ _Ņ ¸Ǥ ¸IJ ں·ʑ ہؤ ¸ư س'. ﷲا · رؤا _`'̜̂ ،_ı ف,' _ı ﷲا _´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ̞ ͇
·
͏
ž
͈
Ǒ
̈́
·
͌ ͉
͇
̈́
Ɠ
͈ ͈
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
¸ ف Ąĉć ¡
¸ ĂĊĊ ¡ ﷲا ,, _´Ƴ ¸Ș ا _·'Ǒ , ¸ȅ رؤا
͈
͌ ͈
͈
' ͈
͇
ͅ
¹ ͉
Ǽ
ʼn
͆
Ǘ
͇ · رؤا ا,·ا ف,' یر'̄ · ,· سا رؤا _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,·
ͅ
˸
ͅ

͇
͉ ͈ ͉
͌
ͅ
͈
ا,·ا ف,' _ı نا ·
ͅ
͇
¸ ف ĄĉĈ ¡ ¸·Ʃ ¸ʗ ر·· ¸IJ ﷲا لد ¸IJ نا
͏
͌ ̞
͇ ·
̈́
¸ ف Ąĉĉ ¡ ں·ǝ آ _ı ﷲا
ͅ
͈

¸Ǥ _̚ ماد _ ذ ¸Ž.. ¸IJ
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͈
̈́
·
͈
Ǒŭ
͇
¸ ف ĄĉĊ ¡ ¸ư س'. ¸IJ بر ¸IJ نا با· ': _` ،_´Ƴ ہؤ ,,
͌ ͉
͆
͇
͈
͌
͈
،¸ư ﻻاؤ ¸,¹ ب'ȅ .ˏ ﷲا رؤا
͌ `
̈́
͇
.

¸ ăĀĀ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ,¹ ,ǖ-
͇
¸ ف ĄĊĀ ¡ _ƕ) ا ,· ..,- رؤا ·Ʃر ¸ńآ ¸ ں·ǝ د _´ƙ ,ǖ- رؤا .
͉ ͈ ͇
͌
̈́
˼
͆
¯
،·Ʃ ب'Ǒ ': ,, ,· .Ǒ ا سا ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا ؤ,¹ _`'Ǒ _ı ¸ˏ
͌ ͌
͈ ͈
Ɔ Ɔ ̇
͉
ͅ
̈́
͇
ˈ
̈́

ƃ


رو· ة ۔ ء'ȅ ہرو·
̈́
'
ą
ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́

.ƃ ء'ȅ ہرو·
̈́
'
_´Ƴ ع·ر _·· رؤا _´ǧ آ ,ǖ̙ و· ¸.ا _´ƙ سا ،¸ư _`
͈ ͈ ͈
͌ ͉
͈
͇
ͅ
͈ ·
ͅ
̮
͉
·
͈ ͌
̈́


¸ Ă ¡ ··Ŷ ےا ¸ ¸ ف ă ¡ 'Ǒ ا.Ǒ ¸ ن'. ¸.ا _̚ ¸ _` ؤرڈ ¸ بر ¸Ǥ ا
͈ ͈ ͈
¹ ͉ ·
͇
͈
˸
ͅ

̈́
͇
̈́
͉
¸ ف Ą ¡ رؤا
¸ ﷲا رؤا ¸Ǥ د ) ثر· ؤ د,ƈ ¸ ¸̆ ¸ ں·ؤد نا رؤا '.'Ǒ اڑ· ': سا ¸ _´ƙ _ا
͏
͈ ͈
Ǒ̡
͉
·
͇ ·
̈́
͈
̈́
͇ ·
͇
͈
¸Ǥ 'ƃ ,· م'. ¸IJ _` ؤرڈ
ͅ
ˉ
̈́
͉
̈́
͇
و̪ ر ظ'ǫ ': ں· ر رؤا ·Ʃ
Œ
Ů
ͅ ͆
· ͌
¸ ف ą ¡ ،¸ư 'Ɲر ,ʕ د _̚ ,Čؤ ,Ƣ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
͋ ·
͈
.
͈
˸
ͅ

ͅ
͌
͆
͈
͇

¸ ă ¡ ؤد ل'ƃ ¸IJ نا · ں·˴ رؤا
͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
¸ ف Ć ¡ ے,̣ رؤا
ͅ
Ǣ
´ ¸ ف ć ¡ ·Ŷ ,, ا.Ǒ ¸Ž.. ¸IJ
̈́ ̈́
¹
͇
¸ ف Ĉ ¡ رؤا
¸ư ہ'Ǒ ا;· ,, ¸ȅ ،ؤ'. '̞ ,, ,¹) _´ƙ ں·Ŷ'ƃ ¸Ǥ ا ل'ƃ ¸IJ نا
͌ Ǘ ͇
̈́
¹
͇
͈
͆
͈
͇ Œ · ƃ
̈́
͈
̈́
͉

¸ Ą ¡ Ʃ ,Ȕ ..ا _̚ ,¹ا رؤ ا
͌
͆
͈
'
̈́
͈
˸
ͅ

¸ń ؤ,¹ ,, ف'ȟ ا _´ƙ ں· ͈ ǝ ;ů ¸Ǟǥ ,, ·
̈́ ·
̈́

͈ œ
͈
ͅ
͈
¸ ف ĉ ¡ · ؤﻻ _´ƙ ح'ʇ ·
͇
͈
̈́

ͅ
ر'. ر'. ر ؤا _· _· رؤا ؤد ؤد _·آ ش· _̚ _·ر·
͉ ͉
͈ ͈ ͈ ͈ ͈
ͅ ͅ ͏ ̈́ ͅ
˸
ͅ

¸ ف Ċ ¡ ,ر ,, ,·ا,· · ںδ ؤد ,, ؤرڈ ,¹ا ,̣
̈́
͇ ͇
͉
·
¿·,Ď ہد'.ز ¸ سا ,, ·Ʃ ¸ū'ƃ ¸´ ¸IJ _` _,ǖǦ '. ؤ,¹ _Ư ¸.ا · ¸ń ·ʑ ͈
ͅ
͈ ͈ ͈ ͈
͌ Ŗ
ͅ
͇
͈
͈
̈́
͌
ͅ
.
¸˜ ¸ ¸´ ,, ¸ư
̈́
!
ͅ
͌
·Ʃ ,,
͌
̈́
¸ ف ĂĀ ¡
¸ ą ¡ ؤد ¸ _· œ̉ ¸IJ نا · ں·ر· رؤا
͆
̈́
Ɠ
ͅ
¸ ف ĂĂ ¡ _´ƙ œ̉ ¸ _· _ı لد ¸Ǥ ا ہؤ ,¹ا ,̣
͈
Ɠ
͆
̈́
̈́
͉
͉
·
'Ǒ 'Ǒ ر ؤ'̞ ¸ا · _د ےد , _̚ ¸
ͅ ͅ
͉ Ǯ ·
͉
´ ͈ ͉
Œ
ͅ
͈ ͉
Ǽ
ʼn
˸
ͅ

¸ ف Ăă ¡
¸ Ć ¡ · ں·˛ ¸ رؤا
ͅ
ɭ·
͇
¸ ف ĂĄ ¡ _` _´Ƴ س'. ےر'̄ · ؤد ,, ل'ƃ ¸IJ نا
͇
͈
͌
͉
˸
ͅ

͇
̈́
یر'̄ ¸ ﷲا · ˸
ͅ

̈́
·̐ ث'. _̰ ا ¸ نا رؤا ؤ'Ǒ رؤا ؤ) ¸ _´ƙ سا _̚ ا رؤا ¸ư 'Ǒ ث'ĉؤا ,Ȋ͇
ő
͇ ͈
͉
·
̈́
̇ ¹ ͉
· ̞
Œ
͈ ͈
̈́
·
͌ '
ͅ
¸ ف Ăą ¡
¸ ć ¡ ·Ʃر ¸'ƃزΣ · ں·˴ رؤا
͌
ͅ
͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
¸ ف ĂĆ ¡ _ı نا ¸´ ,¹ا · ں·Ʃ _ 'ĉ ¸IJ ح'ʇ ہؤ _ ,, ¸. ں'̄
ͅ
ͅ
͌
͇
.
ͅ ̈́

͇
ͅ
͈
·
̚ ا رؤا ؤد,¹ د,ǖ- _̚ ا ل'ƃ ¸IJ نا · و̪ د ¸Ǒ ,
̈́ ̈́
· ·
͉ ͈
ͅ
ʱ
͈

͈
̡
͊
·
͇
Ǽ
ˬ
¯
_´ƙ ی.ˏ سا رؤا ,¹ ھ;· ¸ .. ؤ'̞ ,, _
͈
͇
. Œ
͇
̈́
͈
¸ưر 'Ǒ ہؤ ·Ʃ ,, ¸'. ¸Ș رؤا _·'.·Ʃ ,, ے;· _̚ ,,
͌ ͇
ͅ
͉ Ǯ
͇
´ ͈ ͈
͌ ͌
̈́ ̈́
͇
͇
`
͏
͇
ő
¸ ف Ăć ¡ ر.ɭ ہؤ ·Ʃ .Ǒ ¸'. · رؤا
ͅ
͇
·
͌
̈́
Ɔ ͇
͇
ب'ȅ ¸ư _ě': ﷲا رؤا ،·Ŷ,¹ ہا· ,· نا · ؤ,¹ د,ǖ- _̚ ا ل'ƃ ¸IJ نا ¸´ _ ,̣ ،¸'̞ _Ņ'Ǒ
` ͌
̈́
͉ ͉
ͅ
͈
̈́
· ·
ͅ
͇
͉ Œ
͏
̈́
Ɔ
،· ¸Ǥ
̈́
͈ ǥ
Ŭ

¸ Ĉ ¡ د,ƈ رؤا ¸Žاؤ ,·ا,Ď رؤا پ'. ں'ƃ ¸Ǥ ڑو̪ · ¸ _´ƙ سا ¸ư ,, ¸Ǥ ¸IJ ںؤ ͇
ͅ
͇
͏ ͏
ť ž
͉
·
͇
͈ ͌

'. ·Ʃ اڑو̪ ,,,· ¸Žاؤ ,·ا,Ď رؤا پ'. ں'ƃ ¸Ǥ ڑو̪ · ¸ _´ƙ سا ¸ư ,, ¸Ǥ ¸IJ ں·ر·
͈ ͇
͌
ͅ
· ·
ͅ
͇
ͅ
͏ ͏
ť ž
͉
͇
͈ ͌

ͅ
ا·Ʃ 'Ʒ..'. ہزا..ا ¸ư ,, ،¸̆
͌
̈́ ̈́
͇ ͌

͇ ·
¸ ف ĂĈ ¡
¸ ĉ ¡ راد ,Ħ~ر ,¹ا ,Čؤ ¸Ǥ '. ,̣
ͅ
͆ ͅ
ͅ
͊
ǥ
̈́
·
͇
͉
·
_ʹ رؤا ¸Ǟǥ رؤا
͈
Ȟ
Ɖ
͈
ͅ
͈ ·
¸ ف Ăĉ ¡ _̚ ا ¸ _´ƙ سا · _·'.آ
͈ ͈
̈́
·
͈
ͅ
͏
͇
ؤد , _̰
͉
Ǽ
ʼn
͇
·
¸ ف ĂĊ ¡ ·̐ ث'. _̰ ا ¸ نا رؤا
ő
͇
͉
·
¸ ف ăĀ ¡
¸ Ċ ¡ _رڈ رؤا
͈
¸ ف ăĂ ¡ '.·Ʃ ہ,Ⱦ _̚ ا 'ȅ ': نا · ¸ڑو̪ دﻻؤا ںا·'. .ɓ ¸Ǥ ا ,¹ا گ·Ŷ ہؤ
ͅ
͌
̈́
²
͈
̈́
·
͈
Ǘ
Ň
ͅ ͅ ͅ
͉
·
̈́
͇
'
̈́
͉
_رڈ ¸ ﷲا ,, ¸Ǥ '. ·
͈
͏
͌
Ʊ ͉
ͅ
¸ ف ăă ¡ ¹ ث'. _lj.Ǒ رؤا
͇ ͈
- _,
͈
¸ ف 㥠¡
¸ ĂĀ ¡ _´Ƴ ¸,̣ گ آ ی,· _´ƙ ¸Ǔ ¸Ǥ ا · ہؤ _´Ƴ ¸'̞ _ '. ل'ƃ ': ں·˴ · ہؤ
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
͇
·
̈́
͈
͉

̈́
͉
ͅ
Œ Ǟǥ
̈́
͈
ͅ
͈ ·
͇
¸ ف ăą ¡
ے,Ƽد ¸,̣ ,, ¸ư '.'. مد _`· رؤا
ͅ
͇
·
͌ ͇
ͅ
͏
¸ ے.Ĵ _'آ
ͅ
¡ ،¸ń _·'. _´ƙ
͈
͏
͇ ͈

¸ ĂĂ ¡ ¸ư 'Ǒ د ¸ʒ _̚ ﷲا
͌
ͅ
͈ ·
.
͈
˸
ͅ

¸ ف ăĆ ¡ _´ƙ ےر'. ¸IJ دﻻؤا یر'̄
͈ ͇
˸
ͅ

¸ ف ăć ¡ ,, ': ¸Ǥ

͊
͈ ǥ
͇ ·
ؤد
¸ư ,·ا,· ں· ͈ ǝ
͌ ͇ ͇
͊
ǥ
͈ ǒ
͇ ·
¸ ف ăĈ ¡ ,·ؤا ¸ ؤد ,,,¹ا ں·Ʃ ں'Ǒ ;ů ی,· ,¹ا ,̣
͉ ͉ ͈
͌
¹
̈́
͉
·
¸ ف ăĉ ¡ ؤد _ı ,,,· · نا ·
ͅ
ͅ
'Ʒدآ ': سا · ·Ʃ _ı;ů ¸.ا ,¹ا رؤا _`'̄
ͅ
͌
͈
͏
ͅ
· ¸ ف ăĊ ¡ ,,,· ¸IJ سا · ¸.ا ,Ƣ · پ'. ں'ƃ ¸IJ ¸Ǔ رؤا
ͅ
͈ ͇ ͌ ͈
Ɨ
·Ʃ دﻻؤا ¸IJ ¸Ǔ ,¹ا 'Ǒ ¸
͌
͈
Ɨ
͊
̡
͉
·
¸ ف ĄĀ ¡ ؤا _ı سا ,¹ا ,̣
͉
·
ےڑو̪ پ'. ں'ƃ رؤا ·Ʃ ,, دﻻ
͉
·
͇
͌
̈́
¸ ف ĄĂ ¡ ں ·Ʃ _` '̞ _̒ _ǣ ¸IJ سا ,¹ا ,̣ _` '̄ ': ں'ƃ ·
͌
͏ ͏
͇
· ͉
͇ ·
͏
œ
·
ͅ
·
ͅ
¸ ف Ąă ¡ 'Ǒ ': ں'ƃ ·
͊
̡
͉
·
ͅ
¸ ف ĄĄ ¡ ¸IJ _د رؤا 'Ǒ ,¹ · ¸IJ ¸ΐ~ ؤ سا .ɓ
͈ ͇
͈
¹
͇
͈
'
¸ ف Ąą ¡ ےر'̄ رؤا پ'. ےر'̄ ˸ ˸
ͅ ͅ

͇
ےر'̄ ن· _´ƙ نا ,, ·'. 'Ǒ ¸´ ¸Ǥ ˸
ͅ
͈
̈́
͇ ͈
¹
ͅ
͊
͈ ǥ
͇ ·
': ¸آ م': ہد'.ز
͏
͈
¸ ف ĄĆ ¡ _ı ﷲا ¸ư ا·Ʃ 'Ʒ..'. ,, ,,
͌
͌
̈́
͇ ͈
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ﻻاؤ ¸˜ ﷲا ¸ȅ ¸ ف,'
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
. ͆
͇ ·
¸ Ăă ¡ ,̣ ،·Ʃ ,, دﻻؤا _ı نا ,¹ا ¸ư 'Ʒدآ _̚ ¸ _´ƙ سا _·'. ڑو̪ · ں'Ǒ یر'̄ رؤا
͉
· ˸
͌
̈́
͌ ͇
͈ ͈
ͅ
͇ ͇ ·
͈ ͇
͏
͉
·
͈
ǔ ͈ ǒ
˸
ͅ

_´ƙ ,,,· ¸IJ نا · ·Ʃ دﻻؤا _ı نا ,¹ا
͈
ͅ
ͅ
͌
ل'ʇ _د رؤا _´ǧ ,¹ ہؤ ¸ΐ~ؤ · ¸ư _`'̞ · _̚ ¸
̈́

͈
َ
͈
͏
Ś
͈
͇
͌
͏
ͅ
·
͉
͈
˸
ͅ
¸ư _`'̞ · ': ں·ر· _´ƙ ,,,· ےر'̄ رؤا ,¹
͌
͏
ͅ
·
͉
ͅ
͈
ͅ
˸
ͅ

¸ ف Ąć ¡ ےر'̄ ,¹ا ,̣ ·Ʃ ,, دﻻؤا ےر'̄ ,¹ا ˸ ˸
ͅ ͅ

͉
·
͌
̈́
ںاو̪ آ ¸ _´ƙ ,,,· ےر'̄ ': نا · ·Ʃ دﻻؤا
͊
·
͈
ͅ
˸
ͅ

ͅ
͌
¸ ف ĄĈ ¡ رؤا ،,¹ ل'ʇ _د رؤا ؤ'. ,¹ ¸´ ¸ΐ~ؤ ·
̈́

͈
͇
ͅ
͈
͇
_ı ں'ƃ رؤا ےڑو̪ ,, , دﻻؤا پ'. ں'ƃ ¸ _` ·Ʃ 'Ǒ ,,,· ': ثر· '. د,ƈ ¸Ș ا _ȗ ,¹ا
͉
· ̈́
͉ ͇
Ǽ
ʼn
͇ ͈
̈́
͌
̈́
͊
ǔ ͇ ·
ͅ
͈
'
ħ
¸.ا _`'̞ _̒ ہؤ ,¹ا ,̣ 'Ǒ · ¸.ا ,Ƣ ¸ _´ƙ نا · ¸ư _̒ '. _`'̞ ': سا ¸ ف,'
͈ ͈ ͈
͏ ͏
͇ ̡ ͇
· ͉ ·
͇ · ͇ · ·
͊
͉
·
͌ ͈
ͅ
͌
_´Ƴ ¸.,- _´ƙ _`'̄ _Ņ · ں·Ʃ ہد'.ز ¸
͈ ͈
͌
͈ ͈
͆ ͅ
͏
·
ͅ
͌
¸ ف Ąĉ ¡
Ɨ
_` ,¹ ل'ʇ _د رؤا ¸ΐ~ؤ _ı ¸Ǔ
͇ ͈
̈́

͈ ͈
·Ʃ '.'ǫ ,, ن'ȟ ¸ سا _´ƙ
͌
͈ ͉ ͈
̈́
Ǖ
̘
͉
·
̈́
ͅ
ɴ
̈́
·
̈́
¸ ف ĄĊ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸˜ ﷲا رؤا ¸ư د'.را ': ﷲا ,,
͌ ͌
. . ͆
͈

¸ ĂĄ ¡ ¸Ž _´ƙ ں·'. ¸ا ﷲا ': لو·ر ¸IJ ﷲا رؤا ﷲا ¸'ƃ ¸ʒ · رؤا _´Ƴ _.. _ı ﷲا ,,
͈ ͈
̈́
͇
̈́
.
͇
͌
͈
͈
̉ ¸Ǿ ¸IJ _` ': ¸'.
̈́
·
͉ ͈
Ǖ
̈́ ͏

͇
͇
،_`'Ǒ ': ی;· ¸ư _̖ رؤا ، ¸ń _´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ںاؤر _œ
͇
͈
Ɔ ˩
͇ ͌
͈
·
͈ ͈
͌
͆
͈
Ǘ
͌
͈

¸ Ăą ¡ ¸ا ﷲا ¸'. ھ;· ¸ ںؤ.. _` _ı سا رؤا ے,¹ _`'ƃ,Ď'. _ı لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا · رؤا
͏
͇ ͇
̈́
̈́ ̈́
͇
¸ư با:. ': یرا· ¸Ǥ ¸IJ سا رؤا ': ¸ưر ,Ȕ ƪ _´ƙ _` ': ے,¹ _ اد _´ƙ گΣ
͌ ͌
̈́
͏
ž
͆
͈
Ǘ
˩
͌
͈ ͈
͇
̈́
.
¸ ف ąĀ ¡
¸ ĂĆ ¡ یر'̄ رؤا ˸
ͅ

¸IJ _´ƙ ¸Ǥ ا ص'. ,· نا _,¹ یر':.. · _´ƙ ں·ر·
͈ ͉ ͈
̈́
͉
̈́
͈
͇
͇
ͅ
¸ ف ąĂ ¡ _ı ںؤد,ƈ ر'.
͉
و̪ ر .Ǒ _´ƙ ,̣ · ں·ر· نا · _د ےد _Ưا· ہؤ ,¹ا ,̣ ·Ŷ _Ưا·
Œ
̈́
͇ ·
͈
Ť ·
ͅ ͅ
͈
͌ ͌
͉
¸ ف ąă ¡ _̚ ا ,, ¸. ں'̄
͈ ͈
̈́
·
ͅ
·
¸Ž'ʇ ہار , _ı نا ﷲا '. ¸Ž'̞ ا ث·Ə
̈́

͉
Ǽ
ʼn
͈
͊
·
¸ ف ąĄ ¡
¸ Ăć ¡ ثر· د,ƈ · _´ƙ ¸´ رؤا
͇
͈
ͅ
ؤد ا:.ا · نا _,¹ 'ȅ͈ا
͈
͈
'
¸ ف ąą ¡ ¸Ǒ رؤا _ƀ,¹ ,,· ہؤ ,¹ا ,̣
͈
̈́
·
͈
͇
ͅ
͉
·
¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· ا;· ﷲا ¸ȅ ،ؤد ڑو̪ '̞ ': نا · _·'.·Ʃ
͌ Ǘ ͇ ͇
Ɠ
̈́
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ ͅ
͇
͆
͈
͇ Ǽ ·
͉
·
͉
͈
Ǖ
͉

͈
͏
͌
¸ ف ąĆ ¡
¸ ĂĈ ¡ · ¸ư _ı _̚ ا ہؤ ¸ư 'Ǒ ,¹ مزﻻ ¸ _ ¸Ǥ ا ¸ ﷲا '.,¹ ل·ǝ ': _` ,,· ہؤ
͇
͌ ͌
͈
̈́
·
͈
ŭ ͇
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
̈́
̈́
ͅ
ĝ ͇
͇
ͅ
_`اد'.
̈́
̈́
_ƀ,¹ ,,· _´ƙ ,·د یڑو̪ ,̣ _̴ ,¹ _`ا,· ¸
͈ ͈
͇
ͅ
͈ ͈
ͅ ͊
·
͉
·
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
͏
͇
¸ ف ąć ¡ ع·ر ¸ ¸˪ ر _ǣ ا ﷲا ,· ںوȑ ا
͇
¯
̈́
͉

͉
͈
'
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا ،¸ư '.,¹
͌ ͌
ʵ
`
.
ͅ

¸ Ăĉ ¡ ،_´Ƴ ¸Ǥ ر ¸ʩ _´ƙ ں·Ʃ'Ǒ · _̚ _ı نا ,,· ہؤ رؤا
͈ ͈
͌
ͅ
͌
Ʊ
ū ͌
̈́
¹
͇
͈
̈́
·
͇
ͅ
¸ ف ąĈ ¡ نا _ ,, ¸. ں'̄
͇
ͅ
͈
·
· ¸آ ث·Ə · _ȗ _´ƙ
ͅ ͏
ħ
͈
_ı ,,· ¸ _ م با ¸̗
͇
ͅ ̈́
͈
ő
¸ ف ąĉ ¡ نا _,ƈ ,Ď': · _ı نا ,, رؤا
͈
̈́
͇
̈́
¸ư '̞ ر ر'Ǒ با:. ک'.درد ¸ ¸ƪ ¸Ǥ ¸IJ
͌
Œ
͈
ͅ
·
̈́
̈́
͌
͏
ž
¸ ف ąĊ ¡
¸ ĂĊ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ _ǣ د,·ز ؤ'. _ ثراؤ ¸IJ ں·ر· ,, _̚ ل) _̚
ͅ
´
͇ ͇ ͇
ͅ
͈ ͈
̈́
· ˸
.
ͅ

¸ ف ĆĀ ¡ رؤا
نا œ̉ · ,, ¸ ¸Ǔ سا _̚ ·ؤر · ں·ر·
Ɠ ͇
͈
̈́

͈
̈́
·
ͅ
·Ŷ ¸Ž , ¸ _´ƙ سا '̞ '.د ·
͉
Ǽ
ʼn
͈
ͅ
·
͈
¸ ف ĆĂ ¡ ,ʝ
ƃ
_,¹ م': ': _` 'Ǒ ¸ _´ ,~ ,, _´ƙ ثر·· سا
͈
͏
͈
·
͇
͈
͈
¸ ف Ćă ¡ ؤ,¹ ؤ'.,· '̞ ا ¸ نا رؤا
ͅ
͇
͉
·
¸ ف ĆĄ ¡
_·آ ,, .Ǒ _̚ ہؤ ,¹ا ,̣
͈ ͈
͏
̈́ ̈́
·
͉
'
˸ ·
ͅ
͉
¸ ف Ćą ¡ _´ƙ سا ﷲا رؤا ·Ʃ .Ǒ '. _̚ ,ǖ _`· ,, ¸ư ¿·,Ď ·
͈
͌
̈́
· ͈
͉
'
̈́
͈
˸
ͅ

͈
͉
͏
͌
ͅ ͅ
¸̱ ر _`) ¸̆
Œ
͏
̞ ͇
· ͇ ·
¸ ف ĆĆ ¡
¸ ăĀ ¡ ·Ʃ'. 'Ǒ .. ی,-ؤد ¸Ž.. ¸IJ _` _` ¸.ا ¸´ ,¹ا رؤا
͌
͉
̈́
ŭ
͇ ͇ ͈
͇ ͇
ͅ
¸ ف Ćć ¡ ےد ل'ƃ ںؤ,ǖnjڈ ¸ا رؤا
͈
·Ʃ ¸ʗ
͌
͉
.
¸ ف ĆĈ ¡ ·Ŷ ,, _'اؤ , ¸ _´ƙ سا ·
̈́
͉ ʼn͉
Ǽ
͈
ͅ
¸ ف Ćĉ ¡ رؤا ,¹ ھ..'. ٹو̪ ¸ń ·Ŷ _'اؤ ¸ا 'Ǒ
̈́
͇ ͈
͇ ·
͉ ¹
¸ ہ'Ǒ ¸ˢ
̈́
¹
̞
Œ
¸ ف ĆĊ ¡
¸ ăĂ ¡ ´ ,ʔ ﻻ'. ¸ń·Ŷ _'اؤ ¸ا ,ʋ · ͈ ǝ رؤا
ͅ
̈́
.
͉
̈́
.
œ
رؤا 'Ǒ ·Ʃ ہد,· ¸ ¸Ǥ '. ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ ¸
͈ ͈
ŭ
͌
͉ ͈ ͇
̈́
Ɨ
_ʹ ¸Ž .̄ 'Ʒڑ': ¸ ¸´ ہؤ
͈
͉
` ·
ͅ
¸ ف ćĀ ¡
¸ ăă ¡ ؤ,¹ ,, ح'ʇ ¸ ,,·ʑ _ı اداد پ'. رؤا
̈́
̈́ ̈́

ǑƆ
͇
¸ ف ćĂ ¡ _`'Ǒ ¸ ¸ȅ ہؤ ار,¹ ·Ʃ · ,ʝ
͏
͈
·
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ͌ ͇
ƃ
¸ ف ćă ¡ ہار ی,· ¸̆ رؤا ،¸ư م': ': _~ رؤا
͇
͇ ·
͌
̈́
̈́
´
¸ ف ćĄ ¡
¸ 㥠¡ Ʃ ما,·
͌
_·'ƃ یر'̄ ,· ¸´ _··
͈ ͈
͏ ͏
˸
ͅ
͉
ͅ
¸ ف ćą ¡ ں'Ǒ رؤا
͈
͊
ǔ ͈ ǒ
͇ ·
¸ ف ćĆ ¡ ں'Ǒ و̪ رؤا _´ǧ رؤا
͈
̡
͉
·
͉
·
͈
̈́
̇
͇ ·
ں'Ǒ '̞ رؤا ں'Ǒ ǥ رؤا _·ﻻ'. رؤا
͈ ͈
͇ ͇ Ǯ ͇ Ǯ
̈́
´ Ǖ ͈
·
͈
ͅ
̟
͇
·
͏
̈́
¸ ف ćć ¡ '.) ھدؤد ¸ ں·̐ _·'ƃ یر'̄ رؤا
͈ ͉
.
̈́
̈́
ǡ
͇
` ͈
͏
˸
ͅ

¸ ف ćĈ ¡
_·'ƃ _ı ں·ر· رؤا _´ǧ _ı ھدؤد رؤا
͈
͏
ͅ
͈
̈́
̇
͇ ·
¸ ف ćĉ ¡ یر'̄ · ں'Ǒ _ı نا رؤا ˸
ͅ

͇ ͇ ·
͈
͊
ǔ ͈ ǒ _´Ƴ _´ƙ د·
͈ ͈
͌ ¸ ف ćĊ ¡
ں· ͈ ǝ _ı نا · ·Ʃ _ı ,, ¸Ǔ ¸ نا ¸ ¸´ ,¹ا ,̣ · ·Ʃ ¸ʗ ,¹ ¸Ǔ ¸´ ¸ _` ¸ ںδ نا
͊
ǥ
͈ ǒ
͇ ·
ͅ ͅ
͌ ͌
̈́
͇ ͇
ǿ ǿ
¯ ¯
̈́
ͅ ͅ
͉
·
͉
.
͇
_̚ ج,· ¸
͈
̈́
·
¸ ف ĈĀ ¡ _´ǧ _ı ں·ǝ _ˡ یر'̄ رؤا
͈
͇ · '
͈
ǔ ͇ ·
͊
͈
ǥ
͇
ȅ
̈́
˸
ͅ
¸ ف ĈĂ ¡ '.,¹ _̰ ا _´ǧ ؤد رؤا
̈́
͊
Ǣ
œ
͈
̈́
̇
͇ ·
¸ ف Ĉă ¡ ¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ار,¹ ·Ʃ · ,ʝ
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ · ͌ ͇
ƃ
،
¸ ăą ¡ _·'.آ _´ƙ ¸ˏ یر'̄ · _·ر· _ı ںؤ,Ď': ,ʝ _·ر· راد ,Ƣو· _´Ƴ ما,· رؤا
͈ ͈ ͈
͏ ͅ ͅ
͇ ͈ ͈
ƃ
˸
ͅ

͇
̈́
ƃ
͌
͆
͌ ¸ ف ĈĄ ¡ ,,
͈
نا رؤا ,· ¸´ ¸ư ,Ħ~· ': ﷲا
͉
ͅ
͌
ͅ
͆
̈́
¸ ف Ĉą ¡ ¸IJ ں·Ŷ'ƃ ¸Ǥ ا ,, _´Ƴ ل) _̚ ہؤ _´Ƴر · او· ¸IJ
̈́
͉ ͈ ͈
͌ ͌
.
͈
˸
ͅ
͇
¸ﻻ .Ǒ ؤ,¹ ش) ض·
ͅ
͈
ͅ
Č
ͅ
. ¸ ف ĈĆ ¡ ¸ا,¹ _`'. ,,
ͅ
̈́
͉
̈́
¸ ف Ĉć ¡ _´ƙ ح'ʇ · ں·ر· _` ·
͈
̈́

ͅ ͅ
͇
نا ·Ʃ'. '.ﻻ
͌
͉
̈́
· ےؤ'.·Ʃ ی.Ǒ '.ر , _´ƙ _'آ ےر'̄ ,¹ا .ɓ ¸IJ داد را,Ď رؤا ،ؤد _̚ ا œ̉ ¸·Ʃ ¸NJ.Ǒ ¸IJ
ͅ
͇
͌ ͌
̈́ ̈́
Ɔ ·
̈́
͉ ͇
Ǽ ˸
ʼn ͉ ͇
͈
ͅ

'
ͅ
͈
̈́
·
Ɠ
͏
_̚ ہ'Ǒ _´ƙ سا
͈
̈́
·
̈́
¹
͈
¸ ف ĈĈ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
. ͆
͇ ·
¸ ăĆ ¡ · ں·Ʃ ,, ں'Ǒ اؤ ن'̂·ا _·ر· دازΣ _´ƙ ح'ʇ ¸IJ _` ¸×'. ¸IJ یرؤ.ɭ ¸ _´ƙ ¸´ رؤا
ͅ
͌
̈́
͈ ͇
ŭ
͈
͈
ͅ
͈ ͈
̈́

͇
ͅ
Ǝ
͇
ͅ
ے,¹ ح'ʇ ¸ نا
̈́

_,ǖǦ _żاؤ ن'̂·ا _´Ƴ ¸ˏِ _ı ,·'Ɲ ےر'̄ ·
͈
͈ ͈
̈́
Ŗ
͈
͌
ƃ
ͅ
͋ ˸
ͅ

͇
¸ ف Ĉĉ ¡ ن'̂·ا ےر'̄ ﷲا رؤا
͈
˸
ͅ

ثز'.ا _ı ں·ʑ 'ƃ ¸IJ نا ؤ,¹ ح'ʇ ¸ نا · ¸ư ¸ ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ ¸´ ،¸ư 'Ǒ '. ب· ·
͇ ͌ ͌ ͇
ū
̈́

ͅ
͈ ͈
ͅ
ͅ
̈́
·
̈́
¸ ¸ ف ĉĀ ¡ ؤد _̚ ا œ̉ ¸IJ نا ر· د _ȇ رؤا
͈ `
̈́
·
Ɠ
ͅ
·
¸ ف ĉĂ ¡ ر'. ,, رؤا _ǣ 'ʇ _ǣ ,, ں'Ǒ آ _´ƙ .Ǒ
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
ͅ ͅ
ž ș
̈́

Ɖ
ͅ
· Č
͈
ͅ
_`'Ǒ
ͅ
̈́
͇ · ¸ ف ĉă ¡ _·'.آ _´ƙ .Ǒ ہؤ _
͈
͏
͇ ͈ ͈
ͅ
Č ͇
¸ ف ĉĄ ¡ · ¸ư _ljدآ _ı ا,- سا ,· نا · _,¹ م': ا,· ,̣
͇
͌ ͉
ͅ
͈ ͇
͉
·
¸ư ,· ں·ر· دازΣ
͌ ͉
ͅ
¸ ف ĉą ¡ ,,
͈
¸ ف ĉĆ ¡ ,ǖ- رؤا ،¸ư ,Ȕ ..ا ': '.ز ¸ _´ƙ ¸´ ¸Ș ¸Ǥ ¸IJ سا
͇ ͈ ͌
͆
͈
'
̈́
̈́
ͅ
͇
`
͏
ž
¸ư ,ǖ̙ ¸Ǥ ےر'̄ '.,¹
͌
ͅ
͇ ·
͏
ž
˸
ͅ

̈́
¸ ف ĉć ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ăć ¡ م'ʇ ا ¸Ǥ ا ,, ¸ư 'Ǒ '. ﷲا

̈́
͉ ͌ ͉
ͅ
͌ Ơ ےد'Ǒ _·ؤر _ı ں·˛ ا _̚ رؤا ےد,¹ ن'Ǒ ¸Ǥ ےر'̄
ͅ
͇ · ͇ ·
͈ ͈
͆
: ˸
ͅ

͈
͏
ž
˸
ͅ

¸ ف ĉĈ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا ¸'ƃ,Ď ع·ر ¸ ¸˪ ر _ǣ ا ,· ¸´ رؤا
͌
ʵ ¯
`
.
͏ ̈́
͇
̈́
͉

͉
ͅ

¸ ăĈ ¡ ہؤ _´Ƴ ے;· ¸̱ ¸IJ ںؤ,ƈ ¸Ǥ ا · رؤا ،¸ư 'Ǒ '. '.'ƃ,Ď ع·ر ¸ ¸˪ ر _ǣ ا ,· ¸´ ﷲا رؤا
͈ ͉ ͉
͌ ¯
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

̈́
͉
͇ ͇
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ
̈́ ̈́
̈́
͉

ͅ
Ʃ ¸ūا ¸̆ ¸ ہار _lj.Ǒ ¸´ ,, _´Ƴ ¸Ǥ '.
͌ ͇ ·
͈
-
ͅ
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
ؤ'.·
͇
¸ ف ĉĉ ¡
¸ ăĉ ¡ ے,¹ ,ǜ ,· ¸´ ,, ¸ư 'Ǒ '. ﷲا
͈
̈́
ʁ
̈́
Ƕ
ͅ
´
͉
ͅ
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ ¸ ف ĉĊ ¡ 'Ǒ '.'Ǒ رؤ,˭ _ƕدآ رؤا
͈ ͈
¹ ·
̈́
͇ Ő
¸ ف ĊĀ ¡
¸ ăĊ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ'̞ ,, _ '. ل'ƃ ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'آ
Œ
̈́

̈́
͈ ͈
͉
¸ ف ĊĂ ¡ ادو· _`· ,, ,, ,ʝ
͏
͈
ƃ
·Ʃ ': ی.Ǒ '.ر _˺ '. یر'̄
͌
̈́
Ɔ
̈́
͌
ƪ
͇
˸
ͅ

¸ ف Ċă ¡ ؤ,¹ ,, _ _·'. _ǣ ا رؤا
̈́ Č
ͅ
Ǒ
ͅ
͈
̈́
͇
̈́
͉
¸ ف ĊĄ ¡ ﷲا ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ · ن'.œ̉ ,· ¸´
͇
Ɠ
͉
ͅ
¸ư
͌

¸ ĄĀ ¡ · ﷲا ,, رؤا ¸ń _,¹ _ اد _´ƙ گΣ ¸ا ¸ƪ ¿·,ɲ · ': ے,¹ 'ȅ͈ا ¸ _`د'.ز ؤ ¸˜ · رؤا
͈
͈
̈́ ̈́
.
͈
͌
͈
ͅ
ǜ
ă
ͅ
'
ͅ
͈
̈́
!
͇
،¸ư ن'.آ
͌

¸ ĄĂ ¡ ¸ư ¸ɕ '̂ƛ _̚ _ı _` ¸ ں·Ʃ'Ǒ ہ,ǖǦ ·Ʃر ¸Ǥ ,¹ا
͌
̈́
' ͇ ͈
˸
ͅ

͇
͌ Ŗ ͌
̈́
¹
͈
ͅ
͉ ǿ
͇
´ ¸ ف Ċą ¡ ہ'Ǒ رؤا ےر'̄ ·
̈́
¹ ˸
ͅ

ͅ
¸ ف ĊĆ ¡ _,¹ _ اد ,ʦ _ı ث,- _̚ رؤا ¸ń _د _DZ ¸ƪ
͈ ͈
̈́
.
͇
.
͈
˸
ͅ

̈́
͇
´
͌
،¸ń
¸ Ąă ¡ ید _`ا;· ,· ے,-ؤد · ¸.ا _´ƙ ¸´ ¸ ﷲا ¸ _` ؤ,¹ ,, ؤزرآ _ı س ا رؤا
͏
͇ ͉ ͈ ͈
ͅ
̈́
͇
̈́
¸ ف Ċć ¡
,, ¸ _`'̂ŗ _ı نا ¸Ǥ ¸IJ ں·ر· رؤا ،¸ư ,, ¸ _`'̂ŗ _ı نا ¸Ǥ ¸IJ ںؤد,ƈ

͏ ͏
͏ ͏
ž ž
ͅ
͌
¸ ف ĊĈ ¡ رؤا
،¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ﷲا ¸ȅ ،·ʣ 'ƃ _ ': سا ¸ ﷲا
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn
͆
͈
͇ ·
̈́
.
̈́
ȟ
̈́
Đ

¸ ĄĄ ¡ ل'ƃ ¸Ǥ ¸IJ _Ņ ¸ ¸ƪ رؤا
͏
ž
̈́
͌
رؤا پ'. ں'ƃ _·'. ڑو̪ , · _´Ƴ ¸د'Ǒ _ ¸IJ
͇
͈
͏
͇
͉
·
͉
Ǽ
ʼn ͇
͇
͈
͌
͈
̈́
·
Ƿ
ͅ
Ǖ
ș
Ɖ
'ʇ ھ.Ǒ ,˚ ار'̄ ¸ _` ہؤ رؤا ¸Žاؤ ,·ا,Ď
͉

̈́
͇ ·
.
˸
ͅ

͇
͇
ͅ
¸ ف Ċĉ ¡ ﷲا ,ǖ ,Ƣ ¸ȅ ،ؤد ,, ': نا _̚ ا
͈
͉
͌
͆
͈
Ǘ
͇ ·

͈
̈́
·
،¸ư ¸Ǥ '. ¸IJ
͌
̈́
Ɨ

¸ Ąą ¡ ,· ں·ر· _´Ƴ ,Ȋ ا د,ƈ
͉ ͈
ͅ
͌
̈́
ď
¸ ف ĊĊ ¡ ¸ˑ ,· ے,-ؤد · ¸.ا _´ƙ نا ¸ ﷲا ,, ¸Ǥ سا
͈
Ǒ
̈́
-
̈́
Đ
͉ ͈ ͈
̈́
͈ ž
ید ¸ ف ĂĀĀ ¡ ,, ¸Ǥ سا رؤا
͏
ž
¸Ǥ چ,· ل'ƃ ¸Ǥ ا ,· نا ¸ ںؤد,ƈ
͈ ͉ œ
̈́
̈́
͉
̈́
¸ ف ĂĀĂ ¡ _·ر· ¸ǭ ¸Ǒ ·
͈
ͅ
̈́
͇
´
͈
̈́
·
ͅ
_´Ƴ _ǣ ر ¸¹'ɭ ¸̱ ¸IJ ..ؤ'. _´Ƴ ں'Ǒ اؤ بدا
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
̲
Œ ̈́
̈́

͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉

̈́ ̈́
ŭ ¸ ف ĂĀă ¡ '.د ¸ʒ ': ¸¹'ɭ ¸ ﷲا ح,' _`
͈
.
̈́
̈́

̈́
͇
·Ʃ ,Ȕ ..ا _̚ ': _`'ƃ,Ď'. _ı ں·ر· _` رؤا
͌
͆
͈
'
̈́
͈
˸
ͅ

̈́
̈́ ̈́
ͅ
͇
¸ ف ĂĀĄ ¡ _̚ ا رؤا ؤو· ¸ūا ¸ نا رؤا ؤ'̞ _̚ ا ·
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͇
Ǽ
ˬ
¯
ͅ
ہؤ ,¹ا ,̣ ؤر'ƃ
ͅ

͉
·
ا;· .Ǒ ﷲا ¸ȅ ·Ʃ'. ,, ہار _`· _ı _`د'.ز ,· نا · _·'.آ _´ƙ ¸ʒ ےر'̄
͇
̈́
˒ ͇
.
͆
͈
Ǘ ͉ ͇
͇ · ͌
̈́
͏ ͅ
͈ ͉ ͈
ͅ
͈
͏
.
˸
¸ư
͌
¸ ف ĂĀĆ ¡
¸ ĄĆ ¡ ·Ʃ ف· ': ے;ʝ ¸IJ _` _` ں'Ǒ · ¸´ ,¹ا رؤا
͌
̈́
̞ ͇ ·
͇ ͇
͈
Ɔ
ͅ
¸ ف ĂĀć ¡ ف,' _ı ں·Ŷاؤ د,ƈ _Ǖ ¸.ا ·
̈́
͉

͈
ͅ
¸ ف,' _ı ں·Ŷاؤ ثر· _Ǖ ¸.ا رؤا ·Ƿ ¸
̈́
͉

͈
͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ĂĀĈ ¡ _´Ƴ'. '.ا,¹ _˓ ,¹ا ں·ؤد ,,
͈
͌
͉
̈́
.
̈́
͈
ﷲا · ¸ń
ͅ
¸ư راد,ǖ ﻻاؤ ¸Ǥ '. ﷲا ¸ȅ ،': ےد,¹ _ _´ƙ نا
͌ ͇ Ǘ ͇ ͈
̈́
̈́
̈́

͆
͈ ͈
͇ ·
ǑƆ
¸ ف ĂĀĉ ¡
¸ Ąć ¡ ؤاœ̉ ,, · _ȗ ¸.,- ': سا رؤا ؤ,¹ _Ń.Ǒ _ı ﷲا رؤا
̮ ħ
͊
· ̈́ ̈́
͈
͆
͇ · ¸ ف ĂĀĊ ¡ ؤ,¹ _`) ¸ پ'. ں'ƃ رؤا
͏
̞ ͇
·
͇
¸ ف ĂĂĀ ¡ ںؤراد ,Ħ~ر رؤا
ͅ
͆
¸ ف ĂĂĂ ¡ ں·'Ǒ رؤا ں·˴ رؤا
͇
ͅ
Ǯ
Ƈ
͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
¸ ف ĂĂă ¡ ¸IJ رؤد رؤا ¸'ȅ ¸IJ س'. رؤا
͏
ˮ
͌
ƪ
͉

ˮ
͌
ƪ
¸
͏
¸ ف ĂĂĄ ¡ _̰ '. ¸IJ ٹؤ,¹ رؤا
ͅ
·
¸ ف ĂĂą ¡ ,ǖŦ ہار رؤا
͈
¸ ف ĂĂĆ ¡ ¸ م) ی..'. _ǣ ا رؤا
̈́
.
̈́
͇
̈́
͉

¸ ف ĂĂć ¡ ﻻاؤ ¸ر'ƃ _`ا;· ¸Žاؤ ¸ا,·ا _`· '.Σ _̚ ش· · ﷲا ¸ȅ
̈́ ̈́
͏ ͏
͇
ͅ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĂĈ ¡
¸ ĄĈ ¡ _̚ ¸Ǥ ¸IJ _ ¸ ںؤرؤا رؤا _,¹ _ پآ ·
͈
ő
͏
ž
̈́ ̈́
ǫ ǫ
͇ ͇
´ ´
͈
͇
¸ ف ĂĂĉ ¡ ¸Ǥ ا _̚ ا · ¸ ﷲا رؤا
̈́
͉
͈
̈́
·
͇
̈́
¸ا ¸ư '.د ¸ _
͌ ͈
̈́
ȟ
̈́
Đ
ئ'Ǒ
͉
̡
͉
·
ď ں ¸ ف ĂĂĊ ¡ ,¹ ر'Ǒ با:. ': ,ŭذ ¸ ¸ƪ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': رؤا
͈
ͅ
·
̈́
͌
͏
ž
̈́
،¸ư '̞ ر
͌
Œ

¸ Ąĉ ¡ _´Ƴ ¸,¹ چ,· · ےؤ'̞ د ¸IJ ں··Ŷ ل'ƃ ¸Ǥ ا · ہؤ رؤا
͈
͌
ͅ
̈́
Œ
̈́
͉
͇
¸ ف ĂăĀ ¡ ¸ﻻ _̚ ن'̂·ا رؤا
ͅ
͈
̈́
·
͈
،ا·Ʃ ن'ȹ _'ȟ ': _` رؤا ، ,· ¸ƅ'Ǒ ,, رؤا ﷲا
͌
͈Γ
͆
· Č
Ɗ
͇
͉ ͈
ͅ
̈́
¸ ف ĂăĂ ¡ ،¸ư _'ȟ ا,· 'Ǒ ·
͌
Ɗ
͇
̈́
ͅ
ǔŇ
ͅ

¸ ĄĊ ¡ ': نا رؤا _ı سا ¸ _´ƙ ¸د ¸IJ ﷲا رؤا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا ¸ﻻ ن'̂·ا ,¹ا '̞ ن'ȟ 'Ǒ
͈ ͉ ͈ ͈ ͈
ͅ
Č ¹
ͅ
͈
ͅ
·
ͅ
ɴ
̈́
·
¸,¹ چ,· _´ƙ ہار
ͅ
̈́
͈
¸ ف Ăăă ¡ ،¸ư 'Ǒ '. · نا ﷲا رؤا
͌ ͇
ͅ
̈́
·
¸ ąĀ ¡ ا;· ¸ س'. ¸Ǥ ا رؤا '.,¹ _`ؤد ¸ا · ·Ʃ _ʖ _`· ,¹ا رؤا '.'ƃ,Ď _̚ ¸˜ ,̣ ہرذ ¸.ا ﷲا
͇ ͉ ͈
̈́
͉
ͅ ͅ ̈́
̈́ ͏
ͅ
͌
͈
Ǒ
̈́
·
͈
̈́
· ·
̈́
!
͇
،¸ư 'Ǒ د با·
͌
ͅ
͈ ·
͆

¸ ąĂ ¡
ͅ
_·ﻻ ہا· ¸.ا ¸ ¸ƅا ,Ƣ ¸ƪ _ _Ń·Ʃ _ȗ ·
͈
͏
͈ ͌
͌ ͈
͇
͌ Ǘ
Ň
¸ ف Ă㥠¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ نا _̚
͈
˸
ͅ

_·ﻻ ,¹'Ǒ ن'Ǒ رؤا ہا· ,· _Ņ
͈
͏
̈́
͇ · ̇
͇
ˈ
̈́

͉
¸ ف Ăăą ¡
¸ ąă ¡ ,¹ '.د _´ƙ _ǣ _̚ ا ش': _ı _`'ƃ,Ď'. _ı لو·ر رؤا 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ہؤ ¸ń _,¹ 'Ǒ ند سا
͇ ͈ ͈
͊
Ɨ ͈
̈́
·
̈́
̈́ ̈́
¹ ˫
̈́
ŏ
̈́ ͅ
̈́
ǡ
͇
` ͈
̈́

, ¸ ﷲا ث'. _`· رؤا ، ¸'. ید,¹ ,·ا,· _´ƙز
̈́
͇
͏
͏
͇ ͇ ͇ ͈
¸ń _ʹ 'Ǒ ,
͈
´
͉
̡
͉
·
¸ ف ĂăĆ ¡
¸ ąĄ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ'. ,, س'. ¸IJ ز'̂· _´ƙ ,ŭ'. _ı ,Ȕ
͇
̈́
͉
̈́
͈
͆
̈́
'
¸ ف Ăăć ¡ ,, ·Ʃ ,, ش·Ʃ 'Ǒ ا ¸. _
͌ ͌
̈́ ̈́
ͅ
·
ͅ
͇
_´ƙ ی,Ď'ȅ ,ʝ ¸'̄ ¸ _´ƙ ,ŭ'. _ı _ı'.'. ,, رؤا و̪ ¸ا ·̐ ·
͈ ͈
̈́
Ɖ
ƃ
͏
̈́
·
͇ ͉
̈́
̈́
͇
Ǽ
ˬ ő
¯
͇
¸ ف ĂăĈ ¡ ·Ʃ ر'̂ǩ ¸´ ,¹ا رؤا
͌
͈
͇

ͅ
¸ ف Ăăĉ ¡ .آ ¸ ¸'. ¸'ȟ _`· ¸ _´ƙ ¸´ '. _´ƙ ,ɲ '.
͈ ͈ ͈
͇
͏ ͅ
̈́
Đ
͏
͈ ͈
ͅ
̈́
·
·Ʃ '
͌
¸ ف ĂăĊ ¡ · ں ·ر· ¸ ¸´ '.
ͅ ̈́
ͅ
͈
او̪
͉
·
¸ ف ĂĄĀ ¡ '.'. ,, _`'. رؤا
͈ ͉ ͉
̈́
̈́
¸ ف ĂĄĂ ¡ ؤ,¹ ¸˵ ¸ _ǣ ک'. ·
͈ Ǟ
ͅ
͊
Ɨ
͉
ͅ
¸ ف ĂĄă ¡ ': ںو̪ 'Ɲ رؤا ,Ħƚ ¸Ǥ ا ·
ͅ
·
͋
̈́
̈́
͉
ͅ
ؤ,¹ _ȉ
Ɖ
¸ ف ĂĄĄ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ ﻻاؤ ¸,¹ ف'ɓ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
̈́
ƍ
͆
͈
͇ ·
¸ ąą ¡ ) ,, ¸.ا ¸ ب'Ǒ · _` '̞ د ,, _̚ ا ¸ ¸´ 'Ǒ ƃ
͈ ͈
ͅ
¹ ¹
͇
ʱ
͈

̈́
͈
̈́
·
̈́
ͅ
¸ ف ĂĄą ¡ ل·Ə _Ưا,˭
͌
Ţ
_´Ƴ ¸Ǥ
͈
͌
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
¸ ف ĂĄĆ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '. رؤا
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
¸ ف ĂĄć ¡ ،ؤ'. ¸̄ ¸ ہار _̰ ¸´ ,,
͇
͇ ·
͇
·
ͅ

¸ ąĆ ¡ · ں·ǝ د ےر'̄ ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا رؤا
̈́
˼
͆
¯
˸
ͅ
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́
¸ ف ĂĄĈ ¡ _żاؤ ¸ư _ě': ﷲا رؤا
͌
̈́
¸ ف ĂĄĉ ¡ رؤا
،ر':د.ƃ ¸ư _ě': ﷲا
͌
̈́

¸ ąć ¡ _´Ƴ ¸,ǖ̳ ¸ ,ʦ _ı نا · ں·Ə) ید·̐ ,
͈ ͈
͌
ͅ
͉ Ǽ
·
͇
. : ͈
·
͉ ʼn
¸ ف ĂĄĊ ¡ رؤا ¸ ف ĂąĀ ¡ ¸ ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ
̈́
͌ ő
͈
͌
ͅ
̘
- رؤا '.'ƃ ,, رؤا 'Ǒ
̈́
̈́ ̈́
¸ ف ùà ¡ _·'. ,, ¸'Ǒ پآ ¸Ǥ
͈
͏
͇
̈́
͏
̈́
-
͏
͈ ǥ
̈́
ǒ
-
¸ ف Ăąă ¡ _´Ƴ ¸Ǥ 'Ǒ ار رؤا
͈
͌
ͅ
̘
ő
̈́
· ¸ ف ĂąĄ ¡ _·'.ز
͈
̈́
͇
,¹ ,ǖ̳
͈
͉
·
¸ ف Ăąą ¡ ¸Ǥ ¸IJ ,Ħɪ _´ƙ _د رؤا
͏
ž
̈́
¨ ͈
͈
¸ ف ĂąĆ ¡ ہؤ ,¹ا رؤا ¸ ف Ăąć ¡ رؤا 'Ǒ ¸ ¸ƪ ,, ¸Ǥ
̈́
-
̈́
͌ ő
ͅ
̘
رؤا _`) ¸Ǥ ¸IJ نا · _·'ƃ,Ď ,Ⱦ ,· ¸ƪ ر·· رؤا _´ǧ ث'. یر'̂ ͌ Ƶ ر·· رؤا '.'ƃ
͏
̞ ͇
·
͏
ž
ͅ
͈
͏
̈́
̈́
̈́
'
͉ ͈
͌
̈́ ̈́

̈́
-
͇
̈́
'.·Ʃ ہد'.ز _´ƙ _ǣ ار
ͅ
͌
͈ ͈
ͅ
´
اڑو̪ ,ʝ ¸Ǥ ر _̚ _ʃ · _ΐ· ¸IJ ,ɲ ¸IJ نا _ı ¸Ǔ ¸ ﷲا · ,· نا _ʓ
ͅ ̈́
· ƃ
ͅ
̲ ͇
Œ
͈ ͈
·
ͅ
͈
· ͈
ͅ ͅ
̈́
ŏ
̈́
ɧ
Ŵ
̈́
͉
Ǒŭ
¸ ف ĂąĈ ¡
¸ ąĈ ¡ ·Ŷاؤ ب'Ǒ ےا
ͅ
¹ ¸ ب'Ǒ _żاؤ ,·'. ےر'̄ ار'.ا ¸ ¸ƪ · ,· سا ؤﻻ ن'̂·ا
ͅ
¹
ͅ
˸
ͅ

ͅ ̈́
͌
͇
͉ ͈
¸ ف Ăąĉ ¡ _ı
· ں·̐ ·Ə , _د ڑ'ʙ ¸ƪ ,, ¸IJ سا _ '.'ƃ,Ď _.ȟ
̈́
·
͉ ͈
Ǽ
ʼn
͇
͈
͌
͇
Ǒ
ͅ
Č
ͅ ̈́ ͅ

¸ ف ĂąĊ ¡ ̚ ا ·
͈
̈́
·
ͅ
_ı ,Ǣ _ı نا _د ,ǖ̳ _
͊
͈
ǥ
͉ ·
͈
͈
͉
·
,· ں·Ŷاؤ ,Ħʄ _ı ¸Ǔ _ȗ _,¹ ¸Ǔ _̚ ا '. ف,'
͉
ͅ
̈́
͌ ƨ Ǘ
̈́ ̈́
ɧ ɧ
Ŵ Ŵ
͈
͇ -
͈ ͈
̈́
·
͈
¸ ف ĂĆĀ ¡ ،¸ưر ,¹·Ʃ ¸ʒ ': ا.. رؤا
͌
͌
. ̈́

¸ ąĉ ¡ ¸Ș ¸ư , · ¸Ǿ ¸ ,ɲ رؤا ¸'. 'Ǒ ,ɲ ,·'. ¸IJ سا ,, 'Ǒ ´ _̚ ¸ا ﷲا ¸ȅ
͇
` Ǖ
͌ ͇ Ǘ
͉
Ǽ
ʼn
͇
͉ ͈ ͈
̈́ ͏

̈́ ̈́
ŏ ŏ
¹ ·
ͅ ͇
ͅ
͆
̈́
DZ ͈
̈́
·
͆
͈
͇ ·
¸ư 'Ǒ د'ƃ,Ď ف'ɓ ¸ư'.
͌ ͌ ͉
ͅ
͈ ·
̈́
ƍ
¸ ف ĂĆĂ ¡ '.اœ̉ ¸.,- ': ا.. ¸ _` رؤا
͈ ͈
̮
͊
·
͆
̈́
̈́
͇
ن'ĉو' ': ہ'Ǒ ا;· ¸ سا
̈́
̈́
¹
͇
̈́
،'Ʒ..'.
̈́
͇

¸ ąĊ ¡ _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ _`ا,̣ _ǣ ا د· · '̞ د ,, _̚ ا ¸ ¸´ 'Ǒ
͈
͌
ͅ ̈́
͈ ͈
͇ · ¹
͏
ͅ
Ǣ ·
´
̈́
͉

̈́
͇ ʱ
͈
̈́
͈
̈́
ͅ
¸ ف ĂĆă ¡ ¸ư'. ¸Ș ﷲا ,ʔ
͌ ͉ ͇
` ͇
ˏ
.
,·ا,· ےرؤڈ ¸IJ 'ƃ,· ,,اد ':·Ʃ ,, ¸˜ ,· نا رؤا ے,¹ ا,̣
͇ ͇
̈́
̈́ ̈́
͌
̈́
!
͉
ͅ
Ǣ
´ ¸ ف ĂĆĄ ¡
¸ ĆĀ ¡ _´Ƴ ¸ưر 'Ʒ..'. ٹو̪ ,· ﷲا 'ȅ و̪ د
͈ ͉
͌ ͈
͌ Ǘ
̈́
͇
͇ · ʱ
Ň
͈

¸ ف ĂĆą ¡ ¸ư _ě': ,, رؤا
͌
̈́
͈
، ہ'Ǒ _´ ,~
̈́
¹
͈

¸ ĆĂ ¡ رؤا ,· ن'ȹ رؤا ,· _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ) ,, ¸.ا ': ب'Ǒ _̚ ` ¸̱ د ,, ہؤ ،¸ ¸´ 'Ǒ
͉ ͈ ͈Γ
͆
· ¹ ¹ ͇ ͌
ͅ ̈́
͈
ƃ
͈ ͈
ͅ ̈́
͈
ǡ
͇
ʱ
͈

̈́
ͅ
،_´Ƴ ,· ہار ہد'.ز ¸ ں·'˨ ,, ,, _´Ƴ ¸Ǥ · ںؤ,Ď':
͈ ͉ ͈
͌ ͌
͈
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͈
ͅ
̘
ő
̈́

¸ Ćă ¡ ': ¸'. ,, ر'. _`· 'ʇ ا ,¹ ,Ƣ · ے,¹ ¸Ǔ ا.. ¸Ș رؤا _ı ¸Ǔ ¸ ﷲا ,· _` _´Ƴ ,,
͏ ̈́
͉ ͈
̈́
͏
´
͌
ͅ
̈́ ̈́ ̈́
ɧ ɧ
Ŵ Ŵ
͇
`
͉ ͈
͇
͌
͈
¸ ف ĂĆĆ ¡
¸ ĆĄ ¡ ¸ư ,, , ': نا _´ƙ ¸ˏ 'Ǒ
͌

͉
Ǽ
ʼn
͈
ƃ
͈
¹ ¸ ف ĂĆć ¡ ،_د ,, ,̣ _ِ · ں··Ŷ · ·Ʃ 'ȅ͈ا
͈
̈́
͇
·
ͅ
.
ͅ
͌
'

¸ Ćą ¡ _´Ƴ ¸,¹ .ȅ ¸ ں··Ŷ '.
͈
͌
ͅ
` ͈
¸ ف ĂĆĈ ¡ '.د ¸ _ ¸Ǥ ا _̚ ا ¸ ﷲا · ,· سا
͈
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
̈́
·
̈́
͇
͉
¸ ف ĂĆĉ ¡ '.د ¸ˏ ا;· _̚ ا رؤا _`'ƃ,Ď 'ȹ ¸˪ رؤا ب'Ǒ · دﻻؤا _ı ¸ǞƱا,·ا · ¸ ¸ƪ ·
͈
ƃ
͇ ' ͇ ͈
̈́
·
͏
̈́
ʵ
`
ͅ
¹
͈
͌
ͅ ͅ ̈́
͌
¸ ف ĂĆĊ ¡
¸ ĆĆ ¡ '.ﻻ ن'̂·ا ,· سا _`· _´ƙ نا ·
͈ ͈ ͉ ͈
͏
ͅ
¸ ف ĂćĀ ¡ ا,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ سا ¸ _ȗ رؤا
͈
͉
·
̈́
̈́
ħ
¸ ف ĂćĂ ¡ خزؤد رؤا
گΣ _ǣ ,̣ ¸ư _ě':
ͅ
œ
͇
·
͌
̈́
¸ ف Ăćă ¡
¸ Ćć ¡ نا _̰ _ ،¸ń _,¹ _ اد _´ƙ گΣ · نا ¸ƪ ¿·,ɲ 'Ǒ ر'ʇ ا ': ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐
͇
Ǣ
œ
͇ ͈ `
̈́ ̈́
.
͈
͌
͈ ¹
ͅ
ǜ
ă ͈
̈́

ͅ
͈

̈́
̈́
ǡ
͇
̚ ا _ƀ'̞ رؤا او· ¸IJ نا ¸ƪ _Ń _·'. ¸. _ƀ'̞ _ı
͈ ͈ ͈ ͈
̈́
·
Œ Œ
͌
͏
͇ ͉
،_ƀ ہ,ƈ ': با:. ,, ¸ń _د ل.. _
͈ ͈
͇
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
̈́ ͆
͇ ·
¸ ĆĈ ¡ _` ¸ń _·'. ¸Ž _´ƙ ں·'. _̚ ا ¸ƪ ¿·,ɲ ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا گ·Ŷ · رؤا
͇ ͌
͈ ͈
͏
͇ ͈ ͈
̈́
͇
̈́
·
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
͈ œ
͉
·
͏
͇
_´Ƴ ں'Ǒ ی,̣ ں'Ɲؤ ¸Ǥ ¸IJ نا ،¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ _´ƙ نا ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ
͈ ͇ ͈ ͈
͌ ͈ ͌
͈ ͈
ǔ ˩ ǒ
͇ ·
ͅ
Ǣ
´ ͋
͈ ž
͆
͈
Ǘ
͌
͈
̈́
·
͉
Ǖ
̈́
¸ ف ĂćĄ ¡ رؤا
,¹ _ اد ں'Ɲؤ _̚ ا ¸ƪ
͈
̈́
.
͋
͈
̈́
· ͌
':·Ʃ ,,'. _Ư ,,'. ں'̄ ¸ń _
͌
͈ ͈
͌
͇
· ¸ ف Ăćą ¡
¸ Ćĉ ¡ ؤ,¹ د,ǖ- _̚ ا _´Ƴ _ı _` _´ǧ 'ƃا ,, ¸ư 'Ǒ د ¸ʒ _̚ ﷲا ¸ȅ
͉ ͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ͅ
· ˸
͌ ͈
͇
̈́
·
͌ Ǘ
ͅ
͈ ·
.
ͅ

͆
͇ · ¸ ف ĂćĆ ¡ _ ,, ,, رؤا
͇
͈
ؤ,¹ ,˞ ,·'. ¸IJ ف'ȟ ا · ؤ,¹ ,˞ _´ƙ ں··Ŷ ¸´ ȟ ȟ
͈ ͈
ǘ ǘ
̈́ ̈́
ĝ ĝ
ͅ
̈́

ͅ
͈
ͅ
¸ ف Ăćć ¡ ب· _Ư 'Ǒ _̚ ﷲا ¸ȅ
̈́
͌
͈
¹
͈
˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ ·
،¸ư 'Ǒ د 'Ǒ ﷲا ¸ȅ ،¸ư '.'ƃ,Ď ¸ǭ
͌ Ǘ ͌
ͅ
̡ ǔ
ʱ
͈

ͅ
̈́
·
͆
͈
͇ ·
ͅ ̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́

¸ ĆĊ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ': لو·ر ·'ƃ ¸ʒ رؤا ': ﷲا ·'ƃ ¸ʒ
̈́ ̈́
. .
¸ ف ĂćĈ ¡ ¸Žاؤ ¸ƅ·ʑ _´ƙ ¸´ · ': نا رؤا
.
͈
ͅ
͇
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف Ăćĉ ¡ ﷲا ,¹ا ؤ,¹ ع·ر ر·· ¸IJ لو·ر رؤا ﷲا ¸ا · ¸̱ ا ا;ʝ ': ث'. _ȗ _´ƙ ¸´ ,¹ا ,̣
͇
̈́

ͅ ͊
· ͇ ̞
·
͇
ħ
͈
ͅ
͉
·
·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا
͌
ͅ
̲
Œ
͈ ͉ ͈
ͅ
Č ¸ ف ĂćĊ ¡ م'ǫ ا ': سا رؤا ¸ư ,ǖ̙ ,,
͇ ͌
̈́
´
ͅ
͇ ·
͈
،'̞ ا ¸ _Ņ ͉
·

¸ ćĀ ¡ رؤا ا,·ا ف,' یر'̄ · ,· سا ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ ,, ¸ư ی·د ': _` '̞ د ,, _̚ ا ¸ ¸´ 'Ǒ
ͅ
˸
ͅ

͇
͉
͏ ̈́
͈ ͌
ٰ
͇
ʱ
͈

̈́
͈
̈́
·
ͅ
͈
¹
) ا ¸ا ,, '̞ ,, ¸ʒ · · نا رؤا _·'Ǒ _Ǖ 'Ǒ ا · ن'ȹ ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. ,̣ ا,·ا ¸ˢ ¸ ¸´ · ,· سا
ً
.
ͅ
· ͉
͈
.
ͅ
͈
͏
̈́ ̈́
͇ · · ·
̈́
͉ ͅ

͉
͈Γ
͆
͈ ͉ ͉
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
·
̄·
ͅ
͇
رؤد _̚ ا ,, ¸ư 'Ǒ '. ,, _Ǘ ا رؤا _·'ƃ ,,
͈ ͈
̈́
·
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ
͈
͈
ː
͇
.
̈́
̈́
ےؤ'ʇ
̋
͇ · ¸ ف ĂĈĀ ¡
¸ ćĂ ¡ ¸ń و̪ د ¸´ · ؤآ ف,' _ı لو·ر رؤا ب'Ǒ _`·Ʃ یر'.ا _ı ﷲا ,, ¸'. '̄ ¸ نا _ رؤا
ʱ
͈

ͅ
ͅ ͅ
¹
͏
͌
ͅ ͏
͇
ő
͇
،_´Ƴ ¸'. ,̣ ,¹ ڑ·Ə ,Ħƚ ¸ ¸´ _'Ǒ ,,
͈
͌
ͅ
͇
͉ ĕ
· ̈́
ͅ ̈́
̈́
Ɔ
¸ ćă ¡ ے;· د'Ǒ ا _`· ,· نا _ _Ń·Ʃ _ȗ
͉ ͉
ͅ
̈́
Č
͏
͇
͌
͈
Ǘ
Ň
¸ ف ĂĈĂ ¡ 'ǫ ¸ńآ ¸ ںو̪ 'Ɲ ¸ʗ ا · 'ʇ ا ,Ź..
͇
͈ ͇
Ǖ
̲
͇
·
̈́ ͅ
·
͋
̈́
.
´
͇
¸ ف ĂĈă ¡ ب·ǝ ےا ,̣ ͇
ǿ
Ƈ ͉
·
¸ ˸
ͅ

رؤا _`) · د·· ار'̂ ͌ Ƶ ,, ¸'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا ،ں·Ʃ ,~'. ر·· ےر'̄
͏
̞ ͇
·
ͅ
ͅ
ɴ
Ǝ
ͅ
Œ
ͅ
ď ͌
̈́
̈́
'̞ _Ư _
ͅ
·
͌
͈
ǑƆ
¸ ف ĂĈĄ ¡
¸ ćĄ ¡ نا رؤا ؤد '̞ _̚ ا رؤا ؤ,¹ _· ¸Ȓ ¸ نا ¸´ · ¸ư 'Ǒ '. ﷲا ث'. · _ı ں·Ŷد ¸IJ نا ͇
Ǽ
ˬ
¯ ͉
͈
̈́
·
͆
͉
͆
`
ͅ
ͅ ͅ
͌ ͇
ͅ
̈́
·
͇
·̐ ث'. '.ر ¸ نا _´ƙ ,˞ 'ɓ ¸IJ
ő
͇ ͈
ƃ
ƍ
¸ ف ĂĈą ¡
¸ ćą ¡ ʝ 'ǫ ,, لو·ر _`· ¸ ¸ƪ رؤا
ƃ
͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
̈́
͏
̈́
͌
¸'. _ı ¸×'!ا _ı سا ¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا ,, ¸Ǥ سا ,
͏
͇
.
͏
ž
¸ ف ĂĈĆ ¡ _,¹ ¸˜ ,· ں·'. _ǣ ا ہؤ _ ,¹ا رؤا
͈ ͇
̈́
!
͉
̈́
͇
̈́
͉
¸ ف ĂĈć ¡ ب·ǝ ےا · ͇
ǿ
Ƈ
ͅ
¸ ں·Ʃ ,~'. ر·· ےر'̄
͌
̈́
̈́
˸
ͅ

ﻻاؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· ¸̆ · ﷲا رؤ,~ · ¸'ƃ,Ď ¸×'ɭ _ı نا لو·ر رؤا _´Ƴ'. _ě'ɓ ¸ ﷲا ,̣ رؤا
̈́ ͏
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ ͅ
͇ · ͉
̈́
̈́
̈́ ͆
·
͈
͌
͉
̈́
ƍ
·
_·'. ن'.œ̉
͈
͏
͉ ͇
Ɠ
¸ ف ĂĈĈ ¡
¸ ćĆ ¡ ب·ǝ ےا · ͇
ǿ
Ƈ
ͅ
¸ ¸IJ _'آ ¸Ǥ ا ¸. _ ¸ń ں·Ʃ ,, ن'˨ ہؤ ¸Ȓ _ı بر ےر'̄
͉
̈́
͉
ͅ
͇
͌
̈́
˜
ȅ
Ɖ
ͅ
ď
˸
ͅ

_·'. ,, ٹؤ':ر ¸ سا _´ƙ ں·Ŷد ¸Ǥ ا ؤد 'ƃ,Ď ¸ʒ ¸´ , · ,̣ _´ǧ 'Ǒ ,, ¸ĭ'. _̚ _´ƙ ے;ʝ
͈ ͈
͏
͉
̈́ · ̈́
͈ ͈ ͈
̈́
͉
̈́
.
ͅ
͉
Ǽ
ʼn ͇
͇ ͉
· ˸
͏ ͏
̈́
·
ͅ
̞ ͇ ·
_ƀ ن'ƃ ¸ _´ رؤا
͈
͇
¸ ف ĂĈĉ ¡
¸ ćć ¡ ¸Ǥ ا '. ؤد,¹ _ · پآ ¸Ǥ ا ,, ¸,¹ ض,Ď ,· نا ¸ƪ ,¹ا رؤا
Ť
̈́ ̈́
͉ ͉ ͈
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
ͅ ̈́
͉
͌
ؤ'. _ ,¹ ڑو̪ ر'. ,̣
͇
ʇ
̈́

͉
·
͇
¸ ف ĂĈĊ ¡
¸ư _`'. ید ¸ǭ _̚ ا _ı ث'. _` ¸,¹ ہؤ ,¹ا رؤا ،¸,¹ 'ȅ͈ا _Ư ےڑو̪ _´ƙ نا ·
͌ ͇ '
ͅ
͈ ͌
Ǖ ͇
ȳ
̈́

͈
̈́ ͅ
·
͇
ͅ ͅ
·
͈
ͅ
¸ ف ĂĉĀ ¡ 'Ǒ ب· ,· ن'̂·ا رؤا '̞ ) ': نا _´ƙ سا ·
̈́
˫
͇
¯
̈́
͉ ͈ ͈
ͅ
· ̞ ͇
·
ͅ

¸ ćĈ ¡ ¸Ǥ د با· ا;· ¸ س'. ¸Ǥ ا _̚ ا ¸ƪ رؤ,~ · '.·Ʃ 'ȅ͈ا رؤا
ͅ ̈́ ̈́
͈ ͉
͆ ͅ
͇ ͉
͈
̈́
· ͌
ͅ
͌
'

¸ ćĉ ¡ .Ǒ · نا رؤ,~ رؤا
͈
-
̈́
،¸,¹ ,·ا.Ɲ _ı ہار _lj
ͅ
͈
͌

¸ ćĊ ¡ 'Ǒ _ ¸ ﷲا ,· _` ': ¸ˢ ,·'. ': نا ¸ا · ¸'ƃ ¸ʒ ': لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا · رؤا
͈
¹
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́ ̈́
͉
͇
ƃ
ͅ
ُ
ͅ
.
͇
ء'Ǒ ا _ǣ
͈
͇ ǔ
̈́
· ɧ
̈́
͈
'
¸ ف ĂĉĂ ¡ _.. رؤا
͈

¸ ف Ăĉă ¡ .Ǒ رؤا
͈
̇
͆
· ¸ ف ĂĉĄ ¡ گ·Ŷ ¸Ǒ رؤا
͈
̈́
· ¸ ف Ăĉą ¡ _Ư 'Ǒ ,,
͌
͈
¹
͈
، _´Ƴ _̰ '. ¸̱ ا
͈
͌
ͅ
·
͉
·

¸ ĈĀ ¡ ¸ư _ě': ﷲا رؤا ،¸ư _ ': ﷲا ,,
͌ ͌
̈́
̈́
ȟ
̈́
Đ
͈
،ﻻاؤ ¸Ǥ '.
̈́
̈́
͇

¸ ĈĂ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ŷ م': ¸ یر'Ǒ ·Ʃ
͈
͆
-
͌
¸ ف ĂĉĆ ¡ ·˛ ,¹·Ʃ ےڑو̪ ےڑو̪ ف,' _ı _˶ د ,̣
ʇ
̈́

͌
ͅ ͅ
· · ¯
͆
͉
·
·˛ ¸̱ ا '.
͉
.
͊
Ǣ
œ
͈

¸ Ĉă ¡ ': ¸'ʙ ,·د رؤ,~ ,, ¸ư ہؤ _`· _´ƙ ¸´ رؤا
͏
ű
͈ ͈
̈́
͌
͏ ͅ
¸ ف Ăĉć ¡ ا.. ¸̗ · ے;· د'Ǒ ا _`· ,· ¸´ ,¹ا ,̣
̈́
ő
ͅ
͉ ͉
ͅ
̈́
Č
͏ ͅ
͉
·
, ,~'. ,·'. ¸IJ نا _´ƙ ,, '̞ ن'ȅ ا ,· , ':
̈́
̈́ ͅ
͈ ͉
ͅ
·
`
͇
Ǽ
Ƈ
،'̞ ,
ͅ
·

¸ ĈĄ ¡ ¸ˢ _ ': ﷲا _̚ ,¹ا رؤا
ƃ
̈́
ȟ
̈́
Đ
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĉĈ ¡ _̰ ,, _ǣ ؤد _`· _´ƙ سا ¸´ '.· ¸̗ ر ؤ,~ ·
ͅ
·
̈́
ͅ
´
͏
͈
ͅ
͈
ő
̈́
ͅ
،'.'. دا,ƈ ی;· · '.·Ʃ ,·'. ¸IJ نا _´ƙ ش': ےا
ͅ ͅ
͉ ͇
ͅ
͌
ͅ
͈

¸ Ĉą ¡ _´ƙ ہار _ı ﷲا · رؤا _´Ƴ ¸Ǥ ث,·آ ,¹ _Ǖ _Ń..ز _ı 'Ǒ د · ¸Ǥ '. '.;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا _̚ ا ·
͈ ͈ ͈
͇ Ŭ ͇
͌
ͅ ͏
͈ ǥ Ʊ
̈́
͈
͇

̈́
͈
̈́
·
͌
͉
̈́
͈
̈́
·
ͅ
ے;ů ،¸ń _د با· ا;· ¸ا ¸ƪ ¿·,ɲ · ¸آ ¿ŭ'. '. ¸'. ار'ƃ ,̣
͈
͆ ͅ
͇ ă
͌
͈
ͅ
̈́
ǜ
͏ ͏
̈́
͈ ͇
͉
·

¸ ĈĆ ¡ _´ƙ ہار _ı ﷲا ؤ;ů ,, ,, ا·Ʃ 'Ǒ _̚ رؤا
͈
̈́
͌
͈
¹
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĉĊ ¡ ¸IJ ں·Ƿ رؤا ں·ر· رؤا ںؤد,ƈ رؤ,˭ رؤا ͉
͇
´
ͅ
Ő
رؤا _´Ƴ ¸ŷ'! گ·Ŷ ¸IJ _` ل'ʇ ¸ _ǣ سا _̃ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ےا ,, _´Ƴ ¸ưر,¹ '.د ,, ¸Ɍ اؤ
͈ ͈
͌ ͌
̈́
͇
̈́

ͅ
ș
͇
'
͈
͌ Ƶ
͌ ͈
·
س'. ¸Ǥ ا _̃
͉
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
،ےد ےد ر':د.ƃ _`· ¸ س'. ¸Ǥ ا _̃ رؤا ےد ےد _ǣ '̂· _`· ¸
͏ ͏
͉
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
ͅ
͈

¸ Ĉć ¡ _´Ƴ ¸;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا ¸Žاؤ ن'̂·ا
͈ ͈
͌
ͅ
͈
¸ ف ĂĊĀ ¡ · _´Ƴ ¸;ů _´ƙ ہار _ı ن'ȹ ر'ɭ رؤا
ͅ
͈ ͈
͌
ͅ
͈Γ
͆
·
̈́
ŏ
¸ ں· ؤد ¸IJ ن'ȹ
ͅ
·
͈Γ
͆
· ¸ ف ĂĊĂ ¡ ¸ư رؤ,˭ ؤاد ': ن'ȹ ¸ȅ ؤ;ů
͌ Ǘ
Ő ͈Γ
͆
·
͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĊă ¡
¸ ĈĈ ¡ _` '̞ د ,, _̚ ا ¸ ¸´ 'Ǒ
͇
ʱ
͈

̈́
͈
̈́
·
̈́
ͅ
͈
¹ ·Ŷ کؤر ,·'Ɲ ¸Ǥ ا 'Ǒ '̄ ¸
ͅ
͋
̈́
͉ ͈
¹ ő ¸ ف ĂĊĄ ¡ ·ز رؤا و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ
Œ
͏
ͅ ̈́
ة
'Ǒ 'Ǒ ض,Ď د'̄ ,· نا _ ,̣ ؤد
͈ ͈
¹ ¹
̈́
͇
·
͉
͇
͉
·
¸ ف ĂĊą ¡ ﷲا ¸Ș ¸ʩ ¸رڈ 'ȅ͈ا ¸ ں··Ŷ ¸Ȳ _´ƙ نا ·
͈
Ǘ
͇
- ū
̈́
'
̈́
ɚ
͇
'
͈
ͅ
..از _̰ ¸ سا '. ےرڈ ¸
͏
͇
·
͈
¸ ف ĂĊĆ ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸Ž· رؤا ͇ ¸ ض,Ď ں· ͈ ǝ د'̄ ,· ¸ƪ ¸ ·
̈́
œ ͇
·
͉
͌
̈́ ͅ
'.د,¹
͈
¸ ف ĂĊć ¡ ث.ƃ یڑو̪
ͅ
·
¸ư اڑو̪ 'Ǒ ,· ': 'Ǒ د ,, ؤد 'ƃ,Ď ¸´ ،'.·Ʃ '.د ¸Ǥ رؤا _̃ ¸.
͌
ͅ
· ͌ Ƶ
̈́
ͅ
· ·
͇ ͈ ͈
̈́ ͅ
̈́ ͅ
ͅ
͌
̈́
͈ ǥ
͇
-
͈
¸ ف ĂĊĈ ¡
':·Ʃ ,, ¸˜ ,·ا,· ¸ń '. ,· ¸´ رؤا _̰ ا ث,·آ ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ رڈ رؤا
͌
̈́
̈́
!
͇ ͇
ͅ
͉
ͅ
͉
·
̈́
͏
ž
¸ ف ĂĊĉ ¡
¸ Ĉĉ ¡ _Ń ¸Žآ _̚ ث·Ə ·Ʃ _̚ ں'̄ ¸´
͈ ͈
˸ ő
ͅ
͌
͇
·
ͅ
¸ ف ĂĊĊ ¡ _`· _̚ ا رؤا ·Ʃ _´ƙ ں·ɟ˙ ط· ͇ ,,,¹ا
͏ ُ
͈
̈́
·
͌ Ƞ
͈
ͅ
ĉ
̈́
Ɗ
͉
¸Ǿ _`)
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏
̞ ͇
·
¸ ف ăĀĀ ¡ ·
ő
ͅ
¸Ǿ _`ا,· _`· _̚ ا رؤا ¸ư ¸ ف,' _ı ﷲا ,, _̚
͉ ͈
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏ ͏
͇ ͈ ͈
̈́
·
͌
¸ ف ăĀĂ ¡ ,, _̚ ·
͈
͈
ő
ͅ
_`آ ف,' _ı ر··
͏
̈́
¸ ف ăĀă ¡ ¸ư ¸ ف,' _ı ﷲا _Ņ ؤد'ƃ,Ď ¸´
͌
̈́
ͅ
¸ ف ăĀĄ ¡ ا·Ʃ 'Ǒ · ں··Ŷ نا ·
͌
͈
¹
ͅ
،¸·Ʃ _̚ _Ư م·˛ ¸Ǥ ث'. _`·
ͅ
͌
͈
̈́
·
͌
ɓ
ƍ
ͅ
̲
͇ Ǽ
ˬ
¯
͇
͏

¸ ĈĊ ¡ ¸ư ¸ ف,' _ı ﷲا ہؤ ¸Ǿ _`) · ¸̱ ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا
͌ ͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏
̞ ͇
· ͇ ·
͇
Ǽ
ͅ
´
̈́
̈́
ǥ
¸ ف ăĀą ¡ ہؤ ¸Ǿ _`ا,· · رؤا
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏
͇
͇
¸ư ¸ ف,' _ǣ ا ی,ǖ
͌
̈́
͉

͈
ͅ
¸ ف ăĀĆ ¡ لو·ر ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ _Ņ _̚ ¸ ¸ƪ ب·ǝ ےا رؤا
͏
ž
͈
˸
ͅ

̈́
͌
͇
ǿ
Ƈ

͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ăĀć ¡ ہا· ¸ư _ě': ﷲا رؤا
͌
̈́
¸ ف ăĀĈ ¡
ْ ¸ ĉĀ ¡ '.'ƃ ¸ʒ ': ﷲا ¸ سا ¸ȅ '.'ƃ ¸ʒ ': لو·ر ¸ _`
̈́ ̈́
. .
̈́ ̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͇
¸ ف ăĀĉ ¡ ا,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ _` رؤا
͈
͉
·
̈́
̈́
͇
¸ ف ăĀĊ ¡ نا _̚ ¸ ¸ƪ ·
͈
˸
ͅ

̈́
͌
ͅ
'ǫ ,, · ¸'ǫ ¸IJ
͇
͈
Ǖ ´
̲
͇
·
̈́
̈́
͉
͇

¸ ĉĂ ¡ '.'ƃ ¸ʒ ¸ ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ رؤا
̈́
.
̈́
͌ ő
͈
͌
ͅ
̘
¸ ف ăĂĀ ¡ نا · _´Ƴ ¸'. ,¹ _ ¸ س'. ےر'̄ _ ,̣
ͅ
͈
͌
ͅ
͇
ʇ
̈́
˸
͉
ͅ
͇
͉
·
¸IJ نا ¸ư 'Ǒ ر ,ʕ ﷲا رؤا ¸ư 'Ǒ ': ¸·· · ثار ف) ¸IJ سا '̞ 'Ǒ ,̓ · ہؤ,¹ ¸.ا _´ƙ
͌ ͌
ͅ ͅ
̡ ̡ ǘ ¹
Œ Ǣ ū
͊
̈́
͇
̈́
Ɨ
̈́
.
ͅ
·
͈ ͈
ő
͇
͈
¸·· ¸IJ ثار
͇
̈́
ǘƗ ¸ ف ăĂĂ ¡ ؤ,¹ _· ¸Ȓ ¸ نا ¸´ ب·ǝ ےا ·
͆
͉
͆
͉
`
ͅ
͇
ǿ
Ƈ
ͅ
ﷲا رؤا و̪ ر ,,ؤ,̣ ,· ﷲا رؤا
Œ
͇
·
͉
،· ¸'Ǒ م': ¸ư _ě':
̈́
̈́
͇ ·
͌
̈́

¸ ĉă ¡ _´ƙ نآ,Ď ¸,¹ _̚ ر· 'Ǒ ·
͈
ͅ ͅ
͈
̈́
·
̈́ ͅ
͈
¹ ¸ ف ăĂă ¡ _´ƙ سا رؤ,~ · '.·Ʃ ¸ س'. ¸IJ ا.. ,ǖĄ ہؤ ,¹ا رؤا
͈ ͈
̈́
ͅ ͅ
͌
͉
̈́
̈́
¸'. ف) ا ¸̆
ͅ
͉
ͅ
Ǒ
̈́
·
͇ ·
¸ ف ăĂĄ ¡
¸ ĉĄ ¡ ن'Ǒ ا ث'. _`· س'. ¸IJ نا _ رؤا
̈́
͈
ǔ˩´
͇ ͉
͏
͇
¸ ف ăĂą ¡ رڈ '.
͈
¸ ف ăĂĆ ¡ .,· ': سا ¸ư _`آ _ı
͉ ͌
͉
ͅ
'
_´Ƴ ¸Ǥ ,¹
͈
͌
ͅ
̲
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
¸ ف ăĂć ¡ ں··Ŷ ر'Ǒ ا یذ ¸Ǥ ا رؤا لو·ر _´ƙ سا ,¹ا رؤا
͈
ͅ
ǔ
̈́
-
̈́
͉ ͈
¸ ف ăĂĈ ¡ ع·ر ف,' _ı
͇
¸ﻻ
ͅ
¸ ف ăĂĉ ¡ _´Ƴ ¸,¹ شؤ': _´ƙ .ɓ · ,, ¸Ǥ ن'. ¸ɯ _ı س ا ¸ نا رؤ,~ ·
͈ ͈
͌
ͅ
͇
' ͈
͇ Ŭ ǜ
ͅ ̈́
͈ ǥ ͇
ͅ
͈
ͅ
ʁ

ُ ُ
ͅ
¸ ف ăĂĊ ¡ _ ': ﷲا ,· ¸´ ,¹ا رؤا
̈́
ȟ
̈́
Đ
͉
ͅ
¸ ăăĀ ¡ ¸˪ ر _ı سا رؤا ¯ ¸ ف ăăĂ ¡ ¸IJ ن'ȹ ¸´ رؤ,~ · _`·Ʃ ,,
͈Γ
͆
·
ͅ
̈́
ͅ
ͅ
͌
̈́
¸'. ¸ū ¸̱
ͅ
͇ ͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

¸ ف ăăă ¡ ےڑو̪ ,ʝ
ͅ
· ƃ
¸ ă㥠¡
¸ ĉą ¡ ؤ;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا ب·ǝ ےا ·
͈
͇
ǿ
Ƈ
ͅ
¸ ăăą ¡ _ı مد ¸Ǥ ا ,ʝ ¸ń ؤ'. ¸Ǥ د ,, ,ǜ ¸´
̈́ ͏
͉ ͈
ƃ
͇
̈́
͈
ˣ
ʇ
ͅ ͅ
¸ ف ăăĆ ¡ ؤ,¹ ہد'ƃآ · ں·'˨ رؤا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ăăć ¡ ےد کؤر _ǣ _ı ںؤ,Ď': ﷲا ,, ¸ư ¿·,Ď
ͅ
̈́
ǿ
¯
̈́ ͅ
͌
͈
¸ ف ăăĈ ¡ _´ آ _ı ﷲا رؤا
̈́
¸ ,Č'! _ʨ
ͅ
̈́
Ǒ
͇ ·
¡ رؤا ¸ư ,· ¸ǭ ¸ _Ņ
͌
ͅ ̈́
¯
ا;¹ ¸ _Ņ با:. ': سا
¸ ¸Ņد,·ز
͇
¡
¸ ĉĆ ¡ ے,¹ شر'ɭ _̰ ا ·
̈́
·
͉
·
͇
¸ ف ăăĉ ¡ ¸ư ,, ¸ _´ƙ سا ¸Ǥ ¸IJ سا
͌

͈
͏
ž
¸ ف ăăĊ ¡ · رؤا
͇
¸ư ,, ¸ _´ƙ سا ¸Ǥ ¸IJ سا ے,¹ شر'ɭ ی,·
͌

͈
͏
ž
̈́
·
͇
¸ ف ăĄĀ ¡ ،¸ư رد'ĉ ,· ,ǖ ,Ƣ ﷲا رؤا
͌
ͅ
͉
͈
͉
͌

¸ ĉć ¡ ·̐ _´ƙ با· ¹ɵ ,ǖ̙ ¸ سا · ے,¹ م) ¸ ¹ɵ _ȗ _`· _̚ _ رؤا
ő
͈
͇ ͇ ·
̈́ ̈́
ŵ ŵ
ͅ
ͅ
. ħ
͏
͈
˸
ͅ
͇
،ؤد ,̓ _Ưؤ '. '. ő
͌
͈ ͈
¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ ب'ȅ ,· ,ǖ ,Ƣ ﷲا ¸ȅ
͌ ` Ǘ
̈́
͈ ǥ
Ŭ
͉
͈
͉
͌
͆
͈
͇ · ¸ ف ăĄĂ ¡
¸ ĉĈ ¡ _ ا
ū
ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ ': ے,¹ '̞ ا _̚ رؤ,~ ہؤ رؤا _̚ _Ń.Ǒ _ı _ȗ او· ¸IJ سا ,,
͈
ͅ
Č ·
͊
Ǣ
œ ͈ ͈
˸ ·
ͅ

̈́
̈́
̈́
͇
ħ
_ǽ ث'. _ı _ħ ہد'.ز ¸ ﷲا رؤا _̚ ¸. , _´ƙ _` ͉ ¯
͇ ͈
͈
̈́
·
͆
͉ ͇
Ǽ
ʼn
͈
¸ ف ăĄă ¡
¸ ĉĉ ¡ ر'. ¸IJ ںوɹ 'Ǒ ,, ا·Ʃ 'Ǒ _̚ ·
͇ ͈
ͅ
̈́
Ĕ
̈́
Ɔ ¹
͌
͈
˸
ͅ

ͅ
¸Ǥ ·Ʃ _,Ď ؤد _´ƙ ے
͏
ť
͌
͈

̈́
͈
¸ ف 㥥 ¡ _̚ ا ¸ ﷲا رؤا
͈
̈́
·
̈́
'.د,¹ 'Ʒ..ؤا
͈
̈́
¸ ف 㥹 ¡ ں·ʑ · ¸IJ نا
ͅ
.
¸ ں··,¹
ͅ ͅ
¡ _ΐ· ¸IJ
͇
¸ ف ăĄĆ ¡ ¸ا ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. ,, 'Ǒ
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͈ ͈
¹
،': ¸'. ,, ہار ¸Ǥ ¸IJ سا ,¹,Ƣ · ے,¹ ہا,˭ ﷲا ¸Ș رؤا 'Ǒ ہا,˭ ¸ ﷲا ¸Ș ؤ'̞ د ہار
͏ ̈́
͉ ͈
̈́
͏
ž ͌
ͅ
Ţ Ţ
͇ ͇
` ` ¹
Œ

¸ ĉĊ ¡ _̚ ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. ,, · ہؤ
͈
ő
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͈
ͅ
ؤ'. ·Ʃ ¸ ¸.ا _Ņ ¸´ · ¸·Ʃ ,Ď': ہؤ ¸Ș ؤ'.·Ʃ ,Ď': _̰ ¸´
͇ ͇
͌ ͌ ͌
͈
ͅ ͅ
ͅ ͏ ̈́ ̈́
͈
Ǘ
͇
-
͇
·
ؤ'Ǒ ,, ¸Ņؤد 'Ǒ ا · _ȗ _´ƙ نا
̈́ ̈́
͇ · ·
̈́
͉
ħ
͈
¸ ف ăĄć ¡ _ڑو̪ ,, ر'. ,̣ _´ƙ ہار _ı ﷲا ¸. _
͈ ͇
͉
· ̈́
͇
Ť
͈
ͅ
¸ ف ăĄĈ ¡
_,ǖ̳ ,Ħƚ ہؤ ,¹ا ,̣
͈
͈
͉
·
̈́
͉
·
¸ ف ăĄĉ ¡ ؤاœ̉ ¸Ņؤد ,, · _ȗ _´ƙ نا رؤا ،ؤ,¹ _ ؤ'. ں'̄ رؤا ؤ;ʋ _̚ ا ·
̮ ħ
͊
· ̈́ Č
͈
ͅ
Ǒ
ͅ
͉ ͇
· ͉
.
͈
̈́
·
ͅ
ƃ ,,
̈́
ر':د. ¸ ف ăĄĊ ¡
¸ ĊĀ ¡ ¸ư ہ.Ɲ'ɓ _´ƙ نا _´ƙ ¸´ ,, _´Ƴ ¸Ǥ ر ¸Ĝ ) ¸ م·ĕ _ȗ ا · ,ʝ
͌
͌ ƍ ͈ ͈ ͈
ͅ
͌
ͅ
̲
Œ
ͅ
.
ͅ
͈ ƃ
' ͇
¸ ف ăąĀ ¡ ےر'̄ '. ˸
ͅ

͈
_;ů ¸ ¸´ ,, _Ưر ,, ¸ʈ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا ,, ¸آ ں· س'.
͈
ͅ
͌
̈́
.
͈
͏
͈ ͉
¸ ف ăąĂ ¡ _;ů ¸ م·ĕ _ǣ ا '.
͈
ͅ
̈́
͉

͈
¸ ف ăąă ¡ ;ů ¸ ¸´ ¸. ¸ ہؤ · 'Ǒ د ·'ĉ ,· ¸´ _̚ ا رؤ,~ · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
ͅ
ͅ ͅ
͆
͇
ͅ ͅ
ͅ ͅ
͈ · ͌ Ơ
͇
ͅ
͉ ͈
̈́
·
̈́
͉
¸ ¸ ف 㹥 ¡ ,¹ا ,̣
͉
·
_̰ ر ,, ہار _`· ,· نا _̚ ¸ ﷲا · _ƀاڈ م'Ǒ ': _˓ رؤا _;ů ,, رؤا _,¹ ہر'Ǒ ¸ ¸´ ہؤ
Œ
̈́ ̈́
͏
͉ ͈ ͈
˸
ͅ

̈́ ͅ
͈
͉ · ¹
.
͈ ͈
̈́
ͅ
¸ ف ăąą ¡
¸ ĊĂ ¡ ¸ م·ĕ _ǣ ا رؤا _´Ƴر _´ƙ ن'ƃا _̰ ¸ ¸´ ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. ,, · ¸ń ؤ'. ¸Ș ا ¸´ رؤا , با
ͅ
̈́
͉

͈ ͈ ͈
͌ ͌
͇
·
ͅ ͅ
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͈
͇
͉ ͈
' ͉
Ǽ
ʼn
_´Ƴر _´ƙ ن'ƃا _̰
͈ ͈
͌
͇
·
¸ ف ăąĆ ¡ ا م·ĕ _ʖ ا _̰ _
ͅ ̈́
. ͇
Ǣ
œ
͇
د'ȅ _̚
̈́
ď
͈
̈́
·
¸ ف ăąć ¡ سا · ے,ǖ̳ ف,' _ı
ͅ
͈
͉
·
رؤا _,¹ ,, ہر'Ǒ ¸ ¸´ ہؤ ,¹ا ,̣ _´Ƴ ¸,¹ ¸NJ..ؤا ,·
͈
̈́ ̈́
¹
ͅ
͉
·
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
¸ ف ăąĈ ¡ ¸Ǥ ا رؤا _ƀاڈ ,, ند,¹ _ı _˓
̈́
͉
͈
̈́
.
ر'Ǒ ا _´ ,~ _̚ ¸ ¸ƪ ,· _` _´Ƴ ,, رؤا ،ؤ,¹ _ ؤ'. ں'̄ رؤا ؤ;ʋ _̚ ا · _ŕؤر ,, ¸ ,·'Ɲ
͈ ͉
ͅ
ǔ
̈́
-
͈
͈ ͈ ͈
˸ ·
ͅ

̈́
͌ ͇
͉ ͈
͌
͈
ͅ
Ǒ
ͅ
Č ̈́
͇
· ͉
.
̈́ ͅ
ͅ
͋
'.د
͈
¸ ف ăąĉ ¡
¸ Ċă ¡ ں·'˨ رؤا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
,¹ ¸̄ ,·'Ɲ ,ʝ ے,¹ ن· ': ن'˨ ,, 'Ǒ ̘ _̚ · ͇ ·
ͅ
͋
ƃ
̈́
˜
ȅ
Ɖ
ͅ
͉ Ǯ
̈́
Ǖ ͈
͉
·
̈́
·
¸ ف ăąĊ ¡ _ȗ · رؤا
ħ ͇
¸IJ ل·ǝ ,¹ '̄ ن· رؤا ¸ư '.,¹ دازΣ ': ن'˨ ک·˛ ¸.ا ,· سا · ے,¹ _ ,ĦȜ اد'. · ن'˨
ͅ
ͅ
ʁ
Ǝ Ǒ
͇ ·
̈́
͌ ˜ ˜
̈́ ̈́
ȅ ȅ
Ɖ Ɖ
̂ƛ
͈ ͉
ͅ
ͅ
ͅ
Č ͅ
̈́
'
¸'. _ı د,ǖ- · ں··Ŷ
͏
͇ ͉
¸ ف ăĆĀ ¡ ہؤ ,¹ا ,̣ _د,¹ ف'ɓ ہؤ ,, ,, ,ʝ
͉
·
͈
ƍ ͈
ƃ
¸ ف ăĆĂ ¡ · ·Ʃ ¸ م·ĕ سا
͇ ͌
ͅ
ر'̄˸
ͅ

¸ư _˶ د ی
͌
͆
¯
¸ ف ăĆă ¡ '.,¹ دازΣ ': ن'˨ ک·˛ ¸.ا ف,~ · ¸ư ن'˨ د· رؤا
̈́
˜ ͌ ˜
ȅ ȅ
Ɖ Ɖ
̂ƛ
͈
ͅ
̈́
¸ ف ăĆĄ ¡ 'Ǒ د,ǖ- '̄ ں· · ں··Ŷ ¸IJ سا · ¸ư ہ.Ɲ'ɓ _´ƙ نا _´ƙ ¸´ ,, ·Ʃ _´ƙ م·ĕ سا ہؤ ,¹ا رؤا
͈
¹
͉ ͈ ͈ ͈
͇ ·
̈́
ͅ
͌
͌ ƍ
ͅ
͌
ͅ
'.,¹ دازΣ ک·˛ ن'˨ ¸.ا رؤا ¸'.
̈́
̂ƛ
˜ ͇
ȅ
Ɖ
͈
͏
¸ ف ăĆą ¡ ¸Ǿ ,, ,·'Ɲ ': _` ·
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
ͅ
͋
͇
ͅ
¸ ăĆĆ ¡ Ǥ ؤد ر'.'ʙ ہؤ
̈́
͈ ǥ
̅
Ɠ
ͅ
ű
¸IJ ¸
ےزؤر ¸ ف ăĆć ¡ ، ¸ư ﻻاؤ ¸˪ ﻻاؤ ¸Ǥ '. ﷲا رؤا ¸ư ,,· _ı سا ں'̄ ¸IJ ﷲا ,,
͌ ͇ ͌
ʵ
`
̈́
̈́

͇
ͅ
͈
·
͈

¸ ĊĄ ¡ ¸ưر _´ƙ سا ں·.ƃ ,, ¸ư ¸Ǟ̘ ,Ź.. ': سا · ے,¹ _ ,¹ ,·· ن'. · ن'˨ _`· · رؤا
͌ ͌ ͇ ˜ ͈
ͅ ͅ
̈́
͇ ȅ
·
͇
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
͇
͇ Ɖ
͏
͇
¸ ف ăĆĈ ¡ با:. ا;· '̞ ر ر'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ سا رؤا _ı ¸Ǔ ,· سا رؤا 'Ǒ _~ ,· سا ¸ ﷲا رؤا
͇
Œ
͈ ͈
ͅ
· ¹
͏
ž ´
̈́
ɧ
Ŵ
͉ ͉
̈́
̈́ ̈́
،
¸ Ċą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ · ,, ·̐ ,, ,, ¸ سا ے,¹ م) _̚ · رؤا ·Ŷ,¹ _ · ·˛ · د'̄ ¸´ _
ͅ ͅ
ő
̈́
͈
.
͈
˸
ͅ
͇
͈
ǝ
ͅ
ʁ
Ƕ
ͅ
´
͉
.
͇
·
ͅ
͇
_̚ ن'˨
͈
̈́
·
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ăĆĈ ¡ ¸ˢ _´Ƴ _´ǧ ی,ǖ̙ س'. ¸IJ ﷲا · ·Ʃ ¸Ǥ '. ب'Ǒ ا ': 'Ǒ د _ǣ ¸´
̄
͉ ͈ ͈
·
͌
ͅ
˫
͈ ͅ Ǟǥ
̈́
̈́
·
͇ ·
͉ ͈
ͅ
͌
ͅ
͌
Ʊ ͇ ͉
- ·
̈́
ͅ
͈
ǥ
͇ -
ͅ
¸̱ _Ư ¸Ș ا _̰ ¸´
ͅ
·
͌
͈
'
͇
·
ͅ
¸ ف ăĆĊ ¡ 'Ǒ ن'ȅ ا ,· ¸´ ¸ ﷲا ,̣
͈
¹
` ͉
ͅ
̈́
͉
·
¸ ف ăćĀ ¡ ·
ͅ
¸ư مزﻻ '.,¹ _ ,· ¸´
͌ ͈
̈́
ǝ
ͅ
ʁ
Ƕ
ͅ
´
͉
ͅ
¸ ف ăćĂ ¡ ،¸ư ,ǖ _ı ں·Ə': ےر'̄ · ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ ͇
̈́
˸
ͅ

͆
͈
͇ ·
¸ ĊĆ ¡ ں·'. رؤا ں·Ŷ'ƃ ¸Ǥ ا _´ƙ ا.. ہار ,, ہؤ رؤا _´Ƴر ,Ǣ ¸ د'̄ ر:. ¸ ,, ن'˨ ہؤ _̚ ,·ا,·
̈́
͇ ˜
̈́
͉ ͈ ͈
̈́ ͊
͌ ͈
ǥ
͇ ·
͇ ͇ ͇
·
͇
ȅ
Ɖ
͈
̈́
·
_´Ƴ ¸,¹ د'̄ ¸
͈
͌
ͅ
͇
· ¸ ف ăćă ¡ ,,رد ': ں·Ŷاؤ ¸,¹ د'̄ ,·'. ¸IJ ں·'. رؤا ں·Ŷ'ƃ ¸Ǥ ا ¸ ﷲا
͇
̈́ ̈́
͇
·
ͅ
̈́
͇
̈́
͉
͇ ·
'Ǒ ا;· ¸ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ
͈
¹
͇
̈́
̲
͊
Ǣ ͈
ǥ
¸ ف ăćĄ ¡ '.'ƃ,Ď ہ..ؤ ': _`) ¸ _Ņ ¸ ﷲا رؤا
͈
̈́
͏
̞ ͇
·
̈́
¸ ف ăćą ¡ ¸ ﷲا رؤا
̈́
· ں·Ŷاؤ د'̄
͇
· ¸ ăćĆ ¡ ،¸ư ید ¸ˑ ¸ با· ے;· ,· ں·Ŷاؤ ¸Ǥ
͌
͈
Ǒ ǥ
̈́
-
̈́
Đ
͆
͇ ͉
̈́
̲
͊
Ǣ ͈
͇ ·

¸ Ċć ¡ ¸˪ ر رؤا ά رؤا ¸رد ¸ ف,' _ı سا ¯
͇
ُ
¸ ف ăćć ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ĊĈ ¡ گ·Ŷ ہؤ
̈́
Ǒ
͇ ·
¸Ș ا ¸̱ ¸,¹ ¸˜ ,·ؤا ¸Ǥ ا ہؤ ,, _´ƙ ل'. سا _´Ƴ ¸Ǥ 'ʇ ¸Ǥ ,Ď ن'. _ʖ
̈́
'
ͅ
·
ͅ
̈́
!
͉ ͈ ͈
̈́ ͅ ͅ
͉ ž ´
͌
̈́

͆
̈́
͇
¸̱ رؤ,˭ _´ƙ _´ƙز ¸ƪ ,, _´Ƴ ¸Ǥ ¸̱ _´ƙ ¸ư': ¸´ _´Ƴ ¸Ǥ ¸Ǥ ,Ď
ͅ ͅ
· ·
Ő ͈ ͈ ͈ ͈ ͈
͌ ő ő
͌ ͌
ͅ ͅ ͅ
̘ ̘ ´ ͌
ͅ
͆
̈́
¸ ف ăćĈ ¡ ﷲا 'Ǒ _´Ƴ ¸Ǥ
͈
¹
͈
͌
ͅ
̘
ő
¸Ǥ ,ʦ ی,· ¸̆ رؤا ،¸ư ¸Ǟ̘ '.'ʇ ': ںوȑ ا · ،¸,¹ ث, ͇ ǰ _̃ ا ¸´ ,, _̰ ,, ہد'ȅ _´ƙز _ı
̈́
͊ ͅ
ǥ
ː
͉ ͌
. ·
͇ ͇
.
͇ ·
͌ ħ
̈́
͇ -
̈́
̥
͊
·
͈
' ơ
ͅ
͈
ͅ
ͅ
·
̈́
͆
͈
_ı ¸ ف ăćĉ ¡
¸ Ċĉ ¡ ے;· _ ,ǖ.. _`· ,, _̚ ` ¸Ǿ رؤا _·ر· رؤا د,ƈ ¸Ǥ ¸Ǥ '.د · ہؤ ,ʝ
͉ ͇
͈
͇
ͅ
͏
̈́
͈ ͈
̈́
ǡ
͇
͉
͇
´
ͅ
͏
ť ž͈ ͇
͇
ƃ
¸ ف ăćĊ ¡ ,Ħ~ار ,,
ͅ ̈́
،_·'.
͈
̈́
͇

¸ ĊĊ ¡ ¸'ƃ,Ď ف'ɓ · ںوȑ ا ﷲا ¸ư ¿·,Ď ·
͏ ̈́ ͅ
ƍ
͈
'
͌
͈
ͅ
¸ ف ăĈĀ ¡ ﻻاؤ ¸Ǥ ﻻاؤ ¸'ƃ,Ď ف'ɓ ﷲا رؤا
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
̈́ ̈́
ƍ
،¸ư
͌

¸ ĂĀĀ ¡ ': ¸ˢ ,¹ ڑو̪ ر'. ,̣ _´ƙ ہار _ı ﷲا · رؤا
ʇ
̈́

͉
·
͇
Ť
͈
͇
¸Ǥ ا · رؤا ،': ¸'. _''ǫ رؤا ,ʦ ¸̆ _´ƙ _´ƙز ہؤ
̈́
͉
͇
͏
͉
͏
͇
̈́
Ǖ ͇
ť
.
͇ ·
͈ ͈
) ¸ ,̣ ʇ
̈́

Ť
¸ ف ăĈĂ ¡ ﷲا با· ': سا · 'Ǒ آ ¸ ث·Ə ¸ا ,̣ '.,¹ ث, ͇ ǰ ف,' _ı لو·ر ؤ ﷲا
͆ ͅ
͈
ŭ
̈́
͉
·
ͅ
͌
ơ
'Ǒ ·Ʃ ,· ,ƒذ ¸IJ
͈
¹
͌
͉
¸ ف ăĈă ¡ ¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ĂĀĂ ¡ _ɚ ,, _̚ ہ'Ǒ ,· ¸´ · ؤ,¹ ,ɲ _´ƙ _´ƙز ¸´ _ رؤا
͇
'
͈
̈́
·
̈́
¹
͉ ͈ ͈
ͅ ͅ
ͅ
̈́
·
͇
·ǃ;· ¸ ,~ _ز'̂·
͉
ͅ
Đ
͈
̈́
¸ ف ăĈĄ ¡ ,¹ا
¸ń _د ا:.ا _̚ ,Ď': ,, ·Ʃ ,Ȕ ..ا _̚
͈ ͈
͈
͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ

̈́
͌
͆
'
̈́
¸ ف ăĈą ¡ ،_´Ƴ _˶ د ¸ˢ ےر'̄ ر'ɭ ¸ȅ
͈
͌ ͈
͆
¯ Œ
̞
˸
ͅ

̈́
ŏ
͆
Ǘ
͇ ·
¸ ĂĀă ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ·Ʃ 'ƃ,Ď ,·,Ȋ _´ƙ نا ¸´ _
͌
̈́
͈ ͇
͆
ͅ
' ͈
ͅ
¸ ف ăĈĆ ¡ ؤ,¹ ¸ƅ'ƃا _ı نا _´ƙ ز'̂· ,̣
͈
̈́
͉
·
¸ ف ăĈć ¡ ·Ʃ ,·'. ےر'̄ ¸×'̂· ¸.ا _´ƙ نا ,, ¸Ǥ '. ·
͌
ͅ
˸
ͅ
͇
͈ ͈
͏
͌
Ʊ ͉
ͅ
¸ ف ăĈĈ ¡ ¸Ǥ ر'Ǒ ¸Ǥ ا ہؤ رؤا
͈ ͉ ž ͈
̡ Ʊ
ͅ
Ǣ
͌
̈́
_´Ƴر
͈
͌ ¸ ف ăĈĉ ¡ _ƀ,¹ ہ.ǫ ہؤ _ ,̣
͈
͇¯ ͇
͉
·
¸ ف ăĈĊ ¡ _·'.·Ʃ ¸̱ ¸ ¸´ ,¹ ¸Ɵ ·
͈
͏
͇
͌
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

ͅ
͌
ͅ
¸ ف ăĉĀ ¡ رؤا
_̰ ,, ¸.,- _´ƙ ز'̂· ¸. ,Čؤ سا · ¸آ ¸×'̂· ی,-ؤد با
ͅ
·
̈́
͈
͆
͈
̈́
ͅ
ͅ
͇
͏
͇
¸ ف ăĉĂ ¡ ےر'̄ ہؤ با ˸
ͅ

_´Ƴر ¸Ǥ ر'Ǒ ¸Ǥ ا رؤا ہ'Ǒ _ǣ ا ,, ¸Ǥ '. رؤا ں·Ʃ ی.Ǒ
͈
͌
͈ ͉ ž Ʊ ͈
̡ Ʊ · ɰ
ͅ
Ǣ
͌
̈́ ͏
̈́
͉
̈́
͉

͌
͉
͌
ͅ
ͅ
Ǝ
¸ ف ăĉă ¡ Ǒ _ı ںؤ,Ď':
̈́
˫
ͅ

̈́
_̚ ,, ¸ư '
͈
ő
͌
_;· ¸̞ ,· ¸´ ,ɢ د ¸.ا · ؤ'. ·Ʃ _ '. ¸ ب'Ǒ ا ¸Ǥ ا رؤا ںؤر'Ǒ ¸Ǥ ا ¸´
͈
͉ ͉
͇ ·
ͅ ͅ
̈́ ͅ
ē ͈ ͈
ͅ
͇
͌
̈́
ĉ
̈́
͇
- ̡ Ʊ
̈́ ̈́
͉ ͉
Ǣ
͌
¸ ف ăĉĄ ¡ رؤا
ہ'Ǒ _ǣ ا رؤا و̪ ر لو̪ ر'Ǒ ¸Ǥ ا ,, ·Ʃ ر'̂ǩ '. ·Ʃ ,ǜ _ΐ· ¸IJ ,Ǣ _̚ ,¹ا _̚ ,ɼ 'ȟ ,· ¸´
̈́
͉ · ̡ Ʊ
̈́
͉

Œ Œ
͈ ͈
ͅ
Ǣ
͌
̈́
͉ ͇
͌ ͌
͈
͇ Ƅ
͈ ͈ ͈
ˣ
ʇ
ͅ
̈́ ͅ
͈
ǥ Ɗ
˸ ·
ͅ

̈́
͏
·
̈́
͉
ͅ
·Ʃر ¸Ǥ
͌
͈ ž
¸ ف ăĉą ¡ با:. ': یرا· ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': ¸ ﷲا ¸ȅ
̈́
͏
ž
̈́ ̈́
͆
͈
Ǘ
͇ · ،¸ư '̞ ر ,¹ ر'Ǒ
͌
Œ
͈
ͅ
·
¸ ĂĀĄ ¡ ¸Ǥ ,· ں·ؤ,¹ رؤا ¸̱ رؤا ے,̣ ؤ,¹ د'. _ı ﷲا · ·ʑ ھ;· ز'̂· ¸´ _ ,̣
͊
͈ ǥ
Ŭ
͉ ͉
͊ ͅ ͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
Œ ·
͈
͉
.
̈́
ͅ
͇
͉
¸ ف ăĉĆ ¡ _ ,̣
͇
͉
·
¸ư ض,Ď ا·Ʃ 'Ʒ..'. ,Čؤ ,· ں·'˨ ز'̂· ¸ȅ ؤ,¹ ¸´'ĉ ز'̂· ر· د _ȇ · ؤ'. ·Ʃ _̃
͌ ˜ Ǘ ͇
̈́
͌ · ͌
̈́ ͆
͇
ͅ
͉
̈́ ͅ
ȅ ɑ
Ɖ
̈́ ͅ ̈́
͈
͇ ·
͏
ͅ
`
͏
ƌ
¸ ف ăĉć ¡
¸ ĂĀą ¡ ؤ,¹ ,, _ǣ _´ƙ ش) _ı ںؤ,Ď': رؤا
̈́
ͅ
ș
´
͈
ͅ
.
̈́
'ȅ ¸ư 'Ǒ ̘ ,د _̰ _̚ ا · ¸ư 'Ǒ ̘ ,د _̚ ,¹ا ͈
Ǘ ͌ ͌
͇ -
ͅ ͅ
͉ Ǯ ͉ Ǯ
̈́ ̈́
Ǖ ͈ Ǖ ͈
͉ ͉
· ·
͇
·
̈́
· ˸
ͅ
ͅ

¸ư ﻻاؤ ¸˪ ﻻاؤ ¸Ǥ '. ﷲا رؤا،¸Ǥ ر _̚ ہؤ · ·Ʃ¸Ǥ ر .Ǒ ا ہؤ ¸ ﷲا ¸´رؤا ،¸ư 'Ǒ ̘ _̚
͌ ͇ ͌
ʵ
`
̈́ ͅ ͅ
̈́
̲ ̲
Œ Œ
͈ Ǖ ͈
̈́
· ˸
͇ ͌
͈
Ɔ ͉ Ǯ
ͅ
ͅ
̈́
͉
·
ͅ
¸ ف ăĉĈ ¡
¸ ĂĀĆ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ؤ,¹ ,˞ _´ƙ ں··Ŷ ¸´ ,, یر'.ا ب'Ǒ _ǽ ف,' یر'̄ ¸ ¸ƪ ¸ȅ ȟ
͈
ǘ
̈́ ͅ
ĝ ͈
ͅ
ͅ ͅ
¹
͉ ¯
˸

̈́
͌
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ف ăĉĉ ¡ ح,' _`
͇
¸'̞ د ﷲا _̚
͏
Œ
͈
˸
ͅ

¸ ف ăĉĊ ¡ ؤ;ʝ ,, ¸ ف,' _ı ں·Ŷاؤ '.د رؤا
̞ ͇ · ̈́
̈́

¸ ĂĀć ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ·Ʃ'. _ě'ɓ ¸ ﷲا رؤا
͌ Ǘ ͉ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ · ͌
̈́
ƍ

¸ ĂĀĈ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ اڈ _´ƙ ,·'Ǒ · ں·'. _ǣ ا · ؤ;ʝ ,, ¸ ف,' _ı نا رؤا
͈ ͈
͌
ͅ
ž
̈́
͈
̈́
·
̈́
͇
̈́
͉ ̞

͇
͇ · ̈́
¸ ف ăĊĀ ¡ ﷲا ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
· ر'ʙ ز'. '.د ے;· _ȗ 'Ǒ '. _̚
̋
̈́
ǡ
ť ͇
̈́
͇
ħ
ͅ
͌ Ơ
͉
͈
̈́
·

¸ ĂĀĉ ¡ ¸Ǥ _̚ ﷲا رؤا _´Ƴ ¸Ǥ ¸ ں· ͈ ǝ دآ
ͅ ͅ
͉ ͉ ǥ ǥ
̟ ̟
͉ ͉
· ·
͈
̈́
·
͈
͌
Ɨ
¸ ف ăĊĂ ¡ _ ا رؤا
ū
¸ư س'. ¸IJ نا
͌ ͉
¸ ف ăĊă ¡ ¸ư .Ǒ '. · ﷲا · _´Ƴ ¸,¹ ,··Ƿ ث'. ہؤ _´ƙ لد _
͌
̈́
·
͉
'
̈́
͇
͈ ͈ ͈
͌
ͅ
͇
ͅ
´
͇
͇
¸ ف ăĊĄ ¡ ¸IJ نا ﷲا رؤا
،¸ư ¸·Ʃ ے,ǖ̳ · ں·Ə':
͌
͏
͌
͈
Ť

¸ ĂĀĊ ¡ ·Ʃ ¸´ · ,, ·Ʃ ¸Ǥ
͌ ͌
ͅ
͇ ·
͈
ͅ
̈́
ǥ
¸ ف ăĊą ¡ ¸ ف,' _ı نا · _´ƙ _Ń..ز _ı 'Ǒ د
̞ ͇ ·
ͅ
͈
̈́
͈
̈́
· ف,' _ı نا · ے;ʝ
ͅ
،':·Ʃ _ ؤ ': نا ن· '. ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ ¸ ﷲا ': ے;ʝ ن· ¸
͌
͈
Ǒ¹
͈ ͈
ͅ
Č
̞ ͇ ·

¸ ĂĂĀ ¡ ¸'. ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ · ﷲا · ¸ư'. ά ¸ ﷲا ,̣ ے,¹ ¸˜ ,· ن'. _ǣ ا '. _`ا,· _`· · رؤا
͏
͉ ͇ ͈
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
ͅ
͌ ͉ ͇
͉
·
̈́
!
͉
̈́
͉

͏ ͏
͇
͇
،':
¸ ĂĂĂ ¡ ﷲا رؤا ے;· ,· ن'. _ı _ا _`'̂ŗ _ı س ا · ¸'̂ŗ ہ'Ǒ · رؤا
͉ ͉ ͇
͏
ͅ ͏
̈́
¹
͇
¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜
͌
ʵ
`
.
¸ ف ăĊĆ ¡
¸ ĂĂă ¡ ¸'̂ŗ ہ'Ǒ '. 'ȹ _`· · رؤا
͏
̈́
¹
͈
̈́
²
͏
͇
¸ ف ăĊć ¡ رؤ,~ ¸ سا ےد پو̪ ,· ہ'Ǒ ¸ _ȗ ¸ا ,̣
̈́
̈́ ͅ
·
͉
̈́
¹
͇
ħ ͉
·
،'.'̞ ا ہ'Ǒ ) رؤا ن'Ǒ
͈
͊
·
̈́
¹ ̇
̞ ͇ ·
Œ
ͅ

¸ ĂĂĄ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ '.·Ʃ ,, ,· ¸´ ¸˪ ر ؤ _ ': ﷲا ,¹ا
ͅ ̈́
͌ Đ
̈́
͉
ͅ
¯
ȟ
̈́
¸ ف ăĊĈ ¡ ,, گ·Ŷ , ¸IJ _´ƙ نا ·
͈
͉
Ǽ
ʼn
͈
ͅ
':·ǃد _̚ ,, ¸Ǥ '.
͈
˸
ͅ

ͅ
͌
Ʊ ͉
_´Ƴ ¸ưر 'ʇ · پآ _Ư ¸Ǥ ا ہؤ رؤا _د ےد
͈
͌
͌
̋
͇ ·
͌
̈́
͉
͈
¸ ف ăĊĉ ¡ ,, , ار'̄ رؤا
̈́
͉
Ǽ ˸
ʼn
ͅ

¸ń _ڑ'ʙ
͈
͇

¸ ف ăĊĊ ¡ ب'Ǒ ,· ¸´ ¸ ﷲا رؤا
ͅ
¹
͉
ͅ
̈́
¸ ف ĄĀĀ ¡ , · '.د '̞ _̚ رؤا یر'.ا ¸˪ رؤا
͉
Ǽ
ʼn
͇
͈
ʱ
´
͈
˸
ͅ
ͅ
ʵ
`
¸̱ ¸Ǥ '. ,, ¸´
ͅ
·
ͅ
̈́
͇
̈́
ͅ
¸ ف ĄĀĂ ¡ ¸ư _ ا;· ,· ¸´ ': ﷲا رؤا
͌
̈́
ȟ
̈́
Đ
͇ ͉
ͅ
¸ ف ĄĀă ¡
¸ ĂĂą ¡ ) , _´ƙ ںؤروȑ ,ǖŔا ¸IJ نا ̞ ͇ Ǽ
·
͉ Ɖ ʼn
͈
͆ ͆
_̚ _`
͈
̈́
·
͏
¸ ف ĄĀĄ ¡ '. ث'. _̰ ا '. ثا,ǖ ےد ¸ʒ · ,ʝ
͈ ͇ ͈
͉
·
͈
̈́
.
͇
ƃ
،¸ń _د با· ا;· ¸ƪ ¿·,ɲ ¸ا ے,¹ 'ȅ͈ا · ¸Ǥ '. '.ر _ı ﷲا · رؤا ': ¸,¹ _˓ _´ƙ ں··Ŷ
͈
͆
͇ ă
͌
͈
ͅ
̈́
ǜ
' ͉
̈́
͌
Ʊ
̈́
͇
̈́
.
͈

¸ ĂĂĆ ¡ ¸ ہار _ı ں·'˨ رؤا 'ʇ _ ,· سا ,Ħ~ار _ ,, ¸IJ سا .ɓ ے,¹ ف) ': لو·ر · رؤا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͉

̞
Œ
͉
ͅ

͇
'
̈́
.
͇
ا ¸ƪ ¸ˢ ہار ا..
ُ
͌
͉
.
͇
_Ư 'Ǒ رؤا ¸ń _,¹ _ اد _´ƙ خزؤد ¸ا رؤا ¸ń _د ڑو̪ ,· ل'. ¸IJ سا ¸
͌
͈
¹ ͈ ͈
̈́
.
͈ ͉
͉
·
ُ
_ı ¸Ǥ ,ʦ ی,·
̈́
͊
ǥ
ː
͉
.
͇ ͇
. ¸ ف ĄĀą ¡
¸ ĂĂć ¡ ¸Ș ¸ư , · ¸Ǿ ¸ سا رؤا ¸'. '.اœ̉ ¸.,- _`· ': سا ,, 'Ǒ ´ _̚ ¸ا ﷲا
͇
` Ǖ
͌ ͇
͉
Ǽ
ʼn
͇
͉ ͈ ͈ ͈
̈́ ͏
̮
͊ ͏
·
͆ ͇
ͅ
͆
·
̈́
DZ ͈
̈́
·
¸ư 'Ǒ د 'ƃ,Ď ف'ɓ ¸ư'.
͌ ͌ ͉
ͅ
͈ ·
̈́
ƍ
¸ ف ĄĀĆ ¡ ,˭ _ı رؤد ہؤ ¸اœ̉ ¸.,- ': ﷲا · رؤا
Ţ
͏
̮
͊
·
͈
͆
͇
،ا;· _´ƙ _Ưا
͉ ͈
͌

¸ ĂĂĈ ¡ · ں·ر· , ,ʝ ¸Ǥ · _̚ او· ﷲا ¸Žاؤ ک,- ,,
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
ƃ ͇
ͅ
` ͉ ͈
̈́
·
͆
͈
¸ ف ĄĀć ¡ _ħ,- ,ʝ ¸Ǥ · _̚ رؤا
ƃ ͇
ͅ
` ͉ ͈
̈́
·
· ن'ȹ
͈Γ
͆
· ¸ ف ĄĀĈ ¡
¸ ĂĂĉ ¡ ﻻ· رؤا _ı ¸Ǔ ¸ ﷲا ,· _` ͇
̈́
ɧ
Ŵ
̈́
͉
͇
¸ ف ĄĀĉ ¡ , ¸ _´ƙ ںؤ.Ǒ ے,ǖ رؤ,~ _´ƙ ¸ư ¸Ȓ
͉
Ǽ
ʼn ͇
͈ ͈ ͈
̈́
·
ͅ ̈́
͌
ͅ
ď
': ں·Ŷ ,, ا·Ʃ '.اœ̉

͌
͈
̮
͊
·
¸ ف ĄĀĊ ¡
¸ ĂĂĊ ¡ ~ _´ƙ ¸ư ¸Ȓ
̈́
͈ ͌
ͅ
ď
': ںؤﻻد _·ؤزرآ _̚ ا رؤ,~ رؤا ': ںؤد'ʇ رؤ,
͈ ͈
͏
̈́
·
̈́
̋
͇ · ¸ ف ĄĂĀ ¡ _̚ ا رؤ,~ رؤا
͈
̈́
·
̈́
¸ń _,ǖ ن': ¸IJ ں·'.· ہؤ ,, ': ں·̐
͈
͈
͉
͈ ͉
͉
ő
¸ ف ĄĂĂ ¡ _`·Ʃ _ı ا.Ǒ _ı ﷲا ہؤ ,, ': ں·̐ _̚ ا رؤ,~ رؤا
͏
͌
͈
͉ ·
ő
͈
̈́
·
̈́
ا;· _´ƙ ¸· _´ ,~ ہؤ ¸'Ǒ ¸Ņؤد · ن'ȹ ,¹ ڑو̪ · ﷲا · رؤا ،¸ń _د ل.. _,ǖ
͉ ͈
͊ ͏ ͊
͈
̈́
͇ ͉ · ·
͈Γ
͆
͉
·
͇
͈ ͈
͇
͈

¸ ĂăĀ ¡ ¸ư '.ﻻد _·ؤزرآ رؤا ¸ư 'Ǒ د ے..ؤ _̚ ا ن'ȹ
͌ ͌
ͅ
͈ ͈
͏
ͅ
͈ · ·
̈́
·
͈Γ
͆
¸ ف ĄĂĄ ¡ ے..ؤ _̚ ا ن'ȹ رؤا
͈
̈́
·
͈Γ
͆
·
¸IJ ¿·,Ď ,ʝ 'Ǒ د _̚ ͈ ·
̈́
ƃ
ͅ
͈ ͈
̈́
·
¸ ف ĄĂą ¡
¸ ĂăĂ ¡ ،¸ń _·'. ,, ,ʦ _ı ¸Ǥ ¸ سا ¸ư خزؤد '.'ʇ ': نا
͈
͏
͉
̈́
͇
.
̈́
͉ ǿ
͇
´
͌
̈́
̥
͊
·
ُ

¸ Ăăă ¡ ¸Ž _´ƙ ں·'. _̚ ا ¸ƪ ,, ¸ư _`'. ,·د , ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · رؤا
͈ ͈
̈́
͇
͈
̈́
· ͌
͌ ͇ ͈
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͈ œ
͉
·
͏
͇
¸ń _·'.
͈
͏
͇
ث'. _ı _ħ ہد'.ز ¸ ﷲا رؤا ہ..ؤ 'ǫ ': ﷲا _´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ,Ȕ ƪ _̚ _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _`
͇ ͈ ͈ ͉ ͈ ͈ ¯
͌
͆ ͆
͈ ͈ ͈
Ǘ Ǘ
˩ ˩
͌ ͌ ͇ ͇ ·
͈
̈́
·
͉
Ǖ
̈́

،_ǽ͉ ¯

¸ Ă㥠¡ ¸ư ,· ں·Ŷ'Ǒ ےر'̄ , ,, م':
͌ ͉ ͈
̈́
· ˸ Ǽ
ͅ
͉ ʼn
̈́
¸ ف ĄĂĆ ¡ ,· س·Ʃ _ı ں·Ŷاؤ ب'Ǒ ,, رؤا
͉
͌
ͅ
¹
̈́
¸ ف ĄĂć ¡ ·
͇
': ے,¹ _`ا,·
͏
͇
¸ ف ĄĂĈ ¡ _`· ,, او· ¸IJ ﷲا رؤا ': ¸'. ,Ź.. ': سا
͏
̈́
͏
͉ ͇
ر':د.ƃ ,, ': ¸'. _ǣ '̂· 'Ǒ ا
̈́
͏
͉
ͅ
͈

̈́
͉ ·
¸ ف ĄĂĉ ¡
¸ Ăăą ¡ ن'˨ ·Ʃ رؤا ثر· '. ·Ʃ د,ƈ ': ے,¹ م': ¸ˢ , · رؤا
˜
ȅ ͇ ·
Ɖ ͌ ͌
͈
̞
͉
Ǽ
ʼn
͇
¸ ف ĄĂĊ ¡ _ اد _´ƙ ¸Ǔ ہؤ ·
̈́
.
͈
̈́
͇
`
ͅ
': ¸'. '.د ,, ن'ȟ ,̣ _ِ _̚ ا رؤا ¸ń _·'. ¸Ǥ
͏
͇ ͇ ͈
̈́
ͅ
ɴ
̈́
·
͇
· ·
ͅ
.
͈ ͈
̈́
͏
͈ œ

¸ ĂăĆ ¡ '.د 'ʇ ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ,Ħƚ 'Ǒ ا ¸ _` _د ': _ħ ,ǖ̙ ¸ سا رؤا
͈
̥
͇ ·
͏
ž
̈́ ̈́
͉ ·
̈́
͇ ͈
ͅ
͇ ·
¸ ف ĄăĀ ¡ _ʖ ہؤ رؤا ͈
Ǒ
̈́
·
,· _د ¸IJ ¸ǞƱا,·ا رؤا ¸ư ﻻاؤ
͉
͈
͈
͌
͇ ͌
¸ ف ĄăĂ ¡ اœ̉ 'Ǒ ا · ¸ǞƱا,·ا ¸ ﷲا رؤا '̞ ا.. ¸ _ '. ,Ƣ ·
ţ
̈́
͉ ·
͈
͌
͇ ͌
̈́
ͅ
·
͇
!
͇
͇
'.'Ǒ ¸Ņؤد
͈
̈́
͇ · ¸ ف Ąăă ¡
¸ Ăăć ¡ ¸ư ·'ĉ ': ﷲا ,· ,ǖ ,Ƣ رؤا ،_´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا رؤا
͌ ͌ ͌
͇
ͅ
͉ ͈ ͈ ͈
͈
͉ ʼn ʼn
͌ ͉ ͉
Ǽ Ǽ
͇ ͇
̈́
͌
¸ ف ĄăĄ ¡
¸ ĂăĈ ¡ ¸´ رؤا
ͅ
_´Ƴ ¸Ǥ · ی·ǝ _´ƙ ےر'. ¸IJ ں·ر· ¸
͈ ͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ٰ ͅ
̈́
ĝ
͇
ͅ
¸ ف Ąăą ¡ نا _̚ ﷲا ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
͈
˸
ͅ

̈́
ͅ
_̚ ا ¸´ _´ƙ ےر'. ¸IJ ں· ͈ ǝ ;ů ¸Ǟǥ نا ¸ư '.'. 'Ʒ;· _´ƙ نآ,Ď ,· ¸´ · ہؤ رؤا ¸ư 'Ǒ د ی·ǝ ':
͈
̈́
·
ͅ ͅ
͈ ͉ ͈ ͉ ͇
œ ĝ
͈
ͅ
͈ ·
͌ ͇ ͌
ͅ ͅ
͇
ͅ
͈ ·
ٰ ͅ
̈́
¸ư ر,ɲ ': نا · ¸Ǥ د _̚
͌
ͅ
Ǝ ͇
ͅ
͈
͈
̈́
·
¸ ف ĄăĆ ¡ رؤا ·Ʃ ¸,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ ¸ﻻ _̰ _´ƙ ح'ʇ _̚ ا رؤا
͌
ͅ ̈́
͈ ͈
͉
·
̈́ ͇
·
̈́

͈
̈́
·
رؤ,˭
Ő
¸ ف Ąăć ¡ ·Ʃر ¸´'ĉ ,· ف'ȟ ا _´ƙ _ ¸IJ ں·˴ ,, ,, رؤا _´ƙ ےر'. ¸IJ ں·Ƿ
͌
͏
ͅ ͇
͉ ͈ ͈
̈́

͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
͈ ͇
͉ ´ ¸ ف ĄăĈ ¡
،¸ư ,ǖ _ı سا · ﷲا · ؤ,¹ _`) · ¸´ رؤا
͌ ͇
̈́
ͅ
͏
̞ ͇
· ͇
ͅ

¸ Ăăĉ ¡ ے,¹ ,Ȕ ..ا ': _ǣ ر ¸ '. _`د'.ز _ı ,Ƣو· ¸Ǥ ا ثر· _`· ,¹ا رؤا
͆
͈
'
̈́
ͅ
͇
ǥ
̈́
·
͇ ͈ ͈
ͅ ͏
͌
͆
̈́
͉
¸ ف Ąăĉ ¡ ہ'Ǒ ,· نا ·
̈́
¹
͉
ͅ
_ƀ,¹ _˓ _´ƙ _'آ ,, _̚
͈ ͈
.
͈
͉
̈́
·
¸ ف ĄăĊ ¡ _˓ رؤا
̈́
.
¸ư ب·
͌
¸ ف ĄĄĀ ¡ ے.Ǒ ¸IJ _Ů ﻻ لد رؤا
̈́
̡
͉
·
_´Ƴ _´ƙ
͈ ͈
͌ ¸ ف ĄĄĂ ¡ ؤ,¹ یر':,ǖƲ,· رؤا _ʖ ¸´ ,¹ا رؤا
͈ ͉
͌
͈
Ǒ
̈́
·
ͅ
¸ ف ĄĄă ¡ ,ǖ _ı ں·Ə': ےر'̄ · ﷲا ·
͇
̈́
˸
ͅ

ͅ
¸ư
͌
¸ ف ĄĄĄ ¡
¸ ĂăĊ ¡ ؤ,¹ ص,· _Ư _ǣ ¸ư'. رؤا و̪ ر ,·ا,· · ں·ر· ,, ': ¸ʗ ·Ʃ ,, ,¹,Ƣ ¸ ¸´ رؤا
͌
̈́
ͅ
ǥ
Ň Œ
͌ ͉ ͇ ͇ ͌
ͅ
. ͌
̈́
ͅ
¸ ف ĄĄą ¡ ·
ͅ
̞ ار· ف,' ¸.ا ,, ·Ʃ ,, · ,, ͇ ·
͉ ͈
͌
̈́
ͅ
͈
ؤد ڑو̪ _ǣ _´ƙ ,Ƽدا · ی,-ؤد ,, ؤ'. ¸
͉
·
ͅ
ʷ

Ǫž
͈ ͇
¸ ف ĄĄĆ ¡ _ʖ ¸´ ,¹ا رؤا ͈
Ǒ
̈́
·
ͅ
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ · ؤ,¹ یر':,ǖƲ,· رؤا
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
ͅ
͈ ͉
͌
¸ ĂĄĀ ¡ ں·ؤد ہؤ ,¹ا رؤا
̈́
¸ ف ĄĄć ¡ ے,-ؤد · ¸.ا ,Ƣ _´ƙ ¸´ ¸ _''ȅ _ǣ ا ﷲا · _·'.·Ʃ ا..
͈ ͌ ͈
ͅ
͏
͆
ħ ͇ ͇
̈́
͉

ͅ
͈
͏
͌
': ےد,¹ ز'Ǒ ¸ ¸
͈
̈́
·
͇
¸ ف ĄĄĈ ¡ ﻻاؤ _''ȅ ﷲا رؤا ʵ
`
͏
͆
ħ
،¸ư ﻻاؤ ¸˪
͌

¸ ĂĄĂ ¡ ¸ƪ ¸ư ید'ƃ,Ď .Ǒ '. ¸ȅ رؤا ،_´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا رؤا
͌
͌ Ǘ ͌ ͌
̈́ ͅ
͈
¹
͆
͈
͇ ·
͈ ͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
̈́
͌
·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا ,, · ¸´ رؤا ¸Ǥ ¸Ǥ د ب'Ǒ ¸ˢ ¸ ¸´ · ¸ نا ¸
͌
ͅ ̈́
ͅ ͅ
͏ ͏
ť ͈
ͅ
¹
̄
͉
· ͇
¸ ف ĄĄĉ ¡ ,ɲ ,¹ا رؤا
̈́
ŏ
· رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا ¸ȅ · ؤ,¹
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
͌ ͌ Ǘ ͈
̈́ ͅ
͌
͆
͈
͇ · _´ƙ _´ƙز ,
͈ ͈
¸ ف ĄĄĊ ¡ ز'Ǒ ¸ ﷲا رؤا
͈
̈́
·
͇
¸ư
͌
¸ ف ĄąĀ ¡ ،'Ɲا,- ں·ǝ · _Ņ ͋
͈
͇
̈́

¸ ĂĄă ¡ ،ز'.ر': ¸ư _ě': ﷲا رؤا ،_´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': ﷲا رؤا
͌ ͌ ͌
̈́
͈ ͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
̈́

¸ ĂĄĄ ¡ ¸'. ¸Ž _̚ · ¸ư'. ہؤ ں··Ŷ ےا
͏
͇ ͌ ͉
͈
˸
ͅ

ͅ
¸ ف ĄąĂ ¡ سا · ﷲا رؤا ¸آ ¸Ž · ںؤرؤا رؤا
͏
،¸ư ثر.ĉ _ı
͌
ͅ

¸ ĂĄą ¡ ¸ư م'ɓ ا ': ں·ؤد ث,·آ ؤ 'Ǒ د س'. ¸IJ _Ư ﷲا · ¸ư'. م'ɓ ا ': 'Ǒ د ·
͌ ͌ ͉
̈́ ̈́
' '
̈́ ͅ
̈́
͈ ͉ ͈
̈́ ̈́
· ·
͌ ͇
¸ ف Ąąă ¡ ﷲا رؤا
،¸ư 'Ǒ د 'Ǒ _Ư
͌
ͅ
̡ ǔ
ʱ
͈

ͅ
̈́
·
͌

¸ ĂĄĆ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ار'̄ _´ƙ سا ¸ư'. ¸Ǥ د _Ưا· ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ؤ'.·Ʃ ¸´'ĉ ب· ,· ف'ȟ ا ˸
ͅ
͈ ͉ ͌ ͉ ͇
ͅ ͏
͈ ž
͌
͌
͏
ͅ
̈́
̈́

· _` ': ںؤراد ,Ħ~ر '. ': پ'. ں'ƃ '. ·Ʃ ن'ȟ 'Ǒ ا
͉
͇
ͅ
͆
͈ ͇ ͈
͌
ͅ
ɴ
̈́
·
̈́
͉ · ·Ʃ ,ǖʂ '. ·Ʃ _ǣ ہؤ ؤد _Ưا· ,
͌ ͌
͈
ͅ
̈́
Ĕ
͈
̈́
̈́
ă
͌
¸ ف ĄąĄ ¡ ﷲا ل'.œ̉
͇ ·
ؤ,¹ ,ǖ̳ ,ǖƲ ¸´ ,¹ا ؤ;· ¸ūا ¸ _ ,, ؤ'. ,, ¸̱ ¸IJ _ƣا· · ¸ư ر'Ǒ ا ہد'.ز ¸ _Ņ ': سا ·
͈ ͈ ͉
͉
·
͌
ͅ

͇ ͌
̈́
͉ ͈ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉
͌
̈́
ͅ ͅ
ǔ
̈́
-
¸ ف Ąąą ¡ ؤ,ǖ̳ ,Ħƚ '.
͈
͉
·
̈́
͈
¸ ف ĄąĆ ¡ ¸ư ,ǖ _ı ں·Ə': ےر'̄ · ﷲا ·
͌ ͇
̈́
˸
ͅ

ͅ
¸ ف Ąąć ¡
¸ ĂĄć ¡ ﷲا و̪ ر ن'̂·ا ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
Œ
͈ ͈
,· لو·ر ¸IJ ﷲا رؤا
͉
¸ ف ĄąĈ ¡ نا ¸Ǥ ا · ,· ب'Ǒ سا رؤا
̈́
͉
͇
͉
ͅ
¹
یدر'.ا ¸ˢ · ,· ب'Ǒ سا رؤا یر'.ا ,· لو·ر
ͅ ͅ
̄
͉ ͉ ͉
· ͇
ͅ
¹ ¸ ف Ąąĉ ¡ ں· ,Ď ¸IJ سا رؤا ﷲا ¸'ƃ ,, · رؤا
ͅ ͆ ̈́
·
̈́
̈́
͇
· ¸ƅ'Ǒ رؤا ں·Ŷو·ر رؤا ں·'Ǒ رؤا
͈
ͅ
Č ¹
͇
ͅ
¸ ف ĄąĊ ¡ ،ا;· _´ƙ _Ưا,˭ _ı رؤد رؤ,~ ہؤ ·
͉ ͈
͌
Ţ
̈́
ͅ

¸ ĂĄĈ ¡ ¸ﻻ ن'̂·ا · گ·Ŷ ہؤ ¸ȅ
͉ ͇
·
͏
͈ Ǘ
͇
͆
͈
· _´ƙ ,ɲ رؤا ,̣ ¸·Ʃ ,Ď': ,̣ ¸ﻻ ن'̂·ا ,̣ ¸·Ʃ ,Ď': ,̣
͈
̈́
ŏ ͌ ͌ ͉ ͉ ͉
· · ·
͏ ͏ ͏ ̈́ ̈́
͈
¸NJ;·
͇
¸ ف ĄĆĀ ¡ ¸Ș _̚ ا ,, ,¹,Ƣ ﷲا
͆
̈́ ̈́
DZ
͇
´
͈
· ̈́
͌
¸ ف ĄĆĂ ¡ ،¸'̞ د ہار _̚ ا ,,
͏
Œ
͈
̈́
· ̈́

¸ ĂĄĉ ¡ ¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا ,, · ںوɹ 'Ǒ ؤد ی,ǖȀ ·
͌
̈́
͏
ž
ͅ
̈́
Ĕ
̈́
Ɔ
͇
̈́
͆
¯
̈́

¸ ĂĄĊ ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ ¸Ņؤد · ںؤ,Ď': ,¹ ڑو̪ · ں·'˨ · ہؤ
͈
͌
ͅ
̈́
͇ ·
̈́
͉
· ȅ
̈́
˜
Ɖ ͇
¸ ف ĄĆă ¡ Ǒ
͈
¹ ث,- س'. ¸IJ نا '
͉
¸ư ¸Ǥ ¸IJ ﷲا یر'. · ث,- · _´Ƴ ¸ ..·ǃڈ
͌ ͈ ž
ͅ ͅ
͈
͌
ͅ
̈́
¸ ف ĄĆĄ ¡
¸ ĂąĀ ¡ ب'Ǒ ,· ¸´ ﷲا ¸ȅ رؤا
ͅ
¹
͉
ͅ
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĄĆą ¡ ر'ʇ ا ': نا ,, · · ں·ǝ آ _ı ﷲا ¸´ _ ,, 'ʇ ر'.ا _´ƙ
̈́

̈́
·
ͅ
͈

ͅ
͇ ͉
ͅ
͈
ɟȏ _´ƙ ث'. رؤا ہؤ ¸. _ و̪ ,, ,·'. ¸IJ ں··Ŷ نا · ¸ư _`'. _`'Ǒ _ȗ _ı نا رؤا '.'. 'Ǒ
̈́
͆
Ɖ
͈ ͇ ͈
ͅ
͇
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ̈́ · ̈́
ͅ
ͅ
͌ ͇ ͇
ͅ ͏
͇ · ¹
̈́
Ǘ
͌ ƞ
ͅ
ل·
ں·Ʃ ,,
͌
̈́
¸ ف ĄĆĆ ¡ ·Ʃ ¸Ș _̚ ا _̰ ¸´ ,,رؤ
͌
͈
Ǘ
͇ ·
-
͈
̈́
͇ ̈́
·
ͅ
¸ ف ĄĆć ¡ · _Ņ ںؤ,Ď': رؤا ںوɹ 'Ǒ ﷲا ¸ȅ
̈́
ͅ
̈́
Ĕ
̈́
Ɔ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
': ے,¹ '̞ ا _´ƙ ¸Ǟ̘
͊
Ǣ
œ ͈
̈́
͇
·

¸ ùà ¡ ےر'̄ ¸ƪ 'Ǒ _̚ ¸ˢ _Ǖ · ¸´ ¸ ف,' _ı ﷲا ,¹ا · _´Ƴ ¸,¹ 'ʇ ,ŭ'. یر'̄ · ہؤ ˸ ˸
ͅ ͅ

͌
͈
¹
͈
ő
ƃ
ͅ
̈́
ĝ
ͅ
ͅ
͈
͌
ͅ
ͅ

͇
¸̱ ,, ,·'.
ͅ
· ̈́
ͅ
¸ ف ĄĆĈ ¡ نا · ·Ʃ ,, ': ںؤ,Ď': ,¹ا رؤا
ͅ
͌

̈́
'̞ ,, ·'ĉ ,· ¸´ _̃ 'Ǒ _̚ ¸
ͅ
·
̈́
͇
ͅ
͉
ͅ
͈ ͈
͌ Ƶ
͈
¹
ő
¸ ف ĄĆĉ ¡
'.'ǫ ¸ ں·'˨ _̚ ¸ ¸ƪ رؤا
͈ ͉
͇
´
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͈
˸
ͅ

̈́
͌
¸ ف ĄĆĊ ¡ _´ƙ _Ņ ¸´ ﷲا ·
͈
ͅ
ͅ
¸ ف ĄćĀ ¡ ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ
͈
ͅ
Č
': ےد,¹ ,˞ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ
¸ ف ĄćĂ ¡ ': ےد ,, ہار _`· ,· ن'˨ · ںؤ,Ď': ﷲا رؤا
̈́
͏
͉ ˜
ȅ
Ɖ
̈́
¸ ف Ąćă ¡
¸ Ăąă ¡ Ǥ '. '.د ¿·,Ď · ﷲا _´ƙ ن'̂ũ ¸Ǥ ا گ·Ŷ _'Ǒ ¸ȅ
ͅ ̈́
͌
Ʊ ͉ Ǘ ͈
͈ Ɔ
̈́
͈
͉
̈́
ĕ ͇
̈́
͆
͈
· _´Ƴ ¸
͈
͌ ¸ ف ĄćĄ ¡ _̚ ا _Ưؤ رؤا
͈
̈́
·
͌
ں·Ʃ ے,̣ · ز'̂· _ رؤا ': ےر'ƃ ¸IJ,¹ _ '.
͌
Œ
̈́
͇
̈́
ĉ
̈́
¸ ف Ąćą ¡ ¸ _´ ےر'Ɲ ·
͇
͋
ͅ
¸ ف ĄćĆ ¡ ں··Ŷ
اڑو̪ ,ʝ ¸,¹ _̚ د'. · ﷲا رؤا _´Ƴ ¸,¹ اؤ'̞ د ·
ͅ ̈́
· ƃ
ͅ ͅ
͈
·
͈ ͈
͌
Œ
¸ ف Ąćć ¡
¸ ĂąĄ ¡ _´Ƴ ¸ưر 'ʙ ڈ _´ƙ _Ǖ
͈ ͈
͌ Ţ
͌
˯ ͈
͇

¸ ف ĄćĈ ¡ ¸IJ ,Ƽدا ,, ¸IJ ,Ƽدا ,,
ُ
̈́ ̈́
ِ ¸ ف Ąćĉ ¡ ﷲا ¸Ș رؤا
Ţ
͇
`
ہا,˭
،': ¸'. ,, ہار _`· ¸Ǥ ¸IJ سا · ے,¹
͏
͉
̈́
͏
͏
ž
ͅ

¸ Ăąą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ او· ¸IJ ں·'˨ ؤ'Ǒ ,, ¸Ņؤد · ںؤ,Ď':
̈́
˜
ȅ
Ɖ
̈́
͇ ·
̈́
̈́
¸ ف ĄćĊ ¡ ,, ·Ʃ ¸Ǥ '. ,, 'Ǒ
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͈ ͈
¹
·Ŷ,¹ ¸ǭ _´ ,~ ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ,·ؤا ¸Ǥ ا
͇ ´
͈
͏ ̈́
ž ͉
͉
¸ ف ĄĈĀ ¡
¸ ĂąĆ ¡ _´Ƴ _´ƙ ,ɼ ¸Ǿ ¸ _Ņ ¸IJ خزؤد _'Ǒ ¸ȅ
͈ ͈
͌ ͈
ͅ
͇
ǜ
´
͉ ͈
Ǖ
̈́

̈́
ĕ ͇
̈́
Ɔ
͆
Ǘ
· ¸ ف ĄĈĂ ¡ ': نا ,¹,Ƣ · رؤا
͌
ͅ
_`·
͏
': ¸'. ,, ر':د.ƃ
͏
͉
̈́

¸ Ăąć ¡ _ı ,,· ¸ ں·̐ ہؤ ,ʝ
͇
ͅ ̈́
̈́
ǡ
͇
`
ƃ
¸ ف ĄĈă ¡ _د 'Ǒ ا رؤا _ƕ'̞ ط· ͇ _ر _ı ﷲا رؤا ےر· رؤا
͈
̈́
͉ ·
ͅ
·
̈́
Ƞ · Ɗ
̈́
_´Ƴ ,·'. ¸IJ ں·'˨ ,, · 'Ǒ ,¹ ¸Ǥ ¸IJ ﷲا _ű'.
͈
͌
ͅ
̈́ ͅ
˜
ȅ
Ɖ
͈ ͈
ŭ
͏
ž
̈́
¸ ف ĄĈĄ ¡ ا;· · ں·'˨ ﷲا ¿·,ɲ رؤا
͇ ă
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͈
ͅ
̈́
ǜ
،': ےد با·
͆

¸ ĂąĈ ¡ ,¹ ےد با:. _̚ ﷲا رؤا
͈
˸
ͅ

¸Ǥ د ,˞ ¸ư ﷲا رؤا ؤﻻ ن'̂·ا رؤا ،·'ƃ _ ¸´ ,¹ا ': ے,¹ 'Ǒ
̈́
͈
.
͌ ͈
̈́

ͅ
͈
¹
،ﻻاؤ ¸Ǥ '. ﻻاؤ
̈́
̈́
͇

¸ Ăąĉ ¡ '.,¹ ن) ا ': ث'. ی,· '.,¹ _̚ .Ǒ ﷲا
̈́
.
͇ ͇ '
ͅ
͈
̈́
·
̈́
·
͉ ¸ ف ĄĈą ¡ ¸ م·˛ ,ʝ
̈́
ȹ ƃ
ƌ
¸ ف ĄĈĆ ¡ ﷲا رؤا
،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
¸ ĂąĊ ¡ ¸ _`ا,· _ı _ȗ '. ,¹ _̠ '. ؤ,¹ ,Η ) ا _`) _`· ¸´ ,¹ا
͏ ͏ ͏
͇
ħ
͈ ͈
͉ ·
·
͈
̈́
·
. ̞ ͇
ͅ
ف'ɓ ﷲا ¸ȅ · ؤر,¹رد
ƍ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ͅ
¸ư ﻻاؤ ثر.ĉ ﻻاؤ ¸,¹
͌
ͅ
̈́
¸ ف ĄĈć ¡
¸ ĂĆĀ ¡ ا.. · ں·Ŷو·ر ¸IJ سا ¸ ﷲا ,, _´Ƴ ¸Ǥ '. رؤا ¸Ǥ 'ƃ _̚ · ں·Ŷو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا · ہؤ
͇ ͉ ͈
͌
ͅ ͅ
͌
Ʊ
̈́
͈
̈́
·
͇
_د,¹
͈
¸ ف ĄĈĈ ¡ ¸·Ʃ ,ʋ ¸IJ _ȗ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ,· _ȗ ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ رؤا
͏ ͏
͌
̈́
ǑƆ
ħ ħ
͈ ͉ ͈
͌ ő
͌
ͅ
̘
¸ ف ĄĈĉ ¡ ¸Ǥ '. رؤا
ͅ
͌
Ʊ ͉
,ɲ ؤ ن'̂·ا ,, _´Ƴ
̈́
ŏ
͈ ͈
͌ _ƀ ل'ʇ ہار _`· _´ƙ _Ǖ ¸IJ
͈
̈́
͈
͏
͈
͇

¸ ĂĆĂ ¡ ,Ď': ¸Ǒ ¸Ǒ _´Ƴ _̖
̈́ ͊ ͊
͈ ͈
̡ ̡
· ·
͈
͌
͈
·
¸ ف ĄĈĊ ¡ ,¹ ر'Ǒ با:. ': ,ŭذ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': ¸ ¸ƪ رؤا
͈
ͅ
·
͏
ž
̈́ ̈́
͌
،¸ư '̞ ر
͌
Œ

¸ ĂĆă ¡ ق,Ď _´ƙ ن'̂·ا ,· _ȗ ¸ _´ƙ نا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ں·Ŷو·ر _Ņ ¸IJ سا رؤا ﷲا · ہؤ رؤا
̈́
͈ ͉ ͈ ͉ ͈ ͈
ħ
͏
͇
د با· ¸IJ نا ﷲا ¿·,ɲ _̚ ا 'Ǒ ,,
͆
͈ ¹
ͅ
̈́
ǜ
ă ͈
̈́
·
͈
̈́
': ے ¸ ف ĄĉĀ ¡ ¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
¸ ف ĄĉĂ ¡
¸ ĂĆĄ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ب'Ǒ _ ا
ͅ
¹
͌
Ɲ
¸ ف Ąĉă ¡ ¸.ا ¸ ن'̂-آ ,· نا ,, _´Ƴ ¸,¹ لاو· ¸ ¸´
͈ ͉ ͈
͌
ͅ
ͅ
ؤدر'.ا ب'Ǒ
ͅ ͅ
¹ ¸ ف ĄĉĄ ¡ ¸ʗ ,¹ لاو· ا;· _̰ ¸ سا ¸ _·Ə · ہؤ ·
͉
.
͇
͇
·
ٰ
ͅ ͅ
¸ ف Ąĉą ¡ _̃ ¸Ž· ,,
͈
͌ Ƶ
͇
_ ا
ū
نا 'Ǒ آ ¸ ک;¹ _̚ ا · ؤد'̞ د ,Η ) ا ·
͈
ŭ ·
̈́
͈
̈́
·
ͅ
Œ
͈
̈́
. ¸̱ ¸Ž ا,̣ ,̣ ,· ں·Ʃ'Ǒ ¸IJ
͊ ͇
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
͉
Ǽ ·
´
͉
͉
͌
̈́
¹ ¸ ف ĄĉĆ ¡
_´ǧ آ _ؤر ¸Ǥ ¸IJ سا.ɓ
͈
ͅ
͈ ·
͆
͏
ž
͇
'
¸ Ąĉć ¡ '.د'ƃ,Ď ف'ɓ ,, ¸ ¸ƪ · _ʹ آ س'. ¸IJ نا
͈ ͉
̈́
ƍ ͈
̈́
͌
ͅ
͈
͉
` ¸ ف ĄĉĈ ¡
'.د ,Ħ˦ _ؤر · _·Ə ¸ ¸ƪ رؤا
͈ ͇
̈́
.
͆ ̈́
ٰ
͌
¸ ف Ąĉĉ ¡
¸ ĂĆą ¡ ہ.ǫ _´ƙ ےزاؤرد ,, '.'ƃ,Ď ¸ نا رؤا · ¸Ǥ .̄ ¸ نا 'Ǒ 'ǫ ؤا · رو' ,· نا ¸ ¸ƪ ,̣
͇¯ ´ ͈ ͉ ͉ ͈ ͈
̈́
̈́
͈ ǥ
Ŭ
· ¹
̈́ ̈́
͌
͉
·
·ǃ;· ,, ¸ .. _´ƙ ,Ħʄ ,, '.'ƃ,Ď ¸ نا رؤا ·Ʃ _ اد ¸,¹
͇
̈́ ͅ
͈
̈́
͌ ƨ
͈
̈́
͌
̈́
.
ͅ
¸ ف ĄĉĊ ¡ .̄ 'Ʒڑ': ¸ نا ¸ ¸ƪ رؤا ·
̈́
͌

͈
ŭ ¸ ف ĄĊĀ ¡
¸ ĂĆĆ ¡ _ٰ̖ ا ث'.آ ہؤ ,, ¸Ǥ سا رؤا _ı ¸Ǔ ,· نا ¸ ¸ƪ _ΐ· ¸IJ ں·.̄ .. _ȗ _ı نا ·
ź
͈ ͇
͏
ž ͇
̈́
ɧ
Ŵ
͉
̈́
͌ ͈
͈
· Ǘ
Ň
ͅ
¸·Ʃ ,ʋ ¸IJ
͏
͌
̈́
ǑƆ
¸ ف ĄĊĂ ¡ ¸,¹ .Ǒ _ '. · ء'Ǒ ا رؤا
ͅ
͈ ͈
̇ ǔ
͆
·
̈́
͇
̈́
· ¸ ف ĄĊă ¡ ¸IJ نا رؤا ,, ,· ¸Ǥ سا
͉
̈́
̘
ő
_´Ƴ ف) ,· ں·Ŷد ےر'̂ ͌ Ƶ
͈ ͉
͌
̈́
. ¸ ف ĄĊĄ ¡ œ̉ ,· ں·Ŷد ¸IJ نا _ΐ· ¸IJ ,ɲ ¸IJ نا ¸ ﷲا ,ʔ
Ɠ
͉ ͇
̈́
ŏ
̈́
ˏ
͇
.
،ےڑو̪ ,ʝ ¸ﻻ _̚ ن'̂·ا · ¸ư ید'ʙ
ͅ ̈́
· ƃ
ͅ
͈
·
͈ ͌
ͅ
ű

¸ ĂĆć ¡ 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ا ,, ¸Ǥ سا رؤا
͈
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
·
͏
ž
¸ ف ĄĊą ¡ ،'.'̞ ا ن'Ǒ ا;· ,· ¸´,ƈ رؤا
͈
͊
·
ͅ
̇
͇ ·
͇ ͉
͈
¸ ĂĆĈ ¡ _Ǖ ¸ ¸ƪ ,, ,· ¸Ǥ سا ¸IJ نا رؤا
·
͈
ș
Ɖ
̈́
͌ ő
͉
̈́
̘
'Ǒ .Ǒ · لو·ر ¸IJ ﷲا ¸´,ƈ _ _ȗ
͈ ͈
¹ ̇
͆
· ͈
͇
ٰ
͈
Ǘ
¸ ف ĄĊĆ ¡
_ ¸ا ,, ¸ ں·̐ ا ,, ,, ¸ư رؤا
ͅ
Ǒ
ͅ
Č ̈́
̈́
̈́
·
͈ ͌
¸ ĂĆĈ ¡ ': ,ĦǨ _ı نا ¸Ǥ ¸IJ نا ,ʔ ید _żو· ¸ا ,, رؤا 'Ǒ
͈
͇
͆
·
͏
ž
ˏ
͇
.
̈́
͈
¹
'Ǒ '.د'Ǒ ¸.ا
͈ ͈ ͈
¹ ·
̈́
͇
¸ ف ĄĊć ¡ ,Ħ~ ¸ ف,' _ı سا رؤ,~ _´Ƴ ¸ưر,¹ ف) ا _´ƙ ہر'. ¸IJ سا · ہؤ رؤا
͇
͆ ̈́
͈ ͈
͌
͌
ͅ
Ǒ
̈́
·
͇
͇
_´Ƴ ¸·Ʃ ے;· _´ƙ
͈ ͉ ͈
͌
͏
͌
¸ ف ĄĊĈ ¡ _ı سا _̚ ا
͈
̈́
·
_̚ ,ǖ _̰ ,
͈
̈́
·
͇
̈́
͇
·
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĄĊĉ ¡ یؤ,ǖ _ı ن'̂ũ _̖ ,ʝ
͈
͉
͈
· ƃ
¸ ف ĄĊĊ ¡ 'Ǒ _̚ _ · سا ¸ ں·̐ ا ¸ȅ رؤا
͈
¹
͈
̈́
·
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
̈́
̈́
·
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ąĀĀ ¡
¸ ĂĆĉ ¡ 'Ǒ '̞ ا ف,' _ǣ ا ¸ا ¸ ﷲا ,ʔ
͈
ŭ
͊
·
̈́
͉

̈́
ˏ
͇
.
¸ ف ąĀĂ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا
͌
ʵ
`
̈́

¸ ĂĆĊ ¡ ¸ﻻ ,, ن'̂·ا ,· سا ¸ˢ ¸ ث·Ə _ı سا · _̚ 'ȅ͈ا _`'Ǒ _`·
͏
̈́
͈ ' ͉ ͉
̄· ͇
͈
̈́
·
͇
ͅ
¹
͏
¸ ف ąĀă ¡ ؤا ¸ƅ'Ǒ ر
͈
ͅ
Č
':·Ʃ ہا· ,· نا ہؤ ند ¸IJ
͌
͉
¸ ف ąĀĄ ¡
¸ ĂćĀ ¡ ¸IJ ¸˜ ے;· ¸IJ ں·د·̐ ·
̈́
!
͇ ͈
͈
·
ͅ
¸ ف ąĀą ¡ ¸IJ نا ,, _,ǖ ی,̣ _ɚ ہؤ ¸ ¸ƪ _ΐ·
͈
͈
͉
ͅ
Ǣ
´
͇
'
̈́
͌
͇
_̴ ل) ¸Ǥ
͈
ͅ
·
.
͏
ž
¸ ف ąĀĆ ¡ ¸ ہار _ı ﷲا · ں·ǝ ¸ ں·̐ ا ,, ¸Ǥ سا رؤا _د'ƃ,Ď ما,· ,· نا
ͅ
̘
͇ ·
̈́
̈́
·
͏
ž
͈
̈́
͉
،':ؤر
¸ ĂćĂ ¡ ﻻ'. ¸Ǥ دو· ہؤ ,, ¸Ǥ سا رؤا
ͅ ͏
͈ ǥ ž
Ŭ
'̞ _ '. ل'ƃ ': ں··Ŷ رؤا ¸̱ ¸Ǥ ¸Ǥ _Ǜ ¸ سا ہؤ ,ʔ
Œ
̈́
ͅ
·
͏
ť œ͈
̈́
Ɨ
̈́
.
¸'.
ͅ
͇
¸ ف ąĀć ¡ ،¸ư '̞ ر ,¹ ر'Ǒ با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا ¸ ¸ƪ ¸·Ʃ ,Ď': · _´ƙ نا رؤا
͌
Œ
͈
ͅ
·
̈́
͏
ž
̈́ ͏
͌
͌
̈́
͇
͈

¸ Ăćă ¡ ¸ʗ ¸IJ ¸˜ _´ƙ نا · ں'Ɲ
͉
.
.
͈
ُ
͇
͋ ¸ ف ąĀĈ ¡ · ,· سا _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ _´Ƴ ¸Žاؤ ن'̂·ا رؤا
͇
͉ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͈ ͈
ا,·ا ف,' یر'̄ ب·ǝ ےا
ͅ
ُ
˸
ͅ
ǿ
͇
Ƈ
ا,·ا ¸ˢ ¸ ¸´ · رؤا
ͅ
ُ
̄
͉
·
ͅ
͇
¸ ف ąĀĉ ¡ ·ز رؤا ¸Žاؤ ¸Ǥ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
ٰ ̈́
̲
Œ
͏
ͅ ̈́
ة
،¸ń _د با· ا;· ¸ƪ ¿·,ɲ · ںوȑ ا ¸Žاؤ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا رؤا ¸Žاؤ ¸Ǥ د
͈ '
͆
͇ ă
͌
͈ Č
ͅ
̈́
ǜ ͈
̈́
͈ ͉ ͈
ͅ
̈́
͈

¸ ĂćĄ ¡ ب·ǝ ےا ¸ȅ ͇
ǿ
Ƈ
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ .ɓ ¸IJ سا رؤا ح· _´د ¸Ș _ǽ _´ؤ ف,' یر'̄ ¸ ¸ƪ
͇
'
̈́
͈
Ǘ
͇
-
͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
˸
ͅ

̈́
͌
_ǽ · ںؤ,ǖ˽ ͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

¸ ف ąĀĊ ¡ ں·ǝ ¸IJ نا رؤا بوɹ رؤا ق'ǫ ا رؤا _ ٰ ا رؤا ¸ǞƱا,·ا ¸ ¸ƪ رؤا
͊
͈
ǥ
͇ ˲ · ɞ
ͅ
͈
'
¯ ͇
͈
Ǒɖ
¯
͈
͌
̈́
͌
_`'ƃ,Ď 'ȹ ر·ز · دؤاد ¸ ¸ƪ رؤا _ı _´ؤ · ن'̂ǩ رؤا نؤر'Ɲ رؤا _'· رؤا ب·ا رؤا _ȗ رؤا
͏
̈́
' ͈ ͈ ͈
͇
̈́
͌ ͈
ˣ
.
͋
̈́
ٰ
Ǘ
·

¸ Ăćą ¡ ¸ ¸´ ¸ƪ ¸ńآ ,¹ذ ': _` · ں·Ŷو·ر رؤا
ͅ
͌ ͇
¸ ف ąĂĀ ¡ ` · ں·Ŷو·ر نا رؤا ¸ʗ 'ƃ,Ď
͇
͉
.
̈́
¸´ ,¹ذ ': _
ͅ
'.'ƃ,Ď ,, ¸
͈
̈́
̈́
¸ ف ąĂĂ ¡ '.'ƃ,Ď م) 'Ǒ ¸ _·Ə ¸ ﷲا رؤا
͈
̈́
:
ً
ͅ
ͅ
ɰ͈
ǜ
ͅ
ʁ

ٰ
̈́
¸ ف ąĂă ¡
¸ ĂćĆ ¡ ¸Ǥ د ی,ǖȀ · لو·ر
ͅ
͈ ͇
̈́
͆
¯
̈́
¸ ف ąĂĄ ¡ ¸'Ǒ رڈ رؤا
ͅ
̈́
- ¸ ف ąĂą ¡ ں'̄ ¸IJ ﷲا .ɓ ¸IJ ں·Ŷو·ر ,,
͈
·
͇
'
¸ưر ,, ر:. _`· · ں··Ŷ
͌
̈́
͏
¸ ف ąĂĆ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا
͌
ʵ
`
̈́

¸ Ăćć ¡ ب·ǝ ےا _ʓ ͇
ǿ
Ƈ
͈
Ǒŭ
¸ ا ﷲا ¸˜ ¸Ǥ ا ¸ سا ہؤ ار'.ا ف,' یر'̄ ¸ سا · ¸ư ہا· ': س
.
̈́
͉
̈́ ̈́ ͅ
˸
ͅ

͇
͌
،_ě': _Ưا· _ı ﷲا رؤا _´Ƴ ہا· ¸Ǥ ,Ď رؤا ¸ư ار'.ا ¸
̈́
͌
͈
͌
ͅ
͆
´
̈́ ͅ
͌

¸ ĂćĈ ¡ 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ہؤ
͈
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ąĂć ¡ ':ؤر ¸ ہار _ı ﷲا رؤا ¸ ف ąĂĈ ¡ _Ưا,˭ _ı رؤد ہؤ ¸ȅ
͌
Ţ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،ے;· _´ƙ
͉ ͈

¸ Ăćĉ ¡ 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ¸ȅ
͈
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
ǡ
͇
`
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĄĂĉ ¡ . رؤا ¸NJ;· ¸ .
͇
¸ ف ąĂĊ ¡ ¸Ș ,, _̚ ا ,¹,Ƣ ﷲا
͆
̈́ ̈́
DZ
͇
´
̈́
͈
·
͌
': ¸ ف ąăĀ ¡ ،¸'̞ د ہار _`· _̚ ا ,, رؤا
͏
Œ
͏
͈
̈́
· ̈́

¸ ĂćĊ ¡ ،¸ư ن'.آ · ﷲا ,, رؤا ¸ń _´ǧ ر ,Ȕ ƪ ,Ȕ ƪ _´ƙ سا ,, ,Ħ~ار ': ¸Ǟ̘ ,ʝ
͌ ͈
ͅ
͈
͌ Ơ ͅ
͆ ͆
͈ ͈
Ǘ Ǘ
˩ ˩
͌ ͌
͈
̈́
͇
·
ƃ

¸ ĂĈĀ ¡ ··Ŷ ےا ¸ لو·ر ,, س'. ےر'̄
͈ ͉
˸
ͅ

¸ ف ąăĂ ¡ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ ,·'. ¸IJ _ ˸
ͅ

ͅ

· ¸ﻻ ,·,Ȋ
ͅ ͅ ͏
͈
͆
'
ؤ,¹ ,ɲ ¸´ ,¹ا رؤا · ¸ˢ ¸Ǥ ا ؤﻻ ن'̂·ا
̈́
ŏ
ͅ
̞
͇ ·
̈́
͉ ͈
¸ ف ąăă ¡ , · ¸ư ': _Ư ﷲا ¸ȅ ·
͉
Ǽ
ʼn
͇
͌ Ǘ
͌
͆
͈
͇ ·
ͅ
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا ،¸ư _´ƙ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ
͌ ͌
ʵ
`
.
͈ ͈
̈́

¸ ĂĈĂ ¡ ·Ŷاؤ ب'Ǒ ےا
ͅ
¹ ¸ ؤ,¹ ,, _`د'.ز _´ƙ _د ¸Ǥ ا
̈́
ͅ
͈ ͈
͈
̈́
͉
¸ ف ąăĄ ¡ _¯ ,ʝ ·̐ ,, ,· ﷲا رؤا
ƃ
ő
̈́
͉
¸ ف ąăą ¡ _Ǖ
͈
ș
Ɖ
'Ǒ ': ¸´,ƈ _ȗ
͊
͈
ǔ ͇ ·
͈
ٰ
͈
Ǘ
·
¸ ف ąăĆ ¡ _ ا
ū
,˷ ¸.ا ': سا رؤا ¸ư _Ư لو·ر ':
˜
:
͈ ͌
͌
¸ ف ąăć ¡ _ı ¸´,ƈ ,, ͈
ؤﻻ ن'̂·ا ,· ں·Ŷو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا · حؤر ¸.ا _ı ں'̄ ¸IJ سا رؤا 'ǫ ف,'
͈ ͇ ͉
ͅ
͈
͈
·
͈
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ąăĈ ¡ _· رؤا
͈
ͅ
·̐ ,,
ő
̈́
¸ ف ąăĉ ¡ ¸ư ا.. _Ư ¸.ا · ﷲا · ¸ˢ ¸Ǥ ا ·Ʃر ز'.
͌
̈́
͌
͈ ͇
ͅ
̞
͇ ·
̈́
͉
͌
¸ ف ąăĊ ¡ سا ,, ¸ سا ¸ا _ı'.
ُ
͉
·Ʃ ,Ǻ _`· ¸IJ
͌
͉
͇
´
͏
¸ư _´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ل'ƃ ': _ا
͌ ͌ ͌ ͈ ͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇ ͇
̈́
¸ ف ąĄĀ ¡ ﷲا رؤا
،ز'.ر': _ě':
̈́

¸ ĂĈă ¡ '.,¹ _̚ ث,ɲ , ¸ ¸Ǥ ہ.Ǒ ': ﷲا _Ǖ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
̈́
· ș
͉
Ǽ
ʼn ͇
̈́
̈́
ǥ
͇ ·
̈́ ͈
·
Ɖ
¸ ف ąĄĂ ¡ _ı ﷲا · رؤا ¸Ǥ ,Ď ب,ɲ ,, رؤا
͇
ͅ
͆
´
̈́
ͅ
Ǝ
̈́
'Ɲ ف,' _ǣ ا · _Ņ نا ہؤ ,, ¸ư '.'. مد _`· · ے,¹ ,ǖʸ رؤا ث,ɲ ¸ _Ń.Ǒ ͋
̈́
͉

͌ ͇
ͅ
͏
ͅ
͇
ͅ

̈́
̈́
·
̈́
͇ · ': ¸ʗ
̈́
.
¸ ف ąĄă ¡
¸ ĂĈĄ ¡ ¸ _ ¸Ǥ ا ,¹ ےد ر·,̣ _̚ ا یرؤد,ƈ _ı نا ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ ·
̈́
ȟ ͉
̈́
Đ
̈́
͉ ͈ œ ͉
͇
· ·
͈
̈́
·
͏
͈
͇
ͅ
¸ ں·̐ ہؤ رؤا ': ےد ہد'.ز رؤا _̚ ا
̈́
̈́
ǡ
͇
`
͈
͈
̈́
·
¸ ف ąĄĄ ¡ ': ےد ا,- ک'.درد _̚ ا '̞ 'Ǒ ,ǖʸ رؤا ث,ɲ
̈́
͈
̈́
·
ͅ
·
͈
¹
͇
ͅ

̈́
̈́
·
،ر':د.ƃ ,, ¸ń _·'. _ǣ '̂· _`· 'Ǒ ا ,, او· ¸IJ ﷲا رؤا
̈́ ̈́
͈
͏
͉
ͅ
͈

͏
̈́
͉ ·
¸ ĂĈą ¡ ··Ŷ ےا ¸ _`آ _ د _¯اؤ ¸ ف,' _ı ﷲا س'. ےر'̄ ¸ȅ
͏
͈ ͈
Ǒŭ
̈́
͉
˸
ͅ

͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ąĄą ¡ ¸ ¸ƪ رؤا
̈́
͌
ار'.ا ر· _ؤر ف,' یر'̄
ͅ ̈́ ͆
˸
ͅ

¸ ف ąĄĆ ¡
¸ ĂĈĆ ¡ رؤا ¸˪ ر _ǣ ا _̚ ا ﷲا ¿·,ɲ · _ƕ'̞ ط· ͇ _ر _ı سا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ﷲا · ہؤ · ¯
̈́
͉
͈
̈́
·
͈
ͅ
̈́
ǜ Ƞ
ă
ͅ ̈́ ͅ
ͅ
· Ɗ
͏
͈ ͉
͇
': ے,¹ _ اد _´ƙ _ ¸Ǥ ا
̈́
. ȟ
͈
̈́
̈́
Đ
̈́
͉
¸ ف ąĄć ¡ ا _̚ ا رؤا
͉
͈
̈́
·
،': ¸'̞ د ہار _lj.Ǒ ف,' _ǣ
͏
Œ
͈
-
̈́

¸ ĂĈć ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ,Ź) _̚ ﷲا ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ _´Ƴ ¸Ǥ · ی·ǝ ¸ ¸´ :
͈
˸
ͅ

̈́
ͅ ͅ
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ٰ ͅ
̈́
ĝ
¸ ف ąĄĈ ¡ ی·ǝ _´ƙ
ٰ ͅ
̈́
ĝ ͈
¸ư دﻻؤا ¸ · ·Ʃ ل'ɭ ا ': د,ƈ _ȗ ,¹ا ،¸ư 'Ǒ د
͌ ͌ ͇
͇ ͌
ͅ
ͅ
ǜ
̈́

ħ
ͅ
͈ · ¸ ف ąĄĉ ¡ _´ƙ ,,,· · ·Ʃ _̒ ¸.ا _ı سا رؤا
͈
ͅ
ͅ
͌
͇ ·
͈
¸ư 'Ʒدآ ': _̒ _ı سا
͌
͇ ·
¸ ف ąĄĊ ¡ : _̒ _ǣ ا د,ƈ رؤا
͇ ·
̈́
͉
·Ʃ ,, دﻻؤا _ı _̒ ,¹ا ':·Ʃ ثراؤ '
͌ ͌
̈́ ͇ ·
¸ ف ąąĀ ¡
': د,ƈ · _̰ _·ر· رؤا _̰ د,ƈ ں·Ʃ _̒ _`'̞ ,¹ا رؤا _`'̄ ؤد ': نا _´ƙ ,,,· ں·Ʃ _´ǧ ؤد ,¹ا ,̣
ͅ
͇ ͇ ͇ · ̇
· ·
͈
ͅ
͌ ͌
͏ ͏
͇
· ͉
ͅ
·
͈ ͈
ͅ
̈́
͇ ·
·
_ ا ،,·ا,· ¸IJ ں·ر· ؤد ,,
ū
͇ ͇
ͅ

ﷲا رؤا ،ؤ'. ,, ¸̄ _̚ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď ن'Ǒ ف'. ¸Ǥ ےر'̄
͇ ͌
̈́
͇ · ˸
͈
ő
ͅ ̈́
͈
͇ ·
͏
ž
ͅ

،¸ư 'Ǒ '. ,ǖ,Ƣ
͌ ͇
ͅ
̈́
·
͈
͉
͌


ہرو·
َ
۔ ہ..'ƃ
͏
Ć

ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
¸ ف Ă ¡
_´Ƴ ع·ر ,Źو· رؤا ث'.آ _Ǘ و· ¸.ا _´ƙ سا ،¸ư _`.ƃ ہ..'ƃ ہرو·
͈ ͈
͌
͈ ͈
͈
͇ ·
͌
̈́
͏ َ


¸ Ă ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ,¹ ےر· ل·ĕ ¸Ǥ ا
͉
ͅ
̈́
͉
¸ ف ă ¡ ہؤ ,ʝ _ȗ ·Ə ن'.ز ¸ ¸·Ʃ ل) ¸Ǥ ےر'̄
ƃ ͈
͆
'
͇ ͇
͏
͌ .
͏
ž
˸
ͅ

· ¸´ ': ¸'. '.'Ǒ ¸ńآ ·
ͅ
͏
͇ ͈
̈́
-
͇
¸ ف Ą ¡ _ʓ
͆
´
͈
Ǒŭ
·Ʃ _´ƙ ما,·ا ¸´ _ و̪ ,, ل) ر'ʇ
͌
͈
ͅ
͇
͇
Ǽ
ˬ
¯
̈́
. ¸ ف ą ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،¸ư'. · ¸ư '.'ƃ,Ď ¸ʒ ﷲا
͌ ͉ ͌
͇
ͅ ̈́
.

¸ ă ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ن'ȅ ¸IJ ﷲا ·Ŷاœ̉ ,, ل)
͆
̈́
'
̮
͊
· ̈́
. ¸ ف Ć ¡ ¸Ǥ ¸Žاؤ بدا ,, رؤا
̈́
͈ ǥ
̅
Ɠ ̈́
¸ ف ć ¡ ,, رؤا
̈́
,, رؤا ں'Ǒ '.,Ď _`·Ʃ _ǽ · م,·
̈́
͈ ͇
̈́
· ͇
ͅ ·
͏
͌
͈
Ǖ
̲
͇
¸ ف Ĉ ¡ ںا,·ؤآ _´ǧ ) _´ƙ ¸ˢ ¸IJ _`
͈ ͈ ͈
ͅ
Ɔ
.
:
͇
¸ ف ĉ ¡ ': نا ,, رؤا
̈́
'ƃ _·آ ¸IJ,¹ .ȟ ': ,̣ ¸Žاؤ ث,- · ؤ,·آ ؤ ل
͈
͏
ͅ
Đ
Ť
͇
͇
¸ ف Ċ ¡ ¸Ǥ '. _· _ı سارؤا _ ': بر ¸Ǥ ا
ͅ ̈́
͌
Ʊ ͉
͆
̈́
̈́
ȟ
̈́
Đ
͉
·Ʃ ¸Ǥ ´,¹ ر'ʇ · ·˛ ¸ ما,·ا _ رؤا
͌
ͅ
ʷ
͆
´
ͅ
ʇ
̈́
͇
¸ ف ĂĀ ¡ · ¸´ ¸ ں·̐ ا ,, ثؤا.. _ı م·ĕ _ȗ _̚ رؤا
ͅ
̈́
̈́
·
ͅ
ħ
͈
˸
ͅ

ےر'̞ ا ,, ,· ¸,¹ _`د'.ز ،'̞ ':ؤر ¸ ما,· .ǫ ͇
· ·
̈́
͉
̈́
ͅ
͈
ͅ
͇ȉ
Ɖ
¸ ف ĂĂ ¡ ,· یر':,ǖƲ,· رؤا _ʖ رؤا
͉ ͈ ͉
͌
͈
Ǒ
̈́
·
ے,-ؤد ¸.ا
͈
ؤد ,, د.ƃ ¸ƪ'. ,· _`د'.ز رؤا ہ'Ǒ رؤا ؤ,¹ د.ƃ _ı
̈́
͌
͇ ͈ ͉
ͅ
̈́
¹ ¸ ف Ăă ¡ با:. ': ﷲا ¸ȅ ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ · ͌
ͅ
،¸ư ¸ǭ
͌
̈́
¯

¸ Ą ¡ ¸ư ما,· ,· ¸´
͌ ͉
ͅ
¸ ف ĂĄ ¡ م'. ': ا.. ,ǖĄ _´ƙ _´ ذ ¸IJ _` ہؤ رؤا ¸Ņ· ': رو· رؤا ن· رؤا راد,ُƈ
̈́ ̈́
̈́
͈ ͈
͇
͇
͆
̈́
رؤا ے,ƈ ¸ ¸Ǥ و̪ ) · رؤا 'Ǒ ار'ʇ
̈́
͊
ǥ
̈́
· ͇
Ť
:
͈ ͉
¹

ر·'. _ȗ ¸Ș رؤا ا,ƈ ,¹ ,¹ · رؤا ا·Ʃ ار'ƃ ¸ ,ǖ _ı ر'Ʒد ¸
̈́
͇
ħ
͇
`
͇ ͌
͈
͉
͇
¸Ș '. رؤا 'Ǒ 'Ǒ _´ ذ ,· ن'̞ _ȗ · رؤا ،·Ŷ,¹ _´ ذ ¸´ _̚ ` ,ʝ 'Ǒ '̞ ہ..رد _`· ¸Ș رؤا ار'ƃ ¸Ǒ ¸
̈́ ͅ
' `
͉ ͈ ͈ ͈
¹ ¹ ¹ ǔ
͇ ͇
͉
ͅ
· Œ ħ ͇
͈
̈́
ǡ
͇
ƃ
̈́
͏
͇
̈́
͈
·
̈́
سآ _ı ںؤ,Ď': ¸ ف,' _ı _د ےر'̄ جآ ،¸ư م ': ': ہ'Ǒ ,, '.,¹ 'Ǒ '. ,¹ لاڈ
̈́ ̈́
͈
˸
ͅ
͌
̈́
¹ ·
͈
̈́
͊
̈́
͇
_ǣ ٹ·
͏
ť
¸ ف Ăą ¡ '.د,¹ _ ': _د ¸Ǥ ےر'̄ ¸ _´ƙ جآ ؤرڈ ¸ , رؤا ؤرڈ ,, ¸ نا ·
͈
ƃ
͈
͏
ž
˸ Ǽ
ͅ

̈́
͈
͇ Ƈ
̈́
ُ
ͅ
¸ ف ĂĆ ¡
ید,¹ یر· ¸˪ _ǣ ا ,· ¸´ رؤا
͉
ɠ
̈́
'
̈́
͉

͉
ͅ
¸ ف Ăć ¡ 'Ǒ .Ǒ _د · م) ا ¸Ǥ ےر'̄ رؤا
͈
¹ ·
̈́
͉
' ͈
.
͏
ž
˸
ͅ

¸ ف ĂĈ ¡ کو̪ · ·
͇ ͇
·
ͅ
¸ʗ ,, ف,' _ı ہ'Ǒ ,, ں· ·Ʃ ر'.'. _´ƙ ث.. _ı س'Ǒ
̞
͇ · ̈́ ̈́
¹ ͉ ·
͈
͌
͉
̈́
͈
͆
͈
¸ ف Ăĉ ¡ ¸ȅ ·
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ͅ
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ą ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _´ǧ _ı ل) ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ ا·Ʃ ل) 'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ نا ,, _´Ƴ ¸Ǥ · ¸ ¸´
͈ ͈
͏
Ś
. .
̈́
ͅ ͅ
͌
͈
¹
͏ ͅ
ž ̲
ُ
͌
͉
·
͉
_,ǖ ک'. ¸Ǥ ےر'̄
͈
͈
͉
͉
͏
ž
˸
ͅ

¸ ف ĂĊ ¡ ¸Ǥ 'Ʒ.. ¸ ¸´ ر·'. یر'ʇ · رؤا
͈ ž
̈́
ͅ
̈́
͇
͆
´
͇
¸ ف ăĀ ¡ ,· ر'ʇ _̚ ا
͉
͆
´
͈
̈́
·
ƙ سا ؤ'̞ · ¸'̞ _̚ ا ¸ سا '.د ¸ ا.. _̚ ¸˜ · ¸اڑؤد
Œ ʱ
ͅ ͅ ̈́ ͅ
´
͈ ͈
̈́
· ˸
͈
̈́
ͅ
͇
.
ےر'̄ ,¹ ر'ƃ ہؤ · ¸ _´ ˸
ͅ

͇
͈
_د ¸Ǥ ر ¸Ǥ
͈
̈́
͌
Ʊ ž͈
¸ ف ăĂ ¡ ·Ŷ م'. ': ﷲا ,· سا رؤا
̈́
͉
¸ ف ăă ¡ · ﷲا ¸ȅ ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ · ͌
ͅ
،_ǣ _̚ ,·د ¸,¹ ب'ȅ
ͅ
ˉ
Ƃ
͈
̈́
·
͈
ͅ
`

¸ Ć ¡ '.'̞ ': ں·ǝ 'Ǒ رؤا ،_··Ʃ ل) _,ǖ ک'. ¸Ǥ ےر'̄ جآ
̈́
Œ
͈
͇
ͅ
¹
͈
͏
͌ .
͈
͈
͉
͉
͏
ž
˸
ͅ
¸ ف 㥠¡ ل) ¸Ǥ ےر'̄ .
͈ ž
˸
ͅ

IJ نا '.'̞ ار'̄ رؤا ،ا·Ʃ
̈́
Œ
˸
ͅ

͌
ن'˨ _·ر· '.ر'. رؤا ،¸ư ل) ¸Ǥ ¸
˜ ͌
ȅ
Ɖ
͈
ͅ
͉
.
͏
ž
¸ ف ăą ¡ نا _·ر· '.ر'. رؤا
͈
ͅ
͉
¸·Ʃ ¸ﻻ _´ƙ .Ǒ ؤد œ̉ ¸IJ نا _̚ ا ¸´ _ _ˡ ب'Ǒ ¸ˢ ¸ ¸´ · _` ¸ _´ƙ
͏ ͅ
͌
͈ ͉ ͈ ͈
ͅ
Č ¹
Ɠ
͈
̈́
·
ͅ ͅ
͇
ƃ
ͅ
̄· ͇
¸ ف ăĆ ¡ ¸'Ǒ 'Ǒ آ'. ,, رؤا ¸Ǥ 'ʇ _ǣ ,,
ͅ
̈́ ̈́
͇ · -
͆
̈́
̈́ ̈́
ͅ
ž
̈́

ͅ
ș
Ɖ
¸ ف ăć ¡ _Ņ ا,Ƽد 'Ǒ ': سا ·Ʃ ,Ď': ¸ ن'˨ · رؤا
͈
¹
͌
̈́
˜
ȅ
Ɖ ͇
ہؤ رؤا 'Ǒ ثر':ا
͈
¹ ¸ư ر': ں'.ز _´ƙ ث,·آ
͌ ͈ ͈
̈́
¸ ف ăĈ ¡
¸ ć ¡ ·Ʃ'. '.·Ʃ ے,̣ · ز'̂· _ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͌ ͌
͉ ͈
̈́
Œ
̈́
͇
¸ ف ăĉ ¡ ,·'Ɲ ¸. ں· ͈ ǝ رؤا ؤ·ǃد ,Ħƚ 'Ǒ ا ·
ͅ
͋
ͅ
̈́
ǥ
̅
ő
̈́ ̈́
͉ ·
ͅ
¸ ف ăĊ ¡ ؤ,¹ _ȉ ': ںؤ,- رؤا
Ɖ
¸ ف ĄĀ ¡ ؤ·ǃد ں ؤ'. ¸. ں·ǝ رؤا
͉
ͅ
͊
ť
¸ ف ĄĂ ¡ _ı ¸'̄ _̚ ,¹ا رؤا
̈́
̈́
·
͈
˸
ͅ

·Ŷ·Ʃ ے,̣ ب· · ·Ʃ ¸'.
͌ ͌
ͅ
Ǣ
´
̈́
ͅ
͇
¸ ف Ąă ¡ '̂ǩ ¸´ ,¹ا رؤا
͈
͇

ͅ
¸'ȟ _`· ¸ _´ƙ ¸´ '. ·Ʃ _´ƙ ,ɲ '. ·Ʃ ر
͏ ͅ
̈́
Đ
͏
͈ ͈
ͅ
͈ ͈
͌ · ͌
̈́
· ؤ,¹ ¸˵ ¸ _ǣ '.'. ,, _`'. _´ƙ ں·ر·· نا رؤا _ı ¸Ǔ ¸ ں·ر· ¸ ¸´ '. '.آ ¸ ¸'.
ͅ ͅ ͅ
͈ Ǟ
ͅ
͊
Ɨ
͈ ͉ ͉ ͈ ͈
̈́
̈́
͈
͇ ͇
ǿ
¯
̈́
ͅ
,, ¸ư 'Ǒ '. ,, ں'Ɲ ¸̱ ر _ʨ , ,· ¸´ ,, 'Ǒ '. _̚ ﷲا ،ؤ,¹ _ȉ ¸ سا ': ںو̪ 'Ɲ رؤا ,Ħƚ ¸Ǥ ا
͌ ͉ ͉
ͅ ͅ
͌ Ơ ͌ Ơ
͈
͋ ͋
Œ
̈́
Ǒ
ͅ
·
͉
Ǽ
ʼn
͉
ͅ
͈
̈́ ͅ
· Ɖ · ̈́
̈́
͉
ا رؤا ےد,¹ ا,̣ ب· _̚
ͅ
Ǣ ˸
´
̈́
͈
ͅ

،·'ƃ ن'ȅ ا ¸´ _̚ ,, ےد,¹ یر· ,· ¸´ ¸˪ _ǣ
̈́
`
ͅ ͅ
͈
ő
͉ ͉
ɠ
̈́
'
̈́
͉

¸ Ĉ ¡ ,·ؤا ¸Ǥ ا ن'ȅ ا ': ﷲا ؤ,¹ د'. رؤا
͉
̈́
͉ ` ͈
¸ ف ĄĄ ¡ 'Ǒ ¸ ¸´ ¸ سا · .̄ ہؤ رؤا
͈
ŭ
ͅ
̈́
͇
· ¸ ف Ąą ¡ ,ʔ
͇
Ǒ ͇ ·
،¸ư 'Ǒ '. ث'. _ı ں·Ŷد ﷲا ¸ȅ ؤرڈ ¸ ﷲا رؤا '.'ƃ رؤا 'Ǒ ¸ ¸ƪ '̄ ¸ ¸´
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· -
͇
͆
͈
͇ ·
̈́
̈́
̈́ ̈́
͌
ő
ͅ

¸ ĉ ¡ ب· ,· ¸ʒ ¸IJ ﷲا ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
̈́
͉
.
͈
¸Ǥ د _Ưا· ,·'. ¸IJ ف'ȟ ا ؤ'.·Ʃ ¸´'ĉ
ͅ
͈
͌
ͅ
̈́

͇
͌
͏
ͅ
¸ ف Ąć ¡ رؤا
ہد'.ز ¸ یر':,ǖƲ,· ہؤ ،ؤ,¹ ف'ȟ ا ،ؤ,¹ ,, ف'ȟ ا ,, ےر'̞ ا ,, ,· سا ثؤا.. _ı م·ĕ _ȗ · ¸´
͈ ͈ ͉ ͉
͌
̈́ ̈́

̈́ ̈́
͇
·
ُ
ͅ
ħ
ͅ
،¸ư ,ǖ _ı ں ·Ə': ےر'̄ · ﷲا ¸ȅ ،ؤرڈ ¸ ﷲا رؤا ،¸ư ¿·,Ď
͌ Ǘ ͌ ͇
̈́
˸
ͅ

͆
͈
͇ ·
͈
ͅ

¸ Ċ ¡ ا ,, ¸ư ہ..ؤ ': ﷲا ¸ ںؤر': ·ʑ ¸Žاؤ ن'̂·ا
͌ ͈
͈
Ǒ
̈́
·
،¸ư با· ا;· رؤا ά ¸Ǥ ¸IJ ن
͌
͆
͇
͏
ž

¸ ĂĀ ¡ _´Ƴ ¸Žاؤ خزؤد _´ؤ _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ رؤا 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ہؤ رؤا
͈ ͈
͌
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈ ·
͈
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ĄĈ ¡
¸ ĂĂ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ یزارد ¸Ņد ,· ¸´ ,, 'Ɲ'. ¸ م·ĕ ¸.ا _ ؤ,¹ د'. ,·ؤا ¸Ǥ ا ن'ȅ ا ': ﷲا
͉ ͉
ͅ
͋
͉ `
̈́ ͅ
͈ ͈
͇
̈́
͉
¸Ǥ د کؤر ¸ ,· ¸´ ,·'Ɲ ¸IJ نا ¸ سا · _,¹
͏
͈ ͉
ͅ
ͅ
͋
̈́ ͅ
͈
¸ ف Ąĉ ¡ ﷲا · ں·'˨ رؤا ؤرڈ ¸ ﷲا رؤا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
،¸Ǥ '. ,,ؤ,̣ ,· _Ư
͏
͌
Ʊ ͉
͇
·
͉
͌

¸ Ăă ¡ 'Ǒ .̄ ¸ _ ا,-ا _ǣ ¸ ﷲا ¸ȅ رؤا
͈
¹ · ͈ ͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇

̈́
͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ĄĊ ¡ ¸Ǥ ¸´'ĉ راد,- ہر'. _´ƙ نا ¸ ¸ƪ رؤا
͈ œ
͏
ͅ
͇ ͈
̈́
͌
¸ ف ąĀ ¡ _´ƙ ¸ȅ '.'ƃ,Ď ¸ ﷲا رؤا
͈
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͈
̈́ ̈́
¸ ف ąĂ ¡ رؤا و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· ¸´ ,¹ا رؤ,~ ں·Ʃ ,·'. ےر'̄
Œ
͏ ͅ
ͅ ̈́
̈́
͌
ͅ
˸
ͅ

·ز
ٰ
ة ا ؤد ؤد _ȓ ض,Ď · ﷲا رؤا ؤ,¹ ¸Ǟɍ _ı نا رؤا ؤﻻ ن'̂·ا ,· ں·Ŷاو· ے,ǖƘ رؤ
`
ͅ
͈
̈́
ɜ
ͅ
'
͈ ͉ ͈
¸ ف ąă ¡ _´ƙ ¸ȅ
͈
͆
͈
Ǘ
͇ ·
سا ,̣ ،ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` ': ںؤ'. ¸Ž _´ƙ ں·'. _̚ رؤ,~ رؤا ': ںؤد ر'.ا ہ'Ǒ ےر'̄
͉
· ˸
͈
̈́
·
͉ ͈ ͇
Ǖ
̈́

͇
͇ ͈
̈́
͈
ͅ

̈́
ͅ
̈́
¹ ˸
ͅ

'ʇ ¸ ہار _lj.Ǒ رؤ,~ ہؤ ے,¹ ,ɲ ¸ _´ƙ ¸´ · .ɓ ¸IJ
̋
͇ ·
͈
-
̈́
̈́
ŏ
͈
ͅ
͇
͇
'
¸ ف ąĄ ¡
¸ ĂĄ ¡ _ı نا ·
͈
Ǘ
Ň
ͅ
ں·.̄ .. _ȗ
͈
·
͇
¸ ف ąą ¡ ¸Ǥ د,¹ ¸ǭ لد ¸IJ نا رؤا _ı ¸Ǔ _̚ ا ¸ ¸ƪ ,·
͏
͈
̈́
¯
̈́
ɧ
Ŵ
͈
̈́
·
̈́
͌
͉
· ں·'. _ı ﷲا
ͅ
͇
¸ ف ąĆ ¡ · ': ں·ǝ نا ,, ا;· ¸̱ ) ُ رؤا _´Ƴ ¸Ǥ .. ¸ ں·'ʇ ¸IJ نا
͇
ͅ
ǿ
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͇
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
̞ ͇
·
͈
͌
ͅ
ž ͇
̈́
̥
͊
·
_´ǧ ید _̚ ا
͈
͏ ̈́
Ś
͈
·
¸ ف ąć ¡ ¸ń ·Ʃر ¸·Ʃ _˙ ,· '.د ¸.ا ,, ¸.ا _ı نا ,Ȕ ƪ ¸´ رؤا
͌ ͌
ͅ
ȹ
ƌ
͉
̈́
͈ ͈
̈́
͆
͈
Ǘ
˩
͌
ͅ
¸ ف ąĈ ¡
¸IJ ںؤڑو̪ او·
ͅ
·
¸ ف ąĉ ¡ ؤر,¹رد ¸ نا رؤا ؤد,¹ ف'ɓ _̚ ا ·
ƍ
͈
̈́
·
ͅ
¸ ف ąĊ ¡ ا ¸Žاؤ ن'ȅ ا ¸ȅ
` Ǘ
͆
͈
͇ ·
_
ū
،_´Ƴ ب·ǝ ·
͈
͌ ͇
ǿ
Ƈ

¸ Ăą ¡ 'Ǒ .̄ ¸ نا ¸ ¸ƪ _´Ƴ یر'ȟ ¸ƪ ,, 'Ǒ ی·د ¸ ں·̐ ہؤ رؤا
͈ ͈
ŭ ¹ ·
̈́ ̈́
͌ ͌
͈
͌
ٰ ٰ
̈́

̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ĆĀ ¡ ¸̱ ) ہؤ ·
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
̞ ͇
·
ͅ
_´ǧ ید _̚ ا · ': ں·ǝ نا ,, ا;·
͈
͏ ̈́
Ś
͈
·
͇
ͅ
ǿ
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͇
¸ ف ĆĂ ¡ ¸IJ ¸ƅ'Ǒ _´ƙ _'آ ¸IJ نا ¸ ¸ƪ ·
͈
ͅ
Č
͈
͉
̈́
͌
ͅ
ند
'.د لاڈ _ɚ رؤا ,ǖَ ¸.
͈
̈́
͇
'
͈͇
ͅ
¸ ف Ćă ¡ ¸̱ ¸,¹ , · ': ےد'Ǒ _̚ ا ﷲا ¿·,ɲ رؤا
ͅ
·
ͅ
͉
Ǽ
ʼn ͇
͇
ͅ
· ͈
͈
̈́
·
ͅ
̈́
ǜ
ă
¸ ف ĆĄ ¡
¸ ĂĆ ¡ ·Ŷاؤ ب'Ǒ ےا
ͅ
¹ ¸ ف Ćą ¡ لو·ر ,, ےر'̂ ͌ Ƶ س'. ےر'̄ ¸ȅ
͈ ͉
˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĆĆ ¡ ¸ﻻ ,·,Ȋ
͏
͈
͆
ͅ
'
_̴ _żاڈ 'Ǒ _´ƙ ب'Ǒ ¸ ¸´ · _,ǖ ہؤ _ ¸̆ _´Ƴ ¸'ƃ,Ď ,Ƣ'! ,· ¸´ ,,
͈
ͅ
·
͉
̡ ¹
͉
·
͈ ͈ ͉
ͅ ̈́ ͅ
ͅ ͅ
͇
͈
͈
͉
͇ ·
͌
̈́
͌
̈́
¸ ف Ćć ¡ رؤا
¸̆
͇ ·
_´Ƴ ¸'ƃ,Ď ف'ɓ _
͈
͌
ͅ ̈́
ƍ
¸ ف ĆĈ ¡ '.آ ر· ¸.ا ¸ ف,' _ı ﷲا س'. ےر'̄ ¸ȅ
͈ ͈ ͉
̈́
˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ف Ćĉ ¡ ب'Ǒ _ؤر رؤا
ͅ
¹
͆
¸ ف ĆĊ ¡
¸ Ăć ¡ ں·,ǖnj..ا _̚ ا رؤا ,·'. ¸IJ _ǣ ) ) ,· _¯,ƈ _ı ﷲا · ¸ا ¸ư 'Ǒ د ,·ا.Ɲ ¸ سا ﷲا
͈ ͈ ͉
̈́
͈
̈́
·
ͅ ͅ
Ɨ
. .
͉
̈́
͇
͌
ͅ
͈ · ͈
͌
،¸ư '.'̞ د ہار _lj.Ǒ _̚ ا رؤا ¸ ¸ʒ ¸Ǥ ا ¸ư '.'. ¸Ž ف,' _ı _ǣ ؤر ¸
͌ ͌ ͇
ͅ ͅ
Œ
͈
-
͈
̈́
·
.
̈́
͉
̈́
͆
´
¸ ĂĈ ¡ ¸ư _Ư ¸´,ƈ _ _Ǖ ﷲا ,, '̄ ¸ ں·̐ ہؤ ¸·Ʃ ,Ď': ¸ȅ
͌ Ǘ
͌ ǡ
͈
͇
͈
ș ͌
Ɖ
ő
̈́ ͏
̈́
͇
`
̈́
͆
͈
͇ · ¸ ف ćĀ ¡ ': ﷲا ,̣ ؤد 'ƃ,Ď ¸´
͉
·
̈́
ͅ
· ں·Ŷاؤ _´ƙز م'̂· رؤا ں'ƃ _ı سا رؤا ¸´,ƈ _ _Ǖ ےد,¹ ک) ,, ¸ư'. ہؤ ,¹ا ¸ư 'Ǒ ,¹ 'Ǒ _`·
͈
ͅ
͈
͇
͈
ș
Ɖ
͌
Ɲ
͌ ͉ ͌
ͅ
ʉ ¹
.
͈
͏
¸ ف ćĂ ¡ ن'Ǒ رد ¸IJ نا رؤا _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸Ǔ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ _Ư ﷲا رؤا
͈
Ɔ
͈
̈́
̈́
ɍ
˘
.
͌ ͈ ž
͌
ا.Ǒ ¸ư'. · _ı
͈
͉ ·
͌ ͉
͇
،¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا رؤا ،¸ư '.,¹
͌ ͌
ͅ
ʉ
.
͉
Ǽ
ʼn
ͅ

¸ Ăĉ ¡ _´Ƴ ےر'Ǒ ¸IJ سا رؤا ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ¸ƪ ,, ¸Ž· _`ا,~ رؤا ید·̐ رؤا
͈
͌
͈
͉ ·
͊
͈ ǥ
͇ · ·
͌
͇
̈́
̈́
͈ ¸ ف ćă ¡ ؤد 'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
¸ư '.'ƃ,Ď با:. ,· ں·Ʃ'Ǒ ےر'̄ ں· ͈ ǝ _̚ ,̣
͌
ͅ ̈́
͉
͌
̈́
¹ ˸
ͅ
œ ͈
˸ ·
ͅ
͉
¸ ف ćĄ ¡ ¸ ث'ĉ·˛ _ı سا ·Ʃ _ƕدآ ¸´ ,ʔ
ͅ
̈́
ǫ
Ƈ ͌
ͅ
ˏ
͇
.
. ¸Ș رؤا ¸ư 'Ǒ ´ ¸ư'. ¸Ș
͉ ͌ ͌ ͉ ͇ ͇
` `
ͅ
͆
·
̈́
DZ
͇
رؤا ں·'̂-آ ¸Ǔ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ _Ư ﷲا رؤا ،¸ư 'Ǒ د ا,- ¸ư'
̈́
̈́
ɍ
˘
.
͌ ͌ ͌
͏
ž
͌
ͅ
͈ ·
،¸ư '.,̣ ف,' _ı _ا رؤا ،_ı ن'Ǒ رد ¸IJ سا رؤا _´ƙز
͌
̈́
͉
·
͈
Ɔ
͈

¸ ĂĊ ¡ ·Ŷاؤ ب'Ǒ ےا
ͅ
¹ ¸ لو·ر ,, ےر'̂ ͌ Ƶ س'. ےر'̄ ¸ȅ
͈ ͉
˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ćą ¡ ,· ¸´ ,, ¸ﻻ ,·,Ȋ
͉
ͅ
͏
͈
͆
ͅ
'
'Ɲر .Ǒ ں·.ƃ '.Σ ': ں·Ŷو·ر ,, ¸IJ سا .ɓ _´Ƴ ¸'ƃ,Ď ,Ƣ'! م'ʇ ا ےر'̂ ͌ Ƶ ͋
̈́
͇ ·
ͅ
̈́
͇
' ͈
͌
ͅ ̈́
͌
̈́


ͅ
·
¸ ف ćĆ ¡ ,, ·̐ _̰ ,,
ő
͇
Ǣ
œ
,·,Ȋ س'. ےر'̄ ¸Žاؤ ¸'Ǒ رڈ رؤا _· ,, · '.آ ,, ﻻاؤ ¸'Ǒ رڈ رؤا _· _`· س'. ےر'̂ ͌ Ƶ
͈
͆
ͅ ͅ
' ͉ ͈ ͉
˸
ͅ ͆ ͆

̈́ ̈́
̈́ ̈́
- -
̈́ ̈́
͈
̈́
͏
،¸ư ثر.ĉ _Ņ · ﷲا رؤا ،_´Ƴ ¸ﻻ
͌
ͅ
͈
͌
͏

¸ ăĀ ¡ _´ƙ ¸´ ,, ؤ,¹ د'. ,·ؤا ¸Ǥ ا ن'ȅ ا ': ﷲا م·ĕ ی,ǖƘ ےا ¸ م·ĕ _ǣ ا '̄ ¸ _·Ə _ رؤا
͈ ͉ ͈
ͅ
͈
̈́
͉ `
ͅ ͅ
̈́
͉

ő
̈́
ٰ
͇
,ǖ˽ ¸
͇
̈́
ɠ
͈
Ǜ
͉

'Ǒ ہ'.د'. _̚ رؤا ¸Ǥ
͈ ͇
¹
͆
͈
˸
ͅ

͈ œ
¸ ف ćĈ ¡ '.د ,, · _ȗ _´ƙ ن'̄ ےر'. جآ · '.د ہؤ _̚ رؤا
͈ ͈
̈́
ħ
͈ ͇
·
͇
͈
˸
ͅ
¸ ف ćĉ ¡
¸ ăĂ ¡ ·ǝ ,, ¸̱ رؤا ¸ư _̰ ¸Ǥ ےر'̄ ¸ ﷲا · ·Ʃ _ اد _´ƙ _´ƙز ک'. سا م·ĕ ےا
͊
ˣ
͉
. ͈ . ̈́
͉ ͉
Ǽ
Ǖ
͉
͌
ʱ
Ƃ
͈ ž
˸
ͅ ̈́
͇ ͌
̈́
͈ ͈
ͅ
¸ ف ćĊ ¡ ،¸ń ·ǝ ,· ن'ȟ ,,
͊
ˣ
͉
.
͉
ͅ
ɴ
̈́
·

¸ ăă ¡ _´Ƴ گ·Ŷ ¸Ņد,·ز ے;· · _´ƙ سا _·Ə ےا ¸Ž·
͈ ͈
͌
͇ ͇
ͅ
ٰ
͇ ں·Ʃ ,, _ اد ,¹,Ƣ _´ƙ سا ¸ƪ رؤا ،
͌
̈́
̈́
.
͌ ͈
͌
،_·'. ں'Ɲؤ ¸ƪ · _·'. _ ¸ ں'Ɲؤ ہؤ ں'Ɲ _·'. ,, _ ¸ ں'Ɲؤ ہؤ ¸. _ ¸ń
͈ ͈ ͈
͏ ͏ ͏
͇ ͇ ͇
͋ ͋ ͋ ͋
͌
ͅ
ʇ ʇ
̈́ ̈́

̈́
ͅ
͇

¸ 㥠¡ ¸̱ ¸ _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸رڈ ¸ ﷲا ,, د,ƈ ؤد
ͅ
·
͈
̈́
¸ ف ĈĀ ¡ _ ا
ū
ازا· _̚ ا ¸
̈́
͈
̈́
·
̈́
¸ ف ĈĂ ¡
_´ƙ ےزاؤرد _ǣ د,·ز ,, ¸Ž·
͈
ͅ
´
͇
͇ ¸ ف Ĉă ¡ ؤرد ¸´ ,¹ا ·Ʃ _ اد ,· نا
ͅ
͌
̈́
.
͉
ار'̄ · ¸Ǥ ·Ʃ _ اد _´ƙ ےزا ˸
ͅ

ͅ
͏
ť
͌
̈́
.
͈
¸ư ,Ħ˦ _Ư
͌
͇
̈́
.
͌
¸ ف ĈĄ ¡ ،¸ư ن'̂·ا _̚ ,¹ا ؤ,¹ ,,ؤ,̣ ,· _Ư ﷲا رؤا
͌ ͈
͈
˸ ·
ͅ
͇
͉
͌

¸ ăą ¡ ¸Ž·͇ ¸ ف Ĉą ¡ ں'Ɲؤ · ¸ƪ _·Ə ےا ͋
ͅ
͌
ٰ
¸ ف ĈĆ ¡ ں'Ɲؤ ہؤ ¸. _ ¸ń _·'. ,, _̰ ͋
ͅ
͇ ͈
͏
͇
̈́ ͇
Ǣ
œ
،_´Ƴ ¸̱ ں'̄ ¸ƪ ؤ;ů ں·ؤد ¸´ بر ': پآ رؤا ¸Ǥ '. پآ · _´Ƴ
͈ ͈
͌ ͌
͊
Ǣ ͈ ͌
ǥ
͇ ·
͈
·
̈́ ͅ
ͅ
͈
͏
͇

¸ ăĆ ¡ ¸ _·Ə
̈́
ٰ
بر ےا ,, _ı ض,- ¸ · ¸ƪ · · ': _`'̞ ¸Ǥ ا رؤا 'Ǒ ا ,ʝ _̚ ر'Ǒ ا ¸̱ ے,ǖƘ
͌
ͅ ͅ
͏
͇ · ǔ
·
̈́
͉
̈́
͉
ƃ
͈
̈́
·
͈
ͅ
̈́
-
͇
Ǽ
Ƈ
͈
,ر ا.. ¸ ں·˴ ¸ نا
͇
ʵ
`
͇
¸ ف Ĉć ¡
¸ ăć ¡ ¸ư ما,· ,· نا _´ƙز ہؤ · '.'ƃ,Ď
͌ ͉ ͈
ͅ
͈
̈́
¸ ف ĈĈ ¡ _´ƙ _´ƙز _,̣ ¸Ǥ Ǫ ¸. س,· _Ǘ '.
͈ ͈
͈
͉
·
ͅ
ʷ

̲
͇
·
ͅ
͇
͈
Ŭ
͉
¸ ف Ĉĉ ¡ ،ؤ'̞ ,, سوȑ ا ': ں·˴ ¸ نا ¸´ ·
Œ ʵ
̈́
̈́
ď
`
͇
ͅ
ͅ

¸ ăĈ ¡ _̚ ا رؤا
͈
̈́
·
,ǖ _ǽ _ı ں·ǝ ؤد ¸IJ مدآ ؤ'Ǒ ,¹ ھ;·
͇ ͉
̈́
͉ ¯
͊
͈
ǥ
͇ ·
̈́
- ¸ ف ĈĊ ¡ ز'Ǒ ¸.ا ¸.ا ¸ ں·ؤد _
͈ ͈ ͈
̈́
·
̈́ ̈́
͇
': ںؤد,¹ _ ¸̱ _´ƙ ¸ư ¸Ȓ ﻻ· _`·Ʃ ل·ǝ ,, _ı ے,-ؤد رؤا _`·Ʃ ل·ǝ _ı ¸.ا · _ı _Ǘ
ͅ
Ǒ
ͅ ͅ
Č ̈́
͇
Ǽ
´
͈ ͌
ͅ
ď
͇
͏ ͏
͌ ͌
͇ ͇
ͅ ͅ
ĝ ĝ
͈
ͅ
͈
͉ ·
¸ ف ĉĀ ¡ ¸ư رڈ ¸Ș ،¸ư '.,¹ ل·ǝ ¸ _ا ﷲا '̄
͌ ͌ ͇
`
ͅ
͇
ͅ
ĝ
ő ¸ ف ĉĂ ¡
¸ ăĉ ¡ ¸'Ʒ;· ,· , ,·'Ɲ 'Ǒ ا · ,¹ا ¸ȅ
͏
͇ ͉
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
͋ ·
̈́
͉ ·
ͅ
͆
͈
Ǘ
͇
,, ': ںؤ'Ʒ;· ,, ,· , ,·'Ɲ 'Ǒ ا _´ƙ · ے,¹ _ ¸̱ ,, ':
͇
̈́ Č
͉ ͈
͇
Ǽ
ͅ
´
ͅ
͋
̈́
͉ ·
ͅ
ͅ
Ǒ
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
ںؤ,¹ _ ¸̱
ͅ
Ǒ
ͅ ͅ
Č
͇
Ǽ
´
¸ ف ĉă ¡ ،': ں'̄ ےر'. ¸ư ¸ū'ƃ · ں·Ʃ '.رڈ ¸ ﷲا _´ƙ
͇
·
͌
͇ ͌
ͅ
͈

¸ ăĊ ¡ ا,ǖƘ ,, ں·Ʃ 'Ǒ '. ,, · _´ƙ
͈ ͈
͌
ͅ
͌ Ơ
͉ ͈
ͅ
¸ ف ĈĄ ¡ ہ'Ǒ ا,ǖ رؤا
̈́
¹
͈
ͅ
¸ ف ĉą ¡ · · ے;· ,˞ _Ư ے,ǖ ں·ؤد
ͅ ͅ ̈́
͉ ͈ ͉
.
͌
ͅ
_̖ _ı ں·ĕ'ȟ ا ¸ رؤا ،¸'.·Ʃ _´ زؤد
͈
·
̈́ ̈́
͇
͏
͇
͌
̈́
،¸ư ا,-
͌

¸ ĄĀ ¡ ن'ȟ 'Ǒ ہر · '.د,¹ _ ¸ا · '.ﻻد ؤ'. ': _ ¸IJ _`'̞ ¸ا ¸ _ɳ ¸ʗ ا ·
ͅ
ɴ
̈́
·
͈ ͈ ͈
¹ ͇
ͅ ͅ ͅ
ͅ ͅ
Ǒ Ǒ
ͅ ͅ
Č Č
͉
͏
·
̈́
̈́
̈́
·
.
_´ƙ
͈
¸ ف ĉĆ ¡
¸ ĄĂ ¡ ¸'Ǒ شﻻ _ı _`'̞ ¸Ǥ ا ,ʋ · ͈ ǝ ¸'̞ د ¸ا ,, '...,¹ _´ƙز 'ǫ ا· ¸.ا ¸ ﷲا ·
͏ ͏ ̈́
͉ ͈ ͈
̡ ͇ ̲
͉
·
͏
· Œ
̈́
͉
̈́
.
œ
ͅ
͈ ͇
͈
Ǖ
͇
·
ͅ
¸ ف ĉć ¡ ,, 'ʇ ·Ʃ ,, _̰ 'ȅ ے· سا _´ƙ _`ا,· ¸'Ɲ ﻻ·
´
͌
̈́ ͇
·
͈
Ǘ
͇ - ͋
͈
͇
̈́
͏
͇ ہر '.'Ǒ · '.'Ǒ شﻻ _ı _`'̞ ¸Ǥ ا _´ƙ
ͅ ͅ
ͅ
͉ Ǯ ̡ ͇
͉
´
ͅ
͉
͉
·
͏
·
̈́
͉ ͈

͈
¹ ¸ ف ĉĈ ¡
¸ Ąă ¡ ¸IJ ن'. ,ǖɨ _ı _ ن'. _`· ¸ _` ,, '.د ,ʕ ,· _ ا,-ا _ǣ ¸ ¸ƪ ¸ _ΐ· سا
͇ ͇ ͈ ͉
̈́ ̈́
͇
' ͇
ͅ
Ǒ Ǒ
ͅ
Č ·
͏
̈́ ̈́
͈
ū
͈
͏
͇

͌
͇
¸Ǥ د'ȅ _´ƙ _´ƙز '. ¸Ž..
͈ œ
̈́
ď ͈ ͈ ͈ ͇
¸ ف ĉĉ ¡ 'Ǒ _ · ں··Ŷ _Ņ ¸ سا '.· ·
͈ ͈
¹
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
̈́ ͅ
¸ ف ĉĊ ¡ ¸ _` رؤا
̈́
͇
'Ǒ )ِ · ن'. ¸.ا
͈ ͈
ŭ
͇
.
͇
¸ ف ĊĀ ¡ .· ¸ سا
͈
̈́
¸IJ نا ¸ȅ رؤا ،'Ǒ ) · ں··Ŷ _Ņ '
͆
͈
Ǘ
͇ · .
͈
ŭ
͇
¸ ف ĊĂ ¡ س'.
͉
¸آ ,·'. ¸IJ ں·˛ د _ؤر لو·ر ےر'̂ ͌ Ƶ
͏ ͆
ͅ
͈
Ǒŭ
¸ ف Ċă ¡ _´ƙز .ɓ ¸IJ سا ¸̆ _´ƙ نا ¸ȅ ,̣
͈ ͈
͇
'
͇ · ͇ ͉
͆
͈
Ǘ
·
·
_´Ƴ ¸Žاؤ ¸,¹ _`د'.ز _´ƙ
͈ ͈
͌
̈́
ͅ
͈
¸ ف ĊĄ ¡
¸ ĄĄ ¡ ¸;ů ¸ لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ,, ہؤ
ͅ
¸ ف Ċą ¡ نا _´Ƴ ¸,̣ ¸,¹ د'ȅ _´ƙ ¸ˏ رؤا
͈ ͈
͌
ͅ ͅ
͉ ƃ
·
̈́
ď
,, ¸ư _̖ ,Ź.. ':
͌
͈
·
͇
رؤا ,·'Ɲ ¸IJ ف,' ¸.ا ¸IJ نا '. _·'. ¸د _żو· '. _·'. ¸Ǥ _ ,¹ _' _'
ͅ
͋
͈ ͈ ͈
͈ ͈
͏ ͏
͇ ͇ ͈ ͈ œ
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
،¸ư _`او·ر _ı نا _´ƙ 'Ǒ د ,, ،_·'. ¸د,¹ رؤد ¸ _´ƙز '. _·'. ¸': ںؤ'. ¸IJ ف,' ی,-ؤد
͌ ͇ ͇
͏
͈ ͈ ͈ ͈ ͉
̈́
·
͈ ͈
͈ ͈
͏ ͏
͊
،با.. ا;· ¸Ǥ ¸IJ نا _´ƙ ث,·آ رؤا
̈́
͇
͈ ž ͈
̈́

¸ Ąą ¡ ؤ'. ·'ĉ ,· نا ¸´ ,, ¸ˢ ¸ سا _ż,¹ ,,· ¸ ں·̐ ہؤ ,ʝ
͉
͇
ͅ
͉ ͉
ͅ
̄· ǡ
͇
ͅ ̈́
̈́
͇
`
ƃ
¸ ف ĊĆ ¡ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ,, ·Ŷ ن'. ·
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͇
ͅ
،¸ư ن'.œ̉
͌ ͇
Ɠ

¸ ĄĆ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ..·ǃڈ ,˞ ؤ ف,' _ı سا رؤا ؤرڈ ¸ ﷲا
̈́
͈
Ǒ- ¸ ف ćć ¡ د'̄ _´ƙ ہار _ı سا رؤا
͇
·
͈
،ؤ'. ح) ,, ,· .Ǒ ا سا ؤ,¹
͉ ͈
̈́
ĉ
͉
Ɔ
¸ Ąć ¡ ·Ʃ ¸ˏ _ı نا ,¹ا رؤا ,·ا,· _ı سا رؤا _Ņ ¸ư _´ƙ _´ƙز , · ¸·Ʃ ,Ď': · ہؤ ¸ȅ
͌ ͌ ƃ ͇
͇ ͇ ͌ Ǘ ͈ ͈
͉
Ǽ
ʼn
͇ ͇
͏ ̈́
͆
͈
· ,,
¸Ǥ ¸IJ نا رؤا ': ¸'. 'Ǒ ,, ¸ نا · _·ا,̣ ن'. _ǣ ا ¸ با:. ¸IJ ¸ƅ'Ǒ ,¹ ےد ¸ا
͏
ž
͏
͇ ͇ ͈ ͈
ŭ Č
̈́
ͅ
͈
͏
͉
·
̈́
͉

ͅ
¸ư با:. ': ,د
͌
¸ ف ĊĈ ¡
¸ ĄĈ ¡ ،¸ư ا,- _ƕاؤد · نا رؤا ¸ń _˥ ,, ¸ سا ہؤ رؤا ¸ń _´Ƴ'. 'Ǒ ¸ خزؤد
͌ ͉
͈
ʇ
̈́
̈́
͈
͌
̈́
˒
ʇ
̈́

¸ Ąĉ ¡ ·Ʃ ر· ثر· '. د,ƈ · رؤا
͌
͉
͈
͇
¸ ف Ċĉ ¡ ·': ,·'Ɲ ': نا ·
͊ ͅ
ͅ
͋ ¸ ف ĊĊ ¡ IJ نا _ı ﷲا ,Ź.. ': ¸Ǥ ¸
͇ ͈ œ
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا ،ا,- ¸ ف,'
͌
ʵ
`
̈́

¸ ĄĊ ¡ ': ¸'ƃ,Ď ع·ر ,· سا ¸ œ̉ _ǣ ا ﷲا · ¸'. ر· رؤا ے,¹ ,,· .ɓ ¸IJ ¸˜ ¸Ǥ ا · ·
͏ ͏ ̈́
͇ ͇
͉
Ɠ
̈́
͉

ͅ ͅ ͅ
͇
̈́
·
͇
͇
'
̈́
!
̈́
͉
¸ ف ĂĀĀ ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
¸ ąĀ ¡ ´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ ﷲا ,, _̚ م·˛ ¸̱ 'Ǒ
͈
̈́
͌
͏
ž
͈
̈́
· ɓ
ƍ
͇
Ǽ
ͅ
´
͈
¹ ¸Ș ¸ư 'Ǒ د ا,- ،_Ư'.د'. _ı _
͇
` ͈
͌
ͅ
·
͌
͆
͇
،¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا رؤا ،¸ư'. ¸Ș ¸ư 'Ǒ ´ رؤا ¸ư'.
͌ ͌ ͉ ͌ ͌ ͉
ͅ ̈́
ʉ ·
.
͉
Ǽ
ʼn
͇
`
ͅ
͆
DZ
͇
¸ ف ĂĀĂ ¡
¸ ąĂ ¡ لو·ر ےا ¸ _´Ƴ ¸ڑؤد ;· ,ɲ · ہؤ _,¹ ,, _ˋ _̚
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
ŏ ͇
͈
̈́
͈ ͈
́
̈́
' ˸
ͅ
¸ ف ĂĀă ¡ ¸ ,Ħƚ ¸Ǥ ا ہؤ , ·
̈́
̈́
͉
͉
Ǽ
ʼn
͇
_̚ ن'˨ لد ¸IJ نا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ
͈
̈́
·
˜ ͈
ȅ
Ɖ
͏
͌ ő
͈
͌
ͅ
̘
¸ ف ĂĀĄ ¡ ٹو̪ ید·̐ , رؤا
͇ ·
͈
·
͉
Ǽ
ʼn
¸Ǥ ب·
ͅ
̈́
ǥ
·
̈́
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĂĀą ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ب· _ı ں··Ŷ رؤا
͈
͌
ͅ
̈́
ǥ
·
̈́
¸ ف ĂĀĆ ¡ · ں·'. _ı ﷲا ¸·Ʃ ,, ,~'. س'. ےر'̄ ·
ͅ
͇ ͉
͏
͌
̈́
̈́
˸
ͅ

͇
·Ƿ · ¸ˢ ,, ,, رؤا ·'ƃ · ¸ˢ _̚ ¸ʒ ,, _´Ƴ ¸Ǥ ،_´Ƴ ¸Ǥ د ل.. .ɓ ¸IJ ں·'ʇ ¸IJ نا ͉
͇
´
ͅ ̈́ ͅ ̈́
ƃ ƃ
̈́
͈ ͈ '
͈
˸
ͅ

.
͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
̘
ő
͈ ͇
͇
̥
͊
·
¸ ف ĂĀć ¡ ': سا ¸ ﷲا · ,¹,Ƣ · ¸ư'. '.,¹ ہا,˭ ﷲا ¸Ș رؤا
ͅ ͅ
͌ ͌ ͉
̈́
Ţ
͇
`
¸ ﷲا ,, _´Ƴ ہؤ ،': ¸ʗ ,, 'Ǒ ,
̈́
͈
͌
.
̈́ ̈́
͇ ʼn · ͉
Ǽ
،با:. ا;· _´ƙ ث,·آ _̚ ا رؤا ،¸ư _`او·ر _´ƙ 'Ǒ د _̚ ا ،'Ɲ'. ,, '.,¹ ک'. لد ': نا
͇ ͈ ͈
̈́
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͌ ͉
͏
͈ ͉
̈́
·
͋
̈́
̈́

¸ ąă ¡ ر· ما,· ے;· ¸Žاؤ ¸Ǥ ٹو̪ ے;·
̈́
͇ ͇
̈́
̈́
ǥ
·
͇ ·
¸ ف ĂĀĈ ¡ ں·Ʃ ,~'. ر·· ےر'̄ ,¹ا ·
͌
̈́
̈́
˸
ͅ

ͅ
¸ ف ĂĀĉ ¡ ·
ͅ
·Ŷ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ نا '. ؤ'ƃ,Ď ,˞ _´ƙ نا
͈ ͈
͉
·
̈́
͈ ĝ
̈́
ȟ
͈
ǘ
̈́
¸ ف ĂĀĊ ¡ رؤا ,, , ار'̄ ہؤ · ¸ń ·Ŷ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ نا ¸´ ,¹ا
̈́ ̈́
͉
Ǽ ˸ ͉
ʼn
ͅ

ͅ
͈
·
ͅ
¸ń _ڑ'ʙ
͈
͇

¸ ف ĂĂĀ ¡ · ﷲا ¸Žاؤ ف'ȟ ا ¸ȅ ،ؤ,¹ ,˞ ¸ ف'ȟ ا · ؤ'ƃ,Ď ,˞ _´ƙ نا ,¹ا رؤا
̈́ ̈́ ̈́

͆
͈
Ǘ
͇ · ȟ ȟ
͈ ͈
ǘ ǘ
̈́ ̈́
ĝ ĝ
ͅ
͈
،_´Ƴ .Ǒ
͈
͌
̈́
·
͉
'

¸ ąĄ ¡ ¸ʒ ': ﷲا _´ƙ _` ¸ư ,·ر· س'. ¸IJ نا ,ʔ ﻻ'. ،¸ń _´Ƴ'. ,˞ ,ʋ · ͈ ǝ ¸ ¸´ ہؤ رؤا
.
͈ ͈
͇
͌ ͉
͈
ͅ
͉ ĝ
̈́
. ȟ ͌ ͈
ǘ
̈́
̈́
.
œ
ͅ
¸ư د··Ə
͌
͇
¸ ف ĂĂĂ ¡ _´Ƴ ¸,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ _ا ,˷ _'.
͈ ͈
͌
ͅ
͉
·
̈́
͌
ƪ ͈
͇
¸ ف ĂĂă ¡ ،_̚ ¸Žاؤ ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ رؤا
͈
̈́
·
̈́
͈

¸ ąą ¡ ¸Ǥ د ¸ʒ · د·̐ _'ȹ ¸IJ سا ،¸ư ر· رؤا ,·ا.Ɲ _´ƙ سا یر'.ا ,·ر· ¸ ¸ƪ ¸ȅ
ͅ
͈
.
͈ ·
·
͇
͇
ƌ ͌ Ǘ
̈́ ͅ
͈ ͈
͌
͈
ͅ ̈́
͌
͆
͈
_̰ _ǣ _Ư'. ¸¹'ɭ _ı ﷲا ب'Ǒ ¸ نا ,, ,̓ رؤا ¸ŷ'. رؤا _ ͇ ǣ راد,ǖ'ƃ,Ď ےر'̂ ͌ Ƶ ¸̱
ͅ
·
͏
ť
͌
͉
̈́
̈́

ͅ
¹
͈
ǡ
ͅ
ʁ
̈́
Ĕ
̈́
͇
̈́
̈́
ͅ
·
¸ ف ĂĂĄ ¡
سا ہؤ رؤا · ¸̱ ہا· ,·
ͅ ͅ
·
͉
¸ ف ĂĂą ¡ ¸Ž.. ¸IJ ں·ǝ آ ی,ǖƘ رؤا ؤرڈ ¸ , رؤا ؤ,¹ ,, ف· ¸ ں··Ŷ
͇
ͅ
͈
͈
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
̈́
·Ŷ ,, ¸˪ _ ذ
̈́ ŭ
͈ Ǟĝ ͈
ͅ
Ǒ
¸ ف ĂĂĆ ¡ ے,¹ ,, ¸ʒ ,· ےر'.ا ¸IJ ﷲا · رؤا
̈́
.
͉
ͅ
͇
¸ ف ĂĂć ¡ ،_´Ƴ ,Ď': گ·Ŷ _Ưؤ
͈
͌
̈́
͌

¸ ąĆ ¡ 'Ǒ _اؤ ,· نا _´ƙ ,·ر· ¸ ¸ƪ رؤا
͈
¹ ͈ ͇
͉ ͈
ͅ ̈́
͌
¸ ف ĂĂĈ ¡ ن'. ¸Ž.. ¸IJ ن'. ,,
͇ ͇ ͇
¸ ف ĂĂĉ ¡ ,ʕ آ رؤا
̈́
.
. ¸IJ
͇
رؤا ,·اد ¸Ž.. ¸IJ ,·اد رؤا ن': ¸Ž.. ¸IJ ن': رؤا ک'. ¸Ž.. ¸IJ ک'. رؤا ,ʕ آ ¸Ž.
̈́ ̈́
͇ ͇ ͇
̈́ ̈́ ̈́
.
¸ư ,Ź.. _´ƙ ں·˴ ز
͌ ͇ ͈
̈́
¯
¸ ف ĂĂĊ ¡ ': ےد ر'.ا ہ'Ǒ ': سا ہؤ · ےؤا,¹ ,Ź.. ¸ _· _ı لد · ,̣
ͅ
̈́
¹
ͅ
͇
͆
̈́
͇ ͉
·
¸ ف ĂăĀ ¡ ،_´Ƴ ¸ŷ'! گ·Ŷ _Ưؤ · ے,¹ ,, ¸ʒ ,· ےر'.ا ¸IJ ﷲا · رؤا
͈ ͉
͌
̈́
͌
ͅ
̈́
.
ͅ
͇

¸ ąć ¡ ¸IJ ں·ǝ نا ¸ƪ رؤا
͈
Ǖ
͉

͈ǥ
͇
̈́
· ͌
,·ر· ا·Ʃ '.,¹ _.ȟ ¸ﻻ · ¸´,ƈ _ _ȗ ,· م.ĉ ن'ȅ ¸IJ نا ¸̱ ͈
ͅ ̈́
͌
ͅ ͅ
͈

͏
͈
͇
ٰ
͈
Ǘ
·
͉
ͅ
ِ
͆
' ͉
Ǽ
_̰ ¸ˢ ¸ سا · _ı
ͅ
·
̄
͉
· ͇
¸ ف ĂăĂ ¡ رؤا ¸ư ر· رؤا ,·ا.Ɲ _´ƙ _` _ı 'ȹ _ ا ¸ا ¸ ¸ƪ رؤا
͌
̈́
͈
͌
͈
͇ '
͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
̈́
͌
,·ا.Ɲ رؤا _̰ _ˡ ¸ سا ,, _ı ,·ر· ¸ư _`'ƃ,Ď _.ȟ ͈ ͈
͌
ͅ
·
̄
͉
·
ͅ
͌
ͅ
̈́ ͅ
͈

¸ ف Ăăă ¡ ،· ںؤر':,ǖƲ,· ¸ǭ رؤا
͈ ͉
͌
͈
Ǖ
ȳ
̈́

¸ ąĈ ¡ ,, ¸Ǥ '. رؤا
͏
͌
Ʊ ͉
ار'.ا _´ƙ سا ¸ ﷲا · ,· سا _,¹ ¸ʒ ¸Žاؤ _ ا
ͅ
͈ ͉
̈́
͇
͈
.
͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
¸ ف Ă㥠¡ ¸IJ ﷲا · رؤا
͇
،_´Ƴ ق 'ĉ گ·Ŷ _Ưؤ · _,¹ ,, ¸ʒ ,· ےر'.ا
͈ ͉
͌
·
̈́
͌
ͅ
͈
̈́
.
ͅ

¸ ąĉ ¡ _`'ƃ,Ď _.ȟ _ı ں·'Ǒ _ˡ ا یر'.ا ب'Ǒ _ǽ ف,' یر'̄ ¸ ¸ƪ ب·ǝ ےا رؤا
ͅ
̈́ ͅ ͅ
͈

͇ ͉
ͅ ͅ
¹ ¹ ͇
:
¯
˸
ͅ
ǿ
̈́
͌
Ƈ
¸ ف Ăăą ¡ ¸IJ ﷲا ؤ,¹ ,˞ _´ƙ نا · ہا· ؤ ¹đ'ǫ ,· نا رؤا ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ ͈ ͉
ͅ
̈́
Ƈ
¸ ےر'.ا
ͅ
¸ ف ĂăĆ ¡ ¸Ǥ ¸ا رؤا
̈́
̈́
ǥ
·
¸.ا ¸Ǥ ¸IJ _Ņ ¸´ ¸ ¸ƪ ،,¹ ڑو̪ _ ا·Ʃ '.آ س'. ¸Ǥ ا '.,¹ ,, یؤ,ǖ _ı ںوȑ ا· _ı نا ¸Žاؤ
͈ ͈ ͉ ͈ ͉ ž
ͅ
̈́
͌ ͉
·
͌
̈́
̈́
̈́
͈
͉ ƣ
͆
͌
̈́
'̞ ر ,Ħ~ار رؤا ¸ɕ ,- ¸.ا
Œ
ͅ
͈
'
͆
͈
¸ ف Ăăć ¡ ,, روɅ ,ʝ 'Ǒ د,¹ ¸ƅا _Ư ¸.ا · _Ņ ¸´ · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
͈
̈́
̈́
ǚ
Ɨ
ƃ
ͅ ͅ
͈ · ͌ Ơ
͌
͈
ͅ
ͅ
͉
¸'ƃزΣ _̚ _´ƙ سا '.د _̚ , · ,, ¸ư
͏
͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ
͇
͈ ͈
͉
Ǽ
ʼn
͌
¸ ف ĂăĈ ¡ _Ņ ¸´ ،·Ʃ'. ¸ɯ͇ ف,' _ı ں· ͈ ǝ ) ·
ͅ
͌ ·
͉
ͅ

͏

̞ ͇
·
ͅ
¸̱ ¸;ʝ ¸´ _´ƙ ث'. _` ': ےد'Ǒ _̚ ہؤ · ¸ư ف,' _ı _Ư ﷲا '.,̣ ':
ͅ
· ͇
ͅ
̞
·
ͅ
͈ ͇
͇
ͅ
͇ ·
͈
˸ ·
ͅ

ͅ
͌
͌
̈́
͉

¸ ąĊ ¡ ن'˨ ےا ,, ,, رؤا
˜
ȅ
Ɖ
͈
¸ ہر 'Ǒ ¸ نا رؤا _ ,, ,· ںوȑ ا· _ı نا رؤا ,¹ ¸ʒ ,· ےر'.ا ¸IJ ﷲا
ͅ
͉ Ǯ ͉
͇
´
. ̈́
͉ ͉
͆
͌
ƣ
̈́
.
ͅ
´ƙ ¸ʒ _ȗ _د ےد ,, ش,ɘ ¸̱ _̚ ,,
͈
.
ħ
͈
̈́
̈́
Ŵ ͈
͇
Ǽ
ͅ
´
ő
_,ǖ̳ ,Ħƚ ہؤ ,¹ا ,̣ ا,·ا ف,' ی,ǖ · _
͈
͈ ͈
͉
·
̈́
͉
·
ͅ
ͅ
͇
¸ ف Ăăĉ ¡ ·
ͅ
_ı ں·Ʃ'Ǒ _ɚ ¸IJ نا ﷲا ,, ·Ŷ ن'.
͌
̈́
¹
͇
'
͇
¸ ف ĂăĊ ¡ ¸ư 'Ǒ '. '.'ǫ · نا ا,-
͌ ͉
ͅ ·
͌ Ơ ̘
͈ ͉
̈́
Ǖ
͉
¸ ف ĂĄĀ ¡ ¸ȅ رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،_´Ƴ ¸ʒ ¸ _ƕدآ ¸̆
͈
͌
.
͇
͇ ·

¸ ĆĀ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '. ¸ʒ ': ¸Ǔ '. 'Ǒ ·
͈
͌ ͌
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͇
.
͈
ˣ
Ɲ
͈
¹
ͅ
¸ ف ĂĄĂ ¡ ،¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ _ʃ ¸ʒ ': _ħ ,ǖ̙ ¸ ﷲا رؤا
͈ ž
͈
ͅ
͈
·
. ͅ
͇ ·

¸ ĆĂ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ'Ǒ ,, ¸Ņؤد · یر'ȟ ؤ د·̐
̈́
͇ ·
̈́
ٰ
̈́

͈
·
¸ ف ĂĄă ¡ ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'آ ہؤ
͈ ͈
͉
_´Ƴ ¸Ņؤد
͈
͌ ¸ ف ĂĄĄ ¡ ¸ư ¸ _´ƙ _̚ ا ہؤ · ': ¸̱ ر _ǣ ؤد ¸ نا _`· · _´ƙ ¸´ رؤا
͌ ͈ ͈ ͈
̈́
·
ͅ
Œ
ͅ
´
͏
͇
ͅ
¸ ف ĂĄą ¡ 'Ǒ د _̚ ہار · ں·ĕ'ȟ ا ¸ ﷲا ¸ȅ
ͅ
͈ ·
͈
̈́ ̈́
·
̈́
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĄĆ ¡
¸ Ćă ¡ ¸IJ _` ¸ń و̪ د _̚ ا ¸´ با
͇ ʱ
͈

͈
̈́
·
ͅ
¸ư رازΣ _´ƙ ں·Ŷد
͌ ͈
¸ ف ĂĄć ¡ ف,' _ı یر'ȟ ؤ د·̐ ,,
ٰ
̈́

͈
·
¸'.آ شد,¹ _`· ,· ¸ƪ ,, _´Ƴ ¸رڈ ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ _´Ƴ ¸ڑؤد
͏ ͅ ͅ
͇
͏
͉ ͈ ͈ ͈
͌ ͌ ő
͌ ͌ ͌
ͅ
̘
¸ ف ĂĄĈ ¡ ﷲا ,, ¸ư ¸.د,· ·
͌ ͈
̈́
ͅ
¸ﻻ _Ǖ
͏
ͅ
̈́
ĝ
¸ ف ĂĄĉ ¡ ¸ʒ _`· ¸ ف,' _ǣ ا '.
.
͏
̈́
͉

͈
¸ ف ĂĄĊ ¡ '̞ '.'Ǒ _´ƙ ں·Ŷد ¸Ǥ ا · ,· سا ,̣
ͅ
· ͉
͈ ͉
̡
͉
·
͈ ͉
̈́
͉
͇
·
¸ ف ĂąĀ ¡ _·'. ہر ¸'Ǒ
͈
͏
͇
͏
ͅ
̡
͉
Ǽ
͉
´

¸ ĆĄ ¡ رؤا ¸ ف ùà ¡ ,˚ ¸Ǥ ا _̰ _`'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا ¸ ں·̐ _´Ƴ _̖ 'Ǒ _´Ƴ ¸Ǥ ¸Žاؤ ن'̂·ا
.
̈́ ͅ
͉ ̘
ͅ
·
͏
Œ
ͅ
ď ͈
̈́
̈́
ǡ
͇
`
͈ ͈
͌ ͌
·
͈
¹
ő
͈
_´ƙ ن'ȟ ¸Ǥ ہر · 'Ǒ ثر':ا _Ņ ا,Ƽد 'Ǒ ': نا _´Ƴ ,·'. ےر'̄ ہؤ ,, ¸ _´· یر· _´ƙ
͈ ͈ ͈
ͅ
ɴ
̈́
·
͏
ť
ͅ
͈ ͈
¹ ¹ ͌
ͅ
˸
ͅ

͆
͉
¸ ف Ăąă ¡
¸ Ćą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ': ے,̣ ¸ _د ¸Ǥ ا _`· · _´ƙ ¸´
͉
·
͈
̈́
͉
͏
͇
͈
ͅ
¸ ف ĂąĄ ¡ ɲ ·
ͅ
̈́
ǜ
ă
ͅ
¸Ș ا ﷲا ¿·,
͈
' ͈
ہار _ı ﷲا ¸ǭ ,· ںؤ,Ď': رؤا م,· ,· ں·'˨ ار'Ǒ ': نا ﷲا رؤا ےر'Ǒ ¸IJ ﷲا ہؤ ,, ': ¸ﻻ گ·Ŷ
̈́
¯
͉ ͉
̈́
̈́
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͈ ͈
͉ · ͉ ·
͏
¸ń _,¹ ,, ,Ȕ ..ا ': ¸ƅ) _ı ¸Žاؤ ¸,¹ ¸ƅ) _ȗ رؤا ¸ń _;ů _´ƙ
͈ ͈ ͈
̈́
͆
'
̈́
ƃ ƃ
̈́
ħ
͈
¸ ف Ăąą ¡ ': ﷲا ,,
͈
،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸ɕ ؤ ﷲا رؤا ،ےد ¸ư'. ¸Ș ¸ư _
͌ ͌ ͉ ͌
.
¯
͇
`
̈́
ȟ
̈́
Đ

¸ ĆĆ ¡ ¸Žاؤ ن'̂·ا رؤا لو·ر ': سا رؤا ﷲا ,ʝ _̚ ¸Ņؤد ےر'̄
͈
ƃ
͈
̈́
·
˸
ͅ

¸ ف ĂąĆ ¡ ¸,¹ ¸´'ĉ ز'̂· ,,
ͅ
͏
ͅ ̈́
·ز رؤا _´Ƴ
ٰ
͈
͌ ة _´Ƴ ¸·Ʃ ¸ʗ ر·· ¸IJ ﷲا رؤا _´Ƴ ¸Ǥ د
͈ ͈
͌ ͌
͏
͌ ̞
͇ ·
̈́

ͅ
͈
¸ ف Ăąć ¡
¸ Ćć ¡ ¿ŭ'. ہؤ,¹ ': _Ư ﷲا ¸ȅ · ¸'Ǒ ¸Ņؤد 'Ǒ ا · ں·'˨ رؤا لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا · رؤا
̈́
͌
͆
͈
Ǘ ˜
͇ ·
ͅ ̈́ ͏
̈́ ̈́
͇ · ·͉
ȅ
Ɖ ͇
،¸ư
͌

¸ ĆĈ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸ư 'Ǒ 'Ǒ _ _ȗ · _د ےر'̄ ¸ ں·̐
͌ ͈
ŭ ·
̈́
͇ ͈
Ǒ̡
Œ
̈́
Ǘ
͌ ƞ ͇
͈ `
˸
ͅ

̈́
̈́
ǡ
¸ ف ĂąĈ ¡ ¸ ¸´ · ہؤ
ͅ
͇
,Ď': رؤا ¸Ǥ ¸د ب'Ǒ ¸ˢ
̈́
͏
ť ͈
ͅ
¹
̄
͉
·
¸ ف Ăąĉ ¡ ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا ؤ'Ǒ ,, ¸Ņؤد 'Ǒ ا · _ȗ _´ƙ نا
͌
ͅ
̈́ ̈́
͇ · ·
̈́
͉
ħ
͈
·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا
͌
ͅ
̲
Œ
͈
¸ ف ĂąĊ ¡
¸ Ćĉ ¡ _ _ȗ ¸ا · ؤد ناذا ¸Ǥ ¸IJ ز'̂· ¸´ _ رؤا ͈
Ǒ̡
Œ
̈́
Ǘ
͌ ƞ
ͅ
͏
ž
̈́
ͅ
͇
_´Ƴ ¸'Ǒ
͈
͌
ͅ
̈́
͇ · ¸ ف ĂĆĀ ¡ ہؤ ,, ¸Ǥ سا ,,
͏
ž ͈
_´Ƴ گ·Ŷ _ ¸ ے,·
͈
͌
ͅ
ɭ·
͇
̈́
¸ ف ĂĆĂ ¡
¸ ĆĊ ¡ یر'̂ ͌ Ƶ · ,· سا رؤا ,· ﷲا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ ,, ,, _̖ 'ʙ ا,· 'Ǒ ار'̂ ͌ Ƶ _̚ ں·ǝ 'Ǒ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇ ͈
͉ ͉
͏
͈
͌
̈́
·
ű
͇ ͈
¹ ¹
͈
˸
ͅ
͈
͇
ͅ ̈́
ͅ
ا,·ا ¸ˢ · ,· سا رؤا ا,·ا ف,'
ͅ ͅ
̄
͉ ͉
· ͇
¸ ف ĂĆă ¡ ،_´Ƴ ¸ʒ ¸ ,ǖŔا _´ƙ ¸´ ,, ,, رؤا
͈ ͈
͌
.
͇ ͈
͆
ͅ

¸ ćĀ ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
_´Ƴ _´ƙ ,,رد ,·.. ¸ سا ں'̄ ¸IJ ﷲا · ںؤد'Ǒ _´ƙ 'Ǒ
͈ ͈ ͈
͌
͇
ͅ
͇ ͈
͈
·
͇
ͅ
͇ · ¹ ¸ ف ĂĆĄ ¡ ﷲا ,· _` ہؤ
͉
͇
رو· رؤا ر.Ǒ ¸د,¹ ¸ _´ƙ نا رؤا '.'ƃ,Ď _~ ,· نا رؤا _ı ¸Ǔ ¸
̈́
͇ ·
͈ ͈ ͉ ͈
̈́
̈́
̈́
´
̈́
ɧ
Ŵ
̈́
¸ ف ĂĆą ¡ ن'ȹ رؤا
͈Γ
͆
·
¸ư ا,· ہد'.ز '.'ʇ ': نا یر'ǫ ¸IJ
͌ ͇ ͇ ´ ͈
̈́
̥
͊
·
͉
¸ ف ĂĆĆ ¡ ،¸ʗ ہد'.ز ¸ ہار _lj.Ǒ ,, رؤا
̄
͇
·
͈ ͈
-
͈

¸ ćĂ ¡ _·آ س'. ےر'̄ _ رؤا
͈
͏
͉
˸
ͅ
͇
¸ ف ĂĆć ¡ رؤا ¸̱ ,Ď': _̰ ,Čؤ ¸آ ہؤ رؤا _´Ƴ ن'˨ ¸ƪ
ͅ
·
̈́
͇
·
ͅ
ͅ
͈
͌
˜
ȅ
Ɖ
͌
_´Ƴ ¸ưر 'Ǒ · ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا رؤا ،,Ď': _̰ ,Čؤ ¸'.
͈
͌
͌ ͌ ͇ ͇ ͉
̡ ·
͉
·
͇
ͅ
̈́
̈́
̈́
͇
·
ͅ
ͅ

¸ ćă ¡ نا رؤا ¸ ف ĂĆĈ ¡ _´Ƴ ¸ڑؤد ,· یر· ما,· رؤا _`د'.ز رؤا ہ'Ǒ ,, ¸ń و̪ د · ں·ǝ ¸´ _´ƙ
͈ ͉ ͈
͌
ͅ
̈́
ͅ
͈
̈́
¹
ʱ
͈

ͅ
̘
͇ ·
ͅ
¸ ف ĂĆĉ ¡ ,· _Ư ¸̆ ¸ȅ
͇
͌
͇ · ͇
͆
͈
Ǘ
· ،_´Ƴ ¸,¹ م': ے
͈
͌
ͅ

¸ ćĄ ¡ ¸'̞ ما,· رؤا ¸Ǥ ث'. _ı ہ'Ǒ _'ؤرد رؤا یرد'. ¸IJ نا ¸,¹ _Ǜ _̚ ں· ͈ ǝ _̚ ا
̈́ ͅ
Œ
̈́
̘
ő
͇ ͉
̈́
¹ ͈
̈́
Ɨ
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
œ
_´Ƴ ¸ưر,¹ م': ے,· _Ư ¸̆ ¸ȅ ،¸
͈
͌ ͈
͌ Ǘ ͇
͌
͇ · ͇
͆
· ¸ ف ĂĆĊ ¡
¸ ćą ¡ ¸ư ا·Ʃ 'Ʒ.Ǒ ,·'Ɲ ': ﷲا ¸Ž· ید·̐ رؤا
͌
͌
̈́
͇ ·
ͅ
͋ ͈ ͇
·
¸ ف ĂćĀ ¡ _·'. ¸NJ..'. ,·'Ɲ ¸IJ نا
͈
͏
͇
̈́
͇
ͅ
͋ ¸ ف ĂćĂ ¡ رؤا
¸Ǥ سا ,· نا
̈́
̘
ő
͉
_´Ƴ ہد'ȅ ,·'Ɲ ¸IJ سا ,ʔ ¸ư ¸Ǔ ¸
͈
͌
͆
ħ ͌
ͅ
͋ ˏ
͇
.
̈́
ɧ
Ŵ ¸ ف Ăćă ¡ ¸ư'. ¸Ș ¸ư '.'ƃ,Ď 'ȹ
͌ ͉ ͌ ͈
Ǘ
͇
-
ͅ ̈́
'
¸ ف ĂćĄ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ,,
͈
¸ ف Ăćą ¡ سا ا,·ا ¸ س'. ¸IJ بر ےر'̄ ف,' یر'̄ ·
ͅ
͉
˸ ˸
ͅ ͅ

͇
_Ń·Ʃ _ě,· _´ƙ ,ɲ رؤا ثرا,- · ں·ǝ _´ƙ نا ¸
͌ ŏ
ͅ
ͅ
͈ ͈
̈́
͆ ͅ
̘
͇ ·
¸ ف ĂćĆ ¡ ¸. ¸ƅ'Ǒ ¸ ¸ƪ _´ƙ نا رؤا
ͅ
͈
ͅ
Č
̈́
͌
͈
'.د لاڈ ,ǖ رؤا _ǣ د _´ƙ _'آ
͈
͈
͇
̈́
˼
͆
¯
͈
͉
¸ ف Ăćć ¡ 'Ǒ د '̞ ¸ا ﷲا _´Ƴ ¸':,̣ گΣ _ı _`ا;ů _̰ _
ͅ
͈ ·
͇
Ǽ
͇
´
͈
͌
ͅ
͇
·
͏
͇
Ǣ
œ
͇
¸ư
͌
¸ ف ĂćĈ ¡ ،'Ǒ '. _̚ · ں·د'ȅ ﷲا رؤا ،_´Ƴ ¸,̣ ¸ڑؤد ¸Ǥ ¸IJ د'ȅ _´ƙ _´ƙز رؤا
ͅ
͌ Ơ
͉ ď ď
͈
̈́
· ·
͈
̈́ ̈́
͈ ͈ ͈
͌
ͅ ͅ
͉
͈ ž

¸ ćĆ ¡ رؤ,~ رؤا ¸Ǥ د ر'.ا ہ'Ǒ ¸IJ نا ¸ƪ رؤ,~ · ¸,¹ یر':,ǖƲ,· رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸Žاؤ ب'Ǒ ,¹ا رؤا
̈́ ͅ ̈́
͈
ͅ
̈́
¹ ¹
͌
ͅ ͅ ͅ
͈ ͉
͌
͈
ͅ
'. ¸IJ _· _̚ ا
̈́
͇ ͈
͉
͈
̈́
·
¸'. ¸Ž _´ƙ ں·
ͅ
͇ ͈

¸ ćć ¡ _ ا رؤا ,·ر· ¸Ǥ ر ¸´'ĉ ہؤ ,¹ا رؤا ͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
͈
ͅ
ͅ
̲
Œ
͏
ͅ
¸ ف Ăćĉ ¡ ف,' _ı بر ¸IJ نا ف,' _ı نا , · رؤا
͉
Ǽ
ʼn
͇
ا,·ا ¸
ͅ
¸ ف ĂćĊ ¡ ¸ ¸Ǿ ¸IJ ںؤ'. ¸IJ نا رؤا ¸ ,·ؤا 'Ǒ قزر _̚ ا ·
͉ ͈ ͉
Ǖ
̈́

͉
ͅ
˒
ƃ
͈
̈́
·
ͅ
¸ ف ĂĈĀ ¡ _´ƙ نا
͈
¸ư ,· لا.Ǒ ا ,¹ا ہؤ,¹ _`·
͌ ͉
ͅ
·
͏
¸ ف ĂĈĂ ¡ ': ے,· _Ư ¸̆ ,ǖŔا _´ƙ نا رؤا
͇
͌
͇ ·
͆
͈
_´Ƴ ¸ưر,¹ م
͈
͌
͌
¸ ف ĂĈă ¡
¸ ćĈ ¡ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ _̚ ا,·ا , · ؤد 'ǫ لو·ر ےا ˸ Ǽ
ͅ
͈
˸
ͅ
͇
ͅ
͉ ʼn
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
¸ ف ĂĈĄ ¡ ¸´ · ·Ʃ ,, 'ȅ͈ا رؤا
ͅ
ͅ
͌
̈́
'
¸ ں··Ŷ ': ے,¹ _`'Ǒ یر'̄ ﷲا رؤا '.'ǫ ,, م'Ǒ _`· ': سا ¸
̈́ ͏
͇
̇ ̘ ͉ ·
ˈ
̈́

˸
ͅ

͈ ͈ ͉
̈́
Ǖ
͉
·
̈́
̈́
¸ ف ĂĈą ¡ ﷲا ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،'Ǒ د _̚ ہار · ںؤ,Ď':
ͅ
͈ ·
͈
̈́
·
̈́

¸ ćĉ ¡ ·ǝ 'Ǒ ےا ،ؤد'ƃ,Ď ¸´
͈
͇
ͅ
¹
̈́
ͅ
¸ ¸´
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
·Ʃ _̚ _̰ ,
͌
͈
̈́
· ͇
·
¸ ف ĂĈĆ ¡ _ ا رؤا ,·ر· ؤ,¹ ¸´'ĉ ,, ¸. _ ͈
Ǒ ͇ Ǯ ̈́
̈́
´
͈
ͅ
͏
ͅ
ͅ
͇
ا,·ا ¸ س'. ¸IJ بر ےر'̄ ف,' یر'̄ , · رؤا
ͅ
͉
˸ ˸ Ǽ
ͅ ͅ
͉ ʼn
͇
¸ ف ĂĈć ¡ ب·ǝ ےا ¸ȅ رؤا ͇
ǿ
Ƈ
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ · ہؤ
͇
_Ń·Ʃ _ě,· رؤا _ı ,ɲ رؤا ثرا,- · ں·ǝ _´ƙ سا ا,·ا ¸ س'. ¸IJ بر ےر'̄ ف,' یر'̄
͌ ŏ
ͅ
ͅ ͅ
̈́
͆ ͅ
̘
͇ ·
͈ ͉
˸ ˸
ͅ ͅ
¸ ف ĂĈĈ ¡ ,, ¸' , ': ںؤ,Ď': ¸´ ·
̈́
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́
ͅ
ͅ
،ؤ'̞
Œ

¸ ćĊ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ن'˨ · پآ ¸Ǥ ا · ہؤ ¸ȅ
͈
͌ ͈
ͅ ̈́
̘
ő
˜ Ǘ
ȅ
Ɖ
͉
͇
͆
͇ · ¸ ف ĂĈĉ ¡ رؤا ث,· ہر'Ǒ رؤا ید·̐ ح,' _ا رؤا
͉
ͅ
-
͈
·
, ,, ,· نا· ے,¹ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا ¸ لد ¸Ǿ _`· · _´ƙ نا _`ا,~
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͉ ͉ ͈
ͅ
͉
·
͏
͈ ͈
ͅ
Č
͉
¯
͏ ̈́
͇
̈́

،¸' , ,, رؤا ¸ư ,Ȕ ..ا
̈́
͉ ͈
Ǽ
ʼn
̈́
͌
͆
'
̈́

¸ ĈĀ ¡ 'Ǒ .̄ ¸ _ ا,-ا _ǣ ¸ ¸ƪ ¸ȅ
͈
ŭ · ͈ ͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇

̈́
͌
͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĈĊ ¡ _̰ _ ،¸Ǿ لو·ر ف,' _ı نا رؤا
͇
Ǣ
œ
͇
͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
_̰ ,, _ƣا· _ı _ɳ ¸IJ نا · '.آ ,¹ ¸Ž ث'. ہؤ لو·ر _`· س'. ¸IJ نا
ͅ
·
̈́
͌
̈́
̈́
̈́
·
͇
͈ ͇ ͉
͏
¸ ف ĂĉĀ ¡ · ہؤ,¹ ¸.ا
͈
_´Ƴ ¸,¹ .Ǒ · ہؤ,¹ ¸.ا رؤا '.)
͈
͌
ͅ
͈ ͈ ͈
̇
͆
· Ǒ
͊
̡
͇ ·
¸ ف ĂĉĂ ¡
¸ ĈĂ ¡ _Ń·Ʃ ,, ا,- _`· ,, _´Ƴ _´ƙ ن'̂ũ سا رؤا
͌
̈́
͏
͈ ͈
͌ ¸ ف Ăĉă ¡ ¸Ǥ ·Ʃ ےœ̉ رؤا ¸NJ..ا ·
͏
ť
͌ ͇ ·
̈́
ͅ
¸ ف ĂĉĄ ¡
_ı ل·ǝ ,,· _ı نا ¸ ﷲا ,̣ ͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ ̈́
͉
·
¸ Ăĉą ¡ نا ﷲا رؤا ¸Ǥ ·Ʃ ےœ̉ رؤا ¸NJ..ا ے,ǖǦ _´ƙ نا ,̣
͏
ť
͌ ̛ ͇ ͉ ·
̈́
͈ ͈
ͅ
͇ ·
·
،¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ¸IJ
͌
͋
͈
.

¸ Ĉă ¡ ¸ư 'Ǒ ': ¸´,ƈ _Ǖ _Ưؤ ﷲا ,, _´Ƴ ¸Ǥ · ہؤ _´Ƴ ,Ď': ¸ȅ
͌ Ǘ
͊ ͆
͈
ǔ ͇ ͌ ͌ ͈ ·
͈
͈
ș
Ɖ
͌
͈ ͈
ͅ
̘
ő
͇
̈́
͇ · ¸ ف ĂĉĆ ¡ '̄ ,, · ¸ _Ǖ رؤا ő
͈
ͅ ̈́
͈
ș
Ɖ
بر ا,ǖƘ · ؤ,¹ _Ń.Ǒ _ı ﷲا _ ا,-ا _ǣ ےا ،'̞
͈
͇
̈́
͇ · ͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇

ͅ
·
¸ ف Ăĉć ¡ ¸.,- ': ﷲا · ¸ȅ ،بر ار'̄ رؤا
͈
͆
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ˸
ͅ

ر':د.ƃ _`· ': ں·˴ '! رؤا ¸ư خزؤد '.'ʇ ': سا رؤا ید,¹ ما,· ¸Ǔ ,· سا ¸ ﷲا · ¸اœ̉
͏ ͊
ŷ
̈́
͌
̈́
̥
͊
·
̈́
͇
`
͉
̈́ ͏ ͅ
̮
·
،_̚
͈
̈́
·

¸ ĈĄ ¡ ¸ư ا,Ȋ ': _´ƙ ںؤا.. _· ﷲا _´Ƴ ¸Ǥ · ہؤ _´Ƴ ,Ď': ¸ȅ
͌ Ǘ Ǘ
͈ ͌ ͌ ͈
ͅ
· ·
͈ ͈ ͈
̈́
͈
ͅ
ͅ
̘
ő
͇
̈́
͆
͇
¸ ف ĂĉĈ ¡ ,ʝ _̚ · ا.. رؤا
ƃ
͈
̈́
·
ͅ
̈́
ا.. ¸.ا
̈́
͈
¸ ف Ăĉĉ ¡ رؤا ¸آ ,, ز'. ¸ ث'. _ǣ ا ,¹ا
͏
̈́
͇ ͇
̈́
͉
¸ ف ĂĉĊ ¡ · نا ¸ń _,ƈ ,Ď': _´ƙ نا · ·
͈
̈́
͈
͇
ͅ
،': ¸Ǿ با:. ک'.درد رؤ,~
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
̈́

¸ Ĉą ¡ ،ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا ،¸Ǥ 'ƃ ά ¸ سا رؤا ف,' _ı ﷲا ¸,¹ ع·ر _̚ ں· ͈ ǝ ·
͇
Ɠ
̈́ ͅ
͆
ș ˉ
̈́
DZ
͇
´
̈́
ͅ
͇
͈
̈́
·
œ
ͅ

¸ ĈĆ ¡ لو·ر ¸.ا ,ʝ _̚ ¸´,ƈ _ _Ǖ
͈
ƃ
͈
̈́
·
͈
͇
͈
ș
Ɖ
¸ ف ĂĊĀ ¡ و·ر ¸̆ ¸ˢ ¸ سا
͇ ·
̄
͉
·
ےر,¹ ·Ʃ ل
͌
¸ ف ĂĊĂ ¡
¸ư ,ɼ .. ں'ƃ _ı سا رؤا
͌
ͅ
͈
·
¸ ف ĂĊă ¡ ¸̱ ¸'̞ '.'̞ ں·ؤد
ͅ
·
ͅ
Œ Œ
̈́
̈́
¸ ف ĂĊĄ ¡ ف'. _ȗ ¸ƪ · و̪ د
͈ ͌
Ǘ
Ň
ͅ
ʱ
͈

،_´Ƴ ¸'. ¸NJ..ؤا ¸Ș ہؤ و̪ د ,̣ _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ نا ں'Ǒ 'ȅ
͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
͇ '
̈́ ͆
͈
Ǘ
Ň
ʱ
͈

͉
·
͈ ͈
͇ · ·
͏
ž
̈́
̈́

¸ Ĉć ¡ ': _ɷ ,, ¸ū'ƃ ': ن'ȟ ےر'̄ · ·Ʃ ¸Ǥ · · ¸Ș ا او· ¸IJ ﷲا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
̈́
·
̈́
ͅ
ɴ
̈́
·
˸
ͅ

͇ ͌
ͅ
͇
` ͉
͈
'
͈
¹
̈́
ͅ
¸ ف ĂĊą ¡ رؤا
،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ _Ư ﷲا
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
͌

¸ ĈĈ ¡ ·Ŷاؤ ب'Ǒ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
¹
̈́
ͅ
¸ ؤ,¹ ,, _`د'.ز _ '. _´ƙ _د ¸Ǥ ا
̈́
ͅ
͈

̈́
͈
͈
̈́
͉
¸ ف ĂĊĆ ¡ _ı ں··Ŷ ¸Ș ا رؤا
͈
'
·˛ ,, ,· _ƣا·
͉
. ͌
̈́
͉
̈́
¸ ف ĂĊć ¡ ¸Ǥ ¸̄ ¸ ہار _lj.Ǒ رؤا 'Ǒ ہا,˭ · ں·ǝ رؤا ¸ʗ ·Ʃ ہا,˭ ¸ˢ ·
͏
ť
͇ ·
͈ ͈ ͉
- ¹
Ţ Ţ
ͅ
̘
͇ ·
. ̄ ͌
͉
· ͇

¸ Ĉĉ ¡ ا _ǣ 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ ہؤ ¸Ǥ ¸Ǥ ¸Ǔ
̈́
͇

͈
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
ǡ
͇
`
͏
ť œ͈
̈́
ɧ
Ŵ ,· ن'.ز _ı ¸´,ƈ _ _ȗ رؤا دؤاد _´ƙ _ ا,-
͉ ͈ ͇
͈
͇
ٰ
͈
Ǘ
·
͈
Ǒ
͏
·
¸ ف ĂĊĈ ¡ ،': _ȗ ,- رؤا _`'ƃ,Ď'. _ı نا ,Ź.. ,,
͆
ħ
̈́
̈́ ̈́
͇ ͈

¸ ĈĊ ¡ ¸,¹ م': ے,· _Ư ¸̆ رؤ,~ ¸Ǥ ؤر ,, · ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'آ ¸,¹ ث'. ی,· ·
ͅ ͅ
͇ ͇
͌
͇ ·
̈́ ͅ
œ
̈́
͈ ͇ ͈
͉
͇
¸̱
ͅ
·
¸ ف ĂĊĊ ¡
¸ ĉĀ ¡ _Ư 'Ǒ ،_´Ƴ ¸,¹ _ǣ ؤد ¸ ںؤ,Ď': ,, ¸ń و̪ د · ¸̆ ¸´ _´ƙ نا
͌
͈
¹
͈ ͈
͌
ͅ
ͅ
´
̈́
ʱ
͈

͇ ·
ͅ
د· ¸Ǥ ¸Ǥ ا ,ǖ ی,·
̈́
͈ ͉ ž
̈́
͈
͉
͇
¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ _´ƙ با:. ہؤ رؤا ا·Ʃ _~ ,· نا ': ﷲا ,, ,, _ǽ ¸ńآ
͈ ͈ ͉
͌
͆
͈
Ǘ
˩ ͇
͌
͌
̈́
̈́
´ ͈
͈
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ăĀĀ ¡
¸ ĉĂ ¡ ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ ,¹ا رؤا
ͅ
͈
¸ ف ăĀĂ ¡ ¸ ںؤ,Ď': · ا,·ا ف,' _ı نا · ,· سا رؤا ,· _ ͇ ǣ نا رؤا ﷲا
̈́ ͅ
ͅ
͇
͉ ͉
̈́

¸,¹ ,, _ǣ ؤد
ͅ
̈́
ͅ
´ ¸ ف ăĀă ¡ ،_´Ƴ ق 'ĉ ے,ǖǦ · _´ƙ نا ,ʝ
͈ ͈ ͈
͌
·
̈́ ͅ
̛ ͇ ·
ͅ
ƃ

¸ ĉă ¡ ں·'˨ ¸´ رؤ,~ رؤا ¸ń ؤ'. · ں·,Ȋ رؤا ں·د·̐ _˶ د ,¹ ھ;· ¸ _Ņ ': ں·'˨ ¸´ رؤ,~
̈́ ̈́
˜ Ɖ ˜
ȅ ¯ ȅ
Ɖ Ɖ
ͅ ͅ
̈́ ̈́
͉
͆
͈ ͇
͈
·
͆
_´Ƴ یر'ȟ ¸ƪ ¸̱ ¸Ǥ · ¸ń ؤ'. · نا ¿·,Ď ہد'.ز ¸ _Ņ _´ƙ _ǣ ؤد _ı
͈ ͈
͌
ٰ
̈́ ͅ

͌ ő
ͅ
·
ͅ
̘
͇
͉ ͈
͈
ͅ
´ ¸ ف ăĀĄ ¡ سا ,,
͈
¸,¹ _̚ رؤ,- ,, رؤا _´Ƴ _'ؤرد رؤا ¸ŷ'. _´ƙ نا ,, ¸Ǥ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
͈ ͈ ͈
͌ ͈
͏
ž
¸ ف ăĀą ¡
¸ ĉĄ ¡ ¸Ǥ _ رؤا
ͅ
̈́
ǥ
·
͇
ا,·ا ف,' _ı لو·ر · ہؤ _´Ƴ
ͅ
͇
͈
͌ ¸ ف ăĀĆ ¡ ¸ ںؤوȑ آ ,, و̪ د _̴ آ _ı نا ·
̈́
'
ʱ
͈ ʱ

͈
̈́

ͅ
_´Ƴ _Ưر _ ا
͈
͌
͌
͇
.
¸ ف ăĀć ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا _´Ƴ ¸Ǥ ، ¸Ǥ ن'ǫ · _ ہؤ ,, ¸Ǥ سا
͈ ͉
͌
ͅ ͏
̘ ť ž
ő
´
͉
·

͈
¸ ن'̂·ا ¸ƪ
͈
͌
¸ﻻ
͏
¸ ف ăĀĈ ¡ ¸Ž ,ʕ _´ƙ ں·Ʃا· ¸IJ _ _̃ ·
ū ͌ Ƶ
͈
͌
͈
ͅ
¸ ف ăĀĉ ¡
¸ ĉą ¡ ا ,· ﷲا _·ﻻ ,, ن'̂·ا ¸ƪ ,, ا·Ʃ 'Ǒ _̃ رؤا
͉ ͈ ͈
͏
̈́
͈
͌
͌
͈
¹
͌ Ƶ
¸,¹ _˲ ¸ƪ رؤا '.آ س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ,, ,· _ سا رؤ
ͅ
´ ͌
͈ ͉ ͉

ے,¹ _ اد ,·'. ¸IJ ں··Ŷ ¸Ǒ بر ار'̂ ͌ Ƶ _̃ ,, _´Ƴ
̈́
.
ͅ
͈
̈́
·
͈
͌ Ƶ
͈
͌ ¸ ف ăĀĊ ¡
¸ ĉĆ ¡ ,Ȕ ƪ ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` ¸د غ'. _̚ ا ¸Ž.. ¸IJ ¸Ǥ سا ¸IJ نا ¸ ﷲا ·
͆
͈ ͈
Ǘ
˩
͌ ͇ ő
͈
̈́
·
͉ ͈ ͈ ͇ ͇
Ǖ
̈́ ̈́

̈́
·
̈́
̘
ͅ
': ں·ʑ ¸ư ,Ź.. ,, ،¸ń _´Ƴر _´ƙ نا ͈
Ǒ
̈́
·
͌ ͇ ͈ ͈ ͈
͌ ¸ ف ăĂĀ ¡
¸ ĉć ¡ ں·̐ ہؤ رؤا
̈́
ǡ
͇
`
،¸Žاؤ خزؤد _´Ƴ ہؤ _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ رؤا 'Ǒ ,ɲ
͈ ͈
͌
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈ ·
͈
¹
̈́
ŏ

¸ ĉĈ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸ ف ăĂĂ ¡ ل) ¸Ǥ ےر'̄ ¸ ﷲا ,, _,ǖ ی,̣ ہؤ ؤاœ̉ ,, ما,· .
͈ ž
˸
ͅ

̈́
͈
͈
͉
ͅ
Ǣ
´ ̮
͊
· ̈́

͈
¸ ف ăĂă ¡ ،_´Ƴ .Ǒ '. · ﷲا ¸Žاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. ¸ȅ ،·ǃ;· ,, ¸ .. رؤا
͈
͌ ͈
̈́
·
͉
' ͇ ͇
̈́
̈́
Nj
͆
Ǘ
͇ ·
̈́

¸ ĉĉ ¡ ﷲا _̚ , · ؤ'̞ رؤا
͈
˸
ͅ
͇
͉
Ǽ
ʼn
Œ
ن'̂·ا _̚ ,· _` ¸ ﷲا ؤرڈ ر ؤا ہ,ǖŔ'. ل) ید یزؤر ¸
͈
͈
˸
ͅ

͉ ͈
͇
͉
.
̈́
،¸ư
͌

¸ ĉĊ ¡ ,· ں·˴ _ı _˺ ¹˗ یر'̄ '.;ʋ _̚ _̚ ﷲا
͉
Ȓ
ͅ
ď
̑
̈́
ę
̈́
.
˸
ͅ

ͅ
͉
.
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
¸ ف ăĂĄ ¡ ,Č,¹ ,· ں·˴ نا ں'Ɲ
̈́
͉
Ȓ
ͅ
ď
͋
'Ǒ ط· ͇ ¸ ¸´ _̚ ` ¸ư ¸'ƃ,Ď
͈
¹
̈́
ȠƊ
̈́ ͅ
ͅ
͈
̈́
ǡ
͇
͌
̈́
¸ ف ăĂą ¡ 'Ǒ د '.'̞ · ں·ǝ سد ,Ź.. ': ¸Ȓ _ȗ ا ·
̈́
͈ ·
̈́
Œ
̈́
͈
ǥ
ʫȞ
Ɖ ͈
͇
ͅ
ď '
ͅ
¸ ف ăĂĆ ¡ ا
͉
¸ _´ƙ ¹·ؤا ¸IJ سا ·Ʃ ¸) · · ں·Ŷاؤ ,̣ ¸Ǥ
͈
͌
ͅ
̞
Œ ͇
Ť
̈́
¸ ف ăĂć ¡ 'Ǒ د ے,ǖŔ _̚ ا '.
̈́
͈ ·
͉ ͈
̈́
·
͈
¸ ف ăĂĈ ¡ ےزؤر ¸IJ ند _· · ¸'. ,, , ¸ _´ƙ نا · · '.,¹ دازΣ ہد,· ¸.ا '.
͈
ͅ
ͅ ͅ ͏
͉ ͈ ͈
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͈
͇
̈́
͇
¸ ف ăĂĉ ¡ ,,
͈
ؤ'̞ ¸Ȓ _ ،': ں·˴ یر'̄ ¸ư ,Ź..
Œ Ȓ
ͅ
ď
͇
ͅ
ď
˸
ͅ
͌ ͇
¸ ف ăĂĊ ¡ ؤ,¹ ¸¹'ɭ _ı ں·˴ _ǣ ا رؤا
̈́
̈́

Ȓ
ͅ
ď
̈́
͉
¸ ف ăăĀ ¡ _ا
¸´ ﷲا ح,'
ͅ
،·'ƃ ن'ȅ ا ¸´ _̚ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď ن'Ǒ _´ǧ آ _ǣ ا ¸
̈́
` ͌
ͅ
͈
ő ͈
ͅ ̈́
͈
͇ ·
͈
ͅ
·
̈́
͉

¸ ĊĀ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸Ǥ ¸ نا · م': _`'ȹ _´Ƴ _Ư ک'.'. ¸Ș '. رؤا ,· رؤا ا· رؤا با,-
ͅ
͉ ǿ
͇ ͆
´
ͅ
̈́
͈Γ
·
͈
͌
͌
͉ ͉
̈́
̈́
' ͇
͇
͆
،ؤ'. ح) ¸´ ,, 'Ǒ ر
͉
̈́
ĉ
ͅ
̈́
͌ Ơ
¸ ĊĂ ¡ _̚ رؤا _´ƙ ¸· رؤا با,- ےد ا·Ŷڈ _ǣ د رؤا ,ǖَ _´ƙ ¸´ ,, ¸ư 'Ǒ '. _̖ ن'ȹ
͈
˸
ͅ
͇ ͈
͈ ͈ ͈
͏
͆ ̈́
˼
͆
¯
͇
ͅ
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ ·
·
͈Γ
͆
_ı ﷲا
¸IJؤر ¸ ز'̂· رؤا د'.
̈́
͈
¸ ف ăăĂ ¡ ،¸آ ز'. ¸´ 'Ǒ ·
͏
͇ ͈
ͅ
¹
ͅ

¸ Ċă ¡ ؤ'. ,̣ ¸´ ,¹ا ,̣ ،·Ʃر ر'Ǒ ·Ʃ رؤا ': لو·ر ·'ƃ ¸ʒ رؤا ': ﷲا ·'ƃ ¸ʒ رؤا
͇
͉ ͉
· ·
ͅ
͌ ͌
͈
͆
-
̈́ ̈́
. .
¸ ف ăăă ¡ ,, ·Ŷ ن'. ·
͇
ͅ
¸ư 'Ǒ د'ǫ ¸ʒ ,· رو' _¯اؤ ف,~ ,ƒذ ': لو·ر ےر'̂ ͌ Ƶ
͌
̈́
͈ · ̘
͉ ͉
̈́
Ǖ
͉
· .
̈́
¸ ف ă㥠¡
¸ ĊĄ ¡ ¸Ǒ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ·
͈
̈́
·
͏
͈
͇
_̚ ہ'Ǒ , ,· نا ¸Ǥ م':
͈
̈́
·
̈́
¹ ͉
Ǽ
ʼn
͉
͈ œ
¸ ف ăăą ¡ _ '̞ ¸ ں·̐ ا , ·
͇ ͉
ʱ
͉ ·
`
̈́
̈́
Ǽ
ʼn
͇
ﷲا رؤا ،_´Ƴر ¸Ǒ رؤا _رڈ ,̣ _̴ ر ن'̂·ا رؤا _رڈ ,̣ _,¹ ں'Ǒ رؤا _̴ ر ن'̂·ا رؤا _رڈ ,,
͈
͌
͈ ͈
̈́
· ʉ ͈ ͈ ͈ ͈
͉ ͉ ·
· ·
͈ ͈
Œ Œ
͈ ͈
͈
Ǒ
̈́
¸ư 'Ǒ ر ¸Ņؤد · ں·ʑ
͌
ͅ
̡
Œ ·
͈
Ǒ
̈́
¸ ف ăăĆ ¡
¸ Ċą ¡ _` ¸ ر'ʇ _ɚ ¸Ș ا ': ¸'ƃزΣ _̚ ﷲا رؤ,~ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͇
͆
´
͇
'
͈
'
͏
͈
˸
ͅ

̈́
͈
رؤا ,·'Ɲ ار'̄ ¸.
ͅ
͋ ˸
ͅ

ͅ
_ȁ ے,ǖ
͈
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͈
̈́
¸ ف ăăć ¡ ¸IJ سا ,̣ ،_´Ƴ ¸رڈ ¸̱ د _ ¸ سا · _ı نا ےدا,¹ ن'ǫ ﷲا ,,
͉
·
͈ ͉
͌
ͅ
ʱ ·
͈

͇
͇
´
͉
¸NJ;· ¸ .. · .ɓ
͇
͇
͇
'
¸ ف ăăĈ ¡ ،¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ سا
͌
̈́
͏
ž

¸ ĊĆ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ʃ _´ƙ ما,·ا ¸´ _ ؤر'ƃ ,, ر'ʇ
͌
͈
ͅ
͇
̈́
͆
´
¸ ف ăăĉ ¡ _ ا.ȟ ¸ا · _´ƙ ¸´ رؤا
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
ً
ͅ
Đ
͇
͈
ͅ
,¹ ے ¸ ف ăăĊ ¡ ےد ¸ _ȗ ·Ə ر·'. _Ư 'ȅ͈ؤ ,, ¸ư ,, ,Ź.. ': سا ·
͆
͈
'
̈́ ͅ
͇ ' ͌
͌
͈ ͇
¸ ف ăĄĀ ¡ ,ɼ ؤد ,, _´ƙ ¸´
ͅ
͆
·
͈
ͅ
_,¹ ¸ʒ ': سا _ƕدآ
͈
.
¸ ف ăĄĂ ¡ _ǣ · ,Ħɪ ,, ·Ʃ _`'.,Ď ,,
ͅ
͉
ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͇ Ŏ ͈
͌
̈́
͇
ͅ
¸ ف ăĄă ¡ ': ں·ǝ .Ǒ ےد ہ ر'ɭ '.
̈́
͈
ǥ
ʫȞ
Ɖ
̈́
͉ ·
̈́
ŏ
͈
'.'̞
̈́
Œ
¸ ف 㥥 ¡ · 'Ǒ ف'ɓ ¸ ﷲا ¸̱ ل'.ؤ ': م': ¸Ǥ ا ,, ےزؤر ,·ا,· ¸IJ سا '.
͇
͈ ͇ ͈
¹
ƍ
̈́
ʱ
͉
`
̈́
͉ ͇ ͇
ار,¹ ·Ʃ
͌
¸ ف 㥹 ¡ ،ﻻاؤ ¸Ǥ ,Ź.. ¸ư ¿ŭ'. ﷲا رؤا ،': ¸Ž ,Ź.. ¸ سا ': ے,¹ با · رؤا
̈́
͈ ǥ
Ŭ ͇
͇ ͇ ͌
̈́

¸ Ċć ¡ رؤا · ے..'ĉ ¸IJ ںؤ,Ď'ȅ رؤا ےر'̄ '.'̞ ': سا رؤا ر'ʇ ': '.رد ¸Ǥ ےر'̄ ¸ư ل)
͏
̈́
̈́
Ɖ ͌
˸ ˸
ͅ ͅ

̈́
Œ
͆
´
͈ ͈ ž
.
ر'ʇ ': _ʖ ¸ư ما,·,· ¸´
͆
´
΢
ȅ
̈́
`
͌ ͉
ͅ
¸ ف ăĄĆ ¡ ı _` ؤرڈ ¸ ﷲا رؤا ·Ʃ _´ƙ ما,·ا ¸´ ¸. _
͇ ͇
͌
͈
ͅ
ͅ
ف,' _
،¸ư 'Ǒ ا _̚
͌
̈́
̡
͊
·
͈
˸
ͅ

¸ ĊĈ ¡ 'Ǒ ¸×'. ': م'Ǒ ¸IJ ں··Ŷ · ,Ħɪ ,̣ ¸Žاؤ بدا ¸ ﷲا
͈ ͇ ͈
¹ Č
ͅ
͇ Ŏ
Ť
̈́
¸ ف ăĄć ¡ ¸Žاؤ ¸ƅ,· رؤا
,ĦǨ
̈́
͈̅
Ɠ
¸ ف ăĄĈ ¡ · ںؤر·'. ںا,·ؤآ ¸ƅ) _´ƙ ¸ˢ رؤا _`'.,Ď _ı م,· رؤا
̈́
͇ ͈ ͈
.
:
̈́
͇
ͅ
¸ ف ăĄĉ ¡ ¸Ǥ سا ,,
͈ ž ͈
· رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư 'Ǒ '. ﷲا ,, ؤ,¹ _ʃ ¸´ ,,
ʼn ʼn
͇ ͇
͌ ͌ ͇ ͈
̈́
͉
Ǽ
ͅ
̈́
·
͈
ͅ
͈
·
ͅ
'Ǒ '. , _Ņ ﷲا ,, ,, رؤا _´ƙ _´ƙز ,
ͅ
̈́
·
͇
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn
͈ ͈ ͈
،¸ư
͌

¸ Ċĉ ¡ ¸ư ¸ǭ با:. ': ﷲا ,, و̪ ر ن'.
͌ ͇
̈́
¯
Œ
¸ ف ăĄĊ ¡ ،ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ĊĊ ¡ '.'ǫ ¸ʒ ,ʝ _̚ ,· لو·ر
̈́
͉ ͉
̈́
Ǖ
̘
͉
· .
ƃ
͈
̈́
·
¸ ف ăąĀ ¡ ¸'Ǒ ¸´ · رؤا ¸,¹ ,Ƣ'! ¸´ · ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا
ͅ ͅ
͉
̡ ·
͉
·
ͅ ͅ
͇ ͇
͌
̈́
͌ ͇
ͅ
̈́
·Ʃ
͌
¸ ف ăąĂ ¡
¸ ĂĀĀ ¡ ہ.Ǒ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´
̈́
¹
̈́
ͅ
_̚ ,·ا,· ا,̣ رؤا
͈
̈́
· Ǣ
͇ ͇
ͅ
´ ¸ ف ăąă ¡ ¸ ﷲا · ،¸'̞ ث,ǖŔ _ı ے.Ǒ ¸̱ ,,,¹ا
ͅ ͏
͇ ¹
·
͆
̈́ ͇
Ǽ
ͅ
´
͉
·Ŷاؤ _ ےا ·Ʃر ¸رڈ
ͅ
ɭ·
͌
ͅ
¸ ،ؤ'. ح) ¸´ ,,
͉
̈́
ĉ
ͅ

¸ ĂĀĂ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ _ˋ ی,· _̚ · _·'. _ı ,Ƣ'! ,· ¸´ · و̪ · ,, _·'. _ȗ ا
͈ ͈ ͈ ͈
Ƃ
͇ ͌ ͉
˸
ͅ
͇
ͅ
͏ ͅ
͇
̈́
͉
ͅ
͉
· ̈́
͇
͈
'
¸ ف 㹥 ¡ ,¹ا رؤا
´ · ¸ư 'Ɲر ,·ا نآ,Ď ,, ¸ń و̪ · ,Čؤ سا _̚ ا
ͅ
ͅ
͌
͋
ͅ
ͅ
͉
·
͉
ͅ
͈
̈́
·
'ʇ ,¹ ف'ɓ _̚ ا ﷲا ،_Ń _·'. ید,¹ ,Ƣ'! ,· ¸
͉ ͌

ƍ
͈ ͈
̈́
·
͏
͇
̈́
͉
¸ư
͌
¸ ف ăąą ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌
.
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ĂĀă ¡ '̞ · _̚ ا ¸ م·ĕ ¸.ا _ˡ ا ¸ ¸´ ͉
·
͉ ͈
̈́ ͅ
·
̈́
͈
:
ͅ
¸ ف ăąĆ ¡ ،¸̱ ·Ʃ ,ʋ ¸ نا ,̣
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
͌
̈́
ǑƆ
͉
·

¸ ĂĀĄ ¡ _ƕ'. ,, رؤا ,˞ ؤ ,, رؤا ر'ǫ ,, رؤا ا·Ʃ ا,ِ· ن': ¸ư 'Ǒ _̚ ر,ɲ ¸ ﷲا
̈́ ̈́ ̈́
͈ ͇ ͌
Ǒ-
͇
´
͌ Ǝ
͉
͈
¹
͈
̈́
·
ͅ
̈́
¸ ف ăąć ¡ ں'Ɲ͋
_´Ƴ ¸Ǥ ..'. ا,ǖĞا '.و̪ ,· ﷲا گ·Ŷ ,Ď':
͈ ͉
͌
ͅ
Nj
̈́
͇
ͅ
̈́ ̈́ ͊
͇ ·
¸ ف ăąĈ ¡ _´Ƴ _ ¸ ے,· ,ǖŔا _´ƙ نا رؤا
͈ ͈
͌
ͅ
ɭ·
͇
̈́ ͆
¸ ف ăąĉ ¡
¸ ĂĀą ¡ ف,' _ı لو·ر رؤا ار'.ا ¸ ﷲا · ف,' سا ؤآ ¸'. '̄ ¸ نا _ رؤا
ͅ
ُ
̈́ ͏
͇
͇
ő
͇
¸ ف ăąĊ ¡
IJ نا ,,,¹ا 'Ǒ ،'.'. · اداد پ'. ¸Ǥ ا ¸ ¸ƪ ,· _` ¸ư ¸̆ ہؤ _̃ _̚
͉ ͈ ͈ ͉ ͇
¹
̈́
͉
̈́
͌
͉
͇
͌
͇ ·
͈ ͈
͌ Ƶ ő
_·'. , ,, اداد پ'. ¸
͈
̈́
͇
͉
Ǽ
ʼn
̈́
͇
ں·Ʃ ,· ہار ,,
͌
͉
̈́
¸ ف ăĆĀ ¡
¸ ĂĀĆ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ʃ ,· ہار ¸´ ,, _ ا·Ʃ ہا,˭ · ': ےڑ'ʙ ,, , ار'̄ و̪ ر ,ʋ _ǣ ا ¸´
͌ ͌
͉
ͅ ͅ
͇ ͉ Ţ
͇
͇

̈́
Ǽ ˸
ʼn
ͅ

Œ
̈́
ĉ ͉
̈́
¸ ف ăĆĂ ¡
،¸̱ ¸,¹ ¸´ · ': ےد 'Ǒ _̚ ہؤ ,̣ ¸ư ف,' _ı _Ư ﷲا ع·ر _ı _Ņ ¸´
ͅ
·
ͅ
ͅ ͅ
͇ ͇
ͅ
͇ ·
͈
˸ ·
ͅ
͉
͌
͌

¸ ĂĀć ¡ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ف ăĆă ¡ ر'̄˸
ͅ

¸آ ث·Ə · _ȗ _´ƙ ¸´ _ _Ưا· _ı _'آ ی
͏
ħ
͈
ͅ
͇
͌
͉
¸ ف ăĆĄ ¡ ¸ˏ ¸´ _ ؤد ¸IJ _´ƙ ںؤ,ǖĄ '. _´Ƴ _Dz ,ǖǦ ؤد ¸IJ _´ƙ ¸´ ,Čؤ ¸,¹ ¸ΐ~ؤ
ƃ
ͅ ͅ
͇
͈ ͈ ͈ ͇ ͈
̈́
͈
͌
̈́
͆
¯
ͅ
ɪ
ƍ
ͅ
ͅ
͈
·ؤر .ɓ ¸IJ ز'̂· · ں·ؤد نا ،¸Ǿ ,,د'. ': ث·Ə _̚ ,̣ ؤ'. · ,ɲ _´ƙ
͇
' ͉
̈́
̈́ ̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͆
͈
˸ ·
ͅ
͉
͇
̈́
·
͈
¸ ف ăĆą ¡ ¸Ȓ _ı ﷲا ہؤ
ͅ
ď
ے;· ¸. , _̚ ,¹ا _·'̞
͉
͆
͉
Ǽ
ʼn ͈ ͈
˸
ͅ

͏
Œ
¸ ف ăĆĆ ¡ ¸ƪ
͌
¸ń _..,· ,, ل'ƃ , ¸Ž.. ¸IJ ,˚
͈ ͉
͈ ͇
̈́
̈́
Ǽ
ʼn
.
¸ ف ăĆć ¡ ںؤر'ʙ رؤ,~ ¸ƪ · _,¹ 'ȅ͈ا ¸ń _·'Ǒ ,, _Ưا· _ı ﷲا رؤا ·Ʃ راد ,Ħ~ر ': ¿·,Ď ,,,¹ا
̋
̈́
ǡ
ť
̈́ ͆
͌
ͅ
͈
'
͈
͏
͉ ͉
̡ ͈
͉
·
̈́ ͅ
͌
͌
ͅ
،_´Ƴ _´ƙ
͈ ͈
͌
¸ ĂĀĈ ¡ ¸·Ʃ راؤا,- ¸IJ ہ'Ǒ _ȗ ہؤ ,, ¸ˢ ,Η ,¹ا ,̣
͏
͌
̈́
¹ ·
ħ
͉
.
ͅ
͉
͉
·
¸ ف ăĆĈ ¡ ں·Ʃ ے,̣ رؤا ؤد ,ʦ _ı نا ·
͌
Œ
͇
.
ͅ
ہ'Ǒ سا ,, ¸ _´ƙ نا
̈́
¹
͈
'.'ǫ ن'ȟ · نا ,¹ ¸Ž _ ': نا ¸ _Ưا· _`و̪ _ǣ
͈ ͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
·
ͅ
ɴ
̈́
· ͇

̈́
͌ '
͊
̈́
ɧ
͈
¸ ف ăĆĉ ¡ ·
͇
_Ưا· _ı ؤد نا ¸ư ¸Ǒ ہد'.ز _Ưا· یر'̂ ͌ Ƶ ,, _·'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا · ں·Ʃ ¿·,Ď ہد'.ز ¸ ¸Ǔ
͌ ͌
͌ ͈ ͈ ͈
̡ ͈
͊ ͅ
·
͈
͏
Œ
ͅ
ď
ͅ
͌
͈
Ɨ
¸NJ;· ,, ¸ .. ¸ƪ رؤا ¸
͇
̈́
͌
¸ ف ăĆĊ ¡ ،ں·Ʃ _´ƙ ں·˴ '! ¸ƪ · ·Ʃ 'ȅ͈ا
͌ ͌
͈
ŷ
̈́
͌
ͅ
'

¸ ĂĀĉ ¡ Ưا· ,, ¸ سا ¸ư ,· ¿·,Ď ,,
͌
͌
ͅ
͈
ͅ
͈
_·'. ید,¹ در _̃ , ,, _رڈ '. _,¹ ادا ¸Ǥ '. _ȗ _
͈ ͈
͏
͇ ͉
ȝ
ͅ
ď
͉ ͈ ͈
Ǽ
ʼn
͈ ͈
͌
Ʊ
͈
Ǘ
͇ -
.ɓ ¸IJ ں·˴ _ı نا
͇
'
Ȓ
ͅ
ď
¸ ف ăćĀ ¡ ،'Ǒ د _̚ ہار · ں·˴ ¸ ﷲا رؤا ،· ¸ʒ رؤا ؤرڈ ¸ ﷲا رؤا
ͅ
͈ ·
͈
̈́
·
ʵ
`
͇
̈́
·
.

¸ ĂĀĊ ¡ · ں·Ŷو·ر ': ¸'ƃ,Ď _˲ ﷲا ند _`
͏ ̈́
͇
¯
͇
¸ ف ăćĂ ¡ ) با· 'Ǒ _̚ ': ¸'ƃ,Ď ,̣ ƃ
͇
͈
¹
͈
˸ ·
ͅ
͏ ̈́
͉
¸ ف ăćă ¡
¸ń _,¹ ض,-
͈
ﻻاؤ ¸Ǥ '. ': ں·ǝ _Ņ ¸ư _Ư · ¸ȅ ،_̚ ¸˜ , _̃
̈́
̈́
͇ ͌ Ǘ
͇
͈
ǥ
̈́
· ͌
ͅ
͆
͈
͇ ·
͈ ͈
̈́
·
.
͉
Ǽ
ʼn
͌ Ƶ
¸ ف ăćĄ ¡
¸ ĂĂĀ ¡ _ȗ ¸Ǥ ¸IJ ¸´,ƈ ےا ': ¸'ƃ,Ď ﷲا _
ٰ
͈
Ǘ
·
͊
͈ ǥ
͇ ·
͈
͏ ̈́
͇
¸ ,· ں'ƃ _ǣ ا رؤا ,·ؤا ¸Ǥ ا ن'ȅ ا ا,ǖƘ ,¹ د'.
͉ ͉ ͈
̈́
͉

̈́
͉ ` ͈
¸ ف ăćą ¡ _ı د.ƃ ی,ǖ ¸ حؤر ک'. ¸ _´ƙ _
͈ ͈
ͅ
͉
̈́
͇
¸ ف ăćĆ ¡ _´ƙ ¸Ǥ '. '.,¹ _·'. ¸ ں··Ŷ ·
͈
̈́
ž ͉ ͇
ͅ
͈
ͅ
ͅ
¸ ف ăćć ¡ _ʖ رؤا ͉
.
,¹·Ʃ ,˭
͌
'
¸ ف ăćĈ ¡ ¸˪ رؤا ب'Ǒ _`'̞ ¸̱ ¸ _´ƙ _ رؤا ʵ
`
ͅ
¹
͏
ʱ
´
͇
Ǽ
ͅ
´
̈́
͈
͇
¸ ف ăćĉ ¡ رؤا
¸.و̪ _´ƙ سا ,̣ '.'Ǒ ¸ ¸ʒ ے,ǖƘ ثر·Ə _ _ı ..,· ¸ _ǣ · _ رؤا _ ا رؤا ,·ر·
̈́
͉
·
͈ ͈ ͉
͉
·
ͅ
̈́
͇ · ͈
.
̈́
͊
Ɨ
ͅ ͅ
͇
͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
_ǣ ¸ڑا ¸ ¸ʒ ے,ǖƘ ہؤ · '.ر'ƃ
ͅ
ˉ
Ƃ
̈́
.
͈
ͅ ͅ
¸ ف ăćĊ ¡ ے,ǖƘ · ¸Žاؤ غاد .Ǒ رؤا ¸NJ..ا داز رد'ƃ · رؤا
͈ ͈
̈́
ɰ
·
̈́
ͅ
'ɭ ¸ ¸ʒ
̈́ ͆
·
.
'Ǒ 'ʇ ہ..ز ¸ ¸ʒ ے,ǖƘ · ںؤد,ُƈ · _ رؤا 'Ǒ د
ͅ
ŭ ·
̈́

̈́
.
͈
ͅ
͇
ͅ
͈
¸ ف ăĈĀ ¡ _ǣ ¸ _´ƙ _ رؤا
̈́
͇

̈́
͈
͇
':ؤر ¸ , · _ ا,-ا ͇
Ǽ
ͅ
´ ͈
Ǒ
͏
·
¸ ف ăĈĂ ¡ ,Ď': ¸IJ _´ƙ نا · '.آ ,¹ ¸Ž ں'Ǒ 'ȅ _ؤر س'. ¸IJ نا · _
̈́
͈
ͅ ̈́ ͅ
͈ ͈ ͉
̈́
·
͆
'
͆
͇
,, ,, ¸Ž·
͈
͇ ¸ ف ăĈă ¡ ،ؤد'. ) ,ʝ _̚ ·
͇
̞
Œ
ƃ
͈
̈́
·
ͅ

¸ ĂĂĂ ¡ ں·را· ¸ _´ƙ _ رؤا
͈
̈́
͈
͇
¸ ف ăĈĄ ¡ ﻻاڈ _´ƙ لد ¸IJ
͈
,· لو·ر ے,ǖƘ رؤا ,· , ,,
͉ ͈ ͉
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĈą ¡ _´Ƴ ن'˨ ¸ƪ ,, ہر ہا· رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ ¸Ž· ؤﻻ ن'̂·ا
͈
͌
˜ ͈ ͈
ȅ
Ɖ
͌ ͌
͏
͇ ¸ ف ăĈĆ ¡
¸ ĂĂă ¡ ¸´,ƈ _ _ȗ ےا '̄ ¸ ں·را· _ ͈
͇
ٰ
͈
Ǘ
·
ő
̈́
͈ ͇
¸ ¸ ن'̂-آ ,· ¸ƪ ,, ': ے,¹ 'ȅ͈ا بر ': پآ 'Ǒ
͉
͌
' ͈
¹
ےر'.ا نا· ¸.ا
ͅ
ُ
̈́
͈
¸ ف ăĈć ¡ ؤرڈ ¸ ﷲا '̄ő ¸ ·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا
͌
ͅ
̲
Œ
͈
¸ ف ăĈĈ ¡
¸ ĂĂĄ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '. ¸ƪ ¸Ž·
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
͌
͇ ¸ ف ăĈĉ ¡ _œ̉ لد ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا _·'̞ ¸ _´ƙ سا ,,
͈
̮
͊
·
͈
͏
Œ
͈
¸ ف ăĈĊ ¡
'.'ƃ,Ď _¯ ¸ ¸ƪ ¸ پآ ,, _ƀ ,ʕ د ںو̪ آ ¸ƪ رؤا
͈
̈́
͌ ͌
̈́
͈ ͈
. ʱ
̈́

¸ ف ăĉĀ ¡ _·'.·Ʃ ہا· ,· سا ¸ƪ رؤا
͈
͏
͇
͌
͉
͌
¸ ف ăĉĂ ¡
¸ ĂĂą ¡ ﷲا ےا ،_ı ض,- ¸ ¸´,ƈ _ _ȗ
̈́
͈
͇
ٰ
͈
Ǘ
·
¸ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ ا· ¸.ا ¸ ن'̂-آ ,· ¸ƪ
̈́
͈ ͉
͌
ر'.ا ن
ͅ
ُ
·Ʃ .Ǒ ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ ہؤ ,,
͌
͈
·
͈ ž
¸ ف ăĉă ¡ _ı ں·˛ ¸ˢ ا ےر'̂ ͌ Ƶ
̞ ͉
Ǽ
͉
´
:
¸ ف ăĉĄ ¡ _`'ȅ ¸ ف,' ی,ǖ رؤا
̈́
͆ ͅ
̈́
' ͈
¸ ف ăĉą ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ د یزؤر ,ǖ̙ ¸ _Ņ · رؤا ےد قزر _̃ رؤا
͌
̈́
͈
ͅ
͇ ·
ͅ
͈
͌ Ƶ

¸ ĂĂĆ ¡ ': ے,¹ ,ɲ _´ƙ ¸´ · با ,̣ ،ں·Ʃ '.ر'.ا ,· ¸´ ¸ا _´ƙ ,, '.'ƃ,Ď ¸ ﷲا
̈́
ŏ ͌
͈ ͉ ͈
ͅ ͅ
͇ ͉
·
ͅ ͅ ̈́
ُ
͈
̈́
¸ ف ăĉĆ ¡ ·
ͅ
ا _´ƙ ¸ȅ
͈
͆
͈
Ǘ
͇ · ': ںؤ,¹ ,, ,· _ȗ _´ƙ ن'̄ ےر'. ,, ': ںؤد با:. ہؤ ¸
̈́
͉ ͈
ħ
͇
· ¸ ف ăĉć ¡
¸ ĂĂć ¡ ': ¸'ƃ,Ď ﷲا _ رؤا
͏ ̈́
͇
¸ ف ăĉĈ ¡ _ȗ ¸Ǥ ¸IJ ¸´,ƈ ےا
ٰ
͈
Ǘ
·
͊
͈ ǥ
͇ ·
͈ ¸ '̞ '.د ,̓ ¸ ں··Ŷ ¸ · 'Ǒ
ͅ
·
͈ ͈
ő
̈́ ͅ
¹
او· ¸IJ ﷲا ·Ŷ'Ǒ ا.. ؤد · ں'ƃ ی,ǖƘ رؤا ¸̱ ,,
̈́
͇ ·
̈́
͈
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĉĉ ¡ ¸̱ ¸ư _ı'. ،': ے,¹ ض,-
͇
Ǽ
ͅ
´
͌ ͉
¸ ف ăĉĊ ¡ اؤر ¸̱
͇
Ǽ
Ƈ
_ǣ _̚ ¸̱ · ں·̐ ث'. ہؤ ,, _̚
ͅ
͉ ͇
ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͇
Ǽ
Ƈ ő
͇
¸ ف ăĊĀ ¡ · ·Ʃ '̄ 'ȅ͈ا ¸ _´ƙ ,¹ا
ͅ
͌
ő
'
̈́
͈
،¸ư _´ƙ ¸˜ ے,ǖ · 'Ǒ '. _̚ _´ƙ رؤا ¸ư _´ƙ _´ ے,ǖƘ · ¸ư 'Ǒ '. · ':·Ʃ م·˛ ¸̱ رؤ,~
͌ ͇ ͌ ͌ ͇ ͈ ͈ ͈ ͈ ͈
. ͅ
͇ ͇
ͅ ͅ
̈́ ̈́
· ·
͈
̈́
· ͇ Ǽ
ͅ
͌
ɓ
ƍ
͇
ͅ
´
̈́
ﻻاؤ ¸Ǥ '. ب· ': ں·ǝ _Ņ ¸ư _Ư · ¸ȅ
̈́
̈́
͇ ͌ Ǘ
̈́
͇
͈
ǥ
̈́
· ͌
ͅ
͆
͈
͇ · ¸ ف ăĊĂ ¡
¸ ĂĂĈ ¡ · _Ưؤ ,ʝ '̄ ,, ¸ نا · ¸ _´ƙ
͇ ͌
ƃ
ő
̈́
ͅ ̈́
͈
_ ا ,, '̞ '.د ¸ʒ ¸̱ ¸ ·
ū
ͅ
·
͈
. ͇
Ǽ
Ƈ
̈́ ͅ
بر _̰ ا,ǖƘ · ·· ·
͇
·
͈
͇ ͇
͉
'Ǒ '̞ ا ¸̱ ¸ · _ ,̣ ،'Ɲر _´ƙ نا ¸. _ '̞ _˙ ,· نا _´ƙ رؤا بر _̰ ا ر '̞ رؤا
͈
ŭ
͊ ͅ
· ͉ · ˹
͇
Ǽ
Ƈ
̈́ ͅ
͇ ͇
·
͋
͈ ͉ ͈
ͅ ȹ
ƌ ͇
·
ͅ
¸ ف ăĊă ¡ ¸ư ,~'. ¸Ǥ '. ے,ǖ ,ǖ ,Ƣ رؤا ،'̞ 'Ǒ ر ہ'ʙ ,· نا _Ư ·ُ ·
͌
̈́ ̈́
Ɨ ͈ ͉
ͅ
͈
͉
͌
ͅ
·
ͅ
̡
Œ
̈́

͌
ͅ ͅ
¸ ف ăĊĄ ¡
¸ ĂĂĉ ¡ ¹ا _Ư · ¸ȅ · ےد _DZ _̚ ا · ,¹ا رؤا ،_´Ƴ ے.Ǒ ے,ǖ ہؤ · ے,¹ با:. _̚ ا · ,
͌
ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ
͆ ͅ
͈ ͌
Ǘ
͇ ·
̈́
͇
´
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͈ ͈
̈́
͇ ·
ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ¸ư ʵ
`
̈́
͌
¸ ف ăĊą ¡
¸ ĂĂĊ ¡ ,, ,, '.'ƃ,Ď ¸ ﷲا
͈ ͈
̈́ ̈́
¸ ف ăĊĆ ¡ · ں·Ƿ _´ƙ _` ند ہؤ ¸ư
͉
¯
͈
͇
͌
¸ ف ăĊć ¡ ¸آ م': _¯ ': نا
͏
ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ ,Ȕ ƪ ںاؤر _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` _´Ƴ غ'. ¸Ǥ ¸IJ نا ،':
͈ ͈
͌ ͌
͆ ͆
͈ ͈
Ǘ Ǘ
˩ ˩
͌ ͌ ͇
͈
̈́
·
͉ ͈ ͇
Ǖ
̈́

͏
ž
رؤا _¯ار ¸ نا ﷲا ،¸
̈́
،_`'Ǒ ': ی;· ¸ư ,, ،_¯ار ¸ ﷲا ہؤ
͇
͈
Ɔ
͇ ͌ ͈
̈́

¸ ĂăĀ ¡ ,· ,ǖ ,Ƣ ہؤ رؤا ،¸Ǔ _ı _Ņ ¸ư _´ƙ نا , · رؤا _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ _Ư ﷲا
͉ ͈ ͈
͈
͉ ʼn
͌
̈́
ɍ
˘
.
͌ ͌
͉
Ǽ
͇
̈́
͏
ž
͌
¸ư رد'ĉ
͌
ͅ
¸ ف ăĊĈ ¡

۔ م'ɓ ا ہرو·
̈́
'
َ
ć

ّ ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
¸ ف Ă ¡
ư _ʖ م'ɓ ا ہرو·
͌
ƃ
̈́
'
َ
_´Ƴ ع·ر _Ǘ رؤا _´ǧ آ ,Ǣ و· ¸.ا _´ƙ سا ،¸
͈ ͈ ͈
͌ ͈
͇ ͈ · ͈
ͅ
·
͊
ș
̈́
Ǘ
ǒ
͉ ·
͈


¸ Ă ¡ ¸'Ǒ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸ _` · ﷲا ں'Ǒ · _Ņ
͏ ̈́
̈́
͇ · ͇ ·
͈
͇
͈
̈́
¸ ف ă ¡ _ı ا.Ǒ _ǣ ؤر رؤا ں'.,ǖnj..ا رؤا
͈ ͈
͉ ·
̈́
͆
´
͈
̈́
¸ ف Ą ¡ ,· سا
͉
¸ ف ą ¡ _´Ƴ ¸اœ̉ ,·ا,· ¸IJ بر ¸Ǥ ا گ·Ŷ ,Ď':
͈
͌
ͅ
̮
͊
·
͇ ͇
̈́
͉
̈́
¸ ف Ć ¡
¸ ă ¡ _̚ ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͈
˸
ͅ

̈́
͇
͌
͌
¸ ف ć ¡ : د'ɓ ¸.ا ,̣ 'Ǒ ا.Ǒ ¸ _ǣ
͈
ǛƗ ͈ ͈ ͈
͉
·
¹ ͉ ·
͊
Ɨ '̞ ر ¸ʒ '
Œ
.
¸ ف Ĉ ¡ ¸.ا رؤا
͈
¸ư ں'̄ ¸IJ سا ہ..ؤ ہر,ɲ
͌
͈
·
ͅ
Ǝ
¸ ف ĉ ¡ ،·Ʃ ¸,¹ ¸. گ·Ŷ ¸´ ,̣
͌
ͅ
͆
ͅ
͉
·

¸ Ą ¡ ': _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ﷲا _Ưؤ رؤا
͈
̈́
͌
͌
¸ ف Ċ ¡ رؤا ¸ư م·˛ _Ņ ,Ƣ'! رؤا 'Ǒ ار'̄ ¸ا
͌
ɓ
ƍ
͌
̈́
͉
̡
͉
·
˸
ͅ

،¸ư 'Ǒ '. م': ےر'̄
͌ ͇
ͅ
̈́
· ˸
ͅ

¸ ą ¡ ̚ ¸ ں· ͈ ǝ 'ȅ _ı بر ¸Ǥ ا _`'ȅ _̰ _`· س'. ¸IJ نا رؤا
̈́
·
̈́

͆ ͆
̈́ ̈́
' '
̈́
͉
̈́ ͏
͇
·
͉
,Ħƚ ¸ سا ,ʝ _`آ _
̈́
ƃ
ͅ
͈
،_´Ƴ ¸Ǥ ,ǖ̳
͈ ͈
͌
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͉
·

¸ Ć ¡ '.) · _ ¸ ں·̐ ا ¸ȅ ·
͈
͊
Ǒ · ̡
͇ ·

̈́
̈́
·
͆
͈
Ǘ
͇
ͅ
¸ ف ĂĀ ¡ _ǣ '. ا·Ʃ ,ǖ _̚ ا با · ،'.آ س'. ¸IJ نا _
ͅ
͌
Ʊ
͉
͌
͇
̈́
͈
̈́
·
ͅ
͈ ͉
͇
¸̱ ¸ưر _Ǘ ,· _` _ı ,ǖ سا ¸ư
ͅ
·
͌ ͌
̈́
͌ ƞ
͉
͇
͈
͉
¸ ف ĂĂ ¡
¸ ć ¡ ¸ˢ ¸ نا ¸ ¸ƪ ,, '̞ د ,, ¸ ں·̐ ا 'Ǒ
̄
͉
· ·
̈́ ̈́
͌
ʱ
͈

̈́
̈́
͈
¹ ¸ ف Ăă ¡ ¸ƪ _̚ ا _د 'Ǒ _´ǧ _ǣ
͌
͈
̈́
·
͈
͉
̡
Œ
͈
ͅ
ʿ
̈́
Ǫ´
̈́
ͅ
ǥ
Ň
¸
̈́
'.د ؤ'̂· ہؤ _´ƙ _´ƙز
͈
͇ ͈ ͈
¸ ف ĂĄ ¡ 'ǫ _`'. ر'Ʒد ) ·Ə ,· نا رؤا '.د ,, · ¸´ ·
͇
͈ ͇
Ǖ
̲
͇
·
̈́
͉ ͈
.
͉
̈́
ͅ
¸ ف Ăą ¡ ¸IJ نا رؤا
_·'̄ _œ̉ ¸Ǿ
͈
͏
͇ ·
͈
̈́
·
͉ ͈
Ǖ
̈́
¸ ف ĂĆ ¡ 'Ǒ ک) _ΐ· ¸IJ ں·Ʃ'Ǒ ¸IJ نا ¸ ¸ƪ _̚ ا ·
͈
¹ ¹
͌ ͇
Ɲ ͌
̈́
̈́
͌
͈
̈́
·
ͅ
¸ ف Ăć ¡ نا رؤا
_`'̞ ا ¸ʚ رؤا .ɓ ¸IJ
͏
͊
·
̈́
Ǒ-
͇
'
¸ ف ĂĈ ¡
¸ Ĉ ¡ ر'.ا ا·Ʃ '̞ , _´ƙ :.': ,· ¸´ ¸ƪ ,¹ا رؤا
ͅ
͌ ʱ
Ƃ
͉
Ǽ
ʼn
͈ ͉
̈́
ͅ
͌
¸
ͅ
¸ ف Ăĉ ¡ ¸و̪ ¸ ںو̪ 'Ɲ ¸Ǥ ا ¸ا ہؤ ,,
ͅ
͉
· ·
ͅ
͋
̈́
͉
، ؤد'. ) ,ʝ _̚ ,, ,, ¸Ǥ ,Ď': _̰ _
͇
̞
Œ
ƃ
͈
̈́
·
͈
ͅ
̘
ő
̈́
͇
·
͇

¸ ĉ ¡ ¸Ž· رؤا ͇ ¸ ف ĂĊ ¡ ,· نا
͉
¸ ف ăĀ ¡ ¸ر'.ا ,Ħ~,Ď ¸ƪ ,¹ا رؤا ،'Ǒ ار'.ا ,, ں· ͈ ǝ ,Ħ~,Ď _`·
ͅ ͅ ̈́ ͅ ̈́
ͅ ̈́ ͅ
͆ ͆
͌
͈
¹
œ
͏
¸ ف ăĂ ¡ '.·Ʃ 'Ǒ ·Ʃ م'̂· م': ·
ͅ
͌ ͌
͈
¹
ͅ
ͅ
¸ ف ăă ¡ _`'. ید ,, ¸ˑ _̚ ا ,̣
ͅ
͇
̈́
̄Ɠ
͈
̈́
· ·
͉
¸ ف 㥠¡
¸ Ċ ¡ رؤا ¸,¹ ,Ħ~,Ď · _ ͇ ǣ ¸ƪ ,¹ا
ͅ
ͅ
͆
̈́ ̈́

͌
¸ ف ăą ¡ ¸'Ǒ _Ư د,ƈ ¸ا _̰ _
ͅ
̈́
͇ ·
͌
͇
·
͇
¸ ف ăĆ ¡ _Ưؤ ,· نا رؤا
͌
͉
،_´Ƴ ے;· با _´ƙ _` ¸Ǥ ر ,Ħ~
͈ ͉ ͈
͌
͇
ͅ ͆
̲
Œ
͇

¸ ĂĀ ¡ ¸̱ ¸Ǥ ¸ نا · ہؤ · 'Ǒ 'Ǒ '̞ _̰ ,·'. ¸IJ ں·Ŷو·ر ¸ˢ ¸ ¸´ ب·ǝ ےا رؤ,~ رؤا
ͅ
·
ͅ ̈́
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
͇
ͅ
͈ ͈
¹ ¹ ͇
͊ ͅ
Ǣ
̲
͊
·
͇
·
̄
͉
·
ͅ
ǿ
Ƈ
_̰ ¸Ž · _̚ ا _ȗ _ı نا
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
͈
̈́
· ͌
̈́
Ǘ
ƞ
¸ ف ăć ¡
¸ ĂĂ ¡ د'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
ؤ ¸ ف ăĈ ¡ ا·Ʃ م'ǫ ا 'ȅ ': ں·Ŷاؤ ¸) ,, و̪ د ,̣ ؤ,¹ ,ǖ- _´ƙ _´ƙز
͌
͇ Ǘ
̈́ ̈́
´
͈
Ň Ǒ
͊
̡
͇ · ʱ
͈

͉
·
͈ ͈ ͈
¸ ف ăĉ ¡
¸ Ăă ¡ _´ƙ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ , · ¸ư ': _ħ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ ͈
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͇
͌
̈́
ͅ
¸ ف ăĊ ¡ ¸ư ': ﷲا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
̈́
ͅ
¸ ف ĄĀ ¡ سا
¸ư _ż ,ʕ ¸˪ ر ,· ,ƒذ ¸IJ م,¹ ¸Ǥ ا ¸
͌
ū
¯
͉
̈́
͉
̈́
¸ ف ĄĂ ¡ _˲ ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ _̚ رؤ,~ ¸ȅ
͇
¯
͈
ͅ
Č
͈
˸
ͅ

̈́ ͆
͈
Ǘ
͇ ·
': ے,¹ ¸ ف Ąă ¡ _żاڈ _´ƙ ن'ȟ ن'. _ǣ ا ¸ ں·̐ ہؤ ،_̚ ¸. , _´ƙ سا
͈ ͈
ͅ
ɴ
̈́
·
͇
̈́
͉

̈́
̈́
ǡ
͇
` ͉ ͈
̈́
·
͆
Ǽ
ʼn
¸ ف ĄĄ ¡
،¸ﻻ _̚ ن'̂·ا
ͅ
͈
̈́
·
͈

¸ ĂĄ ¡ _´ƙ ند رؤا ثار ¸ư 'Ǒ · ¸ư ': _ا رؤا
͈ ͌ ͌
ͅ
·
͇
'
͇
¸ ف Ąą ¡ 'Ǒ '. 'Ǒ ¸ư _Ưؤ رؤا
ͅ
̈́
· ǔ
͇ ͌
ͅ
̈́
·
͌
¸ ف ĄĆ ¡
¸ Ăą ¡ ںؤ'Ǒ _żاؤ · رؤا _ȗ او· ¸IJ ﷲا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
͇ · ¹
ħ
͈
̈́
ͅ
¸ ف Ąć ¡ رؤا ن'̂-آ ¸ _` ﷲا ہؤ
̈́
͇
ا.Ǒ _´ƙز
͈
͉ ·
͈
¸ư ک'. ¸ ¸'̞ رؤا ¸ư '.) ہؤ رؤا ¸Ǥ
͌ ͌ ͉
̈́
Œ
ͅ
̞
Œ
͈ œ
¸ ف ĄĈ ¡ ¸ _Ņ ,, ¸ư ا·Ʃ ¸ʒ ¸̱ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
͌
. ͇
Ǽ
Ƈ
̈́
ͅ
ںو̪ ر ند,¹ ¸ˢ
Œ
̄
͉
·
¸ ف Ąĉ ¡ ،'.·Ʃ ,, ¸ _´ƙ ں·Ŷاؤ ک,- ,¹,Ƣ رؤا
̈́
͌
̈́
͈
͆
͌

¸ ĂĆ ¡ ند ے;· ¸̱ · ںؤ,¹ _`'ƃ,Ď'. _ı بر ¸Ǥ ا _´ƙ ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
̈́
̈́ ̈́ ̈́
̈́
͉ ͈
ͅ
¸ ف ĄĊ ¡ رڈ ': با:. ¸IJ
،¸ư
͌

¸ Ăć ¡ ند سا ¸'. '.د ,ǖ̳ با:. ¸ _`
͏
͇ ͈ ͈
͉
·
͇
¸ ف ąĀ ¡ _ˡ _̖ رؤا ،_`·Ʃ œ̉ _ı ﷲا ,· سا رؤ,~
̞
Œ
͈
·
͏
͌ Ɠ
͉
̈́
،¸ư _`'Ǒ ':
͌
͇
͈
Ɔ
¸ ĂĈ ¡ _`ا,· _`· ﷲا ¸̱ ,¹ا رؤا
͏ ͏
͇
͇
Ǽ
ͅ
´
¸ ف ąĂ ¡ ،_̚ ﻻاؤ ¸,¹ رؤد _`· ': سا او· ¸IJ سا · ¸'ǫ
͈
̈́
·
̈́ ͏
͏
ͅ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
¸'ǫ _`) ¸̱ ,¹ا رؤا
͏
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͏
̞ ͇
·
͇
Ǽ
ͅ
´
¸ ف ąă ¡ ¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ہؤ ·
͌
ͅ
ʉ
.
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ąĄ ¡
¸ Ăĉ ¡ ؤ رؤا ،راد,ǖ ﻻاؤ ¸˪ ¸ư _Ưؤ رؤا ،,· ںؤ.Ǒ ¸Ǥ ا ¸ư ¿ŭ'. _Ư
͇ ͉
̈́
ʵ
`
͌ ͌
͌ ͌
̈́
͇ ·
̈́
͉
̈́

¸ ĂĊ ¡ _ı _ħ _Ưا· ی;· ¸ _Ņ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
͇
̈́
ͅ
¸ ف ąą ¡ _´ƙ ¸´ رؤا _´ƙ , ¸ư ہا· ﷲا ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ ͈
ͅ ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
͌
̈́
¸ ف ąĆ ¡ ں ؤارڈ _̴ ¸ سا _´ƙ ,, ¸ư _`·Ʃ _´ؤ _ı ن آ ,Ď سا ف ,' ی ,ǖƘ رؤا
͈
˹
ͅ

͈ ͈ ͌
͏
͌
ͅ
¸ ف ąć ¡
¸Ǿ · _` _`رؤا
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͇ ͇
¸ ف ąĈ ¡ ¸´ 'Ǒ ·
ͅ
͈
¹
ͅ
¸ ف ąĉ ¡ ¸´ ،_´Ƴ ا.. رؤا ,·'. ¸IJ ﷲا ,, ·Ʃ ¸Ǥ د _Ưا· ,,
ͅ
͈
͌
̈́
ͅ
͌
ͅ
͈
͌
͈
ؤ'ƃ,Ď
̈́
¸ ف ąĊ ¡ 'Ǒ د _̚ _Ưا· ,, _´ƙ ,,
ͅ
͈ ·
͈
̈́
·
͌
͈ ͈
¸ ف ĆĀ ¡ ¸ư د·ǝ _Ư ¸.ا · ہؤ ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
͇
ɧ
ƍ
͌
͈
ͅ ̈́
ͅ
¸ ف ĆĂ ¡ رؤا
·Ʃ ¸اœ̉ ¸.,- ¸´ · _` ¸ نا ں·Ʃ را,ǖ _´ƙ
͌ ͌
ͅ
̮
͊
·
͈
͆
ͅ
͇
͈
͇ ͈
¸ ف Ćă ¡
¸ ăĀ ¡ ید ب'Ǒ ¸ ¸ƪ · _`
ͅ
¹
̈́
͌ ͇
¸ ف ĆĄ ¡ _ ͇ ǣ سا
̈́
_´Ƴ ¸Ǥ 'ǫ ·
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
´
͉
·
¸ ف Ćą ¡ · ¸Ǥ ¸Ǥ ا 'ȅ
͊ ̈́
͈ ͉ ǥ
͇ ·
͈
Ǘ
͇ -
_´Ƴ ¸Ǥ 'ǫ
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
´
͉
·
¸ ف ĆĆ ¡ ،¸ﻻ _̚ ن'̂·ا ہؤ _żاڈ _´ƙ ن'ȟ ن'. _ǣ ا ¸ ں·̐
ͅ ̈́
͈
̈́
·
͈ ͇ ͈
ͅ
ɴ
̈́
·
̈́
͉

̈́
ǡ
͇
`

¸ ăĂ ¡ ¸NJ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا رؤا
̈́
͇
͇ ·
͉
͇
̈́
͇
¸ ف Ćć ¡ ،¸) _´ǧ آ _ı سا '.
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
͈
،¸ń _·'. ,, ح) ¸ŷ'! ¸ȅ
͈
͏
͉
̈́
̈́
ĉ ·
̈́
͆
͈
Ǘ
͇

¸ ăă ¡ ·'̞ ا · _Ņ ¸ƪ ند _` رؤا
͏ ͊
·
͌
͇
ہؤ ےر'̄ _´Ƴ ں'̄ ¸ń _·'ƃ,Ď ¸ ں·,Ȋ ,̣ ¸ń _ ˸ ő
ͅ
͈
͌
͈ ͈
͏
̈́
͆
Ɖ
͉
·
،¸̱ ¸,¹ ی·د ¸´ ': _` ¸.,-
ͅ
·
ͅ
ٰ
ͅ
͇
͈
͆

¸ 㥠¡ _Ưر ,, ٹؤ'Ǒ , _ı نا ,̣
͌
̈́ ̈́
͇ ʼn · ͉
Ǽ
͉
·
¸ ف ĆĈ ¡ ¸ƪ ,, ¸Ȓ _ı ﷲا بر ¸Ǥ ا _̃ ¸Ž· ,, ,, ,ʝ
͌
ͅ
ď
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
͇
͈
ƃ
،¸̱ ,, ک,Ȋ
ͅ
· ̈́
͆
Ɖ

¸ ăą ¡ ,·ؤا ¸Ǥ ا د· 'Ʒ..'. ٹو̪ 'ȅ و̪ د
͉
̈́
͉
̈́
̈́
͇
͇ · ʱ
͈
Ǘ
Ň
͈

¸ ف Ćĉ ¡ · ¸ نا _´ǧ ¸Ŀ رؤا
͇
͈
͏
Ś
،¸̱ ¸'Ǒ _·'.
ͅ
·
ͅ
̈́
͇ ·
͈
ͅ
͇

¸ ăĆ ¡ ¸ư '.'ʙ ن': ف,' یر'̄ · ¸ư ہؤ _`· _´ƙ نا رؤا
͌ ͌
ͅ
ű
˸
ͅ

͇
͏
͈
¸ ف ĆĊ ¡ ں·Ŷد ¸IJ نا ¸ ¸ƪ رؤا
̈́
͌
¸Ǔ _´ƙ ,·': ¸IJ نا رؤا _̴ ,, ¸ا ,, _´Ƴ ¸د,¹ ف) ,·
̈́ ̈́
͈
ǥ
͊
· .
͈ ͈ ͉ ͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
̈́
͌
͈
̈́
¸ _`ؤر
͏
¡ ں'Ǒ 'ȅ یر'. ,¹ا رؤا
͈
̈́
·
͆
̈́
'
¸´ ر·· ےر'̄ _ ,, ¸. ں'̄ ¸ń _·ﻻ ,, ن'̂·ا ,· نا · _̴ د
ͅ
̈́
˸ ·
ͅ
͇
ͅ
͈ ͈ ͈
͏
̈́
͈ ͉
ͅ
ʱ
͈

· ں·Ʃ ,~'. ¸;ʝ ¸
ͅ
͌
̈́
ͅ
̞ ͇ ·
_·'Ǒ اد _ı ں·˛ ا ,ʝ _̚ · ,, _̚ ,Ď':
͈ ͈ ͈
̈́
ͅ
-
: ƃ
̈́
· ő
ͅ
͈
̈́
¸ ف ćĀ ¡
¸ ăć ¡ ¸Ǥ ؤر ¸ سا ہؤ رؤا
ͅ
œ
¸ ف ćĂ ¡ _ǣ ا ,ʝ ¸,¹ _̚ ک) رؤا _´Ƴ ¸Ǥ '̞ رؤد ¸ سا رؤا
̈́
͉ ƃ

ͅ
͈
̈́
·
͇
.
͈
͌
ͅ
ť
͇
·
_·'.
͈
̈́
͇
¸ ف ćă ¡ ،_̚ ر·ɟ¯ _̚ ا رؤا
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͆

¸ ăĈ ¡ ̚ · ¸ń _·'. ¸Ǥ ے,̣ ,· گΣ ہؤ _ و̪ د ¸´ _̰ رؤا
͈ ͈
ő Œ
ͅ
͏
͇
͏
œ ͉
͇
ʱ
͈

ͅ
͇
Ǣ
œ
¸ƪ ح,' _ȗ ش': ¸ń _
͌
ħ
_·'. ¸Ǿ _'اؤ
͈
͏
͇ ͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
͉
¸ ف ćĄ ¡ ،_·'.·Ʃ ن'˨ رؤا _·) ,, _´ǧ آ _ı بر ¸Ǥ ا رؤا
͈ ͈
͏ ͏
͇ ˜
͌
ȅ ·
Ɖ
͊
Ǒ̡
͇
̈́ ·
͈
ͅ
͈
̈́
͉

¸ ăĉ ¡ ¸̱ ¸'Ǒ ¸ˢ · 'Ǒ _ ,· نا ,ʔ
ͅ
·
ͅ
͉ ͈
̡ ¹
͉
· ̄
͉ ͉
· ͇ .
̞
Œ
ˏ
͇
¸ ف ćą ¡ _,¹ _Ưؤ ,̣ · _·'. ¸Ǿ _'اؤ ,¹ا رؤا
͈
͌
͉
·
ͅ
͈
͏
͇ ͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
͉
،_´Ƴ ¸و̪ رؤ,~ ہؤ ¸ȅ رؤا ¸̱ ¸Ǥ ¸Ǥ _Ǜ ¸ _`
͈
͌ ͈
͊
͇ ·
̈́ ͏ ͆
Ǘ
͇ ·
ͅ
·
ť œ͈
̈́
Ɨ
͇

¸ ăĊ ¡ ¸Ž· رؤا ͇ ¸ ف ćĆ ¡ _̚ 'Ǒ ا _̃ رؤا ¸ư _Ń..ز _ı 'Ǒ د یر'̂ ͌ Ƶ _̖ · ہؤ
͈ ͈
̈́
·
̈́
̡ ·
͊
· ͌ Ƶ
͌
̈́
͈
̈́
͈
·
ͅ
¸ ف ćć ¡
¸ ĄĀ ¡ _ ,, 'Ǒ ': ¸'ƃ,Ď ،¸ń _·'. ¸Ǥ ے,̣ ر·· ¸IJ بر ¸Ǥ ا _ و̪ د ¸´ _̰ رؤا

͈ ͈
¹
͏ ̈́
͈
͏
͇ ͈ ͉ œ
Œ
̈́
̈́
͇
ʱ
͈

ͅ
͇
Ǣ
œ

͈
̈́
·
¸ ف ćĈ ¡ ,Ź.. و̪ با:. با · ': ¸'ƃ,Ď ، ¸Ȓ _ı بر ¸Ǥ ا _̃ ،_̚ ں· ͈ ǝ ¸ń _̚
͇
ʱ ͌ Ƶ
͉
`
ͅ ͏ ̈́
ͅ
ď
̈́
͉
͈ ͈ ͈
̈́
· ő
œ
،': ,ɲ ¸Ǥ ا
̈́
ŏ
̈́
͉

¸ ĄĂ ¡
͇ · نا _ ,, ¸. ں'̄ ،'Ǒ ر'ʇ ا ': ¸Ǥ ¸ بر ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ہؤ ¸ưر _´ƙ ر'Ɲ ¸ȅ
͇ `
ͅ
͈
·
͈
¹
̈́

̈́ ̈́
ˣ
ƃ ͇
͉
̈́
̈́
ǡ
͌ Ǘ ͈
͋
͆
͈
ہؤ رؤا ،_ı ,ǖȴ ¸ ¸ƪ _´ƙ ¸Ǥ 'ƃ ¸IJ سا ,, ,· سا ار'̂ ͌ Ƶ سوȑ ا ¸'Ɲ ¸Ž· _ǣ آ ¸.'.ا ¸ƅ'Ǒ ,·
͈ ͈ ͉ ͉
ͅ
ɴ ď
ͅ
·
̈́ ͏
͌
̈́
̈́

̈́
͋ ͇
͏
ť
̈́
͉ ͈
ͅ
Č
¸Ǥ ا
̈́
͉
¸ ف ćĉ ¡ _´Ƴ ¸·Ʃ ¸'̞ ا ,·· ا,· 'Ǒ ےرا _´Ƴ ¸·Ʃ ےدﻻ ,· ,Ǣ _ǣ ا ,··
͈ ͈ ͉
͌ ͌
͏ ͏ ͏
͌ ͌
͊
·
͇ Ň ͈ ͇
͇ ͇
ُ
͇
̈́
ͅ
ǔ
͊
ǥ
͉ ·
̈́
͉
¸ ف ćĊ ¡
¸ Ąă ¡ د· _ ,ʝ _̚ _Ń..ز _ı 'Ǒ د رؤا ͈
Ǒ̡
Œ
ƃ
͈
̈́
·
̈́
͈
̈́
· ¸ ف ĈĀ ¡ ¸رڈ · ¸Ǥ ¸IJ نا ) ,̣ ) ¸ȅ رؤا
ͅ
͇
͏
ž
̞ ̞ · ͇
· Ǽ
Ť
͉
͉
´
͆
͈
Ǘ
͇
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĈĂ ¡ ،_̚ , _̚ 'Ǒ ·
͈ ͈
̈́
· ˸
͇
Ǽ
ˬ
¯
ͅ

͈
¹
ͅ

¸ ĄĄ ¡ _´Ƴ ¸ưر ,̓ ,, · ث'. ہؤ ¸ư _ǣ د _´ ر _̚ ,, ¸ư م·˛ _̃
͈
͌ ő
͌ ͌ ͌ ͈
͇
͇
ͅ
͈ ɓ

̈́
͈ ͈
˸
ͅ
ƍ
͌ Ƶ
¸ ف Ĉă ¡ _̚ ہؤ ·
͈
˸
ͅ

ͅ
¸) _̚
ͅ
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
̈́
·
¸ ف ĈĄ ¡ ﷲا ¸ŷ'! ,ʔ
̈́
ˏ
͇
.
_´Ƴ ¸,¹ ر'ʇ ا ¸ ں·ǝ آ _ı
͈
͌
ͅ
̈́

ͅ
͈

¸ ف Ĉą ¡
¸ Ąą ¡ ,· ¸'. _·ا:.ا رؤا ¸) سا 'Ǒ ,ǖ- ¸ ں·̐ ا · ¸Ǥ ¸) لو·ر ¸ˢ ¸ ¸´ رؤا
͉ ͇ ͉
̈́ ̈́ ̈́ ͏
͉ ͈ ͈
͈
͏
͊ ͊
Ǒ Ǒ ̡ ̡
͇ ͇ · ·
¹
̈́
· ·
ͅ
͏
ť
̄
ͅ
_`آ د.ƃ یر'̂ ͌ Ƶ _̚ ا ,, ¸. ں'̄
͏
͈ ͈
̈́
·
ͅ
· ¸ ف ĈĆ ¡ _̚ _`· ﻻاؤ ¸Ǥ .. _·'. _ı ﷲا رؤا
͈ ͈
̈́
·
͏
̈́
ž ͇ ͇
ͅ
¸ ف Ĉć ¡ رؤا
_´Ƴ _ʹ _Ư آ _,ǖ _ı ں·Ŷو·ر س'. ےر'̄
͈ ͇
͌
͈
͉
`
͌
͈
̈́
͉
˸
ͅ

¸ ف ĈĈ ¡
¸ ĄĆ ¡ ¸ư ار,¹ ق'. ,· ¸´ '.,ǖ̳ ,Ħƚ ': نا ,¹ا رؤا
͌
͆
͉ ͈
ͅ
̈́
͉
·
̈́
¸ ف Ĉĉ ¡ _`· _´ƙ _´ƙز · ¸ʗ ·Ʃ ¸ ¸´ ,¹ا ·
͏
͈ ͈
ͅ ͅ
. ͌
ͅ
ؤآ ¸Ž _`'ȅ ¸Ǥ ¸IJ نا ,̣ ,Η ز _´ƙ ن'̂-آ '. ·Ŷ,¹ ش) ¸.,-
̈́
͆ ͅ
̈́
' ͈ ž
͉
· ̈́
͈ ·
͈ ͈
.
̈́
¸ ف ĈĊ ¡ _̚ ا · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
͈
̈́
·
ͅ
ͅ
͌ Ơ
͉
،_ ,, ناد'. ,¹,Ƣ · ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا · 'Ǒ د,¹ '̞ ا ,· ,·ا.Ɲ
͇
̈́
̈́
͌ œ
ͅ ͅ
̈́
̈́
ǥ
·
ͅ
͈ · ͈
͊
Ǣ
͉
͌

¸ Ąć ¡ _´Ƴ ¸Ǥ · _´Ƴ _Ưؤ · ¸Ǥ 'ƃ
͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
̈́
ǥ
· ͇ ͌
ͅ
̈́
¸ ف ĉĀ ¡ ں·Ŷد ہد,ƈ نا رؤا ¸ ف ĉĂ ¡ ¸'̞ ا ﷲا ·
͏
͊
·
': ¸ ف ĉă ¡ ¸ń _·'. ¸ʗ 'Ɲ ف,' _ı سا ,̣
͈
͏
͇
̈́
.
͋ ͉
·
¸ ف ĉĄ ¡
¸ ĄĈ ¡ ¸Ž· رؤا ͇ ¸ ف ĉą ¡ ¸ ف,' _ı بر ¸IJ نا ی,·ا ,, ں· ͈ ǝ _`'ȅ _`· ,· نا
ͅ
̈́
œ
̈́ ͏
͆
̈́
' ͉
¸ ف ĉĆ ¡
̆ _´ƙ نا _ʓ ےر'.ا _`'ȅ _`· ,, ¸ư رد'ĉ ﷲا ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇ ·
͈
͈
Ǒŭ
ͅ ̈́
̈́ ͏
͆
̈́
' ͌
ͅ
ͅ
ے,· ¸
̈́
¸ _ '.
ʇ
ű
͇
¡ _ '.
͌
Ɲ
͇
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĉć ¡
¸ Ąĉ ¡ _´ǧ ا _ȗ ¸´ ,ʝ ¸ư '.ڑا ,· ںؤ,· ¸Ǥ ا ,, ..,· _`· ,, رؤا ﻻاؤ ¸Ǥ _´ƙ _´ƙز _`· _̚ رؤا
͈ ͉ ͉ ͉ ͈ ͈
ͅ ̈́
Ɔ ̈́
ُ ͏ ͏
͈
Ǘ
͇ - .
ͅ
ƃ
͌
ͅ
̈́ ̈́
͉ ˣ ͉
̈́
͈
·
¸ ف ĉĈ ¡ '̞ ر ,, '̞ ا , _´ƙ ب'Ǒ سا ¸ ¸ƪ
Œ ·
̈́
͊
͉
Ǽ
ʼn
͈
ͅ
¹
̈́
͌
¸ ف ĉĉ ¡ _·'. ¸'̞ ا ف,' _ı بر ¸Ǥ ا ,̣
͈
͏
͇
͏
͊
· ͉
̈́
͉
·
¸ń ¸ ف ĉĊ ¡
¸ ĄĊ ¡ ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ رؤا
ͅ
͈ ·
̈́
̈́
ǡ
͇
`
_´Ƴ ¸ʩ · رؤا ےœ̉ _·) _´
͈ ͈
͌
̈́
.
͇ ·
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
¸ ف ĊĀ ¡ _´ƙ ںؤ,ǖnj..ا
͈ ͈
̈́
¸ ف ĊĂ ¡ ےد لاڈ ,Ħ~ار ¸NJ.Ǒ ¸ư'. ¸Ș رؤا ے,¹ ہا,˭ ¸ư'. ¸Ș ﷲا
ͅ
͈
-
͌ ͉ ͌ ͉ ͇ ͇
` ` Ţ
¸ ف Ċă ¡
¸ ąĀ ¡ ؤر'ʇ · رؤا _ȗ او· ¸IJ ﷲا 'Ǒ ·Ʃ ¸´'ĉ ¸ƅ'Ǒ '. ¸آ با:. ': ﷲا ,· ¸´ ,¹ا · ؤ'Ǒ ) ؤ'ƃ,Ď ¸´
͉ ͈ ͈ ͈

ħ
¹ Č ·
͌
͏ ͅ ͅ
ͅ
ͅ
͏
͉
ͅ
ͅ
͇
̞ ͇
·
̈́
¸ń ¸ ف ĊĄ ¡ ·Ʃ ¸Ǿ ,¹ا
͌
͉
¯
¸ ف Ċą ¡
¸ ąĂ ¡ ¸ư'. ,¹ا ہؤ · ¸ń ؤر'ʇ · _ا ,ʔ
͌ ͉
ͅ
͉

ˏ
͇
.
¸ ف ĊĆ ¡ رؤا ¸Ž'̞ ا ¸ا ·Ʃ ¸ر'ʇ ¸ا ,· _`
͊
· ͌
ͅ
͉

͉
͇
¸ń ؤ'. لو̪ · ں·ʑ ,-
͇
͇
·
͈
.
͆
¸ ف Ċć ¡
¸ ąă ¡ ا;ʋ ¸ ,ǜ رؤا _ǣ _̚ ا · ¸Ǿ لو·ر ف,' _ı ں·ǝ ا _ˡ ¸ ¸´ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا ͉
. ͉
͈ ͈
ˣ
ʇ ͌
ͅ ̈́
ͅ ͅ
ǿ
¯
̈́
·
ͅ
͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
Ɨ
ُ
̄·
ͅ
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ف ĊĈ ¡ _·ا;¹;¹ ح,' _ȗ ہؤ ,,
͈
͏
ħ
¸ ف Ċĉ ¡
¸ ąĄ ¡ ں· ͈ ǝ ·
œ
ͅ
¸ǭ · لد ¸IJ نا _ʓ ¸·Ʃ ¸ا;¹;¹ · '.آ با:. ار'̂ ͌ Ƶ ,· نا _ ,, ا·Ʃ ,,
̈́
¯ ͇
ͅ ͅ
͈
Ǒŭ
ͅ ͏
͌ ͌
͈ ͉
̈́
¸Ǥ ·Ʃ
͏
ť
͌
¸ ف ĊĊ ¡ ،¸'̞ د ,¹ ¸ˢ _´ƙ ہ'ʙ _ı نا م': ¸IJ نا ¸ ن'ȹ رؤا
͏ ̈́
Œ
̞
͇ ·
͈
̈́ ͆

͈Γ
·
¸ ąą ¡ _̴ _´ǧ _ı · نا _´ǧ · '.د ) ¸ ں·̐ ا _ ,̣
͈
ͅ ͅ
· ȳ
͈ ͈
͏
Ś Ǯ
͈
Ǖ
̈́

͇
͈
̞ ͇
·
̈́
̈́
·
͇
͉
·
¸ ف ĂĀĀ ¡ ,ǖ ,Ƣ ,· نا ¸ ¸ƪ
͈
͉
͌ ͉
̈́
͌
¸د لو̪ ےزاؤرد ¸IJ
͈
Œ
¸ ف ĂĀĂ ¡ ) _̚ ا · ,· سا ¸·Ʃ ش· _ ,, ¸. ں'̄ ƃ
͈ ͈
̈́
·
͇
͉
͏
͌
̈́
͇
ͅ
· ¸ ف ĂĀă ¡ ·
ͅ
'Ǒ ;ʋ _̚ ا ¸.'.ا ¸ ¸ƪ
͈
ŭ
͉
.
͈
̈́
·
̈́
͉
̈́
͌
¸ ف ĂĀĄ ¡ ،¸Ǥ ہر ¸· سآ ہؤ با
͏
ť
͊ ͊

¸ ąĆ ¡ _ı ں·˴ '! _ǣ ید ٹ': ; ͇ · ·
ŷ
̈́ ͏
ť
ͅ
¸ ف ĂĀą ¡ ں'̄ ےر'. بر ﷲا 'Ɲا,- ں'Ǒ · _Ņ رؤا
͇
· ͋
͈
͇ ·
̈́
': ¸ ف ĂĀĆ ¡
¸ ąć ¡ ن': ےر'̄ ﷲا ,¹ا · ؤ'Ǒ ) ؤ'ƃ,Ď ¸´ ˸ ͇
ͅ

ͅ
ͅ
͇ ·
̞
·
̈́
ͅ
ےد,¹ œ̉ ,· ں·Ŷد ےر'̄ رؤا ¸Ž ¸Ž ,ʕ آ
Ɠ
͉
˸
ͅ

̈́
.
¸ ف ĂĀć ¡ ےدﻻ _,ǖ ,, _̚ ,, ¸ư ا.. ن· او· ﷲا ·
͈
͈
͉
͈
͈
˸
ͅ

͌
̈́
ͅ
¸ ف ĂĀĈ ¡ ¸ ¸.ر _ħ _ħ ¸ƪ و̪ د
̈́
͌ ʱ
͈

،_´Ƴ ¸Ǥ ,ǖ̳ ,Ħƚ ہؤ ,̣ _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ _´ǧ آ
͈ ͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͉
·
̈́ ·
͉
· ͈
ͅ
͈
͇ ·
ͅ

¸ ąĈ ¡ ¸.'.ا ¸آ با:. ': ﷲا ,· ¸´ ,¹ا · ؤ'Ǒ ) ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
͉
͏
͉
ͅ ͅ
ͅ
ͅ
͇ ·
̞ ͇
·
̈́
¸ ف ĂĀĉ ¡ ) ¸˜ '. ̞
Œ
̞
Œ
͈
¸ ف ĂĀĊ ¡ ن· ·
ͅ
¸IJ ں·˴ '! او· ':·Ʃ ہ'Ǒ
ŷ
̈́
͌
͇
ͅ
· ¸ ف ĂĂĀ ¡
¸ ąĉ ¡ ¸'Ǒ رڈ رؤا _· ,ʝ · ں·Ŷو·ر ¸Ǥ _̚ ¸ƪ رؤا
ͅ
̈́
-
͆
̈́
ƃ
ͅ
͇ ǿ
͈
Ǖ
̲
͇
·
͈
̈́
· ͌
¸ ف ĂĂĂ ¡ ےر· رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ·
̈́
·
͏
͈
͇
ͅ
¸ ف ĂĂă ¡ ،¸' , ,, ,Ȕ ..ا , ,, · نا
̈́
͉ ͈ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́ ̈́
͆
'
̈́

¸ ąĊ ¡ _ı نا ,Ź.. ': ¸Ǿ با:. _̚ ا _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ رؤا
͇ ͉ ͇
̈́
Ǖ
̘
͉ ͊ ·
͈ ͈
̈́ ͅ
· ͈
͏
Ǒ̡
͇ ·
͈
·
̈́
̈́
ǡ
͇
`
،': _˺ ¸
ʵ
`

¸ ĆĀ ¡ پآ _´ƙ ,, ں·̐ ,, ,, رؤا _´Ƴ ¸ا,· ¸IJ ﷲا س'. ے,ǖƘ 'Ǒ _̚ ¸ ¸´ _´ƙ ؤد'ƃ,Ď ¸´
͈ ͈ ͈ ͈
ő
͈
̈́
͌
̈́
̈́
͉
ͅ
̇
ő
͈
̈́
·
ͅ ͅ
̈́
ں·Ʃ ,Ħ~,Ď _´ƙ ,, ں·̐ ,, ¸ ¸´ ,, رؤا ں·Ʃ 'Ǒ ن'. _Ǔ
͌ ͌
ͅ ̈́
͆
̈́
͈
ő
͈
ͅ
ͅ
͈
ǔŬ
͇ ͈
̈́
ă
¸ ف ĂĂĄ ¡ · ں·Ʃ _' '. ': _ا · _´ƙ
͇ ͇ ͌
ͅ ͅ
͈
¸ư _`آ _´ؤ ¸̱
͌
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ĂĂą ¡ Ʃ ,·ا,· 'Ǒ ؤ'ƃ ,Ď ¸´
͌
͇ ͇ ͈
¹
̈́
ͅ
ےر 'Ǒ ا رؤا ¸NJ..ا ¸ń _·'. ·
͈
̡
ʱ
̈́

̈́
͈
͏
͇
¸ ف ĂĂĆ ¡ ·
ͅ
،¸,¹ _̚ ر· ¸´ 'Ǒ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
ͅ
͈
¹
¸ ĆĂ ¡ ,, _·'. ¸'̞ ا ں· ف,' _ı بر ¸Ǥ ا ,, ·Ʃ ف· _̚ ` ؤارڈ _̚ ا ¸ نآ,Ď سا رؤا
͈ ͈ ͈
͏ ̈́
͇
͏
͊
·
͈
̈́
͉
͌
̈́
ǡ ·
͇
̈́ ͅ
_·'.·Ʃ ر':,ǖƲ,· ہؤ ,, ,· .Ǒ ا سا _ر'ɭ _`· ,, ·Ʃ _ǣ '̂· _`· ': نا ,, او· ¸IJ ﷲا
͈
͏
͇
͌ ͌
͈ ͉ ͉
͌
͈
Ɔ
͆
̈́
·
͏ ͏
̈́ ̈́
ͅ
͈

¸ Ćă ¡ ¸Ǥ '. '.ر _ı سا م'. رؤا _Ǖ _´Ƴ ¸ر'ʇ · بر ¸Ǥ ا · _̚ ا ؤ,¹ ,, رؤد رؤا
ͅ ̈́
͌
Ʊ ͉
̈́ ͆
͇
¯
͈
͌
ͅ
͉

͉
͇
͈
̈́
· ̈́
¸ ف ĂĂć ¡ ¸´
ͅ
_̚ , ¸ ب'ȅ ےر'̄ ,· نا رؤا _̚ , ¸ ب'ȅ ¸IJ نا ,·
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͉ ͉
Ǽ ˸ Ǽ
ʼn ʼn
` `
ͅ
͉ ͉
¸ ف ĂĂĈ ¡ رؤد ¸´ _̚ ا ,̣
ͅ
͈
̈́
· ·
͉
¸ư .Ǒ ¸ ف'ȟ ا م': ,, · ؤ,¹
͌ ͈
ɖ ͇
'
̈́
͈
ͅ

¸ ĆĄ ¡ ¸Ǥ ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ نا ¸ ¸ƪ _̖ · رؤا
͏
ž ͈ ͈
̈́ ̈́
͌ ·
͈
ں·'˨ ج'Ǒ ,Ď': را.ū'ƃ ,, '.'Ǒ ,ĦǨ
̈́
˜
ȅ
Ɖ
ͅ
Ǯ ·
Ƈ
̈́
͈
̈́
͇ Ċ
̈́
ͅ
̈́
,¹ ,ʕ د ·
͈
.
¸ ف ĂĂĉ ¡ ¸ _´ƙ ¸ƪ 'Ǒ ن'ȅ ا ¸ ﷲا ,· _` _´Ƴ ,, 'Ǒ _̚
͈ ͉ ͈
͌ ͇
͈ ͈
¹ ¹
`
̈́
͌
͈
͈
ő
¸ ف ĂĂĊ ¡ _̚ ب· ﷲا 'Ǒ
͈
̈́
·
̈́
͈
¹
،· ں·Ŷاؤ ¸Ǥ 'ƃ _ 'Ǒ '.
̈́
̈́

ͅ
̈́
·
͇

¸ Ćą ¡ ,Ď ¸ نا · _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ · ں·Ʃ ,~'. ہؤ ر·· ےر'̄ _ رؤا
̈́ ͅ
͈ ͉
͌
ͅ
͈
ͅ
͈

͇ ͌
̈́
̈́
˸
ͅ
͇
,· ¸´ ؤ'ƃ
͉
ͅ
¸ư _ż,¹ مزﻻ ¸˪ ر ,· م,¹ ,ƒذ ¸Ǥ ا ¸ بر ےر'̄ م)
͌
¯
͉
̈́
͉
̈́
˸
ͅ

. ¸ ف ĂăĀ ¡ _`اد'. _`· · _´ƙ ¸´ ,,
̈́ ͏
̈́
͇
͈
ͅ
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ · ¸'. ر· رؤا ے,¹ ,,· .ɓ ¸IJ سا ,̣ ¸̱ ,¹ _`ا,· , ¸
͌ Ǘ ͇ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ Ǽ
͇
´
͆
͈
͇ ͉ ·
ͅ ͅ ͏ ̈́
·
͇
͇ ͉
'
·
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
͏
͇
ʼn

¸ ĆĆ ¡ _´Ƴ ¸'ƃ,Ď ن'Ǒ _ · ں·ǝ آ ¸ƪ ح,' _ا رؤا
͈
͌
ͅ ̈́
͈
͇ ·
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ ͅ
͈

͌
¸ ف ĂăĂ ¡ ,Ħ~ار ': ں·Ə, ͇ ǰ ,, ¸Ǥ سا رؤا
ͅ
Ƈ
͈ ž
¸'.·Ʃ ,Ƣ'!
͏
͇
͌
͌
̈́
¸ ف Ăăă ¡
¸ Ćć ¡ ·Ʃ ¸Ǥ · او· ¸IJ ﷲا ¸´ · _` ں·· _̚ ا ,, ¸ư 'Ǒ 'Ǒ _Ǜ ¸̱ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
ͅ
͇
` ͉ ͉
ͅ ͅ
͇
͇
͈
̈́
·
͌ ͈ ͈
¹ ¹
̈́ ̈́
Ɨ
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف Ă㥠¡ ¸´
ͅ
'Ǒ _̚ ,· ںوȑ ا· یر'̄ _´ƙ ؤ'ƃ,Ď
ͅ
˒ ͉
.
͈
̈́
·
͉ ͈
͆
͌
ƣ
̈́
˸
ͅ

̈́
¸ ف Ăăą ¡ ،ں·Ʃر ,, ,· ہار رؤا ںؤ'. ¸̄ _´ƙ · ·Ʃ ں·
͌ ͌
̈́
͉ ͈ ͇
͇ ·
ͅ
͈

¸ ĆĈ ¡ ں·Ʃ ,· _ د _ؤر ¸ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا · _´ƙ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
͉ ͈
͈
Ǒŭ
͆
̈́
͉
ͅ ̈́
ͅ
¸ ف ĂăĆ ¡ ¸) ¸ا ¸´ رؤا
ͅ
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
·Ʃ ¸ưر'ǫ ی.ˏ ¸´ _ı _` _̚ س'. ے,ǖƘ ·Ʃ
͌ ͌
͌ ͉ ͈ Ƈ
͇
.
ͅ
͇ ͈
̈́
·
͉
¸ ف Ăăć ¡ رؤا ¸ư '.'ƃ,Ď _ ہؤ ': ﷲا ,ʝ _̚ ¸ʒ
͌
ͅ ̈́

ƃ
͈
̈́
·
.
،ﻻاؤ ¸,¹ ,˞ ,ǖ̙ ¸ _Ņ ہؤ
̈́
ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ
ͅ
͇ ·

¸ Ćĉ ¡ _ı _` ,ǖ ہؤ _`·Ʃ س'. ے,ǖƘ ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇
͈
͉
ͅ
͌
͉ ͈
̈́
ͅ
·Ʃ ¸ưر,¹ ی.ˏ ¸´
͌
͌
͇
.
ͅ
¸ ف ĂăĈ ¡ _´ƙ ¸´ _´ƙ , ·
͈ ͈
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
'.·Ʃ 'ʇ ·Ʃ ¸Ǟ` م':
ͅ
͌ ͌
͉

ͅ
̈́
¸ ف Ăăĉ ¡ ،· ںؤر'ʙ ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا رؤا
˯
ͅ
Ǟ´
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́

¸ ĆĊ ¡ ¸ư 'Ǒ '. _Ưؤ _̚ ا _ı _Ǔ ں'Ǒ œ _´Ƴ س'. ¸IJ _ا رؤا
͌ ͇
ͅ
̈́
· Ǯ
͌
͈ Ǖ
̈́
·
͈
̈́
ă ͈ ͉
͇
̈́
͈
͌ ¸ ف ĂăĊ ¡ , · ¸ư 'Ǒ '. رؤا
͉
Ǽ
ʼn
͇
͌ ͇
ͅ
̈́
·
¸ư 'Ǒ '. ¸ا ہؤ ¸ư '.,¹ 'ّǑ · رؤا ،¸ư _´ƙ ی,· رؤا _ʖ
͌ ͇ ͌ ͌
ͅ ͅ
̈́
· ·
ͅ
͉
͇
͈
ͅ
΢
ȅ
̈́
`
ں·,ǖnj..ا _ı _´ƙز _̚ ,,اد _`· رؤا
͈ ͈ ͈
̈́
͈
̈́
· ̈́
͏
·Ʃ ,, '̞ _´ƙ ب'Ǒ _ؤر ¸.ا · ¸ȅ ,, رؤا ,· _`· ,, رؤا _´ƙ
͌
̈́ ̈́ ̈́
ʱ
Ƃ
͈ ͈
ͅ
¹
͆
͈
͇
͆
̈́
`
ͅ
͏
¸ ف ĂĄĀ ¡
¸ ćĀ ¡ ¸ư '.,¹ _ǘ _·ؤر یر'̄ · ثار · ¸ư _Ưؤ رؤا
͌ ͌
ͅ
͇
ͅ
ĝ ˸
͈
ͅ

͇ ͌
¸ ف ĂĄĂ ¡ ؤ'̂ŗ _´ƙ ند , · ¸ư 'Ǒ '. رؤا
͈
͉
Ǽ
ʼn
͇
͌ ͇
ͅ
̈́
·
د'ɓ _`·Ʃ _`اœ̉ ,, ¸ư '.'̞ ا _´ƙ ند _̚ ,̣
͈
ǛƗ
͏ ͏ ͊
͌ ̮
·
͌
ͅ
͊
· ͉
͈ ͈
˸ ·
ͅ

·Ʃ یر·
͌
͉
¸ ف ĂĄă ¡ ¸ư '.,̣ ف,' _ı _ا ,̣
͌
̈́
͉ ͉
· ·
¸ ف ĂĄĄ ¡ ،¸̱ ¸,¹ ¸´ , · ': ےد'Ǒ ہؤ ,̣
ͅ
·
ͅ
ͅ
͉
Ǽ
ʼn ͇
͇
ͅ
·
͉
·

¸ ćĂ ¡ ¸ư 'Ǒ ̲ ن'Ǒ ,· ¸´ رؤا ,· ںؤ.Ǒ ¸Ǥ ا ¸ư ¿ŭ'. _Ưؤ رؤا
͌ ͌
ͅ
͇ Ǯ ̇ ·
͈
Ǖ
͇
·
͇
ˈ
̈́

͉ ͉
ͅ
̈́
͇
̈́
͉
̈́
͌
¸ ف ĂĄą ¡ _ ,, ¸. ں'̄
͇
ͅ
͈
·
_´Ƴ ¸,¹ _ǘ حؤر _ı سا ¸Ǥ ,Ď ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ư _`آ ث·Ə · _ȗ _´ƙ ¸´
͈ ͈
͌
ͅ
͇
ͅ
ĝ
ͅ
͆
´
̈́
͌
ͅ
ħ
ͅ
¸ ف ĂĄĆ ¡ ر·· ہؤ رؤا
ͅ
Đ
̈́
·
¸,¹ _̚
ͅ
͈
¸ ف ĂĄć ¡
¸ ćă ¡ ¸ʒ ': _ا ¸ư 'Ǒ ف,' _ı ﷲا _ż·Ə ¸Ǿ ¸Ǥ ا _´Ƴ ¸'. ے,ǖ̳ ,̣
.
͌ ͇
ͅ
̈́
ǔ·
ٰ
͉
¯
̈́
͉ ͈ ͈
͌
ͅ
͉
·
͉
·
¸ ف ĂĄĈ ¡ ہؤ رؤا
ﻻاؤ ¸,¹ ب'ȅ .ˏ ¸ _Ņ
̈́
`
͇
.
¸ ف ĂĄĉ ¡
¸ ćĄ ¡ ;ِ¹ ·Ʃ ¸ر'ʇ ¸Ș ¸ ں·ǝ آ _ı '.رد رؤا _ ¸ư 'Ǒ د ث'ǫ _̚ · ¸ư ن· ہؤ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
ͅ ̈́ ̈́
͉ ͈

͇
` ͈
ͅ
̈́
ĝ
ʙ
ǘ
͇
`
͌ ͇ ͌
ͅ
·
´ ͈
˸
ͅ
͇
̈́
ͅ
ا ,, ,ĦȜ آ رؤا ,¹ ا;ِ¹
ͅ
͌
ƣ
¸ń _·'ƃ ن'ȅ ا رؤ,~ ¸ƪ · ےؤ'ǫ ¸ سا _̃ ہؤ ,¹
͈ ͈
̈́
`
̈́
͌
ͅ
͉
͇
´
͌ Ƶ
¸ ف ĂĄĊ ¡
¸ ćą ¡ ¸اœ̉ ¸.,- ¸´ ,̣ ¸ _ǣ ¸ ,Ƣ رؤا ¸ سا ¸ư 'Ǒ د ث'ǫ _̚ ﷲا ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ ̈́
̮
͊
·
͈
͆
ͅ ͅ
͉
· ˸
̈́
͈ · ǥ
͉ -
͇
͌ ´ ͌ ͇
ͅ
͈ ͈
ͅ

̈́
·Ʃ
͌
¸ ف ĂąĀ ¡
¸ ćĆ ¡ ¸ˢ ¸IJ ںؤ'. ےر'̄ '. ¸ ,·ؤا ےر'̄ ¸Ǿ با:. ,· ¸´ ,, ¸ư رد'ĉ ہؤ ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
.
͉ ͈ ͇ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ
͉ ͉
Ǖ
̲
͇
·
ͅ ͅ
͌
ͅ
̈́
¸ ¸Ǿ
͉ ͈
Ǖ
̈́
¡ '. ¸
͈
¸ƪ و̪ د ،¸'̞ _ǣ _ı ے,-ؤد · ¸.ا رؤا ¸IJ,¹ ہؤ,¹ ,˚ ےد ا,̣ _̚
͌ ʱ
͈
¯
͏
ʱ Ǯ
͉
` Ƈ
ͅ
̈́
ǿ
͈
ͅ
Ǒ ͇
̈́
· ˸
͈
ͅ

·Ʃ , · نا _̚ ,, _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ _´ǧ آ ¸ ح,' ح,' ,ʋ · ͈ ǝ
͌
͇
Ǽ
ˬ
¯
͈
ő ͈
͈ ͈
͌
ͅ
͈
͇ ·
ͅ
·
̈́
.
œ
¸ ف ùà ¡
¸ ćć ¡ ¸ا رؤا ¸ ف Ăąă ¡ اڑؤ;¹ , ,· ¸´ _´ƙ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،¸ư _ _̖ رؤا ¸ م·ĕ یر'̄ '.)
͉
Ǽ ˸ ̡
ʼn
͉ ͈
ͅ ͅ
̈́
͌
͈
·
̈́ ͅ ͅ

͈
͊
Ǒ
͇ ·
¸ _ˡ ا ¸ĭ'.
ٰ
.
ِ
¡ _̚
͈
̈́
·
¸ ف ĂąĄ ¡
¸ ćĈ ¡ ¸ư ر,ɲ ,Čؤ ¸.ا ': ,ǖ ,Ƣ
͌
ͅ
Ǝ
ͅ
͈
͈
͉
͌
¸ ف Ăąą ¡ ¸ń ؤ'. ن'. ¿·,ɲ رؤا
͇ ͇
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă

¸ ćĉ ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا رؤا
̈́
̈́
ǥ
·
¸ _´Ƴ ¸;· _´ƙ ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ · ¸̱ د _̚ ا · _
͈ ͉ ͈
͌
ͅ
ͅ
͈

͇
ʱ
͈

͈
̈́
·
ͅ
͇
¸ ف ĂąĆ ¡ نا ·
ͅ
¸Ž ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸
͈
͉
·
̈́
¸ ف Ăąć ¡ د'. · ےؤ) ن'ȹ ¸̱ _̚ · رؤا ،_;· _´ƙ ث'. رؤا ¸. _
͈ ͇
ͅ
̞ ͇
·
͈Γ
͆
·
͇
Ǽ
ͅ
´
͈
ő
͇
͈ ͇
͉ ͈
ͅ
,, س'. ¸IJ ں·˴ '! ,· ¸آ
͇ ·
̈́
͉
ŷ
̈́
͉
͏
،,Ǣ
͊
͈
ǥ

¸ ćĊ ¡ _̚ , ¸ ب'ȅ ¸IJ نا ,· ںؤر': ,ǖƲ,· رؤا
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
` ͉ ͈ ͉
͌ ¸ ف ĂąĈ ¡ ز'. ہؤ ..'. 'Ǒ د ¸ǭ ں'Ɲ
͇ ͈
͆
̈́
͈ ·
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͋
_·آ
͈
͏
¸ ف Ăąĉ ¡
¸ ĈĀ ¡ ¿·,Ď ¸ _`':..ز _ı 'Ǒ د _̚ ا رؤا 'Ǒ 'Ǒ _ _ȗ _د 'Ǒ ا ¸ ں·̐ · نا ےد ڑو̪ رؤا ͈ · ŭ · ·
̈́ ̈́ ̈́
̈́
̈́
͈ ͈
̈́
͈
̈́
· ͌
̈́ ̈́
͇ ͈
Ǒ̡
Œ
̈́
Ǘ
ƞ ͇
͈ ` ͉
̈́
ǡ ͉
·
ؤد ¸ǭ ¸ نآ,Ď رؤا '.د
͈
Ǖ
ȳ
̈́

ͅ
͈
¸ ف ĂąĊ ¡ _̚ ,,
͈
ő
,, او· ¸IJ ﷲا ¸'. ,, ی;ʋ ,· ¸Ǥ ¸Ǥ ا ن'. _`·
̈́ ̈́
͏
͇ ͇
͉
.
͉
͏ ̈́
œ ͉
͏
,, _·'. ¸Ǥ ,, ¸ سا · ےد ¸Ž.. ےر'. ض· ¸Ǥ ا ,¹ا رؤا _ر'ɭ ,, ·Ʃ _ǣ '̂· _`· ': سا
͈
͈
͏
͇ ͈ ͉ ž
̈́ ̈́
ͅ
͇
̈́
͆
̈́
·
͌
ͅ
͈

͏
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĂĆĂ ¡ نا ,Ź.. با:. ک'. درد رؤا _`'. 'Ǒ و̪ ': ¸Ǥ _̚ ا ¸Ǥ ے;ʋ ,· ¸Ǥ ¸Ǥ ا · ہؤ
͇ ͉
̈́
̈́
ͅ
ŭ
Œ
̈́ ͏ ̈́
͈ ͈ ͉ ǥ ť œ ͉
· ͇
͈
̈́
·
͉
.
͉
،': ,ɲ ¸IJ
̈́
ŏ

¸ ĈĂ ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
¸ ف ĂĆă ¡ ا,· ,, ے,¹ ) ,, ار'̂ ͌ Ƶ · _·· · سا او· ¸IJ ﷲا ¸ƪ 'Ǒ
ُ
͇ ͉
̈́ ̈́
̞ ͇
· ͇
͈
͇
͌
͈
¹ ¸ ف ĂĆĄ ¡ رؤا
_`'̞ د ہار _̃ ¸ ﷲا ,, ¸IJ سا .ɓ _·'. ¸د 'Ǒ ںؤ'. ¸Ǥ ا
͏
Œ
͈ ͈
͌ Ƶ
̈́
͇
' ͈
͏
͇
͊
˒ ͉
.
͉
͊
ž
¸ ف ĂĆą ¡ ¸Ș ح,' _ı سا
͇
`
ید) ہار _´ƙ _´ƙز ¸ ن'ȹ ̞ ͇
·
͈ ͈
̈́
͈Γ
͆
· ¸ ف ĂĆĆ ¡ ف,' _ı ہار ¸ا _ ر ¸IJ سا ¸ư نا,ǖ
͈ ͌
ǝ
̈́
ĝ
͈
)
͇
.
¸ư ,·ا.Ɲ ,·ا.Ɲ _ı _Ư ﷲا ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،آ ,Ƽدا ,, _´Ƴ ¸ưر
͌ ͌
͈ ͈
͌ ͌
͌
̈́
ͅ
͈
͌ ¸ ف ĂĆć ¡ ¸ƪ ,, ¸ư ¸ʒ _̃ رؤا
͌
͌
.
͈
͌ Ƶ
_د ,ر ند,¹ ¸Ǥ ¸IJ سا
͈
͈ ž
¸ ف ĂĆĈ ¡ ن'̄ ےر'. ¸ư بر ·
͇
·
͌
͇

¸ Ĉă ¡ ،¸ư 'Ǒ ا ف,' _ı _` ¸ư _Ưؤ رؤا ،ؤرڈ ¸ سا رؤا و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· ,, ,, رؤا
͌ ͌
̈́
̡
͊
·
͇
͌
Œ
͏
ͅ ̈́
͈

¸ ĈĄ ¡ ` ¸ư _Ưؤ رؤا
͇
͌
͌
¸'Ǒ ¸Ǒ _´ƙز ؤ ن'̂-آ ¸ _
͏ ̈́
̈́
͇ · ̡
͈
͊
·
͈
¸ ف ĂĆĉ ¡ · ,ǖ ,Ƣ _`·Ʃ 'Ǒ ند _` رؤا
͈
͉
͌
͏
͌
̈́
̈́
Č ͇
ر·· ند _` ¸ư ¸Ǔ _ı _ا رؤا ،¸ư _ǽ ث'. _ı سا ،_Ń ¸'.·Ʃ ار·ĕ ہؤ '. ·Ʃ ': ¸̗
͇
͌ ͌ ͇ ͇
̈́
ɍ
˘
.
͉ ¯
͇
͏
͌ ͌
ً
̈́
ő
': ¸'. 'ʇ و̪
͏
͇
̈́

͉
·
¸ ف ĂĆĊ ¡ ،راد,ǖ ﻻاؤ ¸˪ _Ưؤ رؤا ،ﻻاؤ ¸Ǥ '. · ,Ƣ'! رؤا ¸Ǥ ,Ƣ
͇
̈́
ʵ
` ͌
̈́
̈́
̲ ͇ ͌ ͌
̈́
͉
͉
·

¸ Ĉą ¡ ؤ,¹ د'. رؤا
͇
͈
پ'. ¸Ǥ ا ¸ ¸ǞƱا,·ا _
͇
̈́
͉
̈́
͈
͌
͇
¸ ف ĂćĀ ¡ ،·Ʃ ¸'Ǒ ا.. · ں·ǝ ¸´ 'Ǒ ،'̄ ¸ رزΣ
͌
ͅ
̈́
͇ · ¹
̈́
ͅ
͇

ͅ
͈
ő
ں·Ʃ '.'. _´ƙ _Ưا,˭ _ˡ · م·ĕ یر'̄ رؤا _̚ _´ƙ ¸ȅ
͌
ͅ
͉ ͈ ͈
͌
Ţ ͈
̞
Œ
ͅ
˸
ͅ

˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂćĂ ¡
¸ ĈĆ ¡ _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ _Ư'.د'. یر'. _´Ƴ ¸'̞ د · ¸ǞƱا,·ا ¸ƪ ح,' _ا رؤا
͈ ͈
̈́
͌
͆
͇
͌
ͅ
Œ
͈
͌
͇
͌
¸ ف Ăćă ¡ سا رؤا
·Ŷاؤ _ʃ ا _ą ہؤ ,, ¸Ǥ
͈ ͈
ͅ
͈
ǜ
ž
͈ ž
¸'.·Ʃ _´ƙ ں
͏
͇
͌
͈
¸ ف ĂćĄ ¡
¸ Ĉć ¡ '̞ د ار'. ¸.ا '.آ ا,ǖnj..ا ': ثار ,· نا _ ,̣
ʱ ͉
͈

ͅ
͈ ͈ ͈ ͉
̈́
͇
·
¸ ف Ăćą ¡ ¸اœ̉ بر ا,ǖƘ ¸ا ¸Ž·
ͅ
̮
͊
·
͈
͇
،¸Žاؤ ¸Ǥ ؤڈ ¸آ _̚ ش· ¸̱ ¸Ž· 'Ǒ بؤڈ ہؤ _ ,̣ ·Ʃ
̈́
͇
ͅ
͈
̈́
· ·
̈́
͇
Ǽ
Ƈ
͇
͈
¹ ͇
͉ ͌

¸ ĈĈ ¡ 'Ǒ بؤڈ ہؤ _ ,̣ ·Ʃ ¸'Ǒ بر ا,ǖƘ ¸ا ¸Ž· '̞ د 'Ǒ ..'. _ ,̣
͈
¹ · ʉ ¯ ͇ ͇
͉ ʱ ͉
· ·
͌
ͅ
ͅ
͇
͈
͇
͈

ͅ
˨
͉
̈́
͉
¸̱ ,¹ا '̄
͇
Ǽ
Ƈ
ő
'.·Ʃ _´ƙ ں·Ʃا,˭ _̚ ا _̰ _´ƙ · '.,¹ ,, ,·ا.Ɲ بر ا,ǖƘ
ͅ ͅ
͌ ͌
͈ ͈ ͈ Ţ ͈
̈́
· ͇ ̈́
·
ͅ
͈
͌
¸ ف ĂćĆ ¡
¸ Ĉĉ ¡ ·Ʃ ¸Ǥ بر ا,ǖƘ ¸ا ¸Ž· '̞ د '.'ʙ جرو· _ ,̣
͌
ͅ
̘
ő
͈
͇ ʱ ͉
͈

ͅ
˯
ˇ
͇
`
͇
·
¸ ف Ăćć ¡ ا;· ¸ _Ņ نا · ,,
͇
ͅ
͈
·Ʃ ¸اœ̉ ¸.,- ¸´ _̚ ` ¸ ںؤ,ǖ نا ں·Ʃ را,ǖ _´ƙ م·ĕ ےا '̄ 'Ǒ بؤڈ ہؤ _ ,̣ ،¸ư
͌ ͌
ͅ
̮
͊
·
͈ ͈
͆
ͅ
͈
̈́
ǡ ·
͇
͈ ͈
͉ ͇ ͈
ͅ
ő ¹ ͇
͉
͌
¸ ف ĂćĈ ¡
¸ ĈĊ ¡ ,¹·Ʃ ': _ا ¸.ا ¸'Ǒ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸ _` 'Ǒ ف,' _ı سا ,Ħƚ 'Ǒ ا ¸ _´ƙ
͌
͈ ͈
͏ ̈́ ̈́
̈́ ̈́
͇ · ¹ ·
͈ ͈
͇
̈́
͉
¸ ف Ăćĉ ¡ ،_̚ _´ƙ _ŕ,Ȋ _´ƙ رؤا
͈ ͈
̈́
·
͈ ͈
͆
Ɖ

¸ ĉĀ ¡ ¸̱ ہؤ · ·Ʃ ¸;ʝ ¸ , _´ƙ ےر'. ¸IJ ﷲا 'Ǒ '̄ _ʨ ے;ʝ ¸ نا م·ĕ _ı نا رؤا
͇
Ǽ ͇ ͇
Ƈ
ͅ
͌
ͅ
̞ ̞
· ·
͇
Ǽ ő
Ƈ
͈ ͇ ͈
¹
ū
ͅ
'ʇ 'Ǒ ہار
͉

ͅ
͇ · ¸ ف ĂćĊ ¡ : نا ¸̱ رؤا
͇
Ǽ
Ƈ
·Ʃ ¸'Ǒ ¸.,- ¸´ _̚ ` _̚ رڈ '
͌
ͅ
ͅ
͇ ·
͈
͆
ͅ
͈ ͈
̈́
ǡ ·
͇
̈́
¸ ف ĂĈĀ ¡ _Ư ا,ǖƘ · ں'Ɲ
͌
͈
͇
͋
¸ư'. ث'. _`· بر
͌ ͉ ͇
͏
¸ ف ĂĈĂ ¡ ¸Ǥ 'ƃ _̚ ¸ǭ ¸´ 'Ǒ · ،¸ư ¹Ǚ · ,ǖ ,Ƣ ¸˜ ': بر ے,ǖƘ
ͅ
̈́

͈ ͈
̈́
·
͈
Ǖ
ȳ
̈́

ͅ
͈
¹
ͅ
͌
ǿ
Ƈ
͈
͉
͌
.
͈

¸ ĉĂ ¡ ںؤرڈ ,ʋ · ͈ ǝ ¸ ں·ʑ ,- ےر'̄ _´ƙ رؤا
̈́
. .
œ
͈
͆
˸
ͅ
͈
¸ ف ĂĈă ¡ ': ﷲا ¸ ¸´ ,, ¸رڈ _̚ ¸´ رؤا
̈́ ͅ
ͅ ͅ
͈
̈́
·
_ı _` '.اœ̉ · سا ¸.,-
͇
͈ ͈
̮
͊
·
͆
ا,- ہد'.ز ': ن'ƃا _´ƙ ں·Ʃؤ,¹ ں·ؤد · ،یر'.ا ,, .Ǒ _`· ¸ سا ,· ¸´
͈ ͈ ͉
͌
̈́ ͅ ͅ
̈́ ̈́
-
͏
̈́
ͅ
¸ư ن· راؤ
͌
¸ ف ĂĈĄ ¡ ،·Ʃ ¸Ǥ '. ¸´ ,¹ا
͌
ͅ
̈́
͇
ͅ

¸ ĉă ¡ رؤا ¸ư ن'ƃا ¸Ǥ ¸IJ _̚ ا _ı ,, ش,ǖƘآ _ı _ '. _ȗ _´ƙ ن'̂·ا ¸Ǥ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ
͌ ͈ ͈ ͈ ͉ ž
͈
̈́
· ̈́
͈ ͈

̈́
ħ
̈́
͏
͇
،_´Ƴ ,· ہار _Ưؤ
͈ ͉
͌
͌

¸ ĉĄ ¡ ¸ ¸ƪ ,, ¸ư _ د یر'̂ ͌ Ƶ ,, رؤا
̈́
͌
͌
͈
Ǒŭ
͈
ں·رد _´Ƴ'. ¸Ș ¸ƪ ،_`'ƃ,Ď 'ȹ ,· م·ĕ _ı سا · ¸ǞƱا,·ا
͇
͈ ͉
͌
͉ ͇
`
͌
͏
̈́
' ͇
ͅ
͈
͌
_,¹ .Ǒ
͈
̈́
˒ ͇
.
¸ ف ĂĈą ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ بر ار'̄ ¸ȅ
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
.
˸
ͅ

͆
͇ ·
¸ ĉą ¡ ¸ نا رؤا _`'̞ د ہار ¸ ¸ƪ · _Ņ نا ،¸Ǥ 'ȹ بوɹ رؤا ق'ǫ ا _̚ ا ¸ ¸ƪ رؤا
͏
Π'
̈́ ̈́
͌ ͌
͈ œ ' ¯
ͅ
ɞ
͈
͈
̈́
·
ؤا دؤاد ¸ _´ƙ دﻻؤا _ı سا _´ƙ رؤا _`'̞ د ہار · ح· ¸ˢ
͈ ͈ ͉
͏
Œ
̈́
̄·
_·Ə رؤا ,·· رؤا ب·ا رؤا ن'̂ǩ ر
ٰ
͈ ͈ ͈
ˣ
.
،· ںؤر':·ʑ _´Ƴ ¸Ǥ د ,Ź.. _Ư 'ȅ͈ا ¸ƪ رؤا ،· نؤر'Ɲ رؤا ͈
Ǒ
̈́
·
͈
͌
ͅ
͈ ͇
͌
'
͌
͋
¸ ĉĆ ¡ _´Ƴ _ﻻ ¸IJ ب,Ď ےر'̂ ͌ Ƶ _Ņ ,, · س'Ǒ ا رؤا _ȗ رؤا _ ͈ ǣ رؤا '.,¹ز رؤا
͈
͌
͏

ͅ
͈ ͈ ͈
ŭ
ٰ ٰ
͈
Ǘ
·
ǿ
͈
´

¸ ĉĈ ¡ .ا ,Ƣ ¸ ¸ƪ رؤا ،· ط·Ŷ رؤا _'· رؤا _ȏ رؤا _ '̂-ا رؤا
͈ ͌ ͈
̈́
͌
̈́
͈
'
͈
Ǒ·
,· _Ņ _´ƙ ,Čؤ ¸IJ سا · ¸
͉ ͈
ͅ
ید ¸ˑ
͈
Ǒ
̈́
-
̈́
Đ ¸ ف ĂĈĆ ¡ · _ɚ ¸ _´ƙ ں· ͈ ǝ '̞ رؤا دﻻؤا رؤا اداد پ'. ¸IJ نا , رؤا
͇
'
͈
͏

͇
·
͇
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĂĈć ¡
،_`'̞ د ہار _lj.Ǒ رؤا 'Ǒ _͉ ` _̚ ا ¸ ¸ƪ رؤا
͏
Œ
͈ ͈
- ŭ
͈
̈́
·
̈́
͌

¸ ĉĉ ¡ رؤ,~ · ¸,¹ ک,- ہؤ ,¹ا رؤا ،ےد ¸ư'. ¸Ș _´ƙ ںؤ.Ǒ ¸Ǥ ا ,, ¸ư ,·ا.Ɲ _ı ﷲا ,,
̈́ ̈́
ͅ ͅ
͆
͌ ͉ ͌ ͇ ͉
`
͈
̈́
͇ · ͈
͌ ͈
نا ،'.'. ثر':ا 'Ǒ ':
ͅ
͇ ͈
¹
¸ ĉĊ ¡ گ·Ŷ ,, ,¹ا · _ı 'ȹ ث·ǝ رؤا ¸ʒ رؤا ب'Ǒ ¸ ¸ƪ · _` _´Ƴ ,,
͈ ͈
ͅ
'
͇ ¹
̈́

.
ͅ ̈́
͌ ͇
͈
͌ ¸ ف ĂĈĈ ¡ ,ʋ ¸ سا
̈́
ǑƆ
_̚ _żاؤ ر'ʇ ا · ¸ư _̰ ر 'ʙ م·ĕ _ȗ ا ¸.ا ¸Ǥ سا ¸ ¸ƪ · ں·Ʃ
͈
̈́ ͅ
·
̈́
ű
͇
͌
Œ
͈
'
͈
͏
ˣ ͈
Ǒ¹
̈́
͌
ͅ
͌
¸ ف ĂĈĉ ¡
¸ ĊĀ ¡ ·˛ ہار _ı _̚ ا ¸´ · _ı ,·ا.Ɲ ¸ ﷲا · _` _´Ƴ ,,
͉
.
͈
̈́
·
ͅ
ͅ
͈
͌
̈́
͇
͈
͌
͈
¸ ف ĂĈĊ ¡ ¸ ¸´ ,· نآ,Ď _´ƙ ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ ͅ
͉ ͈
ͅ ̈́
· ن'̄ ےر'. ¸ǭ ,ʝ _̚ · ہؤ 'Ǒ 'ƃ _̚ ث, ͇ ·ا _`·
͇
· ȳ
͈
Ǖ
̈́
ƃ
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
ͅ ͅ
ʛ
̈́
.
͏
¸ ف ĂĉĀ ¡
¸ ĊĂ ¡ _̰ ¸Ǥ '. _ȗ _`'. ,, ر.ĉ _ı ﷲا ¸ د·̐ رؤا
ͅ
·
͈
͌
Ʊ ͉ ͇
͈
Ǘ
͇ -
̈́
̈́
ͅ
̈́
͈
·
¸ ف ĂĉĂ ¡ _ ا ¸Ž· _
ū
͇
͇
_ƕدآ _ȗ ¸
ħ
̈́
ﻻ _·Ə · ب'Ǒ ہؤ یر'.ا ¸ _ħ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،ار'.ا _̚ , ,·
͏ ̈́
ٰ
͇
ͅ
¹
ͅ ̈́ ͅ
ُ ͅ
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
͉
¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ رؤا _ǣ ؤر ¸̱ ¸
͈ ž
̈́
͆
´
ͅ
·
·Ʃ ¸,¹ ,Ƣ'! ¸Ǥ 'Ǒ :.': ¸ūا ¸ūا ¸ ¸´ ¸IJ _` ,·ا.Ɲ
͌
ͅ ̈́
͌
̈́
͈ ž
̈́
͇ · ͈
̈́
ͅ
͇
͌
¸ ف Ăĉă ¡ ·Ʃ ¸Ǥ 'Ǒ ¸ ¸̆ رؤا
͌
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͉
̡
͉
·
͇ ·
¸ ف ĂĉĄ ¡ ¸ư '.'. '.'̞ ہؤ _̚ رؤا
͌ ͇
ͅ
͈
ʱ
´
͈
˸
ͅ

¸ ف Ăĉą ¡ ﷲا ،· اداد پ'. ےر'̄ ,, '̞ م·˛ · ¸´ ,, ·
͇
˸
ͅ

̈́ ̈́
ͅ
·
ɓ
ƍ
ͅ
͇
·̐
ő
¸ ف ĂĉĆ ¡ ƙ _Ńد·̐ _ı نا ؤد ڑو̪ _̚ ا ,̣ ͈
ǡ ͇

͉
·
͈
̈́
· ·
͉
'Ǒ _̚ ا _´
ͅ
˒ ͈
Ǒ̡
Œ
͈
̈́
·
͈
¸ ف Ăĉć ¡
¸ Ċă ¡ یر'.ا ¸ ¸ƪ ,, ب'Ǒ _żاؤ ,¹,· ¸ư ,, رؤا
ͅ
ُ
̈́
͌
ͅ
¹
͇ ͌ ͈
¸ ف ĂĉĈ ¡ ¸ńآ · _ı ں·'Ǒ نا _`'ƃ,Ď _.ȟ
͇
͇
ͅ
¹
ͅ
̈́ ͅ
͈

· راد,- ¸IJ ں· ͈ ǝ _Ņ ؤ'Ǒ رڈ ¸´ ,, ¸Ǥ سا رؤا _̴
ͅ
ǥ
Ȇ
͇ ̈́
'
-
ͅ
͈ ž
͈
ͅ
·
¸ ف Ăĉĉ ¡ _´ƙ ں'̄ ےر'. _`· · رؤا
͈ ͇
·
͏
͇
_´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ث,·آ · رؤا _´Ƴ د,¹ ¸IJ سا
͈ ͉ ͈
͌ ͌
ͅ
͈
̈́
͇
¸ ف ĂĉĊ ¡ 'Ǒ سا
ͅ
¹ _ǣ ا رؤا _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ب
̈́
͉

͈ ͉
͌
ͅ
͈
،_´Ƴ ¸,¹ ¸¹'ɭ _ı ز'̂·
͈
͌
ͅ
̈́
̈́

̈́

¸ ĊĄ ¡ ¸NJ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا رؤا
̈́
͇
͇ ·
͉
͇
̈́
͇
¸ ف ĂĊĀ ¡ رؤا _`·Ʃ _´ؤ ¸̱ ¸̗ '.
͏
͌
͇
Ǽ
Ƈ
ő
͈
_`·Ʃ ,, _´ؤ , ¸ا
͏
͌
̈́
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĂĊĂ ¡ ار'.ا ¸ ﷲا 'ȅ 'ȅ͈ا ں·Ʃ '.ر'.ا _´ƙ _̰ ا ¸̗ · رؤا
ͅ ͅ ͅ
ُ ُ
̈́
͈
Ǘ '
͇ - ͌
͈
͇
·
ő ͇
¸ ف ĂĊă ¡ رؤا
د ¸´ _̰
ͅ
͇
Ǣ
œ
_´Ƴ ¸·Ʃ ¸) ,·'Ɲ ¸Ǥ ,Ď رؤا _´Ƴ _´ƙ ں· ͈ ǝ _ı ث·Ə ¸ŷ'! ,Čؤ _` ںو̪
͈ ͈ ͈
͌ ͌
͏ ͅ
͌
͈
Ǒ ͋ ̡
͉
· ʱ
ͅ ͅ
͆
´
̈́
ͅ
ǥ
̈́
Ǭ¯
̈́
ͅ
͇
͈

¸ ف ĂĊĄ ¡ ٹو̪ ,· ﷲا ,, ': سا ,Ź.. ': ¸'. '.د با:. ': یرا· _̚ جآ ،_·'. _ǣ ا ·Ŷ'ʇ ,,
͇ ·
͉ ͇ ͈
͏
͇ ͇
̈́ ̈́
͈ ͈
˸
ͅ

̈́
͉

̈́

¸̱ ¸'ʙ
ͅ
·
ͅ
ű
¸ ف ĂĊą ¡ ،¸,¹ ,ǖʸ ¸ ں·ǝ آ _ı سا رؤا
ͅ
͇
ͅ

ͅ
͈

¸ Ċą ¡ 'ȅ ¸آ ¸ˢ ا س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ¸´ ¸ȅ رؤا ͈ ͈
Ǘ Ǘ
͇ ͇ - ·
͏
͈ ͉
Ǒ¹
ͅ
͆
'̞ 'Ǒ ا.Ǒ ر'. _ˡ _̚ ¸ ¸ƪ
ͅ
·
͈ ͈ ͇
¹ ͉ ·
̄
͉
·
͈
˸
ͅ

̈́
͌
¸ ف ĂĊĆ ¡ رؤا
· ں· ر'ɭ نا ےر'̄ ,·'. ےر'̄ ¸ƪ رؤا '̞ '.د _̚ ¸ ¸ƪ ع'Ǒ ؤ ل'ƃ · ¸آ ڑو̪ ¸̱ ,Ǣ ͈
͆
·
̈́
· ˸ ˸
ͅ ͅ

ͅ
͌ ͌
ͅ
·
͈ ͉
͈
˸
ͅ
͇ ͉
̈́ ͏
ͅ
Ɔ
͉
· Ǽ
͈
Ǖ
͉

͊
͈
ǥ
·
¸̱ ¸'Ǒ '̞ '. _´ƙ ¸Ǥ ا ¸´ ': _` ¸Ǥ د _̚
ͅ
·
ͅ
ͅ ʱ
͇ ·
͇ ·
͈
̈́ ͅ
͉ ̲
ͅ
͇
͈

͈
̈́
·
¸ ف ĂĊć ¡ _ǣ ,¹ رؤڈ _ı _'آ ےر'̄ ¸ȅ
͏
ť ͉
˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ف ĂĊĈ ¡ ,¹ ے·د · ¸Ǥ ¸ ¸´ رؤا
ͅ
͇
͏
ť
ͅ
¸̱ ¸
ͅ
·
¸ ف ĂĊĉ ¡
¸ ĊĆ ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸ ,ǖ · _ˡ رؤا ¸اد ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
̈́ ̈́
͈
͉
̞
͊
Ǣ
ť
͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĊĊ ¡ ¸Ǥ 'ʇ ¸ ہد,ƈ · ہ..ز
̈́
ž
̈́

̈́
¸ ف ăĀĀ ¡
ﻻاؤ ¸Ǥ 'ʇ ¸ ہ..ز · ہد,ƈ رؤا
̈́
ž
̈́

̈́
¸ ف ăĀĂ ¡ ·Ʃ ¸'. ¸NJ..ؤا ں'̄ ¸´ ﷲا ¸ư ,,
͌
ͅ
͇ ͌
̈́
ő
ͅ
͈
¸ ف ăĀă ¡
¸ Ċć ¡ · · ثار ¸ سا رؤا ﻻاؤ ¸Ǥ 'ʇ _Ǖ ¸IJ,¹ ک'. _ʖ ر'.
͉
̈́
̈́
ž
̈́

͇
¯
͉
͈
.
ͅ
'.'Ǒ _
͈
̈́
͇ ·
͈
¸ ف ăĀĄ ¡ ..'. رؤا جرو· رؤا
̈́
͉
ب'ȅ ·
`
¸ ف ăĀą ¡ 'Ʒد'. ,,
͈
¸ ا·Ʃ '.'Ʒ..
͌
͈
¡ ،': ¸Žاؤ ¸Ǥ '. ¸Ņد,·ز ¸ư
̈́
̈́
͇ ͌ ͇

¸ ĊĈ ¡ ¸IJ ی,· رؤا _ʖ ؤ'. ہار ¸ نا ,, ¸'Ǒ ےر'. ¸Ǥ ےر'̄ ¸ _` ¸ư _Ưؤ رؤا
ͅ
΢
ȅ ̈́
̈́
`
͉
͏ ̈́
͇ ·
ͅ
͈ ž
˸
ͅ
͇
͌
͌
،¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸˜ _د,¹ ن'Ǒ _ ں'Ǒ 'ȅ ¸ ¸ƪ ،_´ƙ ںؤ,ǖnj..ا
͈ ž
.
͈
͈ ͈
͇ · ·
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
̈́ ͆ ̈́
̈́
'
̈́
͌
͈ ͈

¸ Ċĉ ¡ رؤا 'Ǒ ا.Ǒ ¸ ن'. ¸.ا · ¸´ ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͈ ͈ ͈
¹ ͉ ·
͇ ͌
ͅ
̈́
͇
͌
¸ ف ăĀĆ ¡ ¸ư '.œ̉ _̚ _̚ ,̣
͌
̈́
̮
͊
·
͈ ͈
˸ ő ·
ͅ
͉
¸ ف ăĀć ¡ 'Ǒ ر ,·'ƃا _̚ رؤا
̈́
͌ Ơ
̈́
͈
ő
¸ ف ăĀĈ ¡ ¸IJ ں·Ŷاؤ , _د,¹ ن'Ǒ _´ǧ آ _ ¸ ¸ƪ ¸ȅ ͇
Ǽ
ˬ
¯ ͌
͈
͈
͇ ·
͈
ͅ
͈ · ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،¸Ǥ
͈ ž

¸ ĊĊ ¡ _ż'ʇ ,ǖ _żاؤ ¸Ǥ ا ,Ƣ ¸ سا ¸ ¸ƪ · ،ار'.ا _`'. ¸ ن'̂-آ ¸ _` ¸ư _Ưؤ رؤا
̈́
͈
͉
̈́
ť
ُ ُ ̈́
͌
̈́ ̈́
͌
ͅ ͅ
͉
͇
͌
͌
¸ ف ăĀĉ ¡ ¸NJ;· ,· ے,-ؤد ¸.ا _´Ƴ ¸Ǥ 'ʇ ¸اد ¸ _´ƙ _` ی,ǖ- _ż'ʇ ¸ سا ¸ ¸ƪ · ͉
͉ ͈ ͈ ͇ ͈
͌
ͅ
ž
̈́ ̈́

̈́ ̈́
͇
͌
ͅ
¸Ǥ _´ƙ ث'. _ȗ ر'.ا رؤا ن·ǝ ز رؤا غ'. ¸IJ ر·ʣ ا رؤا ¸̱ س'. س'. ¸ ¸̱ ': ¸IJ ر·Ƿ رؤا ¸·Ʃ
ͅ
ˣ
ƃ
͈ ͇ ͇ ͉ ͉
ħ
̈́
ͅ
͈

̈́
.
͉
Ǽ ·
ś
͇
͇ ͌
´
Œ
͏
_´Ƴ ں'Ǒ 'ȅ _´ƙ سا ¸ȅ 'Ǒ ': سا رؤا ¸ˢ _ و̪ د _ ': سا ،¸ūا _´ƙ ث'. _ȗ رؤا
͈ ͈ ͈
͌ ͈
͈ ͇
̈́
· ʉ
͆ ͆
̈́
' Ǘ
͇ ·
̈́
͉
. ̞
͉
· ʱ
͇
͈ ̞

͉
·
ħ
اؤ ن'̂·ا
͈
، ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷ
͈ ž

¸ ĂĀĀ ¡ رؤا ¸ ف ăĀĊ ¡ · ں·ǝ '.اœ̉ ¸.,- ': ﷲا
̈́
͇
`
͈ ͈
̮
͊
·
͆
¸ ف ăĂĀ ¡ ¸IJ سا رؤا '.'Ǒ · نا ¸ _ا ,ʔ ﻻ'.
͈
̈́
͇ ·
̈́
̈́
.
،¸ ں·'. _ı نا · سا ¸ư ی,·,· رؤا _ı'. ،¸ ,ŭ'̄ _ƀ ھ;¹ ں'Ǒ رؤا ¸Ǥ ¸Ǥ
ͅ
͇ ͉ ͈ ͌
ͅ
͇ ͇
·
͈
͊
ǔ ͈ ǒ
͇ · ·
͊
͈ ͈ ǥ ž
͇

¸ ĂĀĂ ¡ ¸ʗ ا ،ﻻاؤ ¸'Ǒ ': _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸IJ ,, ·˴ _ȗ ¸
͇
´
.
̈́
̈́
͇ ·
͈
̈́
̈́
̈́

ħ
͇
_ı سا ,ʔ ﻻ'. ·Ʃ ¸ ں'̄ ,Ǻ
̈́
.
͌
ő
͉
_̚ ثر·
͈
̈́
·
¸ ف ăĂĂ ¡ _ı ا.Ǒ ,ǖ ,Ƣ ¸ سا رؤا
͈
͉ ·
͈
͉
͌
̈́
¸ ف ăĂă ¡ ،¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ہؤ رؤا
͌ ͇
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn

¸ ĂĀă ¡ بر ار'̄ ﷲا ¸ư ,, ˸
ͅ
͌ ͈
¸ ف ăĂĄ ¡ · ﻻاؤ ¸'Ǒ ': ,ǖ ,Ƣ _̚ _Ń.Ǒ _ı _ȗ او· ¸IJ سا رؤا
ͅ ̈́
̈́ ̈́
͇ ͉ ͇ · ·
͈
͌ ͈
̈́
·
ħ
¸ư ن'Ǒ ,· ,ǖ ,Ƣ ہؤ ·· ¸ا
͌ ͇
̇
ˈ
̈́

͉
͈
͉
͌ ͉
͇
¸ ف ăĂą ¡
¸ ĂĀĄ ¡ آ
̈́

_·,¹ _̚ ,;'.ا ¸ا _̴
͈ ͈ ͈
ͅ
̈́
·
ʱ
¸ ف ăĂĆ ¡ _Ưؤ رؤا _´Ƴ _´ƙ ,;'.ا ¸IJ سا _̴ آ _Ņ رؤا
͌
͈ ͈
͌
͈
ʱ
̈́

،راد,ǖ ار· _´'. ار· ¸ư
͇
̈́
͉ ͉ ͇ ͌

¸ ĂĀą ¡ ¸ _` · ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ _·آ _˥ د _żاؤ ¸Ǥ و̪ _̴ آ س'. ےر'̄
̈́
͇
ͅ
˸ ˸
ͅ ͅ
͈ ͈ ͈
͏
͈
Ǒŭ
̈́
ž
Œ
ʱ
̈́

͉
,· ¸´ _´ƙ رؤا ،· ے,· ¸Ǥ ا ا·Ʃ 'Ʒ..ا · رؤا · ¸ˢ ¸Ǥ ا · '̞ د
͉ ͈
ͅ
ُ
͇
̈́ ̈́
͉ ͉
͌
̈́
͇ ̞
͇ ·
ͅ
ʱ
͈
،_̚ ن'Ǒ
͈
̈́
·
͇
̇
ˈ
̈́

¸ ĂĀĆ ¡ ¸,¹ ن'Ǒ ¸ ح,' ح,' _´ǧ آ ح,' _ا ¸ƪ رؤا
ͅ
͈
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
͌
¸ ف ăĂć ¡ _̴ ا ل· ,Ď': ,, ¸Ǥ سا رؤا
͈
͊
·
͇
̈́
͈ ž
،_د,¹ _¯اؤ ,· ں·Ŷاؤ ¸˜ ¸ا ,, ¸Ǥ سا رؤا ·Ʃ ¸NJ;· · ¸´ ,,
͈
̈́
͉ ͉
.
͈ ž
͌
ͅ
ͅ

¸ ĂĀć ¡ ¸ư _`·Ʃ _´ؤ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ _̚ · ·˛ ,· سا
͌
ͅ
͌
˸
ͅ
͈
˸
ͅ
͇ ͉
.
͉
¸ ف ăĂĈ ¡ _`· او· ¸IJ سا
͏
ؤا _̚ د·ǝ
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
·Ŷ ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ ں·,Ȋ ر
͈
͉
·
̈́
͆
Ɖ

¸ ĂĀĈ ¡ ,· نا ¸´ رؤا 'Ǒ _̚ ن'Ǒ ,· نا _̚ ¸ ¸ƪ رؤا ،¸,¹ _̚ ک,- ہؤ · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
͉ ͉
ͅ
͈
¹ ̇ ͌ Ơ
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ˸ ·
͇
ˈ
̈́

ͅ

̈́ ͅ
͌
͆
ͅ
ͅ
͉
ےڑؤ;¹ ¸ _ˡ ا ¸ĭ'.
ٰ
.
ِ
¡ ،_̚
͈
̈́
·

¸ ĂĀĉ ¡ _`دا ¸ _´ƙ ن'. _ı ﷲا ہؤ ,, _´Ƴ ¸Ǥ · او· ¸IJ ﷲا ہؤ · _` ہؤ ؤد ,, _ż': _̚ ا رؤا
͇
͇ ͈ ͈
͆
͌
ͅ
͇
` ͉
͇
̈́
͈
̈́
·
ń _,¹
͈
¸ ,ŭ'̄ رؤا _`د'.ز ¸
͇
·
ͅ
͈
¸ ف ăĂĉ ¡ ¸ˢ _ ¸IJ سا _´ƙ ہ'ʙ _ı ¸ƅا ,Ƣ ¸ ¸ƪ _̖ ·
̞
͇ ·
̂ć
͈
̈́

ُ
͌ ͈
̈́ ̈́
͌ ·
،¸̱ ¸,¹ · ': ےد'Ǒ _̚ ا ہؤ رؤا ¸ư '.,̣ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا _̚ ا ,̣ _´Ƴ ¸د,¹
ͅ
·
ͅ
͇
ͅ
͇ ·
͈ ͈
̈́ ̈́
· · · ·
͌
̈́
͉ ͉
̈́
͉ ͈
͌
͈

¸ ĂĀĊ ¡ _`· س'. ¸IJ نا ,¹ا ,, ¸ _´· یر· _´ƙ ,˚ ¸Ǥ ا _`'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا ¸ ں·̐ ا رؤا
͏ ͏
͉
͆ ̈́
͉ ͈
.
̈́
͉
Œ
ͅ
ď
̈́
·
_`آ _`'ȅ
͏ ̈́
͆
̈́
'
_´Ƴ س'. ¸IJ ﷲا · ں'Ǒ 'ȅ ,, ؤد 'ƃ,Ď ¸´،¸ń _·ﻻ ن'̂·ا ,· سا رؤ,~ ·
͈ ͉
͌
͉ ͈
ͅ ̈́ ͅ
̈́
·
͆
' ͈
̈́
ͅ
͈
͏
̈́
¸ ف ăĂĊ ¡ رؤا

͈
˸
ͅ

¸ ف ăăĀ ¡ ¸ʩ ﻻ ,, ن'̂·ا ,, · _·آ ہؤ _ ,, ,ǖ 'Ǒ
̈́
Ǒ
͈ ͇
ǔ
͏
·
̈́
͈ ͈
ͅ
͈
͏
͇
̈́
͈
¹
¸ ĂĂĀ ¡ · ںو̪ آ رؤا ں·Ŷد ¸IJ نا _´Ƴ ¸Ǥ د,ǖ̳ ¸ƪ رؤا
ʱ
̈́
·
͈ ͈
͌
ͅ
͈
͉
͌
¸ ف ăăĂ ¡ ¸ﻻ ,, ن'̂·ا ر'. _ˡ ہؤ 'ȅ
͏
̈́
͈ Ǘ ͇
̄
͉
·
͈
͇ -
¸̱
ͅ
·
¸ ف ăăă ¡ ا رؤا
̈́
·
،_,¹ 'ʇ _´ƙ _ȗ ,- _ǣ ا ,, _´Ƴ ¸Ǥ د ڑو̪ _̚
͈
͊
ǘ̲
͇
· ͉
͈ ͈
͆
ħ
̈́
͌
ͅ
͈
͉
·
͈

¸ ĂĂĂ ¡ ¸ر'.ا ¸Ǥ ,Ď ف,' _ı نا ¸ƪ ,¹ا رؤا
ͅ ͅ ̈́
ُ
ͅ
͆
´
͌
¸ ف ă㥠¡ ,Ƣ ¸ƪ رؤا ¸,¹ _·'. ےد,ƈ ¸ نا رؤا
͌
͌
ͅ
͈
ͅ
͇
¸̱ ,, ¸Žاؤ ¸ﻻ ن'̂·ا ہؤ _̰ _ ¸ﻻ '̞ ا ¸Ǥ '. ¸IJ نا ,ǖ
ͅ
· ̈́ ͇
̈́ ͅ
͈
·
͇
͊
·
̈́
Ɨ
͈
͉
¸ ف ăăą ¡ 'Ǒ '. ا.. ,, ,, ,ʝ
ͅ
͌ Ơ
͉
̈́
͈
ƃ
¸ ف ăăĆ ¡ '. ے,· ¸̆ _´ƙ نا _ʓ ؤ
͌
Ɲ
͇
̈́
͇ ·
͈
͈
Ǒŭ
_´Ƴ _
͈
͌ ¸ ف ăăć ¡
¸ ĂĂă ¡ _´ƙ نا ,, ن'ȹ ¸IJ _´ƙ ں·ǝ رؤا ں· ͈ ǝ دآ _´Ƴ ¸Ǥ _˶ د ¸IJ _ ͇ ǣ ,Ƣ ¸ ¸ƪ ح,' _ا رؤا
͈ ͈ ͈ ͈Γ ͌
͆
·
̈́
͇ ¯
` Ɨ
͌
͈ œ
͆
̈́

̈́
͌
ث'. _ı ٹؤ'Ǒ ¸ư 'Ǒ اڈ ,Ħʄ ,· ے,-ؤد ¸.ا
͇ ͈
̈́
͇ · ŭ
͌
ͅ
͈
̈́
̈́

͉
¸ ف ăăĈ ¡ 'ȅ͈ا ہؤ · 'Ǒ '. بر ار'̄ رؤا ،· ¸IJ·ǃد
' ͉
ͅ
ͅ
͌ Ơ ˸
ͅ

¸,¹ ,,
ͅ
̈́
¸ ف ăăĉ ¡ ؤد ڑو̪ ,· ں·ؤ'Ǒ _ı نا _̚ ا ·
͉
·
͉
͊ ͅ
̈́
͇ ·
͈
̈́
·
¸ ف ăăĊ ¡
¸ ĂĂĄ ¡ سا ,, ¸Ǥ سا رؤا
͈ ž
¸ ف ăĄĀ ¡ رؤا _̚ ن'̂·ا ,· ث,·آ _̚ ` _ʹ لد ¸IJ نا ف,' _ı
͈ ͈ ͈
̈́
· ǡ
͈ ͉
̈́
̈́
͇
̷
͇ ·
،¸ư '.'̂ŗ _̚ ا · _·'̂ŗ ہ'Ǒ رؤا _,¹ .Ǒ ¸ا
͌
̈́
͈ ͈
̈́
·
͇
͏
̈́ ̈́
¹ · ͈
͉
'

¸ ĂĂą ¡ _ ف,' یر'̄ ¸ _` ¸ư _Ưؤ رؤا ں·Ʃ'. ,˞ ': رؤا _ȗ _´ƙ او· ¸IJ ﷲا 'Ǒ ·
ȟ
̈́
ɴ ͌
Ǝ
˸
ͅ ̈́

̈́
͇
͌ ͉
͌
ȟ
͈
ǘĝ ͈
ħ
͈
¹
ͅ
یر'.ا ب'Ǒ
ͅ
ُ
ͅ
¹ ¸ ف ăĄĂ ¡ ہؤ ید ب'Ǒ ¸ ¸ƪ ·ʑ رؤا
ͅ
¹
̈́
͌
̈́
Ǒ
͇ ·
_¯ ¸ ف,' _ı بر ے,ǖ ,, ,, _´Ƴ ¸Ǥ '.
͈ ͈
ͅ
͈
͌
ͅ
̈́
͇
¸ư ا,·ا
͌
ͅ
¸ ف ăĄă ¡ ،·Ʃ ,, _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸. ,¹ ,Ƣ · ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا ·
͌
̈́
͈
͆
͌
ͅ ͅ
̈́
̈́
ǥ
·

¸ ĂĂĆ ¡ _̚ ﻻاؤ ¸Ǥ .. _`· ': ں·'. _ı سا _´ƙ ف'ȟ ا رؤا _¯ ث'. _ı بر ے,ǖ ¸ư یر· رؤا
͈
̈́
·
̈́
ž ͇ ͇ ͇
͏
ͅ
͈ ͈
̈́

ͅ
͌ ͉
¸ ف 㥥 ¡ ،'Ǒ '. 'Ǒ ¸ư _Ưؤ رؤا
ͅ
̈́
· ǔ
͇ ͌
ͅ
̈́
·
͌

¸ ĂĂć ¡ _´ƙز ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا رؤا
͈
̈́
̈́
ǥ
·
¸ ہار _ı ﷲا ¸̱ · ¸ˢ ,· ¸̗ ¸IJ نا · ,, _´Ƴ ہؤ ,ǖŔا _´ƙ
͇
Ǽ
ͅ
´
ͅ ͅ
͉
.
͉ ͈ ͈
ő
͌
͆
_´Ƴ ¸̱ ¸IJ ن'̂ũ ف,~ ہؤ ،_د 'ʇ
͈
͌
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

͈
̋
͇ · ¸ ف 㥹 ¡ _˥ ا ی,· رؤا
͈
ʇ
͊
̈́
¸ ےزا..ا ل··
̈́
̈́
̈́
Đ ¡ _´Ƴ ¸اڑؤد
͈
͌
ͅ
¸ ف ăĄĆ ¡
¸ ĂĂĈ ¡ ،· ں·Ŷاؤ ,·ا.Ɲ ¸ư 'Ǒ '. ب· ہؤ رؤا ¸ ہار _ı سا 'ʇ ن· ,, ¸ư 'Ǒ '. ب· بر ا,ǖ ͈ · ·
͌
͌ ͇ ͌ ͇
ͅ ͅ
̈́ ̈́
̈́ ̈́
̋
͇ ·
͈
ͅ

¸ ĂĂĉ ¡ ·
ͅ
'Ǒ 'Ǒ م'. ': ﷲا ,· _` ¸ _̃ ا ؤ'̞
͈ ͈
¹ ŭ
̈́
͉
͇ ͈
-
Œ
¸ ف ăĄć ¡ ،·Ʃ ¸Ǥ 'ƃ _´ǧ آ _ʖ ا ¸´ ,¹ا
͌
ͅ
̈́
͈
ͅ
͈ · .
ͅ

¸ ĂĂĊ ¡ _` ؤ'̞ ,, ¸ _´ƙ سا ,, ا·Ʃ 'Ǒ _̚ رؤا
͇
Œ
̈́
͈
͌
͈
¹
͈
˸
ͅ

¸ ف ăĄĈ ¡ _ ¸ ¸´ ہؤ 'Ǒ 'Ǒ م'. ': ﷲا ,·
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
ͅ
͈ ͈
¹ ŭ
̈́
͉
ا·Ʃ ما,· ,· ¸´ , · 'ʇ ,¹ ن'Ǒ
͌
͉
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͇
͉

͈
͇ · ¸ ف ăĄĉ ¡ ·Ʃ یر·ǝ ¸ سا _̚ _ ,ʝ
͌ Ƈ
͇
͇
ǿ ͈
˸
ͅ

͇
ƃ
¸ ف ăĄĊ ¡ رؤا ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ب· · ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. بر ا,ǖ ¸ȅ ¸'. ¸ _´Ƴ ¸,¹ ہا,˭ ¸ ںوȑ ا· _ǣ ا ے,ǖǦ
̈́ ̈́
̈́
Nj ͇ ͈ ͈ ͈
ͅ ͆
͈ ͌
Ǘ ͇
͇ ·
̈́ ͅ
͇
Ţ
͆
͌
ƣ
̈́
͉

ͅ
̛ ͇ ·
،¸ư 'Ǒ '.
͌ ͇
ͅ
̈́
·
¸ ĂăĀ ¡ ،¸ń _·'. ا,- _ı _`'̂ŗ _ǣ ا ¿·,ɲ _´Ƴ ¸'̂ŗ ہ'Ǒ · ہؤ ،ہ'Ǒ 'Ǒ رؤا ) ؤد ڑو̪ رؤا
͈
͏
͉ ͉
͏
̈́
͉
͈ ¹ ¹ ̡
ͅ
̈́
ǜ
ă ͈
͌
ͅ
̈́ ̈́
͇ ͉
·
̞
Œ ͉
·

¸ ĂăĂ ¡ 'Ǒ 'Ǒ ,, م'. ': ﷲا ,· _` ؤ'̞ ,, ¸ا رؤا
͈ ͈
¹ ŭ
̈́ ̈́
̈́
͉
͇
Œ
ُ
¸ ف ăąĀ ¡ ¸ȅ رؤا ،¸ư _żؤ.. ¸ʒ ¸ȅ ہؤ رؤا
͆ ͆
͈ ͈
Ǘ ͌ Ǘ
͇ ͇ · ·
.
·'ƃ 'Ǒ ': نا ¸´ ,¹ا رؤا _;ʝ ¸ ¸´ ,, _´Ƴ ¸Ǥ اڈ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ ں· ؤد ¸Ǥ ا ن'ȹ
̈́
̈́
̇ ·
ő
ͅ ͅ
͈
̞ ͇ ·
͈ ͈
͌
ͅ ̈́
ž
ͅ
·
͉
͈Γ
͆
¸ ف ăąĂ ¡
·Ʃ ک,Ȋ ¸´ ,Čؤ سا ·
͌
͆
Ɖ
ͅ
ͅ
ͅ
¸ ف ăąă ¡
¸ Ăăă ¡ 'Ǒ ہ..ز ¸ا ¸ ¸ƪ · '̞ ہد,ƈ ,, ہؤ 'Ǒ رؤا
͈ ͈
¹ ¹
̈́
̈́
͌
ͅ
ͅ
·
¸ ف 㹥 ¡ '.د,¹ ر· ¸.ا ¸Ǥ ¸IJ سا رؤا
͈ ͈
̈́
͈ ž
¸ ف ăąą ¡ ¸ư 'Ǒ _´ƙ ں··Ŷ ¸ _`
͌
ͅ
˒ ͉
.
͈
͇
¸ ف ăąĆ ¡ ¸ư _´ƙ ں·,ǖnj..ا · ': ¸'.·Ʃ 'ȅ سا ہؤ
͌ ͇ Ǘ ͈ ͈ ͈
̈́
͇
͏
͌
͈
͇ -
¸ ف ăąć ¡ ¸Ǥ ¸د,¹ ¸ˢ ل'̂ćا ¸IJ نا _´ƙ ,ʕ آ _ı ںؤ,Ď': _̖ · ،_̚ ﻻاؤ ¸Ǥ ¸ نا
͏ ̈́
ť ˣ ͈
̞
͇ · .
͈
̈́
̈́ ̈́
·
͈ ͈
̈́
· ʇ
̈́

،_´Ƴ
͈
͌
¸ Ă㥠¡ _˥ ؤاد _´ƙ سا ,, ¸Ǥ ,ĦĆ,- ¸IJ ں·Ə, ͇ ǰ ¸IJ سا _´ƙ _ǣ ,Ƣ ¸ ¸ƪ ح,' _ا رؤا
͈
͈
Ǒ̡
Œ
͈ ͈
͈ œ
̈́
̈́
Ƈ
ͅ
ș
͇
'
͌
̈́
͌
¸ ف ăąĈ ¡ _̚ ر·ɟ¯ _̚ ا رؤا ,· ں·'. _ǣ ا ,ʝ ¸Ǥ _̚ ںؤاد رؤا
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́ ̈́
· · ·
͆
͉
̈́
͇
̈́
͉ ƃ

ͅ Œ
ˣ ͈
Ǒ̡
¸ ف ăąĉ ¡
¸ Ăăą ¡ ¸. _ ¸ń _·ﻻ ,, ن'̂·ا ,¹ ,Ƣ ¸ƪ _Ư ¸Ǥ · ¸آ _`'ȅ _`· س'. ¸IJ نا _ رؤا
ͅ
͇ ͇ ͈
͏
̈́
͈ ' ͌
͌ ő ͌
ͅ
̘
ͅ ̈́ ͏
̈́ ͏
͆
͉
) · ں·Ŷو·ر ¸IJ ﷲا 'ȅ ¸ˢ ,, _Ư 'ȅ͈ؤ _̰ _̃ ƃ -
͈
Ǘ '
͇
ƃ
̈́ ͇
͌
·
͈
͌ Ƶ
¸ ف ăąĊ ¡ ,ŭ'.ر _ǣ ا ں'̄ ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا
̈́
͉

͇
·
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́
¸̱ ر
Œ
¸ ف ăĆĀ ¡
ă
,ʋ ¸IJ نا ,Ź.. با:. ¸ǭ رؤا _Ń ¸Ǿ ,ŭذ ں'̄ ¸IJ ﷲا · ں·Ə, ͇ ǰ ¿·,ɲ
ƃ
͇
̈́
¯ Ƈ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͈
· ͈
ͅ
̈́
ǜ
،':
¸ ĂăĆ ¡ ¸ư 'Ǒ د لو̪ ¸Ǥ ¸IJ م) ا ,ĦǨ ': سا ¸ư'. '.'̞ د ہار ﷲا ¸Ș رؤا
͌ ͌ ͉
ͅ
͈ ` ·
Œ
͈ ͇ ž
.
̈́
͈·
̈́
Œ
¸ ف ăĆĂ ¡ ¸Ș رؤا
͇
`
¸ư 'Ǒ د ,¹ ا·Ʃ ':ر ب· ¸Ǒ ,ĦǨ ': سا ¸ư'. '.,¹ ہا,˭
͌ ͌ ͉
ͅ
͈ · ·
͌
̈́
̈́
ͅ
̈́
͈·
̈́
Ţ
¸ ف ăĆă ¡ -آ ¸ _ǣ د,·ز _ı _ȗ '.·
ͅ
´
͇
ħ
͈
ن'̂
،· ں·Ŷاؤ ¸ﻻ ,, ن'̂·ا ¸ư 'Ǒ اڈ با:. _̖ · ﷲا ،¸ư 'Ɲر ھ;· ,·
̈́ ̈́
̈́
͈ ͌ ͌
ͅ
ŭ
·
͈
͋ ͉
͉

¸ Ăăć ¡ ,, رؤا
͈
¸ ف ăĆĄ ¡ _د,¹ ن'Ǒ _ _´ǧ آ ¸ ¸ƪ ¸ư ہار _lj.Ǒ _ı بر ےر'̄
͈
͈ ͈
͇ · -
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
͈
ͅ
͈ ·
̈́
͌
͌
˸
ͅ

،¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ 'ƃ ¸ǭ
͈ ž
̈́
̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́

¸ ĂăĈ ¡ نا ,, ¸ư _ż·Ə ': نا ہؤ رؤا ں'̄ ¸IJ بر ¸Ǥ ا ¸ư ,̣ ': _ǣ ) ¸Ǥ ¸IJ نا
͈ ͌ ͌
ٰ
͈
·
̈́
͉ ͈ ž
Ť
ͅ
Ɨ
. ¸IJ
،¸ư _ ': ں·Ə':
͌
̞
͉
·

¸ Ăăĉ ¡ ہؤ,¹ ¸IJ _` ےا ،': ¸'ƃ,Ď رؤا ': ¸'̞ ا · _Ņ نا ند _` رؤا
͇
͏ ̈́ ̈́
͊
·
ُ
͇
¸ _ƕدآ ¸̆ ¸ ¸´
͇ ·
̈́
ͅ
¸Ǥ ,ǖ̳
͈ ž ͈
Ť
¸ ف ăĆą ¡ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ےا ¸ń _,¹ ض,- _ƕدآ ¸Ņؤد ¸IJ نا رؤا
͈
¸ ¸.ا _´ƙ ¸ƪ
͈ ͈
͌
'.'̞ ا ہ..'ĉ ¸ ے,-ؤد ¸
͈
͊
·
͏
̈́
̈́
¸ ف ăĆĆ ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ · · ¸Ǥ _Ǖ · د'ɓ سا _ǣ ا ¸ƪ رؤا
ž ť
̈́ ͅ
͇
͏
̈́
̘
͉
·
͈
ǛƗ
̈́
͉

͌
¸Ǥ
͈
_̰ _`'ƃ,Ď ر,ɲ
ͅ
·
͏
̈́
ͅ
Ǝ
¸ ف ăĆć ¡ ¸ư'. ا.. ¸Ș ,ʝ ·Ʃر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ ¸ư '.'ʇ ار'̄ گΣ ': ¸'ƃ,Ď
͌ ͉ ͌
̈́
͇
`
ƃ
͌
͈
͆
͈
Ǘ
˩
͌
̈́
̥
͊ ̈́
·
˸
ͅ

͏
¸ ف ăĆĈ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ﻻاؤ ¸˪ بر ار'̄ ¸ȅ
͌ Ǘ
.
ʵ ͈
`
˸
ͅ

͆
͇ ·
¸ ĂăĊ ¡ ¸Ǥ ¸IJ نا ,Ź.. _´Ƴ ¸,¹ ¹˗ ,· ے,-ؤد · ¸.ا _´ƙ ں·˴ '! ¸ƪ _̖ · رؤا
͈ œ ͇ ͈ ͈ ͉ ͈
͌
ͅ ̈́
ȅ
Ɖ
ŷ
̈́
͌ ·
͈
': ¸ ف ăĆĉ ¡
¸ ĂĄĀ ¡ ےا ہؤ,¹ ¸IJ ں· ͈ ǝ دآ رؤا ں·ǝ
Ɨ `
̈́
͇
¸ ,· ¸´ ¸̱ ¸آ ,, لو·ر ¸IJ _´ƙ ¸´ س'. ےر'̄ 'Ǒ
͉ ͈
ͅ ͅ ͅ
·
͏
̈́
͉ ͈
˸
ͅ

¹
ند ,, _̚ رؤا ¸Ǥ ;· _´ǧ آ ی,ǖƘ
͈
͈
˸ ͈
ͅ

ͅ
Nj ͉ ͈ ͈
ͅ
·
¸ ف ăĆĊ ¡ ¸ارڈ ¸ ¸Ǥ د
ͅ
̈́
̲
ʱ
͈

¸ ف ăćĀ ¡ ¸ ¸ƪ ¸ń _̚
̈́
͌
͈
ő
ید _Ưا· ,· ں·'. _ǣ ا
͌
͉
̈́
͇
̈́
͉
¸ ف ăćĂ ¡ _Ưا· ,· ں·'. _ǣ ا د· رؤا '.د ¿·,Ď ¸ _Ń..ز _ı 'Ǒ د _̚ ا رؤا
͌
͉
̈́
͇
̈́
͉

̈́
͈ ͈
͈ ·
̈́ ̈́
̈́ ̈́
͈
̈́
·
ؤ ,, ¸ń _د
͈
¸̱ ,Ď': ہ
ͅ
·
̈́
¸ ف ăćă ¡
¸ ĂĄĂ ¡ ,,
͈
¸ ف ăćĄ ¡ · ں· ͈ ǝ بر ا,ǖ ,, ¸Ǥ سا
ͅ
ǥ
Ȇ
͇
'
͈
ͅ
͈ ž
¸ ف ăćą ¡ ¸IJ نا ,, '.,¹ _̚ ہ'Ǒ ¸ ¸˜
ͅ
͈
̈́
·
͇
ͅ
·
̈́
!
ں·Ʃ ,ǖ ¸ گ·Ŷ
͌
͇
̈́
͇
¸ ف ăćĆ ¡
¸ ĂĄă ¡ ¸Ǥ ¸IJ ¸.ا ,Ƣ رؤا
͈ ž ͈ ͌
¸ ف ăćć ¡ ل'̂ćا ¸IJ نا بر ا,ǖ رؤا _´Ƴ ¸رد ¸ ں·Ə': ¸IJ نا
͈ ͈
ͅ
͌
͇
،_̚ ,ǖ ¸ ¸
͈
̈́
·
͇
̈́
͇

¸ ĂĄĄ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ر ار'̄˸
ͅ

··Ŷ ےا ،ﻻاؤ ¸˪ ر ¸ư اؤ,· ¸ ب ¯
͌ ͉ ͇
¸ ¸Ž _̚ · ¸ư'. ہؤ
͈
˸
ͅ

ͅ
͌ ͉
¸'.
͏
͇
¸ ف ăćĈ ¡ ا.Ǒ ¸ دﻻؤا _ı ںؤرؤا _̚ ¸Ș ےدﻻ ,ʦ یر'̄ ¸ư'. ¸Ș رؤا
͈
͉ ·
͈
˸ ͇
ͅ

͈ ͇
Ǘ `
-
͇
. ˸
ͅ
͌ ͉

͈
¹ ¸ ف ăćĉ ¡
¸ ĂĄą ¡ ¸ư '.'. '.د ہ..ؤ _̚ ': _` ¸ȅ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
͈
͈
˸
ͅ

͇
͆
͈
͇ · ¸ ف ăćĊ ¡ _̚ 'ʇ ¸´ رؤا ¸ư _żاؤ ¸آ رؤ,~
͈
̈́
·
̥
ͅ
·
ͅ
͌
̈́
̈́
،¸Ǥ ´
ͅ
ʷ

¸ ĂĄĆ ¡ Ƙ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
م·ĕ ی,ǖ
ͅ
͈
¸ ¸Ǥ '. 'Ǒ '. با · ں·Ʃ '.,¹ م': 'Ǒ ا _´ƙ ؤ'. ¸Ǥ م': ,· ,ʦ _ǣ ا ¸´
ͅ
͌
Ʊ œ ͉ ͇ ͇
̈́ ̈́
̈́
· ·
ͅ
͌
ͅ
͉
͈ ͉
͈
͇
.
̈́
͉

ͅ
،¸'. _̚ ح) ¸ŷ'! ¸ȅ ،,̣ ': ث,·آ ¸ư 'Ǒ ر ': _ħ ·Ʃ
ͅ
͉
͈
̈́
· Ť
̈́
ĉ ·
̈́
͆
͈
Ǘ ͌
͇
ͅ
͌ Ơ
͌

¸ ĂĄć ¡ رؤا ¸ ف ăĈĀ ¡ ¸Ž· · '.اœ̉ راد ,, ¸.ا ¸ا _´ƙ نا ¸Ǥ ا.Ǒ _ȗ ·Ə رؤا _ǣ · ¸ ﷲا ͇
ͅ
͈ ͈ ͈
̮ '
͊
·

͈
͈ œ
͉ ·
͆
͈
ͅ
͈
ǥ
̟
Œ
͇
̈́
´ƙ ل'Ǒ ¸IJ نا ¸ư ': ﷲا ,,
͈ ͈
̈́
·
͌ ͈
': ں·ʑ ,- ےر'̂ ͌ Ƶ ,, رؤا _ ͈
.
͆
͈
¸ ف ăĈĂ ¡ ¸ư ': ں·ʑ ,- ¸IJ نا · ہؤ ·
͌
͈
.
͆
͇
ͅ
_´Ƴ ¸'ʙ ¸ʒ ا,· _Ư 'Ǒ ،¸ư 'Ǒ ̘ · ں·ʑ ,- ¸IJ نا ہؤ ¸ư ': ا.. · رؤا ،'Ǒ ̘ _̚ · ا.. · ہؤ
͈
͌
ͅ
ű
.
͇
͌
͈
¹ ͉ Ǯ ͉ Ǯ
͌ ͌
ͅ ͅ
̈́ ̈́
Ǖ Ǖ ͈
͉ ͉
· ·
͈
.
͆
̈́ ̈́
͇
̈́
·
ͅ
¸ ف ăĈă ¡
¸ ĂĄĈ ¡ ̞ د ,¹ ) _ ': دﻻؤا ¸ ں·ʑ ,- ¸IJ نا _´ƙ ہ'ʙ _ı ں·,Ȋ ¸̆ _Ư ں· رؤا
Œ ͇ · ̞ ͇
·
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
̈́
͈
.
͆
͈
̈́

͆
Ɖ
͌
͈
¸ư '.'
͌ ͈
¸ ف ăĈĄ ¡ _د,¹ ,ĦǨ ,· نا _د ': نا رؤا _,¹ ک) _̚ ا ,,
͈ ͈ ͈
͇
ͅ ̈́
͆
ȆƉ
͉
ُ
͌
Ɲ
͈
·
¸ ف ăĈą ¡ ,, 'ȅ͈ا · 'Ǒ '. ﷲا رؤا
̈́
' ͉
ͅ
ͅ
͌ Ơ
،ءا,ǖĞا ¸IJ نا رؤا _´Ƴ ہؤ ؤد ڑو̪ _̚ ا ¸´ · ¸,¹
ͅ
̈́
͈
͌
͉
·
͈
̈́
·
ͅ
ͅ ͅ

¸ ĂĄĉ ¡ ¸Ž· رؤا ͇ ¸ ف ăĈĆ ¡ _`·Ʃ _ıؤر _ǣ رؤا _ȗ ·Ə ,,
͏
͌
ͅ
͈
ǥ
̟
Œ
͆
͈
'
͈
¸ ف ăĈć ¡ ¸Ș ¸'̞ _Ưؤ ¸ا ¸ư
͇
`
͏
Œ
͌
͌
¸و̪ ¸Ǥ ا _´Ƴ'. ¸ƪ
͊
͇ ·
̈́
͉ ͈
͌
͉
͌
¸ ل'Ǒ
͈
̈́
· ¸ ف ăĈĈ ¡ '.اœ̉ ما,· 'Ǒ ;· ,· _` _´Ƴ _ȗ ·Ə , رؤا
͈
̮ '
͊
· ̈́
ƺ
͉
͉ ͈
͇
͌
͆
͈
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ăĈĉ ¡
¸Ǥ _̚ م'. ': ﷲا ,· _´ ذ ¸IJ _ȗ ·Ə , رؤا
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͈
̈́
·
̈́
͉
͇
͆
͈
'
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ăĈĊ ¡ ، ¸ư 'Ǒ ..'. ٹو̪ ,· ﷲا _Ņ ,,
͌
̈́
ƺ
̈́
͇
͇ ·
͉ ͈
،': ںؤا,ǖĞا ¸IJ نا ': ےد ¸Ž.. _̚ ا ہؤ ¿·,ɲ
ͅ
̈́
͇
͈
̈́
·
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă

¸ ĂĄĊ ¡ ا,· ہؤ ¸ư _´ƙ ¸Ǔ ¸IJ ں· ·Ə نا · ¸Ž· رؤا
̈́
͌ ͈ ͈
͉ ͈ ͇

͆
Ȇ
͈
' ͇
¸ '.
̈́
_ű ¡ ¸ư ': ںؤد,ƈ ےر'̂ ͌ Ƶ
͌
¸ ف ăĉĀ ¡ _Ņ ہؤ · ¸ˢ ا·Ʃ ا,ƈ رؤا ،¸ư ما,· ,· ں·ر· یر'̂ ͌ Ƶ رؤا
ͅ ͅ
ʇ
̈́
͌
͌
͉
¸ ف ăĉĂ ¡ ،_´Ƴ ¸.,- _´ƙ سا
͈ ͈
͌
͈
͆
،¸ư ﻻاؤ ¸˜ ؤ ¸˪ ہؤ ¸ȅ ،': ےد ,Ź.. ': ں·'. نا _ı نا _̚ ا ﷲا ,, ¸ư ¿·,Ď
͌ Ǘ ͌
.
ʵ ͈
`
͆
͇ ·
͇ ͇
ͅ
ُ
ِ ͈
̈́
·
͈
ͅ

¸ ĂąĀ ¡ ,,'ɭ ا _´Ƴ ¸,¹ _ · دﻻؤا _ǣ ا · ہؤ ¸·Ʃ ہ'Ǒ ¸ȅ
͇
·
̈́ Č
ͅ
˳¯
͈
͌ ͈
ͅ ͏
ͅ
Ǒ
ͅ
̈́
͉

͇ ͌
͇
ͅ
·
͆
Ǘ
͇ · ¸ ,ŭ'̄ ¸ ف ăĉă ¡ ما,· رؤا
ید یزؤر _̚ ا ¸ ﷲا · ہؤ _´Ƴ ¸اœ̉
͈
̈́
·
̈́ ͅ
͇
͈
͌
̮
͊
·
¸ ف ăĉĄ ¡ · ¸Ǥ ..'. ٹو̪ ,· ﷲا
̈́
Nj
̈́
͇
͇ ·
͉
¸ ف ăĉą ¡
_`'. ,, ہار رؤا ¸ʗ ہؤ ¸ȅ
͏
͉
̈́
̄
͇
·
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĉĆ ¡
¸ ùà ¡ ¸Ǥ ,· _´ƙز , غ'. ¸Ǥ ا.Ǒ ¸ _` ¸ư _Ưؤ رؤا
͏
̲ œ
͉
·
͉ ͈
͉ ͇
Ǽ
ʼn
͇ ͈ ͈
͉ ·
̈́
͌
͌
¸ ¸'̞
͏
͉
·
¡ ¸·Ʃ
͏
͌
¸ ف ăĉć ¡ , رؤا
͉
Ǽ
ʼn
¸Ǥ ¸
͏
̲
͉
·
͇
¸ ¸ˢ
͈
Ǒ̡
͉ ·
¡ ؤا ر·Ƿ رؤا
͇
´
Œ
¸'̞ ¸IJ ¸.ر ¸.ر _´ƙ _` _ǣ ر
̈́
Œ ͈
̈́ ̈́
͈
͇
ͅ
ǥ
̟
Œ
¸ ف ăĉĈ ¡ ر'.ا رؤا ن·ǝ ز رؤا
̈́
ͅ
͈

¸Ǥ _´ƙ ث'. _ȗ
ͅ
ˣ
ƃ
͈ ͇
ħ
¸ ف ăĉĉ ¡ ¸ūا _´ƙ _ȗ رؤا
͈
ħ
¸ ف ăĉĊ ¡ رؤا ¸ﻻ _ _ _ ': سا ؤ'̞
͏
̞ ̞
͉ ͉
· ·
͇
Œ
¸Ǥ ند _` ؤد _ ': سا
͊
œ
͇

¸ ف ăĊĀ ¡ ·,· ,, '. ¸ رؤا ͉
̈́
̈́
͇ ͇
¸ ف ăĊĂ ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ,· '. ¸ ¸ȅ
̈́
͉ `
̈́
͇ Ǘ ͇
͆
͈
͇ ·
،_̚ .Ǒ ¸ا
͈
̈́
·
̈́
·
͉
'

¸ Ăąă ¡ ƙ _ȗ ·Ə رؤا
͆
͈
'
¸̱ ,· _´ƙز , رؤا ¸Žاؤ ¸'̞ ا ,·· , ¸ _´
͉
Ǽ
͇
´
͉ ͈ ͈
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́
͊
·
͇
͇ ¸ ف ăĊă ¡ ¸ _´ƙ سا ؤ'̞
͈
Œ
،¸ư _˶ د _´ ,~ ار'̄ ہؤ ¸ȅ ،·˛ ,, ,· ں·Ə.ĉ ¸IJ ن'ȹ رؤا ید یزؤر _̚ ¸ ﷲا ·
͌ Ǘ
͆
¯
͈ ͅ
˸
ͅ

͆
͈
͇ · ͉
.
̈́
͉ ͈Γ
͆
·
͈
˸
ͅ
͇
̈́

¸ ĂąĄ ¡ ں·ؤد ¸ سا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،': ی,ʋ اڑ· ¸.ا رؤا ': ,ǖ̳ اڑ· ¸.ا ہد'ƃ ؤ ,· ,·آ
̈́ ̈́
͈ ͈ ͈
¹
̈́
ͅ
͇
.
͇ ͇
͈
͇
·
̈́ ͊
¸Ǥ ما,· ,·
͈ œ
̈́
_´Ƴ ¸Ǥ _´ƙ ¸Ǔ ہد'ƃ ں·د ¸Ș ہؤ '. ہد'ƃ ں·ؤد '.
͈ ͈
͌
͈ ͇ ž ͈
͉

̈́ ̈́
`
͈ ͈
¸ ف ăĊĄ ¡ ·Ʃ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا ؤ'Ǒ ¸ ¸˜ _ȗ
͌
͉
¯
ͅ
ͅ
͇ ·
.
ħ

¸ Ăąą ¡ '. ¸Ǥ ما,· ,· ں·ؤد ¸ سا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،': ¸': اڑ· ¸.ا رؤا ': ,·ؤا اڑ· ¸.ا رؤا
͈ ͈ ͈ ͈ ͈ œ
̈́
̈́ ̈́ ͏
¹
̈́
ͅ
͇ ͇
̈́
_´Ƴ ¸Ǥ _´ƙ ¸Ǔ ہد'ƃ ں·ؤد ¸Ș ہؤ '. ہد'ƃ ں·ؤد
͈ ͈
͌
͈ ͇ ž ͈
͉

̈́ ̈́
`
͈
¸ ف ăĊą ¡ ¹ _̚ ¸ ﷲا _ ¸̱ د··Ə ¸´ 'Ǒ
͈
˸
ͅ
͇
̈́
͇
ͅ
·
ͅ
͈
'.د ¸ʒ ,,
͈
.
͈
¸ ف ăĊĆ ¡ ¸ ,ŭ'̄ _ǣ ا · ں··Ŷ ,, ¸NJ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا ·
͇ ͇
·
̈́
͉

̈́
͇
͇ ·
͉
͇
̈́
ͅ
،'.'̞ د _̚ ہار · ں·˴ '! ﷲا ¸ȅ ،ے,¹ ہا,˭
ͅ
Œ ŷ ͇
͈ Ţ
̈́
·
̈́
͆
͈
Ǘ
·
¸ ĂąĆ ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
¸ ف ăĊć ¡ اؤ ¸'̞ _ȗ _`·Ʃ _´ؤ ف,' ی,ǖƘ · _´ƙ سا '.'. _̚ _´ƙ
̈́
Œ ħ
͏
͌
͈ ͈ ͈
͇
ͅ
͉
͈
̈́
·
,· ¸Ž
͉
ما,· '.'̞ _`·
̈́
Œ
͏
¸ ف ăĊĈ ¡ ن· 'Ǒ ': ں·ر '. ·Ʃ راد,ƈ ,, ,, ,ʝ
̈́
ͅ
̇
͇ ·
͈
͌
͈
ƃ
¸ ف ăĊĉ ¡ ہؤ ¸Ņ· ': ر·'. .. '.
͆
̈́
͇ ͇ ͈
ا·Ʃ ر'.'. · · 'Ǒ ار'ʇ م'. ': ا.. ,ǖĄ _´ƙ _´ ذ ¸IJ _` ر·'. ': _˺ ¸ ہؤ '. ¸ư ¸Ņ'ǫ
͌
͉ ͇ ͌ ͇
̈́ ̈́ ̈́
͇ ʵ
ͅ ̈́
͈ ͉ ͈
¹

̈́
͈ ͈
͇
͇
`
͇
̈́
´
¸ ف ăĊĊ ¡ ,,
̈́
رؤ,~ ,, ں· ,, رؤا ے,¹ _ƣا· پآ ,, ں·
̈́
͈ ͈
̈́
͌
̈́
¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸Ǒ ¸ · ¸NJ;· ¸ ث
͌ ͇ ͈
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
-
͇
ͅ
͇
¸ ف ĄĀĀ ¡
¸ Ăąć ¡ ر·'. ﻻاؤ _`'. ,Ƣ 'Ǒ ما,· ¸ ¸ƪ ,· ں·د·̐ رؤا
̈́
͇
̈́
̈́
͌ ͈ ͈
¹
̈́
͌
͉
͈
·
¸ ف ĄĀĂ ¡ ,· نا _`,· _ı ی,ʋ رؤا ¸': رؤا
͉
͇
͉ ͇
.
͏
'.د ,Ź.. ': _ȗ ,- _ı نا ,, ¸ ¸ƪ ،·Ʃ _ˡ ¸ ی.Ɲ '. ,·آ '. ·Ʃ _ʨ _´ƙ ,Ǣ _ı نا · ,ʝ _ı ما,·
͈ ͇ ͈ ͈
͆
ħ ·
͈
̈́
͌
͌ ͌
ƃ
͌ ǥ
̈́ ͊
ū
͈
͈
͉ ͇
ƃ
¸ ف ĄĀă ¡ ؤا ،_´Ƴ ¸Ǿ رؤ,~ ¸ƪ ¸ȅ ر
͈
͌ ͈
͉
¯
̈́
͌
͆
Ǘ
͇ ·
¸ ĂąĈ ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸˪ ر _Δ ؤ بر ار'̄ ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´ · _·) _̚ ہؤ ,¹ا ,̣
͌
¯
͈
·
˸ ̡
ͅ

̈́
ͅ
ͅ
͈ ͈
͏
͊
Ǒ
͇ · ˸ ·
ͅ
͉
¸ ف ĄĀĄ ¡ سا رؤا
'.'. ﻻ'. _̚ ¸ ,· ں·Ə, ͇ ǰ با:. ':
ͅ
͇
͊
͈
̈́
·
͉
Ƈ
¸ ف ĄĀą ¡
¸ Ăąĉ ¡ ,, ک,Ȋ ¸ń _̚ با
͆
Ɖ
͈
ő
¸ ف ĄĀĆ ¡ ,, اداد پ'. ےر'̂ ͌ Ƶ ,, ¸,¹ ک,- ¸ƪ ,, · 'Ǒ '. ﷲا
̈́ ̈́ ̈́
͇
ͅ
͆
͌
ͅ
ͅ
͌ Ơ
͉
¸ƪ
ʼn
͌
¸اœ̉ ما,· ,
ͅ
̮
͊
·
͉
Ǽ ¸ ف ĄĀć ¡ '̞ با:. ار'̂ ͌ Ƶ ,, ¸. ں'̄ '̞ '.) ¸ ں·˛ ا ¸IJ نا _Ư 'ȅ͈ا
ʱ ·
͉ ͌
`
ͅ
͈
· ̡
ͅ
͈
͊
Ǒ
͇ ·
̈́
:
'
¸ ف ĄĀĈ ¡ ن'̂ũ ے,· · ¸´ ،·Ŷ'ʇ ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ا ,, ¸ư ¸˜ _`· س'. ےر'̄ 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
ͅ ͅ
̈́

͈ ž ͌
.
͏
͉ ͈
˸
ͅ

¹
̈́
¸ م'.
̈́
ل'Ǒ
͈
̈́
· ¡ ·Ʃ ¸,¹ ¸Ǥ _̖ · ¸´ رؤا ·Ʃ ¸̱ ¸IJ
͌ ͌
ͅ ̈́
̈́
͈ ǥ
˩
̈́
Ǹ
ͅ
´ ·
͈
ͅ
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

¸ ف ĄĀĉ ¡
¸ ĂąĊ ¡ _Ư ﷲا · ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
ͅ ̈́
ͅ
¸ư یر· ¸ǭ _ı
͌ ͉ ͇ ´
¸ ف ĄĀĊ ¡ ،'.'ƃ,Ď ,·ا.Ɲ _ı _Ņ · 'Ǒ '. ہؤ ·
ͅ ̈́
͈ ͌ Ơ
͌
ͅ ͅ
ͅ
͉

¸ ĂĆĀ ¡ 'Ǒ ما,· ¸ا ¸ ﷲا ,, _د _Ưا· · ہا· ہؤ ¸Ǥ ا ؤﻻ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
¹
̈́
͈
͌ ͇
̈́
͉
̈́
ͅ
¸ ف ĄĂĀ ¡ _Ưا· ہؤ ,¹ا ,̣
͌
͉
·
_̴ ےد
͈
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
¸ ف ĄĂĂ ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا ·ُ ·
̈́
̈́
ǥ
·
ͅ ͅ
¸ ¸̱ ¸IJ ںوȑ ا· _ı نا رؤا 'Ǒ د ,, _Ưا· ,·'. ¸IJ نا
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉
̈́
͆
͌
ƣ
̈́
̈́
͈ ·
͌
ͅ
ﻻاؤ ,·ا,· ': بر ¸Ǥ ا رؤا ¸ﻻ _̚ ن'̂·ا ,· ث,·آ · رؤا _´Ƴ ¸) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ · 'Ǒ ,,
͇ ͇
̈́
͉
ͅ ͅ
͈
̈́ ͅ
· ͈
͈ ͉ ͈ ͈
̈́
͇ ͇
͌
͊
Ǒ̡
͇ · · ̈́ ̈́
˒ ͉
.
_´Ƴ ¸اœ̉
͈
͌
ͅ
̮
͊
·
¸ ف ĄĂă ¡
¸ ĂĆĂ ¡ 'Ǒ ما,· ¸ بر ےر'̄ ,· ¸´ · ںؤ'Ǒ ,¹ ھ;· _̚ _´ƙ ؤآ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
¹ -
̈́
˸
ͅ
͉ ͉ ͈
ͅ ͅ
͇
̈́
͈
˸
ͅ
̈́
¸ ف ĄĂĄ ¡ ,, ,,
͈
¸IJ پ'. ں'ƃ رؤا ؤ,¹ ,, ¸.,- _`· ': سا
͇ ͈
̈́
͆
͏
ؤ,¹ _`) ,·'.
͏
̞ ͇
·
ͅ
¸ ف ĄĂą ¡ ؤ,¹ ,, _ دﻻؤا _ǣ ا رؤا
̈́ Č
ͅ
Ǒ
ͅ
̈́
͉

¸ń _د قزر · _Ņ _̚ ا رؤا _̚ ¸ƪ ،¸×'. ¸IJ _ȗ
͈ ͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ

͌
͇
˕
̈́
ɭƎ
¸ ف ăĂĆ ¡ س'. ¸IJ ں· ͈ ǝ 'Ǒ ¸ رؤا
͉ ͈
͏

·
͇
_ ͉ ǣ · رؤا _´Ƴ _ˡ _´ƙ نا · ؤ'. ,, ̲
͉ Œ
·
͇ ͇
͈ ͈
͌
̞
͇
̈́
¸ ف ĄĂć ¡ ,, _ '. ¸ا _̰ ر ¸ƅ,· ¸ ﷲا _ı ن'. _` رؤا
̈́

̈́
Œ
̈́
͇
͇
ؤر'ƃ ¸ ف ĄĂĈ ¡ ư '.'ƃ,Ď ¸ʒ _̚ ,,
͌ ͈
̈́
.
͈
˸
ͅ

͈
·Ʃ _ _̚ ,, ¸
͌
ͅ
ɭ·
͈
˸
ͅ

¸ ĂĆă ¡ ¸ ,ɼ ,' ¸̱ ا ¸̆ ,ʝ ؤ'. ,, س'. ¸IJ ل'ƃ ¸IJ ں·˴ رؤا
ͅ
͈
·
͉
·
͇ · Ǟǥ
ƃ
͇
̈́
͉
͈
ͅ
͈ ·
¸ ف ĄĂĉ ¡ _ǣ ا ہؤ ¸. _
̈́
͉

ͅ
͇
¸Ǿ · _`ا·
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
͇
¸ ف ĄĂĊ ¡ _̚ ,·· ,· ن'. _ȗ ¸ƪ ،ؤ,¹ یر· ,·'. ¸IJ ف'ȟ ا ل· رؤا پ'. رؤا
͈
̈́
·
͇
͇
͉ ͇
ħ
͌
͉
ͅ
̈́

ͅ
̈́
·̐ _ı ف'ȟ ا · ·̐ ث'. _ رؤا ،,̣ رؤ.ɭ ¸IJ سا ,ʝ ¸Ǥ اڈ
ő ő
̈́

ͅ
͇
͇
͇
·
ͅ
Ǝ
ƃ
ͅ
ž
·Ʃ ,˞ 'ɓ ': راد ,Ħ~ر ےر'̄ ,,,¹ا
͌
ƃ
ƍ
ͅ
͆
˸
ͅ

͉
،·'ƃ ¸ǭ ¸´ _̚ ,, _`'ƃ,Ď .Ǒ '. _̚ ,, ،ؤ,¹ ار· .̄ ': _Ư ﷲا رؤا
̈́
͈ ͌
Ǖ
ȳ ·
̈́

ͅ
͈ ͈
ő ˸
͏
̈́ ͅ
͈
¹
ͅ

͈
͉

¸ ĂĆĄ ¡ ,, ,, رؤا
͈
¸ ف ĄăĀ ¡ ·˛ ,, _´Ƴار رؤا رؤا ·˛ ,· سا · ,Ħ~ار 'Ʒ.Ǒ ا,ǖƘ ¸ư ,,
͉ ͉
. .
̈́ ͅ
͈ ͉ ͈
͌
ͅ
͈
-
͌ ͈
¸ ف ĄăĂ ¡ ,,
,, ، _Ń _د,¹ ا.. ¸ ہار _ı سا _̚
͈
͈
͇
͈
˸
ͅ

،¸ˢ یر':,ǖƲ,· _̚ _̚ ,, '.'ƃ,Ď ¸ʒ _̚
ƃ
͈ ͉
͌
͈ ͈ ͈
˸ ő ˸
ͅ ͅ

͈
̈́
.

¸ ĂĆą ¡ _`'ƃ,Ď 'ȹ ب'Ǒ · _·Ə ¸ ¸ƪ ,̣
͏
̈́
'
ͅ
¹
ٰ
̈́
͌
͉
·
¸ ف Ąăă ¡ رؤا ¸ư ر':·ʑ · ,· سا · ¸,¹ ن'ȅ ا ار·
͌ `
͈
Ǒ
̈́
·
͇
͉
̈́
͉
ہؤ _̚ ,, ¸˪ ر رؤا ,·ا.Ɲ رؤا _ _ı ,ǖ ,Ƣ
͈
ő
¯ ͈ ͈
͌
Ǒ-
̈́
ɴ
ͅ
·
͈
͉
͌
¸ ف ĄăĄ ¡ ن'̂·ا ,· ¸Ǥ ¸ بر ¸Ǥ ا
͈ ͉
̈́ ̈́
ˣ
ƃ
͉
_·ﻻ
͈
͏
¸ ف Ąăą ¡
¸ ĂĆĆ ¡ · ,, رؤا
͇
͈
ب'Ǒ _żاؤ ,¹,
ͅ
¹ ¸ ف ĄăĆ ¡ ,, ؤ,¹ یر':,ǖƲ,· رؤا ؤ,¹ یؤ,ǖ _ı سا · یر'.ا ¸ ¸ƪ
͈ ͉
͌
͈
͉
ͅ ͅ
ُ
̈́
͌
،·Ʃ ¸¯ر ,· ¸´
͌
͉
ͅ

¸ ĂĆć ¡ _̰ ی,·ا ,· ں·Ʃؤ,¹ ؤد ¸ˢ ¸ ¸ƪ · ب'Ǒ ,, ·̐ _̰
ͅ
· Ǣ
ͅ
ُ
͉ ͉
͌ ̄· ő ͌
ͅ ͅ
¹
͇
œ
¸ ف Ąăć ¡ ¸Ǥ ;· ¸IJ نا _̃ رؤا
̈́
Nj ͉ ͈
͌ Ƶ
_̰ ,, ,ǖ , _ı ¸'Ʒ;·
ͅ
·
̈́
͇ ͉
̈́
͉
Ǽ
ʼn
̈́
¸ ف ĄăĈ ¡
¸ ĂĆĈ ¡ · _`,·ا ب'Ǒ ,· ¸ƪ ,¹ا ,, ·̐ '.
ͅ
ͅ ُ
ͅ
ͅ
¹
͉
͌ ő
͈
¸·Ʃ ,· ہار ¸Ǒ ہد'.ز ¸ نا ¸ƪ
ͅ
͌
͉ ͈ ͈
̡
͊
· ͌
¸ ف Ąăĉ ¡ ےر'̄ · ˸
ͅ

ͅ
_`آ ¸˪ ر ر ؤا ,·ا.Ɲ رؤا _ د _ؤر _ı بر ےر'̄ س'.
͏
¯ ͈ ͈
͌
Ǒŭ
͆
˸
ͅ

͉
¸ ف ĄăĊ ¡ ن· ¸ŷ'! ہد'.ز ¸ سا ·
̈́
͈
ͅ
_´Ƴ ¸,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ · ہؤ ¿·,ɲ ے,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ نا رؤا ¸) · ں·ǝ آ _ı ﷲا ·
͈ ͈ ͈
͌
ͅ ͏
͉ ͉ ̡
· ·
̈́ ̈́
ͅ ͅ
͈ ͈

͇ ͇
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
͊
Ǒ
͇ ·
با:. ے;· _̚ ا ¸ƪ
͇ ͈
̈́
· ͌
،': ¸,ǖ̳ ,Ħƚ ¸IJ نا ,Ź.. ¸ń _د ا,- _ı
̈́
͈
͉
·
̈́
͇
͈

¸ ĂĆĉ ¡ _´Ƴ _´ƙ ر'ȹ ا ¸IJ ¸ư':
͈ ͈
͌
̈́
ͅ
ǚ
̈́

͌
¸ ف ĄĄĀ ¡ ¸Ǥ ,Ď س'. ¸IJ نا _·آ ,, ,, ,ʝ
ͅ
͆ ͏
´
̈́
͉
͈
͈
ƃ
¸ ف ĄĄĂ ¡ '.
͈
¸آ _`'ȅ ¸.ا _ı بر ےر'̄ '. با:. ': بر ےر'̄
͏
̈́
͆
̈́
' ͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ

¸ ف ĄĄă ¡ _ı بر ےر'̄ ند _` ˸
ͅ
͇
: ےد ,, م': '.ﻻ ن'̂·ا · ن'. _ȗ _Ń ¸آ _`'ȅ ¸.ا ہؤ
̈́
̈́
͈ ͇ '
ħ
͏
̈́
͆
̈́
͈
ن'̂·ا ¸Ǥ ا '. _̰ _`ﻻ ,, ن'̂·ا ¸ˢ · '
͈ ͈
̈́
͉ ͈
ͅ
·
͏
̈́
̄
͉
· ͇
_̰ _`'̂ŗ ,, _`) _`· _´ƙ
ͅ
·
͏ ͏ ͏
̈́
̞ ͇
·
͈
¸ ف ĄĄĄ ¡ و̪ د ,Ħ~ر ؤ'ƃ,Ď ¸´
ʱ
͈

ͅ
̈́
ͅ
¸ ف ĄĄą ¡ ،_´Ƴ ¸Ǥ د _̰ ¸ƪ
͈
͌
ͅ
̲
ʱ
͈
͇
·
͌

¸ ĂĆĊ ¡ ¸Ǥ ·Ʃ ہؤ,¹ _ǣ ر ؤا _ƀ'ʇ _´Ƴار ا.ُ . ا.ُ. _´ƙ _د ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ہؤ
͏ ̈́
ť
͌
͏
œ ͈
̈́

͈ ͈
͌
͇ ͇
͈ `
͉
̈́
̈́
ǡ
͇
¸ ف ĄĄĆ ¡ ےا
ب·ǝ͇
ǿ
Ƈ
¸ ,Ę ) , ¸ نا _̚
ͅ
.
͉
Ǽ
ʼn ͈
˸
ͅ

ےد'Ǒ _̚ ا ہؤ ,̣ ¸ư ¸Žا· ¸IJ _Ư ﷲا ,˞ 'ɓ ': نا _̚
ͅ
͇ ·
͈ ͈
̈́ ̈́
· · ·
͉
͌
͌
ƃ
ƍ
¸̱ ¸,¹ ہؤ , · ':
ͅ
·
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͇
¸ ف ĄĄć ¡
¸ ĂćĀ ¡ _´Ƴ سد _ȗ سا ¸Ǥ ¸IJ سا · ¸ﻻ _ʖ ¸.ا ·
͈
͌
͈
Ǘ
͇ -
͈ ž
ͅ ͏ ̈́
͈
Ǒ·
͈
͇
¸ ف ĄĄĈ ¡ · ¸ﻻ _`ا,· · رؤا
ͅ ͏
͏
͇
͇
،':·Ʃ ,, ¸˜ ,· نا رؤا ,·ا,· ¸IJ سا ,ʝ ': ¸ˢ ,, ,Ź.. ¸ا
͌
̈́ ̈́
̈́
!
͉ ͇ ͇
ƃ
ƃ
͇

¸ ĂćĂ ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇ ·
̈́
ͅ
_`'̞ د ہار _lj.Ǒ ¸ بر ے,ǖƘ ¸̱ ¸ȅ
͏
Œ
͈
-
̈́
͈
͇
Ǽ
Ƈ
͆
͈
Ǘ
¸ ف ĄĄĉ ¡ _ı ¸ǞƱا,·ا _د ¸Ǒ ͈
͌
͇ ͈
͈
̡
͊
·
¸̱ ,, ک,Ȋ رؤا ،¸̱ ا.ُ. ¸ _ '. ,Ƣ · ¸ّˑ
ͅ ͅ
· · ̈́
͆
Ɖ ͇
!
͇ ͌
͇ ƃ
¸ ف ĄĄĊ ¡
¸ Ăćă ¡ ¸Ǥ ¸IJ ﷲا _Ņ '.,ƈ ا,ǖƘ رؤا 'Ǒ ا,ǖƘ رؤا ں'Ǒ '.,Ď ی,ǖƘ رؤا ز'̂· ی,ǖƘ ¸ȅ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ ž
̈́
͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ͆
͈
ǔ · ͇ ͈ -
͈ ͇
̈́
ͅ ̈́
̈́
Ǘ
͇ ·
ͅ
': ن'̄ ےر'. بر · ¸ư
͇
·
͇
͌

¸ ĂćĄ ¡ ں·Ʃ ن'˨ ) ¸ _Ņ _´ƙ رؤا ¸ư ا·Ʃ ¸ʒ _̖ ¸̱ ،_̚ ¸.,- _`· ': سا
͌ ͌
˜ ͌
ȅ
Ɖ ̄
͉
·
͈
.
͈
·
͇
Ǽ
Ƈ
͈
̈́
·
͈
͆
͏
¸ ف ĄąĀ ¡
¸ Ăćą ¡ ¸ư بر ': ,ǖ ,Ƣ ہؤ ,ʔ ﻻ'. ں·Ʃ'. بر رؤا او· ¸IJ ﷲا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌ ͉
͈
͉
͌
̈́
.
͌
͈
¹
̈́
ͅ
¸ ف ĄąĂ ¡ , _`· · رؤا
͉
Ǽ
ʼn
͏
͇
ا ,, ,·· ': ے,-ؤد ن'. _żاؤ ¸'̞ ا ,·· _`· رؤا ،¸ư ,ƒذ ¸IJ _ا ہؤ ¸'̂ŗ
̈́
͇ ͇
͇ ͇
͇ ͌
̈́ ͏
͊
·
͏
_Ń ¸'̞
͏
͊
·
¸ ف Ąąă ¡ ¸ư '.,̣ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا _̚ ,̣
͌
̈́
͉ ͉
· ˸ ·
̈́
͉
͈
ͅ

¸ ف ĄąĄ ¡ _´ƙ _` ': ےد'Ǒ _̚ ہؤ
͈
͇
ͅ
͇ ·
͈
˸
ͅ

،¸̱ ¸,¹ ف) ا
ͅ
·
ͅ
ͅ
Ǒ
̈́
·
¸ ĂćĆ ¡ 'Ǒ ¿·'. _̚ _´ƙ _´ƙز ¸ _` ¸ư _Ưؤ رؤا
͈
¹
͏
̈́
͈
˸
ͅ

͈ ͈
̈́
͇
͌
͌
¸ ف Ąąą ¡ ے,-ؤد · ¸.ا _´ƙ ¸´ رؤا
͈ ͈
ͅ
ید ی.Ǒ ں·رد ,·
̈́
˒ ͇
. ͇
͉
¸ ف ĄąĆ ¡ ¸'ƃزΣ _̚ ,,
͏
͈
˸
ͅ

¸ ف Ąąć ¡ _̚ · _´ƙ ,ǖ سا
͈
˸
ͅ
͇
͈
͈
͉
¸ȅ _ı 'ȹ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
'
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ رؤ,~ ہؤ ¸ȅ رؤا _ǣ _̚ ,·د ¸,¹ با:. · بر ےر'̄
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́ ̈́
͆
ș
̈́
DZ ˸
͇
´
͆
͈
͇ ·
ͅ
ˉ
Ƃ
͈
̈́
·
͈
ͅ ͅ

رو· ة ۔ ف ا ,- ﻻا Ĉ

_ ا
ū
ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
¸ ف Ă ¡
_´Ƴ ع·ر _Ǘ · رؤا _´ǧ آ ,· و· ؤد _´ƙ سا ،¸ư _ʖ فا,-ا ہرو·
͈ ͈ ͈
͌ ͉ ͈ ͉
͇ ͈ ·
ͅ
·
͌
ƃ


¸ Ă ¡ _˯ا
ŷ

¸ ă ¡ ا ب·ǝ ے ͇
ǿ
Ƈ
¸ ¸IJر ,, ¸ سا _´ ار'̄ · _ǣ یر'.ا ف,' یر'̄ ب'Ǒ ¸.ا
ُ
̈́ ͇
˸ ˸
ͅ ͅ

ͅ
͏
ť
ͅ
ُ
ͅ
¹
͈
¸ ف ă ¡ سا
، ¸ǭ · ں·'˨ رؤا ؤ'Ǒ رڈ ¸ سا ¸´ ,, ¸Ǥ
͈
Ǖ
ȳ
̈́

̈́
˜
ȅ
Ɖ
̈́
-
ͅ
͈ ž

¸ Ą ¡ ··Ŷ ےا ¸ ا,·ا ¸ س'. ¸IJ بر ےر'̄ ف,' یر'̄ · ·˛ ,· سا
ͅ
ُ
͉
˸ ˸
ͅ ͅ

͇ ͉
.
͉
¸ ف Ą ¡ ڑو̪ ¸ا رؤا
͉
·
¸ĭ _Ư ¸̆ ،ؤ'. ,, ¸̱ ¸IJ ں·˴ '. رؤا ,¹
͌
͇ · Ő
͇
̈́
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉
،·Ʃ ¸Ǥ
͌
ͅ
̲
͇ Ǽ
ˬ
¯

¸ ą ¡ _ŕ ک) ¸ ¸ƪ ں'Ǒ _Ư _ǣ رؤا
͈
͌
Ɲ
̈́
͌
͈
ͅ
ǔ ' Ȇ ǥ
͇ ͌
̈́
ͅ
Ň
¸ ف ą ¡ ہؤ _ '.آ _´ƙ ثار با:. ار'̂ ͌ Ƶ ,· نا ·
͇
͈ ͈ ͉
ͅ
¸̱ ¸و· · œ̉ ؤد
ͅ
·
ͅ
͉
·
¸ ف Ć ¡
¸ Ć ¡ ¸̱ ¸ŷ'! ¸ƪ ,, ¸Ž· _̖ ,ʝ '.آ ,· نا با:. ار'̂ ͌ Ƶ _ ) ,, , ¸ ,Ħƚ ¸IJ نا ·
ͅ
·
̈́
͌
͇
͈
· ƃ
͈ ͉
͇ ͉
ʇ
̈́

̈́ ̈́
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ć ¡
¸ ć ¡ ¸ư 'Ǒ · _̃ رؤ,~ ¸ȅ ·
͌ Ǘ
̈́
̡
͉
·
͉ ͈
͌ Ƶ
̈́ ͆
͈
͇ ·
ͅ
¸Ǥ لو·ر س'. ¸IJ _` ¸ نا
͏
ť ͉
͇
¸ ف Ĉ ¡ رؤ,~ ¸ȅ رؤا
̈́ ͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ں·Ŷو·ر ¸ư 'Ǒ · _̃
͌
̈́
̡
͉
·
͉ ͈
͌ Ƶ
¸ ف ĉ ¡
¸ Ĉ ¡ ¸ń _د'Ǒ · نا ¸ƪ رؤ,~ ·
͈
ͅ
͇ ·
͌
̈́
ͅ
¸ ف Ċ ¡ ،¸̱ ,, ¿·'. , ¸ƪ رؤا ¸ ¸˜ ¸Ǥ ا
ͅ
· ̈́
͏ ̈́
͉
Ǽ
ʼn
͌
.
̈́
͉

¸ ĉ ¡ ¸ư _`·Ʃ رؤ,~ ل· ند سا رؤا
͌
̈́
͌
̈́
ͅ
¸ ف ĂĀ ¡ ¸·Ʃ یر'̞ ¸ˢ ¸IJ _` ·
͏
͌
͇
·
͉
.
͇
ͅ
¸ ف ĂĂ ¡ · دا,ƈ _Ưؤ
͌
،¸Ǿ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·

¸ Ċ ¡ _` رؤا
͇
¸·Ʃ ¸ʗ ¸ˢ ¸IJ
͏
͌ ˏ .
͌
Ɲ
͉
¸ ف Ăă ¡ نا _żاڈ _´ƙ ¸'̞ ن'. _ǣ ا ¸ ں·̐ _´Ƴ _Ưؤ ·
͈ ͈
͊ ̈́
Ť
͇
̈́
͉

̈́
ǡ ͌
͇
`
͌
ͅ
¸̱ ¸,¹ ,· ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ · ,Ź.. ': ں· ͈ ǝ د'.ز
ͅ
·
ͅ
͉
ͅ
͈

͇
͇ ͈
ͅ
¸ ف ĂĄ ¡
¸ ĂĀ ¡ ؤ'̂· _´ƙ _´ƙز _̚ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͇ ͈ ͈ ͈
˸
ͅ

̈́
͌
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ '.'ʇ
̈́
̥
͊
·
¡ ¸IJ _Ń..ز _´ƙ سا ¸Ǥ ےر'̄ رؤا '.د
̈́
͈
͈ ž
˸
ͅ

͈
¸'Ǒ ب'Ǒ ا
͏
̈́
͇ · -
͇
¸ ف Ăą ¡ ·Ʃ ¸,¹ ,ʋ ¸ĭ _Ư ¸̆
͌
ͅ
͆
.
͌
͇ ·
¸ ف ĂĆ ¡
¸ ĂĂ ¡ · مدآ ,, '.'ƃ,Ď ¸ ,ʔ ) ¸ ¸ƪ ,̣ ¸'Ǒ ¸Ș ےر'̄ ,̣ 'Ǒ ا.Ǒ _̚ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͈ ͈ ͈
̈́
͏
. ƃ ·
̈́ ͏ ̈́
͌ ͌
͉ ͉ ͇
· · ˸
̈́
͇ · ¹ ͉ ·
͆
ͅ
ɳ
̈́
·
˸
ͅ
͈
ͅ

͆
͈
Ǘ
،ا·Ʃ ,, _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸,¹ ہ.ǫ ,, ،_Ǘ ا ,ʝ ے,¹ _´ƙ ے.ǫ _Ņ ہؤ · ،ؤ,¹ ہ.ǫ
͌
̈́
͈ ͈
̈́
͇ ͇ ͇ ¯ ¯ ¯
͈
͈
ː
͇
.
ƃ
ͅ

¸ Ăă ¡ '.د ¸ʒ ¸̱ ¸ _´ƙ _ 'Ǒ ,, ہ.ǫ ¸ · ,, ':ؤر ¸̱ ¸ ,ǖ _ħ '.'ƃ,Ď
͈ ͈ ͈
. ͇ ͇
Ǽ Ǽ
ͅ ͅ
´ ´
̈́ ̈́ ̈́
͈
͇ ¹
̈́
͇¯
ͅ
͈
͉
̈́

ͅ
·
¸ ف Ăć ¡ ﻻ·͇
'.'Ǒ ¸ _ǣ ¸ا رؤا '.'Ǒ ¸ گΣ ¸̱ ¸ · ں·Ʃ ,ǖ̙ ¸ سا _´ƙ
͈ ͈
̈́ ̈́
͇ ͇ · ·
͊
Ɨ
͇ ͅ
Ǽ
Ƈ
̈́ ͅ
͌ ͇ ·
͈
¸ ف ĂĈ ¡
¸ ĂĄ ¡ _ ے,¹ رؤ,- ,¹ ہر ں'̄ ,, 'Ǒ ̘ _̚ ¸̱ '. ,· ا ¸ ں'̄ · '.'ƃ,Ď
ʇ
̈́
· ·
̈́
͈ Ǖ ͈ ͈
ͅ
͉ Ǯ
̈́
͉
·
̈́
·
͇
Ǽ
ͅ
´
͇
ͅ
ُ
ͅ
͈
̈́
¸ ف Ăĉ ¡ ,ŭذ ¸ư ·
͌
ͅ
_´ƙ ں·Ŷاؤ
͈
¸ ف ĂĊ ¡
¸ Ăą ¡ ،_·'. ¸'̞ ا گ·Ŷ ,, ¸. ند سا ےد ¸~,Ď ¸̱ ﻻ·
͈
͏
͇
͏
͊
·
ͅ
̈́
͇
Ǽ
Ƈ
͇
¸ ĂĆ ¡ ¸ư ¸ˑ ¸̱ '.'ƃ,Ď
͌
̄Ɠ
͇
Ǽ
ͅ
´
͈
̈́
¸ ف ăĀ ¡
¸ Ăć ¡ _´ƙ ک'. _ı نا ,· ,Ħ~ار ¸NJ.Ǒ ے,ǖ رؤ,~ _´ƙ 'Ǒ ہا,˭ ¸̱ ¸ · ,, _ı سا ¸Ȓ · ﻻ·
͈ ͉ ͈ ͈
ͅ
ͅ
͈ ͈
- ¹
ͅ ̈́
Ţ
͇
Ǽ
Ƈ
̈́ ͅ ͅ
ͅ
ď
͇
': ںو̪
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
¸ ف ăĂ ¡
¸ ĂĈ ¡ نا رؤا _·اد ¸IJ نا ر ؤا ¸̱ ¸IJ نا رؤا ¸ńآ ¸IJ نا ': ںؤآ س'. ¸IJ نا _´ƙ رؤ,~ ,̣
͈
͏
͉ ͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

͈
̈́
͉
·
¸ _·'. ¸IJ
͈
͏
͇
¸ ف ăă ¡ نا · رؤا
ͅ
': ¸'. ,, را,¹ ,ʋ · ,ǖŔا ¸ _´ƙ
͏
͉
̈́
͆
.
͆
͈
¸ ف 㥠¡
¸ Ăĉ ¡ ¸´ _´ƙ ) ,· ¸̗ ے,ǖ ¸ _´ƙ نا · رؤ,~ ،ا·Ʃ ہ..ار 'Ǒ 'Ǒ در '. _ ¸ ں'̄ '.'ƃ,Ď
ͅ
͈ ͉ ͈ ͈ ͉
.
ő ͇
ͅ ̈́
ُ
̈́
͌
͈ ͈ ͈
¹ ¹
͇
ʇ
̈́
·
͈
̈́
': ںؤد,̣ ¸Ǟ̘ ¸ _Ņ
͇
·
̈́
͇
·
¸ ف ăą ¡
¸ ĂĊ ¡ اڑ· ا,ǖ رؤا · مدآ ےا رؤا
͇
͈
ͅ
ͅ
¸ ف ăĆ ¡ . ں'̄ ¸ سا · ·Ʃر _´ƙ ¸Ǔ
͉ ͇
·
ُ
ͅ
͌
͈
̈́
͇
`
,ǖ سا رؤا ؤ'̞ ·Ʃ'
͈
͉
Œ ͌
،¸ń ·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. ,, '.'. ,, س'. ¸IJ
͌
͈
̈́
Nj ͇
̈́
͇
̈́
͉

¸ ăĀ ¡ _,ǖ _ı م,- _ı نا ےد لو̪ ,· نا ,, ﻻاڈ ہ,Ⱦ _´ƙ _´ ¸IJ نا ¸ ن'ȹ ,̣
͈
͈
͉
͆
Œ
͉ ͈
̈́
²
͇
̈́
͈Γ
͆
·
͉
·
¸ ف ăć ¡ _̴ _ ͉ ǣ ¸ نا ·
͈
ͅ
·
̲
͉
·
͇
¸ ف ăĈ ¡ ¸Ǥ _ا ¸ ,ǖ سا ¸ بر ےر'̄ _̚ ﻻ· رؤا
͈ ž
͈
͉
̈́
˸
ͅ
͈
˸
ͅ

͇
_̚ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď _Ǜ
͈
ő
͌ ͈
̈́ ̈́
Ɨ ¸Žاؤ ¸Ǥ ,Ȕ ƪ '. ؤ'.·Ʃ ¸Ǥ ,Ď ؤد ¸´
̈́ ͅ
͈ ǥ ´
͇
-
͆
͈
Ǘ
˩
͌
͈ ͇
͌
͆
̈́
ͅ
¸ ف ăĉ ¡
¸ ăĂ ¡ ،ں·Ʃ ہا· ,ǖ ': ں·ؤد ¸´ _´ƙ ,, _`'̞ ¸Ȓ ¸ نا رؤا
͌
̈́
͈ ͈
̈́
̈́
ͅ ͏
Œ
ͅ
ď

¸ ăă ¡ ¸ ¿·,Ď _̚ ا '.ﻻ ر'.ا · ͈
̈́ ͅ
͈
̈́
·
͈
ُ
ͅ
¸ ف ăĊ ¡ م,- _ı نا ,· نا '̞ ,ǖ ہؤ ¸ ں·̐ ا _ ,̣
͆
ُ
͉
ʱ ͉
͉ ·
`
͈
͉ ͇
̈́
̈́
·
_´ǧ _ _,ǖ _ı
͈
͏
Ś ̞
Œ
͈
͈
͉
¸ ف ĄĀ ¡ Ǔ ,· ن.. ¸Ǥ ا رؤا
̈́
͇
`
͉ ͇
̈́
͉
¸IJ نا _̚ ا رؤا ، ¸ʩ ¸'Ǒ ͉ ¸Ǥ ¸IJ ¸
͈
̈́
·
ū
̈́
͊
͉
ǔ-
ͅ
͉
_˶ د ) ار'̄ ن'ȹ ,, '̞ '.'ƃ,Ď ,, رؤا 'Ǒ ,, _Ǜ ¸ ,ǖ سا _̚ ¸ _´ƙ 'Ǒ '.'ƃ,Ď ¸ بر
͆
¯
̞
Œ
˸ Ɨ
ͅ
͈Γ
͆
· ¹ ¹
ͅ
·
͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ̈́ ̈́
̈́ ̈́
͈
͉ ͈
˸
ͅ

̈́ ̈́
͈
،¸ư
͌

¸ 㥠¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ،_ı ض,- ¸ ں·ؤد
̈́ ̈́
¸ ¸ƪ رؤا ¸Ș ,, _̃ ·ُ ,¹ا · ،'Ǒ ا,ُ· پآ 'Ǒ ا ¸ ¸ƪ
͌ ͌
͆
̈́
DZ ͉
͇
´
̈́
͈
͌ Ƶ
ͅ ͅ
͈
¹ ·
͇
̈́
̈́
ے,¹ ,, ¸¯ر ,·
ͅ
̈́
͉
،¸·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ن'ȟ رؤ,~ ¸ƪ ·
͏
͌
͈
ͅ
ɴ
̈́
·
̈́
͌

¸ ăą ¡ ؤ,·ا '.'ƃ,Ď
ͅ
ُ
͈
̈́
¸ ف ĄĂ ¡ ,Čؤ ¸.ا _´ƙ _´ƙز _̚ رؤا ¸ư _˶ د ': ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ ¸´
ͅ
͈ ͈ ͈ ͈ ͈ ͈
˸
ͅ

͌
͆
¯
ͅ
،¸ư 'Ǒ ,· رؤا '.œ̉ ¸.
͌
̈́ ·
ͅ
·
͇
̈́
̮
͊
ͅ

¸ ăĆ ¡ ¸ń ؤ'. ¸'̞ ا _´ƙ _ا رؤا ¸ń ؤ,ƈ _´ƙ _ا رؤا ¸ń·ǝ _´ƙ _ا '.'ƃ,Ď
͇
͏
͊
·
͈ ͈ ͈ ͈`
͇
͈
̈́
¸ ف Ąă ¡
¸ ăć ¡ دﻻؤا _ı مدآ ےا ¸ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ · _ı م,- یر'̄ ,, ار'.ا ہؤ س'Ǒ ¸.ا ف,' یر'̄ ¸ ¸ƪ
͆
˸ ˸
ͅ ͅ

ͅ
ُ
͇
ŭ
͈
̈́
͌
·Ʃ _'ارآ یر'̄ ,, ہؤ ¸.ا رؤا ¸'Ǒ _,ǖ
͌
͏
˸
ͅ

͈ ͉
͏
̡
͉
·
͈
͈
͉
¸ ف ĄĄ ¡ ) ¸ _Ņ ہؤ س'Ǒ ': یر':,ǖƲ,· رؤا ̞ ͇
·
͇
ŭ
͈ ͉
͌
¸ ف Ąą ¡ ،_·'ƃ ¸ǭ ہؤ _̚ ,, ¸ư ¸ _´ƙ ں· ͈ ǝ 'ȅ _ı ﷲا ,,
͈ ͈
̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́
ő
͌ ' ͈
̈́

͆
̈́
͈

¸ ăĈ ¡ دﻻؤا _ı مدآ ےا ¸ ¸ ف ĄĆ ¡ راد,ǖ
͇
̈́
¸ ȹ _̚
͈ Γ
͆
·
͈
˸
ͅ

ں'ƃ ےر'̄ 'ȅ ¸Žاڈ ,, _´ƙ ,ĦǨ ن' ˸
ͅ

͈
Ǘ
͇ -
̈́ ̈́
͈
ͅ
̈́
Ċ
¸ȅ ،_;· ,Ⱦ _̚ ا _,ǖ _ı م,- _ı نا ,, س'Ǒ ¸IJ نا ¸Ǥ د اؤ,·ا ﻻ'ʇ ¸ ¸ȇ · پ'.
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͈ ͈
͉
̈́
̈́
'
͈ ̊
̈́
·
͈
͉
͆ ͆
͇
ŭ
͏
͈
ͅ
̈́

͇ ·
͇
¸Ǥ د _̚ _̚ ا ¸´ ,, _´Ƴ ¸Ǥ د ¸ ں'Ɲؤ _̚ ,ĦǨ ': سا رؤا ہؤ
ͅ ͅ
̲ ̲
ʱ ʱ
͈ ͈

͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
· · ˸
ͅ
͈
͌
͋
ͅ

͇
̈́
Ň
¸ ف Ąć ¡ ¸ ¸ƪ ¸ȅ
̈́
͌
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ن'̂·ا · ¸ư 'Ǒ ¸Ņؤد ': نا · ں·'ȹ
͈ ͌
͇
͈
¹ ·
̈́
͈Γ
͆
،¸ﻻ _̚
ͅ
͈
̈́
·

¸ ăĉ ¡ _,¹ _`'Ǒ ¸ _`· _ رؤا
͈ ͇
͏ ͏
͈
·
͇
¸ ف ĄĈ ¡ رؤا '.'. · اداد پ'. ¸Ǥ ا ,· سا ¸ ¸ƪ _´Ƴ ¸Ǥ ·
͈ ͉ ͇
̈́ ͅ
͉ ̘ ͉ ͈
̈́
͌ ő
͌
ͅ
'.د ¸ʒ ': سا _̃ ¸ ﷲا
͈
.
͈
͌ Ƶ
̈́
¸ ف Ąĉ ¡ ہؤ ,· ﷲا 'Ǒ ،'Ǒ د _̚ ¸ʒ ': _`'Ǒ ¸ ﷲا ¸ȅ ؤ'ƃ,Ď ·
͉ ͈ ͈
¹ · ·
ͅ
͈ ͈
̈́
·
.
͏
͇
͆
͈
Ǘ
͇ ·
̈́ ͅ
،_̚ ,ǖ _̚ _ı _` ·Ʃ ¸'ʙ ث'.
͈ ͈
̈́
· ˸
͇
̈́
ͅ

͇
͌
ͅ
ű
͇

¸ ăĊ ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
,Čؤ ¸IJ ز'̂· ,Ƣ ؤ,¹ ¸NJ.Ǒ ,Ħƚ ¸Ǥ ا رؤا ،¸ư '.د ¸ʒ ': ف'ȟ ا ¸ بر ے,ǖƘ
ͅ
̈́
͌ ͈ ͈
-
̈́
̈́
͉ ͌
.
̈́

̈́
͈
ے,· ؤ,¹ ثد'Ǒ _ı سا رؤا
̈́
͇
· ¸ _ű'.
̈́
¡ _Ư ¸Ș ؤ 'Ǒ ز'.آ ار'̄ ¸ سا ¸Ș ،,¹·Ʃ ے.Ǒ ¸IJ سا
͌
͈ ͈
' Ǘ
͈
¹ ·
̈́
˸
ͅ

̈́
͇
- ͌
̈́
͇
¸ń ·ǝ
͊
ˣ
͉
.
¸ ف ĄĊ ¡
¸ ĄĀ ¡ _`'̞ د ہار · ¸Ĝ,Ď ¸.ا
͏
Œ
ͅ
̈́
͈
¸ ف ąĀ ¡ _`·Ʃ ,·'. _Ưا,˭ · ¸Ĝ,Ď ¸.ا رؤا
͏
͌
͇
͆ ̈́
͌
Ţ
ͅ
͈
¸ ف ąĂ ¡ ·̐ ا
̈́
·
ں
'.'Ǒ _żاؤ · ں·'ȹ ,¹ ڑو̪ · ﷲا ¸
͈
̈́
͇ · ·
̈́
͈Γ
͆
͉
·
̈́
¸ ف ąă ¡ ،_´Ƴ ,· ہار ہؤ ,, _´Ƴ ,, ¸Ǥ رؤا
͈ ͉ ͈
͌ ͌
͈
ͅ
̲
͇ Ǽ
ˬ
¯

¸ ĄĂ ¡ دﻻؤا _ı مدآ ےا ¸ ؤ'. _´ƙ .ǫ _ ·Ŷ ¸Ǔ ز _ǣ ا
͇ ͇ ͈ ȉ
Ɖ
͇
̈́
͈

̈́
͉
¸ ف ąĄ ¡ ·ǝ رؤا ؤ'̞ رؤا
͈
͉
Œ
¸ ف ąą ¡ .. رؤا
،_̚ .Ǒ ¸ا ¸Žاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. ¸ȅ ،·ǃ;· ,, ¸
͈
̈́
·
̈́
·
͉
' ͇ ͇
̈́
Nj
͆
͈
Ǘ
͇ ·
̈́

¸ Ąă ¡ ,· ¸ _ħ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́ ̈́
ͅ
_ż'ʇ ¸Ǥ ¸IJ ں ؤ.Ǒ ¸Ǥ ا ¸ سا · ¸Ǔ ز ہؤ _ı ﷲا _ı ما
̈́

͈ ͉ ž
̈́
͇ ·
̈́
̈́
͇
̈́
͈

¸ ف ąĆ ¡ قزر ک'. رؤا
͉
¸ ف ąć ¡ ¸ƅ'Ǒ رؤا _´ƙ 'Ǒ د ¸ư ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ہؤ ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ ͈
ͅ
Č ·
͈
̈́
͌ ͈ ͈ ž
̈́
ͅ
_´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ _´ǧ آ _ _̖ · ¸ƪ ،¸ư _ı _̖ ا ص'. · _´ƙ
͈ ͈ ͈
͌
ͅ ̈́ ̈́
͈
͇ ·
ͅ
͈ · ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
· ·
͈
͌
͌
̈́
ͅ
¸ ف ąĈ ¡ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸˜
.
¸Ǥ
͈ ž
¸ ف ąĉ ¡
¸ ĄĄ ¡ ے,ǖƘ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
̈́
ͅ
_´Ƴ _`'ƃ,Ď ما,· ں'Ǒ 'Ǒ ¸ · ¸ بر
͈
͌
͏
̈́
͈ ͈
͏
· ·
͇
ͅ ̈́
¸ ف ąĊ ¡ _´Ƴ _ˡ _´ƙ نا ·
͈ ͈
͌
̞
Œ
͇
,, رؤا _`د'.ز _ '. رؤا ہ'Ǒ رؤا _ ͉ ǣ · رؤا
͈
ͅ
͈

̈́
̈́
¹ ̲
͉
·
͇
¸ ف ĆĀ ¡ یر'.ا ,, .Ǒ ¸ سا _ı _` ؤ,¹ ¸.,- ': ﷲا ,,
ͅ
̈́ ̈́
-
̈́
͇
͈
͆
,, رؤا
͈
¸ ف ĆĂ ¡ ،¸Ǥ ر _̚ ¸˜ ': _` ·̐ ث'. ہؤ ,· ﷲا ,,
ͅ
̲
Œ
͈
̈́
·
.
͇
ő
͇ ͉

¸ Ąą ¡ ..ؤ ¸.ا ': ہؤ,¹ ,Ƣ رؤا
͈ ͌
¸ư ہ
͌
¸ ف Ćă ¡ ·Ʃ ¸̱ ,, ی,̣ ¸.ا ': ¸آ ہ..ؤ ': نا _ ·
͌
͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉
̈́ Ť
͏
͇
ͅ
،¸ńآ ,,
̈́

¸ ĄĆ ¡ دﻻؤا _ı مدآ ےا ¸ _·آ لو·ر ¸IJ _´ƙ ¸´ س'. ےر'̄ ,¹ا
͈
͏
͈
ͅ
͉
˸
ͅ

¸ ف ĆĄ ¡ ¸Ǥ ;· _´ǧ آ ی,ǖƘ
ͅ
Nj ͉ ͈ ͈
ͅ
͈ ·
ے,¹ یر':,ǖƲ,· · ·
͈ ͉
͌
͇
ͅ
¸ ف Ćą ¡ ےر· رؤا
̈́
·
¸ ف ĆĆ ¡ ،¸' , ,, رؤا ف· , ,, ,· سا ·
̈́
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́ ̈́
̈́
͉
ͅ

¸ Ąć ¡ '̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ رؤا
̈́
̈́
ǡ
͇
`
سا _̚ ا _´Ƴ _´ زؤد ہؤ 'Ǒ ,ǖʸ _ 'ɭ ¸IJ نا رؤا _·) _´ǧ آ یر
͈ ͈
̈́ ͅ
· ͈
͈ ͇ ͈
͌
̈́
͈
¹ ͇
ͅ ͅ

.
Ǝ
͏
͊
Ǒ̡
͇ · ·
،'Ǒ ر ,Ȕ ƪ _´ƙ
̈́
͌ Ơ ˩
͆
͈
Ǘ
͌
͈

¸ ĄĈ ¡ نا _̚ ا ،_·) _´ǧ آ _ı سا '. 'Ʒ..'. ٹو̪ ,· ﷲا ¸ _` ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا ·
͈ ͈
̈́ ͅ
· ͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ͇ · ·
͈ ͉
·
͈ ͇
̈́
̈́
͇
̈́
͇
ͅ
': ¸Ǿ '̞ ': _ΐȠ ¸IJ
͉
̈́
Ǖ
̘ Ƃ
͉ ·
ʱ
͈
̈́
¸ ف Ćć ¡ ¸·Ʃ ¸Ǿ ےر'̂ ͌ Ƶ س'. ¸IJ نا _ ,, ¸. ں'̄
͏
͌
͇ ͈ ͉
Ǖ
̲
͇
·
͇
ͅ
͈
·
¸ ف ĆĈ ¡ ¸Ǥ · او· ¸IJ ﷲا ¸´ · _` ہؤ _´Ƴ ں'̄ _´Ƴ ¸Ǥ ¸ نا · _·آ ¸Ǥ 'ʇ ن'. _ı نا
ͅ ͅ ̈́
͇
` ̘ ž ͉
ͅ
͇ ő
͈ ͈
͌ ͌ ő
ͅ
͈
͏
̈́

͇
¸Ǥ ¸Ŀ ¸ ¸ƪ ہؤ _´Ƴ ¸Ǥ ،¸̱
͏ ͅ
ť ̘
͌ ő
͈
͌
ͅ
·
¸ ف Ćĉ ¡ ،¸̱ ,Ď': ہؤ ,, _´Ƴ ¸Ǥ د _Ưا· پآ ,· ں·'. _ǣ ا رؤا
ͅ
·
̈́
͈ ͉
͌
ͅ
͈
͌
̈́
͇
̈́
͉

¸ Ąĉ ¡ ¸ نا ﷲا ¸ ف ĆĊ ¡ Σ _ı ں· ͈ ǝ دآ رؤا _` _´ǧ '̂· رؤا · ¸ˢ ¸ ¸´ ,, ¸ư '.'ƃ,Ď
Ɨ
͇
͈ ͉
ͅ
·
͇
͇ ̄·
ͅ
͌
ͅ ̈́
_´ƙ گ
͈
ہؤ,¹ ¸.ا _ ؤ'. _´ƙ _̚ ا ،_´ǧ
͈
͇
͇ ͈ ͈ ͈
̈́ ͏
· Ś
¸ ف ćĀ ¡ ¸ư '.,¹ ¸Ǔ ,· ے,-ؤد ¸ư '.·Ʃ _ اد
͌ ͌
ͅ ͅ
̈́
ɧ
Ŵ
͉
͌
̈́
.
¸ ف ćĂ ¡
¸ń _̚ · ں·˛ ¸ˢ · ے;· '. _´ƙ سا _Ņ _ ,, ¸. ں'̄
͈ ͈
ő ̄
͉
· Ǽ
̞
͉
͉
´
ͅ
͉ ͈ ͇
͇
ͅ
· ¸ ف ćă ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸
¸ư '.ؤد · _Ņ ': ¸'ƃ,Ď ،ےد با:. '.ؤد ': گΣ _̚ ا · '̞ '.'ʇ · ¸ƪ ¸ ں·̐ ا
͌
̈́ ̈́ ̈́
ُ ُ
͏ ̈́ ̈́
͈
̈́
·
ͅ
ͅ
·
͈
̋
͇ ·
͌ ·
¸ ف ćĄ ¡
_̚ ,ǖ _̚ ,ʝ
͈ ͈
̈́
· ˸
͇
̈́
ͅ

ƃ
¸ ف ćą ¡
¸ ĄĊ ¡ ¸ưر ,, ¸̱ ا ¸ ¸ƪ , ¸´ · ¸ń _̚ ¸ ں·˛ ¸ˢ رؤا
͌
̈́ ͉
· ͌ ͉
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
ͅ
͈
ő ̞
Ǽ
͉
´
̄
͉
·
¸ ف ćĆ ¡ ,Ź.. با:. و̪ ·
͇
ʱ
͉
`
ͅ
': ¸Ǥ ¸Ǥ ا
͈ ͉ œ
̈́
¸ ف ćć ¡
¸ ąĀ ¡ ¸IJ ن'̂-آ ¸Ǥ ¸IJ نا 'Ǒ ,ǖʸ _ 'ɭ ¸IJ نا رؤا _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ ہؤ
͈ ž ͈
¹ ͇
͇ ͈
ͅ ͅ

.
Ǝ
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈ ·
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ń _·'. ¸Žو̪ ,, ےزاؤرد
͈
͏
͇
Œ ̈́
¸ ف ćĈ ¡ ,, رؤا
̈́
¸IJ _`و· ¸. _ ں·Ʃ _ اد _´ƙ ¸Ǔ ہؤ
͏
ͅ
͇
͌
̈́
.
͈
̈́
͇
`
·Ʃ ,, _ اد ,·ؤا ¸IJ'.
͌
̈́
̈́
.
̈́
̈́
¸ ف ćĉ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ د ,Ź.. _Ư 'ȅ͈ا ¸ƪ · ں·Ə, ͇ ǰ رؤا
͈
͌
ͅ
͈ ͇
͌
'
͌
Ƈ
¸ ف ćĊ ¡
¸ ąĂ ¡ 'Ǒ ڑؤا _Ư گΣ رؤا '.و̪ _Ư گΣ _̚ ا
̈́
ƺ
͌ ´ ͌
̈́
͉
Ǽ
͇
͈
̈́
·
¸ ف ĈĀ ¡ ،_´Ƴ ¸Ǥ د ,Ź.. _Ư 'ȅ͈ا ¸ƪ · ں·˴ '! رؤا
͈
͌
ͅ
͈ ͇
͌
'
͌
ŷ
̈́

¸ ąă ¡ ¸̱ ا ,̣ ,Č'! رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ رؤا
͉
·
͇
·
ͅ
͏
͈
͇
_̚ ,·· ہد'.ز ¸ ,Č'! ,· _ȗ ¸ƪ ¸Ǥ م':
͈
̈́
·
͇
͇
͈
ͅ
͉
ħ
͌
͈ œ
،'Ǒ ر ,Ȕ ƪ _´ƙ سا _̚ ا ،_´Ƴ ¸Žاؤ ¸Ǔ ہؤ ،¸Ǥ ر
̈́
͌ Ơ ˩
͆
͈ ͈
Ǘ
͌
͈ ͈
̈́
·
͌
̈́
͇
`
ͅ
̲
Œ

¸ ąĄ ¡ ¸Ǥ _Ǖ ¸Ǥ ¸ ں·ǝ ¸IJ نا ¸ ¸ƪ رؤا
͈ ͈ ž ǥ
̈́
͈ ̟
ǥ
Œ
̈́
Ň
̈́
͈
ǥ
·
̈́
͌
¸ ف ĈĂ ¡ رؤا _Ń _̚ _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ نا
͈
͇ ·
͈
̈́
·
͉ ͈
Ǖ
̈́

¸ń _̚
͈
ő
¸ ف Ĉă ¡ _`'̞ د ہار _ı سا _̃ ¸ _` · ﷲا ں'Ǒ · _Ņ
͏
Œ
͈
͌ Ƶ
̈́
͇
͈
͇ ·
̈́
¸ ف ĈĄ ¡ ہار ¸ƪ رؤا
͌
,,
̈́
¸ﻻ _ لو·ر ¸IJ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ȅ ،'.'̞ د ,, ہار _̃ ﷲا ,¹ا ¸'.
͏ ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ Œ ·
ͅ
̈́
͈
͌ Ƶ
͉
¸ ف Ĉą ¡ ,, _`·Ʃ ا.. رؤا
͏
͌
̈́
_ˡ ثا,ǖƘ _̚ ¸Ǔ ,,
ƃ
͈ ͈
˸
ͅ

̈́
͇
` ͈
¸ ف ĈĆ ¡ ،': ل'̂ćا ےر'̄ ,˞ ˸
ͅ

.
¸ ąą ¡ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ ¸ƪ ہ..ؤ 'ǫ · 'Ǒ _ · _̃ ,, ار'ʇ · ں·Ŷاؤ خزؤد ¸ ں·Ŷاؤ ¸Ǔ رؤا
͌
͉¯
͇
͈ ͉
¹
ƃ
ͅ
͈
͌ Ƶ

̈́
̈́
͇
`
̞ 'Ǒ ¸
ͅ
·
͈
¹
̈́
' ¸ ف Ĉć ¡ ¸ بر ےر'̄ · '.'. _̰ ¸ ¸´ 'Ǒ ·
̈́ ̈́
˸
ͅ

͇
͈ ͉ ͈
͇
·
ͅ
¹
ͅ
¸ ف ĈĈ ¡ '̞ '.د _̚ ہ..ؤ 'ǫ
ͅ
·
͈
͈
˸
ͅ

͉¯
ں'Ɲ ،¸Ž· ͋ ͇ ¸ ,· ں·˴ '! ¸Ǔ _ı ﷲا ,, '.د ر'ʇ ¸ ید'Ǒ _´ƙ _Ǖ رؤا
͉ ͈
ŷ
̈́
̈́
ɧ
Ŵ
͈ ͉
͈
̈́
̈́
Ɔ
͇

¸ ąĆ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ؤر ¸ ہار _ı ﷲا ·
͈
͌
ͅ
œ
͇
¸ ف Ĉĉ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '. _ǽ ¸ا رؤا
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
͇
ʼn
¸ ف ĈĊ ¡ ': ث,·آ رؤا
̈́
،_´Ƴ ¸Ǥ ر ر'ʇ ا
͈
͌
ͅ
̲
Œ
̈́

¸ ąć ¡ ¸ư ہد,· ¸.ا _´ƙ _Ǖ ¸IJ خزؤد ؤ ¸Ǔ رؤا
͌ ͉ ͈ ͈
͈
͇

̈́
͇
`
¸ ف ĉĀ ¡ ¸ń ں·Ʃ د,ƈ , ,· فا,-ا رؤا
͌
͉
Ǽ
ʼn
͉
¸ ف ĉĂ ¡ ¸ń _·'ǫ ¸ ں· ͈ ǝ 'ȅ _ı نا · _,Ď ں·ؤد ,,
͈ ͈
̈́
͉´
͉
·
̈́

͆
Ǘ
͉ ·
͈

̈́ ̈́
¸ ف ĉă ¡ ,, ¸ń _ر'ʇ · ں· ͈ ǝ ہؤ رؤا
͈
͉

ͅ
ǥ
̈́
ǒ
͇ ·
,, ,· ¸´ م)
͈ ͉
ͅ
. ¸ ف ĉĄ ¡ ،_´Ƴ ¸Ǥ ر _˲ _ı سا رؤا ¸Ǥ ,, _´ƙ ¸Ǔ
͈ ͈
͌
ͅ ͏
̲ ť
Œ
´
̈́
̈́
͇
`

¸ ąĈ ¡ _ı نا _ رؤا
͇
¸ ف ĉą ¡ د _̴ آ
͈
ʱ
̈́

بر ےر'̂ ͌ Ƶ ےا ¸ń _̚ _Ń _,̣ ف,' _ı ں· ͈ ǝ زؤ
͈
ő ·
͈
͉
̈́
`
¸
،,¹ ,, ,·'. ¸IJ ں·˴ '!
̈́
ͅ
ŷ
̈́

¸ ąĉ ¡ · ںؤد,ƈ , ¸Žاؤ فا,-ا رؤا
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĉĆ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ 'ǫ ¸ _`'ȅ _ı نا _̚ ` ¸ń _ر'ʇ
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
´
͉
·
̈́
͆
͈ ͈
Ǘ
͉ ·
̈́
ǡ
͇
͈
͉

¸̱ ¸,¹ رؤ,- ¸´ · ہؤ رؤا '̞ ار'̄ '.آ م': 'Ǒ _̚ ¸ń _̚
ͅ
·
ͅ
̈́
ͅ
͇
ͅ
Ǣ
͇
`
˸
ͅ

͈ ͈
¹
͈ ͈
˸ ő
ͅ
¸ ف ĉć ¡
¸ ąĊ ¡ _´Ƴ ,, 'Ǒ
͈
͌
͈ ͈
¹ گ·Ŷ ہؤ ¸ ف ĉĈ ¡ ,, , ¸˪ ر _ǣ ا ,· نا ﷲا ,, ¸̱ ¸'̞ _̃ ¸´ ,· _`
̈́
͉
Ǽ
ʼn ¯
̈́
͉

͉ ͉
ͅ
·
ͅ
Œ
͈
ȝ
ͅ
ď
ͅ
͇
': ے,¹ ¸ ف ĉĉ ¡ ،¸' , ,, ,Ȕ ..ا · ¸´ ,, ؤ'. _´ƙ ¸Ǔ ,, 'Ǒ '̄ · ¸ نا
̈́
͉ ͈
Ǽ ő
ʼn
̈́ ̈́
͆
'
̈́
ͅ
͇ ͈
̈́
͇
` ͈
¹
ͅ

¸ ĆĀ ¡ ¸ ﷲا · ': ¸'̞ سا '. ؤد _ǘ ': _`'. ¸Ǥ ا _̃ ,, ¸ń _ر'ʇ · ں· ͈ ǝ _´زؤد رؤا
̈́ ̈́
͇ Œ
͈ ͉ ͉
͈
̈́
ĝ
̈́
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
͈

ͅ
ǥ
͆
Ȇ̊
͇ ·
̈́
'.د _̚
͈
͈
˸
ͅ

¸ ف ĉĊ ¡ ¸ư 'Ǒ ما,· ,· ںؤ,Ď': · ں·ؤد نا ¸ ﷲا ¸ȅ ¸ń _̚
͌ Ǘ ͈
¹
͉
̈́ ̈́ ̈́
͆
͈
͇ ·
͈
ő

¸ ĆĂ ¡ '.'Ǒ '.'̂· _ · _د ¸Ǥ ا ¸ ں·̐
͈
̈́
͇ ·
͆
ͅ
͈
Ǒ̡
Œ
͈ `
̈́
͉
̈́
̈́
ǡ
͇
¸ ف ĊĀ ¡ '.د ¿·,Ď _̚ ا ¸ ¸ȇ ز _ı 'Ǒ د رؤا
͈ ͈
͈ ·
̈́
͈ '
̈́
·
̈́
͈
̈́
¸ ف ĊĂ ¡ رؤا '̞ اڑو̪ ل'Ǒ ': ¸Ǥ ¸IJ ند سا ¸ ں·̐ ا 'ȅ ¸ń _د ڑو̪ _̚ ا ¸ƪ جآ ·
ͅ
· ͇
͉ ͉
· ·
͈
̈́
·
̈́
ˣ
ƃ
̈́
̈́
·
͈
Ǘ
-
͈ ͈
̈́
· ͌
ͅ
ر'̂ ͌ Ƶ 'ȅ͈
Ǘ
͇ - ،¸̱ ¸,¹ ر'ʇ ا ¸ ں·ǝ آ ی
ͅ
·
ͅ
̈́

ͅ
͈

¸ Ćă ¡ ¸ﻻ ب'Ǒ ¸.ا س'. ¸IJ نا ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͏ ͅ
¹
͈ ͉
͌
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف Ċă ¡ ¸ ¸˜ ے;· ¸.ا ¸ ¸ƪ ¸Ș
.
͇ ͈
̈́
͌
͇
`
،¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ¸˪ ر ؤ ,·ا.Ɲ 'Ǒ _
͈ ž ͈
¯ ͈ ¹
͌ ͈
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ

¸ ĆĄ ¡ ند _` ¸آ ¸Ǥ '. م'ǫ ا ا·Ʃ '̄ ': ب'Ǒ سا ,, _ı سا ,ʝ _´Ƴ ¸Ǥ د ہار _ı ¸ư':
͇
͏ ̈́
̈́ ͅ
Ɨ ̲ ͇ ͌ ´
͌
ő
ͅ
¹
ƃ
͈
͌
ʱ
͈

Ǒ ': سا
ͅ
͇ · ':·Ʃ _ē اؤ م'ǫ ا '.'
͌
ͅ
͇
̈́
´ ͈
¸ ف ĊĄ ¡ ¸̱ ¸̱ ¸) ¸ ¸ˢ ¸ا · ہؤ ¸ń _̴ ا ل·
ͅ
· Ǣ
͊
͈
ǥ ͇
͇ · ·
͏
̞ ͇
· ̄
͉
· ͇
͈
͊
¸ ف Ċą ¡ یر'̂ ͌ Ƶ · _ر'ɭ ےر'̂ ͌ Ƶ _`· _´Ƴ · ¸̱ ¸ﻻ _ لو·ر ¸IJ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ȅ ,,
͇
͆
̈́
·
͏
͈
͌ ͈
ͅ ͅ
·
͏

͆
Ǘ
͇ ·
_,¹ م': ف) ¸IJ ں·Ə': ¸ˢ ,, _·'. ¸Ǿ _'اؤ ¸ƪ '. _,¹ ¸×'ɭ
͈ ͈
̈́
.
̄
͉
·
͈
͏
͇ ͇ ͈ ͈
Ǖ
̲
͇
·
͉
͌
̈́ ͆
· ¸ ف ĊĆ ¡ ں·̐ ا ¸ȅ
̈́
·
͆
͈
Ǘ
͇ ·
'. _ǣ ا ¸
͇
̈́
͉

̈́
¸̱ ¸'̞ ا ن'Ǒ · ¸Ǥ ¸و̪ ¸ نا رؤا _ƀاڈ _´ƙ ن'ȟ _·
ͅ
·
ͅ ͏
͊
·
ͅ
̇
͇ ·
͇
͏
ť
Œ
͈ ͈ ͈
ͅ
ɴ
̈́
·
̈́
¸ ف Ċć ¡
¸ Ćą ¡ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸ _` ¸ư ﷲا بر ار'̄ ¸ȅ
͈
̈́
͇
͌ Ǘ
˸
ͅ

͆
͈
͇ · ¸ ف ĊĈ ¡ ¸'Ǒ _´ƙ ند ,·
͏
̈́
͇ ͉ ·
͈
¸ ف Ċĉ ¡ ¸ư _ﻻ ¸IJ ن'. _ı سا 'ȅ '.'ƃ,Ď ءا· ا ,· ش,- ,̣
͌ Ǘ
͏
͇ ͉
͆
͈
-
͈
̈́ ͅ
·
͉
·
¸ ف ĊĊ ¡ ¸.ا · ند ثار
͈
IJ سا .ˏ ,, ¸ư 'Ǒ 'Ʒڈ ¸ ے,-ؤد
͇
.
͌
ͅ
ʉ
̈́
.
سا _Ņ '.'Ǒ · ںؤر'. رؤا ..'. رؤا جرو· رؤا ¸ư '.Σ 'ʙ ¸̱ ¸
͈ ͉
̈́
͇ ·
ͅ ͅ
̈́
͉ ͌
ű
Ǽ
͈
Ǖ
͉

ﷲا ¸ư ﻻاؤ ,¹,· ی;· ،'Ǒ د ¸ʒ رؤا '.,¹ ا.Ǒ ¸ư ,·'Ɲ ¸IJ _ا ·Ŷ _ ،¸·Ʃ ¸د ¸IJ ¸ʒ ¸IJ
͌ ͌ ͇ ͇
̈́
͈ · ͉ ·
. .
̈́
͈
ͅ
͋
͏
͌
͇
،': ن'̄ ےر'. بر
͇
·
¸ ĆĆ ¡ ،_̚ .Ǒ ¸ا ¸Žاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. ¸ȅ ،,ĦȜ آ رؤا ¸ا;¹;¹ ؤ,¹ '.د ¸ بر ¸Ǥ ا
͈
̈́
·
̈́
·
͉
' ͇ ƣ
̈́ ̈́
Nj
͆
͈
Ǘ
͇ ͌ ·
ͅ
ͅ
͉
¸ ف ĂĀĀ ¡
¸ Ćć ¡ ؤ) ,, د'ȅ _´ƙ _´ƙز رؤا
͈
Ǒ̡
͉
· ̈́
̈́
ď ͈ ͈
¸ ف ĂĀĂ ¡ .ɓ ¸IJ ¸ر· ¸IJ سا
͇
'
̈́ ̈́
·
¸ ف ĂĀă ¡ ؤ,¹ '.د ¸ سا رؤا
،¸ư ¿·,Ď ¸ ں·ʑ ¸˪ ر _ı ﷲا ¸ȅ ،¸,¹ _˲ رؤا ¸رڈ
͌ Ǘ
͈
ͅ
͈
Ǒ ´
̈́
·
¯ ͈
͆
͇ ·
ͅ ͅ

¸ ĆĈ ¡ _`'Ǒ ہد)ƈ ¸ńآ ¸IJ ¸˪ ر _ı سا ¸ư 'Ǒ ̲ _·ا·Ʃ ,, ¸ư _Ưؤ رؤا
ͅ
̈́
- Ǯ ¯
͌ ͌
ͅ
͇
͈
Ǖ ͈
͇
·
͏
͌
͌
¸ ف ĂĀĄ ¡ ں'̄
͈
·
̞ _·ﻻ '̞ ا _ ,, ¸. ͇
· ·
͈
͏ ͊
͇
ͅ
'.) ف,' _ı œ̉ ہد,ƈ _ȗ ¸ا ¸ ¸ƪ لد'. یر'
͈ ͇
͉
.
͆
· ħ
̈́
͌
¸ ف ĂĀą ¡ سا ,̣
͉
·
¸ń _ƀ'ʇ · ںؤد,ُ ƈ ¸ƪ ح,' _ا ¸Ž'ʇ _ ¸IJ ح,' ح,' ¸ سا ,̣ ار'.ا _`'. ¸
͈
̈́ ̈́

͌
̞
͉ ·
·
͉
ͅ
̈́
͉
¸ ف ĂĀĆ ¡
،·'ƃ ¸ǭ ¸´ _̚
̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́

ͅ
͈
ő

¸ Ćĉ ¡ ¸ư 'Ǒ ¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا ہ,ǖ- ': سا ¸ư _´ƙز _̰ ا · رؤا
͌ ͌
ͅ ̈́
˒
ʇ

.
͇ ͈
͉
·
͇
¸ ف ĂĀć ¡ سا ¸ư با,· · رؤا
͌
̈́
͇
̚ _´ƙ
̈́
·
͈
_ اڑو̪ ,ʝ 'Ǒ _
ʇ
͆
Ȍ
ˮ
͇
ͅ
· ƃ
ͅ ̈́
˒
ʇ

͈
¸ ف ĂĀĈ ¡ _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ _´ǧ آ ¸ ح,' ح,' _̖ · ¸ƪ
͈ ͈
͌
ͅ ̈́
͈
͇ ·
ͅ
͈ ·
·
͈
͌
¸ ف ĂĀĉ ¡
،_·'ƃ ن'ȅ ا · ¸Ǥ ¸IJ نا
͈
̈́
`
͇
͈ ž

¸ ĆĊ ¡ 'ǫ ف,' _ı م·ĕ _ı سا · ح· ¸ ¸ƪ ¸ȅ
͇ Ǘ
͈
Ǖ
̲
͇
·
ͅ ̈́ ̈́
͌
͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĀĊ ¡ ·· · ﷲا م·ĕ ی,ǖƘ '̄ ¸ سا ·
͇
͉
ͅ
͈
ő
̈́ ͅ
¸ ف ĂĂĀ ¡ _̚ د·ǝ _`· ار'̄ او· ¸ʗ ا
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
˸
ͅ
.
¸ ف ĂĂĂ ¡ · ¸´ ¸̱ ¸ȅ
͉
ͅ
͇
Ǽ
Ƈ
͆
͈
Ǘ
͇ · رڈ ': با:. ¸IJ ند ے;· ,
͇
¸ư
͌
¸ ف ĂĂă ¡
¸ ćĀ ¡ ،_´Ƴ ¸Ǥ د _´ƙ _Ưا,˭ _ˡ _̚ ¸ƪ ¸ȅ ¸Ž· راد,- ¸IJ م·ĕ _ı سا
͈ ͈
͌ ͈
ͅ
̲
ʱ
͈ ͆

͌
Ţ ͈
̞
Œ
˸
ͅ

͌
Ǘ
͇ · ͇
ͅ

¸ ćĂ ¡ ،ں·Ʃ لو·ر ': _˾ 'ɓ ا بر · _´ƙ _̚ , _Ưا,˭ _´ƙ , م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄
͌
͈ ͈ Ţ
ŷ
Ŵ
ͅ
͈ ͈ ͈
̈́ ͅ
·
͉
Ǽ Ǽ ő
ʼn Ƈ
͌
͇
¸ ćă ¡ 'Ǒ '. ) ار'̄ رؤا '.'ǫ _´ǧ '.ر _ı بر ¸Ǥ ا _̚
ͅ ·
͌ Ơ ̘
͉
̞ ͇ ˸
·
ͅ

ͅ
͉ ͈
̈́
Ǖ
͉
ͅ
ŭ
̈́
͉
͈
˸
ͅ

'Ǒ ر ¸˜ ہؤ ¸ ف,' _ı ﷲا _´ƙ رؤا
ͅ
̡
Œ
.
͈
،¸Ǥ ر _̚ ¸´ · ں·Ʃ
ͅ
̲
Œ
͈
̈́
·
ͅ
͇ ͌

¸ ćĄ ¡ _´ƙ ¸´ _`آ ¸ǭ ¸.ا ¸ ف,' _ı بر س'. ےر'̄ ,, ا·Ʃ 'Ǒ ا ': سا _̚ 'Ǒ رؤا
͈
ͅ ͏
͈
Ǖ
ȳ ˸
̈́

͈ ͉ ͈
ͅ

͌
͇
̈́
ǔ ¹ ͉ - ͈
˸
ͅ

,Č,ɘ _ı د,ƈ ¸.ا ¸IJ
̈́
ƍ
͈
¸ ف ĂĂĄ ¡ ،·Ʃ ¸¯ر ,· ¸´ _̚ رؤا ؤرڈ ¸´ رؤا ¸ارڈ _̚ ہؤ ,,
͌
͉
ͅ ͅ
͈ ͈
ő ˸
͏
ͅ

¸ ćą ¡ ں·̐ ا ·
̈́
·
ͅ
· رؤا ¸ا ¸ ¸ƪ · '.) ¸ا ¸
͇
̈́ ̈́
͌
ͅ
͈
͊
Ǒ̡
͇ ·
¸ ف ĂĂĆ ¡ ث'ǫ ¸̱ _´ƙ _ǣ ,·'. ¸IJ سا
͇
̈́
´
ͅ ͆
·
͈
ͅ
ș
ħ
ͅ
'̞ ہؤ,¹ 'Ʒ..ا ہؤ ¸ȅ ،'.د ·ڈ · ں·Ŷاؤ ¸) _´ǧ آ _ǣ ا رؤا ید
ͅ
· ͇
̈́ ͆
͈
Ǘ
· Ǒ
͈
͇
̈́
͊
̡
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
̈́
͉
¸ ف ĂĂć ¡
¸ ćĆ ¡ ف,' _ı د'. رؤا ¸ ف ĂĂĈ ¡ 'ǫ · د·Ʃ ¸ یردا,· _ı نا
͇
͈
Ǖ ͇
̲
͇
·
͌
¸ ف ĂĂĉ ¡ ﷲا م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄
ͅ
͈
ő
سا ؤ,¹ _Ń.Ǒ _ı
̈́
͇ · _̚ رڈ _̚ 'Ǒ · ،_̚ د·ǝ _`· ار'̄ او· ¸IJ
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ˸ ·
ͅ

͈
¹ ͇
ͅ
ɧ
ƍ
͏
˸
ͅ
¸ ف ĂĂĊ ¡
¸ ćć ¡ ں·و̪ _̚ ¸ƪ ¸ȅ رؤا _´Ƴ ¸Ǥ ف·ĕ·ǝ _̚ ¸ƪ ¸ȅ ¸Ž· راد,- ¸IJ م·ĕ _ı سا
͊
͇ ·
͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ

͌ ͌
͆ ͆
͈ ͌ ͈
Ǘ Ǘ
͇ ͇ · ·
͈
ͅ
̲
͇ Ǽ
ˬ
¯
ͅ ͅ
͈
͇
͇
_´Ƴ ¸,¹ ن'̂ũ _´ƙ
͈ ͈
͌
ͅ
¸ ف ĂăĀ ¡
¸ ćĈ ¡ و·ر ': ¸ŷ'. ر':درؤ,· · _´ƙ ,Ę) 'Ǒ ¸ _ě·ĕؤ ¸ ¸̱ م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄
͉ ͈ ͈
ͅ
ͅ
.
͈
¹
̈́
ͅ ͅ
͇
͇
Ǽ
Ƈ
ő ،ں·Ʃ ل
͌

¸ ćĉ ¡ ں·Ʃ ہا·,ǖ .̂ǩ ƍ ار'̄ رؤا ں·Ʃ '.'ǫ _´ǧ '.ر _ı بر ¸Ǥ ا _̚
͌ ͌
̈́ ̈́
͈ ͉ ͈
̈́ ͅ
ɧ ͉
˸
ͅ

ͅ
Ǖ
̘
͉
·
ͅ
ŭ
̈́

͈
˸
ͅ

¸ ف ĂăĂ ¡
¸ ćĊ ¡ _`آ ¸ǭ ¸.ا ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ س'. ےر'̄ ,, ا·Ʃ 'Ǒ ا ': سا _̚ 'Ǒ رؤا
͏
͈
Ǖ
ȳ ˸ ˸
̈́

͈ ͉ ͈
ͅ ͅ

͌
͇
̈́
ǔ ¹ ͉ - ͈
˸
ͅ

: ح· م·ĕ _̚ ¸ سا _ ؤ,¹ د'. رؤا ¸ارڈ _̚ ہؤ ,, ,Č,ɘ _ı د,ƈ ¸.ا ¸ _´ƙ ¸´
̈́ ͅ
͈ ͈ ƍ
˸ ˸
ͅ ͅ

̈́ ͏
͇
͈ ͈
̈́
͈
ͅ
'
'Ǒ _ț '.
͈
¹
͈
͆
̈́
'
͇
¸ ف Ăăă ¡ '.'Ʒ;· ؤ) ': ن.. ےر'̄ رؤا
͈ ͇ ͇ ͈
Ǒ̡ ˸
͉
·
ͅ

¸ ف Ă㥠¡ ؤ,¹ د'. _´ǧ _ı ﷲا ·
͈ ͈
ͅ
˫ɠ
̈́
'
ͅ
¸ ف Ăăą ¡
،·Ʃ ) ار'̄ _̚ ,,
͌ ̞ ͇ ˸
·
ͅ
͈
ő

¸ ĈĀ ¡ ·Ʃ ¸آ ¸Ǥ سا س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ¸´ 'Ǒ ¸Ž·
͌
͏
͈ ž ͉ ͈
ͅ
¹
͇ ¸ ف ĂăĆ ¡ · رؤا _·· · ﷲا ¸.ا ¸ƪ ,,
͇
͈
͇
͉ ͈
͌
¸ ف Ăăć ¡ ﻻ · _د ڑو̪ _̚ ا ،¸̱ ¸Ǥ · اداد پ'. ےر'̂ ͌ Ƶ
ͅ
͈
͉
·
͈
̈́
·
ͅ
·
ͅ
͇
` ͉ ͇
ؤ ¸ ف ĂăĈ ¡ ےد ہ..ؤ _̃ ': _`
͈
͌ Ƶ
͇
،·Ʃ ¸Ǿ ,¹ا ·Ʃ ¸ưر
͌ ͌
͉
¯
͌

¸ ĈĂ ¡ '̄ő ¸ ف Ăăĉ ¡ 'Ǒ ;· _~ رؤا با:. ': بر ےر'̄ ,· ¸´ رؤ,~
͈
¹
͉ ͉
̈́
̈́
´
˸
ͅ

ͅ
̈́
¸ ف ĂăĊ ¡ _ż'. ¸ , 'Ǒ
̈́
͇
Ǽ
Ƈ
͈
¹
¸Ǥ ,ر ¸ اداد پ'. ےر'̄ رؤا ¸ ¸´ · ·Ʃ ¸ưر ;ʝ _´ƙ ں·Ə'. نا
͈ ž
̈́ ̈́
͇
˸
ͅ

ͅ
͇ ͌
͌
̞ ͇ ·
͈
̈́
¸ ف ĂĄĀ ¡ _ı نا ¸ ﷲا
̈́
و̪ د ,Ħ~ار · ،یر'.ا ,, .Ǒ _`·
ʱ
͈

ͅ ̈́
ͅ ͅ
̈́
-
͏
¸ ف ĂĄĂ ¡ ،ں·Ʃ 'Ǒ د ,·'. ےر'̄ _̰ _´ƙ
͌
ͅ
̡
ʱ
͈

ͅ
˸
ͅ

͇
·
͈

¸ Ĉă ¡ · ں·Ŷاؤ ,·'. ¸IJ سا رؤا ¸ا ¸ ¸ƪ ·
ͅ
̈́
͌
ͅ
¸ ف ĂĄă ¡ ث'ǫ ,¹'ƃ,Ď ¸˪ ر ی;· ¸.ا _ǣ ا
͇
̈́
´ ͇
̈́
¯
͈
̈́
͉

ید ¸ ف ĂĄĄ ¡ ¸) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ · رؤا
ͅ
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
͇
¸ ف ĂĄą ¡ ید ٹ': ; ͇ · _ı نا ¸̱
ͅ
·
¸ ف ĂĄĆ ¡ ہؤ رؤا
، ¸̱ ,, ¸Žاؤ ن'̂·ا
ͅ
· ̈́
͈

¸ ĈĄ ¡ ف,' _ı د·˴ رؤا
͆
¸ ف ĂĄć ¡ نا ·· · ﷲا م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄ 'ǫ · _Ů '. ¸ یردا,· _ı
͇ ͈
͉ Ǖ ͇
ͅ
͈
ő
͇
̲
͇
·
¸ ف,' _ı بر ےر'̄ س'. ےر'̄ ¸ȅ ،_̚ د·ǝ _`· ار'̄ او· ¸IJ سا ˸ ˸ ˸
ͅ ͅ ͅ
ɧ
͉
͆
͈
Ǘ
͇ ƍ ·
͈
̈́
·
͇
͏
¸ ف ĂĄĈ ¡
_`آ _ د _ؤر
͏
͈
Ǒŭ
͆
¸ ف ĂĄĉ ¡ ¸ư ,Ę'. ': ﷲا ,,
͌
ͅ
̈́
͈
¸ ف ĂĄĊ ¡ ﷲا ,, ؤد ڑو̪ ¸ا · ،_`'ȅ ¸Ǥ ےر'̄
͉
·
ͅ ̈́
̈́
͆
' ͈ ž
˸
ͅ

_`ا,· ¸ا رؤا ¸'̞ _´ƙ _´ƙز _ı
͏
͇
͏
Œ
͈ ͈
ؤ'ʙ ,, ,·'Ɲ ¸
ű
̈́
ͅ
͋ ¸ ف ĂąĀ ¡ ،': ¸آ با:. ک'. درد _̚ ,,
͏
̈́
͈
˸
ͅ

¸ Ĉą ¡ ؤ,¹ د'. رؤا
͈
¸ ف ùà ¡ _ _´ƙ _´ƙز م,· ,, ید ,ʦ _´ƙ ¸ˏ رؤا 'Ǒ _ț '. ': د'. · ¸´ _
ǫ
Ƈ
͈ ͈ ͈
̈́
͇
.
ƃ
͈
¹
͈
͆
̈́
'
͇
ͅ
͇
·Ʃ ¸'Ǒ
͌
ͅ
̈́
͇ · ¸ ف Ăąă ¡ ·Ʃ ¸Ǥ ا,· ن'ʇ _´ƙ ںؤڑ'̄ رؤا
͌
ͅ
͆
´
ͅ
Ɗ
͈ ͉
· ¸ ف ĂąĄ ¡ ؤ,¹ د'. _´ǧ _ı ﷲا ·
͈ ͈
ͅ
˫ɠ
̈́
'
ͅ
¸ ف Ăąą ¡
'ǫ د'ȅ _´ƙ _´ƙز رؤا
͉ ͈ ͈ Ƈ
̈́
ď
،ؤ,̣ ,, ¸
͉
· ̈́
ͅ

¸ ĈĆ ¡ ¸IJ بر ¸Ǥ ا _Ů '. ,, ·Ʃ ¸Ǥ '. ¸´ 'Ǒ ¸Ž· ¸ ں·'˨ رؤ,˭ ¸Žاؤ ,ǖʸ ¸IJ م·ĕ _ı سا
̈́ ͅ
͉
͌
̈́
͇ ˜
ͅ
͈
¹
͇
̈́
ȅ
Ɖ
Ő ͇
ͅ

ͅ
_´Ƴ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,· سا ¸ƪ ¸Ǥ ¸Ǿ ¸IJ ¸Ž , · ہؤ ¸Ž· ،_´Ƴ لو·ر
͈ ͉ ͈
͌ ͌
ͅ ͏
̲ ť
Œ
͈
͌
͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
͉
Ǽ
ʼn
͇
͇ ¸ ف ĂąĆ ¡
¸ Ĉć ¡ ،¸ư ر'ʇ ا ¸ سا _̃ ¸ﻻ ن'̂·ا ¸´ ,· _` ¸Ž· ,ǖʸ
͌ ͈ Ɨ
̈́

͈
͌ Ƶ
͏
ͅ
͉ ͇
͇
͇
ͅ
Ǫ

¸ ĈĈ ¡ _'
͉
¸ ف Ăąć ¡ '.
̈́
¸Ž· رؤا _ı _ȗ ,- ¸ ¸ʒ ¸IJ بر ¸Ǥ ا رؤا _د ٹ': _··ُ _ı ,Ę ͇
͆
ħ
.
̈́
͉
͈
͈
͉
ͅ
_Ů '. ےا ¸ ؤآ ¸Ž ,· ¸ƪ
͉
͌
¸ ف ĂąĈ ¡ ،·Ʃ لو·ر ¸´ ,¹ا ·Ʃ ¸ưر ےد ..ؤ ¸ ¸´ ': _`
͌ ͌
ͅ ͅ
͌
͇

¸ Ĉĉ ¡ ا ¸ ¸Ž,ůز _̚ ا ·
̈́
͈
̈́
·
ͅ
ٓ ،¸Ǥ ہر ے;· ¸NJ..ؤا _´ƙ ںؤ,̣ ¸Ǥ ا · _Ǖ · 'Ǒ
͏ ̈́
ť ͉ ͈
̈́
Ť
͉
͇
¯
ͅ
͈
ŭ
¸ ĈĊ ¡ ا,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ نا ¸ _Ů '. ·
͈
͉
·
̈́
̈́ ͅ
¸ ف Ăąĉ ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄ رؤا
ͅ
͈
ő ¸ _̚ ¸ _´ƙ ¸ȅ
͈
˸
ͅ

̈́
͈
͆
͈
Ǘ
͇ ·
_¯,- ¸IJ ں·Ʃا· ,ǖ ¸´ ,ʝ 'Ɲ'. ) ار'̄ رؤا ید'ǫ ,ŭ'.ر _ı بر ¸Ǥ ا
̈́
̈́
͌
̈́ ̈́
͈ ͉
̈́
ͅ
ƃ
͋ ̞
͉
͇ ˸
·
ͅ
Ǖ
̘
͉
·
̈́
͉
¸ ¸Žاؤ ¸,¹ .Ǒ
̈́
̈́
·
͉
'
¡ _Ư
͌
،_̚
͈
̈́
·

¸ ĉĀ ¡ 'ǫ · ط·Ŷ رؤا
͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ĂąĊ ¡ ¸ ¸´ · ·Ʃ ¸,¹ _`'Ǒ ¸ ہؤ 'Ǒ '̄ ¸ م·ĕ _ǣ ا ¸ سا _
ͅ
͇ ͌
ͅ ̈́
͏
͈ ͈
· ¹
͇
ő
ͅ
̈́
͉
͇
،_ı ,, ¸ _ȗ _´ƙ ن'̄ ¸ˢ
̈́
̈́
ħ
͈ ͉ ͇
·
̄·

¸ ĉĂ ¡ ·Ʃ ¸'. ¸ ث·̐ س'. ¸IJ ںؤد,ƈ · ¸´
͌
ͅ
͇
͆
·
͉
ͅ
ͅ
¸ ف ĂĆĀ ¡ ر,¹ ¸ .. گ·Ŷ ¸´ ,ʔ ،,¹ ڑو̪ _·ر·
ͅ
ˏ
͇
.
͉
·
͈
ͅ
¸Ǥ
͏
ť
¸ ف ĂĆĂ ¡
¸ ĉă ¡ نا ,, 'Ǒ _̖ ,ʝ '̞ ,, با· , ': م·ĕ _ı سا رؤا
̈́
̇
ő
͈ ͇
· ƃ
ͅ
·
̈́
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ĂĆă ¡ ,, ،ؤد ل'ʇ ¸ _ǣ _ǣ ا ·
͈
̈́

ͅ ̈́
ș
͇
'
͉
_´Ƴ ¸Ǥ '. _Ń,ǖŔ'. · گ·Ŷ
͈ ͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͉
ͅ
¸ ف ĂĆĄ ¡
¸ ĉĄ ¡ ¸ا ¸ ¸ƪ ·
̈́
͌
ͅ
¸ ف ĂĆą ¡ ا ہر ہؤ ثر· _ı سا ,ʝ ید ث'ǫ · ں·Ŷاؤ ,̣ ¸IJ سا رؤ
ƃ
͇
̈́
´
Ť
_`·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸'.
͏
͌
͈
̈́
͇
¸ ف ĂĆĆ ¡
¸ ĉą ¡ '.'.,· ,Ǣ ¸.ا ,· نا ¸ ¸ƪ رؤا
͈ ͈ ͇
̈́
͈
ǥ
Ƅ
͉
̈́
͌
¸ ف ĂĆć ¡ ': ں·Ə, ͇ ǰ ا·Ʃ م'ǫ ا 'ȅ و̪ د ·
Ƈ
͌
͇ Ǘ
̈́
´
͈
Ň
ʱ
͈

ͅ
¸ ف ĂĆĈ ¡
¸ ĉĆ ¡ 'ǫ · _Ǔ ¸ یردا,· _ı نا ف,' _ı _.ƃ رؤا
͇
͈
Ǖ ͈ ͇
̲
͇
·
ɧ
͆
¯
͈
¸ ف ĂĆĉ ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄
ͅ
͈
ő ¸ ﷲا _ı
ف,' _ı بر ےر'̄ س'. ےر'̄ ¸. ¸ ،_̚ د·ǝ _`· ار'̄ او· ¸IJ سا ؤ,¹ ثد'Ǒ ˸ ˸ ˸
ͅ ͅ ͅ
ɧ
͉
͆
͇
͈
̈́
·
͇ ·
ƍ
͏
͇
_`آ _ د _ؤر ¸
͏
͈
Ǒŭ
͆
¸ ف ĂĆĊ ¡ ؤد ,, ,¹ 'Ǒ _,ǖ _ı ں··Ŷ رؤا ؤ,¹ یر· ل· رؤا پ'. ·
̈́
͊
̡
Ť
͈
͈
͉
͉
ͅ ͅ
̈́
¸ ف ĂćĀ ¡ رؤا
،ؤﻻ ن'̂·ا ,¹ا ¸ư ) ار'̄ ,, ،ؤ) ,, د'ȅ .ɓ ¸IJ م'ȹ ا _´ƙ _´ƙز
͈ ͌ ď
̞ Ǒ ͇ ˸ ̡
·
ͅ

͈ '
͈ ǚ
͉
· ̈́
̈́
͇
̈́
ͅ
̈́

͈ ͈

¸ ĉć ¡ ·ؤر _̚ ا ¸ ہار _ı ﷲا رؤا ؤارڈ · ںؤ,ǖˊ ار ,, و̪ ,, ں· ,· ,Ħ~ار ,Ƣ رؤا
͈
̈́
·
͈ ͉
͌
ƶ
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ · ̈́ ͅ
͈ ͌
¸ ف ĂćĂ ¡ ,· سا ·
͉
͇
'.د'Ʒ;· _̚ ¸ سا ¸̱ ےڑو̪ ¸´ _ ؤ,¹ د'. رؤا ،·Ʃ'. _ǽ _´ƙ سا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا
͈ ͈ ͇ ͈
˸ ͇
ͅ

̈́ ͏ ͅ
·
ͅ
·
ͅ
͇
͌
͉ ͈
ʼn
͈
¸ ف Ăćă ¡
و̪ د رؤا
ʱ
͈

¸ ف ĂćĄ ¡ ،ا·Ʃ م'ǫ ا 'ȅ ': ں·د'ȅ
͌
͇ Ǘ ď
̈́
´ ͈
͈
Ň
̈́

¸ ĉĈ ¡ .ا _´ƙ ¸´ ,¹ا رؤا
͈ ͈
ͅ
'.'ƃ ,, ¸ ہؤ,¹ ¸.ا رؤا 'Ǒ 'ǫ ,¹ ¸Ž _´ƙ · '.ﻻ ن'̂·ا ,· سا ہؤ,¹ ¸
̈́
̈́
̈́
͈ ͈ ͈
¹ ̲
͇ ͈
͈ ͇
Ǖ
͇
·
͈ ͉
¸ ف Ăćą ¡ ے,¹ ,˞ _´ƙ ¸ƪ ﷲا ,, ¸. ں'̄ ·Ʃر ےœ̉ · ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ ͈
͌
ͅ
͈
·
͌ ̮
͊
·
ͅ
¸ ف ĂćĆ ¡ ¸ _Ņ ,˞ ': ﷲا رؤا ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ
,ǖ̙
ͅ
͇ ·
¸ ف Ăćć ¡
¸ ĉĉ ¡ ,·'. ےر'̄ رؤا _̚ ¸ƪ ,, ¸ư ¸Ȓ _Ǔ ےا ،¸Ž· راد,- ,ǖʸ ¸IJ م·ĕ _ı سا
ͅ
˸
ͅ
͈
˸
ͅ
ď
͌
͌ Ɨ
ͅ
͈
ɧ
͆
¯
͇
͇
ͅ
Ǫ
ͅ
¸Žاؤ
˜
ȅ
Ɖ
ا _´ƙ _د ےر'̂ ͌ Ƶ ¸´ '. ¸ń _د ل 'ʇ ¸ _ǣ _ǣ ا · ں·'˨
͈
͈ ͈
ͅ
͈
̈́

ͅ ̈́
ș
͇
'
͉
̈́
ٓ '̄ ؤ '. ő
͇
¸ ف ĂćĈ ¡ ,,,¹ا 'Ǒ
͉ ͈
¹
ں·Ʃ را,ǖ ¸ƪ
͌
͈
͇
͌
¸ ف Ăćĉ ¡
¸ ĉĊ ¡ ¸ ﷲا ,, ¸IJ سا .ɓ _·'.آ _´ƙ _د ےر'̄ ,¹ا ¸ń _Ǎ..'. ٹو̪ ,· ﷲا ¸ƪ رؤ,~
̈́
͇ ͈
'
͈ ͈
͏
͇ ͈ ͉
˸
ͅ

̈́
͇
͇ · ͌
̈́
¸ư '.'ǫ ¸ سا _̃
͌ ͈ ͉
͇
´ ͈
͌ Ƶ
¸ ف ĂćĊ ¡ ̚ م': ': _ȗ _´ƙ ں·'˨ ¸ƪ رؤا
̈́
·
ħ
͈
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͌
¸آ _´ƙ _د ےر'̄ ,, _
͏
͈
͈
˸
ͅ
͈
¸ư'. ﷲا ,, ,, ,ʝ
͌ ͉ ͈
ƃ
¸ ف ĂĈĀ ¡ ,,ؤ,̣ ,· _Ư ﷲا ،¸ư ¹Ǚ · ,ǖ ,Ƣ ¸˜ ': بر ےر'̂ ͌ Ƶ ،¸ư بر ار'̂ ͌ Ƶ ·
͇
·
͉
͌
͌ ͌
͈
ǿ
Ƈ
͈
͉
͌
.
͇

͈
¹ ¸ ف ĂĈĂ ¡ بر ےر'̂ ͌ Ƶ ےا ¸ ,¹ ,˞ _ _´ƙ م·ĕ یر'̂ ͌ Ƶ رؤا _´ƙ ¸ƪ ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ

͈ ͈
ͅ
͌
¸ ف ĂĈă ¡ _Ņ ,˞ ا,ǖ رؤا ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ ͈
ͅ
،¸ư ,ǖ̙ ¸
͌
ͅ
͇ ·

¸ ĊĀ ¡ اد,- ,Ď': ¸IJ م·ĕ _ʖ ا رؤا
̈́ ͅ
.
·Ʃر _´ƙ ن'ȟ رؤ,~ · ¸·Ʃ _' '. ¸IJ _Ǔ ¸´ ,¹ا ,, ¸Ž· ر
͌ ͌
͈
ͅ
ɴ
̈́
·
̈́
ͅ ͆ ͏
͇
ͅ
͈
ɧ
¯
ͅ
͇
،¸ń
¸ ĊĂ ¡ ا ¸ ,Ź ,ůز _̚ ا ·
̈́
͈
̈́
·
ͅ
ٓ ¸Ǥ ہر ے;· ¸NJ..ؤا _´ƙ ںؤ,̣ ¸Ǥ ا _Ǖ · 'Ǒ
͏ ̈́
ť ͉ ͈
̈́
Ť
͉
͇
¯
ͅ
͈
ŭ ¸ ف ĂĈĄ ¡
¸ Ċă ¡ ¸) · _Ǔ ،¸̱ ,, _Ư ¸ưر _̰ _´ƙ ںؤ,̣ نا '.· ¸Žاؤ ¸) · _Ǔ
̈́ ̈́
͊ ͊
Ǒ Ǒ ̡ ̡
͇ œ ͇ · ·
͈ ͈
ɧ ɧ
͆ ͆
¯ ¯
ͅ
· ̈́
͌
͌
͇
Ǣ
͈
Ť
͈
،ے;· _´ƙ _Ư'Ǒ _Ư ¸Žاؤ
͉ ͈
͌ ͌
͇
ͅ
·
¸ ĊĄ ¡ ا,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ نا ¸ _Ǔ ·
͈
͉
·
̈́
̈́
͈
ɧ
͆ ͅ
¯ ¸ ف ĂĈą ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄ رؤا
ͅ
͈
ő ¸ _ı بر _̚ _´ƙ
͈
˸
ͅ

͈
_ı ¸ǭ · ¸ˢ ےر'̄ رؤا 'ʇ 'ǫ ,ŭ'.ر
͈
Ǖ
ȳ ˸
̈́
̞
͇ · ͉
ͅ
͉ Ǖ

͉
̈́
̘
·
¸ ف ĂĈĆ ¡ ،': ںؤ,Ď': ںؤ,¹ ¸' ,ʋ · ͈ ǝ ·
̈́
̈́
̈́
.
œ
ͅ

¸ Ċą ¡ _ ͇ ǣ _`· _´ƙ _ǣ _ȗ ¸ ¸ƪ 'ǫ ,, رؤا
̈́
ș
͏
͈
ͅ
͇
'
ħ
̈́
͌
͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
̈́
¸ ف ĂĈć ¡ _ǣ · ں··Ŷ ¸IJ سا ,, ,, ,ʝ
ͅ
̈́
ǿ
¯
͈
ƃ
,ǜ رؤا
͈
ˣ
ʇ
ͅ
ا;ʋ _´ƙ ͉
.
͈
¸ ف ĂĈĈ ¡ _,¹ یراز ح,' _ȗ ہؤ ,,
͈
ħ
¸ ف ĂĈĉ ¡
¸ ĊĆ ¡ ید ل.. _`) ,ʦ _ı _`ا,· ¸ ¸ƪ ,̣
͇
͏ ͏
̞ ͇
·
͇ ͇
.
̈́
͌
͉
·
¸ ف ĂĈĊ ¡ ¸Ǥ ·Ʃ ¸̆ ہؤ ,, ¸. ں'̄
͏
ť
͌ ͇ ·
ͅ
͈
· ¸ ف ĂĉĀ ¡
¸̱ ¸Ǿ ¸ار ؤ _´ ر · اداد پ'. ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ȅ ¸Ž· رؤا
ͅ
·
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ͇ ¸ ف ĂĉĂ ¡ نا ¸.'.ا _̚ ا ¸ ¸ƪ ·
̈́
͉
͈
̈́
·
̈́
͌
ͅ
'Ǒ ;ʋ _´ƙ ¸ˑ _ı
͈
ŭ
͉
.
͈
̈́
ɭ
̈́
·
¸ ف Ăĉă ¡
¸ Ċć ¡ ¸رڈ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ¸Žاؤ ں · ͈ ǝ ,¹ا رؤا
ͅ ͅ
͈
ͅ
ǥ
Ȇ
͇
'
¸ ف ĂĉĄ ¡ ¸ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ,· نا ¸ƪ رؤ,~ ·
͈ ͉
͌
̈́
ͅ
¸Ǥ د لو̪ _´ǧ ,·
ͅ
͈
Œ
͈
ͅ
ň
͇
¸ ف Ăĉą ¡ '.) · ¸ ں·̐ ا ,ʝ
͈
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ ̈́
̈́
·
ƃ
¸ ف ĂĉĆ ¡ ,· ¸Ǥ ¸IJ نا _̚ ا ¸ ¸ƪ ·
͉
͈ œ
͈
̈́
·
̈́
͌
ͅ
'Ǒ ر'Ǒ ,¹
͈
¹ Č
ͅ
̈́
¸ ف Ăĉć ¡
¸ ĊĈ ¡ ¸Žاؤ ں· ͈ ǝ 'Ǒ
ͅ
ǥ
Ȇ
͇
'
͈
¹ ¸ ف ĂĉĈ ¡ با:. ار'̂ ͌ Ƶ ,· نا ,, ¸رڈ _̚
͉
ͅ
͈
̈́
·
¸و· ہؤ _ ¸آ · ثار
ͅ ͏
͇
ں·Ʃ
͌

¸ Ċĉ ¡ ¸ưر _ ہؤ _ ¸آ ¸NJ;· ند با:. ار'̂ ͌ Ƶ ,· نا ,, ¸رڈ _̚ ¸Žاؤ ں· ͈ ǝ '.
͌
͈
Ǒ̡
Œ
͇
͏ ͅ
͉
͉ ͈
̈́
·
ͅ
ǥ
Ȇ
͇
'
͈
ں·Ʃ
͌
¸ ف Ăĉĉ ¡
¸ ĊĊ ¡ _´Ƴ ,ǖ ¸ ¸ ,ǖ.. _ɿ _ı ﷲا 'Ǒ
͈ ͇
͌
̈́
͇
͈
͇
ͅ
̈́
̈́

͈
¹ ¸ ف ĂĉĊ ¡ ,ʝ ¸·Ʃ _̚ ر:. ¸ ,ǖ.. _ɿ _ı ﷲا ·
ƃ
ͅ
͌
͈
̈́
·
̈́
͈
͇
ͅ
̈́
̈́

ͅ
¸Žاؤ _Ư'Ǒ
͌
͇
ͅ
· ¸ ف ĂĊĀ ¡
¸ ĂĀĀ ¡ ہؤ 'Ǒ رؤا
͈
¹ ¸ƪ ,, _ˡ ,, ,·ا.Ɲ _ǣ ا _̚ ا ¸·Ʃ ثراؤ ¸IJ سا .ɓ ¸IJ ں·ʑ 'ƃ ¸IJ _´ƙز ·
͌
ƃ ̈́
͈
͌
̈́
ͅ
͈
̈́
·
͏
͌
͇
'
ū
͈
͇
_·'ǫ ,Č آ ,· ں·Ʃ'Ǒ ¸IJ نا _̚ ا · _´Ƴ'.
͈ ͈
͏ ̈́
͉ ͉ ͈ Ǖ
̘ ¹
͉
·
̈́
͌
̈́
̈́
·
ͅ
͌
͉
¸ ف ĂĊĂ ¡ ,, _´Ƴ ¸,¹ œ̉ ,· ں·Ŷد ¸IJ نا ¸ƪ رؤا
͈ ͉
͌
ͅ
Ɠ
͌
¸Ǥ _̚ , ہؤ
ͅ
̈́
ǥ
·
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĂĊă ¡
¸ ĂĀĂ ¡ _´Ƴ ں'Ǒ ,,
͈
͌
͈
ͅ
ǔ ' Ȇ
͇
͈
¸ ف ĂĊĄ ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ _̚ ¸ƪ لا·ا ¸IJ _`
͈
͌
ͅ
̈́
-
͈
˸
ͅ

͌ ͇
¸ ف ĂĊą ¡ نا ¸ȅ رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ ·
_˥ د _ؤر لو·ر ¸IJ نا س'. ¸IJ
͈
͈
Ǒŭ
͆
͉
¸ ف ĂĊĆ ¡ ہؤ · ¸آ ,¹ ¸Ž
ͅ ͏
¸ ف ĂĊć ¡ ¸·Ʃ ,, _ 'ĉ سا
͏
͌
̈́
͇
.
ͅ
¸̱ ¸ʗ ) ¸ˢ ¸Ș ¸ﻻ ن'̂·ا ,· سا ہؤ ,,
ͅ
·
͉
. ̄
͊
Ǒ̡
͇ ·
͉ ͉
·
͇
`
ͅ
͈
¸ ف ĂĊĈ ¡ ںؤ,Ď ': ¸ư 'Ǒ د'ʙ پ'̞ _̖ · ﷲا
̈́
͌
ͅ
͈ ·
ű
͉
·
̈́
·
͈
,· ں·Ŷد ¸IJ
͉
¸ ف ĂĊĉ ¡
¸ ĂĀă ¡ . ,, 'ǫ ': ل·ĕ ¸ ¸ƪ · ,ǖŔا _´ƙ نا رؤا
͉
̈́
͉ ͈ ¯
ͅ ̈́
͌
͆
'.'
͈
¸ ف ĂĊĊ ¡ ،'.'. _Ư ¸ʒ ¸ · ,ǖŔا _´ƙ نا رؤ,~ رؤا
͈ ͉
͌
.
͇
͆
͈
̈́

نا ,̣
͉
·
¸ ف ăĀĀ ¡ ں· ͈ ǝ 'ȅ _ǣ ا · _·Ə ¸ ¸ƪ .ɓ ¸IJ
̈́

͆
̈́
'
̈́
͉

ٰ
̈́
͌
͇
'
¸ ف ăĀĂ ¡ ¸IJ سا رؤا ن·,Ď ,·'. ¸IJ
̈́
ͅ
· 'ǫ ف,' _ı ں·ر'.رد
ͅ
͇
͈
Ǖ ͈
̲
͇
·
͇
¸ ĂĀĄ ¡ _ı _`د'.ز ,· ں· ͈ ǝ 'ȅ نا ¸ ں·̐ ا
ͅ
͈ ͉
̈́

͆
̈́
'
̈́
̈́
·
¸ ف ăĀă ¡ ا·Ʃ م'ǫ ا 'ȅ و̪ د ·
͌
͇ Ǘ
̈́
´
͈
Ň
ʱ
͈

ͅ
،': ںؤ.ȅ
̈́
ɳ
Ǝ

¸ ĂĀą ¡ _·Ə رؤا
ٰ
ن·,Ď ےا '̄ ¸
̈́
ő
̈́
¸ ،ں·Ʃ لو·ر ': ¸ŷ'. ر ':د رؤ,· _´ƙ
͌
͉ ͈

¸ ĂĀĆ ¡ ث'. _ǽ ,ʝ ں·̐ ,, ,· ﷲا ,, ¸ư راؤا,- ¸̱
͇
͉ ¯
ƃ
ő
̈́
͉ ͌
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĀĄ ¡ ےر'̄ س'. ¸IJ _Ņ ¸´ _´ƙ ˸
ͅ

͉
ͅ
͈
ں·Ʃ '.آ ,¹¸Ž _`'ȅ ¸ ف,' _ı بر
͌
͈
̈́
͆
̈́
'
¸ ف ăĀą ¡ ڑو̪ ,·'. ے,ǖƘ · _ ا,-ا _ǣ ·
͉
·
ͅ
͈
͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇

ͅ
ےد ¸ ف ăĀĆ ¡
¸ ĂĀć ¡ ȅ _`· ¸´ ,¹ا ﻻ·
͆
̈́
'
͏ ͅ
͇ ،·Ʃ ¸Ǿ ,¹ا ؤﻻ · ·Ʃ ¸آ ,¹ ¸Ž _`'
͌ ͌
͉
¯
ͅ ͏
̈́

¸ ĂĀĈ ¡ 'Ǒ ·Ʃ 'Ɲدژا ,Ƣ'! ¸.ا ًار·ĕ ہؤ '.د لاڈ 'ȟ 'Ǒ ا ¸ _·Ə ·
͈ ͈ ͈
¹ ·
͌ ͋
͌
̈́
̈́
´
̈́
͉
̈́
ٰ
ͅ
¸ ف ăĀć ¡
¸ ĂĀĉ ¡ 'ʙ ¸'ʙ ¸Ǥ '. ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ د ہؤ · ﻻ 'ʇ ,¹ لاڈ _´ƙ ن'Ǒ ,¹ ,·'Ɲ 'Ǒ ا رؤا
ű ˯
̈́
ˇ
͇
`
̈́ ̈́
Ɨ ̲ ͇
ʱ
͈

ͅ
̈́
͈
͈ · ·
ͅ
͋
̈́
͉
¸ ف ăĀĈ ¡
¸ ĂĀĊ ¡ ,, ¸Ž· راد,- ¸IJ ن·,Ď م·ĕ
͈
͇
̈́ ͅ
¸ư ,¹ؤد'. ﻻاؤ ¸˜ ¸.ا ·
͌ ͇
.
͈
ͅ
¸ ف ăĀĉ ¡
¸ ĂĂĀ ¡ ¸ˏ ےر'̄ _̚
ƃ
˸
ͅ
͈
˸
ͅ

¸ ف ăĀĊ ¡ ،¸ư ہروȑ 'Ǒ ار'̄ · ¸ư 'Ǒ '. ﻻ 'ʇ ¸
͌ ͌ ͉
͆
Ɖ
͈
¹ ͌ Ơ ˸
ͅ

ͅ
ͅ
̈́

¸ ĂĂĂ ¡ _`'̞ ¸IJ نا رؤا _̚ ا ¸Ž·
͏
͇
·
͈
̈́
·
͇ ¸ ف ăĂĀ ¡ _Ǖ ¸Žاؤ ¸,¹ _˲ گ·Ŷ _´ƙ ںؤœ̉ رؤا اœ̉ ·
͈ ·
̲
͇
·
̈́
͇
¯
͈
͆
· ̮
͊
،ےد
¸ ĂĂă ¡ ¸Ž س'. ے,ǖ · ,¹ؤد'. ¸Žاؤ ¸˜ ,Ƣ ,,
͉ ͈
ͅ
͇
.
͌
_·آ
͈
͏
¸ ف ăĂĂ ¡
¸ ĂĂĄ ¡ ،_·آ ¿ŭ'. ¸ƪ ,¹ا ': ¸ˢ م'ɓ ا _̃ , ¸Ž· ¸آ س'. ¸IJ ن·,Ď ,¹ؤد'. رؤا
͈ ͈
͏
̈́
͌
ƃ
̈́
'
͌ Ƶ
͉
Ǽ
ʼn
͇
͏
͉
̈́
͇

¸ ĂĂą ¡ ،¸ń ؤ '.·Ʃ ب,ɲ ¸´ ,Čؤ سا رؤا ں'Ɲ ﻻ·
͇
͌ Ǝ
ͅ
ͅ
ͅ
͋ ͇
¸ ĂĂĆ ¡ · '. _·Ə ےا ¸Ž·
ͅ
͈
ٰ
͇ ¸ ف ăĂă ¡ ں·Ʃ ¸Žاؤ ¸Ǥ اڈ ¸ƪ '. _ƀاڈ پآ
͌
̈́
ž
͌
͈
͈
¸ ف ăĂĄ ¡
¸ ĂĂć ¡ ·Ŷاڈ _̚ '̄
͈
˸
ͅ

ő ¸ ف ăĂą ¡ ﻻاڈ ¸ ں·̐ ا _
̈́
̈́
·
͇
¸ ف ăĂĆ ¡ رؤا '.د,¹ ؤد'. ,· ںو̪ آ _ı ں··Ŷ
͈ ͇ ͉
ʱ
̈́

،¸ﻻ ؤد'. ا;· رؤا '.ارڈ _̚ ا
͏
͇ ͇ ͈
͈
̈́
·

¸ ĂĂĈ ¡ 'ʙ ¸Ǥ · ں·ؤ'Ǒ _ı نا ہ':'. · لاڈ 'ȟ 'Ǒ ا ,, _`'ƃ,Ď _´ؤ · _·Ə ¸ ¸ƪ رؤا
ű
̈́
ˣ
ʙ
̈́
· ·
͊ ͅ
̈́ ̈́
͇
̈́
´
͉
͏
̈́
ٰ
̈́
͌
¸ ف ăĂć ¡
¸ ĂĂĉ ¡ ،ا·Ʃ _ '. م': ': نا رؤا ا·Ʃ ,·'. _ ·
͌ ͌
!
͇
͇
͆ ͅ

¸ ĂĂĊ ¡ ¸Ǥ ,¹·Ʃ _ ذ رؤا ے;· ب·˛ ہؤ ں'̄ ·
͊
ˣ ͉
.
͌
͈
Ǒŭ
͉
̈́
ɓ
ƍ
͈
·
ͅ

¸ ĂăĀ ¡ ¸Ǥ ¸دا,¹ _´ƙ ے.ǫ ,¹ؤد'. رؤا
͏
ť ͈ ͈ ͇ ͇ ¯
¸ ف ăĂĈ ¡
¸ ĂăĂ ¡ ،,· بر ¸IJ ن'̄ ¸ﻻ ن'̂·ا ¸ƪ ¸Ž·
͉ ͇
·
͏
͈
͌
͇
¸ Ăăă ¡ ،': نؤر'Ɲ رؤا _·Ə ¸ư بر · ͋
ٰ
͌
͇

¸ Ă㥠¡ , ،ںؤد ثز'.ا _̚ _´ƙ ,, ¸IJ سا _ ¸آ ¸Ž ن'̂·ا ,· سا ¸´ ﻻ· ن·,Ď
͈ ͇ ͈
͈
˸
ͅ

͈ ͉
͇
Ǒ
ͅ
Č
͏
ͅ
͇
̈́
ا;· · ,
͇
ͅ
_
ɓ ͇
`
¸ ¿·,Ď ͈
̈́
¡ ¸ _Ņ ¸´ · ¸ư
̈́
ͅ
͇
͌
¸ ف ăĂĉ ¡ ؤد ل'ʇ ¸ سا · ں·Ŷاؤ œ̉ ,, ¸ư '.) _´ƙ œ̉
̈́

͆ ͆
· ·
͌ ͈ ͈
Ǒ̡
͉
·
͈
¸ ف ăĂĊ ¡ ¸ń ؤ'. ن'. با ·
͇ ͇
ͅ
¸ ف ăăĀ ¡
¸ Ăăą ¡ ¸´ ,̣ ': ں·': ںؤ'. ¸IJ ف,' ی,-ؤد رؤا ,·'Ɲ ,, ف,' ¸.ا ےر'̄ _´ƙ ,, ¸ư ¸Ȓ
ͅ
͉
·
͊
͉ ͈
ͅ
͋ ˸
ͅ
͈ ͌
ͅ
ď
': ںؤد _ż وُ· · _Ņ ¸ ف ăăĂ ¡
¸ ĂăĆ ¡ بر ¸Ǥ ا ¸ƪ ¸Ž·
̈́
͉
͌
͇ _´Ƴ ¸Žاؤ ¸,̣ ف,' _ı
͈
͌
̈́
͉
·
¸ ف ăăă ¡
¸ Ăăć ¡ س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ہؤ _ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ں· ͈ ǝ 'ȅ _ı بر ¸Ǥ ا ¸ƪ ,, ,, _̖ 'ʙ ا,· 'Ǒ ار'̂ ͌ Ƶ ¸̱ رؤا
͉ ͈
͇
͏
͈ ' ͉
̈́

͆
̈́
̈́
͉
͌
̈́
͈
·
ű
͇
¹
͇
Ǽ
ͅ
´
ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ،_·آ
͈
͏
¸ ےد _ ..ا ,ǖ- ,· ¸ƪ ͈
.
̈́
͇ ͉
͌
¸ ف ă㥠¡ '̞ ا ن'˨ _̃ رؤا
͊
·
˜
ȅ ͌ Ƶ
Ɖ
͈
¸ ف ăăą ¡
¸ ĂăĈ ¡ رؤا _·Ə · 'Ǒ ¸Ž· راد,- ¸IJ ن·,Ď م·ĕ رؤا
ٰ
ͅ
͈
¹
͇
̈́ ͅ
_´ƙز ہؤ ,, ¸ư '. ڑو̪ ¸Ǥ سا · م·ĕ _ı سا
͈ ͌
ͅ
͉
·
͈ ž
ͅ
_·) د'ȅ _´ƙ
͈
͏
͈
Ǒ̡
͉
·
̈́
ď ͈
¸ ف ăăĆ ¡ ےدڑو̪ · ںؤد·ǝ ¸·Ʃ ¸اœ̉ ے,ǖ رؤا ¸̱ _·Ə رؤا
͉
·
͇
ɧ
ƍ
͏ ͏
͌ ̮
͊
·
͈
ͅ
͇
Ǽ
ͅ
´
ٰ
¸ ف ăăć ¡ ¸ƪ رؤا ¸ń _̴ ر ہ..ز ں'Ǒ _ı نا رؤا ¸ń _,¹ _ · ں·ǝ ¸IJ نا ¸ƪ با ﻻ·
͌ ͌
͈
Œ Ǒ
̈́
͈
͊
ǔ ͈ ǒ
͇ ·
͈
ͅ
ͅ
Č
͊
͈
ǥ
͇ ·
͇
_´Ƴ ¿ŭ'. ,· نا ¸ȅ
͈ ͉
͌ ͈
̈́ ͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ăăĈ ¡
¸ Ăăĉ ¡ _·Ə
̈́
ٰ
·Ʃ'. د.ƃ _ı ﷲا '.'ƃ,Ď ¸ م·ĕ _ǣ ا ¸
͌
͉ ͈
̈́ ͅ
̈́
͉
¸ ف ăăĉ ¡ ؤ,¹ ,ǖ- رؤا
͇
¸ ف ăăĊ ¡ _´ƙز ¸ȅ
͈
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ư ﷲا ¸ū'ƃ ':
͌
¸ ف ăĄĀ ¡ ¸'Ǒ ثراؤ ¸ư'. ¸Ș _´ƙ ںؤ.Ǒ ¸Ǥ ا
͏
̈́ ̈́
͇ ͇ · ·
͌ ͉ ͇ ͉
`
͈
̈́

¸ ف ăĄĂ ¡ نا.Ǒ ,·آ رؤا
͈
Ɔ
̈́
¸ư ,·'Ɲ ¸IJ ںؤر':,ǖƲ,·
͌
ͅ
͋
͈ ͉
͌ ¸ ف ăĄă ¡
¸ ĂăĊ ¡ ¸ˢ ¸ ¸آ ¸IJ پآ ¸Ǥ ¸'Ǒ ¸ƪ ¸Ž·
̄
͉
·
̈́ ͏
͏
ť
ͅ
-
͌
͇ ¸ ف 㥥 ¡ Ȋ ¸IJ پآ رؤا
͆
ͅ
'
¸ﻻ ,·,
̈́
͈
.ɓ ¸IJ
͇
'
¸ ف 㥹 ¡ ': _´ƙز ,ʦ _ı سا رؤا ے,¹ ک) · _˶ د ےر'̄ بر ار'̄ ,, ¸ư ¿·,Ď '̄
͈ ͇
.
͌
Ɲ
͆
¯
˸ ˸ ő
ͅ ͅ
͌
͈
ͅ
·Ʃ ¸,¹ م': ¸Ș ¸̱ د ,̣ ¸'Ǒ _̚ ¸ū'ƃ
͌
ͅ ͏
͈
Ǘ
Ň
ʱ
͈

͉
· ˸
̈́
͇ ·
͈
ͅ

¸ ف ăĄĆ ¡
¸ ĂĄĀ ¡ ا;ʋ ¸ ¸'Ǒ ¸IJ ں·˛ رؤا ¹dz ¸IJ ںو·,· · ں·Ŷاؤ ن·,Ď ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا ͉
. ̞
̈́ ̈́
͊
̡
Ť ͉
·
ͅ
č
͇
̈́
͌
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ف ăĄć ¡ ·'ƃ ¸ǭ ہؤ _̚ ,,
̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͈
ő
_
͈
¸ ف ăĄĈ ¡
¸ ĂĄĂ ¡ _ǣ _`) _̚ ا _ ·
ͅ
ˣ
ƃ
͏
̞ ͇
·
͈
̈́
·
͇
ͅ
¸ ف ăĄĉ ¡ ¸ư ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ ,, ¸Ǥ
͌ ͈ ž ̘ ͈
ͅ
ő
¸ ف ăĄĊ ¡ _`ا,· _ رؤا
͏
͇ ͇
¸Ǥ _`·ʣ .. ¸ ں·Ŷاؤ ,·'. ¸IJ سا رؤا _·Ə · _ǣ
ͅ
͈ ǥ
Ŭ ͉
̈́
͆
.
͇
ͅ ٰ
ͅ
ͅ
ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
¸ ف ăąĀ ¡ ¸ƅ'. _ı ,ĦǨ ¸IJ نا ·Ŷ _
͆
͇
͈Ƞ
̈́

¸ư ں'̄ ¸IJ ﷲا ·
͌
͈
·
ͅ
¸ ف ăąĂ ¡ ،_̚ ,ǖ · ,ǖŔا _´ƙ نا _ʓ
͈
̈́
·
͇ ͈
̈́
͆
͈
Ǒŭ

¸ ĂĄă ¡ ¸´ ¸Ž· رؤا
ͅ
͇ ح,' _ȗ ¸ƪ ؤ,¹ ؤد'. ¸ سا ,· ¸ƪ ,, ؤآ س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ,¹ ¸Ž _`'ȅ _̰ _ȗ
ħ Ǘ
͌ ͌ ͈
͇ ' ͉ ͉
̈́
͆
̈́
͇
·
Ň
_̚ ¸Žاؤ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ¸´
͈
̈́
·
̈́
͈ ͉
ͅ
¸ ف ăąă ¡
¸ ĂĄĄ ¡ ن'ĉو' ,· نا ¸ ¸ƪ 'ǫ ·
̈́
͉
̈́
͌
͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
ͅ
¸ ف 㹥 ¡ _¯ رؤا ی.. رؤا
Ť ͊
¸ _·· '. _ǣ '.
͈
͏
͇
͈ ͈
̈́
ˣ
:
¡ رؤا ک.Ǒ رؤا
̈́
͈
ǔƄ
ں'Ǒ 'ȅ ا.. ا.. ن·
͈
̈́
·
͆
̈́
' ͇ ͇
̈́
¸ ف ăąą ¡ 'Ǒ ,ǖʸ ¸ ں·̐ ا ·
͈
¹
͇
ͅ

̈́
̈́
·
ͅ
¸ ف ăąĆ ¡ _̰ م·ĕ م, ͇ ǰ ہؤ رؤا
ͅ
·
ͅ
Ƈ

¸ ĂĄą ¡ .̄ سا ؤ,¹ '.د ¸ بر ¸Ǥ ا ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ _·Ə ےا ¸Ǥ '.;· با:. ,· نا _ رؤا ·
̈́ ͅ
͉ ͈ ž ̘
ٰ
ő
ͅ
͉ ͉
͇
¸ư س'. ےر'̄ ': سا · _ΐ· ¸IJ
͌ ͉
˸
ͅ

͇
͇
¸ ف ăąć ¡ رؤ,~ ¸ƪ · ¸ń ؤد'̞ ا با:. ,· ¸ƪ ¸´ ,¹ا ¸ȅ
̈́
͌ ͌
ͅ
͊
· ͇
͉
ͅ
͆
͈
Ǘ
·
_د,¹ ,·'. ےر'̄ · _ ا,-ا _ǣ رؤا ¸ń _·ﻻ ن'̂·ا ,· ¸´
͈
ͅ
˸
ͅ ͏

͈
Ǒ·
̈́
͇
͈
͏
͈ ͉
ͅ
،¸ń
¸ ĂĄĆ ¡ ¸ư 'Ǒ ̘ _̚ ا ¸. _` ¸Ǥ ¸IJ ث.ƃ ¸.ا ¸Ǥ '̞ ا با:. ¸ نا ¸ƪ _ ,̣
͌
̈́
͉ Ǯ
̈́
Ǖ ͈
͉
· ͅ
̈́
· ·
͇ ͇
͈ ͈ œ ǥ ͈
ͅ
Ŭ
͊
· ͉
͌
،¸'. ,̣ ہؤ _̰
ͅ
͇
͉
·
͇
Ǣ
͇
`

¸ ĂĄć ¡ '.د ·ڈ _´ƙ '.رد _̚ ا · 'Ǒ ,Ź.. ¸ نا ¸ ¸ƪ ·
͈ ͈ ͈ ͇
͇
͈ ͈
̈́
·
ͅ ͅ
ŭ
̈́
͌
¸ ف ăąĈ ¡ _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ,, ¸Ǥ سا
͈
ͅ
͈ ·
͈ ž
¸̱ ,ǖ ¸ ¸ نا رؤا ¸)
ͅ
·
͇
̈́
͇
ͅ
͊
Ǒ̡
͇ ·
¸ ف ăąĉ ¡
¸ ĂĄĈ ¡ · م·ĕ سا ¸ ¸ƪ رؤا
ͅ ̈́
͌
¸ ف ăąĊ ¡ _´ƙز سا _̰ _ǣ _ż '.د ·
͈
ͅ
·
͏
ť
͇
͇
¸ ف ăĆĀ ¡ ¸̫ بر· ¸IJ
͉
Ǽ
͉
´
͉
_̰ ر ,¹,· ¸ ¸ƪ _´ƙ _` 'Ǒ ثراؤ ':
Œ
͇
̈́
͌
͈
͇
͈
¹ ¸ ف ăĆĂ ¡ ,· _ ا,-ا _ǣ ہ..ؤ '̞ ا ': بر ے,ǖ رؤا
͉ ͈
͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇

͉
·
ͅ
'.د,¹ د'.,· ¸ ¸ƪ رؤا ،': ,ǖ- ¸IJ نا ,Ź.. ،ا·Ʃ ار·
͈ ͇ ͇ ͇ ͉
̈́
͌
͇
͌
¸ ف ăĆă ¡ · رؤا _`'Ǒ م·ĕ _ı سا رؤا ن·,Ď , ·
͇ ͇
ͅ
̈́
͇ ʼn ·
ͅ ̈́
͉
Ǽ
ں'Ǒ 'Ǒ
͈
͏
· ·
̈́
͉
¸'̞ ا
ͅ
͊
·
¸ ¸,¹ ,ǖ˽
ͅ
͈
ɠ
ͅ
'
¡ ،¸̱
ͅ
·

¸ ĂĄĉ ¡ ¸ ¸ƪ رؤا
̈́
͌
¸ ف ăĆĄ ¡ ¸Ǥ ا ,, ا·Ʃ ,· م·ĕ _ȗ ا ¸.ا ر,¹ ': نا · ار'.ا ر'. '.رد · _ ا,-ا _ǣ
̈́
͉
͌
͉
ͅ
͈ ͇
'
͈ ͉ ͈
ͅ ͅ
͈
Ǒ
͏
·
̈́

ےر'ƃ _آ ¸ńآ ¸IJ ں·ǝ
ͅ
͇

¸ ¸̱ ,¹ ¸¯
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ · ͇
¡ ¸̱
ͅ
·
¸ ف ăĆą ¡ _·Ə ےا ¸Ž·
ٰ
͇ ¸ ا.. ¸.ا _̃
̈́
͈
͈
͌ Ƶ
. رؤ,~ ¸´ ﻻ· ،_´Ƴ ا.. ¸Ǥ ا ¸Ǥ ¸IJ نا 'ȅ ےد'Ǒ
͇ Ǘ
̈́ ̈́
ͅ
͇
͈
͌ ͈
̈́
ͅ
ž͈
͇ -
̈́
͇ · ،·Ʃ گ·Ŷ _ '
͌ ͌
Ɲ
¸ ف ăĆĆ ¡
¸ ĂĄĊ ¡ ,, _´ƙ _` ¸ư ': ید'.,· · ل'. ,,
͈ ͈ ͈
͇
͌ ͇ ͇
ͅ
¸ ف ăĆć ¡ _ '. ا,· _´Ƴ ¸ưر,¹ , · رؤا _´Ƴ گ·Ŷ
!
͇
̈́
͈ ͈
͌ ͌
͌
͉
Ǽ
ʼn
͇
،¸ư
͌

¸ ĂąĀ ¡ ¸ˑ ,· ,̣ ¸'ƃز _̚ ¸ سا ,ʔ ﻻ'. ںؤ,¹ ش) ا.. _`· رؤا ار'̄ او· ¸IJ ﷲا 'Ǒ '̄
͈
Ǒ ͇
̈́
-
̈́
Đ
͉
· ˸
̈́ ̈́
͈
ͅ

̈́
.
ͅ
.
̈́
͏
˸ ő
ͅ

͈
¹
ید ¸ ف ăĆĈ ¡
¸ ùà ¡ ¸ ¸ƪ _ ؤ,¹ د'. رؤا
̈́
͌
͇
͈
¸Ǥ د ر'ƃ ی,· _̚ ,, _ȗ ث'ǫ ¸ ں·Ŷاؤ ن·,Ď _̚
ͅ
͈ ͇ ´ ͈ ͈
˸ ˸
ͅ ͅ

͆
DZ
͇
´
͇
̈́ ̈́
ا·Ʃ _ ا;· ': بر _´ƙ سا رؤا ،¸Ǥ ر _ě'. ں'Ǒ یر'̄ رؤا ¸,¹ _´ ذ ¸Ǥ ےر'̄
͌ Đ
̈́
ȟ
̈́
͇ ͈
ͅ ͊
̲ ǥ
Œ
ͅ
͇ ͈
͊
ǔ ͈ ǒ
͇ · ·
˸ ˸
ͅ ͅ

ͅ
͇
͈
͇
¸ ف ăĆĉ ¡
¸ Ăąă ¡ ¸ _·Ə ¸ ¸ƪ رؤا
ٰ
̈́
͌
¸ ف ăĆĊ ¡ _´ƙ نا رؤا '.'ƃ,Ď ہ..ؤ ': ثار _Ǘ
͈ ͈
̈́
͈
ͅ
·
¸ ف ăćĀ ¡ رؤا سد
سا · _ŕ یر· ,¹ 'Ʒ;·
ͅ
͈ ͉ ͇
ا·Ʃ ': ثار _Ǘ '. یر· ہ..ؤ ': بر ¸IJ
͌
͈
Ŭ
͉ ͉
¸ ف ăćĂ ¡ ¸ _·Ə رؤا
̈́
ٰ
¸ ف ăćă ¡ _ı ں·د'ȅ رؤا '.,¹ ح) ا رؤا 'Ǒ ر ¿·'. ے,ǖƘ ,· م·ĕ ی,ǖƘ '̄ ¸ نؤر'Ɲ _`'̞ ¸Ǥ ا
͈
̈́
ď
̈́ ̈́
. ͋
̈́
͌ Ơ ͇
͏
͈ ͉ ͈
ͅ
ő
͏
·
̈́
͉
،'Ǒ د ,, _ د · ہار
̈́
͈ ·
̈́
̈́
.

¸ ĂąĄ ¡ '.'ƃ,Ď م) ¸ بر ¸IJ سا ¸ سا رؤا ا·Ʃ ,~'. ,· ہ..ؤ ےر'̂ ͌ Ƶ _·Ə _ رؤا
͈
̈́
:
̈́
͌
̈́
͉
ٰ
͇
¸ ف ăćĄ ¡ ے,ǖƘ بر ےا _ı ض,-
͈
¸ ,, ,¹ ,Ƣ ¸̱ · '.'ƃ,Ď ںو̪ د ¸̱ _´ƙ ,, '̞ د را..د 'Ǒ ا ¸̱
̈́
͌
͇ ͇ ͇
Ǽ Ǽ Ǽ
Ƈ ´ Ƈ
ͅ
͈ ͈
̈́
ʱ
͈

ͅ
͈
Œ
̈́
͉ ·
': ¸ʗ ,ʕ د
.
͈
.
¸ ف ăćą ¡ ,ʕ د ¸̱ · ¿·,ɲ · 'Ɲر اœ̉ ,· ,ʦ _ǣ ا ,¹ا ,, ,ʕ د ف,' _ı ڑ'̄ سا ں'Ɲ
͈ ͈
. .
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ ͅ
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă ͇
͋ ͋ ̮
͊
·
͉
.
̈́
͉

͈
͉
·
': ¸Ž ¸ ف ăćĆ ¡ ش'. ¸ا '.'ʇ ر · 'Ǒ ا ,· ڑ'̄ ¸ بر ¸IJ سا _ ,̣
͉ ͈
˯
͉
¯
̈́
̈́
͉ ·
͉ ͉
·
̈́
͇
͉
·
_·Ə رؤا '.د,¹ ش'.
ٰ
͈ ͉
) ¸ _Ņ _´ƙ رؤا '.ﻻ ع·ر ف,' ی,ǖ _´ƙ ¸̱ ¸ư _ı'. ﻻ· ا·Ʃ ش·Ʃ _ ,̣ ش·̐ ا,¹ ̄
͉
·
͈ ͈ ͈ ͈ ͉
͇
ͅ
͇
Ǽ
ͅ
´ ͇
͌
͇
͌ ͌
͇
͉
·
͈
ǡ
ں·Ʃ ن'˨
͌
˜
ȅ
Ɖ
¸ ĂąĄ ¸¡ ف ăćć ¡
¸ Ăąą ¡ · ¸Ž · ،¸ م) ¸Ǥ ا رؤا ں·ǝ '.ر _ǣ ا 'Ǒ _͉ ` ¸ ں··Ŷ ¸̱ ¸ _´ƙ _·Ə ےا '.'ƃ,Ď
͇
ͅ
:
̈́
͉
ͅ ̈́
ž
͉

͈ ͈
ŭ
͇
Ǽ
ͅ
´
̈́
͈
ٰ
̈́
ؤا '.'ƃ,Ď 'ȹ ¸̱ ¸ _´ƙ
͈
̈́
'
͇
Ǽ
ͅ
´
̈́
͈
،·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ,ʋ ر
͌
͈
͆
.

¸ ĂąĆ ¡ _´ƙ ں· ͈ ǝ ¸Ǥ ¸IJ سا ¸ ¸ƪ رؤا
͈
ͅ
ǥ
̈́
Ǭ
ͅ
´
͈ ž
̈́
͌
¸ ف ăćĈ ¡ _ı ,ǖ ,Ƣ رؤا ¸ǭ _ı ,ǖ ,Ƣ ید ,ʕ
͈ ͈
͉ ͉
͌ ͌
͈
Ǖ
ȳ
̈́
ū
_·'. _̰ ا _ı سا ,¹ ےد ¸ʒ · م·ĕ _ǣ ا رؤا ¸Ž ¸ _´· ͇ ¸ا _·Ə ےا '.'ƃ,Ď رؤا ،_
͈
ͅ
͇ ͈
͉
· .
ͅ
̈́
͉

̈́
ȠƊ
ٰ
̈́
͈
Ǒ-
̈́
ɴ
ͅ
·
_,¹ ر'Ǒ ا
͈
͈
ͅ
ǔ
̈́
- ¸ ف ăćĉ ¡ ': ں·˴ ¸ ': ںؤ'̞ د _̚ _´ƙ ¿·,ɲ
Ť ˸
ʵ Œ
`
͇
͈
ͅ

͈
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
,̣ ¸ ف ăćĊ ¡
¸ Ăąć ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '. _` ا;· _ǣ ا _ '. _´ƙ _´ƙز · ': ںؤد,ǖ̳ _̚ ا ¸ ں·ǝ آ _ǣ ا _´ƙ رؤا
͈ ͈ ͈ ͈ ͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
͏
͇
̈́ ͅ ̈́
͉ ͉

̈́
͇
͉
·
͈
̈́
·
͈

¸ ف ăĈĀ ¡ 'Ǒ _´ƙ سا _̴ د ہار _ı ,·ا.Ɲ ,¹ا رؤا _·ﻻ ,, ن'̂·ا ,· نا _̴ د ں'Ǒ 'ȅ _Ņ ,¹ا رؤا
̈́
˒ ͉ ͈ ·
.
͈ ͉ ͈ ͈ ͈
ʱ ʱ
͈ ͈

͌
͏
̈́
͈ ' ͈
̈́ ͆
̈́
_,¹ ,, .Ǒ
͈
̈́ ̈́
·
͉
'
¸ ف ĄăĈĂ ¡ Ǥ _´ƙ سا · ے;· ,Ⱦ ,Ħ~ار ': _Ưا,˭ رؤا
̈́
ˣ ͉
.
͈ ͉
ͅ
̈́
̈́
'
ͅ
͌
Ţ
,, ¸Ǥ سا ,, ،_·'.·Ʃ د··Ə · ¸
͈ ž ͈
͈
͏
͇
͌ ͇
،¸Ǥ ,ǖ ¸ ¸ نا رؤا _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ ا
̈́
͇ ͇ ͈
̈́
͇
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈ ·
̈́
̈́
·

¸ ĂąĈ ¡ ،'Ǒ ثر':ا ا,Ƽد 'Ǒ _Ņ ': نا '.) · ر'.رد ¸IJ ث,·آ رؤا _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ رؤا
͈ ͈ ͈ ͇
¹ ¹
َ
͊
Ǒ̡
͇ ·
̈́
͈
ͅ
͈ ·
̈́
̈́
ǡ
͇
`
،¸̱ ¸,¹ · _Ưؤ ,ʝ ': ¸ˢ ,Ź.. 'Ǒ _̚ ا
ͅ
·
ͅ
͇ ͌
ƃ
ƃ
͇ ͈
¹
͈
̈́
·

¸ Ăąĉ ¡ ¸IJ _·Ə رؤا
ٰ
¸ ف ăĈă ¡ .ɓ
͇
'
¸ ںؤر·ز ¸Ǥ ا م·ĕ _ı سا
͈
̈́
͉
ͅ
¸ ف ăĈĄ ¡ _̰ 'Ǒ ا,̣ ¸.ا
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
̈́
͇ ·
͉
Ǽ
͇
´
͈
,Ƽد ': ن'. ¸
͇ ͇
¸ ف ăĈą ¡ ,, رؤا ¸ư '.,¹ ث'. ,, ¸ نا ہؤ ,, '̞ د ,, 'Ǒ ،'.,¹ زاؤآ ف,' _ı ¸':
̈́ ̈́ ̈́
͌
ͅ ͅ
͇ ͈
ʱ
͈

¹
͏
¸'Ǒ ہار , _̚ ا
͏
ͅ
͇ ʼn · ͉
Ǽ
͈
̈́
·
¸ ف ăĈĆ ¡ ¸̱ ¸ŷ'! ہؤ رؤا 'Ǒ ¸ا
ͅ
·
̈́
͈
ŭ ¸ ف ăĈć ¡
¸ ĂąĊ ¡ ¹ا ¸Ž· ¸ʗ ¸ƪ ,, ¸̱ رؤا ¸'Ǒ _ رؤا ͇
̄
͇
· ͌
͇
Ǽ
ˬ Ǽ
¯
͏
ͅ
̡
͉
͉
´
͇
· ¸Ș ,, _̃ رؤا ے,¹ ہ œ̉ ,· ¸ƪ بر ار'̂ ͌ Ƶ ,
ͅ
͆
̈́
DZ
͇
´ Ɠ
̈́
͈
͌ Ƶ
͉
͌
،¸·Ʃ ہ'Ǒ ¸ƪ
͏
͌
͇
ͅ
·
͌

¸ ĂĆĀ ¡ _·Ə _ رؤا
ٰ
͇
¸ ف ăĈĈ ¡ ا·Ʃ '.) ا,̣ _´ƙ ,, 'Ǒ ف,' _ı م·ĕ _ǣ ا
͌
͈
͇
ǫ
̈́
Ǖ
̲
͇ · ̈́
͇ .
·
͈
̈́
´
͊
˒ ͉
ͅ
͉
¸ ف ăĈĉ ¡ ¸´ '̄
ͅ
ő
.ɓ ے,ǖƘ _ı _ǣ '. ی,ǖƘ ی,· 'Ǒ ¸
͇
' ͈ ͈
̈́
͈
ǥ
͆
Ȇ
̈́
'
͇ ͇ ͈
¹
̈́
¸ ăĈĊ ¡ _ı ی.ˏ ¸ ¸ʒ ¸IJ بر ¸Ǥ ا ¸ ¸´ 'Ǒ
͇
.
.
̈́
͉
̈́
ͅ
͈
¹
¸ ف ăĉĀ ¡ د لاڈ ں'Ǒ رؤا
͈
ͅ
ǔ
̈́
Ǭ
ͅ
´ _
͈
¸ ف ăĉĂ ¡ ¸Ǥ ف,' _ǣ ا ,¹ ;ʋ ل'. ¸IJ ,- ¸IJ _`'̞ ¸Ǥ ا رؤا
̈́ ̈́
͉ ͉ ǿ
̈́
Ǖ
͈
ǥ
̟
Œ
̈́
͉ .

͉
͇
͏
͇
·

ű
¸ ف ăĉă ¡ ¸'. ں'ƃ ے,ǖƘ ےا '̄
͏
͇ ͈
ő ¸ ف ăĉĄ ¡ ,, '̞ ¿·,Ď رؤا '̞ رؤ,˭ ¸̱ ¸ م·ĕ
ͅ
· Ǽ
͈
ͅ
͇ ˬ
¯
Ő
͇
Ǽ
Ƈ
̈́ ͅ
'ȅ ,, · ں·ǝ د ,· , · _ƀاڈ ر'ƃ ¸̱
̈́
Ǘ
͌ ƞ
̈́
̈́
˼
͆
¯
͉
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
͈
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĉą ¡ ) ,, _´ƙ ں·˴ '! ¸̱ رؤا ƃ
̈́
͈
ŷ
̈́
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĉĆ ¡
¸ ĂĆĂ ¡ ,- بر ے,ǖƘ ےا _ı ض
͈
¸ ےد _DZ · _`'̞ ے,ǖƘ رؤا ¸̱
̈́
͇
´
͏
͇
·
͈
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĉć ¡ _ǣ ا _̃ رؤا
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
ﻻاؤ œ̉ ,¹ ھ;· ¸ ں·Ŷاؤ œ̉ _Ņ · رؤا ¸Ž ¸Ž ر..ا ¸IJ ¸˪ ر
Ɠ Ɠ
͇
ͅ
̈́
¯
¸ ĂĆă ¡ ¸ư'Ǒ ̘ ,ŭذ رؤا _~ ': بر ¸IJ نا _̚ ا ¿·,ɲ ¸̱ ¸Ž ا,̣ · ہؤ ¸ȅ
͌ Ǘ
̈́ ͇
͉ Ǯ ͈
̈́
Ǖ ͈
͉
·
̈́
̈́
´
̈́
· Ǽ
ͅ
̈́
ǜ
ă
͊ ͇
Ǣ ͈
ǥ
·
͉ ´
͇
͆
͈
͇ ·
,Ź.. _Ư _ȗ ا ¸ƪ رؤا ،_´ƙ _Ń..ز _ı 'Ǒ د
͇ ͈
͌
͈
'
͌
͈
̈́ ̈́
· ں·'Ɲ ن'Ǒ _´Ƴ ¸Ǥ د
͈
͋ ͇ ·
ͅ
̇
͈
͌
ͅ
͈
¸ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ..'.
̈́
Nj
̈́
͇
¡ ،·
¸ ĂĆĄ ¡ بر ار'̄ .ɓ ¸IJ سا · ¸ﻻ ن'̂·ا رؤا _ı ,,· .ɓ ¸IJ نا رؤا _ŕ ں'Ǒ ا,· ¸ ں·̐ رؤا ˸
ͅ
͇ ͇ `
' '
ͅ ͅ ͏ ̈́
͈
͇
͈
͈
͏
·
͇
̈́
ǡ
͇
¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
¸ ف ăĉĈ ¡
¸ ĂĆą ¡ ,·ا.Ɲ _´ƙ ,·,ǰ _ı نا رؤا _ƀ'̞ ا ں'Ǒ '̶̂ ,, ': _·Ə _ رؤا ͈ ǔ
͌
͈ ͈
ͅ
´ ͇ ͈
͊
·
͈
ͅ
̈́ ̈́
Ǭ
ͅ
´
ͅ
·
´
ٰ
نا ¸ư ¸˪ ر رؤا
͌
¯
،_´Ƴ ¸رڈ ¸ بر ¸Ǥ ا · ¸Ǥ ¸IJ
͈
͌
ͅ
̈́
͉ ͈ ž
͇

¸ ĂĆĆ ¡ ,ǖ- ¸ م·ĕ _ǣ ا ¸ _·Ə رؤا
ّ ͅ
ͅ
̈́
͉

̈́
ٰ
ĈĀ ¸Ǥ ¸Ǥ ¸IJ ہ..ؤ ےر'̂ ͌ Ƶ د,ƈ ،
̈́
͉ ͈ ` ž
¸ ف ăĉĉ ¡ _ ,̣
͇
͉
·
'Ǒ ¸ ,Ź,ůز _̚ ا
͈
ŭ
̈́
͈
̈́
·
¸ ف ăĉĊ ¡ ے,ǖƘ بر ےا _ı ض,- ¸ _·Ə
͈
̈́
ٰ
¸ _̚ ا _Ư ¸ˢ · 'Ǒ '. ·
͈
̈́
·
͌ · ̄
͉
ͅ ͅ
ͅ
͌ Ơ
͉
'Ǒ د,¹ ک) ¸̱ رؤا
ͅ
͈ ·
͌
Ɲ
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ăĊĀ ¡ Ǒ
͈
¹ 'Ǒ ¸ ں·˛ ¸ ےر'̂ ͌ Ƶ · ': ¸'ƃ,Ď ک) ,· م': سا _̃ · '
͈
¹
̈́ ͏ ͅ
ɭ·
͇
͇
̈́
͌
Ɲ
͉ ͈
͌ Ƶ
ͅ
¸ ف ăĊĂ ¡ · ¸ư'. ¸Ș ¸'̞ د ہار رؤا ¸ư'. ¸Ș ¸'ʇ ¸ سا · ،'.'ƃزΣ ا,ǖ ,ʝ _̚ ہؤ
ͅ ͅ
͌ ͉ ͌ ͉ ͇ ͇
` `
͏ ͏
Œ
̋
͇ ·
̈́
͈
ͅ
ƃ
͈
̈́
·
،¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ ,ǖ̙ ¸ _Ņ · رؤا ,¹ œ̉ ,· ¸ƪ رؤا ےد _DZ _̃ · ¸ư _ż·Ə ار'̂ ͌ Ƶ
͌ ͌
̈́
͆ ͇
ș
̈́
DZ
͇
´
ͅ
͇ ·
ͅ ͅ
Ɠ
͉
͌
̈́
´
͈
͌ Ƶ
ٰ

¸ ĂĆć ¡ ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا
ž
,ʕ _`) _´ƙ 'Ǒ د سا ¸Ǥ
ū
͏
̞ ͇
·
͈ ͈
̈́
·
͈
¸ ف ăĊă ¡ ف,' ی,ǖ ¸ƪ ¸ȅ _´ƙ ث,·آ رؤا
͈ ͈
ͅ ͆
͌
͈
Ǘ
͇ ·
̈́
'.'ƃ,Ď ،¸ﻻ ع·ر
͈
̈́ ͏
͇
¸ ف ăĊĄ ¡ ںؤد ں·Ʃ'. ¸Ș _´ƙ با:. ا,ǖƘ
͌
͉ ͇
`
͈ ͈
¸ ف ăĊą ¡ · ,ǖ ,Ƣ ¸˪ ر ی,ǖƘ رؤا
͈
͉
͌
¯
͈
¸ư ے,ǖ̳
͌ ͈
Ť
¸ ف ăĊĆ ¡ _´ƙ ¿·,ɲ ·
͈
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
ͅ
¸ ف ăĊć ¡ رؤا ¸رڈ · ': ںؤد ,ʕ ¸Ǥ ¸IJ نا · ں·ǝ
ͅ
͇
ū
͈ ž
ͅ
˼
ɠ
̈́
'
·ز
ٰ
ة ؤا _´Ƴ ¸Ǥ د
͈
͌
ͅ
͈
،_´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ ہؤ ر
͈ ͉
͌
ͅ
͈
ͅ
͈

¸ ĂĆĈ ¡ _ı ¸Žاؤ ¸Ǥ د _,ǖ _ı _Ǔ ¸NJ;· ¸ لو·ر سا ¸ń _,¹ _ƕ) · ہؤ
̈́
͈
͈ ͈
͇ ͉
̈́
͈
̈́
ă ͇
̈́
.
͇
¸ ف ăĊĈ ¡
_´ƙ _ ا رؤا ,·ر· س'. ¸Ǥ ا ¸ń _·'. ا·Ʃ '̞ ¸Ș
͈
͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
͈
ͅ
͉ ͉
̈́
͉ ͇
͈
͏
͌ ʱ
Ƃ
`
¸ ف ăĊĉ ¡ ': ےد ¸ʒ ': _`) _̚ ا ہؤ
.
͏
̞ ͇
·
͈
̈́
·
) ¸Ǥ ¸IJ نا _,ǖ ی,̣ رؤا ': ے,¹ _Ǜ ¸ _`ا,· رؤا .
͈ ž
͈
͈
͉
ͅ
Ǣ
´
̈́
Ɨ
͏
͇
ما,· ,· نا _,ǖ ی.Ǒ رؤا ': ¸'ƃ,Ď ل
͉
͈
͈
͉
̈́
¹
͏ ̈́
,·· ہؤ ¸ ,· نا رؤا ': ے,¹ ͇
͇
͉
¸ ف ăĊĊ ¡ ے.Ǒ ¸IJ ¸ˢ رؤا
̈́
̡
͉
· :
¸ ف ĄĀĀ ¡ ،': ےر '.ا ¸̱ ,· نا ·
ͅ
ͅ
·
͉
͇
,· سا · ہؤ ·
͉
͇
ͅ
¸ ف ĄĀĂ ¡ یؤ,ǖ _ı ر· سا رؤا _د د.ƃ ¸ا رؤا _,¹ ¸Ǟɍ _ı سا رؤا _·ﻻ ن'̂·ا
͈
͉ ͈ ͈
̈́
͈
̈́
ɜ
ͅ
'
͈
͏
͈
ا,·ا ,·'. ¸IJ سا · _,¹
ͅ ͅ
͇
͈
¸ ف ĄĀă ¡ _Ưؤ
͌
،¸·Ʃ دا,ƈ'.
͏
͌
͇

¸ ĂĆĉ ¡ ··Ŷ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
¸ ں·Ʃ لو·ر ': ﷲا سا ف,' _ı _Ņ ¸´ _´ƙ
͌
ͅ
͈
¸ ف ĄĀĄ ¡ رؤا ں·'̂-آ ,,
̈́
سا رؤا ﷲا ؤﻻ ن'̂·ا · ےر'ƃ رؤا ¸) _̚ د·ǝ _`· او· ¸IJ سا ¸ư · _ا _Ư'.د'. _ı _´ƙز
͈ ͌
ͅ ͏
͇
.
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
͌
͆
͇ ͈
̂·ا ,· ں·'. _ı سا رؤا ﷲا ,, ,· ¸Žاؤ ¸'Ǒ _Ǔ ¸NJ;· ¸ لو·ر ¸IJ
͈ ͉ ͉ ͉
ͅ ̈́
͇
̈́
ͅ
͇ ·
͈
ă ͇
_ı نا رؤا _´Ƴ ¸ﻻ ن'
͈
͌
ͅ
،ؤ'. ہار ¸´ ,, ؤ,¹ _ƕ)
͉
ͅ
̈́
.
¸ ĂĆĊ ¡ ¸ _ا رؤا '. 'Ǒ ہار _ı _ ,, ¸ư ہؤ,¹ ¸.ا ¸ م·ĕ _ı _·Ə رؤا
ͅ
ͅ
͇ ·

͌ ͈
ͅ
ٰ
¸ ف ĄĀą ¡ ،'.,¹ ف'ȟ ا
ͅ ̈́

¸ ĂćĀ ¡ ¸ سا _ · _·Ə _ǽ _´ؤ ¸ ¸ƪ رؤا ،ہؤ,¹ ہؤ,¹ ¸ˢ ہر'. '.د ,·'. _̚ ا ¸ ¸ƪ رؤا
͇
ٰ
͇
͈
Ǖ
̲
͇
· ̈́ ̈́
͌ ͌
͈
Ǒ
͇
ǔ
ͅ
Ċ
͇ ͈ ͇
̈́
͈
̈́
·
¸ م·ĕ _ı سا
̈́ ͅ
¸ ف ĄĀĆ ¡ `'.
̈́
͉
¸ˢ ٹو̪ ¸˻ ہر'. ¸ _´ƙ سا · ؤر'ƃ 'ȟ 'Ǒ ا ,· ,̣ سا ,, 'ʙ 'ƃ _
ʇ `
̈́

͉
·
͆
Ȓ
͉
͇ ͈ ͉
ͅ
´
̈́
͉ ·
ͅ
Ǣ
͉

̈́

¸ ف ĄĀć ¡ 'Ǒ ن'Ǒ '. ': ,·ا ,· نا ¸ ¸ƪ رؤا ،'Ǒ ن'ǫ ٹ'̞ 'Ǒ ا ¸ ہؤ,¹ ,Ƣ
͈ ͈
¹ · ŭ ·
͇
͏
͇ ´ ͌ ͉ ͉
̈́ ̈́
͌
͉
·
Ť
̈́
͉
¸ ف ĄĀĈ ¡ ,· نا رؤا
͉
¸ ں·̐ ا رؤا _,ǖ ک'. _`·Ʃ ید یر'̂ ͌ Ƶ ؤ'̞ ،ار'.ا ی·˛ ؤ _Ƒ
̈́
̈́
·
͈
͈
͉
͉
͏
͌ Œ
ͅ
ٰ
.
¸ ف ĄĀĉ ¡ 'Ǒ ,, ن'ȟ , ار'̂ ͌ Ƶ
͈
¹
̈́
ͅ
ɴ
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
،_´Ƴ ¸,¹ ا,· ': ں·'. _Ư _ǣ ا _ʓ
͈
͌
ͅ
͇
̈́
͇
͌
̈́
͉

͈
Ǒŭ

¸ ĂćĂ ¡ نا _ ؤ,¹ د'. رؤا
͇
͈
¸ ف ĄĀĊ ¡ وȑ _´ƙ œ̉ سا 'Ǒ '.'ƃ,Ď ¸
͇
'
͈
͆
·
͈ ͈
¹
̈́
¸ ف ĄĂĀ ¡ ؤ'̞ ·Ʃ'. · _´ƙ سا رؤا
Œ ͌
͉
͇
͈
ں·ʑ ¿·,ɲ ،¸ń _د _DZ ہ'Ǒ ےر'̄ ¸ƪ ·Ʃ _ اد ¸,¹ ہ.ǫ _´ƙ ےزاؤرد رؤا ے,·ا ہ'Ǒ ·̐ رؤا ͈
Ǒ
̈́
·
͈ ¹ ¹
ͅ
̈́ ̈́
ǜ ͌
ă ¯ ͈
̈́
͇
´
̈́ ̈́
˸
ͅ

͌
.
ͅ
͇ ͈
ͅ
ő
،¸ń _·'ƃ,Ď 'ȹ ہد'.ز ·
͈
͏
̈́
' ͈

¸ Ăćă ¡ '̞ ¸ʒ _̚ ا ': _` ف) ¸IJ سا ید ل.. ث'. ¸ ں·˴ '! ¸IJ _´ƙ نا ·
ͅ
· ŷ
.
͈
̈́
·
͇
̈́
.
͇ ͇
̈́
̈́
͈
ͅ
¸ ف ĄĂĂ ¡
': ¸˜ ¸IJ نا ,Ź.. 'ǫ با:. ¸ ن'̂-آ ,· نا ¸ ¸ƪ ·
̈́
!
͇ ͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
͉
̈́
͌
ͅ
¸ ف ĄĂă ¡
¸ ĂćĄ ¡ _̰ ےر'Ǒ '.رد ,, ': _ǣ سا و̪ · ل'. ¸ نا رؤا
ͅ
·
̈́
¹
͈
ͅ
ș
͇
' ͉
·
͉
¸ ف ĄĂĄ ¡ ےر'. ¸IJ ¸Ǥ ہؤ _
͇
ͅ
̈́
ʁ
͌ ƨ
͇
¸Ǥ ;· ¸ .. _´ƙ
ͅ
Nj ͇ ͈
¸ ف ĄĂą ¡ ¸IJ ¸Ǥ _
ͅ
̈́
ʁ
͌ ƨ
͇
_·آ ¸Ǥ '. ¸IJ نا _`,ǖ ,· _`'. ں'Ǒ _ı نا ند
͈
ͅ
̈́
Ɨ
ͅ ̈́
͈ ͉
ͅ
͉ ͈
˒
̞ ͉
Ǽ
Ƈ
،_ΐ· ¸IJ _˺ ¸ _ı نا ¸̱ ¸Ǥ 'ƃزΣ _̚ ا ¸ƪ ح,' سا _·آ ,, '.·Ʃ ,, ': ¸Ǥ ند · رؤا
͇ ʁ
ʵ ͇
` ·
͇
ͅ
·
ͅ ͅ
̈́
͈ ͈
̈́
͌
ͅ
̈́ ̈́ ͌
ͅ
͌
̈́
ƨ

¸ Ăćą ¡ ک) ﷲا _̚ ` · ں··Ŷ نا ·Ʃ ¸,¹ ¸ǭ ں· ͈ ǝ '̄ ¸ ہؤ,¹ ¸.ا ¸ _´ƙ نا _ رؤا
͌
Ɲ
͈
̈́
ǡ
͇
͌
ͅ ̈́
͈
Ǖ ͇
ȳ ő
̈́

œ
͈ ͈
ا:. ¸ǭ _̚ ا '. ¸ư ﻻاؤ ¸,¹
̈́
¯ ͈
̈́
·
͈ ͌
̈́
· ثر:ɓ ر·· ¸IJ بر ےر'̄ ¸Ž· ،ﻻاؤ ¸Ǥ د ب
ƍ
̈́
˸
ͅ

͇
̈́
͈
¸ ف ĄĂĆ ¡ ·Ʃ رڈ _̚ ا ..'. رؤا
͌
͈
̈́
·
͈
͆
¸ ف ĄĂć ¡
¸ ĂćĆ ¡ ¸,¹ _Ǜ ¸ _`ا,· · ہؤ ¸Ǥ 'ǫ ¸ ¸ƪ _̰ _`·Ʃ _̚ ا ¸ǭ · ¸̱ ) _ ,̣
ͅ ̈́ ̈́
Ɨ ȳ ͇
͏ ͏
͇ ´
͇ ͇
͈ ž ͉
͇
͌ ͈
ͅ
·
͌
͈
̈́
· ·
͈
Ǖ ͇
̈́

͊
Ǣ
ǥ
͇ ·
̞
· ͉
،': _`'ƃ,Ď'. _ı نا ,Ź.. ا;ʋ _´ƙ با:. ے,· · ں·˴ '! رؤا ¸̱
̈́
̈́ ̈́
͇
͉
.
͈ ͇
ŷ
̈́
ͅ
·

¸ Ăćć ¡ ں·̐ ا _ ,̣
̈́
·
͇
͉
·
ر .Ǒ ؤ'.·Ʃ '.'ƃ,Ď ¸ نا ¸ ¸ƪ _ı _ȗ ,- ¸ ¸ʒ ¸IJ ¸ɕ '̂ƛ ¸
̈́
͇ ·
͇
͌
͈
̈́ ̈́ ̈́
͌
͆
ħ
.
̈́
'
¸·Ʃ ےر'ʇ د
͏
͌
ͅ
ǘNj
¸ ف ăĂĈ ¡
¸ ĂćĈ ¡ نا ¸. ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ رؤ,~ ,, '.د'Ǒ ¸ʒ ¸ بر ےر'̄ _ رؤا
ͅ
͈ ͈
ͅ
Č -
̈́
̈́ .
̈́
˸
ͅ
͇
¸ ف ĄĂĉ ¡ ¸Ș ا ,·
͈
'
͉
¸'̞ ر'ƃ ی,· _̚ ا · ': ں·Ʃر 'Ǒ ̲ ·
͏
ʱ
͉
`
͇ ͈ Ǖ
̈́
·
͇ ͌
ͅ
͇ Ǯ
͈
͇
·
¸ ف ĄĂĊ ¡ ¸ư ﻻاؤ با:. .ˏ رؤ,~ بر ار'̄ ¸ȅ
͌ Ǘ
͇
. ͇
̈́
˸
ͅ

͆
͈
·
¸ ف ĄăĀ ¡ ¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ہؤ ¸ȅ رؤا
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ · ¸ ف ĄăĂ ¡
¸ Ăćĉ ¡ _´Ƴ ¸Ǒ , _´ƙ نا ،ہؤ,¹ ہؤ,¹ '.د,¹ ق,ɲ _´ƙ _´ƙز ¸ ¸ƪ _̚ ا رؤا
͈ ͈ ͈ ͈
͌
͈ ͈
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn
̈́
ͅ
ǜ
Ɨ
̈́
͌
͈
̈́
·
¸ ف Ąăă ¡ , رؤا
͉
Ǽ
ʼn
¸IJ ح,' رؤا ¸ ف ĄăĄ ¡ _·ﻻ ع·ر ہؤ _̚ ,, '.'ƃزΣ ¸ ں· ͈ ǝ ا,· رؤا ں· ͈ ǝ ) _̚ ا ¸ ¸ƪ رؤا
͈ ͈ ͈
͏
͇
ő ·
͈
͏ ͏
͇
̞ ͇
·
̈́ ̈́
͌
¸ ف Ąăą ¡
¸ ĂćĊ ¡ ,̣
͉
·
ہؤ .ɓ ¸IJ نا ,ʦ _ı نا
͇
'
͇
. ¸ ف ĄăĆ ¡ ¸·Ʃ ثراؤ ¸IJ ب'Ǒ ,, ¸آ ,˚ '.
͏ ͏
͌
ͅ
¹
̈́
.
̈́
¸ ف Ąăć ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ل'ƃ ': 'Ǒ د سا
͈
͌
ͅ
͈ ǥ
Ŭ
͈
̈́
· ¸ ف ĄăĈ ¡ _Ń·Ʃ ά یر'̂ ͌ Ƶ با ¸Ǥ رؤا
͌
ͅ
̘
ő
¸ ف Ąăĉ ¡ ,¹ا رؤا
_ƀ ¸Ž · ¸آ رؤا س'. ¸IJ نا ل'ƃ _Ư 'ȅ͈ؤ
͈
ͅ ͏
͉
͌
'
¸ ف ĄăĊ ¡ _ı ﷲا ,, 'Ǒ 'Ǒ ,, .̄ _´ƙ ب'Ǒ ,· نا 'Ǒ
͈ ͈ ͈
¹ ŭ ¹ ¹
̈́
·
͈ ͉
ͅ
ʝ _,¹ ,, ¸ΐȆ ف,'
ƃ
͈
̈́
͇
̈́
' 'Ʒ;· ¸ا ¸ ں·̐ ا رؤا _ ,
͉
̈́
̈́
·

¸ ف ĄĄĀ ¡ ¸ư ,ǖ̙ ,̣ ) ¸ȅ رؤا
͌ Ǘ
ͅ
͇ ·
Ť
̞ · ͉
Ǽ
͉
´
͆
͈
͇
· ںؤر':,ǖƲ,·
͈ ͉
͌ ¸ ف ĄĄĂ ¡ ،_̚ _ _̚ 'Ǒ ·
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ɭ·
ͅ

͈
¹
ͅ

¸ ĂĈĀ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ '̞ ط· ͇ · ب'Ǒ · ہؤ رؤا
͈
͌
ͅ
Ɨ
ͅ
·
̈́
ȠƊ
ͅ
¹
͇
¸ ف ĄĄă ¡ ': ں·ʑ ¸ƪ ،_̰ ر ¸´'ĉ ز'̂· ¸ ں·̐ ا رؤا ͈
Ǒ
̈́
· ͌
Œ
͏
ͅ ̈́
̈́
̈́
·
¸Ǒ
͈
̈́
· ¸ , ͇ ·ا ¡ ،¸ا·ǝ _̚
ͅ
̈́
ť ͈
̈́
·

¸ ĂĈĂ ¡ ا ,· نا ڑ'̄ ¸ ¸ƪ _ رؤا
͉ ͉
·
̈́
͌
͇
': ے;· ,¹ ,· نا ہؤ ,, ¸̱ رؤا ¸ư ن'Ǒ '. ہؤ '.· '.'̞
͉ ͉
͇
Ǽ
ˬ
¯
͌ ͇
͏
·
͈ ͈
͊
·
¸ ف ĄĄĄ ¡ ¸ رؤز '.د _̚ ¸ ¸ƪ · ·
͈
͈
˸
ͅ
͇
̈́
͌
ͅ
¸ ف ĄĄą ¡ ¸´ _̚ ,, ¸ư _´ƙ سا · ؤ,¹ د'. رؤا
ͅ
͈
ő
͌ ͈
͇
͈
،·Ʃ ر':,ǖƲ,·
͌
͈ ͉
͌
¸ ĂĈă ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _ż'ʇ _ _ı نا ¸ ¸ȇ _ı مدآ دﻻؤا ¸ بر ےر'̄ _ ؤ,¹ د'.
̈́

ȅ
̈́
'
͆
͉
'
̈́
˸
ͅ
͇
͈
ا د· _̚ ا رؤا
̈́
͈
̈́
·
_̚ بر ار'̄ _´ƙ 'Ǒ ،'Ǒ ہا· ,· ن
͈
̈́
·
˸
ͅ
͈ ͉ ͈ ͈
¹ ¹ ¸ ف ĄĄĆ ¡ ہا· ¸ƪ _̚ ں· ͈ ǝ ¸Ž· _Ņ
͌
͈
̈́
·
œ
͇
¸·Ʃ
͏
͌
¸ ف ĄĄć ¡ _̰ ,, ,ǖ _ı سا _̃ ,, ·̐ ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ _̚ ,,
ͅ
·
̈́
͇
̈́
͈ ͈
͌ Ƶ
ő
͈
ͅ
Č
ő
¸ ف ĄĄĈ ¡
¸ ĂĈĄ ¡ ¸·Ʃ ¸Ǿ .ɓ ¸IJ نا ¸ƪ رؤا 'Ǒ ¸ اداد پ'. ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ˢ · ک,- ,, ·̐ '.
͏ ̈́
͌
͉ '
͇
´ ͇
͌
͈ ͇ ͈
¹
̄
͉
· ő
ͅ
͆
¸ ف ĄĄĉ ¡ ·
ͅ
'ƃ,Ď ک) ,· سا _̃ · 'Ǒ
̈́
͌
Ɲ
͉ ͈
͌ Ƶ
ͅ
͈
¹ 'Ǒ ¸ _ '. _ ا · ': ¸
͈ ͇
¹
̈́ ͏
! Ɲ
͌ ͇
¸ ف ĄĄĊ ¡
¸ ĂĈą ¡ _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ ¸ ¸.ر ¸.ر _´ǧ آ ح,' _ا ¸ƪ رؤا
͈ ͈
͌
ͅ
͈
͇ ·
̈́ ̈́
ͅ
͈ ·
͌
¸ ف ĄąĀ ¡ ہؤ _̚ ,, ¸Ǥ سا رؤا
͈
ő
͈ ž
_·آ ,̣
͈
͏
͉
·
¸ ف ĄąĂ ¡
¸ ĂĈĆ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _د _´ǧ آ _ǣ ا ¸ ¸ƪ ¸Ș ؤ'Ǒ لا·ا ': سا _̚ ا
͈
͈
ͅ ̈́
͈ · ·
̈́
͉

̈́
͌
͇
`
̈́
-
͈
¸ ف Ąąă ¡ نا ہؤ ·
ͅ
'Ǒ _ ف'. ¸
͈
¹
ʇ
̈́
¸ ف ĄąĄ ¡ ¸IJ سا ن'ȹ ·
͈
Ǖ
͉

͈Γ
͆
·
ͅ
،'Ǒ ·Ʃ _´ƙ ں·Ʃا,˭ · 'ʙ ¸̱
͈ ͉
¹
͌ ͌
͈ Ţ
ͅ
ű
Ǽ

¸ ĂĈć ¡ ¸Ǥ '̞ ا ¸ا _ΐ· ¸IJ ں·ǝ آ · ¸Ǥ '. ¸ƪ رؤا
ͅ ͅ
͈ ǥ ͇ Ʊ
Ŭ
͊
·
ͅ
͈

ͅ
͌
͉
͌
¸ ف Ąąą ¡ 'Ǒ ;ʋ _´ƙز · ہؤ ,ʝ
͈
¹
͉
. ƃ
͈
ͅ
¸ ف ĄąĆ ¡ ن'.ز · ے,¹ ,˞ ,· سا · ¸ư ح,' _ı ¸Ǥ ل'. ': سا · ا·Ʃ _' '. ': _ƣا· _ǣ ا رؤا
͇
ͅ ͅ ͅ
̂·
͉ ͌
ͅ
œ
͌ ͇
ͅ
͌ ͉
̈́
̈́

¸Ž'ʇ ن'.ز · ےد ڑو̪ رؤا ¸Ž'ʇ
̈́ ̈́

͇
ͅ
͉
·
¸ ف ăąć ¡ ': نا ¸ư ل'. ,,
͌ ͈
_·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
̈́
̈́
ǡ
͇
`
،_,¹ ن'Ǒ د ہؤ _̚ ,, ؤ'Ǒ ¸ǭ ¸´ ·
͈ Ǖ
͈
ƺ -
͈
ő
̈́
͈
ȳ
̈́

ͅ
ͅ

¸ ĂĈĈ ¡ ¸,¹ ا,· ': ن'. _Ư _ǣ ا رؤا _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ _ı نا ¸ư ثؤ'̄ ی,· 'Ǒ
ͅ ̈́
͇ ͇ ͇ ͌
͌ ǡ
̈́
͉
͈
͏
͊
Ǒ̡ ő
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
̈́
͇
`
͈
¹
،¸̱
ͅ
·

¸ ĂĈĉ ¡ ،¸ưر _´ƙ ن'ȟ _Ưؤ · ے,¹ ہا,˭ ¸Ș رؤا ،¸ư ,· ہار _Ưؤ · ¸'̞ د ہار ﷲا ¸Ș
͌ ͌ ͈ ͉
ͅ
ɴ
̈́
· ͌ ͌
ͅ ͅ
Ţ
͇ ͇
` `
͏
Œ

¸ ĂĈĊ ¡ _ƕدآ رؤا _` ¸̆ ¸Ǥ ا.Ǒ ¸Ǥ ¸IJ ¸Ǟ̘ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͇ ͌
͇ · ͇
͈ ͈ œ ž ͈
͉ ·
̈́
͇
·
̈́
͆
͈
Ǘ
· ¸ ف ĄąĈ ¡ ¸Ǥ ر لد رؤا
ͅ
̲
Œ
_̚ , _´ƙ _` _´Ƴ
͈
̈́
·
͇
Ǽ
ˬ
¯ ͇
͈ ͈
͌ ¸ ف Ąąĉ ¡ _̚ ¸Ǥ د ¸ _` _̴ آ ہؤ رؤا
͈ ͈
̈́
·
ͅ
̲
ʱ
͈

͇
ʱ
̈́

¸ ف ĄąĊ ¡ _` ن': ہؤ رؤا
͇
_̚ ¸Ǥ ¸
͈
̈́
·
ͅ
̈́
ǥ
·
¸ ف ĄĆĀ ¡ _´Ƴ ح,' _ı ں·'.· ہؤ
͈
͌ ͉
͈ ͉
¸ ف ĄĆĂ ¡ ہا,˭ ,¹ ھ;· ¸ نا ,ʔ
Ţ ͇
ˏ
͇
.
¸ ف ĄĆă ¡
ˑ _Ưؤ
̈́
ɭ
̈́
·
͌
،_´Ƴ ے;· _´ƙ ¸
͈ ͉ ͈
͌
¸ ĂĉĀ ¡ م'. ¸̱ ا ¸̆ _´Ƴ ¸IJ _Ư ﷲا رؤا
̈́
͉
·
͇ ·
͈
͌
͌
¸ ف ĄĆĄ ¡ · ؤد ڑو̪ _̚ ا رؤا ؤر'ʇ ¸ نا ¸ا ·
͇
͉
·
͈
̈́
·
͉

ͅ
_´Ƴ ¸Ǥ ¸ _ _´ƙ ں·Ə'. ¸IJ سا
͈ ͈
͌
ͅ
ˣ
ʇ
̈́

̈́
¸ ف ĄĆą ¡ ،¸ń _·'. 'Ǒ 'Ǒ ا .ˏ ہؤ
͈
͏
͉ ͈
¹ ·
̈́
͉ ͇
.

¸ ĂĉĂ ¡ ف'ȟ ا ,· سا رؤا _·'Ǒ _ ,, ¸ư ہؤ ہؤ,¹ ¸.ا _´ƙ ںؤ·Ʃ ¸'Ǒ ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا
̈́

͉ ͈ ͈
͏
ͅ
͇ ͇ · ·
͌
͌ ͈
͏
̈́
_,¹
͈
¸ ف ĄĆĆ ¡
¸ Ăĉă ¡ ,ĦȜ آ ,ĦȜ آ _̚ ا ¸ƪ .ˏ _·) _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ رؤا
ͅ ͅ ·
͌ ͌ .
ƣ ƣ ͈ ͈
̈́ ͅ
· ͈ ͌
͇
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ĄĆć ¡ ف,' _ı با:.
_Ń·Ʃ ,, ,ǖ _̚ ا ¸ ں'̄ ¸ń _·'. ¸Ž
͌
̈́
͇
̈́
͈ ͈
̈́
·
͇
·
͏
͇

¸ ĂĉĄ ¡ ': ںؤد _ ڈ _̚ ا _´ƙ رؤا ͈
Ǒƺ
͈
̈́
·
͈
¸ ف ĄĆĈ ¡ _ʖ ¸̆ ,ǖ.. ,Ħʄ ی,ǖƘ ¸ȅ ͉
.
͇ · ͇
͈
͇
ͅ
͈
̈́
̈́

͈
͆
͈
Ǘ
·
¸ư
͌
¸ ف ĄĆĉ ¡
¸ Ăĉą ¡ ں·ǝ · _'. ¸IJ نا ,, _̚ ¸Ǥ و· 'Ǒ
̈́
͇
` ͈
̈́
·
ͅ
͉ ` ͈
¹ ¸Žاؤ ¸'Ǒ رڈ ف '. · ہؤ ،_̚ ,Ę) , ¸
̈́
̈́
-
ͅ
͈
̈́
·
ͅ
.
͉
Ǽ
ʼn
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĄĆĊ ¡
¸ ĂĉĆ ¡ _`'Ǒ ¸ ﷲا ,ǖ · · رؤا _´ƙ ¸Ǔ _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ _ı ,, ہ'ʙ ¸ ں ·̐ ا 'Ǒ
͏
̈́
͇ ͉ · ¹
̈́ ̈́
͈
͇ ͇
͈ ͈
̈́
ɍ
˘
.
̈́
̈́
̈́

̈́
·
͈
¸ ف ĄćĀ ¡ ·Ʃ 'Ǒ آ ¸.د,· ہ..ؤ ': نا ..'. ,, ,, رؤا
͌
͈ ͈ ͈
¹
̈́
͆
͈
¸ ف ĄćĂ ¡ _ʃ ,· ث'. _ȗ · رؤا .ɓ ¸IJ سا ·
͈
ͅ
͈
·
͉ ͇
̈́
'
͇
'
ͅ
¸ń _·ﻻ
͈
͏
¸ ف Ąćă ¡
¸ Ăĉć ¡
͇
`
_´ƙ _ȗ ,- _ǣ ا ,, ¸ư '.ڑو̪ _̚ ا رؤا _̚ ﻻاؤ ¸'̞ د ہار _`· ¸ا ے,¹ ہا,˭ ﷲا ¸Ș
͈
͆
ħ
̈́
͉

͌
ͅ
͉
·
͈ ͈ Ţ
̈́ ̈́
· ·
̈́
Œ
͏
،_,¹ 'ʇ
͈
͊
ǘ̲
͇
·

¸ ĂĉĈ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ · · ¸ƅ'Ǒ ¸ ¸´
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉ ͈
ͅ
Č
ͅ
¸ ف ĄćĄ ¡ · ¸˜ ': سا ؤ'ƃ,Ď ¸´ ¸ư یœ̉ · ¿¹ ہؤ ,,
ͅ
.
̈́
ͅ
͌
̮
͊
·
': ے,¹ ,Ƣ'! ,· ,Čؤ ¸IJ سا _Ưؤ ¸ا ،¸ư س'. ¸IJ بر ے,ǖƘ
͌
̈́
͉ ͈
ͅ
͌
͌ ͉
¸ ف Ąćą ¡ _Ưر ;· یر'̞
͌
͉
͇
·
آ ¸ư
͌
¸ا ¸ ¸´ '.· _´Ƴ ¸Ǥ · 'ȅ͈ا ¸ ¸´ ،¸.'.ا ,ʝ _Ń ¸آ ,, ,· ¸´ ،_´ƙ _´ƙزر ؤا ں·'̂-
̈́ ͏
ͅ ͅ ͅ
͈ ͈ ͉ ͈ ͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉ ' ͉
̈́
ƃ
̈́
̈́
_̚ ¸Ǥ '. گ·Ŷ ¸̆ _ʓ ¸ư سا ¸IJ _Ư ﷲا · ¸˜ ': سا ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،¸ư '̞ ر ,¹ _ ب·
͈
̈́
·
ͅ
̈́
͇ ͌ ͌ ͈
͇ · Œ ǝ
͈
Ǒ . ŭ ´
͌
ͅ ̈́
ͅ ͅ
ʁ
Ƕ
ͅ
̈́
¸ ف ĄćĆ ¡
¸ Ăĉĉ ¡ _̚ ر'Ǒ د· ': ے,· ¸ˢ ¸IJ ن'. _ǣ ا _´ƙ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ Ƈ
̈́
·
ͅ ̈́
̈́
Ǯ
̈́
͇
̞
͇ ·
͇
͉

͈
̈́
ͅ
¸ ف Ąćć ¡ '. ﷲا · ,ʝ
͉
͇
ƃ
¸ư
͌
¸ ف ĄćĈ ¡ _`· ¸̱ رؤا ،_ż,¹ _˲ _`) ¸̆ ¸ _´ƙ ,, '.·Ʃ ں· · '.,¹ 'Ǒ ن'. _Ǔ _´ƙ ,¹ا رؤا
͏ ͏
͇
Ǽ
Ƈ
͇
¯
̞ ͇
· ͇ ·
̈́
͈ ͈
ͅ ͅ
͌
͈ ͈
ͅ ̈́
͈
ŭ
͇
ă
_ǽ ,, _`ا,· ͉
̈́ ͏
Ǖ
̘
͉
·
̈́
͇
¸ ف Ąćĉ ¡ رڈ _̖ · _´ƙ
͈
·
ͅ
͈
¸ ف ĄćĊ ¡ ¸Ǥ ر ن'̂·ا · _̚ ا ں·Ʃ ﻻاؤ ¸'Ǒ _· رؤا
ͅ
̲
Œ
͈
͇
͈
̈́
·
͌
̈́
̈́
-
͆
̈́
،_´Ƴ
͈
͌
¸ ĂĉĊ ¡ 'Ǒ ا.Ǒ ¸ ن'. ¸.ا _̚ ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͈ ͈ ͈
¹ ͉ ·
͇ ͌
͈
˸
ͅ

̈́
͇
͌
¸ ف ĄĈĀ ¡ _ا رؤا اڑ· ': سا ¸ _´ƙ
͇
͈
'.'Ǒ
͈
̈́
͇ · ¸ ف ĄĈĂ ¡ 'Ǒ ہر ¸Ǔ '. 'ʇ ¸.ا ¸ا '.'̞ ,· سا د,ƈ _ ,̣ ¸'. _· ¸ سا ,,
͈ ͈ ͈ ͉
¹
͈ ͌
͉

˖
Ɲ · ͉
͉
͉
͇
·
͏
͈
͉
¸ ف ĄĈă ¡ · ,¹ا رؤ,~ _ı '.د ¸ بر ¸Ǥ ا ¸ ں·ؤد ی;· _ · _ ,̣ _ıا,̣ ¸Ǥ ¸ا ·
ͅ ̈́ ͅ
̈́ ̈́
͉ ͈ ž
̈́
͉
̞ ͇ ·
͇
͇
͉ ͉
· ·
،¸ń ں·Ʃ را,¹ ,ʋ ¸ƪ ¸ȅ · ': ےد ,Ǻ ¸Ǥ '. 'ȅ _̃
͌
͆
. ͌
͆
͈ ͈
Ǘ ͉ Ǘ
͇ ͇ · -
ͅ
͉
͇
´ ͈
͌
Ʊ
͈
͌ Ƶ

¸ ĂĊĀ ¡ _̰ '. ¸IJ سا _´ƙ 'ȹ _ı سا ¸ ں·̐ ا '.'ƃ,Ď 'ȹ ,Ǻ ¸Ǥ '. 'ȅ _̚ ا ¸ سا _ ,̣
͇ ·
͈ ' '
̈́ ̈́
̈́
·
͈
̈́
͉
͇
´ ͈
͌
Ʊ ͉ Ǘ
͈
͇ ͉ -
͈
̈́
· ·
͇
¸ ک,- ¸IJ نا ¸ư ی,·,· · ﷲا · ¸اœ̉
͆
͌
ͅ
͇
ͅ ͏
̮
͊
·
¸ ف ĄĈĄ ¡
¸ ĂĊĂ ¡ ¸'Ǒ ,, , · _´Ƴ ¸,¹ ¸.,- ¸ا 'Ǒ
͏ ͅ
̈́
͇ ʼn · ¹
̈́
͉
Ǽ
͇
͈
͌
͈ ͈
͆
¸ ف ĄĈą ¡ ،_´Ƴ ¸·Ʃ ¸'Ǒ د· ہؤ رؤا
͈
͌
͏ ͏
͌
̈́
͇ ·
̈́

¸ ĂĊă ¡ ,, رؤا _ʹ 'ǫ د.ƃ _`· · نا ہؤ ,, رؤا
̈́ ̈́
͈
´
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͏
_,¹ د.ƃ _ı ں ·'. _ǣ ا
͈
̈́
͇
̈́
͉
¸ ف ĄĈĆ ¡
¸ ĂĊĄ ¡ _̚ ا ¸´ ,¹ا رؤا
͈
̈́
·
ͅ
¸ ف ĄĈć ¡ _·آ ,, ¸̱ ےر'̄ · ؤ) ف,' _ı ہار
͈
͏
̈́
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉
˸
ͅ

ͅ
͇
. ¸ ف ĄĈĈ ¡ ¸.ا ,· ¸´
͈ ͉
ͅ
·Ʃر _ '. ؤر'ʇ _̚ ا ¸ư'. ¸ư '.
͌
͉
͈ ͉

͈
̈́
·
͌ ͉ ͌
¸ ف ĄĈĉ ¡
¸ ĂĊą ¡ _´Ƴ ے.Ǒ ح,' یر'̄ ·Ʃ ¸Ǥ · او· ¸IJ ﷲا ¸´ · _` ہؤ ¸ȅ
͈
͌ ͈
̈́
͇ · ˸
ͅ

͌
ͅ
͇
` ͉
ͅ
͇
͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ĄĈĊ ¡ ؤر'ʇ _̚ ا ·
͉

͈
̈́
·
ͅ
ؤ ,̣
͉
·
،·Ʃ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا _د با· _̚ ہ
͌
͉
¯
ͅ
͈
͇
͈
˸
ͅ

¸ ĂĊĆ ¡ ¸IJ نا '. _,¹ ,Č,¹ ¸ _` _´Ƴ ,·'Ɲ ¸IJ نا '. _˥ ¸ _` _´Ƴ ںؤ'. ¸IJ نا 'Ǒ
͈ ͈ ͉ ͈
͈
̈́
͇ ͇
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͋
͈
͉
.
¹
_´ǧ ¸ _` _´Ƴ ن': ¸IJ نا '. _̴ د ¸ _` _´Ƴ _̴ آ
͈ ͈ ͈
̈́
-
͇ ͇
͌ ͌
͈
͈ ͈
ʱ ʱ
͈

̈́
¸ ف ĄĉĀ ¡ ¸Ǥ ا ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
͉
̈́
ͅ
ؤد ,, ¸ˑ ¸̱ رؤا ·˛ ؤاد ,· , رؤا ؤر'ʇ · ں·ʑ ,-
̈́
̄Ɠ
͇
Ǽ
Ƈ
͉
. .
͉
͇
Ǽ
Ƈ
͉

͈
͆
¸ ف ĄĉĂ ¡
¸ ĂĊć ¡ یر'. ا ب'Ǒ ¸ _` ¸ư ﷲا _żاؤ ا,ǖƘ ¸ȅ
ͅ ͅ
¹
̈́
͇
͌ Ǘ ͈
͆
͈
͇ · ¸ ف Ąĉă ¡ 'Ǒ ر ¸Ņؤد · ں·ʑ ہؤ رؤا
ͅ
̡
Œ ·
͈
Ǒ
̈́
¸ư
͌
¸ ف ĄĉĄ ¡
¸ ĂĊĈ ¡ _,¹ د.ƃ _ǣ ا د· ,, رؤا ،¸Ǥ ´,¹ _̚ د.ƃ یر'̄ ہؤ ·Ʃ ¸Ǥ · او· ¸IJ سا _̚ ` رؤا
͈
̈́
͉ ͇

̈́
̈́
ͅ ͅ
ʷ `
͈ ͈
̈́
· ǡ
˸
ͅ

͌
͉
̈́
͇
¸ ف Ąĉą ¡
¸ ĂĊĉ ¡ د _̚ ا · رؤا _´ǧ ,, · ؤ) ف,' _ı ہار _̚ ا ¸´ ,¹ا رؤا
͈

͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
ͅ ͅ
͈
̈́
- ̈́
͇
.
ͅ
_´Ƴ ¸ưر ,ʕ د ف,' ی,ǖ ہؤ ,, ¸̱
͈ ͈
͌
͌
͈
.
ͅ
ʱ
¸ ف ĄĉĆ ¡ ،'Ǒ و· _̚ _̰ , _̚ ا رؤا
ͅ
̡
͇ ·
͈ ͈
̈́ ̈́
· · ͇
·
͉
Ǽ
ʼn

¸ ĂĊĊ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ،·Ŷ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸ ں·˛ ͌ '. رؤا ؤد ¸ʒ ': _`) رؤا ؤ,¹ ر'Ǒ ا '.,¹ ف'ɓ
͈
͉ ͇
·
̈́
Ɲ
͇
.
͏
̞
·
͈
ͅ
ǔ
̈́
-
̈́
ƍ

¸ ăĀĀ ¡ ےد 'ǫ · _`· ¸̱ ن'ȹ ,¹ا ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا رؤا
͉
̈́ ̈́
´ ͈Γ
͏
͇
Ǽ
ͅ
´
͆
·
̈́
ǥ
·
¸ ¸'ȅ ا ,· م': ے,· _ȗ
͏
ħ ͉ ͇
ħ
¡ _ı ﷲا ·
ͅ

̈́
͉ · ،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ _Ưؤ ¸ȅ ¸.'ƃ ہ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
͌
͆
͈
͇ ·
̈́

¸ ăĀĂ ¡ ¸'.·Ʃ ر'Ǒ ·Ʃ ¸ư _ǣ _Ǘ _ı ل'Ǒ _`'ȹ _ȗ _̚ ا _ _´Ƴ ¸Žاؤ رڈ · ہؤ ¸ȅ
ͅ
͇ ͌ Ǘ
͌ ͌
͈ ͈
͆ ͆
- · ·
ͅ
ˉ
Ƃ
͈
̟
͊
· ̈́
̈́
͈ Γ
͆
ħ
͈
̈́
·
͇
͈
͌ ͈
͇ ͇ ·
_´Ƴ _`'. _ _̴ آ _ı نا ,Čؤ _ا _´Ƴ
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͇
̞ ʱ
Œ
͈
̈́

ͅ
¸ ف ĄĉĈ ¡
¸ ăĀă ¡ _´Ƴ _`'̞ ¸IJ ں·'ȹ · ہؤ رؤا
͈
͌
͏
͇ ·
·
̈́
͈Γ
͆
͇
¸ ف Ąĉĉ ¡ ,̣ _´Ƴ ¸Ǥ _´ƙ _Ưا,˭ _̚ ا ن'ȹ
Ő ͉
· ·
͈ ͈
͌
ͅ
͉ ǿ
̈́
Ǖ
͈
ǥ
̟
Œ
͌
Ţ ͈
̈́
͈Γ
͆
· _˺
،¸,¹ _̚
ͅ
͈
̈́
·

¸ ăĀĄ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ں· ͈ ǝ ¸ لد ¸ ¸´ _´Ƴ ¸Ǥ · ؤﻻ ,, ,·آ _`· س'. ¸IJ نا ¸´ _
œ
̈́
ͅ ͅ
͈
͌
ͅ
̘
ő
ͅ
̈́
͈
͏
͉
͇
,, ¸ư _`·Ʃ _´ؤ ¸ بر ے,ǖƘ ف,' ی,ǖƘ · ں·Ʃ '.,¹ یؤ,ǖ _ı _ا · _´ƙ ؤ 'ƃ,Ď ¸´ _`'Ǒ ,,
͈ ͌
ͅ ͏
͌ ͌
͈ ͈ ͈
͇
ͅ ̈́
͈
͉
ͅ
ͅ
̈́
͇ ·
̈́
¸IJ ں·'˨ ¸˪ ر رؤا ,·ا.Ɲ رؤا ¸ư 'Ǒ و̪ _̴ آ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄
̈́
˜ ͌
ȅ Œ
Ɖ
¯ ͈ ŭ
͌
̈́
͈
ʱ
̈́

˸
ͅ

،¸Ǥ
͈ ž

¸ ăĀą ¡ ·Ʃ ¸¯ر ,· ¸´ ,, ·Ʃر ش·Ə'. رؤا · ,¹ 'ʙ ن': ¸ا · ¸'. 'Ʒ;· نآ,Ď _ رؤا
͌ ͌ ·
͉ ͉
ͅ
̈́
̈́
ű
ͅ ͏
͇
ͅ
͇
¸ ف ĄĉĊ ¡
¸ ăĀĆ ¡ ؤ,¹ د'. _´ƙ لد ے _ا · بر ¸Ǥ ا رؤا
͈ ͈
͉
̈́
͉
¸ ف ĄĊĀ ¡ ¸ˢ زاؤآ ¸ رؤا ¸ رڈ رؤا یراز
ʇ
̈́
͇
م'. رؤا _Ǖ ¸ ن'.ز
͆
͇
¯
͇
¸ ف ĄĊĂ ¡ ،'.·Ʃ ,, _´ƙ ں·˛ '. رؤا
̈́
͌
̈́
͈
̈́
ĉ
̈́

¸ ăĀć ¡ ہؤ ¸ȅ
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · _´Ƴ س'. ¸IJ بر ے,ǖ ·
͈ ͈
͌
͉
ͅ
¸ ف ĄĊă ¡ ¸,¹ _̚ ,ǖʸ ¸ ثد'Ǒ _ı سا
ͅ
͈
̈́
·
͇
ͅ

͇
·
_´Ƴ ¸,¹ ہ.ǫ · _ا رؤا ¸Ǥ · _ı'. _ı سا رؤا
͈
͌
ͅ
͇¯
ͅ
ž
͇
͉
¸ ف ĄĊĄ ¡ .ǫ ا
͇ȉ
Ű
ة ۔ Ć

رو· ة ۔ ل'ɭ ا
̈́
̈́
· ĉ
ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
¸ ف Ă ¡
رو· ة سد رؤا _´ǧ آ ,ǖ̳ _´ƙ سا ،¸ư _`.ƃ ل'ɭ ا
͈ ͈
ͅ
͈ ·
ͅ
͉
Ǽ
͉
´
͌
̈́
̈́
̈́
· _´Ƴ ع·ر
͈
͌

¸ Ă ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _´Ƴ ¸Ǥ · · ں·ǝ ¸ ¸´
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ͅ
˼
͈ Ǟǥ
̈́
̈́
·
ͅ
¸ ف ă ¡ رؤا ﷲا ¸ū'ƃ ¸IJ ں·ǝ ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
˼
͈ Ǟǥ
̈́
̈́
·
̈́
ͅ
_´Ƴ لو·ر
͈
͌ ¸ ف Ą ¡ ؤرڈ ﷲا ·
ͅ
¸ ف ą ¡ _ _´ƙ _' آ ¸Ǥ ا رؤا ͈
ǑƆ
͈
͉
̈́
͉
¸ _`'ɭ _˓
͏
̈́
-
.
¡ رؤا ﷲا رؤا و̪ ر
Œ
،·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ·'ƃ ¸ʒ ': لو·ر
͌
ͅ
̲
Œ
͈
̈́
.

¸ ă ¡ ,, _´Ƴ _Ưؤ ¸Žاؤ ن'̂·ا
͈
͌
͌
͈
¸'. 'Ǒ د'. ﷲا _
͏
͇ ͈ ͈
¹ ͇
¸ ف Ć ¡ نا _ رؤا _·'. رڈ لد ¸IJ نا
͇ ͈
͏
͇
_,¹ ,,ؤ,̣ ,· _Ư بر ¸Ǥ ا رؤا ¸'. _ě,· ن'̂·ا ': نا _·'. _lj;· _´ǧ آ _ı سا ,·
͈
͇
· ͈
͉ ͉ ͈ ͉
͌
̈́
͉
͏
͉
ͅ
ͅ
͈ ͇
͈
͏
ͅ
·
¸ ف ć ¡
¸ Ą ¡ ،_,¹ چ,· _´ƙ ہار یر'̂ ͌ Ƶ , ¸ ¸د ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا _̴ ر ¸´'ĉ ز'̂· · ہؤ
͈ ͉
̈́
͈
Ǽ
ʼn
͈
͈
Œ
͏
ͅ ̈́
͇

¸ ą ¡ رد ¸Ǥ ¸IJ نا ،_´Ƴ ن'˨ ¸Ǿ _̖
͈ ž ͈
͌
˜
ȅ
Ɖ
͉
¯
͈
·
س'. ¸IJ بر ¸IJ نا _´Ƴ ¸
͉ ͈
͌
͇
¸ ف Ĉ ¡ ά رؤا
یزؤر _ı ث,- رؤا ¸ư
͌
¸ ف ĉ ¡
¸ Ć ¡ ب·ǝ ےا ح,' _` ͇
ǿ
Ƈ
͇
¸ 'Ǒ .ƃآ,· ,·'. ¸IJ _ ¸ ,̣ ےر'̄ ¸ بر ےر'̄ _̚
͈
¹
͇
ͅ

Ť ˸
˸ ˸
ͅ ͅ

̈́
͈
ͅ

¸ ف Ċ ¡ '̞ ش·'. ,· سا ہؤ,¹ ¸.ا ': ں·'˨ ¸ȅ رؤا
ͅ
· ͇
̈́ ̈́
͉ ͈
̈́
˜ Ǘ
ȅ
Ɖ
͆
͈
· ¸ ف ĂĀ ¡
¸ ć ¡ ¸̱ ¸;ʝ ¸ ¸´ _´ƙ ث'. _ǽ
ͅ
· ͇
ͅ
̞
·
ͅ
͈ ͇
͉ ¯
¸ ف ĂĂ ¡ Ʃ ,Ƣ'! ,, ¸IJ سا .ɓ
͌
͌
̈́
͇
'
_ʖ · ͉
.
¸ ف Ăă ¡ ہؤ '.·
͈
_´Ƴ ¸'. ¸ʗ 'Ɲ ف,' _ı ث·Ə _̰ د ںو̪ آ
͈
͌
ͅ
͇
̈́
.
͋
ʱ
͈

ʱ
̈́

¸ ف ĂĄ ¡
¸ Ĉ ¡ ں·Ʃؤ,¹ ں·ؤد نا ,, '̞ '.د ہ..ؤ _̚ ¸ ﷲا _ ؤ,¹ د'. رؤا
͌
̈́
ͅ
·
͈ ͈
͈
˸
ͅ

̈́
͇
¸ ف Ăą ¡ ےر'̄ ¸.ا _´ƙ ˸
ͅ

͈ ͈
_̚ 'ʇ ': ¸Ǥ ': _´ƙ _` ¸ˢ ہؤ _̚ ,, ¸̱ ¸Ǥ '. ,, ¸´ رؤا ¸ư ¸Ǥ
͈ ͈
̈́
· ˸
͊
ǘ̲
Œ
͊ ͅ
̈́
Ʊ ž ͈
͇
ƃ
ͅ

ͅ
·
͌
͉ ͌ ͈
ͅ
͈
¸ ·Ʃ ,, ن'ȟ _`·
͌
̈́
ͅ
ɴ
̈́
·
͏
¡
¸ ف ĂĆ ¡ ا رؤا ¸'̞ د ,¹ _¯ · _¯ ¸ م) ¸Ǥ ا ,, '̞ 'Ǒ '. ,, ﷲ
͏
Œ · :
̈́
͉
ͅ
ͅ
͌ Ơ
͉ ͈
¸ ف Ăć ¡ ٹ ': ; ͇ · _ı ںؤ,Ď': رؤا
̈́
ےد ¸ ف ĂĈ ¡
¸ ĉ ¡ '.و̪ · ٹو̪ رؤا ے,¹ _¯ · _¯ ,,
͊
͇ ͇ · ·
¸ ف Ăĉ ¡ ،م, ͇ ǰ _·'ƃ ا,· ے;·
Ƈ ͈
̈́
͇ ͉

¸ Ċ ¡ ¸̱ ¸,¹ د '.,Ď ¸ بر ¸Ǥ ا ¸´ _
ͅ
·
ͅ
͈
̈́
̈́
͉
ͅ
͇
¸ ف ĂĊ ¡ _̚ _´ƙ ,, _ż _ یر'̄ ¸ سا ·
͈
˸
ͅ

͈
˸
ͅ

̈́ ͅ
¸Ǥ د د.ƃ
̈́
͈
¸ ر'ȹ _ı ں· ,Ď ںؤرا,Ƣ ں·Ʃ ﻻاؤ
ͅ
Ē ͌
ͅ ͆ ̈́
· ͌
¸ ف ăĀ ¡
¸ ĂĀ ¡ ,ʝ _̚ د.ƃ رؤا ،_·'. _· لد ےر'̄ ,, ¸Ǥ سا رؤا · _· یر'̄ ,ʝ 'Ǒ ¸ ﷲا · ,, رؤا
ƃ ƃ
͈ ͈
̈́
·
͏ ̈́
͉ ͈ ͈
͉
˸ ˸
ͅ ͆ ͅ

͈ ž
¹
̈́ ͅ
͈
¸ ف,' _ı ﷲا ¸ ف ăĂ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
̈́ ͆
͇ ·
¸ ĂĂ ¡ ¸ ف,' _ı سا · '.د ,ǖ̳ ¸ ,ʧ ؤا _̚ ¸ سا _
ͅ
͈ ͈
Ť
̈́
.
͈
˸
ͅ

̈́
͇

͈
͉
¸ _ʹ
͈
Ȟ
ͅ
'
¡ _̰
ͅ
·
¸ ف ăă ¡ رؤا
رؤا ےد'ƃ,Ď رؤد ¸ ¸´ _ı'.'. _ı ن'ȹ رؤا ےد,¹ ا,̣ ¸ سا _̚ ,, ار'.ا _`'. ,· ¸´ ¸ ن'̂-آ
̈́ ͅ
ͅ ͅ
͉ ͉
̈́
͈Γ
͆
·
ͅ
Ǣ ˸
´
͈
ͅ

̈́
͉
ےد'̂· م.ĉ ےر'̄ ¸ سا رؤا ¸'Ʒ.Ǒ سر'Ʒڈ _ı ں ·Ŷد ےر'̄
͇
ͅ
˸ ˸
ͅ ͅ

͏
̈́
͇ · ¸ ف 㥠¡
¸ Ăă ¡ ب·ǝ ےا _ ͇
ǿ
Ƈ
͇
¸ . ےر'̄ _´ƙ ,, '̞ 'Ǒ ̲ _´ؤ · ں· ,Ď بر ار'̄ ˸ ˸
ͅ ͅ ͅ
͈
ͅ
·
ͅ
͇ Ǯ
͈
Ǖ
͇
·
͆ ̈́
·
· ں·'˨ ¸´ ں·Ʃ ,·'
̈́
˜
ȅ
Ɖ
ͅ
͌
ͅ
و̪ ر ,·'.
Œ
͇
͆
¸ ف ăą ¡ ¸ ں·د,¹ _ı ںؤ,Ď': · ': ں·Ŷاڈ ¸Ǔ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ ںؤ,Ď': _´ƙ ¿·,ɲ
̈́ ͅ ̈́ ̈́
͇ ͈
ǥ
͌ ƞ
͈ ͈
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
ر· ¸.ا ¸.ا _ı نا رؤا ؤر'ƃ ,·ؤا
͉ ͈ ͈ ͉
¸ ڑ·
͇
¡ ؤ 'ʙ ب,~ ,·
ű
̈́
͉
¸ ف ăĆ ¡
¸ ĂĄ ¡ ﷲا · رؤا _ı ¸ɯ 'ǫ ¸ لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ¸ ں·̐ ا ,, ¸Ǥ سا ,,
͇ ŵ
̈́
̈́
Ƈ
̈́
̈́
·
͈ ž ͈
¸IJ سا رؤا
،¸ư ¸ǭ با:. ': ﷲا ¸ȅ · ے,¹ ¸ɯ 'ǫ ¸ لو·ر
͌ Ǘ
̈́
¯
͆
͈
͇ ·
ͅ
̈́
ŵ
̈́
Ƈ

¸ Ăą ¡ و̪ · ,,
ʱ
͉
`
ͅ
͈
¸ ف ăć ¡ ¸ư با:. ': گ آ · ںؤ,Ď': ,, ¸ư ,, ,·'. ¸IJ سا رؤا
͌ ͌
̈́
͈
ͅ
¸ ف ăĈ ¡
¸ ĂĆ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ مﻻ ¸IJ ںؤ,Ď': _
̈́
͇
¸ ,ʋ
͆
ȅ
Ű
¡ ؤد ,, ,Ǣ _̚ ا · ·Ʃ ,˞ 'ɭ ار'̄ ¸
̈́
͊
͈
ǥ
͉ ·
͈
̈́
·
ͅ
͌
͇
.
ͅ
Ǝ ˸
ͅ

¸ ف ăĉ ¡
¸ Ăć ¡ · رؤا
͇
· ،· ¸Ǥ '. _´ƙ ¸×'̂· _ǣ ا '. ¸,¹ ,ǖƲ ': _`ا;ů ,ʝ ': ےد ,Ǣ _̚ ا ند سا
ͅ
̈́
ˣ
ƃ
͇ ͈ ͇ ͈
̈́
͉ ƃ
͈
͈
̈́
َ ̈́
͌
͏
͊
ǥ
͉ ·
̈́
·
،_ı ¸Ǥ ¸ư ,ʦ ی,· 'Ǒ رؤا ،¸ư خزؤد '.'ʇ ': سا رؤا 'Ǒ _´ƙ _~ ¸IJ ﷲا ہؤ
̈́
͊
ǥ ´
ː
͉
.
͌ ͌ ͇ ͇
.
͈
¹ ˒
̈́
̥
͊
·
͊
͉
.
͈
̈́
̈́
¸ ف ăĊ ¡
¸ ĂĈ ¡ ¸ ﷲا ,ʔ 'Ǒ ,, _ _̚ ا ¸ ¸´ ·
̈́ ̈́
ˏ
͇
.
͈
¹
̈́ Č
ͅ
Ǒ
ͅ
͈
̈́
·
ͅ
ͅ
¸ ĄĀ ¡ 'Ǒ _ _̚ ا
͈
¹
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
͈
̈́
·
ب·ǝ ےا رؤا ، ͇
ǿ
Ƈ
¸ ¸´ · ک'. ہؤ
ͅ
͇
̈́
،¸'ƃ,Ď 'ȹ م'ɓ ا '̞ ا ¸ سا · ں·'˨ ,, ¸Ǥ سا رؤا _ʖ ¸ ﷲا ,ʔ _̰ _ʖ ¸
͏ ̈́ ̈́ ̈́
'
̈́
'
͉ ˏ
·
̈́
˜
ȅ
Ɖ
͈ ž
̈́ ̈́
Ǒ Ǒ
͈ ͈
ǔ ǔ ̟ ̟
͉ ͉
· ·
͇
.
ͅ
·
،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا ¸ȅ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
͆
͈
͇ ·
¸ Ăĉ ¡ ,,
͈
¸ ف ĄĂ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸,¹ ¸ȇ ؤاد ': ںؤ,Ď': ﷲا ,, ¸ư ,, ,·'. ¸IJ سا رؤا ·Ŷ ·
͌ ͌
̈́
´
̈́
͈
ͅ
ͅ

¸ ĂĊ ¡ ؤ,Ď': ےا
̈́
¸ ¹ا 'ʇ آ ,· ¸´ ,˞ ,, · ·Ʃ ¸Ǥ 'ƃ ,˞ ¸´ ,
͉

͉
ͅ ͅ
ȟ ȟ
͈ ͈
ǘ ͈ ǘ
̈́ ̈́
ĝ ĝ
ͅ
͌
ͅ
ˉ
̈́
¸ ف Ąă ¡ ا ز '. ,¹ا رؤا
͇
ٓ ؤ ¸ ف ĄĄ ¡ ·
ͅ
': ےد ,, م': , _̚ '̞ ار'̄ رؤا ¸ń _د ,, ,̣ ¸ƪ · ؤ,¹ ثرا,- ,̣ ¸´ ,¹ا رؤا ¸ư ) ار'̄
̈́ ̈́
͉ ͈
Ǽ ˸ ͇ ˸
ʼn ͈
˸ · ·
ͅ

ͅ ͆
Ǣ ͉ ͉
͇
`
ͅ ͅ

͌
ͅ
ͅ
͌
̞
·
ư ,·'. ¸IJ ں·'˨ ﷲا ,, ¸ư ,, ,·'. ¸IJ سا رؤا ·Ʃ ¸̆ _Ư 'Ǒ ¸ư'.
͌ ˜ ͌ ͌ ͉
ͅ ͅ
̈́
ȅ
Ɖ
͈
͌ ͇ ·
͌
̈́
ͅ
ǔŇ ،¸
¸ ăĀ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·'ƃ ¸ʒ ': لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا
̈́
.
¸ ف Ąą ¡ ،ؤ,̣ ,, ¸ا ,, 'Ǒ _ رؤا
͉
· ̈́ ̈́
-
¸ ăĂ ¡ ¸Ǥ _̚ ہؤ ر ؤا 'Ǒ ¸ ¸ƪ '̄ ¸ ں·̐ '.·Ʃ ,, ¸Ș نا رؤا
ͅ
̈́ ̈́ ̈́
ǥ
·
͈
̈́
· ͇
̈́
-
͌
ő
̈́
ǡ
͇
`
̈́
͌
̈́
͈
Ǘ
-
¸ ف ĄĆ ¡
¸ ăă ¡ _ · _` _´Ƴ ¸ʩ · ےœ̉ · _´Ƴ ہؤ ¸.د,· ¸IJ ﷲا ,·.. _´ƙ ںؤر·'. _Ņ ¸ȅ
ͅ
ɭ·
͇
͈ ͈ ͈
͌ ͌ ͈
̈́
.
͇ ͇ · ͇
͈ ͇
̈́ ͅ
̈́
͇ Ǘ
͆
·
̚
̈́
·
_
͈
¸ ف Ąć ¡
¸ 㥠¡ _`) , _´ƙ نا ﷲا ,¹ا رؤا
͏
̞ ͇ Ǽ
·
͉ ʼn
͈
¸ ف ĄĈ ¡ ,¹ا رؤا 'Ǒ د'Ǒ _̚ ا · 'Ǒ '.
ͅ ͅ
͈ · - ·
̈́
͈
̈́
·
ͅ
̈́
͇
¸ ف Ąĉ ¡ _ 'Ǒ د 'Ǒ
͇
ͅ
͈ · -
̈́
¸'. ¸ˑ ,¹ ,ǖ̳ ,Ħƚ ر ': م'ǫ ا _̰
ͅ ̈́
͇ ͇
͉
.
͈
͉
·
̈́ ͇
´
·
¸ ف ĄĊ ¡
¸ ăą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ·Ʃ ,~'. ,· ¸) ¸IJ لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا
͌
̈́
͉
̈́
͇
. ¸ ف ąĀ ¡ _̚ لو·ر _
͈
˸
ͅ

͇
_·) ¸Ǥ ¸IJ ,ǖ سا
͈
͏
͇
.
͈ ž
͈
͉
_Ń ¸Ș _Ń..ز _̚ ·
͆
̈́
DZ
͇
´
̈́
͈
˸
ͅ
͇
¸ ف ąĂ ¡ ¸IJ سا رؤا _ƕدآ ¸ʒ ': ﷲا ,, ·Ŷ ن'. رؤا
.
͇
،¸ư 'Ǒ ا ف,' _ı سا _̚ ,, ,, رؤا ¸ư '. '.·Ʃ _ '. _´ƙ ںؤدارا _żد
͌ ͌ ͇
̈́
̡
͊ ͅ
·
͈
˸
ͅ

͈
͌
͏
.
͈

¸ ăĆ ¡ ': ¸Ǿ ,, _Ư · ں·˴ '! ص'. _´ƙ ¸´ ,¹,Ƣ · ·Ʃر ¸رڈ ¸ ,ĦǨ سا رؤا
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́ ̈́
͌
ŷ
̈́
̈́
͈
ͅ
͌
͇ ͌
ͅ
ͅ
̈́
Ċ
¸ ف ąă ¡ ن'. رؤا
͇
': ﷲا ,, ·Ŷ ،¸ư ¸ǭ با:.
͌
̈́
¯

¸ ăć ¡ ؤ,¹ د'. رؤا
͈
¸ ف ąĄ ¡ ¸·Ʃ ¸د _´ƙ ¸ˏ ¸̱ ےڑو̪ ¸´ _
͏
͌
͇ ͈
ƃ
ͅ
·
ͅ
·
ͅ
͇
¸ ف ąą ¡ ¸̱ ¸رڈ
ͅ
·
ͅ
_̚ ¸ سا · _·'. ¸Ž ,, ¸.ا _̚ گ·Ŷ _̚ ,,
͈ ͈ ͈ ͈
˸ ˸ ő
ͅ ͅ

̈́ ͅ
͏
͇ ͉
̈́
¸ ف ąĆ ¡ رؤز ¸ د.ƃ _ǣ ا رؤا ید ,ʦ
̈́
͉

͇
.
_د یزؤر _̚ _,ǖ ی,̣ رؤا '.د
͈ ͈ ͈
˸ Ǣ
ͅ

͈
͉
ͅ
´
͈
¸ ف ąć ¡ ،·'ƃ ن'ȅ ا ¸´ _̚ ,,
̈́
`
ͅ
͈
ő

¸ ăĈ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤ,¹ ,, '.د ¸ لو·ر رؤا ﷲا
̈́
̈́
¸ ف ąĈ ¡ ،,·'Ǒ ,ĦȜ اد _´ƙ ں·ǝ 'ƃا _ǣ ا ,, رؤا
̈́
͈
̈́
·
ͅ ̈́
̈́
' ͈
ͅ ̈́
̈́

͉

¸ ăĉ ¡ ¸ư ,ĦǨ _Ņ دﻻؤا یر'̄ رؤا ل'ƃ ےر'̄ ,, و̪ ر ن'. رؤا
͌ ͇
̈́
ͅ
̈́
Ċ
˸ ˸
ͅ ͅ

Œ
¸ ف ąĉ ¡ س'. ¸IJ ﷲا رؤا
͉
¸ư با· ا;·
͌
͆
͇
¸ ف ąĊ ¡
¸ ăĊ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸ń ؤرڈ ¸ ﷲا ,¹ا ¸ ف ĆĀ ¡ ہؤ _̚ ·
͈
˸
ͅ

ͅ
ا.. ¸ _ '. · _ ¸ _` 'ʙ د
͇
!
͇ ͈

͇

،¸ư ﻻاؤ _ ے;· ﷲا رؤا ': ےد _DZ _̚ رؤا ': ےد ر'.ا ں'Ǒ ا,· یر'̄ رؤا ·Ŷ,¹
͌
̈́ ͅ
ȟ
̈́
Đ
͇ ͇
̈́
͇
´
͈
˸
ͅ

͈
͏
· ˸
ͅ

¸ ĄĀ ¡ _د,¹ .Ǒ '. _ƀ,¹ .Ǒ _̚ ,, ¸̱ ¸,¹ ,ʋ ,·'. ےر'̄ ,Ď': _ ؤ,¹ د'. ب·ǝ ےا رؤا
͈ ͇
͈ ͈ ͈
̇ · ͇
͆
·
͈ ͈
̈́
͇
˸
ͅ

ͅ
·
ͅ
ƃ
ͅ
˸
ͅ
ǿ
̈́
Ƈ
_د ل 'ʇ '.
͈
̈́

͈
¸ ف ĂĆĂ ¡ ̱ ¸,¹ ,ʋ '. 'Ǒ ا
ͅ
·
ͅ
ƃ
̈́
͉ · _Ņ ,ǖ.. ,Ħʄ _ı ﷲا رؤا '̞ '.'ƃ,Ď ,ǖ.. ,Ħʄ _ǣ ا ﷲا رؤا ¸
͈ ͈
͇ ͇
ͅ ͅ
͈ ͈
̈́ ̈́
̈́ ̈́

ͅ
·
ͅ ̈́
̈́
͉

،,ǖ̙ ¸
ͅ
͇ ·

¸ ĄĂ ¡ _̰ ¸ƪ _ȗ ا · ¸Ǥ '. ¸ƪ 'Ǒ ¸ ¸ƪ ں'Ɲ _´Ƴ ¸Ǥ · _·'. _lj;· _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ,· نا _ رؤا
͇ ·
·
͌ ͌ ͌ ő ͈
'
ͅ ͅ
ͅ ͅ
͌
Ʊ ̘ ͉ ͇
̈́
-
̈́
͋
͈ ͉ ͈ ͉
͌
͈
͏
ͅ
͈
͇
¸Ȳ ¸IJ ں·˛ ا ,ʝ _̚ · ,, ¸Ǥ د ,̓
ͅ
Đ
: ƃ
͈
̈́
·
ͅ
͈
ͅ
͈
ő ¸ ف Ćă ¡
¸ Ąă ¡ ¸Ž· _ رؤا ͇
͇
¸ ف ĆĄ ¡ ,¹ا ﷲا ےا ,,
͈
·
_̖ ¸ نآ,Ď
ͅ
¡ ,· ¸ƪ · ¸ư _ ¸ ف,' ی,ǖ
͉ ͈
͌
ͅ
͌

ͅ
،ﻻ ,· ¸ƪ با:. ک'.درد _`· '. '.,· ,̣ ¸ ن'̂-آ
͉
͌
̈́
͏
͈ ͇
ͅ
Ǣ
͉

¸ ĄĄ ¡ ب·ǝ ےا ¸. _ ے,¹ با:. _̚ ا ,, _̚ م': ': ﷲا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
ͅ
͇ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
¸ 'ƃ,Ď ,·,Ȋ _´ƙ نا ¸´
̈́
͈
͆
ͅ
' ͈
ͅ
·Ʃ
͌
¸ ف Ćą ¡ ¸ưر ¸.'ƃ ά ہؤ ¸. _ _̚ ﻻاؤ ¸,¹ با:. _̚ ا ﷲا رؤا
͌
̈́ ͅ
͇ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
̈́
_´Ƴ
͈
͌
¸ ف ĆĆ ¡
¸ Ąą ¡ _´Ƴ ¸ưر کؤر ¸ ما,· .ǫ · ہؤ ے,¹ ,, با:. _̚ ا ﷲا ,, ¸ư 'Ǒ _̚ ا رؤا
͈
͌
͌ ͇ ͌ ȉ
Ɖ
ͅ
̈́
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͈
¹
¸ ف Ćć ¡ _̚ _ ا ¸IJ سا ہؤ رؤا
͈
̈́
·
͌
Ɲ
¸ ف ĆĈ ¡ · ,ǖŔا _´ƙ نا ,ʝ _´Ƴ _Ư ر':,ǖƲ,· · ء'Ǒ ؤا ¸IJ سا
͆
͈ ͈ ͈ ͉
ƃ
͌
͌
͌
ͅ
͈
ŭ
،_̚ ¸˜
͈
̈́
·
.

¸ ĄĆ ¡ '. رؤا _ǣ ,ʝ _̚ ز'̂· _ı نا س'. ¸IJ ,Ħɪ رؤا
ͅ
͊
͈
ǥ
· ƃ
͈
̈́
·
̈́
͉ ͇ Ŏ
_ż ¸ ف Ćĉ ¡ و̪ با:. با ·
ʱ
͉
`
ͅ
¸ ف ĆĊ ¡
،': ,ɲ ¸Ǥ ا ,Ź..
̈́
ŏ
̈́
͉ ͇

¸ Ąć ¡ _ŕؤر ¸ ہار _ı ﷲا ,, _´Ƴ ¸,¹ چ,· ل'ƃ ¸Ǥ ا ,Ď': ¸ȅ
͈ ͈
͌ ͈
ͅ
̈́
̈́
͉
̈́
͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ćĀ ¡ چ,· _̚ ا با ·
̈́
͈
̈́
·
ͅ
¸ń ں·Ʃ اؤ'Ǒ ,· نا ہؤ ,̣ ¸ń _,¹
͌
ͅ
̡
͉ ͉
Ǽ
͉
´
͉
·
͈
¸ ف ćĂ ¡ ,Ȋ ': ںؤ,Ď': رؤا ¸ń _·'. ¸د,¹ ب·˛ ,̣
͆
` ͇
̈́
͈
͏
͈
̈́
ɓ
ƍ
͉
·
،':·Ʃ ف,' _ı ¸Ǟ̘
͌
̈́
͇
·

¸ ĄĈ ¡ ا ےد'ƃ,Ď ا.. ¸ ے,̣ · ے.Ǒ ﷲا ,, ¸Ǥ س
̈́
͇
ͅ
Ǣ
´
̈́
¹
͈ ž
¸ ف ćă ¡ ,¹ ,ر ,·ؤا ¸ˢ · ں· 'ǫ رؤا
͉
ͅ
.
ͅ
·
͇
̈́
´
_´Ƴ ¸Žاؤ ¸'. ن'ȟ _Ưؤ ےد لاڈ _´ƙ ¸Ǟ̘ ,¹'Ǒ ,ǖnjڈ ¸.ا _Ņ
͈ ͈ ͈
͌
̈́
͉ ͈
ͅ ̈́
ɴ
̈́
· ͌
͇
· ̈́
͇ · ¸ ف ćĄ ¡
¸ Ąĉ ¡ ': ¸'. '.د'ƃ,Ď ف'ɓ _̚ ا ہؤ ار,¹ ·Ʃ · · ¸ưر ز'. ہؤ ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸ ںؤ,Ď': ¸´
͏
͇ ͌ ͈ ͇
̈́ ̈́ ̈́
ƍ
͈
̈́
·
͌ ͇
ͅ
ͅ
¸ ف ćą ¡
¸ư 'ʇ ر,¹ ر· د ': ں·˛ ا · _,¹ _Ưؤ ,̣ ,¹ا رؤا
͌ ͉

ͅ
·
:
ͅ
͈
͌
͉
·
¸ ف ćĆ ¡
¸ ĄĊ ¡ د'ȅ _`· ,, ¸. ں'̄ ؤ;ů ¸ نا ,¹ا رؤا
̈́
ď
͏
ͅ
͈
· ¸ ف ćć ¡ ': _Ư ﷲا _د ار'. رؤا ¸ưر ,, _ě'.
͌
͈
͌
̈́
ͅ
͇
،¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ¸IJ نا ﷲا · _´Ƴر ز'. ہؤ ,̣ ,¹ا ،¸'.·Ʃ
͌ ͇
͋
͈
.
ͅ
͈
͌
͇
͉
·
͏
͌

¸ ąĀ ¡ _,̣ ہؤ ,¹ا رؤا
͈
͉
·
¸ ف ăĈ ¡ ن'. ·
͇
ͅ
¸ư _ż·Ə ار'̄ ﷲا ,, ·Ŷ
͌
ٰ
˸
ͅ

¸ ف ćĉ ¡ 'Ǒ رؤا _ż·Ə '̞ ا _Ư 'Ǒ ·
͈ ͈
¹ ¹
ٰ
͉
·
͌
ͅ
،ر':د.ƃ '̞ ا _Ư ͉
·
͌

¸ ąĂ ¡ ·Ŷ ¸˪ , · ,, ·Ŷ ن'. رؤا ͈ Ǟǥ
̈́
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
͇
͇
¸ ف ćĊ ¡ ,·ا,Ď ؤ لو·ر رؤا ﷲا ص'. ,, ںا·Ƿ '. ': سا · ͇
ͅ
̈́

͉
̈́
´
͉
ͅ
¸ư ': ںؤ,Ď'ȅ رؤا ں·'Ǒ رؤا ں·˴ رؤا ںؤراد
͌ Ɖ
̈́
͇
ͅ
Ǯ
Ƈ
͈ Ǟǥ
ͅ
͈ ·
¸ ف ĈĀ ¡ ̂·ا ¸´ ,¹ا
͈
ͅ
· ,· سا رؤا ,· ﷲا ·Ʃ ¸ﻻ ن'
͇
͉ ͉
͌
͏
_̴ _˥ _··ĕ ں·ؤد ند _` ار'.ا ند ¸IJ ,˞ ,· ے.Ǒ ¸Ǥ ا ¸ ¸ƪ
͈ ͈ ͈
ͅ
· ƃ
͇
̈́ ̈́
͇
ͅ
ȟ
͈
ǘ
̈́
ĝ ͉
̈́
͇ ·
̈́
͉
̈́
͌
¸ ف ĈĂ ¡ ﷲا رؤا
،¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ
͌
ͅ
ʉ
.
͉
Ǽ
ʼn

¸ ąă ¡ ¸̱ ےر 'Ǒ ¸IJ ¸Ž'. ¸´ _
ͅ
·
̈́
¹
̈́
ͅ
͇
¸ ف Ĉă ¡ ,˞ 'ĉ رؤا ےر 'Ǒ ¸Ž,· ,Ď': رؤا
̈́
ĉ
ͅ
̈́
¹
͉
̈́
¸ ف ĈĄ ¡ ¸´
ͅ
_´ƙ _`ا,· ¸
͈
͏
ͅ
¸ ف Ĉą ¡ ؤا ¸Ǥ ,, ,·ا,· ,· ,Čؤ رؤ,~ · ¸,¹ ہ..ؤ _`· _´ƙ _'آ ¸´ ,¹ا ر
ͅ ̈́
͉ ǿ
̈́ ͅ
Ǖ
̘
͉
·
̈́
͇ ͇ ͉ ͈
ͅ
ͅ ͅ
͏
͉
¸ ف ĈĆ ¡ ¸ư '.·Ʃ م': · ے,¹ ار· ﷲا ,, ¸Ǥ سا ,, _ʓ
͌
̈́
͌ ͇
͉
͈ ž ͈
͈
Ǒŭ
¸ ف Ĉć ¡ ¸ _ د ·Ʃ ک) · ,, ͈
Ǒŭ
͌
͌
Ɲ
͇
·Ʃ ک)
͌
͌
Ɲ ¸ ف ĈĈ ¡ ¸Ǥ ¸ _ د ¸Ǥ · رؤا
͏ ͏
͇ ͇
` `
͈
Ǒŭ
͇
¸ ف Ĉĉ ¡ ،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ رؤ,~ ﷲا ¸ȅ رؤا
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
̈́ ͆
͈
͇ ·
¸ ąĄ ¡ , _
͇
ب·ǝ ےا , ͇
ǿ
Ƈ
¸ '̞ '.'̞ د اڑ و̪ _´ƙ با· یر'̄ · ںؤ,Ď': _̚ ﷲا
ͅ
· Œ
ͅ ̈́ ͅ
·
͈
̈́
˸
ͅ
͈
˸
͊

¸ ف ĈĊ ¡
·'˨ ےا رؤا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ¸Ǥ اڈ ا;ʝ _´ƙ ,˞ 'ɓ رؤا ¸,¹ _żد,· ¸´ رؤ,~ · '.'̞ د ¸IJ,¹ ¸̆ _̚ ہؤ ,¹ا
ͅ ̈́
ž
̞ ͇ ·
͈
ƃ
ƍ
ͅ
͇
ͅ
ͅ ͅ
Œ ͇ ·
͈
˸
ͅ

¸ ف ĉĀ ¡ 'Ǒ 'ǫ ¸ ﷲا ,ʝ
͈
ŭ
͉
͇
´
̈́
ƃ
¸ ف ĉĂ ¡ '. ث'. _ı ں·Ŷد ہؤ ¸ȅ
̈́
·
͇ Ǘ ͇
͆
͈
͇ · ،¸ư 'Ǒ
͌
ͅ

¸ ąą ¡ ,Čؤ ¸;ů _ ر ؤا
ͅ
ͅ
͇
¸ ف ĉă ¡ ¸'̞ د ¸IJ,¹ ےڑ و̪ ,Ď ': _̚
͏
Œ
ͅ
·
̈́
͈
˸
ͅ

¸ ف ĉĄ ¡ رؤا
'Ǒ اڑ و̪ _´ƙ ں·Ʃ'ʙ _ı نا _̚
͈
¹
ͅ
·
͈
͌
̈́

͈
˸
ͅ

¸ ف Ĉą ¡ ¸ư '.·Ʃ م': · ے,¹ ار · ﷲا ,,
͌
̈́
͌ ͇
͉
¸ ف ĉĆ ¡ _ı ﷲا رؤا
،¸ư ع·ر _ı ں·Ə': _Ņ ف,'
͌
͇

¸ ąĆ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ 'ɭ ار'̄ ¸ ج·ĕ _ȗ _
ͅ
Ǝ ˸
ͅ

̈́
ħ
͇
ؤ,¹ ¸̆ د'. _ı ﷲا رؤا ·Ʃر م.ĉ ,·'. · ·Ʃ ,˞
͇ ·
͈
͌ ͌
ͅ
͇
͆ ͅ
͇
.
¸ ف ĉć ¡ ،·Ƿ · دا,ƈ ¸´ ,,
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
ͅ

¸ ąć ¡ رؤا ¸ń ؤ,¹ _ż د ,· ,̣ ,, _̚ ؤ ;ʝ _´ƙ _'آ رؤا ·'ƃ ¸ʒ ': لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا رؤا
͇
͉
· ·
͈
̈́
̞ ͇ ·
͈
͉
̈́
.
_Ń ¸ưر _`'. ا·Ʃ _`·Ʃ _lj.Ǒ یر'̄
͌ ͇
ͅ ͏
͌ ͌
̈́
͇ · ˸
ͅ

¸ ف ĉĈ ¡ Ŷاؤ ,ǖ- ﷲا ¸ȅ ،ؤ,¹ ,ǖ- رؤا
͇ ͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ư ,·'. ¸IJ ں·
͌
ͅ
¸ ف ĉĉ ¡
¸ ąĈ ¡ ہار _ı ﷲا رؤا · ¸'̞ د ¸IJ ں··Ŷ رؤا ¸ا,·ا ¸ˢ ¸ ,̣ ¸Ǥ ا · '.·Ʃ ,, ¸Ș نا رؤا
̈́ ͅ
Œ
ͅ
ʇ
̈́

Ť ͇
̈́
͉ ͈
͇
ͅ
͌
̈́
Ǘ
-
¸Ǥ ؤر ¸
ͅ
œ
¸ ف ĉĊ ¡ ،_´Ƴ _´ƙ ·'ĉ ¸IJ ﷲا م': _Ņ ¸IJ نا رؤا
͈ ͈
͌ ͇
ͅ

¸ ąĉ ¡ '̞ د ,¹ ¸ˢ م': ¸IJ نا _´ƙ ہ'ʙ _ı نا ¸ ن'ȹ ,ʔ رؤا
Œ
̞
͇ ·
͈ ͇
̈́ ͆

̈́
͈Γ
·
Ǒ ͇ · ¸
͏
¸ ف ĊĀ ¡ ¸´ جآ ﻻ· رؤا
ͅ
͇
¸·Ʃ ¸Ǥ '. ¸Ǥ آ ,ʋ ں·ؤد _ · ·Ʃ _´ƙ ہ'Ǒ ی,ǖƘ ¸´ رؤا _̚ ﻻاؤ ¸آ ¿ŭ'. _Dz _`· ,·
͏ ̈́
͌ ͌
̈́ ̈́
Ɨ Ɨ
͆
ȅ
Ű
̈́ ͅ
͇
͈ ͈ ͉
̈́
͉ ·
ͅ
͈
̈́
·
̈́
̈́
͆
¯
͏
ں·Ʃ ¸ūا ¸ ¸´ _´ƙ ﻻ· رؤا ':'̞ ںؤ'. ¸Ǥ ا
͌
ͅ
͈
͇
͇
·
͉
͊
ž
¸ ف ĊĂ ¡ _̚ ,Ⱦ _̚ · ں·Ʃ 'Ǒ د ہؤ _´ƙ
͈ ͈
̈́
· ˸
̈́
̈́
'
ͅ
͇ ͌
ͅ
̡
ʱ
͈

͈
'.Σ
ͅ
¸ ف Ċă ¡ ں·Ʃ '.رڈ ¸ ﷲا _´ƙ
͌
ͅ
͈
¸ ف ĊĄ ¡ ،¸ư ¸ǭ با:. ': ﷲا رؤا
͌
̈́
¯

¸ ąĊ ¡ _'Ǒ ¸̱ ¸Ǥ _
̈́
ĕ
̈́
Ɔ
ͅ
·
ͅ
̘
ő
͇
¸ ف Ċą ¡ ا _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ _` ہؤ رؤا
͈
͇
ٓ ¸ư ر از
͌
¸ ف ĊĆ ¡ ,, ,,
͈
_´Ƴ رؤ,ɘ ,· _د ¸Ǥ ا ن'˨
͈ ͉
͌
̈́
ƍ ͈
̈́
͉ ˜
ȅ
Ɖ
¸ ف Ċć ¡ ے,¹ ,,ؤ,̣ ,· ﷲا · رؤا
͇
·
͉
͇
¸ ف ĊĈ ¡ ﷲا ¸ȅ ·
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ͅ
¸ ف Ċĉ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'.
͌
ʵ
`
̈́

¸ ĆĀ ¡ رؤا
͇
Ǣ
œ
ؤا ,· ,Ħƚ ¸IJ نا _´Ƴ ¸ưر ر'ƃ _´Ƴ ¸Ǥ 'ʇ ن'. _ı ںؤ,Ď': ¸Ǥ ,Ď _ ¸̱ د · _̰
͉ ͈ ͈
̈́
͌ ͌
͌ ͇
ͅ ͅ
ž ´
̈́

̈́ ̈́
͆
͇
ʱ
͈

ͅ
,· ,Ǣ _ı نا ر
͉
͊
͈
ǥ
͉ ·
¸ ف ĊĊ ¡ ، با:. ': گ آ و̪ رؤا
ʱ
͉
`

¸ ĆĂ ¡ ,,
͈
¸ ف ĂĀĀ ¡ 'ǫ ¸ńآ ¸ ںو̪ 'Ɲ ےر'̄ · ': سا ¸ư ,Ź..
͇ ͌
͈ ͇
Ǖ
̲
͇
·
̈́ ͅ
·
͋ ˸
ͅ

͇
¸ ف ĂĀĂ ¡ ¸˜ ,· ںؤ.Ǒ ﷲا رؤا
̈́
!
͉
̈́
͇ ·
'.,¹ _̚
ͅ
͈
̈́
·
¸ ف ĂĀă ¡
¸ Ćă ¡ ر· د ': ں·˛ ا ¸ نا رؤا ں·Ŷاؤ ن·,Ď ¸Ș
ͅ
·
:
̈́
͈
Ǘ
͇
-
¸ ف ĂĀĄ ¡ · ¸·Ʃ ,ʋ ¸IJ ں·ǝ آ _ı ﷲا ہؤ
ͅ ͏
͌
̈́
ǑƆ
ͅ
͈

،¸ư ﻻ ا ؤ با:. ¸ǭ ﻻاؤ ث·ĕ ﷲا ¸ȅ ا;ʋ ,· ں·Ʃ'Ǒ ¸IJ نا _̚ ا ¸ ﷲا
͌ Ǘ
̈́
¯
ͅ ̈́
͆
͈
͇ · ͉
.
͉
͌
̈́
¹
͈
·
̈́

¸ ĆĄ ¡ _̚ 'Ǒ .. _̰ ید _̚ ا ¸˪ · ¸ م·ĕ _ȗ ﷲا ,, ¸Ǥ سا ,,
͇ ͈ ͈
̈́ ̈́ ͅ
· ·
ͅ
ŭ
͇
ͅ
·
ɠ
̈́
' ͇ ħ
͈ ž ͈
,, د· ہؤ ¸. _
̈́
̈́
ͅ
_·'. ل..
͈
͏
͇ ͇
¸ ف ĂĀą ¡ ¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ ﷲا ¸ȅ رؤا
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
͆
͈
͇ ·
¸ Ćą ¡ · _·) _´ǧ آ _ı بر ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ا ،ر· د ': ں·˛ ا ¸ نا رؤا ں·Ŷاؤ ن·,Ď ¸Ș
ͅ
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
ͅ
͈ ͇ ·
̈́
͉ ͈
̈́
̈́
·
ͅ
·
:
̈́
Ǘ
-
'.د ·ڈ · ں·Ŷاؤ ن·,Ď ¸ ¸ƪ رؤا 'Ǒ ک) _ΐ· ¸IJ ں·Ʃ'Ǒ ¸IJ نا · نا ¸ ¸ƪ
͈ ͈
͇
̈́ ̈́ ̈́
͌ ͌
¹ ¹
͌ ͇
Ɲ ͌
̈́
¸ ف ĂĀĆ ¡ رؤا
،¸̱ ¸ŷ'! _Ņ ہؤ
ͅ
·
̈́

¸ ĆĆ ¡ ںؤر·'. _Ņ ¸ȅ
̈́
͇ Ǘ
͆
͈
͇ · ¸ ں ؤ ,Ď ':
̈́
¡ 'Ǒ ,ɲ ¸ ں·̐ _´Ƴ ہؤ ¸.د,· ¸IJ ﷲا ,·.. _´ƙ
͈ ͈ ͇
¹
̈́
ŏ
̈́
̈́
ǡ
͇
`
͈ ͈
͌
̈́ ͅ
،¸ﻻ _̚ ن'̂·ا رؤا
ͅ
͈
̈́
·
͈

¸ Ćć ¡ _´Ƴ ¸Ǥ د ڑ· .̄ 'Ǒ ا ر '. ,Ƣ ,̣ '̞ 'Ǒ ہ.Ɲ'ɓ ¸ ¸´ ¸ _` ہؤ
͈
͌
ͅ
͈
ͅ
·
̈́
͉ · ¹
͇ ͈ ͌
͉ ·
·
ͅ
͌ ƍ
̈́
ͅ
͇
¸ ف ĂĀć ¡ ¸رڈ رؤا
ͅ
̚
͈
̈́
·
_ ¸ ف ĂĀĈ ¡
¸ ĆĈ ¡ ؤ'ʙ · ںؤ..'ƃ _' ¸IJ نا ¸ _` ؤ,¹ _ 'ȅ͈ا _̚ ا · ؤ '. _´ƙ _`ا;ů _̚ _̚ ا ¸´ ,¹ا ·
̥
͇
·
̈́
͉ ͇
ͅ
Ǒ
ͅ
Č
'
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
· ő ·
ͅ ͅ
͉ ͈
͏ ͅ
¸ ف ĂĀĉ ¡ ·Ʃ ث,ǖĄ _̚ ا ..'. ,, ,· .Ǒ ا سا
͌
͇ ͉ ͈
̈́
·
͈ ͈
͆
Ɔ ¸ ف ĂĀĊ ¡
¸ Ćĉ ¡ ؤ,¹ ,Ȕ ..ا ': '.د ¸ م·ĕ _ȗ ¸´ ,¹ا رؤا
͆
͈
'
̈́ ̈́
ͅ
ħ
ͅ
¸ ف ĂĂĀ ¡ ؤد ¸Ǒ ف,' _ı نا .̄ ': نا ·
̈́
͈
ǔ̟
͉
·
·
ͅ

͇
,· ی,·ا
͉ ͇
¸ ف ĂĂĂ ¡ ،_̚ .Ǒ · ﷲا ¸Žاؤ '.د ¸ȅ
͈
̈́
·
̈́
·
͉
'
̈́ ͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ ĆĊ ¡ ہؤ ,, _´Ƴر ,, _´ƙ .Ǒ سا ,Ď ': ,¹,Ƣ رؤا
͈ ͈
͌ ̫
̈́ ̈́
˫
Ť
̈́
͌
¸ ف ĂĂă ¡ , ͇ ·'. ہؤ ¸ȅ ¸Ǥ _ ¸ ,·'Ɲ
͆
͈
Ǘ
͇ · ͋
͏
ť
ʇ
̈́

ͅ
¸,¹ _̚
ͅ
͈
̈́
·
¸ ف ĂĂĄ ¡
¸ ćĀ ¡ ے;· _ _̚ ث·ĕ · و̪ ر ر'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
͉ ͇ ͈
˸
ͅ
͇
ͅ
Œ
͈
ͅ
·
͈ ž
¸ ف ĂĂą ¡ ¸Ǥ رؤا
̈́
ͅ
ǥ
͇
-
,, ·ʑ ھ..'. ےڑو̪
.
̈́
͇
Ť
_´Ƴ _˶ د ¸IJ ﷲا · ؤ'̞ ک'Ʒد _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا ¸ نا
͈ ͈
͌
͆
¯
͇
͊
Ǣ ͇

¸ ف ĂĂĆ ¡ , او· ¸IJ نا رؤا
͉
Ǽ
ʼn
¸Ǥ '. _̚ ¸´ _̚ ` _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ ںؤرؤا
ͅ
̈́
͇
͈ ͈
̈́
· ǡ
ͅ
̈́
͇
͈
¸ ف ĂĂć ¡ , · _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا ¸ư 'Ǒ '. _̚ ا ﷲا
͉
Ǽ
ʼn
͇
͈ ͌ ͇
ͅ
̈́
·
͈
̈́
·
: ¸'. '.د ار· _̚ ¸ń ؤ,¹ چ,·
͏
͇ ͈ ͉ ͈
˸
ͅ

̈́
' ¸ ف ĂĂĈ ¡ ،¸ń ·Ʃر ,, _´ƙ ¸'̞ ح,' _ȗ رؤا
͌
̈́
͈
͊
Ť ħ

¸ ćĂ ¡ ·ʑ _̰ ¸´ · _ʹ ف,' _ı _˓ ہؤ ,¹ا رؤا
̞ ͇ · ͇
·
ͅ
ͅ
͈
̷
͇ · .
¸ ف ĂĂĉ ¡ _Ưؤ ¸ȅ ،و̪ ر ,,ؤ,̣ ,· ﷲا رؤا
͌
͆
͈
Ǘ
͇ ·
Œ
͇
·
͉
،'Ǒ '. 'Ǒ ¸ư
ͅ
̈́
· ǔ
͇ ͌
ͅ
̈́
·
¸ ćă ¡ _´Ƴ'. '.د ¿·,Ď _̚ ہؤ ,¹ا رؤا
͈
͌
͉ ͈
͈
̈́
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĂĊ ¡ _Ưؤ ،¸ư _ě': _̚ ﷲا ¸ȅ ·
͌
͌ Ǘ
̈́
͈
˸
ͅ

͆
͈
͇ ·
ͅ
_` ¸ư
͇
͌
،': ں·'˨ رؤا ': د.ƃ _ǣ ا '.د رؤز _̚ ¸
̈́
˜
ȅ
Ɖ
̈́
͉

͈
͈
˸
ͅ

̈́

¸ ćĄ ¡ '.د,¹ _ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا رؤا
͈
͈
ǑƆ
͈
¸ ف ĂăĀ ¡ ¸Ǥ د,¹ چ,· _Ņ ¸ư , · _´ƙ _´ƙز ¸´ ,¹ا
ͅ
͈
̈́
͌
͉
Ǽ
ʼn
͇
͈ ͈
ͅ
¸Ǥ ´ ) ,, لد ¸IJ نا
ͅ
ʷ
ƃ
̈́
¸ ف ĂăĂ ¡ ¿ŭ'. ¸ư _Ưؤ ¸ȅ ،¸Ǥ د) لد ¸IJ نا ¸ ﷲا _ʓ
̈́
͌ Ǘ
͌
͆
͈
͇ · ƃ
͏
͈
̈́
͈
Ǒŭ
،ﻻاؤ ¸˪ʵ
`

¸ ćą ¡ ¸Žاؤ ¸'Ǒ _,ǖ _ı _Ǔ ےا
̈́
ͅ
͇ · ͈
͇
̈́
͈
̈́
ă
¸ _ ͇ ǣ
̈́
¡ ن'˨ ¸Ǥ ,, رؤا ¸ư _ě': _̚ ﷲا
˜ ͌
ȅ
Ɖ
̈́
ͅ
ǥ
͇
-
͈
̈́
͈
˸
ͅ
،¸·Ʃ ؤ,ǖ ےر'̄
͏
͌
͈
͉
˸
ͅ

¸ ف Ăăă ¡
¸ ćĆ ¡ ¸Žاؤ ¸'Ǒ _,ǖ _ı _Ǔ ےا
̈́
ͅ
͇ · ͈
͇
̈́
͈
̈́
ă
¸ ,ǖ- _Ǘ ¸IJ _´ƙ ¸´ ,¹ا ؤد _Ǔ ,· _ı د'̄ · ں·'˨
͇ ͈
͈
͇ ·
ͅ
͈ ͇
̈́ ̈́
ă
ͅ
·
˜
ȅ
Ɖ
رؤا ¸ń ں·Ʃ ¿ŭ'. ,· و· ؤد ¸ń ں·Ʃ ¸Žاؤ
͌ ͌
̈́
͉
,· ر ا,Ƣ ¸IJ ںؤ,Ď': · ں·Ʃ و· ¸IJ _´ƙ ¸´ ,¹ا
͉ ͈ ͌
̈́ ͅ
͌
ͅ
،¸Ǥ ر _̚ , ہؤ ,, ¸Ǥ سا ¸ń _·آ ¿ŭ'.
ͅ
̲ ž
Œ
͈ ͈
̈́
·
͇
Ǽ
ˬ
¯
͈
͏
̈́
¸ ف Ă㥠¡
¸ ćć ¡ ,ǖ- و· _´ƙ ¸´ ,¹ا · ·Ʃ ر ؤ,˭ ¸´ ,, ¸˜ ¸ا رؤا _`'ƃ,Ď ,ǜ ¸ ,· ¸´ ¸ ﷲا با
͇ ͈ ͉
ͅ ͅ ͅ
ͅ
͌
Ő ͈
.
͏
̈́ ̈́
ʁ
̈́
Ƕ
ͅ
´
̈́
آ ¿ŭ'. ,· و· ؤ د ں·Ʃ ¸Žاؤ
̈́
͉
͌
¸ń ں·Ʃ ¿ŭ'. ,· را,Ƣ ؤد · ں·Ʃ را,Ƣ ¸IJ _´ƙ ¸´ ,¹ا رؤا ¸ń _·
͌ ͌
̈́
͉ ͈ ͌ ͌
ͅ
ͅ
͈
͏
،¸ư ,·'. ¸IJ ں·Ŷاؤ ,ǖ- ﷲا رؤا ¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا
͌
ͅ
͇
.

¸ ćĈ ¡ ب· ن· ': نا _´ƙ _´ƙز ¸. _ ¸Ž,¹ .Ǒ ہ..ز · ںؤ,Ď': ,, _̚ _ ﻻ · _ ͇ ǣ _ȗ
̈́ ̈́
͈ ͈
ͅ
͇
͈
ͅ
Č
̈́
̈́ ͏
͈
̈́
·
͏
ǝ
̈́

ħ
¸'̄ ,,
͏
͇ ·
̈́
¸ ف Ăăą ¡ د گ·Ŷ ¸´
̈́
·
ͅ
·Ʃ ¸Ǥ '. ل'ƃ ': 'Ǒ
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉ ͈
¸ ف ĂăĆ ¡ ¸ư 'Ǒ '. ث,·آ ﷲا ر ؤا
͌ ͉
ͅ
͌ Ơ
̈́
¸ ف Ăăć ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا
͌
ʵ
`
̈́

¸ ćĉ ¡ '.·Ʃ 'ʇ ,, ,ʕ ث'. ¸.ا ¸ˢ ﷲا,¹ا
ͅ
͌
͉

̈́ ū
͇ ͈
̄
͉
·
¸ ف ĂăĈ ¡ ·'˨ ےا ·
̈́ ͅ
˜
ȅ
Ɖ
¸ ¸Ž.. ¸ ںؤ,Ď': · ¸ ¸´
͇
̈́
͇
̈́
ͅ
،'.Σ با:. ا;· ,· ¸´ _´ƙ سا 'Ǒ ¸Ž ل'ƃ ':
ͅ
͇ ͉ ͈
ͅ
͈
ŭ
¸ ćĊ ¡ ؤ'̞ ·
Œ
ͅ
ہ,ǖŔ'. ل) _ˡ _̚ ¸˪ ·
͈ ͉
.
ƃ
͈
˸
ͅ
͇
͈ Ǟǥ
̈́
̈́
·
¸ ف Ăăĉ ¡ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ·Ʃر ¸رڈ ¸ ﷲا رؤا
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
Ǘ
͇ · ͌
ͅ
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ
͌ ͇
Ɠ

¸ ĈĀ ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸ نا _´Ƴ _´ƙ ,·'Ɲ ےر'̄ ی.Ǒ · ¸Žاؤ ¸'Ǒ _,ǖ _ı _Ǔ ےا
̈́
͈ ͈ ͇
͌
ͅ
͋ ˸
ͅ

͈
ͅ
Č ·
͇
̈́
ͅ
͇ ͈
̈́
͈
̈́
ă
¸ ف ĂăĊ ¡ ,¹ا
_`'. _`) _´ƙ لد ےر'̄ ¸ ﷲا
̈́ ͏
͇
̞ ͇ ˸
·
͈
ͅ

̈́
¸ ف ĂĄĀ ¡ Ǒ 'Ǒ ¸ ¸´ · ·
͈ ͈
¹ ŭ
ͅ
͇
ͅ
' ¸ ف ĂĄĂ ¡ _̚ ,ǖ̙ ¸ سا
͈
˸
ͅ
͇ ·
ͅ
¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا ': ےد _DZ _̚ رؤا ': ¸'ƃ,Ď 'ȹ
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆ ͇
ș
̈́
DZ
͇
´
̈́
´
͈
˸
ͅ

͏ ̈́
'
¸ ف ĂĄă ¡
¸ ĈĂ ¡ ہؤ ,¹ا ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ف ĂĄĄ ¡ ¸ń _´Ƴ'. '.د ¸ ¸´
͈
͌
͉
̈́
ͅ
¸ ف ĂĄą ¡ ﷲا ¸ˢ ¸ سا ·
̄
͉
·
ͅ
د ےد _´ƙ ·'ĉ ےر'̄ ¸Ǥ ا ¸ سا ,· _` _´Ƴ ¸ʗ ,¹ ,·'Ǒ _ı _Ư
͈ ͈ ͉ ͈
͇
ͅ ̈́
˸
ͅ

̈́
ͅ

̈́
͇
͌
͉ ͈
.
̈́
·
͌
¸ ¸ ف ĂĄĆ ¡ ﷲا رؤا
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ﻻاؤ ¸Ǥ '.
͌ ͇
ʵ
`
̈́
̈́

¸ Ĉă ¡ ¸Ǥ ¸IJ ﷲا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ¸ȅ
͈ ž
͏
͈ Ǘ
͇
͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĄć ¡ ¸Ǥ ا _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا ےڑو̪ ر'. ,̣
̈́
͉ ͈
͉
·
͇
Ť
ے;ů ¸ ں·'. رؤا ں·Ŷ'ƃ
̈́
͇
¸ ف ĂĄĈ ¡ _ı د.ƃ رؤا ید ,ʦ ¸ ں·̐ ہؤ رؤا
͇
.
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ĂĄĉ ¡ ¸.ا ہؤ
͈
_´Ƴ ثراؤ ¸IJ ے,-ؤد
͈
͌ ¸ ف ĂĄĊ ¡ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ
͏
͈
͇
¸ ف ĂąĀ ¡ ': نا _̚ ا _ı ,, ث, ͇ ǰ رؤا
͈
̈́
· ̈́ ͌
ơ
'Ǒ د د.ƃ ,· ¸´ · _´Ƴ'. د.ƃ ¸ ¸´ _´ƙ _د ہؤ ,¹ا رؤا _,¹ ,, ث, ͇ ǰ ¸. _ 'Ǒ ̘ _̚ , ,,,·
̈́
͈ · ͉ Ǯ
͉ ͈ ͈
ͅ ͅ
ͅ
͌
͉
͈ ͈ ơ ͇ ͉
̈́ ͌
ͅ ·
ͅ
̈́
Ǖ ͈
͉
̈́
·
Ǽ
ʼn
ͅ
،¸ư 'Ɲر ,ʕ د م': ےر'̄ ﷲا رؤا ،¸ư ہ.Ɲ'ɓ _´ƙ نا _´ƙ ¸´ ,, ,· م·ĕ _ȗ ا ,ʝ ¸ư _اؤ
͌ ͌ ͌
͋
͈ ͇
.
˸
ͅ

͌ ƍ ͈ ͈ ͉
ͅ
ͅ
͈ ƃ
'

¸ ĈĄ ¡ ا ,Ď': رؤا
̈́
ٓ _´Ƴ ثراؤ ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ _'
͈ ͈
͌
͈
͉
¸ ف ùà ¡ _´ƙ _´ƙز · ¸ń ؤ,¹ ,, 'ȅ͈ا
͈ ͈
ͅ
̈́
'
':·Ʃ د'ȅ ا;· رؤا ,ĦǨ
͌
̈́ ̈́
ď ͇
̈́
ͅ
Ċ
¸ ف Ăąă ¡
¸ Ĉą ¡ د.ƃ رؤا ید ,ʦ ¸ ں·̐ رؤا ے;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا _ı ث, ͇ ǰ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ رؤا
͇
.
̈́ ͏
̈́
ǡ
͇
` ơ
͈
͌
͈
͇
،_´Ƴ ¸Žاؤ ن'̂·ا ¸Ǿ _Ưؤ _ı
͈
͌
͈ ͉
¯
͌
یزؤر _ı ث,- رؤا ¸ư ά ¸Ǥ ¸IJ نا
͌ ͈ ž
¸ ف ĂąĄ ¡
¸ ĈĆ ¡ _´Ƴ ¸ _´ƙ _̚ _̰ ہؤ 'Ǒ د'̄ ,·'. ےر'̄ رؤا _ı ث, ͇ ǰ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · .ɓ · رؤا
͈ ͈
͌
͈
˸
ͅ
͇
͇
·
͈
¹
͇
· ˸
ͅ
ͅ

͌
ơ ͇
͏
͈ '
¸ ف ąą ¡ _´ƙ ب'Ǒ _ı ﷲا _´Ƴ ¸.د,· ہد'.ز ¸ ے,-ؤد ¸.ا ¸Žاؤ ,Ħ~ر رؤا
͈ ͈
ͅ
¹ ͌
͈ ͈ ͈
̈́
ͅ
͆
¸ ف ĂąĆ ¡
،¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ﷲا ¸ȅ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn
͆
͈
͇ ·

· رو ة ۔ ,,·
͇
ͅ
Ċ

¸ Ă ¡ ہ.Ɲ'ɓ ار'̄ ¸ _` · ں·,Ȋ نا ¸ ف,' _ı لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ¸ư '.'Ǒ ¸ʒ ': یرا,ǖ
͌ ƍ
˸
ͅ

͇
͆
Ɖ ͌
̈́
̈́
-
.
͈
͇
¸ưر ,, ¸´'ĉ ہؤ رؤا '̞
͌
̈́
͏
ͅ
ͅ
·
¸ ف ă ¡
¸ ă ¡ ¸Ǥ ´ _̚ 'ʇ · ﷲا ¸´ ,, و̪ ر ن'. رؤا ؤ,̣ ·˛ ,· _´ƙز ¸Ǥ ر '. ·
ͅ ̈́
ʷ ǥ
͈
̈́
· ·
̥
ͅ
·
ͅ
Œ
͇ ͉
͉ ͉
.
͉ ͈
͈
̅
Ɠ
ͅ
¸ ف Ą ¡ ,, رؤا
͈
,,
¸ư ﻻاؤ ¸,¹ او·ر · ںؤ,Ď': ﷲا
͌
̈́ ̈́
¸ ف ą ¡
¸ Ą ¡ ¸IJ _´ ے;· _´ƙ ں··Ŷ _Ņ ¸ ف,' _ı لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا 'Ǒ د ر'ʇ ید'Ǒ رؤا
͇ ͈
ͅ
͈ · Ɔ
͉

̈́
ند ¸ ف Ć ¡ ؤ,¹ ,,· ¸´ ,¹ا · لو·ر ': سا رؤا ¸ ں·,Ȋ ،¸ư را,ǖ ﷲا ,,
͇
ͅ ͅ
ͅ
͆
Ɖ ͌
͈
͇
¸ ف ć ¡ ) ار '̄ · ̞ ͇ ˸
·
ͅ

ͅ
,Ħƚ ,¹ا رؤا ¸ư
̈́
͌
ؤ,ǖ̳
͈
͉
·
¸ ف Ĉ ¡ ¸ń ·ʑ 'ʇ ,, · ﷲا ,, ·Ŷ ن'. ·
.
̥
ͅ
·
̈́
͇
ͅ
¸ ف ĉ ¡ ؤ'Ǒ ی,ǖȀ · · ںؤ,Ď': رؤا
̈́
-
͇
̈́
͆
¯
̈́
̈́
،_ı با:. ک'.درد
̈́

¸ ą ¡ _ı _̚ _˺ , _´ƙ .̄ ےر'̄ ¸ ں·̐ ا ,̣ '̞ ہ.Ɲ'ɓ ہر'̄ ¸ _` ک,Ȋ ہؤ ,ʝ
͈
̈́
· ·
Ő
͉
Ǽ · ˸ ˸
ʼn
͈
ͅ ͅ

̈́
̈́
·
͉ ·
ͅ
͌ ƍ
͇
͆
Ɖ
ƃ
¸ ف Ċ ¡ : نا · ید ,, د.ƃ · _ȗ _ 'ɭ ےر'̄ رؤا
ͅ
̈́
ħ
͇
.
ͅ
Ǝ ˸
ͅ

¸ȅ ،ؤ,¹ ار· ¸. ث.ƃ _`·Ʃ یœ̉ .̄ '
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͉
ͅ
͏ ͊
͌ ̮
·
·
،¸ư 'Ǒ ر ¸Ņؤد · ںؤر':,ǖƲ,· ﷲا
͌
ͅ
̡
Œ
͈ ͉
͌
¸ Ć ¡ ؤر'ƃ · ں·,Ȋ · _·'. _ ¸Ǥ ¸Žاؤ ¸ƅ,· _ ,̣
͆
Ɖ ͇
ͅ
͈
͏
ʇ
̈́

̈́
͈ ǥ
̅
Ɠ
͇
͉
·
¸ ف ĂĀ ¡ ؤ '. ں'̄
͉ ͇
· ¸ ف ĂĂ ¡ _̚ ا رؤا
͈
̈́
·
_,¹ ,,· ہؤ ,¹ا ,̣ و̪ _´ƙ ک'. _ı نا ,ʦ ,Ƣ رؤا ؤ,¹ .Ǒ رؤا ؤ;ʋ
͈
͇
ͅ
͉
·
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
͈
ͅ
͇ ͌
.
͈
ͅ
Č
͉
.
¸ ف Ăă ¡ رؤا ·ز رؤا _̴ ر ¸´'ĉ ز'̂·
ٰ
͈
Œ
͏
ͅ ̈́
ة
ؤد ڑو̪ ہار _ı نا · _د
͉
·
ͅ
͈
¸ ف ĂĄ ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
͇ ·
¸ ć ¡ ¸ʩ 'ƃ ہ'Ǒ ¸ ¸´ ک,Ȋ _`· ,¹ا ب·ǝ ےا رؤا
̈́
.
̈́
͉ · ͇
ͅ
͆
Ɖ
͏
ǿ
Ƈ
¸ ف Ăą ¡ م) ': ﷲا ہؤ ,, ؤد ہ'Ǒ ¸ا · :
̈́
͉ ·
ͅ
ؤد 'ǫ ,ʦ _ı _Ƒا _ı سا ¸ا ,̣ ¸Ǥ
͉
̈́
Ǖ ͇
̘
͉
·
.
͉
·
̈́
´
¸ ف ĂĆ ¡ _´Ƴ گ·Ŷ ناد'. ہؤ ,, ¸Ǥ سا ,,
͈
͌
̈́
͈ ž ͈
¸ ف Ăć ¡
¸ Ĉ ¡ ':·Ʃ ,ʋ · ͈ ǝ .̄ _`· س'. ¸IJ لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ¸Ǥ ¸IJ ں·,Ȋ
͌
̈́
.
œ
·
͏
͉ ͈ ž
͆
Ɖ
¸ ف ĂĈ ¡ ¸ _` ہؤ ,ʝ
͇ ƃ
ا·Ʃ س'. ¸IJ ما,· .ǫ ہ.Ɲ'ɓ ار'̄
͌
͉ ͇ȉ
Ɖ
͌ ƍ
˸
ͅ

¸ ف Ăĉ ¡ نا ¸´ _´Ƴر ¸´'ĉ ,· .̄ ¸Ǥ ےر'̄ ہؤ ¸. _ ·
ͅ ͏
͈ ͉
͌
ͅ
· ˸
͈ ž
ͅ

ͅ
͇
ͅ
,· ¸ȅ ،·Ʃر ¸´'ĉ ¸Ǥ ¸IJ
͉
͆
͈
Ǘ
͇ · ͌
͏
ͅ
͈ ž
،_´Ƴ ¸آ ش· · ﷲا ر':,ǖƲ
͈ ͈
͌
ͅ
̈́
͌ ¸ ĉ ¡ ,ʋ · ͈ ǝ )
̈́
.
œ
̞ ͇
·
¸ ف ĂĊ ¡ ,, · ل'. ': نا
͈
ͅ
_´Ƴ ¸,¹ _¯ار _̚ ¸ ,Ħƚ ¸Ǥ ا ،': .̄ ,, _,¹ ظ'ǫ ': ,·ا,Ď ,, · _·'. ·'ĉ ,· ¸´ ,, ¸ư
͈ ͉
͌
ͅ ̈́
͈ ͈
˸
ͅ

̈́ ̈́ ̈́
̈́
͉
·
͈ Ů
͇
ͅ ͅ
͏
͉
͇
ͅ
ͅ
͌
¸ ف ăĀ ¡ _´Ƴ ¸ʒ ¸ ,ǖŔا _´ƙ نا رؤا ¸ư ر'ʇ ا _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا رؤا
͈ ͈ ͈
͌
.
͇
͆
͌
̈́

¸ ف ăĂ ¡
¸ Ċ ¡ ̪ ¸Ž.. ¸IJ ں·ǝ آ _ı ﷲا
ͅ
·
͇
ͅ
͈

¸Ǥ ل·Ə ماد ےڑ و
͈ ž
¸ ف ăă ¡ ':ؤر ¸ ہار _ı سا ·
ͅ
¸ ف 㥠¡
،_´Ƴ ¸,¹ م': ے;· _Ư ¸̆ ہؤ ¸ȅ
͈
͌ ͈
ͅ
͇
͌
͇ · ͇
͆
Ǘ
·
¸ ĂĀ ¡ ': .̄ ,, _,¹ ظ'ǫ ': با,Ď ,, _´ƙ ن'˨ _ȗ ·
̈́ ̈́
͈ Ů
ͅ
͈ ˜
ȅ
Ɖ ħ
¸ ف ăą ¡ ،_´Ƴ _ħ,- _Ưؤ رؤا
͈
͌
͌

¸ ĂĂ ¡ ہؤ ,¹ا ,̣
͉
·
¸ ف ăĆ ¡ ·ز رؤا _̴ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا _,¹ ,,·
ٰ
͈
Œ
͏
ͅ ̈́
͈
͇
ͅ
ة ےر'̄ ہؤ · _د ˸
ͅ

ͅ
͈
_´Ƴ _`'̞ _ǣ د
͈
͌
͏
͇
·
̈́
͈

¸ ف ăć ¡ ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ '. _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ _ _´ǧ آ ¸ƪ رؤا
͈ ž
̈́
̈́
͇ ͈ ͈
͌
ͅ
͈
͇ ·
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
ͅ
͈ ·
͌
¸ ف ăĈ ¡
¸ Ăă ¡ ؤ;ů ¸ ں·ǝ ,- ¸IJ ,ɲ · _·آ ,Ħƚ ,· _د ےر'̄ رؤا _ڑ· _̃ _ǣ ا ¸IJ,¹ .̄ ,¹ا رؤا
̈́ ̈́
̈́
ă
̈́
ŏ
ͅ ͅ
͈ ͈
͏
̈́
͉
͈ ͈
˸ ·
ͅ
ȝ
ͅ
ď
͉

¸ ف ăĉ ¡ _·آ ز'. ہؤ ..'. ,, ,· .Ǒ ا سا _̚ , _̃ _ı نا ¸ȅ
͈ ͈ ͈
͏
͇ ͈ ͈
͆
͉
Ɔ
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
ȝ
ͅ
ď
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ăĊ ¡
¸ ĂĄ ¡ _ڑ· _̃ _ǣ ا ¸ ں·̐ ¸ń ؤ;ů ,, ¸ م·ĕ سا 'Ǒ
͈ `
ͅ
͈
ȝ
ͅ
ď ǡ
̈́
͉

̈́
̈́
͇ ̈́
ͅ
͈
¹ ¸ ف ĄĀ ¡ ': ¸Ǥ 'ʇ ¸IJ لو·ر رؤا
̈́
ž
̈́

'Ǒ ہدارا
͈
¹ ¸ ف ĄĂ ¡ ہد'.ز ': ﷲا · ·Ʃ ¸رڈ ¸ نا 'Ǒ ،¸ư _`·Ʃ _ˡ ¸ ف,' _ı _̚ ا ,ʔ ﻻ'.
͈ ͈
ͅ
͌ ͌
ͅ
¹
͌
ͅ
̄
͉
·
͈
̈́
·
̈́
.
،·Ʃ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ؤرڈ ¸ سا ,, ¸ư _
͌ Ǖ
ͅ
̲
Œ
͈ ͌
Ƿ
ͅ
ș
Ɖ

¸ Ăą ¡ ا ؤ;ů ¸ نا ·
ͅ
': ے,¹ او·ر _̚ ا رؤا ںو̪ 'Ɲ ےر'̄ 'ʙ د با:. _̚ ا ﷲ
͈ ͈
̈́ ͅ ̈́
· · ·
͋ ˸
ͅ

͈

¸ ف Ąă ¡ رؤا
': ےد د.ƃ ,· نا _̚
͉ ͈
˸
ͅ

¸ ف ĄĄ ¡ ،': ے,¹ ا.Ǒ _´ ': ں·Ŷاؤ ن'̂·ا رؤا
̈́
̡
͊
·
͇
͈

¸ ĂĆ ¡ ': ¸'ƃ,Ď رؤد _̴ _ı ں·Ŷد ¸IJ نا رؤا
͏ ̈́ ͊
Ť
¸ ف Ąą ¡ ¸'ƃ,Ď ل·ǝ ,, · ¸ư'. _ı _` ﷲا رؤا
͏ ̈́
͇
ͅ
ĝ
͈
ͅ
͌ ͉
͇
¸ ف ĄĆ ¡ ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا ʵ
`
.
،¸ư
͌

¸ Ăć ¡ ¸´ · _ı نا _`ا,¹ ,, ن'ǫ ¸ ﷲا _̰ ا رؤا ¸ń ؤ'. ¸Ǥ د ڑو̪ _̖ · ,, ·Ʃ _´ƙ ن'̂ũ سا 'Ǒ
ͅ
͇
͏
̈́ ͇
͉ ͈ ´ ͈
͉
·
̈́ ̈́
·
͇
͏
͈
͉
· ·
͌
͈
¹
¸ń _,¹ د'̄ ¸ _´ƙ
͈ ͇
·
͈
¸ ف Ąć ¡ م,ǰ 'Ǒ ا · _ȗ او· ¸IJ ں·'˨ رؤا لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا رؤا
Ƈ
̈́
͉ ·
ħ
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ń _·'Ǒ ,, زار
͈
͏
̈́
͇ ·
̈́
¸ ف ĄĈ ¡ ¸ư راد,ǖ ¸ ں·Ə': ےر'̄ ﷲا رؤا
͌ ͇
̈́
˸
ͅ

،
¸ ĂĈ ¡ _,¹ د'.آ _.ǫ _ı ﷲا ,, 'Ǒ ̘ _̚ · ں·,Ȋ
͈ ͈
͇ ͇ Ɖ ȉ
Ɖ
ͅ
͉ Ǯ
̈́
Ǖ ͈
͉
·
̈́
·
͆
¸ ف Ąĉ ¡ ,¹ ےد _Ưا· _ı ,ɲ ¸Ǥ ا د·
͌
̈́
ŏ
̈́
͉
̈́
¸ ف ĄĊ ¡ ¸ń _´Ƴر _´ƙ گΣ ,Ȕ ƪ ہؤ رؤا ¸ư ثر ':ا ا,Ƽد 'Ǒ _Ņ · ': نا
͈ ͈
͌
͆
͈
Ǘ
˩ ¹
͌
͌
ِ
͈
ͅ
¸ ف ąĀ ¡
¸ Ăĉ ¡ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا · _´Ƴ ¸,¹ د'.آ _Ưؤ _.ǫ _ı ﷲا
ͅ ͅ
͈ ͇ ͉ ͈ ͈ ͇
ͅ
Č
͇ Ɖ
͌
͌
͈ ȉ
رؤا _´Ƴ ¸,¹ ¸´'ĉ ز '̂·
͈
͌
ͅ
͏
ͅ ̈́
·ز
ٰ
ة _´Ƴ ¸Ǥ د
͈
͌
ͅ
͈
¸ ف ąĂ ¡ ¸رڈ _̚ ¸ _ȗ او· ¸IJ ﷲا رؤا
ͅ
͈
̈́
·
ħ
¸ ف ąă ¡ گ·Ŷ ,, ,, ¸ư ¿·,Ď ·
͈ ͌
͈
ͅ ͅ
،ں·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ,·ا.Ɲ
͌
͈
͈
͌

¸ ĂĊ ¡ ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا · _ż اœ̉ ,·ا,· ¸IJ سا ¸ƅ.. _ı ما,· .ǫ رؤا _ _ı ں·ǝ '. ¸ ¸´ 'Ǒ ·
͈ ͈
ͅ
Č ¹
͇ Ɖ ̮
͊
·
͇ ͇ ȉ
̈́
͇
͈
Ǒ
͇ ǔ·
͈`
͇
̈́
ͅ
ͅ
ا رؤا '.ﻻ ن'̂·ا ,·
͈ ͈ ͉
'Ǒ د _̚ ہار · ں·˴ '! ﷲا رؤا ،_̚ ,·ا,· ¸.د,· ¸IJ ﷲا ہؤ ،'Ǒ د'̄ _´ƙ ہار _ı ﷲ
ͅ
͈ · ¹
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
ŷ
̈́
͇ ͇ ͇ ͈ ͈
̈́
·
͈
¸ ف ąĄ ¡
¸ ăĀ ¡ ¸IJ ﷲا ،ے;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا ¸ ن'. ؤ ل'ƃ ¸Ǥ ا رؤا _ı ث, ͇ ǰ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ
͈ ͇ ͈
̈́
͉
͌
ơ
͏
͇
¸ư ا;· ,,رد ': نا ں'̄
͌ ͇
͇
͈
· ¸ ف ąą ¡ ¸Ǿ · دا,ƈ _Ưؤ رؤا
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͌
¸ ف ąĆ ¡
¸ ăĂ ¡ _ı '.ر _ǣ ا رؤا ¸˪ ر _ǣ ا ¸ư '. 'Ǒ _· _̚ ا بر ': نا
̈́
̈́ ̈́
͉ ͉
¯
͌
ͅ
̈́
-
͆
̈́
͈
̈́
·
¸ ف ąć ¡ _` _ı ں·'. نا رؤا
͇
̈́
͇
¸ư ¸˪ _˺ اد _̚ ا _´ƙ
͌
ɠ
̈́
'
͏

͈
̈́
·
͈
¸ ăă ¡ با· ا;· س'. ¸IJ ﷲا ¸ȅ ،¸ń _´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ,Ȕ ƪ
͆
͇ ͉
͆
͈ ͌
Ǘ
͇ ·
͈ ͈
͆ ͆
͈ ͈
Ǘ Ǘ
˩ ˩
͌ ͌
،¸ư
͌

¸ 㥠¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ '̂·ا ہؤ ,¹ا و̪ ,, ¸Ņؤد · ں· ͈ ǝ '̞ ¸Ǥ ا رؤا پ'. ¸Ǥ ا
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
̈́
͏

͇
·
̈́ ̈́
͉ ͉ ͇
رؤا ،_,¹ .Ǒ ,ɲ ,· ن
͈
̈́
·
͉
'
̈́
ŏ
͉
_´Ƴ ¸ŷ'! _Ưؤ · ': ے,¹ _ǣ ؤد ¸ نا _`· · _´ƙ ¸´
͈ ͈
͌
̈́
͌
ͅ
ͅ
´
͏
͇
ͅ
¸ ف ąĈ ¡
¸ ăą ¡ ,ĦǨ ار'̄ رؤا _·ر· یر'̄ رؤا _`'̞ ےر'̄ رؤا ¸Ǥ ےر'̄ رؤا پ'. ےر'̄ ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇
̈́
Ň
˸ ˸ ˸ ˸ ˸
ͅ ͅ ͅ ͅ ͅ
͈
ͅ
͏
͇
·
͊
͈ ǥ
͇ ·
͇
̈́
ͅ
رڈ _̚ ': ن'ȟ ¸IJ _` ادو· ہؤ ر ؤا ل'ƃ ¸IJ _`'̂ŗ یر'̄ رؤا
͈
˸
ͅ

ͅ
ɴ
̈́
·
͇
͏
˸
ͅ

ن'ʇ ': .Ǒ ےر'̄ رؤا ¸ư
Ɗ
̈́
·
͉
'
˸
ͅ
͌
ں'̄ و̪ د ,Ħ~ار · ں·Ʃ یر'Ǒ ہ د'.ز ¸ ے;ů _´ƙ ہار _ı سا رؤا لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا _,ǖ ,,
͈
·
ʱ
͈

ͅ
ͅ
͌
͈ ͈
͉ ·
͈
͈
͈
͉
͈
¸ﻻ ¸ʒ 'Ǒ ا ﷲا ,, ¸.
͏
. ̈́
͉ ·
ͅ
¸ ف ąĉ ¡ ،'Ǒ د _̚ ہار · ںوɹ 'ĉ ﷲا رؤا
ͅ
͈ ·
͈
̈́
·
ͅ
·
̈́

¸ ăĆ ¡ _ı د.ƃ یر'̄ ,ʦ ¸̆ ¸ ﷲا ¸ȅ ˸
ͅ
͇
.
͇ · ͇
̈́
͆
͈
Ǘ
· ¸ ف ąĊ ¡ ند ¸IJ _´ǧ رؤا
͈
̈́
·
ث,ǖŔ _ǣ ا ¸´ _
͆ ̈́
͉

ͅ
͇
ا ,, م': , ےر'̄ ہؤ · ¸̱ ¸Ǥ ا,·ا ,·
̈́
͉
Ǽ ˸
ʼn
ͅ

ͅ ͅ
·
͏
ť
ͅ
͉
ٓ _`
͏
¸ ف ĆĀ ¡ _ǣ ·Ʃ ¸Ǒ ,· ¸´ ,¹·Ʃ _Δ ؤ _ǣ ا _´ƙز رؤا
͏ ̈́
ť
͌ ͌
̈́
ͅ
·
͉ ͈
ͅ
͈
·
ͅ
¸ ف ĆĂ ¡ ، ¸Ǥ ,̣ ,¹ ےد ,Ǣ ¸´ ,̣
͏
ť
͉ ͉
· ·
͊
͈
ǥ
͉ ·
ͅ

¸ ăć ¡ ,· لو·ر ¸Ǥ ا یر '.ا _ʹ _ǣ ا ¸ ﷲا ,̣
͉
̈́
͉
ͅ
͈
Ȟ
ͅ
'
̈́
͉

̈́
͉
·
¸ ف Ćă ¡ ,· ں·'˨ رؤا
͉
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ĆĄ ¡ ہؤ رؤا
, ¸ ¸´ · ےر'.ا ,ʋ
̈́
̈́
ͅ
͇
ͅ ͆
ȅ
Ű
¸̱ د ,
ʱ
͈

¸ ف Ćą ¡ '.د با:. · ںؤ,Ď': رؤا
͈
̈́
¸ ف ĆĆ ¡ _̖ _ı ںؤ,ʋ رؤا
͈
· Ǒ
̈́
Ɔ
،¸ư ا,-
͌

¸ ăĈ ¡ ': ےد ,,· ': ¸ư'. ¸Ș ﷲا .ɓ ¸IJ سا ,̣
͇
ͅ
͌ ͉ ͇
` ͇
'
͉
·
¸ ف Ćć ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ ăĉ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ _´Ƴ ک'.'. ے,· ک,Ȋ
͈
͌
͉
̈́
̈́ ͆
Ɖ
¸ ف ĆĈ ¡ ¸IJ ما,· .ǫ ہؤ .ɓ ¸IJ س,· سا ·
͇ȉ ͇
Ɖ
͇
'
ͅ
¸آ ,, س'.
̈́
̈́
͉
_·'.
͈
͏
͉
¸ ف Ćĉ ¡ ¸ư رڈ ': _´'Ǒ یر'̄ ,¹ا رؤا
͌
͇
ͅ
Ǯ
Ƈ
˸
ͅ

¸ ف ĆĊ ¡ _̚ ﷲا ¿·,ɲ ·
͈
˸
ͅ

͈
ͅ
̈́
ǜ
ă
ͅ
¸ư'. ,¹ا ¸ _ ¸Ǥ ا ': ےد,¹ .Ǒ ,ŭؤد
͌ ͉
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
̈́
Ɔ ¸ ف ćĀ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
. ͆
͇ ·
¸ ăĊ ¡ ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ,· ﷲا ¸ﻻ _̚ ن'̂·ا · ¸ نا ؤ;ů
͉ ͉ ͈
ͅ
Č
ͅ
͈
̈́
·
͈
͇
¸ ف ćĂ ¡ ,ǖ سا ¸Ǥ 'ƃ _̚ ما,· رؤا
͈
͉
ͅ
̈́

͈
̈́
·
¸ لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا 'Ǒ ما,· · _` ·
̈́
͈
¹ ͇
¸ ف ćă ¡ _د ¸Ǿ رؤا
͈
͉
¯
¸ ف ćĄ ¡ _̚ _' '. ¸IJ
͈
̈́
·
͇
ͅ
,¹·Ʃ _ ذ _د ,, ,,, ͇ · ¸ ,·'Ɲ ¸Ǥ ا ¸. _ ¸Ǥ ¸د ب'Ǒ · ہؤ _ǣ ¸·Ʃ
͌ ͌
͈
Ǒŭ ̈́
͈ ͇
͈ ͈
ͅ
͋
̈́ ͏
͉ ť
ͅ
ͅ
¹
͇
̈́
ɧ
͈
'
ͅ
¸ ف ćą ¡
¸ ĄĀ ¡ ¸ư 'Ǒ ': ﷲا ,·,- ¸Ž· ید·̐ رؤا
͌
͊
͈
ǔ ͇ ·
͈
͇ ͈
·
¸ ف ćĆ ¡ Ǒ ': ﷲا _Ǖ ¸Ž· _`ا,~ رؤا
͊
͈
ǔ ͇ ·
͈
ș
Ɖ
͇
̈́
̈́

,, ، ¸ư '
͈ ͌
_´Ƴ ¸Ǥ ¸ ,Ħƚ ¸Ǥ ا ہؤ _·'.
͈
͌
ͅ ̈́
ʷ
͇
̈́
͉
͈
ͅ
͇
¸ ف ćć ¡ _̚ ا ﷲا ،_´Ƴ ¸'Ǒ ث'. _ _ı ں ؤ,Ď': ¸ˢ ا
͈
̈́
·
͈
͌
ͅ
̈́
͇ ·
͇
̈́
:
_´Ƴ ¸'. ¸NJ..ؤا ں'̄ ،ےر'ƃ
͈
͌
ͅ
͇
̈́
ő ¸ ف ćĈ ¡
¸ ĄĂ ¡ 'Ǒ 'Ǒ ا.. او· ¸IJ ﷲا · ں· ͈ ǝ · رؤا ں·رد'. ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ا
͈ ͉
ŭ ·
̈́
͇
̈́
ť
͇
͈
̈́
͉
̈́
̈́
·
¸ ف ćĉ ¡ · ¸´,ƈ _ _Ǖ رؤا ͈
͇
͈
ș
Ɖ
¸ ف ćĊ ¡ '̞ ,, ¸ʒ _̚ ا رؤا
ͅ
·
̈́
.
͈
̈́
·
¸ ف ĈĀ ¡ ،_̚ _Ń.Ǒ _ı _ȗ او· ¸IJ سا _·· · ﷲا ¸.ا ,, ,, ,ʝ
͈ ͈
̈́
·
̈́
͇ ·
ħ ͇
͉ ͈ ͈
ƃ
،¸ ک,- ¸IJ نا ¸ư _ı'. ¸ا
͆
͌ ͉

¸ Ąă ¡ ر· ': ﷲا ,, _´Ƴ ¸Ǥ '.
̈́
͈
͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
¸ ف ĈĂ ¡ ': ر· ¸Ǥ ا ,ʝ ': ¸'ƃ ,, ﷲا رؤا _د 'ُ̞ ¸ ,Ħƚ ¸Ǥ ا
̈́
̈́ ̈́
͉ ͉
ƃ
̈́
̈́ ̈́
͈
͇
Ǽ
͇
´
'.,¹ ار·
̈́
͉
¸ ف Ĉă ¡ ،,Ď': _·'ƃ ا,· ے;·
̈́
͈
̈́
͇ ͉

¸ ĄĄ ¡ ا ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͉ ·
̈́
͇
͌
͌
لو·ر 'Ǒ
̈́
¸ ف ĈĄ ¡ _Ņ ¸ا ,, 'ǫ ,·'. ¸IJ _د ¸Ǿ رؤا ,·ا.Ɲ
͇
͈
Ǖ
̲ ͈
͇
· ͅ
͈
͉
¯
͌
ے,¹ ¿ŭ'. ,· ں·ǝ د
̈́
͉
̈́
͈

¸ ف Ĉą ¡ ، ک,Ȋ _·'ƃ ا,· ے;·
͆
Ɖ
͈
̈́
͇ ͉

¸ Ąą ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ _´Ƴ ¸'. '̞ _ '. ل'ƃ ': ں··Ŷ _Ń· رؤا یرد'. ¸̆ ¸ȅ
͈
͌ ͈
ͅ
͇ Ǘ
Œ ͇ · ͇
̈́
͇
͉
͆
· ¸ ف ĈĆ ¡
¸ ہار _ı ﷲا رؤا ¸ ف Ĉć ¡ ر ,¹ ڑ· ,, ہؤ رؤا ،_´Ƴ ¸Ǥ ؤر
Œ
͇
͈
͌
ͅ
œ
ہار _ı ﷲا ¸ا رؤا ی..'. رؤا '.و· _´Ƴ ¸Ǥ
̈́
͉
̈́
͈
͌
ͅ
̲
¸,¹ _̚ چ,· _´ƙ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
͈
¸ ف ĈĈ ¡ ،_ı با:. ک'.درد ؤ'Ǒ ی,ǖȀ · _̚ ا
̈́
̈́
-
͇
̈́
͆
¯
̈́
͈
̈́
·

¸ ĄĆ ¡ _´ƙ گ آ _ı ¸Ǟ̘ ': ¸'. '.'Ǒ ند _`
͈
̈́
͇
· ͅ
͏
͇ ͈ ͉
· ͇
¸ ف Ĉĉ ¡ _ı نا ¸ń _ąاد ¸ سا ,̣
͈
̈́
͉
·
_̴ رؤا _·ؤ,¹ رؤا ں'Ǒ 'ȅ
͈ ͈ ͈
͊
Ǣ ͈
ǥ
͉ ͆ · ̈́
͊
͈
·
Ǘ
͉ · ¸ ف ĈĊ ¡ ¸´ · ہؤ ¸ư ,,
ͅ
͇
͌ ͈
و̪ با '̞ '̞ ر ,¹ ڑ· ¸Ǥ ¸Ǥ ا ¸
ʱ
͉
`
ͅ
· Œ ͇
͈ ͉ ž
̈́
̈́
،': ¸ڑ· سا ا,ƈ
̈́
͇

¸ Ąć ¡ ¸ư ¸Ǥ ہر'. ¸.د,· ¸IJ ﷲا _ǣ _ı ں·ǝ ¸ȅ
͌ Ǘ
̈́
͈ ǥ
̅
Ɠ
͇ ͈
̈́ ͅ ̈́
̈́
ǥ
ř
͈
ǥ
̅
Ɠ
͆
͈
͇ · ¸ ف ĉĀ ¡ _´ƙ ب'Ǒ _ı ﷲا
͈
ͅ
¹
¸ ف ĉĂ ¡ _´Ƴ ¸Žاؤ ¸ƅ,· ر'. ¸ _´ƙ نا ¸'Ǒ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸ سا ¸ _
͈ ͈ ͈
͌
͉
͏ ̈́
̈́
͇ · ͇
¸ ف ĉă ¡ ǝ نا · ،¸ư _د 'Ʒ.Ǒ ,,
̈́
͈
ǥ
̅
Ɠ
ͅ
͌
͈
͈
-
͈
_´ƙ ں·
͈
¸ ف ĉĄ ¡ ,Ƣ ¸ ں·,Ȋ رؤا ؤ,¹ ,, ¸˜ ,· ن'. _ǣ ا
͌
͆
Ɖ ͇
̈́
̈́
!
͉
̈́
͉

¸ư ,·'. ¸IJ ںؤر':,ǖƲ,· ﷲا ,, ·Ŷ ن'. رؤا ،_´Ƴ ¸;ů ,Čؤ ,Ƣ ¸ ¸´ ہؤ 'ȅ ؤ;ů ,Čؤ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
͈ ͉ ͈
͌ ͌ ͈
ͅ
ͅ ͅ
͌
ͅ
͇ -
¸ ف ĉą ¡
¸ ĄĈ ¡ 'Ǒ ;· _´ƙ ,ɲ رؤا ,ʝ _̚ '.'Ǒ ¸̱ ¸Ǥ ': نا
̈́
ƺ ͌ Ơ
͇ ͈
̈́
ŏ
ƃ
͈
̈́
·
̈́
͊
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

̈́
͈ ǥ
̅
Ɠ
¸ ف ĉĆ ¡ ¸'. ¸'ʇ ,Ď': ¸ سا
ͅ ͏
͇
̋
͇ ·
̈́
,· ¸.ا _´Ƴ
͇ ͈ ͈
͌ ل) ¸ا س . ¸ ف ĉć ¡ ,, _´Ƴ ¸Ǥ 'ƃ ما,· ¸ا س,· ے,-ؤد رؤا _´Ƴ ¸اœ̉
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
̈́
͇
ͅ
̮
͊
·
_`'ƃ,Ď ما,· ¸ ﷲا · _·'.·Ʃ ,·ا,· ¸IJ _ǣ سا
͏
̈́ ̈́
͇
͈
͏
͇
͌
͇ ͇
ͅ
̈́
ǥ
ř
¸ ف ĉĈ ¡ ل) ¸·Ʃ ¸Ǥ ما,· ¸IJ ﷲا رؤا .
͏
͌
͈ œ
،'Ǒ د _̚ ہار · ںؤ,Ď': ﷲا رؤا ،_´Ƴ ¸Ǥ Ƃ ¸ˢ _´ƙ ںو̪ آ _ı نا م ': ے,· ¸IJ نا ، _ƀ,¹
ͅ
͈ ·
͈ ͈
̈́
·
̈́
͈ ͈
͌
ͅ
ˉ
̞
͇ · ʱ
̈́

͇

¸ Ąĉ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ¸IJ ,·· · ؤ,¹ چ· _´ƙ ہار _ı ا.. ,, ¸'. '̄ ¸ ¸´ _ ا·Ʃ 'Ǒ _̚ ͇
͇
ͅ
͈
̈́
͏
͇
ő
ͅ
͇
͌
͈
¹
͈
˸
ͅ

·Ʃ ¸'. ,Ǣ ,· _´ƙز ےر'ƃ
͌ ͇
ͅ
͇
͊
͈
ǥ
·
͉ ͈
¸ ف ĉĉ ¡ _ǣ رؤا _ż,¹ .Ǒ ¸Ž.. ¸IJ ث,·آ _Ń..ز _ı 'Ǒ د ¸ ¸´ 'Ǒ
ͅ
͈
ǥ
͇ -
̈́
· · ¹
͉
' ͇ ͈ ͈
̈́
̈́ ̈́
̈́
ͅ
اڑو̪ ,ʝ _̚ ¸Ǥ '. ¸IJ ث,·آ ب'Ǒ ا ': 'Ǒ د
ͅ ̈́
· ƃ
͈
·
̈́
Ɨ ͇
̈́
- ·
͈
̈́
¸ ف ĉĊ ¸ ¡ ĄĊ ¡ ؤ,¹ چ· ,, ,¹ا
̈́
¸ń ¸ ف ĊĀ ¡
': ¸آ ¸Ž گ·Ŷ رؤا ,ʦ یر'̄ رؤا ,ʦ یر'̄ رؤا ': ےد ا,- ¸ǭ _̚ ا
͏
͇ ͇
. . ˸ ˸
ͅ ͅ

̈́
¯ ͈
̈́
·
¸ ف ĊĂ ¡ سا ¸´ رؤا
ͅ
،¸ư 'Ǒ ,¹ , _Ņ ﷲا رؤا ،¸ń·ʑ ڑ 'ʙ ,, , ':
͌
ͅ
ʉ
.
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
.
͇

̈́

¸ ąĀ ¡ ¸ ثرا,- _ı ںؤ,Ď': _ _`'ƃ,Ď د.ƃ _ı نا ¸ ﷲا ¸ȅ · ؤ,¹ ,, د.ƃ _ı ب·ǝ ¸´ ,¹ا
͆
̈́ ̈́
͇
͏
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ͅ
̈́
͇
ǿ
Ƈ
ͅ
Ƣ'. _̚ ا
͌ ͇
͈
̈́
·
ا·Ʃ '.'. ¸Ž ,·,Ȋ ,
͌
̈́
͇ '
͈
͆
ͅ
¸ ف Ċă ¡ ں·ؤد ہؤ _ ¸ ن'. ؤد ف,~
̈́
͇
͇
¸ ف ĊĄ ¡ _´ƙ ر'.
͈
̈́
¸ ر'. ¸Ǥ ا _ ¸̱
͈
̈́
͉
͇
ͅ
·
¸ ف Ċą ¡ ¸ ﷲا · ¸ư ,·'. ےر'̂ ͌ Ƶ ﷲا ¸ȅ '̞ ,, ¸' ¸̱ ¸'ƃ,Ď
̈́ ͅ ͅ
͌ Ǘ
ͅ
͆
͈
͇ Œ ·
̈́
̈́
ͅ
·
̈́
ار'.ا ,ĦǨ 'Ǒ ا ,· سا
ͅ
̈́
͈ʫ´ ͉
̈́
·
͉
¸ ف ĊĆ ¡ _̴ د ,, ¸ ¸´ · _ı د.ƃ _ı سا ¸ ں··ĕ نا رؤا
͈
ʱ
͈
̈́
̈́
ͅ
͇ ͇
̈́
¸ ف Ċć ¡
رؤا _żاڈ ¸Ǿ ث'. _ı ںؤ,Ď':
͉ ͈ ͇
Ǖ
̈́

̈́
¸ ف ĊĈ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا رؤا ¸ư ﻻ'. ل· ': _Ư ﷲا
͌ ͌
ʵ
`
̈́
͇
͇
͌

¸ ąĂ ¡ ¸ لد یر'̞ ¸ư'. ¸ ن'. _ʖ ؤ,¹ چ· ͇
·
͌ ͉ ͇
ˏ
͌
Ɲ
¸ ف Ċĉ ¡ رؤا ل'ƃ ¸Ǥ ا ؤ;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا
̈́
͉ ͈
·'. ,¹ا ¸ư ,ǖ̙ ¸Ǥ ےر'̄ ,, ،¸ ن'.
̈́
͇ ͌ ͇
ͅ
͇ ·
͈ ž
˸
ͅ

͈
¸ ف ĊĊ ¡
¸ ąă ¡ . ل'ƃ ¿·,Ď _`· ,¹ا
͈
͈
ͅ
͏
'.·Ʃ ,ɲ ¹··ǝ '
ͅ
͌ ·
̈́ ͅ
Ɨ
¸ ف ĂĀĀ ¡ ¸'. ,·'. ےر'̄ رؤ,~ ·
ͅ
͇
ͅ
˸
ͅ

̈́
ͅ
¸ ف ĂĀĂ ¡ ,· نا ,ʝ
͉
ƃ
¸ń _·'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا با رؤا ،'Ǒ ;· رؤد ,Ħ~ار ': ¸ɯ ·
͈
͏
Œ
ͅ
ď Ȑ
͈
¹
͉
ͅ
ͅ
͆
Ɖ
ͅ
¸ ف ĂĀă ¡ رؤ,~ · '.;· _ ¸ ¸ƪ ,,
̈́
ͅ ͅ
͉ ͇
͌
¸Ǥ ,·'. ےر'̄
ͅ
ˣ ͉
.
ͅ
˸
ͅ

¸ ف ĂĀĄ ¡ _´Ƴ ¸,¹ ک) · ·'. _ǣ ا
͈
͌
ͅ
͌
Ɲ
̈́
͇
̈́
͉
¸ ف ĂĀą ¡ ¸ȅ ہؤ ,, ¸ư 'Ǒ '. ﷲا رؤا
͆
͈
Ǘ ͌ ͇
͇ ·
ͅ
̈́
·
رؤ,~
̈́
،_´Ƴ ¸و̪
͈
͌
͊
͇ ·

¸ ąĄ ¡ ے,¹ ف'ɓ _̚ ﷲا
ƍ
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĀĆ ¡ ¸ˢ ,, ¸. _ '.د ےد نذا ں· ͈ ǝ _̚ ا ¸ ¸´
̞
Œ ̈́
ͅ
͇
͈
ِ
œ ͈
̈́
·
̈́
ͅ
،¸و̪ ¸̱ ¸·Ʃ ,, ,Ƣ'! رؤا ¸Ǿ ,· ¸´ ¸̱
͊ ͏
͇ ·
ͅ ͅ
· ·
͌
̈́
͌
̈́
͉
¯
͉
ͅ

¸ ąą ¡ ¸Ǥ ا ,, ¸ سا ¸ń _ˋ 'ƃ ,, _ǣ ¸ ¸´ _´Ƴ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا · ہؤ رؤا
̈́ ͅ
͉ ̲
͈
̈́

̈́
͊
̲
͉
·
ͅ
͈ ͉
͌
Œ
͈ ͈
ͅ
Č
͇
. رؤا ل'ƃ
͇
،· ںؤر ':,ǖƲ,· ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا رؤا ،_,¹ د'̄ ¸ ن'
͈ ͉
͌
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́
͈ ͇
·
¸ ąĆ ¡ ¸Ǥ ر _̚ ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا · _´Ƴ ¸Ǥ 'ƃ _Ưؤ _ǣ ,, ¸ ¸´
ͅ ͅ
̲ ˉ
Œ
͈
̈́
·
͈ ͉ ͈ ͈
ͅ
Č
͇
͌
̈́
͌
͊
̲
͉
·
͈
ͅ
¸ ف ĂĀć ¡ ¸IJ نا رؤا
_´Ƴ لؤڈ ںا·اڈ _´ƙ ¸. ¸Ǥ ا ہؤ · _´Ƴ ے;· _´ƙ ¸. لد
͈ ͈ ͈ ͉ ͈
͌ ͌
̈́ ͅ
͆ ͆
̈́
͉
¸ ف ĂĀĈ ¡
¸ ąć ¡ '.·Ʃ روɅ 'Ǒ _̚ ا
ͅ
͌ ǚ
̈́
̈́
Ɨ
̈́
˒
ʇ
̈́

͈
̈́
·
¸ ف ĂĀĉ ¡ : سا ·
ͅ
_´ƙ نا · ا·Ʃ .Ǒ 'Ǒ ا ': نا · _Ư ا.. ,ʝ ¸,¹ ن'ƃ'. '
͈
ͅ
͌
̈́ ̈́
· ̡
͉
'
͊
· ͌
̈́
ƃ
ͅ
رؤا ید,̣ _ˡ ':
͇
·
͌
Ɲ
¸ ف ĂĀĊ ¡ ,·'. ¸IJ ¸Žاؤ ¸Ǥ ر ,Ǣ ·Ʃر ,Ǣ ,, 'Ǒ '.'ƃ,Ď
ͅ ̈́
͌
Ʊ
͊ ͊
͈ ͈
ǥ ǥ
͇ ͌ ͇ · ·
͈ ͈
¹
̈́
¸ ف ĂĂĀ ¡
¸ ąĈ ¡ · ¸Ǥ اڈ ,ĦǨ _´ƙ ¸´ رؤا 'Ǒ ;· ,, , _̚ ¸IJ ن'ȟ او· ¸ نا · ¸Ǥ _´ƙ ¸´ ہؤ ,¹ا
̈́ ͅ
ž ˣ
̈́ ̈́
ͅ ͅ
̈́
Ċ ʼn
͈ ͈
ͅ ͅ
̈́
ǔ Ƹ
͇ ͉
Ǽ
͈
˸
ͅ

ͅ
ɴ
̈́
·
ͅ
ʇ
̈́
_·ا,- _ _Ǖ ےر'̄
͈
͇
̈́
͈
͈
͇

˸
ͅ

¸اڑؤد
ͅ
¸ ¸Ǥ اڈ د'ȅ
ͅ
ž
̈́
ď
¸ ¡ ف ĂĂĂ ¡ _´Ƴ د··Ə سو·'. ¸IJ نا _´ƙ ¸´ رؤا
͈ ͈
͌
͇
͇
ͅ
¸ ف ĂĂă ¡ ،· ں·˴ '! ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا رؤا
ŷ
̈́
͌ ͇
ͅ
̈́
·
̈́

¸ ąĉ ¡ '̞ 'Ɲ '. ,ĦǨ _Ư ¸ˢ ¸ ں·̐ ا ¸ȅ
ͅ
· ͇ ͋ ·
͉ Ǘ
̈́
ͅ
̈́
Ċ
͌ · · ̄
͉
̈́
̈́
͆
͈ ¸ ف ĂĂĄ ¡ ب·ǝ ےا رؤا ͇
ǿ
Ƈ
¸ _,ǖ.. ¸Ǥ ےر'̄
͈
͈
͇
ͅ
͈ ž
˸
ͅ

_´ǧ _ǣ ا
͈
͊
˒ ͉
.
͊
ž ¸ ف ĂĂą ¡ '.آ _ ,, ¸. ں'̄
͈

ͅ
͈
· ¸ ف ĂĂĆ ¡ ﷲا رؤا ا·Ʃ ,Ƣ'! ¸ʒ ':
͌
͌
̈́
.
¸ ف ĂĂć ¡ _̚ ا رؤا
͈
̈́
·
،'̞ را·'.
ͅ
·
̈́

¸ ąĊ ¡ ¸Ǥ اڈ ,, _´ƙ ,ĦǨ رؤا ¸Ǥ د ¸~ ر ¸̱ ,, ¸ư '.,¹ ض,- ں· ¸ ¸´ _`· _´ƙ نا رؤا
͈ ͈ ž ǿ
̈́ ̈́
͈ ͈
ͅ
̈́
Ċ
͇
͈
´
̈́
͌
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
͈
ͅ ͏
¸ ف ĂĂĈ ¡ ے;· _´ƙ _Ư ,ĦǨ ہؤ ·Ŷ _
͉ ͈
͌
̈́
ͅ
̈́
Ċ
¸ ف ĂĂĉ ¡ ،· ںؤ,Ď': ¸ư ¸·Ʃ ے,ǖ̳ ¸Ǟ̘ ¸ȅ رؤا
̈́
͌ Ǘ
͏
͌
͈
Ť
̈́
͇
· ͆
͈
͇ ·
¸ ĆĀ ¡ ¸Ǿ _`) _̚ ,¹ا
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͏
̞ ͇
·
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĂĊ ¡ ¸Ǿ ¸Ǔ _`· _̚ ,¹ا رؤا ¸ʩ ا,· _̚ ا ·
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͇
͈ Ɗ
ǥ
Ƞ
͏
͈ ͈
˸ ·
ͅ
ū
͇
̈́ ͅ
¸ ف ĂăĀ ¡ ·
ͅ

͈
ő
¸ ف ĂăĂ ¡ ،_·'. ,̣ ¸'Ǒ ں'Ǒ · رؤا '̞ 'Ǒ ,¹ ¸Ǒ _Ư ¸ˢ م': 'Ǒ ا ¸ ¸ƪ
͈
͏ ̈́
͇
͉ ·
·
ͅ ̈́
̈́ ̈́
Ɔ - ŭ ̡ ·
͈ ͈ ͈
͆
ͅ
͊
· ͌ · ̄
͉
͉
͌

¸ ĆĂ ¡ ﷲا · ں·'˨ رؤا ¸ư _ż·Ə ار'̂ ͌ Ƶ ہؤ '.د ,ʕ ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ ﷲا · ,ʝ ': ¸Ǿ ,, _̃ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
˜ ͌
ȅ ū ͌ Ƶ
Ɖ
ٰ
͈ ͈ ž
̈́
͇
ƃ
͉
̈́ ̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
͈
ͅ

͌
،¸Ǥ '. ,,ؤ,̣ ,·
͈
͌
Ʊ ͉
͇
·
͉

¸ Ćă ¡ ': ¸.ا ¸ _´ƙ ں·ǝ · ؤد ,ʝ ·Ʃ ¸,¹ ر'ȹ ا ': ,ǖ _ħ ,· ¸ƪ ¸´ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ ͈ ͉ ͈
͇
̈́
ƃ
͌
ͅ
̈́
ͅ ̈́
ǚ
̈́
͈
͉
͌
ͅ ͅ
¸ ف Ăăă ¡ ¸´ ¸ƪ رؤا
ͅ
͌
¸ س'. ¸Ǥ ا ¸Žاڈ با:. ,· ¸´ ﷲا ,, _´Ƴ _´ƙ ر'ȹ ا سا ,·
͉
̈́
͉ ͉ ͈ ͈ ͉
ͅ
͌
̈́
ͅ
ǚ
̈́

¸ ف Ă㥠¡ ںو̪ 'Ɲ ےر'̂ ͌ Ƶ '.
ͅ
·
͋
͈
¸ ف Ăăą ¡ ہار ,·'. ےر'̄ _̰ ¸ƪ و̪ د ہار با ·
ͅ
˸
ͅ

͇
·
͌ ʱ
͈

ͅ
_´Ƴ ¸ưر ,ʕ د
͈
͌
͌
͈
.
¸ ف ĂăĆ ¡
¸ ĆĄ ¡ ':·Ʃ ,, ل·ǝ ,¹ ,Ƣ ¸ ¸´ ¸ یرا·'. '. ؤ,¹ چ,· ¸ لد ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
̈́
͇
ͅ
ĝ ͌
ͅ ͅ
̈́
͈
̈́
̈́
¸ ف Ăăć ¡ ¸´ ¸ȅ
ͅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،·Ʃ گ·Ŷ ¸ʒ ¸
͌
.
͇

¸ Ćą ¡ ,ʋ ¸ لو·ر رؤا ﷲا ہؤ ,, ¸Ǥ _ا ,ʝ ا·Ʃ ,, .Ǒ '.·Ʃ ل·ǝ ': سا _´Ƴ ¸,¹ چ,· · ہؤ رؤا
̈́
Ǒ ƃ Ɔ
͈ ž
͌ ͌
̈́ ̈́
͇ · ͇
̈́
ͅ
ĝ ͈
͌
ͅ
̈́
͇
_´ ,ʝ ¸آ _̚ · ز'̂· رؤا ¸·Ʃ
͇ ƃ
ͅ ͏
͈
̈́
·
̈́
͌
¸ یرا·'. ,ʝ ¸,¹ _̚ چ,· رؤا ےر'Ɲ
̈́
ƃ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
͋ ¸ ف ĂăĈ ¡
¸ ĆĆ ¡ _Ń..ز _ı 'Ǒ د ,, ¸ư 'Ǒ '. _Ư ﷲا ،¸آ ,, _ǭ ': دﻻؤا _ı نا رؤا ل'ƃ ¸IJ نا _̚ ·
̈́
͈
̈́
· ͌ Ơ
͌ ͉
ͅ
͌
͏
̈́
͇ ͈ ´
ͅ
' ˸
ͅ

ͅ
¸'. _ مد ': نا ,· _Ư ,ɲ ,¹ا رؤا ¸Žاڈ ل'.ؤ ,· نا ¸ ںؤ,ǖ نا _´ƙ
͏
͇
ʇ
̈́

͉ ͉ ͈
͌
̈́
ŏ
͇
͈
͉
¸ ف Ăăĉ ¡
¸ Ćć ¡ _´Ƴ ¸'̞ _̃ _ı ﷲا رؤا
͈
͌
ͅ
Œ
͈
ȝ
ͅ
ď
¸ ف ĂăĊ ¡ _´Ƴ ¸ _´ƙ ¸´ ہؤ ,,
͈ ͈
͌
ͅ
¸ ف ĂĄĀ ¡ ¸ _´ƙ ¸´ رؤا
͈
ͅ
_̚ _´Ƴ
͈
̈́
·
͈
͌ ¸ ف ĂĄĂ ¡ _´Ƴ ¸رڈ گ·Ŷ ہؤ ں'Ɲ
͈
͌
ͅ
͋ ¸ ف ĂĄă ¡
¸ ĆĈ ¡ ¸ń _·'. ,̣ ,Ƽدا ¸ا;· ں'Ǒ ر · ,ʦ _ı ¸'. '̂- '. ر'. '. ہ'Ǒ _`· _·'. ,¹ا
͈ ͈
͏ ͏
͇ ͇
͉
·
ͅ ̈́
ͅ
͈ ͈ ͈ ͉
- ·
ͅ
͇
.
̈́
̈́
͉
͏
¸ ف ĂĄĄ ¡
¸ Ćĉ ¡ ¸´ _´ƙ ¸Ǥ '. ¸Ĝ.. ,, ¸ư ہؤ _`· _´ƙ نا رؤا
ͅ
͈ ͈
̈́
͊
ǥ
̈́
·
͇
ͅ
͌
͏
¸ư '.,¹ _ɡ ,·
͌
ͅ
¨
͉
¸ ف ĂĄą ¡ نا ,¹ا ·
ͅ
¸ ف ĂĄĆ ¡ ،_´Ƴ ضار'. ہؤ _̰ · ¸ˢ ,, رؤا _·'.·Ʃ _¯ار · ¸ˢ , ¸ _´ƙ
͈ ͈
͌
̈́
͇
Ǣ
͇
`
ͅ ͅ
ƃ ƃ
̈́
͈
͏
͇
͌
̈́
͉
Ǽ
ʼn

¸ ĆĊ ¡ _ě': ﷲا _̃ ¸Ǥ رؤا '.د · نا ¸ لو·ر ؤ ﷲا · ¸·Ʃ _¯ار ,· سا ہؤ ,¹ا '.·Ʃ '̞ ا 'Ǒ رؤا
̈́
͈
͌ Ƶ
ͅ
̘
ő
͈ ͈
̈́ ͅ
͇ ͌ ͌
̈́
͉
ͅ
͉
·
¹
': ﷲا رؤا ¸ _ ¸Ǥ ا ﷲا _̃ ¸ư 'Ǒ د با ¸ư
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
͌ ͌
ͅ
͈ · ¸ư ¸Ǔ ر ف,' _ı _Ư ﷲا _̃ ،لو·ر
͌
͇
̈́
ă
͌
͈
͌ Ƶ
¸ ف ĂĄć ¡
¸ ćĀ ¡ ·ز
ٰ
ة ¸ư ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ _̚ ا ·
͌ ͈ ž
͈
̈́
·
ͅ
¸ ĂĄĈ ¡ ¸IJ,¹ _ ¸ا · رؤا راد'. ے,· رؤا ج'Ǒ ͈
Ǒ-
Dz
ͅ
´
͇
̈́
̈́ ͅ
Ǯ
Ƈ
· ںؤرا..,Ď رؤا _´ƙ ¸ا,̣ _·د,¹ رؤا ¸'. ید ¸ɯ ا ¸ م) ا · ں·Ŷد ¸IJ _` رؤا _·ﻻ
̈́
ͅ
͈
̈́ ͏
͉
·
͈ ͈
̈́ ͏
͇
̈́
ŵ
.
͇
,Ď'ȅ رؤا _´ƙ ہار _ı ﷲا رؤا
̈́
Ɖ ͈
¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا ،': ﷲا ¸ư ا·Ʃ '.اœ̉ ,, ،·
͌ ͌
ʵ
`
.
͌
͈
̮
͊
·
͈

¸ ćĂ ¡ _´Ƴ ¸'Ǒ · ¸Žاؤ ¸Ǥ د _,ǖ _ı _Ǔ نا ,, _´Ƴ ہؤ _`· _´ƙ نا رؤا
͈ ͇ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
ͅ
-
̈́
͈
͈
̈́
͈
̈́
ă
͏
¸ ف ĂĄĉ ¡ ¸Ǥ رؤا
ͅ
̘
ő
رؤا _´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ﷲا _´Ƴ ن ': ¸Ǥ ¸IJ ¸ˢ ےر'̄ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،_´Ƴ ن': · ہؤ _´Ƴ
͈ ͉ ͈ ͈ ͈
͌ ͌ ͌ ͌
ͅ
͈ ͈ ž
̞
͇ ·
˸
ͅ

̈́
ͅ
ͅ
_ı ں·'˨
̈́
˜
ȅ
Ɖ
_´Ƴ ¸,¹ _ʃ ,· ث'.
͈ ͉
͌
ͅ
͈
ͅ
͈
·
͇
¸ ف ĂĄĊ ¡ ¸˪ ر ¸Ɍ اؤ ¸IJ نا _´Ƴ ن'˨ _´ƙ ¸´ · رؤا ¯ ͌
· Ɖ
͈ ͈ ˜
ȅ
ͅ
͇
،¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا _´Ƴ ¸Ǥ د ا:.ا · ﷲا لو·ر · رؤا ،_´Ƴ
͌
̈́
͈ ͈ ž ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͈
͇

¸ ćă ¡ _´Ƴ ¸'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا ¸Ǥ '. ےر'̄
͈
͌
ͅ
Œ
ͅ
ď
̈́
Ɨ
˸
ͅ

¸ ف ĂąĀ ¡ _ƀ,¹ _¯ار _̚ ,,
͈ ͈
̈́
˸
ͅ

¸ ف ùà ¡ ؤ ﷲا رؤا
̞ ..از _ ': لو·ر
ͅ
·
͏

،¸̱ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,¹ا ¸,¹ _¯ار ¸ا ,, '
ͅ
·
ͅ
̲
Œ
͈
ͅ ̈́

¸ ćĄ ¡ گ آ _ı ¸Ǟ̘ ¸Ǥ ¸IJ سا · ': لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ے,¹ ف) · ,, _̚ ,ǖ _̚ ا 'Ǒ
̈́ ̈́
͇
·
͈ ž
ͅ
̈́
.
͇
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͇ ͈
¹
،¸ư _`او·ر ی;· _̖ ،': ¸ưر _´ƙ سا ,Ȕ ƪ ,, ¸ư
͌ ͌ ͌
͏
͇
͈
·
͈
͆
͈
Ǘ
˩
͌

¸ ćą ¡ نا ,, _´Ƴ ¸رڈ _'Ǒ
͈
͌
ͅ
̈́
ĕ
̈́
Ɔ ¸ ف Ăąă ¡ رو· _`· ,·
͏
͉
ة نا · ے,·ا _ȗ ا
͇
ͅ
͈
'
¸ ف ĂąĄ ¡ ں·Ŷد ¸IJ
_ ͉ ǣ _ı ̲
͉
·
¸ ف Ăąą ¡ ،¸ư رڈ _̚ ': _` ¸ư '.,¹ ,Ƣ'! رؤ,~ · ﷲا ؤ'. ¸Ș ؤ'ƃ,Ď ¸´ ےد'Ǒ
͌ ͌ ͇
͈
˸
ͅ

͇
̈́
͌
̈́
̈́
̈́
Ǘ ͇
͌ ƞ
̈́
ͅ
ͅ
·
¸ ćĆ ¡ ¸̱ _´ƙ _ _ȗ _̖ · · ¸ƪ ,, ¸ń _̚ · و̪ · ¸ نا ¸´ ,¹ا ب·ǝ ےا رؤا
ͅ
·
͈
͈
Ǒ̡
Œ
̈́
Ǘ
͌ ő ƞ
̈́
·
͈ ͉
ͅ ͅ
͌
͈
͉
·
ͅ
͇
ǿ
Ƈ
¸ ف ĂąĆ ¡ ،·Ʃ ¸Ǥ ¸ لو·ر ¸IJ سا رؤا ں·ǝ آ _ı سا رؤا ﷲا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
ͅ
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
ͅ
͈

͈
¹
̈́
ͅ

¸ ćć ¡ ,¹·Ʃ ن'˨ ¸ʗ ·Ʃ ,Ď': ¸´ ؤ 'Ǒ ,, ¸'̄
͌ ͌
˜
ȅ
Ɖ
͉
.
̈́
ͅ
̈́
͇ ·
̈́
̈́
͇ · ¸ ف Ăąć ¡ _,¹ ف'ɓ · _ȗ ¸ _´ƙ ¸´ ¸ƪ ,¹ا
͈
ƍ
ħ
͈
ͅ
͌
¸ ف ĂąĆ ¡ ¸̱ م, ͇ ǰ ہؤ ,, ¸Ǥ سا ¸ń _د با:. · ںؤرؤا ·
ͅ
·
Ƈ ͈
͈ ž
ͅ
¸ ف Ăąĉ ¡
¸ ćĈ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ¸Ǥ ¸IJ _ˡ ¸.ا _·ر· _'Ǒ رؤا د,ƈ _'Ǒ
͈
͌
͊ ͊
͇ ͉ `
͈
Ǒ̡
ͅ
·
͈
͈
ͅ
̈́ ̈́
ĕ ĕ
̈́ ̈́
Ɔ Ɔ ¸ ف ĂąĊ ¡ _د ¸ʒ ': _`ا,·
͈
.
͏
͇
¸ ف ĂĆĀ ¡ ¸ _`) رؤا
͏
̞ ͇
·
_,¹ _Ǜ
͈
̈́
Ɨ ¸ ف ĂĆĂ ¡ _̴ ر .Ǒ _̰ _ǣ ا رؤا
͈
Œ ̈́
͇ ·
͊
Ǣ
Ɨ
̈́
͉
¸ ف ĂĆă ¡ ڑو̪ · ﷲا ہؤ
͉
·
¸̱
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ ·
¸ ف ĂĆĄ ¡ '.دڑو̪ _̚ ا ¸ ﷲا ·
͈
͉
·
͈
̈́
·
̈́ ͅ
¸ ف ĂĆą ¡ ،_´Ƴ ¸ʒ ¸ ¸ʗ _Ưؤ _'Ǒ ¸ȅ
͈
͌ ͈
.
͇ ͉
. ͌
̈́
ĕ ͇
̈́
Ɔ
͆
Ǘ
·
¸ ćĉ ¡ _´ƙ _` ¸ư '.د ہ..ؤ ': گΣ _ı ¸Ǟ̘ · ںؤ,Ď': رؤا ں·ر· _'Ǒ رؤا ںؤد,ƈ _'Ǒ ¸ ﷲا
͈
͇
͌ ͈
̈́
͇
·
̈́ ͅ
̈́ ̈́
ĕ ĕ
̈́ ̈́
Ɔ Ɔ
̈́
_´Ƴر ,Ȕ ƪ
͈
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
ﻻاؤ ¸Ǥ ر ¸´'ĉ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا ¸ư ¸Ǔ ,· نا _ı ﷲا رؤا ¸ư _' _̚ ا ہؤ ،¸ń
̈́
͌
Ʊ ž
͏
ͅ
͈ ͌ ͌
̈́
ɧ
Ŵ
͉
͇ ͈
̈́
·
¸ư با:.
͌

¸ ćĊ ¡ ¸ دﻻؤا رؤا ل'ƃ ¸IJ نا رؤا ¸̱ ,¹ ھ;· _´ƙ رؤز ¸ ¸´ ¸̱ ¸ˢ ¸ ¸´ · ہؤ ¸Ș
ͅ ͅ
· ·
͇ ͈ ͉
ͅ ͅ
̄· ͇
͈
Ǘ
͇
-
,, 'Ǒ ا ہؤ · ،ہد'.ز

̈́
͉ ·
ͅ
͈
¸ ف ĂĆĆ ¡ ¸ˢ ا ¸Ș '.,· ,, 'Ǒ ا ¸ ¸´ · ¸Ǥ ث,·
:
͈
Ǘ ͉
͇
-
ͅ
͇ ͇

̈́
·
̈́
ͅ
ͅ
͏
ť
رؤا ¸Ǥ ث,· ,, 'Ǒ ا
͏
ť ͇

̈́
͉ ·
¸̱ ے;· ہؤ ¸Ș ے;· _´ƙ _Ńد·̐ ¸´
ͅ
·
͉ ͉ ͈
͈
Ǘ
͇
-
͈
ǡ ͇

ͅ
¸ ف ĂĆć ¡ ث,·آ رؤا 'Ǒ د ¸Ǥ ثر':ا _ ¸IJ نا
̈́
͈
̈́
·
͏
ť
̂ć
_´Ƴ _´ƙ ¸'̞ گ·Ŷ _Ưؤ رؤا _´ƙ
͈ ͈ ͈
͌
͊
Ť
͌
¸ ف ĂĆĈ ¡
¸ ĈĀ ¡ _̚ ا 'Ǒ
͈
̈́
·
͈
¹ ¸ ف ĂĆĉ ¡ _`آ ,, ,ǖ _ı ں·˛ ا ¸ ¸Ǥ ا
͏
̈́
͇
̈́
:
̈́
͉
¸ ف ĂĆĊ ¡ م·ĕ _ı ح·
ͅ ̈́
¸ ف ĂćĀ ¡ د'. رؤا
¸ ف ĂćĂ ¡ د·˴ رؤا
͆
¸ ف Ăćă ¡ م·ĕ _ı ¸ǞƱا,·ا رؤا
ͅ
͈
͌
͇
¸ ف ĂćĄ ¡ ¸Žاؤ _.ƃ رؤا
͈
¸ ف Ăćą ¡ ,, ں'Ǒ ہؤ رؤا
͈
ͅ
ǔ ' Ȇ
͇
_´ǧ ید ,ŭا
͈
͏
Ś
¸ ف ĂćĆ ¡ ¸̱ ¸ﻻ س'. ¸IJ نا _˥ د _ؤر لو·ر ¸IJ نا
ͅ
·
͏ ͆
͉
͈
͈
Ǒŭ
¸ ف Ăćć ¡ ·
ͅ
'.,¹ ¸˜ ,· نا ,, _̰ ,, ن'. _ı ﷲا
ͅ
̈́ ͅ
! ͆
͉
·
̈́
¸ ف ĂćĈ ¡ ¸̱ ¸ŷ'! ,· ں·'. _ǣ ا _Ư د· ہؤ ,ʔ
ͅ
·
̈́
͉
̈́
͇
̈́
͉

͌
̈́
ˏ
͇
.
¸ ف Ăćĉ ¡
¸ ĈĂ ¡ د,ƈ ن'˨ رؤا
˜
ȅ
Ɖ
_´Ƴ _ ر ¸IJ ے,-ؤد ¸.ا _·ر· ن'˨ رؤا
͈
͌
͈ ˜
ǝ
̈́
ĝ
͈
͈
ͅ
ȅ
Ɖ
¸ ف ĂćĊ ¡ _د ¸ʒ ': _`)
͈
.
͏
̞ ͇
·
¸ ف ĂĈĀ ¡ ·ز رؤا _̴ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا _,¹ _Ǜ ¸ _`ا,· رؤا
ٰ
͈
Œ
͏
ͅ ̈́
͈
̈́
Ɨ
͏
͇
ة _´Ƴ ,, ،_·'ƃ ¸ʒ ': لو·ر ؤ ﷲا رؤا _د
͈
͌
͈
͈
̈́
.
͈
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ¿ŭ'. ﷲا ¸ȅ ،': ے,¹ ¸¯ر ﷲا ¿·,ɲ ,· _`
͌ Ǘ
ʵ ͈
`
̈́ ͆
͇ ·
͈
ͅ
̈́
ǜ
ă ͉
͇

¸ Ĉă ¡ ¸ ﷲا
˜
ȅ
Ɖ
̈́
_œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` ¸ư '.د ہ..ؤ ': ں·'. · ں·ر· ن'˨ رؤا ںؤد,ƈ ن'˨
͈
̈́
·
͉ ͈ ͈ ͇
Ǖ
̈́

͇
͌ ˜
̈́ ͅ
ȅ
Ɖ
': ں·'ʇ ہ,ǖŔ'. رؤا ¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ _´ƙ نا ںاؤر
̈́
Ɗ
͈ ͈ ͈ ͉
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
¸ ف ĂĈĂ ¡ '.ر _ı ﷲا رؤا ،_´ƙ ں·'. ¸IJ ¸Ǥ
̈́
͈
̈́
͇
̈́
ș
͇
'
ی;· ¸ _Ņ
͇
¸ ف ĂĈă ¡ ،_`'. دا,ƈ ی;· ¸ư _̖
̈́
͉ ͇ ͌
͈
·

¸ ĈĄ ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ د _,ǖ _ı _Ǔ ےا
̈́
͈
͈
͇
̈́
͈
̈́
ă
¸ _ ͇ ǣ
̈́
¡ د'̄
͇
· ,· ںوɹ 'Ǒ رؤا ںؤ,Ď': ؤ'ƃ,Ď
͉
ͅ
̈́
Ĕ
̈́
Ɔ
̈́ ̈́
¸ ف ĂĈĄ ¡ رؤا
، _ı ¸Ǥ ,ʦ ی,· _Ư 'Ǒ رؤا ،¸ư خزؤد '.'ʇ ': نا رؤا ،ؤ,¹ _ǣ ,· نا
̈́
͊
ǥ
ː
͉
.
͇ ͇
.
͌
͈
¹
͌
̈́
̥
͊
·
ͅ
̈́
ǿ
¯
͉

¸ Ĉą ¡ '̄ ,, ¸ ں·̐ ا ,, _´Ƴ ¸'̞ ¸Ȓ _ı ﷲا ő
̈́
̈́ ͅ
̈́
·
͈
͌
Œ
ͅ
ď
¸ ف ĂĈą ¡ ث'. _ı ,ɲ ¸ ں·̐ ا رؤ,~ ¸ȅ رؤا
͇
̈́
ŏ
̈́
̈́
·
̈́ ͆
͈
Ǘ
͇ ·
'. ہؤ رؤا ¸Ǥ ·Ʃ ,Ď': ,¹آ _´ƙ م) ا رؤا _̖
͉
͏
ť
͌
̈́
͈
.
ő
) ,, _̚ ا · '̞ 'Ɲ ƃ ͋
̈́
͈
̈́
·
͇
ͅ
·
¸ ف ĂĈĆ ¡ ,, _̖ 'ʙ ا,· 'Ǒ _̚ ا رؤا
̈́
͈
·
ű
͇ ͈
¹
͈
̈́
·
'.د,¹ _ǣ ¸ _ ¸Ǥ ا _̚ ا ¸ لو·ر ؤ ﷲا ,,
͈
̈́
̈́
ă
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
̈́
·
̈́
¸ ف ĂĈć ¡ ،¸ư ) ': نا · _,¹ ,,· ہؤ ,¹ا ·
͌
̞ ͇
·
ͅ ͅ ͅ
͈
͇
_,ǖ̳ ,Ħƚ ,¹ا رؤا
͈
͈
͉
·
̈́
¸ ف ĂĈĈ ¡ _´ƙ _´ƙز رؤا ،_´ƙ ث,·آ رؤا 'Ǒ د ': ے,¹ با:. ¸ǭ _̚ ا ﷲا ·
͈ ͈ ͈
̈́
͈
̈́
·
̈́
¯ ͈
̈́
·
ͅ

͏
ر':د.ƃ ,, رؤا ':·Ʃ _ǣ '̂· ': نا ,, _
̈́ ̈́
͌
ͅ
͈
¸ ف ĂĈĉ ¡
¸ ĈĆ ¡ · ےد ¸ _ ¸Ǥ ا _̃ ,¹ا ,, '̞ 'Ǒ .̄ ¸ ﷲا ¸ ں·̐ _´Ƴ ہؤ _`· _´ƙ نا رؤا
ͅ ̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
͌ Ƶ
ͅ ̈́
·
͈
¹ ·
̈́
ǡ
͇
`
͈ ͈
͌
͏
¸ń _·'.·Ʃ _ƕدآ ¸ˢ رؤ,~ ¸ƪ رؤا ¸ń _,¹ ثا,ǖ رؤ,~ ¸ƪ
͈
͏
͇
͌ ̞
͇ ·
̈́ ̈́
͌ ͌
͈
͈
̈́
¸ ف ĂĈĊ ¡
¸ Ĉć ¡ '.د ¸ _ ¸Ǥ ا _̚ ا ¸ ﷲا _ ·
͈
̈́
ȟ
̈́
Đ
̈́
͉
͈
̈́
·
̈́
͇
ͅ
¸ˑ ,¹ ,ǖ̳ ,Ħƚ رؤا ¸ʩ ¸,¹ _ _´ƙ سا
͉
.
͈ ͈
͉
·
̈́
ū
̈́
̈́
ǫ
͇
´
،¸Ǥ
͏
ť

¸ ĈĈ ¡ _˥ ¸ سا ,, ¸. ند سا '.د ,ر ق'ɭ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا ¸ ﷲا ¸̱ ¸IJ سا ·
͈
ƃ
ͅ
͈ ͉
̈́
̈́
·
͈
̈́
Ǽ
͈
Ǖ
͉

ͅ
¸̱ ¸Ǥ · ٹو̪ ,, ': سا ,Ź.. رؤا 'Ǒ '.و̪ ہ..ؤ ¸ ﷲا ¸ ں·̐ ا ,, ': سا ,Ź.. ¸ń
ͅ
·
ͅ
ž
͇
͇ ͇ · ·
͇ ͈ ͇
¹
͊ ̈́
̈́
·
¸ ف ĂĉĀ ¡
¸ Ĉĉ ¡ ﷲا ,, _̚ ,ǖ _̚ ا 'Ǒ
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͇
̈́
͈
¹ ﷲا ,, ,, رؤا ¸ư 'Ǒ '. · _·,- _ı نا رؤا _ ͉ ǣ _ı لد ¸IJ نا
͈ ͌ ͇
ͅ
̈́
·
͆
̲
͉
·
¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ '. ¸̆ ': ں·ǝ _Ņ
͌ ͇
̈́
̈́

͇ ·
͇
͈
ǥ
̈́
·
¸ ف ĂĉĂ ¡
¸ ĈĊ ¡ _´Ƴ ¸,¹ ثا,ǖ ¸ لد ,, · ں·'˨ نا _´Ƴ ¸'ʙ _Ǔ · رؤا
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
̈́
̈́
˜
ȅ
Ɖ
ű
͈
ă
͇
¸ ف Ăĉă ¡ · · نا رؤا
͇
¸ ¸Ǔ _ǣ ا ,ʝ ¸'. _̚
̈́
ǿ
Ƈ
̈́
͉ ƃ

ͅ
͉
͈
̈́
·
¸ ف ĂĉĄ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ¸ نا ·
͈
͌
ͅ
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
ͅ
¸ ف Ăĉą ¡ ا,- _ı _ȗ _ı نا ﷲا
̈́
Ǘ
͌ ƞ
،¸ư با:. ک'.درد ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا ،': ےد
͌
̈́
͈ ž

¸ ĉĀ ¡ ¸Ș _̚ _̴ ا ,¹,Ƣ ﷲا · ¸ń ·Ʃ'. _ě'ɓ _ı نا ر'. ,ǖ- ¸´ ,¹ا ،·Ʃ'. ,, '. ·Ʃ'. _ě'ɓ _ı نا ¸´
͆
̈́ ̈́
DZ
͇
´
͈ ͈
·
̈́
·
͌
ͅ
͌ ͌ ͌
͉ ͉ ͉
̈́ ̈́
ƍ ƍ ͇ ͈
ͅ
ͅ ͅ
̈́
': ¸ ف ĂĉĆ ¡ ̚ ہار · ںوɹ 'ĉ ﷲا رؤا ،¸·Ʃ ,ʋ ¸ لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ہؤ ,, ¸Ǥ سا ,,
͈
̈́
·
ͅ
·
̈́
͏
͌
̈́
ǑƆ
͈ ž ͈
_
'Ǒ د
ͅ
͈ · ¸ ف Ăĉć ¡
¸ ĉĂ ¡ ¸ưر ,Ǣ ¸̱ ¸IJ لو·ر ہؤ ,, ¸·Ʃ ش· ,· سا ¸Žاؤ ¸'. ہر ¸̱
͌ ͇
͊
͈
ǥ
͇ ͌ ·
͉ ͉
Ǽ Ǽ
͈ ͈
Ǖ Ǖ
͉ ͉

͏ ̈́
̈́
͉
¸ ف ĂĉĈ ¡ رؤا
¸´ ،·˛ ,, _´ƙ _ƕ,¹ سا ¸Ž· رؤا _;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا ¸ ن'. رؤا ل'ƃ ¸Ǥ ا ,, ا·Ʃ ,, ارا· _̚ ا
ͅ
ʇ
̈́
͈
̈́ ̈́
͈ ͈
͇
͇
̈́
͉
͌
͈
̈́
·
̚ ا ح,' _ȗ ،¸ư م,¹ ¸ǭ ¸ _Ņ گΣ _ı ¸Ǟ̘ ؤ'ƃ,Ď
̈́
·
ħ
͌
̈́
¯
̈́
͇
·
̈́
_` ·Ʃ , _
ͅ
͌
͇
Ǽ
ˬ
¯
͈
¸ ف Ăĉĉ ¡
¸ ĉă ¡ _·ؤر ¸̆ رؤا _ț اڑو̪ ¸Ǥ '. _̚ ا ·
͈ ͈ ͈
͏
͇ ·
̈́
Ǘ
͌ ƞ
ͅ ̈́
·
͈
͌
Ʊ ͉
·
ͅ
¸ ف ĂĉĊ ¡ ¸̱ ¸'̂ŗ · ': سا ,Ź..
ͅ
·
ͅ
͇
͇
¸ ف ĂĊĀ ¡
¸ ĉĄ ¡ ب·ǝ ےا ,̣ ͇
ǿ
Ƈ ͉
·
¸ ¸ ف ĂĊĂ ¡ نا _̚ ﷲا ,¹ا
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĊă ¡ _'اؤ ف,' _ı ہؤ,¹ _ȗ ¸ _´ƙ
͉
ħ
͈
ہؤ رؤا ¸'. ¸Ž
͏
͇
¸ ف ĂĊĄ ¡ ¸ʩ 'ƃ ثز'.ا _ı ¸Ǥ · د'̄ ¸ ¸´
̈́
.
͇
̈́
ˣ
ʇ
̈́

͇
·
ͅ
ے,ǖƘ _̰ ¸´ ,, '.'ƃ,Ď ¸´ ·
͈
͇
Ǣ
œ
ͅ ͅ
̈́ ̈́ ͅ
·Ʃر ,Ǣ · 'Ǒ .Ǒ 'Ǒ ر ,Ǣ ,ɢ د _ˡ ¸ ¸´ ،ؤ;ů ,, ¸ _˶ د _ȗ ,·'. ے,ǖƘ ,¹,Ƣ رؤا ·˛ ,, ,·'.
͌ ͇ ͇
͊ ͊
͈ ͈
ǥ ǥ
· · ħ ͉
ͅ
͈
¹ · ͌ Ơ
̈́ ̈́ ·
͉
' ͌
̈́
ē
̄
͉ .
̈́
ͅ
̈́ ̈́
͆
¯
ͅ ͅ
͈
,·'. ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸'. ہر ¸̱
ͅ
̈́
͇ ͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

¸ ف ĂĊą ¡
¸ ĉą ¡ ے,̣ ,· ,ǖĞ _ı سا ,, رؤا 'Ǒ ;· ,, ز'̂· _̰ ,· ¸Ǔ _ı _ȗ ¸ _´ƙ نا رؤا
Œ
͉ ͇ ͉ ͉ ͈
ͅ
̈́ ̈́
̈́
ƺ
̈́
͇
Ǣ
œ
͈
Ɨ
ħ
ﷲا ¸ȅ ،'.·Ʃ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
̈́
͌
¸Ǥ ,ƈ _´ƙ _Ư ق ď رؤا ¸·Ʃ ,ʋ ¸ لو·ر رؤا
͏
ť ͈
͌
ȑ
̈́
͏
͌
̈́
ǑƆ
¸ ف ĂĊĆ ¡
¸ ĉĆ ¡ ل'.ؤ ,· نا _ م 'Ǒ د ¸ا ,, ¸ư 'Ǒ '. _̖ ﷲا ،'.,¹ ,, _ǭ ,· دﻻؤا '. ل'ƃ ¸IJ نا رؤا
͇ ͈ ͈ ͉ ͉
͈ ´
̈́
· ͌ Ơ
͌ ͉
ͅ
͈
·
̈́
̈́
͇
ͅ
'
،¸'. _ مد ': نا ,· _Ư ,ɲ رؤا ے,¹
͏
͇
ʇ
̈́

͉
͌
̈́
ŏ

¸ ĉć ¡ ا ,· ﷲا ,, ے,·ا ثرو· _`· _ رؤا
͉
ͅ
͏
͇
نا · ؤ,¹ د'̄ ہا,˭ ¸IJ لو·ر ¸IJ سا رؤا ؤﻻ ن'̂·
ͅ
͇
·
͌
ƪ
͈
¸IJ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ ر ,Ǣ ,, ¸Ǥ د ڑو̪ _̃ _´Ƴ ¸Ǥ رؤا _´Ƴ ¸Ǥ 'ƃ ¸~ ر ¸ ¸´ ¸Žاؤ رؤ.ɭ ¸IJ
̈́ ͅ ͅ
͌
Ʊ ǿ ̘ ˉ
͊
͈
ǥ
͇ ·
͈
͇
͈ ̈́
´
͉
· ͌ Ƶ
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ő
̈́

ͅ
ͅ
Ǝ
،_ƀ·Ʃ ,·'.
͈
͌
ͅ

¸ ĉĈ ¡ ید,¹ œُ ̉ ,· ں·Ŷد ¸IJ نا رؤا _·'.·Ʃ ,·'. ¸IJ ں·ر· _żاؤ ¸Ǥ ر ¸̱ ,, '.آ .Ǒ _̚ ا
Ɠ
͉ ͈ ͈
͏
͇
͌
ͅ
ͅ
̈́
͌
Ʊ ͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉
̈́
·
͉
'
̈́
·
_´ǧ
͈
͏
Ś
¸ ف ĂĊć ¡ ¸Ǥ _̚ , ہؤ ·
ͅ
̲
͇ Ǽ
ˬ
¯
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ĂĊĈ ¡
¸ ĉĉ ¡ رؤا ،'Ǒ د'̄ ¸ ں·'. ں·Ŷ'ƃ ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ا ¸ﻻ ن'̂·ا ,·'. ¸IJ نا · رؤا لو·ر _ʓ
͈
¹
͇
·
̈́
͇ ͈
̈́
͉
̈́ ͏
̈́
·
ͅ
͇
͈
Ǒŭ
_´Ƴ ں'Ǒ ) ¸Ǥ ¸IJ _̚ ا
͈
͌
͈
͏
·
̞ ͇
·
͈ ž
͈
̈́
·
¸ ف ĂĊĉ ¡ ،¸Ǿ · دا,ƈ _̖ رؤا
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͈
·

¸ ĉĊ ¡ œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` _´ǧ _´Ƴ _̰ ر ,¹ ر'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ نا ¸ ﷲا
͈
̈́
·
͉ ͈ ͈
Ǖ
̈́ ̈́

͇
͈ ͈
ͅ
͆
·
̊
͇ ·
͌
Œ ͅ
·
͈ ž
_´Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ںاؤر _
͈ ͈
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
،¸ư _ǣ دا,ƈ ی;· _̖ ،¸ń
͌
̈́
ˣ
ƃ
͇
͈
·
¸ ĊĀ ¡ ¸آ را·ǝ ¸Žاؤ ¸'Ǒ ¸'̄ رؤا
͏ ̈́ ̈́
̈́
ť
̈́
͇ · ͇ · ¸ ف ĂĊĊ ¡ _̚ ا ,,
͈
̈́
·
'̞ ﻻ· ٹو̪ ¸ لو·ر ؤ ﷲا ¸ ں·̐ ہؤ ¸ưر ,Ǣ رؤا ¸'. ید ¸~ ر
ͅ ̈́
· ͇
͇ ·
̈́ ͏
ǡ
͇
`
͌ ͇
͊
͈
ǥ
͇ ·
̈́
¸ ف ăĀĀ ¡ .ˏ
͇
.
¸Ǿ با:. ک'.درد · ںؤ,Ď': ¸IJ _´ƙ نا
͉
̈́ ̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
͈
': ¸ ف ăĀĂ ¡
¸ ĊĂ ¡ _̚ ج,· , ,· ںوɹ
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
͉
̈́
͈
ǜ
ɧ
̈́
¯
¸ ف ăĀă ¡ ,· ںؤر'̂ǩ ,, رؤا
͉ ͈
͇

̈́
¸ ف ăĀĄ ¡ ': چ,· _̚ ` ,· نا ,, رؤا
̈́
͈
̈́
ǡ
͇
͉
̈́
·Ʃ ,, رؤ.ɭ
͌
̈́
ͅ
Ǝ ¸ ف ăĀą ¡ _´Ƴر ہا· ,ǖ ¸IJ لو·ر رؤا ﷲا ,, _
͈ ͈
͌
̈́ ̈́
͇
¸ ف ăĀĆ ¡ ہار _`· ,· ں·Ŷاؤ _ʖ
͏
͉
͈
Ǒ
̈́
·

͈
̈́
·
¸ ف ăĀć ¡ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ ﷲا رؤا
͌ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´

¸ Ċă ¡ ا ,, رؤا
̈́
ؤ'ƃ,Ď 'ȹ یراو· _̚ ا ¸´ ,, ں·Ʃ ,~'. ر·· ےر'̄ · ,· ن
̈́
' ͈
̈́
·
ͅ
͌
̈́
̈́
˸
ͅ

͇
͉
¸ ف ăĀĈ ¡ ,, ¸ ¸´
͈
ͅ
_ı نا ,, _·'. _'اؤ ں· ,· سا ںؤ,¹ راو· _̚ ,· _` _̚ ,ǖ _`· س'. ے,ǖƘ ,, _·'. با·
͈ ͈ ͈ ͈
͏ ͏
͇
͉ ͉
͈ ͉ ͉ ͈
˸ ·
ͅ
͇
͇
̈́
͈
͏
͉ ͉
،'.'. ,, رؤ.ɭ ': چ,· ,, ¸ ¸' سا ں·Ʃ ¸Ǥ ا وȑ آ ¸ ںو̪ آ
͈ ͉
̈́
ͅ
Ǝ
̈́
̈́
͌
ͅ
ˣ ͇
.
̈́
'
ʱ
̈́

¸ ĊĄ ¡ نا · ہ:.اΞƏ
ͅ
̈́
_´Ƴ .Ǒ ,ŭؤد ہؤ رؤا _´Ƴ ¸Ǥ 'ƃ ¸~ ر ¸ ¸´ · ¸ư ¸
͈ ͈
͌ ͌
̈́
Ɔ
ͅ
ˉ
̈́
̈́
͌
ͅ
͇
¸ ف ăĀĉ ¡ _̚ ا
͈
̈́
·
¸Ǥ '. _̚ , ہؤ · ید,¹ œ̉ ,· ں·Ŷد ¸IJ نا ¸ ﷲا رؤا _´Ƴر ,Ǣ ¸̱ ,·'. ¸IJ ں·ر· ,, '.آ .Ǒ
ͅ
̈́
͇
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
ͅ ͅ
Ɠ ·
͉ ͈
̈́
͌
͊
͈
ǥ
͇
͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉

ͅ
̈́
·
͉
'
¸ ف ăĀĊ ¡
¸ Ċą ¡ ¸ń _·'Ǒ ¸'̄ ¸ ¸´
͈
͏
̈́
͇ ·
̈́
͇ ·
ͅ
¸ ف ăĂĀ ¡ '.'ƃ,Ď ¸´ ¸ń ؤ'. ,¹ ٹ·Ŷ ف,' _ı نا ¸´ _
̈́ ̈́
ͅ ͅ
͇
͇
،
با رؤا ،_´Ƴ ید ےد _,ǖ یر'̄ _̃ ¸ ﷲا ¸ń _,¹ ,, _ʃ ار'̄ ,¹,Ƣ ¸ƪ ؤ'Ǒ ,, ¸'̄
͈ ͇
͌
͈ ͈
̈́
˸ ˸ ͇ ·
ͅ ͅ
͈ ͈
͌ Ƶ
̈́ ̈́
̈́ ̈́
ͅ
͈
· ͌
͌
̈́
͇ ·
¸ń _̴ د م': ےر'̄ لو·ر ؤ ﷲا
͈
ʱ
͈

˸
ͅ

¸ ف ăĂĂ ¡ رؤا ¸Ǥ · ¸ń ؤ'. ,¹ ¸ˑ ف,' _ı سا ,̣
͉ ̲
͉
·
͇
͇
͉
. ͉
·
،¸̱ ¸,¹ ¸´ , · ': ےد'Ǒ _̚ ہؤ ¸ư 'Ǒ '. · _Ņ ,Ƣ'!
ͅ
·
ͅ
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
͇
ͅ
͇ · ·
͈
˸
ͅ
͌ ͇
ͅ
̈́
͌
̈́

¸ ĊĆ ¡ _ ¸ń _·'̞ _̃ _ı ﷲا ¸ńآ ےر'̄ با
͇ ͈ ͈
͏
Œ
ȝ
ͅ
ď
˸
ͅ

¸ ف ăĂă ¡ ؤ'. ,¹ ¸ˑ ف,' _ı نا ¸´
͇
͉
.
ͅ
ؤ;· ,, _´ƙ ل'Ǒ ¸IJ نا ¸´ ,, ¸Ǥ سا ¸ń
͉ ͈
̈́
͈
̈́
·
ͅ
͈ ž
¸ ف ăĂĄ ¡ ؤڑو̪ ل'Ǒ ': نا ¸´ ں'Ɲ ·
͉
·
͈
̈́
·
ͅ
͋
ͅ
¸ ف ăĂą ¡ · ہؤ
ͅ
_´Ƴ .Ǒ ے,·
͈
͌
͈
˒ ͉
.
̈́
¸ ف ăĂĆ ¡ ¸̱ ¸'̂ŗ · ': سا ,Ź.. ¸ư ¸Ǟ̘ '.'ʇ ': نا رؤا
ͅ
·
ͅ
͇
͇ ͌
̈́
͇
·
̈́
̥
͊
·
¸ ف ăĂć ¡
¸ Ċć ¡ _¯ار ¸ نا ¸´ ,¹ا · ؤ'.·Ʃ _¯ار ¸ نا ¸´ ,, _´Ƴ ¸'̞ _̃ ¸ńآ ےر'̄
̈́ ̈́
ͅ ͅ
ͅ
͇
͌
͈
͌
ͅ
Œ
͈
ȝ
ͅ
ď
˸
ͅ

ؤ'.·Ʃ
͇
͌
¸ ف ăĂĈ ¡ ':·Ʃ ,, _¯ار ¸ ں··Ŷ ق 'ĉ · ﷲا ¸ȅ ·
͌
̈́
̈́
· ͇
̈́
ͅ ͅ
͆
͈
Ǘ
· ¸ ف ăĂĉ ¡
¸ ĊĈ ¡ را·ǝ
̈́
ť
¸ ف ăĂĊ ¡ _´Ƴ ¸ǭ ہد'.ز _´ƙ ق'ɭ رؤا ,ɲ
͈ ͈
͌
̈́
¯
͈
̈́
̈́
·
̈́
ŏ
¸ ف ăăĀ ¡ · ¸ ﷲا ,, _´Ƴ _ 'ĉ _ا رؤا
͇
̈́
͈
͌ ͇
.
ͅ
و·ر ¸Ǥ ا ¸ʒ
̈́
͉
.
،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا ،_´Ƴر _ '. ¸ سا ےر'.ا ,· ل
͌ ͇
ʵ ͌
`
.
͈ ͉
͌
Ɲ
ͅ

¸ Ċĉ ¡ _̴ ناؤ'. ¸ا · _,¹ چ,· _´ƙ ہار _ı ﷲا · ,, _´Ƴ ہؤ را·ǝ , رؤا
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
ͅ ͅ
͈ ͉
̈́
͈ ͈
͇
͌
̈́
ť
Ǽ
ʼn
¸ ف ăăĂ ¡ ,· ¸´ رؤا
͉
ͅ
_´Ƴر _´ƙ ر'ȹ ا ¸IJ ¸آ _·د,¹
͈ ͈
͌
̈́
ͅ
ǚ
̈́

̈́
͈
͆
¸ ف ăăă ¡ شد,¹ ی,· ¸ư ,· _̚ ا
͇ ͌ ͉ ͈
̈́
·
¸ ف ă㥠¡ 'Ǒ ﷲا رؤا
ͅ
̈́
ǔ·
،¸ư 'Ǒ '.
͌ ͇
ͅ
̈́
·
¸ ĊĊ ¡ ا _´Ƴ ¸Ǥ ر ن'̂·ا ,· ¸ƅ'Ǒ رؤا ﷲا · _´Ƴ ہؤ ¸Žاؤ ںؤ': , رؤ
͈ ͉ ͈
͌ ͌
ͅ
̲
Œ
͈ ͈
ͅ
Č
͇
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ăăą ¡ _,¹ چ,· · رؤا
͈
̈́
͇
_̴ ,ɢ رذ ': ¸Ǥ _·'.د ¸ لو·ر رؤا ں· ͈ ǝ د,· _ı ﷲا ¸ا
͈ ͈ ͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
'
̈́
͈ ǥ
Ŭ
͏
ʷ
͈

̈́
¸ ف ăăĆ ¡ ¸IJ نا ہؤ ں'Ɲ ں'Ɲ ͋ ͋
ؤ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ،': ے,¹ _ اد _´ƙ ¸˪ ر _ǣ ا _̚ ا .ˏ ﷲا ¸ư ب,Ď ¸×'. ¸Ǥ
̈́
͆
ș ž
̈́
DZ
͇
´
͆
͈ ¯
Ǘ ͌
͇ . ·
̈́
.
͈
̈́
͉
͈
̈́
·
͇
ͅ
͇ ͈
ن'.œ̉ ﻻا
͇
Ɠ
،¸ư
͌

¸ ĂĀĀ ¡ , ͇ ·'̄ ¸ˢ ¸ˢ ا _´ƙ _Ņ رؤا Ɠ
̄ :
͉ ͈
·
¸ ف ăăć ¡ ر'ȟ ا رؤا
̈́

¸ ف ăăĈ ¡ نا ,·'. ¸IJ _`) · رؤا
ͅ
͏
̞ ͇
· ͇
¸·Ʃ ؤ,ǖ ¸IJ
͏
͌
͈
͉
¸ ف ăăĉ ¡ _¯ار ¸ نا ﷲا
̈́
¸ ف ăăĊ ¡ ر'Ǒ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا _¯ار ¸ ﷲا ہؤ رؤا
͈
ͅ
·
͈ ž
̈́
Ƴر _´ƙ نا ,Ȕ ƪ ,Ȕ ƪ _̚ _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ _` غ'. _´Ƴ ¸̱ ر ,¹ ͌ ͌
͈ ͈
͆ ͆
͈ ͈ ͈
Ǘ Ǘ
˩ ˩
͌ ͌ ͇ ͇ ·
͈
̈́
·
͉ ͈ ͇
Ǖ
̈́

Œ
،¸ư _`'Ǒ ': ی;· _̖ ،_´
͌
͇
͈
Ɔ
͇
͈
·
͈

¸ ĂĀĂ ¡ س'. سآ ےر'̄ رؤا
͉
˸
ͅ

¸ ف ăĄĂ ¡ _ǣ ·Ʃ · _ı نا ،¸Žاؤ ,Η .ƃ , رؤا ،_´Ƴ _'Ǒ را·ǝ , ¸IJ
͏ ̈́
ť
͌
̈́
̈́
͈ · Ɔ ͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͈
͌
̈́
ĕ
̈́
ť
_´Ƴ ¸Ǥ '. _̴ ا ¸ƪ ،¸Ǥ '. _̚ _̚ ا ¸´ ،ق'ɭ ¸ư
͈
͌
ͅ ͅ
̈́ ̈́
͇ ͇ ͌
͈ ͈ ͈
̈́
·
͌
̈́ ̈́
· ·
ͅ
̈́
̈́
· ¸ ف ăĄă ¡ ہر'.ؤد _̚ ا ¸ƪ .ˏ
͇
͈
̈́
· ͌
͇
.
¸ ف 㥥 ¡ ¸ń _·'. ے,ǖ̳ ف,' _ı با:. ے;· ,̣ ¸ń _,¹ با:.
͈
͏
͇ ͈
͉
·
͇
͉
·
͈
¸ ف 㥹 ¡
¸ ĂĀă ¡ ¸·Ʃ ,ɲ ¸IJ ں·Ʃ'Ǒ ¸Ǥ ا · _´Ƴ رؤا , رؤا
͏
͌ Ǝ ͌
ͅ
̈́
¹
̈́
͉
͇
͈
͌
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ăĄĆ ¡ '̞ ا م': ¸.ا '.) رؤا ͉
·
͈ ͈
ƃ
¸ ف ăĄć ¡ ا;· ا,-ؤد رؤا
͇
¸ ف ăĄĈ ¡ ¸Ǥ ﷲا ¸ȅ ،ے,¹ ل·ǝ ,,· _ı نا ﷲا ,, ¸ư ¿·,Ď
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͆
͈
Ǘ ͌
͇ ·
͇ ͈
ͅ
ĝ
͇
ͅ ͅ
،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ
͌ ͇
Ɠ

¸ ĂĀĄ ¡ ب·ǝ ےا ͇
ǿ
Ƈ
¸ ·ز ¸ _´ƙ ل'ƃ ¸IJ نا
ٰ
͈
ة رؤا ؤد,¹ ہ,ǖŔ'. رؤا ا,̣ _̴ ا ¸´ ¸ _` ؤ,¹ _
͈ ͉
ͅ
Ǣ
´
͈
̈́
· Ǒ
ͅ
͇
͈
-
Dz
ͅ
´
ؤ,¹ ,ǖ ¸'.د _´ƙ _ ¸IJ نا
͈ ͈
̈́
͏

¸ ف ăĄĉ ¡ ﷲا رؤا ،¸ư _· ': ں·Ŷد ¸IJ نا '.د یر'̄ ¸ȅ
͌ ͈ Ǘ
͉
˸
ͅ

͆
͈
͇ ·
،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
¸ ĂĀą ¡ ¸Ņد _ǣ ا د· ¸Ĝ.. رؤا '.,¹ ل·ǝ ,,· _ı ںؤ.Ǒ ¸Ǥ ا _Ư ﷲا ,, _̚ ,ǖ _̚ ا 'Ǒ
̈́
͉

̈́
ͅ
ͅ
͇ · ¹
ͅ
ĝ
͇
ͅ
̈́
͇
̈́
͉
͌
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͇
̈́
͈

¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· _Ư ﷲا ,, ,, رؤا ¸ư 'Ǒ _´ƙ ثر.ĉ
͌ ͌ ͇
Ɠ
̈́
͇ ǔ
ͅ
ĝ
͇
ͅ
͌
͈
ͅ
͈
Ŭ
͈
ͅ
¸ ف ăĄĊ ¡
¸ ĂĀĆ ¡ .ˏ رؤا ،ن'˨ رؤا لو·ر ¸IJ سا رؤا ﷲا ': ¸̱ د م': ےر'̄ با ؤ,¹ م': ؤ 'ƃ,Ď ¸´ رؤا
͇
.
˜
ȅ
Ɖ
ʱ
͈

˸
ͅ

̈́
ͅ
: ےؤ'Ǒ _̚ م': ےر'̄ ہؤ · ¸ư 'Ǒ '. _Ņ ) رؤا 'Ǒ · ¸ń·ǝ ف,' _ı سا
ͅ ͊
͇ · · ̡
͈
˸
ͅ
͇
˸
ͅ
ˣ
ͅ
͌ ͇
ͅ
̈́
̞
Œ ͉
͉
͉
·
.
،'
¸ ĂĀć ¡ , رؤا
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ăąĀ ¡ ,,· _ı نا '. ے,¹ با:. ,· نا '. ،,· ¸ʒ ¸IJ ﷲا ¸Ǥ ¸̱ ر ف·ĕ·Ə
͇
ͅ
͈ ͈ ͉ ͉
.
͏
ť
Œ
ͅ
ے,¹ ل·ǝ͇
ͅ
ĝ
¸ ف ăąĂ ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا
͌
ʵ
`
.

¸ ĂĀĈ ¡ _`'Ǒ .ǫ ¸ ں·̐ ہؤ رؤا
͏
̈́
͇ ·
͇ȉ
Ɖ
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ăąă ¡ · ¸'ǫ ن'ȟ
̈́
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
ͅ
ɴ
̈́
·
¸ ف 㹥 ¡ _ΐ· ¸IJ ,ɲ رؤا
͇
̈́
ŏ
¸ ف ăąą ¡ '˨ رؤا
˜
ȅ
Ɖ
· ¸Ǥ اڈ ,Ę,ɲ _´ƙ ں·
̈́
ž
ͅ ̈́
ͅ
·
͈
̈́
¸ ف ăąĆ ¡ رؤا ﷲا ¸ ¸ˢ · _´ƙ ر'ȹ ا ¸IJ سا رؤا
̄
͉ ͈
· ͇
̈́
ͅ
ǚ
̈́

¸ư ,ŵ'ǫ ': لو·ر ¸IJ سا
͌
̈́
Ƈ
¸ ف ăąć ¡ رؤا ،_Ư'. _`) · ¸ ¸ƪ ¸ń _·'̞ _̃ رؤ,~ ہؤ رؤا
͌ ď
͉
͏
̞ ͇
·
ͅ ̈́
͌
͈ ͈
͏
Œ
ȝ
ͅ
̈́
،_´Ƴ ¸و̪ ¸ȅ ہؤ ,, ¸ư ہا· ﷲا
͈
͌ ͈
͊
͇ ·
͆
Ǘ ͌
͇ ·
¸ ĂĀĉ ¡ ،'.·Ʃ ,, ے,̣ _̰ ¸´ _´ƙ .ǫ سا
̈́
͌
̈́ Œ
͇
Ǣ
œ
ͅ
͈ ͇ȉ
Ɖ
¸ ف ăąĈ ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ · _` ¸ ند _Ư ¸ˢ ,, .ǫ ہؤ
͇
͌ · ̄
͉ ͇ȉ
Ɖ
¸ư _ǣ _̰ ر ,· یر':,ǖƲ,· د'Ǒ _ı
͌
͏
ť ·
Œ
͉ ͈ ͉
͌
͈
̈́
ǔ ͇ ¸ ف ăąĉ ¡ _´ƙ سا ،·Ʃ ے,̣ _´ƙ سا ¸´ ,, ¸ư _ 'ĉ سا ہؤ
͈ ͈
͌
Œ
ͅ
͌
͇
.
ͅ
_´Ƴ ¸Ǥ '. '.·Ʃ ا,̣ ب· ,, _´Ƴ گ·Ŷ ہؤ
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
͌
Ʊ ͉
̈́
͌
ͅ
Ǣ
´
̈́
¸ ف ăąĊ ¡ ،_´Ƴ ےر'Ǒ · ﷲا ے,̣ رؤا
͈
͌
͈
͉ ·
ͅ
Ǣ
´
¸ ĂĀĊ ¡ رڈ ¸ ﷲا _̰ ر د'Ǒ _ǣ ا ¸ _` 'Ǒ ·
Œ
͈ ͈
̈́
ǔ ¹ ͇ ·
̈́
͉
̈́
͇
ͅ
,· '.ر _ı سا رؤا
͉
̈́
¸ ف ăĆĀ ¡ ¸ _` ہؤ '. ) ہؤ
̈́
͇
͈
̞ ͇
·
ؤا,¹ ¸.ا _ǣ · ͈ ǝ _ǣ ا
͈
̈́ ̈́
͉
`
̈́

͉
¸ ¸Žاؤ ںؤر'Ǒ ¸·Ʃ ¸·
̈́
¹
͏ ͊
͌
͊
¡ ےر'Ǒ ¸IJ ¸NJ;¹
̈́
¹ ¸ ف ăĆĂ ¡ ¸Ž ¸ا ہؤ ·
ͅ
ا;· ¸NJڈ _´ƙ گ آ _ı ¸Ǟ̘ ,¹
͉ ͈
̈́
͇
·
¸ ف ăĆă ¡ ،'Ǒ د _̚ ہار · ں·˴ '! ﷲا رؤا
ͅ
͈ ·
͈
̈́
·
ŷ
̈́

¸ ĂĂĀ ¡ _ǣ · ,ǖ˽ ہؤ
̈́
͉
`
͇
͈
ɠ
ͅ
'
¸ _ı ¡ ں·Ŷد ¸IJ نا ,Ȕ ƪ
͆
͈
Ǘ
˩
͌
_Ń ¸ưر _ǣ _´ƙ
͌
ͅ
ʷ

Ǫ̲
Œ
͈
¸ ف ăĆĄ ¡ ¸IJ نا ,, ,, ,ʝ
͈
ƃ
_·'.·Ʃ ے;ʋ ے;ʋ لد
͈
͏
͇
͌
͊ ͊
. .
¸ ف ăĆą ¡ ،¸ư ﻻاؤ ¸˪ ؤ ¸˜ ﷲا رؤا
͌
ʵ
`
.

¸ ĂĂĂ ¡ ¸IJ نا ,, ,· ¸Ž.. سا _´Ƴ ¸Ǥ ..,· ن'. رؤا ل'ƃ ¸IJ نا ¸ ں·'˨ ¸ ﷲا ¸ȅ
͉ ͈ ͇ ͈
͌ ͈
͈ ž
̈́
͇ ˜ Ǘ
̈́
ȅ
Ɖ
̈́
͆
͇ ·
¸ư ¸Ǔ ¸Ǥ
͌
̈́
͇
` ͈ ž
¸ ف ăĆĆ ¡ _ر'ƃ · _;ů _´ƙ ہار _ı ﷲا
͈ ͈
ͅ
͈
¸ ف ăĆć ¡ _,ƈ رؤا
͈
¸ ف ăĆĈ ¡ ¸IJ سا
_´ƙ نآ,Ď رؤا _ ا رؤا ,·ر· ہ..ؤ 'ǫ ,· م,¹ ,ƒذ
͈ ͉ ͉
ͅ
͈
Ǒ ͇ Ǯ
̈́
´
͈
ͅ
¯
¸ ف ăĆĉ ¡ · ن· ار· ': ل·ĕ ہد'.ز ¸ ﷲا رؤا
ͅ
͉
ͅ
͈
،¸ư _`'Ǒ ': ی;· _̖ رؤا ،¸ư 'Ǒ ¸ سا ¸ ¸´ · _ı ےدو· ¸Ǥ ا ؤ'Ǒ ں'Ǒ ·
͌ ͌
͇
͈ ͈ ͈
Ɔ ¹ Ɔ -
͇
͈ ͇
·
̈́
ͅ
̈́
͉
̈́
͆
̈́

¸ ĂĂă ¡ ¸Žاؤ ,,·
͇
ͅ
¸ ف ăĆĊ ¡ ¸Žاؤ ثد'Ǒ
͇
· ¸ ف ăćĀ ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ا,-
̈́
͌
Ʊ
¸ ف ăćĂ ¡ ¸Žاؤ ےزؤر
¸Žاؤ ہ.ǫ ¸Žاؤ ع·ر
͇¯
¸ ف ăćă ¡ _ı ﷲا رؤا ¸Žاؤ ¸Ǥ ؤر ¸ _`ا,· رؤا ¸Žاؤ ¸'Ǒ ¸IJ _`)
̈́
œ
͏ ͏
͇
̈́
ͅ
͇ ·
̞ ͇
·
¸Žاؤ ¸Ǥ ر ہ'ʙ _..
̈́
̲
Œ
̈́

͈
¸ ف ăćĄ ¡ ں·'˨ ؤ'Ǒ _· رؤا
̈́
˜
ȅ
Ɖ
̈́
-
͆
̈́
¸ ف ăćą ¡
¸ ĂĂĄ ¡ ,Ħ~ر ہؤ ,,,¹ا _´Ƴ'. ά _ı ں·,Ȋ ,, _̚ _ﻻ · ں·Ŷاؤ ن'̂·ا رؤا _ ͇ ǣ
ͅ
͆
͉ ͈
͌
͉ Ɖ ͈
͆
͈
̈́
·
͏

̈́
ں·Ʃ راد
͌
¸ ف ăćĆ ¡ _´Ƴ _´زؤد ہؤ ,, 'ʇ _ _̚ ا ,ʔ
͈ ͇
͌ ·
̈́
͉

̞
Œ
͈
̈́
·
Ǒ ͇ ¸ ف ăćć ¡
¸ ĂĂą ¡ پ'. ¸Ǥ ا ': ¸ǞƱا,·ا رؤا
͇
̈́
͉
͈
͌
͇
¸ ف ăćĈ ¡ ¸IJ ے..ؤ ¸.ا ,ʝ '̞ ,, · ہؤ 'Ǒ '. ά _ı
͈
ƃ
ͅ
·
̈́
ͅ
̈́
͌ Ơ
͉
'̞ 'ʇ ,¹ ¸ سا · _ΐ·
ͅ
·
͉

͇
͇
¸ ف ăćĉ ¡ 'ʇ ¸ سا ¸ư _˶ د ': ﷲا ہؤ ,, 'Ǒ _ · ¸ǞƱا,·ا _ ,̣
̈́
ǘ
ͅ

͌
͆
¯
͈
¹
̞
Œ
͈
͌
͇ ͇
͉
·
ڑ·
ͅ
'.د
͈
¸ 'Ǒ ·Ʃ _ ﻻ
͈
¹
͌ ˛
ɓ
ͅ
'
¸ ¡ ف ăćĊ ¡ ﻻاؤ ¸,¹ _´Ƴآ ¸̆ ¸ǞƱا,·ا ¸ȅ
̈́
͈
͌ ͈
͇ · ͇
͈
͌
͇
͆
Ǘ
· ¸ ف ăĈĀ ¡ ،¸ư _
͌
̂ȃ
ͅ
Ǖ
Ɨ

¸ ĂĂĆ ¡ ¸'ƃ,Ď ہا,˭ ¸IJ,¹ ,·ا.Ɲ · م·ĕ _ȗ ,, _̚ ن'. _ı ﷲا رؤا
͏ ̈́
Ţ ͈
͈
͌
ͅ ̈́
ħ
·
͆
¸ ف ăĈĂ ¡ _̚ ا ¸. _
͈
̈́
·
ͅ
͇
¸ư 'Ǒ _̚ ا ¸ ,ǖ _ȗ ,, ےد'Ǒ ,, ف'.
͌
̈́
͉ Ǯ ·
͇
´ ͈
̈́
·
͈
͉ ͇
ħ
ͅ
̈́
¸ ف ăĈă ¡ ،¸ư 'Ǒ '. , _Ņ ﷲا ¸ȅ
͌ ͇ Ǘ
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn
͆
͈
͇ ·
¸ ĂĂć ¡ رؤا ،¸ư '.ر'ƃ رؤا ¸ư '.)ِ ،¸Ǔ _ı _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ _Ư ﷲا ¸ȅ
͌ ͌ ͌ Ǘ
ͅ ͅ
͇
. ·
̈́
ɍ
˘ ͇
.
͈
̈́
͈ ž
͌
͆
͈
،ر':د.ƃ ,, رؤا _żاؤ _`· ار'̄ ,, او· ¸IJ ﷲا
̈́ ̈́
͏
˸
ͅ

¸ ĂĂĈ ¡ رؤا _, ͇ ·'̄ نا رؤا ¸Žاؤ ¸'Ǒ _,ǖ _ı _Ǔ نا _··Ʃ ,,·ǝ _´ǧ ر _ı ﷲا ¸ȅ
͈ ͈
Ɠ
̈́
ͅ
͇ ·
͇ ͈
̈́
͈
̈́
ă
͈
͏
͌
͇
ͅ
Ɨ
ͅ
˫¯
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ȟ ا
̈́

'.د ,·'. ': نا _´ƙ ی,̣ _ı _ ¸ ں·̐ ,· ر'
͈
ͅ
͈ ͉
Ť
ʇ
͆
Ȍ
Ɖ ǡ
̈́
̈́
͇
`
¸ ف ăĈĄ ¡ نا ,, '̞ ¿·,Ď ,, ¸IJ سا .ɓ
ͅ
·
͈
ͅ
͇
'
_·'. ,̣ لد ¸IJ ں··Ŷ , _´ƙ
͈
͏
͇
͉
·
͉
Ǽ
ʼn
͈
¸ ف ăĈą ¡ ا·Ʃ ,,·ǝ ¸ ¸˪ ر ,· نا ,̣
͌
͇
ͅ
Ɨ
¯
͉
͉
·
¸ ف ăĈĆ ¡ ہؤ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ư ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ ,· نا
͌ ͇
Ɠ
͈
̈́
·
͉

¸ ĂĂĉ ¡ ̱ ¸Ǥ ¸̱ ر ف·ĕ·Ə · ,· _· نا رؤا
ͅ
· Œ
͏
ť
ͅ
͇
͉ ͈
ͅ
¸ ¸ ف ăĈć ¡ _Δ ؤ _ǣ ا _´ƙز _ ,, ¸. ں'̄
͈
·
̈́
ͅ

͈
͇
ͅ
͈
·
_ǣ ·Ʃ ¸Ǒ ,· نا ,¹·Ʃ
͏
ť
͌ ͌
̈́
ͅ
·
͉
¸ ف ăĈĈ ¡ ¸آ ¸Ǒ ¸ ن'. _ǣ ا ·Ʃ رؤا
͏
̈́
ͅ
·
͇
̈́
͉

͌
¸ ف ăĈĉ ¡ ا·Ʃ _ʃ _̚ ا رؤا
͌
͈ ͈
ͅ
͈
·
̈́
·
,̣ ، س'. ¸IJ _ا ,ʝ _̚ ہ'Ǒ ¸ ﷲا ,,
͉
· ·
͉
ƃ
͈
̈́
̈́
͉ · ¸ ف ăĈĊ ¡ ¸ȅ ،_´Ƴر ¿·'. ,, _ı ل·ǝ ,,· _ı نا
͆
͈ ͌
Ǘ
͇ ·
͈
͏
ͅ
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ
ؤ ¸,¹ ل·ǝ ,,· _Ư ﷲا
̈́
͇
ͅ
ĝ
͇
ͅ
͌
،¸ư ن'.œ̉ ﻻا
͌ ͇
Ɠ

¸ ĂĂĊ ¡ ·Ŷاؤ ن'̂·ا ےا
͈
¸ ؤرڈ ¸ ﷲا ¸ ف ăĉĀ ¡ ·Ʃ ,·'. ¸IJ ں·Ƿ رؤا
͌
ͅ
͉
¯ ¸ ف ăĉĂ ¡
¸ ĂăĀ ¡ ں·Ŷاؤ ,Η .ƃ
̈́
͈ · ¸ ف ăĉă ¡ ¸̱ ¸ ﷲا لو·ر ,, '̞ ,, _ﻻ · ں·Ŷاؤ ث'̄ د د,¹ ¸IJ نا رؤا
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉
̈́
ͅ
·
͏
͈
·
_´Ƴر ,Ǣ
͈
͌
͊
͈
ǥ
͇ ·
¸ ف ăĉĄ ¡ _ǣ ا ¸ ن'. _ı نا ,, ,, ,, رؤا
̈́
͉

͇ ͈
̈́
_̴ یر'Ǒ ن'.
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
͈
͉ ·
͇
¸ ف ăĉą ¡ سا ,,
͈
¸Ǥ ر م.ĉ ,ʦ _ȗ ا ں'̄ رؤا ¸ư _ǣ _´ƙ ہار _ı ﷲا کو̪ '. ,ǜ '. س'Ǒ · _̚ ا ,, ¸Ǥ
ͅ
̲ ž
Œ
ͅ
͇ ͇
.
͈
' ·
͌
ͅ
͉ ͇ ͇
ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͈
·
͈ ͈ ͈
͈ ͈
ˣ
ʇ
ͅ
͉ ·
̈́
·
͈
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ăĉĆ ¡ _´Ƴ ¸ڑ'ʙ ': _˶ د _ȗ , · رؤا ¸آ ¹Ǚ · ںؤ,Ď': ¸ _`
͈
͌
ͅ ͏
͇

͆
¯
ħ
͉ ͇
Ǽ
ʼn
͇
͈
̈́
ă
̈́
¸ ف ăĉć ¡ سا
_ ¸Ǒ ¸Ǥ ¸IJ نا ¸Ž.. ¸IJ _Ņ
̂ć
͈ ͇
̈́
·
͈ ž
¸ư '.'. '̞
͌ ͇
ͅ
ʱ
Ƃ ¸ ف ăĉĈ ¡ ¸Ǒ ': ں·ʑ ﷲا ¸ȅ
͈
̈́
·
͈
Ǒ
̈́
·
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ , ͇ ·ا ¡ ،'.,¹ _̚ _' '.
ͅ
͈
̈́
·
͏
̈́

¸ ĂăĂ ¡ '.و̪ _´Ƴ ¸,¹ چ,· , · رؤا
͊
͉
·
͈
͌
ͅ
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͇
¸ ف ăĉĉ ¡ ا;· '.
͇ ͈
¸ ف ăĉĊ ¡ _Ņ _´Ƴ ¸,¹ ¸ ﻻ'. · رؤا
͈
͌
ͅ
̈́
͇
ےد ,˞ _̚ ا ': ں·Ə': ,ǖ̙ ¸ _Ņ ¸IJ نا ﷲا ,,'. ¸ư '.'. '̞ ¸Ǥ ¸IJ نا . Ƃ
͈
̈́
·
ͅ
͇ ·
ͅ ͅ
͌ ͇
ʱ
͈ ž
¸ ف ăĊĀ ¡
¸ Ăăă ¡ _˥ _Ņ ¸IJ _Ņ ,, 'Ǒ _̚ ·Ʃ · ,, ¸ ں·'˨ رؤا
͈ ͈
ʇ
̈́
ͅ
ʉ
.
̈́
·
͌
ͅ ̈́
͈ ˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ăĊĂ ¡ نا ,, ·Ʃ ,, ں· ͈ ǝ ·
͌
̈́
œ
ͅ
¸ _´ƙ ہؤ,¹ ,Ƣ ¸IJ
͈ ͌
¸ ف ăĊă ¡ م·ĕ _ǣ ا ,¹آ _'اؤ رؤا _,¹ _ '. , _ı _د ,, ¸ˢ ¸×'̂· ¸.ا
ͅ
̈́
͉
͇ ͉ ˬ ͈ ͈
.
Ǽ
¯
ʇ
̈́

͇
͈
_·'Ǒ رڈ ·
͈
͏
̈́
- ¸ ف ăĊĄ ¡ _ȁ ہؤ ,, ,· .Ǒ ا سا
͈
͉
͇
´
͉ ͈
Ɔ ¸ ف ăĊą ¡
¸ Ă㥠¡ ا ےا ď '̄ ں·Ŷاؤ ن 'ƃ
͇
· ,Ď ےر'̄ · ¸ ںؤ,Ď': نا ؤ,¹ د
ͅ ̈́
˸
ͅ

͇
ď ہ ب ď ں ¸ ف ăĊĆ ¡ رؤا
¸ư ,·'. ¸IJ ںؤر':,ǖƲ,· ﷲا ,, و̪ ر ن'. رؤا ،_·'. _ǣ _´ƙ ¸´ ہؤ ,, ¸Ǥ '.
͌ ͇ ͉
ͅ
͈ ͉ ͈
͌
Œ
͈
͏
͉
ͅ
̈́
ǿ
¯
ͅ
͏
͈ ǥ
͌ ƞ
¸ ف ăĊć ¡
¸ Ăăą ¡ ¸IJ _ħ _´ƙ ¸´ ¸ سا ,, ¸ư 'Ǒ ¸Ǥ _`· _´ƙ نا · ¸ư _`,·ا ثرو· _`· _ رؤا
͈ ͈
ͅ
̈́
͌ ͌
ͅ
ʛ
ū
̈́
̘
ő
͏ ͅ ͏
ͅ
ͅ
͇
ید _ě,· · ن'̂·ا
ͅ
ͅ
͈
¸ ف ăĊĈ ¡ ں'Ǒ · ہؤ رؤا ید _ě,· · ن'̂·ا ¸IJ نا _´Ƴ ¸Žاؤ ن'̂·ا · ہؤ ·
͈
͆
-
̈́
ͅ
ͅ
͈ ͈ ͈
͌
͇
ͅ
،_´Ƴ ¸ưر'Ǒ
͈
͌
͌
̈́
Ɔ
¸ ĂăĆ ¡ ¸ư رازΣ _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ _` رؤا
͌ ͈
͇
¸ ف ăĊĉ ¡ _`'Ʒ;· ی.Ǒ ,· ی.Ǒ رؤا _̚ ا
͏
͇ ͈ ͈
˒ ˒ ͉ ͉
. .
͉ ͈
̈́
·
¸ ف ăĊĊ ¡ ،¸Ǥ ,ƈ ,· _Ư ,ɲ ہؤ رؤا
͏
ť ͉
͌
̈́
ŏ

¸ Ăăć ¡ _̚ ا 'Ǒ
͈
̈́
·
͈
¹ ¸ ف ĄĀĀ ¡ ک 'Ǒ و· _̚
ͅ
̡
͇ ·
͈
̈́
·
_´Ƴ ¸'. ¸'ƃزΣ ر'. ؤد '. ¸.ا ل'. ,Ƣ ہ
͈
͌
ͅ ͏
͇ ͇ ͈ ͈ ͌
¸ ف ĄĀĂ ¡ ،_´Ƴ ¸Ǥ 'ƃ ¸ǭ ,, _´Ƴ ¸,¹ ,,· · ,, ,̣
͈ ͈
͌ ͌
ͅ
̈́

͈
Ǖ
ȳ
̈́

̈́ ̈́
ͅ
͇
ͅ ͅ
͉
·

¸ ĂăĈ ¡ ¸ư 'Ǒ ¸Ǥ د · ے,-ؤد ¸.ا _´ƙ نا ¸ư _`,·ا ثرو· _`· _ رؤا
͌ ͌
ͅ
ʛ
ū
̈́
̲
ʱ
͈

͈ ͈
ͅ ͏
ͅ
͇
¸ ف ĄĀă ¡ ,,
_̚ · 'Ǒ د _̚ _`·
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ͅ
̡
ʱ
͈

ͅ

͏
¸ ف ĄĀĄ ¡ ¸'. ¸ˑ ,̣
ͅ
͇
͉
. ͉
·
_´Ƴ
͈
͌ ¸ ف ĄĀą ¡ ¸ˑ لد ¸IJ نا ¸ ﷲا
͉
.
̈́
_´Ƴ ¸Ǥ د
͈
͌
͏
͈
¸ ف ĄĀĆ ¡ _´Ƴ گ·Ŷ , '. ہؤ ,,
͈
͌ ͇
Ǽ
ˬ
¯
̈́
¸ ف ĄĀć ¡
¸ Ăăĉ ¡ لو·ر ہؤ ¸ _´ƙ ¸´ ¸ﻻ ,·,Ȋ س'. ےر'̄ ¸ȅ
͈
ͅ
͏
͈
͆
ͅ
' Ǘ ͉
˸
ͅ

͆
͈
͇ · ¸ ف ĄĊĈ ¡ ار'̄ ,· _` ˸
ͅ
͉
͇
ل'̂ŗ ,· ں·'˨ ¸Žاؤ ¸Ǥ '. ,·'̄ ¸IJ _`) یر'̄ ¸ư ںا,ِ¹ '.;· _´ƙ ¸ɯ
͉ ͉ ͈
̈́
˜ ͉ ͌
ȅ
Ɖ
̈́
͌ ·
Ʊ
͈
̈́
· ͇ ˸
͏
̞
ͅ ͆

̈́
ͅ
Ȑ
Ɖ ن'.œ̉
͇
Ɠ
ن'.œ̉
͇
Ɠ
¸ ف ĄĀĉ ¡
¸ ĂăĊ ¡ _,ǖ̳ ,Ħƚ ہؤ ,¹ا ,̣
͈
͈
͉
·
̈́
͉
·
¸ ف ĄĀĊ ¡ _ı _ȗ او· ¸IJ سا ¸ư _ě': ﷲا ¸̱ ,, ؤد'ƃ,Ď ¸´ ·
ħ
͌
̈́
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
ͅ
ͅ
¸ư ¸ū'ƃ ': ش,- ے;· ہؤ رؤا 'Ǒ ,,ؤ,̣ ,· _ا ¸ _´ƙ ،_̚ _Ń.Ǒ
͌ ͇ ͈
¹ ·
͇
· ·
͉ ͈
̈́
͈
̈́
̈́
͇
¸ ف ĄĂĀ ¡

ہرو· ď ۔ _'ؤ
̈́
ĂĀ
̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ
͇
¸ ف Ă ¡

¸ Ă ¡ ،_´Ƴ _´ǧ آ _ı ب'Ǒ _żاؤ ¸˪ ,,
͈ ͈
͌ ʵ
ͅ
͈ ·
ͅ
¹
`
͈

¸ ă ¡ ؤ'Ǒ رڈ · ں··Ŷ ,, _ǽ _´ؤ · د,ƈ ¸.ا ¸ _´ƙ نا ¸ ¸ƪ ,, ا·Ʃ 'Ǒ ا ': سا · ں··Ŷ 'Ǒ
̈́
- ͇ ǔ ¹
͈
Ǖ
̲
͇
·
͈ ͈ ͈
̈́
͌
͌
͇
̈́
͉ -
¸ ف ă ¡ ¸IJ نا ¸Ǥ ¸IJ نا ,, ؤد ی,ǖȀ · · ں·Ŷاؤ ن'̂·ا رؤا
͈ ž ͇
̈́
͆
¯
̈́
͈
م'ɭ ': _¯ س'. ¸IJ بر
ͅ
Ǝ
͉
¸ư ,¹ؤد'. ) · ,, ¸ȅ ¸Ž· ,Ď': ،¸ư
͌ ͇ Ǘ ͌
̞ ·
Œ
ͅ
͈
͆
͈
͇ ͇
̈́
¸ ف Ą ¡
¸ Ą ¡ '.'ƃ,Ď ا· ا ,· ش,- ,̣ ¸'Ǒ _´ƙ ند ,· _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸ _` ¸ư ﷲا بر ار'̄ ¸ȅ
͈
̈́ ͅ ͅ
·
͉ ͈ ͈
͉ ͇
·
͏ ̈́
̈́
͇ ͉ · ͇
͌ Ǘ
˸

͆
͈
·
¸ư '. 'ƃ,Ď ,ǖ.. _ı م': ¸ư _ﻻ ¸IJ ن'. _ı سا 'ȅ
͌ ͌ Ǘ
ͅ ̈́
͈
͇
ͅ
͏
͇
͆
͈
- ¸ ف ą ¡ _̚ _ر'ɭ _`·
͈
̈́
·
͆
̈́
·
͏
_ı سا ,ʝ
ƃ
.ɓ ¸IJ ثز'.ا
͇
' ͇
¸ ف Ć ¡ بر ار'̄ ﷲا ¸ư ,, ˸
ͅ
͌ ͈
¸ ف ć ¡ _̚ ن'Ǒ د ¸´ 'Ǒ · ؤ,¹ _Ń.Ǒ _ı سا ·
͈
̈́
·
͈ ͈
ƺ ¹ ·
ͅ
ͅ ͅ
̈́
͇
،¸,¹
ͅ

¸ ą ¡ ¸ư '.,̣ · _Ņ ¸´ ف,' _ı _ا
͌
̈́
͉
·
ͅ
¸ ف Ĉ ¡ ,̣ ¸ư '.'Ǒ ر'. _ˡ ہؤ ¸ȅ ہ..ؤ 'ǫ ': ﷲا
͉ ͇
·
͌ Ǘ
ͅ
̈́ ·
͇ ·
͇
̄
͉
͆
͈
·
͉¯
ﻻ ن'̂·ا · · نا ,, ': ¸'Ǒ ہر'.ؤد .ɓ ¸IJ 'Ǒ
͏ ͏
͈
͇
̈́
͇ · Č
͇
͇
'
̈́
̈́
ےد ,˞ ': ف'ȟ ا ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ .
̈́
͈ œ
͉
·
¸ ف ĉ ¡ ،': ,ɲ ¸IJ نا ,Ź.. با:. ک'.درد رؤا _`'. 'Ǒ و̪ · ¸Ǥ ¸Ǥ ¸IJ ںؤ,Ď': رؤا
̈́
ŏ
͇ ͉
̈́
̈́
ͅ
ŭ
Œ
̈́
͈ ͈ ǥ ž ͉
·
̈́

¸ Ć ¡ _·اœ̉ _ƀ,ǖƘ ¸Ǥ ¸IJ سا رؤا 'Ǒ ..'. رؤا '. 'Ǒ '.'ʙ · جرو· ¸ _` ¸ư _Ưؤ
͈ ͈
͏
̮
͊
· ̈́ ̈́
͈ ž
ͅ
ʉ ¯ ·
˨
͉
̈́
͉ ͌ ͈
͇
ͅ
˯
ˇ
͇
`
̈́
͇
͌
¸ ف Ċ ¡ ؤا _ǣ _ı ںو·,· ¸´ ,,
ͅ
̈́
ǥ
ř
͇
ͅ
ر ¸ ف ĂĀ ¡ _ ,ʝ '.'Ǒ ,, ¸ا ¸ ﷲا ،·'. ب'ȅ

ƃ
͈
̈́
͇ ·
̈́
̈́ ̈́
͇ `
¸ ف ĂĂ ¡
¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸˜ ¸ư '.'ƃ,Ď ن'Ǒ _ ں'Ǒ 'ȅ
͈ ž
.
͌ '
ͅ ̈́
͈ ͈
͇ · ·
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
̈́ ͆
̈́
¸ ف Ăă ¸ ¡ ć ¡ 'Ǒ .. ': ند رؤا ثار ¸ȅ
ͅ
ŭ
͇
͆
͈
Ǘ
͇ ·
·Ŷاؤ رڈ _´Ƴ ں'Ǒ 'ȅ _´ƙ نا 'Ǒ ا.Ǒ _´ƙ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ ﷲا , · رؤا '.Σ
͈ ͈ ͈ ͈
͌
͈ ͈ ͈
̈́
· ¹ ͉ ·
͆
̈́ ̈́
'
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͇
̈́
،¸Ǥ ¸IJ ں
͈ ž
¸ Ĉ ¡ ¸Ǥ ر _̚ .Ǒ ا _ı ¸Ǥ ےر'̂ ͌ Ƶ · ہؤ ¸ȅ
ͅ ̈́
̲ ˣ
Œ
͈
̈́
·
͈
Ɔ
ƃ
͇
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĄ ¡ ,· سا رؤا ¸̱ ,¹ .Ǒ _Ń..ز _ı 'Ǒ د رؤا
͉
͊
Ǣ ͈
ǥ
͇ · ̈́
· ·
͉
'
̈́
͈
̈́
¸Ǥ ·Ʃ _̃
͏
ť
͌
͏
ɑ
ƌ
¸ ف Ăą ¡ _´Ƴ ¸,¹ ¸ˑ ¸ ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ · ہؤ رؤا
͈
͌
ͅ
̈́
ɭ
̈́
·
ͅ
͈

͇
¸ ف ĂĆ ¡
¸ ĉ ¡ : _`'̂ŗ _ı نا ,Ź.. ¸ư خزؤد '.'ʇ ': ں··Ŷ نا
͏
͇ ͌
̈́
̥
͊
·
،'
¸ Ċ ¡ _̴ ا _ΐ· ¸IJ ن'̂·ا ¸IJ نا بر ': نا ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ¸ȅ
͈
̈́
· ͉
͇ œ ͈ ͈ Ǘ ͈
·
͏
͇
͆
͈
͇ ·
': ےد ہار ¸ ف Ăć ¡ ،_´ƙ ں·'. ¸IJ ¸˪ _Ń ں·Ʃ _ǣ _œ̉ ¸Ǿ ¸IJ نا
͈
̈́
͇ ͈
ɠ
̈́
' ͌
ͅ
̘
͇ ·
͈
̈́
·
͉
Ǖ
̈́

¸ ĂĀ ¡ ¸ư _ı'. ¸̱ ﷲا ,, _Ń·Ʃ ,, _´ƙ سا '.د _ı نا
͌ ͉
͇
Ǽ
ͅ
´
͌
͈ ͈
¸ ف ĂĈ ¡ ,Čؤ ¸Ǥ ¸IJ نا رؤا
ͅ
ͅ
ˣ
ƃ
': _·
͆
̈́
¸ư م) ل· )
͌
. ̄ ͇
͉
·
¸ ف Ăĉ ¡ بر · ﷲا 'Ɲا,- · ں·ǝ · _Ņ ,, ¸ư ,, ,˷ '. ': '.د _ı نا رؤا
͇
͋
͈
͇
̈́ ͅ
͌ ͈
̈́
': ن'̄ ےر'. ¸ư
͇
·
͌
¸ ف ĂĊ ¡
¸ ĂĂ ¡ ار· ہ..ؤ ': نا · _´Ƴ ¸,¹ ی.ˏ _ı _`) ہؤ _ȗ 'Ǒ ̲ .ˏ _ȗ ا _`ا,· ,· ں··Ŷ ﷲا ,¹ا رؤا
͉ ͇
ͅ
͈ ͉
͌
ͅ
͇ ͇
. .
͏ ͏
̞ ͇
·
͈
Ǘ '
͇ -
ͅ
͇ Ǯ
͈
Ǖ
͇
·
͈
·Ʃ
͌
'.·Ʃ 'ʇ
ͅ
͌
͉

¸ ف ăĀ ¡ 'ʇ _´ƙ _ȗ ,- _ǣ ا ,, ¸Ǥ ر _̚ .Ǒ ا _ı ¸Ǥ ¸ ¸ƪ · _̚ ا ¸ڑو̪ ¸ƪ ·
͊
ǘ̲
͇
· ͉
͈
͆
ħ
̈́

ͅ ̈́
̲ ˣ
Œ
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͈
Ɔ
ƃ
͌ ͌
͇
ͅ
͉
·
ͅ
_,¹
͈
¸ ف ăĂ ¡
¸ Ăă ¡ · _ƕدآ _ رؤا
͇
¸ ف ăă ¡ ے,̣ رؤا ¸̱ رؤا ¸Ǥ ¸ư '.ر'ʇ _̃ ¸ư _ǣ ,ǜ
Œ
͊
Ǣ ͈ ʇ
ǥ
͇ ·
͊
͈ ǥ
Ŭ ͉
͌ ͌
ͅ
͉

͈ ͈
͌ Ƶ
ͅ
ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
ˣ
ͅ
¸ ف 㥠¡ ¸ư 'Ǒ د _ _´Ƴ ¸Ǥ د,¹ رؤد ,ǜ _ı سا ¸ƪ _ ,̣
͌
ͅ
͈ · ͉
.
͈
͌
ͅ
͈
͈
ˣ
ʇ ͌
ͅ
͇
͉
·
¸ ف ăą ¡ ,ǜ _ȗ _̰ '.·
͈
ˣ
ʇ
ͅ
ħ
͇
Ǣ
œ
͈
· ¸Žاؤ ¸Ǥ ;· ¸ .. _´Ƴ ¸'̞ د ,¹ ¸ˢ _̖ · '̞ ,, _Ư ار'ʇ _̃ ,· ¸Ǥ ¸IJ
̈́ ̈́
Nj ǿ ͇ ͈ ͈ ͉
͌
͏ ̈́
Œ ·
̞ ̘
͇ · ͌ Ƶ ·
ͅ
̈́
͌
͉

͈
͉
̈́
Ǖ
͉
·
¸ ف ăĆ ¡
م': ¸IJ نا ¸ ف ăć ¡
¸ ĂĄ ¡ _´ǧ _ˡ ¸ ¸´ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͈
ͅ
ʿ
̈́
Ǫ´
̄
͉
·
ͅ
̈́
͌
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ _´ƙ·ĕ
͈
ͅ
¸ ¡ ف ăĈ ¡ .. ہؤ _ _د'ƃ,Ď ک)
͇ ͈
̈́
͌
Ɲ
¸NJ;· ¸
͇
¸ ف ăĉ ¡ نا رؤا ¸آ ,¹ ¸Ž _˥ د _ؤر س'. ¸IJ نا لو·ر ¸IJ
͏ ͆
͈
͈
Ǒŭ
͉
¸ ف ăĊ ¡ ہؤ رؤا
،· ں·Ə, ͇ ǰ _´Ƴ ¸Ǥ د ,Ź.. _̖ · ¸ƪ ،¸ﻻ ن'̂·ا ,, _̚ _Ư ¸̱ ¸Ș ا
Ƈ
͈
͌
ͅ
͈ ͈ ͇
̈́ ͅ
·
͈
͌
͈
͈
̈́
·
͌
ͅ
·
'

¸ Ăą ¡ ·Ʃ ¸,¹ م': ¸Ș ¸´ _̴ د ,, 'Ǒ _ț '. _´ƙ _´ƙز _̚ .ɓ ¸IJ نا ¸ ¸ƪ ,̣
͌
ͅ ̈́
͈
Ǘ
Ň
ͅ
͈ ͈ ͈
ʱ
͈

͈
¹
͆
̈́
'
͇ ͈ ͈
˸ ·
ͅ

͇
'
͌
͉
¸ ف ĄĀ ¡
¸ ĂĆ ¡ ؤر یر'̂ ͌ Ƶ ,· نا _ رؤا
͆
͉
͇
_´ǧ آ _
͈
ͅ
͈ ·
¸ ف ĄĂ ¡ ¸ƪ _̚ ` _´Ƴ ¸Ǥ Ƃ ¸Ǥ ہؤ · _´Ƴ _`'. _lj;·
͌ ő
͈
̈́
ǡ
͇
͈ ͈ ͉
͌ ͌
ͅ ̈́
ˉ ̘
ͅ
ͅ
͇
_̚ .Ǒ ا _ı ¸Ǥ ¸
͈
̈́
·
͈
Ɔ
̈́
ˣ
ƃ
¸ ف Ąă ¡ ¸Ǥ آ ¸Ž نآ,Ď رؤا او· ¸IJ سا ,,
͏
͈
ͅ
¸ ف ĄĄ ¡ ل.. · _ا '.
͇ ͈
¸Ǥ د
͈
͇
ǿ
͈
´ ¸ ف Ąą ¡ ': _ا · _´ƙ ںؤد ل.. ¸ ف,' _ǣ ا ¸ا _´ƙ ,, 'Ǒ ̘ _̚ ¸̱ ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
͈ ͈ ͇
̈́ ͅ
͉
͉ Ǯ
̈́
Ǖ ͈
͉
·
̈́
·
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
ͅ
· ں·Ʃ _' '.
͇ ͇ ͌
ͅ
¸ư _`·Ʃ _´ؤ ف,' ی,ǖƘ
͌
ͅ
͌
͈
¸ ف ĄĆ ¡ ںؤ,¹ _`'ƃ,Ď'. _ı بر ¸Ǥ ا ,¹ا _´ƙ
̈́
̈́ ̈́
̈́
͉ ͈
¸ ف Ąć ¡ ·
ͅ
¸ư رڈ ': با:. ¸IJ ند ے;· ¸̱
͌ ͇
͇
Ǽ
Ƈ
¸ ف ĄĈ ¡
¸ Ăć ¡ '.,¹ راد,ǖ ¸ سا · ¸´ ہؤ ,, 'Ǒ ;· ,, ,· ¸´ ¸ا _´ƙ · 'Ǒ '. ﷲا ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ ̈́
͇ ͉ ͉ ͈
̈́
ͅ ͅ ͅ
̈́ ̈́
ͅ
ƺ ͌ Ơ
ͅ
ͅ
͉
¸ ف Ąĉ ¡ ·
ͅ
را,¹ ,˭ ¸.ا _ǣ ا _´ƙ ¸´ ¸ˢ ¸ سا _´ƙ
͉

'
͈
̈́
͉

͈ ͉ ͈
ͅ
̄·
ں·Ʃ 'ʇ
͌
¸ ف ĄĊ ¡ _̚ _ _̚ 'Ǒ ·
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ɭ·
ͅ

͈
¹
ͅ
¸ ف ąĀ ¡
¸ ĂĈ ¡ ¸NJ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ن· ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا ·
̈́
͇
͇ ·
͉
͇
̈́
͇
ͅ
¸ ف ąĂ ¡ ،¸) _´ǧ آ _ı سا '.
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
͈
،':·Ʃ ,, ) ': ں·Ə, ͇ ǰ ¸ȅ
͌
̈́
̞ · ͇
·
Ƈ
͆
͈
Ǘ
͇

¸ Ăĉ ¡ ,ǖ _ȗ ا او· ¸IJ ﷲا رؤا
͈
͉
͈
'
¸ ف ąă ¡ ؤا ے,¹ ,, ) , ': نا · _´Ƴ ¸Ǥ · ·
̈́
̞ ͇ Ǽ
·
͉ ʼn
͇
͈
͌
ͅ
͇
` ͉
,, _´Ƴ ¸Ǥ ر
͈
͌
ͅ
̘
ő
_´Ƴ _ر'ɭ ےر'̂ ͌ Ƶ ں'̄ ¸IJ ﷲا ,,
͈
͌
͆
̈́
·
͈
·
͈
¸ ف ąĄ ¡ ¸IJ سا · ·Ʃ ¸'Ǒ ث'. ہؤ · ﷲا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇ ͌
ͅ
ͅ
͇ · ¹
͇ ͈
̈́
ͅ
_´ƙ _´ƙز ,, ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ ,, _´ƙ ¸˜
͈ ͈ ͈ ͈
̈́ ̈́
͌
̈́
.
¸ ف ąą ¡ ،¸ ک,- ¸IJ نا ¸ư ی,·,· رؤا _ı'. ¸ا
͆
͌
ͅ
͇ ͉

¸ ĂĊ ¡ ¸̱ ¸ƅا _Ư ¸.ا گ·Ŷ رؤا
ͅ
·
͌
͈
¸ ف ąĆ ¡ ؤا ،¸·Ʃ ,˚ ,̣
͏
͌
ͅ
Ǒ
̈́
Ǯ ͉
Ƈ
·
ف,' _ı بر ے,ǖ ,¹ا ر
͈
ͅ
_`·Ʃ _ʖ ·Ʃ ,, ¸ˢ ث'. ¸.ا ¸
ͅ
͌ ͌
͉
. ̈́
̄
͉
·
͇ ͈
¸ ف ąć ¡ '.·Ʃ 'Ǒ ·Ʃ ,˞ ,· نا ': ں·ĕ) ا ¸IJ نا _̚ ·
ͅ
͌ ͌
͈ ĝ
¹
ȟ
͈
ǘ
̈́
͉
̈́
ͅ
Ǒ
̈́
·
͈
͈
·
ͅ
¸ ف ąĈ ¡
¸ ăĀ ¡ ی,·ا _̚ ں· ͈ ǝ _`'ȅ _`· ¸ ف,' _ı بر ¸IJ نا ,· نا _´Ƴ ¸Ǥ رؤا
ͅ
͈
̈́
·
œ
̈́ ͏
͆
̈́
' ͉ ͈
͌
ͅ
̘
ő
¸ ف ąĉ ¡ ¸´
ͅ
_´ƙ و̪ د ,Ħ~ار با ¸ư ¸Ǥ ¸IJ ﷲا · _Ǔ ؤ'ƃ,Ď
͈
ʱ
͈

ͅ
͌ ͈ ž
ͅ ̈́
͈
ă
̈́
،ں·Ʃ 'Ɲر ,ʕ د ہار ,·'. ےر'̄ _̰
͌ ͋
͈
.
ͅ
˸
ͅ

͇
·

¸ ăĂ ¡ _ǽ _̚ ا · .ɓ ¸IJ ,ǜ _ȗ _´Ƴ ¸Ǥ د ہ,ƈ ': ¸˪ ر · ں· ͈ ǝ دآ ےر'̂ ͌ Ƶ ,, _ رؤا ͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͈ ͈
̈́
·
͇
͇ ͇
' ˣ
ʇ
ͅ
ħ
͈
͌ ¯
ͅ
͈ Ɨ
_´Ƴ ¸Ǥ ںؤاد ,·'. ¸IJ ں·ǝ آ یر'̂ ͌ Ƶ ہؤ _̰ _̰
͈
͌
ͅ
ˣ ͉
.
ͅ ͅ
͈

͇
Ǣ ·
͇
`
ͅ
¸ ف ąĊ ¡ _Ņ ,ǖ.. ,Ħʄ _ı ﷲا ؤد'ƃ,Ď ¸´
͈
͇
ͅ
͈
̈́
̈́

̈́
ͅ
`'.·Ʃ .ˏ ¸
ͅ
͇
͌
͇
.
¸ư _
͌
¸ ف ĆĀ ¡ _´Ƴ ¸ưر ,ʕ ,ʋ ےر'̄ ¸Ǥ ,Ď ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ȅ
͈
͌ ͈
͌ Ǘ
ū ƃ
˸
ͅ

ͅ
͆
´
̈́
͆
͇ · ¸ ف ĆĂ ¡
¸ ăă ¡ ¸ư '.) _´ƙ ی,· رؤا _ʖ _̚ ,, ¸ư _Ưؤ
͌ ͌
ͅ
͉
.
͈
ͅ
΢
ȅ
̈́
`
͈
˸
ͅ
͌
¸ ف Ćă ¡ ·Ʃ _´ƙ _ǣ ¸´ _ ,, ¸. ں'̄
͌
͈
ͅ
͆
ș
ħ
ͅ
͇
ͅ
͈
·
ہؤ رؤا ¸ ف ĆĄ ¡ ¸·Ʃ ش· ,· سا رؤا _˥ ,¹ ¸Ž _̴ ا ¸ ا·Ʃ _̰ ا
͏
͌ ͌
̈́
͉ ͈ ͈
͉
.
̈́
· ͉
·
¸ ف Ćą ¡ _lj..آ ,· نا
̈́
͉
'ʇ و̪ ':
̈́

͇ ·
· ﷲا ,Čؤ سا ¸Ǥ ,ِ̣ ¸ƪ ,, ¸Ž , رؤا 'Ǒ آ _̚ ا ¸ ںؤœ̉ ف,' ,Ƣ رؤا '.آ
ͅ
͏
ť
Ť · ͌ ¯
͇
Ǽ
ˬ
͈ ͈
ŭ
͈
̈́ ̈́
ź
͌
ں·Ʃ را,¹ ,ʋ رؤ,~ ¸ƪ · ': ¸Ž'ǫ _̃ ¸ سا · ,¹ا ,, ،,¹·Ʃ ے.Ǒ ¸IJ سا ے,· _´Ƴ ¸ر'ʇ
͌ ͌
͆
.
̈́
͌
ͅ ͅ
͉ ͈
͇
´ ͈
͌ Ƶ
̈́
͇ ·
̈́
͌
ͅ
͉

¸ń ¸ ف ĆĆ ¡
¸ 㥠¡ _´ƙ _´ƙز ہؤ _̰ ¸ư 'Ǒ 'ǫ _̚ ا _ ﷲا ,̣
͈ ͈ ͉
͇
Ǣ
͇
`
͌
ͅ
͈
ǔŬ
͇
´ ͈
̈́
· ·
͇
͉
_´Ƴ ¸Ǥ Ƃ ¸,¹ _`د'.ز _ '.
͈
͌
ͅ
ˉ
̈́
ͅ
͈

̈́
¸ ف Ćć ¡
··Ŷ ےا ¸ ·Ŷ ث,· _´ ¸Ǥ ¸IJ 'Ǒ د ¸ư ل'.ؤ ': ں·'. _Ư ےر'̄ _`د'.ز یر'̄
͇
͇
ͅ
͈ ǥ
͇
-
͈ ͇ ͈
̈́
·
͌ ͇
̈́
͌
˸ ˸
ͅ ͅ

ͅ
¸ ·Ŷ'̞ ا ..'ĉ
͊
·
͏
̈́
¡ ،
¸̱ ¸.· ےر'̄ · ¸ń _د'Ǒ _̚ ¸ƪ ,Čؤ سا ¸ư '.,̣ ف,' یر'̂ ͌ Ƶ _̚ ,̣
ͅ
·
ͅ
˸
ͅ

͇
͈
ͅ
͇ ·
͈ ͈
˸ · ˸ ·
ͅ ͅ
͌
ͅ
͌
̈́
͉ ͉
¸ ف ĆĈ ¡
¸ ăą ¡ ư _Ư _ȗ ا · ثؤ '̄ _ı _Ń..ز _ı 'Ǒ د
͌
͌
͈
'
ͅ
ő
̈́
͈
̈́
· ¸IJ سا · ار'.ا ¸ ن'̂-آ ¸ ¸ƪ ,, _`'. ہؤ ¸Ș ¸
ͅ ͅ ̈́
͌
̈́
͉ ͈
Ǘ
͇
-
_´Ƴ ¸'̞ ¸'.· رؤا _ƕدآ , · _˥ ,¹·Ʃ _ǣ _Ņ _,ǖ _żاؤ ¸Ǥ ا ¸ _´ƙز _ΐ·
͈ ͈
͌ ͉
ͅ ͏
Œ
͉
͉ ͈
Ǽ
ʼn ͉
͇
͈
ʇ
̈́
͌
̈́
̲
Ť
͈
̈́
ť ͇
¸ ف Ćĉ ¡ 'Ǒ ¸Ž ر'̞ 'Ǒ ا _´ƙ _´ƙز _ ,, ¸. ں'̄
͈
ŭ ·
˃
̈́
Ǫ´
̈́
͉
͈ ͈
͇
ͅ
͈
· ¸ ف ĆĊ ¡ سا رؤا _ǣ ·Ʃ ,Ħ~ارآ ب· رؤا
͏
ť
͌
ͅ
̈́
ƙ _' ےر'̂ ͌ Ƶ ,, ,, ¸̱ ¸ū'ƃ ¸IJ
͇
͈
͇
Ǽ
ˬ
¯
_ǣ آ _´
͏
ť
͈
¸ ف ćĀ ¡ _´ƙ ند '. _´ƙ ثار '.آ ,· سا ¸ʒ ار'̂ ͌ Ƶ
͈ ͈ ͉ ͈ ͈
.
¸ ف ćĂ ¡ _̚ _Ư _̰ _` '.· _`·Ʃ _`': '.د,¹ ¸ا ¸ ¸ƪ ·
͈
̈́
·
͌
ͅ
·
͈ ͈
͏ ͊
͌
̈́
͌
ͅ
¸ ف ćă ¡ _ _´ǧ آ _̖ · ¸ƪ
ȟ
̈́
ɴ
Ǝ
͈
ͅ
͈ ·
̈́
·
͈
͌
¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸,¹ ر· _´Ƴ ¸,¹ ن'Ǒ
͈ ž
̈́ ͅ ̈́
͈
͌
͈
͇ · ¸ ف ćĄ ¡
¸ ăĆ ¡ ¸ư '.ر'ʇ ف,' _ı ,̣ ¸IJ _ǣ ) ﷲا رؤا
͌
ͅ
͉

Ť
ͅ
Ɨ
. ¸ ف ćą ¡ . ¸Ș رؤا
͉ ͇
`
¸ư '.) ہار _lj.Ǒ ¸ư'
͌ ͌
ͅ
͉
.
͈
-
¸ ف ćĆ ¡
¸ ăć ¡ ..از _̰ ¸ سا رؤا ¸ư _`) ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ _`)
͏
͇
·
͌
͏ ͏
̞ ̞ ͇ ͇
· ·
͈ ž
¸ ف ćć ¡ ¸NJ;· ,, ,· ,Ħƚ ¸IJ نا رؤا ͉
̈́ ̈́
͉
یرا· ,, رؤا _Ư'Ǒ _Ń
̈́
̈́
͌
͈
- ¸ ف ćĈ ¡ ،¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ _´ƙ سا ہؤ _´Ƴ ¸Žاؤ ¸Ǔ _Ưؤ
͈ ͈ ͈
͌ ͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
̈́
͇
`
͌

¸ ăĈ ¡ _·'̂ŗ ں'Ǒ ا,· ¸ ں·̐ رؤا
͈
͏
͈
͏
·
͇
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ ف ćĉ ¡ 'ȅ _ا ,Ź.. ': _`ا,· · ͈
Ǘ
͇ -
͇
͏
͇
ͅ
¸ ف ćĊ ¡ ,ŭذ ,· نا رؤا
͉
ے;ʋ ¸IJ ثار ی,ǖnj..ا ,· ںؤœ̉ ¸IJ نا '.· ،':·Ʃ ,, _`· ﻻاؤ ¸'ǫ ¸ ﷲا _̚ ا ،_Ń ¸NJ;·
͊
.
͈ ͉ ͉
̈́
͉ ´
·
͈
͌
̈́
͏
̈́
͇
͈
̈́
·
͉
_´Ƴ ¸Ǥ د 'Ʒ;·
͈
͌
͏
͈
͉ ¸ ف ĈĀ ¡ ،¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ _´ƙ سا ہؤ ،_´Ƴ ¸Žاؤ خزؤد _Ưؤ
͈ ͈ ͈
͌ ͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌ ͌

¸ ăĉ ¡ ¸ń _·'̞ ا · _Ņ نا ¸ƪ ند _` رؤا
͈
͏ ͊
·
͌
͇
¸ ف ĈĂ ¡ ƃ,Ď ¸ ں·,Ȋ ,̣
̈́
͆
Ɖ
͉
·
·Ʃر ,ʦ _ǣ ا ¸ń _·'
͌
͇
.
̈́
͉
͈
͏
¸.,- ےر'̄ رؤا ¸´
͈
͆
˸
ͅ

ͅ
¸ ف Ĉă ¡ ¸.,- ¸IJ نا رؤا ¸ń _د,¹ ا.. ¸ ں·'˨ _̚ ا ¸ƪ ·
͈
͆
͈
͇ ˜
̈́ ͅ
ȅ
Ɖ
͈
̈́
· ͌
¸̱ ¸Ǥ · ¿¹ _̃ ¸´ ¸ń _̚ ¸ نا
ͅ
·
ͅ
͇
` ͉ ͈ ͈
͌ Ƶ
ͅ
ő
¸ ف ĈĄ ¡
¸ ăĊ ¡ ،_̰ ,, _̰ ,ǖ _ı ¸Ǥ · ےر'̄ _̃ ,, _´ƙ ¸´ رؤا _´ƙ ¸ƪ ¸ư _ě': ہا· ﷲا ·
ͅ
· ·
̈́ ͇
͇ ͈ ͈
̈́
̈́
͇
` ͉
˸
ͅ
͈
͌ Ƶ
ͅ
͌
͌
̈́
ͅ

¸ ĄĀ ¡ '̄
͈
· 'ǫ ¸ńآ · _Ń ¸Ž _´ '. ن'. ,Ƣ ں
͇ ͇ ͇
͈ ͇
Ǖ ͌
̲
͇
·
̈́
¸ ف Ĉą ¡ نا · ¸ń _·'. ے,ǖ̳ ف,' _ı ﷲا رؤا
͇
͈
͏
͇ ͈
͉
·
_·ؤ'Ǒ یر'. _ı نا رؤا ¸ư _ż·Ə 'ǫ ':
͈
͊
̈́
͇ ·
͌
ٰ
͉¯
¸ ف ĈĆ ¡ _Ń _·'.·Ʃ ¸Ŀ ¸ نا
͈
͏
͇
͌
¸ ف Ĉć ¡
¸ ĄĂ ¡ ¸ _´ƙز رؤا ن'̂-آ ¸ư 'Ǒ د یزؤر ن· _̚ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈ ͌
ͅ
͈ ·
͈
˸
ͅ

̈́
ͅ
¸ ف ĈĈ ¡ رؤا ن': ¸ư ¸ū'ƃ ن· '.
͌ ͈
': ںو̪ آ
ʱ
̈́

¸ ف Ĉĉ ¡ ¸ ہ..ز · ہد,ƈ ¸ư 'Ǒ 'ʇ رؤا ¸ ےد,ƈ · ہ..ز ¸ư 'Ǒ 'ʇ ن· رؤا
̈́ ̈́
͌ ͌
ͅ ͅ
ŭ ŭ
̈́ ̈́

¸ ف ĈĊ ¡
ﷲا ,, ¸ń _̚ با · ¸ư '.,¹ ,ǖ.. _ı ں·Ə': م'̂· ن· رؤا
͈
ő
ͅ
͌
ͅ
͈
͇
ͅ ͅ
¸ ف ĉĀ ¡ ¸رڈ _̚ ں· ͈ ǝ · ؤ'ƃ,Ď ¸´ ·
ͅ
͈
̈́
·
œ
ͅ ͅ ̈́
ͅ
¸ ف ĉĂ ¡
¸ Ąă ¡ بر 'ǫ ار'̄ ¸ư ﷲا ,, ·
͉¯
˸
ͅ
͌ ͈
ͅ
¸ ف ĉă ¡ _Ưا,˭ ,ʝ ¸ư 'Ǒ .ɓ ¸IJ _ ,̣
͌
Ţ
ƃ
͌ ͈
¹ ͇
'
͉
·
¸ ف ĉĄ ¡ ,̣
͉
·
،·Ʃ ¸'. ے,̣ ں'̄
͌
ͅ
͇
͉
·
ő
¸ ĄĄ ¡ ,· ںوɹ 'ĉ ث'. _ı بر ے,ǖ ¸ư _ʖ ·Ʃ ,·'. _̖ ·
͉ ͈
ͅ
·
̈́
͇
ͅ
͌
͉
.
͌
͇
͆ ̈́
·
͈
¸ ف ĉą ¡ _·ﻻ _̚ ن'̂·ا ہؤ ·
͈ ͈
͏
̈́
·
͈
ͅ
،¸ń
¸ Ąą ¡ _´ƙ ں·ʑ ,- ےر'̄ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
͈
.
͆
˸
ͅ

̈́
ͅ
¸ ف ĉĆ ¡ ہر'.ؤد .ɓ ¸IJ 'Ǒ ,̣ ¸'Ǒ لؤا ,, ¸ư 'ȅ͈ا _`·
͇
͇
'
̈́
̈́
Č ·
͉
·
͏
̈́
͇
͌ '
͏
¸'Ǒ
͏
̈́
͇ · ¸ ف ĉć ¡ 'Ǒ ,̣ ¸ư '.'Ǒ لؤا ﷲا ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
̈́
Č ·
͉
·
͌
ͅ ̈́
̈́
͇
ّ
ͅ
¸'. ¸NJ..ؤا ں'̄ · ': ¸'Ǒ ہر'.ؤد .ɓ ¸IJ
ͅ ͏
͇
̈́
ő
ͅ
̈́
͇ ·
͇
͇
'
·Ʃ
͌
¸ ف ĉĈ ¡
¸ ĄĆ ¡ ¸'̞ د ہار _ı _ ,, ¸ư 'ȅ͈ا _`· _´ƙ ں·ʑ ,- ےر'̄ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͏
Œ
͌ '
͏
͈
͈
.
͆
˸
ͅ

̈́
ͅ
¸ ف ĉĉ ¡ ﷲا ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
ہار _Ư د· · ¸IJ سا '. ¸Ǥ '. 'Ǒ ,· ¸ʒ ¸IJ سا ¸'̞ د ہار _ı _ · 'Ǒ · ،¸ư '.'̞ د ہار _ı _
͌
̈́
͇ ͇
͈ ͈ ͈
͌
Ʊ ͉ ͌
̈́
˒ ͉ ¹
.
͉
.
͏
Œ Œ
ͅ ͅ

¸'. '.'̞ د ,, ہار ¸. _ ¸'. ,,
͏ ͏
͇ ͈ ͉
Œ
̈́ ̈́
ͅ
͇
¸ ف ĉĊ ¡ ،·Ʃ ¸'ʙ ¸ʒ 'ȅ ا·Ʃ 'Ǒ _̚ ·
͌ ͌
ͅ
ű
.
͈
Ǘ
Ň
͈
¹
͈
˸
ͅ

ͅ

¸ Ąć ¡ نا رؤا ¸ ف ĊĀ ¡ ,· ن'̂ũ ,ʝ ¸Ǥ _̚ · ,ǖŔا _´ƙ
͉ ͈
ƃ
ͅ
ˣ ͉
.
͈
̈́
·
ͅ
͆
¸ ف ĊĂ ¡ _̚ م': , ': _ ن'̂ũ ¸ȅ
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn

͆
͈
Ǘ
͇ ·
،¸ư 'Ǒ '. · ں·Ə': نا ﷲا ¸ȅ ،'Ǒ د
͌ ͇ Ǘ
ͅ ͅ
̈́
· ·
͆
͈
͇ ·
͈

¸ ĄĈ ¡ _`· ,, _̚ ن'. ,, _ı نآ,Ď سا رؤا
͏
͈
̈́
·
͆
͈
ͅ
ےر'.ا ¸IJ ﷲا ¸ ¸Ž'Ǒ ¸ ف,' _ǣ ا
ͅ
͇
̈́
͇ ·
̈́
͉

¸ ف Ċă ¡ ¸ư _.ȟ _ı ں·'Ǒ _ˡ ا ہؤ ں'Ɲ
͌
͈

ͅ

͇
ͅ
¹
:
͋ ¸ ف ĊĄ ¡ _ _ı _Ņ ¸ư '̞ , · _´ƙ ح·Ŷ رؤا ͈
Ǒ-
̈́
ɴ
ͅ
·
͌
ʱ
Ƃ
͉
Ǽ
ʼn
͇
͈
،¸ư ¸ ف,' _ı ¸ŷ'. ر':درؤ,· ¸ư _̚ ¸. , _´ƙ سا ¸ư
͌ ͌ ͌ ͉ ͈ ͈
̈́
·
͆
͉
Ǽ
ʼn

¸ Ąĉ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ ,, 'Ǒ
͈
͌
ͅ
̘
ő
͈ ͈
¹ ¸ ف Ċą ¡ ؤ'ƃ,Ď ¸´ ¸ư 'Ǒ 'Ǒ ¸ا ¸ ں·̐ ا ,,
̈́
ͅ
͌ ͈
ŭ ·
̈́
͇
̈́
̈́
·
¸ ف ĊĆ ¡ ȗ سا ·
͈
Ǘ
͇ -
ͅ
_`· _
͏
رو· ¸.ا
͈
ة ؤﻻ ) · _Ņ _ʹ _ · ,¹ ڑو̪ · ﷲا رؤا ؤآ ¸Ž
͇
.
͈
´
ƃ
͇
͉
·
¸ ف Ċć ¡ ،·Ʃ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا
͌
͉
¯
ͅ

¸ ĄĊ ¡ '.'. ,, ·'ĉ ,· ¸˜ ¸IJ _` '.) ¸ا ,ʔ
͈ ͉ ͈
̈́
͇
ͅ
͉
. ͊
͇
Ǒ̡
͇ ·
ˏ
͇
.
¸ ف ĊĈ ¡ _̚ م'ǫ ا ': سا ¸ ں·̐ ا _̰ ا رؤا
͈
̈́
·
͇
̈́ ̈́
´
̈́
·
͇
·
'̞ د
ʱ
͈
¸ ف Ċĉ ¡ '̞ '.) ¸ ں·˛ ا ¸ نا _Ư ¸Ș ا
ͅ
·
͈
͊
Ǒ̡
͇ ·
̈́
:
͌
͈
'
¸ ف ĊĊ ¡ ·
ͅ
ا·Ʃ م'ǫ ا 'ȅ ں·˴ '! و̪ د
͌
͇ Ǘ
̈́
´
͈
Ň ŷ
̈́
ʱ
͈

¸ ف ĂĀĀ ¡
¸ ąĀ ¡ نا رؤا ¸ ف ĂĀĂ ¡ سا _`· _´ƙ
͏
͈
¸ ف ĂĀă ¡ _̚ ن'̂·ا ,· سا _`· _´ƙ نا رؤا ¸ư '.ﻻ ن'̂·ا ,·
͈
̈́
·
͈ ͌ ͈ ͉ ͈ ͉
͏
ͅ
¸ư 'Ǒ '. ب· · ںؤ.ȅ بر ار'̄ رؤا ،¸ư '.ﻻ
͌ ͇ ɳ ͌
ͅ
̈́
·
̈́ ̈́
Ǝ
˸
ͅ

ͅ
¸ ف ĂĀĄ ¡
¸ ąĂ ¡ _·) _̚ ہؤ ,¹ا رؤا
͈ ͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ · ˸
ͅ

¸ ف ĂĀą ¡ ی,ǖƘ ¸Ǥ ے,ǖƘ ,, ؤد'ƃ,Ď ·
͈ ͈
͈ ž
̈́ ͅ
¸Ǥ ےر'̄ رؤا _`,¹
͈ ž
˸
ͅ

̈́
_`,¹ یر'̄
̈́
˸
ͅ

¸ ل'̂ćا ¸ ¡ ف ĂĀĆ ¡ ¸ م': ےر'̄ ¸̱ رؤا _̚ ,Ę) ¸ م': ے,ǖƘ _̚ ˸
ͅ

͇
Ǽ
Ƈ
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
.
͈
ͅ

_̚ _ ﻻ
͈
̈́
·
˛
ɓ
ͅ
'
¸ ف ĂĀć ¡
¸ ąă ¡ _´Ƴ ¸'ʙ ن': ف,' یر'̄ · _´Ƴ ہؤ _`· _´ƙ نا رؤا
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ
ű
˸
ͅ

͇
͏
¸ ف ĂĀĈ ¡ ؤد 'Ǒ · ںؤœ̉ ¸´ 'Ǒ ·
̈́
- ¹
͇ ·
ͅ
͈
ͅ
·Ʃ ,, _ _̚ ا ,,,¹ا ¸ń
͌
̈́
ͅ
ɭ·
͈
̈́
·
͉
¸ ف ĂĀĉ ¡
¸ ąĄ ¡ ¸ư 'Ǒ ف,' یر'̄ _`· _´ƙ نا رؤا
͌
ͅ
ʉ
ͅ
.
˸
ͅ

͏
͈
¸ ف ĂĀĊ ¡ ,, ہؤ ,,,¹ا ¸ń ؤد '̞ د ہار · ں·ǃ..ا ¸´ 'Ǒ
̈́
͉ ͈
Œ
̈́
ͅ
¹
،_̴ و·
͈
͇ ·

¸ ąą ¡ '.,¹ _̚ ¸˜ , ,· ں··Ŷ ﷲا ¸ȅ
ͅ
͈
̈́
·
̈́
!
͉
Ǽ
ʼn
͉
͆
͈
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĀĀ ¡ _´Ƴ ¸,¹ ¸˜ ,· ں·'. _ǣ ا _Ư گ·Ŷ ں'Ɲ
͈ ͉
͌
ͅ
̈́
!
̈́
͇
̈́
͉

͌
͋
¸ ف ĂĂĂ ¡
¸ ąĆ ¡ ': ¸'̞ ا _̚ ا ند _` رؤا
͏
͊
·
͈
̈́
·
͇
¸ ف ĂĂă ¡ ,, _´ƙ 'Ǒ د '.·
̈́
͈ ͈ ͈
̈́
· ¸.ا _ı ند سا ,ʝ ¸̱ ¸ưر
͈
ƃ
ͅ
·
͌
ی,̣
Ť
¸ ف ĂĂĄ ¡ ¸ń _,¹ ن'ǫ _´ƙ _'آ
͈
͉ ͈ ´
͉
·
͉
¸ ف ĂĂą ¡ ¸ ں·̐ ہؤ ¸ưر _´ƙ ¸'̞ ےر· ,,
̈́ ͊
̈́
ǡ
͇
`
͌ ͈
Ť
͉
¸̱ ,, ,· ,·ا.Ɲ رؤا '.) · ¸Ǥ ¸ ﷲا
ͅ
· ̈́
͉
͈
͌ ͈
͊
Ǒ̡
͇ ·
̈́
ˣ
ƃ
¸ ف ĂĂĆ ¡
¸ ąć ¡ , _د '̞ د _̚ ¸ƪ ,¹ا رؤا
͉ ͈
Ǽ
ʼn
Œ
͈
˸
ͅ

͌
¸ ف ĂĂć ¡ _´Ƴ ¸ưر ےد ہ..ؤ _̚ ا · ¸ _´ƙ سا
͈ ͈
͌
͌
͈
̈́
·
͇
¸ ĂĂĈ ¡
'.
ͅ

͈
_ƀ) س'. ¸Ǥ ا _Ư ¸ˢ _̚
͈ ͈ ͇
.
͉
̈́
͉
͌ · ̄
͉
˸
¸ ف ĂĂĉ ¡ ہا· ﷲا ,̣ ¸ư '.Σ ,¹ ¸ˑ ف,' یر'̂ ͌ Ƶ _̚ ا ل'.œ̉
͉ ͇
· ·
͌
̈́
͉
.
͈
̈́
·
¸ư
͌
¸ ف ĂĂĊ ¡ ،,· ں·Ə': ¸IJ نا
͉

¸ ąĈ ¡ ا·Ʃ لو·ر ¸.ا _´ƙ ¸ƅا ,Ƣ رؤا
͌
͈ ͈ ͌
¸ ف ĂăĀ ¡ '.Σ س'. ¸IJ نا لو·ر ': نا _
ͅ
͉
͇
¸ ف ĂăĂ ¡
'.'. '.د,¹ ,˞ ': ف'ȟ ا ,· نا
ͅ ̈́
͇ ͈ ĝ
ȟ
͈
ǘ
̈́

͉
¸ ف Ăăă ¡ ¸˜ ,· نا رؤا
̈́
·
̈́
!
͉
،'.·Ʃ _̚
ͅ
͌
͈

¸ ąĉ ¡ ·Ʃ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا ': ¸آ ¿¹ ہ..ؤ ,, _´Ƴ ¸Ǥ رؤا
͌
͉ ͈
¯
ͅ
͏
͈
͌
ͅ
̘
ő
¸ ف Ă㥠¡
¸ ąĊ ¡ ': ¸ˢ ے,· ¸IJ ن'. _ǣ ا _´ƙ ؤ'ƃ,Ď ¸´
̞
͇ ·
͇ ͇
̈́
͉

͈
̈́
ͅ
¸ _`اذ
ͅ
¡ ¸ư'. ﷲا · ,ʝ 'Ǒ ر _̚ ر'Ǒ ا
͌ ͉
͇
ƃ
ͅ
̡ ǔ
Œ
͈
̈́
·
͈
ͅ
̈́
-
¸ ف Ăăą ¡ ¸ư ہ..ؤ ¸.ا ': ہؤ,¹ ,Ƣ
͌ ͈ ͌
¸ ف ĂăĆ ¡ ¸̱ ,, ی,̣ ¸.ا · ': ¸آ ہ..ؤ ': نا _
͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉
̈́ Ť
ͅ ͏
͇
· ¸ńآ ,, _´ǧ
͇
̈́ ͌ Ơ
͈
͊
،_Ǎ;
͈

¸ ĆĀ ¡ با:. ': سا ,¹ا · ؤ'Ǒ ) ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
ͅ
͇ ·
̞ ͇
·
̈́
ͅ
¸ ف Ăăć ¡ ¸آ · ثار ,· ¸´
͏
͉
ͅ
¸ ĂăĈ ¡ · ند '.
͈
¸ ف Ăăĉ ¡ ،¸ư ی.ˏ _ı _` · ں·Ə, ͇ ǰ ,, ¸ư ,ǖ _ȗ · ہؤ _´ƙ سا ·
͌ ͌
͇
.
͇ Ƈ
͈
͉
̈́
'
͈
ͅ

¸ ĆĂ ¡ _ 'Ǒ ·
͇
͈
¹
ͅ
¸ ف ĂăĊ ¡ ¸ń ؤ,¹ _ʃ ': سا ,Čؤ سا ': ے;· ·Ʃ
͈
ͅ
͈
·
ͅ
͉
͌
¸ ف ĂĄĀ ¡ ¸Ǥ 'ƃ با 'Ǒ
ͅ
̈́
͈
¹
· ¸ˢ ·Ʃ
ͅ
̄
͉
·
͌
¸ ف ĂĄĂ ¡ ،¸̱ ¸ưر'ǫ ی.ˏ _ı سا
ͅ
·
͌ ͉Ƈ
͇
.

¸ Ćă ¡ · _Ưؤ ,ʝ ': ¸ˢ ,, ,Ź.. رؤا , _̚ و̪ با:. ': ,Ȕ ƪ ': ¸'. '̄ ¸ ں·˴ '! ,̣
͇ ͌
ƃ
ƃ
̈́
͇
͉
Ǽ ő
ʼn ͈ ͈
˸ ·
ͅ
ʱ
͉
`
͆
Ǘ
˩
͌
͏
͇
ŷ ͉
̈́
¸̱ ¸'̂ŗ
ͅ
·
ͅ
¸ ف ĂĄă ¡
¸ ĆĄ ¡ ہؤ 'Ǒ _´Ƴ ¸Ǥ · ¸ ¸´ رؤا
͈
¹
͈
͌
ͅ
̲
͉
·
͉
ͅ
¸ ف ĂĄĄ ¡ ں'Ɲ ، ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،¸ư _ ͋
̈́
ͅ
͌

¸ ¸ȅ ¸Ȓ _ı بر ے,ǖƘ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ͅ
ď
͈
¸ń ·ʑ ,, 'ʇ , ¸´ رؤا ،¸ư _ رؤ,~ ہؤ
.
̈́
̥
ͅ
·
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
͌

̈́
¸ ف ĂĄą ¡
¸ Ćą ¡ ¸ư , · _´ƙ _´ƙز ،ن'. ¸ŷ'! ,Ƣ ,¹ا رؤا
͌ ͇
͉
Ǽ
ʼn
͇
͈ ͈
̈́
͌
¸ ف ĂĄĆ ¡ ن'. _ǣ ا رؤ,~ ،_`·Ʃ ¸ū'ƃ _ı _Ņ
͇
̈́
͉

̈́
ͅ
͌
_ǣ د _´ƙ ¸ا,̣
ͅ
͈

͈
̈́
͉
·
¸ ف ĂĄć ¡ _´ƙ نا رؤا '̞ د با:. _ ¸·Ʃ ن'̂ǩ ¸ʗ ¸ʗ _´ƙ لد رؤا
͈ ͈
ʱ
͈

͇
͏
͌
͈
͆
ș
͉
'
͉ ͉ ͉ ͉
Ǒ Ǒ · ·
¸ ف'ȟ ا
̈́
ĝ
̈́

،':·Ʃ ,, ¸˜ ,· نا رؤا 'Ǒ '.د,¹ ,˞
͌
̈́
̈́
!
͉ ͈ ͈
¹
ȟ
͈
ǘ

¸ ĆĆ ¡ _´ƙ _´ƙز رؤا ¸ư _´ƙ ں·'̂-آ , · ¸ư ': _Ư ﷲا ¸ȅ ·Ŷ _
͈ ͈ ͈ ͌ ͌ Ǘ
̈́
͉
Ǽ
ʼn
͇ ͌
͆
͈
͇ · ¸ ف ĂĄĈ ¡ ¸ȅ ·Ŷ _
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،_̚ ,ǖ · ,ǖŔا _´ƙ نا ,ʝ ¸ư 'ǫ ہ..ؤ ': ﷲا
͈
̈́
·
͇ ͈ ͉
̈́
͆
ƃ
͌ ¯

¸ Ćć ¡ ،¸ń ؤ,̣ ف,' _ı _ا رؤا ¸ư '.ر'ƃ رؤا '.)ِ ہؤ
͉
·
͌
ͅ ͅ
͇
.
¸ ĆĈ ¡ ےا ··Ŷ ¸ _`آ ¸ǭ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ س'. ےر'̄
͏
͈
Ǖ
ȳ ˸ ˸
̈́

ͅ ͅ

͉
¸ ف ĂĄĉ ¡ _ı ں·Ŷد رؤا
،¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ¸˪ ر رؤا ,·ا.Ɲ رؤا ¸ǭ
͈ ž ͈
¯ ͈
͌
¯

¸ Ćĉ ¡ _,¹ _· ,, ¸Ǥ '. ,· _ا رؤا ¸˪ ر _ı _ا رؤا _ ¸IJ _Ư ﷲا ؤ'ƃ,Ď ¸´
͈
͆
̈́
͈
͌
Ʊ ͉ ͉
¯
̈́ ̈́
ȟ
̈́
Đ
͌
ͅ
¸ ف ĂĄĊ ¡ ہؤ
،¸ư ,ǖ̙ ¸ ,ŭؤد _Džد _Ņ ¸IJ نا
͌
ͅ
͇ ·

¸ ĆĊ ¡ ؤ'Ǒ ) ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
͇ ·
̞ ͇
·
̈́
ͅ
¸ ف,' _ǣ ا ¸ ¸´ _´ƙ سا ار'.ا قزر ¸Ǥ ےر'̄ ¸ ﷲا · ہؤ ·
̈́
͉

̈́ ̈́
ͅ
͈
ͅ
͈ ž
˸
ͅ

͇
ͅ
'Ǒ اœ̉ ل) ؤ ما,·
͈
ŭ
̮
͊
·
. ¸ ف ĂąĀ ¡ ٹو̪ ,· ﷲا '. ید ثز'.ا _̚ _ı سا ¸ ﷲا 'Ǒ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͇ ·
͉ ͈ ͈ ͇
͈
˸
ͅ

̈́
¹
̈́
ͅ
·Ʃ ¸Ǥ ..'.
͌
ͅ
Nj
̈́
͇
¸ ف ùà ¡
¸ ćĀ ¡ 'Ǒ ,, _´Ƴ ¸Ǥ ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ، ': نا ¸ư ن'̂ũ 'Ǒ رؤا
͈ ͇ ͈
ͅ
Č ¹
͈ ͉
͌
ͅ
Nj
̈́
͇ ·
͇
͌
،':·Ʃ ل'. 'Ǒ ': نا _´ƙ ¸ƅ
͌
͈
¹
͈
¸ư '.,¹ _ ,· ں··Ŷ ﷲا ¸ȅ
͌ Ǘ
ͅ ̈́
ȟ
̈́
Đ
͉
͆
͈
͇ · ¸ ف Ăąă ¡ ،¸,¹ _̚ ,ʋ گ·Ŷ ,ǖŔا ,ʝ
ͅ
͈
̈́
·
͆
. ƃ
͆

¸ ćĂ ¡ ·Ʃ _´ƙ م': _ȗ ¸´ رؤا
͌
͈
ħ
ͅ
¸ ف ĂąĄ ¡ گ·Ŷ ¸´ رؤا ·ǃ;· نآ,Ď , ¸ ف,' _ı سا رؤا
ͅ
͉
ͅ
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف Ăąą ¡
ر ےر'̄ رؤا ،·Ʃ ¸,¹ عؤ,- · سا ¸´ _ _´Ƴ ¸·Ʃ ہا· ,· ¸´ ¸ƪ ؤ,¹ م': _`· ˸
ͅ

͌ ͌
ͅ ͅ
͆
ͅ ͅ
͇
͈ ͉
͌
͌
͏
,̣ ہرذ ¸ ب
͇
·
,ǖ _`· ی;· ¸ سا ,, رؤا _`و̪ ¸ سا ,, رؤا _´ƙ ن'̂-آ ,, _´ƙ _´ƙز _̚ ¿·'. ,ǖ _`·
͈ ͈
͉ ͉
͏ ͊ ͏
͇
̈́ ̈́ ̈́
͉
·
͈ ͈ ͈ ͈
̈́
·
͏ ̈́
·Ʃ ,, _´ƙ ب'Ǒ _ؤر ¸.ا · _̚
͌
̈́
͈
ͅ
¹
͆
͈
͇
͈
̈́
·
¸ ف ĂąĆ ¡
¸ ćă ¡ ¸' , ,, ¸ư ف · , ,, ,· ں· ͈ ǝ ؤ ¸IJ ﷲا ¸ȅ ·Ŷ _
̈́
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
̈́ ̈́
͌ Ǘ
̈́
͉ ž
͆
͈
͇ · ¸ ف Ăąć ¡
¸ ćĄ ¡ Ʋ,· رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ہؤ ͌
͉
͏
͈
͇
،_´Ƴ ¸,¹ یر':,ǖ
͈ ͈
͌
ͅ

¸ ćą ¡ _´ƙ _Ń..ز _ı 'Ǒ د ¸ư ی,ǖȀ · _̚ ا
͈ ͇
̈́
͈
̈́
·
͌
̈́
͆
¯
̈́
͈
̈́
·
¸ ف ĂąĈ ¡ _̚ ل.. _·'. _ı ﷲا ،_´ƙ ث,·آ رؤا
͈ ͈
̈́
·
͇ ͇
ͅ
͈
̈́
_´ǧ
͈
ͅ
ʭ
´
¸ ف Ăąĉ ¡ ،¸ư _`'Ǒ ': ی;· _̖
͌
͇
͈
Ɔ
͇
͈
·

¸ ćĆ ¡ ؤ,¹ ,, ¸' ': ں ·'. _ı نا ¸´ رؤا
̈́
̈́
ͅ
͇
ͅ
¸ ف ĂąĊ ¡ ¸ư ¸Ǥ ¸IJ ﷲا یر'. ث,- ¸ȅ
͌ Ǘ ͈ ž
͆
͈
͇ ·
¸ ف ĂĆĀ ¡ ،¸ư 'Ǒ '. 'Ǒ _Ưؤ
͌ ͇
ͅ
̈́
· ǔ
ͅ
̈́
·
͌

¸ ćć ¡ _´ƙ ں·ǝ ز ¸Ǥ رؤا _´Ƴ _´ƙ ں·'̂-آ ¸Ǥ _´Ƴ ¸ˏِ ¸IJ _Ư ﷲا ¸ȅ ·Ŷ _
͈ ͈ ͈ ͈
̈́
͈
ǥ
Ƅ ͌
̈́ ̈́
ͅ ͅ
ǥ ǥ
͇ ͇
- -
͌ ͌ ͈
̈́
ƃ ͇
͆
Ǘ
· ¸ ف ĂĆĂ ¡
_´Ƴ ¸ưر'. ¸̱ ¸IJ ¸ư': رؤا
͈
͌
͌ ͇ ͌ ͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

¸ ف ĂĆă ¡ ¸̱ · ہؤ ،_´Ƴ ¸ưر ر'ʇ ¸.,- او· ¸IJ ﷲا · ہؤ
͉ ͉ ͈
Ǽ
͈
Ǖ
͉

ͅ
͈
͌
͌

͆
͇
¸اڑؤد _˥ ا ,ʝ _̚ · ہؤ رؤا ¸IJ ن'̂ũ ,ʝ ¸'. _̚
ͅ ͅ
͈ ͈ ͈
ʇ
͊
ƃ ƃ
̈́ ̈́
· ·
ͅ
͇
¸ ف ĂĆĄ ¡
¸ ćĈ ¡ Ưؤ
͌
ؤ'. _· _´ƙ سا ,, _`'Ǒ ثار ¸Ǥ ےر'̄ ¸ _` ¸ư _
͉ ͈ ͌
͉
͈
͏
̈́
͇ ·
͈ ž
˸
ͅ

̈́
͇
¸ ف ĂĆą ¡ '.'Ǒ ند رؤا
͈
̈́
͇ ·
'Ǒ و̪ ںو̪ آ یر'̄
ͅ
ŭ
Œ ʱ
̈́

˸
ͅ

¸ ف ĂĆĆ ¡ ¸Ǥ ¸IJ ں·Ŷاؤ ¸Ǥ _´Ƴ ں'Ǒ 'ȅ _´ƙ سا ¸ȅ
͈ ž ǥ
̈́
̈́
·
͈ ͈
͌ ͈
͈
̈́
·
͆ ͆
̈́
' Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĆć ¡
¸ ćĉ ¡ _`'Ǒ دﻻؤا ¸Ǥ ¸Ǥ ا ¸ ﷲا ¸Ž·
͏
̈́
͇ ·
͈ ͉ ž
̈́
̈́
͇ ¸ ف ĂĆĈ ¡ ': _ا ،¸ư ز'Ǒ ¸ _Ưؤ ،· سا _ı'.
͌ ͈ ͉
̈́
·
͇
͌
'̂-آ , · ¸ư
͉
Ǽ
ʼn
͇
͌
_´ƙ _´ƙز , · رؤا ¸ư _´ƙ ں·
͈ ͈ ͈
͉
Ǽ
ʼn
͇
͌
̈́
¸ ف ĂĆĉ ¡ ،_̚ .Ǒ _̰ _`· _ı سا س'. ےر'̄
͈
̈́
·
̈́
-
͇
·
͏
͉
˸
ͅ

،_̚ ¸˜ _̚ ': _` ·Ʃ ¸'Ǒ ث'. ہؤ ,· ﷲا 'Ǒ
͈ ͈
̈́
· ˸
.
ͅ

͇
͌
ͅ
ͅ
͇ · ¹
͇ ͈ ͉

¸ ćĊ ¡ ،':·Ʃ ,, ) ': نا _´Ƴ ¸Ǥ ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ہؤ ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
̈́
̞ ͇
·
͈ ͉
͌
ͅ
Nj
̈́
͇
͇ ·
͇
̈́
ͅ

¸ ĈĀ ¡ 'Ǒ ث,· , _´ƙ 'Ǒ د
̈́
͈
ǔ · Ŭ
͇ ͉
Ǽ
ʼn
͈ ͈
̈́
¸ '.'̞ ا ہ..'ĉ
̈́
͊
·
͏
̈́
¡ ͌ Ƶ _̚ ا ,̣ ¸ư
͈
̈́
· ·
͉
͌
_̚ ا ¸ƪ ,̣ '.Σ _'اؤ ف,' یر'̂
͈
̈́
· · ͌
͉
̈́
͉
،': ,ɲ ¸IJ نا ,Ź.. ¸ń _·'̞ با:. ¸ǭ
̈́
ŏ
͇
͈
͏
ʱ
͉
`
̈́
¯

¸ ĈĂ ¡ ق'. ,· ¸´ ,¹ا م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄ ¸ م·ĕ _ǣ ا ¸ سا _ ؤ'Ǒ ,¹ ھ;· ,ǖ _ı ح· _̚ ا رؤا
͆
͉ ͈ ͉ ͇
ͅ
ͅ ͅ ̈́
ő
̈́
͉

̈́
͇
̈́
-
̈́
̈́
͈
·
'.·Ʃ ا,̣ ا,ǖƘ ¸ư ار,¹
̈́
͌
Œ
͈ ͌
¸ ف ĂĆĊ ¡ '.ﻻد د'. ں'Ǒ 'ȅ _ı ﷲا رؤا
̈́
͈ ͈
̈́
·
͆
̈́
'
¸ ف ĂćĀ ¡ ¸ _´ƙ ·
̈́
͈
ͅ
,,ؤ,̣ ,· _Ư ﷲا
͇
·
͉
͌

͈
¹ ¸ ف ĂćĂ ¡ ,· ¸´ _´ƙ م': ےر'̄ ·Ŷ,¹ 'ʇ م': 'Ǒ ا ¸Ǔ ںؤد·ǝ ¸و̪ ¸Ǥ ا رؤا ؤ,¹ م': ,¹ _ِ ·
͉ ͈
ͅ
˸
ͅ
ɧ
͉

̈́
͉ · ͇
͈
˼
¯ ƍ
͊
͇ ·
̈́
͉
ƃ
ͅ
¸ˏ ,
͇
ǫ
̈́
Ǖ
ť
͉
Ǽ
ʼn
¸ _¯ ا
͇
Ǽ
Ů
¡ ؤد ,, ¸ˑ ¸̱ رؤا ·Ŷ,¹ ا,ǖƘ ¸ʗ ·Ʃ · ,̣ ¸ưر ,,
̈́ ̈́
̄Ɠ
͇
Ǽ
Ƈ
͈
. ͌ ͇ ͉
·
͌
¸ ف Ăćă ¡
¸ Ĉă ¡ ؤ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸´ ,¹ا ,̣
͈
͉
·
̈́
ͅ
͉
·
¸ ف ĂćĄ ¡ _̚ ث, ͇ ·ا , ¸ ¸´ _´ƙ ·
͈
̈́
·
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
͈
ͅ
'Ǒ 'ƃ
ͅ
ʛ
̈́
.
¸ ف Ăćą ¡ · , ͇ ·ا ا,ǖƘ
ͅ
͈
,· ﷲا ,ʝ _̚
͉
ƃ
͈
̈́
·
¸ ف ĂćĆ ¡ ،ں·Ʃ ¸ ں·'˨ _´ƙ ,, ¸ư ¸ʒ ¸̱ رؤا
͌
̈́
˜ ͌
ȅ
Ɖ
͈
. ͇
Ǽ
Ƈ

¸ ĈĄ ¡ ¸ا ¸ ں·̐ ا ·
̈́
̈́
·
ͅ
¸ ف Ăćć ¡ · نا ¸̱ _´ƙ _ǣ ,·'. ¸IJ سا · رؤا ¸ا ¸ ¸ƪ · '.)
ͅ ͆
·
͈
ͅ
ș
ħ
ͅ
͇
̈́
͌
ͅ
͈
͊
Ǒ̡
͇ ·
'Ǒ ¿·'. ¸ ¸ƪ _̚ ا رؤا ید ث'ǫ
͈
¹
͏
̈́
̈́ ̈́
͌
͈
̈́
·
͇´
¸ ف ĂćĈ ¡ _´ǧ آ یر'̂ ͌ Ƶ ¸ ں·̐ رؤا
͇ ·
͈
ͅ
͈ ·
̈́
̈́
ǡ
͇
`
¸ƪ · نا _·)
͌
͈
͏
͊
Ǒ̡
،ا·Ʃ 'ȅ م'ǫ ا ': ںؤ·Ʃ ¸ارڈ و̪ د · '.د ·ڈ ¸
͌ ͌
͈
Ǘ ͇
Ň
̈́ ͏ ̈́
´
ʱ
͈

ͅ
͈
͇
¸ Ĉą ¡ لو·ر رؤا .ɓ ¸IJ سا ,̣
͇
'
͉
·
¸ ف Ăćĉ ¡ ¸IJ نا ہؤ · ¸Ǿ ف,' _ı ں·Ə·ĕ _ı نا ¸ ¸ƪ
ͅ
͇ ͈
Ǖ
̲
͇
·
ͅ ̈́
͌
،¸̱ ¸ʗ ) ¸ˢ ¸Ș ,· سا ¸ﻻ ن'̂·ا ,, ¸̱ ,, ¸Ș ا ہؤ · ¸ﻻ _˥ د _ؤر س'.
ͅ ͅ
· ·
͉ ͉
. ̄
͊
Ǒ̡
͇ ·
͉ ͉
·
͇ ͈
` '
ͅ ͏ ͆
͈
̈́
ͅ
͈
͈
Ǒŭ
¸ƪ
͌
،,· ں·Ŷد ¸IJ ںوȑ ,- _´Ƴ ¸Ǥ د'ʙ œ̉ _̖ ·
͉ ͈
͆
ħ
͌
ͅ
͈
ű
Ɠ
̈́
·
͈

¸ ĈĆ ¡ _ǣ ا ف,' _ı ں·ر'.رد ¸IJ سا رؤا ن·,Ď · نؤر'Ɲ رؤا _ٰ ·Ə ¸ ¸ƪ .ɓ ¸IJ نا ,̣
̈́
͉

͈ ͇
̈́
͋
̈́
͌
͇
'
͉
·
،¸̱ گ·Ŷ م, ͇ ǰ ہؤ رؤا 'Ǒ ,ǖʸ ¸ ں·̐ ا · 'ǫ ,¹ ےد ں'Ǒ 'ȅ
ͅ
·
Ƈ
͈ ͈
¹ ̲ ·
͇
ͅ

̈́
̈́
·
ͅ ̈́
͇ '
͈
Ǖ
͇
·
̈́ ͆

¸ Ĉć ¡ '.آ _ ¸ ف,' یر'̂ ͌ Ƶ س'. ¸IJ نا _ ·
͈ ͉

͇
ͅ
¸ ف ĂćĊ ¡ ،¸ư ؤد'. ) رؤ,~ · ,, ¸Ž·
͌ ͇
̞
Œ
̈́
ͅ
͈
͇
¸ ĈĈ ¡ ¸ư ؤد'. ,, 'Ǒ '.آ س'. ےر'̄ ہؤ _ ·Ʃ ¸Ǥ 'ȅ͈ا ¸ΐȆ _ı _ 'Ǒ '̄ ¸ _·Ə
͌ ͇ ' ͈ ͈ ͈ ͉ ͈
¹ ¹ ˸ ' ő
ͅ
͇
͌
ͅ
̘ ͇
ő
̈́
̈́
ٰ
¸ ف ĂĈĀ ¡
،¸Ǥ _̚ · دا,ƈ ,¹ؤد'. رؤا
ͅ
͉ ǿ
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͈
̈́
·
͇

¸ Ĉĉ ¡ ¸Ž·͇ ¸ ف ĂĈĂ ¡ سا _̃ ,, ·Ʃ ¸آ ¸Ǥ سا س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ¸´ 'Ǒ
͈
͌ Ƶ
͌
͏
͈ ž ͉ ͈
ͅ
¹ ¸ ف ĂĈă ¡ ؤد,ǖ̳ ¸
͈
͉
·
¸Ǥ ا ¸ ¸ƪ ,· _`
̈́
͉
̈́
͌
͉
͇
ن'̂·ا ,· ¸´ ¸ƪ رؤا ،¸ưر _`ا;· _ı ں·ؤد _̚ _´ƙ _´ƙز رؤا '.'. · اداد پ'.
͈ ͌ ͉ ͈ ͈
ͅ
͌
͏
͇
̈́
͈
˸
ͅ

͈ ͉ ͇
،_̚ ¸IJ ¸ﻻ
͈
̈́
·
̈́

¸ ĈĊ ¡ ن·,Ď رؤا
̈́
¸ ف ĂĈĄ ¡ ،ؤآ ¸Ž س'. ے,ǖƘ · ¸Žاؤ ¸˜ ,¹ؤد'. ,Ƣ ﻻ·
͉ ͈
.
͇ ͌
͇
¸ ĉĀ ¡ ¸ư 'Ǒ اڈ _̚ · ·Ŷاڈ '̄ ¸ _·Ə ¸ نا ¸آ ,¹ؤد'. _ ,̣
͌ ͇
̈́
ŭ
͈
˸ ·
ͅ
͇
ő
̈́ ͏
ٰ
͇
͉
¸ ف ĂĈą ¡
¸ ĉĂ ¡ _ ,̣
͇
͉
·
¸ư ؤد'. ,, ¸ﻻ ¸´ · ,, '̄ ¸ _·Ə ﻻاڈ ¸ ں·̐ ا
͌ ͇ ͈ ͈
͏ ̈́ ̈́
ͅ
͇
ő
ٰ
̈́
·
¸ ف ĂĈĆ ¡ ﷲا با
،'.'Ǒ _̚ م': ': ںؤ.ȅ ﷲا ،': ےد,¹ _ '. ¸ا
ͅ
̈́
͇ ·
͈
̈́
·
̈́
ɳ
Ǝ
!
͇

¸ ĉă ¡ ¸ ں·'. _ǣ ا ﷲا رؤا
ͅ
͇
̈́
͉
¸ ف ĂĈć ¡ ،م, ͇ ǰ _·'ƃ ا,· ے;· ¸ư '.'̞ د ,¹ _ · _
Ƈ ͈
̈́
͇ ͉ ͌
ͅ
Œ

¸ ĉĄ ¡ م·ĕ _ı سا ,ʝ ¸ﻻ ,, ن'̂·ا ,· _·Ə ·
ͅ
ƃ
͏
̈́
͈ ͉
ٰ
ͅ
گ·Ŷ , ¸ دﻻؤا _ı
͉
Ǽ
ʼn
¸ ف ĂĈĈ ¡ ¸IJ سا رؤا ن·,Ď
̈́
_̚ ا _̚ ,, ¸·Ʃ ¸رڈ ¸ ں·ر'.رد
͈ ͈
̈́
· ő
͏ ͅ
͌
͈ ͇
¸ ف ĂĈĉ ¡ _´ƙز ن·,Ď ¸ȅ رؤا _د,¹ ,, ر·ǝ ,· ¸Ǥ
͈ ͉
̈́
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͈
̈́
͇
͇
ǿ
Ƈ
̈́
͊
ǥ
͌ ƞ
'Ǒ ر,¹ ¸ .. ہؤ ¸ȅ رؤا ،'̞ ﻻاؤ ¸'̞ ا ,- ,·
͈
¹
͆
͈
Ǘ
͇ · · ·
ͅ ͊
̈́
͉
¸ ف ĂĈĊ ¡
¸ ĉą ¡ ¸ﻻ ن'̂·ا ,· ﷲا ¸´ ,¹ا م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄ ¸ _·Ə رؤا
ͅ ͏ ̈́
͈ ͉ ͈
ͅ
ͅ
ő
ٰ
ؤ,¹ ,,ؤ,̣ ,· _ا ·
͇
·
͉
¸ ف ĂĉĀ ¡ ,¹ا
،·Ʃ ¸Ǥ ر م) ا ¸´
͌
ͅ
̲
Œ
.
ͅ
¸ ĉĆ ¡ ,, _''ƃزΣ ¸Ǥ ¸IJ ں··Ŷ ¸ŷ'! · ¸ƪ _ٰ̖ ا 'Ǒ ,,ؤ,̣ ,· ﷲا ¸ ¸ƪ ¸Ž·
̈́
͏
͈ ž
̈́
͌ ͌ ź
͈
¹
͇
·
͉
̈́
͇

̈́
͇ · ¸ ف ĂĉĂ ¡
¸ ĉć ¡ ےد ث'ǫ ¸ ںؤ,Ď': _̃ ,¹'ƃ,Ď ¸˪ ر _ǣ ا رؤا
͇
̈́
´
̈́ ̈́
͈
͌ Ƶ
¯
̈́
͉
¸ ف Ăĉă ¡
¸ ĉĈ ¡ _ǽ _´ؤ · _`'̞ ¸IJ سا رؤا _·Ə ¸ ¸ƪ رؤا ͇ ͇
͈
Ǖ
̲
͇
·
͏
·
ٰ
̈́
͌
ث'.'ʇ ¸Ǥ ¸IJ م·ĕ _ǣ ا _´ƙ ,~ ,,
̈́
Ɗ
͈ Ɗ ž
ͅ
̈́
͉

͈
ؤ,¹ ,ʦ _ı ز'̂· · ںؤ,̣ ¸Ǥ ا رؤا ؤ'Ǒ
͇
.
̈́
Ť
̈́
͉
̈́
͇ · ¸ ف ĂĉĄ ¡ ؤ'Ǒ ی,ǖȀ · · ں·'˨ رؤا ،و̪ ر ¸´'ĉ ز'̂· رؤا
̈́
-
͇
̈́
͆
¯
̈́
̈́
˜
ȅ Œ
Ɖ
͏
ͅ ̈́
¸ ف Ăĉą ¡
¸ ĉĉ ¡ _'ارآ · ںؤراد,- ¸IJ سا رؤا ن·,Ď ¸ · ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا _ı ض,- ¸ _·Ə رؤا
͏
̈́ ̈́ ̈́ ͅ
ٰ
¸ ف ĂĉĆ ¡ ´ƙ _Ń..ز _ı 'Ǒ د ل'ƃ رؤا
͈
̈́
͈
̈́
· ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ،¸د _
͈
¸ ،_د'ʇ ¸ ہار ی,ǖ ,, ¸Ǥ سا
͈
̋
͇ ·
͈
ͅ
͈ ž
ےر'̂ ͌ Ƶ بر ےا ¸ ےد,¹ د'.,· ل'ƃ ¸IJ نا
͇ ͇
¸ ف Ăĉć ¡ ,, ن'̂·ا ,, ےد,¹ ¸ǭ لد ¸IJ نا رؤا
̈́
͈
̈́
¯
_ƀ ,ʕ د ,, با:. ک'.درد ¸. _ _·ﻻ
͈ ͈ ͈ ͇
. ̈́
̈́
ͅ
͏
¸ ف ĂĉĈ ¡
¸ ĉĊ ¡ _`·Ʃ ل·ǝ '.د _ı ں·ؤد ¸´ '.'ƃ,Ď
͏
͌
͇
ͅ
ĝ
̈́
ͅ
͈
̈́
¸ ف Ăĉĉ ¡ رؤا ·Ʃر م.ĉ ,·'. ·
͌
ͅ
͇
͆ ͅ
¸ ف ĂĉĊ ¡ ہار _ı ں·اد'.
̈́
̈́
·˛ ,,
͉
.
̈́
¸ ف ĂĊĀ ¡
¸ ĊĀ ¡ 'Ǒ '̞ ': نا ¸ ںؤ,ʋ ¸IJ سا رؤا ن·,Ď · ¸Ǥ ¸Ž ر'. '.رد · _ ا,-ا _ǣ ¸ƪ رؤا
͈ ͉ ͈
¹ ͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

̈́
͆
ȅ ͇
Ű
̈́ ͅ
͏
ť
͈
Ǒ
͏
·
̈́
͌
ا ¸ ¸Ǥ ؤڈ ¸ا _ ,, ¸. ں'̄ ¸ ¸˜ رؤا _ȗ ,-
̈́
̈́
͇
͇
ͅ
͈
·
̈́
!
͆
ħ
ٓ 'Ǒ
͈
ŭ ¸ ف ĂĊĂ ¡ _`· ,, '.ﻻ ن'̂·ا _´ƙ ﻻ·
͏
͈ ͈ ͈
͇
IJ سا او· _̚ د·ǝ 'ǫ
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͉¯
ں·Ʃ ن'˨ _´ƙ رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا _ ا,-ا _ǣ ,· _` ¸
͌
˜ ͈
ȅ
Ɖ
͈ ͉
͏
͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇
͇
¸ ف ĂĊă ¡
¸ ĊĂ ¡ با 'Ǒ
͈
¹ ¸ ف ĂĊĄ ¡ '̞ ید'ȅ · رؤا 'Ɲر ن'ƃ,Ď'. ¸ ¸ˢ رؤا
ͅ
·
̈́
ď
ͅ
͋
̈́ ̈́
̄
͉
·
¸ ف ĂĊą ¡
¸ Ċă ¡ _د ا,·ؤا · شﻻ ی,ǖ ¸ƪ جآ
͈
ͅ
͈
ͅ
͌
¸ _̴ ر _ě'.
͈
Œ
ͅ
͇
¡ ·Ʃ _`'ȅ ¸Ǥ ¸IJ ں·˛ ¸Ǥ ا · ¸ń
͌
̈́
͆
̈́ ͅ
' ͈ ͉ ž
̞ ͉
Ǽ
͉
´
̈́
¸ ف ĂĊĆ ¡ ̂ ͌ Ƶ گ·Ŷ ¸ȅ رؤا
͆
͈
Ǘ
͇ · ، _´Ƴ _ '. ¸ ں ·ǝ آ یر '
͈
͌
̈́
ĉ
̈́
ͅ
͈

¸ ĊĄ ¡ ید ,ʦ _ı ث,- · _ ا,-ا _ǣ ¸ ¸ƪ ¸ȅ رؤا
͇
. ͈ ͈
Ǒ
͏
·
̈́
͇

̈́
͌
͆
Ǘ
͇ · ¸ ف ĂĊć ¡ _ı 'ȹ یزؤر ی,̣ _̚ ا رؤا
'
ͅ
Ǣ ·
´
͈
̈́
ے;· ,, _´ƙ ف) ا ·
͉ ͈
̈́
ͅ
Ǒ
̈́
·
ͅ
¸ ف ĂĊĈ ¡ .ɓ ¸IJ ¸آ ¸˜ ,ʝ
͇
'
̈́
.
ƃ
¸ ف ĂĊĉ ¡ ¸IJ ¸ƅ'Ǒ بر ار'̄ ¸ȅ
͈
ͅ
Č ˸
ͅ

͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸̱ ¸;ʝ _´ƙ ث'. _` ': ےد,¹ ,˞ _´ƙ نا ند
ͅ
· ͇
ͅ
̞
·
͈ ͈ ͇ ĝ
͇
ȟ
͈
ǘ
̈́
¸ ف ĂĊĊ ¡
¸ Ċą ¡ ¸Žاؤ ¸Ǥ ےا رؤا
̈́
̈́
ǥ
·
¸ ار'.ا ف,' ی,ǖ ¸ ¸ƪ · _´ƙ سا ·Ʃ ,Ħ~ , ¸̱ ,¹ا
ͅ
͈ ͈
ͅ
̈́
͌
͇ ͌
͇
͆
͉
Ǽ
ʼn
͇
Ǽ
ͅ
´
¸ ف ăĀĀ ¡ نا ·
ͅ
_´Ƴ ¸Žاؤ ¸Ǥ ;· ب'Ǒ ¸ˢ ¸ , · ,ʕ د ,·· ¸
͈ ͉ ͉
͌
̈́
Nj
ͅ
¹
̄·
͇
Ǽ
ͅ
´ ͉
͇
͈
.
͉
¸ ف ăĀĂ ¡ _ı بر ے,ǖ س'. ے,ǖ ¸ȅ
͈ ͈
ͅ ͅ ͆
͉
͈
Ǘ
͇ ·
'.آ _ ¸ ف,'
͈

¸ ف ăĀă ¡ ،·Ʃ ,, _´ƙ ں·Ŷاؤ ¸. ,¹ ,Ƣ ·ُ ·
͌
̈́
͈
͆
͌
ͅ ͅ

¸ ĊĆ ¡ Ʃ ,, _´ƙ نا ,¹,Ƣ رؤا
͌
̈́
͈ ͌
،': ¸'.·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ےر'ȅ · ,, _·) _´ǧ آ _ı ﷲا ¸ ں·̐ '.·
͏ ̈́
͇ `
͌
͈ ͈
̈́
ͅ
͈
͏
͊
Ǒ̡
͇ ·
ͅ
͈ ·
̈́
ǡ
͇
`
̈́

¸ Ċć ¡ ¸ư _ʖ ;· ¸Ǒ ث'. _ı بر ے,ǖ ,· _` ہؤ ¸ȅ
͌ Ǘ
͉
.
͉ ͈ ͉ ͈ ͇
̡
͊
·
ͅ ͆
͇
͈
͇ · ¸ ف ăĀĄ ¡ ،¸ń _·ﻻ ,, ن'̂·ا
͈
͏
̈́
͈

¸ ĊĈ ¡ _ƀ ,ʕ د ,, با:. ک'.درد ¸. _ _·آ س'. ¸IJ نا ں'Ǒ 'ȅ _Ņ ,,,¹ا
͈ ͈ ͈ ͇
. ̈́
̈́
ͅ ̈́
͏
͉ ͈ ͉
·
͆
̈́
'
¸ ف ăĀą ¡
¸ Ċĉ ¡ · ,, _`·Ʃ _`·Ʃ ·
̈́
ͅ ͏
͌ ͌
ͅ
_ǣ _`
ͅ
ș
͇
'
͏
¸ ف ăĀĆ ¡ _`ﻻ ن'̂·ا ,,
ͅ
͈
¸ ف ăĀć ¡ ں'Ɲ '.Σ م': ن'̂·ا ': سا · ͋
ͅ
͈
ͅ
¸.ا رؤا '.د'Ǒ _´ƙ _Ń..ز _ı 'Ǒ د با:. ': _`او·ر ¸ نا ¸ ¸ƪ ¸ﻻ ن'̂·ا _ ،م·ĕ _ı _'·
͈ ͈ ͈
͊
͌ Ơ ·
͈
̈́ ̈́
͏
̈́ ͏
͌
͈
͇
ͅ
̈́
͈
'.د ¸Ǥ ,· _̚ ا ¸. ,Čؤ
͈
̈́
ͅ
͇ ͈
̈́
·
ͅ
ͅ
¸ ف ăĀĈ ¡
¸ ĊĊ ¡ ا _Ņ ¸IJ _Ņ _´Ƴ ¸Ǥ _´ƙ _´ƙز 'Ǒ '. بر ار'̄ ,¹ا رؤا
͈ ͈ ͈
͌
̈́
ͅ
ǥ
͇
-
ͅ
͌ Ơ
͉
˸
ͅ

¸آ ¸Ž ن'̂·
ͅ
͈
¸ ف ăĀĉ ¡ 'Ǒ ·
͈
¹
ͅ
_·'.·Ʃ ن'˨ ,, ¸. ں'̄ ¸ń ؤ,¹ _ǣ د,·ز · ں··Ŷ ¸´
͈ ͈
͏
͇ ˜
͌
ȅ
Ɖ
ͅ
·
ͅ
´
͇
ͅ
¸ ف ăĀĊ ¡
¸ ĂĀĀ ¡ ¸ ¸ʒ ¸IJ ﷲا ,ʝ ¸آ ¸Ž ن'̂·ا ,, _̚ ثر.ĉ _ı ن'. _ȗ رؤا
.
ƃ
͏
͈ ͇
͈
̈́
·
ͅ
ħ
¸ ف ăĂĀ ¡ نا با:. رؤا
،_̚ _ _̚ ` ¸ư 'Ǒ اڈ ,·
͈ ͈
̈́
· ǡ
ͅ
ɭ·
̈́
͇
͌
̈́
ŭ
͉

¸ ĂĀĂ ¡ و̪ د ؤ'ƃ,Ď ¸´
ʱ
͈

̈́
ͅ
¸ ف ăĂĂ ¡ _´ƙز رؤا ں·'̂-آ
͈
̈́
¸ư 'Ǒ _´ƙ
͌ ͈
¹
͈
¸ ف ăĂă ¡ _̚ ا لو·ر رؤا _´ǧ آ رؤا
͈
̈́ ͅ
· ͈
͈
·
،_̚ ن'̂·ا _´ƙ _ΐȠ ¸IJ _` ¸Ǥ د _̚ ,
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
͈ ͈ ͈
̈́

͇
ͅ
͈
͉
Ǽ
ʼn

¸ ĂĀă ¡ ےر,¹ ·Ʃ ¸ˢ ¸ نا · ': ں·د ¸ ¸IJ ں··Ŷ _̚ ا ,ʝ ¸ư ر'ȹ ا ': ¸ư': _̚ ا ·
͌ ̄
͉
· ͇
̈́ ͅ
͈ ͈
̈́ ̈́
· · ƃ
͌ ͌
̈́
ͅ
ǚ
̈́

¸ ف ăĂĄ ¡ ں·Ʃ _´ƙ ر'ȹ ا ,·'. ےر'̄ _̰ _´ƙ ؤ,¹ ر'ȹ ا · ؤ'ƃ,Ď ¸´
͌
͈ ͈
̈́ ̈́
ͅ ͅ ̈́
ǚ ǚ
̈́ ̈́

ͅ
˸
ͅ

͇
·
ͅ
ͅ
¸ ف ăĂą ¡
¸ ĂĀĄ ¡ _ ,· م,¹ ,ƒذ ےر'̂ ͌ Ƶ ¸ư _̖ ث'. ¸ń _د ث'ǫ · ں·Ŷاؤ ن'̂·ا رؤا ں·Ŷو·ر ¸Ǥ ا ¸ƪ ,̣

͉ ͌ ͇ ͈
͈
·
͇
͈
̈́
´
̈́
͉
͌
͉
·
،'Ǒ د ث'ǫ · ں·'˨ ¸ư
̈́
͈ ·
͇ ˜ ͌
̈́
´
̈́
ȅ
Ɖ

¸ ĂĀą ¡ ··Ŷ ےا ،ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
¸ ': ں·· ,, ¸ا · _´ƙ · ·Ʃ _´ƙ ,Ħ~ _ȗ ¸ ف,' _ı _د ے,ǖƘ ¸´ ,¹ا
͇
͉
̈́
ͅ ͅ
͈ ͈ ͈
͌
͇
͆
ħ
͈
ͅ
·Ʃ ¸Ǥ · او· ¸IJ ﷲا ¸´ ¸Ș
͌
ͅ
͇
` ͉
ͅ
͇
`
¸ ف ăĂĆ ¡ · ﷲا سا ں'Ɲ͋ ': ¸Ž'ʇ ن'. یر'̄ · ں·Ʃ 'Ǒ ·
̈́

͇
˸
ͅ

͇ ͌
ͅ
͇ ·
͉
¸ ăĂć ¡ رؤا
،ں·Ʃ _´ƙ ں·Ŷاؤ ن'̂·ا ,, ¸ư ¸ʒ ¸̱
͌
͈ ͈ ͌
. ͇
Ǽ
Ƈ

¸ ĂĀĆ ¡ ,¹·Ʃ ¸ūا ¸ _Ņ ,ر 'Ʒ.Ǒ ¸Ǥ ¸IJ _د ,Ħƚ 'Ǒ ا ,, ,, رؤا
͌
͈
- ·
͈ ž
͈
̈́ ̈́
͉
͈
¸ ف ăĂĈ ¡ ک,- ,¹,Ƣ رؤا
͆
͌
،'.·Ʃ ,, _´ƙ ں·Ŷاؤ
̈́
͌
̈́
͈

¸ ĂĀć ¡ ¸ʗ ,¹ ) ا,ǖ ,, · ,¹ ,, _Ń.Ǒ _ı سا او· ¸IJ ﷲا رؤا
.
̞ ͇
·
͈
ͅ
̈́ ̈́
͇
̈́
͇ · · ,Čؤ سا · ے,¹ 'ȅ͈ا ,¹ا ,̣ ،ا,· ,,
ͅ ͅ
ͅ
'
͉
·
͇
̈́
،':·Ʃ ¸ ں·˴ '!
͌ ŷ
̈́

¸ ĂĀĈ ¡ ا,ǖ ,¹ا رؤا ،او· ¸IJ سا _̚ ﻻاؤ ¸Ǥ '. _`· ': سا · ¸'ǫ ,ǜ _`· ﷲا ¸̱ ,¹ا رؤا
͈ ͉
ͅ
͈ ͈
̈́
·
̈́
ž
͊
͏ ͏
ͅ ͏
̈́
Ǖ
̘
͉
·
ˣ
ʇ
ͅ
͇
Ǽ
ͅ
´
_̚ _`· ﻻاؤ ¸,¹ در ¸IJ _ ¸IJ سا · ¸ư'. )
͈
̈́
·
͏
̈́ ̈́
ȟ
̈́
Đ
ͅ
͌ ͉
̞ ͇
·
¸ ف ăĂĉ ¡ ںؤ.Ǒ ¸Ǥ ا ¸ư '. 'ǫ ¸ا
̈́
͇ · ̘
̈́
͉ ͌
ͅ
͉
̈́
Ǖ
͉
·
ƙ ،¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ _Ưؤ رؤا ،¸ư'. ¸Ș _´
͌ ͌ ͉ ͇
Ɠ
̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´ ͌
͇
`
͈

¸ ĂĀĉ ¡ ··Ŷ ےا ؤ'ƃ,Ď ¸´
̈́
ͅ
¸ '.آ _ ¸ ف,' _ı بر ےر'̄ س'. ےر'̄
͈ ͉

˸ ˸
ͅ ͅ

¸ ف ăĂĊ ¡ '.آ ,· ہار · ·
͈ ͉
͇
ͅ
'.آ ,· ہار · ¸ˢ ¸Ǥ ا ہؤ
͈ ͉
̞
͇ ·
̈́
͉
¸ ف ăăĀ ¡ 'ʇ · ے,· ¸Ǥ ا ہؤ 'ʇ · رؤا
̋ ̋
͇ · ͇ ·
͇
̈́
͉
͇
¸ ف ăăĂ ¡ اڑؤ;¹ _´ƙ , رؤا
͈
͉
Ǽ
ʼn
¸ ¸ĭ'.
ِ
_ˡ ا
ٰ
.
¡ _̚
͈
̈́
·
¸ ف ăăă ¡
¸ ĂĀĊ ¡ ؤ,¹ ,ǖ- رؤا ¸ư _`·Ʃ _´ؤ ,· ¸´ · ·˛ ,· سا رؤا
͇ ͉ ͉ ͌
ͅ
͌
ͅ
͇ ͉
.
¸ ف ă㥠¡ ¸'ƃ,Ď ¸ʒ ﷲا ,, ¸. ں'̄
͏ ̈́
. ͅ
͈
·
¸ ف ăăą ¡ ¸ư ﻻاؤ ¸'ƃ,Ď ¸ʒ ,ǖ̙ ¸ _Ņ ہؤ رؤا
͌
̈́ ̈́
. ͅ
͇ ·
¸ ف ăăĆ ¡

روُ· ة ۔ د·ُƩ
͌
ĂĂ
ﻻاؤ ¸¯ر ن'.œ̉ ,·'̄ · عؤ,- ¸ م'. ¸IJ ﷲا
͇
Ɠ
͈
̈́ ͆
·
͇
̈́
¸ ف Ă ¡

¸ Ă ¡ _` ¸ư ب'Ǒ ¸.ا ,,
͇
͌
ͅ
¹
͈ ͈
_´Ƴ ی,̣ ¸˪ _´ǧ آ _ı
͈ ͈
͌ ʵ
͇ `
· ͈
ͅ
·
¸ ف ă ¡ _´ǧ _ı _ ,̣
͈
͏
Ś -
͈
Ǒ
̈́
ɴ
ͅ
·
͉
·
¸ ف Ą ¡
، ¸ ف,' _ı راد,ǖ ¸Žاؤ ¸˪
͇
̈́
ʵ
`

¸ ă ¡ ﻻاؤ ¸'Ǒ _· رؤا رڈ ¸ ف,' _ı سا ¸Ǥ ےر'̄ _´ƙ ¸ȅ _ı ﷲا ,ʝ ؤ,¹ ,, _Ń.Ǒ ,,
̈́
̈́ ̈́
- ·
͆ ͅ
̈́
͈ ž
˸
͈
͆
͈
Ǘ
͇ ·
ƃ
̈́
͇
ں·Ʃ
͌

¸ Ą ¡ ا ¸̆ _̚ ؤ,¹ ,,· ف,' _ı سا ,̣ ·ʣ 'ƃ _ě'ɓ ¸ بر ¸Ǥ ا ,, ,, رؤا
͇ · ͉
͈
˸ ·
ͅ

͇
ͅ
̈́
.
̈́
ƍ ͈
̈́
͉
'Ǒ ,· '̞
̈́
ͅ
·
͇
͉
·
¸ ہ..'ĉ
͏
̈́
'.'̞ ا
̈́
͊
·
¡ ': ےد ¸ ف ą ¡ ¸Žاؤ ¸ˑ ,Ƣ رؤا ¸. ہ..ؤ ¸اœ̉ ¸.ا
͈
Ǒ
̈́
-
̈́
Đ
͌
ͅ
͏
̮
͊
·
͈
¸ ف Ć ¡ _ ': سا ·
̈́
ȟ
̈́
Đ
': ¸'ǫ
͏
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
¸ ف ć ¡ ند ے;· ,· ¸´ _´ƙ · ؤ,ǖ̳ ,Ħƚ ,¹ا رؤا
͇ ͉ ͈ ͈
ͅ
ͅ
͉
·
̈́
¸ ف Ĉ ¡ ،ں·Ʃ '.,¹ ف· ': با:. ¸IJ
͌
ͅ
̈́

¸ ą ¡ ¸ư '.,̣ ف,' _ı _Ư ﷲا _̚
͌
̈́
͉
· ˸
͌
͈
ͅ

¸ ف ĉ ¡ رد'ĉ ,· ¸ ,Ƣ ہؤ رؤا
ͅ
͉
͆
͌
¸ ف Ċ ¡
¸ Ć ¡ ¸,¹ ے,Ƣؤد ¸Ǥ ¸Ǥ ا ہؤ ·
ͅ
͌
̈́ ̈́
͈ ͉ ǥ
·
̈́
·
¸ ¸'Ǒ ,Ħƚ
ͅ
͉
̡
͉
·
̈́
¡ _,¹ ہد,· ¸ ﷲا ,, _´Ƴ
͈
͉ ͈
͌ ¸ ف ĂĀ ¡ ·
̈́
·
,Ƣ'! رؤا 'Ǒ ': نا ﷲا _̰ ,Čؤ سا _´Ƴ ¸Ǥ _·'Ʒڈ ن.. ار'. ¸ ںؤ,ǖŔ ¸Ǥ ا ہؤ ,Čؤ _`
͌
̈́
͉ ͇
̡
͉
·
͇
·
ͅ ͅ
͈ ͉
͌
ͅ ̈́
͈ ͉ ǥ
Ŭ
̈́
͇
،¸ư ﻻاؤ ¸Ǥ '. ث'. _ı ں·Ŷد ہؤ ¸ȅ ¸ư 'Ǒ '. , _Ņ
͌ ͇ Ǘ ͌ ͇
̈́
̈́
͇
͆
͈
͇ ·
ͅ
̈́
· ͉
Ǽ
ʼn

¸ ć ¡ ا _`· ﻻاؤ ¸Ǥ ,· _´ƙز رؤ
͏
̈́
ˣ ͉
.
͉ ͈
¸ ف ĂĂ ¡ ,ƒذ ¸IJ ﷲا قزر ': _` _̚ 'ȅ͈ا
͇ ͈
̈́
·
'
ٔ ·Ʃ ,, ,· م,¹
͌
̈́
͉
¸ ف Ăă ¡
': ےœ̉ ں'̄ ,, ¸ư 'Ǒ '. رؤا
̮
͊
·
ő
͌ ͇
ͅ
̈́
· ¸ ف ĂĄ ¡ ':·Ʃ د,ǖ- ں'̄ رؤا
͌
͉
ő ¸ ف Ăą ¡ ن'Ǒ ف'. ¸.ا , _Ņ
͈ ͈
͇ · ͉
Ǽ
ʼn
ب'Ǒ _żاؤ ¸,¹
ͅ
¹
̈́
¸ ف ĂĆ ¡ ،¸ư _´ƙ
͌ ͈

¸ Ĉ ¡ 'Ǒ _´ƙ ند ,· · _´ƙز رؤا ں·'̂-آ ¸ _` ¸ư _Ưؤ رؤا
̈́
͇ ͉ ·
͈ ͈
̈́ ̈́
͇
͌
͌
'̞ ,· _`'. ش,- ': سا رؤا '.
ͅ
·
͉
̈́
͉ ͈
¸ ف Ăć ¡
¸'ƃزΣ _̚ ,,
͏
͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĈ ¡ .ɓ ¸IJ ¸,ƈ ¸´ ¸ȅ ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´ ,¹ا رؤا ،¸ư '̞ ا م': ': _ħ _´ƙ ¸´
͇
'
̈́
ͅ ͅ ͅ
͆
͈
Ǘ ͌
͇ · ·
̈́
͉
͈
,, ,, ¸ń _̚ رؤ,~ ,Ď': · ¸ń ؤ'. ¸'̞ ا
͈
͈
ő
̈́
̈́ ͅ
͇
͏
͊
·
¸ ف Ăĉ ¡ ؤد'. ) ,ʝ _̚ ·
͇
̞
Œ
ƃ
͈
̈́
·
ͅ
¸ ف ĂĊ ¡
¸ ĉ ¡ با:. ¸ نا ¸ƪ ,¹ا رؤا
͌
¸ ف ăĀ ¡ Ǒ ¸. ث.ƃ _ı _ǣ ,
͊
͌ Ơ
ͅ
ͅ
̈́
ǥ
ř
͉
Ǽ
ʼn
,ǖ _ħ ¸ń _̚ رؤ,~ · _د'
͈
͉ ͈
ő
̈́
ͅ
͈
¸ư ':ؤر ¸
͌
̈́
¸ ف ăĂ ¡ ': ے,ǖ̳ _̚ ا رؤا ،': ¸'. ,, ا,ǖ̳ ¸ نا ': ¸آ ,· نا ند _` ·Ŷ _
͈ ͈ ͉
Ť ·
͈
̈́
·
͏ ͏
͇
̈́
͉
͇
¸̱ ¸اڑا _ȗ _ı _` با:. _Ưؤ
ͅ
·
ͅ
̈́
Ǘ
͌ ƞ
͇
͌

¸ Ċ ¡ _د ہ,ƈ ': ¸˪ ر _ȗ _ǣ ا · _ƕدآ ¸ƪ ,¹ا رؤا
͈
¯
ħ
̈́
͉

͌
¸ ف ăă ¡ ا;· ہؤ رؤ,~ _ƀ _̴ ¸ سا ¸ا ,̣
͇
̈́
͈ ͈
͉
·
͉
·
¸ư ا,ʋ '. .Ǒ ا'.
͌
͆
.
̈́ ̈́
͈
Ɔ ¸ ف 㥠¡
¸ ĂĀ ¡ ,, ': ¸̗ رؤ,~ · _ǽ ¸ا _` .ɓ ¸IJ ¸Ǔ سا _د ہ,ƈ ': ¸˪ ¸ا ¸ƪ ,¹ا رؤا
ő
̈́
ͅ
͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
͇ ͇ ͇ ͈
'
͈ Ɗ
ǥ
Ƞ
ɠ
̈́
'
͌
¸ư ﻻاؤ ¸ر'ƃ _`ا;· ﻻاؤ ¸·Ʃ ش· ہؤ ¸ȅ _··Ʃ رؤد ¸ , ں'Ǒ ا,·
͌ Ǘ
̈́ ̈́
͏
͇ ͇
͌ ͌
̈́ ͏
͆
͈
͇ ·
͈ ͇
Ǽ
Ƈ
͈
͏
· ¸ ف ăą ¡
¸ ĂĂ ¡ ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا 'Ǒ ,ǖ- ¸ ں·̐ ,ʝ
͈ œ
͉
·
͈
¹
͇
̈́
̈́
ǡ
͇
`
ƃ
¸ ف ăĆ ¡ ،¸ư با· ا;· رؤا ά ¸Ǥ ¸IJ نا
͌
͆
͇
͈ ž

¸ Ăă ¡ ¸Ǒ لد ,· سا رؤا ¸ń ؤد ڑو̪ ¸´ , ¸ _´ƙ سا ¸ư _`·Ʃ ف,' یر'̄ _´ؤ · 'Ǒ ·
̈́
ͅ
· ¹
͉ ͈
͉
·
ͅ
͉
Ǽ ˸
ʼn
͌
ͅ
͌
ͅ

͇
͈
ͅ
¸ń·Ʃ
͌
¸ ف ăć ¡ _`· ,·'. ¸IJ نا ا,·ا ,, ں· ͈ ǝ ,,ا,· _`· ,·'. ¸IJ نا _´Ƴ ¸Ǥ ہؤ ,, ,· ء'Ǒ سا
͏ ͏
ͅ ͅ ͅ
̈́ ̈́
œ
̈́
͈ ͉
͌
ͅ
̘
ő
̈́
͇ ·
·Ʃ ¸Žاؤ ¸'Ǒ رڈ · ¸´ ،'.Σ ,Ħ~,Ď
͌
̈́
̈́
-
ͅ
ͅ
ͅ ̈́
ͅ
͆
¸ ف ăĈ ¡ ،¸ư ¹đ'ǫ ,· ,ǖ ,Ƣ ﷲا رؤا
͌
̈́
Ƈ ͌ ͉
͈
͉

¸ ĂĄ ¡ 'Ǒ
͈
¹ ¸ ف ăĉ ¡ _`·Ʃ _`'Ǒ _ȗ ا ¸´ ,, ؤ'ƃ,Ď ¸´ ،'Ǒ 'Ǒ ¸ _´ ¸ا ¸ ںو̪ ا ,, _´Ƴ ¸Ǥ ,,
͏ ͏
͌
̈́ ̈́
͇ ͇ · ŭ ·
͈
'
ͅ ͅ
̈́
͈
͇
̈́ ̈́
·
͈
͌
ͅ
̘
ő
͈
ؤآ ¸Ž _·رو· سد
͈
ͅ
¸ ف ăĊ ¡ _ʹ _ · او· ¸IJ ﷲا رؤا
͈
´
ƃ
͇
¸ ف ĄĀ ¡ ·Ʃ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا ·Ŷ) · _Ņ
͌
͉
¯
ͅ
͇
.
¸ ف ĄĂ ¡
¸ Ăą ¡ ہؤ ,, ·Ŷ , · _ʹ ےد ,, با· ': ث'. سا یر'̄ ہؤ ,¹ا ·'˨ ےا · ͇
Ǽ ˸
ˬ
¯
ͅ ̈́ ͅ
͈
´
̈́
͇
͇
ͅ
˜
ȅ
Ɖ
_Ư ¸˜ ¸ʗ ا
͌ ˟
.
̄
ū
¸ń ·'ƃ ¸´ با 'Ǒ · _̚ د·ǝ 'ǫ _`· او· ¸IJ سا ,, ,, رؤا ¸ư ا,·ا ¸
̈́ ͅ
ͅ
͈
¹ ͇
͈
̈́
·
ɧ
ƍ
͉¯
͏
͈ ͌
ͅ
¸ ف Ąă ¡
¸ ĂĆ ¡ ·Ʃ 'Ǒ '. _'ارآ رؤا _Ń..ز _ı 'Ǒ د ·
͌
ͅ
͌ Ơ ·
͉
͏
̈́
͈
̈́
͇
¸ ف ĄĄ ¡ ¸ń _د ےد _ ار· ': نا _´ƙ سا ¸ƪ
͈
̞
͉
·
͉ ͈
͌
¸ ف Ąą ¡ ،¸ń _د ,, _˺ _´ƙ سا رؤا
͈
̈́
Ő
͈

¸ Ăć ¡ _´ƙ ث,·آ ¸Ǥ ¸IJ _` ہؤ _´Ƴ ,,
͈ ͈
̈́
͈ ž
͇
͌
͈
¸̱ ¸,¹ ں'Ɲؤ , · 'Ǒ ثر':ا رؤا گ آ ,ʝ _̚ ,
ͅ
·
ͅ
͋
͉ ͉
Ǽ Ǽ
ʼn ʼn
͇
͈
¹
ƃ
͈
̈́
·
¸̱ _ ¸IJ نا · ¸·Ʃ د·'. رؤا
ͅ
·
̂ć
͇
͏
͌
͇
̈́
¸ ف ĄĆ ¡
¸ ĂĈ ¡ ·Ʃ ,· _ د _ؤر ¸ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا · ہؤ 'Ǒ ·
͌
͉
͈
Ǒŭ
͆
̈́
͉
͇
͈
¹
ͅ
¸ ف Ąć ¡ ¸ ف,' _ı ﷲا ,· سا رؤا
͉
¸آ ہا·
͏
¸ ف ĄĈ ¡ ب'Ǒ _ı _·Ə ¸ˢ ¸ سا رؤا
ͅ
¹
ٰ
̄
͉
·
¸ ف Ąĉ ¡ ؤا اوȑ
͆
͈
Ǘ
͉ ·
,· سا ہؤ ¸˪ ر ر
͉
¯
¸ ف ĄĊ ¡ _´ƙ ں·Ʃؤ,¹ ےر'. ·Ʃ ,ʋ ': سا · رؤا ،_´Ƴ ¸ﻻ ن'̂·ا
͈ ͈
͌ ͌
̈́
ǑƆ
͇
͌
ͅ
͈
¸ ف ąĀ ¡ ہ..ؤ ': سا گΣ ·
ͅ
¸Žاؤ ¸Ǥ ےا · ¸ư
̈́
̈́
ǥ
·
ͅ
͌
¸ ف,' _ı بر ے,ǖ ¸ư _ ہؤ ¸ȅ ،·Ʃ ,, ¸. _´ƙ سا , ¸̱
͈ ͈
ͅ ͆
͌ Ǘ
͌
͈
͇ ·
̈́
͆
͉
Ǽ
ʼn
͇
Ǽ
ͅ
´
،¸Ǥ ر _̚ ن'̂·ا _ƕدآ ¸̆ _ʓ ¸
ͅ
̲
Œ
͈
̈́
·
͈
͇ ·
͈
Ǒŭ

¸ Ăĉ ¡ ¸ŷ'! ,¹ ھ;· ¸ سا رؤا
̈́
͇
¸NJ..'. ٹو̪ ,· ﷲا · ن·
̈́
͇
͇ ·
͉
͇
¸ ف ąĂ ¡ _Ǘ ر·· ¸IJ بر ¸Ǥ ا رؤا
͈
͉ ·
̈́

̈́
͉
¸ń _·'. ¸Ǥ
͈
͏
͇ ͈ œ
¸ ف ąă ¡ ےرا ،'̞ ﻻ· ٹو̪ ,· بر ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ _´Ƴ ,, ¸ń _̚ ہا· رؤا
ͅ ̈́
· ͇
͇ ·
͉ ͈
̈́
͉
̈́
ǡ
͇
`
͌
͈
͈
ő
¸Ǔ _ı ا.. ,· ں·˴ '!
̈́ ̈́
ɧ
Ŵ
͉
ŷ
̈́
¸ ف ąĄ ¡
¸ ĂĊ ¡ ,ʋ ¸IJ ث,·آ _Ưؤ رؤا ،_´Ƴ ¸Ǥ '. _ǽ _´ƙ سا رؤا _´Ƴ ¸Ǥ ؤر ¸ ہار _ı ﷲا ·
̈́
ǑƆ
̈́
͌
͈ ͈ ͈
͌ ͌
ͅ ͅ
͌
Ʊ œ ͉
͇
ʼn ͇
،_´Ƴ
͈
͌
¸ ăĀ ¡ _´ƙ _´ƙز _̚ ¸Žاؤ ¸'ʇ ہؤ
͈ ͈ ͈
̈́
·
̈́
̥
ͅ
·
¸ ف ąą ¡ _ǣ '̂· _`· ¸IJ نا ا.. ¸ ﷲا ,, رؤا
ͅ
͈

͏
͇
̈́
¸ ف ąĆ ¡ ':·Ʃ با:. ,· با:. _̚ ا
͌
͉ ͈
̈́
·
¸ ف ąć ¡ ¸Ǥ د ,, رؤا ¸̱ ¸Ǥ ´ _ ,, ہؤ
ͅ ͅ
̲ ʷ
ʱ
͈
̈́ ̈́
ͅ
·
¸ ف ąĈ ¡
¸ ăĂ ¡ ¸ڑ· _·'. · _´ǧ _`و̪ ¸ نا رؤا _ƀاڈ _´ƙ ¸'̞ _·'. _ǣ ا ¸ ں·̐ _´Ƴ _Ưؤ
ͅ ͊ ̈́
͇ ͇
͈ ͈ ͈
ͅ ̈́
͇ ͈ ͈ ͈
͏
Ś
͏
Œ
Ť
͇
̈́
͉

̈́
ǡ ͌
͇
`
͌
¸̱
̈́
ͅ
·
ہا·Ƿ ہا·
̈́
̈́
´
¸ ăă ¸ ¡ رؤ,~
̈́
¡ _´Ƴ _´ƙ ن'ȟ ہد'.ز ¸ _Ņ _´ƙ ث,·آ _Ưؤ
͈ ͈ ͈
͌
ͅ
ɴ
̈́
·
͈
̈́
͌
¸ ف ąĉ ¡
¸ 㥠¡ ¸Ǔ ہؤ ¸ﻻ ع·ر ف,' _ı بر ¸Ǥ ا رؤا ¸Ǥ م': ¸̱ ا رؤا ¸ﻻ ن'̂·ا · ¸ȅ
̈́
͇
`
͏ ͏
͇ ͇
̈́
͉ ͈ œ
͉
·
͈ Ǘ
͆
͈
͇ ·
،¸ń _´Ƴر ,Ȕ ƪ _´ƙ سا ہؤ ،_´Ƴ ¸Žاؤ
͈ ͈ ͈
͌ ͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌

¸ ăą ¡ _,Ď ں·ؤد
͈

̈́ ̈́
¸ ف ąĊ ¡ 'Ʒ..ا ¸.ا ¸Ș ¸ư 'ȅ͈ا ل'. ':
̈́
͈ ͈
Ǘ
͇
-
͌ '
'Ǒ رؤا 'Ǒ د ا,-ؤد رؤا اœ̉ رؤا
ͅ
̈́
ǔ ̡ ·
ͅ
ʱ
͈
͇ ·
¸ ف ĆĀ ¡ ک ď ا ': ل'. ں·ؤد نا ا
̈́
ď ¸ư '. ک
͌
¸ ف ĂĆ ¡ ک ·
ͅ
ď ہد ¸´ا
ͅ
ď ,, نا
̈́
ď ¸,¹ ں
ͅ

¸ ăĆ ¡ ,· ف,' _ı م·ĕ _ı سا · ح· ¸ ¸ƪ ¸. ¸ رؤا
͇
ͅ ̈́ ̈́
͌
͆
͇
ď '.
͇
¸ ف Ćă ¡ ¸Ǥ ےر'̄ _´ƙ ,,
͈ ž
˸
ͅ
͈
ں·Ʃ ﻻاؤ ¸'Ǒ رڈ _´ ,~
͌
̈́
̈́
-
͈

¸ ăć ¡ _´ƙ ¸ȅ ،·· ,, · _ȗ او· ¸IJ ﷲا ,,
͈
͆
͈
Ǘ
͇ ·
͇
͉
̈́
ħ
¸ با:. ¸IJ ند ¸Žاؤ ¸Ǔ ¸.ا ,· ¸´
͇
͈ Ɗ
ǥ
Ƞ
͈ ͉
ͅ
ں·Ʃ '.رڈ
͌
ͅ
¸ ف ĆĄ ¡
¸ ăĈ ¡ _´Ƴ ¸Ǥ د _ƕدآ 'ȅ _Ư ¸Ǥ ا _̚ · ¸ƪ ¸Ž· ¸̱ ¸·Ʃ ,Ď': · راد,- ¸IJ م·ĕ _ı سا ·
͈
͌ ͈
ͅ ̈́
̲
ʱ
͈

Ǘ
͇ -
͌
͉
͈
˸
ͅ
͇
ͅ ͅ
͌
͇
ͅ
·
͏
͌
̈́ ͅ
¸ ف Ćą ¡ ¸ ں·ǝ ےر'̂ ͌ Ƶ ,ʝ ·Ʃ _ı ¸ _ȗ یؤ,ǖ یر'̄ ,, ¸Ǥ د _̚ ¸ƪ رؤا
̈́ ̈́
̈́
͈
ǥ
˩Ő ƃ
͌ ħ
͈
͉
˸
ͅ
ͅ
̲
ʱ
͈

͈
̈́
· ͌
¸ ف ĆĆ ¡
¸ ,Ⱦ ی,-,-
̈́
̈́
' ¸ ف Ćć ¡ ¸´ ¸ƪ رؤا
ͅ
͌
¸'. _̚ _`ا;· _`· ,·ؤا ¸Ǥ ا _´ƙ
ͅ
͉
͈
̈́
·
͏ ͏
͇ ͉ ͈
̈́
͉
¸ ف ĆĈ ¡ _̚ ¸ƪ ,ʔ
͈
˸
ͅ
.
͌
ˏ
͇
¸ ف Ćĉ ¡ ،_´Ƴ ¸,¹ ل'Ǒ '.و̪
͈
͌
ͅ
͈
̈́
·
͊
͇ ·

¸ ăĉ ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا ﻻ·
ͅ
͈
͇ ¸ ں·Ʃ ,· _ د ¸ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا _´ƙ ,¹ا · ؤ'Ǒ )
͌
͉ ͈
͈
Ǒŭ
̈́
͉
ͅ
ͅ
͇ ·
̞ ͇
·
¸ ف ĆĊ ¡ رؤا
_ȗ ¸˪ ر ¸ س'. ¸Ǥ ا ¸̱ ¸ سا
͆
̈́
DZ
͇
´
¯
͉
̈́
͉
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
¸ ف ćĀ ¡ ¸ا ¸ƪ 'Ǒ ،¸ưر ¸NJ..ا ¸ سا ¸´ ·
͌
͈
¹
͌
̈́
ͅ
ͅ
¸ˢ ےر'̄
:
˸
ͅ

¸Ǔ
͈
͉
ǥ
͉ - ¸ 'ʇ
͉
ǘ
͉
`
¡ ·Ʃ را,ǖ ¸´ رؤا _د
͌
͈
͇
ͅ
͈
¸ ف ćĂ ¡
¸ ăĊ ¡ م·ĕ ےا رؤا
ͅ
¸ ,· سا , ¸ ¸´ _´ƙ
͉ ͈
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ćă ¡ 'Ǒ 'ƃ _̚ ل'ƃ
ͅ
ʛ
̈́
.
͈
̈́
·
¸ ف ćĄ ¡ ,· _Ư ﷲا · , ͇ ·ا ا,ǖƘ
͉ ͈
͌
ͅ
_̚ ﻻاؤ ¸,¹ رؤد · ں·'˨ _´ƙ رؤا ¸ư
͈
̈́
·
̈́ ̈́
˜ ͌
ȅ
Ɖ
͈
¸ ف ćą ¡ _´Ƴ ¸Žاؤ ¸Ǥ ¸ بر ¸Ǥ ا ہؤ ¸ȅ
͈
͌ ͈
̈́ ̈́
ˣ
ƃ
͉
͆
Ǘ
͇ ·
¸ ف ćĆ ¡ . '. گ·Ŷ _ '. ے,· · ¸´ _´ƙ _ʓ
ͅ
͉
͌
Ɲ
͇
̈́
ͅ
͈
͈
Ǒŭ
ں·Ʃ '
͌
¸ ف ćć ¡
¸ ĄĀ ¡ _̚ ن'Ǒ د _̚ 'Ǒ · ،': ںؤ,¹ رؤد _̚ ا _´ƙ ,¹ا ': ¸Ž'ǫ ن· ¸ ﷲا ¸̱ م·ĕ ےا رؤا
͈ ͈ ͈
̈́ ̈́ ͅ
· ˸ ·
͈ ͈
ƺ ¹
ͅ

ͅ
͈ ͉
͇
´
͇
Ǽ
Ƈ
،
¸ ĄĂ ¡ ن'. _Ǔ _´ƙ ,, ,, ,, رؤا _´Ƴ ¸ا,· ¸IJ ﷲا س'. ے,ǖƘ ,, 'Ǒ _̚ ¸ ¸´ _´ƙ رؤا
͇ ͈
̈́
ă
͈ ͈ ͈ ͈ ͈
̈́
͌
̈́
̈́
͉
ͅ
̇
ő
͈
̈́
·
ͅ
ں·Ʃ ,Ħ~,Ď _´ƙ ,, ں·Ʃ 'Ǒ ,, ,, رؤا ں·Ʃ 'Ǒ '.
͌ ͌ ͌
ͅ ̈́
͆
̈́
͈
ͅ ͅ
̇ ·
ő
͈
̈́
͇
¸ ف ćĈ ¡ ا _´Ƴ'ʙ یر'̄ · _` 'Ǒ _̚ _̚ ا _´ƙ رؤ
͈ ͈
͌
̈́

˸
ͅ

͇
ͅ
̇
ő
͈ ͈
̈́ ̈́
· ·
¸ư _´ƙ ں·Ŷد ¸IJ نا · ¸ư 'Ǒ '. ب· ﷲا ،': ےد ,, _`) _`· ﷲا _̚ ا ,¹,Ƣ ,, _´Ƴ _ǣ ,ǖʂ
͌ ͌ ͇ ͈ ͈ ͈
͇
ͅ
̈́
·
̈́
̈́
͏ ͏
̞ ͇
·
͈
̈́
·
͌
͌
ͅ
̲
͇
Ǽ
ˬ
¯
ͅ

¸ ف ćĉ ¡ ںؤ,¹ 'ȅ͈ا
'
¸ ف ćĊ ¡ ں·Ʃ ¸ _´ƙ ں·˴ '! _´ƙ رؤ,~ ·
͌
͈ ͈
ŷ
̈́
̈́
ͅ
¸ ف ĈĀ ¡
¸ Ąă ¡ ا ¸Ž · ے;ʝ _Ư ¸̆ رؤا ے;ʝ ¸ ¸ƪ ¸´ ح· ےا ¸Ž·
ͅ ̈́
̞ ̞ ͇ ͇ · ·
͌
͇ ·
͌
ͅ
͇ ٓ _` ؤ
͇
¸ ف ĈĂ ¡ _̃ ':
͈
͌ Ƶ
،·Ʃ ¸Ǿ ¸´ ,¹ا ·Ʃ ¸ưر ےد ے..ؤ
͌ ͌
͉
¯
ͅ
͌

¸ ĄĄ ¡ ¸ń ·ʑ ,, 'ʇ ¸´ رؤا ¸ư'. ,¹ا ': ¸ﻻ ,· ¸´ ﷲا · ہؤ ﻻ·
.
̈́
̥
ͅ
·
ͅ ͅ
͌ ͉
͏
͉
ͅ
͇ ¸ ف Ĉă ¡
¸ Ąą ¡ _Ưا,˭ یر'̄ ﷲا ,ʔ ں·Ʃ'. ) ار'̄ _´ƙ ,¹ا _Ń ےد ,, _ɷ ¸ǭ ی,ǖƘ _̚ رؤا
͌ ͈
Ţ ͈
˸ ͇ ˸ ȳ
ͅ ͅ
͇ ͈ ͈
Ǒ ͇ ·
͌
͉
̞
·
̈́
̈́
̈́
·
Ǖ
̈́
˸
ͅ

ا رؤا ،¸ư بر ار'̄ ہؤ ،¸ư'.
͌ ͌ ͉
˸
ͅ

¸ń ؤ,̣ ف,' _ı _
͉
·
¸ ف ĈĄ ¡
¸ ĄĆ ¡ 'Ǒ 'Ǒ ¸ _´ ¸Ǥ ا ¸ ں·̐ ا ,, _´Ƴ ¸Ǥ ,, 'Ǒ
͈ ͈
ŭ · ¹
̈́
͇
͇
̈́ ͅ
͉ ̘
̈́
̈́
·
͈
͌
ő
͈
¸ ف Ĉą ¡ · ':·Ʃ 'Ǒ 'Ǒ ¸ _´ƙ ,¹ا ؤ'ƃ,Ď ¸´
ͅ
͌
͈
ŭ ·
̈́
͇
̈́
͈
̈́
ͅ
¸ư ,· , ہ'Ǒ ا,ǖƘ
͌ ͉ ͈
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
¹ ¸ ف ĈĆ ¡ ،ں·Ʃ ¸ūا ¸ ہ'Ǒ ےر'̄ _´ƙ رؤا
͌
̈́
¹ ˸
ͅ
͈

¸ Ąć ¡ · ¸ʗ ﻻ ن'̂·ا ¸Ǥ ,ʝ ¸ń ں·Ʃ ,, ن'˨ ¸ م·ĕ یر'̄ _`·Ʃ _´ؤ · ح· رؤا
ͅ ̈́
͉
.
͈ ˜
̈́
ͅ
ǥ
͇ ƃ
- ͌ ͌
̈́ ȅ
Ɖ
ͅ
˸
ͅ

͏
سا '̞ ,, ¸'
Œ
̈́
̈́
_´Ƴ ¸,¹ ہؤ · ,·
͈ ͉
͌
ͅ
͇
¸ ف Ĉć ¡
¸ ĄĈ ¡ ¸Ǥ '. ےر'̂ ͌ Ƶ ؤ'Ǒ _ǣ رؤا
̈́
Ɨ
̈́
͇ ·
ͅ
͆
ș
ħ
¸ ف ĈĈ ¡ , _´ƙ ےر'. ¸IJ ں·˴ '! رؤا ¸ ¸ʒ ےر'̂ ͌ Ƶ رؤا ͇
Ǽ
Ƈ
͈ ͇
ŷ
̈́
.
'.,¹ ,, ث'. ¸
̈́
̈́
͇
¸ ف Ĉĉ ¡ ¸ń _·'. ¸'.ؤڈ رؤ,~ ہؤ
͈
͏
͇
͏
͇
̈́
¸ ف ĈĊ ¡
¸ Ąĉ ¡ ¸Ǥ ,· سا ¸ر,¹ ,· سا راد,- ¸IJ م·ĕ _ı سا _ رؤا ¸ư '.'Ǒ _ǣ ح· رؤا
ͅ
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
͉ ͉
ͅ ͅ
͇
͌
ͅ
̈́
͇ ·
ͅ
͆
ș
ħ
̈́
¸ ف ĉĀ ¡ ﻻ·͇
¸ń _ț ,· ¸´ ¸ƪ ,Čؤ ¸.ا · ·Ʃ ¸Ǥ ,· ¸ƪ ¸´ ,¹ا
͈
̈́
Ǘ
͌ ƞ
͉ ͉
ͅ ͅ
͌ ͌
ͅ
͈
ͅ
͌
ͅ
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
¸ ف ĉĂ ¡ ·Ʃ ¸Ǥ ¸´ 'ȅ
͌
ͅ
ș
̈́
Ǘ
͌ ƞ
ͅ
͈
Ǘ
͇ - ¸ ف ĉă ¡
¸ ĄĊ ¡ ے,¹ او·ر ¸ا ,, با:. ہؤ ¸ư '.Σ ,· _ħ ¸ń ؤ'. ن'. با ·
͌ ͇ ͇
ͅ
͉
ͅ
¸ ف ĉĄ ¡ ہؤ ¸ư '.,·ا رؤا
͌
ͅ
ͅ
¸ưر ,Ȕ ƪ · با:.
͌
͆
͈
Ǘ
˩
͌
͇
¸ ف ĉą ¡
¸ ąĀ ¡ '.آ ¸ʒ ار'̂ ͌ Ƶ _ ,, ,, ¸. ں'̄
͈
.
͇
ͅ
͈
· ¸ ف ĉĆ ¡ ا ر·ǝ رؤا
ُ
̈́
ͅ

)
͇
. ¸ ف ĉć ¡ راو· _´ƙ _ǣ '.'ƃ,Ď ¸ ¸ƪ
͈
ͅ
͆
ș
ħ
͈
̈́ ̈́
͌
¸ư _ʖ ;· ث'. ,· _` رؤا ہد'ƃ ؤ ,· اڑ· ¸.ا ¸ _´ƙ _Ǘ ,Ƣ ¸Ž,¹
͌
͉
.
͉ ͉ ͈ ͇ ͈
͇ -
̈́
͇
̈́
͇
͌
¸ ف ĉĈ ¡ ¸Ǥ ا او· ¸IJ نا
̈́
͉
ےڑو̪ ,ʝ ¸̱ ,, ن'˨ ,·'. ¸IJ سا رؤا · ں·'˨ _ě'. رؤا ں·Ŷاؤ ,̣
ͅ
· ȅ ȅ ƃ
ͅ
· ̈́
˜ ˜
Ɖ Ɖ
ͅ
̈́
ͅ
͇
Ť
¸ ف ĉĉ ¡
¸ ąĂ ¡ ·Ʃ راو· _´ƙ سا ﻻ· رؤا
͌
͈
͇ ¸ ف ĉĊ ¡ م'. ¸IJ ﷲا
̈́
'.œ̉ ': سا رؤا 'Ǒ ': سا ,·
̈́
̮
͊
· ̈́
˒ ͉
.
͉
¸ ف ĊĀ ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
، ¸ư ن'.œ̉ ﻻاؤ ¸Ǥ رؤ,~ بر ا,ǖƘ
͌ ͇
Ɠ
̈́ ̈́
͆
ș
̈́
DZ
͇
´
͈

¸ ąă ¡ ڑ'̄ ¸Ș _´ƙ ں··Ə _ȗ ا ¸ư _Ưر'. ¸Ǥ _̚ ا _Ưؤ رؤا
͉ ͈
·
͈ ͈
Ǘ
͇ ·
-
͈
͇
͈
'
͌ ͇
͌ ͌
ž
̈́
¸ ف ĊĂ ¡ ¸Ǥ ¸Ǥ ا ¸ ح· رؤا
͊ ̈́
͈ ͉ ǥ
͇ ·
̈́ ̈́
'̞ ےر'Ǒ ¸ سا ہؤ رؤا ار'ʇ ·
ͅ
·
̈́
¹
͉

¸ ف Ċă ¡ ¸IJ ںؤ,Ď': رؤا '.·Ʃ راو· ,·'. ےر'̂ ͌ Ƶ ¸Ǿ ے,ǖƘ ےا
̈́
͇
͌
ͅ
͉
͇
´
͈
. ·Ʃ ,, ,·'
͌
̈́
ͅ
¸ ف ĊĄ ¡
¸ ąĄ ¡ ¸IJ ﷲا جآ '̄ ،': ¸Ž'ǫ ¸ _`'. ¸̱ ہؤ ں·Ʃ 'Ǒ ہ'Ǒ _ı ڑ'̄ _ȗ _´ƙ با ﻻ· ő ·
͉ ͈
͇
´
̈́
͉
͇
Ǽ
Ƈ
͌
ͅ
͈
ǔ · Ŭ
̈́
͉ ͉
ħ ͇
· _`آ ےڑآ ج·Ə _´ƙ _Ǖ ¸IJ نا رؤا ے,¹ ¸¯ر ہؤ ,· _` ,ʝ _̚ ﻻاؤ ¸'ǫ _`· ¸ با:.
ͅ
͏ ͏
͈ ͉ ͉
͈
͇

͇
ƃ
͈
̈́
·
̈́
͇
´
'Ǒ ہر _´ƙ ں·ǝ ؤڈ ہؤ
͈
¹
͈
ͅ
͇

¸ ف Ċą ¡
¸ ąą ¡ _´ƙز ےا ,, 'Ǒ '.'ƃ,Ď ¸ʒ رؤا
͈ ͈ ͈
¹
̈́
.
¸ ن'̂-آ ےا رؤا ¸Ž _ _`'. 'Ǒ ا
ʙ
̈́

̈́
͉
̈́
͉ · ¸ '.د,¹ ¸ȅ _`'. رؤا '. ¸̫
͈ ͉
͆
̈́
` ͇
̈́
ͅ
·
_ǣ رؤا ا·Ʃ م'̂· م': رؤا 'Ǒ
ͅ
͆
ș
ħ ͌
ͅ
͈
¹ ¸ ف ĊĆ ¡ یœ̉ ,· ید· ِ ہ·
̮
͊
·
͉
͇
¸ ف Ċć ¡ ¸ ں·Ʃ رؤد ,, 'Ǒ '.'ƃ,Ď رؤا
͇
͌
͈ ͈
¹
̈́
،گ·Ŷ ف'ȟ ا
̈́

¸ ąĆ ¡ ے,ǖƘ ےا _ı ض,- ار'ʇ · بر ¸Ǥ ا ¸ ح· رؤا
͈ ͉

̈́
͉
̈́ ̈́
¸ư ﻻاؤ ,̣ ا,ǖƘ · _̰ 'Ǒ ا,ǖƘ بر
͌
Ť
͈ ͈
ͅ
͇
· ͊
͈
ǔ ͇ ·
¸ ف ĊĈ ¡ ﻻاؤ ¸ʒ ا;· ¸ _Ņ · رؤا ¸ư 'ǫ ہ..ؤ ا,ǖ ¸ȅ رؤا
.
͇ ¯
ͅ
͌ Ǘ ͉ ͈
ͅ ͆
͈
͇ · ¸ ف Ċĉ ¡
¸ ąć ¡ ح· ےا '.'ƃ,Ď
̈́
͈
̈́
¸ _̚ _´ƙ ں·Ŷاؤ ,̣ ے,ǖ ہؤ
͈
̈́
· Ť
͈ ͈
ͅ
¸ ف ĊĊ ¡ _ﻻ'. ے;· م': ¸IJ سا ¸ȅ
͏
͇
̈́
͇
͆
͈
Ǘ
·
_̚ ¸˜ ¸̱ ': _` ¸.'ƃ ,, ث'. ہؤ ¸ , · ،_´Ƴ
͈
̈́
·
. ͇
Ǽ
ͅ
´
͇
̈́
̈́
͇
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
͈
͌ ¸ ف ĂĀĀ ¡ _´ƙ
͈
,, ں·Ʃ '.'ƃ,Ď ¸ǭ ¸̱
͌
ͅ ̈́
͈
Ǖ
ȳ
̈́

͇
Ǽ
ͅ
´
،_ ,, ناد'.
͇
̈́
̈́

¸ ąĈ ¡ ¸̱ ': _` ں·ʣ 'ƃ ,ǖ ہؤ ¸ , ,, ں·Ʃ 'Ǒ '. ہ'Ǒ ی,ǖ _´ƙ ے,ǖƘ بر ےا _ı ض,-
͇
Ǽ
Ƈ
͇
̈́
.
͈
͉ ´͇
Ǽ
ͅ
͌
ͅ
͌ Ơ ·
͉
̈́
͉
͈ ͈ ͈
ͅ
،ںؤ'.·Ʃ ر': ں'.ز _´ƙ · ے,¹ ,, ¸¯ر رؤا ¸Ș ,, ¸̱ · ,¹ا رؤا ،_̚ ¸˜
͇
͌
͈ ͈
ͅ ͅ
̈́ ̈́
͆
̈́ ̈́
DZ
͇
´
͇
Ǽ
Ƈ
͈
·
.

¸ ąĉ ¡ ح· ےا 'Ǒ '.'ƃ,Ď
̈́
͈ ͈
¹
̈́
¸ ف,' یر'̂ ͌ Ƶ ,·ا ¸ _ǣ
ͅ ͅ
͆
ș
ħ
,·'.¸IJ ں·ǝ ,· رؤا م) ¸
ͅ ͅ
œ ͇
. ¸ ف ĂĀĂ ¡ ,· , ·
͉
͇
Ǽ
ͅ
´
͇
,· ں·Ʃؤ,¹ , ¸IJ ,·'. ے,ǖ رؤا _´Ƴ
͉ ͈ ͈
͌
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
ͅ
͌ ¸ ف ĂĀă ¡ ¸ń _د ¸Ǥ ,· 'Ǒ د ¸ƪ _̚ ` _´Ƴ ہؤ,¹ , رؤا
͈ ͉
̈́
ͅ
͇ ͈
̈́
·
͌
͈
̈́
ǡ
͇
͈
͌ Ǽ
ʼn
¸ ف ĂĀĄ ¡ ': ¸Ǿ با:. ک'.درد ¸ ف,' یر'̂ ͌ Ƶ _̚ ا ,̣
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
̈́
͈
̈́
· ·
͉
¸ ف ĂĀą ¡
¸ ąĊ ¡ _´Ƴ ¸,¹ _´ؤ ف,' یر'̄ ¸ƪ _,ǖ _ı _Ǔ ,,
͈ ͇
͌
ͅ
˸
ͅ

͌
͈
̈́
͈
̈́
ă ͈
¸ ف ĂĀĆ ¡ ,, ¸̱ ¸Ǥ '. ¸´ ,, _̚ ا
̈́ ̈́
ͅ
·
ͅ
̈́
͇
ͅ
͈
̈́
·
سا م·ĕ یر'̄
ͅ
˸
ͅ

¸ ف ĂĀć ¡ ؤ,¹ ,ǖ- · ،¸ˢ ¸
͇ ͉
ͅ
̄·
¸ ف ĂĀĈ ¡ ': ںؤر':,ǖƲ,· م'ǫ ا ) ¸ȅ
͈ ͉
͌
͇ Ǘ
̈́
´
̞ · ͇
·
͆
͈
͇
¸ ف ĂĀĉ ¡
¸ ĆĀ ¡ · د·Ʃ م·ĕ ¸ƪ ¸IJ نا ف,' _ı د'. رؤا
͌
ͅ
͌
¸ ف ĂĀĊ ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄
ͅ
͈
ő ¸ ·· · ﷲا
͇
͉
¸ ف ĂĂĀ ¡
ی,ǖʂ ے;· · ¸´ ،_̚ د·ǝ _`· ار'̄ او· ¸IJ سا
ͅ
̈́
Ǝ
͇
ͅ
ͅ
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
˸
ͅ
¸ ¸Žاؤ ¸,¹ ..'. ما,ůا ¸و̪ _ '.
̈́ ͊
͏
͇ ·
ʇ
ű
͇
¡ ·Ʃ
͌
¸ ف ĂĂĂ ¡
¸ ĆĂ ¡ م·ĕ ےا
ͅ
¸ _` ¸ư ,ƒذ ¸IJ _ا · یرؤد,ƈ ی,ǖƘ ،'Ǒ 'ƃ _̚ ث, ͇ ·ا , ¸ ¸´ ,· سا _´ƙ
͇ ͉
͌
ͅ
͈ ͉ ͈
ͅ
ʛ
̈́
.
͈
̈́
·
Ǽ
ʼn
ͅ
'Ǒ ا.Ǒ ¸̱ ¸
͈ ͈
¹ ͉ ·
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
¸ ف ĂĂă ¡ _̚ _ _̚ 'Ǒ ·
͈ ͈
̈́
· ˸
ͅ
ɭ·
ͅ

͈
¹
ͅ
¸ ف ĂĂĄ ¡
¸ Ćă ¡ ·Ʃ'. _ě'ɓ ¸ بر ¸Ǥ ا م·ĕ ی,ǖƘ ےا رؤا
͌
͉
̈́
ƍ
̈́
͉
ͅ
͈
¸ ف ĂĂą ¡ ,' _ı سا ,̣
͉
·
¸´ ؤﻻ ع·ر ف
ͅ
͇
': ےد ہد'.ز ¸ سا ¸ư ث·ĕ _ǣ _´ƙ ¸´ رؤا ،': ¸Ǿ _`'. ': رؤز ,·
͈ ͇ ͈ ͉ ͌
ͅ
̈́
ͅ ̈́
ǥ
͇ -
͈ ͉
ͅ
Ǖ
̲
͇
·
¸ ف ĂĂĆ ¡ ¸,¹ م, ͇ · رؤا
ͅ
ؤ,¹ ,, _`اد,¹ؤر ¸·Ʃ
̈́
̈́
͏
͌
¸ ف ĂĂć ¡
¸ ĆĄ ¡ ¸آ ,, س'. ےر'̂ ͌ Ƶ ,¹ ¸Ž _ د _`· ¸´ د·Ʃ ےا ¸Ž·
͏
̈́ ŭ
͉
͈
Ǒ
͏ ͅ
͌
͇ ¸ ف ĂĂĈ ¡ ےر'̄ _ż'. ¸ƪ رؤا ˸
ͅ

̈́
͌
¸ڑو̪ · ںؤا.. ¸Ǥ ا ¸ ¸Ǥ
̈́
͉
·
̈́ ̈́ ̈́
͉ ̘
ő
،_·ﻻ _ʃ ,· ث'. یر'̄ ,, _̚ ¸IJ
͈ ͈ ͈
͏
ͅ
͈
·
͉ ͇
˸
ͅ

̈́
̈́
·

¸ Ćą ¡ ¸Ǔ ی,· _̚ _ı ا.. _ȗ ےر'̂ ͌ Ƶ ,, _´Ƴ ¸Ǥ _̖ · ¸ƪ
͉ ͇
̲
͇ ·
͈
˸
ͅ
͈
̈́
ħ
͈
͌
ͅ
̘
ő ͌ ·
ͅ
¸ ;ʋ ͉
.
¡ _ǽ͉
̈́
Ǖ
̘
͉
·
¸ ف ĂĂĉ ¡ _´ƙ '̄
͈
ő
': سا او· ¸IJ ﷲا ¸´ _̚ ` ¸ _Ņ نا ں·Ʃ را,ǖ _´ƙ ,, ؤ'.·Ʃ ہا· _Ņ ¸´ رؤا ں·Ʃ '.,¹ ہا· · ﷲا
ͅ ͅ
͈
̈́
ǡ
͇
͌ ͌ ͌
͈
͇ ͈ ͇
ͅ
،·Ʃ ¸اœ̉ ¸.,-
͌
ͅ
̮
͊
·
͈
͆

¸ ĆĆ ¡ ¸´
ͅ
·Ʃ'. ا,· ا,ǖƘ ,¹ _ _Ņ
͌
͉ ͇ ͈
ƃ
¸ ف ĂĂĊ ¡ ؤد ,, ¸ˑ ¸̱ ,̣
̈́
̄Ɠ
͇
Ǽ
Ƈ
͉
·
¸ ف ĂăĀ ¡
¸ Ćć ¡ _̚ ﻻاؤ ¸Ǥ _`· ،بر ار'̄ رؤا ¸ư بر ا,ǖƘ · 'Ǒ ,,ؤ,̣ ,· ﷲا ¸ _´ƙ
͈
̈́
· ·
̈́
ˣ ͉
.
͏
˸
ͅ
͌ ͈ ͉ ͈
͇
͈
¹
͇
̈́
¸ ف ĂăĂ ¡
,, ¸IJ سا _`· _ı _`
̈́
͇ ͇
ǘ
ͅ
ĝ
͊
͉ ٔ ·Ʃ ,, _´ƙ ثر.ĉ
͌
̈́
͈
ͅ
¸ ف Ăăă ¡ ،¸ư 'Ǒ ,· ,Ħ~ار ¸NJ.Ǒ بر ا,ǖƘ ¸ȅ
͌ Ǘ
ͅ
˒ -
ƃ
͉ ͈
ͅ
͈
͆
͈
͇ ·
¸ ĆĈ ¡ ´ ,¹ا ,̣
ͅ
͉
·
'Ǒ 'ǫ ,¹ ¸Ž ف,' یر'̄ · 'ʇ 'ǫ _̚ _´ƙ · ؤ,ǖ̳ ,Ħƚ ¸
͈
¹ ̲ ̘
͇
͈ ͇
Ǖ ͉ Ǖ
͇
·
˸ ͉
ͅ

͉ ͈ ͈
̈́
͉
·
͈
˸
ͅ
ͅ
·
̈́
¸ ف Ă㥠¡ ا,ǖƘ رؤا
͈
': ¸آ ¸Ž · ںؤرؤا ,ʦ یر'̄ بر
͏
͇
. ˸
ͅ

¸ ف Ăăą ¡ ¸ń ·ʑ ڑ'ʙ ,, , ': سا ¸´ رؤا
.
͇

̈́
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
¸ ف ĂăĆ ¡ ¸ȅ
͆
͈
Ǘ
͇ ·
¸ư ن'Ǒ ,· ¸ ,Ƣ بر ا,ǖƘ
͌ ͇
̇
ˈ
̈́

͉ ͈
͆
͌
¸ ف Ăăć ¡
¸ Ćĉ ¡ ,·'. ¸IJ سا رؤا د·Ʃ ¸ ¸ƪ '.آ ¸ʒ ار'̂ ͌ Ƶ _ رؤا
ͅ
͌
̈́
͌
͈
.
͇
· ں·'˨ ¸IJ
̈́
˜
ȅ
Ɖ
¸ ف ĂăĈ ¡ ¸˪ ر _ǣ ا ¯
̈́
͉

'Ǒ 'ǫ ,¹ 'ƃ,Ď
͈
ŭ
͉
͇
´
̈́
¸ ف Ăăĉ ¡ _̚ ا رؤا
͈
̈́
·
¸ ف ĂăĊ ¡ ،ید ث'ǫ ¸ با:. ¸ǭ
͇
̈́
´
̈́
¯

¸ ĆĊ ¡ _´Ƴ د'. ,, رؤا
͈
͌
͈
¸ ف ĂĄĀ ¡ _ı ں·Ŷو·ر ¸IJ سا رؤا ¸·Ʃ ,ʋ ¸ ں·ǝ آ _ı بر ¸Ǥ ا ,,
͏
͌
̈́
ǑƆ
ͅ
͈

̈́
͉
، ¸ˢ ,· ¸Ǥ ¸IJ م,Ƽد ¸Ɵ _ħ,- ے;· ,Ƣ رؤا _ı _`'ƃ,Ď'.
͉
.
͉
̈́
̘
ő
͌
͇ ͌
̈́
̈́ ̈́

¸ ćĀ ¡ ¸̱ ¸IJ نا رؤا
͉
Ǽ
͈
Ǖ
͉

·Ŷ _ ،ند ¸IJ ¸ƅ'Ǒ رؤا ¸Ǔ _´ƙ 'Ǒ د سا _ʨ
͈ ͈
ͅ
Č ·
̈́
ɧ
Ŵ
͈
̈́ ū
¸ بر ¸Ǥ ا د'. ¸ȅ
̈́
͉
͆
͈
Ǘ
͇ ·
،م·ĕ _ı د·Ʃ د'. ں·Ʃ رؤد ےرا ،¸·Ʃ ,ʋ ¸
ͅ
͌ ͌ ͌
͏
̈́
ǑƆ

¸ ćĂ ¡ · _Ů '. م·ĕ ¸ƪ ¸IJ نا ف,' _ı د·˴ رؤا
ͅ
͌
͆
¸ ف ĂĄĂ ¡ ·· · ﷲا م·ĕ ی,ǖƘ ےا '̄
͇
͉
ͅ
͈
ő ¸ ف ĂĄă ¡
_̚ د·ǝ _`· ار'̄ او· ¸IJ سا
͈
̈́
·
͇
ɧ
ƍ
͏
˸
ͅ
¸ ف ĂĄĄ ¡ ¸ سا
̈́
'Ǒ ا.Ǒ _´ƙ _´ƙز _̚
͈ ͈
¹ ͉ ·
͈ ͈ ͈
˸
ͅ

¸ ف ĂĄą ¡ سا رؤا
'.'ȅ͇ _̚ _´ƙ
͈ '
͈
˸
ͅ

͈
¸ ف ĂĄĆ ¡ بر ا,ǖƘ ¸ȅ ،ؤﻻ ع·ر ف,' _ı سا ,̣ ·Ʃ'. _ě'ɓ ¸ سا ·
͈
͆
͈
Ǘ ͉
͇ ͉ ·
͇
·
͌
̈́
ƍ
ͅ
،ﻻاؤ ¸Ǥ '.د ¸ư ¿·,Ď
̈́
̈́
ǥ
·
͌
͈
ͅ

¸ ćă ¡ _Ů '. ےا ¸Ž·͇ ¸ ¸̱ ¸·Ʃ م·˛ ر'̄ ·Ʃ _´ƙ ¸ƪ ¸´ · ¸ˢ ¸ سا
ͅ
·
ͅ
͌ ͌
ɓ
ƍ
̈́
·
͈ ͉
͌
ͅ
ͅ
̄·
¸ ف ĂĄć ¡ ¸´ 'Ǒ
ͅ
͈
¹
,¹ _Ǜ ¸ سا _̃
ͅ ̈́
Ɨ
͈
͌ Ƶ
ف,' _ı ث'. _` ¸ȅ رؤا _·· · ںؤد·ǝ ¸IJ اداد پ'. ¸Ǥ ا ,, ·Ʃ ¸
͇ ͇
͇
͆
͈
Ǘ
͇ ƍ ·
͈
͇
͉
͇
ɧ
̈́
͉
͌
،_´Ƴ _´ƙ ¸. ¸Žاؤ ¸Ǥ اڈ ':·ǃد ے;· ¸.ا ¸ سا ¸ƪ ·Ʃ ¸) _̃
͈ ͈
͌
͆
̈́
ž ͇ ͇ ͈
͌
͌
ͅ
.
͈
͌ Ƶ

¸ ćĄ ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا ﻻ·
ͅ
͈
͇ ¸ سا رؤا ں·Ʃ ,· _ د _ؤر ¸ ف,' _ı بر ¸Ǥ ا _´ƙ ,¹ا · ؤ'Ǒ )
͌
͉ ͈
͈
Ǒŭ
͆
̈́
͉
ͅ
ͅ
͇ ·
̞ ͇
·
_ȗ ¸˪ ر ¸ س'. ¸Ǥ ا ¸̱ ¸
͆
̈́
DZ
͇
´
¯
͉
̈́
͉
͇
Ǽ
Ƈ
̈́
¸ ف ĂĄĈ ¡ _ı سا _´ƙ ,¹ا ': ¸'ǫ ن· ¸ سا ¸̱ ·
͈ ͉
͏
͇
´
͇
Ǽ
Ƈ
ͅ
ںؤ,¹ _`'ƃ,Ď'.
̈́
̈́ ̈́
¸ ف ĂĄĉ ¡ ¸ń ؤ'Ʒ;· ,, , ¸IJ ن'ȟ او· ¸̱ ¸´ ·
͇
̈́
͉
Ǽ
ʼn
ͅ
ɴ
̈́
· Ƈ
͇
Ǽ
ͅ
ͅ
¸ ف ĂĄĊ ¡
¸ ćą ¡ م·ĕ ی,ǖƘ ےا رؤا
ͅ
͈
¸ _´ƙ _´ƙز _ı ﷲا ,, ؤد ڑو̪ ¸ا · _`'ȅ ¸Ǥ ےر'̄ ¸ư ,Ę'. ': ﷲا ,,
͈ ͈
͉
·
ͅ ̈́
̈́
͆
' ͌ ͈ ž
˸
ͅ

ͅ
̈́
͈
´ ,, '.'ʙ ,, ,·'Ɲ ح,' ی,· ¸ا رؤا ¸'̞
ͅ
̈́
ű
̈́
ͅ
͋
͇
͏
Œ
': ¸Ǿ با:. ¸.د,· · ¸
͉
̈́
Ǖ
̘
͉ ·
͈
̈́
¸ ف ĂąĀ ¡
¸ ćĆ ¡ ¸ ں·̐ ا ·
̈́
̈́
·
ͅ
¸ ف ùà ¡ ند _· _´ƙ ں ؤ,̣ ¸Ǥ ا '̄ ¸ _Ů '. · _·': _ȁ · _ı سا
͈ ͈
ͅ ͊
͈
Ť
̈́
͉
ő
̈́ ͅ
͈
͉
̈́
´
·Ŷ ث,· رؤا
͇
¸ ·Ŷ'̞ ا ہ..'ĉ
͊
·
͏
̈́
¸ ¡ ف Ăąă ¡ ':·Ʃ ,, '.و̪ ,, ¸ư ہ..ؤ ,,