P. 1
istoria_filmului_romanesc__calin_caliman__2000_

istoria_filmului_romanesc__calin_caliman__2000_

|Views: 482|Likes:
Published by Ana Dumitru

More info:

Published by: Ana Dumitru on Sep 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Calin Caliman

'-/ I
-

"

Ii

, y~~Am vazut 91 Calin Caliman mu!t8. muite tlIme romane$ti, ne-am lu~Z VJ (:ap pentru nu $tiu caie, am :'{i'> ~1preur,a la atatea $i atate a prostii, r:FYI tre;;fiurat pentru soarta celor hani?lte, mai prf0sLls de toate ne-am gasit IrYipeuna In ide"'g aceea a luiPerpessicius: "in arice naufragiLl, creatorul trebuie sa c~ute 0 perla" . inoat pot serie ca am suficiente motive pentru ea Istoria !u; sr, fie binevenita In Cinemateca mea persona!a.

RADU COSA$U

ISBN

973-577-269-B

CALIN CALIMAN

ISTORIA FILMULUI ROMANESC (1897-2000)

ISTORIILE SECOLULUI XX

Coordonatorul colectiei: DANIEL CRISTEA-ENACHE Coperta: DONE STAN

CARTE EDITATA CU SPRIJINUL MINISTERULUI CULTURII

© EDITURA FUNDA TIEl CUL TURALE Aleea Alexandru, nr. 38, sectorul 1 71273 Bucuresti ROMANIA ' Tel.: 230.25.43

ROMANE

Fax: 230.75.59
Email =fcr@algoritma.ro

ISBN

973-577-269-8

'-'

'-'

Ci\.LIN CALIMAN

ISTORIA A FILMULUI ROMANESC
(1897-2000)

EDITURA FUNDATIEI CULTURALE ROMANE
BUCURE~TI' 2000

CUPRINS

Argument INCEPUTURILE CINEMATOGRAFIEI NATIONALE (1897-1916) "Minunea secolului" la Bucure~ti Paul Menu ~i primele "vederi romane~ti" Experimentele doctorului Gheorghe Marinescu Intoarcerea cinematografului "Independenta Romaniei" , "Filmul de Arta Leon M. Popescu" Filmele de peste munti BILANTUL FILMULUI PRESONOR (1917-1930) Facsimile cinematografice "imbatranite de vreme" Pacala ~i Haplea: primele personaje animate Al doilea Inceput al filmului romanesc .. , Jean Georgescu ~i Jean Mihailin anii '20 Cinematograful ~i intelectualitatea ; "

9 11 13 16 18 21 26 30 36 39 41 45 50 61 68

,

CINEMA TOGRAFUL SONOR PANA. LA NA TIONALIZARE (1931-1948) Primele filme vorbite Filmul ~i cercetarea sociologica Paul Calinescu ~i "Tara Motilor" Comedia, aceasta "rara avis" Revenirea lui Ion ~ahighian . , Cinea~ti romani pe meridianele lumii Din nou, ora coproduqiilor.. Versiuni romanqti ale unor filme straine : ,,0 noapte furtunoasa" Tranzitia postbelica Animatia, In faza artizanala , .. , Documentarul, pe valurile vremii 5

75 77 85 87 93 99 102 105 109 113 121 125 127

, ,

"CLASICIZAREA"

FILMULUI NATIONAL (1949-1970) '

135 137 139 147 156 161 167 173 178 184 195 200 207 211 217 220 225 227 230 246 252 267 272 279 283 299 301 305 312 331 340 367 380
.

Noi1e premise ale produqiei cinematografice ~coala filmului documentar: 0 "fata morgana"? Ecourile epocii in filmele anilor '50 Victor lliu, "La Moara cu noroe" Gopo, 0 scurta istorie cu "Palme d'or" A opta arta in ofensiva Primele tentative "experimentaliste" Liviu Ciulei ~i "Padurea spanzuratilor" Umbre ~i lumini pe spirala evolutiei Tentatia literaturii ~tafeta comediei cinematograEce Istoria, 0 fosta "epopee national a" Filmul ~i viata cea de toate zilele ~;:."Meandre", un film inmormantat de viu Lucian Pintilie ~i "Reconstituirea" DECENIUL UNOR MARl PROMISIUNI (1971-1980) Manifestul unei promotii: "Apa ca un bivol negru" Decantarea valorilodn anii 1971-1975 Pita ~i Veroiu: "Nunta de piatra" Colegi de generatie Malvina Uqianu ~i ~ansa filmului de autor Personalitati ~i stiluri in filmul documentar Animatia (inca) in ofensiva Filmul romanesc merge mai departe UN DECENIU NEVEROSIMIL (1981-1989) "Croaziera", un "varf de lance" Scenari~tii deceniului al IX-lea "Arcul de bolta" al ecranizarilor "Opere prime" (de durata sau de unica folosinta) "Batalia" dintre cantitate ~i calitate Documentarul, animatia ~i infuzia de tinerete Ultimul paradox: anul1989 SFA.RSIT DE MILENIU IN FILMUL ROMA.NESC (1990-2000) , Cainii cu covrigi in coada ' "Ratia de libertate" a filmului documentar Primul val de debuturi Replica regizorilor consacrati Permanentele metaforei 6

392 395 400 406 415 426

Un testament cinematografic "Pisica rupta" ~i estetica uratului Ina~teptarea"surasuluidepot1elan" Fete ale tacerii, pe 0 prispa, in Est Documentarul de lung metraj, ca exceptie Moartea lenta a filmelor de scurt metraj Debuturile intarziate ale deceniului Final deschis Bibliograjie selectivu Indice de nume

431 436 441 446 450 455 461 468 477 480

7

Ilustratiile volumului parvin din arhiva fotografidi personala, din alte coleqii personale (ale unor regizori, aetoris,i critiei), din fototeca revistei "Contemporanul", din fototeca Arhivei Nationale de Filme. Multumese cillduros directorului Arhivei Nationale de Filme, critieul 5,iistoricul de film Bujor T. Ripeanu, pentru materialul documentar pus la dispozitie. Multumiri sincere s,i prietenes,ti tuturor colegilor de breasHi ale caror judediti de valoare privind filmul romanesc sunt incJuse in prezentul compencliu. Multumesc din inima criticului de film Dana Duma, tara sprijinul s,iimelegerea careia acest volum nu ar fi fost finalizat. Toata gratitudinca criticului literal' Daniel Cristea-Enache, redactorullucrarii - s,i, prin el, Fundatiei Culturale Romane, Editurii sale s,i scriitorului Augustin Buzura -, rara de care acest volum nu s-ar fi nascut.

ARGUMENT

Lucrarea de fatd nu apare pe teritorii '.irene. Dimpotrivd. De ani .}'i ani de zile, a cercetc1tori de la [nstitutul de [storia Artei al .-i.cadell'iei Romane .~i i Arhivei Nationale de Filme, reputati istorici de .film .}'i tineri filinol 0 gi in curs de a.firmare, !ii-au unit eforturile pentru realizarea unei cat mai complete si cat mai\tiinrifice istorii afilmului romanesc. rncd din anul 1970 erau tipdrite primele dOllii mlume dintr-o vastd lucrare de pionierat, Produqia cinematografica din Romania, 1897-1970. Filmografie adnotata, 0 lucrare sistematizatd fn trei pdrti (l. Cinematograful mut - 1897-1930; If. Cinematograful sonar pana 1a nationalizare ,- 1930-1948; IIf. Cinematografu1 sonor dupa nationa1izare - 1949-1970),:'ii programatd sd apard fn cateva :::ecide mlume. Sapte dintre aceste volume au .~i pdrut: III - Cinematografu1 mut (1897-1930). Filmu1 de nonfiqiune a de l. Cantacuzino!ii B.T. Rfpeanu (1970); 1/2 Cinematograful mut (1897-1930). Fi1mu1 de fiqiune de I. Cantaeuzino .~iB.T. Rfpeanu (1970); II11 A - Cinematograful sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfiqiune. Fi1mu1 documentar ~i pub1icitar (1927-]948) de B.T. Rfpeanu (1975); II11 B/partea [ - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfictiune. Iuma1u1 de actualitilti (1930-1941) de Dan Mateeseu (1976); II11 B/ parte a a II-a - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfiqiune. Iuma1ul de actualitati (1942-1944) de Dan Mateescu (1976); IIIl C - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Fi1mu1 de nonfiqiune. Iuma1u1 de actualitati (1944-1948) de Georgeta Davidescu (1977); II/2 - Cinematografu1 sonor (1930-1948). Filmu1 de fiqiune, de Ion Cantacuzino, luerare completatd de Theodor Leontescu, Alina Predeseu ~'iDinu-Ioan Nicula, sub redaetia lui Mihai Tolu (1998). Aeest ultim 1'OIwn - fnceput de neobositul Si generosul istorie, critic :'iiestetician al.filmului romanesc, dr. Ion Cantaeuzino fned din 1971 - fncheie pentru moment lista aparitiilor, dar cercetc1torii Arhivei Nationale de Filme pregc'itesc, pentru urmc1torii ani, ~'i pm'tea a treia a amplei luerdri de sintezd, cea consacratd anilor 1949-1970 (programatd pe cel putin opt volume).rn plus. 0 Scurta istorie a fi1mului romanesc a seris i)'iManuela Cernat (Editura !itiintzficd .~ienciclopedicd, Bucure!iti, ] 982), iar un prim volum de cercetare istoried a publieat recent ,yi Valerian Sava (Editura Meridiane, 1999). Precedente existd. Volwnul defata - utilizand, desigur, doeumenta(ia un ora dintre cereetc1torii de pand aCUIn - f~'ipropu11e, fn spatiul dat, 0 istorie selectiva a cinematogrqfiei nationale, de la fnceputurile sale - situate fncd fn veacul trena - pand fn prezenwl imediat, f11 pragul milenilllui al IIf-lea. Cea mai tandrd dintre arte, la acest hotar de vremi, a acumlliat - .}:i fn spatii roma11e~,ti- un veal' de existenrd ~'i se pregc1te.~te pentru veacurile viitoare. Din bogata docUinentatie avutdla fndemal1d, am selectat, a.yadar, 11ul1wnai din considerenteformale 9

~icobora!iuri. Am utilizat cu precadere ji. incluzcmd fn textul propriu-zis trimiterile hibliografice. la Universitatea europeana "Columna" . la Universitatea de Arta Teatrala # Cinematografica. la Facultatea de Arte "Hyperion ". cronici de film aparute cu precadere fn revista "Contemporanul" (majoritatea filmelor romaneeyti din ultimele patru decenii trecand !ii prin cronicile mele din acest hehdomadar). lucrari de sinteza.precum !ii studii.~'i. de ~pectatorii de ad _~i.am tinut sa aduc cercetarea cinemarogrc~fica la zi. istorii "partiale" etc.jaqitul anilor '60. etlt mai aproape de spectatorii de ieri. ducand istoriafilmlllui romanesc.de ce nul de ~pectatorii de maine.am fncercat. care se opresc. cele mai importante evenimente e~'imomente petrecute pe spirala evolutiva. AllORUL 10 . Fata de cercetarile anterioare . cu lwnini !ii umbre.~'ele propriului meu curs de istoriafilmului . la lnstitutul de Arta Teatrala !ii Cinematografica eyipe care fl sustin de noua ani de zile la diferite universitati de stat sau particulare. volume memorialistice. cu urcu!iuri . articole. Intre copertile unei asemenea carti. la :.unele de "uz intern" . sa ma adresez nu numai cinea!itilor . Fata de lucrarile anterioare . In primul rand. la anii '70 sau '80 . am cautat sa captez interesul unui puhlic cat mai larg de cinefili. la propriu.pe care l-am sustinut. fn eel mai hun caz. a filmului romanesc. monografii.(fiind imposibil de "strans". prin modul de ahordare alfilmelor din palmaresul cinematogrqfiei nation ale. speciali!itilor din lwnea artei a wptea. Pentru cursivitatea lecturii am simpl(ficat aparawl critic allucrarii. docwnentatia a zed ~'i zed de volume). pastrand Infinal doar lista volumelor consultate. ci. din considerente de fond.fn genere.fn qfara istoriilor lI1entionate.

(9161-L681) 31VNOlivN 13IdVlIDOLVW3NI:J 3111IIlLIld3:JNI v .

cu le~irea lucratorilor de la Uzina Lumiere. valurile tnarii la Dover. lntrarea trenului In gara La Ciotat. lerburi rele. in lumea precursorilor: multi au trecut razant pe langa glorie. in aprilie. in noiembrie fratii Max ~i Emil Skladanowsky ineepeau la Berlin proieqii cu bioseopul. n-au stat cu mainile in san: in februarie ~i-au brevetat un aparat eare servea la "obtinerea ~ivizionarea probelor chronofotografice". in subsolul de la "Grand Cafe":. Partida de carti. iar in 6 mai ~i-audenumit aparatul cinematographe. Ei au fost prezentati de tatallor. la 28 decembrie 1895. Dar ~ansa istorica a aparJ:inutfratilor Louis ~iAuguste Lumiere.ul. italianul Filoteo Albertini breveta (in octombrie) cinetograful. Antoine. Ceartacopiilor. la New York. avea loc primul spectacol cu public. unii au pierdut "primatul" cu cateva zile (ca sa nu mai detaliem soarta nefericitului Louis Aime Augustin Ie Prince. americanul John le Roy infiinta societatea "Cinematograph"."MINUNEA SECOLULUI" LA BUCURESTI Pe vretnea aceea . Marea.in ordine alfabetica -. al cinematografului Lumiere: pretul unui bilet era de un franc. englezul Birt Acress filma. 13 ./ Este interesant desubliniat "amanuntul" ca. Zidul. in martie au organizat prima proieqie experimentala a cinematografului lor . cu multe evenimente.. inca din 1890. a disparut lara urma. Bazinul din Tuilleries. dupa ce brevetase "metoda ~iaparatul pentru producerea imaginilor animate"). pe baza de bilete.. dupa ee au rezolvat inregistrarea ~i proieqia imaginilor animate cu cadenta de 15 imagini pe secunda. care. Astfel. iluzii ~i deziluzii. pe Boulevard des Capueines la numarul14. panopticonul. cu kineoptikonul. din trenul Dijon-Paris. care. cu bagaj cu tot. "reteta" primei zile a fost de 35 de franci. asta in timp ce fratii Lumiere . a fost ~iun oarecare Georges Melies. nici ei. deci 35 de spectatori au avut privilegiul de a asista la proieqiile din prima zi a cinematografului. Romania era in Europa! Oridit ar suspina procleJ:ii(care numesc asta "tapaj propagandistic"). pe tot parcursul anului.Ie~irea lucratorilor de la Uzina Lumiere. organizand proieqii experimentale. Regimentul. Orice istorie i~i vrea un punct de origine: istoria cinematografului a inceput atunci. direetorul Teatrului "Robert Boudin" din apropiere. au absentat.care inca nu se numea a~a -. primul spectacol cinematografic in Romania a avut loc la cinci luni fara 0 zi dupa istorica reprezentatie pariziana a cinematografului Lumiere din 28 decembrie 1895. Anul de na~tere al cinematografului a fost foarte agitat. Inca din primele saptamani ale anului 1895. eel care avea sa devina "parintele artei filmului". drept "inventatori ai aparatului" . englezul William Paul i~i construia un aparat de proieqie pentru filmele turnate cu camera sa. apoi Raoul Sanson construia un aparat de proieqie pentru filmele kinetoscop. Thomas Armat ~i Charles Francis Jenkins i~i puneau la punct fantascopul. zece "filme" de cate 16-17 metri fiecare. printre primii spectatori. Fierar... Woodville Latham i~i verifica. in Salonul Indian de la "Grand Cafe".

ca la un bal. alaturi de reclamele pentru mod a "lurnii bune". fiul poetului Iancu Vacarescu) a fost primul care a ~inut sa salute sosirea la Bucure~ti a "rninunii secolului". I~i gaseau loculln ea recep~ii ~i baluri. "Miracolul iluziei" ~i 0 alta iluzie. de~inemdestul de multe informa~iiprivitoare la reprezentatiile respective. culoarea rochiilor purtate de doamnele "cele mai ~icdin Inalta societate". peste drum de actualul Pa1at al Telefoanelor) avea loc prima reprezentatie high-life. reprezenta~iacinematografica de la ziarul "L'Independance Roumaine" i-a oferit prilejul comentatorului monden sa publice. spectacolulli pare un "fenomen lurninos".noteaza ella smr~itullunii mai 1896: "In smr~it. a cinematografului Lurniere In Romania. In realitate. In pas cu atraqia tot mai larga pe care o exercita cinematograful. "Este Insa~iviata. Schurmann. cronicarul nota..faptului ca gazda primelor spectacole cinematografice bucure~tene era ziarul de limba franceza "L'Independance Roumaine" (hotarat lucru: Romania. el a fost prelungit de mai multe ori. "e atat de reallncat ai senza~ia ca tu Insuti faci parte din acest tablou".In primul rand . este rni~carea surprinsa pe viu" . pe atunci. Cand aceste aparate vor fi puse la dispozitia publicului. ci In rni~care. Am arnintit toate filmuletele primei seri Lurniere.dar nu s-a facut nici 0 men~iune ca Louis Lurniere este autorul peliculelor In cauza. era In Europa!). In cladirea ziarului "L'Independance Roumaine" (care se afla pe Calea Victoriei. Cum spuneam. Insemnarile lui Claymoor I~i schimba stilul. «1acererea generala». Initial. a debarcat ieri dirninea~a". cu locomotiva In cap. impresarul Adelinei Pati ~i al Eleonorei Duse. de atmosfera. Celebrul cronicar monden (care era. moartea va Inceta sa mai fie absoluta". autorul punctand Indeosebi detalii de ambian~a. Cinematograful a atras. Claymoor vorbe~te despre . privind toaletele ~icoafurile participantelor la sindrofii. Frumusetea inventiei consta In noutatea ~iingeniozitatea aparatului. Ea perpetueaza imaginea rni~carii. dnd toti vor putea fotografia fiintele care le sunt dragi.alaturi de altele. nu numai sub forma lor imobila. Nu suntem departe de cronicile franceze aparute imediat dupa prima reprezentatie pariziana. Rubrica avea un caracter monden.fotografie vie". cu yorba prins a In varful buzelor. printre care "prima comedie" din istoria filmului. cu minutiozitate. care fumega pe co~ ~i zvarle scantei de foc". Amanata cateva zile din pricina unor defecJ:iunitehnice. numele personalitatilor prezente In sala de cinema. spectacolele de tumeu ale unor vedete europene. Aceasta trufanda. la cinci luni fara 0 zi dupa reprezenta~ia pariziana. primele "cronici" cinematografice. a fost trirnis sa Incante Bucure~tiul" de catre un celebru impresar al vrernii. cu preturi tot mai scazute: apoi 14 . "Enfin il est arrive" .se putea citi In "Le Poste" din 30 decembrie 1895.au rulat ~i In primele spectacole cinematografice din Romania. seara de seara. pe care Intreg Bucure~tiul se va grabi sa Incerce a 0 degusta. In 27 mai 1896. cum 0 numea presa. dupa cum noteaza ~i doctorul Ion Cantacuzino In volumul sau "Momente din trecutul filmului romanesc": "Anuntat initial pentru 0 saptamana.11considera 0 "experien~afeerica". Datorita . 0 aWlnota a ziarului (din 4 iunie) ofera informaJ:iisuplimentare: aflam ca "cinematograful. ~i mai departe: "Fotografia a Incetat sa fixeze imobilitatea. Filmul care a stfunit cea mai mare emoJ:ie a fost lntrarea trenlilui In gara La Ciotat: publicul era prevenit ca "va vedea Inaintand un tren adevarat In marime naturala. ba mai mult. a sosit. cea a "eternizarii vietii" sunt frecvent Intalnite In primele comentarii dedicate cinematografului. un public tot mai larg. aceasta senza~iea zilei. In saptamanile urmatoare. Stropitorul stropit . cu gesturile lor obi~nuite. pentru ca respectivele titluri . Mi~u Vacarescu. Una dintre rubricile citite ale ziarului era "Cametul high-life"-ului semnat de Claymoor. In actiune.

care este clou-ul aparatului. ne descoperim dintr-o data pe peronul unei gari. pentru el filmuletele erau produsele .. in Suedia.intr-o ordine auxiliara de idei .a trecut. pentru publicitatea din epoca). la inceputul anului 1896. noteaza: "intre 7 februarie 1896."benzile" cu numarul 295 ~i 296 din "Catalogul Lumiere".iar dupa 0 intrerupere. cu carte a de rugaciuni in mana. Afi~ul a inceput apoi sa se modifice.. pentru raspandirea ~i exploatarea inventiei lor..care. se duce intai in Spania. 0 "surpriza".M. pentru Claymoor (~i. ziua premierei de la Londra ~i luna octombrie. marea senzatie a programelor a ramas Intrarea trenului In gara . cu care. "prinde" la Londra funeraliile reginei Victoria. dar numarul . fratii Lumiere au angajat 0 serie de tineri pe care i-au format ca operatori (atat pentru proieqii. de la cronica mondena la notatii despre filmele prezentate. ~i i-au trimis in multe dintre tarile lumii. 0 vreme. "Minunea secolului" a intrat.~edintelor" zilnice se mare~te. de la Stockholm la Sidney. imediat dupa prezentarea senzationala a cinematografului la Paris. comentatorul facea abstraqie de numele realizatorului. cum 0 ~i spune ...a trecut pentru scUTttimp in sala cea mare din cEldirea de pebulevard a «Eforiei Spitalelor civile». . cum ne-o demonstreaza la un moment dat: "Dupa 0 delicioasa plimbare cu barca pe lacul fermecat.. in general. cu regularitate: in fiecare seara se introducea cate 0 banda inedita. de~i alte surse 11numesc Georges sau Eugene). "anonime". filmeaza apoi la Venetia. efectiv. a fost intrerupta de un accident alluminii electrice".peste drum de vechiul Teatru National . iar intreg programul ajunge sa fie schimbat zilnic.in relatarile sale privitoare la "vederile" programului: "cea a sosirii trenului. ajunge in Belgia. "Sa fi venit oare ~i la Bucure~ti?" . exact in momentul sosirii trenului". In luna urmatoare 11vedem inscris in ziare la rubrica «Spectacole permanente» iar in noiembrie pretul biletelor ajunsese la 50 de bani . de la Roma la Sankt Petersburg.. Cantacuzino. ale carui memorii au fost publicate de G.nu 0 data . Ceea ce ar mai fi de semnalat . in a sa "Histoire du cinema". tanarul curtezan care nu respecta nici macar sfintenia locului". in septembrie.este faptul ca filmuletele programelor cinematografice de la sfar~itul veacului al XIX-lea erau. Panorama Marelui Canal (Iuata de pe un vapora~) ~i Piata San Marco . referindu-se la diseminarea mondiala a cinematografului Lumiere. reprezentatiile ajung sa cuprinda numai ~ase filme. zile la rand. doamna eleganta. angrenati in "cronici cinematografice" inca din decembrie 1895. vazuta de cronicarul din epoca. Promio pleaca in lume... Recunoa~tem aici toate figurile: batrana devotata. in rutina . urmand exemplul confratilor francezi. credinciosul fervent. indeob~te. cat ~i pentru "luarea de vederi"). a publicat relatari zilnice despre spectacolele cinematografice . la randu-i. apoi in Turcia. ~i-a reluat. lata cum comenteaza el 0 alta "vedere" din "pachetul" casei Lumiere. aparatului." Memoriile publicate de primii operatori Lumiere evidentiaza faptul ca. Unul dintre cei dintai a fost Promio (probabil Albert. coboara multimea credincio~ilor. cinematograful tacuse turul tuturor capitalelor. de la Madrid la Tokio. Primele programe cuprindeau zece filmulete (ca la Paris). Cand se "permanentizeaza". la Constantinopol ~i·Smima. revenind in localul ziarului «L'Independance Roumaine».se intreaba Ion 1. considerate "primele doua traveling-uri panoramice" din istoria cinematografului -. pe timpul verii. ca un tot unitar. repede. Atractia mondena se transformase repede intr-un spectacol popular. Coissac intr-o "Istorie a cinematografului" din 1925. 0 activitate regulata. imaginile in mi~care ale ie~irii credincio~ilor din Catedrala de la Nimes: "De sub portalul templului. 15 . Multa vreme. menita sa intretina viu interesul privitorilor. se incheia reprezentatia. barbatul bigot." Claymoor . Istoricul francez de film Jean Mitry. apoi in sala «Hugues» .

. istoricul primelor "vederi romane~ti".Paris. in programul zilei de luni 25 iunie 1897. Cine era autorul primelor vederi romane~ti? Textul din diqionarul . In scurta vreme s-au strans vreo douazeci de vederi autohtone. In 1897 ajungea In Rusia. pe zi ce trece. printre luarile sale de vederi. 16 . in timp ce "scenele straine" se schimba zilnic. fnsotit de fotografia cu mustacioara a lui Paul Menu. din notitele ziarului? In programe1e urmatoare. "scenele romane~ti" continua sa tina afi~ul. de la proieqia primelor vederi romane~ti .dupa un stagiu de proiectionist . cu 0 marja de eroare minima. completate cu trei scene straine din stocul mai vechi. pe viitor . contextul mondial in care apareau la Bucure~ti prime1e "vederi rof. care ~i-a strans memoriile fn volumul "Tours de manivelle" (Paris. Ce putem afla. Mesguich a acceptat . una de la teras a cafenelei Cap~a ~i trei de la ~oseaua Kiseleff.fiane~ti" . in salita amenajata ad-hoc la etajul I din cladirea . 1933): el a fost "elev" allui Promio . In ziarul din 4 iulie . fncerdind otravuri pe sclavi (1897). se numara filmarea tarului. fuga in Himalaia a lui Dalai-Lama. la randu-i.de pe Calea Victoriei (langa pasajul "Victoria").printre alte "misiuni". fn acest sens.disparuta fntre timp .0 personificare a ziarului -.sa pIece. cand "L'Independance Roumaine" anunta. in continuare. atractia mondena a cinematografului se transforma. primele jocuri olimpice din Atena (1896).cu litere apasate. ~tirea ca au sosit pentru cinematograf ~ase noi vederi romane~ti: doua vederi de la Targul Mo~ilor. Trecuse un an ~i aproape 0 luna de la prima reprezentatie cinematografica din Romania. 27 iulie 1973). ill mare. PAUL MENU SI PRIMELE "VEDERI ROMANESTI" Din notitele aparute in ziarul de limba franceza "L'Independance Roumaine" se poate reconstitui. Fotograf bucure~tean.. gazduita de redaqia respectivului ziar. fn spectacol popular. "programul va fi compus aproape exclusiv din vederi romanqti". Promio este considerat ~i un precursor al "filmu1ui de arta": este citat. 20 mai 1876 ..dar 1a aceasrn fntrebare nu s-a raspuns fnca. fapt pe care ziarul 11anuntii ca pe un fapt de mare atraqie. Acesta era. Data aceasta consemneaza un alt "act de na~tere": al primelor "actualitati cinematografice" romane~ti. primele "vederi romane~ti". Intre timp s-au filmat ~icateva secvente la hipodromul Baneasa. Un alt operator din epoca este Felix Mesguich.la mai putin de doua saptamani. filmuletul Nero.1234 cinea~ti romani". Informatia este completata cu vestea ca..este inserata. spune urmatoarele: "Operator film documentar (Paris. in lume: in iunie 1896 era la New York. unele devenite celebre.. Tot din paginile ziarului "tutelar" aflam ca operatorul Menu a plecat la Galati sa filmeze inundatiile din vara anului 1897 ~ivapoarele floti1eiromane de pe Dunare. adica. Pe ecranul "cinematografului" ocazional de pe Calea Victoriei. oazele din Maghreb . i-a imparta~it proiecte1e. Louis Lumiere I-a primit in ianuarie 1896 in laboratoare1e sale din Lyon-Montplaisir. iar vederile romane~ti ocupau un loc tot mai important fn proieqiile zilnice. in cladirea a carei fatada era fmpodobita cu un dorobant de bronz . Promio a avut-o ~i pe aceea de a forma noi operatori pentru dispandirea in lume a cinematografului Lumiere -. Astfel se face ca programul cinematografic din 28 iulie ajunge sa fie compus exclusiv din vederi romane~ti.

din studiul "Les premiers pas du cinema en Roumanie" de B. Din programul "de gala" al serii de 28 iulie 1897. Hipodromul c~icursele de la Baneasa. cum am vazut. la Baneasa. Serie theatre. ziarului "L'Independance Roumaine": tanarului fotograf i s-a cerut sa foloseasca pentru fnregistrare aparatul bivalent (de proieqie ~iinregistrare) existent in redaqie. care nu fusese niciodata utilizat in acest scop. "deoarece. in Bucure~ti (pe ~oseaua Kiseleff. in Obor. nascut la Paris ~i mort la Paris dupa peste 97 de ani de viata? 0 seama de lucruri aflam dintr-o ancheta realizata de Ion Cantacuzino ~iLucian ~tefanescu. toate aceste filmulete. Exercitiile marinei terestre. de cate un minut fiecare. Defilarea militara).dupa cum singur a spus-o . la Cap~a) ~i in Galati (unde. cu titlul "de lucru" M. escortati de StatuI Major Regal !$ide ata!$atii militari straini. La Arhiva Nalionala de Filme. Fara a face parte din elita operatorilor Lumiere care au impanzit lumea pentru a duce cinematografulin cele mai indepartate colturi ale lumii.care a devenit al doilea ora~ al sau .fotograf de meserie. trei "vederi" (doua dintre ele pierdute) ~i . peste secole. cadrul de 15 metri de pelicula (un minut de proieqie) pastrat. Bucurqti. s-a "apropiat de cinema" pe cand era foarte tanar. iar momentul ales a fost parada de la 10 mai 1897. Editura Academiei.n-a fost "cineast". nr. contributia sa cinematografica s-a perimetrat in veacul al XIX-lea. subiecte dintre cele mai diverse. "realizator de actualitari cinematografice (in speta de vederi romanqti)" decat. nu se pastra decat 0 "mostra" din filmarile sale de altadata. se presupune ca Paul Menu a fost angajat de fratii Lumiere pentru a populariza inventia lor in Romania. ma interesa altceva". 17 actualitati turnate in intervalul 10 mai 20 iunie 1897. ~i I-a abandonat foarte repede. lnundatiile de la Galati etc. pana intr-un trecut foarte apropiat. nici macar n-a trecut pragul secolului XX! Dupa cum singur 0 spune in sursele amintite. deci tangentele cu cinematograful erau indubitabile. fiind "unul din cei 0 suta" care au pornit spre cele patru zari cu misiuni similare. Paul Menu a realizat. din interviurile sale. Devenit peste noapte operator.S. Descoperirea foarte recenta a unora dintre "vederile" considerate pierdute constituie un eveniment major pentru istoria filmului romanesc. musique. "operator"." Ce ~tim in plus despre acest "fotograf bucure~tean". patruzeci de zile din lunga sa viata. Aflam.lnundatiile de la Galati. erau considerate pierdute. developate la firm a Lumiere din Lyon ~iprezentate in acela~i an la Bucurqti: Defilare de 10 mai. intr-o luna ~i zece zile din anul 1897. Regina fn trasura!$i M. tom IX. s-au produs ni~te inundatii catastrofale).S. Iniliativa realizarii acestor filmari aparllnuse. Terasa cafenelei CaNa.cuprins de 0 adevarata "furie" cinematografica . Meritulii revine directorului 17 . In Bucurqti .. evocandu-Ie cu un zambet ironic. 2/l972) cat ~i din interviurile acordate de longevivul precursor. ulterior intors in tara de origine. in vara anului 1897. publicata in "Romania literara" (nr. dupa 1897. frenetic. . Regele calare revenind la palat. nu se mai pastra nici 0 secunda. abia implinise 20 de ani. Atestate documentar. de aproape 0 suta de ani. Paul Menu era . Vase Ie flotilei de pe Dunare.ulterior.T. Ba mai mult. atunci. 42/16 octombrie 1969). aldituit numai din vederi romane~ti (Targul de la MO!$i. Ripeanu ("Revue roumaine d'histoire de l'art. insa.a locuit ani la rand pe Calea Mo~ilor. Terasa cafenelei Cap!$a. La vremea senectutii. pe Calea Victoriei. cinema". ~i cateva date biografice: era fiul unui optician francez naturalizat in Romania.in celelalte 39 de zile ale activitalii sale cinematografice a filmat. Interesant de remarcat este faptul ca Paul Menu . "cineastul" de odinioara ~i-a amintit ~ifilmarile din tinerete. "Marturiile lui Paul Menu".realizatorul primelor filmari din Romania. de fapt. Targul Mo~'ilor.

20 bani tapul.te. ~i altfel de luari de pozitie: "Lumea noua". Patricieni ~imititei. presimtind in aceasta revolutie tehnica un fenomen cu caracter de masa.. Pilmul va disparea din viata publica bucure~teana ani de zile. "Caragiale. pret unic 30 bani halba. dupa cum 0 spun ~ireclamele timpului: "Parcul Basilescu. se va construi prima sala propriu-zisa de cinema.Arhivei Nationale de Filme. cu cat calitatea copiilor descoperite este irepro~abila.in acei ani. strada Doamnei 10. dupa ce spectatorii fusesera pastrati 0 vreme cu un pret derizoriu al biletului de intrare (50 de bani). a dat de urma unor pelicule considerate pierdute: Cursele de la Baneasa. vizitand Cinemateca Franceza cu prilejul centenarului cinematografului. dintre care 6 din tara ~i6 din strainatate. EXPERIMENTELE DOCTORULUI GHEORGHE MARINESCU Pe buna dreptate. impreuna cu asistentul sau.prin tipurile surprinse. va trece de la Paul Menu la."epitaful primei manifestari a cinematografului in tara noastra" .. Cat despre curiozitatea publica. ea s-a stins foarte repede (nu atat de repede ca viata de operator a lui Paul Menu): "minunea secolului" a intrat in anonimat dupa nici doi ani de proiectii cinematografice. Dar pana atunci. de pilda (organ social democratic condus de Iosif Nadejde) i~i manifestase entuziasmul fata de cinematograf pe un ton mai rational. care.. ziua. cinematograful n-a atras aten!ia nici unei mari personalitati a timpului (unui. Cand va reaparea. Comedii ~i ~ansonete. a~a cum intamplarea a facut ca Maxim Gorki sa vada un spectacol cinematografic la Nijni Novgorod. publicitare. La 16 martie 1898. echipat pentru a lua vederi noi. publici tar. Surpriza este cu atat mai placuta.. Joi 5 iunie deschiderea stagiunii teatrale. "L'Independance Roumaine" dadea urmatorul anunt: "De vanzare un cinematograf Lumiere cu 12 vederi. Precursorii i~i vedeau. indeosebi secventa Tfirgului Mo~ilor . pe strada Doamnei. Inundatiile de la Galati (unul dintre cele patru consemnate filmografic). maladii ale sistemului nervos.constituind un document pretios privind inceputurile filmului romanesc.semnate de acela~i Claymoor ~i-au pastrat caracterul informativ. prin calitatile de atmosfera . Comentariile din "L'Independance Roumaine" . o data cu intoarcerea cinematografului in Romania. Au existat. Acolo. cu ajutorul cinematografului. Mancaruri calde ~ireci. Intre anii 1898 ~i 1901. aparatul Lumiere (cel "echipat pentru a lua vederi noi"). Intrarea libera". ratiunile prei!bminante vor fi comerciale. de treaba .. neurologul Gheorghe Marinescu (1863-1938) este considerat unul dintre principalii precursori. Cinematograf. in continuare. seara ~i chiar in timpul reprezentatiilor. doctorul Gheorghe Marinescu. profesorul Gheorghe Marinescu incepea sa studieze. istoricul Bujor T. Din paca. opiniile sale despre primele filme Lumiere fiind de-a dreptul fascinante. un pionier al filmului ~tiintific mondial. Tfirgul Mo~ilor.noteaza Grid Modorcea in "Istoria gandirii estetice romane~ti de film")." Era . Ripeanu. in epoca. In vara anului 1898. La ~osea (I ~iII). bunaoara" .cum scrie Ion Cantacuzino . Noile "mostre" sunt menite sa modifice "perspectiva" asupra autorului lor: fotograful Paul Menu i~i afirma ~ivocatia de operator cinematografic. prin dinamismul mi~carii in cadru. medic ~ioperator 18 .. analitic.

fiind in discufie prioritatile mondiale ale filmului ~tiintific -. Imprejurarile in care au fost gasite filmele doctorului Gheorghe Marinescu (in anul 1973. de catre doctorul Nicolae Vaschide. pe cand doctorul Marinescu folosea filmul pentru ca il interesa boala. pentru a-i permite acestuia sa descopere adevaruri noi. Inca din 1899. Trebuie inceputa tiparirea . savantul francez filma diferite operatii. citim urmatoarele. Altfel spus. a realizat peste 30 de "filmulete medicale". deci dupa trei sferturi de veac de la realizarea lor) sunt demne de un palpitant film politist. cu ingaduinta cititorilor. la Paris. in vara anului 1898. Totul a pornit de la un film ~tiintific. Constantin 1. Gheorghe Marinescu va trece de la fotografie la film. Referindu-se tot la microfotografii. intr-o scrisoare. In Corespondenta savantului. Istrati: "In timpul ~ederii mele la Gand. cucerit de inventia fratilor Lumiere.. am facut 0 coleqie magnifica de microfotografii de sistem nervos. medicale. cred.. Aceasta ar fi distinctia necesara (ideea primatului fiind. aparuta la Paris in 1900. medicul bucure~tean i~i facea publica.Istrati. Printre ustensilele d(mase de la stralucitul om de ~tiintilroman . intr-o scrisoare adresata.. unde fiti sigur ca nici meritullor. in primul rand. De aici i-a venit regizorului Ion Bostan ideea sa pomeasca "pe urmele unui film disparut". ~i. doctorul Gheorghe Marinescu are "vechime". aceluia~i Constantin 1. profesorului sau. Ie voi expune la Congresul International de la Roma. Doctorul Gheorghe Marinescu (un film omagial .filme de cercetare ~tiinfificain eel mai strict inteles al cuvantului. Am 80. ii scria. Conditiile succesului nostru depind de tipar (.. cum ar fi. 1968). ". Doua scrisori . din primii ani ai deceniului 7. Marinescu . de la Paris. Principalele concluzii teoretice ale studierii unor maladii psihice cu ajutorul cinematografului erau cuprinse in lucrarea "Les applications generales du cinematographe aux sciences biologiques et aI' art" . Marioara G. imaginile inregistrate la Spitalul Pantelimon fiind fie scene de grup. sa mentionam ~ifaptul ca.filmul.~ifilmate in documentarul omagial . pe care. lui Victor Babe~: "Tocmai am sosit de la Berlin.. de fiica savantului. Filmele profesorului Gheorghe Marinescu erau -. Constantin Popescu. de pilda. "craniectorria ~ihysterectomia totala". chirurgul francez Eugene Doyen dedica primele sale cercetari cinematografice unor tehnici operatorii. 19 . Ca precursor.tiintifice. un aparat de filmat de la sfar~itul secolului trecut. in 1968. Iar in 22 septembrie 1894 ii comunica. Din capullocului .. pe care n-ar fi putut sa Ie afle fara ajutorul cinematografului. nici activitatea mea nu vor fi contestate".cum am vazut .de luat vederi. mai putin relevanta): in timp ce doctorul Gheorghe Marinescu i~i propunea experimente cinematografice in scopul cercetarii s. ). la 9 ianuarie 1893 (!). Ie voi evoca in consecinta. stransa in volum la trei decenii dupa disparitia sa (Editura ~tiintifica.se afla ~iun obiect curios. fie suite de cadre inregistrate din unghiuri diverse. in revista "La Semaine medicale" (5 iulie).i-au consolidat demersul.din amintita culegere cuprinzand corespondenta marelui neurolog. fie secvente reprezentand 0 aceea~i persoana in diferite stadii ale tratamentului. cu scopul unor proieqii publice. luarile de vederi erau "documente brute" privind unele aspecte patologice supuse interpretarii omului de ~tiinta. alcatuita. cu intentia de a tipari fotografiile. pe Doyen il interesa. caruia nimeni nu i-a acordat 0 atentie speciala. ). la 28 decembrie 1898. In anii urmatori. comunicarea "Sur les troubles de la marche dans l'hemiplegie organique etudies a I' aide du cinematographe". Una era expediata din Paris. in 20 iunie 1893: "cea mai mare parte din profesorii pe care-i cunosc aici cred ca sunt cele mai bune din cate s-au facut vreodata". daca mijloacele-mi vor permite. Majoritatea sunt admirabile (..in februarie 1963 se implineau 0 suta de ani de la na~terea savantului semnat de documentaristul Zoltan Temer).

putini savanti au urmat calea trasata de dv. profesorul Marinescu cere a "detalii cat mai precise pentru fonograf ~ipeliculele cinematografice". 0 laboranta pensionara. insa. care i-a spus. printre altele.20 de franci ~i i se mai spunea: "cum cred ca d-ta ai de gand a folosi fonografulla cercetari ~tiintifice.. a carei demonstratie ~tiintifica se baza pe studiul cinematografic al mersului bolnavilor. . sosit la Spitalul. merge bine? Incercati a lua dv. in aqiune a intrat atunci regizorul-inginer Alexandru Ga~par care a creat un dispozitiv special pentru transpunerea peliculei Lumiere pe un nou suport. totodata. filmata 20 . ii era adresata doctorului Gheorghe Marinescu de catre Auguste Lumiere. ca "profesorul se ocupa ~icu cinematografierea" ~ile-a aratat cinea~tilor.. garantia ~i valoarea unui aparat e prima conditie implicata oricarei tehnici experimentale". i se raspundea ca un fonograf costa 1100 de franci. frumos ordonate intr-un dulap la vedere. precum ~i domnului Neylies. nederanjate vreme de ~apte decenii. Maria Stoica.. realizate de doctorul Gheorghe Marinescu ~i colaboratorii sai in 1898. sprijinindu-se in bastoane. Din pacate. pornind de la 0 aha descoperire (facuta in biblioteca de istorie a medicinii din Bucure~ti): era yorba despre 0 teza de doctorat. tragandu-~i picioarele paralizate. sustinuta la 25 octombrie 1899 de Alexandru Bolintineanu. asupra folosirii cinematografului in studiul maladiilor nervoase mi-au cazut sub ochi pe vremea cand primeam revista «La Semaine M6dicale» . ilustratii din publicatiile timpului etc. un cinematografist de seama. care a avut bunavoinp de a-mi face desemnurile cinematografice". multe documente despre filmele respective .utilizat ~ide Paul Menu .. pentru un subiect omagial despre acela~i doctor Gheorghe Marinescu . regizorul Ion Bostan a gasit. filmate faza cu faza etc. 13 cutii cu pelicula-negativ. Instalatia dv.pe care doctorul Gheorghe Marinescu 11folosise la Spitalul Pantelimon. se mi~cau din nou.In filmul sau din 1968. la dorinta noastra. filmul politist. sectia de neurologie. fratele lui Louis Lumiere: "Comunicarile dv.desene.In ea se putea citi: "Matuszewski." Pornit in cautarea filmelor disparute. scene ~i mai ales mi~cari?" "Instalatia" de luat scene ~i mi~cari nu era altceva dedit aparatul de filmat de tip Lumiere . A doua scrisoare.. Peste patm ani. regizorul Ion Bostan a adunat tot felul de informatii: a gasit interesante opinii despre cinematograf ale savantului (printre altele. astfel cil imaginile originare. autorul marturisind ca a ajuns la aceasta practicil datorita "mai ales domnului profesor Marinescu. urmatoarea consideratie: "Cinematograful ne permite nu numai sa surprindem fenomenele care ar fi scapat pentru totdeauna ochiului nostru. -. a dat de 0 fosta colaboratoare a savantului. documentele de ieri. Calatoria in trecut a regizorului Ion Bostan se oprea. cu ajutorul carora a reu~it 0 performanta iqita din comun.reproduse pe foi de celuloid. iar un "model de pelicula" .nu fusesera gasite. lipse~te din Paris..au prins "viata": bolnavii de la Pantelimon . . 0 lucrare despre coxotuberculoza. a aflat interesante date tehnice privitoare la filmele realizate intre anii 1898-1901: in corespondenta citata cu doctorul Nicolae Vaschide.pe urma carora regizorul de azi pornise . fotografii. un reporter de televiziune (Corneliu Rusu) . La scurta vreme dupa aceea. Pe setul de cutii metalice se afla inscrippa "Cin6matographe Auguste et Louis Lumiere" ~i inscrisul olograf "Marinesco". Pe urmele unuifilm disparut. Ca sa terminam . cu mare u~urintil").. intr-un alt film. regizorul Ion Bostan relua tema. Si medicii au fnceput safilmeze. Colentina. Dar filmele . au putut fi proiectate ca atare pe ecran (intr-o versiune scrisa -in colaborare cu Corneliu Rusu -... peste ani. dar sa Ie ~ievocam.se implineau 110 ani de la na~tere -. in "La Semaine M6dicale" din 1899. inaintea gasirii filmului disparut. la timp voi recurge din nou ~i cred cu mai mult succes la pretioasele sale sfaturi.

e drept. In mai putin de trei ani. Nu mi se pare tocmai fntamplatoare "omisiunea" efectuata de cei doi semnatari ai volumului din 1915 "Chiemarea cinematografului". sa dispara.cu inventivitate. peste tot fn lume) a fost primordial. de altfel.fmpreuna cu Constantin Dembinski . mi se pare semnificativa. s-au c1aditfn Bucure~ti peste 30 de cinematografe. Cercetarile de acum un veac ale doctorului Gheorghe Marinescu au fost puse la dispozitia spectatorului contemporan. literalmente. la fnceputul deceniului al doilea. Marinescu care se servea de el pentru studiul diferitelor boli". de indemanarea ~i viziunea sa depinzand totul.. recunoa~terea unor merite importante ale savantului de odinioara. cat atribuirea acestui primat doctorului Gheorghe Marinescu. Pentru moment. aberant . autorii uneia dintre cele mai valoroase carti de pionierat fn domeniul studierii fenomenului cinematografic romanesc. Riciotto Canudo. fn pragul mileniului trei. cu pasiune ~idaruire. ca "deschizatori de drum" -. cu reu~ite intemationale prestigioase (de care yom arninti la locul cuvenit). Dan Mateescu facea cateva consideratii teoretice: "Operatorul a fost in anii de la sfar~itul secolului XIX adevaratul autor al operei cinematografice. Filmul pierdut fusese regasit. pornind studierea unor boli nervoase cu procedee pre-cinematografice . dar experienta lor era 0 amintire tot mai indepartata.. Premiera dupa 75 de ani). Precursorii intrasera. Primul deceniu al veacului XX aproape ca poate fi scos din calendarul celei de a . ca la un semn.. a descoperit la randu-i cinematograful. Odata cu dezvoltarea celei de a ~aptea arte s-a conturat din 21 . Este. doctorul Marinescu a ~i corespondat) -.. multiplele sqle disponibilitati. cum este filmul ~tiintific romanesc.sau. fn plina ofensiva a ~tiintelor moderne? INTOARCEREA CINEMATOGRAFULUI Aveau sa treaca ani buni pana la "intoarcerea cinematografului" fn Romania. Olara~u ~i c.~aptea arte" (numita astfel de catre primul ei teoretician important. Raulet. nefndoios. paradoxal . fn istorie Paul Menu ~i doctorul Gheorghe Marinescu. Rolul operatorilor in lansarea ~i impunerea filmului romanesc (ca. Paul Menu. " Vom reveni asupra acestui aspect. a~ ramane la al doilea argument al re-na~terii: ofensiva operatorilor.. spectacolul cinematografic ~i ofensiva operatorilor. Ei considera ca "pentru prima oad cinematograful a fost adus fn Bucure~ti de savantul nostru G. validandu-~i fnca 0 data valoarea medicala ~i cinematografica. pe cand acum cativa ani dad erau 2-3 . incercand sa evocam "peisajul cinematografic" al Capitalei ~i al tarii in ajunul primului razboi mondial. G. Doua au fost elementele de baza ale repunerii fn drepturi a cinematografului: avantul pe care I-a luat. care. o singura fraza a~mai risca.ca un gen cinematografic cu traditie centenara. fn "manifestul" din 1911). sa zicem. de altfel. cinematograful a luat la noi un mare avant. fn fncheierea acestui capitol "pre-istoric": nu este oare. ~i s-a servit de pelicuHicu rigoare ~tiintifica. se indrepta spre uitare.~iregizata de Alexandru Ga~par. Tntr-un studiu din 1971 ("Marginalii la 0 istorie a juma1ului romanesc de actualitati"). In "Rampa" (din 8 martie 1913) se putea citi: "Intr-un timp foarte scurt. Nu atat "uitarea" celui care filma primele "vederi romane~ti". medic francez ~iprecursor al cinematografului (cu care. hai sa zicem .aidoma unui Etienne Jules Marey.

pe la Inceputul anului 1912. Gracoski.Th. subiecte sportive). ~i a realizat primul sau "documentar" . la Arhivele Nationale. maestrul de iluminare ~idirectorul de fotografie contribuind In propoqii diverse la calitatile peliculei finite".impun din nou.. Chimist de formatie. Pelicula contine imagini de la .cu competente de laborant . Din aceea~i perioada dateaza ~i cateva pelicule nesemnate. Theodorescu ~iGh. pe care n-a mai continuat-o. Abia de prin anul 1910. Intre operatorii de actualitati ~i operatorii de filme cu actori (Spielfilmen). operatorii filmului cu actori. Dupa cum reiese din "Filmografia adnotata" a produqiei cinematografice din Romania (alcatuita de Ion Cantacuzino ~iB T. Bleriot zburand la Bucurqti .se pastreaza Intr-un film de montaj realizat In anii '30. Constantin Th. el l~i lucreaza filmele 111laboratorul"Carmen Sylva". relativ repede. In 1913. ministrul AI. a fost 0 perioada destul de lung a In care cinematograful n-a Inregistrat "subiecte romanqti". In timp ce Gheorghe Ionescu . Valea Oltului la Calimane~ti.Th. Theodorescu I-a filmat cu diferite prilejuri 22 . se pare. apoi Agricultura In Romania ~i Cultura inului In Romania (turnate In vara lui 1911 ~iprezentate In 1912!). Intamplatoare ~i.In marea lor parte . Cum spuneam.C. ceilalti. C. Theodorescu.. aproape 600 de metri!). In prim-planul atentiei. semnase un film intitulat 0 excursie la manastirea Arge~.avea sa-~i manifeste preocuparea pentru inovatii de tehnica cinematografica. operatorii. pentru ca. cei doi valorificandu-~i In mod distinct Insu~irile ~ivocatia. Theodorescu (subiectele lor de jurnal. nu au avut un Georges M6lies "complementar" lui Louis Lumiere) . prin 1911.. cameramanul.ce In ce mai clar 0 diferentiere In interiorul acestei profesiuni. Primii ani ai secolului XX . Mai tarziu a fost ~efullaboratorului lui Leon Popescu. printre personalitatile epocii . "Romania pitoreasca". drumurile lor de creatie sa se desparta. pierdute prin timp. Lui Gheorghe Ionescu i se datoreaza "documentarul" Calatoria familiei regale pe Dunare (din care mai exista. garda regala.. au. Grigore Brezeanu. Theodorescu (foarte tanar la data incursiunii noastre: era nascut In 1888).filmata la 19 octombrie 1909 . regizorul Jean Mihail aprecia ca "primii documentari~ti" ai no~tri (aici se va lovi de criticii care refuza "confuzia" Intre filmul de actualitati ~ifilmul documentar) vor fi . spune . ~i-au Impartit terenul de aqiune . In majoritatea lor. Valentin Bibescu cu sotia. Un prim operator citat nominal este cavalerul Hugues d'Eywo. Inginer de felul lui. doua nume romane~ti intra In aqiune: CTh. Intre Calea Victoriei ~i Strada Luterana. Primii l~i pastreaza pana In zilele noastre caracterul de autori ai operei imprimate pe film. Una dintre aceste noi "vederi romanqti". un film care urma sa deschida 0 serie. Djuvara. artistul era C. Dupa cum spune In cartea lui "Filmul romanesc de altildata". Inca din perioada "tandemului". bucure~teni pe scarile hipodromului. despre care se ~tieca a realizat "actualitati" pentru Casa "Pathe" Intre anii 1907-1910. Theodorescu ~iGheorghe Ionescu (Cioc). realizeaza ~iel un documentar. Cat despre Gheorghe Ionescu.dupa "reculul" Inregistrat de multe cinematografii ale lumii (mai ales de acelea care .prin specializare ~i diviziune a muncii -.ca regizor ~i ca operator totodata . hipodromul unde au avut loc cele trei zboruri ale aviatorului francez.alaturi de Louis Bl6riot ~i sotia sa ."cred ca au fost". pe strada Modei (numita ulterior Pictor Grigorescu). dar este limpede ca "actualitatile" epocii erau rare. Ionescu. adjutantul regal col. Inaintea societatii "Filmul de arta" a lui Leon Popescu.datorate unor operatori straini. alte imagini (filmate Indeosebi In "planuri medii") reprezinta avionulln zbor. el a Inceput prin a lucra Impreuna cu CTh. Rlpeanu In 1970).figurand regina Elisabeta. Theodorescu l~i crease 0 societate de productie "Romania-Film". C Th.

implicat. ca laborant. Bottez". accentul se pune pe funqia sa educativa: era. in actualitatile Casei "PatM" .la sfar~itulanului 1913. Teodorescu i~i publicase un volum-crez (probabilin 1913). ani la rand. acest teatru cu expresia sa imediata. in timp ce. Spectacole aveau loc in sala "Edison". un timp.mai intai de un domn Os~r. operatorului Nicolae Barbelian. preocuparea de capatfu a celor doi operatori ~irealizatori. de catre cei care atribuiau filmului ~iefectului sau psihologic consecinte negative cu totul disproportionate. ~ioperatori francezi angajati de Leon Popescu . prezentate . ar fi de subliniat. pentru casa "PatM". in anul1912. se pare. au lucrat alti operatori straini. de Bont. inca 0 data. Fuchs. Capital a n-a mai cunoscut spectacole cinematografice. de a dezvolta sentimentele frumoase ~i de a introduce in multime simtul gesturilor nobile". D. I ! . Alaturi de Gheorghe Ionescu . numarul profesioni~tilor romani se iDmultqte. dupa "epitaful" cinematografului Lumiere. unde filmul se intercala intre un numar de "lupte greco-romane" ~iunul decai dresati.pe aviatorul pionier Aurel Vlaicu. apoi de "demonstratorul" Kuperman. reprezinta mijlocul ideal de comunicatie intre diferite popoare. Sillo. largind "frontul creator" al operatorilor care au activat intre anii 1910-1916. producea. ultima productie citata ill filmografie fiind Zborullui Pigaud la Baneasa (16 noiembrie 1913). ei incep sa-i inlocuiasca pe cei straini. Intre timp. rama~i anonimi. in sala Teatrului "Liric" (aflat langa Ci~migiu). Iordachescu. volumul "Arta ~icinematograful". In acest sens "comb ate" ~i una dintre primele carti de cinema aparute la noi ("Cinematograful ~i educatia" de C. el va fi asistent-operator sau operator la cateva dintre primele filme cu actori.Th. dar ~i la Blaj (poate ~i la Viena). Laboratorul "Carmen Sylva" va fi cedat de Gheorghe Ionescu. cum am vazut. Theodorescu. printre care V. iar dupa primul razboi mondial va putea fi intalnit in rubricile de critidi ~i tehnica cinematografica ale unor publicatii.combinat cu "adaptarea pentru cinematograf' a unei proze de Balzac. de fapt. Revenind la proliferarea salilor de cinema catre sffu~itulprimului deceniu din veacul XX ~i la inceputul deceniului al doilea. actualitati pentrujurnalul "Venus". 1912). Concomitent au activat. dupa ce-~iva fi onorat numele ~iprin cateva incursiuni "peste munti" (Serbarea junilor romani de la Bra!jov). "Actualitatile" au ramas.C. de a ~lefui sufletul omenesc.Th.printre care Nicolae Barbelian ~iTudor Posmantir -. la Circul "Sidoli". "Intoarcerea cinematografului" este direct influentata de "ofensiva operatorilor". pe cheiul Dfunbovitei. in continuare. unde se spune: "Marele rol al cinematografului e de a educa. "potrivit regulilor speciale ale cinematografului" -. S. la randu-i. C. Swoboda. apoi se va intoarce la "actualitati" ~idocumentare. ignoreaza granitele ~i dificultatile limbilor.dupa cum reiese din documentele vremii . de altii. in care putem citi: "Cinematograful. Parcurgand "Filmografia adnotata" putem trage 0 concluzie: treptat. de a-linduio~a.cel putin din "documente" . Boto~ani. proprietar al firmei "Romania-Film". practic.oricat ar parea de ciudat -cinematografulincepuse de pe atunci sa fie atacat in presa ca un "pericolsocial". Societatea "Romania-Film" va disparea subit . "vederi" pentru cinematograful sau "National".s-au afirmat ~icativa operatori romani . faptul ca.Franck Daniau ~i Alphonse Chagny -. pe Campul Cotrocenilor. C. In pledoaria pentru cinematograf. constituind un factor de educatiune morala ~i estetica". pentru ca . un gest "polemic" in epoca. Pe Gheorghe Ionescu 11vom intalni. Acestea VOl' reaparea abia prin 1905. un fel de "manifest" . in 4 septembrie 1913 au fost inregistrate pe pelicuHi ~i Funeraliile lui Vlaicu. in timp ce Gheorghe Ionescu filma. in sala "Eforiei" (pe viitorul "bulevard al cinematografelor"). de "distinsul electrician A. Prima sala con23 ! !.

l1Avem ~inoi priveli~ti minunatel Ce-au dainuit prin anii viforo~i/ Biseriei vechi. i~i propun teme tot mai indraznete ~i devin astfel «filme». in cartea sa "Momente din trecutul filmului romanesc" (~i-n paragraful sugestiv intitulat "CuriozitateaH devine "spectacoIH): "Programele acestei epoci erau la inceput formate tot din scurte subiecte documentare ~imici scenete cu arti~ti.l1 Trimite-operatorulla Sinaial Sa fure chipul muntilor. zbuciumatal A plaiurilor noastre romane~ti. palate ~iruine! Avem ~i noi pove~ti cu Feti Frumo~i). de altfel dupa dezvoltarea rapida din anii 1909-1914. . cu versuri devenite.in anul 2000 . Proieqionistul improvizat imprima scenelor din film un ritm propriu: daca scena reprezenta 0 bataie sau un atac de cavalerie. cand va incepe . . venit din localul de consumatie. "Apollo". fermecali! Vor pretui atuncea frumuseteal Ce doarme-n umbra mandrilor Carpati! . de un gri murdar.1impulfiind. " Sa lasam. iar daca era yorba de 0 scena de dragoste . cu variatii neglijabile... la randullor..1Sa nu ne dai Mireasa otravital Sau Printul ratacit printre tigani . sub care se prezinta ~i azi (azi . Eflorescenta aparitiei de sali a culminat cu deschiderea festiva. . dupa cum se vede.. cinematograful "Volta" de pe strada Doamnei. al carui director a fost actorul Nae Grigorescu.struita anume pentru cinematograf apare in mai 1909.in ianuarie 1910 . din pacate nu ~i azi . intitulat "Cinematograful". a cinematografului "Clasic" de pe Bulevard (sala "Capitol" de mai tarziu). prin care patrundeau nu numai spectatorii. . vreme de cateva decenii. regresu!.l1 Trimite-l pretutindeni. el invartea manivela aparatului mai repede.prin anii 1911-1912: "Era un fel de coridor lung ~iingust. iar pe masura dezvoltarii sale. pretutindeni! ~i ochii omenirei. "clasice": "Pe panza ta a~vrea sa vild Trecutul/ Cu voevozii toti venind in ~ir:1Pe Nottara jucand Apus de soarel Fantana Blanduziei ~ipe Lear'!l A~vrea sa vild pe toli actorii no~trilInve~mantati in haine stramo~e~tilJucand povestea lunga.cel care avea sa creeze rolul Vrajitoarei in !n~ir-te margarite. aparatul colabora intens la actiunea filmului. In acest cadru apar primele manifestari cinematografice romane~ti: actualitati realizate de operatori romani". scene pe care aparatul de proiectie Ie acompania cu zgomotullui monoton ~i enervant. dar ~imirosul de fleici ~imititei. Parfumul acesta invaluia scenele de dragoste de pe ecranul botit ~i gaurit. la 0 parte constatarea ca numarul salilor de cinema bucure~tene . Din volumul "Filmul romanesc de altiidata" de Jean Mihail extrag acest fragment in care este descrisa atmosfera unui cinematograf de provincie .unde mareal Love~te vechiul tilrm eu valuri noi .ca ~i al celor din intreaga tara. de "Bristol". ..). deocamdata. sa se lungeasca.. 0. Despre programele primelor cinematografe stabile vorbe~te Ion Cantacuzino. in iunie 1912..in 1965.de cinematograful "B16riot" de pe strada Sarindar ~i. pe-un film dHacitor. zis Tuciuriul . decat arareori. urmat . Pe langa aceste versuri intrate in legenda. avand 0 singura u~a. In curand un asemenea film ocupa tot programul. apoil Trimite-lla Constanta . n. ca 0 mitraliera in bataie! Actionat cu mana. chiar in prelungirea berariei «Brand». actualitatile se restrang la nivelul unei «completari». luand aspectul de «jumal». pentru intrare ~i pentru ie~ire. "Venus".. "la moda".cand "jumalele" au fost lichidate de doua-trei decenii.!1 A~ vrea sa-i vad pe toti trecand hotarull Macar a~a.pe care ~i el era probabil domic sa 0 savqreze 24 . prologul respectiv conlinea multe alte sperante la care merita sa meditam ~i astazi: "Eu ~tiu c-ai sa-ngrije~ti de repertoriul Ca n-o sa te gande~ti numai labani . avea sa atinga un plafon dincolo de care nu va mai salta.ICaci daca nu ni se cunoa~te limbal Macar prin joc sa fim ai tuturor". la inaugurare au participat intelectuali de vaza iar poetul Victor Eftimiu a scris un "prolog"."Brand" din Roman .pe rand.n. Dar acestea din urma fncep treptat sa se dezvolte.

cat ~icinematograful permanent. Pauzele acestea.aceea a unor oameni de afaceri Intreprinzatori). creat in 1901. pe zece bani. Carei din 1910. lmi faceam veacul in orele libere de la ~coala. Ludovic Jord:iky menlioneaza: "De indata ce au aparut in ora~ele din Transilvania. la fiecare schimbare de program. Caransebq. la Satu Mare. In ora~ul Timi~oara. «taumatographe»-lor sau ale «teatrului lui Edison» -. Pentru proieclie exista un singur aparat. ani la rand. Dumbraveni ~i la Blaj. Bistrita. La Cluj .cum s-a dovedit . inaugurat la 28 noiembrie 1908. sau de strigatul vanzatorilor care desfaceau «rahat cu apa rece» ~i «seminle prajite» de bostan. Unul dintre cei mai activi antreprenori de cinematograf a fost bra~oveanul Istvan Emil Toth care a exploatat cu succes. Acolo. Iar suprema fericire era sa cumpar de la operator. Gheorghieni.Kinematographen Anzeiger". Alba-Iulia. prima condilie ramane . Aiud. cinematografele ambulante . erau implinite de muzica stridenta a pianului automat care acompania filmul.. in 1910. Uioara. Sighi~oara. Sebe~-Alba.. "unul dintre cei mai de vaza kinematografi~ti ai larii" ~i 11lauda pentru faptul ca "a cucerit pentru reprezentaliile de cinema intregul public al ora~ului care vorbqte trei limbi". la alegerea mea!" Intr-un studiu intitulat "Introducerea cinematografului in Transilvania pana in 1918" (aparut in "Contributii la istoria cinematografiei in Romania.. un intreprinzator abil a construit un cinematograf inca din 1901.unde curentul electric a fost introdus in 1905 . a~a ca se facea pauza dupa fiecare bobina de film. atat cinematograful sau ambulant.pe indelete . Acest eveniment ramane "Cll titlu de exceplie". cuprins de 0 emotie care si-a lasat pecetea asupra mea pentru tot restul vielii. la Arad din 1907. 25 . iar al doilea in 1907. primul cinematografpermanent dateaza din 1906.. bioskopul "Apollo". Hunedoara. Ora~tie. chiar pana la descompunerea imaginilor. intregul Bra~ov devenind repede un adept inflacarat al cinematografului. spre satisfaqia tineretului din sala. ~im1eul Silvaniei din 1913 . In primele randuri de scaune lua loc «lumea bun a» a targului. Reghin. Primul ziar maghiaro-german de specialita1e cinematografica ("Mozgofenykep Hirado . Lugoj. in anul 1898 au fost proiectate filme la Alba-Iulia. Baia Mare din 1912. Odorhei. Sighetul Marmaliei din 1911. cu diferitele lor denumiri. o condilie sine qua non a deschiderii cinematografelor permanente a fost construirea uzinelor de energie electrica (de~i. ca ~i cele datorate deselor ruperi ale peliculei.invartea manivela mai incet.primul cinematograf s-a deschis in aprilie 1906. Fagara~.. Benko". cel mai dezvoltat.. la Dej ~i Za1au din 1908. pe scurt MHKA) 11considera pe Emil Toth. Dumbraveni." In conformitate cu cele mai vechi anunturi ~i afi~e-cinematografice care s-au pastrat. ). la Bra~ov. "personal de profesorul M. 1896-1948"). dUe doi-trei metri de film care cadeau dintr-o scena. la Sibiu. la Targu Mure~. abia in anul 1908 s-au inaugurat primele doua cinematografe. la Abrud. din punct de vedere industrial. cu care cutreiera provincia. la cinematograful «Brand».aparatele de proieqie ale «cinematographe»-lor. iar spre fundul salii oamenii mai simpli (. Deva. oamenii Ie-au ~iremarcat. in timp ce. La Oradea. atunci. Miercurea Ciuc.

amintiri ale unor "supravietuitori intarziati" . Karnabatt (D.prin filmul Amor fatal . D. 4.cum a fost ~i actorul C. Aceste ~ase "secvente" erau grupate in doua ca1upuri. In. Istoriografii i-au atribuit filmarile lui Victor de Bon (operatoru1 reprezentantei "PatM" din acei ani). in "Adevaru1" (9 noiembrie 1911).~ir-temargarite. Au fost ~ipuncte de vedere sceptice: 26 . 1acinema "PatM" (Hotel de France) avea loc premiera primu1ui film de fiqiune . "scenarist". Goana dupa Smeu. indus in spectaco1ul cu piesa omonima de Victor Eftimiu. metrajul mediu Amor fatal.in publicatiile vremii "L"Independance Roumaine". Al doilea pas cinematografic allui Grigore Brezeanu a fost intreprins impreuna cu actorul Aristide Demetriade: este yorba despre un film de scurt metraj. Aurel Barbilian."jucat".sau ale unor martori .Emil Fagure (ED.) in "Adevarul" din 9 noiembrie 1911 a vorbit despre "minunate vederi dupa natura. Presa a salutat initiativa . 6. a1doilea intre actele III ~i IV. Totu~i. in cazul in speta. era inca nebu10s. considera ca "am asistat la 0 inovatie foarte origina1a care a contribuit la efectul artistic al poemului ~icare a placut foarte mult publicului: prin proiectiuni electrice s-au reconstituit partea de pura evocare a poemului. Sosirea Smeului la ruinele sale. in ziare ~ireviste de mai tarziu ca "Viata artistica". Mihai1 Sorbul. "Cinema". Fire~te. Neamtu-Ottone1 ~iGrigore Brezeanu. despre "cinematografierea uneia dintre cele mai celebre piese din repertoriul Teatrului National". primul proiectat intre primele doua acte ate piesei. in epoca.nu presupunea decat in mica masura exercitarea unor atributii artistice. dar numeroase marturii de presa . "Universul". Fat-Frumos la fantana. scenele pO\cestitecare se petrec in afara de rampa". Filmul s-a pierdut. autori ai unor pretioase volume memorialistice. "Viitorul". C. "Gazeta de Duminica" -. acesta din urma fiind ~iregizorul filmului: este pentru prima data in istoria cinematografiei nationale cand se consemneaza numele unui regizor. Lupta dintre Smeu ~i Fat-Frumos. regizoru1 era mai curand un organizator. conceptul de "regizor".F. potrivite actiunii ~i personajelor basmului". .."INDEPENDENT A ROMANIEI" Data de 18 septembrie 1911 are 0 importanta special a in istoria cinematografu1ui romanesc: atunci. neconsacrata inca ~itot atat de inrudita cu teatrul cum ar fi pictura de 0 pilda cu literatura". toate acestea prelungesc memoria peliculei spre prezent ~iviitor. fiind. a carei aqiune "se petrece in diferite 10curi~ilocaluri din capitala". "regizor" ~i interpret. Presa epocii vorbe~te despre 0 "drama sentimental a" ~idespre 0 "drama de mare spectacol". "Rampa". sau. "aranjata pentru cinematograf'. in "Minerva" din aceea~i zi. reluata pe scena Teatrului National din Bucure~ti in stagiunea 1911-1912 (premiera cinematografica a avut 10cin spectacolu1din seara zild de 7 noiembrie 1911). Neamtu-Ottonel . In "Rampa" din acele zile se putea citi urmatoarea ~tire: "noua montare a basmului In~ir-te margarite cuprinde 0 intregire a aqiunii cu proieqii cinematografice". Din distributie faceau parte Lucia Sturdza. anumite surse memorialistice amintind ~ifilmarile de la Baneasa. Rapirea Ilenei Cosanzenei de catre Smeul Smei10r. 5.).literati. Grigore Brezeanu (1891-1919) devine . un aranjor (fiind yorba despre 0 piesa "aranjata" pentru cinematograf). 2. aceste "proieqiuni electrice" erau anuntate astfel: 1. Pe afi~ulTeatrului Natoional. unde se ascunde Ileana. "Flacara".K.primul "autor total" din istoria cinematografului romanesc. "cu actori" -. punea in discutie "compromisulintre 0 arta ce ~i-a ca~tigat cu prisosinta acest titlu glorios ~iintre un inceput de arta. La 20 de ani. deopotriva. 3. Tony Bulandra. Sosirea lui Fat-Frumos 1acurtea 1ui Alb-Imparat.

.au totdeauna succes cand apar pe scena. "fatal" ~ipentru protagoni~ti (Lucia Sturdza ~i Tony Bulandra se casatoreau in aprilie 1912). In vederea acestei realizari s-a constituit 0 asocialie de arti~ti ai Teatrului Nalional. nu ~i prin felul in care ei joaca. a la Reinhardt.aparute. cinematograful romanesc reclama performanle superioare. a 35 de ani de la Razboiul de Independenla (un excelent pretext pentru a obline sprijinul oficialitalii in glorificarea evenimentului pe ecran). regizor la Teatrul Nalional. Leon Popescu ~i Grigore Brezeanu au oblinut ~i sprijinul Ministerului 27 . In faimosul "Prolog" rostit la inaugurarea cinematografului "Clasic". /Eu banuiesc intenlii mai inalte/ In yorba «Clasic» pusa pe fronton" (abia apoi urmau frecvent citatele versuri "Pe panza ta. 'cni\'ersul".. Intre timp. "om cu stare. .am spus doar ca sunt printre cei mai buni pe care-i avem . a angajat un operator francez. in distribuire... mo~ier ~iproprietar al Teatrului Liric (0 frumoasa sala situata in piala Valter Maracineanu pe care au distrus-o bombardamentele germane din al doilea razboi mondial). ~i alte titluri: Razboiullndependentei. a~vrea sa vacttrecutul" . nu tot a~a se intampla ~icand e yorba de performanla lor cinematografica". Din multe puncte de vedere. pe parcursul filmarilor.. despre care am vorbit. filmullndependenta Rornaniei (care a mai avut. Vasile Toneanu. care. 15 noiembrie 1911). Zaharia Barsan (zmeul). Conjunctura favorabila a fost implinirea. E drept. Acesta i-a avansat 0 suma enorma in epoca . chipul cum s-a reluat In~ir-te rnargarite anul acesta constituie 0 nedemnitate" (Alexandrescu-Dorna . Petru Liciu. Primele ficliuni cinematografice romane~ti aparusera. Astfel s-a iniliat un foarte ambilios proiect in epoca. in 1912. Au fost ~i respingeri brutale: "Teatrului Nalional nu-i e ingaduit sa-~i puna pe afi~ numere de program de cinematograf (. Ecaterina Zimniceanu lbaci\a). Ion Brezeanu . visul de fantezie ce se aprinde in imaginalia noastra dupa ce cortina se lasa peste lumea de feerie de pe scena" (P. "Amorul" s-a dovedit.. ). pe Franck Daniau (care va fi asistat. a cautat sa oblina ~imijloacele materiale pentru temerara intreprindere cinematografica. din care faceau parte Constantin Nottara. Mai intai a atras in combinalie pe Leon Popescu. Victor Eftimiu avea ~i 0 stroHlpeste care se trece de obicei: "Sa nu ne dai Arnor fatal sau alte/ Cumplite intamplari pe-acela~i ton.. Singurele consideralii critice dspre acest prim film de fiqiune romanesc . Miirturiile vremii arata ca iniliativa realizarii filmului s-a datorat tanarului Grigore Brezeanu. Razboiul pentru neatarnare. demn de 0 gradina de mahala. de Nicolae Barbelian ~iGheorghe Ionescu). Locusteanu. cum am vazut. e nedemn ~ipenibil ca in acela~i timp sa auzi versuri romanqti frumoase (. Razboiul pentru lndependenta).. 19 noiembrie 1911).tata! regizorului -. Nicolae Soreanu ~iGrigore Brezeanu. fusese atras de posibilitalile pe care Ie oferea cinematograful. Distribulia filmulelului cuprindea pe Aristide Demetriade iFat-Frumos). J pe 0 scena splendida ~i sa vezi desfa~urandu-se un film saltarel ignobil. nu erau intru totul convingatoare. cu iniliativa "omului de afaceri". )."Iluziunea pe care 0 provoaca In~ir-te rnargarite este mai compIeta dind cinematograful nu tulbura. Acesta din urma. "Flacara". Eleonora Mihailescu (Ileana).privesc cu circumspeclie jocul actorilor in film: "Vnii dintre cei mai buni actori ai no~tri au jucat pentru cinematograf ~iun film in care ei figureaza se ~ireprezinta. sub titlul "Cinematographe et theatre".intre doua sute ~i patru sute de mii de lei -. a improvizat un studio in curtea Teatrului Liric (unde s-au turnat ~icateva "interioare".. Aristide Demetriade. senator ~imare iubitor al artelor". in "L'Independance Roumaine" din 7/10 octombrie 1911 . Acest film e interesant numai fiindca figureaza in el actorii no~tri.. in timpul pauzelor. sub pretext ca se fac puneri in scena . Daca ace~ti arti~ti . la lumina soarelui).

In 17/30 iulie 1912. Constantin Nottara (Osman-Pa~a). de pilda. Premiera pentru public: 1 septembrie 1912. "Reconstituirea cinematografica a razboiu1ui independentei romane exercita 0 atat de puternica impresie asupra noastra. Ghita Popescu (generalul Arion). cacterea Plevnei. Osman-Pa~a la Plevna. pe atunci.de Razboi. Cll caracter "Inchis". Ecaterina Zimniceanu. Aristizza Romanescu. Aurel Athanasescu (Pene~ Curcanul). Valea Plangerii. 35 de ani dupa razboi: 10 mai 1912. spre smr~itullunii martie. Constantin Orologea (Mitropolitul ~i generalul Totleben). "lareconstituirea razboiului au cooperat cu permisiunea guvernului roman cele mai alese trupe ale armatei romane In costume ~i cu armatura istorici1". "Rampa". printr-un film. Elvira Popescu. anunta ca . Sonia Cluceru. Ion Dumitrescu (generalul Cernat). "Primul tur de manivela" s-a dat la Inceputullunii martie 1912. ci sub aceea grandioasa a Invierii unor pagini de istorie" .. Gheorghe Ciprian (un taran). tinand seama de principalele sale componente: un sat In sarbatoare.F. din 1 decembrie. actorilor Petre Liciu. regimente Il1tregi de osta~i. capitularea lui Osman-Pa~a. Presa a primit cu interes prima mare productie cinematografica romaneasca. Maria Giurgea. Achille Georgescu (un doctor). Ion Brezeanu (un taran). Adelina Marculescu. Aurel Barbelian (un taran). Scenariul filmului Independenta ROlnaniei apartine. ostilitatile. Ion Niculescu (Mihail Kogalniceanu). Fagure (E. lar "Vale a Plangerii" In aprilie. la definitivarea lui contribuind Grigore Brezeanu ~i Corneliu Moldovanu (care. Alexandrina Liniver-Gusty. Comentariile de la premiera au evidentiat cu precadere elanurile patriotice ale filmului. Jeni Metaxa-Doro (Rodica). Vasile Toneanu (un flacau). De altfelinca din anul1911 se scria amplu despre viitorul film. Petroni us (Grigore Tau~an) scria in "Viitorul" din 17 septembrie 1912: "Publicul obi~nuit a1 cinematografelor 28 . "filmnl de 2000 metri lungime va fi reprezentat In 5 acte. Nicolae Soreanu (un flacau). la Calafat: moartea lui Cobuz. tabara de la Poiana. iar viitorimii ii va ramane tabloul viu al vitejieI romane~ti". Marioara Farca~anu. la Teatrul-Cinema "Boulevard-Palace" (sala "Eforie") din Bucurqti.D.scria Emil D. Pe unul dintre afi~ele de la premiera ale filmului sunt cateva sloganuri publicitare de tipul: "cu participarea a doua sute de mii de persoane". Constantin 1. cartierul general de la Poradim: Grivita. idila dintre Pene~ ~i Rodica. "Trecerea Dunarii" a fast filmata la Braila ~i Macin. spitalele din tara.1a noL maestrul Nottanl este pe cale sa faca opera patriotica redand Razboiul Romaniei pentru Independenta. Constanta Demetriade (Doamna Elisabeta).) in "Adevarul" din 3 septembrie 1912. Angela Luncescu (doamnele de la Crucea Ro~ie). durand 2 ore complete". Agepsina Macri. lata ~i distributia filmului. astfel ca generatiile de astazi vor Invata istoria luptelor de la 1877. trecerea Dunarii. Opanezul. Neli Santa. Lulu Cruceanu Ctarancele). a avut lac la Castelul Pele~. In acel timp. tocmai gratie faptului ca nu a fost tratata sub forma unei drame banaJe. tintuirea noilor drapele. montaj ~i copiere s-au executat la Paris. pe roluri: Aristide Demetriade (Domnitorul Carol). In principal. Continutul filmului poate fi rezumat astfel. care constituie cea mai mare parte a filmului. Maria Ciucurescu. Alexandru Mihalescu (un doctor). plecarea celor "noua" ~i cu sergentul zece la razboi. care Ie-a pus la dispozitie 0 imensa figuratie. Prima proiectie. Pepi Machauer (Tarul Rusiei). Intre Baneasa ~i Otopeni era un mare "platou de filmare" pentru lupte. "rolurile persoanelor istorice sunt sustinute de arti~ti de la Teatrul National din Bucure~ti". Maria Filotti. mobilizarea. eu tot echipamentul ~i armamentul necesar pentru scenele de razboi. Aristide Demetriade. Ion Meri~escu (generalul doctor Carol Davilla). Intoarcerea acasa. Operatiunile de developare. Nottara. Cristian Dutulescu (un taran). Olimpia Barsan. apoteoza. era secretarullui Leon Popescu).

Acela~i Petroni us continua: "Dar ce pacat ca trebuie sa faceltl rezerve dind inima ne indeamna sa laudam ( . caracterul pretentios al unor scene de lupta. I-am vazut vibrand de entuziasm" . trei saptamani (22 de zile) la cinematograful "Eforie". pentru filmul sau. insa. Cornel Cristian facea urmatoarele consideratii: "Momentul de cuI me al activitatii lui Grigore Brezeanu ~i In acela~i timp singura marturie care ni s-a pastrat din aceasta epoca de inceput este filmul lndependenta Romaniei. fiind ~i zi de targ. Mai ales marfi. Gasim ca ~arjele de cavalerie.1n studiul sau "Evolutia conceptului de regizor in filmul romanesc".. "De mult nu s-a pomenit la noi. cum am vazut. de dupa anu11985 . intreprinse de criticul ~i istoricul de 29 . Fara indoiala ca lui ii revine raspunderea ~i pentru rezolvarea concreta a scenelor. Jndependenta Ronulniei a rulat.se scria in "Gazeta ilustrata" din 15 septembrie 1912. destul de controversata -.Critica a fost. In octombrie 1912. desigur. un efect triumfa1. "s-a pus la cale" filmul Jndependenra Romaniei) -. filmul rulase ~i la "Basarab" ~i "Marconi". Grigore Brezeanu era distins. "cu muzica militara". mOrfi care rad ~i ofiteri care privesc ca la parada asalturile in care viata lor ar fi sa fie in pericol . Cum n-am saluta un film care e menit a desfa~ura in fala noastra scenele razboiului care ne-a facut ce suntem azi?" Cronicarii timpului nu s-au sfiit. Ei bine. in ciuda criticilor sceptici . De obicei publicul nostru e rece ~i nepasator. a continuat sa ruleze la "Gloria" . Cercetari relativ reccnte. la oficialitati. au dus acasa la ai lor vestea minunei ce au vazut". publicat in 1971. entuziasmul publicului este bine scos in evidenta: "Am vazut ceea ce e cam rar la noi: sala intreaga in delir.... 'in acela~i timp. distributia impresionanta -ce pare sa nu omita nici un nume din cele care reprezinta varfurile scenei romane~ti din acea vreme -. avand loc. la cinematografele alaturate. la "Castelul de Dori'·. Pe de alta parte.. a avut la public. Cleopatra ~i Quo vadis. intr-o saptamana in care rulau. in funqie de unghiul de vedere al aparatului de filmat. la "Gractina Blanduziei". pierderii ~i reluarii redutelor intaia ~i a doua. de fapt. a revenit la "Eforie". asalturile date de cativa soldali. Amploarea scenariului. dificultati1e de tot felul ivite in calea realizarii.. romanii ungureni. Dupa cum atesta presa timpului. Filmul Jndependenta Romaniei. ). in continuare. un entuziasm ca cel ce s-a ridicat prin reprezentarile filmului Razhoilil pentru Jndependenta. Marele merit al filmului ramane insa faptul ca este clactit pe 0 idee de inalt~ semnificatie pentru viata poporului roman. la zi. In martie 1913 se organiza 0 nOLlalansare a filmului. 4-5 reprezentatii. fieful de odinioara allui lancu Brezeanu ~i al colegilor sai. filmul a fost 'intampinat cu deosebita caldura in Transilvania ~i Banat. alimentat eu spectacole melodramatice care au 0 valoare educativa egala cu un mare zero ( . de regula. la cinema "Rahova".tot acest decor saracacios ~i 0 figuratie nedresata. mmuria pretioasa a artei catorva din marii nO~ki actori de teatru". sa-~i formuleze obiecliile. constituind. Iar in "Drapelul" lui Valeriu Brani~te se putea citi: "In aceste doua zile a dat publicul navaHi asupra teatrului Olympia.este. in exclusivitate. a revenit apoi in centrul capitalei. pozele prea teatrale. pentru conceptia cadrelor ~i punerea in valoare a interpretilor. a rulat. compuse din 10-20 de cai. etemizat de actorii Teatrului National din Bucure~ti ~i Armata Romana" se scria 'in "Revarsat de lOri" din Lugoj (in august 1913). ).cand isforicul de teatru lonut Niculescu descoperea documente inedite in arhivele Teatrului Nalional (unde. to ate acestea 11obliga pe regizor sa-~i faca mereu simtita prezenta 'in cali tate de animator al ideii filmului. cu medalia "Bene merenti" clasa a II-a. au venit ~i mulli sateni cari. produce un efect ce love~te concepliile noastre despre lupta stanta ce ne-a dat independenfa". aplaudand cand filmul arata eroismul soldatilor no~tri la Grivita ~i fazele luarii.

a ramas vaduva ideea! Intr-o mohorata seara de februarie.. "vorba lui"): "Errare humanum est. s-a prabu~it in plina scena. LEON M.dar ~ia numeroase referiri din presa neremarcate pana acum . poetul Emil lsac. in rolullui Zefir din Tranda:firii ro~'ii de Zaharia Barsan. Cocea.impun triada: Aristide Demetriade = autor.condus de N. la rubrica "Ecouri". Leon Popescu = producator) trebuie modificata. pana noaptea tarziu.. oferea iubitei 0 floare inro~ita in sange. A ramas vaduva ideea . pe cand. "Sarmanul Grigora~ Brezeanu . inmarmurind asistenta . Experien!a artistica a Artistului Aristide Demetriade nu este deloc de neg1ijat. a confirmat dreptul de a fi al imaginii in mi~care. dar asumandu-~i. neindoios. de~i absorbit de shakespeareana dilema «To Be or not To Be?». Dar cred ca recunoa~terea meritelor sale nu trebuie sa conduca la anularea meritelor celorlalti.film Tudor Caranfil . pa~aportului ~i chiar dizle!e1orinsemnari aruncate in marginea rolurilor . aparut in 1988): "Termenii ipotezei mele intemeiata pe trecerea in revista a tuturor documentelor ramase. Grigora~ Brezeanu. din izvor bun. tot ceea ce a fost posibil. "In diutarea filmului pierdut". Ca 0 concluzie a cercetarilor sale. prin forta lucrurilor. la distan!a de un an. a carnetelor documentare ~i corespondentei particulare. De cate ori.D.Vom duce in Europa lumea romaneasca cu filme1e noastre!» A~a spuneai.. ~tiind sa urneasca afacerea din loc ~i cum s-o consolideze la timp prin antrenarea ce1ui de-al treilea «factor».. nu cladeam castele in Spania. va mai veni yorba . 15 octombrie 1920). .scria atunci unul dintre prietenii sai. in 1919. contribuind la aparitia cinematografiei noastre nationale" -. Vorba istoricului de film Tudor Caranfil (vorba vine . ca d-l Leon Popescu.. dedicata memoriei marelui actor roman Aristide Demetriade. Popescu". a variantelor de scenariu. finantatorul Leon Popescu (precedat ~isecundat de Pascal Vidra~cu. proprie30 . a actelor oficiale.. ca "punct de sprijin" pentru proaspatul absolvent de conservator Grigore Brezeanu care se arunca. «. contracte1or.cat ~i. pornind de la schita de scenariu a lui Liciu ~ibeneficiind mereu de retu~urile echilibrate ale lui Nottara. Nici Aristide Demetriade (18721930) n-a mai facut film vreodata: intr-adevar. Grigore Brezeanu." Descoperirile recente (care determina argumentele istoricului contemporan) atesta. ~i te-a apucat de bra! moartea ~ite-a dus in lumea in care filmul nu mai lumineaza niciodata. lata punctul de vedere al cercetatorului (formulat in volumul amintit.. la 20 de ani.. al carui firav organism n-a rezistat unei epidemii iscate inca in anii razboiului. "FILMUL DE ART1\. Printr-un capriciu al destinului. se stingeau atat Leon Popescu . Tudor Caranfillanseazao ipoteza conform careta "ecuatia" statornicita (Grigore Brezeanu = autor ~ianimator. " ("Cuvantulliber". intr-o aventura de-a dreptul senzationala. contribu\ia importanta a actorului Aristide Demetriade ca autar . aparea in 26 martie 1913 urmatoarea noti!a: "Suntem informa!i. perseverare .al scenariului ~i. a~ zice. Grigore Brezeanu = talentat ~iabil producator. POPESCU" In ziarul "Ramp a" . "care.. au scos la iveala date noi privind procesul de creatie a filmului. in egala masura. a carui contributie inca mai ramane de e1ucidat). a notelor din timpul filmarii.soldate cu numeroase studii ~ichiar cu 0 carte.despre a carui societate "Filmul de arta Leon M. din sarcina regiei. Cate idealuri nu s-au stins in trupu-i hodorogit. ".alaturi de ceilalti.

pentru 0 "comedie cu dansuri ~i cantece" sustinuta pe scena ~ipe ecran de protagonist.cum am vazut . fiind dedicat actorului lulian. realizat de Pierre D'Alick (Alexandru Petrescu) ~i . Leon Popescu se arata pregatit sa reinceapa productia de filme. Constantin T. Ion Arma~escu. Se pare ca aceasta casa va avea mari ~anse de reu~ita. in interviul respectiv.0 alta incercare a laboratorului "Carmen Sylva" a fost Culesul viilor. Printre acestea. este prezentata 0 alta productie a casei "Pathe"-Bucure~ti. tot un fiIm-scheci. insa.odata cu ingroparea vitei . la Teatrul "Bulevard" (sala "Eforie") fusese prezentat un scheci cinematografic. la 11 aprilie 1913. unde va instala scenele trebuincioase pentru imprimarea filmelor". toamna. desigur. un film publicitar de Gheorghe lonescu.de operatorul Victor de Bon. Curand dupa aceea. ~i Nicolae Barbelian realizase un scurt metraj la sfar~itul anului 1912. fost Liric. cu Ion lancovescu ~i Mitzi Ignatescu in "parte a jucata" .tarul Teatrului «Leon Popescu». "vederile" fiind luate de cu toamna . "MareIe financiar".subiecte de actualitati. la renumita podgorie a firmei de vinuri "Dealul zorilor" (co-producatoare a filmului). vara. de ceIe cateva alte tentative de productie cinematografica ale momentului. In acela~i timp. In saptamana imediat urmatoare. lucrate dupa scene romane~ti. produsese . la 9 apriIie. pana la culesul viiIor (premiera: 3 ianuarie 1913.se pare . la cinema "Venus". papu~a. cu imagini de Gheorghe lonescu ~icu Marioara Voiculescu. in anulI913. Theodorescu infiintase societatea "Romania-Films". de~i materialul filmat data de la inceputul anului 1912). Crimele hipnotismului sau Tradator fara voie. Inca din decembrie 1912. Georgescu. cu scopul de a da numai filme romanqti.~i continuate primavara. In cercurile artistice se vorbe~te despre injghebarea unei case romane~ti pentru editarea de filme cinematografice. urmarind fidel procesul de productie. ~i anume "a face 0 editura de filme romanqti. altfel un documentar filmat la Valea Calugareasca. Ajunsese sa produca filme. Comoarafurata. in preambulul unui interviu publicat peste zece zile. A fost ambitionat. presa vremii lasand sa se inteleaga ca era yorba de "doua acte cinematografice" pentru un spectacol mixt. dar care corespundea in buna parte unei realitati". in frunte cu cea mai minunata tragediana moderna a noastra". in genul celor sustinute de Nick Winter. e pe cale sa infiinteze in Bucurqti 0 mare casa de cinematografie. La numai cateva luni dupa aparitia filmului Independenta Romaniei. ca a pus bazele unei mari case de editura de filme ~i ca "a ca~tigat Arenele Romane de la Expozitie. De pe acest piedestal de Mecena ("pe care poza cu complezenta. cum nota Jean Mihail in "Filmul romanesc de altadata"). ca a pus "baze trainice" unei intreprinderi ce "urmare~te cele mai frumoase scopuri artistice". jucate fie de actorii no~tri. abia in 5 septembrie 1914. schita cinematografica Dragoste la manastire. jucate de arti~tiromani". fie de 0 trupa straina special angajata in scopul acesta". cinematograful "Clasic". de Nick Winter produs de casa "Pathe"-Bucure~ti . fiind la mijloc un mare financiar ~i avand concursul celor mai straluciti arti~ti romani. "comicul" cinematografului. Leon Popescu declara. printre interpreti: Natalia Vasiliu. la cinematograful bucure~tean "Clasic"). a carui premiera a avut loc in 12 martie 1913. cu Nora Marinescu. "Rebusul" este u~or de dezlegat. Tony Bulandra ~i Bebe Stanescu in distributie (0 pelicula care va fi prezentata pe ecrane. in regia lui G. pe ecranul aceluia~i cinematograf "Clasic". pe un scenariu de Victor Eftimiu ~i Emil Garleanu. mici documentare ~i anunta. ~iun cinematQgraf bucure~tean. ziarul revenea: "Zvonuri bune. despre care aceIa~iziar. 31 . filmul Iulian In creatiunile sale de mahala (sau 0 hora la tara). spunea ca "nu exista incercare artistica sau culturala la care acest indragostit de arta romaneasca sa nu fi contribuit intr-un fel sau altul". era Leon Popescu. probabil.

in spatele vechii cl3. neindoios... In realitate.. ). lucrurile nu stateau deloc a~a. Intr-un interviu din 12 iunie 1913. ~i i~i destainuia cateva proiecte: "cel dintai program (. cum erau Constantin Radovici . paralel3.. el anunta ca "are gata de lansat pe piata cinematografica un stoc de vreo zece mii de metri de film" .. pictori etc.. alcatuit numai din filme produse de el. Ion Manolescu sau G. ). "Afacerea" era pornita. Peste ani.. " ("Cinema".erau membrii companiei teatraJe conduse de Marioara Voiculescu. Dar anul 1913 avea sa devina din punct de vedere al productiei cinematografice. cu operator. film dupa film.activitatea companiei de teatru infiintata de acesta cu doi ani in urn1a. "pe metru de pelicula turnaf'. sub denurnirea "Jurnalul Leon Popescu".Aurel Boto~escu. iar strada a disparut mai tarziu). cu premiere cinematografice saptamanale. al carei libret se datorqte d-Iui H. unde multe dintre firmele de productie . pe ecrane apareau mereu diverse "actualitati". tehnicieni. Un reporter (invitat sa viziteze instalatiile) cazuse in delir: "Este 0 adevarata uzina moderna pentru fabricarea filmelor. 0 "garantie sigura'\ care justifica ideea lui Leon Popescu de a angaja intreaga trupa pentru 0 productie cinematografica de continuitate. Platoul a fost amenajat in curtea Teatrului "Liric'. developator.. a~a ca stocul acesta se mare~te considerabil. pe fiecare zi" . Compania cuprindea cativa arti~tide mare valoare.pe care-l adusese in tara pentru Independenta Romaniei -.0 comedie plina de haz Ghinionul. Pacostea."Compania Marioara Voiculescu" i~i incepuse reprezentatiile la inceputul stagiunii teatrale 1912-19l3. Rebreanu de d. jucata dupa libretul d-Iui L. care lucrau fara intrerupere. teatrul a ars in 1920. 16 noiembrie 1926). Marea actrita continua .. A~a ceva visase sa realizeze ~iLeon Popescu. ). Reprezentatiile trupei se bucurau de un frumos succes de public ~ide presa. "Stralucitii arti~ti" ~i"tragediana modema" de care se vorbea in "misterioasa" notita publicata in "Rampa" . etc. un regizor de film. iar Marioara Voiculescu va asigura scenariul. regia ~i plata actorilor. pelicula ~ilaborator). Leon Popescu a apelat la Gh.n-a fost un secret pentru nimeni . Cetatea Neamtului ~i altele multe".. ~i .. Apoi rand pe rand vor urma celelalte: Amorul unei printese (. ). Procedeul era uzitat ~i in alte pani. Iancu Jianu (. in Italia de pilda. Ionescu-Cioc... Marioara Voiculescu semnase cu Leon Popescu un contract care prevedea ca acesta va pune la dispozitie mijloacele tehnice (platoul de filmare. el a refuzat.. Ion Constantinescu. primind p~ntru aportul sau 0 suma fixa. pe Leon Popescu. Alphonse Chagny. Storin.de 32 . cu care spera sa dea "din zece in zece zile cate un program intreg". ) va fi probabil compus din 0 drama puternica. Lecca (. 0 forma destul de originala de remuneratie.Teatrului Modem" (pe strada Karagheorghevici. Ca tehnician.se pare .mai ales in raport cu posibilitatile tehnice curente din tarile producMoare de filme -.diria Bancii Nationale. "Lucram mereu. tot ce alcatuie~te 0 «fabrica de filme»". Leon Popescu I-a avut tot pe Franck Daniau . aproape integral.~ierau vreo 20 la vremea aceea . lucru pe care nu-l pot explica nici astazi.care jucase cu succes ~ipe scena "Burgtheater"-ului din Viena -. Ciucurete (. fara tehnicieni experimentati ~ifilra. ajutat de alt operator francez.adauga Leon Popescu.dupa retragerea lui AJexandru Davilla . Toata aceasta "foiala". "fabrica" nu era decat 0 improvizatie rudimentara . De fapt. cu atelierele trebuincioase. un "an Leon Popescu". Ca operator pentru filmele artistice..G. pe propriile mele cheltuieli. I-a mobilizat. ziua ~inoaptea. In sffir~it.aveau angajate una sau mai multe companii teatraJe. Marioara Voiculescu i~i amintea disputele cu Leon Popescu: "dqi i-am propus sa aduca un regizor strain. cu Lipscani.jucand in sala . el nu ~i-a intrerupt nici o clipa activitatea cinematografica in acel rastimp. care a completat laboratorul cu aparate improvizate de el.

~oiman) in "Seara" (din 10 iulie 1913): "Am fost printre cei dintai care au alergat 1a Clasic sa vada Razbunarea. "Curierul cinematografic". filmul va fi reprezentat... Paule Cambon. Abia a murit Caragia1e ~i a ~i fost practat. Elena Crissenghi. . Storin. ajungem pe teritoriul unor certitudini. Maria (Mitzi) Vecera-Ionescu (In Amorurile unei printese mai figurau pe generic Ion Manolescu. sculat de la orele 4 se afla In tramvaiul electric Inca de la 6. in realitate. dar nici unul nu cuno~tea regia de film. Supozitia este sustinuta de faptul ca in Fedora era yorba despre . Primirea filmului n-a fost deloc Incurajatoare pentru rea1izatori. la cinematograful "Clasic". spunea simpaticul artist. Hara1amb Lecca. Gh. Ei bine. Popov se putea citi: "Domnu1Haralamb Lecca a expus In vitrina firmei d-sale tragedia Napasta. unul singur. ma masoara . "Regia" au asigurat-o. cu doua titluri. In "Arhiva" din Ia~i. in timp ce specialista in montaj era tot 0 frantuzoaica. Scenarist ~iregizor este Haralamb Lecca. Unii comentatori au avansat ideea ca aceste doua filme ar fi. Imbracat In redingota cu reveruri de matase. Trecatorii matinali Ii vad mai In fiecare zi prin fata diferitelor localuri. Marioara Voiculescu.. are loc premiera filmului Ruzbunarea. Iancu Petrescu (Sandu) ~iIon Manolescu (Florea). Toata desfa~urarea dramatica este aceea a piesei lui Caragiale. in actele juridice de la Arhiva Tribunalului I1fov etc. unde Leon Popescu l~i expunea proiectele. Intr-o nota aparuta in "Ramp a" dir. Bebe Stanescu. La 0 ora a~a de dimineata. E revoltator. Depa~ind supozitiile.30. la cinematograful "Clasic". In aceasta noua faza de activitate. care perora intr-un rand Impotriva «caini1or» societatii". cravat at In alb. Doar ca a mai adaugat tablouri care nu complica Intru nimic.a. C. care a circulat. joaca in cateva filme romane~ti ce se vor proiecta cat de curand pe panza unui cinematograf din Capitala. sotia lui Daniau. cand s-a prezentat lungmetrajul Amon/rile unei printese. ". In 24 iunie 1913. Tot in "Ramp a" . Radu Popea. Popescu".0 putemica drama taraneasca". la cinematograf. un articola~ nostim din 18 mai. Storin.) -. Necrutator este ~i Mihail Sorbul (sub pseudonimu1 G. amorurile unei printese. Ruzhunarea d-Iui Lecca a fost 0 «napasta» 33 . se uita la mine lung.. Ma atragea ~i titlul piesei ~i numele actorilor ~i a1autorului. Presa anunta . machiati etc.In revista sustinuta de el. genericele anuntau acela~i "regizor" (Marioara Voicu1escu): ~imai era un "amanunt": pe nici unul din inventare1e de epoca ale filmelor produse de Leon Popescu . . Despre Fedora nu s-a mai aflat nimic.Cine ma vede. Alexandru Economu ~. anuntandu-1einsa cu rezerva: "Pregatim Fedora pentru cinematograf. in conditiile date.. dl. ~i-ofi dand cu gandul ca ma duc la vreo cafenea. cu pantaloni dungati.Marioara Voiculescu. a avut loc "in cerc illChis" chiar cu 0 zi Inaintea publicarii interviului din "Rampa". Imbracati In haine de gala.nu figureaza niciodata alaturi ambele titluri. ~i de cine? De d-nul Haralamb Lecca. In referinte.. ori nu aduc nici 0 modificare originala Napastei.italianul Demichelli. impreuna cu directoarea lor chiar. Prima proieqie cu 0 produqie a "Filmului de Arta Leon M. Reluarea pentru public a filmului (anuntata pentru 17 iunie) nu este confim1ata documentar. Daca yom izbuti sa facem 0 lucrare de arta. ci ori unul ori a1tul dintre ele. ace1ora~i actori Ie reveneau roluri1e principale . principale1e roluri sunt detinute de Marioara Voicu1escu (Fira). Radovici ~i scriitorul Haralamb Lecca (acesta din urma se ocupase de regia de teatru pe vremea cand fusese director al Teatrului National din Ia~i). sa-mi iau postul de chelner In primire". sub numele de Razbwzarea (!). deci In 11 iunie 1913. Ieri dimineata. sub semnatura lui Adonis Gr. Marioara Voiculescu i~i destainuie pentru prima oara in public noile preocupari. 30 apri1ie 1913. . descria atmosfera de lucru a produc1ieicare incepuse: "De catava vreme pensionarii d-nei Marioara Voiculescu.

Razbunarea . Iancu Constantinescu. Jucau in film Mi~u Fotino. Pacostea (inclusiv in interviul de intentii al producatorului) . Pandele Nicolau. au izbucnit litigiile. pe care "Filmul de Arta Leon M. curg in serie. sustinea ~i interpretarea. La data izbucnirii cont1ictului . astupi jocul fetei". impreuna cu un scurt-metraj produs tot de Leon Popescu. fapt sanctionat aspru de presa vremii'L!ilmul a rulat.. cat ~i cu colaboratorii francezi. filmata in pauza dintre doua stagiuni a Teatrului National din Craiova. pana aproape de premiera. Publicului trebuia sa i se raspunda pe masura cerintelor. Barbatul cu treifemei. Lida Borelli. Napasta lut Caragiale. ajutat de operatorii francezi. reluata in 1916 cu un alt titlu. Maria (Mitzi) Vecera-Ionescu. cinstea ~i alte insu~iri nobile ale romanului .Pe de alta parte. intre partile contractante. Coco Deme34 . Francesca Bertini. De vina nu-i atat autorul care se crede chemat a scrie orice. comedia Un leac pentru soacre. cu situatii tari ~i melodramatice.~i. Intelegem sa ne arate mandria. Bebe Stanescu.. insa. cand. despre luptele regelui Sobieski cu plaie~ii moldoveni. inciit 0 sfatuiesc sa se gandeasca serios inainte de a se mai apuca sa joace vreun rol pentru cinematograf'. Din sursele vremii. Leon Popescu s-a judecat indelung. Sa nu uitam ca pe ecranele "vecine" rulau in epoca filme precum pacatele parintilor. Franck Daniau ~i Alphonse Chagny. scriitorii Comeliu Moldoveanu ~i Emil Garleanu (acesta din urma semna ~iregia. Popescu" le va prezenta pe ecrane cand situatia 0 va perrnite. D-sa are a~a de multe atitudini nefirqti. Radu Popea. Hipnotizata. Vasile Romano in distributie. la premiera. at1am ca Urgia cereasca se inscria pe linia filmelor vremii. Mihail Sorbul (sub acela~i pseudonim) i~i continua parnfletele. din pricini diferite. scris ~i regizat de Constantin Radovici. condusa de Emil Garleanu. Dupa ce-i sfatuia pe arti~ti sa nu-~i mai puna mustati ~ibarba falsa. Papa Stanescu. la 1 iulie. cu aceia~i operatori francezi. Cocea. putea fi vazut un alt lungmetraj. Cetatea Neamtului. la cinematograful "Clasic". Ion Minulescu. a carui trupa. 10 iulie 1913).in toamna anului 1913 . pentru ca "in cinematograf mu~chii fetei joaca foarte mare rol ~idaca-i astupi cu par. A. Comeliu Moldovanu -. D-na Marioara Voiculescu ne-a dat 0 taranca care n-avea nimic taranesc in ea. atat cu membrii companiei teatrale. C.D. Pina Menichelli. Remus Comaneanu. a celor italiene -Hesperia. cu Vladimir Maximilian (~i Florica Florescu). de Herz. Nebuna din dragoste sau "colosalul film criminal" Mana defier cu bandi(ii In nu1nu.lara dornnii autori sa ne mai slabeasca a arata natiunea roman a ca pe ni~te omoratori ~i asasini.era . Liviu Rebreanu. ~i apoi nu e absolut nevoie ca actorii sa fie imbracati in costume nationale: nu haina da talentul!" ("Seara". Max ~i soacr~ Premierele romiine~ti. Peste 0 saptamana. cinematograful "Clasic" a gazduit 0 noua premiera rezonanta. Pana atunci. cu Constantin Radovici. Florea Simionescu. in regia lui Vladimir Maximilian. Emil Giirleanu. Efectiv. Mihail Sorbul. soldate cu prelungi ~i obositoare procese..la care au participat numero~i scriitori ~i oameni de teatru ca N. Urgia cereasca.~i pentru public ~i pentru autor. Elena Crissenghi. Dupa nuvela lui Costache Negruzzi ~i dupa piesa lui Vasile Alecsandri. dramaturgul-cronicar ajungea la observatii de continut: . publicul era atras de reclama zgomotoasa a vedetelor daneze Asta Nielsen sau Waldemar Psilander.erau terminate alte ciiteva pelicule. inca in functie) au scris un scenariu cu subiect istoric. Neamtu-Ottonel.~i slava Dornnului avem destule . ci arti~tiicare joaca.numita. Numai ca "afacerea" lui Leon Popescu cu compania Marioara Voiculescu n-a tinut multo Trecusera doar ciiteva luni de la premiera cu ~ampanie a filmului Amorurile unei printese . cu numele personajelor schimbate.~i sa lase in pace asasinatul ~i violul cu premeditare ~ivulgar.

P. 0 "noutate mondiala pe scena ~i panza cine35 . nu se ~tie daca ~i cand au fost terminate. care oferea acestei "drame patriotice" ~ansa implicani in actualitate. Filmul prezinta un nea~teptat interes. Jucau in film Constantin Radovici (gardianul fortului). . chiar ~iMihail Sorbul (M. Desfa~urarea filmului e gradata. In paralel cu "ofensiva Leon Popescu". Voiaj pe Duntire). Popescu" a produs . in 7 septembrie 1914. Elena Crissenghi. Marioara Voiculescu (nepoata lui). cum se mentiona in presa. discutabile (~icu procese rasunatoare in epoca).trescu ~imulti actori craioveni.). jucand in Dragastea marinarului.. montarea . in 2 februarie 1915. Critica. comic pentru 0 drama. cei doi protagoni~ti apar in ultimul film restant (filmat in vara lui 1913). Din aceea~i "serie restanta" este prezentat pe eerane. care-l sugruma.~carea. este evident ca aceasta "drama de senzatie" fusese filmata inainte: in 1915 protagoni~tii jucau in trupe diferite ~i nu mai aveau cu Leon Popescu decMlitigii. sub auspiciile "regizorale" ale Marioarei Voiculescu ~i ale lui Constantin Radovici. in 22 iunie 1916. sustin ca filmul Cetatea Neamtului este un succes al cinematografului romanesc (. "Faima artileriei Romane este temuta de statele vecine. Constantin Radovici apare pe film in ambele incarnapuni". Viarica. anii 1913-1916 au oferit publicului ~i alte premiere cinematografice romane~ti. Difuzarea a fost intarziata. Remarc armata le~easca. era detectivul Buel ~i apa~ul Giovanni. Cu toate ca spionul a cucerit prin false dedaratiuni de dragoste pe frumoasa nepoata a gardianului. care fuzionase la smr~itul anului 1914 cu societatea producatoare. Cat despre aparitia filmului pe ecrane in toamna lui 1914. Distributia produqiilor realizate de "Filmul de Arta Leon M.arata astfel. la sala "Eforie". ea a fost favorizata de conjunctura izbucnirii razboiului mondial. Cam . Aceia~i regizori prezinta publicului. La cinema "Gradina Teatrului". C. Radovici juca un rol dublu. subiectul . ). Asta evident ca e un succes moral. pe un scenariu de Liviu Rebreanu. "printr-un procedeu cinematografic. in 2 martie 1915 (la cinematograful "Clasic"). saluta filmul. de asemenea. despre care. Studentul. Fata zdrobita de durere i~i revine la datorie privind tricolorul mlfaind". Diferite surse ale epocii indica multe alte titluri rezultate din colaborarea lui Leon Popescu cu compania Marioara Voiculescu (printre care Fiica de pescar. Detectivul. tot in vara anului 1913 .0 bogatie nebanuita de amanunte. desigur. in clipa cand vrea sa demonteze piesele tunului secret e apucat cu furie de bratele gardianului. dl.. ale carui filmari au fost realizate inaintea conflictului (prin lunile iunie-iulie 1913). daca ~i cand au fost proiectate.. In smr~it. Condora.extras din presa vremii . ce te prinde de la intaiul tablou ~ite face din cand in cand sa aplauzi de bucurie. "Filmul de Arta Leon M. Remu. soldata cu rezultate contradictorii. Iata-l in fata fortului ascuns. de data aceasta. la un moment dat in aceea~i scena. la "Kino-Pax". cu Marioara Voiculescu ~iConstantin Radovici.0 aWl "restanW' filmata in vara lui 1913. ai carui protagoni~ti sunt tot Constantin Radovici ~i Marioara Voiculescu (regizori ~iinterpreti). despre care se ~tie prea putin. ~i. Batranul gardian insa vegheaza... Vasile Romano. Un tanar ofiter travestit in pictor trece frontiera eu scopul de a pune mana pe secretul ultimului model de tun. nu se cunosc amanunte. Sb. in "Rampa". care totdeauna m-a condus in aceste «insemnari». Popescu" incepuse sa fie asigurata de societatea "Cipeto". In zare se aud trambitele o~tirii care pleaca in campanie. bejenia. La "Teatrul Eforiei". cu Ciucurette in rolul lui Rica Ghinion. din pricina procesului. nunta". Gaston Barnier (spionul). 2apticilti se lnsoarti. Rugamintile nepoatei sunt zadarnice: spionul e pedepsit. se "umanizeaza": "Cu riscul de ami se banui obiectivitatea.se pare.~i comedia cinematografica intr-un act Ghinionul. este proiectat filmul Spionul. zidit pentru paza hotarelor.

Superioare au fost ~i conditiiIe tehnice oferite productiei cinematografice.r~iteleprocese in care a fost angrenat. cu numai cateva luni in urma. ~i-n "Dimineata".in conflict cu Leon Popescu. decat rareori.1. Popescu. nivelul cantitativ al realizarilor cinematografice a fost net superior celui din "vechea Romanie". Sunt mentionate in epoca ~i cateva miniaturi cinematografice. in cele din urma. in toata perioada. C. dupa premiera din 31 octombrie 1917). in decembrie 1917" (Tudor Caranfil.Leon Popescu (1864-1918) a fost "pus sub interdiqie". Tancovici-Gosmin in roluriIe a doi ingineri indragostiti de 0 frumoasa Marietta (Marioara Cinski). Cel mai marc ant film al acelor ani a fost OreZuZrazbuna de Aristide Demetriade (premiera: 9 decembrie. Ion Manu. "in care nenea Alecu Barcanescu e cinematografiat ~i vorbe~te din sala cu sine insu~i" ..matografica". Gh. tracasat de nesf§. al doilea cu acela~i Gh. Cristian Dutulescu.. Seheciuri eu Nitto-Jo (introduse in spectacole revuistice ale anilor 1915-1916. sustinuse punerea lui sub interdictie. Considerat unul dintre primele filme romane~ti de aventuri. filmelor pe care Ie adapostea intr-o magazie a Teatrului Liric. dar fara nici un beneficiu". la cinema "Clasic"). cu Aristide Demetriade ~iM. insa.cu partenerul ei Milton). Invins de firea sa pacatoasa. lovit de 0 intunecare mintala precipitati'i. in "Ramp a" . Cei doi Bareane~ti (tot un scheci intercalat in spectacole ~i revista. Dar cu 0 floare .Jeanne Daflon . cote de varf. de data aceasta. fiica patronului lor (Ronald Bulfinski). ~i-arecuperat investitia. in 19 iulie 1913: un Seheei eu Jack Bill. Popescu. Radulescu-Georgel. Constantinescu. cum se scria in presa vremii. se zice. nivelul artistic al peliculelor realizate intre anii 1913 ~i 1920 n-a atins. FILMELE DE PESTE MUNTI In provinciile romane~ti aflate pana in 1918 sub dominatie habsburgica productia cinematografica s-a dezvoltat in conditii aparte. a caror vedeta era cupletista franceza "en vogue" Nitta-Jo . surse memorialistice considera ca Jack Bill este pseudonimul francezului Gaston Barnier.Hopkins (filmat la Braila de Tudor Posmantir. Greull-a dus. Talpa-Lata. Mihail Sorbul. Aurel Barbelian. cu pretul propriei sanatati. SeheeiuZ Bodeseu . Sunt mentionate in diferite surse documentare ~i pelicule precum Joffre Za Mizil sau Din viara Zui PacaZa de Pierre D' Alick (Alexandru Petrescu). producator. era un profesor. Nicolae Barbelian (care semna ~iimaginea ambelor pelicule). aflati la ora turnarii . de fo~tii colaboratori ~i de "neconsolata" familie care. 120). primul cu Elvira Popescu. "ar fi dat foc eu propria-i mana. Pe de 0 parte. p. 11considera "cel mai bun film romanesc". Gheorghe Arion. produditorul Leon Popescu. angajat pentru produqia lui Leon Popescu pana la inceputullui iulie 1913. de~i au existat autori cu activitate de creatie foarte sustinuta. filmul a fost bine primit de presa. la 54 de ani.toamna anului 1913 . Pe de alta parte. probabilin anul1915). dupa ce. care. La acest film au lucrat ~i operatorii francezi Franck Daniau ~i Alphonse Chagny. Aurel Athanasescu. cronici favorabile au aparut ~i-n "Minerva". Patronul societatii "Filmul de arta" avea sa fie condus pe ultimul drum in aprilie 1918. "In cautarea filmului pierdut". dar alte informatii despre filme nu exista. Cea mai proeminenta 36 . invocand drept argument al dezechilibrului mental faptul ca "investise sume mari cu filme de cinematograf in speranta unor ca~tiguri fabuloase.

e mai lunga. producatorul. Sandor Korda (viitorul Alexander Korda). in aceea~i vara. a pste 60 de lungmetraje de fiqiune .Taina spovedaniei. la Cluj (28 ianuarie 1914) ~i la Bucure~ti (7 martie 1914). Filmul s-a pierdut. Calugarul (dupa piesa lui Aristid France) ~i Bacara (dupa piesa lui Henri Bernstein). scenaristul ~i actorul lanovics lena/Eugen (nascut la Ungvar. in decembrie 1913. ° 37 . un pionier . In perioada arnintita. cu filmari la Cluj.de filmul reper pentru inceputurile filmului transilvan Mtmzul :jarg. apoi la Budapesta (17 ianuarie 1914).produse de firmele sale "Proja". Sa aruncam 0 privire spre cateva dintre titlurile filmografiei lui lena lanovics. incepand din 1915: vodevilul Siretenie defata.0 carciumioara la capatul satului". in regia lui Felix Vanhyl (1913). Serge Panin (dupa 0 piesa de Georges Ohnet). Nume1e sau este legat . aqiunea a fost presarata cu momente cinematografice voit spectaculoase. cu lanovics co-regizor alaturi de Robert Montgobert).in care regizorul de1inea ~i rolul principal . cand numele sau. "Corvin" ~i "Transilvania". comedia Corp mov. Ciclul de poezii de Petofi (ecranizare a unor poezii de Petafi. dintre care 32 sunt semnate de el ca regizor. :japca galbena.deopotriva . Mihaly Kertesz (viitorul Michael Curtiz). In 7 mai 1915 era prezentat in prernierala Cluj . in 1872 ~i mort la Cluj. ultimele doua cu Lili P06r ill rolOO principale.devenit "nume mondial" . un film in patru aete prezentat la Cluj in 4 aprilie 1918. in 28 februarie 1946).la Paris. in colaborare cu "PatM Freres" (Paris) .martiriul unui roman din Ardeal". In studiourile sale au lucrat regizori pre cum Garas Marton. Hotel Imperial. in acest capitol.a comedie turnata la Cluj in vara anului 1913. ill ambele.jemeia anonima (dupa 0 piesa de Andre Bisson). cum spuneam.figura a acelor ani a fost regizorul. Gherla ~i Fene~. scenarist).0 cifra realmente impresionanta! . Braconierul -. prezentata ill prerniera absoluta . am selectat doar cateva titluri. intr-un fel sau altul (date fiind 1aturile multiple ale personalita1ii sale cinematografice) la realizarea. ~i eu prerniera la Cluj in 24 ianuarie 1917).ca scenarist ~i co-producator. printre care . ecranizarile Madame X. el a contribuit. Escortata ~i. cu Lili P06r in distribu1ie.filmul Bcink Ban de Mihaly Kertesz. 0 alta drama . cum ar fi "lupta din GaIWa".al cinematografului din Ungaria ~i Romania. va deveni Eugen lanovics. la cinematograful "Szinkar"). lara cateva dintre filmele regizate de lena latlpvics. "Neme~ul maghiar". drama Inimi zbuciumate. Regizorul va fi activ pe platouri ~i dupa Unirea din 1 Decembrie 1918. in Cluj. pe generice. Acela~i regizor . comedia Sugarii fmprumuta{i (Janovics fiind. comedia sentimental a Fata nababului din Dolova (realizata in colaborare cu Sandor Korda). comedia din via1a actorilor LiliomfJJdupa o piesa de Ede Sz:igligeti. cu aceea~i mare actri1a Lili P06r. drama criminal a Ultima noapte ~i povestea unui condamnat pe nedrept Stigmatizatul. drama Sunt nevinovat ~i povestea sentimentalii Excelenta sa detinuta. "Calul furat". cum s-au pierdut earn toate filmele acelor ani (drept pentru care. drama Industria:jul ~i comedia Cyklamen. la Cluj ~i la Trascau. cu Laszlo Bako in rolul titular. drama populara.dupa prerniera budapestana . lena lanovies fiind producator ~i scenarist (adaptand 0 drama de l6szef Katona): piesa originala a fost scoasa dintre pere1ii seenei.a filmat. unde a circulat cu titlul Secretul orbului ~i a avut drept "slogan" publici tar urmatorul text: ". Din aceea~i perioada dateaza ~i filmul Fata regelui dolariZor . a carei aqiune se petrece intr-un sat din pusta. dramele Carciumareasa iubea haiducul (dupa alta poezie de Petafi) ~i Jnvatatoarea (dupa 0 piesa de Sandor Brody). in iunie-iulie 1914.Madona satului. Lista. nu yom putea vorbi despre filme pastrate). alte cateva drarne . comedia rural a Notarul din Peleske..

de-a pururea!... Mihaly Fekete. Bunica (cu Lujza Blaha). cu Luiza Keiffer-Gyara ~i. Tragedia doctorilor (deceptiile amoroase ale unei sotii de medic. Comandantul a !)ase corpuri.. pe generice apare cu asiduitate un alt nume de regizor.. Muki. la Arad. in filmografia caruia intra pelicule precum Fetele doamnei Gyurkovics (0 comedie cu happy-end despre tentativele unei vaduve din mica nobilime provinciala de a-~i casatori fetele). Niciodata ... la 19 decembrie 1913). in fata palatului Banffy).. a carei premiera a avut loc . Un regizor care ~i-a ca~tigat 0 meritata reputatie in epoca a fost Adolf Merei. In afara cinea~tilor amintiti. acesta din urma fiind . Intalnire nocturna (0 drama populara)..~ina de scris (cu Lili Berky ~i. Pove!)ti despre ma. drama simbolica Dorinta (printre personajele careia. Diletanti din aristocratia clujeana au interpretat. filmat la Cluj in vara anului 1912. in acea perioada. filmul Omul de 300 de ani. filmarile exterioare fiind realizate la Cluj (la fabrica de caramida. nevoita sa se marite cu un belcan bogat).. Tot din 1913 dateaza ~i comedia Nunta la Arad de Mihaly Szendrey (cu Alfred Gyazo in rolullui .. la multe dintre aceste filme scenarist fiind . Jena Janovics ~ioperator Laszlo Fekete. Lili Poor. Dragostea unei apa!)e . Jena Janovics). operete). 0 poveste de dragoste ai carei protagoni~ti sunt 0 fata crescuta)a calugarite ~iun tanar mo~ier casatorit. Napoleon). cu Marturia sangelui (premiera la Cluj in 27 octombrie 1915).. In tara cnutului (distribuit ~i sub titlul Biciul din Siberia). Printre regizorii prezenti pe platouri dupa 1916 se numara. cum am vazut. Regele bursei (0 drama din viata aristocratiei financiare).Filmografia de peste munti incepe cu . un crai tomnatic cu revelatii nocturne).. Mihaly Szendrey (autorul comediei Nunta la Arad.. la cinematograful clujean "Urania"). Magdalena de la munte ~iun "remake". Minciuna ~i Moartea). Din 1915 dateaza . turnata la Cluj in toamna anului 1918)... Abia dupa primul razboi mondial ~i dupa Unirea din 1918 yom intiilni . Dupa anul1917. Noapte buna. in calea unei sotii adulterine. 0 pelicula in care jucau Ilonka ~i Gyula Nagy. Un rol dificil (povestea unei fiice de general scapatat. intre 1 ~i 3 martie 1913. prezentat in premiera la Budapesta (27 aprilie 1914). in filmul sau Viclenie de !)trengar). Barbatul cu doua inimi. cu Lili Poor in rolul unei aristocrate rusoaice care iube~te un tanar intelectual exilat in Siberia). la restaurantul "New York". 38 .cu toata afluenta de titluri a acestei perioade . Siberia (0 drama sentimentala. Printre regizorii acelor ani se numar Ferenc Teray (~i interpret. la cafeneaua "Thalia".regizoare fiind Elemer Hetenyi. pe malul Some~ului. in Piata Centrala. husarul (stradaniile unui beltran infanterist sarac de a-~i insura fiul cu . ~i Sandor Korda .. Cei care !)i-au schimbat viata (0 alta drama sentimentala. Bancnota de un milion de lire (dupa romanullui Mark Twain). Batranul infanterist !)ifiul sau. la farmacia "Biro". scheciul cinematografic Cox!)i box. sotia lui Elemer Bomemissza -. Contele Mi!)ka (ecranizarea unei . Con~tiinta. Dezideriu Kertesz.. in sala Teatrului ora~enesc.. Contagiunea.cu filme precum Nopti albe (Fedora). Cox !)iBox (doi burlaci londonezi intrati in folclor). apar Dorinta. Doua scurtmetraje sunt semnalate la Arad in 1916: comediile Ios Masca! ~i Aveti 0 papu!)ica? de Dezideriu Kertesz. trecuta de prima tinerete). cu filme precum Somnambulul (premiera: 2 aprilie 1918..primul film pastrat din produqia studiourilor transilvane.. fata carciumarului). din 1915 este activ pe platouri regizorul Marton Garas. .. acestea trei datate 1916. Muki! (cu Lili Poor ~iFerenc Vedrey. Camerista.

(1917-1930) .BILANTUL FILMULUI PRESONOR .

~i. filmata de un operator anonim la inceputul deceniului al doilea. din primii ani ai filmului documentar parvin multe marturii despre munca ~i rodul pionierilor genului. istoria mondiala a cinematografului a fost deschisa de documentare. 0 intrunire muncitoreasca de 1 mai. in scopul organizarii acestui serviciu).unde-~i Tacuse 41 . acolo unde arta cinematografului a patruns in urma cu decenii sau acolo unde filmul s-a inventat (sau se inventeaza inca!) sub ochii no~tri. foarte la indemana: secventele de "actualiiliti". toate acestea. la diferite latitudini ~ilongitudini. Acest serviciu a luat fiintil in 15 noiembrie 1916. Faptul are 0 explicatie simpla. Primul razboi mondial a intrerupt. filmul italian . dupa un deceniu. aduc spre contemporaneitate marturiile de 0 valoare inestimabila ale filmelor documentare ~i ale "actualitatilor" de odinioara. Dar aceea~i perioada a prilejuit operatorilor din serviciul foto-cinematografic al armatei surprinderea unor numeroase imagini de front. ca reprezentant al armatei franceze ~i al Casei de filme "Gaumont" . Galileo Galilei .a consemnat pe pelicula cursa automobilistica de la Susa la Mont Cenis. totodata. venise in Romania ~i George Grassi. documentarul a precedat activitatea cinematografica de orice alta natura. in sala "Dacia" . Neron.inainte de a na~te primii "mon~tri" istorici de tip Catalina. patos. cum bine se ~tie. istoria filmului romanesc -. marcand datele reale de n~tere ale cinematografiilor lumii. 0 petrecere dimpeneasca la Bordei. peste ani. inca in ultimii ani ai veacului al XIX-lea. cum am vazut . apoi.. Pe toate meridianele.1MB A TRANITE DE VREME" Memoria arhivei pastreaza. colonelul Rudeanu. cu "vederi romane~ti". soldatul Constantin Ivanovici. fluxul creatiei cinematografice. Pentru a lua un singur exemplu de aiurea. Oricum.petrecuta intr-un mai. culoare de epoca. prin alte subiecte de actualitati (pierdute azi. a inspirat multe curente artistice ~i~colinationale. student la Facultatea de Arhitectura din Paris (mobilizat dupa inceperea razboiului ~i trimis in tara de catre ~eful misiunii militare romane in Franta.FACSIMILE CINEMATOGRAFICE . "rozele infloresc scaldate-n aurul din soare" (dar era soarele anului 1911!) -. iar dupa batalia eroica a Mara~e~tilor . Dar nu trebuie sa mergem cu gandul prea departe. imagini ale unei alte lumi. Impreuna cu Oliva. Ca operatori de front au fost numiti caporalul Tudor Posmantir. "subiecte de actualitati" la ordinea zilei in anii 1904-1906.a inceput. din pacate. Practic. facsimile cinematografice imbatranite de vreme. pagini de istorie care sunt. cand. documentarele s-au dovedit dintotdeauna formele cele mai spontane ale cinematografului. in marea lor majoritate). 0 vanatoare de leoparzi ~icutremurul de la Messina. caporalul Gheorghe Ionescu (responsabil cu filmarile aeriene). yorba poetului. de asemenea. pretioase documente de istorie cinematografica. Conducerea Serviciului Fotografic ~i Cinematografic al Armatei Romane i-a fost incredintata sublocotenentului Ion Oliva.

Manuela Cernat (intr-un articol din "Romania literara". Vederi cinematograflce de la antiaeriano. Facand scut cu piepturile lor intr-un sector al frontului de pe crestele Carpatilor.). Obiectivul aparatului de filmat a cuprins in panoramice largi dantelaria incalcita a tran~eelor. In jurul ultimelor lupte de pe frontul roman (in cinci parti). in amintiri1esale.Mara~ti. Printre reportajele din iarna ~iprimavara anului 1917 s-au numarat ~i Vederi de pefrontul roman (realizat la Targu Ocna). aici se reunisera toli cinematografi~tii incorporabili de care dispunea in acel moment lara. cinea~tii militari ~i-au indreptat atentia cu precadere asupra a ceea ce se intampla in prima linie a frontului: ei au fixat pe pelicula imagini din timpul stabilizarii frontului in Carpatii Rasariteni. in vederea marilor bi'iti'ilii are aveau sa urmeze.respectiv . la premiera din 25 septembrie 1917 de la Teatrul National. realizate la Boto~ani de Tudor Posmantir.. Ardealul atacat 42 . 1 decembrie 1989) sublinia: "practic. Memoriile operatorilor Constantin Ivanovici ~iTudor Posmantir ofera multe amanunte despre filmarile de-atunci. realizat in aceasta perioada.a fost cooptat ~i soldatul Eftimie Vasilescu. Mara~e~ti. prin~i in inc1qtarea cu du~manul ~i cu vitregiile naturii. ai flicut 0 lucrare grozava. tancule (Constantin Ivanovici avea 19 ani pe atunci . iar in teritoriul ocupat de armatele germane ~i austro-ungare (in perioada noiembrie 1916august 1917) au filmat ~i operatorii din tarile ocupante. Operatorul Constantin Ivanovici evoca.Ni'imoloasa (dupa retragerea in Moldova) ~ial refacerii forte1orde la inceputul anului 1917. Filmul cuprindea imagini privind reorganizarea armatei romane pe toate fronturile in toamna anului 1916 ~i iarna anului 1917. ba chiar ~iproiectionist. III). . care a fost. In Bucure!jtiul cucerit sau Impo. Tg. Vanatorii de munte (filmat la Piatra Neam!) de Constantin Ivanovici. Vei ramane in istorie!»". au fost realizate chiar reportaje ale operatorilor austro-ungari de tipul. Frontul roman (in doua parti). In film erau incluse ~i secvente din cele doua parti ale documentarului Frontul roman (a caror premiera publica avusese loc in lunile mai ~i . In totul ~i cu totul cinci. m-am gandit sa montez un film despre victoriile armatelor romane de la Mara~ti. Din aceste filmari s-au realizat doua ample documentare de montaj. avand cca 1500 m. II. cinci foarte tineri bresla~i. Constantin Ivanovici poveste~te in memoriile sale: "Dupa terminarea luptelor din vara anului 1917. un document aflat in Arhiva Nalionala de Filme consemneaza: "Eroii acestui reportaj erau osta~i simpli.ratul Wilhelm al II-lea In Romania. oprindu-se apoi in prim-planuri la acei truditori care le faureau". scene operative din luptele de la Mara~e~ti. ~i Experiente cu tunuri antiaeriene. in partea finala fiind montate secvente cu defilarea trupelor victorioase ~idecorarea eroilor. Oituz.zboiului. directorul Teatrului National. ei au avut prilejul sa ofere cineastului militar cateva momente caracteristice pentru un dispozitiv de aparare. Primul. Ocna ~i Oituz. Cinci foarte tineri pionieri ai unei arte pe cale de infiripare. Cinea~tii militari au filmat in vara ~itoamna anului 1917 peste 50 de reportaje. al doi1ea. Ocna. In Muntii Carpati).iulie din anul1917). de-o varsta cu insa~i noua profesie pe calea careia tocmai pa~isera".autor principal: Constantin Ivanovici.botezul focului . Acest film este primul documentar de lungmetraj realizat in timpul ri'J.n. Despre filmul lama pefront c (Armata RomanO. in sectorul Foc~ani . Dupa aprobarea primita din partea Marelui Cartier General am muncit vreo dlteva zile ~inopti ~iam reu~it sa montez un film de ~asebobine". deopotriva. operator monteur. Reportaje de razboi au realizat ~ioperatori straini aflati in misiune pe frontul roman. de material filmat. m-a felicitat ~i mi-a spus: «Ma. Dupa cum precizeaza Viorel Domenico in cartea sa "Scutul de celuloid". Tg. ~ipremiera de la Teatrul National: "Scriitorul Mihail Sadoveanu. reportaje de tipul Victoria lui Mackensen (I.n.

ca liber-profesionist. cucerirea ora~ului Oimpulung). marile momente politice ale timpului de~i . Din acest film. vizite ale suveranilor in unita!i militare. evenimentele politice vor fi consemnate indeosebi la Serviciul Cinematografic al Funda!iei Culturale Regale.cinematograful a continuat sa fie prezent in viata. la Pasul Bran. Deschiderea Universitatii din Cll~j ~i Deschiderea universitatii din Cernauti (1920).n. Alexandru Dumitrescu (Constantin lvanovici. 18).17. documentarul in patru serii Razboiul nostru (utilizand imagini filmate de Constantin lvanovici. S-au filmat. cu solda!i pregatindu-se de lupta sau stran~i injurul focului. vizite ale unor delega!ii militare straine etc. S-au "cinematografiat" (cum se spunea pe atunci). imagini comentate astfel de Dan Mateescu (in studiul sau privind jumalul de actualita!i din "Contributii la istoria cinematografiei in Romania"): "Atilt de putine cate sunt. in general. exista destule secven!e ce declan~eaza ~i acum emotia (in 1970. lata ~i opinia istoricului teatral loan Massoff: "Ma inghesuiam pe la cinematografe. Mara~e~ti ~iOituz. dar se huiduia la aparitia armatei kaiserului" ("Intre viata ~i teatru". Un batalion de honvezi pe frontul romanesc etc. altii zambind aparatului de filmat. Eftimie Vasilescu. ing. ). Nu funqionau decat trei sali: «Lux» (strada Doamnei). demobilizat. scenele din primul razboi mondial ne fac sa retraim senza!ia fortei de rezisten!a a poporului. Se aplauda armata romana care trecuse Carpatii ~iinainta in Campia Transilvaniei. De~i scenele de lupta sunt cam stereotipe.nu ni s-a pastrat nici 0 imagine cinematografica de la Marea Adunare Na!ionala de la Alba lulia.. Serviciul Foto-Cinematografic al Armatei detinand intfuetatea. printre care Nicolae Barbilian. In 1921.de romani (cu filmari in zona Odorhei ~iMiercurea-Ciuc). Cu greu pot fi uitate fetele impietrite ale solda!ilor. perfect surprinsa pe ca!iva zeci de metri de pelicula (. totu~i. unii cufundati in ganduri. Arhiva Na!ionala de Filme pastreaza 500 de metri. Cum erau primite ele? "Din intunericul salii se arunca in ecran cu oua clocite ~i cu legume" noteaza. dupa Marea Unire: Deschiderea lucrarilor primului parlament al Romaniei Mari (1919). Dupa 1922. dit pentru jumalul de razboi. in acei ani. uniformizati de vestoanele militare.23 ianuarie ~i2 februarie 1921. Vasile Gociu. materialul impresionat in timpul razboiului. "actualitati" semnificative ale vremii. Constantin lvanovici. intre 1920 ~i 1929 a condus Serviciul cinematografic al Fundatiei Culturale Regale). in zilele de 2. din 1 Decembrie 1918.). Dupa cum se specifica in filmografia produqiei cinematografice din Romania. "filmul con!inea. Nicolae Barbelian .. in memoriile sale. el dispunand de ce1 mai modem 1aborator de filme din tara ~i de cativa valoro~i speciali~ti in tehnica ~i arta cinematografica. inedite pentru publicul bucure~tean. mar~aluind pe drumuri prmuite 43 . totodata. Ion Cosma. Nu cred ca pot fi uitate secventele de iama ale anului 1917.). iar Tudor Posmantir. In anii care au urmat primului razboi mondia1. Este 0 atmosfera confuza ~i eroica. «Clasic» (Bulevardul Elisabeta) ~i «Zaharia» (strada Lipscani) apte sa nu permita patrunderea bombelor lansate de avioanele du~mane.ironia soartei? . Tudor Posmantir. foarte frecventate nu atilt pentru filmul propriu-zis. in luptele de la Mara~ti. Drumul nostru triumfator prin Romania (luptele din Carpati. p. precum ~iactualita!i ulterioare anului 1917". ~i-acontinuat activitatea inaU ca reporter permanent al actualitatilor "Paramount" ~i. n. Astfel de filme erau proiectate ~i pe ecranele bucu- re~tene. Serviciul Cinematografic al Armatei limitandu-~i activitatea la filmarea unor subiecte militare (comemorarea eroilor.apoi. Premiera celor patru serii a avut loc la cinematograful bucure~tean "Vlaicu". Eftimie Vasilescu. Vasile Gociu).a realizat cel mai amplu montaj de secvente cinematografice filmate in anii razboiului.cel care a devenit "sufletul" Serviciului .

Este yorba despre un film structurat in "patru mari epoce". despre care yom vorbi intr-un capitol separat. armata romana distribuind hrana popula!iei infometate budapestane (partea a III-a). Bolgrad. Industria lanii. ~idupa 1930 (Filmul Romaniei. laboratorul cinematografic ~i firma "Romaniafilm"). Valoarea lor istoridi sprijina capitole1e de specialitate referitoare la acest eveniment ~i se sprijina pe ele. sa colaboreze cu Jean Mihailla documentarul Viata unui ora~ (1929).in intiimpinarea gloan!elor du~mane. rani!ii (. intrarea armatei romane in Budapesta. adunarea de la Alba Iulia ~i alipirea Ardealului la patria-mama. rascoala lui Tudor Vladimirescu (partea I). marturii arheologice. domnitorul Alexandru loan Cuza ~i Unirea Principatelor.a. restituirea de catre ru~i a trei jude!e basarabene (Cahul. principalul reporter cinematografic al Casei regale. regizor ~iproducator in deceniul al treilea (elinfiin!a. Romania in primul razboi mondial. intrarea in Alba Iulia. apoteoza neamului romanesc. un ciclu realizat intre anii 1921-1923 (Re~ita.la realizarea unor filme de fiqiune. antemergatorii revolu!iei de la 1848. mari patrio!i basarabeni.). razboiul de independen!3:. un alt film despre Neamul romanesc (1925). Lugoj). Vizita Mare~alului Badoglio In Romania (1921). pentru ca. Ca operator ~iregizor.i romane~ti de bucurie. in filmografia operatorului Constantin Ivanovici figureaza subiecte precum Intrarea fn Capitala a trupelor aliate (1918). Lui Nicolae Barbelian i se datoreaza ~i amplul documentar de sinteza Povestea neamului romanesc. realipirea Basarabiei la patria-mama. Timi~oara. Minele de la Anina. Funeraliile regelui Ferdinand (1927) iar ca operator la scurtmetrajul Obiceiuri populare (1928) ~ila documentarul sociologic Dragu~. spre sfar~itul deceniului.cum yom vedea . ocuparea austriaca a unor provincii romane~ti. viata unui sat romanesc. sa-~i continue activitatea de documentarist. sa participe . tunarii in aqiune. Fune'raliile lui I. incorporarea Transilvaniei la Imperiul Austro-Ungar. Industria petrolului. Borea. in anul1923. rapirea Bucovinei.. sfanta catedrala de la Alba Iulia (partea a IV-a). proclamarea Basarabiei ca Republica independenta. Nicolae Barbelian a mai colaborat la pelicule ca Filmul fncoronarii (1922). Eftimie Vasilescu. ). mari patrio!i ardeleni. pelerinaje la mormantullui Mihai Viteazul ~ila mormantullui Avram Iancu.C. bataliile lui Mihai Viteazul de la Calugareni ~i$elimbar. Scene din viata ~i domnia regelui Carol I ~. Ismail). Regizorului Nicolae Barbelian i se datoreaza ~iimaginile filmului (metopele de pe Columna lui Traian. Printre momentele istorice evocate in film sunt razboaiele dacilor cu romanii. printre realizarile sale fiind scurtmetrajul Peste mari # tari (1920-1921). Man(festatia de la Alba Iulia (1928). luptele de pe Tisa. colonizarea Daciei ~iformarea poporului roman. formand un complex de argumente ~tiin!ifice". pierderea celor trei jude!e basarabene. afirmat. in principal imagini de pe fronturile primului razboi mondial ~idin procesul de constituire a statului national unitar roman). luptele voievozilor romani. in spiritul afirmat. desene ~i stampe de epoca. Pabrica de matase. Bratianu ~i Funeraliile Regelui Ferdinand (1927). rapirea Basarabiei. la randu-i. demonstrap. eu 0 lungime de 2500 de metri. al dirui scenariu (inclusiv inserturile) a fost scris de Nicolae Iorga. Tudor Posmantir este. intre anii 1920 ~i 1930. are la activ documentare ca Mi:)carea 44 . realizat in anii 1922-1923 ~iprezentat in premiera la Cinema "Teatrul Popular" in 16 aprilie 1923.luptele de la Grivi!a. Uzinele Vulcan. via!a in Ardeal dupa alipirea la patria-mama. cum spuneam. documente de arhiva ~ide arhiva cinematografica. ca operator. realipirea Dobrogei. Acela~i fluid unic 11au ~icadrele din tran~ee. Clo~ca ~iCri~an. independenta Romaniei. luptele de la Mara~ti ~i Mara~e~ti (partea a II-a). Pe Hlngatitlurile amintite. marii pa~opti~ti. invaziile barbare ~iinvazia turcilor..

un Walt Disney. Maria 45 . Era anull920. Cei doi arti~ti de talent. dupa 1930. lansat inspre mijlocul deceniului al treilea. Mihail Sadoveanu. Primii no~tri regizori de animap. cu caricaturi (ale unor arti~ti in yoga ca Max Linder.ala documentaml din 1929 SerbarUe Unirii. avea numai 18 ani! . Capitala. Era anul1927. Maria Carmi. de pe atunci.e nu fac exceptie de la regula.. Alt nume important. Ripeanu In studiullor din 1971. Mihail Sorbul.pe cand era cel mai precoce cronicar cinematografic. au ramas in istoria filmului drept pionierii animap. un alt regizor tanar. ca ~icinematograful. Asta Nielsen.cooperatista din Romania (1924).erau insotite. Francesca Bertini. Peste putina vreme. Grafica jurnalistica a fost astfel prima ~coalala care s-au format animatorii romani. Aurel Petrescu. realizat de Vasile Gociu ~iMarcel Blossoms nu a fost prezentat niciodata pe ecrane. Ion Minulescu.0 cmatorie pe Dunare de la Severin la Moldova Noua. ca desenator ~i caricaturist. printr-un film ca Turnu Severin !Ii fmprejurimile sale (1927). dar afirmat. un Robert Fleischer. a colaborat la multe alte documentare (semnate de Constantin Petrovici sau Ion 1. Acesteia i se datoreaza in primul rand trasaturile de originalitate plastica ~ide specific al formulei satirice pe care Ie dovedesc unele din realizarile lor". la 26 de ani. in revista ie~eana "Teatrul de maine". dorinta de a depa~i conditia de ilustratori ai revistelor pentru copii ~i tineret in care se afirmasera. deopotriva. Marin Iorda (Iordache). Miotonia). un Pat Sullivan. Dambovita apa dulce. din tendinta fireasca a acesteia de a-~i depa~i limite1e prin animarea imaginilor. in domeniul publicitar sau in cel al benzilor desenate. avea 23 de ani eand "l-a pus in mi~care" pe Pacala. Teatrul comunal Braila (1928). fiind interzis de cenzura vremii pentru modulin care prezenta contrastele capitalei.ei romane~ti. Aurel Petrescu ~iMarin Iorda. dar punctul de plecare in aventura celei de a opta arte ramane propria lor creatie desenata. Aurel Petrescu (1897-1948) s-a facut cunoscut. Dupa cum subliniaza Aurora Pancaldi ~iBujor T. E drept. in filmul documentar. Mario Bonnard. la eateva filme medicale semnate de Dem Pauli an (Hemiplegia. pe care au ilustrat-o in domeniul caricaturii politice ~ide divertisment. "Inceputurile filmului romanesc". PACALA SI HAPLEA: PRIMELE PERSONAJE ANIMATE Autorul primului film romanesc de animatie. Excursiunea pe Dunare a iahtului dunarean (1925). unde publica desene umoristice care ilustreaza foiletonul satiric "Cap~aill refugiu" ~icaricaturi ale unor scriitori ~i oameni de teatru (Barbu Delavrancea. foarte activ in domeniul filmelor de fiqiune. animatia romaneasca s-a nascut prin dezvoltarea graficii jurnalistice. Waldemar Psylander. Prince Rigadin). Toti creatorii de filme de animatie provin din sectorul graficii de jurnal. Aceasta activitate este continuata ~i in timpul razboiului. de regula. A realizat ~iun film despre Minunea de la Maglavit. prin contribup.. a fost acela al operatorului Vasile Gociu. ii dadea viata pe ecran lui Hap1ea. "ca peste tot in lume. eand cronicile sale din "Rampa" . Cantacuzino) ~i la filme de fiqiune. contraste . Sifilisul nervos. printre "modele1e" lor se numara ~i cinea~tii de rasunet ai vremii. avea. ca operator a lucrat la Serbarile Unirii (1929) ~i. inca de prin anul1915. Un documentar din 1926.

descoperind mereu. -. printre politicienii 46 . 0 barza cu cap de pore. Intors In Capitala. desenatorul Aurel Petrescu. nr.. de la Adam pana azi. terminarea filmului. Din istoria umoristica a femeii faceau parte. 1923 . Aceea~i imaginatie na~te ciudate combinatii anatomice. 1926 .Figuri politice. 1927 . c. un ciclu de Proverbe ilustrate ~i 0 satira politica intitulata Capete . de la bord.in stilul celor din "Universul" -. Aurel Petrescu s-a lansat In domeniul filmului de animatie. "Cinema". Nottara. un mare port maritim etc.D-ale zilei.n. capitanul scruteaza zarile cu ajutorul unui telescop . a activat ca fotoreporter.pacala in luna. Fotogramele din pacala amorezat au putut fi comparate cu cele aparute I'n revista "Cinema". "Cinema" ~i In specialla "Universul" (unde caricaturile sale. un elefant cu cap de coco~.zeci de filmulete. Desenatorul desfa~oara nebanuite resurse de inventivitate plasmuind aparate de zburat. sub chip de animale bizare: un coco~ cu cap de elefant.seria D-ale zilei IV. Dar achizitionarea de catre Arhiva Nationala de Filme a unui album cuprinzand 240 de "capete de plan". Intre timp. Aurora Pancaldi ~i Bujor T.0 noua serie din ciclul D-ale zilei III. un caine cu cap de rata. Insa.). apar . obsesie care da na~tere unor zeppeline ~i rachete. Elvira Popescu ~. I'n tinuta de gala.sugerata de . Femeia. Capete . RIpeanu stabilesc cronologia filmelor de animatie ale lui Aurel Petrescu (oferind date suplimentare despre peliculele In cauza): 1920 . In acela~i an. Din pacate.. Acest voiaj constituie 0 veritabila obsesie a sa . Tot la Ia~i.pacala amorezat (In alte surse pacala indragostit).Ventura. doua "istorii umoristice" ale omenirii. In stadiul citat. "Moda". "Studiul fotogramelor . Dupa razboi. devine colaborator permanent la "Ramp a" . V. gratioase ~i u~or ridicole. -.~i activa In cadrul serviciului topografic al armatei s-a familiarizat cu filmul. multe dintre chipurile ~i siluetele albumului. 1924 . apoi ca operator ~i regizor. Maximilian.a. s-a aflat In imediata apropiere a cinea~tilor mobilizati acolo. catedrala Notre Dame. "trucuri cinematografice". "Finante". 10/1967). Colosseumul. desenand ." In filmul pacala in luna. care anunta. cum Ii placea sa spuna. descoperind I'n final stranii peisaje lunare. altele cu chip de Bachus sau de sultan I'n haremuri. I'n timp ce istoria umoristica a barbatului cuprindea diverse chipuri ~i siluete moderne.T. "Import". cu subtitlurile "Politica". "Export" ~i. unui fel de helicopter inchipuit ca un tramvai aerian. n. desigur. Marioara Voiculescu.I. personaje seducatoare. a permis reconstituirea "arheologica" a creatiei celui mai prolific autor din epoca pionieratului In animatia romaneasca. alungandu-~i plictiseala prin statiunile la moda sau purtand steaguri ~i pancarte pe care scrie "vrem!".ne vorbe~te In primul rand despre fantezia grafica ~i cinematografica a realizatorului. I'n 1925. M6lies. care de care mai curioase.conduc spre urmatoarea "trama": 0 nava cosmica plute~te peste mari ~i tari (ajungand dincolo de polul nord).spun autorii «reconstituirii» . "revista umoristica" ~i 0 alta serie de caricaturi animate cu acela~i titlu.printre peisajele survolate fiind podul de la Cernavoda cu dorobantul sau. Incepand din octombrie 1921. nici unul nu s-a pastrat. In presa epocii interbelice. D-ale zilei II.Figuri politice erau caricaturi ale politicienilor vremii .bazate pe ordonarea fotogramelor din album . se pare. uneori chiar doua Intr-un numar). de umil functionar I'ntr-o gara sau de cititor al "Gazetei raiului" intr-un colt de paradis. fotograme din filmele lui Aurel Petrescu (dupa cum reiese ~i din studiul "Documente inedite Aurel Petrescu" de B. de la Eva pana in zilele noastre ~i Barbatul. supozitiile . palatul Ligii Natiunilor.0 perioada -zilnic. pentru a-~i aduce personajele ill luna. Motanul in luna. Rfpeanu. unei nave interspatiale cu elicea I'n functiune etc. graficianul ~i cineastul din el s-au Intalnit. unde f1 purtase razboiul .In cativa ani . "comedie bufa cu desene animate".

care aducea cu sine un alt personaj legendar. batranul «Urban». Nu pentru multa vreme: sonorulll va lndeparta rapid de pe platouri. Haplea e suparat. lnsa. zborul pasarilor ~i al avionului. orice eveniment mai mare sau nel'nsemnat. filmul animat lmi confiscasera toate gandurile. nu mai mare decat 0 valiza: marca «Urban». ~i astfel. Caci nu lmi era lngaduit sa grqesc.ile de lucru ingrate. de unghiul optic sub care erau vazute ~iredate". De la Aure! Petrescu am cumparat un vechi aparat de luat vederi. pictor ~i grafician la ora debutului sau In animatie. pentru ca proiectele sale cinematografice de mai tarziu . Popa Clondir. ba chiar I-au stimulat. Gasca cea Prostuta. cu pretul unei munci lncordate. i-au hranit iluziile: "vedeam serii lntregi cu Haplea. de viteza. poduri. toate preocuparile.apublica. ele erau un fel de "oglinda a actualitatii". sa stric un material obtinut cu atata greutate. Cum spuneam. pentru turnare.. Cum aveam sa-l adaptez necesitatilor mele? Cum sa-i potrivesc dispozitivul de tumare? Pelicula? Baile? Doua mese suprapuse. In pivnita cu peretii de caramida umeda. " al platoului. Haplea fugea. automobilul. aparea un alt pionier al genului. Marin Iorda marturise~te: "Cinematograful.era scriitor. peste tot Haplea era prezent. Flamanzila. din lumea filmului de animatie.De asemenea. Pe cea de dedesubt. cand Aurel Petrescu se retragea. Privighetoarea. Frosa. Marin Iorda (1910-1972). Danila Prepeleac. Problemele ce mi se ridicau nu erau dintre cele mai u~oare. la numai 51 de ani. la Aurel Petrescu. pe Haplea. Cobzarul. metodele primitive la care era nevoit sa recurga nu I-au descurajat. 0 cutie cat un geamantan marca Urban. Cioara. Marin Iorda . platoul pe care lmi voi a~eza personajele. ) Incet-Incet vrafuri de desene se ridicau In jurul meu. scriind ~i desenand titluri". a gaura In masa de deasupra lmi va permite sa fixez obiectivul In a~a fel ca sa pot privi drept la mijlocul mesei de jos. practic. Prin 1927. Pe masa de deasupra. din pricina mortii sale premature.le lor caracteristice trenulln mers. Gerila. regizorul ~i-l va lua pe Pacala ~i se va lndrepta spre filmul cu actori. stateam aplecat pe plan~eta de desen. vedeam realizate numeroase bobine In care luau viata cinematografica eroii din pove~tile lui Creanga (Setila. dnd piata era invadata de filme de animatie aduse de peste ocean (mult mai ieftine. nu-mi dadea pace nid 0 clipa. Toate trebuiau studiate.In 1947 cauta sprijin oficial pentru realizarea unar basme cinematografice. Tambalagiul. Haplea mergea. In 1927. un adevarat stramo~. luna dupa luna. bani pentru a cumpara un vechi aparat de luat vederi. calculate ~irealizate In funqie de departare.. gazetar. aeroplanullui Lindberg. In "Amintirile" sale. de colo. om de teatru. dupa Pungufa cu doi bani ~i Capra cu trei iezi de Ion Creanga -. sa e~ueze. Ivan Turbinca cu traista lui cu 47 . fiindca erauprodusul unei industrii cinematografice). cu teama.prezenti In fotograme fiind mare~alulAverescu. doar cativa ani de zile. cu care lmi creasem 0 mica reputatie In publicistica. muM vreme cineastul Aurel Petrescu va disparea din atenp. Bratianu. Era legat de orice lnffimplare. cu care aveam de gand sa realizez 0 serie de filme de desen animat avand ca personaj principal pe al meu cunoscut Haplea (. In pivnita de caramida igrasioasa. Cum a ajuns sa faca filmul Haplea 0 spune ellnsu~i. scuzati. Cat despre ciclurile D-ale zilei. Na~ul ~iNa~a. Iuliu Maniu. Personajul meu.c. tremurand la gandul ca a~ putea face 0 mi~care grqita. aflate In manuscris la Arhiva Nationala de Filme: "Am adunat de ici. r. Ion Mihalache. In alt loc din acela~i manuscris (subintitulat "Cate ceva despre activitatea mea cinematografica"). condip. Alaturi de ell~i faceau aparitia alte figuri: Catelu~ul Zdup. cu grija. dar ma interesau cu atat mai mult: mersul omului. se lntruchipau In parp. fuga automobilului. mersul cainelui. patima pentru filmul de animatie a durat.ramas pe genericul singurului sau film de animatie cu numele de Iordache .

B. Subintitulat "comedie grotesca". la "Select". 0 tehnica asemanatoare . pe genericul unui film sociologic realizat In 1937 de profesorul Dimitrie 48 .4 aprilie 1920. printii ~ifrumoasele zane ale minunatelor noastre pove~ti". caci cele de pana acum. firma din epoca a lui Eftimie Vasilescu. la cinematograful bucure~tean "Capitol" .In cursul anului 1925. Coco~ul curajos din «Punguta cu doi bani»). Tot In revista "Cinema" (m. 75/1928). Filmul urma sa fie . Munca la film.. vedeam pe Mo~ Ion Roata. ). Imaginile sale nu sunt fixe ~i lipsite de ritm.28 aprilie 1926. se mi~ca de data aceasta pe ecran In scene amuzante ~ihazlii. Inceputa In 1926. ). In completarea unei comedii cu Pat ~iPatachon. (Marcel Blossoms). D-ale zilei I . Aurel Petrescu a realizat. Era 0 ultima "premiera" de animatie din deceniul al treilea. Dar marea sa ~ansa a fost ca filmul .4 aprilie 1926 la cinema "Vlaicu". Frosa ~icatelul Sdup. Cata rabdare ~i ce munca i-a trebuit desenatorului Iordache ca sa insufle viata eroului sau ~i celorlalte personajii". cum nu Intiilne~tiIntotdeauna nici chiar In multe product:iistraine. se mergea ~imai departe: "lata primul film romanesc In desene animate. D-ale zilei III . la "Vlaicu" etc. la cererea unor diver~i comanditari. Harap Alb. Haplea. dupa un lung ~ir de premiere. avand grija de a-I decompune. Sunt scene pline de pitoresc ~ipatrunse de un spirit cinematic. In afara filmelor amintite.Regia ~idecupajul. care au lansat ~iimpus filmul romanesc de animatie Inca din ultimul an al deceniului al doilea: pacala in luna .raffiaSunic . se cunoa~te imediat ca realizatorul cunoa~te tehnica ~i este patruns de esenta cinematografului". trezirile la realitate.spre deosebire de celelalte din epoca s-a pastrat: In colectiile Arhivei Nationale de Filme exista 0 copie. De altfel iata ce caracterizeaza desenele animate ale lui Iordache. cum yom vedea. In lungime de 320 m.19 septembrie 1923. trasaturile sunt mobile. Tehnica de animare era mixta (desen animat. acesta din urma relatand undeva ca personajul desenat se "decupeaza. iar ritmul decupajului nu lasa nimic de dorit (. In "Cinema" m.. la cinema "Cercul Militar"..cum am vazut . ci "articulate". fapt care i-a determinat pe unii comentatori sa remarce ca desenele lui Aurel Petrescu nu sunt animate. Cronicile de premiera ale filmului Haplea (Primul capitol din viata lui Haplea) sunt entuziaste. Mai dure erau. sub semnatura Marianne.se urmareau peripetiile matrimoniale ale personajului. unde filmul continua sa ruleze la sfar~itullunii ianuarie 1928. cunoscute din carti ~ireviste. 70/1927 se putea citi: "Fara a exagera catu~i de putin afirmam ca este primul film romanesc de acest gen care sta aproape pe acela~i nivel cu desenele animate straine (. D-ale zilei II .: Haplea ~iFrosa lui au Invins timpul.punctul de plecare al unui serial care nu s-a realizat. Haplea avea ca erou personajul benzilor desenate pe care Marin Iorda (lord ache) Ie publica In revistele epocii. astfel ca obtinem membrele separat". operatiunile de laborator fiind executate la "Romania-Film".probabil cu cea la care a recurs Aurel Petrescu In filmele sale. iar Marin Iorda va figura. diversele planuri precum ~imontarea sunt admirabile. Premiera filmului Haplea a fost programata In prima zi de Craciun a anului 1927. Sub semnatura M. decupaj. mi~carea personajelor era determinata de flexiunea Incheieturilor. daca se poate zice a~a. a durat aproape un an. Marin Iorda ramane autorul unui singur desen animat. In acest "prim capitol" . vedeam pe Imparatii. bine conservata. la cinematografele "Select" ~i "Apollo".8 octombrie 1923. un mare numar de filme publicitare. actor). pacala amorezat . nu erau Intr-adevar «desene animate» ci mai mult «desene articulate». desigur. Figurile atilt de populare ale lui Haplea. Motanul in luna . vor delecta In continuare generatii dupa generatii de spectatori.draci. la acelea~i cinematografe. spre sfar~itul deceniului al treilea. personajiile se mi~ca viu.. dqi Incercari foarte laudabile.

cele doua vibratii se intretaie in coleqiile de publicatii ale Bibliotecii Academiei. folosirea mixta a animatiei ~i actorilor) anunta intentia lui Marin Iorda de abordare a scurtmetrajului de fiqinne: lucrul se va intampla. Exista tulburatoare paralelisme intre creatiile ~idestinele celor doi pionieri ai animatiei romane~ti (lasand la 0 parte "amanuntul" ca ~i-au realizat filmele cn un acela~i aparat marca Urban): au venit amandoi din lumea graficii de revista . dar "nostimada" e alta: titlul filmului de fiqiune reproduce replica pe care desenatorul i-o adreseaza pe pelicula. la Paris. Marin Iorda la Haplea). Dinu loan Nicula. in volumul sau "Calatorie in lumea animatiei romane~ti" (1997). foarte putin din "zestrea" cinematografica a celor doi inainta~i ai filmului romanesc de animatie. in articole.1. 1935). Paleta de gen s-a dovedit foarte diversa .pacala!ji Tandala la Bucurqti. nu putem escamota un accent gray: amandoua destinele au fost marcate de umbra neim49 . nu lipsite de trasaturi plastice originale. .Gusti. Intr-o perioada pur artizanala. in "FacIa" din 9 octombrie 1932). operatori (Aurel Petrescu la filmul lade!j. in desenul animat. 1926. E mult. Haplea: "a~a e viata!". 0 mica "paranteza" legata de aceasta aparitie: prezenta cineastului in propriul sau desen animat (un procedeu novator. caci acolo trebuie cautate premisele inceputului animatiei romane~ti: in grafica de revista ~i de ziar a celor doi deschizatori de drum". amandoi s-au dedicat unor celebre personaje populare (Pacala ~i Haplea). datorita unor entuzia~ti cu notabile antecedente grafice ~i cu 0 atenta studiere a filmelor de animatie straine. la satira cu adresa sociala ~i politica. cu caracter popular.T. Calinescu ("Intre poezie ~ifeerie". e putin? Important e faptul di animatia se nascuse. Revenind la paralelismul celor doi pionieri ai filmului de animatie. 0 paranteza in paranteza: Jean Georgescu. Camil Petrescu ("Despre absurd". puncteaza aceasta realitate: "Daca. filmul A!ja e viata va fi realizat curand. insa. G.filmul de animatie romanesc a facut pa~i siguri spre consacrare. 1926. dupa experinta filmului de animatie. ~i aceasta pelicula a lui Marin Iorda ii va deschide u~ile in citadela filmului francez. amandoi au incercat. de la ~arja acida la "ocheada" complice -. Cam aceasta ar fi contributia pionierilor la istoria filmului romfmesc de animatie. personajului sau principal.~i viitorul .pastreaza. in "Adevarulliterar ~iartistic" din 11 februarie 1936) etc. ~i ele.1. pe care scrierile unor intelectuali de prestigiu au sistematizat-o. tehnicile ~imanierele grafice au fost. cel putin 0 data. amandoi au parcurs experiente actorice~ti (Aure! Petrescu in Filmul familial. studii sau lucrari mai ample: Ion Marin Sadoveanu ("Desenuri animate" in "Rampa" din 6 octombrie 1930). E glasul discret al albumului cu fotograme ~i capete de plan apartinand lui Aure! Petrescu. Marin Iorda avand 0 aparitie in Haplea). e vocea stinsa a bobinei din unica cutie a filmului Haplea de Marin Iorda. amandoi au fost. principalul interpret al peripetiilor comice din A!ja e viata. Cantacuzino ("Uzina de basme".de la filmul anecdoctic. cele doua bobine ale filmului. de la filmul fantastic la cel grotesc.A!ja e viata. pentru a deveni ulterior "specialist la filme neterminate") -.. 1931).ar fi de adaugat ~i faptul ca personajul Haplea a fost lansat de Marin Iorda in "Dimineata copiilor" -. etc. In ultima instanta. putem considera ca animatia romaneasca din anii '20-'30 a contribuit efectiv la cristalizarea unei estetici a genului. Prezentul . ne yom adresa patetica intrebare «Ubi sunt?». D. va lua cu el. Suchianu ("Curs de cinematografie". multiple. raspunsul ar veni abia murmurat. pentru a contrabalansa caracterul cert umoristic al primelor filme de animatie romane~ti. ~ansa filmului cu actori (Aurel Petrescu . Marin Iorda . 1928. americane ~ifranceze (in articolele lui Aurel Petrescu ~iin amintirile lui Marin Iorda se fac frecvente trimiteri la experienta lor de spectatori ai filmelor de animatie straine).

iar distributia filmuluipierdut ~i el. nepotul sau). Elvira Popescu (Maria Trotu~anu. . ca atatea a1tele . iar interioarele in Bucure~ti.cum 0 spune ~iDinu loan Nicula in volumul sau (pag. totodata. in Transilvania. fi1mulintroduce cateva peripepi spectaculoaseinspre final. ecranizarea unei piese americane (de K.peimp1icatii1e de ordin social ale povestirii (comentariile de la premiera insistand asupra imaginii simbolice care deschidea filmul. Leon Lefter (Vasile Hortopan. mama Mariei).~.:i ~i obiceiuri ale boierilor romani de pe la 1850. in regia berlinezului Alfred Halm. exterioarele s-au turn at in satul Mogo~oaia. nu reu~ise sa realizeze nici macar cele cateva sute de metri de desen animat pe care-i izbutise in perioada interbelica". sau chiar a1treilea. cu Lya de Putti. pe scena Teatru1ui National. Spun "in linii mari".cuprindea actori importanti ai scenei romane~ti: Petre Sturdza (in rolul batranului boier Hortopan). al doilea. AI. Filmarile au durat trei luni din toamna anului 1923 . G. "intoarcerea" 1a actori romani. La baza filmului a stat nuvela cu titlu omonim de Radu Rosetti. in pragu1 unui nou inceput. 0 mana amenintatoare. in fata palatului Mogo~oaia ~iin pare. Ion lancovescu (Grigore. dupa ce . la bisericile Sf. Grigore Marcu1escu (Matei Trotu~anu. Dorina Heller (Anica. insa. Se reinnoda.cum am vazut. Aurel Petrescu mUfeia. rula in premiera Pe valurile fericirii. pe malul Dunarii.pe motive1e careia a fost elaborat scenariul. la vila Minovici. lntriga era tesuta pe povestea de dragoste dintre un boier ~i0 fata de tigan. "Borna" ramane. in pregatirea happy-end-ului (inexistent in nuvela inspiratoare).plinirii. in cartierul "Crucea de Piatra". cu un harapnic. logodnica acestuia). daca luam in consideratie pauza de la hotar de veacuri dintre "vederile romane~ti" ale lui Paul Menu ~i Amorulfatal allui Grigore Brezeanu. Storin. Desigur. Maria Vecera (Smaranda Trotu~anu. Maria Fi1otti. practic. Fata de sursa literm.la cinematografu1 bucure~tean "Clasic" avea loc premier a filmului Tig(mcu~a de la iatac. Chiar daca peste munti. de aproape zece ani. la manastirea Pasarea. Williamson) in regia lui Dolly A. 0 coproductie "Spera Film" (Berlin) . AL DOILEA INCEPUT AL FILMULUI ROMANESC Primul razboi mondial a influentat decisiv destine1e produqiei cinematografice.septembrie-noiembrie -. viata grea a tiganilor pe mo~ii1eacestora. Ion Manolescu. acJ. in suita premierelor cinematogrmce romane~ti (in linii mati. scenarizata de Victor Beldiman."Rador Film" (Bucure~ti-Haga).Jirul" premiere10r romane~ti. punand accente suplimyntare. pauza bucure~teana. Asistent de regie a fost Jean Mihail. Tantzi Cutava-Barozzi. 15) . Mihalescu. dominand ceata tiganilor inspaimantati). au continuat sa se realizeze filme.iuneafiind p1asata la mijlocul veacului al XIX-lea ~i aducand in prim-plan mora"ll. surugiul indragostit de Anica). In penultima zi a anu1ui. intre 1914 ~i 1923). anull923. "tigancu~a de la iatac"). iar Marin lorda se sinucide in 1972. tatal Mariei) . deoarece exceptii exista: in 15 mai 1920. dupa ce publicul l~i facuse idoli din Rudolf 50 . ii determina pe istoriografi sa considere anull923 drept "borna" a unui nou inceput cinematografic. in fata manastirii Vacare~ti."printre tinerii lupi ce mi~unau in studiourile cinematografice infiintate in anii socialismului. dupa 0 destul de lunga absenta. la cinematograful bucure~tean "Regal". Sigetti. la numai 51 de ani. noaptea. Vineri ~i Stavropoleos. de pilda.

J'accuse . Sarina Cassvan-Pas nota In revista "Filmul" (nr.pe ruta Constanta-Poi ana Tapului -.Casa mistereLor. aflat In conflict cu "dobitoacele cornute". trei episoade: plecarea eroului de la Paris. ). radvanele ~iobiceiuri1e stramo~qti despre care am auzit vorbindu-se. contribuiau In mod hotarator la re-Iansarea produqiei cinematografice romane~ti. pana la intrarea In scena. Kean. Mabuse de Fritz Lang.cu Charles Prince-Rigadin. 1924. dar lipsesc indicatii certe privitoare la difuzare. un film realizat dupa un scenariu propriu (inspirat de Eugene Labiche). ). operator. pentru prima data. Ion ~ahighian (1897-1965).~i-n anii sonorului..lnca din timpul filmarilor. Despre crea!iile acestora yom vorbi Intr-un capitol aparte.0 comedie (. Coana Sita a Lui Nea Nae parLagiuL. EI apare doar In doua halucinatii de naiv.. turnat special pentru a servi ca introducere la un scheci jucat de Rigadin ~i Tanase pe seena Teatrului "Carabu~" ~i cuprinzand. a Insemnat mult In epodi.Valentino. In acela~i an. Ivan Mosjukin. fiica unui bogat negustor (Mircea Pella).printr-o spectaculoasa revenire . magarullui nea Nae. Din presa anului 1925 aflam cate ceva despre un alt scurtmetraj. a fost Constantin Ivanovici). cu rafinamentul comic francez (. un episod filmat . George reu~qte sa fuga cu Serafinette. un valoros om de teatru convertit la film In anii cinematografului presonor. la Ploiqti. peripetiile de pe drum ~i sosirea In Bucure~ti. junele George recurge la tot felul de stratageme.. 0 ancheta a revistei "Filmul" (din anul 1924) situa TiganCLt~'ade La iatac pe locul 17 In preferin!ele spectatorilor.dar Inaintea altor filme celebre ca Roata de Abel Gance. Constantin Tanase ~iPetre Codru! -. dupa varfurile sondajului . Lya de Putti... Avem acum ~iputin!a de a vedea In film plaiurile ~iculele noastre. care-~i va confirma vocatia . de valoare mai ieftina. la gradina "Carabu~" In 10 iulie 1924. al carei intrigant principal este . In Gara de Nord ~i la gradina "Carabu~" (pentru filmarile din Romania. ajutat de unchiul sau. MonumentuL indian. care-i toaca repede banii. Pe scurt. Debutul sau cinematografic s-a numit Ni1badi1iLe Cleopatrei.. Nu introduc buful american decat In mica masura ~inumai In scenele unde fanteziei i se lasa un vast camp de opera!ie. Jacques Catelain. Conrad Veidt. pastrand totodata ~i nota predominanta In comedia sentimental a (. Moartea obositi1 ~i Dr.. un rentier provincial care vine la Bucure~ti sa-~i scape nepotul. Dupa tot felul de peripetii . 9/1924): "Zilele acestea am vazut un film romanesc jucat de arti~tiiromani de pe meleagurile noastre (..... amuzante pentru 51 . Jean Georgescu ~i Jean Mihail.. lasand-o pe Cleo sa se conso1ezeIn bratele unchiului sau Guta. regizorul I~i marturisea astfel intentiile: "Ceea ce inovez In acest film e introducerea paralela a comicului american. Gu!a Burdanescu (Nicolae Soreanu). despre intriga acestei comedii sentimentale. 1925 este anullansarii unui alt regizor care a lasat urme In istoria filmului romanesc. filmul a rulat. June1e George Azureanu (Jean Georgescu) cade In mrejele unei frumoase Cleopatre (Charlotte Brodier). cu . Iulian ~i Costin In roluri1e titulare: se vorbe~te despre . iar arti~tii pe care Inchipuirea noastra Ii crea altfel decat erau In realitate sunt vechile noastre cuno~tin!e de la Teatrul Mic ~i Na!ional". de Emil Bobescu.. ). Pola Negri. doi aprecia!i regizori ai filmului na!ional. Premiera filmului a fost anuntata pentru 28 martie 1925. ) cu subiectul din lumea parlagiilor ~imacelarilor de la abator". Ca sa scape de ea ~isa se poaili casatori cu Serafinette Catuneanu (Brandu~aGrozavescu). dupa ce Cleopatra Ii Incurca logodna ~inunta. Inspaimantatoare pentru el. Filmat la Paris. care organizeaza In final 0 "greva a animalelor la taiere". Tot din anul 1924 dateaza scurtmetrajul produs de Teatrul "Carabu~" PeripetiiLe caLatoriei Lui Rigadin de LaParis LaBucurqti. In principal. Filmul romanesc reintra In con~tiin!a publica.

la cinema "Vlaicu" (dupa 0 "proieqie Inchisa".Jlescu (primarul). despre rivalitatea amoroasa dintre doi flacai de la tara.~isacrificiu. ~oseaua. Presa este mult mai reticenta fata de noua realizare a lui Ion ~ahighian (in care mai jucau Gh. precum ~i AI.. Petrescu-Musca (hangiul). Una din ele va reprezenta parodia unei scene Intre regina Cleopatra ~i Marc Antoniu. In "Cinema" (m. cu cinci zile Inainte). ~i de denumirea personajului titular: In decor roman. unde Ion e ranit ~iIlie ." 1. In "Ramp a" (din 5 octombrie 1925). Rivalitatea continua ~ipe front. ing. Ghidionescu in "Rampa" din 4 ianuarie 1926.insanato~it ~i decorat . AI. "Povestea" filmului este scrisa de un capitan. regizorul Ion ~ahighian recidiveaza: In prima zi de Craciun a anului 1925. cu 0 nenimerita alegere a peisajiilor. George Theodorescu. pe care 11doresc cat se poate de discret ~i de elegant". 0 copie . cu fotografia mai mult ~tearsa decat clara. Ion Strajeru (George Vraca) ~i Hie Paduraru (Ion Niculescu-Bruna).din "actualita(:ile"filmate de Serviciul cinematografic al Armatei ill anii razboiului. printre personajele onirice fiind ~i Grasus. Operatorul filmului a fost Nicolae Barbelian. care iubesc aceea~i fata. Cleopatra se regase~te alaturi de Marc Antoniu (tot Jean Georgescu). 20/1925).nicidecum prin jocul actorilor.scria M. prilejuite.se va casatori cu Ileana. Pop Martian. aceasta realizare cinegrafica. Iancu Constantinescu ~.a filmului se pastreaza la Arhiva Nationala (este yorba despre 627 de metri.crezandu-l mort . Marcela Gheorghiu): "Cu 0 vadita suprimare a unor scene mentionate in scenariu. 0 pelicula a carei aqiune este plasata In zilele primului razboi mondial. considera ca Nahadaile Cleopatrei e un film frumos. ~t.mediul romanesc. D. Mara~ti. Oituz. capitan roman (Gh. la cinematograful "Lux" (unde fusese ~i 0 avanpremiera. Mara~e~ti". In "Clipa cinematografica" . naiva. 0 interpretare rece. Ciprian). Dumitrescu (pe un subiect al operatorului Nicolae Barbelian. plin de viata ~i de veselie.. Presa a apelat la superlative. din copia pastrata lipsind secventele de 52 . Este yorba. sclave ~isc1avi(Margareta Marian. Nu peste multa vreme. ii dau un farmec deosebit ~inou". a~a Incat ochiul e Incantat acoperind structura puerila a scenariului". viata. dintareata de harpa (Victoria Corciov). pe Ileana (Lulu Chiriac). Giugaru. in Ajun.spectator. A. punerea In scena abila. E de remarcat luminozitatea ~i claritatea imaginilor. Din fericire. la Palatul Cotroceni). Insa. Nae Sav1. acesta din mma un sc1avnegru) etc. Dumitru Ga~par. 0 gre~ita distributie a rolurilor. desigur. Premiera pentru public a avut loc la 5 octombrie 1925. Massoff.a. Un glont inamic ii va curma. Tehnica. Fotografia e clara. In centrul intrigii. ) cea mai de pret pana acum Inscenare cinematografica romaneasca. care semneaza ~iimaginea). regia. Conabie. in traditia celor mai sanatoase happy-end-uri. Lascu. nu prezinta nici 0 importanta pentru ecran ci ramane doar jucaria unor tineri entuzia~ti" . Comiculamerican 11voi reliefa doar prin situa(:ii. fiica primarului (Ion Finte~teanu). noutatea filmului sunt tocmai aceste "refugii In istorie" la care recurge scenariul. facuta de oameni cu prea putina pricepere in aceasta arta. Horia Igiro~anu scria: "entuziasmat ~icu toata sinceritatea atrag atentia cinefililor asupra acestui film care aduce (. Ion Finte~teanu (servitorul Ion). ansamblul 0 fac superioara multor comedii filmice straine. strada noastra. Intr-adevar. V. Floria Capsali (0 dansatoare). incluzand "episoade din Carpati. Arti~tii no~tri izbutesc sa creeze personagii care vor ramane macar pentru noi . iar montajul era semnat de Jean Georgescu. Din ampla distributie a filmului mai faceau parte Sonia Cluceru (0 Ingrijitoare).dezerteaza pentru a 0 revedea pe Ileana. sclava Silap. Nae Tomescu (birjarul).birjarul.incompleta . amuzant. are loc premiera filmului Datorie . Voiculescu conchidea: "E poate cea mai serioasa ~iizbutita lucrare cinematografica de produqie romaneasca. iar Ion .

in luna mai a aceluia~i an. Premiera acestei "legende taranqti" a avut loc la cinematograful "Frascatti" in 16 noiembrie 1925 ~i s-a bucurat de 0 critica favorabila. pana la acea ora. Una.C. mesajul actorilor de odinioara . Regizorul Ion ~ahighian .. Barbara Salvotti. filmul a fost prezentat in 12 decembrie 1928. Popescu (Catrina). Sevastia Gh. Klementine Plessner. ai fi vrut parca sa tii unele scene in loc. ca sa te bucuri de ele.. ea inseamna un real succes.Eftimie Vasilescu. doua actrite binecunoscute in filmul german. un lungmetraj cu cariera internationala: 0 "premiera mondiala pentru pres a" . ce visa awrul pur al creatiei ~iin destinullui simteai fi'ilfi'iind aripile geniului. Pornind de la doua cruci din cimitirul satului Costqti. regizorul Jean Mihail: . dar in acela~i timp simti ca asemenea incercari neizbutite sunt de natura sa compramita tot viitorul filmului ramanesc.este incarcat de emotie. Facuta sub serioase auspicii tehnice ~ifinanciare. Louise Poten. tanarul Alexandru Critico . Camil Petrescu scria urmatoarele in "Universul" (16 decembrie 1928): "Cand se ~tie cu ce greutate cei cu avere de la noi dau banul pentru intreprinderi artistice. se pare.0 intamplare veche". Vissarion. alte raluri erau incredintate unar actrite vieneze: Iris Arlan. la "Vita-Film" ~i la "Listo-Film"."actualitati" pe care Ie citeaza presa vremii ~i0 buna parte din final): opiniile de mai sus .unde interpreta ralul generalului Arion -. cu concursul unar operatori straini ~i chiar cu concursul a doua celebre actrite straine. Doua opinii am retinut din comentariile in general favorabile. din distributie mai faceau parte Puica Perieteanu (mama Denei).. cu filmul Legenda celor doua crud. Vissarion avea ralul Povestitorului). Insu~i scenaristul aparea in primele secvente ale filmului (I. peste decenii. in epoca. ale carui antecedente actorice~ti dateaza inca de pe vremea filmului In~ependenta Romaniei .~iin calitate de scenarist .nu sunt confirm ate de realitate. unde s-au turnat interioarele ~i diteva exterioare). sub loviturile unei societati neintelegiltoare. din Coana Sita a lui nea Nae parlagiul). Eraul sau era un pictor. Albertina Eremia (Voica lui Lixandru) ~. E cel dintai film ramanesc care sufera 0 comparatie cu cele straine". Despre Simfonia dragostei. Giugaru (logofatul Gheorghe). pe care regizorul a redat-o cu multa sensibilitate. Ion Finte~teanu. Ion Niculescu-Bruna . Principalele personaje erau jucate de Tuchi Eremia (Ileana) ~i Nicolae Manolescu (Radu). dar ~i un fond de acuzare a nedreptatilor sociale. prin neincrederea pe care 0 seamana. dqi nici Eftimie Vasilescu 53 . filmul derula 0 tragica poveste de dragoste petrecuta prin anul 1815 pe mo~ia marelui vornic Pana Costescu (interpretat de Insu~i regizorul. a avut loc la Viena. este acela al tandemului Gheorghe (Ghita) Popescu .George Vraca. Datorita fortei lor dramatice ~i a trairii lor sincere de catre actori.. AI.toti trei de la Teatrul National -. Ghita Popescu.~ahighian scrisese un scenariu plin de poezie. printre alte raluri ale sale pe ecran. La Bucure~ti. Lungeanu (boierul Mihalache Costescu). pe un scenariu de I. toate incidentele care stateau la baza ei erau inspirate din viata de toate zilele". Povestea dragostei ~i a infrangerii pictorului continea nu numai 0 amara iranie. dupa nuvela . Un alt debut regizoral. a unui prieten. Din distributie faceau parte Vivian Gibson ~i Grit Raid. fiind acelea din Manasse ~ipacat de Jean Mihail. ramai uimit de darnl de a convinge al amatorilor de regizorat. ~i totu~i trebuie sa facem 0 categorica exceptie pentru ultima dintre aceste incercari (. Nimic nu era fortat in desfa~urarea actiunii. dar care sfi'ir~ea printr-o prabu~ire brutala.carara Ie-am cenzurat cacofoniile .va reveni pe platouri in anull928. in august sau septembrie 1928 (acolo incepusera ~ifilmarile.a.c. ). C. Erau la moda dramele sentimentale. mari actori ai timpului ca Ion Livescu ~i Ion Petrescu. Atunci va realiza drama pasionala Simfonia dragostei. la cinematograful "Trianon".

scene in care apar Kaiserul Wilhelm pe frontul de la Odobe~ti. Eftimie Vasilescu fiind ~i operator. Albertina Eremia. apoi fiul cel mare pleaca pe front. erau. cand alaturi. este interzis de guvern din cauza opozitiei ambasadei germane (. Nicolette Savu.la zece ani dupa intrarea in lupta a Romaniei in primul razboi mondial . acolo.. Premiera . Vasilescu nu confine nici 0 scena care ar putea fmpiedeca reprezentarea ei fn public". erau ~i alte aspecte dramatice din timpulluptelor care nu puneau intr-o lumina prea buna pe vremelnicii ocupanti ai tarii din timpul razboiului din 1916-1918. Atunci de ce a fost interzis. cum am mentionat.care i~i incepuse activitatea de operator imediat dupa primul razboi mondial -. cei doi au perseverat ~i. ultime demersuri: "Cenzura. Sevastia Popescu. de fapt doar un "pretext". de care sunt indragostiti doi fii ai Primarului . (Marcel Blossoms). vedete de rezonanta international a precum Kaiserul sau Makensen. dec1ara in unanimitate ca produqia d-Iui E. la alt cinematograf. nici actorul (mai in varsta) Ghita Popescu . Constantin Bacalba~a i~i exersa verva pamfletara in "Universul" din 9 martie 1927: "Un film romanesc. la inceputul anului 1927.dar dupa modificari ~i taieturi! ..fixata initial pentru 21 ianuarie 1927 . de fapt. rula filmul Parada cea mare? Dorinta de pa~nica ~ibuna legatura cu toate popoarele e foarte laudabila. insu~i inspectorul de politie a vazut filmul ~inu i-a descoperit scenele ofensatoare pentru Germania.cu care Vasi1escus-a asociat pentru realizarea acestui film . Bloss. Fotache. Dar acest film a fost vazut de comisia speciala ~iautorizat cu unanimitatea membrilor.interdiqia filmului este ridicata. Au urmat tot felul de reactii in presa vremii. juramantul voluntarilor ardeleni la Ia~i (1917). C. Vitejii neamului. protestullegatiei germane? Printre "actualitatile" inc1use in film nu erau doar . Dar filmul a avut de infruntat tot felul de adversitati inainte de a ajunge pe ecrane. dar sa incepem prin a ne ingriji de mandria ~i demnitatea noastra national a" . care jucase ~iin Legenda celor douCl crud (rolul unui doctor) ~i care va deveni eel mai apropiat colaborator allui Eftimie Vasilescu. in film fiind montate numeroase benzi de "actualitati". care i~i injghebase ~iun laborator performant in epoca. cu scene din timpul razboiului nostru.. printre care ~i aceea din revista "Cinema" (din 1 februarie 1927). filmul i~i propunea . armistitiul. Printre interpreti era ~i operatorul Ion Cosma (un ofiter francez). pe "bulevardul cinematografelor"). Realizat pe parcursul anului 1926. De unde pornise.parca am mai "vazut" subiectul acesta -. ~i secvente cu bombardarea unei ~coli din Capital a de catre dirijabilul "Graf Zeppelin". . peste capul comisiei de cenzura cinematografica.. canonade de artilerie. se reuni din nou intr-o ~edinta extraordinara ~i asistand la proiectia filmului.a fost amanata din pricina unui protest al1egatiei germane: ca urmare a acestuia.nu aveau experienta regizorala. cu semnatura M. ). el va aborda meseria de operator ~i va realiza imaginea multor filme produse de "Romania Film" (studioullui Eftimie Vasilescu. ~i a~a mai departe. Incurajati de succesul primului lor film. Ministerul de Externe a oprit premiera. generalul Makensen ~iEnver Pa~a la Bucure~ti (1918) etc. Titi Mihailescu. lupte corp la corp. aveau gata un nou film. Mai jucau in film Nicolae Manolescu. Sub titlul "Cate cenzuri exista in tara?". 0 intriga conventionala. ~ipremiera are loc in 25 februarie 1927. la Cercul Militar (cinema "Marioara Voiculescu"). Dupa un "intermezzo" de scurtmetraj semnat de Eftimie Vasilescu C ••• ). jignita cu drept cuvant de acest blam. pregatirea atacului de la Mara~e~ti. In rest. pe un scenariu de Ghita Popescu (care juca ~i rolul Primarului).. zepellinele germane bombardand Bucure~tiul (1916). 54 . 0 poveste cu 0 codana. sosirea misiunilor stdHne.0 reconstituire cat mai veridica a evenimentelor conflagratiei. Pana la urma . erau mentionate.

Caragiale Napasta. intr-un articol nesemnat se putea citi: "Regizorul. evadarea. ceea ce dovede~te ca spectatorii no~tri ~tiu sa aprecieze eforturile producatorilor de filme romane~ti". Toate ar fi fost bune ~i frumoase. Pe cat de laudative au fost unele opinii exprimate in presa (printre care aceea citata). tandemul Ghita Popescu . se pare ca ar fi arti~ti de cinema de cand este lumea. tineri soti. astazi iremediabil deziluzionata". Birta~ul. Comarnic. pe atat de dure au fost altele: in "Comedia ilustrata" . Publicul s-a amuzat foarte mult la aceasta grotesca atat de reu~ita care merita toate laudele". ca~tigatorul a tinut sa ramana anonim.). Ulmeni.. "Fleica vesela" (unde cei doi cam inghit in sec. Cronicarul jubila in revista "Cinema" (ur. ii invita pe toti la un chef final. Corbeni pe Arge~. Anca ~iDragomir. S-au prezentat 28 de scenarii. ilintalnesc pe Dumitru. in felul ei.. Realizatorii ecranizarii caragialiene au respectat. care intra in poveste ~i Ie aduce la cuno~tinta faptul ca mtamplarile de pana atunci nu au fost decat 0 inscenare cinematografica. Gcna.de catre Eftimie Vasilescu . Ion Cosma (Gheorghe). Nicolae Ma( nolescu (Dragomir). drama originara. in linii mari. Constantinescu (Primarul). 75/1928): "V agabonzii de la Carabu.. Din distributie Iaceau parte Ecaterina Nitulescu--Sahighian. Firma lui Eftimie Vasilescu "Romania-Film" instituise un concurs de scenarii in vederea realizarii unui film inspirat din drama lui 1. Exterioarele s-au filmat . la primirea filmului Napasta. prezentat in continuare: "Publicul a primit cu deosebita bunavointa aceasta productie nationala. au parte de 0 bancnota falsa.din 4 februarie 1928 -. de dinainte de mariti~. in 12 martie 1926. Arti~tii de la «Carabu~» care detin rolurile principale ale comediei sunt toti admirabili. N-a~ trece prea repede peste "comedia grotesca" cu cei doi vagabonzi Tulea (Alecu Barcanescu) ~i Goanga (Petre Codrut) -. sunt pe punctul sa fie batuti etc.impreuna cu Ion Cosma.. "camere ascunse" de mai tarziu. fericit ca i se face reclama. 1. 1.Eftimie Vasilescu este refacut in Napasta (premiera acestor doua filme are loc la 20 ianuarie 1928 la cinema "Marioara Voiculescu" . pe parcursul aqiunii din piesa sunt intercalate momente cu viata lui Ion la ocna.'jti. Gheorghe Popescu (Ion). sa bea un pahar de apa purgativa.Anca). Campulung-Muscel. careia i-au adaugat.'j.. satenii gasesc intr-un tufi~ cadavrullui Dumitru).in diferite locuri din tara (Tg. Pantelimon). la inceputul mesei.'j este fara indoiala cea mai izbutita grotesca cinematografica romaneasca (. una dintre comediile marcante din primii ani ai sonorului (Bing-Bang). Dragoslave. viziunea acestuia ~idrumul pana la casa Ancai. Capitala Ie 55 . penitenciarul Vacarqti. in program cuplat: 0 comedie de doua acte ~i 0 drama de ~apte). Camelia Mihail (viziunea lui Ion). 1. Acela~i cronicar se referea. pentru ca ea anticipeaza. operatorii ~i actorii s-au straduit din rasputeri sa compromita inca 0 data acea idee a filmului national care acum doi-trei ani preocupase de bine de rau multa lume. La cinema "Vlaicu". Cristache Antoniu (un taran). "fostul ibovnic" al Ancai. pionierul animatiei romane~ti. ba mai mult. daca cei doi eroi n-ar fi avut ideea. ). deznodamantul este neprevazut ~i original: salvarea celor doi necajiti vine de la .L. cateva episoade: in deschiderea filmului sunt evocate intamplari desfa~urate cu noua ani in urma (la un han din Corbeni. are o oarecare tangenta cu vestitele .... insa. operatorul Eftimie Vasilescu. Vagabonzii de la Carahu. Dincolo de peripetiile mai mult sau mai putin hazlii ale eroilor la gradina . era prezentata comedia pacala. izbucnind chiar in aplauze spontane. Nedespartitii Pacala (Ion Manu) ~iUndala (Aurel Athanasescu) porneau spre Bucure~ti pentru a incasa un milion ca~tigat la 0 loterie. Rucar. a doua zi. in acela~i comentariu. Un alt regizor ajuns atunci la lungmetrajul de fictiune a fost Aurel Petrescu.'ji Tandala la Bucure. Marinescu (Dumitru).

Un ziarist.de Aurel Petrescu. Sultana aduce iertarea 56 .scrisese. cele mai mari laude le-a primit Ion Manu. Vom trece ~inoi mai repede peste trama propriu-zisa. in finalul filmului. folosind elemente biografice intrate la randullor in legenda: razbunarea uciderii batranei lui marne de catre amaupi Carc-serdarului Stoica ~iai serdarului Iamandi. peritru a scapa de casatoria proiectata de parinti. N. un scenariu special pentru elevii "Atelierului de mimodrama" infiintat de Horia Igiro~anu in anull926. fiica unui boier. pomWi in cautarea lor. intr-o cronica. intr-o copie completa. mentionand doar faptul ca eroina. cu Nicolae Barbelian ca operator. ~erbanescu ~iIsaiia Racaciuni ~ievoca. jocul de 0 rara naturalete ~ifotogenitatea cu care e inzestrat ne indreptatesc a-i prevedea un viitor stralucit". in "Epoca" din 2 martie 1926.va suci capul celor doi amici ~i va fi nevoie de interventia frumoasei Ilene (doamna E. Cei doi tineri care. "l~i uneau sufletele pentru totdeauna" erau interpretati de Marietta Davidescu ~iDorin Sireteanu. lupta crancena a haiducilor impotriva nelegiuirilor. regizorul ~iproducatorul Horia Igiro~anu (1896-1960). povestea de dragoste cu Sultana.~i 0 comedie.yi.. in distributie mai apareau Habib Ferat. Constanta Per~inaru (parintii eroinei). Dep~ind conditia filmelor de ~coala (dar pastrand in distributii actori formati la Academia sa). regizorul a intentionat altceva.. dar. fagaduie~te mana ei celui care 0 va pacali la "iade~". Paul Sbrentea. Tot la "Clipa-Film". despre care. un scenariu de Aurel Petrescu. Critica de la premiera a fost indulgenta. ~erbanescu . dupa care se va lasa pacalita de alesuI inimii. sunt ridicate 12 spanzuratori. NN. cerut de Inspectoratul General al Jandarmeriei ~ijucat de amatori: 0 adevarata "stingere" a unui cineast .in colaborare cu interpretul protagonist. de ~coala (in distributie figurand nici mai mult nici mai putin decat 76 de elevi ~i eleve ale ~colii de mimodrama. cu doua pelicule ambitioase: laneu lianu (premiera: 3 februarie 1929.dar nu pentru ultima . Iva Dugan). Primul film pomea de la un scenariu de NN.care va fi prezent ~i pe alte generice. la 0 varsta frageda (nu implinise 25 de ani). George Theodorescu.. au fost ~i operatorii peliculei. impreuna cu 11 dintre tovara~ii sai de haiducie. Nicolae Barbelian care.peunscenariu propriu. Athanasescu) care. in anull929. Subiectul . ladq este considerat . inclusiv in anii sonorului .spre sfar~itul anului ~colar 1927-1928 . un film experimental. la cinema "Eforie") ~i Haiducii (premiera: 30 decembrie 1929. cu 0 Rodica (Mia Geo-Georgescu) care 0 imita pe Ana Karenina. Melodramatic.cu sublocotenentul de marina 1.0 satira la adresa moravurilor noastre contemporane". impreuna cu Aurel Petrescu (inca "in forma") ~i . ca autor de lungmetraje.y debuta.deschizator de drum! Prin filmul lade.melodramatic . Constantinescu scria: "Fizicul de un comic irezistibil. la Venetia.Nea Ghita Coeolo~ la Mo. ~itot cu elevi ai Academiei de mimodrama. Premiera avea loc in 28 martie 1927la cinematograful "Volta-Buze~ti". Mircescu. Horia Igiro~anu s-a infati~at publicului. la cinema "Femina"). dar nu exista confirmari privind prezentarea in public a filmului. ii va readuce in frumosullor sat natal.data figura legendara a haiducului Iancu Jianu. de 3241 metri. De~i. Finalul este apoteotic: 0 noua tradare 11da pe mana amautilor. acest din urma film avand ~i ~ansa de a se fi pastrat peste decenii. pentru prima . filmul n-a trezit interes. Dorin Sireteanu .pentru filmarile din Venetia . tradarea carciumaritei Anca de la Vadul Hoplor. Ultima tentativa regizorala a lui Aurel Petrescu a fost filmul-comanda landarmii. in ultima clipa. printre care 0 viitoare vedeta. Haria Igiro~anu incearca . Jean Vulpescu ~i.I-a interesat mai putin. filmat de Aurel Petrescu ~iregizat . Era primul film eu actori allui Aurel Petrescu: incepuse bine! A urmat "idila dramatica" Dinu 'ii Rodiea. fata de casa la curtea lui Voda Caragea.

. acela~i Marcel Blossoms era ~imai explicit: "Am vazut Haiducii ( . mai morinca de trei ori. desigur. Haiducii pot rivaliza fara teama cu aceste filme.unde somnambulice personaje. care. 105/1929) scria entuziast: "Filmul reda pe Jianu poetic.. 11ia de SO!pe Iancu Jianu. Marturisesc sincer ca. aparatorii nec1inti!iai celor slabi ~iumili!i... interpretarea ~i tot ansamblul filmului prezinta 0 nota nOlla in produqia de filme nenorocita a !arii noastre. ). razbunari ~i iubiri secrete. "re-echilibra" situa!ia: "Premiera filmului Iancu Jianu a fost insa 0 revela!ie. ). fara motivari" .. acele admirabile filme americane din Far-West. 0 interpretare sigura. 0 punere in scena corecta ~i cu mult sim! artistic." Dar primirea filmului. capitanul Corbea (Lucian Braila). Mihai Opri~ ~i regizat de Dinu Cocea. trecand peste criticele presei. vor !a~ni barfelile ~i criticile rauvoitoare (. in "Cinema" (25 decembrie 1929). nu m-a~ fi a~teptat sa vad ceea ce am vazuL Nimic din caracteristicile tradi!ionalelor filme romane~ti.. Ei bine. Succesul a desmin!it orice a~teptare. iar caravana trece" . [ara cap ~i coada. Iar George Theodorescu. prin inc1uderea in aqiune a unor personaje cu identitate istorica. Singura deosebire este ca vedem zburand. departe de a fi unanima. ). ). de !ara lui ~i de-o frumoasa domni!a. Tudor Vladimirescu (Lucian ~tefanescu-Braila). plin de ritm ~i de via!a.... al carui succes 11sacot dinainte pe deplin asigurat. fara legaturi. Haiducii era conceput ca .0 acpune penibila. tot in decembrie 1929. despre "un diabolic efort de a compromite un erou de legenda istorica". haiducii.0 lamentabila. pe locul spanzuratorilor. Un melancolic. cum nu vezi decat in pupne filme straine (. travestiuri ~i lupte. In Haiducii apar.. Igiro~anu se va sinchisi de ele tot atat de mult ca ~i pana acum ~i va incepe alt film (.. se bat cu spade. injuriile gelo~ilor ~iinsuficien!ele inerente oricarui incepator. Marcel Blossoms. Coloritul scenariului. Cainii latra. scria: . co-scenarist la randu-i): rapiri ~i evadari. dupa cum spunea regizorul.. ). inveseli!i de ispravile savar~ite". Ap vazut. indragostit de via!a.0 inscenare cinegrafidl inspirata direct din legendele populare despre via!a haiducilor". cazne ~ipatimi . Afi~ele publicitare prezentau filmul ca 0 "drama de aventuri" ~i.toate pe un fundal istoric. documentar pe alocuri pentru public ~iin special foarte comercial. se calea in picioare ~i rad naiv. eel scris in principal de Eugen Barbu. pe caii mici de munte. violuri ~i urmariri. printre ceilal!i interpre!i ai filmului fiind Cris57 . Viu. Scriind despre Haiducii. dupa datina. despre "un scenariu mizerabil.. in "Cinema" (nr. moarte 0 data. ~iele. in decursul careia suntem fo~a!i a asista la 30 de rncaierari copilare~ti. un decupaj bogat in detalii. cu inten!ia vizibila de a se realiza un tablou de moravuri.. capitanul de haiduci Mereanu (Cristache Antoniu). ). de data aceasta. 0 fresca de epoca. oriciita incredere a~ fi avut. iatagane (. interminabiHi ~i detestabila in~iruire de tablouri (. dimpotriva: 0 fotografie impecabila. a caror ac!iune bogata in peripe!ii senza!ionale se desfa~oara in decorurile grandioase ale naturii (.lui Voda ~i. 0 ru~ine desavar~ita pentru crea!ia cinematografica naponala (.. Nestor Cassvan.. cu ceilal!i 11 haiduci. iar 11 fete din popor se vor casatori. lipsit pe deasupra ~ide capitalul necesar". efecte de lumina. pe langa Iancu Jianu (George ~tefanescu). naratiunea continea toata "recuzita" genului (pe care aveau s-o eviden!ieze ~i serialele urmatoare cu haiduci. semna ~i scenariul (menponand ~ipe generic: "dupa legende populareH).efectiv. ). Respingand astfel de reaqii. eroii legendari ai istoriei noastre. apasiitoare pe nervi ~irevoltatoare pana la paroxism: iata ce este Iancu Jianu. Ion Timu~ a vorbit despre "catastrofa de la Eforie". a con!inut ~i atacuri dure.. un bravo celui ce a regizat ~iun merituos cuvant pentru frumuse!ea fotografiei. cu cow-boys ~iindieni. in acela~i numar din "Premiera ilustrata" (9 februarie 1929). Curat lucrat.. ). Desigur ca ~idupa acest film.

I. Se viseaza i'ntr-un harem. Florian) nota: "Milrturisim ca unele elemente ale filmului au i'ntrecut a~teptarile noastre. artist ~i comerciant i'n acela~i timp. Feldioara (Carc-serdarul Panait). reprezenta!iile debutand cu prezentarea pe scena.filantropii din Romania . pa~e~tepe urmele lui Ignatz Hertz. Mary Cholet (confidenta favoritei) ~iprotagonistele baletului "Carabu~". 0 legatura directa cu un concurs de fotogenie ca~tigatde Paula TIiescuIn aprilie 1927. Considerat 0 "i'ncercare franco-romana". Ionescu. Dan. Intocmai ca Ignatz Hertz.D. privind un grup de fete care se scalda. se pare. chiar daca n-am uita ca influen!ele sunt vizibile" (23 ianuarie 1928). de un filantrop care-l ajuta sa-~i refaca via!a ~i pe care i'l salveaza de la moarte i'ntr-o situa!ie critica. spre a cunoa~te succesul. editorul cu casa cu noua etaje. noul sau film. Cornel Dumitrescu (i'mpreuna cu Theodore Grinbert) realiza. Mai jucau i'n film Lilly Stanescu (Lily Dinamita). Sultana Giurescu (mama lor).. Ionescu. filmul a fost prezentat i'ntr-un lung tumeu prin toata !ara. Apa~a janl voie. i'ntr-un spectacol de 0 ora. Filmul. care comite involuntar 0 crima. Paul Constantin i'n presa timpului). sora ei). iar Haiducii. dar . unde este descoperit. Lache (un ~omer!) adoarme pe malullacului Floreasca. are. abilul editor. Maria Ciucurescu (mama). Igiro~anu. la cinema "Capitol". Femand Gabriel Ro~ca ~iIon Niculescu-Bruna sunt autorii unui film din aceea~iperioada. Proprietarul acestei din urma firme. Angela Buica. Titi Andreescu. Caliman). Comedia i'~ipastreaza. dar ~i cateva firme ale carorreclame apareau i'n film: Radio Nora. nu a fost prezentat In public.. peste ani.cum se scrie i'npresa . Drumul iertorii (produs de "Iris-Film". EI ~tie ca astazi. unde 0 Intalne~te pe artista Lily Dinarnita (rapita de ni~te trafican!i de came vie): cei doi i'ncearca sa fuga. Nestor Cassvan scria i'n "Cinema" (16 octombrie 1929): "Horia Igiro~anu ~tiece vrea. La Arhiva se pastreaza ~i 0 copie incompleta a filmului Lache In harem de Marcel Blossoms ~i V. Elena Popescu-Liciu (favorita Pa~ei).) Din film s-a pastrat la Arhiva Na!ionala de filme 0 copie de lucru In lungime de 150 de metri. ingenuitatea. 58 . Menalque (B. i'n 1927. 0 drama psihologica. Iancu Jianu a fost dovada vie. bluza pipita.G."de un tanar operator de luat ve'dericare a lucrat catva timp la Paris" .i'i are drept interpre!i pe Ronald Bulfinski (tatal). Inca i'nainte de premiera.. scene dialogate ~i cantece patriotice. V. surprins de eunuci ~i aruncat i'nInchisoare. Igiro~anu pricepe gustul maselor ~i-l pune i'ntotdeauna pe planul prim. a interpre!ilor ~i con!inand declamari. Iva Dugan (Victori!a-Mihai!a). Diferite surse de presa ~i arhivistice releva existen!a altoI' filme i'n produqia acelor ani. dupa premiera.tian Niculescu (haiducul Vulpe).a. Mai bine de un an. al carei protagonist este un pescar francez din Martigues (interpretat de F. drept pentru care fuge de acasa. visul se sfar~e~te. ajunge In Romania. singurul critic care trebuie luat i'n seama..In "Diminea!a". 0 tanafa apa~a "cu parul In dezordine. 0 marca de ciocolata. ). totodata interpret al rolului titular. filmul a fost primit cu indulgen!a (dupa cum 0 dovedesc cronicile semnate de B. va confirma aceasta. i'n inten!ia autorilor 0 comedie de tip Mack Sennett. cafeaua "Pa~a". care 11condamna cu atata asprime. este numai publicul. G. ini!iat . Ana Ciobanu (Ileana. cu Paula Iliescu i'nrolul titular. i'ntr-un azil de noapte. Ii urez din tot sufletul sa ajunga ~i el atat de departe cu filmele sale". Simion Si~manian ~i-arezervat un 1'01 pe masura magazinului sau de cafea: rolul Pa~ei. Principalul producator al filmului a fost cofetarul VD. cu premier a i'n 30 noiembrie 1927. fular la gat ~i 0 fusta foarte scurta stransa pe corp". poporul (. Ceha. Leny Caler (fiica. Familia Magureanu . Gabriel Ro~ca). filra a-i pasa de criticii de arta. Coca Filipescu ~. Cat despre distribuirea Paulei Iliescu (viitoarea Pola 1116ry) alaturi de Cornel Dumitrescu (un apa~) ~iTheodore Grinbert (fraierul) -.

Avatarurile realizarii acestui film au devenit proverbiale.s-a asociat cu 0 croitoreasa. convertit pentru 0 data la film. taxe vamale pentru filmul sau. Manoliu ~i. lnitiativa a avut-o Jean Georgescu. un functionar. povestindu-~i ulterior impresiile In carti. Bejan. Alexandru Kiritescu scria In "Cuvantul" din 16 martie 1928 . localizata de Paul Gusti. de regizor ~i de cativa amici ai sai ("F. prin lumea filmului romanesc. Fantezie lirica.A. asociatia romana fiind formata din loan Timu~. M. Insa (care . Chiri~ din Compania "Bulandra" (strajerul Gruia).. s-a bucurat de participarea dezinteresata a unor actori de la mai toate teatre1ebucure~tene. Jean Georgescu de la Teatrul Mic ~i-a luat "partea leului" (rolu1simpaticului locotenent de ro~iori Paul Azureanu). care s-a gandit sa adapteze pentru ecran opereta eu acela~i nume. un medic. societar al Teatrului National. Olga Rusu. Printre filmele importante ale star~itului de deceniu a fost Maiorul Mura de Ion Timu~. veniti Intr-un sat pentru manevre . ca pentru un film strain. 0 mo~tenire eu buc1uc ~iun meritat happy-end). este un film ill adevaratulinteles al cuvantului. desigur. In lungime de 1949 de metri. Dupa 0 avanpremiera In decembrie 1927. a devenit Maiorul Mura.. pe avocatul bucure~tean loan Timu~. Pentru Ion Timu~.actor la Teatrul Nostru. conferinte ~i ziare. In acei ani.a fost obligat sa plateasca . Stancescu (avocatul Andriano). Hisand sa se vada cat de mult fusese impresionat de teatrul cu straveche traditie din Tara Soarelui Rasare.a fost Boboc.R. G. odinioara. ordonanta locotenentului). Finantat. Marietta Sadoveanu-Sadova de la Compania "Bulandra" (Miss Mary. CaIatorul de aItadata n-a fost greu de convins sa porneasca Intr-o altfel de calatorie.. Inseamna "Filmul Asociatiei Romane". dar ~i umor "dintr-o bueata". a batut pe la u~ile mini~trilor (zadarnic!). guvernanta) ~i Camelia Mihail de la Teatrul Popular (Ileana. Pentru obtinerea fondurilor minime necesare. al unui comedian de marca. fata strajerului Gruia). In reu~ita acestei glume I-a avut publicistul Marcel Blossoms. Nae Tomescu din compania de revista de la cinematograful "Roma" (Lie. au mai aparut In film societarul Teatrului National. sueees de public ~i de critica. despre care In Romania nu se ~tia mai nimic).aventurile amoroase a doi ofiteri ~i ale ordonantelor lor.-Film". se pastreaza la Arhiva Nationala de Filme). ordonanta maiorului. N. In timp ce rolurile principale feminine erau detinute de Elivra Godeanu de la Teatrul National (Mariana Petra~cu). Timica .care I~i vanduse lucrurile de pret aduse din Japonia . imediat dupa primul razboi mondial. sub directia lui Sica Alexandrescu .niei mai mult nici mai putin: "Este cea mai izbutita Incereare cinematografica romaneasca. din compania de revista de la cinematograful "Marconi" (primarul). putiind sta alaturi de oricare din productiunile marilor case occidentale". 0 participare devenita. C. Nicu1escu-Buzau.. a~adar. la randu-i. eand s-a Intors 59 .astfel a obtinut colaborarea operatorului austriac Leo Schwedler (care a semnat ~iimagine a unor filme ca Janeu Jianu ~i Lache in harem) -. de cinematograful acestei tari Indepartate. filmul a fost dus cu chiu cu vai la capat. Intamplarea a facut ca Jean Georgescu sa-l cunoasca.Un rol important. a convins 0 seama de colaboratori sa-l ajute fara mari pretentii financiare .cu c1asice1equi-pro-quo-uri ale unui vodevil de salon (0 schimbare de identitate. porec1it "japonezul" (pentru ca. T. Gibson). Dupa cum se poate constata peste decenii (0 copie completa a filmului. tanarul avocat bucure~tean facuse 0 lunga caliitorie In Japonia ~i Extremul Orient. filmul a avut premiera In 14 ianuarie 1928 la cinematograful "Marioara Voiculescu". este yorba despre 0 comedie simpatica In care se Intrepatrund e1ementele unui vodevil cazon . un mare succes. societatea producatoare.dupa toate tracasilrilefinanciare din timpul realizilrii filmului . avocatul . proverbiala: Victor Antonescu.

de la Viena, unde ~i-a copiat negativulin laboratorul perfectionat Oskar Berka), experienta cinematografica s-a incheiat aici. N-a avut curajul s-o ia de la capat inca 0 data... Aplauzele publicului ~i ale criticii, dupa premiera din 13 martie 1928 de la cinematograful "Capitol", au ramas singura satisfaqie a unui regizor pe care I-au uitat pana ~i dictionarele (in speta 1234 de cinea.j,ti romani). Dar exista, ca in toate, un Dumnezeu secret: filmul i-a supravietuit! Un alt film important al acelor ani este A~a e viata de Marin Iorda (Iordache), un scurtmetraj din care se pastreaza 0 copie de lucru in lungime de 235 de metri. Filmul este important, pentru regizor - care intreprindea, atunci, 0 translatie intre filmul de animatie ~i filmul cu actori - ~i a fost important pentru Jean Georgescu (co-scenarist, alaturi de Marin Iorda, ~i co-interpret, alaturi de ... Marin Iorda, Mady Strett ~i elevii ~colii de mimodrama "Sudisk"), care a plecat sa cucereasca Parisul - cum 0 spune ~i Olteea Vasilescu in volumul "Lanterna cu amintiri" - "in zorii celui de-al patrulea deceniu al veacului, cu 100 de franci in buzunar ~i cu 0 cutie metalica continand A~a e viata in geamantan". Filmul - a carei premiera a avut loc in 25 iunie 1928, la cinematograful "Trianon", in completarea filmului german Strigoii, ~i care a fost reluat, in 19 august 1928, la cinema "Eforie", in program cu Pat ~'iPatachon, pescarii veseli .....•. istorise~te povestea unui umil slujba~, Gioni, concediat din pricina intarzierilor la serviciu (cauzate de tot felul de piedici) ~i care, ramas ~omer, recurge la tot felul de expediente pentru a-~i astampara foamea ~i nevoia de tutun, pentru ca, in cele din urma, sa gaseasca 0 solutie salvatoare ... in ochii frumo~i ai fiicei patronului. Prin filme ca Maiorul Mura ~iA~a e viata (de al caror succes nu este strain Jean Georgescu), comedia cinematografica romaneasca marca un evident progres calitativ fata de tentative anterioare ca Lache In harem sau Apa~a fara voie. Nici recidivele lui Cornel Dumitrescu din finalul deceniului, Guguta la ~trand (premiera in 25 decembrie 1929 la cinema "Lipscani") ~i Gogulica cheferist, un film pastrat (terminat in 1930 ~irulat pe ecrane periferice), n-au fost in masura sa ridice ~tacheta valorica. Primul a fost, de fapt, 0 comedie publicitara, personajul titular (interpretat de ~tefan Ionescu) fiind amorezat de 0 mica vanzatoare (Edinette Dumitrescu) la un mare magazin de pe Calea Victoriei. Mai jucau In film Eugen Giurgea (un student), Andre Salgo (un crai cam batran), Nelly Balaci (sotia acestuia), Sica Ionescu (0 midineta), Adriana Ivanovici ~iJenny Cornea ("Tambur-Sistres"). In al doilea film, 0 "comedie in doua acte", urmarim peripetiile unui ~omer, Gogulica (acela~i ~tefan Ionescu), urmarit de ghinioane continue. Revazut peste decenii, acest scurtmetraj - in care mai jucau Ana Zaharenco, Lica Rect, Gheorghe Coraciu, Florica Dumitrescu - transmite un "abur" realist, ceea ce, in ultima instanta, inseamna, totu~i, ceva. Ajun~i la capatul deceniului al treilea, sa revenim in Transilvania, unde - cum subliniam la inceputul acestui capitol - au continuat sa se realizeze filme (in specialla Cluj, Arad ~i Oradea) pe tot parcursul anilor '20, cu 0 frecventa, totu~i, mult mai mica decat in deceniul anterior. A~ aminti, inainte de toate, nu numai pentru ca s-a pastrat, filmul Din grozaviile lumii de Eugen Janovics, cu un scenariu de prof. Constantin Levaditi ~i Eugen Gyulai, anuntat in presa - la premiera din 29 decembrie 1920, de la Teatrul National din Cluj - drept 0 "tragedie cinematografica", de fapt un documentar romantat de educatie sanitara. Pe discursul social-moralizator sunt grefate secvente pur documentare (filmari intr-o clinica de boli mintale, demonstratii la microscop etc.). Aspectul romantat al filmului nu este chiar. .. romantic: eroul filmului, sotul unei renumite cantarete
60

de opera - In ceIe doua roluri apar Mihaly Fekete ~i Lili Poor - se Imbolnave~te de lues din pricina unei relatii extraconjugale. Pentru a Intelege mai bine "natura" filmului, iata 0 opinie - anonima - exprimata In publicatia "Icoane maramure~ene" (nr. 5-6/ 1924): ,,0 idee ingenioasa ~i originala revine savantului roman Dr. Levaditi (... ): pentru a fura cat mai mult atentia publicului spectator ~i In acela~i timp filmul sa fie interesant din punct de vedere medical, dar sa reprezinte ~i 0 valoare literara, d-sa a redat toate mijloacele de diagnostic ~i combatere a sifilisului In cadrul unei actiuni dramatice. Acest film (... ) a fost In stare sa impresioneze firiIe cele mai indiferente, ajungandu-~i astfel scopul suprem: cei bolnavi sa se caute ~isa se trateze prin medici speciali~ti, iar cei nedumeriti sa-~i reca~tige lini~tea, prin verdictul sigur al ~tiintei medicaIe moderne". 0 copie pozitiva a filmului - In lungime de 1295 de metri - se afla In colectia Arhivei Nationale de Filme. Eugen Janovics tacuse un film ~iIn 1919, melodrama Student In medicina sau perla In noroi (un metraj mediu cu Aranka Laczko), iar din 1920 dateaza un alt metraj mediu al sau, Cele doua orfeline , pe un scenariu de Sandor Incze, dupa piesa cu titlu omonim de Adolphe d'Ennery ~iEugene Cormon (cele doua "orfeline" erau Erzsi Baroti ~i Margit Izsaki, iar mama lor, contesa de Linieres, era Lili Poor). La Oradea, Coloman Perenyi realiza scheciul Vanatorul de dolari, care a rulat la cinematograful "Apollo" din Arad Incepand din 26 iunie 1922. Alt scheci s-a realizat la Cluj, Barhosul de Geza Salgo, prezentat pe ecrane In aprilie 1923. La Oradea, Ladislau Grof ~iElemer Hetenyi realizeaza In 1925 comedia de 0 ora Allo, America! In toamna lui 1927 se filmeaza la Arad drama Strigoii de Dimitrie Marculescu. Un scheci se realizeaza ~i In Arad, Nani, prezentat In premiera la cinematografullocal "Urania" In decembrie 1929; era yorba, dupa cum aflam din manuscrisullui 1. Sm-but"Din istoria cinematografului la Arad" (din colectia A.N.F.) , despre "trei acte jucate ~i trei pe ecran", 0 completare cinematografica In reprezentarea comediei cu titlu omonim de Aurel Follinus, a carei actiune, inspirata din viata ~vabilor banateni, se desfa~ura In comuna Glogovat din apropierea Aradului. In Transilvania dupa Unire, au continuat sa se faca filme. Dar, treptat, productia s-a stins, provincia n-a gasit resursele necesare pentru Injghebarea unei industrii cinematografice. Productia cinematografica a deceniului al III-lea s-a concentrat, cum am vazut, la Bucurqti, pe "spiral a" evolutiva Inscriindu-se, alternativ, ani buni (1925, 1927, 1928) ~i ani ~ter~i (1926). Nu putem trage, Insa, 0 linie de bilant, tara a lua In discutie filmele principalilor creatori ai deceniului, Jean Georgescu ~i Jean Mihail.

JEAN GEORGESCU ~I JEAN MIHAIL IN ANII '20
In anu11924, la interval de numai diteva saptamani, debutau ca regizori Jean Mihail ~i Jean Georgescu, doua nume care aveau sa devina (~i sa ramana) principalii regizori ai deceniului al treilea. La cinema "Boulevard-Palace", In 23 octombrie 1924 era prezentat In premiera filmul pacat de Jean Mihail, iar la cinema "Vlaicu" rula, Incepand din ziua pentru 0 zi de Jean Georgescu, de 8 decembrie a aceluia~i an, scurt-metrajullvIilionar Intr-un program de comedii cu Charlot, Fatty, Zigotto. Un singur film, ~i acela scurt de cca 560-570 de metri -, lansa un regizor, un scenarist ~i un actor, deci un autor, In 61

sensul deplin al cuvantului, un cineast personal ~i seducator. Nascut odata cu veacul la 12/25 februarie 1901 -, harazit cu 0 viata lunga ~i in cele din urma senina, drept compensatie pentru norii care i-au intunecat 0 buna parte din ani, Jean Georgescu aducea in filmul romanesc zambet ~i lumina. Scria Olteea Vasilescu in volumul sau "Lanterna cu amintiri": "Delicata comedie sentimentala Milionar pentru 0 zi s-a nascut din entuziasmul cuceritor al unui om ce a ~tiut sa se faca ascultat, izbutand sa transmita ~i altora cate ceva din intensitatea arderilor sale interioare. Cum «negutatori de vise» veritabili nu se aflau in acea vreme pe malurile Dambovitei, fie ~i pentru simplul fapt ca nu ar fi avut cum sa comercializeze 0 marfa cvasi-inexistenta (... ), mobilurile sentimentale ajungeau uneori sa li se substituie in mod nea~teptat ~i sa declan~eze ajutorul financiar necesar punerii in mi~care a ma~inariei cinematografice". Mobilurile acestea "sentimentale" I-au convins pe un magnat al vremii, Dumitru Constantinescu - care nu era chiar un Mecena, dar era un functionar superior care iubea arti~tii~icare frecventa teatrul -, sa investeasca fondurile necesare pentru realizarea "comediei de salon" planuite de Ion (viitorul Jean) Georgescu. Producatorul11 ~tiape regizor din teatru, unde, in stagiunea 1923-1924, Jean Georgescu avusese cateva aparitii de efect in Cafeneaua mica ~i Regina bucatareselor de Tristan Bernard, in Nu-mi fn.~el barbatul de Georges Feydeau, in Un altul de Etienne Rey.Ii aprecia "vioiciunea ~inon~alanta mi~carilor", 11considera un actor de perspectiva, a mizat pe el ~i ca regizor. Se pare ... ca nu s-a in~elat. Milionar pentru 0 zi este "pa~aportul de regizor" allui Jean Georgescu: 0 comedie spumoasa despre peripetiile unui pictor sarac, burlac convins, care renunta la 0 mo~tenire fabuloasa pentru a-~iputea pastra celibatul. In cele din urma, insa - dupa ce i~i petrece 0 noapte, la cabaretul "Moulin Rouge", cu 0 fata nostima, tocandu-~i banii primiti in locul mo~tenirii ~iramanand sarac ca la-nceput -, fata cea nostima din noaptea de pomina devine aleasa inimii lui ~i "milionarul de-o zi", casatorindu-se, devine "milionar de-o viata". Jean Georgescu care, in urma cu un an, jucase primul rol pe ecran, "bonjuristul" din Tigancu~'a de la iatac - interpreta, in Milionar pentru 0 zi, rolul titular (pictorul Bob), alaturi de frumoasa Gaby Danielopol (Lulu, fata nostima de la cabaret ~i"aleasa inimii"). Mai jucau in film Lucretia Brezeanu (proprietareasa), S. Lorentz (avocatul), Stelian Grutescu (un functionar la hotel), Gh. ~erbanescu (vacsuitorul de ghete), C. Cristobald (un groom), altii, plus dansatorul Patrick Johnson-Petrica ~i trupa cabaretului "Moulin Rouge". Jean - inca Ion Georgescu semna ~i scenariul (scris, se pare, dupa 0 comedie bulevardiera franceza), imaginea era sernnata de operatorul Nicolae Barbelian, iar filmarile - incepute in a doua jumatate a lunii septembrie 1924 - au durat doar cateva zile: s-a filmat in Bucure~ti, in curtea Teatrului Mic (pe un platou improvizat), in fata Hotelului "Athenee-Palace", pe strada Sf. Ionica, in curtea bisericii Cretulescu; actiunea solicita doar trei decoruri de "interioare" (doua acasa la erou ~iunulla hotel), multe secvente au fost turnate pe terasa cabaretului "Moulin-Rouge". M. Blossoms primea filmul cu bunavointa in "Rampa": "lata dar un nou film romanesc care a vazut lumina ecranului. Faptul ne bucura mult ~i nu putem decat sa incurajam pe D. Ion Georgescu, realizatorul ~i principalul interpret al comediei, pentru spiritullui de initiativa. (... ). Trebuie sa fim extrem de indulgenti fata de primele incercari ale tinerilor no~tri realizatori, pentru ca sa dam putinta dezvoltarii unei adevarate arte ~iindustriei nationale de cinema. D. Ion Georgescu (... ) joaca cu un aer degajat ~i sigur, incat n-ai crede ca este pentru prima oara (a doua, n.n.) cand apare in fata obiectivului. D-ra Gaby Danielopol, partenera d-sale, s-a achitat in mod con~tiincios 62

de rolul ce i s-a incredintat. Cele doua acte ale comediei sunt insufletite de scenele pline de viata de la «Moulin-Rouge», unde apare ~i negrul Petrica, una din figurile populare ale variete-urilor Capitalei. Douajazz-band-uri ~i diteva numere de music-hall nu lipsesc, pentru a reda atmosfera localului de noapte. Fotografia datorita dl. Barbelian este reu~ita. Publicul va face desigur acestei ddlgala~e comedii 0 primire favorabila" (30 octombrie 1924). Acest film, cat ~i alte contributii - actoricqti ~i scenaristice - ale lui Jean Georgescu in filme de Ion ~ahighian, loan Timu~ ~iMarin lorda (despre care am vorbit), atesta rolul important pe care I-a avut cineastul inca din perioada presonora a cinematografiei nationale. Odata ell Jean Georgescu·~ ~i ell Jean Mihail - s-a stabilizat, practic, conceptul de regizor in filmul romanesc. Ca ~i Jean Georgescu - care, acolo, era interpret -, Jean Mihail a intrat in lumea filmului prin melodrama lui Alfred Halm Tigancu.sa de la iatac, unde a fost asistent de regie. La 5 iulie 1924, Jean Mihail dadea primul tur de manive1a la filmul sau de debut, Pr1cat, 0 ecranizare dupa nuvela cu titlu omonim de I.L. Caragiale. Anecdotica "punerii la cale" a acestui film ramane, peste decenii, plina de invataminte. "Dom'le, facem un film?" - I-a intrebat intr-o zi operatorul Vasile Gociu. "Am doi cai care alearga la hipodrom.li vand dracului!... Laborator am, aparat de filmat am, restull-om incropi noi... Dumneata faci scenariul, regia, aduci actorii ... Da' sa facem un film, ce naiba!" Vasile Gociu n-avea nici un cal de curse, dar filmul s-a facut. Scenarist "de nevoie", Jean Mihail s-a oprit asupra nuvelei lui I.L. Caragiale Pacat, considerand ca raspunde, in mare masura, intentiilor lor creatoare: "Ea ne permitea sa aducem pe ecran 0 lucrare de valoare a unui c1asic alliteraturii noastre, avea destule scene tari ca sa poata sta alaturi de subiectele cu care publicul era obi~nuit in produqiile straine, ingaduia prezentarea frumusetilor peisajului unui sat romanesc, iar personajele puternic conturate de autor puteau prilejui cateva creatii actoricqti." Intr-o relatare din presa epocii, scenariul este prezentat astfel: "Un flacau de la tara care studiaza la seminar are legaturi de dragoste cu 0 vaduva, dar consiliul de familie pune capat acestui amor. Anii au trecut. Nita, seminaristul de odinioara, este preot. EI descopera intr-o zi un copil zdrenturos, care nu este altul dedt chiar rodul dragostei lui din vremea seminarului. II ia acasa ~i, impreuna cu preoteasa, 11crqte. Mitu, copilul nelegitim al popii, s-a facut flacau. EI intretine relatii amoroase cu Ileana, fiica preotului, fara sa ~tie ca este propria lui sora. Parintele NWi, care singur ~tia taina, cauta sa inlature ru~inea, dar e in zadar. Intr-o dimineata, la revarsatul zorilor, popa ii surprinde ~i, nebun de durere, i~i ucide copiii". Dincolo de dificultatile stilistice ale relatarii de mai sus, este de retinut incarcatura melodramatica a subiectului, pe care regizorul s-a priceput s-o exploateze, raspunzand astfel predileqiei spre "senzational" a publicului. Aqiunea filmului este 0 suita - voita- de "descoperiri" (lovituri de teatru). Preotul Nita (George Aurelian) descopera ca Mitu (J. Cassian), copilul zdrentaros care-~i d~tiga existenta fadnd giumbu~lucuri in fata unei cafenele, este copilullui, rodul unei iubiri din tinerete. Dupa ce 11vegheaza din umbra, ani de zile, ajutandu-l sa devina invatator, descopera ca tanarul (Ion Niculescu-Bruna) s-a indragostit de fiica sa lleana (Nella Saru), deci de sora sa vitrega. Ca sa-i desparta, preotul apeleaza la prefect, dar descopera ca acesta e insurat cu sora lui Mitu. In sfar~it, dupa ce descopera legatura trupeasca dintre cei doi copii ai sai, preotul ii impu~ca ~i cade la randu-i mort, dintr-un atac de inima. lntriga are, intr-adevar, de toate, inclusiv "pacatul" de a specula la maximum "scenele tari". Mai jucau in film Ghita Popescu, Pepe Georgescu, Margareta lantzer, Rudolf lantzer, Marioara To63

mescu, C. Emilian, V. Dumitrescu-Vollan, Teodor Sam. Filmul Pacatmarca, dupa razboi, ceea ce s-a numit - ~iam numit - "al doilea inceput al filmului roill<lnesc"(filmul anterior, Tingacu~a de la iatac avea un regizor strain). Publicul ~icritica vremii au simtit acest lucru. Astfel se explica sarbatoarea de la premiera ("steaguri romane~ti care impodobeau fatada" cinematografului "Boulevard-Palace", "covoare ~iflori in sala", "becuri electrice suplimentare"), indulgenta criticii (vezi cronicile din "Cinema", "Ramp a" , "Clipa", dar mai ales "Universul": "Dupa incercarile de inscenare de filme romane~ti in mare parte neizbutite, un manunchi de arti~ti speciali~ti au reu~it sa produca un adevarat film de arta comparabil din toate punctelecie vedere ell filmele straine montate cu pricepere ~i mai ales ell mare che1fuiaHi"),aplauzele frecvente "la scena deschisa" ~i afluenta publicului. Succesul peliculei s-a datorat ~i unui "apendice" ... ie~ean. Dupa premiera bucure~teana, filmul a fost prezentat Ia cinematograful "Sidoli" din Ia~i. Un preot de la Mitropolie, vazand Pacat, s-a alarmat ~ii-a comunicat mitropolitului ca in ora~ruleaza un film romanesc in care ,,0 fara bisericeasca comite 0 crima" . Mitropolitul a dispus imediat oprirea filmului. In "Rampa" (bucure~teana), 0 notita, intitulata "Caragiale, decapitat la Ia~i", mentiona ca intelectualii ie~eni - in frunte cu prim-procurorul Kessim - au protestat energic la Mitropolie. Nea~teptata "prohibire" a fost imediat ridicarn, dar afluenta publicului a crescut simtitor dupa relclama gratuita facuta filmului de catre Mitropolie. Jean Mihail i~i aminte~te: "Proprietarii cinematografului «Sidoli» au angajat 0 fanfara militara, pe care au postat-o in strada, in fata salii, ~i, in sunetul muzicii care intona «Mar~ul grenadierilor», «Hughenotii» ~i «Titanic Vals», ie~enii intrau,umpleau sala destul de incapatoare ~iuneori ... aplaudau." Drumul fjImului romanesc se redeschisese. In anul urmator, 1925, se vor realiza ~ase filme intr-un an, 0 cifra-record. Regizorul Jean Mihail este prezent pe ecrane cu a~a cum i s-a spus - "filmul anului": Manasse, produs de "National Film" (Vasile Gociu - Jean Mihail - George Aurelian), pe un scenariu de Scarlat Froda (dupa piesa Cll titiu omonim a Iui Ronetti-Roman); operator fiind Vasile Gociu. Initiativa transpunerii pe ecran a piesei s-a datorat lui Isidor Goldenberg, directorul Teatrului "Jignita" (unde se tumasera interioarele pentru pacat). Piesa a avut un mare succes de public in epoca, mai ales datorita interpretarilor actorice~ti de mare efect ale rolului titular: la Bucure~ti Constantin Nottara, Ia Nationalul din Ia~i - Gheorghe Carje (de-a lungul anilor, alti mari actori ai scenei romane~ti au interpretat acest personaj complex: Constantin Radovici, Ion Petrescu, G. Ciprian, Ion Manolescu, Gh. Storin). Distributia filmului a fost, ~i ea, impunatoare: Ronald Bulfinsky, in Manasse, ~i Maria Ciucurescu, in Ester, au realizat creatii covar~itoare, ca ~iactorul din Vilnius, IosifKamen (care juuca pe atunci Ia Teatrul "Central"), in Zelig ~or. Pe jocul acestor trei personaje a fost structurata, in principal, ~i concepti a regizorala. Adaptarea - scenaristica ~iregizorala - a potentat masivitatea caracterologica a batranului Manasse ("inchistat in ideile traditiei ca intr-o conceptie de casta" - cum scria Jean Mihail), contracarand tragismul tramei cu cateva personaje de spirit, cum este ~imisitul sarac, vagabond, plin de umor Zelig ~or, sau Ester, careia marea actrita i-a subliniat trasaturile specifice prin resurse cornice perfect adaptate cinematografului. Un alt element esential al conflictului filmic este infruntarea a doua conceptii de viata, una patriarhala, vetusta, osificata in traditii anacronice ~ialta cu elemente liberale, modema, mult mai umana in esenta ei. Intreaga distributie a filmului se a~eaza pe aceste doua "baricade": Ion Constantiniu (foarte veridic in rolullui Emil Horn), Pepe Georgescu 64

(Nissim Kobanovici), Dorina Demetrescu (Lelia), George Aurelian (Matei Frunza), Alexandru Finti, la inceput de cariera (Lazar). Conceptia regizorala a urmarit ~ide-teatralizarea textului (Jean Mihail vorbe~te chiar de 0 eliberare a scenariului de "cle~tele teatrului"): actiunea este scoasa nu 0 data dintre cei trei pereti ai scenei - pe strazile Falticenilor, in cartierul Vacare~ti, intr-un cimitor evreiesc, pe Calea Victoriei -, dar parfumul teatral persista in montarea cinematografica. Premiera a avut loc la cinematograful bucure~tean "Frascatti" , in 31 octombrie 1925. Revazand peste decenii filmul care s-a pastrat in Arhiva Nationala de Filme -, ne vine destul de greu sa intelegem repro~urile destul de aspre din presa vremii. Unele, insa, sunt "explicabile" (mai ales cele din revista "Rampa"): ele tradeaza existenta, cunoscuta, a unui dezacord vehement intre regizor ~i scenarist, pe atunci ... director la ziarul "Ramp a" . Altfel, despre film s-au spus multe vorbe bune. In "Gazeta de Duminica" (8 noiembrie 1925), sub semnatura Z., se poate citi: "Manasse inseamna, tara fndoiala, 0 izbanda pentru arta cinematografica romaneasca. Actori de seama ai Teatrului National au reu~it cu sobrietate ~i adanca sesizare a situatiilor ~irolurilor sa ne inIati~eze formidabila drama interioara a mediului evreiesc." In 23 septembrie 1927 avea loc, la cinematograful bucure~tean "Capitol", premiera unui nou film de Jean Mihail, Lia. Imprejurarile "na~terii" acestui film sunt demne de un policier. Regizorul ~iIe aminte~tecu umor ill volumul sau ~e amintiri. Elvetianul Anton Walser ("un om dintr-o bucata, simplu, tacut ~i cinstit), germanul Georg Bauer ("un ~mecher, nevropat, afacerist") ~i sotia acestuia din urma, Lilly Flohr (0 actrita de opereili ajunsa in trupa lui Max Reinhardt) venisera in Romania sa investeasca. Afacerea pe care o vizau era infiintarea unei loterii de stat. Pentru a obtine ceea ce doreau, ei au inceput - dupa "obiceiul pamantului" - sa imparta bani in stanga ~i in dreapta, oamenilor "influenti". Dar loteria a fost aprobata ... altcuiva ("Comitetului Central pentru ajutorarea sinistratilor"). Cam aceasta devenise "ecuatia": afacerea cu loteria e~uase, milioanele lui Walser erau disponibile - omul venise in tara cu un milion de franci elvetieni, cam 33 de milioane de lei (0 suma considerabila in epoca), din care nu cheltuise decat vreo cinci -, Lilly Flohr tinea cu orice pret sa joace intr-un film, iar sotul ei - yorba cui ~tim "nu putea sa-i refuze nimic". De aici pana la punerea in practica a proiectului cinematografic n-a mai fost nevoie decat de ~aizeci de minute: intr-o ora, la "Cap~a", Jean Mihail punea la cale, cu familia Bauer, detaliile unui nou film romanesc. Regizorul a adus imediat un scenariu de Mircea Filotti - pe care-l citise cu vreo doi ani in urma - ~i, la 15 mai 1927, se tragea, la hipodromul Baneasa, primul "tur de manivela". In scenariu erau de toate (dupa cum 0 dovede~te ~ifilmul, pastrat integral peste decenii): dragoste ~iaventura, razboi (ca fundal pentru "desfa~urarea unei anecdotici mondene" , cum specifica Manuela Cernat), comedie sentimentala, dansuri populare ~ibaluri mascate, interioare luxoase ~i exterioare spectaculoase, munte ~imare (inclusiv Delta Dunarii), cadre bucure~tene (gradina de vara a restaurantului "Colonade", hipodromul, parcul castelului de la Mogo~oaia, curtea Vilei Minovici). In ultima instanta, filmul Lia este un "dublu pretext": un pretext pentru 0 actrita (cu resurse, deopotriva, fizice, actorice~ti ~i... materiale) de a face un rol principal intr-un film - care poarta numele personajului sau - ~i un pretext de a pune in valoare frumusetile tarii, aceasta fiind, intr-un fel, chiar 0 obligatie contractuala, dupa ce producatorii - care au pus pe roate societatea anonima "Indro-film" - au avut prilejul sa cunoasca cateva dintre cele mai pitore~ti peisaje romane~ti. 65

In aceste conditii, se poate aprecia di Jean Mihail a facut un film ... inteligent, reu~ind sa impace - nu fara concesii! - "comanda" finantatorilor cu propriile interese artistice. Distributia - de pilda - ~i-a alcatuit-o dupa pofta inimii: drept partener al vedetei, I-a ales pe George Vraca, societar al Teatrului National ~ibun prieten, simtind ca interpretul este un "prim-amorez" de clasa mondiala. Nu s-a in~elat: mare parte din succesul filmului (ba chiar din succesul protagonistei!) s-a datorat lui George Vraca. Intr-un rol de intrigant (foarte la moda in filmele epocii), regizorull-a ales pe baritonul A. Costescu Duca, membru fondator al Operei Romane. Mai jucau in film Ion Arma~anu, Gogu Carussy, Radu Popeea, Eugen Giurgea ~i, in rolul unui bandit din Delta (in mana caruia cade, la un moment dat, eroina), un tigan voinic, taietor de lemne, caruia Lilly Flohr i-a ales "numele de actor", Mario Mirea. Acesta din urma, dupa terminarea filmarilor. .. ~i-a ucis sotia: "dramele artei" - titrau ziarele vremii, scandalul respectiv contribuind ~i el la succesul peliculei, care s-a bucurat de 0 primire favorabila ~idin partea presei. Andrei Cornova scria in "Rampa" (26 septembrie 1927): "Afara de cateva contraziceri la amanunt, regia lui Jean Mihail s-a dovedit plina de bun simt, de discretie ~i de justa apreciere a proportiilor. Se poate lauda ca a facut din Lia cel mai echilibrat film romanesc. Lilly Flohr este 0 aparitie delicioasa, plina de farmec ~igratie (... ). Avand 0 figura extrem de fotogenica, 0 linie aristocratica, dl. Vraca izbutqte sa fie un prim-amorez impecabil, seducator ~i sentimentaL .. ". Indeosebi dupa aparitia versiunii sonorizate (iulie 1930, la cinema "Lux") au aparut, insa, ~i critici severe, mergand pana la ... "filmul acesta sonor romanesc este pur ~i simplu 0 ru~ine", cum scria D.l. Suchianu in "Adevarulliterar ~i artistic" din 20 iulie 1930. Intre timp, insa, la 13 noiembrie 1928 a fost prezentat in premiera - la cinematograful bucurqtean "Capitol" - un nou film de Jean Mihail, Povara, cu un scenariu de NN. ~erbanescu (0 adaptare dupa piesa cu titlu omonim de Romulus Voinescu). Filmul a beneficiat de 0 alta conjunctura favorabila: 0 doamna din inalta societate bucure~teana, Arabella Yarca, a tinut cu orice pret sa finanteze un film romanesc. Zis ~ifacut. Povestea raspundea perfect gustului melodramatic al epocii. Mimi Predeleanu (Elvira Godeanu), o vanzatoare dintr-un magazin bucure~tean, se indragoste~te de loan Stri:itila(Valentin Valentineanu), fiul unui mare bancher (Oskar Beregi), dar povestea lor de dragoste este intrerupta de familia tanarului, care ii haraze~te acestuia drept sotie 0 femeie bogata (insa~i... femeia bogata care a finantat filmul, Arabella Yarca). Dupa 25 de ani - mai mult ca-n Dumas! -, Radu (Niki Mirian), fiul eroinei, nascut din dragostea de odinioara, ajuns un apreciat avocat, pledeaza procesullui loan Stratila - acuzat de sotie ca a incercat sa 0 omoare - ~i obtine achitarea clientului sau, fara a ~ti ca ~i-a aparat tatal. Mimi nu-i spune adevarul dedt intr-un tarziu, dupa ce Radu ii marturise~te ca 0 iube~te pe Vally Stratila (Mia Apostolescu), fiica lui loan. Cand se parea ca deznodamantul tragic (acela din pacat!) este inevitabil, Lucia, sotia lui loan Stratila, parasindu-~i caminul, ii marturise~te barbatului ca Vally este de fapt fiica amantului ei. Tinerii se vor putea, astfel, casatori, iar Mimi ~iloan Stratila, regasiti dupa un sfert de veac, intregesc happy-end-ul. Dupa toate aparentele - filmul nu s-a pastrat! -, superficialitatea acestui subiect de melodrama a fost mult estompata prin straduinta regizorului ~ia actorilor, precum 0 dovedesc ~i cronicile vremii. In "Cinema" (m. 101/1928), Paul Constantin scria: ,,0 realizare romaneasca, Povara de Jean Mihail, produsa printr-o inteligenta colaborare cu industria filmului austriac, care i-a imprumutat interpreti dar mai ales mijloace tehnice, ne-a facut
66

in ultimele zi1e0 frumoasa surpriza. Suntem bucuro~i~ioarecum magulW in amorul nostru propriu national, de a semnala acest rezultat satisfacator, care pentru prima data in lunga serie de incerdlri cinematografice 10. noi nu are nevoie de indulgente ori retu~ari vadite; aceasta opera echilibrata, pitoreasca ~i dramatica, care deschide un camp de nactejdi ~i perspective largi pentru tinerii no~tri cercetatori, carora, dupa 0 indelungata munca, Jean Mihail1e arata calea dreapta ~i bine batatorita prin indaratnica perseverare." Inaintea premierei bucure~tene, filmul a avut 0 premiera vieneza, in 15 septembrie 1928, 10. "Schweden-Kino" ~i 10. "Mariahilfer-Kino" (in distributie au fost cativa a1tireputati actori austrieci, Paulina Schweighofer - sotia bancherului Stratila -, Clementine Plessner ~i Otto Dannecker - cei doi batrani 10. care i~i afla adapost eroina etc; este de retinut ~i faptul ca pentru rolul Luciei Stratila fusese angajata 0 actrita berlineza, Gertrude Neuhoff, dar, in ajunul inceperii filmarilor, finantatoarea filmului a declarat ritos ... "rolul acesta am sa-l joc eu", ceea ce s-a ~iintamplat; operatorul filmului a fost austriac ~iel, Ludovic Schaschek, un prestigios autor de imagine vienez). Dupa acest film, regizorul a primit cartea de membru 0.1 "Asociatiei regizorilor de film din Austria". De altfel, multe din filmarile pentru Povara s-au realizat 10. "Sacha-Film" in Viena, in alte cartiere ale ora~ului, 10. Koblenz, Grinzig, in Prater (celelalte filmari importante avand loc la Bucurqti, Constanta, Ba1cic ~ipe Marea Neagra). Titlul de difuzare german a fost Die den Herzen nicht folgen (care s-ar traduce prin "cei care nu-~i urmeaza chemarea inimii"). La doua luni dupa premiera bucure~teana, filmul a rulat ~i 10. Paris (cu titlul Tragedie d'amour), cronicile fiind, de asemenea, favorabile. Sub semnatura S.V. se scrie in "La cinematographie fran<;aise"(din 25 mai 1929): "lata 0 produqie pe de-a-ntregul romaneasca, prima sosita in Franta. E curioasa ~i desigur ca nu e mai rau facuta decat multe filme bune franceze ~i europene. lnteresul principal 0.1 acestui film rezida in exotismul povestirii, in peisajele noi, in interioarele pitore~ti ~iin foarte frumosul documentar asupra Bucure~tiului (... ). lnterpretat ~irealizat de romani, cu 0 daruire ~i0 sinceritate laudabila, Tragidie d'amour va avea in Franta un succes de curiozitate ~i de simpatie (... ). Tehnica, destul de indemanatica. Realizatorul Jean Mihail ~i-a compus filmul dupa formulele celar mai bune filme europene. Planurile sunt bine luate iar decorurile ~iefectele variate. Elvira Godeanu e gratioasa ~i sensibila (... ).". In publicatia pariziana "Pour vous" se putea citi: "Dl. Jean Mihail, care a inscenat filmul, cunoa~te me~te~ugulartei sale. Arti~tii au scos din rolurile lor tot ce s-a putut scoate iar jocullor e tot atat de bun co.~i 0.1 multor alti arti~ti din alte tari". Nota discordanta au facut cronicile din "Rampa" ~i ,,Premiera ilustrata". Facand 4n bilant 0.1filmelor din anii '20 ~i, implicit, 0.1cinematografului romanesc presonor, istoricul Ion Cantacuzino, trecand in revista filmele pe care Ie-am parcurs ~i noi in ultimele doua capitole ale cartii, regretand ca in acei ani realizatorii din Romania n-au urmat exemplul cautarilor artistice innoitoare ale epocii (expresionismul german, avangarda franceza, filmul sovietic etc.), deplangand inzestrarea materiala ingrata ~i - in general - conditiile de lucru ale cinea~tilor, ajungea 10. 0 conc1uzie pe care ne-o insu~im: "Nu e de mirare ca numarul realizatorilor de filme care au infruntat aceste conditii a fost redus. In cele 30 de filme de care am pomenit, regasim mereu aceia~i animatori. Abia daca numarullor ajunge 10. 0 duzina. Meritul celor care au perseverat e cu atat mai mare. Trebuie sa amintim numele lor cu un sincer respect pentru neincetateIe eforturi ~i pentru entuziasmul nesecat care i-a insufletit. In ordine cronologica ei au fost Jean Mihail, Jean Georgescu, Ion ~ahighian, Ghita Popescu ~i Eftimie 67

Vasilescu, Aurel Petrescu, Marin Iorda, Ion Timu~, Cornel Dumitrescu, Ion Niculescu-Bruna. Trebuie sa Ie adaugam pe operatorii N. Barbelian, V. Gociu, 1. Bertok, T. Posmantir, Ion Cosma, C. Ivanovici, Leo Sehwedler, dici numele unuia sau altuia dintre ei se afla intotdeauna printre eolaboratorii diverselor injghebari de filme artistice" ("Momente din trecutul filmului romanesc", p. 28). ~i mai ajunge la 0 concluzie istoricul de film: "in anii ace~tia, intelectualii no~tri incep sa se preocupe mai indeaproape de cinematograf." Este 0 realitate de care istoria filmului romanese nu poate faeeabstraetie.

CINEMATOGRAFUL

SI INTELECTUALITATEA

Revistele de cinema ~ care s-au inmultit in progresie geometrica, indeosebi dupa, anul1923 - au avut rolullor in istoria ~ievolutia filmului romanesc. Inca din anul1912 a aparut la Barlad "Revista cinematografica". Anul edirnrii nu era toemai intamplator, era anul primului lungmetraj important: Independenta Romaniei. Pe urma, la Bueure~ti, au aparut "Viata Cinematografica" (1914) ~i "Cinematograful" (1915), la Turnu Severin revista "Film" - in doua serii, 1915-1916 ~i 1919-1922 -, la Bucure~ti "Curierul cinematografic" (1916). Dupa primul razboi mondial, ~irul publieatiilor einematografice a fost reluat: "Cinema" la Arad (1922), "Szinhazes Mozi" la Timi~oara (1922-1925), "Eeoul" la Braila (1923), "Cinema-Mozi" la Timi~oara (1923), "Filmul" la Bucure~ti (1923-1924), "Cinema ~i Film" la Alba Iulia (1923-1925), "Film-Riport" la Oradea (1923-1931), "Sarpicinema" la Ia~i (1924, devenita intre 1925-1928 "Speetaeolul"), "Cinema" (1924-1948) ~i "Clip a cinematografiea" (1925-1928) la Bueure~ti, 0 "Viata einematografica" la Tg. Mure~ ~i alta la Bueure~ti in 1927, "Vitrina cinematografiea" (1927), "Curierul cinematografelor Lipscani ~iCapitol" (1927), "Cine-Film" (1927-1928), "Filmul meu" (1927-1928) la Bueure~ti, "Curierul cinematografului Modem" la Constanta (1928), "Beoul" la Braila (1928) ~ide doua ori "Eeranul", la Ia~i (1928-1929) ~iDorohoi (1929). Sa treeem In revista ~i publieatiile einematografiee din anii ' 30 ~i '40, aparute In Timi~oara - "Film Revue" (1931-1935), "Film" (1935-1939) ~i "Film-Variete" (1935-1936) - ~i Bueure~ti: "Cinema pentru toti" (1931-1933), "Eeranul" (1932), "Hollywood" (1932-1934), "Eeoul einematografie" (1934), "Sueces" (1935-1937), ,,Film" (1939), "Beran" (1941), "Film Magazin" (1944-1945), "Film~'(1945-1946).ln afara acestor reviste einematografie,e, numeroase ziare ~ireviste bueure~tene au rezervat spatii - eonsiderabile uneori - filmului, produetiei nationale: "Ramp a" , sub directoratullui N.D. Coeea (eu eronica cinematografiea din aprilie 1913), "Rampa", serie noua (eu rubrica zilnica din iunie 1923), "Clip a teatrala, plastica... einematografiea" (1923-1929), "Speetatorul" (1927), "Speetaeolul" (1927-1928), "Comedia ilustrata" (1927-1928), "Vremea" (eu pagina einematografica din oetombrie 1927), "Realitatea ilustrata" (eu rubrica special a din nr. 21/1928), "Adevarulliterar ~i artistic" (eu eroniea cinematografiea - de D.l. Suehianu - din aprilie 1929), "llustratiunea roman a" (eu rubrica de cinema de la nr. 1/1929), "Excelsior" (eu cronica cinematografiea permanenta In anii 1929- 1931), "Facla" (1930-1940), "Dimineata" (eu pagina saptamanala din oetombrie 1930), "Universul" (la fel, din iunie 1931), "Cuvantul" ~i"Curentul" (la fel, din deeembrie 1931), 68

"Romania literara" (cu cronic a cinematografica permanenta intre anii 1932-1934), "Cuvantulliber" (1933-1936), "Bis" (1935), "Scena ~i Ecranul" (1936), "Spectacolul" (1939-1940), "Cortina" (1940-1947), "Bis" (1942-1946), "Spectator" (1943-1947), "Scena" (1944-1945). Cu toata afluenta de publicatii dedicate in intregime sau partial cinematografului, nivelul teoretic al demersului critic a lasat adesea de dorit. Scria Tudor Vianu (in studiul sau "Cinematograf ~iradiodifuziune in politica culturii" din mai 1928): "Presa cinematografica (oo.) creata mai intai pentru a sprijini interesele capitalismului cinematografic (... ) nu s-a dovedit nici independenta, nici inspirata de 0 ideologie mai malta. Nu este actor cat de mediocru pe care presa cinematografica sa nu-l fi proclamat stea de marime inili ~inu este film oricat de plicticos sau ordinar, care sa nu fi fost declarat drept 0 realizare incomparabila." Totu~i, autorul adauga: ,,situatia s-a imbunatatit cu toate acestea in vremea din urma, dar nu atat gratie revistelor de specialitate, cat acelora dintre revistele de cultura general a care interesandu-se de problemele modernismului consacra cateva din paginile lor criticii cinematografice." Practic, era yorba despre atractia tot mai mare pe care 0 exercita cinematograful - devenit, de la Riciotto Canudo incoace, cea de a ~aptea arta - asupra intelectualitatii vremii ~i, in primul rand, asupra scriitorimii. Sub semnatura "Cinema-Scena", din primu1 numar al publicatiei "Scena" (aparuta intre 15 septembrie 1910 ~iianuarie 1911, dar avand cronica cinematografica doar in primul numar) se ascundea, probabil, insu~i Liviu Rebreanu, care, impreuna cu Mihail Sorbul, infiintasera publicatia dedicata, de fapt, teatrului romanesc. Scriitorii, cum am vazut la locul potrivit, au fost nu 0 data implicati chiar in realizarea primelor filme romane~ti: cazul dramaturgului Victor Eftimiu, al prozatorului Corneliu Moldovanu. AI fi de adaugat, in aceasta ordine de idei, numele scriitorului Emil Garleanu, care a fost antrenat, de catre Leon Popescu, in scrierea ~i regizarea filmului Cetatea Neamtului, dupa piesa lui Vasile Alecsandri, cea dintai ecranizare romaneasca. Nu este de neglijat nici apropierea de cinematograf a unui scriitor ca Alexandru Macedonski care publica articole despre "filmi" (un film-doi filmi) inca din noiembrie 1913 (in "Universul"), cand scria, in articolul "Filmi ~ifilmi", ca, a~a cum exista literatura ~i literatura exista "filmi ~i filmi", pledand pentru filmele care sunt "lumina, forma, culoare, zambet, ras, lacrima, pe scurt viata", adica "mai mult decat literatura", "ferestre deschise asupra realitatii". Mai mult, Macedonskiscria prin acei ani ~iun scenariu cinematografic, Cum se fac banii, publicat - de catre Tudor Vianu - in editia de "Opere" (volumul III) a poetului; acest scenariu cinematografic (in limba franceza) este considerat de ingrijitorul editiei "prima lucrare de acest fel alcatuita de un roman." Se pare, insa, ca "primul scenarist roman" - dupa cum 0 spun, in texte "paralele", Bujor T. Rapeanu ~i Grid Modorcea - a fost tot Liviu Rebreanu care, pe cand era secretar al Teatrului National din Craiova (1911), aflat sub directoratul prietenului sau Emil Garleanu, scria scenariul Vis naprasnic ("drama cinematografica in 12 tablouri"), lucrare datata, pe ultima fila a manuscrisului - pastrat la biblioteca Academiei Romane -, 19 iulie 1912. Despre acest scenariu nu exista informatii ca ar fi fost luat in discutie pentru realizarea unui film, dar despre un al doilea scenariu allui Liviu Rebreanu, Ghinionul - cum am vazut -, un scenariu scris probabilin toamna lui 1912, exista date ca ar fi fost "tumat" in 1913. Spre sfar~itul anului 1914, Liviu Rebreanu publica (in revista "Ramuri") 0 schita numita Cinema.lntr-o paranteza (deschisa) ar fi de subliniat faptul ca - prin anii '81-'82 -, sub semnatura scriitorului-regizor Dumitru Dinulescu, aceasta schita a devenit decupaj
69

hranita de mitul faustic ~i speculata de scriitori. C. inainte de toate."n-avem in Bucure~ti atatea licee ~i 70 . au aparut . precum Matei Rusu (cu un articol bibliografic..Chaplin. atitudinea scriitorului fata de propriile scenarii.poet.~i explicarii didactice .cronicari "specializati". Ea reda. analiza sociologica pe care 0 fac autorii . Theodorescu "Arta ~i cinematograful".extrag doar un exemplu: "Contesa. moral. face ~i0 precizare care "salveaza" filme1econsiderate primejdioase. Iordachescu (0 carte aparuta in 1912 la Boto~ani). imorale: "viata noastra de toate zilele este un cinematograf cu mult mai imoral". Acest rol se poate implini cu adevarat cand ceea ce se realizeaza are in primul rand valoare estetica. care trebuie sa fie.. O1ara~u~iC. dar. La Craiova. imbrati~eaza pe conte. fire~te). "Chiemarea cinematografului" de G.propune ~i 0 colaborare din punct de vedere estetic. educativ . «Americane prajite!». n. Spectatorii i~i ~tergnadu~eala de pe frunte. tipand ca din gura de ~arpe: «Rahat cu apa rece!». membru in Comisiunea pentru controlul cinematografelor). cand . "Cinematograful ~i educatia" de C. Descoperirea ~iistoricul ei" de Stelian Ionescu. care aduce mai mult a chelnerita. In acei ani au aparut ~i prime1e bro~uri dedicate cinematografului. Merita sa intarziem asupra schitei. proiectul n-a fost aprobat ~i planul nu s-a realizat. in stil cine-verite (protocronic. este prima conditie a intelegerii juste a rolului educativ al cinematografului. devenit "cronicar" cinematografic la rubrica mondenitatilor. dramaturg.subliniaza autorii . Dupa deschizatorul de drum Claymoor (Mi~u Vacarescu). etica. Dupa cum 0 spune ~iGrid Modorcea in cartea sa despre "Istoria gandirii estetice romane~ti de film". Iordachescu. ba chiar de cinea~ti. Griffith sau Stroheim. dar in chip parodic . epigrarnist -. Dar aceasta abordare a problemei in aspectul ei etic ~i. probabil in 1913 aparuse ~icartea lui Constantin Th. Raportarea eticului la estetic ~i invers. Pentru 0 politica cultural a "sanatoasa" p1edeaza~i cei doi autori ai volumului "Chiemarea cinematografului". . Baiatul cu tablaua incremene~te intr-un colt al salii. in scopul inte1egerii . iar . specializati ad-hoc. educativa a cinematografului este pusa in evidenta inca din titlul acestor prime volume de referinta. a vocatiei ~i a rostului sau. Pe de alta parte. din pacate.n. tema generoasa ~iuniversala. Orchestra napolitana ataca 0 melodie spaniola ~ipe panza se desfa~oara povestea nemaivazuta". schita exprima. care seamana cu un birjar" . in chip dialectic. a fost publicat volumul "De la Fotografie la Cinematograf' de Marin Demetrescu.odata cu "al doilea inceput al cinematografului romanesc" .regizoral.sau chiar in chip autoironic. la timpul prezent.foarte buni cunoscatori ai situatiei sociale ~iculturale de atunci . In 1916 a aparut studiul "Cinematografia. tributare (vrand? nevrand?) modei: Vis ni1prasnic este povestea imbogatirii peste noapte a unui muncitor sarac. in limbaj "mut". Raulet (1915).asupra fenomenului cinematografic de la noi (~inu numai de la noi) este realizata din perspectiva "chiemarii" cinematografului. scrisa. implicit.0 hora zburdalnica.a~a incepe schita. Un baiat cu tablaua alearga prin banci. Funqia moral a.a misiunii lui.se spune intr-un cuvant introductiv al cartii . "Cinematograful e 0 arta?". publicat in "Rampa" din 30 decembrie 1911) sau V. Judecatile de valoare tin seama de "avantul considerabil" al cinematografului (in 1915!). in 1914. George O1ara~u(inspectorul politiei sociale de pe langa prefectura Capitalei) ~iConstantin Raulet (scriitor .Leon Popescu (ale carui aptitudini teoretice au fost prea putin luate in seama de-a lungul anilor) publicase "Memoriul asupra unui program cultural cinematografic". prozator. Scanteie. Apoi pianul tace. in cartea sa.intre timp . atmosfera de spectacol cinematografic de prin anii 1910-1911: "Pianul automat canta .

"Volta-Buze~ti". "Victoria" (~i sunt omise. "Rahovei". "Napoleon". In tehnica zac ascunse multe posibilitati culturale. Filmul veste~tetriumful energiei dinamice.S~i scoate ideea predicii din piesele moraliste ce Ie reprezinta. cu Bela Balazs in Austria se face auzita vocea lui Tudor Vianu. "Nord". Konrad Lange (autorul cartii "Das Kino in Gegenwart und Zukunft". ajungand la concluzii edificatoare: "Preocupari necontenit de realism. socotind filmul 0 simpla tehnica de reproducere mecanica a realitarii.. cinematograful 11simplica pentru a nu retine din el decat doua valori. Mihail Sadoveanu publica un articol substantial. treptat. "Venus"." De semnalat sunt ~i doua dintre articolele publicate de Lucian Blaga in cotidianul "Patria" allui Ion Agarbiceanu. "Marconi". cu Louis Delluc ~i Leon Moussinac in Franta. Parerile lui Tudor Vianu anticipeaza tezele unuia dintre cei mai insemnati teoreticieni ai filmului. regizorii au obtinut cu miza-n scena. ~i trecand de la mi~carea ~iperipetia brutala.unde sunt popularizate "metodele" unui preot american care a "introdus in biserica piese de cinematograf ~i de teatru" ~i . tot mai multi scriitori. Urmand 0 evolutie fireasca. 1921). "Olimpia". cu care sa refaca bogatia nesfar~ita a aparentelor. "Regal". Cu toate defectele sale. desigur. "Filme de cinematograf'.respectiv . in vremea din urma am putut vedea filme care strecoara in suflet acel ceva tainic ~i delicat pe care-l pori gasi numai in carrile adevaralilor scriitori. Sculptura folose~te cele trei ° 71 . Publicistica de film atrage. "Luceafarul". "Estetica cinematografului" (in volumul "Fragmente modeme" din 1925) ~i prelegerea amintita. "Clasic". "Jupiter". "Salata". "Excelsior". a fost. lata 0 succinta demonstratie privind esenta artistica a filmului: "Cinematograful este 0 arta a umbrei ~iluminii. "Ideal".intr-adevar. "Cinematograf ~i radiodifuziune in politic a culturii" (tinuta la 13 mai 1928).207): "Cinematograful ~i biserica" . bunul cetatean. "Romania".~i "Frumusetea in tehnica" unde "noua forma de expresie". Ie explica. Spectacolul multicolor al realiwlii. "Volta-Bristol". in vara ~i toamna anului 1922 (in numerele 169 ~i . cel care saluta apropierea benefica de cinematograf a intelectualilor. ). Rudolf Amheim. Aproape concomitent cu Riciotto Canudo. cel care nega caracterul de arta al cinematografului.. filmul incepe a raspandi 0 noua evanghelie in mase: evanghelia puterii ~ia frumuselii. "Vlaicu". Tudor Vianu ~i-a structurat estetica polemizand cu fostul sau profesor de la Ttibingen. "Gloria"." Cel mai important teoretician al artei cinematografice. In viitor ar putea sa aiM o influenta cu mult mai mare asupra mulrimii decat are astazi teatrul asupra cetateanului. este vazuta de poetul-filozof ca 0 noua evanghelie: "Cinematograful e o cale de a inlocui teatrul de azi ~i de a fi in statuI viitorului un principal factor cultural.. care publica doua lucrari de referinta. "Lux". cu Sebastiano Arture Luciani in Italia. dlteva) .. Tudor Vianu. asemenea simplificare este de natura artei. In "Insemnari liter are" (din 7 decembrie 1919). "Tera". filmul trece la arta. care nu se prea lasa turburat de gestul tragic al unui actor. in acei ani. 0 simpUi fotografiere in care nu intervine artistul. "Der film als Kunst" (1932). cu actorii pu~i in mijlocul naturii rezultate surprinzatoare (. Misiunea aceasta latenta a cinematografului trebuie scoasa tot mai mult la lumina zilei. cate cinematografe sunt numai in Capitala" (~i. cinematograful. "Volta-Doamnei". E sarcina omului de maine sa Ie descopere ~i sa se foloseasca de ele. neindoios. Pictura infati~eaza realitatea tridimensionala prin descrierea in plan. "Franklin".in intreaga tara atatea teatre. "Zaharia". "Apolo". Ie comenteaza" . "Central". "Ovidiu". la sentimente ~i cugetare. in care sintetiza drumul parcurs de cinematograf de la inregistrarea mecanica a vierii pana la arta. o "lista" de cinematografe din epoca este impresionanta: "Amzei". din opera sa fundamentala.

M.dimensiuni ale spatiului. Una. Cezar Petrescu. arhitectura (intelectual-volitiva) . muzica (sentimental-sentimentala).nume precum E.~i alta. 12)._cinematograful (sentimental-volitiva). din nou "Cinematograful estetic" (m. "Clipa cinematografica" (subintitulata "Organul asociatiei prietenilor cinematografului"). Ion Calugaru. Jean Bart. dar culoarea unica a materialului 'in care lucreaza. N. "Opozitia seaca" (nr. Muzica. ca ~i'in publicatiile de avangarda ~i'in periodice1e de specialitate "Filmul" ~i "Cinema" (ai caror directori-proprietari au fost Theofil Mihalovici ~i . Bi1ciurescu . opera (volitiv-sentimentala). Ion Minulescu. retinem sublinierile sale privitoare la rolul scenariului 'in film ("cinematograful cere 0 literatura proprie. "Cinematograful instructiv" (m.cu exceptiile amintite . Ce1e mai substantiale ~ipertinente contributii la constituirea unei estetici cinematografice le-a avut profesorul Mihail Dragomirescu. de Hertz. In schimb. care sa tina seama numai de conditia sa. a~adar. Kamabatt. nu se poate intra 'in amanunte. 4). "Facla" sau 'in ziare de mare tiraj ca "Dimineata". Emil Isac. "Critica ~i cinematografia" (m. Ion Vinea. "Cum functioneaza Comisia de cenzura" (m. AI. Victor Eftimiu. "Quo vadis" (m. "ea se coordo72 . Breasla cronicarilor . Sa~a Pana. 1). Carnil Petrescu. "Filmul ~i Opera de Arta" (m. 8-9). "Viata romaneasca". a~retine. Paul Zarifopol.m. este 0 arta pur sentimentala. In anii '20 ~i fndeosebi 'inspre perioada de apogeu a "filmului mut" se manifestau doua tendinte fn publicistica cinematograficil. "Universul". AI. A. Ion Perez. din contributiile fundamentale ale Profesorului.foarte diverse.respectiv . dantul (volitiv-volitiva). 3). poezia (sentimental-intelectuala). care sa creeze un continut sufletesc din simpla prezentare a evenimentelor ~i sa foloseasca ritmul sau alert ~i surpriza nesfar~ita a varierii scenelor"). Davidescu. teatrul (volitiv-intelectuala).a. m.Nestor Cassvan) puteau fi 'intillnite . Davila. Petru Comamescu. Pentru ca. Zamfirescu. G. fn revistele amintite. Mihail Dragomirescu colaboreaza la aceasta publicatie fnca de la primul ei numar . Geo Bogza. Felix Aderca. Marcel Blossoms. reprezentata de cronicarii cinematografici . 67/1927). 11). B. "Curentul" sau "Cuvilntul". ca ~i opiniile despre principalul creator al filmului ("cinematograful este 'in mare masura 0 arta a regizorului"). D. 'indeosebi prin eseurile public ate 'inrevista regizorului de film Horia Igiro~anu. Fundoianu. Dimitrie Gusti. C. 7). 10). de la importanta filmului ~tiintific ~ididactic la educarea esteticil a publicului ~. de la "cazul Charlot" la "cinematograful pur". "tabloul celor noua arte" (cu precizarea naturii fiecareia): pictura (intelectual-sentimentala). 'ineconomia lucrarii de fata. cronicarii erau 'impartitifn patru categorii: a) plagialori b) cunoscatori ai filmului dar care nu cunosc ortografia c) cunoscatori ai scrisului. 5-6). Tudor Arghezi. Come1iu Moldovanu. sculptura (intelectual-intelectuala). Ion Marin Sadoveanu.printre cei mai valoro~ifiind Barbu Florian. Raulet. 'intr-o clasificare din revista "Cinema" (semnata "Observator". sustinuta de scriitori ~i mari oameni de cultura care au scris despre cinematograf'in coloanele unor reviste precum "Adevarulliterar ~iartistic". Cinematograful dispune de cele doua dimensiuni ale planului ~ide umbra pe care 0 face sa altemeze cu lumina. 2).aparut la 10 iulie 1925 -. -.nu se bucura de 0 reputatie prea onoranta. "Esteticism ~i sensualism 'in cinematograf' (m. "Rampa". Nestor Cassvan. care fac critica pentru a intra gratuit la spectacole ~ipentru a-~i'inscrie pe cartea de viziili cuvantul "ziarist". printre temele abordate fiind "Cinematograful estetic" (m. Mihail Dragomirescu.d. dar care nu cunosc specificul filmului d) "parazitii presei". Liviu Rebreanu.periodic sau sporadic . "Ce fel de arta e cinematograful?" (m." Dintre numeroasele probleme abordate de marele nostru dirturar . Lovinescu. Tudor Vianu.

la Ion Minulescu . care viseaza sa soseasca la Berlin ca Harry Piel. V. Aici intervine inspiratia sclipitoare a esteticianului: "Cine va realiza in Cinematograf muzica mi'icurilor. Un caz aparte este ~i acela al criticului G. Unde sunt insa apostolii care impart copiilor abecedare gratuit sau care reprezinta un film fara sa nu-~i fi asigurat mai inainte ca~tigul material. autorul precizeaza ca una dintre eroine. Lola cu Joan Crawford iar Boby . astfel de opinii "anticinematografice" coexista . de Hertz. va ridica filmulla rangul de opera de arta.0 arta sentimental-volitivu". in anii '30.cel care coleqioneaza fotografii de actrite. de pilda (cel putin pana la un punct) a negat filmul.. Mihail Dragomirescu i~i intituleaza primele articole din "Clipa cinematografica" in functie de clasificarea de mai sus. 1925. Era sa zic «arti~ti». . sunt "filmele culturale".cu gesturi contrare: in acela~i an. Calinescu. "avand mi~care ~isuccesiune. care. AI Jean. Bani au ~iimbogatitii de d(zboi. Dora seamana cu Dolly Haas ~iLupe Velez. 0 arma cu doua tai~uri. ).ale fenomenului cinematografic ii ofera scriitorului argumente pentru rezervele sale: "Cat prive~te cinematograful ca factor al educatiunii publice sau ca element pretios de propaganda cultural a ~inational a e drept ca poate juca in stadiullui actual rolul unui abecedar dinamic. Iti trebuie in primul rand «oameni» care sa ~tie ce trebuie sa faca cu banii. opunand cinematograful estetic ~i cel instructiv celui "sensual" . Dar ce folos. Pentru mine initiativa particulara nu-i decat 0 f. fie estetice: "Culturale sunt sau filmele direct instructive. Suchianu. seamana cu Coleen Moore. iI imita pe Rudolf Valentino . AI." Pana una-alta. ~iadresandu-se direct emotiunii. Liviu Rebreanu. Vera.neaza cu Poezia. insa. are ca ideal feminin pe Marlene Dietrich ~iAnny Ondra. fie instructive. Poetul Ion Minulescu. "cinematograful este cel mai popular instrument de educatie ~i distractie. cand scria cele de mai sus referitoare la "arta de periferie intelectuala" . insa. Ciudat insa.denumit in multe alte feluri: "destrabalat"." Cu alte cuvinte. Felurite aspecte .Mi-am adus aminte insa ca cinematograful nu-i deocamdata decat 0 arta de periferieintelectuala".~coala a coruptiei". Nu poate fi analizata in profunzime nici contributia celorlaW intelectuali atra~i de mirajul filmului.uneori extra-artistice . clasificate dupa finalitatile lor. in "Cartea nuntii". care e un fel de muzicu a ideii ~i deci 0 arta sentimental-intelectuala" ~icu cinematograful. cum sunt acelea care arata misterele naturii sau diferitele me~te~uguri omene~ti. "ticalos".printre scriitori . A. fara sa aiba scop instructiv. Calinescu a pus in circulatie paradoxuri deloc magulitoare la adresa artei filmului (punand jar pe focul unei polemici purtate. Bratescu-Voine~ti.. De promovat.. alaturi de Mihail Dragomirescu. .i1rsa sinistra ~ifilmul educativ nu-i decat un abecedar de lux al carui cost reprezinta 0 dobanda mai mare ca suma imprumutatiL Sa nu mai vorbim de filmul romanesc (.seamana leit cu Maurice Chevalier (toate ) I -4 73 .. cu tanarul critic de film D. In "Adevarul literar ~i artistic" din 16 februarie 1936 se putea citi: "filmul e 0 arta supusa relatiilor de tot felul ca imbracamintea ~i cantecul de lume. care va fi analoga cu muzica ideilor din Poezie. este un fel de muzicu a energiei . sau filmele care.~coala a crimei" etc. sau ca arta culinara El nu da 0 placere de idei ca teatrul ci 0 placere de senzatii ca savarina ~i iubirea fizica " Pe de alta parte.I. Ar fi de facut precizarea ca . "Mizantropul" G. dar ~i de destrabalare ~i coruptie. Pentru crearea unei industrii cinematografice in Romania nu-ti trebuie bani. ne reprezinta in mod decent ~iestetic tablouri sau actiuni interesante". Victor Eftimiu. ba chiar cu Greta Garbo.au existat ~i adversari (uneori inver~unati) ai cinematografului. dupa premiera filmului realizat de Reinhardt Visul unei nop{i de varu). poetul facea parte din conducereea "Societatii romane~ti pentru crearea de filme naponale Filmul rom!inesc". in primul rand.

invatase sa vorbeasca . cotidian ~i utilizarea aspiratiilor maselor ( . lata un singur exemplu: "Esenta cinematografului e tocmai zugravirea mediului moral al unui popor. firqte).. Paradoxal. strigatul unui locatar in gang. GHinescu 11cultiva.aceste trimiteri denoHind 0 bun a cunoa~tere a cinematografului). .. de~i lasa impresia ca respinge cinematograful. Laptele care da in foe. nu o data. patrunzatoare propozitii estetice cu privire la obiectul ~i particularitati1e celei de a ~aptea arte. Calinescu scria aceste randuri (in "Romania literara" din 23 aprilie 1932).. G... ). formuleaza. ma~ina de calcat uitata cu fum pe un pantalon.. "Strigatul unui locatar in gang"? Cind G. 74 . cinematografu1. dezordinea matinala a unui pat ~ijumalul putin ie~it din cutia po~ta1a a unui apartament. elementele acestei arte fiind un realism . sUnt elemente mult mai eficace dedit retorica abstracta" (intr-un film. ba mai mult.. observatia marunta a vietii formeaza baza de operaJie a cinematografului.

(8v61-1 £61) 31IVZIIVNOlivN VI VNVd ""' v llONOS lildVlIDOl VW3NIJ .

Cantaretu! de jazz (sau Cfintaretu! nebun." Ie~ind pentru 0 clipa din "corsetul" problematicii tehniee. pe bulevardul cinematografelor din Bucure~ti. Cantacuzino (~i in specialla amintirile reunite sub titlul "Intalniri eu cinematograful"). eehipate cu sisteme diverse. principalele cinematografe bucure~tene incercau sa se adapteze noii tehnici. pentru filmul romanese. precizeaza (la pag. in scurta vreme.PRIMELE FILME VORBITE In toamna anului 1929. se inehideau "pentru instalarea noilor aparate sonore" ~i se redeschideau. Diseutiile pentru sau contra sonorului au umplut presa vremii in anii aceia. 18): "Fapt este ca articolul meu despre cinematograful vorbitor mi-a deschis drumul catre 77 . careia publicul Ii raspundea cu ata~ament ~ieu 0 euriozitate neostenita.rula. cum i s-a mai spus la noi) de AI. pentru istoria cinematografiei mondiale. Revolutia sonorului a complicat ~i mai mult problema bazei materiale ~i a capitalului. Unul dupa altul. treeerea de la filmul mut la filmul sonor ~i vorbitor n-a fost un drum batatorit ~i . la Paris. m-a~ opri la ni~te insemnari ale sale cu "bataie lunga" pentru insa~i istoria filmului romanesc. 29): "Montarea unui studio insonor (adica perfect izolat de toate zgomotele exterioare .dupa cum bine se ~tie. cu un succes de public fin-aprecedent. avea sa desehida 0 noua epoca pe spirala evolutiei. inca din vara anului 1929. Filmul mut intra in istorie.mari personalitati ale filmului mondial (~ima gandesc la un Chaplin. a insemnat . Ion I. Era 0 intrecere febrila. in "Viitorul" din 2 noiembrie i-a aparut eseul dedicat exclusiv "Cinematografului vorbitor". in "Momente din treeutul filmului romanesc". Cantacuzino marturise~te in amintirile sale (pag.in primii ani . Cantacuzino a scris cateva artieole despre aceasta noutate senzationala. doua filme sonore: Cantaretu! de jazz (despre care am amintit) ~i Louise. primul film facut in America de catre Maurice Chevalier. la un Eisenstein. Dar daca. Autorul vazuse. Dupa ce in pagina a doua a ziarului "Ultima ora". iar developarea unei benzi sonore ~i copierea ei devenea imposibila in conditiile primitive ale laboratoarelor noastre. dar ramanand la scrierile doctorului Ion I. Ion I.n.) sau pro curare a unei aparaturi de inregistrare sonora erau acuma incomparabil mai costisitoare. Sigur. peste tot in lume unde filmul avea 0 traditie ~i-obiografie. La acea data. eele doua mari semne de intrebare pentru produqia nationaHLlon I.un dezastru. primul film vorbitor venit la Bueure~ti. pentru cei care se straduiau de atalia ani sa injghebeze 0 cinematografie. s-au dovedit teribil de reticenti la inceput. Jolson. publicase artieolul intitulat "Neputinta realizarii" (atacand cateva probleme grave ale eulturii modeme).n. filmul sonor ~i vorbitor avea sa insemne 0 revolutie. Cantacuzino. fiecare anuntat drept "cel mai perfeqionat" ~icel mai performant.actualul cinema "Bucure~ti" . dupa 0 luna-doua. la Pudovkin sau la Rene Clair) au manifestat 0 indarjita rezistenta. caud Bucure~tiul nu luase cuno~tinracu filmul sonor. la cinematograful "Trianon" .

despaqirea ~iplecarea grupelor etc. In cei zece ani dintre 1930 ~i 1939 se vor face numai 16 filme sonore (multe dintre ele apeland la "carje straine") . Aceasta operatie de sonorizare s-a realizat la Berlin (probabil printr-un procedeu pe discuri). Cobilovici) utilizand motive romane~ti. Ecaterina Teodoroiu (Eroina de la Jiu) de Ion Niculescu-Bruna .dupa cum se vedea o influenta indirecta ~iasupra cinematografiei romane. se va vedea. printr-o ciudata conjunctura simbolica. se pastreaza in coleqia Arhivei Nationale de Filme. incompleta (5 acte). prin forta lucrurilor. sunt versiuni sonorizate ale unor pelicule mute. 0 hora minunata cu splendide costume naJionale. in cadrul unei "reprezentatii de gala" la cinematograful "Femina". inaltilor demnitari ai statului" .despre toate acestea urmand a vorbi altadata -. interpretata chiar de eroii autentici ai acestui episod razboinic. Numarul filmelor realizate dupa 1930 scade simtitor. intrerupta subit de glasulinfiorator a1goarnei. 0 copie a filmului. a iubirii de frate. precum ~ipeliculele realizate de cinea~ti romani pe alte meridiane . ). Intalnirea mea cu filmul sonor se transformase intr-o intalnire cu gazetaria. in rest filmul continand zgomote de lupta ~icateva .. Ceva mai tarziu am fost angajat in redaqie. baieti! Pentru tara ~irege!" lata ~ifragmente dintr-un comentariu de avanpremiera: "Filmul este o apoteoza a iubirii. scena autentica luata din arhiva cinematografica a razboiului. aranjamentul muzical (E.este primul exemplu de film "sonorizat"..foiletonul ziarului. ~iunde am scris sapwmana de sapwmana. de tara ~i a dragostei pasionate. urmeaza ziua mobilizarii ~i a despartirii soldatilor de case. Dar pana atunci. episoade de lupta. Iar faptul ca aceasta activitate gazetareasca s-a desfa~urat tocmai in redaqia «Viitorului» a avut mai tarziu . ea se decide sa lupte in locullui. cu vai) vreo 30 de filme mute. sa revenim la "cruda soarta" a filmului romanesc in anii introducerii sonorului." Da. Dupa alte cateva subiecte diferite. a fost dezvoltata de regizor pe cat se putea mai mult. dupa cum se sublinia in presa.putine . guvernului. se realizasera (cu chiu. unde urmam lui Ion Minulescu.film a carui premiera a avut loc la 8 ianuarie 1931. avand pe buze vorbele "Inainte. nu putea lua alta atitudine (. in frunte cu comisarul de polilie Pompilian (1916) ~ivizita reginei Maria la spitalul unde Ecaterina Teodoriu se afla ranita.In cei opt ani dintre 1923 ~i 1930.." 78 . scriind pe langa cronica literara saptamanala ~icate un articol zilnic de «Comentarii» asupra actualitatii. Afland ca fratele a murit. ~icade eroic in lupta.. mesager nei'ndurator al urgiei ce se va dezlantui. corpului diplomatic. cinematograful vorbitor a constituit pentru mine un permis de intrare in publicistica. Aqiunea filmului incepe putin inainte de izbucnirea razboiului. in prim plan fiind adusa vitejia Ecaterinei Teodoroiu. care a acceptat sa interpreteze acest rol veridic. culegandu-mi subiectele din toate domeniile. cerceta~a pornita de acasa sa-~i caute fratele pe front. dintre care unele. mi s-a incredinpt cronica literara. am vazut. fiind produse ale unei perioade de tranzitie. al carui punct central este eroina quasi-Iegendara a razboiului nostru pentru intregirea neamului. Evident ca latura iubirii de lara. versiunile romane~ti ale unor filme straine. De altfelin rolul mamei Ecaterinei Teodoroiu apare cmar mama adevaraw a eroinei. In mod special mentionez reconstituirea scenei autentice a aparatorilor podului de la Jiu. patriotismul. Lasand (deocamdata) la 0 parte coproductiile. in versiune muta. cu "muzica ~iefecte".replici. in prezenta "intregii familii regale. Un film national de razboi. Dintre diferitele peisaje ale filmului mentionez: mobilizarea cu frumoase mi~cari de mase. Presa vorbe~te despre "primul film romanesc dintat ~ivorbit de razboi" care "brodeaza" 0 idila pe 0 serie de scene de razboi reconstituite dupa documente militare. timp de vreo cinci ani. sa ramanem in perimetrul primelor filme sonore "jucate" ("cu actori"). Astfel.

" Ideea era reluata in cronica din "Vremea" (semnata de Menalque/B Florian. 22 ianuarie 1931). ironice: "Filmul a fost facut. Ducy D' Alvern (spioana nr." N-au lipsit nici excesele. unde doar indiferenta ~i lips a de cunoa~tere I-au intampinat". ca sa atate ~i sa intretina in sufletele (0. ~erbanescuo Cert este ca aceasta poveste cinema0 0 79 . spectatorii de la noi vor urman mi~cati imaginile filmului Pe frontul de Vest nimic nou dupa romanullui Erich Maria Remarque. Pabst ~i din Franta Epopeea de la Verdun. Ion Niculescu-Bruna. Mitela Cambureanu (un copil). chiar demolatoare. aceasta in conditiile in care scenariul reprezenta 0 pagina de glorificare a patriotismului romanesc dintotdeaunao Dupa unele surse. Ecaterina Teodoroiu apare intr-o realizare generalmente corecta ~i in interpretarea adeseori justa a Feliciei Frunza ~i a lui Mielu Constantinescu. eei 4 cavaleri ai apocalipsului ~i altele. Mandrut (un soldat german).. L. desigur. Pentru realizarea acestui film. Critica a fost. in film mai apar: Felicia Frunza (Ecaterina Teodoroiu). intr-un fel sau altul. ba chiar sa provoace in aglomerarea sustinuta a spectatorilor aprecieri nu numai ingaduitoare. fost recent in vizita ~i la noi. cu semn de intrebare este atestata ~i prezenta. "Muzica ~i teatru". Sarkady (~eful Sigurantei). in genere. la cafeneaua "Royal". de la Arte la Instructiunea Publica ~i din nou la Razboi ~i la Arte). "cre~terea filmului romanesc".N. spune cronicarul. In "Cinema" (l februarie 1931). comisarul Pompilian in rolul comisarului Pompilian). filmul nu suporta comparatii decat in cadrul imperfectelor realizari romane~tio Producatorul roman opune filmului umanist de razboi. moderata. multe alte cinematografii titrate avand mijloace de realizare cinematografica mai putermceo Cronicarul preciza in acest sens: "Din Statele Unite ne-au venit Parada cea mare (0 . Din Germania ne-a venit Westfront 1918. a lui N. Dar dorinta nobila nu e ajutata de mijloace echivalente ~i singurul eroism pe care a parvenit sa-l genereze filmul a fost acela al spectatorilor veniti sa-l vada" (Ion Cantacuzino. Indiferenta era 0 boala mai veche a oficialitatilor de care depindea. 1. tocmai pe acest teren. fratele Ecaterinei). scenariul apartinea lui Ion Niculescu-Bruna (Jean Mihail i~i aminte~te ceasurile in care. filmul romanesc izbute~te totu~i sa atraga atentia ~i interesul publicului romanesc. interpretate chiar de protagoni~tii intfunplarilor evocate (mama Ecaterinei Teodoroiu in rolul mamei Ecaterinei Teodoroiu. laudative (Cicerone Theodorescu. ca scenarist.Alaturi de aceste personaje. n-a gasit nici un fel de sprijin de la cabinetele ministeriale ale vremii (de~i a batut la multe u~i. se cerea un exces de forte ~i mijloace ~i de mari posibilitati artistice de idealizare. 75).0) cetalenilor Romaniei Mari flacara sacra a eroismului. in "Facla") sau critice. Ion Bruna ii citea povestea scrisa de el a eroinei de la Jiu). filmul Ecaterina Teodoroiu nu poate insemna 0 "reevocare" a epopeii 1916-1918. filmul razboiului poetic ~i eroic. de la Ministerul de Razboi la cel al Artelor. V Timu~ scria in "Rampa" din 16 ianuarie 1931: "Evident. admirabilul film allui W. o. care fire~te lipsesc industriei ~i pregatirii noastre artistice cinegrafice (00 0) 0 Intercalat intre marea productie de arta a lui Pabst ~i gigantica realizare a lui Erich Maria Remarque. in 18 ianuarie 1931): din multe pricini. Paul Constantin scria: "Eroina de la Jiu care a exaltat in timpul razboiului atatea entuziasme i~i continua inca fascinatia asupra poporuluio E deci 0 idee abila din partea producatorilor de a utiliza acest personaj pentru o opera nationala. Ori. cinea~tii no~tri au plamactit-o cu cele mai bune inten1:ii. 0 impresionanta realizare a lui Lewis Milestone. Mielu Constantinescu (Marq). impartind pe din doua un singur "schwarz". Comercializarea filmului fiind asigurata prin insa~i materia ce avea sa fie tratata. Mischie (primarul satului ~oimane~ti). In spirit realist ~i lucid. Sonorizarea e convenabila. Aristide ~tefanescu (Nicolae Teodoroiu.Peste cateva zile. ). dar chiar binevoitoare.

in epoca. pana la urma.tografidi avea sa fie adoptata.de ura ~iinfruntare . orchestranti perfecti ai armoniei desavar~ite stabilita de bagheta regizorului. Un alt regizor de la granita filmului mut cu cel sonor a fost Horia 19iro~anu. produqia de filme. pe intriga amoroasa care face din Gheorghe un concurent allui Leiba ZibaI. ~tefanescu ~i Ion Bruna. inginerul AI. Tin sa mentionez ca filmul va fi prezentat In versiune muta cu acompaniament de orchestra simfonica sub conducerea maestrului Egizio Massini. urmarind personajul din copilarie. AI.eu insumi fiind un mare credincios al acesteia . servindu-se pe nedrept de nume1e ~i opera unui autor de talia lui Caragiale. Abia la toamna voi prezenta versiunea sonora ~i vorbita a filmului Ciocoii. Anicuta Ciirja (Sura). Maria. cuprinsa In putemica nuvela 0 jaclie de Pa$ti nu trebuie pangarita prin denaturare ~i de aceea socot ca nu e permis nimanui sa induca in eroare opinia publica printr-o tendentioasa ~i grosolana plagiere a operei lui Caragiale. produs tot de "Soremar-Film". Costel Atanasiu (Mihai). care a prezentat In premiera filmul sau Ciocoii In 1 mai 1931la cinematograful bucure~tean "Regal". Sarkady la 40-50 de ani). Tin sa accentuez ca sunt mai mult decat multumit de realizarile interpretilor mei. acei care anunta Leiba Zibal i~i permit sa Incerce corijarea ~i schimbarea total a a intrigii ~i conceptiei Facliei de Pa$ti. Caragiale. de care este indragostit ~iargatul Gheorghe.realizarea filmului Ecaterina Teodoroiu. Tantzy Economu este Maria (iar Mitela Cambureanu. dar copia pastrata este muta.ce aminte~te de nuve1alui LL. cu acest scenariu. Maria la 7 ani). Tocmai aceste Indepartari evidente de sursa literara au generat. In presa bucure~teana a vremii nu exista atestarile unei premiere la un cinematograf central ~i nici cronici ale filmului. filmul descrie viata unui evreu in societatea romaneasca interbelica. Contemporanii n-au dreptul sa faca surogaturi personale. impreuna. la unul din ce1e mai mari cinematografe din capitala." Ion Niculescu-Bruna este interpretullui Leiba Ziballa 18-30 de ani (dar distributia cuprinde alti trei interpreti pentru alte varste ale eroului: lancu Katz la 7 ani. Or. Leiba Zibal. Marius (Moritz-Lieber). pe dragostea lui pentru Maria.. AI. au mai realizat un film in epoca. dar 0 copie a peliculei (cu inserturi care dovedesc pregatirea pentru proiectie) se pastreaza in colectia Arhivei Nationale de Filme. Sunt convins ca ea formeaza un mare pas Inainte in domeniul filmului romanesc ~i ca va avea 0 primire din ce1e mai calduroase din partea marelui public. . pana la maturitate. Arion Onea la 10-17 ani ~i L.0 fac1ie de Pa~ti". convingandu-ma de faptul ca mai sunt regizori care sa se Inchine la altarul artei mute. Inaintea altor consideratii. de societatea "Soremar-Film". pe vremea dnd era atras de 0 fetita din vecini. 1. Doar numele personaje1orantagonice (Leiba Zibal ~i Gheorghe) se pastreaza. cum este ~i aceea semnata de Ion Viteanu (In "Ramp a" din 1 septembrie 1930): "Concepti a literara ~i profund umana. Intampinari violente. Un anunt din presa mentioneaza ca filmul a fost sonorizat de "renumita casa mondiala Edison Bell" ("Cinema". iam ce dec1ara regizorulintr-un interviu publicat de revista "Cinema" (12 aprilie 1931): "Sunt foarte multumit de ultima mea realizare.am curajul sa prezint 0 realizare muta. dnd va reintiilni personajul iubirii sale ado1escentine. Accentul intrigii cade pe ascensiunea financiara a lui Leiba Zibal. inspirat de nuve1a caragialiana .Petrescu (Preotul). Theo (Smpanul).ca producator . ceilalti interpreti sunt: Mielu Constantinescu (Gheorghe). Pe drumul 80 . 16 noiembrie 1930). 1. Adriana ~erban (Camerista). servindu-se totu~i de titlul acestei opere ~inumele autorului. In rest. ~tefanescu asumandu-~i . Incurajat de biruinta desavar~ita a marelui Charlie Chaplin. ca ~ire1atia acestora . FUmul se indeparteaza foarte mult de nuvela inspiratoare. care ~i-areluat.

Subiectul filmului . Un ziar de mare tiraj l'n epoca ("Dimineata") a povestit subiectul filmului l'ntr-o serie de foiletoane cu titluri sugestive ("Randunel". prin munci:'i~i onestitate. "Cinema pentru toti".. "Indragostitii". fiica Agripinei). am convingerea ca filmul romanesc se va ridica pe cele mai l'nalte culmi ale artei. Neterminat a ramas filmul Un minut mai tarziu.printr-un boier Rugina.din care s-a pastrat doar 0 "mostra" . Daca muzica ne-a daruit un Enescu.." La premiera filmului Ciocoii. la l'megistrarea unei arii. "ace~ti eroi nu au nimic din frumusetea epica pe care le-a suflat-o In argint legenda populara ~i singura lor specialitate e de a se bate l'ntre ei apucandu-se de brilcinare". tot ce e romanesc l'n film "e prezentat ca imoral". datele sunt incerte. pictura un Grigorescu. se l'ndragoste~te de Alexis Fanariotul. De ce amintesc acest film ramas l'n proiect? Din presa vremii aflam (Inca din decembrie 1930) ca este yorba despre 0 comedie sonora.0 idila surprinsa la timp". Paul Zbrentea (boierul Rugina). Este fara Indoiala un efort considerabil. prin energie ~i sarguinta. de 18 metri . preconizat de Marc D' Arly. cantata ~ivorbita In limba romana. Lucian Stanescu (boierul Ursu. Marga Penciulescu. Delicia Mendell (Kiralida. Cuceritor de inimi. pretendent la mana lui Randunel).0 "pacoste de film romanesc". Vizionari au fost. fata naiva care traise 0 copilarie inocenta. s-a prezentat versiunea muta. Titi Andreescu (Cucu. Desigur ca acest film va face o lunga serie. cmnele Alma. Lelia Mirica. sunt de 0 asprime rara precedent: colinda tara . Cristache Antoniu). "Cantecul strainului". Dragostea ei a fost platiHl cu cea mai scumpa dintre monezi: moartea. pare-se. tatal ei). Randunel. Adina D' Ayol. N. "un baiat tampit. "Vanatoarea". se va gasi desigur cineva care sa reprezinte fala filmului romanesc". Cat despre "versiunea sonora ~ivorbita" (redusa. fiul Agripinei. ve~nicul ghinionist" (cum se scria In revista "Cinema"). Munteanu l'n distributie. gata sa se culee cu un parlit de covrigar care-i d. Cate 0 cronica (Lucian Luca. Jean Lupescu.nta un cantec din Helada". H. Alexis prilejuie~te nenorocirile ce1emai grozave. ochi de jaratec. demn de toata lauda. l'n interpretarea protagonistului. Printr-un astfel --J 81 . Amelie Vargolici. Eleonora Kirjanowska (jupanita Smaranda.scria Romulus Dianu l'n "Curentul" din 27 septembrie 1931 . George ~tefanescu (haiducul Fulger). fata boierului Ursu e . cu Silly Vasiliu.pe care a apucat-o. Agripina. M. binel'nte1es acesta tot roman".0 matracuca rea de musca. Cristache Antoniu (Alexis Fanariotul). Didy Botez. "Cantecul strainului". "Deznactejdea Kirei Agripina". Insa~i Randunel. mama ei). 1 iunie 1931) aprecia filmul ca "excelent" pentru salile populare: "Dupa 0 vara l'ntreaga de peregrinari de la Carpati la Dunare.C. "spiritualul Mitica. departata de framantarile lumii." Alti cronicari. l'ntr-adevar. mai ales l'n provincie ~i In salile de cartier. Igiro~anu ne prezinta un nou film haiducesc. Moti Spakow.era astfel rezumat l'n revista "Cinema" (10 mai 1931): "Eroul este un oarecare Alexis Fanariotul." Jucau l'n film: Iva Dugan (Randunel). 0 partolina bo~oroaga" care are de la sotia sa. l'nsa. Cristian Nicu1escu (haiducul Codreanu). cu atat mai mult ca este mut. "l'nArdeal rad minoritarii de noi. "Petitorie ciocoiasca". "Trecutul fanariotului" etc. sunt l'nca. D' Ayol. aventurier l'ndraznet care ajunge la situatii1e cele mai l'nalte. poezia un Eminescu. vazand felull'n care un film oficial zugrave~te caracterele acestui neam ~iprostitueaza istoria acestei tari". . 0 "iahnie artistica pentru care ouale docite ar fi prea putin" In care "neamul ne este reprezentat printr-un \:iganzlatar care-~ibate nevasta cu ajutorul argatilor ~i0 Inchide In tumul mor\:ii".). cu acompaniament de orchestra. Sultana Gurascu (Kira Agripina). "un mascarici caraghios. iar eroul ei este Mitica.

Dupa un film neterminat. Aur urma sa fie. dar ale caror visuri nu-~i gaseau implinire. imegistrarea muzicii ~i a dialogurilor fiind facuta in studiourile "Hunnia-Film" din Budapesta. iata e1emente demne de relevat. ~i astfel. George Coman exulta: "Chemarea dragostei. macinate de rigorile existentei". de asemenea. tranzitia sa reiasa mai puternica. interesant. Chemarea dragostei. Jucau In film Panait Stoianov (Ion). de lumina ~i de mizerie a ora~ului .la 11 ianuarie 1932 . suprapuse pe un scenariu omenesc. readucandu-le. ~tefania Popescu. scenariul ce contine 0 morala sanatoasa pentru vremurile triste prin care trecem pledeaza 82 . Romano. Lupescu ~icantecele populare de Zavaidoc. V. tenorul Emil Marinescu de la Opera Romana. un conflict dramatic de 0 deosebita intensitate. Citim. Lucy Hudson (Lulu). iar ariile erau cantate de AI. Panait Stoianov. dupa cum 0 spunea insu~i regizorul. o tehnica excelenta.~i au facut. drept pentru care finantarea n-a mai continuat ~i filmarile s-au oprit. tatiH ei). In "Cinema pentru toti" se putea citi (in 16 ianuarie 1932): "Fire~te ca un film romanesc trebuie privit printr-o prisma cu totul speciala. mai viguroasa . a avut premiera la cinematografele bucure~tene "Capitol" ~i "Roxy" in seara de 11 ianuarie 1932. prin perfectiunea imegistdlrii sonore poate fi pusa cu cinste alaturi de marile produqii cinematografice straine. simplu ~i inteligent. prin sistem "Kofaton". 0 sonorizare impecabila. Salutam acest sensibil progres al filmului romanesc. Emma Romano (Anca). Stroe Atanasiu (George). D. i~i face prin acest film 0 propaganda utila ~i meritata de care putem fi gelo~i. ducandu-le apoi In viata plina de fast.cu un alt film pierdut. Decu. Tantzi Elvas. Chemarea dragostei (Rapsodia romana). prezentand 0 altemanta continua ~i sustinuta Intre viata lini~tita de la tara ~i viata tumultoasa a ora~ului". diseurul Jean MoscopoI. Paul Constantin (boierul Paul Dumbraveanu). de asemenea.ca apoi. Prologul era spus de Ion Manu. Tipurile sale sunt prinse in viata lini~tita a satului. Stroe Atanasiu.. Era yorba despre un "film sonor ~i cantat fara dialoguri".Mania Marin (In principalul rol feminin). a~a cum se uiill 0 mama la copilul ei. care visau 0 evadare catre fericire. in timpul tumarii exterioarelor. Scenariul apartinea scriitorilor Isaiia Racaciuni ~i Gheorghe Zamfirescu (dupa 0 nuvela de Constanta Hodo~).acesta. prins In tablouri de 0 rara calitate . Marga Pancu. chiar daca astazi nu mai exista in arhiva. despre care yom vorbi pe larg intr-un capitol aparte. regizorul Jean Mihail ie~ea in lume . ca "autorul manuscrisului aduce pentru prima oara in filmul romanesc un subiect viu. In cartea sa de amintiri "Filmul romanesc de altadata". cum.de film i~i revendica drepturile comedia cinematografica. chiar daca are une1edefecte. Filmul e o broderie de umbre ~i lumini. in urma developarii.. prin felul cum a fost realizat ~iprin actiunea sa captivanta.0 fresca minunata a viepi romane~ti. 0 fotografie minunata. care este inzestrata cu bogatii ~i frumuseti naturale nepretuite. Ionescu. " Cateva cronici au fost saturate de superlative. Aur (Cantecul zorilor). din distributie urmau sa faca parte . 1." Cronici laudative au aparut ~i la Belgrad: "Romania. Grit Dorescu. Prezentarile publicitare din preajma premierei anunta ca filmul este . Regizorul poveste~te. Bimbo Marculescu. Jean Mihail a izbutit sa realizeze un film care se ridica mult peste nive1ulobi~nuit al filmelor nationale. Ion Constantinescu (Toader. Lisette Claudette. un film despre "existenta a doi tineri simpli. Este yorba de dezradacinarea unei fete de la tara.. la Bucure~ti ~i In Sighi~oara . a constatat ca materialul filmat in exterior (circa 1200 de metri) era deteriorat iremediabil. ~t. In "Dimineata". transplantaill la ora~ de dragoste ~icare dupa ce cunoa~te scrumul ~idrojdia ora~ului se reintoarce in satucul ei din munp. De data aceasta.Constantinescu. cu bucurie". in schimb.

Lucian Stanescu (pictorul). fata unui armator multimilionar).. semnata J. Astfel. logodnicullui Miky). indeosebi a aceleia care. da un aspect ametitor Bucure~tiului: cabaretele cu ademenitoare girls.. Ceea ce e mai trist e di. era intitulata . Bc. lumina. Cristian Niculescu (in dublu rol: Ivan. e una dintre cele mai imbucuratoare manifestari cinematografice ale acestei stagiuni. fara sa avem 0 industrie cinematografica de proportiile celor apusene.lnit~iyom mai intalni aceasta constatare pana spre . D-sa a izbutit sa ne dea un film desavar~it din toate punctele de vedere. Pe de alta parte asistam la desfa~urarea vietii zgomotoase de la ora~. zilele noastre! ." Pe de alta parte.muzica . in "Epoca". Belgrad. regizorul filmului Chemarea dragostei e cu atat mai laudabila. care (oo . Ion Golea. Pentru intaia oara ni se arata ca.se intelege de ce socotim ca filmul Chemarea dragostei e cel dintai film romanesc ~i ca se va bucura ~ipeste granita de succesul pe care I-a avut la noi. lumea nu se mai lasa dusa de nas ~i refuza sa vie. munca la camp intr-o atmosfera luminoasa de voie buna.. Scenariul. urcu~ul ~i cobora~ul opiniilor despre Chemarea dragostei. Sultana Giurescu (Olga). De aceea avem dreptul sa fim severi" ("Viitorul". Terente.~i se incheia astfel: "Daca mai adaugam celelalte insu~iri ale lui: ritmul.. aventurile unui bandit despre care vorbisera indelung ziarele." Manifestand 0 atitudine de respingere fata de autor (pe care ~i-o va corecta pe parcursul vietii). Paul Zbrentea (Dedu. de cantec.. "regele baltilor" ~i Matei.avea in distributie pe Iva Dugan (Miky. Raspunderea autorilor unui film romanesc ratat trece deci dincolo de ei ~iinsuccesullor risca sa compromita ideea insa~i. baritonii Manolescu ~iEmil Gheorghiu (interpretand cantece populare romane~ti). Osteneala d-Iui Jean Mihail.0 noua infrangere" ~iincepea cam a~a: "Este ciudat cum in actualele vremuri de criza neinduratoare se mai gasesc oameni care sa aiba parale de azvarlit pe drumuri.). dupa miezul noptii. ~erbanescu). complicele lui Ivan). iata ~i opinia "Adevarului literar ~i artistic" (din 10 ianuarie 1932): "Filmul romanesc la a carui premiera au asistat reprezentantii publicisticii noastre. al carui autor e dl. filmul Insula !'jerpilor pierdut ~i el . leprosul din Delta). Pentru a exemplifica. i~i intitula cronic a . "Primul film romanesc" . Lucrul dovede~te ca ne aflam in pragul clipei cand in con~tiinta publicului «film romanesc» are sa fie sinonim cu «film prost» ~i cand n-are sa mai incurajeze produqiile autohtone nici chiar daca ar fi bune. zelo~i au fost ~i detractorii filmului. cu jazzuri ~i cantece bizare. P.am mai int3.cu succes pentru dragostea de sat ~i contra exodului la ora~e" ("Gazeta filmului sonor". Filmul era inspirat dintr-un fapt real.toate de-o concordanta minutioasa ~i de-un realism admirabil . Cronic a din "Cinema" (17 ianuarie 1932). Din 1934 dateaza filmullui Horia Igiro~anu Insula !'jerpilor (pe un scenariu la care regizorul a colaborat cu N. ni se prezinta slujba Invierii intr-o biserica de sat. de asta data. Constant. ultimul film romanesc Chemarea dragostei e tot atat de prost ca ~itoate celelaltc ale autorului sau.N. Produs de "Clipa-Film".lva de reclama. locotenent de marina. C. tavernele cu figuri dubioase ~i strazile cu o animatie de «ora~ al bucuriei»". 15 ianuarie 1932). infati~eaza 0 aqiune bine condusa care iese din banal ~i cuprinde elementele cele mai diverse ~i mai caracteristice ale vietii romane~ti de latara ~i de la ora~. Mataranga (un detectiv). pana la capat. Elena Debert (mama). prezentat in premiera la cinematograful bucure~tean "Trianon" in 29 iunie 1934. ianuarie 1932). putem atinge culmile artei ~i cu mijloace restranse. toata infratirea omului cu natura. 83 . Ion Cantacuzino i~i teoretiza nemultumirea: "Anuntat cu mare v3. Titi Andreescu (Bimbirica). George ~tefanescu (Raul. un film romanesc care va putea trece dincolo de hotarele tarii noastre. jocul arti~tilor..

exploatata de oameni fara scrupule ~ibolnava de tuberculoza. Intr-o barca cu motor. fata I~i parasqte iubitul ~i pleaca cu prietenulla ora~. atunci cand se lasase Imbatata de vorbe. cu nostalgia ora~ului ~i a luxului.select" filmul Poveste trista. Publicul 0 data n-a fluierat. cu toate Ingrijirile pe care i le da 0 prietena. . nici 0 stilizare ~i nici un efort de a fi convertite In poezie. yom vedea.scria. Fata se Indragoste~te de Ivan. chiar de a doua zi sala era pustie ~ipustie a ramas pana la sfar~itulcarierei filmului . Refntor~i In satul unde ~i-au tesut idila. Nemultumita de hotararea tatalui ei. ajunsa pe parchetul unui bar. Gh.. la 10 noiembrie 1939. Accentul In acest film a fost pus pe anecdota.stapanise multa vreme baltile Brailei (~i care va aparea In film cu numele de Ivan).influentata de romane ~i filme de aventuri ." Primele filme sonore romane~ti . filmul este astfel rezumat de Lazar Cassvan (In "Cinema" din 18 noiembrie 1939): . prin Indeletniciri dubioase . Cristian Niculescu este un actor demn de Lon Chaney sau Boris Karloff. Impreuna cu fata.. Este yorba In film. 1. a~adar." Sarind peste elogiile circumstantiale de tipul .I.semnata de Victor lliu In "Romania literara" (ur. Cronici favorabile au aparut In "Universul" ~i "Reporter". pe aportul emotional al unei serii de episoade. 34/1939): "E banala poveste a fetei amagite. In "Cuvantul liber" (la 14 iulie 1934). unde.dirora Ii se adauga.. Filmul Intreg e copia directa a unei aqiuni de 0 platitudine desavar~ita ~i de un strident mahalagism. nu lipsesc Intepaturile de rigoare. platind astfel gre~eala savar~ita. Dar a doua zi. iar publicul a tratat cu dezinteres noua premiera: "Am urmarit publiculla Insula !jerpilor .0 fata simpla.au ramas. pe Dunare. o actiune neinteresanta. cateva categorii cinematografice aparte . de Herz. retin cronica ampla. tara subtilitati ~inuante. foarte putine ° 84 . tributare conditiilor improprii rezervate produqiei de filme In deceniul al IV-lea. baiatul din sat. de la tara. de a 0 marita cu locotenentul Raul. iar fata.cauta mereu senzationalul. Acolo devine dansatoare . iar Const. ). A~mai aduce In discutie un singur nume de cineast din deceniul al patrulea. care n-a Incetat s-o iubeasca pe eroina. Cornel Dumitrescu. Acolo Ivan moare In urma ranii dobilndite.. dar locotenentul care 0 iubea da de urma fugarilor.acest suav aperitiv ce va fi filmul romanesc de stat. aprofundata ~icritical . AqiuneaIilmului continua In ritm aventuros. ~i.paravan fndaratul caruia sluje~te afacerile veroase ale «binevoitorului» ei. " . melodrama fada. pentru ca. unde cei doi se vor casatori. Miky dispare In ziua nuntii. dl. se Intoarce acasa. atenta. care «s-a ajuns» la ora~. Intre timp. prezenta la cinema . regasita de Raul. fn general. PeIiculele care au supravietuit. "regele baltilor".. de a ie~i din mahala. Miky. Pierdut la randu-i. care. unde cade In mainile unui monstru lepros. este ademenita de un fost consatean. Nu s-a facut nici 0 selectie a elementelor dramei. fara poezia amanuntului (. din platitudine ~i vulgaritate. pome~te spre capitala.. apoi. de la povestea autorului dramatic A. A. ajunge proprietar al unui bar. sa fie rapita de la acesta de catre Ivan. la randullor. Intr-o barca. In "National". 12 noiembrie 1939) ~ipeste replicile rautacioase de tipul "lungi hohote de ras au subliniat In sala intensitatea dramei" ("Azi" 19 noiembrie 1939). luati de curentul apei. cel mult a ras exasperat. Ea sufera de 0 boala care nu iarta. Cei doi se regasesc In localul de noapte al tanarului. Ivan este ranit. In rest. de povestea fetei unui armator bogat... Matei. "Cantat ~ivorbit romane~te". fata moare.Ghita Ionescu. Scenari~tii au plecat. a provincialei sentimentale ~i naive. filmul s-a bucurat de 0 primire Ingaduitoare din partea criticii. Din pricina unei gre~ite interpretari de situatie. ajung In mare ~i In insula ~erpilor. care . cu momente de foileton popular.0 seara de adevarat triumf' ("Romania". cu timpul. cu episoade ~isentimente «puternice». Ghica considera chiar ca interpretullui Ivan..

Parcul Jianu (cu vila Brancoveanu). Pe genericul primei versiuni. in cadru mai restrans. Stahl ~i D. In colectia Arhivei Nationale de Filme se pastreaza 0 copie a filmului. Germania ~i Statele Unite ale Americii. incercand sa aprofundeze mecanismul crea(iei in cazul filmelor sociologice. ilustrand conferinte ale profesorului Dimitrie Gusti in Franta. Viata. realizat de H. Marele "avantaj" al unui film precum Leiba Zibal.~ial unei intregi serii de pelicule prilejuite de cercetari sociologice . de importanta majora in istoria cinematografiei nationale: Dn1gu$. dupa formula obi~nuita. faptul ca astfel de pelicule sunt "in totul eliberate de atmosfera inabu~itoare ~iseaca a studioului. in execu(ia unor muzicanti veni(i de la Dragu~. filmul a circulat ~i peste hotare. a~a cum a fost el. la premiera din 1930 filmul a fost insotit de ilustratia muzicala a lui Constantin Brailoiu . a unor peisaje din Romfulla anilor '30.la numar. a~a cum traiesc ei. dobandind incontestabile valori documentare. Inaintea premierei oficiale. Georgescu). fondatorul Institutului Social Roman.a fost profesorul Dimitrie Gusti (1880-1955). figureaza numele sociologilor Paul Sterian ~i Nicolae Argintescu-Amza. filmul a fost proiectat. au un merit suplimentar. inainte de orice altceva. lnitiatorul filmului . Simplele elemente documentare. aprecia (in "Curentul" din 16 ianuarie 1932).0 prelucrare bazata pe melodii locale. se transpun in planul emotional ~i devin un adevarat poem rustic.in cadrul celei de a patra campanii monografice. ).dupa 0 substantiala documentare prealabila . preciza: "Studio au fost satul ~iregiunea .activita(ile productive.. un exemplu precoce de implicare a filmului in cercetarea sociologica ~ietnologica. La indemnul profesorului. In continuare. culese de Harry Brauner -.personalitate de faima mondiala in domeniu. actiunea. de plilda.unde s-a facut cercetarea monografica.in plin aer . viata unui sat romanesc. FILMUL ~I CERCETAREA SOCIOLOGICA La Teatrul National din Bucure~ti. imprejurimile Capitalei. nici personaje. un sat fagara~ean din sudul Transilvaniei. de mijloacele teatrale ale punerii in scena ~ide orice deformare intentional estetica ori doctrinara". nici una ori prea multa: viata insa~i. intre 15 iunie ~i 15 august.in doua luni din vara anului 1929. imaginea unui timp revolut. intreprinsa in anul1929 . 85 . Profesorul Dimitrie Gusti. obiceiurile ~i ritualurile din Dragu~. Pentru ca de~i filmul nu are. este de a fi perpetuat infa(i~ari ale Bucure~tiului vremii . in 5 martie 1930. desfa~urata in cadrul ei natural (. filmele transmit. Piata Sfantu Gheorghe. dincolo de valorile artistice (indeob~te discutabile): filmate in ambianta reala a strazii.. peste decenii. Dupa ce a rulat in Bucure~ti.H. de 2500 m. Bulevardul Domnitei. avea loc premiera unui documentar "special".. astfel. personagiile au fost taranii din satul studiat. studentii Seminarului de Sociologie de la Universitatea Bucure~ti au studiat . al operatorului Nicolae Barbelian (care este ~i autorul montajului).imagine a Lipscanilor ~i a Vacare~tilor. luate pentru 0 demonstratie cu totul ~tiintifica. in lungime de 580 m (cu un montaj diferit de cel initial. Cinematograful. Filmarile pentru acest documentar sociologic au fost realizate . prezinta totu~i un deosebit interes dramatic". nici actiune. in decembrie 1929 (conform unor ecouri din presa) ~ila 21 februarie 1930 (conform datei de pe afi~). filmul rezultat fiind 0 elocventa ilustrare a cercetarilor de pe teren. devine marturie ..

Impreuna cu operatorul Tudor Posmantir. In care echipa de sociologi este. Insa. doar cateva.la "zece pana la douasprezece filme satqti". ca In cazul filmelor anterioare. la cinematograful bucurqtean "Aro" . Ripeanu In studiul sau din 1973. printre care buhaiul. se efectueaza 0 versiune engleza.Intr-o prima varianta . de ditre Henri Stahl ~iConstantin Brailoiu. aflam numele lui Henri Stahl (supervizat. Tudor Posmantir semneaza imagine a ~i montajul. de Dimitrie Gusti). In iunie. personaj (filmul devenind. scene funebre.precum ~iobiceiuri ale locurilor (de nunta. . a carui varianta nesonorizata a avut un spectacol de gala. "Funda!ia Cultural a Regele Carol II" ~i "Societatea Compozitorilor Romani" In 1937. astfel. mica industrie sateasca.Profesorul Dimitrie Gusti se gandea . de InmOrmantare). fiind rezultatul celei de a ~aptea campanii monografice Intreprinse de sec!ia de sociologie a lnstitutului Social Roman In colaborare cu seminarul de sociologie al Universita!ii din Bucure~ti. "Le film sociologique. ocupa!iile satenilor. la randu-i. Date despre toate aceste filme (~i despre interferen!ele dintre eercetarea sociologica ~i cinematograf) aflam In presa 86 . eu caracter etnografic ~ifolcloric . Sunt prezentate In filme activita!ile productive curente . moraritul. prezentat la 14 ianuarie 1932 In auditoriul "Academiei de ~tiin!e comerciale ~iindustriale". ca scenarist ~iregizor. peisajul de la poalele mun{ilor Fagara~ului devin "strofe" ale poemului rustic. tradi!iile -. "interesul dramatic" al unui film fara "story" .In ceea ce prive~te portul. obiceiurile. Realizatorii au optat pentru formula unui film nesonorizat. iar autorul "sunetului" este Adolphe Fontanel. pentru ca versiunea sonora sa aiba 0 a doua premiera. reintegrate dupa primul razboi mondial. realizat de "Ciro-Film". Munca la camp. culesul ~iprelucrarea strugurilor. cateva obiceiuri de Craciun ~ide An Nou. la Arhiva Na!ionala de Filme se pastreaza 0 copie bruta a filmului (In lungime de 1003 m). pe generic. lucranle de laborator fiind executate In mai 1937. accentul cercetarilor sociologico-cinematografice fiind pus pe {inuturileRomaniei Mari.cum 0 demonstreaza ~iB. documentara ~iestetica! . Din proiectele ini!iale s-au realizat. apare ~iIn titlul filmului despre Dragu~: viata unui sat romanesc. Filmarile au avut loc In vara ~itoamna anului 1931.invocata de profesorul Gusti.T. Un sat basarabean.este dincolo de orice discu{ie. construqia de locuin!e prin metode locale etc. la sala "Dalles". Peste decenii. Varianta ini!iala a con{inut~ase"aete" . ~i un document portretistic). de data aceasta figureaza numele regizorilor Henri Stahl ~i Anton Golopen!ia (superviza!i de profesorul Dimitrie Gusti).de~ifiecare cadru al peliculei I~iare istoria sa sociologica. La premiera din 1936. necesara prezentarii filmului la expozi!ia de la New York. aranjamentu1 muzical fiind semnat de Constantin Brai1oiu. gesturile lor cotidiene ca ~iparticularita!ile zonei .agricultura. Urmatoarea premiera a "seriei" va fi Satul Sant. In 11 octombrie 1939.un priveghiu. ~i tot in 1939. Pe generic. 0 ~ezatoare. Filmarile au fost realzate In vara anului 1935. iar lucrarile de laborator ~imontajul au fost Incheiate . In 5 februarie 1936. Corn ova este al doilea film important al "echipei" de sociologi-cinea~ti. Une contribution roumaine a l'histoire du cinema" . Este yorba despre un metraj mediu (la Arhiva Na!ionala de Filme se pastreaza 0 copie In lungime de 529 m). ale carui filman sincrone au avut loc In comuna Fundul Moldovei. pescuitul. In comuna basarabeana Comova din jude!ul Orhei. jocul caprelor ~i~atra{iganilor -. alaturi de numele operatorului Tudor Posmantir.In ianuarie 1936. Producatori ai filmului sunt "Funda!ia Culturala Regele Carol II" ~i"lnstitutul Social Roman". Un al patrulea documentar sociologic important este Obiceiuri din Bucovina. Pentru versiunea revazuta ~i pentru cea sonora lucrarile au fost reluate In 1937 ~i 1939. filmul a fost acompaniat de corul din comuna Le~u (condus de Florian Badoiu).

Calanul Mic (Somq). (Oficiul National de Educatie fizica). Produs de Institutul Social Roman. Viata studentilor de la ONE. Olane~ti (Nistru). ei eniu deja «vechea garda». in 1982). Primele sale scurtmetraje . filmul are pe generic ." Regizorul galatean Paul Calinescu (nascut in primii ani ai veacului XX. ~tiinta realitatii sociale" (1934) "Sociologia militans" (1934). Inca doua filme importante vor intregi "capitolul" filmelor sociologice. Slobozia-Pruncului. Un sat basarabean.la Fagara~ ~iin comunele Petri~ (Mure~). Eforie-plaju . "Problema sociologiei" (1940). 1'mpreunacu Jean Georgescu ~iJean Mihail au format un triumvirat (pentru cinematograful nostru) istoric. realizat sub auspiciile "Fundatiei Culturale Regele Carol II" de catre Octavian Neamtu (cu supervizarea profesorului Dimitrie Gusti). 1925-1945"). ~ide catre altcineva. Ei sunt principalii depozitari ai secretelor unei bresle urmarita de ne~ansa. documentarul prezinta activitatea cultural-educativa a echipelor studente~ti conduse de profesorul Dimitrie Gusti in cadrul campaniei din 1938. studii de H. ora~e ~iregiuni cercetate de Institutul Social Roman. 1969). am mai inserat-o in acest compendiu: "Paul Calinescu. la Editura Sport-Turism.erau realizate cu aparate 87 . "Sociologia monografica. Lucia Apolzan ("Sate. mss). in volume special dedicate. Rapile (Bacau). Cornova ~iSatul SantoDin anul1938 dateaza filmul Echipele regale studente~ti. ca operator pe Tudor Posmantir. sub titlul "Proiectii in timp" . pe care. De~i abia quadragenari in '44. O. Stahl ("Tehnica monografiei sociologice".E"pozitia industrialu. Dode~ti (Fa1ciu) -.pe insu~i profesorul Dimitrie Gusti. "Baza" montajului 0 constituie secventele din documentarele Drugu~. "La Monographie et l'action monographique en Roumanie" (1937). cu filme documentare. Prigor ~iRudaria (Cara~ Severin). "Un an de activitate in afara de tara" (1947). PAUL CALINESCU ~I "TARA MOTILOR" In postfata amintirilor cinematografice ale regizorului Paul Calinescu (stranse in volum. in studii ~icercetari ulterioare~De mare utilitate pentru istorie este "Catalogul materialului sociologic privitor la cercetarile monografice intreprinse in anul 1929 in comuna Dragu~". Coste~ti (Gorj).yulgrudinilor. volume ~i studii ale profesorului Dimitrie Gusti precum "Muzeu ~i film sociologic" (in "Politica culturii". ora.vremii. 1970.ca scenarist ~iregizor . Locuinta turuneascu In Romania este un film de montaj realizat in vederea prezentarii la pavilionul romanesc din cadrul Expozitiei europene a locuintei rurale organizata la Paris (Palais Maillol). "La science de la realite sociale" (1941).H. trasatura de unire intre un trecut din cale afara de oropsit ~iun viitor care se declara luminos. Paul Sterian ("Inceputurile ~iperspectivele filmului sociologic in Romania". altfel spusa. dar lumina lui apartinea inca unei nebuloase. Ei au fost punctul de plecare al noii noastre cinematografii. in timp ce "animatia" (filmul e completat cu diagrame animate menite sa ilustreze evolutia locuintei tarane~ti in satul romanesc) este semnata de Marin Iorda. Filmat in vara acelui an . la 21 august 1902) avea sa-~i inceapa cariera cinematografica dupa implinirea varstei de 30 de ani.F. viata unui sat romanesc. Neamtu ("Precursorii filmului sociologic". dar niciodata resemnata. 1931). in "Tribuna". Bucure~ti. 1934). Ecaterina Oproiu sublinia 0 realitate esentiala.

Ea s-a consumat intre joaca ~icuriozitate. Documentarul Romania (nuJ)lit initial Colturi din Romania) este un "ghid cinematografic". "la fantana" etc. totodata. la Portile de Fier ~ipe insula Ada-Kaleh. filmul fiind prerniat la Expozitia lndustriala de la Paris. din copilarie.erau scrise ~iregizate de Paul Calinescu. ~i. cu galeata in mana. apoi. din initiativa ~i sub conducerea lui Paul Calinescu. fntre anii 1937-1942 . "serialul" folcloric Romani. dantelaria bisericii Stavropoleos. Adanc ~idefinitiv ma logodisem cu un vis: sa fac film. La fntoarcerea fn tara am aflat de la frate1e meu ca un alt bun prieten al nostru. ii sparge coaja ~i vine spre noi fn haine de lucru cu sapa la spinare (la pra~itul porumbului). blocul Scala.T. improvizate. 0 gadila pentru ca. crezul civic. cheiul Dambovitei flancat de tarabe. sa-i despice burta cu 0 lovitura de samurai. reclamele de pe bulevardul cinematografelor. blocul Aro. coltul strazii Wilson . un film nurnit Bucure~ti (ora~ul contrastelor): regizoruli~i manifesta astfel. fn spatiul de taina de la Horezu. pa~ind anevoie pe 0 sfoara de pamant noroios. Misterioasa imagine in rni~care ~iperspectiva de a putea face ~i eu film cu rnijloacele mele m-au tulburat. coproduqii ONT. ~coala 0 terrninasem. dincolo de toti ~i de toate. copii imbracati ca vai de ei. cateva filme documentare mai pretentioase. cafeneaua Corso. 0 baba incovrigata pe un lighean. ~iturna metri de pelicula din simpla ~i marea sa placere. in anu11936. Jumalul de actualWlti (produqie o . ies coltii vietii de fiecare zi: vietati marunte.lleit-motiv al discrepantelor social-politice ale epocii. menit sa deschida ochii Europei spre spatiul carpato-danubiano-pontic. de mult. fantana Mioritei. surasuri nostalgice: trasurile cu muscali tepeni. tramvaiele cu platforme aerisite. ramanand fnsa nealterat interesul.N. Jumalul de actualitati O. o dadacesc.cata vreme Paul Calinescu a fost redactor ~ef. hatri. Filmul prornite voiajuri ademenitoare. Cladiri foarte bine cunoscute bucure~teanului Ateneul Roman. inginerul Durnitru Don. in acela~i an.J'tefi-va tara. cu popasuri de reculegere in fata sublimelor fresce ale Voronetului. vaslind spre ostroave numai de ei ~tiute. in lotcile pescarilor sub forma de barbati barbo~i.fn fapt . De aceasta data n-am mai rezistat. femeie torcand.nurnita Romania.) avea sa produca. prin Constanta cu elegantul sau Cazino de pe faleza. . descrie astfel filmulin postfata arnintita: "Frumusetile de album (fata cu u1ciorul. ceea ce . Kurt Wese ~iHans Klut. contrastele. Cele doua filme . graunte din ne~tiutul fumicar. forfota Lipscanilor. ca u:t. imaginile alcatuind un "album de suflet" al tarii rotunde ca 0 paine .rudimentare. Prin porii dichisitului album. ~i. sau de arnintiri: "Pasiunea pentru teatru ~i arta cinematografica 0 aveam. Edenul Ci~rnigiului. pe 88 . 0 vizita la Don. oltenii cu cobilite." Alaturi de un film despre Romania. printre manastirile du1ciiBucovine. apoi.N. regizor ~i monteur . ~i. aveau pe generice cateva nume din "echipa germana". Cele vazute m-au cucerit pe loc. o pelicula din aceea~iperioada . floraresele ratacite printre co~uri de trandafiri ~icrizanteme. O. ciobanelul cu turmele. Capitala este filmaHi ca 0 fiinta iubita. Ace~ti prirni pa~i spre film sunt evocati de regizor. lustragiii aflati la tot pasul. cunoa. vitrinele Caii Victoriei.) altemeaza cu instantanee in care realitatea nu mai incape in du1cea pastorala.sunt "stillpii de sustinere" ai unui univers citadin care provoaca azi. i~i cumparase un aparat de filmat de format redus.N. care prind pastruga cu tot soiul de ~iret1icuri. 0 data cu preferintele tematice. Ceva se nascuse. in volumul.135 de episoade ~i editii speciale. Depa~isem ~i lirnitele facultatii.s-a ~i intamplat in acel moment istoric.ca ~i Generafia de maine.C.dupa cum 0 sugereaza imaginile de inceput ale peliculei . gata sa adape calul. vrand-nevrand. sala Dalles. Ecaterina Oproiu. pe la incheieturi1e lui. Repede.T. cu verbul sau incitant."Tobis-Melo-Film" Berlin. pentru amatori. In anul1937 lua fiinta." Au urmat. a~adar.

Traian Radu (asistenti montaj). cautatori de aur cu ustensile primitive. daca vrei. lungile caravane de carute cu coviltire transportand ciubere. care I-au cunoscut in copilaria lor pe Avram Iancu. case cat cutia de chibrituri. Anton Belici. alte cateva informatii culese din diferite locuri. cateva poezii (<<Muntiino~tri aur poarta. a prospectat zeci ~izeci de locuri de filmare (notand in amanuntime toate detaliile). carutele duc donitele pe alte plaiuri. Nu lipsesc nici elementele apasat pitorqti: sarbatoarea horii. ~i. Indeosebi emotionante sunt amintirile celor trei batrani din Vidra. Victor Ion Popa: «bine. Cirezile trec prin iaz. nu de autor 89 . "masele uria~e de cremene". Pana la venirea toarnnei. ca asistent. Emojia artistica atinge ~i astazi . din carute cu care ba~tina~ii pornesc in umila lor negustorie. ciorchine. doua-trei articole de ziar ce discutau problemele acestei regiuni a tarii. Inca 0 data. sarbatoarea veche de mai bine de 0 mie de ani a "targului de fete" de pe muntele Gaina. ~i-a chemat la "fata locului" echipa. strivite de acoperi~uri cat varful de munte. fara nici 0 exagerare.citit. desigur. de unul singur. filmul era gata. Dar pe atunci. cercuri ~i buti . avem de a face cu un "cine-verite protocronic": este yorba despre 0 "filmare prin surprindere". Lucretia Drocan. o valoroasa incarcatura etnografica: taranci imbracate cu 0 distinctie aristocrata. peisajele invaluite. Paul Constantinescu (muzica ~i aranjamente muzicale). Alexandru Simionov (operatori)." Drept pentm care. earele cu boi cara brazii la gater. fara sa ~tie ca sunt filmati. velintele intinse la soare etc.genericul jurnalelor mai apareau: Amedee Morrin. Simona Draghici. foarte putin. majestuoasele coloane de bazalt (ca ni~te "uria~e tevi de orga") de la Detunata. Muzica lui Paul Constantinescu. Mi-am exprimat dorinta sa realizez un documentar asupra Tani Mojilor. peisajele frigului ve~nic din ghetarul Scari~oarei. ale Apusenilor . Dorintei mele i-au raspuns cu elan ~iMihai Pu~cariu ~i consilierul studioului. muntele Gaina. de dor cercetate de cinea~ti. poti sa-l faci !». brazii prefacuti in scanduri ~i scandurile in ciubere ~i ciuberele rev3. cantand din flaute imense.rodul lucratorilor manuali ai lemnului -. intamplarile cunoscute de ei. Victor Cantuniari (sunet). Adolph Fontanel ~i.oameni de cremene. cei trei batrani povestesc liber. Lucrurile pareau simple ~i s-au petrecut ca atare la inceput. Wilfried Ott.toate acestea devin secvente emblematice pentru universul de viata. a urcat munti.timpul. a cunoscut oameni. intr-un abur de tristete. de gand. dau cuvantul Ecaterinei Oproiu: "Filmul are. Lia Neicov.rsate. numite de ele tulnice. de munca. natura de piatra . membrii echipei jurnalului sonor au renuntat la concediul de vara cu dorinta arzatoare de a realiza ~i un documentar.dupa 0 saptamana. deci in general putin. opincile cu ciucuri. produs in 1938 ~i premiat. Munca in cetatea aurarilor de la Boc~a. dar cu u~i scunde pe care nu te pop strecura decat cu spinarea incovoiata. taraful. in 1939. noi cer~im din poarta-n poarta»). biserici de inaltimea catedralelor. Informatia e cernuta printr-o sita care 0 innobileaza. cu ~teampuri. spontan.intensitaji maxime. la Venetia. deci in vara lui 1938. trebuie sa marturisesc: toate cuno~tintele mele despre Tara Motilor erau modeste ~iexclusiv livre~ti: ele se reduceau la cateva reportaje. regizorul a luat drumul Apusenilor. came~oaiele lungi ~i infoiate eu dantele pe poale ale baietilor. Regizorul Paul CaIinescu rezuma astfel (in amintirile sale) geneza filmului: "Dupa aproximativ doi ani de la inaugurarea jurnalului de actualitati. deceniile au sublimat-o . textullui Sadoveanu . cu cea mai importanta distinctie acordata filmelor documentare. Cel mai important moment din istoria cinematografica a acelor ani Oa capitolul "filme documentare") I-a constituit eseul Tara Motilor. caci ma atrageau oamenii de acolo ~i titanica lor lupta cu viata ~inatura deloc darnica. parca. Paul CaIinescu. din pacate.

dar ~i iscusinta operatorilor au contribuit imens la reu~ita acestei piese unice. Ne Ingaduim sa anticipam pentru ca una din peliculele care vor fi prezentate a fost Incununata la Concursul International de Artll Cinematografica de la Venetia (filmul. Dl. Un «coup d'essai» s-a dovedit a fi un «coup de maitre» (0 simpla i'ncercare s-a dovedit a fi 0 realizare de maestru). cu care se va Incheia spectacolul de gala de la Aro. eel mai prestigios festival european al timpului. de la zi. Protagoni~tii po1emicii:regizorul Paul Clllinescu ~i criticul D. cu bucurie filmullui Paul Calinescu. 1939. precizand . care a rulat in cateva gale consaerate filmului documentar romanesc (alaturi de Tara Motilor. Intr-o scrisoare adresata In 1971 redactorului ~ef al revistei "Saptamana". . publicului bucure~tean.. se crede co-autor al filmului turistic Tara Motilor.Tara Mo~lor a parut (~ipare ~i azi) un fel de Pamant al unei ciudate Fagaduinte. Intrucat "nu ~tiupentru ce In repetate ocazii. spectaculoase opozitii de clar-obscur ~imina vazuta din interior.. ~i apoi. in aceste gale au rulat documentare precum In Transilvania. ~i substanta vizuala. se plange ca eu m-a~ pretinde autorul acestui film. spectatorii vor Incerca. paternitate care nu poate exista decat In fantezia d-sale. aducand cinematografiei romane~ti prima recunoa~tere importanta pe plan international. Tara Motilor obtinea "Premiul Pilmului Documentar" (un premiu unic). ca sa cerceteze maruntaie1e unei ve~nice nopti). ci SUB mine. a~a de necesara ~i a~a de reconfortanta." Cineastul revine In numarul urmator al publicatiei. adica eu fiind ~eful suprem al institutiei producatoare. Tocmai In fata acelui juriu sever care se i'ntrune~te i'n fiecare an i'n ora~ullagunelor pentru a da note productiunilor cinematografice din toata lumea.stalactite ~i stalagmite . Paul Calinescu. D." In aceea~i zi. cu prilejul unei asemenea gale: "Echipa de lucru a Oficiului National Cinematografic a dovedit ca i'~ii'nte1egeperfect misiunea ~ireprezentatia de asta seara va Insemna desigur 0 noua izbanda a tinerei institutii. A~a Incat pe langa pHicerea artistica pe care 0 vor avea. isprava pe care n-au realizat-o industrii mai batrane ~i mai utilate. lata ce se scria in "Romania" (din 23 mai 1939).potenteaza maiestuos (maretie calma.tara ml1nl1stirilor~iPetrolul romanesc).l. Ceva mai mult.l. Presa roman a a primit. ~i acea febra a orgoliului.. Suchianu I~iatribuie paternitatea filmului Tara Motilor.e facut DE mine. a fost prezentat la Concursul International de la Venetia. la mai bine de trei decenii de la premiera. negre~it. Invalatucita de aburii apelor termale. In 1940.este 0 bijuterie de realizare documentara . ba chiar sa se joace cu lumina (efecte de transparenta i'n pe~tera. In sala Aro) cu premiul filmului documentar. Bucovina . regizorul Paul Calinescu cere a sa se faca 0 "punere la punct" . cu o~tile feerice a~ezate fata-n fata . Romania a cucerit chiar de la Inceput un trofeu invidiat. gen ingrat care cere mult gust ~imuM virtuozitate artistica. sub titlul "Psihoza paternitatii".l." In numarul urmator." 0 fagaduintli a fost ~i moduli'n care filmullui Paul Calinescu a ie~it in lume: prezentat la bienala din Venetia (1939). cu ghetarul luminat de facle. criticul D. trimise acolo dupa multa chibzuire. vizionand Tara Motilor. dupa numeroase trieri ~i selectii. din 14 mai am gasit un caz clinic de delir al paternitatii." Para a intra In amanunte.printre altele 90 . Suchianu. regizor. Suchianu replica (Indrept gre~elile de tipar): "In revista dv. In viata mea n-am spus ell. n-a~ vrea sa omit din discutie polemica starnita pe margine a acestui film .. tocmai cu un film documentar. "Curentul" scria: "Tara Motilor . Eugen Barbu. lara grandilocventa) 0 imagine care ~tie uimitor de bine sa utilizeze.filmul care a obtinut suprema recompensa la Concursul International de Arta Cinematografica de la Venetia . i'n versiune strllina. la randul ei. lumea obi~nuita e dincolo de arcada de lumina. lucratorii 0 tree ca ni~te umbre care vin de afara.

Avea sa continue ~i dupa razboi realizarea unor scurtmetraje documentare.N.a fratilor no~tri adu~ii'nrobie de imperialismul ro~u. concluzia fiind una singura: "nu poate exista nici 0 Indoiala asupra faptului ca filmul a fost realizat de Paul Calinescu". Arhivei de filme. El devine.. dar fumul a persistat.l. yorba poetului. In 18 iunie aceea~i revista gazduie~te un articol intitulat "Precizari privind patemitatea filmului Tara Moti/or"." Focul se stinge relativ repede. Paul Calinescu a realizat unul dintre a~a-numitele "filme arestate" (considerate ca atare de catre Viorel Domenico In volumul sau "Istoria secreta a filmului romanesc"): Romania In lupta contra bol!jevismului. In devalma~ie. Romania 1948. Insa. Toamna la tara.. Munfii Fagara:j). pe baricadele acestui gen cinematografic"ingrat". Agnita Botorca. dupa ie~irea filmului din arest).un documentar industrial (Uzinele Malaxa). In anii '40. dar mai ales dupa un numar de ani de la aparitie. Deloc Intamplator. Intre timp. Incepe sa fie bagat Intr-un cazan comun din care fiecare poate sa se serveasca pe saturate. Documentari~tii se pare ca s-au obi~nuit. Dupa 50 de ani de la premiera acestui film de montaj (~i. fragil!. N-am avut un scenariu scris. trecand prin mana ~i ochiul meu kilometri i'ntregi de pelicula impregnata de 0 realitate cu adevarat dramatica ~i careia trebuia sa-i redau prin montaj temperatura momentului. imagini semnificative ce aparusera initial In jumalele de actualiiliti editate pana atunci. Am lucrat la el cu entuziasmul care era al i'ntregii tari. Ecaterina Oproiu a simtit nevoia (In studiul citat) sa apere cinea~tii documentari~ti de un pericol latent. cu voluptate. Criticii mai putin.sa le spunem .ca "filmul era gata terminat In momentul numirii sale (a lui D. Filmul era structurat pe trei mari "capitole".. . Am ales ~i montat. din Romania. dar am avut filmul In inima. printre care: Dobrogea.a continuat sa ramana. Intre anii 1944-1948 semnand alte productii O. In suflet. din Tara Moti/or au fost adesea citate fara ca autorii sa puna ghilimelele de rigoare . transformandu-se Intr-un fel de opera colectiva ~i anonima. regizorul m3rturisea Intr-un comentariu pentru "Viata armatei": "Filmul s-a facut In mai putin de 0 luna de zile. Autorii filmelor de montaj sau ai reportajelor TV ciugulesc cu pofta din peliculele Inainta~ilor. atmosfera tensionata ~i vibranta a acelei i'ncle~tari deopotriva dureroase ~i sublime care a fost razboiul stant pentru eliberarea pamanturilor stramo~e~ti. Focul s-a stins. Numele autorilor se topesc. implicit. distincte atat din punct de vedere tematic cat ~i stilistic. delirul sau psihoza patemitatii): "Spre deosebire de cinematograful de fictiune. Romania 1945. Atentie.C.n.didactice (Cum se face un reportaj cinematografic ~i Cum se face un radio-reportaj). In anu11942. pe care-l nume~te "pulverizarea patemitatii" (ca 0 replica la . filmul documentar.. Sub auspiciile Oficiului National Cinematografic a realizat . Suchianu.) la cinematografie. peste ani.. Filme precise se amesteca. Floarea reginei.ale carui imagini "princeps" din Bucurq. n.In anii 1941-1942 ." Documentaristul Paul Calinescu . care-~i impune apartinatorul. lmprumutul de aur. cateva scurtmetraje . ora:ju[contraste[or. cateva documentare turistice (Mandra noastra tara. Intr-o structura gandita artistic. Schi de primavara. cu dragoste patima~a. marul de langa drum. In principiu. Prima parte i'nfati~eaza Bucovina de Nord ~i Basarabia i'nainte de 91 . In a doua parte a lunii august 1941. sub forma unei multumiri aduse.ti. In sange pot spune. iar uneori taie adevarate halci fara sa numeasca sursa sau mentionand-o In vanzoleala post-genericului. primitiv ~ilacom" (iunie 1992). L-am montat eu personal. sub semnatura lui Dumitru Femoaga (pe atunci director al Arhivei Nationale de Filme). cu convingerea ca aceasta sinteza cinematografica trebuie sa ramana pentru viitorime un document istoric alluptei noastre pentru dreptate ~i adevar.

imediat dupa declan~area razboiului antisovietic pentru eliberarea Basarabiei ~i Bucovinei de Nord. cuprindea filmari realizate la 22 iunie 1941 in Bucure~ti (trecerea pe sub Arcul de triurnf a trupelor ee se indreptau spre front. 1"). Ar fi de Iacut precizarea ca. acest film de sinteza privind participarea armatei romane la razboiul din Rasarit a fost realizat pe baza imaginilor din primele jurnale cinematografice de razboi. in fata barbariei ro~ii. eliberarea acelor provincii dupa napraznice infruntari. dupa premiulluat aici pentru Tara Mofilor urcam pentru a doua oara pe podiumul laureatilor la doua editii consecutive. "jumalele sonore O. versiuni in limbile franceza ~i italiana. suscitand cele mai sincere ~imai calduroase aprecieri ~iaplauze ale publicului." Aprecieri entuziaste pot fi citite in alte publicapi italiene ("Corriere della Sera" din Milano.in perioada 3-22 noiembrie 1941 .un suspin. . "Gazetta del Popolo" din Roma. impotriva bol~evismului cotropitor. documentarul romanesc a fost punctul de atractie al serii. de pilda." s-au transformat in "jumale de razboi" ("jurnalul sonor O. populatia ia drumul pribegiei. insotit de alte documentare ale cineastului. intr-un ritm trepidant. iar juriul i-a acordat unicul premiu pentru film documentar. cea mai ampla. Printre amintirile regizorului Paul Calinescu citim: "Filmul a rulat intr-o sala arhiplina ~i a avut un succes rasunator. Primul jumal de razboi. exodul refugiaplor basarabeni in fata trupelor sovietice de ocupape. Practic. serbarile Unirii din 1918 a Basarabiei eu tara. Premiera absoluta a filmului Romania fn lupta contra bol.~evismului a avut loc la 6 septembrie 1941. "Film Quotidiano" din Venetia). filmul a fost arestat ~i a stat sub lacat aproape cinci decenii.C.N. in vara anului 1940. 131): "un recviem cinematografic in care fiecare fotograma este 0 lacrima.versiunea in limba romana ~i. narate ~i coordonate de Calinescu cu abilitate. Partea a doua a peliculei devine dramatica. cum spuneam. ora~e cu stravechi traditii culturale. 95" devine "jumalul de razboi nr.raptul sovietic din 28 iunie 1940: un poem al acestor binecuvantate tinuturi romane~ti. Paul Constantinescu) . Filmul a rulat. ulterior. apareau urmatoarele in ziarul "il Gazzettino": "Extrem de interesant. A~adar. Presa timpului a consemnat la superlativ valoarea acestui documentar de razboi. Mandra noastra tara ~i Tara Motilor.au rulat constant pe ecrane. care . Finalul a fost intampinat ~iinsotit de spectatori cu ropote prelungi de aplauze.N. Dupa versiunea inipala a filmului (in limba germana). iar fiecare acord muzical (compozitor. eroica ~ivibranm. Invazia rusa. 92 . in cadrul "Bienalei cinematografice de la Venetia". evoca luptele pentru eliberarea teritoriului romanesc de sub robia comunista. Filmul a fost turnat pe campul de lupta al Bucovmei ~iBasarabiei. cu entuziasm. iata tot atatea dramatice evenimente. dar ~i secvente de arhiva. la principalele cinematografe din intreaga tara. sufletul naponal e indoliat. devenind astfel cel mai «incoronat» cineast roman al timpului". manifestapile de entuziasm ale populatiei in piete ~ipe strazile Capitalei).. filmul se transforma intr-un recviem. Sub titlul "Un bel documentario romeno di guerra". Pe urma.incepand din prima saptamana a lunii iulie 1941 . la Venetia. documente de filmotedi: cetatile lui ~tefan cel Mare de la Nistru. in ziare ~ireviste romane~ti. in 7 septembrie 1941." Partea a treia. in tot cursul anului 1942. sate aratoase strajuite de siluetele impunatoare ale cetaplor lui ~tefan cel Mare ~i Sfant.C. a~a cum 11caracterizeaza ~i Viorel Domenico in cartea citata (p. nr. declan~ate la 22 iunie 1941. s-a realizat .

.. scriitorul Nicolae Kiritescu preciza in acest sens: "Nedispunand de un capital suficient pentru un film lung. Succesul productiei realizate de Tanase la Berlin . Nicolae Stroe ~i Vasile Vasilache. Tanase a gasit solutia: va face un film scurt pe care-l va completa cu 0 aqiune jucata pe scen~.a fost turnat .. in dolari. la randu-i. Aqiunea filmului ineepe. principalul imbold pentru toti cei care ~i-au dorit translapa veseliei de pe scena teatrelor de revista. de criterii financiare. Primul care a simtit atraqia cinematografului (~i perspectivele pe care ecranulle poate deschide cupletelor sale "specifice") a fost Constantin Tanase. cum am mai spus-o.in mare parte . au avut 0 existenta efemera. filmul s-a pastrat (in eea mai mare parte a sa). linia starurilor de la Hollywood. Inca din primii ani ai filmului sonor. Tentativele umoristice din anii filmului mut . iar premiera bucurqteana a peliculei a avut loc in seara zilei de 11 aprilie 1932la cinematograful "Regal"). Personalitatea lui Tanase putea aduce ideii de film romanesc aportul marii sale popularitati. in palmaresul interpretilor. H. 0 placere. impreuna eu "Tobis-Melo-Film" (Berlin).n.a dat tuturor realizatorilor romani imboldul de a persevera.. desigur." Scenari~tii de pe genericul filmului sunt. La Berlin a trebuit sa refac complet scenariul scris la Bucure~ti. Tanase.COMEDIA. in ordine. pe ecranul cinematografelor. In stilul sau caracteristic.au ramas "accidente" in filmografia autorilor. ale actorilor de comedie devin mai mari. parodic. Unul dintre scenari~ti. mereu. filmarile au inceput la sfar~itullunii februarie. nevoia de ras a publicului fiind. cinematografuli~i exercita atraqia asupra personalitatilor artistice ale scenei ~irevistei romane~ti ~iindeosebi asupra marilor comedieni ai timpului: Constantin Tanase. Kollner. Kiritescu ~i C. Tanase raspunde imediat invitatiei ~i.din fondurile sale ~i tara nici un ajutor al statului. in foarfe bune conditii tehnice . ACEASTA "RARA AVIS" .la Berlin. trece prin Berlin ~i vine inapoi la Bucure~ti.despre care am amintit la locul potrivit. Despre noua pasiune a irezistibilului comedian vorbe~te ~i Jean Mihailin amintirile despre filmul romanesc de altadata: "Initiativa popularului actor de a aborda cinematograful a fost primita cu multa satisfactie de toti cei care se devotasera filmului romanesc. Realizarea lui in forma originala ar fi costat milioane. dupa multe peripetii pe strazile 93 . Tanase. tocmai intr-un moment cand erau mai dezorientati ~imai descurajap. la Bucure~ti: Tanase prime~te 0 telegrama prin care e anuntat ca firma Tobis 11solicita pentru un film. transformand paturile largi de admiratori ai actorului in adepti ai producpilor autohtone. exceptie facand cateva exterioare bucure~tene ~i cateva interioare la Constantin Tanase acasa. In anii '30 ambitiile realizatorilor. n... Deci un scheci .). ~i a~a s-a ~i intamplat. in cateva luni din iama-primavara anului 1932 (practic. II joe pe Tanase.F. personalitatea cea mai proeminenta a teatrului de revista interbelic. cu cateva sute de mii de lei (din relatarile"presei reiese ca ar fi yorba despre vreo doua milioane.. N. earn tot ce a dec1aratpresei Tanase despre filmul sau incape in cateva propozitii eliptice: "Incepe la Bucure~ti. Tanase ~i-a incadrat "visul" in limitele unui film de metraj mediu (aqiunea de pe ecran fiind completata cu 0 actiune jucata pe scena). Rolul principal 11 eu. Constrans. deci revazand filmul . ~i producatorul peliculei. " Noroeul cereetatorilor este ca . cu un onorariu fabulos. care este. a~adar.." Filmul Visullui Tanase. cu talentul sau formidabil ~i cu un curaj ~i mai formidabil s-a dus la Berlin. ~i joaca ~i joe sopa mea! 0 sa fie 0 grozavie! . in primul rand. Intr-un costom care preia.revederea este. 0 placere! reconstituirea actiunii devine.

sunt cu nimic inferioare exterioarelor din Berlin. dnd publicul rade continuu. Tanase nu trece pe langa prilejul de a-~i valorifica talentul de revista: din pricina indisponibilitatii vedetei (Rose Amy) ajunge el pe scena. Un trouvaille senzaJ:ionalde comedie este sfar~itul filmului. ill care cele mai pure expresii ale argoului bucurqtean f~igasesc echivalente (mai mult sau mai putin) nemte~ti. pe nesimJ:ite~i dintr-una fn alta. pentru ca Tanase cunoa~te gustul publicului romanesc ~i ~tie sa-l amuze. ce scria . printre spectatorii autentici ai ciudatei ~iprecipitatei sale plecari. dnd Tanase se lupta cu agentii circulatiei la trecerea lanturilor . Aici intervene a "aqiunea jucata pe scena": dialogul dintre Tanase de pe ecran ~iTanase din sala fncheie filmul.fn special mecanice -. Heinrich Blithe (chelnerul). devenind autoritar ~i fntreprinzator. filmul a revenit fn capitala abia fn toarnna. lata. prin fata Ateneului Roman ~i. fnca 0 data. pe gag-uri sonore. orchestra "Melody Girls". fn figuratie. aparitia lui Tanase fn platou prilejuie~te 0 serie de gag-uri . Tanase . numai ca. adulat ~i aplaudat. unde cei doi se fntalnesc cu un coleg de distributie care-i face curte actritei. Secventele respective sunt bazate. In culmea gloriei. acest sfar~it constituie 0 surpriza extraordinadi. ). lonel Ve~tea (Ghita.Bucurqtiului. clare . cupletele. William Diedrich (directorul Cabaretului). fndeosebi. deghizarea fn Rose Amy iata elemente de un comic minunat.. Dupa filmari f~iinvita partenera la un cabaret. Ne gasim fn fata fn~iruiriiunor peripeJ:iicomice .luminoase. gesturile. Tanase fiind. fn Visullui Tanase apar Lydia Alexandra (Susi). Traseul acesta bucurqtean de la fnceputuf1ilmului pome~te din casa ~i din fata casei lui Tanase. La cabaret. fn fata garii ~ipe peronul ei. pentru ca fntre timp Tanase purtase filmul cu el fntr-un tumeu prin toata tara.. apoi. Tanase preia conducera operatiunilor pe platou. Exterioarele turnate la Bucure~ti de dl. Pe langa Constantin ~i Virginia Tanase. studenti romani de la Berlin. provocate fndeosebi de stilul "fncurca-Iume" al eroului. Ludwig Trautmann (Ricardo). Filmullui Tanase obtine un mare succes de public ~i va tine cu siguranta multa vreme afi~ul cinematografului «Regal». se treze~te din somn: este a~ezat fn fata unui ecran de cinematograf. graba de a nu pierde trenul. cu 0 poanta .. Pentru public. fn "Dimineata" (17 aprilie 1932): "Entuziasmul. trece pe Calea Victoriei. Critica a fost damica la premiera comediei Visullui Tanase.. prin jargonul sau romano-german improvizat. fantezia ~i mirajul incomparabilului nostru Tanase. Felix Bressart (un star).. finalul proiectiei cinematografice necesitand pretutindeni prezenta lui "fn carne ~i oase". Bernd Aldor (regizorul). ). ).. Sunt scene foarte reu~ite. I-au condus la Berlin fn studio ~i I-au facut sa ne dea primul film romanesc fn adevarata acceptiune a cuvantului (. Insa~i difuzarea peliculei a depins de acest dialog final: dupa premiera bucure~teana din primavara anului 1932. Gociu . dialogul acela amuzant ~i convingator dintre Tanase de pe ecran ~iTanase din sala (.Ion Golea. rasplatita de aplauze ~iovatiuni (. feciorul).peripeJ:ii care dobandesc humorul ~istamesc rasul prin interpretarea pe care le-o da popularul nostru comic.acelea luate pe Calea Victoriei. irezistibil. baletul "Geo Gerhard" ~i. 94 .. ravna. repurtand un mare succes cu un travesti antologic." Intr-o cronica (nesemnata) din "Lupta" se spune: "De la primele scene .printre altele . Nu este 0 actiune propriu-zisa. fndircat de bagaje.. de pilda.. Bruno Palitzch (directorul de la "Tobis-Film"). totul n-a fost decat un vis.spectatorii ~i-au dat seama ca filmul ce li se prezinta atinge perfectiunea realizilrilor straine ~i constituie 0 dovada ca ~inoi avem actori de comedie care se pot ridica la fnaltimea lui Vlasta Burian sau Felix Bressart. surprinderea fn fata obiectivului. Ajuns la Berlin. lupta «romaneasca» cu rivalul. Originalitatea costumului.~mechera". V. prinde fn ultima clipa trenul pomit din Gara de Nord.

" Chiar 0 cronica mai analitica. Pe langa lipsa de stralucire artistica a celor care-l inconjoara pe Tanase.in anii razboiului . Tot in primii ani ai deceniului IV dnd aparea pe ecrane Visullui Tanase. sa devina chiar producator: avand ceva economii la activ. un inginer bucure~tean. De~i incercase 0 "banda" inca din anii filmului mut (Peripetiile calatoriei lui Rigadin de la Paris la Bucure~ti." Autorul cronicii incheie. ~tiindu-se bine ca una dintre principalele piedici in calea unei sustinute productii cinematografice originale era lipsa de inzestrare tehnidi (dovada fiind ~i "carjele" pe care le cautase Tanase la Berlin). cu cat nefamiliarizat cu studioul a reu~it totu~i sa se impuna de la prima incercare.specialist. Tanase. intrecandu-l cu mult pe popularul Milton. care reu~e~tetotu~i sa intre!ina tot timpul hohote nesfar~ite de ras. nu numai de pe ecran. ~i intitulata "Bravo. A~adar. Seriozitatea. la randu-i. In primul sau film. aceea semnata de LM. Tanasef. sa realizeze 0 minunata produqie" (1 aprilie 1932). Tanase a reu~it. deopotriva. a propus cuplului Stroe ~iVasilache sa realizeze impreuna 0 comedie muzicala. nu te-ar face nici macar sa zambe~ti. Tot ce face Tanase 11 prinde ~i este imposibil sa nu razi la lucruri care. 1943). Noi . Visullui Tanase este intr-adevar una din cele mai bune realizari ale cinematografiei romane~ti. perseverenta ~i puterea de munca ale marelui nostru comic au dat la iveala. Stroe ~iVasilache erau 95 . actorul se retragea nu numai de pe scena. Tanase va putea realiza filme care sa obtina mari succese. Mitica!" Din pacate. Dupa ce sonorizase un film ca Insula ~erpilor. constituie adevarate ~ficuiri de bici pe obrazul guvernan!ilor ~i politicienilor no~tri. ci ~i ultimul: in varsta de 65 de ani. de~i la un deceniu dupa marele sau succes a incercat . interpre!i ~iregizori. in "Epoca": "Filmullui Tanase a ob!inut un succes pu!in obi~nuit. atat de des intrebuin!ate in benzile romane~ti realizate pana in prezent. Un scenariu abil inlesne~te lui Tanase un joc plin de umor ~iprospetime. Visul lui Ta.nase ramane nu numai "primul film" al marelui comedian. inginerul Argani .s-a hotarat sa-~i depa~easca presta!iile de pana atunci. Totu~i filmul este destul de amuzant ~i are darul de a fi revel at un admirabil actor de cinematograf. in aceea~i zi. danseaza ~ispune cupletul cu arta lui inimitabila. filmullui Tanase captiveaza prin simplicitatea aqiunii.recunoa~te cateva dintre calita!ile primordiale ale pelicuIei: "in sfar~it. Tanase canm.0 recidiva (Rabdare. practic. (loan Massoff) in "Rampa". in vara anului 1945. apoteotic: "Avand la indemana scenarii inteligente ~iparteneri de marca. in care cei doi arti~tiurmau sa fie. primul actor roman care a dat un stralucit examen in fata ecranului: C. intr-un timp foarte scurt. ca ~i acelea pe care Ie canta in carne ~i oase. 0 stricta obiectivitate ne impiedica sa afirmam ca filmul atinge perfec!iunea ~i ca ar fi 0 capodopera a genului.Cupletele pe care Tanase Ie canta in film. in radiofonie ~i doar amator intr-ale cinematografului . 1924). lulian Gartenberg-Argani punea la punct 0 aparatura tehnica menita sa faciliteze sonorizarea filmelor romane~ti. filmul Visullui Tanase. Pe vremea aceea. timpul extrem de scurt in care a fost confeqionat filmul nu permitea o realizare desavar~ita. spuse de oricare altul. Meritullui Tanase este cu atat mai mare. dqi inca tineri. In general. evident cu mari cheltuieli. filmul romanesc s-a dovedit de-a lungul anilor mult prea parcimonios cu actorii "nascuti pentru cinematograf'. Pan (C. care ruleaza la cinematograful «Regal».marturisim . previziunea cronicarului nu s-a adeverit: ca ~iin alte cazuri. Mitica!" . scenari~ti. ~iun manunchi de elemente bine dotate dau filmului 0 atraqie pe care 0 intalneam exclusiv in filmele straine.15 aprilie 1932 . ci ~i din viata. Fara sa utilizeze acel agasant arsenal de artificii.eram convin~i de aceasta. bravo. cu care are afinita!i. Panaitescu) scrie.

la randul ei. De aceea Bing ~i Bang sunt siliti sa fie directori de banca . ~i. Dar iata ~icateva dintre opiniile exprimate in cronici: "In decursul a aproape doua ore de spectacol. S-o recunoa~tem. Dar unde-i lozul? Disperati. ei trec pe la sediul Loteriei de Stat. De altfel.vedetele de mare succes ale-Teatrului "Alhambra". in sine. spunand "adio" soartei lor umile ~inecajite. sau macar cate un carnat: iata 0 secventa de-a dreptul emblematica pentru stilul comic al filmului! In final.de sorginte caragialiana). e~ti imediat surprins de alta care te face sa continui rasul. cei doi eroi ai peripepilor comico-dramatice. cum s-a scris ~i in epoca. pana gasesc biletul norocos". dar ~i de. au imprimat prin jocullor 0 sobrietate paradoxal comica eroilor lor nenorociti.. fn Ci~migiu. cu adevarat triumfal obtine de aproape 10 zile filmul romanesc Bing-Bang al simpaticilor comici Stroe ~iVasilache. De fapt nici nu era prea u~or sa dai de 0 ocupatie fn acele timpuri cand existau atatia ~omeri. "Publicul vrea filme romane~ti" ("Dimineata") etc. "Satisfaqia unei izbfinzi" ("Cinema")...erau anii unei puternice crize economice. care se ocupa cu vanzarea biletelor de loterie ~icare Ie ofera un loz. Acolo. iar ~omerii constituiau unul dintre semnele distinctive ale epocii -. desigur. Stroe ~iVasilache au izbutit sa ne dea ~i nota melancolica a doi ~omeri in mizerie . nimic exagerat. Dar marele lor merit este ca. Bing-Bang. in camaruta lor de mahala. Bing ~iBang intra exact la timp ca sa auda ca numarullozului lor a ca~tigat un milion. a aplaudat cu caldura ie~irea in lumea filmului a cuplului Stroe ~iVasilache. titlurile comentariilor fiind.nu-i a~a? . ata!ata de drumullung pe jos. In acela~i numar din revista "Cinema" . edificatoare: "Formidabilul succes al filmului romanesc Bing-Bang" ("Rampa"). buna dispozitie nu te parase~te ~i cand s-a terminat 0 gluma la care ai ras copios.se scrie intr-un comentariu nesemnat din "Cinema" (15 ianuarie 1935). Succes intr-atata de categoric incat zile de-a randul cinematograful «Arpa» a trebuit sa joace cu casa inchisa iar 96 .in plus. nu foarte original (cautarile disperate ale lozului ca~tigator sunt . Premiera bucure~teana avea loc la cinematograful "Arpa". Bing ~iBang se hotarasc sa-~i fncerce norocul. care au preluat de la Tanase ideea prezentei printre spectatori. sub semnatura V (George Val). Critica. pentru a obtine ~i ei cate un os de ros. ei fntalnesc 0 veche prietena. Intor~i in Capitala. Nimic de prisos. Flamanzii Bing ~iBang la restaurant. Dar pentru a ajunge la Snagov sunt siliti sa «imprumute» din strada bicicleta unui comisionar. bicicleta se defecteaza pe drum ~i ei sunt nevoi!i sa parcurga drumul pe jos. putem citi: "Un succes entuziasmant. cum se spune. se imbraca elegant ~i i~i achizitioneaza un automobil de toata frumusetea. Succesulla public (socotit dupa numarul zilelor de rulare) a fost. rava~esc totul ~iintorc casa pe dos. de a "colora" actiunea cu gag-uri ramase antologice. profitand de happy-end-ul spectaculos (cerut de public. infometati ~i obositi. dar filmul are meritul incontestabil de a-~i structura subiectul pe 0 problema "la ordinea zilei" a timpului . de care nu se lipqte nici 0 slujba. ~i a~a s-a nascut comedia de mare succes a timpului.. unde tocmai in acel moment avea loc tragerea. ~i totu~i fiecare scena este 0 ocazie de ras prin trouvaille-urile acestor doi comici excelenti" . Loteria de Stat). ei alearga acasa ~i. Citind fnsa la mica publicitate a l\nui ziar ca la Snagov ar fi un serviciu pentru ei.. printre picioarele meselor ~i ale mesenilor. Acesta ar fi. Ei au acceptat propunerea. tara artificii sau ~arje inutile. La Snagov f~i dau concursulla 0 serbare ~i se fntrec sa gaseasca solutiile cele mai nastru~nice spre a-~i potoli fo~mea.. caini.. fn 7 februarie 1935: primele spectacole au fost prefatate de protagoni~ti. "firul epic" al comediei cinematografice. dandu-se drept . "extraordinar". lata cum rezuma revista "Cinema" subiectul filmului: "Bing ~i Bang sunt doi ~omeri visatori..

Vrem vedete straine. realizand. Joseph de Saxa scria in "Diminea!a": "Publicul vrea sa-~i vada actorii lui. tehnica gagului ~iesenta cOmlcului chaplinian. regizorii lui. literatura lui pe ecran.. ulterior Birlic (un client 1arestaurant).imi spunea un spectator care vazuse filmul Bing-Bang ~ «pentru ca sunt ai no~tri». au existat ~i opinii mai rezervate (Sorin Camabel in "Vremea"). ucis in bombardamentul din 4 aprilie 1944. oare?) al cinematografiei nationale: era prima realizare integral autohtona in anii filmu1ui sonor.speclatorii au facut deseori manifestatii calduroase de simpatie. sunt mai sti'mgaci. de prea multe ori. apar Nutzi Pantazi (fata care vinde lozuri de loterie). bilieti!" Cronicile de la premiedi n-au fast. in decembrie 1944. vrem realizari straine care sa ne desfete eu risipa lor de lux ~i de imaginatie dar vrem ~i «de-ai no~tri». C. in perspectiva anilor ~i deeeniilor care au urmat. V. Dar Stroe ~i Vasilache au ramas eu un "unieat" in istoria filmului romanesc (scurtmetraju1 Ora vesela . dind apar in film. care au transpus atat de bine in teatru sobrietatea gestului cinegrafiat. S-a facut auzita. acest "CEC in alb" oferit cinea~tilor a ramas. indiferent de valoarea artistica a realizilrilor. inginerul Argani intervenind cu "Lamuriri ~iprecizal'i pe marginea fi1mului Bing-Bang" in "Cinema" din 10 mai 1935.in "Rampa". in memoria lui Vasile Vasilache. indiferent cum s-ar prezenta ei la inceput. a existat ~i 0 polemica in jurul filmu1ui.. in "Dimineata" (10 februarie 1932). ~i e firesc: exista In fiecare cetatean sentimentu1 mfmdriei. doi arti~ti tineri au gasit un producator aproape tot atat de tanar ca ~i ei. este doar un cuplet). Dar. «Pentru mine." A~ retine ~i punctul de vedere exprimat de Ion Golea. acestor doi tineri ~italentati comici ai scenei ~i. printr-o reprezentatie de gala la cinema "Regal". in timp ce alti domni se agita cu a societate care n-a fikut pana acum altceva decat sa-~i instaleze birouri ~isa pHiteascalefuri UDoroameni care nu fac nimic. Gardescu (directorul restaurantului). Stroe ~i Vasilache sunt mai buni comici decat Stan ~iBran» . 0 a doua cariera publica. "Circumstante atenuante" existau cu carui. Bing-Bang reprezinta . Timu~. acum. N. acolo de unde au imprumutat 0 maniera de joe. au pus umar 1aumar ~i au facut ceea ce statuI trebuia de mult sa faca: un film.mai putin fantezi~ti ca pe scena?"). cu monologul lui Stroe "Ori pe scena ori pe ecran" ~icu duetul "Ora veseHi" . 0 eoncluzie evasi-unanima a critici1or: publicul vreafilme romanqti. acum. Dupa cum nici succesu1 comediei nastru~nice cu Bing ~i Bang n-a fost va10rificat cum se cuvine pe spirala evolutiva a filmului romanesc ~ia comediei cinematografice. iata orgoliul cetateanului." Intr-un anume fel. Pe afi~ulfilmului Bing-Bang. iata simptomul dupa care se poate orienta viitoarea produqie cinematografica.Cll duetul "Nu vrea tata ee vrea fata". sub titlul "Eforturi laudabi1e": "A~adar in vreme ce capitalurile adunate pe spinarea cinematografi~tilor pentru «filmul national» li'mcezesc fara intrebuintare. Richard Rang (un ~ef de birou). "fara acoperire". Brunetti (un fachir). Filmul a continuat sa ruleze pe ecrane. publicul vrea comedii. Publicul ~i critica au fost. sustinandu-i pe ai lW!jtri. Nora Piacentini (sotia lui). AI. pentru 0 data. p un nou inceput (al catelea. alaturi de Nicolae Stroe (Bing) ~iVasile Vasil ache (Bang). insa. Grigore Vasiliu-Breloc.. filmul Bing-Bang a fost reluat pe ecrane la aproape un deceniu de la premiera. «Sunt ai no~tri». ai ecranului romanesc. Calmusky (un actor de revista). in care graiu] romanesc rasuna de la inceput pana la sHir~itpe eeran. Titi Botez (un cantaret). pentru ca ~tim ca VOl' rogresa. 97 .pastrat in coleqia AN. pana in toamna anului 1945. Insa. cu succes. Silly Vasiliu (0 cantareata). Bravo. astfel. a dedicat filmului 0 analiza mai amanuntita (in care i~i pune ~i intrehari de tipul: "cum ace~ti tineri actori. cand sunt la largullor. solidari.Ii vrem la lucru ~iIe scuzam defectele inerente debutului. un cor de laude.F. Este drept.

cu graiul. Gamberto. atunci cand sunt indulgente. dar era vorba. care scanteiau In lumina reflectoarelor. nu numai prin reu~itele lor. al vielii de noapte de la "Alcazar". este victima unor peripelii mai mult sau mai pulin hazlii. dorinla de perfeqiune. Giovanni. la cabaretul «Melody-bar». pe ecranele bucure~tene a rulat Inca 0 comedie. Am vazut ~i rolullui Ion ~ahighian In impunerea acestui gen popular. printre tablouri.fire~te. Aura Fotino. plecat din targu~orul sau moldovenesc cu decor arhaic ~i patriarhal. unde gaseai orchestra. Suchianu (In "Le moment" ~i "Cinema") . cunoa~te. F... 0 urmarqte pana la scara unui bloc ~iafla ca locuie~te la etajul II. Comedia cinematografica. unde bietul provincial. publicul a participat cu antren. Mi~u Fotino. Doamna de la etajul II. In stagiunea 1945-1946. "Doua inimioare ~i patru pereli". Dezideriu Major. o perioada de Inflorire. Jean Mihail. cu fracuri ~itoalete foarte elegante. i se spune ca e maritata ~iare un copil.m. chiar daca genul comediei ramasese 0 "rara avis" printre preocuparile cinea~tilor. Distribulia. adevarul iese la supravala ca untdelemnul ~ifrumoasa de la etajul II se casatore~te pana la urma cu insistentul pretendent.d. Puiu Maximilian. a fost "punctul forte" al peliculei. filmul a fost respins de catre comisia de cenzura.vorbesc despre un "vodevil cu multa aplecare spre farsa". In volumul sau de amintiri. Petrica MOloi cu taraful sau. au pregatit. Intr-un fel. M. portul ~i apucaturile sale. cei doi se revM. a~adar. copilul era al unei negrese (!) de la alt etaj. porlelanuri ~iargintarii veritabile. Lucia Parvulescu. Fl. Nemleanu. pe un scenariu al unei autoare franceze. cu menliunea ca este "imoral."Partea leului" In comedia cinematografica ~i-o va taia Ion ~ahighian cu 0 noapte de pomina. Anastasiad.a. filmul fiind pierdut) arata cam astfel: un tanar Intalne~te 0 doamna frumoasa ~ise amorezeaza. A. Sa aiba spectatorul ce vedea!" Cronicile laudative -printre care ~i acelea semnate de D. Inspre mijlocul deceniului al IV-lea. In care "trecerea de la text la muzica se face cu mult firesc ~i cu abila reu~ita de a nu Ingreuna acliunea ~i de a nu prezenta cu ostentalie numerele muzicale". Subiectul (extras din sursele vremii. povestea unui mic funclionar care. Mihai Popescu. ) ~imult prea saraca In invenlie comica". pare venit dintr-o alta lume ~i. H. neinteligibil. diseurul Mircea. cuprins de "ritmul trepidant" al Capitalei. comedia cinematografica romaneasca oblinuse 0 victorie "de zile mari". vine cu o treaba In Bucure~ti. In 13 noiembrie 1937 ~i. de un malentendu. Gamberto. Grigore Vasiliu-Birlic. In sfar~it.l. Intr-o sala de receplie cu mobilier frumos. Inca 0 data. figuralie ~. Georgescu. Anca Balaban. CiHinescu. Insa. ~tacheta artistica fusese ridicata foarte sus prin filmullui Jean Georgescu 0 noaptefurtunoasa. realizat de un regizor maghiar (de mana a doua). plin de vulgaritali". un film muzical cu 0 intriga puerila. Jucau In film Mary Don. Un amanunt de luat In seama: prezentat spre "recenzurare" dupa august 1944. subliniaza ideea ca "aqiunea e mult prea simpla (. N. Codelu.. iar atunci cand sunt severe declara ca "scenariul e lamentabil" sau ca filmul romanesc "trece de la etapa dibuirilor ~ovaitoare la faza catastrofelor de mare discredit". 1. "saltul calitativ".. Insa. Cecilia Grigoriu. Intre timp.. se pare. Jeana Costa. dovedind ca dorinla de comedie este mai mare decat. . Obieqiile critice. plante. Birlic canta "Te iubesc" iar Mary Don . precizeaza: "Aceasta poveste atat de puerila se desfa~ura Insa In interioare luxoase. Veve Cigalia. Insa~i produqia cinematografica ajunsese 0 "rara avis" In acei ani: Intre 98 . Titi Botez.AI. CodelU. Inca de la intermezzo-ul State la Bucure!jti (Alcazar). ci ~i prin nefmplinirile lor. lachei cu favorili ~ifireturi ~i. Helene Douboque. 1. Premiera a avut loc la cinema "Aro". Erau ~icateva tangouri In film. Maria Wauwrina. Comediile cinematografice ale deceniului al patrulea. Intre timp.

~i abia ulterior a fost sonorizat. mai apoi la Teatrul Nottara -. mai jucau In film Marietta Sadova. deoarece filmul a fost turnat Inca din 1931. de ce nu. Referindu-se la acest gol. Ion Sahighian este ~i el unul dintre aceia peste a carui amintire . de asemenea. Am vazut. rolul titular era detinut de Ion Sarbul. 0 mai facuse 0 data. dupa un scenariu de Tudor Mu~atescu (caruia In acela~i an Ii monteaza pe scena Titanic Vals). Si totu~i. ale carui fascicule aveau drept principala caracteristica Intarzierea ~i neregularitatea In aparitie . Ion Sahighian este. dar ma Intreb daca povestea cinematografiei noastre nu era Intr-adevar un trist roman foileton. cu mijloace de film mut. un american. a carui premiera a avut loc la 5 iulie. film turnat cu capital strain. catre mijlocul deceniului al treilea. care i-a asigurat «postsincronizarea». NaMdaile Cleopatrei. 1. Fraza asta suna a roman foileton. sa-i zicem. la cateva argumente Impotriva uitarii . cel care. Joujou Pavelescu. pe aventurile ~i avatarurile unui provincial sosit In Capitala ~i ajuns Intr-un cabaret.. cum a intrat In cinematograf . In afara de aceste filme.. adaptandu-~i discursulla cerintele filmului sonor. cum am vazut. un film pierdut. la cinematograful bucure~tean "Trianon". Serbanescu). Recurg. cu doua filme de succes. 99 . Pentru regizorul de teatm care avea sa slujeasca scena decenii la rand . la locul cuvenit. Ion Sahighian s-a Intors la uneltele cineastului. ca ~i Noaptea de pomina. chiar foarte bogat pentru 0 cinematografie incipienta ~i.. G. catre sfar~itul deceniului al IV-lea. cu acest palmares bogat. cu precadere In anii 1939 ~i 1940. la Inceput de razboi. realizate In anii cinematografului presonor. Anastasiad. Tot Ion Sahighian semneaza 0 noapte de pomina.ca cineast .prilej pentru marele actor Ion Sarbul de desfa~urare a darurilor sale de capo-comico -. neindoios.~'ti (Alcazar).la 0 varsta Inca tanara (sub 30 de ani) . oarecum haotica. " Un trist roman foileton? REVENIREA LVI ION ~AHIGHIAN Intr-un articol din revista "Cinema".. a plecat cu una din copiile filmului In Statele Unite. Richmann. N. ~i Datorie ~i sacrificiu. cinematograful n-a ramas doar un capriciu. In studioul parizian "Gaumont". trama fiindaxata.premier a filmului Doamna de la etajul II ~i premiera comediei 0 noapte de pomina trecusera doi ani.regizorul Ion Sahighian. juvenil. In completarea unui lungmetraj strain.. dnd a semnat regia scurtmetrajului In doua acte State la Bucure. In 1934.N. dreptate. Mihai Berechet are. Ion Sahighian era ~i co-scenarist cu acel prilej (alaruri de N. terre d'amour.semnand montari memorabile la Teatrul National. s-a bucurat de un autentic succes la critica vremii ~i In mijlocul publicului cinefil de atunci. Dar aceasta experienta cinematografica nu poate fi cons iderata "suta la suta" un "film sonor". Producatorul. a~adar. regizorul Mihai Berechet nota urmatoarele: "Ion Sahighian este regizorul comediei lejere State la Bucure~ti sau Alcazar . filmul produs cu casa Gaumont din Paris.. Vulpescu. Baldovin. a asigurat partea romana (prin filmarea unar dansuri folclorice In colaborare cu maestra de dans Elena Popescu-Liciu) a filmului Roumanie. Mr. publicat In 1987 (cand se Implineau 90 de ani de la na~terea regizorului Ion Sahighian). Mai e de mentionat Se aprindfacliile care. Peste ani. Jean Mihail nota cu tristete: "Si din nou tacerea se a~ternu asupra filmelor romane~ti .persista ceata uitarii".

rolul principal .. casuta facuta "din tigarile pe care nu le-a fumat. Duminica. imagine a a fost realizata de Louis Behrend.dupa trei decenii de munca ~i sacrificii . Frumoasa necunoscuta avea sa-i ramana in gand.~i. Au fost scene in care acest mare actor ne-a reamintit de cateva din creatiile extraordinarului Raimu" (2 decembrie 1939).. ~ampanie ~i cu "Ciocarlia" lui Grigora~ Dinicu . la serbarea colegiala de la liceul "Alexandru cel Bun" (unde a serb at 35 de ani de la absolvire). a~adar. in rolul unui student indragostit. nu-mi multumi acuma. disparuta fad urma. la banchetul de la "Continental" care a urmat . . ciobana~i ~itaranci cu ochi speriati de reflectoare. A fost parca seara de gala a filmului romanesc.. Ion ~ahighian ~i G. zgomote ~i diteva vorbe (romane~ti) razlete.. Timica a fost in largul lui in film ca ~ipe scena.0 suma frumu~ica. Tocmai pentru ca este yorba despre un scenariu mai "special". banii necesari pentru a-~i cumpara 0 casuta a lui. la barul "Atlantic". cirezi de vite in amurg. " Filmul s-a bucurat de aprecieri elogioase (dar a avut parte ~i de rezerve serioase).. in "coada" distributiei aparand . multi alti actori incercati ai scenei ~iecranului romanesc..pe care-i salvase in ajun -~i deschide drum unui final "deschis": "Taci. eroul ramane fara teancul de bani ~i fara Lulu. scria urmatoarele: "Acest film este rezultatul colaborarii fericite a acestor trei mae~tri care sunt d-nii Tudor Mu~atescu. pe 0 banca din Ci~migiu. aduna . cu ghivece in fata. ca 0 raza de soare: frumoasa Lulu ii aduce banii . unde Mitica are surpriza sa 0 regaseasca pe frumoasa Lulu. doar cu 0 papu~a de 1000 de lei. pe Lulu. intra pe u~a. eu umorul sau savuros. de George Timica. in sala de a~teptare. Seara de gala consacrata premierei acestei realizari ni s-a parut de 0 semnificatie mult mai adanca. din aperitivele pe care nu le-a baut". Revenirea lui Ion ~ahighian la film. in smoking. ba chiar (ru~ine sa-mi fie!) ~iintr-unul din marile ei localuri de noapte . am cautat sa ies din banalitatea ~i conventionalul acestui gen de produqie ~i sa scriu un film romanesc a carui actiune se petrece in capitala. in distributie mai figurau Dina Cocea (Lulu.. Traian Lalescu. Premiera eomediei melodramatice 0 noapte de pomina a avut loc la cinematograful "Aro". in 29 noiembrie. toata ziua.dnd is-au adaugat muziea. Timica. funqionar la Banca Romana Modema . Ion Popescu Gopo.. la einematograful sonor. pe cerdac . in continuarea chefului. acest inepuizabil Timica.era interpretat. fiindca in acea seara am vazut 100 . .. Scenaristul Tudor Mu~atescu marturisea inaintea premierei: "N-am fost niciodata convins ca «film romanesc» inseamna musai cumpene de fantani. 0 tanad careia apuca sa-i imparta~easca visuI sau. la avocat. eroul nostru 0 cunoa~te. cu 0 chercheleala pe cinste. Elogios este ~i salutul anonim al revistei "Cinema": "Am aplaudat cu tot entuziasmul filmul 0 noapte de pomina. cantareata de cabaret). Mitica Dumitrescu. happy-end-ul. Costache Antoniu (un aprod la Banca). muzica lui Paul Constantinescu a fost completata cu melodii de Ion Vasilescu (cantate de Grigora~ Dinicu. cu orchestra lui ~i cu orchestra Joe Reininger). Urmeaza 0 "noapte de pomina". acasa la dumneata. .. cu cotet de porumbei ~i un caine ciobanesc pe care sa-l cherne Samson". cu bani aruncati in dreapta ~i in stanga. Visul vietii sale s-a prabu~it intr-o clipita. Fara sa se arate deloc emotionat. In ziua hotarata pentru semnarea contractului de cumparare.0 casa mica. Dar cand toate pareau pierdute. din biletele de tramvai cu care n-a mers.acela allui Mitica Dumitrescu. datorat unui dramaturg cu experienta scenaristica substantiala. a~ retine ~i cateva date ale subiectului. La capatul noptii de pomina. cam acesta este visullui. cantareata localului. ". in "Universulliterar".cu discursuri. Un mic functionar de banca. s-a produs in anul 1939... . Scenariul era scris de Tudor Mu~atescu. ~i se trezqte. Maria Wauwrina (menajera lui Mitica).

niei engleze~te. pot. regizorul Ion ~ahigbian a avut In mana un scenariu bun. p. In completarea premierei din noiembrie 1939 a rulat ~iun scurtmetraj allui Ion ~ahighian. regizorului Jean Mihail: "Lucru curios. Dar deosebirea calitativa a fost evidenta. Spiritul pamfletar allui N. sa fie realizat de Jean Mihail (care s-a retras. Victor lliu In "Romania literara": autorul considera ca In filmul 0 noapte de pomina "confuzia Intre spectacolul de teatru ~i cinematograf e total a" . n-am putut sa gasesc un loc.scria Traian Lalescu In "Universulliterar". Insa. prolific. dupa cum 0 spune In volumul sau de amintiri. Mai putin optimist era. pentru realizarea lui. 0 noapte de pomina e primul film romanesc care nu ne face complet de ras. In care d-ra Floria Capsali.D.~iurma. luni. pentru un "racord cinematografic". nereala pentru ca nu corespunde tipului pe care vrea sa 11reprezinte"). In special.. pe care 0 pIasa la nivelul cotidian al discutiilor de pe strada sau de la 0 cafenea.. Premiera a avut loc la cinematograful "Capitol". dar totdeauna cu spirit ~iingeniozitate. Numai bogatii ~i guvernantii no~tri n-au Inteles pana astazi utilitatea filmului national" (Jurnal. Satisfactia publicului e explicabila. dar vorbea. In poantele din discutiile personajelor. Josephina ~i Rozina Krainic. In favoarea primului. personajele erau luate din viata iar cunoscuta verva a autorului ei. Const. Dansuri romane!jti (din care s-au pastrat doar doua episoade. Intai. repro~a scene inutile ~i secvente prea lungi. se revarsase din plin" ("Filmul romanesc de altadata". care n-a trecut neobservat de critica: "Remarcabila completarea filmului.. Magdalena Radulescu au oferit minunate exhibitii coregrafice" . In al doi1ea rand. Dl. ~i sub numele de SuIIete fnjurtuna. d-rele Nutzi Dona. Cocea nu se dezminte: " . amandoua fiind realizate de Ion ~ahighian. Situatiile adesea complicate se apropie uneori de farsa.. sala e arhiplina. realizat cu gust ~i care nu parase~te niciodata locul bunei comedii. Marie Jeanne Livezeanu. Impreuna cu cateva din elevele sale. mca un film romanesc: Se aprindfacliile. 98-99). Ghica a dat iama In adjective ~i superlative: "Filmul e 0 realizare plina de pitoresc ~i amploare ~ipoate sta alaturi de orice produclie europeana. Toti cei care nu ~tiu nici frantuze~te. dramaturgul Tudor Mu~atescu. initial. care consta In dialoguri.dupa 0 nuvela a celui dintai . leri. mulili vioiciune ~i (. Din mai multe puncte de vedere acest "racord" mi se pare util. la numai cateva zile interval. filmul a pornit de la un scenariu de N. In sfar~it. pentru ca subliniaza anul cinematografic fast. Azi. despre "rezistenta filmului". ) antren In acest film. situatiile se Impleteau In chip firesc. totu~i. i-a~ lasa cuvantul. Ea s-a datorat mai ales faptului ca. 0 comedie In adevaratulInteles al cuvantului. In conversatia lor. AI. sa priceapa ce se petrece pe ecran fara sa ameteasca alergand cu ocbii de colo pana colo. Cunoscut. avea obieqii privitoare ~ila tipul de erou al peliculei (eroul face parte "dintr-o serie incerta ~iridicola. 212).limpede exemplificat cat de mult se poate realiza la noi ~i dit de mult timp pierdusem" (decembrie 1939). duminica. Rinette Livezeanu. Din acest documentar etnografic nu s-a pastrat episodul Ctitorife Ie. Lumea da navala. Fata din Dragu!j. In 5 decembrie 1939. Ajun~i aici. In faza filmarilor. Joe !ji doina). al regizorului. ~i e. micul burghez al metropolei. din pricina numeroaselor 101 . Ion ~ahighian a ~tiut sa Insceneze filmul cu 0 pricepere demna de toate elogiile ~i mai ales cu 0 siguranta datorita careia cele mai mici scene capata un deosebit relief' (5 decembrie 1939). In care nimic nu era artificial. pentru ca face distinctii valorice nete Intre cele doua pelicule. imediat dupa 0 noapte de pomina. Porsenna ~i Isaiia Racaciuni . In "Universul". cu numele predestinat allui Mitica. cu 0 psihologie plina de contradiqii ~i inconsecvente. pag. la sf'ar~itu1 anului 1939. de la imagil'Jle fugitive la explicatiile textului scris.

descinzand in ora~ullumina 102 . cu conflicte false. era de 0 intransigenta indiscutabila: "Filmul acesta cu titlul arbitrar ~iumflat de foileton popular e construit pe un subiect regretabil. care. Dar dramele petrecute in mediul burgheziei proaspete de la noi. Mihail Tancovici-Cosmin. Din distributia filmului amintesc cateva nume: George Vraca. Elena Arion.in 1993 -.0 drama sentimental a cu deznodamant tragic (eroina se sinucide pentru a nu sta in calea sotului sau pe care 11 iube~te) . mai sigure ~i mai rentabile". Jean Negulescu .in Statele Unite ale Americii. Nicolaide ~i George Groner). in zorii celui de al patrulea deceniu al veacului. Emil Botta. acasa la autor"). Cu acest film se incheie ~iactivitatea productiva a societatii "Ciro-Film" (societatea anonima romana "Cinegrafia roman a s. in "Romania literara" (tot m. ci numai de lucrarile de laborator. la 93 de ani. pentru ca ulterior sa se retraga la re~edintasa din Marbella. 37/1939). cu 100 de franci in buzunar ~icu 0 cutie metalica. incepand din anul 1931. Regimul dictatoriali~i apleca tot mai mult balanta catre hitlerism.. la inceputul anilor '30.r. CINEA~TI ROMANI PE MERIDIANELE LUMII Doi dintre regizorii romani de reputatie mondiala faceau.nascut pe Calea Grivitei in 1901 . a realizat zeci de lungmetraje ~i alte zeci de scurtmetraje. unde . un scenariu imaginat de Eugen Mirea ~iPuiu Maximilian. Jean Georgescu . Nutzi Dona. Ingrijorat de intorsatura lucrurilor. Filmul a ramas neterminat. se schimba seara. de 0 artificialitate stridenta ~iofensatoare. in versiunea "remaniata" a filmului.a. Aura Fotino.0 pomea ~iel.. Intoarcerea lui Ion ~ahighian s-a prelungit ~i in ultimul an al deceniului al IV-lea: atunci urma sa fie realizat un policier umoristic. continand A!ja e viata in geamantan. Celalalt. care aruncase Europa in razboi. ~i «Ciro-Film» nu s-a mai preocupat de productie. practic.nascut la Craiova in 26 februarie 1900 pleca din Romania la 0 varsta foarte frageda (initial pentru a urma studii de pictura la Paris). Dupa cum relateaza Jean Mihail (in "Filmul romanesc de altadata"). aparea ~iMaria Tanase. pana la inceputul anilor '70. cu personaje agitate de obsesii erotice. Tom !ji Rom (cu H. in cele din urma. Filmul Se aprind facliile . filme in strainatate. date despre el ofera revista "Cortina" (din 8 iunie ~idin 31 august 1940).").din 1927 . cu filmul o noapte de pomina. Spania. cel mai aspru judecator dovedindu-se tot viitorul cineast de clasa Victor Iliu. "Un vant rau incepuse sa sufle asupra tarii .a avut parte de cronici controversate la data premierei. care debulase. pe drumurile Europei (repet ceea ce scrie Olteea Vasilescu in a sa carte de referinta "Lantema cu amintiri": . Unul. povestea a doi detectivi grote~ti ale caror e~ecuri constituiau fondul hazliu al filmului. americanul Richmann a vandut partea sa din societatea «Ciro-Film» proprietarilor casei de locatiune «Astoria-Film». E cosmopolita melodrama burgheza. la inceputul anilor '30. fratii Suchias.~i iata-l astfel. Apoi. evocand caracterul de masa al cinematografului ne putem u~or da seama de inutilitatea ~iabsurditatea filmelor construite pe astfel de teme jignitoare ~i inactuale".. de romantism gratuit ~iconflicte suflete~ti improvizate. avea sa inchida ochii pentru totdeauna. unde. din 1942. Ecaterina Nitulescu-~ahighian.interventii facute pe decupajul sau: "ceea ce scriam ziua. nu pot sa dovedeasca decat 0 iremediabila descompunere. se stabilea . tentativa de a da justificari estetice unui stil de viata anumit.

vreme de un deceniu avea sa joace sau sa faca film in Franta. ora~ care.dupa experiente sustinute de regizor secund. la despartirea de Jean Georgescu. Things I Did . tradusa de Manuela Cernat cu titlul Drum printre stele): Trei!ji () zi (Three and a Day). mahnit de vanzarea catre americani a unei pretioase miniaturi din coleqia unui muzeu celebru. sa-~i imbogateasdi filmografia cu 0 capodopera. and Things I Think I Did. la 93 de ani! Un Jean craiovean. simtea. Cu exceptia unui pamflet semnat de Jean Mihail (atitudine pe care regizorul avea s-o retracteze peste ani). ei dec1an~eaza"dezastre" pe care .din motive mai mult sau mai putin obiective .lara ajutorul nevestelor . 0 porneau spre nicaieri . 0 "fura". doi regizori care aveau sa insemne ceva in istoria filmului romanesc ~imondial. in ordine. a~adar.filme de suflet. ce p1edeaza pentru reintoarcerea omului la natura. pentru ca. in 17 august 1940: titlul romanesc a fost Tara fericirii. nu avea sa-l intampine doar cu boboci de trandafir"). faceau filme..nu le-ar putea stapani. pe un scenariu propriu .putine! .. 0 zi din viata a trei oameni . interpretati de Fernandel.0 comedie "placuHi".. numai pentru a nu fi instrainata. care pleaca intr-o excursie. Tot in 1933. criticul Mihai Tolu i~i amintea ~ide filmul francez al cineastului roman: "Aventura fericita. dupa 0 casatorie care . Peste ani.. ~i . cu ~apte calatori.a colle.prematur de cinematograf). cu avionul.. pe diferite meridiane ale lumii. dupa experiente actorice~ti intamplatoare (datorate faptului ca se afla la Paris).un pictor.cand altii. de profesie secretara -. Ca toti eroii autentici de comedie. 0 comedie de aventuri. Ouvrard ~i Loulou Hegoboru. nascut in ultimul an al veacului trecut ~i un Jean bucure~tean. cu Raymonde Genevieve Beauparrain .vor mai trece ani. apoi. un material filmat .. Jean Georgescu este scenarist la filmullui Christian-Jaque r. insa. una . specific frantuzeasca. Premiera pariziana a filmului a avut loc in 24 mai 1935. povestea unui batran profesor care. rebutat (cuprins pe 14 bobine developate). la inceputul razboiului . John Rox -..sa se intoarca acasa. ani multi ~inu tocmai fericiti. 11va costa.sunt nevoiti sa revina acasa inainte de a-~i atinge telul (din pricina unor escale fortate. din 1935. filmul ~i intoarcerea in tara a cineastului au fost primite cu caldura de cronicarii timpului. amandoi ajun~ila 0 aceea~i varsta venerabila (dupa ce s-au despartit .al visurilor sale. Este yorba despre doi vecini caraghio~i ~i copilaro~i. pana-n 1994. 0 poveste cu Mimile ~i Totoche (~i cu nevasta celui dintai). In anul1933 el semneaza metrajul mediu Miniatura (La miniature). Mischa Auer. se afla la ele 103 . ~i sa traiasdi uitat.ca sa procedam cronologic . in China.0 fata de 18 ani. care erau.Jean Georgescu.. pentru a-~i relua zborul spre indepartata "tara a fericirii". de autor de scurtmetraje . la inceputul anilor '30.este L'heureuse aventure (Aventurafericita). de diferite proveniente sociale.dupa 0 serie de aventuri extravagante .needitat" (dupa cum reiese din cartea sa de memorii.. nascut in primul an al veacului nostru. Katya Sergava. intr-o padure tropicala).de data aceasta un lungmetraj .. va deveni regizor ~i scenarist francez. In 1931. Cel mai important film realizat de Jean Georgescu in Franta . intr-o intriga u~oara. 0 balerina ~i un fermier. In Romania filmul a fost prezentat abia dupa cinci ani ~iceva.. Sa privim indeaproape cateva dintre aceste filme . Pana la viitorul sau film . premiera a avut loc la cinematograful "Scala". Filmul nu s-a pastrat. amuzanta ~i plina de neprevazut. imbina comicul de situatii cu comicul de caracter. Intre timp . cu alte cateva . in care umorul ~i ironia fina. Jean Negulescu intra in cinematograf cu un film .dupa 0 piesa de teatru de Georges Bernanos -. dar relatii despre el aflam in volumul amintit al Olteei Vasilescu. speriati.

John Garfield.. povestea unei newyorkeze care incearca sa-~i gaseasca lini~tea sufleteasdi . ei sunt angrenati in tot [elul de situatii hazlii . Anne Baxter. intr-o povestire a lui John Huston ~i Humoresque (Humoresca). la saIL. Ginette Leclerc. Michael Curtiz. In 29 mai 1995. 0 doamna camoda (Mady Sycovich). Frank Borzage. distributiile devenind din ce in ce mai prestigioase: The Mask r<f Dirnitrios (Masca lui Dimitrios) ~i The Conspirators (Conspiratorii) in 1944. Simone Deguyse. Ann-Margret. Micheline Presle. El (Dandy) ~i Celalalt (Orbal).acasa" ("Prim Plan". un vanzator de cravate (Jean Chaduc). Jean Negulescu realiza. din 1946 dateaza Nobody livesforever (Nimeni nu traie. regizorul pornit din Craiova avea sa realizeze film dupa film la "Warner Bros" . Charles Bickford. printre actorii sai numarandu-se tot mai multe nume celebre. Richard Widmark . cu John Garfield. Peter Lorre. sa obtina ni~te posturi de . Oscar Levant.. Maureen O'Hara. un director (Pitanto). "Jean Georgescu" a Cinematedi Romane..~i Road House (Hamtl). pcntru ca. David Bruce. Jean Georgescu mai realizase un film de metraj mediu 1a Paris. Pe bun a dreptate. 0 melodrama dupa un roman de Dan Totheroh. Claudette Colbert. Brenda Marshall.intr-o plantatie din Singapore. 0 comedie buriesca in centrul careia erau doi "pierde-varif' ~i "incurca-lume". Louis Ternaul. "coloniali~ti". Stephen Roberts. Marilyn Monroe. un batran (Crousdet).. Dr. cei doi amici intalnesc tot [elul de personaje. Celeste Holm. in final. 0 femeie colerica (Colette Nancy). Barbara Stanwyck. Peter Lorre.ois Rozet. traducand in limba romana volumul de "amintiri europene ~i hollywoodiene" ale lui Jean Negulescu.. Sophia Loren.. in 1947. Geraldine Fitzgerald. Sylva Koscina. Peter Lorre. Leslie Caron. Manuela Cernat. devin vanatari ~i se sperie de un iepure. cu Joan Crawford. intr-o vitrina publicitara care reconstituie un peisaj exotic pentru a atrage doritori de dilatorii peste mari ~i tari. cu Ida Lupino ~i Dane Clark. Harlan Thompson. traiesc 0 noapte de groaza intr-uD han-. Carrete. Printre interpreti. Joan Crawford. Orbal. Fran<. Robert Ralphy. a fost regizor secund al unor cinea~ti americani pre cum Frank Tuttle. Lana Turner.~i pana la urma 0 gase~te .yte ve!'inic). In calea lor. Norman Taurog. Victor Francen. Alcover. Randall. al doilea cu Redy Lamarr. Fred Astaire. Les compagnons de Saint-Hubert (Amicii din Saint-Hubert). Sydney Greenstreet. un vanzator de pasari (Leo David). 11intitula 104 . un hangiu (Tillet) . Alec Guiness. Lew Ayres. Filmul a avut premiera in Romania dupa aproape 60 de ani. Cum spuneam. Leda Oine11y. Daniel Mendaille. Deep Valley (Valea cea adanca). Inainte de a reveni in tsra. Faye Emerson.incearca sa vanda unui surd un aparat contra zgomotului. Agnes Moorehead . 13-14/1994) ReaJizat dupi'l un sce118riude />. sa se capatuiasca. Lauren Bacall. din nou. Geraldine Fitzgerald. un patron (Raymond Robert)..nilre Auberge. Richard Burton. din 1948 dateaza doua dintre cele mai importante filme ale lui Jean Negulescu. un domn primitor (Louis Perdoux). Ira Furstenberg . Victor Francen. Virginia Field. Intre timp. Faye Emerson. 0 portareasca (Mercedes Barthus). Sydney Greenstreet. Edy Debray. Dupa aceea. Fanny Lacroix.cu Jane Wyman. Zachary Scott. cu Ida Lupino. filmul avea in distributie pc Tania Fedor. Johnny Belinda . Bette Davis. Paul Henreid ~i. un prieten al directorului (Bretigny). Donovan Pedelty. Maurice Chevalier. George Tobias. Era anul 1941 cand Jean Neguiescu realiza Singapore Woman (Ferneia din Singapore). 0 secretara ie~ita din camun (Madeleine Sologne!). regizorul va continua sa realizeze filme pana la inceputul ani lor '70. regizorul american Jean Negulescu a realizat a serie de scurtmetraje. Three Strangers (Trei strain i) cu interpreti favoriJi ai regizorului. primul cu Sydney Greenstreet. William Nigh.. Walter Brennan. Bruay. Cornel Wilde.

Elvira Godeanu (Anita).au jucat ~iin versiunea germana (intitulata Verklungene Triiume).1ne: Nicolae Balta!eanu (Puiu Faranga). peisajul. producatorul fiind. doinele ~i literatura romaneasca in nadejdea obstinata ca autoritatea ~i ini!iativa romaneasca se vor convinge de necesitatea imperioasa de a crea 0 industrie de arta cinematografica romaneasca. Premiera de gala a.Elvira Godeanu. Leria Niky-Cucu. Eugen Rex. Subiectul ar fi putut avea elemente cinematografice interesante.potrivite pentru un scenariu de film. In cronici pot fi gasite afirma!ii de tipul . conform marturiilor din presa vremii (pelicula nu s-a pastrat) con!inutul difera in mod esen!ial: singurele tangen!e dintre film ~iroman sunt titlul ~inumele ditorva personaje. Jeana Popovici. DIN NOU. Eugen Rex. Altfel. Timu~ este entuziasmat: "Nu in acest loc yom sublinia dramatismul puternicului roman al d-Iui Liviu Rebreanu. Manuela Cernat vorbe~te detaliat ~iin monografia publicata in anu12000. Majoritatea publica!iilor vremii privesc filmul ca pe un e~ec lamentabil. care provoca rasul. Dar rezultatul a fost un fiasco artistic ~i prilejul unei campanii de presa care n-a facut nici un bine ideii de film romanesc". ORA COPRODUCTIILOR . in 30 octombrie 1930. muzica.. fiindca actorii germani jucau roluri de !arani romani vorbind cu accent berlinez. dar n-a ie~it din el decat 0 trista melodrama. Regizorul german Martin Berger . ~i realizeaza in 1930 primu1 film sonor romanesc. se infruptasera din subven!iile oficiale. Exterioarele au fost turnate in lara noastra. Hans Sttiwe (Mironescu). deopotriva. din volumul sau intitulat "Momente din trecutul filmului romanesc" (pag. Martin Berger. Caci !inem sa relevam dintr-o prima viziune a Ciuleandrei numai enorma fresca de posibilita!i pe care Ie ofera lara. Dorin Sireteanu (parintele Ursu). "d-l M. Alice Sturdza (matu~a lui Puiu). Dar iata ~i distribu!ia versiunii rom.care ne daruise in 1929 Venea 0 moarti pe Siret . Berlin. sa vedem de unde a pornit "pricina"..0 data cu filmul sonor au aparut pe pia!a noastra cinematografica ~iunii dintre cei care. Exista ~i 0 excep!ie. pe vremea filmului mut.. insa. Inaintea oricaror alte comentarii privind coproductiile. recurg la opinia profesorului Ion 1.avut loc la cinematograful bucure~tean "Capitol".0 sinistra ~itenden!ioasa incercare de a ne prezenta drept un trib orientallipsit de orice simt al artei ~i al cuviintei". unde Hans Sttiwe 11interpreta pe Puiu Faraga ~iMaly Delschaft pe Madalina. 30): . In "Rampa".Voinea (Madalina). adaptand pentru ecran romanullui Liviu Rebreanu Ciuleandra. Cantacuzino. V."Drum printre stele".. Actorii germani erau cunoscu!i ~i aprecia!i de publicul nostru. Sub acest indemn «Rampa» saluta izbanda Ciuleandrei" (31 octombrie 1930). Producatorii filmului au fost Deutsch Rumanische Filmproduktion. Leria Niky-Cucu (prietena Madalinei).. arti~tii.. Ciriva dintre interpre!i . Dqi filmul are ca premisa romanul cu titlu omonim allui Liviu Rebreanu. Petre Sturdza (batranul Faranga). scenarist ~iregizor. Despre acest "drum printre stele" al regizorului Jean Negulescu. Maria Forescu. Berger ne-a exasperat: neputinta dumisale 105 '4 . pagini atat de. iar interioarele la Berlin. unde s-a facut ~i sonorizarea. Thinelle Anys . dind regizorul evocat ar fi implinit 0 suta de ani .profita de conjunctura filmului sonor ca sa repete lovitura. Thinelle Anys. presa este indignata. Imparta~ind parerea profesorului Cantacuzino.

de la Inceputul deceniului al IV-lea.0 masacrare totala a romanului". Am fi fost deci in drept sa ne gandim ca un film. Abia dupa un an de la spectacolul de gala dat la cinematograful "Trianon". un film realizat sub auspiciile Gaumont Franco-Film Aubert. Paris . Alba-Iulia. ). dar nicidecum romanesc" etc.R. o Romanie de carton (. Dintr-un rezumat al scenariului literar. in regia francezului Camille de Morlhon ~i cu un scenariu literar de G. Iar d'md 11apreciem cu aceasta masura. prezentat ca 0 opera franceza. Damian se poate citi. Suzy Pierson (Elvira). Ie voi spune ce sentimente profunde leaga una de alta pe cele doua surori. Distributia franco-romana arata in felul urmator: Renee Veller (Zamfira). ca 0 simpla masea. de altfel. In revista "Cinema": "Ciuleandra nu trebuie privita In lumina campaniilor de presa.. Ingreuiate de acelea~i victorii mutilate. de bine de rau. Bucurqti. sub semnatura EA. Richard Pierre-Bodin publica urmatoarele in "Figaro": "Nu cititorilor lui «Figaro».Rador. Peytavi de Faugeres (Olteanu). Critica oscileaza intre elogii aduse "distinsului scriitor francez" Peytavi de Faugeres ~iobservatii dure la adresa filmului.. de catre cinematografia franceza. primul film vorbitor in limba romana. cateva milioane de lei din bugetul roman 106 . va fi un omagiu acestei tari. care prezinta.A. taranul care prin vointa ~i munca a ~tiut sa se ina1te. aflam doua-trei elemente esentiale despre film. pentru a aduce in obiectiv cat mai multe locuri pitore~ti din Romania: Turnu Severin. Constanta . ~i am putea rfide de virtuozitatea acestui chirurg-dentist care ~tie sa extraga fara durere. . In al doilea rand. nu amicilor credincio~i ai lui Robert de Flers (. fostul boier a carui domnie s-a sfar~it. cu 0 stangacie tehnica pe care n-o egaleaza decat lipsa ei de gust. am preferat insa sa nu amintesc de acest film primitiv. in prezenta regelui Carol II. filmul a fost prezentat marelui public (In 12 mai 1932. al carei tip ramane Franta. ). In sfar~it. Peytavi de Faugeres. cu aripile lor taiate. etc. o aWi coproductie. intitulat Romania. accentul principal al intrigii este pus pe pove~tile sentimentale ale protagoni~tilor. dar care. intr-o prima etapa. ci sub raportul primirii facute de marele public. Sinaia. La capatul acestei adevarate "campanii de presa" impotriva filmului. cateva localitati din Arge~. Bucure~ti (Orient-Radio). indoliate de acelea~i sacrificii. distribuirea pariziana a filmului incepuse Inca din 21 mai 1931. a adus de la Paris faclia civilizatiei latine ~ioccidentale. Roumanie!". la cinematograful bucure~tean "Boulevard Palace"). tara dragostei). S . a fost Roumanie. pe care rezumatulla care m-am referit ii caracterizeaza astfel: "Radu este trecutul.. la Palais Rochechouart. ca pe vremuri. spre viitorul sau ~i al tarii". in centrul actiunii sunt doi barbati.0 enorma aberape".. "apar ~i actori romani in acest nenorocit film germano-african-tiganesc. Raymond Dostac (Florea).. ramas in arhivele productiei. Pierre Nay (Radu Olteanu). bogate de aceea~i civilizatie. "un film sonor antiromanesc". Ideea filmului pare a fi luat na~tere cu prilejul unei vizite la Bucure~ti a lui G.. deci cu care cinematografi~tii pot inca realiza retete frumoase" (16 noiembrie 1930). s-a ~iIntamplat: filmul a fost distribuit cativa ani la rand in tara ~iIn strainatate. acest din urma interpret fiind ~i autorul unei muzici romane~ti inedite. ~i S. MichellMihail Daia (Ion).. Florea este viitorul generos. Ceea ce. Pupn dornici de a semnala 0 grqeala acoperita. sora Zamfirei).. Insa. Cluj. Emma Romano/Emilia Naftaliu-Ionescu (Ileana. Moreni. este un film dintre cele mai interesante pentru majoritatea amatorilor de cinema. terre d'amour (Romania. .artistidi e la cuIme" . In primul rand ca subiectul a fost astfel conceput. Peytavi de Faugeres (care a tinut 0 serie de conferinte ~i a avut contacte cu cercurile oficiale). realizat de un francez. tara iubirii. Sub titlul "Pardon. un monument ridicat acestei amicitii ancestrale. putem zice fara teama de a exagera ca Ciuleandra.

. pentru ca este yorba despre un film eminamente politic. ). Carlo Ninchi (Mihai Teodorescu. dar ecourile sale au fost minime. in scenele de interior din filmullui Carl Boese . Filmul este amintit in mai multe numere ale revistei "Cinema" (din anii 1930 ~i 1931).0 drama pasionala . considerat "patriarhul" filmului peninsular. un amplu "top" de notefilmologice. Mircea Axente (fiullui Ion). La realizarea filmului s-a pornit de la un film mut allui Carl Boese (Sklaven der Liebe). colaborarea sa cu 0 echipa romaneasca. George Mihail Zamfirescu (scenaristul adaptarilor datorate lui Jean Mihail). Nicolae Kirilescu ~i Gherardo Gherardi erau scenari~tii peliculei. caruia i-au fost adaugate secvenle de exterior filmate de Jean Mihail. "film descoperit ca unicat in coleclia ANF". un mare mo~ier din Chi~inau). Christiane de la Valette de Morlhon sub titlul "Bunicul meu" etc. 0. liganca din Valeni). de propaganda.Bois d'Arcy .. publica. In al doilea rand. 1 din iunie 1995. daca prietenia franco-romana ~iprestigiul cinematografiei franceze n-ar fi suparator atinse de aceste jocuri (.. Romania . Adriana ~erban ~i0 serie de actori neprofesioni~ti. printre operatori se afla Vasile Gociu ~iIosif Bertok. la 25 septembrie 1943). "Restituiri cinematografice". dupa aproape ~apte decenii de la premiera.N. Din mai multe motive. Italia ~ipoate fi considerat 0 "pelicula speciala".adjunct al conservatorului Arhivei de Stat a Franlei (doamna Michelle Aubert) . un amplu "dosar" al filmului Romania. menit sa evidenlieze eroismul romanilor in lupta contra bol~evismului (in anii celui de al doilea razboi mondial). Intai. Respectiva publicatie (realizata cu concursu1 Serviciului Arhive10r de Film ale Franlei . note bio-filmografice despre cineastul francez (18691952) scrise de nepoata acestuia. era un cineast recunoscut pe plan mondialla ora realizarii acestei pelicule (indeosebi prin marile sale montari de tip Ultimele zile ale ora~ului Pompei sau Scipio africanul. unde filmul a fost prezentat in 13 septembrie 1942 (premiera bucure~teana avea loc abia in toarnna anu1uiurmator. lara prieteniei. tara dragostei. regizorul italian Carmine Gallone. in nr.Paris) cuprinde un amplu portret Camille de Morlhon realizat de Raymond Chirat. George Timica (Ion). despre pelicula lui Camille de Morlhon.cuprinde pe Ellen Kurti in rolul titular (Sanda. Informatiile furnizate cu acest prilej sunt de mare utilitate in "citirea" corecta a filmului. ca autor al dialogurilor 11aflam pe Ion Pribeagu. dar ~iprin filme de propaganda fascista). 0 publicalie efemera a Arhivei Nationale de Filme. sotul ei. 0 cantareala de opera). varianta italiana (Odessa in jiamme) a obtinut medalia de aur la Bienala de la Venetia.aCliunease declan~eaza in momentul ocuparii Basarabiei de catre trupele sovietice ~i se incheie odata cu eliberarea Odessei de catre trupele romane . Despre filmul Nunta tigi1nciidin Valeni de Carl Boese ~i Jean Mihail s-au pastrat destul de pUline date. iar distribulia preluata. tara dragostei. Pe generic mai figureaza nume precum Maria Margareta Langen (autoarea scenariului. Mielu Constantinescu. un interviu semnat de Calin Stanculescu cu Eric Le Roy (care ne-a vizitat lara in anul centenar al cinematografului). i se poate reconstitui ~i subiectul . intocmite de Aura Puran. dupa piesa Die Hochzeit von Valeni de L. Ar fi ~iun "al treilea rand" de menlionat. pe un subiect romanesc . 107 .despre Romania. filmul Catu~e ro#i de Carmine Gallone este 0 productie O. Ganghofer ~iBrodner). iar printre interpreli erau Maria Cebotari (Maria Teodorescu. Romanie.C.este 0 "pagina de istorie" peste care nu putem trece grabili.Grandi Film Storici. compozitorul Ion Vasilescu a scris muzica.de propaganda. Floria Capsali semna coregrafia. Datat 1942. «Figaro» ili cere iertare in numele cinematografiei ¢rii sale!" (31 mai 1931). un studiu allui Eric Le Roy .

care avea la baza 0 idee a scriitoarei italiene Elena Zucotti Borea . fiica unui industria~. o colega la ~coala de zbor). Ulterior. de Puiu Maximilian). Faptul ca noua productie era "sortita unei glorioase cariere" a ramas.eleve de la ~coala de cinema a lui Jean Georgescu (in rolul elevelor pilot).. Olga Solbelli. un industria~ din Timi~oara. Filippo Scelzo. Initial. in scenariul sau. Ion Sava cautase. razboiul nu avea in acest film dedit un rol de fundal ~i de pretext pentru peripetia finala. ceea ce era conventional in aceasta psihologie. Critica vremii a fost destul de reticenHi (chiar daca in "Cortina" din 2 octombrie 1943 se putea citi 0 recenzie care ajungea la urmatoarea concluzie: .. Marcel Anghelescu (un osta~).C. abia in primavara anului 1943." Dar iata ~iinterpretii pove~tii de dragoste a filmului: Mariella Lotti (Elena Mu~at. prin simplitatea expresiei. Rolul jucat in versiunea roman a de Ion Lucian era interpretat in cea germana de Theo Lingen. Interpreta principala. al O. . insa. proiect care se va materializa. despre interpreti: Agy Polly. 108 . cunoscutul om de teatru Ion Sava . ar fi de mentionat eforturile indelungate ale doctorului Ion 1. 0 ultima coproductie din perioada de referinta este "comanda muzicala de moravuri sociale" Doua lumi ~i 0 dragoste (0 coproductie "Hunnia-Film" Budapesta . Dina Mihalcea. Pollack). pana la proba contrarie. tn acest sens a definitivat scenariul .. a~a ca elementul de propaganda..pentru constituirea unei societati mixte de productie ~i distribuire a filmelor romano-italiana. directorul cursului de pilotaj). Cantacuzino . Ion Lucian. fara a pierde din vedere punctul de plecare al intrigii. alaturi de corespondentul sau italian. insa. dansatorul Fred Donald. era aici de 0 discretie totala. . Lucia Sturdza Bulandra (bunica inginerului Manta). Cantacuzino face precizarile de rigoare: " .N. Tilda Lucian-Radovici. in acest sens a actionat ca regizor. Cronici indulgente au insotit premiera din 4 septembrie 1946 (la cinematograful "Aro").~i-a manifestat dorinta de a face un film artistic ~i nu de propaganda. cu opinii chiar foarte favorabile. deci filmul avea multe garantii ale succesului de public." Dar Ion 1. Rubi D' Alma. Bucure~ti.. Miralena Economu (Maria. care supara in Odessa. Giovani. Puiu Maximilian. iar in cea maghiara de Kalman Latabar. menit sa evidentieze eroismul aviatoarelor romane din escadrilele sanitare in misiunile de salvare a ranitilor pe frontul romano-sovietc. tntors dintr-o vizita de documentare la Cine Citta. Inainte de alte consideratii.pentru prima ~iultima oara tentat de film . pe atunci. doar ca 0 gluma in presa vremii. In sfar~it. Agy Polly juca in toate cele trei versiuni (finantate de .in calitatea sa de director. Ion Sava declara. 0 fire mai u~uratica. uneori.. filmul a fost gandit ca un film de propaganda nationala.Jean Davidescu. cand i~i va salva iubitul cu un avion sanitar din "escadrila alba").Artisti Associati (intrata ulterior in planul de productie al societatii Cineromit) Escadrila alba aflam amauunte din volumul de arnintiri "Intillniri cu cinematograful" de Ion Cantacuzino (care a fost ~i directorul de productie din partea romaneasca. tata! interpretei. cand ~i-ainceput activitatea societatea numita Cineromit. Mario Zama). dupa felurite tergiversari.regia lui Carmine Gallone exceptionala:'). regizata de Viktor Gertler ~i. Puiu Mironescu.C. AI. Despre coproductia ON. Au existat trei versiuni ale filmului. Lulu Savu. Tino Bianchi (instructorul de zbor Mihai). sa puna accentul pe evolutia personajelor ~i sa salveze. de altfel (in "Rampa" din 17 mai 1942): "Acest film de aviatie a c1:irui egie ~i scenariu imi apartin va prezenta peste hotare in mod corespunr zator sacrificiile pe care Ie ducem pe campul de lupta ~i nobletea sufletului de care au dat dovada acele femei aviatoare care au cules ranitii de pe front. Claudio Gora (inginerul Alexandru Manta. din partea romana.Silvia Dumitrescu (Ana).

cei doi se iau la cearm. in "Cinema". in seara de luni 24 noiembrie 1930. AlIo. asistent de regie a fost Barbu Fundoianu (Benjamin Fondane). Regizorul scenelor de comperaj romane~ti a fost francezul Charles de Rochefort. " . Fay Wray. in presa. 1930) dar ~i replici pamfletare ("De dnd e artista franceza. Thelma Todd.INE Inca din primii ani ai filmului sonor. "printr-o scena in culori.. lui da. Blossoms. iar interpretii scene10r de 1egatura dintre scenele jucate de actorii Paramount erau Pola I1lery (Paula lliescu) ~i Ion Iancovescu. textele dialogurilor romane~ti fiind scrise de Nicolae Vladoianu. Nino Martini. Bucureflti!. Bravo. nume de prim rang: Maurice Chevalier. Trenulfantoma. Filmul debuta. Evelyn Brent..scria M. Ruth Chatterton. Clive Brook. Mary Brian. Ludwig Berger). cearta se transforma curand in "hataie" ~i hataia se transforma in dans: dansul apaflUor. Gary Cooper. Charles Rogers. de asemenea. s-a instituit.VERSIUNI ROMANE~TI ALE UN OR FILME STRA.. moda versiunilor romane~ti pentru felurite filme strmne.ca sa luam un alt exemplu -. Pentru difuzarea interna!ionala a filmului s-au realizat in studiourile "Paramount" din Joinvil1e (1anga Paris) treisprezece versiuni in tot atatea limbi. Din programele de sala ale filmului. Lilian Roth. Din aceasta categorie cinematografica specifica anilor '30 fac parte pelicule ale unor studiouri franceze. Dennis King. Televiziune (Ce vafi maine). in stilul scheciurilor din revistele lui Tanase. ei nu i-a placut ce-a vazut. Mitzi Green. Intr-unul din scheciurile filmului . vestita forma!ie "Paramount Mangan Girls" ~i intreg corpul de balet "Paramount".un film produs de studiourile "JoinviHe" din Fran!a . astazi pierdut. William Powell. pana cand cinematografia nalionala ~i-a adaptat mijloacele la noile condi!ii ~i cerin!e ale producliei. Parada Paramount . maghiare sau daneze precum Parada Paramount (Paramount on Parade). in regia principalilor regizori ai fmnei (ni~te nume deloc oarecare: Ernst Lubitsch. Clara Bow. Richard Allen. Josefvon Sternberg. pe texte scrise ad-hoc de catre autori din cele treisprezece !an. de 0 suta de ori bravo! Nu vei ramane mult timp la noi. Printre actorii casei Paramount erau. de pilda. prin adaugarea unor scene de prezentare a scheciurilor facute de actori din !arile respective. impecabila ca realizare tehnica". George Bancroft. Sa Ie luam pe rand . 0 secven!a realizata probabil de Ernst Lubitsch ~i interpretata "cu un formidabil antren" de Maurice Chevalier ~i Evelyn Brent. in care aparea "cea mai frumoasa coleclie de girls-uri americane". Iancovescu. secven!e realizate la Hollywood ~i prezentate in Statele Unite ale Americii drept un filmjubiliar al studiourilor in cauza.. reaclii elogioase ("Debutullui Iancovescu pe ecran a fost 0 revelatie. De la aceste premise a pornit ~i contributia romaneasca. Jean Arthur.era compus din scheciuri interpretate de actorii casei "Paramount". Hollywoodul Europei . Nancy Caroll. din relatari ale cronicarilor se pot reconstitui majoritatea scheciurilor care compuneau filmul (spectacolul).jazzmanul Abe Lyman. la 1 dec. Fum. Premiera de gala a filmului (in prezenta reginei Maria) a avut loc la cinematograful bucure~tean "Select". Pol a I1lery uita misterele limbii Paulei lliescu. Prima dragoste (Marie). Contributia romaneasca a starnit. "povestea" era urmatoarea: doi soli se intorc noaptea de la un spectacol.se spunea intr-un articol nesemnat din 109 . din fragmentele de rec1ama. Microfonul te cheama insistent la Joinvil1e. spre noua dezesperare a acelora ce credeau ca in filmul ori versiunile romane~ti descoperirea lui Rene Clair va fi 0 indispensabila utili tate" . pe langa moda coproduc!iilor.

lansata cu ~apte decenii in urma. Existau premise chiar daca regizorul filmului era un debutant. s-a bucurat.(un factor po~tal). Timu~ nu s-a adeverit prin timp. intitulat D-ra Pola Illery a ramas .~tate de serviciu" -. Cantacuzino.M.. " ("Rampa".. Deosebit de semnificativa mi se pare opinia exprimata de V. asistent general de produqie al studioului Paramount. din amintirile sa1e:"Premiera (. opere demne a fi. a fost destul de rezervata. Jean Georgescu . de concursul scriitorului Ion Marin Sadoveanu (ca autor al dialogurilor romane~ti) ~ide participarea unor actori prestigio~iprecum George Vraca (inventatorul Jack Taylor).."Rampa". Filmul .. Experien!a filmului Parada Paramount (de~i nu intru totul izbutita) i-a determinat pe realizatorii franco-americani sa persevereze. Filmul n-a beneficiat de 0 participare prea entuziasta a spectatorilor (a~a cum au stat lucruri1e cu Parada Paramount). Timu~ care. ~i rezultate1e nu se vor margini desigur aicL In contact cu arti~tii ~i manifestarea inte1ectuala romaneasca mari1e case straine vor gasi desigur in literatura ~iputerea de crea!ie a talentelar romane~ti. cu prilejul unei calatarii la Bucure~ti. Gheorghe Storin (bancherul Noris). In fa!a versiunilor in graiul !arii. micul Paul Rapalo. 1930. E totu~ipacat ca nu s-a pastrat 110 . Chiar dad! optimismul funciar allui V. ceea ce. "adaptarea versiunii romane~ti" urmand sa fie scrisa de I. intitulat Televiziune. Dar ~iin domeniul imegistrarii sonare existau destule deficien!e. in toamna anului 1930. Mircea Balaban. la randul ei. al regizorului Jean Mihail. in articolul Filmul In versiune romaneasca ridica. dar exista destule surse de reconstituire a destinului sau): povestea cinematografica s-a pierdut. fiica ei). a angajat pe G. Subiectul se axa injurul unui tanar inventator care construise un aparat de televiziune . Sofica Ionescu (proprietareasa).ca Dick Blumenthal. a avut ca asistent de regie pe Benjamin Fondane. cand nici radiodifuziunea nu avea prea vechi .. Vraca. G. se pare.tara limba) sau chiar critici aspre (Ion I. Jack Salvatori . tot in treisprezece versiuni.nu este de neglijat faptul ca ne aflam in anu1. 0 problema de principiu: "E desigur un mare pas in drumul filmului romanesc. in "Excelsior" din 5 dec. a unui text complex). 1930). transpuse in versiuni strmne. De data aceasta era yorba despre un film vorbit "suta la suta" in limba !arii respective (fapt care presupunea existen!a unui subiect amplu. Capitalul strain insa impline~te inca 0 data ceea ce iniJiativa romaneasca a intarziat ca pretutindeni sa realizeze. problema de principiu. ) a avut singurul merit de a ne ingadui sa auzim cum suna pe ecran glasullui Vraca ~i allui Storin.. tema povestirii cinematografice fiind (nu-i a~a?) de domeniul romanului ~tiin!ifico-fantastic. benzi1ein limbi straine vor capitula repede. intr-o "inevitabila peltea sentimentala" . prin producerea imediata a unui alt film. Ziarele romane~ti ale vremii anun!au . a~a cum se preconiza.a beneficiat ~ide cateva scene de exterior filmate la Bucurqti de catre Jean Mihail. Starin ~iSofica Ionescu pentru filmul Televiziune. Reproduc un singur gand.pe la mijlocullunii septembrie 1930 .care se afla pe atunci la Paris . nu s-a intamplat (filmul nu s-a pastrat.care "a inceput sa prepare rolul".ca ini!iativa studiourilor "Joinvi11e"sa conduca la realizarea unui film pasionant. la sfar~itullunii octombrie se anun!a ca distribuJia a fost completata cu Pola I11ery. Pola Il1ery (Jeny. ele la randu-le.. iar critica. Arti~tii ~i scenari~tii romani incep sa gaseasca utilitatea pe care noi am fi dorit sa 1e-o dea produqia originala. ramane de mare actualitate. Astfel incepea contribu!ia romaneasca la versiunea autohtona a filmului Televiziune (Ce vafi maine). 22 octombrie 1930). dupa cum 0 spunea ~i Jean Mlhail in cartea sa de amintiri. Sadoveanu.a carui premiera a avut loc in 25 aprilie 19311a cinematograful "Vox" .

N-au ramas nici cronici (pentru ca filmul n-a beneficiat de 0 premiera publica). cum..doctorul . dar nu ~tie pentru ce e lacut filmul: sa-l vada cetatenii sau sa-l admire numai regizorul cu arti~tii!"). au ramas doar . dansuri ~i cantece". Un tren fantoma trece napraznic. holul ~i sala ei de a~teptare). distrat ~ivisator.. Ei se refugiaza in sala de a~teptare. se deschid singure . Filmul s-a pierdut. de 0 piesa americana. un om straniu. in epoca. . u~i trosnesc din tatani. un tipat groaznic ~i0 femeie nebuna. Deodata u~a salii se deschide ~i~eful stapei cade mort in mijlocul calatorilor ingroziti. in regia lui Stefan Nagy). iar un tren fantoma trece in goana prin aceasta statie: «cine vede trenul fantoma moare»... nedumeriti ~iingrijorati un moment. Singur Morrison. vin strigoii sa se plimbe. Disperat ca-~i pierde palaria.a fost realizata tot la Budapesta. prefer sa-l extrag din presa vremii: .Film-Timi~oara". Un ceas bate ora 11. trenul pome~te din nou. regizat de Jean Mihail. dupa varianta maghiara..o copie a lui.pe care il implora 8-0 scape pentru ca aude zgomotul trenulului fantoma care se apropie din ce in ce mai mult. Un expres trece in goana . filmul fiind 0 transpunere fidela a piesei. ar fi de amintit versiunea romana a filmului Fum (0 pelicula produsa de Kovacs ~i Faludi la Budapesta. Fantome bizare trec prin dreptul ferestrelor. dialogurile originale au fost traduse in romane~te de Marcel Blossoms. Toata lumea 0 ~tie ~i 0 ~tie de mult. de Arnold Ridley Uucata. cu peronul. Si. Calatorii.in articolul nesemnat Ce ~tie lumea . elementele de orientare privind conpnutul sau sunt vagi. spre disperarea calatorilor. Dar un ~uierat de Iocomotiva ii ingheata.in linii mari .se spune: "Un mare film romanesc s-a facut la Budapesta. In star~it. Apoi. E Morrison. petrecut in interioare modeme. cu privirea halucinanta. in studiourile "Hunnia".a carei regie apartinea lui Ion Bruna . Morisson incepe sa-~i dea seama ca aici intr-adevar se petrece ceva necurat. ~i sa vedem cum ii aparea unui scenarist din 1930 ideea televiziunii.. Unui calatar. ~ipe scena de la "Studioul Teatrului National". cu muzid. Un film important in aceasta suita de "versiuni romi!llle~ti" este Trenulfantoma. lumini se sting de maini nevaZllte.0 gara pierduta ~i uitata de Dumnezeu ~i oameni la 0 frontiera in America. Varianta romaneasca .. urmaresc cu privirea pe curio suI dlator care alearga in cautarea palariei. cadavrul ~efului garii disparuse din sala. filmarile s-au efectuat in octombrie 1930. e calm ~iface glume. Ie poveste~te de blestemul ce apasa asupra acestei gari: noaptea.. lata ~isubiectul filmului. Fiecare zgomot mare~te groaza calatorilor. dar ajungand la stapa de legatura. Fumul.din 30 aprilie 1933. un detectiv american. Cilatorii raman in sala de a~teptare sub aceasta impresie de groaza. practic. cu cadrullimitat . de~i pelicula se pastreaza ~i azi. S-a intunecat de-a binelea. unde . care este azi 0 realitate. ~i0 ploaie torentiala incepe sa cada. care prive~te prin fereastra vagonului jocul scanteilor din co~ullocomotivei.la decorurile acesteia (0 gara mica. pe care." Cronologic.. CaUitoriisunt astfel obligati sa ramana 0 noapte in aceasta gad pana Ia trecerea trenului urmator. in direqia artistica a lui Lajos Lazar. intre timp. produsa de studiourile "Hunnia" din Budapesta. iar din distributie laceau parte Ion Bruna. creat de Liviu Rebreanu).. intra ca 0 furtuna in sala de a~teptare ~i se repede la unul din calatori . tren pe care 11conduce Moartea . A~a ca in 111 . "intepaturi" (cum este ~iaceea dintr-o publicape banateana. TrenuI se opre~te. Lulu Chiriac ~iThinelle Anys (Aronovici). calatorul care i~i pierduse paJaria. ca sa avem documentul viu al prezentei arti~tilor care 11interpretau. ii ia vantul palaria de pe cap. garnitura plecase intre timp. Seful statiei. Nimeni dintre cei de fata nu vor sa creada ca ar fi posibile asemenea absurditap. trage semnalul de alarma. Este yorba. se ~tie doar d era yorba de un film "complet vorbitor.

alcatuit exclusiv din 112 . Drept pentru care fetiJ:aeste despilrJ:itade mama. Renee Annie (Miss Burns). Lila Cocea. unde moare de inima rea. cu toata Impotrivirea disperatil a femeii. Banuiala lui prinde de data asta contururi precise. a aparj:inut lui Walter Forde (Ghost Train). Marcel Enescu (Price). Mircea Botez a introdus diteva momente romane~ti. Tot Jean Mihail. dupa caietul de regie al cineastului maghiar Paul Fejos.maghiara ~iromana -." Ar fi de Hicut precizarea ca varianta romaneasca a urmat aproape ad litteram concepJ:ia regizorala a variantei maghiare. Ar mai fi de amintit. Dialogurile romane~ti au apartinut scriitorului Victor Eftimiu.vrea sa paraseasca sala de a~teptare. tratare ~iprezentare. iar varianta noastra a avut In distributie pe Tony Bulandra (capitanul Teddy Morrison). V. la cinematograful "Vox". filmul muzical AUo. montajul .ln cele din uma ea va ajunge servitoare Intr-un bordel. pe unde fug aeroplane de nori In cautece de heruvimi ~ihordlieli de aparat cinematografic defectuos. povestea unei mici servitoare care. mai bine dedit altele. Mary Munteanu.momentul cand doctorul . Pe acest "schelet". Lily Socec. Stroe Atanasiu (Robert).realizata In numai zece zile! -. V. teapana ~i dreapta Intr-un decor de stele. corul din Ora~tie. va Impiedica un tren cu alcool pe care ni~te contrabandi~ti. Din distributie au facut parte Annabella (Marie). Despre finalul propriu-zis llias sa vorbeasca pe un cronicar al vremii. Bucure!jti! alcatuit din numere de music-hall cu interpreti danezi ~i suedezi. Morrison. realizeaza filmul Prima dragoste (Marie). pentru el. se vede alungata de pretutindeni din cauza copilului pe care-l a~teapta. Lila Stanescu. Morrison. unde na~te 0 fetiJ:a.trabandi~tii~ispulbera cu acest prilej ~ilegenda garii cu trenul fantoma. Bucuta (In "Filmul romanesc"): "Trenuljantoma ne va ajuta mai cu seama sa ne gandim la filmul a~teptat ~i. a~a cum nu-i trecem sub tacere lipsurile. Prin jocul sau dublu.urmat de ceilalJ:i . n. ai caror complici sunt aici In sala de a~teptare. 0 contributie personala. Paunescu (Brick.0 "concluzie" a opiniilor exprimate la premiera fiind oferita de Em. Tomel Spataru. dupa ce filmul a rulat ~i In alte ora~e transilvane. Premiera bucurqteana a avut loc la cinematografele "Capitol" ~i "Roxy" In 15 septembrie 1933. Timu~ (unul dintre cei mulJ:icare ~i-au exercitat verva la data premierei): "Gonita de toti ~ipridijita. despre care se vorbe~te ~i Intr-o avancronica din decembrie 1944: "Un film original ca subiect. cu aceea~i echipa tehnica (imaginea . premiera bucure~teana a avut loc abia la 21 iulie 1934. (servitoarea. Dupa premiera aradeana din octombrie 1933." Critica noastra vorbea tot mai des In epoca respectiva despre jilmul a!jteptat. Dar la moda continuau sa fie versiunile romane~ti ale unor filme straine. Dinu Bactescu." Ecranizarea-reper a celor doua versiuni . Acum misterulll pasioneaza din ce In ce mai mult ~ivrea sa-llamureasca pana la capat. la picioarele Madonei. pentru a porni Intr-un voiaj sideral. detectivul american prinde con. Afacerea e pasionanta ~i el 0 va duce la bun sfar~it. Dida Solomon-Callimachi (Julia). Versiunile magthiara ~i romana s-au turnat aproape simultan (la distanta de cateva zile).Istvan Eiben.Dar asistenJ:apublica nu perrnite ca un copil sa fie crescut Intr-o casa de toleranta. ne va pregati. Critica a primit cu indulgenta varianta Jean Mihail a Trenuluifantoma .Gyorgy Feld etc. G. Romano.n. ~eful statiei). Stirling). vor sa-l treaca peste frontiera.) ajunge Intr~obiserica. Stroe Atanasiu. Cocea) au reprezentat.). Doar dialogurile romane~ti (semnate de N.D. Intr-o mica masura. Lisette Verea (Mary). Era un scenariu de TIonaFulop. siluita de un administrator de mo~ie. un film preluat de la "Hunnia-Film" Budapesta ~i produs de "Standard-Film" din Arad. sub ameninJ:area revolverului 11oprqte.lara sa-i iligactuimInsu~irile. Storin (dr. la acest capitol. G. realizata In 1931.

cum s-a spus . nascocea scenarii. au fost document~'lll publicitar Strangeti bani albi pentrll zite negre. In "Cortina" se putea citi urmatorul comentariu . a renuntat la propriul scenariu In favoarea celui scris de regizor (caruia i-a recunoscut cu onestitate superioritatea). pe buna dreptate regizorul Jean Georgescu -. dar care mult mai bine s-ar vedea in film. Bllcllrqti!" . tumata pentru tanara ~i foarte frumoasa Nadia Herescu . acelea din primiiani '40. "EI povestqte IntampElri Intr-o piesa. EI. poveste~te vizual. In prima parte. ~i-a propus demararea unei productii cinematografice de fiqiune. ba mai mult. Dupa luni ~iluni de incordata a~teptare .). Titi Botez. Munca la filmul 0 noapte fllrtllnoasa a depa~it.viitoarea interpreta felliniana din La Dolce Vita. ). Tantzi Mavrodin. ca durata. EI.Cantacuzino In realizarea filmului: directorul ON. Inainte de toate. tumata In Suedia. Mircea Botez.0 NOAPTE FURTUNOASA'" Caragiale era scenarist fara sa-~i dea seama . malagambi~ti! Cele mai populare refrene de jazz american. ~i bobina Nefntelegerea. primul sau proiect fiind ecranizarea celebrei comedii caragialiene o noaptefllrtllnoasa (scrisese ~iun scenariu In acest sens). de~i pe timpullui nu exista cinematograf. Erau vremuri de restri~te. dind se prefigura sfar~itul celui de al doilea razboi mondial. ing.n.C. vor admira faimoasa orchestra a lui Kay Evans (. Creatorul ~i animatorul filmului Allo. ferventi adepli ai jazzului. fara sa ~tie ca vreodata dupa schitele lui vor fi facute filme. exccutate de orchestre suedeze cu renume european (Swend Asmussen Quintett.pour la bonne bouche -Jean Ionescu ~iSergiu Malagamba. mtreprinzand 0 ancheta cu titlul «Cum l-ati pedepsi pe Hitler». entuziasmul sau . Adica un film al malagambi~tilor. comperul filmului. a acordat premiul I unui cititor care a dat urmatorul raspuns: sa fie dus sa vada de trei ori filmul Allo. tot ceea ce se 5 113 . n. Cantacuzino care. In partea a II-a.In care singurele rezultate cinematografice concrete. neprielnice initiativelor cinematografice. 0 comanda a Casei de Economii ~i Consemnatiuni. a plasmuit 0 realizare consacrata tineretului de azi ~ifeeriei muzicii modeme. Tantzi Oprescu ~i . Leo Mathiesen. neindoios. doctorul Ion 1. Peter Rassmusen Sextett. Nadia Gray -. Jean Georgescu I~i va aduce Intotdeauna aminte cll recuno~tinta de rolul esential allui Ion 1." Cam aceasta era atmosfera Inaintea premierei din 25 decembrie 1944 (la cinema "Tivoli"). este scenarist. Unul dintre ace~tia a fost energicul director al Oficiului National Cinematografic. Dupa premiera? In aprilie 1945."contagios". Jean Georgescu a reu~it sa descopere "oamenii care sa-l Inteleaga ~i sa-l ajute" de care vorbeau cronicarii timpului. stau la baza partiturii muzicale. care sunt frumoase. apar Mircea ~eptilici.. lasand la 0 parte orice veleitati creatoare. la scurta vreme dupa titularizarea acestui organism etatizat (1938). de comedia 0 noaptefurtunoasa. i-a oferit fara ezitare regia proiectatei ecranizari. la 1900. pentru regizor. tumata de noi. la putina vreme dupa Intoarcerea sa din Franta. unul dintre motivele care I-au apropiat pe regizor de opera lui Caragiale ~i.. In primul rand. ca intensitate.. fara comentarii: "Revista «Tot adevarul».numere de music-hall. Bllcurqtif. care vor lansa compozitii inedite de Eugen Semo." Acesta este.. ba chiar ~i-a asumat rolul dificil al "directorului de produqie" .sustine.reu~ind sa puna In mi~carerotite nerodate ale unui mecanism cinematografic Inca greoi. Atentie..

Lica Radulescu (Dinca binagiul).Perrin l~i definitivase preten1iile (2000 de franci elve1ienipe luna): "Secretarul general respectiv mi-a obiectat di ~i el ~i ministrul au 0 leafa pe jumatate din cea pe care mi-o cere mie operatorul.Elena Bulandra (mama lui Tache). Petre Baleanu. Virgil Stoenescu. director platou: ~tefan Norris. asistenti de regie: Ionel Iliescu. decoruri: arh. parerile cititorilor au coincis cu parerile regizorului.C. dar ca nu posedam nici un operator de studio. Raftopol (barbati). 114 . C. George Marai. H. a~a ca aceste argumente au reu~it sa-l convinga. Ionescu). Un referendum al revistei "Cortina" a testat preferintele spectatorilor privind interpre1ii principalelor roluri." Stabilirea distributiei a fost una dintre "ecuatiile cele mai complicate" ale perioadei de pregatire.C. arhitectul ~tefan Norris (refugiat din Polonia in momentul invaziei hitleriste ~i devenit ulterior cetatean roman) a implinit cu succes dificila misiune de construire a exterioarelor. a~a ca e normal sa-l platim mai bine. ~t. ca autor al imaginii a fost ales operatorul elve1ian Gerard Perrin. Caragiale. Octav Petrescu.Opera1iunilepregatitoare au durat aproape opt luni. George Demetru (Chiriac). Doina Missir (cantareata Fanelly). G. dupa ce . Victor Cantuniari. Radu Beligan (Rica Venturiano). Noroc ca interlocutorul meu avea simtul umorului. lata cum poveste~te Ion I. A. schite: Aurel Jiquidi (decor. ~tefan Norris. Anton Bielusici. Vasiliu-Birlic (Ipingescu). Cantacuzino rezolvarea incidentului cu Ministerul de Finante. costume. dnd s-a tras "primul tur de manivela". executia costumelor: Suzana Vasilescu (femei).Iacuse pana atunci in cinematografia na1ionala. program). a carui angajare nu a fost scutita de peripetii. Dembinschi. . Radu Beligan. Iancu Constantinescu (un batran copist). etalonaj: Nicolae Barbelian. daca imi garanteaza calitatea fotografiei filmului ~isa-l platesc atat cat cere Perrin. Maximilian. Baroi (Spiridon). ofera semnificative amanunte ~iregizorul Jean Georgescu: ca autor al schi1elorde costume ~i decor a fost ales Aurel Jiquidi (al carui album de ilustratii la 0 noaptefurtunoasa raspundea aplicat inten1iilor artistice ale realizatorilor). Iuliana Syma (0 doamna geloasa). machiaj: sotii Stuhr. asistenti imagine: Ion Cosma. In trei dintre roluri. ~i am adaugat ca sunt dispus sa-l angajez ca operator pe ministrul sau. sunet: ing. coregrafia: Emil Bobescu. Iordanescu Bruno (Nae Ipingescu). Vasiliu Falti (un gardist). Florica Demion (Zita). Miluta Gheorghiu (cupletistul I. dupa comedia lui I. dupa cum se vede.L... Ciprian (Ghita Tarcadau). regia: Jean Georgescu. Iordanescu-Bruno. din mai 1941 . Jean Moscopol (un armean) . rezultatul fiind urmatorul: V. Ion I. maestru lumini: Cornel Dumitrescu. Niculescu. secretar platou: Petrescu: administrator principal: Nello Bucevski. In volumul sau de amintiri. ~t.pana la 12 ianuarie 1942. Romald Bulfinsky (Jupan Dumitrache). director de productie: Ion Cantacuzino. ~t. I. montaj: Yvonne Herault. Florica Demion (Zita). Aurel Munteanu. scenariul: Jean Georgescu. distributia: AI. Eugenia Zaharia. Productia: O. N. asistenti machiaj: Aurelia Ionescu. Ion Manu (Rica Venturiano). grafica.. Ion Marinescu. Lucia Anton. muzica: Paul Constantinescu. Cantacuzino rememoreaza detaliat intregul proces pregatitor. La care i-am raspuns ca avem un numar considerabil de mini~tri ~i secretari generali. in studio (dictata de strictul camufIaj impus dupa declararea razboiului). Elvira Godeanu (Veta). Ion Stanescu (Tache pantofarul). Dominikowski. G. Marinescu (un domn cu cioc).prin "tocmeli telegrafice" . Teodoru (gornistul). nu 0 data. despre care. Dar iata cum arata. afi~e. imaginea: Gerard Perrin.N. Maria Maximilian (Veta). genericul filmului 0 noapte furtunoasa. Niki Atanasiu (Chiriac). Cornelia Teodosiu (0 cocheta). Giugaru (Jupan Dumitrache). Lulu Nicolau. Basturescu (palarii).D.cand filmul a fost inscris in planul de lucru al ON. in amanunt. Leontina Ioanid (Tu~a).

. dintre piesa lui 1. regizorul a recurs la vedete in Yoga. care tocmai interpretase.Gion (un spectator). G. Maria Polivoi. inventive: G. Dupa cum subliniaza Olteea Vasilescu ." Deloc . pe diferite scene bucure~tene: AI. cu zarzavaturi cultivate-n fundul faimosului maidan allui Bursuc ~i eu coeo~i cantand triumfatori in zorii zilei. Numai interiorullocuintei lui Jupan Dumitrache ~i Gradina «Iunion» constituie ambiante ora~ene~ti eerte. data fiind vitregia ~tiuta a conditiilor de turnare). Caragiale ~i lumea reala a sfar~itului de veac bucure~tean. Probele propriu-zise de filmare cu actori au durat din iunie pana in decembrie 1941 ~i au masurat cam 1800 m de pelicuUi (lungimea unui film de metraj mediu). rate i~i faceau simtita prezenta. personajele (~iindeosebi Veta. Pentru distributia "neteatrala". trio Polca Sandu Payer.in cartea sa monografica intitulata. duo Gigerl . de a fi operat 0 fundamentala schimbare de optica. o "premiera" pentru acei ani. Angelescu (prima sentinela). lui Jean Georgescu ii revine meritul esenpal (~i. Actorii principalelor roluri jucau. Tarcadau. dizeurul Jean Moscopol (un armean cu ra~nita). dupa 0 moda pariziana decalata voit cu doi ani. 0 fosta glorie a operetei (Leontina Ioanid). Elisabeta Lazar (0 spectatoare). nostim. ie~eanul Miluta Gheorghiu se identifica. caini. intiimplator. C. dadea viata unui personaj abia mentionat in piesa.. $tefan Vlasici. Zita ~iRica) se mi~ca dezinvolt. "Lantema cu amintiri" -.din pacate. Imbracate elegant. cu lavite-n poarta. Stroian (a doua sentinela) etc. cu un cupletist din epoca. la ora respectiva. prea putin recunoscut). Demetru la "National". Silvan (un spectator). Vestigii ale ruralului se ivesc de pretutindeni (0 intreaga fauna alcatuita din cai. Pe regizor I-a preocupat in mod special infilti~area pe ecran a unei . Ibraileanu vorbeau despre istoricitatea dramaturgiei caragialiene ~i. Florica Demion la "Alhambra" iar Maria Maximilian intr-o trupa de cartier. ajungand sa covar~easca insemnele urbanului. la National. despre viziunea modema privitoare la eroii lui Caragiale. renuntandu-se astfella traditia travestiului. interpretare orientata anterior pe faga~ul ~arjei ~i al caricaturii. edificatoare atat din punct de vedere artistic cat ~i din punct de vedere documentar.George Podanic Pothoscki. un "microbist" al terenurilor de fotbal. intr-un cadru scenografic de 0 elaborata eterogenitate." 115 . pe Richard al III-lea. Regizorul Jean Georgescu ~i-a axat demersul cinematografic tocmai pe aceasta relatie stransa dintre text ~i context.1.in speta. care "triliesc printr-o umanitate ~i printr-un comic ce depa~esc intamplatoarea lor masca. ca ~i filmul de montaj al regizorului.. Un elev de liceu (Ion $tefan Baroi) a fost ales pentru rolullui Spiridon. cu case ingropate in verdeata. avea legatura de fond cu actualitatea celei de a opta decade a veacului XIX. N. un cunoscut actor de revista (Lica Radulescu). gaini. Anny Pater. G. Un interviu acordat de regizor in perioada filmarilor (public at sub titlul Caragiale pe ecran in "Rapid" din 8 aprilie 1942) vorbe~te explicit despre "novatorismul" conceptiei regizorale. performanta cu totul meritorie. a comediei 0 noaptefurtunoasa: piesa de debut a marelui scriitor era solid ancorata in epoca. Giugaru la Teatrul "Munca ~iLumina". sculptorul Palti a fost adus in cadru pentru derutarea spectatorului (asemanarea fizica a acestuia cu celebrul actor fiind perfecta). fratele lui Birlic. Perieteanu (~eful de post). Jean Georgescu a avut solutii surprinzatoare. Din volumul citat al Olteei Vasilescu extrag ~i aceasta descriere plastica a mediului ambiant in care se petrece aqiunea: "Mahalaua Dealului Spirii ni se infati~eaza precum un sat ceva mai rasarit. atat in traditia interpretarii popularelor personaje. Radu Beligan ~iIordanescu Bruno la "Sarindar". Lovinescu. cat ~i in cea a configurarii epocii ~i mediului ambiant. critici literari ca E. Ciprian.L. cu tarele dar ~i cu farmeeul ei. Nae Teodoru. a fost cooptat in "garda civica".felii de viaW'.

negustor cu stare ~i capitan in "garda civica". Personajele lui Caragiale i~i pastreaza nealterata. Initial. e iubita omului sau de incredere. care are un stil foarte original de lectura a ziarului sau preferat. Tentativa prinderii lui Rica Venturiano a ramas. povestita. regizorul Jean Georgescu convenise cu arhitectul ~tefan Norris. aqiunea extinzandu-se pe parcursul a trei zile ~i trei nopti. ba chiar potentata (prin detalii vizuale). e om "cu ambit" ~i tine moqi~ la "onoarea sa de familist". unClese afla casa lui Jupan Dumitrache. cu 0 mare libertate de mi~care a aparatului. aceasta macheta . teatrul fiind eminamente discursiv. determinata de viziunea cinematografica. bazandu-se pe valoarea imaginii. binagiul. urmarirea pe schele etc. fatada casei . pag.nu s-a utilizat. a~eaza gre~it numarul 9. personajele evadeaza in spatiu.construirea unui vast decor exterior. fie cand se avanta nesabuit pe schele. Jupan Dumitrache. respira "aerul pur al marilor spatii". urmarirea pe schele s-a realizat prin planuri fragmentate. panda lui Rica dupa Zita. fiecare in parte ~i toate la un loco Filmul recurge la 0 noua ordonare a evenimentelor narate. noaptea caragialiana devine pe ecran cu adev!lrat"nelini~tita. de unde iese familia Tarcadau dupa divoqul Zitei. ca-n piesa. astfel.tumultoasa. peste ani. ai "odaii de mahala cu mobile de lemn ~ipaie". etc. toate celelalte scene de exterior (inclusiv "rondul" lui Jupan Dumitrache) au fost realizate in studioul de 18/11 metri care a gazduit "exterioarele". "Hiiatul drumului" de catre cainii maiorului. toate peripetiile urmaririi de catre Rica Venturiano a lui Jupan Dumitrache. chiar ~igxactina"Union".dimpotriva. "ru~inoasa" cum 0 ~tie. savoarea originara. unde combate junele studinte in drept. piesa dobandqte nu numai dimensiuni spatiale ci se dilata ~i in timp. printr-un adevarat "tur de foqa".ramasa azi "piesa de muzeu" . cu un filtru puternic s-au filmat. secvente nocturne (in fata vechii porti a Arsenalului Armatei). Valentin Silvestru (in "Elemente de caragialeologie". s-a spus. fara sa-~i dea seama ca Veta. fie cand compune ilustra sa scrisoare de amor cu "angel radios" . bantuita de spaime reci ~ivedenii hazlii. Curtea casei lui Jupan Dumitrache. a Zitei ~iVetei. un teritoriu al a~teptarii anxioase ~i al mistificarii enorme. fie dind se strecoara in dormitorul Vetei. Cu toate acestea. schelele cu butoiul de var. gelosul ~i impulsivul tejghetar Chiriaco Amicul politic al seninului ~iincrezatorului incornorat este ipistatul Ipingescu. ~i a~a mai departe: personajele caragialiene sunt la locullor. incercarile lui Chiriac ~iale lui Dumitrache de a-I "prinde la mijloc pe bagabont". cu depozitul de lemne al "chiristigeriei". cu peceti inconfundabile. In prezentarea din bro~ura lansata la premiera. Din motivele aratate (vremea de razboi). "Vocea Patriotului Nationale". in rest.semnata de Ion Cantacuzino . Cum avea sa scrie. pe dinamismul aqiunii ~ipe valoarea simultana a tuturor 116 . bazat pe valoarea dialogului ~i pe convergenta aqiunilor in spatiul restrans al scenei. fie cand traverseaza maidanul. cuprinzand intreg cartierul din Dealul Spirii. poarta marca stilistica a unei puternice personalitati regizorale. determinata de diferenta organica a genurilor.Filmullui Jean Georgescu parase~te cei trei pereti ai scenei.cu gardul pe care Dinca. 222). Noapteafurtunoasa. au fost filmate in studio. ziua. 0 panda a lui Rica a fost turnata pe un maidan de pe Calea Vacare~ti. intervalul necesar pentru ca personajele comediei ~iqui-pro-quo-urile intrigii sa fie valorificate cu eficienta estetica.se specifica faptul ca regizorul avea de rezolvat doua probleme principale: prima (care se pune in generalla adaptarea pentru ecran a unor piese de teatru). toate." Umbre amenintatoare insotesc permanent aparitiile "studintelui in drept". aparitia cainilor s-a redus la planul static al unui catel. arhivar ~ipublicist Rica Venturiano. Ecranizata. Atmosfera filmului. fatada tribunalului. provocand clasica incurcatura -. Puteau fi reconstituite. cinematograful .

9/1985. particulara operei lui Caragiale. Intrerupte din pricina plecarii intr-un tumeu teatral a Iui AI. In respectivul comentariu.. in sfar~it. presarate cu nenumarate episoade in care nu se mai oglinde~te numai 0 mica furtuna de 0 noapte in casa lui Jupan Dumitrache. . filmarile au fost reluate dupa mai bine de doua luni. Prima perioada de filmare a durat de la 12 ianuarie la 19 martie 1942. ci este sigur ecranizarea cea mai desavar~ita facuta pana azi in cinematografia noastra. nr. conform contractului de colaborare. este Iuat din gura altui erou al aceluia~i autor. atat de pregnant ~i de caracteristic. ci in culise. astfel urmarirea lui Dumitrache ~i a celor doua cucoane de catre Rica. dar premiera sa de gala. Astfel divortul Zitei. "cheia" conceptiei regizorale: "De fapt. nu a fost omis. povestirea limpede. sa evadeze dintre cei patru pereti ai camerei conjugale ~i sa dea actiunii un inceput. Giugaru. e nascuta din faptul ca dialogul sau. in iulie (dnd a sosit la Bucure~ti echipa italiana a filmului Odessa In flacari ~i.0 noapte fiiTtunoasit atinge un maxim de rigurozitate (. in revista "Cinema" . a tuturor . Din punct de vedere al adaptarii cinematografice. De aiel. Ecoulintamplarilor celor mai importante apare doar in povestirile personajelor. lulian Mihu va scrie: . astfel. dificultati care ~i-au gasit solutionarea (uneori datorita binevoitorului concurs alinsu~i textului originar). capatand "rost de caracterizare a unor psihologii ~ivaloare de proverb". ». 117 . acest exces de povestire e 0 gre~eala." Peste ani. Filmul a fost incheiat Ia sfar~itullunii ianuarie 1943. prin cadre ingenios construite ~i insailate rece. conforma cu gradatia logica a actiunii.. ne-am impus aceasta obligatie. la cinematografui "Aro".din textui comediei. ci 0 «intamplare bucure~teana» de acum 70 de ani. Atunci dnd el nu e din Noaptea furtunoasit. pe care arta dialogurilor lui Caragiale ~tie s-o acopere. Au urmat alte pauze. E cel mai stralucit exemplu de libera ~ifidela in acela~i timp adaptare a unui text clasic.dificultati specifice pentru libera adaptare pe ecran. la 26 mai. reluate la inceputullunii august. 0 noapte furtunoasit nu are doar meritui de a fi cea mai perfecta transpunere dupa Caragiale. in iunie (din pricina defectarii aparatului de luat vederi). i s-a acordat asistenta tehnica). a avut loc la 22 martie 1943. proaspat renovat. Cat prive~te problema transpunerii dificile a dialogului lui Caragiale pe ecran. luarile de vederi au fost terminate Ia 29 august 1942. care e punctul de plecare al intregii actiuni. cea de a doua problema. la care s-au adaugat repetatele intreruperi ale perioadei de filmare. Jocul actorilor perfect condus. ci cel mult a~ezat in aHa ordine. acesta a ingaduit scenaristului sa ne arate tot ceea ce scena reducea la un «sa vezi cum a fost. cine recite~te textul comediei din acest punct de vedere i~i da seama ca esentialul nu e pe scena. lucid ~i in acela~i timp degajand 0 in~elatoare senzatie de improvizatie ca Ia multi alti mari arti~ti. Oridt a fost de grea incercarea. astfel toate intamplarile de la "Union"... cand s-a tras "ultimul tur de manivela". fire~te. ea constituie unul din elementele care. a patruns adanc in con~tiinta publicului. directorul de productie gase~te. fara a mai vorbi de toate peripetiile urmaririi pe schele. Dupa cum nimic din ceea ce este esential ~itrecut in con~tiinta noastra. cuno~tinta dintre Rica ~i Ipingescu care permite solutia din final. de fapt. 0 gradatie ~iun final. din punct de vedere pur artistic. ). pentru ca astfel nimeni sa nu poata spune ca a fost tradat spiritullui Caragiale prin colaborarea impura a unui text strain. Caci nici un cuvant din tot dialogul filmului nu este strain lui Caragiale.posibilitatilor unei raspandiri in spaj:iu~itimp. prezinta in acest film cel mai mare interes. filmarile au fost realizate pe parcursul a 81 de zile (turnare efectiva). Din punct de vedere teatral. In acela~i program a fost prezentat ~i documentarullui Ion Cantacuzino Castelul Pele:j." Prevazute a dura 35 de zile.

) ~i . dar laudabila initiativa s-a soldat ~i cu ireversibile pierderi de pelicula: din exces de zel ~i dintr-o falsa pudoare s-au taiat din film (direct din negativ!) cateva secvente . ci chiar "Vocea Patriotului Nationale". un succes de public evident. aspecte din saUi surprinse inainte de inceperea proiectiei). patima lacrimogena a Vetei. fanfaronada politicianista a lui Rica Venturiano. de pilda. filmul a deranjat mai putin decat piesa. date filmografice.! Dupa august '44. ziarul citit cu evlavie de lpingescu se afla in mainile tuturor ~i avea un articol de fond semnat tocmai de R. lata.Zita. povestind Tu~ei cum a petrecut la "lunion". a~a cum pies a fusese un "deschizator de drum" ill materie de reprezentatii prilejuite de opera ilustrului dramaturg. de recenzentii vremii. nu unul oarecare. e drept. De~i au trecut atatia ani ~i atatea decenii de la premiera (sau .cu prilejul sarbatoririi centenarului I. care nu iarta credulitatea Jupanului Dumitrache.. Ion Biberi in "Kalende"). 0 substantial a bro~ura (continand prezentar~a filmului. impecabile fotografii) ~i.L. Nu a fost reluat pe ecrane decat in 1952 . cu patina de epoca (totul este "de atunci" ~i "de acolo" in evocarea cinematografica). 0 noutate in materie de publicitate au constituit-o reclamele tiparite: trei afi~e color (facute dupa schitele lui Aurel Jiquidi). Comentariile mi se par de prisos. tocmai de aceea!).. Din acest unghi de vedere. Vent. "arma" regizorului fiind alta. nedetronata. filmul a fost. intr-un cochet jupon. Caragiale -. productie de care nu putem fi decat mandri" scria Corilin in "Cortina" (27 martie 1943). in randul publicului s-au aflat cateva persoane oficiale (profesorul AI. iar din generic au fost eliminate (nu cadrau cu epoca!) numele colaboratorilor straini operatorul ~i monteurul . s-a repetat istoria inceputurilor scenice ale piesei 0 noaptefurtunoasa. Mircea ~eptilici in "Bis". subsecretar la Propaganda. regizorul Jean Georgescu a reu~it sa realizeze 0 productie romaneasca. insa. Calita(1 ale filmului sunt mentionate ill diferite alte cronici (Sorin Carnabelill "Timpul". un ziar.. Petre Dragoescu in "Ramuri". este lipsit de duritati. dar. Dar nu este deloc ingaduitor cu "persoanele" vizate de dramaturg.un fel de 118 . in fruntea ecranizarilor caragialiene. Aparitia unui film ca acesta. de doua ori. reportaj developat ~i copiat la Mogo~oaia de catre tehnicienii Oficiului National Cinematografic ~i aduse la "Aro" in rastimp de 0 ora ~i jumatate: publicul din saUi se regasea pe ecran. a fost destul de palid receptata. -.Spectacolul de gaUi a avut 0 nota preponderent mondena. superficialitatea Zitei .adica fundamentele caracterologice ale "grupului de familie in interior" desenat de dramaturg. 0 constanta ~i subtila deta~are ironica. Spre surprinderea publicului. deranjate in special de atacurile deschise impotriva unei "brave institutii" cum era "garda civica".. cu insu~iri de specificitate ie~ite din comun. Dar cronicile au fost "cuminti". Coca Farago in "Universulliterar". Premiera absoluta (18 ianuarie 1879) inregistrase. date de productie. dupa doua reprezentatii.0 noapte furtunoasa . Marcu. chiar atunci cand au fost laudative.precum ~i numele directorului de productie.cum scriau ziarele . prefectul politiei Capitalei etc. Filmullui Jean Georgescu. Veta. "In cadrul comemorarii a 30 de ani de la moartea lui Caragiale. spectacolul a fost retras de pe afi~ele "Nationalului" bucure~tean: intransigenta tanarului dramaturg lezase spiritele mic-burgheze. La sfar~itul spectacolului a rulat un reportaj al premierei (cu sosirea invitatilor. dupa impacarea cu Chiriac etc. cateva fragmente din eseul (laudativ ~i critic toto data) semnat de Mircea ~eptilici sub titlul . Intr-un anume fel. respins de cenzura (a doua oara in iunie 1945)."destula lume buna". departe de importanta evenimentului cultural trait. autoritatea obtuza a lui Chiriac. de vitriolul unor montari scenice mai recente. Noapteafurtunoasa ramane..

. Se rastoama .. «Directorul de produqie» de . pentru care s-au cheltuit bani grei pe vremea ceia. doi ani mai tarziu. este yorba de grave acuzatii. aduse filmului 0 noapte furtunoastt: "Un film care a redus opera lui Caragiale la un vodevil plin de intamplari nesemnificative .. ~i cinematograful romanesc continua . 4/1956).toate nereu~ite. sentimente ~i atitudini.. Cantacuzino. astazi are dreptul sa zambeasca mul!mnit amintirii studentului de alta data care tragea chiulul .. prigoana ~i bel~ug pentru cei ce-l adulau C ). la realizarea uneia din operele lui Caragiale. 0 gluma in cel mai bun caz. . intr-un comentariu intitulat "Oricat". 14 aprilie 1943): "Peste urbea lui Bucur.insa ." Am ales aceste fragmente din doua motive: intai.cronica pe margine a filmului" C"Bis". Jean Mihail scria: "Regimul legionaro-antonescian venise cu intreg cortegiul sau de ura de rasa. p in al doilea rand pentru ca aceea~i publicatie. La 0 analiza mai atenta se va vedea ca in film n-a mai ramas nimic din satira lui Caragiale. directorul de productie ~i Jean Georgescu. Langa puterea organizatoare a d-Iui 1. nr. n-a facut altceva ~in-a gandit.inca . peste ani.. imensul aport artistic ~icomercial al acestei unelte modeme care este cinematograful. "Sa adaugi la Caragiale e ca ~icum ai tuma intr-o damigeana de Cotnar 0 singura picatura de gaz . Datorim numai acestor imprejurari a putut ajunge omul nostru .sa fie un act de nebunie. mancat. decM cinematograf. Opera lui Caragiale nu se preteaza la haina cinematografica.totu~i . scenaristul ~i regizorul filmului C ).. 0 aventura. pe care nu-l va lncredin!a. n-a trait..opera de pionierat ~ide curaj. se schimba fa!a lucrurilor ~i se intorc pe dos idei.din cand in cand . lucrurile incep «de la inceput». ani ~i ani de zile. Afacerea Protar de Haralambie Boro~ din revista "Film. n-a vorbit ~in-a . adevarat gropar!" C"Bis".oamenii s-au convins de marele.aiurea . 1 iulie 1945). cu fiecare film nou. Au dreptate insa producatorii sa-~iintituleze astfel munca. in cheie ideologica." Ru~inoase mi se par ~i atacurile lansate. fapte ~ievenimente trec ani. Sica Alexandrescu ridica 0 problema "de principiu". In articolul "Da. Unul dintre denigratorii lui Jean Georgescu a fost chiar regizorul Jean Mihail. gazduind in paginile sale cateva articole calomniatoare la adresa acestuia. care dupa 0 indelungata practica facuta in Franta... multi ~i grei. contaminat in "era noua inceputa" de morbul invidiei proletare. tiparului la vremea respectiva. de regizorul Sica Alexandrescu Cintr-ocronica la filmul. 0 experien!a.. s-a consumat 0 caru!a de pelicula ~i s-a lucrat aproape un an. pentru ca discutia depa~e~tecadrul filmului ~i abordeaza probleme de ordin general ale productiei na!ionale C~i rivitoare la principalii realizatori). raporturile vinovate care au stat la baza regimului trecut: forta executiva in slujba exploatatorului. insa. .. i~i va schimba total atitudinea fa!a de regizorul Jean Georgescu.medicinei ~iliteraturii. Marturisesc ca ma apuca groaza cand ma gandesc de cate incapa!anari ~iindaratnicii s-au lovit ~i de cate argumentari ~ipeti!ii au avut nevoie cei doi realizatori ai produc!iei: Ion Cantacuzino." Regizorul Jean Georgescu avea sa raspunda la acuza!iile aduse. s-a sudat perfect alta mare pasiune de cinematograf: aceea a regizorului Jean Georgescu. Textul a aparut in volumul postum "Jean Georgescu . Realizarea de astazi ilustreaza perfect toata pasiunea care a fost pusa in slujba ei.intr-un interviu acordat revistei "Contemporanul". pentru a se ascunde in intunericul cinematografului. Personal m-am intrebat intotdeauna de ce toate filmele romanqti poarta mereu acela~i titlu: «primul film romanesc».Texte de supravieruire" 119 ... toata lumea fiind obligata sa suporte nabadaile unui personagiu care niciodata nu ~tia ce vrea.lucrul este privit cu neincredere ~i tumarea unui film insearnna . care-i da astazi lumina." Almdam. la noi . Peste tot . peste oameni. pentru ca de fiecare data. In sprijinul acestei idei vin filmele dupa Caragiale ...

Iar In ce prive~te continutul politic mi-e teama ca sunteti eronat sau faceti demagogie. Adica de subsemnatul. sugestiv. peste ani. Dar cum am putea trece peste viziunea de ansamblu a filmului. N-ati facut nimic cu asta. a fost vizionat de tovara~i cu 0 conceptie politica mult prea ridicata. Mai ales ca aveam cu cine. rapida. cu toate reticentele criticii. 120 . cu variatii de ritm. Georgescu. "Regret ca n-am facut 0 «integral a Caragiale» . 0 generaJ:ienemaipomenita de actori". stadiul tehnic al cinematografiei nationale.ca n-am reu~it sa fac 0 scena cu Zita venind acasa in tramcar. Pentru a nu ramane cu un gust amar dupa nefericitele mobiluri ale acestei polemici. neindoielnic.scria. de cadenta ~i succesiunea scenelor. gradatia nu e treptata. Regizorul nu s-a bizuit pe mul!imea ideilor ~i bogatia invenJ:iei (oo." Pentru Jean Georgescu. nervoasa: filmul comporta momente culminante. . poezia ~i umorul. Revin la punctul de plecare al acestui capitol: Jean Georgescu a simtit. ). plac tot ce nu va convine. 0 noapte fitrtunoasa e 0 bucata bogata in prelungiri. pauze. ~i-a zis. iata ~i un fragment elocvent din cea mai pertinenta (mai serioasa ~i mai intelectuala) cronica la 0 noapte furtunoasa. incetiniri. Dl. onorabile critic: cititorul a zambit. precizia documentara cu fantezia. (Oricat!)". cu sau fara agrementul dv.(antologat de Viorel Domenico). Filmul 0 noapte furtunoasa ramane o opera de arta.. cu a structura polifonica. Cum s-o fac in conditiile drastice ale camuflajului? N-am avut parte niciodata sa filmez un tramvai cu cai. viziunea generala a cadrului ~iluarea aminte pentru accesoriu. Am fost cu deosebire impresionat de ritmul acestei desfa~urari. dadea multa «culoare» de epodi. ci orchestrata savant." Sunt foarte de inteles regretele cineastului: el a renuntat la secvente dragi care.. de~i am vrut. spiritullui Caragiale gandit ~iexprimat de 0 con~tiinta artistica actuala: totulinfati~eaza un crampei de viata. adevarul costumelor sau puterea sugestiva a atmosferei? Reprezentatia teatrala de la teatm] de vara «Union» este 0 realitate artistica de un humor ~i de un relief cu totu] remarcabile. am sa ma iau de el. in Caragiale.).. Georgescu ~tie sa «povesteasca». scenaristul. cu rigorile lui.. Preiau un fragment din dispunsul regizorului Jean Georgescu adresat regizorului Sica Alexandrescu: "Carevasazica. regizorul. pregatite printr-o decupare dintre cele mai abile. de aproape cincisprezece ani. au redus simtitor "zborul" imaginativ al cineastului.. Am prilejul acum. pe de alta parte. Conditiile in care filmul a fost lucrat nu i-au permis regizorului sa-~i materializeze toate intentiile artistice. inainte de a intra din nou in circulatie. grija pentru amanuntele semnificative. peste precizia detaliului. ar fi conferit un plus de savoare naratiunii. Caragiale va ramane un "orizont" permanent. scrisa de Ion Biberi in "Kalende" (august/septembrie 1943): "Socotesc 0 datorie de ctirturar sa scriu despre acest Banuim greutatile Intampinate de toti film ~i sa-l a~ez printre marile reu~ite artistice cei ce au lucrat la Infaptuirea filmului ~i indeosebi de 1. 0 noaptefurC . dozand ~arja. Razboiul. Filmul se prezinta rotund. Nu este Insa 0 desfa~urare rectilinie. din a caror acumulare se desprinde exactitudinea descriptiei ~iiradierea directa a vietii. Am sa-l ating la «politic» .ca sa merg la sigur. Cu toate renuntarile. Nu puteti sa daramati dupa bunul dv. acest film 0 noapte furtunoasa Ii stoarce venin tovara~ului . un film precum 0 noapte furtunoasa pune mare pret pe micile povestiri din "culisele" piesei. un regizor care se impune prin bogatia ~iingeniozitatea resurselor. De aceea. divertismente. Am avut mereu impresia unei imbinari a fanteziei creatoare cu grija pentru adevar ~i detaliu. ca sa mai fie utila interventia dv. "Cel mai mult regret spunea 0 data regizorul . de adevar omenesc. Aflati ca acest film. accelerari bru~te. Dar toate aceste dificultati au fost Invinse. EIImbina fericit indrazneala imaginatiei ~isupunerea la obiect. atata tot. pe de 0 parte.

Chiar daca. Ion Cantacuzino relateaza amanuntit. de bombardamente aeriene. atribuindu-i regizorului tot felul de pacate. Tocmai cand acest din urma film intrase in pregatiri (In octombrie 1943). Sa vezi ~i sa nu crezi ce scrie Jean Mihail (in "Filmul romanesc de altadata". In genuri deosebite. daca totu~i I-am dus la bun sf§. Visul unei nop(i de iarnCi a avut 0 poveste foarte zbuciumata. proiectele prelirninare ale societatii. Evenimentele social-politice ~i cursul razboiului aveau sa perturbe insa. "Cinema". un montaj alert. plina de poezie. evacueaza pelicula. tonalitatea vorbei etc. singurele infaptuiri concrete ramanand filmul pierdut allui Ion Sava Escadrila alba (despre care am vorbit altundeva) ~i Visul unei nopti de iarna de Jean Georgescu (ecranizarea unei piese de Tudor Mu~atescu). in volumul sau de memorii "IntaIniri cu cinematograful". Actorii s-au schimbat oarecum la figura ~ila infati~are. Fuga. Cauta ~i fa altele la fel. Multe din costume s-au pierdut. a carei perrniera a avut loc in primavara lui 1946.tunoasa a fost. incat astazi cand e gata sunt confuz.Jean Georgescu dovedise. 0 dozare echilibrata a scenelor cornice ~i a celor lirice. "Cineromit"-ul. violenta campanie de presa orchestrata de periodicul cultural "Bis" 11numea pe Jean Georgescu "un gropar al filmului romanesc" care "blocheaza" studioul a. Din pelicula 0 parte s-a pierdut. timpul a a~ezat lucrurile in matca lor fireasca." "Societatea Cinematografica Romano-Italiana" (Cineromit) se infiintase in ianuarie 1943. pag. alta s-a alterat. un "staIp de bolta" al cinematografului romanesc. evocata chiar de regizor (In "Spovedania unui regizor". Am fost intrerupt putin dupa incepere. eu am uitat ~irul subiectului ~i am pierdut linia conducatoare. Am reinceput peste un an. Cum am arnintit. a fost nevoit sa renunte 121 . Jean Georgescu izbutise cu aceste filme doua reu~ite deopotriva de valoroase.N. precum ~iconstruirea cu capital rnixt a unor studiouri ~isali de cinema. a deosebita siguranta in convergenta efectelor. 228): . multe ~i nenumarate au fost greutatile acestui film.furtunoasa. eveniment care a dus la ruperea legaturilor cu Roma. ~iin aceasta comedie moderna. ~i va continua sa fie.C. Indraznesc sa afirm ca noi suntem ni~te eroi ~inici un regizor sau actor strain n-ar fi putut face in conditiile acestea un film. pentru unii. TRANZITIA POSTBELICA Dupa cei "trei ani fatidici" de la filmul precedent. De-ale vietii valuri! Efectiv. 16 martie 1946): "Am avut cu acest film atatea greutati..r~it. in aceste conditii. hitleri~tii au ocupat nordul Italiei. "lunga poveste a intemeierii" acestei societati rnixte. Jean Georgescu i~i intampina spectatorii cu 0 noua comedie cinematografica. imaginabile ~i neimaginabile. cu 0 pelicula ce "nu se mai terrnina". Se vede treaba ca e ceva de capul nostru. a ~lefuit cristaluL incredintandu-l ca atare posteritatii. dadeau filmului un ritm sustinut ~i faceau din el 0 realizare foarte armonioasa. dar adevarat! Cu nici un an inainte. ca ~i in comedia clasica 0 noapte . aceea~i capacitate de a crea o atmosfera autentica ~i de a caracteriza tipuri vii. cel mai important eveniment cinematografic al perioadei noastre de referinta." De necrezut. faptul n-a fost evident la data prernierei. costumele etc. ViSld unei nopti de iarna (dupa piesa cu titlu omonim a lui Tudor Mu~atescu). Multe. Scopurile societatii vizau turn area unor filme romanqti in coparticipare cu case producatoare straine. de asemenea.

nu lipsita de umor ~ilirism. George Marai. 0 perioada teribil de incerta (cum sunt toate "tranzitiile").renovat. micul studio al ON. in distributie. care gazduise chiristigeria lui Jupan Dumitrache. Regizorul a recurs ~ila colaboratorii din filmul anterior: operatorul Gerard Perrin. a avut loc ill primavara lui 1946. simultan. Scenariul . a inceput. Motoc (Bebe Cristian). Abia catre sfaqitul primaverii lui 1945 (gratie unui credit obtinut cu greu). "impartita": Lazar Cassvan a vorbit despre 0 "realizare remarcabila ca tehnica . Victor Cantuniari. oricum. dupa armistitiul din august '44. Gherase Dendrino (Manole. Maria Filotti (Natalia. sora Mariei). inceteaza campania impotriva regizorului) trage 0 concluzie impaciuitorista: "Cu subtitluri ~i cu actori straini desigur ca Visul unei nopti de iarna ar fi fost un film de serie mediocru.. Puica Gradinaru. Melodrama sentimentala. filmul patrunzand in magazinul de bijuterii "Mon bijou". in special prin diversificarea locurilor "de joc" . Robert Moisescu (in saptamanalul "Bis". care . Dupa evacuare. despre care vorbea la un moment dat ~i Mircea ~eptilici. Mi~u Fotino (Gogu. la "Luxor". Virgil Stoenescu . Gogu Niculescu (un comisar de politie). incercand totodata o "cinematografizare" a intrigii. revine in actualitate. asistentul de imagine Ion Cosma. Ana Colda (Maria). cu care are ~ansa sa se intalneasca ~i apoi sa se casatoreasca (dupa spulberarea unor mal-entendu-uri). practic. nu numai pentru cinematografie ci pentru toate sferele vietii social-politice ~i culturale. Filmul romanesc. filmul va fi din nou intrerupt. cu actori ~itehnicieni indigeni ~i comparandu-l eu produqiile din trecut. tatal ei).C. dupa avariile grave suferite in timpul bombardamentelor germane din 24-26 august 1944 -. Vasiliu-Falti (un sergent de strada).a carui turnare s-a incheiat prin septembrie .evident pentru posibilitatile noastre . cand bombardamentele nea~teptate ale aviatiei anglo-americane. printre care ~i interpreta pr~ncipalului rol feminin.scris de Jean Georgescu . obsesia "primului film romanesc". Carmen Emel.limitate in piesa 1a doua interioare -.~imeritorie ca valoare artistica" . La baza distributiei au stat absolvente ale ~colii de cinematografie condusa de Jean Georgescu ~i D.exprimandu-~i rezerve serioase . inginerii de sunet Anton Bielusici. monteuza Lucia Anton (ghidata de regizor). 16-31 martie 1946). despre care am vazut ca s-a vorbit la fiecare "nou inceput" (~i au fost atatea!) al cinematografiei nationale. directorul de productie Ion Cantacuzino. la cinematograful "Excelsior" . filmul . Premiera. cum spuneam.. despre "mai mult decat un pas inainte pe taramul filmului romanesc" ("Cinema". flanand pe straduta din fata lui. a fost.l. ~i. Demetru (scriitorul Alex. Suchianu. feciorul scriitorului). Radu Beligan (Milica Dumitrescu).deruleaza povestea unei vanzatoare dintr-un magazin de bijuterii. Rodica Teodorescu (vanzatoare la "Mon bijou"). Doina Florentina (Tanta. Critica. 8 martie 1946). Inca 0 data.. asistentul de regie Ion Marinescu. Alaturi de ea. doar compozitorul a fost altul: Nicolae Kirculescu. dupa nici doua luni. G. ajungand intr-un cabaret in care se serbeaza Revelionul. Visul unei nopti de iarna s-a umit din nou. N. au dezorganizat complet viata Capitalei. in 2 martie. mama ei). cand rezultatele sunt mediocre" ("Cortina".preia tonul "mu~atismelor" din piesa omonima (creata pe scena de George Vraca ~iLeny Caler). scenograful ~tefan Norris. Inceput la 14 februarie 1944. favorabila ill ansamblu. totu~i. Psata (patronu1 magazinului "Mon bijou"). Dem.la echipamentul cinematografic preconizat. Dar fiindca este un film romanesc. in acei ani de tranzitie 122 . Manea). iata. indragostita in taina de un scriitor in Yoga. din 4 aprilie. Adina Panoiu (0 invitata la Revelion). putem afirma di Visul unei nopti de iarna e cea mai onorabila incercare din cate s-au facut la noi" (10 martie 1946). Sanda Simona (Elvira).pleaca de la premisa ca "e pacat de banii ~ide nervii no~tri.

Valentin Gustav. Lica Ractulescu. Calin Botnarescu.Constantin Boboc. din punct de vedere profesional. Parcul Libertatii. Dan Demetrescu. Se poate considera ca VisuL unei nop(i de iarna. a filmat cateva saptamani In Gractina Botanica. I.pornita la Indemnurile aceluia~i producator. Arpad (alt sfetnic). terminate ale "tranzitiei postbelice" s-a numarat Furtul de LaArizona de Mircea Botez (care este ~i co-scenarist.ajuns In faza de sonorizare . dezlegarea misterelor revenindu-i detectivului Cenu~e ~i asistentului sau lanot. Dody Caian (Zana) ~.~i pe Marin lorda. Gractina lcoanei. Marin lorda a Inceput turn area In vara anului 1945. 0 copie de lucru a peliculei . a fost scris Intr-o noapte de Victor Ion Popa): Focuri sub zapada. Padurea Andronache. placut. Gheorghe Damian.n-a fost mai norocoasa.a. Basceanu (Patlagica). Scenariul pornea de la piesa "Oche~el ~iBalaior" (0 dramatizare a povestirii "Drumurile vietii" din volumul "Pove~tile unchiului meu" de Marin lorda) ~i apartinea regizorului. alert. Grazziela Ractulescu.nu s-a pastrat. era yorba despre 0 farsa politisto-muzicala. aerisit. 16 septembrie 1945) aflam ca este yorba despre o intriga cu qui-pro-quo-uri. dar .-' Inca nu se ~tia prea bine spre ce. Liliana Blaga. Nicicea de a doua tentativa . Parcul Herastrau. Constantin Bondoc ~i Eftimie Vasilescu). Pasculescu (al doilea pitic) . Cezar Rovintescu. "mitteleuropeana". un film reprezentativ pentru posibilitatile reale ale filmului romanesc (~i ale celui mai temeinic regizor de care dispunea ecranul nationalla mijlocul deceniului al cincilea): dintr-o comedie sentimentala.filmul a fost abandonat (din pricina unui conflict financiar intervenit Intre cei doi promotori ai filmului. Dragnea (Baba Cloanta). Mihai Popescu (Busuioc). Parcul loanid. Ovid Teodorescu. Padurea Baneasa. "de camera" ~i. Irina Rachiteanu. 123 . Incheia o etapa. Celelalte tentative cinematografice din epoca au fost mult mai indecise din punct de vedere artistic.Tony Zaharian (Ochqel ~i Balaior adolescenti). Filmul ..cum s-a zis -. la propunerea operatorului Eftimie Vasilescu ~ia fotografului ploie~tean . In acest basm cinematografic despre care aflam amanunte Intr-o dactilograma a autorului aflata la A. bazata pe confuzia dintre un spargator de clasa internationala ("a Lamaniere d' Arsene Lupin") ~iun avocat onest ~inaiv. 1966) . Doua filme I-au preocupat . ~tefan lordanescu. la Arhiva Nationala de Filme. dar filmul.10 acte -. D. In care apareau Romald Bulfinschi. Aurel Rogalski.care a avut premiera la cinematograful "Scala" In 10 august 1946 . Practic. actiunea petrecandu-se In lumea localurilor de noapte (un titlu "de lucru" al peliculei fiind chiar 0 seara Lacabaret). a fost. Impreuna cu Jean Georgescu). Gheorghe Gama (primul pitic). Petre Gheorghe (al treilea pitic) . Costin Dodu (avocatul ~i spargatorul). Gradina Ci~migiu. Marin lorda Incearca sa realizeze un film de aventuri (al carui scenariu. satul Pantelimon. Se pastreaza ~i azi. Constantin Boboc (sprijinit de operatorul Eftimie Vasilescu) . Victor Antonescu. Printre filmele . Numerele de cabaret ale acestei productii "Balkan-Film" Bucurqti s-au filmat la Budapesta. dar a fost mult mai diu dupa ce s-a ~tiut! -. Apareau.lnca din 1941. ("Cate ceva despre activitatea mea cinematografica". Letitia Laurentia. dar. Covaliu (un sfetnic). Constantin Barbulescu.F. Zephy AI~ec (agentul lanot). ca factura .. dintr-o revista a epocii ("Spectator".devenit producator .N. Mircea Lupu (Oche~el copil). uItimul film turnat de Jean Georgescu In "epoca veche". Virginia Weber. a ramas In istoria proiectelor nefinalizate din cinematografia noastra. Jucau In film Al Giovanni (detectivul Cenu~e).In prima jumatate a deceniului al cincilea . Samy Wassman (Balaior copil) . satul Afumati. loan Posea (bunicul). se pare. regizorul a filcut un film ata~ant.

alaturi de regizor).~i studentul in ~tiinte Mircea se cunosc (a~a.sunetul. insotit de cateva sticle.dateaza ~i lungmetrajul padurea fndragostifilor de Cornel Dumitrescu (0 produqie "Doina. Furtul de la Arizona n-a lasat decat urme slabe. Ziarele vremii acorda atentie indeosebi acestui din mma film. dar n-au lipsit ironiile ~i persiflarile. iar Anton Bielusici .in memoriile sale. prolific. Dumitru Radulescu. Filmul a fost produs de O. Marcel Enescu (Pierre. mama ei). eroii raman singuri.grqit . dar este prefacut in stanca de mama fetei. in presa vremii. rataciti in padure. printr-un joc al dragostei ~ial intamplarii. Pentru regizorul Cornel Dumitrescu a fost un pas inainte fata de incercarea cinematografica din 1939. Felicia Dimitrievici (fata din casa). neglijand pelicula lui Paul Calinescu pe care .fataunei vaduve bogate . asistent de regie totodata ~i co-scenarist. putem rezuma astfel subiectul povestirii einematografice: doi tineri.un an. Eliza Petrachescu (Silvia. ~ielindragostit de filmul romanesc. Paul Nestorescu. director de productie fiind un alt tanar. in Arhiva Nationala de Filme.printr-o stratagema speciala. In roluri: Ileana Nieulescu (Alba). Voiniculi~i continua singur drumul. Gh. cei doi ajung la un castel. la 29 septembrie 1946).N. operatori sunt Wilfried Ort ~iOvidiu Gologan. Traian Vrajba (voinicul). de~i familia fetei nu era dispusa la astfel de concesii. doua metraje medii din care se pastreaza. prin care autorul transpune in imagini legenda florii de colt. de~i nici unul n-a fost prezentat pe ecrane in epodL Primul film urma sa aiba premiera prin luna august 1947. "Femeia ~icaminul" au fost chiar foarte laudative. cronicile din "Jurnalul de dimineata". Ioana Calinescu (Baba Cloanta). totu~i. fiullui). coaforul EIvirei). un "filozof' . in ciuda perioadei de tranzitie! . fragmente. guvernanta Marinei). este Paul Calinescu. care a preluat o poveste de Carmen Sylva. fata cea frumoasa a Babei Cloanta.Lansat cu sloganuri publicitare sonore (de tipul "un film romanesc cu 1001 de surprize!"). Autorul . Maria . ~i 0 rape~te. Distributia. poate ca acesta a fast motivul principal). George Manu (Mircea. la padure. Este yorba. Din acela~i an dateaza scurtmetrajul Floarea reginei de Paul Calinescu. impreuna cu documentarullui Jean Mihail Rapsodie rustica. Magda Cretoiu (Elvira. in general. nedozabile. Din acela~i an . Ion Stoenescu (gradinarul).C. urmarit de Baba Cloanta. Cateva nume de pe generic ne retin atentia in mod special. iata. Din anul1947 dateaza ~idoua incercari (nefinalizate) ale lui Traian Popescu-Tracipone: Fata de pe Olt ~i NazMtiile lui Haplea.0 incadreaza in genul documentar. de 0 fiqiune. viitorul regizor Ion Bostan apare in postura de director de productie ~i asistent de regie. baiatuli~i ia doctoratul ~i. prezentat la Festivalul de la Cannes. s-a bucurat de aprecieri pozitive: Eugenia Badulescu (Marina). a~adar.pe care viata ~i nevasta I-au decis sa-~i ia lumea in cap -. 0 copie a filmului s-a pastrat. dupa ce invoca varii motive ale amanarii premierei (erau zilele stabilizarii monetare. ca din intamplare) ~i se plac. unde Alba este acuzata de vrajitorie. conflictul dintre tineri ~ifamiliile lor se rezolva ~itoate se sfar~esccu bine. considera ca prezentarea filmului era socotita inoportuna "pentru ca frumusetea peisajelor ~idansurilor in culori erea un antagonism suparator eu filmul Romania (documentar sovietie de lung124 . "Amintiri despre film ~ieroi" -.Film". Urmariti. lini~tea Ie este tulburata de aparitia eternului Mitica. Critica a primit bini~or noua premiera romaneasca (gazduita de cinematograful "Excelsior". in timp ce Alba moare ~ise transforma intr-o floare de colt. Nae Secareanu (0 fantoma in padure) . eompozitorul Paul Constantinescu a semnat muzica. Astra Sacmari (prietena Marinei). Un voinic se indragostqte de Alba. cu visele lor. Opri~an (Mitica). cei doi sarbatoresc evenimentul printr-o exeursie afara din ora~. Regizor ~i scenarist.

Mircea Frangopol.avea sa dureze cateva decenii . 0 fata cu zestre. s-a regasit cu greu in anii '30-'40. dupa 0 evo1utiepolisportiva (alergare. unde are prilejul unor adevarate acte de bravura: afland ca un pod. calarie). o importanta aparte in istoria celei de a opta arte: in acei ani s-a produs. luminos . cu comentariu de Harry Brauner).jonqiunea "directa". Filmul fara noroc (filmat intre septembrie 1947 ~i martie 1948.din pricina unui cenzor) incheia nu numai 0 serie de "filme fara noroe" ci 0 ]'l1treagaetapa din istoria filmului romanesc. Perioada respectivii .(doI1Lni~oara Firfirita). un alt nume care retine atentia: Nell Cobar (coscenarist ~i director artistic). aleatorie.. ramas in faza artizanala.. Beliaev. Au filmat. dar a inregistrat un regres evident. Cei doi deschizatori de drum s-au regasit cu greu pe sine ~in-au mai gasit drumul spre film. vreme de un sfert de veac.care se dec1ara. E. care punea .prime~te acordul mamei de a-I urma pe erou.in 1920. Willy Regan (Haplea). vorbe~te explicit despre eclectismul realizatorului 125 . Haplea. filmul de animatie romanesc.foarte saraca din punct de vedere al produqiei cinematografice . produs de Bronky Lucovici ~i intrerupt . Cornel Elefterescu. dar mama fetei nu agreeaza ideea unui ginere sarac. inot. jonqiunea . Cam aceasta e aqiunea.dupa cum sustine autorul . interpretata de Mary Theodorescu (Mariuca). practic. Traian Popescu. cum am vazut"boma zero" a animatiei romane~ti. Nebuloasa viitorului . Ion reu~e~tesa opreasca gamitura in ultima clipa. ANIMATIA.. filmul de animatie romanesc s-a aflat in reflux. la acea ora. Constantinescu. Ion. obiectul disputei fiind blonda domni~oara Firfirita. ~t. Este decarat in fata regimentului. in imagini sumbre". este ~ubrezit de ape. solide ~i consistente. Reprezentat prin cateva incercari timide ~iilltamplatoare. in care eram prezentati. prin numeroasele "capete de plan" ale lui Aure1Petrescu. 0 iube~te pe Mariuca. peste care urma sa treaca trenulin care era regimentul sau. intr-un reeul a earui explicatie are 0 singura. in NazMtiile lui Haplea. Pe generic. jonqiunea "indirecta" . IN FAZA ARTIZANALA Dupa promitatoarele debuturi ale lui Aurel Petrescu ~iMarin Iorda din anii '20 despre care am varbit la timpul cuvenit -.Tracipone n-a dus pan a la capat niei cel de al doilea proiect in care-~i propunea sa urmareasca rivalitatea amoroasa dintre boierul Dobitocescu ~i argatul sau. iar Mariuca.metraj realizat in 1947 de V. Rico Squarciafico ~iVictor Cosachievici.care.are. din pricini diverse. Dinu Gherasim (Ion). dqi toate premisele anuntau biografii artistice originale. Dana Marculescu. Finalul este 0 bora campestra. "circumstanta atenuanta": anii de razboi. Albumul de fotograme aflat in custodia Arhivei Nationale de Filme . totu~i. Tanarul pleaca in armata. intre timp.intre generatiile de animatori care au creat ~i consolidat genulin Romania. se consola citind "Glasul armatei" . Intre Haplea de la sfar~itul deceniului al treilea ~i Scurta istorie de la inceputul deceniului al ~aselea. iubita lui . genul nu numai ca n-a progresat in aceasta perioada. Mary Theodorescu . Theodorescu. ca tara invinsa. produse in cadrul cooperativei "Filmul romanesc" sau de "Oficiul National Cinematografic". ratand 0 cariera ascendenta. un tanar !aran de pe va1ea Oltului. vorbe~te explicit despre prolificitatea acestui inzestrat artist.pe care astazi ]'1 rasfoim cu emotie -.

Activ ~i iscoditor In anii '20. La doi ani dupa acest filmulet "de adio". cand realizeaza o serie de desene pentru filmul sociologic Loeuinta taraneasea in Romania. regia de film jucat . pentru ca filmul sa fie finalizat. In perioada noastra de referin!a. productivitatea sa a fost mai redusa In anii '20.s-o urmeze consecvent ~i pana la capat.. Pornind de la povestirea lui Ion Creanga. ill paranteza fie spus. DesIa~urand.informatiile sunt contradictorii . Aurel Petrescu ~i-apropus. n-a fost lasat . cand am ramas dupa filmari. La desenul animat. a cochetat cu filmul jucat): 0 singura tentativa . extinzandu-~i preocuparile catre literatura pentru copii (Mqterul striea. junele Ion Popescu (de la "Popescu ~ifiii") realiza primii sai metri de film desenat.~ae viata. pentru care abia In 1946 autorul a gasit surse de finan!are (la ON. Insa.a lasat urme In productia de gen.C. se afla In pragul unui .Ie pregatisem acasa. 1937).In Haplea). insuficiente.. cel care va scrie noua "scurta istorie" a artei a opta. imaginea ~i actoria . Inceta din viatil: avea numai 51 de ani (nelmpliniti). a existat.spune Gopo . Ie-am facut cate doua gauri ca sa se potriveasca cu ceIe doua cuie retezate de pe tocator ~iIe-am desenat cu tu~ colorat ~igua~e. in continuare. la numai 16 ani. filmul cu actori. ecranizarea Caprei eu trei iezi. catre sfiir~itulanilor '30 (cu un deceniu inaintea debutului sau "oficial") intra in lumea animatiei. 0 sus!inuta activitate de grafician In presa vremii. "DeseneIe . In timp ce tatallui Aurel Petrescu detinea un magazin de bacanie ~i coloniale In Pia!a Buze~ti. De~i Marin Iorda a abordat .alt Inceput. autorul se va indepma tot mai mult de una dintre "iubirile" sale dintm. filmuletul Loboda produs de "firma numita "Popescu ~ifiii".care nu s-a pastrat. 8/1973). influentei unor mae~tri ai animatiei mondiale ca Max Fleischer sau Pat Sullivan). Ion Popescu Gopo. copac etc. Intr-o "Scurta istorie autobiografica" ("Cinema"." Scena se petrecea in studiourile "Ciro-Film". pe langa filmul animat. Gopo rememora debutul sau din 1939.po sibil .n-a putut. De la un doctor am capatat vechi cli~ee de radiografie pe care Ie-am spalat cu apa calda ~i sapun.dupa A. jocul iezilor. nr. un scurtmetraj de 14 (sau 4?) m ..(datorat. neindoios.repet . Filmull-am tras illtr-o noapte. Intre timp.aceea din 1946 . pe care am batut doua cuie retezate la capat. Foeuri sub zapada In 1941 ~i Cetatea fermeeata In 1945 -. Masa de filmare era un vechi tocator de varza. regia de teatru (stabiIindu-se In aceasta zona. cu tatal meu. teatrele din Ia~i ~iCraiova). dar .In 1942 -a ilustrat volumul "Capra cu trei iezi" de Ion Creanga aparut la editura bucurqteana "Gorjan". 1937). Factura artizanala 126 . abordand proza satirica (Funeralii nationale. decat cu totul ~i cu totul sporadic. Cert este ca Intemeietorul animatiei romane~ti atat a mai Incercat sa faca In anii '30-'40. Pentru Marin Iorda. Marin Iorda nu va reveni. In 1936 de pilda. In colectia Arhivei Nationale de Filme se pastreaza un fragment (de 45 m) din acest film neterminat. insa. Aurel Petrescu a pierdut "trenul" animatiei dupa introducerea sonorului (cand. cateva secvente disparate: ie~irea caprei din casa.ca ~iAurel Petrescu . valorificand cuno~tintele tehnice dobandite. Era un proiect mai vechi. Gopo . Probabil ca ideea acestui film i-a venit lui Aurel Petrescu dupa ce . "prietenia" casei cu un .).avea 16 ani ~ijuca un rolin fiImullui Ion ~ahighian 0 noapte de pomina (despre care am vorbit): ajutat de personalul de acolo. anima!ia va ramane marca unei voca!ii pe care n-a ~tiut .toam gama oferita de inventia fra!ilor Lumiere ~i de cautarile specifice ale lui Emile Cohl (abordand.. al echipei profesorului Dimitrie Gusti. va conduce Teatrul "Munca ~i lumina". atunci. Eram tot transpirat ~i manjit inca pe fa!a cu fardul de figurant. Poate ~i pentru ca resursele sale materiale erau inferioare: el era fiul unui factor po~tal.

Din relatarile autorului. Pe data de 23 mai 1939. In coleqia AN F. baza de pornire fiind atlasul etnografic "Romania" (editat de Direqia Presei ~iPropagandei). la Bucurqti ~i la Florica. In ton cu perioada electoral a a anului 1946. C. "Votari soarele!" . Tudor Posmantir.tot de un act ... cativa operatori au Inregistrat pe pelicula un eveniment de epoca: Funeraliile MS. Dupa alegeri .l1 aratam tuturor pentru a gasi pe cineva care sa puna bani.alte tentative de desen animat. C. filmul se va numi Romfinia etnograficu (1939-1940). de pilda. In 1939... la Sinaia. el n-a avut parte decat de proieqii particulare. "calul sau de bataie" fiind alegerile din anii '30. Vasilescu. Filmul are 0 evidenta intenrie propagandistica.Autorii acestor imagini-document erau Nicolae Barbelian. Concluzia senten!ioasa a peliculei. Gociu au filmat Funeraliile lui I. un scurtmetraj . Inca un desen animat din epoca (datat 1946). de~i Dem Demetrescu accepta aceasta cerinra. Bucure~ti ~iCurtea de Arge~. cu sunet. s-a salvat. dar adevarata". eroul . dupa cum se pare. Dem Demetreseu-mlUJJja±eaBzarQ~ a 296 m utili.cu subtitlul "Poveste trista. filmul fiind prezentat. dar este dat fara ezitare afara. E. E.mergea. pictorul Dem Demetrescu se ofera sa realizeze acest "desen care va avea 0 lungime de circa 100 m ~iva cuprinde 0 succesiune de scene. Vasilescu. Regelui Ferdinand 1. In acela~i an. In opt cinematografe bucurqtene.l. ad-hoc. V.. " La maturitate.C.Bertok. Inca din anuI1927. sa facem un film complet. In ziua de 27 noiembrie 1927. Incepand din 29 noiembrie 1927. au fost multi alti autori de "actualitati" ~ifilme documentare de luat In considera!ie.la 1 august-+940.In timp ce la Parlament senatorii dorm In fotolii -. cum am vazut." Dar Gopo se nascuse. In lungime de 294 m. Gociu: ei au filmat In zilele de 21-24 iulie 1927. din care sa reiasa raporturile proporrionale dintre minoritari ~i romani". N-am gasit un ban pentru a face filmul. Aurel Petrescu. Jean 127 . Negativul filmului a fost distrus In incendiul din 2 decembrie 1940. Ion 1Jvoteaza. preluase ~tafeta de la Inainta~ii sai . cu subiect. doar 0 "copie de lucru". Se pastreaza. DOCUMENTARUL. exisili --o copie bruta a filmului. Aurel Petrescu. deci la doua zile dupa Inmormantare. In perioada la care ne referim n-au existat . Amagit de promisiunile preelectorale ale boierului. Bertok. 1. un act. scurta sa Incercare avea alura unui basm: "Loboda.a peliculei era nedisimulata. V. dupa apa vie ~iapa moarta . Practic. Ivanovici. el nu 0 va realiza. Loboda se ducea la fantana cu ulciorul. 1.PE VALURILE VREMII Despre cativa documentari~ti ~i documentarele lor am vorbit. cum spuneam. este . In anii la care ne referim."cu termen de urgenta" .a~a 11poreclisem . Gopo I~i amintea: "Filmuletul a ie~it bine ~ilumea era Incantata. In afara filmelor datorate unor regizori precum Paul Calinescu. Ivanovici.realizarea unui film privind problema minoritatilor In Romania.decat foarte purine .. Pu(ania lui Ion (grafica: Jean Moraru). .. operatorii Nicolae Barbelian." Cu toate acestea. traia. "L-am vazut de sute de ori. Bratianu.. subsecretarul de Stat al Propagandei (Eugen Titeanu) hotara~te . la Arhiva Na!ionala. concomitent. Dupa mai muTIde unaH-i:ie-zile.. Ion merge la boier sa-~i ceara drepturile. unii spuneau chiar ca respira. Autorului i se va cere executarea a Inca 40 m (prezentarea harrii Romaniei In hotarele din acel timp).

Siria ~i Palestina . cu operatori straini (nenominalizati) realizeaza in 1930. Extrag~i alte titluri din "catalogul" documentarelor realizate in anii 1933-1934: Semicentenarul Castelullli Pele!j (operator: Tudor Posmantir).K. cand se implineau doua decenii de 1aintroducerea tramvaielor in Bucure~ti.cum seface un ziar de Tudor Posmantir (tot atunci Jean Mihail face un film publicitar despre "A4evarul"). la Teatrul-Nationai In 7 mai 1930.cu filman in satul Cotrneana ~iin Bucure~ti). unele pastrate. Sandu Eliad face un film despre Frllmusetile !jipitorescul urbanistic bllcurqtean.in specfacGI de gala. Din aceea~i perioada dateaza filme precum Romania Mare in 35 de minute (cu imagini de Iosif Bertok). Continua sa se realizeze. serbarea drapelului la Cotroceni. in anu11935. Vasile Gociu. Schultz (de obicei sub auspiciile "Ufa" Berlin) au realizat 0 serie de documentare turistice. prezentat in "spectacol inchis" la PalCltlllRegal ~mai-1930 ~i. un reportaj de mari dimensiuni semnat de Iosif Bertok ~i Ludovic Iosvai.ti. serbarile de la Mara~ti ~i de la Alba Iulia. La Cluj. Acela~i regizor face un film. a~adar.-Radio Picture" ~i "Corporatia Van Beuren" din Statele Unite ale Americii. au marcat momentul jubiliar (zece ani de la Unirea din 1918): unul dintre aceste filme.de Istvan Miskowsky. Lemnul danseaza. Foarte activi in acea perioada. pentru "Soremar-Film". Calatoria reginei Maria !ji a principesei Ileana in Orient. Tot din 1930 ciateazaun documentar ~tiintific. Targul de fete de pe mllntele Gaina de Ionel Ve~tea (cu imagini de IosifBertok). Din acela~i an dateaza scurtmetrajul Vila MS Regina Maria Cll splendidele gradini regale din Balcic (un film prezentat in premiera la cinematograful bucurqtean "Regal" in 5 octombrie 1929). Inca din anuI1929. Popovici (un film produs de "R. dupa cum se intelege din felurite surse memorialistice.probabil . De la lanul de orz la paharul de bere de Gheorghe Alimani~teanu. Tudor Posmantir). probabil. Kurt Kaufmann ~i Ulrich K:T. Gustav Wagner ("Guwag-Film") editeaza cateva documentare turistice pe 16 mm . tot in 1929. cu premiera new-yorkeza in aprilie 1935). Recensamantlll (despre recensamantul populatiei din 29 decembrie 1930. realizat de doctorul Aurel Babe~ (in colaborare cu profesorii Dimitrie Gerota. Despre ibi!ji !ji batlani. documentarul Mara~. Tot atunci se realizeaza scurtmetrajul 0 excllrsie in Mllntii Bucegi de Emanoil Bucuta (operator fiind. Hotul in imparatia pasarilor. Eforie 1934 de Paul Calinescu (filmari in tabara studentilor). Ultimii pelicani din Delta. in perioada de tranzitie postbelica). s-a realizat un documentar de scurtmetraj Simion Barnutiu. de lung ~imediu metraj. Jocuri din Suceag de Jean Mihail. Societatea Principele Mircea. apare documentaml publicitar Societatea tramvaielor Bucurqti (STB).operatorulIosif Bertok executa 0 comanda publicitara. Cancentl.in prima parte a anului 1930 -. Jean Mihail sau "elevilor" ~coliide sociologie. " Universul" .O. doar diteva titluri. Romania de George G. in codrii Carpatilor. filmul documentar a fost foarte activ in anii 1930-1948 (inclusiv. fire~te. iar in 1932. un scurtmetraj filmat in Egipt. filmat .De la Urlea la Negoi ~i 0 excursie pe schiuri la Bf1lea -. Constantin Daniel. cateva filme . care consemneaza pe pelicula serbarile organizate la 12 septembrie 1930 In cinstea mare~alului Averescu. In anul1930 filmeaza ~i Vasile Gociu. ~tefan Nicolau ~i Ion Jovin). a fost filmat intre 10 ~i20 mai 1929 in principalele ora~e din tara. la Sibiu. inregistrand pe pelicula sosirea la Jimbolia a romanilor din America.Georgescu. procedand selectiv. 128 . fara a sari peste "mahala1ele~igropile Bucure~tiului". aici. 0 vanatoare de llr!ji in Carpati. Printre consilierii acestor filme intalnim constant doua nume: Alexandru Ba- dauta ~i Ilarie Voronca.cu titlul "comun" Serbi1rile Unirii -. Vom retine. la "Soremar-Film". precum Cautatori de aUTin Romania.

pacal. Maria Giurgea Debut regizoral in film: Ion ~ahighian: Nilbildaile Cleopalrei (1925). Charlotte Brodier ~i Jean Georgescu . Elvira Popescu.-~~ . Nottara. Printre interpreri. C. Premiera: In rolul titular: Dorina 0 coproduqie . N. George Aurelian Tigii/1('u$a de la ialac.Independenla Romaniei.j din Independenla Rumclniei: plecarea lui Pene~ Curcanul la razboi. Maria Filotti. Caragiale: filmul lui Jean Mihail. Jeni Metaxa-Doro (Rodica).La tour de Sainte Gudule" de Labiche. "Spera-Film" (Berlin) (Bucure~ti). ilustrul actor al Teatrului Narional. Sorea~u. In rolu] preotului Nira. primul film istoric romanesc (1912): in centrul imaginii. in rolullui Osman Pa~a Prima adaptare cinematografica a operei lui I. Heller o aWi secvenjii ~-~-----. 0 adaptare a comediei .. In fotografie."Rador-Film" 30 decembrie 1923.L. Aurel Athanasescu (Pene~).

Ion Cosma (Gheorghe) Elvira Godeanu ~i Jean Georgescu. Jean Georgescu interpreta rolul unui tanar ~omer .~~~ Chemarea dragostei de Jean Mihail (i 932). In fotografie: N. 0 pereche de indragostiti in filmul Maiorul Mura de lOT! Timu~ (1928) in comedia A. Ecaterina Nitulescu-~ahighian (Anca).o secventa din Legenda celor douii crud de Eftimie Vasilescu (1925): actorul Alexandru Giugaru . 0 secventa cu Emma Romano ~i Paul Constantin .pentru prima oara pe ecran oferind paine ~i sare Caragiale..1'ae viafa de Marin lorda (l 928). Manolescu (Dragomir). din nou pe ecran: filmul Nijpasta de Ghita Popescu ~i Eftimie Vasilescu (1928).

turnat inprimelezile ale lunii octombrie 1931 In filmul lui Haria 19iro~anu Insula .}''\-J •. de data aceasta ~i o salcie plangatoare Lydia Alexandra ~i Constantin Tanase in comedia .~erpilor (1934).. lva Dugan '! r- ~ ).. din nou PauIConstantin.. .Iva Dugan ~i Cristache Antoniu in filmuI lui Haria Igiro~anu Ciocoii (1931) Tantzi Elvas~i Stroe Atanasiu in filmul neterminat al lui Jean Mihail Aur (Cantecul zori!or).. din noD -Chernarea drugostei. lui Bernd Aldor Visullui Tilnase (1932) .. o secventacu protagonista...: Din nou Emma Romano.

la doi ani dupa debut. comedia Bing-Bang cu N." ~. Stroe.::~ Tony Bulandra intr-un prim-plan din filmul TrenuL fantoma (1933). un film de Dezideriu Major.' II I 'jI: • .. Mary Don. Grigore Vasiliu-Birlic. Illfl I HII. cu echipa filmului Doamn'a de LaetajuLII.. 0 fotografie din 1937 I.. Vasile Vasilache ~i Nora Piacentini j Doamna de LaetajuL II. Mi~u Fotino. regizat de Jean Mihail Primul film vorbitor realizat in intregime la BucUTe~ti. Printre protagoni~ti (de la stanga la dreapta): Jeana Costa. Mihai Popescu Interpreta rolului titular din comedia Doamna de LaetajuL II. Mary Don Grigore Vasiliu-Birlic.".

..t.~.. Olga Porumbaru...' :. pe un scenariu de Tudor Mu~atescu. Printre interpreti.~ ~. un film din 1939 semnat de Cornel Dumitrescu.. Se aprindfacliile. I ~ . un vesel film djn 1939 In-regia lui Ion ~ahighian.j I!~·.·~····tJ.. ]n rolurile principale: G. Focuri sub zapada (1941) . Timidi ~i Dina Cocea Poveste trista. Panait Stoian (stanga) George V. .m o noapte de pomina. intr-o secventii relaxatii Irina Rachiteanu-$irianu Intr-un film neterminat allui Marin lorda.•aca In filmul Se aprindfacliile Jon $ahighian de'- In ace]a~i film.din ] 939. tJ~ .

. student In Drept ~i publicist " florica Demion. Zita.~ ·1 Bucure~tiul de epoca In filmul lui Jean Georgescu realizat In 1943 . Maria Maximilian .~ Alexandru Giugaru (jupan Dumitrache).. ·ajungand lara voie In iatacul Vetei. intr-o alta secventii din Noapteafurtunoasii Radu Beligan (Rica Venturiano). Maria Maximilian (Veta) ~i $tefan Bami (Spiridon) Intr-o secventa din 0 noaptefurtunoasii Radu Beligan: Rica Venturiano. gre~ind adresa.

:. . cu aparatul de filmat in brale. pIacuta comedie lirica Visul unei nopfi de iarna: o secvenla cu Ana CoIda Din istoria filmului documentar: scriitorul Geo Bogza.«. I Visul unei nopfi de iarna de Jean Georgescu (1946): George Demetru ~i Ana Colda Inca 0 data. Eugenia BaduIescu ~i George Manu. protagoni~ti ai tiImuIui Piidurea i'ndragostifilor de Cornel Dumitrescu (1946) . alaturi de regizorul Mirel I1ie~iu ~i de operatorul Sergiu Huzum Singur printre pelicani. regizorul documentarist Ion Bostan .#:.

Marcel Anghelescu.'. Geo Banon . Mitzura Arghezi. craioveanuJ de la Hollywood l." Paul Ciilinescu (1902-2000): un regizor centenar Ion Popescu Gapo ~i vestitul sau amulet din scunele istorii Tara de maane . ."'~ Ii. Regizorul Jean Negulescu. Grigore Vasiliu-Birlic ~i Silvia Fulda Intr-o secven\ii din comedia lui Paul Ciilinescu Titanic Vals I . un personaj destins In filmu] lui Paul Ciilinescu Riisunii valea (1950) Doi protagoni~ti din filmul Porto Franco de Paul Ciilinescu: ~ ~tefan Ciobotiira~u ~i \.}..

Ora~'tie (I-II). Hram la $umuleu. decoratia interioara a castelului. Ch~jld. Lacul Sfanta Ana etc. IN.cu elemente de fiqiune . Mineritul sarii la Uioara. Vatra Dornei c~ifmprejurimile . • . Sarmizegetusa. ca regizor ~i operator . Ion 1. Brazi. Cernauti. Hunedoara (I-IV). Dej # manastirea. Aceia~i autori se afla pe genericul filmului Petrolul romanesc. Popescu (COCO~'ltlde munte). (ara manastirilor.V. la Alba-Iulia. Wilfried Ou -. filme ~ila Cluj. i'n care sunt i'nfati~ateora~eletransilvane ocupate ~idiferite obiective turistice (Valea Murqului.N. Plante uleioase etc. Alexandre. Trei episcopi la Rimetea. Din 1939 dateaza documentarul cinegetic ~i etnografic . Filmul judetului Bihor. RO!iia montana. Pu~cariu este coscenarist ~ila documentarul TransUvania . Plante industriale. printre altele.T.a realizat documentarul industrialo-publicitar Prima fabrica romana de anvelope Banloc-Goodrich S A. Tudor Posmantir (Cultura c~iindustrializarea tutunului). interpreta ~ii'nfilmul anterior. Iui i se datoreaza.V. Baia Mare (I-II!).A. Borsec. Oimpulung Moldovenesc. Oradea. Societatea tramvaielor Timi.. "martore ale istoriei glorioase a Ungariei". cu Angela Popescu. Nicolae Bratu (Vacanta pe litoralul Marii Negre.l'Oara de Cornel Miklo~i.despre ale caror documentare din aceasta perioada vorbim i'n alta parte -. filmat in vara anului 1937 pe Valea Prahovei. Industria sarmei Braila. cu filmari la Sebe~ul de sus ~iTalmacel Uudetul Sibiu). Turda . Putna. Coste!iti. filmat. Mogo~oaia ~i Constanta.Vatra Dornei etc. Calatele (I-V!). Poiana Marului."Pathe-Journal" Paris.Viata pescarilor din Vfilcov (cunoscut ~i sub titlul Printre pescarii de la gurUe Dunarii). in regia lui Pal Tibor s-a produs un documentar turistic cu caracter propagandistic. la Moreni. printre scurtmetrajele din epodi sunt: Abrud.cum se vede din titlu . Locuri din Ardeal. in aceea~i perioada. Simfonia Ardealului.T. Turcani. cei mai activi autori fiind regizorul Eugen Janovics ~i operatorul Istvan Miskowsky. Tili~ca ~iRa~inari). Cheile Bicazului. Jean Georgescu. Densu!i.~terea vitelor. Campeni. i'nzona Sebe~-Sibiu(la Poiana. 0 zi In Caransehq.~inunta In sat produs de "Cineromfilm" Bucure~ti ~i "Bavaria-Film" Munchen.Printre realizatorii acelor ani se numara ~iing. M. 1942). Ciangaii din Bucovina. un documentar cultural i'n care sunt aduse i'n prim-plan arhitectura.R. Amedee Morrin (Imprumutul relntregirii). semnata R. Bucurqti. Bucure~ti . Gura Humorului. activi la i'nceputul anilor '40 .. In 1936 se fac filme ~i la Tirni~oara: printre ele Moara Prohasca. La Budapesta. Constantin Pantu (Caderea Sevastopolului) -. Lacul Ro~u. Ohiceiuri populare din Transilvania. Alaturi de alti regizori.. Pu~cariu (acesta din urma fiind ~i autorul comentariului): filmarile au avut loc la Moldovita. i'nregia lui Joup Rubner. Ciufu. Aimee Gorce.). precum ~i colectiile Pele~ului. ~ialatwi de cinea~tica Paul Calinescu. iar i'n regia Iui Kato Gyula un documentar istoric de propaganda.F. ~ifilmul Noi (Evolu(ia!ii misiunea poporului roman: Din cartea vietii neamului romanesc). Ciolan (Un fragment din viata cooperatista a Sihiului) Vasile Gociu (Culesul viilor!ii vinificarea In tara). Din anuI1937 dateaza 0 coproduqie O. in Tara Hategului.de asemenea cuelemente de fiqiune . Witold Klimowicz (Cre.emblematic. VoroneL Suceava. iar M. Sucevita. Muntele Mic. TransUvania istorica.~iCheile Turzii. cu accentul pus pe monumentele din ora~ele ocupate. Horez. aceluia~i autor i se datoreaza ~i documentarul turistic . Deva. Bucovina. llva Mica. 129 . Tot i'n aceea~i perioada. Jean Mihail . i'n toamna anului 1941 s-a filmat i'n zeci de localitati din tara: la Florica. Cantacuzino (scenariul ~i regia). documentarul tehnic Constructia liniei C. Cantacuzino continua sa gireze filme (Datini de Craciun. Din 1941 dateaza scurtmetrajul Castelul Pele!i de Ion 1.).Lupii din Muntele Surul . dupa Dictatul de la Viena. Dragornirna.cu aceia~i produditori -. Pentru acest film .). Tu~nad.

Tumu-Severin. Mehadia. 0 excursie cu barcile pe Valea Oltului. Nu sunt excluse. Realizat in noiembrie ~idecembrie 1942. Orhei. adnotari etc.Cantacuzino noteaza: "Scenariul a fost intocmit dupa indica!iile personale ale lui M. Suceava. Ministrul Propagandei din acea perioada.prin forta lucrurilor . din bazinul Donetului ~i din Caucaz. Apararea noastra antiaeriana (de Calin Bodnarescu). cum ar fi documentarele turistice Balta paradisului pescarilor. Vasile Gociu). Densu~. Odessa. autor al comentariului ~iregizor) de comandorul AI. Deva. insa. Marinarii no. unde a obtinut una dintre "medaliile pentru film cultural" atribuite de juriul Mostrei. de la Sevastopol. Cemau!i. Chi~inau. Putna. Arbore. Cantacuzino ~i operatorul Alexandru Simionov.in 14 septembrie 1942 la Festivalul de la Venetia. Alexandru Simionov. Ora~tie. Soroca. Pelicanii (coproduqii romano-austriece in regia lui Ulrich Kayser).4. Dar cinematografia . Multe dintre filmele anului 1945 poarta pecetea razboiului: Ajutorul de iarna (la care au lucrat Eftimie Vasilescu. distribuit in reteaua cinematografica in ianuarie 1943. Vicovul de Sus. Cetatea Alba. filme de alte genuri. In amintirile sale (din "IntaIniri cu cinematograful").este Zhuratorii Romaniei. Hunedoara. Un documentar de lungmetraj . Filmul prelua ~iimagini de filmoteca (din pelicule precum Bucovina. Bucure!jti. din Transilvania pana inspre Dunare.33. Strei-Sangiorgiu. cu imagini din Odessa. dupa cum reiese din documentele Oficiului Na!ional Cinematografic. dar. Principalii operatori ai montajului: Constantin Pantu. Gradinile Capitalei de Cornel Dumitrescu 130 . Antonescu care a adnotat textul cu mana sa ~i a dictat un proiect de comentariu ca ghid pentru modificarile scenariului".intocmit de IonI. Colturi din Romania. Cozia. Brad. in regia lui Pietro Benedetti). La Arhiva Nationala de Filme se pastreaza un proiect de scenariu . un "documentar de montaj". Tran~ilvania. filmat . Ion Cosma. inceput de 1.2.Raiul ro/iU In adevarata lui lumina -. Tighina. un film de operatori. Chi~inau. Herculane. Ca autor al scenariului. Damhovi(a. Vasile Gociu.32.6. Melodia Carpa(ilor. Pe Bistri(a Injos. Alba-Iulia. Coste~ti.din 9 octombrie 1941 . Rabi!a-Hunedoara. apa dulce.~tri de Traian Popescu-Tracipone. Ovidiu Gologan. Vorone!. continuat de Valeriu Pu~cariu cu ~tefan Dominicovschi: este yorba despre un documentar turistic.3. Demetrescu. in ciuda contributiei active a acestuia la realizarea filmului . dar fusese prezentat in prealabil .printre al!ii. Stalingrad. Sucevi!a.34.17.39) in care sUntfilmate luptele din Crimeea. Spre hiruin(a de Cornel Dumitrescu. Tot din 1942 dateaza ~i filmul Tara Oltului. Castelul Pele!)).din acela~i an 1942 . Pagini din razhoiul nostru ~fant este.de Alexandru Simionov.25. Tot 0 "comanda" realizata de Oficiul National Cinematografic pentru Marele Stat Major al Armatei Romane este ~ifilmul Vanatorii de munte In Caucaz. Bucegii de Valeriu Pu~cariu. produs in colaborare cu Ministerul German al Aerului ~isemnat (ca scenarist. Podoabe bucovinene (coproductii cu italienii. Filmul a avut premiera bucure~teana la 20 ianuarie 1943. genericul men!ioneaza numele lui Mihai Antonescu. practic. Tebea. Blaj. Vasile Gociu filmeaza in prima parte a anului 1942 ~iun film de propaganda antisovietica . rolul sau a fost de "supervizor" ~i de finalizator al comentariului. Atelierele de confec(iuni ale armatei ~i 0 zi In taMrajandarmilor pede.indrumari verbale ~i scrise. Cu vitejii no!)tri In Rasarit (filmat de Alexandru Simionov). Humor.1. Dragomima. Cemau!i.Curtea de Arge~. cu imagini din jumalele de razboi (numerele 1. Turda. Hotin. Sarmizegetusa. Apararea pasiva de Witold Klimowicz. Cantacuzino (la 10 noiembrie 1941) pentru aprobarea definitiva.incepea sa fie marcata tot mai insistent de evenimentele razboiului. -.~tri la datorie (realizat de Ovidiu Gologan ~iIon Cosma). Ion 1. Radau!i. Balti.

Snagov. a fost p1asat in comuna ~ercaia. ziua unui lac de Petre Grant. sa Ie zicem. unde luptele erau ca ~i terminate. sociale.Ii destmnuia peste ani.C. ). am pIecat spre Valea Prahovei. desigur. cu personalul aferent. dnd a fost organizata o ampla aqiune de protejare a institutiilor statului (~i a unitatilor militare). peste noapte. istoricului Viorel Domenico. pentru ca ne puteam a~tepta la orice ~i din partea nemtilor ~idin partea ru~ilor) ~i... etnografice.C. obiective .. Dupa sosirea in Capitala. Pe cand filmam pe Calea Victoriei." Aflat tot la Tancabe~ti. Ajun~i la Sinaia. directorul ON.filme precum lnstitutul dr.. pelicula din bel~ug (pentru a Ie salva. In fond. cum putea sa mai funqioneze 0 institutie guvernamentala de propaganda cand conducatorul statului. Am mirosit la iuteala un subiect interesant pentru jurnalul ON. Ca urmare a masivelor bombardamente americane asupra Bucurqtiului ~i Vaii Prahovei din 4 aprilie 1944. Evenimentele declan~ate la 23 august 1944 nu s-au pastrat .. a hotarat sa se retraga in zona Bran: "M-a determinat ~i pe mine sa-l insotesc. Am filmat cateva aspecte la pod. in 24 august. am ajuns pe aeroportul 131 . la Teatrul National.din motive. ci de a ateriza pe undeva pe aproape. langa Arad. documentare industriale. nici ce va fi. parca pareau mai prietenoase. iar Gologan pe drumul Peri~ului (. m-am intalnit cu Ovidiu Gologan la sediul nostru din str. ~iam alergat cu ma~inain direc(:iazborului lor. s-a trezit in pragul prabu~irii. Aici luptele erau in toi. el nemaiexistand practic intre 23-31 august 1944. Cantacuzino ~i Muzeul de istorie naturala "Grigore Antipa" de Valeriu Pu~cariu -. Nu ~tiam cui sa ne adresam. Wilson. Primul drum a fost la Baneasa. Dincolo de cele cateva documentare "neutre" ale anului 1944 . operatoru1 Ion Cosma relateaza in "Amintiri1e" sale: "Pe 1acinci dimineata. dupacomunicarea prin radio a Mesajului regal.-ului.C.au continuat sa-~i faca datoria.. cu depozitele de filme aferente. Spre dimineata. iar inamicul de ieri. care se afla in seara zilei de 23 august 19441a Tancabe~ti. am p1ecat spre Bucure~ti impreuna cu Ovidiu Gologan.ra ~i el incurcat.N. Unu1 dintre motive (cel principal) este consemnat ~i de Viorel Domenico in cartea sa "lstoria secreta a filmului romanesc" (pag. fara intentia de a bombarda. langa Fagara~. iar in aceste conditii ON. Operatorul Constantin Dembinski. aparatura de studio ~ide laborator. imbarcati in Fordul galben al O. langa Bucure~ti. Mihai Pu~cariu. ON. precum ~i ~eful ei de drept ~i de fapt. a fost evacuata la Vinga. iar a doua zi am filmat aspectul jalnic al Palatului Regal ~i al Teatrului National dupa bombardamentele germane. de pilda. Operatorii cinematografici . intuind proportiile ~irepercusiunile evenimentului. satanizat ~i anatemizat in toate filmele produse de la inceputul razboiului devine. J. Mihai Antonescu.decat firav in memoria peliculei. Rasfoind cataloagele intalnim. 226): "Arestarea Antone~tilor ~i intoarcerea armelor au constituit 0 surpriza totala pentru cinematografi~ti. pe doua drumuri diferite: eu prin Colentina. iar un al treilea e~alon. faptul ca. auzind un zgomot puternic de avioane. coloane de prizonieri germani. precum ~i al altor imobile din Bucure~ti distruse de aviatia Reichului. am zarit enormele bombardiere americane care pluteau mai jos ca de obicei ~i nu . 0 lupta in munti . importante raman marturiile documentare ale "anului de cotitura". fusesera arestati. format din serviciul de difuzare. Nu aveam nici 0 informatie: nu ~tiam nici ce este. se afla dispersat. Astfel.C. ne-am razgandit ~i ne-am intors spre Capitala. am luat patru aparate de filmare. am filmat exploziile unor rezervoare de petrol.tiu cum. aliat?" Oficiul National Cinematografic. de asemenea.C.(cu un comentariu de Victor lliu). a fost impartit in trei e~aloane: echipa de reporteri ~i aparatura necesara editarii "jurnalului de actualita(:i" a fost dislocata la Tancabe~ti.cu toata situatia incerta ~iexploziva . la ora "intoarcerii armelor".

Mure~-Cluj-Oradea. Frolenko ~iV. Ovidiu Gologan. dupa cum noteaza ~i Corneliu Medvedov in cartea sa despre Ovidiu Gologan (pag. fierbinte? Intrarea ru~ilor in Bucurqti. primul "produs sovietic impus in cinematografia noastra" (cum i s-a spus). Pentru a fi ascun~i de furia consilierilor Armatei Ro~ii. 76).Din acei a. imagini consemnate pe pelicula de operatorii Nicolae ~iAlexandru Simiono\'. Mihai Lungu. Ion Stoica.l Isopescu.pana la Turul eiclist al Romaniei . in decembrie. locotenent Trepactu~ ~i locotenent Buractescu sunt confruntati cu fo~ti detinuti din lagarele de concentrare)~i Reehizitoriul In proeesul primului lot de eriminali de r{1zboi (filmat in aceea~i perioada. Nicolae Marinescu. cand Divizia pornea spre tara . Iacob Bulan. creatii ale unor cinea~ti versati ca Jean Georgescu sau Paul Calinescu. ata~ati pe langa grupul de membri P. de la Seeeta (Purina omenie pentru eei In nevoie) . de catre operatori sovietici .Tracipone. pe ruta Bucurqti-Pite~ti-Campulung-Bran-Fagara~-Sighi~oara. Motivul pentru care fugisera (diplomatic?) americanii". Dupa filmarea spectaculoasa ~i destul de amuzanta a acestei aqiuni misterioase. Mihai Burca. din ace~ti ani.Timi~oara-Craiova. Dar operatorii . mai speciaIa. riseandu-~i nu 0 data viata. Saracu formuleaza rechizitoriulimpotriva acuzatilor general Macici. in noiembrie. a carui "poveste" este. alcatuita din prizonieri romani in Rusia . luptele pentru eliberarea Ungariei ~i. Operatorii trimi~i pe front. de catre Nicolae Simionov. la care s-au ata~at colonelul N. care semana mai mult a dipire.cei mai multi . filmeaza luptele crancene din muntii Tatra. 1 dateaza eateva pelicule realizate in spiritul propagandei oficiale . general Calotescu.C.. precum ~i alte "subiecte de actualitate". Bunaciu ~i D. aflati in exil (Ana Pauker. pe teritoriul Cehoslovaciei. Valter Roman. fo~ti piloti pe bombardierele doborate de catre artileria noastra antiaeriana (.cum sunt ~i cele ale regizorului Jean Mihail. ~i ce subiect puteam sa prindem atunci. 946-1948. de pilda. abia in primavara anului 1948 ~i tergiversarea se 132 .fiind imegistrate pe pelicula. Doua momente cinematografice a~ retine. practic. general Trestioreanu.filmat in septembrie 1946 de Ion Stoica. in fata aparatului de filmat..Tg. Aurel Samson ~i Carol Mihut . Constantin Doncea.. viitorul comandant al Diviziei. In 23 septembrie 1944.. Alaturi de aceasta elita a ON. Divizia s-a nascut. ). comandantullagarului de la Oranki). cand "criminalii de razboi" colonel Zlatescu. locotenent Buractescu). nu sunt agreati de «eliberatorii» sovietici. ~i colonelul Novicov.V. in prima linie.C.inclusiv ziua de 31martie 1944.Bra~ov-Bucure~ti. realizatorii filmelor anticomuniste au fost «blocati» la centru: capitanul Constantin Pantu. ~isergentul Ovidiu Gologan". Komarov . Petre ~i Ecaterina Borila. locotenentul Traian Popescu. Unul ar fi documentarul Divizia " Tudor Vladimirescu ".1. Filmarile au fost realizate intre anii 1943 .colon. "se desfiinteaza Sectia Propaganda a Marelui Stat Major. locotenent Trepactu~. Serghei Sevcenko. Documente de pret despre spiritul acelui timp sunt reportajele Confruntarea unor eriminali de razboi eu vietimele lor (filmat la Tribunalul Poporului din Bucure~tiin perioada 5-19 mai 1945. Cambrea. am pornit mai departe in cautare de alte ~i alte subiecte pentru jurnal.Pope~ti-Leordeni unde incepuse imbarcarea pentru repatriere a prizonierilor americani. din care Iacea parte ~iGologan. Vasile Gociu.R. filmeaza..i~i reiau activitatea ca reporteri de razboi.~i 1945. in mod special. alaturi de armatele aliate. toate momentele importante ale acelor ani . maior Ouatu. insa.Turnu Severin-Sibiu. despre care vorbim altundeva -.eand acuzatorii publici A.cand lua fiinta Divizia. Ion Cosma.filmat in octombrie 1946. Dumitru Coliu.. soldatii Ion Cosma ~i~tefan Dominicovschi. insa. Filmul va fi finisat. Ovidiu Gologan. colonel Murgescu. loan Rab.-ului.

In documentarul de montaj Istoria ma vajudeca realizat la Studioul video al Academiei de Inalte Studii Militare).. Ramura promoscovita a ca~tigat.. "Tudor Vladimirescu-Debretin"! La 1 iunie 1946. batalia. Filmul executiei ramane o marturie nepretuitil cu valoare de simbol. sprijinindu-se de cot ~i zicand: Nu m-ati omorat. generalul Constantin Z. unul dintre "filmele arestate" (mca din prima clipa a existentei lor!).Mare~alul. dar Marqalul s-a ridicat imediat pe mana dreapta. se consemneaza ca "la comanda foe au cazut toti la pamant. Alexianu au cazut retezati ~itrupurile lor au ramas In nemi~care. tragetil" Acelea~i imagini lipsa sunt descrise ~ide operatorul Ovidiu Gologan: "Mihai Antonescu. In premiera absoluta. Vasiliu ~i profesorul Gheorghe Alexianu . cu vocea mare~alului illregistrata sincron. ~i acest cutremurator moment cinematografic. dupa eroismul Diviziei romane in Ungaria. terminati odata!" Murea. eei patru condamnati la moarte .l~i a~teapta cu demnitate sfar~itul. abia in 1993. In varianta din martie 1948. In procesul verbalincheiat la conducerea lnchisorii Jilava cu acel prilej. 0 lume . desigur. Dar din filmul executiei lipsesc ni~te fotograme. domnilor! Ochiti mai bine. care reprezenta rezistenta nationala. domnilor. Operatorul Ovidiu Gologan l~i aminte~te: "Ciind s-a apropiat momentul. pentru definirea locului ~irolului acestei Divizii In armata romana: lupta dintre comuni~tii stalini~ti sprijiniti de comisarii sovietici care sustineau copierea aberanta a modelului sovietic ~i opozitia conservatoare. imagini recuperate abia dupa decembrie 1989 (~ioferite ecranului. Se petrecea ceva incredibiL Mare~alul se ridicase lntr-un genunchi ~i lnaltandu-~i pieptul ~i fruntea a strigat: N-a(i nimerit.datoreaza. generalul Piki Vasiliu ~iGh. in acei ani. am auzit vocea Mare~alului. 133 . Chipul Marelui Stalin lmpodobqte pieptul pandurilor romani!" Prin Ordinul de Zi al Marelui Stalin. In varianta tranzitorie a filmului (din 1946). suntem gata! Ochi(i cum trebuie! Traiasca Romania! Foci" Secventele sunt incluse ~iIn documentarul de lungmetraj realizat peste ani de regizoarea Felicia Cemaianu (despre care yom vorbi la momentul potrivit). anticomunista din armata. comentariul se lncheie astfel: "In curtea Inspectoratului General al Armatei pentru educatie. ca ~isecventele procesului respectiv. Retin un singur "argument". Divizia va dobandi denumirea premonitorie de . limpede ~ipiitrunzatoare: Domnilor. dl. finalul suna astfel: "In curtea Ll1spectoratului eneral al Armatei pentru Educatie. operatorul Ovidiu Gologan a filmat la Jilava executia mare~alului Ion Antonescu.. general de tancuri G Susaikev lnmaneaza ofiterilor din Divizia «Tudor Vladimirescu» medalia «Victoria» In semn de cinstire a acelora care au participat la lupta pentru libertatea omenirii. premierul Mihai Antonescu. Aparatul taraia necontenit. condamnat la moarte in urma sentintei Tribunalului Poporului din 20 mai: a fost. dL general de tancuri Susaikev lnmaneaza ofiterilor din Divizia «Tudor Vladimirescu» medalia «Victoria»".. urmaream lmpietrit scena de co~mar. In principaL luptei ideologice ~i politice din epoca.

(1949-1970) ."CLASICIZAREA" FILMULUI NATIONAL .

iar Ministerul Artelor a enuntat tema de proiectare a viitorului studio.abia in anu11959. s-a Iuat hotararea construirii unui Centru cinematografic. "noua CineciWl" (cum s-a scris in presa straina despre Buftea: . cu "Industria Optica Romana" . Atat. Centrul de productie cinemato137 . echipat cu ma~ini de developat ~icopiat pelicula de 35 mm alb-negru.NOlLE PREMISE ALE PRODUCTIEI CINEMATOGRAFICE Baza tehnico-materiala a productiei cinematografice in anul nationalizarii (1948) era precara: un studio cinematografic . care a emis de aici programele sale. rivalte. cu un platou in suprafata de 320 mp. in 1956. "Tomis". Astfe1 se face ca. incapabila sa sust:inapreconizata "desfa~urare" a cinematografiei nationale. amplificatoare. Tot ca 0 solutie tranzitorie s-a amenajat inca un mic studio in centrul Bucurqtiului.alcatuit dintr-un platou de 200 mp. de catre te1eviziune. 0 instalatie de inregistrare a sunetului ~i diteva anexe (pe fosta strada Wilson.. in sf§. 0 zestre saraca. in 1959. se mai aflau 0 sala de ihregistrare .necesar productiei de filme ~iretelei de difuzare . Tehnocin" (care . 0 risipa de timp ~i energie pentru Iucratorii ~i colaboratorii Centrului).conform pIanuriIor initiale . pe malurile lacului Buftea (0 idee contestata de unii.s-a construit rapid Complexul de la Floreasca (preluat.0 CineCiWla sud-estului european") incepea sa prinda contururi. inca in anu11949. avea 600 mp. travelinguri etc.in special in primii ani. in centrul Capita1ei) . dar se preconiza functionarea Iui par\:ialainca din 1954 (ill vederea asigurarii unor conditii minime necesare produqiei nationa1e). Intre 1954 ~i 1957 au fost date in exploatare cele cinci platouri de filmare.piatra de temelie a fost pusa de dr. distanta fata de Capitala generand . Lucrarile au inceput in 1950 .). tablouri de comanda. Complexul urma sa fie finalizat .in 1959 a fost gata ~i cea din urma aripa (corpul de cladiri pentru filmari combinate). platoul de la Floreasca era de trei ori mai mare decat cel mo~tenit de la O. etc.r~it. derulatoare.. cabine de montaj. Ca solutii tranzitorii . care asigura toate lucrarile de creatie ~i tiraj pentru intreaga productie autohtona ~i straina. aIb-negru ~i Orwo color.va produce aparate de proieqie pentru filme de 35 mm.~i un laborator de prelucrare a peliculei (la Mogo~oaia). Intre timp. intr-un frumos 'cadru naturalla 18 km de ora~. pana va fi comasata. filmostate.vreme de noua ani.in acela~i corp de cladiri.cu toate instalatiile anexe . Pentru a se asigura de urgenta utilaj cinematografic de fabricatie romaneasca . in 1958 Iaboratorul pentru prelucrarea peliculei ~i.~i un Iaborator pentru prelucrarea peliculei de 35 mm.pana la punerea in functiune a Centrului de la Buftea . pentru filme de 16 mm. pana Ia "modernizarea" ~oselei de acces probleme de transport. pana la inaugurarea unui nou Telecentru). ~i.s-a luat masura infiintarii unor intreprinderi specializate precum "LS.N. difuzoare.C. Petru Groza -. reflectoare pentru studiouri. in 1957 s-a inaugurat studioul de sunet.

subtitrarea filmelor cu caractere autovignietate (1. Cunoscutul scenograf francez Georges Walkhewitch avea sa construiasca aici. camera pentru crainic. ca 0 moara parasita.96. inginerii ~i tehnicienii de la Buftea au contribuit cu 0 seama de inovatii ~iinventii. produqia anuala a fost de 4lungmetraje (ca in 1955. Structuri ~i perspective". Pentru operatiunile de montaj. platoul 4 .0 suprafata utila de 660 mp ~i 0 inaltime de 11.0 metoda de prelucrare a peliculei color cu efecte artistice deosebite (Alexandru Intorsureanu. cu 0 dotare modema pentru epoca respectiva. Dintre inventiile omologate in strainatate arnintesc "transcolorul" . brevetate in tara ~ipeste hotare. 0 metoda pentru vizualizarea textului de dialog pentru operatiunile de postsincron ~i dublaj (A.25 mp.o sala pentru transpunerea pe banda magneticil a materialelor inregistrate. Fara a intra in amanunte tehnice. inaltime de 11. da~ea posibilitatea produqiei autohtone sa intre in competitie.660 mp. Haiducii.un procedeu pentru obtinerea unor imagini statice ~i dinamice in culori conventionale (Coloman Ondrejcsik). de pilda. "transtravul" . pentru filmullui Rene Clair Serbarile ga!ante (realizat in coproductie cu studiourile Bucure~ti). in "Cinematograful romanesc contem138 ."colosul de la Buftea a macinat in gol. In domeniul perfeqionarii proceselor tehnologice de productie ~ialimbunata(:irii performantelor la utilajele cinematografice din dotarea existenta. Centrul mai dispunea de un platou exterior. Constantin Patra~coiu. "rniracolorul" . care . precum ~ide 0 suprafata de teren de 16 ha. destinata construirii unor decoruri de dimensiuni mari ~i foarte mari (strazi. cu studiouri europene de talie medie. sali de proiectie pentru vizionarea materialelor). PalivaO.un dispozitiv automat pentru filmari de cadre fixe cu perspectiva variabila (Sergiu Huzum).avea sa fie folosit la multe alte filme: Dacii. D. Proiectat initial pentru 0 produqie anuala de 12 filme de lungmetraj.justificau aceste aprecieri. a~ arninti faptul ca Studioul de la Buftea fusese dotat ~i cu un Tonstudio. proieqii prin transparenta. G. "Temeliile cinematografiei nationale. "Citadela" filmului romanesc. Mihai Viteazu! etc. cinea~tii aveau la dispozitie treisprezece cabine echipate cu instalatii modeme. piete. copiile de lucru. in 1966. cetati etc. Intr-o perioada revoluta.fara a se banui ce se va intampla in continuare . laboratorul pentru prelucrarea peliculei de la Buftea cucerise un binemeritat prestigiu in partea noa~tra de lume (sa-i zicem Europa de sud-est): in special calitatea prelucrarii materialelor Eastman color dar ~i alte operatiuni privind negativele de sunet. Gheorghe Fischer.50 m.50 m ~i 0 trapa de 80 mp cu 0 adancime de 2. 0 sala de postsincron-zgomote. un corp de cladire era rezervat trucajelor ~ifilmarilor combinate. platourile ramanand pustii cu lunile" (Manuela Gheorghiu. graficil de la Buftea avea urmatoarele caracteristici la inaugurare: platoul 1. Batalia pentru Rama. Centrul cinematografic de la Buftea a functionat 0 perioada destul de lunga sub randamentul firesc: in anii 1958 ~i 1959. contratipe pozitive ~i negative alb-negru etc.50 m. Petculescu). camera pentru solist.I I J. imens. dotat cu instalatiile necesare. inaltime 4. "graphis-colorul" .50 m. aparitia ~i disparitia cu intermitenta a culorilor (Aurel Miheles).20 m ~iun tunel pentru filman combinate. 0 sala de postsincron-dialog. Butanescu). Cum se scria in epoca . cand se inaugurau primele platouri). de la egalla egal.).cu diverse modificari de rigoare . Morozan. camera pentru aparaturi de inregistrare a muzicii. platourile 2 ~i 3 . filmari subacvatice etc. un decor plurivalent. ca anexa avand 0 piscina de 41 mp. 0 sala pentru rnixaj ~i inregistrari de muzicil ~i cu alte diverse anexe (camera de ecou.un procedeu pentru introducerea unor culori dorninante in filmul color.. cu o adancime de 1.cate 280 mp ~i 0 inaltime de 8 m. realizarii de generice. platoul 5 .

In anuI1964. tocmai prin infati~area veridica a unor realitati. aveau sa Ii se adauge filmele ~tiintifice. dind capacitatea studiourilor va fi folosita din plin . Prin forta lucrurilor. filmullui Victor Diu Scrisoarea lui Ion Marin catre "Sdinteia" (1949). in 1961 productia se va dubla brusc. in 1965 se va bate un prim record. din 1954. inca din 1955. bazele unei productii ritmice ~i substanriale de documentare . cand produqia de gen a fost preluata de studioul proaspat infiintat (studio care. Naivitarile ~i perversitatile acelui timp social ~i-au pus pecetea. pe "mesajul" cinematografic. ramane peste decenii .. in cadrul Centrului cinematografic de la Buftea. cu exceptia unei u~oare "crize" inregistrate intre anii 1969-1970. se creasera conditii pentru realizarea unui numar de 4-7 filme de animarie pe an. La sfar~itul deceniului 7. pretul mediu de cost al unui film va ajunge sa fie de trei ori mai mic decat in 19581Daca pana in 1960 se realizau .lua fiinra spre sfar~itul deceniului al cincilea. insa. produqia de gen ajungea la aproape 30 titluri pe an. dar cele doua realitari nu se suprapun. peste patru ani. Pe parcursul anilor. mai exact de . iar inca inainte de infiintarea acestuia. la inceputul anilor '70. intr-adevar. anomaliile ~i aberariile unei epoci 139 . insa.cum am vazut. studioul realiza sub 20 de filme anual.poran 1949-1975. regizori consacrati ca Jean Mihail sau Paul Calinescu au predat ~tafetaunor nou-veniri ca Victor Diu sau Ion Bostan. desigur. Ulterior. acesta fiind unul dintre "argumentele" care au dus la crearea unei baze tehnico-materiale aparte pentru filmele de animatie. La sfar~ituldeceniului al ~aptelea. s-a infiintat ~i un studio specializat in producerea acestui gen cinematografic. iar jumalele de actualitati apareau cu intermitente. devenit "Sahia-Film". "Alexandru Sahia". produqia de filme animate ajunsese la 15 titluri. "Greul" I-a dus. productia de filme documentare atingea 200 de acte anual. Studioul "Bucure~ti" avea sa-~i pastreze ~i el anumite prerogative in creatia de documentare. 16 filme anual. Eram in anii colectivizarilor forrate. cu chiaburi odio~i ~i tarani "mijloca~i" nehotarati (care-~i incredinrau nedumeririle "organului central"). ajungandu-se in primii ani '70 la 25 pelicule de lungmetraj anual! In anul1950 se infiinta studioul cinematografic "Alexandru Sarna".un document despre mentalitatea. productivitatea studiourilor va crqte continuu.ba chiar cu mult peste prevederile initiale -. Dar filmul. Initial. pag. Istoria postbelica a documentarului romanesc a devansat.care avea sa puna. 33-34).~tiinta popularizata"). unor incercati regizori de fiqiune ca Jean Georgescu. "Sahia-Film". peste ani. Pana atunci. Dar.cam patru filme de lungmetraj anual. Cel mai important moment al acelui timp cinematografic de "noi inceputuri" ramane. Studioul "Sahia" . care prelua produqia de filme documentare ~i a jumalelor de actualWiti (carora. in 1964 se va ajunge la 11 premiere anual. va prelua ~iproduqia filmelor de ~tiinta popularizata). Este mult adevar in aceasta asociere. dupa ce filmul romanesc de animatie inregistrase 0 seama de importante succese nationale ~i intemationale. SCOALA FILMULUI DOCUMENTAR: o "FATA MORGANA"? Ne-am obi~nuit sa asociem istoria ~i evolutia filmului documentar romanesc cu istoria ~i evolutia studioului specializat. momentul anului 1950.

cate s-au realizat In 1951la studioul "Sahia" (un adevarat record In materie) s-a ajuns.nota George Littera In "Schita pentru un portret" care Insote~te volumul postum de scrieri cinematografice allui Victor Hiu "Fascinatia cinematografului" devine expresia frusta. utilizand ~i validarile timpului. cu prilejul primului festival national al filmului de la Mamaia . In creatia documentari~tilor a intervenit 0 anume debusolare. 0 punte peste anii deceniului 6. a realului In continua mi~care. Sigur. de pilda (1914-1992).aises") ca . Retrospectiva devenirii lasa sa se Intrevada sernnificative "urcu~uri" ~i "cobora~uri" pe care. cum ar fi diferentierea ~imaturizarea tematica ~istilistica a produq:iei. Intfu. In perimetrul vietii sociale. oricum. conturarea unor personalitati regizorale ~ioperatorice~ti.ce vremuri! -. de pe atunci. Momentul a coincis cu 0 spectaculoasa afirmare a documentarului romanesc nu numai In tara ci ~ipeste hotare."amintirea" unui Dovjenko. pentru ca de prin anii 1969-1970 sa se Inregistreze un nou reviriment. deschiderea spre realitate.I I I social-politice revolute In care mijeau "zorii unei vieti noi".~coala romaneasca de scurtmetraj a devenit pentru mine 0 realitate vie ~i captivanta de care vor trebui sa tina seama de acum Inainte suporterii acestui gen dificil".. activa (discutabila peste ani). ai unor multiple ~i necesare acumulari de experienta. Incercand 0 sistematizare a masivei produq:ii de filme documentare ~i ~tiin!ificerealizate Intre anii 1948 ~i 1970 . Insa. ba chiar Inscrierea filmului documentar pe orbite superioare de interes civic ~iestetic. peste care planeaza . 0 nuvela cinematografica de 0 mare bogatie stilistica. 0 seama de realizari importante la activoIon Bostan. pot fi eviden!iate cateva etape distincte In istoria genului. Au fost. Sa aruncam.ar fi de pus In discutie peste 1000 de titluri! -. nealambicata. In orice tentativa de cronologizare. definirea particularita!ilor specifice ale documentarului romanesc. la peste 200 de documentare anual.anuntand evolutia regizorului ~i a operatorului Ovidiu Gologan . Inspirat de un fapt real . a istoriei filmului documentar romanesc poate fi suspectata de simplism ~i. a~a cum 11 practica Hiu . ~i cifra a continuat ani la rand sa creasca. documentarul romanesc dobandea con~tiinta de sine. moral-filozofic.. s-a vorbit. EI s-a lamurit foarte repede. spre a desprinde cateva din argumentele artistice ~itematice care au condus spre momentul primului salt calitativ In produq:ia de gen. 140 . Vizitandu-ne tara In 1964. reputatul istoric ~i critic de film francez Georges Sadoul scria (In "Lettres franc. din discu!ie nu pot lipsi alte "capitole" esentiale. In special dupa anu11963. In interesul ~i de dragul perspectivei. "pe etape". In 1949. Lasand deoparte "verbulinflacarat". pana catre sfar~itul deceniului. I~igasise de aproape zece ani calea lui In cinematografie: calea cinstei ~idemnita!ii profesionale. Ce Inregistra palmaresul creatiei documentare la Inceputul deceniului al ~aptelea? Cativa dintre regizori aveau.. a unui Eisenstein. caracterul predominant descriptiv al documentarelor de pana atunci fiind Inlocuit cu 0 interventie directa. In filmullui Victor Hiu regasim satul romanesc cu problemele lui reale. anii unui reflux. In aceea~i perioada debuta regizorul Ion Bostan (cu scurtmetrajul Un minut. un film gazetaresc. a~adar. Impaqirea In acest fel. din 1949): filmul documentar I~i largea frontul creatorilor. despre .. Victor !liu compunea. De la 14 filme document are . "Documentarul. ca despre o apropiata perspectiva. Putem considera ca printr-un film ca Scrisoarea lui Ion Marin catre "Scanteia". Au urmat.anii deceniului al ~aselea.0 scrisoare adresaili de un taran "Scanteii" In zilele Inregimentarii taranilor In Intovara~irile agricole -. Un prim salt calitativ s-a produs In primii ani ai deceniului al ~aptelea.cand. Ie putem defini ca atare. In finalul anilor '60. a starilor de lucruri pe care Ie observa ochiul cinematografic ~iIe filtreaza con~tiinta lui civica".~coala documentarului romanes('.

.indeosebi. de pe atunci. ~i . ale tabacariilor de odinioara . necrutator. in cadrul deplinei autenticiH'tti a unui lac allebedelor. Theodor Aman. yorba epigramistului.cu pregnante finalitati culturale . unul dintre cei mai reprezentativi documentari~ti. in general. consacrata. Buenos Aires.evocari ale unor vechi traditii imortalizate in piatra unor adevarate capodopere de arta ~i arhitectura . cfmd se aurisera dealurile. . "rahatii scriu in loc sa putaH) trebuie sa recurgi la subterfugii pentru a-ti pastra crezul ~i personalitatea. Un Jupiter al vremurilor noastre. culorile portului national scos la iveala in anotimpul nuntilor atat de pitore~ti din Maramure~ ~i din Oa~. are cateva secvente antologice. urmarind pard. Mirelllie~iu vorbea.ca 0 cerceta~e sensibila. recomanda in mod special filmul . Cetatea Histria ~i. Sub aripa vulturului. Baia-Mare (J. cu emotie. Tabacarii. cum stau lucrurile cu . cota 563.alaturi de motivul muzical simbolic al "AppasionateiH . consacrata unui spatiu cu mari resurse de frumusete de la granita ~tiintei cu arta.denuntate in presa vremii. deopotriva. poate cel mai reprezentativ dintre scurtmetrajele acelei perioade. Cateva din aceste scurtmetraje (dupa cum o spun ~i titlurile) au fost filmate la Bicaz. atenta ~i nuantata. in 1963. Iar primele filme despre fauna ~i flora Deltei. Multi alti regizori i~i terrninasera la inceputul deceniului al ~aptelea ucenicia intr-ale documentarului ~i ajunsesera la opere de maturitate. a unui univers cu netagaduite rezerve de frumusete. respectiv. in montaj alternativ ~i dinamic de detalii ~i ansamblu. creatia autorului . dar a reu~it dupa cum singur 0 marturise~te . izbutind sa patrunda cinematografic procesul intim de creatie al artistului.~i.. consacrat celebrului tablou allui Bruegel. legenda ~i mit.un film de suflet: "Am inceput filmarile tarziu.dadeau in anii 1956 ~i. pe muzica lui Ceaikovski.au constituit obiectul unui film cu pregnante 141 ." Dupa numai trei-patru ani de activitate cinematografica. ce inaugurau 0 adevarata monografie cinematografid a locurilor . Calea bel:}ugului din 1952. de reportajele ~i desenele lui Geo Bogza . peste cativa ani.experienta unor "filme despre artaH. Florenta.. Intre 1955 ~i 1958 regizorul a parcurs . Mirelllie~iu (1923-1985). consacrandu-Ie 0 masiva parte a creatiei sale. a~ zice . incat m-am legat efectiv pentru totdeauna de aceasta regiune. Realitatile aspre.imaginile unui grandios efort constructiv.. Scurtmetraje ca Nicolae Grigorescu.Uciderea pruncilor (acesta din urma. anuntau. Atena. dind toata regiunea prinsese culoarea merelor coapte. sau in zgomotul de fond al pluta~ilor ~i artificierilor care insotea . "rMacini" drora filmulle descopera foarte cinematografic esenta. calea bel~ugului socialist. avea. inaugurau 0 "sectiune" importanta de film documentar. dintre care una. ani neobositi de mund ~i talent -.la Marsilia. regizorul Ion Bostan incheia 0 etapa: futelesese ca in "era noua inceputa" (cand. Voronet .. de la inaltimea macaralelor uria~e care dirijau zi ~i noapte mi~carea benelor de beton deasupra Bistritei zagazuite. Trei strigate pe Bistrita. a strugurilor. a fetelor umane bronzate. carora Ion Bostan le-a descoperit in continuare tainice resurse de vis ~i poezie.peisaje luxuriante. a fost distins cu importante premii internationale . Teheran ~i in Uruguay -. In Radacini.inca de la filmu1. dureroase.953). 0 noua stralucire culturala unei opere cinematografice cu ample deschideri spre istorie. Era un tablou saturat de culoare ~i de vitali tate ~i am trait in a~a fel efortul de a surprinde ~i reda acest tablou pe pelicula. "gandul ~i mana pictoruluiH). A mai incercat un singur film "industrial".. 1962. 0 sensibilitate deosebiili. cu filme precum Viscolul. despre legaturile tainice ale sculpturilor lui Vida Geza cu padurea maramure~eana. in septembrie. Bicaz. un deceniu de prodigioasa creatie la activ. valorilor nationale ~i universale ale picturii. "dansullebedelor mici". Radacini.

cei trei eroi ai filmului sunt un revizor de cale ferata. l'n 1972. Doru Segal. filmul Dupa 20 de ani. regizorul Paul Barbaneagra. Gheorghe Zamfir sau rugaeiunea sunetului. Si atunci .l'nmomentul prefigurarii unei ~coli documen142 .. Paul Barbaneagra. l'ntalnirea promisa cu vechii prieteni. Arhiteetura ~igeograJie sacra. Cu un comentariu de Eugen Mandric. semnand . Cotele apelor Dunarii. un deceniu de activitate laborioasa. Tonitza (1964).dedicat corului "madrigal" -. ca vorbesc despre 0 l'nva!atoare dintr-un catun izolat (Seoala de la Meri) sau vizeaza. distinete pecqi de lirism. cu filmul Canteeele Rena.de colectivitate. unde avea sa-~i continue cariera cinematografica.fie ca se petrec l'n subteranele Capitalei (Radacinile ()ra~ului).. l'n 1954. filme despre arta.prin speeificul muncii lor .un prestigios serial. de Radaeinile ora~ului ~iSeoala de la Mer!). care. un eseu dedicat dirijorului George Georgescu. Gabriel Barta. Painea). Cei mici despre lumea mare. de operatorul-artist Sergiu Huzum. se va dediea filmului-eseu despre arta.printre care Mirel Iliqiu -. La l'nceputul anilor '60 l'mplinise un deceniu de activitate ~i Gabriel Barta (19231972) ale carui filme pastreaza. este. tot l'mpreuna eu operatorul Sergiu Huzum. de asemenea. Paula Popescu-Doreanu. l'nurma caruia au ramas creajii durabile (Prietenii vietii. Un um obi~nuit (1960) contura un portret eontemporan extras din via!a de catre un publicist "vioi" al acelor ani.ea regizor ~i produeator .1970 -. Mainile binecunoscutului muzician deveneau.~terii. activitatea de pe 0 platforma marina -. . Dar filmul care avea sa l'ncununeze 0 prima etapa din crea!ia regizorului a fost Pretutindeni muneese oameni (urmat. care se straduiesc. l'nsa. Debutase. trei "oameni singuri". printre care mica bijuterie DirUorul. l'nso!itla randu-i. cu documentarul Ceferi$tii. De altfel.). l'n filmullui Paul Barbaneagra. un paznic de far ~iun meteorolog de pe vartul Omul. ~i un regizor ea Jean Petroviei lasase l'nurma.. personaje pe care ~i-a propus sa Ie rel'ntalneasca dupa 20 de ani. ca via!a celorlalp sa-~i desfa~oare cursul firesc. Nicu!a Tanase. semnate de un bun eunoseator al artei. anun!and 0 sensibilitate ie~ita din comun ~ipasiunea neobosiHi pentru semnifica!iile faptului divers. filmul poate fi considerat emblematic pentru crea!ia lui Jean Petrovici. stabilit l'n Fran!a. l'n demersurile sale. Marele Premiu "Palme d'or". cu tresaririle lor magice. Terminat de colaboratori apropia!i .virtu!i civice ~i de mare elocven!a imagistica. dupa 1965. Spre sfar~itulanilor '60. un alt regizor prestigios al documentarului romanesc. Printre scenari~tii cu care a colaborat Jean Petrovici a fost Eva Sl'rbu (care a colaborat ~icu regizori precum Alexandru Sl'rbu. la scurta vreme. adevarate personaje. ~i un omagiu adus regizorului. prin tot ee fac. sirnfonii ~ielegii. Mirel Ilie~iu. Stimata domni~oara v. operator era Sergiu Huzum. izola!i . rapsodii ~ipoeme. l'ntr-un serial. se identificau cu muziea. Intre anii 1957 ~i 1964. deopotriva. eu volutele lor speetaculoase. desenau l'n aer. ~il'n multe din celelalte filme ale sale . l'naintea plecarii l'nFran!a . Radacini etc. Dintre eelelalte pelicule ale regizorului ar fi de amintit Album de pietura eontemporana romaneasea (]960). l'n 1963. cel care I-a l'nso!it pe regizor ~i l'n alte filme (Un Jupiter al zilelor noastre. Dona Barta): Scoala de la Meri atrage ~i prin lirismul sau de buna calitate. 0 moarte fulgeratoare i-a rapit. regizorul ob!inea (pe langa alte numeroase premii intema!ionale care i-au jalonat cariera) cea mai importanta distincpe de la Cannes. urmarind destinul personajelor de odinioara. Gara. realizand ~icateva filme eu subtext filozofie ea Mireea Eliade ~i redeseoperirea saerului. Festivalul Eneseu (1962). departe de semenii lor. realizase 15 filme de scurt metraj. aduce l'n prim plan "oameni singuri". La capatul unui deceniu de acumulari se aflau .

Cocsul. Aunt! alb. Bucure:}ti. care e totu~i sursa.printre care Taierea rapida a metalelor.Casa de pe strada noastra.cu trimitere la filmul sociologic din 1929. din ratiuni suprarealiste sau abstracte.ititi ce face olteanu' cand n-are ce face? Se dezbraca ~i-~ipaze~te hainele . Orchestra ultrasunetelor (1963).. El ne baga cu nasul i'n viata cotidiana. stabilit ulterior i'n Israel. Te depilrtezi de ea. oameI\ii lucreaza de zor: ). Cufata spre public.sau Mircea Saucan .multi alti regizori. printr-un singur "caz". i'n 1968 ~i Cand barbatii devin tati. i'n 1966. i'n 1960.~ fnjlorit. sunt alte doua anchete. i'nca din titlu. lasand urme durabile ale trecerii lor. Debuta. Dragu!i .0 investigatie i'nuniversul re1atiilor dintre parinti ~icopii. aceea a filmului-ancheta. i'n 1960. Debuta.filmul care I-a lansat. personajullui Vittorio de Sica din Umberto D -.Bogatii ascunse. arta trebuie sa i'ncerce cat mai multe drumuri. Documentarul romanesc ajunsese 1a ora "cine-verite"-ului. care a "batut" cu obstinatie muntii. prima pomind de la un caz tragic (un urs care a facut victime i'ntr-un sat). Dupa Casa noastra ca ofloare (0 satiril a unor comportamente necivilizate). Ultima generatie de saraci . de asemenea. ell Drumurile Cri. cu Daruri smulse naturii. cu un documentar despre "cetatile industriale". apoi . un serial despre Partite de fier ~icateva filme sociologice. Ne stimuleaza. ora. un ulcior.investita cu surasuri. a carui viatil curge molcom i'ntr-unazil de batriini. regretabile drame familiale. printre documentarele sale a lasat filme cu "clipiri" de cine-verite ca Sonda sau Pe urmele unui reportaj). ". regizori ca Alexandru Si'rbu (care debutase. cu cateva filme ~tiintifice de referinta la "morpentul adevarului": Conveierul verde (1962). ill 1961. Amintirea unei artiste .spunea urmatoarele despre acest curent. ceva mai i'ncolo. spre teritoriile filmului de fictiune regizori CaSavel Stiopul . Alexandru Boiangiu realiza cateva documentare cu 0 importanta pondere civica: i'ntai Oltenii din Oltenia (1965). Erwin Szekler ("alpinistul" nr. Noi !ii soarele (1964).povestea unui trist destin uman care trimite. Ursul. Mircea Popescu (consecvent realizator de documentare ~tiintifice. 1 al studioului.~iDimitrie Gusti). regizorul Alexandru Boiangiu. dar se treze~te strigata de «cine-veritb>: «asta e! a~a e !»". Trecusera prin experienta filmului documentar. Scoicite n-au vorbit niciodata. Faptul ca multi regizori atinsesera i'nperioada de referinta un grad i'nalt de maturizare artistica trebuie corel at cu marele numar de debuturi reprezentative i'nregistrat i'n jurul anilor '60. i'n 1958. unul dintre cei mai talentati ~i originali 143 . ~i pana acolo unde Carpatii i'ntaInesc puI1'area). i'n 1956.. EI spune «marelui film»: «nu mai palavragi atiit!» Documentarului: «nu face numai poezie!». i'~ipropunea. printre care Virgil Calotescu (1928-1991). Fatete surprinzatoare ale relatiilor batriinului cu familia sunt descoperite de ochiu1 cinematografic ~ide microfonul ascuns cu grija de regizor ~i de scenaristul Mihai Stoian pentru a nu da nimic de banuit personajului central din scurta povestire adusa pe ecran. 0 ~arja amicala. din Piatra Craiului i'n Fagara~. la pra~it. acela al batriinului Dobrota. Zoltan Temer.lara a fi un adept declarat al metodei .. dar care nu s-a dovedit tocmai "premonitoriu" -.~anei.taristice . i'n 1969.. dupa cum 0 dovede~te ~i gluma care deschide filmul: pe marginea unui hat se odihnesc ni~te haine. impulsionat i'n special de francezi i'n anii '60: "Cine-verite-ul este o treaba foarte buna. dupa cum ~i experienta documentarului a Iasat urme durabile i'n formarea lor artistica. Cazul D. Elementul14 siticiu ~i. Pagini de vitejie -. e bine. Dupa 40 de ani . Celebrul documentarist olandez loris Ivens .Un pretios bagaj de experienta acumulasera. Atomul fn slujba omului. exemp1ificand.mai tarziu. cu Reportaj la "Steagul Ro:}u" ~i. legaturi cu mancare. pentru a ajunge i'n scurta vreme la 0 specie documentaristica palid reprezentata i'n preocuparile creatoare. a doua . spr.

personaj principal era Insa~i viata noastra cea de toate zilele. ni~te locomotive Imbatranite de vreme. prin filmele sale. anuntand un spirit viu. i~i marturiseau tristetile.nu ~i-a desmintit niciodata vocatia meditativ-poetica.anunta un simt cetatenesc ie~it din comun. cu multiple disponibilitati poetice. tragedia ~i In multe dintre cazuri 144 .Povestiri din lumea Ml1rii Negre (un film premiat la Venetia In 1962). servit fiind cu rafinament imagistic de operatorul Costea Ionescu-Tonciu ~i de ideatia muzicala a lui Anatol Vieru. regizori ai Studioului "Sahia". dupa alte cateva experimente. In 1959 debuta ~iIancu Moscu. Personajele pareau a fi. continuand creator experienta acumulata de Ion Bostan In spatiile de confluenta ale ~tiinteicu arta. autoarea avea sa "recidiveze". Stelian Penu care propunea. Oameni!li ml1!1ti. Debuta In 1960 ~iregizoarea Dona Barta. Erich Nussbaum.I ! .0 replica. regizor cu remarcabila vocatie culturala. Debuta. cu romantele (aspre) ~i cu asprimea ei (nu tocmai romantica). dupa un deceniu de practica operatoriceasca. aceea a pluta~ilor pe raurile repezi de munte. la "mainile dirijorului" (1967). Scurtmetrajul sau A cui e vina? (1965) a ~ocat la vremea respectiva. care. un eseu cu nuantate ~i aprofundate selectii.968). Lui Iancu Moscu i se datoreaza ~idocumentarul din 1961 30 de operatori pandesc eclipsa. Mainile pictorului . pe teritoriile documentarului ~tiintific. copiii.alaturi de cei mai constanti colaboratori ai sai. Teml1 cu variatiuni (1965). Pallady. In 1959. stabilita dupa 1975 In strainatate: primul ei film. doi realizatori de baza. Vom mai avea prilejul sa vorbim despre filmele lui Slavomir Popovici: de atunci. Lucian Grigorescu (1. cu Intalnirile ~idespartirile ei decisive. in acel film din 1965-1966. dar ~icu un acut simt estetic. pe micile ecrane. care. parca. operatorii Doru Segal ~i Ion Barsan. Spre deosebire de acel soi de academism care caracteriza primele documentare consacrate artei plastice romane~ti. din centre de reeducare.peste hotare I~ifaceau intrarea. In fata aparatului de filmat. ieri!li azi. Cele mai bune filme ale sale . de "ultimul drum". filmul definindu-se ca un aplicat studiu al coloristicii operei lui Ciucurencu.dupa scurtmetrajul Albume de artl1 popularl1 . In competitia celor mai active interventii critice ale studioului. cu Bucure!ltiul. anotimpuri ~i generatii. compozitorul Anatol Vieru sau redactorul muzical Theodor Mitache . una dintre cele mai substantiale creatii ale genului. filozofice ~i civice. Cu pelicule mult apreciate In tara ~i . care se pregateau de casare. scurtmetrajul sau Navigatori care dispar ramane un pretios document despre 0 meserie pe cale de disparitie. revelatii pasionante despre universuri ~imicrouniversuri nu Intotdeauna la Indemana ochiului omenesc. de fapt. Pictorul Ghiatl1. Luchian. Debuta In 1963. filmul Capul izolat (1959) ~iDoru Che~u (1934-1994) cu Febra aftoasl1 (1960).I~i dadea masura talentului In documentarul de arta Ciucurencu. senzationalul Efemeride (1968). de oboseala. aparatul de filmat era receptiv Indeosebi la ceea ce spectatorul unei expozitii nu poate retine dintr-o privire. batea la portile capodoperei. era 0 convingatoare demonstratie estetica privind "natura" pictorului evocat. scenarista Gabriela Ionescu. cu scurtmetraje precum Universuri picturale (1965). ale carui imagini au fost "citate". ~i . celelalte de mai tarziu . de atata alergatura.contin secvente cu adevarat antologice. Slavomir Popovici (1930-1983). peste patru ani. cu filmul Romante aspre. In timp ce satira Fabrica de zmpachetatfum (1967) concureaza. Inca de la primul film. regizoarea Florica Holban (1928-1996). mici antologii ale frumosului In natura. ~i cu prilejul eclipsei totale de soare din 1999. Dona Barta (1931-1977) propunea.mai ales . Inceputuri ~i sfar~ituri. Tot In domeniul documentarelor de arta debuta In 1958 regizoarea Nina Behar (1930-1989). din "casele copilului". cineastul romantelor aspre . Personajele erau. Inca. Cu temperamentul cercetatorului.

aJtj operatori au eontribuit 145 . Popescu. poate. Victor Vantu. Debuta. Nina Cassian. 0 fetita povestea cum a fost parasita de mama ei. W. Petre Sirin. fals poetice sau declarative. pe cand avea doar cateva luni. Spre cer ~i Ultima treapta): cele . In viata studioului "Sahia".febrilitatea ~idinamismul.documentarul romanesc trecea de la "inregistrarea mecanica pe pelicula" a unor momente de actualitate la "marturia sensibila". la Tiberiu Olasz . in rascolirea unui treeut dureros. ma gandeam ca poate astfel voi impiedeea pe altii sa planga". Marineseu. au fost importante in prirnii ani ' 60.demnitatea. cu suite de imagini inexpresive. a blestemat. condus din 1951 (~ipana in 1988) de Aristid Moldovan.4000 de trepte spre cer" erau cele 4000 de scari din lemn. la Costea Ioneseu-Toneiu . Erich Nussbaum. la Petre Gheorghe . Pe de aIta parte.au minat din interior. a existat. 0 alta fata .rostea adeviiruri teribile: a furat. N. Alexandru Boiangiu. in procesul ereatiei. la William Golgraber . cu un "triptic" eonsacrat eonstruirii barajului de pe Argq (4000 de trepte spre cer. ~i un "moment eolectiv" care ar trebui sa fie evocat: majoritatea realizatorilor . Constantin Dembinski. Dumitru Done. unul dintre regizorii de baza ai studioului.. cu comentarii fie prea stufoase. astfel de filme . Doru Che~u. la Doru Segal elemente definitorii s-au dovedit a fi lurninozitatea.evidentiau pregnant cateva dintre carentele de fond care se manifestau inca in produqia de filme documentare: pericolul frecvent al . Astfel de comentarii . "aplicabilitatea" stilului sau. Maria Banu~. intr-un tren. insotind reportaje ~i documentare de actualitate. falsa literaturizare care ineea adesea adevarurile vietii.simpliste sau retorice. Maria Sapatoru. in prirnii ani '60. Demostene Botez. Scenarii ~i comentarii care au sporit substantial calitatea textelor s-au datorat unor seriitori sau publici~ti ea Geo Bogza. Slavomir Popovici. filme de ~tiinta popularizata sau turistice. produqia de filme documentare. Ion Bostan. filme despre arta. 1. Eva Sirbu. literaturizante sau emfatice. Titus Mesaro~. Ilie Cornea. Stoica). LadislauKarda.speetaeulozitatea.au participat la 0 "monografiere" cinematografica a judetelor tarii. Regizoarea a fost cruda. fie irelevante. in sfar~it. ~i acesta. Paul Anghel. Cel putin doua dintre filmele realizate atunci au ramas ca documente pretioase despre oamenii unui timp: Drumurile Cri:janei de Slavornir Popovici (cu un scenariu de Gheorghe Horvat ~i cu operatorii Francisc Patakfalvi ~i Petre Gheorghe) ~i Puterea painii de Alexandru Boiangiu (cu imagini de pe plaiuri hunedorene surprinse de operatorul William Goldgraber). reportajele aride. calmul ~i sensibilitatea. Dar ca~tigurile de calitate. Ion Cosma. poate ca am fost cruda ~i C)1 eopiii. Radu Cosa~u. a~ezate provizoriu pe pantele muntelui.sa Ie zicem conjuncturale .atitudinea meditativa. printre care "transtrav"-ul). OU. Cu un calm nefiresc.corespondentele dintre om ~ipeisaj. dar cand ii faeeam pe ei sa planga. un "salt calitativ" in concepti a asupra filmului documentar.~iea candva parasita . Ervin Szekler. prin demersul regizoral . ani la rand. Continuand experienta ~i exemplul predecesorilor (Ovidiu Gologan. rascolindu-Ie durerea. la randul lor.R. D. Reu~ite remarcabile s-au inregistrat in domeniul imaginii. Eugen Mandric. sa zdruncin indiferenta. In astfel de filme prin imaginile de mare spectaculozitate ale operatorului Petre Gheorghe din 4000 de trepte spre cer sau ale operatorului William Goldgraber din Spre cer. multi alti operatori ~i-au format.printre care Mirel TIiqiu. care faeilitau aecesul muncitorilor spre locurile lor de munea. a rnintit. Este. fie prea didactice. dar ii imparta~im crezul: "Vreau sa ~ochez.Jrumosului cautat". care propulsa in prim-plan gandul autorului. tot in 1963. orice specie a genului . Gheorghe Horvat .Mireea Popescu. 0 distincta personalitate: Sergiu Huzum a impresionat prin insolitul ideilor (~iprin tehnicile originale folosite. Gheorghe Tomozei.

Moscu.). 1964-1965-1966. Pe unele dintre ele Ie-am ~inumit. in aceasta "incercare de drumuri" (mai ales cand un regizor ca Pavel Constantinescu . s-au rarit temele cu adevarat importante. Maria Sapatoru.. Nimic rau. Soarele negru de Slavomir Popovici. de asemenea. Digul de Jean Petrovici.) . printre care Gabriel Barta. Jean Petrovici. cateva dintre scurtmetrajele care raman. majoritatea solutiilor de moment au indepartat documentarul de adevaratele sale rosturi. Carol Kovacs (colaborator al unor regizori caDumitru Dadarlat. Stelian Penu. Cauzele sunt multiple. Mirel Ilie~iu. pana la stabilirea sa . unde documentarul s-a situat la "loc de cinste" . la reu~itele documentarului din primii ani ai deceniului al ~aptelea..dupa primele trei editii ale festivalului national de la Mamaia.dar 0 mai mica preocupare pentru pastrarea unui anumit barem de calitate la aceste filme. ErviQ Szekler. practic.in Germania). Una era detaliata de regizorul Titus Mesaro~ (intr-un interviu acordat revistei "Cinema" in 1968): "Dupa parerea mea. realizate in Vietnam).. Sunt. pentru cre~terea numarului de filme realizate. documentarul de lungmetraj Apa ca un bivol negru. exist a 0 proasta corel are intre factorul cantitativ ~i cel calitativ. S-a ajuns la un fel de absolutizare a cantitatii .. ~coala documentarului romanesc a ramas 0 promisiune. Nina Behar. 1. Tonul revirimentului 11 vor da tot regizorii de frunte ai studioului. Tuculescu de David Reu.Ii j I j 1 I I ii! I la reu~ite: Gheorghe Herschdorfer (in filme de Mirel nie~iu.:fln(it~i Copilarie furata. Pompiliu Galmeanu etc. Paul Grza etc. Toti ace~ti realizatori au contribuit. Dumitru Done. In aceste conditii. Slavomir Popovici. Ceea ce nu insearnna ca in partea a doua a deceniului al ~aptelea nu s-au produs ~i opere cinematografice valabile.~coala". debutul in regie al operatorului Doru Segal cu Marile emotii mici. operator la filme de Mircea Popescu. Eternul jeminin de Iancu Moscu.0 perioada de reflux. sunt titluri de care ne amintim cu placere: Ursul ~i Cand barbatii devin tati de Alexandru Boiangiu. Florica Holban. Alexandru Ga~par..de la rasarit la af. urmatorul pas. dupa 1971 in strainatate . S-au incercat drumuri dintre cele mai ciudate. s-a recurs la formule artistice hibride. Dovada ca in ace~ti ani a existat 0 permanenta presiune de jos in sus. firesc. Gabriel Barta. Dar ele n-au dat "tonul" politicii repertoriale. Paula Popescu-Doreanu etc. in productia de gen . de creatie ~i de reputatie. Marele Premiu "Palme d'or" obtinut de Cantecele Rena~terii la Cannes ~i"manifestul" unei noi promotii (generatii) de cinea~ti. in Germania. filmele s-au indepmat de realitate. Casa lui Calinescu de Erich Nussbaum.). Contemporanul meu ~i stabilit. teoretic. Pavel Constantinescu etc. A cui e vinal de Florica Holban. A urmat.. Gheorghe Georgescu (stabilit ~i el. 0 "fata-morgana". Pavel Constantinescu.largea orizonturile tematice ale documentarului romanesc prin doua filme din 1967. cu multi regizori.cu un film "emblematic" la activ. Acest "pas" a provocat un moment (masurabilin ani) de deruta. Numai ca. Alexandru Boiangiu. Ervin Szekler. 146 . Urma sa se produca. au proliferat descriptivismul ~ipoetizarea fortata. Hanoi . acestea. Francisc Patakfalvy (care a colaborat. Erich Nussbaum. Dona Barta. lasase sa se intrevada parametri de . in felullor.in anii '70 ." Filmul documentar romanesc i~i ca~tigase 0 platforma. dupa 1969.

care nu ~i-a gasit Inca loculin noua a~ezare. prin cozile lor de topor. pe ecrane. prin insa~i natura "eroilor pozitivi". de~i mai pastra. Ei uneltesc necontenit. "demascau". impartita pe criterii de clasa. Desfa5jurarea . aerul bucolic al vechilor productii cu subiecte rurale. se va lasa mituit de na~ ~i va actiona ca 0 unealta oarba pana spre final. cum clasele deposedate incearca zadarnic. «sa ne puna bete-n roate». lndividul neluminat. "Filmul ca anna" nu era defel 0 figura de stil. cu patimile amorurilor oarbe sau cu setea religioasa de pamant. personaje1e filmelor romane~ti de dupa Rasuna valea. «netipic». peliculele romanqti din perioada de referinta erau . la randu-i. ca personaje1e de pe ecran. contra tuturor celor care puneau bete in roate "drumului victorios al socialismului"). din primii ani ai deceniului al ~ase1ea . platqte cel mai mic tribut c1i~eelor. contra sabotorilor ~ia celor aflap in solda serviciilor de spionaj straine. Ei sunt ~ovaielnici. trageau "semnale de alanna". Bing-Bang). pentru afirmarea "con~tiintei socialiste") ~i luptau contra (contra du~manilor de clasa. Mitrea Cocor. Lache In harem. lata cum caracteriza Ecaterina Oproiu (incercand sa sintetizeze. "slujeau". fiul chiaburului. Filmul . aceasta lume se regase~te in aceasta etapa. Filmul arata.visau. Chiaburii . aceasta "arma" importanta a frontului 147 . luptau.instrumente de propaganda. ca plasmuitorii lor. vise dejZamanzi (Milionar pentru 0 zi. contra chiaburilor.in primii ani de dupa nationalizarea mijloacelor de productie . la cate un personaj secundar.mainte de orice altceva .dqi acest ultim film. inte1eg.sunt interpretati de actori cu figuri speciale. cu privirea taioasa.ca ~i plasmuitorii lor -. Efectiv. ecourile ~i semnele epocii: filmele erau "imnuri aduse vietii noi". in sfar~it. Visullui Tanase. devin «aliati de nadejde». Lumea satului nu mai contine astfel de porniri decat episodic. de asemenea.iar une1e din secventele sale contin un fior care ramane viu peste ani). ~ivisele lor erau. in costumatie ~i decor. Dragostea curata a fetei de palma~ e manjita adeseori de pofta murdara a odraslei de bogatan. cum s-a mai spus. el trebuia sa arate cum se ascute lupta de clasa. era cruda realitate: prin tipul istoriilor aduse pe ecrane. Ei sunt intotdeauna hotarati. "un sfert de veac de film romanesc") cinematograful primilor ani'de "lume noua": "Intr-o epoca in care «a nu fi cu noi inseamna a fi impotriva noastra». cu fatalismullor sumbru. de preferinta gra~i. aproape intotdeauna cu priviri viclene. filmul «trebuia sa militeze». neclintip. in 1975. Taranii mijloca~i sunt interpretati de actori cu fizic incert.ca ~i plasmuitorii lor . cu 0 maxima strictete.devenise 0 anna. care. prada ispitelor ~i ademenelilor. ne invatau "sa fim vigilenti". Sabotajul nu va reu~i. "p1edau". ~antierul nu se va inchide. cu silueta statuara.ECOURILE EPOCH iN FILMELE ANILOR '50 Daca personajele filmului romanesc dintre ce1e doua razboaie mondiale . nu mai avea nimic de-a face cu trecutele drame tarane~ti. dar cand. In afara unor asemenea exemplare de importanta secundara. prin modul de rezolvare a conflictelor. datat 1955. Tunelul va fi strapuns (Rasuna valea). «element fara con~tiinta». Luptau pentru (pentru construirea unui alt tip de societate. contra "cozilor de topor"." Critica de film purta. dar dreapta. pentru impunerea dezideratului 1eninist al dictaturii proletariatului. cinematograful. "combateau". Nu arareori rigoarea se confunda cu schema: taranii saraci sunt interpretati de actori cu obraz cioplit din stanca. un sat. devotap pana in fundul sufletului ~iuneori pana la ultima picatura de sange. ju~ti. pentru formarea "omului de tip nou". cand se va dumiri cine-i sunt adevaratii prieteni ~i cine adevaratii du~mani ~i va trece alaturi de ai sai (In sat la noi.

Peste ani. Mimi Cojan. Performanta "speciala" a filmului? Pentru prima data. Radu. cuceresc drapelul mundi. Rclsuncl valea. Constantin Mitru (Mo~ Gheorghe).e ca din fapte se invata mai multe decat din teorii. Vasile Florescu.jucandu-~i propriul rol (de unde rezulta ~i "aerul" documentar care plute~te peste intriga propriu-zisa). la numai ~apte ani dupa premiera filmului. Din aceasta perspectiva. Ion Talianu (bancherul Goguleanu). Cronicile aveau sa apara i'nianuarie 1950. Pe de 0 parte sunt brigadierii. Ecourile premierei au luat propor1. era . actorii.adica acele «sfaturi» . Paul Mocanu.baiatul de bani gata (devenit tinta satirica a colectivului) sau du~manul de clasa gata sa aprinda fitilul criminal. prin mesajele sale. Radu Beligan (Niki Goguleanu). explicit. Dobre Ene.i'n epodi . alaturi de nume noi.ramane document al unui moment istoric. de toate consideratiile privitoare la valoarea (sau non-valoarea) intrinseca a filmelor i'n discutie. . Ileana). de altfeJ.. Angela Chiuaru (Sanda). conflictului ~i deznodamantului: ele vorbesc.pe post de "Marinica zis coda~u'" . Dincolo.A.ideologic. ToP. Nu lipsesc din tabloul tipologic inginerul "de tip nou" fata i'n fata cu inginerul "de tip vechi". prin limitele sale specifice . dar dadi tin sa evoc aid gre~elile altora ." ~i scenaristul evoca i'mprejurarile administrative de atunci ("compartimentul cinematografiei din Ministerul Artelor era condus de un director foarte tanar. care scandeaza voio~i "n-am venit ca sa priviml am venit ca sa muncim!". muta muntii din loc.comentatorii simt nevoia sa i'ncadreze filmuli'n vasta problematica a "transformarilor revolutionare" . scenaristul filmului. prin aderentele sale social-politice. parasind scena. Nicolae Popescu.prin tematica sa. valoarea sa este inestimabila chiar atunci cand rezultatele artistice sunt sub orice critica. ~i . (Radu). Horia ~erbanescu (cupletistul). Rclsllncl valea era "adevaratuli'nceput" al filmului romanesc! Pagini i'ntregi din cotidianele timpului au fost rezervate acestui triurnf. canta de zor mar~ul (scris de Marcel Bresla~u) cu "Crqte calea ~i crqte calea/ de la Bumbe~ti la Livezeni" . Geo Barton . Titus Lapte~. Eugenia Popovici (Deana). Constantin Barbulescu. ~i opozantii elanului general. i'n varful muntilor.0 "cutie de rezonanta" a patosului politic. entuzia~ti. sparg normele. spunea: "Se i'mplinesc i'n vara asta ~apte ani de cand am scris scenariul primului nostru film artistic de dupa 23 august. Marcel Enescu (inginerul Poenaru). Marga ~tefanescu. George ~i Cezar Grigoriu. primul film de lungmetraj al "tinerei cinematografii de stat". au venit sa filmeze pe un ~antier. pentm care filmul a fost 0 "rampa de lansare": Marcel Anghelescu (Ion). Gheorghe Andreescu.tot pentru prima data . N-are rost sa insistam asupra naivitatilor intrigii. Sanda. Ioana Calinescu. Anul premierei: 1949. Puiu Dumitrescu (responsabilul UTM). Ioana Matache. Pop Martian (Cretu). Ionescu Ghibericon (Carciumarul). un tovara~ inimos 148 . Valeriu Buciu. Nu este cazul unei pelicule precum Rclsuncl vale a de Paul Cllinescu. minerul cu lampa~ul (care vine din subteran sa-~i i'nlocuiasca fratele ucis de sabotori). Constantin Vintila. Maria Voluntaru (doamna Goguleanu). dramaturgul Mircea ~tefanescu. In distributie figurau numero~i actori de fmnte ai scenei. Departe de mine gandul de a ma scutura de raspunderea gre~elilor pe care le-am facut cu aceasta prima i'ncercare cinematografica.iileunei sarbatori nationale. Mihai Fotino. despre timpuli'n care se petrece aqiunea peliculei ~i despre timpuli'n care s-a realizat actul creator..muncitorii ~i brigadierii de pe un ~antier national au devenit interpreti de film. printre stanci. buldozere ~iexplozii adevarate. Nicolae Sireteanu (ingineml Dinescu). lluiu Hulubei (Petre). printre care . cinematograful romanesc al acelor ani .. inimo~i (Petre. fratii Anghel. Dumitru Ilariu Popescu. Iarodara Nigrim (domni~oara Goguleanu). a~adar.. Tipologia filmului este ~i ea marcata evident de semnele epocii.

~i dornic sa faca treaba . probabil. "Noua ordine" se cerea respectata. dar un bun cunoscator allumii taranqti. in mare viteza. Dar "drama" a continuat ~i dupa aceea: "Gind starn mai lini~tit pe balconul unei vile.Ion Bostan. un profesor de romana... imi striga: . desigur). Din 1950 dateaza un metraj mediu cu conotatii electorale. La volan. dar . cu glumele care Ie insufletesc in fiecare clipa munca. Un regizor... ma pomenesc deodata ca intra in curte. imaginea .~i. Maximilian.Ce facem cu nationalizarea? . V. devenind in final . decoruri .. totu~i. . bulevardiere. era cel putin "normal" . Din anul1951 dateaza doua filme de lung metraj. care cadea exact ca musca in lapte . cuplete: Ion Vasilescu).. cu Jules Cazaban. pana in prezentuI imediat (ba.Cum?! mi-a spus . inspirat de un text de Aurel Baranga. 0 ma~ina. tanarul director a ramas uluit: . Radu Beligan in distributie. a caror premiera a avut loc spre sfar~itul anului: in sat la noi de Jean Georgescu ~i Victor lliu (premiera: 20 septembrie 1951) ~i Viara fnvinge de Dinu Negreanu (prezentat pe ecrane in noiembrie). filmul scapa . muzica: Paul Constantinescu. inainte de a stopa.. ca inteleg sa prezint pe brigadierii de la Bumbe~ti-Livezeni in atmosfera voioasa a tineretii lor. am lipit scenariului 0 scena cu nationalizarea. pre~edintele tribunalului. prefectul.Wilfried Ott. tanarul director. un mare proprietar ~i comersant. epitropul a~ezamintelor spitalicqti.sa urmeze 0 produqie consacrata prefacerilor sociale ~ipolitice din lumea satului in epoca primelor gospodarii colective ~i..la data respectiva -. cochetand chiar cu modelul caragialian (bulevardul cu pricina.un bulevard "al impacarii"). latina ~i greaca la Liceul Caragea-Voda. Personajele urbei cu aer de Clochemerle . Misiunea incursiunii in lumea rurala a timpului a revenit unor regizori destul de diferiti din punct de vedere temperamental ~i al formiltiei artistice (a caror contributie particulara la realizarea filmului este greu . Asupra altor titluri din epoca nu insist. descendent din spatiul de taina al Marginimii Sibiului. foarte nevinovat in materie"). mergand chiar mai departe.de sub incidenta "semnelor epocii" '50.pe principiul "pupat piata endependentei" . reprezentante ale sexului frumos (tot din "societatea inalta"). spre meritul filmului. a~adar.. lungul ~ir de variante. conotatiile electorale de care vorbeam ajungand. RezuItatul? Dincolo de avatarurile tematice ale timpuIui. care prilejuiqte pricini. discutiile preliminare cu factorii de decizie: "dind i-am spus . Situat intr-o capital a de judet din deceniul al patrulea. irelevant de stabilit): Jean Georgescu ~iVictor IIiu.din filmullui Jean Mihail sunt un ministru subsecretar de stat (la Interne). in limitele unei farse . Timica.dar noi vrem 0 drama!" De aici. nu se poate sa nu bagam ~i noi nationalizarea in film.. ~tefan Norris. citadin prin excelenta (dar cu 0 remarcabila experienta cinematografica la activ) ~iun regizor mult mai putin experimentat . pana la aprobarea scenariului (dupa a cincea versiune). cugetand la bucuria sufleteasca pe care 0 ai dupa ce ai terminat 0 munca . Ion Finte~teanu.Pai de ce? Zice categoric: De-aia! In fata acestui argument invincibil. un film despre dezvoltarea industriala a tarii. ca un corolar." Am insistat asupra acestui prim film din "seria noua" a cinematografiei nationale (de pe genericul caruia a~ mai retine cateva nume: regizor secund . Dupa un film dedicat ~antierului.. s-au lansat in temerara intreprindere a infati~arii pe ecran a "noului sat romanesc". 149 ..intr-un fel . Zic: . care.cu atat mai'mult cu cat filmul era i~ curs de turnare ~i scenariul nu mai putea fi modificat in raport cu acest proaspat eveniment politic. Bulevardul "Fluiera Vfintu'" de Jean Mihail.in spiritul epocii . deoarece el "esentializeaza" relatia dintre film ~iviata in acei ani de inceput ai cinematografiei de stat. reprezentanti ai opozitiei.arh. G.

Aurelia Sorescu . Ludovic Antal.actori care. 0 casa: suntem. Fory Ettede. Marcel Anghelescu. trecand zorita drumul. cu 0 distributie de elita (din care au fkut parte George Vraca. Nana Ianculescu. ~i priveli~tile. Pe un scenariu de Aurel Baranga . Recuno~ti priveli~tile. apoi. Interesant este altceva: un regizor ca Dinu Negreanu (a carui preocupare predilecta a ramas. George Manu. ). aceasta era intrarea in cinematograf a actorului de 28 de ani Liviu Ciulei !). Nucu Paunescu. declarativ ca ~i titlul sau. departe de valoarea pieselor reprezentative ale dramaturgului -.. au evidentiat precaritatea ~i schematismul rolurilor). in solda serviciilor de spionaj straine. Mai mult. leapada rama~itele trecutului ~i cresc viguros spre 0 viata noua."un dispuns polemic la idilismul operetistic al vechilor noastre filme" . (. in Pasareafurtunii. prin prezenta ~i prestanta lor. iar in 1957. Natalia Arsene. simti 0 putemica emotie. 0 ograda.. Boris Ciomei. Pop Martian." In Viata fnvinge. Trecutul i~i mai flutura umbrele in priveli~ti ~i in oameni. Ion Gheorghiu in distributie). Regizorul . ~i oamenii se smulg din trecut. Nu va fi singurul. intr-adevar suntem. intelectualului de tip vechi.dupa cum sublinia criticul George Littera in postfata volumului "Fascinatia cinematografului" de Victor Iliu. Tudorel Popa. ~tefan Ciobotara~u. teatrul).cu Emanoil Petrut. Rasare soarele. poarta 0 amprenta specifica.sa lupte cu banditi para~utati prin munti (Alanna fn munro. cu aceia~i scenari~ti.cu Mircea Albulescu. Costache Antoniu. Corina Constantinescu. Savu. Liviu Ciulei (da. Scris ~iregizat de doi arti~ti care ~i-auconfirmat ponderea ~iprestigiul estetic in cinematograful romanesc. Aurel Ghitescu. sa ramana in zona conflictelor de clasa. totul respira autenticitate. Ion Lucian. Nucu Paunescu. care suie cu fiecare imagine: emotie mereu proaspata de a vedea un film al nostru. Margareta Pogonat.foarte simplist. Nucu Paunescu -. Dinu Negreanu a semnat un film eminamente tezist. in anul urmator. de data asta personajele filmului anterior venind mai aproape de actualitate (~i dejucand planurile disperate ale fo~tilor exploatatori). Constantin Codrescu. caracterizat sec in dictionare: "la inceputul cinematografiei socialiste . A. rod al muncii noastre. un film despre viata noastra.principal realizator al filmelor de fictiune cu caracter propagandistic" (1234 cinea~ti romani). Valentin Valentineanu. Vasile Uizarescu. George Vraca. Fory Ettede . George Carabin. daruit cu trup ~i suflet meseriei ~itarii. filmul depa~e~te hotarat limitele tematice ale vremii sale. recuno~ti faptele lor ~i te simti acasa la tine. in sat la noi. chipurile. din categoria "filmelor uitate" (mai nuantat spus. portul. Iurie Darie. totu~i. Valentina Cios. din categoria filmelor programatic uitate). in 1955. astazi. recuno~ti oamenii. un film cu trimiteri istorice scris de Cezar Petrescu ~iMihai Novicov (cu Andrei Codarcea. Gheorghe Ciprian. pe un scenariu de Petru Dumitriu .. 150 . In "Contemporanul" (din 21 septembrie 1951) poeta Nina Cassian arata intelegere pentru filmul celor doi cinea~ti de marca: "Un camp.. Dana Comnea. Irina Rachiteanu. 0 ulita. De cum auzi primele replici rostite in grai romanesc. pentru ca. pe un scenariu de Petre Luscalov . Dem. Dar. ii este opus intelectualul de tip nou.va mai realiza in 1953 Nepotii gornistului.concordant cu timpul sau . Tatiana !ekel. un regizor pe care filmele 11recomanda ca pe un ." In "Scanteia" (din 22 septembrie 1951) se spunea raspicat: "Regizorii Jean Georgescu ~iVictor Iliu au realizat un film de arta." Sunt cateva motive care ma determina sa regret ca un film precum in sat la noi face parte. 0 fata cu 0 iie inflorata. Iurie Darie. Andrei Codarcea. criticul considera filmul remarcabil pentru tentativa de a surprinde "fizionomia adevarata a satului romanesc: peisajul. treptat. Constantin Ramadan. Jucau in pelicula din 1951 Constantin Ramadan.

de 0 alta factura stilistica . Un "dezertor" a fost Jean Georgescu.. nu exista In aceste fotografii nete ~i sesizante un singur detaliu inutil. Victor Diu ~i operatorul sau. care nu este altceva decat transpunerea pe pelicula a unui mare spectacol de teatru. sub titlul "Caragiale ~i virtutiIe filmului"). In Vizita. Din acel an dateaza "filmul" 0 scrisoare pierduta. cu 0 ironie eleganta.spune Sadoul "poseda 0 calitate foarte rara care este Insa~i esenta artei filmului: ~tiu Intotdeauna sa surprinda In imaginile lor esentialul. Poate ca includerea In triptic a schitei Arendw. Intr-o cronica a filmului. Ion Gheorghiu. filmul marcheaza un moment esential de cautari In sfera expresivitatii: "In cele mai bune pilrti ale sale. prezenta naturii ca personaj dramatic.illdeosebi In Lantul slabiciunilor ~i Vizita . Lantul slabiciunilor ~i Arenda. In Statele Unite ale Americii.cu prilejul centenarului CaragiaIe . cum avea sa 0 spuna ~i George Littera In analizele sale consacrate lui Victor Iliu. se spunea acolo: . ~i acest destin mi se pare un "semn al epocii" . Datorita fidelitatii ~i rigorii In echivalarea expresiei literare cu cea filmica. ale artei marelui scriitor. a ecranizat trei schite de LL. Caragiale. recenzentul sau de peste zece ani. printre altele. Hira pic de Inver~unare. Gheorghe Mazilu.~ul roman sunt 0 exemplara transpunere filmica a textului integral allui Caragiale ~i 0 dovada de netagaduit a virtutilor vizuaIe. Eugenia Bactulescu. sa evadeze. Constantin Ramadan. aceste filme de scurt metraj pot fi oricand revazute cu aceea~i Incantare cu care se recitesc schiteIe originale care Ie-au servit ca scenarii absolute".. efectiv. a reliefului tipurilor ~i caracterelor. Nick Niculescu. cu 0 superioara "Intelegere". reu~ind doar arareori sa iasa de sub incidenta presiunilor ideologice. Victor Iliu. tDtu~i." Criticul francez Georges Sadoul. renuntand la lupta de clasa.cu Radu Beligan. Florica Demion ~i Maria Wauvrina) este ridiculizat. Din punc~ de vedere cinematografic. Toma Dimitriu. Jucau In film Septimiu Sever.. Aurelia Sorescu. Victor Diu (In "Secolul XX". filmul romanesc a continuat sa produca. Marcel AngheIescu -. Cornel Rusu. Victor lliu avea.. Savu. 1952. Dem..Ipostazele cinematografice ale schitelor Vizita." Dar filmul ramane "datat". In timp ce micul "maior de ro~iori" (Sorin Stratilat. sa depa~easca rigorile timpului (colaborand la realizarea filmului cu regizoarea de teatru Marietta Sadova). cand Jean Georgescu Incerca sa "evadeze" din epoca. datorita pastrarii exacte a tonului ~i ascuti~ului satirei sociale. peste zece ani. In Lantul slabiciunilor -:. la randu-i. pentru ca datate raman personajele. Mitrea Cocor. consistenta realista a planului doi. obiective. llarie Popescu. "salvarea" venind tot dinspre Caragiale. 5-6/1962. datorita identitatii ritmice a mi~carii din schitele literare cu mi~carea din schitele cinematografice.adversar neImpikat al imperialismului. problematica ~i conflicte1e sale. In anul 1952.~i-a vazut de treaba sa. Mitrea Cocor anunta viitoarele filme In ceea ce eIe vor avea mai caracteristic: precipitarea epicului In liric. Ionescu Gion. 0 calda umanitate InvaIuie pana ~i personajele secundare. Premiera tripticului a avut loc In 2 februarie 1952. nr. care joaca alaturi de Grigore Vasiliu-Birlic. Intre timp. Gh.ul roman este 0 "concesie de epoca" la randu-i. Arenda!jul roman . ramanand credincios mai vechii sale pasiuni. dar regizorul . Wilfried Ott. care. lumea "loazelor" ~i a educatorilor este privita deta~at. Incerca. acela 151 . In acela~i an. cu un zambet subtil. ill 1954. pentru ca datat ramane romanul sadovenian. s-a stabilit din 1968 . producand Inca 0 dovada concludenta a vocatiei sale comice. la cinci cinematografe din Capitala.apilreau Aure! Ghitescu.In cel de al treilea episod al tripticului. Despre cele trei ecranizari ale schitelor caragialene avea sa scrie un studiu amplu. este ~i mai generos. cand .a fost reluata (am vazut cu ce consecinte) ~i comedia 0 noaptefurtunoasa. apeland la un roman sadovenian (scenarizat de Valeria ~i Profira Sadoveanu).

iar in martie 1957. devine motorista ~ii~i implete~te destinul cu acela al unui padurar. In mai 1954 era prezentat in premiera filmu1cu subiect de actualitate BriRada iui Ionut. deopotriva. Jules Cazaban este un sabotor "ca la carte" (~i am gre~i daca nu i-am sesiza intentiile ironice in caracterizarea fiorosului inginer Panait). de altfel. Elvira Godeanu . revazute astazi. ceea ce nu este deloc putin in lupta artei cu timpul. C. lucreaza la proiectul unui . munca ~i chipul oamenilor din aceste locuri ~i. multi mari actori ai scenei romane~ti lasa 0 urma pentru posteritate . cu care Jean Mihail a facut "echipa" la ultimele sale filme.0 alta pelicula cu eroi contemporani.i'ncarcator" care va u~ura munca in abataje. Alexandru Giugaru. Victor Iliu semneaza regia filmului).cu toate imperfeqiunile pe drept remarcate ale scenariilor ~iale regiei . cum ar fi distrugerea unui baraj . Radu Beligan. Doua filme de lungmetraj (dupa metrajul mediu amintit) a realizat. De asemenea. Dar avem de a face cu un document de 0 valoare inestimabila (cu atat mai pretios cu dit multe alte mari spectacole scenice s-au pierdut de-a lungul timpului): distributia "de aur" a spectacolului de atunci . pune in umbra tragedia incarcatorului. planuri diabolice. dupa cum 0 spune in cartea sa de amintiri despre filmul romanesc de altadata: "Atat in Brigada iui Ionut cat ~iin Rapa dracuiui am avut pri1ejul sa atac subiecte care . Ionut nu se da. Sigur. in sabotaje. Emanoil Petrut . in scene cu caracter aproape documentar.filmate de operatorul Ion Cosma. ale unei mentalitati de sorginte stalinista. regizorul ramanea pur.. prin diteva secvente cu sambure emotional... In Brigada iui Ionut. Titus 152 . ajunge pe un ~antier forestier din muntii Bucovinei. proletcultista. Grigore Vasiliu-Birlic. sa stameasca interes: primul prin cate un cadru cu virtup documentare (care ma determina sa aduc in discutie vocatia neorealista a cineastului).de la Nationalul bucure~tean..G. Costache Antoniu. Ion Finte~eteanu. Neamtu-Ottonel. Rapa dracuiui. un conflict sentimental (0 tanara taranca fuge de acasa in noaptea nuntii. din cand in cand. dar un inginer de tip vechi ~i acolitii lui mar~avi pun la cale tot felul de sabotaje.. Calboreanu. aqiuni criminale. cele doua pelicule. au darul. Aveam astfel satisfaqia de a putea prezenta. de asemenea. in acela~i timp. pentru scufundarea plutei pe care se afla iubitul fetei). batut ~i . Ramadan.cu minerii ei ~i codrii Moldovei cu munca padurarilor sai.. Despre ce era yorba in scenariullui Drago~ Vicol pentru Rapa dracuiui? Raspunsul e mai complicat: filmul avea. de a lua contact cu sufletul ~i reaqiile lor." Dar ambele filme sunt victime (inocente?) ale unui timp de trista amintire. nu avem de a face cu unfiim. Despre ce era yorba in scenariullui Mihail Leonard pentru Brigada iui Ionut? Brigada respectiva. In intentii. uneori. Nicolae Sireteanu. ~iregizorul Jean Mihail.inventia va fi introdusa in produqie. preocupata de marirea productivitatii muncii. Marcel Anghelescu.. in continuareea anilor '50. intalnirea cu actori de ieri.ramane astfel nu numai in "memoria peliculei" ci intra in memoria generatiilor prezente ~i viitoare. cel de al doilea indeosebi prin imaginile unele de real dramatism . de aceea am utilizat ~i 0 pereche de ghilimele. In ciuda subiectelor de-a dreptul. Ion Talianu. realizat de Sica Alexandrescu (alaturi de care. in timp ce chiaburul paras it nu va renunta u~or la tanara lui nevasta) ~i un conflict de clasa (materializat.tinerel ~i frumu~el . captivanta.cu rolurile antologice interpretate de catre titani ai teatrului romanesc precum Nicki Atanasiu.aveau meritul de a infati~a in film locuri ~ioameni ce nu aparusera inca in cinematografia noastra: Valea Jiului . devine.are 0 candoare care . insa. tragice. printre care ~i surparea abatajului in care lucra brigada frunta~a.cu sprijinul organizatiei de partid ~i prin fona colectivului . cu tineretea unor actori.

Iarodara Nigrim.de asemenea . Vasile Tomazian (Stan). taranii mijloca~i ezitau. Eram In plina campanie de colectivizare a satelor. Este ~i acesta un subiect de refleqie cand luam In discutie istoria filmului romanesc . Aurelia Vasilescu. Gh. Dem Demetru (Ionita). Filmele raman milrturii. ~tefan Ciobotara~u (Prunoiu). Nu numai ca "repertoriul" tematic al filmelor se confunda cu tezele ideologice de sorginte stalinism. taranii saraci revendicau. fapt reflectat in valoarea de ansamblu a creatiei din primii ani ai deceniului al VI-lea. intamplatoare.llie Barbu va deveni un personaj emblematic al filmului romanesc.. gata mereu sa dea In fiert". sub orice critiea. lndeosebi suparatoare raman excesele proletcultiste din presa vremii. masiva.cu nume mari.cum scria Ecaterina Oproiu . ~ovairi. Titus Lapte~. mult mai marcate de semnele timpului decat filmele aduse In discutie. In mare masura. pentru produqia nationala. Ion Porsila. un actor debutant. filmullui Paul Cillinescu din 1955. nu numai prin subiectele ~i ideile lor. sabotaje). Valetina Cios."pirpiriu. C. Impreuna). Victor Moldovan (Pascu).. efectele razelor gamma asupra craitelor sau margaretelor) yom putea desprinde. ambitiile artistice ramanand izolate. ~tefan Ciobotara~u. A. ofensiva impotriva ideii de proprietate. Tipologia sateasea. In mijlocul unei distributii . interferente1e nefaste Intre realimti1e social-politice ~i cele cinematografice. ursuz. Haralambie Polizu (Gavrila). Carol Kron. In aceste filme s-au cmit multi dintre arti~tii . ~i din al doilea film raman actorii: frumoasa ~i misterioasa Dana Comnea. Victor Mare. ~iinterpretul. comentariile critice fiind..-Ma desfa~urai!" vorbesc de la sine despre natura intrigii aduse pe ecran. u~or. Distributia.actori. "desfa~urarea" reprezenta 0 actiune "in fortii" Impotriva taranului roman. Victorita Dinu. AI. printre altii. N. Emil Liptac (Turlea). iar activi~tii "de la raion" rezolvau (conflicte. ca ~i cealalta descoperire cinematografica a regizorului Paul Calinescu. Puica Stanescu. prin care era adusa pe ecran nuvela cu titlu omonim de Marin Preda (scenarizata de prozator ~i de regizor. In "discursul" filmic. Colea Rautu. nuvela lui Marin Preda ~i filmullui Paul Calinescu mutau accentul de pe acest tablou sinoptic pe biografia unui om: !lie Barbu din Udupu. Doina ~erban. alaturi de nume noi In filmul romanesc: Gratiela Albini (Gherghina). Fory Eterle (Iancu Enache). a~a cum reiqea ea din filmele vremii. Nucu Paunescu (Ghioceoaia). aceasta nu prea vesela perioada cinematografiea. Toma Dimitriu (Vasile Ciobanu). Ion !lie Ion (Trafulica). Ion Foqa (Ioil Nicolae). loan Porsila. TIarie Popescu (Bildarcea). . un chip taiat Intr-o roea dura. Radu Dunareanu..Lapte~. Desft'1!furarea. reprezinta un moment marcant al epocii cinematografice investigate. Paradoxal. 153 . Dem Savu. dar "marca epocii" era evidenta In inse~i conceptele cinematografice ale timpului. nu 0 data. Neamtu-Ottonel. Incercand sa sintetizam efectele unui prim "obsedant deceniu" asupra cinematografului romanesc (a~a cum altii studiaza . Dem Hagiac (Gheorghe Ciobanu). Ernest Maftei. Cornel Garbea. Andreescu (fiullui Trafulica). . ~i 0 experienta pozitiva. cuprindea nume rezonante. Insa. agitat. Replicile memorabile ale filmului: "Te desfa~ura~i?". In alte roluri aparand. Nicolae Mavrodin. Ghibericon. Ion Ciprian. printre care Toma Dimitriu. nedumeriri. avea cateva particularitati imuabile: chiaburii unelteau. osos. in mentalitatea autorilor. alMuri de alti interpreti cu personalitate din toate generatiile ca Emil Liptac. cu imixtiuni flagrante In activitatea ereatoare a Insemnat. la aceasta contribuind. Ramadan. care avea sa faca 0 cariera de excePtie. documente ale timpului evocat. ci ~iprin flagrante erori structurale cateodata. Pop Martian. eu filme-balast. taranul cu 0 singura cama~a care travers a satul cu pillana pe cre~tetdar cu tillpile goale. De data aceasta. pe atunci . rare. regizori.

au izbutit sa-~i scoata crealiile din menghina unei ideologii deformate ~i deformante. lucru. Liviu Ciulei . Alexandru Petculescu. Oricum.Constantin Ramadan. Andrei Papp. In aceia~i ani grei . Este drept. Ladislau Karda. de catre cinematografia nalionala reprezinta tot un semn de epoca . produclii ale anului 1954 -.cu exceppile de rigoare . in acei ani. inaintea marilor sale victorii artistice de mai tarziu). Mi~u Fotino. Gheorghe Turcu sau Traian Fericeanu. la Conservatorul. Zizi ~erban. Anu~avan Salamanian.~irai .avea 0 "linta" foarte actuala in epoca. Era 29 martie 1955 cand filmul a fost prezentat in premiera ~i cand . lumina venea de la rasarit. Ion Popescu Gopo sau Mircea Saucan ~i Lucian Bratu. Maia Stepanenco.Giulio Tincu sau. Simpla lectura a acestor nume . Ma gandesc la un operator de clasa ca Ovidiu Gologan (exersat in Nepotii gornistului ~iin scurtmetraje precum Cu Marincea e ceva de Gheorghe Turcu sau . scenografii Ladislau Labancz..cu vana satirica. de pe atunci. Dar "secretul" largii audienle era altul: filmul . Aurel Popirad. nu vor intarzia sa apara). ceea ce nu este deloc pupn . ataca 0 cucerire de prel a noii ere social-politice: birocratifl. ~tefan Horvath. scenari~tiiloan Grigorescu ~iPetre Salcudeanu.operatori . un "front creator" capabil nu numai de . desigur. Virginica Popescu. Lupu Gutman. de altfel.acestea din urma. intr-o perioada relativ scurta.. Puiu Calinescu ~i. cu nerv ironic ~i cu haz dezlantuit . alli regizori ca Aurel Miheles. Printre regizorii care au studiat la Moscova s-au nurnarat ~i caliva cinea~ti de prim rang ca Victor Iliu (care a efectuat un stagiu de specializare cu Serghei Eisenstein!). lulius Druckmann. Nicolaide. Radu Beligan .. Florica Demion. Dar nu toate filmele au fost "sub scut" in obsedantul deceniu.. ca~tigarea unor lupte de clasa ci apt pentru reale batalii artistice (care.care.. documentari~tii Pavel Constantinescu.a inregistrat un succes cu totul ie~it din comun.s-au format numero~i alli speciali~ti care aveau sa devina pioni sau piloni importanti in crealia de film. asimilat. Semnalul a fos dat de comedia satirica Directorul nostru de Jean Georgescu. se poate aprecia sprijinul tehnic real primit de produqia nalionala de filme prin atragerea unor speciali~ti cu pregatire "la zi" (despre pregatirea social-politica ~imoral a "la zi" a unora dintre absolvenlii moscovip sau leningradeni nu mai vorbim). depa~ind momentul cel mai critic din istoria filmului national. Gelozia bat-o vina de Elena Negreanu . Olteea Vasilescu explica astfel primirea calduroasa a publicului: "Mai 154 . la lnstitutul unional de literatura de la Moscova sau la Institutul unional de tehnica cinematografica din Leningrad au studiat operatori ca Doru Segal.. Dem Savu.pe post de comentator din off. in frunte cu doi "mon~tri sacri". Toma Radulet. compozitorul Laurentiu Profeta. Paula Popescu-Doreanu. Alexandru Giugaru ~i Grigore Vasiliu-Birlic. Costache Ciubotaru. In cartea sa "Lantema cu amintiri". Ervin Szekler. tot la 0 prima vedere.nu este de natura sa confere luminii de la rasarit intensitati orbitoare. ~i-aformat speciali~tii. Dorina Done. Nu filra un "gand ascuns" am enumerat zeci ~izeci de nume actorice~ti din filmele timpului: aveam. Zoltin Szabo. dar. inginerii Vladimir Munteanu. inginerii de sunet Silviu Camil. Tot la lnstitutul unional de cinematografie. o prima garantie a succesului de public.. Filmul romanesc ~i-a pregatit in acei ani nu numai "baza materiala" ci ~i-a gasit. Gheorghe Naghi. compozitori ca Anatol Vieru sau Sabin Dragoi.formati la aceea~iaspra ~coalaa timpului -.ruland concomitent in ~ase cinematografe bucurqtene . Coloman Ondrejczik. H.. Angela Chiuaru. Costea lonescu Tonciu. ~i cuprinzand multi alli indragip ~i "imaip" actori de comedie . scenarista ~iproducatoarea Marion Ciobanu.a fost. scenografii Paul Bortnovschi. Distributia. un asemenea "deta~ament" profesional..

Pripiti au fost doar groparii lui. Peste ani. ai celor de ieri ~i de azi. ca un semn tragic al timpului. profund implicat in structurile politice ale vremii (pseudonimul ales fiind. deoarece persoana respectiva era un "om al regimului". Ciubue (0 varianta modemizata a "omului marunt". efectiv. ill. epoca sa. Era firesc ca infruntarea dintre umilul ~i plapandul funqionar eu nume predestinat. in studiul sau publicat in "Probleme de cinematografie"." Despre privirea filmului va scrie peste ani (in 1981). cu moravurile ~i naravurile sale." Regizat ~iadaptat de Jean Georgescu dupa nuvela unui autor care ~i-a pastrat atunci anonimatul . cand filmul va fi repus . Victor Iliu. arata ca stilullui Jean Georgescu merge pe linia celor mai bune comedii realiste. ~oferului sau).cum am vazut . autor s-a dovedit a fi Eduard Mezincescu. spre surprinderea multora. de sub povara vremii sale. al carui "cal de bataie" era chiar. 0 seevenra de antologie. filmul iqea. aprofundata.in drepturi. criticii se intreaba retoric "oare a~a arata funcrionarii din instituriile noastre?". inaintate". Dar ~i maine nu se va spune altfel despre acest film criticat distrugator la premiera pentru calomnie ~i generalizare pripita. desigur. Se obiecteaza ca filmul nu oglinde~te "lara echivoc esenra general-pozitiva a oranduirii din care burghezia a fost alungata de la putere". noutate absoluta pe firmamentul cinematografiei narionale. atunci ca ~i astazi. Radu Cosa~u: "Privirea filmului e curata." In conduzia comentatorului este indus ~iverdictul impotriva epocii proletcultiste. Infierarea unor naravuri autentice de aici ~i de acum ~inu de pe vremea lui Rica Venturiano a uluit pur ~i simplu un public foarte dispus. Directorul nostru Ii prive~tede sus. Era firesc ca un astfel de film. .semnand cu pseudonimul Gheorghe Dorin. Criticile sunt aspre.intrucatva .sub obroc. se regreta absenta "fundalului optimist".. in forra estetidi a argumentatiei sale. cu efecte atat de nefaste pentru cinematograful ~i cultura deceniului al ~aselea.presus de atraeria indiseutabila a unui cast de zile mari. incercand chiar sa localizeze (~i sa dezinfecteze) ni~te rani social-politice ale timpului. ca ele sunt strabatute de fluidul vierii. vesela ~i energica. numele . sa stameasca un val de proteste din partea unei critici ramase . Nu mai dau nume (autorii comentariilor se recunosc). birocratizat pana peste cap ~i temator chiar de umbra lui). argumentata. 155 . eauzele aeestei ealde apreeieri din partea iubitorilor artei a ~aptea trebuie cautate in eonrinutul filmului ~i. ca in exprimarea lor vizuala s-au folosit uneori mijloacele pantomimei. se pare. ba ajung la intrebari mai hazlii decat filmul: "De ce Directorul nostru? Al cui al nostru? De ce «directorul» n-are nume?!" 0 exemplara lectie de estetica a artei a ~aptea va oferi. sa racta cu hohote daca i se oferea prilejul ~i sa primeasca eu vii ~iomene~ti aplauze 0 comedie satirica de lung metraj. ~i directorul sau masiv. pro Directorul nostru: "Stilul tratarii comicului in acest film poarta pecetea neindoielnica a personalitatii artistice a regizorului Jean Georgescu. 3/1955 ("Cateva pareri in legatura cu Directorul nostru"). impetuos dar gaunos . hotarat lucru. atintita drept in ochii no~tri. "deficienta serioasa a filmului consta in aceea ca forra satirei este tocita de inconsistenra in acriune a elementelor pozitive.sa prilejuiasca. Reproduc un singur pasaj dintr-o cronica ampla.iata un "semn de epoca" atilt de elocvent incat nu mai necesita nici un comentariu! . in contrast ~i in replica.. nu mai purin. Prin faptul ca personajele comediei satirice Directorul nostru nu au fost reduse la silueta unor papu~i mecanice.jucata admirabil de capii distriburiei . secretul scenaristului a fost deconspirat..

prima zestre interioara a viitorului cineast. gravitatea. criticul George Littera . culminand intr-o ciocnire distrugatoare de pe urma careia raman doar valvataile focului mistuind totul. intr-o sinteza prielnica ecranului. oameni eu inimi tari ~i un conflict care. Era firesc sa fie a~a. Drept marturie stau insqi vorbele eineastului: "Unii cred ca filmul fiind 0 arta eminamente moderna. care a facilitat drumul spre capodopera: Victor Diu a adus cu sine. de fapt. dar ~i cu uneltele poetului. cum scrie pe generic) -. stilri suflete~ti ci a compus. intrepatrunse.spune unul dintre principalii sai exegeti. cu zece ani in urma. atunci eel putin in afara unor corespondente directe cu traditiile culturii 156 . ci implica suflet ~i con~tiinta raspunderii. intelectualul de marca Victor Diu i-a ramas credincios toata viata. oriunde. portretele realiste ale filmului pastrandu-~i. ~i cand toate acestea laolaIta inseamna cinematograf. a unei nuvele de Ion Slavici . poate cel mai important. tenacitatea. invatase cinematograf direct de la Eisenstein. implicatiile social-istorice-etice. forta demonica a Samadaului din umbra. dar ~i oridind. Victor Diu s-a apropiat de nuvela lui Slavici ca un bun cunoscator al Ardealului ce era.~i cand spun dragoste ma gandesc la tot ceea ce inseamna cinematograful ca arta. Moara cu noroe . ca instrument de educatie ~i element de cultura. vigoarea. profesorul. ca unealta de investigatie a spiritului. Drama lui Slavici ~i-adezvaluit. ecranul consemnand cu fidelitate comuniunea spirituala dintre literat ~icineast.VICTOR ILID. interogatia continua. in timpul unei specializari la Moscova. dinarniea intensa a actiunii ~iexprimare laconica. neindoios. regizorul. Apoi adauga: ." Acestui crez. dupa intaInirea cu operatorul-artist Ovidiu Gologan ~i dupa ce. "LA MOARA CD NOROC" Cinematograful. pornit din adancuri. rascolind ~imlkinand sufletele. mi~carea sufleteasca a personajelor principale: devenirea tragica a carciumarului. peste decenii. rilbufnind cu izbucniri patima~e. dezumanizarea ~i destramarea unor fiinte prea lacome de avutii. pe care I-a mo~tenit ~i I-a asimilat din mo~i-stramo~i. "Viata lui. cu recunoscuta sa capacitate portretistica. 0 superba umilitate in fata cinematografului. ca auxiliar al ~tiintei ~i al moralei. in acest act cinematografic esential. a copilarit ~i s-a format in spatiul de taina ~ide spiritualitate al Marginimii Sibiului? Cunoa~terea dinlauntru a universului social ~iuman din satul romanesc a fast.scenarizata de Alexandru Struteanu ~iTitus Popovici. adevarata lui viata . cre~te mereu. criticul. Toate aceste "elemente" I-au ajutat pe regizor sa abordeze cu ambitii artistice superioare primul sau lungmetraj de fictiune realizat de unul singur (celelalte fusesera semnate in colaborare).scria criticul Valentin Silvestru la premiera . daca nu cu totul refraetar. dupa primele pelicule de fictiune inspirate de realitatile timpului."se afla dramatism concentrat ~ivaloare plastica a intamplilrilor. In aceasta poveste neguroasa ~i aspra .cum ne-am obi~nuit sa-i spunem (La Moara eu noroe.. undeva. Regizorul n-a descris." Filmulll reprezinta pe regizor prin ceea ce are acesta mai caracteristic. scria Victor Diu. fervoarea cu care s-a dedicat muncii ~iumilitatea. Cu un dezvoltat simt al epicului. psihologice ~iestetice. incepand ca un murmur surd. este. ~i ar mai fi un "element". Victor Diu a ajuns dupa experienta unor filme documentare. e lesne de inteles de ce facerea unui film nu-i numai un proces industrial ~i comercial.a fost reflectia permanenta. Sa insistam asupra faptului ca regizorul s-a nascut." La filmul sau de capatai. pur ~i simplu. trebuie facut cu dragoste. dupa "intermezzo"-ul unui film-spectacol. hotararea ~i gospodareasca meticulozitate a taranului ardelean. 0 ecranizare. in Ardealul sfar~itului de veac trecut.

unita cu refuzul constant de a recurge la solutii plastice aparp. dintr-o replica a batranei: «Nu banii fac fericirea omului» (<<Nu bogatia... elemente simbolice . la rascruce de drumuri.I~i propunea regizorul Intr-o notita datata 9 octombrie 1955: 1. "Ecranizarea trebuie sa satisfaca deplin nu numai pe cititorii operei literare.. Tehnica cat mai subtila a filmarii (iluminare. "Socotesc ca 0 stricta consecven~a ~ifidelitate fa~ade «materialul de viata» al nuvelei. ciiteva not* disparate ale regizorului. mi se pare ca cei care recurg la adaptari «libere». Am cautat simplitatea." Cateva Insemnari ale cineastului. sa devina independent de sursa literara. cu mai mult sau mai putin succes. De aceea. In timp ce prea bogatele tradi~ii l-ar sufoca. 4. pe care sa n-o tractezeIn nici un chip.) Rela~ia cu spectatorul. linia principala. Mi-au retinut aten~ia. In Moara eu noroc puteau fi regasite unele din elementele pe care canoanele critice Ie stabilisera drept caracteristice genului arnintit: hanul izolat.. trebuie sa aiM unitate ~i autonomie. pe hartie. tocmai aceasta confruntare de temut. deznodamantul.." . ale episoadelor. ocolesc. Traiectoria personajelor.. compozi~ie. secven~ele. scenele.. Toate existau Insa In nuvela pe care Slavici a scris-o cu mult Inainte de afirmare a westernului. de tensiune. de compus struetura actiunii. sa fie deci un spectacol complet.. a operei literare. fiecare spectator este un critic avertizat al filmului pe care-l confrunta cu propria-i reprezentare. montaj In cadru. fuga prin pacture etc. ei lini~tea eolibei tale te face feridt»). psihologice (inclusiv motivul principal al actiunilor lor. calea~ca. pe baza personalitatii recunoscute de mine a actorilor. "M-am silit tot timpul sa fiu eu Insumi ~i In acela~i timp am dat ~i celorlalti colaboratori artistici aceasta oportunitate In limitele pe care am crezut ca 0 conceptie unitara a filmului 0 admite. la prelucrari. Deci Intr-o ecranizare nu po~i~inu ai dreptul sa contezi pe fondul aperceptiv ~i pe capacitatea de interpretare a cititorilor operei literare. N-am avut ambi~iimari care de cele mai multe ori te duc la confuzie. apoi. sunt edificatoare pentru ceea ce numeam "gospodareasca meticulozitate" (devenita a regizorului). )". a~ putea spune linia. evolutia lor In ac~iune.6. mi~cari de aparat. 2. "De stabilit . temele personajelor. Intr-adevar. subiectiva. atat cat suporta drama sumbra a lui Ghita ~i a Anei. premisa ~iidealul). ci ~ipe spectatorii care n-au citit-o." . (Momente1e de suspensie. 157 . secven~elor. In spiritul unui realism critic evoluat. "Stilul. de destindere.." ." . reprezinm cea mai sigura garantie a ceea ce s-ar numi indicele national In forma artistica a filmului. din timpul realizarii filmului Moara eu noroe. la ecIectism ~i la pasti~a (involuntara sau nu). unghiulatie. Pe aceasta baza.niindunei sau altei ~colinationale sau curent. cavalcadele. Exista chiar teoria «terenului gol» care ar fi propice«specificului cinematografic». Montajul complex al imaginii ~i al muzicii ~i efectelor son are In legatura cu ritmul ~icu celelalte elemente men~ionate. care ~i-au facut fiecare 0 reprezentare proprie. dupa ce munca la acest film a fost dusil la bun sfiir~it (Insemnari din anii 1956 ~i 1957): "Idee a simpla a filmului. care sa nu aiba nevoie de nici 0 referin~a complementara . momentele culminante. (De aceea ~i distributia filmului a fost filcuta Inainte.. Filmul. un punct de vedere personal ~ideci subiectiv asupra acesteia. 3. 5. ramanand fidel operei literare. probe1e fiind doar 0 simpla verificare iar nu 0 cautare a interpretilor.na~ionale~icu folcIorul.. Cheia plastica a fiecarei scene ~isecven~e. cIaritatea.. clasica. Cand am realizat Moara eu noroe s-a vorbit despre 0 influen~aa westemului.). sociologice. sa ~e deta~eze cu totul de ea." . Biografia personajelor. liniile secundare. "Grice adaptare sau ecranizare a unei opere literare cIasice Intampina riscul de a deveni discutabiIa prin faptul ca se va Intalni pe etran In mod inevitabil cu nenumara~ii cititori ai operei. Deci. dimensiunile lor fiziologice.

Sahia" au omagiat efortul artistic al realizarii filmului. Nicolae Cabel facea 0 precizare esentiala: "Vitalitatea. Arcadie Donos. Pe genericul filmului figurau multe nume rezonante. Balaban. G. Dar iata ~i distributia.dupa 0 develop are rapida a peliculei in Laboratorul Floreasca -. fundamentala. N. nici nu-l cunosc. N. . Fiitu. Editura Meridiane. G.. Hagiac.chiar daca limbajul. Savulescu.cinematograful "Patria". Cojan. (Pe Barton. Emil Suter ("Film"). a acestei opere cinematografice. Olga Tudorache.l. Singura noastra «experienta» spectaculoasa era teatruI. V.~icu asta am spus totul despre "stratul narativ" al peliculei (regizorul avand. Premiera filmului La Moara eu noroe . N. Lucia Bogdan ("Munca"). Gama. Valentin Silvestru ("Contemporanul"). G. Colea Rautu (Pintea). Geo Barton (Lica Samadau). a~a cum conchidea ~i Eugen Schileru in "Gazeta literara" (din 14 februarie 1957): "Se poate spune ca poporul nostru. Atanasiu-Atlas (Saila Bouarul). re-impunand 0 performanta testata cu alt prilej: ei au filmat festivitatea premierei.la sursa care I-a genera!. de la intrarea in actiune a conceptiei regizorale. un merit esential in aceasta translare literaro-cinematografica). D. c. dovede~te printr-o asemenea realizare aptitudini remarcabile ~i pentru creatia de filme artistice. cat din eleganta. in alte roluri: George Manu. Dorian Costin ("Scanteia"). autoarea costumelor Florina Tomescu. povestea filmului respecta liniile de forta ale nuvelei lui Slavici ." Am selectat. Danescu." Referindu-se la filmul Moara cu noroe." . Printre cronicarii de la premiera s-au numarat D. Eugen Schileru ("Gazeta literara"). M. Coordonatele ei estetice Ie aplicam fara discemamant filmului ~icautam cu incapatanare sa explicam prin ele performantele artistice de invidiat ale altor cinematografii. cu personajele preluate din nuvela lui Slavici: Constantin Codrescu (Ghita). scenografii Nicolae Teodoru ~iFilip Durnitriu. C. Carare. mai mult dedit pe scena. Cristescu. loana Bulca-Diaconescu (Ana). Niciu. Suchianu ("Viata Romaneasca"). Angelescu. A intrat in considerare in primul rand personalitatea lor a~acum se manifesta in viata. Pentru 0 data. marcand un succes al cinematografiei nationale. Benedict Dabija (Buza Rupta). muzica ~i artele plastice. scenari~tii Alexandru Struteanu ~i Titus Popovici. f0rta ~i supletea rostirii regizorale". Sandu Sticlaru (Morti). De aici incolo. Soare. desigur. in cap~tolul romanesc din istoria celei de-a ~aptea arte. 1. Cron. ci dupa corespondenta lor cu tipul personajului interpretat. "de viitor" pentru filmul romanesc: alaturi de regizorul Victor Diu ~ioperatorul Ovidiu Gologan. pot fi depistate 158 . 1. Alexandru Lungu. Willy Ronea (Comisarul). oferind spectatorilor. 26 ianuarie 1957 a avut un caracter de eveniment. ramanea al timpului -. Efectiv. 1997). critica a depa~it 1imitele timpului . "Actorii au fost ale~i(clistribuiti)nu dupa valoarea lor teatrala. Valeria Gagialov (Doamna in doliu). la sfar~itul proiectiei . regizorul secund Liviu Ciulei. Aurel Cioranu (Lac). La fel ~iloana Bulca ~iColea Rautu). Oscar Lemnaru ("Romania libera").. cel de pe scena." '" "Nellorocirea cinematografiei noastre in decursul ultimilor ani a fost optica teatrala asupra filmului ~i in special asupra «mise-en-scene»-i ~i a interpretarii actorice~ti. Ghitulescu (Raun. aproape ne~tirbita. T.. Gh. atat de inzestrat pentru poezie. Marietta Rare~ (Batrana). compozitorul Paul Constantinescu. Anghel. L. operatorul secund ~tefan Horvath. exulta mai putin din stratul ei narativ. Vasile Boghita. in volumul sau monografic dedicat regizorului ("Victor Diu". Operatorii "Jumalului de actualitati" de la Stuclioulcinematografic "AI. Pop. deopotriva. M. imagini "impresionate" cu doua ore in urma. percepte teoretice ~iobservatii practice din experienta de creatie a cineastului: din acest "amalgam" s-a nascut ~iexemplara ecranizare a nuvelei lui Slavici.

valorile specifice.Cat despre actori. Ajun~i la acest capitol. din simplul motiv ca sunt. 0 poezie a singuratatii. Despre atmosfera "de epoca". desigur. S-ar putea vorbi pe larg despre stradania sa impliciili de a ie~idin scheme ~iconventional. pasionat de refleqia morala. cu 0 intuitie exacta a umanitatii lui zbuciumate. epicul se va concentra in favoarea dramaticului. in substanta lor. Universul satului ardelenesc de la sfar~itul veacului trecut este reconstruit cu 0 remarcabila fide1itate. Em. Despre elementele unei originale poetici audio-vizuale. despre stilul acestui film "clasic" . pe care multe din filmele ulterioare (~i ale prezentului) 11pot invidia. Galan . Intr-o pertinenta analiza a filmului. pe care filmele romane~ti nu s-au priceput. inainte de toate. a naturii. Victor Iliu descoperea. ale caror portrete sunt aduse cu pricepere in prim-plan. morale. Despre corespondentele cinematografice ale mitologiei nationale.fiZmiee. simt nevoia unor insistente. Geo Barton. intensitatea surda a pasiunilor sunt traduse intr-o expresie plastica austera. inca de la premiera. in rolul carciumarului Ghita. de 0 rigoare neintalnita pana atunci. Climatul dramatic ~i aura misterioara a intamplarilor. a oamenilor. lui Figueroa.dadi se poate utiliza formula in cazul unei cinematografii in care multe notiuni sunt ~i azi nebuloase . surprins de data aceasta la 0 alta varsta istorica. in ele. satul romanesc. de dialectica mi~carilor suflete~ti. Despre dinamismul confruntarilor umane.. indatorata. modeme. reactia con~tienta a colectivitatii: tensiunii psihologice.regizorul ramane in universul sau predilect. Constantin Codrescu. descifrand implicatiile mai largi ale conflictelor individuale. 0 pelicula prin care . mi se pare intuitia luminii ca raumgestaltend. 159 . In jocul savant de lumini ~iumbre pe care 11preconizeaza operatorul-artist Ovidiu Gologan aflam multe intentii care raman modeme. in masura sa direqioneze destinul celorlalte personaje. este ~ipentru ca elementul vizual a ocupat un loc central in preocuparilee cinea~tilor.~i "modem" deopotriva. ale Morii eu noroe. compact. cu tensiunile ei psihologice.pe un scenariu de V. de altfe1. sa-l valorifice decat rar ~ipartial. intr-o alta zona de preocupari ~i tendinte sociale. Suveranitatea imaginii este ca~tigul istoric pe care Moara eu noroe 11aduce cinematografului nostru intr-o vreme in care el nu dobandise inca con~tiinta expresiei. de inceput ~isfar~itde lume. In sfar~it. apoi. "de mediu". 0 poezie tragica are hanul de la rascruce. un element nou: cuvantul ob~tei. a constituit. cu 0 vie sensibilitate la infati~area locurilor. profilat pe fundalul unui peisaj arid. Albul e stralucitor. fata de drama clasica. criticul George Littera (in "Schita pentru un portret" din volumul Fascinafia cinematografuZui) nota: "Iliu cite~te nuvela lui Slavici cu ochiul cineastului interesat mai ales de analiza psihologica. Tot George Littera (in studiul amintit) face cateva precizari: "Comoara din VaduZ Veehi rescrie unul din motive1ecentrale din Moara eu noroe. poezia aspra a peisajului. Negrul e dens." Victor Iliu va mai realiza un singur film de lung metraj: in 2 noiembrie 1964 avea loc premiera filmului Comoara din VaduZ Veehi. ca mijloc stilistic. in spiritul unei intregi traditii cultura1e. proiectandu-l pe fundalul realitatilor politice romane~ti din anii de seceta '46-'47. construita pe coliziunea albului ~inegrului. in rolullui Lica Samadau. Despre fotogenia peisajului ~i calitatile picturaleale imaginii. conflictuale. "de timp".. un creator de atmosfera. aducand. patima dezumanizanta a inavutirii. mult mai pretioasa decat picturalitatea studiata a cadrelor. 0 pregnanta prezenta cinematografica. liniaritatea ~itensiunea naratiunii fiind cele ale unui film de camera. in loana Bu1ca-Diaconescu (interpreta Anei) . Personajele. contin. Daca vedem ~iastazi filmul "in amanunt". Regizorul e. drama. arde. a "echilibrat" filmul cu 0 prezenta marcanta. S-ar putea vorbi pe larg. in continuare. un mare talent cinematografic.

spartul bolovanilor (cu pieile cailor. Victor Diu nu I-a mai avut alaturi pe Ovidiu Gologan .rea. in care izbucne~te bogapa imaginatiei lui plastice. ~tefan Mihailescu-Braila. lulian Nec~ulescu (Gheorghe). in "arena". vizand altceva decat supravietuirea . cineastul a inchis in aceasta secventa admirabila toam dragostea lui pentru cinema. transfigurata. Ion.fire~te . in roluri-cheie. Comoara din VaduZ Veehi a fost ultimul film al regizorului Victor lilu.privind satul romanesc din anii '40-' 50 .~icu documentarul Scrisoarea Zui Ion Marin eatre "Seanteia".. ba mai mult. autorul stabile~te racorduri . Corina Constantinescu (Maria). se intoarce un renegat allocurilor.ca ~i Moara eu noroe .. in care violenta expresiei metamorfozeaza realulin fantastic. cu peisaje arse de soare. Nicolae Tomazoglu (Strainul). o boala necrutatoare a incheiat preinatur . prin subtilitatile de limbaj. in care ritmul sugereaza 0 relatie ancestral a intre om ~i peisaj. Eugenia Bosanceanu (Domnica). 0 infruntare co~maresca. prima noastra con~tiinta estetica". Ion Caramitru ~iGheorghe Dinica. nu putea lipsi "lectia solidaritatii umane". rapu~i de incrancenarea dementiala. Ecaterina Oproiu scria cateva pagini antologice. i se aHituradescrierea tensiunii sociale. Pe de alta parte." Am recurs la acest amplu citat pentru a sublinia 0 evidenta: in Comoara din VaduZ Veehi ("cantecul de lebada" al cineastului). care strajuia ~iimprejurimile hanului de la rascruce... Victor Diu preia discursul tragic din Moara eu noroe. a fost (cum a spus-o Lucian Pintilie) "cea mai inalm instanta intelectuala a noastra. Un cfi~tignei'ndoios al filmului a fost prezenta in echipa a compozitorului Tiberiu Olah ~i . provizii. Din pacate. Alaturi de ace~ti trei actori . in cele mai bune pilrti ale acestui film inegal. Regasim pomul uscat de la margine de hotar. prin nobletea ~i stralucirea ei.viata celui care. conferindu-i noi valente cinematografice.profitul de pe urma urgisiplor sorpi.emblematici pentru expresivitatea unor personaje ca Prisac. cum este secventa aratului. in care fiecare element al cadrului capata functia unui semn. pe Vasile Oglinda. care aduce cu el 0 comoara zic oamenii -. imbogaptul de razboi Prisac. care i-a respectat rigoarea ~i "desenul" regizoral. cu pamanturi impietrite. Ion ~i Zamfir -. Comoara din VaduZ Veehi continua cautarile stilistice de mai inainte. adaptandu-l altor realitati sociale. Pe generic ~inumele unui nou ucenic regizoral: Lucian Pintilie. Toate sunt semne ale neinduplecatei "vointe de stil". cu deznodamantul Morii eu noroe: numai ca. in acei ani. Actiunea filmului Comoara din VaduZ Veehi este situata in anii postbelici. Comoara din VaduZ Veehi impune .care era lupta oamenilor de rand in condipile secetei pustiitoare -. batut de vanturi.a unor debutanti ca . Dorina Nila-Bentanlar (Lenuta). terifiantii ani de seceta care au urmat urgiei razboiului. din care reiau un singur pasaj: "Filmele lasate in urma lui. intr-o "con~tiinta criteriu". filme 160 . trei cai viguro~i ~iun foarte tfinarargat.care tacuse voluptatea analizei in Moara eu noroe. Vadul Vechi. incepe 0 adevarata batalie a omului cu natura.~iabsenta acestuia se simte -. a cinea~tilor. aceea~i aspiratie spre 0 esentializare geometrica a limbajului. dar a mizat pe experienta operatorului Gheorghe Fischer ~i a aruncat curajos. a fortelor care se infrunta acum in valtoarea bataliei de clasa. Exista ~i aici. in linii mari. Dincolo de trama propriu-zisa.lliu ne da 0 pagina antologica. Poate mai mult ca oricand.prin rafinamentul plastic. dilatandu-l ca mtr-un co~mar. aceea~i preferintil pentru expresia lapidara. Tntr-un catun uitat de oameni ~i de Dumnezeu. "Morala" filmului aduce. aceea~i linie severa ~icadenta grava a povestirii. puse la uscat) sau "razboiul" cu ciorile sunt ~oar cateva dintre momentele de virtuozitate ale peliculei. In acel peisaj selenar. ca asistent. vizand imbogap. din distributie mai fac parte Mariana Pojar (Anita). un tanar.la numai 56 de ani . La despartirea de Victor Iliu. Secventa aratului. de data aceasta.

. pana cand omuletul imbracat in haine mode me sare pe scara automata din varful careia prive~te inapoi istoria costumului. filme.nu. din 1963. pe a patra un costum de fier din evul mediu. culoare . "Startul" .marturisea. a~ezandu-~i pe cap 0 palarie inalta sau turtita. Dana Duma. Primul desen a fost scara cu trepte din bolovani.. Omuletul nu pare multumit nici de acest costum. Lumina aeeea este fara fndoiala propria lui suflare. pe a treia purta un costum grec. din lemne. . dar cel care 0 radiografiaza eu atentie simte ca muehiile tari tremura sub 0 raza nespus de fragila. Au fost cateva desene.de care vorbea . fmmusete . impodobit cu matase purpurie ~i dantele.inainte ~i dupa scara". In volumul sau . Gopo. intr-un interviu. pomea din preistorie ~i se termina prin 1955.cum i-a zis criticul italian Gianalberto Bendazzi . intr-o servieta. in zece minute. din caramizi de lut. Pe prima treapta urca un om imbracat in piei de animale. ~i.intotdeauna am fost convins ca fac filme formidabile. din otel plastic. Voi rezuma la randu-mi. De 1a aceasta "descoperire" a pomit a~a numita "revolutie gopiana" . 11scoate ~ise arunca in ocean . apoi. mi~cata de pomiri neinduratoare. Astfel arata scurta istorie a primei variante din Scurta istorie. blandetea personificata.in 19571 ." GOPO. a lasat amintirea unei arte aspre. s-au legat intre e1e ~i-au facut 0 povestire . pqti-fierastrau.nu. "Intai n-a fost nici un scenariu . Deci. Magazin estiv3J "Cinema".. cu condei sprinten.~tiintific". din piatra. din beton ~i fier.mai gol decat stramo~ulsau din preistorie speriind pqtii cu infilti~area sa de om cu labe de broasca". aqionata de energie atomica.spune regizorul. in cartea sa. Din inima conflictelor ace1eaneguroase paIpaie fnspre noi 0 lumina dulce-amara. pe urma mai multe. 1983).ne face cu ochiul Gopo in cartea lui). Gopo s-a distrat admirabil desenandu-le C. povestea nasterii acestui film. povestea devenirii umanitatii. Intai. el sarea pe urmatoarea treapta.O SCURTA ISTORIE CU "PALME D'OR" "In primele mele desene animate am fncercat sa-l imit pe Disney .in zona dramaturgiei cinematografice. in fundul oceanului au aparut tot felul de vietati. Opera lui transmite un sentiment de forta. imediat dupa ce Gopo ii pusese "punct". chiar cand faceam filme proaste" . muchii dure. 0 tumultoasa forta virila. asta este 0 alta poveste.esentiale pentm cultura romaneasca a acestor decenii. filme".I-a dat un film de scmt metraj care concentra . care era premiata chiar in zilele realizarii sale (cum a ajuns "bobina" respectiva la Cannes. Taieturi viguroase. Cand am vazut ca nu pot sa egalez perfeqiunea 1ui tehnica. Gopo inventa un nou mod de naratiune in filmul de animatie.in filmul mondial de animatie. ginga~ie -nu. povestea filmuletului Scurta istorie. S-a Jurat 0 homba.Filme.pe cand desena blana unui leopard. in fundul apelor inundate de oameni-amfibii. Ion Popescu Gopo rezuma. sa zicem). caini-amfibii ~i ga~te-amfibii. Gopo istorise~te mai departe. in smr~it. Singurul domeniu in care puteam sa-l atac era subiectul" (cf. demna de un film fantastico-. apoi . mustind de patimi grele. Era un fel de istorie a costumului. am fnceput sa fac filme anti-Disney.. pe a doua era imbracat intr-un costum din vremea egiptenilor. plasandu-~i "atacul" anti-disneyan . filme. Practic. de la na~terea sistemului nostru solar la zborul in cosmos.. cu 161 . El. au fnchis marturia unor memorabile sculpturi in celuloid.

dupa masura sa. ascunse uneori sub aparenta celor mai "nevinovate" glume. Fara sa ignore posibilitatile animatiei de a comprima ~i dilata timpul ~i spatiul sau de a zarnisli lumi fantastice.r~itul... cand s-a uitat in oglinda.. ~i-arupt coada. ciopliti de om.din pricina ei. Gopo demonstreaza ca expresia ei concentrarn poate transmite talcuri majore. "se pregatea pe atunci anul geofizic" i~i arninte~te Gopo. era foarte departe de istoria costumului ("din primele desene ramasese doar floarea"). ~i. iar fiinta respectiva incepu sa studieze astronornia. a luat-o iar de la inceput ("era intr-o zi banal a de toamna preistorica .pe langa noutatea de ordin dramaturgic ramane chiar "omuletul cu floarea". cu toate planetele ca ni~te bucle blonde." In monografia despre "Gopo" (EclituraMeridiane. "vazand atata loc liber crescu"." Aceste talcuri majore. cu aerul 162 . in ocean. sub apa.pictati. omul va purta cu el floarea. intr-o banala zi de toamna contemporana... Dar ce sa faca el in cosmos? . Daca abolirea subiectului era pe atunci ~i aspiratia filmului cu actori (concretizata mai ales in creatia lui Michelangelo Antonioni). de-a 1ungul scarii. Enorma putere de sugestie a imaginii animate nu mai este pusa in slujba unor fabule cu personaje maniheiste pe intelesul varstei pre~colare..subliniaza: "Inteligentul ~i veselul sau eseu despre evolutia omenirii se lipsea de ceea ce se intelege in mod traditional prin story. Curios. peste tot. Am desenat cosmosul ca 0 imensa gradina de flori. din frunza in frunza..care-~i croie~te. regizorul a inceput sa . costumul ~iuniversul ("eram in fata unui nou film!"). sa umple cosmosul cu flori. botul se afundase (iar creierul. planetele s-au risipit in spatiu ~i au inceput sa alerge fiecare pe orbita ei. cu nas. fac parte din "arsenalul" revolutiei gopiene. intre "istoria costumului" ~i "istoria omului" ("intocmai ca in frumoasa noastra poezie populara despre me~terul Manole. a carei arma principala . a desenat ~i el un soare. capul i se turtise. cu ocm. prinse-n ace de argint carora unii le ziceau comete. draga soare. mai umeda. ca s-a facut foc de ciuda ~i-a inceput sa lurnineze ca ziua . Dana Duma . filmul. nu s-a mai recunoscut. pana cand Gopo s-a hotarat brusc: nu va mai fi un film despre istoria costumului care-l face pe om ci despre istoria omului . pe urma. Curios. colectioneze sori .. pe masa de lucru a regizorului a crescut 0 floare: zis ~i facut. burdu~ind pamantul. "). aceasta floricica pentru care tu ai atatea slabiciuni. aritmetica. atunci. era ~i0 planern albastruie pe-acolo.care ar fi putut incepe istoria costumului . concentrata. "magicianului" Gopo. dar ii lipsea sf§. a~a cum au hotarat mai tarziu astronornii ("ca soare1e a ramas chel ~i rotund. soarele a stranutat. aproape gata.referindu-se la Scurta istorie . maimutele lui Darwin. in cosmos. un brontozaur tocmai se juca cu un fluture. drept pentru care s-a grabit sa-~i trirnita omuletul in cosmos. cu 0 coama de flacan in loc de par -.. i~i spuse om ~i se prefacu ca nu-~i mai cunoa~te parintii"). era 0 revolu!ie. ~i.asta 0 ~tiu astazi ~i copiii"). cum acest omulet poate sa te intreaca in intelepciunea lui! Fere~te-te de curiozitatea lui! S-ar putea ca intr-o zi sa foloseasca parte din caldura razelor tale ~i sa fiarba Calea Lactee! Filmul era gata: 10 000 000 de secole in 10 minute! L-am numit Scurta istorie. cum omuletul rupt din tine a descoperit acest graunte delicat rupt tot din tine. in sine. pana cand 0 biata maimuta a cazut din porn. draga soare. 1996). tot ce construisem se surpase peste noapte"). cu gura. pe urma. gravati.. reforma animatorului roman se bizuie pe specificul artei a opta. personajul central al multora din filmele care au jalonat creatia de pe teritoriile animatiei a "inagului". au inceput sa se dea lupte grele. cu expresia serioasa.. ii re-dau cuvantul regizorului: "Sa faca ace1a~ilucru ca pe pamant: sa sacteasca flori. a ajuns la . De aici.i-a venit in rninte frunza de viti! ~i. Cu capul sau lunguiet. Omuletul acesta. mai departe .

In tot timpul filmului omuletul n-a zambit niciodata. Este foarte important ca filmul sau nu datoreaza cu rigurozitate nimic nici lui Disney. filme"). aprofunda aceasta idee: "Omuletul reu~e~teinsa sa fie ~iun personaj in adevaratul sens al cuvantului.fara sa menajam prea mult vocabularele . Dana Duma.ba chiar foarte zgarcit.~iI-am studiat pe omulet ca ~icum nu l-~ fi desenat eu. "Am revazut ScurtCl istorie . Acest filmulet a fost la Cannes 0 descoperire care trebuie semnalata prin stralucirea unui mare premiu. A crescut atentia pentru fond.in triumf. cu umorul sau frust a creat un personaj cu insu~iri arhetipale. luati pana deunazi in gluma ~i raspar. cu gesturi inconfundabile ~i cu farmec personal. Scurta istorie a lui Gopo a facut . America ii cere Buftei filmele lui. celebrul omulet revine in cateva filme "exponentiale": Sapte arte (1958). cu numele derivat din Popescu. el strabate in chip victorios incercarile dificile. In activitatea artistica internationaIa." La Cannes. fara nici un «efort grafic». Fruntariile noastre spirituale tree peste toate granitele nationale . Filmul sau acumuleaza in zece minute idei poetice. cu eel al marelui juriu. ~i prin grafismul sau sumar. Pentru Sapte arte a~ recurge din nou la cartea lui Gopo ("Filme. fericita pentru faima tarii ~i a poporului nostru. Desenul era simplu. dupa premiul . Nu am folosit nici expresia fetei.la data aparitiei. cu burticica ~igol."impresie". Gura lui este aproape imobila. intercalat in forfota timpului ~i a existentei agitate. autoruli~i "subapreciaza" in mod premeditat eroul." In filmografia lui Gopo. a ridicat Popqtii no~tri. Mereu uimit." lata ~i ce scria Tudor Arghezi dupa "lansarea" lui Gopo: "Diavolul binefacator al acestui nobil univers delicat ~itonic.spunea Gopo . Omuletul-pictor preistoric va adauga desenului sau cioplit pe stanca un zilmbet!" Mai departe? Veneau trei brontozauri: unuia i-a placut 163 . cu 0 uimire capabila sa dezlege celemaiintortocheatemistere. fie invingandu-~i adversarii prin ~iretenie. de pilda. zgarcit in compozitie. Ochii lui sunt doua puncte. nici celei sovietice. in monografia citata.marturisqte Gopo . nici lui Grimault. reu~ind sa Ie depa~easca intr-un mod care aminte~te de vagabondul lui Chaplin. Homo sapiens (1960). Subiectulinsa a capatat forta. intr-o povestire umoristica plina de ritm ~i de imaginatie. Mi-am redus de buna voie posibilitatile. un amestec exploziv al acestor doua aspecte. celebru ~i cautat de jur imprejurul planetei.. Halla! (1962) . Filmele acestui roman." Efectiv.cum se spune .OmuletulluiGopoaimpresionat. criticul francez Michel Capdenac spunea: "Omuletullui Gopo este mai putin 0 caricatura ~i mai mult 0 chintesenta a omului cotidian ~i etern. Nu ~tim nimic despre realizatorul ~iautorul Ion Popescu Gopo. fie ignorand pericolul." Sigur. ScurtCl istorie. pana la prestigiul mondial.. refuza orice impodobire falsa ~itrece prin viata.cu mare economie de linii. filme.triumfal! de la Cannes: "Palmaresul micului juriu a contrastat. esentializat. zgarcit in expresii .cu iscoditoarea sa fantezie. acordand «Palme d'or» unui desen animat romanesc. Gopo e prezenta romaneasca. AUo. de unde a~extrage cateva din premisele cinematografice ale celor ~apte arte. despre care. 0 curiozitate fara astampar 11impinge in palpitanta aventura cosmico-gnoseologica. din fericire. N-a zambit niciodata! Gasisem ce cautam. lata ce scria criticul francez Ge'orges Sadoul despre acest film. "Am facut un omulet . Povestea incepe intr-o ingrozitoare noapte preistorica. pe nevazute.sau de naivitate. zgarcit in mi~care. nici ~colii cehoslovace. al carui geniu autentic incepe sa circule prin toata lumea veche ~i noua. departe de normele ideale ale Fetilor Frumo~i. prin intamplarile ei. dupa ScurtCl istorie. care trebuie sa fie tanar. ca un prune matur pus in fata unor enigme existentiale teribile. omuletul acesta cu maini ~ipicioare subtiri. nu ~i-i poate da peste cap ~inici nu se uita gale~. Gopo . se cheama cu numele pamantesc de Gopo. filme.

chiar i'n timpullnregistrarilor. eel de la Tours.cum marturise~te regizorul . intr-adevar. omulerul s-a facut alb ca varul. Constantin Mustetea. Efectiv. a descoperit. Abia acum. Un Homo Sapiens facea pantofii altui Homo Sapiens. lasata . Cei mai apropiati au fost compozitorul Dumitru Capoianu.a ie~it ceva hibrid.. din filmul dedicat celor ~apte mie! Pentru arta a doua .. Documentandu-se pentru Homo Sapiens ("pe care la ~coala l-ar fi cflemat Homo Meanthropus Sapiens"). sustinand 0 piatra mai mare deasupra capului. are cuvinte de apreciere ~i de multumire. care ar putea fi model ull ui eel mai fericit i'n tentativa propusa: "toti HomQ Sapien~ii i'mi erau dragi.marturise~te regizorul. in fo~netul padurii. "Muzica a fost compusa de un compozitor pe pianul caruia sunt mai multe ~uruburi decEitnote muzicale. pe parcursul a zeci de filme. chiar cei care recazusera i'ntr-o stare de degenerare fizica i'mi erau totu~i mult mai dragi decEitfiintele de tranzitie".grozav desenul. 0 suta de mii erau la meci".. Nicolae Hizan.. pe strada. Gopo s-a gandit mereu la colaboratorii sai apropiati. Dar se nascuse prima arta. Obosit. literatura. lucrurile au fost mai simple: speriat de dinozauri. ~i 0 seama de profesioni~ti valoro~i ai desenului animat: Constantin Popescu. iara~i.. omuletul face dinozaurii sa rada sau sa planga in hohote. A urmat. coardele. Dupa istoria omenirii. Cu teatrul. regizorul obtine un nou "premiu de aur".. un Homo Sapiens zbura. "Am desenat muzica" . $apte arte ramane a doua isprava mondiala a omuletului: datorita lui. Peste tot erau numai Homo Sapien~i. Dansul? Regizorul devine. el era de acord . i'n carticica sa. in istoriile lui Gopo ~i-a facut loc istoria omului. din toate colturile lumii a dat grq . Acest "alb ca varul" este dat jos de pe fata ca 0 masca. Schimband masca vesela cu cea trista. ce scriau cu semnele acestea atat de deosebite unele de altele?" . Pentru fiecare. Gopo poveste~te: "Am luat 0 lampa ca Diogene ~i ':m i'nceput sa-l caut ziua. acoperi~ul. dar sa trecem la 0 aWl arta.zice regizorul .. ideile lui Gopo sunt seducatoare chiar atunci cand singur 0 spune (facandu-ne iara~i cu ochiul): "am stricat ideea" . dirijeaza orchestra pildurii ~ipermite temutului fulger sa se produca numai la locul hotarat de eli'n partitura. de data aceasta la un alt festival prestigios.. la urma~ii lui de peste decenii? Lasand gluma la 0 parte. Omuletul descopera pe rand percutia. apoi. cu care a pomit ofensiva novatoare ~icare I-au Insotit ani la rand. a~a ca ultimul cadru este pelicula care se strange ~i iese sacadat din ecranul alb". douazeci de pui de Homo Sapiens alergal' lovindu-se cu ghiozdanele." Lucruri1e nu stau chiar a~a i'n realitate. de la generic pan a la sfaqit.". in film. desenul.propriul critic: "Dorinta de a compune un dans cu pa~i adunati din toate dansuri1e. compozitorul este Dumitru Capoianu. suflatorii. Gopo se i'ntreaba. dupa istoria artelor. chiar ~i salbaticii de pe treapta cea mai inferioara. "lnginerul este Dan lonescu sau cum Ii 164 . Pascal Radulescu.. eel de al treilea nu avea nici 0 parere. altul era plecat pe mare sau i'n fundul ei. a rezemat aceasta piatra-acoperi~ pe alte doua pietre ~i a obtinut un dolmen. inestetic. lulian Hermeneanu.omuletul dirijeaza."intrebam pe toata lumea: ce este arhitectura?" In film a aparut 0 avalan~a de pietricele care lovesc capul omuletului pana cand acesta. "Ce scriau oamenii cu literele. muzica. Matty AsIan. inginerul de sunet Dan lonescu. cu 0 imaginatie bogata. In finalul episodului. cu ideogramele. omul dirijeaza natura!" Dar filmul? se intreaba regizorul: a ~aptea arta n-am desenat-o? I~i raspunde i'n final: "am desenat ~i filmul.. i'n 1963. pe buna dreptate. Gopo. Sa se fi gandit Gopo. mereu modificand ~iimpro~ vizand acorduri. Gopo i~i raspunde (in imagini): oamenii i~i scriau durerile ~ibucuriile lor. altul nu a fost de aceea~i parere."i'nadins" spre sfar~itul filmului.

Lucida. vede tot ~i nu iarta gre~elile: Pieretta Atanasiu a pus enorm suflet la realizarea filmelor maestrului. "Dintre desenatori cu greu ma pot opri la cativa. cu un simt artistic innascut. in Ala. «Don-profesor» -.desigur. Cecilia Radulescu . cu explozii neprevazute In mi~care. metodica. obsedat de semnificatia mi~carii. Exactitatea filmarilor sale devenise proverbiala. este amintit cu recuno~tinta. Ii Incuraja ~i la randul sau era admirat ~i divinizat de ei. 165 . Fiecaruia li datorez rezolvari plastice interesante ~i mai ales dragostea pentru munca noastra colectiva.de unde radiofonice ~i. cu un prilej. Constantin Merlan . avea sa deruleze povestea omuletului sau pana inspre sfar~itul vietii. ea a crescut de la un film la altul. Halla!. "nepretuit.alte ~ialte scurte istorii.a lucrat cu maestrulla filmele realizate dupa anul1975. Unul din elementele forte din filmele lui Gopo este coloana sonora. Mica Boroghina . un stil de neconfundat.«foarfeca de aur» a ritmat In mod inspirat filmele lui Gopo. Cuno~tea dumnezeie~te toate posibilitatile camerei de luat vederi ~iimagina cu exactitate toate mi~carile de aparat.de o rara bunatate ~idelicatete sufleteasca. pedant.a fost alaturi de maestru la multe dintre filmele de varf. complexa. Cel mai util.Inzestrata cu un simt al umorului ~i al poantei rar Intalnit. Ii respecta. Foarte putini ~tiu ca aHituri de Gopo se afla asistentul de regie. ~colitla cativa dintre regizorii ru~i de talie internationala. captate din cosmos sau provocate cu un dop de pluta. cel mai prezent In toate muncile.un creator Indragostit de cursivitatea mi~carii. de pelicula cinematografica. simtul sau ritmic ~iintuitia sa comica I-au ajutat sa rezolve cu succes multe din scenele-cheie din filmele maestrului. capabile sa-i concretizeze cinematografic gandurile. un tehnician exce1ent. Sunt multi talentati. riguros.spunem noi. Gopo a imaginat . plin de idei. reu~ind in final sa rezolve arice probleme de imagine. regizorul Ion Truica despre "echipa lui Gopo": "Arta lui Gopo se leaga ~i de capacitatea de a ~ti sa adune In jurul sau personalitati de talent. rafinat animator ~i scenograf. Redactorii: Watzlav Stukas . Aportul tuturor. Frumos spunea.in stilu-i caracteristic .". cursive.un talent autentic Inzestrat cu simtul mi~carii elastice. un cap limpede care ~tie tot. Olga Nitu . Animatorii: Constantin Crahmarel -.Constantin Popescu. de pilda. alternand firescul mi~carii rea1e cu fantasticul animatiei imaginare.0 literata cuM. Imaginea: Gopo prefera sa nu schimbe colaboratorii. nelini~tita. el da viata filmului prin efecte sonore surprinzatoare. Cu 0 fervoare experimentala specifica tineretii sale fara batranete. II ajuta pe maestru sa ordoneze bogatia de idei. Sunetul a fost mereu imaginat de profesoml Dan Ionescu . Se ata~a de ei. unde nascocirea alfabetului Morse se datoreaza picioarelor unei broscute ~iunde Pamantul este un ghem de fire te1efonice. nastru~nice. Muzica imaginata de Dumitru Capoianu are 0 neobi~nuita inventie melodica ~i ritmica. meticulos. un fel de Jupiter priceput In fel de fel de zgomote lungite sau comprimate tehnic. Muzica sa este expresiva. Montajul: Didi Vasi1escu . un inventiv. fiind un sfetnic inspirat. ordonata. . a ~tiut sa asocieze simbolic imaginile ~isa Ie dea sens. A avut alMuri de el pe Rad Codrean. Gopo avea sa-~i continue scurtele istorii ~i-n decenii1e urmatoare. cautand neobosit alternante de ritmuri pentru a mari expresivitatea scenelor.un artist cerebral. zis Tati. ajutorul ~i Invatatorul cel mai apropiat era tatal meu .un artist exceptional. seducatoare prin originalitatea ei. Dotat cu un exceptional simt al ritmului. un inspirat cautator de metafore sonore. Roland Pupaza .0 inteligenta nelini~tita. De la Pascal Radulescu am Invatat mult desen ~iIncapatanare In munca". Simpla enumerare a calitatilor echipei lui Capo este edificatoare pentru nivelul artistic al colaboratorilor sai". In toate filmele". Cu aceasta echipa de nadejde. istoria telecomunicatiilor. un operator sobru. un om inventiv.

. ai zborurilor cosmice.marturisea Gopo in programul de sala la premiera din februarie 1964 -. De-a~' fi . Calatoria din trecut spre prezent porne~te din comuna primitiva unde oamenii cavernelor se straduiau sa aprinda focul prin frecarea pietrelor.Radu Beligan . printre ceilalti interpreti ai filmului. Lindbergh. Intalniti de erou. pe Prometeu (Septimiu Sever) lupmndu-se cu vulturul ~i. am Infipt pilonii rampei de lansare In pamant ~i. Liliana Tomescu. Emil Botta. Gopo I~i raporteaza mereu filmele la propria creatie din domeniul celei de a opta arte. Haralambie Boro~. printre celelalte personaje ale revenirii spre prezent fiind Califul din Bagdad (pe covorul sau fermecat). Puiu Calinescu.. pusa la dispozitia fanteziei. apoi. Mai jucau In film Ion Manu. comedia ~tiintifico-fantastica Pa!ii spre luna aduce un omagiu celor care au imaginat."samanta" filmelor de animatie. cu unele metafore naive. Secventele dinspre final. eroul nostru llintalne~te. un cosmonaut din anu12000 .~i experienta filmului de fictiune. un tip de "vagabond chaplinian" interpretat de lurie Darie. cum ar fi ~iprocedeul pixilatiei (0 tehnidi prin care personajul uman este filmat in regim "imagine cu imagine").despre 0 bomba atomidi ajunsa din Intamplare In mainile unui biet cer~etor . automatizata . Gagarin . iar "deschiderea" spre fantastic ramane.I~i potrivqte culorile). cu actori. Galileo Galileu (abjurand In fata rugului.constituie unul dintre momentele "de varf' ale filmului. scurtcircuit. pe langa ace~ti legendari eroi livre~ti. regizorul recurge adesea la tehnici specifice sau auxiliare ale animatiei. "Am vrut sa realizam un film de previziune.vreme de trei decenii . Liliana Tomescu -. cum noteaza ~i Dana Duma In monografia sa. tot sapand. Eugenia Balaure (cu chip de Inger salvator). ca Traian Vuia. Pe de alta parte. da de Cupidon. am vrut sa facem 0 comedie cosmidi . 0 dilatorie dinspre viitorul Inspre trecutul omenirii.~iIn gandul rostit sau nerostit al autorului . neindoios. Cyrano de Bergerac. Pregatind plecarea rachetei spre luna... Gopo imagineaza. baronul Mtinchausen ~i. Recurgand la 0 dramaturgie de tip eseistic. ca scenarist ~iregizor. S-afurat a bomba (1961). unde "barbatul venit din viitor" .Eugenia Popovici . fiind Grigore Vasiliu-Birlic). ~i-am coborat din ce in ce mai adanc in amintirea noastra. "principal a legatura de rudenie cu desenul animat"..Intre timp a parcurs . care mu~di dintr-un mar In timp ce Leonardo Emil Botta . cu chip ~iglas irezistibil. N-am mai plecat In Cosmos. in Pa!ii spre luna. blonda ~i mancacioasa. prilej pentru un ingenios ~lagar lansat de Dumitru Capoianu ~i interpretat de Radu Beligan. au pregatit zborurile cosmice. 0 femeie durdulie.mizeaza pe inspirate efecte de comic burlesc ~i contine cateva secvente antologice pe parcursul peregrinarilor eroului. Tezist pe alocuri.fiind . Mona-Lisa .printre ei fiind ~i0 frumoasa "salbatica" InIa~urata in blanuri.. Indeosebi primele sale lungmetraje.in care se combina momentele de animare a actorilor cu efectele de mi~care mecanidi. filmullui Gopo .tocmai se barbierea cu un aparat electric). Pegas ~iMercur (acesta din urma. legendari pionieri ai aviatiei. realizate In aceea~i tehnica. Leonardo da Vinci (care tocmai 0 picta pe faimoasa Gioconda... Pa!ii spre luna (1963). poarta in ele metafora-cheie ~i pledoaria pentru folosirea energiei nucleare in scopuri pa~nice: oamenii se deplaseaza cu ajutorul unor bucati desprinse din bomba atomidi.sic! -.." Practic. "E pur si muove"). George 166 . am devenit arheologi ai zborurilor din trecutulindepartat. ~tiintifico-fantastic . Harap Alb (1965) ~i Faust XX (1966) pastreaza In ele . pe un cosmodrom. In drumul sau prin tunelul timpului (pretextul acestei calatorii originale fiind un . procedeu utilizat In parabola antirilzboinica S-afurat a bomba: 0 antrenanta cursa de urmarire intre 0 banda de gangsteri ~iprotagonist . ~i sa imaginam 0 lume stranie pe 0 planeta vecina. Bleriot.tot In mitologie. Tudorel Popa..

Premiera filmului avea loc In decembrie 1966. Cam In aceea~i perioada se dedica genului un alt cineast original ~i inventiv.11/1965 -. Salonic ~i . S-afurat a bomba ~i Pafji spre lunCi.).. In filmografia regizorului. Irina Petrescu . ratoi neascultatori ~i arici rautacio~i. 167 . Insu~i numele eroului este citit altfel dedit In interpretarile dasice: pentru regizor..L Suchianu.este. In Intreaga sa creatie. Ion Popescu Gopo (1923-1989) a ramas tributar.e "cam prostut ~icam fricos". Irina Petrescu. cu talent de manipulator). cel care avea sa dea viata papu~ilor. Rarap Alb . Filmele de lung metraj ale lui Gopo au fost bine primite la Festivalurile cinematografice ale timpului.respectiv . science-fiction-ul vesel.interpretat de Florin Piersic . Fory Ettede.In dublu rol. original -.. motiv care-l face sa ravneasca la nemurire).. Gopo a revenit. primului sau premiu international. mai lipsit de siguranta. donata -. mult mai indecis. ambele cu imagini semnate de ~tefan Horvath. un argument valid al originalitatii.pe post de Imparat. Marcel Anghelescu. Eva Krzyzewska. caruia Faust Ii Imprumuta trupul) ~i Jorj Voicu (un Mefisto insinuant. tembela). Un rol important In stabilirea conventiei moderne a basmului 11are. de la Cannes. "laie ~ibalaie".. Noua conventie propusa de Gopo . iar eroul cu acest nume . prin filmuletele destinate micilor spectatori. Insa. Puiu Calinescu etc. cu albine ~i porumbei. la una dintre formulele sale predilecte. "cioara vopsita". a intrat In lumea animatiei sub zodia lui Disney. printre propunerile insolite fiind aceea a pictorului Mircea Bogdan In rolullui Flamanzila ~i. din anuI1957 . cu "articulatii" discutabile . George Demetru. pentru care D..cam greoaie. Stela Popescu (fiica profesorului. hotarat lucru. "Harap-Alb" este un fel de "alb-negru". Florin Piersic.Trieste... Liliana Tomescu.y fi . In film apar interpreti familiari In filmele lui Gopo (Emil Botta . 0 original a lectura din Creanga care i-a solicitat la maximum imaginatia. cu bogat par negru (Cristea Avram).cu imagine. care sufera de 0 boala incurabila. somptuoasa ~ibaroca. Spanul. cu 0 cromatica intensa ~i cu sugestii fantastice. Alaturi de Florin Piersic ~iCristea Avram. iepura~i neastamparati. decat inamicul sau pe viata ~ipe moarte. Cel mai premiat cineast roman. totu~i. Rarap Alb. In sfar~it. esentializata. pentru ScurtCi istorie. Pentru rolul Margaretei . basmul cinematografic De-a. desigur. unul de printesa ~ialtul (sic!) de.din interpretarea Indrazneatil a mitului faustian -. Bob Calinescu (1926-1990). prin Faust XX. Iurie Darie (un asistent carierist... care joaca alaturi de Emil Botta (un Faust interesant. are 0 fraza antologica: "frumusetea Spanului e vibranta ca 0 lama de Toledo". In timp ce De-afjfi . Gopo a recurs la 0 actritil poloneza. cum am vazut. pentru a ramane printre filmele deceniului al ~aptelea. 0 fiinta carn. cu trimiteri exuberante sau ironice la tablouri celebre. au fost distinse cu premii la Edinburgh.Demetru. aceea a "actritei" Lica Gheorghiu. A urmat.. printesa . scenografia lui Ion Oroveanu. un tip fermecator. acea atat de stralucitoare "Palme d'or". la randullui. Eugenia Popovici. A OPTA ART A IN OFENSIVA Gopo. de Grigore Ionescu a obtinut premiul de imagine la Milano ~ipremiul de regie la Moscova. tenace.. ca ~i Faust XX. dovada fiind ~imarile libertati luate fata de textul originar. "uite-l nu e". "umanizat". In cronica sa din revista "Cinema" .

de-a lungul anilor. Ritm (1965). Romeo ~'iJulieta (1968) -. parabole cu intamplari cotidiene . Alf'abetul (1958). inca din 1949. deopotriva.un alt pionier al filmului de animatie. Doua creioane. cel mai notoriu creator de anima~ie cu marionete. maturoiului).Cuiul (1963) -. . in forma moderna. lucrand cu crengu~e. Calomnierea calomniei (care recurge ~i la efectulludic al "ariei calomniei". lasa sa se intrevada bogata imagina~ie a autorului . banda rulanta . Balada me. este. circula cu . ramas fidel. reu~ind originale efecte plastice.. Calurii de fcc (1959). incercase un filmule~ de un minut. bazat pe jocuri ~i surprize cromatice. prin papu~ile sale. a poveste coloratil (1960). Ucenicul vrajitor (1957).. de pilda. cineplastic. Motanul In cosmos (1968). Arghezi sau Shakespeare Domnul Goe (1956). de-a dreptul stra~nic fiind personajul. filme moralizatoare pentru copii pre cum Chit In pericol (1956) sau Nazdravanii (1957).care era sa-l coste via~a . Patru pitici (1967). Ar fi de amintit ~i un film de mai t1lrziu al regizorului.Toporul . doua buca~i de lemn pe masa unui sculptor) sau Romeo ~'i Julieta (0 anima~ie de pietricele. un nume de baza din "vechea garda" a filmului 168 . Ritm . legendara dilema a lui Columb: un om se ambi~ioneaza sa a~eze in picioare un ou.. culori calde. felurite ca gen sau ca sursa de inspira~ie. lulian Hermeneanu. Zdna de cemeala (1961). regizorulincearca sa transmita iluzia de materie vie. lansa . cartoane decupate . pove~ti atractive: lulian Hermeneanu s-a dovedit. sprijinit pe propria coaja.este un alert ~i expresiv montaj ritmico-armonic. de asemenea.Rapsodie In lemn (1960) -. Bob CiHinescu ~i-a propus. mereu. se fmpotrivqte. ci pe partea sa ascu~ita. se apara. fantezii cineplastice ca Metamorfoze (1961).yterilor (1962).Pantalona. Goethe. Parabolele lui Bob Calinescu n-au fost niciodata lipsite de tillc. In 1954 debuta ~i Olimp Vara~teanu. aul din 1972. scurtmetrajul sau color din 1953. Ucenicul \nljitor (in care. cu ajutorul carora autorulincearca sa sugereze aqiuni ~i caractere umane).. suferind un accident . Matura nilzdravanil (1962). se intristeaza ~i sfar~e~te prin a se sparge. cantata de Nicolae Secareanu). ecranizari dupa Caragiale. cehul Jiri Tranka. nu mult dupa ce un clasic al anima~iei mondiale. Scrisorica). creatiei destinate copiilor: el debuta in 1953 cu 0 fabula cinematografica semnata alaturi de Matty Aslan. el se va a~eza vertical.asemeni lui Gepetto. diferite ~i prin tehnicile folosite. un experiment original. Intrat in lumea filmului ca actor. nu oricum. oul refuza.in urma cu aproape 50 de ani . Vulpea pacaLita. dar cazand. Rapsodie In lemn (0 idiHlintre un baiat ~i 0 fata.filmul-~coaEl" Bunicul a sadit o ridiche. chiar daca era sarac din punct de vedere al anima~iei. un prieten bun al micilor spectatori.pe cand juca in Rasuna valea. se infurie. Regizorul a folosit papu~i din lemn sculptat in stil popular .yii se poartil uscati (1957).animalele din film. Calomnierea calomniei (1970). printre filmele sale de mai tarziu figurand Ciubotelele ogarului (1955). cineastul impresioneaza prin dinamica formelor. a poveste cu ursuleri. gustul experimentului i-a marc at intreaga crea~ie. Cele mai ambitioase din punct de vedere artistic raman filmele experimentale ale lui Bob Calinescu: in Metamorfoze.~i harul construqiei caracterologice a papu~ilor. obiecte ammate . Soarele $i trandaf'irul (1965). Dintre filmele amintite se impun cateva: Domnul Goe (cu eroi nostimi in prim-planul aqiunii).yipildurea (1968) -. prin care Bob Calinescu i'ncearca sa ilustreze. Glumil noua cufier vechi (1964) -. Bob Calinescu s-a dedicat amma~iei de papu~i din primii am '50 (dupa ce.cu Pacalina ~i Pacalici . Cea mai prolifica perioada din crea~ia regizorului (1953-1966) cuprinde aproape 30 de filme. Opera sa cinematografica a urmat un proces permanent de abstractizare. personaje simpatice. Din preajma lui Gopo a pornit . ~i-a innoit permanent mijloacele de expresie.

din anu11951. Hoata de la circ (1962). Ziimhetul (1965). Supersti(iosul (1956). Printre celelalte filme ale sale s-au numarat Telefonul (1958). Made in Africa (1961) -. tu dore~ti. tehnica desenului animat cu eea a eartoanelor decupate -. cartoanele decupate i'n animatia romaneasca. Filmele sale . i'nfuga. Coco~elul de hiirtie (1965).Omagiu (1959). care realiza. Cuvinte (1968). au retinut atentia i'ndeosebi prin capacitatea de fabulatie a autorului. Dupa ce i'ncearca. tatallui Ion Popescu Gopo ~ial operatorului Alexandru (Alecu) Popescu. evident i'nca de la primul sau film (Veniti maine!) ~i sustinut de alte cateva eartoane decupate.film distins eu "Leul San Marco" la Venetia -. Insula Negritei ~i Urna miraculoasa. Campul (1970). desigur cu tributurile de rigoare pHitite mae~trilor" . registrul stilistic al iui Olimp Vara~teanu se diversifica. un film colectiv printre autorii caruia s-au numarat Virgil Mocanu. Ar fi de retinut ~inumele unuia 169 . realizand "filme de autor" ~i de inspiratie literara. regizorul a fost considerat "creatorul ~co1iiromane~ti de eartoane deeupate". in 1968 -. i'n seqia de animatie a Studioului "Bucure~ti". lasand i'nurma sa pe1iculeea Fluiem~ulfermecat (1954). Boul ~i vitelul (1968). Raidul pacii (1960). el dorqte (1969). Purcelul In excursie (1959). Olimp Vara~teanu. Cotidiene (1964).): pe buna dreptate. Victor Antonescu.a aetivat. Unul dintre colaboratorii lui Gopo. Dupa cum 0 spune Dinu loan Necula i'n volumul sau "Calatorie in lumea animatiei romanqti". Specialist i'n filme pentru copii.distins. Ratoiul Mac-Mac (1957). desenul zganat pe pe1icula~ifilmul de papu~i. lmparatia lene~ilor (1961). investite nu 0 data eu un umor incisiv. Pataniile vulpoiului ~iZdreanta. i'~ii'ncearca fortele i'nparnf1etul social-politic . i'n 1957. Genoveva Georgescu. Cinci saptamani In balon (1966). Constantin Popescu .cum yom vedea . i'~iafirma tot mai raspicat potentialul ironic. cu "Pelicanul de aur" la Festivalul international din Mamaia. Ion Popescu Gopo. 0 mentiune ~ipentru scheciul Oul din Pamantul oamenilor (1967). cu diteva seevente savuroase.de animatie. episoade de serial etc. Filmele amintite sunt doar 0 mica parte din creatia de referinta a autorului: i'n anii '70 ~i '80 regizorul . George Sibianu. Cu timpul. Idila (1967). Variatiuni (1969).0 hazlie ecranizare a unui basm de Ion Creanga. a carui creatie avea sa se extinda pe aproape patru decenii.unele dintre ele i'mbinari de procedee. Din 1970. dovedind i'nclinatii speciale pentru filmul de papu~i. autorul parase~te personajele animaliere care I-au lansat. s-au numit Sasefahule cu un strut (1964). printre care aceea cu drobul de sare. Eu doresc.unul dintre fondatorii filmului profesionist de animatie . ani de zile.regizorul abordeaza. lngerul fmpu~cat (1967). Ratoiul . trei filme ale sale din 1955. Olimp Vara~teanu a i'mbogatit filmografia genului satiric cu titluri incitante: Nimic despre Arhimede (1965). i'n speta ~coli1eiugoslava ~ipoloneza. "suflul novator adus de eli'n animatia romaneasca a anilor '60 reprezinta 0 incercare aproape singulara de racordare la contextul avangardei europene a genului. regizorul Constantin Mustetea s-a stabilit i'n America.i'~iva consolida filmografia (reapropiindu-se de universul copilariei. Balena (1966). Fin umorist. de altfel. primul. Caciulita cu duc ro~u (1964). Ghiocei (1964). La carnaval (1965). Printre autorii aetivi dupa anul 1954 s-a numarat ~i Constantin Popescu (18951965). Mimetism (1966). Cea mai importanta creatie a sa din anii '60 a fost filmul Prostia omeneasca . Fata din Far West (1970). ca animator. Vulpoiul campion. Printre regizorii afirmati i'ndeeeniul al ~aselea a fost ~iGeorge Sibianu. ~ipurcelulla patina} (1958). aeest din urma film fiind un amuzant joe de metafore verbale ~ivizua1e. Pefir (1967) . Constantin Mustetea a facut saltul seriptic ~ivalorie i'n breasla regizorilor eu filmul Cine a gas it manu~a? (1961).

sa semneze alte pelicule ca Oac broscoiullaudaros (1960). cu filme precum Aparat universal (1958) ~i Petrolache Fat Frumos (1959).~i ca regizor de animatie (prin filmul Casute ascunse). pictor. Tot catre sfaqitul anilor ' 50 debuta. Fata din Far West de Olimp Vara~teanu. Tolanici (1957). Din 1970 se va stabili in strainatate (in Statele Unite ale Americii) ~i~tefan Munteanu (1926-1990). !loricelul !Ii nevastuica de Horia ~tefanescu.. Aventurile lui Bobo de Florin Anghelescu. grafician. Soclul de Marin Ionescu ~iPaul Socrate Mateescu. o poveste cu cartona!le de Laurentiu Sarbu. fata de 15 In 1965. Desen pentru 0 pasi1re de Letitia Popa.profesiunile specifice filmului de animatie ~i multe nume au dobandit identitate artistica prin compartimentul in care s-au afirmat (unii dintre realizatori devenind reputati autori de filme): Eduard Sasu. Intre aceste "coperp" s-au modelat . Campul de George Sibianu. Domnul Goe de Liana Petrutiu. Soarele !Ii trandafirul de Iulian Hermeneanu. Insula de Olimp Vara~teanu. Anul 1964 ramane foarte important in istoria filmului de animatie. Florin Anghelescu realiza. Flori pentru Mihaela de Nell Cobar. Valentin 170 . Electronicus (1963). de Ion Truica. Ultima fntoarcere de Florin Anghelescu.film premiat la Mostra filmelor pentru copii de la Venetia -. Pisica.bazate pe jocul unor forme geometrice .din 1960 . pentru ca. Pove!ltile piticului Bimbo de Horia ~tefanescu. in padurea lui Ion de Adrian Petringenaru. patania lui Ion): autor de filme pentru copii. In numai ~ase ani. Intre aceste "copeyti" au intrat multi alti regizori de animape. Coco.premiat la Bergamo -. Defect de Virgil Mocanu. Aventura In albastru (1969). cu umor ~i inflexiuni satirice. Cocenel de Bob Calinescu. ca regizor. Penele negre de Florin Anghelescu. la O. Domni!loara vrajitoare (1968). Cine e de vina? de Olimp Vara~teanu. titlurile de referinta ale creatiei sale venind in deceniul urmator. riscurile uniforrnizarii. Iepurele !Ii broa. Nimic despre Arhimede de Olimp Vara~teanu. 21mbetul de Constantin Mustetea. poet. Calomnierea calomniei de Bob Calinescu.N . in ami '60. pelicule ca Povestea cu iepura!li (1963). pisica !Ii !loricelul de Artin Badea. Gura lumii de Horia ~tefanescu. Unde nu-i cap de Bob Calinescu. Pata ~i Paralele (1966). Dimensiuni (1966) . realizator al unui film de animatie inca din 1946. S-a inaugurat. Liviu Ghigoyt (1925-1979). Coco!lelul.~elul de hartie de George Sibianu. Bautura blestemata de Laurentiu Sarbu. $obolanul !Ii stridia de Constantin Crahmarel. el fiind autorul unor scurtmetraje ca Zgribulici (1961) . Un bloc neobi!lnuit de Matty AsIan. Nota 3. Motanul pedepsit (1958).C. Gardul de Gelu Mure~an. Bradutul singuratic (1959). productia de filme s-a dublat: 28 de pelicule In 1970. el a semnat pelicule ca Lacatul minune (1955). graficianul Benedict Ganescu. in anii '60. Dedicat filmelor pentru copii. Doppy! de Horia ~tefanescu. Buna dimineata.sugerau.~tele de Victor Antonescu. Pana la sfar~itul anilor '50 a realizat filme la Studioul "Bucure~ti" ~i Jean Moraru (intrat in cinematografie inca din 1941. Frunza !Ii puiul de Angela Buzila. Fara morala (1964). de Nell Cobar. Gradina de Tatiana Apahidean. un artist de clasa. Cele 28 de filme din 1970 au fost: Broasca!li !lobolanul de Eduard Sasu.dintre colaboratorii apropiati ai regizorului la un alt film valoros (Mimetism). Hello. De-a rostogolul (1964). Pe un perete. Petrica!li Inca cine va (1964). inainte de a se stabili in strainatate. Bun sosit de Ion Ganescu. Rapirea de IulianHermeneanu. ale cMui desene . In 1965 au fost produse urmatoarele scurtmetraje la "Animafilm": Doua creioane de Iulian Hermeneanu. Piratii cosmosului de Mircea Toia. La carnaval.in deceniile cm:eau urmat . Legenda contemporana (1961). lansat . Baiatul!li carbunele (1967). de Constantin Popescu. poveste! de Luminita Cazacu. Aventurile lui Bobo (1965). Studioul "Animafilm". Pe un picior de plai de ~tefan Munteanu. atunci.

Zece catei (1968). in continuare. avea sa ajunga . ca regizor de animatie. earieaturistul Nell Cobar (1915-1993) debuta la "Animafilm" cu Nota 3 (1965). anuntandu-~i apetitul satiric din deeeniul urmator. Adrian Hoble (animatori). Formele . siderala. temele eosmogoniei. ale apocalipsei.. in inspiratia tematid ~i executia plastid. Inca de la primul sau desen animat. ale dialecticii contrariilor revin obsedant in filmele sale (ea ~iin picturile sale. Constantin Iscrulescu. inceputul altor filmografii. realiza in continuare desenele animate Eu!!! (1966). fiecare pata ~i nuanta accentuand 0 emotie sau o idee. un alt scurtmetraj spiritual. care ~i-a prelungit in film preocuparile plastice. Paiata (1968). Sandu ~tefan (operatori). Mihai ~umbaru. Alt caricaturist. F ata In fata cu fericirea (1967). Picatura (1966). grafieianul ~i criticul de arta Virgil Mocanu.devin adesea imaginea unor stari complexe de spirit sau a unor idei in planul meditatiei. Dupa ce realizase cateva scurtmetraje ca Mitica (1965) ~i Baiatul carefacea totul pe jumatate (1964). Felicia Puran. Pieretta Atanasiu. un ironist innascut. "Albastrul de Bala~a" trece din pictura in film. Fata vantului (1967). Anca Barbu.in Statele Unite ale Americii ~i Canada. Matty AsIan (1924-1995) a realizat. in 1970. dupa infiintarea Studioului "Animafilm". receptiv la 0 armonioasa impletire de lirism. Defect (1970). Bautura blestemata (1970). care avea sa revina din film in film: Mihaela (1968). Fascinafii (1969).1955). Simelia Bron faeea urmatoarele distinqii: "Influentat initial de Lenica. Laura Jianu. Sanda Coada. Ticu Puran. un regizor care. Lumea vag «suprarealista» a filmelor sale subliniaza metaforic aceste realitati interioare. Mihaela (1968).tor:Poveste cu cartona:je (1965). Tudor Mihalache. Maria Petre. in anii 1953 ~i . hazliul desen animat Un bloc neobi:jnuit ~i.ca ~i in filmele urmatoare . Constantin Merlan. motivele panzelor sale. de altfel) . inaugurand astfel o cariera de sucees. Multumesc.Baciu. in 1965. Umbra (1966). care coehetase ~ipana atunei cu animatia (colaborand la filme precum 0 poveste cu ursulefi sau Lacatul minune. Geneza. Autobiografie. Valentin Elizeu. Dar sa urmarim. Pana la sfar~itul deceniului al ~aptelea. Andra Badulescu. Valentin Cain. Ion Vmosu. cuplul. Sabin Bala~a va mai fi prezent pe ecrane cu Ora:jul (1967). Rad Codrean. sau viitoml . Tiberiu Borcoman. in 1965. In aceea~i 171 . Ciocarlia (1969).. Virgil Toader. este. Ineeputul de eariera al unuia dintre cei mai prolifici realizatori ai Studioului "Animafilm". Legenda ~i pamantul oamenilor (1967). Ana Andreescu. in deceniul al optulea.compozitor Calin Ioachimescu. Mihail Marian. ale razboiului. Laurentiu Sarbu (1936-2000). promit3. apeland la un procedeu potrivit cu personalitatea sa. la 40 de ani. conferind pelieulelor sale 0 ambianta eosmica. Erika Nemescu (sunet). In 1966 debuteaza. Cu filmul Gura Lumia debuta.respeetiv . speetaeuloase contopiri ale cerului eu marea. Sonia Georgescu. Bujor ~teIanescu. Mihai Gheorghe. Poezia miniaturalului razbate in toate filmele lui Laurentiu Sarbu. Sabin Bala~a intra in galeria "premiantilor" . Pasarea Phoenix ~i Valul (1968).pete de euloare . Merele (1968) ~ilansa un personaj vesel ~i simpatic. Prietena noastra Mihaela (1969).un pictor harazit allumii mirifice a copilariei. de asemenea. de basm ~ide traditie cu 0 problematiea filozofica modema. Tot in 1966 debuta ca regizor pictoml Sabin Bala~a.reputat . Olga Paraianu-Nitu.~i sa creeze . Sabin Bala~a se define~te curand ca un artist original. In volumul sau "A opta arta". Flori pentru Mihaela (1970) ~ialtele. Manuela Hodor. Carina Tincu. eonsiderata ca dominanta". chiar daca adevarata sa fata nu se lasa descifrata de la primele filme: Basm (1966). Horia ~tefanescu. Bala~a amplifica functia simbolica a culorilor. pictura sub aparat. pictoml. Elisabeta Vasilescu (montaj). Cecilia Cristian (desenatori). automl dovedindu-se .cu "Pelicanul de argint" la Mamaia ~i "Cupa veseliei" la Viena -.

Piratii cosmosului de Mircea Toia. Legenda contemporana (1961). Sobolanul . ~oricelul ~i nevastuica de Horia ~tefanescu. Cele 28 de filme din 1970 au fost: Broasca ~i $obolanul de Eduard Sasu. Liviu Ghigort (1925-1979). Bautura blestemata de Laurentiu Sarbu. Pove~tile piticului Bimbo de Horia ~tefanescu. Doppy! de Horia ~tefi1nescu. Desen pentru 0 pasare de Letitia Popa. pictor. Nota 3.~i ca regizor de animatie (prin filmul Casute ascunse). Bradutul singuratic (1959). Electronicus (1963). produqia de filme s-a dublat: 28 de pe1ieule in 1970. Aventurile lui Boho de Florin Anghe1escu. De-a rostogolul (1964). Tolanici (1957). Tot eatre sfar~itul anilor '50 debuta. Aventura In albastru (1969). Dimensiuni (1966) . e1fiind autorul unor scurtmetraje ca Zgribulici (1961) . Cine e de vina? de Olimp Vara~teanu. Coco~elul de htirtie de George Sibianu. graficianul Benedict Ganeseu. Penele negre de Florin Anghelescu. de Constantin Popescu. Bun sosit de Ion Ganescu. Pe un picior de plai de ~tefan Munteanu. Florin Anghelescu realiza. 1n padurea lui Ion de Adrian Petringenaru. poveste! de Luminita Cazacu. La carnaval. Ultima Intoarcere de Florin Anghelescu.bazate pe joeul unor forme geometriee .yi stridia de Constantin Crahmarel. Gradina de Tatiana Apahidean. la O. sa semneze alte pelieule ea Oac broscoiullaudaros (1960). Rapirea de Iulian Hermeneanu. Coco~elul. un artist de c1asa. Nimic despre Arhimede de Olimp Vara~teanu. inainte de a se stabili in strainatate. Domnul Goe de Liana Petrutiu.sugerau. grafician. fata de 15 in 1965. Buna dimineata. Unde nu-i cap de Bob Calinescu. el a semnat pelicule ca Lacatul minune (1955). de Ion Truica. Un bloc neobi~nuit de Matty AsIan.film premiat la Mostra filme10r pentru copii de la Venetia -. eu filme preeum Aparat universal (1958) ~i Petrolache Fat Frumos (1959). Anull964 ramane foarte important in istoria filmului de animatie. Dedieat filmelor pentru copii. Defect de Virgil Mocanu.din 1960 . eu umor ~i inflexiuni satiriee.dintre eolaboratorii apropiati ai regizorului la un alt film valoros (Mimetism). atunci. Cocenel de Bob Calinescu. Petrica ~i Inca cineva (1964). pelicule ca Povestea cu iepura$i (1963). In numai ~ase ani. Frunza $i puiul de Angela Buzila.C.N. titlurile de referinta ale creatiei sale venind in deceniul urmator. lansat . Calomnierea calomniei de Bob Calineseu. realizator al unui film de animatie inca din 1946. Gardul de Gelu Murqan. in anii '60. In 1965 au fost produse urmatoarele scurtmetraje la "Animafilm": Doua creioane de Iulian Hermeneanu. ale earui desene . Din 1970 se va stabili in strainatate (in Statele Unite ale Americii) ~i~tefan Munteanu (1926-1990). Fara morala (1964). in anii '60. Insula de Olimp Vara~teanu. Pisica. patania lui Ion): autor de filme pentru copii. Gura lumii de Horia ~tefanescu. Cdmpul de George Sibianu. Flori pentru Mihaela de Nell Cobar.in deceniile ca~eau urmat . Baiatul ~i carbunele (1967).profesiunile specifice filmului de animatie ~i multe nume au dobandit identitate artistica prin compartimentul in care s-au afirmat (unii dintre realizatori devenind reputati autori de filme): Eduard Sasu. poet. Pana la sfar~itul anilor '50 a realizat filme la Studioul "Bueure~ti" ~i Jean Moraru (intrat in einematografie inca din 1941. Fata din Far West de Olimp Vara~teanu. ea regizor. Motanul pedepsit (1958). Soarele # trandafirul de Iulian Hermeneanu. pentru ea. Soclul de Marin Ioneseu ~iPaul Soerate Mateeseu. Studioul "Animafilm". riseurile uniformizarii. Intre aceste "coperti" s-au model at . Ziimbetul de Constantin Mustetea. pisica ~i ~oricelul de Artin Badea. Valentin 170 ..Iepurele ~i broa~tele de Victor Antonescu. o poveste cu cartona~e de Laurentiu Silrbu. Aventurile lui Bobo (1965). Intre aceste "coperti" au intrat multi alti regizori de animatie. S-a inaugurat. de Nell Cobar.premiat la Bergamo -. Hello. Pata ~i Paralele (1966). Domni~oara vrajitoare (1968). Pe un perete.

reputat . in continuare. hazliul desen animat Un bloc neobi!jncdt ~i. pictorul. Olga Pfu"aianu-Nitu. Valentin Cain. Pana la sffu"~itul eceniului a1~aptelea. conferind peliculelor sale 0 ambianta cosmica. Bala~a amplifiea funetia simbolica a eulorilor. Geneza.un pictor harazit allumii mirifice a copilariei. Picatura (1966).Sandu ~tefan (operatori). Mihail Marian. Ciocarlia (1969). Bujor ~teIanescu. graficianul ~icriticu1 de arta Virgil Mocanu. Tot in 1966 debuta ca regizor pictorul Sabin Bala~a. Fata fnfata cufericirea (1967). in anii 1953 ~i . chiar daca adevarata sa fata nu se lasa descifrata de la primele fi1me: Basm (1966). Simelia Bron facea urmatoarele distinetii: "Influentat initial de Lenica.. considerata ea dominanta". realiza in continuare desenele animate Eu!!! (1966). Dar sa urmarim. Umbra (1966). Tiberiu Borcoman.eu "Pelieanul de argint" la Mamaia ~i "Cupa veseliei" 1aViena -. siderala. apeland la un procedeu potrivit cu personalitatea sa. in deceniul al optulea. dupa infiintarea Studioului "Animafilm". ale apocalipsei. de altfel) . este. in 1965. Andra Badulescu. Fata vantului (1967).in Statele Unite ale Americii ~i Canada.autorul dovedindu-se . motivele panzelor sale. Maria Petre. Sonia Georgescu. Manuela Hodor. receptiv la 0 armonioasa impletire de lirism.respectiv . Inca de la primul sau desen animat. inaugurand astfel o cariera de succes. pictura sub aparat. care cochetase ~ipana atunci cu animatia (colaborand la filme precum 0 poveste cu ursule(i sau Lacatul minune. Mihai ~urubaru. In volumul sau "A opta arta". Anca Barbu. Felicia Puran. Valentin Elizeu. Inceputul de cariera al unuia dintre cei mai prolifici realizatori ai Studioului "Animafilm". Carina Tincu. Multumesc. care ~i-a prelungit in film preoeuparile plastiee. Virgil Toader. care avea sa revina din film ~ in film: Mihaela (1968). de basm ~i de traditie cu 0 problematica filozofica moderna. un ironist innascut. Sanda Coada. Dupa ce realizase cateva scurtmetraje ca Mitica (1965) ~i Bt':liatul carefacea totul pe jumatate (1964).~i sa creeze . un regizor care.Erika Nemescu (sunet). Horia ~tefanescu. anuntandu-~i apetitul satiric din deceniul urmator. de asemenea. in 1965. ale razboiului.pete de culoare . In 1966 debuteaza. Ana Andreescu. Autobiografie. caricaturistul Nell Cobar (1915-1993) debuta la "Animafilm" cu Nota 3 (1965). Matty AsIan (1924-1995) a realizat. Zece catei (1968). in inspiratia tematica ~i executia plastica. Tudor Mihalache. Pasarea Phoenix ~i Valul (1968). Constantin Merlan. Poezia miniaturalului razbate in toate filmele lui Laurentiu Sfu"bu. Laurentiu Sarbu (1936-2000). Cu filmul Gura lumiii debuta. la 40 de ani. Cecilia Cristian (desenatori).1955). inceputul altor filmografii. Adrian Hoble (animatori).. Constantin Iscrulescu. un alt scurtmetraj spiritual. Flori pentru Mihaela (1970) ~ialtele. cuplul. sau viitorul .Baciu. Elisabeta Vasilescu (montaj). fiecare pata ~i nuanta aecentuand 0 emotie sau o idee. Sabin Bala~a va mai fi prezent d pe ecrane cu Ora!jul (1967). Defect (1970). avea sa ajunga . Sabin Bala~a se define~te eurand ca un artist original. ale dialecticii contrariilor revin obsedant in filmele sale (ca ~iin picturile sale.devin adesea imaginea unor stari complexe de spirit sau a unor idei in planul meditatiei. Prietena noastra Mihaela (1969). in 1970. Legenda ~i pamantul oamenilor (1967). Lumea vag «suprarealista» a filmelor sale subliniaza metaforie aeeste realitati interioare. Merele (1968) ~i1ansa un personaj vefOel i simpatic. Mihaela (1968). Fascina(ii (1969).ln aceea~i 171 . Bautura blestemata (1970). Laura Jianu. temele cosmogoniei. spectaculoase contopiri ale cerului cu marea. promitator: Poveste cu cartona!je (1965). Mihai Gheorghe. ca regizor de animatie. Ticu Puran.ca ~i in filmele urmatoare . Rad Codrean. Ion Vfu"tosu. "Albastru1 de Bala~a" trece din pictura in film. Sabin Bala~a intra in galeria "premiantilor" . Formele . Alt caricaturist. Pieretta Atanasiu.compozitor Calin Ioachimescu. Paiata (1968).

in acei ani. dintre care 12 au fost premiate . la acest ultim film. consacrand un artist de mare originalitate: dincolo de umorul ~igrafismul simplu al personajelor sale. poetice ~iironice.din multe puncte de vedere . colaboratorullui Gopo.ca Petre Cenu$a (1969) sau Desen pentru 0 pasare (1970). decat partial. ca regizor . in 1969.la festivaluri internationale: Gura lumii 172 . spre filmul cu actori ~ispre Statele Unite ale Americii . Domnul Goe dupa Caragiale (1970) -.a trecut pe la "Animafilm" ~iregizoarea Leti(:iaPopa.deopotriva. Victor Antonescu . 1970). care va deveni scenograf in filme de fiqiune (Colosul. al doilea (premiat la "internationalul" de la Mamaia). Adrian Petringenaru . scenograf ~i"intermediarist" . a insemnat . realizat in colaborare cu Eduard Sasu (1968).cu Hai la circ! (1967). Ion Ganescu (Bun sosit. fabula lui La Fontaine (1969) ~i Ios masca! (1969) -.inainte de a-~iinventa un personaj allui. doua filme originale. cu Apartamentul ~i a mai semnat . Dupa debutul promitator din 1969 (cu Primavara) ~i dupa Gardul (din 1970). in anul1964. Tatiana Apahidean . scenografa Genoveva Georgescu (Zmeul. un mod allui ~i numai allui . ca(:ivadintre creatorii de baza ai Studioului. in 1969). reputatul desenator ~i animator Artin Badea semneaza. la "Animafilm". regizorul Gelu Mure~an n-a confirmat. Targul de fete (1969). tentata sa "puna in mi~care" propriile ilustratii de carte sau sa inventeze pove~ti desenate: Plimbarea lui Esop (1967).soldata cu un "Leu de argint" la Mostra filmelor pentru copii de la Venetia (1970). intr-o prima etapa.Brezaia (1968) ~i in padurea lui Ion (1970). Guta . din Bun sosit) au Iacut valva in epoca. Baiatul $i porumbelul (1968). ca regizor. Ion Truica . grafica incitanta a lui Benedict Ganescu . dupa Ion Creanga (1969).a avut Angela Buzila. Eduard Sasu . 1969). Spre sfar~itul anilor '60 au debutat. de~ifilmele sale au lasat sa se intrevada sensibilitate ~idelicatete: Poveste pe geamul fnghetat. Constantin Crahmarel (Sobolanul $i stridia. Puia Popescu (Greierele $ifurnica. primul 0 animare de ma~ti. poveste!. dupa La Fontaine (1969). 0 legenda populara cu personaje din tezaurul iconografic al picturii pe sticla -.Dan nazdravan in 1968 ~i Pe un perete in 1970 -.care. a cariera scurta. 1970). dupa 1970 autoarea intorcandu-se pe platouri doar de doua ori (cu Singuratatea puiului.un factor pozitiv in Istoria filmului romanesc de anima(:ie.d in urma Trei pove$ti de dragoste. Alta Scufita RO$ie (1969).dar bogata ca desenator. Frunza $i puiul). Broasca $i $obolanul (1970).perioada se va consuma experienta regizorala a graficienei Geta Bratescu. in anii '80 se va stabili in Spania . ale carui personaje geometrizate (din Mimetism.Grice 00$ f$i are na$ul. cu grafica de Doina Levinta (1967).de a vedea ~i a judeca lumea. cu grafica ~i decoruri de Benone ~uvila (1967). Greierele $ifurnica. desenul animat Acvila $i bufnita.Calutul cu coama albastra (1969) ~i Gradina (1970) -. Neindoios. 0 intrare triumfala in regia de anima(:ie. Prin Piratii cosmosului (1970). in anii 1965-1970 au fost realizate 128 de pelicule. Luminita Cazacu prin Buna dimineata. cu virtu(:i.Produc(:ia s-a consolidat. in 1967).fratele regizorului -. Dupa ce debutase inca din 1965 cu Sticletele. Marin Ionescu (Soclulin 1965 ~i Surasul sfinxului in 1966). Tot atunci . alte pelicule cartoane decupate ~idesene animate . doua filme de mare originalitate. in 1967.fabulele animaliere Iepurele $i broasca testoasa. Mircea Toia i~i anunta predilectia pentru science-fiction.in drum spre televiziune.a debutat. reputatul artist a impus un mod de gandire specific. S-au mai manifestat. Ladislau Labancz. Fata babei $ifata mO$ului. lasap.de~i gandul ne poate duce ~i spre un Norman McLaren . plastice. aparitia Studioului "Animafilm". De remarcat inca 0 data.cu una sau mai multe distinqii . a caror filmografie se va implini in deceniile urmatoare (~idespre care yom mai avea prilejul sa vorbim): Liana Petrutiu .

Aurel Giroveanu. Iulian Mihu ~i Manole Marcus. PRIMELE TENT ATIVE "EXPERIMENT ALISTE" Dupa cum critica a subliniat in repetate randuri.epicul. Richard Oschanitsky. Cand primtivara e fierbinte de Mircea Saucan sau Anotimpuri de Savel Stiopul au fost printre primele tentative "experimentaliste" ale cinematografiei naponale.cum s-a spus . Radu $erban. Mihaela! de Nell Cobar. Jean Ionescu. Altfel spus. Pe fir de Constantin Mustetea. in incheierea acestui capitol. cei doi regizori ai filmului Viafa nu iartti. insotit. care a respins cu vehementa canoanele naratiunii traditionale.. Henry Malineanu. descoperirea puterilor expresive ale plasticii. in 1957. George Grigoriu. inca. compozitorul filmelor lui Gopo. ani la rand. un mare numar de autori. frontul creator s-a largit ~i s-a diversificat. Horst Gherman.. Laurentiu Profeta. care a ramas. dar realizarea practica a peliculei s-a petrecut cu doi ani inainte. in anii 1965-1970. poveste! de Luminita Cazacu. Tiberiu Borcoman . Valul de Sabin Bala~a.propunandu-~i ~i 0 forma de de-teatralizare a creatiei cinematografice. AHituride Dumitru Capoianu. s-au consolidat ~iprofesiunile filmului de animatie. pe care mcerc sa-i mentionez in ordinea cronologica a primelor partituri (exceptand autorii "aranjamentelor muzicale"): Valentin Curocichin. In modalitap diferite. cu abundenta metaforica (Anotimpuri)" . filmul romanesc incerca sa treaca de la "povestirea cu imagini" la "povestirea in imagini". "atomizand" chiar . cu expansiunea mai puternica a lirismului (Cand primtivara e fierbinte). Anatol Vieru. in ptidurea lui Ion de Adrian Petringenaru. Constantin Miereanu. Dan Ionescu.vorbe~te de la sine . optand pentru formule de povestire mai libere. aveau la activ un "film de Institut". Leul ~i !foarecele de Horia $tefanescu. filmele amintite . filme precum Viafa nu iartti de Iulian Mihu ~i Manole Marcus. Adrian Ciceu. Pe de alta parte.formularea apartinand criticului George Littera (in studiul "De la Moara cu noroc la Ptidurea spanzurafilor: in cautarea limbajului").. Un singur exemplu. Variafiuni de Olimp Vara~teanu. de 0 adevarata descoperire. dragostea mea in 1959 ~i Anul trecut la Marienbad in 1961. Nicolae Brandu~. din aceia~i ani. Radu Zamfirescu. Paul Hurmuzescu. Stiruttiri de Ion Popescu Gopo. Prostia omeneascti de George Sibianu. un pas esenpal in procesul "cinematografizarii". conjugand expresia cinematografica "cu discontinuitatea analizei psihologice (Viafa nu iartti). Cum am subliniat. Cam in aceasta zona se situau tentativele experimentaliste ale filmului romanesc de la sfar~itul anilor '50 ~i inceputul anilor '60. Marius Suciu. Pictitura de Sabin Bala~a. au scris muzica de film. Felicia Domceanu. in mod firesc.de Horia $tefanescu. Greierele ~ifurnica de Victor Antonescu.alaturi de altele. Teodor Dragulescu. Liviu Dandara. Bunti dimineafa. La 173 . propunea spectatorilor Hiroshima. Titi Acs. Lucian Metianu. Radu Caplescu.. Mulfumesc. astfel de pelicule paraseau intelegerea "spectaculara" a conflictului cinematografic. Prerniera filmului Viafa nu iartti avea loc in februarie 1959. Moara cu noroc de Victor lliu sau Erupfia lui Liviu Ciulei . Lista aceasta ramasa "deschisa" . Precizarea este necesara pentru 0 corecta raportare a filmului la tentativele experimentaliste ale filmului mondial: "regizorul memoriei ~i al timpului" Alain Resnais. Cornel Fugaru. Paul Urmuzescu. realizat tot impreuna.

frumu~ico. scurtmetrajul La mere a reu~it. altfel spus. o performanta rara: a fost difuzat in salile de proiectie din toata tara. Gheorghe Fischer ~iClaudiu lliut). a stat blocat de cenzura luni de zile. Premisele favorabile n-au fost. Termenul acesta de nou val avea un sens diferit de acela pe care 11vor dobandi "noile valuri" . avea un sens pragmatic. Parabola alungarii din rai capata consistenta pe parcursul derularii povqtii senine de dragoste a filmului fn paji~tea livezii cu mere .profesorullor ~i. acest film-parabola este ~i un film-semn: intrau forte noi fn cinematografia nationala. Cehov" - a fost.ale cinematografului mondial (cel cehoslovac. codiriguitor al cinematografiei -. d "nu danseaza decat 0 vara" -. ci ~i ambitiile artistice. ~i cutezau mai multi Noul film al tandemului lulian Mihu .pleaca. pedeapsa divina. comenteaza sec: "marul nu le purta noroc. ". al Patimilor. de la un text literar clasic.carora Silvia Popovici ~iNicolae Enache-Praida Ie anunta. Doi dintre ei.. apoi. ridieau probleme ~i autorii: la 0 conferinta a cinea~tilor din 1956.). iar Manole Marcus numai 27 . Sugestia au preluat-o de la Cehov. la vremea lui. hotarati sa debuteze "in tandem" (~icolaborand cu un tandem operatoricesc. a~a cum pe vremuri nu purtase noroc Evei ~ilui Adam". imediat: la "portile" filmului romanesc se aflau.~coala" . in ei s-a produs 0 moarte. cum spuneam. Cei doi tineri regizori . pregatiti de "atac"."Ei. aveau langa ei un cuplu de operatori prestigio~i. sosit in clipele euforice ale pove~tii de dragoste pentru a sanctiona pacatul originar. un numar mare de absolventi dintr-o noua promotie a lnstitutului de Arta Teatrala ~i Cinematografica. cei doi regizori erau pe 0 panta ascendenta.mpHiri intr-o livada de meri .mere. 0 moarte sufleteasca.. ei "vizualizeaza" povestirea urmarindu-~i propriile finalitati artistice: realizarea unui film-parabola. La mere . doi colegi de promotie. anulin care cei doi au absolvit clasa de regie (premiera acestui scurtmetraj a avut loc in 8 iunie 1956). Noii intrap in cinema i~i anunta. care.Manole Marcus (intrat fn productie fnca in vara anului 1956. cum este povestirea cehoviana. dintr-o perspectiva strict cinematografica.P. un prim semnal: in cinematograful romanesc se pregatea sa intre un "nou val" regizoral. destinul tragic: la capatul supliciului. dar scenariullor nu este 0 "adaptare". La mere.formula lui novatoare.La mere) _pareaca are drum descbis: punctul de plecare al filmului erau ni~te nuvele de Alexandru Sabia . prin puritatea de icoana a chipului lor. eel francez etc. "Moartea tanarului eu termen redus" ~i "Pe campia de sange a Mara~e~tilor". Se rupe ceva in cei doi protagoni~ti ai dramei . insa. trage-i 0 biltaie iubitului tau. in finalul tristei int3. "Intoarcerea tatei din razboi".unde Aniuta ~iAndriu~a. fiindca te-a fnvatat sa furi . este 0 re-scriere a tramei. cei doi fndragostiti par aceia~i dar sunt altii. lntrat pe platouri sub titlul Cand se ridici1 ceara.care preia de la Cehov ~i "functiile" livezii cu vi~ini -. "Nu vrei? Atunci bate-o tu pe ea!" -. pentru finalizarea filmului lor de diploma la Buftea. debutantul lulian Mihu a fost admonestat 174 . suficiente. experimentalista -.un scriitor agreat in epoca -. "fructul oprit" anunta norul care va intuneca ambianta paradisiaca.cum i s-a spus ..lulian Mihu avea 29 de ani cand a terminat Institutul..0 "povestire dupa 0 idee de A. au obpnut sprijin din partea regizorului Victor Iliu . in acela~i timp. 0 re-compunere. e drept.cu pretentii de .. a ie~it pe ecrane dupa trei ani de la intrarea in productie. dupa. nu numai personalitatea. filmul a avut de infruntat serii intregi de amanari ~i"refaceri". de la inceput. George Cornea ~iAlexandru Intorsureanu. stapanullivezii cu mere pare un Dumnezeu fn ruba~ca. Ridica probleme ~ifilmul . imediat dupa succesul "mici bijuterii" . inca in 1955.. dupa confruntarea cu boierul (Sini~alvetici) ~isluga lui (Gheorghe Hauca) care asmute cainii . lulian Mihu ~i Manole Marcus..

care extrage in prim-plan soarta unui om innebunit de relele vietii (~i ale razboiului!). Un fiu (Nicolae Enache-Praida) cauta. pentru a propune 0 formula de expresie originala. soldatul muribund descopera.spre sfar~itul anilor '30 (dnd "materia prima" devine schita lui Sahia "Pe campi a de sange a Mara~e~tilor"). Cll mintile rava~ite.formale ~ide substan¢ eu Intoleranta lui Griffith nu inseamna nicideeum.ea un leit-motiv.a fost silit sa-~i impu~te prietenul dobandqte. este ~i un rechizitoriu. chiar patru epoei indepartate in timp.pe parcurs ~i in final. Una peste alta. un al patrulea plan al intrigii vizeaza perioada premergatoare primului razboi mondial (autorii filmului re-dateaza aetiunea din "Moartea tanarului cu termen redus". in compozitia cinematografica. comparatia cu Griffith. un pamflet moral. cine este vinovatul pentru toate ce1eintamplate. se impune de la sine. ea un "Iiant' . Era ~iin Intoleranta un leit-motiv care stabilea racorduri de idee intre episoade. Lasand la 0 parte ideea ca Intoleranta. filmul. Pe fundalul unei parade militare de ziua eroilor. Electrocuteaza. structura dramaturgica este determinata direct de fluxul ~irefluxul memoriei. prin contrast. este un film care va ramane modern inca ni~te sute de ani. in ororile razboiului. a peliculelor moralizatoare. Dimpotriva. 0 varianta intermediad s-a numit Pro Patria .pentru vremea aceea ~ocanta. . care parase~te din plecare latura aneedotica.. episodul medieval (desfa~urat la curtea regelui Carol al IX-lea ~i incheiat cu masacrul din noaptea sfantului Bartolomeu) ~i episodul "Modern" ("Mama ~i legea" .eu vehementa pentru opinii1e sale "reealeitrante" (~i sanqionat eu vot de blam "pe linie de partid"). Referindu-ne la aceste patru planuri temporale. ce s-a inmmplat eu tatal sau. Despre ee era yorba in film? Un tata (Romulus Neae~u) se intoaree de pe front. "polifonica" ~i . eu generali care-~i etaleaza decoratiile. inainte de oriee alteeva. expresia unui cinematograf modern. Erau ~i in filmullui David Wark Griffith permanente interferen!e intre planurile temporale. capodopera lui Griffith. cu mintile rava~ite. pornit pe urmele frontului. care va reveni . Se intrepatrund. patru planuri retrospective. nu iarta. semnificatii suplimentare. Fiuli~i amintqte. Dar este. cu imbogati!i de razboi. indeob~tetendentioasa. Asemanarile aeestea .a iqit de sub fureile eaudine ale eenzurii abia in 1959. de pe "eampia de sange a Mara~e~tilor". "anacronic". ea Viata nll iarta este un film . Amintirile ranitului in agonie coboara in timp . 0 mama (Lilian Gish) leganandu-~i pruncul.obligat de disciplina militara . ea razboiulin Viata nll iarta): intoleranta.. sensul propriei tragedii ~i al tragediei tatalui. inaintea propriului sfar~it. Din aceasta perspectiva. cu capodopera sa. Era ~iin filmul din 1916 un "vinovat" pentru tragediile omenirii (a~a. insa. condamnarea unui nevinovat in primele decenii ale veacului XX).. Tatal i~i aminte~te. la Sahia. desfa~urata. drama celui care . cu con~tiinta incarcata: din pricina abrutizarii la care I-a silit razboiul. episodul babilonian (infruntarea dintre liberalismul religios al regelui Nabonidus ~iintoleran!a marelui preot allui Baal). cu doamne filantroape din high-life. eulminand cu rastignirea).eu titlul modifieat de diteva ori. episodul palestinian (eu momente din viata lui Christ. Intoleranta. Viata nu iarta . a tatalui. structura filmului Viata nll iarta impune compara!ii ~i cu reprezentative erea!ii ale "noilor valuri" de la sfar~itul 175 . Intr-o scurta secventa introductiva. In sfar~it. sa afle cum a fost cu putinta. in anii interbeliei). Erau ~iacolo patru planuri temporale. un soldat gray ranit se afla in tran~eele celui de al doilea razboi mondial. A treia treapta temporal a (din "Intoarcerea tatei din razboi") reprezinta amintirile copilului care inregistreazaintoarcerea de pe front. care !in diseursuri patriotarde. el ~i-a impu~cat cel mai bun dintre prieteni.avem de a face cu 0 cronologie inversa a planurilor temporale! . dupa prima conflagratie mondiala.. ~i viata .

pur ~isimplu. In 1959. Este destul. nei'nte1esla premiera .pentru a sublinia doua idei aflate "dincoJo de orice discutie": una. unele dintre ele. unanim. In impasul artei nerealiste". sa-l revezi Intr-un grupaj cu filme anterioare pentru ca sa realizezi saltul.1n special In al doilea film. Aceasta traire In prezent a amintirii . i-a ~i ghidat pe realizatori spre aceasta ecranizare mai speciala. Chiar a~a stand lucrurile. cu totul altfel au stat lucrurile: cotidianele de mare tiraj au ignorat. Filmul acesta. 27 februarie 1959). psihologice etc.renunta laflash-back-urile propriu-zise In favoarea "culorilor" suflete~ti ~icerebrale (afective. obiectul de filmare reprezinta 0 tendinta pozitiva" ("Contemporanul". Valentin Silvestru. simtea nevoia sa precizeze: "Filmul se Inscrie pe linia cautarilor Innoitoare pe care Ie-am mai Intalnit In Moara cu noroe ~i Eruptia. 0 idee similara: "Viata nu iarta ( .In care cinematograful romanesc se desfacea din crisparea efemera ~iIncerca sa produca ~i pentru posteritate. care.avataruriJe criticii "oficializate": "Concepti a gre~ita. probabil. prin care doi regizori tineri (lulian Mihu ~i Manole Marcus) I~i afirmau maturitatea. distribuirea filmuJui In retea a fost cat se poate de "modesta".deceniului al ~aselea ~i Inceputul deceniului al ~aptelea. istoria este 0 suma de valori care se cumuleaza concret. fara Indoiala.In "Filmul ~i armele" subliniaza.altfel.au In ele un "sfunbure" avangardist.face parte ~idin arsenalul mijloacelor de expresie ale unui film ca Viata nu iarta. pentru ca filmul . azi. i-a Impins pe creatorii filmului Viata nu iarta. Incercarea lor de a trata cu adevarat cinematografic. produse ale unei "arte cu tendinW' .scrie loan Lazar In volumul sau "Arta naratiunii In filmul romanesc" -.pe care I-am citat -. se lanseaza verdicte aspre. ca astazi filmului i se recunosc.din multe altele posibile .specifica unor curente ~i~coli cinematografice din partea a doua a veacului XX . " Am ales aceste puncte de vedere ."precum cartile Intr-o biblioteca" 176 . "Controversat. dragostea mea ~iAnul trena la Marienbad.. Viata nu iarta face parte. deci apolitica In ultima instan¥i. doar "inspirata" din schitele mentionate pe generic. Dar. cum era firesc. ~i au trebuit apoi sa treadl ani buni pentru ca optica unei alte contemporaneitati sa-l a~ezeprintre valorile perene. premiera a ocolit cinematografele centrale. Chiar daca tinerii uzeaza frecvent de procedee constituite de altii. evenimentul. In rarele cronici aparute. a doua. reflecta . ) a marcat un moment de rascruce In evolutia cinematografiei romanqti. meritele esentiale In devenirea cinematografiei nationale. cronicarul "Contemporanului" . cu alte cuvinte. ecourilor ei In "prezentul" ~i "concretul" personajelor . cineastul francez . care.. prin intermediul unei structuri narative nea~teptat de Indraznete". lasand la 0 parte alte considerente . precum caqile Intr-o biblioteca.. obiectivista.cum se Intampla ~ila Inceputul obsedantului deceniu . altfel.dqi acorda un rol determinant memoriei. ill spepi cu filmele lui Alain Resnais Hiroshima. lata ~i 0 opinie a criticului-poet Romulus Rusan (din "Arta far~ muza"): "Viata nu iarta (1958) este oglinda unei epoci de framantari. ca Viata nu iarta a fost un film foarte tracasat In epoca. fiind violent atacat In presa pentru ca propunea 0 perspectiva contemporana asupra primului razboi mondial. Manuela Cernat . intelectuale.) pe care aducerile aminte le transmit prin timp. Intr-o interpretare personal a de ansamblu. spre solutii artistice neviabile sau. Din fericire. de ca~tiguri stilistice.. din fondul de valori autentice ale cinematografului romanesc". a intrat Intai In istorie gratie unei polemici. Insa. N-a~ omite din "ecuatie" faptul ca Insqi schitele lui Alexandru Sahia . In rest (dupa cum tot genericul 0 precizeaza) Viata nu iarta fiind un film scris !$irealizat de Iulian Mihu !$iManole Marcus. de~i la data aparitiei nu a fost apreciat de critica la adevarata sa valoare.

un conflict sentimental. Nicolae Enache-Praida (fiul). de la compozitiile de un expresionism latent la reminiscentele din Arsenal-ullui Dovjenko". 1949-1975". Emil Botta. la sfiir~itul celui de al doi1ea razboi mondial. in satul natal. soldatul in termen impu~cat de cel mai bun prieten). lata ce scria criticul George Littera i'n studiul sau din volumul "Cinematograful romanesc contemporan. Ilie Dutu (un mare mutilat de razboi. Expresia vizuala este elementul stilistic definitoriu i'n Cand primavara e fierbinte. Gheorghe Novac -.a i'nsemnat i'nca 0 infuzie de gand creator Hinar. obliga la 0 reconsiderare pe care dealtminteri filmul 0 merita.printre interpretii caruia se numara Ernest Maftei. Naratiunea cinematografica . in film apar multe "fete noi". Mircea Saucan facea ~i el parte din "noul val" al regizorilor aflati i'n anii '55-'56Ia portile filmului (terminase Institutul unional de cinematografie din Moscova i'n 1956). cum ar fi interpretii rolurilor principale. aici dramatica. experimentaliste. i'mbliinzitade plastica. are ~i 0 alta dominanta narativa. Ea este atenuata. dar ~i de cursivitatea anecdoticii". ~iintrarea sa in cinematograful de lungmetraj . de la primul sau film de lungmetraj. adesea chiar 0 vocatie a contrapunctului. Sub titlul "Simbolistica para1elismului gramatical" . de~ii'ntamplariletramei sunt narate cu emotie. Vasile lchim (Serdici. aHituride ei. ~i. la i'ncadratura pretioasa. ape1eazala lexicul rar. aici de un lirism transparent. la alternanta lui. oricum. Ma gandesc la retorica lui. la mi~carile de aparat ~i unghiurile neobi~nuite. aici simbolica.se inspira din realitatile satului romanesc postbelic. Dana Comnea (0 fata de la popota ofiterilor) ~i copilul Marius Rucareanu. locul meritat in istoria cinematografului romanesc. alte considerente. "Cand primavara e fierbinte. In decembrie 1961 ie~ea pe ecrane filmullui Mircea Saucan Cand primavara efierbinte. Dar anecdotica. facultate de a produce imagini. criticul loan Lazar scrie i'n "Arta naratiunii i'nfilmul romanesc": "La 0 lectura mai atenta. Olga Tudorache. de presupus. Directorul nostru). care ~i atenueaza impresia imparta~ita de unii critici la premiera. ale cinea~tilor (operator este Costea Ionescu-Tonciu). Simbolistica unui film precum Cand primavara e fierbinte merita 0 analiza separata: aici nu retin decat semnul de puritate al mesteacanului . 0 poveste de dragoste. filmul unui cineast dotat cu 0 luxurianta. Modalitatea povestirii atesta un gust exact al rigorii. sub semnullui Dovjenko! . Sau. la montajul paralel. incercand acea tehnica a insolitului care explica scriitura extravaganUi din filmele de mai tarziu ale lui Saucan. a~ spune. Mircea Saucan se recomanda. 177 . Romulus Neac~u (tatal).. Mircea Ba~ta.. aici exista insa 0 puternica vana lirica i'n stare sa unifice cele mai disparate imagini.~i-a ca~tigat. Mihai Mereuta. din Meandre de pilda. nu ocupa locul prioritar in economia cinematografica: interesul pentru imagine ~iindeosebi pentru dominanta lirica a demersului cinematografic directioneaza cautarile novatoare.scenariul i'i are ca autori pe Dumitru Carabat. Ariditatea lui. Sandu Sticlaru. sa lasam la 0 parte . Eugenia Bosanceanu. Filmul .c: . ca un maestru al metaforei. nu ajunge la spectator. filmullui Saucan prezinta 0 fluiditate derutanta a demersului narativ. Ar mai fi de spus cate ceva despre distributie: alaturi de actori consacrati ca Emil Botta (in rolul "generalului apatic" care prezideaza festivitatile de la Mara~e~ti). vanzator de ziare la data realizarii filmului).cu functie determinanta i'n conflict: cand tinerii i'ndragostiti ~i-aujurat credinta.petrecuta.~ifrumoasa Angela Chiuaru (care mai jucase in Rasuna valea. debutulin lungmetrajul de fictiune al unui regizor cu 0 experienta de cinci-~ase ani i'n domeniul filmului documentar. prin timp. Doi soldati se i'ntorc. Beno Meirovici ~iMircea Saucan . nu 0 data stihinica.

a prezentei insidioase a mortii. ma~inile. Vasilica Tastaman.in episodul Ar#ta o stare de tensiune erotica. bineinteles. a rezistentei. transcriind . un film de scheciuri a carui prerniera a avut loc in mai 1964. Grigore Vasiliu-Birlic in distributie). de un lirism tandru ~idelicat.. Magda Popovici. Regizorul Savel Stiopul intrase in filmul de lung metraj din septembrie 1961 (cand a avut loc prerniera filmului Aproape de soare. a zgomotului etc.dqi aptitudini experimentaliste a manifestat inca in unele documentare din anii '50! -. Cornel Durnitra~. Nu a~vrea sa-i fac rau laudandu-l.placerea estetica. din finele valoratii ale luminii. Titus Laptq.. ~tiinta sau intuitia cu care face sensibile oricm spectator dimensiuni necunoscute ale realiilij:iide toate zilele. Savel Stiopuli~i recomanda explicit "apetitul" novator. sa realizeze cateva adrnirabile secvente in care pulseaza. plin de inventivitate ~i originalitate. geniul filmului. a ginga~iei sentimentului de dragoste. cu Florin Piersic . capacitatea pe care 0 are de a insuflej:i~ia face sa vibreze nu numai eroii ci ~iobiectele. a lini~tii launtrice ~inegrul. Tanti Cutava-Barozzi. lncertitlldini este "semnul"· adolescentei. Anotimpllri obj:inesenzatia de muzicalitate din fluiditatea ritmurilor figurative. in colaborare cu regizorul: 0 poveste contemporana desfa~urata la temperatura incandescenta a fumalelor.pe post de otelar-erou -. In distributia filmului.casele. Stiopul experimenteaza folosirea metaforica a tonurilor fotografice: albul pur stralucitor. Zi grea. Este un ca~tigde luat in consideraj:ie. Dar abia cu al doilea sau lungmetraj . abia cu Anotimpllri. Originalitatea lui e in aceasta nelini~te pe care 0 cuprinde ~i 0 emana creatia sa. a muzicii. Aurel Cioranu. Unul din ca~tigurile importante ale acestei "nevoi de stil" dovedite de filmul romanesc la sfar~itul anilor '50 ~i la inceputul anilor '60 a fost -~i merita sa-i acordam atentie. Nicolae Enache-Praida. Ar~ita semnifica maturitatea. 1949-1975": "Impregnat. Cele patru naratiuni independente ale peliculei simbolizeaza cele patru "anotimpuri" ale vietii: Fantezie in major aduce in prim-plan copilaria. a echilibrului. lurniniscent. 178 . suprapus pe ideea fortei.sau "semnul bradului". filmata de Ion Anton. un film scris de Paul Anghel. din volumul "Cinematograful romanesc contemporan. Dana Comnea. impresionant ~i extrem de viu. acea sinteza superioara ~iatat de tulburatoare a imaginii. Mircea Athanasiu. au 0 valoare tematica". a duratei. introducand intotdeauna sugestia dramatica. ~tefan Braborescu. LIVIU CIULEI SI "PADUREA SPANZURATILOR" In insemnarile regizorului Victor Iliu datate 30 noiembrie-3 decembrie 1958 putem citi: "Am satisfaqia ~i mandria ca am contribuit cu ceva la intrarea lui Ciulei pe ~antierul cinematografiei. ~i devenind in ultimul scheci. batranetea. Dorin Dron. Ciulei a venit din teatru cu un spirit complex. Un alt film cu evidente cautari novatoare este Anotimpllri de Savel Stiopul. metafora presimtirilor funeste. caruia i se asociaza sugestia gratiei infantile. gasim pe Lurninita Zaharia. raportandu-lla spectator . in primul sau film (ceea ce este cu totul remarcabil).baiatul a promis ca va taia toti mestecenii daca fata 11va trMa candva . pe "scara" de la tinerete la batranete. spaj:iul. in cele mai bune parti ale lui. Artist multilateral. izbutind. Apelez in acest sens la 0 opinie a aceluia~i George Littera.

devina modele: omul cu ~apca. subliniind faptul ca aproape nimic din film nu scapa artificialitatii. farmec.venea spre film. ne vedem purtati spre 0 alta ipostaza . dramatica in sine. purtand vestimentatia lumii care trebuie sa dispara. Suportulliterar al filmului face aici mai mult figura de spectator. Se iese din atmosfera de conventie artistica ~i se intra in realitate. pe care 0 asistenta specializata a pus-o. moment mai contrastant. Mircea Alexandrescu renunta la scepticisme ~inoteaza febrilin cartea sa: "Un prim moment al filmului.e un fel de a zice. sau mai exact baza lui dramaturgica. unul dintre principalele roluri feminine fiind rezervat "legendarei" Lica Gheorghiu (ea insa~i . ~i totul recade in atemporalitate ~imister. pana intr-atat izbucnirea telurica acopera prin amploarea ei devastatoare cazna de a concura printr-o yorba. Ca regizor de teatru. Nici 0 yorba nu se roste~te aici. Eruptia (a carui premiera avea loc in ultima luna a anului). scra~nite. cu un film intrud.~iin aceste condilii vitrege. ~i parca intr-o e~afodare contrapunctica. de situalii fortate. un film ca Eruptia era marc at de "semnele timpului": "omul nou" statea in centrul naratiunii cinematografice ~iprincipalul mobil al actiunilor sale era "hei-rup"-ul. Cuvintele mari nu mai au ce cauta in fala maretiei naturii." Liviu Ciulei. antecedentele teatrale creasera un "orizont de a~teptare" din partea criticii. parca a unui duh de veghe. fie ea ~istrigata. priveli~tea cheama tacerea. Prototipurile unei lumi in plina confeqionare se arata staruitor. un semn al timpului). cu grija ~inu fara talc aleasa ~i adusa in cadru cu toata atmosfera ei de lini~te ~idezolare ce ar trimite cu gandulla acele prime trei minute ale planetei. lipsei de har a povestirii de la care s-a pornit (un scenariu de Petre Luscalov): "Filmul. chiar ~i de la prieteni.~coala" lui Victor Iliu de la Moara eu noroe a fost adevarata intrare in cinema a regizorului! -." Liviu Ciulei . N-are nici un sens sa rememoram datele subiectului. sauscenograful Paul 179 . imensa ~ichiar infrico~atoare. in 1957.pentru ca laudele. mai mult strica dedit folosesc. actor.compozitorul Theodor Grigoriu. nelipsit ill filmele sale. contrar lor. obsedant..tva derutant. ca regizor. a publicului diferit. iar gandul se desprinde din prozaic spre transcendent. zumzetul de pana atunci se tope~te in infinitul ~ive~nicia care acopera totul. cu roluri incarcate de substanla dramatica. Cand palida poveste a filmului este "intrerupta" de 0 eruptie adevarata." Neindoios. Dintr-odata. agitatia precara ~i zadarnica la care asistasem pare un simplu gest al nimicniciei ~i totul invita la meditatie. In cartea sa dedicata regizorului Liviu Ciulei. 0 metafora acaparanta. cei marcati ~i condamnati la pieire. are mai curand factura unui documentar de ~antier:eruPlia propriu-zisa. In rastimpuri. criticul Mircea Alexandrescu evidenliaza ideea ca antecedentele teatrale ale "debutantului" in cinema . Referindu-se la debutul cinematografic cu Eruptia. a confralilor. confectiei facile.aceea oferita de imaginea avand similitudini selenare a regiunii vulcanilor noroio~i. incredibile. cu mult talent. scenograf . din cate 0 bulboana din adancuri razbate cate 0 disuflare. Mircea Alexandrescu manifesta 0 intransigenla "de cristal". Dar cineastul Liviu Ciulei s-a simtit . credibilitate in plan uman ~iartistic. cu huzurul ~i inutilitatea ei.chiar cu tarie . dadi nu-s primite cu inlelepciunea cuvenita. celor carora ar fi trebuit sa Ie. omul cu haina de piele ~i. regizor de teatru.ca fiica a liderului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej -. Concesiile ajungeau pana la alcatuirea distributiei.pana la ora aceea arhitect. intr-o realitate tulburatoare. ca fenomen natural. Liviu Ciulei debutase cu un text valoros. debutant: ucenicia la . impreuna cu operatorul Grigore Ionescu ~i alti colaboratori apropiali . la dispozilia fictiunii. nu le oferea interpretilor decat privilegiul de a fi megafoane de lozinci. Omul care aduee ploaia de Richard Nash.

caracterizat nu numai prin consonanta cu cele mai tipice. neprofesioni~ti (un scriitor ~i un portar de hochei). Dupa cum 0 spune ~i George Littera (in studiul sau pe teme de stil din "Cinematograful romanesc contemporan 1949-1975"). Performanta gimnastului poate fi uneori stupefianta prin virtuozitatea ei.. Jean Bart.din realitatea scenariilor abordate). au scos in evidenra.. Cealalta solutie este de a exprima tot personal ~i. discordante ale unui film ca Eruptia: "Cum nimic nu se ive~te in arta pe un teren gol. EI a oscilat insa ~i tot filmul e 0 vizibila pendulare intre expresia de gradul unu ~i expresia de gradul doi. tot sub impresia recentei premiere. Un stil net modern. dar ~i prin subtilitate ~i complexitate. Locul aqiunii: un ~lep plutind in deriva pe 180 . doua filme in care. "prezenta neprofesionistului participa la regenerarea realista a povestirii cinematografice. avem de a face cu 0 "marca" a regizorului.s-a concentrat asupra momentelor cinematografice care. paradoxurile artistului. ea a fost contracarata prin alegerea celorlalti protagoni~ti. din necesitati strict estetice (~i pentru a contracara presiunea social-politicului din realitate sau . sau expresia de gradul doL Asta ar fi ceea ce se cheama «ecriture artiste» ~i un epigonism de buna calitate! In filmul sau (Eruptia). de istorie "traita". Modul halucinatoriu in care sunt tratate scene ca aceea cu care incepe filmul ~i scena dansului in final arata efortul con~tient de eliberare de realitate.ma gandesc la Lucia Mara-Dabija. original. Cat despre concesia din distributia unui film ca Eruptia. iqeau de sub povara mentalitatilor de epoca. Liviu Ciulei plonjeaza intr-o "supra-realitate" sau intr-o "subrealitate onirica" foarte ale lui. A doua zi. prin sinceritatea interpretarii lor. prin forta lucrurilor. Victor Iliu puncteaza realitatile complexe. Valurile Dunarii ~i padurea spanzuratilor. prin ceea ce implica exceptional. dobande~te semnificatia mai profunda a vointei de a capta nemijlocit fluxul vietii". pe un scenariu de Francisc Munteanu ~i Titus Popovici. EI n-a cedat nici unor superstitii ~i conformisme locale" (29 decembrie 1957). Nimeni nu va acorda atentie pretextului (realitatii-pretext) intr-o opera de arta in care ceea ce va domina vor fi exercitiile. Dorin Dron. a carui aqiune se petrece spre sfilr~itul celui de al doilea razboi mondial. enfant terrible! In Eruptia. ca paralelele neegale pentru un gimnast acrobat. de mare firesc cu totU . falsurile din jur. ca sa spun a~a. In cazul acesta nimeni nu va remarca paralelele. performantele. (In calificarea asta este 0 aparenta exagerare doar in masura in care se refera la filmul de fata. Valurile Dunarii. de~i.in primele doua cazuri .care. Intr-un fel. preferinta ten ace pentru 0 estetica in care coordonatele sau liniile directoare sunt exaltarea ~i frenezia unui romantism fantasmagoric. raporturile dintre tine ~i expresia raporturilor altuia cu realitatea. Expresia expresiei. vrajit de arabescurile uimitoare ale mi~carilor acrobatului. in august 1944. cum in toate exista 0 gramatica ~i 0 suma de experienta. saltulindraznet ~i derutant intr-o supra-realitate sau intr-o subrealitate onirica aproape. pusa ~i pe celelalte doua filme ale sale. Meritul cel mai real este acela de a avea curajul sa gase~ti numai in tine solutiile. regizorul a facut treaba de acrobat demonstnlndu-~i cu 0 dezinvoltura demna de admiratie. Ciulei a incercat sa se menrina la mijloc intre aceste doua imense tentatii.Bortnovschi . Victor Iliu nota: "Realitatea-pretext nu-i decat un suport. Asta inseamna a gasi expresia personal a pentru raporturile sensibile dintre tine ~i realitate. In insemnarile sale. In luna mai a anului 1960 era prezentat in premiera cel de al doilea film allui Liviu Ciulei. mai ales in ceea ce numim tehnica manipularii uneltelor. Un film de istorie apropiata. Benedict Dabija sau Costel Constantinescu .)" (30 decembrie 1957). modele. unii dintre ei. Meritullui este insa stilul. e foarte greu pentru unii sa scape de fascinatia frecvenilirii modelelor.

Dunare ~itransportand arme ~imunitii (din ordinul comandantului german). Dunarea este minata, ba chiar in flacari (din pricina petrolului scurs de la 0 rafinarie bombrdata), iar atacurile aviatiei reprezinta amenintari permanente pentru protagoni~tii conflictului, in numar de trei: carmaciul ~lepului,un marinar incercat, Mihai - interpretat de Liviu Ciulei insu~i -, proaspata lui sotie, 0 femeie tanara ~ifrumoasa, Ana (Irina Petrescu) ~iun luptator antifascist, imbarcat intr-o zi sub infati~area unui detinut de drept comun, Toma (Lazar Vrabie), sosit cu 0 misiune foarte periculoasa, aceea de a face tot ce-i sta in putinta pentru ca incarcatura de arme ~imunitii de pe ~lep sa ajunga in mana "fortelor patriotice". Subiectul - cu deznodamant tragic: carmaciul ~lepului moare cu arma in mana, contribuind, prin sacrificiul sau, la reu~ita misiunii - este "data!" dupa patru decenii de la premiera. Inca 0 data, insa, regizorul Liviu Ciulei a transformat trama propriu-zisa in pretext ~i"pariul" sau cu cinematografia - un pariu ca~tigat! - a constat in demersul portretistic, in confruntarea caracterelor angrenate in conflict, umanizarea ~i umanitatea personajelor ramanand intacta chiar ~i atunci cand - cum spune Mircea Alexandrescu - "povestirea cade in radicalism tezist." Performanta aceasta regizorala a avut suporturi scenaristice - desenul celor trei personaje principale este "ofertant" inca din scenariu - ~iinterpretative: la 17 ani, Irina Petrescu inaugura, cu Valurile Dunarii, 0 cariera actoriceasca de exceptie, personajul Anei, lansat atunci, ramfmand, peste ani, un simbol al iubirii, al puritatii ~ial credintei. Sub titlul "Opere inaetuale", Romulus Rusan i~i aduna impresiile dupa revederea filmului ("mi s-a facut dor ~i am revazut Valurile Dunarii intr-o sala cu spectatori cuminti ~itandri, care parca rasfoiau un album de familie"), la 15 ani dupa premiera: "Scenariul mi s-a parut excelent, dialogurile - pline de naturalete, caracterele - de 0 exactitate clasicii. Marinarul construit a~ade minutios de actorul Ciulei parea, inca, recrutat de la timona unui ~lep, personajul cu viata dubla allui Lazar Vrabie era perfect in ambiguitate, in timp ce eroina Irinei Petrescu n-a adunat nimic din stangaciile ~i demodarile pe care timpulle adauga gesturilor debutantilor. Au trecut ani, dar la aceasta intalnire tarzie n-am putut sa fiu deloc sceptic, a~a cum se intampla la revederea atator ~i atator filme (... ) Am realizat exact aceea~i impresie ca in urma cu un deceniu ~ijumatate" (vezi "Arta fara muza", 1980, p. 92). In continuare, autorul citat face 0 marturisire care -dupa ce am constatat ca trama propriu-zisa a filmului a devenit "inactuala" - dobande~te semnificatii suplimentare: ,,~i dintr-o data, filmul mi s-a pamt fara moarte, ve~nicit, «inactual», in sensul gandit de Blaga (... ). Intens ~i cu adevarat aetuale pot deveni la un moment dat numai operele ce vor fi pe urma definitiv, iremediabil ~ipentru totdeauna inaetuale". Mai jucau in Valurile Dunarii ~tefan Ciobotara~u, Benedict Dabija, Ionel Bodeanu. La Karlovy Vary, in 1960, filmul obtinea Marele Premiu. Experienta acumulata de Liviu Ciulei la Eruptia, la Valurile Dunarii - prin toate implicatiile ei - a fost hotaratoare in "pasul catre capodopera". Padurea spanzuratilor ramane cel mai ambitios proiect cinematografic al regizorului, atat prin obiectivele sale estetice, prin indircatura moral-filozofica cat ~i, mai ales, prin atitudinea - de respect creator - fata de opera literara c1asica pe care cineastul ~i-a propus s-o transpuna pe ecran. In "Diqionarul cinematografic" din 1974 (semnat de Cornel Cristian ~iBujor T. Rlpeanu) filmului i se rezerva un articol amplu, din care citam: "Ecranizand romanullui Rebreanu, Ciulei largqte faga~ul principal al actiunii, alaturand evolutiei eroului central alte destine, pentru a putea urmari istoria unui intreg conglomerat social ~inational. Filmul efectueaza astfel radiografia unei lumi.a razboiului, in care lupta 181

oameni apar?nand diferitelor natiuni (... ). In acela~itimp, recanstituire minutios documentata a frontului ~i spectaculos e~afodaj ritmic ~i plastic, filmul cauta sa dea 0 definitie de sens ~i de stil mediului ~i epocii (fn arhitectura, decor, descrierea de moravuri), sa imprime pregnanta manifestarilor omene~ti elementare in fata primejdiei, opresiunii ~i a mortii. Acesta este contextulin care sunt situate temele principale ale istoriei morale a eroilor- ie~irea din conformism, cristalizarea con~tiintei nationale, apari\ia protestului neclar, anarhic, impotriva mecanismului antiuman care transforma oamenii in unelte oarbe. Compozitional, filmul alterneaza secventele lente ~i planurile lungi, animate printr-o violenta mi~care a aparatului in cadru, cu scurte suite de montaj care sintetizeaza in imagine sensul episodului incheiat (sarutul, aparitiile reflectorului, padurea spanzuratilor). De a exceptionala expresivitate, concentrare a emotiei ~i sensului, scena ultimei intiilniri dintre Ilona ~iBologa - pranzul, dinaintea executiei." Concluzia "fi~ei de dictionar" pe care am reprodus-o nu numai pentru ca sintetizeaza cateva dintre calitatile principale ale peliculei ci ~ipentru ca a~eaza filmul printre creatiile de referinta ale cinematografiei mondiale - este fireasca: prin virtutile sale, padurea spanzuratilor a marcat 0 "etapa" in seria ecranizarilor de prima valoare din literatura nationala. Cativa factori au determinat, in mod decisiv, performanta cinematografidL A~ arninti in primul rand - ~inu numai din motive cronologice - calitatea scenariului datorat lui Titus Popovici (~i,desigur, valentele literare, umane, moral-filozofice ~i... cinematografice ale "punctului de fuga", romanul cu titlu omonim allui Liviu Rebreanu): naratiunea cinematografica este structurata - ca ~iromanul, de altfel - in funqie de personajul principal, Apostol Bologa, cu care fncepe filmul (cand eroul fncearca spanzuratoarea destinata altuia) ~i cu care se incheie actiunea (dupa ce elinsu~i va fi condamnat la moarte prin spanzuratoare). Ca erou dramatic, Apostol Baloga este "citit" prin personajele ~tiute din roman: Klapka (Liviu Ciulei), ordonanta Petre (~tefan Ciobotara~u), generalul Karg (Gyorgy Kovacs), lacotenentul Varga (Andrei Csiky), Muller (Emmerich Schaffer) ~inu fn ultimul rand Ilona (Ana Szeles), ceilalti interpreti - printre care Gina Patrichi, Costache Antoniu, Emil Botta, Laszlo Kiss, Nicolae Tomazoglu, Constantin Brezeanu, Ion Caramitru, George Aurelian - avand, fiecare, clipa lor fn conflict, fn relalia cu persanajele centrale. Se simte in scenariu ca Titus Popovici a fost un admirator "de suflet" al prozatorului ardelean: devotamentul pentru spiritulliteraturii rebreniene este dublat de 0 buna cunoa~tere a cerintelor artei a ~aptea. In prima ~iultima instanta, padurea spanzuratilor este romanul, scenariul, filmul trezirii con!jtiintei de sine. Interpretarea actorului Victor Rebengiuc in rolullui Apostol Bologa este un al doilea "ca~tig de esenta" al filmului. Drama eroului se contureaza intr-un crescendo cu acorduri grave, lumini ~i umbre se fntalnesc in destinul sau framantat, razboiul cu insemnele sale aberante i~i pune pecetea pe cuget ~i simtire, experiente diverse de viata - sociale, psihologice, sentimentale - prefigureaza deznodamantul brutal. Actorul trece prin toate acestea cu 0 forta de interiorizare "tacuta", marcand - ceea ce numeam - trezirea con~tiintei de sine fntr-un continuu proces de limpezire, de distilare a nelini~tilor, spaimelor ~i "dezertarilor" suflete~ti. "Persanaj" principal in film este ~i imaginea operatorului Ovidiu Gc5logan,"pictorul cu imagini" pe care criticul ~i teoreticianul Florian Potra, considerandu-l un "poet al metaforelor naturii (umane), surprinse in ingemanari ginga~e", 11asemana cu Ovidiu, marele exilat de la Pontul Euxin: "Cine, vazand tablourile din Padurea spanzura{ilor, n-ar face imediat aceasta apropiere? Ceata, negurile, lichefierea aerului ~i a solului ~i, pe urma, trambitele de lumina ale soa182

relui, cu surdina - ale lunii, zbuciumate - ale reflectorului ... Din Inc1qtarea razboiului, unde «nirnic n-avea forma permanenta», trebuia sa se despleteasca un tainic fior de armonie: daca filmullui Ciulei a avut sporuri - recunoscute - de adancime ~iexpresivitate, de aceste sporuri nu e strain ochiullui Ovidiu Gologan." ~i iata-ne ajun~i la "elementul" hotarator al performantei artistice: regia lui Liviu Ciulei, autorul acestui film cum spune cineva - rece In expresie ~i fierbinte In semnificatii. Momentele de virtuozitate ale filmului - unele amintite - sunt multiple: mar~ul din pregeneric cu stop-cadrul sau avertizant, rotirea tulburatoare ~iiritanta a reflectorului (anuntand "exploziile" suflete~ti de mai tarziu), amestecul de splendoare ~i decrepitudine de la castelul generalului Von Karg, trecerea lui Muller prin sarmele ghimpate ale moqii, trecerea In fuga avertizanta ~i ea - pe langa "padurea cu spanzuratori", curtea nac1aitade noroi a Statului Major ~i,fire~te, secventa IntaInirii finale dintre Apostol Bologa ~iIlona, celebra "mas a a tacerii". Pastrand, ca ~i scenariul, liniile de forta ale romanului - Imbogatit cu sugestii din alte proze ale scriitorului .~i,In primul rand, din nuvela [tic Strul dezertor -, privind materia caqii dintr-un relevant unghi filozofic, refuzand 0 transcriptie "arheo1ogica",filmul lui Liviu Ciulei se numara printre peliculele romane~ti cu foarte rare "reziduuri literare" ~icu solide intuitii cinematografice. "Lectura" lui Liviu Ciulei din Padurea spanzuratilor intereseaza In mod deosebit prin implicatiile ei stilistice. In sub-capitolul "padurea spanzuratilor: arta povestirii In imagini" (din volumul colectiv "Cinematograful romanesc contemporan 1949-1975"), George Littera Intreprinde, In acest sens, 0 analiza riguroasa ~ipertinenta: "padurea spanzuratilor aduce 0 intuitie care lipse~te celor mai multe dintre filmele noastre vechi sau noi: poliritmia. Ciulei amesteca, In general fara stridenta, domoala descriere psihologica, paqile In care dintr-o acumulare rabdatoare de detalii se developeaza starea launtrica a personajului, cu naratiunea nervoasa, preponderenta In momentele de precipitare a intrigii; schimba pe nea~teptate registrul povestirii, spulbera tensiunea cu un detaliu comic; alterneaza ritmurile interne ale imaginii trecand de la Incetineala travelingurilor la bruschetea transfocatoarelor; da filmului, In ansamblu, 0 amploare simfonica. Organizarea ritrnica a Intregii opere e dorninata de 0 anumita lentoare (care a displacut unor critici din epoca) dar rarefierea aceasta a ritmului vine din nevoia cineastului de a cristaliza expresiv, de a «densifica» 0 stare launtrica, de a accede la simbol, nu e 0 simpla sechela literara." La Pestivalul de la Cannes, In 1965, padurea spanzuratilor obtine o stralucita confirmare international a: prerniul de regie pentru Liviu Ciulei. Din pacate, ceea ce putea sa reprezinte un fnceput, a Insemnat sfarqitul carierei cinematografice pentru Liviu Ciulei. Regizorul de teatru - care-~i ca~tigase reputatia prin spectacole remarcabile cu piese ca Omul care aduce ploaia de Richard Nash, Cum va place de W. Shakespeare, Sfanta Joana de G.B. Shaw, Azilul de noapte de Gorki, Opera de trei parale de Brecht a continuat, 0 vreme, seria marilor montari, punand In scena Moartea lui Danton ~i Leonce # Lena de Buchner, Macbeth ~i Furtuna de Shakespeare, 0 scrisoare pierduta de I.L. Caragiale pentru ca, ulterior, stabilit In Statele Unite ale Americii, sa obtina alte ~i alte succese - acolo ~iIn alte tari ;.lIelumii - cu transpuneri scenice rezonante sau printr-o sustinuta activitate In domeniulinvatamantului teatral. Actorul Liviu Ciu1ei - ,,1ansat" din 1951, cu filmul in sat la noi, ~iprin rolurile din Nepotii gornistului, Alarma fn munti, Soldati fara uniforma, padurea spanzuratilor - va mai filma 0 vreme, pana la plecarea din tara, In Facerea lumii de .Gheorghe Vitanidis ~i Decolarea lui Timotei Ursu. Scenograful - afirmat In filme precum Mitrea Cocor, Nepotii gornistului, Rasare soarele 183

- va mai lucra 0 vreme (in Facerea lwnii). Dar regizorul cinematografic avea sa paraseasca pentru totdeauna platourile. Este una dintre "marile pierderi" din istoria filmului romanesc ~i,indraznesc a spune, universal. Nu de alta, dar proiectele sale cinematografice vizau integrarea filmului romanesc in context mondial: prin Bacantele, regizorul intentiona, dupa cum singur a spus-o, "un raspuns estetic ~ide fond la Satyricon-ullui Fellini", pentru transpunerea Baltagului sadovenian scenaristul italian Amidei i-a propus "un alt personaj decat Vitoria Lipan: un personaj Anna Magnani", iar Visul unei nONi de varit a fostun decupaj de-a dreptul palpitant, care l-ar fi plasat pe Liviu Ciulei, neindoios, in galeria marilor cinea~ti shakespearieni. Proiectele au ramas, insa, toate, pe hartie. ~i Liviu Ciulei - unul dintre cei mai interesanti ~i profunzi cinea~ti autohtoni - ~i-a incheiat cariera regizoral-cinematografica dupa numai trei filme, cu Pitdurea spanzuratilor ...

UMBRE SI LUMINI PE SPIRALA EVOLUTIEI
Spre sf§.r~itulanilor '50, in afara lansarii unor cinea~ti de prim rang, care au dat startul "clasicizarii" filmului romanesc, produqia cinematografica a cunoscut un proces de stabilizare. Filmul romanesc depa~iseni~tebariere ale timpului (aveau sa-l a~teptemulte altele, dar asta e alta problema), i~i crease ni~te premise plauzibile din punct de vedere tehnic, produqia de lungmetraje - cu exceptia unui an mai sarac, 1956 - ajunsese, in medie, la zece titluri, ceea ce insemna, cu exceptia lunilor de vara, cand ~i prernierele intrau in vacanta, cate un film pe luna, 0 periodicitate prielnica pentru 0 relatie "arniabila" cu publicul spectator. Cifrele de spectatori ale acelor ani atesta faptul ca spectatorii participau (prin prezenta in salile de cinema!) la actul de creatie autohton. Prestigioasa "Palme d'or" obtinuta de Scurta istorie a lui Gopo a deschis drumuri noi filmului romanesc, 0 consecinta - mai mult sau mai putin directa - fiind ~i sosirea in Romania, cu inten!ii artistice, a unor regizori francezi, pentru realizarea unar filme importante din punct de vedere tematic. A venit in acei ani, la noi, Marc Maurette, nu un regizor de "mana-ntai", dar care ~i-apropus 0 ecranizare a unei piese, atunci, in Yoga, Citadela ~fitr{jmatit de Horia Lovinescu (a ~i colaborat cu dramaturgulla scrierea scenariului), cu actori importanti ai scenei ~i ecranului romanesc: Marcela Rusu, Gy6rgy Kovacs, Ion Finte~teanu, Maria Cupcea, Petre Gheorghiu, Ana Luca, Nata~a Alexandra, Niki Atanasiu. Filmul - cu aqiunea plasata in Romania postbelica ~ivorbind despre apusul unei lurni - ramane prin actori ~iprin portretele tragi-cornice ale unor "dezmo~teni!i ai sor!ii." Autor al imaginii: Aurel Boian. Dupa aproape un an (prerniera filmului Citadela c~fitr{jmatit a avut loc in aprilie 1957), un alt regizor francez - de data aceasta un nume marcant -, Louis Daquin propunea spectatorilor - in februarie 1958 - 0 alta ecranizare, Ciulinii Bitritganului, o adaptare dupa romanu1,cu titlu omonim allui Panait Istrati (scenariul fiind semnat de Louis Daquin, Alexandru Stru!eanu ~iAntoine Tudal), de fapt 0 coproduc!ie romano-franceza, la realizarea careia au contribuit ~i alti arti~ti francezi, printre care Andre Dumaitre, operatoru1 filmu1ui, autorul unor cadre antologice cu ciulini batu!i de vanturile Baraganului. Criticul francez Claude Beylie scria ca filmullui Louis Daquin are ,,0 frumoasa !inuta epica". Film de atmosfera, Ciulinii Bitritganului a redat cate ceva din rnirajul 184

:~

amintirilor adolescentine ale lui Panait Istrati ~idin spiritul unei epoci revolute, cu ajutorul unor interpre!i de varste ~i facturi foarte diferite, de la junele Nu!a Chirlea - ales pe criterii fizionomice - pana la mareIe actor care a fost Constantin Ramadan, distribu!ia cuprinzand 0 fata frumoasa (Ana Vladescu) alaturi de un tanar "de perspectiva" (Florin Piersic), alte diteva prezen!e "cinematografice": Clody Bertola, Nicolae Tomazoglu, Mihai Berechet, Ruxandra Ionescu, Iulian Nec~ulescu. Louis Daquin facuse, cu numai doi-trei ani Inainte de Ciulinii Baraganului, In Fran!a, Bel Ami, 0 inteligenta adaptare a unei scrieri de Guy de Maupassant; prezen!a sa la pupitrul unui film romanesc a fost, ne1ndoios, de bun augur. Peste cil!iva ani va veni In Romania un alt cineast francez important, Henri Colpi, atras ini!ial de acela~i Panait Istrati ~i sedus, ulterior, de comedia sentimentala a lui Mihail Sebastian. In septembrie 1963, Colpi iqea pe ecrane cu Codin, 0 alta contribu!ic notabila la transpunerea cinematografica a scrierilor cu pronun!ata tenta autobiografica ale prozatorului romano-francez. Romano-francez este ~ifilmul, al carui scenariu apa¢ne, din nou, unei tripletc: Marcel-Yves Jamiaque, Dumitru CarabEllo enri Colpi; ca operatori H au "operat" Marcel Weiss ~i Stefan Horvath; scenografu1Marcel Bogos ~iautoarea costumelor Ileana Oroveanu au fixat "cadrul de epoca" iar actori romani ~ifrancezi au format distributia, In frunte cu interpretul rolului titular, Alexandru Virgil Platon - neprofesionist (de fapt. .. profesor), dar "un munte de om", cum 0 cerea povestirea - alaturi de Razvan Petrescu, Franyoise Brion, Nellie Borgeaud, Germaine Kerjean, Maurice Sarfati, Eliza Petrachescu, Voicu Sabau. Dupa trei ani ~i ceva, regizorul Henri Colpi - care, Inainte de a veni In Romania, fusese recompensat cu un Mare Premiu, "Palme d'or", la Cannes pentru Absenta fndelungata - va propune spectatorilor 0 noua ecranizare, Steauafara nume, dupa piesa lui Mihail Sebastian, scenarizata de regizor Impreuna cu Alexandru Mirodan (premiera a avut loc In octombrie 1967). Regizorul a venit la Bucure~ti Impreuna cu doi actori "titrati" ai scenei ~i ecranului francez: Claude Rich - care a propus un profesor Miroiu sensibil ~i discret, cu marc ate predispozi!ii imaginative - ~i Marina Vlady, 0 "stea fad nume" etericil, parca 0 Intrupare de vis. Alaturi de regizor a fost ~i o co-regizoare franceza, Jasmine Chasnay. Iar distribu!ia avea ~i mari nume romanqti: Grigore Vasiliu-Birlic a creat un profesor Udrea pitoresc ~i ata~ant, Eugenia Popovici 0 domni~oara Cucu "intrata In legenda", Marcel Anghelescu un ~ef de gara simpatic .'?i bonom. Inaintea acestui film, cum yom vedea altundeva, a filmat In Romania ~i Rene Clair (Serbarile galante), iar In iunie 1967 ajungea pe ecrane ~i coproduc!ia romano-franceza Sapte baiet! ~i 0 .wengar!ta de Bernard Borderie, un film scris de Mireille de Tissot, cu imagini de Henri Persin ~i muzica de Paul Misraki, cu scenografi romani ~ifrancezi, Robert Giordani, Filip Dumitriu, Nicolae Teodoru, cu vedete franceze In distribu!ie - Jean Marais, Sidney Chaplin, Marilu Tolo, Guy Bedos, Serge Ayala, Philippe Lemaire, Ettore Manni - alaturi de Florin Piersic, $erban Cantacuzino, Aimee Iacobescu, Dem Radulescu. Privite retrospectiv, aceste stagiuni romano-franceze dintre anii 19571967 par episoade de science-fiction, chiar daca filmele realizate atunci au avut, ~i ele, luminile ~i umbrele lor. Cu 0 cariera cinematografica foarte scurta, Gheorghe Tobias (1926-1962) realiza, In 1956, primullungmetraj de fiqiune color, filmul Nufarul ro~u, cu Tatiana Iekel, Costache Antoniu, Ion Munteanu printre interpre!i (~i cu Ion Stoica operator, acestuia revenindu-i, a~adar, rolul principal In noutatea oferita). Dupa realizarea celui de al doilea film, In 1962, Sub cupola albastra, regizorull~i Incheia cariera, la numai 36 de ani. Printre 185

interpretii acestui film, ~iel efemer, Florentina Mosora, Colea Rautu, Victorita Bajenaru, Eugenia Eftimie, Haralambie Polizu, Puiu Calinescu, Zoe Stanca-Anghel. Pecetea epocii era apasat pusa pe filme ca Vultur 101 de Andrei Calara~u (co-scenarist Nicolae Tautu, operator Lupu Gutman, in distributie ~tefan Moisescu, Coca Dumitrescu, Marga Butuc - viitoare Barbu -, Miluta Gheorghiu, Iulian Marinescu), Alarma In munti (cu Dana Comnea) sau Pasarea furtunii de Dinu Negreanu (un film inspirat de Petru Dumitriu, cu Mircea Albulescu - la al doilea film -, Margareta Pogonat - debutanta, inca studenta atunci -, ~icu capva mae~tri ai ecranului, Boris Ciomei, Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, ~tefan Ciobotara~u,Nucu paunescu). Creapa din aceea~iepoca a regizorului Marius Teodorescu a pomit tot de la 0 proza de Petru Dumitriu, romanul Bijuterii de familie, scenarizat de regizor linpreuna cu Malvina Ur~ianu.Era unul dintre cele mai ambitioase proiecte ale cinematografiei noastre din acel timp, pentru ca filmul nu-~i propunea doar 0 poveste, ci infati~a - ca ~iromanul - 0 lume, un "album tipologic" Incarcat de semnificatii. Filmat de operatorul Alexandru Ro~ianu, filmul - a dirui premiera avea loc In aprilie 1958 - beneficia de 0 distributie impresionanta: Tanti Cocea, Eliza Petrachescu, Geo Barton, Emil Botta, Colea Rautu, Jules Cazaban. Regizorul va mai realiza doar doua lungmetraje In Romania: un film din 1961, Mandrie, pe un scenariu propriu (un film In care debuta actrita llinca Tomoroveanu, avand drept parteneri pe Constantin Codrescu, Victor Rebengiuc, Ioana Bulea, Geo Barton, ~tefan Ciobotara~u, George Marutza, Costel Constantinescu), ~i 0 alta ecranizare, a unui roman de Cezar Petrescu - scenarizat de Beno Meirovici -, filmul Calea Victoriei sau cheia visurilor, In care jucau Geo Barton, George Calboreanu, Mircea ~eptilici, Iurie Darie, Mitzura Arghezi, Mircea Constantinescu - de pe atunci, un maestru al "rolurilor mici" -, Nicolae Dinica, ~tefan Iordache, Paul Sava, Simion Negrila, Mihai Berechet. Poate ca nu este 0 intamplare faptul ca toti ace~ti trei regizori, dupa filmele de la sfar~itul deceniului al ~aselea ~iinceputul deceniului al ~aptelea, au "ales libertatea": Andrei Ouara~u traie~te din anul1965 in Israel, Dinu Negreanu s-a stabilit In' 1968 in Statele Unite ale Americii, iar Marius Teodorescu ~i-a continuat, din acela~i an, activitatea didactica universitara ~i de cercetare a istoriei cinematografului In Canada, dupa ce Intre anii 1966-1968 a detinut, ill Bucure~ti, functia de director al Arhivei Nationale de Filme. La sfar~itul deceniului al ~aselea debuta un mare numar de regizori, filmul romanesc I~ilargea ~iconsolida frontul creator. Debutau, atunci, regizori ca Mircea Dragan, Sini~a Ivetici, Gheorghe Turcu, Lucian Bratu, Andrei Blaier, Mihai Iacob. Care au fost filmele lor de debut? Mircea Dragan ~iMihai Iacob intrau In cinematograf cu filmul Dincolo de brazi (premiera In octombrie 1958), un episod din timpul celui de al doilea razboi mondial: osta~i romani, ajutati de locuitorii unui sat de munte, impiedica retragerea unei unitati germane, In toamna anului 1944; printre interpretii acestui film - pomit de la 0 prozi'i de Petru Vintila - erau Colea Rautu, Constantin Lipovan, Florin Paduraru, revelapa actoriceasca fiind Flavia Buref. Sini~a Ivetici (refugiat sarb In Romania anilor '50, interpret - ali'ituride Nicolae Enache-Praida ~iSilvia Popovici - In filmul de absolvire al cuplului Iulian Mihu - Manole Marcus, La mere) a realizat, ill cinci ani, cateva filme Impreuni'i cu Andrei Blaier: Ora H (cu Doru Capraru, Gheorghe Ferra, Silvia Popovici, Sini~aIvetici, Mircea Dumitrescu ~i". Constantin Vaeni, la 14 ani), Mingea (cu Lazar Vrabie, Ion Bodeanu, Andrei Codarcea, Lucia Mara-Dabija, Sandu Sticlaru, Ion Ulmeni, coscenarist fiind Francisc Munteanu), scurtmetrajul muzical Prima melodie (un scenariu de Dumitru 186

Carabat, eu Gabriela Marineseu ~iSorin Butan), lungmetrajul Furtuna (un targ ardelenese in ultime1e luni ale eelui de al doilea razboi mondial, un seenariu de Titus Popoviei ~i Franeise Munteanu, printre interpreti fiind Ion Manta, Nieolae Enaehe-Praida, Silvia Popoviei, Toma Dimitriu, ~ini~a Ivetici, Victor Rebengiue) ~i - de data aeeasta singur Vara romantica (pe un seenariu de Oetav Paneu-Ia~i, in distributie eu Nieolae EnaehePraida, Gabriela Marineseu, Toma Caragiu, Sini~a Ivetiei, Colea Rautu, Ernest Maftei). In anii '60, Sini~aIvetici s-a intors in Iugoslavia. In ianuarie '60 debuta ~iregizorul Lucian Bratu, eu un film de sueees (care a aeumulat, relativ repede, peste einei milioane de speetatori), Secretulcifrului, inspirat de un "polieier" in Yoga, "La rniezul noptii va eactea 0 stea" de Theodor Constantin - care a eolaborat la serierea seenariului eu Dumitru Carabat -, un caz de spionaj militar din timpul celui de aI doilea razboi mondial. Bazandu-se pe e1emente "surpriza", narative ~i imagistice (datorate ~i operatorului Costache Ciubotaru), regizorul Lucian Bratu s-a priceput sa intretina suspans-ul, astfelineat abia deznodamantul separa itele voit incurcate ale intrigii. Printre interpreti: Emanoil Petru!, Geo Maican, Mihai Mereuta, Alexandru Radulescu, George Marutza, Ion Ciprian, Stamate Popescu. In noiembtie 1960 regizorul Mihai Iacob debuta - de unul singur - cu un film biografic dedicat unei mari cantarete, Darclee (transpunand pe ecran un scenariu de Constantin Cri~an ~i Ionel Hristea), personajul titular permitandu-i actritei Silvia Popovici, la 27 de ani, unul dintre "roluri1e vie;:ii".Mai jucau in Darclee Toma Dimitriu, Costache Antoniu, Marcel Anghe1escu, Victor Rebengiuc, Geo Barton, Jules Cazaban, Lia ~ahighian, Eugenia Popovici. Cu exceptia aeestui ultim film - sentimental ~i romantios -, filmele epoeii erau lucrate in "tu~e groase" ~i, mai ales din punet de vedere tematic, purtau la randu-Ie (ea pelieulele anilor precedenti) pecetea, ca sa nu zie stigmatul timpului. Dar ele anuntau ni~te personalitati cinematografice, care vor avea un cuvant de spus in istoria filmului romanesc. Andrei Blaier se va impune - intr-o prima etapa a ereatiei sale - drept un pasionat eineast al actualitatii. Lucian Bratu, de asemenea, va eereeta prezentul cu 0 privire limpede ~i lucida, incercandu-~i forte1e ~i pe teritorii1e filmului istoric. Intr-o relativ seurta cariera cinematografica romaneasca (din 1971 se va stabili in Statele Unite) regizorul Mihai Iacob va izbuti 0 ecranizare de retinut, despre care yom vorbi mai tarziu ~i - in 1970 -, pe un scenariu de Nicolae Tic ~iMircea Ddigan, filmul Castelul condamnafilor, eu Victor Rebengiuc, Emmerich Schaffer, Fory Etterle, Octavian Cotescu ~.a:Gheorghe Turcu (1928-1993), dupa debutulin zodia comediei, reaIiza, la finele deceniului al ~aselea, filme precum Avalan~a (un gest de solidaritate umana evocat in seenariullui Horia Lovinescu ~iinterpretat de Romulus Neac~u, George Marutza, Boris Ciornei, Sandu Sticlaru, Aurel Irimia, Petre Gheorghiu) ~iPortretul unui necunoscut (unde era ~i scenarist, alaturi de Ion Hobana, un film eu Lazar Vrabie, Geo Barton, Ioana Bulca, Constanta Comanoiu, Petre Gheorghiu, Fory Etterle, Oetavian Coteseu); de~i va ajunge rar pe platouri, ~i pentru el deeeniul al ~aptelea va fi un timp al c1arifiearilor: va aborda - nu fara sueees - genul politist (filmul sau Pisica de mare, pe un seenariu de Petre Lusealov ~iVladimir Popeseu-Doreanu, eu imagini de Jean-Pierre Lazar, eu interpreti ea Leopoldina Balanuta, Victor Rebengiue, Colea Rautu, Toma Dimitriu, Iurie Darie, Nieolae Sireteanu, George Marutza, Dorin Dron ~i Haralambie Boro~, prezentat pe eerane in ianuarie 1964, avea sa fie apreeiat ~i peste hotare) ~i va reveni, eu Castelanii, pe teritoriile eomediei. Cat despre Mireea Dragan, intr-o prima perioada a ereatiei sale se va dediea filmului istorie, unor eeranizari c1asiee ~i eontemporane. 187

Inceputul anilor '60 consemneaza multe alte intrari in cinematografie. Foarte activ ~ ca scenarist ~i ca regizor - a fost, in acel deceniu, Francisc Munteanu (1924-1993), care, dupa debutul regizoral din 1961, cu Soldclfif'ara ul1ifonncl - in care jucau Colea Rautu, Liviu Ciulei, Lica Gheorghiu, Mircea Constantinescu, Fory Etterle, Andrei Codarcea, Nucu Paunescu, Titus Lapte~, Dorin Dron - a "scos" filme "pe banda": Cerul
l1-are gratii, La varsta dragostei, La patru pa,~i de infinit, Dincolo de bariera, Tunelul, Cerul fncepe la etajul III etc. etc. Marea majoritate a acestor filme sunt astazi "datate"

din punct de vedere tematic: regizorul a avut ci'itevasubiecte predilecte - axate pe "lupta comuni~tilor in ilegalitate" -, care, prin fOI1alucrurilor, au devenit desuete. Aspiratiile spre metafora - cerul e fara gratii ~j incepe la etajul III, eroii ajung "la patru pa~i de infinit" etc. - sunt contracarate, nu 0 data, de schematism ~iartificialitate. Ramane, totu~i, din filmele sale, 0 stare poetica, raman personajele create de Anda Caropol, Liviu Ciulei, ~tefan Ciobotara~u, Cella Dima, Vasile Ichim in Cerul/Hire gratii (mai 1963), chipul de lurnina al Anei Szeles din La varsta dragostei (octombrie 1963) ca ~iimaginile operatorului Grigore Ionescu din aceste doua filme, povestea tragica de dragoste a eroilor din La patru pa,>'ide infinit (decembrie 1964), interpreta!i de Irina Gardescu ~i Silviu Stanculescu, "dorul de Popa Nan" al Domni~oarei Nastasia - alias Irina Ionescu, care joaca alaturi de Ion Dichiseanu, Leni Pintea, Silviu Stanculescu, Mircea Constantinescu in Dincolo de bariera (noiembrie 1965), aceia~iSilviu Stanculescu ~iIrina Gardescu in Cerul fncepe la etqjullIi (decembrie 1967) sau imaginile operatorului Nicolae Girardi. Am vorbit, in alt context, despre intrarea in cinematografie a unui "tandem", rodat in studentie, Manole Marcus-Iulian Mihu. Drumurile de creatie ale celor doi regizori se despart dupa 1960. Dupa cateva tentative scenaristice izolate, regizorul Manole Marcus (1928-1994) va deveni "purtatorul de cuvant" al unor scenari~ti importanti precum loan Grigorescu, Mihnea Gheorghiu, Titus Popovici, Petre Salcudeanu, Ion Baie~u, Fanu~Neagu, Augustin Buzura, Dumitru Solomon. Ramanand in perimetrul anilor '60, primul film "independent" allui Manole Marcus a fost comedia simpatica Nu vreau sa ma fnsor (martie 1961), cu Irina Petrescu, ~tefan Tapalaga ~i Toma Caragiu - re-debutat dupa 0 scurta aparitie in Nufarul ro,~u. Strazile au amintiri (februarie 1962) ramane primul film romanesc realizat in intregime in decor natural. Discutabil astazi - ca toate filmele inspirate din anii "ilegalitatii comuniste" -, filmul, realizat dupa un scenariu de Dimos Rendis ~i loan Grigorescu, cu Antoaneta Glodeanu, Constantin Dinulescu, Silviu Stanculescu, Toma Caragiu, Sandu Sticlaru, Ernest Maftei, Valeriu Paraschiv in distribu!ie, inaugura un "triptic" tematic, care va continua cu filmul Cartierul veseliei (octombrie 1965) ~iva culmina termenul nu ni se pare exagerat - cu "unicatul" numit Canarul !Ii viscolul (septembrie 1970). In primele doua filme ale "seriei", regizorul s-a anuntat drept un remarcabil creator de atmosfera, cu un pronuntat "sim! al vietii" in reconstituirea unor medii sociale ~i stari psihologice. "Cartierul veseliei" din filmul cu acela~inume (la constituirea caruia 0 contributie importanta au avut scenografii Nicolae Teodoru ~i Filip Dumitriu), filmat de operatorul Alexandru Intorsureanu - care va colabora, 0 bun a bucata de vreme, fructuos, cu regizorul - este 0 "lume in lume", cu personaje diverse, schi!ate de actori la randul lor diver~i, la inceput de cariera sau impunatori prin prestanta: Maria Clara SebOk,Adrian Moraru, Tan!i Cocea, Toma Caragiu, Viorica Farka~, Ilarion Ciobanu, Olga Tudorache, Constantin Dinulescu, Ion Besoiu, Gheorghe Piitru, Gheorghe Nu!escu, Matei Alexandru, Jean Lorin Florescu, Willy Ronea. Canarul ~'i viscolul, apoi, a fast 0 bataie de aripa a 188

metaforei, pe fondul unui realism rece, inghetat. lara~i putem pune sub semnulindoielii povestea propriu-zisa. Dar regizorul a subliniat apasat caracterul pretextual al intrigii, izbutind un film oniric de mare expresivitate (a~ zice "nepereche", ca gen, in cinematografia noastra), "materializand" in imagini "lupta cu somnul" a personajului central, interpret at de Florin Gabrea, intr-o distributie cu Maria Rotaru - 0 actrita cu "cinematografulin sange" -, Mircea Albulescu, Jean Constantin. Referindu-se la acest film, ~i nominalizand cele trei planuri temporale interferate pe parcursul desfa~urarii aqiunii (unul real, altul al retrospeqiilor ~i al treilea al fanteziei, al introspeqiilor), ~tefan Oprea noteaza in "Diorame cinematografice": "Procedeele lui Manole Marcus (ale scenaristului loan Grigorescu ~i ale operatorului Alexandru Intorsureanu) se dovedesc fertile, filmul lor constituindu-se intr-un izbutit examen de maturitate: regizorul ~i-a pastrat 0 luciditate permanenta in expunere, in ordonarea inteligibila a planurilor, iar operatorul a dovedit maiestrie in diferentierea lor cromatica, izbutind, totodata, un acord armonios al culorii care confera filmului unitate de sti!. Arhitectura scenariului, care face sa explodeze cursivitatea clasica a naratiunii, ingactuie 0 analiza nu a faptelor ci a gandurilor, a vietii interioare, a starii de spirit a eroului". Intre timp, Manole Marcus realizase, pe un scenariu de Mihnea Gheorghiu, Zodiafecioarei (iulie 1967),0 trimitere spre mit, pe un fond de aspru realism psihologic. 0 drama moderna de fapt, drama unei familii dobrogene, este suprapusa pe un fond antic (un carnaval prilejuit de anotimpul recoltei, cu obar~ii stravechi), insu~i deznodamantul intrand in zodia predestinarilor fatidice. Inca 0 data, operatorul Alexandru Intorsureanu i~i afirma potentialul artistic: peisajul aspru, stancos, al Dobrogei insorite, cu oamenii ei aspri ~i stanco~i, sunt un "fundal" incitant al povestirii propriu-zise, iar interpretarile unor actori precum Ana Sz6les, Sorirr Postelnicu, loana Bulca, Gilda Marinescu confirma inca 0 data recunoscutul talent al regizorului in "lucrul cu actorii". Un drum de creatie original a urmat ~i regizorul lulian Mih~ (1926-1999), chiar daca personalitatea sa artistica - dupa "explozia" din La mere ~i Viata nu iarta i~i va contura pregnant fatetele abia in anii '70. Pana atunci, regizorul a ecranizat 0 piesa de Horia Lovinescu, "Pebre", in filmul Poveste sentimentala (mai 1962): un story nu tocmai sentimental - e~ecul unei casnicii, din motive mai curand sociale decat sentimentale -, petre cut intr-un sat de pescari din delta, i-a facilitat regizorului un demers cinematografic cu vana realista ~i cu fine nuantari psihologice. Insotit de profesioni~ti remarcabili - operatorul Alexandru Intorsureanu, scenograful Paul Bortnovschi, inginerul de sunet Dan lonescu -, regizorul lulian Mihu ~i-a format ~i0 echipa actoriceasca prestigioasa, reunind pe Irina Petrescu, Cristian Avram, Victor Rebengiuc, Doina Tutescu, Gheorghe Enache, Emil Botta, Vasile Nitulescu, Toma Caragiu, Eliza Petrachescu. Dupa o destul de lung a absen~a, lulian Mihu a revenit pe platouri, cu 0 ecranizare a romanului ,,~oseaua Nordului" de Eugen Barbu, consolidandu-~i demersurile cinematografice modeme - recurgand, de data aceasta, la altemari ~i"dialoguri" de planuri temporale, rupand nu 0 data cursivitatea narativa -, chiar daca acest film, Procesitl alb (cu premier a in februarie 1966), consacrat pregatirii ~idesfa~urarii "insureqiei armate" din august 1944, este - prin forta lucrurilor - depa~it ca tematica, influentat de ideologii revolute. Ca .film - dad putem face aceasta disjunqie -, Procesul alb n-a intrat, insa, in uitare, atat datorita incitantei conceptii regizorale, cat ~i celorlalti cinea~ti din echipa de filmare, compozitorul Anatol Vieru, scenograful Liviu Popa, autoarea costumelor Hortensia Georgescu.lnterpretii - lurie Darie, Marga Barbu, Gina Patrichi, George Constantin, 189

Toma Caragiu, Gheorghe Dinidl, Lica Gheorghiu, Gheorghe Cozorici, Jean Constantin, Gyorgy Kovacs, Cole a Rautu - sunt un "e~alon", la randu-i, controversat. Pana la sfar~itul deceniului al ~aptelea, Iulian Mihu nu va mai realiza decat un serial TV, cu subiect istoric, Nemuritorii (1970). In martie 1962, regizoarea Elisabeta Bostan adresa 0 prima invitatie la cinema copiilor, lungmetrajul PU$tiul (pe un scenariu de Eva Sirbu ~iEcaterina Farca~), cu Gheorghe Bejan ~i ~tefan Berenghi, in roluri de seama personajului titular, cu Sandu Sticlaru, Corina Constantinescu, George Marutza. Regizoarea - care debutase cu documentare de arta, Clo$ca cu puii de aur ~i La hora inca din 1958 - ~i-a dedicat, de la PU$tiulincoace, intreaga creatie, filmelor pentru copii, devenind, cum 0 spun ~i dictionarele, ,,0 autoritate recunoscuta pe plan international in domeniul filmului cu ~i despre copii". In anu11963, regizoarea lansa un serial de scurtmetraj, printr-un episod-pilot intitulat Naica, . urmat de Naica $i barza, Naica $i veverita, Naica pleaca la Bucure$ti (acesta din urma datat 1957), filme cu un mare succes la festivaluri internationale - Gijon, Teheran, Tours, Venetia, Adelaide etc. - dar ~icu priza la copiii din tara. Naica era un tanc de-o ~chioapa, fermecator ~ineastamparat, umbland prin lume ~idescoperind lumea, cu ochi mari, avizi de cunoa~tere. Succesul filmelor cu Naica a stat la baza unei cariere cinematografice adresate exclusiv micilor spectatori. Intr-o prima faza a creatiei - cu ecouri in timp pe Elisabeta Bostan au preocupat-o textele clasice destinate copilariei. In filmografia sa au patruns, astfel, ecranizari ca Amintiri din copilarie (decembrie 1965), cu ~tefan Ciobotara~uin rolullui Ion Creanga, cu Ion Bocancea (un Creanga mai mititel), Corina Constantinescu, Emanoil Petrut, Nicolae Venia~, Mircea Constantinescu, Costache Sava, Eliza Petrac\\escu, Zoe Anghel-Stanca, scurtmetrajul pupaza din tei cu acela~i Ion Bocancea ~ibasmul Tineretefara batranete (august 1969), cu muzica placuta de Temistocle Popa ~icu 0 seama de actori expresivi ~ifrumo~i, Emanoil Petrut, Ana Sz€les, Mihai Paladescu, Margareta Pogonat, George Motoi, Corina Constantinescu, Zoe Anghel-S'tanca. Drumul spre Veronica, spre creatia de maturitate artistica a regizoarei, era deschis. Debuta, in decembrie 1962, ~iHore" Popescu, un apreciat regizor de teatru, pentru care cinematograful n-a fost decat 0 "dragoste lunga de-o seara" (doua lungmetraje in anii '60 ~i doua lungmetraje dupa un sfert de veac, la sfar~itul anilor '80). Pentru debut in film, regizorul ~i-a ales 0 piesa de teatru a lui Paul Everac, "Ochiul albastru", din care a iqit filmul Omul de ldnga tine, 0 poveste de dragoste, desfa~urata in decorul unui mare ~antier (hidrocentrala de la Bicaz), ai direi protagoni~ti sunt Silvia Popovici, Ilarion Ciobanu, George Marutza, George Calboreanu, ~tefan Ciobotara~u, Victor Rebengiuc. Sobru, realist, a fost ~icel de al doilea lungmetraj al regizorului, mai apropiat de sufletul sau, Dragoste lunga de-o seara, povestea a trei surori dintr-un sat transilvan care incearca - ~iizbutesc - sa-~i gaseasca echilibrul, echilibrulintre feminitate ~i demnitate, echilibrulintre dragoste ~i datorie, un echilibru pierdut, 0 vreme, in valtoarea transformarilor sociale. Erau, alaturi de regizor, atunci, trei actrite de varste diferite - Nunuta Hodo~, Silvia Popovici, !linca Tomoroveanu -, alaturi de actori ca Octavian Cotescu, Sandu Sticlaru, mai erau operatorul Nicu Stan, scenograful Liviu Popa, compozitorul Liviu Glodeanu ~i mai era scenaristul Alecu Ivan Ghilia, a carui naratiune cinematografica a stat la baza filmului. Cum spuneam, regizorul va mai realiza lungmetraje abia la sfar~itul anilor '80 (Cuibul de viespi ~i Moartea unui artist), dar va mai fi prezent pe ecranele anilor '60 cu un episod - Aterizare fortata - din filmul de scheciuri De trei ori Bucure$ti 190

Ion Dichiseanu.intr-o "poveste de viata" cu cinci sudori itineranti. refuzand compromisul.in cinematograf ~i Mircea Murqan. Un film de reconsiderat peste ani.1234 cinea~ti romani" 11exclude din filmografia sa (pentru a i-I atribui lui Francisc Munteanu. in care jucau Ioana Casetti. aspiratia spre puritate). Traian Stanescu. fire~te. Mircea Constantinescu. cu un Ci~migiu mai "viu" ca niciodata. Victor Rebengiuc. In septembrie 1963 ~i-a schimbat "stilul" ~iGheorghe Naghi. exprima. Carmen Stanescu. prin acest film ~iprin ecranizarile sale din anii '60. Ion Dichiseanu. Regizorul reu~ea. chiar naturalist pe alocuri: intai pe un scenariu de Fanu~ Neagu ~i Vintila Ornaru. Ion Pascu. filmat de Vasile Oglinda). Dupa scurtmetrajul Toamna se numara . Paul Sava. erau Intoarcerea de Mihai Iacob (cu artistul plastic Ion Pacea in rol principal. un film scris de Nicolae Tic. cu Ion Finte~teanu.din motive necunoscute . cu 0 distributie de elita . un cineast important al deceniului. el va recidiva 0 singura data. Mihai Berechet. Doina Patrichi. cu Dana Comnea.ii spune Achim lui Pavel.dictionarul . Vasilica Tastaman ~i care avea ca operator pe Nicu Stan. Catita Ispas. cu resurse de viata credibile. Ion Ciprian. Rodica Tapalaga. conflictulinsu~i se structura pe aceasta premisa ("unul din noi nu va apuca zapada" . prezentat pe ecrane in februarie 1963. Aurel Cioranu. Emerich Schaffer. Vladimir Popescu-Doreanu (policier-ul din noiembrie 1965 Runda 6. Mircea Durnitru. pe un scenariu la care a colaborat cu Dimos Rendis. George Motoi . cu Ceara . Au mai realizat filme in acel timp Mihai Bucur ~i Gabriel Barta (Cinci oameni la drum.pe un scenariu scris in colaborare cu Alexandru ~iperco --"~ -inain1ede a se stabili in Statele Unite ale Amencii). in plus. in octombrie 1966. la al doilea rol pe ecran. de data aceasta in colaborare cu Nicolae Velea -. din octombrie }967. Irina Barladeanu. Willy Goldgraber fiind operator. Monica Ghiuta. in 1973. Sebastian Papaiani. intra . dominate de rautate ~idu~manie. imagini metaforice in ton cu insu~i titlul filmului (vremea zapezilor. primul ~i al treilea. venea pe ecrane cu Vremea zapezilor . din 1960. Lucia Mara. Gheorghe Ghitulescu. filmat de Mircea Mladin ~i Tincu Puran. un film in care jucau Ilarion Ciobanu. Toma Caragiu. Dem Ractulescu. cu Ovidiu Gologan ca operator ~i cu cativa "mon~tri sacri" in distributie. Jorj Voicu.Lazar Vrabie. Ilinca Tomoroveanu in fruntea distributiei ~iAmprenta. "setea de alb".cu lungmetraj . practic. celelalte doua episoade ale acestui film. alaturi de care aparea. Mihai Fotino printre protagoni~ti. Elena Sereda.(ianuarie 1968). Colea Rautu.. atmosfera 191 . doar co-scenarist).. Marcel Anghelescu. Gyorgy Kovacs. Cornel Patrichi. Gabriel Barta.~i-apropus sa vorbeasca despre viata intr-un sat (cooperativizat) din Baragan: era filmul Lumina de iulie. un film pe care .in filmul sau. . Regizorul Mircea Mure~an se va dovedi. cealalta provenind din mentaliiliti egoiste. cinstita. Marcel Anghelescu. nu tocmai comoda. apoi.. George Calboreanu. Constantin Brezeanu. Radu Cosa~u. ~tefan Mihailescu-Braila. cum yom vedea mai tarziu. cu un conflict accentuat: se infruntau. Toma Caragiu. din noiembrie 1963. Dana Comnea. concesiile existentiale.pe un scenariu tot de Fanu~ Neagu. un alt film politist care confirma inclinatia spre genul aventuros a regizorului. Ilarlon Ciobanu. a caror viata. Emanoil Petrut. trecand de la comedia ocazionala la filmul cu filon realist. ace~tia doi fiind protagoni~tii infruntarii taioase de pe ecran) ~i. prin Partea ta de vina. insemna ~antier dupa ~antier). Iarodara Nigrim. Lucia Boga ~i cu imagini de Ovidiu Gologan) ~i Bucure~ti de Ion Popescu Gopo (cu Fory Etterle. Sandu Sticlaru . cu ajutorul operatorului. Scenariul propune un material faptic bogat. una curata. doua conceptii de viata. Colea Rautu. ~iMarga Barbu. Grigore Vasiliu-Birlic.

subtextuale ale dramei. parin!i!" . regizorul va mai avea doua premiere: Cine va deschide ~L)'a? (noiembrie 1967). printr-o secventa care aminte~te de inceput) raman doar urme de pa~i in nisip. Vtirstele omului (aprilie 1969). ill cautarea unei flori ro~ii pe care baiatul 0 daruise fetei. Varstele omului nu este lipsit de calitati. Cei doi tineri parcurg in caIatoria lor toate varstele omului. la reu~itele artistice au contribuit.Invartita o~eneasca sau Calu~ul oltenesc.1aportile frumusqii" folclorice . Draga Olteanu.simbolice sunt ~i soarele. Doi barhati pentru 0 moarte. prin lara. Aurel Cioranu.specifica satului din Baragan. Filmul are ~i 0 poveste a lui.chiar daca intre cele doua intentii artistice originare nu se produce intotdeauna cuvenita simbioza 192 . aduWi de maine) pornesc "in lume". Ilarion Ciobanu. ~itarmul marii. filmul are calitati evidente. pe un scenariu al scriitorului Vasile Rebreanu (imaginea: Octavian Basti. 0 drama istorica. Critica de la premiera a remarcat faptul ca regizorul a dimas la "litera scrisa" a scenariului. ~i floarea ro~ie a dragostei. pe un scenariu scris in colaborare cu SlitCi ndras. ~icate altele -. cu totul altceva. In mai 1965 debuta. cum spuneam.cu accente sociale. scenografia: Elena FO$.m? ~i Doi harhafi pentru o moarte -. Toma Dimitriu. ~i vantul. Melodii stravechi. in univers rural -. Ferenc Bencze. rostite sau cantate. Un film singular va fi eel de al doilea lungmetraj al regizorului Alecu Croitoru. Remarca vizeaza ~i limitele cineastului. regizorul Alecu Croitoru.r~itulanilor '60.scrisde Alexandru Andritoiu ~iNicolae ~tefanescu ~iinterpretat de copiii Armand Oprescu. scenograful Constantin Simionescu ~i autoarea costumelor Nelly Merola. batrani. Nici ca film de fictiune. pe fundalul evocator alluptelor pentru eliberarea Transilvaniei. Realizatorii . cu simboluri . T3:rmul marii este ~i tarmul vietii ~i acolo. cu un pronuntat caracter simbolic. la mare. din diferite judete ale . Dana COlnneaera protagonista conflictului . Corina Constantinescu. Emanoil Petru!.lndeosebi ca documentar etnografic. Eliodor Kiss.~i de superbele costume populare din diferite judete ale tarii. care alcatuiesc substanta folclorica a peliculei. apoi doi tineri la varsta primei iubiri (copiii de ieri. pe malul marii (dupa ce filmul sugereaza reluarea permanenta a cic1ului vietii. Din aceasta intrepatrundere rezulta caracterul singular al filmului in ansamblul produqiei nationale ~i . in mare masura. alaturi de ~tefan Ciobotara~u. ~i raul. Dar Varstele omull{i=de~ibate fie doar un "documentar etnografic. Ajunge sa amintim de frumoasele dansuri . continuata in filme precum Cine va deschide u. Aura Andritoiu. Doi copii. constituie un leit-motiv cu mare forta emotionala.care inaugura 0 colaborare fructuoasa cu regizorul Gheorghe Naghi. Pana aici. ~iin aceasta suita metaforica deslu~im influente de basm pe care filmulle incorporeaza armonios in tesatura actiunii. dobandea consistenta realista ~i poetica. Autorul opereaza. 0 drama psihologica petrecuta in ultimele zile ale celui de al doilea razboi A mondial. dar pe care apele repezi ale unui rau de munte au dus-o departe.n-a vrut sa !arii. muzica: Liviu Glodeanu). pana ajung.scenaristul ~i regizorul Alecu Croitoru a fost insotit in demersul sau de operatoriiGeorge Cristea ~iMircea Mladin~i-au propus 0 incursiune in universul unor frumoase ~i inepuizabile traditii folclorice. n-a ajuns la valorile latente. Silviu Stanculescu. surprinsa ~i de Panait Istrati in scrierile sale. Fecioreasca fetelor de la Crihalma sau Hora Moldoveneasca . un patetic "Atentie.~i. Monica Teodorescu ~i de oamenii mari ~tefan Mihailescu-Braila. Pana la sf§. Vasilica Tastaman ~i Gheorghe Naghi insu~i . intentiile autorului sunt sinonime cu ale unui documentar etnografic care ~i-a propus sa consemneze pe ecran obiceiuri pastrate peste veacuri. Monica Ghiu!a. Jucau in film Matei Alexandru. cu lungmetrajul Merii salhatici.. ~i compozitorul Dumitru Capoianu . cu zvonuri de legenda.

co.muntii". Ion Stanescu. provoaca un incendiu 10.1cineastului.Studioul "Bucure~ti". de~i. ~i interpretat de ~tefan Ciobotara~u. Pretentia dec1arata a scenaristului ~i a regizorului era aceea . care este filozofia lor asupra vietii. Ilinca Tomoroveanu. Mircea Ba~ta. S-a simtit. un film politist scris impreuna cu Ion Baie~u. asupra trecerii ~iramanerii noastre continue pe pamant. Ilarion Ciobanu. In decembrie 1965 . iar oamenii sunt bogati co. experienta de documentarist a regizorului.ajungea 10. Constantin Rautchi. intre adevar .)ifrumos. A mai facut filme in epoca Cristu Polucsis (Fantomele se grabesc.documentarist. intre anii 1953 ~i 1977 a fost activ 10. lui Cristu Polucsis (1929-1978) i se datorcaza ~i scurtmetrajul de fiqiune Moartea caprioarei. Matilda Ba~ta.lungmetrajul de fictiune ~i Alexandru Boiangiu. noiembrie 1966).a "forarii in subteranul con~tiinte1or". scris de Aleeu Ivan Ghilia. 10.0 transpunere in imagini a poeziei cu acela~i titlu de Nicolae Labi~. $tefan Ciobotara~u. De la om la om. in care apareau Vasilica Tastaman. in fapt 0 dubla pledoarie: pentru i'ndrazneala de a cauta ~ipentru dreptul de a grqi (i'ncentrul tramei fiind cazul unui inginer care. frematatori co. ~tefan Mihai1escuBraila. estivaluri intemationale (Spindleruv-Mlyn.un scenariu de loan Grigorescu. f Orvieto. care juca alaturi de Vistrian Roman ~ide Eugenia Bosanceanu.~ifi1matde Costea lonescu-Tonciu.marea. Este filmul care a surprins legatura organica a omului cu vazduhul.0 sonda).in fruntea unei distributii numeroase .paduri1e ~i statornici co. Leopoldina Balanuta. In "Diorame cinematografice". nelini~titi ~i nesfar~iti co.atat de specifice noua -. Silviu Stanculeseu. ~i . varsta 0 frageda. lungmetrajul Baladl1pentru Mariuca 193 .dupa 0 experienta consistenta de documentarist .chiar daca suna retoric . Este un film cu reflexe de tristete ~i cu explozii de optimism . care a pomit de 10. Menton etc. Marin Moraru. Arnza Pellea. Ioana Dragan .1 doilea lungmetraj 0. Amza Pellea. cu cerul. Printre interpreti erau Iurie Darie. este 0 meditatie asupra vietii ~i asupra mortii. in acest debut. cine sunt oamenii care-l populeaza de mi1enii. Debuta in acest film. cu apa. Ioana Ciomartan. ~tefan Oprea scria: "Alecu Croitoru ~i-a propus sa arate lumii ce comori exista pe acest pamant romanesc. dupa scurtmetrajele Blanca (i'ncolaborare cu Mihai Iacob) ~i 0 zi pierduta (i'ncolaborare cu Mircea Iva).1 personajului principal). Dumitru Rucareanu. Tot dinspre documentar ajungea 10. pamantul e bogat ca ~i sufletul omului. un pas spre altceva: Razboiul domnitelor (decembrie 1969) era un divertisment istoric (pe un "model clasic": Serbarile galante ale lui Rene Clair). cum simt ~i cum gandesc ei. Nicolae Venia~. apoi. Se va simti aceasta experienta ~i in 0.care a realizat. Gheorghe Dinica.pamantul. prin Camera alba (pe un scenariu de Ion Baie~u): "un caz de auto-depa~ire" tratat de Ion Besoiu. Cll aceia~i Micaela Caraca~ ~iVistrian Roman. operatorul Ion Anton reu~ind adevarate performante artistice de "alb pe alb" in camera de spital care gazduiqte mare parte a actiunii (dupa un accident de munca 0. Despartirea. Soarele ~'i infinitul. Jean Constantin. inspirat din viata de fieeare zi a petroli~tilor. Subteranul (octombrie 1967). Constantin Codrescu. un regizor cu "destin scurf' in lungmetrajul de fictiune. dintr-o eroare de calcul.filmul a fost primit cu interes de critica vremii. Regizorul avea sa faca. Prezente efemere in lungmetrajul de fictiune au fost ~iConstantin Neagu .regizorul Horea Popescu.printre aiti "suspecti" . din 1970. unde a semnat muIte scurtmetraje (Canceml.filmul de lung metraj ~i Virgil Calotescu. Constantin Rautchi. Drumfara fntoarcere). Emil Botta.). un film muItiplu premiat 10. Micaela Caraca~. cu Maiorul # moartea (ianuarie 1967). Varstele omului va avea ~i un "pui": scurtmetrajul Anotimpul mireselor tot din 1969. dar mai ales cu pamantul.

Avem de a face. productia cinematografica se extindea de la . tehnicii trans-trav-ului (Oo. fiecare dintre aceste "seqiuni" (ecranizarile. din octombrie 1970. prin filmul Metropoem. comedia. de 0 regie "trans-trav" pentru a se putea impune. loan Grigorescu traqsmitea pentru "Contemporanul": "Huzum ~i-a plasat trans-trav-ulin mijlocul unui Paris straniu.autorul procedeului tehnic al trans-trav-ului . ea iti creeaza senzatia vartejului (. va veni yorba in capitolele urmatoare) .. cand avea loc premiera Reconstituirii lui Lucian Pintilie. autorul policier-ului Simpaticu[ domn R. Imagini extrem de frumoase. Sentinta (coproduqie romano-ungara) de Ferenc Kosa. Lumini ~i umbre (protocronice). Primele cadre 194 . Este yorba de 0 metoda de turnare care permite obtinerea unui efect de perspectiva re1ativa ~i variabila prin realizarea unei mi~cari de travelling ~ide transfocator. a~adar. filmul de actualitate etc. practic.a facut. turnata de Sergiu Huzum. menite sa invinga timpul. Despre toate acestea va fi yorba in capitole viitoare.). Interesante sunt ~i relatarile altor publicatii pariziene din toamna anului 1970. Fizic ~iintelectual. indeosebi. filmul istoric. Virgil Oga~anu. in care oamenii merg parca fara a reu~i sa inainteze. mai ales. Emil Hossu in distributie. de un subiect "trans-trav".(in colaborare cu Titel Constantinescu). Pelicula e lipsita in banda sonora de comentariu sau de dialog. ~imai rele. film romano-canadian in regia tandemului Paul Fritz Nemeth ~i Gheorghe Turcu. 0 imagine subordonata unui mare numar de efecte cinematografice ~i. . in anul 1970.. regi20rul va recidiva in anii '70. un Paris in care labirintul subteran alliniilor de metrou apare ca portativul unei originale partituri muzicale. cu Mihai PaJadescu. efectele de distorsiune ale trans-trav-ului. S-au realizat ~i alte coproduqii in epoca (pe langa cele romano-franceze amintite): Aventurile [ui Tom Sawyer ~i Moartea [ui Joe Indianul. ). coproduqii romano-vest-germane in regia lui Wolfgang Liebeneiner. pana la . despre celelalte. Brigada diverse In ac(iune de Mircea Dragan. Metropoem-ullui Sergiu Huzum. Geo Barton. cu Brandu~a Hudescu in rolu! titular ~icu Ion Caramitru ca partener . pe un scenariu de Mioara Cremene. Gilda Marinescu. ~i prezentata . Pentru a simplifica explicatia. Prietenifara grai.) inregistrand creatii valoroase. 0 demonstratie simpla: trans-trav-ul are nevoie de un scenariu "trans-trav".0 imagine pe care 0 percepem aproape visceral. intr-un deceniu cinematografic "cu de toate".. lucrurile aflate in profunzimea cadrajului dau senzatia ca se apropie sau se indeparteaza. Sergiu Huzum .in evolutia filmului romanesc.. unul compensandu-l pe celalalt in sensul pastrarii in prim plan a unei imagini de dimensiuni constante.. pe un scenariu de Tudor Popescu. In acela~i deceniu s-au impus cateva directii .. un Paris peste care se volatilizeaza un turn Eiffel inconsistent. in august 1969.in premiera .sau sa confirme creatori import anti ai cinematografiei nationale. ~itotu~i real. astfel ca la sfar~itullui.de televiziunea franceza in toarnna anului 1970... Presa franceza a simtit importanta demonstratiei. ~i de la tipuriturile o~ene~tila abstractismul «concret»".tematice ~i de gen . Silviu SHinculescu. Despre acest din urma film. ~imai bune. putem spune ca avem de-a face cu un fel de «anti-transfocator» a carui aplicare l-ar fi incantat pe Cocteau". muzica supline~te cuvintele ~ipentru gama de sentimente a eroilor autorul a apelat la tot ce i-a oferit mai adecvat creatia componistica.. Intr-o corespondenta de la Paris. cateva cuvinte (pentru ca.sau ~tefan Traian Roman. sa lanseze . cu 0 pelicula experimentala. In felul acesta. 0 excelenta banda sonora ~i. "Paleta" filmului romanesc s-a diversificat mult in deceniul al ~aptelea. "Le Monde" scria: "Limbajullui Sergiu Huzum este imagine a in exclusivitate. "Combat". de la preclasici la dodecafoni~ti.

"Vizita". schita lui LL. ecranizarea literaturii este. Cehov "La mere". obiectiv vorbind.P. schita lui Tudor Arghezi "Doi vecini". a apelat la literatura. romanul "La miezul noptii va cadea 0 stea" de Theodor Constantin. nuvela "Doua loturi" de LL. constituie scopul realizatorului in intentia sa de a-I face pe spectator sa perceapa ~i sa inteleaga psihologia personajelor. permitand schimburi ~i confruntari de idei ~iviziuni. comprimate produc un admirabil ~oc". reduse. nuvela lui Marin Preda "Desfa~urarea". "De la cuvant la imagine" . "L'Humanite Dimanche": "Metropoemul este 0 poezie a imaginii care. relatiile lor reciproce interpretate prin optica subiectiva a naratorului ~iinfati~ate printr-un limbaj strict cinematografic datorat vivacitatii aparatului de filmat. schitele caragialiene "Arenda~ul roman". comedia lui Carlo Goldoni "Badaranii". comedia lui LL. romanul "Europolis" de Jean Bart. in toate etapele sale. romanullui Panait lstrati "Ciulinii Baraganului". inca de la primele produqii cinematografice.este unul din mijloacele cele mai mobile de valorificare a comorilor literaturii. romanullui Titus Popovici "Setea". comedia lui LL. Caragiale "Telegrame". Eduard Mezincescu) "Directorul nostru".. piesa "Zbor de noapte" de Nicolae Tautu. cu tunelele deformate. Este ~icazul prozei beletristice ~ial dramaturgiei romane.0 scrisoare pierduta". adevarate «literaturi cinematografice». de limbaje. TENT A rIA LITERA TURII "Ecranizarea . Ramanand in perimetrul anilor 1946-1970. Transpunerea filmica a devenit. nuvela lui A. povestirea lui H. asocierii imaginilor." Filmul romanesc. una dintre cele mai raspandite forme ale schimbului de valori in cadrul fiecarei culturi ~i. nu neaparat exhaustiva . S-ar putea spune ca literaturilor propriu-zise li s-au adaugat. "Lantul slabiciunilor". intr-o maniera accelerata. "Pe campia de sange a Mara~e~tilor" de Alexandru Sahia. piesa "Ultima ora" de Mihail Sebastian.dupa cum scria Dumitru Carabat in cartea sa dedicata ecranizarilor.cu calea ferata. intre diverse culturi nationale. iata . imagini ~i mituri. "Les Lettres Fran9aises": "Acest procedeu reu~e~te sa ne creeze posibilitatea perceperii in relief a celei de a treia dimensiuni". de asemenea. romanul "Mitrea Cocor" de Mihail Sadoveanu. situatia lor. restructurate. tine sa faca perceptibile starile subiective atat de complexe prin relativitatea spatiului ~ia timpului. piesa "Iarba rea" de Aurel Baranga. Caragiale "D-ale carnavalului". in timp.. nuvela lui Petru Vintila "Dincolo de brazi".. astfel.intr-o relativa cronologie. pe care teoria trebuie sa-l ia in atentie. nuvela lui Gheorghe Dorin (alias . nuvela "Cazul Lakatos" de Silta Andras. Necunoscuti care se intalnesc in metrou in timpul scurt al unei curse. nuvela lui loan Slavici "Moara cu noroc". piesa "Febra" de 195 . de traditii.sursele literare care au stat la baza filmelor romane~ti: comedia "Vi suI unei nopti de iarna" de Tudor Mu~atescu. largite. relatiile care se infiripa intre ei in cateva secunde. unfenomen cultural extins la scara mondiala. senzatiei create de trans-trav". de comportamente ~i tipuri de sensibilitate. nuvelele "Moartea tanarului cu termen redus". In sfar~it. piesa lui Horia Lovinescu "Citadel a sfaramata". nuvela lui Petre Luscalov "Nufiirul ro~u". Andersen "Fetita mincinoasa". povestirea "Muzicuta cu schimbator" de Nicuta Tanase.Ch. Acceptata sau nu in plan subiectiv. "lntoarcerea tatii din razboi". Caragiale . Caragiale.

Sa privim cateva mai de aproape . romanullui Mihail Sadoveanu "Neamul ~oimarqtilor". nuvela "Peron" de Dumitru Radu Popescu. Calinescu spunea ca este "un simpatic roman de medii ma'itime". Scenaristul Mihnea Gheorghiu a vrut altceva.Horia Lovinescu. 0 urbe in care . Galan. G. romanul "Europolis" de Jean Bart.. romanul "Padurea spanzuratilor" ~i schita "Itic Strul dezertor" de Liviu Rebreanu. "Amintiri din copilarie" de Ion Creanga. nuvela lui Horia Patra~cu "Reconstituirea". Caragiale. schitele "Diplomatie". sa dea lovitura. Se-ntampla. firqte.F. Ele consolideaza filonul de inspiratie literara al cinematografiei nationale pe care s-au inscris in anii precedenti filme considerate capodopere ca 0 noapte furtunoasa de Jean Georgescu ~i Moara cu no roc de Victor Hiu..~oseaua Nordului" de Eugen Barbu. Despre sursa de inspiratie. nuvela lui Ion Baiqu "Maiorul ~i moartea". regizorul raspundea ca actiunea se petrecea la sfar~itul epocii Caragiale ~i ca.. "Bubico". romanul . "Pcvestea lui Harap Alb" de Ion Creanga. cu 0 exceptie. romanele lui Mark Twain "Aventurile lui Tom Sawyer" ~i "Aventurile lui Hucklebery Finn". nuvela "Umbrela de soare" de Dumitru Radu Popescu. jucat de Elena Ioachim: "Interpret a are tineretea ceruta de rol. "personajele lui Jean Bart. ~i sa iasa de sub escorta propriului destin". nuvela lui Francisc Munteanu "Cerul incepe la etajul III". piesa lui Mihail Sebastian "Steaua Taranume". fler reconfirmat (cu exceptia de mai sus).0 lacuna". comedia lui Tudor Mu~atescu "Titanic Vals".0 mizerabila miniatura a unei Europe mizerabile". deoarece aici toti localnicii sunt imbracati. nuvela "Lupta cu somnul" de loan Grigorescu. romanul "Calea Victoriei" de Cezar Petrescu.. La repro~ul unor comentatori ca personajel~ filmului au "factura caragialesca" ~i ca "scena din cafeneaua lui Stamate trebuie neaparat scoasa. in haine negre ~i stau la masa cu palaria pe cap".a fost foarte . romanullui Mihail Sadoveanu "Baltagul". Principala preocupare a regizorului a fost redarea atrnosferei dintr-un llirg cosmopolit al anului 1910. romanullui Titus Popovici "Strainul". romanullui Liviu Rebreanu "Rascoala". scrieri memorialistice de Aurel Petri. a mutat accentele din zona sentimental a in sfera sociala. padurea spanzuratilor de Liviu Ciulei sau Reconstituirea de Lucian Pintilie. drama "Domni~oara Nastasia" de George Mihail Zamfirescu. chiar ~iunui regizor cu mare fler in alcatuirea distributiei.cum scria Ecaterina Oproiu -"totul tanje~te. in filmul Porto Franco (premiera: decembrie 1961). Ecaterina Oproiu are cuvinte de lauda pentru interpreti. totul spera sa iasa de sub torpoare. .". cand Sulina era sediul Comisiei Europene a Dunarii. In "postfata" la volumul de amintiri cinematografice allui Paul CHinescu. Tentatia literaturil s-a exercitat. nuvela "La razqi" de V. basmul "Tinerete fara batranete ~iviata fara de moarte" de Petre Ispirescu. "Situatiunea" de LL. romanul lui Panait Istrati "Codin". personajul seducator. asupra multor filme din anii '60.. despre care am vorbit sau yom vorbi in alte contexte.. contemporane ~i din aceea~i c1asasocialil eu eroii lui Caragiale.dupa cum se poate vedea "cu ochiulliber" .R.Em. dar n-are eombustia necesara.. al Evantiei. are formele sculpturale aferente. piesa "Nunta la castel" de SlitOAndras. ' Regizorul Paul Calinescu (1902-2000) ecraniza. s~hita lui Nicolae Tic "Golgota". in roman. in plina vara. "Amicii". Din acest amalgam literar (spun "amalgam" deoarece valoarea ~inatura lucrarilor ecranizate . a~adar. la inceputul perioadei. . a redimensionat conflictul. nuvela "Intunericul ~i profesoara de pian" de Horia Patra~cu. ~i de aeeasta data ~tefan Ciobotara~u face aici unul din cele mai frumoase 196 . piesa "Ochiul albastru" de Paul Everac. "C. oscilanta) s-au sedimentat cateva creatii de referinta ale cinematografiei nationale. nu se puteau comporta sau imbraca altfel decat era moda timpului lor".

. adio!" (spune e1la izgonirea jandarmului Gociman). care se desparte de trecut razand: "Adio. eu deocamdata mi-s membru de partid numai cu sufletul. Eliza Petrachescu. Dupa ce asista. Despre natura personajului central . realist ~iromantic. dar evenimentele evocate vorbesc de la sine despre spiritul unui timp. nde.~titi. Emanoil Petrut. cum s-a petrecut lucruri1e cu Neamul Soimare:jtilor. sticlindu-~i cerceii lungi ~ibustul de alabastru. actrita mocne~te 0 patima inveninata ~i exala un parfum greu. un film in doua serii prezentat pe ecrane in aprilie 1965. «America tara giugiuc estern»". fi1mat de George Cornea. intr-o zi de targ. Printre interpreti mai erau Niki Atanasiu. materializand in imagini starea de letargie ~i de plictis a locurilor unde . Bovarismul oriental! Geo Barton da infrangerii sale o alura nobila. 97 de ani de viata ~i care avea sa atinga anul 2000. un Tristan puhav gesticuland sWngacicu mainile ca doua lopeti. Constantin Tapardea. ecranizarea romanului cu titlu omonim de Titus Popovici. Operatorii Alexandru Ro~ianu ~iAurel Samson. in special aceea dinspre final (. Simona Bondoc interpreteaza ~i ea cel mai generos personaj al filmografiei sale. un rol devenit emblematic vorbesc cateva replici ale sale. in 1964. Nicolae Praida. fi1mul din 1961 a fost penultimul sau lungmetraj: a urmat 0 alta ecranizare. EI e un avar sentimental ~igangav.. printre interpreti numarandu-se George 197 . "colorate" cu tensiunile luptei de clasa ~i cu aventurile reformei agrare. compozitorul Theodor Grigoriu. In mai 1961. ecranizarea romanu1ui cu titlu omonim de Mihail Sadoveanu (scenarizat de Alexandru Struteanu ~i Constantin Mitru. ~iapoi un lung.impreuna. Din echipa de filmare faceau parte operatorul Ion Cosma (a carui camera de luat vederi semi~ca lene~ de-a lungul cheiului pustiu. taranul nevoia~ Mitru Mot (Ilarion Ciobanu) nu mai vrea sa fie sluga taranului instarit Gavrila Ursu (George Calboreanu). in august 1999.. Nucu Paunescu.'m. un film cu valente realiste a carui aqiune se petrece in "primavara fierbinte" a anului 1945. Tentatia literaturii s-a exercitat ~i in filmografia lui Mircea Dragan. se illdragoste~te de fiica acestuia. aceste doua direqii tematice ~ide gen confundandu-se uneori. surasul ferche~ allui Ion Dichiseanu se afla aici cum nu se poate mai la locullui. ajutat de prietenul sau u Petre (Sandu Sticlaru). "). foarte lung ~ir de ani fara filme . In filmografia regizoru1ui Mircea Dragan au alternat.pana la proba contrarie . pentru o vreme. comedia Titanic Vals. a~a cum zice un figurant. Asortat la mustacioara ~ila epoleti. dar adevarat: pentru regizorul care avea sa-~i sarbatoreasca. .. parcurg ~idetermina intamplarile timpului. compozitorul Radu ~erban. hazliu este ~i "sti1u1"prietenului sau Petre.roluri ale unei cariere stdilucite.0 distributie numeroasa ~iprestigioasa a sustinut demersul istorico-literar al realizatorilor. se autoinstaleaza primar. in continuare. Porto Franco. ecranizarile cu fi1mele de inspiratie istorica. scenograful Giulio Tincu. ba mai mult. Toma Dimitriu. un amorez impleticit. Tolanita intre perne."nu se intampla nimic"). facandu-~i vant cu evantaiul. Ideologia filmului continua sa fie discutabila (ba chiar reprobabi1a uneori). din echipa de realizatori mai facand parte scenograful Constantin Simionescu ~i compozitorul Theodor Grigoriu). la 0 demonstratie soldata cu destituirea pretorului fascist ~i dupa ce afla ca taranii vor sa imparta pamanturile baronu1ui Papp de Zerind (Jules Cazaban). deopotriva. La fel de bine plasata aiureala lui Mihai Fotino in rolul unui Figaro americanizat pentru ca. in care mai joaca Alexandru Virgil Platon. Mitru Mot se intoarce in satul si. scenograful Liviu Popa sunt cap-vadintre artizanii unui film. 11cunoa~te pe "delegatul de la centru" Ardeleanu (Colea Rautu) ~i. ma. Iuliana (Flavia Buret). regizorul prezenta ill premiera Setea. Fory Etterle. Intors de pe front.primul mare rol allui Ilarion Ciobanu. De necrezut.

Printre colaboratorii regizorului. in octombrie 1964. Ramanand in perimetrul deceniului al ~aptelea. alaturi de Irina Petrescu ~i Toma Caragiu. Critica s-a dovedit reticenta fata de filmullui Mircea Dragan. Toma Dimitriu. colegul sau de debut . ~tefan Iordache ~i~erban Cantacuzino. emblema a unei intregi clase sociale (in Setea. Fory Etterle. la scurta vreme dupa premiera bucure~teana (martie 1966). Reeonstituirea. de~i avea cateva roluri cinematografice la activ. extragand. ~tefan Ciobotara~u. in filmografia sa figureaza. Dem Rildulescu. Amza Pelle a era Adam Adam!). departe de "fiorul prozei sadoveniene". Nllnta de piatr(1)". Regizorul va aborda in continuare romane istorice. tot cu Radu Beligan in rolul titular. Constantin Rautchi. Ana-Maria Nicolau. descopera un mod cinematografic de a vedea lumea prin relevarea criteriilor particulare de omogenitate axiologica a operei filmice (0 noaptefllrtllnoast1. Angela Chiuaru). ~tefan Ciobotara~u. abia implinise 22 de ani -. George Marutza.ca ~i Mircea Dragan. iata. nu fac decat sa multiplice pe pelicula defectele acestora. la ora prefacerilor social-politice din vara ~i toamna anului 1944. scenarizat de Petre Salcudeanu. De la roman. valorificand viziunile cuprinse in operele ecranizate.la ora "apusului de soare" -.de la un roman de Titus Popovici. extragandu-~i. alaturi de Irina Petrescu . la Strt1inlll. scenariul acestei comedii lirice era semnat de Marica Beligan. Practic. Referindu-se la tentativele cinematografului de a conserva "viziunea" operelor ecranizate. Filmul era distins la Cannes cu premiul "Opera Prima". au fost operatorii Octavian Basti ~iViorel Todan. in care debutau. tinerii interpreti desenand trei personaje adolescentine dintr-un ora~ transilvan. Sanda Toma. Colea Rautu (Temir Bei). frumoasa Nadina. dintr-o ampla materie narativa. filmul regizorului Mircea Mure~an Rt1seoala este nominalizat. Jules Cazaban. Amza Pellea. Nicolae Gardescu. pornind .Calboreanu . Tot dupa 0 piesa de Alexandru Mirodan era realizat ~ifilmullui Gheorghe Vitanidis $eful seetorllllli suflete (septembrie 1967). ~tefan Ciobotara~u. ~icomedia Celebrlll 702. arenda~ul Platamonu. printre colaboratorii regizorului numarandu-se operatorul Nicolae Girardi ~i compozitorul H. scenografii Marcel Bogos ~i Guta ~tirbu. Ernest Maftei. amintim de rolul important jucat in dezvoltarea cinematografiei noastre de acele filme care. Dina Cocea. Mircea ~eptilici. Mihai Iacob nu era la prima ecranizare. George Milrutza. Romanullui Liviu Rebreanu. boierul Miron Iuga. inspirata din piesa omonima a dramaturgului Alexandru Mirodan. i~i pastreaza ~i pe ecran caracterul de fresca a lumii rurale romane~ti din primul deceniu al veacului XX. cateva filoane epice ~i cateva personaje.taranul cu nume simbolic.care. Malineanu. La Moara ell noroe. ramas la aspectele decorative ale romanului de inspiratie. Printre autorii de ecranizari din primii ani ai deceniului al ~aptelea s-a numarat ~i Mihai Iacob care. Mihai Vasile Boghita (Tudor ~oimaru). Rt1seoala. considerandu-l pe regizor "ispitit de filmul de aventura in costumatie exotica". Ioana Dragan. Fory Ettede. echivaland lucrari literare lipsite de calitati artistice. Strt1inlll. "materie prima" literara pentru alte doua filme inspirate din vremea domniei lui ~tefan eel Mare: Fratii Jderi ~i Vashti ]475. un film tineresc. in deceniul urmator. printre peliculele cu "rol important" in dezvoltarea filmului romanesc. in octombrie 1962. Dumitru Carabat facea urmatoarea distinqie: "Lasand la 0 parte produqiile care. Felix :ji Otilia. aduse in prim-planul tramei cinematografice: Petre Petre . Mai apareau in distributie cativa dintre cei mai activi actori din filmele timpului. in care rolul titular era interpretat de Radu Beligan (in distributie cu Ion Finte~teanu. Ion Besoiu. compozitorul Mircea Istrate. sadoveniene. filmullui Mircea Mure~an preia ~itonul sobru 198 . realiza. la ora absolvirii Institutului de actorie. George Calboreanu.

secventa finala a filmului. dupa cum au subliniat mai multi comentatori.al povestirii.i~i gase~te in opera filmica variate ipostaze: la nivelul obiectual. de interpretare. un film care incerca sa fie. Mircea Mure~an prezenta in premiera 0 noua ecranizare importanta. altfel). de la pregatirea ei. Val Sandulescu. cu glas de bas profund). printre care doua metaforice. Baltagul are insa unele carente de fond. la desfa~urare ~i infrangere (taranii rasculati ~i soldatii inarmati sunt fata in fata la ceasul fatidic al deznodamantului). Pamantuli~i revendica. Ii lipsqte 0 aprofundata viziune mitologica: Baltagul cinematografic lasa doar uneori sa se intrevada ca opera de inspiratie descinde din "Miorita". taranii din Amara ii aduc Nadinei 0 traista de pamant. modulin care astfel de secvente metaforice transleaza pe ecran structura intim-poematica a romanului.. "Film cu multe calitati . Critica a mentionat. ~i orgoliul creatorului. 0 transpunere a romanului cu acela~i titlu de Mihail Sadoveanu (premiera: octombrie 1969). neverosimila. . Sandu Sticlaru. cu Nadina. s-o induio~eze. Baltagul. cum s-a subliniat in alte cronici de la premiera. printre calitatile filmului.considera ~tefan Oprea. Ion Besoiu. Constantin Codrescu. un leit-motiv al filmului). Adriana Bogdan (frumoasa. A~ adauga. Peste cativa ani. in parte. Grigore Iuga rezuma situatia.. preluand funqia de narator pentru care fluxul evenimential are totu~i sensul tragic. tredind spre asfintit 0 revarsare de ape". In analiza sa din "Aria naratiunii in filmul romanesc". deopotriva. Printre interpretii din Rascoala. aparatul descopera pe camp silueta nocturna cadaverica a boierului Iuga. atat expresie fidela a cartii cat ~i viziune personala a regizorului. tinand mai ales de profesionalitate. narativ. Nelly Merola. enumerand etape distincte ale rascoalei tarane~ti din 1907. Prin calitati. Altfel spus. in vreme ce batranul boier Miron Iuga nu vrea sa evite momentul dramatic culminant . in acceptia aristotelica a cuvantului". criticul loan Lazar face a urmatoarele constatari: "Obsesia fundamental a a eroilor cartii . Rascoala a evidentiat cateva secvente antologice. dat fiind prestigiul operei literare. Nicolae Secareanu (un Miron Iuga original. 0 incertitudine explicabila pana la un punct. de acuratetea ~i semnificatia imaginii ~i. in lungmetraje de Francisc Munteanu ~i Horea Popescu). mai exact a subtilitatilor lui filozofice ~i tipologice". Eroina. ideatice ~i plastice (autorul imaginii fiind Nicu Stan. tentatia spre ilustrativism ~i spre "spectaculos in sine" n-au trecut neobservate. in "Diorame cinematografice" -. Petre strange tarana in pumn cu 0 mi~care tandra. chiar daca filmul are rezonante de mit ~i legenda (cum ar fi ~i secventa de fantasme a eroinei care . in primul rand. ~i totu~i. pe de 0 parte. funqia semantica de corolar: despre pamant discuta toate personajele de la boieri la vaduve ~i nebuni. are in anumite momente prestanta de eroina antica. este un personaj menit sa staruie in memorie. ~tefan Mihai1escu-Braila. pe de alta parte. ca 0 floare in noroi) . Matei Alexandru. stilistic. un operator lansat in scurtmetraje de Ion Barna ~i Manole Marcus. alergand goala pe campul proaspat arat ~i pierzandu-se in zare. scenograful Marcel Bogos ~i auto area costumelor. venind la Bucure~ti. fugariili.pamantul . Colea Rautu. de dramaturgie cinematografica ~i de intelegere a structurii filozofice a romanului. a~a cum s-a identificat cu Mitru Mot. In privirile eroinei 199 . la aceste trimiteri. dezghetul ~i hora. Ernest Maftei. la reu~ita carora au contribuit in mare masura compozitorul Tiberiu Olah.11vi sase pe Nechifor calare. pe de alta. Ilarion Ciobanu (identificandu-se cu Petre Petre.departe de a fi insa prin aceasta un personaj de tragedie. Gheorghe Trestian. unele atitudini teatrale in jocul actorilor. intersectat doar cateodata de secvente lirice sau de momente meditative. Filmul este gandit in crescendo. Emil Botta. cu spatele intors catre ea. in interpretarea actritei italiene Margareta Lozano (cu vocea Eugeniei Bosanceanu).

dar cu totul altceva dedt Caragiale (deja incercat de nenumarate ori pe ecran)..de 25-26 de ani . Era Geo Saizescu (cu antecedente cornice ~i-n filmele "de ~coaHi"). relatii consolidate in deceniile urmatoare: fenomenul ecranizarilor a capatat amploare in deceniul al ~aptelea. dar a~a erau vremurile. colega noastra Mitzura. pentru ca regizorul i~i enunta cu limpezime intentiile 200 . evocand "intalnirile cu Poetul". 0 asemenea perfornlanta nu era un lucru tocmai u~or. aceea de a-I cOrlvinge pe "mqterul cuvintelor potrivite". Din doua motive am reprodus aceste amintiri. » lui Arghezi ca lectura sau.prelua. 0 schita plina de savoare. Ca 0 concluzie . Livia Baba (cu observatia ca "laicizarea" Sfintei Ana ramane discutabila). pentru ca ele definesc conditia poetului Tudor Arghezi in obsedantul deceniu. n.. prin Doi vecini. Mai joaca in film un mare actor italian. in 1958. Intrcun articol din revista "Cinema" . Pagini din trentt: prima tiparitura masiva din scrierile poetului. m-am aplecat cu atenfie asupra unui selectiv volum arghezian. trait cu atatea emotii ~i spaime. Este 0 realitate care vorbe~te de la sine. isprava tinereasca: "Nu-mi ascund mandria ca. in timp ce muzica."acaparand" aproape 0 treime din produqia filmelor de fiqiune. ~tafeta comediei cinematografice. printr-o participare deta~ata la aqiune. din moment ce povestea Baltagului este povestea Vitoriei Lipan. ~TAFETA COMEDIEI CINErvIATOGRAFICE Un rezigor tanar . Operatorul Nicu Stan a valorificat pe ecran frumusetea plaiurilor moldovene dinspre Tara Dornelor. Geo Saizescu rememora imprejurarile care au dus la realizarea acestui film: "Incepandu-mi studentia cinematografica prin . Apoi. Sidonia Manolache.scris cu prilejul centenarului Arghezi -. In primul rand. spre a afla vqti despre starea Poetului. a increderii in adevar. Folco Lulli (Bogza). Nunuta Hodo~. Doi vecini. cateodata.ca sa traiasdl .) regizor de notorietate. 53.. A realiza.referitoare la relatiile filmului cu literatura. sa se lase ecranizat.ramasa unicl1 in istoria cinematografiei nationale -. scrisa prin deceniul al treilea de catre Maestrul incontestabil al pamfletului romanesc". aparuta dupa ani de aproape totala absenta editoriala. care troneaza dincolo de nelini~tile ei tragice. Am descoperit ceea ce cautam. surprins de febra pregiltirii examenului de absplvire ~idorind cu tot dinadinsul sa ma produc in ale camediei.. infrico~a cu fel de fel de pedepse posibile pe cei care ar indrazni sa se apropie cumva de «Cuvintele . "Lini~tea" aceasta se traduce. a patruns ~ia ramas in film figura lui Tudor Arghezi".la Marti~or vindea cire~e la trecatori! In ultimul an de studii. apartine unui compozitor francez. mai grav. lar noi continuam sa ne-mbulzim cu intrebarile la fiica-sa. cu oarecari functii pe atunci. Tudor Arghezi. peste ani. ilustrativa. Maurice Le Roux.se poate citi 0 profunda lini~te interioara. astazi (in 1980. Regizorul i~i va savura.care realiza o performanta rezonanta .. nu demult aparut pe piata. in acei ani. Constantin Anatol.partiala .n. sa Ie propuna in vreun spectacol! Sunt sigur ca nici el nu credea ce zicea. Sandu Sticlaru. insa. Gheorghe Misai. iar ea era destul de econoama in a relata despre necazurile pamante~ti ~i suferintele celui care . Fostul calugar era anatemizat ~i din poezia romaneasdi! . debutul meu. discutam despre Arghezi pe la colturi ~i-l citeam pe furi~: un coleg mai mare.. fapt mai putin pozitiv.

cu traditionalele conflicte ale epocii. doar slugile raman pe strada. Un suras In pUna vara i~i pastreaza. cu "catel ~ipurcel" (pisoi) cu tot. Prima dintre ele a fost Un suras In pUna vara (film prezentat in premiera la 16 martie 1964 la cinematograful "Republica"). nu lipsit de surprize. un fundal cenu~iu-pitoresc. regizorul ~i-apropus un "insectar" de mentalitati ~imoravuri specifice perioadei in care este plasata acpunea.Nineta Gusti). mai putin "batute". Conflictul are repercusiuni la toate aceste "nivele". de la Anton Bacalba~a la Gheorghe Braescu). cu larga deschidere spre spectatori. se intoarce in satul natal hotarat sa-~i urmeze un drum "allui". slugile Marita ~i Dumitru (Mitzura Arghezi ~i Aurel Cioranu). dintre cele doua familii. pe post de "cor antic". Revazut peste ani. doarnna avocat-doamna locotenent (Carmen Stanescu .in perimetrul comic ~i dorinta de a ataca teritorii noi. prin Partea fa de vina de Mircea Mure~an).era un . Geo Saizescu prelua ~tafeta comediei cinematografice de la inainta~i . de la cel mai reputat regizor caragialian. infruntarea celor doi rivali . In deceniul urmator. pentru 0 colaborare statornica ~ibine-cuvantata ~icare impunea talentul exploziv allui Sebastian Papaiani (intrat in cinema.incurabil dintre civili ~i militari. intr-o filmografie dedicata exclusiv comediei). . S-a intors cu 0 bruma de bani din "lumea mare". Jean Georgescu ..ale carei rezultate sunt a~teptate cu sufletulla gura in "anticamera" turnirului . Tanase sau Stroe ~i Vasilache. anul 1928. un capital pe care vrea sa-l valorifice altfel decMceilalti.. cei doi vecini "quand" intr-un dialog amiabil-. tandre. Personajul central. protocronic! 201 . pisoiul ~icate1ul. pregatite de alte lupte. Pregatita ca 0 lupta pe viata ~ipe moarte. 0 pelicula in care regizorul se intiilnea cu D. din te miri ce. doua categorii umane . al confruntarii dintre cei doi vecini. dar ~i cu misiunea de a aduce o Salvare pentru cucoanele cuprinse de amoc. pare sa spuna regizorul. familiile se retrag in "tran~eele" apartamentelor lor. filmul este structurat in crescendo. Motivul: deosebirea profesionala" -. intriga comica dobandind substanta iar regizorul anuntand temperament de comedian.pe atunci . dictata de "deosebiri profesionale" . Theodorescu-Falciu ~i a dornnului locotenent LG. Rivalitatea vecinilor. distincte ~icomplementare: avocatul ~ilocotenentul (alias Grigore Vasiliu-Birlic ~i Ion Lucian). Neastamparul tanarului regizor merge mai departe insa. este alimentata ~i de rivalitatea celor doua vecine din high-l~fe-ul periferiei bucure~tene.de la artizanii hazului interbelic. In Doi vecini .scenariul debuteaza cu urmatoarea fraza: "lntre familia dornnului avocat M. Geo Saizescu avea sa realizeze patru comedii de lung metraj. Petrescu exista un vechi conflict care incepuse chiar in ziua mutarii lor in aceea~i curte. politicos ~iprietenesc. impacarea este de scurta durata.pendentei". astfel anuntat incat sa provo ace scantei. catre punctul culminant. traditionalul happy-end nu este decat un final provizoriu. Preluand din schita doar cateva din elementele "razboiului rece" in care sunt angrenap vecinii. Popescu. care-~i imping permanent sotii la macel. Filmul revine de unde a plecat: la mahalaua anului '28. altul decat al celor din jur. sa-l investeasca . printre care ~i antagonismul .creatoare. Fanita. Practic. perfect pentru conflictul.devine un savuros "pupat Piata Endt'. ba chiar i~i potenteaza. nu cu mult timp in urma."CU tot dinadisul" .cu intentia de a-~i inaugura un drum allui (ceea ce avea sa ~i faca. mai ales dupa ce afla ca sunt. valentele unei comedii lirice. consateni. mahalagesc la randu-i.colaborand cu Arghezi prin intermediul schitei omonime -. scanteia conflictuluiizbucne~tedin nou. Marinica ~i Bebe (copiii celor doua familii). rafuiala vecinilor fiind reflectata pe cinci "paliere".R.pe atunci incompatibile (cum au incercat s-o spuna ~ialti scriitori ai timpului.... Ideea cinematografica seducator hazlie a filmului este aceea a "cuplurilor simetrice". inscrierea .

R. "malentendu"-ullui Fanita nu capata nici un caracter tragic (in care film romanesc drama taranului individual a devenit tragedie.pentru un ochi atent care lasa la 0 parte pitorescul. candva. se adauga glasullui Mircea Murqan care vede in conventia vanzarii gogo~ilor de catre Fanita delictul de a face comert particular! Dar dupa asemenea judecap de valoare. din revista "Cinema" (septembrie 1964). cu care. 0 gestica a exacerbarii individuale care nu poate fi suspectata de reaqionarism (. Radu Cosa~u. in 1966. mai ales pentru ca. mai multe cronici au suspectat filmul de "propaganda capitalista". rniile de oameni care ne-am amuzat de hazul sanatos al textului. surazator sau liric in personajullui Fanita (~i. Adica noi toti. Popescu) se afla ~iun "sambure tragic". premiu la Cannes. gata sa vuiasca. zice ~i dansul toate cele. costumele pa~uniste. de refuz al pustiului ~i al plictisului. A~repne. Fanita e un extravagant in lumea satului sau (tratata foarte. Popescu ~i ce citim sub pana lui Savel Stiopul? Ca eroul e alienatmintal.R. in pofida asigurarilor cornice ale regizorului . Farmecul povestirii este consolidat ~i de "romanul de iubire" al eroului. care comenteaza astfel "incidentul" din epoca: "Se joaca saptamani la rand cu casa inchisa (. detractorilor filmului lui Saizescu. sub cornicul filmelor lui D. in timp. hazliu. La prerniera. fire~te.in comert. ca indigneaza spectatorul. autorii ~i-au revizuit ei in~i~iopiniile. La corul criticilor.. un raspuns al unui pamfletar pur-sange. ) Fanita. insa. a~a cum creatorul sau a descoperit. sirene1elui Ulisse ar fi ni~te biete scrumbii ~i morile de vant ale lui Don Quijote. aceea a crizei individualismului. Exista . pe atat de stranii (sau a-normale) sunt reaqiile unor comentatori contemporani.. ~i-au nuantat ~i cizelat opiniile. dar spiritul sau intreprinzator ramane elementul catalizator al intrigii (dincolo de naivitatea unor negustorii ale sale ~ide reaqiile "tipice" ale colectivitatii).R. romburile coloanei lui Brancu~i puse pe spatarele scaunelor. Fanita trece printr-o serie de intamplari mai mult sau mai putin cornice (nu tocmai placute cateodata). ). magaru~ii ~i cama~utele prea albe ale fetelor semanatoriste din sat . ) e cea mai elocventa dovada a marii care sta ascunsa. generalizand.. in F. prin situatii ~i rezolvari ata~ante. acea mandrie rasucita in bizarerii ~isarcasme puerile care te silesc sa uiti jocul ~i sa vezi nenorocul. Mircea Mure~an etc. filmullui Geo Saizescu ~i D.exista in acest suras un gest de nesupunere tonica. surprindea plastic universul subteran al unui personaj ca Fanita: "E in acest suras una din ce1e mai apasate peceti ale scrisului lui D. un extravagant manios. (.. Parca prea rniroase a invidie profesionala ~i un juriu de onoare ar trebui sa mai mustre din cand in dnd asemenea tafne fals-estetice!" Cum spuneam.. reala. Desigur. n-o foarte idilic . «man sub nisipuri»..R.R... dar pe care nici aici <<jocul» poate ~terge. Nu insist asupra atacurilor din epoca (Savel Stiopul. ). insa. in filmul tandemului Geo Saizescu-D." Pe cat de "normale" sunt atacurile din epodi indreptate impotriva filmului. regizorul "fara capodopere" ii va raspunde scriitorului printr-un . Popescu. ) Un suras In pUna vara..poseda 0 drama mare.-ul nu s-ajucat. dincolo de tot ceea ce e nostim.). tratat cu discretie in film. timpul a aqionat "pozitiv": in cazul de fata. fie ~ioptirnista?) . cu adevarat ni~te institutii de macinat pleava! Pe acest regizor care intre altele nu-l ~tim sa fi semnat vreo capodopera il supara totul: surasul fetei.. ~in-a mai fost nevoie de nici un juriu de onoare.dar el marturise~te acea vigoare dureroasa. scriitorul Eugen Barbu. D. Propunandu-~i sa traiasca din negot ~i nesocotind "binefacerile" traiului in colectiv. de inventia regizorului ~i de interpretarea lui Papaiani suntem ni~te arierati care nu intelegem nirnic din aceste situatii neverosimile. ca are impulsuri dezordonate. ba 202 . Fanita acesta (. pentru ca regizorii s-au impacat intre ei... sub nostimadele sale. intr-un articol din "Cinema" (decembrie 1973).

regizorul ~i-a regasit tonusul. Florentina Mosora. ~i de azi. la vremea prernierei. insa. Gheorghe Popovici-Poenaru (ca "nume noi" in filmele lui Geo Saizescu).intr-un comentariu din "Romania literara" .ironica. la fel de bine.. Acela~i film care. la ronda bunei dispozitii contribuind. De altfel. ~i-a pastrat "surasul" tonic. ivita spectaculos sub infati~area unei fete cu lurninozitati transparente.s-au impacat chiar cu scriitorii. in filmografia regizorului.in care apareau lurie Darie. Draga Olteanu. ei bine. peste trei decenii. in ciuda detractorilor. practic. Ilinca Tomoroveanu. printre altii. rolul fiind scris evident pentru inzestratul actor): 0 iubire blonda. iar colaborarea sa cu scriitorul DR Popescu a reintrat pe teritorii prie1nice. indirect. Fara a se repeta. acum. Melania Carje. se simte. un soi de dirninutiv de la Papaiani. Abia cu Baht! de sambato seara (1967). ~i respins ca 0 expresie a epocii totalitare. Filmul. consacra un actor de farmec (pe Sebastian Papaiani) ~irecomanda un regizor cu sigure aptitudini cornice. Nineta Gusti. La portile pomantului. umorul. translatia dintre Fanita ~iPacala -. Durnitru Rucareanu . in Tunisia.. alaturi de Sebastian Papaiani. preluand ~tafeta comediei cinematografice. Florina Luican.au subliniat merite1eacestei comedii tonice cu caracter meditativ care descoperea un scenarist cu vocatie (pe D. Durnitru Furdui. George Constantin. alaturi de George Constantin. in "triada" arnintiili. a rulat in Franta ~i Spania. din unda unui rau. Puiu Calinescu. Papa (nume1e ciudat al personajului poate veni foarte bine de la Papa-Lapte. elogia "rnica proprietate" ~ii~i alegea drept erou un exponent al "metodelor caplitaliste" (am trait epoca. Coca Andronescu. nu te ploua"). Florina Luican. acela~i film a fost tratat cu ace1ea~imetode . dar poate fi. regizorul Geo Saizescu. aproape de suflet. la televizor (cum a fost confratele Cristian Teodorescu in comentariul arnintit).~i indeosebi acelea semnate de Lucian Raicu in "Cinema" . precum Venus din spuma marii.cu Marga Barbu. iar in epoca a fost bine prirnit. Dar incidentul din epoca ramane. apare impartita in doua. este ~ipentru a masura "greutatea specifica" a unor aberatii. Sebastian Papaiani.i~i pastreaza peste ani prospetimea. iscata la fel de spectaculos. ~i nedumeririlor eelor care au receptat trunchiat ~i rauvoitor filmul. a fost prezent in sectiunea "Jeunes Rencontres" de la Cannes. Rodica Mandache. dragostea ideala.R. dupa ce filmul i~iincepuse cariera prodigioasa pe ecrane (trecuse vremea detractorilor de ieri!).care face. ba mai mult. Mitzura Arghezi a oscilat intre comedie ~i drama. in plina efervescenta a "socialismului multilateral dezvoltat". ~i daca ne arnintim de el. pe rand. Dem Radulescu. Pomit pe drumul comediei cinematografice. dupa treizeci de ani de la prerniera. tocmai de aceea filmul . regizorul Geo Saizescu a avut ~icativa pa~i ezitanti: Dragoste la zero grade . cronicile .in care. in 203 . Pentru tanarul earn tirnid ~i earn singuratic .. era gata-gata sa fie pus la index pentru ca. ~tiu cat s-au chinuit D. mult visata dragoste.. apareau (concurandu-se in frumusete) Ana Szeles ~iMariella Petrescu . a avut ~i 0 cariera intemationala. filmul urmator . buna dispozitie.. Balul de samba to seara ar putea fi definit ca 0 comedie lirico. e aceea cu fuga dupa "doi iepuri" (dqi romanii mai au ~iyorba cu "intre doua .R. Dem Radulescu. Silvia Fulda.a fost un intermezzo muzical mai putin inspirat. Cronicarii de ieri raspundeau. i-a cercetat. Popescu). Dem Radulescu. apartine folc1orului universal. Demersullirico-ironic i-a fost. fatetele. Morala nu-i greu de prevazut. de ieri . aflata pe 0 ~osea. am citit "demascarile" respective.Filmul propune doua episoade de iubire din viata unui tanar ~ofer de carnion cu nume "predestinat". atat de catre spectatori cat ~i de critica. Popescu ~i Geo Saizescu sa demonteze "argumentele" ba1canice ale rauvoitorilor!). ~i 0 iubire bruna. Matei Alexandru. Dinu Sararu in "Gazeta literara" sau Gheorghe Tomozei in "Scanteia" .

Aceasta explica ~i faptul ca presa a vazut in el un «mie Tati». dar nu lipsita de "vana" ~i de nerv satiric: 0 mica fntamplare (dupa 0 nuvela de SiitOAndras). desigur. Marcel Anghelescu. Nicolae Gardescu. Radu Beligan. Cu Marincea e ceva. in perioada la care ne referim.vesel. partituri "pe masura". printre care ~i.Canada ~i Australia.eel putin in intentie . din motive lesne de inteles. Trec mai repede. Ati gre~it numarul! (care a lansat cateva ~lagare ~iin care s-au 204 .. cu caciula lui roasa ~icu eojoeul lustruit. ~i simpatic pe deasupra.. dar ~icu neeaz. Gheorghe Turcu va reveni pe platouri cu comedia Castelanii (ie~ita pe ecrane in septembrie 1967). Inca din anul1954. Andrei Calara~u avea sa revina in 1958 eu comedia muzicala Allo? . De notat. Savu. Este 0 formulare care 11amuza pe regizor ~i de care . in care protagonistul. "Drama" acestei comedii cu patima izbucne~te din momentul in care personajul este trecut cu acte in regula in randul proprietarilor de ma~ini ~i ca atare risca sa pateasca multe rele.. «mieul Tati» a devenit mare". Ilica Tomoroveanu. ~tefan Tapalaga. scria in "Lettres Franyaises" (8-14 ianuarie 1969): "Din Romania. a ramas ~i regretul ca un interpret de talia lui Mircea Cri~an nu ~i-a gasit. Dintre eeouri. lucau in film Marcel Anghelescu.ne-a marturisit ..0 fantezie liriea. eonferindu-i 0 seanteie de viata. In acela~i an. ). Maria Wasuvrina).este foarte mandru. Puiu Calinescu. ca tanarul cinema din Bucure~ti merita sa retina atentia noastra" . dintr-o rabla cumparata pe doua rate. Durnitru Chesa. dupa prezentarea filmului in Franta: "Regizorul roman Geo Saizeseu poveste~te ca s-a naseut intr-o regiune care este pandantul regiunii marseilleze in Romania. primul. i~i confeetiona. o ingenioasa ma~ina de taiat lemne. Constantin Ramadan ~i . regizorul Andrei Calara~u (cu 0 oarecare pondere in filmul de divertisment din anii '50) initia un "serial" cu un comic de succes al timpului. Mircea Cri~an. dupa prezenta unor filme romane~ti la Cannes..Liliana Tomescu. me~ter la toate. Gheorghe Tureu pro. excluderea din cooperativa agricola. Pana aici nimie deosebit.. acestei origini meridionale.punea un seurtmetraj . Margit Koszegi. Vasile Tomazian. Vasilica Tastaman. Tudorel Popa. magistrala interpret are a lui Sebastian Papaiani. El datoreaza. totodata. Geo Saizeseu prive~te lumea eu tandrete ~iumor latent. impreuna cu ~tefan Ciobotara~u ~iRodica Daminescu au seos 0 clipa filmul rural din perimetrul operetei.Din programatul ciclu n-au ramas decat doua episoade: Si!lie face sport. ~ialte tentative einematografice pe teritoriile comediei. Un taran. realizata tot dupa un seenariu de Siito Andras (care ~i-a adaptat pentru ecran piesa "Nunta la castel"). Diminetile unui baiat cuminte de Andrei Blaier ~iBalul de sambata seara de Geo Saizeseu marturisese. Sunt doua moduri de a privi lumea. unul dintre eei mai buni aetori romani contemporani". peste comedii precum scurtmetrajul Gelozia. de cativa ani. Este mai mult (~ialtceva) decat 0 "mica intamplare" cu 0 ma~ina de taiat lemne.!lie fn luna de miere al doilea (printre partenerii eroului titular fiind Dem. intr-o comedie "uitata". Aurelia Sorescu. in rolul titular fiind Marcel Anghelescu. ). al doilea in registrul eomediei. Numai ca.. Aeeea~i autoare caraeteriza astfel filmul dupa "saptamana filmului romanesc" desfa~urata in Franta (era primavara anului 1969): . Lazar Vrabie. Colea Rautu.. retin opinia Christianei Saldueei din "Espoir". Traian Stanescu.respectiv . Peste trei ani. bat-o vina de Elena Negreanu (1954).. Marcel Martin. este 0 intamplare despre un timp anume. plina de prospetime ~i delicatete a marc at a doua seara a saptamanii einematografului romanese in Franta (. regizorul i~i va relua interpretul. primul pe un ton grav. pe ecran. Nicolae Brancomir. aerul sau plaeut ~i gustul pentru eomedie (. Au existat. caei are 0 stima deosebita pentru parintele spiritual al Domnului Hulot. 0 intamplare cu haz.

protesteaza. 0 pelicula care a rezistat prin timp . dupa ce pelicula a fost interzisa vreme de zece ani.. etc. Jules Cazaban. multi tineri.amuzat. Piesa lui Mihail Sebastian "Ultima ora" a devenit..ar fi urmat linia scenariului ~i ar fi ie~it pe ecrane atunci. Mihai Fotino. Constantin Ramadan.. Willy Ronea. Sfar~it. cetateanului".dispare In perspectiva. Daca filmul . intitulat "Bivolitele" ~i apartinand unui scriitor de calibru. unde-l a~teaptaIn gara . Lampa ro~ie a ultimului vagon. Ion Lucian ~i Jenica Constantinescu. Stela Popescu. Iurie Dark. filmul-cuplet Doi baieti ca painea calda (cu cei mai In Yoga. profesorul refuza. Povestea acestei "comedii cu cantec" este lunga. bivolitele de la rampa urmaresc filozofic vagoane1e ce se pierd. pur ~i simplu. A cochetat cu comedia ~i Haralambie Boro~. Infioratori. In 1962. Intr-un asemenea ora~. absolut tot. Ana Sz6les. intemat la ospiciu etc..Indeosebi datorita actorilor: pe langa Radu Beligan ~iIoana Zlotescu (In rolurile profesorului Alexandru Andronic ~i al Magdei Minu). este confundat cu plutonierul pensionar Vasile Alexandru. dar ~iIon Finte~teanu.. iar statuI tot." Nu s-a Intamplat ca filmul sa iasa atunci. ele se umesc ~iplead. Ion Talianu. Cu ochii lor umezi mari. . cinematograful romanesc. obligat sa plateasca impozit pentru doua bivolite pe care nu Ie are. dupa Directorul nostru de Jean Georgescu. Haralambie Borq era mai convingator In scurtrnetrajul Politica ~i. Ion Iancovescu. George Demetru). Ca regizor de comedie. de nerecunoscut. jucau Ion Finte~teanu. Principal argument ramane scenariul (comparat .. dupa ce scriitorul a fost Intemnitat. In 1956. un profesor de istorie. Corigenta domnului profesor. sa se retraga la tara. dat afara din ~coala. pe atunci. pana la urma se resemneaza. foarte vechi chiar. In 1968. Dem Radulescu. Citim scenariul initial (~isocotim mai mult decat oportun un remake!): actiunea se petrece Intr-un "ora~ vechi. Andrei Mure~anu. ca-n c1asicele finaluri cinematografice .scrie Ion D. cu aIte doua lungmetraje. doua bivolite simpatice. care locuie~te pe strada Vasile Alecsandri la numarul 32. Costache Antoniu. dupa eliberare.fara riscuri .fara teama de cuvinte mari 0 spun . de~tepti ~ifanatici"(!). este parasit de nevasta. Marioara Davidoglu.ca muIte altele din acei ani . Zighi Munte ~iAurel Giurumia) ~idivertismentul estival Vacanta la mare (care a "dansat 0 vara" doar prin actori: Iurie Darie.pe ecrane: a ie~it In ianuarie 1968. Melania Carje. delicatese (un scenariu de Mircea ~tefanescu dupa LL. ~tefan Tapalaga. ne'lndoios. fericiti ~i nefericiti. comedieni ai Clujului. Apoi biciul pocne~te. De aici. absolut tot. 0 "farsa electoraIa" care nu ~i-a pierdut actualitatea. dar. pentru ca. de peste un deceniu. acqtia din urma convin~i ca "toata ~tiinta noastra sta In dosare" ~i visand 0 societate romaneasca ideala.. Ileana Sandu. domiciliat pe strada Andrei Mure~anu la numarul 32 ~i. dintr-o asemenea tara. In 1958 aparea In revista "Film" un scenariu . dupa ce din scenariul initial n-a mai ramas aproape nimic: la premiera filmului Corigenta domnului profesor povestea originara era.care i-a fost Incredintat lui Haralambie Boro~ . Sl'rbu (a carui adevarata dimensiune avea sa fie descoperita postum ~iInca necesita revizuiri). Ion D. Injugate la un car: "Trenul a plecat. Sirbu . Nae Roman. dintr-o tara sa-i zicem noua" (!). Marius Pepino. interpretata cu verva ~i antren de Rodica Tapalaga. Filmul care ar fi putut Insemna chiar un eveniment artistic In epoca (dar nu s-a Intamplat a~a) a fost. Caragiaie).. filmul Afacerea Protar (scenariul apartinand Soranei Coroama).evenimential. 0 tara "cu tineri ~iMtrani. drama: la Inceput.cu "Rinocerii" lui Eugen Ionescu ~icu "Procesul" kafkian). Alexandru Repan. amuzandu-ne. "societatea In care fiecare roman sa dea tot. Sandu Radulescu. Inregistra. Toma Caragiu. Inca un succes marc ant al comediei satirice. Ion Lucian) ~i. Rodica Tapalaga. statului. In vremea aceea se dadea definitia stalpului de telegraf: stalpul 205 .

dar creatia lor caragialiana va ramane neconfirmata. Biserica Sf.. cu multe stridente) ~i. Neamtu-Ottonel. Birlic excelase ~i In prima adaptare caragialiana a cuplului Gheorghe Naghi-Aurel Mihele~. ~i unde era amendata .Biserica Neagra. regizorul Paul Calinescu ataca pies a lui Tudor Mu~atescu "Titanic Vals".clare. de comedie (fara a se fixa pe respectivele teritorii) ~i alti regizori. In treadt. urma sa-l faca Jean Georgescu.Grigore Vasiliu-Birlic. ~tefan Ciobotara~u. altminteri fermecator ~i talentat -. Grigore Vasiliu-Birlic. In apa se vede invers". dupa piesa omonima a lui Mihail Sebastian. 0 fraza din "decupajul" filmului ne-a facilitat.erau ca ~i inexistente In epoca.vor semna D-ale carnavalului (cu Grigore Vasiliu-Birlic. iara~i cu 0 distributie de zile mari . Vasilica Tastaman. superficialitatea unui creator de modele. In filmul din 1956 Pe raspunderea mea . Tudorel Popa. Alexandru Giugaru . Ion Lucian. "Circumstantele atenuante" . un film pe care. Grigore Vasiliu-Birlic. Grigore Vasiliu-Birlic. Nicolae . Ion Manu.unde apareau Iurie Darie. A Incercat comedie ~i Gheorghe Vitanidis. un Spirache Nequlescu de zile mari.In 1959 .printre care m-am numarat . Cei doi cinea~ti vor persevera In ecranizari dupa Caragiale: peste trei ani . pe un scenariu de Octavian Sava.Horia Caciulescu. In 1962 . vioara Intai fiind. Jana Gorea. AI. Ion Anghel. Costache Antoniu. N. doar cateva imagini frumoase ale Bra~ovului . Marcel Anghelescu. Niki Atanasiu. simplismul. Coca Andronescu. Ion Dichiseanu. Vasile Tomazian plus . Toma Caragiu. supravietuirea: "pe mal Maria mulge vaca. Kity Gheorghiu-Mu~atescu. Intr-un film alert. cu vedete ~i "microbi~ti".datorate operatorilor Ovidiu Gologan ~i Iulius Drukmann au retinut atentia criticilor ~i faptul ca "nici unul dintre filmele romane~ti nu a mobilizat atatia a~i ai comediei la un loc" (idee cu care Imi ~i Incepeam cronica din "Contemporanul" . Carul cu bere ~i mahalaua chivutelor). lata 0 singura "foaie" din lista actorilor prezenti pe generic: Jules Cazaban. S-au aventurat pe teritoriile comediei ~i cinea~ti francezi. cu cateva secvente amuzante. Marcel Anghelescu. Ion Dichiseanu. Telegrame. Toma Caragiu. Bernard Borderie cu $apte baieti~'i 0 :ftrengarita. Vasilica Tastaman. desigur. dupa 0 piesa a lui Alexandru Mirodan. spa~it ~i dominator. Henri Colpi. Giugaru. Ileana Iordache. Rene Clair cu Serbarile galante. placid ~i insidios.Radu Beligan. Marcel Anghelescu. cuminte ~i nazdravan. Alexandru Giugaru. Coca Andronescu. cu Radu Beligan. initial. hazlii. dar cu o conceptie regizorala discutabila. cu Iurie Darie. Ion Finte~teanu. 0 pelicula care Incearca sa ne convinga sa suficienta ~i filistinismul sunt aspru pedepsite (de~i . S-a Inregistrat pe pelicula ~i comedia goldoniana Badaranii. Carmen Stanescu. pe un scenariu de Marica Beligan. ani la rand. primitivismul gandirii cinematografice (~i nu numai cinematografice).~i.. Aurel Cioranu. In jurullui: Silvia Fulda. au scapat nepedepsite In multe dintre filmele deceniilor viitoare).. bonom ~i hatru. Jules Cazaban. cu mari 206 .au fost foarte aspri la premiera. Puiu Calmescu. Marcel Anghelescu. glume fotbalistice. schita Doua lozuri (cu cateva cadre de atmosfera din "Bucurqtiul de altactata". anul urmator. aducand In discutie vulgaritatile. Mihai Fotino. din perspectiva timpului . cu Steauafara nume. Dem Ractulescu. Ion Talianu. Irina Petrescu. Ion Lucian. Costache Antoniu. Baietii nO:ftri In 1960.19 ianuarie 1968). Au fost atra~i. filmul $eful sectorului suflete (1967).de telegraf este un brad trecut prin cenzura. Florin Vasiliu -. Draga Olteanu. Criticii . apoi Post-restant. Dinu Lucian. Dupa ni~te variatiuni pe teme de actualitate. Silvia Fulda. din spectacolul Nationalului bucure~tean realizat de Sica Alexandrescu. peste ani.cu "Inraiti" Intr-ale comediei ca Iurie Darie. Grigore Vasiliu-Birlic.. In 1967. Alexandru Giugaru.ca voce din off . Marcel Anghelescu.

~tii de Aurel Mihele~. ~tafeta comediei cinematografice fusese preluata (chiar daca din zecile de filme amintite in acest capitol n-au ramas.poate ~i pentru ca scenaristul sau. Horia ~erbanescu. cu Joana Pavelescu. Grigore Vasiliu-Birlic. Deceniul care marca. Vin cicli. pentru implinirea unui nobil crez de justiJ:ie ~i fericire". George Cornea ~i . de Mircea Mure~an.P. "epopeea naJ:ionala"a urmat destinul "Cantarii Romaniei" ~ial "Daciadei". In anul1968 a fost chiar 0 "comanda de la centru" ill ceea ce prive~te comedia cinematografica. primul mare . in jocul comic.tUm istoric romanesc. Dorin Varga. cu FaniJ:a~i Liorica lui. ISTORIA.memoria vie a pamanturilor stramoi ~e~ti-. "Bubico". decat cateva). ramane unul dintre cele mai spontane surasuri ale cinematografiei naJ:ionale. Radu Beligan). iara~i. afirma noi cinea~ti cu aptitudini comice: Gopo i~i incepea calatoria sa fantastica in filmul cu actori iar Geo Saizescu i~i consacra vocaJ:ia prin patru lungmetraje (pe genericul carora figureaza numele aceluia~i operator. "C. in "epoca de aur".R. Iar comedia Un surds In plina vara. Filmul Tudor . S-a gre~it chiar punctul de pornire. dar calitatea lor artistica ne scutqte de alte comentarii. Alexandru Giugaru. Ion Dichiseanu. Campania propagandistica din jurul epopeii cinematografice naJ:ionalea anulat ~ansele."epopeea cinematografica naJ:ionala". Niki Atanasiu.G. Geo Barton. "topind" in Mofturi 1900 (1965) cinci schiJ:ecaragialiene ("DiplomaJ:ie". A revenit pe platouri Jean Georgescu.daca ar fi s-o luam ca atare. Silvia Dumitrescu-Timica. K. cu umbrele de soare luate din titlul nuvelei ecranizate ~i .O FOSTA "EPOPEE NATIONALA" Filmullui Lucian Bratu Tudor (in noiembrie 1963. Iurie Darie. . Carmen Stanescu. Nicolaide. Cella Dima. cu magaru~i simpatici ~i caruJ:ecu oglinzi. ar fi inceput. cu gugu~tiuci ~i stalpi de telegraf. Mihnea 207 . 0 "epopee cinematografica naJ:ionala". D. Marcel Anghelescu. practic.ceea ce s-a numit ani la rand . au fost prezentate pe ecrane ambele serii ale peliculei) inaugura .acela~i scenarist. De reJ:inuteste altceva.pe drept cuvant . cinea~tii no~tri ~i-au exprimat convingerea ca marile filme romane~ti. George Calboreanu. coproducJ:iaromano-maghiara Frumoasele vacanfe de Makk Karoly. cu Independenfa Romdniei. Sanda Taranu. vor fi acelea care vor izbuti sa infaJ:i~eze.actori in distribuJ:ie (Grigore Vasiliu-Birlic. "cantecul de lebada" al primului nostru mare regizor de comedie. Marcel Anghelescu. in anumite condij:ii de timp ~i de loc. 1969.dupa ce. Jean Georgescu (Pant(~ful cenu~aresei. menite sa ilustreze una dintre ipostazele fundamentale ale spiritualitaJ:ii romanqti."Amicii".de perspectiva ale ciclului de filme istorice menite a aduce pe ecrane.s-a demonetizat. actori de efect precum Cella Dima. momentele de aur ale istoriei neamului. Astazi formula . ConstanJ:a Campeanu..pe deasupra . Vasile Tomazian. Radu Zaharescu.0 lacuna". Ileana Iordache. Petre ~tefanescu-Goanga).de trei ori . H. au aparut la un semn filme ca Jmpu~'caturi pe portativ de Cezar Grigoriu.cu personaje dintr-un aluat comic robust. regizorul Liviu Ciulei spunea lucrurilor pe nume: "Cred ca nu ma in~el daca afirm ca acest mare film romanesc va fi 0 opera nemijlocit ~iprofund legata de unul din momentele esenJ:ialeale luptei poporului nostru pentru libertate.R. Popescu). spre finalul sau. Sanda Toma.") ~iangrenand. ntr-o plenitudine de semnificaj:ii. De altfel . Ion Lucian. Alexandru Giugaru. nu 0 data. neindoios.

un personaj "de durata" al actorului). Paginile strabatute de un viguros realism poetic ale filmului Tudor 208 . efectiv. Gheorghe Patru . destinele cinematografiei nationale . Willy Ronea. facandu-se abstractie de cateva pelicule din imediata apropiere. figurile individuale ocupa arareori un loc de prim-plan.Ioana Dragan. cum spuneam. a fost continuat. " Ana Go1cea este Ioana din film (Lica Gheorghiu!)..au creat premisele unui "document" cinematografic: filmul este deschis de vaduva unui miner din Lupeni. Fory Etterle. George Marutza. ci cu "bataie" mai lunga: "patria este norodul. dintr-o tragedie greceasca. Fory Etterle. filmul . Viorica Farka~. in traditia a ceea ce s-a numit documentarul narativ: masele apar aici ca personaj central. in momente de tihna familial a ~i in iure~ul luptelor. pe genericul caruia s-au aflat regizorul Lucian Bratu. 0 greva intrata. vin. Petre. teziste -. Sandu Sticlaru. Ilarion Ciobanu. iar nu tagma jefuitorilor" ~i "ne yom intoarce ca frunza ~i ca iarba primaverii". prezentate pe ecrane in luna februarie). scenaristul Mihnea Gheorghiu. Ma luasem cu un miner. fadindu-se abstracfie de filmele istorice realizate cu diteva zeci de ani inainte. emblematice nu numai pentru starea de lucruri a vremii. Paradoxal. ceilalti interpreti . Scenari~tii . ramas ca 0 "pagina de istorie". Din distributia ampla a filmului selectez cateva nume: Colea Rautu. rezista prin efectele plastice ale operatorului George Cornea: ~ase femei in negru. Toma Dimitriu.. Sabin Fagara~anu. un film consacrat grevei minerilor de la Lupeni. Ion Dichiseanu.avand funqii reduse (sau decorative) in conflict.intr-o distributie ampla . Olga Tudorache. Sustinut de interpreti. George Marutza. Sunt prezentate in film momente ale anului revolutionar 1821. personajul titular este infati~at in ipostaze diverse. povestea Ioanei ~i a sotului ei. in~iruite pe o culme de deal. George Motoi. eroul tinde sa devina exponential". Doua sunt tezele principale ale intrigii. de un "ecou" simbolic. de asemenea. cu pronuntate determinari sociale. declarative. Alexandru Giugaru. din anul1929. Eugen Mandric. mai ales prin consecintele ei tragice. Lica Gheorghiu (distribuirea ei era "la moda").Emanoil Petrut (Tudor din Vladimiri fiind unul dintre cele mai importante personaje din intreaga sa cariera actoriceasca).a fost consigerat "capul de serie" al epopeii cinematografice nationale. George Calboreanu. parca. Cu toata aceasta naratiune la persoana intiii. care m-a adus din satul meu prin locurile astea . de fOrfa percutanta a conflictului . in primul rand. in relatiile cu pandurii sai ~i cu boierii de vaza ai tarii. "Era acum patruzeci ~i unu de ani . miner cazut in luptele din 1929. de pilda.. Sebastian Papaiani. Mircea Dragan semnase filmul Lupeni '29 (tot doua serii. George Vraca (banul Brancoveanu. Filmul de deschidere a epopeii nationale a fost considerat. de ritmurile imaginii (operator: Aurel Samson). Golgota (scris tot in colaborare cu Nicolae Tic ~i filmat de George Cornea): vaduvele minerilor grevi~ti impu~cati in 1929i~i revendica drepturile sociale. Toma Dimitriu."aspira sa fie un film coral. Violeta Andrei. auto area costumelor Hortensia Georgescu ~i .dupa cum observa ~i George Littera (in "Cinematograful romanesc contemporan 1949-1975") .. Lupeni '29 este. filmul aceluia~i regizor. Costel Constantinescu. filmul Lupeni '29. de poveste. in decembrie 1966.Nicolae Tic. Boris Ciornei. din amintirile careia se na~te insa~i povestea. in istorie. compozitorul Gheorghe Dumitrescu. Filmul rezista ~i prin cateva personaje. In acela~i an 1963. Mircea Dragan . Ana Go1cea. Dinu Gherasim. un asemenea film. Alexandru Virgil Platon. Nunuta Hodo~. operatorul Costache Ciubotaru. principala infruntare fiind aceea dintre Ana Varga (Drag a Olteanu) ~i personajul Sergentului (Gheorghe Dinica). Stefan Ciobotara~u. in acea epoca. Tudor.Gheorghiu conducea. scenografii Filip Dumitriu ~i Nicolae Teodoru.dar minat de accente retorice.

Ca!iva dintre cinea~tii romani au pornit de la asemenea premise in tentativa transpunerii subiectelor istorice pe ecran. Filmul (in fapt. iubitor de adevar ~i frumos. diploma!ia ~i talentul unui mare conducator de o~ti. Geo Barton. Filmul Dacii a prilejuit debutul in lungmetraj al regizorului Sergiu Nicolaescu (un . filmul este istorie sau. Astfel s-au nascut doua pelicule de amploare ale anilor '60. filmele istorice ~i-au propus evocarea personal ita!ilor dominante din trecutul neamului. evidentiind cateva personaje istorice de prim-plan. Nu este de neglijat "funqia" dobandita de filmullui Lucian Bratu peste ani: intr-un documentar al televiziunii de prin anii '80. de domeniul strictelor reconstituiri arheologice (aceasta ar fi raspunderea arheologiei fa!a de istorie). Este. Memoria trandafirului -. Pe baza unei documentatii temeinice. de a se identifica cu istoria..a artei a ~aptea. in al carui destin se vor infrunta chemarea sangelui stramo~esc ~i onoarea de militar -. asupra trecutului cu bine precizate finalita!i patriotice. nemasurata sete de libertate. trebuie sa fie istorie. puse sub semnul experimentului).Primavara obi~nuita. se precipita sub impulsurile lui Fuscus. . consacrat revolu!iei de la 1821. Alaturi de cativa actori francezi . Practic. de tip Cleopatra sau in continuarea traditiei italiene. 0 "intrare in randullumii".in film apar Emil Botta.cu statutul sau de arta a imaginii . filmul evoca razboaiele daco-romane. 0 coproduqie romano-franceza) evoca ~ibataIiile timpului. Inainte de a deveni istorie. desfa~urata sub veghea imparatului Domi!ian. inginer la Studioul "AI. Gyorgy Kovacs.cu doua tai~uri. evocarea evenimentelor de atunci se face cu ajutorul unor secven!e din Tudor: fiqiunea . inspirate din perioada formarii poporului roman. radacinile poporului nostru in vatra milenara. ambele scrise de Titus Popovici: Dacii de Sergiu Nicolaescu (februarie 1967) ~i Columna de Mircea Dragan (noiembrie 1968)... pentru filmul romanesc. A fost un debut de anvergura. Prin filmullor. Georges Marchal . Nicolae Secareanu. In rolullui Decebal din Dacii. nu 0 data. 0 racordare a productiei nationale la moda superproduc!iilor. careia ii va cadea victima. viteaz. "un popor darz. Devenite programatice rntr-o anumita faza evolutiva a cinematografiei na!ionale. Alexandru Herescu ~i Sergiu Nicolaescu Insu~i. documentarului. a~a numitele "peplum". un pop or mandru. filmul romanesc s-a aplecat. "un popor de oameni simpli ~i drep!i" . ci sa intre in conflict cu insa~i istoria filmului. 0 for!a (nu-i a~a?) supranaturala. 209 . Condusa de generalul Severus . Chiar daca "hollywoodizarea istoriei" n-a fost intotdeauna ocolita. care au apropiat "filmul istoric" de "fantezia istorica" ~i vice-versa. nesocotind marile sale dlspunderi artistice fa!a de istorie. care invadasera .un dac nascut la Roma. Sahia". atat Dacii cat ~i. campania de cucerire a Daciei. Ea nu !ine. ulterior.pia!a cinematografica mondiala. exemplificand for!a cinematografului. Columna au insemnat. rntruchipand profundele dimensiuni omenqti ale eroului sau: vitejia ~i iscusin!a luptatorului. dintr-un motiv foarte simplu: filmul . aceasta. nu numai sa denatureze istoria. 0 "arma" . care "luase ochii" criticii cu cateva eseuri documentare .risca. incercand sa descifreze sensuri ~i rezonan!e actuale rn faptele rnainta~ilor..Marie-Jose Nat.oricat ar parea de ciudat vine in sprijinuI. "daruit pana la jertfa de sine dragostei de !ara".in epoca . Mircea Albulescu. in nici un caz. scenaristul Titus Popovici ~i regizorul Sergiu Nicolaescu au evocat cum s-a scris in cronici de premiera -. Pierre Brice. neinfricat". demna de luat rn seama. Amza Pelle a atinge momente de rara virtuozitate interpretativa. mai exact spus.- au devenit simbolice pentru momentul de revolta al pandurilor din 1821. Vasile Cosma. Raspunderea cinematografului fa!a de istorie apare intr-o lumina de-a dreptul orbitoare. simplitatea maiestuoasa a taranului. un personaj ros de ambitia maririi.

urmand modelul peliculelor de "capa ~i spada". in episoadele 210 . regizorul Mircea Dragan pune accent pe dramele individuale. povestind bravurile unor «pardaillani» valahi. ei au ~i un copil. precum~i acordurile solemne ale muzicii semnate de Theodor Grigoriu.). care face recurs la istorie ca fundal pentru aventura: este yorba. Gheorghe Dinica. de fapt. surprinse intr-o clipa de rascruce. ale «epopeii nationale». din perioada care a urmat cuceririi romane (106-111 d. In anul urmator a fost prezentat pe ecrane ~ifilmul Columna de Mircea Dragan. cu remarcabile calitati plastice (batalia din stramtoarea Turnu-Ro~u. ochi pHin~ide femeie. serialul . baga spaima in impilatori ~i apoi se retrag in codri. a aqiunii din Dacii (scenaristul Titus Popovici n-a avut in vedere 0 naratiune pentru doi regizori): sunt evocate in film momentele colonizarii Daciei. fara sa renunte la valorile educative. pune accentul pe divertisment ~ipreia fara reticente metodele filmului de capa ~i spada. autoarea costumelor. Din distributia international a mai fac parte Amedeo Nazzari. ~tefan Ciobotara~u. in echipa de filmare. despre cateva filme de divertisment. 0 lupta in care razboinicii dad se confunda cu stancile defileului). simbolul invincibilitatii .nu neaparat catre periferia .11va ucide pe Tiberius. ca scenari~ti. colorandu-l cu vopsele nationale. mu~chetari in itari ~ijustitiari pe cont propriu.initiat. despre "Un sfert de veac de film romanesc"): "In zonele limitrofe. nuantandu-l cu elemente specific nationale. numai noi sa nu murim!»". Este ultima infruntare dramatica . Fara a renunta la insemnele superproduqiei. cativa dintre colaboratorii lui Sergiu Nicolaescu din Dacii. cu elocvente rezolvari imagistice.0 sugereaza filmul .al darzeniei ~i eroismului impinse pana la fanatism . Decebal se sinucide cand i~i vede compromise ~ansele pe campul de lupta). se dezvolta 0 produqie care. simbol al perenitatii pe pamanturile stramo~qti. Comandantul teritoriului cucerit de romani este Tiberius (Richard Johnson). Sunt diteva secvente antologice in Dacii. admirabil interpret at de Ilarion Ciobanu. Critica a evidentiat contributia scenografilor Liviu Popa ~i Viorel Ghenea.orbit de ura impotriva celor care i-au ingenunchiat poporul . in principal. dar deznodamantul pove~tii lor de dragoste va fi tragic: Gerula . in 1975. care «iau de la bogati ca sa dea la saraci». columna na~terii poporului roman. 0 continuare. Ecaterina Oproiu dezvolta plastic aceasta idee (scriind. continuat. Undeva catre granita . Emil Botta ~i. Mircea Dragan a apelat ~ila colaboratori noi: Ileana Oroveanu ca autoare a costumelor ~iNicu Stan ca operator. Nicolae Paul Mihail ~i Mihai Opri~.este preluat de Gerula.dar se concentreaza asupra infati~arii celor doua popoare. altele cu efecte emotionale (regele dac sacrificandu-~i copilul pe altarullui Zamolxe) sau cu forta lirica (Meda. ecourile chefurilor cu lautari ~ifilozofia lor din vreme de popas: «toata lumea sa traiasca. filmata cu nerv de operatorul Costache Ciubotaru. Florin Piersic. un serial de mare popularitate. fiica lui Decebal. traind fiorul primei iubiri).inainte ca personajele istorice sa fie sapate in columna. unele dinamice. Pastrand. de Eugen Barbu. Titlul cel mai semnificativ este Haiducii.filonului istoric s-a dezvoltat (bucurandu-se de adeziunea unui important segment de public) 0 categorie cinematografica mai speciala. lasand in urma legende. un personaj de mare simplitate tragica. reu~itele artistice ale Hortensiei Georgescu. in rolul unui batran intelept (Ciungul). Rolullui Decebal este interpretat de acela~i Amza Pelle a (dar personajul are 0 existenta scurta in film.Ch. care se casatore~te cu daca Andrada (Antonella Lualdi). Inceput cu Haiducii (aprilie 1966) ~i continuat cu Rapirea fecioarelor (martie 1968) ~i Razbunarea haiducilor (aprilie 1968). dac ~iroman. filmul fiind structurat in doua parti distincte: razboiul ~i pacea.

Zestrea domnitei Ralu (cu Aimee Iacobescu in rolul titular. Ovidiu Schumacher. amplu ."marchiza haiducilor") s-au bazat pe 0 intriga atractiva ~ibine articulata. printre care aceea a lui Toma Caragiu in rolul Raspopitului ~i cea a Margai Barbu in Anita. cu ~apte-opt ani 1nurma. cu concursul unor actori de prim rang: Mircea Albulescu. Ca dovada. teziste ~i . Mihai Opri~~iDinu Cocea .R.filmu1 aduce in prim-plan povestea unui copil . printre care debutul in lungmetrajul de fiqiune al regizorului Radu Gabrea . acest film a insemnat pentru istoria filmului romanesc earn ce a insemnat. Elisabeta Jar. Jean Constantin ~imulti aWi.~i sa se arate preocupat de "problematic a majora" a "edificarii omului nou". FILMUL ~I VIATA CEA DE TOATE ZILELE. aprilie 1971) ~i Sl1ptamana nehunilor (iulie 1971). in deceniul urmator. in episoadele urmatoare. . Colea Rautu.au utilizat motive folclorice. au impus personaje pitore~ti. personajul-uzina. . in care s-a simtit "mana" scriitorului Eugen Barbu. personajul-cooperativa agricola . un personaj de film francez al epocii . raspunzand unor comandamente ale timpului) sa dea viata unor personaje colective . pentru ca. Treptat. Copill1ria lui Ivan de Andrei Tarkovski pentru istoria filmului rusesc. Draga Olteanu. Problematica filmului istoric va reveni in anii urmatori. Rolul de prim-plan al haiducului Arnza a fast lansat de Ion Besoiu. Gheorghe Cozorici. cand ceea ce s-a nurnit 0 vreme "epopeea cinematografica national a" va dobandi substanta. istorisit in imagini de aleasa expresivitate (datorate operatorului Dinu Tanase).urmatoare.. Fara sa-~i propuna mai mult ~i altceva decat un divertisment (in cadr'u istoric). Realizat dupa un scenariu de D. in decoruri imaginate de Marcel Bogos ~iin acordurile unei muzici cu inflexiuni haiduce~ti (Mircea Istrate). cu un alt haiduc 1nprim-plan.personajul-~antier. filmul este un poem. Popescu. in tentativa apropierii de realitate.. a inceput (in anii postbelici ~i mai ales in anii '50. Ileana Gurgulescu. Respectand propoqiile.interpretat de Florin Piersic: Haiducii lui Saptecai (martie 1971). Am vawt cum filmul romanesc. ale razboiului. Mihai Paladescu.interpretat de Mihai Filip confruntat cu realitati1edure. descendent dintr-o farnilie cu traditii culturale. pe langa tripticul initial au aparut alte trei episoade. al unei copiHiriisacrificate din pricina razboiului.'?tefanRadof. Filmele (cu cilteva creatii actorice~ti memorabile.'?aptecai.dupa ce realizase un documentar.cu filmul Prea mic pentru un rl1zhoi atat de mare (februarie 1970). de asemenea.a prilejuit debutulin lungmetraj al regizorului Dinu Cocea. filmul a "prins". strabatut de un fior tragic. iusa.chiar daca pe plan tematic au continuat sa se manifeste 211 . Dan Nutu. adeseori tragice. Olga Tudorache.prin analogie cu 0 "marchiza a ingerilor". printre ceilal!i interpre? numarandu-se George Constantin. In ultima instanta. din relatia filmului cu viata de toate zilele au inceput sa dispara elementele conjuncturale. Florin Scarlatescu. regizorul sa-l prefere pe Emanoil Petru!. Ernest Maftei. Tanti Cocea. sporuri cantitative (daca nu totdeauna ~i calitative). ~i-auconsumat peripetiile intr-un cadru natural spectaculos. bine valorificat pe ecran de catre operatorul George Voicu. Liviu Rozorea. devenita . In suita acestor filme s-au inscris ~iditeva pelicule de istorie apropiata. Amintiri bucurec~tene. de Eugen Barbu. Ileana Popovici.

care-~i schimba locul de munca in functie de stadiul de realizare a conductei . dincolo de localizarile conjuncturale. Pe buna dreptate s-a spus despre regizor ca este un cineast neorealist.sustinuta de interpretarile actorice~ti (partenera lui Dan Nutu este Irina Petrescu. Mariana Mihut. caracterizata prin firescul faptului cotidian. adaptandu-~i pentru ecran 0 proza scurta . S. un Hinarcare trece.tefanMihailescu-Braila. un film cu 0 privire rece.din punct de vedere al expresiei artistice.dar problematica scenariului ~i a filmului . in care jucau Nicolae Sireteanu.tefanCiobotara~u. ~i-a inceput cariera sa neorealista Andrei Blaier. nedumeriri ~i spaime). Alice Manoiu (intr-un "portret subiectiv" din "Magazinul estival Cinema" 1981) facea urmatoarele precizari: "Nu ~tiu dad sub semnul unei intiHniri teoretice.la care lucreaza. au abordat realitatile prezente cu un plus de sinceritate.scria S. 0 adevarata revelatie. Silviu Stanculescu.are ~i el merite insemnate in lansarea acestui tip de "free cinema" autohton. prin felurite experiente existentiale. a fost filmullui Andrei Blaier Diminetile unui haiat cuminte. Sebastian Papaiani. Tot un film "de ~antier". din eroii de toate zilele. Silvia Simion.de lirisme. cu un superior spirit civic. George Constantin. Casa neterminati1. descoperindu-se. cei mai valoro~i dintre ei.parca tara de sfar~it . cum am vazut. S. Drumul spre Diminetile unui baiat cuminte era deschis. nu sunt abstractiuni date. Dar sigur voca~ia ~i temperamentullui I-au apropiat. pe sine. cu trecerea anilor. Principalele personaje ale filmului sunt tineri. ?andu Sticlaru. in transpunerea scenariului.sta in faptul ca a ~tiut sa foloseasca.are. Din aceia~i ani dateaza inca un film reprezentativ al cuplului scenaristico-regizoral.un scenarist cu "vocatia contemporaneitatii" . in acest sens.scris de Dumitru Carab3. Victor Rebengiuc. Este 0 adevarata reu~ita pentru acea vreme faptul ca personajele nu sunt scheme.tefanOprea in volumul sau "Diorame cinematografice" . filmat de Alexandru David. personajele fiind muncitori itineranti. "Baiatul cuminte" din film este Vive (caruia Dan Nutu ii imprumuta . "Amanuntul" ca acest proces de limpezire moral a se petrece pe un~antier un univers insolit pentru erou . Octavian Cotescu. Carmen Galin.zgomotos anumite "semne ale timpului" .debutant in cinema. S. printre interpreti fiind Valeria Seciu. intre care plute~te 0 poezie a tineretii. cinea~tii. prin simplitatea ~i sinceritatea tratarii relatiilor umane. asupra realitatii. In aprilie 1965 a lansat pe ecrane un film-portret (cu accente melodramatice) Afost prietenul meu . S. Flavia Buref. din ciocnirile marunte. printre ceilalti protagoni~ti numarandu-se S. Apoi s-a ni1scut legenda (februarie 1969). Valeriu Sandulescu. care i~i cauta "un loc sub soare".i~i pastreaza valabilitatea general-umana. prezentat pe ecrane in ianuarie 1967. "Meritul regizorului Blaier .propriile trairi.ca ~i scenariul lui Dimos Rendis . Scenaristul Constantin Stoiciu . Alexandru Repan.intr-o interpretare de mare firesc . Lili Popovici. cenzurat . de principii. 0 maniera originala. Colaborarea cu scriitorul Constantin Stoiciu . prezenta in premiera un alt film de actualitate. un prim "avertisment" neorealist. Elena Sereda) .tefan Tapalaga.a prilejuit una din cele mai faste perioade din filmografia regizorului Andrei Blaier. era unul dintre "personajele" predilecte ale timpului. Mariella Petrescu.tefan Ciobotara~u. pe parcursul actiunii. in filme de atitudine. in decembrie 1964. Calina Pandele.antierul ~i situatia de viata in care 212 . ci caractere viabile. cum se spune.t~iMircea Mohor -. cu asprimi ~i frumusep specifice mediului ~i varstei. Ion Cararnitru. 0 etica ~i 0 estetica fertil-creatoare" . Nu mult dupa aceea. Regizorul Andrei Blaier i~i pregatise "boom"-ul prin alte eateva pelicule de actualitate. taioasa. de marele curent umanist post-belie care-~i face a din faptul divers. nespectaculoase. absolven~i de liceu. inca de la debut. 0 tot mai mica importanta: ~antierul.

nu ma credeti. flanand pe strazile neatinse de degradare ale Bucurqtiului (ma credeti. ca ~i versatilitatile . peste intamplari plana un aer de mister. recurgand la 0 adevarata strategie a epatarii. unde sfaturile erau blindate cu accesibile bauturi de import). ca ~i capriciile.ulterior.. trece din ~antierln ~antier . vin .film eu ofatafermeeatoare continua.~antierului asupra oamenilor (sinonima cu . eroina din Un. ~tefan Ciobotara~u. propusa de Diminefile unui Miat euminte): Gioeondafara suras de Malvina Ur~ianu ~i Ultima noapte a eopilariei de Savel Stiopul. construit din expresii de mare naturalete. pe care 0 incheiam cu 0 afirmaj:ie"derutanta" pentru unii: un aer proa~pat adie dinspre Euftea! Atat de derutanta a fost afirmaJ:ia. in film. cu intamplarile vietii. Redea (Ilarion Ciobanu. la nici doua luni dupa Dimine(ile unui Miat euminte) scriam o cronica ampla ill revista "Contemporanul". ea ~i accentele muzicale (Radu ~erban) consfintesc presiunea ~i "victoria" . fiira a gasi prilejulilltemeierii unui caminoPersonajul din Meandre e inca un rol rezonant. Un. condescendenta ~icompasiune. apoi. Virgil Oga~anu. Ce se intamplase? Astazi ~timbine cum au stat lucrurile in realitate. intr-o plutire mai mult sau mai putin indiferenta. Personajul central al intrigii.film eu 0 fata fermeeatoare (martie 1967.fUm eu 0 fatafermeeatoare. parca. ca eroina titulara a regizoarei Agnes Varda din Cleo de la 5 la 7. "victoria socialismului impotriva intregului popor"). Totul a pomit de la un scenariu (fermecator) allui Radu Cosa~u. La premiera peliculei lui Lucian Bratu Un . zgomotele ~antierului acopera uneori dinamica sufleteasca a personajelor ~i imaginile filmului (Nicu Stan). pe hipodrom. singura dovada palpabila ca scarile rulante de la Universitate au funqionat candva!). Dan Nutu. de mundi . Radu Cosa~u ~i... Scenaristul Constantin Stoiciu ~iregizorul Andrei Blaier pun in discutie.. oferindu-~i o cafea in locuri frecventate de arti~ti (la "Katanga" . in culisele filmului). practic. intr-un rol cu momente de interiorizare). la "noua fata" a filmului de actualitate. "legenda" unei permanente goane dupa himere. ca ~i tupeul.. Sidonia Manolache. cu 0 exemplara . dand din cand in cand probe cinematografice (ajungand. Lucian Bratu au avut un "model" in tentativa aducerii pe ecran a unui asemenea personaj: noul val francez. expedientele sale fiind luate "sub beneficiu de inventar". personajul este privit cu ironie..sunt puse personajele tramei nu sunt dedit pretexte pentru 0 meditatie asupra conditiei . Atat in scenariu cat ~i. cochetand cu viata. de lini~te sufleteasca.a omului contemporan.discretie a sentimentelor. Deloc intamplator. in acei ani.dqi cazuse la examenul de admitere la Institutul de teatru -. insa.raspunzand "chemarilor" unui "timp al ~antierelor" -. Superficialitatea ~i aerele de vedeta ale eroinei sunt ironizate eu umor. dar filmul romanesc ramane .de viata. fara a-~iputea "a~eza" viata.incat replica n-a intarziat: dinspre Buftea nici yorba sa vina aer proaspat. Gheorghe Burlea. viata ca 0 truda. Ruxandra. povestea unei fete (fermecatoare). ca 0 truda continua. al regizorului Lucian Bratu. oscileaza intre doi barbati ca in filmullui Fran~ois Trufaut Jules !ji Jim (intre regizorul "existentialist" Paul ~iinginerul "cu picioarele pe pamant" ~erban).. fara digazul unor clipe de fericire. personajul din filmullui Jean-Luc Godard A-(i trai via(a. ~i de alte filme valoroase cu subiect contemporan (care au contribuit. in mare masura. a~adar. Printre interpreti mai erau George Calboreanu.~i foarte cinematografica .. cu 213 . Intre aceste doua filme ale lui Andrei Blaier. i~i pierde vremea in a~teptarea unui verdict. frecventand teatrele ~i asistand la curse de cai. care incearca sa-~i faca loc in tentanta lume a filmului . "piata cinematografica" romaneasca a fost "zguduita" de un film cu destin framantat ~i controversat. mirosuri pestilen(iale (astfel de opinii au aparut chiar in numarul urmator al revistei "Contemporanul"!). Mihai Mereuta.

ca sa nu mai spunem opera de arta. cu zambet ~i cu nevinovate indiscretii. In general. iar cronic a mea din "Contemporanul" (10 martie) continea ~i fraza nevinovata de tipul: "Tonul filmului este propice pentru evidentierea nuantelor amuzante ale povestirii cinematografice.. despre "plutirea indiferenta" a muzicii lui Richard Oschanitzky.finete ~icu .l. Grigore Gonta. Eugen Atanasiu. sa pastreze acel echilibru dintre seriozitatea temei abordate ~iironia degajata in care sunt inve~mantate episoadele aqiunii. Suchianu. demonstra faptul ca Lucian Bratu ne descopera un concept despre femeie care ii apartine regizorului Jean-Luc Godard. trimiterile cinefile ale autorilor sunt . un act de dreptate dar ~itentatia elucidarii acestui caz defilm "pus la zid" la sfar~itul anilor '60. cand o relativa deschidere spre lume a Romaniei dadea iluzia libertatii (~i)in arta. puse sub semnul unei seducatoare improvizatii. Dana Duma scria despre Unfilm eu ofatafermeeatoare: "Rasfoirea dosarului de presa este datatoare de fiori: in anul de gratie 1967. Ileana Stana lonescu. lata inca un exemplu de protocronism nefast: cu ~ase ani inaintea conferintei de la Mangalia se contura tiparul stramt ~i stramb al «eroului model». In "Noul Cinema" (din martie 1990). Petre Gheorghiu. in primavara anului 1990.Pe noi spectatorii nu trebuie sa ne farmece superficialitatea. replicile. tragea urmatoarea concluzie: "Pelicula lui Cosa~u ~iBratu nu e educativa. Margareta Paslam.. deci nu e film. scriitorul Romulus Vulpescu ~i fotbalistul Emmerich Jenei.. de~ineajunsurile semnalate impieteaza ~iasupra realiziirii artistice). ~iei!) de ~tefan lordache (Paul) ~iEmmerich Schaffer (~erban).l1amcalea pe care filmul ne-o indica. Reluarea filmului .ata~ante. ca dupa un cutremur. deopotriva. Cei doi parteneri ai eroinei erau interpretati (cu farmec. Un rudimentar aparat critic a fost folosit pentru infierarea autorilor ~i a 214 . Nu putem decat sa condam. viata u~oara. de asemenea. Acuzatia de cosmopolitism este neinsemnata fata de cea formulata cu vehementa ca «personajul principal nu e tipic ~icontravine moralei noastre comuniste». chiar L. insa. ca o"a doua premiera". lar in "Luceafarul. Raspunderea 0 poarta ~iconducerea Comitetului de Stat pentru Cultura ~iArta.«de sus». astfel incat nu se aluneca nici spre facilitati. Regizorul Lucian Bratu a ~tiut. tratat cu simpatie ~icu deta~are. erau ticuri jdanoviste ramase din obsedantul deceniu. Dorin Varga. poate. Cronicile care au apucat sa apara imediat dupa premiera au apreciat prospetimea filmului. majoritatea criticilor·s-au napustit asupra peliculei scrisa de Radu Cosa~u ~iregizata de Lucian Bratu cu 0 nemaiintalnita intoleranta. nici sprc ariditate". Ea este total straina moralei comuniste". in "Romania libera" (din 7 martie 1967). e imorala prin echivoc ~ifofilare. Un atac declan~at ~i dirijat .pare-se . cei insarcinati sa indrume activitatea de elaborare ~irealizare a filmelor". de la aparitia epatanta a Ruxandrei in ipostaza Anitei Ekberg din filmul lui Federico Fellini La Dolce Vita pana la dialogurile dintre criticul D. sub semnatura lui este 0 nereu~ita cineDorian Costin. In "Scanteia" (17 martie).dupa 23 de ani de la premiera -. Sau. dupa concluzia aceea grava cu "aerul proaspat care vine dinspre Buftea" au urmat. lipsa de morala a personajului. insemna. deci e improbabil ca are ce cauta pe ecrane" (18 martie 1967). lmediat. intr-o distributie din care mai faceau parte Marin Moraru. "Contemporanul" din 17 martie scria (sub semnatura Silviei Cinca}~. cu intelegere ~icu inteligenta. complicitatea interpretei.~ipeste ani . un caz rasunator in istoria cinematografiei nationale. de interpretare. dimpotriva. Victoria Medeea. aparea 0 sentinta: "Unfilm eu 0 fatafermeeatoare matografica de fond (in articolul de fata nu ne-am propus sa ne ocupam de construqia cinematografica. S-a vorbit la premiera ~i despre imagine a aerisita a operatorului Tiberiu Olasz. intr-unul din cele mai convingatoare roluri de pe ecran.

De ce atat dogmatism in perioada cand. pentru personajul caruia "ultima noapte a copilariei" a coincis cu un dramatic .repet: in cel mai frumos rol al ei pe ecran au deranjat (de ce oare?) viitorul "cabinet 2". in cazul filmelor sale. Ultima noapte a copilariei. in filmul lui Savel Stiopul. Maiorovici. In volumul consacrat unui scenariu de Malvina Ur~ianu ("Serata . Intr-o cinematografie adeseori tributara povqtilor inofensive. un tanar "de viitor".. al con::spondentelor. Cornel Guri!a. Personajele principale din Giocondafara surds. Juca. Roxana Pana sublinia: "Caz de excep!ie in cinematografia noastra.) de 0 simpla asumare a celor doua laturi esen!iale in crea!ia cinematografica . ci miasme adie dinspre Buftea». vorba lui Alexandru Paleologu. sunt foarte simple. Insotit.conflicte tipice vfustei tinere -.comunica intre ek printr-un subteranjoc al oglinzilor. Nu este chiar lipsit de semnificatii faptul ca personajullegendar al Giocondei i~i pierde surasul tocmai in perioada anilor '50-'60. Dumitru Caraba!. filmele cu "baieti cuminti" ca Vive sau cu "fete fermecatoare" ca Ruxandra n-au mai prea aparut. Dorin Dron. de meditatia grava.. intr-un film cu efecte imagistice datorate operatorului Ion Anton ~i cu muzica de H. Liviu Tudan. primul pas spre maturitate al unui adolescent.ne intoarcem gandul spre racordurile cu adolescenta ale lui Emil Cioran) ~isemnele varstei mature. ca ni~te "camere de rezonanW' ale propriilor grqeli din trecut. Savel Stiopul. «dictatura parea promitatoare»?" Raspunsurile.cronicilor (foarte putine) care apreciau prospetimea filmului.ci de 0 coeren!a tematica. Malvina Ur~ianu s-a afirmat ca autor total inca de la debut . de ingineri a caror preocupare primordial a era afirmarea noului. replicand: «nu miresme. Indiferent de timpul actiunii. In cQntinuare. un "film de debut" ~i. punand la zid un film care putea deschide cinematografiei nationale drumuri noi. intre el ~i el. Tot in aprilie 1968 a fost prezentat pe ecrane un alt film de referinta: Giocondafara suras de Malvina Ur~ianu. Vera Petreanu. se reint3. filmele sale putand fi cu indrepta!ire numite politice. astazi.profesionale. regizorul. cu notabile antecedente experimentaliste. prezentat pe ecrane in aprilie 1968.n. ). ideatica ~i stilis~ica.marturie a con~tiintei sale artistice. a renun!at la via!a personal a in favoarea vie!ii .moment al adevarului. unjilm de autor care inaugura 0 cariera unica in cinematografia nationala (a1catuita exclusiv din filme de autor). Cazul de e~ec sentimental este analizat cu luciditate.lnesc dupa 20 de ani de la 0 despilrtire ale carei cauze Ie presupunem. asupra dialecticii societatii.~itonic deopotriva .~i reu~itei .Giocondajara surds (. ApeHind la un grosolan joc de cuvinte. cum scria cineva. de data aceasta. locullor fiind luat de tineri agronomi spornici ~i eficienti. alaturi de el erau Anton Tauf. ce ne indrituiqte sa vorbim de 0 opera ~i nu de 0 intamplatoare in~iruire de titluri intr-o filmografie personala. personajele sunt. tanara femeie. face inca parte din "valul" innoitor.totodata. Nurii Margaretei Paslaru .scenariu ~iregie . Constantin Diplan. in sensul implicani profunde ~iin cel al comunicarii unui mesaj de nobila vibra!ie patriotica". minore. in conditiile unor multiple relatii conflictuale: intre el ~i parinti . Nu e vorba. tineresc. inginer chimist. Practic. opt la numar (in anull989.de la scenariu la film"). care a reactionat prompt. intre "adolescentul miop" (ca sa. Irina ~i Caius. intre el ~i colegi . comentariul din «Luceafarul» punea la punct pe un critic partizan. filmullui Savel Stiopul. o buna bucata de vreme. responsabila. 215 . Malvina Ur~ianu este preocupata pana la obsesie de temele majore. n. de medici stagiari indragostiti de viata la tara. de un scenarist cu spirit tanar. filmele Malvinei Ur~ianu . reflex al unei biografii spirituale . al cinematografului de actualitate. a abordat un subiect "taios".0 familie pe cale de destramare -.

In afara momentelor "de viirf' ale deceniului al ~aptelea (la acest "capitol" al filmelor cu subiect contemporan).cand se desfa~oara aqiunea filmului (reconstituita prin flash-back-uri ~iprin interferarea a doua planuri temporale).era buna cunoa~tere a psihologiei tinere. Florian Pitti~printre ceilaIti interpreti.a cautat coresponden!e cat mai potrivite frazei literare. la nici 25 de ani. cu scenograful Nicolae Dragan ~icu compozitorul Richard Oschanitzky in echipa de filmare. Emilia Dobrin. care i~ipropunea sa nuan!eze 0 "iubire imposibiIa".carora Silvia Popovici ~iIon Marinescu Ie deseneaza portrete durabile. Drama modema pe care 0 propune Malvina Ur~ianu are 0 conota!ie suplimentara: aflata in interiorul tramei. Cll Gheorghe Cozorici. pe un gradat suspense psihologic. Lucia Mure~an. cu personaje putemice.Cll numai doua luni inaintea Reconstituirii anii ' 60 era un semn de speran!a. fiind ~i co-scenarist la povestea tanarului "baiat cuminte" din ealdura a carui intrare in viata. dupa "ultima noapte a copilariei". dintr-un confesor indiscret devine un alter-ego al doctorului Palaloga. Horia Patra~cu i~i anun!a performan!a din Reconstituirea. ar fi de re!inut alte doua titluri: Ruutuciosul adolescent de Gheorghe Vitanidis ~i Caldura de ~erban Creanga.creeaza personaje ata~ante. Nicolae Secareanu in distribu!ie . recurgand . 0 proza substantiala. nici el.dupa cum 0 aramfilmul . autoarea avertizeaza. cu tentante jocuri intre aparen!e ~i esen!e (insu~i titlul vine din zona aparentelor).deopotriva . in nume propriu. incheia . povestea de dragoste dintre un medic ~i 0 asistenta medicala. contribuind in mare masura la intrarea "cu dreptul" in cinematograf a regizorului ~erban Creanga (in noiembrie 1969). fiind ajutat de operatorul Aurel Kostrakiewicz. de compozitorul Tiberiu Olah. continuarea insingurarii este inevitabila. Actorii confera intrigii un plus de atractivitate: Irina Petrescu ~iIurie Darie . cei doi eroi ai dramei. al unui regizor tanar. in timp ce Virgil Oga~anu. Zizi ~erban. identificandu-se cu eroina titulara. de scenografii Marcel Bogos ~i Rodica Savin. n-avea decat vreo cinci ani in plus). Giocondafuru suras ramane 0 boma in biografia filmului inspirat din actualitate. Horea Popescu. regizorul ~erban Creanga aducea pe ecran personaje apropiate ca varsta (Horia Patra~cu.in acceppa cinea~tilorfiind du~manul caldu!ului. Ioana Buka. 0 poveste studen!easca petrecuta in Cluj (premiera: aprilie 1965) . Filmat de Nicolae Girardi . .protagoni~tii tramei .la elemente lirice ~iestetizante.de "caIdura" celor din jur. La numai un an dupa absolvirea facultatii. Meandre de Mircea Saucan ~i Reconstituirea de Lucian Pintilie. Construit. in!eleg intr-un prea tarziu acest adevar. zona luminoasa a con~tiin!ei sale. ci ~ipentru destinul celuilalt.. sentimentele erodate nu suporta nici un fel de reconditionare. ~tefan Mihailescu-Braila. eroul povestirii cinematografice. scriitorul Nicolae Breban.care a marcat expresiv disonan!ele temporale ~i sentimentale ale intrigii -. auto-ironia lui purificatoare. Ca scenarist al filmului Caldura. Gioconda fara suras devenind un personaj emblematic al actri!ei -. Prin Ruutaciosul adolescent (martie 1969) intra in cinematografie. cu bine plasate accente psihologice in investigarea universului intim al doctorului Palaloga. Nicolae Radu. in acest film cu lumini ~iumbre de viata. Mai sunt. Principalul ca~tig al filmului . Sebastian Papaiani. Regizorul Gheorghe Vitanidis . 0 parte. deocamdata ca scenarist. ca fiecare om trebuie sa se simta responsabil nu numai pentru propriul destin.cu Vladimir Gaitan. comuniunea cu personajele lor. depinde . 216 . filmul se concentreaza asupra pove~tii de dragoste. caIdura . Faptul ca un film tanar. Irina ~i Caius .care abordase filmul de actualitate ~iprin tinerescul Gaudeamus igitur.

Prin Meandre. Cand Mircea Saucan propunea spectatorilor filmul Meandre. ~i-a schimbat compozitorul. Cifra de spectatori. prin scriitura sa extravaganta. cu buna ~tiinta (invidia colegiala nefiind chiar ultima dintre cauzele acestei crime).63. spre universalitatea spatiala ~i temporala) ~i aceea a "clopotului de sticla" familial (cu consecinte sociale dramatice. cei care ne-am grabit. filmullui Mircea Saucan Meandre ramane 0 capodopera.pe vremea aceea se mai intampla aceasta ignominie . regizorul Mircea Saucan ~i-a aflat drept colaborator. astfelincat statistici de la sfar~itul anului 1989 indicau. publicul nu s-a prea inghesuit la filmullui Mircea Saucan Meandre. impresionanta cifra de 63.estetica ~i spirituala . un scriitor cu afinitati spirituale. in familie). in saptamana respectiva de rulare in cocheta sala de pe bulevardul cinematografelor. Nimeni nu va putea spala vreodata aceasta pata de pe obrazul cinematografului romanesc. la foarte scurta vreme dupa premiera de la "Casa Armatei". Critica a gasit atunci 0 explicatie-scuza. Am scris-o ~iam spus-o.862 spectatori. care anunta 0 personalitate eminamente cinematografica.de pe ecrane ~i. comedia lejera Sapte baieri ~i 0 ~trengarWl stransese vreo ~ase milioane. in dreptul acestui lungmetraj. Meandre. In ciuda unui asemenea tratament.preocupat ~iulterior de tot ceea ce determina ~itot ceea ce presupune "moartea unui artist" -. inca din 1955 (Pe drumullibertafii. filmul a fost retras. Horia Lovinescu . AI doilea lungmetraj al regizorului. avea . a fost primit cu interes de critica. dupa 23 de ani de la premiera. un film cristalin ~i personal. s-a spus ca limbajullui cinematografic va deveni accesibil unor categorii mai largi de spectatori abia peste un deceniu.numarati cu grija . a inaugurat 0 frumoasa relatie artistica cu operatorul Gheorghe Viorel Todan. a~adar. la foarte scurta v:reme.n-a fost tulburata de trecerea anilor. cariera la public a filmului a fost stopata. daca nu ar fi yorba decat despre vidul sufletesc ca 0 componenta "dobandWi" a personalitatii umane). dar ~icu deschideri spre universalitate. n-a mai fost programat vreodata. a carei actualitate .ca ne aflam in fata unui fapt artistic ie~it din comun. Este drept: la premiera. n-a fost reprogramat niciodata (pana-n anii '90). am simtit cu totii . astfel ca 0 creatie cinematografica de 0 actualitate estetica. ca scenarist. Indeosebi doua din temele sale fundamentale ii sustin destinul: aceea a relatiilor dintre artist ~isocietate (cu nuantiiri privitoare la un timp istoric anume. pentru ca. s-a scris ca filmuli~i depa~e~te epoca. UN FILM INMORMANTAT DE VIU Cea mai ru~inoasa "intamplare" din istoria filmului romanesc s-a petrecut cu pelicula lui Mircea Saucan Meandre: dupa premiera din septembrie 1967. a fost 0 mica "revolutie" estetica. filozofica ~i moral a perena a fost inmormantata de vie. respiratia criticii s-a oprit pentru 0 clipa. de Mircea Saucan. Dadi lui Sergiu Nicolaescu acumulase in jur de 12 milioane de spectatori. retras de pe ecrane."MEANDRE".vreme de 23 de ani. Cum am vazut. apeland la Tiberiu Olah (ramanand. apoi Casa de pe strada noastra ~i "montajul" de razboi Pagini de vitejie).862 "vizitatori". Dar filmul. critica a incercat sa "implementeze" valoarea culturala a filmului in con~tiinta publica. Cand primavara efierbinte. reprezinta un adevarat "record al ru~inii". cu scurtrnetraje documentare. Filmografia lui Mircea Saucan fusese inaugurata. a fost mai mult decat continuarea unui experiment stilistic. Dintre premierele cinematografice ale anului ·1967. primul sau lungmetraj din 1961. a recurs pentru 0 data la scenograful Constantin Simionescu ~i ~i-a ales drept 217 .

s-a opus cat a putut (dar n-a putut prea mult!) la imixtiunile brutale In filmele sale. Cateva dintre replicile "care raman". al producerii «obiectului» de arta. dupa re-vizionarea filmului Avaria. fiecare dintre ele cu doza sa particulara de ironie ~i adevar: "fiecare sentineli'ieste raspunzatoare de Intregul imperiu". iata. au darul. Punand Impreuna elementele eterogene ~i obligandu-le sa intre in «combinatie». Pentru regizorul Mircea Siiucan experienta aceasta a insemnat "inceputul sfar~itului". regizorul Victor Iliu. refuzand concesiile ~i compromisurile. Am cautat sa-mi lamuresc natura ideatiei artistice de la obar~ia imaginilor filmului ~icred ca am gasit-o. regizorul continua sa tina) era. Ana Sz6les. IV). Ion Talvan. exista lumi crepusculare. viitorul scenarist ~i publicist Mihai Creanga.. de inventie. agonice ~i exista lumi hibernale.in zona unor "filme publicitare" (a se citi . solare. auroraIe. ). goi.. "sa vorbim ~inoi ca In cJ. n-a fost prezentat In premier a publica. este folosit ca "material de studiu" de catre un "profesor de cinema". Referindu-se la acest film.realizat in 1962. tehnica. filmul unei invieri! Nu cred ca mai este nevoie de vreun comentariu. nota ca Mircea Saucan dovedqte fantezia unui "combinator de cocteiluri suprarealiste". "ar trebui sa existe un gradinar al oamenilor" ~i . De altfel. un gest artistic de 0 suprema luciditate: regizorul. din filmul unei intoxicari cu gaze toxice (comandat de Ministerul Chimiei). creeaza senzatia ineditului. al unui "ucenic".sa n-o folosesc ~ieu". pe fundal de Voronel . folosita cu atata dezinvoltura provocatoare. Victor!liu ajunge la urmatoarele concluzii: "EI surprinde printr-o ciudaili atmosfera ~ilndrazneala de conceptie.. a facut. II. III. simtindu-~i propria sufocare artistica. unul dintre filmele sale (despre care n-am vorbit inca). Ernest Maftei. in Insemnarile sale (datate 17 aprilie 1965). mijloace de subzistentii). partial: aici e yorba de 0 tehnica simpla.. deloc Intamplator. Dqi surprinde la Saucan ~i 0 "doza de infatuare artista". condilie ~i motiv al talentului. Am ales acest citat pentru ca. Gabriela Alexandru ~i Mihai Creanga. Insa. Insa. pe fundalul manastirii Voronet!" Avaria (un film publicitar la care.dupa frumoasa imagine. Analizand filmul Jarmul n-are sfaqit. cu protagoni~tii. in care mi~carea a lncetat ~i peste care planeaza uitarea. lumi iqite din istorie. Iliu noteaza: "Totu~i. Jarmul n-are sfar!iit. de nelinWitoare alchimie. al fiorului ~i emotiei pe care Ie emana (~icare-l transcend prin semnificatiile lor de simbol.protagoni~ti ai dramei pe Margareta Pogonat ~iMihai Paladescu. practic.se ~optea pe la colturi. in acelea~i insemnari. care au conferit personajelor lor 0 mare doza de firesc ~i 0 personalitate acaparanta.prin forta lucrurilor . exista lumi zenitale. Radu Dunareanu. pe atunci studenti). ~i-a aparat cu Incrancenare dreptulla 0 creatie sincera ~ipersonala. Curand dupa Meandre. inexistent. quat . Printre ceilalti interpreti din Meandre. 0 lume pe care inca 218 . ~i-a dezbracat eroii ~i i-a filmat. de metafora. aceea a insolitului. ajutat de caliva tineri care i-au simtit ~i i-au Inleles arderile ~ichemarea (printre acqtia fiind viitorul operator ~iregizor Nicolae Margineanu. filmata de operatorul Nicolae Margineanu. auzi. a nonsensului. cu prelungiri indepartate ~igreu de fixat" . Mircea Saucan nu s-a putut Impaca niciodata cu stupizeniile cenzurii. ca el "mai adauga ~i o doza de mister. "A inebunit Saucan!. a descoperirii senzationale". Mircea Siiucan se juca sublim In Avaria (1. este minunata ~in-am motiv . Victor Iliu a analizat atent ~i alte creatii ale lui Mircea Saucan.replica ultimului: "nu Intotdeauna libertatea Inseamna nebunie". Din acest motiv. in care pulsatia timpului s-a stins pentru totdeauna. "nu trebuie 0 victima pentru a lua proba puritatii aerului la mare Inaltime" . inghefate.rtilebune". un film. dar pastrandu-~i speranla redresarii. Dan Nutu.dimpotriva! . sa vorbeasca de la sine. Despre Meandre nota (In 30 mai 1966): "Exista lumi primordiale.

spre film. filmul a fost prezentat in premiera nu numai tara incuviintarea regizorului. au trecut ~i altii). unii dintre noi.respectiv .. Peste ani. ea a putut fi vazuta. Ba mai multoVreme de cateva saptamani. neantul pe care nici 0 J11inte omeneasca nu ~i-lpoate reprezenta. ..cei doi frati din film. la capiltul puterilor fizice ~ipsihice. povestea unui "ingropat" care.neprescurtata. ca-n Alexandre Dumas. "loc de munca" unde a mai avut 0 singura strafulgerare cinematografica. mai scriam 0 data. A fost 0 alta crima. Mircea Saucan marturisea: "pentru mine. Exemplifica "pe viu" teza conform careia omul care sufera nedreptati este mult mai fericit decat cel care Ie savar~e~te. A fost organizata ~i 0 retrospectiva la Cinemateca. in 1991. fericit. Dan Nutu. pelicula fiind "dreasa". Ayea alta mina. prietene!" Pe la inceputul anilor '80 am aflat ca Mircea Saucan i~i gasise o oaza existential a in ora~ul Sfintei Familii. Filmul 100 de lei a fost ultimullungmetraj al regizorului. intoarcerea lui Mircea Saucan . dar. Datorita unor oameni one~ti. in pragul neantului. Pentru 0 bucata de paine. la Locarno. Ion Dichiseanu . Ce coincidental Era un film . mai aminteam din cand in cand de Meandre (trecusera cei zece ani fatidici. Noi. de catre cinefilii bucur:e~teni. ca 0 Atlantida. ca pe 0 lume din care omenirea a emigrat intr-un apocaliptic exod. dar ~ifara aportullui creator. dupa '89. criticii. francez: Le retour. in Romania .a fost benefica. S-a reprogramat Meandre. Filmele lui au inceput sa circule. Oa~. (Ascultati atenti filmul ~i va veti convinge !)".. regizorul a ajuns la azilul (de filme documentare) "Sahia" care a salvat de la inanitie multi cinea~ti in "epoca de aur" -. Regizorul punea mana pe telefon: "iti multumesc. povestea unui film precum 100 de lei. ceilalti interpreti ai filmului au facut dovada ca filmullui Mircea Saucan avea 0 cu totul fata decat aceea de la premiera. prin Negre~ti. obosit. Sigur. in anii aceia. Apoi Mircea Saucan s-a stins vazand cu ochii. cum a fost criticul Mihai Tolu de la Arhiva Nationala de Filme. Meandre a participat in Elvetia. iese din groapa ~i-~ipoarta co~ciugul spre un loc mai prielnic. filmul documentar Maine fncepe azi (despre 0 promotie de elevi ai unui liceu bucure~tean): este inutil sa insistam asupra faptului ca regizorul s-a gandit ieri la "mainele" de azi.Dupa Revolutie a venit de cateva ori prin tara. clatinandu-se. astfel ca. unii dintre noi. nemodificata . ~ilumea Meandrelor sta. Dar mai exista ~i neantul. Dar asta se intampla dupa 20 de ani. Pentru ca regizorul a refuzat aberantele pretentii ale cenzurii. Violeta Andrei. Inviase. Mircea Saucan a ~i filmat in Romania. orice referire in presa la Meandre insemna un tub de oxigen". la Nazareth. dar apelurile noastre n-au avut nici un ecou. cea de pe urma: nici 0 aurora nu mai este posibila. Revenind la crcatia lui Mircea Saucan de dupa Meandre (~idupa Avaria). Noi. la refuzul concesiilor ~icompromisurilor. Documentarul Pagini de vitejie a fost inclus in "Retrospectiva filmului documentar romanesc" organizata de Moritz ~iErika de Hadeln la Nyon ~i Berlin. in care mai exista urmele omului. in 1990 ~i . la 0 alta retrospectiva cinematografica ~i s-a bucurat de 0 primire deosebita. dupa cum au relatat martori oculari ai evenimentului. ~i inca 0 data. prin partile esentiale. cu va219 .ti-o mai poti imagina ca pe 0 degradare a cosmosului. cu moduri de viata ~i de gandire diametral opuse -. de persoane rau ~i urat intentionate. criticii.peste decenii.in 1991.personajul care declan~eaza conflictul -. cu Ernest Maftei. este explicita ~i elocventa. criticul elvetian Jean Perret ~icriticul roman George Littera. prezentat pe ecrane in noiembrie 1973. II intalneam tot mai rar: imbatranit prematur. varianta originala a filmului 100 de lei s-a pastrat intacta . la Cinemateca. ceva despre M eandre. Ileana Popovici . plictisit in locul somnului de veci. pe marile ~i pe micile ecrane. Vestea i-a bucurat pe cei care au crezut nesmintit in e1.

la "micul Cannes" (Marele Premiu) ~ila Hyeres. doar imaginile acelea bizare. Avea dreptate: ca sa iei proba aerului la mare fnal!ime nu trebuie neaparat 0 victima. de~i ne-ar fi la fndemana sa constatam. ci prin Duminica la ora 6. personajele din centrul intrigii fiind doi tineri care se cunosc fn timpul unor aqiuni conspirative. Victor Diu.rianta cea adevarata din 100 de lei. Pana atunci. cu calitalile ~i excesele lui. Lucian Pintilie nu a mizat pe "conjuncturalul politic" 220 . doua tendinle ce par specifice stilurilor ultimilor doi: pe de 0 parte privirea clara. 142). Pana ~i cuvintele cadeau incet. venind din teatru (~i dupa ucenicii la cei mai importanli cinea~ti romani. intrerupe brusc lini~tea densa. ajunsese la film. f~i oprise. sensul unei optiuni: "Lucian Pintilie a lucrat cu Diu. asurzitor. intr-un ritual obsedant. ~i nu oricum. prelung. cu putinla reproducerii fluxului vital al realitalii ~i cu alte aspecte ale crealiei filmice. parca. fnca din genericul Duminicii la ora 6. iar acest film. ilustreaza tocmai aceasta belie care I-a cuprins pe Pintilie cand s-a intaInit cu posibilitalile filmului. un buton defect.un adevarat eveniment. cu 0 experienla limitata ~ifn televiziune. cu filme inmormantate. la Mar del Plata (premiul special al juriului). referindu-se tot la filmul de debut: "Lucian Pintilie este un regizor de teatru. fn acest microunivers steril ~i indiferent. sau un ~uier indepartat de tren.raportat la finele veacului XX . cu filme interzise. In volumul sau "Arta naraliunii fn filmul romanesc". insa. loan Lazar i~i propune sa descifreze.un film "datat": trama este plasata in anii luptei comuni~tilor din ilegalitate (co-scenaristul fiind. LUCIAN PIN TILlE ~I "RECONSTITUIREA" Un claxon strident.avea sa fie premiata la multe festivaluri nalionale ~i internalionale. contrapunetarea secvenlei (grupul excursioni~tilor ~irespectiv cei doi protagoni~ti prin~i intr-o aqiune ce-~i are legile ei dure) . ca 0 alarma. proscri~i ai regimului totalitar. macinate de-a valma pe ecranul televizorului. Tot despre intrarea specifica fn cinematograf a lui Lucian Pintilie vorbe~te ~iprincipahil sau mentor. la Mamaia. ~i nu ne temem de locul comun al acestei observalii. viala.ce aminte~te de stilul "clasic" al autorului Morii eu no roe . dar ~i cu Ciulei. Din capullocului. cu tirania textului. Doar un clipocit de apa. dqi mai degraba tensionala decat epica . cu mobilitatea cadrului. pag. de pilda. EI a fost obi~nuit cu convenliile scenei. cu trimitere la filmele lui Ciulei". la tanarul regizor debutant (Pintilie avea 32 de ani atunci). un sernnal de alarma: incepe "reconstituirea"! Astfel debuteaza filmullui Lucian Pintilie Reconstituirea. A avut fnsa puterea sa ramana el insu~i.un publicist ilegalist. Dar Mircea Saucan ramane unul dintre cinea~tii sacrificali.iar pe de alta. Duminica la ora 6 este . el fnsu~i. cu contururi aproape materiale. ~i dintr-o data. ordonatoare. a carui premiera bucurqteana . Victor Diu ~i Liviu Ciulei). ca ~i cum glasurile s-ar fi temut sa tulbure lini~tea. necunoscute omului de teatru" ("Pascinalia cinematografului". Ion Mihaileanu). nemi~carea.dupa premiera din ianuarie 1966 . Regizorul Lucian Pintilie ajunsese la film fnca din anu11966. fncremenita in oameni ~i locuri. 0 pelicula care . ca 0 presimlire. fntrerupeau. de fnceput sau de sfar~it de lume. Din punct de vedere tematic. dat fiind interesul public de exceplie! a avut loc fn primele zile ale anului 1970. respiralia. cu resursele contrapunctului audio-vizual.

de fapt doi baieti simpatici. incepand de la <tcest film.parametri artistici. tineri ~i frumo~i).in acceptie judiciara . dovada fiind faptul ca Lucian Pintilie a ramas vreme de doua decenii un "regizor interzis").e reconstituire. pe un ecran bucurqtean (~iatat!).0 prostie.Eugenia Bosanceanu.cum 11califica insu~i procurorul).duce cu gandulla experimentele "noului val" francez ~i.din loc in loc . in plus. traiesc 0 poveste de iubire tumultoasa ~itragica . Incidentul respectiv . se datoreaza numai destinului. intr-un fel sau altul. urmarind cu precadere .de fapt 0 bataie petrecuta in momente euforice . dintr-o data. ianuarie 1990). opt saptamani consecutiv. Ceea ce am simtit. 0 tampenie" .in fond .baiatul este tradat in aqiunea conspirativa pe care 0 duce la bun sfar~it cu pretul vietii -. in acest sens.totodata. procedeul trans-trav-ului . Lucian Pintilie s-a gandit. ~i.ni~te "fermecatori inocenti" (cljm avea sa-~i numeasdi Andrzej Wajda eroi ai sai. Acum observ ca acea actualizare avea sa devina profetica. a devenit certitudine de-a lungul anilor. Cele doua personaje principale. 0 echipa de film are care are sarcina "de sus" sa filmeze operatiunea reconstituirii. prin aceasta "simpla coincidenta". alterneaza cu lungi secvente de a~teptare crispata. narapunea se desta~oara "cu sufletulla gura". ca 0 alarma. dar tara consecinte initiale foarte grave. cam teribili~ti. 0 batrana. fiind . ~i oricat sunt de trecut prin toate. sau. Vuica ~iRipu. atunci. care deschidea filmul.Marcel Gingulescu. 221 . alaturi de Irina Petrescu ~iDan Nutu amandoi. Catalina Pintilie. Reconstituirea avea sa fie al doilea "pas" cinematografic al regizorului Lucian Pintilie. regretabil. in sensul nobil al cuvantului. Claxonul acela strident. care a experimentat. cei doi impricinati. chiar daca punctul ei de pornire a fost un incident minor (.mai apar Eugenia Popovici. rezuWlnd din asta 0 actualizare. un sarman lift care preia . urmatoarea marturisire. merge pe firul reconstituirii unui incident. n-am reu~it sa-mi reprim 0 lacrima.alaturi de operatorul Sergiu Huzum. Trama reconstituie. un militian. Accentele lui Pintilie aseaza vina pe umerii tuturor. Dar sa revenim la "momentul '70" cand filmul Reconstituirea a rulat. reprezentanti ai aceleia~i categorii tipologice) ~i.Costel Constantinescu. regretul pentru cele mai bine de doua decenii care s-au scurs pe Ianga tineretea noastra. . In filmul sau. poate. ai carui protagoni~ti sunt doi tineri prieteni.ConstantinCojocaru. Ea rezuma cu anticipatie tot drumul nostru din 1968 pana in 1989. martori ai incaierarii. cum ar fi acela al ascensorului. prin forta lucrurilor. Ritmul actiunii. sa faca un film educativ. galopant uneori.ci ~i-a structurat demersul regizoral pe povestea de dragoste a filmului. 0 fata.punctat de cate un 1eit-motiv avertizant. 0 politizare. proasp'at bacalaureati ai unui liceu seral. La reconstituire participa. Nuvela cu titlu omonim a scriitorului-scenarist Horia Patra~cu a stat la baza scenariului ~i a filmului care marc a momentul de inceput al unei "revolutii cinematografice". mai exact. Dar reconstituirea . dupa doua decenii de la premiera filmului: "In nuvela mea. cu misterul sau abia in final revelat. pe langa procuror. un profesor. asurzitor. Radu ~i Anca (cu Dan Nutu ~i Irina Petrescu in roluri. neindoios. Horia Patra~cu facea. anunta ~i spiritul angajat ce avea sa guvemeze cele mai valoroase creatii ale cinematografiei nationale in deceniile urmatoare. treziti la realitate de intorsatura periculoasa pe care ar fi putut-o lua intamplarea.~i funqiile "fatum"-ului antic. pe care Ie-am pierdut in lipsa de libertate" ("Film".avea sa fie regretat de cei doi..conceputa ca un prelung monolog interior . la valoroase creatii cinematografice pe plan mondial din vremea respectiva. cu "momente de gratie" . cum spuneam. tragedia se produce fara vina cuiva. structura povestirii . la tragediile clasice cand ~i-a structurat Duminica la ora 6. cu totii (inclusiv cei care raspundeau de destinele cinematografiei. Era. prelung. dar .

sa traga concluzia". crampeie nelegate de nimic din ce a fost Inainte. lovituri din realitatea anterioara. poporul. zgomotul multimii acopera nu 0 data ambianta sonora a reeditarii ~ifilmarii InHimplarii. ~ie fals ~ie pacat sa Incercam sa impunem prin filme impresia ca acesta ar fi aerulin care traim". Filmul lui Lucian Pintilie este. lovit cu putere de celalalt. starea de violenta care conduce destinul eroilor spre un final-limita. aceasta "particula mereu uimitoare din existenta omului". dilatate de prelungile a~teptari ale filmului. arata atelierul cinematografic. un conglomerat de semnale vazute. alte chipuri de fete. In cronica sa din "Contemporanul". In epoca. a senzatiilor ~i a perceptiilor. pozitii. ea se desfa~oara intr-un semnificativ crescendo. gesturi. 0 fata cu 0 palarie fantastic acoperita de flori. sarme ~i stalpi de la 0 curba de cale ferata. In imagini adeseori brutale. un film de "stari". cineastului.determinata de circumstantele a~teptarii . care transforma viata Intr-un ~irnesfar~it de permutari ~i combinatii cu final nea~teptat. ~itot din Intamplari marunte. probabil. Unul dintre protagoni~ti. scriitorul-scenarist Horia Patra~cu scria: "Nu traim In aer ~ampanizat.Cat despre reconstituirea propriu-zisa. I~ipierde viata. In acest cadru . In apropierea locului unde se desfa~oara reconstituirea este un stadion. atmosfera Incarcata transmit 0 senzatie de sufocare. filmul acuza. ci 0 alaturare abrupt a de senzatii. deocamdata. Dupa Incheierea genericului. alunecoase. cu totul altfel de uimire. Inca din primele secvente. 0 privire. Vedem: capul chel. deschide culisele. zgariat de 0 cicatrice mare. banale.un rol determinant 11dobande~te fntamplarea."sa vina poporulla club. se na~te tragedia. cu fisurile ei grave care anuntau prabu~irea.zgomote ale aparaturii In lucru. indicative de placheta. Reconstituirea este un film amar. cateva imagini lini~tite premerg aqiunea ~iele strecoara. care se cheama ~i se resping. caldura insuportabila. aceasta stare tensionata de spirit .Inchide.In acest film despre cinematograf ~idespre existenta. al ospatarului care doarme pravalit pe 0 masa. Indrumari aruncate biciuitor de regizor. ecouri neprevazute care plutesc In aer. Inchizand ~ideschizand In gol cabinele baracii de ~trand.tineri care canta. Numai ca. situatii. Dupa cum s-a mai spus. Nu este 0 intrare In mediu. EI ne arunca dintr-odata In fata tema «cinematograf-existenta» pentru ca sfa~iedin prima clipa conventia. Este chiar Inlantuirea de filmari ale unui moment-cheie.. picura pe ecran. cat mai autentic Incaierarea celor doi tineri. In uria~a-i metafora. povestea se reduce la cateva fapte. Universul concentrationar al filmului . desprinse de pe un ecran de televizor . Pornind de la reactiile celor doi tineri pu~i sa repete la nesfar~it regretate gesturi de violenta. Punctul de plecare al conflictului din Reconstituirea este 0 Intamplare (biltaia baietilor). pentru ca .~i realitatile "filmului In film". deznodamantul va fi tragic. Lucian Pintilie ~i-a propus aceasta dilatare a senzorialului. nici 0 pregiHire de atmosfera. dorinta de demistificare a regizorului. care I~ipropune cu Incapatanata premeditare sa refuze edulcorarile vietii (din alte filme romane~ti. linii vii de contact cu un infinit de amanunte".. deopotriva. descriind astfel secventele de Inceput ale peliculei: "Genericul este direct ~i spectaculos. repulsia fata de idilism ~iformalism fiind mai mult decat evidente.impletitura cenu~ie de ~ine. militianului . Insa~i societatea romaneasca a anilor evocati.cu personajele-semn ale procurorului. un ~ir de u~icare se leagana. 0 casa parca zarita prin aburi de toropeala.~i aceasta este. profesorului. replici. . Ana Maria Narti puncta. e la meci. de-atunci sau de altadata). cea mai 222 . fara menajamente ~ifara false pudori. Sunt fire. Inainte de toate. Insotita de toate sunetele ~i semnele reale din minutele realizarii . aerul rarefiat allocalitatii de munte In care se petrece drama. din dorinta de a se re-produce cat mai exact.

Un actor uria~ domina. Vuica ~iRipu au corespondente in cinematograful mondial.. viara.comanda cineastul de ocazie. 223 . de catre ni~te funqionari veleitari ~i narozi".ca-n dramele lui John Osborne -. raman . aduce cu sine 0 durere acum\llata in timp. dupa 12 ani. la presiunea oamenilor de cultura i s-a dat drumul. din 1980 (~i aparut in 1990!). care are con~tiinta tragediei ascunse in banalitatea faptelor. sa-i stimuleze pe "actorii" filmului sau "educativ". "Love~te-l in gura! Apuca-l a~a. cu amanuntele mereu incitante. imaginea fiind primul suport al senzariilor ~ipercepriilor -. regizorul Lucian Pintilie i~i privea astfel. a torturii morale la care sunt supu~i cei doi tineri.~i ca este greu de imaginat o forma de imbecilitate mai plenara decat regimul prohibitiv la care este supus inca. din anti-eroii "free-cinema"-ului englez. dar nici . in rolul Profesorului. pentru ca la cateva saptamani sa fie definitiv scos de pe piata. n. cu zgomotele ei reale.dupa 20 de ani . interzis la randu-i. a fost interzis. se na~te din intamplarile vietii. masivitatea Iui George Constantin. nici prea-prea. retin ~i caracterizarea momentului social-politic romanesc la "ora" acestui film emblematic: "Sa nu uitam ca in 1968.. sa se dedubleze. in teribilele secvenre din final.importanta op!iune filozofica ~j stilistidi a regizorului . In plan artistic Reconstituirea avea sa dea masura dar ~ilimita unui pseudoliberalism politic peste care sistemul n-a mai vrut ~inici n-a mai putut sa treaca. "Luceafarul" . cu imaginea ci cenu~ie .cu privirea aTintitain sus: "Nu te uita la mine . retrospectiv. cu cozi masive. in noroi.. Practic. cu noroiul.a rulat opt saptamani consecutiv. in film nu exista interpreri de roluri ci dezvaluiri psihologice ~i morale. filmul .Lucian Pintilie lasa sa se reverse viata. care ajungeau pana spre Universitate!. prin volutele de inventivitate ~i vinovarie ale eelor doi protagoni~ti.operatorului Sergiu Huzum i se datoreaza multe din calitarile specifice ale filmului. dar nu "inapoi" ci in prezentul imediat. cu trupurile care ajung sa se confunde..simbolic . dupa cum 0 spune ~i Dan Stoica. Iar tragedia. cum spuneam. Prin tori. uscaciunea lui Nicky Wolcz. pana la proba contrara. Viara. incon~tienra Ilenei Popovici.fundamental necesar oamenilor . uita-te in jos!" .pana dupa Decembrie '89. intr-o stratificare sufleteasca a suferintei.. privesc ~i ei cu manie . pe munte?". au ceva din Asul de pica allui Milos Forman. refuza sa coboare ochii in pamant. obtuzitatea .i~i expusese poetica lui sui-generis. prin rol ~isemnificatie. din Cenu:ja ~'idiamant sau din Fermecatorii inocenti ai lui Andrzej Wajda. filmul a fost sechestrat intr-un raft de arhiva ~i acolo a ramas .)". George Mihaira ~i Vladimir Gaitan. solid.din "Noul Cinema" (3/1990): "El este singurul personaj care intelege. Din aceea~i cronica (pusa sub titlul "Arta ~i istorie"). pentru revista "Echinox". inainte de orice altceva.. da-i!" se straduiqte operatorul-amator. ei vin. cum vede el arta. cumsecade a lui Ernest Maftei.. parca.programat la un singur cinematograf bucurqtean. filmul este. ati fost vreodata acolo sus. propriul film: "Cred ca Reconstituirea e un film bun. In 1969 cand filmul a fost gata.. dupa ce militianul .eel mai evident "semn de epoca" . chiar ameninrati cu pu~caria. opera filmica: Emil Botta. "ca-n viata. suflul devenit tragic al Primaverii de la Praga marca societatea roman a asemeni celei din intreaga Europa de est. cand s-a turnat filmul. " Numai ca baietii rezista. amintind de personajele Iui Dostoievski ori Soljenitin". pasivitatea lui ~tefan Moisescu.n. sintetizate prin teatralitatea lui Emil Botta. Intr-un interviu . profund moral .. devenit regizor al reconstituirii. Intelectualul care traie~te pana la insuportabil con~tiinta represiunii sistemului. astazi. sa se perverteasca la comanda. "Dom'major. pentru «lipsa de succes la public» (0 minciuna sfruntata. intr-o cronica .. cu firescuI trairilor. Imediat dupa "lipsa de succes la public". viara.

un personaj din Reconstituirea. de exactitatea aparatului sau.prin forta lucrurilor . 3/1990). cu toata con~tiinciozitatea fotografului ori a operatorului obligat sa reediteze reportajul acelui accident. Indoiala. sugereaza sceptic fotoreporterullui Antonioni cand incepe sa se indoiqsca de insa~i capacitatea tehnica. ~i publicata dupa 20 de ani (1n"Noul Cinema". cu Reconstituirea el i~i pune intrebari fundamentale. cu evenimentele semnificative ori accidentale pe care Ie traiesc. fara sa inteleaga nimic.reprezentata in film. a faptului ca ceva trebuie sa se intample in acea lini~te. la randu-i.respinsa.utarea absurda dupa ni~te ga~te care dispar in padure. se intreaba cu aceea~i . demisionand intr-un fel de la necesitatea luarii unei atitudini in plan civic. In Blow-up acest reper era omorul premeditat pe care 11surprinde cu totul fntamplator fotoreporterul in goana dupa senzational. regizorul nostru cauta nu atat culpabilitati ~i raspunderi in plan absolut sau relativ. apatie a amiezii de vara". putem citi: "Acest film este inchinat memoriei lui Victor Iliu" nu este. 0 astfel de cronica a fost aceea semnata de Alice Manoiu. la premiera. Daca Duminica la ora 6 fusese pentru el un exercitiu stilistic pe 0 tema data. 224 . «Nu exista». Ambele imprejurari sunt fapte ie~ite din comun. c1ipaprezenta ~i poate nici aceea. mai mult sau mai putin simbolic. dar mai ales cu imprejurarile concrete. in filmul nostru reperul declan~ator de drama e 0 reconstituire la care sunt siliti sa participe tinerii «vinovati» initial de un accident minor (deci un element involuntar). pentru revista "Cinema" . a avut parte. fara sa fie tulburat de incertitudinea existentiala. intamplari ale diror cauze. lipsit de semnificatie: pe "spirala" filmului romanesc se inchidea un cerc ~i se deschidea altul. resorturi intime nu mai pot fi refacute. inca de la intrarea in "subiectul" filmului.indoiala asupra realitatii: «Ga~tele batranei? Dar poate c3. 0 scriere in imagini expresiva ~i modema. cercetandu-~i cu nelini~te conditia de artist ~i de cetatean al acestui secol. incertitudinea filozofica amplifica senzatia strariie a inevitabilului. pe genericul Reconstituirii.Un film interzis. In c3. sa ne definim propria realitate ~i abia apoi sa ne confruntam cu ceilalti. insemna ~icontinua sa insemne un "avertisment istoric". Fenomenul e ireversibil ~i cine n-a prins momentul. lar faptul ca. 0 interogatie asupra conditiei umane. un tanar antrenat in acela~i joc absurd al aparentelor ~irealitatilor. un eveniment exterior ori interior.. ~ide cronici interzise. un reper in functie de care se situeaza ~ise afirma la un moment dat individul. ci un teren mai sigur. vizeaza consecintele funeste pe care le poate avea nesocotirea celor mai elementare drepturi ale omului intr-o societate-inchisoare . degeaba se mai intoama asupra lui: nu-i va mai gasi reala semnificatie. impreuna cu alte comentarii dedicate Reconstituirii. Fiind yorba despre 0 cronica intrata .in istoria filmului romanesc. de catre cenzura fostului Consiliu al Culturii ~i Educatiei Scoialiste la data premierei. dupa "primul val" de cronici.ele nici nu exista». in mod "firesc". operatorul. Reconstituirea eo profunda drama a cunoa~terii. Semnalul de alarma tras de Lucian Pintilie in Reconstituirea. in care autoarea face un paralelism intre Lucian Pintilie ~iMichelangelo Antonioni: "Lucian Pintilie a inteles ca nu ne putem inscrie intr-un sistem de valori universale dedt incercand. Antonioni. iar reconstituirea sfar~e~te cu 0 crima. la inceput. . moral. Ca ~iun alt mare ganditor al ecranului. Certitudinea nu ti-o da dedt instantaneul. voi reproduce un fragment mai amplu. repeta ca un ecou. a indivizilor definiti in raport cu timpul ~i spatiul. prin elementele ei constitutive -.

DECENlUL UNOR MARl PROMlSlUNl (1971-1980) .

nici el. Cotele Dwu1rii de Gabriel Barta.in colaborare. Roxana Pana. au la consemnarea pe pelicuHi a unor dipe de viata impresionante ~i em. Profetul. inundatiile s-au tinut lant. insa. Iosif Demian. Cateva dintre raurile tarii au ie~itdin matca.Institutului de Arta TeatraHi ~i Cinematografidi -. pana in clipa de fata.MANIFESTUL UNEI PROMOTII: "APA CA UN BIVOL NEGRU" In primavara anului 1970. Dan Pip_. doar faptul ca. etc. avea sa emigreze in Canada ~iAustralia. din anu12000 (lnaintea marii secete) -. eel putin. ing. in 1970. Multe "nume noi". Andrei Catalin Baleanu avea sa ramana toata viata 0 promisiune. Pruncul.. Romania a fost inundata. n-avea sa faca 0 canera cinematografica: dupa un singur film realizat ill Romania (Tufa de Venetia).drame ~itragedii. Mai presus de orice . Cinea~tii au ramas. Bogdan Cavadia.'1:a Teatrala :. Tanase Scatiu..in corpore prin actasta un marc DUmar documentari~ti ai Studioului "Sahia" ~i 0 de absolvenri ai . Filip eel bun. Sub pecetea tainei .in colaborare (serial TV).. studentii (indO pe atunci au realizat film ea un bivol negru: au fost prezenti cu totii in miezu] tragediei. Puiu (Ion) Marinescu.onan'lcPe gcnericul filmului Apa ca un bivol negru figurau Andrei Catalin Baleanu. in "banca lor". din 1975 (dnd s-au produs. Despre Dan Pita yom avea adeseori prilejul sa revenim.de atunci incoace s-a repetat adesea: nu yom rezuma. filmologi -.i regizori. a~adar. E atat de aproape ferieirea ~i s-a oprit "definitiv".in colaborare. aurul ~i ardelenii. Printre seurtmetrajele de real dramatism ale docude 1a S-iiU numarat Patru zite dintr-un an de lVlh~1 Ilie~iu. ~i in Romania. lnsa. Stere Gulea. eu unele rezultate meritorii.. cinea~tii . dupa 1990. la TVR -. n-au mai reaqionat ca la un semn. Muntele ascuns. Dupa rolul important pe care I-a jucat . produdnd pagube materiale ~imorale. yom aminti. din nou.o!l. Atunei.in Apa ca un bivol negru a realizat dteva lungmetraje (despre care yom vorbi la timpul potrivit). Bietul loan ide .Mircea Veroiu. revarsari de ape in alte zone ale tarii) pana in prezentul imediat . operatori. Dan Naum. in panoplia realizatorilor. acum ~i aici. Oite ceva despre noii veniti . Petre Bokor. Dinu Tanase. Situa(:ia. pe care avea sa Ie reediteze. Barajul vointei de Virgil Caloteseu.pc aLmci ~. Ore ore eroice de Ion Visu etc. sa profeseze regia de teatru. Nicolae Margineanu. provocand mari stricaciuni. desigur). in filmografia sa se vor adauga titluri dupa titluri: Nunta de piatra ~i Duhul Aurului (cu Mircea Veroiu). petrolul ~i 227 . Un august fnflacari .au fost prezenti pc frontul dc:zlantuite. istoria inunda(:iilor in Romania (care n-a inceput in 1970. Youssouff Aidabi. devenite nume de referinta in istoria cinematografiei nationale.ma gandesc la necazurile din anul1999.ca scenarist ~iregizor . de~i abia 30 de ani avea dnd s-a produs intreruperea. Petre Bokor. Cat despre promotia 1969-1970 a Institutului de A.

imaginea unor filme precum A!iteptarea.ca toti colegii de promotie regizori -. Nicolae Margineanu . a fost un student merituos ~i. Iosif Demian . Baloane de curcubeu.dupa ani de operatorie la filme de Mircea Saucan.Blestemul pamantului. Afacerea D'Acosta ~iPasiune mortala de Claude-Michel Rome.a semnat. . a mo~tenit de la Radu Gabrea conducerea Oficiului National al Cinematografiei. Un bulgare de huma. Intre oglinzi paralele. Proba de microfon.productie TV. Adela. a devenit regizor "de unul singur" in larba verde de acasa.. Stefan Luchian. Cristiana Nicolae. a plecat in tara lui. Urmarirea .~cade lemn de Pierre Delrive. Duhul aurului. de la U'l moment dat. producator a semnat imaginea catorva zeci de lungmetraje (printre care Vifornifa. ~tefan Horvath).devenit.film TV. Dreptate in lanturi. la ora scrierii acestor randuri. Grenada de Claude Barois. Stere Gulea . Flacari pe comori. Eu. la revista "Cinema" ~i.~ia unor filme straine realizate dupa 1990: Evadareade Jacek Gasiorowski.stabilit din 1985 in Australia . Ion Marinescu . Stare defapt. Buzduganul cu trei peceti. Mania. la "foaia" post-revolutionara cu existenta efemera . Dincolo de nisipuri. Pe aici nu se trece. Moartea prin procura. regizor: Urgia (in colaborare cu Andrei Blaier). dupa 1990. Un august inflacari (in colaborare cu Florin Mihailescu.A. operatorul-regizor a devenit producator ~i a intrat in politica. Hotel de lux. Vulpe vanator. Undeva in Est. devenind. Caput de zimbru (film TV). Lavind 0 pasare de prada. a ingrijit un volum cinematografic consacrat scenariului Serata de Malvina Ur~ianu ~i a plecat dupa 1990 -. dnd "revolutia cinematografica" a e~uat. Rochia alba de dantela. Padureanca. Castelul din Carpati. o lacrima defata (in colaborare cu Constantin Chelba).0 tragica iubire).Nu cunosc evolutia cinematografidi a lui Youssouf Aidabi: el mi-a fost student la I. Prin cem/!ia imperiului.serial TV. Trei zile !iitrei nop(i. Aurel Kostakiewicz. Proprietarii. a fost 0 vreme decan laAcademia de Teatru ~iFilm (actuala Universitate de Arta TeatraHi ~i Cinematografica). lntoarcerea din iad. redevenind operator ~i dupa 1990 (Rosenemil . Eu sunt Adam. Fratii. devenit regizor.ca toti regizorii promotiei respective -. Urgia. Dan Pita -. Vom reveni adesea ~i la creatia lui Mircea Veroiu: acelea~i Nunta de piatra ~iDuhul aurului (in "tandem" cu Dan Pita). Concurs. Un om in loden. Pas in doi. Somnul insulei. Scrisorile prietenului (film TV) ~i Femeia in ro!iU. infiintat in anul 1997. Emisia continua. Pepe!ii Fiji. ultimul bal. Cantec in zori . dolarii # ardelenii.care colaborase cu Andrei Catalin Baleanu la filmul de televiziune Sub pecetea tainei -. Monteurul Dan Naum a murit tanar 228 . Artista. La capatulliniei. Sindromul Kuntz de Bruno Gantillon. Mijloca!i la deschidere.A!iteptand un tren.Film". Sapte zile. Romania. Mircea Dragan. 0 lacrima defata. Faimosul paparazzo. lntoarcerea lui Magellan. intre timp a semnat regia unor filme prcum Concert din muzica de Bach .C. Dupa 1990. Sa mori ranit din dragoste de viata. in tara. Piata Universitatii. a absolvit facultatea in anul 1970 . tU!ii Ovidiu. Omul zilei. Gustul!ii culoareafericirii. Umbrele soarelui. . Sfar!iitul nop(ii. Nunta de piatra. Semnul ~'arpelui. blestemul iubirii. Filmolog la origine. avea sa regizeze Mai presus de orice (in colaborare). Pu. Hyperion. Ilustrate cuflori de camp. Piciul. Doctorul Poenaru. Mama. Plecarea Vla!iinilor). Fair play). Ion . Noiembrie.ardelenii. lntoarce-te !iimai prive!ite 0 elata. Zidul. Roxana Pana s-a afirmat pe teritoriile criticii de film. Moromefii.foarte scurta vreme. Faleze de nisip. Craii de Curtea Veche. Ochi de urs. Etiopia. Dincolo de pod. Dinu Tanase a semnat imagine a unui mare numar de lungmetraje (printre care Prea mic pentru un razboi atat de mare. spre tari mai calde (sau mai reci). pre~edinte al Televiziunii Romane ~i. Prive!ite inainte cu manie.T. ani la rand. a realizat apoi alte lungmetraje.

in 1976. care asociaza exactifatea reportericeasca cu pasiunea reflectiei. a~adar.cea a marturiei. descrierea voit rece a faptului cu emotia cople~itoare a confesiunii. presupune? ( . cateva temperamente diferite: unul mai intimist ~i sensibilIa amanunte (dar nu cele de recuzita obi~nuita). se poate observa 0 stilistica uneori aplicata catre estetizant.alcatuita. mesajullor avand atributele unui manifest. intitulata . nascut din con~tiinta nevoii lor de a fi prezenti. formal sau cer~etor de mila. fara a deveni vreodata melodramatic. Spiritul civic avea sa ramana 0 constanta a activitatii lor cinematografice ~i extra-cinematografice. cu caracter programatic. din cativa operatori ai promotiilor anterioare ~i din alti speciali~ti tineri . acest semn de bun augur". EI este un film matur. inca nedecantate. a~adar. acest film pornit din inima reprezinta un gest de angajare morala venit din parte a celei mai tinere generatii de cinea~ti de la noi. artistic patetic. Apa ca un bivol negru mi se pare 0 experienta singulara in contextul cinematografului nostru de pana acum. filmul acesta e dictatde realitate. acesta este. ~i nu altii. izvorat din sensibilitatea autorilor lui la 0 tragedie colectiva.majoritatea inca studenti .. acum. cel mai bun. documentul crud cu vibratia lirica. a~ zice. de departe. Sa aplaudam calduros acest inceput. lucrase la Casa neterminata ~i Dragoste la zero grade pana-n 1970. din absolventi ai promotiei 1969-1970 (sectia regie). ~i scris cu un condei gray ~i calm. Dar de ce ei. incercarea de a restitui aparatului de filmat 0 demnitate fundamentala .. doar filmullui Liviu Ciulei cand a fost solicitat la montajul documentarului Apa ca un bivol negru). Citez din prima. domica sa respinga evazionismul ~i vechile superstitii locale. lasa publicului gustul amar al unor produqii invalide. EI este patetic. adeseori lipsite chiar de rutina pe care cele 5-6 filme ce Ie-au produs ar fi putut-o. impresiilor imediate. la numai 42 de ani . Dintre cronicile de la premiera am retinut doua (aparute in "Cinema". schematice.0 experienta singulara" ~i semnata de George Littera: "Filmat pe viu. Cat despre inginerul de sunet Bogdan Cavadia. "Echipa" documentarului Apa ca un bivol negru .avea sa joace un rol important in devenirea cinematografiei nationale. sforaitor. mai «experimentati». cu imagini din miezul stihiei. Sigur ca se poate spune ca el a beneficiat de 0 situatie unica . hotarata sa vorbeasca despre viata celor in mijlocul carora traie~te. lata ~i cateva fragmente din ampla cronica semnata de Gelu lonescu (~i intitulata "film de generatie"): "Filmul Apa ca un bivol negru a stat un an in cutii. sub impulsul senzatiilor. dupa aceea la multe alte filme.unul din cele mai dramatice momente prin care a trecut tara noastra in ultimii 25 de ani. mai varstnici. macar. limpede. in tensiunea ascutita a momentului. de bUlla calitate 229 . au pornit sa il faca? De ce au scapat ocazia «apologetii» filmului de actualitate care fac declaratii lungi ~i conventionale in gazete ~i.se afirmau printr-un film de atitudine. din to ate peliculele care s-au facut despre catastrofa inundatiei ~i despre convalescenta demna ~i grea prin care au trecut mii de oameni. Se vad. 6/1971). din teatrologi-filmologi ai aceleia~i promotii. in primavara lui 1970. ). cand e yorba de film. acest film.incercarea de a transcrie 0 realitate gasita.. mai multa tehnica de sugestie ~i mai multa dorinta de exprimare original a decat tot restul filmelor noastre de actualitate la un loc (cu exceptia Reconstituirii). nu mai putin. un altul poate mai epic. aici. dar prezentat pe ecrane abia in mai 1971!) anunta destinul fast al realizatorilor de-atunci: tinerii cinea~ti . Documentarul eseistic Apa ca un bivol negru (filmat "la cald". nr. mai atent la «caz» ~i incadrarea lui. ~i. ~i 0 experienta rodnica . constatarea cu implicarea. . Cursa (avea la activ. matur in gandire cinematografica. Duhul aurului.dupa ce a semnat montajul unor filme rezonante ca padurea spanzuratilor.

· atunci sa botezam aceasta generatie: generatia inundatiei. cu scenarii date.. ~i din partea celor ce Ie judeca filmele. Nici n-am putea proceda altfel in "spaliul dat" al acestui compendiu: ar insemna sa luam in discutie . Nea Marin miliardar. produqia cinematografica de lungmetraje s-a dublat catre mijlocul deceniului al optulea ~i s-a triplat pana la inceputul anilor '80. de nici unul din cei care au contribuit la na~terea lui. A dat cinematografia noastra ceea ce acest film promitea? Inceputul cinematografic al deceniului al optulea a fost. .. Revan!ja. Lupul milrilor.adaugand ~i filmele documentare. au fost "urcu~uri" ~i "cobora~uri". A fost 0 ~coala? Poate. prin filmul Mihai Viteazul. a unor scari ierarhice. valid construit ~i .prin constituirea. caine de circ. fire~te.32 (atingandu-se un record in materie). prin liirgirea sistematica a frontului creator. continuam procesul de decantiiri valorice al cinematografiei nationale. dimpotriva. sa aducem in disculie situatia de ansamblu a t1lmului romanesc. Un comisar acuza. ~tiute de acasa.sau mai cu seama atunci . Razboiul de Independenta (in colaborare. Nu ~tim. cu actorii. Autorul s-a dovedit cel mai prolific cineast al anilor '70. dincolo de cuvinte. In conditiile unei concurente sporite. Acest debut prin adevar este eel mai frumos pe care I-am avut. dar clasa a pastrat 0 «fditie de arme» pe care trebuie sa 0 lase intacta pentru a izbandi. oricum. dar cateva cifre. s-a declan~at. de animatie.cand fiecare va fi singur un autor. Ultima noapte de dragoste . EI nu trebuie uitat niciodata.23.o alta care tinde catre ~ocul imaginii-simbol. incercand sa identificam ~ierodarile suferite prin ani de opere1ecinematografice (sau. amt la nive1ulansarnblului creator . Chemarea aurului. numai ~inumai in speranta ca ele vor fi filme adevarate". "in mers". Zile fierbinti. ale realizatorilor ~i ale operelor lor .toate 230 . Ultimul cartu!j. ce va da fiecare din autori atunci cand vor lucra cu fictiunile. la randu-ne. chiar . Cu mainile curate. Daca cinematografia romana va da ceea ce acest film promite. DECANTAREA VALORILOR IN ANH 1971-1975 Inainte de a analiza contributia specifica a "generatiei '70" la dezvoltarea cinematografiei nationale. Sigur.ceea ce mi se pare esential . Se1ecmnd.cu 0 disciplina cinematografica a gandirii. Nemuritorii. Osanda.dit ~ila nivelul fiecarei filmografii in parte (in creatia fieciirui cineast filme1einscriindu-se pe trepte valorice). adaugandu-~i in filmografie titluri precumAtunci i-am condamnat pe toti la moarte. Pentru patrie. Primul cineast care ~i-a afirmat personalitatea in deceniul VIII a fast Sergiu Nicolaescu. Pe spirala cinematografiei nationale s-au inscris regizori reprezentativi ~i regizori "de duzina". un semn de speranta . Vom analiza aceasta decantare valoridi. Dar dincolo de sperante exista aici 0 demonstratie de talent neintalnita inca in cinematografia noastra. confirma constatarea de mai sus: in 1970 s-au produs 11 lungmetraje.de la inceputul anilor '70. Omul de aur. Practic.mii de titluri. Mihail. Sa speram in ea ~i mai ales in faptul ca ei vor ~ti sa priveasca adeviirul ~i sa-l primeasca. Cinematograful ei e modern. filme menite sa invinga timpul ~i filme perisabile. in 1975 .insa. Accident. serial TV). de televiziune etc. Razbunarea. Pirafii din Pacific. iar in 1982 . la succes sau la e~ec. confirmarile timpului). Insula comorilor. un proces de decantare a valorilor.

Dintre interpreti. Mihai este. ace~tia sunt redu~i.marii sau mai micii parteneri istorici. 231 . apoi Florin Piersic. fara ca actorul sa faca. alta. din care istoria filmului . fiecare. "Unirea"). epoca. tarani. Scenariullui Titus Popovici este astfel alcatuit incat faptele epocii contin trimiteri contemporane. experienta din Dacii: filmul Mihai Viteazul are atmosfera. din perspectiva Europei. rostindu-l grav.fiind antologice. Ion Besoiu (un rol de compozitie: Sigismund Bathory). prin clarviziune ~i simt politic. din moment ce aceasta ecranizare a nuvelei "Moartea lui Ipu" de Titus Popovici venea dupa doua superproductii cu secvente spectaculos-eroice. din acest indreptar tipologic.a filmelor care raman . Arnza Pellea este un Mihai Viteazul a~a cum 11descria eminentul istoric: 0 figura de ascet. repet. in acest film-portret. pentru unitate nationala.copios uneori . peste ani. osta~i. un ganditor. cu barba in neregula.nu poate retine decat cateva. cateodata. insemne temperamentale sau faptice cu care au ramas.acestea. cascadori etc. la stadiul de "crochiu" (de~i anuntil. filmul reliefeaza cu limpezime acest "mesaj". Mircea Albulescu (Popa Stoica). Muzica lui Tiberiu Olah contribuie in mod esentialla implinirile artistice ale filmului. arsa de f1acara dinlauntru. Una dintre acestea este intrarea lui Mihai Viteazul in Alba Iulia (din cea de a doua serie a filmului. 240 de actori ~izece teatre din provincie au sustinut distributia. intr-un fel sau altul. cu intreaga lor incarcatura emotionala ~i de sentiment. culoare de epoca. emotionanta). pana in anul1980. este yorba despre un ansamblu foarte eterogen de titluri. un mare general. imaginea operatorului George Cornea atinge momente de virtuozitate. Sergiu Nicolaescu insu~i(Selim Pa~a). 0 dogma. llarion Ciobanu (fratii Buze~ti). ramas. Filmul Mihai Viteazul inaugura cea mai fertila perioada din creatia regizorului.spunea domnitorul. 0 prezenta dominatoare. insa. in masura sa evidentieze continuitatea ~ipermanenta traditiilor de lupta pentru"independenta. ramanand pentru multi un ". Irina Gardescu (spectaculoasa in rolul Rossanei). Regizorul Sergiu Nicolaescu ~i-acontinuat. ca pe un memento. personaje memorabile realizeaza Colea Rautu ~iKovacs Gy6rgy. Epoca lui Mihai contine 0 lectie istorica de mare actualitate in continuare: "ni~te popoare mici. Afirmatia poate surprinde. a~adar. bine primite de public ~i critica. Afirmati~ cu nuanta metaforica a istoricilor conform careia Mihai Viteazul ~i-a depa~it. Sergiu Nicolaescu infati~a publicului Atunci i-am condamnat pe tori la moarte. antrenate in jocul de interese ale marilor puteri nu-~i pot impune dreptulla rezistenta decat rezistand" . reprezentat de Basta). dupa unii comentatori (printre care ~i subsemnatul). Indeosebi cateva "mari secvente" ies in evidenta.cum este momentul "ie~irii" la mare al o~tenilor Viteazului . aceea a colaborarii cu scriitorul Titus Popovici. "cu cautarea in adevar inspaimantatoare" . 0 medie. In ianuarie 1972 . din perspectiva relatiilor cu tara. Clara Seb6k (Cristina Bathory). vindicativ.mare neinteles". alaturi de cateva mii de figuranti. capata concretete in film: Mihai Viteazul i~i domina . aceea a bataliei de la Calugareni: in astfel de momente. in istorie). un entuziast. ~i din valorile plastice alese pentru a constitui cadrul filmului se compune 0 imagine complex a a civilizatiei romane in epoca de mare elan patriotic pe care 0 evoca pelicula. un revoltat: pesonajul istoric este privit din diferite unghiuri de vedere. Olga Tudorache (mama lui Mihai. cel mai valoros film al regizorului. unele dintre pasajele partiturii . Emmerich Schaffer (tipul perfid. un visator". cateva nominalizan: Ioanf Bulca (un portret cu mari resurse de frumusete al Doamnei Stanca). Primul film important al regizorului din acest deceniu a fost Mihai Viteazul (februarie 1971).relativ repede dupa filmul anterior -. "un poet al spadei. a~a cum 11vedea Nicolae Iorga. de peste doua filme pe an! Cum se poate observa. ale poporului roman. Tocmai in aceasta consta.

taiat cu secera.dupa cum 0 spune nuvela. propunand spectatorilor filmul Cu mainile curate (octombrie 1972). alla~italii ~ial trildarii se destinde. el ~i-apropus prospectarea nuanlata ~i aprofundata a unor psihologii. de-a Avram laneu.ln centrul intamplarilor. Sergiu Nicolaescu dirijeaza cu ochi sigur acest ansamblu. lar copilul. intr-o colectivitate rurala aflata la rascruce de timp ~i de istorie. sluga credincioasa a familiei. inlelept ~i abil (sunt antologice secvenlele "cinei de taina".dupa cum 0 arata filmul). de la acellung. uria~ul. doctorul. obsedant. dnd lpu se joaca "de-a pisica cu ~oarecii" cu comesenii ingroziti. de-a vanatorii in junglele Africii" . pana ~i pe aceea de a i se spune lpu. Cu aptitudini de. "dqi lpu nu inseamna nimic".ln familia adoptiva a baiatului spiritele incep sa se agite. pentru prima oara in viala. arcul fricii. pus cu lingu~iri ~itertipuri in fruntea mesei. Amza Pellea. cel care a indurat in viata un lung. imaginile operatorului Alexandru David (indeosebi exterioarele. nesf§.placidul baci Tudor. Satul intra in fierbere. lasand impresia ca toata viala a facut "film politist". performanlele artistice ale scenografului Marcel Bogos. Intamplarile sunt dramatice. la marginea drumului.. Cat depre regizor (elinsu~i intr-un rol bine marcat). ca martor sau ca participant. ale inginerului de sunet Anu~avan Salamanian. generos ~i stenic.. actor: Cristian ~ofron). interpretullui lpu. cascador. de-a prinlesa Tarakanova. Pentru baiat. cel care pastra la varsta parului alb bucuria jocului ("de-a submarinul Dox. Fiecare cauta 0 solulie. se afla un copil (chiar daca scenariul nu adopta formula nuvelei. satul de atatea dezertari morale. de-a Decebal. doua tipuri meschin-pitore~ti creeaza Octavian Cotescu (doctorul) ~i Gheorghe Dinica (notarul). Lazar Vrabie . al carui personaj. mar~avii ~islabiciuni omenqti. Aqiunea se desfa~oara in anii ocupaliei fasciste. notarul. calm ~i apasat formula magica a salvarii tuturora ("bine. cu familiile lor) sa fie'luali ca ostateci pune jar pe focul nelini~tii~ial spaimei. Un ofiler neaml ese gasit mort. Fiecare cauta sa-~iscape pielea. Perspectiva ca intelectualii comunei (preotul. doctorul ~i notarul pierd ~i ei ceva.lurie Darie. roste~te gatuit. sunt ~i alte "piese de rezistenW': muzica lui Tiberiu Olah. "nebunul satului". regizorul abordeaza. Pe sora Margareta 0 lasa nervii. Frica paralizeaza con~tiinlele.auto-depa~irea cineastului: parasind superspectacolul istoric~~iexotic.r~it~ir de umilinte. care vede ~iinvala. ~i alte roluri beneficiaza de interpretilriremarcabile: loana Bulca joaca cu virtuozitate ~i nerv izbucnirile violent-isterice ale Margaretei. peste ani. blandul. Nemlii pregatesc represaliile. Eugenia Bosanceanu. inca inainte de precipitarea evenimentelor. afirmandu-~i marile sale disponibilitali suf1ete~ti~imicile sale "nebunii") reprezinta un solid pilon al filmului. ale Hortensiei Georgescu .jandarmul. am sa ma duc ~i am sa spun ca I-am omorat eu") .pun peceti de personalitate pe rolurile lor. Ernest Maftei. Desfa~urarea evenimentelor 11confirma pe micul erou (interpretat cu dezinvoltura de un copil simpatic care va deveni. adevarata valoare morala 0 reprezenta. Scenari~tii Titus Popovici ~iPetre Salcudeanu au pus la dis232 L . La capatul unei adevarate "cine de taina" dupa ce umilul lpu.autoarea costumelor. pic cu pic: demnitatea umana. in acela~ian. ceilalli actori . "Piesa de rezistenta" a filmului este. de-a Napoleon ~i tarul . galop al ofilerului neamt peste miri~ti care anunta drama). i~i roste~te neiertator sentinla (care este ~i a filmului): "atunci i-am condamnat pe toli la moarte". suspensurile de aqiune ~i suspensurile psihologice. ~i dintre toate "soluliile" este aleasa tradarea. un gen cinematografic neincercat. bineinteles. deopotriva. preotul Ion (cumnatul copilului) i~i pierde mierea glasului. de-a exploratorii la pol. Maria Clara Sebok confera personajului sau (Clara) 0 frumusete insolenta ~i agresiva. Eliza Petrachescu. potentand ~i nuanland. relatarea "la persoana intai"). ~tefan Mihailescu-Braila.

expediata. lipsit de substanta dramatica. Moldovan. colaborand la acest scenariu semnat de inca treiautari (Vintila Corbul. doi comisari: Mihai Roman. care nu procedeaza intotdeauna cu mainile tocmai curate. Semaca (George Constantin. Mircea Gandila). Sergiu Nicolaescu punea punet aici acestui serial de aventuri.pozitia regizorului un subiect cu "va urma" inspirat din lupta dura impotriva bandelor de hoti ~i spargatori care aqionau in Bucure~tiul anului 1945. Emanoil Petrut. 45/1972). Alexandru Dobrescu (un debut "neprofesionist" valabil). In cronica de la premiera ("Contemporanul". Nemuritorii (decembrie 1974) ~i ajunge in actualitate. traditionala echipa de realizatori.cu 0 inspirata reconstituire a Bucure~tiului de aItadata: periferii insane. N-aveam de unde sa ~tiu ca adevarata despartire se va produce abia la sfar~itul filmului urmator. este ~i un "film in film" ("Panica la Manastire"). altfel spus 0 expe233 . actioneaza. se va intoarce in istoria indepartata pentru un film patetic . comisarul Mic10van ~i va inventa un alt comisar.ucis de un glont du~man . mitralierele rapaie la barul "Ritz" sau la Cheile Bicazului (unde operatorul Alexandru David filmeaza 0 urmarire spectaculoasa). autoarea costumelor. vreo doi comuni~ti (jucati de Arnza Pellea ~i Alexandru Dobrescu). Eugen Burada. Limba. Din distributie ar mai fi de notat Sebastian Papaiani (intr-un rol scurt. Manole Marcus. insa. portretul unei lichele perfecte). din alt film). dar cuprinzatar).~iMiruna Boruzescu. Matei Alexandru -. Mihai Mereuta. Nume noi ill filmele lui Sergiu Nicolaescu: scenograful Radu Boruzescu . cate un personaj-gluma (0 pu~lama simpatica. Monica Ghiu¢. cu calugari reali ~i deghizati. desenata de Jean Constantin). jucand cu prestanta pe "creierul" matrapazlacurilor). dar scenariullui Titus Popovici ~i Petre SaIcudeanu avea sa continue. 0 revelatie). Lascarica (Gheorghe Dinica. va lansa pe piata Un comisar acuza (aprilie 1974). Cornel Garbea. Ultimul cartu!j mizeaza excesiv pe efecte pirotehnice. Jean Constantin. comisarul Roman va lovi. sfar~itul anului 1940. pe langa interpretii filmului anterior apar altii . Dar "decantari" valorice nu s-au mai produs atunci in creatia lui Sergiu Nicolaescu: el . Ultimul cartuc~ (mai 1973): pistolul comisarului mai avea un glont pe teava.. regretam ca despartirea de comisarul Mic10van . ~iinca un film de aventuri (cu "va urma" ~iel. diluat in frazeologie..'ritm. Regizorului Sergiu Nicolaescu ii va lipsi. "insule ale comorilor" ~i "pirati in Pacific"). un film scris de Francisc Munteanu ~i filmat de Nicolae Girardi: portretul unui director de ~antier naval. intrucatva. maidane. toti purtand nume cu rezonanta in acei ani. Buciurliga (un ~tefan Mihailescu-Braila plin de idei) -.in plin.despre ni~tefo~tio~teniai lui Mihai Viteazul care au pribegit prin lume ~irevin in tara cu drapelul voievodului -. Un pistolar. 11va introduce intr-o alta perioada istorica tulbure. nr. peste cativa ani) a fost gata. Jean Lorin Florescu. Impotriva gangsterilor din epoca .Colea Rautu.banditi "rafinati". pare . putin haz pentrU destinderea incordarii. Tudorel Popa. barfa~i cu pretentii. cate un legionar dur (Gheorghe Dinica). Actiunea avanseaza spre primavara lui 1946. dupa chipul ~i asemanarea celui disparut. impu~caturi "cat cuprinde". strazi intesate de reclame. in principal.~i-a facut mana" in coproduqii semnate impreuna cu Wolfgang Staudte sau Gilles Grangier (cu "lupi ai marilar" . un cinematograf tern. cu alt regizor la timona.este. Dorin Dron. earn aceasta ar fi ~i "problema": mai putin riguros din punct de vedere compozitional ("filmul din film". vile somptuoase .. cate un legionar tont (Mircea Pascu. cu Zilefierbinfi (decembrie 1975). a~adar. cu acest ultim cartu~. "chemari ale aurului". perioada dementei legionare ~i. un exponent al "lumii noi" (interpretat de narion Ciobanu) ~icomisarul Mic10van (Sergiu Nicolaescu). escroci de duzina.

Regizorului Sergiu Nicolaescu fncepea sa-i lipseasca scenaristul Titus Popovici . Nu literar. Arion. cu filmul Primre colinele verzi (aprilie 1971). de mare frumusete plastica . Printre colinele verzi nu este "filmul cartii" dintr-un motiv cat se poate de evident: fntre carte ~ifilm. Pionii conflictului. sustinut de personaje substantiale. cinematografic. preluandu-~i propriile personaje. Intriga polipsta nu constituie decat un pretext (alt pretext) pentru ceea ce intentioneaza sa spuna. prozatorul Nicolae Breban ~i-a descoperit voca(ia de regizor. intr-un ora~el tihnit ~i fara antecedente. "ratiunile" crimei. avand in fata materialul uman ~ifaptic al "Animalelor bolnave" . prin prisma unor fatete uneori contradictorii ~i reflectate in c6n~tiinta ambigua a unui adolescent hipersensibil ~i introvertit. uria~ul ~i impozantul Arion (Mircea Albulescu). dupa ce-~i consuma energiile pe cateva piste false. Avem de-a face cu un scenariu al scriitorului Eugen Barbu. 0 a treia. un "teritoriu uman" labil pe care oricand se pot produce drame ~i acte de fanatism. Nicolae Breban. fapt mult mai important intr-un asemenea film. pe care autorulle analizeaza meticulos. Facerea lumii (mai 1971). un personaj dramatic). in Facerea lumii (mai 1971).. ~i spune. cele doua rememorari schiteaza destinul unei familii.rienta neconvingatoare. imaginea functionala a lui Aurel Kostakiewicz (natura fiind. fncarcat de sugestii. Miloia. in debutul anilor '70. "Animale bolnave" . regizorul secund (Constantin Vaeni). Paul (Dan Nutu). romanul cu titlu omonim. Mai joaca in film Ion Caramitru (Mateia~). A~a s-a nascut acest "film de autor" numit Printre colinele verzi. debuta ca regizor un scriitor important. care duce pe umerii sai povara predicatorului sincer. descopera nu numai asasinul ci. cand. Autorul a venit fnspre film cu unul dintre cele mai cinematografice romane ale sale. "facut"..fn majoritate . "ie~it din pluton" cu un film echilibrat. fnca de la primele secvente. Alcatuit . bucu234 . opere de maturitate artistica a fost ~iGheorghe Vitanidis. a comunistului Filipache. credincios.0 epoca de prefaceri social-poltice (anii 1943-1948) este urmarita prin doua pove~ti paralele: una. Doar doua exemple. Chiar atunci cand scriitorul-regizor lasa impresia ca nu are suficienta incredere in forta imaginii. pun in mi~care un fntreg aparat de ancheta care. care se apropie ~i se indeparteaza de clocotul unor intamplari dramatice. juxtapuse. Ion Dichiseanu (Vo~tinaru). Regizorul Nicolae Breban "n-a dansat decat 0 vara" pe ringul filmului romanesc: prima experienta a fost ~i ultima. Emilia Dobrin (in mlul Irinei).din flash-back-uri. pentru acest rol tragic). dubland-o cu vorbe ori abuzand de monologuri. dar refuzand ideea unei transcriptii dintr-un limbaj fn altul. Printre primii regizori care au realizat. La inGeputul deceniului al optulea. tipul de cinema practicat este modem. pare descins din lumea eroilor dostoievskieni. in majoritatea cazurilor caractere pregnant conturate. apoi 0 a doua. propun mici universuri morale. Sustin filmul ~i partitura muzicala excelenta a lui Tiberiu Olah. este un om sterp suflete~te. Firul narativ al filmului este aproape rectiliniu: din perspectiva celui mai inocent dintre personaje.operatorul Ovidiu Gologan reu~ind secvente de un "albastru infinit" -. autorul personajelor ~ifntamplarilor din filmul cartii "a vazut" un film propriu-zis. care ~i-a adaptat pentru ecran. "certificatul de regizor" al autorului n-a fost obpnut cu aparatul de filmat fn mana ci inainte. filmul. se contureaza 0 intriga pseudo-politista: 0 crima. Eva. alta a fiicei sale. Altfel spus. iar orice alta trimitere spre romanul-pretext ni se pare inoperanta. Scenaristul ~i regizorul Nicolae Breban fncearca un cinematograf de analiza. parca. de~i Printre coline Ie verzi a scris 0 pagina originala fn istoria filmului de actualitate. umilul ~i supusul Miloia (Vasile Nitulescu.

in Valurile Dunarii . din care extragem doar cateva nume: Tamara Cretulescu (filmul are ~i 0 poveste sentimentala). Interpretul rolului titular foarte bine gasit . Toma Caragiu. filmullui Gheorghe Vitanidis . vine cu Alexandra !ji infernul.rod al unei documentari minutioase ~i harazit cu valori literare . dupa premiera: . Emil Co~eru. prin aeestea. La inceputul anilor '70 ~i-au afirmat personalitatea. ~i muzica lui Richard Oschanitzky ~i Gherase Dendrino). care a preluat de la scriitorul Titus Popovici . salturi inapoi in timp. convingatori ~i ei. Virgil Oga~anu. Arcadie Donos.adica un conspect analitic al eroului in eircumstante istoriee exeeptionale . Carmen Maria Strujac. Manole Marcus ~i Iulian Mihu. Film-portret ~i6totodati'i. Gheorghe Cozorici. Dan Ionescu . Eugenia Bosanceanu. Constantin Rautchi. un punct de vedere discutabil despre epoca evocata. care revin. Mai joaca in film Ioana Bu1ca.lurie Darie. insa.Ceea ce fusese abia schitat In Setea. cu partituri consolidate. Mitzura Arghezi ~i multi altii). regizorul a sondat mai departe trecutul. primul continua serialul "mainilor curate" (cu episoadele Conspira[ia. operatorul Ovidiu Gologan a fost autorul unor imagini memorabile. un film biografic. TIarionCiobanu -. desigur. Sebastian Papaiani. Dina Cocea. neinsotite. strategice ale personajului renascentist. cinematografia noastra uneia dintre 235 . in acela~i an. 0 contributieimportanta in desenul de epoca al filmului av&nd~iscenograful Radu CaIinescu ~iautoarea costumelor Hortensia Georgescu. In Moartea lui Ipu ~iin tulburatorul roman cinematografic Puterea!ji adevarul. primul ajunge la Actorul !ji salbaticii. primit bine de critica la ora premierei. Arnza Pellea. regizorul Manole Marcus. alaturi de Dina Cocea. scenariul . propunea spectatorilor Puterea !ji adevarul. Marcel Anghelescu. in acest sens filmul contine cateva secvente vibrante Oa care contribuie. Ioana Bulca.cu Felix!ji Otilia. Din nou. aIti actori . Raliind. Carmen Stanescu. sub raportul nuantelor. realizand doua filme inspirate dintr-o "epoca a luminilor": Cantemir ~i MU!jchetarul roman cu premiera in octombrie 1975. Petrica Vasilescu.dupa 0 luna .. acest "dialog la distanta" . Gheorghe Vitanidis a facut. in MU!jchetarul roman.fresca de epoca.la care au mai colaborat compozitorul Dumitru Capoianu ~iscenograful. Victor Rebengiuc. prin cateva creatii de referinta. Liliana Tomescu. De la "facerea lumii" comuniste.se impune eu claritate acum. a carui principal a finalitate este evocarea artistului-patriot. Liviu Ciulei. Sa urmarim. intr-o distributie ampIa.randu-se de interpretari prestigioase (Irina Petrescu este Eva. revazut peste ani. .scotand in evidenta multiplele valente spirituale. printre ceilaIti interpreti fiind. politice. ori conturat Inca vag. Dupa acest "refugiu". Clody Bertola. Liviu Ciulei -.. Manicatide. consacrandu-se unor scenarii ale scriitorului Mihnea Gheorghiu. Amza Pellea. Ion Besoiu. creatia lor cinematografica instituind un sui-generis "dialog la distanta": primul propune Puterea!ji adewlrul. regizorii tandemului de odinioara. de salturi valorice..~tafeta" unor scenarii cinematografice dense ~iesentiale. Emanoil Petrut. al doilea raspunde . Scria Valentin Silvestru. Harion Ciobanu. Clody Bertola. Dan lonescu. Colea Rautu este Filipache. Vera Proca Ciortea. Marga Barbu. Ion Popescu Gopo (nimeni altul decat Petru cel Mare!). Matei Alexandru. filmul Cantemir lumineza din diferite perspective figura printului carturar. Ion Dichiseanu. are.iara~i seducator! -. celaIalt. Capcana ~i Departe de Tipperary). Emilia Dobrin. Toma Caragiu. mai de aproape. Intai a realizat (pe un scenariu propriu) filmul Ciprian Porumbescu (aprilie 1973). In februarie 1972. Liviu Ciulei este partenerul ei. interpretat cu eleganta ~iaplomb de Alexandru Repan. celalalt vine cu Nufilmam sa ne amuzam. George Constantin. in acei ani. afirmat mai cu seama teoretic In Strainul...este Vlad Radescu (inca student la data filmarilor).

daca resursele sale morale n-ar fi continut atatea rezerve de intelepciune ~iadevar) este 0 reprezentare . pe care viata i-a apropiat sau i-a despartit. Cornel Revent. in perspectiva timpului. Zephi AI~ec. regizorul Manole Marcus ~i-ainsu~itprofesiunea de credinta a scenaristului Titus Popovici.sau traise probabil . scotand in prim-plan povestea de viata a cinci oameni. de catre unii comentatori. dar asupra faptului ca in destinullui Petre Petrescu putem citi destinul unui Lucretiu Patra~canu ar fi cazul sa insistam.0 spune filmul . bazata nu pe himere ci pe insu~irea unor adevaruri fundamentale. meritele reale ale filmului) reclama 0 recoo236 . Ernest Maftei. nimeni n-a dezertat de la ideal. Virgil Mogo~ -. 4/1972) care . cu compozitorul Tiberiu Olah (ambii in forma de varf). Chiar daca celelalte personaje sunt sacrificate uneori. Manu (Octavian Cotescu) este 0 mostra tragica de inaderenta la sensurile istoriei.. lasandu-ne sa intelegem ca acolo. peisajul tipologic a1filmului este de mare varietate. devenita distructiva atunci cand personajul se opune evidentelor. nr.cate ceva din ce1e intamplate in povestire: "Cand s-a aprins lumina.cele mai fertile direqii estetice contemporane. schite portretistice semnificative realizeaza multi actori . la acel film pe care-l putea judeca cu acea orbire a amintirilor dureroase. dar la cele trei ore care trecusera. intelesese mai mult decat ~tia ca poate sa inte1eaga". se afla chiar pe baricade diferite. Personajele-cheie ale conflictului din Puterea ~i adevarul sunt ~i "personaje cu cheie". Puterea ~i adevarul evoca intamplan care au jalonat drumul tarii pe parcursul a mai bine de 20 de ani. "Cazul" Petrescu. In acest sens. Personajul de 0 captivanta frumusete sufleteasdi allui Petre Petrescu. tocmai pentru ca resursele sale suflete~ti nu devin "norma". Dana Comnea. Nineta Gusti.nu tocmai favorabila posteritatii filmului -. alaturi de 0 femeie intre doua varste. deosebit de cel afirmat in filmele anterioare): un personaj viu. am vazut-o ridicandu-se speriata. dramaturgul esential al filmului romanesc contemporan". deocam~ data.Nucu Paunescu. "cazul" femeii speriate (~i. Valeria Gagialov. Titus Popovici convinge ca e. Peter Paulhoffer. pentru ca momentele sale de slabiciune sunt omene~ti. uiHindu-se in jur.la scara unei existente umane . este un personaj-avertisment. vine foarte dinlauntru. printre personajele filmului. cautand sprijin. dupa cum o spune.. Tragedia pe care 0 traie~te Petrescu (~i pe care n-ar fi putut-o depa~i. aparand dogme uzate. cand scaunele au inceput sa scflrtaie. Poate ca la 0 melodrama oarecare ar fi suferit. i-a confirmat sau i-a infirmat. Las la 0 parte "cheia" unora dintre ele . Filmulii reunqte pe toti la cei doi timpi opu~i ai aqiunii: personaje1e sunt altele. este considerat. cu 0 exemplara clarviziune. tocmai de catre prieteni. adevarat. Film de istorie traita.desigur. poate ca la un film dur ar fi tremurat. mi se pare foarte relevanta marturisirea scriitorului Constantin Stoiciu ("Cinema". cand tacerea a inceput sa doara ~iflecareala s-a amestecat cu scaparatul betelor de chibrit. are con~tiinta descatu~ata de capcanele auto-conservarii. pentru ca tristetea de a nu fi inteles. un film "datat". a vazut filmul. Puterea ~i adevarul. i-a ajuns din urma sau i-a depa~it dramatic. Irina Gardescu. Cine sunt cele cinci personaje-cheie? Pavel Stoian (interpretat de Mircea Albu1escu)este un personaj vital. 0 "f0rta telurica".a gradului de eroare savar~it de personajele principale ale conflictului. printre izbanzi ~iinfrangeri. Ar mai fi un motiv de "lasat la urma" pe inginerul Petre Petrescu. Impreuna cu operatorul Nicu Stan. Haralambie Boro~. Convingator este ~i Olariu (Lazar Vrabie) care dobande~te intr-un prea tarziu sentimentul culpabilitatii sale. Am lasat la urma personajullui Petre Petrescu (un Amza Pellea inedit.cu 0 tradare. suntem cu totii. dar imposibilitatea unora de a tine pasul cu realitatea poate echivala . energic. Mihai Duma (definit de Ion Besoiu) vine cu atributele tineretii. care ~tia .

Violeta Andrei. 0 precizare face Adina Darian. 183). prefigurand sensul absorbtiei. ale rei'ntalnirii dintre Pascalopol ~i Felix. scenografia semnata de Radu Boruzescu ~iLiviu Popa. a~adar. cu inventia lor functionala. Cum nici spectatorul nu poate evada din fascinanta atmosfera a filmului ce se tese ca 0 vrajitorie". Gheorghe Dinica 11picteaza in "culori tari" pe Stanica Ratiu. elaborat ca atare de regizorul lulian Mihu. Aici infemul sunt «ceilalti». in secventele finale. "Graphis-colorul". pe Calea Rahovei. decoruli~i asuma 0 functie activa.in stil original . Un muzeu de ceara care ramane "in vitrina". La 0 luna dupa Puterea si adevarul. Efectiv. spre ~oseaua Mihai Bravul. imaginea de exceptie a cuplului Alexandru Intorsureanu-Gheorghe Fischer. dincolo de viata. in "dialogulla distanta" amintit. care trece pe nesimtite de la sarabanda la requiem) contribuie generos la senzatia unui "muzeu de ceara". De aici nu se poate evada. Leni Dacian (cu acreala fetei batrane ~i cu vocea Rodicai Mandache. nu urmarqte tumeele Auricai pe Calea Victoriei. Dupa cum subliniaza loan Lazar (in cartea sa "Arta naratiunii in filmul romanesc". Manole Marcus ~i 237 . participa (a~ adauga ~i muzica lui Anatol Vieru. . din interiorul caselor napadite de molii. in rolul Auricai). nu ne poarta nici pe strazile strabatute in drumul spre matu~a Agripina. Eliza Petrachescu (intr-un alt rol fabulos).scenariullui loan Grigorescu.siderare. de catre Stanica. de a se devora unii pe aWi. inainte ca in rol sa intre culoarea.. a~a cum . prelungind~-l. stangaciile ~iinocentele unei tinereti reale. pe Calea Plevnei sau pe ~oseaua care «se infunda la hipodrom». in cronica din revista "Cinema" (m. lulian Mihu prezenta pe ecrane. Acei «ceilalti» care poseda ~tiinta de a se sufoca unii pe altii.. loan Grigorescu ~ilulian Mihu au dorit. in "trenul moqii" de pe frontul primului razboi mondial. in martie 1972.. personajele desenate de interpretii ale~i de regizor par figuri de ceara ale unui muzeu Grevin: Clody Bertola (Aglae. iar un interpret neprofesionist. interpretandu-l. lulian Mihu I-a vazut in rolullui Felix pe scenograful Radu Boruzescu ~i se poate spune ca a avut 0 intuitie de gratie. cand semnele realitatii i~i pun pecetea pe film. cinematografizandu-lin spirit calinescian. datorita careia culoarea joaca. In acest sens. p. investita ~i aceasta cu 0 valoare estetica pregnanta". 4/1972): "Aparatul nu se lasa condus intotdeauna spre locurile pe care 11impinge litera romanului. Nu colinda strazile Bucure~tiului: strada Antim sau strada Sfintii Apostoli . Decorul devine in felul acesta una din vocile (filmice) ale naratiunii. nici nu ne sunt aratate plimbarile lui Felix prin Cotroceni. preferandu-i spatiul c1austrat.In filmullui lulian Mihu. in atmosfera de epoca reconstituita cu mijloacele frescei cinematografice. ~erban Sturdza.desigur . pentru a nu rupe vraja aceea fantastica. Arpad Kemeny completeaza distributia. personajulimprumutand de la interpret insu~iri determinante. sau oricum al unei experiente in care initiativa lui Felix nu va conta intotdeauna.fara a desconsidera trama propriu-zisa . . unde se afla ~i locuinta lui Pascalopol. pana la Bariera Mo~ilor. cel mai valoros film alintregii sale creatii. La interval de 0 luna. spre Fundatura Vaselor.pe realizarea portretelor de grup. Calinescu. animand .unde se afla cartierul general al familiilor Giurgiuveanu ~i Tulea. Pentru a nu ie~i din atmosfera interioarelor ingramadite ~iprafuite. Otilia Julietei Szonyi ramane 0 "enigma". Felix $i Otilia. Sergiu Nicolaescu e un Pascalopol "cuminte". Ovidiu Schumacher. Regizorul . Gina Patrichi.G. In general. cu tramvaiul cu cai. "baba absoluta fara cusur ill rau"). Herman Chadrower (in rolullui Costache Giurgiuveanu) face 0 creatie memorabila. punand accent . pomit din "Enigma Otiliei" calinesciana.in creatia caruia ecranizarile joaca un rol important s-a apropiat de universul romanului cu un manifest simt creator. regizorul a renuntat la dimensiunea citadina a romanului. de personaj semantic.

protagoni~tii din Departe de Tipperary. echivaHind cu victoriile "v~rstei de aur" a "mareluimut". Mircea Diaconu. in Nu filmam sa ne-amuzam (martie 1975). Personajul principal. Cornel Revent. In anu12000. politica s-a carn schimbat. Cornel Revent. . Toma Caragiu a fost desernnat sa-l reprezinte pe Tanase Inca din faza scrierii scenariului. Departe de Tipperary (august 1973) ~i Capcana (ianuarie 1974). de la veselie la tristete ~i de la zambet la lacrima. "povestea cu trabucul" (interpretata.cum spuneam . ~i conferind tramei un tot mai acuzat fond politic (In Departe de Tipperary apar multe personaje reale ale timpului evocat). autoare a costumelor).lulian Mihu. Aurel Giururnia). In alta clipa de inspiratie. Maria Rotaru. compozitorul George Grigoriu . din Viata nu iarta. Ernest Maftei. Intre timp. dramatice. dar beneficiind. Zephi Al~c.0 comedie amuzanta. de Toma Caragiu ~i Marin Moraru). Caragiale nu-i strain de jocul onomastic. ca i-a casapit pe legionari. nurnit Caratase. trecand non~alant de la ironie la satira. Manole Marcus. Majoritatea personajelor au sernnele schimbate: "uternista" pura ~i spirituala (Mariana Mihut).filmul armonizeaza genuri cinematografice distincte satira. poate. a compozitorului George Grigoriu. acest din urma film fiind scris doar de Titus Popovici. cum spuneam. nurnit tot Oarca (Mircea Diaconu). Silviu Stanculescu. Mai joaca in film Mircea Albulescu. Manole Marcus a preluat de la Sergiu Nicolaescu serialul "mainilor curate" scris de Titus Popovici ~i Petre Salcudeanu. desenat de Victor Rebengiuc. Evident. Lucia Boga. lulian Mihu? S-a jucat. a lansat pe piata cel de al doilea moment de varf al filmografiei sale. estrada ~i comedia. frumos.. nu mai poate fi . Carmen Petrescu.a. cu haz nebun. Ovidiu luliu Moldovan. pe strillucitul animator al teatrului de revism Constantin Tanase.un personaj jalnic ~i subuman. Numai di.uneori cu aplomb didactic . cu pamfletul politic. operatorul Nicu Stan. primarul comunist (Mircea Albulescu). ajutorullui Roman. care ar merita sa nu lipseasca din antologia marilor momente cornice ale lurnii. Politizat. Maria-Clara SebOk. ale rechizitoriului politic -. ci ~iun exemplar artist-cetatean. de~i Incearca sa ne convinga . omagiind nu numai un interpret genial al teatrului de revista. Mihaela Buta. ~iinterpretii din Capcana (pe langa unii dintre cei arnintiti. Manu Nedeianu.ca umorul este 0 238 . ducand actiunea pana In anu11948 cand ultima rnisiune a maiorului Roman este stiirpirea unui "cuib al rea~tiunii". majoritatea . Vasile Pupeza. Este 0 secventa in film.ca simbol al rezistentei anticomuniste . pentru ca numele personajului Imprumum cate ceva atat de la Caragiu (Cara-) cat ~ide la Tanase (tase). Neamtu-Ottonel ~. Zephi Al~ec.). Aurel Giururnia sau Lazar Vrabie).scenaristul Titus Popovici. de colaborarea operatorului Nicu Stan. Maria Chira. al unei confruntari deschise Intre artist ~ilegionariY. Gheorghe ~imonca. ca ~icele doua anterioare. colosalul hohot de riis pe care 11distribuia generos Tanase. excesiv (firele aqiunii ducand spre un moment-lirnita. In continuare. Marieta Luca.personaje istorice (printre interpreti: Fory Etterle. filmele Conspiratia (iulie 1973). de la ~arja la pamflet. Ion Besoiu. N. In ianuarie 1975. cei doi autori ai tandemului din La mere. are un model real. desigur. din biogra'fia caruia .~i cu Virgil Moise scenograf ~iFlorina Tomescu. au oferit doua dintre filmele de varf ale carierei lor cinematografice. de~i. Ce-a facut. Actorul ~i salbaticii (cu aceea~i echipa de colaboratori . "bandele crirninale" care actionau In munti au fost reabilitate. Margareta Pogonat. ba chiar cu tonurile grave. ceilaiti interpreti din Conspira(ia (Adina Popescu ~i George Mihaita. cu har ~iveneratie. "Infioratorul camarad Baniciu". Toma Caragiu poarta In el. undeva In munti.s-a intrupat scenariullui Titus Popovici. dupa cum nici cornisarul Roman (IlarionCiobanu) nu se mai poate mandri.artistica ~i civica . Octavian Cotescu.Victor Rebengiuc.

In functie de natura subiectului. insotit de operatorii Alexandru Intorsureanu ~i Gheorghe Fischer (dedicati regizorului ~i-nfilmul urmator). a carui atmosfera postbelica este reconstituita cu sprijinul imaginilor semnate de George Cornea. Olga Bucataru. devenita Portite albastre ale ora$ului. Florin Tanase. printre ceilal!i interpreti. Nea Vitu. Aurel Popescu). ~tefan Mihailescu-Braila. Dan Nutu. Sandu Sticlaru. la sfil. care a scris . suJ:inutde cativa "comici vestiti ai ecranului" . un film inspirat de romanul cu titlu omonim allui Teodor Mazilu. inspirat din romanul cu titlu omonim de Laurentiu Fulga. Octavian Cotescu. Violeta Andrei. regizorul schimba ~ifizionomia distributiei (alaturi de Violeta Andrei . Aurora ~otropa. filmul Asediul . vitrege ale razboiului reies prin contrast. de compozitorul Radu ~erban.. in august 1971. Flavia Buref. Ion Besoiu.r~ituldeceniului. dar accentul nu este pus pe secventele de razboi. rememorata de imaginile poetice. misiunea lor este de a zadarnici tentativele aviatiei fasciste de a bombarda ora~ul. Nicolae Praida. de razboi .intreaga actiune a fihpului: personajele principale sunt osta~i ai unei baterii antiaeriene. ele intrerup 0 poveste delicata de dragoste. un film inspirat de evenimentele anului 1945.joaca Romeo Partenie.. a romanului "Puterea". in fapt. Ion Besoiu. Filmul are respiraJ:iede "schitil". numai ca Nea Vitu .Petre Veniamin ~iautoarea costumelor Oltea Ionescu. Aimee Iacobescu. albastru de uniforme. un divertisment estival. albastru de albastrele)se petrece . pe un aerodrom din apropierea Capitalei. El a realizat. cu un personaj ata~ant.~ansele de durata" ale unui film in care mai joaca Mihaela Mihai. Jean Georgescu. Draga Olteanu. astfel de filme . nu este altceva decat un "comunist de omenie". George Aurelian. Hans Pomarius. Gheorghe Dinica ~i. Jean Constantin. Florin Scarlatescu. Toma Caragiu. Sebastian Papaiani. Cornel Patrichi. "Amanuntul" acesta scade .special pentru film povestea unei "ore de august". Urmatorul film allui Mircea Mure~an marcheaza intoarcerea la cinematograf (dupa aproape douazeci de ani) a scriitorului Marin Preda. loan Sabau. De aici. Ioana Casetti.interpreta Alexandrei din visele eroului . Aristide Teica. cu dedesubturi grave. 0 adaptare pentru ecran. Dupa Felix ~i Otilia. Nucu Paunescu.Toma Caragiu. ~i regizorul Mircea Mure~an ~i-a ingaduit cateva dipe de "respiro". datorat acestuia din urma -. creat pe ecran in termeni savuro~i de Octavian C.spre a demonstra ca . Gheorghe Novac.au insemnat momente de "respiro" in filmografia lui Iulian Mihu (In pregatirea capodoperei care va urma.ca ~i alte cateva care au urmat . "nu filmam sa ne amuzam" -..care se pricepe sa imbine. realitatile dure. pictorita de costume Doina Levinta ~iscenograful Aureliu Ionescu.. imediat. Gheorghe Dinica. Mircea Albulescu. Mihai Mereuta. dintr-un ora~ portuar. filmul ramane 0 joaca in creaJ:ia cineastului. ale operatorilor Alexandru Intorsureanu ~iGheorghe Fischer. Valeria Seciu. de scenografii Mircea Oni~oru. convingator.otescu. Lumina palida a durerii). Angela Stoenescu (un "qalon" feminin pe cinste). Bariera (decembrie 1972). La "portile albastre ale Bucure~tiului" (albastru de cer. Emanoil Petrut. Acid. Iulian Mihu a trecut la un film grav. Constanta.pe un scenariu la care a colaborat cu scriitorul Corneliu Leu. sensibile. nu de roman.intreprindere foarte serioasa.intr-o ora torida a zilei de 24 august 1944 .. Nicolae Radu. dupa Rascoala ~iBaltagul. autorul scenariului ~i autorul filmului au incercat 239 .Gina Patrichi.. pe un scenariu propriu. gravitatea pesonajului cu ironia ~i umorul. Gina Patrichi. sustinuta de acordurile lui Anatol Vieru. Angela Chiuaru.. realizand Alexandra $i infernul. nation Ciobanu joaca un asemenea prefect. in rolul regizorului Jean Georgescu -. in creatia sa. A urmat. cu alte nume atractive pe generic . "cand masele populare impun primii prefeqi democraJ:i"(cum se scria in presa vremii).

Atat: 0 ora de august. Colea Rautu. au fost obiectii serioase ~i la Stefan eel Mare . de suferinta straveche ~i de catharsis.D. Emilia Dobrin.sa se apropie de tinerii care-~ipetree ora de august la un pas de moarte.ii lipse~te 240 . Amza Pellea ~i Matei Alexandru.. filmata de Nicolae Margineanu. Toma Caragiu. dar nici aceste filme de inspiratie sadoveniana (scrise de regizor in colaborare cu Contantin Mitru ~i . rememorata dupa 25 de ani printr-o confruntare de amintiri complementare. lipsit de emotie. cu intamplari dramatice (rilzboiul personal al unui "haiduc al apelor" impotriva nemtilor. de pilda. Toma Caragiu. dnd se implineau cinci sute de ani de la evenimentele evocate) este 0 distanta considerabila. mizand pe microrecitalurile unor Dem Ractulescu. 0 idila cu deznodamant tragic). Cornel Patrichi. Gheorghe Dinica. compozitorul Theodor Grigoriu. iar un film despre domnitor. De la avatarurile celor trei borfa~i simpatici pana la filmele istorice Fratii Jderi (aprilie 1974) ~i Stefan eel Mare . ca filmul e dezlanat. autorul costumelor Horia Popescu. Pentru alti regizori afirmati in deceniile anterioare. despre incle~tarea de la Podu-lnalt. Colea Rautu. Leni Pintea-Homeag. infruntarea a doi frati. Ernest Maftei.osciland intre. scriitorul Mihnea Gheorghiu i~i motiva astfel optiunea: "Pamantulin care s-a nascut tragedia aici este. "bomba" este dezamorsata in ultima clipa.-urile.. are nevoie de contrapunctul comic!). Sebastian Papaiani. inspirat dintr-un fapt autentic de "eroism cotidian": asupra unui ora~ dunarean planeaza pericolul unei explozii. Toma Dimitriu. dqi interpretarea lui Gheorghe Cozorici a fost apreciaili. Intre cele doua "coperti" foarte diferite ca gen. ca sa fie mai dramatica.Vaslui 1475 (ianuarie 1975. Au mai lucrat la film: scenograful Constantin Simionescu. cu spirit de sacrificiu ~icuraj. Alegandu-~i. "am ras cu gura pana la urechi" ~i . mimeaza doar fiorul ~i maretia. s-a spus. povestea cinematografica este tensionata.in "anchetele" de la premiera . Florin Piersic. Mircea Diaconu. anii 1971-1975 au avut "semne" distincte. ca ni~te sateni "intr-o pauza de coasa") ~isa sugereze incle~tarea luptei. Cezara Dafinescu. realizat in tu~e groase. Adriana lonescu. in aceea~i perioada. a~a cum i-a dorit Marin Preda. George Motoi. cuprinde clipe de emotie ~ieste sustinuta de personaje veridice. George Mihaita. Jean Constantin (ca-n viata: drama. cu intreaga lui incarcatura de sublim. Regizorul Andrei Blaier. Mircea Ba~ta. Puiu Calinescu.in primul film Profira Sadoveanu.Valeria Sadoveanu) n-au primit adeziunea criticii: s-a considerat ca Fra{ii Jderi pierde pe drum fiorul prozei originare. sa "materializeze" in imagini "lini~tea dinaintea furtunii" (soldatii sunt. Ion Caramitru. realizeaza intai Pudurea pierduta (martie 1972). era de multa vreme a~teptat ~idorit. Cornel Coman. cu cateva portrete in mi~care desenate de Dan Nutu.. Scrisa de loan Grigorescu. Dumitru Rucareanu. uneori ca un abur de gand. alteori ca 0 ruga). dupa un scenariu de Mihnea Gheorghiu: 0 poveste din anii razboiului. Dem Ractulescu. Dar filmului . ca in Zodiafecioarei. chiar de farmec uneori. de mantuire".. la inceputul filmului.Vashti 1475. Mircea Dragan a abordat in Explozia (decembrie 1972) un subiect de actualitate. care a creat ~i suspansuri muzicale. Jean Constantin.. Dumitru Furdui. cu pasiuni puternice. nici moartea nu devin ostentative . in al doilea . Nici eroismul. reactiile publicului . Mircea Constantinescu-Govora . i-a dat inainte cu B.in care principalele roluri suntjucate de Ilarion Ciobanu. Draga Olteanu.. cu Brigada Diverse In alertu (iulie 1971).0 comedie jenanta pentru 0 cinematografie care se respecta". cu lumini de pace ~i umbre de razboi ("prinse" in imagini de operatorul Viorel Todan ~i insotite de muzica lui Doru Stanculescu. Costel Constantin.Aurel Cioranu. Vasilica Tastaman. Mircea Dragan. pamantul dobrogean ca loc de desfa~urare al dramei. in interpretarea unor actori ca Radu Beligan.

In aceia~i ani.. aducand pe ecrane doua filme care 1argesc paleta tematica ~i de gen a demersu1ui sau artistic. i~i duce existenta specu1and disponibilitati1e suflete~ti ale sexu1ui slab.0 adevarata sarbatoare nationaHi". putin umor absurd. aceea a 10godnicu1ui de profesie (pe scene1e romane~ti se ~ijuca. Mariella Petrescu ~iTamara Cretulescu.. pentru ca ajung sa se confunde cu personaje rea1e ale maha1a1einoastre. Calcu1andu-~icu grija. ava1an~e de gag-uri. .George Mihaita.pre1uand ~iInclinatii1e nou1ui scenarist. in e1aborarea scenariu1ui. regizoru1 I~ireca~tiga faima de "cineast a1actualitatii". fiecare In felu11ui.impreuna cu care a semnat scenariu1 -.. Ion Baie~u . surpriza). regizorul Geo Saizescu.l.a trecut 1arecuzita satirei. Prin Ilustrate cu jlari de camp (februarie 1975). este rezultanta unor practici ~imenta1itati anacronice. scenografu1 Vasile Rotaru.desenat cu sinceritate ~igratie de Elena Albu. ceilalti colaboratori ai echipei de fi1mare .Stela Popescu. reprezinta 0 schimbare de ton fata de comedii1e anterioare: de la Ulloru1cu inflexiuni lirice sau cu ramificatii ironice. In ciuda titIului sau poetic. Paul Ioachim. de la un motiv 1ansat cu succes pe mici1e ecrane. filmullui Andrei Blaier este un "insectar" in care sunt fixate tipuri ~i ticuri nocive. Fory Etterle (un sot seni1 ~i curtenitor) . alti actori din distributie (Dan Nutu.0 contribupe 1afolc10ru1universal". pare 0 fiinta ireala. 10viturile. Primu1 dintre e1e. Eliza Petrachescu. de acum inainte. Insotit de Sebastian Papaiani (nascut pentru 241 . ~tefan Mihai1escu-Bri'li1a. un regizor precum Geo Saizescu i~i continua cariera de comedian.. Ukrarniora ~iAlice. Mai joaca in film . cetatenesc. fiind primu1 sau film de autar.. personaju1 pur. asistat de ciracu1 sau intru matrapaz1acuri A1ecu A. cea de toate zilele. Recomandandu-se drept inginer de poduri . Constantin Florescu) contribuie. Gheorghe Dinica Ie confera 0 autenticitate teribi1a. peisaju1 ~ifabu1and pe 0 alta tema 1a moda. Mimi ~iStela."peste rauri ~i chiar peste fluvii" -. filmul pacala (martie 1974). . sunt Vasi1ica Tastaman ~iVioleta Andrei. peisaje frumoase (operator: George Cornea).. Ioana Bulca (0 "blonda de suflet" .10godnicu1de profesie" Temistoc1e T. Ana Cic1ovan. De aici pana la film n-a mai fost decat un pas. regizoru1 . In aceasta 1ume odioasa. ace1a a1personajelor de succes Tanta ~i Coste1. schimbiind identitatea eroi1or. Scriitoru1 a pornit. nu va mai lipsi din fi1mele sale. Operatorul Dinu Tanase. carora actori de clasa ca Draga Olteanu Matei. reflexul unei atitudini de dispret ~i de sfidare fata de va10rile morale. pe1icu1aavand 0 semnificatie sup1imentarain creatia 1uiAndrei Blaier. In fi1mografia lui Geo Saizescu a urmat un "vis vechi". zburand dintr-o floare a credu1itatii in alta. Suchianu spunea 1apremiera ca este . ~i nu numai de poduri ci ~i de punti suflete~ti. temperamental a. Draga 01teanu Matei (0 vaduva cu noroc la Loto ~i1a amanp). e1i~i asigura un trai manos. de1icat. Revenind 1aco1aborarea scriitoricesca a 1uiDumitru Radu Popescu . 0 piesa ceha chiar astfel intitu1ata).Maria Voluntaru 1?i eo G Saizescu insu~i (Bizaru1). care. In acea perioada. 1areu~ita unui film cu pretioase insemne realiste ~icu limpezi finalitati satirice. autoarea costume10r lleana Oroveanu -. vadind un acuzat simt civic. Nineta Gusti. ~i "reteta" e gata. In rest. Emilia Dobrin ~i Margareta Krauss-Si1vestrini. Nucu Paunescu.Asta seara dansam fnfamilie (aprilie 1972). cateva etape ale "drumu1ui spre fericire" . Regizoru1 i~i schimba ~i unghiul de vedere in prospectarea realitatii apropiindu-se de fapte cotidiene cu mai mare impact social. "un moment de sarbatoare ill istoria artei cinematografice romane~ti".compozitoru1 Radu ~erban. cateva ~lagare (Temistoc1e Popa. . a1aturi de Andrei Blaier.~tiintific". Temistocle (Dem Radu1escu). depre care D. Gina ~iMary. e1insu~i actor in film). Experienta tragica de viata pe care 0 parcurge tanara eroina (interpretata cu discretie de Carmen Galin). infrico~atoare. A1ecu (Sebastian Papaiani)."scanteia".

Pacala vine pe lume ~iporne~te prin lume pentru a se razboi cu un "balaur cu 0 mie de capete" . alp interprep .scriitorul Petru Popescu (care se va stabili dupa 1978 In Statele Unite ale Americii. Mircea ~eptilici. Trainicia filmului vine ~i dinspre "cadrul de balada" al povestirii cinematografice. interpretarea ne1ngro~ata dau 0 idee despre capacitatile regizorale In registru comic ale lui Geo Saizescu". iar apoi a lansat Agentul straniu (decembrie 1974)..R. Dar.~ ---"- PacaHi) ~i-au propus sa ofere filmului. Dumitru Rucareanu ~icativa copii .In perioada de referinta ~ un drum ascendent. plina de demagogie ~ifard. ~tefan Mihailescu-Braila. Emanoil Petrut. ~tefan Banica. Zephi Al~ec. la randul sau generator de durata? D. are Cosma Bra~oveanu. Multi actori din film creeaza roluri care raman: Papaiani devine Pacala ~iPacala devine Papaiani.. mucalit. un haz special. caci de n-ar fi n-ar mai fi.prostia. Aventuri la Marea Neagra (mai 1972). a crimei. Scenarist este .. unde va continua sa scrie scenarii.rara a-~ireedita succesele din deceniul anterior.trece prin aceste varni ale prostiei ~inu numai ale prostiei ~i sper sa mai ramana ceva din el. basmul popular ~i comedia moderna sau tradiponala (. a anonimatului belicos ~i cica justipar din umbra sa la~a. chipul unui Pacala care sa nu se suprapuna pe nici una din definitiile contradictorii date eroului de-a lungul timpului: In concepti a lor. varna calomniei sobre ~ipe puncte .In ciuda unor observapi de luat In consideratie . balada ~i snoava.scriitorul~i regizorul ~tiaufoarte bine ce fac -. frumoasa ~inostima Pacali¢ este Marlella Petrescu.. Ion Marinescu. foarte tanarul critic Dan Com~a .Intelept --. scris In colaborare cu Horia Lovinescu ~i interpretat de Florin Piersic. autoarei costumelor Deana Oroveanu ~i compozitorului Radu ~erban). Tonul simplu al povestirii. este 0 stare de spirit (datorita. In cronica de la premiera din revista "Cinema" (m. In limitele unei naratiuni cinematografice. ~i operatorului George Cornea. ~i spectatorilor. Savel Stiopul a adus pe ecrane un film facil. Drum in penumbra (august 1972). Popescu scria aceste randuri In octombrie 1972 (Inaintea premierei). Conditia femeii vazuta cu ochi de barbat. Deana Stana Ionescu. Inconjurat de 0 lume mai bine organizata ~i mai tare decat el. Octavian Cotescu. Regizorul Lucian Bratu . 311974). filmul pacala este o mmurie a arnbitiei lui Geo Saizescu de a contopi. mai exact. Corina Chiriac.R. El nu e ce se crede depre el ca este ~i aceasta este esenta sa: e mai viclean. a minciunii.a realizat doua filme consacrate unei actrite: Margareta Pogonat. Ion Besoiu. Maria Clara SebOk. Geo Saizescu Insu~i .Vasilica Tastaman.~mechero~i"..participa cu haz la ronda bunei dispozitii.:. pacala a fost .~i a ramas . In mare masura. cu ochi de barbati. Sau. montajul rapid ~i eficient. Mariana Mihut. oare..de Florin Piersic.pentru prima ~i ultima oara In tara . In povestea cinematografica a lui Pacala nu razbate ~iun fond dramatic ("lupta lui Pacala este 0 lupta drarnatica!" .un film polemic! . Primul. varna impotentei spirituale. din "ciocnirea" amnarului-bahld~ cu cremenea-farsa au sarit scantei de poezie ~ihaz care au Invins timpul.definea plastic natura filmului: "Proiect ~i vis mai vechi al cineastului. un policier "neutru" . proverbul ~i gluma. nu se dovede~te mai slab decat ea.printre alpi . pseudo-aventuros. dar punand accente binevenite pe filmul de actualitate cu inflexiuni psihologice . Ultimul val pentru 242 . care este mai mult decat un fundal. speranta trece prin vamile diavole~ti care sunt ale lumii pamantene ~i se tin lant varna jafului. D. Pe upna . scris de Tudor Popescu ~ijucat . Radu Beligan ~i Savel StiopulInsu~i.. scenografului Vasile Moise. despre eroul filmului: "Pacala este ~i el ca ~i altii un alergator de cursa lunga. Acest calvar caraghios ~inu lipsit de. Popescu zicea .spunea candva regizorul). In afara oaselor". Nu toti cinea~tii au urmat . Violeta Andrei. ).

in primul rand. ill Veronica. din echipa de realizatori fac parte operatorul Nicolae Girardi. printre interpreti fiind ~i Victor Rebengiuc. ill anii '80.anii respectivi au fost cei mai buni ai acestei actrite cu certa vocatie cinematografica -. Moartea unui inger. pana la plecarea din tara. pentru scenograful Virgil Moise ~i autoarea costumelor Lidia Luludis. in perioada de referinta. Copiii nimanui pentru David Wheatley in 1994. Sunt multi de "daca" in filmul scris de Petru Popescu ~i regizat de Lucian Bratu: daca eroina nu ar fi impaqita intre 0 mama "cu principii" ~i doi copii acaparatori.ramane. apoi. un debut semnificativ: acela al regizoarei Letitia Popa. Andrei Csiky. 0 Angela Moldovan 243 . Carmen Galin. prin doua pelicule emblematice: Veronica (aprilie 1973) ~i Veronica se fntoarce (decembrie 1973). Stern ill 1986. expresie ~i glas celorlaIte personaje: 0 Margareta Paslaru cu ochelari ~i incruntari de educatoare. Nicolae Ifrim. ba chiar un scenariu transpus de el pe ecran. cu filmul Zestrea (ianuarie 1973). Ion Anghel. chemati sa dea chip.. cu ve~mant ~iraze de zana. pe cateva "atractii speciale". Geta Marutza. unul de televiziune. Preocupata consecvent. aleasa sa-i dea chip. ca regizor. daca n-ar fi yorba despre un "drum in penumbra" . 0 candoare ~i-o mirare. tot un film-portret. regizoare de teatru. micuta Lulu Mihaescu . Tot pe teritoriile filmului de actualitate. Sublinieri pentru imaginea operatorului Florin Mihailescu. deruleaza povetea unei femei intre doua vfu-stecare incearca sa-~i refaca viata prin iubire. dar a dovedit..fiica unei farmaciste -. Sebastian Radovici. Zephi Al~ec. un Dem Radulescu cu boneta ~i lingura de bucatar. aflata intr-un conflict deschis cu un ~ef de ~antier carierist (George Constantin). scenograful Nicolae Dragan ~i un debutant in muzica de film. Cel de al doilea film de actualitate al regizorului Lucian Bratu din anii 1971-1975 a fost Ora!jul vazut de sus (noiembrie 1975). drept "primul musical romanesc" ~ideschidea seria productiilor realizate de casele de filme infiintate in vara anului anterior. in creatia sa. fetita de vreo patru-cinci ani~ori. in 1986). toata un zambet. Octavian Cotescu. Dan ~tefanica. actorii. Aurel Giurumia.0 ecranizare dupa piesa cu titlu omonim a dramaturgului Paul Everac. /ubire obsesiva pentru Stevan H. la vremea premierei. Rolul principal apartine aceleia~i actrite cu infinite disponibilitati de interiorizare. Drum fn penumbra. Este. 0 Vasilica Tastaman pe post de vulpe pacalita ~iun George Mihaita pe post de ~oricel nazdravan. Margareta Pogonat. loana Ciomman. Dinu lanculescu. sensibilitate. Dorin Dron. daca . ~i un alt Dem Radulescu cu mustati ~i apucaturi de motan. ~i ca autoare de film. Veronica era anuntat. Liana Dan. portretul unei primarite active ~idevotate "cauzei" . ~i 0 alta Margareta Paslaru. Este yorba. Acest singur scenariu romanesc al lui Petru Popescu. despre 0 "dragoste de vacanta" . perioada la care ne referim a insemnat 0 confirmare (a pasiunii pentru filmele destinate copiilor) ~i 0 consacrare. Laurentiu GaImeanu. expresie ~i glas Veronicai. discretie. daca "el" nu ar fi un barbat prea temator in fata unei asemenea situatii de viata. Sanda Toma. Sunt.Peter Weir in 1979. Partenerul Margaretei Pogonat este Cornel Coman. printre ceilalti interpreti fiind: llarion Ciobanu. in film mai apar lleana Stana lonescu. lulian Vi~a (acesta din urma intr-un ata~ant "filmulet in film" in final).ora~ul sau -. de marele public al micil6r spectatori. care ar fi putut deveni o "dragoste pe viatii" . pentru compozitorul Dan ~tefanica. loana Ciomartan.. a carui partitura are acorduri lirice. in principal. Constantin Lungeanu. "manu~a" fiind aruncata de Casa cu numarul 3.care va mai realiza doar doua filme. ~i stabilirea in Statele Unite ale Americii . Letitia Popa . in film. Mircea Ba~ta. predispozitii lirice. Pentru regizoarea Elisabeta Bostan. Mihai Heroveanu.. regizoarea Elisabeta Bostan mizeaza. Tot Margareta Pogonat detinea principalul rol feminin . Doina Stanescu.

interpretata de Adina Popescu.. Nucu Paunescu. Scenariul. concediat pentru ca a indraznit sa-i opuna directorului 0 idee proprie. acesta.ie~it din experienta prelungita a filmclor cu haiduci . extrema urgen(a (august 1974).In ultima instanta. Peste un an. scenograful Aureliu Ionescu.gata-gata sa ajunga pe varza -. ies In evidenta Toma Caragiu. ~i a~a mai departe . Marcel Anghelescu. In cele din urma.o noutate pentru anul1973 -. Virgil Calotescu aduce In Trei scrisori secrete (aprilie 1974) cazul unui maistru pe un ~antier naval. Lazar Vrabie. pe langa care au mai aparut Violeta Andrei ~iFlorian Pitti~ . poezie ~ibuna dispozitie. Mihai Stan.a realizat Para~uti~tii (iulie 1973). In iulie 1973 continua sa se afirme in lungmetrajul de fictiune ~iVirgil Calotescu cu filmul Dragostea fncepe vineri. pe un scenariu (placut) allui Francisc Munteanu ~i Insotit de operatorul Nicolae Girardi.in primul rand compozitorul Temistocle Popa. prin punctele esentiale . cu Cornel Coman. revenit.. Intre timp. muzica ~i dans. scris de Horia Lovinescu ~i Mihai Opri~. insa. toti ceilalti inclusiv micuta Veronica. Irina Petrescu. 0 imagine expresiva (Nicu Stan). Sergiu Nicolaescu. compozitorul Laurentiu Profeta. unul dintre fi1mele dedicate de cinea~ti de-a lungul anilor zilelor de august 1944. om cinstit ~iprofesionist Incercat. sunt "mari". Cristian Popescu.. cu 0 aceea~i echipa de remarcabili profesioni~ti (din care au mai facut parte inginerii de sunet Anu~avan Salamanian ~iOscar Coman . ill Veronica se fntoarce . de scenograful Nicolae Dragan ~ide compozitorii Temistocle Popa ~iMihai Maximilian: prima iubire ~i prima deziluzie in viata unei tinere prea sigure de ea. alti colaboratori eficienti. elaborat de Vasilica Istrate ~i Elisabeta Bostan (0 colaborare care va continua ani de zile). recuperate ~i valorificate. autoarea ingenioaselor costume Nelly Grigoriu-Merola. are cate putin din toate. punctul de vedere al speciali~tilor asupra actului istoric de la 23 august s-a modificat. dar ~iscenograful Giulio Tincu sau operatorul Iulius Druckmann. Mihai Paladescu. are cateva portrete realiste (dintr-o distributie "masiva". Ion Caramitru..Intr-o interpretare moderna a fabulei cu furnica ~i greierele -. un film al curajului In pro~esie ~i allipsei de curaj In viata personala. cu aceia~i actori simpatici ~iperformanti. filmul . poate doar povestea e "micuta" . 0 pledoarie pentru curajul cu orice risc -. Arnza Pellea.. scenograful 244 . Urmatorul film allui Virgil Calotescu este un film-hibrid. de data aceasta pe un scenariu de Platon Pardau . Mihaela Istrate pe post de rata . Vasile Cosma. filmat de Ion Marinescu.inspirat de un fapt real -. Mircea Albulescu.de data aceasta intr-o tentativa stereofonica. dar toti ceilalti . cuFlorin Piersic ~iDana Comnea In rolurile principale ~i Stejar. Mastodontul (noiembrie 1975). chiar la Implinirea a 30 de ani de la evenimente.pe post de Angela Moldovan.ultima colaborare cu cinematografia a scenografului de la Noapteafurtunoasa a lui Jean Georgescu! -.0 alta mostra de veselie. are ca interpreti pe Constantin Diplan. cam tezist ~i"politizat". Margareta Pogonat ~iHamdi Cerchez). monteuru1 Dan Naum). Paula Radulescu). Margareta Pogonat. ca sa nu mai vorbim despre motanul Danila sau de zana buna -. haz ~ipoezie. povestea unui savant patriot nelnteles ale carui cercetari sunt.. Veronica a. Regizorul Dinu Cocea . Vasilica Tastaman ~iPeter Paulhoffer. Indistributie cu Toma Caragiu. Paula Chiuaru (printre vocile care insotesc personajele in aventura musical-ului fiind ~i acelea ale unor soli~ti sau actori ca Aurelian Andreescu. pe care regizoarea ~ico-scenarista sa Vasilica Istrate au pus-o la cale cu nedezmintita bucurie a jocului. autorul costumelor ~tefan Norris . retin atentia cateva nume de pe generic: operatorii debutanti Florin Paraschiv ~i Marian Stanciu. scris de loan Grigorescu.. Urmand exemplul unui Buster Keaton sau al unei Mary Poppins (~i anticipand reactiile unor Batman sau Robocop). Emanoil Petrut.

Mihai PaIadescu. prezenta "aparte" 0 in repertoriul cinematografic al acelor ani este filmul de montaj Lumea se distreaza (iunie 1973). $tefan Radof. Gheorghe Dinicil. in rolul titular (un rol cu i~flexiuni dramatice sust:inutexemplar!). Gheorghe Dinica. Jean Constantin. selectate din filmele altora. $tefan Mihailescu-Braila. Tatal risipitor. scenograful Vasile Rotaru. Dora Ivanciuc. Vasile Nitulescu. in functie de natura peliculelor selectate). Marga Barbu. Colea Rautu. ca documentarist. Octavian Cotescu. prezentat pe ecrane in august 1974. in distributii relevante: Toma Caragiu. George Oancea. portretizand personaje durabile: Toma Caragiu. pana atunci.cum a fost ~i 245 . albastru. compozitorul Laurentiu Profeta precum ~i interpretii. Mircea Constantinescu-Govora. Colea R~lUtu. cum era aceea de dupa august '44. Liviu Ciulei. Alt film de actualitate al regizorului Mihai Constantinescu a fost Tata de duminica (aprilie 1975). Costin Pri~coveanu ~iun operator debutant. In decembrie 1974 a fost prezentat pe ecrane cel de al doilea lungmetraj al regizorului Alexandru Boiangiu. 0 poveste scrisa de Octav Pancu-Ia~i. autoarea costumelor Deana Oroveanu. Costache Durnitru-Fony. cand Oaie ~iai sai ~i-auimpartit pamanturile mo~iere~ti. Olga Tudorache. . scenograful Guta $tirbu ~irealizatoarea costumelor. $tefan Mihailescu-Braila. mai joaca Ernest Maftei. Oltea Ionescu. Olga Tudorache. despre 0 familie dezbinata. o ecranizare a romanului "Oaie ~iai sai" de Eugen Barbu. Radu Beligan. Gina Patrichi. actori ca Durnitru Furdui. din nou un film sensibil (~imelodramatic). Tamara Cretulescu. Mihai Constantinescu. au stat operatorul Gheorghe Viorel Todan (cu 20 de ani de experienta la activ). filmul: Amza Pellea. conflicte tensionate intr-o lume in schimbare. Ion Cararnitru -. Octavian Cotescu.0 rnie de intamplari hazlii". pe ideea nevoii de ras a omenirii. de la ironie la sarcasm. compozitorul Paul Urmuzescu. Adrian Petringenaru (1933-1989) a intrat in lungmetrajul de fict:iune cu un film ambitios pe plan artistic. Din nou actorii duc greul filmului. Mircea Anghelescu. Cu experientele notabile atat in filmul de animat:ie cat ~iin documentar. Boris Ciornei. care incearcil sa repare ni~te resorturi suflete~ti uzate. dupa experiente de viata nu tocmai placute (cum este aceea de detinut politic) ~i dupa experiente artistice utile. In pelicula filmata de Grigore Ionescu ~i $tefan Horvath (doi operatori experimentati in slujba unui debut regizoralin lungmetraj. Printre colaboratorii regizorului: operatorul Costache Durnitru-Fony. cateva vieti chinuite. ei in primul rand.Alaturi de regizor. Anii 1971-1975 marcheaza ~iditeva debuturi . Olga Delia Mateescu. dupa un scenariu al scriitorului.Constantin Sirnionescu. Colea Rautu. in stil caracteristic (hazul acestuia. cu un copil "de durninicil" ~icu un tata "de durninicil". Petre Gheorghiu. intra in filmul de fictiune cu pelicula tinereasca ~i sensibiIa Despre 0 anume fericire (octombrie 1973). trecand dezinvolt de la umorul negru la umorul. ca intotdeauna la Virgil Calotescu.la debutul sau in lungmetraj. Monica Ghiuta. prilej pentru realizator sa-~i valorifice exprienta de documentarist in infati~area mediului muncitoresc in care se desfa~oara actiunea. i'mpreuna cu Durnitru Fernoaga: este yorba depre . pe scenariul unui publicist (Mihai Caranfil)..interpretati de Ovidiu Iuliu Moldovan. Ideea i-a apartinut regizorului Alecu Croitoru.0 anume fericire" cu fericirea adevarata.. Grigore Gonta. pe alte filiere filrnice. secvente comentate de Valentin Silvestru. Actorii "tin". Andrei Codarcea. Mihai Mereuta. Un zambet pentru mai tarziu. caz fericit in cinematografia noastra!). George Motoi. scrisa de Constantin Chirita ~i Andrei Blaier: povestea de viata a trei prieteni .ale unor cinea~ti lansati.in lungmetrajul de fictiune . Printre filmele unor consacrati .. Alaturi de regizor. Caractere puternice. pe care viata ii apropie ~i Ii desparte tocmai pentru ca unii confunda . Leopoldina Balanuta. Marin Moraru. care semneaza ~i scenariul.

care i-a prilejuit una dintre cele mai complexe compozitii interpretative pe ecran. Vasilica Tastaman. PITA ~I VEROIU: "NUNTA DE PIATRA" Printre marile promisiuni ale anilor '70 a fost ~i tandemul regizoral Dan Pita Mircea Veroiu. dimensiunile dramei (George Cornea a filmat alaturi de Mircea Mladin).. Pauna. Dody Caian-Rusu. Evadarea de ~tefan Traian Roman (august 1975). Mariana Buruiana. Emanoil Petrut. Ei vor sa faca «cinematograful pur». de~i ele sunt "discutabile". era firesc sa existe ~ibalast. Trecem mai repede peste aceste titluri. doua povestiri de Ion Ag~rbiceanu (vor mai ecraniza doua. sa aduca 0 nota de prospetime in cinematografia noastra.colegi de promo tie ~iparta~i ai filmului-manifest Apa ca un bivol negru . Aventurile lui Babuijca de Gheorghe Naghi (iunie 1973). un rol stimulativ in procesul creator. intr-o distributie cu actori remarcabili. un eveniment artistic de proporpi. Elixirul tineretii de Gheorghe Naghi (septembrie 1975). auto area costumelor Ileana Oroveanu ~i scenograful Guta ~tirbu. de ceea ce insearnna «stil» ~i «expresie» rafinata.. descins din Mara lui Slavici.. Zephy AI~ec. De buna voie iji nesilit de nimeni. Sageata capitanului Ion de Aurel Mihele~ (noiembrie 1972). Ovidiu Moldovan.in ansamblu.au ecranizat. cei doi cinea~ti realizand un film in doua paqi. Actrita ~i-a scris un rol generos. dar ~inecesar pentru etapa actuala. in cartea sa "Miturile romane~ti ~i arta filmului". cu filmul Patima (decembrie 1975). un scenariu cinematografic semnat de Draga Olteanu Matei. Jorj Voicu . Grid Modorcea.este infati~at in culori calde ~i calme. Dar infiintarea caselor de filme (cu numerele . Mircea Veroiu a prelucrat povestea trista a personajului numit Fefeleaga (din schita cu acela~i nume).ale consolidarii productiei cinematografice. cu insemne stilistice ~i narative distincte.If ------ vesel a Comediefantastica a lui Gopo.ora~ulin care se petrece actiunea . ).. 1. Referindu-se la Nunta de piatra.. cu Dem Radulescu. in acceptia criticii de film. George Mihaita. cum e ~ifiresc. printre altele: "Cinea~tii «noului val» sunt preocupati.prin instituirea unui tip original de concurenta . scria. Cercul magic de David Reu (decembrie 1975).s-a mai strecurat un debut regizoral. Ceata de Vladimir Popescu Doreanu (mai 1973). Lugojul . din echipa de realizatori au facut parte ~i compozitoarea Cornelia Tautu. ale dublarii ~i apoi ale triplarii numarolui anual de premiere. debutul regizoarei Maria Callas-Dinescu (mai 1974). In conditiile . in filmul Duhul aurului). prin contrast. in aceasta perioada. Cei doi cinea~ti . pentru inceput. prin tonul baladesc ~iprin modernismul expresiei plastice (care poarta pecetea operatorului Iosif Demian). Sfanta Tereza iji diavolii de Francisc Munteanu (septembrie 1972).amintite . inspirat din nuvela "Hiena" de Petru Vintila. in masura sa potenteze. de limbajul cinematografic. Premiera filmului Nunta de piatra (ianuarie 1973) a insemnat. culta (. dar ~i. in ultima instanta .3. Din repertoriul autohton al acelor ani au fkut parte ~i filme precum Cantecele marii de Francisc Munteanu (ianuarie 1971). in mai 1975. Pentru ca se iubesc de Mihai Iacob (martie 1972). Horea Popescu. Vasile Cosma. de autenticitate ~i adevar artistic: Nunta de piatra are meritul 246 . acela al operatorului George Cornea. Dan Pita a pornit de la povestirea "La 0 nunta" . a avut. la efortul artistic innoitor al generatiei '70. 4 ~i5). dar unitar prin sensurile tragice. din toate generatiile: Gheorghe Cozorici. Cornel Coman.

natura. ploua peste decorurile noastre ~i peste ~inele de traveling (.. este insotiili de personaje-presimtiri. Intr-un interviu din 1973. Mirele. cu 0 "nunta" din care n-a ramas dedit un voal alb de mireasa care drapeaza fecioara de pe catafalc. Rolul meu s-a redus considerabil. 0 valorizare a imaginilor care asigura unitate deplina acestui poem pe doua voci". ). prelegendare. Critici straini au vazut . din spatiul de saracie ~i iluzii al aurului din muntii de piatra ai Apusenilor. Efectul este axat pe 0 pura vizualizare (. Adrian Georgescu. lata . identificati prin functia din ceremonialul nuntii (~i nu prin nume ~i prenume). secventa in care Fefeleaga i~i vinde calul dupa ce i-a murit ultimul copil. fiind.de a fi deschizatorul acestui drum: limbajul folosit apropie filmul de «limbajul» cinematografului mut. ). obiceiuri etnografice . Nici episodullui Dan Pita nu are multe personaje.muzid. ). Foarte rar a fost tratata 0 asemenea tema esentiala cu atata sensibilitate ~i 247 . cum ne spune o femeie. 8791/1973).. un personaj de tragedie antica. rntr-o societate conformista.cu diferite prilejuri .filmul Nunta de piatra. problema mortii eteme. cu personaje supratipice. Mireasa . Filmam de doua zile. "Liantul" filozofico-estetic dintre cele doua pilrti ale filmului 11constituie. ~i in una ~iin cealalta. Cetera~ul. fixate 0 data cu «legea universului»!" Identificata cu Leopoldina Balanuta. un adevarat poet al jocurilor de umbre ~i lumini).. statuara. date 0 data pentru totdeauna. Mireasa. pe fondul unui cantec spus. de personaje-semn (~i ele).casatorita impotriva vointei ei . Petre Gheorghiu. cu care fuge peste deal. ci sa fad efortul de a descoperi in tot ce cuprinde filmul . Dan Pita i~i esentializa gandul creator: "Ne-am dori ca spectatorii sa nu fie tentati sa urmareasca numai naratiunea. cu oameni care amintesc de cei reali.se indragoste~te. cu desfa~urari psihologice ~i dezvoltari progresive. infruntand umezeala. concluziile lor sunt semnificative.. pe de alta. de Cetera~ (un fugar urmant de jandarmi). Ploaia a rezolvat atmosfera pentru care mi-a~ fi biltut capul mult ~i bine". atitudinea personajelor fata de viata ~ifata de moarte ~i. nr. prin semnificatii. Nina Doniga. lar in "Films and Filming" . destinele pietrificate i~i poarta crucea. Pana ~i calul tremura ingrozitor. ci conflicte atemporale. nu era nevoie dedit de a ~ti sa poveste~ti in imagini 0 actiune aproape fara cuvinte. In "Jeune cinema". In jur 0 tristete mai mare decat ne-am fi dorit pentru aceasta filmare. Radu Boruzescu. Ursula Nussbacher. Socrul. de~i nuvela "La 0 nunta" are predominante epice: sunt angrenati in trama ~iin drama Tobo~arul. Fefeleaga are lacrimi in ochi. ca 0 rugaciune (Dorin Liviu Zaharia). disparitia lor avand consecinte tragice. Totul participa la ritualul nuntilor tragice: nu in ultimul rand. din balada "Mioritei". care se mi~ca in virtutea unor legi eteme.poezia unei lumi trag ice pe care am incercat s-o reconstituim" ("Romania libera". nu exista nici 0 legatura ~i. poate «spatiu mioritic» in concepti a autorilor. pe de 0 parte. Fefeleaga.totu~i. Foarte "de-acolo" . la nunta. dintr-o poveste trista. imagine. Aproape fara cuvinte. la prima vedere. decor. totodata. plange ~i rochia de pe ea. Jean Delmas preciza: "Intre o povestire ~i alta. rncrederea ambilor regizori in forta imaginii Oa "sudarea stilistica" un rol esential avand ~i operatorul Iosif Demian. Fefeleaga din episodul regizat de Mircea Veroiu este. Pentru a reda vizual acest «spatiu inchis de balada».. ca un monument al durerii. interpretati de Mircea Diaconu (intr-un rol de mare sobrietate). Derek EUy insista: "Ambele povestiri se concentreaza asupra pretuIui pe care terbuie sa-l plate~ti pentru incaIcarea regulilor ~ipentru pastrarea unei forme de individualitate. incremenita.. doua temperamente de realizatori care seamana izbitor (. George Calboreanu jr. Sa poveste~ti nu fapte reale. acordat FIoridi !chim. intrupate de Eliza Petrachescu.0 zi de filmare" povestita de operatorul Iosif Demian: "Ploua peste Ro~ia-Montana. foarte "de-acolo"..

Mircea Albulescu.au devenit filme "pur-sange". Un scenariu de Constantin Stoiciu din "familia" Diminetifor unui baiat euminte . ecranizand alte doua povestiri ale scriitorului Ion Agarbiceanu . La fel procedeaza ~i Dan Pita. Alexandru Mihai. Inca 0 data. un film modem. destul de modest (Nicolae ~tefanescu). fac parte . ciclica. drumurile de creatie independente. rod al fatalitatii. Elisabeta Jar-Rozorea. Ernest Maftei. peste scurta vreme a prezentat In prerniera un valoros film de actualitate. am simtit In aer trena unui vechi blestem al aurului secatuit. Printre principalii colaboratori ai regizorilor. badicul Clement. 10/1974): "Cand am intrat In lumea sa. Lucia Boga. daca se poate spune astfel. filozofice ~i estetice. nu mai este un accident. In septembrie 1973. tocmai pentru ca ele au fost "umplute" de personalitatea cinea~tilor.In spirit . de asemenea."Valva bailor" ~i "Lada" -.caz rar . cei doi regizori au repetat gestul initial. altfel. intriga propriu-zisa urmarind avatarurile existentiale ale unui tanar ("cazut" la examenul de admitere In facultate) care 248 . GeDrge Motoi. reziduurile tuturor regretelor moarte ~i tentativelor de Imbogatire cu orice pret. Pe de 0 parte. continuate .data fiind fabulatia lor extrem de redusa . Ferencz Bencze. De altfel.l-a~ adauga ~ipe scenograful Aurelian Ionescu -.are 0 importanta aparte In istoria filmului romanesc: a marcat debutul ca operator al unui artist de clasa. crima organizata.~apte zile din viata unui polip. pe Aba Hartman. prezentat pe ecrane In octombrie 1974. ca In proza originara: personajul imaginat de Mircea Veroiu este victima unui complot.a stat la baza unui exercitiu neorealist printre cele mai elocvente ale cinematografiei nationale. scenografii Radu Boruzescu ~iHelmuth StUrmer. decat filmul anterior.Eliza Petrachescu (Intr-un "rol al vietii"). pus la cale de batrana carciumareasa careia Marza Ii vinde aurul furat. pe de alta. ales pentru fizionomia sa speciaHLFilmullui MirceaVeroiu . Mircea Veroiu propunea spectatorilor policier-ul $apte zife. Din distribup. "hotul de aur" din "Valva bailor". Destinul minerului Marza.~i un neprofesionist.Nunta de piatra atinge parametri de esenp. Regizorul Dan Pita nu s-a lasat mai prejos.lede captivare ale intrigii polip. Mircea Veroiu a realizat. de 0 expresivitate care a umbrit pana ~icapacitaP. Regizorul Dan Pita marturisqte aceasta (In revista "Cinema". Mircea Veroiu!) ~i. Adrian Georgescu. dar optimizat "In mers".st . Dora Ivanciuc. Sugestii din proza lui Ion Agarbiceanu conduc spre aceasta solutie cinematografica.ei '70"). debutul compozitorului Adrian Enescu (devenit principal colaborator al "generap. doua texte aparent necinematografice . ca ~iautoarea costumelor Marilena ~erbanescu. Filip eel bun (februarie 1975). Duhul aurului se prezinta mai unitar. Liviu Rozorea. un "policier de arta".o alta "lectie de cinema" oferita de regizor. dar de fapt "film de autor( i)" . alaturi de Iosif Demian ~i Dorin-Liviu Zaharia ("stalpi de bolta" ~i-n Nunta de piatra). practic. cand am descoperit ~i «locul crimei». Victor Rebengiuc. In filmul Duhul aurului. I~i Ingroapa succesivele neveste devorate de duhul aurului. Teodor Cojoearn. aceasta extraordinara zona care e Ro~ia Montana.alizaresuperiori.vreme de ~ase filme ~i ~apte ani va ramane credincios unui singur regizor. pe un scenariu. Ferencz Bencze. Dupa un timp. de actori cu "simtul filmului" ca Irina Petrescu. Calin Ghibu (care . cei doi regizori ~i-au Inceput.cu compozitii viguroase . 0 gasim In foarte multe din filmele cu cautatori de aur". Cu astfel de "adjuncti" . nr. sub aspectullimbajului. acesta din urma implicat ~i-nfilmul anterior.ste. Intre aceste doua filme.pe post de criminal . cu sensibilitatea ~iaprehensiunile omului din secolul XX.spre alte orizonturi morale. ecranizand "Lada": virtual a victima din povestirea originara. a unui adevarat ritual criminal.discretie". printre ace~tia Mircea Veroiu a introdus .aacestui al doilea film pomit de la Agarbiceanu.

Prin Dincolo de pod (febmarie 1976).I~i cauta un rost In societate. Fara nici 0 Indoiala ca despre filmul acesta s-ar putea spune: e un regal de frumusete plastica. adevar. Gheorghe Dinica. descriere ce la Slavici dadea caracteml de forta al personajului.exista tipuri diverse.la randul ei evenimentiala . povestea unei femei (In rol: Adela Marculescu) care-~i privqte propriul e~ec afectiv. Mircea Veroiu a fost prezent pe ecrane cu Hyperion (iunie 1975).interpretate de Lazar Vrabie. 0 minunata galerie de tablouri vivante. Pentru Mircea Veroiu.. Ileana Popovici. Printre personajele filmului . George Calboreanu jr. pentru interpret devin dominante coordonatele interioare ale eroului sau. spatoasa. ci Dincolo de pod de Veroiu. a~a Incat nu ma a~teptam sa vad «Mara» de Slavici. lar In conceptia acestui artist numit Mircea Veroiu. care se suprapune peste portretul interpretului. "Mara" lui loan Slavici.~tiam. greoaie». trece printr-o . doua ecranizari: Dincolo de pod ~i . Mircea Anghelescu. ca Mircea Veroiu nu ecranizeaza 0 opera literara.respectiv . "Dialogulla distanta" dintre cei doi regizori (a~a cum s-a Intamplat ~i In alte cazuri. cu cata supunere se pleaca In fata esentialului. lata cum prime a filmul Eva Sirbu. reu~ind un film evenimential. lca Matche. De miez. cu forta psihica. Mircea Diaconu (~i vice-versa).evadat dintr-un mediu familial sufocant . despre care am vorbit sau despre care yom vorbi) a continuat. dar nu celintreg. autoarea costumelorLidia Luludis. Tanarul personaj titular. Florina Luican. Vasile Nitulescu. ci 0 recreeaza In legea filmului ~ipentru 1egea filmului. cu cata adanca Intelegere Ii poate fora sensurile. la ora unui lucid dialog interior. exterioara. aidoma luceafamlui eminescian. apoi. Mircea Veroiu ~i Dan Pita au adus pe ecrane doua dintre cele mai reprezentative creatii ale filmografiei lor. un personaj cu aer de irealitate.din revista "Cinema" (m. ~i totu~i Dincolo de pod este dincolo de toate a~teptarile.. a pus 249 . Brandu~a Marioteanu. 0 plasmuire de vis. tine de fapt de miez. de la «Fefeleaga» ~i «Valva bailor» cu cata Indrazneala cuviincioasa se poate apropia Mircea Veroiu de opera unui c1asic.dar . salvat doar partial de firescuI unui actor ca George Constantin). cu ecouri livre~ti din Eminescu ~i Verlaine.Emmerich Schaffer (omul de alaturi) ~iGeorge Motoi. "pulsul" vietii cotidiene care strabate pelicula de la un capat la celalalt (cu exceptia finalului didacticist. resorturile psihologice ale aqiunilor acestuia. dimpotriva. desigur impus.0 drama moderna scrisa de Mihnea Gheorghiu. George Mihaita . pentru ca In acest film tot ce pare a tine de suprafata. Din echipa filmului mai fac parte compozitoml Dorin-Liviu Zaharia. cu ecouri cinematografice din Alain Resnais: sub aparente de science-fiction . Mitzura Arghezi. nu Incap tdisaturile apasate. Mai joaca In film Simona Bondoc.Tanase Scatiu.~coala a vietii" In masura sa defineasca specificul unui anume timp social. cu cata lipsa de prejudecati Inlatura ceea ce nu este esential. La distanta de cateva luni. nu lncape viata In linii groase. nimic n-ar fi minciuna. ~tiam. 2/1976): .. a Inlocuit forta fizica. Esentialin film este "racordul" dintre regizoml Dan Pita ~i operatorul Florin Mihailescu: lor Ii se datoreaza senzatia de firesc.dincolo de traseul initiatic al personajului -. scenograful Virgil Moise.0 drama sufleteasca. Partenerii ei .va respinge solutiile de viata "caldute" ~ilene~e. obi~nuitul. deci. 0 superba victorie a imaginii. situate pe toata scara vietii sociale. In cronica sa . regizomlui ~i operatorului li se datoreaza expresia "neorealista". regizoml Mircea Veroiu ~i-apropus 0 lectura personala a unuia dintre marile romane ardelene~ti. Mara nu putea fi 0 «muiere mare. Veroiu a Impmmutat Marei Infati~area mai degraba fragila a Leopoldinei Balanuta. Draga Olteanu. banalitatea. adicade conceptie. "lnadaptabilul" Filip . gandul sau ideea «la Indemana». Boris Ciornei. oameni ~i lichele. nu se afla la ea acasa vulgaritatea.

de ilustratia muzicala a lui Romeo Chelaru. Corina Constantinescu.a urmat cutremurul din martie '77! -.mentiona faptul ca in cazul prelucrarii cinematografice a unor opere literare de mare complexitate compozitionala (~i mentiona romane ca "Rascoala" de Liviu Rebreanu. a lucrat ~i pentru televiziune. Demersul estetic este Implinit de imaginile lui Calin Ghibu. intre timp. la serialul Un august in fll1cl1ri. perfidie. Irina Petrescu (maicuta Aegidia. Aristide Teica.domina distributia. au fost aduse In discutie multe . Andrei Csiky afi~eaza eleganta boierului (Matei Damian) trait la Paris. Victor ~trengaru. un prizonier al prejudecatilor). romantism modern. pune masca ~ireteniei senile pe chipul mamei lui Tanase Scatiu. lipsa de scrupule.prin semnificatia dobandita a prototipului arivismului social. compune un portret convingator. Florin Zamfrrescu (blajinul Trica). intre boieri ~i arenda~i. dar multe alte interpretari (unele pe partituri reduse) conduc spre tipuri memorabile: Eliza Petrachescu. mai apar in film Cristina Nutu.nu numai in cronica citata. Ion Caramitru (in sutana parintelui Codreanu).prelungind sugestiile prozei originare . reminiscente de ghepard.arabat . Ovidiu Iuliu Moldovan (Burdea). Bogdan Suru). "element de contrast" In mediul dramei). 250 . Plorina Cercel ~i Petre Gheorghiu (sotH Bocioaca). Deznodamantul tragi-grotesc sparge in tandari idilica ~iproverbiala "viata la tara". vulgaritate. Vasile Nitulescu in rolullui Dinu Murgulet are. Aburul idilic. ci ~iin altele de la premiera -.nu pe umerii. regizorul Dan Pita . protagoni~tii unei pove~ti romantice ~i tragice de iubire. cu replici putine Rodica Tapalaga ~i Carmen Galin reu~esc mici bijuterii interpretative. intre boieri ~i tarani. Costel Constantin. dar scenaristul . care atesta schimbarile de registru intre viziunea cinea~tilor (veniti cu un secol dupa) ~iproza originara: luciditate. fior tragic. desuet-nostalgic al romanelor lui Duiliu Zamfirescu este pastrat. Personajele . Dumitru c. atmosfera vietii la conac este redata. de compozitorul Adrian Enescu. de costumele-personaje ale Hortensiei Georgescu. det~~are.care.axeaza intriga pe un "miez" social consistent ~idramatic. Mitica Popescu. incon~tienta. Dan Nutu. Tabloul de epoca al filmului ~iInse~i destinele personajelor sunt marcate de conflictele sociale specifice sfar~itului de secol XIX. inspirata de romanele lui Duiliu Zamfirescu "Viata la tara" ~i"Tanase Scatiu". scenarizate de Mihnea Gheorghiu. cu atata subtila cunoa~tere a trairii) miza de forta a pesonajului ~i iata ca aceasta noua Mara despuiata de virtutile ei literare ramane In esenta tot Mara lui Slavici". Mircea Albulescu ("batranul" Huber. intr-un ultim rol pe ecran . "Enigma Otiliei" de G. Am reprodus doar un argument al cronicarului.0 anume geometrie a sentimentelor. magistral interpretata. Impreuna cu Alexandru Tatos . parca. autorul unei partituri discrete dar relevante (ca ~iaccentele puse in coloana sonora de ing. ci pe chipul actritei (chipul acesta trecut prin toate sHirilecu atata nuanta. prin contributii autorizate. Dupa cateva luni doar.In cartea sa "De la cuvant la imagine" . care aduna In portretullui Tanase Scatiu cam tot ce se putea aduna. Ioana Ciomartan. mojicie .a fost prezent pe ecrane cu 0 "replica" la filmullui Mircea Veroiu. de scenograful Helmut StUrmer (ale carui decoruri au culoare ~i patina de epoca). prin interpretareamagistrala a lui Victor Rebengiuc. de ambiantele scenografului Nicolae Dragan. din date minime.in interpretari antologice sunt expresia acestei conceptii cinematografice esentializate: alaturi de Leopoldina Balanuta joaca Maria Ploae (Persida) ~iAndrei Finti (Natl. rapacitate. devenit in film Hans). ecranizarea Tilnase Scatiu (octombrie 1976). Lumina de "fin de siecle" a filmului este gandita de operatorul Nicolae Margineanu. intre vechii boieri ~i proaspetii capatuiti. dispret. de auto area costumelor Lidia Luludis. Personajul titular . Catalina Pintilie manifesta 0 franchete specifica in rolul Sa~ei. violenta.

Adina Popescu. "Bietul Ioanide" ~i"Scrinul negro" de G. Este ceea ce. cu episodul Pruncul. filmul cvasi-documentar. regizorul Mircea Veroiu a trecut prin alte experiente creatoare.in cazul anterior . ardelenii din Poplaca ajung. Regizorul Mircea Veroiu ~i operatorul Calin Ghibu au optat pentru formula unui film calm.au stat. filmul este taios ca 0 lama de cutit.de Dan Pita. Ovidiu Iuliu Moldovan). cel putin partial. care penduleaza in balansoarul dintre Inger ~idemon). in linii mati. in deceniul urmator. Ioana Craciunescu este 0 pianista "speciaIa" . in principal. dramaturgul Iosif Naghiu (un primar lungan. elegant. dar ~ipiesa "Jocul ielelor" de Camil Petrescu (unul dintre autorii indelung ocolip . inscriindu-~i filmele printre ecranizarile prestigioase ale produqiei originale. un mare explorator. abordeaza 0 epoca istorica agitata. ~tefan Velniciuc: estetizant. adoptarea unor criterii solide de seleqie. Intai. aurul este cel dintotdeauna. prima parte a romanului "Ultima noapte de dragoste.care n-a fost introdus in circuitul clasic al difuzarii -. nu peste multa vreme. astfel ca. apar personaje noi. scrisa cu nerv de Titus Popovici.din pacate . Dorel Vi~an. aurul ~iardelenii (februarie 1978). Personajul principal al filmului vine din "Ultima noapte de dragoste . Mihai Oroveanu (un ~erif gras ~i imperturbabil). mai apar in film Elod Kiss (un amorez obraznic). Traian Costea (un om trist) . din Iumea violenta a desperados-ilor cautatori de aur. Petre Tanasievici. dar ~i cu elemente de fiqiune. Maria Ploae... apoi. "procesul de remodelare narativa presupunea maturizarea con~tiintei constructiv-cinematografice. a carei aqiune se petrece cu 0 suta de ani in urma. Inainte de a trece prin serialul cu ardelenii.este yorba despre un "film de autor" . intr-un ora~el aratos ~i bogat .. CaIinescu. ro~covan ~ibarbos). portretizata cu grape ~iumor. inviorat de costumele pitore~ti ale Hortensiei Georgescu -. prin care scenariullui Titus Popovici miza pe ideea din Dallas. Mircea Diaconu. el 251 . in discursuIlor cinematografic. exceleaza minunata actrita care este Rodica Tapalaga (frumoasa Anabell. Florin Zarnfirescu. "Mara" de loan Slavici.iara~i . printre interpreti fiind Mihai Mereuta. in anul cutremurului din 1977. "Serialul" a "prins" ~i in aceasta formula. iar ardelenii. "Ion" de Liviu Rebreanu). rece. de fapt. ciclul Comane~tenilor de Duiliu Zamfirescu. Mircea Albulescu. in statuI american Utah: profetul (Victor Rebengiuc) este ~eful unei colonii demormoni. Gheorghe Nutescu. din nou pe teritoriul unor ecranizari prestigioase. regizorul Mircea Veroiu s-a contaminat ~iel de "bucuria jocului". Mircea Veroiu sernneaza filmullntre oglinzi paralele (februarie 1979). Ce-a urmat in filmografia celor doi autori? Dan Pita in coIaborare cu Nicolae Margineanu a realizat. pe ecrane a aparut Artista. ". trama i~i continua traseul parodic. "aurului negru". dolarii ~i ardelenii (ianuarie 1980). un simt estetic combinativ evoluat". fara a renunta la ambitiile sale artistice. descoperind resursele narative ale. Silvia Popovici. Mitica Popescu. "Priza la public" a acestui prim western romanesc I-a determinat pe scenarist sa continue epopeea ardelenilor in America. sa iasa in public cu un divertisment. pentru ca. Sfar~itul deceniului al optulea aduce un nou "dialog de la distan¢" intre Mircea Veroiu ~iDan Pita. cu un umor rafinat.pe un scenariu de Alecu Ivan Ghilia -. Viorel Comanici.de filmul romanesc)."desenat" de scenografii Nicolae Dragan ~i Nicolae ~chiopu. distant. cu 0 distributie ampla. are 15 sopi ~i0 droaie de copii.Calinescu. el va fi continuat . Profetul. aceea a rascoalelor tarane~ti din 1907. intaia noapte de razboi".. Mai presus de orice .regizorul Mircea Veroiu au demonstrat. au emigrat in America atra~i de mirajul aurifer al "vestului salbatic". petrolul ~i ardelenii (ianuarie 1981). o parodie. in numar de trei (Ilarion Ciobanu. considerat "primul western romanesc". regizorul . Prin Mania (martie 1978). La baza scenariului . regizorul Dan Pita ~i .

Dan Nec~ulea (1942). dupa stresante interventii ale cenzurii. este yorba despre Mircea Moldovan (nascut in 1936). precizand ca. Dorel Vi~an. ca "tema esentiala interioara" este aceea~i din "Enigma Otiliei". Carmen Galin.nu fara dificultati .scrisoare adresata lui AI. publicat . Timotei Ursu (1939). Ovidiu Iuliu Moldovan ~iElena Albu (Ela. cu roluri bine marcate. enuntata chiar de Calinescu.de~i na~terea lor ca ~i cinea~ti urmeaza aha cronologie -. echivalent allui Pascalopol. Iosif Demian (1941). Petre Gheorghiu. La capatul unui prim deceniu de activitate cinematografica. concepp. Ovidiu Iuliu Moldovan. Mihai Paladescu. ca aceea a talciocului. Gonzalv. Adrian Pintea.pictorul Ion Pacea . Corado Negreanu.. Tudor Marascu (1940). unde scriitorul demonstreaza nu numai ca romanul sau exclude miza politica ci. Lucian Iancu. mai fac parte George Constantin. intr-o. "aceasta este exact pista pe care scenariullui Eugen Barbu (declarat a fi inspirat din Scrinul negru) nu avanseaza. inspirat din doua romane calinesciene ("Bietul Ioanide" ~i "Scrinul negru"). Alexandru Tatos (1937). Acuzat ca scrie "romane politice" . din Praida. aHituri de el mnd prietenul Gore. In rolurile de prim-plan sunt Ion Caramitru. cu sute de personaje. adica eroticul.in 1953. Cu 0 imagine savant elaborata (de operatorul Florin NIihailescu) ~i secvente memorabile. dqi tanarul Tudorel este corespunzator lui Felix. Alaturi de interpretul rolului titular . dar nu pentru a arata ca ele «apartin unei generatii sedentare. Filmul exploreaza in schimb atractiva galerie de personaje. insa. ~tefan Iordache.. cele mai multe pitorqti (Sufletel. Hagienu~) ~i duce mai departe sugestia de «~arja» a acestora. Fory Etterle. Octavian Cotescu. Dana Duma in articolul "Ecranizari calinesciene" din "Caiete Critice" (m. scenarizate de Eugen Barbu. 252 . Constantin Vaeni (1942).Rodica Tapalaga.este ~tefan Gheorghidiu. Leopoldina Balanuta. Lascarica. "intelegatorul subtil allui Eros e tot barbatul matur. Dan Pita a replicat relativ repede. Piru. Marga Barbu. prin filmulBietul Ioanide (aprilie 1980).a arhitectului despre etemul feminin ocupand prea putin loc in «pasta» dramaturgica. Felicia Cernaianu (1940). Hangerloaica. G. Gheorghe Dinica. cativa dintre protagoni~tii piesei "Jocul ielelor". Cristiana Nicolae (1943). Ion Caramitru. Radu Gabrea (1937). ba chiar ~i din Petre Boruga. Dupa cum precizeaza. absorbite in cultura» ci ca sunt tipuri condamnate de istorie.un cuvant de spus in filmul romanesc. Mircea Constantinescu (doar ditiva dintre cei 360 de interpreti). un personaj seducator). regizorii Mircea Veroiu ~i Dan Pita devenisera valori sigure ale cinematografiei nationale. Nicolae Margineanu (1938). Bietul Ioanide confirma reputatia lui Dan Pita de excelent creator de atmosfera ~i de regizor care «scoate ce-i mai bun din actori»".au evoluat in film actori de prim rang precum Constantin Codrescu. Filmullui Dan Pita a izvorat dintr-un roman stufos. Tanase Cazimir. Calinescu respinge ideea (inca inaintea publicarii romanului Bietul Ioanide). ~ianume Ioanide". Dar "generatia '70" ~i-a inscris pe "cartea de vizita" multe alte nume de cinea~ti. Ada Pistiner (1938). In funqie de anul na~terii . din distributie.sau mai au . un "aliaj" (topit de Mircea Veroiu) din Gelu Ruscanu. 8-9/1999). mai mult. Olga Tudorache. COLEGI DE GENERA TIE Din "generatia '70" fac parte multi aW cinea~ti care au avut .

~ef de promotie".a fost mutata in actualitate 253 .intr-o unitate a aviatiei utilitare: tanarul care viza zboruri temerare cu viteze supersonice se vede pus in postura unui banal "birjar al aerului". de tihna spirituala. iar din distributie au mai facut parte actori precum Sandu Popa. un punct de echilibru al conflictului). ca regizor.. "Leqiile" ii vor fi oferite de viata. putem spune ca regizorul Timotei Ursu se racordeaza la "generatia inundatiei": momentul adevarului..0 ecranizare a piesei "Jocul de-a vacanta". Primul . Andrei Catalin Baleanu (1947).a ajuns la lungmetraj Timotei Ursu. Intr-un anume fel. un text pentru televiziune). unii ca regizori de teatru. dupa Diminetile unui baiat cuminte. din pacate ratata. intr-un prim rol de referinta) ~i a personajului central (un tanar pilot.stefan Banica.stefan Traian Roman -. altii ca documentari~ti.stefan Horvath). prin firescul gesturilor.pentru doi ani de stagiatura . aitii ca filmologi etc. un spatiu misterios de lini~te. . eroul filmului este repartizat . a regizontlui.serban Creanga (1944). conferind naratiunii 0 desfa~urare atractiva. Absolvent al unei ~coli superioare de zbor. strabatut de note grave. .Stere Gulea (1943). 0 generatie care este. Timotei Ursu avea sa revina in atentia publicului prin At patrulea stol (in februarie 1979). a debutat "cu dreptul". . Nicolae MavrodiB. de cativa actori convingatori in roluri episodice .sansa tuturor (inclusiv a regizorului) in acestfilm "de suflet" a fost Golful Francezului din Schitu.dintre cinea~tii amintiti mai sus . ajutat de un operator exersat (. . a scenaristului (Constantin Stoiciu. a intrat intr-un cerc de escroci. de compozitorul Tiberiu Olah ~i de arhitectul scenograf Radu Calinescu. ca regizori de lungmetraje de fictiune . In Septembrie . .George Motoi.~i de 0 tripleta forte in rolurile principale: Liviu Ciulei (in rolul comandantului. ~ansalui se nume~te Ani~oara (0 fiinta pentru care lumea e frumoasa . . 0 aparitie ata~anta. Paul Bentu). Cum spuneam. care compenseaza stangaciile neprofesionistei prin inocenta ~idelicatetea chipului. abia in aprilie 1978.. cu filmul Septembrie (dar intre timp fusese scenarist la Cursa lui Mircea Daneliuc. despre aspiratiile unei generatii. aflat la al patrulea scenariu. intrarea acestora in cinematograf. In aceste conditii. e nevoit sa minta ca sa se "salveze"). Gheorghe Nutescu. Monica Ghiuta (Valentina. pe aparate demodate ~i uzate care compromit insa~i ideea de zbor. iar ~ansa Ani~oarei s-a numit Anda Onesa. apoi "in jos". deopotriva. cu filmul de actualitate Decolarea.s-a desfa~urat dupa alt "calendar".stefan Mihailescu-Braila. Constantin Gurita. al intonatiilor. zburand in cautarea soarelui (dar savar~ind un act de indisciplina profesionala). care a "decolat".unii au activat in prealabil ca operatori. a protagonistului (actorul Emil Hossu. Nicolae Opritescu (1947). Regizorul Timotei Ursu. Jean Cosntantin. Timotei Ursu avea sa revina pe ecrane. deci reaborda cinematograful mai "galonat"). Sandu Sticlaru. a fost o adevarata "ramp a de lansare").care. Mircea Daneliuc (1945).tot un filmcu tineri. Apoi s-a nascut legenda ~i Vilegiatura. Alaturi de regizor a fost operatorul Marian Stanciu . dezertand de la datorie intr-un moment de cumpana. un film despre tineri. s-a scris la premiera. in decembrie 1971. ~ansa unui "baiat fermecator" (care n-a reu~it la facuItate. Dinu Tanase (1946). semnase imaginea la filme precum Mastodontul de Virgil Calotescu ~i Regasire de . . nu lipsita de suspans ~i de incarcatura emotionala. sau "duminicile insorite ale eroului") ~i Emil Hossu (pentru care rolul din acest film tineresc. Eugenia Bosanceanu. despre tineri -. cam in aceea~iperioada. Alexa Visarion (1947). chiar cand e urata). din cateva motive simple: intai. se produce in conditiile inundatiilor din primavara anului 1970. Horatiu Malaele. el nu va pregeta sa evadeze: intai "in sus". pentru personajul sau. pentru ca actiunea piesei lui Mihail Sebastian ~ specifica unui anume timp social .

astfel. Draga Olteanu Matei. portretizat cu multa forta de convingere). Sebastian Papaiani. ba mai mult. "Vifornita" din titlu nu Inseamna doar viscolul unei ierni oarecare . scenari~ti . medici. ~iel.cu un Nelu-Jeff (~tefan Maitec) neinteligibil . Monica Ghiuta. Bal fn Poiana Zimbrilor (1980). In manifestarile lor.. In plina forta creatoare. In 1973 reintra In cinematograf regizorul Mircea Moldovan . Ileana-Stana Ionescu (doamna Vintila). Carmen Galin. Irina (premiera In iunie 1980). Constantin Gurita (Maiorul) -. dar. Ernest Maftei (In rolul excomunicatului profesor Dobrom).Nicolae Tic ~iConstantin Bordeianu. ar fi prejudiciat. operator fiind Dinu Tanase. interpreti principali . Timotei Ursu a scris Inca un scenariu. cu toate eforturile unor actori. primul film romanesc In care realitatile colectivizarii erau scutite de aerul festiv ~iInvestite cu adevaruri de viata (aproape .In zona film. superioare..apare pe ecran simplificata ~i modificata (In sensurile ei originare).(7!). In Intamplanle acelui timp. numai ca investigatia a ramas la "suprafata". ostil edulcoranlor.filmdn care au jucat. Constantin Diplan. Practic. In septembrie 1971. Maria Ploae. prin atitudini necorespunzatoare. Mazilu. Pana In anul 1980. neverosimile In epoca). a mersului istoriei. Vasile Nitulescu. piesa . Fata bunCl din cer (1977) ~i Muntele alb (1978). Nae Gh. dispus sa evidentieze rani adanci ale timpului evocat: Vifornita era. Vifornita unei ierni aspre este. Mazilu.un activist de partid eliberat din munca de conducere. cum spuneam. Ion Besoiu (fostul subaltern Adam. Elena Sereda. meseria): cu Toamna bobocilor (mai 1975) ~i Iarna bobocilor (octombrie 1977) . Cosmin Ghiara. agronomi).regizor. cu Fratii.Ilarion Ciobanu ~i Emanoil Petru!).prin fO$lucrurilor . In anii :70 (spre deosebire de anii care au urmat. Boris Ciornei (Bogoiu). Elena Stescu.printr-un film care avea sa ramana evenimential. Mentiuni aparte pentru partitura compozitorului Liviu Glodeanu.regizorul ~i-acontinuat colaborarea cu scenaristul Petre Salcudeanu (Incercand sa discute integrarea la sate a unor tineri intelectuali. Dumitru Furdui.chiar daca eroii sunt sco~i din mediul lor -. de la munte la mare (77!). la sfar~itul anilor '80. Vifornita (el debutase. profesori. Nae Gh.parcurg drumul unei Intelegeri aprofundate. "bunul mers al cooperativizarii" . Jucau In film Silviu Stanculescu (~tefu Varlaam. poate cel mai realist personaj al dramei). pentru filmul lui Tudor Marascu BunCl seara. alaturi de "mon~trii sacri" Marin Moraru. ambele cu Rodica Mandache ("fata bun a din cd'). Anton Tauf. un ins incapabil sa mteleaga mersul istoriei). un subaltern devenit superior ierarhic. un Invatator care. In primul rand. Eugenia Bosanceanu. Virgil Oga~anu. Ileana Iurciuc. el parasindu-~i. iar comedia s-a "legat" 254 . In al doilea rand pentru di unele dintre personaje ~i-au pierdut pana ~iidentitatea (bravul Jeff a devenit Nelu). regizorul Dan Nec~u1ea a realizat In anii '70 cateva filme de actualitate. Impreuna cu operatorul Ion Marinescu . printre care Raina de piele (1972). Emil Hossu. Florina Cercel . Naratiunea cinematografica surprindeaconflictele aspre ale noului cu vechiul. un film realizat In colaborare cu Gica Gheorghe. printre altii.din "generatia inundatiei" . personajele filmului . Mircea Moldovan avea sa fie foarte activ. Ramanand .Mircea Moldovan semna (In noiembrie 1973) un film de remarcabila concentratie realism. Toma Dimitriu.aceea din film -. c<. Luiza Orosz (Rafira. vifornita este In oamenii. Mai departe7 Violeta Andrei (Corina) ~i Nicolae lliescu (~tefan) au cate ceva din aerul personajelor .ului de televiziune. In con~tiintele oamenilor. ca ~ipentru contributia scenografilor Nicolae Edulescu ~i~tefan Maritan. In rest. Scenaristul Petre Salcudeanu aborda un subiect spinos: dramele colectivizarii. ba mai mult. de Haralambie Polizu. In destinele oamenilor. mama lui ~tefu. ~i Inaintea plecarii sale din Romania (spre tan mai reci).

ea ~i problema speciali!jtilor.a. la orizontul anului 1973 . pe eeranele bueure~tene au fost prezentate In premiera trei filme ale unor eolegi de generatie (Cristiana Nieolae. primul urmarind evenimentele din Tara Romaneasea. ultimii doi ehiar eolegi de pramotie In 1968): lntoarcerea lui lvlagellan. azi. ambele consaerate revolutiei de la 1848. revolute (eu "proprietari" iluzorii ai mijloaeelor de produqie.greu. atunci. ~tefan Mihaileseu-Braila ~iMihai Mereuta abordeaza roluri de 0 faetura neineereata. eu rolul trist.l~i pun peeetea pe ehipuri de eontemporani eare dau de gandit. Nae Gh. ' Dupa debutul . Maria Ploae. Carmen Galin. Nume noi pe generieul aeestor filme: operatorul Florin Parasehiv. ~tefan Baniea. eand. ideea de proprietar. Ernest Maftei. Colaborarea fratilor ~erban ~i Mihai Creanga va continua la filme preeum Speranfa (noiembrie 1978) . Costel Constantin. ehiar daca . In distributie eu Maria Ploae.C.un alt episod din treeutul mi~earii socialiste. prin Pintea (august 1976). La rl1scrucea marilor furtuni ~i Mun(ii fnjll1cl1ri. februarie. Un film ea Proprietarii ramane ~iprin personajele sale. eompozitorul Nieu Alifantis (la primul). Radu Gabrea ~i ~erban Creanga. un film seris de Vasile Chirita ~i Dumitru Mure~an.despre care am vorbit . de adio. nu se poate sa nu reeunoa~tem ca problematiea de fond a aeestui film "datat" l~i pastreaza aetualitatea ~i la sfar~itul mileniului al doilea. Silviu Staneuleseu. In deeembrie 1980.eu Caldura. alaturi de Constantin Codreseu. Inainte de a eonsemna eontributia altor eolegi de generatie. Proprietarii adueea pe eeran un seenariu la care regizorul eolaborase eu fratele sau. Vlad Radeseu. eompozitorul Razvan Cernat (la al doilea). Mazilu. al aetorului ~tefan Ciobotara~u).d.Monica Ghiuta. eu personajullui I. Roluri-efigie ereeaza Cornel Ciupereeseu. Filmul aeesta i-a desehis regizorului ealea spre alte filme istoriee~i. iar alaturi de ei. publieistul Mihai Creanga: un debut rezonant In epoca. suspnute de aetori unul ~i unul: Arnza Pellea ~i Toma Caragiu sunt doi "piloni" ai eonflietului. premierele ramane~ti intrasera Intr-o ritrnicitate "suspeeta": In ianuarie fusesera alte doua premiere (Capcana de Manole Marcus ~i Trecatoarele iubiri de Malvina Ur~ianu). Mireea Cosma.din punet de vedere tematie . Aristide Teica. eu Florin Piersie In ralul titular (al vestitului haidue). Alexandru Dragan. jueat de Virgil Andrieseu. In martie au urmat 255 . eu "exemplul moral" al unor "eon~tiinte avansate" ~.Zephi AI~ee. Vasile Ichim. multi alti interpreti . Insa.). In film. ~tefan Velnieiue. Emil Hossu ~iMireea Moldovan Insu~i. Mazilu. la ambele. sunt prezentate In premiera doua filme dense. Dumitru Chesa. Nieolae Ivaneseu. In februarie 1974 revenea pe eerane ~erban Creanga. eu distributii ample. din eolaborarea eu seenaristul Petre Salcudeanu. Constantin Diplan. filmat tot deIon Marineseu. In general. Depa~ind. Constantin Cojoearu.narapunea cinematografica este tributara unei ideologii. ea ~i rezistenfa la noU'dezbatute. de data aeeasta. Intre aeeste doua filme.un film istorieo-biografie dedieat militantului socialist ~tefan Gheorghiu. George Constantin ~i ~tefan Iordaehe ea~tiga prin firese ~i dezinvoltura. impasul unor vicisitudini eonjuneturale. al doilea situat In miezul revolutiei transilvane. ar fi de faeut 0 remarea (ajun~i la premierele ramane~ti ale anului 1974): Intr-o singura luna. la al treilea film de aetualitate (Intre timp regizase ~i A!jteptarea. Dincolo de nisipuri ~i Proprietarii. In prim-plan.m. eu personaje istoriee (de la Nieolae Baleeseu la Avram Ianeu) ~ieu Iargi desfli~uraride forte. Aurel Giurumia. aflat. eu seeretari de partid "rama~i In urma vietii". In soeietatea romaneasea de tranzitie. regizorul abordase ~i registrul istorie. Frimu. Nae Gh. interpretat de George ~ofrag ~iLabirintul (oetombrie '80) .revin insistent printre preoeuparile prezentului. Cornel Revent .

ecranizarea unui roman de succes in epoca.in film este yorba despre un "love story" intre un tanar ilegalist si 0 fam intalnita intamplator pe strada -. o galerie tipologica variata. al aceluia~iRadu Gabrea). Ilustrate CLtflori de camp de Andrei Blaier. autoarea costumelor Nelly Grigoriu-Merola ~iprincipalii interpreti. citim pove~ti tulburatoare de viata. in februarie 1974) cel mai valoros film al sau.care intrase in cinematograf cu Prea mic pentru un razboi atat de mare inca din 1970 . doar cu diteva luni inainte semnase muzica pentru $apte zite de Mircea Veroiu). ca aceea din Duminica la ora 6.altele doua (pacala de Geo Saizescu ~i Portite albastre ale ora~ului de Mircea Murqan). in aprilie altele trei (Un comisar acuza de Sergiu Nicolaescu.Prea mic pentru un razboi atat de mare de Radu Gabrea. Hyperion de Mircea Veroiu. de pilda.~iun serial TV. Fratii de Mircea Moldovan ~i Gica Gheorghe . Trei scrisori secrete de Virgil Calotescu.in colaborare cu Ladislau Tarco ~iGheorghe Bejancu .0 poveste scrisa de regizoare . 0 tentativa neizbutita. carora saracia ~i nevoile le altereaza viata. "dincolo de ma~ti" .anul 1974 a fost un an "allui". dincolo de ma~ti -. "Ingerul a strigat" de Fanu~ Neagu: povestea unei colectivitati stranii. scrisa de regizoare dupa 0 idee de Radu Cosa~u. Gheorghe Mezenrath. Vladimir Gaitan. (inca) operatorul Dinu Tanase a "pictat". Intoarcerea lui Magellan. doua filme . dar filmul nu prin "miezul" sau politic ramane:ci prin insu~irilesale cinematografice. "strangerile de ~urub" din epoca. un spatiu straniu. regizorul . de dezmo~teniti ai soartei.. Cursa de Mircea Daneliuc). Contribuiau la debutul promitator al Cristianei Nicolae ~icompozitorul Adrian Enescu (era ~iperioada debutului sau. Cristiana Nicolae i~i lansa (atunci. N-ar fi exclus ca ~iaceasta emulatie creatoare sa fi generat . Dih nou . oameni sarmani din tinuturile Brailei migrati spre Dobrogea. Cinematograful romanesc n-avea sa sufere imediat. Filip cel bun de Dan Pita. datorate . George Motoi. cum este aceea a protagonistului. Cornelia Gheorghiu. scenograful Marcel Bogos. dar filmul confirma doar partial debutuI. ie~ita pe ecrane in februarie 1980. Raul care urca muntele (decembrie 1977). pe vremea aceea.in mare masura ~ioperatorului Dinu Tanase (care avea la activ. un "film de autor". Mihaela Marinescu. dincolo de bariera. printre interpreti numarandu-se Gheorghe Cozorici. al dimi destin a fost marc at de patima unei iluzorii razbunari. Emanoil Petrut. 0 povest~de dragoste imposibila din anii celui de al doilea razboi mondial.dincolo de pod. al inceputului sau sfar~itului de lume. Catrinel Dumitrescu. ~i. Mircea 256 . Radu Beligan. Fratii Jderi de :MirceaDragan). in deceniul aloptulea. sentimentele ~i cugetul.ca sa preiau sintagma destul de facila a titlului. impingandu-i la periferia societatii ~iindreptandu-i spre gesturi extreme. prin acest film. Dar sa revenim la "colegii de generatie". Valeria Seciu.experienta razboiului traita de un soldat adolescent pe frontul de vest al celei de a doua conflagratii mondiale -. Subiectul propriu-zis (chiar daca titlul filmului sugereaza 0 calatorie din perioada marilor descoperiri geografice) este tributar timpului . astfel ca anu11975. Urmarirea.o lume de vraja. la scurte intervale au fost prezentate filme ca Intoareerea lui Magellan. de mister. cu tonuri irizate. plasata intre "dincolo de bariedi" ~i "dincolo de pod" -.. Ora~ul vazut de sus de Lucian Bratu. Dincolo de nisipurile dunarene . Este un pitoresc aparent in Dincolo de nisipuri: tipurile grote~ti ale peisajului uman ascund drame. Cat despre Dincolo de nisipuri de Radu Gabrea (cea de a treia premiera din febmarie 1974). particularizata de actori ca George Constantin. ca ~i Cumpana. Dincolo de nisipuri ~i Ilustrate cu flori de camp -. Regizoarea va mai realiza. insa: se aflau "pe teava" 0 serie de filme noi.i~i propunea. avea sa fie unul dintre cei mai fa~ti ai cinematografiei nationale (cu pelicule ca Actorul ~i salbaticii de Manole Marcus.

. filmullui Constantin Vaeni Buzduganul eu trei peee(i a fost considerat. fn co~mar.dintr-un subiect sacrificat . Vasile Nitulescu. fn filmullui Constantin Vaeni. raman portretele desenate de Gheorghe Dinica ~i Victor Rebengiuc."Romania libera" ilegala. pe buna dreptate. Avand aceasta baza.este "complementar" atat prin includerea unor demersuri dip1bmatice ale domnitorului. a carui premiera avusese loc cu ~ase ani fnainte. riscuri asumate (mai ales fn prima serie.~i-a depa~it epoca". unfilm de idei. un adevarat ritual al claustrarii.dintre cele mai diverse. Gina Patrichi. fn vis.. de data aceasta scenariul (scris de Constantin Mitru) avand 0 sursa literara.mai bine de un an . Raman .a carui actiune se petre'Cefntr-un ostrav din apropierea Falticenilor fnspre sfar~itul secolului trecut -. ramane partitura muzicala cu inflexiuni dramatice a compozitoarei Cornelia Tautu. S-a fabulat mult pe "lupta comunistului cu sine". fizice .care a conferit cadrelor cinematografice valoare de fresca. alaturi de compozitoarea Cornelia Tautu ~ide scenograful Nicolae Dragan.din perspective distincte . de zile . ajunea la lungmetrajul de fictiune regizorul Constantin Vaeni. Pe de alta parte. fn "zona de lumina" a acelora~ifilme. zidit . filmul ~i-a pierdut 0 parte fnsemnata din "valoarea de fntrebuintare". regizorul Constantin Vaeni a revenit pe ecrane (fn mai 1979) cu Vaeanta tragiea. In filmografia regizorului Constantin Vaeni a urmat Buzduganul eu trei peeeti (doua serii prezente pe ecrane fn septembrie 1977): nu neaparat 0 "replica". structurata ca 0 prelunga conversatie). printre interpreti fiind ~iToma Caragiu. Sigur. prin tema sa. cu consecinte .• ••• III Albulescu.cea mai ambitioasa fncercare scenaristica a acestuia . ~tefan Mihililescu-Braila . personaje care aduc yorba despre "Con257 . din perspectiva cinematografica. Emil Botta. fn realitatile anilor de razboi (un tablou de epoca cu semnificative detalii de atmosfera surprinse de operatorul Iosif Demian. regizorul Constantin Vaeni I-a "vazut" pe Victor Rebengiuc fn rolul domnitorului Mihai Viteazul . Zidul. Iosif Demian . nici el. pe "fo$ morala" ~ieroismul clasei muncitoare fn conditiile vitrege ale ilegalitiltii. ~tefan Sileanu. George Motoi. 0 fntregire .practic . Scris de Dumitru Carabat ~i Costache Ciubotaru.. Ferencz Be~cze. ni~te. luni ~iluni . Ernest Maftei. Cristial1a Nicolae. Scenariullui Eugen Mandric . Constantin Rautchi. singur. filmul f~ipropunea sa descifreze semnificatiile unui gest-limita: izolat de lume.~ipropunerea s-a dovedit viabila -. fnsa. intrand fn "zona de umbra" a unor filme precum Duminiea la ora 6. regizor la ora aceea) proiecteaza 0 tragedie individuala fn contextul unei epoci tragice. Ferenc Fabian. Vasile Nitulescu. formula presupunand. Mircea Deneliuc. filmat de Iosif Demian (garantii serioase pentru un debut regizoral!). "evadarile" eroului.fntr-o fncapere fara legatura cu lumea exterioara.psihice. dupa ditiva ani de experienla documentaristica. fn amintire. Olga Bucataru.~i sugestiile unei pove~ti de dragoste (cu Cornelia Pavlovici ca protagonista). lntoareerea lui Magellan sau Editie speciala. mai curand un film-complementar. printr-un film de asemenea promitator ca scriitura cinematografica.a filmuhil Mihai Viteazul de Sergiu Nicolaescu. de elementele conjuncturale ale intrigii. implicit. cat ~i prin evidentierea calitatilor de ganditor politic ale personajului istoric care . fnca. ~tefan Velniciuc. tot un film istoric . Violeta Andrei.Dincolo. ca sa ne rezumam la acest "set" de exemple.. pentru prima oara pe un generic de film.'Ovidiu Iuliu Moldovan. un tanar (Gabriel Oseciuc) a tiparit. In februarie 1975. se petrece. "Nada florilor" ~i flIte povestiri sadoveniene. Secondat de acela~i artist al imaginii. Dupa Buzduganul eu trei pece(i. stindardul "dreptatii ~ociale". de pictura murala-. Conflicte cu finaluri tragice fntre sociali~ti ~ipolitie.. Gheorghe Dinica. moral-volitive. dar ramanand. semnate de Lucian Pintilie. Cornel Coman.

Remus Margineanu.temporanul" ~iIosif Nadejde. apoi actori de diferite generatii ca Mircea Diaconu. regizorul descindea. pe un scenariu de Mihai Creanga ~i cu Nicolae Margineanu ca operator.jucate. de George Constantin. Victoria Mierlescu. Ancheta. Ion Anghel.pe alocuri.. Andrei Catalin Baleanu revenea relativ repede pe ecrane. Paul ~i Cristina (care preiau . subiectul poate parea simplist ~i. Anda Onesa. s-a ratacit printre lozincile ~i tezele demagogice ale unui scenarist de ocazie (Florin N. Dana Dogaru.relatia lor . de data aceasta pe un subiect "de actualitate". de data aceasta de Constantin Stoiciu -. Ion Caramitru. in acest mediu i~i depa~ea complexele ~ise maturiza "la vedere" un alt tanar . Nastase). Remus Margineanu. desigur).de data aceasta in rol principal . Cu Albert Kitzl . ca ~i titlul peliculei.. Redus la aceste cateva elemente. . Vacanta tragica . totu~i. Octavian Cotescu.filmat de operatorul Anghel Deca.. stabilind relatii viabile intre pionii tramei.in. Debutul ca autor singular al regizorului Andrei Catalin Baleanu .du~maniifamiliale de tip . de data aceasta junele fiind interpretat de un debutant numit Horatiu Malaele (care. este -. a cam lasat de dorit. vicisitudinile "schemei". cateva propuneri interpretative de luat aminte: criticul de arta plastica Radu Ionescu. fire~te. Originalitatea subiectului.cu filmul Muntele ascuns (martie 1975). de data aceasta. ~tefan Tapalaga. Constantin Diplan. intre cele doua lungmetraje. Octavian Cotescu. filmul sau . dar tocmai aici sta meritul cineastului debutant: pe 0 structura narativa simplificaili a insailat personaje veridice -c.. filmata de un operator atent (Ion Anton). printre altii. actiunea urmarind.. Albert Kitzl. George Motoi. Mitica Popescu. in mediul studentesc. Andrei Catalin Baleanu (care. cati avea in 1978. de la intrarea in film. cu alte cuvinte 0 distributie "de zile mari". era cam multa fericire pe cap de locuitor. AI.a continut. insemna 0 promisiune. Din pacate. Gheorghe Cozorici -. lucrase ~i la incitantul film de televiziune Sub pecetea tainei. in acela~i an s-a discutat despre "gustul ~iculoarea fericirii" etc. doua personaje. cu iz de "dezbatere".~i cu Diana Lupescu. Gheorghe Visu. Maria Ploae ~i fratii Petreu~ -. Victoria Mierlescu. in care actori valoro~i . Romeo ~i Julieta). filmat de Florin Paraschiv ~i Valentin Popescu: E atat de aproapefericirea (martie 1978). dit ~i in sens propriu (familia unui ~ef de ~antier). despre Marx ~iEngels. scenograful Nicolae Edulescu. Mircea Albulescu.depa~ind. Dana Comnea. Mihai Mereuta. in tentativa ambitioasa a reconstituirii unui univers matein) se lasa de film la 31 de ani. Un compozitor fara "recidive" (Mihai Berindei). Perisabil s-a dovedit ~i urmatorul film allui Constantin Vaeni.Mircea Albulescu. cu un al doilea film de actualitate . Georgescu.scris.din "generatia inundatiei" . autoarea costumelor Adriana Paun au sustinut debutul tanarului regizor. Cu toate acestea. Petre Gheorghiu. Tamara Cretulescu. in general. Constantin Rautchi.din speta lui Vive -. in principal. regizorul ~i-a pastrat prospetimea privirii. in ansamblu. Rodica Negrea.. ~i-a etalat originalitatea). conjunctural ~iperisabil in primul rand prin subiect.iara~i cu colaboratori fara lungi "contracte" cu cinematografia: autoarea costulT\elor Gabriela Lazarescu sau compozitorul Radu Goldi~ . Silvia Popovici. pentru prima oadi singur la "timona" unei imagini de lungmetraj . 258 . Viorel Branea. Margareta Pogonat.~antierul" continua sa fie un spatiu predilect al scenari~tilor (dar ~i al vietii de fiecare zi!). Florin Zamfirescu. promitand inca 0 data. de altfel: cu cativa ani inainte s-a vorbit "despre 0 anume fericire". atat in sens figurat (~antierul. care avea 28 de ani la data premierei. "cadrul" modificarilor sale etice ~i spirituale fiind 0 adevarata familie.

Cursa este. unele dintre naratiunile filmelor sale). inchis in el. daca vreti. cu societatea. momente-limita. un om sensibil. in stare sa Ie inte1eaga dramele ~i ezitariIe. cu el insu~i.a~a cum 11prevedea regizorul despre relatia individului cu mediul. cand te a~tepti mai putin. apropiat de semeni.nu-i poate disimula aspiratia spre puritate. 0 enigma sufleteasca (pe care nid finalul. in frunte cu operatorul Florin Mihailescu. "Miracolul" filmului .la drum. Sigur. ~i 0 funct:iesimbolica in conflict). credinta in adevar.unul experimentat ~itrecut prin multe. pentru filmul de debut. pentru a crea clipe de suspans ~i . s-a numit Cursa ~ia fost 0 intrare in cinematograf.un cinematograf mai social" in care sa fie propulsata in prim-plan "relatia individului cu mediul. de la uzina producatoare la 0 mina aflata undeva in nord-vestul tarii. introdus. evenimentiala: personajul "tovara~ei de drum" este cuceritor prin sinceritate ~ifiresc. Un astfel de film este Cursa. in ultima instanta. spontan ~idezinvolt. pe care viata I-a inrait. "Cursa" acestei metamorfoze suflete~ti se petrece aproape pe nesimtite. sa Ie citeasca gandurile. "Secondantul" lui Savu. Intrarea in cinematograf a actritei Tora VasiIescu a fost. Soferul Savu (unul dintre cele mai implinite. regizorul Mircea Daneliuc. 0 pondere oarecare in trama are ~i transportul propriu-zis. "vocea" dezarticulata a unui clarinet devenind simboluri ale unor inabu~ite dureri 259 . se dovede~te un camarad desavar~it. matahaIos. I-a calit. in aceste conditii. 0 cariera de exceptie in filmul romanesc. la randul ei. un "final deschis". prim-planurile. pentru a rupe monotonia drumului. Primul sau film. pe un scenariu de Timotei Ursu (dupa 0 idee de Petru Vintila).0 poveste de viata amara. Dar in acest atat de pupn "atilt" incap atat de multe! Actiunea filmului se desfa~oara pe ~oseleletarii: doi ~oferi . cu "probleme personale". nu-~i propune s-o dezlege pana la capat). "Ma intereseaza . cu perechea". evenimentiala. neincrezator in oameni. I-a asprit ~iI-a tradat.otarat lucru: anul acesta de la mijlocul deceniului al optulea h a fost unul dintre cei mai fa~ti ai cinematografiei nationaIe! .pentru ca viata insa~i presupune. lor Ii se alatura 0 tanara tovara~a de drum. cu toate incidentele survenite pe parcurs (inclusiv un moment-limita.pentru ca. La capatul drumului. Constantin Diplan este un partener ideal in "tripleta la drum".In decembrie 1975 -'--. imi place s-o spun ~i s-o repet. un tip "dintr-o bucata". funct:iade "moderator" al unor conflicte interioare ~i exterioare.tocmai acesta este: porne~te la drum cu ni~te oameni ~i ajunge la destinatie cu altii ("curs a" dobandind. amintiriIe lui Savu cu intense culori suflete~ti. cu rani suflete~tiinca necicatrizate. personajul e altul. Cursa este 0 poveste simpla ~iadevarata despre trei oameni . Mai ales despre relatia individului cu el fnsu$i. complexe ~iconvingiltoare personaje create pe ecran de Mircea Albu1escu) este un tip ursuz ~idur. desigur. intr-un drum lung (de vreo 600 de kilometri). ciufut. cu societatea.dupa cum 0 dovede~tein confruntarea cu derbedeii de la motel ~i cu "logodnicul de profesie" -. cu e1 insu~i. altul invatacel . care anima peisaje1e. micile intamplari ale cotidianului (survenite in relatia individului "cu e1insu~i" ~icu "perechea") dobandesc semnificatia unor experiente tran~ante de viata. Cursa este un film-miracol . Mircea Dane1iuc ~i-a alcatuit. 0 echipa de exce1enti profesioni~ti. cu iqiri necontrolate. cu perechea. insa.marturisea regizorul in anii primelor sale filme . altceva: un film . in acest spirit. a carui tristete . Regizorul a gasit in scenariullui Timotei Ursu ceea ce ~i-a dorit (pe urma avea sa-~i scrie singur.i~i incepea "curs a" . ascunzand .la randu-i . voalul de mireasa agatat de 0 creanga. nu tine de experiente tran~ante de viata.camuflata cu grija . sau.transporta un utilaj greu. un om de mare frumusete morala. un tip greoi. inte1egandu-~ibine rolul sau in poveste.de ce nu? . Atat. cu react:iivio1ente .doi barbap ~i0 femeie . cu perechea.

care ia viata In u~or ~i are pareri "discutabile" (ca sa nu Ie spunem altfel) despre cinste.de data aceasta. animatia strazilor populate eu ma~ini de tip' 39. Zaharia Volbea (un chestor de politie antologic) ~i Mircea Daneliuc Insu~i. etalandu-~i 0 candoare cuceritoare. cu secvente jucate de actori profesioni~ti. Mircea Daneliuc Insu~i. Cu prilejul unei astfel de anchete. angrenate Intr-o disperata cursa a supravietuirii. cu inginerul de sunet Silviu Camil (care are un rol esentialIn "proba de microfon" a prizei fn direct). George Negoescu (un Mtranel tragi-grotesc). pe strada. el Insotind (cat timp nu este convocat pentru satisfacerea stagiului militar). este un "paparazzo avant la lettre". Paul Lavric. la militie. Relatia celor doi . la raudu-i. In felurite anchete sociale. pe reporterul TV. iar filmul propriu-zis 0 "proM de microfon" In confruntarea cu viata. pe plaja. populat de personaje felurite. dil cinematografului ce e al cinematografului: scriindu-~i singur scenariul ne aflam. cunoa~te 0 "fata fermecatoare". 0 lume amenintata de spectrul razboiului. eonvingator de Tora Vasilescu. monteurii Dan Naum ~iYolanda Mantulescu. Intr-un rol de debut. Mai joaca In Cursa Olga Bucataru.0 poveste cu final "ca-n viat3. devin 0 "proM de microfon" pentru filmul propriu-zis. un context social-politic agitat. Bucure~tiul de epoea se regase~te. ea ~i compozitorul Lucian Metianu cQntribuind In mare masura la aeest "test de atmosfera". dar se arata preocupat In mod special de ritmurile naratiunii. loana Craciunescu. mundi. Din punct de vedere cinematografic. Cu Proba de microfon (aprilie 1980).prinde "pulsul realimtii" In feluritele ambiante ale cotidianului. Mircea Daneliuc ~i Gina Patrichi -. cu"priza In direct".constituie principal a materie narativa. Devenit co-scenarist .adevarului. un tip special de tanara. comuni~ti ~ireprezentanti ai fortelor publice.alaturi de Beno Meirovici -. ba mai mult. cu scenograful Daniela Codarcea . Cu roluri bine marc ate In film sunt ~i Mircea Albuleseu. a~adar. Mircea Daneliuc revine pe teritorii de actualitate. I~i verifica In practidi un nou tip de cinema.) sunt interferate. politicieni ~i ziari~ti. dragoste ~iexistenta. de dinamica faptica. hotarat sa aile adevarulIntr-o epoca ostila . fasci~ti ~i legionari. aIti ditiva interpreti au eel putin cate 0 secventa "mare".". Constanta Comanoiu. Mircea Daneliuc Incearea sa-~i apropie povestea propriu-zisa (de~i personajul principal al Editiei speciale . Teofil Caliman. oameni simpli care Infrunta cu greu vicisitudinile vietii. Regizorul a revenit pe platouri cu Editie speciala (martie 1978). petrecerea nocturna din parc etc. astfel. un garden-party al "lurnii bune". scenografii Filip Dumitriu ~iFlorin Gabrea. Maria Junghietu (un memorabil personaj 260 .ca atatea altele . ~tefan lordache creeaza un personaj memorabil. filmul este "de durata". Aici sm iscusinta ~ioriginalitatea regizorului care . Partenera sa. Cum s-a remarcat ~iIn cronicile de la premiera. cum spuneam. protestele strazii Impotriva regalimtii. -. permanent. numai ca astfel de secvente cu priza In direct (realizate In gara. a furiei existentiale.mahaiaua cu dramele ei. In film . Actiunea filmului se petrece In Bucurqtiul anului 1939.interpretate.suflete~ti. viu. nu "ca-n filme" . excela. Angela Costache. interpretat de Gina Patrichi. Printre colaboratorii regizorului s-au numarat compozitorul Lucian Metianu. scenograful Dumitru Georgescu. cu operatorul Ion Marinescu. la u~a unui apartament etc. Sunetele strazii. 0 re-distribuie In rol principal pe Tora Vasilescu.un reporter de fapte senzationale .ln afara personajelor de prim-plan .va fi ajutat sa Inteleaga realitatile politice ~i sociale de catre un comunist). filmul pune mare pret pe cine-verite. chiar daea respiratia unora QintreIntamplarile sale e "scurta". Mircea Daneliuc I~irezerva rolul unui operator de film TV. In tren. Paul Lavric. In fata primului sau "fIlm de autor" -. astfel. imaginile operatorului Florin Mihaileseu fixeaza pe ecran olume a contrastelor. Ana.

Alexandru Tatos (1937-1990) a prezentat pe marile ecrane primul sau lungmetraj. Mircea Daneliuc era pregatit pentru "marea lovitura": peste numai patru-cinci luni el va aduce pe ecrane Croaziera . in Mere ro~ii. in sfar~it.noul colaborator al regizorului aduce cu sine rafinamentul ~i "calmul" dovedite in filmele colaborarii sale de pana atunci cu Mircea Veroiu (Dincolo de pod.dupa cum marturisea cu un prilej . Naita Lucean ~iPatru eel scurt. Din acelea~i motive s-a aplecat regizorul asupra romanului. pe care a scenarizat-o impreuna cu prozatorul Dinu Sararu (autorul romanului inspirator. dramatismul situapilor evocate in romanul ecranizat.la despaqirea de pamant.~ideruleaza intamplarile anterioare din perspectiva afectiva a celui care Ie rememoreaza. cu 0 fina detectare a ascunzi~urilor sllflete~ti. Aristide Teica. ca Patru eel scurt. despre oportunism.. Mircea Diaconu. Alaturi de el. "flacara". in film.a realizat.a scris romanul "Ni~te tarani" dintr-o nevoie polemica: "Ma duceau la exasperare imaginile din literatura in care ni se descria un taran continuu fericit ~i care nu mai ~tia ce sa faca de bucurie ca a venit."intampHitor". In acela~i an 1980 (in decembrie). pulverizeaza cronologia faptica: incepe cu sfar~itul . altruism. Mircea Daneliuc a ie~it pe ecrane cu 0 ecranizare. Victor Hilerim. Mircea Diaconu. verva. Printre "pozitivii" confecponap ai filmelor romane~ti.. capteaza ~i transmite interesul. Tonul povestirii este preluat de regizoruI Alexandru Tatos ca un excelent ghid intr-o incursiune in lumea fapiului divers care a generat povestirea cinematografica.unde s-a numarat.. Geta Grapa (intr-una din mult prea rarele sale aparitii pe ecran).inmormantarea lui Patru eel scurt . Vanatoarea de vulpi. Filmul scoate in prim-plan cele doua personaje pe care este structurat romanul: fo~tii tovara~i de anne.in a considera filmul un "fapt de arta". Actorul "cite~te" psihologia ~i filozofia personajului sau. 0 caracterizare exacm a filmului ~ia personajului face Mircea Alexandrescu in revista "Cinema" (m. Costache Sava. Gheorghe Cozorici. in aprilie 1976. "Ni~te tarani"). la~itate. intr-o cofetarie). Valeria Seciu (sotia lui Naira). entuziasm. Mere ro~ii. Naira Lucean. Cadrul filmului lui Tatos este 261 . romanul ~ifilmul (in ciuda unor rezolvan conjuncturale) scot in evidenta drama colectivizarii. Pe de alta. ca toti consatenii lor . Prin ei. Constantin Chelba. 0 stare imagistica menita sa evidentieze. Hyperion. Scriitorul . Sofia Vicoveanca. cu personalitatea artistica a lui Mitica Popescu. centrat pe re1atia dintre un tanar chirurg ~i directorul adjunct al unui spital.. Modul in care regizorul a decupat naratiunea cinematografica pune ~i mai tare in evidenta tragismul intamplarilor din anii colectivizarii. Operatorul Calin Ghibu . invidie. inca din anu11974. Adrian Mazarache. mai mult . prin contrast. suspiciune. dar .ca Naita Lucean. Andrei Codarcea au aparipi remarcate in cronicile de la premiera. cu perspicacitate. Critica s-a aratat increzatoare in capacitatile noului venit. Cu antecedente teatrale ~i la televiziune . 0 filozofie a indoielii dar ~i a unei intelepciuni ancestrale.chiar daca filmul a avut 0 cariera publica destul de scurta . talent. investit. lntre oglinzi paralele). revolutia socialista sa-l invite la colectivizare ca la 0 serbare". durerea traita de "ni~te tarani" . 4/1976): "Un personaj care a avut ~ansa sa fie interpretat de unul dintre cei mai fuzestrati actori ai no~tri la ora actuala. egoism. Mircea Daneliuc "rupe" cursivitatea naratiunii. alaturi de Dan Pita -.~ef') . fannecul. medic ~i el. Zuharia Volbea.. printre principalii realizatori ai serialului Un august in flacari. medicul din Mere ro~iieste oexceppe. care pornind de la acest scenariu de Ion Baie~u (cu atributele unui reportaj de teren. portretul moral fermecator ~icredibil al unui "pozitiv" care-~i intelege meseria ca pe 0 pasiune devoratoare. Pe de 0 parte este yorba in film despre daruire. aproape unanime . Vasile !chim.

Popescu. amanunte.s-a spus.R. devin parte . Constantin Petrescu.urmare~te ~iimegistreaza . lumea bezmetica a la~ilor ~iprofitorilor din anii razboiului este infa!i~ata in cuIori "tari". Mitica Popescu. este. Ie inscrie intr-o atmosfera.subiect ~i predicat. al reaIita!ii.fapte. spre deosebire 262 . Despre Mere rO!jii . la acest debut: pe langa Mircea Diaconu (Intr-adevar superb. dar filmului ii lipse~te amplitudinea filozofica. recurge la serviciile compozitorului Temistocle Popa ~i include in distribu!ie. G.M. inca. aparte-uri ~i mizanscene. capata 0 funqie dramatica. gesturi . inginerul de sunet Horea Murgu (monteuri fiind viitorii colaboratori ai regizorului Mircea Daneliuc. nara!iunea devine fluida. Nu!escu ~i Melania Ursu. pregatita sa infrunte moartea pentru aimplini datina ~i datoria omeneasca in fa!a mor!ii. dar ea nu se inghesuie haotic pe pelicula caci amanuntele. intr-un tabIou grotesc. ~ipersonajul sau dobandqte statura simbolica. Silvia Popovici. ca "a contribuit Ia maturizarea filmului nostru de actualitate". pentru a servi de pilda celor care se ridica impotriva armatei germane. atribut sau complement . dezinvolt ~iincantator in rolul doctoruIui). pana la cele mai mici. Ion Cojar (0 "glorie" medicala care tine ~edin!e ~itrage sfori). Vasile Cosma. Emilia Dobrin. pornind sa-l ingroape cre~tine~tepe partizanul sarb. "Cine nu da doi bani pe moarte nu da nici un ban pe via!a" spune Anastasia. gestuf . totodata. Exista in Mere rO!jii 0 permanenta grija (surprinzatoare maturitate Ia un debutant in regie) de a pastra expresivitatea aceasta adevarata in prim-plan. Ernest Maftei (un batranel guraliv in camera de garda). pe Klaus Gehrke ~i Regina Heintze.tanara inva!atoare va fi lichidata de consateni. Pentru roIuI ei a fost aleasa Anda Onesa. RegizoruI i~i continua colaborarea cu scriitorul Ion Baie~u . Florin Zamfirescu. expresie a unei vibra!ii a artistuIui in fa!a vie!ii reale in care-~i descopera arta de povestitor in imagini". oameni. Ion Besoiu.~i. scenografuI Vitorio Holtier. in anii de la inceputul celui de al doilea razboi mondial: tanara inva¢toare Anastasia i~i risca viata. Emilia Dobrin. povestea dezradacinarii. cu moartea pre moarte calcand. Povestea este relatata cu sinceritate. la aproape zece ani dupa ce a incercat "pantofuI Cenu~aresei"). auto area costumelor Gabriela Lazarescu. regizorul a revenit pe ecrane cu filmul Duios Anastasia trecea. cat ~i in fundal. ecouri de personaj antic. un portret de epoca. Marga Segal. ceea ce n-ar face un reporter. Yolanda Mantulescu ~iDan Naum) .eroinei. ci numai un poet al imaginii cum este Florin Mihailescu. mai apar in film Angela Stoenescu (0 asistenta de spital pe care tanarul doctor 0 iube~te in timp ce ea 11"respecta"). expus de nem!i in pia!a satului. Caci in aceea~i masura in care cadrul este scos de sub imperiul confeqiei cinematografice ~i adus sub acela al autenticita!ii. care. in anii ocupa!iei naziste. Filmul. are ~i 0 "moraIa". cuvantul intervine intr-adevar acolo unde incheie 0 bucla a intilmplarilor ~i deschide 0 alta. cu accente tragice . de-a lungul filmuIui dialogul este scos de sub pecetea confec!iei scenaristice spre a se adapta la ambi!ia veridicului.filmulla care au mai contribuit compozitorul Cornel Taranu. cu operatorul Florin MihaiIescu. 0 ecranizare a nuvelei cu titlu omonim de D. In aprilie 1980. cu tanarul doctor). Doar cateva precizari. pe langa Gina Patrichi. in epoca. actori germani. Carmen Galin (0 profesoara de psihologie inrudita.in propozi!ia-imagine.eIaborand impreuna scenariul -. ca specie. ci de a Iasa tot timpul sentimentul ca aparatul de filmat vede tot. care ac!ioneaza sub impulsuI terorii ~i fricii de moarte -. a instrainarii de tara a unei tinere (Ioana Pavelescu. pe buna dreptate. In fiImografia regizorului Alexandru Tatos a urmat (In aprilie 1978) filmul Ratl1cire. care scoate in eviden!a.invadat de via!a reaEi. prin contrast. de a nu decupa momente. surprinzatoare. Ac!iunea se petrece intr-un sat dunarean. scapata parca de incantarile frazeologiei «cinematografice».

0 carte eu foyta de document politic despre trei zile ~i trei nopti din viata unui ora~ ardelenesc de granita. desfa~urat in mediu rural. din familia spirituala a Vitoriei Lipan). Gheorghe Dinica. a ajuns pe marile ecrane in 13 octombrie 1980. 0 ecranizare a romanului cu titlu omonim de Hortensia Papadat-Bengescu.probabil. morala densa. prezentat pe micile ecrane inca din 1979. un roman de Paul Georgescu (scenarizat de regizor). tocmai de aceea. Este epoca dintre cele doua razboaie. in jurul celor doua personaje graviteaza 0 problematica sociala. Alexandru Tatos a mai lansat un film. alti actori impun siluete care raman . intr-un timp de rascruce. George Constantin portretizeaza in culori tari 0 fantoma a trecutului (Piticu. Casa dintre dimpuri (operator: Nicu Stan). Trei zite . Mircea Diaconu. Mihai Paladescu. Tora Vasilescu. Biro Levente.semnata de Dinu Tanase ~i Doru Mitran -. pana la F ace rea lumii ~i Asediul. Maria Cupcea. imaginea filmului .de eroina prozei inspiratoare (0 femeie putemica. Dionisie Vitcu. personaj la moda in respectiva perioada. Mai joaca in film Elena Dacian. cu sugestiile ei crepusculare. Victor Rebengiuc (Doctorul Poenaru) ~i~tefan Iordache (politicianul Pascal) susj:inpoW conflictului. politica. chiar daca unele personaje raman eliptice. dar cu 0 lini~te interioara ~i0 puritate care confera semnificatii particulare gestului ei civic. altcineva. cu Mircea Daneliuc in rolul unui inginer agronom. urmare~te prea multe fire epice. cu tot efortul unor actori ca Irina Petrescu. la randullor. alilturi de Amza Pellea. a debutat pe marile ecrane cu 0 ecranizare. Gabriel Oseciuc. In distributie mai figureaza Tarr Laszl. din echipa de realizatori au mai facut parte compozitorul Adrian Enescu ~i operatorul Mihai Popescu. Interpretii. la desenul acestui "tablou de epoca". Tot 0 ecranizare a fost ~i cel de al doilea film allui Dinu Tanase. Urmatorul film al regizorului a fost M(jloca:j la deschidere (martie 1980). de cinema dedit acest "roman de actiune") scriitorul Alexandru Ivasiuc ~i-aimplinit 0 indatorire moral-politica fata de istoria traita a primilor ani de dupa august' 44.ca eroii lui Camil Petrescu -. cele doua destine injurul carora se structureaza intreg e~afodajul epic. creeaza un personaj fragi!. Doi mari actori. ca ~i scenografia (arhitect Aureliu 10nescu) contribuind. Amza Pellea este un primar care nu-~i dezvaluie dedit in final adevarata fata. un contratimp al istoriei). Dinu Tanase. in mare masura. Cand primavara e fierbinte.}i trei nopti (decembrie 1976). prezentat pe ecrane in mai 1978. Dorel Vi~an. Mitica Popescu. Ovidiu Iuliu Moldovan -. Trei zite . aparent neajutorat. sa faca demonstratia ca romanele de introspectie psihologica sunt mai aproape. Vasile Nitulescu.impreuna cu Roxana Pana . poate. un scenariu de Mihai Istratescu prin care Dinu Tanase patrunde in zona 263 . Filmul. Adrian Georgescu. sustin demersul caracterologic: Petre Gheorghiu ~iArnza Pellea sunt doi exponenti ai "noii ordini" (un activist local ~iun reprezentant de la centru).}i trei nopti reu~e~te cel mai bine in tentativa reconstituirilor de atmosfera. filmul pare uneori dezIanat.Gheorghe Dinica. de data aceasta un film de televiziune. Corado Negreanu. personajele "vad idei" . scris de Corneliu Leu. cel mai cinematografic roman al sau (de~i n-ar fi exclus ca altadata.o. Setea. Doctorul Poenaru. Ion Caramitru. Catalin Ciomei. Kovacs Gyorgy. dupa romanullui Alexandru Ivasiuc "Apa". iar in echipa de filmare. a~a cum au facut-o ~iautorii altor filme. structural. Carmen Maria Strujac. Fory Etterle. scenograful Andrei Both ~icompozitorul Lucian Mej:ianu. "Cinematografizandu-~i" .acest. anul 1946.Pana la sfar~itul anului 1980. pierzandu-Ie pe parcurs). dupa 0 experienta regizorala la televiziune in 1975 (Concert din muzica de Bach. un exercitiu de stil incitant ~i convingator). Constantin Codrescu. Victor ~trengaru. aspecte de viata din toate mediile sociale sunt integrate in discursul narativ (~i. de la Strainul.

ca sernn al traditiei . Cei doi protagoni~ti ai povestirii sunt Florin Zarnfirescu ~i Vasile Nitulescu. Sorina Stanculescu. de munca ~i de . con~tiinta. cu radacinile. judecata sanatoasa. prefers. intr-un context mai mult decat onorabil. un film "de suflet". cu traumele sale produse intr-un sat din nordul Moldovei (istorisite de scenaristul de ocazie Fl. Ion Musca. de~i are posibilitatea sa ramana cadru universitar. Simbolic este ~i personajul batranului Serafim. "chipuri noi" pe ecran. realizand impreuna . dupa 0 activitate de cativa ani ca operator. ca 0 ~oapta. unul de la Ia~i . sa se intoarca in satul natal. Gelu Birau -. Octavian Cotescu. Primul film al regizorului Iosif Demian (realizat in colaborare cu Andrei Blaier) a fost Urgia.. a facut filmul unei fntoarceri. Dana ~ic1ovan. . autorul unei "pove~ti de suflet").. in acela~i an fiind prezentate in premiera filme precum Proba de microfon de Mircea Daneliuc sau 0 lacrinu1de fata de Iosif Demian. la randullui.filmul TV Sub pecetea tainei. dar filmul. pe un scenariu de Petre Sa1cudeanu. Dionisie Vitcu. "Urgia" din titlu este razboiul. legatura cu pamantul. Gabriela Chiper. dar mai ales de la sat la ora~ -. prezentat pe ecrane in februarie 1978. Ovidiu Schumacher. de data aceasta alaturi de Gheorghe Cozorici.Mihai Cafrita.in ciuda unui subiect. Ion Caramitru. Dinu Tanase ~i-a innoit echipa.in colaborare . Jean Sandulescu. din distributie au mai facut parte Nicolae Praida. I-a luat sub aripa sa ocrotitoare pe Gheorghe Voicu. Este de remarcat faptul ca experimentatul regizor Andrei Blaier lua inca un debut regizoral sub aripa lui ocrotitoare.. cu filmul 0 lacrima de fata. Dana Dogaru. este una dintre cele mai frumoase secvente ale acestui film calm ~i lini~tit. dar mobilul real al intoarcerii este prins in insu~i titlul filmului: "iarba verde de acasa". larba verde de acasa (decembrie 1977). in 264 . cu amintirile din copilarie. teatrolog-filmolog. lucrand cu operatorul Vi vi Dragan Vasile ~i cu compozitorul Marius Popp. in timp ce regizorul a mai fost ajutat. lea Matche. pe care I-a filmat impreuna cu Dragomir Va1cov in 1970. un absolvent al facultatii de matematica. minor . Personajul dobande~te astfel sensuri simbolice. catre Hinarul intors acasa. alaturi de Zaharia Volbea.0 incursiune realista in cotidian. ~tefan Maitec este un strungar (in timpul liber. In februarie 1978 debuta ca regizor Iosif Demian. Adevarata intrare in cinematograf ca regizor. in primul rand. aflat in conflict de dragoste. In MUloca~la deschidere. cu antecedente scenaristice. pomind de la un scenariu al scriitorului Sorin Titel (el. aflat la ora asfintitului. de compozitorul Adrian Enescu. Nastase). Intr-o distributie originala. amandoi cu un firesc de-a dreptul captivant cateodata. Personajul central. de cativa actori de la Teatrul din Piatra Neamt . Dupa ce a realizat . multe nume noi in distributie: Mircea Cretu.). relatia conventionala cu fiica profesorului etc. compromisul moral pe care ~eful de catedra i-I cere. de la filmullui ~erban Creanga A~teptarea. filmat cu discretie de operatorul (debutant ~i el) Valentin Ducaru. de scenograful ~tefan Antonescu ~i de autoarea costumelor Lidia Luludis. de voce a Sofiei Vicoveanca. N. mijloca~ la deschidere in echipa de rugby). al unui operator-regizor. in primul rand. Trecerea coasei .Adrian Tuca -. dar pastrandu-~i intelepciunea taraneasca. Acestea sunt premisele tramei (exisili ~i ni~te motive ale hotararii eroului. regizorul Stere Gulea. este. ca dascal. totu~i. Costel Constantinescu. din distributie fac parte ~i Mihai Paladescu. Iosif Demian 0 va face. Luiza Orosz i~i repeta performanta din Vifornita.de la batranul obosit de drumurile vietii. In era plecarilor de oriunde catre oriunde. a realizat un prim film pentru marile ecrane. la debut. Rodica Mandache. un "film de operator": Iosif Demian. curatenia sufleteasca. ~tefan Serafim. insa. Romeo Mogo~. Stere Gulea. Dan Condurache.filmului de actualitate.

Drago~ Paslaru. 0 lacrima defata este insa confirmarea deplina a acestei duble chemari a cineastului. Vasile Cosma. Salcioara. de suflet. a~ez filmul. Anton Aftenie. in acela~i an. Retin in acest sens un punct de vedere exprimat de Dan Stoica ("Cinema". combate cu perseverenta inertia. Spre sfar~itul anilor '70 au ajuns la filmul de lung metraj alti cativa colegi de generatie.unele cornise "cu acte in regula" . a colaborat . a recurs la serviciile compozitoarei Anca Durnitrescu ~i a incredintat roluri unor actori cu fizionornii insolite. este un "film de autor": Alexa Visarion. m. 0 data cu filmul Urgia.cu Constantin Chelba. cu foarte multe valente originale". la locullui de munca.ca operator . scenograful ~tefan Antonescu. Ca simte tentatia regiei. Caragiale "In vreme de razboi". un prim fir al naratiunii.~i regizorul Alexa Visarion. Iosif Dernian face 0 stralucita demonstratie a intelegerii specificului imaginii cinematografice in toata complexitatea ei: ca reprezentare a unei realitati concrete. nu numai ca martor ci ~ica participant. privind filmul. de Gheorghe Manoliu. Tot in octombrie 1978 a debutat in film . 12/1980): "De multe ori. in sprijinul regizoarei debutante. George Bossun. la fel procedeaza ~i alti actori din distribulie .L. Costel Constantinescu -. pornind de la sursa literara arnintita. cu tenta politista. operatorul Ion Marinescu vine. preluand cate ceva din stilul "mielului turbat" allui Aurel Baranga. un merit de care. un demers civic.prerniera avea loc in octombrie 1978. astfel. la randu-i. ci un intreg lant de nereguli . In acest sens. Un "fapt divers" constituie pretextul narativ al scenariului ~ial filmului: intr-un sat de pe malul Mure~ului. 0 echipa de anchetatori (in care un rol important. am aflat-o acum trei ani. menit sa faca parte din acea rara categorie a autorilor totali. povestea schematica a unui inginer care. ~ide Mircea Daneliuc pentru Proba de microfon). desigur pe 0 formula diferita. a~adar. intr-o "cronica a imaginii" din revista "Cinema" (m. La aparitia acestui film. arivismul. interpretul Mitidl Popescu . atras de 265 . autoarea costumelor Lidia Luludis). nerenuntand la prima sa vocalie.Cornelia Gheorghiu. ca valoare ~i mesaj. Nae Gh. Cristina Corciovescu scria: "Ca Iosif Dernian este un operator excelent.. Constantin Ractulescu. pentru care.. Regizorul Iosif Dernian a recurs la colaborari "verificate" (interpreta Luiza Orosz. Imbinare fericita de tehnician ~i artist. Iosif Demian nu este strain: prin prezenta in aqiune. a aparatului de filmat (principalul acuzator al necinstei ~icoruptiei). George Negoescu (solicitat. ~i mai are un merit important filmul. 0 ecranizare propriu-zisa ci. 11/1980). Regizoarea Felicia Cernaianu (documentarista din 1971) realiza atunci Gustul # culoareafericirii . filmul aduce ~iun omagiu. incompetenta.petrecute in respectiva colectivitate. de executant ~icreator. langa Noaptea americana a lui Truffaut. am avut impresia unei radiografii din interior a cinematografului. ca vehicul al naraliunii filrnice ~i ca limbaj". Dorel Vi~an. dar filmul vizeaza mai departe. 0 lacrima defata devine. insa. ca ~iin proza lui Petre SaIcudeanu care a stat la baza scenariului (povestirea "Bunicul ~i0 lacrima de fata"). aceasta prima experienta pe teritoriile filmului de fiqiune a fost ~i ultima. joaca ~i. desigur. insa. anchetarea unei morti suspecte. pornit de la nuvela lui I. un film de actualitate axat pe un scenariu mai mult decat modest. cu un proiect artistic ambitios.venind din teatru . Filmul sau. Inainte de tacere. aparatul de filmat manevrat de Mihai Oroveanu) cauta sa limpezeasca imprejurarile tulburi ale mortii unei tinere (tehnician in gospodaria colectiva). nu doar mobilurile unei crime sunt scoase la iveala. Exista. de credinta. o ~tiam inca de la Nunta de piatra. cinematografului. pe langa maiorul de rnilitie. Mazilu. nu este.incearca sa depa~easca lirnitele rolului. savuros interpretat de Dorel Vi~an.• noiembrie 1980.

cand imagine a mizeriei. cu actori de prim rang in distributie Valeria Seciu. 0 muzica in ton cu atmosfera (Cornel Taranu) ~i0 distributie de elita: Victor Rebengiuc.adaugand personaje. Din pacate. Tudor Gheorghe. Andrei Finti . Florina Luican. cu Dan Pita. filmul Un am In laden (aprilie 1979). Cu un Mircea Diaconu care traie~te intens drama eroului sau. in 1979. de la Institutul de Inalte Studii Cinematografice din Paris. Tapalaga. Liviu Ciulei. a foametei. Sezonul pesci1ru$itor. care s-a apropiat in cateva randuri de film. Gilda Marinescu. de permanenta altern are a realului cu irealul. operatorul Doru Mitran (aflat la prima sa creatie realizata de unul singur.0 maturitate artistica mai mult decat promitatoare. Stavrache. un regizor a carui filmografie a ramas saraca: abia dupa 1990. cu Dan Pita. Intre timp. Dupa ce a colaborat cu alti colegi de generatie la realizarea filmului despre cutremurul din martie 1977 Mai presus de orice (fiind co-regizor. regizoarea o documentarista reputata . Cornel Dpmitra~ -. Constantin Diplan.fiind 0 opera echilibrata. cu discreta atmosfera de epoca. debutulin regia de film al regizorului Alexa Visarion a dus gandul spre alti cinea~tireprezentativi sositi din teatru. Sanda Toma. Un am In laden inaugura 0 filmografie substantiala. cu 0 imagine perfect acordata registrului poetico-evocator. ~i-a adaugat diplomei de regizor obtinute la Bucurqti inca una. un limbaj cinematografic modern. Pe la mijlocul anului 1980. Teofil Valcu. a bejeniei taranilor dobande~te functie de avertizare in conflict.n-a recidivat nici ea pe teritoriile filmului de fiqiune. Vis de ianuarie . ale carei sernnificatii depa~esc cazul de avaritie ~i de alienare al personajului central.in care joaca Gabriela Cuc. la constituirea careia au contribuit compozitorul Lucian Metianu ~i. va reaparea pe ecrane. armonioasa. Primul sau film. regizorul Nicolae Opritescu vactea. S-a simtit. Printre personajele filmului Vis de ianuarie se numara ~i compozitorul Franz Liszt (interpretat de Marcel Iure~). scenariul apeland ~ila 0 documentatie de epoca privitoare la vizitele ~i concertele ilustrului muzician in localitati transilvane. Gelu Nitu. dupa colaborarea cu Dinu Tanase la Trei zite # trei nopti). inca din primele secvente.'r -_. rama266 . Pentru primul film. Lucian Pintilie sau Alexandru Tatos. Iosif Demian ~i Dan Muta~cu). Tot in aprilie 1979. operatorul Nicolae Margineanu a ie~it pe ecrane cu primul sau lungmetraj ca regizor. Rodica . Draga Olteanu Matei. Tamara Buciuceanu. Gheorghe Visu. cu un "film interzis" pana in 1989. Florin Zamfirescu. convertind o poveste din lumea satului de la sfar~itul veacului trecut intr-o pagina de cinematograf modern. de asemenea. a ie~it unul dintre cele mai viguroase filme de actualitate ale deceniului: Stop cadru la masi1 de Ada Pistiner (iunie 1980). Gelu Colceag. Dionisie Vitcu. Ovidiu Iuliu Moldovan. a ajuns la lungmetraj ~i Nicolae Opritescu. Mircea Albulescu. George Constantin. iar "recidiva" va intarzia pana in anul 2000. introspeqii -. Andrei Finti. pornea de la un scenariu istorico-poetic al scriitoarei Anda Boldur. suspans. Peisajul social joaca un rol determinant in filmullui Alexa Visarion. vocatia regizorala a lui Nicolae Margineanu: filmul sau avea ritm. ~i co-scenarist. dupa un scenariu la care a colaborat cu scriitorul Haralamb Zinca. Ion Caramitru. de sugestiile onirice ~ide investigatiile in subcon~tient ale scrierii originare a dezvoltat trama originara . un desen plastic elegant. Nicolae Opritescu n-a stat degeaba. Vis de ianuarie. Tanase Cazimir (cea mai incitanta propunere tipologica). cu un operator performant ca Nicu Stan."--'--~ ----- substanta dramatica densa a nuvelei caragialiene. pentru filme de animatie (Cinci si1pti1mani In balon) ~i de televiziune (Taina castelului din Carpati). de la inceput. relatii cu epoca. un policier. vorbind despre alienarea unei lumi. scriind scenarii. cu filmul Vis de ianuarie.

$tefan Sileanu.n. opt la numar (in 1989. nu 0 dam. intr-un studiu ("Autor de film") din revista "Cinema" (ur. Malvina Ur~ianu este un "caz de exceppe" in cinematografia romaneasca. Renoir) ~iprezentullui (Fellini. filme-profesiuni de credinta in care. cat ~i in context social-politic. pe care regizoarea 11vazuse. Ada Pistiner. Luiza Orosz. Dar "stop cadrul" ei in lungmetrajul cu actori a insemnat . Liviu Rozorea. in studiul introductiv al valumului "Serata . adica. inodora ~i insipida". scrise ~iregizate de ea. Nicolae $chiopu (scenograf). scenariullui $tefan Iure~ ~ifilmul Adei Pistiner deruleaza 0 drama conjugal a cu trei personaje in prim-plan: un sot revoltat impotriva traiului rutinier.ci de 0 caerenta tematica. 0 sotie "incolora. nascute din ea.primul important pe ecran). cele mai bune pelicule ale generapei '70 au reprezentat. cand se facea afirmatia. Radu Panamarenco.0 "radiografiere" lucida ~iatenta a cotidianului.in prima ~i ultima instanta . gesturi de atitudine. Stroheim. atat in context cinematografic.scenariu ~i regie . toate filmele sale .de la debutul cu Gioconda Jara suras in 1968 pana la filmul de televiziune realizat in 1995. trecutul cinematografului (Griffith. s-a identificat . Pasolini. Raluca Zamfirescu. a facut un film receptiv la sunetele realitatii. ale carui aspiratii sunt minate de propriile la~itati (rolincredintat unui remarcabil actor rus. el propune 0 privire asupra lumii ~i0 privire asupra cinematografului.au fostfilme de autor: filme. Roxana Pana scria urmatoarele: "Nu este varba in cazul filmelor sale. cum abserva Mitry. Despre ~ansa aceasta a filmului de autor.). Tarkovski.de la scenariu la film". Marian Ralea). De aceea viitarul cinematografului «se afla in milinile autarilor». Alexandr Kaliaghin. desigur. intemeiat pe coerenta fundamentarii filozofice ~iexpresive. Murnau. 267 . Chiar daca un film-manifest precum Apa ca un bivol negru a ramas izolat in peisajul cinematografic al deceniului. De aceea filmul de autor a fost capabil sa hotarasca devenirea filmului ca arta. Chaplin. in Sclava iubirii.filmul de autor se define~te prin puterea de a institui un univers poetic distinct. Maria Otetele~anu (autoare a costumelor). In acest spa-tiu.. 9/1978): "Inainte de toate. Vajda. «in mainile celor care au de spus ceva ~i ~tiu sa a spuna in termeni vizuali»".pana la confundare . la sunetul "spart'. de Dorina Lazar) ~i0 tanara amanta. Referindu-se la creatia Malvinei Ur~ianu. vorbe~te George Littera. Bergman. a vietii fara orizont. in Piesa neterminata pentru pianina mecanica). cu 0 distributie originala (din care au mai facut parte Esthera Neaqu. In egala masura. Sorin Postelnicu. Clair. care proiecteaza evadarea eroului pe 0 aIm orbita a banalului cotidian (Anda Calugareanu.al unui film de atitudine. cu un raspicat crez artistic.nand la 0 singura experienta. Gadard). n. expresiv. un mesaj ~i0 mitologie personala. Aici nu mai locuie~te nimeni . MAL VINA UR~IANU ~I ~ANSA FILMULUI DE AUT OR Cineva vorbea despre "singuratatea autorului total". cum s-a scris despre ea la premiera (interpretata irepro~abil. ie~ita din . Dovjenko. George Banica. cu Anghel Deca (operator). de 0 simpla asumare a celor doua laturi esentiale in creatia cinematografica . Antonioni. al timpului evocat. un stil cristalizat. Bufiuel.cu destinul personajelor sale.~lagare" ~iintrata intr-un "rol de viata" . indiferent de conditionarile lor spatiale ~i temporale.

Nici Serata Malvinei Ur~ianu nu a scapat (n-avea cum sa scape) de aceasta incidenta. auto area marturisea ca a fost putemic marcata de evenimentele din august 1944. asupra dialecticii societatii. Marin Preda. minore. Majoritatea peliculelor respective au fost marcate. de~i actiunea lor este situata in epoci distincte: in epoca de rascruce a lui august 1944. ca ~i structura conflictului. sa poata trece fma sa ~i-l aminteasca. aveau sa urmeze Lini~tea din adancuri in 1982 ~i Pe malul stang al Dunarii albastre in 1983. Dinu Tanase. loan Grigorescu . considera ca acest moment istoric "nu a fost un eveniment pe langa care cei care I-au trait indiferent de varsta. responsabiHi. in vila unui profesor (a caroi locuin!il este apropiata de pnta misiunii). Dinu Cocea. Este primul film al regizoarei consacrat evenimentelor din august 1944. de ideologia epocii. mul!i regizori . Permanentul "dialog cu istoria" al Malvinei Ur~ianu ii sugereaza criticului Magda Mihailescu urmatorul comentariu (intr-un pertinent portret al cineastei): "Inscriindu-se in linia unora dintre cei mai importanti realizatori europeni contemporani. Dan Pita. Malvina Ur~ianu este preocupata pana la obsesie de temele majore. un program etic.in noaptea de 22 spre 23 august 1944 se pune la cale. pur ~i simplu.ideatica ~i stilistica.marturie a con~tintei sale artistice.trecand de la un film de actualitate la un film de istorie apropiata . ba mai mult.comunica intre ele printr-un subteranjoc al oglinzilor. Titus Popovici. Indiferent de timpul aqiunii. Mihai lacob. desigur. ce ne indrituie~te sa vorbim de 0 opera ~i nu de 0 inHtmplatoare in~iruire de titluri intr-o filmografie personala. Aurel Mihale.~i multi scenari~ti .Francisc Muntenu. Cele trei filme de autor ale Malvinei Ur~ianu din anii '70 (Serata. aruncarea in aer a unui "obiectiv" hotarator pentru mersul razboiului: priza cablului transbalcanic de comunicatie al armatei germane -. de conceptia revoluta privitoare la "actul de la 23 august". Cristina Nichitu~ . "