STEHIOMETRIJA

1) Reakcijom glukoze s kisikom nastaju ugljikov dioksid i voda. C6H12O6 + O2 --------> CO2 + H 20 a) Izračunaj masu kisika koji se utroši gorenjem 25,0 g glukoze. b) Izračunaj masu produkata. 2) Zadano je: m(NaHCO3) = 5,00 g Jednadžba reakcije je: NAHCO3 Izračunaj: a) volumen ugljikovog (IV) oksida b) brojnost molekula vode c) masu natrijevog oksida ----------> Na2O + CO2 + H2O

3) Al + Br2 -----> Al2Br6 Izračunaj: a) masu broma potrebnu za reakciju s 2,56 g aluminija b) masu Al2Br6 4) Al + O2 ----> Al2O3 Izračunaj: a) kolika je množina kisika potrebna za reakciju s 6,0 mola aluminija. b) masu produkta. 5) Masa arsina (AsH3) je 10 g. Izračunaj: a) m(As) =? b) N (H) = ? 6) Masa fozgena (COCl2) je 6 g. Izračunaj: a) N (Cl2) = ? b) V (C) =? c) m(O) = ? 7) CaCl2 + m(AgCl) = 12,4 g a) m(CaCl2) = ? b) N (AgNO3) = ? 8) Produkti izgaranja saharoze su ugljikov dioksid i voda. Kolika je masa saharoze koja može izgorjeti sa 5,0 mola čistog kisika? n(O2) = 5 mol C12H22O11 + O2 -----> CO2 + H2O AgNO3 ------> AgCl + Ca(NO3)2

m(C12H22O11) = ? 9) Kloroform (CHCl3) je često spomenut u filmovima gdje se koristi za omamljivanje. Zadano je 12 g kloroforma. Izračunaj brojnost molekula ugljika u spoju. 10) Zadano je 14,66 g sumporova heksafluorida (SF6).

Izračunaj: a) n(SF6) =? b) N(SF6) = ? c) V(SF6)=? 11) Izračunaj molarnu masu: a) biliverdina (C33H34N4O6) b) olovnog azida ( Pb(N3)2 ). 12) Zadano je 19,68 g nikotina (C10H14N2). Izračunaj: a) M(C10H14N2) =? b) m (H) =? c) N(N) = ?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful