italijansko-srpski rečnik

PREDGOVOR Ovaj rečnik namenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola kao i učenicima početnih nivoa na kursevima italijanskog jezika. Nastojano je da se odrazi današnji književni i govorni jezik i da se ubaci što više nove, žive građe, naročito iz gradskog govora i novina a od stručnih naziva i stranih reči ono što je najnužnije. Uvršteno je ponešto i iz familijarnog načina izražavanja u oba jezika. U želji da rečnik bude što atraktivniji ali i praktičniji ovo izdanje je pripremljeno u tvrdom povezu. Kako bismo početnicima olakšali pravilno čitanje italijanskog teksta, naglasak je označen na rečima u kojima pada na treći slog od kraja. Naglasak je označen u nekim drugim iznimnim primerima u kojima se inače ne piše. Poznato je pravilo da se u italijanskom jeziku naglasak piše samo onda kada pada na poslednji slog reči i u nekim jednosložnim rečima. Kod samoglasnika e, o gravis (`) označava otvoren izgovor, dok akut (´) upozorava da je izgovor zatvoren. Za vokale a, i, u upotrebljen je samo gravis. Ovo izdanje usklađeno je sa novim udžbenicima italijanskog jezika na ovim prostorima i obiluje aktuelnim i frekventnim rečima i izrazima u skladu sa zahtevima savremene komunikacije.

3

UpUtstVo Za UpotreBU rečnika Vrste reći označene su uobičajenim skraćenicama (vidi spisak skraćenica). Imenice su označene sa m odnosno f, prema tome da li su muškog ili ženskog roda. Prilozi na –mente uneti su pod odgovarajućim pridevom, npr. rapidamente „brzo“ pod rapido „brz“. Uz glagole je označeno prelazno odnosno neprelazno značenje, tr. ili intr. dok su povratni glagoli pod oznakom rfl. i navođeni su pod odrednicom odgovarajućeg prelaznog glagola, npr. dividersi „podeliti se“ pod dividere “podeliti“. Kod pravilnih glagola odmah nakon infinitiva navedeno je prvo lice prezenta uz skraćenicu prs. dok je kod nepravilnih glagola navedeno prvo lice jed. prezenta, prvo lice jed. passata remota i particip prošli. proMena reči Sve imenice sa završetkom na suglasnik npr. sport i one sa naglašenim poslednjim vokalom npr. pubbicità u italijanskom su nepromenljive tj. imaju u množini isti oblik kao i u jednini. Ostale nepromenljive imenice označene su u rečniku skraćenicom inv. Posebno su označene i nepravilnosti u množini imenica i prideva. Pridevi na –o imaju u promeni nastavke kao i u našem jeziku odnoso –a za ženski rod, u množini –i za muški i –e za ženski rod. Pridevi na –e imaju isti oblik i za muški i za ženski rod a u množini završetak –i za oba roda. Oblici apsolutnog superlativa (npr. felicissimo - presrećan) koji izražavaju osobinu u velikom stepenu, nisu navođeni osim kada imaju specifično značenje.

5

IZGOVOR OtVOreNO I ZatVOreNO e I O U književnom italijanskom izgovoru naglašeno e može imati dve varijante. U nekim rečima je otvoreno a drugima zatvoreno. Na isti način, o može biti otvoreno ili zatvoreno. U rečniku je otvoren izgovor označen sa è, ò a zatvoren sa é, ó. NaglaSaK U običnoj italijanskoj ortografiji akcenat se piše samo u rečima s naglašenim krajnjim vokalom (parole tronche), npr. gioventù, città, caffè, perché. Ponekad se stavlja i radi razlikovanja reči sa različitim mestom naglaska, npr. àncora „sidro“ za razliku od ancora „još“. POjačaNI SUglaSNIcI Udvojeni suglasnici u italijanskom jeziku uvek se izgovaraju produženo i pojačano. tako se u izgovoru razlikuju npr. copia „kopija“ i coppia „par“. Slovo q se udvaja kao cq, npr. acqua „voda“, osim u reči soqquadro koja je jedina reč sa dva q.U položaju između dva vokala , suglasnici c i dz uvek su pojačani bilo da su pisani s jednim ili dva z, npr. grazie. takođe su između vokala pojačani suglasnici lj, nj i š (koji se pišu grupom od dva ili tri slova), npr. figlio, sogno, lasciare.

6

IZgOVOr SlOVa S Slovo s između vokala izgovara se z u severnoj Italiji, npr. asino /azino/. Izuzetak su složenice čiji drugi deo počinje sa s, npr. stasera ili proseguire. U južnoj Italiji sve ove reči izgovaraju se sa s dok u toskani neke od njih imaju izgovor s a neke z. U ovom rečniku je dat severnoitalijanski izgovor koji je i najraspostranjeniji. Posle drugog suglasnika izgovor je uvek s, npr. conversazione, gde treba obratiti pažnju da se ne izgovara prema našoj reči konverzacija. Ispred suglasnika l, r, m, n i v slovo s uvek se izgovora kao z: jugoslavo /jugozlavo/. IZOStaVljaNje ZaVršetKa rečI Krajnje nenaglašeno e ili o često se izostavlja ispred druge reči: signore maestro kaže se signor maestro. Ova pojava naziva se troncamento (krnjenje reči). Izbacivanje završnog vokala ispred druge reči koja počinje vokalom zove se elizija i obavezno se beleži apostrofom: d’accordo (od di + accordo) ili senz’altro (od senza altro). elizija je obavezna posle nekih oblika prideva quello i bello. IZgOVOr StraNIh rečI U rečniku su navedene i neke strane reči, najčešće engleske i francuske, koje su danas sve prisutnije u italijanskom savremenom jeziku i koje se redovno upotrebljavaju. Njihov se izgovor ne može sa sigurnošću označiti jer u praksi mnogo varira ali se uzimao najuobičajeniji izgovor prosečno obrazovanog Italijana.

7

skraĆeniCe i oZnake

adj. – pridev adv. – prilog anat. – anatomija autom. – automobilizam biol. - biologija bot. – botanika conj. – veznik compr. - komparativ crkv. – crkveni termin dat. – dativ dim. - deminutiv ekonom. – ekonomski termin elektr. – elektronika, elektrotehnika eng. – engleski excl. – uzvik f – ženski rod fam. – familijarno farmac. - farmacija fig. – figurativno, preneseno značenje fin. – finansije folkl. – folklor fr. – francuski geogr. – geografija geol. - geologija

gram.- gramatika hem. - hemija jap. – japanski intr. – neprelazan glagol inv. – nepromenljivo iron. – ironično ist. - istorijski termin ling. - lingvistika m – muški rod mat. - matematika med. – medicina meh. – mehanika mitol. - mitologija muz. – muzika nem. - nemački num. – broj pej. – pejorativ pl. - množina pol. – politika pom. – pomorski termin posl. – poslovica p.p. – particip prošli prav. – pravni termin prez. – prezirni izraz pron. – zamenica prs. – prezent
9

prp. – predlog prs. – prezent reg. - regionalizam qcs. – qualcosa (nešto) qn. – qualcuno (neko) rfl. – povratni glagol sg. - jednina skrać. – skraćenica

sup. - superlativ teh. – tehnika tr. - prelazni glagol v. – vidi voj. - vojni termin vulg. vulgarni izraz zool. – zoologija žarg. – žargonski izraz

A, a

a
A, a f ili m a, a. a prp. (pred samoglasnikom »a« postaje ad); spaja se sa određenim članom: (a + il) = al, (a + la) = alla, (a+ i) = ai, (a + le) = alle itd; prevodi se predlozima u, na, k, za, prema, po; često nekim padežom bez predloga. Označava: 1. određenje: scrivo al direttore pišem direktoru; si sono rivolti a noi obratili su se nama. 2. stanje i udaljenost: vive a Nàpoli živi u Napulju; a dieci chilòmetri da Roma deset kilometara od rima; a destra s desne strane; a tàvola za stolom; l’ho visto alla festa video sam ga na zabavi; studia all’ università di Bologna studira na Univerzitetu u Bolonji. 3. smer: andare a Milano, a casa, all’ufficio poći u Milano, kući, u ured; è andato al mercato pošao je na pijacu; si sono trasferiti a Torino odselili su se u torino; tornerò a casa presto vratiću se uskoro kući; (fig.) venire a un accordo sporazumeti se; avviamento alla filosofìa uvod u filozofiju; (eliptično) alla malora! dovraga! 4. vreme: a che ora? u koje vreme? alle undici u jedanaest sati; all’alba u zoru; a venti anni s dvadeset godina, u dvadesetoj godini; fino a notte inoltrata duboko u noć; a vita doživotno. 5. svrhu, sklonost, sposobnost, korist, štetu: a che scopo? za koju svrhu? čemu? a protezione della città za odbranu grada; è destinato a grandi imprese određen je za velike poduhvate; tende all’ozio sklon je lenčarenju; non ha nessuna attitùdine alla matemàtica nema sposobnosti za matematiku; àbile al servizio militare sposoban za vojsku; a tuo danno na tvoju štetu; bere alla salute di qn. piti u nečije zdravlje. 6. način: alla stessa maniera na isti način; protestare a voce alta glasno protestovati; corre a 150 all’ora vozi 150 (kilometara) na sat; a mio parere po
11

ići po nekoga. a caro prezzo. a voce usmeno. màcchina a vapore parna mašina. redosled: uno alla volta jedan po jedan. a due a due (dva) po dva. (prs. a buon prezzo. comprare a crédito kupovati na kredit. igrati šah. barca a remi. skupo. 11. chiùdere a chiave zaključati. a quelle parole scoppiò in pianto na te reči briznuo je u plač. agli scacchi. alla lèttera doslovno. promuòvere a generale unaprediti u generala. all’ingrosso na veliko. ograničenje: all’àbito (sudeći) po odelu. meru: a quanto? a che prezzo? pošto? a basso prezzo jeftino. una valigia a doppio fondo kofer s dvostrukim dnom. a malincuore nerado. sredstvo: bàttere a màcchina otkucati na pisaćoj mašini. abbaio) lajati. a poco a poco malo-pomalo. alle carte igrati se loptom. si ostina a negare uporno negira. 12 . méttersi a dormire poći na spavanje. il problema è difficile a risòlvere problem je teško rešiti. abbaiare intr. a mille lire hiljadu lira. sveštenik nižeg reda. abbaglio) zaslepiti. le véndono a dozzine prodaju ih na tuce. a mala pena jedva. elèggere a presidente izabrati za predsednika. abbagliare tr. na jedra. uvodi predikatnu dopunu. all’aspetto po izgledu. kako ja mislim. al minuto na malo. 14. 8. (prs. a vela. a bassa voce tiho. motorni čamac. pred glagolskim infinitivom: andare a chiamare qn. abate m opat. star male a quattrini imati malo novca. si sveglia al più pìccolo rumore (pro)budi se pri najmanjem šumu. a piedi ići peške. atribut kvaliteta: un motore a benzina benzinski motor. un lavoro a mano ručni rad. due volte al giorno dvaput na dan. cenu. a caso slučajno. alla buona jednostavno. kartati se. abbacchio m mlada jagnjetina.abate А mom mišljenju. 7. okolnost: al ritorno na povratku. si cóntano a migliaia broje se na hiljade. 13. 12. alla parlata sembra straniero po govoru izgleda stranac. quella lampada mi abbaglia ova svetiljka me zaslepljuje. condannato a 3 anni osuđen na 3 godine. a goccia a goccia kap po kap. a occhi chiusi zatvorenih očiju. a motore čamac na vesla. a gocce na kapi. giocare a palla. 9. 10. un àbito a strisce prugasto odelo. skromno. l’ho riconosciuto alla voce prepoznao sam ga po glasu.

àbile adj. abituarsi rfl. navići. abbreviare tr. običan. (prs. veština. abitare tr. oblačenje. (prs. klonulost. abbellisco) ulepšavati. vešt. spuštanje.) ćutljiv. abbellire tr. na nešto) pretplatiti se. avere. (prs. abbassamento m sniženje. abbóndo) obilovati. abbasso adv. prebivalište àbito m odelo. àbito) stanovati. (prs. osposobiti. abbondare (di qcs. obilno. nečim) intr. nacrt. abbottonare tr. abbonare (prs.abituare abbandonare tr. mi abbòno) pretplatiti. abilitare tr. abbandóno) napustiti. (prs. abbastanza adv. abbozzare tr. pocrneo od sunca. (prs. hai mangiato ~? jesi li dovoljno jeo? abbàttere tr. abbrèvio) skratiti. abilità f sposobnost. (i fig. prežderavanje. večernja haljina. (prs. abbigliamento m odeća. abbondantemente adv. mi abìtuo) privići se (a qcs. srušiti. haljina. legno d’ ~ jelovina. steći kvalifikacije. abbassare tr. abbòzzo) skicirati. uobičajen. dosta. А 13 . v. i intr. (prs. ostaviti. obično. abituare tr. obilan. dole. abbondanza f obilje. abbraccio m zagrljaj. la Vojvodina abbonda di grano Vojvodina obiluje žitom. bezdan. osposobiti se. bogato. abbondante adj. abbreviazione f skraćenje. abisso m ponor. abbuffata f preterano jelo. abbiamo imamo. (prs. abituale adj. abbraccio) zagrliti. abbozzo m skica. abitualmente adv. abitazione f stan. na nešto). zgrada. abbandono m opuštanje. abete f jela. abbatto) oboriti. abitante m stanovnik. abilitarsi rfl. uzdržan. potamneo. spustiti. abbronzato adj. abbasso) sniziti. abbottóno) zakopčati. (prs. dovoljno. abbonato m pretplatnik. abbracciare tr. abbazia f manastir. abbonarsi (a qcs. prilično. zanemariti. mi rispose con l’ ~ gentilezza odgovorio mi je uobičajenom ljubaznošću. lasciare in ~ zapustiti. ~ da sera večernje odelo. (prs.

(prs. mi accanìsco). pokraj. pokraj. accèlero) ubrzati. aluzija. accanirsi (prs. udati kćerku. čemu). accaduto) dogoditi se. (prs. accesso m pristup. blizu. i tr. domaći. (fig. odnošenje površinskog sloja trenjem. C. poništiti. uveriti se (di qcs. (fin.) ~ l’idea di qn. grebanje. akcent. piantare l’ ~ utaboriti se. udati se. accadére intr. accarezzare tr. na nekoga). 14 . nešto). a. accademia f akademija. accendersi rfl. (prs. proveriti. poništenje. f struganje. 2. biti uporan. zasnovati porodicu. 2. zainatiti se. accelerare tr. domorodački. potvrditi. abusare intr. utvrditi. nagovestiti nešto. raspaliti. abolire tr. accappatoio m kupaći ogrtač. ~ di Belle Arti likovna akademija. upaliti. di difficile ~ teško dostupan. dati znak. napomena. accennare intr. (prs. accertarsi rfl. prilaz. ustanoviti. adv. accarézzo) milovati. accénno) spomenuti. accertare tr. abolizione f ukidanje.abitùdine А abitùdine f običaj. accendisìgaro m upaljač. accési. abuso) zloupotrebiti (di qcs. accèndere tr. ~ il volto zažariti se u licu. accadde. (fig. aborigeno 1.) ~ un conto otvoriti račun. nagoveštaj. desiti se.) abrazija. non capisce un’acca ne razume ništa. ~ alla porta pokraj vrata. accenno m znak. priželjkivati nešto. m domorodac. fare ~ a qcs. accanito adj. slovo „h”. abolìsco) ukinuti. = avanti Cristo pre hrista. ~ nello studio strastveno prionuti za učenje.) u nešto. (prs. accètto) prihvatiti. žestok. dostupan. pristupačan. lì ~ tamo pokraj. accensione f paljenje. accasare tr. oženiti se. dospeti (do nekog položaja). prp. ~ militare vojna akademija. pristupiti. accanto 1. accasarsi rfl. accampamento m logor. il motore non si accende motor ne pali. strastven. adj. (accade. razbesneti se (contro qn. 2. ha accennato alla festa spomenuo je zabavu. do. starosedelac. primiti. uporan. accessibile adj. navika. (prs. (geol. accento m naglasak. accettare tr. abrasione 1. accéso) zapaliti. accedere intr. prići (a qcs. (accèndo.) zapaliti se. acca f inv.

con qcs. saglasiti se (a qcs. (accludo. accomodarsi rfl. priteći. gostoljubiv. složen u par. accontentare tr. accordare tr. približiti. primiti. accluso) priložiti. acciaio m čelik. (accórro. accordo m sporazum. accoppiato adj. accontènto) zadovoljiti. smestiti se (ugodno). acclusi. accompagno) pratiti. (prs.accredito)1. sono accorsi in nostro aiuto pritekli su nam u pomoć. accòsto) 1. acconsentire tr. sguardo d’ ~ nepokolebljiv (čeličan) pogled. accompagnamento m pratnja. srediti. prineti. acchiàppo) uhvatiti. (accòlgo. prijatan. accogliente adj. (muzički) akord. 2. accòrgersi rfl. accordarsi rfl. accidente m nezgoda. accórso) dotrčati. hanno acconsentito alla nostra richiesta prihva- tili su naš zahtev. položiti. ugodan. (mi accòrgo. slučajnost. accògliere tr. dodeliti (zajam). accreditare tr. otpratiti. А 15 . nešto. accòrrere intr. uskladiti (a qcs. acconciatura f friziranje.). mi accòrsi. sesti i sl. (ući. mi sono accòrto) opaziti (di qcs. nekog). primanje. čime) ci accontenteremo di una tenda zadovoljićemo se šatorom. la nave ha accostato brod je pristao. essere d’ ~ slagati se. accompagnare tr. accorto adj. sa čim) dopustiti. prići. qn. accòrdo) složiti. me ne sono accorto in séguito opazio sam to posle. (prs. pristati (o lađi). accoglienza f doček. izmiriti. frizura. si accòmodi izvolite! (ući. (prs. složiti se. dogovor. ti accompagno in màcchina odvešću te automobilom. nesreća. sta’ ~! budi oprezan! accostare (prs. ništa. mettersi d’ ~ sporazumeti se. pronicljiv. accomodare tr. acchiappare tr. accòlsi.accreditare accettabile adj. popraviti. oprezan.). si sono accorti dello sbaglio opazili su grešku. (prs. saglasnost. sesti i sl. trovare buona ~ naići na lep prijem. i intr. na nešto). acciuga f inćun. mudar. tr. accontentarsi rfl. raskomotiti se. intr.(prs. zadovoljiti se (di qcs. non capisco un ~ ne razumem ništa. acconsènto) pristati. acclùdere tr. (prs. uloviti. accórsi. accòlto) dočekati. primaknuti. prihvatljiv. accòmodo) urediti. (prs.

acuto adj. kiseo. sono andati ad accompagnarlo išli su da ga otprate. kupovina. 5. ~ di prugne šljivovica. akutan. una ricerca accurata tačno istraživanje. acquaio m sudopera. akreditovati. accrèbbi. accurato adj. akumulirati. acquavite f rakija. accumulare tr. adattare tr. ~ in bocca! ćuti! tiho! si trova in cattive acque nalazi se u nevolji. iznenadna kiša. nezreo. fare gli acquisti nabaviti. ~ corrente tekuća voda. ~ con erbe aromàtiche travarica. = a (pred vokalima posebno drugim). bodlja. acquisto) nabaviti. aceto m sirće. oštrouman. vodenast. (ling. accresciuto) uvećati. acrobata m i f akrobata. trn. acerbo adj.) aceton. kupiti. vodnjikav. kiselo. oštar. za nešto). acquisto m nabavka. acetone m (hem. 2. ~ di vinacce komovica. 1. oštar. acùstico adj. opor. ~ potàbile pitka voda. acqua f voda. akuzativ. piskav. 16 . accréscere tr.) adj. 2. brižljiv. tačan. opor. nakupiti. m kiselina. okriviti (di qcs. acquamarine f akvamarin (kamen svetloplave boje). accùmulo) nagomilati. zvučan. upisati kao kredit. (prs. accusa f optužba. di furto optužiti nekoga za krađu. (o zvuku) visok. acquoso adj. accusativo (gram. (accrésco. (prs. acùleo m žaoka .accréscere А potvrditi. čemu). šiljast. sento un dolore ~ nella spalla sinistra osećam jak bol u levom ramenu. adatto adj. acre adj. zajedljiv. akustičan. muòvere (o presentare) un’ ~ podneti tužbu: difendersí da un’ ~ braniti se od optužbe. ovlastiti. gorak. kupiti. polagano. accusare tr. 4. adj. acidità f kiselost. (prs.) accento ~ akcent nagnut udesno. (prs. ~ minerale mineralna voda. polako. prikladan. 2. prendere l’ ~ pokisnuti. podesan. adatto) prilagoditi. adagio adv. adaptirati (a qcs. bistar. ~ qn. àcido 1. ~ naturale prirodna voda. acquistare tr. 3. ad prp. pronicljiv. acquazzone m pljusak. 3. àcero m javor. accidamente adv. acque termali termalne vode. accuso) optužiti.

2. upravo. adottare tr. adulterio m preljuba. pripitomiti. addossato adj. 2. А 17 .. laskati nečijoj taštini. adulto 1. adulare tr. adunanza f sastanak. adriàtico 1. sleće. è partito in ~ otputovao je avionom. addormentarsi rfl. additivo m dodatak. aeroplano m v. levarsi (qcs. egli adora sua madre obožava svoju majku. brakolomstvo. ulizica. vazdušni. 2. adòro) obožavati. qn. aèreo 1. sono arrivati ~ došli su sada. dodatak. aeroporto m aerodrom. ~ la vanità di qn. addosso 1. stisnut uz. (prs. rešiti se (koga. addolorare tr. zbogom! addirittura adv. m. adibisco) upotrebiti. addolóro) ožalostiti. ublažiti. addormentare tr. obližnji. l’aereo decolla. (prs. (prs. adeguare tr. atterra avion uzleće. iskoristiti. (prs. izvršiti. adòtto) usvojiti. per ~ basta za sada je dovoljno. aereo. m mladić. addizione f sabiranje. adesso adv. 2. čak. odgovorajući. sada. čega). ukrasiti. (prs. (prs. (prs. rastužiti. addorménto) uspavati. prp. sarebbe ~ capace di lasciare il posto bio bi čak sposoban da napusti mesto. na sebi. 2. jadranski. f devojka. upotrebljavati. adémpiere tr. zaspati. adòpero) upotrebiti. (prs. adolescente 1. uvesti (mere). (prs. addolcire tr. si è addormentato zaspao je. adj. primeren. adémpio) ispuniti. tirarsi ~ navući se. skup. adj. zbor. addomesticare tr. m odrasli. prislonjen. adorare tr. m avion. portare ~ nositi na sebi. adègwo) prilagoditi (a qcs. susedni. adibire tr. adj. addoméstico) ukrotiti. omekšatim. čemu). adùlo) laskati (kome). adekvatan.aeroporto addio excl. dekorisati. adv. adoperare tr. adozione f usvajanje. prendere l’ ~ putovati avionom. addobbare tr. adulatore m laskavac. adaptirati. adeguato adj. ~ una promessa održati obećanje. aditiv. prihvatanje. primeniti. adiacente adj. zasladiti. (prs.) d’ ~ skinuti. ~ a na. odrastao. l’Adriatico jadran.

affare m posao. (prs. da. affaciarsi rfl. cadde nel fiume e affogò pao je u vodu i utopio se. afferrare tr. affògo) utopiti se. affido) pove- riti. (prs. (prs. affilare tr. nežan. naoštriti.) afiks.) bolest. dupke pun. affinché conj. delo. odan. 18 . affitto) iznajmiti. priticati. lo stadio era ~ stadion je bio dupke pun.) (sa ciljem) da. affettato m narezak. affollato adj. (izložen) oglas. ~ di (+ inf. uzdanje. affidarsi rfl. non è ~ vero nije nikako istina. affluìsco) doticati. affatto adv. izjava. affóndo) 1. affascinare tr. pretrpan. (prs. (prs. affondare (prs. nipošto. conj. sličan. affannarsi (prs. niente ~ nikako. ~alla finestra pokazati se na prozoru. (med. affidabile adj. affliggo) ožalostiti. affittare tr. izneti. neka. affettuoso adj. affamato adj. privrženost. affezionato adj. rastužiti. (ling. pouzdan. isticati. gladan. (prs. brusiti. (prs. affermazione f tvrdnja. (prs. affitto m najam. osloniti se. affezione f naklonost. privržen. ~ egli possa tornare kako bi se (on) mogao vratiti. 2. izviriti. affidamento m poverenje. affèrro) uhvatiti. affilo) oštriti. srodan. krcat. fare un buon ~ učiniti dobar posao. ~ capìscano ciò che avete detto da razumeju što ste im rekli. non è affar mio ne tiče se mene. affàscino) očarati. zgrabiti. sasvim. (prs. najamnina. nežan. oggi sono proprio ~ danas sam baš gladan.izgladneo. zakup. pomoliti lice. ljubav. afflìggere tr. non ci ho pensato ~ nisam uopšte na to mislio. tr. ~ di arrivare più presto sa ciljem da stigne pre. affluìre intr. odanost. ~ l’ occasione iskoristiti priliku. (prs. srdačan. uomo d’affari poslovan čovek. trgovina. šarmirati. càmere da ~ iznajmljuju se sobe. adj. afférmo) tvrditi. affetto m naklonost. 2.affacciare А affacciare tr. affermare tr. blizak. affine 1. affisso m 1. mi affido alla vostra comprensione uzdam se u vaše razumevanje. truditi se. kako bi. potpuno. potvrditi. ~ cardìaca bolest srca. affaccio) pokazati. mi affanno) mučiti se. affidare tr. affogare intr. kako bi.

agenda f rokovnik. affrontare tr. agosto m avgust. lak. agenzìa f poslovnica. suočiti se sa nečim. agile adj. affrétto) tr. ~ la pena povećati kaznu. požuriti. afoso adj.agrumi potopiti. aggiùngere tr. agricolo adj. affresco m freska. teška uznemirenost. lavoratore ~ zemljoradnik. 2. predstavnik. nasrtljivost. aggiungete anche questi due pezzi dodajte i ova dva komada. agnello m jagnje. affrettare (prs. aggressività f agresivnost. drmati. beležnica. površan. opor. mahati. okretan. in ~ u avgustu. (prs. aggravare tr. sparan. il suo modo d’ ~ mi offende njegov način postupanja me vređa. non è il caso di ~ per così poco nema razloga uzrujavati se zbog takve sitnice. agitare tr. adj. potonuti. uzrujati se. kiseo. agro 1. carne d’ ~ jagnjetina. africano adj. agencija. živahan. postupati. il primo ~ prvi avgust. agrumi m pl. agresivan. la nave è affondata sùbito brod je odmah potonuo. gorčina. uznemiriti se. aforisma m aforizam. zagušljiv. agricoltore m zamljoradnik. aglio m beli luk. aggiunsi. afrički. affrettato adj. affretarsi rfl. agricoltura f poljoprivreda. agio m udobnost. mi sento a mio ~ osećam se udobno. agnellino m dim. agente m agent. ago m igla. ~ dimostrativo pokazni pridev. ai primi di ~ početkom avgusta. a fine ~ krajem avgusta. opteretiti. àgito) tresti. aggettivo m (gram. agevolmente adv. hitar. (prs. poljoprivredni. prvog avgusta. affréttati! požuri se! si affrettò a comunicare la notizia požurio je da javi novost. ~ possessivo prisvojni pridev. ~ di viaggi turistička agencija. aggiunta f dodatak.) pridev. 2. agisco) delovati. uhvatiti se u koštac (s čime). (prs. agevole adj. agitarsi rfl. (prs. m kiselost. ubrzati. intr. aggravo) otežati. ubrzan. gorak. agonia f agonija. aggiunto) dodati. agire intr. aggressivo adj. požuriti se. kiselo voće. А 19 . brzoplet. lako. (aggiungo. nasrtljiv. jagnješce. affrónto) odvažno pristupiti (čemu).

allarmo) uzbuditi. (prs. allegrìa f veselje. allegramente adv. mandarina. (sport) l’ ~ destra. dovod. radostan. siamo all’ ~ Aurora odseli smo u hotelu aurora. alla = a+il. radosno. àlcool m alkohol. alleanza f savez. l’ ~ (della nave) jarbol. allacciare tr. stablo. alcuno 1. aiuto m pomoć. = qualcuno). allargo) proširiti. albicocca f (pl. ~ diurno hotel za dnevni boravak (i usluge). aiuto) pomoći. albergo m (pl. (teh. le ali) krilo. ala f (pl. a+la. uznemiriti. uznemirujući. aiutare tr. alcune fotografie neke fotografije. (prs. šiljast. pridodati. allaccio) zapetljati.) niko.) jarbol.aguzzo А agrumi (limun. žustar. allégo) priložiti. hranjenje. revan. (prs.) ho visto alcuni di loro video sam nekoliko njih. col suo ~ s njegovom pomoći.. narandža. allargare tr. (prs. hitrina. 2. àlacre adj. m saveznik. grejfrut). alba f zora. all’ ~ u zoru. alla domanda va allegata una foto molbi treba priložiti fotografiju. gli alberghi) hotel. allarmare tr. sono accorsi loro in ~ pritekli su im u pomoć. veselo. album. ~ da frutto voćka. (u pl. generi alimentari prehrambene namirnice. (prs. con ~ žustro. ~ di Natale božićna jelka. allegare tr.. alimentare adj. non ho visto alcuna màcchina nisam video nikakav auto. non c’era ~ nije bilo nikoga. ho comprato alcuni libri kupio sam nekoliko knjiga. alacrità f živahnost. napajanje. allegro adj. adj. prn. vratilo. saveznički. aiuola f leja (cveća). àlbero m drvo. adj. spojiti. albicocco m kajsija (stablo). al. sinistra desno. prehrambeni. albume m belance. radost. (u sing. veseo. (pom. alimentazione f ishrana. aguzzo adj. hitar.) osovina. allenamento m trening. alleato 1. levo krilo. 20 . (s neg. zaoštren. album m inv. allarmante adj. 2. abbiamo visitato alcune città posetili smo nekoliko gradova. neki. le albicocche) kajsija (plod). ci hanno aiutato a spìngere la màcchina pomogli su nam da poguramo automobil.

(prs. abbiamo alloggiato in un buon albergo smestili smo se u dobrom hotelu. othraniti. m visina. adv. dare ~ a qcn. izmeniti. stočarstvo. udaljiti se. inače. kad. allévo) uzgajati. fin d’ ~ još od tada. ~ di polli živinarska farma. primiti koga na stan. allertare tr. alpski. allevare tr. alpestre adj. allontanarsi rfl. lovorika. (prs. gornji. alléno) vežbati. poređati. allungo) produžiti. nekoliko. alpinista m i f planinar. alpi. e ~? a sada? dakle? a što onda? allorché adv. allenatore m trener. -rka. è ~ un metro e settanta visok je metar sedamdeset. barem. visok. smestiti se. allineare tr. non allontanarti da casa nemoj se udaljavati od kuće. allòro m lovor. allóra adv. uzrujati se. urediti. onda. odozgo. a voce alta glasno. alterare tr. adj. alludere intr. adj. voce alterata uzrujan glas. trenirati. ponešto. guardare dall’ ~ in basso gledati s visine. in ~ mare na pučini. А 21 .. d’ ~ in poi otada. (prs. uzbuniti. allòdola f ševa. 3. alquanto 1. allòggio) stanovati.altrimenti allenare tr. c’erano alquante persone bilo je nekoliko ljudi. planinski. tada. almeno adv. allestire tr. allontano) udaljiti. allevamento m odgajanje. adv.(aux avere prep. ~ là! stoj! altoparlante m zvučnik. excl. učenik. altezza f visina. organizovati. 4. visoko. viso alterato izobličeno lice. allungare tr. gorski. grazie ~! hvala takođe! altrimenti adv. aludirati. màndami ~ una tua fotografìa pošalji mi barem jednu tvoju fotografiju. alpino adj. in ~ gore. (prs. uzgoj. alluvione f poplava. sto ~ meglio osećam se pomalo bolje. strm. allestisco) prirediti. razgovarao je s prijateljem.) slava. Alpi f pl. (prs. altrettanto adv. farma. planinski. 2. vrletan. ~ lo incontrai stava parlando con un amico kad sam ga sreo. alloggiare intr. allèrto) alarmirati. allontanare tr. takođe. nekoliko. (prs. isto toliko. postrojiti. allievo m đak. a) nagovestiti. (fig. trijumf. (prs. drugačije. alto 1. alloggio m stan. paesi non allineari nesvrstane zemlje. 2.

drugde. ammésso) dopustiti. gorčina. ambijent. amicizia f prijateljstvo. bolestan. ~ la voce vikati. un’altra cosa nešto drugo. adj. 2. ho fatto ~ con lui spijateljio sam se s njime. ammazzo) ubiti. alunna f učenica. ljubavnica. ljubak. ambedue prn. ammaccare tr. (prs. amare tr. prostorija. è un mio ~ d’infanzia to mi je prijatelj iz detinjstva. un’altra volta drugi put. ammetto il mio errore priznajem svoju grešku. (prs. ammiro) diviti se (kome. oba. amaro adj. ammaccatura f modrica. (ammétto. riso ~ tužan osmeh. na drugo mesto. obojica. priznati. desidero cambiare ~ želim promeniti okolinu (društvo). amarezza f gorčina. se non ~ avete visto l’esposizione ako ništa drugo barem ste videli izložbu. americano adj. alzarsi rfl. (fig. ieri l’~ prekjuče. ammisi. prijatan. amante m. amico m (pl. f ljubavnik. ammettiamo che egli venga pretpostavimo da on dođe. (prs. ammasso) nakupiti. (prs. ~ della natura ljubitelj prirode. ammirare tr. prijateljski. nagnječenje. fra l’~ između ostalog. pitomac. garantovano. àlzati! alzàtevi! digni se! dignite se! amàbile adj. područje. -che) prijateljica. ljubitelj. i te kako! nego šta! altrove adv. ambiente m sredina. alzare tr. amo) voleti. dignuti se. alveare m košnica. okolina. altroché excl. m. -ci) prijatelj. ustati. brežuljak. f pl. ammiro la 22 . čemu). ammacco) nagnječiti. u okviru nečega.altro А altro adj. (prs. američki. nell ~ di qcs. senz’~ svakako. amarsi rfl. primiti. obe. alzo) podići. ammazzare tr. gorak. alunno m učenik. amichévole adj. ljubazan. ambito m obseg. nagomilati. ambulatorio m ambulanta. voleti se. ulubljeno mesto. drugi. (prs. ammassare tr. amica f (pl. siete contenti? – tutt’ ~! jeste li zadovoljni? – naprotiv! ~ che! I te kako! l’uno dopo l’~ jedan za drugim. altura f uzvisina. amméttere tr. i prn. nient’~ ništa drugo. m bolesnik. l’~ ieri. prignječiti.) tuga. ~ il tempo utući vreme. oboje. ammalato 1. ~ i prezzi povisiti cene.

andata f odlazak. (prs. (vado. amorévole adj. teskoban. zaljubljen. narkoza. non arriverei in tempo i da odmah otputujem. i. ammonìsco) opomenuti. vàttene! odlazi (odavde)! andiàmocene idemo (odavde). andar via otići. opširan. ampio adj. čamcem. namešten (s nameštajem). ammirazione f divljenje. posetiti nekoga. gli animali А 23 . ammobiliato adj.animale sua cultura divim se njegovom obrazovanju. prostran. anestesista m anesteziolog. teskoba. ~ della liberta ljubav za slobodu. in barca ići ćemo autom. àncora f sidro. ~ in bestia razbesneti se. vi racconterò un ~ ispričaću vam anegdotu. srž. non è ~ arrivato još nije došao. hai parlato ~ troppo govorio si i previše. una persona di ampie vedute osoba širokih pogleda. ~ in capo al mondo otići na kraj sveta. mučan. amoroso adj. un ~ d’oro zlatni prsten. anàlogo adj. pun ljubavi. tutto andrà bene sve će biti dobro. anche conj. ne bih stigao na vreme. anèddoto m anegdota. levare l’~ baciti. per amor tuo tebi za ljubav. anello m prsten. biglietto di ~ e ritorno povratna karta. non c’era ~ viva nije bilo žive duše. non ~ još ne. amore m ljubav. ~ a trovare qn. ~ in treno voziti se vozom. analiza. angoscioso adj. un’ ampia sala prostrana dvorana. upozoriti. ammiratore m obožavatelj. amor proprio samoljublje. analogan. ćošak. nežan. animale m životinja. ancora adv. questo comportamento non mi va ovo ponašanje mi se ne sviđa. andare intr. otići po nešto. ~ a letto ići u krevet. anestesìa f anestezija. ammonire tr. ~ a prèndere qcs. takođe. per ~ o per forza milom ili silom. an- dato) ići. opet. come va? kako je? va bene dobro je. brižan. otići. ~ in rovina propasti. srdačan. dignuti sidro. briga. ànima f duša. angoscia f mora. gettare. ~ una volta još jednom. andai. àngolo m ugao. ljubavni. andremo in màcchina. la poesìa amorosa ljubavna poezija. ~ se partissi sùbito. ~ diritto ići ravno. l’ho incontrato all’ ~ (della strada) sreo sam ga na uglu (ulice). muka. još. anàlisi f inv.

annegarsi rfl. m godišnjica. annullo) poništiti. svake godine. l’~ pròssimo iduće godine. annèssi ili –ettéi. (prs. hanno in ~ di acquistare una barca nameravaju nabaviti čamac. annòio) dosađivati kome. priložiti. annunciare (prs. hrabrost. (prs. ci siamo annoiati mortalmente umirali smo od dosade. uznemiren. ansioso adj. annoiarsi rfl.) osokoliti. -zio m objava. non pèrderti d’~ nemoj klonuti duhom. nemir. (annètto. annuncio m. animalesco adj. njuškati. quest’ ~ ova godina. (prs. era ~ di conóscere l’esito del concorso želeo je saznati (sa strepnjom je očekivao da sazna) rezultat takmičenja. ogni tre anni svake treće godine. anònimo adj. objaviti. godišnji. animazione f oživljavanje . živ. annuncio). ~ televisìva televizijska antena. società anonima deoničarsko društvo. quanti anni hai? koliko imaš godina? ho 22 anni 22 su mi godine. godišnji. annualmente adv. ànitra f (ànatra) patka. due volte all’~ dvaput godišnje. vest. l’~ scorso (o passato) prošle godine. oduševiti. annégo) utopiti. nel(l’~) 1972 (godine) 1972. živahnost. annèsso) pripojiti. annèttere tr. ànnuo adj. ove godine . annegare intr. letina. (prs. annusare tr. siamo in ~ per lui zabrinuti smo za njega. adj. animato adj. Anno Nuovo Nova godina. -ziare tr. ànimo m duh. annoiare tr. annuale 1. podstaći. oglas. si sono fatti ~ ohrabrili su se. un’~ abbondante plodna godina. strepnja. ànimo) oživeti. anno m godina. životinjski. annullare tr. animare tr. oživeti. antenna f antena. fare ~ 24 . najaviti. annata f godina. uzbudjen. brižan.animalesco А domèstici domaće životinje. (fig. njušiti. pokrenuti. dosađivati se. pomirisati. živahan. utopiti se. dieci anni fa pre deset godina. proglasiti. pun zebnje. animarsi rfl. un ~ pubblicittario reklamni oglas. anniversario m godišnjica. bezimen. ansia f zabrinutost. una lèttera anonima anonimno pismo. anticàmera f predsoblje. 2.

za čim). apparire intr. antipasto m predjelo. appéso) obesiti. le ~ (pl. appartamento m stan. starodrevan. adv.) poziv. zainteresovati. radije nego. appartenuto) pripasti. fare l’ ~ prozivati. 2. il mio orologio antìcipa moj sat ide napred. appassionare tr. appello m apel. aparat. apparenza f izgled.naprotiv! ha parlato male. adj. ape f (zool. è severo solo in ~ on je samo naoko strog. appèndere tr. pre svega. anticipare (prs. stariji. (jur. prendi il treno ~ il pullman putuj (radije) vozom umesto autobusom. antìco adj. prethodna isplata. aperitivo m aperitiv. naprotiv. mi ha dato un ~ dao mi je avans. vešati. star(inski). antički. (appartèngo. antìcipo m avans. feljton. antipatico adj. te lo dico a cuore ~ iskreno ti kažem.) pčela. prp. pripadati. anzi 1. požuda (di qcs. apparecchio m sprava. m zanesenjak. poziv. apparténni. disturbo? . un ~ da caccia lovački avion. antichità f starost. privid. questi mòbili appartèngono a mio nonno ovaj nameštaj pripada mom dedi. apparvi. apparso) pojaviti se. želja. štaviše. antičko doba.appetito čekati u predsoblju. appassionato 1. aperto 1. appassióno) oduševiti. antìcipo) 1.anzi! smetam li? . vrlo loše. m otvoreno mesto. čim. anziché conj. star. non ~ posso čim mogu. doći prerano. appartenere intr. anziano adj. unapred učiniti ili dati. avion. privući. čak. strastven. 2. un ~ di tre vani trosoban stan. jedva. adj. hanno anticipato di mezz’ora la riunione započeli su sastanak pola sata ranije. 2. sono ~ le otto tek je osam sati. pre. štaviše. ~ tutto pre svega. izgledati. anzitutto adv. zanesen. buon ~! pri- А 25 . tek. in ~ unapred. ~ un pagamento platiti unapred. (appaio. tr. un ~ ammobiliato nameštan stan. all’ ~ pod vedrim nebom. antipatičan. ~ che lo vide tek što ga je video. otvoren.) starine. appetito m apetit. la questione appare complicata pitanje izgleda zamršeno. appena adj. (appèndo. appési. ci si vede ~ jedva se nešto vidi. appendice f dodatak. intr. (prs. uraniti. un caràttere ~ prostodušna narav. anzi malìssimo govorio je loše. umesto da. 2.

poveriti se. aprii. odgovarajući. proizvoljan. approfondisco) produbiti. a fine ~ krajem aprila. kod. appòggio) nasloniti. (apprèndo. aràtro m plug. applicarsi rfl. in ~ u aprilu. aprile m april. aranciata f oranžada. è stata una decisione arbitraria to je bila samovoljna odluka. applicare tr. 26 . pored. otvoriti srce (a qn. ~ a uz. appoggiare tr. arancione adj. adv. approfitto) koristiti. iskoristi (di qcs. osloniti se. approssimamente adv. apprési. (prs. približan. arabo adj. blizu. a guanto è? pošto je? aquario m akvarijum. appogiarsi rfl. approssimativo adj. appréso) naučiti. apprèndere tr. aprire tr. applaudo i -ìsco) pljeskati. čemu) posvetiti se. namerno. prèndere un’~ popiti oranžadu. podupirati. apèrto) otvoriti. apposta adv. ralo. otključati. (prs. appuntamento m sastanak. (apro. aragosta f jastog. approfittare intr. približno. blizu. arancio m narandža (stablo). il primo ~ prvi april. detaljno proučiti. u tu svrhu. si è tutto applicato allo studio dell’inglese sav se posvetio učenju engleskog jezika. (prs. appositamente adv. arbitrario adj. (prs. u blizini. upravo. narandžast. aro) orati. arancia f narandža. (a qcs. ai primi di ~ početkom aprila. nasloniti se. approvare tr. appunto m beleška. zašiljen. (prs. (prs. le cose stanno ~ così stvari stoje upravo tako.applaudire А jatno! applaudire intr (prs. non ~ bocca ne zinuti. appunto adv. samovoljan. appresso 1. (prs. nastojanje. arare tr. nešto). aprirsi un varco tra la folla prokrčiti sebi prolaz kroz mnoštvo. 2. arapski. prèndere appunti beležiti. àpplico) primeniti. prp. apprèzzo) ceniti. ~ una fasciatura povezati. approfondire tr. svojevoljan. appuntito adj. nekome). na odgovarajući način. upravo. baš. applicazione f primena. fissare un ~ odrediti sastanak. àrbitro m sudija (u sportu). prvoga aprila. appòsito adj. apprezzare tr. appròvo) odobriti. namestiti.

gorući. prèndere le armi latiti se oružja. (fig. l’~ dell’estate letnja žega. sušan. neplodan. arrivare intr. argument. andare sotto le armi stupiti u vojsku. argento m srebro. isprazan. umilan. (teh. arrestarsi rfl. ardore m žar. odvažan. addurre un ~ vàlido. ~ a muro uzidani orman. (ardo. arnese m alatka. argilla f glina. arsi. (prs. arrestare tr. ~ vivo (= mercurio) živa. siete arrivati in tempo? jeste li stigli na vreme? non siamo А 27 . ~ fino a dospeti do. pun vazduha. a quel grido il ragazzo si arrestò na taj krik (čuvši taj krik) dečak je zastao. opremiti. smeo. žega. argomento m dokaz. armadio m orman. armonioso adj. mi arési. vado a prèndere un po’ d’~ idem malo na vazduh. ~ di fucili naoružati puškama. plakar.) suvoparan. strast. oruđe. naljutiti se. provetren. le armi) oružje. svod. harmonija. (fig. arco m luk. mi arràbbio) ljutiti se. ljuštura. (fig. armatura. na otvoreno. àrgine m nasip. (prs. brana.) darsi delle arie praviti se važan.) lakrdijaš. arioso adj.) alat. oblast. prostran. milozvučan. arrivo) doći.arrivare arbusto m grm. armare tr. ardente adj. persuasivo pružiti dobar. harmoničan. (prs. arrèndersi (mi arrèndo.) vatren. pribor. ardo dalla sete umirem od žeđi. àrea f površina. àrdere intr. armo) naoružati. corrente d’~ promaja. arredare tr. uverljiv dokaz. uhapsiti. 2. arrabbiarsi (prs. područje. zastati. povod. ~ trionfale slavoluk. ostrva. armatura f 1. vrelina. arlecchino m arlekin (ličnost iz komedije del arte). arcipelago m arhipelag. ~ da fuoco vatreno oružje. prispeti. d’~ srebrn. namestiti. arso) izgoreti. arma f (pl. izgarati. razlog. arrèsto) zaustaviti.) metalni sekelet. armonìa f sklad. mi sono arréso) predati se. ardito adj. (pl. oklop. ilovača. si arrabbia con facilità brzo se naljuti. archivio m arhiv. all’~ aperta na otvorenom. deporre le armi položiti oružje. aria f vazduh. zaustaviti se. (fig. suv. dekorisati. architetto m arhitekta. àrido adj.

navaliti (na). ~ determinativo određeni član. sotto quest’~ u tom pogledu. ~ di fondo uvodnik. arrossire intr. sklonište. zaokrugliti. (prs. articolazione f zglob. dosta. aspettare tr. vino ~ oporo vino. arzillo adj. aspètto) čekati.) artikl. artistico adj. zaokružiti. (prs. aspiratore m aspirator. artificialmente adv. suv. (prs. obrisati. artificiale adj. (fig. aspekt. ~ partitivo partitivni član. assalto m napad. non ci arrivo a capire ne mogu da shvatim. poslušati. izgoren. artikulacija (glasova). surov. juriš. arrotondare tr. ascólto) slušati. asciutto adj. assalgo i assalisco) napasti. nedruštven. asciugacapelli m fen za kosu. (politico) azil. ispeći. umeće.) član. artista m (pl. f (pl. aspetto m izgled.) oštar. brisati. asocijalan. ascoltare tr. mršav. prepad. veoma. arrivedérci! do viđenja! (među prijateljima). asociale adj. arrivedérLa! do viđenja! (gospodine. gli artisti) umetnik. vid. artigiano m zanatlija. arrosto m pečenje. gospođo). okretan. osušen. assaggiare tr. arrossìsco) zacrveneti se. artìcolo m (gram. arrivo m dolazak. umetnički. arso adj.veštački. arte f umetnost. 28 . ascensore m lift. un’ opera d’~ umetničko delo. zanat. aspirapolvere m usisivač. ascella f pazuh. arrostìsco) peći. (novinski) članak. veština. mnogo. neljubazan. al mio ~ pri mom dolasku. (trg. pollo ~ pečeno pile. živahan. asciugare tr. àsino m magarac. articoli di prima necessità roba široke potrošnje. odsečan. asma f astma. (prs. veštački. l’ ~ della nave dolazak broda. pojava. opor. assalire tr. ~ indeterminativo neodređeni član. arrostire tr. očekivati. asciugo) osušiti. hrapav. pocrveneti.arrivedérci А più arrivati a prèndere l’aèreo nismo više stigli na avion. asciugamano m peškir. suvonjav. (prs. aspirina f aspirin. prèndere d’~ zauzeti jurišem. asilo m utočište. probati. assai adv. le artiste) umetnica. (prs. aspro adj.

(prs. razbojnik. prilepiti. zajedno. ~ per gli occhiali futrola za naočare. tr. attèndere intr. atletica f atletika. assunto) preuzeti na sebe. vešalica. assòlto) osloboditi (da qcs. intr. attaccapanni m inv. assolutamente adv. f–a) astrolog. čime). assegnare tr. assòlsi. atteggiamento m držanje. assorbito. nečega). assisteremo allo spettàcolo di stasera prisustvovaćemo večerašnjoj predstavi. okrutan. àtrio m predvorje. assorbìre tr. dodeliti. biti prisutan. zaokupiti. (fig. i tr. atak. si sono fatti ~ a lungo (= li abbiamo attesi a lungo) dugo smo ih čekali. užasan. jeziv. potpuno. trem. attacco) obesiti. (attèndo. attaccare tr. attaccante m (sport) napadač. odsutan. astrologo m (pl. uputiti. atono adj. assòlvere tr. astuccio m kutijica. bezuslovan. asta f motka koplje. asse 1. potez (u pisanju). baviti se (a qcs. društvo. А 29 . grozan. (assòrbo ili assorbisco. skupština. stav. assùmere tr. (prs. attési. assìstere (assisto. apsolutan. contro ~ s pouzećem. po- primiti. assieme adv. (assòlvo. assicuro) osigurati. f daska. obezbediti. (assumo. ček. attacco m napad.) obuzeti. assorbito ili assòrto) upijati. navala.attèndere assassino m ubica. assente adj. assurdo adj. assistéi. (prs. assemblea f skup. assoluto adj. atrocità f okrutnost. ~ discorso započeti razgovor. prisustvovati. assicurare tr. paziti (na nešto). navalni igrač. atroce adj. futrola. pomoći (nekome nešto). zbor. odrediti. atmosfèrico adj. grozota. 2. posvetiti se (čemu). il lavoro lo assorbe tutto rad ga potpuno zaokuplja. (ling. attéso) čekati. besmislen. razrešiti.-gi. očekivati.) nenaglašen. assunsi. asségno) doznačiti. apsolutno.assistito) 1. usvojiti. m osovina. pernica. 2. čiviluk. šipka. (vertikalna) crta. pričvrstiti. asterisco m zvezdica (grafički znak). apsurdan. atmosferski. associazione f udruženje. assegno m doznaka. savršen. asocijacija. potpun.

prp. attrezzo m oruđe. začetnik. 2. iščekivati koga. attività f delovanje. privući na sebe nečiju mržnju. opremiti. aurora f zora. m delo. 2. okretan. prelaziti. attorno adv. čin. attrice f glumica. alatka. privlačiti. sprava. dodeliti. porasti. in un ~ za tren oka. attrezzare tr. (teat). čestitati. 30 . spunta l’ ~ sviće. autista m vozač. (prs. draž. attiro) privući. fare gli augùri čestitati. (prs. aktivnost. akt. autorizzare tr. atto 1. (prs. tanti augùri! sve najbolje! aumentare (prs. automòbile f automobil. augùrio m čestitka. autorizzo) ovlastiti. (prs. sposoban. attraversare tr. i prezzi sono aumentati cene su porasle. àuguro) zaželeli. samostalan. darsi d’attorno nastojati oko čega. ~ alla tàvola oko stola. pomoćni. autorità f vlast. pripisati (nekome nešto). zaplašiti. attento adj. čin. adj. pozor. autoritet. čar. attribuìre tr. gestione autonoma samoupravljanje. stare in ~ di qn. attirarsi l’odio di qn. aktivan. porast. popreko. 2. (prs.) aktiv. pažljivo. adj. pogodan. autobus m inv. ausiliare adj. opunomoćiti. ~! pazi! pazite! atterrire tr. pažljiv. autogestione f samoupravljanje. andare in ~ voziti se autom. uokolo. radan. autore m autor. autonoman. adv. (prs. 2. autorimessa f garaža.attentamente А attentamente adv. poslovanje. paziti na nešto. autobus. spis. attraverso 1. želja. (gram. attravèrso) preći. auménto) 1. attore m glumac. aumento m povećanje. preko. attrattiva f privlačnost. automatski. automatico adj. svitanje. povećati. umnožiti. automobilina f autić (igračka). kroz. attesa f čekanje. tvorac. ~ la strada preći ulicu. attrézzo) snabdeti. tr. mi àuguro di rivedervi presto nadam se da ću vas brzo ponovno videti. povećati se. atterrìsco) prestrašiti. aktiva. intr. autònomo adj. augurare tr. attirare tr. attivo 1. attenti! pažnja! mirno! attenzione f pažnja. àttimo m trenutak. fare ~ a qcs. m imovina.

protivnički. 3. (prs. usuditi se. trovati. autunnale adj. mi sono avveduto). avvèrto) javiti. l’inverno si avvicina zima se približava. avvertire tr. pre. ~ un debole per qn. avorio m slonova kost. avere tr. avanti! napred! dalje! slobodno! avanzare intr. ci avviammo all’uscita uputili smo se prema izlazu. ~ di qcs.avvisare autostello m motel. dalje. ~ l’alba pre zore. desiti se. ~ mal di testa imati glavobolju. che hai? šta ti je? ha avuto un impiego dobio je posao. (hò. opaziti nešto. in ~. avvicino) približiti. m budućnost. prp. primetiti nešto. non ho niente ništa mi nije. jesenji. aver molto da fare imati mnogo posla. mi avvidi. obavestiti. ~ fame biti gladan. zbivanje. durante l’ ~ u jesen. adv. opaziti. d’ora in ~ odsada dalje. dobiti. mi avventùro) odvažiti se. ~ l’influenza imati grip. avànzati! dođi bliže! avaro adj. avversario 1. 2. avvicinare tr. lakom. napred. osećati sklonost prema nekome. ~ voglia želeti. avvìo) uputiti. adj. inv. ~ mal di pancia imati bolove u stomaku. upozoriti. otrovati. 2. (prs. avvelenare tr. èbbi. (prs. avviène) dogoditi se. 3. slonovača. ispred. biti slab prema kome. avijacija. (prs. avventura f pustolovina. non ha niente a che fare con nema ništa zajedničko sa. avventurarsi (prs. 2. aviatore m avijatičar. non so che cosa abbia ne znam šta mu je. intr. avvenimento m događaj. ti avverto di non scherzare troppo upozoravam te da se previše ne šališ. (prs. započeti. ~ sete biti žedan. avviso) obave- А 31 . unapred. avuto) imati. avvedersi (mi avvédo. adj. autunno m jesen. la squadra avversaria protivnička ekipa. škrt. avanti 1. avviare tr. aviazione f vazduhoplovstvo. avvisare tr. m protivnik. si sono avveduti del proprio errore opazili su svoju grešku. avverbio m prilog. autostrada f autoput. in ~ ubuduće. (prs. il tempo ~ budućnost. avambraccio m podlaktica. posedovati. avanzo) napredovati. avanspettàcolo m predigra (pre filmske predstave). avantura. uvesti. è ~ di parole škrt je na rečima. avvenire 1.

bagnante m kupač. badia f opatija. bagaglio m prtljag. ~ scuro tamnoplav. bacino m basen. dare un ~ poljubiti. buka. bagno) pokvasiti. bacile m umivaonik. 2. okupati. avvòlgere tr. non m’azzardo ne usuđujem se. avviso m obaveštenje. bada di non scivolare! pazi da ne klizneš! 2. (prs. b (bi) m ili f B. branilac. ho un importante ~ per voi imam važno obaveštenje za vas. otac. ~ a mano ručni prtljag. delo. bagnarsi rfl. babbo m tata. badare 1. intr. umivaonik. bacillo m bacil. čuvati. l’~ del cielo plavetnilo neba. (trg. società per azioni deoničarsko društvo. b. bacio) poljubiti. bacinella f posudica. akcija. azzardarsi usuditi se. ~ magica čarobni štapić. lahor. palica. budala. azzurro 1. mršavko. oglas. plav. manastir. badile m lopata. azione f radnja. babbeo m blesan. adj. (fig. javiti. (prs. avvocato m advokat. opomenuti. baccalà m bakalar. . ~ chiaro svetloplav. omotati. Babbo Natale Božić-Bata. bagnare tr. a mio ~ po mome mišljenju. baffi m pl. azalea f azaleja. fare una buona ~ učiniti dobro delo.) deonica. baciare tr. ~ a paziti (a qcs. graja. baccano m galama. brkovi. na nešto) bada ai fatti tuoi gledaj svoja posla. baco m buba. ~ il gregge paziti na stado. zamotati. opomena. tr. rìdere sotto i ~ zlobno se smejati. non sono del tuo ~ ne slažem se s tobom. passare all’ ~ preći na delo. ~ da seta svilena buba. bacchetta f štapić. B B. 32 bacione m veliki snažan poljubac. čin. m plava boja.) suvonjav čovek. bacio m poljubac.avviso B stiti.

bancarella f tezga. balzare intr. nekulturan. mutar ~ promeniti mišljenje. banda f traka. četa. kolica (putujućeg prodavca). bar. bancarotta f bankrot. (fiz. ~ di concorso oglas za konkurs. bankina.) kit. che ~! (= che noia) kako je dosadno! barbabiètola f šećerna repa. balcanico adj. adj. peron (na železničkoj stanici). brica. varvarski . kafić. (prs. bagni di mare morsko kupanje. baldoria f bančenje. balbettare intr. 2. barbiere m berberin. (prs. balena f (zool. banca f banka.) debeo čovek. svirep. bagno m kupatilo. ~ come un orso nezgrapno igra. bife.balbétto) mucati. banana f banana. balzo) odskočiti. preći u drugi tabor. poskočiti. fare un ~ okupati se. mokar. ~ in maschera bal pod maskama. balsamico 1. bagnato adj. devo andare alla ~ moram da idem u banku. banchina f ozidana obala. balkanski. mirisan. balia f dojilja. kada. barbaro m varvarin. pir. banconota f novčanica. provera. ~ rossa cvekla. m aceto ~ balsamsko sirće. bandiera f zastava. divljački. adj. pokisnuti. ekspres-bar. okupati se. svečana večera. balbetta un po’ di tedesco natuca malo nemački. bambino m dete. bambolina f lutkica. objava. tup. balestra f samostrel. bambola f lutka.barbiere smočiti se. banchetto m gozba. frekvencija. ballerina f igračica. zona (zračenja). baia f zaliv. bando m proglas. farsi la ~ obrijati se. smeten. šašav. ~ di scuola školska klupa. kupka. deluje kao melem. lekovit. (prs. balerina. ballare intr. bambina f devojčica. ples. bal. grdosija. ballo) igrati. (fig. balcone m balkon. ~ di dame igra u kojoj biraju dame. barjak. una ~ da mille lire novčanica od 1000 lira.) probni ispit. mi sono tutto bagnato sav sam se pokvasio. banket.) pojas. bandierina f zastavica. barba f brada. družina. banco m klupa. dečak. vrpca. ballo m igra. B 33 . bar m inv. balordo adj. ~ di prova (fig.

barchetta f dim. adj. battuta f udar. fare i bauli spremiti se na put. motka.barca B barca f čamac. matora veštica. (teh. brodić. temelj. takt (u muzici). 34 . basìlica f bazilika. nizak. palica. m (muz. pa dobro! bellezza f lepota.) čudan. batto) 1. beato adj. (prs. in ~ dole.) bas. tući. baùle m (putni) kovčeg. brana.) ružna baba. batina. zuluf. starica koja po tradiciji donosi deci poklone za Bogojavljenje. batticuore m lupanje srca. barriera f prepreka. che ~ ! lepota! è una ~ sentirlo cantare prava je milina slušati ga kako peva. pregrada. srećan. befana f (crkv. in ~ a na osnovu. dubok. parlar ~ tiho govoriti. adv. šala. l’abbiamo aspettata la ~ di un’ora čekali smo je celi sat. bàttono le ore izbijaju sati.) šasija (motora). zasnivati (su qcs.temelju (nečega). a bassa voce tiho. lupati. ~ le mani (= applaudire) pljeskati. basamento m postolje. ~ di spirito duhovita primedba. kucati. barokni. 3. intr.) Bogojavljenje. battista m i f krstitelj. basso 1. bassorilievo m bareljef. tih. bellico adj. udarati. nemir. (fig. borba. zalizak. 3. San Giovanni Battista Sveti jovan Krstitelj. bizaran. uzbudjenje. blažen. na čemu). batterìa f baterija. barocco 1. adj. nisko. dosetka. base f osnova. (autom. 2. beh! excl. (prs. basta) biti dovoljno. čamčić. barcòllo) teturati se. 2. podnožje. battaglia f bitka.) prtljažnik. ustreptalost. barra f šipka. barcollare intr. tr. 2. bastare intr. (fig. čamac. a capo ~ pognute glave. ~ del fuoco vatreno krštenje. basilico m bosiljak. barzeletta f vic. batteriologico adj. battello mali brod. basta! dosta je! basta così! to je dovoljno! bastone m štap. bàttere (prs. ~ te! blago tebi! beati voi! blago vama! becco m kljun. prenderemo ~ vozićemo se lađom. starohrišćanski hram. klimati se. boj. basettea f pl. ratni. poluga. in un batter d’occhio za tren oka. temeljiti. bakteriološki. battésimo m krštenje. m barok. basare tr.

~ alla salute di qn. bianco adj. benigni. naravno. dobro. nije me hteo slušati. lepuškast. benèfico adj. benone adv. bévvi. napitak. dobra. benedetto adj. sul più ~ u najbolji čas. adj. ~ (floscio) kačket. sed. oh bella! svašta! l’ hai fatta bella! (iron. bevanda f piće.) baš si pogodio! hai un bel dire! lako je tebi govoriti! questa è bella ovo je dobro. blagosloven. vrlo dobro. bene 1. bellissimo adj. bellino adj. premda. per il tuo ~ za tvoje dobro. avere il ~ di qcs. belva f zver. sladak. imati smisla za što.bidone bellicoso adj. bibita f (osvežavajuće) piće. razume se. benediktinski. voler ~ a qn. beo. 2. berretto m kapa. ratoboran. non volle ascoltarmi iako sam imao pravo. star ~ dobro se osećati. voleti koga. va ~ u redu je! ben venuto! dobrodošao! stammi ~! da si mi zdrav! ti sta tanto ~! tako ti dobro stoji! 2. čvoruga. (fig. benino adv. ~ io avessi ragione. biancherìa f rublje. imanje. m dobro.) podvala. bidone m bure. m lepo. izvrsno. na vrhuncu. dobrodošao! benzina f benzin. andare in ~ jako se naljutiti. ~ mòbili pokretna imovina.) blažen. ~ immòbili nekretnine. prevara. blagotvoran. lep. (bévo. bere tr. kanta. piti u nečije zdravlje.) breza. čudan. benedettino adj. ili bevétti. bestiame m stoka. bettula f (bott. bestia f životinja. marva. izvrsno. blagostanje. lepota. adv. benché conj. star poco ~ osećati se slabo. prijatnost. ~ da letto posteljina. iz grada Bergama. dosta dobro. B 35 . benessere m ugodno osećanje. dobrotvoran. dobroćudan. pobesneti. iako. 3. va ~ dobro je. baš dobro. m pl. prelep. capelli bianchi seda kosa. benìssimo adv. bello 1. divan. prekrasan. bergamasco adj. biblioteca f biblioteka. vrlo dobro. bevuto) piti. bidello m čuvar. (fig. beninteso adj. veš. benigno adj. popiti. ~ militare vojnička kapa. imati za što urođenu sklonost. bernòccolo m kvrga. benvenuto! excl. ~ personale lični veš.

~ chiaro svetloplavo. pepeljast. fare i biglietti kupiti vozne karte. biscotto m keks. blòcco) blokirati. birra f pivo. (prs. dvogodišnji. 2. asfalt. un ~ da vino vinska čaša. ~ automatica aparat za prodaju karata. bimbo m dete. non abbiamo ~ di nulla ne trebamo ništa. ulaznica. bisognava sentirlo trebalo je da ga čujete.) šećerna repa. plav. m plava boja. budžet. horoskopski znak. ~ di andata e ritorno povratna karta. plav 2. bloccare tr. bimestrale adj. trebalo je to čuti. 3. m bijenale. ~ in bottiglia pivo u boci. binario m kolosek. dvojni. bisognare intr. bicicletta f bicikl. ~ alla spina pivo na točenje.bicchiere B bicchiere m čaša. blu 1. bimba f devojčica. binaran. bisogno m potreba. ~ per il tram tramvajska karta. bilancia f vaga. vuotare il ~ ispiti (ili isprazniti) čašu. mangup. adj. bilancio m proračun. mrmljati. kotlet. biondo adj. binòcolo m dvogled. birichino m vragolan. blitva. oskudica. dečak. biohemijski. bigio adj. biochimico 1. blagajna. bietola f (bot. bisogna che tu ci vada moraš ići tamo. capelli biondi plava kosa. un ~ di vino čaša vina. blusa f bluza. ~ commerciale trgovačka vaga. 2. bocca f usta. bivio m raskrsnica. bikini. biglietto m karta. vizit karta. biennale 1. pruga. biologia f biologija. obračun. bitumen. (prs. biti potrebno. bikini m inv. siv. ~ da vìsita posetnica. adj. bisbigliare tr. biro f hemijska olovka. biglietterìa f biletarnica. ~ da mille lire novčanica od 1000 lira. andare in ~ voziti se biciklom. zatvoriti. plavetnilo. che ~ c’era di dirglielo? šta mu je to trebalo da kaže? bistecca f biftek. adj. restare a ~ aperta 36 . durbin. bitume m smola. vozna karta. dvomesečni. ~ scuro tamnoplavo. in caso di ~ ako ustreba. bisógna) trebati. aver ~ di trebati. méttere sulla ~ staviti na vagu. bisbiglio) šaputati. bilans. bigliettaio m prodavac ulaznica. ~ d’ auguri čestitka. m biohemičar. (prs.

spillare la ~ otvoriti slavinu na bačvi. prodavnica. dobroćudan. račun. è sato bocciato pao je na ispitu. načeti bačvu. botto m udarac. porub. prendere le botte dobiti batine. boscoso adj. rub. girare il ~ della luce pritisnuti prekidač. oboriti na ispitu. građanski. bordo m ivica. prekidač. 2. zgranuti se. l’abbiamo preso a ~ uzeli smo ga u auto. bollire intr. žig. non ha aperto ~ nije ni zinuo. boccetta f bočica.bottone zaprepastiti se. salire a ~ ukrcati se. adj. un amaro ~ razočarenje. blagajna. borgo m (pl. bosniaco 1. borchia f nitna. essere a ~ (di una nave) biti na brodu. bottone m dugme. šumovit. biletarnica. civilni. ~ a mano ručna bomba. buržujski. bok lađe. ključati. ~ in pelle kožna torbica. (prs. gradić. bocciare tr. bolletino bilten. buržuj. bóllo) vreti. bolognese 1. borghese 1. l’acqua bolle voda vri. bolonjski. botta f udarac. berza. rimanere a ~ asciutta ostati praznih ruku. (prs. predgrađe. palanka. vestire in ~ nositi civilno odelo. in ~ al lupo! srećno! boccale m krigla. una ~ di vino boca vina. 2. ~ di studio stipendija. recite mi. bombardamento m bombardovanje. borsa f vreća. bure. budite tako dobri. bontà f dobrota. botte f bačva. boccone m zalogaj. botteghino m prodavnica srećaka ili ulaznica. prijatan. una ~ da vino vinska boca. na brod. bokal. m žitelj Bolonje. bottega f dućan. bonario adj. devo far ~ il latte moram prokuvati mleko. 2. bosco m šuma. adj. adj. abbia la ~ di dirmi molim Vas. tresak. bollo m pečat. ~ ufficiale službeni list. a ~ di un’auto u autu. ~ nera crna berza. bomba f bomba.-ghi) varošica. ~ di querce hrastova šuma. m Bosanac. torba. bòccio) odbaciti. m građanin. pa mi recite. bolletta f priznanica. di ~ odjednom. bottiglia f boca. attaccare un ~ prišiti B 37 . borsetta f (ženska) torbica. boccia f boca. blag. prasak. bosanski.

oštro. bronzo m bronza. vešt. ~ di gallina kokošja čorba. (fig. grana. briciolo m mrvica. brìndisi m. bruscamente adv. izvežbanost. strah. adj. tr. 2. goveđi. pust. bruno 1. brontolare intr. volovski. (àrdere) goreti. britanski. ama il ~ della velocità voli uzbuđenje koje donosi brzina. (u smislu ogranka) krak. bez rastinja. izgarati. frenare ~ naglo 38 . britannico 1. incrociare le braccia (= scioperare) prekrstiti ruke (štrajkovati). bestiame ~ krupno blago. tornerò fra ~ vratiću se uskoro. breve adj. in ~ ukratko. zagasit. film del ~ horor film. i bracci di un fiume rukavci reke. bruciare (prs. 2. 2. hrabar. brullo adj. brillare intr. sjajan. isticati se. ruke. bruciatura f opekotina. brano m odlomak. veština. accògliere a braccia aperte dočekati raširenih ruku. žeravica. non ha un ~ di coscenza nema ni trunke savesti. brina f slana. crnokos.) tutto fa sve može poslužiti. brevetto m patent. vestire a ~ nositi crninu. uzbuđenje. fécero un ~ (= brindàrono) alla salute del presidente nazdravili su predsedniku u zdravlje. è molto ~ in matemàtica odličan je u matematici. m Britanac. ~ (fig. dobar. i bracci krakovi. brìvido m jeza. grubo. naglo.bovino B dugme. odvažan. braccio m (pl. crnomanjast. m tamna (ili smeđa) boja. paljenje. portare in braccio nositi na rukama. bracciale m narukvica. adj. briljirati. mišica. smeđ. ogoljen. čestit. brodo m čorba. bozza f nacrt. prinapit. bovino adj. bracciante m nadničar. le braccia.inv zdravica. intr. gorenje. blistati. brillo adj. mi vèngono i brividi ježim se. portare il ~. smetnja. brillante adj. nezgoda. prigovarati. bravo adj. brucio) 1. bravura f spretnost. sijati.) zadržati koga dosadnim dugačkim brbljanjem. (mera) aršin. dobro zna matematiku. grane) ruka. nacvrckan. brillantina f briljantin. skica. faccia di ~ bezobrazna (ili bestidna) osoba. ~ la legna spaljivati drva. blistav. kratak. umeće. svađa. sposoban. inje. iznenada. gunđati. paliti. brace f žar. briga f neprilika. peći.

ljuska. ~ giù un edificio srušiti zgradu. ružan. buongustaio m gurman. burattino m lutka. buona notte laku noć. marioneta. pošten čovek. bugiardo 1. ~ delle lettere poštanski sandučić. šuštanje. bulgaro 1. gadan. buono 1. (prs. di buon mattino rano ujutro. neobičan. brusìo m šum. poprsje. ne ho passato delle brutte prošao sam teške trenutke. buon compleanno! srećan rođendan! buon weekend! prijatan vikend! noi non ci alziamo di buon’ora mi se ne dižemo rano. fotografia a mezzo ~ fotografija poprsja. 2. fare un ~ nell’acqua (fig. bugarski. bruschetta f prepržen hleb. dire bugìe lagati. ~ fitto mrka tmina. bustina f mali omot. bugìa f laž. bura. burrasca f (nagla) oluja. otvor. l’ hanno calmato con le buone umirili su ga na lep način. una brutta malattia opaka bolest. birokratski. buoi) vo. tmina. adj. il mare era in ~ more je bilo jako uzburkano. bez razmišljanja. ha buttato giù il tema senza riflètterci napisao je domaći zadatak na brzinu. propasti. è un lavoro fatto alla buona to je jednostavno načinjen rad. buon appetito prijatno. jama. buffo adj. paketić. m priznanica. busta f koverta. buka. dobar. burro m puter. burocratico adj. adj. buio 1. un buon uomo dobričina. buccia f kora. taman. buona sera dobro veče. m tama. probušiti. un uomo ~ dobar. 2. omot (za pisma). bue m (pl. il ~ della folla žamor rulje (ili svetine). m Bugarin. bon. drveni lutak. l’ho comprato a buon mercato kupio sam ga jevtino. m lažov. (custodia a forma di busta) futrola za naočare i sl. (meka) vojnička kapa. žamor. ~ dalla finestra baciti s prozora. smešan. buttare tr. bucare tr. B 39 . brutto adj. me la vedo brutta slabo mi se piše. buon giorno dobro jutro.buttare kočiti. buca f rupa.) pretrpeti neuspeh. adj. buco m rupa. bistecca al ~ biftek na puteru. 2. pane col ~ hleb sa puterom. komičan. lažljiv. buona fortuna! mnogo sreće! 2. dobar dan. butto) baciti. busto m trup. mračan. otvor. adj.

stišati. caduto) pasti. sići. spustiti. cadere intr. (molto) ~ vruć. calare tr. adj. terati. cacciocavallo m kačkavalj. umiriti. cagnolino m kuca. (cado. cabina f kabina. una partita di ~ fudbalska utakmica. cacciare tr. 2. štene. voleva ~ un grido hteo je vrisnuti.C. intr. ~ di punizione kazneni udarac. uvala. andiamo a prèndere un ~ idemo popiti kafu. cadenzato adj. fudbal. padati. cacciatora f. ritmičan. č. stavolta Capodanno cade di doménica ovaj put Nova godina pada u nedelju. è un ~ soffocante sparina je. 40 c caffellatte m inv. calle 1. mi è caduto in mente setio sam se. calcolare tr. alla ~ na lovački način. ići u poteru za kim. calma f tišina. kučence. po taktu. topao. dare la ~ a qn. calcolatore m računar. bela kafa. ~ telefonica telefonska govornica. fa ~ toplo je. ~ il dolore. ~ espresso espreso kafa. calcio m udarac nogom. caffetteria f kafe-bar. ~ di rigore jedanaesterac. lo hanno cacciato via poterali su ga. calmare (prs. vrućina. računati. m staza. cacao m kakao. battuta di ~ veliki lovački pohod. caldo 1. f ulica (u Veneciji). sobica. calendario m kalendar. silaziti. i). ~ d’àngolo korner. m toplina. sniziti. caccia f lov. 2. andare a ~ ići u lov. caduta f pad. callo m žulj. con ~ mirno. la fame . ravnomeran. caffè m kafa. ~ macchiato kafa sa malo mleka. kafić. cala f zaliv. padanje. cadàvere m leš. mrtvac. c (ci) m ili f k. kalkulator. (pred e. c c C. calamari pl m lignje. cacciavite m šrafciger. (prs. mir. calmo) tr. calciatore m fudbaler. caccio) loviti. ho ~ toplo mi je. caddi. càlcolo m računanje.

calzoni m pl. la cosa non cambia to ništa ne menja stvar. cambiavalute m menjačnica. kratke pantalone. calore m toplina. žega. cambio m razmena. promeniti.cammino stišati bol. méttiti le calze obuci čarape. ~ d’aria unutrašnja guma. la leva del ~ ručica menjača (na autu). ~ da notte spavaćica. calza f čarapa. cambio) menjati. calorìfero m radijator. hladnokrvan.) parlò con ~ govorio je sa žarom. ~ da bagno kupatilo. cameriera f sobarica. primiriti se. levarsi le calze skinuti čarape. put. vado a cambiarmi idem da se presvučem. staza. kratka košulja. ci siamo messi in ~ alle sei krenuli smo (na put) u šest sati. al ~ di cinquanta lire po kursu od 50 lira. pantalone. uomo ~. camicetta f bluza. ~ di commercio trgovačka komora. cameriere m konobar. miran. cambiamento m izmena. il vento si è calmato vetar se stišao. (prs. camicia f košulja. ~ (di) casa preseliti se. cammello f kamila. lupanje nogama. calmarsi rfl. ha un temperamento ~ mirne je naravi. ćelav. camion m kamion. (prs. calzzerotto m dokolenica. un ~ ćelavac. cipele. caminetto m kamin. cameretta f sobica. calvo adj. cambiare tr. camionista m vozač kamiona. abbiamo camminato per due ore hodali smo dva sata. calpestio m topot. glad. cammin c 41 . camminare intr. càmera f soba. promena. corso del ~ kursna lista. gola del ~ dimnjak. calzolaio m obućar. tutto è cambiato sve se promenilo. (fig. calzettone. stišati se. komora. cammino) hodati. vrućina. camino m ognjište. sobno ognjište. calzoncini m pl. ~ da letto spavaća soba. cammino m hod. odžak. ho cambiato idea predomislio sam se. promena. ~ treno presedati. ~ velocità menjati brzinu (na autu). ~ a un letto jednokrevetna soba. càlmati! umiri se! calmo adj. sobar. konobarica. calzino m kratka (muška) čarapa. calzatura f obuća.

campare tr. ~ navale 42 . zvoniti. candela f sveća. kamp. poljski. ~ da greggia ovčarski pas. živeti. štap za pecanje. naivan. ~ di battaglia bojno polje. cantiere m gradilište. canestro m koš. canottaggio m veslanje. ~ sportivo igralište. ukinuti. priroda. ~ (di ferro) gvozdena ograda. in ~ na selu. f pevač. canale m kanal. (polit. ~ di gioco igralište. cancello m ograda od kovanog gvožđa.) kancerogen. candelina f svećica. njiva. koji izaziva rak. ~ da pesca pecaljka.camomilla c facendo usput.) rak. ~ di concentramento koncentracioni logor.) sjajan. šampionat. na selo. canto) pevati. šampion. camomilla f kamilica. selo. agitacija.) làscialo ~! neka on svira! canticchiare tr. gente di ~ seljaci. košara. campione m prvak. campo m polje. cannone m top. cancellare tr. campestre adj. jelenska koža. ~ di accensione svećica (u motoru). trg (u Veneciji). (prs. campa cavallo che l’erba cresce ne lipši magarče do zelene trave.) kampanja. canottiera f majica bez rukava. campagna f polje. područje. cancro m (med. cantare tr. campana f zvono. canna f trska. intr. campanello m zvonce. blistav. (poet. cannocchiale m durbin. ~ da caccia lovački pas. vita da ~ pasji život. campanile m zvonik. pevušiti. cantante m. sonare il ~ zazvoniti. rak (životinja). canile m pseća kućica. ~ a orecchio pevati po sluhu. preživljavati. cancerogeno adj. cannella f cimet.) prostodušan. cane m pas (la cagna = kuja). ~ (militare) vojni pohod. canotto m čamac. ~ da guardia pas čuvar. poništiti. uzgajalište pasa. (fig. cancèllo) izbrisati. camoscio m divokoza. (fig. štenara. Campidoglio m Kapitol (u rimu). seoski. dvogled. campionato m prvenstvo. kancer. štap. (prs. (med. accèndere una ~ pripaliti sveću. campeggio m kampovanje. pevačica. beo (kao sneg). candidato m kandidat. càndido adj. toranj.

(prs. vado a farmi tagliare i capelli idem da se ošišam.capra brodogradilište. capisce l’italiano? razumete li italijanski? ~ a volo razumeti iz prve. capitolo m glava. preokrenuti naglavačke. capitare intr. cantuccio m ćošak. glavni. una cosa sìmile non mi è mai capitata nikad još nisam doživeo tako nešto. kapacitet. capitano m kapetan. kutak. ~ ufficio načelnik ureda. razumeti. cappuccetto m mali kaput. canzonetta f moderna pesma. méttersi il ~ pokriti se. odredba. càpito) doći. železnička stanica. caposquadra m vođa ekipe. plavu kosu (crnokos. strana. crkvica. početna ili završna autobuska. capocuoco m glavni kuvar. stići. m glavnica. rt. bisogna cominciare da ~ treba početi iznova (ili iz početka). ha i capelli neri. canzone f pesma. zapremina. un locale molto ~ veoma prostrana prostorija. adj. capodanno m Nova godina. (prs. 2. capello m (pl. sposoban. capoluogo m glavni grad. capire tr. kapital. capra f koza. è ~ di tutto on je sposoban za sve. okrenuti. è stato condannato alla pena ~ osuđen je na smrt. f glavni grad. kabanica. d’altro ~ s druge strane. vrh. kancona. kadar. cappello m šešir. 3. poglavlje. biondi ima crnu. cantina f podrum. capacità f sposobnost. capolavoro m remek-delo. capogiro m vrtoglavica.) kosa. prestonica. šef. tògliti il ~! skini šešir! otkri se! cappotto m kaput. capovolgere tr. da ~ a fondo s kraja na kraj. uvodni tekst. šlager. ~ di famiglia glava porodice. prostran. cappella f kapela. capisco) shvatiti. plavokos je). si capisce! razume se! naravno! capitale 1. Cappuccetto Rosso crvenkapa. capolinea m terminal. capo m glava. capace adj.) salvare ~ e càvoli učiniti da bude vuk sit i c 43 . ho mal di ~ boli me glava. ogrtač. dal ~ mio što se mene tiče. ~ d’esercizio obrtni kapital. početak. član. canto a ~ zborno pevanje bez instrumentalne pratnje. ~ popolare narodna pesma. andare in ~ al mondo ići na kraj sveta. (fig. ~ di porto lučki kapetan. šef kuhinje. canto m pevanje. cappuccino m kapućino.

maskembal. disturbi cardiaci srčane smetnje. carrello m mala kolica. carie f karijes. (prs. m teret. papir za kopiranje. carburatore m karburator. skup. dražestan. na čiji teret (ili trošak). carnevale m karneval. carota f šargarepa. capriccioso adj. adj. kapric. (crkv. carabiniere m policajac (u Italiji). cargo m teret. ~ in scàtola mesna konzerva. hirovit. carino adj. karakter. carro m kola. capricorno m kozorog. drag. carta ~ karbonpapir. nastran. osnovni. tok službe. krcat. srna capro m jarac. 2. čudljiv. ha un brutto ~ ima lošu narav. mio. adj. srčani. kola. jare. caràttere m narav. ~ allegorico karnevalska kola ukrašena figurama.) kardinal. tvrdoglav. capretto m kozlić. càrcere m (pl. zatvor. natovaren. carburante m (pogonsko) gorivo. carezza f milovanje. carciofo m artičoka. 2. teretni brod. per ~ zaboga! ni govora! carne f meso. càrico) natovariti. ~ di vitello teletina. carrozza f kočija. carbone m ugalj. –ghi) kardiohirurg. capuccio m kapuljača. punto di ~ tačka opterećenja. karakteristika. caricare tr. značaj. jarac (horoskopski znak). capriuolo. costa ~ skup(o) je. carriera f karijera. m (f-a) srndać. far ~ brzo napredovati u službi. (scrittura) rukopis. bombona. (gram. un uomo di ~ čovek čvrstog karaktera. pun. transportni avion. svojeglav. l’ho pagato ~ to sam skupo platio. cardìaco adj. porta a ~ klizna vrata. caratterìstica f osobina. tovar. cardiochirurgo m (pl. carità f milosrđe. ~ di legna drveni ugalj. ljubak. caro adj. ~ di manzo govedina. zgodan. glavni. opterećen. dobročinstvo. 44 . capriccio m hir. le càrceri) tamnica. caramella f karamela.) glavni brojevi. a ~ di qn. capriolo. cardinale 1. ~ armato tenk. càrico 1. ~ ristorante vagon-restoran. un colore troppo ~ prejaka boja.capretto c koza cela.

nel ~ che tu dovessi partire prima. ~ postale dopisnica. capelli castani smeđa kosa. ~ di auguri razglednica s čestitkom. casa f kuća.. autolimarska radnja. ~ geografica geografska karta. cartina f mali papir. alla ~ na domaći način. in ogni ~ svakako. cartoni animati crtani film. carrozzerìa f karoserija. casseruola f tiganj (s ručicom). ~ d’identità lična karta. događaj. Castel Sant’Angelo anđeoska tvrđava (u rimu).. blagajna. per ~ slučajno. ~ moneta papirni novac. ~ asciugante upijača hartija. cassaforte f sef. castelli in aria kule u vazduhu. u slučaju da moraš otputovati pre. školska torba. casalinga f domaćica. pasti. kartončić. kestenjast. c 45 . cascarsi rfl. cartellone m veliki oglas. prodavnica kancelarijskog materijala. proizvoljno. una partita a carte partija karata. andare a ~ ići kući. cassetta f kutija. novčani zavod. il padrone di ~ gazda kuće. castello m dvorac. in nessun ~ nikako. šlem. ~ igiènica toaletni papir. castagna f kesten (plod). è in ~ la signora? je li gospođa kod kuće? sto di ~ lontano stanujem daleko. ~ delle lèttere poštanski sandučić. cartella f (kožna) torba (za spise). a ~ nasumice. carta f papir. fond. è il caso di to je slučaj sa. ~ geogràfica atlas. cilindar od slavine. cartolina f. cartone m karton. caso m slučaj. kaseta. cassata f kasato. sladoled sa kandiranim voćem. cassetone m ormar s fiokama. ~ di auguri (pismena) čestitka. cartoleria f papirnica.castello carrozzella f dečija kolica. ~ alpina alpska kuća. cartuccia f čaura. casco m kaciga. dom. caserma f kasarna. cascare intr. cassetto m fioka. patrona. ~ illustrata razglednica. casetta f kućica. che casino! kakav nered! cassa f sanduk. cassiera f blagajnica. kasa. castano adj. essere a ~ biti kod kuće. nasesti. umetak. ~ muta nema karta. ~ di risparmio štedionica. ~ medica bolesnički list. cartoncino m ceduljica. plakat. pano. komoda. padati. kartidž.

bedna kućica. cellulare m mobilni telefon. m svetloplava boja. catalogo m (pl. far la ~ prirediti 46 . boje neba. uzročni. čuven. intr. cavo) vaditi. adj. vrsta. cavolo! do vraga! ce = ci (pred lo. cello m čelo. un motore di cento cavalli motor od 100 konjskih snaga. predostrožnost. la. 2. ~ il posto a qn. uhvatiti. tua zbog mene. cemento m cement. cattedrale f katedrala. katolički. m češki jezik. causale adj. povod. se l’è cavata izvukao se. izvaditi. 2. tr. ce ne ha parlato più volte govorio nam je o tome više puta. cautela f opreznost. slavan. zarobiti. nevaljao. caviglia f gležanj. c’è = ci sono ima. vitez. cèdo) 1. zao. andare a ~ jahati. 2. catena f lanac. ~ il matrimonio venčati se. celebrare tr. li. niz. ukoriti. kažnjavati. verige. violončelo. adj. per ~ mia. 2. céco 1. cavaliere m jahač. cefalo m cipol (riba). izvući. ustupiti kome mesto. konjanik. kabl. càvolo m kupus. (prav. cèdere (prs. duplja. oprezan. celibe 1. le. cavallo m konj. cavare tr. celere adj. lingua ceca češki jezik. cauto adj. ustupiti. izvući se. Ceco čeh. cava f rudnik. devi andar ~ moraš biti oprezan. cavolfiore m karfiol. neoženjen.–ghi) katalog. ~ montuosa planinski venac. tebe. cèlebre adj. cavità f šupljina. m neženja. causa f uzrok. ~ di razza rasni konj.) parnica. catturare tr. odustati. (prs. prestati. casùpola f kućerak. cavo m žica. proslavljati. hitar. cena f večera. slaviti. brz. adj. cattolico 1. loš. cedro m kedar.castigare c castigare tr. ne). popustiti. češki. nebeski. ~ di pietra kamenolom. a ~ na konju. cattivo adj. a ~ del cattivo tempo zbog lošeg vremena. adj. cavarsi rfl. m katolik. ~ orale usna šupljina. ~ armato armirani beton. cavaletto m štafelaj. ti prego di mandàrmeli molim te da mi ih pošalješ. categoria f kategorija. pakost. cattiveria f zloba. celeste 1. 2. 3. izgrditi (nekoga). ~ un dente izvaditi zub.

cenno m mig. adv. cercare tr. a cui. adj. ha buona ~ dobro izgleda. di cui. il ~ della botte obruč bureta. cèsso) prestati. potražiti. stotina. 2. ceppo m panj. cerbiatto m lane. ceramica f keramika. cerca di comprèndere nastoj razumeti. i tr. izvestan. cenare intr. središnji. è ~ che le cose vanno per il meglio sigurno je da se stvari razvijaju povoljno. tragati. centèsimo m stoti deo. siamo andati a ~ alle venti išli smo na večeru u 20 sati. ~ lampo rajsferšlus. sigurnost. cereale m 1. (= certamente) sigurno. ~ da viaggio putnički ručak u papirnatoj kesi. preklop. šta. stotinka. f žitarice. atest. la ~ elèttrica električna centrala. znak. zglob. (prs. l’Italia ~ srednja Italija. vieni anche tu? . (prs. non voglio aver a che fare con certa gente neću da imam posla s takvim ljudima. cerniera f zatvarač.naravno! cerva f košuta. (gen. che adj. pitati. 2. centinaio m stotina. certificato m potvrda. centar. certezza f izvesnost. centrale 1. (prs. cerino m šibica. certamente adv. stazione ~ glavna stanica. cento num. cervo m jelen. f centrala. centro m središte. stotinak. adj.certo! dolaziš li i ti? . dat. siguran. cervello m mozak. adj. cerchio m krug. izgled lica. céno) večerati. cessare intr. koje. ho la ~ matemàtica che è così imam matematičku sigurnost da je tako. cerca f traženje. cespuglio m žbun. sto.) koji. al ~ u središtu. svakako.che večeru. cenere f pepeo.. i prn. certo 1. koja. cèrco) tražiti. sigurno. cera f vosak. sertifikat.. non cessa più di piòvere kiša ne prestaje. lo hanno mandato a ~ poslali su po njega (da ga potraže). fare un ~ namignuti. potraga. c 47 . naravno. cepanica. garantovano. cestino m korpa za opatke za hartiju. cetriolo m krastavac. 2. andare (o essere) in ~ di tražiti nešto. obruč. žitni. cenerentola f Pepeljuga. cesta f košara. centralni.

pitati. chièsto) tražiti. graja. proćaskati. come ti chiami? kako se zoveš? chiarezza f jasnoća. chilo m kilogram. m hemičar. razjasniti. (iza komparativa: nego) è più ~ sicuro to je više nego sigurno. m jasnoća. non ci vedo ~ nije mi jasno.che? c kakav. ogovaranje. nagnuti se. ~ e tondo čisto i bistro. chilòmetro m kilometar. 3. moliti. fare una ~ porazgovoriti. 2. hemijski. le cose ~ più amo stvari koje najviše volim. prignuti se. šta? ~ cosa? šta? ~ dici? što kažeš? a ~pensi? na što misliš? che conj. zvati se. galama. onaj koji. c’è ~ dice ima ih koji kažu. mi chiese alcuni chiarimenti pitao me za neka objašnjenja. venire in ~ izaći na videlo. chiarimento m objašnjenje. naginjati. bistrina. adv. (chièdo. la ~ cova le uova e ha i pulcini kvočka leži na jajima i ima piliće. far due chiacchiere porazgovrati. tražiti koga. poći po koga. chilomètrico adj. adj. = perché. chiaro 1. chi prn. chièsi. ~ informazioni raspitati se. prodotti chimici hemikalije. il fìlm di cui ti parlo film o kojem ti govorim. jasan. chino) nagnuti. chiave f ključ. un ~ di carne kilo mesa. bistar. sagnuti se. čavrljanje. chiamare tr. adj. pojaviti se. chicco m (pl-cchi) zrno. ko. ~ peccato! kakva šteta! ché conj. (prs. pozvati. di ~ giorno u po bela dana. ~ al telèfono nazvati. chiesa f crkva. (prs. razbistriti. chiacchierata f brbljanje. chinarsi rfl. chinare tr. 48 . chiasso m buka. ćaskati. chioccia f kvočka. jasno. ~ di qn. chiarire tr. čije) je? chiàcchiera f brbljanje. veoma dug. chiùdere a ~ zaključati. kilometarski. guarda che ragazzaccio! kakvog li mangupa! che? prn. chiamarsi rfl. ha detto ~ verrà rekao je da će doći. svetlost. 2. chiacchierare intr. al ~ di luna na mesečini. un mezzo ~ di burro pola kile putera. taj i nađe! chi? prn. (prs. hanno chiesto di me? jesu li tražili mene? chiedo scusa oprostite. (zavisno) da. chièdere tr. chiàcchiero) brbljati. ~ cerca trova ko traži. ko? di ~ è? čiji (čija. razgovetno. chiamo) zvati. chìmico 1. čavrljati. andar a ~ qn.

cimitero m groblje. ciliegia f trešnja (plod). ciglio m trepavica. cigno m labud. prn. slep. ciliegio m trešnja (stablo). ciao! excl. adj. m ci- c 49 . zaklopiti. cielo m nebo. zažmuriti na što. nama. –ghi i –gi. nas. aggrottare le ciglia namrgoditi se. škripanje. i cigli). ~ lampo rajsferšlus. tu. cilindro m valjak. ciccia f salo. ciminiera f dimnjak. i cigli della strada rubovi puta. cìnema m. 2. da ~ a fondo s kraja na kraj. Cina f Kina. cinese 1. le ciglia). cilindrata f obim valjka. ~ hanno scritto ieri pisali su nam juče. zatvoren. ciascuno 1. stasera andiamo al cine večeras idemo u bioskop. non ho chiuso un occhio tutta la notte nisam oka sklopio celu noć. nasipa) (pl. 2. chiusura f zatvaranje. cifra f brojka. un vìcolo ~ slepa ulica. il ~ è coperto nebo je naoblačeno. chiòma f kosa. rub (puta. chirurgìa f hirurgija. cibo m hrana. adj. ne smete mu otvoriti. završetak. ~ un occhio a qcs. cicciona f debela žena. ci vuole treba. f –a) hirurg. zdravo! cianfrusaglie f (pl. non ci voglio andare neću ići tamo. 2. cilindar. ~ sono solo alcune persone ima samo nekoliko osoba. ~ dell’àlbero krošnja. potrebno je. ci1 prn. (chiudo. ~ a chiave zaključati. tamo. cigolio m škripa. cicogna f roda. obrva (pl. debljina. vrhunac. chiunque prn. ko god. koji mu drago. jelo. svako. cinematògrafo m bioskop. zatvarač. ~ venga non dovete aprirgli ko god došao. cima f vrh. ciabatta f papuča. in ~ na nebu. chirurgo m (pl. cieco 1. svaki. chitarra f gitara. chissà (= chi sa) ko zna. ovde. adj. cine m. kraj užeta.) drangulije. ciascun partecipante ricevette un distintivo svaki učesnik dobio je značku. chiuso) zatvoriti. chiùdere tr. chiuso adj. m slepac. chiusi. ci2 adv. ciclista m biciklista. avevano mille lire ~ svako je imao po 1000 lira.cinese chiodo m ekser. kineski. non c’è nessuno nema nikoga. ~ hanno chiamato pozvali su nas. abbiamo visitato il ~ posetili smo groblje. sitnice.

in città u gradu. cittadino 1. che ~ fai? u koji razred ideš? frequento la prima ~ pohađam prvi razred. clinica f klinika. cipresso m čempres. cliente m i f klijent. cipolla f (crni) luk. ~ italiano italijanski državljanin. (prs. citare tr. cinquanta num. clarinetto m klarinet. cingere tr. non vedo nulla di male in ~ ne vidim ništa loše u tome. citirati. clamoroso adj.cingere c nese Kinez. circostanza f prilika. senzacionalan. classe f razred. uljudnost. civile adj. (stalni) kupac. udruženje. cinghia f kaiš. cioè adv. (prs. circondare tr. circo m cirkus. naime. ciondolo m privezak. civilizovanost. non parliamo di ~ nemojmo o tome govoriti. circolazione f cirkulacija. clàcson m inv.) hlor. ciò prn. oko. città f grad. 2. to jest. sirena. 50 . život u gradu. ~ di sangue krvotok. ciotola f posudica. cinguétto) cvrkutati. cìrcolo m krug. cito) navesti. tok. promet. cinque num. m građanin. cinghiale m divlja svinja. otprilike. pedeseti. ~ di attenzioni okružiti pažnjom. remen. cioccolata f čokolada. pedeset. (cingo. cintura f pojas. to. okružiti. adj. di gran ~ prvorazredni. klub. (prs. cloro f (hem. cinsi. classifica f tabela. a seconda delle circostanze prema prilikama. ~ nonostante usprkos tome. bučan. cisterna f cisterna. okolnost. circa adv. la vita di ~ gradski život. kaiš. cinguettare intr. cinto) opasati. circóndo) opkoliti. classificato plasiran. ciocia f opanak (u okolini rima). civilizovan. gradski. clima m klima. ovo. pet. cliccare tr. con ~ time. cinquantèsimo num. automobilska truba. ~ di vetro staklena posudica. građanski. la ~ di Milano grad Milano. klasifikacija. okružiti. la ~ stradale putni promet. cipria f puder. kliknuti (mišem). cioccolatino m čokoladna bombona. civiltà f civilizacija.

colla f lepak. tehnički pregled. čime). adj.colmo coccinella f bubamara. seconda ~ ručak. nabrati. m vrhunac. collegare tr. (còlgo. sanduk. collega m i f (pl. colei prn. ručati. cólmo) napuniti do vrha. kolektiv. veće. koleginica. ~ l’occasione uhvatiti priliku. coccio m krhotina. collegio m internat. (prs. naljutiti se. ona. povorka. ringrazio ~ ufficio zahvaljujem tom uredu. pianoforte a ~ koncertni klavir. (prs. koincidencija. collezionare tr. 2. il ~ della bottiglia grlić boce. sakupljati.) (cetriolo) krastavac. còlsi. còlloco) postaviti. cognome m prezime. colmare tr. coefficiente m koeficijent. društvo. coerente adj. smestiti. collina f brežuljak. collaborare tr. fare ~ doručkovati. cofano m kovčeg. dosledan. cocomero m lubenica. šurak. còlto) brati. con + i) sa. uzvišica. pun. kraj. poklapanje. colmo 1. šija. ručak. cognata f snaja. cognato m dever.-ghi) kolega. povezati. ciò li ha colmati di gioia to ih je veoma obradovalo. fare la ~ stajati u redu. cògliere tr. kolokvijum. adj. collana f ogrlica. breg. andare in ~ razljutiti se. è in ~ con me posvađan je sa mnom. gnev. collocare tr. pašenog. prima ~ doručak. colazione f doručak. hulahopke. kolegijum. m vršnjak. coi (= con + il. col. jednakog uzrasta. taj. ubrati. kragna. nasuti. coda f rep. collezione f zbirka. codesto prn. collant f ženske čarape. colletto m okovratnik. prepun. zbor. colloquio m razgovor. collo m vrat. zaova. colle m brežuljak. collaudo m provera ispravnosti. nevesta. 2. fuggìrono a rotta di ~ pobegli su navratnanos. sarađivati. metnuti. koherentan. collettività f zajednica. i adj. coetàneo 1. obasipati (di qcs. questo è il ~! to je previše! c 51 . (reg. còllera f bes. coincidenza f podudarnost. codazzo m pratnja.

colorare tr. obojiti. šlog. colui prn. oni. colonnato m red stubova. combatto) boriti se (protiv nekoga. (fig. dammi un ~ di telèfono nazovi me. coltìvo) obraditi. poljoprivrednik. per ~ tua tvojom krivicom.colomba c colomba f golubica. coloro prn. adj. obrađivati (zemlju). obojen. combinazione f kombinacija. colonna f stub. assùmere il ~ preuzeti komandu.) oslonac. zadiviti. combàttente m i f borac. colombo m golub. colorato adj. colpisco) uda- riti. komandant. colpo m udarac. uzgajivač. kriv. fuori ~ nokaut. spoj. in un ~.) čedna devojka. di ~ odjednom. (prs. ~ si dice in italiano? kako se kaže na italijanskom? ma ~! ~ mai! kako 52 . colonia f. colóro) bojiti. šaren. naređivati. bisogna ~ l’ignoranza treba se boriti protiv neznanja. m krivac. colpire tr. lupiti. onaj. koincidencija. Colossèo m Koloseum (amfiteatar u rimu). colpa f krivica.) udariti u oči. najedanput. red vojske (u maršu). comando m zapoved. comandante m zapovednik.) prolepšati. combàttere (prs. (dolce pasquale) uskrsni kolač. kolosalan. comandare tr. colorisco) obojiti. un ~ di facile hitac. ~ le scienze baviti se naukom. kao. si è reso ~ della disgrazia skrivio je nesreću. ofarbati. colore m boja. obrađivanje. acqua di colonia kolonjska voda. (fig. (fig. kako. comando) zapovedati. Colombina f Kolombina (maska). ogroman. one. collossale adj. (prs. (prs. (fig. un ~ (apoplèttico) kap. colonnello m pukovnik. potpora. mala golubica. kolona. (prs. la ~ è tua ti si kriv. io non ne ho ~ ja nisam kriv. kolonada. coltello m nož. 2. coltivazione f uzgajanje. (prs. naredba. che ~ ne abbiamo noi? zašto smo mi krivi? colpévole 1. combattimento m borba. udar. (sport) meč. nečega). ~ locale lokalni kolorit. di che ~ è? koje je boje? è senza ~ bezbojno je. coltivatore m ratar. come adv. colorire tr. coltivare tr. ~ a molla nož na preklapanje.

provizija. gluma. ~ di scuola školski kolega. compagna f koleginica. ~ all’ingrosso trgovina na veliko. commerciante m trgovac. promet. smešan. comincio) tr. grupa turista. commozione f uzbuđenje. (prs. compagnìa f društvo. commerciale adj. komentar. dare ~ otpustiti koga. commentare tr. comménto) objašnjavati. (voj. praviti nekom društvo. komentarisati. i intr. započeti. ~ di viaggio saputnica. ho delle commissioni da fare moram izvršiti nekoliko naloga. compagno m kolega. commuòvere tr. prijatan. prostran. finalmente l’auto comparve alla svolta konačno se auto pojavio na krivini. commercio m trgovina. commossi. (compaio. pojavljivanje. (commétto. commisi. commésso) počiniti. commessa f prodavačica. fare ~ a qn. commiato m oproštaj (od koga). commedia f komedija. udoban. družina. si è dato al ~ posvetio se trgovini. comitiva f društvo. oprostiti se s kim. commosso) ganuti. commento m tumačenje. (commuovo. komfor. narudžbina. c 53 . adj. trgovački. cominciare (prs. (incàrico) nalog. la scuola è cominciata alcuni giorni fa škola je počela pre nekoliko dana. m udobnost. comparare tr. (quel romanzo) ho cominciato a leggerlo ieri počeo sam juče da ga čitam. prender ~ da qn. ~ stai? ~ va kako ste? kako si? com’è che hai indovinato? kako si uspeo pogoditi? come no! kako da ne! comico adj. abbiamo cominciato il lavoro započeli smo s radom. comméttere tr. prodavac. commissione f odbor. comparire intr. còmodo 1. tumačiti.compartimento to! ~ sta?. comitato m odbor. komičan. pojava. comparso) pojaviti se.) četa. comodità f udobnost. commiserazone f sažaljenje. troškovi. con ~ bez žurbe. uporediti. komisija. comparsa f statista. dirnuti. compartimento m pregrada. komoditet. početi. družina. 2. ~ un errore pogrešiti. commesso m trgovački pomoćnik. prijatelj. una lèttera ~ trgovačko pismo. ~ di banco školski drug. ~ al minuto trgovina na malo. comparvi.

m skup. comporre tr. adj. compasso m šestar. sastav. 54 . popuniti. složen. ophođenje. compósi. compiuto) ispuniti. m celo odelo. compiacenza f zadovoljstvo. ljubaznost. complèto) upotpuniti. potpun. nadležan. cómpro) kupiti. dovršiti. cómpera f kupovina. completamente adv. dodatak. componimento m sastav. complimento m kompliment. vladanje. completo 1. uslužnost. izvršiti. kupe. stručan. kompleks. comportarsi (prs. completare tr. complesso 1. cómpito m zadatak. ansambl. composto adj. cómpiere compìre tr. complicato adj. l’ho comprato a buon mercato kupio sam (kupila sam) to jeftino. compleanno m rođendan. kompenzacija. kompetentan. uslužan. složen. kupovati. compìi. comprare tr. čvrst. napuniti godine. abbia la ~ di chiùdere quella finestra budite tako dobri i zatvorite onaj prozor. (prs. è una merce che interessa molti compratori to je roba koja zanima mnoge kupce. završiti. složen. sasvim. popustljiv. komplet. nadoknaditi. compatto adj. ansambl.compasso c odeljenje. (cómpio. compatibile adj. zamršen. compenso m nadoknada. i miei complimenti! moje poštovanje! complotto m zavera. compósto) sastaviti. complemento m dopuna. dopuniti. za nadoknadu nečega. (prs. komponenta. compensare tr. complicazione f zamršenost. kompleksan. prikladan. adj. compiacente adj. složen. compratore m kupac. potpuno. (compóngo. componente m i f sastavni deo. zbijen. competente adj. vado a fare delle compre idem u kupovinu. umesto nečega. la sala è al ~ dvorana je puna. 2. ~ scritto pismeni zadatak. komplikacija. kompatibilan. čitav. compositore m kompozitor. 2. mi compòrto) ponašati se. kompenzovati. comportamento m ponašanje. sposoban. složiti. compra f kupovina. competizione f takmičenje. ljubazan. kompaktan. ~ per casa domaći zadatak. in ~ di qcs.

con prp. tableta. razumljiv. si sono lagnati con la direzione c 55 . compressa f obloga. comunità f zajednica. pomoću. zajedno sa. compreso adj. comunismo m komunizam. komunistički. shvatljiv. zajednički. u odnosu na stvari i životinje (spoj. 2. comprési. adj. compresibile adj. društvo: è partito con lui otputovao je s njim. comunitario m pripadnik evropske zajednice. cominicativo adj. coll’. viaggiàvano col cane putovali su s psom. 3. comunicare tr. shvatiti. m opština. parohija. obično. lo spettàcolo comprende anche un nùmero di balletto u predstavu je uključena i tačka baleta. casa con giardino kuća s vrtom. komunikativan. prema. sa. siamo in ~ con lui u vezi smo s njim. međusobni odnos: è amico con Paolo Pavlov prijatelj. m komunista. servizio compreso uračunavši uslugu. comunicazione f saopštenje. comunista 1. isto. opšti. veza. saopštavanje. spaja se s određenim članom: (con + il) = col i (con + i) = coi. zavoj. javiti. komunikacija. compromesso f kompromis. uključen. kompromitujući . kolektivni. si è impegnato con la fàbbrica preuzeo je obavezu prema fabrici. comune 1. ci siamo congratulati con lui čestitali smo mu. a ređe s ostalim članovima (collo. kako bilo (da bilo). običan.con comprèndere tr. comunque adv. il trasporto è compreso nel prezzo transport je uključen u cenu. (comprèndo. compromettente adj. adj. obuhvatiti. opština. è venuto con le valigie došao je s torbama. ipak. computer m kompjuter. comunemente adv. (atributivno): arrosto con piselli pečenje s graškom. siamo usciti con gli amici izašli smo s prijateljima. avere la ~ uspostaviti telefonsku vezu. (prs. 2. in ~ zajednički. arrivò col marito e i figli stigla je s mužem i sinovima. opšte. compréso) razumeti. 2. koji se tiče zajednice. sjedinjenje): prendemmo il caffè col latte popili smo kafu s mlekom. koji dovodi u nepriliku. non comprendo il senso delle tue parole ne razumem smisao tvojih reči. preneti. svejedno. comùnico) saopštiti. colle) označava: 1.

rispose con garbo odgovorio je učtivo. 13. costruìrono una casa con mattoni izgradili su kuću opekom. un vecchio con la barba bianca starac s belom bradom. fécero il lavoro con grande cura obavili su posao s velikom pažnjom. dopusni izraz: con tutto il suo coraggio dovette ritirarsi uz svu svoju hrabrost morao se povući. vreme: ci alzavamo con l’alba ustajali smo u zoru. atribut osobine. è stato indulgente con me bio je popustljiv prema meni. 9. l’Italia confina con la Francia Italija se graniči sa Francuskom. propratna okolnost i posledica: dove vai con questo tempaccio? kuda ideš po tom ružnom vremenu? è sano dormire con le finestre aperte zdravo je spavati uz otvorene prozore. sredstvo: scrive sempre con la penna piše uvek hemijskom olovkom. 11. il 15 giugno tèrminano le lezioni alla scuola media 15. con mio grande stupore non mi rispose na moje veliko čuđenje nije mi odgovorio. leggeva con attenzione čitao je pažljivo. ti avvertiremo con un telegramma obavestićemo te telegramom. ograničenje: come va con la salute? kako zdravlje? col nostro lavoro non andiamo bene s našim radom ne stojimo dobro. con quel buio non si vedeva più niente zbog one tame nije se više ništa videlo. uzrok: con questo caldo non si può lavorare nemoguće je raditi po ovoj vrućini. ima malo nade. materija: il pane si fa con la farina hleb se pravi od brašna. 7. 8. un libro con la copertina di pelle knjiga u kožnom povezu. 12. 10. aprìrono l’uscio con un grimaldello otvorili su vrata kalauzom. dečak bleda lica. 4. con quella salute c’è da sperar poco s obzirom na takvo stanje zdravlja. juna svršava nastava u srednjim školama. con domani s’inizia una nuova serie di esperimenti sutrašnjim danom započinje nova serija testova. abbiamo collazionato la copia con l’originale uporedili smo prepis s originalom. 6. 14. con tutta la sua buona volontà non ce la fece uprkos svojoj dobroj volji nije uspeo. uporedjivanje: non puoi paragonare la tua situazione con la mia ne možeš uporediti svoj položaj s mojim. kvaliteta: un ragazzino col volto pàllido bledolik dečak. pred 56 .con c potužili su se direkciji. si è arrichito col lavoro obogatio se radom. način (adverbijalno): vérrò con piacere rado ću doći. 5.

. condizionale m pogodbeni. concessione f dopuštenje. condannare tr. puževa kućica. ~ a morte smrtna osuda. zamisao.condominio poimeničenim infinitivom: con lo sbagliare s’impara grešeći. zamisao. utvrditi. concorso m konkurs. in queste condizioni u ovom stanju. učimo. condanno) osuditi. (concèdo. osuđivati. saradnja. concèssi. in questo modo non concluderemo nulla na ovaj način nećemo ništa uraditi. došli smo do zaključka. uslovni. conclusione f zaključak. siamo giunti alla ~ . dopusni. usaglasiti. ~ condizionale uslovna kazna. sve je pokvario. conciato adj. povlastica. kazniti. concetto m pojam. deliti. con nostra somma meraviglia egli arrivò in tempo na naše veliko čuđenje on je stigao na vreme. conciso adj. zaključiti. pomiriti. sažet.. izmirenje. podeliti. concezione f shvatanje. stasera andiamo al ~ sinfònico večeras idemo na koncert sinfonijskog orkestra. condizionato adj. condivido la tua opinione delim tvoje mišljenje. conclusi. ugovoriti. condanna f osuda. coll’andar del tempo lo capirete vremenom ćete to razumeti. finì col confessare tutto konačno je sve priznao. (prs. „judikativ” (zauzimanje osobnog stava): con mio grande rincrescimento non posso accettare l’invito veoma žalim što ne mogu prihvatiti poziv. položaj. slagati se.. 15. (concludo. conchiglia f školjka. složiti. a ~ che pod uslovom da.. (prs. takmičenje. stanje. condominio m suvlasništvo nad nekretninom. condimento m začin. conciliare tr. usaglasiti. unakarađen. concèdere tr. conclùdere tr. concèsso) dopustiti. condizione f uslov. conciliazione f pomirenje. concerto m koncert. učešće. uvetan. aria condizionata klima uređaj. concluso) završiti. concordare tr. kuća s više c 57 . alle stesse condizioni uz iste uslove. condividere tr. non te lo concederò mai neću ti to nikada dopustiti. con l’insistere troppo rovinò tutto time što je previše insistirao. concilio) složiti. concessivo adj.

confermare tr. confusione f pometnja. stambena zgrada. confóndere tr. confessare tr. uporedba. vladanje (u školi). poveriti. poverenje. coniglietto m zečić. confinare intr. ~ la nave upravljati brodom. cònio) kovati (novac. congedo m oproštaj. zatvoriti se. condotto) voditi. (prs. udoban. graničiti se. te lo dico in ~ kažem ti to u poverenju. coniare tr. usamiti se. zbunjen. medalje). conoscente m i f poznanik. oprostiti se od koga. fare la 58 . confuso adj. poveriti. confidenza f pouzdanje. zbuniti se. zbrka. rastanak. odvesti. suočenje. prender ~ da qn. oženjen. povući se. congelamento m mržnjenje. coniugato adj. conférmo) potvrditi. condurre tr. konfekcija. familijarnost. (confóndo. conforme adj.condotta c stanara. confronto m poređenje. in ~ a u poređenju sa. condotta f ponašanje. confinarsi rfl. poznanica. confortevole adj. conoscenza f poznavanje. spoznaja. conferisco) dodeliti. conferenza f predavanje (javno). znanje. komanda. venčan. (prs. zavisni način. rusvaj. confèsso) priznati. dati. uzdati se. poverljivo saopštenje. ~ al regolamento u skladu sa propisima. ha confessato i suoi torti priznao je svoju krivicu. congiunto) spojiti. confidare tr. coniglio m zec. sastaviti. confuso) pomešati. (congiungo. biti s kim prisan. conducente m vozač. (prs. imati poverenja. conferire tr. a ~ di. prisnost. dovesti. aver ~ con qn. confusi. mi sono tutto confuso sav sam se zbunio. konferencija. congiunsi. učvrstiti. poznanstvo. condussi. confidarsi rfl. congiuntivo m konjunktiv. komforan. međa. promrzlina. congiùngere tr. (conduco. povezati. prema. confine m granica. (prs. confezione f pakovanje. nei confronti di u odnosu na. nered. pobr- kati. rukovođenje. ~ gelato sladoled u kornetu. ambalaža. zamrzavanje. cono m kupa. poveravati se. saglasan.

consìstere intr. dobbiamo consigliarci con lui moramo se posavetovati s njime. raspoznati. konsolidovati. (prs. consegnare tr. consìdero) promatrati. s’è fatto ~ presto brzo je stekao glas. (derivare) slediti. consecutivo adv. conservare tr. (prs. (prs. consiglio m savet. uzeti u obzir. conseguire (prs. chièdere ~ a qn. ha perduto la ~ onesvestio se. intr. consènto) 1. pozamašan. tenere in ~ ceniti. conòbbi. conóscere tr. razmotriti. tr. conséguo) 1. conservarsi rfl. consigliare tr. siamo a ~ di ciò to nam je poznato. lo conosco di nome poznajem ga po imenu. tr. odbor. consonante m suglasnik. obzir. consapevolezza f svest. (stima) ugled. consìglio) savetovati. lasciare in ~ ostaviti na čuvanju. poštovati. održati. ne consegue che voi avete torto iz toga proizilazi da niste u pravu. konsekutivan. 2.consonante ~ di qn. considerazione f promatranje. consólo) utešiti. pretvoriti ga u dugoročni. konzularni. Consiglio di Sicurezza savet bezbednosti. Presidente del Consiglio Predsednik vlade. proizilaziti. postići. izručiti. utvrditi. prèndere in ~ uzeti što u obzir. zaredom. console m konzul. tr. ~ dei ministri vlada. consèrvo) čuvati. predaja. učvrstiti. conquistare tr. smatrati. conosciuto adj. razmatranje. savet. mutar ~ predomisliti se. consegno) isporučiti. consolazione f uteha. (concèdere) dopustiti. conosciuto) znati. consolidare tr. pristati (na što). considerévole adj. adj. c 59 . poznavati. per ~ zbog toga. znatan. si conserva bene dobro je očuvan. očuvati. osvojiti. pitati koga za savet. postignuti. consegna f isporuka. upoznati se s kim. ~ un debito konsolidovati dug. (conósco. 2. saznanje. od nečega). tirare le conseguenze izvesti zaključak. intr. conseguenza f posledica. odobriti. sastojati se (di qcs. dostava. odobrenje. consolare 1. consentire (prs. dopuštati. veće. considerare tr. uzastopni. ha conquistato la stima di tutti stekao je opšte poštovanje. mišljenje. (prs. ~ nella mente zadržati u uspomeni. poznat. consenso m saglasnost. zadobiti. poštovanje. pristanak. 2. (prs.

na nečiji 60 . consueto adj. il ~ di un fiasco. popiti. per ~ mio što se mene tiče. običan.constatazione c constatazione f zaključak. contenuto m sadržaj. potrošiti. za gotovo. rèndersi ~ (di qcs. conto m račun. ~ su qn. consultare tr. imati što na umu. contenuto) sadržati. neprekidno. intr. contento adj. contanti m pl. contemporàneo adj. per ~ di qn. conte m grof. (prs. cónto) izbrojati. contare tr. (prs. bevande pojesti. romana.) uveriti se u što. produžiti. shvatiti što. kontesa. gotovina. afrika). neprekidan. in ~ u gotovu. dovremo consultarci con loro moraćemo se posavetovati s njima. continente m kontinent. izlizati. contiamo di partire domani nameravamo sutra da otputujemo. 2. nastaviti. konsultovati se. di un romanzo sadržaj boce. nastavak. contenni. non fu più capace di contenersi nije se mogao više savladati. potrajati. stare in ~ biti u dodiru. contenere tr. contatto m dodir. consumare tr. i intr. contìnuo) 1. seljački. contìnuo adj. consulto) pitati za savet. habati. savladati se. konstatacija. continuare (prs. stalan. continentale adj. suzdržati. jesti. radostan. paziti na što. secondo il ~ po običaju. tener ~ di qcs. il ~ antìco stari kontinent (evropa. (contèngo. računati na koga. contenersi rfl. corrente continua istosmerna struja. devo ~ l’orario ferroviario moram pogledati u vozni red. essi contìnuano a protestare oni i dalje protestuju. predvideti. kopno. tr. suzdržati se. consumo) trošiti. razmatrati. contemplare tr. kopneni. contadino 1. 2. veseli me. venire in ~ con doći u vezu s. savremen. contèmplo) posmatrati. istrošiti. continuazione f nastavljanje. contadina f seljanka. (prs. ~ cibi. pogledati. contìnua nastaviće se (članak). brojati. kontinentalan. contegno m ponašanje. m seljak. konzumirati. obuzdati. adj. uobičajen. contessa f grofica. azija. in ~ bez prestanka. sono ~ zadovoljan sam. consumo m potrošnja. veseo. contemporaneità f istovremenost. istodoban. zadovoljan. (prs. trajan. savremenost.

fare un po’ di ~ razgovarati malo. m prikladnost. convalescenza f oporavak. convinsi. controllo m nadziranje. laskave reči. zgodan. pristojnost. contribuìsco) doprinositi. protiviti se (čemu). udeo. (prs. adj. nessuno può contrastarmi quel posto niko mi ne može osporavati ono mesto. okolina. naposletku. contribuìre tr. controllare tr. potkrepiti. contrabasso m kontrabas. convalidare tr. 2. prikladan. è venuto a ~ con la direzione došao je u sukob s direkcijom. (convinco. 2. gli conviene di spèndere tanto? isplati li mu se da troši toliko? conversazione f razgovor. sudelovati (u nečemu). kontrolor. convénni. contorno m okvir. prp. contròllo) proveriti. nadgledati. protivan. (prs. nadzor. convenévole 1. non mi conviene ne isplati mi se. m suprotnost. prikladan. koji odgovara. tr. ~ del treno kondukter. 2. contrario 1. protiv. odgovarajući. intr. (d’un piatto) prilog. fare ~ su qn. zgodan. računati na nekoga. suprostaviti se.convìncere račun. convenevoli izrazi poštovanja. (convèngo. convinto) uveriti. oprečan. nagovoriti. zamisliti. conveniente adj. bisogna ~ che treba priznati da. potvrditi. složiti se. per ~ naprotiv. osporavati. adv. dopo i sòliti ~ cominciò a entrare in argomento nakon uobičajenih uljudnih reči počeo je raspravljati o predmetu. pogodan. convenire intr. hanno votato ~ glasali su protiv. nasuprot. contrasto m protivnost. convìncere tr. contrasto) 1. nasuprot tome. ubediti. prepirati se. oltre il ~ više nego što treba. l’ho finalmente con- c 61 . fa ~ che pretpostaviti. 2. overiti. contratto m ugovor. protiv. kontrolisati. doprineti. al ~ naprotiv. ha battuto ~ il muro udario je o zid. convenuto) sastati se. controllore m nadzornik. contro 1. costoletta con ~ kotlet s prilogom. neslaganje. contrastare (prs. konverzacija. adj. suprotan. contributo m doprinos. boriti se protiv nečega. marciàrono ~ il nemico krenuli su protiv neprijatelja. kontrola. convegno m sastanak. è accaduto il ~ desilo se suprotno. naučni skup. kongres. in fin dei conti napokon.

si è convinto di aver torto uverio se da nije u pravu. kruna. m stoni pribor. pehar. 2. essere al ~ biti pod krovom. coro m (pevački) hor. obučen. coppia f par. odvažnost. coperta f pokrivač. ispravljati. pokrivati. coricarsi rfl. ~ un posto zauzimati neko mesto. cordialmente adv. hrabar. popraviti. preslikavati. (còpro. convulso 1. coperto 1. coraggio! samo hrabro! non devi pèrderti di ~ ne smeš se obeshrabriti. zaštićen. posuti. mese ~ ovaj mesec. ~ di lodi obasuti pohvalama. copiare tr. snabdeti. leći. običan. il ~ insegnante nastavnički zbor. convincersi rfl. bisogna farsi ~ treba se ohrabriti. opremiti. fare le corna pokazati rogove. podmiriti prekriti. tekući. (corrèggo. m grč. položiti. (muz. copèrto) pokriti. cornetto m kifla. acqua ~ tekuća voda. kopirati. non vale un ~ ništa ne vredi. conto ~ tekući 62 . corredare tr. corrèssi. pokriven. sajla. corrèggere tr. corno m rog (pl. živeti zajedno. adj. corda f uže. tenere qn. uzajamni odnos. coprii. le corna). srdačan. copriti meglio pokri se bolje. spirito di ~ timski duh. kroasan. cordialità f srdačnost. prepisivati. strumenti a ~ žičani instrumenti. ljubaznost. obasuti. copia f kopija. napad. povaliti. omot knjige. corrètto) ispraviti. coricare intr.) korona. odvažan. živeti sa nekim. cordiali saluti srdačni pozdravi. convivere tr. prekriven. coppa f čaša. corrente 1. in ~ u paru. convinzione f uverenje. correlazione f korelacija. sulla ~ držati nekoga u neizvesnosti. naslovna strana. corpo m telo.convincersi c vinto napokon sam ga uverio. staviti u krevet. cordiale adj. ~ di gelato sladoled u čaši. uveriti se. coperchio m poklopac. ~ le spese pokriti troškove. srdačno. ~ d’armata vojni korpus. grčevit. ubeđenje. 2. adj. kanap. coprire tr. corona f venac. coraggio m hrabrost. ne smeš klonuti duhom. imitirati. copertina f mali pokrivač. adj. coraggioso adj. grozničav.

correzione f ispravka. događaj. proticati. mi faccia la ~ budite tako ljubazni. tante cose! svako dobro! coscia f but. l’anno in ~ tekuća godina. capitano di lungo ~ kapetan duge plovidbe. essere in ~ biti u opticaju. ljubazan. korzo. libertà di ~ sloboda savesti. corteo m povorka. iskvaren. predmet. sono ~ a quattrini oskudevam u novcu. pojava. cortina f zavesa. corrispóndere intr. cosa f stvar. podudaranje. ispravan. prijatnost. corto adj. izveštač. struja. dvorište. kažete. posao. qualche ~ nešto. per ~ molim. ci correva poco che malo je trebalo da.) Corte d’Appello apelacioni sud. una ~ di nebbia dimna zavesa. il ~ delle stagioni tok godišnjih doba. correr via otrčati. ~ di mente kratkouman. cortese adj. ~ di danza plesni kurs. corsìa f bolnička soba. corrispondenza f dopisivanje. teći. odgovarajući. (sport) staza. cortile m dvorište. dice. prijatan. corrispondente 1. fa šta želi. podudarati se. prolaz. saobraćajna traka. corridoio m hodnik. učtiv. činite (Vi). adj. bedro. vožnja. di che ~ parla? o čemu govorite? non è chi sa che ~ nije bogzna šta. smer. corso m šetalište. kratak. corrotto adj. m dopisnik. córrere (córro. c 63 . ~ a più non posso trčati do iznemoglosti. ~ estivo letnji kurs. f tok. corre voce che govori se da. non c’è ~ fra le sìngole parti nema podudaranja između pojedinih delova. odgovarati. izdašan. rimorso di ~ griža savesti. corriere m glasnik. velikodušan. corretto adj. di ~ trkom. corsa f trčanje. ho la ~ tranquilla savest mi je mirna. korekcija. (prav. 2. 2. (che) ~ vuole. šta želite. cortesia f ljubaznost. corte f dvor.coscienza račun. córsi. correva l’anno 1971 bilo je godine 1971. čini (on). trčati. c’è ~ d’aria promaja je. ~ di pollo pileći batak. kurir. ~ di vitello teleći but. kurs. coscienza f savest. širi se glas da. butina. kaže. ~ di vista kratkovidan. vesnik. tok. ~ a ostàcoli trka s preponama. svest. juriti. prolaz između sedišta u bioskopu. fare la ~ udvarati se. il ~ delle acque tok voda. žuriti. córso) intr.

a ogni ~ pošto-poto. costola f rebro. e ~ via i tako dalje. per ~ dire da tako kažem.. ~ in serie izraditi serijski.. cratère m krater (vulkana). (prs. lo 64 . pozamašan. cosiddetto adj. crédo) verovati. znatan. ~ da bagno kupaći kostim. ugledan. costume m običaj. veresija. costruzione f građenje. pečen. (prs. utemeljiti. nošnja. cotone m pamuk. costui prn. costrìngere tr. trošak. creazione f stvaranje. kuvan. primoran. credenza f ormar za posuđe (u kuhinji). takozvani. prisiljen. cotto 1. crèo) stvoriti.. costituisco) sačiniti. costare intr. (prs. kotlet. ~ ~ osrednje. cospicuo adj. costo m cena. costrétto) prisiliti. cravatta f kravata. kao. costretto adj. stvarati. kredenac. cosmetico adj. costrinsi. značajan. (prs. costéggio) ploviti uz obalu. (prs. smatrati. ~ articolata razuđena obala. osnovati. konstrukcija. vivere nel ~ živeti u svili i kadifi. cozza f dagnja. cospargere tr. quanto costa il chilo? pošto je kilogram? quanto mi costa doverti lasciare kako mi je teško što te moram ostaviti. cosparso) posuti. m pečena glina. verovanje. mušula. strana. (prs. di ~ pamučan. cranio m lobanja. sastaviti. costruìsco) graditi. naterati (a qcs. i intr. innamorato ~ zaljubljen do ušiju. ovaj. costituzione f osnivanje. ~. opeka. ustav. aprezzo di ~ uz kupovnu cenu. costituìre tr. costellazione f sazvežđe. costruìre tr. adj.così c così adv. còsto) stajati. bok rebro. tako. terakota. (costringo. padina. rasuti. svakako.. (prs. predati se (vlasti). primorati. costoletta f rebarce. na nešto). costeggiammo la parte settentrionale dell’ isola plovili smo uz severnu obalu ostrva. costituirsi rfl. kozmetički. creare tr. obronak. come tako . misliti. 2. postsavljanje. građevina. koštati. naimenovanje. taj. costeggiare tr. ovako. annodare la ~ vezati kravatu. osnivanje. ~ nazionale narodna nošnja. costa f obala. costruttore f konstruktor. crédere tr. navika. sastaviti.

surovo. sestra od tetke (strica. brat od tetke (strica. uginuti. ujaka). far la ~ kuvati. letopis. (fig. približno. c 65 . surovost. crostino m vrsta kolača od testa. cucinare tr. crudele adj. crostaceo m ljuskar. hrskav. sirov. crema f krema. croce f krst. culla f kolevka. cretino m kreten. kojima. slušalice. crescita f rast. m Croato hrvat. croato 1. cubo m kocka. cruciale adj. 2. far ~ a qn. ~ elettrica šporet. croccante adj. lo credevo più furbo smatrao sam ga lukavijim. cuffia f (kupaća) kapa. cruciverba f ukrštene reči. odlučujući. surov. kub. kredit. srušiti se. crudeltà f okrutnost. com’è cresciuto presto quel ragazzo kako je brzo narastao onaj dečak. crudo adj. criminale adj. kajmak. njihati. il ~ inverno ljuta zima. cresta f kresta. crocetta f krstić. cucino) kuvati. Croazia f hrvatska. criterio m kriterijum. kriminalan. kome. a occhio e ~ otprilike. crudelmente adv. a ~ na veresiju. crébbi. hitna pomoć. cullare tr. (prs. cucio) šiti.) oštar. cristianesimo (cristianità) m hrišćanstvo. ~ del suggeritore šaptaonica (u pozorištu). cugina f rođaka. ujaka).cullare crédo verujem u to. crédito m veresija. crisi f kriza. napredovati. crollare tr. kritika. ~ per scarpe pasta za cipele. hrvatski. ~ in nùmero (u) množiti se. pasti. cui prn. kreditirati nekoga. cucchiaio m kašika. (crésco. la Croce Rossa crveni krst.) uscire per il rotto della ~ nekako se izvući. kojoj. cucina f kuhinja. kriška preprženog hleba. cronaca f hronika. non credevo ai propri occhi nisam svojim očima verovao. cresciuto) rasti. (prs. adj. okrutan. cucciolo m štene. šivati. pavlaka. zločinački. crepare intr. nekuvan. (fig. crìtica f ocena. suštinski. ljuljati. cristallo m kristal. màcchina da ~ mašina za šivenje. psetance. cucire tr. crescére intr. cugino m rođak.

zagasit (boja). dalla (da + la).cultura D cultura f kultura. brinuti se o čemu. cupo adj. cuscino m jastuk. peći. d. ~ in forno peći u rerni. (fig. 3. aver ~ di qcs. la pasta è cotta testenina je kuvana. dai (da + i).) contare da 10 in su brojiti od 10 naviše. lečenje. ~ di qcs. il ~ batte srce kuca. zakrivljen. (fig. D D. kuriozitet. sa. còssi. sono partiti da Roma otputovali su iz rima. sono ~ da visitare la mostra želim posetiti izložbu. rosso ~ zagasito crven. senza ~ nemilosrdan. izvor. lečiti se od čega. iz. dagli (da + gli). od. mračan. duboka (bol). (cuòcio. curioso adj. kupola. (prs. lečiti. okuka. custode m čuvar. d (di) m ili f D. custodire tr. nel ~ dell’inverno usred zime. 2. ćutljiv. cuoca f kuvarica. mesto. cuore m srce. curiosità f radoznalost. còtto) kuvati. cura f briga. nastojati. mesto. nadzirati. dallo (da + lo). kriv. zavoj. poreklo. curare tr. cuòcere tr. Leonardo da Vinci. cuoio m koža. distante cinque chilòmetri dalla città udaljeno je pet kilometara od grada. povijen. curva f kriva linija. curarsi rfl. far una ~ lečiti se. curvo adj. discende da famiglia di contadini potiče iz seljačke porodice. Francesca da Rimini. ka. pogrbljen. dalle (da + le). il carbone 66 si estrae dalle miniere ugalj se vadi iz rudnika. da prp. voditi računa. àbita . stražar. lečiti se. često se prevodi bez predloga. tirare le cuoia adapeti. cùpola f svod. con ~ s pažnjom. udaljenost. custodisco) čuvati. radoznao. ciò mi sta a ~ to mi leži na srcu. označava: 1. kod. (artibutivno). do toga mi je. starati se. prostorno udaljavanje. neobičnost.) središte. l’ho appreso dai giornali saznao sam to iz novina. spaja se s određenim članom: dal (da + il). borsa di ~ kožna tašna. otegnuti papke.

diritti da diféndere prava koja treba braniti. 8. 4. da che parte vai? na koju stranu ideš? 13. lontano dalla patria daleko od domovine. l’ho saputo da lui to sam saznao od njega. trasferire da. si sono recati dall’avvocato pošli su do advokata. da allora in poi odonda.D. sono passati dalla (per la) finestra prošli su kroz prozor. stanje u mestu. un vecchio dai capelli bianchi starac sede kose. 16. dalle otto alle nove od osam do devet. dužnost (atributivno). bisogna distìnguere il vero dal falso treba razlikovati istinu od laži. i rami erano agitati dal vento vetar je tresao grane. dopunu za mesto u vezi sa predlogom a. d non lontano dal centro stanuje nedaleko od centra. una màcchina da cucire mašina za šivenje. iza nekih prideva).). mesto. 10. vado da lui idem kod njega. 7. era cieco da un occhio bio je slep na jedno oko. egli lo farà da sé on će to sâm učiniti. uzrok. odvajanje. immune da difetti bez nedostataka. abita dalla madre stanuje kod majke. svojstvo (atributivno). 6. l’hanno trasferito da Milano a Londra premestili su ga iz Milana u london. kretanje kroz (ili preko). era zoppo da una gamba bio je hrom na jednu nogu. (u ovu grupu spadaju mnogi glagoli sa predlogom da: separare da. sredstvo. 11. pranzeremo dai genitori večeraćemo kod roditelja. da capo a fondo od početka do kraja. essere testardi è da bestie tvrdoglavost je odlika životinja. dal primo all’ultimo od prvog do poslednjeg. vremensku dopunu. rastavljanje (atributivno.) è molto lontano dalla verità vrlo je daleko od istine. un cavallo da corsa trkački konj. passeremo da Milano proći ćemo preko Milana. era stimato da tutti svi su ga cenili. lo riconobbi dalla voce prepoznah ga po glasu. 9. è malato da due mesi bolestan je (već) dva meseca. réduce dal fronte na povratku s fronta. (fig. staccare da. 5. pasivnu konstru- kciju. tremava dal freddo tresao se od zime. 12. véstono da contadini nose narodnu nošnju. način ili predikativni odnos. 14. qui si scoppia dal caldo ovde je vruće da poludiš. non é da te (= degno di te) fare queste cose nije dostojno tebe da tako radiš. sastavni dio imenskog predikata. kretanje prema. l’Adriàtico divide l’Italia dalla Croazia jadransko more deli Italiju od hrvatske. 17. D 67 . 15. svrha. liberare da itd.

dapprima adv.) matica. položaj (predikativno). mi dia. l’ho cercato ~ ma non sono riuscito a trovarlo tražio sam ga svuda. dama f gospođa. dajte mi so. adv. oštećivati. kockica. dato) 1. bezvredan. danza f (= il ballo) ples. di qua dal monte s ove strane brda. odnos. ~ il buon giorno a qn. dato 1. dato che conj. zaželeti kome dobar dan. lo conobbi da tenente upoznao sam ga kad je bio poručnik. da grande vuol fare l’ingegnere kad bude odrastao. danneggiare tr. od dare. sono così stanco da non poter règgermi in piedi tako sam umoran da ne mogu stajati na nogama. ali ga nisam uspeo pronaći. dàrsela a gambe pobeći trkom. combattérono da leoni borili su se kao lavovi. lo farò da me učiniću to sam. fin dall’anno scorso (već) od prošle godine. navrtka. (prs. tr. škoditi. abbiamo preso esempio da loro ugledali smo se na njih. oštećenje. mi dai? hoćeš li mi dati? ~ il consenso pristati. činjenica. 68 . davanti 1. 2. isprva. (consegnare) predati. vreme nastanka. da allora non gli scrivo più odonda mu više ne pišem. danzo) (= ballare) plesati. dare. u nekim drugim spojevima. da bravo! daj! hajde! ho da fare imam posla. ispred. dama. uzorak. budući da. davati. darsi alla mùsica posvetiti se muzici. daccapo adv. igrati. 18. igra. (prs. ~ da mangiare dati za jesti. iznova. data f datum. danno m šteta. 22. od početka. dado m kocka. doba.p. dappertutto adv. dare (do. m podatak. danzare intr. 2. eccoci ~ opet ista pesma. (teh. spreda. ~ ai nervi nervirati. dattilògrafa f daktilografkinja. jer.daccapo D ti parlo da amico govorim ti kao prijatelj. p. per favore del sale molim vas. 20. nauditi (kome). dammi daj mi v. egli dipinge dal vero on slika iz prirode. dappoco adj. posvuda. è stata una rappresentazione da ricordàrsene bila je to predstava koja će se pamtiti. ~ del tu govoriti kome „ti”. prp. 2. nebitan. ~ a qn. želi biti inženjer. najpre. chiedere i danni tražiti odštetu. diedi. in oggi ~ na današnji dan. intr. 19. svuda. dati. u vezi s drugim predlogom ili prilogom. dan- néggio) oštetiti. posledična rečenica. da gióvane kao mladić. 21. ispred nekoga. ~ una mano pomoći.

desetogodišnji. odlučiti. mi duole un ~ boli me zub. debolezza f slabost. razočarati. ukusan. prekrasan. imati sklonost za čim. ha dedicato la vita agli studi posvetio je život učenju. nedovoljan. dugovanje. dedicarsi rfl. delineare tr. (decido. dedótto) izvesti. degno adj. un ~ desetina. propadanje. ~ di lode hvale vredan. kreten. delicato adj. (a) posvetiti se (a qcs. dekorisati. voleti neku osobu. dešifrovati. (prs. glupak. ocrtati. m budala. m slabost. non è ~ di te nije dostojan tebe. deseti. dedurre tr. čemu). dedicare tr. definisati. adj. decìdere tr. nežan. avere un ~ per qn. ukrasiti. propisno. slabić. ime. dente m zub. nejak. denominazione f naziv. gust. isplanirati. decifrare tr. presladak. decennio m decenija. slab. 2. ljubak. demografico adj. demografski. 2. davvero adv. uomo ~ slabić. m prednja strana. ci siamo decisi a restare odlučili smo da ostanemo. adj. kako treba. osetljiv. odbiti. odrediti. okititi. zapravo. zbilja. ~ molare kutnjak. debitamente adv. sul ~ na prednjoj strani. decadenza f opadanje. decòllo) uzleteti (avion). izvoditi (zaključak). deludere tr. dedussi. per ~ uistinu. denso adj. decisi. decisione f odluka. 2. decenne 1. skicirati. m. odlikovati. deficiente 1. vredan. ho mal di denti D 69 . delitto m zločin. definire tr. odlučiti se. (prs. razočaran. adj. zaista. denaro m novac. delikatan. l’aereo è decollato alle otto avion je uzleteo u osam. dostojan. decidersi rfl. oduzeti (da qcs. dècimo 1. occorre prèndere una ~ treba se odlučiti.dente 3. ~ incisivo sekutić. od čega). prikazati u glavnim crtama. (deduco. kome). imenovanje. dražestan. delizioso adj. m i f desetogodišnjak. debito m dug. deciso) rešiti. decollare intr. dédico) posvetiti (a qn. ho deciso di odlučio sam da. deluso adj. 2. denari contanti gotov novac. una questione delicata delikatno pitanje. decorare tr. adj. débole 1. avere un ~ per qcs. ~ le spese odbiti troškove.

izvoditi. depòsito) uložiti. quel rumore mi ha destato onaj šum me je probudio. designare tr. 2. desni. derivare tr. depósi. predodređen. denuncia f prijava. očistiti. desiderare tr. raskid. okretan. destro adj. m pustinja. utvrditi. (prs. opisan. odrediti. denunziare tr. u. determinare tr. prp. deporre tr. napušten. dentista m zubar. destinazione f odredište. (descrivo. proizilaziti. desidèrio m želja. dati na čuvanje. tenere la ~ ići (ili voziti) desno. unutra. destinato adj. designer m dizajner. adv. destìno m sudbina. ~ bagagli garderoba (na železničkim stanicama). desnica. skladište. ~ le armi položiti oružje. (prs. méttere ~ uhapsiti. destare tr. depòsito m ulaganje. iz čega). descrizione f opis. opisivati. pust. deserto 1. nameniti. odrediti. navesti (na 70 . dentifricio m pasta za zube. designo) označiti. opisivanje. deponovati. proisticati. u roku od. (àbile) vešt. depositare tr. prijaviti. hanno già designato il giorno dell’incontro već su odredili dan susreta. deponente m i f ulagač. deterdžent. (prs. destra f desna ruka. dentro 1. određivanje. descritto adv.dentifricio D imam zubobolju. žudeti. iznutra. prijavljivanje. depurare tr. descritto) opisati. desìdero) želeti. depuratore m prečistač. dentone m veliki zub. 2. izvlačiti (da qcs. descrissi. detergente m sredstvo za čišćenje. devo cavare un ~ moram da izvadim zub. odlučiti. deponovanje. sono giunti felicemente a ~ stigli su srećno na odredište. namena. destinare tr. odložiti. deponent. želja za čim. a ~ desno. (depóngo. adj. svrgnuti. ~ di qcs. otkaz. ho un gran ~ di riposo veoma mi je potreban odmor. (prs. destinatario m primalac. odrediti. nadesno. prečišćavati. deodorante m dezodorans. design m dizajn. ~ dieci giorni u roku od deset dana. depósto) skinuti. prazan. ulog. dosuditi. désto) buditi. descrìvere tr. desìdero (di) rivederti presto želim da te uskoro vidim.

spaja se s određenim članom. la casa di mio padre kuća mog oca. degno di fede verodostojan. devoto adj. deviare intr. kome). isola. il mese di luglio mesec jul. véndere al ~ prodavati na malo. označava: 1. iz. la città di Roma grad rim. la società di assicurazione osiguravajuće društvo. nagrditi. (prs. odstupati. detaljno. qn. piangeva di D 71 . deturpare tr. èrano giornate una più bella dell’altra bili su to dani jedan lepši od drugoga. làcrime di gioia suze radosnice. koji određuje. nome. mo) s poštovanjem (u pismima). è più veloce del vento brži je od vetra. le cose dette ono što je rečeno. privržen (a qcs. vuoi della frutta? hoćeš li voća? ha ricevuto delle busse dobio je batina. lago. (gram. regione. atribut (čiji. degli (di + gli). p. cognome). devìo) skrenuti. skretati. dettagliato adj. un colpo di fucile hitac iz puške. 5. devastare tr. dettato m diktat. drugi atribut. i vini di Francia francuska vina. 3. dei (di + i). della (di + la). često se prevodi bez predloga. unakaziti. poharati.) articolo ~ određeni član. la regione di Toscana pokrajina toskana. l’isola di Sicilia ostrvo Sicilija. il ferro è più duro dell’oro gvožđe je tvrđe od zlata. detto 1. diktirati. duro di cuore tvrdokoran. dettare tr. dettaglio m pojedinost. nazvan. determinativo adj. upoređivanje. uzrok.p. mese. 6. delle (di + le). il nome di Carlo ime Karlo. upropastiti. un uomo d’ingegno pametan čovek. naziv (uz neke imenice. čemu. kao città. devotìssimo (dev. 4. lavora molto meno di te radi mnogo manje od tebe. odan. occorre dell’esperienza treba iskustva. zastraniti. 2. l’amore della patria ljubav prema domovini. od dire. del (di + il). una statua di bronzo bronzani kip. dettagliatamente adv. podrobno. un artìcolo di giornale novinski članak. una bottiglia di vino boca vina. lo studio delle lingue učenje jezika. dello (di + lo). rečeno-učinjeno. ~ fatto. adj. di prp. il lago di Palić Palićko jezero. il canto degli uccelli poj ptica. il cortile del palazzo dvorište palate. detaljan. pobožan. partitivni genitiv. 2.di odluku). opustošiti. čega?). od.

di D gioia plakao je od radosti.. 12. la Vojvodina abbonda di grano Vojvodina je bogata žitom. quando sarete di passaggio per Firenze . desideroso di lode željan pohvale. 15. è nativo dell’Ungherìa rodio se u Mađarskoj.. sono del parere che . 16. odvajanje. hanno discusso di mùsica raspravljali su o muzici. di notte noću.. la città é stata presa d’assalto grad je osvojen najuriš. di buon’ora rano (ujutro). poreklo. lo conosco di vista poznajem ga iz viđenja. quel ragazzo manca d’ingegno onaj je dečak slabe pameti... sono usciti di casa izašli su iz kuće. la stanza era ornata di rose soba beše ukrašena ružama. predmet. 10. egli è maggiore di due anni on je dve godine stariji. 8. sono morti di fame umrli su od gladi. 17. rimasero di sasso skamenili su se (od čuda). un libro di pochi soldi jeftina knjiga. è venuto di corsa došao je trkom. dice di voler parlare kaže da hoće da govori. di giorno danju. kada budete prolazili kroz Firencu. uz glagol dare. ha spalmato il pane di burro premazao je hleb puterom. egli è di difficile accontentatura teško ga je zadovoljiti. privo di danaro bez novca.. iza nekih prideva. che canaglia di ragazzo! kojeg li nevaljalca! che pezzo di giovanotto! kakva momčina! quella strega di donna! kakva veštica! 18. ispred infinitiva. 19. lavórano di mala voglia rade preko volje. è stato accusato di furto optužili su ga za krađu. sono tornati di moda i capelli corti opet je u modi kratka kosa. lavora sempre di notte radi uvek noću. 14. parliamo d’altro pređimo na drugo (govorimo o drugom). 72 . 9. 7. mi rincresce di sentire tali cose žao mi je što čujem takve stvari.. dare del tu govoriti nekom na ti. di dove sei? odakle si? sono di Milano iz Milana sam. bisognévole d’aiuto onaj kome je potrebna pomoć. la casa è costruita di mattoni kuća je sagrađena od cigle. ograničenje. 13. 11. u izrazima za vreme. abbiamo parlato di tutto govorili smo o svemu (i svačemu). smatram da .. predikativnu dopunu. dare del Lei govoriti nekome na Vi. penso di partire stasera nameravam da otputujem večeras. il tuo orologio avanza di cinque minuti tvoj sat ide pet minuta napred. uvodi logički subjekat. sastavni deo predikata. ispred izraza za broj i meru. sredstvo i materiju.. sadržaj.. d’estate leti. način.

un buon ~ naivčina. za (čim). neispravan. difeso) braniti. prvoga decembra. (prs. dichiaro) izjaviti. diciassette num. devetnaest. a fine ~ krajem decembra. diàlogo m dijalog. razjasniti. diffóndere tr. đavo. zauzeti se za nekoga. mučan. diario 1. dijapozitiv. essi si dibàttono in mezzo a mille ~ oni se bore s mnogim teškoćama. sedamnaest. nezgodan. proširiti. difficoltà f teškoća. objasniti. adj. buon ~! dobar dan! diacono m đakon. c’era ~ di energìa elèttrica nije bilo struje. dicembre m decembar. štititi. D 73 . 2. širiti (vesti). iza. rasprostranjivati. dan. ~ il tàvolo iza stola. pollo alla diavola pile na pikantan način. difèndere tr. izneti. 2. in ~ u decembru. ostaviti koga za sobom. difficile adj. prèndere le difese di qn. drugačiji. diga f brana. una bella ~ poprilična razlika. diapositiva f slajd. avete qualcosa da ~? imate li šta da izjavite? diciannove num. difuzan. stare a ~ držati dijetu. tra me e lui ci sono delle diferenze između mene i njega ima neslaganja. iza (koga). il primo ~ prvi decembar. rasprostranjen. a differenza di noi essi non vanno mai in gita za razliku od nas oni nikad ne idu na izlet. dichiarare tr. dieta f dijeta. che ~ volevi? kog si đavola hteo? alla diavola navrat-nanos. m dnevnik. adv. differenza f razlika. razvučen. diffuso adj. svakodnevni. nepotpun. dietro 1. fare una ~ postaviti dijagnozu. dnevni. rasipati. differente adj. nedostatak. nesavršen. diàgnosi f dijagnoza. difetto m mana. difesi.diga dì m inv. fa un freddo del ~ vraški je hladno. ~ voci raznositi glasine. osamnaest. ai primi di ~ početkom decembra. ~ di me iza mene. preopširan. sono come il diavolo e l’acqua santa to je ko bog i šeširdžija. difendersi rfl. difensore m branilac. pozadi. razgovor. ~ di classe školski dnevnik. lasciarsi ~ qn. deset. difesa f odbrana. rasut. odbraniti. težak. prp. objaviti. braniti se. različit. diciotto num. poteškoća. difettoso adj. zaštita. raširen. defektan. diàvolo m vrag. (difendo. dieci num.

boravak. m uživanje. pre. tutto dipende dalle circostanze sve ovisi o prilikama. 2. tr. (gram. 2. dinanzi 1. dipartimento m oblast. adj. digresija. bog. vredan. sniziti. dipési. smanjiti se. ~ le razioni smanjiti obroke. prp. ~ universale biblijski potop. diletto 1. diligente adj. diluvio m potop. poplava. udaljiti se. diméno) tresti. 2. pljusak. smetnuti s uma. il livello del fiume è diminuito vodostaj reke je pao. rašiti.) pokazni. ~ a ispred. i ~ di Belgrado okolina Beograda. mrdati. područje. širiti. dimenare tr. omršaveti. 74 . dimostrare 1. 2. ugled. dimagrante adj. drag. stanište. dimóstro) pokazati. ~ che pre nego što. diminuire 1. dimostrativo adj. spreda. abbiamo fatto una gita nei dintorni della città bili smo na izletu u okolini grada. (dipèndo. Dio m. dio m (pl. intr. odsek. od čega. (prs. razonoda. koji pomaže varenju. il giorno ~ prethodni dan. mio. adv. (prs. prebivanje. l’auto si fermò davanti al portone auto se zaustavio ispred kućnih vrata. skretanje. intr. si è sottoposta a una dieta ~ podvrgla se dijeti mršavljenja. dokazati. dipéso) zavisiti (da qcs. s prednje strane. istrajan. ljubak. l’interesse per la buona mùsica non va diminuendo zanimanje za dobru muziku ne opada. dimenticare tr. koji vari. (prs. diméntico) zaboraviti nešto.). pronome ~ pokazna zamenica. proširiti. dilatare tr. ~ la coda mahati repom. mi diléguo) iščeznuti. zaboraviti (di qcs. qn. dimagrire tr. propustiti. dileguarsi (prs.degestivo D degestivo 1. zabava. opadati. koji dokazuje. hitro. per l’amor di ~ za ime božije. diminuìsco) smanjiti. slast. digressione f udaljavanje od predmeta. dokazni. dimenticarsi rfl. intr. dignità f dostojanstvo. marljiv. dipende! videćemo! dipendenza f zavisnost. za mršavljenje. dintorni m pl. okolina. pažljiv. m digestiv. milina. koga). mršaviti. dom. ho dimenticato l’indirizzo di mio zio zaboravio sam adresu moga strica. adj. za boga. (manifestare) demonstrirati. gli dei) Bog. dimora f boravište. odugovlačenje. brižan. 2. dipèndere intr. odeljenje. senza ~ bez oklevanja. razići se. tr. (prs. bacakati.

direkcija. diskutovati (di qcs. prenos uživo. dirigersi rfl. (dico. opravdanje. diretto adj. discreto adj. adj. così dicendo tim rečima. discussione f rasprava. discéso) sići. trasmissione in diretta direktan prenos. daleko. prav. disagio m neudobnost. diségno) nacrtati. dissi. spuštati se. direttrice f direktorka. nema spora. udaljen. treno ~ brzi voz. discuteremo con calma raspravljaćemo na miru. adv. direttore m upravnik. raširiti se. spust (u skijanju). najdirektniji. oskudica. vuol ~ znači. adj. neposredno. propast. a ~ il vero istinu da kažem.). molim? dico bene? je li tačno (što kažem)? non c’è che ~ tako je. dipinto) slikati. upravljati. disastro m (velika) nesreća. dire tr. direktno. katastrofa. direttìssimo adj. uspravan. naslikati. crtati. m pravo. (discorro. m i f. dischetto m disketa. padajući. pričati. D 75 . potomak. discussi. 2.disegnare dipìngere tr. diritto 1. uputiti. nelagodnost. dirigovati. (dipingo. ~ dal vero slikati iz prirode. la ~ prosegue diskusija se nastavlja. discési. discùtere tr. diressi. nizbrdica. rukovoditi. ~ romano rimsko pravo. (verso) uputiti se (u smeru). dirìgere tr. preko puta. poco ~ nedaleko. discàrico m rasterećenje. discendente 1. upravljanje. silaziti. nasuprot. slom. kazati. naspram. rukovođenje. treno ~ ekspresni voz. discusso) raspravljati. 2. discesa f silazak. ho il ~ di chièderlo imam pravo da ga to pitam. dalek. diretto) voditi. prav. ~ diretto upravni govor. direktan neposredan.(dirigo. dipinsi. (discéndo. diskretan. (prs. discorsi. skicirati. silazni. disegnare tr. uprava. discosto 1. (discuto. disco m ploča. si dirama) razgranati se. discorso) razgovarati. direttamente adv. diskusija. a mio ~ za moje opravdanje. govor. discórrere intr. dipinto m slika. discorso m razgovor. direzione f pravac. sta su ~ ! drži se ravno! 2. ~ d’orchestra dirigent. ravan. diramarsi (prs. nevolja. discéndere intr. adj. detto) reći. dirimpetto adv. come hai detto? kako si rekao? come ha detto? kako. direktor.

disponìbile adj. disgustoso adj. m neugodnost. napakostiti kome. neredi. tr. dispòsto) 1. lakomislenost. intr. adj. dispensa f ostava. con molta ~ sasvim hladnokrvno. dispetto m prkos. 2. 2. crtež. nesretan. metter in ~ poremetiti. disposizione f raspolaganje. non sono ~ a cèdere ne želim popustiti. špajz. dispiaciuto) ne sviđati se. raspoloživ. dispiacqui. beznadan. neuredan. nejednak. ne dopadati se. disordinato adj. spreman. m nesretnik. bezobzirnost. disórdine m nered. 2. odrediti. nezaposlen. bednik. disperare intr. otvorenost. briga. odvratan. far ~ dovesti do očajanja. nastavak. disonorare tr. muka. pubblicare a ~ objavljivati u nastavcima. nacrt. dìspari adj. sklon. raspored. deoba. (dispiaccio. ~ di legge nacrt zakona. ako pristajete. osramotiti. sono scopiati disordini izbili su neredi. raspodela. i mèdici dispèrano di salvarlo lekari gube nadu da će ga spasiti. očajan. besposlen. per ~ nesrećom. pobune. ~ di qcs. disordini pl. skloniti. rasporediti. fare dispetti a qn. adj. razmestiti. per ~ iz inata. pripremiti. m nezaposleni. prezreti. prezi- 76 . (prs. pobrkati. 2. kuhinjski orman. dispiacere 1. con mio vivo ~ devo comunicarle na moju veliku žalost moram vam javiti. disoccupato 1. inv. na raspolaganju.disegno D disegno m crtanje. očaj. disinvoltura f opuštenost. disprezzare tr. neparan. dispèro) izgubiti nadu. kredenac. gadan. očajavati. obeščastiti. quel ragazzo mi mette in ~ onaj me dečak dovodi do očajanja. dispòsi. disgrazia f nesreća. disgraziato 1. disperato adj. disporre (dispòngo. sono a Sua ~ stojim Vam na raspolaganju. se non le dispiace ako vam nije neugodno. disperazione f očajanje. raspolagati čim. mi dispiace (di non essere arrivato in tempo) žao mi je (što nisam stigao na vreme). raspolagati. nesređen. inat. dispense (universitarie) skripta. osećati žaljenje. dispregiativo adj. narediti. mučan. disposto adj. disperarsi rfl. intr. urediti. zadirkivati koga. tugovati. odredba. prezriv.

Le tolgo il ~ neću Vam više smetati. disprezzo m prezir. prostranstvo. diskusija. i diti ili le dita). preduzeće. distési. divénni. distinsi. distinto adj. ho ~ di stòmaco imam stomačne smetnje. smetati. smetnja. distèndere tr. otmen. širina. con distinta stima s poštovanjem. m rušilac. omalovažavati. divenuto) v. rušilački. distendersi rfl. skrenuti pažnju. distruttore 1. (distruggo. (distèndo. 2. udaljen. distrussi. raširiti. opružiti se. razdeliti. odvajanje. disturbo? smetam li? disturbo m smetanje. opustiti se. razabrati. razgovetan. ditta f firma.diventare rati. (prs. a tre metri di ~ na 3 metra udaljenosti. prileći. (chiaro) jasan. (svagare) zabaviti. uništiti. prepirka. distacco m rastojanje. dito m prst (pl. distinti saluti. distinta f popis. adj. diventare intr. m postojanje. udaljenost. obračun. kanabe. non mi disturbi ne smetaš mi. distribuìre tr. disturbo) remetiti. distratto) odvući. zbivanje. rasejan. distributore di benzina benzinska pumpa. essere a un ~ da qcs. distrarre tr. divènto) D 77 . distare intr. (prs. non riuscivo a distìnguerlo per la distanza nisam uspevao da ga raspoznam zbog daljine. distéso) otegnuti. razaznati. ~ di campi prostrana površina polja. razdavati. divano m divan. distribuzione f raspodela. divenire 1. poremetiti. na dlaku od nečega. ugledan. distìnguere tr. distratto adj. širiti se. distesa f prostranost. disputa f rasprava. (distraggo. deliti. intr. dista) biti udaljen. produžiti. biti nadomak nečega. spisak (cena. 3. leći. distante adj. 2. (divèngo. distrassi. (fig. distrutto) razoriti. un ~ di vino prst (ili gutljaj) vina. nastajanje. razonoditi se. razonoditi.) odličan. distrùggere tr. (distinguo. neposlušan. razmak. rastojanje. non alzare un ~ ni prstom ne mrdnuti. distinto) razlikovati. (diverso) različit. distribucija. troškova). (prs. disturbare tr. prostrti. ~ letto kauč. distanza f daljina. zabaviti se. položiti. diventare. dalek. disubbidiente adj. distrarsi rfl. porušiti.

(prs. jad. 2. m poslastica. non posso venire per diverse ragioni ne mogu doći zbog nekoliko razloga. diventò rosso di vergogna zacrveneo se od stida. divèrto) zabavljati. (fig. slatko. rastali smo se. divino adj. ci siamo divisi kad smo stigli do ugla. fare ~ razvesti se. božanski. 78 . divorare tr. gutati. giunti all’angolo. lozinka. fare la ~ tuširati se. doge m dužd. bolan. dvanaesti. divisi. kolač. diversamente adv. odeljenje. una ~ fredda hladan tuš (i fig. ci siamo divertiti un mondo odlično smo se zabavljali. ~ di transito zabrana prometa. dolce 1. dódici num. drugačije. blago.diverso D postati. diviso adj. podela. si è presentato in ~ pojavio se u uniformi. divorziare intr. dodicesimo adj. doloroso adj. podeljen. (divido.) blag. (strana) deviza. božji. (prs. diverso adj. (prs. različit. deoba. la televisione è il mio ~ preferito moja najdraža razonoda je televizija. divertirsi rfl. divieto m zabrana. ~ la strada brzo voziti. dvanaest. razdeliti. divorzio m razvod braka. dolere intr. richièdere i documenti zatražiti dokumenta. mio. carinarnica. ~ di denti zubobolja. documento m isprava. razdvojiti. visita ~ carinski pregled. presentare i documenti legitimisati se. ~ di sosta zabranjeno zaustavljanje. doganale adj. razdvajanje. doganiere m carinik. (dòlgo. sladak. razonoditi. dizionario m rečnik. zabavan. drugačiji. podeliti. doluto) boleti. dokument. mi duole la testa boli me glava. zabavljati se. divìdere tr. divertente adj. zabava. božanstven. dolcemente adv. adj. žalostan. dogana f carina. ~ per tre podeliti sa tri. non pensa ad altro che a divertirsi ne misli na drugo nego na zabave. nežno. mettere un ~ uvesti zabranu. divertimento m zabavljanje. divisione f deljenje. ~ di sorpasso zabranjeno preticanje. mi duole che žalim što. divisa f uniforma. razonoda.). divorzio) razvesti se. divóro) žderati. ~ come il miele sladak kao med. doccia f tuš. buon ~! dobra zabava! divertire tr. dòlsi. diviso) deliti. dolore m bol. carinski.

opremiti. dòrmo) spavati. pokloniti. kućni. poklon. dorico adj. ricévere in ~ primiti kao dar. dvaput veći. domanda f pitanje. sobarica. svojina. sutra ujutro. adj. una notizia dolorosa žalosna vest. kuća. čime). andar a ~ poći na spavanje. upitati. doméstica f kućna pomoćnica. la mia ~ è stata accolta moja molba je primljena. ~ un’ora nakon jednog sata. donnina f ženica. prp. ~ alle otto ti aspetto davanti alla facoltà sutra ujutro u osam čekam te pred fakultetom. (prs. pržiti. rivòlgere una ~ (a) upitati koga. otkuda. domando la parola molim za reč. snabdeti. doménica f nedelja. dóno) darovati. dupli. ~ comune zajedničko dobro. posle. poleđina. boravište. grbača. ~ tutto najzad. (prs. dominare tr. dotare tr. usled čega. dominio m vlast. domàndalo a lui pitaj njega (o tome). dopo 1. domaći. dorski. zašto. dopoguerra m posleratno doba. nedeljni. intr. la ~ generalmente andiamo in gita nedeljom obično idemo na izlet. 2. donna f žena. nakon što. 2. zatim. talenat. količina. (prs. potom. dorso m leđa. ~ Cristo posle hrista. obdariti (di qcs. dvostruk. pozlatiti. (prs. posle čega. ~ che pošto (vremenski). domattina adv. dopo ~ prekosutra. dono m dar. ~ di sangue davalac krvi. ~ di servizio kućna pomoćnica. m sluga. ~ come un ghiro spavati kao top (doslovno: kao puh). sutra. posle. uličarka. dose f doza. doppio adj. il ~ della mano nadlaktica. dòmino) vladati.dotare una ferita dolorosa bolna rana. fare una ~ pitati. donare tr. e ~ a zatim. ~ mattina sutra ujutro. adv. D 79 . ~ il sangue dati krv. obrok. iz čega. odakle. dormire intr. domandare tr. sùbito ~ odmah nakon toga. dopodiché conj. dopopranzo m posle podne. gospodariti (nad čim). tražiti. leđno plivanje. quanto domanda per tutti questi libri? koliko tražite za sve te knjige? domani adv. donatore m donator. pohovati (dok ne porumeni). dorare tr. donde adv. domicilio m prebivalište. stan. domèstico 1. iza. domenicale adj. domando) pitati. bludnica.

školovan. dugovati. učenjak. m dužnost. drammàtico adj. durare (prs. 2. lice. vojvodski. ~ la guerra za vreme rata. dubitare intr. (prs. 2. (dèvo o dèbbo. kuda. vrlina. non devi farlo ne smeš to učiniti. méttere in ~ qcs. drizzo) ispraviti. 80 . ducato m vojvodstvo. usmeriti. m prava strana. ~ che sia gde mu drago. tr. obaveza. dva. lo devo a lui che sono qui zahvaljujem njemu što sam ovde. sumnjiv. drizzare tr. dve. 2. èccoti ~ arrivato! konačno si došao! duomo m katedrala. dov’ è? gde je? dove sono? gde su? da (di) ~ vieni? odakle dolaziš? va ~ vuoi idi kuda hoćeš. in ~ udvoje. devi rènderti conto che la pazienza ha un lìmite moraš shvatiti da strpljivost ima granica. dar. di lunga ~ dugotrajan. dottore m doktor. adj. sposobnost. podneti. durata f trajanje.-ghi) aždaja. i doveri d’ufficio službene dužnosti. pravo (v. dvoje. za vreme. tr. dvanaestak. trajati. zmaj. gde. facciamo ~ passi prošetajmo se malo. dramatski. non dùbito che egli venga ne sumnjam da će on doći. konačno. duemila num. 3. neizvesnost. dramma m drama. (prs. učen. ~ la prua al largo upraviti pramac prema pučini. ducale adj. dramatičan. dotto adj. ~ le orec- chie načuljiti uši. a ~ a ~ (dva) po dva. učen čovek. tokom. dve hiljade. uspravan. dottoressa f lekarka. 2. senza ~ bez sumnje. biti dužan. nešto). dozzina f tuce. ~ fatica mučiti se. sono scarpe che dùrano poco to su cipele koje kratko traju (tj. izdržati. posumnjati u nešto.dote D dote f miraz. Palazzo ~ Duždev dvor (u Mlecima). adv. dovere 1. drago m (pl. gli devo mille lire dužan sam mu 1000 lira. diritto). intr. izdržati. neizvestan. dovéi o devètti. dritto 1. doktorka. adj. qcs. brzo se unište). durante prp. droghiere m bakalin. 3. dubbio 1. uputiti. duca m (pl. duro) 1. di breve ~ kratkotrajan. dovuto) morati. dove adv. –chi) vojvoda. na nekog. dùbito) sumnjati (di qn. intr. lekar. m sumnja. due num. dakle. uspraviti. dunque conj. trebati. ~ la notte tokom noći.

eno. hoćeš li doći? ebolizione f ključanje. e conj. ~ al riso izazvati smeh. ed conj. ~ pianifìcata planska privreda. adj. eccellere tr. pa dobro. bisognava tener ~ trebalo je ustrajati. cucina economica kuhinjski šporet. economìa f ekonomija. eccitazione f pobuđivanje. ponavljati nečije reči. e. izvanredan. eto. voz dolazi. èccoci evo nas. dugotrajan. jevrejski. izvrsnost. potaknuti. ebreo 1. nadraženost.ed durévole adj. senza ~ bez izuzetka. čvrst. eccezione f izuzetak. (p. eccessivo adj. ~ il treno che arriva eto.eccelso) blistati. ebbene conj. eccezionale adj. far ~ a qn. naporno. ecologia f ekologija. (skraćenica od eccètera) itd. isticati se. siete lìberi dakle. èrano tempi duri bila su to teška vre- mena. ecco adv. la coffeina èccita (stìmola) la fantasìa kofein potstiče maštu. nadraživanje. una pace ~ dugotrajan mir. i (ispred reči koja E 81 . privredni. in via d’~ iznimno. ekonomičan. štednja. eccitare tr. ~ . 2. tutti ad ~ di lui svi osim njega. preteran. econòmico adj. odličan. con ~ štedljivo. uzbuđenje. far delle economie prištedeti. tvrd. i excl. evo. slobodni ste. per ~ u pravom smislu reči. ecc. i. ispred e postaje ed: ed essi i oni. izvrstan. ~ . eccellenza f odličnost. trajan. e f ili m e. m Ebreo jevrejin. potpuno odobravati nečije mišljenje. èccomi evo me. èccito) uzbuditi.p. verrai? dakle. dakle. eco m i f (pl. èccoli evo ih. eho. prekomeran. eccellente adj. duramente adv. štedljiv. duro adj. vrenje. (prs. E E. ~ perché non ho voluto accettare evo zašto nisam hteo prihvatiti. gli echi) odjek.

educazione f vaspitanje. vrednosni papir.) slon. izdavački. uljudan. sagraditi. nabrajati. elencare tr. elemosina f milostinja. ~ d’abitazione stambena zgrada. (prs. efficace adj. effettivamente adv. posledica. in effetti uistinu. editoriale adj. editore m (f –trice) izdavač. birati. discorso ~ predizborni govor. podići. elemento m element. ~ fisica fizičko vaspitanje. ~ artistica likovno vaspitanje. elastico adj. lista. essi) on. izgraditi. elegante adj. birački. scàrica elettrica električno pražnjenje. (prs. cvet). ostvariti. otmenost. hej! ehm excl. navići (a qcs. elastičan. seggio ~ biračko mesto. (fig. elèggere tr. (pl. delotvoran. efficiente adj. ~ bancario bankovni. adj. razraditi.egipatski. elettorale adj. edicija. utisak. ~ telefonico telefonski imenik. uzavreo. gojiti. koji kipi. edilizia f građevinarstvo. obaviti. popisati. per ~ di qcs. električan. questa legge ha effetto retroattivo ovaj zakon deluje unatrag. učinak. odgojiti. effetto m delovanje. egiziano 1. učtiv. corpo ~ biračko telo. egli prn.edìcola E počinje vokalom. (fig. na nešto) uvežbati. m egipćanin. 2. edificio m zgrada. bibita ~ penušavi napitak. effèttuo) izvršiti. elèttrico adj. efikasan. elegantan. ~ tecnica tehničko vaspitanje. 82 .) živahan. educato adj. efikasan. vaspitan. elèggo) izabrati. delotvoran. jednako. izborni. zaista. effettuare tr. eleganza f elegancija. obrazovanje. uzgojiti (biljku. edificare tr. hm. educare tr. edìcola f novinski kiosk. zasnovati. elenco m spisak. fare l’ ~ udeliti milostinju.) podizanje. otmen. è stata una scena di grande ~ bio je to prizor koji je imao jak uticaj na nas. naučiti. vaspitati. (ili uguale) jednak. naročito drugim e). biralište. edizione f izdanje. rettroaktivno. casa editrice izdavačka kuća. edificazione f izgradnja. effervescente adj. gradnja. zbog čega. elefante m (zool. egualmente adv. elaborare tr. eguale adj. ehi! excl.

(prs. entrata f ulaz. enorme adj. ente m biće. ènfasi f zanos. emanare tr. eloquenza f rečitost. io non c’entro to se mene ne tiče. emèrgo) isplivati. emèrgere intr. ustanova. elokvencija. éntro) ući. in caso di ~ u slučaju opasnosti. puštanje u opticaj. isticanje. ~ in possesso di qcs. itd). snažan. lei) Vi. enèrgico adj. golem. elettrodomestico m (pl. Ella (literarno za Lei. ugledan. emitovati (novac). švajcarski. širiti se. snaga. ogroman. elicottero m helikopter. istaknut. Ente supremo vrhovno biće. freno d’~ kočnica za slučaj opasnosti. sila. doneti. entrare intr. ganut. m švajcarac. ulazak. eminente adj. hitan slučaj. uzdignut. odredbu). 2. embé pa šta? pa? emergenza f nepredviđena okolnost. ella prn. ~ in vigore stupanje na snagu. dohodak. elezione f izbor. ulaziti. besedništvo. elettronica f elektronika. Ella (bolje Lei) mi aspetti qui. uzvišen. emettere tr. per favore molim Vas. –ci) kućni aparati. Vi me čekajte ovde. zračiti. iz čega). tržni centar. osetljiv. emozione f emocija. emotivo adj. rudarski. uzvišen. emozionato adj. energìa f energija. (essa) ona. obojica. elezioni politiche politički izbori. oboje. proisticati. stato d’ ~ vanredno stanje. ispustiti. elevato adj. elvetico 1. bog. ispuštati. emissione f ispuštanje. oba. elmetto m šlem (vojnički. širiti. zračenje. naglašenost. plemenit. E 83 . izvrstan. biranje. bela tehnika. emporio m (velika) trgovina (mešovitom robom). vatrogasni. con ~ zanosno. odstraniti. uzdignut. ukloniti. energičan. izdati (naredbu). fallo ~ pusti ga da uđe. postati vlasnik nečega. strujati (da qcs. dovévano superare enormi difficoltà morali su prebroditi ogromne teškoće. uzbudljiv. emozionante adv. osećajan. (prs.entrata elettricista m električar. izdati (naredbu). doneti (zakon. izbijati. eliminare tr. izroniti. entrambi prn. isticati se. zavod. adj. emotivan. dirnut. prihod. odlučan. uzbuđenje. visok.

vreme. nesporazum. nizanje. lutati. dottore in ~ neiskusan (ili budući) doktor. zanos. equilibrio m ravnoteža. travuljina. eppure adv. con eroica abnegazione s herojskim samoodricanjem. erba f trava.entro E entro prp. ernia f kila. zaleđe. ređanje. esàgero) preterati. epitaf. ~ questo mese u toku ovog meseca. heroj. junački. esaltare tr. errore m greška. preuveličavati. m zanesenjak. entusiasmo m oduševljenje. erto) dizati se. ushićenje. equipe f ekipa. konjanički. eretto adj. è morto da ~ umro je kao junak. esagerare tr. (pa) ipak. eretico 1. all’~ degli esami u vreme ispita. razdoblje. skitati. događaj. erbe medicinali lekovito bilje. comméttere un ~ pogrešiti. uravnoteženost. errare tr. podignut. pogrešan. zabluda. campa cavallo che l’~ cresce (posl. jeretički. ~ tre giorni za tri dana. u roku od. izbacivati (o vulkanu). cadere all’ ~ pasti na ispitu. pogrešiti. epitaffio m nadgrobni natpis. superare un ~ položiti ispit. l’ ~ di maturità ispit zrelosti. per ~ greškom. veličati. all’ ~ u to doba. eppur si muove ipak se okreće. za. 2. equivoco m zabuna. ergersi tr. cammina a capo ~ hoda uzdignute glave. 2. enumerazione f nabrajanje. eredità f nasleđe. adj. sono stato bocciato in matemàtica 84 . entusiasta 1. erbe aromatiche začini. eroina f junakinja. equestre adj. ~ di stampa štamparska greška.) ne lipši magarče do zelene trave. nasledstvo. (prs. herojski. preterivati. època f doba. esame m ispit. sono ~ dei suoi risultati sportivi oduševljen sam njegovim sportskim uspesima. equipaggio m posada. equitazione f jahanje (na konju). adj. uspravljen. eròe m junak. netačan. bljuvati. oduševljen. entroterra m unutrašnjost (obale). završni ispit. m jeretik. eròico adj. equipaggiamento m oprema.p. eruttare tr. i adv. erbaccia f korov. errato adj. grešiti. dare (o sostenere) un ~ polagati ispit. episodio m epizoda. (p. uzdizati.

~ un lavoro obaviti posao. (escludo. smaknuće. (prs.). èsito) oklevati. esclusivamente adv. malaksalost. esèrcito) vežbati. esclamo) uzviknuti. istrošiti. obavaljati. esibirsi rfl. sottoporre a ~ podvrgnuti pregledu. samo. esaurisco) iscrpsti. esclusi. un orologio ~ tačan sat. ~ una funzione obavljati dužnost. (prs. esèrcito m vojska. esilio m progonstvo. (prs. esàmino) ispitati. nastupati. (prs. ~ nervoso nervna iscrpljenost. obaviti. ~ un diritto ostvariti neko pravo. esauriente adj. ~ di coscienza preispitivanje savesti. istražiti. esecuzione f izvršenje. esaurire tr. esercizi di traduzione vežbe u prevođenju. esìgere tr. escursione f ekskurzija.esitare pao sam na popravni ispit iz matematike. potpun. per ~ (p. dare il buon ~ dati dobar primer. esempio m primer. potreba. potrošenost. esclùdere tr. esigenza f zahtev.) na primer (npr. esaminare tr. es. (prs. abbiamo esaurito tutte le riserve iscrpili smo sve zalihe. ~ un órdine izvršiti zapoved. pokazivati se. tačan. escavazione f iskopavanje. tražiti. sull’~ di po ugledu na. (prs. isključivo. kolebati se. escluso) isključiti. (prs. esercitare tr. esisto) opstati. bisogna tenersi in continuo ~ (bisogna esercitarsi continuamente) treba stalno vežbati. postojati. esatto adj. lottare per l’~ boriti se za opstanak. zahtevati. prendere in ~ uzeti u razmatranje. esaurimento m iscrpljenost. iscrpan. postojanje. tačno. esca f mamac. esìstere intr. imitare l’ ~ di qn. esaminatore m ispitivač. izgnanstvo. eseguire tr. esclamare intr. ~ del sangue analiza krvi. esclusivo adj. ~ autorità sprovesti svoju vlast. esercizio m vežba. è un’ipòtesi da ~ ovu pretpostavku treba isključiti. vežbanje. izuzeti. vršiti. eseguisco ili eséguo) izvršiti. esattamente adv. ugledati se na koga. izvršiti. esitò a lungo prima di decìdere dugo je oklevao pre E 85 . esistenza f opstanak. ponuditi se. isključiv. ostvariti. iziskivati. esitare intr. ~ capitale pogubljenje. opširan.

namerno. uvodna reč. doživljaj. bit.p. m ekspert. izričito. esperimento m eksperiment. stvorenje. sono jesam. izložen. un caffè ~ ekspres-kafa. espressivo adj. èssere 1. 2. stato) biti.esito E nego što se odlučio. predočiti. esposto) izložiti. adj. espressamente adv. esprèsso) izraziti. espressione f izraz. ~ la vita izvrći život opasnosti. intr. jasan. esplorare tr. non riesco a esprìmermi correttamente ne polazi mi za rukom da se korektno (ispravno) izrazim. izričit. (esprimo. objašnjavati. a che punto sei? kako si daleko stigao? siamo a pàgina venti na dvadesetoj smo strani. proba. che ne sarà di lui? što će biti od njega? 2. m ekspresno pismo. uvod. non sono nisam. esprìmere tr. noi esportiamo prodotti industriali e agricoli mi izvozimo industrijske i poljoprivredne proizvode. ekcplicitan. obavljati. ~ un avviso postaviti obaveštenje. vešt. esplicito adj. (pl. esposizione f izložba. ~ la bandiera izvesiti zastavu. (prs. (sono. imaju. non c’è nema. adj. 2. postojati. pretraživati. gli esseri viventi živa bića. la nostra ~ è in continuo aumento naš izvoz neprestano raste. ekspresni (ili brzi) voz. tumačenje. izričit. esposi. esperienza f iskustvo. fui. è giusto. esporre tr. 2. ekspresni. espòrto) izvoziti. izneti. adj. ispitivati. iskusan. non è vero nije istina. ~ al rischio izložiti opasnosti. grazie! non c’è di che hvala! . prvi nastup. pokušaj. 86 . esprèssi. izreći. m biće. esportare tr. lo so per ~ znam to iz iskustva. p. zar ne? è grave? je li teško bolestan? c’è. izlaganje. rasprostirati se. izložiti. non è vero? ispravno je. essenza f suština. (prs. esportatore m izvoznik. izražajan. esportazione f izvoz. esse) ona. (espongo. essa prn. od esporre. ~ umano ljudsko biće.nema na čemu. izražavanje. esposto 1. širiti se. esito m ishod. esperto 1. istraživati. ci sono ima. esplicare tr. brz. esordio m početak. èsplico) razvijati. espresso 1. espandersi rfl. può ~ možda. per suo ~ desiderio po njegovoj izričitoj želji. stručnjak.

in ~ zauvek. ~ un atto sastaviti spis. estrassi.) tehnološki višak. evaporare tr. moguć. ukinuti. protezati se. estinguersi rfl. eventualan. večno. estràneo adj. eterno adj. razvoj. izvaditi. spolja. èstero 1. età f dob. evviva! excl. kraj. nalepnica. adj. esuberanza f bujnost. m inostranstvo. prostirati se. (prs. očit. adj. granica. ugasiti se. ispariti. očito. evidente adj. dozivanje u sećanje. in ogni ~ u svakom slučaju. estinzione f izumiranje. è ~ očito je. estendersi rfl. etichetta f etiketa. estèndo) raširiti. spoljni. (prs. evidentemente adv. durante l’ ~ leti. do krajnosti. strani. prestanak. andare in estasi pasti u zanos. estremo 1. sa spoljašnje strane. to. ~ marito bivši E 87 . estrarre tr. tuđ. estratto) izvući. evoluzione f evolucija. estasiato adj. adj. m spoljašnjost all’ ~ spolja. Estremo Oriente Daleki Istok. all’ ~ na istoku. poslednji. večan. evocazione f prizivanje. formalnost. andare all’~ otići u inostranstvo. ~ un conto ugasiti račun. (ekon. krajnji. očigledno. esternamente adv. estèndere tr. ingresso vietato agli estranei nezaposlenima ulaz zabranjen. doveka. izumreti. zanesen. protezanje. izbegavati. eternamente adv. eks. nepovezan. bivši. estremamente adv. 2. na istok. krajnje. esterno 1. d’ ~. 2. zgoda. eksterijer. le vacanze di quest’~ letnji raspust. spoljašnji. proširiti. m krajnost. che ~ hai? koliko ti je godina? all’~ di quìndici anni ima petnaest godina. etrurski. estivo adj. izvan čega. letnji. istočno. opčinjen. ~ un debito otplatiti dug. inostrani. essi) on. etrusco 1. 2. ushićen. m etrurac. estinguere tr. stran. 2. ura! živeli! ex adj. izobilje. adj. gasiti. jasan. (estraggo.ex esso prn. večito. godine (života). estensione f proširenje. (jedan hektogram = 100 grama). evento m događaj. eventuale adj. etto m (ettogrammo) 10 dkg. est m istok. estate f leto. in via di ~ u izumiranju. ugasti. (pl. èvito) izbeći. protegnuti. evitare tr.

facilità f lakoća. fabbricazione f izrada. lažan. fa (od glagola fare). faccenda f posao.. lagan. fàcile adj. fagiolo m pasulj. tanto tempo ~ davno. comméttere un ~ pogrešiti.) non mi va a ~ nije mi po volji. facoltà f sposobnost. gradnja. f. kriv. . vanzemaljski. 2. gli arnesi del ~ kovačev alat. kositi. facilmente adv. fàbbrica f fabrika. tre giorni fa pre tri dana. fabbisogno m potreba. 2. falciare tr. nevica a larghe falde padaju krupne pahulje. fakultet. falsifikat. neistina. obronak (brda). F F. stvar. adj. faccia f lice. ho una ~ da sbrigare moram obaviti neki posao. greška. strana. falda f traka. (fam. fallo m pogreška. stranica (lista. poco ~ nedavno. gradilište. fagiolini m pl. 88 F lako je moguće da. obod (šešira). kosmički. potrebna količina. facciata f fasada (zgrade). m i f vanzemaljac. ~ di ingegneria tehnički fakultet. građenje. lako. proizvodnja. lak... m laž. boranija. vlast.. facoltativo adj. adj. fabbro m kovač. obraz. pogrešan. è ~ che. falco m soko. fama f glas. godere ~ biti na glasu.extraterrestre muž.) nosač. sloj. fakultativan. di ~ alla casa nasuprot kuće. neiskren. ~ di lèttere filozofski fakultet. faggio m bukva. hartije). salvare la ~ sačuvati obraz. slava. rad.. dvoličan. extraterrestre 1. ~ bel tempo vreme je lepo. strana (krova). falso 1.f (èffe) f ili m F. falegname m stolar. ~ caldo vruće je. extracomunitario m osoba koja nije građanin evropske Zajednice. preko puta kuće. facchino m (portabagagli m inv.

~ il bagno okupati se. (che) cosa fai? šta radiš? fammi vedere pokaži mi. (faccio. non fa nulla nije važno. fare l’avvocato biti advokat. ~ collezione di qcs. mašta. egli non fa per lui on mu ne odgovara. čim. neradnik. ~ male boleti. fantasma m sablast. fanàtico adj. uraditi. ~ amicizia sprijateljiti se. suočiti se s kim. fantascienza f naučna fantastika. fa un tempo meraviglioso divno je vreme. puniti (jelo) nadevati. farsi male ozlediti se. utvara. dete. čuven. farina f brašno. škoditi. fanciulla f devojčica. feci. gladovanje. ce la farai samo hrabro. il sentiero era coperto di ~ staza je bila pokrivena blatom. učiniti. fantàstico adj. familija. far male naškoditi. fannullone m danguba. ~ gialla kukuruzno brašno. farcire tr. fantino m džokej. darsi da ~ latiti se posla. fa freddo hladno je. qcs. čedo. možeš ti to. besposličar. priviđenje. familiare adj. ~ fronte a qn. far ridere zasmejavati. fanale m far na kolima. zanesen. ~ a(in) tempo stići na vreme. ~ attenzione pripaziti. che ora fa? koliko je sati? un anno fa pre godinu dana. prisan. ~ tardi zakasniti. izuzetan. sjajan. fa notte smrkava se. poznat. far bello ulepšavati. neću uspeti. non ce la faccio ne ide mi. sakupljati nešto. žmigavac. fantastičan. fanciullo m dečak. fare grande porasti. fantasìa f fantazija. ~ le compere kupovati. izvršiti. fa giorno sviće. famiglia f porodica. far sapere javiti. vive in ~ živi sa porodicom. fatto) činiti. corraggio. fango m blato. ~ la quarta (classe) pohađati četvrti razred. fior di ~ fino. slavan. ~ un giro prošetati se. ho già fatto il biglietto već sam kupio voznu kartu. fare tr. da ~ kao dete. ~ presto požuriti. belo F 89 . famoso adj. ~ termale lekovito blato. fare legna sakupljati drva. nestvaran. fa caldo toplo je. ~ collazione doručkovati. ~ lo spiritoso praviti se duhovit. non ci posso ~ niente ne mogu tu ništa uraditi. aver ~ biti gladan. pollo farcito punjeno pile. lenjivac. fanatičan. filovati.farina fame f glad. domaći. porodični. farcela uspeti. fanciullezza f detinjstvo.

neverovatan. mi faccia il ~ di dirmi molim Vas. fattore m faktor. pogodan. fava f bob. frutta fatta zrelo voće. fakturisati. in fatti zaista. a ~ di u prilog. činjenica. ~ sta che sono stufo činjenica je da mi je dojadilo. fastìdio m smetnja. fatturare tr. čemu). basnoslovan. zreo. dosadan. fatti miei to je moja stvar. načinjen. favore m naklonost. neprijatan. fase f faza. naprezati se. in ~ di . naporan. recite mi. favoloso adj. oblikovan. durò ~ a capire teško je razumeo. faringite f upala grla (ždrela). faktura. fata f vila. svežanj. fascia f povez. a ~ mučno. ~ a mano ručno proizveden. zavoj. privlačnost. činilac. fattorìa f poljoprivredno dobro. bajka. od fare. fatalan. 2. koban. neugodan. uomo ~ odrastao čovek. upravnik. fattura f račun. ljubaznost. mettere in ~ l’ accensione naštelovati paljenje. pelena. fatidico adj. veniamo al ~ pređimo na stvar. m delo. povoljan. farmacista f apotekarka. fatto 1. faticare tr. meni u prilog. zona. faticoso adj. stvoren. proročki. čarobnica. događaj.) žitarice. ~ equatoriale ekvatorijalni pojas. faro m svetionik. fastidioso adj. fàscino m draž. fascio m snop. far na vozilu. fatalan. dosađivati nekome. favola f basna. farma. farinaceo m (pl. un dipinto di grossa ~ grubo načinjena slika.farinaceo F brašno. abito da ~ radno odelo. p. farmacìa f apoteka. mučan. apotekar m.) pojas. bajkovit. muka. izdati račun. šarm. vento ~ povoljan 90 . prezzo di ~ snižena cena biglietto di ~ besplatna ulaznica. fatìca f trud. fatale adj. dar ~ a qn. težak. usluga. napor. sklon. preosetljiv. razdražljiv. biglietto di ~ besplatna ulaznica. neugodnost. 2. durare ~ namučiti se. fasi lunari Mesečeve mene. priča. bambino in fasce beba u pelenama. fabulozan. poslovođa. 1. favorévole adj. a mio ~ u moju korist. sudbonosan. per ~! molim. u korist (kome. jedva. sudbonosan.p. detto ~ rečeno učinjeno. (geogr. traka. gotov. ~ elastica elastični zavoj. čar. naramak. izrada.

radost. ho avuto la ~ per tre giorni imao sam groznicu tri dana. ferita f rana. passo ~ tihi korak. baršunast. fégato m jetra. povreda. ferirsi rfl. zadovoljno. pouzdan. praznici. felicìssimo adj. 2. (prs. felpato adj. fermo adj. la ~ della tigre tigrica. podržavati. femminile adj. srećan. il primo. ai primi di ~ početkom februara. felice adj. ferisco) raniti. zadržati. fedeltà f vernost. temperatura. felicità f sreća. ~ te! blago tebi! ~ Anno Nuovo! srećna Nova go- dina! felicemente adv. veoma srećan. obratiti pažnju na nešto.) paprat. tr. federa f jastučnica. drugi februar. ženski. ženka. ~ l’attenzione su qcs. férmo) zaustaviti. render ~ qn. ferire tr. vernost. fermare tr. zaustavljanje. džigerica. fermati! stani! l’orologio si è fermato sat je stao. odmor. usrećiti koga. prender la ~ dobiti groznicu. burma. febbraio m februar. favorisco) 1. si è gravemente ferito teško je ozleđen. fenomenale adj. redak. potpomagati. zastati. stalan. favorisca da questa parte izvolite s ove strane. (prs. ferie f pl. fenomenalan. ozleda. ~ di fare la sua conoscenza milo mi je (drago mi je) što smo se upoznali. nepomičan. intr. favorisca seguirmi izvolite poći za mnom. (džepna) maramica. febbre f groznica. il due ~ prvi. la notizia non è degna di ~ vest nije verodostojna. srećno. favorire (prs. čestitanje. fémmina f žena.) ha del ~ ima petlje za to. (fig. veran. fazzoletto m maramica. savezni. fedele adj. drugog februara. una traduzione ~ veran prevod. federale adj. l’ orologio è ~ sat je F 91 . raniti se. stato ~ savezna država. a fine ~ krajem februara. biti ljubazan. zaustaviti se. izuzetan. fede f vera. prvog. fermata f stanica. sjajan. il treno è ~ in stazione voz stoji na peronu. ozlediti se. in ~ u februaru. favorizovati. neobičan. ferito m ranjenik. ho ~ nella sua parola uzdam se u njegovu reč. postojanost. felicitazione f čestitka. fermarsi rfl.fermo vetar. blaženstvo. felce f (bot.

stazione ferroviaria železnička stanica.) zanemeti. fiamma f plamen. budalaština. fidarsi (prs. fiberglas. žarki. in ~ battuto od kovanog gvožđa. festeggiare tr. ~ della Repubblica Dan republike. rimanere senza ~ ostati bez daha. kuk. ferramenta f gvožđarska radnja. gvožđara. ferragosto m praznik Velike gospojine (15 avgust). (prs. železnički. fianco m bok. fibra f nit. fèrtile adj. festeggiamento m proslava. strašan. ferrovìa f železnica. veren. fettina f tanka šnicla. disanje. ~ mascherata maskenbal. non vale un ~ ne vredi ni pišljiva boba. sta ~! miruj! budi miran! con voce ferma jakim glasom. svečan. fervente adj. vlakno. plodan. radostan. fiammìfero m šibica. ~ di vetro staklena vuna. vatren. ~ di vitello teleća šnicla. mi fido). užasan. fiato m dah. ~ di cavallo potkovica. u nekoga. fiasco m (pletena) boca. la casa fu distrutta dalle fiamme vatra je uništila kuću. besmislica. qcs. ferro m gvožđe. slavlje. svečanost. ficosecco m suva smokva. biti kome pri ruci. i ferri del mestiere neophodan alat. ferroviario adj. plod). fesseria f glupost. ~ d’addio oproštajno veče. spedire la merce per ~ poslati robu železnicom. vacanze di ~ avgustovski odmor. festéggio) slaviti. veseo. vlaknasta materija. fetta f kriška. stare al ~ biti uz koga. fico m smokva (stablo. pigliare ~ odahnuti. ~ della Liberazione Dan oslobođenja. (tutto) in un ~ u jednom dahu. ~ da stiro pegla. gorući. ieri abbiamo fatto ~ juče smo slavili. di ~ sa strane. neuspeh. (fig. 92 . feroce adj. režanj. nešto). uzdati se (di qn. ho una gran ~ addosso sav sam malaksao. fiacca f malaksalost. carne ai ferri meso na roštilju. fijasko. ferroviere m železničar. festa f praznik. nemam volje ni za šta. izmorenost. usuđivati se. festoso adj. fidanzato adj. odrezak. accendi un ~ upali šibicu. krvoločan. fiaba f bajka. strana.feroce F stao.

sinčić. finché conj. ~ d’azione akcioni film. ~ giallo krimić.-gi. filosofìa f filozofija. potete rimaner qui ~ volete možete ostati ovde dokle želite. 2. otmeno. finale 1. ponosan (di qn. di ~ uzastopce. fieno m seno. ~ in bianco e nero crnobeli film. figùrati! taman posla! kako da ne! figurina f (samolepljiva) sličica. lepo se pokazati. figliolo m sin. strašljivac. ~ di ferro čelična žica. tanak. si figùri. vikend. filo m konac. m svršetak. f -a) filolog. f završetak. film m film. fiero adj. ~ poliziesco triler. méttersi in ~ poređati se. niz. ~ settimana kraj nedelje. figlio m sin. konačno. fila f red. žica. ~ unico sin jedinac. qcs. senza secondi fini bez zadnjih namera. ~ maggiore stariji sin. ~ di prima visione premijerni film. fare la ~ stajati u redu. ~ naturale vanbračni sin. ~ di avventure avanturistički film. ~ spinato bodljikava žica. ~ western kaubojski film. finalmente adv. poslednji. zamisliti. m svrha. završni. filologo m (pl. izgled. fine3 m cilj. kraj. fifone m (šaljivo) kukavica. sitan. fifa f strah. kako bi. konačan. na nekoga nešto). momak. ~ a colori film u boji. vašar. fare bella ~ istaći se. kraj. vešto. 2. finestra f prozor. poverenje. svrha. napokon. ~ di spionaggio špijunski film. figura. fare brutta ~ obrukati se. fine1 1. figlia f kći. figura f oblik. un ~ di speranza tračak nade. fino. finemente adv. najzad. prpa. ~ di guerra ratni film. kćerka. la ~ dà sulla strada prozor gleda na ulicu. ~ minore mlađi sin. fine2 adj. jedan za drugim. dokle god. filòsofo m filozof. al ~ di da bi. istančano. raccontare per ~ e per segno ispričati potanko. fare un figurone ostaviti izvanredan utisak. figlioletto m dim. mi figùro) predstaviti sebi. figurarsi (prs. cilj. lik. pérdere il ~ izgubiti nit. a che ~? čemu? a fin di bene u dobroj nameri. adj. in ~ indiana jedan za drugim. ~ campionaria sajam uzoraka. F 93 . sve dok. alla ~ di marzo krajem marta. zort. fiera f sajam. ~ adottivo posinak.finestra fiducia f pouzdanje.

la neve cade a fiocchi veje gust sneg. finisco) 1. firma f potpis. napraviti se. procvetati. komadić vate ili vune. fin qui do ovde. varka. fin da gióvane već od malih nogu. fischio m zvižduk. zviždanje. do. essere in ~ cvasti. ~ campestre (o di campo) poljski cvet. čvrst. intr. fiorisco) cvetati. cvetić. fisico m fizičar. fiorentino adj. fischio) 1. fiksirati. ukrasiti cvećem. izviždati. tr. fissamente adv. prozor (na vozilu). un uomo ~ propao čovek. (fìngo. pretvarati se. fingersi rfl. impiego ~ stalno zaposlenje. ustanoviti. fìnsi. ponestati. rascvetan. fiskalni. firmare tr. fisarmonica f harmonika. 2. zakazati. zviždati. firentinski. fingere tr. fino1 (a) prp. fisionomìa f fizionomija. svršen. il vento fìschiava vetar je šumeo. potpisati. fiordo m fjord. tr. intr. dovršiti. fìnto) praviti se. ~ il prezzo odrediti cenu. fiso adj. fiorellino m dim. (prs. fin da već od. ~ una camera d’albergo rezervisati hotelsku sobu. crte lica. oro ~ čisto zlato. biti u cvatu. fischietto m zviždaljka. fiksno. ukrašen cvećem. fioraio m cvećar. senza fissa dimora bez stalnog boravišta. fioreria f cvećara. m Firentinac. fiscale adj. budžetski. učvršćen. konačan. stalan. lo zucchero è finito ponestalo je šećera. fino2 adj. fiksni. finire (prs. fitta f probadanje. con gli occhi fissi (su) uprtim očima (na). fisso) učvrstiti. finora adv. poreski. iskititi.finestrino F finestrino m prozorčić. čist. fiorire intr. završen. netremice. l’adunanza è fissata per domani sastanak je zakazan za sutra. cvetni. fissare tr. fischiare (prs. prečišćen. intr. odrediti. finito adj. pričvrstiti. pištaljka. prestati. nepomičan. nepomičan. do sada. pažljiv. nepomično. guardare ~ gledati netremice. svršiti. (prs. finìscila prestani! 2. fiorito adj. fisso adj. iznenadni 94 . fiocco m pahuljica. postojan. fiocchi d’avena zobene pahuljice. finta f pretvaranje. far ~ di pretvarati se. fiore m cvet.

zakupnina. elastičan. savitljiv. adj. focolare m ognjište. rupa. (m pl. sino in ~ do kraja. il ~ è in piena reka je narasla. fiume m reka. forame m otvor. gomila lišća. masa. forgiare tr. flacone m bočica (za lek. folto adj. a ~ temeljito. zemljište. a fiumi u izobilju. kovati. (prs. tiho. a zampillo) vodoskok. gibak. gust. m zakup. tečan. fóndo) topiti. makaze. mahnit. il letto d’un ~ korito reke. fitto 1. fórfora f perut. na nekoga. focaccia f lepinja. foce f ušće. temeljni. nestabilan. promenljiv. dom. mahnitost.qcs. rulja. oslanjati se (su qn. pogača. in ~ è meglio così na kraju krajeva je bolje tako. forare tr. bolećiv. klješta. dihtung. podloga. 2. rastopiti. colazione alla ~ hladna zakuska. fondi pl. fondazione f osnivanje. fondatore m osnivač. un ~ a righe list s crtama. foglio m list (papira). tremare come una ~ drhtati kao prut. fogliame m lišće. F 95 . tekući. zasnivati se. fondarsi rfl. ustanoviti. flangia f spojni prsten. flauto m flauta. flessibile adj. flebilmente adv. fondo m dno. l’ho appreso da ~ sicura saznao sam to iz sigurnog izvora. –fondamenti) osnov. forèsta f šuma. follìa f bezumnost. stanarina. forchetta f viljuška. folla f mnoštvo (ljudi). tih. dubina. setno. fond. fòrbici f pl. (prs. capelli folti gusta kosa. ~ (a getto. folle adj. česma. blag. osnovni. lud.forgiare bol. parfem). flebile adj. fodera f postava. nešto). utemeljiti. fondare tr. accusa senza ~ neosnovana optužba. fondamentale adj. folgore f munja. iskovati. svetina. osnovati. fondovi. gust. gomila. fonte f izvor. slab. fondere tr. flotta f flota.-fondamenta) temelj. fonderia f topionica. fluido adj. livnica. porodica. fluidan. zbijen. najamnina. kirija. fontana f fontana. imanje. fóro) probušiti. plačan. fondamento m (f pl. rendere pane per ~ vratiti milo za drago. flutto m talas. foglia f list (biljke).

parla più ~ govori glasnije. (prs. ~ otto giorni do osam dana. fórmo) formirati. fornire tr. fragile adj. lomljiv. fornello m. forzare tr. fortificare tr. opremiti. forno m peć. raka. foto f inv. fossa f jama. ~ a gas plinski šporet. sastav. maglovit. moć. nečim). loman. ~ a colori fotografija u boji. foyer m foaje. stvoriti. fortunatamente adv. obuka. formazione f formiranje. kroz. m Francese Francuz. prinuditi. forza! napred! ne daj se! per amore o per ~ milom ili silom. fragrante adj. na sreću. (prs. na sreću. nežan. 3. fornitore m snabdevač. fosco adj. sudbina. foro m otvor. ~ qn. parole forti teške reči. obrazovanje. na silu. rupa. lik. mirisan. ~ di noi među nama. bušotina. utvrditi. srećan. formica f mrav. jak. adj. forma f oblik. formattare tr. turoban. forza f jačina. forsirati. fotografija. fragola f jagoda. francuski. adv. dobavljač. a ~ di lavorare s ustrajnim radom. per ~ srećom. ~ econòmico šporet. ~ elèttrico električni šporet. snaga. silno. forse adv. neotporan. formaggio m sir. među. ~ professionale stručna sprema. è ~ in grammàtica dobar je u gramatici. taman. slučaj. krt. uobličiti. čvrstina. formatirati. punizione forte stroga kazna. fotografia f fotografija. osnovati. adj. možda. mračan. a ~ di u obliku. 2. ho ~ sbagliato? jesam li možda pogrešio? forte 1. formare tr. pećnica. snabdeti nekoga (di qcs. luogo fortificato utvrđeno mesto. jako. fornisco) snabdevati. ~ di conoscerla drago mi je. francese 1. fornaio m pekar. oblikovati. fortunato adj. ~ hajde(mo)! per ~ silom. salute ~ nežno zdravlje. ~ comune zajednička grobnica.forma F oblikovati. slab. opkoliti bedemima. ha una ~ sfacciata ima neverovatnu („bezobraznu”) sreću. m čvrstina. ~ mezz’ora za pola sata. snaga. prisiliti. snažan. fortezza f tvrđava. 2. fortuna f sreća. rerna. fra prp. oblikovanje. ~ poco uskoro. rupa. formacija. 96 . kanal. srećom.

frattura f prelom. mali brat. fràngersi (prs. pržiti. izraz. (prs. patatina fritta prženi krompirići. a sangue ~ hladnokrvno. frizzante adj. frizione f trljanje. frigno) cmizdriti. da ~ bratovljev. brojan. omlet. iskreno. adj. se ti pìgliano stai fresco ako te uhvate. stare al ~ sedeti u hladu. francobollo m poštanska marka. nov. costa frastagliata razuđena obala. drhtati. freddarsi ohladiti se. ne hajati (di qcs. frenare tr. frequentare tr. sento ~ meni je zima. prohladan. bučanje (mora). pesce fritta pržena riba. fremuto) dahtati. penušav. posećivati. razuđen. skorašnji. frassino m jasen. hladan. 3. del ~ bratovljev. loše ćeš proći (jao si ga tebi). in (tutta) ~ žurno. fretta f žurba. čest. fa ~ sveže je. za nešto). m zima. frèmito m drhtanje. freddo 1. uzbuditi se. bratić. učestao. 2. si frange) razbiti se. frittata f kajgana. hladan. friggere tr. F 97 . obuzdati se. nel ~ u međuvremenu. gaziran.frizzante franco adj. fratellino m dim. kenjkati. fraktura. frittella f prženica. frenarsi rfl. freno m kočnica. fratello m brat. bibita ~ gazirani sok. frequènto) pohađati. frèmere intr. le onde si fràngono contro la scogliera talasi se razbijaju na grebenima. francamente adv. fremei. ~ a mano ručna kočnica. porto ~ slobodna luka. fa ~ zima je. otvoren. kočiti. me ne frego baš me briga. fresco adj. frigorìfero m frižider. un ~ da cento lire poštanska marka od sto lira. iskren. ho ~ žuri mi se. (prs. frequente adj. brzina. fraza. hladno je. di ~ često. uzbuđenje. ~ il corso di italiano pohađati kurs italijanskog. ~ di porto bez poštarine. frattempo m. frase f rečenica. aver ~ žuriti se. kvačilo (na autu). frignare intr. savladati se. slobodan. prostodušan. frastagliato adj. fregarsene rfl. freccia f strela. (frèmo. izreka. razliti se (o talasu). fréno) zauzdati. svež. hladnoća. (prs. fregatura f prevara.

frullato m frape. ~ di casa izvan kuće. 2. udar groma. izbeći. mahnit. skroman.. premetati. fu adj. adv. alla ~ na granici. uspinjača. mešati. prepreden. frugare intr. funzionare intr. 98 . međa. frumento m žito. di ~ a prema čemu. žurba. (prs. esser ~ di sé biti izvan sebe. adj. andare in ~ rasplinuti se. lice. fuori 1. ~ ad aria compressa vazdušna puška. besan. fumo) 1. budući. prevejan. upornim ponavljanjem. fronte f čelo. andar ~ izaći. méttere in ~ naterati u beg. fumatore m pušač. 2. fumare (prs. pokojni. i tr. frullatore m mikser. frugale adj. frutta f inv. umeren. in fretta e in ~ navrat-nanos.p. napolju. m front. fuoco m vatra. prp. bežanje. funerale m sahrana. fuga f beg. albero da ~ voćka.) fuga. furia f bes. frutto m plod. fucìle m puška. fungo m gljiva. con poco ~ sa slabim rezultatima. fumetto m strip. (prs. vietato ~ zabranjeno pušenje. ~ le tasche pretresti džepove. naglost. dar ~ a qcs. fuoribordo čamac sa jakim motorom. romanzo a fumetti roman u stripovima. piljar. pušenje. a ~ di pomoću (čega). senza ~ bez rezultata. ~ tra le carte prekopavati papire. pušiti. fuso p. od fondere topljen. furioso adj. lukav. ~ di pipa pušač lule. m budućnost. obmana. pšenica. bekstvo. tr. futuro 1.. frutteto m voćnjak. i tr. frullare tr. funkcionisati. mutiti. furto m krađa. fulmine m munja. pročelje. intr. zapaliti šta. prednja strana. fuggire intr. fuggo) bežati. požar. funzióno) delovati. di ~ nasuprot. fumo m dim.frode F frode f prevara. voće. (muz. io frugo) pretražiti. 2. (prs. fuoco! pali! pucaj! fuochi artificiali vatromet. pogreb. furbo adj. fruttivéndolo m prodavač voća. dimiti (se). frontiera f granica. funicolare f žičara. passare la ~ preći granicu. rastopljen. colpo di ~ ljubav na prvi pogled.

gagliardo adj. čio. (fig. francuski.) gal. fare il ~ šepuriti se. i). un uomo in ~ veoma vredan čovek. nužnik. plivati. bez starca nema udarca. tunel. gabbiano m (zool. uslužan. ljubavni. gabbia f kavez. fare il ~ udvarati se. galla f a ~ na površini vode. galateo m bonton. in ~ sposoban. provodadžija. galante adj. gamba f noga (cela). devo andare al ~ moram da idem u Wc. andare in ~ otići na robiju. lepo vaspitanje. vucibatina. g (gi) m ili f g. odvažan.) bez stare koke nema dobre čorbe. ~ medico lekarska ordinacija. gag f (eng. galeotto m veslač na galiji. (pol. ~ di lettura čitaonica. gaio adj. galski. kabanica. podvodač.) rak. gabinetto m studio.) gaf. udvarački. fare g 99 . snažan.) kabinet. ~ di matti luda kuća. ludnica. ~ vecchia fa buon brodo (posl. gallo m petao. pokunjeno.) galeb. lettere galanti ljubavna pisma. Francuz. gabbana f ogrtač. srčan. toalet. ~ biciclistica biciklistička trka. gallerìa f galerija (slikarska). tenersi a ~ održavati se na površini. gallina f kokoška. ~ di corsa trka. radostan. balkon (u bioskopu). čio. ministarski savet. galantan. veseo. sentirsi in ~ biti u formi. čvrst. galera f robija. con la coda tra le gambe s podvijenim repom. udvarati se ženama. darsela a gambe pobeći glavom bez obzira. vitalan. gambero m (zool. zampe di ~ nečitak rukopis.) lupež. kabinet.) snalaziti se. galleggiante m plovak. g (dž ispred vokala: e. robijaš. lagum. peso ~ (sport) bantam kategorija u boksu. vedar. zdrav. dosetka. atelje. gara f takmičenje.gara g G. ljubazan. radna soba. pevac. gallico adj. m (ist. nadmetanje. krepak. (fig. ministarstvo. podzemni hodnik. šala. svodnik. stare a ~ ploviti. vešt.

in ~ uopšte. garanzia f garancija. kapati. jemac. gelosamente adv. vrsta. generalità f opštost. velikodušan. zajednički. generi m pl. geloso adj. in ~ uopšte. generalmente adv. geméi. garòfano f karanfil. Gemelli Blizanci (horoskopski znak). gèmere intr. curiti. generalno. ~ selvatico divlja mačka. gelare (prs. generazione f naraštaj. gemello m blizanac. gemuto) jaukati. obezbeđenje. neljubazan. (fig. non ho mai visto una cosa del ~ nikad nisam video nešto slično. mačak. Gazzetta Ufficiale Službeni glasnik. artikli. a tutto ~ punim gasom. generoso adj. 2. gelosìa f ljubomora. la ferita gemeva sangue iz rane je curila krv. uglađeno. garage m garaža. mačor. generacija. škripati. otmenost.) jasmin. generalno. poledica. gasolio m dizel gorivo. garbo m uglađenost. plemenit. cvileti. del ~ takav. chiodo di ~ karanfilčić. ljubomorno. le nuove generazioni nove generacije. lediti. mačka. (fare il gelo) smrznuti se. ječati. roba.) garantovati (nešto za nekoga). tr. pol. darežljiv. rendersi ~ (di qcs. gelido adj. generale adj. gas m plin. (invidioso) zavidan. genijalan. gelso m dud. ~ di scarico izduvni gasovi. gènero m zet. stenjati. ~ alimentari prehrambene namirnice. jemstvo. opšti. smrznuti. leden. direttore ~ generalni direktor. erano in quattro gatti bilo ih je samo nekolicina. većina. il partito del ~ Socijalistička stranka Italije. geniale adj. ~ d’ appalto konkurs za izvođenje radova. gelato m sladoled. gènere m rod. gas. con ~ uljudno. ljubaznost. finoća. uopštenost.) hladan. le generalità lični podaci. vino ~ jako vino. ljubomoran.(gèmo. gelsomino m (bot. stvara- 100 . (render gèlido) slediti. gatto m. uopšte. mraz. gelo m velika zima. intr. di che ~ kakav. zaleđen. garante m i f garant. gelateria f sladoledarnica. konkurs. generi di consumo potrošna roba. lettera di ~ garantno pismo.garage g a ~ takmičiti se. gèlo) 1. per qn. f –a. gazzetta f novine.

zametak. (prs. germoglio m klica biljke. genitore m roditelj. gest. kretnja (ruke). učtivo. dar. stvaralac. ghianda f žir. izvolite. sladokusac. gettone m žeton. gente f ljudi. ai primi di ~ početkom januara. genuino adj. čist. è ~ un ora che aspetto čekam već jedan sat. upravljati. ghiera f metalni prsten. gerente m poslovođa. već. ghiottone m proždrljivac. dakako. izdanak. trećeg januara. simpatičan. ~ le radici pustiti korenje. istinski. gerundio m gerundiv. Germania f Nemačka. geografia f geografija. (u novinama) odgovorni urednik. ghiaia f šljunak. autentičan. mladica. prodotti genuini prirodni proizvodi. talenat. (prs. genije. ugodan. roditelji. neiskvaren. germe m klica. in ~ u januaru. Gesù m Isus. il tre ~ treći januar.già lački. gestire tr. gesto m pokret (rukom. già adv. le gesta (pl. g 101 .) prekinuti tišinu. già! da. rukovoditi. učtiv. gettare tr. (fig. ghiacciaio m glečer. uljudno. ghiaccio m led. abbiamo ~ a pranzo imamo goste na ručku. upravnik. rómpere il ~ razbiti led. prijatan. bacati. glagolski prilog. gesticolare intr. getto) baciti. le genti umane ljudski rod. ~ di mare pomorci. voditi poslove. ~ via odbaciti. ghiandola f žlezda. il gentil sesso slabiji pol (žene). gips. ~ le fondamenta položiti temelj. diritto delle genti međunarodno pravo. poco ~ neljubazan. per ~ molim vas. prijatan. gesso m kreda. gestìcolo) gestikulirati. ~ di campagna seljaci. gentile adj. okov. gennaio m januar.) junačka dela. a fine ~ krajem januara. fratello ~ rođeni brat. darovit. ljubazno. narod. ~ d’ approvazione znak odobravanja. ljubazan. pravi. genio m velik um. gentilezza f ljubaznost. ~ un ristorante držati restoran. genitori m pl. zametak. ghirlanda f venac. glavom). germano adj. gentilmente adv. c’è molta ~ ima mnogo ljudi. gessetto m kreda (za pisanje na tabli).

giallastro adj. gioiello m nakit. giornalista m novinar. sako. gióvane 1. mlad. golem. gianduia m maska u pijemontskoj narodnoj komediji. gigante m gorostas. bašta. dnevni. veselje.. giornale m novine. stare in ~ klečati. gioia f radost. carte da ~ karte za igranje. al ~ d’oggi dan-danas. campo da ~ igralište. otto giorni fa pre osam dana. giaciuto) ležati. giocàttolo m igračka. sulle ginocchia držati nekoga na krilu. dragulj. igranje. baštovan. nalaziti se. gioco) igrati se. ~ zoologico zoološki vrt. ~ bocconi ležati potrbuške. farina gialla kukuruzno brašno. casa da ~ kockarnica.. ~ di calcio fudbaler. gigant. telegiornale dnevnik. gioielleria f juvelirska radnja. vrteška. ginnàstica f gimnastika. žut. egli è più 102 . giostra f turnir. giacché conj. giacere intr. div. giornalaio m prodavac novina. giglio m ljiljan. krin.(giaccio. ~ a carte igrati karte. in ~ u toku dana. di ~ danju.giacca g giacca f (kratak) kaput. ginnasio m gimnazija. časopis. zlatara. in questi giorni ovih dana. giardino m vrt. budući da.. (prs. per ~ za zabavu. ~ a scacchi igrati šah. ginocchio m koleno. ~ d’infanzia dečiji vrtić. giocare intr. ~ pùbblico javni park. gilè m prsluk. romanzo ~ kriminalistički roman. giacqui. giornata f dan (s atmosferskog gledišta i s obzirom na rad) una ~ nebbiosa maglovit dan. di ~ in ~ iz dana u dan. gioco m igra. divovski. qui giace. in ~! na kolena! tenere qn. adj. giorno m dan. giardiniere m vrtlar. tutto il ~ ceo dan. kockar. jako velik. ogroman. ~ a vento vindjakna. vivere alla ~ živeti od danas do sutra. provai una ~ profonda osećao sam veliku radost. ukras. giallo adj. la ~ di sette ore sedamsatni radni dan. pošto. počivati. . žućkast. Giappone m japan. giocatore m igrač. giornaliero adj. ovde počiva.. ~ radio radio-vesti. giacinto m zumbul. svakodnevni. la settimana è di sette giorni nedelja ima sedam dana. ~ di squadra timska igra. i tr. pagine gialle telefonski imenik. gigantesco adj. list.

m. giùdico) 1. giro m okret. su e ~ gore i dole. mladež. giracapo m vrtoglavica. imati veze i poznanstva. prèndere in ~ qn. giùdice m sudija. Giro d’Italia biciklistička trka oko Italije. la Terra gira su sé stessa Zemlja se okreće oko svoje ose. f v. in ~ nadole. venire~ sići. da ~ u mladosti. il ~ degli amici krug prijatelja. gióvo) koristiti. tr. srušiti. adj. giovani m pl. ~ santo Veliki četvrtak. (opinione) mišljenje. gioventù f mladost. giri a sinistra skrenite levo. gramofon. pronunziare un ~ su qn.) suncokret. nel ~ di pochi mesi za samo nekoliko meseci. (prs. il sommo ~ vrhovni bog. giovane. izreći mišljenje o nekome. giraffa f žirafa. ~ una domanda uputiti pitanje. giù adv. 2. mladalački. smatrati. girare (prs. fare il ~ della città obilaziti grad. okretati. misliti. obilazak. dole. provozati se. giudicare (prs. okretljiv. 2. giovanotto m momak. giudizio m (tribunale) sud. pasti. vrteti se. la strada gira a destra put skreće na desno. un uomo di ~ pametan čovek. ~ artistico umetnička turneja. krug. mladić. giro) 1. gita f izlet. ~ degli affari poslovni promet (obrt). rugati se kome. omladina. fare un ~ prošetati se. planeta) Zevs. ~ turistico turističko putovanje. vrteti. viene ~ un’acqua! pljušti ko iz kabla! giubbotto m sportska jakna. jevrejski. gióvine adj. buttare ~ oboriti. per ~! tako mi boga! giovedì m četvrtak. 2. il ~ abbiamo solo quattro ore di lezione četvrtkom imamo samo četiri sata nastave. okretati se. tr. giovanile adj. ~ alla salute koristiti zdravlju. intr. osuditi. girévole adj. oceniti.) punoglavac. 2. giudeo 1. girasole m (bot. méttersi in ~ uputiti se na izlet. m. girino m (zool. giubileo m jubilej. devojka. gitante m izletnik. g 103 . prosuditi. razum. intr. giovare intr. giradischi m inv. f mladić. ~ un fìlm snimati film. rasuđivati. essere nel ~ biti obavešten.giudizio ~ di me on je mlađi od mene. Giove m jupiter (bog. suditi. ~ scolastica školska ekskurzija. omladina. m jevrejin. giovinezza f mladost.

~ terrestre Zemljina kugla. godéi.) očna jabučica. gocciolare intr. gócciolo) kapati. Ministero di grazia e ~ Ministarstvo pravde. kugla. goccia f kap. giustificare tr. slaže se. ~ darò una mano pomoći ću mu. ai primi di ~ početkom juna. pravosuđe. ~ celeste nebeski svod. gloria f slava. pravni. art. ispričati. 2. urlava a piena ~ vikao je na sav glas. 2. gnom. adv. čast. giustizia f pravda. giuoco m v. giunto) doći. (giungo. kapljati. in ~ u junu. prn. gnomo m (mitol. osećati zadovoljstvo. i tr. kleti se. (prs. m pl. è ~ u redu je. ho mal di ~ boli me grlo. m –i) pravnik. prikladan. giuro) zakleti se. gli 1. ~ oculare (anat. a ~ a ~ kap po kap. veličanstven. (prs. giustìfico) opravdati.) šumski duh. il cinque ~ petog juna. a fine ~ krajem juna. giùngere intr. glorioso adj. al momento ~ u pravi čas. ho un nodo alla ~ steglo me je grlo. farsi ~ da sé krojiti sam sebi pravdu. primeran.giugno g giugno m jun. godére intr. te lo posso ~ mogu ti se zakleti na to. stići. godùto) uživati (što ili u čemu). giuramento m zakletva. per la ~ za slavu. baš. prestare ~ položiti zakletvu. gioco. siamo giunti a casa tardi stigli smo kući kasno. globo m lopta. grkljan. gridare a piena ~ vikati na sav glas. slavan. giunsi. vorrei scrìvergli hteo bih da mu pišem. lednički. (gòdo. giurista m i f (pl. patuljak.globus. ~ una buona reputazione biti na dobrom glasu. m sg. godereccio adj. hai giustificato l’assenza? jesi li opravdao izostanak? giustificazione f opravdanje. gliene parlerò io stesso ja ću mu sam o tome govoriti. prigustilo mi je. giurìdico adj. pravednost. mu. adj. 2. ho l’acqua alla ~ došlo mi je do guše. 104 . glaciale 1. sipati kap po kap. da qui si gode una bella vista odavde se pruža lep vidik.) ni za šta. (prs. ~ fedeltàse zakleti se na vernost. (iron. adj. gola f grlo. sklon uživanjima. guša. gladiatore m gladijator. giurare intr. m lednik. od lo. tačan. giusto 1. pravedan. i tr. pravičan. (u)pravo.

grano

golf m džemper. golfo m zaliv; la guerra del Golfo Zalivski rat. goloso adj. pohlepan, proždrljiv. gómito m lakat; okuka, pregib, koleno; ~ di mare morski tesnac. gomitolo m klupko. gomma f guma, lepak; ~ da cancellare gumica za brisanje. gondola f gondola. gonfio 1. adj. naduven, nadut. 2. m oteklina, ispupčenje. gonna f suknja. gorgo m (pl. –ghi) vrtlog, vir. (fig.) ambis, provalija. governare tr. (prs. govèrno) upravljati, vladati, rukovoditi; negovati, gajiti, starati se oko čega. governo m upravljanje, vladanje; vlada; costituìre il ~ sastaviti vladu; capo del ~ predsednik vlade. gracchiare intr. (aux. avere) graktati; kreštati; (fig.) gunđati, galamiti. gràcile adj. slabašan, nežan, krhak, nejak. gradévole adj. ugodan, prijatan. gradinata f tribina. gradino m stepenik, stepenica. gradire tr. (prs. gradisco) rado primiti, dočekati sa zadovo-

ljstvom, izvoleti; voglia ~ izvolite primiti. grado m stepen; čin; rang, in sommo ~ u najvećoj meri; gradi centigradi stepeni celzijusa; gradi dell’ aggettivo (gram.) stepeni poređenja; gradi militari vojnički činovi; essere in ~ biti u stanju; non sono in ~ di risondere ne mogu da odgovorim. graffiata f ogrebotina. grafico adj. grafički. grammaticale adj. gramatički. grana f zrno, hrapavost; grimizna boja; (žarg.) novac, lova; neugodnost, gnjavaža; m (formaggio) tvrdi sir, parmezan; ~ padano sir iz doline Poa. grande adj. velik, značajan; (adulto) odrastao; da ~ farò l’ingegnere kad odrastem, biću inžinjer; grandi magazzini robna kuća; non è gran che nije to bog zna šta; farsi ~ porasti; i grandi della letteratura italiana velika imena italijanske književnosti. grandicello adj. poodrastao; prilično velik. grandioso adj. veličanstven. grandissimo adj. veoma velik, ogroman; con ~ piacere s najvećim zadovoljstvom. granita f vrsta ledenog napitka. grano m pšenica, žito; ~ saraceno heljda; zrno; un ~ di pepe

g

105

granturco

g

zrno bibera. granturco m kukuruz. granulo m zrnce, zrno. grappa f rakija, lozovača. gràppolo m grozd; un ~ d’ uva grozd (grožđa). grasso adj. debeo, ugojen; divenir ~ udebljati se; formaggio ~ masni sir; barzelletta grassa mastan vic; annata grassa rodna godina; macchie di grasso masne mrlje. grato adj. ugodan; zahvalan, prijatan. grattacielo m neboder, soliter. grattare tr. grebati, strugati; krčati; škripati; češati; pane grattato prezle; formaggio grattato strugani sir. gratuito adj. besplatan. gravame m teret; opterećenje; ~ fiscale dažbina, porez. grave adj. težak; mučan; ozbiljan; zabrinjavajući; un incidente molto ~ veoma teška nesreća; un ~ errore teška greška. gravido adj. bremenit; donna gravida trudna žena. grazia f ljupkost, ljubaznost; milost; pomilovanje; grazie del vostro aiuto hvala na vašoj pomoći; grazie! hvala! tante grazie! grazie mille! najlepše hvala! ~ a lui zahvaljujući njemu; la ~ divina božja milost;

colpo di ~ poslednji, smrtni udarac. grazioso adj. mio; dražestan; ljubak, umiljat. greco 1. adj. grčki; 2. m grk; grčki jezik. gregge m stado. grembiule m kecelja. gremito adj. pun puncat, dupkom pun. gridare (prs. grido) 1. intr. vikati; ~ a gran voce, a ~ squarciagola vikati (ili derati se) iz sveg glasa. 2. tr. vikati; (sgridare) ukoriti; ~ aiuto zvati u pomoć. grido m (pl. le grida) krik, povik; uzvik; ~ di dolore uzvik bola; dare (o cacciare) un ~ vrisnuti, zakričati; ~ di guerra ratni poklič. grigio adj. siv, sed; ~ chiaro svetlosiv. griglia f roštilj; rešetka. grillo m (zool.) cvrčak. grinfia f kandža. grondaia f oluk, odvodna cev. grosso adj. krupan, debeo; ugojen; un ~ volume debela knjiga; una grossa somma veliki iznos; mare ~ uzburkano more; fiume ~ nabujala reka; un guaio ~ velika nevolja; pezzo ~ velika zverka; sbagliare di ~ grdno pogrešiti; vino ~ gusto vino; parole grosse grube reči.

106

guida

grotta f špilja, pećina. gru f ždral; (màcchina) dizalica. gruccia f (stampella) štaka; (per appèndere vestiti) vešalica (za odelo). grugnire intr. (prs. grugnisco) groktati; (fig.) brundati. gruppo m skupina, skup; ~ letterario književni kružok. guadagnare tr. (prs. guadagno) zaraditi, steći; guadagnarsi la vita zarađivati za život. guaio m nesreća, teškoća; il ~ è che non ho le chiavi nezgoda je što nemam ključeve; essere nei guai biti u nevolji. guancia f obraz, lice; bok; strana. guanciale m jastuk, uzglavlje. guanto m rukavica; guanti di pelle kožne rukavice. guantoni m pl. bokserske rukavice. guardare (prs. guardo) 1. tr. gledati, pogledati; paziti (na nešto); ~ intorno a sé osvrtati se; star a ~ promatrati. 2. intr. paziti, nastojati; guarda di non fare sciocchezze pazi da ne napraviš gluposti; la finestra guarda nel cortile prozor gleda na dvorište; ma guarda un po’! vidi ti njega! vidi vraga! guardarsi dai borsaioli! čuvajte se lopova!

guardia f straža, čuvar; nadzor; stražarenje; ~ d’onore počasna straža; sta in ~ budi pažljiv; ~ svizzere švicarska straža, papska straža; ~ medica dežurna lekarska služba; cane da ~ pas čuvar; stare a ~ čuvati nešto; ~ del corpo telohranitelj; ~ notturno nočni čuvar; ~ forestale šumar. guarigione f ozdravljenje, izlečenje. guarire (prs. guarisco) 1. tr. izlečiti, lečiti. 2. intr. ozdraviti; è guarito dalla sua ferita rana mu je izlečena. guarnire tr. (prs. guarnisco) opremiti, snabdeti; obložiti, garnirati. guarnizione f ukras, pribor; (contorno) prilog (oko jela); (teh.) dihtung, zaptivka. guastare tr. kvariti, pokvariti, oštetiti. guasto 1. adj. pokvaren, oštećen. 2. m kvar, oštećenje; occorre riparare un ~ al motore treba popraviti kvar na motoru; dente ~ kvaran zub; uova guaste pokvarena jaja. guerra f rat; la ~ mondiale svetski rat; ~ civile građanski rat; ~ fredda hladni rat; far la ~ ratovati; nave da ~ ratni brod; stato di ~ ratno stanje. guida f vođenje; vožnja; vođa;

g

107

guidare

vodič; patente di ~ vozačka dozvola; scuola di ~ auto-škola; ~ turistica turistički vodič; ~ telefonica telefonski imenik; fare da ~ raditi kao vodič. guidare tr. (prs. guido) voditi, voziti; ~ un’autòmobile (una màcchina) voziti automobil. guidatore m upravljač, vozač. guinzaglio m povodac.

h
h
H, h ,(acca) f h, h (ne izgovara se). hall f (eng.) hol, predvorje (hotela); atrijum. happening m (eng.) hepening, javna predstava.

guscio m ljuska, ljuštura. gusla (guzla) f gusle. gustare (prs. gusto) 1. tr. okusiti; uživati nešto. 2. intr. uživati u čemu, prijati, sviđati se. gusto m , ukus; veste con ~ oblači se sa ukusom; che gusti! (iron.) kakav čudan ukus! non è di mio ~ ne sviđa mi se. gustoso adj. ukusan, slastan; prijatan, ugodan.

ho, hanno v. avere. hobby m inv. (eng.) hobi, razonoda; lo fa per ~ bavi se time iz hobija hockey m inv. (eng.) hokej. hostess f (eng.) stjuardesa. hôtel [otèl] m inv.(fr.) hotel.

I
I, i, f i m I, i. i art. m pl. od il. iberico adj. (pl.-ci) iberijski, španski; penisola iberica Iberijsko poluostrvo. icona f ikona. idea f ideja, misao; pojam; non ho (la più pàllida) idea di
108

ciò nemam pojma o tome; neanche per ~! nikako! ni u snu! ni slučajno! ideale 1. adj. zamišljen; idealan, savršen. 2. m uzor, ideal. identico adj. identičan, istovetan. identificare tr. prepoznati,

imbottigliare

identifikovati; otkriti; utvrditi; izjednačiti; poistovetiti. identità f istovetnost, jednakost, identičnost; carta d’ ~ lična karta. idoneo adj. sposoban; kompetentan; prikladan, primeran; ~ al servizio militare sposoban za vojsku. idràulico 1. adj. hidraulički. 2. m vodoinstalater. idrico adj. vodeni; riserve idriche rezerve vode. idroelettrico adj. hidroelektričan; centrale idroelettrica hidrocentrala. idromassaggio m hidromasaža. ieri adv. juče; ~ mattina juče ujutro, ~ sera sinoć; ~ l’altro, l’altro ~ prekjuče. igienico adj. higijenski; carta igienica toaletni papir. ignoranza f neznanje. ignorare tr. (prs. ignòro) ne znati, ne poznavati. ignoto adj. nepoznat, neznan; milite ~ neznani junak. il art. m sg. illegale adj. nezakonit, ilegalan. illeggibile adj. nečitak. illegittimo adj. nezakonit, nedozvoljen. illùdere tr. (illusi, illuso) zavaravati, obmamljivati. illudersi rfl. zavaravati se.

illuminare tr. (prs. illùmino) osvetliti, rasvetliti; prosvetliti. illuminazione f osvetljenje. illusione f obmana, priviđenje, iluzija; non ci facciamo illusioni nemojmo se zavaravati; ~ ottica optička varka. illustrare tr. (spiegare) razjasniti; (corredare di figure) ukrasiti slikama, ilustrovati. illustrazione f slika (u tekstu), ilustracija. illustre adj. čuven, znamenit, slavan. imbalaggio m pakovanje, ambalaža. imbarazzato adj. postiđen; zbunjen, smeten; zakrčen. imbarcare tr. (prs. imbarco) ukrcati; utovariti. imbarcazione f čamac; brodić; plovni objekat. imbattibile adj. nepobediv, nesavladiv. imbiancare tr. izbeliti, obeliti; okrečiti. imbianchino m moler. imboccare tr. (prs. imbócco) hraniti (bolesnika); poći, krenuti (nekim putem), zaputiti se; ulivati se, voditi (u nešto); la strada imbocca nella piazza ulica izlazi na trg; non ha imboccato la via giusta nije krenuo ispravnim putem. imbottigliare tr. naliti u boce,

I

109

imbranato

I

flaširati. imbranato adj. smeten; smotan, nespretan. imbrogliare tr. zamrsiti, zaplesti; zbuniti, pomesti; varati, prevariti, podvaliti. imbroglio m prevara. imbrunire tr. potamneti; zamračiti; sull’ ~ u sumrak. imbucare tr. (prs. imbuco) zavući u rupu, ubaciti; ~ una lèttera baciti pismo u poštanski sandučić. imitare tr. (prs. ìmito) oponašati, imitirati, podržavati. immacolato adj. bezgrešan; savršeno čist, neokaljan; l’Immacolata Devica Marija. immaginare tr. (prs. immàgino) zamisliti, izmisliti; smisliti; pretpostaviti; verovati; immagino che ti abbia aspettato pretpostavljam da te je čekao; Disturbo? - Immàginati! Smetam li? - Ni govora! Vuole dunque aiutarmi? - S’immàgini! hoćete li mi dakle pomoći? – Naravno da hoću! Grazie! S’immàgini! hvala! Nema na čemu! immaginazione f mašta, imaginacija; fantazija; fervida ~ bujna mašta. immàgine f slika, lik, predstava; farsi un’~ di qcs. predstaviti sebi nešto, zamisliti nešto; è

l’ ~ vivente di suo nonno on je slika i prilika svog dede. immatricolazione f upis; registracija; targa di ~ registarska tablica; tessera di ~ članska karta. immediato adj. neposredan; direktan; neodložan. immediatamente adv. smesta; direktno; neposredno. immenso adj. ogroman, neizmeran; beskrajan. immèrgere tr. zagnjuriti, zaroniti; umočiti. immergersi rfl. zaroniti, utonuti, zadubiti se; si immerse nei pensieri utonuo je u razmišljanje. immeritevole adj. koji ne zaslužuje (di qcs. nešto), nedostojan. immersione f uranjanje, zaranjanje. immòbile 1. adj. nepomičan, nepokretan. 2. m nekretnina, nepokretna imovina; proprietà ~ nepokretna imovina; società ~ preduzeće za trgovinu nekretninama. immodesto adj. neskroman. immondizia f đubre, smeće; prljavština. immortale adj. besmrtan. immune adj. imun (da qcs. na nešto). impaccio m smetnja, zapreka; zbunjenost, smetenost.

110

importante

impalcatura f skela. impallidire tr. i intr. pobledeti, prebledeti; izbledeti. imparare tr. (prs. imparo) učiti, naučiti; ~ a memoria naučiti napamet; ha imparato a scrìvere a sei anni naučio je da piše sa šest godina. impari adj. inv. neparan; nejednak, neravnopravan. impastare tr. mesiti; praviti testo; zalepiti. impaziente adj. nestrpljiv. impazzire (prs. impazzisco) poludeti, ludeti. impeccàbile adj. besprekoran, savršen. impedire tr. (prs. impedisco) sprečiti; omesti; onemogućiti. impedimento m ometanje; smetnja, prepreka. impegnarsi rfl. (prs. m’impégno) obavezati se; založiti se, zauzeti se; ci siamo impegnati a fondo založi smo se (angažovali smo se) temeljno. impegnativo adj. odgovoran, težak; zahtevan; ozbiljan. impegno m obaveza; odgovornost; zalaganje; angažovanost; lavorare con ~ raditi svojski (vredno). impenetrabile adj. neprobojan; neprohodan; segreto ~ nedokučiva tajna. imperativo m zapovedni način,

imperativ. imperatore m car, imperator. imperfezione f nesavršenost; mana, nedostatak. impero m vladavina; carstvo, carevina; imperija. impersonale adj. bezličan. impertinente adj. drzak, bezobrazan, drčan. impeto m žestina; naglost; bes, silina; con ~ silovito, naglo; un ~ d’ ira nastup gneva; agire d’ ~ postupiti impulsivno, bez razmišljanja. impianto m zasnivanje; uvođenje; uređaj, postrojenje; objekat; ~ elèttrico električna instalacija; ~ sportivo sportski objekt. impiegare tr. (prs. impiègo) upotrebiti; uložiti; namestiti, zaposliti. impiegato m, f -a službenik, službenica. impiego m upotreba; korišćenje; zaposlenje, nameštenje; pieno ~ puno radno vreme. implorare tr. preklinjati, zaklinjati, moliti. imponente adj. veličanstven; impozantan; ugledan. imporre tr. (impongo, imposi, imposto) nametnuti; naložiti; postaviti, položiti; ~ un nome nadenuti ime. importante adj. važan,

I

111

imprevedibile

I

značajan; znatan; occasione ~ važan događaj; l’~ è ... bitno je... . importanza f važnost, značaj; dare ~ a qcs. pridavati važnost nečemu; darsi ~ praviti se važan; che ~ ha? zar je to važno? importare (prs. impòrto) 1. tr. uvoziti; uvesti. 2. intr. vrediti; biti važan; m’importa molto che ci sia anche tu jako mi je stalo da budeš i ti prisutan; non me ne importa ne marim za to; non importa (niente) nije važno, ne mari. importo m iznos, visina; suma. impossìbile adj. nemoguće; ciò è ~ to je nemoguće; rendere ~ onemogućiti. imposta f šalon; porez, namet, dažbina; ufficio imposte poreski ured. impostare tr. staviti, postaviti; zasnovati. impoverire tr. osiromašiti; oslabiti. impreciso adj. neprecizan, neodređen; nejasan. impresa f poduhvat; podvig; preduzeće, firma. impressione f utisak, impresija; izdanje; štampa; ho avuto l’ ~ che... stekao sam utisak da...; fare ~ ostaviti utisak. imprevedibile adj. nepredvi-

dljiv. imprevisto adj. nepredviđen, neočekivan; salvo imprevisti ako se ne dogodi nešto nepredviđeno. imprìmere tr. (imprimo, imprèssi, imprèsso) utisnuti; ~ nella mente urezati u pamćenje; ~ il marchio ostaviti svoj pečat. impronta f otisak, trag; žig, pečat; ~ digitale otisak prstiju. improvviso adj. iznenadan, neočekivan; d’ ~, all’~ iznenada. improvvisamente adv. iznenada, najedanput. imputato m okrivljenik, optuženik. in prp. u, na; spaja se s određenim članom: nel (in + il), nello (in + lo), nella (in + la), nei (in + i), negli (in + gli), nelle (in + le); označava; 1. stanje u mestu, položaj, prilike (i u prenesenom značenju); àbita in città stanuje u gradu; vive in campagna živi na selu; se ne stava in disparte stajao je po strani; nei pressi di Kragujevac u blizini Kragujevca; versa in difficoltà finanziarie nalazi se u novčanim poteškoćama; (uvodi deo imeničkog predikata); il pranzo è in tàvola ručak je na stolu; ora siamo in licenza sada smo na odsustvu. 2. kretanje prema; è andato in campagna

112

in

otišao je na selo; è tornato in città vratio se u grad; urtare in un ostàcolo (contro un o.) naići na prepreku; dare in un muro udariti o zid. 3. kretanje (po ili kroz); andare in giro per la città ići uokolo po gradu; passeggiare su e giù nella stanza šetati tamo-amo po sobi; camminava nella nebbia šetao je po magli. 4. promenu stanja, mesta, vremena; convertire in oro promeniti u zlato; andare in fumo rasplinuti se, otići u vetar; passare di città in città prelaziti iz grada u grad; di giorno in giorno iz dana u dan. 5. deobu; dividere in parti uguali podeliti na jednake delove; taglieremo in due quella mela prepolovićemo onu jabuku. 6. određeno vreme; in primavera u proleće; nel 1909 godine 1909; nel volger dei sècoli tokom vekova; in vecchiaia u starosti; in giornata još danas; in guerra za vreme rata. 7. trajanje; lessi il libro in poche ore pročitah knjigu za nekoliko sati; finì il lavoro in soli tre giorni završio je rad za samo tri dana. 8. način; entrò in punta di piedi ušao je na prstima; vive in misèria živi u siromaštvu; parlava in dialetto govorio je dijalektom; te lo dico in confìdenza kažem ti to u po-

verenju. 9. ograničenje; è bravo in matemàtica on je vrlo dobar u matematici; si è laureato in biologìa diplomirao je biologiju; dottore in lèttere doktor književnosti; commerciante in legname trgovac drvima. 10. materiju, stvari; un’incisione in rame bakrorez; rilegare in pelle uvezati u kožu. 11. nameru; dare in prèstito pozajmiti; l’ho avuto in regalo primio sam to na poklon; accórrere in difesa priteći u pomoć; in prova della mia amicizia kao dokaz mojeg prijateljstva; li hanno chiamato in aiuto pozvali su ih u pomoć. 12. sredstvo; viaggiare in treno putovati vozom; andare in barca voziti se čamcem; descrìvere in poche parole opisati u par reči. 13. semantički element opisnih glagolskih oblika; non sono in grado di capire nisam sposoban razumeti; questo treno è in coincidenza col direttìssimo ovaj voz ima vezu s ekspresnim; ho messo in órdine i miei libri sredio sam svoje knjige; siamo andati in giro per tutta la giornata skitali smo ceo dan. 14. adverbijalni izraz; in breve ukratko; in fretta brzo, žurno; di quando in quando po neki put, s vremena na vreme; in séguito a usled; in quanto a što se tiče.

I

113

inabile

I

inabile adj. nesposoban (a qcs. za nešto); nespretan. inabitato adj. nenaseljen, nenastanjen. inaccessibile adj. nepristupačan, nedostupan. inalterabile adj. nepromenljiv, neizmenljiv. inammissibile adj. nedopustiv; neprihvatljiv. inattivo adj. neaktivan. inaugurare tr. svečano otvoriti, inaugurisati; započeti, zasnovati. incadescente adj. usijan, užaren; discussione ~ vatrena diskusija. incantare tr. očarati, opčiniti. incantarsi rfl. zaneti se, biti očaran; diviti se. incantévole adj. čaroban, divan; očaravajući. incapace adj. nesposoban (di qcs. za nešto); è incapace di mentire nije sposoban da laže. incaricare tr. (prs. incàrico) zadužiti, obavezati, naložiti; ~ qn. di qcs. poveriti nekome nešto. incaricarsi rfl; ~ di qcs. uzeti nešto na sebe, zauzeti se za što. incàrico m zaduženje; dužnost; služba; zadatak; per ~ di po nečijem nalogu. incasso m naplaćivanje; naplata; pazar.

incauto adj. neoprezan, nesmotren. incavolato adj. ljut, besan. incendio m požar. incertezza f neizvesnost, nesigurnost; neodlučnost; avere qualche ~ biti u nedoumici. incerto adj. nesiguran, neizvestan, neodređen; tempo ~ promenljivo vreme. inchiesta f istraživanje, anketa; commissione d’ ~ istražna komisija. inchinare tr. (prs. inchino) nagnuti, prignuti. inchinarsi rfl. pokloniti se; pokoriti se. inchino m naklon. incidente m nezgoda; incident; ~ stradale saobraćajna nesreća. incirca adj. oko; all’ ~ približno, otprilike. inclùdere tr. (includo, inclusi, incluso) sadržavati; uključiti; obuhvatiti; trasporto incluso uključujući transport. incominciare tr, intr. (prs. incomincio) početi, počinjati, započeti. incompetente adj. nenadležan; nestručan; nesposoban. incompleto adj. nepotpun, nekompletan. incomprensibile adj. nerazumljiv, neshvatljiv. incondizionato adj. bezuslovan.

114

indispensàbile

inconfortevole adj. neudoban, nekomforan. incontrare tr. (prs. incóntro) sresti, susresti; ~ un ostacolo naići na prepreku. incontrario adv. all’ ~ suprotno, obrnuto, naopako. incontro 1. m susret, sastanak; (sportski) meč, utakmica. 2. prp. i adv. prema, ka, u susret; nasuprot; andare ~ a qn. ići nekome u susret; venire ~ doći u susret. inconvenienza f nepogodnost, neprikladnost; neumesnost. incoraggiare tr. hrabriti, ohrabrivati. incoscienza f nesavesnost, nebriga. incredìbile adj. neverovatan. incrociare tr. (prs. incrócio) ukrstiti; ukrstiti se; ukrštati se; la strada incrocia la piazza ulica se ukršta sa trgom. incrocio m raskrsnica; all’~ na raskrsnici. incubo m noćna mora. incuràbile adj. neizlečiv. indàgine f istraživanje, ispitivanje; fare indagini raspitivati se. indebitare tr. zadužiti, opteretiti dugovima. indebitarsi rfl. zadužiti se. indecisione f neodlučnost; nerešenost; oklevanje.

indeciso adj. neodlučan, nerešen, neodređen. indegno adj. nedostojan; sraman, bedan. indeterminato adj. neodređen. indicare tr. (prs. indico) pokazati, naznačiti; ~ la strada a qn. pokazati kome put. indicazione f oznaka, obeležje; označavanje; uputstvo; napomena. indice m kažiprst; (di un libro) sadržaj; indeks. indietro adv. natrag, nazad; è rimasto ~ zaostao je; siamo tornati ~ (siamo ritornati) vratili smo se; all’ ~ unazad; essere ~ zaostajati; voltarsi ~ osvrtati se; tirarsi ~ povući se , uzmaći. indifferente adj. ravnodušan; indiferentan, neosetljiv; fare ~ praviti se ravnodušan; per me è ~ svejedno mi je. indifferenza f ravnodušnost; indiferentnost. indimenticàbile adj. nezaboravan. indipendente adj. nezavistan (da qcs. qn. od čega, koga); rendersi ~ osamostaliti se. indirizzare tr. (prs. indirizzo) upututi, usmeriti; adresirati (pismo). indirizzo m adresa; naslov; smer. indispensàbile adj. nužno po-

I

115

pogađati. industrijski. indivìduo m pojedinac. nadevati. nagovoriti. zapaljenje. infanzia f detinjstvo. indotto) navesti. manje vredan. na sebe. niži. infamia f sramota. čime). infektivan. oblačiti. all’~ beskrajno. bolničarka. filovati. indubbio adj. indurre tr. razbiti. infrangere tr. lošiji. infinite volte bezbroj puta. di qualità ~ lošijeg kvaliteta. neophodan. infelice adv. (prs. nepostojeći. infilare tr. inferno m pakao. indolcire tr. odgonetnuti. osladiti se. slab. donji. infermo adj. voleva informarsi dell’andamento della situazione želeo je obavestiti sebe o kretanju situacije. za nešto). ha avuto un ~ doživeo je nesreću. bez sumnje. beskonačno. navući. indussi. (prs. neveran. naposletku. adj. (induco. nesrećan. f -a bolničar. koji se tiče (nečega). 2. nemoćan. m industrijalac. infatti adv. osoba. industriale 1. nesalomiv. beskonačnost. naime. 2. bolestan. slomiti. ~ di mente umobolan. navoditi. inevitàbile adj. zbilja. vezan (a qcs. nesumnjiv. nesavitljiv. infinito 1. infarcire tr. (prs. zarazan. infilo) uvući. indossare tr. nositi na sebi. niskost. nesumnjivo. udenuti. infettivo adj. gadost. ~ in errore dovesti u zabludu. 116 . zasladiti. neminovan. infermiere m. beskonačan. informare tr. inflessìbile adj. infórmo) obavestiti. indosso adv. m beskrajnost. ~ le scarpe obuti cipele. ~ in tentazione dovesti u iskušenje. infinitamente adv. indubbiamente adv. indovinare tr. inerente adj. ljaga. (plasmare) oblikovati. molto ~ alle nostre aspettative mnogo ispod naših očekivanja. na sebi.indivìduo I treban. napuniti (di qcs. indovino) pogoditi. infine adv. influenza f grip. doista. adj. infortunio m nesreća. ~ allo spiedo nataknuti na ražanj. napokon. infedele adj. obući. indovinello f zagonetka. infiammazione f upala. neizbežan. beskrajan. inferiore adj. najzad. inesistente adj.

rast. innanzi 1. ingegnere m inženjer. ~ tutto pre svega. obmanuti. nezahvalan. oštrouman. 2. prostodušan. uvećati. ingrediente m sastojak. d’ora ~ od sada. (prs. ~ l’alba pre zore. all’ ~ u početku. inicijal. iniezione f injekcija. ingrassare (prs. intr. dosetljiv. ingrandimento m uveličavanje. 2. ~ il tempo prekratiti vreme. inglese 1. ~ le speranze izneveriti nade. podebljati. iniziale 1. lente d’~ uveličavajuće staklo. adj. avere ~ početi. neugodan. naivan. zaljubljen. toviti. chiave ~ francuski ključ. se non m’inganno ako se ne varam. talenat. ingómbro) zakrčiti. adj. tr. ingiallire intr. pre. ~ un’offesa progutati uvredu. inghiottire tr. ingrato adj. f početno slovo. napred. Inghilterra f engleska. sale ~ gorka so. ingegnoso adj.innanzi cuore infranto slomljeno srce. ingrossare (prs. ingannare tr. m zaljubljenik. inizio m početak. snalažljliv. ingresso m ulaz. obojiti u žuto. m’innamóro) zaljubiti se (di qn. bezazlen. 2. (prs. biglietto d’~ ulaznica. zastoj. inìzio) započeti. ~ libero slobodan ulaz. zuppa ~ vrsta slatkiša. ingorgo m zagušenje. (diventar grosso) postati debeo. ispunjavati. ojačati. proširenje. ~ la fame zavarati glad. (prs. innamorato 1. ~ navale brodogradnja. debljati se. ~ civile građevinarstvo. adv. ingombrare tr. m englez. (rèndere grosso) činiti debljim. iniziare tr. I 117 . početi. začin (u jelu). inganno) prevariti. engleski. ingegneria f inženjerstvo. preprečiti. u koga). pretrpati. 2. mi sono ingannato sul conto di lui prevario sam se u vezi sa njim. innamorarsi (prs. lingua ~ engleski jezik. početni. 2. pre. ingrasso) 1. facolta d’ ~ tehnički fakultet. saobraćajna gužva. (prs. u početku. (prs. prp. isprva. ingròsso) 1. sposobnost. gojiti. naporan rad. lavoro ~ mučan. ~ il pianto gutati suze. porta d’~ ulazna vrata. progutati. adj. inizialmente adv. ~ industriale mašinstvo. ingiallisco) požuteti. 2. ingegno m um. ubrizgavanje. ingenuo adj. ugojiti se. duhovit. intr. tr. inghiottisco ili inghiótto) gutati.

è tutto l’~ che non mi piace sve zajedno mi se ne sviđa. insistere intr. inno m himna. ~ che mi aspetti dok me 118 . neobičan. dodatak. installo) namestiti. inquilino m stanar. installare tr. ~ nazionale nacionalna himna. insegnante m nastavnik. nemir. innovare tr. inserto m fascikla. all’~ prema gore. insomma adv. nemiran. neuobičajen. il giorno ~ dan pre toga. umetak. bezazlenost. bezuman. (prs. insufficiente adj. insalata f salata. inquieto adj. inquinare tr. mi sta sempre ~ uvek mi je pred očima. uz to.inno I ubuduće. insistétti. tenere ~ držati na okupu. insolente adj. innocenza f nevinost. ~ a pred. oznaka. sastaviti. lud. inserisco) umetnuti. nastava. insistìto) uporno nastojati. insù adv. gore. inoltre adv. istovremeno. insegnare tr. zagađivati. nebrojen. uvući. neopažen. ~ pubblicitario reklamni spot. znamenje. (prs. predavati. ~ mista mešana salata. innòvo) obnoviti. predmet. obnavljati. insuccesso m neuspeh. do sada. insegna f natpis. ujedno. insano adj. insignificante adj. ~ la spina uvući utikač. (prs. instalirati (uređaj). međutim. nenadmašan. zabrinut. naviše. uvesti. intanto adv. insuperabile adj. za to vreme. konačno. zajedno. ~ che pre nego što. ispred. innumerévole adj. insieme 1. pored toga. insegnamento m poučavanje. najzad. 2. insert. osim toga. postaviti. nedovoljan. bezobrazan. napokon. l’ ~ proposito pokušaj samoubistva. (insisto. inosservato adj. (prs. insolito adj. učitelj. insistirati. insonnia f nesanica. m celina. insistenza f upornost. inségno) poučavati. adv. obuka. nesavladiv. dall’ ~ odozgo. inquietùdine f uznemirenost. ~ luminosa svetleća reklama. drzak. inserire tr. mettere ~ okupiti. ploča. bezbrojan. con ~ uporno. beznačajan. per l’~ nekada. neprimećen.

jak. introdussi. tumačiti. prekidati. intorno 1. snažan. međuvreme. invadere tr. ubaciti (novac). prp. interrogare tr. intenzione f namera. (prs. intèrrogo) pitati. blizak. (intèndo. prisan. raspon. interesse m zanimanje. invano adv. intenzivan. intenso adj. zanimljiv. nel tuo ~ za tvoje dobro. pauza. uvoditi. osvojiti. intimo adj. uzalud. interrómpere tr. intermedio adj. intervallo m razmak. napasti. u blizini. intéso) (capire) razumeti. adv. intèrprete) predstavljati. celokupan. ~ il discorso započeti razgovor. interesovanje. interruppi. zanimati. non me ne intendo ne razumem se u to. razumeti se. interpretator. beskorisno je. razuman. interesovati se (a qcs. intelligente adj. (prs. netaknut. lettera d’~ preporuka. è ~ uzalud je. potpun. (prs. aver ~ di fare nameravati nešto da se učini. važnost. pagare un ~ del 5 per cento platiti kamatu od 5%. inùtile adj. unutrašnji. introdótto) uvesti. intatto adj. invec- I 119 . di qcs. dogovoriti se. odmor (u školi). ceo. ~ a oko(lo) čega. potpun. razborit. beskoristan. unutarnji. zauzeti. nepromenljiv. invecchiare intr. korist. naokolo. za nešto). predstavljanje. okolo. interno adj. interessare tr. uvođenje. prevoditi. intendersi rfl. pametan. interessarsi rfl. žestok. ispitivati. intési. che cosa intende dire con ciò? što mislite time reći? s’intende! naravno! intesi! u redu! non ho inteso bene nisam dobro čuo. prevodilac. čitav. izvođač. intero adj. con ~ namerno. intiman. introduzione f uvod. nekoristan. 2. intèrprete m tumač. (interrómpo. interpretare tr. interrótto) prekinuti. non era mia ~ nisam imao nameru. (introduco. invariabile adj. interessante adj. inténdere tr.invecchiare čekaš. interruttore m prekidač (struje). introdurre tr. tutt’intorno okolo naokolo. uzaludan. srednji. upasti. zanimati se. (aver intenzione) nameravati. intruso m uljez.

istruìsco) 120 . nerazuman. isolare tr. nervirati. fax). irranggiungibile adj. međutim. invernale adj. investire tr. d’~ zimi. odvojiti. čas(ak). adj. zimski. srdžba. nepropisan. istituzione f ustanova. izolovan. irresistibile adj. invìto) pozivati. nevidljiv. irragionevole adj. (prs. instinkt. iscrizione f upis. invitare tr. (prs. nerealan. nell’~ che pod pretpostavkom da. 2. natpis (na kamenu).. investicija. ljutiti. invènto) izumeti. pozivanje. ìrrito) razdražiti. što se mene tiče. institucija. invidiare tr. zavod. nedostižan. inviare tr. zazivati. ispìro) nadahnuti. involto m svežanj. (prs. irregolare adj. bes. uputiti (pismo. invece adv. per ~ iz zavisti. pronalaziti. neregularan. stariti. degno d’~ zavidan. upisati se. invisìbile adj. neodoljiv. udar (o nešto). invenzione f izum. (prs.. irritare tr. investimento m ulaganje. pronalazak. biglietto d’ ~ pozivnica. naprotiv. poslati. (prs. un ~ rìgido oštra zima. odvojen. iscrivere tr. nedohvatljiv. neujednačen. all’~ odmah. inverno m zima. ~ qn. ljutina. un ~ ! samo trenutak! istinto m (prirodni) nagon. isolato 1. iscriversi rfl. pregaziti. invìdio) zavideti nekome. invidioso adj. neredovan.. usamljen. upisati. prizivati. isola f ostrvo. naleteti na nešto. inspirisati. ~ magistrale učiteljska škola.invece I chio) ostariti. invidia f zavist. invèsto) uložiti (novac). ja. tassa d’ ~ upisnina. (prs. m stambeni blok. ~ nautico pomorska škola. ~ per me. istante m trenutak. (prs. izdvojiti. irreale adj. ~ fiducia ulivati poverenje. hipermarketi. ira f gnev. invocare tr. invìo) slati. zavoj. ipòtesi f pretpostavka. nerazborit. io prn. ipermercato m veliki marketi izvan grada. a cena pozvati nekoga na večeru. istituto m institut. né ~ né voi ni ja ni vi. istruìre tr. invito m poziv. zavidan. una giornata ~ zimski dan. nepravilan. ispirare tr. ~ di Dio božji gnev. (prs. omot.. ~ pedonale pešačko ostrvo. inventare tr. hipoteza.

) karate. džins) farmerke. j (i lunga) m slovo j. judo m inv. jazz m inv. kiwi m inv. (eng. Ј K K. nastava. ka. 121 . in ~ (na) italijanskom. (engl. k (kàpa) f ili m inv. m jugosloven. (skrać. km. kivi. all’ italiana na italijanski način. (skrać. instrument. mlađi. (eng. džez) džez. jeans m pl. j J. italijanski. alat. italiano 1. (jap. itinerario m plan puta. adj.km poučavati.) v. velikih dimenzija. joystick m (eng.) mlazni avion.) džip. karatè m (jap. jugoslovenski.)(izg. jolly m inv. istruzione f obuka. chilometro kilometar. m Italiano Italijan.) junior. turistički obilazak. uputstva. istrumento m oruđe. ketchup m. kg. maršruta. jet m (eng. slovo K. italijanski jezik. 2.) džudo. jeep f (eng. istruzioni per l’uso uputstva za upotrebu.) v chilogrammo. ručica za upravljanje računarom.) (izg. jumbo m (eng. (lat.) džojstik.) džambo. jugoslavo 1. džoker. capisce l’ ~ razume italijanski. junior adj. terensko vozilo.) kečap. adj. 2.

laguna f laguna. marljiv. f sg. labirinto m lavirint. svetiljka. liti suze. andare troppo in ~ otići predaleko. ~ di l 122 . oplakivati. per qcs. prn. venire di ~ dolaziti odande. lopov. laménto) žaliti. vredno. ladrone m lopuža. lacrimare tr. morski rukavac. lampadario m luster. mi lagno) žaliti se (di qcs. la 1. dronjav. chiusura ~ rajsferšlus. notizia ~ kratka vest. je. là adv. lana f vuna. lacrime di gioia suze radosnice. laggiù adv. làmpada f (viseća) lampa. lacero adj. l (èlle) m ili f l. lamento m jadanje. scoppiare in lacrime briznuti u plač. jadikovanje. le labbra f) usna. određeni član ž. na nešto). lamentare tr. svetlucati. art. sečivo. iskidan. lama f oštrica. (prs. sulle sponde del ~ na obalama jezera. lampo m blesak. plitki zaliv. làcrima f suza. lampeggiare intr. in un ~ u tren oka. con le lacrime agli occhi sa suzama u očima. lampadina f sijalica. laboratorio m laboratorija. ju. 1. f sg. bolni krik. fleš. vredan. l l L. il giardino è di ~ vrt je s one strane. (prs. lizati. nožić za brijanje. lago m jezero. qua e là tu i tamo. ~ votiva kandilo.) malina. oplakivati. lampone m (bot. lamentarsi rfl. žaliti se. al di ~ s one strane. 3. scòstati più in ~ makni se malo dalje. labbro m (pl. città della ~ Venecija. jadikovati. laboriosamente adv. tu. làgrima f lacrima. lambire tr. jauk. ~ leporino zečja usna. lametta f britvica. lampéggia) sevati. tamo dole. pocepan. zapljuskivati. ladro m kradljivac. viseći svećnjak. tamo.L. 2. s naporom. naporan. lagnarsi (prs. munja. roda. laborioso adj. di ~ vunen. blesnuti. odrpan.

a ~ pored. uz bok. m. prostran. latte m mleko.latte vetro staklena vuna. ostaviti. peščara. ne biti sitničar. ~ di stomacco osećaj praznine u stomaku. lascia fare a me pusti da ja to uradim. lasciare tr. lancio) baciti. lancetta f (dell’orologio) kazaljka. lastra f ploča. pučina. lanciatrice f bacačica. lukavac. adj. denti di ~ mlečni zubi. lazanje. ~ del martello bacanje kladiva. prostranstvo. otvorenost. tamo gore. non mi lascia vivere ne da mi mira. languore m slabost. široki rezanci. lassù adv. ~ andare opustiti se. d’altro ~ s druge strane. igla (na mernom instrumentu). ~ un grido kliknuti. landa f pustara. lasagne f pl. lasciali dire naka samo pričaju. bok. lasciami stare! ostavi me na miru! non si lascia dir nulla ne da ništa da mu se kaže. zapustiti se. latitudine f geografska širina. negli affari uvesti koga u poslove. ti sei lasciato ingannare pustio si da te prevare. širokogrudost. nadgrobna ploča. essere di mànica larga biti široke ruke. dal ~ mio s moje strane. latin. m latinski (jezik). linea ~ aut linija. buona ~ prepredenjak. prekinuti. okno. prestati. larghezza f širina. ~ di vetro staklo. latinski. ~ di salvaggio čamac za spasavanje. fior di l 123 . brzi čamac. il ponte è ~ 20 metri most je širok 20 metara. ~ del peso bacanje kugle. sporedan. ~ pubblicitario reklamna kampanja. držati se podalje od koga. largo 1. lancia f koplje. iznemoglost. stare alla ~ da qn. 2. ~ un’occhiata baciti brz pogled. lansiranje. lasciati convincere dopusti da te ubedim. ~ il mondo preminuti. in lungo e ~ uzduž i popreko. ~ del giavellotto bacanje koplja. lato m strana. bočni. lancio m bacanje. ~ del disco bacanje disca. sono della stessa ~ istog su kova. širina. (pellicola radiografìca) rendgenski snimak. farsi ~ probiti se. napustiti. da tutti i lati sa svih strana. làscio) pustiti. larghi guadagni visoka zarada. latino 1. lanciare tr. na otvorenom moru. 2. làpide f spomen-ploča. (prs. stari rimljanin. širok. fallo ~ aut. adj. laterale adj. hitnuti. al ~ na pučini. ~ qn. ledina. (prs. ~ un missile lansirati raketu. caffè e ~ bela kafa.

giornata di ~ radni dan. f pl. lavorazione f izrada. mašina za pranje veša. advokat. légo) vezati. medicina ~ sudska medicina. prerada. legalan. mettersi al ~ latiti se posla. lattuga f zelena salata. lavorare (prs. spoj. savez. lavarsi rfl.) me ne lavo le mani perem ruke. pavlaka. lattina f limenka. ore di ~ radno vreme. legalizzare tr. làurea f diploma. obrađivati. njoj. umivaonik. 2. ~ straordinario prekovremeni rad. prati. lavare tr. lavastoviglie f mašina za pranje posuđa. legalizovati. lavabo m lavabo. f sg. lavabiancheria f inv. lavagna f (školska) tabla. legge f zakon. ora ~ letnje vreme.lattemiele l ~ kajmak. ~ a secco radnja za hemijsko čišćenje (lavasecco). lavóro) 1. ufficio ~ pravni odsek. ~ di cervello umno raditi. oštro prekoriti koga. povezanost. prati se. legami di parentela rođačke veze. m pravnik. 3. lavo) oprati. prendi il gesso e scrivi sulla ~ uzmi kredu i piši na tabli. leale adj.) ~ il capo a qn. umiti se. lavello m sudopera. studente di ~ student prava. povezati. (prs. studio ~ advokatska kancelarija. (fig. njih. legale 1. esame di ~ diplomski ispit. legare tr. lattemiele m šlag. ~ di gallina žumance sa šećerom. raditi. doktorat 124 . prn. odan. (fig. tavolino da ~ radni sto. làurea in ~ diploma pravnog fakulteta. lavoraccio m odvratan posao. Lega Nazionale Calcio Nacionalni Fudbalski Savez. prn. joj. osvojiti titulu. lavoratore m radnik. lojalan. lavori in corso radovi u toku. posao. 2. intr. méttersi al ~ početi raditi. ih. procedura ~ zakonski postupak. liga. lavatrice f mašina za pranje veša. lega f udruženje. laurearsi (prs. latterìa f mlekara. art. 2. f pl. produttivo proizvodni rad. (prs. buon ~! prijatan rad! le 1. lavoro m rad. infortunio sul ~ nesreća na radnom mestu. veran. zakonit. ~ nero rad na crno. legame m veza. ~ la terra obrađivati zemlju. tr. mi làureo) diplomirati. lavanderia f perionica. obrada. zakonski. ~ sodo naporno raditi. adj.

lak. obamrlost. letteratura f književnost. leggenda f legenda. lembo m ivica. libro di letture čitanka. (comunicazione scritta) list. Lei è molto buono. ~ di credito kreditno pismo. Vas. lettore m čitalac.leva prava. zakonit. figlio di primo ~ sin iz prvog braka. komandna palica. lettura f čitanje. lenticchia f (bot. kuvan. labav. peso ~ laka kategorija. legione f legija. opravdan. lentamente adv. letterario adj. cibo ~ laka hrana. ~ maiùscola veliko slovo. leggeramente adv. legìttimo adj. f ona. secondo la ~ po zakonu. nepromišljen. polako. ~ funebre mrtvački odar. lèggere tr. (lèggo. atletica leggera laka atletika. rub. lesso adj. combatteva da leone borio se ko lav. ležerno. polagan. tabacco ~ blag duvan. divano ~ kauč. un pasto ~ lagan obrok. alla ~ (letteralmente) doslovno. lente f sočivo. letargija. ~ raccomandata preporučeno pismo. ~ minùscola malo slovo. lenzuolo m (pl. leggera differenza sitna razlika. leso adj. ~ d’ ingrandimento uveličavajuće staklo. lento adj. lektira. lei prn.) (spensierato) lakouman. violare la ~ prekršiti zakon. sporo. méttersi a ~ leći. lako. legno m drvo. leggero adj. drva (za ogrev). lèttera f slovo (alfabeta) pismo. pročitati. l 125 . figlio ~ dete rođeno u braku. uomo di lettere književnik. baren. legitiman. Lei Vi. oštećen. di ~ drven. dare del Lei govoriti na „Vi”. književni. le lenzuola) čaršav (za krevet). andare a ~. carta da lettere listovni papir. legna f inv. lètto) čitati. cassetta delle lettere poštanski sandučić. ~ operatorio operacioni sto. spor. doktore. ~ di terra parče zemlje. lepre f zec. štivo. lagan. lav (horoskopski znak). (fig.) sočivo. leva f poluga. pisac. legname m drvo (za građu). lèssi. džojstik. lupa. lektor (na univerzitetu). ~ compensato šperploča. okrajak. leone m lav. dottore Vi ste veoma dobri. testa di ~ tvrdoglavac. letargo m (pl. camera da ~ spavaća soba. ozleđen. blago. letto m krevet. postelja. –ghi) zimski san. (allentato) nenategnut. carne di ~ zečevina. književnički.

~ un dente izvaditi zub. ormar za knjige. ~ la fame utoliti glad. frequenta la terza di ~ pohađa treći razred gimnazije. ~ di testo udžbenik. onuda. izbaviti. libertà f sloboda. levant. librettino m knjižica. dotle. levarsi il cappello skinuti šešir. tamo. ~ elementare svedočanstvo osnovne škole. andare in ~ otići na odsustvo.) libreto. ~ paga platni spisak. libro m knjiga. fin ~ do tada. licèo m gimnazija. nezauzet. levigare tr. oduzeti. libretto m knjižica. dići. dare lezioni držati časove. otpustiti. di lì a poco malo zatim. ~ poetica pesnička sloboda. ~ di scuola školska knjiga. liberazione f oslobođenje. fabbricazione su ~ proizvodnja po licenci. ustati. dopuštenje. a occhio ~ golim okom. è lì che ti aspetta on je tamo i čeka te.levante l levante m istok. ~ sanitario sanitarna knjižica. liberare tr. pobuniti se protiv koga. istočno Sredozemlje. lèvo) podignuti. njih. skinuti. prendere ~ da qn. (muz. ~ d’iscrizione indeks na fakultetu. dozvoliti. li prn. izglancati. lido. far ~ predavati. licenziare tr. superficie levigata glatka površina. 126 . dare via libera dozvoliti nešto. lì per lì u prvi čas. tu. libero) osloboditi. smesta. skloniti. čas. méttere in ~ osloboditi. tuda. lido m peščani sprud. dignuti se. durante la ~ za vreme časa. održati nekome lekciju. kupalište. ~ di pensiero sloboda misli. con vostra ~ sa vašim dopuštenjem. ~ in piedi ustati. liberarsi dalla pressione dello straniero osloboditi se pritiska tuđina. ~ di risparmio štedna knjižica. ~ in volo uzleteti. lì adv. ispolirati. librerìa f knjižara. (prs. lezione f predavanje. di ~ odande. in carta libera na običnoj hartiji. lekcija. levarsi rfl. m pl. licenza f dozvola. ~ premio nagradno odsustvo. levare tr. biblioteka. ~ contro qn. onamo. dati otkaz. per ~ tuda. ~ liceale gimnazijsko svedočanstvo. ih. (prs. lìbero adj. ~ classico klasična gimnazija. ~ antiquaria antikvarnica. istočni vetar. oprostiti se od nekoga. slobodan. libri contabili knjigovodstvene knjige. uglačati. dare una ~ a qn. dati zeleno svetlo. ~ di caccia lovačka dozvola.

un ~ di vino litra vina. ~ fine srećan završetak. blag. una lingua moderna (viva) savremeni (živi) jezik. priobalni. pravdati se. pagare la ~ platiti račun. litorale 1. liquido adj. ~ elettorale birački spisak. lista. lagan. limone m limun (stablo i plod). lieve adj. jasan. lìtigo) prepirati se. liquore m liker. ~ di velocità ograničenje brzine. essere in prima ~ biti u prvim redovima. tečan. adj. nalickan. ~ di traghetto trajektna linija. giallo ~ limun žuta boja. čist. mettere in ~ uneti u spisak. di ~ lanen. tekući. parnica. lirski. liscio adj. ograničenje. limitare tr. linguaggio m govor. (riga) redak. proziran. lìrico adj. hepiend. lira f lira (novac i instrument). limitirati. avere la ~ biti rečit. lìmite m granica. lite f sudski spor. svađa. povlaka. lìmito) ograničiti. likvidan. lima f turpija. zadovoljan. doteran. lino m lan. ~ dei prezzi l 127 . razgraničiti. (prs. svađati se. teatro ~ opera. ~ prezzi cenovnik. m primorje. 2. obalski pojas. gli è andata liscia prošao je jeftino. glatko je prošlo. ~ di età starosna granica. uglačan. ravan.livello lieto adj. lineetta f crtica (grafički znak). lìnea f crta. cantante ~ operski pevač. ~ aèrea avionska linija. veseo. izvukao se. čist. limit. litigio m rasprava. passagio a ~ prelaz preko železničke pruge. način govora. ~ di confine granica. una ~ straniera strani jezik. una ~ materna maternji jezik. livello m nivo. ~ ferroviaria železnička pruga. è caduta la ~ prekinula se veza. limonata f limunada. listino m spisak. bistar. uredan. lingua f jezik. sono ~ di rivedervi radujem se što vas opet vidim. primorski. mantenere ~ paziti na liniju. radostan. l’ha passata liscia. ~ dei cibi (o delle vivande) jelovnik. gladak. lindo adj. ~ dei cambi kursna lista. lievito m kvasac. lak. red. lìmpido adj. nei limiti del possibile u granicama mogućeg. ~ del mare nivo mora. međa. té al ~ čaj sa limunom. ~ delle acque vodostaj. litigare intr. svađa. lista f popis. (prs. litro m litra.

venire alla ~ izaći na videlo. daljina. njihovi. sjajan. oni. sjajan. naselje. divenir ~ pomodreti. 2. m sg. ~ turisticà turističko mesto. drži se kopna. okaljan. blistav. slaviti. po dužini. lode f pohvala. adj. bruto. luci di posizione poziciona svetla. lottare intr. m modrica. lòtto) boriti se. lubrìfico) podmazati (mašinu). livido 1. uglačan. ga. rvati se. adj. lokalni. uprljan. logicamente adv. loda il mare e tieniti alla terra hvali more. lotteria f lutrija. pojaviti se. hvale vredan. adv. modar. ~ naturale. roditi koga. njihov. poco ~ nedaleko. lotta f borba. bolletta della ~ račun za struju. lokal. lontano 1. ~ notturno noćni bar. (prs.) ševa. dalek. veštačka svetlost. un filo di ~ tračak svetlosti. m sg. da ~ izdaleka. rvanje. uzdužni. lodola f (zool. parole di ~ reči pohvale. luci d’ arresto stop-svetla. daleko selo. locanda f krčma. treno ~ lokalni voz. lodévole adj. njega. 2. lo 1. njih. di ~. in buona ~ prikazati nešto u dobrom svetlu. pohvaliti. njima. 2. un paese ~ daleka zemlja. lubrificare tr. pohvalan.livido l nivo cena. art. mesni. olovne boje. one. prn. -e. prljav. -o. -a. non ~ vedo mai ne vidim ga nikada. neanche ~ ni približno. daleko. luce f svetlost. dare alla ~ qn. adj. (prs. locale 1. lodare tr. lùcido 1. lòdo) hvaliti. -a. logičan. loro adj. località f mesto. una ~ accanita e sanguinosa ogorčena i krvava borba. lordo adj. logično. longitudine adj. (prs. ~ libera rvanje slobodnim stilom. loggione m galerija (u pozorištu). predeo. logico adj. to. una mente lucida bistra 128 . conferenza a ~ dei ministri konferencija na ministarskom nivou. artìficiale prirodna. lucente adj. rasvetliti nešto. loggia f loža. prn. lucertola f gušter. lo zìo). ~ popolare di liberazione narodno oslobodilačka borba. blistav. mettere qcs. peso ~ bruto težina. svetlo. 2. fare ~ su qcs. lontananza f udaljenost. adj. m prostorija. ~ di paura bled od straha. (lo studio.

in bocca al ~ ! srećno! il ~ perde il pelo ma non il vizio (posl. lungomare m riva. in nessun ~ nigde. luksuzan. cadde ~ disteso pade koliko je dugačak i širok. ~ nuova mladi mesec. lunghezza f dužina. ai primi di ~ početkom jula. oggetti di ~ luksuzni artikli. ~ la riva uzduž obale. svetao.lutto glava. in ~ di umesto. ~ il viaggio za vreme puta. in primo ~ najpre. svetiljka. luna f Mesec. lusingato adj. 2. lupa f vučica. me l’ha detto ~ on mi je to rekao. lungo 1. (fig. fuori ~ neumestan. l 129 .) ~ comune otrcano mišljenje (ili fraza). cane ~ vučjak. ~ di miele medeni mesec. il ~ ponedeljkom. m sjaj. la ~ splende in cielo Mesec sija na nebu. luogo m mesto. ~ di mare iskusan pomorac. 2. lupacchiotto m mladunče vuka. per noi l’ automòbile è un ~ che non possiamo permétterci za nas je automobil luksuz koji ne možemo sebi priuštiti. mi sono addormentato col ~ acceso zaspao sam pored upaljenog svetla. prp. lutto m žalost za pokojnikom. sjajan. fare il muso ~ obesiti nos. mezza ~ polumesec. ~ d’ onda talasna dužina. lunedì m ponedeljak. lusso m luksuz. notte di ~ noć s mesečinom. il primo ~ prvi juli. lupo m vuk. sjaj. luminoso adj. za vreme. laskati. di ~. njega. lussuoso adj. ~ piena puni Mesec. a fìne ~ krajem jula. bivati. ~ di nàscita rodno mesto. prvoga jula. jarki. in ~ u julu. dug. a metà ~ sredinom jula. luglio m juli. lusingare tr.) vuk dlaku menja al ćud nikada. aver ~ biti. on. šetalište uz more. tirare per le lunghe otezati. lui prn. (fig. adj. polaskan. raskošan. lume m svetlost. duž. lumaca f puž. raskoš. ~ per le scarpe sjaj za cipele.) blistav. esempio ~ svetao primer. abito da ~ crnina. caffè ~ slaba kafa. dugačak. chiedere la ~ tražiti nemoguće.

nessuno nasce ~ (posl. una ~ sull’ onore ukaljana čast. magazin. maestro. ~ come? kako to? macché! adv. eventualno. sprava. ~ patria domovina. zdrobiti. maggiordomo m kućepazitelj. partito di ~ većinska partija. uzvišen. izmrviti. grandi magazzini robne kuće. m. maggio m maj.) kamo sreće! čak i ako. umetnik. m M M. ali. grmlje. madonna f Bogorodica. magari! (excl. već. kasapin. maccherone m makarona.) okaljati. bàttere (scrivere) a ~ kucati (pisati) na pisaćoj mašini. (fig. pega.p. ~ solare Sunčeva pega. far da ~ a qn. ma conj. (fig. màcino) samleti. caffè macinato mlevena kafa. è venuto in ~ došao je automobilom. maestoso adj. macèdone 1. makar.) niko se učen nije rodio. Sua Maestà Njegovo (Njeno) Veličanstvo. ni govora! nikako! ni govora. macchia1 f mrlja. M 130 . ~ da scrìvere mašina za pisanje. macchiare tr. kumovati nekome. od macchiare. macchiato p. gospa. isflekati. osramotiti. madrigna f maćeha. 2. šef posluge. màcchina f mašina. veličanstven. -ai) mesar. macchia mediterranea makija. strada maestra glavna ulica. no. ~ fotografica foto-aparat. macellerìa f mesara. maestà f veličanstvo. taman posla. madrina f kuma. nego. adj. macchia2 f (boscaglia) šikara. m (èmme) f i m M. ma però međutim. automobil. maestro m učitelj. (prs. macinare tr. macedonia f voćna salata. ~ Santa! sveta bogorodice! madre f majka. ~ da cucire mašina za šivenje. magazzino m skladište.M. m Makedonac. caffè ~ kafa sa malo mleka. macellaio m (pl. excl. nipošto. makedonski. maestra f učiteljica.) ljaga. ~ del coro dirigent hora. umrljati. maggioranza f većina.

magnìfico adj. mršav. pulover. loše. viši. la ~ età punoletstvo. mađioničar. tonalità ~ durski tonalitet (u muzici). 2. meno ~! sva sreća! non c’è ~ nije loše. najstariji. mi sento ~ ne osećam se dobro. lavoro a ~ pletivo. farsi ~ prouzrokovati bol. mio fratello maggiore moj stariji brat. maligno adj. veličanstven. divenir ~ omršaveti. više. u krajnjem slučaju. očaravajući. adj. m bolesnik. trač. star ~ ne osećati se dobro. malcontento adj. come ~? kako to? ~ più! nikad (više)! nikako! meglio tardi che ~ bolje ikada nego nikada. adv. la figlia ~ starija kćerka. esser ~ di bolovati od. che tempo ~ ! kakvo prokleto vreme! maledire tr. istituto ~ pedagoška akademija. adj. maledissi.) kukuruz. čaroban. malgrado 1. 2. prekrasan. veličanstveno. magico adj. uprkos. Alessandro ~ aleksandar Veliki. gli è andata ~ nije mu uspelo. maggiorenne 1. parlare ~ di qn. proklinjati. M 131 .p. ~ infettiva zarazna bolest. ho mal di testa boli me glava. forza maggiore viša sila. la maggior parte najveći deo. magnificamente adv. adv. ogovarati nekoga. magistrale adj. (camiciola) majica.maligno maggiore adj. p. maglietta f majica (potkošulja). conj. majstorski. m i f punoletna osoba. maglione m vuneni džemper. carne di ~ svinjetina. magia f magija. najviše. aula magna svečana dvorana. più che ~ više nego ikada. maiuscola f veliko slovo. mago m vrač. bolestan. i pored. neučtiv. na jedvite jade. mai adv. uklet. prasac. nevaspitan. (maledico. nezadovoljan. mada. malapena adv. mais m (bot. malato 1. maldicenza f ogovaranje. maledetto 1. divan. nikada. maledetto) prokleti. male 1. pakostan. 2. punoletan. magičan. 2. stato ~ glavni štab.) veći. s mukom. zloban. maleducato adj. magno adj. proklet. magro adj. maglia f petlja. a ~ jedva. čarobnjak. učiteljski. adj. većim delom. se ~ eventualno. maiale m svinja. u većoj meri. od maledire. maggiormente adv. maionese f majonez. m zlo. il ~ najveći. veliki. zlo. malattìa f bolest. iako. Carlo ~ Karlo Veliki. bol. 2. (compr. suv.

mancanza f pomanjkanje. per ~ di prove zbog nedostatka dokaza. manìa f ludilo. ~ in bianco jesti dijetalno. essere di ~ larga biti široke ruke. ~ a effetto izvršiti. in maniche di camicia bez kaputa. mandolino m mandolina. ~ mia! majko moja! pobogu! manager m (eng. hrana. majka. nahraniti nekoga. mandorla f badem (plod). mamma f mama. 2. ~ la parola prekrštiti reč. idee malsane bolesne ideje. maltretiranje. malsano adj. tr. nedostajati. otpremiti. in che ~? kako? in nessuna ~ nikako. obelodaniti. bolešljiv. protiv volje. malizia f zloba. adj. malincuore adv. 132 . zloban. maniera f način. Canale della Manica lamanš. manico m drška. vedere di ~ krivo ili zlobno gledati. è mancato all’improvviso iznenada je preminuo. manifestare tr. ~ di fiducia nepouzdanje. mangiare 1. a ~ nerado. drška. pokazati. che ~! kakva glupost! mànica f rukav. manifèsto) ispoljiti. praktičan. mana. ~ il treno propustiti voz. ~ a sazietà najesti se. malocchio m urok. tuga. bakšiš. ~ le unghie grickati nokte. običaj. objaviti. (prs. mandarancio m plod dobijen ukrštanjem narandže i mandarine. màndorlo m badem (stablo). dar da ~ a qn. ~ a prèndere qcs. pojesti. con gli occhi gutati nekoga očima. 2. menadžer. essere di ~ biti neraspoložen. malizioso adj. ~ a dire poručiti. maniglia f ručica. pakostan. ~ di magro postiti. ~ a monte upropastiti. mandare tr. ~ il colpo promašiti. pakost. ostvariti. manifestovati. manija. jesti. maltrattamento m zlostavljanje. onesvestiti se. ispoljavati se. ~ qn. poslati. ~ di rispetto nemati poštovanja prema nekome. malumore m neraspoloženje.malinconìa M malinconìa f seta. slati.) direktor. mancare intr. m jelo. m nesporazum. nezdrav. poslati po (nešto). lak za rukovanje. malinteso 1. manifestarsi rfl. nedostatak. ~ di parola ne održati reč. faliti. rimboccare le maniche zasukati rukave. maneggevole adj. melanholija. mancia f napojnica. non ci mancherebbe altro! još bi se i to htelo! ~ di fede izneveriti koga. malaksati. malaksalost. malore m slabost. loše shvaćen.

pružiti nekome pomoć. alto ~ pučina. gente di ~ mornari. legge ~ ratni zakoni. 2. fatto a ~ ručno izrađen. di ~ in ~ postupno. kestenjast. marginale adj. lavoro a ~ ručni rad. (fig. m pomorac. mantenuto) održati. marrone 1. marzo m mart. 2. carne di ~ govedina. frutti di ~ plodovi mora. marcia f hodanje. ručno. smeđ. održavati. màrgine m rub. manuale adj. okrajak. marmellata f marmelada. dare una ~ a qn. mal di ~ morska bolest. sporedni. divota. sotto ~ pri ruci. marmo m mermer. ~ funebre posmrtni marš.) višak. mano f ruka. taster. pešačenje. pomorski. umešati se u nešto. znak. ratni. stare con le mani in ~ sedeti skrštenih ruku. (sport) kladivo. marca f oznaka. ~ d’ opera radna snaga. man mano postepeno. martedì m utorak. màrtire m mučenik. marziale adj. pitom. maron. (mantèngo. margherita f (bot. preki sud. borilački. (prs. udavati. mare m more.) daljinski upravljač.marzo kvaka. mantello m ogrtač. nevažan. čuvati. in alto ~ na pučini. lupo di ~ morski vuk. metter ~ a qcs. adj. marìttimo l. mansueto adj. fuori ~ daleko. venčati. pekmez. ručni. martello m čekić. zadržati. krotak.) ivančica. marinaro adj. morski. arti manuali ručni zanati. obeležje. margareta. per ~ po moru. marite) udati. marš. M 133 . latiti se čega.) prekidač. marito m muž. ~ un segreto čuvati tajnu. marinaio m mornar. ~ la promessa ispuniti obećanje. ~ un impegno ispuniti obavezu. mettere le mani in qcs. poslušan. marciapiede pločnik. prender ~ udati se. manténni. ivični. (teh. arti marziali borilačke veštine. maritare tr. ~ l’ ordine održavati red. manipolatore m rukovalac. maraviglia f čuđenje. dangubiti. mantenere tr. adj. Marte m Mars. plašt. manualmente adv. suprug. bočni. manzo m govedo. (elektr. marchesa f markiza. corte ~ vojni sud. m krupni kesten. pomoći nekome. morem.

gusto ~ veliki užitak. bračni. luda. mattone m cigla. adj. madrac. stvarni. masticare tr. zreo. težak. 2. (argomento) predmet. maschio 1. mausoleo m mauzolej. f ludak. žvakati. porodiljsko odsustvo. materijal. ~ obbligatoria obavezan predmet. materno adj.mascalzone M mascalzone m pokvarenjak. mattinata f (celo) jutro. materijalan. meccànica f mehanika. masivan. (dat.) mozgati. màschera f maska. ~ le parole gutati reči. ballo in ~ maskenbal.) mene. m najviši stupen. secondo ~ po mom mišljenju. dozreti. adj. letto ~ bračni krevet. kita (cveća). intr. 2. snop. massiccio adj. entrare in ~ preći na stvar. masa. dozrevati. najviši. mattina f jutro. frutta matura zrelo voće. registar. čvrst. matita f olovka. ~ prima sirovina. (za oboje) venčanje. consiglio ~ mudar savet. muževan. massa f mnoštvo. meccànico 1. matrimonio m brak. mahnit. un ~ di rose buket ruža. lud. pre podne. (fig. maternità f materinstvo. maternji. stvar. maturare 1. tr. màssimo 1. mattino m jutro. mazzo m svežanj. materiale 1. dozreo. opeka. matrimoniale adj. ne. anello ~ burma. diventar ~ poludeti. matura. m. lični broj. monumentalna grobnica. činiti da sazri. bitanga. mi) ispred lo. pre podne. gad. matèria f materija. gomma da ~ žvakaća guma. le. matricola f upisna knjiga. 1.) mi (ital. stvaran. mužjak (kod životinja). mehanizam. 2. muški. 134 . maksimum. najveći. 2. adj. adj. materinski. gomila. glavni. (acc. esame di ~ ispit zrelosti. maturo adj. di ~ ujutro. mehaničarski. di buon ~ rano jutro. un ~ di carte snop karata. (za muškarca) ženidba. adj. matrice f matrica. me prn. m muškarac. supružnički. matto 1. li. la. m gradivo. materasso m dušek. ~ religioso crkveni brak. 2. 2. ~ civile građanski brak. matterello m oklagija. kalup. massaggio m masaža. non ~ lo ha detto nije mi to rekao.

m Mediterraneo Sredozemno more. medaglia f medalja. prn. 2.) bolji. razmišljati. 2. scuola ~ srednja škola. onesvestiti se. melone m dinja.. a ~ che osim ako. isto. il ~ possibile najbolje što je moguće. adj. voditi. in ~ di qn. moljakati. richiamare alla ~ dozvati u sećanje. melodioso adj. 3. medicina f medicina. (compr. venir ~ alla parola ne održati reč. (compr. nel ~ tempo u isto vreme. nezaboravan. slavan. ~ male! srećom! ni po jada! 2. tu ~ l’ hai detto ti si to sam rekao. il ~ isti. meglio 1. di qualità ~ osrednjeg kvaliteta. meno 1. in ~ prosečno. prosečni. ne mogu a da ne. di bene in ~ sve bolje i bolje. prosjačiti. passare con la ~ del. melograno m nar (drvo). tanto ~ tim bolje. memòria f pamćenje. medio adj. osrednji. meditare tr. la ~ (cosa) di tutte najbolje od svega. m bolje. adj. meditirati.meno mehanički. m mehaničar. membra inferiori donji udovi. ha buona ~ dobro pamti. provoditi (život). ~ condotto opštinski lekar. (compr. venir ~ malaksati. i membri). prositi.. di statura ~ onizak. per il tuo ~ za tvoje dobro.) bolje. mediocre adj. melo m jabuka (drvo). medésimo 1. 2. adv. ekstremitet (pl.) manje.. običan. mendicare tr. adj. per il tuo ~ za tvoje dobro. sredozemni. vredan spomena. melanzana f (bot. le cose vanno per il ~ stvari idu na bolje. certificato ~ lekarsko uverenje. Medioevo Srednji vek.. srednjevekovni. mèdico m lekar. medievale adj. le membra). Medio Oriente Bliski Istok. memoràbile adj.. proći s prosečnom ocenom. lek. manji. istovetni.. a ~ napamet. adv.. mašinski. niente ~ ništa manje. menare tr. u spomen na nekoga. più o ~ manje-više. član (zajednice) (pl. melagrana f nar (plod). membro m ud. (compr. mozgati. adj.) plavi patlidžan. M 135 . meditava la vendetta smišljao je osvetu. najbolje. melodičan. mediterraneo 1. membra superiori gornji udovi. ista stvar.. sredina. f -a jabuka (plod).. media f prosek. devi dare il tuo ~ moraš dati sve od sebe. ~ artificiale proteza. isti. osrednji. srednji. non posso fare a ~ di. 2.) inv. sećanje.

meritevole adj. trpeza. mercoledì m sreda. ricerche di ~ ispitivanje tržišta. pamtiti. (prs. di gran ~ visoke vrednosti. ~ d’arte trgovac umetničkim predmetima. mèrito m zasluga. mercatino delle pulci buvlja pijaca. ~ di qcs. treno merci teretni voz. non mi viene in ~ ne pada mi na um. non c’è da meravigliàrsene tome se ne treba čuditi. m južnjak. il ~ possìbile što je moguće manje. mente f um. non mèrita nije vredno. (prs. pamet. mensile adj. slagati. mesečni. merce f roba. far menzione di qcs. ~ si preparava a partire dok se pripremao za odlazak. vrednost. biti dostojan (čega). čaroban. mentre conj. ~ lungo kraći. menta f nana.) beda. 3. meridione m jug. začuditi se. južnjački. divan. 4. menziogna f laž. divota.) minus. meraviglia f čuđenje. menza. merenda f užina. južni. ~ nero crna berza. per lo ~ u najmanju ruku. manje. (mat. mi meraviglio di te! čudim se tebi! meraviglioso adj. meritare tr. napomenuti. che ti salta in ~? što ti pada na pamet? tenere a ~ imati na umu. meridionale 1. menzionare tr. m manje. divno. tržište. mercante m trgovac. čuditi se. merda f (vulg. mensa f postavljen sto. mentire intr. entrare nel ~ della questione preći na suštinu stvari. scambio delle merci razmena robe. spomenuti nešto. dok. (fig. menu m meni. za vreme. a ~ savršeno. a ~ napamet. imparare a ~ naučiti napamet. mercato m pijaca. dostojan. ~ che potevo fare to je najmanje što sam mogao učiniti.mensa M con ~ spesa uz manji trošak. mento m brada. vredan. a buon ~ jeftino. začuditi.) govno. uomo di ~ zaslužan čovek. zaslužan. prezzo di ~ tržišna cena. Mercato comune europeo Zajedničko evropsko tržište. jelovnik. giorno di ~ pijačni dan. mèrito) zaslužiti. spomenuti. 2. che ~! divno! meravigliare tr. meravigliarsi rfl. di nessun ~ bezvredan. ménto) lagati. ~ di vino trgovac vinom. najmanje. nove ~ quattro devet minus četiri. biti (vrlo) zaslužan za što. 136 . le sette ~ dieci deset do sedam. adj.

sredina. a ~ di posredstvom. prištedeti. dogovoriti se. ~ pubblico vozilo javnog prevoza. mestiere m zanat. nel ~ di. ~ a letto leći. ~ da parte ostaviti na stranu. ~ in ordine pospremiti. ~ piede stupiti. a mezza strada na pola puta. (dat. svrha. 2. staviti.) kos. per ~ di. messaggio m poruka. ~ in scena postaviti na scenu. ~ in onda emtiovati. ~ sembra che non sia giusto čini mi se da nije ispravno. ~ al mondo roditi. metropolitana f metro. divìdere a ~ podeliti u dva dela. velegrad. mese m mesec (kalendarski). ~ su (una) famiglia osnovati porodicu. mètodo m metoda. obući se. meta f cilj. usred. a ~ giugno sredinom juna. polovičan. ci ho messo cinque mesi trebalo mi je pet meseci. tre chili e ~ tri i po kile. ~ insieme sakupiti. quando ti metterai a studiare? kada ćeš početi da učiš? il tempo si mette al bello vreme se prolepšava. mettersi d’accordo složiti se. ~ in viaggio krenuti na put. in ~ alla gente među ljudima. metropola. položiti. mettersi rfl. mescolare tr. ~ quadro (quadrato) kvadratni metar. (prs. ~ a fare qcs. 2. zanimanje. stati (negde). ferri del ~ neophodno oruđe.) mi. a ~ prezzo u pola cene. pomoću. način. messa 1. kročiti. zabadati nos u nešto. mi prn. adj. metallo m metal. il ~ di sarto krojački zanat. početi. početi nešto raditi. m polovina. f misa. misi. mezzogiorno m podne. non potete lasciarmi qui ne možete M 137 . pola. 2. u pogledu nečega. f (il méttere) stavljanje. ~ bocca in qcs. metro m metar. si mise al lavoro dao se na posao. merlo m (zool. izmešati. ~ cubo kubni metar. fanno sempre le cose a ~ nikad ne dovrše stvari do kraja.mi in ~ a qcs. il ~ d’italia italijanski jug. ~ l’àbito obući se. ~ a tavola sesti za sto. a ~ u ponoć. metropoli f inv. srednji. ai primi del ~ na početku meseca.) me. mésso) metnuti. sredstvo. mezzo 1. méttere tr. (mètto. méscolo) mešati. jug. è già un ~ che non piove već mesec dana ne pada kiša. in ~ a nasred. (acc. gradska podzemna železnica. vest. ~ di trasporto prevozno sredstvo. mezzanotte f ponoć. in ~ a usred (čega). metà f polovina. 1.

micio m macan. non ~ ni najmanje. adj. ministero m ministarstvo. mimare intr.način (u muzici). Pubblico Ministero javno tužilaštvo. mila) hiljada. minoranza f manjina. najmanji. ~ lo sapevo nisam imao pojma. m vojnik. migliore adj. minimo 1. m. minestrone m supa s povrćem. bolji. miliardo m milijarda. mica adv. il ~ najbolji. pretiti. (gram. minimalan. mietitrice f žetelica. minerale 1. voglio dire la ~ hoću da kažem svoje mišljenje. kositi. vrlo mali. pokazati (ili izraziti) mimikom. mineralni. le miglia) milja. 2. miglioro) poboljšati. non è ~ vero to uopšte nije istina. rudni. le migliaia) hiljada. 138 . non ho la minima idea uopšte nemam pojma. miele m med. (uz glagol u 1. miètere tr. ~ etnica nacionalna manjina. valjda. acqua ~ mineralna voda. adj. milanski. vlada. 2. adj. maca. miniera f rudnik. mille num. milione m milion. mia 1. vojnički. licu jednine) se. duemila dve hiljade.(pl. al ~ najmanje. 2. adj. ~ grazie! mnogo hvala! i Mille garibaldijevih hiljadu boraca (1860). migliaio m (pl. mlađi . migliorare tr. žeti. militare 1. tono ~ mol . luna di ~ medeni mesec. ratni. non sono ~ tanto ingenuo nisam baš tako naivan. minestra f čorba. non è ~ male zbilja nije loše. kosilica.) manji. ~ e uno hiljadu i jedan. mineral. minigonna f minisuknja. sebe. adj.) comparativo di ~ komparativ umanjenja. 2.mia M me ostaviti ovde. zapretiti. m ruda. nipošto. non credi ~ ne misliš valjda. 3. m najmanja vrednost. ~ in brodo gusta supa. miglio m (pl. m. ugroziti. fare ~ domande mnogo ispitivati. minaccia f pretnja. minacciare tr. (prs. moja. consiglio dei ministri ministarski savet. opasnost. Milanese Milanac. mi vesto oblačim se. sitan. mignolo m mali prst. minore adj. milanese 1. 2. (compr. voglio la ~ roba hoću svoje stvari. me lo scriverò zapisaću to sebi. milza f slezina. ministro m ministar. supa.

modello m uzorak. beni mobili pokretnine. nov. miei) moj. tajanstven. mite adj. jadno. izmeriti. in ~ na način. un ~ econòmico ekonomsko čudo. umereno. mistico adj. modificare tr. čedan. (pl. miràcolo m čudo. (fig. miseramente adv. mirare tr. cadere in ~ zapasti u bedu. i prn. nevolja. 2. 2. spese minute sitni troškovi. motriti. moglie f žena. ad ogni ~. pokretan. miscelare tr. prender ~ oženiti se. pomičan. adj. jadan. sitan. miracoloso adj. umeren uzdržan. današnji. nedostojan. che ~ porta? koji broj nosite? passare la ~ prevršiti meru. ~! za ime boga! misero adj. mìssile m raketa. samilost. di ~ che tako da. misura f mera. bajka. model. adj. priča. modèstia f skromnost. -ica. jadan. mio adj. izmeniti. m minut. scala ~ pokretne stepenice. mešati. legeneda. minuscolo adj.) borovnica. prilika. čudotvoran. misericordia f milosrđe. in certo ~ na neki način. blag. mirtillo m (bot. mittente m i f pošiljalac. ~ fratello moj brat. zagonetan. senza ~ nemilosrdno. mito m mit. pokućstvo.moglie minorenne 1. i mòbili nameštaj.) mirta. sićušan. 2. modo m način. skroman. mirto m (bot. inverno ~ blaga zima. moderato adj. storia mitica mitska priča. mòbile 1. tajanstven. misteriozan. M 139 . mističan. m i f maloletnik. maloletan.) potanki. misèria f beda. m komad nameštaja. modesto adj. in nessun ~ nikako. čudesan. meriti. supruga. nišaniti. obrazac. moderno adj. (muz. moderan. misurare tr. mali.) takt. sraman. troveremo il ~ di naći ćemo priliku da. savremen. merilo. ciljati. con ~ s merom. izmešati. misterija. preinačiti. capacità modeste skromne sposobnosti. formular. minuto 1. stidljiv. un àbito fatto su ~ odelo po meri. bedan. bedno. riempire un ~ ispuniti obrazac. bedan. menjati. čednost. in ogni ~ na svaki način. miserabile adj. mistero m tajna. malen. adj. per ~ di dire tako reći. misterioso adj. mòdulo m obrazac. sitan. i intr.

~ la panna ulupati šlag. more (čega). in ~ u planinama. mnogi. mordace adj. monoton. paese montuoso brdovit kraj. a momenti cadevo dalla scala umalo što nisam pao s stepenica. planina. ekran. crnogorski. trenutan. 3. per il ~ zasada. jednoličan. ~ spìcciola sitan novac. dosadan. m crnogorac. mek. molto 1.) amortizeri (u automobilu). moralan. montenegrino 1. monaca f kaluđerica. molte occasioni mnogo prilika.(engl. popeti se. momentaneo adj. gat. momentalan. vlažan. uznemiravati. monahinja. ispravan. molla f opruga. catena di montagne gorski lanac. mòrbido adj. mónto) intr. (fig. tr. mi è piaciuto ~ jako mi se svidelo. gnjaviti. molo m mol. morbillo m male boginje. umalo. monumento m spomenik. molleggio m (teh. carta ~ papirni novac. dosađivati. andare a ~ propasti. zajedljiv. ~ in còllera rasrditi se. 2. moltipilicazione f množenje. 2. oštar. adj. monastero m manastir. moltéplice adj. mekan. časak. monitor m inv. un ~ di qcs. mandare a ~ sprečiti. a momenti uskoro. rasprava. čestit. čestitost. svetski. montare (prs.) mlitav. molta pazienza mnogo strpljenja. un ~ (di qcs. kovanica. kontrolni uređaj. montone m ovan. mnoštvo.) more (čega). postaviti. morbidezza f mekoća. ~ una màcchina sastaviti mašinu. mandare a ~ pokvariti. penjati se.molestare M molestare tr. mora f kupina. in questo ~ ovaj čas. (fig. giro del ~ put oko sveta. adj. molle adj. planina. montagna f brdo. namestiti. 140 . f naravoučenije. canta ~ bene peva vrlo dobro. nasip. zamalo. il ~ è dei gióvani na mladima svet ostaje. mondiale adj. složen. mondo m svet. višestruk. monografia f monografija.) monitor. moralna pouka. gora. opruge. erìgere un ~ podići spomenik. breg. adv.) ljudi (m pl. momento m trenutak. monotono adj. morale 1.). monte m brdo. razbiti. 2. ~ tempo mnogo vremena. mnogo. adj. m moral. cose dell’ altro ~! neverovatne stvari! moneta f novac.

mùltiplo adj. 2. motore 1. (mòrdo. pokretački. gunđati. un ~ di qcs. mucca f krava muzara. moto m pokret. mulo m mazga. mostrare tr. ~ di sigaretta opušak. movimento m kretanje. ~ a combustione interna motor sa unutrašnjim sagorevanjem. mòrto) umreti. giocare a ~ cieca igrati žmurke. motociclista m motociklista. ala. mucchio m gomila. ~ artistico umetnički pokret. (muòio. mostra f izložba. ha detto un ~ di bugie napričao je svakojake laži. pokret. 2. adj. motorni. a ~ di zbog. smrtan. mulino m mlin. dare ~ dati povod. M 141 . morte f smrt. m smrtnik. ~ giòvane umreti mlad. (prs. multimedijalan. mòrmoro) mrmljati. neman. munsi. mormorare intr. rumoriti. motoscafo m motorni čamac. (di animale) uginuti. moro adj. adj. mozziccone m odrezak. ~ di praviti se. ~ elettrico elektromotor. morii. mùngere tr. gomila nečega. ujedati. hrpa. ~ di rabbia biti van sebe od besa. okrajak. povod. smotra. ~ operaio radnički pokret. mòrso) ugristi. (prs. višestruk. mostro m čudovište. kretanje. smrtonosan. motorino m motocikl. (mungo. multimediale adj. (motoci- cletta) motocikl. ~ ad acqua vodenica. moschea f džamija. promet. uccello ~ kolibri. ~ a due tempi dvotaktni motor. multa f kazna. m motor. mortale 1. mortadella f mortadela.mùngere jedak. méttere in ~ pokrenuti. morire intr. ujesti. stanco morto mrtav umoran. mosca f muva. motivo m razlog. peso ~ muva kategorija (u boksu). (dell’acqua) žuboriti. mughetto m đurđevak. pričinjavati se. móstro) pokazati. multicolore adj. umirati. mòrsi. pokazivati. mozzarella f mocarela (vrsta mladog sira). senza ~ bezrazložno. mosaico m mozaik (zidni ili podni ornament od pločica). višebojan. ~ sindacale sindikalni pokret. mòrdere tr. mostrava di ignorare il fatto pravio se kao da ne zna za događaj. motor. ~ a quattro tempi četvorotaktni motor. šaren. crnomanjast.

proklijati. (posl. nascósi. krenuti. 2. nasale adj. nascosto adj. n. micati se. nacqui. napuljski. musicista m muzičar. zaklon. ~ il letto promeniti posteljinu. izazvati. utvrditi. munire tr. nàscere intr. mutare (prs. museo m muzej. nascondino m žmurke. zazidati. menjati. nascita f rađanje. muto adj. murare tr. mutuo adj. ograditi. strumento musicale muzički instrument. atto di ~ krštenica. skriven. uzajamni. luogo di ~ rodno mesto. (prs. mutav. napoletano adj. kretati. giocare a ~ igrati se žmurke. narro) pričati. mossi. promeniti se. nato) roditi se. tr. izbijati. skrovit. nascondersi rfl. nem. nosni. pobuditi. kretati se. le mura) zid. tr. italiano di ~ rodom Italijan. i muri. narrare tr. muratore m zidar. intr. intr. narciso m narcis. muro m (pl. gaćice. rađati se. rođenje. muoversi rfl. N N N. muto) 1. potecati. (spuntare) oggi il sole ~ alle cinque danas Sunce izlazi u pet. municipio m opština. pokretati. (nasco. međusobni. 142 . kriti se. ~ di luogo preseliti se.municipio munto) musti.) nessuno nasce maestro niko se učen nije rodio. poći. nascondiglio m sklonište. narratore m pripovedač. snabdeti nečim. gubica. promeniti. gaće. pripovedati. ~ da càmera kamerna muzika. è nato con la camicia rodio se sretan. 2. mosso) 1. mùsica f muzika. nascóndere tr. nazalni. mutandine f pl. bedemi. le mura zidine. muso m njuška. cinema ~ nemi film. uomo tutto muscoli čovek sav od mišića. narator. sakriti se. di ~ modesta poreklom iz skromne porodice. (nascóndo. n (ènne) f ili m N. skrivati. muòvere (muovo. nascósto) sakriti. muscolo m mišić. ~ di qcs. pomusti.

odatle. natìo adj. ~ da guerra ratni brod. i vegetali. ~ io ~ lui ni ja N 143 . naravno. naso m nos. nazionale 1. non ne posso più ne mogu više da izdržim. pomorski. jedrilica. nàufrago) pretrpeti brodolom. (prs. brodski. naufragio m brodolom. mučnina. naturalmente adv. lađa. državljanstvo. nazionalità f narodnost. adv. selotejp. me ~ ha parlato on mi je o tome govorio. rodni. non l’ ho visto né mi interessa nisam ga video niti me zanima. i minerali). nastro m traka. ~ a vela jedrenjak. od nascere. ~ a vapore parobrod. (= nativo) rođeni. m Natale Božić. ~ di passeggeri putnički brod. 2. prirodno. ni. m rođendan. navigatore m moreplovac. ~ isolante izolir traka.) propast. (prs. niti. f državna reprezentacija (u sportu). Babbo Natale Božić Bata. navigare intr. nasello m oslić.) avere buon ~ imati dobar nos (ili njuh). natale 1. albero di ~ božićna jelka. vigilia di ~ Badnji dan. me ~ vado sùbito odlazim odmah. acqua ~ obična voda. rodni. prn. razume se. di loro) o njemu. 2. (di questo. costruzione ~ brodogradnja. nàvigo) ploviti. pulirsi il ~ brisati nos. Nazioni Unite Ujedinjene Nacije. adj. adj. battaglia ~ pomorska bitka.p. naturale adj. narodni. prirodan. nautico adj. menare per il ~ vući za nos. muka. nazione f narod. 3. ~ consegue che avete tutti torto iz toga proizlazi da niko nije u pravu. nausea f gađenje. (fig. cantiere ~ brodogradilište. rođen. jednostavnost. narav. naravno. navale adj. pomorski. ne 1. jednostavan. vrpca. odavde. di lei. ~ adesivo samolepljiva traka. nacija. naturalezza f prirodnost. 2. di quello) od toga. o njima. nacionalnost. dakako. i tre regni della ~ tri carstva prirode (gli animali. o tome. naufragare intr. nacionalni. (fig. nautički. (da ciò) iz toga. nato p. nave f brod. (di lui. (fig. ~ da carrico teretni brod. figlio ~ vanbračno dete. o njoj. né conj. scienze naturali prirodne nauke.né di ~ krišom.) propasti. natura f priroda. ~ a vela jedriti.

~ farinosa sitan 144 . crnački. m crnac. razdražljiv. ugovarati. négo) poreći. ~ per sogno nikako. mercato ~. nerv. nemaran. essere di umore ~ biti lošeg raspoloženja. (gram. oro ~ crno zlato.) neto. i adj. niti. c’ è ~ ? ima li koga? netto adj. sistema ~ nervni sistem. negare tr. nebbia f magla. negativamente adv. čak ni. un pensiero ~ jasna misao. oskudica. niko. neutralan. guadagno ~ neto zarada. i conj. neppure adv. groblje. 2. nijedan. (fin. m neprijatelj. partita in campo ~ utakmica na neutralnom terenu. jasan. uno stile senza ~ stil bez snage.) srednji. nebbione m gusta magla. nei. genere ~ srednji rod. neutrale adj. neprijateljski. nero adj. niti. planeta). fare di ~ virtù prilagoditi se prilikama. neve f sneg. esaurimento ~ nervni slom. lavoro ~ rad na crno. negativo adj. borsa nera crna berza. poricati. ~ il permesso uskratiti dozvolu. nessuno prn. 2. negativno. parere ~ negativno mišljenje. necessità f potreba. nafta. adj.neanche N ni on.) snaga. negoziare tr. nemaština. nel.) mrk. neutro adj. necessario adj. nikakav. senza ~ bez ikoga. nella. trgovati. in caso di ~ u slučaju nužde. maglovit. (prs. è ~ treba. chiaro e ~ jasno i glasno. cronaca nera crna hronika. neopredeljen. neutralan. neon m neon. al ~ neonski. crn. negro 1. (fig. čist. dogovarati. grobnica. niti. pregovarati. il itd. adj. čak ni. i conj. (fig. nervozan. nesavestan. da ~ neprijateljski.). nemmeno adv. neophodan. neodređen. i conj. nello prp. crnoput. Nettuno m Neptun (bog. dare ai nervi ići na živce. potrebno je. protivnik. nervoso adj. nebbioso adj. odrečan. nelle. (= in + i. nemìco 1. nehajan. necropoli f inv. colore ~ neodređena boja. negozio m (affare) posao. (bottega) radnja. in nessun modo nikako. prodavnica. nužda. negligente adj. potreban. nervo m živac. negativan. neanche adv. živčani. čak ni.

najamnina. dati u najam. čist. dosadan. ništa. mi. (gram. sei un gran ~ veliki si gnjavator. ~ di cocco kokosov orah. m. di famiglia ~ iz plemićke porodice. nientedimeno adv. che ~! kakve li dosade! noioso adj. čini se da neće. névica pada sneg. zakupnina. plemenit. fra ~ između nas. sestrić. per ~ za nas. noia f dosada. immagine nitida jasna. ~ moscata muškatni orašćić. m ništa. ha pagato ~ che mezzo milione platio je ni manje ni više nego pola miliona. un bel ~ ama baš ništa. 3. (posl. palla di ~ grudva snega. udubljenje u zidu. sestričina. unuka. fa ~ ne mari. per ~ nimalo. niukoliko. noce f orah (plod). štetan. škodljiv. nocciolina f kikiriki. omrznuti. fuori i N 145 . otmen. ~ matrimoniale bračna veza. adj. nas. ugled. i prn. no adv. nitido adj. chiamare per ~ zvati imenom. nevicare intr. m orah (drvo). noleggiare tr. bistar. se ~ inače. dosađivanje. nòbile 1. unajmljivanje. cosa da ~ beznačajna stvar.) imenica. 2. vlastela. unuk.nome sneg. nobiltà f plemenitost. ho un ~ nella gola steglo mi se grlo. lo conosco di ~ poznajem ga po imenu. niente 1. davanje u najam. ~ paura! bez straha. nikako. nicchia f niša. noleggio m iznajmljivanje. (prs. effetto ~ (sullo schermo televisivo) „sneg” na ekranu. ne. noléggio) unajmiti. nocciola f lešnik. ninnare tr. uzeti u najam. dire di ~ kazati ne. 2. dar ~ dosađivati. uspavati (pevajući). senza dir ~ a da ništa ne kaže. plemićki. ne boj(te) se! 2. ne smeta. nocivo adj. vlastelin. ~ affatto nipošto. non mi sento ~ bene uopšte se ne osećam dobro. zakupiti. u našem kraju.) glas. névica) snežiti. jasan. dare a ~ iznajmiti. f bratanica. m bratić.) tutti i nodi vengono al pettine svako delo izađe na videlo. nido m gnezdo. pare di ~ čini se da nije. plemić. nodo m čvor. iznajmiti. ništavilo. (prs. plemstvo. nipote 1. oštra slika. adv. nome m ime. noi prn. non fa ~ ništa zato. ninnananna f uspavanka. da ~ kod nas. ni više ni manje. prendere a ~ unajmiti. (fig. plemići. venire a ~ dosaditi.

noto adj. di ~ noću. non adv. notévole adj. (fattura) račun. a ~ di legge po zakonskim propisima. ~ c’è di che nema na čemu. nazvati. (relazione) izveštaj. ~ è nije. uprkos (čemu). dare ~ di qcs. 2. pozamašan. takođe i. di ~ po pravilu. saopštenje. tuga. ne samo. (elenco) popis. (nostra f. della ~ bakin. nostrano adj. napomena (skrać. (prs. m naše (dobro). obavestiti nekoga o nečemu. ~ ti muòvere! ne miči se! ~ avevi detto che l’avresti fatto sùbito? zar nisi rekao da ćeš to odmah učiniti? ~ allineato nesvrstan. beleška. naimenovati.nomignolo N nomi! da čujemo imena! nomignolo m nadimak. čežnja. naški. nostre f pl.B). severnoamerički. opaziti. i prn. severni. per tua ~ e regola da bi znao da se ravnaš. normalmente adv. nòmino) imenovati. nostro 1. nonché adv. ~ ci vado ne idem tamo. pravilan.) nota. deveti. ~ complesso to je dug rad. nòrdico adj. degno di ~ vredan pomena. ~ vedente slabovidan. notizia f vest. normalan. slep. zapaziti nešto. notare tr. a i složen. nonno m deda. è un lavoro lungo. notizie biografiche biografski podaci. buona ~ laku noć. nordamericano adj. pravilo. ~ c’è nema. 2. obavest. normalno. značajan. render ~ objaviti. nono 1. m devetina. adj. il ~ dell’ Italia severna Italija. a kamoli. norma f norma. nord m sever. ultime notizie poslednje vesti. ~ vedere l’ ora jedva čekati. ho avuto ~ dobio sam obaveštenje. adj. camicia di ~ spavaćica. normale adj. nostalgia f nostalgija. 146 . nota di accredito kreditna nota. pravilno. i conj. notar. notaio m beležnik. ~ appena čim. nostri m pl. prendere ~ di qcs. iako. nonna f baka. po noći. ~ est severoistok. notte f noć. N. domaći. notifica f obaveštenje. zabeležiti.) naš. ~ di vita način života. nonostante prp. ne (pred glagolom). poznat. oznaka. far ~. nota f znak. znatan. ~ che premda. nominare tr. ho dato ~ di ciò a loro obavestio sam ih o tome. (muz. a qn. a ~ di severno od. questa ~ noćas. notabene m inv. del ~ dedov. dedin.

(notizia) vest. nocésti. numerisati. che c’è di ~? šta je novo? šta ima N 147 . novella f novela. nove num. iznova. il primo ~ prvog novembra. nùmero m broj. nov. mlad. nuotatore m. oštetiti (koga). noćni. adj. ženski stil. f neudata žena. nuora f snaja. m nokturno. ~ a rana prsno plivanje. luna nuova mlad mesec. i adv. roj. àbito al nùmero ~ stanujem na broju devet. nume m božanstvo. nulla 1. leđno plivanje.) jutro je pametnije od noći. a fine ~ krajem novembra. nov. a ~ plivajući. ništa. ~ di matricola registarski broj. a occhio ~ golim okom. ~ di targa registarski broj (vozila). di ~ opet. ~ contro corrente plivati protiv struje. 2. (prs. nova stvar. tačka (programa). nociuto) škoditi.nuovo prima ~ prva bračna noć. raskrinkati. novina. nozione f pojam. -čica. brojan. m inv. prn. patate novelle mladi krompir. 2. ai primi di ~ početkom novembra. nag. devet. neudata. ~ ordinale redni broj. novità f novost. nuoto m plivanje. numerare tr. (prs. iznova. brojka. nube f oblak. novost. viaggio di ~ svadbeno putovanje. ~ santa noć uoči Božića. fino a ~ òrdine do daljnje naredbe. nùmero) brojati. ~ d’oro zlatna svadba. in ~ u novembru. ~ frazionario razlomak. nuovo 1. nòcqui. nuòci. ništavilo. (nòccio. ~ bianca besana noć. ~ di polvere oblak prašine. le ~ del giorno novosti dana. novamente adv. nozze f pl. è una cosa da ~ to je malenkost. l’eta novella doba mladosti. ponovno. skorašnji . adj. numeroso adj. 2. zgubidan. Novecento m dvadeseti vek. mettere a ~ razgolititi. novello adj. prebrojiti. ~ intero ceo broj. go. m novo. svadba. nudo adj. vino ~ mlado vino. adj. označiti brojem. -trice f plivač. nubile 1. devedeset. novanta num. ~ sul dorso. nuotare intr. notturno 1. la ~ porta consiglio (posl. nullfacente osoba koja ništa ne radi. ništa. nuòto) plivati. nuòcere intr. novembre m novembar. 2. venčanje. ~ cardinale glavni broj.

parole oblique dvosmislene reči. obbedisco) slušati. a perdita d’ ~ u nedogled. dare un’ ~ baciti pogled. nuvolo m oblačno vreme. nuvoloso adj. mutan. conj. pogledati. occhiali m pl. obiettivo 1. nùvola f oblak. obbedienza f poslušnost. dare ~ a qcs. o! 2. o (ó ò) m ili f O. ~ da sole naočare za sunce. essere ~ di qcs. ponovno. è di ~ propisano je. nutrire tr. (fig. abito ~ venčanica. porca l’ ~! prokletstvo! do vraga! occasionale adj. prigodan. ovoga ili onoga. d’~ guščji. in ~ di povodom toga. gioco dell’ ~ čoveče ne ljuti se. povremen. excl. hraniti. questo ~ quello ovo ili ono.nutrire novo? nuovamente adv. mettere in ~ baciti u zaborav. 2 adj. glupača. strìngere con òbbligo obavezati. primorati. hraniti se (di qcs. nagnut. prisiliti. occasione f prilika. svadbeni. obbligare tr. kos. ili. naočare. perdere d’ ~ izgubiti iz vida. (prs. ~ speranza gajiti nadu. biti poslušan (nekom). occhiata f pogled. (prs. objektivan. odgajiti. nutrirsi rfl. zadužiti. casca dalle nuvole snebiva se od čuda. in un batter d’ ~ u tren oka.) guska. nutrizione f ishrana. tenere d’ O 148 . o 1. oblio m zaborav. materia obbligatoria obavezan predmet. cògliere l’ ~ iskoristiti (ili ugrabiti) priliku. o. alla vista d’ ~ vidljivo golim okom. ~ affetto per qn. nuziale adj. obavezan. oca f guska. obaveza. gajiti osećanja prema nekome. pružiti povod za nešto. òbbligo m dužnost. biti povod čemu. con la coda dell’~ gledati krajičkom oka. obbedire intr. čime). (novamente) iznova. occhio m oko. obliquo adj. slučajan. occhiello m rupica za dugme. obbligatòrio adj. prehrana. oblačan. òbbligo) (costrìngere) obavezati. oblak. m cilj. O O. bračni.

richiesta di ~ zahtev za ponudu. stvaran. zapadni. osvajanje. officina f radionica. posao. in ~ modo na svaki način. svaki. occupazione f zauzimanje. zauzimati. odvratan. oftalmolog. offesa f uvreda. offèndere tr. occórrere intr. odio m mržnja. odiare tr. odoroso adj. occórse. zaposlenost. complemento ~ (gram. occuparsi rfl. d’~ današnji. offéso) vređati. zapremati. ~ due giorni svaki drugi dan. danas. sadašnji. offerta f ponuda. mirišljav. od conj.) direktni objekat. okupirati. mrzeti koga. nuditi. offendersi rfl. mirisan. oggetto m predmet. netremice gledati. è occórso) trebati. òccupo) zauzeti. ~ stesso još danas. si òccupa di scienze bavi se naukom. inv. Le occorre altro? treba li Vam još nešto? occupare tr. oggettivo adj. offèrto) ponuditi. stvar. biti potreban. s vremena na vreme. mirisan. odore m miris. odorato adj. o (ili). oggetti di uso personale lične stvari. uvrediti. uvrediti se. v. ocèano m okean. òdio) mrzeti. mirišljav. ~ a otto kroz osam dana. oggi adv. nanjušiti. essere tutto occhi pažljivo. svako. occidente m zapad. mirisati. non occuparti di ciò ne mešaj se u to. ~ cittadino deve cómpiere il suo dovere svaki građanin mora vršiti svoju dužnost. u naše vreme. egli si è offeso on se uvredio. zauzet. (offèndo. zanimanje. oculista m očni lekar. (occòrre. domanda e ~ ponuda i potražnja. (prs. odorare tr. (di qcs. mrzak. a tutt’ ~ sve do danas. ~ speciale posebna ponuda. al giorno d’ ~ danas. namirisati. današnji. nutrire ~ contro qn. odierno adj. per ~ O 149 . ~ da bere častiti pićem. offrìi. occidentale adj. (prs. da ~ in poi od danas pa nadalje.) baviti se čime. svaka. odioso adj. paesi occupati okupirane zemlje. ~ tanto ponekad. offrire tr. spendere un’ ~ della testa potrošiti silne pare. ogni adj. offési. sono molto occupato veoma sam zauzet. (òffro. objektivan. occupato adj. oggetti preziosi dragocenosti.ogni ~ držati na oku. se occorre ako treba. zapadnjački.

olio m ulje. onda f talas. adv. preko mora. 2. pored toga što. i miei omaggi moje poštovanje. ~ verde zeleni talas (u 150 . omogeneo adj. senovit. ohimè excl. copia in ~ besplatan primerak. all’ ~ u senci. novembar. povrh svega. mastan. poklon. uljni. nell’ ~ skriveno. proseguire ~ proslediti. paesi d’ ~ prekomorske zemlje. ~ lubrificante ulje za podmazivanje. vi aspetto da ~ un’ora čekam vas više od jednog sata. kad god. non c’è ~ dubbio di questo nema ni najmanje sumnje u to. dar. oltreché conj. qcs. andare troppo ~ otići predaleko. istoimeni. adv. sramota. oltre 1. ombra f senka. quadro a ~ uljana slika. omonimo adj. hladovit. verde ~ maslinastozelena (boja). ognuno prn. gli oltraggi del tempo zub vremena. cveti. per ~ za svakoga. ogniqualvolta conj. preko. è andato ~ il giusto prešao je granicu. oltremare 1. ujednačen. oleoso adj. oltretutto adv. veoma. oliveto m maslinjak. hladovina. ~ di fegato di merluzzo riblje ulje. pored svega. oltremodo adv. olivo m maslina (stablo). ombrello m kišobran. ombelico m (pl. (poet. ~ d’oliva maslinovo ulje. Svi sveti (1.) olimpijske igre. crkveni praznik). povreda. ombrellone m veliki suncobran. onde medie srednji talasi. ~ all’ onore uvreda časti. onde corte kratki talasi. olimpiadi f (pl. oli essenziali eterična ulja. omicidio m ubistvo.) brest. omaggio m poštovanje. Domenica degi Olivi cvetna nedelja. izuzetno. oliva f maslina (plod). senza ~ di dubbio bez i najmanje sumnje. svako. svaki. jao meni! Olanda f holandija. dare in ~ pokloniti.-chi) pupak. m jarkoplava boja. olmo m (bot. nerafinirano ulje. oliera f pribor za ulje i sirće. colori ~ uljane boje. oltraggio m teška uvreda. dalje. Ognissanti m inv.) nadlaktica. u velikoj meri. ~ vergine prirodno. prp.) rame. iz poštovanja prema nekome.ogniqualvolta O buon conto za svaki slučaj. in ~ qn. 2. nečemu. ombroso adj. ombretto m senka za oči. omero m (anat. homogen.

òpero) delo- vati. (prs. onere m teret. O 151 . opporsi rifl. oppósi. onore m čast. pošten. operativo adj. le quattro operazioni četiri računske radnje. non ho nulla da ~ nemam ništa protiv. un caldo che opprime zagušljiva vrućina. poštovan. dalla parte opposta sa suprotne strane. farsi ~ osvetlati obraz. guardia d’ ~ počasna straža. onesto adj. onestamente adv. opinione f mišljenje. opaco adj. rad. oppósto) suprostaviti. opposto adj. opere pubbliche javni radovi.oppure saobraćaju). uomo d’ ~ častan čovek. a tempo ~ u pravo vreme. poštovan. 2. opprèssi. častan. raditi. ~ turistico turistički radnik. neproziran. neprovidan. cogliere l’~ iskoristiti priliku. opporre tr. ~ (lirica) opera. obaveza. suprostaviti se. classe operaia radnička klasa. onestà f poštenje. odgovorajući. adv. sono della tua ~ mislim kao ti. ili pak. radni. operaio m radnik. inače. oneri fiscali poreske obaveze. posao. ili. all’ ~ di qcs. all’ ~ naprotiv. onorificienza f odlikovanje. poštovanje. operativan. shodan. ~ d’arte umetničko delo. oppure conj. odakle. conj. čestitost. onde 1. opportunità f prikladnost. protivan. rendere ~ odati počast. počastvovan. kako bi. te lo ripeto onde (= affinché) tu capisca bene ja ti to ponavljam kako bi ti dobro razumeo. usprotiviti se. da. (oppóngo. prikladan. egli ha grande ~ di sé on drži mnogo do sebe. suprotan. cenjen. častan. méttersi all’~ latiti se posla. piano ~ operativni plan. operare intr. onorevole adj. suprotno čemu. ~ bene dobro postupiti. giro d’ ~ počasni krug. mano d’ ~ radna snaga. staviti nasuprot. počast. tlačiti. parola d’~ časna reč. opportuno adj. onorato adj. mat. ~ militare vojna operacija. operazione f operacija. mandare in ~ emitovati. ~ resistenza pružiti otpor. fare gli oneri di casa dočekivati i zabavljati goste. izvršni. opprósso) pritiskati. (opprimo. prilika. operatore m radnik. opterećeje. òpera f delo. ~ pubblica javno mnjenje. čestit. otkud. operisati. pošteno. opprìmere tr.

satni. (prs. gli orecchi) uvo. usmeni. ~ di voli red letenja. esame ~ usmeni ispit. oracolo m proročanstvo. oholost. orecchioni m pl. u pogledu. ustanova. parola d’ ~ lozinka. Estremo Oriente Daleki Istok. l’~ di pagamento nalog za plaćanje. čas. (državno) telo. adv. uredan. uobičajen. ~ giudiziario pravosuđe. direttore d’ ~ dirigent. pakao. orijentalan. 2. istočni. oreficeria f zlatara. órdino) urediti. l’ ~ dei medici lekarsko udruženje. običan. copia conforme all’~ kopija verna originalu. d’ ~ in poi. organizzare tr. orgoglio m ponos. usmeno. ordinario adj. organismo m organizam. organizzatore m organizator. per ~ d’età prema dobu. f sat.. naredba. ore di ufficio radno vreme. ordinato adj. ordinamento m uređenje. in ~ a što se tiče. (decorazione) odličje. oralmente adv.) zauške. orden. ora l. izvorni. istočnjački. di secondo ~ drugorazredni. organizzo) organizovati. (comandare) narediti. urediti. 152 . orecchio m (pl. non vedo l’~ di . ordinazione f porudžbina. redovan. che ~ è? che ore sono? koliko je sati. (muz. (prs. red.ora O andate presto. (co- mando) zapoved. 2.) orgulje. orfano m (f –a) siroče. órdine m red. poručiti (jelo). opera ~ originalno delo. originale adj. richiamare all’ ~ pozvati na red. orchestra f orkestar. pospremiti. sluh. ~ d’ufficio radno vreme.. ~ non troverete più niente idite brzo. d’ ~ in avanti odsada. inače nećete više ništa naći. uređivati. adj. con ~ redom. strašilo. Orijent. ~ statale državno uređenje. ~ ferroviario vozni red. orientale adj. podzemni svet. juvelirnica. (med. or ~ upravo sada. Medio Oriente Bliski Istok. in ~ tačno na vreme. gord. siamo orgogliosi di lui ponosimo se njime. òrgano m organ. poredak. narudžba. m raspored sati. originalan. ~ pubblico javni red. méttere in ~ urediti. ~ di apertura početak radnog vremena. orco m bauk. sada. orgoglioso adj. satnica. ordinare tr.. orario 1. ponosan. per ~ za sada. oriente m istok.. jedva čekam da . orale adj. uređen. sprava.

. le ossa kostur. sad već. šara. ornamento m ukras. come osa? kako se usuđujete? oscurità f tama. orsacchiotto m mladunče medveda. ossia conj. un ~ da polso ručni sat.) sklop. osmi. osservare tr. gnušati se čega. avere ~ di qcs. ortaggio m povrće. Orsa Minore Mali Medved. orto m povrtnjak. odvažiti se. sada. mečka. 2. orlo m rub. m osmi deo.. òspite m gost. ići čijim stopama. ostinato adj. essere d’ ~ biti na smetnji. m (lik. i tr. (prs. grozota. započeti nešto. taman.ottavo orìgine f početak. oscuro adj.) kiseonik. osso m (pl. odnosno. vodoravan. ottanta num. ~ è un mese che aspetto već je mesec dana kako čekam. ossatura f skelet. ottavo 1. smetnja.. 2. to jest. corsa a ostacoli trka s preponama. ornato 1. ~ polare beli medved. ospedale m bolnica. ukrašen. di nobile ~ plemenitog porekla. mračan. struktura. domaćin. grozan. skrećem vam pažnju da. ostacolo m prepreka. (fig. zelen. O 153 . ossèrvo) posmatrati. okrajak. orma f trag. (notare) primetiti. órno) ukrasiti.) ukrašavanje. Orsa Maggiore Veliki medved (sazvežđe). essere sull’~ della disperazione biti na rubu očaja. osterìa f kafana. gostoljubiv. orinare tr. dare ~ a qcs.) nejasan. le faccio ~ che . tvrdoglav. orizzonte m horizont. urinirati. ossessione f opsesija. orrore m užas. orsa f medvedica. ornare tr. osare intr.. ~ è tardi sad je već kasno. užasan. poreklo. orologiaio m časovničar. òso) usuditi se. ormai adv. ottava rima strofa od osam jedanaesteraca. orologio m sat. (persona che òspita) ugostitelj. seguire le orme di qn. horizontalan. časovnik. . ospitale adj. ivica. ~ a sveglia budilnik. ~ bianco belo zlato. orizzontale adj. meče. gostionica. ornamentika. d’ ~ zlatan. uporan. adj. (prs. orzo m ječam. orrìbile adj. osamdeset. vrt. krčma. orso m medved. gli ossi i le ossa) kost. adj. mokriti. (prs. opsednutost. nerazumljiv. mrak. ossigeno m (hem. oro m zlato. (fig.

pacchetto m paketić. pace f mir. svežanj. ozioso adj. m tihi okean. zemlja u razvoju. pomiriti se sa nekim. ~ adottivo poočim. ovviamente adv. domaći. ovest m zapad. adv. ottone m mesing. tih. paese m zemlja. jasno. libro ~ platni spisak. ~ sottosviluppato nerazvijena zemlja. kraj. 2. 2. (prs. ~ premio dobiti nagradu. ottobre m oktobar. omot. osam. otturare tr. zatvoriti. (sup. seoski. ~ azionario paket akcija. mettersi il cuore in ~ smiriti se. ottenuto) postići. utešiti se. ovaia f jajnik. tava. vlasnica. država. padrone m gospodar. isplata. padrona f gazdarica. miran. adj. ~ spirituale duhovni vođa. pacifico 1. O 154 . (= dovunque) gde god. p (pi) m ili f P. kud god. besposlen. ove 1. p. Santo Padre sveti otac. zavičajni. naravno. nerad. fare da ~ kumovati. ~ di sigarette pakla cigareta. conj. essere ~ di una materia dobro poznavati neki predmet. paesaggio m pejzaž. gazda. (= dove) gde. ottùro) začepiti. far ~ con qn. ozio m dokolica. m seljak. dokon. besposličarenje. kuda. pagamento m plaćanje. Ottocento m devetnaesti vek. Pacifik. P P. paesano 1. miroljubiv. ~ di casa domaćin. postizati. ako.ottenere ottenere tr. ~ in contanti plaćanje u gotovu. ovunque adv. (ottèngo. otto num. pacco m paket. otténni. predeo. spokojstvo. paga f plata. padre m otac. oggi a ~ za osam dana. kad. naknada. padrino m kum. lasciarlo in ~ pustiti koga na miru. òttimo adj. vlasnik. non darsi ~ biti zabrinut. adj. pesce in ~ pržena riba. padella f tiganj.) izvrstan. alle ~ u osam sati. 2. ovatta f vata. ovile m tor za ovce. očigledno. ~ anticipato plaćanje unapred. slobodno vreme. alla paesana po domaćem običaju.

~ di neve grudva snega. rendere ~ otkriti. bara. strepeti za koga. ~ di vita (fig. naduvenko.) ~ gonfiato uobraženko. avere una buona ~ imati dobre ocene. palato m nepce. opipati. un ~ di metri nekoliko metara. palpabile adj.) očevidan. palese adj. buono come il ~ dobar kao hleb. dvorac. pancetta f mesnata slanina. palla f lopta. dvor. uzbuđenje. postolje. palma f (bot. paglia m slama. opipljiv. (prs. pajac. palazzo m palata.panetterìa pagare tr. grattarsi la ~ lenčariti. dlan.) životna škola. pàlpebra f očni kapak. kliker. te la farò pagare cara skupo ćeš mi to platiti. divenir ~ problediti. pallacanestro f košarka. le paia) par. drhtaj. giocare a ~ loptati se. pago) plaćati.) palma. palcoscénico m pozornica. palpare tr. pàllido adj. obelodaniti. ~ di giustizia palata pravde. nemati blagog pojma o bilo čemu. ~ imburrato hleb namazan puterom. palpito m otkucaj srca. pàgina f strana (u knjizi). palpitare tr. pallanuoto f vaterpolo. platiti. treptaj. kucati. pane m hleb. pan di Spagna patišpan. panca f klupa. pallavolo f odbojka. palco m podijum. ~ ovale ragbi. pallina f loptica. palestra f gimnastička sala. un ~ di volte nekoliko puta. aver mal di ~ imati bolove u stomaku. scaldare le panche lenčariti. pancia f trbuh. prolazno oduševljenje. bled. pagliaccio m klovn. rendere pan per focaccia vratiti milo za drago. ~ dello sport dom sportova. lupati (o srcu) pulsirati. očit. panceta. palpo) pipati. treptati. O 155 . ~ per qn. ~ al latte mlečni hleb. kuglica. palude f močvara. bina. tribina. (fig. očigledan. non avere una palida idea di qcs. paio m (pl. (prs. pallone m fudbalska lopta. fuoco di ~ kratkotrajni zanos. pallabase f bejzbol. (fig. panetterìa f pekara. pallamano f rukomet. fare il ~ neozbiljno se ponašati. pallore m bledilo (lica). pan grattato prezle. loža (u pozorištu). pan biscottato dvopek. pagella f đačka knjižica.

zemička. paniera f košara. paramosche m inv. uporednik. odbijanje (udarca. 2. ~ acida kisela pavlaka. ženskaroš. parapiglia m inv. senza ~ vrhunski. mreža za komarce. pappagallo m (zool.) udvarač. pantalone. papavero m (bot. morto un ~ se ne fa un altro (posl. (fig. parata f svečanost.) mak. korpa. biti u nečijoj koži. parafango m blatobran.) paralela. paragonare tr. parato m draperija. proždrljiv. metež. paracadutismo m padobranstvo.) papagaj. defilovati. papa m papa. padobran. pelena. panettone m kuglof sa suvim grožđem (Božićni kolač). zidni ukras. pantaloni m pl. paragone m upoređenje. član. panno m sukno. carta da parati tapet. zaklon. uporediti (a qcs. parasole m suncobran. sa čim).panettiere O panettiere m pekar. panna f pavlaka. sfilare in ~ ići u povorci. lopte). pappardella f široki rezanac. staviti se na nečije mesto. bez premca. paradiso m raj. adj. zbrka. komandna tabla. ~ ripieno sendvič. essere (trovarsi) nei panni di qn.) niko nije nezamenljiv. Pantalone Pantalon (maska u venecijanskoj komediji). paperino m mladi gusak. gungula. parabrezza f vetrobran. pantòfola f (kućna) papuča. parapetto m ograda. mettersi nei panni di qn. bianco come un ~ lavato bled kao krpa. passo da ~ paradni korak. paramenti sacri crkvena oprema. flekica. pannolino m higijenski uložak. mileram. ~ radiante grejna ploča. 156 . papero m gusak. uporedan. pannello m ploča. poređenje: a ~ di. mettere a ~ uporediti. Paperino Paja Patak. con qcs. in ~ di u poređenju sa. dekoracija. ~ montata šlag. pantagruelico adj. paramento m ukras. pasus. parada. parafulmine m gromobran. m (geogr. tkanina. paralelan. vivere come un ~ živeti kao kralj. paracadute m inv. parallelo 1. svečana odeća. Paperone Stric Baja. panino m (sitno) pecivo. papà m tata. paràgrafo m paragraf.

parchéggio) parkirati. parente m f rođak. parlo) govoriti.. ~ quadre uglaste zagrade. parere 1. podosta. parèntesi f inv. ~ divisoria pregrada. ~ male di qn. strma strana. che tu ne pare? šta misliš o tome? 2. cambiar ~ predomisliti se. (u sportu) nerešen rezultat. ~ tra sé govoriti u sebi. i tr. dijalekt. (fig. pari adj. mi pare izgleda mi. ~ del più e del meno pričati o svemu i svačemu. ~ di qcs. parità f jednakost. parete f (unutrašnji) zid.. zagrada..parlata paraurti m inv. i intr. parecchia gente dosta sveta. adv. m inv. intr. ~ mobile vozni park. inv. parvi. nekoliko. čini mi se. parentela f srodstvo. alla ~ jednako. lo riconosco alla ~ prepoz- O 157 . rendere ~ a ~ uzvratiti ravnom merom. a mio ~ po mom mišljenju. ~ di diritti ravnopravnost. rodbina. Camera dei ~ Dom lordova. (prs. non avere ~ nemati ravna. a ~ di condizioni pod jednakim uslovima. orologio da ~ zidni sat. ~ piano govoriti tiho. rođaci. parecchie volte više puta. parco m park. (autom. nenadmašan. (prs. prilično. pariski. sono del ~ che. litica. del ~ na isti način.) velikaš. dorastao kome. numero dispari neparan broj. tra ~ u zagradama. poprilično. dare un ~ dati (stručno) mišljenje. parigino adj. parso) činiti se. parcheggiare tr. isti. čuti za nekoga nešto. m mišljenje. stare alla ~ con qn. ~ forte govoriti glasno. ~ nei diritti ravnopravan. ~ nazionale nacionalni park. non parlamene! ne pominji mi to! badi a come parla! pazite šta govorite! parlata f govor. smatram da . (paio. parlare intr. neki. jednak. sono ~ stanco prilično sam umoran.) uzgred rečeno. izgledati. govoriti o nečemu. senza ~ jedinstven. (ist. pareggio m izjednačenje. qcs. biti jednak s kime. di ~ passo (contemporaneamente) istodobno. a quanto pare kako izgleda.) branik.. su un piede di ~ na ravnoj nozi. siamo ~ jednaki smo. sentir ~ di qn. m (f –a) Parižanin. adj. parecchi giorni nekoliko dana. ~ tonde obične zagrade. strana (planine). 2. nùmero ~ paran broj. narečje. ogovarati nekoga. grazie! – le pare! hvala! nema na čemu. rođaka. finire in ~ završiti nerešeno. sad smo kvit. parecchio 1.

lasciare da ~ ostaviti po strani. da ~ sa strane. partecipante m i f učesnik. trudovi. uzgred. passaporto m pasoš. dolori di ~ porođajni bolovi. punto di ~ polazna tačka. ~ di rose Duhovi. partenza f polazak. preći. delom avionom. 2. siamo di ~ na odlasku smo. parola f reč. roći. biti deo nečega. far ~ pokrenuti. passaggio m prelaz. odnekud. ~ a livello prelaz preko železničke pruge. uovo di ~ uskršnje jaje. ~ agli esami položiti ispite. partire intr. sledbenik. di ~ u prolazu. m poje- dinost. la ~ contraente ugovorna strana. naročito. da che ~ ? sa koje strane? da qualche ~ negde. detalj. dall’ altra ~ s druge strane. participio m particip. partorire tr poroditi se. fare ~ di qcs. adj. parziale adj. sono partiti per la Francia otputovali su u Francusku. -ica. -ica. prender ~ a. da ogni ~ sa svih strana.parola O najem ga po govoru. partita f utakmica. sudelovati. prelaziti. in ~ posebno. mettere da ~ staviti na stranu. passo) 1. delimično. sudelovati. passare (prs. prolazak. il tempo passa presto vreme brzo pro- 158 . venire a parole posvađati se. ~ d’onore! časna reč! in una ~ jednom rečju. in ~ delimično. particolare 1. prištedeti. porađati se. ~ in treno. otputovati. (trg. Bogojavljenje. particolarmente adv. osobito. delimičan. učestvovati. partecipare tr. polaziti. parrucchiere m frizer. partizan. ružna reč. ~ passato particip prošli. nekud. mancare alla ~ prekršiti reč. partigiano m pristalica. da quelle parti u onom kraju. (lato) strana. parzialmente adv. (prs. otići. ~ in aereo delom vozom.) količina robe. passante m i f prolaznik. partija. poseban. ~ lesa oštećena strana. partija. uloga. ~ di proprietà prenos imovine. scherzi a ~ skrivena kamera. ~ di calcio fudbalska utakmica. ~ pedonale pešački prelaz. chiedo ~ molim za reč. parolaccia f psovka. ~ per ~ od reči do reči. a ~ da počev od. partito m (politička) stranka. naročit. odlazak. parte f deo. Pasquetta f Uskršnji ponedeljak. parto) krenuti. intr. prolaziti. Pasqua f Uskrs. odlaziti. parto m porođaj.

patire tr. col passo del tempo s vremenom. fare una ~ prošetati se. nonni paterni deda i baka po ocu. trpeti. razbibriga. zanos. passami il sale dodaj mi so! ~ la voce javiti. prelaz. acqua passata non macina più šta je bilo. sono tutti della stessa ~ svi su istog kova. ~ di moda izaći iz mode. preći preko. 2. ovčar. ne ho passate tante svašta sam proživeo. O 159 . na dva koraka. pasticceria f poslastičarnica. con ~ strastveno. pređašnji. leggi questo ~ pročitaj ovaj odlomak. a ~ di corsa trkom. passero m (zool. proći.patrigno lazi. avere la ~ di qcs. ~ remoto aorist (za daleku prošlost). pružiti. uccelli di ~ ptice selice. očinski. biti strastveni ljubitelj nečega. fare due (quattro) passi prošetati se. passeggiare intr. ~ carrabile prolaz za vozila. fare il gran ~ načiniti odlučujući korak. (prs. patria f domovina. passione f strast. dodati. postojbina. ~ pròssimo složeni perfekt (za blisku prošlost). andare al ~ ići ukorak. ~ di guida vozačka dozvola. obrok. provoditi (vreme) passa la sera davanti al televisore provodi veče pred televizorom. prošli. pasta f testo. ~ sfoglia lisnato testo. passato 1. passatempo m razonoda. pastasciutta f (kuvana) testenina. patata f krompir. bilo je. passeggero 1. ~ tedesco nemački ovčar. očev. zabava. prèndere (o consumare) il ~ jesti. čips. dojaviti. dozvola. ~ di vita preminuti. è qui a due passi tu je blizu.) vrabac. pasus (u tekstu). prolaz. ~ la vìsita doganale podvrći se carinskom pregledu. kratkotrajan. pasto m jelo. patrigno m očuh. patente f diploma. (prs. m putnik. passéggio) šetati. vino da ~ stono vino. passo m korak. a ~ a ~ korak po korak. prženi krompirići. intr. 2. paterno adj. prendere la ~ položiti vozački ispit. ~ la fame gladovati. m prošlost. passeggiata f šetnja. adj. patisco) patiti. patatina f mladi krompir. avere le mani in ~ biti umešan u nešto. prolazan. ~ il segno prevršiti meru. otadžbina. odlomak. pasticciere m poslastičar. adj. 2. pastore m pastir. protekli. fare il ~ più lungo della gamba precenti svoje mogućnosti. tr.

aver ~ di bojati se (čega). paziente 1. questo gli è costato un ~ ovo ga je skupo koštalo. niente ~ ! ne boj se! pauroso adj. pazzìa f ludost.patrimonio O patrimonio m imovina. venire a patti dogovoriti se. pazzo 1. 2. besmislen. cose da pazzi! neverovatno! neverovatne stvari! peccare tr. klizaljke. izvidnica. pešački. pacijent. strpljiv. va di male in ~ ide sa zla na gore. adv. pattumiera f kanta za smeće. pedale m papučica. pauza. a nessun ~ ni po koju cenu. andare ~ per qcs. baština. zgrešiti. adj. adj. ogreštii se o nekoga. qcs. klizati se. ~ della frizione pedala kvačila. zona ~ pešačka zona. plašiti koga. il prezzo pattuito ugovorena cena. pavimento m pod. fantastičan. pavido adj. (che mette paura) strahovit.) predivan. ~ che mai gore nego ikada. pattini m pl. m ludak. pazienza f strpljivost. ~ stradale saobraćajna patrola. (prs. pattinare tr. gore. 160 . ~ dell’acceleratore pedala za gas. pedestre adj. mahnit. strpljivo. abbi ~! strpi se! con ~ strpljivo. a ~ che pod uslovom da. far ~ a qn. lud. patos. stado ovaca. 2. bojazan. đubrovnik. (fig. strašljiv. pakt. pecorame m ovce. pecorino m ovčiji sir. passaggio ~ pešački prelaz. innamorato ~ ludo zaljubljen. ~ artistico umetničko blago. che ~! kakva šteta! pècora f ovca. pausa f odmor. ogni tanto faccio una ~ s vremena na vreme pravim pauzu. dogovor. (fig. strpljenje. šteta. piastrelle a ~ podne pločice. ~ a rotelle roleri. pazzesco adj. pedalare intr. paùra f strah. prizeman. ludovati za nečim. peccato m greh. grešiti. 2. (tanto) ~ per te utoliko gore po tebe. pecunia f novac. ugovoriti. peggio 1. ~ contro qn. mahnit. strašljiv. la ~ ingrossa il perìcolo u strahu su velike oči. ludilo. izuzetak. nasleđe. ludački. pedonale adj. plašljiv. nipošto. m bolesnik. a questi patti pod ovim uslovima.) non fare la ~ ne budi slabić. pazientemente adv. patto m sporazum. pedàlo) voziti bicikl. pogoditi se. ~ nera crna ovca. pattuglia f patrola. nešto. pattuire tr. plašljiv. pešački.

codice ~ krivični zakonik. u toku. njihati se. padina. il ~ najgori. pèndo) visiti. u postupku. penetrare tr. pelame m krzno. ~ a sfera hemijska olovka. penale adj. di ~ kožni. ispaštanje. padina. putnik. oštroumnost. io la penso così to je moje mišljenje. penna f pero. penetrazione f prodiranje.( compr. pendente 1. adj. u nešto). ne vredi truda.) gori. viseći. 3. darsi la ~ potruditi se. penìsola f poluostrvo. guanti di ~ kožne rukavice. a mala ~ na jedvite jade. ci penso io to je moja briga.) gori. pensa ai fatti tuoi gledaj svoja posla. pomodori pelati oljušten paradajz. m gore. prodreti. dlaka (životinje). nagnutost. probiti (qcs. izbrijan. (prs. ~ capitale smrtna kazna. ~ un segreto proniknuti tajnu. non vale la ~ nije vredno. pendìo m strmina. najgore. pennarello m flomaster (tanki). testa pelata ćelava glava. muka. klatiti se. un lavoro fatto alla ~ posao sklepan na brzinu. dlakav. patnja. ~ stilogràfica naliv pero. ha espiato la ~ izdržao je kaznu. m privezak. biti nagnut.) pronicljivost. prepustite to meni. il vestito ti sta a ~ odelo ti pristaje kao saliveno. pena f kazna. pomisliti. pelato adj. pelo m dlaka. razmišljati (o čemu). non gli sarà tolto un ~ neće mu faliti dlaka s glave. bunda. pennello m slikarska četkica.pensare adj. alla ~ u najgorem slučaju. pelliccia f krzno. krzneni kaput. peggiore adj. diritto ~ krivično pravo. nerazrešen. salvare la ~ izneti živu glavu. contro ~ uz dlaku. oljušten. che ne pensi? što misliš o tome? non ci penso nemmeno uopšte ne mislim na to. rutav. dare ~ zadavati muke. penitenza f kajanje. 2. nagnut. krivični. pènso) misliti. è il ~ che tu potessi fare to je najgore što si mogao da učiniš. nakrivljen. pellegrino m hodočasnik. pendolare tr. pellicola f film. i tr. peloso adj. essere ~ e ossa biti kost i koža. ~ tra sé O 161 . (fig. pelle f koža. obronak. fa ~ a vederlo žalost je gledati ga. (prs. pendìce f obronak. pèndere intr. in qcs. (compr. pensare intr. kazneni. prožimanje. torre ~ krivi toranj.

ho appreso la notizia ~ radio saznao sam vest na radiju. pella. 3. po. è partito ~ il Brasile otputovao je u Brazil. verrò ~ Capodanno doći ću za Novu godinu. 5.) ha una passione ~ la mùsica ima sklonost ka muzici. rok. peperoncino m ljuta paprika. mi descrisse tutto ~ filo e ~ segno opisao mi je sve na dugo i široko. pepe m biber. passi ~ di qua prođite ovuda. penultimo adj. za. ti avvertirò ~ telèfono obavestiću te telefonom. pokajati se (di qcs. lo diceva ~ scherzo rekao je to u šali. vreme. kretanje prema. era stanco ~ la fatica bio je umoran od napora. (fig. namera. abbiamo girato ~ la città šetali smo po gradu. la. pel. abbiamo viaggiato ~ tutta la penìsola putovali smo po celom poluostrvu. pretposlednji. 2. giorno ~ giorno dan po dan. kroz. pei. ~ ragioni di salute iz zdravstvenih razloga. libertà di ~ sloboda mišljenja. ho lavorato ~ tutta la giornata radio sam ceo dan. passare ~ il ponte preći preko mosta. pensiero m misao. kretanje preko. ho sbagliato ~ la fretta pogrešio sam zbog brzine. predomisliti se. stare in ~ per qn.pensiero O razmišljati u sebi. babura. pansion. le. mišljenje. razlog. peperone m paprika. od. l’hanno chiamato ~ nome zvali su ga po imenu. l’adunanza è differita ~ martedì prossimo sastanak je odložen za idući utorak. brinuti zbog koga. pelle. lo accompagnò ~ due chilòmetri pratio ga je dva kilometra. žaliti nešto. ~ stasera sono impegnato večeras sam zauzet. ha mutato ~ predomislio se. 7. la luce entra ~ le fìnestre svetlost ulazi kroz prozore. 6. preko. spaja se (retko) s određenim članovima il. pensieroso adj. kroz. 8. sredstvo. temperamentan. tutta la città era ~ le vie ceo je grad bio na ulicama. ~ compassione iz samilosti. si ri- 162 . pentirsi (mi pènto). i. svrhu. po. ~ a pressione ekspres lonac. način. péntola f lonac. kajati se. briga. zamišljen. fu punito ~ aver rubato bio je kažnjen zato što je ukrao. essere tutto ~ biti živahan. zbog čega). un grano di ~ zrno bibera. Označava: 1. ~ tutta la strada celim putem. procediamo ~ órdine alfabètico idemo alfabetskim redom. cosa hai ~ la testa? na šta misliš? 4. hanno lotato ~ il successo borili su se za uspeh. per (pér) prp. pensione f penzija. (atributivno) il treno ~ Napoli voz za Napulj. stanje u mestu.

13. lo sùpera ~ intelligenza nadmašuje ga inteligencijom. uvodi razne vrste zavisnih rečenica s glagolom u infinitivu: a) namernu. perbacco excl. zato što. ti avevo scambiato ~ un altro zamenio sam te za drugoga. trom je. 9. stare. upravo polazim. 11. meru. ero quasi ~ dirgli che . ograničenje. una màcchina ~ cucire mašina za šivenje. i pod 8). skoro.. ~ esempio na primer. 15. b) uzročnu. zaboga! perca f grgeč. (v. è troppo buona ~ odiare previše je dobra da bi mrzela.. la cooperativa ha venduto quest’anno merce ~ tre milioni zadruga je ove godine prodala robe za tri miliona.. tanto ~ ciascuno toliko na svakoga (ili po glavi). ~ la qual cosa radi toga. distributivno. zamena. ~ ora zasad. 10. c) posledičnu. upotrebljava se u mnogim priložnim i vezničkim spojevima. 12. procentualan. sono venuto ~ parlarti došao sam da go- vorim s tobom. ~ poco che sia è meglio che niente bolje išta nego ništa. un armadio ~ abiti orman za odela. i pod 7).. ne uspeva. pera f kruška (plod). (v. adj. ~ poco umalo. non mi opporrò ako je do mene. u vezi s glagolima essere. ~ il fatto che s obzirom na to što.perché tirò ~ vivere in pace povukao se da živi u miru. perché 1. jer. ~ di più osim toga.. možeš ići. udeo. cenu. è abbastanza grande ~ andare a scuola dovoljno je velik (ili odrastao) da ide u školu. tre ~ tre tri puta tri. parlerò io ~ te ja ću za tebe govoriti. pobogu. lo so ~ averlo sentito dire znam jer sam to čuo. postotak. stiamo ~ partire upravo polazimo. ~ quanto si sforzi non riesce koliko god se trudio. m procenat.) è come una ~ cotta mlitav je. 2. dopusnu rečenicu s glagolom u konjunktivu. (atributivno). percentuale 1. da O 163 . ~ ciò. ~ tempo rano. ~ me puoi anche andare što se mene tiče. neću se protiviti. ~ questa volta ti perdono ovaj put ti opraštam. (fig. la strada è interrotta ~ due chilòmetri put je prekinut dva kilometra. giorno ~ giorno dan za danom. ~ quanto sta in me. le spese ~ la scuola troškovi za školu. è troppo onesto ~ ingannarvi previše je pošten da bi vas prevario. conj. umalo sam mu rekao da . 14. sto ~ andàrmene nameravam otići. 16. l’ho comprato ~ centomila lira kupio sam ga za sto hiljada lira.

perfettamente adv. sarebbe una ~ di tempo bio bi to gubitak vremena. perdóno) oprostiti. uzrok. abbiamo perso il treno zakasnili smo na voz. podao. perfetto 1. opasan. savršenstvo. ~ la faccia osramotiti se. potpun. pogibeljan. fonte ~ nepresušan izvor. perenne adj. perìcolo m opasnost. potpuno. percossa f udarac. percórsi. ~ di vita životna opasnost. (pèrdo. perfezionare tr. prošlo vreme. oproštenje. perfidia f zloba. m il ~ razlog. udariti. m (gram. 164 . perciò conj. ~ una distanza prevaliti razdaljinu. ha perso la ragione sišao je s uma. maršruta. period. pèrdere tr. perfino adv. trajan. pèrsi. proći kroz. probijanje. doterati.) perfekt. percórrere tr. podmukao. alla ~ savršeno. tući. pakost. ~ la conoscenza onesvestiti se. perfidan. senza un ~ bez razloga. šta više. pericoloso adj. čak i. (prs. savršeno. savršen. c’è una ~ di gas negde curi gas. adv. pericolosamente adv. perfezione f perfekcija. peregrinare intr. podmuklost. zato. večit. neprolazan. 2. ho percórso) preći. ~ me ne vado ljut sam. lutati po svetu. 3. correre il ~ izlagati se opasnosti. si è perso d’ànimo klonuo je duhom. (prs. percuotere tr. ho pèrso) izgubiti. perfezionamento m usavršavanje. neprestan. domando (chiedo) ~ molim za oproštaj. a ~ d’ occhio u nedogled. corso di ~ postiplomske studije. opasno. stoga. proputovati. perdono m praštanje. perfido adj. percorso m put. perfezióno) usavršiti. periferìa f periferija. predgrađe. lascia ~! ostavi! mani to! pèrdita f gubitak. 2. peregrìno) putovati. opraštati. (prs. a ~. adj. zašto? ~ non sei venuto? ~ pioveva zašto nisi došao? jer je padala kiša. te lo dico ~ tu sappia kažem ti to (zato) da znaš. stoga odlazim. podlost. sono arrabbiato. perforazione f bušenje. perìodo m razdoblje. perdonare tr. udarati. prelaziti. putovanje. perforacija. (percórro. (u geometriji) opseg kruga. čak. mettere in ~ ugroziti.perciò O (bi).

tvrdoglav. f trajna ondulacija. nosač. a tempo ~ u slobodno vreme. zbunjen. persona f osoba. perso p. zameniti. (permetto. uspravan. lik (u književnom delu). adj. međutim. trajan. persuasi. perla f biser. in prima ~ u prvom licu. čak. permaloso adj. pertinace adj. ~ fisica fizičko lice. perpendicolare adj. ~ giuridica pravno lice. però conj. individualnost. vite perpetua (teh. grigio ~ biserno siv. in ~ lično. ubediti. lice. permanente 1. ali. permesso m dopuštenje. dopust. (prs. perplesso adj. a ~ po osobi.) beskrajni zavrtanj. socio ~ doživotan član. pertanto adv. pod pravim uglom. permeabile adj. prema tome.pertinace (gram). osobno. perpetuo adj. persuadére tr. in ~ zauvek. di ~ lično. perno m osovina. non ~ ipak. persuaso) uveriti. sujetan. m osoblje. proganjanje. perspicacia f pronicljivost. propustan. egli può permétterselo može mu se. od perdere. perire intr. è ~? con ~ ? je li slobodno? perméttere tr. adj. razdražljiv. uporan. smeten. ipak. pertinente adj. personale 1. perisco) poginuti. zato. la mia ~ in città sarà breve moj boravak u gradu biće kratak. dozvoliti. stalni. nastradati. stas. lično. personalità f ličnost. složena rečenica. permanenza f produžavanje. lako uvredljiv. stoga. dozvoliti sebi (nešto). come si permette! kako se usuđujete! permutare tr. persijski. 2. personaggio m (ugledna) ličnost. essere di ~ biti stalno nastanjen. permisi. permesso) dopustiti. čak i. nagovoriti. umestan. osobni.p. (persuado. persecuzione f progon. persino adv. lo conosco di ~ poznajem ga lično. pero m kruška (drvo). kolebljiv. oslonac. večit. 2. čovek. dozvola. trajan. a fondo ~ bespovratno. pìccolo di ~ maloga rasta. vertikalan. prikla- O 165 . persuadersi rfl. personalmente adv. razmeniti. odsustvo. lice. neodlučan. istrajan. neprekidan. u nešto). boravak. oštroumlje. promočiv. propasti. šta više. persiano adj. uveriti se (di qcs. gonjenje. permettersi rfl. lični.

piagnucolare tr. dare ~ a qcs. prijatan. pettinarsi rfl. pessimamente adv. ~ subacquea podvodni ribolov. teško. pervenuto) dopreti. è piaciuto) sviđati se. scherzo ~ gruba. tanto ~! drago mi je! a ~ po želji. pezzo m komad. fammi il ~ molim te. (sup. pertosse f kašalj. 2. drzak. aria ~ zagušljiv vazduh. piacévole adj. (prs. sonno ~ dubok. peso m težina. izmeriti (težinu). grudi. pervenire intr. cmizdriti. dospeti (a qcs. užasan. per ~ molim vas (te). pettirosso m crvendać. petrolio m petrolej. pronaći. responsabilità pesanti ozbiljne odgovornosti. pestilenza f zaraza. kuga. težiti. ~ lordo neto-težina. obestan. nafta. 2. da un ~ odavno. mi sono tolto un ~ dallo stomaco pao mi je kamen sa srca. trač. petalo m latica. mi piace sviđa mi se. do čega). con ~ vrlo rado. ~ persico grgeč. (pervèngo. (fig. petulante adj. zuppa di ~ riblja čorba. bezočan. peste f kuga. artiglieria ~ teška artiljerija.) veoma loš.) tutti i nodi vèngono al ~ svako delo dođe na videlo. pescare (prs. brutotežina. pescatore m ribar. domanda ~ umesno pitanje.). lancio del ~ (sport) bacanje kugle. ribariti. andare alla ~ ići u ribolov. péso) 1. pesare (prs. pèsca f breskva (plod). piacere 1. petto m prsa. pésco) tr. pésca f ribolov. ~ grosso (fig.) velika zverka.pertosse O dan. pèttine m češalj. loviti (ribu). pervénni. giacca a doppio ~ sako s dva reda dugmeta. pettinare tr. tromo. Pesci ribe (horoskopski znak). ogovaranje. grozan. m zadovoljstvo. ~ le parole birati reči.) uloviti. fare a pezzi raskomadati. pesco m breskva (drvo). češljati se. ugodan. pèttino) češljati. ~ netto. pesante adj. teret (i fig. dopadati se. piacqui. (piaccio. intr. intr. neukusna šala. težak. pesce m riba. ~ spada sabljarka. tr. biti težak. pesantemente adv. cvi- 166 . pettegolezzo m brbljanje. veoma loše. dosadan. pèssimo adj. tvrd san. pridavati važnost nečemu. un ~ d’uomo kršan čovek. (posl. ~ d’ aprile prvoaprilska šala. epidemija.

puna mera. plakati. a piedi pešice. malen. ~ tipico specijalitet. piatto m tanjir. piegare (prs. (prs. pienamente O 167 . isplanirati. plan (disegno) osnova. biti sit čega. ~ rialzato visoki parter. lagano. adj. pianto) saditi. previjati. primo ~ (prvo jelo) predjelo (testenina. pun. piazza f trg. sitan. ljut. la ~ Padana padanska nizina. dete. scoppiare in ~ briznuti u plač. tih. picchiare tr. lagan. supa). mesto. in ~ inverno usred zime. piccante adj. pianoforte m klavir. pregib. adj. pianta f biljka. pregibati. adj. la ~ della città plan grada. saviti. piccione m golub.) ~ qn. ~ verticale pianino. ai piedi di na podnožju. piano 1. mališan. sitan. colpire in ~ pogoditi u sredinu. 2. ~ del piede taban. da ~ kao dete. in piedi! ustanite! in punta di piedi na prstima nogu. lak. zaravan. a pieni voti jednoglasno. piàntala! prestani! pianterreno m prizemlje. plač. intr. noga. mali. povrće). pun sebe. secondo ~ (drugo) glavno jelo (meso. piastra f ploča. ~ di sé umišljen. piastrella f (keramička) pločica. 3. (prs. tržište. intr. zasaditi. pieno 1. udarati. fare il ~ (di benzina) napuniti rezervoar do kraja. (posl.pieno liti. predati se. nabrati. planirati. 2. messa in ~ ondulacija (kose). piantare tr. ostaviti koga. oplakivati. piede m stopalo. pianoterra prizemlje. pianura f ravnica. ~ zeppo pun puncat. skrenuti. nizija. pianto m plakanje. pirinač. essere ~ di qcs. kenjkati. sprat (u zgradi). 2.) prendere due piccioni con una fava ubiti dve muve jednim udarcem. 2. tiho. in ~ giorno usred bela dana. m. ravan. potpun. pìccolo 1. m mališan. piccino 1. uobražen. pianto) 1. piccola pubblicità mali oglasi. carta piegata savijena hartija. (fig. piansi. ~ un palo zabiti kolac. 2. piàngere (piango. 3. adj. jelo. (disegno) plan. nacrt. m punoća. pikantan. pìcchio) tući. picchio m detlić. sit. 2. tr. mali. ~ a coda koncertni klavir. pianificare tr. dete. m ravnica. adv. piega f nabor. adj. tr. piègo) 1. avere un ~ nella fossa biti jednom nogom u grobu. polako.

(piove. pigro adj.pietà O adv. ~ o meno manje-više. per lo ~ ponajviše. više. pinza f klešta. (prs. pigiama m pidžama. pilota m pilot (aviona). pietà f sažaljenje. piòvere intr. pipa f lula. ofarbati. prolom oblaka. sasvim. pored toga. piscina f bazen. naslikati. hvataljka. (mat. ~ volte više puta. (prs. pieve m parohija. pilòto) pilotirati. mal della ~ kamenac (u žuči ili bubregu). di ~ kameni. lenj. pino m bor. samilost. per di ~ uz to. piombo m olovo. più 1. pioggia f kiša. povrh svega. župa. per di ~ uz to. živopisan. sivo nebo.) plus. piovve. sonno di ~ dubok san. pio adj. više. pigliare tr. piròscafo m parobrod. pittura f slikarstvo. ~ preziosa dragi kamen. i ~ većina. pisak. il ~ è fatto glavni deo (najviše) je učinjen(o). pila f baterija. cava di ~ kamenolom. ~ torrenziale pljusak. pigrone m lenština. kormilariti. upravljati (avionom). adv. (prs.) šišarka. ~ sepolcrale nadgrobni kamen. pioppo m topola. kapetan (broda). k tome. padati (o kiši) piove a dirotto (a catinelle) pada kiša kao iz kabla. pisello m grašak. parlare del ~ e del meno pričati o svemu i svačemu. slikanje. oggi ho ~ caldo di ieri danas mi je toplije nego juče. pillola f pilula. m inv. tempo di ~ kišovito vreme. slika. hvatati. un poco di ~ malo više. è piovuto) kišiti. ~ da càrico teretni brod. per ~! imajte milosti! pietanza f jelo. tre ~ otto fa undici tri i osam su jedanaest. župna crkva. pitturare tr. 168 . piglio) uhvatiti. potpuno. pittrice f slikarka. pitorresco adj. 2. štipaljka. pilotare tr. stub mosta. pietra f kamen. pištanje. slikovit. pittùro) slikati. non ne posso ~ ne mogu više. mai ~ nikada više. cielo di ~ olovno. pittore m slikar. pobožan. milosrdan. pilastro m stub. pipistrello m slepi miš. pigolio m pijukanje. pigna f (bot. legno di ~ borovina.

dalle otto in ~ od osam sati na dalje. poljoprivredno dobro. 2. pneumàtico 1. pizzico m trunka. višejezičan. pollaio m kokošinjac. budući da. poesìa f pesma. pesnički. pneumatski. ci vuol ~ a capirlo to nije teško shvatiti. zatim. un bel ~ poprilično. (prs. pak. koji zna više jezika. polacco 1. a ~ a ~ malo-pomalo. adj. adj. poche persone malo ljudi. kišni. adj. polirati. poeta. non è ~ così brutto uostalom i nije tako ružan. poema m spev. pizza f pica. pollo m pile. zavoj (spisa). pomalo. poliglotto 1. poetski. polisco) glačati.) fare rìdere i polli govoriti besmislice. podere m imanje. poco. 2. adj. uostalom. polìtico 1. katkad. poema. vazdušni. polire tr. onda. dečija paraliza. piuttosto adv. farma. 2. un ~ malo. platea f parter (u pozorištu). (fig. dakle. pollame m perad. ~ a(l) taglio parče pice. svežanj. prilično. malo. ~ denaro malo novca. pošto. adj. polizìa f policija. m automobilska guma. m poliglota. naslanjati. polmo- O 169 . poètico adj. pre. poeta m pesnik. adv. politički. poco 1. a. m Poljak. 2. po’ v. polmone m plično krilo. pluviale adj. poljski. plural. podio m postolje. pòggio) nasloniti. prima o ~ pre ili posle. un ~ di sale malčice soli. plastica f plastika. živina. d’ora in ~ odsad nadalje. c’è ~ da fare ništa se tu ne može. ~ fa nedavno. io e pochi altri ja i malo drugih. mala količina. glupak. pòllice m palac.polmone piumino m (ampio cuscino) jorgan. poche volte retko. malo. ~ dopo ubrzo zatim. poliomelite f poliomijelitis. mi sento ~ bene ne osećam se dobro. najzad. un ~ di zùcchero malo šećera. m političar. plurilaterale adj. i prn. pesništvo. poi adv. plurale m množina. pizzeria f picerija. poiché conj. podijum. poggiare tr. poliziotto m policajac. fra ~ uskoro. višestran. plico m omot. poca gente. (prs. uomo ~ političar. budala. 2. poezija. radije.

~ orecchio saslušati nekoga. polso m ručni zglob. pósi. testare il ~ a qn. poneti. portabagagli m inv. omiljen. porre tr. popolare adj. spiagge popolate di turisti obale pune turista. ~ via odneti. pomodoro m paradajz. okrugla ručica. pumpa.) položaj. portir. polpaccio m list (na nozi). pòrtico m trem. portachiavi m inv. proteza. polpetta f ćufta. ~ con sé odvesti sa sobom.) jež. porchetta f (pečeno) prase. (pòrgo. pomello m jabučica (na obrazu). portàta f domet.polmonite O ni pl. popolazione f stanovništvo. la ~ del fucile domet puške. tirare in ~ pucati na gol. postavljati. raskoš. donositi. 170 . (zubarski) most. pomeriggio m popodne. (fig. pompezno. dodati: ponuditi. popularan. porcospino m bodljikavo prase. nel corso del ~ posle podne. ispuniti. pružiti pomoć. ~ di sicurezza pomoćni izlaz. pluća. golman. ~ fortuna donositi sreću. (póngo. (i fig. portafortuna m amajlija. portacenere m inv. (prs. poltrona f fotelja. porcile m svinjac. pieno di ~. pòpolo m narod. ~ fine a una cosa završiti neku stvar. ~ in chiaro izvesti na čistac. naseliti. metnuti. pepeljara. zapešće. popolare tr. hodnik (sa stubovima). privezak za ključeve. portiere m vratar. opipati kome puls. doneti. domašaj. pongo m plastelin. polagati. puls. ~ aiuto a qn. pompa f sjaj. pòrgere tr. narodni. paluba. nosač (čovek). porto) nositi. orologio da ~ ručni sat. (u sportu) gol. pòrto) pružiti. un uomo di ~ energičan čovek. coperto di ~ pokriven prašinom. posto) staviti. drška. il ~ lavoratore radni narod. a ~ di mano na dohvat ruke. pòrsi. pólvere f prašina. questo ~ danas posle podne. ~ una domanda postaviti pitanje. povesti. ponte m most. polveroso m prašnjav. porcellana f porcelan. portafoglio m novčanik. portare tr. polmonite f upala pluća. pompelmo m grejpfrut. sedište u gledalištu u prvim redovima. con ~ raskošno. fuori ~ van domašaja. porta f vrata.

siromašan. jadničak. prèndere ~ zauzeti stav. positivo adj. dopo ~ po podne. pozzo m bunar. poštanski. pranzo) ručati. portone m kućna vrata. nei limiti del ~ u granicama mogućnosti. sul ~ na licu mesta. fare il ~ ručati. intr. pòso) 1. préndere ~ smestiti se. pozirati. per ~ poštom. sigurno. poveretto m (dim. (pòsso. porzione f obrok. posseduto) posedovati. senza ~ bez prestanka. pieni poteri punomoćje. pozicija. volere è ~ (posl. 2. escajg. jak. invitare a ~ pozvati na ručak. ~ me! jadan ja! 2. nesrećnik. vežba. fermo in ~ postrestant. porcija. posteriore adj. položaj. posa f mir. potéi. siamo a ~ sve je u redu. ora siamo a ~ sada je u redu. metnuti. potenza f moć. una persona a ~ pristojan čovek. obuzeti. posare (prs. počinak. imati. il più presto ~ što je pre moguće.pràtica porto m luka. possibilità f mogućnost. smeti. posta f pošta. potvrdan. sila. intr. quanto prima ~. moćan. potonji. potente adj. bednik.) sve se može kad se hoće. polagati. zadnji. staviti. adj. pozniji. tr.) siromašak. lo so di ~ to sigurno znam. andare alla ~ ići na poštu. possedétti. pòvero 1. non avere ~ nemati mira. vlast. pranzare intr. le Grandi Potenze Velike sile. possedere tr. kasniji. posizione f položaj. possìbile adj. potuto) moći. ležati. bedan. si può? je li slobodno? non ci posso nulla ne mogu tu pomoći.) kalijum. slegnuti se. jadnik. posata f (pl. (possièdo. posto m mesto. entrare in ~ uploviti u luku. fatto ~ nesporna činjenica. kapija. possesso m posed. pozitivan. méttere O 171 . m siromah. snaga. odložiti. položiti. (prs.) pribor za jelo. poveraccio m (pej. potassio m (hem. al ~ di umesto. potere 1. essere in ~ posedovati nešto. pràtica f praksa. non ne posso più! ne mogu više! 2. držanje. pozitivno. positivamente adv. moguć. ~ d’ acquisto kupovna moć.) jadnik. m moć. farò tutto il ~ učiniću sve moguće. postale adj. stav. postino m poštar. pranzo m ručak.

) družiti se s kim. tr. precipitare (prs. poštovan. dati prednost (čemu). već postojeći. intr. circondare qn. travnjak. essere ~ del mestiere biti iskusan u poslu. prèndere tr. vršiti neki posao. (con qn. baciti se na. ~ un caffè popiti kafu. preciso adj. a ~ di radije nego. preda f plen. prèmere (prs.. strovaliti. preambula. pripremljen (a qcs. grazie! prego! hvala! molim! preghiera f molba. ~ di querra ratni plen. prioritet. di premure obasuti nekoga pažnjom. nasrnuti. .. zadirkivati. tačan. rani. intr. preambolo m uvod. 2. staranje. prediletto 1. precizan. con ~ precizno. (prs. precipitarsi rfl. s molbom da. (prs. precìpito) 1. stiskati. 2. dragocen. prato m livada. strmoglaviti se. darsi ~ potruditi se. tr. tačno. preferito adj. ~ un po’ d’aria izaći na vazduh. rano sazreo. intr. na nešto). po mogućstvu. primeniti. uccelli da ~ ptice grabljivice. uomo di pregio čovek pun vrlina. preferisco restare qui više volim da ostanem ovde. predisposto adj. 2. raniji. pràtico) 1. uhvatiti. di ~ radije. prègo) moliti (koga). preran. omiljen. tr. raniji. prési. mi preme che tu lo faccia subito veoma mi je važno da to uradiš odmah. 2. uzimati. 2. ~ il sole sunčati se. preferire 1. m miljenik. precedente adj. adj. briga. praticare (prs. premio m nagrada. glavni zgoditak. precisamente adv. precizno. predostrožnost. ~ un raffreddore 172 . biti važno. ~ in giro zafrkavati. precoce adj. određen. molitva. tr. pređašnji. preesistente adj. dare la ~ a qn. srušiti. najmiliji. premura f žurba. spreman. pràtico adj. preferisco) više voleti. intr. prèmo) 1. vredan. con la ~ di. oprez. preferenza f davanje prednosti. préso) uzeti. ljubimac. (prèndo. primo ~ prva nagrada. la prego di attèndere un po’ molim Vas da malo pričekate. dati nekome prednost. precauzione f opreznost. praktičan. pritisnuti. lovina.. baš (tako). pregiato adj. prethodni.praticare O in ~ izvršiti. iskusan. omiljen. precedenza f prednost. cenjen. pregare tr. precisione f tačnost. baciti. intr. najmiliji.. pasti.

zaokupljenost. približno. per qcs. spremiti. naljutiti se na nekoga. lavora ~ una ditta privata radi za jednu privatnu firmu. uzeti učešća u nečemu. prepisati. (prs. ~ paura uplašiti se. in ~ di u prisustvu (koga).presto nazepsti. predstaviti. predstaviti se. ~ aiuto pružiti pomoć. presentazione f predstavljanje. adv. zabrinjavati. ~! ovde! 2. predložiti. prenotare tr. preparativo m (obično pl. concedere un ~ odobriti zajam. ~ parte a qcs. prikaz hristovog rođenja. far ~ požuriti se. sadašnji. preoccuparsi rfl. presa f uzimanje. prenòto) rezervisati. ~ in affitto uzeti pod najam. otprilike. briga. dare in ~ dati na zajam. prestito m zajam. ~ per serio ozbiljno nešto shvatiti. ~ di domanda podnošenje molbe. preparare tr. ma che ti prende? šta ti je? prendersela con qn. presso 1. ~ una decisione doneti odluku.) priprema (di qcs. preoccupazione f zabrinutost. ~ sanguina krvni pritisak. za nešto). (prs. hvatanje. presènto) pokazati. ~ di facoltà dekan fakulteta. pressione f pritisak.) sadašnje vreme. blizu. posuditi. prepararsi rfl. pri. preparo) pripremiti. ~ articolata predlog s članom. di ~ lično. presente 1. pressappoco adv. prèsto) pozajmiti. pokraj. propisati. presepio m jasle. kod. (gram. m sadašnjost. ~ moglie oženiti se. prestare tr. ~ sonno zaspati. preòccupo) brinuti. presenza f prisutnost. (prs. ~ giuramento zakleti se. prendere in ~ uzeti na zajam. preoccupato adj. ~ una medicina prepisati lek. rano. uz. trasmissione in ~ diretta direktni prenos. presto adv. prp. 2. al più ~ što pre. presentarsi rfl. spremiti se. adj. (prs. (prs. preposizione f predlog. brzo. ~ la finestra kraj prozora. vivevo ~ una zia živeo sam kod tetke. lettera di ~ preporuka. za nešto). préside m direktor (srednje škole). presentare tr. odrediti. cane da ~ lovački pas. prisutan. brinuti se (di qcs. prenotazione f rezervacija. preoccupare tr. zabrinut. prescrivere tr. ~ nota zapaziti nešto. ~ di corente utičnica. a ~! do skorog viđenja! O 173 .

~ di mezzi bez sredstava za život. zatvorenik. vrednost. isposlovati. napredovati. privatnost. prima adv. prevédo. per ~ kao prvi. prezzi fissi stalne cene. (proseguire) nastaviti. per prima cosa kao prvo. proclamare tr. verovatan. problema m problem. ~ penale krivični proces. scherzo da ~ neslana šala. quanto ~ što pre. pretesa f zahtev. šansa. isprika. di ~ pređašnji. snabdevanje. prezzo m cena. traženje. a buon ~ jeftino. 2. privato 1. zaključiti. 2. quanto ~ što pre. lišen. 174 . (prs. pretendovati. privatan. 2. prvorođen. procuro) 1. in ~ luogo pre svega. il ~ del mese prvi u mesecu. ličan. dal ~ od početka. primogenito 1. uobražen. proletnji. privatan život. vladar. parnica. (prs. verovatno. intr. pre. (prima portata) prvo jelo. -vidi. dragocen. prvenac. prete m sveštenik. nastojati. ~ di sensi onesvešćen. processo m postupak. procura f punomoć. pretesto m izgovor. prima di tutto pre svega. m prvi. ohol. procèdere intr. pretpostaviti. skupocen. glavni. povod. ~ di pre nego što. nadmen. principio m početak. primavera f proleće. principessa f princeza. presuntuoso adj. 2. dobaviti. svečano izjaviti. adj. objaviti. prigione f zatvor. suđenje. probàbile adj. najvažniji. (prs. tempo di ~ proletnje vreme. usuđivati se. gledati. prezzemolo m peršun. bez čega. senza pretese skroman. principe m princ. procèdo) ići napred. m pojedinac. tr. knez. previsioni del tempo vremenska prognoza. probabilmente adv. prezioso adj. privatnik. procacciamento m pribavljanje. da ~ od ranije. previsto m predviđeno. prigioniero m zarobljenik. al ~ u početku. prevedere tr. (comportarsi) postupati. probabilità f verovatnoća. pribaviti. adj. col ~ pod izgovorom. principale adj. -visto) predvideti. adj. primaverile adj.presumere O presumere tr. proclamo) proglasiti. primo 1. procurare (prs. m prvorođeni sin. prvi. privo adj.

raspored. pronunzia f. produkt. m dubina. méttere a ~ qcs. profumerìa f parfimerija. struka.propòsito prode adj. pronuncia f izgovor. onemogućiti. produssi. proporsi rfl. ~! (na telefonu) halo! ~ soccorso prva pomoć. nestručnjak. a ~ di questo što se toga tiče. prométtere tr. adj. pronipote m i f praunuk. propósi. rasipan. proibire tr. O 175 . promovisati. izgovaranje. pronto adj. razvijati se. svetovni. zanimanje. profondo 1. propòsito m namera. ~ possessivo posvojna zamenica. stvaranje. progètto) planirati. projekat. ~ una sentenza izreći presudu. produrre tr. gotov. propósto) predložiti. proročanstvo. progresso m napredak. unaprediti. odvažan. (prs. duboko. ići napred. predlagati. promésso) obećati. profumo m miris. spreman. (prs. prodotti chìmici hemikalije. pronunzio) izgovoriti. programma m program. plan. dormire ~ tvrdo spavati. projektovati. temeljit. pronunciare tr. proiezione f projekcija. professore m profesor. uspeh. izgovarati. promisi. pròfugo m izbeglica. profano adj. (propóngo. izdašan. prolungare tr. promuovere tr. prodigo adj. bezbožan. pronome m zamenica.) laik. di ~ namerno. silenzio ~ mrtva tišina. profondamente adv. (fig. 2. dobit. proporre tr. dolore ~ duboka bol. prodotto) proizvoditi. promozione f unapređenje. praunuka. reklamiranje. naumiti. napredak. stvoriti. smeo. (prs. promessa f obećanje. nacrt. (produco. (prométto. progredisco) napredovati. (prs. progettare tr. parfem. ~ di legge nacrt zakona. korisno šta upotrebiti. praviti plan. progredire intr. promocija. professione f zvanje. otegnuti. dubok. u vezi sa tim. prolungo) produžiti. progetto m plan. profondità f dubina. far progetti praviti planove. profezia f predskazanje. profitto m korist. tvorevina. odužiti. ha promesso di venire obećao je da će doći. ingresso proibito ulaz zabranjen. produzione f proizvodnja. (prs. prodotto m proizvod. proibìsco) zabraniti.

m bližnji. pìccola ~ mali oglasi. méttere alla ~ iskušavati. propriamente adv. bando pubblicato obja- 176 . opinione pubblica javno mnenje. protèggere tr. (prs. zapravo. 3. tačno. prosperitet. gazda. svet. prospettiva f perspektiva. oprezan. è ~ così baš je tako. braniti. pùbblico 1. šunka. osobina. produžiti. paese di ~ postojbina. upravo. javan. pròssimo 1. prurigine f svrab. proprietà f vlasništvo. stvarno. proséguo) nastaviti. dokaz. koji potiče. pruno m trnovit žbun. (prs. protestare intr.proposizione O proposizione f rečenica. idući. provenienza f poreklo. svečana izjava. intr. proprietario m vlasnik. ~ crudo pršuta. blizak. adj. prosperitetan. iskusiti. prendere provvedimenti preduzeti mere. provvédo) nabaviti. svoj. adj. protocollo m zapisnik. opšti. adj. potvrda. uveravanje. (protèggo. proverbio m poslovica. 2. proposta f predlog. prosa f proza. in ~ javno. provincia f pokrajina. dokazati. ~ scritta pismeni ispit. izvor. proseguire tr. adv. obližnji. protètto) štititi. provvedimento m mera. sledeći. (prs. protezione f zaštita. osetiti. prudente adj. protesta f protest. pribaviti. provvedere tr. vlastit. provvista f zaliha. pròvo) probati. razglasiti. tačno. prugna f šljiva (plod). protèsto) protestovati. doživeti. zaštititi. doménica prossima iduće nedelje. snabdeti se čime. m svojina. 2. svojstvo. m publika. povoljan. protèssi. provincija. prosperità f blagostanje. ponuda. odredba. prova f proba. pokušati. rendere ~ objaviti. vento ~ povoljan vetar. fare provviste di qcs. svojina. 2. ~ orale usmeni ispit. provare tr. proprio 1. javnost. prosciutto m but. prigovor. ~ cotto (kuvana) šunka. prospero adj. sopstveni. mettere a ~ uneti u zapisnik. odbrana. nabavka. (prs. šansa. pubblicità f reklama. odluka. protokol. intr. imovina. provino m probni snimak (za film ili cD). upravo. koji dolazi. in senso ~ u pravom smislu reči. izgled. uspešan. proveniente adj. baš. snabdeti. ići dalje. baš. prigovoriti. naredni.

kazniti. (promontorio) rt. čist. (prs. pulisco) čistiti. pajac. quadernone m velika sveska. bezazlen.) kurva. makar. a che ~ siamo? dokle smo stigli? a un certo ~ u jednom trenutku. pulito adj. pupazzo m lutka. samo da bi. di ~ odavde. purgo) pročistiti. i. per di ~ ovuda. pùngere tr. baš ništa. purtroppo adv. epizoda. polirati. ovde. qua adv. notes. takođe. zaista. ~ interrogativo upitnik. acqua pura čista. 2. baš. pulce m buva. iako. blagovremeno. obrisati. Q Q Q. punto 1. čišćenje. bockati. pupilla f zenica. puzzo m smrad. adj. m tačka. adv. nažalost. vrhunac (cima) vrh. punta f šiljak. blagovremen. tačan. pura lana vergine čista runska vuna. q (ku) m i f q (ku). udarac šakom. non ha punta voglia di lavorare uopšte nema volje da radi. očišćen. kažnjavati. nimalo. pulizìa f čistoća. pulcino m pile. quadrato 1. ~ e là tu i tamo.quadrato vljen oglas. quaderno m sveska. adv. 3. ~ esclamativo uzvičnik. očistiti. ~ di partenza polazna tačka. (prs. kva177 . beležnica. bistar. ubadati. (prs. znak interpunkcije. cielo ~ vedro nebo. ubosti. punire tr. pulire tr. ~ di vista gledište. puttana f (vulg. pullman m autobus. mada. la pura verità sušta istina. ovamo. puntata f nastavak. čistiti. puro adj. četvrtast. pure conj. pugno m šaka. ~ a quadretti sveska na kockice. ipak. nikakav. bistra voda. očistiti. čist. ~ a righe sveska na linije. pungo) bosti. ~ di neve Sneško belić. puntuale adj. purgare tr. puledro m ždrebe. nevin. adj. non siamo ~ contenti nismo nimalo zadovoljni. pesnica. pugilato m boks. na vreme. puntualmente adv.

ukoliko. qualsìasi adj. quadro 1. nekud. vojni). ~ cosa ma šta. testa ~ tvrdoglav. voglio riuscire a ~ costo želim 178 . di tutte le ~ svih vrsta. ploča. ponekad. ovamo dole. qualità f osobina. prn. ~ di buono nešto dobro. ~ cosa (qualcosa) nešto. spalle quadre široka (i jaka) ramena. kockica. (i graduati) quadri kadrovi (politički. uzvično). qualcosa prn. qualcuno prn. 2. neki. qualora conj. testa quadrata pametna glava. la tomba nella ~ riposa grob u kome počiva. metro ~ kvadratni metar. merci di prima ~ prvorazredna roba. quaggiù adv. kvalifikovan. vrsta. svojstvo. kvalifikacija. 2. ovde dole. dammi ~ rivista daj mi nekoliko časopisa. kvadratni. kakav (odnosno). in ~ di òspite u svojstvu gosta. period od četiri meseca. ako. (u školi) polugodište. kakav (upitno. in ~ di u svojstvu čega. nešto. adj. četvrtast. f i m inv. qualificato adj. prenderemo un treno ~ putovaćemo bilo kojim vozom. m kvadrat. predstava. stručan. farei ~ cosa per lui učinio bih sve za njega. bilo koji. qualche adj. m slika. kvadrat. u okviru čega. qualifica f zvanje. položaj. neki. metro ~ kvadratni metar. okvir. ma koji. četvorougao. štogod. koji. neko.quadretto Q dratni. kao gost. kvalitet. koji mu drago. nekoliko. pregled. ma kakav. qualunque adj. tessuto a quadri karirana tkanina. nel ~ di qcs.) kvadratić. da ~ parte negde. quadrifoglio m detelina sa četiri lista. a ~ velocità andavate? kojom ste brzinom vozili? ~ cibo preferite? koju hranu najviše volite? qual è il tuo indirizzo? koja je tvoja adresa? koji (sa određenim članom). ~ errore poneka pogreška. vieni in un giorno ~ della pròssima settimana dođi bilo koji dan sledeće nedelje. quadrimestre adj. dammi qualcuna delle tue riviste daj mi neki od tvojih časopisa. komandna tabla. quadrupede m četvoronožac. quadretto m (dim. bilo šta. štogod. sličica. ~ volta katkad. c’è ~ ? ima li koga? quale adj. per ~ tempo neko vreme. ho avuto un successo ~ non si sarebbe mai aspettato doživeo sam uspeh kakav nikad ne bi očekivao.

premda. četrdeset. kad. m četvrt. 2. quante persone? koliko osoba? puoi averne quanti ne vuoi možeš ih dobiti koliko hoćeš. (quella. lotta senza ~ bezpoštedna borba. adj. non mi ha detto ~ verrà nije mi rekao kada će doći. ma šta. quarta elementare četvrti razred osnovne škole. per ~ riguarda što se toga tiče. tutti quanti svi zajedno. četvrti. 2. četrnaest. siete pronte? quasi! jeste li gotove? skoro! još malo! quattórdici num. kao. gotovo. quartiere m gradska četvrt. quelli. quei. 2. nemam šta dodati. četiri. m četrdesetina. ~ d’ora četvrt sata. quattrino m novčić. kvantitet. quelle) onaj. per ~ ne so io koliko ja znam. da ~ otkad.quello da uspem po bilo koju cenu. koliko. quanto 1. ~ verrei anch’io gotovo bih i ja došao. vieni ~ vuoi dođi kad hoćeš. quarantenne m i f četrdesetogodišnjak. fino a ~ dokada. adj. a ~ ora u bilo koje doba dana. adv. 2. iako. u svojstvu. di ~ in ~ s vremena na vreme. num. Q 179 . dimmi come e ~ è successo reci mi kako i kada se dogodilo. četrdeseti. sono ~ le sei skoro je šest sati. ~ sei alto? koliko si visok? chissà ~ lo desiderava? ko zna koliko je (on) to želeo? ~ prima što pre. quegli. koliko. mada. quarzo f kvarc. ona. kvart. fin ~ sve dok ne. quarto 1. m Quattrocento petnaesti vek. da ~ otkad. (u sportu) quarti di finale četvrtfinale. ćutao sam. -kinja. in ~ kao. quasi adv. prn. non ho nulla da aggiùngere što se mene tiče. kada. (in) ~ a me. četiristotine. conj. da ~ lo conosco od kada ga poznajem. koliko god. le tre e un ~ tri i četvrt (tri i petnaest minuta). koliko. quantità f količina. adv. quando 1. quattro num. quantunque conj. quaranta num. quanti ne abbiamo del mese? koji je danas datum? ~ è che non lo vedi? otkad ga ne viđaš? da ~ mi dici prema onome što mi kažeš. 2. compiere i ~ navršiti četrdeset godina. quello adj. prn. ~ avessi ragione tacqui iako sam bio u pravu. a ~ è? pošto je? per ~ mada. skoro. quattrocento 1. ~ generale glavni štab. quarantèsimo 1. num. è tornato dalle vacanze senza il becco di un ~ vratio se s odmora bez prebijene pare.

quìndici num. pokoj. con ~ tim. miran.quercia R ono. state quieti budite mirni. r. odrediti vrednost. ~ di partecipazione kotizacija. kvota. ~ d’ iscrizione upisnina. adj. cane ~ besan pas. (cima) vrh. r. besan. svakodnevno. queste) ovaj. R R. questa sera večeras. quieto adj. petnaest. questionario m upitnik. questi. ovde. con ~ besno. (èrre) m ili f r. per ~ zato. zatim. odmor. questa me la pagherai! ovo češ mi skupo platiti! questura f policijska stanica. da ~ odavde. con tutto ~ uprkos svemu. quindi 1. adj. to. participacija. adj. quiete f mir. dammi quel libro daj mi onu knjigu. tutto ~ che so sve što znam. tih. mirujte. potom. quinto 1. quotidianamente adv. ova. . questo prn. quota f ulog. conj. bes. a quel che vedo po onome što vidim. quotazione f kotiranje (na berzi). taj. querela f tužba. žestoko. di ~ a una settimana za nedelju dana. razjaren. quercia f hrast. (u spoju sa che) ~ che (quel che) onaj koji. di ~ a poco uskoro zatim. stoga. spokojan. questa mattina jutros. volare ad alta ~ leteti visoko (avionom). visina (leta aviona). questione f pitanje. rabbia f ljutnja. 2. udeo. di ~ ovuda. m dnevni list. 2. taj. adv. di ~ in avanti od sada pa na dalje. gnev. questa notte noćas. fin ~ dovde. ovo. quella che vedi è sua figlia ona koju vidiš je njegova ćerka. kako se čini. zato. ovamo. dakle. questo sàbato ove subote. quotidiano 1. to. uno di questi giorni ovih dana. 180 rabbioso adj. vivere ~ bezbrižan život. m petina. a quel che pare kako izgleda. ~ pubblica javni mir. quei ragazzi sono troppo pigri oni dečaci su previše lenji. (questa. peti. žalba. per di ~ ovuda. 2. svakodnevni. qui adv. anketni listić. rabbiosamente adv. ono što. besno. žestoko. (altezza) kota.

~ i pensieri pribrati se. raddoppiare tr. radio. ràsi. non di ~ neretko. (ràdo. di ~ retko. ojačati. radioricevitore radio prijemnik. ràdere tr. radolcisco) smekšati. radiante adj. blistav. sabrati se. prikazati. ~ tutte le forze prikupiti svu snagu. raddrizzare tr. mi raccomando! molim te! raccomandata f preporučeno pismo. raffinato adj. okupiti se. rafforzamento m pojačanje. radice f koren. ozaren. raffredamento m hlađenje. okupiti se. kolekcija. (collezione) zbirka. priključak. radioso adj. raffigurare tr. ràso) brijati. okupiti. ~ a terra sravniti sa zemljom. berba. poveriti. radicale adj. poveriti se. moliti. raffica f udar. udvostručiti. raccolta f okupljanje. prikupiti. obuhvatati. racchiùdere tr. raccomandare tr. raccòlto) pokupiti. sabrati. raccontare tr. prepričavanje. učvršćenje. šćućuriti se. sastati se. racchiùdo) sadržati. raccogliersi rfl. prepričati. (prs. letina. (prs. sakupiti. prepoznati. ~ da tennis teniski reket. a raffiche na mahove. sjajan. ispričati. ~ per filo e per segno ispričati do tančina. srezati.) hladnjak. radunare tr. korenit. spoj.raffredamento racchetta f reket. žetva. alla ~ na radiju. poslati preporučeno. ukorenti se. ~ il passo ubrzati korak. nalet (vetra). rafiniran. zbor. (prs. sravniti. R 181 . (autom. rafal. radunarsi rfl. pojačati. raccògliere tr. radiotrasmissione f radio prenos. radikalan. pričanje. sabirati. rafforzare tr. racconto m pripovetka. radiatore m radijator. raddolcire tr. raccomandarsi rfl. raccòlsi. ~ da sci skijaški štap. zasladiti. rod. redak. raccónto) pripovedati. méttere radici hvatati koren. učvrstiti. skupiti. ~ le gambe ai cani ispravljati krivu Drinu. prečišćen. raccomàndo) preporučiti. koji zrači. (raccòlgo. ispravljati. (prs. skupiti se. pannello ~ grejna ploča. radio f inv. priča. zračan. raccordo m veza. ~ stradale prilaznica. predstaviti. tiro a raffiche rafalna vatra. rado adj.

) pauk. una ~ di campagna seoska devojka. uccelli rapaci ptice grabljivice. ragazzo m dečak. momak. raffréddo) ohladiti. rammentare tr. rapace adj.) grančica. razveseliti se. intr. razlog. rammentarsi rfl. raggiungimento m dostizanje. (skrovita) mržnja. raz- borit. rancore m uvređenost. impianto di ~ rashladni uređaj. raggio m zrak. tela di ~ paučina. izveštaj. razmišljati. raffreddare (prs. ragióno) rasuđivati. ogranak. dostići. rallegrarsi rfl. ~ di gioia ozaren radošću.raffreddare R rashlađivanje. hitar. razmisliti. (prs. rapidamente adv. rapidità f brzina. vest. (raggiungo. biti kivan na koga. uomo ~ gnjurac. ragioniere m (f -a) računovođa. ramménto) podsetiti. rukavac. raggiunsi. pljačka. rame m bakar. podsećati (na nešto). regionare intr. ragguaglio m obaveštenje. raffredarsi rfl. smanjiti. rallentare tr. di ~ bakren. knjigovođa. rallènto) usporiti. razuman. ragno m (zool. dare ~ a qn. aver ~ biti u pravu. rammollito m mekušac. doći do. da ~ kao dete. rallegrare tr. brzo. (prs. ~ per cui usled čega. ràpido adj. uccelli da ~ ptice grabljivice. età del ~ bakarno doba. raggiùngere tr. rezonovati. ragionevole adj. sjajan. rezonovanje. razboritost. un ~ di speranza tračak nade. rapina f otimačina. 182 . razmišljanje. (prs. dati kome za pravo. ramo m grana. blistav. podsećati se (di qcs. prehlada. raggiante adj. ragazza f devojka. ramoscello m (dim. brz. a ragione s pravom. prehladiti se. raffredore m nazeb. grabljiv. rashladiti. pravo. rana f žaba. treno ~ ekspresni voz. čega). ragionamento m rasuđivanje. slabić. obelodaniti. nuoto a ~ prsno plivanje. (in geometrìa) poluprečnik. ridurre alla ~ urazumiti. prendere un ~ nazepsti. postizanje. obradovati. ragione f razum. popustiti. grabež. rendere di pubblica ~ objaviti. nutrir ~ per qn. veseliti se. raggiunto) stići. hladiti. razveseliti. ragionevolezza f razumnost.

motore a ~ mlazni motor. fare un ~ podneti izveštaj. realizovati. realizzarsi rfl.. rarefato adj. rappresentazione f predstava. per ~ a u odnosu na. rassomigliare tr. rassomiglianza f sličnost. rassegna f smotra. ravioli m pl. qcs. rassicurare tr. pomiriti se sa sudbinom. rappresentante m i f predstavnik (-ica). naći sebe. polso ~ usporen puls. ~ di parentela rodbinska veza. razzo m raketa. realan. umiriti. kraljevski. redak. rata f rata. aereo a ~ mlazni avion. ~ elettrico električni aparat za brijanje. brijač. umiriti se. raro adj. in ~ a. (prs. rasare tr. hrapav (glas). oživeti. ravanello m rotkvica. odobrenje. ličiti (a qn. (prs. dokazati se. raucèdine f promuklost. kakav ti je to. (prs. (prs. ravvivare tr. da ~ kraljevski. dići ruke.. brijati se. prikazati. predstavljati. racionalan. razređen.recapito rapporto m odnos. realizzare tr. retko. realnost. rasarsi rfl. veza. promukao. rappresènto) predstaviti. izložba. pagare a rate plaćati u ratama. rasoio m britva. punjena testenina. re m inv. ostvariti se. ohrabriti. na nekoga.. obrijati se. realtà f stvarnost. reagisco) reagovati. raso) brijati. obnova. reazione f reakcija. zastupnik. razionale adj. rassicurarsi rfl. rarità f retkost. rasatura f brijanje. razionalità f razumnost. revija. R 183 . razmer. zastupati. razuman. che ~ di. odnos. povratiti u život. stvaran. ravvivamento m oživljavanje. obnoviti. razza f rasa. realizzo) ostvariti.. aria ~ razređen vazduh. reagire intr. rappresentare tr. raramente adv. reale adj. rare volte retko kad. zapravo. rassegnarsi rfl. dostava. rasserenamento m razvedravanje. siamo in buoni rapporti con lui u dobrim smo odnosima s njim. in ~ u stvari. izvođenje. ulivati poverenje. izveštaj. otplata. ratifica f potvrda. recapito m adresa. nešto). kralj. rauco adj. nella ~ u stvarnosti. racionalnost.

reggìa f režija. prouzrokovati. skoro. m rashladni uređaj. referenza f preporuka. recare tr. prigovor. ~ di classe školski dnevnik. skorašnji. (prs. regione f pokrajina. upravni. registrare tr. matična knjiga. sastaviti. igrati. redigere tr. reddito m prihod. ~ danno naneti štetu. di ~ nedavno. regìstro) registrovati. reklamirati. egli mi ha dato in ~ un bel romanzo poklonio mi je lep roman. rashladni. popis. pisanje. uzajamni. napisati. recitare tr. reggiseno m ženski grudnjak. ape ~ matica (pčela). dohodak. recarsi rfl. recente adj. rècito) recitovati. registro m registar. nedavno. donositi. voditi. 2. ići. predstavljati. nedavni. frižder. regista m reditelj. plot. capo ~ glavni urednik. recipiente m sud. regnare intr. Regno Unito Ujedinjeno Kraljevstvo. regina f kraljica. regalare tr. regalo m poklon. ~ delle nascite matična knjiga rođenih. régno) vladati. predeo. regno m kraljevstvo. snimiti. uputiti se. redakcija. m namesnik. reclamare tr. osvežavajući. recesso m odstupanje. 2.recare R isporuka. adj. beležiti. zabeležiti. in u). (règgo. reclamo m reklamacija. (prs. rètto) držati. regìme m režim. kraljevati. brushalter. recipročan. prirediti. refrigerio m osveženje. glumiti. regimenta. rashlađenje. prigovarati. recentemente adv. regalo) pokloniti. règgere tr. kraj. recluta f regrut. rèssi. rèco) doneti. ograda. izdržati. (prs. žaliti se. vladajući. uredništvo. otići (a. i intr. (prs. podneti. Ufficio del Registro matični ured. režiser. reggimento m puk. reciprocamente adv. recinto m ograđen prostor. povlačenje. redazione f sastavljanje. uzajamno. posuda. oblik vladavine. referenca. refrigerante 1. ~ 184 . redattore m (f –ttrice) urednik. reciproco adj. reggente 1. žalba. upravljati. adj. ~ dei cieli carstvo nebesko. (prs.

te lo dico per tua ~ kažem ti to da se znaš ravnati. religioso adj. reprimere tr. di ~ obično. ~ un favore (servizio) učiniti uslugu. koji se odnosi (a qcs. usamljen. obračun. zarada. na nešto). odbijanje. vraćanje. veza. regularan. dovesti u red. in ~ a u odnosu na. rési. regulisati. koji boravi. regolarsi rfl. senza ~ bez reda. veroispovest. 2. redovno. (dobar) glas. primedba. neposlušnost. è buona ~ preporučljivo je. resa f predaja. ravnati se. relazioni pubbliche odnosi s javnošću. koji R 185 . ugled. ~ popolare učiniti popularnim. réso). tr. leđa. requisito m kvalifikacija. (prs. regolarmente adv. efekat. relativamente adv. tutto è ~ sve je relativno. dobit. residente adj. repubblica f republika. relativan. suzbiti. ~ possìbile omogućiti. rene m bubreg. odgovor. uvideti. polagati računa o čemu. relativo adj.residente animale životinjsko carstvo. (prs. propis. vladati se. povraćaj. insekticid. povratiti. pust. remoto adj. religione f vera. učiniti. ~ una rivolta ugušiti pobunu. m sredstvo protiv štetočina. f pl. remare tr. (fruttare) donositi (prihod). odbojan. (rèndo. redovan. rendersi rfl. pravilan. reputacija. davni. (restituire) vratiti. ~ pan per focaccia vratiti milo za drago. règolo) urediti. ~ felice usrećiti. postati. redovno. adj. pronome ~ odnosna zamenica. rendimento m koristan rad. odsek. replica f ponavljanje. relativno. potrebna osobina. esercito ~ redovna vojska. ~ conto di qcs. ~ dei conti polaganje računa. 2. religiozan. reputazione f. produktivnost. reparto m odeljenje. ugušiti. na nešto). remo m veslo. remo) veslati. odvratan. règola f pravilo. krsta. dalek. relazione f izveštaj. renitenza f nepristajanje (a qcs. uslov. in tempi remoti u davna vremena. ~ ridicolo učiniti smešnim. repellente 1. religija. dati sebi (nešto). fare le cose in ~ raditi po propisu. odnos. repriza. shvatiti nešto. otkriće. rèndere tr. pobožan. potiskivati. ~ conto di qcs. insegnamento ~ veronauka. regolare 1. adj. učinak. reperto m nalaz.

rettàngolo m pravougaonik. respinsi. (prs. stisnuti se. ~ televisiva televizijska mreža. respìro) disati. predah. rettilineo adj. restringere tr. adj. stegnuti. resto m ostatak.) mrežnjača. rias- 186 . resistere intr. pravougaoni. uspostaviti. riàpro) ponovo otvoriti. označava ponovljenu radnju. tirare in ~ pucati na gol. ri. opozivanje. m ostatak. respirazione f disanje. mesto boravka. osvestiti se. residuo 1. vratiti. izdržati. tutto il ~ sve ostalo. revizija. adv. povratiti u život. podići. rianimare tr. ~ seduto ostati sedeti. rettifica f ispravka. resistito) odoleti. retorico (pl. ponovo obesiti. oživeti. residenza f boravak. (respingo. odgovoran. okrepiti. sku- piti se. ~ artificiale veštačko disanje. retroterra m zaleđe. doći sebi. revisione f pregled. okreni. restituìre tr. ~ le spese smanjiti troškove. rianimarsi rfl. riallacciare tr. vedi al ~ vidi na poleđini. odgurnuti. pravolinijski. vraćati. del ~ uostalom. povlačenje. resistenza f otpor. (fig. restare intr. ostajati. retina f (anat. brušenje. 2. opis (događaja). povratiti. rettangolare adj. ~ commerciale trgovačka mreža. responsàbile adj. respìngere tr. kusur. suziti. rèsto) ostati. ~ i prezzi povisiti cene. (riassumo. revoca f opoziv. otpornost. disanje. è stato respinto pao je (na ispitu). rialzare tr. ponovo zakačiti. ograničiti. responsabilità f odgovornost. m poleđina. preostali. riagganciare tr. retorički. i tr. udisati. 2. retrovisore m retrovizor. resoconto m izveštaj.pref. riassùmere tr. (prs.-ci) adj. retro 1. respirare intr. respinto) odbaciti. nastanjen. riapertura f ponovno otvaranje. ponovo povezati. restauro m restauracija. gol. ~ autostradale mreža puteva. na poleđini. rete f mreža. ~ il nemìco suzbiti neprijatelja. ispravljanje. (resisto. assumersi (prendersi) la ~ preuzeti na sebe odgovornost. riaprire tr. respiro m dah. resina f smola.) odmor. (prs.residenza R se nalazi. senza ~ bez predaha. resistei. restringersi rfl. ograničiti se. prebivalište.

uvojak. izvesti. ricerca f traženje. dobijati. ~ di qcs. reaktivirati. adj. obnoviti. richièsto) pitati. ponovo preuzeti.. vesti. ricciolo m kovrdža. (prs. ponovo pasti. ricérco) tražiti. ~ una conclusione izvući zaključak. ispitivati. ponovo tražiti. adj. traganje (za čim). riconóscere tr.. ricévo) primiti. può farmi un ~? možete li mi dati popust? ribelle 1.. riconoscenza f zahvalnost. potražnja. pomirenje. ribasso m popust. spustiti. ricadere tr. tr. ponovo uspostaviti. ricetta f recept. riccio 1. bogat čim. obrazac. ricevuta f priznanica. ricondurre tr. raskošan. se ne ricava che . (za cene) sniziti. 2.) jež. su chi ricade la responsabilità? na koga pada odgovornost? ricamare tr. pobunjenik. lek. (riconósco. (esìgere) zahtevati. ri- R 187 . atto di ~ čin priznavanja. in ~ u zamenu. ricomparsa f povratak. kovrdžav. ricevimento m primanje. izvući. podsetiti. rezime. sadržaj. ricercare tr. uputstvo. ricompensare tr.riconóscere sunsi. buntovan. ponovo dovesti. opomenuti. bogat. m uvojak. izvlačiti. ricognizione f priznavanje. 2. mi riàbbi. richièsi. obilan. primati. 2. ricévere tr. pezzi di ~ rezervni delovi. adj. notizie ricavate da giornali vesti preuzete iz novina. istraživanje. rabat. ricambio m zamena. riconoscente adj. pretraživati. mi sono riavuto) oporaviti se. ribasso) 1. vaditi. riattivare tr. 2. ricchezza f bogatstvo. zahvalan. riconciliazione f izmirenje. kovrdža. prijem. riassunto m sažetak. ponovo zvati. riassunto) sažeti. m i f buntovnik. ricezione f (radio. ricco 1. pasti. richiesta f zahtev. ricavare tr. iz toga se može zaključiti da. ~ a transistor tranzistorski prijemnik. padati. m bogataš. intr. riconforto m uteha. sniziti. richiamare tr. ribassare (prs.(richièdo. potraga. (zool. ~ in servizio ponovo primiti u službu. istraživati. formular. riaversi (mi riò. ricevitore m prijemnik.. dobiti. richièdere tr. (prs. nagraditi. televizijski) prijem. vratiti. ispitivanje.

ponavljanje. riduzione f redukcija. pamtiti.) sećati se (nečega). nadoknađivanje. rezime. ponoviti. una cosa da ~ smešna stvar. ricordo m sećanje. ricostruire tr. (ricórro. (školski) odmor. ricordare tr. (prs. riempirsi rfl. sniženje. ~ un figlio priznati dete. riémpio ili riempìsco) puniti. podsmevati se. ricoverare (prs. cibo ri- 188 . utočište. (di qcs. nadoknaditi. ~ all’ obbidienza naterati na poslušnost. ride bene chi ride l’ultimo (posl. (rifaccio. obnavljanje uspomena. popraviti. riso) smejati se. popunjavanje. ridersi rfl. (prs. ricorso m žalba. nabokati se. ricupero m ponovno zadobijanje. rekapitulacija. ricórrere intr. ispunjavanje. smešan. domani ricorre l’anniversario sutra je godišnjica. ispuniti (di qcs. smejati se (di qcs. siamo rientrati in casa a mezzanotte vratili smo se kući u ponoć. uspomena. ~ di qn. ridussi.ricoprire R conòbbi. riepilogo m (pl. ricostruisco) obnoviti. rievocazione f podsećanje. ~ a obratiti se kome. rifare tr. ricostruzione f obnova. rekonstruisati. ricordarsi rfl. ricórsi. ricuperare tr. priznati. ~ alle armi latiti se oružja. non ho voglia di ~ ne smeje mi se. vratiti se. raspoznati. (rido. napuniti. prekrivati. na nešto). (prs. con qcs. razlikovati. ponavljati se. čime). ridìcolo adj. ricoprire tr. ponovo pokriti. najslađe se smeje. ricóvero) smestiti. riconosciùto) poznati. čemu). rifeci. riempire tr. ridótto) smanjiti. padati. prepraviti. povratiti. skloniti. testo rifatto prerađen tekst. ricòrdo) sećati se. svesti (a qcs. non farti ~ nemoj da ti se ljudi smeju. rìdere intr. (riduco. ricreazione f pauza. ispuniti se. riempimento m punjenje.-ghi) sažeto ponavljanje. ricóvero m sklonište. stato riconosciuto priznata država. ismejavati koga. smanjenje. rientro m povratak. spasavanje. ricórso). rifatto) ponovo uraditi. riéntro) ponovo ući. ponovo zadobiti.) ko se zadnji smeje. rekonstrukcija. ~ il letto namestiti krevet. (prs. risi. podsetiti. prepoznati. vraćanje. najesti se. ridurre tr. rientrare intr.

izbeglica. righello m lenjir. odbaciti. rifugio m sklonište. rigoroznost. verbi riflessivi povratni glagoli. ~ alpino planinarski dom. cestino dei rifiuti korpa za otpatke. rìgido adj. raskošno. razmisliti. rigoglio m bujanje. ticati se (nečega). (prs. ciò non mi riguarda to se ne odnosi na mene. odbiti (svetlost). na nešto). (prs. intr. utočište. obnavljanje. riformare tr. ukrućen. iskupiti se. rigatino m prugasta testenina. napomena. strog. pominjanje. rifinire tr. procvat. povratan. uskratiti. riguardo). rifinito doteran. per quanto rigurda što se toga tiče. inverno ~ oštra zima. riga f crta. (prs. posto di ~ benzinska stanica. rifornirsi rfl. krut. uglađen. pribaviti. ne tiče me se to. rigenerazione f regeneracija. rifléttere (prs. hladan (o klimi). reformisati. ponovo formirati. podmlađivanje. rezerve. rifornimento m snabdevanje. pl. red. razmatranje. niz. tr. rifiutare tr. (često pl. bujan. odsjaj. rifornimenti zalihe. 2. veza. riflessione f razmišljanje. in ~ a u vezi sa. preinačiti. planinska kuća. ukočen. in pieno ~ u punom cvatu. doterati. bujno. čime). rigogliosamente adv. riflettersi rfl. oštar. ~ l’ obbedienza odbiti poslušnost. riguardare tr.) malaksao. (fig. rifornisco) snabdeti. riguardo m obzir. refleks. vrsta. napupeo. uskraćivanje. pl. rifondazione f ponovno osnivanje. rifugiato m (f –a) begunac.) otpadak. scrivimi due righe napiši mi dva reda. rifornire tr.) krupne izbrazdane makarone. dovršiti. rigore m strogost. odnos. ~ condizionato uslovni refleks. punto di ~ polazna tačka. rifarsi rfl. rigatone m (ob. linija.riguardo fatto podgrejano jelo.) odraz. riferimento m upućivanje (a qcs. rigoglioso adj. snabdeti se (di qcs. (fiz. odsjaj. rifflétto) 1. una persona di ~ ugledna ličnost. ogledati se. rifletterò su quello che mi hai detto razmisliću o onome što si mi rekao. un uomo senza riguardi bezobziran R 189 . riflessivo adj. rifiuto m odbijanje. oštrina. riflesso m odsjaj. ponovo gledati. rifiùto) odbiti. odblesak. odraziti. odnositi se (na nešto).

rilasciare tr. rinnovamento m obnavljanje. rinùnzio). uputiti (a qcs. rinunciare intr. rimasi. žaliti. rimettersi rfl. rimunerazione f nagrada. è rimasto meravigliato začudio se. koji relaksira. rinnòvo) obnoviti. vratiti. rinforzo m ojačanje. rilassante adj. važnost. riméttere tr. rinfrescare tr. rinviare tr. rimando) odložiti. poslati natrag. (prs. oporaviti se.) reljef. rinfrescarsi rfl. (prs. zahvaliti nekome na nečemu). (prs. rincorsa f zalet. (bocciare) oboriti na ispitu. poslati natrag. di qcs. ~ a posto vratiti na svoje mesto. ~ una fattura isporučiti fakturu. odustati. uzvišenje. rimisi. abbiamo rimandato la nostra partenza odgodili smo naš odlazak. rimarco m (pl. rinfresco m osveženje. rimorso m griža savesti. rinfrésco) osvežiti. (rimétto. rimaneggiare tr. izmeniti sastav. (prs. (prs.rilasciare R čovek. rimésso) (consegnare) ponovo staviti. ~ un documento izdati ispravu. zakuska. basso ~ plitak reljef. rincrésce) biti žao (nekome). predati. ci hanno offerto un ~ pripremili su nam zakusku. non c’è ~ nema leka. isporučiti. ti ringrazio zahvaljujem ti se. –chi) primedba. za nečim). preporod. povratiti se. opušta. pojačanje. pustiti. Rinascimento m renesansa. žaljenje (di qcs. sredstvo. garaža. preraditi. odložiti. rashladiti. magacin. mi rincresce di non poter venire žao mi je što ne mogu doći. rimèdio m rešenje. rilievo m (geogr. na 190 . ringràzio). rezerva. naknada. rimandare tr. (qn. rimpianto m žal. (prs. prepraviti. (prs. čega). ispupčenje. pomoć. cose di nessun ~ beznačajne stvari. rinnovare tr. rimessa f vraćanje. povraćaj novca. plata (di qcs. a titolo di ~ kao naknada. za nešto). odreći se. zaliha. rimasto) ostati. (rimango. rimorchio m prikolica (kamiona). značaj. osvežiti se. rimanere intr. vratiti. rincrescere intr. ringraziare tr. rimborso m naknada troškova. è stato rimandato in matematica pao je iz matematike. rilascio) osloboditi. odricati se (a qcs. posizione di ~ istaknut položaj. rinunziare.

riscaldamento m grejanje. correr ~ di izlagati se opasnosti da. protresti. povratiti. pronaći. ripósto) ponovo staviti. oživljavanje. ~ la frontiera ponovo preći granicu. ~ applausi biti nagrađen aplauzom. uzimati natrag. risarcimento m naknada (štete). prenuti se. riscuòto) dobiti. (ripóngo. potvrda. odlagati. risalii. startovanje. buon ~! (želim) dobar odmor! riprèndere tr. questo motore ha buona ripresa ovaj motor dobro startuje. kao potvrda. (riprèndo. ripararsi rfl. ripieno 1. odneti natrag. riprési. opasnost. odmarati se. (u sportu) rezervni igrač. počivati. (autom. ponavljati. proveriti. prepun. tr. 2. (prs. ponovo proći. i intr. rezerva. riparare tr. riposare intr. ripèto) ponoviti. riparazione f popravljanje. riparo m zaštita. skloniti. esame di ~ popravni ispit.riserva nešto). oporavak. vratiti. odbrana. fil. trgnuti se. ripasso della grammatica ponavljanje gramatike.) ubrzanje. zaklon. ponovno krenuti. adj. ripòso) odmoriti se. riserva f zaliha. naplatiti. intr. ubirati. zagrevanje. a ~ di za dokaz. (risalgo. primiti. (prs. (prs. svratiti kod koga. risata f (glasan) smeh. ponovo preći. ~ da qn. skloniti se. restauracija. m nadev. R 191 . ripetizione f ponavljanje. zaštićen od čega. (prs. ripréso) ponovo uzeti. filovan. ripartire intr. odbojnost. odložiti. 2. strm. ripàro) zaštititi. ripido adj. riposo m odmor. popraviti. utvrditi. riscuòtere tr. obeštećenje. punjen. riscóntro) uporedti. riportare tr. zakloniti se. zasnivati se. riparto) ponovo otputovati. ~ centrale centralno grejanje. podići (novac). risalito) ponovo se popeti. rischio m rizik. odbijanje. instrukcija. riscuotersi rfl. (prs. risalire tr. (prs. ripulsione f odvratnost. počinak. ripassare (prs. riscontrare tr. ripasso) l. popravak. ~ un danno nadoknaditi štetu. (prs. pun. ~ un’impressione steći utisak. ripòrto) ponovo doneti. al ~ da qcs. ripresa f nastavak. riporre tr. ripetere tr. riprova f dokaz. ripósi. (u sportu) drugo poluvreme.

ristorante m restoran. uskrsnuće. uzan. i miei rispetti moje poštovanje. respekt. uštedeti. ristrettamente adv. sotto un certo ~ hai ragione u nekom pogledu imaš pravo. ha risposto di sì odgovorio je potvrdno. in ~ a kao odgovor na. essere in ~ kasniti. risoluzione f odluka. skučen. risuonare tr. italijanski preporod u XIX veku. ušteda. a qcs. tesan. rezervisati. riservato adj. ristretto adj. risèrvo) čuvati. ispostaviti se. rispósto) odgovoriti. riténni. senza ~ bez oklevanja. risolto) rešiti. rispàrmio) štedeti. odjekivati. raskinuti. ritenuto) zadržati. proisticati. pirinač. resurs. ritìro) ponovo povući. ritardo) kasniti. rezolucija. nei ritagli di tempo u trenucima slobodnog vremena. ritenere tr. kome. risultare tr. (prs. riservatissimo strogo poverljiv. risultato m ishod. ritengo che non verrà smatram da neće doći. (prs. ~ di giornale isečak iz novina. (prs. il mio orologio ritarda cinque minuti moj sat kasni pet minuta. u vezi sa. (risolvo. stešnjeno. posto ~ rezervisano mesto. rispóndere tr. (prs. pokazati se. sačuvati. prendere una ~ doneti odluku. (ritèngo. risposta f odgovor. ~ a u odnosu na. risparmiare tr. rispósi. rešenje. ~ la parola povući reč. ritirare tr. con ~ parlando da izvinite. rezervisan. rezultat. risòlvere tr. le risa) smeh. (crédere) smatrati. lo ritengo un grande specialista smatram ga za dobrog specijalistu. risotto m rižoto.riservare R riservare tr. odgovarati (a qn. ritardare intr. riso m (pl. raskid. (rispóndo. ritardo m kašnjenje. zakasniti. odzvanjati. prezzo ~ najniža cena. ograničen. zakasniti. risorsa f izvor. proizilaziti. usko. ~ la merce preuzeti robu. misliti. čemu). risurrezione f vaskrsenje. ~ al saluto odvratiti pozdrav. osmeh. risparmio m štednja. odrezak. è una persona perbene sotto ogni ~ to je u svakom pogledu poštena osoba. 192 . razrešiti. obzir. oskudan. risolsi. m riža. la ~ del contratto raskid ugovora. Risorgimento m (ist. rispetto m poštovanje.) risorđimento. ritaglio m isečak. caffè ~ jaka kafa.

pregledati. sastati se. 2. in ~ al mare na morskoj obali. preokrenuti. riuscire intr. iz čega). proživljavati. povući se (da qcs. (rivédo. slika. rogito m javni dokument. adj. upreti pogledom ka čemu. beležnički spis. rivedersi rfl. (prs. otkriti. obala. čvrst. litica. abbiamo fatto ~ alle otto vratili smo se u osam. rimski. rocca f tvrđava. roba f stvari. romàntico 1. rivòlgere tr. jak. ritiro m povlačenje. roccia f stena. lingua romanza romanski jezik. riuscìi. riuscito) uspeti. far ~ obnoviti (sećanja). sklonište. vraćati se. združiti. primorje. rivièra f rivijera. ritrovare tr. adj. rivòlto) okrenuti. otkriti. romanski. (prs. snalaziti se. 2. ritorno m povratak. videti se ponovo. zbor. snažan. prav. m romantičar. ~ un àbito preokrenuti odelo. objaviti. rivedére tr. gospodine). okupiti se. obelodaniti. a rivederla (a riveder La) do viđenja (gospođo. podizanje (dokumenata). (prs. m Romano rimljanin. ritual. običaj. rivòlto) prevrnuti. rivelare tr. a rivederci! do viđenja! (među prijateljima). 2. far ~ vraćati se. rivoltare tr. romanzo 1. R 193 . rivòlsi. usamljeno mesto. obrnuti. (prs. riunirsi rfl. sono riuscito a trovarlo uspeo sam da ga nađam. ~ lo sguardo a upraviti oči ka čemu. ponovo se naći. romantičan. riunisco) sjediniti. rivedùto) ponovo videti. rivòlgersi a qn. obratiti se kome. okrenuti se. ritròvo) pronaći. (prs. rivìdi. rivivo) oživeti. ritórno) vratiti se. riunione f sastanak. revija. suparništvo. (rièsco. rivalità f rivalstvo. časopis. rivista f smotra. rivìvere tr. metti la bottiglia ritta stavi bocu uspravno. rito m obred. ritornare intr. ritto adj. ritratto m portret. la sera preferisco ritirarmi presto uveče se najradije rano vraćam kući. roba. rivendita f preprodaja. riva f obala. ritrovarsi rfl. riunire tr. adj. ~ di sali e tabacchi trafika.romanzo ritirarsi rfl. ponovo se sresti. robusto adj. okretati. uspravan. romano 1. (rivòlgo. rivolgersi rfl. okrenuti. riuscita f uspeh.

rossiccio adj. glasan. rùppi. (prs. grub. ruolo m uloga. zavrnuti slavinu. rottura f razbijanje. una faccia coperta di rughe naborano lice. rumorosamente adv. 194 . (posl. brujati. okrugao. prelom. crvenkast. rustičan. rónzo) zujati. rotondo adj. rugoba. slomljen. russo 1. priprost. prekid. rugisco) rikati. razbiti. kolo. tr. si è rovinata la salute upropastio je sebi zdravlje 2. m rus. (fig. ruski. uništiti. potočić. ruota f točak. (prs. bučno.) nakaza. rovinare (prs. srušiti se. rugiada f rosa. è diventato tutto ~ (in viso) sav je pocrveneo (u licu). ~ la parola pogaziti reč. prosuti. razbijen. seoski. (prs. (fig. rótto) slomiti. rubo) krasti. ruggire intr. rospo m krastava žaba. (rómpo. ~ di scorta rezervni točak. rumore m buka. grubo izrađen. rubinetto m slavina. aprire. rubare tr. non fare ~ nemoj praviti buku.) una ~ non fa primavera jedna lasta ne čini proleće. rovino) 1. rotella f točkić.) otimati. rotto adj. chiùdere il ~ odvrnuti. poderan. rotolare tr. rovina f rušenje. pokvaren. seoski.rómpere R m roman. andare a rotoli propasti. razoriti. ruscello m potok. rómpere tr. hrkati. srušiti. russare intr. rosa f ruža. šum. propast. ruševine. rossetto m ruž. rosso adj. ruga f bora. rumoroso adj. rurale adj. la ~ dei venti ruža vetrova. valjati. il russo ruski jezik. propadanje. propadati. karmin. rùderi m pl. ružičast. crven. preokrenuti. ronzare intr. rosmarino m ruzmarin. neispravan. (fig.)grub. rovesciare tr. ruvido adj. česma. iskidan. lomljenje. ~ un accordo raskinuti dogovor. intr. ~ un braccio prelomiti ruku. rovere m hrast. (prs. 2. rotolo) kotrljati. ruggine f rđa. (prs. adj. róndine f lastavica. hrapav. zemljoradnički. bučan. rùstico adj. rovéscio) prevrnuti.

sale m so. saldo) spajati. salìto) popeti se. saga f saga. ~ a pelo vreća za spavanje. ~ piangente žalosna vrba. soliti. pametan. solidan. esej. ~ cinematografica bioskopska sala. Sabato Santo Velika subota. zalemiti. vrećica. sveti. saggio 1. sabotiranje. obrazac. sacerdote m sveštenik. salìi. pljačkanje. saldare tr.) vrba. salato adj. mudar. ~ impura S ispred drugog suglasnika (na početku reči). džak. model. mùsica sacra duhovna muzika. ~ da montagna ranac. un ~ di guai mnogo neugodnosti. saldo adj. (fig.. saggezza f mudrost. sacro adj. posvećeni. sala f dvorana. poco ~ nesiguran. Saggitario m Strelac (znak u horoskopu). zavariti. sakralan.. ~ d’aspetto (d’attesa) čekaonica.) un ~ di. ~ dei professori zbornica. ~ da pranzo trpezarija. la temperatura è salita di due gra- S 195 . sacrale adj. saliera f slanik. sabbia f pesak. slan. salire intr. žrtvovanje. sacco m vreća. m ogled. saccheggio m pljačka. razborit. (salgo. sàbato m subota. il sentiero sale staza se penje. (prs. svešteni. sagoma f profil. sastaviti. s (èsse) m ili f S. kesica. sacchetto m kesa. 2. un banco di ~ peščani sprud. salice m (bot. luoghi sacri sveta mesta. posoljen. sagra f (seoska) svetkovina. i tr. ~ sulla vettura ući u vagon. posoliti. s. penjati se.salire S S. sveti. legenda. priča. senza ~ neslan. vašar. Sacra Scrittura Sveto pismo. povezati. primer. mnogo nečega. salame m salama. salare tr. salario m plata. (z). sacrificio m (sacrifizio) m žrtva. sabotaggio m sabotaža. čvrst. kalup. tvrd. adj.

) sandale. 2. sanare tr. saliva f pljuvačka. salubre adj. sanguigno adj. sangue m krv.salita S di temperatura je porasla za dva stepena. spasti se. cosa ti salta in mente? šta ti pada na pamet? saltellare tr. izlečiti. umak. skakavac. giubbotto ~ prsluk za spasavanje. salvo 1. pressione sanguigna krvni pritisak. bezbedan. preskočiti. sandali m (ob. esame del ~ analiza krvi. sanatorio m sanatorijum. salute f zdravlje. nagib. salvia f (bot. poco ~ nezdrav. tr. bere alla ~ dì qn.) cvrčak. vaso ~ krvni sud. ubrus. spasavati. ~ che osim ako. odbrana. popraviti. adj. ~ imprevisti osim ako se ne dogodi nešto nepredviđeno. salto) skočiti. ~ in alto skok uvis. skakati. salvare tr. stato di ~ zdravstveno stanje. izbavljen. salon. piti u nečije zdravlje.) losos. adv. poskakivati. in ~ uzbrdo. saltamartino m (zool. osim. uzbrdica. salita f penjanje. si salvi chi può! spasavaj se ko može! salvataggio m spašavanje. sanguinoso adj. fare un ~ skoknuti (negde). uspon. pl. pozdravljati. salsa f sos.) žalfija. tanti saluti! puno pozdrava! salvagente m ili f inv. salone m dvorana. saltare intr. krvav. zdrav. salvaguardia f zaštita. (prs. lečilište. animali a ~ caldo toplokrvne životinje. salto m skok. salmone m (zool. isceliti. sajam. krvni. (prs. skakutati. saluto) pozdraviti. pojas za spasavanje. salon.) zova. bezosećajan. batta- 196 . non aver ~ nelle vene biti hladan. salsiccia f kobasica. spasavati se. aria ~ čist vazduh. papirna maramica. salvo) spasiti. alla ~! u zdravlje! saluto m pozdrav. méttere in ~ skloniti. ~ in aria poleteti u vazduh. salvietta f salveta. animali a ~ freddo hladnokrvne životinje. salumerìa f prodavnica suhomesnatih proizvoda. salutare tr. izložba. (prs. circolazione sanguigna krvotok. salvarsi rfl. salotto m soba za primanje. –chi) (bot. sambuco m (pl. rivòlgere un ~ uputiti pozdrav. ~ in lungo skok u dalj. izuzev. spašen. lekovit. sanirati.

sbalordire tr. 2. sa l’italiano zna italijanski. sazio adj. sbandieratore m učesnik u tradicionalnoj igri mahanjem zastavama u toskani. pogrešan. sbadigliare intr. zasićenost. sbadìglio) zevati. (sò. saporito adj. San Giovanni Sveti jovan. intr. vratilo (u sportu). sbagliato adj. Ministero della Sanità ministarstvo zdravlja. senza ~ bezukusan. mirisati. m znanje. che doznao sam da. Santo Padre Sveti otac (papa). (prs. sit. polirati. obavestiti. umeti. pre kući dođe. per ~ greškom. nestašan. šokirati. i intr. saznati. sapore m ukus. zaprepastiti. sansa f komina od maslina. (prs. (prs. uglačati. (posl) ~ come un pesce zdrav kao dren. sbalordisco) zapanjiti. prečka. sbarrare tr. ~ a memoria (a mente) znati napamet. ~ di mente duševno zdravlje. adj. netačan. ufficio ~ dom zdravlja. saracinesca f gvozdena roletna. sa uživanjem. campo ~ groblje. magup. ~ strada zalutati. dormire ~ slatko spavati. ukusan. sano adj. .. pogrešiti.sbàttere glia sanguinosa krvava bitka.. sveti. ~ da toletta toaletni sapun. sasso m kamen. ukusan. poluga. ~ gli occhi iskolačiti oči. sbarazzino 1. sapone m sapun. sbàttere tr. santo adj. sazietà f sitost. tutto il ~ giorno celog božijeg dana. sbarra f motka. sapienza f mudrost. sveto mesto. sèppi. ~ strada preprečiti put. zdravstvo. sbagliare tr. far ~ javiti. stena. sassòfono m saksofon. i intr. sbatto) S 197 . sanità f zdravlje. olio di ~ maslinovo ulje od komine (slabijeg kvaliteta).) chi va piano. zdrav. znanje. sapere 1. va ~ e va lontano ko polako ide.. začuditi. krojač. šipka. 2. Sant’Antonio Sveti antun. satinare tr. sbaglio m greška. tr. saporoso adj.. mangiare a ~ najesti se. vragolast. imati ukus (čega). sarta f -o m krojačica. sapùto) znati. deran. Venerdì ~ Veliki petak. m vragolan. (prs. santo cielo! blagi bože! santuario m svetilište. chi lo sa? ko to zna? ~ di mirisati na nešto. sbarro) preprečiti. (prs. (posl. sono venuto a. saporitamente adv. sbàglio) grešiti.

nakrivljen. scacco m (pl. dan dospeća. ušće. a breve ~ kratkoročan. 2. giocare agli scacchi igrati šah. scaldabagno m inv. sbilancio m neravnoteža. ~ del fiume ušće reke. di ~ gledati nekog popreko. scampanèllo) jako (i dugo) zvoniti. (prs. scaldo) grejati. mrviti. scampanellare intr. sbigottire tr. (prs. sboccare intr. scaffale m polica. odmrznuti.-cchi) šah. izbaviti. sbocco m (pl. scampare (prs. ~ mòbile pokretne stepenice. sačuvati. popeti se (stepenicama). scandalo m bruka. odleđivanje. scaglia f krljušt. tresnuti. kariran. sbobba f čorbuljak. (prs. skica. zagrevati. sbottonare tr. šlag). preplašiti. grejati se. ~ due parole malo popričati. scambio m razmena. sbrigo) obaviti. sbozzo m skiciranje. scaldare tr. skandal. scaloppa f scaloppina f (dim. izlupati. scadenza f rok. scalare tr. otkopčati. uteći. bućkuriš. questa strada sbocca in piazza ova ulica izlazi na trg.) ~ maggiore durska lestvica. tr. ~ la porta zalupiti vratima. sbottonarsi rfl. žuriti. scandinàvo 1. scacchiera f šahovska tabla. lestvica. izbaviti se (a qcs.sbieco S udarati. –cchi) izlivanje. oguliti (koru). (prs. podgrejati. sbrigare tr. raskopčati. izmutiti (jaja. sbuccio) oljuštiti. nacrt. raf. izmrviti. il fiume sbocca nel mare reka se uliva u more. istek. guardare qn. (muz. (prs. od nečega). ugrejati se. kos. razdrobiti. adj. ~ minore molska lestvica. sbigotisco) prestraviti. odlediti. (prs.) teleća šnicla. spasti. strada senza ~ slepa ulica. scala f stepenice. scalino m stepenik. a lunga ~ dugoročan. sbrigarsi rfl. sbrìgati! požuri! sbrinamento m odmrzavanje. sbòcco) izlivati se. bojler. a scacchi kockast. di ~ ukrivo. lupati. uspeti se. sbucciare tr. scalinata f stepenište. scàmbio) zameniti. razmeniti. scaldarsi rfl. skandinav- 198 . (prs. umaći. la Scala di Milano opera u Milanu. zamena. intr. ~ dalla morte spasiti od smrti. sbriciolare tr. scampo) 1. ulivati se. sbieco adj. stelaža. scambiare tr. libero ~ slobodna trgovina. sbrinare tr. raskopčati se.

~ una proposta odba- citi predlog. fa una ~ da noi! skokni malo do nas! scaraventare tr. scatto) okinuti. prizor. scarpe da sport (tennis) patike. scésa) sići. opere scelte odabrana dela. spuštati se. scàtola f kutija. scartare tr. scaricarsi rfl.p. di prima ~ prvorazredni. isprazniti. nedovoljan. tr. šamar. odbaciti. S 199 . scattare intr. scenario m sceneggiatura f scenografija. (prs. scapolo m neženja. scaravento) zavitlati. osloboditi se (čega). isprazniti se (o akumulatoru ili bateriji). oskudan. izabrati. scemo adj. scende la notte pada noć. (prs. ~ elettrica električno pražnjenje. raščupan. scarpone m teška cipela. scappo) bežati. scési. sceicco m (pl. scatoletta f mala konzerva. ~ di cioccolatini bombonjera. a ~ po izboru. scarica f pražnjenje. spustiti se.scéndere ski. m (f –a) Skandinavac. scarso adj. ~ a terra iskrcati se na kopno. škartirati. ~ l’ accumulatore isprazniti akumulator. ~ fotografie snimiti fotografije. od scegliere odabran. razbarušen. scavo) kopati. po volji. ~ la responsabilità su altri prebaciti odgovornost na drugog. scasso m provala. šupljina. glup. scapaccione m ćuška. (scéndo. tresnuti. dove hai scavato questa notizia! gde si našao ovaj podatak? scavo m iskopavanje. (fig. scena f pozornica. scavare tr. cokula. ~ un muro popeti se preko zida.) neobuzdan. 2. scena. raskalašan. scaricare tr. (prs. scavalco) preskočiti (prepreku). budalast. scelta f izbor. momak. omaći. scélto) birati. (prs. scavi archeologici arheološka istraživanja. scégliere tr. istovar. silaziti. (scélgo. scelto p. –cchi) šeik. otvor. luce scarsa slaba svetlost. paljba. scappare intr. scaricamento m istovarivanje.) istraživati. isključiti. osloboditi se (čega). scappata f beg. umaći. furto con ~ provalna krađa. scavalcare tr. odabrati. (prs. scarico) istovariti. scarpa f cipela. scélsi. izmaći. scéndere intr. (fig. scarpone da montagna planinarske cipele. pobeći. (prs. iskopati. baciti. scapigliato adj. pucnjava.

skrivena kamera. fotelje). sciabola f sablja. schifoso adj. nacrt. schiena f leđa.scesa S scesa f silazak. budala. adj. ricerca scentifica naučno istraživanje. mettersi in ~ stupiti u štrajk. karton. nasamariti koga. schérzo) šaliti se. svetlucati. scogliersi rfl. fare un brutto ~ a qn. ~ sanitaria zdravstveni karton. –i) shema. sciampo m šampon. obrazac. topiti se. razvedriti se. ha scolto la lingua razvezao mu se jezik.) majmun. sciòlsi. sciocchezza f glupost. schiarirsi rfl. rastopiti. deformisan. scherzi a parte šalu na stranu. il sole scoglie il ghiaccio sunce topi led. ogavan. liceo ~ gimnazija prirodnog smera. schiarisco) rasvetliti. veseo. schema m (pl. schiarire tr. glup. 200 . varnica. odvratno. ~ elettorale glasački listić. schienale m naslon (stolice. rastvoriti. ~ telefonica telefonska kartica. sci m inv. učiniti svetlijim. scienza f nauka. schiacciare tr. strmina. blistati. scherzo m šala. nizbrdica. scheda f kartica. m (f –a) rob. sciopero m štrajk. schiavo 1. cedulja. 2. ~ un indovinello rešiti zagonetku. scio) skijati se. razrešiti. ~ un contratto raskinuti ugovor. schifosamente adv. ropski. rastopiti se. ~ un matrimonio razvesti brak. sciare intr. schérmo m ekran. šaljiv. (prs. scherzoso adj. (sciòlgo. ćuška. skija. nacrt. varničiti. blesav. budalaština. scimmia f (zool. formular. sciatore m skijaš. scienziato m naučnik. šema. i intr. scintillare tr. schiacciato spljošten. zgnječiti. rasvetliti se. iskriti se. scialle m šal. spljoštiti. raskinuti. odvratan. naučni. schedina tiket (u kladionici). sciògliere tr. scintilla f iskra. m glupan. adj. il sale si scoglie nell’acqua so se rastvara u vodi. schiuma f pena. zdrobiti. svitati. sciocco 1. skijanje. sciòlto) razvezati. schiaffo m šamar. scientìfico adj. (prs. ~ giudiziaria sudski dosije. ~ da bagno pena za kupanje. scherzare intr. 2. razdaniti se. (prs. schizzo m skica.

obelodaniti. (prs. sniženje. dekolte. scordare tr. neutešan. scomparvi. (scompaio. račun. sconcordia f neusklađenost. oštetiti. scoraggiare tr. scomparsa f nestanak. sukobiti se. neprikladan.) skuša. scontro m sudar. scontrino m potvrda. nepregledan. sconfitta f poraz. sconsolato adj. zdela. scolàstico adj. scorpione m (zool. scoiattolo m (zool. beskrajan. nesloga. nedoličan. fare una ~ opkladiti se. neudobno. f -a učenica. neprimeren. senza ~ besciljan. a che ~? u koju svrhu? čemu? allo ~ di u cilju da. tužan.scorpione sciroppo m sirup. (mi scóntro. zaboraviti. hrid. izvajati. scivoloso adj. (prs. scompartimento m odeljak. neudoban. scìvolo) kliziti. scogliera f niz grebena. prezzo ~ previsoka cena. neograničen. scòppio) prasnuti. gužvati (odelo). sconosciuto adj. smetnuti s uma. školski. sconcio adj. neugodan. scoperta f otkriće. Scorpione škorpija (horoskop- S 201 . sconfinato adj. nezadovoljan. scordarsi rfl. odvratan. scolpisco) vajati. scomparso) iščeznuti. scommetto su un cavallo kladim se na jednog konja. sciupo) kvariti. klizav. (fig. kupe. scopo m svrha. mi sono scontrato) sudariti se. na nešto). scontento adj.) škorpija. scomodamente adv. scollatura f izrez na haljini. sciupare tr. ~ dalla rabbia pucati od besa. gadan. scommétto) kladiti se. odlazak. nestati.) veverica. scombro m (zool. rastužen. kliznuti. (prs. (prs. scodella f dubok tanjir. scomméttere tr.) smrt. scoprire tr. scolpire tr. scivolare intr. obeshrabriti. cilj. sconveniente adj. sconto m popust. scoglio m greben. scomodo adj. (prs. zaboravti (di qcs. ~ dalle rìsa pucati od smeha. ružan. nepoznat. è scoppiato l’ incendio izbio je požar. izlizati. scommessa f opklada. scontrarsi rfl. nezgodno. (prs. eksplodirati. scomparire intr. scolaro m učenik. rasprsnuti se. scoppiare intr. sukob. pronalazak. scopro) otkriti.

scrupolosamente adv. -ca. peći. ~ media srednja škola. tr. scorretto adj. ~ materna vrtić. scricchiolio m škripanje. skrupulozno. ~ la testa mahati glavom. l’anno ~ prošle godine. intr. andare a ~ ići u školu. skurupulozan. m škot. pronaći. rezerva. književnik. scuola f škola. scòsso) tresti. scovare tr. neuljudan. screpolatura f pukotina. scrittoio m pisaći sto. scritto) pisati. scòssi. (scuòto. rukopis. scórso) 1. proticati. scuòtere tr. scrivania f pisaći stol. prelistati. (prs. scottare (prs. škotski. scorrettamente adv.) nanjušiti. ~ a macchina kucati na mašini. ~ di terremoto zemljotres. scuderia f konjušnica. scorta f pratnja. pisarnica. nekorektno. scritta f natpis. scultura f vajarstvo. brižljivo. adj. bez kajmaka. scultore m vajar. oggi non c’è ~ danas nema nastave. neučtiv. scorza f kora (drveta). 2. (scrivo. di ~ školski. nekorektan.(prs. ~ elettrica strujni udar. scrostarsi rfl. scorrevole m klizni element. intr. 2. scrupoloso adj. scrissi. klizač. tr. ergela (konja). scossa f potres. scorso adj. adj. scrittore m (f-ttrice) pisac. scozzese 1. scortese adj. teći. scóvo) isterati iz legla (životinju). mračan. skulptura. scrìvere tr. ruota di ~ rezervni točak. ured. scórsi. obran. ofuriti. nepravilno. dvostruko knjigovodstvo. scortesemente adv. udaljavanje. vajarski rad. napisati. scòtto) 1. doménica scorsa prošle nedelje. 2. minuli. scostamento m pomeranje. (provvista) zaliha. scremato adj. 2. (fig. ~ elementare osnovna škola. neispravan. intr. scrittura f pisanje. ~ sémplice. ljuštiti se. drmati. taman. doppia obično. scottatura f opekotina. scórrere (scórro. žvrljati. skidati koru (ili krastu). nedoličan. nepravilan. scribacchiare tr. scribacchio) piskarati. latte scremato obrano mleko. udar. savestan. pisati svašta. prošli. 202 . scuro 1. scrostare tr. neučtivo. opeći.scórrere S ski znak).

zbog čega). seduta f sednica. privući. sdoganamento m carinjenje robe. sedersi sesti. ~ tu lo desideri ako želiš. seduto adj. slabo pokretan. 2. sede f sedište. sušan. per qcs. stoleće. ne bih to učinio. scusi! oprostite! scusa! oprosti! scusarsi rfl. ~ tempo drugo poluvreme (polugodište). prema. i prp. vino ~ oporo vino. sedelački. dentro di ~ u sebi. ured. polegnuti. naslaga. kanta. glavno jelo. adj. prezirati. posizio- S 203 . oprostiti. fra ~. secco 1. m drugo jelo. sdegno m prezir. sedati. ligeštul (sedia a sdraio). frutta ~ sušeno voće. (prs. minuto ~ sekunda. tuttavia lo farò iako to nije moj posao. sdentare tr. sdraio) položiti. sdegnare tr. (prs. adv. sebe. sdraiare tr. sdraiarsi rfl. premda.seduto m tama. m suša. ~ la mia oppinione po mom mišljenju. sedentario adj. kofa. mršav. sdégno) prezreti. ~ a sdraio ligeštul. s’intende da ~ to se razume samo po sebi. sècolo m vek. scuretto prozorski kapak. ~ non sia compito mio. zavisno od čega. 3. prema čemu. sastanak. sé prn. 2. sedurre tr. ako. sièditi! sedni! posti a ~ mesta za sedenje. vecchia sdentata bezuba starica. u protivnom. anche ~ lo potessi non lo farei kad bih i mogao. šesnaest. filijala. sediment. mrak. (prs. scuso) izviniti. ja ću to ipak učiniti. l’ha fatto da ~ on je to sam učinio. adj. iako. nepokretan. ~ a dondolo stolica za ljuljanje. se conj. seduto) sedeti. sédici num. gnev. sedia f stolica. (chiedere) domandare ~ moliti za oproštaj. a seconda di qcs. (prs. suv. secchione m bubalica. sdrùcciolo) okliznuti se. méttersi a ~ sesti. sedimento m talog. ~ me po mom mišljenju. nave in ~ nasukan brod. scusa f izvinjenje. ~ no inače. sebbene conj. ispružiti se. sedere intr. (sièdo. sdrucciolare intr. srdžba. scusare tr. drugi. izviniti se (di qcs. izvaliti se. zavoditi. sediamoci sednimo. sedile m sedište. sedeći. seducco) zavesti. star ~ sedeti. poleći. secchia f vedro. sdraia f ležaljka. (prs. secondo 1. polomiti zube. boravište. izgovor. sedètti.

sega S ne seduta sedeći položaj. tr. ~ professionale poslovna tajna. izgledati. slediti. pokazati. sledeći. ~ telefonica telefonska sekretarica (uređaj). ~ naturale prirodna selekcija. cilj. obeležje. semestar. semestre m polugodište. nastavak. ~ in Parlamento poslaničko mesto. seguo) 1. nastaviti se. di ~ za redom. seggiovia f uspinjača. selvatico adj. (prs. (prs. selva f šuma. semifinale f (često pl. nadugačko. motora). izabrati. intr. segretària f sekretarica. in ~ potom. selezione f biranje. poluotvoren. skriven. montare in ~ uzjahati. in ~ u tajnosti. odabir. m divljak. ségno) označiti. seguente adj. selezionare tr. -o m sekretar. raccontare per filo e per ~ ispričati potanko.) samoposluga. 2. obeležiti. ići za kim. divlji. ~ circolare kružna testera. colpire nel ~ pogoditi cilj. semàforo m semafor. selvaggio 1. trag. mi sembra čini mi se. nepristupačan. ~ d’interpunzione znak interpunkcije. adj. servizio ~ tajna (obaveštajna) služba. segnare tr. polukružan. semicircolare adj. sei num. kasnije. sega f testera. selekcija. šest. come segue na ovaj način. segnale m znak. divlji. sella f sedlo. voto ~ tajno glasanje. pratiti. birati. (prs. sèmbro) činiti se. 2. ~ stradale saobraćajni znak. sellino m sedište (bicikla. self-servis m inv. sembrare intr. (prs. semiaperto adj. segreterìa f sekretarijat. seggio m sedište. Seicento m sedamnaesti vek. žičara. potajno. séguito m pratnja. sembra che sia malato izgleda da je bolestan. in ~ a usled čega. selekcionisati. in ~ di amicizia u znak prijateljstva. m tajna. lasciare il ~ ostaviti traga. (eng. seguitare tr. segare tr. séguito) nastaviti. meta. idući. segatrice f motorna testera.) polufi- 204 . segno m znak. tajni. segreto 1. adj. l’orologio segna le cingue sat pokazuje pet sati. 2. neprekidno. tirare a ~ streljaštvo. seguire (prs. i intr. ségo) testerisati. signal.

osećajnost. semplicità f jednostavnost. osetljiv. non sente bene ne čuje dobro. seppia f (zool. od čega). ~ proibito zabranjen smer. da ~ oduvek. osećati se. prsa. sequenza f sled. sentirsi rfl. jednostavan. zimzelen. čuti. sèmina f setva. osso di ~ sipina kost. ~ che samo ako. senza prp. sensibile adj. 2. sentimentalan. la stanza sente di muffa u sobi se oseća memla. prirodan. neprestano. osećajan. ~ più sve više. razdvojiti se. (prs. sento) 1. àbito da ~ S 205 . con ~ jednostavno. mudra izreka. sensazione f osećaj. senz’altro svakako. zapleniti. sentenza f presuda. buona ~! dobro veče! di ~ uveče. osećaj. intr. put. uvala. utisak. ~ dubbio bez sumnje. rastavljanje (da qcs. redosled. rastaviti.) zaliv. rastati se. mirisati na nešto. sepàro) odvojiti.sera nale. ~ vietato zabranjen smer. sigurno. (geog. ~ dir niente (o nulla) a da ništa nije rekao (nisu rekli). in questo ~ u tom smislu. lo farò ~ che tu lo voglia učiniću to ako ti želiš. osećajan. sentimento m osećanje. smarrire i sensi onesvestiti se. niz. oteti. jednostavno. nedra. stalno. ieri ~ sinoć. la ~ uveče. ~ di qcs. doppio ~ dvosmisleno.) sipa. smisao. senso m čulo. prost. rastanak. (prs. sequestrare tr. (prs. posejati. običan. sentiero m staza. sera f veče. sentire (prs. senzibilan. sempre adv. zasejati. slušati. seppellisco) sahraniti. pod uslovom da. ~ meno sve manje. per ~ zauvek. osećanje. sempreverde adj. prirodno. ~ che lo sapessimo a da mi to nismo znali. ~ ùnico jednosmerna ulica. separazione f odvajanje. sèmino) sejati. ~ motivo bez razloga. a da ne. seminare tr. l’altra ~ preksinoć. sepolcro m grob. osećaj. sentimentale adj. bez. mi sento male ne osećam se dobro. kidnapovati. semplicemente adv. sémplice adj. ~ che sia possìbile ako je moguće. il buon ~ zdrav razum. uvek. ~ discordia sejati razdor. seppellire tr. oduzeti. seno m grudi. tr. separare tr. sentiment. osetiti. sudska odluka. pokopati. sekvenca. sul far di ~ predveče. separarsi rfl. grobnica. smer.

sedmi. miran. oštar. ~ a prva liga (u sportu). ~ le file zbiti redove. fuori ~ van službe. sèttimo 1. odsek. koristiti. fare il ~ militare služiti vojni rok. serbo 1. m ozbiljnost. sete f žeđ. adj. stegnuti. sedmi deo. sedam. seta f svila. očuvati. serpente m i f zmija. strogo. posluživati. sul ~ ozbiljno. non serve a nulla ne služi ničemu. 2. serro) zatvoriti. i servizi (pl. nedeljni. nepomućen. m sedmina. sesso m pol. srpski. settimana f sedmica. sette num. ~ il pugno stisnuti pesnicu. adj. serrare tr. settimanale adj. isečak kruga. fuori ~ vanserijski. ~ postale poštanska služba. ozbiljan. red. poseban.) nepristrastan. sezione f odeljenje. di ~ svilen. con ~ ozbiljno. 206 . sessanta num. si serva! poslužite se! serviti posluži se. m vedrina. vedar. ~ da tavolo stoni pribor. seriamente adv. strog. sèrvo) 1. mi serve treba mi. Srpkinja. porta di ~ pomoćni ulaz. šesti. bistar. služavka. (fig. sesto adj. servirsi rfl. krivudati (o putu). izvoli! servizio m služba. severni. upotrebljavati nešto. srpski jezik. m (f –a) Srbin. serie f inv. servis. (prs. ozbiljno. (geom. večernja zabava. severamente adv. 2. sedmični. 2. poslužiti se (di qcs. sèrbo) sačuvati. adj. serbatoio m rezervoar.) nusprostorije. šezdeset. serbare tr. 2. adj. serietà f ozbiljnost. služiti. nečim). settore m sektor. aver ~ biti žedan. serata f veče. sedamdeset.) presek. van funkcije (o uređajima). (prs. ~ a sonagli zvečarka. settanta num. sekcija. oštro. (prs. ~ di gala svečana predstava (u pozorištu). serpeggiare intr. sereno 1. ~ trasversale poprečni presek. nedelja. serpeggio) vijugati. essere di ~ biti dežuran. settentrionale adj. tr. dužnost. serratura f brava. serija. servo m (f –a) sluga. servire (prs. zatvarati. 2. ozbiljno. severo adj. Settecento m osamnaesti vek.serata S večernje odelo. dici sul ~? govoriš ozbiljno? prendere sul ~ ozbiljno shvatiti. serio 1. settembre m septembar. fine ~ vikend. intr. služiti.

opružiti noge. sfortunatamente adv. štreber. eksploatacija (čoveka. sgobbone m. (prs. nijansa. sfidare tr. nepoverljivost. sgranchisco) protegnuti. ~ pettina češlja se. 2. sgocciolare tr. sfido) izazvati. smejuljiti se (podrugljivo). (prs. drskost. fare ogni ~ nastojati iz petnih žila. sgranchire tr. sfondato adj. ceriti se. sfogare tr. nesrećan. sferza f bič. sghignazzare tr. izgrditi. sfociare tr. sfrutto) iskoristiti. baciti pogled na nešto. sfuggire (prs. izrabljivati. eksploatisati. iskaliti se. sgridare tr. iživljavati se nad kim. se. sforzo m napor. razuzdan. neobuzdan. izazivati. sgonfiarsi rfl. drzak. okrznuti. sfòglio) pokidati lišće. ~ su qn. neučtiv. ricco sfondato truli bogataš. ogrebati. sgonfiare tr. sfacciato adj. prirodnog bogatstva). -a f bubalica. sfaldamento m raslojavanje. poveriti se nekome. sfogarsi rfl. uticati. prekoriti. sfumatura f preliv. isprazniti (gumu). prelistavati. S 207 . na žalost. ~ di moda modna revija. listati. sfilata f defilovanje. (prs. sfiorare tr. bez dna. sfuggo) 1. umaći. sfruttamento m iskorišćavanje. razlistavanje. izmaknuti. napinjanje. sfida f izazov. neotesan. dare uno ~ a qcs. izgrebati. sfondo m pozadina. čikati. izmaći. izbeći. (prs. grditi. baksuzan. ~ la rabbia iskaliti bes. izraz. (prs. ~ sa zna se. sfiorire intr. sfruttare tr. cediti se. ulivati se (o reci). sfrenato adj. ~ un libro prelistati knjigu. tr. izduvati se. sfogliare tr. sguardo m pogled. sfogo) dati oduška. ~ amano vole se. grub. (prs. sgocciolo) kapati. izbegavati. na nesreću. si 1. sgarbato adj. ovlaš dotaći. prn. bezobrazan. iskaliti. ~ con qn. kliberiti se. sgraffiare tr. sfido io! nije ni čudo! kako ne! sfiducia f nepoverenje. neumeren. intr. sfortunato adj. kapljati. (prs. rascvetati. povorka. izduvati.si sfacciataggine f bezobrazluk. izrabljivanje. sfiorisco) procvetati.

simultaneo adj. misure di ~ mere bezbednosti. adv. singolare 1. S ~ dice kaže se. sicilijanski. significo) značiti.. sìmile adj. valvola di ~ sigurnosni ventil. (fig.. istovremen. muk. slično) je. osoben. bezbednost.. pouzdan. tiho. siepe f ograda.. di ~ sigurno.) špric. bezbedan.. smisao. essere in ~ biti na istoj talasnoj dužini. singhiozzo m štucanje. ~ di giorno..sia. è arrivato? credo di sì da li je stigao? mislim da jeste. 2. ćutanje. adj. a ~ (na) levo. devi dirmi o ~ o no moraš mi reći da ili ne. 2. nezgoda. significato m značenje.. sia. simbolico adj. poguban. budući da. signore m gospodin. leva ruka. signorina f gospođica. sigurno. gradonačelnik.. čutljiv. singolo adj. značajan. ~ di sé siguran u sebe. siccome conj. naravno. da.) silicijum. simpatičan. istodoban. izrazit. levi. (fig. pošto.. sigla f znak skraćivanja. znamenje. jeste.sia.) zlokoban. 2. adj.-ci) predsednik opštine. simpàtico adj. silicio m (hem. simpatìa f simpatija.. iskren.che bilo. significare tr. sindaco m (pl. silenziosamente adv. signora f gospođa. jedinstven. poseban. otvoren.. sipario m zavesa (na pozornici). simboličan. m jednina. sigillo m pečat. 208 . znak. pojedini.. camera singola jednokrevetna soba. injekcija. scoppiare in singhiozzi glasno jecati. adj. (prs.. sia. siguran. skraćenica. izražajan. bilo. sinistra f leva strana. takav. sinistro 1. silenzioso adj. è ~ sličan (slična. sklonost. sličan. .. sillaba f slog. siciliano adj. tih. živa ograda. kako bi. m nesretan slučaj. sicurezza f sigurnost. izuzetan. ~ di notte bilo po danu. paraf. silenzio m tišina. i signori Bianchi gospodin i gospođa Bianchi. neobičan. mračan. sigaretta f cigareta. 2. žig. sicuro 1. mir.sia. sincèro adj. poseban.) sklad. pojedinačan. jecaj. simbolo m inv. simbol. siringa f (med.. adv. bilo po noći. significativo adj. ne sono ~ siguran sam u to. sintonia f usklađenost frekvencija. nesreća. svakako.

staviti u red. sede ~ sedište firme. socievole adj. ~ per le unghie lak za nokte. società f društvo. neizmeran. slancio m polet. ~ gli occhi zažmuriti. hitnuti. mesto. situato adj. klizati se. opovrći. intr. sajt (na Internetu). udruženje. (soddìsfo. adj. baciti se. trezven. (smetto. zalutati. intr. slitta f sanke. soddisfèci. sito m položaj. društven. slittare intr. sloveno 1. skliznuti. srediti. izgubiti se. slitto) sankati se. situazione f situacija. smentisco) poreći. mio. umilan. smarirsi rfl. sistemarsi rfl. namiriti. kompanija. smisi.. snello adj.soddisfare sistema m (pl. sobborgo m predgrađe. m Slovenac. soccorso m pomoć. prekinuti. položaj. način. smentire tr. socchiuso) pritvoriti. pronto ~ prva pomoć ili hitna pomoć. beskrajan. soave adj. jurnuti. slavo adj. Costa smeralda smaragdna obala na Sardiniji. ispoštovati. smešten. saradnik. društven. S 209 . neizmerno. slanciarsi rfl. zaturiti. obustaviti. soddisfatto) zadovoljiti. smestiti se. socijalan. sistemare tr. vitak. ~ solare Sunčev sistem. perdere lo ~ izgubiti sjaj. 2. socio m član (udruženja). slovenski. prijatan. ~ giuridico pravni sistem. sladak. socchiùdere tr.i) sistem. slovenački jezik. smeraldo m smaragd. klizač. sodaglia f ledina. slanciare tr. neograđena zemlja.) klizni uređaj. ~ corrispondente dopisni član. soddisfare tr. (teh. tanak. sobrio adj. smarrisco) izgubiti. socchiusi. adj. demantovati. okretan. umeren. (prs. zanos. ho soddisfatto i miei impegni ispunio sam svoje obaveze. ~ a responsabilità limitata društvo sa ograničenom odgovornošću. gleđ. druželjubiv. (socchiudo. firma. smeriglio m šmirgl papir. elan. blag. hitar. sistemo) urediti. smesso) prestati. baciti. smisurato adj. (prs. smarrire tr. m socijalista. 2. sméttere tr. smisuratamente adv. slovenački. (prs. zavitlati. socijalistički. smalto m lak. uzdržljiv. glazura. sociale adj. (prs. tessera ~ članska karta. preduzeće. socialista 1. gibak.

sogno m san. plafon.. (gram.) bora. soffrire tr. snevati. svečan. tvrd. in un ~ za tren oka. čvrst.. solere intr. zvaničan. sog­ giunsi. solenne adj. (prs. soffitta f tavan. al ~ na suncu. izdržljiv. osamljen. mekan. orologio ~ sunčani sat.) subjekatski. samotan. soffiare intr. sógno) sanjati. snažan. solitario adj. soffrii. soggiunto) dodati. soldato m vojnik. sognare intr. podnositi. zadržati. sògliola f (zool. (prs. (prs. sòffoco) gušiti. (sòffro. pretrpeti. soffio m dašak. čvrst. sòlito) običavati.soddisfazione S soddisfazione f zadovoljstvo. soggetto m predmet. tvrd. duvanje. 210 . i intr. prèndere il ~ sunčati se. pridodati. solamente adv. (fig. solare adj. povučen. imati običaj. alle soglie della primavera na pragu proleća.-i) novac.) list (morska riba). subjektivan. subjekt. sistema ~ Sunčev sistem. soffitto m tavanica. giorno ~ praznik. soldo m novčić. veličanstven. patnja. potkrovlje. zaustaviti se. c’è il ~ sunce sija. dah.) šum (na plućima ili srcu). soggettivamente adj.. podneti. i tr. usniti. sunčani. (fig. abito ~ svečano odelo.. imposta di ~ boravišna taksa. uovo ~ kuvano jaje. sòffice adj. lavorare ~ svojski raditi. dormire ~ čvrsto spavati. dnevna soba. solidan. stradanje. sofferenza f bol. (med.) svetao. temeljan. samo. soffèrto) trpeti. soggettivo adj.-chi) brazda. i intr. soffermarsi rfl. solidarietà f solidarnost. elastičan. (o mestu) pust. subjektivno. tema. sole m sunce. ~ ieri ho saputo che. sóffio) duvati. soffre di asma boluje od astme. (sòglio. zaustaviti. patiti. maštati. soffermare tr. (pl. neanche per ~! ni u snu! nipošto! pare un ~ ovo je kao san. sòlido adj. hanno sofferto la fame gladovali su. soggiùngere tr. Sunčev. roba da pochi soldi bezvredne stvari. solco m (pl. solèi. soggiorno m boravak. sodo adj. solarni. zadaviti. soglia f prag. ugušiti. udoban. soffocare tr. impianto ~ solarni uređaj. tek sam juče saznao da. (soffiungo. splende il ~.

suma. soffre di mancanza di ~ pati od nesanice. nalikovati. sollievo m olakšanje. anketa. sopportabile adj. sei sempre il ~ sgobbone bubalica si kao i obično. vrhunski. tutto ~ sasvim sam. prendere ~ zaspati. sabiranje. dignuti. tek sam juče saznao da. zvučan. questa frase non suona bene ova rečenica ne zvuči dobro. svirati. samo ako.) rastvor. sanjiv.sopportabile sòlito adj.. suòno) zvučati. spavati se. al ~. dići se. povratiti se. . somiglio) ličiti (a qn.. običan. pospešivati. sollecitare tr. (hem. samo.. adj. samo. sontuosamente adv. uzvišen. dremljiv. sam. pobuniti se. S 211 . zvonak. uobičajen. najviši. raskošno. ~ ora tek sada. adv. požurivati. ~ che samo što.) zvučni suglasnik. sono appena suonate le tre upravo je otkucalo tri sata. ~ ieri ho saputo che. sontuoso adj. tek. soltanto adv. podnošljiv. solo 1. una sola volta jedan jedini put. sollevarsi rfl. dizati. sonnolento adj. somaro m (f -a) magarac. podstrek. sonno m san. ~ che samo što. sollecito) podsticati. samo ako. -ica. somigliare intr. sollevare tr. snošjiv. consonante sonora (ling. rešavanje. ho provato un ~ laknulo mi je. sonare intr. svota (novca). velelepan. sonnambulo m (f –a) mesečar. usamljenost. ho ~ spava mi se. -ka. sonoro adj. zvoniti. sondaggio m ispitivanje javnog mnjenja. (prs. soluzione f rešenje. jedini. vrhovni. (prs. somiglianza f sličnost. ~ oggi tek danas. mi sento sollevato osećam se bolje. sommo adj. siamo alle solite opet ista priča. a qcs. i tr. (prs. come al ~ kao obično. di ~ obično. solitùdine f samoća. la doménica siamo sòliti di andare in gita nedeljom običavamo da idemo na izlet. sollevatore m dizalica. na nešto). (prs. uteha. raskošan. in ~ grado u najvišem stepenu. aver ~ biti pospan.. ~ soletto sam samcat. ~ il pianoforte svirati na klaviru. smirenje. sollevo) dići. na nekoga. suona il telefono zvoni telefon. sollecitazione f podsticaj. 2. podići. somma f zbir.

di qn. i intr. (prs. sorprendersi rfl. sorpasso) nadmašiti. preleteti. sopracciglio m (pl. sórto) nastati. 2. sorte f sudbina. sospési. sospeso al soffitto obešen o tavanicu. (prs. le sopracciglia) obrva. nadzirati. sorriso) smeškati se. izvirati. nadgledanje. m’interessa ~ ogni altra cosa zanima me iznad svega. (da qcs. pre svega. sorpassare tr. di qcs. smešiti se. u. ~ come una campana gluv kao top. naročito. iznići. sumnjičiti (qn. di ~ gore. sospéso) okačiti. sopravvissuto) preživeti. nad. sórgere intr. na. sorprèso) iznenaditi. sopra 1. sorrìdere intr. (prs. sorcio m miš. prp. (sospèndo. na nešto. sospeso 1. sorprèndere tr. sorta f vrsta. nadživeti. prevazići. trpeti. sopravvissi. (sorrido. iznad. prendere un ~ gucnuti. dići se. preko čega). tenere in ~ držati u neizvesnosti. essere in ~ biti u nedoumici. prendere ~ di sé preuzeti na sebe. sospetto 212 . i intr. povrh. posebno. tirare a ~ izvući žrebom. soj. neizvestan. (sórgo. (sorprèndo. nekoga za nešto). prigušen. bacati kocku. smešak. adj. premašiti. osmehivati se. sordo adj. gore pomenut. la seduta è sospesa sednica se prekida. il ~ del sole izlazak sunca. odozgo. sorprèsi. sorrisi. sorveglio) nadgledati. obustaviti. gornji. sorge un nuovo giorno rađa se novi dan.p. da ~ odozgo. p. potmuo. srk. il piano di ~ gornji sprat. sopranominato adj. sopràbito m ogrtač. adv. prekinuti. sorpresa f iznenađenje. (prs. sorvolare tr. gluv. uzdizati se. poticati. viseći. u koga). sopporto) podnositi. sorvegliare tr. sospettare tr. 2. soprattutto adv. nići. sorveglianza f nadzor. al di ~ iznad. ci passeremo ~ preći ćemo preko toga. sorso m gutljaj. preticati. prestići. sorvoliamo! ostavimo sad to! sospèndere tr. sórsi. sospètto) sumnjati (qcs. nasmejan.sopportare S sopportare tr. da ~ sestrinski. gore. od sospendere. sorridente adj. iznenaditi se (di qcs. iz nečega). sorella f sestra. (sopravvivo. obesiti. sopravvivere intr. zateći. sorriso m osmeh. srknuti. sorgente f izvor. preći (su qcs. čemu).

sovrabbondanza f izobilje. zamenljiv. sottoscrivo) potpisati. sottintendere tr. sostenere tr. senza ~ neprekidno. sostare intr. sotto 1. sostituìsco) zameniti. fare una ~ zastati. ~ un albero ispod drveta. sottomésso) podvrgnuti. ispod. podneti. 2. vrhovni. prp. podzemni. izdržati. sospiro) uzdahnuti. dole. sottopósto) podvrgnuti. (prs.) imenica. 2. potčiniti. nerazvijen. ~ una idea podržavati neku ideju. sostituzione f zamena. (sottométto. sospiro m uzdah. uzdisaj. in ~ u suštini. sottintendo) podrazumevati. sottomano adv. tiho. uzdisati. ~ un esame položiti ispit. sostantivo m (gram. sospirare intr.) oduzimanje. vedi ~ ! (u tekstovima) vidi niže! sottolineare tr.sovrano un tradimento slutim izdaju. niži. (sostèngo. sottopósi. cibo di molta ~ hranljivo jelo. podvrći. snositi. podnositi. lui sospetta di tutti on sumnja u svakoga. sottovoce adv. adj. ispod. nepouzdan. aria ~ razređen vazduh. sumnjičenje. m podzemlje. si sottintende podrazumeva se. adj. sottrazione f (mat. sotteraneo 1. sottosviluppato adj. (prs. fin. zastati. naglasiti. pauza. tanano. zastajanje. adj. oštroumno. donji. nadomestiti. najviši. sottilmente adv. sottopassaggio m podvožnjak. pri ruci. nadoknadiv. sumnjiv. sottomettere tr. (prs. vitak. srž. sostanza f suština. čeznuti (za čim). (sottopóngo. ~ pedonale podzemni prolaz za pešake. predah. tanak. in ~ di u zamenu za. sostenuto) podržavati. sottoporre tr. da ~ odozdo. ~ al prèstito upisati zajam. sospetto 1. koji se nalazi ispod. m sumnja. sostituibile adj. sottostante adj. orecchio ~ fini sluh. napraviti predah. supstanca. sovrano 1. pokoriti. S 213 . nato ~ il segno di Sagitario rođen u znaku Strelca. suptilno. sostènni. sottolineo) podvući. sosto) zaustaviti se. sostituìre tr. 2. (prs. sottoscrìvere tr. adv. parlare ~ pričati tiho. (prs. pod. (prs. sottomisi. sosta f zadržavanje. podrum. voce ~ tih glas. sottile adj.

i intr. specie f inv. spalla f rame. sparso) rasipati. (spargo.) pesce ~ sabljarka. spaventare tr. premazati (di qcs. namazati. (spando. (prs. sparisco) nestati. prestrašiti.sovvracarico S 2. ~ da denti četkica za zube. specialista m i f (pl. spaghetti m pl. pretovaren. nekome iza leđa. sovvracarico adj. ha sparso del vino prosuo je vino. izvrstan. čime). spargere tr. strava. specijalnost. ~ le lacrime liti suze. in modo ~ naročito. rascepiti. razmak. specijalan. sablja. španski jezik. iščeznuti. speciale adj. spaccare tr. naročito. spandetti. ~ la bocca zinuti. razbacivati. spada f mač. spazzolare tr. specchio m ogledalo. (zool. toaletni sto (sa ogledalom). čime). specialmente adv. spalmare tr. spacco) cepati. specchiera f veliko ogledalo. con qcs. čime). nadčovečanski. le spalle pleća. raštrkan. špageti. posebno. preopterećen. spalancare tr. naročit. koga). -stkinja. poseban. (prs. dimničar. spagnolo 1. spàzzola f četka. spaventarsi rfl. širom otvoriti (prozore). spazzolino m četkica. sparo) pucati. prosuti. proširiti. pretrpan (di qcs. liti. portare sulle spalle nositi na leđima. spazzolo) četkati. rod. proliti. spazzacamino m odžačar. prestrašiti se. prostran. španjolka. sparare tr. spanto) širiti. spazioso adj. 2. sparire intr. sparso adj. adj. m vladar. razasut. m-i) specijalista. sparlo) ogovarati (di qn. spavènto) uplašiti. sovrumano adj. vrsta. sparsi. che ~ di uomo è? kakav je to čovek? ~ 214 . spandere tr. razrogačiti oči. očetkati. specialità f specijalitet. nello ~ di tre mesi u razmaku od tri meseca. sangue sparsa prolivena krv. prolivati. spavento m strah. ~ a rete pucati na gol. živeti nekome na teretu. španski. ~ sangue proliti krv. (prs. ~ una notizia proširiti vest. nadljudski. (prs. (prs. sparlare intr. spazio m prostor. ~ un colpo opaliti metak. ~ voci širiti glasine. (prs. alle spalle di qn. m (f –a) španac. posuti (di qcs. vìvere alle spalle di qn.

igla za kravatu. spilla f broš. (prs. intr. (prs. pieno di ~ pun nade. rasipan. spicco) odvojiti. sullo ~ na ražnju. neprijatan. gurnuti. spezie f pl. sitniš. spezzare tr. (elektr. spendereccio adj. svojstven. –ci) adj. bezbrižan. spensierato adj. spinto) gurati. razjasniti. (prs. spiacevolmetne adv. sperare tr. spettabile adj. (spèndo. neugodan. poravnati. spektakl. spicchio m kriška. (prs. ugašen. spiaggia f obala. adj. odisati. plaža. ~ dorsale kičma.pl. poseban. podstaći. spettatore m gledalac. spianare tr. spènto) ugasiti. čest. spiacevole adj. kupovina. širiti se. gust. češanj. (spèngo. spiego) objasniti. otpremiti.spirare umana ljudski rod. prevoz. spìngere tr.) poticati. posmatrač. prigušen. slomiti.) smiriti. (spingo. spero) nadati se (nečemu). potrošiti. začin. sperimentare tr. navesti. provoditi (vreme). S 215 . specifica f specifikacija. spedisco) poslati. 2. neugodno. mnogo puta. spési. spìcciolo m sitan novac. špedicija. prelomiti. allo ~. spesa f trošak. vršiti oglede. specifičan. spèndere tr. spessore m debljina (predmeta). špenadla. pošiljka. spiccare intr. spedizione f slanje.) utikač. poštovani. ~ d’ aglio češanj belog luka. prired- ba. eksperimentisati. adv. bodlja. spiro) duvati. (fig. često. spiegare tr. fare le spese ići u kupovinu. isticati se. speranza f nada. (prs. spinsi. spinaci m (ob. i intr. spènsi. izdati (dokument). senza ~ beznadan. spirare tr. pribadača. nutrire la ~ gajiti nadu. spesse volte mnogo puta. specifico (pl. otprema. spìgola f brancin (morska riba). spillo m čioda. (fig. stršati. spiedo m ražanj. ~ la TV ugasiti televizor. izravnati. protumačiti ~ le vele razviti jedra. cenjeni. odeliti. spègnere tr. ~ di sicurezza zihernadla. spesso 1. spento adj.) spanać. spese di trasporto prevozni troškovi. spettàcolo m predstava. spedire tr. koji je sklon trošenju. spéso) trošiti. spina f trn.

sporcare tr. nevesta. veličanstven. sjajan. sporcizia f prljavština. 216 . sposo m muž. sporcarsi rfl. prljav. canto ~ duhovna pesma. fare uno ~ prezalogajiti. (prs. (prs. oženiti se. blistav. spòglio) svući. spòrco) uprljati (di qcs. spumante 1. splèndere intr. non fare lo ~ nemoj se praviti duhovit. 2. (prs. sporto) 1. uomo ~ duhovni čovek. očistiti od prašine. ukusan. 2. spolverare tr. (prs. stabilan. (prs. meze. spuntino m zalogaj. sport m sport. udati se. pust. 2. stàbile 1. sradicare tr. sportello m šalter. (prs. svući se. mi spòso) venčati se. adj. biti izbočen. ~ di calcio fudbalski tim. penušav. limone spremuto isceđen limun. sporgersi rfl. ivica. čime). spólvero) brisati prašinu. cediti. spremuta m isceđen sok (od svežeg voća). adj. nagnuti se napolje. m sportista. tr. abito da ~ venčanica. praticare lo ~ baviti se sportom. fare dello ~. sradicato bez korena. skinuti. nečist. ispljunuti. spostamento m pomeranje. splèndo) blistati. ispijen. spiritoso adj. squisito adj. spremere tr. uprljati se. squàllido adj. grupa. ekipa. spogliare tr. premeštanje. spugna f sunđer. sradico) iščupati iz korena. spritiruale adj. sijati. mršav. (prs. isturiti se. penušavo vino. spruzzare tr. spruzzo) poprskati. (prs. ~ mobile specijalni odred policije. slastan. (prs. sposare tr. sporco adj. adj. ispružiti. skinuti se. sposa f supruga. duhovni. spremo) iscediti. svlačiti. napušten. sponda f obala. zapušten. spiritualan. spogliarsi rfl. sputare tr. 2. i intr. venčati se. sputo) pljunuti. bedan. gli sposi supružnici. rub. sportivo 1. bled. mlada. divan. družina. sportski. squadra f tim. sporsi. izvrstan. splèndido adj. duhovitost. duhovit. ~ nazionale reprezentacija.spìrito S spìrito m duh. nečistoća. suprug. m šampanjac. vrata (u prevoznom sredstvu). čvrst. sposarsi rfl. đubre. coscienza sporca nečista savest. spòrgere (sporgo. intr. lavare con la ~ oprati sunđerom.

(sto. ~ fermo biti miran. baruština. come stai? kako si? come sta? kako ste? grazie. ~ la spina izvući utikač. umoriti se (di qcs. nastaniti se. (prs. stampante f štampač. od nečega). ~ male osećati se loše. stampella f štaka. skinuti. ~ da bagno kupatilo. statale adj. ~ da pranzo trpezarija. stanco adj.. nalaziti se. stanchezza f umor. sto bene hvala. ~ da letto spavaća soba. stambecco m (pl. staccare tr. stato) biti. položaj. otrgnuti. stagione f godišnje doba. zamor. odvojiti. (hem. stampa f štampa. starnutire intr. stétti. naseliti se. frutto di ~ sezonsko voće. stancarsi rfl. stampare tr. ~ a sentire poslušati.. stanza f soba. država. (prs. ~ in piedi stajati. noćas. staccarsi rfl. stampo) štampati. vešalica (za odela). stamane adv. dobro mi je. večeras. jutros. ragione di ~ državni interes. dogovoreno je da. stabilirsi rfl. ~ un primato postaviti rekord. (prs. state freschi! samo se vi nadajte! ~ bene biti dobro. ~ a dieta biti na dijeti. fuori ~ van sezone. –cchi) kozorog. ~ di soggiorno dnevni boravak. stajati. stagno m bara.. ~ a letto ležati. essere in corso di ~ biti u štampi. živeti. stacco) rastaviti. ufficio di ~ civile matični ured. sezona. ustanova. stanotte adv. stamattina adv. dove sta di casa? gde stanujete? questo cappello ti sta bene ovaj ti šešir dobro pristaje. stare intr. novinarstvo. ne pomerati se. stanco) umo- riti. stabilimento m poduzeće. državni. starnutisco) kijati. stancare tr. štala. stabilire tr. umoran. (prs. S 217 . odvojiti se. ~ di emergneza vanredno stanje. stabilisco) utvrditi. colpo di ~ državni udar. iscrpljen. resta stabilito che .) kalaj. (prs. beni stabili nekretnine. fabrika. saldi di ~ sezonska rasprodaja. stalla f staja.stato m zgrada. boraviti. jezerce. zamarati. quel vestito gli sta bene ono odelo mu stoji dobro. ~ seduto sedeti. odrediti. sono ~ di aspettare dojadilo mi je da čekam.. zgrada. kinuti. stato m stanje. all’ora stabilita u zakazano vreme. stasera adv. impiego ~ stalno zaposlenje.

stivale m čizma. a ~ vuoto natašte. le foglie stor- 218 . ~ ferroviaria železnička stanica. ošamutiti. stènto) 1. (prs. (prs. ~ alpina (bot. ~ a rana žensko plivanje. (prs. egli ~ on sàm. događaj. tr. daščica. ~ radio radiostanica. poštovati. lo ~ svejedno. stordire tr. edelvajs. raštimovan (instrument). ~ equestre konjanički spomenik. 2. –i ) stilista. upravljač. stella f zvezda. m istoričar. statura f stas. fa lo ~ svejedno je. priča. naprezati se. stòrico 1. bez sluha. stima f poštovanje. na jedvite jade. opružiti se. stormire intr. sàm. ~ la mano pružiti ruku. stendibiancheria m inv. intr. stormisco) šuškati. štof. ~ a delfino delfin stil plivanja. stési. stirare tr. stento m oskudica. način. zabezeknuti. stecca f šipka. ispružiti. ci vuole un bel ~ nije to lako podnositi. proceniti. sterco m izmet. (stèndo. stimare tr. stèso) pružiti. rešetka za sušenje veša. stipulo) ugovoriti. letvica. ~ sanitaria ambulanta. isti. a ~ jedva. (na kraju pisma) con tutta ~ s poštovanjem. oggi ~ još danas. modni kreator. amblem. piccolo di ~ niskog rasta. stazione f stanica. stentare (prs. stèndere tr. dar. ferro da ~ pegla. zaglušiti. stiro m peglanje. rastegnuti. stoffa f tkanina. peglati. ~ a dorso leđno pli- vanje.statua S statua f kip. sterzo m volan. (prs. 2. ha la ~ dell’oratore ima dar govorništva. balega. stipulare tr. stipendio m plata. stonato adj. ~ gòtico gotički stil. nemuzikalan (čovek). pleme. adj. storia f istorija. (fig. stirpe f rod. ovog puta. ~ le gambe protegnuti noge.) runolist. procena. stendersi rfl. stesso adj. rast. sklopiti ugovor (sporazum). ~ la vita boriti se za svakodnevni hleb. stile m stil. ~ termale banja. šuštati. stimo) ceniti. tavolo da ~ sto za peglanje. ~ di Natale božični cvet. stilista m i f (pl. stavolta adv. stemma f grb. istorijski. stordisco) omamiti. loza. mučiti se. zapanjiti. ~ dell’ arte istorija umetnosti. ~ polare Severnjača. stòmaco m želudac.) sposobnost. ~ libero kraul.

studente m student. strog. bučno. pritegnuti nešto. strillare intr. strepitoso adj. straniero 1. striscia f traka. zbijen. strofino) trljati. studentessa f studentkinja. vući se. ~ facendo putem. dronjak. storno) otkloniti. ~ ad arco gudački instrument. neobičan. čudan. vrisnuti. stretta f stisak. (prs. essere nelle strette biti u škripcu. m prekovremeni rad. gmizati. strano adj. iščupati. a strisce prugast. intr. (prs. entro stretti limiti strogo u granicama. ~ amicizia sklopiti prijateljstvo. strega f veštica. mettere qn. stoviglie f pl. dovesti u škripac. stornirati. i tempi stringono nema mnogo vremena. strìngere tr. inostrani. strappare tr. izvaditi. derati se. stretto adj. tr. nelle strette pritisnuti koga.studio miscono lišće šušti. stucchi gipsani ukrasi (na tavanici i na zidu). stravecchio adj. instrument. adj. studirati. ulica. stucco m gips. 2. stornare tr. vrpca. masakr. strumento m oruđe. 2. studio) učiti. (stringo. strascino) vući. tesan. la prima ~ a destra prva ulica desno. straordinario 1. studio m učenje. (prs. posuđe. strappo) istrgnuti. poništiti. striscio) puziti. in senso ~ u užem smislu reči. stravagante adj. adj. parente ~ bližnji rođak. lavoro ~ prekovremeni rad. izvanrednost. alat. strétto) stisnuti. bučan. ~ a corda žičani instrument. (prs. uzak. stiskati. ekstravagantan. strofinaccio m krpa za brisanje posuđa. strascinarsi rfl. stormo f jato. čudan. prokrčiti sebi put. ~ legale advokatska kancelarija. stegnuti. dare una ~ stisnuti. strisciare intr. na putu. neobičan. strofinare tr. kuhinjska krpa. strada f put. studiranje. (prs. (prs. ~ a fiato duvački instrument. strillo) vikati. strepitosamente adv.. mnoštvo. straccio m krpa. farsi ~ probiti se. radna soba. povlačiti. pruga. ~ di mano stisak ruke. strascinare tr. m stranac. izvanredan. studiare intr. (prs. strinsi. tr. strani. odvratiti. borsa di ~ stipen- S 219 . a mezza ~ na pola puta. strija. strage f pokolj. neobičan. veoma star. ~ a percussione udaraljka.

adv. veselo! in ~! uvis. 3. zaprepašćenje. čačkalica. (prs. sugli. gore. zapanjiti. stupire tr. označava: 1. prp. u. un vecchio sull’ottantina starac u osamdesetim godinama.). 220 . (prs. sul far della sera predveče. 7. il tappeto è sul pavimento tepih je na podu. stanje u mestu (i fig. passeggiammo sulle rive del lago šetali smo duž obale jezera. sui. stupore m čuđenje. la. stùpido 1. po. količinu. spaja se s određenim članovima il. čudesan. su 1. stuzzicare tr. sullo scorcio del sècolo pred kraj veka. sullo. non c’e da ~ ne treba se čuditi. kretanje prema ili preko (i fig. podbadati. budalast. lo. sadržaj. zasićen. čuditi se. vrednost. budala. na. eravamo sul punto di partire baš smo nameravali da krenemo. i prezzi contìnuano ad andare ~ cene stalno rastu. 1’. adj. stufo) dosaditi. predmet. stuzzicadenti m inv. 2. 6. sul far dell’alba u zoru. guarda ~ e lo vedrai pogledaj gore i videćeš ga. zadirkivati (koga).) viene ~ bene dobro se razvija. abbiamo camminato ~ per le colline hodali smo po brežuljcima. ~ questo argomento non voglio parlare o ovom predmetu ne želim da pričam. pesa sui trecento chili težak je oko 300 kila.) siamo saliti sul monte popeli smo se na brdo. un giudizio sulla poesìa moderna sud o savremenoj poeziji. sulle. glupak. sarà alto sui due metri biće visok oko dva metra. vreme. (con ellissi del verbo) ~! hajdemo! na noge! ~ ~ hajde! daj!. stupirsi rfl. stupidaggine f velika glupost. stupendo adj. vieni ~ dođi gore. divan. stufare tr. biti sit čega. (približno) vreme. 5. sull’imbrunire u sumrak. glup. esser ~ di qcs. visinu. 4. (fig. stufo adj. sull’. l’ i. sulla. l’ho letto sul giornale čitao sam (to) u novinama. le finestre guardano (o danno) sul giardino prozori gledaju na vrt. una bicicletta che vale sulle trentamila lire bicikl koji vredi oko trideset hiljada lira. potete contare ~ di me možete računati na mene. è venuto ~ dal nulla uzdigao se ni iz čega. gli. metti quelle carte sulla scrivanìa stavi one spise na pisaći sto. tirare ~ figli odgajati decu. 2.stufa S dija. stupisco) začuditi. stufa f peć. dodijati (kome). povrh. sull’. metter ~ casa urediti kuću. dobro raste. zamoren. dražiti. le: sul.

giurare sull’onore zakleti se čašću. uzastopce. ~ sui libri znojiti se nad knjigama (mnogo učiti). ha fatto un quadro ~ modello altrui načinio je sliku po tuđem uzorku.suora osnov. (prs. naslediti (a qn. suggerimento m predlog. čep. prn. S 221 . prèndere sul serio shvatiti ozbiljno. tr. sùbito adv. svekrva. tek što. odmah. m svinja.) sufiks. smesta. suonano le otto izbija osam sati. nastavak. sufficiente adj. decìdere ~ due piedi (o sull’istante) odlučiti odmah (ili smesta). ~ dopo odmah zatim. 8. kasnije. sugerisati. un àbito ~ misura odelo po meri. savet. glas. umilan. prljav. suino 1. blag. subire tr. dovoljan. suadente adj. plovak. succèssi. senza ~ bezuspešno. svoj. Sud America južna amerika. subacqueo adj. sugo m sos. suo adj. (suo. uzorak. sudo) znojiti se. ~ un esame podvrći se ispitu.) podloga. pomirljiv. potom. suggeritore šaptač. suggerire tr. zbiti se. a ~ tempo u svoje vreme. ubedljiv. suola f đon. podvodni. succesivamente adv. suggestione f sugestija. sudare intr. sud m jug. (succèdo. praseći. (prs. sùdicio adj. suggerisco) predložiti. njen. 2. sue) njegov. svinjski. nečist. nizati se. hanno ottenuto un ~ strepitoso postigli su silan uspeh. –cchi) sok. suono m zvuk. ~ di frutta voćni sok. succedersi rfl. naredni. šapnuti. ~ che čim. suolo m tlo. (teh. sua. sughero m pluta. adj. successivo adj. a ~ est di Belgrado jugoistočno od Beograda. trpeti. desiti se. koga) ~ al trono naslediti presto. (prs. sudore m znoj. svekar. suonare intr. suicida m i f samoubica. priložne izraze. suòcero m tast. ređati se. successo m uspeh. essere sul punto di partire biti upravo pred odlaskom. suora f časna sestra. succèdere intr. subisco) podneti. suoi. succo m (pl. sugna f svinjska mast. suòno) zvoniti. suffisso m (gram. sugestija. ~ per giù otprilike. succiso) dogoditi se. predlog. (prs. suòcera f tašta. sledeći.

(svòlgo. viši. brz. (suppóngo. razonoda. ~ un esame položiti ispit. sventura f nesreća. supplemento m dodatak. hitar. buđenje. događati se. sviluppo) razviti. svantaggio m zaostatak. raznovrstan. svìzzero 1. svolgersi rfl. svegliare tr.. mrmljati. supino adj. okretan. izgubiti se. siamo in ~ di due gol gubimo sa dva razlike. prošaptati. sviluppare tr. Svezia f švedska. uzvišen. svòlgere tr. svincolamento m oslobađanje. susina f šljiva (plod). sussurrare tr. supponiamo che. nepovoljan položaj. ohol. in ~ . (prs. 2. sono svenuto) onesvestiti se.. supremo adj. neprilika. razvijati. superiore adj. svéglio) buditi. (prs. praznoveran. Svìzzera f švajcarska. sujeveran. paesi sviluppati razvijene zemlje. izvetriti.. supporre tr. superficie f (pl. surgelato m zamrznuto jelo. m superlativ..superare T superare tr. razvoj. svanire tr. sveglia f budilnik. dopuna. švajcarski. . surgelare tr. uno spettàcolo ~ divan prizor. supermercato m samoposluga. svariato adj. alla ~ na površni.) divan. supplica f molba. sviluppo m razvitak. ~ una malattìa preboleti bolest. (prs. svòlsi. izvrstan. suscito) izazvati. sùpero) savladati. odmotati. cadere ~ pasti na leđa. ho svòlto) razviti. ponosan. razvijati. superbo adj. zabava. nestati. svelto adj. odvijati se. suscitare tr. vrhovni. duboko zamrznuti. superato prevaziđen. svenire intr. –ci) površina. Corte suprema vrhovni sud. 222 . vrhunski. una mente svelta bistra glava. pobuditi. suppósto) pretpostaviti. suppósi. paesi in via di ~ zemlje u razvoju. 2. ~ rapido doplata za brzi voz. (svengo. superlativo 1. superstizioso adj. giudizio ~ strašni sud. probuditi se. (prs. adj. svago m razbibriga. svanisco) iščeznuti. raširiti. probuditi. (prs. najviši. (fig. razlika. šaputati. pretpostavimo da. svegliarsi rfl. svaporare tr. svenni. gornji. raznolik. koji leži na leđima. adj. prevazići. m švajcarac. ispariti.

un ~ neko. talento m talent. poseći se. in tal caso u tom slučaju. adj. adj. tagliuzzo) seckati. tana f jazbina. tabacco m duvan. tabaccheria f trafika. beležnica. sečivo. drvoseča. 2. tacito adj.) krtica. puno. tako. t. prn. taglietto m (dim. oštrica. tanto 1. neki. tacco m potpetica. tabella f tabela. (prs. svuotare tr.tanto svolta f zavoj. jama. taglio m rezanje. pl. tanti saluti! mnogo pozdrava! tanti auguri! mnogo lepih želja! tante grazie! mnogo hvala! tanti saluti! mnogo pozdrava! gliene ha dette tante svašta mu je rekao. dar. ćutljiv.) rezanac. ponekad. isprazniti. takav. pizza a ~ parče pice. ~ e quale potpuno jednak. talpa f (zool. tagliuzzare tr. tale 1. T T. mnogo. kanister. mera (odeće). (taccio. skraćivanje. pistola a ~ revolver. tacchino m (zool. tacere intr. tamburo m bubanj. prećutan. neko. taglio) rezati. ponekad. taglialegna m inv. un vino che taglia le gambe vino koje obara (jako vino). far ~ qn. tiho. iseckati. i tr. toliko. identičan. tih. (prs. spisak. ho taciuto) ćutati. battere il ~ udarati u doboš.) mala posekotina. toliko. katkad. zaćutati. doboš. adv. ćutljivo. štikla. tablica. tacitamente adv. oštar. tagliatella f (ob. t (ti) m i f t. prèndere la ~ zakrenuti. taccuìno m notes. prećutno. talora adv. tagliente adj. brlog. ~ la strada preseći nekome put. šišanje.) ćurka. seći. tacqui. tagliarsi rfl. (prs. talvolta adv. porto la ~ 38 nosim broj 38. svuoto) prazniti. taglia f veličina. toli- T 223 . talmente adv. ~ i capelli ošišati kosu. koji put. prećutati. tagliare tr. tagliere m daska za sečenje. ućutkati nekoga. 2. sečenje. tanica f kanta (za benzin).

tartaruga f kornjača. fino a notte tarda do kasno u noć. prenderemo una tazza di ~ popićemo šoljicu čaja. tè m čaj. ~ lìrico opera. ~ di soggiorno boravišna taksa. ~ il polso opipati puls. tattica f taktika. troppo ~ prekasno. tàvolo m sto (radni. ti (pred lo. un orologio da ~ džepni sat. intr. ~ a vela daska za jedrenje. a ~ za stolom. la. stare a ~ raditi za stolom.. dugo. li. tedesco 1. le. dosađivati nekome. da ~ odavno. m 224 . ~ meglio utoliko bolje. taksi.. prostirka.) ko pre devojci. ~ peggio utoliko gore. u restoranu). njemu devojka. teatrale adj. chi arriva tardi male alloggia (posl. (asse) daska. al più ~ najkasnije. ~ d’ iscrizione upisnina. tatto m čulo dodira. méttersi a ~ sedersi ~ zasesti za sto.. zapušač. adj. tipka. pozorišni. tardare (prs. tastiera f tastatura. taksa. tartina f kriška hleba s namazom. tappo m čep. tasca f džep. te prn. tebe. nemački.. tappezzerìa f tapeti. fare ~ zakasniti. tako. ne). tastare tr. tardo) 1. tappa f etapa. di ~ in ~ od vremena do vremena. mettere (portare) in ~ izneti na sto. presto o ~ pre ili kasnije. targa f ploča.tappa T ko. tassa f porez. tardo adj. pipanje. zakasniti. rompere le tasche a qn. tàvola f sto. ~ . tardi adv. ionako. tablica. ~ da tè šolja za čaj. pločica. tassì m inv. ~ di prosa dramsko pozorište. ćilim. zatezati. ~ da tavolo stolnjak. registarske tablice. hanno cercato te tražili su tebe. tarlo m crv (u drvetu). ~ dei burattini lutkarsko pozorište. apparechiare la ~ prostreti sto. tapparella f roletna. 2. (prs. tasto) pipati. tappezziere m tapetar. tatuaggio m tetovaža. te ne darò tre daću ti ih tri. koliko. più ~ kasnije. tavolino m stočić. poslužiti. tasto m dirka. 2. (vaso) wc šolja. 1. numero di ~ registarski broj. tarda età duboka starost.) bolje ikad nego nikad. tariffa f tarifa. tr. quanto toliko. oklevati. tazza f. kuhinjski. meglio tardi che mai (posl. kasni. kasno. trpeza. 2. tappeto m tepih. pozni. teatro m pozorište.

si levò un gran ~ podigla se velika oluja. temporale m oluja. ~ via cavo kablovska televizija. umeren. temperino m perorez. telegiornale m tV dnevnik. le prevvisioni del ~ vremenska prognoza. telegramma m telegram. ~ cellulare mobilni telefon. (fig. temperato adj. tema m tema. temporaneo adj. tempo m vreme. olujni. motore a due (quattro) tempi dvotaktni (četvorotaktni) motor. predmet (razgovora).tenda Nemac. i tr.). non lo temo ne bojim ga se. da ~ već poodavno. klešta. vihor (i fig. fare una ~ telefonirati. a suo ~ svojedobno. uporan. il teatro è un ~ dell’arte pozorište je hram umetnosti. nemački jezik. teleferica f žičara. al ~ di za vreme (čega). plašiti se. privremen. telèfono) telefonirati. ~ da cani užasno vreme. c’è aria di ~ sprema se bura. televisione f televizija. tégola f. a ~ na vreme. temo che non venga bojim se da neće doći. temperatura f temperatura. telèfono m telefon. žilav. tèmo) bojati se. telenovela f serija. T 225 . pismeni zadatak. tenda f šator. tempio m hram. ti darò un colpo di ~ nazvaću te (telefonski). in ~. telefonata f telefonski razgovor. primo ~ prvo poluvreme. tela f platno. telefonare tr. tenaglie f pl. da (molto) ~ već dugo. prolazan. telefonino m mobilni telefon.) slika na platnu. tempera f tempera. privremeno. televisore m televizor. di ~ in ~ od vremena do vremena. ~ a colori televizija u boji. izdržljiv. temere intr. tempesta f oluja. negli ultimi ~ tempi u poslednje vreme. telecomando m daljinski upravljač. zavesa. fa brutto ~ ružno je vreme. tenace adj. nastrešnica. (prs. telefonski. temporalesco adj. tempia f slepoočnica. telefònico adj. temporaneamente adv. per ~ telefonom. tegame m tiganj. clima temperata umerena klima. telescopio m teleskop. (prs. piantare (o alzare) le tende razapeti šatore. nevreme. -o m crep. che ~ fa kakvo je vreme? fa bel ~ lepo je vreme. con un ~ simile po ovakvom vremenu.

toplice. ~ tècnico stručni naziv. tentacolo m (zool. nategnuti. a ~ dell’ articolo 35 po članu 35. a lungo ~ dugoročan. pogranični. ~ conto di qcs.) pipak. non ci tengo molto ne držim mnogo do toga. ~ d’occhio držati na oku. teoretski. terrazza f terasa. terranova m inv. pružiti nekome ruku. ne gubiti iz vida. (fig. izgovor. završni. zadržati. ~ la parola održati reč. tenere tr. tento) pokušati. težiti (a qcs. smerati (šta). tentativo m pokušaj. stazione ~ krajnja stanica. tmina. tenni. tèndere (tèndo.) nežan. teologico adj. a breve ~ kratkoročan. ~ gli orecchi napeti uši. mezzo ~ izlaz. tènero adj. tr. ~ a galla održavati se na površini. terreno 1. termin. biti kome na raspolaganju. tenuto) držati. in altri termini drugim rečima. teorijski. držati se. tama. tergicristallo m (autom. rok. termometro m toplomer. napeti. ~ natale zavičaj. terremoto m zemljotres. (prs. tensione f napetost.) siamo a ~ gotovi smo. tentazione f iskušenje. (pl. contratto a ~ ugovor na određeno vreme. terra f zemlja. tentare tr. mek. završiti se. intr. presa di ~ uzemljenje. terminare tr. teorico adj. piano ~ prizemlje.) brisač stakla. ~ a disposizione di qn. njufaundlend (pas). (tengo. zemaljski.tendenza T tendenza f sklonost. ~ di vita životni standard. termino) završiti. probati. voditi računa o nečemu. iskušati. i intr. tennis m tenis. per ~ kopnom. tési. banja. tenebre f pl. dovršiti. pia- 226 . održavati se. tèrmine m završetak. tlo. 2. sotto ~ ispod zemlje. tendone m velika nastrešnica. -ci) teološki. težnja. entro i termini prescritti u predviđenom roku. tenersi rfl. mekan. tenore m način. ~ da tàvolo stolni tenis. téso) 1. terminale adj. balkon. za čim). ~ la parola održati reč. ~ in mano držati u ruci. terrazzo m terasa. (gram. (prs. smer. (fig. kraj. terraferma f kopno. terme f pl. giocare al ~ igrati tenis. mrak. tenerezza f nežnost.) izraz. ~ la mano a qn. adj. i intr.

ti (dat. T 227 . tifo m navijanje (u sportu). m. tettoia f nadstrešnica. testamento m testament. tkivo. tekstilni. zemni. treći. mano tesa pružena ruka. ofarbati se. passare per la ~ proći kroz glavu. neverovatno. ~ muscolare mišićno tkivo. adj. tèssile adj. članska karta. testimone m. in ~ uvrteti sebi nešto u glavu. 2.). ofarbati. ti prn.) ~ mio! zlato moje! Ministero del Tesoro ministarstvo finansija. obojiti. svojeglav. tinteggiare tr. zaveštanje. m i f stanovnik (-ica) Zemlje. tvrdoglav. testimonianza f svedočanstvo. timore m strah. tintinnare tr. teso p. terzo 1. tlo. adj. te. teza. bogatstvo. tvrdnja. strašan. un ~ trećina.). bojažljiv. zvoniti. ~ scriverò pisaću ti. tesoro m blago. avere i nervi tesi biti napet. tingersi rfl. tifoso m navijač. tièpido adj. zvečati. si è messo in ~ che zabio je sebi u glavu da. tinktura. testimonio m svedok. tìmido adj. ~ a secco suvi žig. terrìbile adj. bojazan. testaccia f glavurda. tinello m trpezarija (uz kuhinju). strašno. (fig. terribilmente adv. testo m tekst. tingere tr.tintura no ~ prizemlje. ~ oculare očevidac. strepnja. 2. mettersi qcs. tinteggio) bojiti. tebi (acc. tanto a ~ toliko po osobi. dare una ~ obojiti. per conto terzi u korist trećeg lica. situazione tesa zategnuta situacija. (fig. tesi f inv.p. tetto m krov. ~ di laurea diplomski rad. Nuovo Testamento Novi zavet. zemaljski. ~ di lana vunena tkanina. tessuto m tkanina. farbanje. 2. m zemljište. non ~ ho visto nisam te video. (prs. tèssera f legitimacija. mlak. incùtere ~ ulivati strah. testa f glava. avere mal di ~ imati glavobolju. testardaggine f tvrdoglavost. terrestre 1. pasti na pamet.) pamet. teren. terrore m strah. tinta f boja. užasan. in ~ unita jednobojan. timbro m pečat. plašljiv. teror. Vecchio Testamento Stari zavet. incùtere ~ zadavati strah. obojiti se. propusnica. užas. testardo adj. kopneni. od tendere. žig. tintura f bojenje.

isprava. topo m (zool. vlasnik. tipično. tonare intr.tipico T tipico adj. togliersi rfl. ~ di punizione slobodan udarac. hitac (u sportu). ~ di Stato državna obveznica. udar u zvono. ugnjetavanje. sìllaba tonica naglašen slog. bacanje (u sportu). zvuk. penasti kolač natopljen kafom ili alkoholom i preliven čokoladom. arma da ~ vatreno oružje. tirenski. grobnica. dokument. dostići. al ~ u jedan sat (u 13 sati). ~ del Milite Ignoto grob neznanog junaka. povlačiti. titula. tirarsi dietro qn. ~ libero slobodno bacanje (u košarci). ~ di mezzo odstraniti. strpljiv. bacati. ~ di rigore jedanaesterac. gađanje. ~ un sasso baciti kamen. povući. a chi tocca? na koga je red? tocco m dodir. tòlsi. obao. i intr. tònico adj. okrugao. ukloniti se. toccare tr. tonsilla f ( anat.) miš. tòlto) oduzeti. tollerante adj. tonnellata f tona. tipičan. tirrènico adj. ~ di studio stepen obrazovanja. dirati. sul ~ di poput. komad. neodlučan. vuča. kolebljiv. titolare m titular. natpis. izvući žrebom. a ~ di compenso kao naknada. ~ di credito vrednosni papir. ~ a sorte ižrebati. non riesco a togliermi questa idea dalla testa ne mogu da se oslobodim te pomisli. tolerantan. tiratore m (f -trice) strelac. tirannia f tiranija. tócco) taknuti. vući. povući za sobom nekoga. tombarolo m skrnavitelj grobova. tiramisù m inv. snošljiv. tivù f televizija. nosilac zvanja. (prs. toga f toga (gornja haljina u starom rimu). tuòno) grmeti. tipicamente adv. bestie da ~ tegleće životinje. tomba f grob.) krajnik. tipo m uzorak. ~ su le maniche zasukati rukave. tondo adj. (prs. mi hai tolto la parola da bocca uzeo si mi reč iz usta. ukloniti. oduzimati. naziv. ~ gli ostacoli ukloniti prepreke. tògliere tr. tiro m vučenje. a ~ gratuito besplatno. tono m ton. tirar fuori izvući. tirare tr. (tòlgo. titubante adj. školska kvalifikacija. tirar via odvući. ~ campa- 228 . pucanje. tonski. cifra tonda okrugao broj. udar. tip. tìtolo m naslov.

tórno) vratiti se. (prs. tossisco) kašljati. T 229 . traccia f trag. pescare nel ~ loviti u mutnom. toscano 1. adj. 2. toskanski. tradisco) izdati. (prs. tòrrido adj. (prs. tormento m muka. totocalcio m fudbalska kladionica. između. zbir. patnja. punjena testenina. grčiti se. tradizione f (usmeno) predanje. torcia f baklja. izviti. grešiti. zona torida (geogr. žarki. poplava. ~ poco uskoro. un’estate torrida vruće leto. adj. alto ~ veleizdaja. m (f -a) toskanac. torre f toranj. mutan. ukupan.) tropski pojas. ~ canina magareći kašalj. torcere tr. torace m (anat. aver ~ ne biti u pravu. gornji deo tela. prevoditi. traditore m (f -trice) m izdajnik. izdajica. tovaglia f stolnjak. ho preso un ~ ukočio mi se vrat. vrući. ~ il collo a qn. torzo. tortellini m pl. tradótto) prevesti. torrente m potok. trabocco) prelivati se. zavrnuti. tovagliolo m ubrus. torta f torta. toro m bik. presipati se. tradurre tr. torcicollo m ukočenost vrata. torbido adj. previjati se. tormentare tr. seguire la ~ di qn. tormentato izmučen. ~ due fuochi između dve vatre. salveta. napaćen. (abbozzo) nacrt.) grudni koš. mala reka. totale 1. tradimento m izdaja. tradussi. tmuran. tossire intr. traboccare tr. ~ l’ altro između ostalog. torcersi rfl. ~ di noi među nama. torcio) uviti. tradicija. kula. torso m trup. topolino m mali miš. torménto) mučiti. ~ elèttrica (džepna) baterijska lampa. (prs. ~ orale usmena tradicija. 2. (traduco. non gli sarà torto un capello neće mu faliti ni dlaka s glave. bujica. mučiti se. ~ un segreto odati tajnu. totalan. među. tornare intr. m ukupna svota. tra prp. izneveriti. ~ le lacrime kroz suze.tradurre gnolo poljski miš. torto m krivica. kinjiti. vraćati se. zavrnuti nekome šiju. tosse f kašalj. v. (prs. potpun. tradire tr. (prs. poći čijim tragom. a ~ izdajnički. mučki. sled. tormentarsi rfl. fra. torneo m turnir. toro Bik (horoskopski znak).

ako. tratto) vući. trasferimento m prenos. tranne prp. trascinarsi rfl. (prs. trarre tr. tragedia f tragedija. tranquillizzare tr. tranzit.traduzione T traduzione f prevođenje. trampolino m trambulina. vučenje. zanemarivati. mirno. (traggo. povlačiti. tih. trainare tr. tragičan. povlačiti se.trascino) vući. prevariti: ~ orìgine da poticati od. feribot. tranquillità f mirnoća. 2. spokojno. trasferisco) premestiti. prolaziti. vući se. ispustiti. tranquillizzo) umiriti. è giunto al ~ della vita stigao je na kraj života. preseljenje. (fig. tranquillo adj. trappola f klopka. drumski saobraćaj. trascórso) 1. prenositi (s kolena na koleno). izuzev. miran. trasferire tr. smirivati. (fig. (prs. tramontare tr. preko. tegliti. tramvaj. tralascio) izostaviti. prevod. ne brinite. tragitto m prelaženje.) odskočna daska. trapianto) presaditi. tramandare tr. provoditi. trascinare tr. proći. trascórsi. tragicamente adv. tràgico adj. ~ stradale. trajekt. visto di ~ tranzitna viza. tràffico m saobraćaj. prenosiv. (prs. povlačiti. ~ in errore navesti na grešku.) svršetak. posredstvom. spokojan. tramonto m zalazak Sunca. tegliti. mir. trapano m bušilica. traguardo m cilj. osim. tramite prp. intr. prolaz. (prs. (prs. traino m vuča. tr. zalaziti (o Suncu). tragično. preneti. trascurare tr. (prs. prolaz. vući. preseliti. provesti. put. zaći. trascuro) zanemariti. tramando) predati. tranquillamente adv. tralasciare tr. preneti. trasformo) pretvoriti. promet. (prs. tram m inv. uzimati. traghetto m skela. stia ~ budi miran. trasferibile adj. trasformare tr. (prs. burgija. uzeti. izvući. odredište. tegljenje. 230 . sta ~. zamka. trapiantare tr. budite mirni. prenošenje. ~ in inganno dovesti u zabludu. gli anni della gioventù trascórrono veloci godine mladosti brzo prolaze. propustiti. transito m prolazak. izvlačiti. selidba. trassi. ~ che osim. trascórrere (trascórro.

trionfo m trijumf. odlazak. providan. trèmo) drhtati. pretvaranje. (trattengo. senza ~ neprestano. zastoj. tromesečni. transformacija. ~ d’elefante T 231 . žalostan. traspòrto) preneti.. trideset. (prs. prenositi. triangolare adj. tuga. ~ diretto brzi voz. trougaoni. seckati. trattore m traktor. predah. radi se o. emisija (radio. treccia f pletenica. strašan. postupak. trédici num. tristezza f žalost. baviti se. tratenersi rfl. trattato m rasprava. reke i sl. trasméttere tr.tromba trasformazione f preobražaj. zadržavati. ~ dal freddo drhtati od zime. trattenere tr. trenta num. emitovati. ~ di pace mirovni ugovor. ~ pubblico javni saobraćaj. triste adj. trattorìa f gostionica. zatišje. tremante drhtav. proziran. tretirati. (trasmétto. ugovor.. nell’ultimo ~ u poslednjoj deonici.) uzdaj se u se i u svoje kljuse. trattenuto) zadržati.) strepiti (od čega). trojica. trattenni. tràtto) obrađivati. prenositi. tritare tr. užasan. trinaest. ~ direttissimo ekspresni voz. zadržati se. treno m voz. Ministero dei trasporti Ministarstvo saobraćaja. mrviti. tribuna f tribina. pobeda. balvan. i intr. trasmésso) predati. prevoziti. trasporto m prevoz. trimestrale adj. ~ di mare deo obale. 2. trideseti. Trecento m četrnaesti vek. trattamento m obrada. deo (puta). traversata f prelaz. (fig. promena. tromba f truba. trasportare tr. strahovit. put preko mora. triangolo m trougao. slavlje. trattare tr. trentèsimo 1. uzdrhtao. ~ per la sconfitta žalostan zbog poraza. krčma. tratto m potez. troje. trasmissione f prenos. trattino m crtica. lečenje. uzdržati se. trave f greda. tri. tribunale m sud. tretman. rukovati (čim). trasmisi. chi fa da sé fa per ~ (posl. ad un ~. mezzo di ~ prevozno sredstvo. trasparente adj. tužan. di che si tratta? o čemu se radi? sì tratta di. crta. m trideseti deo. adj. (prs. tremendo adj.. tre num. postupati (s kim).. d’un ~ iznenada. tregua f primirje. prerada. tremare intr. (prs. tV).

grob. il ~ del dentifricio tuba od paste za zube. amam. le truppe vojska. buka. qui mi trovo bene ovde mi je dobro. è il mio ~ na mene je red. uznemiriti. tumulto m gungula. bagno ~ tursko kupatilo. nabubreo. kombinezon. turismo m turizam. turbo) pomutiti. okrnjiti. grmljavina. troncare tr. ~ d’ accordo dogovoriti se.) non capire un ~ di qcs. tuorlo m žumance. 2. 232 . zaroniti. trovare tr. prekinuti. trovo) naći. šminkati. trovarsi rfl. non mi piace ~ ne sviđa mi se naročito. turbamento m uznemirivanje. tubercolosi f tuberkuloza.trombone T surla. potkresati. (tuo. trota f (zool. tuffarsi rfl. (prs. zagnjuriti. previše. metež. itd. zaranjanje. nalaziti se. skup. dežurstvo. trono m presto. m (f -a) turčin. nemati pojma sa čime. preseći. (fig.) trik. naduven. tuffo m skok u vodu. tue) tvoj (tvoja. izraslina. andare a ~ qn. tu prn. ~ d’aria tornado. turski jezik. skočiti u vodu.) pastrmka. tronco m stablo. ti. adj. našmikati. trupe. tirkizno plavo. tumore m tumor. i prn. turno m red. m tirkiz. tirkizan. come trovi quel film? kako ti se dopao onaj film? trovo che hai fatto bene smatram da si dobro uradio. posetiti koga. smena. (prs. turchino 1. varka. truppa f četa. tuo adj. tumido adj. un ~ di strada deo puta. turistkinja. smetanje. 2. tumulo m nadgrobni spomenik. ~ poco premalo. turbare tr. trombone m trombon. tron. adj. potopiti. hai portato il ~ apparecchio fotogràfico? jesi li poneo svoj foto-aparat? tuono m grom. turista m i f turista.). tuta f radno odelo. medico di ~ dežurni lekar. nalaziti. (fig. deblo. turchese adj. tua. tuoi. ~ sportiva trenerka. tuffare tr. ~ di scarico odvodna cev. troppo adv. ~ dell’ acqua vodovodna cev. tubo m cev. ~ presto prerano. turski. tubetto m tuba. diamoci del ~ govorimo jedan drugome »ti«. turco 1. gnjuranje. zaroniti. trucco m šminka. truccare tr. tutnjava. tamnomodar.

ubbidiente adj. sve odreda. in ~ u svemu. (uccido. pijan. udii. ~ fradicio mrtav pijan. tutto adj. ipak.) ptičica. služben. uccìdere tr. ~ di passo ptica selica. u. posvuda. tuttavìa adv. ~ mosca kolibri. pokoran.ufficio tutela f starateljstvo. ore d’ U 233 . (fig. tutti e due obojica. udito m sluh. (prav. opiti se. (prs. m pijanica. funkcioner. ubriacarsi rfl. udito) čuti. slušati. ubriacare tr. audijencija. da per ~ (dappertutto) svuda. ~ bene? jel sve u redu? tutt’intorno svuda uokolo. ufficiale 1. čulo sluha. još uvek. poslušan. zvanično. a tutt’oggi sve do danas. ~ postale pošta. pijanac. uccisione f ubistvo. usmrtiti. namagarčiti. novembar.) prevariti. ufficialmente adv. lokacija. iznenada. sav. (odo. m službenik. biti poslušan. 2. udire intr. ~ dell’ambiente zaštita prirodne sredine. tuttora adv. Gazzetta Ufficiale Službeni list. uccello m ptica. opijati. ubbidire intr. ubiti se. uccellare tr. poginuti. ufficio m ured. 2. ~ cantatore ptica pevačica. čitav. ~ giudiziario sudski izvršitelj. ceo. smeštaj. svejedno. 1. adj. ucciso) ubiti. još. del ~ sasvim. U U. uccidersi rfl. poslovnica. napiti. tutorstvo. uffa! excl. uccellino m (dim. loviti ptice. zvaničan. questo è ~ to je sve. oboje. pijančiti. kancelarija. tutti quanti svi. uditore m (f –trice) slušalac. udienza f slušanje. ubicazione f položaj. u f i m U. opiti. TV (tivù) f (televisione) televizija. ~ di stato civile matičar. ~ d’un colpo najedanput. ubbidisco) slušati (nekoga). pripit. uh! (usklik nestrpljenja). Tutti i Santi Svi sveti. ~ quanto baš sve. del ~ sasvim. ubriaco 1. adj. uccisi.) ročište.

ipak. un v. umorìstico adj. in ~ najzad. umanitario adj. jednako. dizna. biti jednak. ultrarapido adj. ultramoderno adj. svejedno. superbrz. humorističan. jednak. izuzetno osetljiv. super-. jednoglasan. vlažan. namazati. uno. u poslednje vreme. ùmile adj. potom. da ~. kasnije. umanesimo m humanizam. 2. mađarski.umilio) poniziti. termine ~ krajnji rok. uguale adj. ùlcera f čir. izjednačiti se. ultra-. carne in ~ dinstano meso. mazati. ~ informazioni biro za informacije. -ica. adj. essere ~ ljudsko biće. ulteriormente adv. umiliare tr. krajnji. ~ collocamento zavod za zapošljavanje. ùltimo adj. soffrire di ~ allo stomaco bolovati od čira na želucu. ungersi rfl. skromnost. ponižavajući. di buon ~ dobro raspoložen. završiti. karakter. ljudski. ćud. (prs. unanime adj. ungere tr. jedanaest. umiliante p. zadnji. ponižavati.ugello U ~ radno vreme. ravan (nekome). ravnopravnost. ultimare tr. naknadno. ugualmente adv. uguagliare tr. umore m raspoloženje. ultime notizie poslednje vesti. uprljati se. čovečnost. dobrotvoran. 2.p. m vlaga. nadzemaljski. scienze umane nauke o čoveku. skroman. ultrasensibile adj. (prs. kasniji. i adj. umastiti se. humanitaran. ~ di età jednakog uzrasta. narav. ultimo) dovršiti. namazati se. umiltà f poniznost. poslednji. ulteriore adj. m i f Mađar. ponizan. ugello m (teh.) mlaznica. mađarski jezik. podmazati. di cattivo ~ neraspoložen. 234 . ultimato završen. naknadni. ultraterreno adj. izjednačiti. ultra. umano adj. adj. uguaglianza f jednakost. fino all’ ultimo sve do kraja. ùmido 1. umidità f vlaga. il genere ~ ljudski rod. ultramoderan. hai sentito l’ultima? jesi li čuo najnovije (vesti)? ultimamente adv. ùndici num. poravnati. umanità f čovečanstvo. brizgaljka. uncinetto m igla za kukičanje.(prefiks) preko-. ungherese 1.

i intr. ~ di Pasqua uskršnje jaje.) trovare una via d’~ pronaći izlaz. celina. uscii. gurnuti. koristiti. usato adj. ùrgere intr. universale adj. jednobojan. urtare tr. urgentemente adv. (prs. jednolik. spojiti se. ùnico adj. unificare tr. (prs. prn. Giudizio Universale Strašni sud. izjednačiti. (prs. ~ d’ affari poslovan čovek. adj. unificazione f ujedinjenje. Stati Uniti SaD. universalmente adv. unija. univerzitetski. unicolore adj. una) num. le uova) jaje. tinta unita jednobojno. gradski. urbano adj. è uscito ora izašao je sada. urlo) derati se. mastan. universo m svemir. uscita f izlaz. (fig. ~ al tegame jaje na oko. združiti.uscita unghia f nokat. unione f savez. vigile ~ saobraćajac. udar. urlikati. uno (un. zamazan. ~ d’ onore častan čovek. univerzalan. ~ di sicurezza izlaz u slučaju opasnosti. svet. m mast. unirsi rfl. usanza f običaj. udarac. vrištati. bianco d’ ~ belance. kapija. jedino. a ~ a ~ (~ per ~. adj. svestran. zajednica. urlare intr. 3. jedini. jedinstveni. gli uni e gli altri jedni i drugi. kosmos. (esco. da ~ ljudski. (prs. univerzalno. ~ sodo tvrdo kuvano jaje. urge) biti hitan. sjedinjen. ujediniti. unisco) spojiti. pridružiti se. umazan. masnoća. samo. figlio ~ jedinac. uniforme adj. U 235 . urbani. neodložnost. vasiona. (služi i kao neodređeni član) jedan. ~ contro qcs. uovo m (pl. unto 1. navika. (prs. udarati o nešto. unifico) ujediniti. unire tr. ujednačiti. (prs. sastaviti. urgentan. izlaziti. urgente adj. opšti. universitario adj. unità f jedinstvo. gurati. uscio m vrata. 2. urgenza f hitnost. hitno. urto) udariti. spajati. Nazioni Unite Ujedinjene Nacije. opšte. usare tr. uso) upotrebiti. hitan. urto m sudar. unicamente adv. ujednačenje. uscito) izaći. ujedinjen. uomo (pl. ~ alla volta) jedan po jedan. spojen. uscire intr. muškarac. uova strapazzate kajgana. polovan. iznošen. uòmini) čovek. monoton. università f univerzitet. unito adj. neko. rosso d’ ~ žumance. ~ di misura jedinica mere.

skitnički. godišnji odmor. utensile m oruđe. raspust. vagabondo 1. valido adj. neodređen.. krepak. vagone m vagon..uso uso m upotreba. adj. skitati. koji vredi. ~ di mercato tržišna vrednost. vale a dire che. (prs. putna tašna. far le valige pakovati se. vago adj. valore m vrednost. adj. valle f dolina. V V. praznik. ljubak. usufruire tr. koštati. v (vu) m i f V.. nejasan. 2. upotrebljavati uva f grožđe.. valere intr. uživati. drugim rečima. le vacanze školski letnji raspust. vago) lutati. besposličar. nepopunjen. nalog za isplatu. valjano. spremiti se za put. m korist. vacante adj.. primena. senza ~. u roku. è d’ ~ in Italia to je običaj u Italiji. iskoristiti. ~ secca suvo grožđe. fuori ~ izvan upotrebe. . 2. latte di ~ kravlje mleko. (valgo. utilizzabile adj. valigia f kofer. koristan. upotrebljiv. v. utilizzare tr.. utilitario adj. ne isplati se. stajati. potucati se. vaccinazione f vakcinacija. V 236 . koristiti. validamente adv. vrlina. snažan. ~ letto spavaća kola. privo di ~ bezvredan. od koristi. alatka. znači da. koristiti. ~ ristorante kola za ručanje.) letovanje. nizbrdo. uspešno. non vale nulla (o niente) ne vredi ništa. valsi. è ~ korisno je. lutalica. važeći. iskoristiti. lutajući. vagare intr. prendersi una ~ otići na odmor. tumarati. mio. vacca f krava. vaglia m (poštanska) uputnica. a ~ dole. običaj. valjati. non vale la pena ne vredi. in tempo ~ na vreme.. m (f –a) skitnica. essere in ~ biti na raspustu. valso) vrediti. praktičan. vacanza f (često pl. prazan. ùtile 1.

prostran. ~ da bagno kada. ~ di sicurezza sigurnosni ventil. vaso m sud. ne). la. menjati se. šaren. bagno a ~ parno kupatilo. a ~ uprazno. ~ cardiaca srčani zalistak. lì. valutazione f procena. variare (prs. vaniglia f vanila. dobitak. non ve lo dirò neću vam to reći. vario) 1. hvaliti. (anat. vàlvola f ventil. vapore m para. tempo ~ promenljivo vreme. sujetan. 2. cuocere a ~ kuvati na pari. variopinto adj. vasca f kada. promenljiv. intr. m otvor u zidu. menjati. taština. šaren. è saltata una ~ izbio je osigurač. nečim). varco) preći. vaza. ponositi se. ~ estera devize. vaneggiare tr. (prs. vantaggio m prednost. vandalico adj. isparenje. uzaludan. vasto adj. ~ tutti limiti preći sve granice. vanto) tr. korist. adj. veličati. raznolik. nasumice. moneta. uobražen. (prs. vario adj. vaporetto m mali parobrod. šupljina. raznovrsnost. ogroman. varcare tr. promeniti. vaporizzo) ispariti. (prs. ~ di colori šarenilo. izvlačiti korist iz nečega. varie volte više puta. hvaliti se.ve valuta f valuta. razmetati se (di qcs. nadmoć. promeniti se. vanvera adv. nave a ~ parobrod. a tutto ~ punom parom. vantarsi rfl. vantare (prs. andare a ~ di qn. vanità f sujeta. articoli vari razna roba. korito. 2. (ispred lo. dičiti se. sujetan. vascello m brod. ricavare un ~ da qcs. ve = vi pron. tašt. ~ dei cibi velik izbor jela.) krvni sud. trabunjati. varijabilan. vam. (pl. bulazniti. vaporizzare tr. ~ da fiori vaza za cveće. vassoio m poslužavnik. vaneggio) buncati. posuda. vanitoso adj. ~ portabagagli prtljažnik (u automobilu). chi ve lo dice? ko vam to kaže? V 237 . le. varicella f ovčije boginje. umišljenost. –ci) vandalski. različit. biti kome od koristi. variabile adj. širok. prazan. vano 1. da vari anni od pre nekoliko godina. tr. rušilački. motorna barka. prekoračiti. vanga f ašov. varietà f raznolikost.

vendicare tr. paziti (su qn. vidi. adj. veglia f bdenje. vélo) pokriti velom. 2.. vendemmia f berba (grožđa). (prs. vèglio) probdeti. prekriti se (di qcs. veduta f pogled. vecchio 1.. 2. nespavanje. adj. 2. ho vegliato fino a tarda notte bio sam budan do kasno u noć. ~ promozionale reklamna prodaja. očigledno je da. m (f –a) stanovnik Venecijanske pokrajine. posetiti nekoga. m starac. vendetta f osveta. (pl. véndico) osvetiti.vecchia V 238 vecchia f starica. pojaviti se. star.) žica. lìmite màssi­ mo di ~ najveća dopuštena brzina.. hitar. barca a ~ jedrilica. vidi se da. na nekoga). in piena ~ u jeku berbe. i intr. nečim). ugledati. biti budan. m biljka. véndita f prodaja. calare le vele spustiti jedra. bdeti (nad kim). vedersela qcs. velare tr. védova f.) rastinje. otrovan. ~ a caro prezzo skupo prodavati. (prs. vela f jedro.. . (fig. uomo di larghe vedute čovek širokog duha (shvatanja). vedere tr. adj. di qui si gode una splendida ~ odavde se pruža divan pogled. velocemente adv. vendemmiare tr. pokazati nešto nekome. venecijanski. vidik. veloce adj. prodavati. spiegare le vele razviti jedra. visto o veduto) videti. raspraviti nešto sa nekim. (prs. vegliare intr. tr. brz. pun mržnje. brzo. ~ ambulante ulični prodavac. veicolo m vozilo. vendemmio) brati grožđe.. non vedo l’ ora di partire jedva čekam da krenem.) pakostan. žila. iz pokrajine Venecije. far ~ qcs. con qn. prevozno sredstvo. velocità f brzina. venerdì m petak. gledati. udovac.. vena f vena. (prs. mletački. intr. si vede che. zloban. –o m udovica. panorama. venditore m prodavac. andare a ~ qn. a qn. (fig. nave a ~ jedrenjak. velenoso adj. non sono in ~ di cantare ne peva mi se.. ~ nera crna udovica (pauk). (vedo. (prs. velo m veo. krvni sud. vèneto 1. véndere tr. veleno m otrov. biljni. vecchiaia f starost. essere in ~ biti raspoložen. vegetale 1. gliela faremo ~ ! pokazaćemo mi njemu! farsi ~ pokazati se. dar. baba.. véndo) prodati.

zelen. verbo m glagol. glista. vero adj. lak. nečega). smer. adj. quanto viene? koliko košta? ventaglio m lepeza.. venecijanski. ~ vino in un bicchiere sipati vino u čašu.verticale veneziano adj.) uplata. zaista. versamento m prolivanje. veramente adv. devičanski. ~ mezzogiorno oko podne. overavanje. stid. način. foresta ~ prašuma. vergognarsi rfl. 2. ~ solitario pantljičara. mi é venuto in mente ora che. saznati nešto. 1. uspravan. budući. vergogna f sramota. divenir ~ pozeleneti. prispeti. vertebrale adj. verde 1. dvadeseti. versare tr. versione f verzija. sad sam se setio da. ~ irregolare nepravilan glagol. dvadeset. zelenilo. dolaziti. (anat. ~ per le unghie lak za nokte. ~ incontro izaći u susret. ~ a conoscenza di qcs. per la ~ uistinu. m istina. adj. stvarno. istinitost. ~ ausiliare pomoćni glagol. pravac. idući. verticale adj. kontrola. trbuh.. venturo adj. un va e vieni gužva. zelenilo. giacca a ~ vindjakna. m zelena boja. ~ di stagione sezonsko povrće. verità f istina. spira un leggero ~ lagan vetar duva. vernice f boja.. u blizini. far ~ pozvati. prp. terra ~ neobrađena zemlja. varijanta. istinski. in ~ vi dico zaista vam kažem. vertikalan. venti num. uistinu. 2. olio ~ nerafinirano ulje. ~ pubblico gradsko zelenilo. (fin. adj. ~ riflessivo povratni glagol. sipati. sramežljivost. m stih. verme m crv. stići. oko. ~ fuori izaći.) kičmeni. è ~ istina. sledeći. naručiti. (prs. venire intr. V 239 . sipanje. ventesimo adj. venuto) doći. a dire la ~ istini za volju. (vengo. oblik. verifica f provera. 2. (è) ~? je li? zar ne? 2. farba. (prs. vèrso) proliti. vento m vetar. dopremiti. ka. in ~ . vérgine 1. lana ~ prirodna vuna. venni. f Vergine Devica (horoskopski znak). prema. istinit. colonna ~ kičma. ~ casa prema (ka) kući. abita ~ la piazza stanuje negde u blizini trga. sramiti se.. mi vergogno) stideti se (di qcs. verso 1. ventre m stomak.. verdura f povrće.

vicenda f doživljaj. vetrina f izlog. obrnuto. adj. lettera di ~ tovarni list. proputovati. obući. 2. vas. per ~ di putem. viàggio) putovati. intr. vicina f komšinica.vertigine V 240 vertigine f vrtoglavica. vi 1. aleja. vice. àbito in ~ Mazzini nùmero tre stanujem u ulici Mazzini broj tri. (prs. vìcolo m uličica. blizak. vestire tr. drvored. tamo. ~ da uomo muško odelo. pl. vettura f kola. ~ con eleganza elegantno se odevati. adv. vestito m odelo. vitrina. vicino 1. vescovo m biskup. viaggiatore m putnik. vestigio m (pl. di ~ staklen. f put. ulica. obratno. ovde. dare il ~ dati znak za start.(-ica). ~ di nozze bračno putovanje. 3. vi conosco tutti sve vas poznajem. odlazi! andare ~ otići. prp. vama. vetrata f staklena vrata. kretanje tamo-vamo. susedan. prevoz. odelo. (f –trice) putnica. odevati. viaggio m putovanje. ~ a blizu. in ~ blizu. giùngere in ~ stići na vrh. era vestito da festa bio je svečano obučen. veste f haljina. gužva. haljine. 2. vetro m staklo. vestaglia f kućna haljina. nelle vicinanze della città u okolini grada. essere in ~ biti na putu. da ~ izbliza. obući se. oblačiti. put. buon ~! sretan put! dare il buon ~ poželeti nekome sećan put. vicinanza f blizina. sokak. m komšija. 2. vestirsi rfl. volar ~ odleteti. viceversa adv. 2. ufficio viaggi putnička agencija. vescica f bešika. vicepresidente m i f potpredsednik . (prs. ~ d’affari službeno putovanje. viale m bulevar. veterinario m veterinar. 3. ostatak. adv. (fig. razvaline. vesto) 1. vestigi m i vestigia f) trag. via 1. slučaj. adv. intr.) vrhunac. vagon. događaj. veliki stakleni prozor. oblačiti se. vitraž. fare un ~ putovati. i tr. tu. viavai m inv. ~ cieco . haljina. e così ~ i tako dalje. vestiario m odeća. non ~ trovo differenza ne nalazim razlike u tome. m znak polaska. oblačiti se. cacciare ~ oterati. su ~ hajde ! viaggiare intr. ruševine. ~ da galla plesna haljina. a mezza ~ na pola puta. prn. ~ da donna ženska haljina. tr.(prefiks) pod-. vetta f vrh (planine).

adj. videoregistratore m videorekorder. sotto l’occhio ~ del regista pod budnim okom režisera. vinto) pobediti. adj. vigna f vinograd. violinista m i f violinist. podlac. violazione f kršenje. karikatura. silovit. obavezan. silno. turista. vincolante adj. vignetta f crtež. inv. 2. violentemente adv. važiti. vincolo m veza. adj. tra virgolette među navodnicima. m strašljivac. vigore m snaga. video m video (televizijska slika. –cchi) (f –a) kukavica. i vincoli del sangue krvne veze. vìgile 1. sraman. skrnavljenje. ~ turistico turističko naselje. vietare tr. agresivan. obavezati. žestok. vigliacco m (pl. ~ la partita dobiti utakmicu. podao. ~ rosso crno vino. ~ bianco belo vino. obaveza. f (bot.navodnici. violino m violina. vióttolo m puteljak. snažan. ljubičast.) ljubičica. violinistkinja. villeggiatura f letovanje. violenza f nasilje. ~ la scommessa dobiti opkladu. virgola f zarez. ~ del fuoco vatrogasac. viola 1. vincolare tr. videogioco m video-igra. vile 1.virgolette slepa ulica. m stražar. villa f vila. strašljiv. moć. violento adj. staza. essere in ~ biti na snazi. vincitore m pobednik. primo ~ prva violina. energičan. vìnsi. povreda. (prs. videocassetta f videokaseta. televizijski snimak). (vinco. dobitnik. vino m vino. energično. villaggio m selo. andare in ~ otići na letovanje. V 241 . (prs. energija. vigorosamente adv. vièto) zabraniti. ~ rosé roze vino. zapeta. krepak. snažno. ćorsokak. žestoko. vietato fumare zabranjeno pušenje. 2. vigilante m čuvar. nadzornik. osvojiti. bedan. villeggiante m gost na letova- nju. vigoroso adj. violoncello m violončelo. virgolette f pl. vìncere tr. vincolo) vezati. vigilanza f nadzor. intr. pozoran. kukavica. nasilan. privezati. entrare in ~ stupiti na snagu. chiave di ~ violinski ljuč. in pieno ~ u punoj snazi. con ~ silom. obavezujući. bednik. budan. 2. ~ urbano saobraćajac. ~ olimpico olimpijsko naselje.

~ una vita tranquilla provoditi miran život. avere ~ di qcs. iznutrice. ~ di fabbricazione fabrička greška. vittòria f pobeda. posetiti nekoga. vìsita f poseta. vocale f samoglasnik. dare la ~ a qn. u životu. dati glasa od sebe. a viva voce živom rečju. in ~ di qcs. visibilmente adv.virtù V 242 virtù f vrlina. f (bot. proživeti. vita f život. sotto ~ tiho. visitare tr. voce f glas. intr. vidan. m življenje. è ~ može se videti. vìvere (vivo. roditi nekoga. a una ~ uglas. a ~ d’occhio dokle se pogled pruža. una canzone in ~ pesma u jeku.) vinova loza. život. a ~ doživotno. a prima ~ na prvi pogled. viscere m (pl. biti na vidiku. pùngere qn. osećati želju za čim. vokal. spargere la ~ širiti glasine. ~ di controllo kontrolni pregled. glasno. sposobnost. vitello m tele. farsi ~ javiti se. ~ doganale carinski pregled. visito) posetiti. 2. pregledati. ~ da cani pasji život. vìveri m pl. struk. moć. essere in ~ biti na vidiku. pregled. teletina. prima ~ premijera. pogled. voga f veslanje. visìbile adj. vista f vid. razgledanje. zahvaljujući čemu. (f –trice) posetiteljka. vivace adj. m živ čovek. adj. obraz. ~ fuori casa pobeda u gostima. ad alta ~ naglas. essere in ~ biti pred očima. ho ~ . hrana. ~ in casa pobeda kod kuće (u fudbalu). punto di ~ gledište. 3. namirnice. izgled. živahan. tr. živahan. pregledati nešto. vivo 1. essere in ~ biti u modi. nedostatak. pieni di vizi pun poroka. prender ~ di qcs. avere il ~ del bere biti sklon piću. vidljiv. 2. voglia f želja. corre ~ priča se. viso m lice. volja. finché vivrò dokle poživim. nel ~ ubosti koga u živac. andare in ~ da qn. vittima f žrtva. riportare una bella ~ izvojevati lepu pobedu. visitatore m posetilac. (prs. živ. stas. živeti. vizio m porok. vissi. živ. arrosto di ~ teleće pečenje. lo conosco di ~ poznajem ga iz viđenja. šraf. vite 1. uglađenost. zavrtanj. visione f vid. vivente adj. življenje. mana. vidljivo. vissuto) 1.) utroba. viđenje. fatti ~ !javi se! 2. fare una ~ a qn. na osnovu čega. vocabolario m rečnik. živ.

posvetiti se (nečemu). mi viene la ~ di lèggere želim da čitam. vólo) leteti. drage volje. voluttà f naslada. volevo dire che. volgersi rfl. mal ~ nerado. costruito a ~ zasvođen. intr. okretati. hteo sam reći da.. 2. tom. rado.vortice di camminare želim da hodam (šetam). una buona ~ već jednom. vòlgere (vólgo. un’altra ~ drugi put. volpe f (zool. govoriti nekome na »Vi«. okrenuti se (a qcs. leteći. imati volju. ci vuole pazienza potrebna je strpljivost. ~ d’aria vihor. ogni ~ che. bljuvati. vongola f (zool.. volan (na autu). volentieri adv. svod. luk. odleteti. spaghetti alle vongole špageti sa školjkama.. slast. vomitare tr. vir. volerci biti potreban. (prs. intr. dare del ~ a qn. okrenuti. volo m let. vòlto) 1. tr. intr.. un po’ alla ~ malo-pomalo. okrenuti.. adj. 2. lisac. vi. volantino m letak.. ka čemu).) vrsta školjke. voleti nekoga. foglio ~ letak. opera in quattro volumi delo u četiri toma. želja. vorace adj. V 243 . knjiga. uživanje. (prs. ~ per ~ svaki put.. prèndere il ~ poleteti. karakter. vas. volare intr. tenere la radio a pieno ~ radio pojačan do kraja. vrlo rado. (voglio. ~ bene a qn. è a ~ di red je na. proždrljiv. volere tr. volume m volumen. ~ lo sguardo upraviti pogled. qualche ~ ponekad. persirati. vòlto) 1. obrnuti. vomito) povraćati. želeti. voluto) hteti. okret. volontà f volja. volontario 1. (fig. voltarsi rfl. voi prn. m dobrovoljac. volsi.. po želji. okrenuti se. tr.) lisica. la strada volge a destra ulica skreće udesno. c’era una ~ bilo nekad.) izgled. volto m lice. volta f put. ~ contro qn. adj. 2. skrenuti. contro la mia ~ protiv moje volje. mah. okretati. cosa vuol dire questa cosa? šta znači ovo? quanto vuole per la casa? koliko tražite za kuću? contro il mio ~ protiv moje volje.svaki put kada. pobuniti se protiv koga. obim. a ~ po volji. ~ via odleteti. m upravljač.. volti a sinistra okrenite ulevo. ~ a destra zakrenuti udesno. ci vogliono soldi per questo potreban je novac za to.. nezasit. una ~ jednom. voltare (prs. 2. volli. volante 1. dobrovoljan. uperiti. vortice m vrtlog.

W W. vuòto) isprazniti.) vikend. xenofobia f ksenofobija. votare tr. western m (eng. (eng. i prn. ~ per qn.) ksilofon. brutti voti ~ loše ocene. windsurf m (eng. week-end m (eng. iks.vostro vostro adj. un insegnante stretto nei voti nastavnik koji strogo ocenjuje.) tekst-procesor.) (rač. kaubojski film. ~ un bicchiere iskapiti čašu. voto m ocena (u školi). a stomaco ~ na prazan želudac. vaš. walkie-talkie m inv. la Vostra Maestà Vaše veličanstvo. whisky m inv. il loro piano è andato a ~ njihov je plan propao. adj. un assegno a ~ nepokriven ček. (eng. wigwam m (eng. vuotare tr. word processor m inv.) vigvam. wafer m napolitanka. glas (pri glasanju).x f ili m inv. würstel m (nem.) viski.w m dubl-ve. xilofono m (muz.) vindsurf. indijanski šator. (prs.) vokmen. vulnerabile adj. mržnja prema strancima.) voki-toki. walkman m (eng. glasati za nekoga. ranjiv. punjeni biskvit. X X. prazan. vulcano m vulkan. vuoto 1. vaše. 244 . è tornato a mani vuote vratio se praznih ruku. (prs. un appartamento ~ prazan stan.) vestern. m praznina. 2. (eng.) viršla. ~ contro glasati protiv. voto) glasati.

) šafran. zanzara f komarac. neudata žena. šećera i slatkog vina. zerbino m otirač za noge. zampa f šapa.) jagodica (na obrazu). zitti! zitte! pst! tišina! zoccolo m drvena klompa.) safir. koji ćuti. yard m (eng. zigomo m (anat. a quattro zampe četvoronoške. (prs. kopito. zia f tetka. zona f predeo. dz.) sumpor. zabaglione m liker s jajima. zitto adj. zana f kolevka. zeppo adj. krcat. pojas. zoppico) šepati. prepun. šato. zitella f usedelica. zero m nula. ~ d’ oro zlatni novčić. non vale uno ~ ne vredi ni pišljiva boba. z (zèta) f ili m c. zingaro m (f-a) ciganin. zolfo m (hem. zafferano m (bot. zaffiro m (miner. zaino m ranac. zar m car. zoppicare intr. joga. zecchino m cekin. strina. yacht m (eng.zoppicare Y Y.) jarda. yoghurt m (eng. zampogna f gajde. pieno ~ pun puncat. krem od jaja. nem. ujna. postolje. zodiaco m zodijak. yoga m inv.) japi. stric. Z Z.) jahta.) jogurt. yogurt. zarina f carica. ipsilon. yuppie m (eng. područje. zoo m zoološki vrt.y f ili m inv. mladi ambiciozni službenik. grado ~ nulti novo. -ka. ujak. papak. zecca f krpelj. zio m (pl. zlatnik. zattera f splav. star ~ ćutati. 245 . gli zii) teča.

~ a quadretti šećer u ko- cki. ~ inglese vrsta slatkiša. barbabietola da ~ šećerna repa. bundeva. zucca f tikva. (prs. zuccherare tr. zviždati. chi va con lo ~ impara a zoppicare (posl. zucchina f tikvica. ~ di pesce riblja čorba. ~ in pólvere šećer u prahu. zuppa f (gusta) čorba. zucchero) zašećeriti. zviždukati. zufolare tr. zucchini ripieni punjene tikvice. šepav. ~ granulato kristal šećer. 246 . zùcchero m šećer.zoppo adj. zasladiti. hrom.) s kim si onakav si.

247 .

248 .

ITALIJANSKA GRAMATIKA 249 .

250 .

u kao k: cantare [kantare] – pevati. i. facile [fàčile] . l. c – se izgovara a) ispred e. suglasnici p.ITALIJANSKI IZGOVOR Većina italijanskih glasova koje predstavljaju slova italijanske abecede izgovaraju se isto kao i u srpskom jeziku. o. d. u 2. f. pìccolo [pikkolo] – mali 251 . đ. r. la carta [la karta] – papir. Italijanski jezik od naših glasova nema samo ć. Od tih se slova sastoji veliki broj reči čiji izgovor ne zadaje teškoće našem učeniku. m. h i ž. b.lagan b) ispred a.večerati. i kao naše č: cenare [čenare] . n. t. samoglasnici a. v. Na primer: la stampa štampa la valuta valuta la sardina sardina la sala dvorana portare nositi il violino violina il samàforo semafor il saluto pozdrav Italijanska abeceda Italijanska abeceda ima 21 slovo: a b c d e f g a bi ći di e èffe dži p pi qu r s ku èrre èsse t ti h i àkka i l m n èlle èmme ènne o o u v z u vu dzèta Slova koja se izgovaraju kao u našem jeziku su: 1.

ujak.kada.zaustaviti se.obaviti.ljubazan. tj. kao dz: il pranzo [il pràndzo] . l’esame [lezàme] . zvučno: a) pred zvučnim suglasnicima b.ukus. h – se ne čita nikada: ho [o] – imam. kao s: a) sano [sano] . g. lo zio [lo cio] .mačak s – se izgovara dvojako: 1. kao z. 252 . hanno [ano] . lo zucchero [lo cùkkero] – šećer.imaju. hai [ai] – imaš.g – se izgovara a) ispred e.stric.razred.motika. quindici [kuindiči] – petnaest. ha [a] – ima. fermarsi [fermarsi] . pagina [padžina] .sef. o u kao g: gusto [gusto] . i kao dž: gentile [džentile] . m. 2. k + kratko u: quando [kuàndo] .ispit. kao naše c: la zappa [la cappa] . la classe [la klàsse] . l. tj. n.stranica b) ispred a.slučaj.zdrav. v: sbrigare [zbrigàre] .ručak.cipela. la scarpa [la skàrpa] . b) kada je udvojeno s (ss) između vokala: la cassa [la kassa] . il caso [il kàzo] . lo zero [lo dzèro] – nula. il gatto [il gatto] . snello [znèllo] -vitak itd. z – se izgovara: 1. b) između dva samoglasnika: il viso [il vizo] -lice. qu – se izgovara ku. bezvučno. 2. d. zvučno. r.

a zatvoreno akutom [´]. ottavo [ottavo] . i. odnosno duže od jednostavnih suglasnika. Napomena: Otvoreno o označava se u transkripciji gravisom [`]. Izgovaraju se mnogo intenzivnije. to je specifična karakteristika italijanskog jezika. 253 .sat. il progetto [il prodžetto] . dodici [dódici] . bliže našem u: l’ora [lóra] .reč. l’ospite [lòspite] . succedere [succèdere] .svila. la tégola [la tégola] -crep. otto [òtto] – osam. l’affitto [laffìtto] .lep.senka. la sera [la séra] . bliže glasu i: verde [vérde] . la seta [la séta] . la parola [la paròla] .stanarina. arrivederci! [arrivederci] . o se izgovara (u naglašenom slogu): 1.gde.do viđenja! Izgovor samoglasnika a. dove [dóve] . Napomena: U transkripciji se otvoreno e označava gravisom [`]. bliže našem e: bello [bèllo] .danas.mehaničar. la classe [la klàsse] . Nenaglašeno e izgovara se uvek zatvoreno: sembrare [sembrare] . 2.dogoditi se.telegrafski. otvoreno.razred. il meccanico [il mekkàniko] . otvoreno. Nenaglašeno o se izgovara uvek zatvoreno: il documento [il dokuménto] .Dvostruki suglasnici Zovu se i udvojeni suglasnici. u se izgovaraju slično kao u srpskom jeziku e se izgovara (u naglašenom slogu): 1. l’ombra [lómbra] .veče. cadere [kadére] . tj.gost.činiti se.gimnastika. 2.pasti.dvanaest. tj. a zatvoreno e akutom [´]. la ginnastica [la džinnàstika] .zelen.osmi. tj.projekat. bliže našem o: oggi [oddži] . tj. zatvoreno. zatvoreno. telegrafico [telegràfìko] .dokument.

la signora [sinnjóra] 254 . migliore [milljóre] . giovane [džóvane] mlad. la figlia [fìllja] . gl = lj pred i.bolji. Primer: gli spaghetti [spagétti] . Primer: egli [élji] . deca.on. gli = lj pred a.kći. tagliare [talljàre] – rezati.kilogram.). i. u. dž ispred a.Združena slova Osim pojedinačnih slova abecede. meglio [melljo] bolje. Primer: che [ké] . (g)gi = č. un pochino [un pokino] nešto malo. il maggio [maddžo] – maj. Primer: ciao! [čao] .špageti.ko? il chilo [kilo] .gospodin. to su: (c)ch = k. (g)gh = g. u italijanskom jeziku postoji još 9 združenih slova (dvostrukih i trostrukih). gn = nj ispred samoglasnika. i figli [fillji] . o. a upotrebljava se ispred samoglasnika e. a upotrebljava se ispred samoglasnika e.zdravo! la cioccolata [čokkolàta] čokolada. chi? [ki] .koji. la macchina [màkkina] automobil. o.sin. fanciullo [fančullo] dečak. Primer: il figlio [fìlljo] . i. giùdice [džudiče] sudija. u.sinovi. (c)ci. Napomena: Spoj gl + i izgovara se iznimno kao naše gl samo u nekim rečima: negligente [neglidžente] nemaran.jezera [pl. lo scherzo [skérco] – šala.slaviti. anglicano [anglikano] anglikanski. Primer: il signore [sinnjóre] . festeggiare [festeddžàre] . i laghi [làgi] . glicerina [gličerina] glicerin.

izgovaraju se u pravilnom toskanskom izgovoru pojačano. sciabola [šabola] sablja. sciocco [šokko] glup.stric. più [pjù] . asciugare [ašigure] osušiti.više. [nj]. Napomena: ako je i. la gioielleria [la džojelleria] . uscire [ušire] izaći. u nije pravi vokal.gnoseologija sc = š ispred e. la discesa [dišésa] -silaženje. x. gn. u.violina. w. i miei [mjèj] . a u kao kratko u [u]: la lezione [la lecjóne] .kaucija.gospođa. ogni [ónnji] svaki. u u dvoglasničkim spojevima naglašeno. to se i najčešće čita kao j. nizbrdica.moji. i. npr. l’occhio [lòkkjo] . a dvoglasnički je spoj diftong. U tim slučajevima ovo nenaglašeno i. Primer: scendere [šéndere] . Poluvokali i diftonzi Kad se u jednoj reči nalaze uzastopce dva vokala od kojih je jedan i ili u. nego poluvokal.lekcija. sci kad se nalaze između dva samoglasnika. svako. gli. Primer: lasciare [laššare] – ostaviti.sići. o. svaka. scivolare [šivolàre] – kliziti. la cauzione [la kaucjóne] . sogno [sonnjo] san. [š] u grafiji gl. Napomena: gn se izgovara kao gn u reči gnoseologia [gnoseolodžia] . Osim dvoglasnika (diftonga) italijanski jezik poznaje i troglasnike (triftonge).tvoji. k. sci = š ispred a. Napomena: glasovi [lj]. onda nema diftonga: lo zio [lo cio] . ujak. tako i u nekim drugim slučajevima: il violino [il violino] .oko. i tuoi [tuòj] . mai [màj] – nikada.zlatara. Napomena. superfluo [supèrfluo] – suvišan. cinque [činkue] . Slova j.pet. sc. y ne pripadaju italijanskoj abe255 .

šećer.izvoz. b) nešto manje otegnuto. scorso [skórso] -prošli. c) kratko ispred udvojenih suglasnika: quello [kuéllo] onaj. tj. kad iza naglašenog samoglasnika slede dva ili tri različita suglasnika (izuzetak čine nepčani digrami): il mondo [móndo] . là (tamo). Kvantitet samoglasnika Nenaglašeni samoglasnici izgovaraju se u italijanskom jeziku uvek kratko [ˇ]. perché (zašto?). l’esportazione [lesportacjóně] . u višesložnim rečima koje su naglašene na poslednjem slogu od kraja: l’età (doba). to važi naročito za završni slog: mettere [métterě] . più (više). Naglašeni samoglasnici izgovaraju se: a) otegnuto [ˉ] (ali bez dizanja ili spuštanja glasa): u otvorenom slogu.težak. dormire [dormìre] – spavati. ali zato: lasciami! [làššami] .svet. il pettine [pèttine] . Oxilia). sì (da). 2. Beleženje naglasaka U italijanskom jeziku naglasak se beleži u dva slučaja: 1. la città (grad). lo zucchero [cùkkero] . u nekim jednosložnim rečima: già (već). 256 .češalj. gde iza naglašenog samoglasnika sledi samo jedan suglasnik: la mela [méla] .cedi i upotrebljavaju se jedino u tuđim rečima i u nekim prezimenima (Jàcono. laggiù (tamo dole).jabuka.vaš.ostavi me (sa kratkim naglašenim samoglasnikom). diffìcile [diffìčile] . vostro [vòstro] .staviti. il caffè (kafa).

itd. un’). il gènere femminile). Za izražavanje genitiva (2) upotrebljava se predlog di. lo. Muški rod jednina (1)(4) il (un) (2) del (di un) (3) al (a un) (6) dal (da un) nel (in un) sul (su un) col (con un) Množina (1)(4) i (2) dei (3) ai (6) dai nei sui coi muro (zid) muro muro muro muro muro muro muri (zidovi) muri muri muri muri muri muri 257 . akuzativ (4) po obliku jednak je nominativu (1) i nema predlog.le ForMe člaN I IMeNIca .l’artIcOlO e Il NOMe Ispred italijanske imenice nalazi se po pravilu ili određeni član (l’artìcolo determinativo. a dativu (3) odgovara predlog a. instrumental (con) i predlog per.oBliCi . Italijanski jezik ne poznaje padeže: umesto padežnih nastavaka upotrebljavaju se predlozi koji se često spajaju s određenim članom u jednu reč. la. Neodređeni član ne spaja se s predlogom i nema množine. il. Imenice imaju samo dva roda: muški i ženski (il gènere maschile. Za praktične svrhe mogu se zatim još pod šesti padež (6) svrstati naš lokativ (in. uno.). ili neodređeni član (l’artìcolo indeterminativo: un. su). una.

(1) (4) lo (uno) (2) dello (di uno) (3) allo (a uno) (6) dallo (da uno) nello (in uno) sullo (su uno) con lo (con uno) (1) (4) gli (2) degli (3) agli (6) dagli negli sugli con gli (1) (4) l’ (un) (2) dell’ (di un) (3) all’ (a un) (6) dall’ (da un) nell’(in un) sull’ (su un) con l’(con un) (1) (4) gli (2) degli (3) agli (6) dagli negli sugli con gli 258 Jednina Množina scherzo (šala) scherzo scherzo scherzo scherzo scherzo scherzo scherzi (šale) scherzi scherzi scherzi scherzi scherzi scherzi àlbero (stablo) albero albero albero albero albero albero alberi (stabla) alberi alberi alberi alberi alberi alberi Jednina Množina .

ŽeNSKI rOD (1)(4) (2) (3) (6) la della alla dalla nella sulla con la Jednina càmera (soba) strada (ulica) (di una) “ (a una) “ (da una) “ (in una) “ (su una) “ (con una) “ (una) Množina càmere (sobe) strade (ceste) “ “ “ “ “ “ Množina (1) (4) le ore (sati) (2) delle ore (3) alle ore (6) dalle ore nelle ore sulle ore con le ore 259 (1) (4) (2) (3) (6) le delle alle dalle nelle sulle con le Jednina (1) (4) l’ (un’) (2) dell’ (di un’) (3) all’ (a un’) (6) dall’ (da un’) nell’ (in un’) sull’ (su un’) con l’ (con un’) ora ora ora ora ora ora ora (sat) .

član lo (pl. ho comprato delle mele. l’) bosco. član la (pl. Na primer: 260 . 5.(la) camera. Upotreba oblika neodređenog člana Neodređeni član upotrebljava se prema pravilima koja vrede za određeni član. 2. član l’ = l(a) (pl. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju „nečistim s“ tj. 3. della. čestica „ne“ – la particella „ne“ U odgovoru na upitnu rečenicu u joj dolazi partitivan čla upotrebljava se čestica „ne“ (= od toga). i imenice muškoga roda koje počinju sa z. le) imaju imenice žen¬skoga roda koje počinju samoglasnikom. član il (pl. upotrebljava se prijedlog di spojen s članom: del. le) imaju imenice ženskoga roda koje počinju suglasnikom (uključujući i s + sugl. 4.Upotreba oblika određenoga člana 1. álbero una .(lo) scherzo un’ – (l’) ora. itd. i) upotrebljava se pred imenicama muškoga roda koje počinju sa suglasnikom.: daj mi hleba) ili neodređeni broj osoba ili stvari. slovom s iza kojeg dolazi suglasnik.(il. partitivni član . un . to je tzv. strada uno . ho visto dei segnali. partitivni član. gli) imaju imenice muškoga roda koje počinju sa samoglasnikom. S neodređenim članom predlozi se ne spajaju. Na primer: dammi del pane.). član 1’ = l(o) (pl.l’articolo partitivo Kad se želi izraziti neka neodređena količina stvari (npr.

nemamo (ga). 2. l’auto. la foto). Imenice i pridevi na –o svršavaju u množini na -i: il biglietto i biglietti lo sforzo gli sforzi italiano italiani rosso rossi Izuzetak: l’uomo . a delom ženskog roda. Množina imenica i prideva Plurale dei nomi e degli aggettivi Muški rod 1. imenice na -a su ženskoga roda (izuzeci: il turista i neke druge). la radio. No. Ne. non ne abbiamo Imate li vina? Da. Rod imenica . Imenice na -e delom su muškog roda. Osim toga čestica ne koristi se i u odgovirima na pitanje quanti?quante? Quanti anni hai? Koliko imaš godina? Ne ho venti. imamo (ga). Imenice i pridevi koji se u jednini završavaju na –co u množini imaju završetak –chi il bosco i boschi il parco i parchi bianco bianchi stanco stanchi 261 . ne abbiamo.gli uòmini. Imam (ih) dvadeset.Il genere dei nomi Imenice na -o su muškoga roda (izuzeci: la mano.Avete del vino? Si.

3. Imenice i pridevi koji se u jednini završavaju na –go u množini imaju završetak –ghi il lago i laghi lungo lunghi largo larghi 4.Imenice i pridevi na –io u množini se završavaju na –i il fastidio i fastìdi il maschio i maschi vàrio vàri contrario contrari 6.). Imenice i pridevi na –e u množini se završavaju na –i il lavoratore i lavoratori l’ intellettuale gli intellettuali verde verdi gentile gentili 5. Imenice i pridevi na –io.i medici. u množini se završavaju na –i il programma i programmi il poeta i poeti il problema i problemi 262 . Imenice i pridevi koji se u jednini završavaju na –a. u množini se završavaju na –ii lo zìo gli zìi lo specchio gli specchi natìo natìi 7.gli amici. il medico .Izuzetak: l’amico . magnifico -magnifici (i dr.

la spiaggia . -ca -che: 3 -ga -ghe: 4.le querce.le spiagge. Ženski rod l. la camicia . -gi (uffici.-a -e: la càmera la strada rossa corta la banca la barca stanca bianca la bottega riga lunga larga la notte verde gentile utile la notizia la storia mia varia le càmere le strade rosse corte le banche le barche stanche bianche le botteghela le righe lunghe larghe le notti verdi gentili utili le notizie le storie mie varie 2.Napomena: Imenice na -cio. -già prave množinu na -ce. Imenice na -cia. -e -i: 5.le cami263 . -ge (odnosno -cie. viaggi). viaggio) imaju množinu na -ci. -ia -ie: Napomena. -gio (ufficio. gie ako se ispred -cia. già nalazi samoglasnik): la quercia .

imenice koje se završavaju na -i: la crisi .i tè. 6. la superficie – le superfici).le foto. skraćenice: il cinema . 2.i caffè. l’analisi – le analisi. la città – l e città. 5.le auto.le valigie. la valigia . imenice koje se završavaju na -ie: la specie .I nomi invariabili Neke imenice imaju isti obliku jednini i u množini. jednosložne imenice: il tè .le crisi. 4.le radio.cie. Nepromenljive imenice . 264 .le mogli. to su: 1. imenice koje se završavaju na suglasnik: lo sport .i cinema. il re – i re. 3. il film – i film. la foto . l’auto . imenice naglašene na zadnjem slogu: il caffè .le specie (izuzetak: la moglie .gli sport. la radio .

-a. begli àlberi. -i . -i. -cchi. -cche Pojmovi koji se upoređuju spajaju se obično s predlogom di koji odgovora našem „od“. Za upoređivanje dva pojma može se koristiti u veznik che koji odgovara našem „nego“. bello.PRIDEV .più fàcile.) Napomena. quel libro. (Muški rod ima prednost. 265 . la ragazza è brava.più bello. -cchi.L’AGGETTIVO Pridev se slaže s imenicom u rodu i broju. -a. il ragazzo e la ragazza sono bravi. -i ricco. quegli àlberi. a quell’ora itd. -cche .più ricco. -e fàcile. -e . un bell’albero. Komparacija prideva Italijanski se komparativ pravi tako što se ispred prideva stavlja prilog più (više) ili meno (manje). a obično stoji iza imenice: l’abito nuovo gli àbiti nuovi la casa nuova le case nuove il libro verde i libri verdi la casa grande le case grandi il ragazzo è bravo. Prvi je takozvani komparativ uvećanja a drugi je komparativ umanjenja. Pridevi bello i quello menjaju se pred imenicom prema pravilima određenoga člana: un bel libro. -a. -a. -i.

-a. Na primer: bellissimo. super. -e to je »relativni« (pravi) superlativ. najskuplji). Roma è più antica di Milano. -i. Osim relativnog superlativa postoji i tzv. Superlativ pravimo tako što ispred komparativa stavimo određeni član: il più bello. -e (vrlo lep) facilissimo. -i. assai. i più belli najlepši la più bella. koji označava svojstvo u najvišem stepenu. vrlo): molto bello veoma lep 266 . arci-. bez ikakvog poređenja (kao naši oblici »veoma jak. gradi se tako što se osnovi prideva doda nastavak -issimo. oltremodo.Primer: Vittorio è più intelligente di Carlo. -a. -i. -a. i često se naziva intenzivni oblik prideva. ultra-. le più belle najlepša.(veoma. Pojmovi koji se upoređuju spajaju se kod superlativa obično predlogom di: Primer: Era l’oggetto più bello di tutta l’esposizione. i più fàcili najlakši la più fàcile. L’ inverno a Torino è più rigido che a Palermo. sopra-. Enrico è più studioso che intelligente. vrlo skup« za razliku od pravih superlativa: najjači. le più fàcili najlakša. iper-. -e. estremamente (ili prefiksima stra-. apsolutni superlativ. -e (vrlo lagan) Pojam izražen »apsolutnim superlativom« može se ponekad izreći i prilozima molto. -e il più fàcile.

.assai ùtile oltremodo dannoso stragrande arcicontento ipersensìbile vrlo koristan veoma štetan veoma velik veoma zadovoljan veoma osetljiv Sledeći pridevi imaju osim pravilnih oblika komparacije (più. -a interno.-a migliore peggiore maggiore minore superiore inferiore interiore esteriore il (la) migliore il (la) peggiore il (la) maggiore il (la) minore il (la) superiore l’inferiore l’interiore l’esteriore òttimo pèssimo màssimo mìnimo supremo ìnfimo intimo estremo 267 . -a basso.-a alto. il più.. -a cattivo.-a esterno. -a grande pìccolo.) i ove: buono.

PRILOG . razlikujemo tri glavna tipa priloga: 1. one: occoni potrbuške tentoni pipajući carpone četveronoške c) bez nastavka: bene male insieme volentieri 268 dobro loše zajedno vrlo rado . particolarmente. odbacuju završni samoglasnik: gentilmente. pridev ili drugi prilog. Većina italijanskih priloga gradi se tako što se ženskom obliku prideva doda nastavak -mente: largo largamente ricco riccamente sémplice semplicemente Pridevi na -le. -re.L’AVVERBIO Kao u srpskom tako i u italijanskom jeziku. načinski prilozi: a) koji označavaju način radnje: raramente dolcemente facilmente apertamente retko slatko lako otvoreno b) koji se završavaju na oni. prolozi su nepromenljive reči koje bliže određuju glagol. volgarmente.

poco. adesso. prima. niente. poi. d) Prilozi za afermaciju ili negaciju: sì. soltanto. Npr: arriverò presto. ci. domani. Komparativ jednakosti se gradi uzpomoć come i željenog priloga. Adverbijalni izrazi: a caso slučajno all’improvviso iznenada in breve ukratko a tempo na vreme poco fa nedavno a poco a poco malo-pomalo presso a poco otprilike Kao i pridevi. Stići ću brzo. (komparativ uvećanja) arriverò presto come l'alto ieri. non. sempre. mai. Stići ću brzo kao prekjuče. no. b) Prilozi za vreme: ancora. c) Prilozi za količinu: molto. oggi. abbastanza. Pokazni prilozi: a) Prilozi za mesto: qui. qua. sicuro. Komparativ priloga gradi se uz pomoć priloga più (komparativ uvećanja) ili meno (komparativ umanjenja) i željenog priloga. ieri. meno. ako se radi o prilogu koji 269 . 3.2. većina priloga osim pozitiva ima komparativ i superlativ. più. vi. vicino. Stići ću brže nego juče. certo. (komparativ jednakosti) arriverò meno presto di lui. lontano. propio. (pozitiv) arriverò più presto di ieri. troppo. (komparativ umanjenja) apsolutni superlativ gradi se tako što se na prilog doda nastavak -issimo (presto-prestissimo). tardi. presto. Stići ću sporije od njega.

esso. c’è (= ci è) = (tu. lei (on) ella. egli 2. lei. essa. esso 6. tako da se za njega koristi opisna forma. tamo) ima.rapidissima . me 6. ZaMeniCe . npr. itd. con me ja tu (ti) egli. lei (ona) mene di te di lui di lei meni a te a lui a lei mene te lui lei sa mnom con te con lui con lei 1. Il corte avanca piano piano. il più rapidamente possibile. con esso essa. Nevica fitto fitto. apsolutni superlativ može da se gradi i pomoću priloga molto i assai (molto rapidamente) ili ponavljanjem priloga u pozitivu. lui. ella (za stvari i životinje) -a -a -a -a 270 .se završava na -mente . ci sono = (tu. a me 4. io 2. a esso 4. tamo) ima. di me 3.rapidissimamente). gradi se tako što se na superlativ prideva ženskog roda doda -mente (rapido . esso.i pronoMi lične zamenice – i pronomi personali 1. Nepravilnu komparaciju imaju ovi prilozi: bene meglio benìssimo ottimamente male peggio malìssimo pessimamente molto più moltissimo poco meno pochissimo Napomena. il più presto possibile. npe. di esso 3. Prilozi nemaju relativni superlativ.

Vi imate pravo. kao i u našem jeziku (on vidi mene . kao nastavci (pronomi affissi o accoppiati al 271 . Dativ (on) ti vam (telefona) Akuzativ (ona) te vas (vidi) (egli) mi ci (scrive) (egli) mi ci (guarda) (on) mi nam (egli) ti vi (piše) (essa) ti vi (vede) gli mu loro (telefonira) (egli) lo ga li ih (guarda) le joj im (on) me nas (gleda) (essa) laje le ih (guarda) Nenaglašeni oblici oslanjaju se na glagol. ja se sećam njega . abbiamo detto loro. loro (one.ja ga se sećam).on me vidi. Napomena: Lei i Loro slažu se uvek s glagolom u trećem licu ! Uz naglašene oblike postoje nenaglašeni. loro. di noi di voi 3.Loro sono molto gentili. c) dolaze iza glagola. Vi ste veoma ljubazni. a noi a voi 4. loro (oni. noi (mi) voi (vi) 2. loro. i to na više načina: a) obično se nalaze ispred glagola: egli mi scrive. io gli parlo. Vi ) di loro a loro loro con loro esse. množina): Na primer: . b) oblik loro dolazi uvek iza glagola: io parlo loro. con noi con voi essi. noi voi 6. . Najvažniji su oblici dativa i akuzativa. jednina) i Loro (Vi. Vi) di loro a loro loro con loro U učtivom oslovljavanju (persiranju) upotrebljavaju se oblici Lei (Vi. essi le vedono.1.Lei ha ragione. essa ci guarda.

fatti. 272 . S imperativima da’. često u rečenici dolaze zajedno po dve nenaglašene lične zamenice. dicci.iza infinitiva: Ti chiedo di prestarmi la penna.iza imperativa: Dimmi la verità. Voglio vederti domani. me li ha portati. eccoti. sta’. le (Le) lui glielo dice glieli ha portati ci lui ce lo dice ce li ha portati vi lui ve lo dice ve li ha portati loro. vedendoli.participa: vedutala . . koja je u dativu. Dateci dieci giorni di tempo. va’ udvostručuje se početni suglasnik zamenice: dammi. eccolo. digli). .verbo) u ovim slučajevima: . U tom slučaju u italijanskom jeziku zamenica. mi lui me lo dice me li ha portati ti lui te lo dice te li ha portati gli. me le ha portate. (Loro) lui lo dice loro li ha portati loro Nastavak participa prošlog glagola menja se prema rodu i broju druge zamenice: • me lo ha portato.iza gerundiva: guardandolo. Nenaglašeni oblici spajaju se i s uzvikom ecco: eccomi. fa’. Promena -i u -e vrši se i u spoju s česticom ne: • me ne versi un po’? Možeš li mi sipati malo (od toga)? I ovde važe pravila o spajanju zamenica s nekim glagolskim oblicima: • non posso dirtelo. dolazi ispred one u akuzativu s tim što prva zamenica menja završno -i u -e. di’. Leggimi questo capitolo. scriviamogliela itd. èccone. mandatecelo. koja ne udvostručuje početni suglasnik (dagli. jedna uz drugu. Izuzetak čini zamenica gli.

costei. oni. ona. coloro ciò ciò che quello che 2.Prisvojne zamenice i pridevi . -i. -e quello. ova.. ove onaj. -e ovaj. onaj. -i. Pokazni: questo. ovo (ono) što (ono) što ko? šta? šta? koji? koja? koliko? kolika? koliko (njih)? 273 . ova. costoro colui. ovaj.Pronomi e aggettivi possessivi (il) mio moj (la) mia moja (il) tuo tvoj (la) tua tvoja (il) suo njegov (la) sua njegova. njene Ostali oblici zamenica i prideva .. njena (il) nostro naš (la) nostra naša (il) vostro vaš (la) vostra vaša (il) loro njihov (la) loro njihova (i) miei (i) tuoi (i) suoi (i) nostri (i) vostri (i) loro moji (le) mie tvoji (le) tue njegovi. -e costui. ovi. -a. colei. -a. ona. -a quanti... one to. -i) quanto. njeni naši (le) nostre vaši (le) vostre njihovi (le) loro moje tvoje (le) sue naše vaše njihove njegove.Le rimanenti forme di pronomi e di aggettivi 1. Upitni: chi? che? che cosa? quale? (pl.

.. -a. oni koje. -a. Odnosni: che (di cui. -e ma kakav. colei che. ona koja.3. -a. da cui.. -e koji. što (čega. svaka neko. Neodređeni: ogni qualche qualunque qualsìasi qualsivoglia ognuno qualcuno.) onaj ko.. onoga ko.) chi (colui che. neka ko god. ona koja onaj ko. coloro che) ciò che quello che svaki. -a. kakvo bilo koji. -a. -a chiunque altri 4. one koje (ono što) (ono što) 274 . -a (množina) nekoliko bilo koji. svaki neko drugi koji. -e ma koji. -o neki. -a. ma ko. a cui. -e. -e mu drago svako. kakva.

una. un’) 2 due 3 tre 4 quattro 5 cinque 6 sei 7 sette 8 otto 9 nove 10 dieci 11 ùndici 12 dódici 13 trédici t 14 quattórdici 15 quìndici 16 sédici 17 diciassette 18 diciotto 19 diciannove 20 venti 21 ventuno 22 ventidue 23 ventitré 27 ventisette Redni .I NUMERI Glavni .cardinali 1 uno (un.ordinali primo secondo terzo quarto quinto sesto sèttimo ottavo nono dècimo undicèsimo dodicèsimo redicèsimo quattordicèsimo quindicèsimo sedicesimo diciassettèsimo diciottésimo diciannovèsimo ventesimo ventunesimo ventiduesimo ventitreesimo ventisettesimo 275 .BROJEVI .

. ventottèsimo.28 ventotto 29 ventinove 30 trenta 40 quaranta 50 cinquanta 60 sessanta 70 settanta 80 ottanta 90 novanta 100 cento 101 centouno (centuno) ventottesimo ventinovesimo trentesimo quarantesimo cinquantèsimo sessantèsimo settantèsimo ottantèsimo novantèsimo centesimo centunèsimo Desetice glavnih brojeva odbacuju svoje završne samoglasnike ispred uno i otto. itd. Primer: ventunèsimo.. Primer: venti + uno = ventuno trenta + otto = trentotto Oblici rednih brojeva grade se tako što se glavnom broju dodaje nastavak -esimo pošto se ispusti završni samoglasnik. ventiduèsimo. ventitreèsimo. 102 centodue 121 centoventuno 199 centonovantanove 200 duecento 300 trecento 407 quattrocentosette 909 novecentonove 1000 mille (millèsimo) 2000 duemila (duemillèsimo) 100 000 centomila (centomillèsimo) 500 000 cinquecentomila 1 000 000 un 1 000 000 000 un miliardo (miliardèsimo) milione (milionèsimo) 276 . Sledi pregled nekih oblika ostalih glavnih brojeva. ventinovèsimo. .

Verbi ausiliari Italijanski jezik ima dva pomoćna glagola: èssere (biti) i avere (imati).Imperfetto (ja bijah) io ero tu eri lui (lei) era noi eravamo voi eravate loro èrano Futuro (ja cu imati) io avrò tu avrai lui (lei) avrà noi avremo voi avrete loro avranno (ja imah) io avevo tu avevi lui (lei) aveva noi avevamo voi avevate loro avevano 277 .Presente (ja sam) io sono tu sei lui (lei) è noi siamo voi siete loro sono (ja imam) io ho tu hai lui (lei) ha noi abbiamo voi avete loro hanno Futur (ja cu biti) io sarò tu sarai lui (lei)i sarà noi saremo voi sarete loro saranno Indicativo Imperfekt .GLAGOLI .I VERBI pomoćni glagoli . Indikativ Prezent .

-e voi avete stati loro hanno Aorist .(ja sam bio) io sono tu sei lui è lei è noi siamo voi siete loro sono Perfekt .Passato prossimo (ja sam imao) stato.Presente (da) (da) (che) ja budem sam io sia tu sia lui (lei) sia noi siamo voi siate loro siano (da) (che) ja imam io abbia tu abbia lui (lei) abbia noi abbiamo voi abbiate loro abbiano 278 .Passato remoto avuto avuto avuto avuto avuto avuto (ja bih) io fui tu fosti lui (lei) fu noi fummo voi foste loro furono (ja imadoh) io ebbi tu avesti lui (lei) ebbe noi avemmo voi aveste loro ebbero konjUnktiV . -a tu hai stato lui ha stata (lei) stati.CongiUntiVo Prezent . -a io ho stato. -e noi abbiamo stati.

Imperfekt – Imperfetto (da) (che) sam io tu lui (lei) noi voi loro io (da) fossi (che) fossi fosse fossimo foste fossero imam io tu lui (lei) noi voi loro avessi avessi avesse avessimo aveste avessero kondiCional . -e loro sarebbero stati (bio bih imao) io avrei tu avresti lui (lei) avrebbe noi voi loro avremmo avreste avrebbero avuto avuto avuto avuto avuto avuto 279 . -a tu saresti stato. -e voi sareste stati.CondiZionale Prezent – Presente (ja bih bio) io tu lui (lei) noi voi essi sarei saresti sarebbe saremmo sareste sarebbero (ja bih imao) io avrei tu avresti lui (lei) avrebbe noi avremmo voi avreste essi avrebbero Prošlo vreme – Passato (bio bih bio) io sarei stato. -a lui sarebbe stato lei sarebbe stata noi saremmo stati.

-e avuto imajući bio.Gerundio Prošli essendo stato. -i. bivši.Presente Prošli . bila. Na primer: io ero stato (ja bijah bio). -a. bivša. io avevo avuto (ja bijah imao). 280 . -li.Participio Sadašnji .Imperativo sii (sia) siamo siate (siano) budi (neka bude) budimo budite (neka budu) abbi (abbia) abbiamo abbiate (abbiamo) imaj (neka ima) imajmo imajte (neka imaju) Sadašnji essere biti avere imati infinitiv .Imperativ . bivše) avendo avuto (imavši) Napomena: Osim navedenih. koja se grade pomoću participa glavnoga glagola i pomoćnog glagola.infinito Prosli essere stato avere avuto biti bio biti imao Particip . -a.-e imao. -i. -le Sadašnji essendo (budući) avendo (imajući) Glagolski prilog . -la. -i.Passato avente stato. postoje još i druga složena vremena. che io sia stato (da sam bio). -e (bivši. che io abbia avuto (da sam imao).

lui itd. konjugacija -ire (-isco) Napomena: Zamenice io. konjugacija -are II. tu. obično se u govoru izostavljaju. konjugacija -ere III.Konjugacija pravilnih glagola Coniugazione dei verbi regolari I. I konjugacija: glagoli na -are PARLARE (govoriti) Indikativ Prezent (ja govorim) io parl-o tu parl-i lui (lei) parl-a noi parl-iamo voi parl-ate loro pàrl-ano Imperfekt (ja govorah) io parla-vo tu parla-vi lui (lei) parla-va noi parla-vamo voi parla-vate loro parla-vano Aorist (ja govorih) io parla-i tu parla-sti lui (lei) parlò noi parla-mmo voi parla-ste loro parlà-rono Futur (ja cu govoriti) io parle-rò tu parle-rai lui (lei) parle-rà noi parle-remo voi parle-rete loro parle-ranno Perfekt (ja sam govorio) io ho parlato tu hai parlato lui (lei) ha parlato noi abbiamo parlato voi avete parlato loro hanno parlato 281 .

Konjunktiv Prezent (da) ja govorim (che) io parl-i “ tu parl-i “ lui (lei) parl-i “ noi parl-iamo “ voi parl-iate “ loro pàrl-ino (da) (che) “ “ “ “ “ Kondicional Prezent (ja bih govorio) io parle-rei tu parle-resti egli parle-rebbe noi parle-remmo voi parle-reste essi parle-rèbbero imperativ parl-a (parl-i) parl-iamo parl-ate (pàrl-ino) Prošli (ja bih bio govorio) io avrei parlato tu avresti parlato egli avrebbe parlato noi avremmo parlato voi avreste parlato essi avrebbero parlato infinitiv Sadašnji Prošli parlare aver parlato Particip Sadašnji Prošli parlante parlato Glagolski prilog (gerundij) Sadašnji Prošli parlando avendo parlato Imperfekt sam ja govorio io parla-ssi tu parla-ssi lui (lei) parla-sse noi parlà-ssimo voi parla-ste essi parlà-ssero 282 .

... -gare. noi manchiamo. [g] u svim licima indikativa prezenta: io manco. mangiare. io mangio. io lascio.... noi cominciamo.. itd. -sciare (cominciare. -giare. tu man¬gerai. noi paghiamo..) zadržavaju grleni glas [k]. noi lasciamo.. tu cominci.. essi co¬minceranno.. tu manchi.. io mancherò. U glagolima na -ciare.. itd.) nepčani izgovor [č].glagoli na -care. tu lasci. lasciare. konjugacija: glagoli na -ere CrÉdere (misliti) Indikativ Prezent Imperfekt (ja mislim) (ja mišljah) io cred-o io crede-vo tu cred-i tu crede-vi lui (lei) cred-e lui (lei) crede-va noi cred-iamo noi crede-vamo voi cred-ete voi crede-vate loro créd-ono loro credé-vano Aorist (ja mislih) io crede-i tu crede-sti lui (lei) credè noi crede-mmo voi crede-ste essi credé-rono Futur (ja cu misliti) io crede-rò tu crede-rài lui (lei) crede-rà noi crede-remo voi crede-rete loro crede-ranno Perfekt (ja sam mislio) io ho creduto tu hai creduto lui (lei) ha creduto noi abbiamo creduto voi avete creduto loro hanno creduto 283 .. [dž]. noi mangiamo.. tu paghi. pagare.. [š] ostaje nepromenjen u svim licima: io comincio. II. egli manca. tu mangi. (mancare. essi lasceranno itd... io pago.. essi pagheranno itd.

Konjunktiv Prezent (da) ja mislim (che) io cred –a “ tu cred –a “ lui (lei) cred-a “ noi cred-iamo “ voi cred-iate “ loro cred-ino (da) (che) “ “ “ “ “ Kondicional Prezent (ja bih mislio) io crede-rei tu crede-resti lui (lei) crede-rebbe noi crede-remmo voi crede-reste loro crede-rèbbero imperativ cred-a (cred-i) cred-iamo cred-ate (cred-ino) Prošli (ja bih bio mislio) io avrei creduto tu avresti creduto lui (lei) avrebbe creduto noi avremmo creduto voi avreste creduto loro avrebbero creduto infinitiv Sadašnji Prošli credere aver creduto Particip Sadašnji Prošli credente creduto Glagolski prilog (gerundij) Sadašnji Prošli credendo avendo creduto Imperfekt ja mišljah io crede-ssi tu crede-ssi lui (lei) crede-sse noi crede-ssimo voi crede-ste essi crede-ssero

284

Infinitiv glagola II. konjugacije (na -ere) može biti naglašen na osnovi (prèndere, méttere) ili na nastavku (vedére, cadére). III. konjugacija: glagoli na -ire sentire (čuti) Indikativ Prezent Imperfekt (ja čujem) (čujah) io sent-o io senti-vo tu sent-i tu senti-vi lui (lei) sent-e lui (lei) senti-va noi sent-iamo noi senti-vamo voi sent-ite voi senti-vate voi loro sent-ono loro senti-vano Aorist (ja čuh) io tu lui (lei) noi voi loro senti-i senti-sti sent-ì senti-mmo senti-ste sentì-rono Perfekt (ja sam čuo) io ho sentito tu hai sentito lui (lei) ha sentito noi abbiamo sentito voi avete sentito loro hanno sentito Futur (ja ću čuti) io senti-rò tu senti-rai lui (lei) senti-rà noi senti-remo senti-rete loro senti-ranno

285

Konjunktiv Prezent (da) ja čujem (che) io senta “ tu senta “ lui (lei) senta “ noi sentiamo “ voi sentiate “ loro sentano Kondicional Prezent (ja bih čuo) io senti-rei tu senti-resti lui (lei) senti-rebbe noi senti-remmo voi senti-reste loro senti-rèbbero Imperativ sent-i (sent-a) sent-iamo sent-ite (sènt-ano) Prošli (ja bih bio čuo) io avrei sentito tu avresti sentito lui (lei) avrebbe sentito noi avremmo sentito voi avreste sentito loro avrebbero sentito infinitiv Sadašnji Prošli sentire aver sentito Particip Sadašnji Prošli sentente sentito Glagolski prilog (gerundij) Sadašnji Prošli sentendo avendo sentito Imperfekt (da) ja čujah (che) io senti-ssi “ tu senti-ssi “ lui (lei) senti-sse “ noi sentì-ssimo “ voi senti-ste “ loro sentì-ssero

286

iii. konjugacija – glagoli s umetkom(infiksom) -iscglagoli III. konjugacije (na -ire) razvrstavaju se u dva razreda: a) glagoli bez umetnutog sloga -isc- (partire, dormire, sentire, itd.) b) glagoli s umetkom -isc- (capire, finire, preferire, itd). Umetak -isc- stavlja se samo u prva tri lica jednine i trećem licu množine prezenta indikativa, konjunktiva i u imperativu. Prezent indikativa Prezent konjunktiva Imperativ FINIRE (završiti) (ja završavam) (da) ja svršavam io fin-isc-o (che) io fin-isc-a tu fin-isc-i tu fin-isc-a fin-isc-i lui (lei) fin-isc-e lui (lei) fin-isc-a (fin-isc-a) noi fin-iamo noi fin-iamo fin-iamo voi fin-ite voi fin-iate fin-ite loro fin-ìsc-ono loro fin-ìsc-ano (fin-ìsc-anno) Ostala vremena ovi glagoli grade kao i ostali glagoli treće konjugacije. Na primer: io finii, finirò, ho finito, finirei, avrei finito, che io finissi, itd. Konjugacija povratnih glagola Coniugazione dei verbi riflessivi Prezent Futur (ja se umivam) (ja ću se umivati) io mi lavo io mi laverò tu ti lavi tu ti laverai lui (lei) si lava lui (lei) si laverà noi ci laviamo noi ci laveremo voi vi lavate voi vi laverete loro si lavano loro si laveranno
287

Perfekt (ja sam se prao) io mi tu ti lui si lei si noi ci voi vi loro si sono sei è è siamo siete sono lavato,- a lavato,- a lavato lavata lavati,- e lavati, -e lavati, -e

Konjugacija italijanskoga povratnog glagola jednaka je konjugaciji aktivnoga glagola s razlikom da se ispred glagola stavljaju oblici lično-povratne zamenice mi, ti, si, ci, vi, si, dok se u srpskom jeziku upotrebljava jedinstveni zamenični oblik se. U složenim vremenima upotrebljava se uvek pomoćni glagol essere (io mi sono lavato, noi ci siamo alzati). Nepravilni glagoli - I verbi irregolari Nepravilni glagoli su oni koji se ponekad razlikuju od pravilne konjugacije, i to naročito njihov particip prošli i aorist. evo tri primera nepravilnog aorista iz kojih se vidi promena osnove i pomeranje akcenta: rìdere prèndere méttere (smejati se) (uzeti) (stavljati) io rìsi io prèsi io misi tu ridésti tu prendesti tu mettesti lui (lei) rìse lui (lei) prése lui (lei) mise noi ridemmo noi prendemmo noi mettemmo voi ridéste voi prendeste voi metteste loro rìsero essi prèsero essi mìsero
288

Kao što se vidi, slažu se oblici sa io, lui ili lei, loro s jedne strane i sa tu, noi, voi s druge strane. Po toj šemi menjaju se i ostali nepravilni aoristi. Dovoljno je poznavati oblike prvog i drugog lica jednine da bi se izveli ostali oblici. Na oblicima je označen naglasak, koji se obično ne piše. Neki vrlo često upotrebljavani glagoli imaju ne¬pravilnosti i u prezentu (npr. andare, dare, stare, fare i dr.). popis najVaŽnijih nepraVilnih glagola Elenco dei verbi irregolari più importanti ANDARE - Indik. prez. vado, vai, va, andiamo, andate, vanno. -Konj. prez. (che) vada, vada, vada, andiamo, andiate, vadano. -Imperativ- va’!, vada!, andiamo!, andate!, vadano! -Perf. sono andato,-a, sei andato,-a, è andato,-a, siamo andati,-e, siete andati,-e, sono andati,-e. - Fut. andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno. - Kondic. andrei, andresti, andrebbe, andremmo, andreste, andrebbero. DARE - Indik. prez. do, dai, dà, diamo, date, danno. Konj. prez. (che) dia, dia, dia, diamo, diate, diano. -Imperai, da’!, dia!, dia¬mo!, date!, diano! - Perf. ho dato, hai dato, ha dato, abbiamo dato, avete dato, hanno dato. - Fut. darò, darai, darà, daremo, darete, daranno. - Kondic. darei, daresti, darebbe, daremmo, dareste, darebbero. STARE - Indik. prez. sto, stai, sta, stiamo, state, stanno. - Konj. prez. (che) stia, stia, stia, stiamo, stiate, stiano. - Imperai, sta’!, stia!, stiamo!, state!, stiano! - Perf. sono stato,-a, sei stato,-a, è stato,-a, siamo stati,-e, siete stati,-e, sono stati,-e. - Fut. starò, starai, starà, staremo, starete, staranno. -Kondic. starei, staresti, starebbe,
289

staremmo, stareste, starebbero. FARE - Indik. prez. faccio, fai, fa, facciamo, fate, fanno. Konj. prez. (che) faccia, faccia, faccia, facciamo, facciate, facciano. -Imperat. fa’!, faccia!, facciamo!, fate!, fàciano! - Perf ho fatto, hai fatto, ha fatto, abbiamo fatto, avete fatto, hanno fatto. - Fut. farò, farai, farà, faremo, farete, faranno. - Kondic. farei, faresti, farebbe, faremmo, fareste, farebbero. POTERE - Indik prez. posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. - Konj. prez. (che) possa, possa, possa, possiamo, possiate, possano. -Imperat. - Perf. ho potuto, hai potuto, ha potuto, abbiamo potuto, avete potuto, hanno potuto. -Fut. potrò, potrai, potrà, potremo, potrete, potranno. -Kondic. potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero. DOVERE -Indik. prez. devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. -Konj. prez. (che) debba, debba, debba, dobbiamo, dobbiate, debbano. –Imperat. devi!, deve!, dobbiamo!, dovete, devono! -Perf. ho dovuto, hai dovuto, ha dovuto, abbiamo dovuto, avete dovuto, hanno dovuto.- Fut. dovrò, dovrai, dovrà, dovremo, dovrete, dovranno.- Kondic. dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, dovrebbero. VOLERE - Indik. prez. voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono. - Konj. prez. (che) voglia, voglia, voglia, vogliamo, vogliate, vogliano. - Imperat. vogli (mi)!, voglia!, vogliamo!, vogliate!, vogliano! - Perf. ho voluto, hai voluto, ha voluto, abbiamo voluto, avete voluto, hanno voluto. - Fui. vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno. - Kondic. vorrei, vorresti, vorrebbe, vorremmo, vorreste, vorrebbero.

290

SAPERE -Indik. prez. so, sai, sa, sappiamo, sapete, sanno. -Konj. prez. (che) sappia, sappia, sappia, sappiamo, sappiate, sappiano. - Imperat. sappi!, sappia!, sappiamo!, sappiate!, sappiano! -Perf. ho saputo, hai saputo, ha saputo, abbiamo daputo, avete saputo, hanno saputo. - Fut. saprò, saprai, saprà, sapremo, saprete, sapranno. - Kondic. saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste, saprebbero. LEGGERE - Indik. prez. leggo, leggi, legge, leggiamo, leggete, lèggono. - Konj. prez. (che) legga, legga, legga, leggiamo, leg¬giate, lèggano! - Imperat. leggi!, legga!, leggiamo!, leggete!, lèggano! –Perf. ho letto, hai letto, ha letto, abbiamo letto, avete letto, hanno letto. -Fut. leggerò, laggerai, leggerà, leggeremo, leggerete, leggeranno. -Kondic. leggerei, leg¬geresti, leggerebbe, leggeremmo, leggereste, leggerebbero. DIRE - Indik. prez. dico, dici, dice, diciamo, dite, dicono. - Konj. prez. (che) dica, dica, dica, diciamo, diciate, dicano. -Imperai, di’!, dica!, dicia¬mo!, dite!, dicano! - Perf. ho detto, hai detto, ha detto, abbiamo detto, avete detto, hanno detto. - Fut. dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno. - Kondic. direi, diresti, direbbe, diremmo, direste, direbbero. UsCire - Indik. prez. esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono. - Konj. prez. (che) esca, esca, esca, usciamo, usciate, escano. -Imperai, esci!, esca!, usciamo!, uscite!, escano! - Perf. sono uscito,-a, sei uscito,-a, è uscito,-a, siamo usciti,-e, siete usciti,-e, sono usciti,-e. - Fut. uscirò, uscirai, uscirà, usciremo, uscirete, usciranno. - Kondic. uscirei, usciresti, uscirebbe, usciremmo, uscireste, uscirebbero. VENIRE - Indik. prez. vengo, vieni, vieni, veniamo, ven291

ite, vengono. - Konj. prez. (che) venga, venga, venga, veniamo, veniate, vengano. –Imperat. vieni!, venga!, veniamo!, venite!, vengano! - Perf. sono venuto,-a, sei venuto,-a, è venuto,-a, siamo venuti,-e, siete venuti,-e, sono venuti,-e. - Fut. verrò, verrai, verrà, verremo, verrete, verranno. - Kondic. verrei, verresti, verrebbe, verremmo, verreste, verrebbero.

292

graĐenje reči (La formazione delle parole) što se tiče gradjenja, italijanske riječi dele se u tri grupe: izvorne reči, izvedenice i složene reči. 1. iZVorne reči (le parole primitive) koje nisu izvedene iz drugih, npr. il libro knjiga, la via ulica, il lavoro rad; più više, se ako, ma ali. Izvorne reči su promenljive ili nepromenljive. Kod promenljivih reči treba razlikovati osnovu (il tema o la radice della parola) od završetka (la desinenza), a to je gramatički završetak reči koji se menja prema promeni (la flessione), tj. prema deklinaciji ili konjugaciji, npr. il libro, i libri; la via, la vie; portare, portiamo. Morfologija nas uči kako se reči menjaju pomoću nominalne i verbalne promene. Nepromenljive izvorne reči nemaju promenu, npr. la crisi, le crisi; lo sport, gli sport. Oblik za množinu gli sports nije pravilan. 2. iZVedeniCe (le parole derivate). to su nove reči nastale najviše dodavanjem prefiksa ili sufiksa izvornim rečima: capace (sposoban) - incapace (nesposoban); amaro (gorak) - amarezza (gorčina); sasso (kamen) - sassoso (kamenit). Postoje dva tipa derivacije ili izvođenja: a) neposredno izvođenje (la derivazione immediata): ostvaruje se s promenom gramatičkog završetka i istovremenom prome¬nom kategorije reči. Na primer: il bastone (štap) - bastonare (tući, mlatiti) l’origine (postanak) - originare (dati početak, uzrokovati) castigare (kazniti) - il castigo (kazna)
293

abbracciare (zagrliti)- l’abbraccio (zagrljaj) migliore (bolji) - migliorare (poboljšati) Ponekad se nove reči grade jednostavno prelaskom u drugu kategoriju. to je tzv. nepravo izvođenje (la derivazione impropria) pri kojem bilo koja reč (uz neka ograničenja) može postati imeni¬ca ako se stavi ispred nje član. Na primer: potere (moći) mangiare (jesti) entrata (ušla, part. perfekta, ž.r.) se (ako) - il potere (moć) - il mangiare (jelo) - l’entrata (ulaz) - il se (»to« ako)

b) pravo izvođenje (la derivazione propria) gde nove reči na¬staju dodavanjem prefiksa (il prefìsso) ili sufiksa (il suffisso) izvornim rečima. Izvedenice toga tipa mnogo su brojnije od onih pod a). VaŽni preFiksi a-1 (»bez): *a-2 (»prema«): anti-1 (»pred-«): anti-2 (»protiv-«): circo(n)- (»okolo«): contro- (»protiv-«): *contra- (»protiv-«): *fra- (»između«): in- (»ne-«): in- (»unutra«): pre- (»pred-«, »iznad«): sotto- (»pod«):
294

anormale abnormalan accórrere priteći; ammettere dopustiti anticàmera predsoblje antistatale protivdržavan circoscrìvere opisati (krug) controproposta protivpredlog contraddire protivrečiti frattanto međutim incapace nesposoban inclùdere uključiti preavviso predhodna najava sottospecie podvrsta

-a: gioiello nakit. veština. gigantesco divovski. cantante pevač -ese: il giappone japan. albeggiare svitati 295 . bottegaio prodavac latte mleko.(»preko«): sudetto gore pomenut transalpino prekoalpski trasparente proziran Prefiksi označeni sa * udvostručuju početni suglasnik reči koja stoji iza njih. -sore: murare zidati. uređaj. il macchinista mašinovođa -udine: inquieto nemiran. isolano ostrvljanin. -igiano: ìsola ostrvo. inquietudine nemir -ura: dente zub. lattaia mlekarica -ano.(»gore«): trans-. il giapponese japanac -essa: lo studente učenik. la studentessa učenica il professore profesor. -iccio: ammalato bolestan. arte umetnost. artigiano zanatlija -iere. ammalaticcio bolešljiv -òrico: categorìa kategorija. česti sUFiksi (imenični. categòrico kategoričan -oso: coraggio hrabrost. muratore zidar. cameriera sobarica -atore. -aia: bottega prodavnica. difensore branilac -ante: cantare pevati. coraggioso hrabar -eggiare: alba zora. dentatura zubi -ale: commercio trgovina. gioielliere draguljar càmera soba. difèndere braniti. la professoressa profesorka -ista: màcchina mašina. glagolski): -aio.su. commerciale trgovački -are: stella zvezda. ferroviario železnički -esco: gigante div. stellare zvezdan -ario: ferrovia železnica. pridevski. tras.

mangup la ragazza devojka la ragazzina devojčica la ragazzetta devojčica la donna žena la donnetta ženica la donnina ženica il donnone kršna žena la donnona kršna žena la donnaccia ženetina l’uomo čovek. -(er)èllo. -òccio za augmentative (accrescitivi) • -àccio za pejorative (peggiorativi). augmentativa. italijanski jezik ima velik broj »alterativnih« sufiksa za pravljenje deminutiva. • Imenice i pridevi ženskog roda dobijaju odgovarajuće završetke na -a. Njima se izražavaju razlike u značenju tih reči. -étto. girellare skitati se zoppo hrom. koji služe za građenje izvedenica. fertilizzare učiniti plodnim »ALTERATIVNI« SUFIKSI Osim tih sufiksa. -(ic)cino. pejorativa. zoppicare šepati fèrtile plodan. muškarac l’ometto čovečuljak l’omaccio ljudeskara 296 . Od tih nastavaka najvažniji su za muški rod: • -ino. šepav.-ellare: -icare: -izzare: girare okretati. -òtto. -ùccio za deminutive i reči odmila (diminutivi e vezzeggiativi) • -óne. dok osnovno značenje ostaje nepromenjeno. il ragazzo dečak il ragazzino dečačić il ragazzetto dečačić il ragazzuccio mili dečačić il ragazzotto snažni dečak il ragazzaccio deran.

la casetta .l’omaccio .pochetto .il vecchio starac la casa kuća la stanza soba il bicchiere čaša il tempo vreme il vecchietto starkelja il vecchierello starčić il vecchiaccio odvratan starac la casetta kućica la casuccia kućica la stanzetta sobica lo stanzino sobica la stanzaccia sobetina il bicchierino čašica il tempaccio loše vreme Pridevi se ravnaju po istim pravilima: bello lep bellino zgodan belluccio lepušan belloccio lepuškast pìccolo mali piccolino majušan piccoletto majušan pòvero siromašan poverino siromašak poveraccio »siromah« neki prilozi imaju deminutivne i augmentativne oblike: bene dobro benino prilično dobro benone vrlo dobro male loše maluccio prilično loše poco malo pochino prilično malo pochetto nešto malo postoje takođe i oblici s dva nastavka: la casa .l’omaccione ljudeskara poco .la casettina kućica l’uomo .pochettino nešto malo grasso .grassottello debeljuškast 297 .grassotto .

to su reči koje se sastoje od dva elementa. dobrostojeći šaren . plitak reljef testenina c) glagolski element i imenica: il fannullone neradnik il parafùlmine gromobran il portalèttere poštar d) dva prideva: grigioverde sordomuto e) prilog i pridev: benestante variopinto 298 sivozelen gluvonem imućan.treba napomenuti da se pojedini nastavci ne mogu slobodno dodavati svim rečima. Najčešći oblici složenih reči jesu ovi: a) dve imenice: il capolavoro il cannocchiale il caffelatte il pescecane l’agricoltura b) imenica i pridev il francobollo il bassorilievo la pastasciutta remek-delo durbin bela kafa morski pas ratarstvo poštanska marka bareljef. 3. od kojih svaki ima svoje značenje. Stoga ne valja samostalno stvarati deminutiv¬ne i augmentativne oblike ako ih ranije nismo čitali ili čuli. sloŽene reči (le parole composte).

A) Elementi latinskog porekla calori.(mnogo) aerodinàmico aerodinamičan antropòlogo antropolog bibliografìa bibliografija biologìa biologija cronòmetro hronometar democrazìa demokratija idrofobìa strah od vode.centrifugo centrifugalan .carnìvoro koji jede ili ždere meso .(narod) idro.insetticida insekticid . jer su prividni prefiksi i sufiksi. Sastavni elementi tih reči uglavnom potiču iz latinskog ili grčkog jezika.motocicletta motocikl .semicerchio polukrug .toplina) deci.(vreme) demo.(čovek) biblio.onnivoro svaštojed B) elementi grčkog porekla aero.(knjiga) bio-(život) crono. a narodnog su porekla (composti di origine popolare). koje su učenog porekla.calorìfero kalorifer .(motor .vermìfugo koji isteruje gliste .(voda) micro. najviše imenica. hidrofobija micròfono mikrofon poliglotta poliglota. znalac više jezika 299 .polu) -cida (koji ubija) -forme (koji ima oblik) -fugo (koji beži ili tera u beg) -voro (koji jede ili ždere) . a upotrebljavaju se u učenom govoru pojedinih jezika (composti di origine dotta).deset) moto.decìmetro decimetar .(semi .pokretan) semi. a zovu se prefiksoidi i sufiksoidi (prefissòidi e suffissòidi).(malen) poli.(calor .(decem .imbutiforme oblika levka . postoji i velik broj složenih reči.(zrak) antropo.Osim kategorije složenih reči koje smo naveli.

(životinja) -algìa (bol) -crazia (vladavina) -emia (krv) -fobìa (strah) -fono (glas.zoo. bol u živcima democrazìa demokratija anemia anemija. slabokrvnost idrofobìa hidrofobija telèfono telefon geografìa geografija ipertrofìa hipertrofija chirurgìa hirurgija 300 . zvuk) -grafìa (pismo) -trofìa (prehrana) -urgìa (izrađivanje) zoologìa zoologija neuralgìa neuralgija.

.

.

italijanski rečnik .srpsko .

.

agresivan adj. akacija acacia f. (slik. agronomija agronomìa f. emozione f. a f ili m a conj. agrumi (limuni i pomorandže) agrumi m pl. Južna ~ africa Meridionale. adresar indirizzario m. a. akcent accento m. degli avvocati. ako conj. africano. advokatski adj. dati akontaciju pagare un acconto. agraran adj. agresija aggressione f. adekvatan adj. akcija azione f. a.aktivan А a A. agent agente m. akt atto m. muzička ~ accademia musicale. akontacija acconto m. africa del Sud. Afrikanac africano m. abeceda alfabeto m.. qualora. Afrika africa f. adresa indirizzo m. vojna ~ accademia militare. avverbiale. agrario. afekt eccitazione f. međunarodni ~ aeroporto internazionale. pomorska ~ accademia navale. aeròdromo m. admiral ammiraglio m. adresirati tr. advokat avvocato m. e. operoso. aktivan adj. po abecedi in ordine alfabetico. ~ život 305 . ed. agencija agenzìa f. akademija accadèmia f. abnormalan adj. aggressivo. agresor aggressore m. se. invece.) nudo m. umetnička ~ accademia di belle arti. aceton (hem)acetone m. administracija amministrazione f. akceleracija accelerazione f. anormale. afrički adj. indirizzare. Ekvatorijalna ~ africa equatoriale. d’avvocato. adeguato. inv. abbicci m. impresa f. abrazija abrasione f. ~ vulkan vulcano attivo. ajkula pescecane m. caso mai. attivo. agonija agonia f. ma. aerodrom aeroporto m. adverbijalni adj.

alfabet alfabèto m. ampula ampolla f. ali conj. anatòmico. alkoholičar alcolista m. ambalaža imballaggio m. aluzija allusione f. akutan adj. arnese m. akumulator accumulatore m. aligator alligatore m. alat strumento m. utensìli m pl. acustico. anatomija anatomia f. angažovati tr. Albanija albania f. američki adj. alkohol àlcool m. Amerika america f. confezione f. amblem emblema m. ambasador ambasciatore m. akustičan adj. amater dilettante m. ~ krvi analisi del sangue. amputacija amputazione f. trascurato. hidraulički ~ ammortizzatore idraulico. aljkavost trascuratezza f. Alpe alpi f pl. uljni ~ ammortizzatore ad olio. Amerikanac americano m. ambulanta ambulanza f. akustika acùstica f. aktivnost attività f. poljoprivredni alati arnesi agricoli. acuto. anatomski adj.) fiala f. akumulacija accumulazione f. ambiciozan adj. Anda anda f pl.aktivnost А vita attiva (o operosa). ambasada ambasciata f. anarhista anarchico m. ingaggiare. akuzativ accusativo m. ma. però. alžir algeria f. alarmirati tr. amajlija amuleto m. anegdota anèddoto m. angelico. mutilazione f. ambicija ambizione f. album album m. allergico. analiza anàlisi f inv. alergičan adj. aljkav adj. americano. ambizioso. impegnare. akvarijum acquario m. abbicci m inv. akvarel acquerello m. allarmare. ambijent ambiente m. ambis abisso m. precipizio m. àlcole m. ananas ànanas m. 306 . ambulatòrio m. talismano m. anđeo angelo m. ambar (žitnica) granaio m. anđeoski adj. (farmac. sciatto. batteria f. operosità f. amortizer ammortizzatore m. amaterizam dilettantismo m. alas pescatore m. hemijska ~ analisi chimica. amonijak ammoniaca m. logička ~ analisi logica.

auto ~ antenna per automobile. kućni aparati elettrodomèstici.argentinski anketa inchiesta f. aparat apparecchio m. assoluto. apostol apostolo m. antipatico. astratto. assurdo. Arabija arabia f. invocazione f. ~ broj numero astratto. arapski adj. aplauz (pljesak) applauso m. aorta aorta (anat. potpuna (totalna) ~ assorbimento totale. Argentina argentina f. prijemna ~ antenna ricevente. apsolutna istina verità assoluta. antički adj. А 307 . antibiotik antibiòtico m. antena antenna f. birokratski ~ apparato burocràtico. apoteka farmacìa f. apstraktna umetnost arte astratta. televizijska ~ antenna televisiva. arak foglio (di carta) m. anònimo. anoniman adj. anomalija anomalìa f. državni ~ apparato statale. arbitraža arbitraggio m. fitto m. apsolutna vlast potere assoluto. apsorpcija assorbimento m. apsurdan adj. arenda (zakup) affitto m. primopredajna ~ antenna ricevente e trasmittente. apstraktan adj. astrattamente. antipatija antipatìa f. mettere in assetto. ~ za veštačko disanje apparecchio da respirazione. apsolutno adv. antipatičan adj. allestire. antilopa antilope f. apsolutna većina maggioranza assoluta. àrabo. apetit appetito m. kapacitet apsorbcije capacità d’assorbimento. apsolutna vrednost valore assoluto. ~ za merenje apparecchio di misura. apstraktno adv. chiamata f.) f. assolutamente. pripremiti nekom prvoaprilsku šalu fare una burla il primo di aprile. aranžirati tr. april aprile m. indagine f. argentinski adj. arbitrato m. apel (poziv) appello m. apartman appartamento m. kratkotalasna ~ antenna per onde corte. antìco. sobna ~ antenna interna. ~ za gašenje požara estintore. aggiustare. arabico. apsolutan adj. telefonski ~ apparecchio telefònico. organizzare. antracit (boja) antracite f. ansambl complesso (artistico) m. dežurna ~ farmacìa di turno. radio ~ apparecchio radio. antikvitet antichità f. argentino. apsolvent laureando m. Arapin arabo m.

arhitekta architetto m. vojni ~ addetto militare. asistent assistente m. arheološki adj. asimmètrico. artikal oggetto m. filmski ~ studio cinematografico. astronòmico. Atlantik atlàntico m. avijatičarski ~ asso degli aviatori. –gi) astròlogo m. kulturni ~ addetto culturale. Crvena ~ l’armata rossa. arheologija archeologia f. državna ~ archivio statale. ~ režije assistente regista. aspirin aspirina f. arhiva archivio m. studirati arhitekturu studiare architettura. articolo m. arhitektura architettura f.argument А argument argomento m. industrijske armature rubinetterìa industriale. sanitarne armature rubinetterìa sanitaria. motivo m. laka ~ artiglieria leggera. merce f. asocijacija associazione f. armatura (skele) armatura f. ateista ateo m. atest certificato m. sportski ~ asso dello sport. astronaut astronauta m. asovi) (u kartama. asfalt asfalto m. teška ~ artiglieria pesante. arhaizam arcaìsmo m. armija armata f. aristokrata aristocràtico m. aritmetika aritmetica f. aristokratska porodica famiglia aristocràtica. archeologico. u sportu) asso m. asortiman assortimento m. univerzitetski ~ assistente universitario. vratna ~ caròtide. astrologija astrologìa f. asimetričan adj. aroma aroma m.-ozi) archeologo m. arheolog (pl. arterija artèria f. atlas atlante m. staviti predmet u arhivu archiviare una pratica. luksuzni artikli articoli di lusso. artiljerija artiglieria f. general armije generale d’armata. renesansna ~ architettura rinascimentale. asanacija risanamento m. ataše addetto m. grčka ~ architettura greca. potrošački artikli articoli di consumo. ateista m. aristocràtico. aristokratski adj. slikarski ~ studio artistico (d’artista). astronom astrònomo m. koronarna ~ artèria coronaria. atentat attentato m. vozački ~ asso di volante. astronomski adj. geografski ~ 308 . arija aria f. astma asma f. as (pl. astronomija astronomìa f. astrolog (pl. atelje studio m.

aula aula m (na univerzitetu). auto auto f. autosugestia autosuggestione f. autònomo. А 309 . atletika atlètica f. autoritet autorità f. međugradski ~ autobus interurbano. audijencija udienza f. istorijski ~ atlante storico. avangarda avanguardia f. delo nepoznatog autora opera di autore ignoto. màcchina f. màcchina f. auto-radionica officina meccànica f. autogram autogramma m. autografo m. autonomija (samouprava) autonomìa f. pullman m. autor autore m. muzički automat juke-box. Australija australia f. augmentativ aumentativo m. trkački ~ vettura di corsa. ići (voziti se) autobusom prendere l’autobus. automobil automòbile f. autoput autostrada f. igračka ~ automòbile giocattolo. atòmico. avangardna književnost letteratura d’ avanguardia. atom àtomo m. Austrijanac austrìaco m. audicija audizione f. autonomna pokrajina regione autònoma. automatski adj. camion. auto-škola scuola guida f. avangardni adj. auto f. atomska težina peso atòmico. automobilska industrija industria automobilìstica. ~ rat guerra atòmica. atmosfera atmosfera f. firma f. atomsko naoružanje armamento atòmico. atomski adj. atomsko oružje armi atòmiche. auto-servis autoservizio m. ~ na prednji pogon automòbile a trazione anteriore. corriera f. upravna ~ autonomìa amministrativa. accrescitivo m. voziti se autom andare in màcchina. autobus autobus m. autentičnost autenticità f. automobilski adj. ~ na zadnji pogon automòbile a trazione posteriore.avans atlante geografico. automat distributore a gettone m. automobilistìco. gradski ~ autobus cittadino. avans anticipo m. d’avanguardia. atomska energija energìa atòmica (o nucleare). automàtico. màcchina f. teretni ~ autocarro. autonoman adj. atletičar atleta m (sportivo). Austrija austria f. autoportret autoritratto m. ~ sa automatskim menjačem automòbile con cambio automàtico. automatsko oružje arma automàtica f.

azzurro. gettare. bakar rame m. bagrem robinia f. aždaja dragone m. bakalar merluzzo m. azil (utočište) asilo m. ~ u vatru dare alle fiamme. baklja fiàccola f. averzija (odvratnost) avversione f. ažurirati tr. nadzvučni ~ aèreo supersonico. izviđački ~ ricognitore. bacač lanciatore m. lancio m. aèreo a reazione. . cavafango m. mettere al corrente. draga f.) vecchiaccia f. incantévole. buttare. mandorlo m (stablo). aggiornare. vojna ~ aviazione militare. gettare. buttarsi. bager escavatore m. pittoresco. baba nonna f. ~ senku far ombra. bajka fàvola f. buttare. baka nonna f. bacati tr. baciti se gettarsi. B B. civilni ~ aèreo civile. vojni ~ aèreo militare. avion aereo m. lanciare. tirare. baciti tr. bajan adj. azbuka alfabeto m. avgust agosto m. baksuz (nesretan čovek) sventurato m. storiella f. avijatičar aviatore m.avantura B avantura avventura f. azuran (plav) adj. Azija asia f. bakrorez incisione f (in rame). mlazni ~ aviogetto. disgraziato m. civilna ~ aviazione civile. badem màndorla f (plod). fusto m. gettarsi su qn. scagliare. fiaba f. vecchia donna f. babetina (prezir. bacanje getto m.b. B. cavafondo m. ~ na koga avventarsi contro qn. osećati averziju prema nekome avere avversione per qn. avijacija aviazione f. donnaccia f. avanturizam spirito d’avventura. gettar via. delizioso. ~ pogled dare uno sguardo. 310 bačva botte f. lanciare.b (bi) f ili m. tirare. politički ~ asilo polìtico. badnjak ceppo di Natale m. ljubavna ~ un’avventura amorosa. gettatore m.

anca f. tronco (d’albero) m. bavljenje (zanimanje) occupazione f. basna fàvola f. balcanico. miseràbile m. bedemi mura f pl. Balkanac balcanico m. ~ me briga! e che me ne importa!me ne infischio! baština eredità f. balkon balcone m. bazilika basilica f. almeno.begunac bakterija battèrio m. ~ mi pada na pamet a proposito. banano m (drvo). baraka (daščara) baracca f. fallimento m. bankarski adj. appunto. balans (ravnoteža) equilìbrio m. bedno adv. bal (ples) ballo m. terrazzino m. beba bimba f. vessillo m. ~ mi je drago ne ho piacere. baraba birbone m. barka barca f. bariton barìtono m. banka banca f. barjak bandiera f. bazen (za plivanje) piscina f. (teat. beda miseria f. giusto. ribarska ~ barca peschereccia. bimbo m. bandera (stub) palo m. mìsero. barok barocco m. vojni ~ disertore m. barem adv.) coscia f. begunac fuggiasco m. bednik disgraziato m. bara pozza f. B 311 . miseramente. bankar banchiere m. per lo meno. se non altro. bedem bastione m. barca da pesca. balet balletto m. politički ~ emigrato. proprio. bandit bandito m. batina bastone f. bedan adj.) Balcàni m pl. miseràbile. bancario. pilastro m. ~ tako per l’appunto. bataljon battaglione m. električna ~ pila f. pomorska ~ base navale. barut pólvere f (da sparo). Balkan (geogr. bedro (anatom. temelj) base f. baš adv. stendardo m. banana banana f (plod). povertà f. baterija batterìa f. bambus bambù m. baza (osnova. balvan trave f. emigrante m. balon pallone m. bas basso m. balkanski adj. esercitare (una professione). patrimonio m. profugo m. beg fuga f. baron barone m. bankrot bancarotta m.) gallerìa f. baviti se (čime) occuparsi di qcs. fiaba f.

sconfinato. blocco m per appunti. annotare. a benzina. senza compromessi. beliti se biancheggiare. inutile. senza meta. furiosamente. belgradese. infinito. Belgijanac belga m. frenetico. beležnik notaio m. beskompromisan adj. besplatna 312 . ~ vino vino bianco. senza caràttere. besednički adj. beleg segno m. besmrtan adj. a pèrdita di vista. bes rabbia f. belina bianchezza f. besan adj. furore m. notare. besmrtnost immortalità f. belettrìstica f. bianco dell’ uovo. senza confine. infuriare. assurdo. senza interessi. ~ rezervoar serbatoio di benzina. besmislica assurdità f. berza borsa f. beseda (govor) orazione f. vano. candidezza f. belga. beo adj. Beograd Belgrado f. ~ motor motore a benzina. rabbiosamente. interminabile. ~ kao sneg niveo. beleška nota f. (o nevremenu) imperversare. beletristički adj. beskrajan adj. nonsenso m. immortale. marcare. beskrajno adv. beskoristan adj. bianco. besplatan gratùito. segnare. beskamatni adj. senza fine. beskarakteran adj. retorico. beogradski adj. besno adv. berba raccolta f. belgijski adj. appunto m. beletristika belle lèttere f. discorso m. Beograđanin belgradese m. ~ zajam prestito gratuito. insensato.belance B belance albume m. berberin barbiere m. infinitamente. belletrìstico. besmislen adj. ~ rublje biancherìa. beskonačan adj. furioso. benzin benzina f. smisuratamente. benzinski adj. belo (bela boja) bianco m. rabbioso. di benzina. letterario. Belgija Belgio m. besciljan adj. infinito. benzinska pumpa distributtore di benzina. biti ~ essere in furia. smaniare. senza senso. senza confine. furia f. senza scopo. ~ grožđa vendemmia f. beležnica (školska sveska) quaderno m. annotazione f. besneti intr. immenso. oratorio. dar nelle smanie. assurdo m. beležiti tr.

inùtile. infruttuoso. bezbrižan adj. bezalkoholan adj. senza malizia. bez prp. anarchìa f. sfaccendato (dokon). innumérevole. (nezaposlenost) disoccupazione f. incapace di aiutarsi da sé. inespressivo. B 313 .bezizgledan ulaznica biglietto gratùito. bezazlenost ingenuità f. innumeràbile. senza diritti. bezdušan adj. ~ veze! non c’entra! bezakonje illegalità f. gratuitamente. bespravan adj. bespotreban adj. bespredmetan adj. besraman adj. sconfinato. mešalica za ~ betoniera. analcòlico. senza necessità. bezbrojan adj. besposlica ozio m. stare in ozio. senza. ingènuo. impudente. bezazlen adj. semplicità f. innocente. sicuro. innocenza f. bezgraničan adj. spensierato. illegìttimo. incosciente. privo di ogni diritto. bezizgledan adj. inappuntàbile. coprire di calcestruzzo. ~ obzira senza riguardo. senza rumore. besplatno adv. senza scopo. senza cuore. besprekoran adj. silenzioso.) senza espressione. bestežinsko stanje condizione di assenza di peso. bezbolan adj. ~ daljnjega senz’altro. bešuman adj. bespomoćan adj. betonirati tr. innocenza f. beton calcestruzzo m (di ce- mento). senza pericolo. (fig. spudorato. incolore. anonimo. bezgrešnost impeccabilità f. stèrile. crudele. besposlen adj. armirani ~ cemento armato. imponderàbile. gratis. senza dolore. illimitato. inutilmente. supèrfluo. a titolo gratuito. besposličiti intr. sfacciato. oziare. semplice. bešika vescica (urinaria) f. bezbedan adj. senza cure. senza aiuto. disoccupato (nezaposlen). indolore. privo di sensi. besvestan adj. senza speranze. besplodan adj. illegale. bespotrebno adv. bezbojan adj. irreprensìbile. ~ sumnje senza dubbio. spietato. senza colore. disperato. ozioso. innominato. inutile. bezimen adj. bestežinski adj.

biftek bistécca f. non pericoloso. assolutamente. bezobrazluk sfacciatàgine f. beuvetan adj. inutile. biser perla f. bilje piante f pl. ente m. impertinenza f. essenza f. bioskop cinema m inv. creatura f. senza speranza. bič sferza f. svogliato. ~ na žaru bistecca ai ferri (o alla brace). bilo polso m. scappare. senza condizioni. (glasati) elèggere. biskup vescovo m. frusta f. incondizionato. Biblija Bibbia f. biljka pianta f. biro ufficio m. insapore. sfacciato. birač elettore m. bezuvetno adv. impudenza f. studio m. insolente. vegetali m pl. disperato. senza successo. bezobrazan adj. puro. insolenza f. irragionévole. višegodišnja ~ pianta perenne. infruttuoso. impudente. biskvit biscotto m. bezuspešan adj. fuggire. ubrzani ~ polso accelerato. bezvoljan adj. bìblico. impertinente. bezukusan adj. ~ vid vista chiara. erbe f pl. bežati intr. insensìbile. bezosećajan adj. senza gusto. biljni adj. biblijski adj. biće èssere m. (glasanje) elezione f. senza condizioni. bezuman adj. bistro oko occhio 314 . bezopasan adj. vegetale. scégliere. (fig.) intelligente. lìmpido. chiaro. indelicato. biranje scelta f. ~ od nečega evitare qcs. biblioteka biblioteca f. biologija biologìa f. (fig. schivare qcs. jednogodišnja ~ piante ànnue. senza valore. bistar adj. insignificante. birati tr. biografija biografìa f. bezobziran adj. senza via d’uscita. correre. scortese. biciklist ciclista m. incondizionatamente. senza perìcolo. beznadežan adj. bicikl bicicletta f. lekovito bilje erbe medicinali. senza volontà. inefficace. bezvredan adj.bezizlazan B bezizlazan adj. agenzìa f. bife bar m. senza riguardi. bibliotekar bibliotecario m. bik toro m. biber pepe m. beznačajan adj. bezizlazni položaj situazione senza via d’uscita.) flagello m.

ex. impallidire. brillante. blatnjav adj. blagosloven adj. bitno adv. pallido. bizaran adj. blizu prp. bledilo pallidezza f. (dogoditi se) accadere. vicino. stagionale. scintillante. simpatìa f. blitva bietola f. combattimento m. biti intr. dolce. tesoro pùbblico. tempestivo. vicino. lampo m. limpidezza f. lucente. ~ poznat essere famoso. sbiadire. blagost mitezza f. pallore m. succèdere. (postati) diventare. tempestivamente. hladno je fa freddo. blagovremeno adv. bled adj. tesoro m. bližiti se rfl. più vicino. ~ predsednik ex presidente. blagovremen adj. bivati intr. luccicare. vicino. . lucidità f. benedire. bovine f pl. limpidità f. sporco. sostanzialità f. soave. conforme al tempo. bledeti intr. blesak fólgore f. 2. blizina vicinanza f. vicino a. bližnji adj. blizanac gemello m. soavità f. blagajna cassa f. blagosloviti tr. benedetto. pròssimo. ciacchierare. blago 1. bizzarro. bistrina chiarezza f. accanto a. mite. blistati intr. avvicinarsi. calmo. blag adj. blagajnik cassiere m. blagonaklonost benevolenza f. državna ~ tesorerìa dello stato. essenzialmente. puntuale. brillare. benedetto. ~ kuće vicino alla casa. splèndere. ciarlare. sbiadito. sostanzialmente. blebetati tr. bliže adv. scintillare. (bara) palude f. blizu adv. blistav adj. bit essenza f. (prebivati) dimorare. Blizanci (horoskopski znak) gemelli m pl. èssere. dolcemente. blizak adj. ~ nalik assomigliare. blato fango m. ~ rođak pa- B 315 . scolorito. fangoso. beato. mansuetùdine f. kako si? come stai? come va? šta ti je?cosa hai? koliko je sati? che ore sono? bitka battaglia f. bivši adj. soavemente. (stoka) bestiame m. bitnost essenzialità f. adv. ~ izvan sebe essere fuori di sè. splendore m. presso. in prossimità di. blažen adj.bližnji perspicace. e prp.

disgraziato. ~ u leđima dolore di schiena. largamente. ammalato. boja colore m. bombardovati tr. bod punto m. paura f. jak ~ dolore acuto. bomba bomba f. meglio. incoraggiare. infermo. male m. paziente m.blokada B rente stretto. male ~ varicelle f pl. bojler scaldabagno m. blještav adj. dio m. abbagiante. bojenje colorazione f. boca bottiglia f. bottiglietta f. perdìo! perbacco! davvero! bogat adj. migliore. bolestan adj. caramella f. camicetta f. bljutav adj. bogatiti arricchire. tinta f. infelice. battaglia f. uz ~ spalla a spalla. bobica bacca f. ~ grožđa chicco d’uva. 316 .). boks pugilato m.). sfavillante. bodlja spina f. render ricco. bolničarka infermiera f. ricco. temere. bogataš ricco m. bogatstvo ricchezza f. riccamente. preferibile. diva f. senza sapore. boleti tr. dečija ~ ospedale pediàtrico. dolorosamente. far male. bombonjera bomboniera f. riccone m. vodena ~ acquerello m. bolno adv. boginja dea f. bogatiti se arricchiarsi (nečim di qcs. bočica boccetta f. malato. Madonna f. bojati se aver paura (di qcs. bogami! excl. (jadan) misero. bolesnik malato m. bodriti tr. blokada blocco m. dolere. bogato adv. čokoladna ~ cioccolatino m. tìngere. vicino parente. Bog. boj combattimento m. bog Dio m. bol dolore m. dipingere. scintillante. bluza blusa f. boginje vaiolo m. ~ broda bordo m. bojiti tr. bolnički adj. allucinante. bojazan timore m. bombardare. bokal boccale m. sofferenza f. colorire. laterale. bočni adj. boiler m. bolnica ospedale m. insìpido. bokser pugile m. d’ospedale. ~ vina una bottiglia di vino. bolje adv. fiammeggiante. bombona confetto m. Bogorodica Madre di Dio. bonton belle maniere f pl. bok fianco m. bolji adj.

bradat adj. (na tkanini) piega f. Bosna Bosnia f. brašno farina f. gravido. cògliere. borba lotta f. combàttere. brava serratura f. brazilski adj. onere m. bratanica nipote f. brana chiusa f. boriti se lottare. botanički adj. divino. brbljivac chiacchierone m. risièdere. abitare. brada (muška) barba f. kukuruzno ~ farina di granturco. pesco m (stablo). bremenit adj. bora (lica) ruga f. raccògliere. celeste. (na autu) paraùrti m. montagnoso. a piedi nudi. božanstven adj. bosnìaco. scalzo. ~ par coniugi m pl. divino. brat fratello m.) soldato m. breg colle m. barbuto. brest olmo m. soggiornare. ~ i jedinstvo Fratellanza e Unità.breza bor pino m. borovnica mirtillo m. božanski adj. dimora f. stariji ~ fratello maggiore. mlađi ~ fratello minore. brak matrimonio m. brati tr. protèggere. breskva pesca f (plod). brdovit adj. branik bastione m. bratanac nipote m. bradonja barbone m. bosti tr. bravar magnano m. breza betulla f. montagna f. (porodica) stirpe f. (voj. bosanski adj. peso m. brdo monte m. braniti tr. bosanac bosnìaco m. montuoso. B 317 . bravo! benissimo! brazda solco m. brasiliano. matrimoniale. (grožđe) vendemmiare. pungere. diga f. bos adj. difèndere. uomo barbuto m. bravo! excl. (odbrana) difesa f. branilac difensore m. bračni adj. borac combattente m. breme carico m. (deo lica) mento m. (u sportu) terzino m. coppia f. brbljati chiacchierare. Božić Natale m. ~ neku stvar difendere una cosa. dimorare. bratstvo fratellanza f. lottatore m. botànico. combattimento m. oslobodilačka ~ guerra di liberazione. boravak soggiorno m. pšenično ~ farina di grano. Brazil Brasile m. vivere. boraviti intr. rođeni ~ fratello germano. ~ svoje gledište sostenere il proprio punto di vista. boranija fagiolini m pl.

brodski adj. collinoso. alla lesta. ~ dnevnik giornale di bordo. brisati (čistiti) cancellare. brujati ronzare. sollécito. brojanica rosario m. glavni ~ numero cardinale. briljantan adj. brusiti affilare. brzo adv. brokule broccoli f pl. briga cura f. brodolom naufragio m. brisač strofinaccio m. brežuljkast adj. brutalno adv. affilatrice f. broj nùmero m. brusnica mirtillo rosso m. brodogradilište cantiere navale m. accurato. brillante. aver premura di qcs. briljant brillante m. con preoccupazione. preoccupazione f. (surov) brutale. brlog tana f. radna ~ brigata di lavoro. premuroso. brojan adj. brižno adv. brz adj. pulire. brod nave f. brzina velocità f. impensierito. in modo brutale. brojač contatore m. redni ~ nùmero ordinale. brojanje numerazione f. brižan adj. figuraccia f. brižljivo adv. brižljiv adj. molare. kakva ~ ! bella figura! che figura! brusilica molatrice f. brže adv. premura f. preoccupato. più presto. brisanje (čišćenje) cancellazione f. britanski adj. con cura. numerare. britànnico. Velika ~ gran Bretagna f. brijanje rasatura f. smerigliare. brica (berberin) barbiere m. brzi voz (treno) diretto. ~ registracije numero di registrazione. bronza bronzo m. teretni ~ nave da càrico. brojati contare. barca f. di bordo. numeroso. in fretta. navale. brinuti se curarsi. pulitura f. bruka vergogna f. aver cura (di qn). ratni ~ nave da guerra. brijati se ràdersi. brigada brigata f. trgovački ~ mercantile m. brodska posada equipaggio della nave. farsi la barba. (na automobilu) tergicristallo m. ~ znoj asciugare il sudore. brodolomac nàufrago m. presto. con cura. ~ prašinu spolverare. cifra f. brutalmente. aguzzare. brutalan adj. na brzu ruku in fretta. più velo- 318 . premurosamente. scandalo.brežuljak B brežuljak collina f. britva rasoio m. veloce. ràpido. rumoreggiare. Britanija.

bučno adv. ~ potok torrento gonfio. bubanj tamburo m. scemo. buditi se rfl. buba insetto m. una fiumana di parole. budući da conj. vigilare. clamoroso. ammuffito. ~ reči diluvio di parole. venturo.) montare in còllera razbesneti se. bunda pelliccia f. rumorosamente. sveglio. buđav adj. con rumore. avvenire m. burad bottame m. chiasso m. bura bora f. budilnik sveglia f. uragano m. bukvar abbecedario m. buka rumore m. bujati créscere rigogliosamente. imbecille m. buljiti spalancare gli occhi. živeti kao ~ u loju nuotare nell’abbondanza.) flusso. bujna mašta fantasìa vigorosa. vigile. buntovan adj. tumultuante. bukva faggio m. bujne grudi petto formoso. budan adj. budalaština sciocchezza f. budućnost futuro m. budalast adj. destarsi. bujica torrente m. mazzolino m. buket (cveća) mazzo m. rumoroso. ~ aplauz un applauso fragoroso. timpano m. buniti se ribellarsi. poiché. stupidaggine f. budžet bilancio m. bundeva zucca f. bučno more mare burrascoso. renale. rivoltoso. bugarski adj. B 319 . svegliarsi. cisterna f. upala bubrega nefrite f. budući adj. siccome. bunar pozzo m. rivoluzionario. futuro. bujna kosa capigliatura ricca. buffè m. sciocco. buknuo je rat è scoppiata la guerra. bubnjar tamburino m. buknuti (požar) scoppiare. (fig. esuberante. bučan adj. budala sciocco m. bulka (mak) papàvero m. rivoltarsi.burad cemente. (oluja) burrasca f. mare tempestoso. (fig. bùlgaro. buffet bar m. destare. imbecille. bučati rumoreggiare. strepitare. chiassoso. buktinja fiàccola f. bubrežni adj. Bugarska Bulgaria f. far rumore. bujna kiša acquazzone. bubreg rene m. buditi svegliare. bujan rigoglioso. Bugarin bùlgaro m. buđati (uplesniti se) ammuffire. biti ~ vegliare.

costo m. celuloza cellulosa f. l’insieme f. po dobroj ceni (jevtino) a buon prezzo. carski adj. cedulja biglietto m. cena prezzo m. in320 terezza f. Carigrad (geogr.) costantinopoli f. burrascoso. celokupan adj. (dimljena butkica) prosciutto m. ni po cenu života . celer sedano m. integrità f.buran c buran adj. carstvo impèro m. butina coscia f. bucare. spremere. scontrino m. po svaku cenu a qualunque prezzo. cediljka filtro m. butik boutique m. cediti filtrare. carevina impèro m. snižene cene prezzi ridotti. ad ogni costo. busen (džbun) cespuglio m. pad cena calo dei prezzi. carinik doganiere m. bušiti tr. celina il tutto m. bušilica trapano m. negozio elegante di abbigliamento. totalità f. colare. ~ rez taglio cesàreo. buržoazija borghesìa f. intero. agitato. fabrička ~ prezzo di fàbbrica. celost interezza f. carica imperatrice f. cement cemento m. imperatorio. car imperatore m. tempestoso. nebesko ~ il regno dei cieli. c. forare. c (ci) f ili m. burek pasta sfoglia ripiena di carne tritata o formaggio. burma (prsten) anello m. carina dogana f. completamente. (šunka) prosciutto cotto m. totale. cartellino m. busija (zaseda) insidia f. foglietto m. ufficio doganale m. c C. a buon mercato. buva pulce f. buter (maslac) burro m. complessivo. porast cena aumento dei prezzi. colatoio m. imperiale. životinjsko ~ regno animale. nabavna ~ prezzo d’acquisto. prodajna ~ prezzo di vèndita. sconto sul prezzo. imboscata f. odrediti cenu fissare il prezzo. tutto. carinarnica dogana f. celofan cellòfane m. u celosti per intero. c.

stimato. svaki ~ hvali svoga konja ogni mercante loda la sua mercanzìa. cigareta sigaretta f. ceo adj. kanalizaciona ~ tubo di fognatura. cigla mattone m. cilindar cilindro m. cinizam cinismo m. cirada tela cerata. ~ opravdava sredstva il fine giustìfica i mezzi. cògliere la meta. cenovnik listìno prezzi m. Cezar cesare m. cipelica scarpetta f. cepidlačiti sottilizzare. ~ otprilike valutare all’incirca. cimet cannella f. cilj meta f. ciocco m. kućna telefonska ~ centralino. dividere. cepanica pezzo di legna m. tutto.cirada neanche a costo della vita. ceremonija cerimònia f. apprezzare. cipela scarpa f. tèrmine m. c 321 . sogghignare. cevovod tubazione f. sofisticare. cevčica cannella f. canna f. savitljiva ~ tubo flessibile. (u sportu) traguardo m. tendere (a). ciljati mirare. cifra (brojka) cifra f. tubetto m. cenjen adj.). cerekati se ridacchiare. istrošena ~ scarpa sfondata. condotto m. prèndere la mira (qcs. odvodna ~ tubo di scarico. pedanteggiare. centralno grejanje riscaldamento a centralizzato. drvena ~ zòccolo. cenzura censura f. cilindričan adj. canale m. zig-zag. cikcak adj. cev tubo m. centar centro m. cercare il pelo nell’uovo. proći kroz ~ tagliare il traguardo. pregiato. completo. Ciganin zìngaro m. cigara sigaro m. obuti cipele méttersi le scarpe. scopo m.) (svrha) fine m. copertone m. centralan adj. cannuccia f. obbietivo m. valutare. ciklon ciclone m. (nišan) mira f. pregiare. električna ~ centrale elèttrica. postići ~ raggiùngere lo scopo. straziare. cilìndrico. centrala centrale f. ciklus ciclo m. planinarska ~ scarpone m. ceniti stimare. krema za cipele lùcido. intero. centrifuga centrifuga f. cepati (drva) spaccare. dovodna ~ tubo conduttore. centrale. izuti cipele tògliersi le scarpe. to mi cepa srce questo mi strazia il cuore. ~ previše visoko aver troppa ambizione. (fig. cink zinco m. conduttu- ra di tubi.

crvenica terra rossa f. crnomanjast adj. borghese. dai capelli neri. crnogorski adj. ~ muzika mùsica sacra. crno vino vino rosso. crvenokos adj. civile. ~ od smeha. crni luk cipolla. Crveni krst (la) croce rossa f. rosso. morire. (potez) tratto m. crta lìnea f. stillare. Crvenkapa cappuccetto rosso. dagli occhi neri. gocciare. crnac negro m. slepo ~ intestino cieco. citat citazione f. crv verme m. 322 . bruno (in faccia). civile. u ~ u in borghese. zadnje ~ (rektum) intestino retto. cvećar fioraio m. citirati citare. rossore m. piagnucolare. crkni pukni o mangiare questa minestra o saltare dalla finestra. crknuti crepare. crkva chiesa f. crn adj. crvenokožac pellirossa m. crne misli pensieri tristi. della chiesa. cupkati saltellare. budella f pl. crven adj. ~ pesma inno sacro. crtež disegno m.cirkus c tendone m. cisterna cisterna f. crvendać pettirosso m. cirkus circo m. civilni adj. crte lica lineamenti del volto. civil borghese m. budello m. Crnogorka montenegrina f. crpsti attìngere. dai capelli rossi. crkotina carogna f. bacio sonante. crep tégola f. curiti colare. crne kože negro. crevo intestino m. crvenilo rosso m. (red) riga f. montenegrino. crkveni adj. cmizdriti intr. cmok baciozzo m. debelo ~ intestino crasso. crveneti diventar rosso. sacro. civilizacija civiltà f. crtati disegnare. civilizovan adj. crnook adj. curi mu nos gli gócciola il naso. bačva curi la botte cola. morire dalle risa. Crnogorac montenegrino m. u glavnim crtama nelle lìnee principali. creva pl. a grandi tratti. nero. cucla pappatoio m. civilizzato. crtač disegnatore m. crtica lineetta f. crnokos adj. civilizzazione f. crveneti se rosseggiare. cokula zòccolo m. ~ obred liturgìa. tanko ~ intestino tènue. Crna gora Montenegro m.

strambo. ćevabdžija rosticcere m. cvekla barbabiètola f. la- mentarsi. cvileti gemere. garrire. cvrčati strìdere. ćar (dobit) guadagno m. ćelaviti intr. cvrčak cicala f. mugolìo m. mani se ćorava posla non immischiarti in quell’affare. ovaj je malo ~ questo ha un ramo di pazzia. cvetić fiorellino m. stravagante. cvrkutati cinguettare. ćelija (u zatvoru) cella f. veštačko ~ fiori artificiali. glabro. ćilim tappeto m. cviljenje gemito m. ćaskanje il chiacchierare. cantare. ć. cvet fiore m. cvetača (karfiol) cavolfiore m. ćaknut adj. piangere. ćaknutost stravaganza f.) domenica delle palme. ćirilica alfabeto m cirìllico. stramberìa f. ćevabdžinica rosticcerìa f. cvrkut cinguettìo m. Cveti (crkv. ćaskati intr. buket ~ mazzo di fiori. (u saću) alvèolo m. (u tkivu) cèllula f. fioretto m. (mast na vatri) sfriggolare. cvetati fiorire. di carne macinata ai ferri. ćošak (ugao) àngolo m. 323 . ćelava glava testa pelata. canto m. di carne allo spiedo. c (ci) f (palatale dolce). cvokotati (zubima) bàttere i denti. ćale (fam.ćošak cveće fiori m pl. ćevap pezetti m pl. garrito m.) papà m. chiàcchiere f pl. ćosav adj. ćelav adj. essere in fiore. diventare calvo. incalvire. cinguettare. ćevapčići polpettine f pl. cieco (o orbo) da un occhio. imberbe. ciarlare. fiorame m. Ć Ć Ć. ćilibar ambra f. calvo. ćorsokak vìcolo cieco m. chiacchierare. ćebe coperta f. ćorav adj.

tanti cervelli. čađav adj. čaj tè m. temperamento m. annoiarsi. ćutke adv. gumeni ~ canotto pneumàtico. sentirsi annoiato. anzi. mirne je ćudi ha un temperamento calmo. pentola di terracot- ta f. čarapica calzetta f. canotto m. caràttere m. (fig. ćumur (ugalj) carbone di legno m. čačkalica stuzzicadenti m. tacitamente. silenziosamente. ćup vaso m. musone m. ćutati intr. calzino m. č č. perfino. čarapa calza f. čak adv. vasetto m. incanto m. persino. barchetta f. takve je ćudi è fatto così. (smog) calìgine f. čaroban màgico. silenzioso. ćuretina carne di tacchino m. čangrizalo brontolone m. dare dei calci. ćufta polpetta f di carne al sugo. ~ ako anche se. ~ za spasavanje barca m di salvataggio. vivere miseramente. čamac barca f. ~ i kada.c (i) f ili m (palatale). imbarcazione f.) oca f. (čovek) capriccioso. ~ s spoljašnjim motorom fuoribordo m. čar fàscino m. koliko ljudi toliko ćudi tante teste. ćumez (kokošinjac) pollaio m. gorgheggiare. čajni di tè. ćudljiv adj. ćuran tacchino m. ceffone m. (životinja) ombroso. ćurlikati intr. ćuprija (most) ponte m. čamiti intr. ćuškati (gurati) spìngere col piede. č. incantevo- . čađ fuliggine f. fulliginoso. čačkati tr. ~ na vesla barca a remi. ćuška schiaffo m. tacere. čajnik teiera f. svući ~ levarsi le calze.ćud č ćud natura f. stuzzicare. kratka ~ calzetta f. ćutljiv adj. čamovina (jelovina) legno d’abete. motorni ~ barca a motore. obući ~ méttersi le calze. ~ ni neanche. 324 motoscafo m. ćurka tacchina f.

čeljusti fauci f pl. čedo bambino m. čeh ceco m. modesto. časovnik (sat) orològio m. časopis rivista f. doloroso. jedva čekam da. momentino m. čehinja ceca f. po ~ in base a che cosa. velenoso. discreto. biti na čelu essere alla testa. d’acciaio. stimare. čeljad (osobe) gente f. galantuomo m. čašica bicchierino m. (fig. to ti je na ~ questo ti fa onore. istante f. (sretan) felice. čep tappo m. a che scopo. čemu prn. onoratamente. čemeran adj. časovničar orològiaio m. amaro. čeoni adj. persone f pl. za ~ in un àttimo. čekanje attesa f. amaro.) follìcolo m. čarobni štapić bacchetta màgica f.. na čelu stola in capo alla tavola. častan adj. čarolija magìa f.. àttimo m. čas momento m. hvala! nema na ~ grazie! non c’è di che. onorevolmente. o ~ di che. časna reč! parola d’onore! častiti tr. časno adv. ~ čovek uomo d’onore. čekaonica sala f d’aspetto. čestit adj. čekić martello m. onorato. ček (bankovni) assegno m. čast onore m. aspettare. časak àttimo m. čeličan adj. isprazniti čašu vuotare il bicchiere. čelo fronte f. i intr. čempres cipresso m. čeona kost osso frontale.čestit le. meraviglioso. čekati tr. č 325 . prospero. (poštovanje) stima f. incantésimo m. (pošten) onesto. rispettàbile. affascinante. dignità f. frontale. čedan adj. kucnuo je njegov ~ è venuta la sua ora. česma fontana f.. si figuri. čaura (bot. čerga tenda f degli zìngari. vedra čela a fronte alta. attèndere. rispetto m. con onore. nekome u ~ in onore di qn. a che. (iskazivati čast) onorare. probo. spesso. d’onore. čaša bicchiere m. čest adj. pitanje časti questione d’onore. udarati čekićem maltellare. čelik acciaio m. za tili ~ in un batter d’occhio. onorévole.. bambina f. časna sestra suora. čeljust (anatom. (gostiti) offrire (da mangiare e bere). mazzuolo m. non vedo l’ora di.) mascella f. figùrati.) triste. ovaj ~ in questo momento. frequente. (od metka) bòssolo m.

čestitka congratulazione f. casto. (za čim) desiderare intensamente (qcs. bramosìa f. quadrangolare.) più spesso. čipka merletto m. čistač pulitore m. ~ pre quanto prima. čio adj. di chi. pulire. češka repubblica ceca f. ~ cipela lustrascarpe m.). čin (delo) atto m. spazzolare. (unutrašnje 326 . (nevin) puro. četvrtast adj. quadrùplice. appena che. činilac fattore m. pettinare. činjenica fatto m. četvrti adj. ~ za brijanje pennello m da barba. pizzo m. četkica (za zube) spazzolino m da denti. činiti tr.čestitati č (vredan) valente. četrnaest num. činija scodella f. četiri num. četnik guerigliero m (serbo). fatto m. češalj pèttine m. čim conj. ~ na želucu ùlcera gastritica. fare. funzionario m. čistina radura f. quadrato. quarantesimo. di frequente. činovnik impiegato m. čestitati intr. i tr. čistilište purgatorio m. amici cari. quaranta. vivace. (gest) gesto m. češljati tr. augurare. puro. češnjak (beli luk) aglio m. često adv. quattro. čigra tròttola f. ~ račun duga ljubav patti chiari. (vazduh) purificare. četkati tr. congratularsi. più di frequente. čežnja vivo desiderio m. velikodušan ~ un atto generoso. operare. quattórdici. čistiti tr. češki adj. azione f. čista voda acqua pura. autore m. činiti se sembrare. utvrditi činjenicu stabilire un fatto. quarto. četvorougao quadràngolo m. felicitazione f. četrdeset num. (bez mrlje) pulito. čeznuti intr. nettare. vigoroso. spesso. četvrtina un quarto m. četvorougaon adj. čir ùlcera f. parere. čiji prn. felicitare. četvrtak giovedì m. ceco. češće (compr. acconciare i capelli. ~ puta spesse volte. četverostruk adj. čioda spillo m. četrdeseti adj. četka spàzzola f. gradska ~ quartiere m. četa compagnia f. četrdesetak una quarantina f. četvrt un quarto m. di cui. augurio m. (za slikanje) pennello m. čist adj. fresco.

(neokaljanost) purità f. članarina quota f (d’associazione). čitko adv. (prašinu) spolverare. udire. stravagante m. čistokrvan adj. ~ neviđeno cosa mai vista. čobanin pastore m. intestino m. maschio m. (gramatički) artìcolo m. članak (u novinama) artìcolo m. ~ konj purosangue cavallo. tutto. (vazduha) purificazione f. (na ruci) nocella f. (čuđenje) stupore m. čestit ~ galantuomo m. čovečanstvo umanità f. poslovan ~ uomo d’affari. čulan adj.) (zadnje crevo) ano m. meraviglia f. čudna mi ~! che meraviglia! svako ~ za tri dana nessuna meraviglia dura più di tre giorni. čovečan adj. completo. prodigioso. meraviglia f. purosangue. čokolada cioccolata f. čudo (natprirodna pojava) miracolo m. čulni organi òrgani del senso. puramente. nettamente. socio m. (probavnih organa) purgazione f. curiosamente. čizma stivale m. udibile. čovek uomo m. gènere m umano. čuti tr.. polso m. stranamente. čmar (anatom. sensuale. (jur. čišćenje pulitura f. čistoća nettezza f.. intero. pulitezza f. starsene accoccolato. sorpresa f.. čitati tr. čitalac lettore m. non c’è da meravigliarsi che.) articolo m. čuditi se meravigliarsi. giuntura f. čupa (pramen kose) ciuffo m. čudno adv. umano. lèggere. čitav adj. per- č 327 . leggibilmente. piegarsi sulle gambe. čudak uomo m bizzaro. (zglavak) articolazione f. član membro m. stupirsi. i intr.. retto m. čudovište mostro m. accoccolarsi. čulo senso m. bizzaramente. čuđenje stupore m. čitaonica sala f di lettura. čudan adj. meraviglioso. miracoloso. uomo m strano. nettatura f. čujan adj. čorba brodo m. percettìbile. (prašine) spolveratura f. čudesan adj.. (neobična pojava) prodigio m. čupanje (dlaka) pelatura f. (gležanj na nozi) noce f del piede. curioso. strano.čuti organe) purgare. sentire. bizzarro. čučati intr. nije ~ da. (prsta) falange f. castità f. čisto adv. depilazione f.

dahtati intr. cura f. in avanti. čvrst adj. duro. čvor nodo m. dalek adj. aver cura di. dan giorno m. (tvrd) sòlido. più lontano. i ~ je anche se fosse. solidità f. custodire. lontano. ansante. ovih dana in questi giorni. sbuffare. čuvanje custodia f. sóffio m. čuti se sentirsi. dakle conj. certamente. di certo. daleko adv.d (di) f ili m. d. lontano. mùscolo m. ~ za danom giorno per giorno. za koji ~ tra qualche giorno. budući ~ perché. da conj. perché. bez ~ affannato. (slušati) ascoltare. distante. signora f. avanti.). remoto. stradale). (nepomičan) fisso. vigilare. vigilanza f. svaki ~ ogni giorno. guardia f. respiro m. 328 dalje adv. ancorché.čuti se D cepire. D. damast damasco m. (jak) forte. daljina lontananza f. salvaguardia f. čuvati tr. daljinski adj. D D. tutela f. e così via. čuvati se guardarsi.) eccètera (ecc. se. čvrstoća durezza f. i tako ~ (itd. ~ mrtvih giorno di morti. došao je bez ~ arrivò tutto ansante. neki ~ l’altro giorno. sebbene. distanza f. dalekovod elettrodotto m. conservazione f. dagnja cozza f. affinché. tako se ne može ~ così non si può andare avanti. preko . iz daljine da lontano. dadilja bambinaia f. più in là. fiatto m. (celi) ~ giornata f. per. dama dama f. daktilografija dattilografìa f. sicuro. ma ~ benché. čuvar custode m. dunque. fermo. čvorište nodo m (ferroviario. naturalmente. guardiano m. ansare. pre tri dana tre giorni fa. dah àlito m. lìnea di alta tensione. daljinsko upravljanje comando a distanza. dakako adv. qualora. koji je danas ~? che giorno è oggi? danas je ~ žena oggi è la giornata della donna.

presente m. debljina (stvari) grossezza f. darovit adj. tempo presente. dečak ragazzo m. strangolare. darežljiv adj. difettoso.). današnji adj. šahovska ~ scacchiera f. D 329 . daviti se (utapati se) annegare. dote f. daviti tr. deca bambini m pl. ingrassare. decenija decènnio m. danonoćno adv. davno molto tempo fa. giovanotto m. darivanje il donare m. d’ingegno. dečiji adj.) disposizione f. davni adj. dandanas adv. (krupan) grosso. daj! sù! ne da mi se non ho voglia. al giorno d’oggi. davnina antichità f. defekt (nedostatak) difetto m.)dàttero m. (kvar) guasto m. današnje novine i giornali d’oggi. fanciulli m pl. daska tàvola f.) dativ. di giorno. davljenik annegato m. ~ za sečenje mesa tagliere m. oggidì. dati tr. današnjica il presente m. ~ u najam noleggiare. (gušiti se) soffocarsi. (fig. talento m. generoso. donare. dar dono m. diurno e notturno. danju adv. spessore m. ingrossare. ~ u najam dare in affitto. decembar dicembre m. il regalare m. davanje il dare m. pieno di talento. datum data f. po danu di giorno.) trampolino m. dativ (gram. dapače adv. regalare. ~ na znanje far sapere. datula (bot. il consegnare m.defektan dana durante il giorno. oggi. consegnare. debeo adj. infantile. antico. porgere. darovati (pokloniti) intr. debata (rasprava) discussione f. tempi remoti. danas adv. (fig. divenir grosso. ingegnoso. anzi. defektan adj. (ljudi) grassezza f. dašak soffio m. permettere. figli m pl. affittare. odierno. giorno e notte. danonoćni adj. donazione f. asse f. somministrazione f. ~ sve od sebe méttere tutto il proprio impegno (in qcs. deblo (stablo) tronco m. corpulenza f. dare. omaggio m. deda mraz nonno inverno m. deda nonno m. guasto. odskočna ~ pedana f. d’oggi. grasso. debljati intr. perfino. regalo m.

deo parte f. fatto m. separazione f. condivìdere. delegacija delegazione f. demonstrant dimostrante m.) desna ruka braccio destro. divìdere. i intr. dieci. fare effetto. detalj particolare m. deklinacija declinazione f. attività f. (trg. deminutiv diminutivo m. deterdžent detersivo m. attivo. desert dessert m. ~ roman romanzo giallo. capitare. carinska ~ dichiarazione doganale. demokratija democrazìa f. dekoracija decorazione f. dešavati se succedere.) gengiva f. accadere. deklinirati tr. deklaracija dichiarazione f. spartire. nagrada za životno ~ premio per l’insieme dell’opera. romanzo poliziesco. desetina un dècimo m. derati se gridare. disidratare.definitivan D definitivan adj. desna strana puta corsìa destra. detelina trifoglio m. deljenje divisione f. delikatan adj. deseti adj. deoničarski adj. parzialmente. distribuzione f.) azione f. investigatore m. operazioni f pl. deklarisati tr. detektivski adj. investigativo. declinare. decorare. deset num. dècimo. in parte. delovanje azione f. azionario. desno adv. efficacia f. òpera f. detektiv agente m. dettaglio m. (odeću) logorare. agire. dichiarare. delovati intr. delicato. dekorisati tr. a destra. parziale. (fig. dêsni f pl (anatom. (guliti) scorticare. delotvoran adj. derati stracciare. deoničarsko društvo società per azioni. umetničko ~ òpera d’arte. desna strana finaco destro. effetto m. demonstracija dimostrazione f. fanciullo m. desni adj. delimično adv. delimičan adj. dete bambino m. deformacija deformazione f. 330 . efficace. strillare. definitivo. capitare. accadere. operare. deliti tr. sociale. delatnost attività f. delo lavoro m. konac ~ krasi il fine corona l’opera. dehidrirati tr. urlare. deonica porzione f. destro. delfin delfino m. desiti se tr. (obalu) corródere. distribuire. deliti se divìdersi. succèdere. separarsi. operosità f.

far fumo. (fig. (fig. devetnaest num. dirigent direttore m d’orchestra.) commuòvere. affumicare.) sul vivo. làurea f. novantèsimo. dimnjak camino m. ansimare. devetnaesti adj. diciannovèsimo. deveti adj.). novanta. decimonono. diskretan adj. dimničar spazzacamino m. commovente. deviza (strana valuta) divisa f. dijagonalan adj.diskretan detinjstvo infanzia f. dirati tr. dimenzija dimensione f. togliere. devojka ragazza f. dezerter disertore m. dijalog diàlogo m. devet num. diploma diploma m. diagonale. ~ zastavu alzare la bandiera. (uzeti) prendere. diskoteka discoteca f. fanciulla f. diplomirati prèndere la làurea. prijatelj iz detinjstva amico d’infanzia. disciplina disciplina f. dijamantski adj. ciminiera f. ~ koga u živac toccare (qn. dirnuti toccare. di diamante. u ~ detinjstvu da pìccolo. dijeta dieta f. direktor direttore m. mandar fumo. fumaiolo m. di servizio. deva (kamila) cammello m. dimiti intr. disati intr. dettare. nono. informazione f falsa. dežuran adj. dijalekt dialetto m. alzarsi. devedeset num. respirare. e tr. devetnaesti vek l’Ottocento m. dijagnoza diàgnosi f. essere di servizio. diplomatski adj. dići se levarsi. di turno. D 331 . devojčica ragazzetta f. dezinformacija disinformazione f. diktator dittatore m. sollevare. ~ glavu alzare la testa. (geslo) divisa f. ~ teško ansare.) ~ prašinu sollevar pólvere. di turno. ~ ruku na sebe attentare alla propria vita. laurearsi. riservato. diplomàtico. dinja melone m. alzare. dijamant diamante m. (ukloniti) rimuovere. diktirati tr. diciannove. toccare. disanje respirazione f. dežurati intr. discreto. nove. diktat dettato m. ~ koga u srce toccare il cuore (a qn. dim fumo m. dinar dinaro m. devedeseti adj. sollevarsi. dići levare. dirljiv adj. ~ vojsku méttere in piedi un esèrcito.

època f. dobaciti tr. dobitak guadagno m. ~ rat vincere la guerra. diskutovati intr. divlja biljka pianta selvàtica. su qcs). delizia f. svakodnevni quotidiano. gigantesco.). diskusija discussione f. il vincere m. procurare. feroce. magnificamente. dobaviti tr. di qcs. peluto. divan adj. do da . buono. dlakav adj. procacciare. (fig. ottenere. pa ~ va bene. meravigliosamente. fino a. buono. magnifico. divljački adv. dizati tr. meraviglioso. dobar adj. divlji adj. opšte ~ bene pùbblico. adv.) zòtico. državno ~ bene demaniale. četiri godišnja doba le quattro stagioni. fornire. godišnje ~ stagione. podere m. del giorno. dno fondo m. dlaka pelo m. za tvoje ~ per il tuo meglio. buonario. d’ìndole buona. selvatico. divno adv. zrelo ~ età virile. u svako ~ in ogni tempo. alzare.. divota meraviglia f. prudentemente. selvaggio. selvaggiamente. hidraulična ~ sollevatore idràulico. bene m. splèndido. sollevare. do prp.. doba età f. potrošna dobra beni di consumo. materijalna dobra beni materiali. dobrodošlica il benvenuto m. vrlo ~ benìssimo. incantevole. divljač selvaggina f. 332 . vrlo ~! benissimo! ~ došao! ben venuto! 2. e intr. divlja životinja animale feroce. divlja mačka gatto silvestre. quotidiano m. biti iste dobi essere di stessa età. dobroćudan adj. nezrelo ~ età verde. peloso. guadagnare. diurno. tempo m. giornaliero. dlan palmo m.diskretno D diskretno adv. dobijanje il guadagnare m.. gettare. diario m. div gigante m. profitto m. ~ red ordine del giorno. dizalica carrùcola f. ~ dan! buon giorno! ~ jutro! buon giorno! buon matino! ~ veče! buona sera! u dobru i zlu nella buona e nella mala sorte. colossale. a. ricévere. stupendo. ~ (televizijski) telegiornale.. divovski adj. dobitnik vincitore m. od. conseguire. dnevni adj. bene. provvedere. discùtere (o nečemu qcs. dobiti tr. dobro 1. dnevnik giornale m. građevinske dizalice ascensori edili. diviti se ammirare (čemu qcs. barbaro. con discretezza. biti dobre volje essere di buon umore. era f.

infatti. dokle adv. appuntamento m. dogoditi se accadere. accogliere. ozioso. avvenire. dokon adj.). assegnare. volontario. dobrovoljac volontario m. dokument documento m. oziosità f. giù. convenire. venire. addottorarsi. dođi ova­ mo! vieni qua! dodatak aggiunta f. dobrovoljan adj. veramente. spontàneo. umanitario. venir a sapere. sino a che. ~ duboku starost raggiùngere una grande età. prendere la làurea. dogovoreno! d’accordo! dohvatiti (uhvatiti) pigliare. succèdere. pervenire. doleteti intr. dolazak arrivo m.dole dobrota bontà f. dojadilo mi je da čekam sono stuffo di aspettare. accidente f. giungere. appendice f. dokolica ozio m. dolina valle f. tocco m. infastidire. dočuti tr. davvero. doktorat dottorato m.) relazione f. dobrotvoran adj. supplemento m. afferare. agio m. dokaz prova f. discùtere (qcs. dolar dòllaro m. intendersi. stufare. dočuo sam mi è venuto agli orecchi. toccare. dokumentaran adj. mentre. dodeliti tr. capitare. fino a quando? ~ god fino a che. benèfico. dojenje allattamento m. dole adv. abbasso. očigledan ~ prova evidente. (postići) raggiùngere. dočekati tr. doktorirati intr. doista adv. capitare.). dar noia. arrivare. documentario. argomento m. (lekar) medico m. arrivare. finché. doktor dottore m. (fig. venuta f. trattare (qcs. ho sentito dire. laurearsi. dok conj. dogovarati se mettersi d’accordo. dodati tr. dojaditi intr. doček accoglienza f. (u jelu) additivo m. dodirnuti tr. dolaziti intr. arrivare a volo. aspettare. D 333 . convegno m. dodir contatto m. finché. tempo lìbero. disoccupato. giùngere. događaj avvenimento m. laureato m. làurea f. dogovor (sporazum) accordo m. doći venire. evento m. ricevimento m. aggiungere. dobrotvorno društvo società di beneficienza. combinare. dogovoriti se méttersi d’ac- cordo. ricévere.

arrivare. complementare. dopisivati se scrìversi. dosetiti se riccordarsi. simpàtico. doplivati intr. supplementare. donji adj. domišljat adj. venire in mente (qcs.) dosetljiv adj. arrivare a nuoto. doslovan adj. letterale. dosaditi annoiare (qn. dopadljiv adj. dopustiti perméttere. (uspeti) riuscire. far colazione. domar portinaio m. spedire. familiare. concessione f. paese nativo. dopuna complemento m. concèdere.). supplemento m. domaćin padrone m di casa. dosetljivost ingegnosità f. dosađivati annoiare (nekome qn. fastidioso. arguto. dospeti finire. fino ad un certo punto. dosada noia f. domaća mačka gatto doméstico. domaći adj. noiosamente. ~ čega ricordarsi (di qcs. doneti tr. noioso. domovina patria f. doručkovati tr. spirito m. dopisnik corrispondente m. venire a noia (a qn.dom D dom casa f. doputovati intr. ingegnoso. doplata pagamento m addizionale. donekle adv. di casa.). dopadati se piacere. terminare. trasportare. recapitare. dopuniti riempire. spiritoso. dopis lettera f. abbastanza. dopušten adj. dopuštenje permesso m. casalingo. a qn. (prav.) scadere. dosadno adv.). ~ prevod traduzione latterale. ingegnoso. carino. consentire. dospeva plaćanje scade il pagamento. nativo m del paese. domorodac indigeno m. condurre. padrona f di casa. domaćinski adj. doručak (prima) colazione m. supplemento m. aborigeno m. inferiore. completare. permesso. dopustite! permetta! dopustite da kažem mi lasci dire. inventivo. portare. dopisivanje corrispondenza f. dopunski adj. focolare m. essere in corrispondenza con qn. piacevole.). domèstico. dosta! 334 . fastidio m. più basso. dopremiti tr. domaćica casalinga f. (dozreti) maturare. (nacionalni) nazionale.). dosadan adj. dosta adv. spiritoso. e intr. accòrgersi (di qcs.

(ulepšati) acconciare. dignitoso. dozlogrditi divenire insopportàbile (qcs. mio tesoro. passare (qcs. fino a quel punto. consegnare. doživotan adj. raggiùngere. nije ~ non basta. drage volje volentieri. caro. meritévole. rispettivo. ~ mi je ne ho piacere. dostići intr. dostupan adj. draga diletta f. maturare.). (fig. doživljaj avvenimento m. dovoljan adj. dovršen adj. finito. a qn.) alimentazione f di corrente. doživotni član socio perpètuo. ~ u zabludu trarre in inganno. avventura f. dramatičan adj. degno. relativo. (elektr. perméttere. dramatizovati tr. finire.) sfiorare. arrivederci! arrivederla! doviknuti chiamare con un grido. dovršiti tr. a tal punto. abastanza. soddisfacente. dostignuće conseguimento m. terminato. dotaći toccare. stimàbile. doznati venir a sapere. drago adv. mi fa piacere. gridare. ~ uspeh avere successo. ~ u pitanje méttere in dubbio. ~ moja cara mia. doživeti vivere (fino a). dotični adj. dovesti tr. draga (dolina) valle f. dostojan adj. vratiti milo za ~ rèndere pan per focaccia. licenza f. prezioso. a vita. recapitare. doterati (usavršiti) completare. drammàtico. dozvoliti tr. dragocen adj. apprendere. sufficiente. risultato m. doviđenja excl. dovoljno adv. dovod (cevi) conduttura f. ~ do prosjačkog štapa ridurre alla miseria. dozreti intr. concernente. accessìbile.dramatizovati basta! ~ mi je toga! ne ho abbastanza! mi basta! dostava consegna f. gioiello m. drammatizzare. perfezionare. dostojanstven adj. dozvola permesso m. diletto. adornare. condurre.). drama dramma m. raggiungibile. piacévole. D 335 . dotaći se (čega) toccare. bastante. dotle adv. dragulj pietra f preziosa. ~ poštovanja rispettàbile. dostaviti tr. ~ u red méttere in órdine. (goriva) alimentazione combustìbile. terminare. drag adj. di facile accesso.

draž

D

draž fàscino m; attrattiva f. dražestan adj. grazioso, carino, delizioso. dražesno adv. graziosamente. dražiti stimolare, eccitare, irritare; provocare. dremati sonnecchiare, dormicchiare. drevan adj. antico. drhtati intr. tremare, frèmere. drmati scuotere, agitare. drška (ručka) manico m. drug amico m, compagno m, collega m; socio m; bračni ~ consorte m. drugačiji adj. diverso, differente. drugi adj. secondo; ~ put un’altra volta; s druge strane d’altra parte; to je nešto drugo è un’altra cosa. drugo adv. in secondo luogo, secondariamente. drum strada f. društven adj. sociale, della società. društvo società f; compagnia f. družina compagnia f. drven adj. di legno, legnoso. drvo àlbero m; legno m. drvored filare m (di àlberi); viale m. drvorez incisione f in legno. drvoseča falegname m, boscaiolo m, taglialegna m. drzak adj. sfacciato, prepotente.

držak (ručka) mànico m. držati (imati u rukama) tenere; ~ koga u napetosti tenere uno sulla corda; ~ koga za reč prendere uno in parola; ne ~ reč non mantenere la parola; ~ jezik za zubima tenere la lingua a posto; ~ korak andare a passo; držim da je pravedno ritengo giusto; ~ mnogo do sebe avere grande opinione di sé; držim mnogo do toga ci tengo molto. držati se (pridržavati se) attenersi; drž’ se! su! državni adj. statale. dubina profondità f. dubok adj. profondo, (glas) basso. duboko adv. profondamente. dućan bottega f; negozio m. dug1 (dugačak) adj. lungo. dug2 débito m. duga arcobaleno m. dugo adv. lungamente, a lungo. dugotrajan adj. di lunga durata; dugotrajno mleko latte a lunga conservazione. dugovati dovere, essere debitore (di qcs.). duh spìrito m. duhovit adj. spiritoso; ingegnoso. duhovitost spirito m; arguzia f. duhovni adj. spirituale; intellettuale; religioso; ~ život vita spirituale; duhovna muzika mù-

336

dvoumiti se

sica sacra. Dunav Danubio m. dunja cotogna f (plod); cotogno m (stablo). dupli adj. doppio. duplikat duplicato m. duriti se fare il muso. duša ànima f; nema ni žive duše non c’è ànima viva; on je ~ od čoveka è un uomo tutto cuore; srodne duše ànime gemelle; dušo moja! tesoro mio! duševan adj. spirituale; intellettuale; duševni mir tranquillità d’ànima. duševno adv. spiritualmente, intellettualmente. duvan tabacco m. duvaniti (pušiti) fumare. duvati tr. soffiare; spirare. dužan (koji ima dugove) adj; debito; biti ~ nekome essere debitore (di qn.); (obavezan) obbligato; ni kriv ni ~ affatto innocente, senza la mìnima colpa. dužina lunghezza f. dužnik debitore m. dužnost dovere m; obbligo m; incàrico m.

dva num. due; ~ i ~ su četiri due più due fa quattro. dvadeset num. venti. dvadesetak una ventina f. dvadeseti adj.ventesimo; ~ vek il Novecento, sècolo ventesimo. dvanaest num. dódici. dvanaesti adj. dodicèsimo. dvoje due, due persone. dvojezičan adj. bilingue. dvoličan adj. falso. dvopek biscotto m, pane biscottato m. dvor corte f; palazzo m. dvorac castello m. dvorana sala f, aula f; balska ~ sala da ballo; ~ za gimnastiku palestra; svečana ~ (na fakultetu) aula magna; (medic.) operaciona ~ sala operatoria. dvorište cortile m. dvoriti tr. e intr.(služiti) servire. dvospratan adj. a due piani. dvostruk adj. doppio, dùplice. dvoumiti se intr. esitare, avere dei dubbi, stare incerto o irresoluto.

D

337

Đ, đ

Đ
Đ, đ (gi) f ili m (palatale dolce). đački adj. da studente, studentesco; studentski dom casa dello studente. đak studente m, scolaro m. đakon diàcono m. đakonija (poslastica) leccornìa f. đavo diàvolo m, demonio m; do đavola! al diàvolo! sve je otišlo do đavola è andato tutto in malora. đavolak diavoletto m. đavolast adj. (vragolast) furbo, birichino, scherzoso. đavolski adj. diabòlico; satànico. đerdan (deo narodne nošnje) collana f. đipati intr. saltare (di gioia) saltellare, balzare. đipiti intr. (skočiti) fare un salto, sobbalzare; ~ iz sna destarsi di soprassalto. Đorđe giorgio m. đubre letame m, concime m; (fig.) carogna f; stronzo m. đubrište letamaio m, concimaia f. đubriti tr. concimare, letamare. đubrivo concime m; veštačko ~ concime artificiale. đurđevak mughetto m. Đurđevdan festa di San giorgio. đuveć tegame m (di terra cotta).

Đ


dž, dž g (i) f ili m (palatale). džabe adj. (besplatno) gratis; (uzalud) invano. džak (vreća) sacco m. džamija moschèa f. džangrizav adj. fastidioso; mordace; mai contento. dželat (krvnik) boia f.
338

džem (engl. jam) conserva f di frutta, marmellata f. džemper maglia f, maglione m, giaccamaglia f. džentlmen gentiluomo m, signore m. džep tasca f. džeparac denaro per le spese

eksperimentalan

minute, paghetta f. džeparoš borsaiolo m. džepni adj. da tasca, tascàbile; ~ nožić temperino; ~ knjiga libro da tasca; džepna baterija lampadina tascàbile f. džezva caffettiera f. džigerica fegato m. džin (div) gigante m.

džinovski adj. (divovski) gigantesco. džip (engl. jeep) gip f inv, fuoristrada f. džokej (profesionalni jahač) fantino m; jockey. džudo (rvački sport) judo m. džukela (prezir.) cagnaccio m. džungla (engl. jungle) giungla f.

E

E
E, e e, e f ili m. e! eh! be’! efekat effetto m; risultato m. efektivan adj. (stvaran, realan) effettivo, reale. efikasan adj. efficace. efikasnost efficacia f. Egejsko more Mare egèo m. Egipat egitto m. egipatski adj. egiziano. egipćanin egiziano m. egoista (sebičnjak) egoìsta m. egoizam egoìsmo m. egzaktan adj. (tačan) esatto; egzaktne nauke scienze esatte. egzekucija (pogubljenje) esecuzione f. egzistirati intr.esìstere. egzotičan adj. esòtico. ej! excl. ehi! eh! ekipa squadra f. ekologija ecologìa f. ekonomičan adj. econòmico. ekonomično adv. economicamente. ekonomija economìa f. ekonomista economìsta m. ekonomski adj. econòmico. ekran schermo m. ekscentričan adj. eccèntrico; (fig.) (ćudljiv, nastran) bizzaro, stravagante. eksces (izgred) eccesso m. ekskluzivan adj. esclusivo. ekskurzija escursione f. ekspedicija (otpremanje) spedizione f; naučna ~ spedizione scientifìca. ekspeditivan adj. speditivo, sbrigativo. eksperiment esperimento m. eksperimentalan adj. speri339

eksperimentisati

E

mentale. eksperimentisati tr. e intr. sperimentare, fare esperimenti. eksploatacija sfruttamento f. eksplodirati intr. esplòdere; scoppiare. eksplozija esplosione f. eksponat oggetto esposto m, campione m. ekspres adv. espresso. eksportni adj.(izvozni) d’esportazione. ekspres adv. espresso. ekstravagantan adj. stravagante. ekstreman adj. estremo m. ekvator equatore m. elan (polet) slancio m, entusiasmo m. elegancija eleganza f. elegantan adj. elegante. električan adj. elèttrico; električni uređaj impianto elèttrico; električni prekidač interuttore elèttrico. električar elettricista m. elektrika (struja) elettricità f. elektromotor elettromotore m, mottore elèttrico. elektronika elettrònica f. elektronski adj. elettronico; ~ mozak cervello m elettrònico. elektrotehnika elettrotècnica f. element elemento m. elementaran adj. elementare; elementarne nepogode calamità

naturali f pl. eliminisati tr. eliminare. emajl (gleđ) smalto m; ~ lak vernice a smalto. emigracija (iseljenje) emigrazione f. emisija emissione f; (radio) trasmissione f. emitovati tr. eméttere. emocija (uzbuđenje) emozione f; (ganuće) commozione f. emocionalan adj. emozionante, commovente; emotivo. enciklopedija enciclopedìa f. energičan adj. enèrgico. energično adv. energicamente, in modo enèrgico. energija energìa f; atomska ~ energìa atomica. Engleska Inghilterra f. engleski adj. inglese. Englez inglese m. eno adv. ecco; eno ga eccolo! epidemija epidemìa f. epizoda episodio m. epoha època f. era era f, epoca f. erotičan adj. eròtico. erupcija eruzione f. esej saggio m. esencijalan adj. essenziale. estetika estètica f. estetski adj. estètico. etapa tappa f; fase f. etika etica f. etiketa etichetta f.

340

fašista

etimološki adj. etimològico. eto adv. excl. ecco; ~ vidiš! eccoti! te l’ho detto. evakuacija evacuazione f; ~ stanovništva evacuazione della popolazione. evakuisati tr. evacuare.

eventualan adj. eventuale. eventualno adv. eventualmente. evidencija evidenza f. evidentan adj. evidente. evo! adv. excl. ecco! Evropa europa f. evropski adj. europèo.

F
F, f F, f (effe) f ili m. fabrički adj. di fàbbrica. fabrika fàbbrica f. faksimil fascimile m inv. faktor fattore m. faktura elaborazione f; (račun) fattura f. fakturisati tr. fatturare. fakultet facoltà f; Filozofski ~ Facoltà di lèttere e filosofìa. faličan adj. (lažan) falso. faliti intr. (nedostajati kome) mancare; (pogrešiti) sbagliare; malo je falilo da ... ci mancò poco che ....; još nam je to falilo! ci mancava anche questa! falsifikat falsificazione f. falš adj. (pogrešan) errato, sbagliato; (lažan) falso. familija famìglia f. familijaran adj. familiare. famozan adj.(čuven) famoso. fanatik fanàtico m. fanatizam fanatismo m. fantastičan adj. fantàstico. fantastika fantasticheria f; naučna ~ fantascienza f . fantazija fantasìa f. fantom fantasma m. far faro m; lanterna f del porto; (reflektor) riflettore m. faraon faraone m. farba (boja) colore m, tinta f. farbati intr. colorire, colorare, tìngere. farma fattorìa f. farmaceut farmacista m. farmacija farmacìa f. farsa farsa f. fasada facciata f. fascikla cartella f. fascinantan adj. affascinante, fascinoso. fascinirati tr. (očarati, opčiniti) affascinare. fašista fascìsta m.

F

341

fašistički

F

fašistički adj. fascìsta. fašizam fascismo m. fatalan adj. fatale; fatalna greška un errore fatale. fauna fauna f; flora i fauna la flora e la fauna. fazan (zool.) fagiano m. februar febbraio m. federacija federazione f. federativni adj. federativo. feferon (ljuta paprika) peperone m, peperoncino m. fen asciugacapelli m inv. fenomenalan adj. fenomenale. fenjer fanale m. fer adj. (pošten, ispravan) corretto. ferijalni adj. di vacanze. fermentacija (vrenje) fermentazione f. festival fèstivàl m. feudalizam feudalismo m. figura figura f. figurativan adj. figurativo. fijasko (neuspeh) fiasco m. fiksirati tr. fissare (qcs.) fiksni adj. fisso; fiksna ideja idea fissa, fissazione f. fiktivan adj. (zamišljen) fittizio; (tobožnji) preteso, finto. filatelija filatelìa f. filatelista filatèlico m. file feletto m. filharmonija orchestra f filarmònica, società f filarmonica. film film m inv; pellìcola f, nemi

~ film muto; igrani ~ lungometraggio; reklamni ~ film propagandstico. filmski adj. cinematogràfico; filmsko platno schermo m. filolog filòlogo m. filologija filologìa f. filološki adj. filològico. filozof filòsofo m. filozofija filosofìa f. filozofski adj. filosòfico; Filozofski fakultet Facoltà di lèttere e filosofìa. fin adj. sottile; fino; garbato; di belle maniere; delicato, sottile; fina izrada lavoro fino; veoma ~ sopraffine. finalan adj. finale. finansije finanze f pl. finansijski adj. finanziario. finoća finezza f; sottigliezza f; purezza f; delicatezza f. finski adj. finlandese. firentinski adj. fiorentino. firma ditta f; impresa f. fiskultura cultura fìsica f. fizičar fìsico m. fizički 1. adj. fisico. 2. adv. fisicamente. fizika fìsica f. fizioterapeut fisioterapista m. flaster cerotto m. flauta (muz.) flauto m. flota flotta f. fluorescentan adj. fluorescente. fobija fobìa f.

342

futur

folklor folclore m. folklorni adj. folclorìstico. fond (trg.) fondo m; penzijski ~ fondo delle pensioni; rezervni ~ fondo di reserva. fonetski adj. fonètico. forma (oblik) forma f; biti u dobroj formi essere in forma; biti van forme essere giù di forma. formalan adj. formale. formalnost formalità f; bez formalnosti senza complimenti; to je puka ~ è una sémplice formalità. format formato m. formiranje formazione f. formula fòrmula f. formular mòdulo m; ispuniti ~ compilare un mòdulo. fosfor (hem.) fòsforo m. fosil fòssile m. fotelja poltrona f. fotoaparat màcchina fotografica f. fotograf fotògrafo m. fotografija fotografìa f. fotografisati tr. fotografare; scattare (fare) una fotografìa. fotokopija fotocopia f. fotoreporter fotocronista m; fotoreporter m. fraktura (prelom) frattura f. Francuska Francia f. francuski adj. francese; fran-

cuski jezik il francese. Francuz francese m. fratar frate m. fraza frase f. frazeologija fraseologìa f. frekvencija frequenza f. freska affresco m; slikati freske dipìngere ad affresco; oslikati freskama affrescare. frizer parrucchiere m. frizirati tr. (češljati) pettinare; acconciare i capelli. frizura pettinatura f. frižider frigorìfero m. frontalan adj. frontale; frontalni sudar urto frontale. frontalno adv. frontalmente. frotir (peškir) asciugamano m di spugna. frula (folkl.) pìffero m; zampogna f; (muz.) flauto m. fudbal calcio m. fudbaler calciatore m; giocatore di calcio. fundamentalan adj. fondamentale. funkcija funzione f. funkcioner funzionario m. furnir (drvena oplata) impiallacciatura f. futrola astuccio m; fòdero m (za mač). futur (gram.) futuro m.

F

343

G, g

g
G, g, G, g (gi) f ili m. gaćice (muške) mutande f pl; (ženske) mutandine f pl; kupaće ~ mutandine da bagno. gadan adj. schifoso, sconcio, ributtante; nauseante; (prljav) sporco. gaditi se far schifo; puževi mi se gade le lumache mi fanno schifo. gadno adv. schifosamente, sconciamente; (fig.) terribilmente. gađati tr. e intr. mirare; colpire; tirare; ~ kamenom tirare il sasso (contro). gajde zampogna f. gajenje coltivazione f; ~ cveća floricultura f. gajiti coltivare; allevare; ~ biljke coltivare piante; ~ nadu nutrire la speranza. galaksija (Mlečni put) galàssia f, via f làttea. galama schiamazzo m. galamiti intr. far chiasso. galeb gabbiano m. galerija gallerìa f; ~ slika gallerìa di pittura. gamad insetti m pl nocivi; rettili m pl vermi. ganuti tr. commuòvere, destare compassione, toccare il cuore a qn; ~ koga do suza intenerire fino alle làcrime. ganjati tr. inseguire, perseguitare. gar (čađ) fulìggine f; (pepeo) cénere f. garancija garanzìa f; fabrička ~ garanzìa di fàbbrica. garaža rimessa f, autorimessa f. garderoba guardaroba m; (na stanicama) depòsito m bagagli. garnitura fornimento m, guarnitura f; ~ alata completo di utensili. garsonjera quartierino m; alloggetto m. gas (plin) gas m inv. gasiti spègnere, estìnguere; ~ kreč spègnere la calce; ~ žeđ dissetarsi, spegnere la sette. gasiti se estìnguersi. gašenje estinzione f, spegnimento m; aparat za ~ estintore. gavran corvo m. gazda padrone m. gazdarica padrona f. gaziti tr. calpestare, premere

g

344

glas

coi piedi; ~ vodu sguazzare; zabranjeno je ~ po travi è vietato calpestare l’erba. gde adv. dove; ~ bilo in qualunque luogo; ~ god dovunque. general generale m. generalni adj.generale m. genetički adj. genètico. genetika genètica f. genijalan adj. geniale. genije genio m. geografija geografìa f. geografski adj. geogràfico. geologija geologìa f. geslo motto m; divisa f, slogan m inv. gest gesto m, atto m. gibanje moto m, movimento m, agitazione f. gibati se muòversi, agitarsi. gigant (div) gigante m. gimnastički adj. ginnàstico; gimnastička dvorana palestra f. gimnastika ginnàstica f. gimnazija licèo m. ginekolog ginecòlogo m. ginuti intr. perire; venir meno; ~ za kim (ili za čim) strùggersi per qn (o qcs.). gipkost flessibilità f, elasticità f. gips gesso m. gitara chitarra f. glačanje (poliranje) levigatezza f; lucidatura f; (peglanje) stiratura f. glačati tr. (polirati) levigare, li-

sciare; lucidare; polire; (peglati) stirare. glad fame f; umirati od gladi morir di fame. gladak adj. liscio; polito; levigato. gladan adj. affamato; biti ~ aver fame; sit gladnom ne veruje corpo satollo non crede al digiuno, pancia piena non crede a pancia vuota; ~ kao vuk ho una fame da lupo. gladovati intr. essere affamato, soffrire la fame; (fig.) vivere a stento. glagol verbo m; pomoćni ~ verbo ausiliare; prelazan ~ verbo transitivo; neprelazan ~ verbo intransitivo. glagolski adj. verbale; ~ pridev participio m; ~ prilog gerundio m. glas (u govoru) voce f; (o instrumentu) suono m; (polit.) voto m; (vest, novost) voce f, notizia f; (ugled) fama f, riputazione f; tihim glasom a bassa voce; jak ~ voce forte; poznati po glasu conoscere alla voce; u dva glasa a due voci; pravo glasa diritto elettorale; ~ protiv voto contrario; širi se ~ corre fama; proneo se ~ si sparse la voce; kruže glasovi si dice; nema mu ni traga ni glasa non si fa vivo; na dobrom je glasu

g

345

glasač

g

celebre, famoso; na zlom glasu famigerato; uživati dobar ~ goder fama, essere in riputazione; dobar glas daleko ide a zao još dalje le cattive nuove vólano. glasač votante m. glasan adj. sonoro; forte. glasanje votazione f; javno ~ votazione per voto palese; suzdržati se od glasanja astenersi dal voto. glasati intr. votare. glasnik messaggero m; (list) gazzetta f, bollettino m; Službeni ~ gazzetta ufficiale. glasno adv. ad alta voce, forte. glatko adv. in modo liscio; correntemente; proći ~ passarla liscia. glava testa f, capo m; od glave do pete dal capo ai piedi; udarac glavom (u fudbalu) colpo di testa; pognute glave a capo chino, a capo basso; uzdignute glave a testa alta; mudra (pametna) ~ testa quadra; usijana ~ esaltato, testa calda; razbiti sebi glavu rompersi il capo; ko nema u glavi ima u nogama chi non ha testa, abbia gambe; ne ide mi u glavu non mi va in testa; izbiti sebi nešto iz glave cavarsi qcs. di testa; izgubiti glavu perder la testa; izneti živu glavi salvare la pelle; ni za živu glavu neanche a costo della vita, a nessun prez-

zo; igrati se glavom rischiare la pelle; udarati glavom o zid bàttere il capo nel muro; za to me ne boli glava non me ne do pensiero, m’importa poco; bežati glavom bez obzira fuggire in fretta e furia; riba od glave smrdi il pesce puzza dal capo; ne može se glavom kroz zid non si può far l’impossìbile. glavat adj. della testa grossa, capocchiuto. glavica (dim.) testolina f; ~ luka bulbo di cipolla; ~ kupusa testa di càvolo; ~ salate cesto di lettuga; ~ eksera capocchia di chiodo; ~ šrafa testa della vite. glavni adj. principale, capitale; generale; ~ broj numero m cardinale; ~ grad capitale f. glavobolja mal m di testa. glečer (lednik) ghiacciaio m. gledalac spettatore m. gledati tr. e intr. guardare; considerare; star a vedere; ~ s visine (prezirno) guardare d’alto in basso; ~ krišom guardare con la coda dell’occhio; ~ kroz prste chiùdere un occhio; prozor gleda na ulicu la finesta dà sulla strada; ~ (paziti) na nešto badare a qcs; ~ decu sorvegliare i bambini. gledište punto m di vista; s ovog gledišta sotto questo aspetto. gleđ smalto m.

346

voluminoso. goal m. prošle godine l’anno scorso. grasso. gojazan adj. comprìmere. da montagna. glumiti tr. a capo scoperto. govoriti gluposti dire sciocchezze. noce f della piede. stolto. godišnje doba stagione. sciocchezza f. pečena ~ terracotta f. u gluvo doba noći nel cuor della notte. praviti se ~ fare il sordo. sretna nova ~! buon anno! pre tri godine tre anni fa. (fig. rappresentare. strisciare.) mallèolo m. gnev còllera f. Nova ~ capodanno. golicati tr. gigantesco. glista verme m. godišnjica anniversario m. a mani vuote. sciocco.) marcia f. serpeggiare. titillare. (patol. gojiti se ingrassare. solleticare. ~ osa vespaio. cùmulo m. seccare. gologlav adj.) inerme (bez oružja).gomila gležanj (anatom. ~ kao top sordo come una campana. golub colombo m. gnoj (đubrivo) concime m. spoglio. godišnja otplata annualità. gomila mucchio m. piccione m. gnjaviti (dosađivati) annoiare. goloruk adj. gola istina la verità cruda e nuda. golem (velik) enorme. koliko imaš godina? quanti anni hai? u najboljim je godinama è nel fior degli anni. (fig. glumac attore m.) comportarsi in modo servile. g 347 . iskaliti ~ sfogare la rabbia.) opprìmere. školska ~ anno scolàstico. sordo. scemo. gmizati intr. nudo. recitare. gluv adj. annuo. annuale. za godinu dana tra un anno. gol (goal) rete f. pingue. stùpido. (fig. glomazan adj. prèmere. (muljati) pigiare. sbracciato. goffo. glumica attrice f. godina anno m. gojzerice (planinarske cipele) scarponi m pl. gnjavator rompiscàtole m inv. immenso. glina argilla f. gljiva fungo m. gnječiti tr. godišnji adj. svijati ~ fare il nido. ingombrante. ignorante. ~ prihod rèddito annuale. gola laž una pura bugìa. glup adj.) globo m. balordo. ~ grožđe pigiare l’uva. artista m. seccatore m. globus (geogr. go adj. imbecille. rabbia f. glupost stupidità f. creta f. gnezdo nido m. gluvoća sordità f. plodna ~ annata ricca.

sterco m. gorski adj.gomilati se g ~ sveta massa f di gente folla. contanti m pl. acerbo. locanda f. carburante m. amaramente. osteria f. ~ lanac catena f di montagne. gostionica trattorìa f. gorka čaša càlice amaro. gostoljubiv adj. invitato m. amaro. gori adj. angoscioso. gotovina denaro contante. u gomilama in massa. svakog gosta za tri dana dosta l’òspite e il pesce in tre giorni puzza. di manzo. gore adv. govno (vulg. držati ~ fare un discorso. 348 . finito. gotov adj. bovino. proprietaria f. ~ kao pelin amaro come l’assenzio. modo di dire. ~ grad città alta. finito. govor il parlare m. gorak adj. završni ~ discorso di chiusura. proprietario m. (skoro) quasi. kuvana ~ lesso di manzo. goreti bruciare. gotovo adv. bruciante. ~ s brda s dola saltare di palo in frasca. gostoprimstvo ospitalità f.) (nitkov) stronzo m. gospodin signore m. (fig. carne f bovina. (compr. signora f. biti u gostima essere òspite da qn. signore m. animale m bovino. gomilati se accumularsi. gospođica signorina f. in alto. (fig. terminato. padroneggiare. goruće pitanje questione scottante. sloboda govora libertà di parola. gorko adv. govedina manzo m. ospitale. gospodarica padrona f.) doloroso. gost òspite m. montagna f. način govora modo di parlare. perseguitare. goniti cacciare. pozdravni ~ discorso di saluto. montano. ~ dole su e giù. bovino m. gorke suze làcrime amare. gospodar padrone m. orazione f. u gomili in folla. gospođa signora f. gorući adj. conversazione f. (svršeno) fatto. ~ u sebi parlare tra sé. goveđi adj. ~ kome na ti (Vi) dare del tu (del lei) a qn. gorčina amarezza f. ~ deo parte superiore. gora (brdo) monte m. ristorante m. acerbità f. tamo ~ lassù. gornji superiore. govedo manzo m. di cattivo) peggiore. sopra.) merda f. posmrtni ~ orazione fùnebre. su. discorso m. gospodariti dominare. ni govora! ma che! assolutamente no! govoriti parlare. gorivo combustibile m. ardente.

. grba gobba f. civile. grabljivica (ptica) uccello m rapace. gramatika grammàtica f. adv. abitante m di città. cupido. gozba banchetto m. grad città f.) frontiera f. gradonačelnik sìndaco m. 2. di frontiera. granati se ramificarsi. edificare. građanski adj. gradsko područje territòrio della città. grana ramo m. gram grammo m. àvido.. ~ o svemu i svačemu parlare del più e del meno. građa materiale m. ~ reke braccio di fiume. grabulje rastrello m. predare. grašak pisello m. gradnja costruzione f. granica limite m. govorim kao predstavnik. grammàtico. rapire. ko rano rani dve sreće grabi le ore della mattina hanno l’oro in bocca. uccello di preda. granje rami m pl. gràd (padavina) grandine f. telefonska ~ cabina telefònica. graktati intr.. confinante. ~ rat guerra civile.grč ~ koješta dirne di tutti i colori. . grč crampo m. ~ brak matrimonio civile. ~ tiho parlare sottovoce. grafički adj. građanin cittadino m. građansko pravo diritto civile. gradsko zemljište àrea urbana. gramziv adj. bramoso (di). ~ uzalud parlare a vuoto. graditelj costruttore m. građevinarstvo edilìzia f.. graditi costruire. gradilište cantiere m. govornica tribuna f. parlo in qualità di rappresentante. govori jedno te isto dice sempre le stesse cose. privredna ~ branca econòmica. adj. convulsione g 349 . ~ priliku cògliere l’occasione. gracchiare. grazioso. povreda granice violazione di confine. e intr. govornik oratore m. građevina costruzione f. di confine. ramatura f. gràfico. industrijska ~ branca d’indùstria. crocidare. pasti na niske grane cadere in miseria. ~ saobraćaj traffico cittadino. cittadino. gramatički 1. gradska opština municipio. grabiti tr. gradski adj. urbano. edificio m. cittadino. edificazione f. utvrditi granice fissare i confini. (geogr. fabbricare. graciozan adj. confine m. grammaticalmente. granični adj. diramarsi.

~ snega palla di neve. sbagliare. grepsti tr. gubitak pèrdita f. grlo gola f. ruvido. spàsmo m. greben (stena u vodi) scoglio m.) disperatamente. spellare. grčevi u želucu crampi allo stomaco. grditi sgridare. terribilmente. grožđe uva f. sto mu gromova! accidenti! grozan adj. riscaldatore m. suvo ~ (grožđice) uva f secca. seno m. ~ jezik lingua greca. deset grla stoke dieci capi di bestiame. gubiti perdere. grupa gruppo m. caucciù m. grosso. grozničav adj. greh peccato m. grešan adj. grčevito adv. grejati scaldare. errare. riscaldare. grčki greco. gubica muso m. convulsamente. grof conte m. grom tuono m. peccaminoso. grossolano. comméttere errori. (jesti) masticare. (fig. grlom u jagode (nespremno) impreparato. danno m. grmljavina tuono m. grumen pezzo m. gucnuti prèndere un sorso. grešiti intr. ~ iz vedra neba un fùlmine a ciel sereno. greda trave f. ~ nadu pèrdere la speranza. grozno adv. grmeti tonare. grozd gràppolo m. iz sveg grla a piena gola. groznica febbre f. guliti tr. grliti tr. ~ instrument strumento m ad arco. grudi petto m. grip influenza f. colpa f. neće ~ u koprive la mala erba non muore mai. groblje cimitero m. trese ga ~ ha la febbre addosso. monstruoso. grdno (strašno) adv. grob sepolcro m. terribilmente. arbusto m. gristi (ujedati) mòrdere. guma gomma f. grimasa smorfia f. terrìbile. grofica contessa f. grejalica scaldino m. hvata me ~ mi viene la febbre. tomba f. orrìbile. sgarbato. groziti se rabbrividire. villano. febbrile. grattare. ~ zemlje zolla. grejač riscaldatore m. ~ neznanog junaka tomba del Mìlite ignoto. grčka grecia f. 350 . grm cespuglio m. orribilmente. graffiare. fulmine m.grčevito g f. abbracciare. grub adj. gudački adj. scorticare.

d’oca. haos caos m inv. urtare. sospìngere. (strumento ad arco monocorde). halapljiv adj. gumena cev tubo di gomma. spoljna i unutrašnja ~ (zajedno) pneumàtico m.) bruco m. parapiglia m inv. gumen adj. gušiti strangolare. gustina densità f. gurnuti tr. gust adj. fitto. gvožđe ferro m. capannone m. gusar corsaro m. pirata m. gumica za brisanje gomma f. gunđalo brontolone m. hangar aviorimessa f. harmonika fisarmònica f. harfa arpa f. hapšenje arresto m. halapljivost voracità f. compatezza f.harmonika spoljna ~ (na točku) copertone m. gurati tr. gutljaj sorso m. h. ~ očima mangiare con gli occhi. habanje logoramento m. ~ se kuje dok je vruće il ferro va battuto quando è caldo. haljina veste f. harmonija armonìa f. ~ reči masticare (mangiare) le parole. consumo m. gužva calca f. h. armònico. h h H. kovano ~ ferro battuto. dare un urtone. denso. arrestare. pronto! halucinacija (priviđenje) allucinazione f. abito m. ~ saobraćaja intensità del tràffico. kućna ~ veste f da càmera. gurman buongustàio m. di gomma. guverner governatore m. 351 . inghiottire. gusenica (zool. àvido. h f ili m (acca). compatto. gušter lucèrtola f. liveno ~ ferro m fuso. hajduk aidùco m (guerriero ribelle ai turchi). guska oca f. ~ stanovništva la densità di popolazione. spìngere. avidità f. unutrašnja ~ càmera d’aria. foltezza f. pigia pigia m inv. hapsiti tr. hala capannone m sala f. imprigionare. soffocare. vestaglia f. vorace. halo! excl. guščiji adj. vestito m. gusle gusla f sg. gutati tr. harmoničan adj. mischia f.

hladno adv. na hiljade a migliaia. istèrico. calmo. havarija avarìa f. hiljada num. heroj eroe m. ipnòtico. di sangue freddo. ombra f. freddo m. mille. hlad fresco m. hladnjak (frižider) frigorifero m. hartija (papir) carta f. handicap) svantaggio m. raženi ~ pane di segale. in fretta. raffreddare.harmonikaš h harmonikaš fisarmonicista m. sbrigativo. hidrant idrante m. himna inno m. hiljadugodišnji adj. higijena igiene f. hipnotički adj. hijerarhija gerarchìa f. urgente. hladnoća fresco m. capriccioso. hebrejski adj. hidroelektrana centrale f idroelèttrica. protivpožarni ~ bocca d’incendio. igiènico. nacionalna ~ inno nazionale. freddamente. hitan adj. (fig. a sangue freddo. fresco. histeričan adj. 352 . hladiti rinfrescare. hedonizam edonismo m. idràulico. hauba (autom. hlor cloro m. heljda grano m saraceno. ermètico. hermetičan adj. velocemente. millena- rio. ebràico. hladan adj. hidroavion idrovolante m. hemija chìmica f. hipodrom ippòdromo m. hladnokrvan adj. beli ~ pane bianco. hidrauličan adj. hendikep (engl. dve hiljade due mille. hirovit adj. hidraulična kočnica freno idràulico. àgile. hitac sparo m. ghiacciaia f. fa fresco. helikopter elicòttero m. herojski adj. hipnoza ipnosi f inv. hleb pane m.) fredezza f. svelto. ehi! hektar èttaro m. veloce. cella f frigorìfera. hirurgija chirurgìa f. hitro adv. hladnokrvno adv. hladnjača carro m frigorìfero. eròico.) còfano m. happening) happening. hej! excl. hir capriccio m. ~ je fa freddo. freddo. hazarder (igrač na sreću) giocatore m d’azzardo. colpo m. pronto. sollécito. senza scomporsi. hipoteka ipoteca f. hitar adj. hepening (engl. hidraulika idràulica f. Hercegovina erzegovina f. impedimento m. presto. flemmàtico. higijenski adj.

(dnevne vesti) crònaca f. scabroso. alimento m. h 353 . dar da mangiare. aver voglia (di). hrast quercia f. zoppicante. hotel albergo m. sostentare. valoroso. hrišćanstvo cristianésimo m. hobby m inv. (pravoslavni) ortodosso m. poznajem ga po hodu lo conosco all’andatura. hraniti se (čime) cibarsi (di qcs). sostanzioso. hteti volere. nutritivo. suva ~ cibi freddi. nutrimento m. rùvido. del vento) frèmere. cristiano.huligan hmelj lùppolo m. hodati camminare. (pločnik) marciapiade m. hrkanje russamento m. (teh. aspro. hrid roccia f. hrvatski adj. hodočasnik pellegrino m. huligan ulìgano m. Hrvatska croazia f. coraggiosamente. hotel m. hrana cibo m. hraniti nutrire. croato. hod cammino m. nutriente. hrôm (hem. hrskavica (anatom. hronika crònaca f. hotelski adj. cùmulo m. domaća ~ cucina casalinga. (izdržavati) mantenere. nutrirsi (di qcs). horizontalan adj.) cartilàgine f. hrišćanin cristiano m. hrom adj. hrastovina (legno di) quercia f. hrkati russare. hrišćanski adj. gèmere. hrskav adj. orizzontale. hrabrost coraggio m. cristianità f. homogenost omogenità f. andatura f. hrpa mucchio m. alberghiero. cronològico.) cromo m. hrabriti incoraggiare. zoppo. Homer Omero m. hobotnica polpo m. hrabro adv. invertito m. honorar onorario m. hranjiv adj. hrapav adj.) marcia f. passeggiare. hodnik corridoio m. hrabar adj. ~ jezik lingua f croata. stočna ~ foraggio m. (del mare. hor coro m. prazan ~ cambio di folle. hukati intr. hormon ormone m. viveri m pl. d’albergo. croccante. Hrist cristo m. ~ na jednu nogu zoppo da una gamba. hokej na ledu hockey sul ghiaccio. hobi passione f. crna ~ crònaca nera. coraggioso. homoseksualac omosessuale m e f. passo m. hronološki adj.

seguente. hura! excl. anche. vanto m. umore m. igra gioco m. spilla f. sebbene. préndersi. ide zima si avvicina l’inverno. I. ~ od ruke riuscir bene. in modo ideale. identitet identità f. idi mi s očiju! vàttene! ideal ideale m. ideale. hvata me jeza inorridisco. i conj. ~ uporedo sa nekim andare a pari passo con qn. igrač giocatore m. navalni ~ attaccante m. ići andare.hulja I hulja mascalzone m. i. humorističan adj. hajdemo! andiamo! ~ u Milano andare a Milano. benché. pròssimo. umoristico. humanost umanità f. 354 ideja idea f. ballerina f. I I. humanitaran adj. ideologija ideologìa f. hvataljka pinza f. human adj. identičan adj. igračka giocàttolo m. ~ u kolo entrare nel ballo. crni ~ umorismo nero. hvatati se pigliarsi. društvena ~ gioco m di società. pinzetta f. ~! grazie! puno ~ mille grazie. umano. (dobrotvoran) umanitario. humanistički adj. igla ago m. hvaliti se (čime) lodarsi. lodare. e. pure. lode f. hvatati pigliare. igračica giocatrice f. hvata se ples prende la muffa. idući adj. hvata me san mi prende il sonno. idealmente. idiot idiòta m. camminare. hvata me mrak si fa notte. idèntico. umanìstico. prèndere. idealno adv. canaglia f. iako conj. ~ čijim stopama seguire le tracce di qn. identifikacija identificazione f. ~ u Italiju andare in Italia. humor umorismo m. successivo. vantarsi. idealan adj. humanizam umanesimo m. hvaliti tr. . i (i) f ili m. hvali more a drži se obale loda il mare o tieniti alla terra. odbrambeni ~ difensore m. urrà ! hvala ringraziamento m. cògliere.

import (uvoz) importazione f. inače adv. ili conj. ~ glavom arrischiare la vita. impotencija impotenza f. imati avere. jesi li ~ bio u Firenci? sei mai stato a Firenze? ikakav adj. se no. proprietà f. ime nome m. possedimento m. che impressiona. registro m. ikoji adj. imanje avere m. stadio m. inat dispetto m. oppure. imovina avere m. iz inata per dispetto.) ~ ulogu fare la parte. mai. imućan adj. ~ na pameti tenere in mente. denominare. immagine f sacra. talora. ikona icòna f. dello stato. imenik elenco m. ima c’è. di qualche specie. podere m. imitirati tr. iluzija illusione f. zvati po imenu chiamare per nome.inat igralište campo m di gioco. igrati se (čim) giocare (con). impresivan adj. qualunque. altrimenti. (teatr. igrati giocare. dečije ~ parco di divertimenti per l’infanzia. improvizacija improvvisazione f. treba ~ hrabrosti ci vuole un bello stòmaco. fudbalsko ~ campo di calcio. ~ vatrom scherzare col fuoco. ~ sreću avere il vento in poppa. (potajan) clandestino. ilovača argilla f. impersonalan adj. lista f dei nomi. ilustracija illustrazione f. ~ karte giocare a carte. imaginaran adj. kršteno ~ nome di battésimo. immaginario. imunitet immunità f. njemu za inat per fargli un dispetto. impresionirati tr. na ~ a titolo. talvolta. u čije ~ a nome di qn. imun adj. kako ti je ~ ? come ti chiami? imenica sostantivo m. ikad adv. ossìa. imenovati tr. nepokretna ~ beni immòbili. qualsìasi. imperija impèro m. imaginacija immaginazione f. impersonale. imitare. telefonski ~ elenco telèfonico. imitacija imitazione f. (nezakonit) illegale. del resto. ci sono. državna ~ beni m pl. impressionante. benestante. (novine) giornale m illustrato. ilegalan adj. immune. alcuno. vlastito ~ nome proprio. o. beni m pl. nessuno. više nego ~ più che mai. possedere. impresija (utisak) impressione f. ~ u ruci tenere a mano. I 355 . impressionare. društvena ~ patrimoniom sociale. u ~ zakona in nome della legge.

intervju intervista f. pa ~ ciò nonostante. individualan adj. intimnost intimità f. ~ medicina anatomìa f mèdica. ~ rada invàlido del lavoro. Irska Irlanda f. ratni ~ invàlido di querra. irelevantan adj. ratna ~ indùstria bèllica. insekt insetto m. interessamento m. indiskretan adj. infarkt infarto m.incident I incident incidente m. tuttavia. iscrpan adj. irrelevante. forestiero. 356 . Indijanac indiano (dell’america) m. duvački ~ strumento a fiato. iscepati fèndere. industrijski adj. integralan adj. esàusto. industrija indùstria f. inteligencija intelligenza f. interesovati (zanimati) interessare. però. indeks (pokazatelj) ìndice m. indiscreto. (unutrašnji) interno. invalid invàlido m. infekcija infezione f. intenso. informacija informazione f. instrument strumento m. esauriente. spaccare. interes interesse m. individuale. indirektan adj. instinkt istinto m. industriale. irealan adj. interpretacija interpretazione f. scolare. injekcija (med.) iniezione f. gudački ~ strumento ad arco (a corda). inžinjerstvo ingegnerìa f. inspekcija ispezione f. ipak adv. interessante. intenzivan adj. inostrani adj. stracciare. intensivo. (studentski dokument) libretto m d’iscrizione. interesantan adj. esaurito. insìstere. građevinski ~ ingegnere edile. internista specialista m per malattìe interne. integrale. inicijativa iniziativa f. investicija (ekonom. internista m. inžinjer ingegnere m. internazionale. internacionalan adj. Indija India f. insistirati intr. inspiracija ispirazione f. inostranstvo èstero m. intelekt intelletto m. eppure. elektrotehnički ~ ingegnere elettrotècnico. teška ~ indùstria pesante.) investimento m (di capitale). totale. iscediti sprèmere. iscrpljen adj. indiretto. inspektor ispettore m. interni adj. irreale. Indijac indiano (dell’India) m. straniero.

iskliznuti intr. allontanamento m. (staviti na iskušenje) méttere alla prova. pràtica f. inzupparsi di pioggia. prema njegovom iskazu a detta sua. iskopavati tr. scivolare. espellare. sinceramente.) sterminazione f. iskušenje prova f. escluso. I 357 . isključenje esclusione f. sincero. tentare. iskidati stracciare. iskaliti temprare. sgocciolare.) ~ iz kože scoppiare dalla rabbia. squalificare. iseljenik emigrato m. sfruttare. iseljen adj. (fig. iskisnuti intr. (izraziti) esprìmere. franco. dimostrare. allontanare. scomunica f.iskušenje iscrpljenost esaurimento m. ~ poslednju počast rèndere gli ultimi oneri a qn. provare. spòrgere. iz iskustva per esperienza. ~ svoj bes sfogare (scaricare) la propria rabbia su qn.) sterminare. iskopina scavo m. nutrire. iskopati. iskreno adv. alimentare. cambiare alloggio. iskrenost sincerità f. eliminare. iskaz dichiarazione f. iskušati tr. isključiti escludere. esperto. scomunicare. ishrana alimentazione f. iskazati se presentarsi. ishraniti tr. iskriviti stòrcere. iskustvo esperienza f. eliminazione f. sfruttamento m. bacati iskre scintillare. iskazati (prepričati) raccontare. iskočiti saltare fuori. pràtico. favilla f. iskusan adj. tagliare. estrarre tagliando. nutrizione f. esclusivamente. baš si se lepo iskazao hai fatto una bella figura. iseliti spatriare. iskrcati se sbarcare. ishod (rezultat) èsito m. primordiale. francamente. (fig. squa- lìfica f. iskašljati se tossire molto. piegare. iscuriti scolare. iskoristiti utilizzare. iseći tr. estirpare. iskren adj. esperimento m. iskapiti bere sino all’ultima goccia. risultato m. iskorišćavanje utilizzazione f. iskonski adj. far emigrare.) tentazione f. lacerare. (iz stana) scasato. isključen adj. emigrato. iskra scintilla f. tritare. isključivo adv. iskorenjivanje sradicamento m. sperimentare. stillare. scavare. iskoreniti tr. strùggersi. (fig. emigrare. (fig. sloggiato. sradicare.

manifestare. interrogare. isplativ adj. pagare tutto. evaporare. ispitivanje l’esaminare m.) cacciar fuori. ispit esame m. ispitivač esaminatore m. polagati ~ fare l’esame. svaporare. iskvariti tr. isplatiti tr. dan isporuke termine di consegna. dare l’esame. isploviti uscire di porto. indàgine f. cuòcere. investigare. ispisati se farsi cancellare. isplata pagamento m. (fig. ispočetka adv. ispeći se (opeći se) scottarsi. immoralità f. da capo. lavaggio m. obustaviti isporuku sospèndere la consegna. ispeći arrostire. ispljuvati tr. ~ javnog mnenja sondaggio dell’opinione pùbblica. isprava documento m. ispovedati tr.) accompagnamento m. sputare. pagàbile. iskvasiti tr. ispavati se dormire a sazietà. prova f. ispirati risciacquare. da principio. prijemni ~ esame d’ammissione. bagnare. ispijen adj. squàllido. scortare. ~ grlo gargarizzarsi. ispraćaj (fig. ispiranje risciacquamento m. lavare. (ispraćaj pokojnika) congedo m. ~ dug spègnere un débito. ~ rakiju distillare l’acquavite. popravni ~ esame di riparazione. položiti ~ superare l’esame. ~ oka guardare uno di nascosto (o con la coda dell’occhio). ~ pušku sparare. putna ~ 358 .) ~ zanat imparare il mestiere. guastare. ~ zrelosti esame di maturità.iskvarenost I iskvarenost corruzione f. sotto. scaricare il fucìle. pasti na ispitu essere bociato all’esame. esplorare. ~ tržišta anàlisi del mercato. corrómpere. proći na ispitu passare all’esame. isporuka recàpito m. al disotto di. ~ raketu lanciare un razzo. ispaliti bruciare. lavatura f. saldare. consegnare. isporučiti tr. inzuppare interamente. ispasti cadére. ispitati esaminare. ispaštati scontare una colpa. isprašiti spolverare. confessare. ispariti. ispoljavati tr. interrogatore m. ~ usta sciacquarsi la bocca. isparavati tr. (fig. consegna f. esame m. ispeci pa reci prima pesare e poi rischiare. ispratiti accompagnare (fuori). espiare una pena. ispod prp.

istočnjački adj. intr. veramente. tostare. isprazan adj. (pošten) corretto. segnalare. rilevare. davanti (a). ~ zastavu issare la bandiera. ispravak correzione f. ~ tako ugualmente. far risaltare. istina 1. correttezza f. ispružiti stèndere. corretto. il medésimo. mettere in vista. govoreći istinu per dire il vero. orientale. isti prn. ispričati se scusarsi. adv. ispucati tr. (izvršiti) eseguire. discontìnuo. fendersi in più luoghi. vano. vero. prominente. ispravan adj. screpolarsi. na isti način parimenti. ~ koga na mrtvo ime i prezime bàttere uno di santa ragione. ~ cene robe esporre i prezzi della merce. (tačan) esatto. istaknuti porre in rilievo. lasciare (cadere). decorso. isprika (opravdanje) scusa f. isprekidana linija lìnea spezzata. conciare uno per le feste. verità f. pestare. consumare le munizioni. ispržiti tr. sdraiarsi. arrostire. battere. inùtile. istekli adj. evacuare. isprazniti vuotare. giustificare. ~ svoju dužnost adèmpiere il proprio dovere. istočno adv. bruscare. isprekidan adj. ~ ! davvero! istinit adj. ispred prp. ispričati raccontare sino alla fine. uvek si ~ sei sempre lo stesso. cuòcere. trasportare. protuberante. a est.istočnjački passaporto m. lo stesso. ispravnost esattezza f. ispražnjenje svuotamento m. cacciar via. istini na čast in omaggio della verità. zar nije istina? non è vero? gorka ~ la cruda verità. spezzato. verace. interrotto. ispustiti tr. ispraznost vanità f. dapprima. orientale. frìggere. (napuniti) riempire. istinski adj. isterati scacciare. lo stesso. vero m. ispuniti tr. (izgovor) pretesto m. (opravdati) scusare. živa ~ la pura verità. a oriente (di). I 359 . ispremeštati tr. isprebijati rómpere. convesso. mandar fuori. spezzare. ispružiti se distendersi. ispupčen adj. sanare le irregolarità.) scarica f (elètrica). ispraviti corrèggere. ~ formular compilare un mòdulo. isto adv. scaduto. a levante (di). emendare. (electr. sporgere. istočni adj. 2. isprva adv.

istrošiti se consumarsi. išaran adj. javni ~ manifestazione pùbblica. (provocirati) provocare. izabrati scégliere. dopo. sfuriata. dietro.. fare (delle) ricerche. ~ navike per abitùdine. (pojaviti sé) presentarsi. evitare. rifuggire da. 360 . istovremeno adv. sradicare. scelto. istući bàttere. Republika ~ Repùbblica Italiana. izabran adj. iščeznuti sparire. istraživač ricercatore m. Italija Italia f. istovetan adj. izazvati (uspomenu) evocare. istupiti uscire. išta prn. vojni ~ addetto militare. ~ početka da pricipio. eletto. iver scheggia f. prosciugare.. bordo m. per evitare. ~ u susret venire incontro. est. andar fuori. da se izbegne. Bliski Istok Vicino Oriente. sradicare.) sterminare.) scena..istok I istok oriente m. in modo provocante. variopinto. delegato m. provocatorio. ~ temelja completamente. sverza f. Srednji Istok Medio Oriente. izaslanik inviato m. isušiti tr. (= eccètera). fuggire. istraživanje ricerca f. svanire. qualcosa. (fig. itd. istražiti ricercare.. nello stesso tempo. izbegavati evitare.) sbarcare. adv. izazivački 1. izbeći sfuggire. margine m. istrošiti tr. ~ sveg srca di tutto cuore. ivica orlo m. dalle radici. spèndere. iščekivati attèndere. esploratore m. esaminare. idèntico. istup uscita. da. estirpare. istorija storia f. (pom. star aspet- tando. izaći uscire.. istovar scàrico m. izazivanje provocazione f. contemporaneamente. elèggere. adj. istrebiti tr. iz prp. iščupati strappare. investigatore m. di. ~ smrt sfuggire alla morte. esplorare. (fig. Isus gesù m. percuòtere. bolje ~ nego ništa meglio poco che niente. comparire. ~ iskustva per esperienza. levante m. ~ ljubavi per amore. ~ Hrist gesù cristo. disseccare. istrgnuti strappare. Daleki Istok estremo Oriente. 2. istraga inchiesta f. ecc. uniforme. schivare. indàgine f. istovariti scaricare. izbaciti buttar (gettare) fuori. iza prp.

izdašan adj. izdavački adj. rilevato. izbor scelta f. calpestare. ~ ispravu rilasciare un documento. méttere a parte. izdatak spesa f. sopportare. ~ boju stìngersi. izdržati tr. ~ naredbu emanare un decreto. resìstere. (obik) aspetto m. izjasniti spiegare. intr. izdajica traditore m. edificazione f. rifugiato m. (darežljiv) generoso. esplicare. izdajnički adj. posebno ~ edizione straordinaria. cassare. izgnanstvo esilio m. po izboru a scelta. ~ kaznu scontare la pena. izgradnja costruzione f. dimo- I 361 . prominenza f. izdavačko preduzeće casa editrice. raspisati izbore bandire le elezioni. izjasniti se spiegarsi. dobar izgovor! bella scusa! izgraditi tr. sembianza f. sembrare. annullare. da vicino. protuberanza f. izbočina sporgenza f. izjava dichiarazione f. calcare. ~ knjigu pubblicare un libro. ~ glavu pèrdere la testa. izdanje edizione f. tenace. izgovor pronunzia f. distribuire. pretesto m. elezione f. ~ u zakup dare in affitto. izdvojiti separare. izgasiti tr. sporgente. izdržljiv adj. ~ svest smarire i sensi. (potrošiti) spèndere. (unosan) produttivo. pod izgovorom col pretesto. affittare. costruire. levare in alto. eméttere. izdati dar fuori. izgubiti se pèrdersi. ~ dah perdere il fiato.izjava izbeglica pròfugo m. edificare. ~ mlađi dimostrare meno anni del vero. durevole. (počiniti izdajstvo) tradire. fabbricare. izbliza adv. izgoreti bruciare completamente. (obilan) abbondante. figura f. resistente. izglasati votare. izgubiti pèrdere. izdržljivost resistenza f. sostenere. izgaziti tr. ~ robe assortimento della merce. persìstere. ~ ravnotežu pèrdere l’equilìbrio. spègnere. smarrirsi. izgledati aver aspetto. accettare per votazione. (izvinjenje) scusa f. izgled aspetto m. ~ iskušenje sostenere la prova. traditore. editoriale. izdići sollevare. izdavač editore m. cancellare. appartare. izbočen adj. fisionomìa f. izdaja tradimento m. prominente. izbrisati tr. na ~ apparentemente.

dall’interno. somma f. izložbeni adj. dal di dentro. izložiti esporre. opravdani ~ assenza giustificata. inventare. sopra. izostati intr. scambio m. spezzare. riconciliare. izlečiti tr. izmena (zamena) cambiamento m. modificazione f. izjednačiti uguagliare. compimento m. izmeniti cambiare. izostaviti tr.izjaviti I strazione f. ~ za slučaj opasnosti uscita di sicurezza. iznos ammontare m. izmirenje riconciliazione f. izobilje abbondanza f. rotto. dichiarare. iznajmiti affittare. d’un tratto. opulenza f. ~ ostalog tra l’altro. noleggiare. izlomiti tr. torturare. improvvisamente. scambio m. izolacija isolazione f. izjaviti tr. mostra f. iznošen molto usato. iznenada adv. stanco. mostra f. izolacioni adj. iznutra adv. spezzato. fabbricazione f. misurare. isolante. risanare. calcolare. izrada lavorazione f. izlet gita f. ~ delova ricambio di pezzi. izobličenost deformità f. iznenaditi se sorprèndersi. izmena cambiamento m. maltrattare. izlomljen adj. d’esposizione. tra. essere assente. izlazak uscita f. izjedati corródere (o consumare) a poco a poco. elaborazione f. izmoren adj. izmeriti tr. tormentare. dovizia f. trasformare. méttere in mostra. iznenađenje sorpresa f. ométtere. scambiare. turista m. parificare. di dentro. 362 . ~ Sunca levata del sole. izlizan adj. u izobilju in abbondanza. izletnik escursionista m. pacificare. tralasciare. al di sopra di. guarire. escursione f. između prp. izmiriti tr. izlaziti intr. fra. izmučiti tr. iznad prp. izračunati tr. ~ presudu commutare una sentenza. izlaz uscita f. izlog vetrina f. iznenađen adj. izlaganje esposizione f. izmisliti immaginare. izobličen adj. mancare. izostanak assenza f. lógoro. uscire. sorpreso. lógoro. rompere. sórgere. staviti ~ interporre. izložba esposizione f. all’improvviso. deforme. spuntare. ~ ulja cambio dell’olio.

izveštačen adj. izvidnica pattuglia f. eccezionale. izraziti se esprìmersi. izvagati (izmeriti) tr. rilasciare. espressione f. particolare. izvanredan adj. izvršenje esecuzione f. ~ zaključak dedurre. izreka sentenza f. izvoziti esportare. izvoz esportazione f. izuzetno adv. esprìmere. izrazit adj. in via eccezionale. izražavanje l’esprìmersi m. straordinariamente. izvanredno adv. estrarre. manifestare. compensare. izvozni d’esportazione. (izvršiti) eseguire. espresso. (izjednačiti) eguagliare. izvesti (voditi iz) condurre fuori. inventare. 2. izraz espressione f. izrezati tagliare. benìssimo. in modo esplìcito. spianare. indagare. fare una relazione. fabbricare. izvestiti informare. s’accomodi! izvolite? desidera? izvolite samo! faccia pure! izvor sorgente f. izvrsno adv. investigare. izvršan adj. pareggiare. rapporto m. fonte f. izravnati tr. izum invenzione f. adv. izrez taglio m. izreći pronunziare. ritagliare. izvoleti compiacersi. izvršna presuda sentenza esecutoria. pesare. effet- I 363 . espressamente. favorire. ottimamente. frase f. ~ upotrebe fuori d’uso. fuori (di). izvod estratto m. izumeti tr. prp. artificioso. esecutivo. eccellente. riferire. izvaditi cavare (fuori). izvrstan adj. esprìmere. izveštaj relazione f. straordinario. izraziti tr. izričito adv. izvan 1. affettato. izvideti tr. izvinjenje scusa f. izuzetak eccezione f. fare. izuzetan adj. espressivo. način izražavanja modo d’esprimersi. di fuori. al di fuori. izvršna vlast potere esecutivo. eccezionalmente. izvolite! favorisca! izvolite (ući)! passi. izviđač (gióvane) esploratore m. trasméttere. locuzione f. izviniti se scusarsi.izvršenje izraditi elaborare. izvirati sgorgare. eccezionale. sórgere. òttimo. ispezionare. izručiti consegnare. biti ~ sebe essere fuori di sé. podneti ~ fare un rapporto.

fortificarsi. fortezza f.) ovario m. jaje uovo m. tirare fuori. (plod) mela f. (slab) squàllido. cavalcare. uskršnje ~ uovo di Pasqua. ja prn. miseràbile. dobro smo se izvukli l’abbiamo scampata bella. jahaći di equitazione. effettuare. jahački adj. da cavalcatore. cavaliere m. appena appena. adriatico. fortificare. ~ deblji kraj avere la peggio. cordoglio m. Jadransko more (Mare) adriatico. potenza f. jabuka (stablo) melo m. io. j. ~ živu glavu salvar la testa. jačati tr. jahta (engl. jačina forza f. jak adj. jadan adj. ~ iz neprilika trarsi d’impaccio. jako adv. jahati tr. i intr. ~ korist trarre vantaggio (da). ~ struje la forza della corrente. infelice m. jagnjetina carne m d’agnello. prženo ~ uovo nel tegame. potente. jahanje il cavalcare m. izvući tr. andare a cavallo.) yacht. intr. vigore m. jadnik sventurato m. robustezza f. j (i lunga) f. jagnje agnello m. ličiti ko ~ jajetu somigliarsi come gocce d’acqua. riblja ~ (ikra) bottarga f. ~ konj cavallo da sella. pena f. jajnik (anatom.izvršiti tuazione f. jad angoscia f. jadranski adj. caviale m. (sport) trkački ~ fantino m. forte. tvrdo (skuvano) ~ uovo sodo. infelice. Jadran l’adriatico m. fortemente. da cavallo. jaja pl. rinvigorire. (beda) miseria f. jadan ja! povero me! jadati se lamentarsi. jahač cavalcatore m. jadikovanje lamentazione f. tirar su. izvući se cavarsela. uova f pl. lamento m. (veoma) j 364 . poveraccio m. ~ sport equitazione f.j. izvršiti eseguire. jačanje rinforzamento m. jagoda fragola f. vigoroso. j J. ovaia f. misero. prender forza (o vigore). ni po jada! meno male! na jedvite jade con mille stenti.

uno. fossato m. jauk gèmito m. buca f. jaruga fossa f. insomma. jedan za drugim successivamente. ječati intr. jasno adv.) ko drugome jamu kopa sam u nju pada chi scava la fossa agli altri. ~ nekome salutare qn. fosso m. jastučnica fèdera f. stèrile. frotta f.). ~ u snu apparire in sonno. gémere. in pùbblico. jarac capro m.) chiaro. una volta. dècimo primo. spelonca f. jasle (božićne) presepio m. ahimè! ~ si ga tebi! guai a te! stai fresco! Japan giappone m. ~ po ~ uno alla volta. pùbblico. unico e solo. undècimo. dečije ~ asilo nido.) tana f. jao! excl. (stenjati) gèmere. Jarac capricorno (horoskopski znak). jama fossa f. (fig. japanski adj. per qcs. pubblicamente. lucidamente. covo m. javnost pubblicità f. jarbol àlbero m. javiti se farsi vedere (o sentire). assai. (posl. (fig. (stvarnost) realtà f. ardente. javor àcero m. evidente. buco m. jedanaest num. guanciale m. singhiozzare. jedanput adv. lùcido. ~ jedini uno solo. jalov adj. o per qn. sereno. jamčiti garantire (di qn. ječam orzo m. jarko sunce chiaro sole. presentarsi.jedanput molto. jara (vrućina) calore m. comunicare. jecaj singhiozzo m. infecondo. (odjekivati) risonare. jedanaesti undicèsimo. javiti avvisare. jasan adj. jednom rečju in una parola. jedan num. jato stormo m. javan adj. chiaramente. jamac (garant) garante m. java veglia f. chiaro. manifesto. lamento m. ~ glas voce chiara. splendente. je li ti jasno? mi spiego? jastog aragosta f. jazbina buca f del tasso. vi cade dentro egli stesso. nisu jedno za drugo non sono fatti l’uno per l’altro. jecati intr. avvertire. echeggiare. jarak canale m. j 365 . pùbblico m. giapponese. jastuk cuscino m. jasen fràssino m. jarki adj. na ~ ad un tratto. javno adv. Japanac giapponese m. undici. farsi vivo. jarka boja colore acceso. januar gennaio m. gèmito m.

jedini adj. in modo unitario. jelka (božićno drvo) àlbero m di natale. lo stesso. monocolore.) (osobit) singolare. parimenti. uniforme.) monòtono. jedvice adv. jer conj. 366 . perché. a buon prezzo. jedino adv. a buon prezzo. jednako adv. solido. poiché. parziale. in primo luogo. za jelom durante il pasto. jeka eco m. jednoglasno adv. jednobojan adj. (prestati) cessare. concorde. vojna ~ unità militare. jednostavno adv. sémplice. con gran fatica. appena. jednoličan adj. ùnico. unico. jedrilica barca f a vela. jedinstvo unità f. unànime. solamente. (neprestano) sempre. unànime. jedrenjak veliero m. ugualmente.) singolare. (fig. consistente. (fig. jedinac figlio m ùnico. jedinstveno adv. jelovnik lista f dei cibi. jedva ~ appena appena. compatto. a mala pena. uvek ~ te isto sempre la stessa cosa. navigare a vela. camarsi. jednina (gram.) unione f. jednakost uguaglianza f. jedriti veleggiare. jedno adj. forte. robusto. jeftin adj. jednosmeran adj. cutter m inv. (fig. parità f. jednodušan adj. jedinstven adj. jednosmerna ulica senso unico. monocròmo. jednak adj. jednostran adj. ùnico. jednostavan adj. (ocena u školi) voto m negativo. unilaterale. jela abete m. (izvrstan) eccellente.jedar j jedar adj. a unanimità. (ječanje) gèmito m. semplicemente. piatto m. jelen cervo m. jedinica unità f. jednokratan adj. sémplice. costantemente. in una sola direzione. naturale. jednoglasan adj. a stento. jedro vela f. jedinka indivìduo m. jeftino adv. nave f a vela. di una sola volta. jednostruk adj. jenjavati diminuire. il navigare a vela. vivanda f. (vazdušna) ~ aliante m. jedva adv. a buon mercato. jelo cibo m. solo. a buon mercato. jedrenje veleggio m. uguale. a pieni voti. a fatica.

rabbrividire. ~! bis! ~ bi i to trebalo! ci mancherebbe altro! jubilaran adj. junačina grande eroe m. a mezzogiorno (di). sudafricano. juriti córrere in tutta fretta. meridionale. južnoafrički adj. mangiàbile. attacco m. junak eròe m. a sud. orrendo. nùcleo m. mattutino. junakinja eroina f.južnoamerički jesen autunno m. slanciarsi. (del) sud. òrrido. stamane. južnoamerički adj. ancora. eroicamente. andar di corsa. giubilare. dobro ~ ! buon giorno! jutros adv. mangereccio. jezik lingua f. jetrva cognata f (moglie del fratello del marito). jetreni adj. juli luglio m. mangiare. stamattina. jeste si. adv. precipitarsi. jež riccio m. adj. mattinata f. autunnale. jutarnji adj. del mattino. mezzogiorno m. juni giugno m. koža mi se naježila mi viene la pelle d’oca. zauzeti na ~ prèndere d’assalto. già. eròico. jorgan coperta f imbottita. (engl. na muci se poznaju junaci il buon marinaio si conosce al cattivo tempo. jezero lago m. južni adj. jugoistok sud-est m. juriš assalto m. ježim se od zime mi vèngono i brìvidi. porcospino m. južno adv. uomo m valoroso. jeza brivido m. sudameri- j 367 . (di) sud-est. sud-orientale. ~ za zube! taci! sta zitto! acqua in bocca! ima dug ~ ! ha lingua lunga! jeziv adj. jutro mattina f. jogurt iogurt m. jugoistočan adj. da eròe. jesti tr. jezerce laghetto m. jugozapad sud-ovest m. jetra fégato m. junački 1. 2. jezgro seme m. orrore m. hvata me ~ rabbrividisco. još adv. di fégato. ieri. ide mi na jetru mi dà ai nervi. ježiti se arricciarsi. jestiv adv. jug sud m. d’autunno. jurnuti intr. Neznani ~ Milite Ignoto. od jutra do mraka dalla mattina alla sera. juče adv. inoltre. reč mi je na vrhu jezika ho la parola sulla punta della lingua. junačka pesma canto èpico (o eròico). mattino m.) yoghurt. jesenji adj.

(plod) albicocca f. strapazzate. popiti kafu prendere un caffè. samlevena ~ caffè macinato. ka prp. sopràbito m. kad adv. comunque. uova f pl. kako ~ secondo. kačkavalj caciocavallo m. kalendar calendàrio m. kajsija (stablo) albicocco m. calorìfico. k. takav sin tale il padre. pržena ~ caffè tostato. bela ~ caffelatte m inv. ~ god in qualunque modo. crema f. Julijanski ~ calendario giuliano. ~ otac. kaluđer mònaco m. kadgod adv. kako adv. kalkulator calcolatore m. sirova ~ caffè crudo. K. qualunque. kafana caffè m inv. kačamak polenta f di granturco. tale il figlio. mastello m. kiši kao iz kabla piove a catinelle. kajak caìcco m. k. crna ~ caffè. k (cappa) m. K K. ~ bilo in qualunque maniera. modello m. termico. ~ god qualsiasi. kaciga casco m. Gregorijanski ~ calendario gregoriano. da. in modo qualsìasi. kalorija calorìa f. quando. talvolta. kaljača caloscia f. kalcijum calcio m. južnoslovenski adj.K. ~ god quando che sia. talora. calòrico. kalijum potassio m. kafa caffè m inv. kabanica mantello m. kalup forma f. dospele kamate interessi scaduti. a. verso. kajmak fiore di latte. kaiš cinghia f. kamata interesse m. telefonska ~ cabina telefònica. stampo m. quale. kajgana frittata f. talora. kaloričan adj. ~ si? come stai? ~ to? come mai? i te ~ ! e come! magari! kalaj stagno m. kišna ~ impermeàbile m. k cano. cintura f. slavo-me- riodionale. K 368 . kalkulacija càlcolo m. jaka ~ caffè ristretto. kakao cacào m. južnjak meridionale m. kabl secchio m. come. kabina cabina f. kakav adj.

di sasso. ko tebe kamenom ti njega pogačom bisogna render bene per male. kap goccia f. cer- K 369 . kamo (gde) adv. kapacitet capacità f. karika anello m di catena. kamion camion m. kapitalizam capitalismo m. ~ za smeće secchio della spazzatura. gemme f pl. kapitalista capitalista m. ~ da come sé. pietrame m. ufficio m. kancona canzone f. kanal canale m. na kapi a gocce. lavlja ~ zampa di leone. cànapo m. scuretto m. come. ~ po ~ palača a quattrino a quattrino si fa il fiorino. ~ mladić da gióvane. autocarro m. ~ u bubregu càlcoli renali. kamila cammello m. kaput giacca f. kao adv. kameni adj. karavan carovana f. kapital capitale m. kandidat candidato m. latta f. kamenolom cava f di pietre. condotto m. ~ sreće! magari! kampanja campagna f. persiana f. kapati gocciare.) pàlpebra f. advokatska ~ studio d’avvocato. ~ ugalj carbone fòssile. karijera carriera f. karijes carie f inv. bidone m. ~ sa prikolicom autocarro con rimorchio. karakteristika carratterìstica f. kamenac zubni ~ tàrtaro m. dragi ~ pietra f preziosa. kancer (rak) cancro m. dove. nadgrobni ~ làpide funeraria. kanta secchia f. kapljica goccetta f. capriccioso. kamenje sassi m pl. kapetan capitano m. (anatom. karakter caràttere m. kamilica camomilla f. kameno doba età della pietra. ~ po ~ a gocce. kamenčić sassolino m. kapak coperchio m. ~ temeljac prima pietra. odvodni ~ canale di scàrico. drago ~ pietre f pl preziose.karika kamen pietra f. kanap corda f. sasso m. karfiol cavolfiore m. kapija portone m. kamenorezac tagliapietre m inv. zimski ~ cappotto m. kapriciozan (hirovit) adj. zrno po zrno pogača. ~ u žuči càlcoli m pl biliari. karakterističan adj. kamera càmera f fotogràfica. kapa berretto m. karanfil garòfano m. kandža artiglio m. kancelarija segreterìa f. caratteristico.

kažnjavanje punizione f.karikatura K chio m metàllico. disciplinska ~ sanzione disciplinare. keramika ceràmica f. kauč divano letto m. kavaljer cavaliere m. biscottino m. karton cartone m. successivo. kašičica cucchiaìno m. kasno adv. katedrala cattedrale f. condannato m. katastrofa catàstrofe f. kašika cucchiaio m. piagnucoloso. smrtna ~ pena di morte. keramički adj. a volte. qualche volta. zaslužiti kaznu meritare un castigo. kelj càvolo m verde. kavez gabbia f. (fig. da tako kažem per così dire. sac- 370 . classe f. geografska ~ carta geogràfica. kažnjenik recluso m. kavga (svađa) litigone m. mlađa ~ figlia minore. kategoričan adj. kazniti tr. kesa borsetta f. katkad adv. kazna punizione f. castigare. ceràmico. cattòlico.) uomo m galante. za kaznu per castigo. talvolta. kašljati tossire. kažu si dice. katalog catàlogo m. più tardi. punire. kenjkav adj. kasni adj. kazaljka lancetta f. tardo. karte za igranje carte da gioco. ritardare. tardi. duomo m. lična ~ carta d’identità. kelner cameriere m. dire.) to je mačiji kašalj è una cosa da nulla. karikatura caricatura f. sacco m. condanna f. categòrico. kartati se giocare alle carte. karikaturista caricaturista m. novčana ~ multa f. povratna ~ biglietto di andata e ritorno. ~ ne dire di no. oštra ~ pena severa. kasnije adv. kategorija categorìa f. keks biscotto m. posteriore. karneval carnevale m. kazati tr. karta biglietto m. kasniji adj. kćerka figlia f. gomma elàstica f. inflìggere una pena. kažiprst (dito) ìndice m. pre ili ~ o presto o tardi. ~ da dir di sì. aver la tosse. detenuto m. ghiera f. kasniti tardare. kašalj tosse f. katolik cattòlico m. (fig. katastar (zemljišne knjige) catastro m. nije mačji ~ non è un sorbetto. katedra cattedra f. kasa (blagajna) cassa f. mesečna ~ abbonamento mensile. starija ~ figlia maggiore. katolički adj. kaučuk caucciù m. pena f.

kipeti intr. clàssico. klin conio m. àcido. klasičan adj. rompere. kesten castagna f. klica germoglio m. kiseonik ossìgeno m. piovoso. scultura f. klečati intr. klinika clinica f. kidnapovati tr. chiosco m.) stantuffo m. kišiti piòvere. colonna f vertebrale. kikiriki aràchide f.). klima clima m. kišovit adj. klip (kukuruza) (bot. agro. sad će ~ sta per piòvere. kilogram chilogramma m. klimati. riverire. schiena f. klisura roccia f. kijati starnutire. kidati strappare. karbonska ~ àcido carbònico. K 371 . di pioggia. kidnuti ruggire. piano m. bollire. cùneo m. kičma (anatom. kisela voda acqua minerale gazzata. ~ glavom accennare con la testa. klan (rod) clan m. ~ pada piove. nocciòla f americana.) spina f dorsale. agrodolce. borna ~ àcido bòrico. kiseo adj. kilometar chilòmetro m. klasa classe f. kineski cinese.klisura chetto m. kladionica (sportska) totalcalcio m. klicati intr. (teh. (psovati) bestemmiare. kiša pioggia f. kladiti se (za nešto) scomméttere (qcs. kit balena f. klarinet clarinetto m. kijavica raffreddore m. ženski ~ ombrello da donna. kiosk edicola f. kirija affitto m. kleti maledire. radnička ~ classe operaia. sumporna ~ àcido solfòrico. stare in ginocchio. ~ kao iz kabla pioggia a catinelle. klas spiga f. gruppo m. kiselo mleko latte m inacidito. praviti kiselo lice fare il muso. muški ~ ombrello da uomo. kip stàtua f. kiselina àcido m. (leđa) dorso m.) pannocchia f. kišobran ombrello m. lacerare. kiseli kupus càvolo agro. rapire. klijent cliente m. kletva maledizione f. kišni mantil impermeàbile m. esultare. klanjati se inchinarsi. klanac passo m. piovoso. Kina cina f. kišan adj. kleveta calùnnia f. kiselo-sladak adj. klavir pianoforte m.

ko prn. bollire. ključaonica serratura f. knjižica libretto m.klizač K klizač pattinatore m. panca f. klizav adj. accanto a. staviti život na kocku mettere la vita a repentaglio. veslački ~ società canottiera. (beskućnik) senzatetto m. kob destino m. ključ chiave f. kobasica salsiccia f. književnost letteratura f. ključati intr. koban adj. in casa. književnik scrittore m. letterario. knjiga libro m. (geom. (društvo) associazione f. klošar vagabondo m. kod prp. ko adv. presso. chi. kočija carrozza f. klupa banco m. džepna ~ libro m da tasca. kočiti frenare. kljun becco m. gorgogliare. zdravstvena ~ libretto sanitario. staviti sve na kocku rischiare il tutto per tutto. fiaccheraio m. klizati se pattinare.). scivoloso. trar la sorte. fatale. (kao) come. knjižara librerìa f. quale. klizanje pattinaggio m. talvolta. klizalište campo m di pattinaggio. (papirnica) cartolerìa f. kofa secchia f. ~ šećera quadretto di zùcchero. kojekad adv. letterato m. književni adj. klopka tràppola f. ~ kuće a casa. klješta pinza f. kloniti se (izbegavati) evitare (qcs. società f. ručna ~ freno a mano. scorrévole. knjižar libraio m. klizaljka pàttino m. kockast adj. klizačica pattinatrice f. kobila cavalla f. contabilità f. kockati se giocare a dadi. matična ~ registro m dello stato civile. cùbico.) cubo m. klizni adj. klizna vrata porta scorevole. klozet gabinetto m. ~ je (datum) danas? quanti ne abbiamo oggi? 372 . radna ~ libretto di lavoro. klizavica (poledica) gelo m. klub cìrcolo m. kočijaš vetturino m. kocka dado m. knjigovodstvo ragionerìa f. ~ nas da noi. koeficijent coefficiente m. klupko gomitolo m. sorte f. knez prìncipe m. kočnica freno m. koji prn.

compatto. komisija commissione f. kompleks complesso m. život mu visi o koncu la sua vita è attacata a un filo. komšinica vicina f. komedija commèdia f. kompozitor compositore m. buffo. far coccodè. koleno ginocchio m. komercijalista commercialista m. sanitetska ~ autoambulanza f.) Velika ~ Orsa maggiore. ~ za ručavanje carrozza ristorante. Mala ~ Orsa minore. komitet comitato m. komunizam comunismo m. kolevka culla f. K 373 . komfor confort m. kompozicija composizione f. ~ ti je godina? quanti anni hai? kolo ballo m tondo. komadić pezzetto m. komercijalan adj. ~ su pošla nizbrdo la situazione va peggiorando. finalmente. kombinacija combinazione f. od kolevke pa do groba dalla culla alla tomba. kokodakati intr. kolega collega m. kola vettura f. kokošinjac pollaio m. komičan adj. kolut cerchio m. finale. komšija vicino m. koliba capanna f. anello m. comunista. kompas bùssola f. kokoška gallina f. ~ sreće ruota della fortuna. kolonija colonia f. quantitativo. kolica carrello m. konačan adj. koliko adv. konac (nit) filo m. koleginica collega f.konačno quanti ne abbiamo del mese? ~ put qualche volta. kolebljiv adj. komšiluk vicinato m. kolekcija collezione f. veicolo m. komunistička partija partito comunista. irresoluto. kolektivan adj. kombinat complesso m industriale. komad pezzo m. comodità f. ~ delo krasi il fine corona l’òpera. komentar commento m. tèrmine m. kolač dolce m. količinski adj. komunistički adj. komanda comando m. komarac zanzara f. esitante. dečija ~ carrozzella da bambini. (astron. (kraj) fine f. kokos cocco m. količina quantità f. ~ za spavanje (u vozu) carrozza f letti. definitivo. kompaktan adj. commerciale. carro m. collettivo. quanto. còmico. schiamazzare. terati mak na ~ spìngere una cosa agli estremi. konačno adv. pasta f.

cavaliere m. korak passo m. konzul cònsole m. koren radice f. konj cavallo m. di controllo. ùtile. na svakom koraku ad ogni passo. italijanski ~ consolato d’Italia. utile. konstrukcija costruzione f. kopriva ortica f. korist vantaggio m. kontrolisati tr. konzulat consolato m. pasti s konja na magarca cascare dalla padella nella brace. kooperacija cooperazione f. kontinent continente m.koncert K koncert concerto m. (rečno) letto 374 . jahaći ~ cavallo da sella. marciare. čistokrvan ~ (cavallo) puro sangue. ~ po ~ a passo a passo. recar vantaggio. konjanik cavalcatore m. kontrola controllo m. koplje lancia f. korektan adj. koristan adj. controllare. koristiti se (čim) avvantaggiarsi (di qcs. koračati intr. continente m. bigliettaio m. korišćenje uso m. korespondencija corrispondenza f. konferencija conferenza f. korisno adv. prova f.). copiare. ricopiare. kontejner contenitore m. koristiti esser ùtile. korisnik beneficiario m. profitto m. konzerva conserva f. kopirati tr. konverzacija conversazione f. konkurs concorso m. utilizzazione f. kora crosta f. kontrast contrasto m. konobarica cameriera f. i mi konja za trku imamo abbiamo anche noi qualche carta da giocare. konkurencija concorenza f. sada smo na konju ora siamo a cavallo. raditi kao ~ lavorare come una bestia. sfruttamento m. terraferma f. korigovati corrèggere. kopati scavare. camminare. kopija copia f. konobar cameriere m. kontrolni adj. diventar di papa véscovo. corretto. kopno terra f. korito trògolo m. kopito zòccolo m. konjak cògnàc m. brandy m. utilmente. kontakt contatto m. kondukter controllore m. ~ zadatak testo di controllo. kongres congresso m. giovare. čelične konstrukcije costruzioni di acciaio. ~ od armiranog betona armatura di cemento armato. preduzeti neophodne korake fare i passi necessari. tegleći ~ cavallo da tiro.

teleći ~ còstola di vitello. cesta f. privesti kraju condurre a tèrmine. to mi nije bilo ni na kraj pameti non me lo sono neppure sognato. costata f. iz te kože ne možeš izaći di qui non ci si spacca. kos1 (ptica) merlo m. còsmico. (pokraj) accanto a. kosmički adj. ruberìa f. kornjača tartaruga f. alveo m (di un fiume). muška ~ camicia da uomo. koščica ossicino m.) dèrmico. kosa1 capello m. košarkaš cestista m. kožni adj.kraj m. sirova ~ cuio crudo. tèrmine m. veštačka ~ cuoio artificiale. kotrljati tr. košarka pallacanestro f. (med. ne bih hteo biti u njegovoj koži non vorrei essere nella sua pelle. kovač fabbro m. kormilo timone m. cutàneo. krađa furto m. kotlet costoletta f. na kraju krajeva alla fin fine. sastavljati kraj s krajem campare a stento. kozmetički adj. kraćenje abbreviamento m. cosmètico. kosač (kosilac) falciatore m. košuta cerva f. korov malerba f. kotao caldaia f. kosmos cosmo m. erbaccia f. kradljivac ladro m. kostim costume m. kost osso m. kovati tr. parni ~ caldaia a vapore. košulja camicia f. kozmetika cosmètica f. obliquamente. kozmetičar estetista m. koza capra f. paniere m. K 375 . di cuoio. košara canestro m. obliquo. costare. cuoio m. presso. košmar confusione f. košnica alveare m. kositi tr. da capo a fondo. kozji adj. cute f. koso adv. od početka do kraja dall’inizio alla fine. kosidba falciatura f. putni ~ valigia. koža pelle f. na kraju meseca alla fine del mese. caprino. koštati tr. bàttere il ferro. kraj fine f. ossatura f. koverat busta f (da lettere). falciare. della pelle. kovčeg cassa f. kostur schèletro m. boja kože carnagione f. kos2 adj. di capra. rotolare. ~ nedelje fine settimana. mrtvački ~ cassa da morto. kraj prp. kotrljanje rotolamento m. koštica nòcciolo m. krajem meseca verso la fine del mese. inclinato. kosa2 (oruđe) falce f.

) chi non vede più là del naso. kretati se muòversi. kristalan adj. kraljevstvo regno m. fettina f. imbiancare con calce. (iskrivljen) storto. creativo. šatorsko ~ telo m della tenda.) tonsilla f. plućno ~ lobo m del polmone. krajnji adj. kreten cretino m. ~ cena fluttuazione f dei prezzi. criminale. branca f. krijumčar contrabbandiere m. fugace. nascóndere. krajnje adv. (po ulicama) tràffico m. krečiti tr. partire. cristallino. kreativan adj. kredit crédito m. krak gamba f. krcat adj. càrico. kredenac credenza f. (noga kod raka) zampa f. branco m. sdentato. locanda f. gregge f. krik grido m. kreketati intr. krmenadla costata f.(prostorno) corto. levo ~ ala sinistra. kretanje moto m. ùltimo. kiseli ~ cetriolino sott’aceto. krepak adj. kriška fetta f. krajnost estremo m. mìope. estremità f. krečenje imbiancatura f. costoletta f. bellissimo. kreč calce f. fràgile. kralj re m. kriti tr. krenuti intr. di breve durata.krajnik K krajnik (anatom. kratkotrajan adj. krčma osterìa f. krimić romanzo m giallo (o poliziesco). ~ na levo prèndere a sinistra. krezubav adj. magnifico. splèndido. kraljevski adj. krilo ala f. robusto. corto di vista. urlo m. (teh. vigoroso. krasan adj. (u sportu) desno ~ ala destra. krava vacca f. kratkovid adj. kristal cristallo m. reale. magnificamente. estremamente. kriknuti intr. movimento m. krhak adj. krdo mandra f. regio. (vremenski) breve. ripieno. kriminalan adj. gracchiare. cur- 376 . krevet letto m.) braccio m. kratak adj. krasota bellezza f. kraljica regina f. (fig. krastavac cetriolo m. magnificenza f. krema crema f. forte. kreacija creazione f. kratko adv. gracidare. kriv adj. (gašen) calce spenta. estremo. kravata cravatta f. kreda gesso m. lanciare un grido. brevemente. krasno adv.

di battésimo. krug cìrcolo m. circolare. krivnja colpa f. ~ plač piangendo. krvav adj. giro m. krsno ime nome di battésimo. strofinaccio m. domare. ~ mi je mi dispiace. krvariti intr. kruto adv. krov tetto m. trasgredire. krstiti se ricévere il battèsimo. imati ~ aver torto. battezzato. dòcile. mansueto. krompir patata f. kriza crisi f inv. krivac colpévole m. kročiti intr. non seguire la via retta. ~ napred progredire. sanguigno. sassoso. krsna slava festa del santo epònimo di famiglia. krvni adj. grossolano. battezzare. govoriti ~ nos parlare col naso. baciti ~ prozor gettare dalla finestra. rigidamente. krstariti andare in crociera. krševit adj. (kažnjiv) colpévole. krotiti tr. krivudati intr. colpa f. di sangue.krvni vo. rìgido. sam si ~ la colpa è tutta tua. krv sangue m. serpeggiare. kružiti intr. (pogrešno) errato. attraverso. krst croce f. addomesticare. krotak adj. kroz prp. tvojom krivicom per colpa tua. troia f. grosso. ja nisam ~ non è colpa mia. krojačnica sartorìa f. girare. pečeni ~ patate fritte. insanguinato. krstiti tr. krut adj. falsificare. pietroso. krstarenje crociera f. per mezzo. tagliare (vestiti. krošnja chioma f dell’albero. krpa straccio m. sòlido. krojiti tr. krokodil coccodrillo m. kršiti tr. krmača scrofa f. duro. pod krivim imenom sotto nome falso. krivotvoriti tr. a qn. sanguinare. kruna corona f. kriviti tr. krupan adj. roccioso. colpevolezza f. krtica talpa f. krsni adj. krivica ingiustizia f. cerchio m. fare un passo. kružni adj. krojač sarto m. imputare qcs. sanguinoso. krvna grupa gruppo san- K 377 . krivina curva f. ~ tok senso circolare. primiti pod ~ ricoverare. krivo adv. kružno putovanje viaggio circolare. ~ list fede di nàscita. circolare. kruška pera f. stortamente. scarpe). ~ jedan sat fra un’ora. kršten adj. ~ smeh ridendo. označiti krstom segnare con una croce.

kunić coniglio m. javna ~ casa di tolleranza. 378 .) vigliacco m. krvna osveta vendetta del sangue. dove. vigliaccamente. kućna pomoćnica donna di servizio. kuda adv. uncinato. krvoločan adj. pulsazione f. kukuruz granturco m. obećavati kule i gradove prométtere mari e monti. rachìtico.) cuculo m. (srca) bàttito m. (fig. kucati bussare. ~ krst croce uncinata.krvoločan K guigno. ~ pritisak pressione sanguigna. ~ god in qualunque luogo. puževa ~ conchiglia f della chiòcciola. kod kuće a casa. civile. far chicchirichì. crudele. sfera f. kuče cagnolino m. kuglica pallina f. bàttere. lamentarsi. kumovati far da compare. kuglanje gioco m delle bocce. batticuore m. kula torre f. kulinarski adj. kuća casa f. kuka gancio m. ~ neprijatelj nemico mortale. sfibrato. dove. di casa. ~ ga ubila! che crepi! che il diavolo lo porti! kugla palla f. civiltà f. kuma comare f. chicchiriare. cuccù m. kuga peste f. palpito m del cuore. kultura cultura f. castello m. culturale. di cultura. kulturan adj. krzno pelliccia f. montažna ~ casa prefabbricata. kupac compratore m. kucanje il battere. gastronòmico. kuhinja cucina f. matična ~ casa madre. svugde poći svojoj kući doći a ogni uccello suo nido è bello. kukati intr. kud adv. kućepaziteljka portinaia f. kućepazitelj (domar) portinaio m. per dove. kukavica (zool. sanguinario. kum compare m. kržljav adj. ići kući andare a casa. ~ nos naso aquilino. padrino m. (kvaka) uncino m. casuccia f. madrina f. izlaziti iz kuće uscire di casa. feroce. della casa. kukavički adv. pestilenza f. atròfico. coniglio m. kukasti adj. kućica casetta f. kućni adj. kućetina casaccia f. kukurikati intr. stalan ~ cliente m. kuglati se giocare alle bocce. daleko mu lepa ~ ! che Dio lo tenga lontano! to je luda ~ è una gabbia di matti. picchiare. colto.

kvasiti tr. kupiti (sabiratì) raccògliere. lesso. chiocciare. avarìa f. kupon tagliando m. kvariti tr. kupačica bagnante f. ~ mačka u vreći comprare a occhi chiusi. (šteta) danno m. qualificato. kvalifikovan adj. inumidire. (ručica) maniglia f della porta. acquisto m. far bagni. guasto. cotto.kupač bagnante m. kupus càvolo m. ~ za osigurače portafusìbili m inv. kuvan adj. K 379 . danneggiare. kuvati tr. da bagno. (pravac) orientamento m. poštanska ~ cassetta delle lettere. bollito. podložan kvaru deterioràbile. kvaka (kuka) guancio m. kupati se bagnarsi. accumulare. kurir corriere m. bagnare. ~ za alat scatola f per utensili. guastare. kupé (željeznički) scompartimento m. difettoso. kvantitativan adj. acquistare. kupina mora f.) ~ za prvu pomoć cassetta f del pronto soccorso. kvrga nocchio m. kupiti (nabaviti) comprare. kvaran adj. (elektr. quantitativo. kutija scàtola f. kuvar cuoco m. kupovina cómpere f pl. kutak cantuccio m. kvočka chioccia f. kusur (ostatak) resto m. glasačka ~ urna f elettorale. cucinare. da bagno. kurs corso m. kvalitet qualità f. kvar guasto m. (med. kuvarica cuoca f. nodo m. ~ za slatkiše confettiera f. ići u kupovinu andar a far la spesa. kupaći adj. kupaće gaćice mutandine m pl. kvantitet quantità f. kvocati intr. kvadrat quadrato m. cuòcere.) utikačka ~ presa f di corrente.

~ na jelo ingordo. arlecchi- l 380 . ladica cassetto m. lagan adj. (fig. alla leggera. lakat gómito m. (nestručno) profano.(o težini) leggero. lajati abbaiare.) buffonata f. (tiho) a voce bassa. leggermente. (ležaj) kuglični ~ cuscinetto m a sfere. facilmente. lentamente. sventato. vernice f. labud cigno m. laguna laguna m. lakirane cipele scarpe f inverniciate. ~ za nokte smalto m per unghie. lađar barcaiolo m. (o poteškoći) facile. ~ je è facile. verniciare. cupido (di). facilmente. lahor brezza f. lakirana koža pelle f verniciata. lađa nave f. lako adv. (o brzini) lento. lager depòsito m.L.verniciato. lakomislen adj. lak adj. lakrdija farsa f. venticello m. latrare. làbile. ingènuo. (èlle) f ili m. lagati intr. bene. débole. ~ zub dente smosso. lakoumno adv. l. l. l l L. ~ nokte inverniciare le ùnghie. dir bugìe. lakiran adj. lak (boja) lacca f. agevole. agevolmente. leggiero. crèdulo. lieve. lagodno adv. mentire. comodamente. vacillante. lagano adv. zèffiro m. lakoveran adj. piacévole. labavo uže corda f rilassata. l. ci vuol poco. piacevolmente. laboratorija laboratorio m. pas koji laje ne ujeda cane che abbaia non morde. lagodan adj. còmodo. (fig. lieve. magazzino m. ~ san sonno leggero. leggermente. lakom (na što) àvido (di). laički adj. titubante. facile. il dir bugìe. leggero. laku noć! buonanotte! biti lake ruke essere generoso. laganje il mentire. labilan adj. laborant laboratorista m. imbarcazione f. indeciso. laccare.) fiacco. lakrdijaš buffone m. lakirati tr. làicco. labav adj.

lavić leoncino m. lavež latrato m. a catena. ~ između života i smrti trovarsi tra la vita e la morte. gelidamente. carezzévole. lečenje cura f (mèdica). laskav adj. sanare. larma (buka. abbaiamento m. lusinghévole. laskati adulare (qn. falso. adulatorio. l 381 . lane caprioletto m. agghiacciarsi. mentitore m. latino. leden adj. curare. lažljiv adj. gelato. Ledeno more Ocèano glaciale (àrtico. laskanje adulazione f. leći coricarsi. finto. menzognero. lažno adv. lanac catena f. lažljivac bugiardo m. lebdeti essere (o stare) sospeso. lasta (lastavica) róndine f. lažljivica bugiarda f. un fiore non fa ghirlanda. jedna ~ ne čini proleće una róndine non fa primavera. ~ u krevet méttersi a letto. lažan adj. gorski ~ catena di montagne. lavica leonessa f.leđa no m. antàrtico). lediti se congelarsi. latinica caràtteri latini m pl. bugiardo. nositi na leđima portare sulle spalle.).). lanen adj. andare a letto. chiasso m. ghiacciato. lanjski adj. iza leđa dietro le spalle. dell’anno scorso. lansirati tr. bugiardo. lusinghe f pl. lavor lavamano m. vika) strèpito m. ~ nad kim aver tènera cura di qn. lančić collana f. lečiti se curarsi. zlatan ~ catenella f. laž bugìa f. lanciare. led ghiaccio m. u laži su kratke noge la bugìa ha le gambe corte. agghiacciare. su un terreno sdrucciolévole. congelare. veštački ~ ghiaccio artificiale. ledenjak ghiacciàio m. navesti nekoga na tanak ~ condurre qn. lečiti tr. menzogna f. lampa làmpada f. (ogrlica) catena f. di lino. latinski adj. lančan adj. lanci za sneg catene per neve. ledolomac rompighiaccio m. leđa schiena f. méttersi a giacere. lediti intr. falsamente. dorso m. lusingare (qn. ledeno adv. dosso m. latica pètalo m. guarire. lan lino m. lav leone m.

leteti intr. li conj. del volto. nuditi na licitaciji mèttere all’asta. ~ zmija covo di serpenti. levi adj. ~ tanjir disco volante. lepo adv. fàrmaco m. licem u ~ a faccia a faccia. na licu mesta sul luogo. a sinistra. volante. essere a letto. svolazzante. lekcija lezione f. legitimacija tèssera f. licitacija asta f. leglo covata f. crte lica tratti m pl. bello. indviduo m. (zakonit) legìttimo. assicella f. volto m. attaccare. letto m. lenština poltrone m. lekarski adj. chi troppo alto monta con dolor dismonta. da mèdico. klizni ~ supporto m a frizione. viso m. leptir farfalla f. star coricato. letimice adv. namršteno ~ faccia buia. sventolante. leš (čovečiji) cadàvere m. hoćeš li? vuoi? ima li? c’è? znaš li? sai? lice faccia f. ležaj posto m. jednog lepog dana un bel giorno. valjkasti ~ cuscinetto m a rulli. kazati u ~ dire in faccia. lepa prilika una bella occasione. lek medicina f. lektira libri m pl. ličan adj. (gnezdo) covo m. let volo m. leggendàrio. nidiata f. finto. lepeza ventaglio m. leopard leopardo m. dei mèdici. pigro. ležaljka sedia f a sdraio. ko visoko leti nisko pada chi troppo sale dà maggior percossa. covile m. (zakonit) legale. legalan adj. falso. volare. legitiman adj.leđni l leđni adj. noćni ~ volo notturno. smejati se u ~ ridere in faccia. hvala ~ ! tante grazie! lepršav adj. činiti ljubazno ~ far buon viso. redovan ~ volo di lìnea. leđno plivanje nuoto sul dorso. licemeran adj. sinistro. legenda leggenda f. personale. giacere. kuglični ~ cuscinetto m a sfere. incollare. ležati intr. levo adv. alla sfuggita. lepiti tr. letva stecca f. kiselo ~ viso agro. dorsale. (životinjski) carogna m. bene. leteći adj. palanca f. da lèggere. individua- 382 . ozioso. licitazione f. di volo. (osoba) persona f. lenj adj. medicamento m. legendaran adj. lep adj. personaggio m. bello. lekar mèdico m. volatile. musone m. carta f d’identità.

(kožna bolest) èrpete m. di persona. lično adv. tovarni ~ lèttera di vettura. lojalan adj. lišaj lichene m. foglioso. lišiti se privarsi (di). logorovati campeggiare. campeggio m. linija lìnea f. list foglia f. capo m. imagine f. ličiti intr. lipa tiglio m. fuso. on je naše gore ~ è nostro compatriota. lògico. gazzetta f ufficia- le. službeni ~ bollettino m ufficiale. krsni ~ (krštenica) attesto m di nàscita. logika lògica f. koncentracioni ~ campo m di concentramento. lokacija (položaj. pocinkovani ~ lamiera zincata. lik aspetto m. likovne umetnosti belle arti. lična svojina proprietà personale. litica roccia f. scoglio m. lattina f. praterìa f. lisica volpe f. izbeglički ~ campo di pròfughi. veran) leale. figura f. lignja calamaro m. (lice) volto m. smeštaj) ubicazione f. listić foglietto m. liberarsi (di). lider (engl. lift ascensore m.lokacija le. likovno vaspitanje disegno m. željezni ~ lamiera f. frondoso. somigliare a. liti fóndere (metalli). oružni ~ porto m d’armi. fogliato. è uno delle nostre parti. ukrasno ~ foglie ornamentali f pl.) leader. logor accampamento m. rinunciare (a). lista lista f. (čega) privo. limun limone m. literatura letteratura f. lovorov ~ foglia d’alloro. logorovanje accampamento m. lišće foglie f pl. ~ jedno na drugo kao jaje jajetu somigliarsi come due gocce d’acqua. limenka latta f. (odan. lirski adj. liker liquore m. personalmente. lobanja cranio m. ličnost personalità f. lisnato testo pasta sfogliata. glasački ~ scheda f elettorale. liven adj. sembiante m. lim lìma f. versare (liquidi). lišiti (čega) privare (di). lišen adj. liveno gvožđe ghisa f. limunada limonata f. litra litro m. lìrico. lirska pesma (poesìa) lìrica. logičan adj. livada prato m. lisnat adj. likovni adj. l 383 . limar stagnaio m.

locale. lonac péntola f. rompere. stare incerto (o irresoluto). ~ koplja za spezzare una lancia in favore di. spezzarsi. losos salmone m. folle. praviti se ~ fare l’indiana. lokalni adj. ~ krvi lago m di sangue. sciocco. lom rottura f. luda sreća fortuna f cieca. da caccia. ladronesco. spezzàbile. follìa f. lokalna ulica strada secondaria. loviti cacciare. poći u ~ andare a caccia. lopov ladro m. portuale. lubenica cocòmero m. riserva f di caccia. ~ radnici lavoratori m pl. male. pazzo. spezzare. mladost ~ la gioventù non ha virtù. ~ zaljubljen innamorato cotto. ludost pazzìa f. fràngere. lovina caccia f. igrati se loptom giocare a palla. loše adv. loš adj. lopovski adj. lozinka parola f d’ordine. ~ na veštice caccia alle streghe. električni ~ péntola elèttrica. grappa f. lovište (luogo di) caccia f. 384 . scioccherello. lovorov venac corona f d’alloro. andare a caccia. lovor alloro m. far fuoco.) (koleno) stirpe m. cattivo. follemente. lokomotiva locomotive f. (fig. lomiti tr. lozovača acquavite f. lomiti se rómpersi. nije baš ~! mica male. pazzamente. lovački adj. lučka kapetanija capitaneria f di porto. lokva pozza f. portuario. lopata pala f. motto m. ludo adv. frangìbile. di porto. lud adj. matto m. fragile. luda kuća gabbia f di matti. del luogo. nije ~ non c’è male. i intr. stupidezza f. (u šahu) alfiere m. loza vite f. linea f. (dvoumiti se) esitare. lovac cacciatore m. električna ~ locomotiva elèttrica. stravagante. portuali. slogan m inv. matto. divisa f. lov caccia f. di ladro. dva loša ubiše Miloša contro nùmero maggiore non ti giova alcun valore. loža palco m. lovačka puška fucile da caccia. ludak pazzo m. (buka) fracasso m. (glupost) sciocchezza. frattura f. ~ peć riscaldare la stufa. lučki adj. luckast adj. ložiti tr. lomljiv adj. dei cacciatori.lokal l lokal locale m. lauro m. lopta palla f.

voler bene (a). lj Lj. amoroso. carino. ni ~ jeo ni luk mirisao fare l’ingenuo. rubatore m. ljubimac beniamino m. amato. budite ljubazni abbia la gentilezza. amoreggiamento m. ljubavni adj. ljubavnica amante f. dobitak na lutriji premio m di lotteria. lupež ladro m. lula pipa f. furbo. voditi ~ fare l’amore. baciucchiare. luksuzan adj. ljigav adj. bàttere. lj. ljubavnik amante m. ljaga macchia f. ljubavna avantura un’avventura galante. grazioso. percuòtere. vìscido. lukavština furberia f. ~ prema domovini amor di patria. ljiljan giglio m. luka porto m. lutalica vagabondo m. amabile. zagasito ~ paonazzo. ladrone m. per fare un piacere a qn. errare. ljubakanje baciucchiamento m. učiniti kome što za ~ far qcs. ljubičica viola f. čist račun duga ~ patti chiari amici cari. lj 385 . viola. f ili m. amorosa f. amoroso m. ljubakati tr. ~ par coppia d’amanti. favorito m. gl(i) palatale. iz ljubavi prema per amore di.ljubljen luk. strepitare. benvoluto. ljubaznost gentilezza f. lûk (svod) arco m. vagare. lordura f. lutrija lotteria f. ~ žar fuoco d’amore. cortesia f. astuzia f. mi faccia la cortesìa di. amare. lussuoso. ljubav amore m. ljubimica favorita f. ljubiti tr. lutati intr. lutka bàmbola f. luster lampadario m. ne vredi ni po lule duvana non vale un fico secco. crni ~ cipolla f. lupati tr. cortese. ljubazan adj. ljubitelj amatore f. ljubljen adj. lupetati bàttere. d’amore. ljubičasto adj. lotto m. beli ~ aglio m. gentilmente. glavica luka bulbo di cipolla. ljubak adj. gentile. lukav adj. ljubazno adv. di lusso.

ljuljanje dondolìo m. ma conj. comunque. ~ kašalj cosa da nulla. ~ kao ris rabbioso come un cane. divlja ~ gatto domèstico. kad nema mačke miševi kolo vode quando il gatto non c’è i topi bàllano. vacillamento m. soavemente. . ljudi uòmini m pl. spa386 dista m. dontolarsi. ljuska buccia f. amabilmente. scorza f. levar la scorza. gènere m umano. gente f. mačak gatto m. mače gattino m. di (del) gatto. geloso. adj. ~ gde dove che sia. ljudski 1. mačiji adj. gatta f. vagamente. pungente. M M M. ognjem i mačem col ferro e fuoco. izgleda kao prebijena ~ pare un gatto frustato. ljut adj. omone m. ljuta bol dolore profondo. fortemente. mačka gatto m. kupiti mačku u džaku comprar la gatta nel sacco. acerbamente. (čovečno) umanamente. omacione m. ljupko adv. ljuta rakija acquavite forte. ljubomoran adj. ljuštiti sbucciare. ~ dete u kolevci cullare un bambino. civilmente.ljubomora ljubomora gelosia f. koliko ~ toliko ćudi tante teste tanti cervelli. latiti se mača metter mano alla spada. mač spada f. rabbioso. in qualunque luogo. ljuto adv. ~ rod gènere m umano. dondolare. forte. 2. ljudina omaccio m. ljudožder antropòfago m. cannìbale m. da uomo. adv. adirato. ljuljaška altalena f. piccante. maca micio m. mačije oko riflettore m. m (èmme) f ili m. guscio f. ~ kako in qualunque modo. il cullare. terribilmente. ljuljati intr. umano. ljudstvo umanità f. veži ti to mačku o rep! va a raccontarla ad altri! mačevalac schermitore m. ljuštura guscio m. m M. ljuljati se altalenare. sgusciare. ljuta zima freddo intenso (o crudo).

žalosna ti ~ ! te infelice! povero te! ~ Božja Madonna. majčina dušica timo m.makar maćeha matrigna f. magistrala lìnea f (o strada) principale. dilagare. mađarski adj. (fig. maglovit adj. nonostante che. magacin magazzino m. materno. pasti s konja na magarca tornar di papa véscovo. magla nebbia f. majonez maionese f. ~ krilima bàttere le ali. mahnit adj. da maestro. M 387 . u nekoliko mahova a più riprese. matto. daj mu ~ nešto dagli almeno qualcosa. capomastro m. (ponajviše) per la maggior parte. majstorstvo bravura f.) magistrale. pazzo. principale m. di maggio. maj maggio m. magarac àsino m. in prevalenza. agitare. majmun scimmia f. magija magìa f. ~ zastavama sbandierare i vessilli. pepolino m. major maggiore m. majoran maggiorana f. pokriven mahovinom muscoso. makar conj. manìaco. u prvi ~ sulle prime. majstor mastro m. magnet magnete m. mahovina musco m. entrare in voga. màgico. on je ista ~ è tutto sua madre. mahom adv. a tutta prima. magnezijum magnèsio m. pustiti maha čemu dare sfogo a qcs. madrac materassa f. di (del) mastro. majčinski adj. (fig. mada conj. a scosse. maternamente. majstorski adj. sia. benché. mahagoni mògano m. majski adj. mak papàvero m. majica maglietta f. ~ repom dimenare la coda. sećam se kao kroz maglu me ne riccordo vagamente (come in sogno). nebbioso. furioso. da madre. pure. della madre. majčin adj. ~ glavom accennare col capo. mah tratto. majka madre f. uzimati maha propagarsi. mahati tr. uhvatiti maglu dàrsela a gambe. jednim mahom di un sol colpo. ~ sve izgubio a costo di perder tutto. caliginoso. anche se dovessi perder tutto. ungherese. magnètico. na mahove a intervalli. magičan adj. i adv. quantunque. Mađarska Ungheria f. mađioničar mago m. folle.)(zanatlija) artigiano m. magnetski adj.

srčana ~ vizio cardìaco. malarija malària f. još ~ ancora un po’. malje peluria f sg. attirare con lusinghe. 2. malčice adv. 388 . niko nije bez mane nessun uomo è senza difetti. sfiduciato. venir meno. poco fa. poco. kovački ~ martello m da fabbro. ragazzino m. malokrvan adj. malodušan adj. maločas adv.) allettamento m. pìccolo. mali 1. di poco nùmero. un pocchino. un po’. mamuran adj. mamlaz stùpido m. ~ za meso batticarne m inv. Makedonija Macedònia f. massimale. maloprodaja véndita f al minuto. malograđanin piccolo borghese. raramente. maloletan adj. ~ kriminal deliquenza minorile. malograđanski adj. richiamo m. intonacare. manastir monastero m. minuto. imbecille m. malizioso. sventura f. malen adj. ~ nas je siamo in pochi. ~ po malo a poco a poco. deficiente m. piccolo m. maknuti muòvere. malterisati tr. poco fa. telesna ~ deficienza f fìsica. malina lampone m. makaze fòrbici f pl. piccino. u ~ reči in poche parole. još ~ ancora un po’. minorenne. malj mazza f. provinciale. un pochino. macèdone. maltrattare. maksimalna brzina velocità f màssima. od malena dall’infanzia. malobrojan adj. malouman adj. allettare. ~ prst mìgnolo m. mama mamma f. ~ je falilo poco mancò che. malokad adv. mališan piccino m. piccolo. malaksati mancare di forze. vizio m. maltretirati tr. scoraggiato. mamica mammina f. non muòverti! maksimalan adj. mana difetto m. (fig. mala matura licenza f ginnasiale. malta m. imbecile m. malopre adv. piccolo m. febbre f palustre. maler disgrazia f. mamac esca f. makni se! muòviti! scòstati! da se nisi maknuo! fermo. makedonski adj. adescare. malo adv. urođena ~ difetto congènito. piccino. débole di mente. anèmico. maksimum màsssimo m.makaroni M makaroni maccheroni m pl. adj. malter intònaco m. mazzuola f. maliciozan adj. stordito. indebolirsi. di borghesuccio. prodaja na ~ véndita al minuto. convento m. pìccolo di numero. mamiti tr.

mart marzo m. taksena ~ marca f da bollo. colore m. da màcchina. marciare. da madre. maštati fantasticare. namazan svim mastima è un furbo matricolato. mašinski adj. pieno di fantasìa. (muz. untuosità f. mašta fantasia f. masovan adj. materijal materiale m. (plod) oliva f. meno.) massiccio m. meternji adj. marenda spuntino m. sciarpa f. matematika matemàtica f. in massa. accentuato. strage f. maštovit adj. mastan adj. maslina (stablo) olivo m. marširati intr. materijalno adv. marljiv adj. biljna ~ grasso vegetale. marka francobollo m. (anatom. distinto. più pìccolo. (fig. plinska ~ màschera antigas. narodne mase masse popolari. maramica fazzoletto m. ulivo m. manjina minoranza f. manevar manovra f. fantasioso. materialmente. mast grasso m. mašna nastro m. forte. manji adj. scialle m. materijalan adj. masiv (geogr. materiale. minore. olivastro. maslac burro m. maska màschera f. manjak mancanza f. merenda f. diligente. masnoća grassezza f. di massa. grasso. maslinast adj. svinjska ~ grasso di maiale.) marcia f. mastilo inchiostro m. plućna ~ plèura f. oleosità f. ~ tehničar meccànico m. maštanje il fantasticare m. mater- M 389 . nacionalna ~ minoranza nazionale. margarin margarina f.) sognare. marš! excl.meternji maneken indossatrice f. difetto m. ~ ljudi un gran nùmero di persone. marš (hod) marcia f. markantan adj. uliva f. marama fazzoletto m da testa. materica ùtero m. marmelada marmellata f.) trbušna ~ omento m. ~ vic scherzo m salace.) maneggio m. masakr massacro m. manje adv. materija materia f. mapa carta f geogràfica. masa massa f. via (di qui)! vattene! maršal maresciallo m. marcato. lardoso. colazione f. mašina màcchina f. maršruta itinerario m. (fig. ~ inžinjer ingegnere m meccànico. tinta f.

intanto. matrica matrice f. meccànico. far carezze. mediteranski adj. conj. (registar) registro m. di miele. maturski adj. internazionale. mediterràneo. ali) invece. mećava tempesta f di neve. di maturità. frattempo m. (sedište) sede f principale. u međuvremenu nel frattempo. 2. međusobno adv. međunarodno pravo diritto m internazionale. meden adj. tempo intermedio. međugradski adj. medicinska sestra infermiera f. limite m. matica (pčela) ape f regina. (šraf) madrevite f. maziti carezzare. tormenta f. među prp. mazati ùngere. mehanika meccànica f. ~ ostalim fra l’altro. Mediteran Mediterràneo m. medalja medàglia f. medeni kolač pan m melato. medenjak biscotto m di miele. melato. mauzolej mausoleo m. ~ odnosi rapporti fra gli uòmini. maza bambino m viziato. cocco m. zemlja gde teče ~ i mleko paese di cucagna. međuvreme intervallo m. recìproco. ~ nama fra di noi. mutuamente. materinstvo maternità f. matični adj. ~ nama rečeno detto tra noi. mehaničar meccànico m. med miele m. adv. beniamino m della madre.materinstvo M no. mamina ~ cucco m. matura esame m di maturità. di medicina. lubrificare. adj. međunarodna organizacija organizzazione f internazionale. medvedić orsacchiotto m. maženje carezze f pl. frattanto. medved orso m. libro m. medicinske nauke scienze mèdiche. fra. medicinski adj. mator (star) adj. vecchio. međutim adv. dado m. ~ ispit esame m di maturità. interurbano. ~ jezik lingua f materna. meccanicamente. frattanto. preciz- 390 . matična knjiga registro m matrìcola. tra. termine m. međunarodni adj. mùtuo. medeni mesec luna f di miele. reciprocamente. mazga mula f. medicina medicina f. matičar ufficiale m di stato civile. ~ srpska Società letteraria serba. međuljudski adj. međa confine m. mehanički 1. međusoban adj. upala mu je sekira u ~ gli è piovuto il cacio sui maccheroni. (a. nel contempo.

sensìbile. sòffice. tratta f.) Mesec luna. mesečar sonnàmbulo m. mesing rame m. menjač (elektr. (astron. macellaio. pre ~ dana un mese fa. messicano.) meccanismo m. melanholija malinconìa f. mermer marmo m. prèndere le misure (di). mekoća morbidezza f. mere sigurnosti misure di sicurezza. tènero. memorija memoria f. (autom. M 391 . melodičan adj. (fig. di carne. Mesečev adj. meridijan meridiano m. mek adj. pomračenje meseca eclissi f inv. malincònico.) ~ brzine cambiare la marcia. meka rakija acquavite f débole. di (della) luna. luce f lunare. mentor mèntore m. menica cambiale m. menjati se tr. menjati cambiare. morbido. preko mere oltre misura. melodija melodìa f. mesec mese m. ručni ~ cambio manuale. mensile. mesara macellerìa f. meko drvo legno m dolce.) bàlsamo m. meka srca tènero di cuore. merdevine scala f. mesnat adj. izdavalac menice emittente (traente) di cambiale. molle. (na autu) cambio m. ~ dana (spazio di un) mese. mehanizam (teh. menjačnica cambio valute. melodioso. meriti misurare. melem impiastro m. mesarski adj. polposo. di precauzione. mesečina chiaro m di luna. memla umidità f. mesar macellaio m. mutarsi. carnoso. meka jaja uova f a bere. dose f. mesečno adv. staviti ~ na ranu applicare un cerotto alla ferita. variare. mera misura f. medeni ~ luna di miele. cambiarsi.mesni na ~ meccànico di precisione.) comutatore m. unovčiti menicu valorizzare una cambiale. lunare. tenerezza f. bankovna ~ vaglia cambiale. krajem meseca a fine di mese. menza mensa f. mutare. cerotto m. lunare. ~ po viđenju cambiale a vista. mentol mentòlo m. Meksiko Messico m. melòdico. pun ~ luna piena. automatski ~ cambio automàtico. melanholičan adj. mere opreza provvedimenti m pl. mesni adj. meksički adj.

meso

M

meso carne f; (u voću) polpa f; goveđe ~ carne di manzo; svinjsko ~ carne di maiale; zamrznuto ~ carne congelata; žilavo ~ carne tigliosa. mesti scopare, spazzare. mestimičan adj. locale; sporàdico. mesto luogo m; posto m; punto m; na licu mesta sul posto. mešalica impastatrice f; (varjača) méstola f. mešati tr. mescolare, mischiare; ~ karte mescolare le carte. mešavina miscela f; mescolanza f. mešovit adj. misto, mescolato; mešovita roba gèneri diversi. meštanin abitante m; cittadino m. metabolizam metabolismo m. metak proièttile m; palla f; pallòttola f. metal metallo m; kovani ~ metallo fuso; crni ~ metalli ferrosi; obojeni ~ metalli non ferrosi. metalan adj. metàllico. metalurgija metallurgìa f; crna ~ metallurgìa ferrosa; siderurgìa f. metar metro m; kvadratni ~ un metro quadrato; kubni ~ un metro cubo. meteorološki adj. meteorologico. metež confusione f. metla scope f.

metlica scopetta f; spàtola f. metnuti méttere, porre; ~ preko (ili iznad) sovrapporre; ~ između frapporre. metoda mètodo m. metropola metròpoli f inv. meze spuntino m; boccone m. mezimac ultimogenito m; (ljubimac) beniamino m; cucco m. mi prn. noi. micanje moto m, movimento m. micati se muoversi, essere in moto; miči se odatle! vàttene! ne miči se! non muòverti! mig cenno m (dell’occhio). migracija (seoba) migrazione f. migrena emicrània f. mikrofon micròfono m. mikroskop microscòpio m. mikser mescolatrice f; frullatore m; sbattitore m. Milano Milano f. milanski adj. milanese. milenijum millènio m. milicioner poliziotto m. milijarda miliardo m. milion milione m. milina delizia f; piacere m. milo adv. dolcemente; soavemente; teneramente; ~ mi je što ... sono lieto che ... ; ~ mi je! tanto piacere! vratiti ~ za drago render pan per focaccia, contracambiare un favore. milosrdan adj. misericordioso; tenero di cuore; milosrdna se-

392

misao

stra suora di carità. milost grazia f; favore m; iz milosti per grazia; bez milosti senza compassione; na ~ i nemilost a discrezione. milovanje carezze f pl; tenerezze f pl. milovati tr. carezzare, accarezzare. milozvučan adj. melodioso; armonioso; soave. miljenik beniamino m; favorito m; prediletto m. mimo prp. accanto a, presso; (osim) eccetto, fuorché; (uprkos) nonostante; contro; ~ zakona eludendo la legge. mimoići passare accanto; oltrepassare; (izbeći) evitare. minđuša orecchino m. mineral minerale m. minimalan adj. mìnimo. minimum mìnimo m; životni ~ minimo vitale. minirati tr. minare. ministar ministro m; ~ unutrašnjih poslova ministro degli interni. ministarski adj. ministeriale; ~ savet consiglio dei ministri. ministarstvo ministero m; ~ unutrašnjih poslova ministero degli affari interni; ~ spoljnih poslova ministero degli èsteri; ~ pravde ministero di grazia e giustizia; ~ finansija ministero

del tesoro. minski adj; minsko polje campo di mine. minus 1. adv. (manje) meno. 2. meno m; znak ~ segno del meno; (fig.) difetto m. minuta minuto m. mio adj. caro; diletto; gradito; grazioso; soave; za Boga miloga! per amor di Dio! mir pace f; calma f; tranquillità f; mir! silenzio! zitto! zitti! s mirom in pace, tranquillamente; počivaj u miru riposi in pace; iz čista mira tutt’a un tratto. miran adj. tranquillo; calmo. miraz dote f. miris odore m, profumo m; fragranza f; aroma f; neugodan ~ cattivo odore; bez mirisa inodoro. mirisan adj. odoroso; aromatico; fragrante. mirisati intr. odorare; mandar profumo; ne ~ koga non poter soffrire qn. mirno adv. tranquillamente; in pace; con quiete. mirođija droga f pl; spezie f inv. miroljubiv adj. pacìfico. mirovati starsene in pace, star quieto. misao pensiero m; idea f; glavna ~ idea dominante; zadubljen mislima assorto dei pensieri; si-

M

393

misija

M

nula mi je ~ mi balenò un’idea; sama ~ na to solo a pensarci. misija missione f. misliti pensare; riflèttere; (držati) crédere; essere d’opinione; šta misliš o tome? cosa ne pensi? mislim na to ci penso; mislim da ritengo che. misterija mistero m. misteriozan adj. misterioso. mističan adj. mìstico. miš sorcio m, topo m; tresla se gora rodio se ~ la montagna ha partorito un topo. mišići muscolatura f. mišićav adj. muscoloso. mišićni adj. muscolare; mišićno tkivo tessuto m muscolare. mišljenje il pensare m; pensiero m; po mome mišljenju secondo me; javno ~ opinione m pùbblica; složiti se sa nečijim mišljenjem essere d’accordo con l’opinione. mit mito m. miting riunione f. mitologija mitologìa f. mitraljez mitragliatrice f. mizerija miseria f. mlad adj. gióvane; mladi sir cacio fresco; mladi par sposi novelli. mlada sposa f; ~ i mladoženja gli sposi m pl. mladenci sposi novelli m pl. mladež (omladina) i giovani m

pl; gioventù f; (lično obeležje) neo m. mladić gióvane m, giovanotto m. mladost giovinezza f. mladoženja sposo m. mladunče animale gióvane m. mlađi comp. od mlad più giovane. mlak adj. tièpido. mlaz getto m d’acqua; spruzzo m. mlazni adj. a razzo; ~ avion aèreo m a razzo. mlečan adj. lattìfero; Mlečni put Via làttea. mleko latte m; kiselo ~ latte inacidito; ~ u prahu latte in pólvere; dugotrajno ~ latte a lunga conservazione. mlin mulino m; ~ za kafu macinacaffè m inv. mlekarstvo latterìa f. mleti tr. macinare. mnogi adj. molti, gran nùmero di. mnogo adv. molto; assai; ~ puta molte volte; imati ~ posla aver molto da fare; ~ ih je ce ne sono molti. mnogobrojan adj. numeroso. mnogostran adj. multilàtero; polièdrico; moltéplice. mnoštvo moltitudine f; grande nùmero m; folla f. množenje moltiplicazione f. množiti moltiplicare.

394

most

močvara palude f. močvaran adj. palustre, paludoso. moć forza f; potere m; ~ rasuđivanja discernimento m; to nije u ljudskoj moći non è umanamente possìbile. moćan adj. forte; potente; efficace; (uticajan) influente. moći potere; ne mogu više non ne posso più, non ce la faccio più. moda moda f pl; u modi di moda; po modi alla moda; izlazi iz mode non è più in moda. modar adj. azzurro; blu; celeste. model modello m; (ženski model) modella f. moderan adj. moderno, di moda. modni adj. di moda. moguć adj. possìbile, eventuale. moguće adv. possibilmente; possibile; što je više ~ il più possìbile; ~ je può darsi; kako je to ~? ma com’è possibile? mogućnost possibilità f; eventualità f. moj prn. i adj. mio. moji prn. m pl. i miei. mokar adj. bagnato; fràdicio; ~ do kože bagnato fino all’osso. mokraća orina f. molba domanda f; preghiera f; predati molbu fare una domanda. moliti pregare; chièdere; domandare; ~ za oproštaj chieder

scusa; molim! per favore! per piacere! molim? prego? molim Vas mi faccia il favore. momak giovanotto m; gióvane m. momčad equipaggio f; squadra f. momenat momento m. montaža montaggio m. montažni adj. di montaggio; montažna kuća casa f prefabbricata. moral morale f; (duh) morale m. moralan adj. morale. morati dovere; essere costretto. morbidan adj. morboso. more mare m; široko ~ alto mare; uzburkano ~ mare agitato; Jadransko ~ Mare adriatico; Tirensko ~ Mare tirreno; Jonsko ~ Mare Ionio; Sredozemno ~ Mare Mediterràneo. moreplovac navigante m. mornar marinaio m. mornarica marina f; trgovačka ~ marina mercantile, ratna ~ marina da guerra, flotta f. mornarski adj. marinaresco, marinaro. morski adj. di (del) mare, marino; morska obala costa f del mare; morsko dno fondo m del mare; (fig.) morska ideja idea f assurda. most ponte m; preći preko mosta passare il ponte; (fig.) porušiti sve

M

395

motati

M

mostove bruciare i ponti. motati tr. avvòlgere; avviluppare. motiv motivo m. motka stanga f. motor motore m; motocicletta f; (na čamcu) vanbrodski ~ fuoribordo m. motorni adj. a motore; ~ čamac motoscafo m. mozak cervello m; mali ~ cervelletto m; potres mozga commozione f cerebrale. možda adv. forse, può darsi. mračan adj. buio; oscuro; fosco. mračno adv. oscuramente; in modo oscuro. mrak buio m; oscurità f; tenebre f pl; pada ~ si fa notte; po mraku nel buio. mramor marmo m. mramoran adj. di marmo. mrav formica f. mraz gelo m; freddo m; deda ~ babbo Natale. mreža rete f; uhvatiti se u mrežu incappare nella rete; paukova ~ ragnatela f; ~ puteva rete stradale; trgovačka ~ rete del commercio. mrežnjača (anatom.) rètina f. mrk adj. scuro; bruno; fosco; mrki ugalj lignite f. mrlja macchia f. mršav adj. magro; mingherlino. mršaviti dimagrire.

mrštiti se corrugare la fronte; accigliarsi. mrtav adj. morto; mrtva tišina silenzio di morte; mrtvi kapital capitale giacente; mrtvi jezik lingua morte; mrtvo puvalo indolentone, tipo senza energìa; isprebijati na mrtvo ime i prezime dar delle botte da orbo; ~ umoran stanco morto. mrtvac morto m; (životinjski) cadàvere m. mrtvilo letargo m; sonnolenza f. mrtvo adv. morto; senza vita. mrvica brìciola f. mrzak adj. odioso; antipàtico. mrzeti tr. odiare; detestare. mrzovoljan adj. di mal umore. mržnja odio m; avversione f. mucati intr. balbettare. mučan adj. faticoso; penoso, tormentoso; diffìcile; duro. mučenje tormento m, tortura f. mučiti tr. tormentare, torturare; maltrattare; ~ muku durare gran fatica. mučiti se affaticarsi. mučnina sconvolgimento m di stomaco. mudar adj. saggio; sapiente; mudra glava uomo di gran cervello; mudra izreka màssima f, sentenza f. mudrac saggio m; savio m; sapiente m. mudro adv. saggiamente.

396

nabavni

mudrost sapienza f pl; saggezza f. muka (patnja) pena f; angoscia f; tortura f; zadaje mi muke mi dà gran pena; (trud, tegoba) fatica f; difficoltà f; staviti na muke méttere alla tortura; imao sam muke sa tim questa cosa mi è costata molta fatica; s velikom mukom a gran fatica, a stento; bez muke nema nauke l’esercizio fa il maestro; na muci se poznaju junaci il buon marinaio si conosce al cattivo tempo; sto mu muka! accidenti! per bacco! mukati intr. mugghiare. mulj fango m; melma f. mumija mummia f. municija munizione f. munja fulmine m; fólgore f. munjevit adj. fulmineo. musav adj. sùdicio. mušica moscherino m; moschetta f.

muškarac uomo m; maschio m. muški adj. maschile; di (da) uomo; ~ rod gènere maschile. mušterija cliente m. mutan adj. tórbido; fosco. mutav adj. muto. mutiti intorbidare; (fig.) turbare, confóndere. muva mosca f; ko ~ bez glave come una mosca senza capo, come pazzo; jednim udarcem ubiti dve muve prendere due piccioni con una fava; praviti od muve magarca fare d’una mosca un elefante. muzej museo m; gradski ~ museo cìvico. muzičar musicista m. muzički adj. mùsico. muzika mùsica f. muzikalan adj. musicale. muž marito m. muževan adj. virile. mužjak maschio m.

N

N
N, n, N, n (enne) f ili m. na prp. su, sopra, in; ~ ulici in strada; ~ vreme a tempo; ~ primer per esempio; ~ sreću per fortuna; ~ zdravlje! alla salute! nabasati incontrarsi a caso (con qcn.). nabavka acquisto m; provvista f; fornitura f. nabaviti tr. provvedere, procacciare; acquistare; procurare. nabavni adj d’acquisto; nabav397

nabediti

N

na cena prezzo m d’acquisto. nabediti tr. imputare; incolpare. nabiti tr. pestare; calcare; ~ na kolac impalare; ~ rogove méttere le corna; ~ pušku caricare il fucìle; ~ cene aumentare i prezzi esageratamente. naboj càrica f. nabor piega f; crespa f; sgonfio m; falda f; (na licu) ruga f; grinza f. naboran adj. a pieghe; (o čelu) rugoso; corrugato. nabosti tr. infilzare, infilare; (na vile) inforcare. nabrati cògliere, raccògliere. nabrojiti enumerare; citare; specificare. nabubati (izlemati) battere assai; (naučiti napamet) imparare a memoria. nabubriti gonfiarsi; infrossare. nabujati intr. (o reci) infrossare, gonfiarsi; (o testu) créscere, lievitare. nacija nazione f. nacediti tr. colare; filtrare; (voće) spremere. nacepati (drva) spaccare (la legna). nacionalan adj. nazionale. nacionalnost nazionalità f. nacista nazista m. nacrt piano m; progetto m; zakonski ~ disegno m di legge; (skica) abbozzo m; schizzo m;

~ ugovora bozza f del contratto; ~ grada pianta f della città; ~ budžeta progetto m di bilancio. nacrtati tr. disegnare, ritrarre. načelan adj. di principio. načelnik capo m, capoufficio m. načelno adv. per principio. načelo principio m; màssima f; norma f. način modo m; maniera f; hvala, na isti ~ grazie altrettanto; svako na svoj ~ ognuno a suo modo; na bilo koji ~ a ogni costo; kakav je to ~! che sistemi sono questi! ~ mišljenja modo di pensare; (sredstvo) mezzo m. načiniti fare; accomodare; aggiustare. načitan adj. chi ha letto molto, erudito. načuditi se meravigliarsi molto, stupirsi. naći trovare, ritrovare. naći se trovarsi. naćuljiti tr. (uši) tèndere (gli orecchi), essere tutto orecchi. nad prp. sopra, al di sopra (di). nada speranza f; ima nade c’è speranza; tračak nade barlume m di speranza; rasplinule su se nade sono svinte le speranze. nadahnuće ispirazione f. nadahnuti tr. ispirare. nadaleko adv. lontano; ~ poznat molto noto. nadalje adv. inoltre; ancora.

398

nagađati

nadaren adj. pieno di talento. nadati se sperare; nutrir speranza in qcs; stare in attesa di qn. nadglasati tr. bàttere alla votazione. nadgledanje ispezione f; sorveglianza f; controllo m. nadgradnja sovrastruttura f. nadgrobni adj. sepolcrale; funerario; ~ spomenik làpide f; pietra tombale. nadimak nomìgnolo m. nadimati gonfiare. nadimljen adj affumicato; nadimljeno meso carne f affumicata. nadjačati tr. superare. nadenuti; ~ ime dare (o imporre) un nome; (napuniti jelo) infarcire, riempire. nadev ripieno m, riempitura f. nadlaktica òmero m. nadlanica dorso m della mano. nadležan adj. competente. nadležnost competenza f. nadljudski adj. sovrumano. nadmašiti tr. superare; sorpassare. nadmen adj. gonfio. nadmetati se gareggiare. nadmoćnost superiorità f. nadmoćan adj. superiore. nadmudriti superare (o vincere) in astuzia. nadnica (salario d’una) giornata f.

nadograditi aggiùngere a un edificio; sopraelevare una casa. nadoknada risarcimento m. nadoknaditi compensare; riparare (a), nadomestiti sostituire. nadražaj stìmolo m; eccitazione f; impulse m. nadražiti stimolare, eccitare. nadrealizam surrealismo m. nadstrešnica tettoia f; tetto m sporgente. nadugo adv. alla lunga; ~ i naširoko in lungo e largo, per filo e per segno. nadut adj. gonfio. naduti se gonfiarsi. nadvisiti superare (in altezza). nadvožnjak sovrapassaggio m. nadzirati sorvegliare; controllare. nadzor sorveglianza f; controllo m. nadzornik ispettore m; controllore m. nadzvučni adj. supersonico; ultrasonoro. nadživeti tr. sopravvivere. nafta nafta f. naftalin naftalina f. naftonosan adj. petrolìfero; naftonosno polje campo petrolìfero. naftovod oleodotto m; pipe-line f. nagađati presùmere; supporre.

N

399

nagao

N

nagao adj. veloce; frettoloso; precipitoso. nagaziti méttere il piede su qcs. naginjati se inclinarsi. naglasak accento m. naglavce adv. a capofitto. naglo adv. in fretta; precipitosamente. nagluv adj. un po’ sordo. nagnuti tr. inclinare; chinare. nagnuti se inlinarsi. nagnječenost ammaccatura f; contusione f. nagodba accordo m; stipulazione f; compromesso m. nagoditi se accordarsi, venire a un accordo. nagomilati tr. accumulare, ammucchiare; ammassare. nagon istinto m; impulso m (naturale); ~ samoodržanja l’istinto m di conservazione. nagovarati esortare; cercar di persuadere. nagovestiti annunziare, menzionare; accennare (a); alludere (a). nagovor suggerimento m; persuasione f; po nagovoru per suggerimento di. nagovoriti persuadere, indurre. nagrada premio m; dobiti nagradu riportare un premio; za nagradu in premio. nagraditi premiare; ricompensare.

nagutati se inghiottire abbastanza. nahraniti nutrire, dar da mangiare (a). naići capitare; arrivare (a caso); ~ na koga incontrare qcn; ~ na teškoću urtare in una difficoltà. naime adv. cioè; vale a dire. naivan adj. ingènuo. naizmeničan adj. alternativo; (elektr.) naizmenična struja corrente alternata. najam affitto m; nolo m; uzeti u ~ prendere in affitto; dati u ~ dare in affitto. najamnina fitto m; nolo m. najava annunzio m, annuncio m; bez najave senza preavviso. najaviti annunziare. najbliži adj. pròssimo, il più vicino. najbolje adv. nel miglior modo (possìbile); il meglio (che); bilo bi ~ la meglio sarebbe. najbolji il migliore; il più buono; òttimo; u najboljim godinama nel fior degli anni; u najboljoj snazi nel suo pieno vigore. najbrže adv. il più presto possìbile, al più presto possìbile. najčešće adv. per lo più, il più delle volte. najdalje adv. più lontano di tutto. najdublji il più profondo. najednom adv. d’un tratto; im-

400

naleteti

provvisamente. najesti se saziarsi. najezda invasione f. naježiti se inoridire; naježila mi se koža mi si rizzàrono le pelli. najgore adv. il peggio. najjednostavnije adv. nel modo più sémplice. najkasnije adv. al più tardi. najlepši adj. il più bello; najlepše hvala! mille grazie! grazie tante! najlon nàilon m. najmanje adv. il meno (possìbile); ~ petorica per lo meno cinque; ni ~! nemmeno per idea! si figuri! najmanji adj. il più piccolo; minimo; u najmanju ruku per lo meno. najmiti dare (o prèndere) in affitto (o a nolo). najmlađi adj. il più giovane. najnoviji adj. il più nuovo; najnovija moda l’ultima moda; najnovije vesti ùltime notizie najpovoljniji adj. il più favorevole; uz najpovoljnije uslove alle condizioni migliori. najpre adv. prima di tutto; in primo luogo. najradije adv. a preferenza; più volentieri di tutto. najstariji adj. il più vecchio. najveći adj. il più grande; il maggiore; najveća brzina velo-

cità f màssima. najviše adv. il più, più di tutto, per lo più. najzad adv. infine, dopo tutto. nakaza mostro m. nakit gioielli m pl. naklonost affezione f; benevolenza f; zadobiti čiju ~ cattivarsi la benevolenza di uno; izgubiti čiju ~ cadere in disgrazia di qn. naknada compenso m; risarcimento m; indennità f; rimborso m. naknadno adv. in seguito, più tardi; posterioramente; ulterioramente. nakon prp. dopo; ~ što je ... dopo aver...; ~ svega dopo tutto ciò. nakriviti tr. incurvare (o inclinare). nakostrešiti se arricciarsi. nalagati sovrapporre; comandare; ordinare. nalaz reperto m; stato m; (lekarski) reperto m mèdico. nalazak scoperta f. nalazište giacimento m. nalaziti trovare. nalaziti se trovarsi, esser situato; selo se nalazi u dolini il villaggio giace in una valle; ~ u lošem stanju navigare in cattive acque. naleteti giùngere a volo; arrivare bruscamente.

N

401

nalepiti

N

nalepiti incollare; attaccare; appiccicare. nalevo adv. a sinistra. naličje rovescio m. nalivpero penna f stilogràfica. nalog incàrico m; mandato m; órdine m; isplatni ~ ordine di pagamento; putni ~ foglio m di via; po nalogu per órdine; ~ za hapšenje mandato m di cattura. naložiti far fuoco, accèndere. naljutiti adirare; (far) arrabbiare. namamiti tr. adescare; allettare; attirare con lusinghe. namazati ùngere; spalmare; stendere (su); ~ hleb puterom stendere il burro sul pane; ~ lice darsi il rossetto alle quance; ~ usne dare il rossetto alle labbra. namena destinazione f; disposizione f. nameniti destinare; dedicare; to je tebi namenjeno questo era diretta contro di te; (naumiti) aver intenzione. namera intenzione f; scopo m; proposito m; u dobroj nameri a fin di bene, con buona intenzione. nameravati aver intenzione (di), intendere. namerno adv. a posta, con intenzione; di proposito. namestiti pore; collocare; ~ krevet rifare il letto; ~ stan ammobiliare un appartamento,

metter su casa; (urediti) méttere in órdine, ordinare, acconciare. nameštaj mòbili m pl. nameštenje impiego m. nametljiv adj. importuno; insistente; invadente. namignuti fare una strizzata d’occhio; fare un cenno con gli occhi. namirnice; generi alimentari, viveri m pl. namrgoditi se accigliarsi; ammusire. namrgođen accigliato; broncio. namrštiti se accigliarsi; agrottar le ciglia. nanos alluvione f; colmata f; ~ snega ammucchiata dal vento. nanovo adv. di nuovo; ~ početi ricominciare. nanjušiti annusare. naoblačiti se coprirsi di nùvole. naočare occhiali m pl; sunčane ~ occhiali da sole. naočigled adv. evidentemente; visibilmente; ~ svih davanti agli occhi di tutti. naokolo prp. e adv. attorno; all’intorno. naopako adv. alla rovescia. naoružan adj. armato. naoružanje armamento m; trka u naoružanju corsa f agli armamenti. naoružati armare, fornire di

402

naprotiv adv. alla fin fine. semplicemente. avanti. napojnica mancia f. naprosto adv. all’aperto. costruire. seccatore m. napukao adj. attacco m. napred! avanti! napredak progresso m. napredovati intr. napadač aggressore m. ljubavni ~ filtro m amoroso.). naplatiti tr. bìbita f. lekoviti ~ elisìr m inv. anzi. vazdušni ~ attaco aèreo. screpolato. incrinato. compenso m. ricordare. napamet adv. improvviso. disgrazia f. napon tensione f. napetost tensione f. duro. formare. (opiti se) ubriacarsi. nervni ~ (slom) attaco di nervi. diavolo m. napakostiti nuòcere. napor sforzo m. napolje adv. far progressi. visoki ~ alta tensione f (elèttrica). u punom naponu (života). a metà. napola adv. dare addosso a qn. napast tentazione f. napisati (finir di) scrìvere. ~ ! fuori! napolju adv. fatica f. avanzare. naoštriti affilare. napregnuti se sforzarsi. naprasno adv. niski ~ bassa tensione. assalitore m. naprasan adj. a memoria. finalmente. attaccare. napadati assalire. nel fiore dell’età. in fine. invece. insulto m. napomena nota f. annotazione f. napasti attaccare (qn. faticoso. napraviti fare. prosperare. napredan adj. napitak bevanda f. napiti se bere (a sazietà). apparecchio m.Napulj armi. infine. che fa progressi. napet adj. (uzbudljiv) emozionante. (zašiljiti) appuntare. fuori. naplata incasso m. N 403 . improvvisamente. napeto stanje una situazione tesa. teso. napomenuti far menzione (di). napad assalto m. naposletku adv. fabbricare. interessante. prosperoso. naprava meccanismo m. napeti tèndere. napokon adv. u naponu snage nella pienezza delle forze. incassare. finalmente. al contrario. fuori. naporan adj. Napulj Nàpoli f. stèndere in iscritto. osservazione f. innanzi. napred adv. insomma.

narodna pesma canzone popolare. narandža arancia f. a quattr’occhi. (idući) seguente. solo. parlamento m. colonizzarsi. nasip àrgine m. camera f dei deputati. successorio. susedni narodi popoli finìtimi. naslediti ereditare. comandare. naseobina colonia f. caràttere m. violente. popolare. temperamento m. si capisce! naturalmente! narečje dialetto m. specialmente.napuniti N napuniti tr. Narodna skupština asemblea f popolare. naslagati accatastare. delizia f. gabbare. narudžba ordinazione f. narodan adj. naredan adj. Ujedinjeni narodi Nazioni Unite. bratski ~ nazione sorella. nasamariti tr. nasamo adv. turbare. narednik sergente m. speciale. naselje colonia f. successivo. nasilan adj. naročito adv. nazione f. narodni običaj costumanza f popolare. commissione f. particolarmente. naseliti se stabilirsi. gioia f. lasciare. nasilje violenza f. ingannare. arancio m. naravno adv. gente f. narušiti tr. domiciliarsi. narasti créscere. ereditario. narkoman narcòmane m. narav natura f. successore m. mirne je naravi ha un temperamento calmo. particolare. nasledan adj. violare. diga f. farsi grande. naredba órdine m. comméttere. naročit adj. abitato m. naručiti ordinare. decreto m. naseći tagliare alquanto. (zakon) trasgredire. da solo. narukvica braccialetto m. immigrato m. naraštaj generazione f. riempire. narediti ordinare. (zdravlje) rovinare. naslada piacere m. tirannìa f. naseljenik colono m. napustiti abbandonare. nazionale. u naručju tra le braccia. narod pòpolo m. turističko ~ villaggio m turìstico. naseliti tr. sve će to ~ pozlatiti paga Pantalone. ~ pušku caricare il fùcile. naručje bracciata f. narodi i narodnosti nazioni ed etnie. napuštanje abbandono m. (koga) suc- 404 . intaccare. narodnost nazionalità f. naslednik erede m. popolare.

nasuprot prp. nastran adj. forzare. ~ sebi na vrat prèndersi un càrico sulle spalle.). gonfio. nasmejati far rìdere. naslutiti presentire. nasred in mezzo a. natčovečan adj. di fronte a. nastavak continuazione f. andare in rovina. nastaniti tr. nastava insegnamento m. bagnare. prvi ~ debutto m. insegna f. nasrtljiv adj. nastradati capitar male. cominciare. cominciare. naslepo adv. nastavni adj. stravagante. natpis iscrizione f. nasmešiti se sorrìdere. nastaniti se domiciliarsi. nostro. ~ za glavu appoggiatesta f. nastati intr. a occhi chiusi. natezati tèndere. impetuoso. nastavnik insegnante m. bracciolo m.natpis cedere (a qn. nasmejati se sorrìdere. natapanje irrigazione f. alloggiare. natenane adv. fallire. natopiti irrigare.). naškoditi nuòcere (a). schienale m. sorridente. naslonjač poltrona f. natečen adj. proseguire. esibirsi. nastaviće se (članak) continua. d’istruzione. bizzaro. ~ s kim fare uno scherzo a qn. formarsi. naslov tìtolo m. nastupiti (pred gledaocima) prodursi. danneggiare (qn. naslon appoggio m. ingegnarsi. nastaviti continuare. dipingere. séguito m. nastajati intr. recitare. pitturare. (oslonac) sostegno m. proseguimento m. scorzare. nàscere. naslikati tr. ~ pred gledaocima produzione f. naš prn. nastojati cercare. natalitet natalità f. accigliato. smrtno ~ perire. didàtico. fare un sorriso. N 405 . sedia f a braccioli. istruzione f. nastavnica insegnante f. natmuren adj. stabilirsi. nasledstvo eredità f. aiuto m. naterati costrìngere. natmureno lice faccia f buia. comodamente. našaliti se scherzare. scritta f. recita f. nasmejan adj. nel mezzo di. al contrario. natovariti caricare. nasloniti appoggiare. ~ suze na oči strappare le làcrime a qn. nàscere. sovraumano. nastup avvento m. stirare. ~ na poslušnost ridurre all’ubbidienza. strano.

naveden adj. nazdraviti fare un brìndisi. nazdravlje adv. fantascientìfico. naučan adj. usanza f. indossare. nazad adv. nautika nàutica f. nažuljati se incallire. navika abitùdine f. naučiti (šta) imparare. apprèndere. učiniti kome ~ far del male a qn. nàutico. sutra ~ domani sera. naum propòsito m. ~ sat caricare l’orologio. istruire. non. naviknut adj. gore navedeni sopra citato. come si dice. male. naziv denominazione f. navijač (sport) tifoso m. dichiarazione f. navodnici virgolette f pl. nazuvak calzettone m. naučnik scienziato m. nazvati chiamare. naviknuti se abituarsi. navršiti compiere. superiore alla media. diventar calloso. affollarsi. navod citazione f. kazati ~ dire di no. nauditi (kome) nuòcere (a qn. no. indietro. navući méttere. nebo cielo m. navlaka rivestimento m. naumiti proporsi. nauka scienza f. ići ~ rinculare. biti na sedmom nebu essere al setti- 406 . navaliti assalire (na a qn). ne adv. (takozvani) affermato. assuefare. sollecitare. natraške adv. abituato. natrag adv. indicato. nažao adv. ~ ! salute! cincìn! nazepsti prendere un raffredore. nazalni (nosni) adj. natprosečan adj. appellare. navodni adj. dizati u nebesa portare alle stelle.natprirodan N natprirodan adj. citato. (koga) insegnare. naviknuti avvezzare. naveče adv. navesti citare. navodno adv. cosidetto. uso. raffredarsi. indietro. abituato. spingere a fare. navrtanj madrevite f. navala attacco m. indicare. nasale. nautički adj. naučno-fantastičan adj. soprannaturale. di sera. aver intenzione (di).). all’indietro. nome m. la sera. pod vedrim nebom a cielo scoperto. vođa navale (u sportu) centrattacco m. iz navike per abitùdine. (navoditi) indurre. naviti avvòlgere. si dice che. assalto m.

poco fa. disumano. senza cuore. neistina menzogna f. immancabilmente. infinito. insincero. non colpévole. nedovoljan adj. nedoumica dubbio m. neizmeran adj. feroce. spietato. nedoličan adj. insufficiente. nedopustiv adj. illeggìbile. indecente. neboder grattacielo m. s neba pa u rebra inaspettatamente. (mana) difetto m. in qualche luogo. recente. nečujan adj. nečist adj. inesatto. negativo. inutilizzato. neizvesnost incertezza f. nedužan adj. di recente. enorme. negativan adj. neiskorišten adj. nedvosmislen adj. neizdrživ adj. negde adv. nedostajati intr. non permesso. nego conj. nećak nipote m.nejasan mo cielo. inumano. indisciplinato. nedostojan adj. negostoljubiv adj. nebriga noncuranza f. innocente. indegno. N 407 . neispravan adj. sconveniente. nečovečan adj. nedeljom la doménica. inospitale. neiskusan adj. ultimamente. inevitàbile. nebu pod oblake in alto fino alle nubi. nečista savest coscienza f sporca. nečitak adj. negodovati mostrare il proprio malcontento. impreciso. nedostatak mancanza f. illécito. nedostojno adv. guasto. inaudìbile. neizostavno adv. débole. nedozvoljen adj. nečist vazduh aria f malsana. poco lontano. nećaka nipote f. disonorévole. insopportàbile. esitazione f. nedisciplinovan adj. neizlečiv adj. inammissìbile. inesperto. indegnamente. non distante (da). nedavno adv. neefikasan adj. sporco. crudele. nečastan adj. biti u nedoumici stare in forse. nejak adj. mancare. neizvestan adj. incurabile. neiskren adj. ma. neizbežan adj. indolenza f. impure. nedavni adj. incerto. disonesto. scorretto. inequivocàbile. poco chiaro. recentemente. nedaleko adv. insanàbile. inefficace. nejasan adj. nedelja doménica. immeritévole. immenso.

un tale. negligente. incivile. qualcuno. debolezza f. indolente. che. non popolato. nenormalan adj. in qualche modo. straordinario. nekuda adv. 2. nenameran adj. poco gentile. disuguale. neobavešten adj. non informato. inaspettatamente. in qualche luogo. nemiran adj. neka conj. impotente. svantaggioso. ~ bude che sia. ìmpari. nekoristan adj. un certo. ineducato. (bolest) malattìa f. inùtile. in certo qual modo. qualcuno. improvvisamente. neko prn. (otprilike) circa. nemoć impotenza f. nekako adv. neljubazan adj. nemirna vremena tempi m pl tórbidi. parecchio. nemoguće adv. nenadano adv. all’improvviso. anormale. un certo. imprevisto. irrequietezza f. senza cuore. ~ duh spìrito m inquieto. nekršten adj. ìnutile. turbolento. irrimediàbile. alcuno. alcuno. bizzarro. fatto senza intenzione.nejednak N nejednak adj. prn. nemoćan adj. indisposto. inquieto. trascurato. e adv. spiacévole. nenadoknadiv adj. improrogàbile. nemilosrdna borba lotta spietata. neki 1. già. nemir inquietùdine f. con indifferenza. neodložan adj. bene m stàbile. insostituìbile. nenaseljen adj. irreparabile. incurante. nekoliko adv. involontario. strano. negligentemente. impossibile. inabitato. scortese. inaspettato. qualche. sgradito. nekretnina immòbile m. un tale. neman mostro m. una volta. nektar nèttare m. neodgovoran adj. spietato. 408 . nenaoružan adj. crudele. adj. non battezzato. nelagodan adj. nemarno adv. non obbligato. izbili su nemiri sono scoppiati disordini. insòlito. scòmodo. uno. nemio adj. neočekivan adj. disarmato. un po’. ~ ga ! lascialo fare! nekada adv. improvvisamente. nekakav adj. irresponsàbile. nekulturan adj. neobičan adj. neobavezan adj. incompensàbile. nemaran adj. neočekivano adv. nekorektan adj. nemilosrdan adj.

N 409 . irresoluto. sconveniente. (nesusretljiv) poco gentile. neonske cevi tubi al nèon. diffidente. analfabeta m.) (neuk) ignorante. indeciso. neopreznost imprudenza f. insopportàbile. indispensàbile. nepotreban adj. neposredno adv. neophodan adj. imprudente. direttamente. nepovoljan adj. nepotpun adj. elementarne nepogode calamità f pl. non fidato. insussistente. immediato. nepoverenje sfiducia f. manchévole. infondato. biti ~ prema nekome avere sfiducia in qn. malsicuro. scortese. nepčan adj. scàpolo. neodoljiv adj. nepoznat adj. temporale m. (fig. invitto. insensìbile. disattento. imprendìbile. neophodno adv. indisciplinato. non danneggiato. nepoverljiv adj. illettrato. indispensabilmente. invincìbile. indiscutìbile. illimitato. palatale. incauto. nepokolebljiv adj. neonski adj. nepotpuno adv. incrollàbile. sconsiderato. nepouzdan adj. neoprezan adj. neograničena punomoć pieni poteri. incompleto. neozbiljan adj. neoženjen adj. intolleràbile. fisso. neposredan adj. irresistìbile. ~ glagol verbo difettivo. nepodnošljiv adj. incerto. neosnovan adj. indispensabile. incontestàbile.nepoznat neodlučan adj. nepobitan adj. illeso. diretto. non ammogliato. svantaggioso. sconfinato. nepažljiv adj. indeterminato. intatto. nepokretan adj. sospettoso. inùtile. disubbidiente. di nèon. neplodan adj. disonesto. indefinito. naturali. dubbioso. nepogoda maltempo m. stèrile. incompletamente. leggiero. sfavorevole. neosvojiv adj. nepodesan adj. poco serio. nepovoljna vest cattiva notizia. neoštećen adj. inopportuno. neodređen adj. neposlušan adj. nepismen adj. infecóndo. ignoto. nepobediv adj. neosetljiv adj. ~ potreban assolutamente necessario. nepošten adj. difettoso. sconosciuto. sbadato. immobile. neograničen adj. non necessario.

nervoza nervosità f. to je meni nerazumljivo questo per me è arabo. sgradévole. non trasparen- te. držati nerešeno tenere in sospeso. inaccettàbile. nesklad disaccordo m. nerazvijen adj. irregolare. nesavestan adj. insoluto. nerv (anatom. nerazuman adj. neprijatan adj. nepravedan adj. di contìnuo. nepušač non fumatore m. 410 . nepristojan adj. senza coscienza. confusione f. privo di scrùpoli. non sviluppato. non piano. indeciso. ingiusto. oscuro. neredovan adj. nesavršen adj. potpuno ~ a perfetta tenuta. nervoso. nered disórdine m. neprirodan adj. non pràtico. ininterrotto. impercettìbile. sconsiderato. neprekidan adj. continuo. neprijatelj nemico m. spregiudicato. neravan adj. neravnoteža squilìbrio m. spiacévole. nervni adj. impèrvio. ostile. inaccessìbile. neprimetan adj. impermeàbile. poco pràtico. scortese. nemico. dei nervi. di malumore. incomprensìbile. perpètuo. malessere f. indisposizione f. disarmonia f.) nervo m. maleducato.nepraktičan N nepraktičan adj. neprohodan adj. nepravda ingiustizia f. contìnuo. impraticàbile. neprestano adv. neraspoložen adj. irresoluto. opaco. neprilika imbarazzo m. senza posa. neprijatan adj. nepromišljen adj. incomprensìbile. inflessìbile. indisposto. nervoso. neprihvatljiv adj. neprijateljski adj. neshvatljiv adj. inosservàbile. ineguale. nesanica insònnia f. incosciente. fastidio m. nesavitljiv adj. neprikladan adj. neproziran adj. sconveniente. nesavladiv adj. nepromočiv adj. irragionévole. insuperàbile. innaturale. nepristupačan adj. nerešen adj. stagno. imperfetto. sconveniente. neraspoloženje malumore m. enigmàtico. nervozan adj. nepravilan adj. zakleti ~ nemico giurato. irregolare. invincìbile. neprestan adj. nerazumljiv adj. sbilancio m.

disagévole. neukusan adj. nesumnjivo adv. fiasco m. nešto 1. svanire. pasti u ~ svenire. irrequieto. smoderato. na nesreću per disgrazia. incostante. ~ mi je mi dispiace. non puntuale. senza gusto. nesvestica capogiro m. disordinato. un po’. nesvest svenimento m. nesvršen adj. fastidioso. impreparato. neuporediv adj. scomposto. nestašan adj. (malo) un poco. inàbile (a). mala riuscita f. molesto. che non nuoce. ìntegro. innòcuo. netaknut adj. qualche cosa. neuk adj. sgradévole. ignorante. mi rincresce. neugodno adv. incomparàbile. ~ svršiti riuscir male. accidente m. disgrazia f. insopportàbile. nesretnik infelice m. incapace. nestaško birichino m. folletto m. nesreća sfortuna f. nestašnost irrequietezza f. inesatto. insipido. intatto. nesretno adv. neustrašiv adj. nestalan adj. sparire. non paragonabile. neškodljiv adj. scapestrato. qualcosa. saltamartino m. instàbile. intolleràbile. nestanak scomparsa f. spiacévole. adv. 2. pèrdersi. disaccordo m. N 411 . vertìgine f. scorretto. impaziente. incòmodo. nestrpljiv adj. nestati intr. impàvido. (vremenski) impuntuale. instancabilmente. incompiuto. nestvaran adj. sparizione f. nestašica mancanza f. impreciso. neumorno adv. spiacevolmente. nesretan adj. neuspeh insuccesso m. neugodan adj. maldestro. di poco gusto. hvata me ~ mi vèngono le vertìgini. nespretan adj. disgraziato. seccante. non finito. neumeren adj. inàbile. netačan adj. in modo sfortunato. inesperto. prn. deficienza f.neustrašiv nesnosan adj. infelice. caràttere m birichino. sfortunato. senza dubbio. scomparire. neudoban adj. inerudito. nespreman adj. capriccioso. nesposoban adj. neuredan adj. nesporazum equìvoco m. irreale. nestrpljivost impazienza f.

nikada adv.neutešan N neutešan adj. ~ drugo nient’ altro. indipendente. nije no. germinare. nimalo adv. neznatan adj. malvagio. insalùbre. ~ . nevesta sposa f. nezdrav adj. neverovatan adj.. inesperto. inconsolàbile. autònomo. držati u neznanju tenere allo scuro.~ né. nicati intr. silenzioso. nezakonit adj. u nezgodan čas in mal punto. di nessun valore. nezaboravan adj. nemmeno. neutro. incidente m. neženja scapolo m. nijedan adj. nikako adv. inàbile. sórgere.. nezgoda guaio m. non è. nezaposlen adj. ~.. spuntare. tempesta f. neutrale. in nessuna maniera. insignificante. nigde adv. invisìbile. inconveniente m. per niente. ingrato. cattivo.~ né. niente. infedele. mai. Nemac tedesco m. sventura f. irrilevante. 412 . nezavistan adj. immaturo. senza importanza. sconsolato.. osiguranje protiv nezgoda assicurazione contro gli infortuni. spuntare.. neznalica ignorante m. neveran adj.. nezreo adj. ništa prn. nisko adv. nezahvalan adj. ni conj. ~! neanche per idea! niknuti germogliare.. malsano.. né.) tàcito. basso. tempo m burrascoso. disgrazia f. nevaljao adj. niente affatto. (fig. angùstia f. incredìbile. malcontento. in nessun luogo. scontento. cèlibe m. neutralan adj. nevažan adj. nemačka germania f. illegale. neppure. nevreme maltempo m. ~ mi ništa non ho niente. disoccupato. nemmeno. indimenticàbile. non maturato. bolje ikad nego ~ meglio tardi che mai. ingènuo. nevešt adj. polno ~ impùbere. nàscere. in nessun modo. germogliare.né.né. nezadovoljan adj. sleale. neppure. neznanje ignoranza f. nit filo m. nessuno. insignificante. ničiji adj. innocente. nevolja miseria f. di nessuno. neverni Toma incrèdulo come San tommaso. malpràtico. nevidljiv adj. nikakav adj. nevin adj. nem muto. insoddisfatto. di poco rilievo. di nessuna specie. niti conj. nulla.

notturno. più basso. questa notte. vući koga za ~ menare uno per il naso. probdeti celu ~ passare una notte insonne. novinar giornalista m. séguito m. orlovski ~ naso aquilino. šta ima ~ che c’è di nuovo? novogodišnji adj. ~ vodu secondo la corrente. novčani (tok) opticaj circolazione f monetaria. nizina bassura f. norveški adj. novčanik portamonete m. kasno u ~ a notte inoltrata. novinarski adj. govoriti kroz ~ parlare col naso. noću adv. nema nikoga non c’è nessuno. zabadati ~ u sve ficcare il naso dappertutto. niže adv. rasipati ~ sprecare denaro. nezbrdica pendìo m. nuovo. più giù. nošnja costume m. nokat unghia f. portabagagli m inv. novčani adj. biti pri novcu star bene a denari. nos naso m. declìvio m. e prp. novine giornale m. nosač facchino m. laku ~! buona notte! u gluvo doba noći nel cuore della notte. noć notte f. nositi portare. novčana kazna multa f. Norveška Norvègia f. giornalistico. nostalgija nostalgìa f. celu ~ per tutta la notte. niz fila f. po noći di notte. ne biti pri novcu essere sprovvisto di denari. nuovo. od malih nagu dall’infanzia. nasino m. monetario. nosić nasetto m. soldi m pl. novembar novembre m. pìccolo di statura. più in basso. all’in giù. nasuto. nizak adj. moneta f. norvegese. della notte. verso il basso. noćni adj. podići ~ alzare la cresta. novo adj.novogodišnji niko nessuno. novčanica banconota f. noćas adv. normale. nosi se! vattene! nosonja nasone m. nosat adj. gotov ~ denaro contante. dogorelo je do nokata avere l’acqua alla gola. narodna ~ costume nazionale. portatore m. pendìce m. dell’anno N 413 . di notte. nov adj. serie f. noga piede m. niži adj. nivo livello m. prćast ~ naso rincagnato. novac denaro m. prodavac novina giornalaio m. gamba f. ne vidi dalje od nosa non vede al di là del proprio naso. inferiore. luogo m basso. stanotte. niz adv. sitan ~ spìccioli m pl. na vrat na ~ a rompicollo. basso. normalan adj. ići kome uz ~ fare dispetti a qn.

nužan adj. raglio m. coltivato m. njakati intr. njuh odorato m. ~ je è necessario. l’annusare. nožić coltellino m. nuditi tr. nožni adj. oscillazione f. Nj Nj. di lui. urgenza f. nužnost necessità f. della gamba. nj. njihati tr. annusare. njuškati tr. njuškanje l’andar fiutando. di lei.) nari f pl. (kod psa) fiuto m. njuška muso m. njoke (valjušci) gnocchi m pl. nužda necessità f. Nj 414 . andar fiutando. novost novità f. njegov adj. nuklearni adj. suo. dondolare. ~ palac àlluce m. olfatto m. suo. fiutare. nucleare. izlaz za nuždu porta f di sicurezza. necessariamente. offrire. (džepni) temperino m. njen adj. ~ članak tarso m. ispod nule sotto zero. ragliare. novogodišnja čestitka auguri per l’anno nuovo. njihati se dondolarsi.novost nuovo. altalenare. njakanje il ragliare. presentare. (di) loro. nužno adv. njušiti tr. bisogno m. gn f ili m (palatale). nozdrve (anatom. njihanje dondolamento m. nula zero m. njiva campo m. necessario. ceffo m. njihov adj. annusare. bisogno m. oscillare. nož coltello m.

obasjavati illuminare. avvisato. oba prn. inondare (di).obećati O O. ricoprire. costa f. ~ koga pažnjom prodigar cure a qn. obaveštenje avviso m. girare gli occhi attorno a sé.o. O. ~. ludom radovanje campa caval che l’erba cresce. obavezan adj. obećati prométtere. esercitare. di. obamreti cadere in svenimento. tutt’e due. ~ cene far abbassare i prezzi. informativo. asilo m infantile. obavestiti informare. tramortire. održati ~ adémpiere la promesa. ispunjavati obaveze far fronte agli impegni. obalski adj. notizia f. irradiare. obavešten adj. obaveza obbligo m. ~ od zime intirizzire dal freddo. preuzeti obavezu assùmere un impegno. obećanje promessa f. avvertire. ne ispuniti ~ venir meno alla promessa. entrambi. colmare di gentilezze. ~ na šta avere riguardo a qcs. tener conto di qcs. avvertimento m. obarati tr. fare. informazione f. obbligato. o. informato. ~ pojas fascia costiera. rovesciare. f ili m. tenuto. o prp. ambedue. vojna ~ obbligo di servizio militare. obavljati eseguire. morska ~ costa del mare. ambedue. obdanište giardino m d’infanzia. obala riva f. biro za obaveštenja ufficio m d’informazioni. litorale. impegno m. fare una O 415 . costiero. ogrešiti se ~ nešto peccare contro qcs: ~ svom trošku a proprie spese. ne ~ na šta non aver riguardo a qcs. obaveštajan adj. abbàttere. spiaggia f. ~ čemu govorite di che cosa state parlando? udariti glavom ~ zid battere il capo nel muro. prema obaveštenju come d’avviso. obbligazione f. obazirati se guardare intorno. ploviti uz obalu costeggiare. atterrare. tutt’e due. cospàrgere. ~ svoju dužnost adempiere il proprio dovere. obe prn. obasuti tr.

spiegazione f. materijalno ~ assicurazione materiale. esplicare. dichiarazione f. demoralizzare. obeležiti tr. obijati tr. scoraggiare. ~ kruga circoferenza f. objasniti tr. običajan adj. ~ zemlju percórrere un paese. sòlito. obezbeđenje assicurazione f. abitualmente. ~ zakon promulgare. disonorare. običaj uso m. 416 . usuale. chiarire. spiegare. obiman adj. capriccio m. (fig. consueto. objava annunzio m. obilan adj. caràttere m. scassinare. (prav. emanare. commento m. kao ~ come al sòlito. ricco. pubblicare. obeležje segno m. objašnjenje chiarimento m. objaviti tr. appiccare. méttere in luce. obeshrabriti tr. al sòlito. abbondante. copioso. obest ruzzo m. (fig. običaji usanze f pl. ~ kule i gradove prométtere mari e monti. ~ poslova entità f inv.) ben volentieri. pubblicazione f. abitùdine f.) običajno pravo diritto consuetudinario. druga zemlja. obeščastiti tr. iz obesti per capriccio. obelodaniti tr. van običaja fuori d’uso. običan adj. copia f. interpretazione f. esplicazione f. marca f. marcare. (oholost) protèrvia f. usato. sospèndere. presuntuosità f. ~ rata dichiarazione di guerra. po običaju di solito. con piacere. attaccare. obim volume m. girare (per). ampio. con ambe le mani. obično adv. proclamazione f.) ~ nos tenere il broncio. esteso. drugi običaji paese che vai usanza che trovi. segnare. oberučke adv. obeštećenje risarcimento m dei danni. obilazak vìsita f. obilaziti andare attorno. opulenza f. avviso m. ~ knjigu pubblicare un libro. indicazione f. obesiti appèndere. ricchezza f. al chiodo. voluminoso. giro m. obilje abbondanza f. abituale. viveza f licenziosa. contrassegno m. (provaljivati) irrómpere. obezbediti assicurare. profusione f. ~ tuđe pragove passare di casa in casa chiedendo aiuti. molto volentieri. render pubblico. pubblicare. arroganza f.obeležiti O promessa. dare alla luce. render sicuro. annunziare. dichiarare. ~ o vrat legare al collo. ~ nešto o klin appendere qcs. proclamare.

obnavljanje rinnovamento m. ~ za uže (izolacija) guaina f per cavo. oblasni adj. contorno m. obnova rinnovamento m. ~ uspomena rievocazione f (di). entrambi. oblikovati formare. aspetto m. obod orlo m. bagnato. fata morgana f. ~ dašćicama impiallacciare. far rivìvere. oblik forma f. oboriti abbàttere. compartimento m. objektivno adv. ugostiteljski ~ impianto m alberghiero. oblačiti vestire. innovazione f. turistički ~ impianto m turìstico. colorato. ~ dima nùvola di fumo. prolom oblaka nubifragio m. ~ garderobu svecchiare il guardaroba. ingannare. oblačan adj. ~ znojem cosparso di sudore. obogatiti se arricchire. obliven adj. obogatio se preko noći si è arricchito da un giorno all’altro. obližnji adj. modellare. frode f. (prevara) inganno m. rinàscere. oblast territorio m. obojiti tr. rifiorire. industrijski ~ stabilimento m industriale. rigenerare. tìngere. obnoviti se rinnovarsi. inondato. settore m. vidna ~ illusione òttica. di territorio. autonomna ~ territorio autònomo. obojen adj. oboje prn. restauro m. ~ do- O 417 . ~ šešira falda f del cappello. obloga rivestimento m. obiettivamente. indossare. ricostruzione f. provincia f. oblakoder grattacielo m. ricostituzione. miraggio m.oboriti objekat oggetto m. obnoviti rinnovare. tinto. colorire. obložiti coprire (di). tutti e due. rigenerazione f. provinciale. nuvoloso. rivestire (di). arricchirsi. oblačiti se vestirsi. pitturare. adiacente. mistificazione f. restaurazione f. risveglio m. obmana illusione m. ~ prašine nùvola di pólvere. obiettivo. obligatoran adj. oblak nùvola f. oblina rotondità f. fòdera f. regione m. oboljenje malattia f. restaurare. ~ oči abbassare lo sguardo. obmanuti illudere. vicino. circostante. innovazione f. ricostruire. nebu pod oblake in alto fino alle nubi. atterrare. ambedue. objektivan adj. u obliku in forma di. obbligatorio. restaurazione f. innovare. foderare (di). (jelo) guar- nire.

giro m. pasto m. obući vestire. inverso. schema m. lavorazione f. civilizzato. obrazovati tr. ~ nos pulirsi il naso. letnja ~ calzature estive. coltura f. obradovati tr. conteggiare. obrazložiti tr. volto m. adorare. obratno adv. obučavati tr. (fig. obrisati tr. obuhvatiti tr. opposto. obrijati fare la barba. argomentare. addestramento m. obradovati se (čemu) rallegrarsi. trattàbile. obrada coltivazione f. pulire. istruire. formazione f. cerimònia f.) dose f. obrnut adj. asciugare. sospèndere. obuka insegnamento m. prodavnica obuće negozio di calzature. obračunati fare i conti. obrazovanje educazione f. obradiv adj. pendice f. quota. obučavanje insegnamento m. obostran bilaterale. inversamente.) ammiratore m. recìproco. invertire. istruzione f. (obučiti) istruito. 418 . trattamento m. nemati ni stida ni obraza non avere un brìciolo di pudore. (sadržati) comprèndere. zimska ~ calzature invernali. tesna ~ calzatura stretta. formulario m. (fig. obučen adj. idolatra m. abbracciare. declìvio m. conteggio m. coltura f. razione f. obrnuti volgere. obrazovan adj. sméttere. obraz faccia f. far lieto. stručna ~ addestramento professionale. obožavati tr. a rovescio. trattare. istruzione f. obučen adj. (preokret) cambiamento m. istruire. obradive površine superfici f pl. civile. obred rito m. obući se vestirsi. ràdere. adoratore m. scarpa f. obračun regolamento m dei conti. coltivàbili. indossare. obronak pendìo m. lavorare. rallegrare. obožavalac adoratore m. lavorativo. obrazac mòdulo m. contenere. obraditi coltivare. viso m. strofinare. far cessare. (obući) vestito. obućar calzolaio m. bilancio m. obrva sopraccìglio m. obustaviti tr. (rate) rata f. viceversa. insegnare. obrađivanje coltivazione f. coltivàbile. educare. formato colto. obrt (okret) volta f. obrok porzione f.obostran O kaz confutare un argomento. obuća calzatura f.

očito adv. affascinare. in riguardo di.) očekujući Vaš odgovor nell’attesa della Sua risposta. paterno. disperato. naterati u ~ spìngere alla disperazione. loša ~ voto scadente. daleko od očiju daleko od srca lontan dagli occhi lontan dal cuore. giudizio m. očekivanje attesa f. attèndere. oči occhi m pl. manifesto. (trg. očevidan adj. giudicare. rispetto m. ocariniti tr.očito obuzeti occupare. očekivati aspettare. compenetrare. očit adj. (knjigu) criticare. na moje ~ davanti ai miei occhi. stimare. očajanje disperazione f. pettinare. obuze ga strah fu preso dallo spavento. bez obzira na to nonostante cio. tener conto di qcs. voto m. dobio je lošu ocenu iz matematike ha preso un brutto voto in matemàtica. očajan adj. nettare. s obzirom na to visto che. (u školi) classifica f. è evidente. incantato. sdoganare. pulire. ~ pokušaj tentativo disperato. purificare. zaklopiti ~ chiudere gli occhi. očaj disperazione f. evidentemente. valutare. in merito a. chiaro. evidentemente. obzir riguardo m. apprezzamento m. pobeći glavom bez obzira scappare in fretta e furia. desolato. beži mi s očiju! vàttene! escimi dai piedi! prevrtati očima stòrcere gli occhi. sconfortante. invasare. zatvorenih očiju a occhi chiusi. očajnički 1. pred očima sveta al cospetto del mondo. alla mia presenza. affascinato. evidente. ingombrare (di). stima f. gledati istini u ~ guardare la realtà in faccia. disperatamente. disperato. apprezzare. evidente. considerazione f. evidente. očigledno adv. izgubiti s očiju pèrdere di vista. palese. O 419 . evidentemente. 2. očešljati tr. adv. chiaramente. ~ je è chiaro. s obzirom na što riguardo a. adj. obuze me san fui preso (vinto) dal sonno. raskolačiti ~ spalancare gli occhi. padati u ~ saltare agli occhi. očinski adj. relativamente a. aspettazione f. očigledan adj. òvvio. preoccupare. očarati incantare. premašiti očekivanja superare l’aspettativa. očistiti tr. uzeti što u ~ prendere in considerazione qcs. oceniti tr. manifesto. očaran adj. ocena valutazione f. visìbile. očevidno adv. bio je sav ~ era tutto disperato.

selezionare. očna jabučica bulbo m dell’occhio. odbrana difesa f. sùbito. da. odbiti (neprijatelja) respingere. scelta f. odbraniti se difèndersi (da). custodire. ~ lekar oculista f. ~ loptu rimandare alla palla. ~ mu stoji kao saliveno l’àbito gli sta a pennello. abito m. respingere. ~ rođenja fin dalla nascita. ~ priznanje rèndere omaggio. odelo vestito m. odati rivelare. ~ kapak pàlpebra f. indifeso. radno ~ tuta f. odbojka pallavolo f. rifiutare. ~ počast rènder gli onori. (udarac) parare il colpo. eletto. ~ si? di dove sei? ~ je došao? da dove è venuto? ~ to znaš? come lo sai? odan adj. odbojkaš giocatore m di pallavolo. lealtà f. večernje ~ àbito da sera. iznošeno ~ àbito smesso. di dove. dell’occhio. nadzorni ~ comitato di sorveglianza. ~ zdravlje conservarsi in salute. preservare. ~ pretpostavku scartare un’ipòtesi. commissione f. da dove. očuvati conservare. eleggere. da un pezzo. odaja stanza f. svečano ~ àbito di gala. affezionato. di là.očni O očni adj. odavde adv. violare (tradire un segreto). odavno adv. di. 420 . bez odbrane senza protezione. che. ben conservato. odbraniti difèndere.) sottrarre. consiglio m. da qui. oculare. devoto. narodna ~ difesa nazionale. da molto (tempo). camera f. odakle adv. in buono stato. odatle adv. odazvati se rispóndere alla chiamata. odbaciti gettar via. odanost devozione f. odabran adj. ~ tajnu scoprire un segreto. odabiranje selezione f. očnjak dente m canino. protezione f. (molbu) respìngere. izvršni ~ comitato esecutivo. upravni ~ comitato direttivo. proteggere. controbàttere. odabrati scégliere. odbojnost forza f ripulsiva. di qua. od straha per paura. (uz komparative) di. scoprirsi. protèggere. očuvan adj. odbor comitato m. ~ prve alla prima. scelto. (mat. leale. od prp. odati se tradirsi. protivvazdušna ~ difesa f antiaèrea. (svetlost) riflèttere. osećati ~ avere avversione per qcs.

deciso. odlagati rimandare.) frazione f. risolvere. osećam se ~ mi sento benissimo. sezione f. odlikovanje onorificenza f. eccellente. odlučno adv. deporre. odlučujući adj. pozvati koga na ~ rendere qn. odlaganje deposizione f. deffinitivo. corrispondente. decisivo. dilazionare. odevati se vestire. adeguato. odlučiti tr. ~ i povratak andata e ritorno. prema odluci o. odjaviti notificare la partenza. odevanje il vestire m. odlučan adj. rinvio m. ~ rad lavoro m impegnativo. d’un tratto. risonanza f. responsabile (di qcs. risoluto. odlično adv. odgovoriti rispóndere. odjava denuncia f della partenza. rinviare. najaviti ~ annunciare la partenza.. educazione f. fuggir via.odluka odeljenje sezione f. odjednom adv. vestirsi. replica f. rimandare. porre giù. odgovor risposta f. pregio m. risonare. decisamente. odjeknuti echeggiare. na moju ~ sulla mia responsabilità. ottimamente. andarsene via. brano m. caratterìstica f. odjuriti scappare in fretta. odjedanput. ottimo. odgoditi tr. indovinare.. posare. odlomak frammento m. decisivo. odlazak partenza f. odgovarajući adj. odložiti tr. odgovornost responsabilità f. pismeni ~ lettera f responsiva. obrazložiti odluku motivare una decisione. qualità f. odlazi! vattene! odličan adj. (mat.). decidere. odlika distinzione f. odgonetnuti tr. odlična ocena voto òttimo. odgovarajuća boja colore adeguato. stabilire. pezzo m. odluka decisione f. zakonska ~ decreto legge. odjek eco m. decorazione f. settore m. ordine m. rinviare. in modo risoluto. dilazione f. uzeti na sebe ~ assumere la responsabilità. (odgađanje) rimando m. ~ čas momento decisivo. responsabile. odlaziti partire. O 421 . sospèndere. odgovoran adj. reparto m. convenire. abbigliamento m. odgovarati corrispóndere. odgajanje allevamento m. odgovarati za što garantire di qcs. impegno m. in modo eccellente. ~ za jedan sat rimandare di un’ora. enèrgico. risoluzione f.

odraz riflesso m. odmoriti se riposare. ~ budžeta approvazione del bilancio. créscere. u 422 . stabilire. riguardare (qcs.odmah O conformemente alla decisione di . relativo. odnosna rečenica proposizione relativa. odneti portar via. compassato. odmor riposo m. misurare. odrediti tr. fissato..). subito.. međunarodni odnosi rapporti internazionali. pausa f. odredište destinazione f. amméttere. rattificare. estive. odnos relazione f. ordinare. odobrenje approvazione f. odrasti intr. fissare. autorizzazione f. samo za odrasle solo per adulti. odnositi se riferirsi (a qcs.. riposato. odreći se rinunziare (a). divisa f. ~ prestola abdicare. adulto. confermare. misurato. rodbinski odnosi rapporti di parentela. odnekuda adv. rapporto m. norma f. squadra f. riposarsi. odora vestito m. fronteggiare. uniforme m. zakonska ~ norma di legge. riposarsi. odoleti resistere. immediatamente. odmoran adj. ~ cenu fissare il prezzo. di laggiù. odnosan adj. concedere. privarsi (di). dal disotto. određen adj. letnji ~ vacanze f pl. stići na ~ arrivare a destinazione. odmah adv. approvare. odobriti tr. sprovođenje ~ messa in atto delle risoluzioni. sosta f. odozdo adv. odozgo adv.). odmaranje riposo m. determinato. odmarati se riposare. odmeren adj. podneti na ~ sottoporre all’approvazione. odrastao adj. svečana ~ àbito di parata. ~ od glave do pete squadrare da capo a piedi. grande. farsi grande. portare. consenso m. rispettivo. (između časova u školi) intervallo m. radni ~ rapporto di lavoro. odred reparto m. (umeren) moderato. esaminare a fondo. ricreazione f. odmaralište casa f di riposo. pesare. cresciuto. ~ na dole dall’alto in basso. ~ kredita concesione di crédito. odrekao se pušenja ha rinunziato al fumo. (dobro razmisliti) considerare bene. unapred ~ predestinato. uzajamni odnosi relazione recìproca. concernente. desistere (da). odmeriti tr. di lassu. da qualche luogo. otići na ~ andare in vacanza. odredba disposizione f. dal di sopra.

(deo tela) amputare. ne ~ reč mancare alla parola. animare. scaloppina f. bečki ~ costoletta alla milanese. settore m. schifoso. odsada adv. risaltare (da). odsek sezione f. (glavu) decapitare.) sottrarre. (mat. desìstere. odugovlačiti ritardare. emigrare. abbandonare (qcs. corraggiosamente. oduševljenje entusiasmo m. togliere. odsutan adj. d’ora in poi. animato. oduševljen adj. (u knjizi) capitolo m. tagliare.). risarcimento m dei danni. conservare. odvažan adj. dilazionare. odskočiti saltare giù. togliere di mezzo. audace. segregazione f. odustati intr. recèdere (da). isolamento m. risolutamente. ~ od ponude desìstere dall’offerta. passione f. troncare. incantato. oduševiti tr. odsjaj riflesso m. odvažno adv. odsustvo assenza f. održavati mantenere. odumirati intr. ~ nekome reč tògliere la parola a qn. održati. opporsi. coraggioso. ~ posao menar il can per l’aia. animazione f. balzare giù. poco tempo fa. rimbalzare. odrezati tagliar via. odseliti se trasferirsi. ritiro m. levare. audacemente. (istaći se) spiccare. odioso. neopravdano ~ assenza in- giustificata. odupreti se opporre resistenza. fetta f. parte f. ~ reč mantenere la parola. dopušteno ~ divergenza f ammessa. ~ duhom distratto. indennità f.). d’ora innanzi. oduran adj. odstraniti rimuovere. ~ sebi život tògliersi la vita. odrezak ritaglio m. ripugnante. estìnguersi. da poco. odudarati intr. conservarsi. entusiasmato. odskora adv. resistere. appassionato. assente. portar via.odvažno određeno vreme all’ora fissa. odseći tr. empiere d’entusiasmo. distinzione f. permesso m. odvajanje separazione f. održati se mantenersi. oduzeti tr. spiccare. appassionare. resistere. odrešitost risolutezza f. odstupanje ritirata f. odšteta indennizzo m. odvažiti se decidersi (a qcs. O 423 . sloggiare. riflessione f. (kupon) tagliando m. ~ vlasništvo espropriare.

oglasna tabla albo m. graffio m. odžak camino m. separare. ogorčena borba lotta f accanita. odviknuti se perdere un’abitudine. ripugnante. aver fame. ogrebotina sgraffiatura f. (kišni) impermea- 424 . disavvezzare. abominévole. far noto. oficir ufficiale m. ~ o zakon trasgredire la legge. incendio m. isolare. ogrtač mantello m. derivazione f. svitare. esperimento m. disabituarsi. odvrnuti tr. pubblicitario. diffamare. odvikavati disabituare. fumaiolo m. gigantesco. ogroman adj. enorme. ~ kanal canale di scàrico. limitato. schifoso. ripugnante. trascinare. ringhiera f. (proba) prova f. affamare. segregare. ~ od dasaka steccato m. portar via. oglasi pubblicità f sg. odioso. esasperare. ~ nasipom arginare. odvojen adj. odvod deviazione f. živa ~ siepe f viva. esasperato. naići na lep ~ incontrare la simpatìa. isolato. ispezione f. separato. prodezza f. ogled visita f. annunzio m. audacia f. ogrlica collana f. l’approvazione di qn. odvesti condurre via. soprabito m. ograda cinta f. ograničen adj. scalfittura f. restringere. (na balkonu) parapetto m. ograničiti tr. ogavan adj. barriera f. ributtante. diventar sordo. odvezati tr. odvojiti tr. slegare. sconcio. recintare di muro (o siepe). ogluveti intr. amareggiato. oglas avviso m. offèndere (qcs.odvažnost O odvažnost coraggio m. odvratan adj. esacerbare. odvodna cev tubo di scàrico. ogrešiti se peccare (contro). denigrare. novinski ~ avviso pubblicitario. ogledalo specchio m. esacerbato. ogorčiti rendere amaro. limitare. oglasiti tr.). ograditi tr. ogovarati tr. oglasni adj. odziv risposta f (alla chiamata). sciogliere. cappotto m. ogladneti sentir fame. odvodni adj efferente. ogorčen adj. (staviti na stranu) méttere da parte. odvući tr. pubblicare. staccare. ristretto. chiudere con cinta. cancellata f. ognjište focolare m. sparlare. oganj fuoco m. ~ od rešetki cancello m.

trarre profitto. volgere. okititi decorare. okomito adv. okrenuti voltare. essere irresoluto. Tihi ~ (Oceano) Pacifico. esitare. krvave oči occhi sanguigni. prp. diventar forte. rivòlgersi. otežavajuća ~ aggravente. oko. okean oceano m. baciti u okove incatenare. golim okom a occhio nudo. okoristiti se approfittare. a piombo. incoraggiare. catene f pl. appicare. màrgine m. (približno) circa. kurje ~ occhio pollino. oko 1. u okolini nei pressi (di). ne vidi se ni prst pred okom non si vede niente. okrajak orlo m. 2. capovòlgere. ferrato. okovratnik colletto m. okov ferratura f. okrenuti se voltarsi indietro. ~ vencima inghirlandare. titubare. imbianchire (con calce). incatenato. ~ cvećem ornare con fiori. dintorni m pl. oho! excl. okolo v. animare. Atlantski ~ (Oceano) atlantico. superbo. ohladiti tr. okno finestra f. orgoglioso. ornare. circonvicino. ~ na bolje migliorare. circostante. raffreddare. okrečiti tr. ~ naokolo tutt’intorno. okovi ferri m pl. verticalmente. u četiri oka a quattr’occhi. gledati ispod oka guardar di nascosto (con la coda dell’occhio). oklevati tr. méttere in catene. occhio m. pelare. ~ hleba orliccio m. oh! oh! ma guarda un po’! ohol adj. invigorire. (vremenski) verso. okovan adj. u takvim okolnostima in sìmili circostanze. sbucciare. okliznuti se sdrucciolare.okrenuti se bile m. ~ na gore peggiorare. ojačati tr. oholost orgoglio m. olakšavajuća ~ attenuante. okolina ambiente m. (strmo) a picco. sospèndere. i adv. superbia f. rivolgere. (prostorno) intorno (a). scavo m di miniera. appèndere. okolni adj. attaccare. bordo m. presappoco. (o vremenu) mutarsi. indugiare. rinfrescare. (o vetru) cambiar direzione. girare. in giro. (rudarsko) pozzo m. okolnost circostanza f. oguliti tr. okačiti tr. all’incirca. condizione f. rinforzare. ohrabriti tr. situazione f. scorticare. O 425 . propratne okolnosti circostanze concomitanti. armatura f. scivolare.

okusiti gustare. agevolare. facilmente. oluja temporale m. omekšati ammorbidire. rivolgimento m. olupina. scolatoio m. (od broda) carcassa f. tempesta f. omalovažiti disprezzare.) u okviru entro i lì- miti. sfèrico. 426 . okrepiti tr. atrocemente. hemijska ~ penna f. telaio m. (skupiti) adunare.okrepljenje O okrepljenje ristoro m. infrondire. facilitazione f. crudele.). okrugao adj.). okršaj scontro m. olistati coprirsi di foglie. okrznuti tr. okupacija occupazione f. okret giro m. abile. atroce. frondeggiare. incolpare (qn. (naočara) montatura f degli occhiali. olakšanje alleviamento m. olakšica facilitazione f. omorina caldo m soffocante. girare. olovo piombo m. ~ savest scaricare la coscienza. spietato. agevolmente. rinvigorimento m. voltare. lotta f. circolare. svalutare. ološ marmaglia f. (fig. spietatamente. sollevare. olimpijski adj. (na moru) burrasca f. volta f. okupiti tr. facilitare. rèndere più molle. okrzati se sfilacciarsi. nell’ambito di. (lakomisleno) alla leggiera. combattimento m. olako adv. raccogliere. ometanje impedimento m. ammollire. okriviti accusare (qn. okupati se bagnarsi. scortecciare. olovka matita f. gentaglia f. s olakšanjem con sollievo. ristorare. di qcs. sfiorare.) provare. poreska ~ sgravio fiscale. oluk canale di scolo. ~ vatrenim oružjem scontro a fuoco. društveni ~ i rifiuti della società. fare un bagno. distretto m. oljuštiti sbucciare. olimpijada olimpìade f. okrutno adv. crudelmente. (vrata) armatura f della porta. olakšati tr. okrug circondario m. sollievo m. vòlgere. afa f. okrutan adj. di qcs. olìmpico. okretanje giramento m. riunire. agile. rotondo. feroce. sgravio f. okretan adj. okružiti circondare. bufera f. tondo. okvir (ram) cornice f. deprezzare. oltar altare m. oktobar ottobre m. (fig. svelto. oktopod polpo m. okretati tr. ~ proći cavàrsela a buon mercato.

imballaggio m. cattivo. render possìbile. pericoloso. opasnost pericolo m. ci. ometati (prekidati) interrómpere. lui. s one strane (al) di là. scottare. omršaviti dimagrire. biti izvan opasnosti esser fuori pericolo. allora. onaj. involgere. córrere rischio. malvagiamente. omotati tr.). essa. opaliti bruciare. (nemilosrdan) spietato. antipàtico. biti u opasnosti essere in perìcolo. accòrgersi di. pericolosamente. costui. opatica suora f. esso. (kosa) cadere. rènderlo inabile. omogućiti tr. rischio m. osservare. onemogućiti rendere impossi- bile. preferito. (smetati) disturbare. opak adj. costei. egli. omot involucro m. vi. ~ je è pericoloso. onoliko adv. ~ koliko treba quel tanto che ci vuole. ~ si dimmi con chi pràtichi e ti dirò chi sei. tanto. ~. onda 1. a (šta) ~ ? e allora? 2. lì. quello. odiato. ono prn. il libro non l’hai ancora letto? ondulacija (kovrdžanje) ondulazione f. la. opasač cintura f. conj. odioso. opazio sam to me ne sono accorto. voda reke opada le acque del fiume si abbàssano. ~ knjige copertina f. omladina gioventù f. interruzione f. opaziti tr. ella. (snaga) decadere. knjigu još nisi pročitao? allora. omražen adj. chi. omlet frittata f. adv. onesvestiti se svenire. opasan adj. notare. ~ jezik mala lingua. quella. onamo adv. s kim si. dopo. opasno adv. (zao) malvagio. opat abàte m. inabilitare (qn. onako adv. onesposobiti tr. ona. quindi. (voda) calare. ~ šamar appioppare uno schiaffo.opaziti ostàcolo m. (zatim) poi. (pušku) sparare. (vojnički) cinturone m.a qcs. trajna ~ la permanente. mònaca f. benvoluto. declinare. crudele. onaj koji colui che. (prema tome) dunque. onakav prn. crudelmente. maldicente. on. oltre. opadati (lišće) cadere. ona. render magro. (koverta) busta f. ona prn. O 427 . omiljen adj. opaljen (lice) viso abbronzato. in quel modo. lei. popolare. così. tale. opako adv. (sunce kožu) abbronzare. avvertire.

oporuka testamento m. opravdanje giustificazione f. opravka riparazione f. ritrattare. opkoliti tr. descrivere. bruciare. imitare. opipati tr. opeka mattone m. moždana ~ meninge m. riméttersi (in gambe). ritirare. scusare. ammonire. palpare. (obloga) rivestimento m. narcòtico. opna membrana f. opklada scommessa f. operacija operazione f. tastare. derubare. avvertimento m. opojan adj. fecondare. circondare. moć opažanja talento m d’osservazione. anestetizzare. opozvati revocare. operisati tr. oporaviti se ristabilirsi. opoziv (naredbe) rèvoca f. fertilizzare. opisati tr. disdire. oplata piallaccio m. opomenuti avvisare. inebriante. giustificare. oporavak ristabilimento m. veštačka ~ fecondazione artificiale. opera opera f. (med. trbušna ~ peritonèo m. operazione chirùrgica. 428 . opravdati tr. rittrazione f. acre. palpàbile. oponašati tr. (u školi) lettera f di giustificazione. pellìcola f. oplodnja fecondazione f. oprati se lavarsi.opažanje O opažanje osservazione f. dipingere. (zgrada) teatro m dell’opera. opravdan adj. delineare. contrario. (osnovan) fondato. opomena avviso m. ubriacare. (ukor) mònito m. descrittivo. opiti tr. opojno sredstvo narcòtico m. oporo vino vino secco. opiti se ubriacarsi. di nuovo. opravdana sumnja dubbio m fondato.) narcotizzare. opeći tr. aspro. opljačkati tr. oprati lavare. (reči) il ritirare della parola. oponašanje imitazione f. opet adv. convalescenza f. contrastante. scottare. soporìfero. riposo m. render fertile. ricreazione f. opis descrizione f. oprečan adj. opozicija opposizione f. opeći se scottarsi. oploditi tr. giustificato. operare. acerbo. opisan adj. opipljiv adj. percezione f. ~ na dugo i široko descrìvere per fìlo e per segno. impiallacciatura f. opor adj. ~ živo descìvere al vivo.

). esteso. a lungo. opšti adj. optičar òttico m. oprezan adj. optički adj. oproštaj perdono m.). ottimale. devastato. equipaggiamento m. optička varka illusione òttica. cautamente. cauto. dettagliatamente. oprezno adv. prudente. prudenza f. opsadni adj. resìstere. perdurare. ~ ! attenzione! biti na oprezu stare in guardia. opruga molla f.). ~ govoriti estendersi nel discorso. addossare un càrico (a qn. misure cautelari. giro m. odbaciti optužbu respìngere ogni addébito. imputare (qn.) aggravare (di qcs. per disteso.). oprostiti perdonare. caricato. opsovati tr. vojsku) armare. blocco m. (brod. accorto. optužiti accusare. opstati règgere a lungo. imputato m. opterećen adj. opteretiti caricare. opservatorijum osservatòrio m. di qcs. opsadno stanje stato d’assedio. mere opreznosti provvedimento prudenziale. con precauzione. opširan izveštaj un’ampia relazione. opsedati tr. (o novcu) biti u opticaju essere in corso. (fig. andare cauto. cautela f. assediare. perdonabile. stare attorno a qn. optužba accusa f. universale. persìstere. generale. opširan adj. opušak cicca f. opremiti equipaggiare. congedo m. dettagliato. opticaj circolazione f. podići optužbu muòvere un’accusa. opsada assedio m. òttico. oprez precauzione f. guarnire. aggravato.opušak opredeliti se decìdersi. desolato. opreznost precauzione f. optimalna temperatura temperatura ottimale. oprostiv adv. insultare. stare all’erta. comune. mozzicone m. prudenza f. optuženik accusato m. dichiararsi (per). opština comune m. oprema attrezzatura f. O 429 . d’assedio. dare l’addio (a qn. addio m. optimalan adj. oprostite! scusi! oprostiti se congedarsi (da qn. zavojita ~ spirale f. scusare. ampio. corredare. opustošen adj.). opširno adv. bloccare. incriminare.

deperito. osam num. orgànico. osamdeseti adj. fusibile m. osigurati assicurare. osećajan adj. vatreno ~ arma da tiro. ormar armadio m. orati tr. zabrana nošenja oružja divieto di porto d’armi. compagno m. organski adj. tenero. ottanta. orden decorazione f. oruđe strumento m. ~ vida òrgano della vista. originale. oseka bassa marèa. ~ čovek uomo di cuore (di sentimento). orijentacioni adj. organizovati organizzare. državni organi òrgano statale. ortodosso. (fig. ottantesimo. ~ se dobro star bene. otto. attrezzo m. polisa osiguranja polizza f d’assicurazione. latiti se oružja prendere le armi. bez oružja inerme. ordinacija ambulatorio m. osiguranje assicurazione f. kokosov ~ noce di cocco. mezzo m.) strumento m. sentimentale. (alat) ferri m pl. osiguran adj. ~ od požara assicurazione contro gli incendi. provare. utensile m. osigurati se assicurarsi. ~ života assicurazione sulla vita. osamdeset num. arare. osećati sentirsi. onorificienza f. sensibile. osetljiv adj. osamnaest num. u ~ sati alle otto.orah O orah (stablo) noce m. percepire coi sensi. Organizacija ujedinjenih nacija Organizzazione Nazioni Unite (ONU). emotivo. ornament (ukras) ornamento m. ridotto male. studio m medico. polni organi genitali m pl. (plod) noce f. orientativo. organizator organizzatore m. del mestiere. osamnaesti adj. organizacija organizzazione f. oružje arma f. diciottésimo. delicato. hladno ~ arma bianca. assicurato. ortak socio m. decrèpito. osetiti sentire. originalan adj. orkestar orchestra f. sentirsi bene. (za posuđe) credenza f. orao aquila f. ortodoksan adj. socijalno ~ assicurazione sociale. diciotto. 430 . za ~ dana fra otto giorni. medaglia f. osigurač valvola f di sicurezza. organ organo m. osa vespa f. sicurezza f. osećaj sentimento m. orgulje òrgano m. organizam organismo m. original originale m. oronuo adj.

osim prp. impoverire. divenir cieco. ~ toga inoltre. rendere capace. individuo m.). costituzione f. osnivački adj. oslonac appoggio m. compromesso.. osiromašiti intr. miseramente. tranne. osrednji adj. eccetto. oskudan adj. osoba persona f.. oltre a. osnovni adj. osloboditi liberare. origliare. in seguito a. personaggio m. osramotiti se disonorarsi. capitale. disegno m. osnažiti irrobustire. fizička ~ persona fìsica. ~ akt atto m costitutivo. ad eccezione di. di liberazione. osmi adj. scarsamente. cadere in povertà. pianta f. diventar pòvero. bez osnove infondato. progetto m. oslabiti indebolire. osoran adj. mediocre. arrogante. osposobiti tr. osluškivati tr. povero. oslepeti accecare. per persona. perder la vista. poprečna ~ asse trasversale. osnivač fondatore m. svergognare. caratteristica f. fuorché. qualificare. comprométtere. disonorato. poreska ~ imponìbile m. oslobođenje liberazione f. base f. ~ menjača àlbero del cambio. i adv. fare brutta figura (o figuraccia).. costitutivo. ottavo. osnovna škola scuola elementare. osoblje personale m. na osnovu basandosi su. oskudno adv. ordi- O 431 . fondamentale. osnovica base f. idea f. na osnovu člana. basilare. ~ zavod istituto m d’assicurazione. fortificare. abilitare. costitutore m. soggetto m. osobina particolarità f. osovina asse m. osnova fondamento m.. perno m. osloviti rivolgere (o indirizzare) la parola (a qn. ~ ako a meno che. oslobodilački adj. strettamente. ai sensi dell’articolo. immiserire. istituire. qualità f. aspro. osmehivati se sorrìdere. scarso. brusco. osnovni kapital capitale sociale. pravna ~ persona giurìdica. osmeh sorriso m.osrednji osiguravajući adj d’assicurazione. osnivati fondare. po osobi a testa. osramotiti disonorare. osnivanje fondazione f. stare in ascolto. osramoćen adj. cardinale. sostegno m.

residuo m. 432 . zemni (smrtni) ostaci resti mortali. osuđen adj. oštra kazna pena severa. ~ vid vista acuta. osuda sentenza f. oštar adj. ~ bez novca rimanere a secco. ošamariti dare uno schiaffo. acuto. osuditi condannare. izreći osudu pronunziare una sentenza. ~ nekoga na cedilu lasciare in asso qn. ostanak permanenza f. rinfrescamento m. ristoratore. dispensa f. asciugato. osvojiti conquistare. ~ potomstvu tramandare ai pòsteri. invecchiare. osumnjičiti rendere sospetto. vecchio. guasto. osvežavajući adj. lasciar stare. ubriacare. ~ proizvodnju čega apprèndere la fabbricazione di un prodotto. seccare. secco. asciugare. oštra klima clima rigorosa. dare un colpo. occupazione f. guasto m. ostvariti se realizzarsi. rimanere. ostariti intr. osušen adj. osvajanje conquista f. ostvariti realizzare. osvrnuti se volgersi indietro. ~ obraz farsi onore. ~ sve abbandonare tutto. condanna f. asciutto. osvetiti se vendicarsi. ostatak resto m. ~ na životu rimanere in vita. osvetnik vendicatore m. leso. ošamutiti tr. occupatore m. invecchiato. oštećen adj. ostati restare. krvna ~ vendetta del sangue. ~ na smrt condannare a morte. ošišati tr. stordire. ~ sluh udito sottile. osveta vendetta f. condannato. ostava custodia f. osvetlati render lùcido. effettuare. restante. rischiarare. ošteta danno m. osvetliti illuminare. effettuarsi. ostavimo to! lasciamo stare! ostrvo isola f. ostareo adj. osvajač conquistatore m. ~ praznih ruku restare a mani vuote. osušeno meso carne secca. danneggiato. occupare. irradiare. tagliente. rimanente. prosciugare. confóndere. osušiti tr.ostali O nario. affilato. osveženje refrigerio m. ~ na zatvor condannare al càrcere. ostali adj. (vetar) frizzante m. tagliare i capelli. (napustiti) abbandonare. ~ na što accennare a qcs. ostaviti lasciare. ristoro m. osuđenik condannato m. rifrigerante. rinfrescante.

scoperta f. (ugovora) denunzia f. otkaz licenziamento m. otkazati disdire. rivelato. (šiljiti) appuntare. nutrire.otmičar oštetiti danneggiare. perspicace. partire. otečen adj. sbottonare. dare il filo. babbo m. ~ prstiju impronte digitali. andarsene. rivelazione f. otkriven adj. otkup riscatto m. ~ Bogu na istinu andare al cospetto di Dio. manifestato. lama f. paese m nativo. scostare. otisak impronta f. otmica rapimento m. otkriće scoperta f. oštriti affilare. otežavajući adj. otići andar via. il pane di bocca. oštrouman adj. otkopčati tr. da quando. otadžbina patria f. scoperto. papa m. oštrina affilatura f. oštro adv. pravo otkupa diritto di ricùpero. otimačina rapimento m. privarsi (di). deteriorare. sagace. da (di) dove. strappare. guastare. othraniti allevare. ~ zaveru sventare un complotto. rivelare. otključati aprire. oteti rapire. gonfio. disserrare. otkriti scoprire. di disdetta. ~ vrata aprire la porta a chiave. odoh ja! io me ne vado!. ~ opasnost rimuòvere un perìcolo. severamente. ~ u vetar andar in fumo. ~ na put andare in viaggio. otkrivanje scoprimento m. otežavajuća okolnost aggravante f. otirač puliscipiedi m inv. otežavati aggravare. ~ tajnu svelare. scrivere a macchina. ~ rok tèrmine di disdetta. ricùpero m. render difficile. otmičar rapitore m. usurpazione f. otkinuti tr. otkloniti rimuovere. palesare. O 433 . aggravante. battere. otkucati sonare. dal momento in cui. allontanare. ~ ugovor denunziare un trattato. disdetta f. otkazni adj. oštrica taglio m. rapina f. acutamente. riproduzione f. della denunzia. staccare. to je pravo ~ è una vera scoperta. otkuda adv. da quando. predare. ~ zalogaj iz usta levar a qn. oterati cacciar via. otkako adv i conj. ~ od usta tògliersi di bocca. otac padre m. acutezza f. otkad adv. oteto prokleto la farina del diàvolo va in crusca.

otvoren adj. di qui. ovako adv. mandar via. questa. distintamente. tale. ovale. cascare. aspro. ovca pecora f. nauseante. otvoreno pitanje questione f aperta. ovalan adj. aperto. vi. otrgnuti staccare. ~ diskusiju dichiarare aperta la discussione. otpustiti licenziare. velenoso. ammortizzamento m di un debito. spiccare. francamente. otvoreno adv. ovan montone m. costui. reòstato. disgustante. pèrdere il taglio. consunto. ovčetina carne f pecorina. otpornik reòstato m. di questo luogo. in questo luogo. lógoro. otpor resistenza f. qui. tossico. ovakav prn. costei. širom ~ spalancato. ~ kome oči aprir gli occhi a qn. otpasti intr. rifiuto m. zalutala ~ la pecorella smarrita. otrov veleno m. questo. irrigidire. otvrdnuti intr. otpratiti accompagnare. ovo prn. otvoriti aprire. così. otpadak scarto m. cogliere. stroncare. queste. otporan adj. brusco. andarsene. lèttera f di vettura. congedare. otupeti diventar ottuso. tossico m. in questo modo. ci. otplata ragamento a rate. vi. qui. otmeno adv. foro m. električni ~ resistore elettrico. àgile. diventar duro. saldare (un debito). ovdašnji adj. indurire. bolla f. questi. otrovan adj. all’aperta. otrcan adj. na ~ način in tale modo. da signore. otpremiti spedire. otpremnica bolletta f di consegna. otvor apertura f. ci. enèrgico. ~ onde qua e là.otmen O otmen adj. ovaj. liberamente. otresit adj. otputovati partire. becco m. nel modo seguente. na otvorenom moru in alto mare. staccarsi. mandare. (kod prozivanja) ~ (sam)! presente! 434 . sgra- dévole. inviare. ovamo adv. cadere. ovde adv. làcero. qua. sincero. elegante. ~ duga estinzione f. stomachévole. ova. avvelenato. otplatiti pagare tutto. distinto. otužan adj. ~ račun conto m aperto. ~ svoje srce aprire il proprio cuore. ~ grad città aperta. dođite ~ venite qua. resistente.

lesione f. notare. pacijent paziente m. diffamato. ozleda ferita f. ~ radošću raggiante di gioia. murare. nota f caratteristica. raffreddato. (na licu) sfregio m. ~ ipak eppure. seriamente. offeso. cascata f. edificare. ~ neka che sia! pacifik (Oceano) Pacifico m. declìvio m. sposato.palac overa verìfica f. pada kiša piove. pad caduta f. pacov ratto m. illuminato. marcare. ozlediti ferire. (sazidati) costruìre. pada na njegov teret andare a suo càrico. oženjen adj. oznaka segno m. ozloglašen adj. grave. ~ cena ribasso (caduta) dei prezzi. autorizzare. ozbiljno adv. di cattiva fama. serio. ozbiljan adj. pa conj. P P. indicare. padobranac paracadutista m. ~ brojem numerare. ozleđen adj. ovlastiti tr. pendìce m. pada sneg nevica. cade la pioggia. risanare. oznojiti se sudare. malvagio. ožiljak cicatrice f. ~? e poi? e allora? ~ i anche. P 435 . ovlašćenje autorizzazione f. ozebao adj. padati cadére. šta ti pada napamet! ma che pensi? padina pendìo m. ozidati circondare di muro. pure. ozdraviti guarire. p (pi). poi. oženiti se sposarsi. pakao inferno m. pakostiti far dispetti (o malvagità). padobran paracadute m inv. pakostan adj. ferito. dar vigore di legge. malizioso. P. famigerato. palac pollice m. pahuljica bioccolo m. offèndere. sul serio. ozaren adj. cascare. cade la neve. neprestani usponi i padovi un saliscendi contìnuo. paket pacco m. označiti segnare. f ili m. ~ vlade caduta del Ministero. p. e. ozakoniti tr. indicazione f. verificazione f. tuttavia.

vozni ~ parco m rotabile. ragione f. pamuk cotone m. paljenje accensione f. paliti accendere. papir carta f. parno kupatilo bagno a vapore. panika panico m. punom parom a tutto vapore. cittadina f di provincia. saggio. javni parkovi giardini m pl. papa papa m. par paio m. paralela parallela f. pantalone pantaloni m pl. parlament parlamento m. parkirati intr. park parco m. paluba coperta f. punjene paprike peperoni m pl. pardon excl. dobro ~ avere buona memoria.palata P palata palazzo m.) parallelo m. pamet mente f. pamćenje memoria f. (geogr. pamučan adj. con senno. palanka borgo m. paragraf paragrafo m. paprika paprica f. paljba fuoco m. scusi! scusa! scusate! bez pardona senza pietà. pansion pensione f. 436 . parket parchetto m. (nekoliko) un paio di. papirni adj. pamtiti ricordare. papuča pantofola f. baš mi pada na ~ a proposito. brza ~ tiro m rapido. palačinka specie di frittela piena (dolce). ~ kotao caldaia a vapore. ni na kraj pameti neanche per sogno. bračni ~ còniugi m pl.) platea f. počasna ~ salva f. ripieni. pametan adj. papagaj pappagallo m. para vapore m. parfimerija profumerìa f. coppia f. saggiamente. prekookeanski ~ transatlantico m. bruciare. tenere a mente. palica bastone m. parkiranje parcheggio m. parallelo. topovska ~ cannoneggiamento m. pamučna roba cotonerìe f pl. ceppo m. naučiti koga pameti far stare a segno qn. parobrod piroscafo m. far fuoco. ~ za kopiranje carta carbone. pari. intelligente. pametno adv. ~ broj numero pari. panj tronco m. palma palma f. di cotone. ponte m. (teat. zamotati u ~ incartare. paralelan adj. a vapore. parcheggiare. paleta paletta f. pubblici. parče pezzo m. parni adj. di carta. paese m. parni adj.

cotto. impronta f. partizan partigiano m. friggere. pažnja attenzione f. pedantan adj. pena f. ~ u zaborav cadere in dimenticanza. patka anatra f. pauza pausa f. venir meno. pasti (padati) cadere. parter (teat. bollo m. udariti ~ méttere il sigillo. pastura f.) platea f. voda je pala l’acqua è calata. pasoš passaporto m. ~ na ispitu essere bocciato. paziti guardare. passivo. umoran kao ~ stanco morto. patos pavimento m. pčelarstvo apicoltura f. arrostire. peć forno m. pasivan adj. pasulj fagiuolo m. pečat sigillo m. odvratiti pažnju od čega distògliere l‘attenzione. penare. obratiti pažnju na nešto fissare l’attenzione su qcs. stufa f. pašnjak pascolo m. far attenzione. paučina ragnatela f. caverna f. ~ u nesvest svenire. pašteta pasticcio m. partner compagno m. pazi! attenzione! ~ na koga badare. kao ~ sa lanca come un cane alla catena. pećnica forno m. timbro m. privući pažnju attirare l’attenzione. partija partito m. pasti (pasem) pascolare. roccia f. pedante. affaticarsi. patnja sofferenza f. pascere. patiti soffrire. osservare. premmurosamente. attentamente. arrosto. morski ~ pescecane m. spelonca f. pažljivo adv. attento. pastir pastore m. patrola pattuglia f. lovački ~ cane da caccia. patriota patriota m. pauk ragno m. pasta pasta f. star attento. ~ za zube dentifricio m. cinquanta. pazikuća portinaio m. patent brevetto m. biti gladan kao ~ aver una fame da lupi. slogan m. patuljak nano m. pečen adj. pecati pescare (con l’amo). peći cuocere. ~ pod stečaj fallire. pas cane m. ~ na pamet venire in mente. pecivo panino m. patiti se tormentarsi. pastrmka trota f. pedantesco. pećina grotta f. pedala pedale m. besan ~ idròfobo. pattire. precipitare.pedeset parola motto m. pažljiv adj. timbrare. pčela ape f. pecanje pesca f. fornello m. P 437 . pedeset num.

andare a piedi. peraja pinna f. pena schiuma f. piume f pl. Ahilova ~ tallone d’achille. pekara panetterìa f. pessimìstico. sunčeve pege macchie solari. oko ~ sati verso le cinque. poetico. penušavo vino spumante m. degenerato. riposo m. pešačenje cammino m. peniti se schiumare. far schiuma. impiegato a riposo. pelena fascia f. pesma canto m. od glave do pete da capo a piedi. di sabbia. čovek od pera uomo da penna. canzone f. pehar coppa f. perut fórfora f. pesnica pugno m. ~ u bubrezima renella f. perje penne f pl. peta calcagno m. praviti penu od belanaca sbàttere la chiara. cinque. biti nekome za petama stare alle calcagna di qn. salire. spumeggiare. periòdico. pesimističan adj. a piedi. uvek ista ~ sempre la stessa storia. pekar fornaio m. marcia f. pero penna f. perspektivan adj. pesak sabbia f. period periodo m. pesnik poeta m. perverzan adj. sabbioso. personalan adj. periodičan adj. pešice adv. cinquantesimo. pekmez marmellata f. penjati se montare. perika parrucca f. penicilin penicillina f. penzioner pensionato m. perfidan adj. (na koži) lentìggine f. pejzaž paesaggio m. pepeljara portacénere m. prospettivo. pešačiti camminare. perverso. pepeljuga cenerèntola f. dati petama vetar darsela a gambe. periferija periferìa f. boccale m. sabbioso. pesnički adj. pešak pedone m. perfido. penzija pensione m. tacco m. kititi se tuđim perjem farsi bello dei mèriti altrui. penušav spumante. peščan adj. pegla ferro da stiro m.pedeseti P pedeseti adj. maligno. perspektiva prospettiva f. peršun prezzémolo m. peskovit adj. personale. penal calcio m di rigore. iz ptičije perspektive a volo d’uccello. 438 . ascéndere. peron marciapiede m. pernica astuccio m per le penne. pepeo cénere f. pet num. pega macchia f.

pitanje petak venerdi m inv. petao gallo m. pismeni adj. pilana segheria f. pipati palpare. znak pitanja punto m interrogativo. pevačica cantante f. ~ s lista cantare a prima vista. petnaest num. ljubavno ~ lèttera amorosa. palpeggiare. pevač cantante m. piskav adj. ubriaco. pikantan adj. per iscritto. ~ sto scrivania f. sorseggiare. da tavolo. pijanista pianista m. pisaći da scrivere. quinto. gazirano ~ bevanda gassata. ping-pong. questione f. tastare. petrolej petrolio m. pijuckati tr. piće il bere m. ~ sastav compito scritto. pionir pioniere m. pisanje lo scrivere m. quinquennale. propratno ~ accompagnatoria. hartija za ~ carta da scrivere. pileće pečenje pollo arrosto. scrivere. ~ vek il Quattrocento. pilula pillola f. pire pure m. letterato m. quindicesimo. ~ romana romanziere. pirinač riso m. ping-pong tennis m inv. pileći adj. pita dolce f (con frutta). bìbita f. anonimno ~ lèttera anònima. petnaesti adj. pitanje domanda f. pikavac cicca f. alkoholna pića bevande alcoliche. i intr. pevušiti canterellare. pismeno adv. interrogazione f. pevati cantare. pismo lettera f. osvežavajuće ~ rinfresco m. piccante. poslovno ~ lèttera d’affari. pidžama pigiama m inv. žestoko ~ bevande spiritose. petogodišnji adj. pijan adj. pištolj pistola f. scritto. pigment pigmento m. bevanda f. scrittura f. pisati tr. di pollo. pisaća mašina macchina da scrivere. zahvalno ~ lèttera di ringraziamento. mozzicone m. pingvin pinguino m. per scritto. ~ časti P 439 . bezalkoholna pića bevande analcoliche. ptica ~ uccello m canterino. stridulo. pevanje canto m. operski ~ cantante d’opera. pisac scrittore m. forte. pozorišni ~ drammaturgo m. quindici. pištaljka fischietto m. pile pollo m. peti adj. piletina carne di pollo. ~ u horu cantare in coro. pilot pilota m.

montanaro m. sposobnost ~ solvibilità f. ~ u gotovom pagamento in contanti.pitati P questione f d’onore. bionda f. planina montagna f. sporno pitanje questione controversa. blu. temersi . plastika plàstica f. (za projekcije) schermo m. il conto! platnen adj. ~ glavom scontare con la morte. plantaža piantagione m. ne plaši se! non aver paura! plašljiv adj. plakati piangere. plač pianto m. ~ grada pianta di una città. monte m. smisliti ~ concepire un piano. planeta pianeta m. platno tela f. stipendio m. piti bere. odloženo ~ dilazione f di pagamento. addomesticato. ~ za kim piangere qn. plameni adj. ~ puta itinerario m. da platim! cameriere. plastičan adj. pivara birrerìa f. plačljiv adj. planinarski adj. di (della) tela. alpino. ardente. plavuša biondina f. di (del) lino. ~ od radosti piangere di gioia. rešiti ~ risolvere una questione. plata paga f. plavokos adj. alpinistico. skupo će mi ~ gliela faró pagar cara. far paura. ~ kafu prendere il caffe. plastico. azzurro. progetto m. celeste. biondo. gorko ~ piangere amaramente. planinski adj. plaćanje pagamento m. interrogare. 440 . timido. ~ u ratama pagamento a rate. plašiti spaventare. alpino. plašiti se (čega) aver paura (di). ~ dugove pagare i debiti. domestico. planinarstvo alpinismo m. ~ za koga domandare di qn. plav adj. nesposobnost ~ insolvibilità f. piagnucoloso. bluastro. planinar alpigiano m. plamen fiamma f. chiedere. fiammeggiante. platiti tr. pitom adj. pitati domandare. plavičast adj. nerešeno ~ questione pendente. planirati pianificare. pagare. avansno ~ pagamento anticipato. dai capelli biondi. konobraru. pivo birra f. postaviti ~ fare una domanda. azzurógnolo. plan piano m. to je još pitanje non è ancora certo. di montagna.

keramička ~ piastrella di ceramica. targa f. plesni adj. ~ i oseka flusso e riflusso. oglasna ~ tabella f delle affissioni. plus adv. placca f. plesan muffa f. pljeskavica polpettone m (di carne) ai ferri. fruttuoso. plemenitost generosità f. primitivno ~ la tribù primitiva. danzare. gramofonska ~ disco m. plovan adj. di navigazione. di (da) ballo. ples ballo m. piastra f. plin gas m inv. plemić nobile m. navigare. tribù f inv. plinski adj. predone m.). pljusak scroscio m d’acqua. gentil uomo m. plemenit adj. plovidbeni adj. hvata se ples prende la muffa. sciacallo m. plutati galleggiare. pločnik marciapiede m. duga ~ navigazione di lungo corso. plima flusso m. più. plivati nuotare. sputare. da) gas. gas maska maschera f antigas. plivanje nuoto m. pljačka saccheggio m. pljunuti intr. pluća polmone m. danza f. pljačkaš saccheggiatore m. (plutati) galleggiare. saccheggiare. plesati ballare. plićak bassofondo m. di (del. fare a maglia. pljesak applauso m. pljačkati rapinare. kočione pločice (paknovi) placchette f pl. pio- P 441 . nadgrobna ~ pietra sepolcrale. ploviti intr. pločica piastrella f. upala ~ polmonite f sg. plinski šporet fornello m a gas. basso. pioggia f (torrenziale). pljeskati applaudire (qcs. poco profondo. plesti intrecciare. generoso. spomen ploča làpide m. plodan adj. školska ~ lavagna f. prodotto m (della terra). pomorska ~ navigazione marìttima. ploča lastra f. rapina f. plug aratro m. navigabile. produttivo. plod frutto m. oružana ~ rapina a mano armata. plesačica danzatrice f. fertile. alta marea f. pljuštati (kiša) scrosciare. rečna ~ navigazione fluviale. lido m. pleme stirpe f. plivač nuotatore m. plitak adj. ~ zamke ordire intrighi. komandna ~ quadro m di commando.pljuštati plaža spiaggia f. plovidba navigazione f. gentile. del freno.

andare in bestia. a parer mio. počast riverenza f. correggersi. pobednik vincitore m. ~ svu noć per tutta la note. pobeći fuggire.). intento m. poboljšati se migliorare. zincato. d’onore. pobuna insurrezione f. per. ~ mom mišljenju secondo la mia opinione.). pljuvačka saliva f. per quel che riguarda me. pobeđen adj. confòndere. ribellione m. sudeći ~ a giudicare da. ~ danu di giorno. putovati ~ viaggiare per. dàrsela a gambe. počešljati se pettinarsi. jedan ~ jedan a uno a uno. sollevazione f. pobuniti se sollevare. rivoluzionare. devoto. svaki je ~ težak tutto 442 . eccitare. abbronzarsi. ~ kao paprika divenir rosso come un tacchino.pljuvačka P vere a dirotto. ~ modi alla moda. vinto. pobrinuti se (za što) provvedere (a qcs. origine f. ~ glavom bez obzira scappare a gambe levate. onorare. s početka in principio. pettinare. pocinkovan adj. dive- nir migliore. pocrneti intr. poboljšati migliorare. ~ kiši sotto la pioggia. iz vlastite pobude di propria iniziativa. pocrveneti tr. pobedonosno adv. poznavati ~ glasu conoscere di nome. scappare. arrossare. ~ meni secondo me. pobediti vincere. trionfalmente.). insorgere. pobeda vittoria f. trionfo m. početkom meseca ai primi del mese. izvojevati pobedu riportare (ottenere) la vittoria. (papir) lacerare. ~ iz vojske disertare. stracciare. ~ aplauze cògliere gli applausi. pljušti kao iz kabla piove a catinelle. pobesneti montare in furia. animare. pobrati raccogliere. pobuditi tr. divenir rosso. kao ~ običaju secondo l’abitùdine. odavati ~ (kome) rendere onore (a qn. ~ za dlaku vincere per un pelo. procurare (qcs. po prp. stimolo m. ~ suncu al sole. pobrkati scompigliare. religioso. počastiti tr. počešljati tr. pobuda impulso m. inizio m. pocepati spaccare. ~ volji a piacere. onore m. pobožan adj. pio. ribellarsi. poboljšanje miglioramento m. vittoriosamente. abbronzire. ~ zakonu conforme alla legge. (o psu) diventar idròfobo. početak principio m. počasni adj.

podići tr. infame. al pari.podneblje sta difficile nel cominciare. divisione f. elevare. ~ uslovom a condizione. vilmente. poderati tr. separare. falso. položan adj. do ~ la mattina. podne mezzogiorno m. intraprendere (a). P 443 . stracciare. podmornica sommergibile m. arrozzire. poderan adj. làcero. iniziale. perfido. početni adj. logorare. podesan adj. podešavanje adattamento m. egualmente. alzare. sottométtere. pasti ~ stečaj cadere in fallimento. distribuzione f. nella mattinata. frazionare. sottomeso. pre ~. podbaciti intr. ~ nekome nogu dare lo sgambetto a qn. ~ za rukom riuscire. podeliti dividere. po ~ dopo pranzo. adatto. quiete f. in modo basso. podatak dato m. podčiniti subordinare. stracciato. lični podaci le generalità. sostegno m. podijum podio m. podmukao adj. ignobile. početi tr. ~ na razrede classificare. podjednako adv. podela ripartizione f. lógoro. večni ~ l’eterno riposo. iniziare. ~ kredit contrarre un crédito. venire bene. spartire. ~ krivim putem uscir di strada. podloga base f. lacerare. nel pomeriggio. sornione. ~ spomenik erigere un monumento. informazione f. andàrsene. riuscir male. u ~ a mezzogiorno. ~ vatru appiccare il fuoco. uzeti ~ zakup in affitto. podneblje clima m. ~ parnicu (optužbu) protiv koga intentare un processo (un’accusa) a qn. cominciare. ~ novac riscuotete il denaro. podivljati inselvatichire. podlo adv. sottomarino m. infamia f. basso. perfidia f. ~ starost in vecchiaia. accomodamento m. sotto. maligno. podmazati ungere. sollevare. pod prp. podao adj. opportuno. pod pavimento m. soggetto. ~ vojsku protiv koga muover guerra contro qn. ~ graju far molto chiasso. poći andare. podlost abiettezza f. lubrificare. početnik principiante m. appoggio m. vile. abbrutire. podići se levarsi. sottoposto. novizio m. fondamento m. palco m. podmetnuti sottoporre. idòneo. alzarsi. počinak riposo m.

~ vrućinu sopportare il caldo. (fig. piedestallo m. podržati sostenere. podvući sottolineare. di un monte. podvig impresa f. burlarsi. to se podrazumeva questo è sottinteso. capace. podvala frode f. abbastanza. podrugljivo adv. soffrire. podvožnjak sottopassaggio m. (naglasiti) accentuare. na podnožju a pie di. ~ visokog pritiska zona di alta pressione atmosfèrica. ~ predlog appoggiare una proposta. podzemlje sotterraneo m. ~ žalbu presentare ricorso. sogghignare. podređen adj. dar lezioni. podrugivati se beffeggiare. sottomarino. područje territorio m. podzemni adj. ricordare (qcs. coincidere (con). sotterraneo. (sumnjičav) sospettoso. ~ brda radici f pl. ridere. sostenere. podsvest subcoscienza f. ridere sotto i baffi. sorreggere. podozriv adj. ironicamente. poduhvat impresa f. podučavati insegnare. podosta adv. podvrći sottométtere. insidia f. podnositi v. fondamento m. deridere. subordinare. podsmevati se sorridere. piano m sotterraneo. subordinato. prendere in giro. podrazumevati sottintèndere. ~ vatru attizzare il fuoco. 444 . (rugati se) beffarsi. eccitare. diffèndere. gradsko ~ giurisdizione f urbana. proteggere. istruire. podneti. podupirati tr. podrigivati ruttare. podoban adj. sottométtere. podnožje poggiapiedi m inv. podvodan adj. aiutare. (sumnjiv) sospetto. ingannare.podneti P podneti sopportare. subacqueo.) protèggere. podzemna železnica metropolitana f. sottoporre. adattto. podudarati se corrispondere (a). podrum cantina f. atto. ~ kandidaturu appoggiare una candidatura (di). base f. podržavati sostenere.). appoggiare. junački ~ azione f eroica. a qn. podvaliti insinuare. bravura f. podstaći stimolare. in modo beffardo. ~ ostavku rassegnare le dimissioni. inganno m. zona f. sottoposto. a sufficienza. podsetiti rammentare. podrediti tr. comportare.

pogodba contratto m. scorretto. seguire. biti u pogonu essere in funzione. pogubiti uccìdere. staviti u ~ méttere in moto. pogonsko gorivo combustìbile m. sbagliato. colpire nel segno. (gram. u tom pogledu rispetto a questo. P 445 . ingordo. errato. ammazzare. poglavica capo m. pericoloso. eccidio m. sterminio m.pohlepan poema poema m. lirska ~ poesìa lìrica. funerale m. occhiata f. pogodak colpo m. convenienza f. (smrtonosan) micidiale. pogledati dare un’occhiata (a). pogaziti (nogama) calpestare. nocivo. di confine. prednji ~ trazione anteriore. ~ kroz prste chiùdere un occhio. pogađati indovinare. pogonska jedinica reparto m lavorativo. dannoso. oboriti ~ abbassare gli occhi. pogoršanje peggioramento m. baciti ~ na gettare uno sguardo su. favorévole. erroneamente. pogodnost favore m. comodità f. električni ~ trazione elettrica. conveniente. per sbaglio. uccisione f. pohlepan adj. morire. avido (di). cupido (di). spustiti ~ chinare gli occhi.) ~ način (modo) condizionale. pogonski adj. frequentare. del contratto. pun ~ colpo in pieno. (za jelom) vorace. adatto. poen punto m. pogrešan adj. pograničan adj. pogodan adj. pogreb sepoltura f. (kolima) investire. pogača focaccia f. rovinoso. pogibija rovina f. pogrešiti sbagliare. zadnji ~ trazione posteriore. pogled sguardo m. mortale. perder la vita. trazione f. rischioso. aggravare. obuhvatiti poglednom abbracciare con uno sguardo. accomodamento m. (olakšica) facilitazione f. (prekršiti) ~ reč mancar di parola. pogon movimento m. pogibeljan adj. na prvi ~ al primo sguardo. pohađati tr. render peggiore. méttere in marcia. pogoditi indovinare. poezija poesìa f. pogoršati tr. pogrešno adv. errare. poglavar superiore m. dare un’occhiata a. commettere un errore. accordo m. gettar uno sguardo (a). poginuti intr. pogodbeni adj. contrattuale. poguban adj.

estinto m. pojela ga pomračina inghiottito dalle tènebre. aspetto m. rinforzare. indicatore m. pokazati mostrare. pokožica epidèrmide f. massacro m. mobile. žarki ~ zona temperata. ~ optužbu intentare una causa. pojednostaviti tr. isolato. na ~ in regalo. cinghia f. poklon regalo m. poklopac coperchio m. presentare. intensificare. sorgere. pokoran adj. persona f. radnički ~ movimento operaio. venire in luce. sommesso. dono m. (osoba) figura f. particolare. presso a. far vedere. pokretan adj. pojam idea f. semplificare. pojesti mangiare. comparsa f. pojas cintura f. pojedinačno adv. pohvaliti lodare. pokazaću ja tebi! ti farò vedere io! pokazati se mostrarsi. rafforzare. indicare. elogiare. sigurnosni ~ cintura di sicurezza. particolarità f. pokajati se pentirsi (di qcs. pokojni adj. pojačati intr. separatamente. pokriće copertura f. ~ kome zube mostrare i denti a qn. regione f. defunto. rompere. méttere in azione (o in moto). ~ za spasavanje cintura di salvaggio. pojava apparizione f. pokrajina provincia f. affrettarsi. dettaglio m. consumare. pokrenuti muovere. pojuriti intr. accanto a. cutìcola f.pohvala P pohvala lode f. donare. pokoriti sottométtere. moto m. pokret movimento m. masovni ~ sterminio m. imati ~ essere al coperto. farsi ve- dere. pojedinačan adj. ~ kome šipak far le fiche a qn. individuale. bez pokrića allo 446 . mossa f. concetto m. cinturino m. pokojnik defunto m. promuovere. apparire. omaggio m. umereni. elogio m. pokolj strage f. in omaggio.) pokazatelj indice m. ~ pitanje sollevare una questione. in dono. pojaviti se apparire. singolo. torrida. pokrenuti se méttersi in moto. pokidati strappare. a uno a uno. pojedinost particolare m. pokloniti regalare. compianto. ubbidiente. stracciare. attivare. pokisnuti bagnarsi (alla pioggia). pokraj adv. dimostrare.

policija polizìa f. polka polca f.poljoprivreda scoperto. perverso. pokvaren adj. politika polìtica f. pokvarenost deterioramento m. pola adv. (sporo) lentamente. položaj posizione f. policajac poliziotto m. (stvar) guasto. političar polìtico m. pokušaj tentativo m. polarni adj. poleteti levarsi a volo. polugodišnji adj. pokrivač coperta f. poluga leva f. semestrale. u ~ cene a metà prezzo. spezzare. coperto. (čovek) corrotto. viziato. polovan adj. (fig. pokvariti guastare. polare. pokvariti se guastarsi. položiti méttere. mezzo. polirati polire. Južni ~ polo sud. polagano adv. pokrovitelj patrono m. rompere. a metà. barra f. adacquare. prova f. poleđina parte f di dietro. poluvreme (mezzo) tempo m. polupati tr. posare. pokriti coprire. mezza parte f. (moralna) corruzione f. polako adv. adagio. posto m. polica scaffale m. ~ ubistva tentato m omicidio. na ~ puta a mezza strada. polupansion mezza pensione f. spezzare. poluglasan adj.) slancio m. poluostrvo penisola f. pokvasiti tr. pokućstvo mobili m pl. rammassare. ~ troškove soprire le spese. méttersi a volare. račun bez pokrića conto scoperto. bagnare. polivati innaffiare. pùbblica sicurezza f. polje campo m. polovina metà f. Severni ~ polo nord. P 447 . drugo ~ secondo (mezzo) tempo. campagna f. poledica gelo m. perversità f. pokucati bussare. politički adj. pokušati provare. a mezza voce. Poljak Polacco m. ~ sata mezz’ora. adagio. polet volo m. polìtico. pol polo m. mezzo. usato. polomiti rompere. lentamente. polazak partenza f. piano. poljoprivreda agricoltura f. bagnare. tentare. rivestire. polugodište semestre m. pokriven adj. andata f. corrómpersi. ~ sve moguće fare ogni sforzo possìbile. polumesec mezzaluna f. pokupiti raccogliere. polovičan adj.

pomagač aiutatore m. pristojno ~ buona creanza. abbassare. per lo più. dare un bacio. u ~ ! aiuto! soccorso! pomoći aiutare. ponašanje comportamento m. kućna ~ domestica f. pomešati mescolare. (plod) arancia f. ponedeljak lunedì m inv. poljubiti tr. immaginarsi. donna f di servizio. pomešan adj. soccórrere. assistenza f. pomirisati odorare. ausiliare. mischiato. stornare. pomoćni adj. na samu ~ al solo pensiero. ~ porudžbinu stornare un’ordine. qualche volta. avvilimento m. pomorac navigatore m. poljski adj. pomiriti se riconciliarsi. pomesti scopare. ponizan adj. neka ti Bog pomogne! Iddio t’aiuti. assistente f. soccorso m. agrario. ponoć mezzanotte f. ponekad adv. ponavljanje ripetizione f. poljski adj. con. poniziti tr. Poljska Polonia. far la pace (con qn. pomaknuti muovere. agricolo. campestre. pomoćnica aiutante f. di mare. pomaganje aiuto m. pomoćna služba servizio ausiliare. ~ cvet fiore m campestre. ~ sa sobom pigliare (con sé). pomisao pensiero m. pomilovati (pogladiti) accarezzare. maniere f pl. spazzare. umile. per via di. modi urbani. pomoćnik aiutante m. commemorazione f. pomisliti pensare.poljoprivredni P poljoprivredni adj. per mezzo di. marinaio m. idea f. pomoću prp. a volte. sentire. degradare. poniženje umiliazione f. poneti tr. (ugovor) risolvere. replica f. nemoj ni ~ ! neanche per idea! pomoć aiuto m. pomorski adj. ponašati se comportarsi. dei campi. misto. (oprostiti kaznu) amnistiare. mescolato. marittimo. ponajviše adv. baciare. u ~ a mez- 448 . polacco. pomen ricordanza f. ausilia- rio.). umiliare. poništiti annullare. portare. soccorso m. figurarsi. assistente m. pomorandža (stablo) arancio m. accessorio. marinaro. spingere. degradazione f. poljubac bacio m. aiutante m.

ponos orgoglio m. gledati ~ nekoga guardar uno di sbieco. precipizio m. ~ sva mesta occupare tutti i posti. neko voli popa. ~ rad lavoro correzionale. popravni adj.popustiti zanotte. ne ho piene le tasche. diagonale. famoso. uz ~ con lo sconto. popodne dopopranzo m. attraverso. tracannare. proposta f. allentarsi. replicare.). registro m. orgoglioso. ponor abisso m. popularnost popolarità f. popreko adv. poprečan adj. popis lista f. ponosan adj. popola adv. pomeriggio m. popunjeno! completo! popust ribasso m. popisivanje registrazione f. (ispravak) correzione f. ponositi se andar fiero (di qcs. traverso. ponosno adv. ~ na iskap bere d’un sorso. trasversale. uneti u ~ registrare. di nuovo. corrèggere. popravak riparazione f. del pomeriggio. sconto m. popuniti riempire. ~ stanovništva censimento m. popraviti riparare.). pomeridiano. ascéndere (qcs. accompagnatorio. ~ troškova specìfica f delle spese. migliorare. montare (su). poplava inondazione f. P 449 . alluvio- ne f. restàuro m. completare. a metà. offrire. popustiti rilassarsi. popeo mi se na vrh glave sono stufo di lui. di riparazione. trasversalmente. migliorare. rimediare (a). poprskati spruzzare. altero. popularan adj. vantarsi. poplaviti inondare. di traverse. popodnevni adj. (najezda) invasione f. ponuda offerta f. pop prete m. popeti se salire. nema nimalo ponosa nan ha un brandello di orgoglio. restaurare. ~ ukratko ricapitolare. ponovo adv. fiero. popiti bere (tutto). fierezza f. popolare. ~ imovine inventàrio m. besposlen ~ jariće krsti chi non ha lavoro gratta la gatta. ponuditi tr. poplavljen adj. ~ ispit esame di riparazione. ~ lekciju ripassare la lezione. con orgoglio. inondato. popraviti se correggersi. ~ na brdo salire sul monte. elenco m. odustati od ponude desìstere dall’offerta. propratni adj. ponoviti ripetere. (na računu) abbuono m. noto. neko popadiju ognuno ha i suoi gusti.

450 .) colpo m. baciti se na ~ mettersi all’opera. to nisu čista posla non sono le faccende chiare. sconvolgere. disastroso. osnovica poreza base imponibi- le. biti u porastu in aumento. speciale. portoghese. faccenda f. da). porađati se partorire. mestiere m. poražen adj. poseban adj. porre in ordine. pravni ~ sistema giurìdico. méttere a fronte. rovinare. poraziti sconfiggere. poput prp. Portugalac portoghese m. porazan adj. ~ cena aumento dei prezzi. comparazione f. contestare. posaditi piantare. poraz sconfitta f. to nije moj ~! non è affare mio! poslovi idu loše gli affari vanno male. rovinoso. affare m. (drvo) abbattere. distruggere.poput P (bolovi) diminuire. singolare. oslobođen od poreza esente da tasse. poruka messaggio m. ~ sve mostove tagliare i ponti. ~ podatak data spietata. negare. posebno adv. in particolare. potvrda o poreklu robe certificato d’origine della merce. a imposta. sementare. riscontrare. dar consiglio. ~ svoju reč ritirare le cose dette. particolare. to je Sizifov ~! fatica di Sisifo! ne valja ti ~! fai male! taman posla! ci mancherebbe altro! posavetovati consigliare. porez imposta f. porast créscita f. poređati tr. disdire. mettere in fila. come. incremento m. tassare qcs. poredak órdine m. ~ na kuću imposta sui fabbricati. poređenje confronto m. poseći tr. poremećaj disórdine m. prljav ~ affare sudicio. imati posla s kim avere a che fare con qn. društveni ~ ordinamento sociale. discendenza f. poremetiti méttere in disórdine. porediti confrontare. ~ bez kraja lavoro senza fine. posejati seminare. poreklom (iz) proveniente (di. tassa f. (fig. porculan porcellana f. demolire. turbamento m. poreći tr. imati posla aver da fare. porušiti tr. staviti ~ na nešto sottoporre qcs. tagliare. sconvolgimento m. disporre per ordine. portugalski adj. Portugal Portogallo m. paragone m. sconfitto. paragonare. poreklo origine f. portret ritratto m. allineare. posao lavoro m. particolarmente.

ferirsi. magro. trgovački ~ commissionario m. posluga servizio m. effetto m. frequentatore m. star in ascolto. posrednik intermediario m. a qcs. posredno adv. poslati mandare. pospan adj. intervento m. offrire. posetiti visitare. poslužiti se čim servirsi di. ~ pozdrav l’ultimo saluto. ~ sobu fare la stanza. frequentare. genesi f inv. posna jela cibi magri. podere m. gestire gli affari. avere in possesso. istituire. gradualmente. studio m. poslepodne pomeriggio m. posledica conseguenza f. ~ od uzbuđenja sussultare. posećivati visitare. ~ pitanje fare una domanda. posramljen adj. spedire. poslanik deputato m. poslovati lavorare. docile. poslovna tajna segreto m professionale. possedimento m. salire di prezzo. poskupeti aumentare. posredništvo mediazione f. poslovna zgrada palazzo m d’uffici. pospremati méttere in ordine. postelja letto m. consegui- P 451 . indirettamente. guardare attentamente. poskočiti fare un salto. operare. posmatrati osservare. nascimento m. ~ toga dopo di ciò. posed possesso m. dopo. poslužiti servire. sonnacchioso. postići raggiungere. postati diventare. posetilac visitatore m. poslednji adj. poslovnica ufficio m. svergognato. poslovica proverbio m. u posedu in possesso. cominciamento m.postići poseći se tagliarsi. ubbidiente. posle prp. poslušan adj. ultimo. poseta visita f. poslastica dolce m. progressivamente. fare una visita. esaminare. sonnolento. divenir più caro. di digiuno. poslovan adj. pasta f. postan adj. risultato m. postaviti méttere. posteljina biancheria f da letto. ~ dan u mesecu l’ultimo del mese. posedovati possedere. inviare. biti ~ aver sonno. leći u postelju andare a letto. posni dan giorno di digiuno. postanak origine f. estremo. ~ čovek uomo d’affari. ~ koga (za što) nominare qn. andar a vedere. d’affari. principio m. (biti poslušan) ubbidire. poslušati ascoltare. postepeno adv. porre.

onestamente. postupan adj. poštenje onesta f. dettagliatamente. spese di posta. (u šahu) mossa f. 2. (nekome knjigu) dedicare a. potištenost depressione f. pošiljka spedizione f. ~ sandučić cassetta f postale. potkožan adj. potom adv. dare la caccia a qn. ottenere. ~ cilj arrivare al fine. poštovan adj. pošta posta f. sottocutàneo. rispettare. po- 452 . potišten adj. ~ je? a quanto e? ~ poto a ogni costo. pošto 1. pošten adj. poštanski adj. rispetto m. testimoniare. torrente m. male). consacrato. trarre. probo. ~ u što méttere in dubbio qcs. posvađati se venire a contesa con qn. potanko adv. ostàcolo m. (bene. recipiente m. ~ gol segnare un gol. postupak procedimento m. realizzare. postojbina patria f. potok ruscello m. ~ s kim trattare qn. potajno adv. potera caccia f. poi. posuđe stoviglie f pl. poštarina tassa postale. stimato. perché. postupati procedere. dedicato. poštanska marka francobollo m. posuda vaso m. poštar postino m. agire. certificare. abbattuto. rispettabile. depresso. posvedočiti attestare. onesto. gradualmente. posumnjati aver sospetto. postale. scoraggiato. postotak percento m. potez linea f. posvetiti consacrare. probamente. poštovanje stima f.postiti P re. giacché. operare. pošteno adv. persecuzione f. onore m. postupno adv. portalettere m inv. graduale. in segreto. paese m nativo. minutamente. potegnuti tirare. poteškoća difficoltà f. fare astinenza. postojati essere. di nascosto. progressivo. guastarsi con qn. tratto m. srebrno ~ argenterìa f. potkovica ferro m di cavallo. potencijalan adj. dopo. adv. potenziale. testificare. ići u poteru za nekim inseguire qn. conj. poštovati avere stima (di qn. (vremenski) dopo che. postiti digiunare.). (uzročni) poiché. esistere. potomstvo discendenza f. posvećen adj. poštom per posta. segretamente.

certamente. potpis firma f. necessario. potvrditi affermare. ~ pregovore intavolare trattative. ~ istragu fare un’inchiesta. sottoscrivere. poverenje fiducia f. méttere la firma. potvrdan adj. certificato m. potrošiti tr. potrošač consumatore m. potući se venire alle mani. bisogna. mandare a fondo. potrošački adj. emozionante. potraga ricerca f. potresan adj. consumare. imati poverenja u koga aver P 453 . attestare. bisogno m. confidenza f. pouzdano adv. u slučaju potrebe in caso di bisogno. cercare. battersi. potonuti affondare. affermativo. positivo. potpun adj. potruditi se procurare. pieno. autenticare. potopiti tr. menare. insegnamento m. potrajati durare. collegare. certo. andare a picco. pienamente. aumentare. commovente. sicuro. potreban adj. darsi premura. povesti condurre. esigenza f. pouka istruzione f. povećati ingrandire. per intero. certificare. povez fasciatura f. créscere. sicuramente. potpetica calcagno m (della scarpa). affondare. povezati legare. bendatura f. confidare in. allagamento m. ~ kredit crédito m per beni di consumo. potres scossa f. prema potrebi secondo il bisogno. potop inondazione f. impressionante. aver fiducia in. di consumo. pouzdan adj. pouzdati se fidarsi di.poverenje steri m pl. mantenersi. ~ mozga commozione f cerebrale. completamente. spen- dere. inseguimento m. u poverenju in confidenza. potpuno adv. occorre. ci vuole. preko ~ indispensabile. totale. potražiti tr. potrčati intr. potrebno je è necessario. consumazione f. svojeručni ~ firma autògrafa. intero. potpisati firmare. potvrda conferma m. potreba necessità f. confermare. ricevuta f. sommergersi. roba široke potrošnje gèneri di prima necessità. completo. córrere. di fiducia. potrošnja consumo m. indàgine f.

pozdraviti se salutarsi. povrće verdura f. povlačiti se ritirarsi. pozivati se richiamarsi a. con difficoltà. offendere. hladan ~ brezza f. povik grido m. poverljivo adv. pozdraviti tr. ~ u pomoć gridar aiuto. poznat adj. poznavati conóscere. povući tirare. ritirare. poverili su mu zadatak gli hanno affidato un incàrico. conosciuto. povremen adj. poznanstvo conoscenza f. ~ je è notorio. povratak ritorno m.poveriti P fede (o fiducia) in qn. retroscena f. poveriti se confidarsi (con qn. legumi m pl. povlastica privilegio m. si sa. ~ zakona infrazione f di legge. salutare. strogo ~ riservatìssimo. povreda lesione f. ortaggi m pl. povremeno adv. è risaputo. confidenziale. esclamare. povratiti tr. periodicamente. corteo m. pozdrav saluto m.) riflessivo. površan adj. povući se ritirarsi. temporaneo. ~ u život rianimare. poza posa f. pozajmiti prestare. povrtnjak orto m. povratna karta biglietto di andata e ritorno. ~ iz sveg glasa gridare a più non posso. ~ koga za jezik far parlare qn. movente m. occasione f. povuci potegni faticosamente. positivo f. poverljiv adj. pozadina (s)fondo m. poznanik conoscente m. poznato adv. ~ mi je mi risulta. zèffiro m. pozivnica biglietto m d’invito. ricorrente. superficialmente. povraćaj restituzione f. ~ iz opticaja ritirare dalla circolazione. pozivajući se na con riferimento a. povoljan adj. dati povoda dare motivo. povorka sfilata f. povod motivo m. in confidenza. poveriti affidare. ~ reč ritirare la porola. processione f. rendere. mnogo pozdrava tanti saluti. favorévole. povodom in occasione di. temporaneamente. 454 . riportare. povetarac venticello m. far rivivere. confidenziale. mandare un grido. atteggiamento m. površina superficie f. dare in prestito. noto.). pozitivan adj. površno adv. povikati gridare. fe- rire. povratan adj. povrediti ledere. noto. (gram. superficiale. confidare.

~ rublje fare il bucato. aver voglia di. ~ kose ciocca f di capelli. požuriti se affrettarsi. bisnipote f. ~ pravcati vero e proprio. impolverato. giustamente. u pravcu in direzione di. pramen fiocco m. accompagnare. pozvoniti intr. pozvati se riferirsi a. praktičan adj. prašnjav adj. polveroso. preći ~ varcare la soglia. dolersi (di qcs. ~ za pranje veša detersivo m. prah pólvere f. u ~ čas a tempo opportuno. cupidigia f. esperto. pravednost giustizia f. ~ vožnje senso di persorso. invitare. požar incendio m. pravac direzione f. sonare. po svim P 455 . detonazione f. praunuk pronipote m. prag soglia f. prase porco m. senso m. pravda giustizia f. u praksi praticamente. pravedan adj. pravedno adv. praštati tr. požaliti se lagnarsi. giusto. esatto. praunuka pronipote f. pravilo regola f. pratiti tr. ~ nekoga u stopu stare alle calcagna di uno. poželeti desiderare. perdonare. ~ ugao angolo m retto. prati se lavarsi. pradeda bisnonno m.pravilo pozornica scena f. maiale m. pravi adj. krojiti pravdu far giustizia. avidità f.). corretto. prasak scoppio m. udisati prašinu aspirare la pólvere. u pravom smislu nel senso proprio. palcoscenico m. požuri! presto! požurimo! sbrighiamoci! prababa bisnonna f. ciuffo m. požrtvovan adj. prava vrednost valore reale. bisnipote m. pravilan adj. esplosione f. pratilac accompagnatore m. pranje lavatura f. pronto a sacrificarsi. coper- to di pólvere. norma f. regolare. formula f. vero. chiamare. prašina pólvere f. držati se pravila attenersi alla règola. praonica lavanderia f. secondo la regola. orientamento m. požuda brama f. praksa pratica f. pozvati tr. in modo giusto. prašuma foresta f vergine. lavamento m. prašak pólvere f. prati lavare. po pravilu di regola. pratico.

pravovremeno adv. pravnik giurista m. prdeti scoreggiare. međunarodno ~ diritto internazionale. predah respiro m. prebledeti impallidire. ~ nego prima che. ~ svega prima di tutto. prima. ~ da kažem a dire il vero. prebroditi passare. pravoslavan adj. prćast adj. oltrepassare. pravo diritto m.praviti P pravilima con tutte le regole. numerare. precizan adj. capitolazione f. predanost devozione m. dare. prima di. što ~ quanto prima. produrre. ~ dužnost passare le consegne. ferie f pl. pravo adv. vano m. simulare. preceniti sopravvalutare. legale m. prebrojiti contare. trasferire. ~ duhovit fare lo spiritoso. spettezzare. praznina vuoto m. traversare. preciso. meni je ~ sono d’accordo. fabbricare. praznik giorno di festa. prima di. prečka traversa f. avanti di. praviti fare. ~ svaku meru oltrepassare la misura. domicilio m. bez predaha senza respiro. vuoto. prebaciti trasportare. ~ glasa diritto di voto. sbarra f. prećutati tr. sottacere. ~ ili kasnije prima o poi. predati consegnare. prp. precrtati cancellare. ~ bolestan simulare malattìa. ~ fakultet facoltà di giurisprudenza (o di legge). con dedizione. tregua f. s kojim pravom? con che diritto? s pravom a ragione. polagati ~ na nešto accampare pretese a qcs. imati ~ aver ragione. prebivalište luogo m di soggiorno. ~ nos naso rincagnato. residenza f. ortodosso. praviti se fingere. ~ važan darsi delle arie. ~ normu superare la norma. prazan adj. pravno lice ente giurìdico. ~ poredak sistema giurìdico. ~ prvenstva diritto di prelazione. prečistiti depurare. ~ teškoće superare le difficolta. preći passare. ~ mesec dana un mese fa. bezuslovna ~ resa f incondizionata. predak antenato m. giurìdico. pre 1. praznici (školski) vacanze f pl. građansko ~ diritto civile. il più presto possible. ~ glup fare imbecille. 456 . predaja consegna f. pravni adj. ~ molbu presentare una domanda. predano adv. 2. diventar pallido. a tempo. diritto. legale. prečica scorciatoia f. adv. dati za ~ dar ragione.

predstaviti se presentarsi. rèndere le armi. prednje staklo parabrezza m inv.prehlađen predati se arrendersi. prednji branik paraurto anteriore. pregledati controllare.) preposizione f. presentare. predsoblje anticamera f. prehlađen adj. vantaggio m. ~ sebi nešto figurarsi. azienda f. pregled prospetto m. bez predrasuda spregiudicato. P 457 . borgata f. prednji adj. tema m. pregrada parete m. paese m. prednost precedenza f. capitolare. docente m. predomisliti se riflettere. dare un’occhiata. predeo regione f. rap- presentazione f. (carinski) visita doganale. pravo prednosti diritto di precedenza. to se moglo ~ c’era da aspettarsela. prehladiti se prendere un raffreddore. anteriore. imprendere. (gram. izdavačko ~ casa f editrice. predvideti prevedere. esitare. pregaziti travolgere. anteriore. predjelo antipasto m. esporre. flessione f. predsednik presidente m. preduzeće impresa f. predlagati proporre. (lekarski) visita f medica. podržati ~ appoggiare una proposta. pregio m. precedente. quadro m. predmet oggetto m. proporre. argomento m. materia f. negoziati m pl. titubare. scompartimento m. predstava spettacolo m. di davanti. upravljati preduzećem gestire un’azienda. ispezionare. incurvatura f.). di prima. (tema) soggetto m. visitare. cosa f. preduslov condizione f prima. predavač insegnante m. antecedente. predrasuda pregiudizio m. predlog proposta f. predavanje lezione f. (kontrola) revisione f. predočiti far presente. pregovori trattative f pl. predstaviti presentare. predstavništvo rappresentanza f. predstavljati rappresentare. prescolàstico. predložiti tr. ditta f. raffreddato. predškolski adj. sbarra f. muro divisorio. zona f.). predstavnik rappresentante m. prednje sedište sedile anteriore. (ograda) barriera f. predgrađe sobborgo m. tenere una conferenza (su qcs. esaminare. pregib piega f. fare una proposta. sguardo m. predavati far lezione (di qcs. pređašnji adj. preduzeti intraprendere.

prekinuti sméttere. prema prp. al di là (di). ~ rada sospensione del lavoro. ~ odnose rómpere le relazioni. transitorio. decèdere. ~ volje contro voglia. inverniciare. ~ dana durante il giorno. ~ leta durante l’estate. mal volentieri. prenosan adj. prekršiti trasgredire. 458 . dunque. trànsito m. prekjuče adv. prekomerno adv. prekasno adv. passar la note. premestiti se spostarsi. prekrasan adj. bez prekida senza interruzione. bellissimo. modificare. ~ tome perciò. vàlico m. nonostante che. prelazan adj. dopo domani. spalmare (di). incontro a. varco m. ~ mere oltre misura. prenaseljen adj. cambiare. ricoprire. ~ meni verso di me. preneti trasportare. trasportabile. ~ sednicu interrómpere la seduta. trasferìbile. premda conj. ~ glagol verbo transitivo. ~ struju interrómpere la corrente. premašiti superare. alimentare. prekid interruzione f. ~ zadanu reč mancare di parola. frazione f. l’altro ieri. prelazak passaggio m. verso. nutrimento m. prenos trasporto m. contravvenire (a). prenatrpan adj. incantévole. magnifico. prelaziti ~ mosta passare il ponte. prekriti tr. contravvenzione f. pieno zeppo. sovrappopolato. preinačiti mutare. prehramben adj. in direzione di. preko prp. trasferirsi. sospensione f. affolato. premišljati se esitare. prelaz guado m. (radio) trasmissione f. trasformare. oltremarino. jedan ~ drugome l’uno verso l’altro. prelom rottura f. trasferire. prekomorski adj. morire. prekršaj trasgressione f. s prekidima con interruzioni. a intervalli.prehrana P prehrana alimentazione f. passaggio m. benché. sebbene. trasméttere. ~ bolest comunicare una malattìa. prenoćiti pernottare. troppo tardi. prekosutra adv. preminuti spirare. indugiare. di trànsito. prenagliti precipitare. (kosti) frattura f. sorpassare. oltre. eccessivamente. premazati ungere (di). prelazni period period di transizione. oltre misura.

P 459 . contrastare. presan adj. troppo caro. dimezzare. prepona ostàcolo m. preporuka raccomandazione f. prepoloviti tr. camuffare.). esagerato. impaurire. eccessivamente. impedimento m. presek taglio m. contravvenzione f. prethoditi precedere. non cotto. trascrizione f. prepun adj. decisione f. precedente. presvlaka travestimento m. fare a mezzo. preskočiti saltare. presuda sentenza f. prepoznati riconóscere. prepričavati raccontare (con parole proprie). pretiti minacciare (qn. prepirati se bisticciare. fodera f. prestani! sméttila! prestići sorpassare. preporučen adj. preterati esagerare. preokret cambiamento m. impedimento m. preskupo adv. fresco. pieno zeppo. preporod rigenerazione f. (sirov) crudo. trascrivere. con qcs. eccessivo. finire. superare.pretiti preobraziti trasformare. sconvolgimento m. per la maggior parte. prevalentemente. prepis copia f. prerano adv. di continuo. prestanak cessazione f. preseliti se cambiar casa. preporučeno pismo raccomandata f. trka s preponama corse m pl. prestati cessare. prepreka ostacolo m. prethodan adj. prepoznati po glasu riconoscere alla voce. disputare. prerušiti se travestire. pretežno adv. sméttere. trasfigurare. strapieno. preteran adj. con ostàcoli. sezione f. disputa f. bez prestanka senza interruzione. raccomandato. preraditi rifare. preporučiti raccomandare. preterano adv. oslobađajuća ~ sentenza assolutiva. contesa f. prestrašiti spaventare. mascherare. prestup trasgressione f. preplašiti spaventare. trasferirsi. izreći presudu emanare una sentenza. polemica f. preplašiti se spaventarsi. rinascita f. (renesansa) rinascimento m. fine f. troppo presto. prepirka litigio m. ripetere (una storia). prepisati copiare.

sembrare. press’a poco. prevrnuti se rovesciarsi. pričvrstiti attaccare. arnesi m pl. 460 . approssimativo. trasformare. pod pretnjom kazne sotto pena di. presso. pretplatiti se abbonarsi (a). prezime cognome m. previše adv. prevesti (prevoziti) trasportare. spregiativo. imbrogliare. približiti se avvicinarsi. pridev aggettivo m. corre fama. to je ~! questo è il colmo! prevod traduzione f. prematuro. pretovariti trasbordare. preživeti sopravvivere (a). prevremen adj. all’ incirca. trasformare. pretovar trasbordo m. prevara inganno m. pretplatnik abbonato m. prevodilac traduttore m. occupare. imati ~ ruci avere sotto mano. gonfiare. prezir disprezzo m. provvedere. preuzeti prèndere. uvek ista ~ ! sempre la stessa mùsica! pričati raccontare. preznojavati se sudare. frodare. vicino a. prezent presente m. prezirati disprezzare. fingere (di). pretplata abbonamento m. sprezzante. pri prp. približan adj. pretvarati se fingere. prevesti (prevoditi) tradurre. fermare. penùltimo. pribavljati procurare. pretposlednji adj. on ostaje ~ tome lui persiste nella sua opinione. približno adv. ~ kraju verso la fine. (uzeti na sebe) assùmere. ammesso che. priča se corre voce. ~ za jelo posate f pl. prići avvicinarsi. pribor accessori m pl. cambiare. pričekati aspettare un poco. preurediti riordinare. prevrnuti rovesciare.pretnja P pretnja minaccia f. storia f. incaricarsi (di). priča racconto m. imbroglio m. pretpostaviti presupporre. ~ prozoru farsi alla finestra. pričiniti se parere. prevariti se ingannarsi. favola f. fissare. inerprete m. sbagliare. approssimativamente. prevoz trasporto m. pretvoriti tr. riorganizzare. sovraccaricare. frode f. prezriv adj. preuveličati esagerare. attrezzi m pl. troppo. prevariti ingannare. pretpostavivši da posto che.

prijava notifica f. attenuato. prilagoditi se adattarsi. supplemento m. prijateljstvo amicizia f. prilazni adj. prihvatljiv adj. da amico. priključiti accludere. raccordare. occasionale. accettabile. piacévole. entrata f. prvom prilikom alla prima occasione. prijatan amichévole. (gram. idoneo. reddito m. ~ ispit esame d’ammissione. prikolica rimorchio m. d’accesso. prikladan adj. prenotazione f. ricezione f. raffigurare.) avverbio m. parecchio. ~ posla méttersi all’opera. prilog (dodatak) aggiunta f. prijateljica amica f. prihvatiti accettare. amichévole. ~ mišljenje aderire all’opinione di qn. prijemnik ricevitore m. confermarsi. prijateljski adj. prilično adv. accogliente. prigovarati criticare. accogliere. d’entrata. prigušen adj. conveniente. protesta f. prijatelj amico m. prigovor obiezione f. camuffarsi. in modo gradito. adatto. po svoj prilici probabilmente. prikriti se nascóndersi. prigodan adj. ~ glas voce velata. po svoj prilici probabilmente. prijaviti denunciare. prilika occasione f. mascherare. prijem m ricevimento m. ospitale. smorzato. iskoristiti priliku approfittare dell’occasione. allegato m.prilog pridobiti guadagnare. prijaviti se presentarsi. prijemni adj. ricevente. fare obiezione (a). prijatan adj. gentile. cortese. d’occasione. u prilogu in allegato.). ovo ide tebi u ~ que- P 461 . prijatno adv. gradito. pridružiti se associarsi. ~ odluku adottare una deliberazione. critica f. di circostanza. prihod profitto m. (naklonost) acquistarsi la benevolenza di uno. prikaz rappresentazione f. unirsi. pridržati trattenere. prilaz accesso m. accoglienza f. disapprovare. prikriti nascóndere. prikazati rappresentare. denuncia f. prenotarsi. tom prilikom in quest’occasione. unire. abbastanza. prihvatiti se intraprendere (qcs.

litorale. aggregare. pripovetka racconto m. annotazione f. ricevuta f. assistere. pripaziti tenere d’occhio. organizzare. accogliere. prendere. priredba festa f. prisiliti costringere. storia f. primiti ricévere. all’ubbidienza. pripremiti preparare. pripremiti se prepararsi.priložiti P sto va a vantaggio tuo. u prirodi all’aperto. primeniti applicare. primerak esemplare m. primetiti accorgersi di qcs. sorvegliare. primena applicazione f. allegare. includere. mrtva ~ natura morta. na ~ per esempio. pripovedati raccontare. ~ je è naturale. accoglienza f. pripojiti annettere. pripadati appartenere (a). notare. copia f. pripadnik appartenente m. primorski adj. priručnik manuale m. primanje ricevimento m. forzato. presenza d’animo. obbligare. ~ na poslušnost costrìngere qn. prirodno adv. princeza principessa f. priroda natura f. aggiungere. prisluškivati origliare. raccontatore m. izgubiti ~ perdere la testa. prisno adv. intimamente. prisni adj. pripovedač narratore m. preparative m. primamljiv adj. priložiti tr. osservazione f. prirediti preparare. prinos dono m. osservare. per forza. approntare. upotrebiti prisilna sredstva usare mezzi coattivi. accademìa f. manifestazione f. primedba nota f. pronto. primoravati costringere. 462 . prinova neonato m. obiezione f. prirodna bogatstva ricchezze di sottosuolo. soccórrere. priprema preparazione f. accettare. prirodan adj. prisebnost adj. pripravan adj. princ principe m. prisilan adj. pripadanje appartenenza f. obbligare. prinuđen adj. naturalmente. primer esempio m. preparato. prinudno adv. tendere l’orecchio. primorje riviera f. attraente. pripomoći aiutare. forzare. mesečno ~ entrate mensili. in campagna. campione m. intimo. naturale. costretto.

amméttere. privići se abituarsi. privredni adj. di facile accesso. privremen adj. decentemente. pristupiti intr. introduzione f. pristupačan adj. prisvojiti appropriarsi. pristajem! d’accordo! pristojan adj. decente. privremeno adv. P 463 . premere. apparentemente. pristup accesso m. pristojno adv. privesti condurre. presente. prizor spettacolo m. pritoka affluente m. illusione f. privlačan adj. ~ problemu approccio al problema. priznanje riconoscimento m. porto m. assistere. pritisak pressione f. a pianterreno. accessibile. avvicinarsi. pristanište approdo m. comprimere. prizvati chiamare a sé. provvisoriamente. prizemlje pianterreno m. confermazione f. ~ uspomene richiamare le memorie. prizeman adj. attrattivo. in privato. scena f. pristati (na nešto) acconsentire. approvazione f. a modo decente. prividan adj. privato. illusorio. immaginario. attirare. ~ pažnju attirare l’attenzione. pristanak assenso m. accedere. atmosferski ~ pressione atmosfèrica. priviđenje apparizione f.). econòmico. (lažan) finto. (ispovest) confessione f. esser presente (a). biro za pritužbe ufficio reclami. forzare qn. seducente. ~ kraju condurre a fine. privremeno rešenje soluzione f provvisoria. odati ~ rèndere omaggio. privreda economìa f. accettare (qcs.prizvati prisnost intimità f. pritužba reclamo m. pod pritiskom sotto pressione. conveniente. ~ u pomoć chiamare aiuto. confessare. privatan adj. falso. priznati riconóscere. (fig. terreno. krvni ~ pressione sanguigna. pritiskivati stringere.) attraente. ~ duhove evocare gli spìriti. temporàneo. prisustvovati intr. privući tirare a sé. pressare. prividno adv. accogliente. privezak cióndolo m. privlačnost attrattività f. visione m. činiti ~ na koga far pressione su qn. adito m. prisutan adj. per bene. consenso m. fantasma m. privatno adv. apparente. prisutnost presenza f. far venire. provvisorio.

stima f. pročitati leggere. valutare. srećno ~ passarla liscia. pročišćavati pulire. (fig. procvetati sbocciare. purgare. destare. zlo ~ finir male. attraversare. (na ispitu) superare. priželjkivati vagheggiare. sagoma f. esperimento m. ~ troškova stima dei costi. ~ pogled sguardo penetrante. (fig. negozio m. (bušilicom) trapanare. èstimo m. prodoran adj. tono m. continuazione f. (o vremenu) trascorrere. problem problema m. proceniti tr. dispettosamente. far quattro chiacchiere. depurare. proći passare. procena valutazione f. profil profilo m. prodaja véndita f. risvegliare.prizvuk P prizvuk accento m. prodajna cena prezzi di véndita. saggio f.) risórgere. proseguimento m. prodavačica venditrice f. ~ štete valutazione del danno. 464 . sporco. fiorire. profesija professione f. (fig. far dispetti. prkosno adv. profesor professore m. sezione f. prljav adj. proba prova f. probuditi se svegliarsi. ~ kroz passare per. prljati sporcare. kao ~ come saggio. produžiti prolungare. ~ na malo vendita al minuto. continuare. bucare.) pesare.) (lik) profilo m. nettare. rimondare. (o roku) scadere. prodavnica bottega f. sognare. esser ostinato. proseguire. produžetak prolungamento m. ~ na veliko vendita all’ingrosso. purificare. prkositi (kome) bravare. greška u proceni errore di valutazione. con dispetto. stimare. considerare. ~ skupo vender cara. (fig. proces processo m. prodajna vrednost valore realizzàbile. proćaskati chiacchierare. prodati véndere. di véndita. generalna ~ prova generale. na prodaju. ~ bud zašto vendere per una bagatelle. penetrante. probati provare. ~ roka proroga f del termine. probuditi svegliare. passare. sperimentare. passare. prodajni adj. profesorka professoressa f. probušiti perforare.) chiarire. za prodaju in véndita. probava digestione f. prkos dispetto m. bilo pa prošlo! tempi passati! on je prošao i sito i rešeto ne ha provate tante. prodavac venditore m.

pioggia f torrenziale. promašiti fallire (o mancare) il colpo. gradski ~ P 465 . varco m. (robe) commercio m. dannato. proizlaziti provenire. prokletstvo maledizione f. progovoriti cominciar a parlare. totocalcio m. vremenska ~ previsione f del tempo. promašaj colpo m fallito. acìdulo. devizni ~ tràffico divise. passegero. progressivo. projuriti passare in fretta. bando m. prohladan adj. projekat progetto m. freschetto. proklinjati maledire. rompere il silenzio. transito m. proglas proclamazione f. promatrati osservare. transitàbile. ~ kućne radinosti manufatto nazionale. tragitto m. inghiottire. proliti spandere. rottura f. proizvod prodotto m. prolazna stanica stazione di transito. progresivan adj. umetnički ~ prodotto d’arte. prognati caciare. primaverile. proklet bio! sìi maledetto! prokleta duša tizzone m d’inferno. proliv diarrea f. prolaz passaggio m. sportska ~ pronostico m sportivo. prokop canale m. prolećni adj. prokisao adj. di primavera. maledetto. progutati tr. progoniti perseguitare. passeggero. prohodan adj. fabbricazione f. parlare un poco.promet profit profitto m. jedna lasta ne čini ~ una rondine non fa primavera. progurati se farsi largo. zabranjen ~ divieto m di trànsito. na ~ nella prossima primavera. program programma m. polugotov ~ articolo semilavorato. considerare. promet traffico m. prolom apertura f. guadagno m. fabbricare. acquazzone m. esiliare. proizvodnja produzione f. ne ~ ni reč non aprir bocca. sciolta f. versare. proklet adj. prolaznik passante m. ~ oblaka nubifragio m. društvena ~ produzione sociale. promaja corrente m d’aria. transitorio. inseguire. poslovni ~ giro d’affari. proizvesti produrre. prognoza prognosi f sg. (novca) circolazione f. flusso m di ventre. gotov ~ prodotto finale. proleće primavera f. sbagliare. dannazione f. fossa f. prolazan adj. prolazna ocena voto di promozione. manifesto m. anatèma m.

promenljivo vreme tempo variabile. proneveriti malversare. promoliti protendere. ~ koga lasciar passare avanti qn. promukao adj. pronalazač inventore m. scoperta f. prometan adj. mutamento m. prorok profeta m. rovinare. saobraćajna nesreća accidente m stradale. proročanstvo profezìa f. cambio m.prometan P tràffico urbano. propadati decadere. rauco. propustiti lasciar passare. regolamento m. lekarski propisi prescrizione mèdica. (prolaženje) passaggio m. an- dare a vuoto. ritrovare. di (della) circolazione. afono. promeniti cambiare. alterarsi. proporcija proporzione f. precipitare. istruzione f. promeniti se cambiarsi. di gran traffico. scadere nella salute. prescritto. pronalazak invenzione f. (trg. prometna traka corsìa f. proporzionale. propisno adv. propratni adj. alterare. mutévole. proplanak radura f. ~ priliku lasciarsi scappare l’occasione. proporcionalan adj. (ne uspeti) far fiasco. pronaći trovare. (upropastiti se) andare in rovina. mancanza f. accompagnatorio. secondo le prescrizioni. mutare.) far bancarotta. (pasti u nešto) cader giù. propalo acqua passata non màcina più. propisan adj. promena cambiamento m. proricanje predizione f. proputovati percórrere. približan ~ calcolo approssimativo. variabile. regola f. propasti (pasti kroz nešto) cadere attraverso. ~ glavu sporgere la testa. (izostaviti) tralasciare. fallimento m. propis prescrizione f. profezia f. što je propalo. defraudare. propast rovina f. disastro m. mutarsi. ométtere. frequentato. fallire. attraversare. (o zdravlju) andar giù. proračun bilancio (calcolo) preventivo m. alteràbile. (o planovima) andare a monte. zakonski propisi prescrizioni legali. scoprire. promenljiv adj. trasformazione f. 466 . propust (izostavljanje) omissione f. predizione f.

ampio. ~ svim očekivanjima contro ogni P 467 . sollevare protesta. ~ suze versare làcrime. prosečno adv. persona volgare. avversario. proslaviti se rendersi cèlebre (o famoso). versare. medio. prostran adj. vasto. in media. ~ volje contro voglia. spazioso. proteza (med. festeggiamento m. prosveta istruzione f. estendersi. prošlogodišnji adj. aperto. proterati espellere. protiviti se opporsi. (površina) area f. mediocre.) pròtesi f inv. prostodušan adj. proslava celebrazione f. prostirač tappeto m. ~ veš stèndere la bianccherìa. prosek media f. prosta mu duša! pace all’ànima sua! prostak villano m. ~ sto apparecchiare la tavola. scacciare. (prosjačiti) mendicare. protiv prp.protivno prositi (devojku) chièdere una ragazza in sposa. ograđen ~ recinto m. ambiente m. prostim okom a occhio nudo. ~ postelju rifare il letto. dell’anno scorso. far quattro passi. prost adj. passeggiare. contro. prosjak mendico m. proticati scórrere (per). Ministarstvo Prosvete Ministero della Pùbblica Istruzione. protest protesta f. villano. protivnički adj. fare proteste. esteso. prošle godine l’anno scorso. prošlost (tempo) passato m. chièdere l’elemosina. contrario. u proseku in media. prospekt prospetto m. prošetati se fare una passeggiata. sfrattare. bandire. prosuti spàrgere. životni ~ spazio vitale. (naivan) ingènuo. sémplice. cultura f. (običan) ordinario. protestovati protestare. franco. contraddire. uložiti ~ protestare. nemam ništa ~ non ho nulla in contrario. passato. largo. sémplice. proširiti se allargarsi. opponente m. prosečan adj. al contrario. prostreti stendere. passare (attraverso). (neotesan) volgare. kazneni ~ àrea di rigore. prošli adj. festeggiare. protivno adv. primitivo. prostorija locale f. prostor spazio m. protivan adj. festa f. proslaviti celebrare. estensione f. scorso. protivnik avversario m.

pršljen (anatom. provalija abisso m. divertimento m. a perfezione. provesti. dobar provod! buon divertimento! proziran adj. proždrljiv adj. proživeti vivere un dato tempo. (geom. di (della) fine- stra. prozvati soprannominare. far l’appello. ~ život passar la vita. irrómpere. provoditi (vreme) passare. me ne infischio. provala rottura f.protivrečan P aspettativa. provincija provincia f. ni prstom ne maknuti non alzare un ditto. acquazzone m. controllare. rigato. provalnik ladro m. proveriti verificare. trasparente. prozorsko krilo battente m della finestra. seno m. (u prevoznom sredstvu) finestrino m. prozorski adj. prugast adj. bacchetta f. interpretare. (vulkana) eruzione f. ~ dan trascórrere il giorno. offrire. protivvrednost contravalore m. prozorsko staklo vetro m di finestre. imati nešto u malom prstu conóscere qcs. provod (razonoda) passatempo m. illegale. ne vidi se ~ pred nosom è un buio pesto. prsluk gilè m. pružati porgere. prozor finestra f. (autom. protumačiti spiegare. prouzrokovati causare. baš mi puca ~ me ne frego. železnička ~ linea f ferroviaria. prut verga f. contrario alla legge.) corona f circolare. ~ 468 . ~ oko sunca (meseca) alone m. prtljag bagaglio m. protivzakonit adj. riga f. provaliti prorómpere. pokazati prstom mostrare a ditto. prsa petto m. contraddittorio. venčani ~ anello matrimoniale. protivrečiti contraddire. vorace. ~ oblaka nubifragio m. prst dito m.) vèrtebra f. pruga striscia f. drhtati kao ~ tremare come una foglia. prskati spruzzare. provocare. pršuta prosciutto m. esplorazione f. chiaro. prsten anello m. (krađa) furto m con scasso. ~ kapak scuro m. provizija provvigione f. gledati kome kroz prste chiùdere un occhio. na pruge a strisce.) ~ klipa anello dello stantufo. protivrečan adj. proučavati esaminare. proučavanje studio m.

u ~ mah a tutta prima. prvenstvo (sport) campionato m. punoletan adj. soccorrere. (jaja) friggere. colpo m. pumpa pompa f.) nottolone m. pubertet pubertà f. pucketati intr.vàlido. put s pravom prvenstva strada con diritto di precedenza. originariamente. ~ puncat colmo. primo. tirare. pucati rompersi. prima di tutto. psovati bestemmiare. sparo m. ~ ruku pòrgere la mano. punomastan adj. prva pomoć pronto soccorso. di prima qualità. pružiti se estendersi. ~ do vrha colmare. spezzarsi. in origine. prvak capo m. na ~ pogled a prima vista. svetsko ~ campionato mondiale. crepatura f. maggiorenne. finìssimo. puno opterećenje pieno càrico. puniti (ri)empire. ~ na visoko aspirare a cose grandi. ~ selica uccello migratore. pieno zeppo. pržiti arrostire. publika pubblico m. primordiale. psovka bestemmia f. molto. prvenac primogènito m. mare m aperto. P 469 . pieni poteri m pl. vazdušna ~ pompa d’aria. primi frutti. pun adj. (prvi rad) primizia f. noćna ~ (fig. gente f. ptica uccello m. prvoklasan adj. pieno. originario. punomasni sir formaggio m grasso. pukotina fessura f. pržen adj. na pučini in alto mare. crepitare. prvo adv. punomoćje procura f. prvobitno adv. ~ od smeha scoppiare dalla risa. prvi adj. puls polso m. od prve al primo colpo. (sport) campione m. anzitutto. pučina alto mare m. psihologija psicologìa f. pšenica grano m. pucanj tiro m. fritto. pržena jaja uova nel tegame. (puškom) sparare. punomasno mleko latte m intero. pulover pullover m inv. pukovnik colonnello m. pucaj! fuoco! ~ od zdravlja crepar di salute. (gledaoci) spettatori m pl.punovažan pomoć prestar soccorso a qn. puder cipria f. puno adv. punovažan adj. ingiuriare. prvobitan adj. na ~ pogled a prima vista. assai. (grditi) sgridare. ~ grabljivica uccello rapace. arrostito. primario.

~ vodi la strada porta. lasciar in pace. na pola puta a metà strada. (dopustiti) permettere. di (da) viaggio. ~ na miru lasciar stare. puste reči parole vuote. puzati strisciare. putnički adj. mezzo m. 470 . puž chiocciola f. koliko puta? quante volte? putanja orbita f. pusti snovi speranze vane. putnik viaggiatore m. serpeggiare. mollare. abbandonato. putovanje viaggio m. mirnim putem per vie amichevoli. putem pravde per vie legali.pupak P pupak ombelìco m. grupno ~ escursione f collettiva. strada f. putovati viaggiare. uz ~ strada facendo. ići kao ~ camminare a passo di lumache. tramite di. pusti! lascia andare! ~ u rad mettere in moto. devastare. pustolovina avventura f. pustoš deserto m. vazdušna ~ fucile ad aria compressa. ~ voz treno viaggiatori. službeno ~ viaggio di servizio. mediante. pustošiti tr. render deserto. pust adj. sentiero m. pustiti lasciare. bračno ~ viaggio di nozze. puška fucile m. krenu- ti na ~ mettersi in via. ~ koren metter radici. disabitato. pusta želja pio desiderio. nije mi uz ~ mi è fuori mano. pustinja deserto m. srećan ~! buon viaggio! ~ pod noge! mettiàmoci in cammino! put volta f. (ispustiti) lasciar andare. (fig.) modo m. vuoto. pušiti fumare. podvodna ~ fucile subacqueo. zabranjeno ~ vietato fumare. pušenje il fumare m. ~ oko sveta giro del mondo. drugi ~ un’altra volta. putem adv. pusta zemlja campagna incolta. passeggero m. put via f. fare un viaggio. prokrčiti sebi ~ farsi strada. pokazati kome ~ insegnare la strada a qn. per mezzo di. pušač fumatore m. ~ vozom viaggiare in treno. ~ tamo i natrag andata e ritorno. ~ ured ufficio m viaggi. deserto.

lavoro m. radio radio f. radnički adj. dobrovoljan ~ lavoro volontario. voditi računa tenere conto di qcs. praviti ~ bez krčmara fare i conti senza l’oste. prekovremeni ~ lavoro straordinario. računati contare. radioemisija radiotrasmissione f. radno vreme orario di lavoro. radioaktivan adj. radnja azione f. amici cari. ~ dospeo na plaćanje conto scaduto. racionalan adj. r (erre) f ili m. jesti na tuđ ~ mangiare a ufo. operaio. minuli ~ lavoro accumulato. degli operai. ~ toga perciò. lavorativo. operare. operaio m. razionale. računar calcolatore m. šef računovodstva capocontàbile m. račun conto m. u radno vreme durante le ore di servizio. negozio m. più volentieri. radi prp. (vredan) laborioso. radni odnos rapporto di lavoro. ~ dan giorno lavorativo. vrlo ~ mol- R 471 . ~ bez pokrića conto scoperto. per. r. računovodstvo contabilità f. radno mesto posto di lavoro. opera f. calcolo m. volentieri. ručni ~ manuale m. radioattivo. radna snaga mano d’opera. fare. laboratorio m. rado adv. radno odelo tuta f. radicale. piuttosto. calcolare. honorarni ~ lavoro d’incàrico. radionica officina f. šta da radim?che fare? radni adj. radijator radiatore m. računski adj. per questo. ~ na što contare su qcs. di calcolo. a causa di. duga ljubav patti chiari. radikalan adj. radnik lavoratore m. čist ~. di (da) lavoro. radije adv. dei conti. na čiji ~ sul conto di qn. rabat ( popust) sconto m. pomrsiti ~ guastar le uova nel paniere. rad lavoro m. r. opera f.rado R R. raditi lavorare. fare i conti. tekući ~ conto corrente. radna soba studio m. radan adj.

di buon’ora. previti ranu fasciare una ferita. ranjenik ferito m. rascvetati se fiorire. pieno di gioia. presto. (o ženi) parto m. in fiore. raport (izveštaj) rapporto m. radovati se esser lieto. omero m. prima. rađati partorire.radost R to volentieri. rafiniran adj. rano adv. fessura f. ranac zaino m. curiosamente. raketa razzo m. ranjen adj.) cancro m. meka ~ acquavite débole. rasipati spargere. rasipnik dissipatore m. buttar via il denaro. antecedente. rađanje generazione f. aver piacere. rascep spaccatura f. frigorìfero. carcinoma m. još je ~ è ancora presto. radoznalost curiosità f. precoce. (astron. raniti ferire. piaga f.) Rak cancro. sbocciato. refrigerante. slegati ramenima strìngersi nelle spalle. sbocciare. spendereccio. ~ novac sperperare (sciupare) il denaro. ljuta ~ acquavite forte. ~ sunca lo spuntare (il sorgere) del sole. lieto. ~ uz ~ a fianco a fianco. gioire. biti ~ avere le mani bucate. rashladni adj. vulnerare. missile m. con curiosità. rakija acquavite f. rasipan adj. rana ferita f. u ranoj mladosti nella prima giovinezza. na ~ sulle spalle. rashladiti se rinfrescarsi. (fig. ~ ličnosti sdoppiamento della personalità. ranim jutrom di buon mattino.). ranije adv. raniti se ferirsi. rinfrescare. ran adj. precedente. ~ travarica acquavite con erbe aromàtiche. raniji adv. radoznao adj. rani porođaj parto prematuro. lesione f. ben volentieri. gambero m. radost gioia f. radoznalo adv. rashladiti raffreddare. rak granchio m. rani Srednji vek l’alto Medio evo. ferito. raj paradiso m. pròdigo.) scissione f. ram cornice f. ~ krvari la ferita sànguina. spen- 472 . što ~ quanto prima. (patol. rasa razza f. rallegrarsi (di qcs. piacere m. fiorito. radostan adj. rame spalla f. rascvetan adj. curioso. nositi preko ramena portare a tracolla. sperperare. allegro. rana smrt morte prematura. rajsferšlus chiusura lampo m. anteriore. raffinato.

prendere informazione (su). raspoloživ adj. fare a metà. raspeće crocifissione f. decomposizione f.). dissoluzione f. biti ~ za nešto essere disposto a. ići u ~ camminare con le gambe larghe. raspoloživost disponibilità f. di lusso. stato d’animo. biti loše ~ essere di cattivo umore.) non andare a pari passo con qn. raskošno adv. (izbore) indire. raskomotiti se fare il suo comodo.raspored daccione m. rasplet soluzione f. (šumu) disboscare. raspolaganje disposizione f. spalancare. ~ brak sciògliere un matrimonio. rescindere. raskošan adj. ~ oči spallancare gli occhi. staviti na ~ méttere a disposizione. raspad sfacelo m. accendere. raspodela distribuzione f. (put) sgombrare. (predmeta i časova) orario delle le- R 473 . raspisati mandare una circolare. (takmičenje) bandire un concorso. raskršće incrocio m. prema raspoloženju secondo l’umore. disfacimento m. rasplinuti se diffondersi. biti na raspolaganju essere a disposizione. biti dobro ~ essere di buon umore. raspitati se informarsi (di). raskinuti sciògliere. razziale. di razza. raskrčiti dissodare. raspasti se disfarsi. lacerare. (razderati) stracciare. raskorak passo ineguale. raspoloženje umore m. ~ ugovor risolvere (annullare) un contratto. raskopčati sbottonare. raskolačiti tr. raskoš lusso m. raskomadati ridurre in pezzi. espandersi. staviti na raspoloženje méttere in disponibilità. raspolagati disporre (di qcs. rasni adj. rasplinule su se nade sono svanite le speranze. rómpere. sboscare. lussuosamente. raspoložiti se rasserenarsi. disponìbile. fare a pezzi. raspoloviti dividere per metà. pomposo. (strast) eccitare. andare in fumo. lussuoso. raspaliti infiamare. raspoložen disposto a. raspadati se disfarsi. (nagradu) mettere a concorso. (fig. raspadanje disfacimento m. raspaliti se infiammarsi. ~ veze prijateljstva rómpere i legami d’amicizia. strappare. raspored disposizione f.

(slom) sfacelo m. raspušten adj. raspoređivati disporre. raspuštena kosa capelli sparsi. ~ sumnju dissipare un sospetto. (hem. ~ braka separazione coniugale. esaurito. ~ u vodi sciogliere nell’acqua. ingrandire. (prav. rasporediti. raspuknuti se screpolarsi. raspuštenica donna f divorziata. disperdere.) processo m. rasulo distruzione f. dissoluto. dividersi (da qn. (naučna) trattato m. rastrgnuti spezzare. rastopiti sciogliere. raspravljati trattare qcs. (stas) statura f. rastanak separazione f. rasuta roba merce sciolta. commiato m. rovina f. aumentare. spaccarsi. rastojanje distanza f. distratto. congedo m. raspući se. rastužiti rattristare. (fig.). rast créscita f. studio m. trattazione f. lacerare. discutere qcs. privredni ~ créscita econòmica.) licenzioso. libertino. rastinje vegetazione f. 474 . rastegnuti se distendersi. rasuđivati giudicare. rastaviti se separarsi (o mužu i ženi). rasprodan adj. dividere. raspust (školski praznici) vacanze f pl. disputa f. distribuire. rasprava discussione f. disperdere. véndita f totale. addìo m. distacco m. liquidare. javna ~ udienza f pùbblica. rastaviti separare. staccare. rastava separazione f. rasti créscere. rastumačiti spiegare. raspršiti spargere. rastresen adj. maloga rasta basso di statura. saggio m. srednjega rasta di media statura. trapasso m. rasut adj. distendere.rasporediti R zioni. ~ sa životom dipartita f. rasprodaja liquidazione f. rasprostranjenost diffusione f. scostumato. raspuštenik uomo m divorziato. disorganizzazione f.) decomporre. rastati se separarsi. rasprodati véndere tutto. disputare di qcs. rasprostirati se estèndersi. interpretare. disperse. rastopiti se sciogliersi. congedarsi. rastegnuti allungare. dissolvere. rasuti spargere qua e là. sciolto.

raščupan adj. dilatare. direttamente.razbiti rasvetliti tr. ravan adj. ratar agricoltore m. ravnomeran adj. ući u ~ entrare in guerra. razbistriti se rischiararsi. svetski ~ guerra mondiale. essere alla pari con qn. piano. fra- R 475 . ratnik guerriero m. na ravnoj nozi da pari a pari. ravnodušan adj. ravnopravnost parità di diritti m pl. osvajački ~ guerra di conquista. razan adj. ravnomerno kretanje moto uniforme. scapigliare. agrario. indifferentemente. ratarski adj. allargato. hladni ~ guerra fredda. ravnica pianura f. raširenost estensione f. nema mu ravna non ha pari. spezzatura f. (prav. ~ jedra stendere le vele. diritto. poremetiti ravnotežu sbilanciare. illuminare. estendere. raširen adj. piano m. guerriero. izgubiti ravnotežu perdere l’equilibrio. razaranje distruzione f. ravno adv. razbijanje rottura f. ravnodušno adv. ratoboran adj. pari nei diritti. ~ šator piantare la tenda. bellico. (razni) diverso. uguale. chiarire. razbibriga passatempo m. na rate a rate. ravnoteža equilibrio m. rasveta illuminazione f.) diritto. divertimento m. ratna mornarica marina militare. ~ ruke aprire le braccia. držati ravnotežu tenere il bìlico. ~ brod nave da guerra. flemmatico. ratovati far la guerra. dilatato. biti kome ~ agguagliare qn. bellicoso. rata rata f. raščupati tr. arruffare. pari. spettinare.) rischiare. razapeti distendere. (jednak) uguale. apatico. scapigliato. vario. raširiti allargare. rat guerra f. diffusione f. agricolo. combattente m. rasserenarsi. građanski ~ guerra civile. arruffato. ravnopravan adj. razbiti rompere. ~ na krst crocifìggere. guerreggiare. ravnati se (prema čemu) regolarsi secondo qcs. spezzare. indifferente. ratni adj. con indifferenza. (rasprostranjen) diffuso. guerresco. (fig. di (da) guerra.

ragione f. razgovor conversazione f. eccitante. upustiti se u ~ entrare in discorso. razdeliti dividere. razdaljina distanza f. razgraničiti tr. ~ san rómpere il sonno a qn. razbežati se fuggire qua e là. vario. razlika differenza f. razjediniti tr. razglednica cartolina f. bez razloga senza ragione. razborit adj. u razgovoru parlando. imbestialirsi. irritato. bez razlike senza distinzione. staccare. razdraženost eccitazione f. separare. 476 . visinska ~ dislivello m. època f. razbuditi se svegliarsi. chiaro. distribuire. irritabile. parlare. razdor discordia f. irritazione f. ragionevolezza f. agitazione f. cader malato. razgovetan adj. razbesneti se accendersi d’ira. razlikovati distinguere. rabbioso. sejati ~ seminare la discordia. različit adj. iz zdravstvenih razloga per ragioni di salute. razdoblje spazio di tempo. denudare. razboritost senno m. razdražljiv adj. razgledanje visita f.razbesneti R cassare. razbuditi risvegliare. iz koga razloga? per quale ragione? imati sto razloga aver mille ragioni. dissenso m. disunire. razbojnik brigante m. chiaramente. demarcare. distinto. velika je ~ c’e gran differenza. neosnovani razlozi motivi infondati. razdvojiti separare. razgovetno adv. loquace. razgolititi scoprire. bandito m. razgovarati conversare. il perche m. destarsi. destare. differenziarsi. razjaren adj. eccitabile. giudizio m. razići se separarsi. disperdersi. ~ o čemu parlare di qcs. discorso m. razgovorljiv adj. spartire. razlikovati se distinguersi. lasciarsi. ragionévole. ispezione f. furibondo. za razliku od a differenza di. tu nema razgovora non c’è da discùtere. rapinatore m. diversamente. svestire. comunicativo. razlaz separazione f. delimitare. različito adv. diverso. causa f. separare. ~ nekome zube rómpere i denti a qn. razboleti se ammalarsi. razlog motivo m.

vario. razno adv. ~ tajnu svelare un segreto. razmislite o tome pre nego. razmisliću o tome ci penserò.. zdrav ~ buon senso. diverso. a diversi colori. razonoda distrazione f. diverso. pensateci prima di. meditare. diversi. razmažen adj. andare (o montare) in còllera. raznovrsno adv. raznovrstan adj. varietà f. viziato. francassare. raznoličan adj. razmera proporzione f. razmišljanje riflessione f. passatempo m. multiforme. commutare. variamente. scoprire. razljutiti irritare. razmotriti considerare. drugi ~ seconda. razočaranje delusione f. esaminare. razmazati spalmare. distruttivo. cambiare. meditazione f.razum razlomak frazione f. razmena cambio m. multicolore. R 477 . divertimento m. meditare. razmaziti viziare. svolgere. razmisliti (razmišljati) riflettere. spazio m. razmeniti scambiare. variopinto. scambio m. distribuzione f. razmatrati considerare. razlupati spezzare. razotkriti tr. raznobojan adj. giudizio m. dislocare. vario. razočarati deludere.) propagazione f. razred classe f. razmnožavanje moltiplicazione f. demolire. razočaran adj. palesare. mandare in còllera. variamente. prvi ~ prima. razni adj. razum ragione f. razredni adj. intelletto m. razoriti distruggere. razoružati tr. disimballare. disarmare. di aspetto differente. (biol. in vario modo. di (della) classe.. razljutiti se arrabbiarsi. diverso. razmeštaj collocamento m. razmotati sgomitolare. diversamente. razmestiti collocare. vario. razmotrivši sve tutto considerato. razmak distanza f. denudare. accrescimento m. raznolično adv. raznolik adj. raznolikost diversità f. montare in ira. razmaknuti scostare. deluso. razoran adj. vari. trasferire. permutare. esaminare. avvezzar male. ~ starešina professore principale (di una classe).

razumno adv. ti do la mia parola che. razumljivo adv. formato. recepcija portinerìa f. buon senso m. povući ~ ritirare la parola. ražanj spiedo m. razionale. razuzdan adj. ragionevolmente. ufficio m accettazioni. oteti ~ iz usta levar la parola di bocca. reale. comprendere. alla scapestrata. sfrenatamente. s neba pa u rebra all’improvviso. realnost realtà f. ~ događaja corso degli avvenimenti. capire. (zao.. far cambiare idea a qn. in modo comprensibile. . loš) cattivo. senza freno. in modo realistico. razvalina rovina f. reagovati intr. svolgersi. sfrenato. dajem ti ~ da. evoluzione f.. classificare. dissuadere qn. svolgimento m. razveseliti rallegrare. realno adv. allineare. formare. asportare. dissoluto. razvrstati tr. arruffinito. molim za ~ domando la parola. razumeti tr. razveseliti se rallegrarsi. mettere in fila. reagire. sregolato. rugginoso. razvoj sviluppo m. razvedriti se rasserenarsi. 478 . créscere. rđa rùggine f. razvijen adj. prekršiti ~ mancare alla parola. razumljiv adj. (napredovati) progredire. razvući tr. ragionévole. recitovati tr. sviluppato.. razvod (braka) divorzio m. sviluppare. rđav adj. realìstico. ponovo se razvedrilo è tornato il sereno. vocabolo m. raž ségale f. assortire. reč parola f. razviti se svilupparsi.. razuveriti far ricrédere qn. razuzdano adv. malvagio. ražalostiti rattristare. realizovati realizzare. intendere. ~ testo spianare la pasta. razviti svolgere. comprensibile. recept ricetta f. trascinare. rebro costa f. chiaramente. recitare. ne razumem ništa non ci capisco nulla. venir meno alla parola. voce f.razuman R razuman adj. realan adj. na moju ~! sulla mia parola! održati ~ mantenere la parola. (naravno) naturalmente. razumnost ragionevolezza f. realističan adj. (pametan) intelligente. lepo ~ ben fatto. čovek od reči uomo di parola. razvesti se divorziare. ~ iz prve capire a volo.

pubblicità f. R 479 . reditelj regista m. oboriti ~ battere un primato. redni broj numero ordinale. regulisati regolare. redak adj. referat relazione f. regionalan adj. regolarmente. red órdine m. upasti kome u ~ interrómpere qn. rekao bi čovek si direbbe. regionale. zavisna ~ proposizione dipendente. rečit adj. reket racchetta f. korito reke il letto di un fiume. per órdine. regolare. registrovati registrare. glavna ~ proposizione principale. odlikovanje prvog reda ordine di prima classe. rečenica proposizione f. regolare. loquace. rekonstrukcija ricostruzione f. eloquente. registar registro m. riflessivo. to će ~ ciò vuol dire. dire. regularan adj. rapporto m. reklama reclamo m. (neobičan) singolare. preći preko reke traversare un fiume. drugim rečima in altri termini. redom adv. successione f. redar capoclasse m. sve je u redu tutto è in ordine. ni ~ više! non una parola di più! ni reči! zitto! acqua in bocca! bujica reči profusione di parole. reka fiume m. a turno. reći tr. prevod od reči do reči traduzione f latterale. consecutivamente. reforma riforma f. (negust) poco denso. ušće reke la foce di un fiume. redovno adv. niz reku secondo la corrente. regenerisati tr. prazne reči parole vuote. dizionario m. ~ da dir di sì. u redu! va bene! na koga je ~? a chi tocca? bez reda senz’ordine. ja sam na redu è il mio turno. reklamirati reclamare. niži ~ ordine minore. record m inv. ordinale.rekord uvodna ~ discorso introduttivo. ~ vožnje orario m. registarski adj. refleksni adj. slatke reči parole melate. reda radi per ragioni d’ordine. ordinario. rečnik vocabolario m. redosled órdine m. za redom di seguito. rekord primato m. del registro. (nečest) raro. stajati u redu fare la coda. rigenerare. postaviti ~ stabilire un primato. ~ ne dir di no. redovan adj. stati u ~ méttersi in fila. izvor reke la sorgente di un fiume. registarska tablica (na automobilu) targa f. teniski ~ racchette da tennis. redni adj. riflesso. fila f.

(fig. revolver rivoltella f. (na uvetu) lobo dell’orecchio. rezervacija prenotazione f. ~ od glave 480 . rinascimentale. resica (u grlu) ùgola f. šećerna ~ barbabiètola f. rezervisan adj. ~ za vodu depòsito m dell’acqua. di riserva. ~ točak ruota di scorta. incisione f. (oštrica) lama f. rešetka grata f. reljef rilievo m.rekreacija R rekreacija ricreazione f. široki ~ lasagne f pl. veži ti to mačku o ~! va a raccontarla ad altri! repa rapa f. curiosità f. ~ pitanje risolvere. rezerva riserva f. rešenje soluzione f. rendgenski adj. reportaža servizio m d’informazione. reporter m inv. rečna ~ pesce d’acqua dolce. restauracija restaurazione f. reprezentacija (trg. rezervisati riservare. relativamente. religiozan adj. seconda rappresentazione. ~ problem sciògliere un problema. repertoar repertorio m. rivoluzionario. revija (časopis) rivista f. renesansa rinascimento m. reprezentativan adj. republički adj. trafila f. nem kao ~ muto come un pesce. retko adv. remetiti disturbare. radiològico. rappresentativo. rezultat risultato m. carski ~ taglio cesareo. repubblicano. rez taglio m. prenotare. rezač filiera f. (sport) squadra f rappresentativa. raramente. rešiti risolvere. rezervoar serbatoio m. rezanci m pl tagliatelle f pl. reporter cronista m. singolarità f. della repubblica. remont riparazione f. retkost rarità f. rezervni adj. remek-delo capolavoro m. renesansni adj. morska ~ pesce di mare. decidere. rendgenska slika radiografìa f. riservato. rezati tagliare. revolucionaran adj. religioso. riba pesce m. tanki ~ fidelini m pl. relativno adv. mahati repom dimenare la coda. reuma reumatismo m. resor (područje) dicastero m. republika repubblica f. (nadležnost) competenza f.) zdrav kao ~ (dren) sano come un pesce.) rappresentanza f. rep coda f. revolucija rivoluzione f. stabilire. servizio speciale. repriza ripresa f.

fulvo. riskirati rischiare. le corna). ženski ~ genere femminile. roda cicogna f. generare. ribnjak peschiera f. riskantan adj. robijaš carcerato m. ribar pescatore m. rimski adj. rischioso. ribati fregare. brodetto m. riblje ulje olio di fégato di merluzzo. rodbina parentela f. rimske brojke numeri romani. merce f. (na vratima) serranda f. cugino m. rob schiavo m. ribarski adj. roditelji genitori m pl. podvodni ~ pesca subàcquea. fertile. roba roba f. dai capelli rossi. fecondo. riđ adj. rodom adv. loša ~ merce scadente. cugina f. pescatorio. s rogovima cornuto. muški ~ genere maschile. rodna gruda suolo nativo. venire al mondo. ribarski pribor arnesi pescherecci. riža riso m. rođenje nascita f. (pl. partorire. roditi tr. niko se učen nije rodio nessuno nasce maestro. produttivo. umanità. tenda f. riblji adj. roditi se pod sretnom zvezdom nàscere sotto buona stella. rodoljub patriota m. pesce m rosso. R 481 . srednji ~ genere neutro. ~ široke potrošnje articoli di consumo. roletna persiana a saracinesca. roditelj genitore m. parenti m pl. doživotna ~ ergàstolo m. mi smo u rodu siamo parenti. rok termine m. ribolov pesca f. (na ribežu) tagliuzzare (il càvolo). recluso m. riblja čorba zuppa f di pesce. lovački ~ corno da caccia. strofinare. ribica pesciolino m. di nascita. ~ iz nativo di. servo m. robija carcere m duro. ritam ritmo m. rizik rischio m. godina rođenja data di nàscita. rodna godina annata abbondante. dare alla luce. roditi se nascere. nestašica robe scarsità di merci. galera f. kao rogovi u vreći come cani e gatti. riđokos adj. rodan adj. di (del) pesce. romano. rođaka parente f. rođak parente m. rođendan compleanno m. rossiccio. zlatna ~ ciprino m. rog corno m. rod genere m.roletna smrdi il pesce comincia a puzzar dal capo. upustiti se u ~ affrontare un rischio. ljudski ~ gènere umano. di (dei) pescatori.

lembo m. kriminalistički ~ romanzo giallo. rov (jarak) fosso m. ruda minerale m. le braccia). (delo) manoscritto m. romantico. (voj. roniti nuotare sott’acqua. le mani). imati što pri ruci avere qcs. rub orlo m. romantičan adj. ruku na srce! mettiti una mano sulla coscienza! ~ ruku mije. ronilac tuffatore m. stajati skrštenih ruku stare con le braccia incrociate. rugati se prendere in giro (qn. ručka impugnatura f. RTV (radio-televizija) radiotelevisione f. foro m. almeno. biti sretne ruke aver fortuna. rukavica guanto m. rupa buca f. vezanih ruku con le braccia legate.) trincea f. obraz obadvije una mano lava l’altra e tutte e due lavano il viso. rudarsko okno scavo di miniera. rukovati se stringersi la mano. slomiti ruku rómpere un braccio. svojom rukom di propria mano. rublje biancheria f. rt promontorio m. rukomet pallamano f. biti na rubu propasti essere sull’orlo della rovina. rudarski adj. u najmanju ruku per lo meno. roseo. sotto la propria responsabilità.). margine m. otići praznih ruku andarsene a mani vuote. rotkvica ravanello m. (veš) bucato m. presa f. zavući se u 482 . rosso. ropstvo schiavitù f.). ručak pranzo m. ručati pranzare. imati pune ruke posla esser sovvraccàrico di lavoro. pozzo m. braccio m (pl. di (della) mano. rudar minatore m. rosa rugiada f. bordo m. rudnik miniera f. (kvaka) maniglia f. raditi na svoju ruku fare qcs. dei minatori. (drška) manico m. ostati praznih ruku rimanere a mani vuote. servitù f. prati ~ fare il bucato. (zarobljeništvo) prigionia f. rukopis (način pisanja) scrittura f. in modo romantico. ruka mano f (pl. romantično adv. manina f. fare il pranzo. u dobrim rukama in buone mani. držati koga za ruku tener per mano qn. pružiti ruku pòrgere la mano. manuale.roman R roman romanzo m. a mano. ručni adj. alla mano. rukav manica f. (fig. (jama) fossa f. upravljati čvrstom rukom governare con mano forte. rumen adj.) ~ suze versare làcrime. rukovati (čime) manipolare (qcs.

rušiti demolire. in modo brutto. S. ruža rosa f. preservare. méttere insieme. sačuvaj Bože! Dio guardi! sada adv. proteggere. s. s početka da principio. S 483 .. indice m. (gram. spettrale. di fantasma. sačiniti fare. conformità f. assieme con. ružan adj. ružičast adj.. s one strane dall’altra parte. addizionare. mantenere. adesso. saglasan adj. sa mnom con me. ora. (zbrajati) sommare. sabiranje raccoglimento m. conforme. saglasnost concordanza f. concorde. sablastan adj. comporre. od ~ d’ora in poi. sablja sciàbola f. sabotaža sabotaggio m. rvanje (sport) lotta f grecoromana.) sadašnje vreme presente m. sabiti comprìmere. ružno adv. S S. spada f. sačekati aspettare. rovinare. sad već oramai. sačuvati custodire. roseo. ora che. russo. do ~ finora. sadašnjost (tempo) presente m. male. . far collezione. ružno vreme tempo cattivo. upravo ~ proprio adesso. rosa. attuale. sadržina contenuto m. ~ ili nikad ora o mai più. saditi piantare. ruševina rovina f. sostanzioso. (iz) da. sadašnji adj. presente. sablast fantasma m. costituire. sada kad .. comprendere. con. kratak ~ riassunto. s prozora dalla finestra. ~ dostojanstvo sostenere il decoro. sadržajan adj. sabor assemblea f. rušiti se andar in rovina. ruski adj.. formare.saglasnost mišju rupu rintanarsi. brutto. sadržati contenere. s moje strane da parte mia. sadržaj contenuto m. consenso m. sabirati raccogliere. s. sa prp. (zapremina) capacità f. s (esse) f ili m.

radunare. sandala sandalo m. mešana ~ insalata mista. raggruppare. san sonno m. samosvestan sicuro di sé. vane. accumulare. solo. samoupravljanje autogestione f.. capriccioso. ni u snu neanche per sogno. poljoprivredni ~ fiera agrìcola. autocrìtico. bez sna insonne. samoglasnik vocale f. monastero m. samo adv. isolamento m. sakupiti raccògliere. sakriti nascóndere. samoća solitudine f.. samovoljan adj. samopouzdanje fiducia f in sé stesso. samostalnost indipendenza f. sakupiti se raccògliersi. persuasione f di sé. sahraniti seppellire.. disinvolto. (snivanje) sogno m. sagoreti bruciare. dubok ~ sonno profondo. consumarsi nel fuoco. ibernazione. idite ~ andate pure. letargo invernale. radunarsi. riunirsi.sagnuti se S sagnuti se piegarsi. raggomitolarsi.. sanitario. ~ knjiga fiera del libro. sankanje l’andare m in slitta. samokritičan adj. u snu in sogno. solo. sajam fiera f. soltanto. assonato. snovi sogni m pl. samostalan adj. sagraditi costruire. in maniera indipendente. samilost pietà f. sanjiv adj. sako giacca f. poštanski ~ cassetta postale. ma anche. funerale m. samostalno adv. salon salotto m. sognare. to se razume samo po sebi s’intende da sé. singolo. samostan convento m. mrtvački ~ cassa di morto. ~ građevinarstva fiera di edilizia. senza aiuto. salaš fattorìa f. non solo. samleti macinare. samoubica suicida m. sandučić cassetta f. iz samilosti per compassione. sanjariti fantasticare. riunire. santa (leda) ghiaccio m galleggiante. ritiro m. inchinarsi. samoposluga supermercato m. pusti snovi speranze f pl. ne ~ nego i. sanitetska kola autoambulanza f. salata insalata f. edificare. indipendente. sanitetski adj. sam adj. zimski ~ sonno invernale. 484 . autonomo. (stisnuti se) strìngersi. sanduk cassa f. sakriti se nascóndersi. sahrana sepoltura f. sanjati sognare. da sé. solamente. sonnolento.

saopštenje comunicazione f. saputnik compagno di viaggio. saobraćaj tràffico m. sardina sardina f. totalmente. satiričan adj. sastati se. unire. S 485 . trovarsi. ~ tiho piano piano. totale. struttura f. incontro m. sarkastičan adj. ~ veznik congiunzione copulativa. sastavni adj. ~ deo parte integrante. savestan adj. di (della) circolazione. saradnik collaboratore m.savestan sanke slitta f sg. ručni ~ orologio da polso. sve u svoje vreme ogni cosa a suo tempo. formazione f. pismeni ~ componimento m scritto. elemento m. savesno adv. esprimere le proprie condoglianze a qn. (sprava) orologio m. sarcàstico. ~ delovi pezzi componenti. (napisati) comporre. koliko je sati? che ora è? che ore sono? za jedan ~ fra un’ora. troncare. saučešće condoglianza f. coscienzioso. sarađivati collaborare. raccogliersi. riunirsi. di (del) traffico. saradništvo collaborazione f. scrivere. zidni ~ orologio pènsile. saobraćajno sredstvo mezzo di trasporto. ~ znak segno stradale. tutto. mettere insieme. ~ sam solo soletto. esaminare.) interrogare. completo. ~ sigurno senza il minimo dubbio. da orologio. sastanak riunione f. sastav composizione f. satni adj. izraziti nekome saučešće condolersi con qn. tačno u osam sati alle otto in punto. del tutto. circolazione f. satelit satèllite m. saobraćajni adj. intero. coscienziosamente. sarma pasticcio di carne e riso avvolto in foglie di càvolo. sašiti cucire. je li to sve? questo è tutto? sa svim tim con tutto ciò. saradnja collaborazione f. (prav. sastati se incontrarsi. completamente. svom silom con tutte le forze. ~ malo un pochino. secondo coscienza. satìrico. sav adj. sat ora f. sastaviti. orario. avviso m. saseći tagliare. costituente. saslušati ascoltare. sasvim adv. sastavljati congiungere. saučesnik còmplice m. pochissimo. prenos preko satelita collegamento via satèllite. sastojati se essere composto (di). sapun sapone m. sastajati se v.

venire a notizia. venire a maturazione. unione f. scena scena f. sg. dar consiglio. maturare. egoistico. pitanje savesti caso di coscienza. koliko se sećam per quanto ricordo. sebe prn. dimora f. sažaliti se aver compassione (di qn. ja ~ perem io mi lavo. savetovati se consigliarsi. federale. attuale. sedamdeset num. alleato. pl. sedamnaesti adj. scenario scenario m. risapere. curvare. sed adj. settanta. memoria f. savijati piegare. sedamnaest num. se prn. ~ poteškoće spuntare una diffocoltà. sečivo lama f. savez alleanza f. sazidati tr. sebičan adj. seći tagliare. bianco. 486 . acc. savremen adj. savezni adj. sedeti star seduto. flessibile. se. sklopiti ~ fare un’alleanza. grižnja savesti rimorso di coscienza. sg. ci.) sažaljenje compassione f. in modo perfetto. savezno veće consiglio m federale. palcoscenico m. compianto m. víncere se stesso. settantesimo. consultarsi. savladati se frenarsi. acc. pietà f. perfetto. sećati se ricordarsi (di). superare. sé. ti. savezništvo alleanza f. ~ za stolom sedere a tavola. suggerimento m. diciassettesimo. sam od ~ da sé. degli alleati. noi. edificare. d’alleanza. savršen adj. sedamdeseti adj. savitljiv adj. sedlo sella f. (mesto stanovanja) residenza f. voi. sedam num. domicilio m. si. mi. fare a pezzi (tagliando). venir a sapere. me. saveznik alleato m. posto m. savladati vincere. sedište sedile m. sećanje ricordo m. sette. perfettamente. savršeno adv. piegabile. diciassette. ~ drva tagliar legna. canuto. pl. prender consiglio. te. imati čistu ~ aver la coscienza pulita. costruire. saznati tr. savet consiglio m. savetovati consigliare. contemporàneo.vi. savezna država federazione f. pitati koga za ~ domandare consiglio a qn. sedere.savest S savest coscienza f. lega f. saviti. sazreo adj. peče ga ~ sente il rimorso. saveznički adj. (glavno sedište firme) sede f. maturo. sazreti intr. torcere. si.

seljanka contadina f. sendvič panino m. venire in mente. (u kostima) sentire delle fitte. ricordare (qcs. serijska proizvodnja fabbricazione in serie. praviti selekciju selezionare. selekcija selezione f. triste. setva sémina f. trasloco m. rođena ~ sorella germana. sekunda secondo m.) ~ razdor seminare dìscordia. senka ombra f. sejati seminare. vreme za setvu tempo della seminagione. seme seme m. časna ~ suora f. a serie. rustico. semente f. setiti se (čega) ricordarsi (di). selo villaggio m. seljak contadino m. starija ~ sorella maggiore. ići na ~ andare in campagna. paese m. ombreggiare. sekretarica segretaria f. medicinska ~ infermiera f. servis servizio m. selen (hem. seliti se intr. sessuale. sekcija sezione f. S 487 . ne mogu da se setim non riesco a ricordare. senf mostarda f di sènapa. migrare. (fig. sekira scure f. servirati servire (a tavola). monaca f. (prezir. serija serie f inv. sekretar segretario m. sentimentalno adv. sloggiare. semafor semaforo m. villano.) villanesco. mlađa ~ sorella minore. (fig. prender posto. ~ naroda migrazione f dei pòpoli. ~ za sto méttersi a tavola. cambiar di casa. kakva ~ takva žetva quale semenza tale la messe. in serie. sgomberare. ~ proizvod artìcolo di serie.) selenio m. senovit adj. malincònico. septembar settembre m. sestra sorella f. ombroso. sevati lampeggiare. (iz zemlje) andàrsene via. setan adj. senzualan adj. seksualan adj. sensuale. rusticano. semestar semestre m. seoba sgombero m. sementa f. seno fieno m. dei contadini. sednica seduta f. si raccoglie quel che si sémina. seljački adj. semenka seme m. emigrare.). seminagione f. ballenare.sevati sedmica (nedelja) settimana f. izvolite ~ s’accomodi. sedersi. in modo sentimentale. baciti senku far ombra.) sfolgorare. sesti méttersi a sedere. serijski adj. pala mu je ~ u med gli è piovuto il cacio suo maccheroni.

pèrdere la ragione. sforzare. ~ niz stepenice scéndere le scale. siguran adj. sinčić figliolino m. simbolico. nord-ovest m. spargere. sezonska rasprodaja liquidazione di stagione. di emergenza. certo. severoistočni adj. ~ pogrešno intender male. certezza f. signal segnale m. simptom sintomo m. shvatljiv adj. sezonski adj. sicuro. comprensibile. fortemente. sezona stagione f. silom adv. ieri sera. sintètico. viša ~ forza maggiore. nord m (N). di sicurezza. severni adj. sintetički adj. capire. minùscolo. sićušan adj. shvatanje comprensione f. potente. sigurnost sicurezza f. sići. siliti costringere.sever S sever settentrione m. mlađi ~ figlio minore. scéndere. sila forza f. a forza. piccino piccino. sići intr. sijati splendere. simpàtico. sigurno adv. sidro àncora f. ovčiji ~ cacio pecorino. settentrionale. ~ iz prvog braka figlio di primo letto. risplendere. a nord. kravlji ~ cacio vaccino. svom silom a tutta forza. severoistok adj. simfonija sinfonia f. ~ ventil vàlvola f di sicurezza. forte. sicuramente. glavna ~ alta stagione. silan adj. na silu con violenza. nord-est m. immenso. severac (vento di) tramontana f. sicuro. sinko! figliolo! figlio mio! sinoć adv. sipati versare. upotrebiti silu usar violenza. sir formaggio m. per forza. sigurnosni adj. simpatičan adj. scesa f. sezonsko voće frutta di stagione. di nord-est. severozapad adj. ~ iz prve capire a volo. forte. silaziti v. severozapadni adj. cacio m. discendere. ~ pol polo nord. a settentrione (di). (di) certo. energia f. stariji ~ figlio maggiore. per forza. severno adv. silno adv. sin figlio m. ~ ozbiljno prendere sul serio. Severno more Mare del Nord. di nordovest. 488 . dignuti ~ levar àncora. silaženje discesa f. ~ s uma uscir di senno. sirće aceto m. simboličan adj. sipiti (kiša) pioviggianare. shvatiti comprendere.

girandolone m. metter giù. crudo. siromašan adj. skakavac cavalletta f. grigiastro. skijaš sciatore m. da (degli) sci. povero. in concordia. sjatiti se ammassarsi. luccicare. sono cose da nulla. skladan adj. sit adj. pedante. piccino. armonioso. siroče orfano m. magnifico. sjajno adv. ~ sport sport dello sci. fare dello sci. sirotinjski adj. skinuti levare. skakutati saltellare. skijanje lo sciare m. deposito m. togliere. u skladu sa . sfavillare. sitničav adj. skakaonica trampolino (da sci) m. sklad armonia f. sirov adj. averne fino alla gola. misero. brillante. skica schizzo m. di (dei) poveri. skitatise fare il vagabondo. u skladu sa zakonom conforme alla legge. sjediniti riunire. misèria f. skijaški adj. S 489 . skije sci m pl. sivkast adj.. skitnica vagabondo m. inezia f. u skladu in armonia. sjediniti se unirsi. sazio. schizzare. piccolino. sito setaccio m. splendente. cosa da nulla. skijati se sciare. essere conforme a. (fig. sjajan adj. skakati saltare. (fig. ~ se naspavati dormire a sazietà. siv adj. skladište magazzino m. sjaj splendore m. lucidezza f. siromah povero m. adunarsi (in massa). siromaštvo povertà f. locusta f.) poveretto m. skicirati abbozzare. splendere. sirovina materia f prima. ~ s vlasti spodestare: ~ sa sebe odgovornost levarsi di dosso la responsabilità. ~ gladnom ne veruje corpo satollo non crede al digiuno. magnificamente. poveramente. vagabondare.) splendido.skladište sirena sirena f. di (degli) orfani. grigio. sitan adj. miseramente. siromašno adv. minuzioso. ~ novac spiccioli m pl.) biti ~ čega esser stufo di qcs. društvenopolitički ~ sistema socio-polìtica. noćna ~ nottambulo m. sistem sistema m. in corrispondenza con. (fig. brillare. (na automobilu) clacson m. sit se najesti mangiare a sazietà. tromba f.. sitnica bagattella f. zbog takve sitnice? per così poco? to su sitnice sono inezie. ~! magnifico! sijati risplendere.

skulptura scultura f. chiudere. skupiti se raccogliersi. méttere al sicuro. skriveno adv. skromno adv. méttere insieme. discretamente. skupiti raccogliere. tra poco. ben disposta. skrovište nascondiglio m. skoro adv. caro. ~ pažnju na nešto richiamare l’attenzione su qcs. occulto.). skoknuti fare un salto. caro. interamente. favorevole. raccolta f. skraćen adj. ridotto. ~ od vrućine bruciare dal caldo. skroman adj. jednim skokom d’un salto. modesto. skočiti saltare. skup adj. volta- re. skrivati nascondere. skupljanje raccoglimento m. collettore m. ~ zaveru ordire una congiura. skrenuti deviare. (casa di) ricóvero. ~ temperature sbalzo della temperatura. ~ razgovor na nešto vòlgere il discorso su qcs. skršiti rompere. sklonost propensione (per) f. sklopiti congiungere. cucinare. (za budućnost) prossimo. ~ oči chiudere gli occhi. ~ s motkom salto con l’asta. nascosto. skratiti abbreviare. balzare. ~ (zbirki) collezionista m. ~ u vis salto in alto. propenso. skriven adj. skraćeno radno vreme orario m ridotto. šta sam ja Bogu skrivio? che male ho fatto? ništa nisam skrivio non ho fatto niente di male. aver colpa (di qcs. modestamente. skučen adj. rendersi colpevole. di nascosto. prirodna ~ predisposizione f. ristretto. stroncare. ~ sa kreveta saltar giù dal letto. 490 . skorašnji (za prošlost) recente. complesso m. disposizione f. fare un salto. limitato. skupiti. skupljač raccoglitore m. riunirsi. ~ u vodu tuffo in acqua. skuvati cuocere. prossimamente. ~ na noge scattare in piedi. ~ ugovor stipulare un contratto. skup (sastanak) gruppo m. skuvati se cuocersi. ridurre. biti ~ lenčarenju tende all’ozio. costoso. sklonište rifugio m. skloniti scostare. skriviti tr. a caro prezzo. skijaški ~ salto con gli sci. skupljati v.sklon S sklon adj. abbreviato. skupo adv. ~ s pravog puta smarrire la strada. skroz adv. sviare. serrare. skok salto m. ja skokom a on okom è prontissimo a ogni mio cenno.

slan adj. slagati méttere insieme. similmente. costosìssimo. saporito. successione f. seguente. similare. conforme. salato. (u gramatici) concordanza f. dolce. delizioso. simile. slatke reči parole melate. glorioso. festuca f. celebre. slagati se essere d’accordo. gloriosamente. slaviti festeggiare. salso. pasta f. slavno adv. slava gloria f. slavina rubinetto m. (podudaranje) corrispondenza f. slabovid adj. krv mi se sledila u žilama sento gelarmi il sangue nelle vene. slamka pagliuzza f. rassomigliante. porre in ordine. slati mandare. slama paglia f. débole. skupocen adj. davljenik se za slamku hvata chi affoga s’attacca a ogni spino. fievolezza f. slavo. sladoled gelato m. sledeći adj. sledeći successivo. ~ sa nečijim mišljenjem essere della stessa opinione. slediti gelare.) soave. slaba struja corrente f a bassa tensione. slabost debolezza f. prezioso. inviare. slabiti indebolire. ghiacciare. ~ put la prossima volta. gracile.sledeći ~ ćeš mi to platiti me la pagherai cara. i ~ (i sl. fragile. gracile. slično adv. volar giù. slezina milza f. celebrare. slatkiš dolce m. sladak adj. slabašan adj. mlatiti praznu slamu bàttere l’acqua nel mortaio.). sladak san sonno saporito. slavuj usignolo m. spedire. sled séguito m. slastan adj. sličan adj. carino. seguen- S 491 . ~ s mesom pancetta f. slast dolcezza f. (fig. slap cascata f. gustoso. (fig. ~ kao rogovi u vreći star come cane e gatto.) to mu je slaba strana questo è il suo debole. ne slažem se s tobom non sono del tuo parere. squisito. di vista debole. render débole. successivo. slaganje composizione f. comporre. deboluccio. slavenski adj. skupština riunione f. sleteti scéndere a volo. sličnost somiglianza f.) e sìmili (e sim. rassomiglianza f. assemblea f. krsna ~ festa del santo patrono di famiglia. skupocenost preziosità f. famoso. slediti se gelarsi. slanina lardo m. slavlje festa f. slavan adj. slab adj.

pukim slučajem per puro caso. slepo adv. slovenski adj. slikovnica libro m illustrato. ako ~ se per caso. per caso. libero. frattura f. slepoočnica tempia f. (u knjizi) illustrazione f. sloj strato m. arte f pittorica. sloboda libertà f. složno adv. slučaj caso m. ciecamente. nervni ~ esaurimento nervoso. evento m. casualmente. ritrarre. figuratamente. armonìa f. slikanje pittura f. concordemente. slučajno adv. eventualità f. slikar pittore m. cieco. veliko ~ (lettera) maiuscola. slep adj. rotto. composto. sloga concordia f. se per caso. accordarsi. (pro- past) rovina f. slušalac ascoltatore m. slina saliva f. spezzato. rompere. slikovit adj. unione f. slika immagine f. slovo lettera f. in armonia. slobodno adv. slediti seguire. pittoresco. (portret) ritratto m. sasvim ~ per puro caso. sloveno. quadro m. fotografare. fotografia f. slovenački adj. složen adj. eventualmente. sletanje atterraggio m. venir a un accordo. slepac cieco m. (iz nosa) moccio m sg. accidentale. je li ~ ? è permesso? ~ ! avanti! slog sillaba f. malo ~ (lettera) minuscola. slučajnost casualità f. za svaki ~ per ogni caso. slučajan adj. fusione f. 492 . slomiti spezzare. casuale. u slučaju da nel caso che. društveni ~ strato della società. slobodan adj. slikarstvo pittura f. alla cieca. složiti se convenire. slikovito adv. po sluhu a orecchio. a occhi chiusi. sluga servo m. ~ put la pròssima volta. slonovača avorio m. accordo m. falda f. fallimento m. slivanje confluenza f. complesso. sluh udito m. slon elefante m. u svakom slučaju in ogni caso.slediti S te. slom rottura f. slomljen adj. andar dietro a. ni u kojem slučaju in nessun caso. slikati se fotografarsi. slikati dipingere. liberamente. discesa f a volo. zaštitni ~ rivestimento m. sloveno.

sistemazione f. ~ kao primer servire d’esempio. smanjiti se diminuire. avere il permesso di. ridicolo.. sistemare. sluzav adj. ~ vožnje senso m di percorso.. smelo adv. službenik impiegato m. in modo ridicolo. smatrati se considerarsi. smeti potere. tenersi per. sme li se? si può? smem li Vas zamoliti da . ritengo che. coraggio m. grohotom se smejati rìdere rumorosamente. usiljen ~ riso forzato. smetati disturbare. bruno. slušati ascoltare.smetati slušalica (telefonska) ricevitore m. tehnička ~ servizio tecnico. ufficiale. d’ufficio. miscela f. smejati se ridere. smanjena vidljivost riduzione di vista. ~ slatko rìdere di cuore. služite se! favorisca! ~ vojsku prestar servizio militare. immondizie f pl. smer direzione f. posizione f. ne ~ non dovere.. smatram da. cuffia f. smešno adv. smestiti situare. smatrati considerare. audace. pucati od smeha ridere a crepapelle. zdravstvena ~ servizio sanitario.. smena turno m. ~ misu celebrare la messa. (fig. immediatamente.. glasan ~ riso rumoroso.) a tavola. kanta za ~ secchio m della spazzatura. ko se zadnji smeje najslađe se smeje ride bene chi ride l’ultimo. smeštaj collocamento m. senso m. služba servizio f. audacia f. ufficialmente. smanjiti diminuire.) sreća mu se smeši la fortuna gli arride. slutnja presentimento m. smelost ardimento m. mucoso. na smenu a turno. smeće spazzatura f. subito. coraggiosamente. smeh riso m. ritenere. smeđ adj. službeno adj. ~ za stolom servire (qn. smeo adj. crédersi. nije mi do smeha non ho punto voglia di rìdere. incomodare. ridotto. služiti servire. . diminuito. coraggioso.. smesa mescolanza f. ridurre. ludo ~ spericolato. slušaj! ascolta! senti! slutiti presentire.. S 493 . smanjen adj. smesta adv. ispasti ~ rendersi ridicolo. služben adj. smešak sorriso m. stare al servizio (di).. pomoćna ~ servizio ausiliare. smešiti se sorridere. marrone. installare. smešan adj. sistemarsi. posso chiederla il favore di . smestiti se prendere alloggio.

significato m. smrtni slučaj caso di morte. fetore m. energia f. snažan adj. potenza f. lezzo m. gledati smrti u oči trovarsi in faccia alla morte. snaja nuora f. stupiti na snagu entrare in vigore. snežan adj. grudva snega palla f di neve. rabbuiarsi. u prenesenom smislu in senso figurato. far congelare. fetente. ~ vetra forza del vento. briga me za to ko za lanjski sneg non me ne importa. smrznuti se gelare. smrdljiv adj. smrznuti gelare. metter giù. imbrogliato. confuso. sneško belić uomo m di neve. fetido. pre- 494 . smetnuti deporre. micidiale. sneži nevica. smreka ginepro m. forte. snabdeti se (čim) provvedersi di qcs. mortale. smotra rivista f. con forza. confusamente. congelarsi. oscurarsi. stordito. smeteno adv. smrviti sbriciolare. smrad puzzo m. smokva fico m. policijske snage forze di polizìa. svom snagom a tutta forza. snimanje il fotografare m. calmo. sneg neve f. non ha senso. tranquillo. snaga forza f. smrtni greh peccato mortale. po snegu sulla neve. nasilna ~ morte violenta. smrknuti se farsi buio. smisao senso m. ingegnoso. vigore m. farsi notte. smrtni udarac colpo mortale. vigoroso. rassegna f. snažno adv. smola resina f.smeteno S oprostite što Vam smetam scusi se la disturbo. osuditi na ~ condannare a morte. smrklo mi se pred očima mi si offuscò la vista. smrtni neprijatelj nemico mortale. smušen adj. nema smisla non vale la pena. snimak foto f inv. smog nebbia f nera. radna ~ mano d’opera. smiren adj. smrt morte f. pada ~ cade la neve. sméttere. smrtan adj. ~ s uma non tener conto (di). nevoso. puzzolente. duboko ~ surgelare. snabdeti fornire. snalažljiv adj. umreti prirodnom smrću morire di morte naturale. ~ motora potenza del motore. smrtonosan adj. bled ko ~ pàllido come un morto. mortale. snežni pokrivač manto di neve. nevica. coperto di neve. snežiti nevicare. (sklonost) interesse f. u pravom smislu nel senso proprio.

camera f. sorta sorta f. succoso. sobrio. voćni sokovi succhi di frutta. splav zattera f. spašavanje salvataggio m. registrazione f. sopstven adj. sparan adj. chiatta f. soliter grattacielo m. solido. spavaća ~ camera da letto. gustoso. di (da) camera. specijalan adj. S 495 . dvokrevetna ~ camera a due letti. spis atto m. documento m. radna ~ studio m. speciale. solidarnost solidarietà f. scattare. dnevna ~ soggiorno m. ridurre (cenu). fusione f. salute f. poverljiv ~ atto riservato. morska ~ sale marino. som siluro m. spavanje il dormire m. ~ kao top dormire come un ghiro. ricuperare. lista f. snimati fotografare. specifico. méttere in salvo. (fig. in modo solido. sniziti abbassare. qua- lità f. (leš) cremare. snop fascio m. soba stanza f. sočan adj. kuhinjska ~ sale da cucina. da letto. spavaća kola carrozza letti. spisak elenco m. specie f inv. ~ za primanje stanza da ricévere. sos salsa f. spavaći adj. sok succo m. spasitelj salvatore m. sonno m. socialista. specijalizovati se specializzarsi. spletka intrigo m. macchinazione f. socijalistički adj. soffocante.spletka sa f. da notte. spavati dormire. solidan adj. spašavati v. sobni adj. snimiti. solidaran adj. jednokrevetna ~ camera a un letto. spakovati imballare. incisione f. spaliti bruciare. proprio. spavaća soba camera da letto. spajanje l’unire m.) serio. solidamente. fodero m. ~ u prizemlju stanza terrena. spava mi se ho sonno. ricupero m. so sale m. soko falco m. spasiti se salvarsi. spasiti salvare. sugo m. registrare. biti u sosu trovarsi in imbarazzo. socijalizam socialismo m. solidario. spanać spinacio m. solidno adv. sugoso. salotto m. falcone m. collegamento m. pieno di succo. afoso. distruggere col fuoco. (ukusan) saporito. spas salvezza f. specifičan adj. spavaćica camicia f da notte. spasiti. solidale.

urtare col piede (in). spreman adj. spojiti se unirsi. spokojan adj. calmo. ~ put strada laterale. destro. (elektr. spretno adv. saper far tutto. spomenuti menzionare. ni za šta nije ~ buon a nulla. disposizione f. approntare. collegare. spomen memoria f. esteriore m. sprat piano m. risolutezza f. d’accordo. od sporedne važnosti di secondaria importanza. disposto. apprestare. quite.) contatto. spojiti unire. ~ vara l’apparenza inganna. eletkrična ~ za domaćinstvo elettrodomèstico m. kuhinjske sprave arnesi m pl. spoj congiunzione f. u ~ na a (in) ricordo di. sprijateljiti se fare amicizia. secondario. sporo adv. all’esterno. giuntura f. connessione f. congiungersi. tardo. contatto m. raccordo m. sporedan adj. tranquillo. abile. magazzino m. ~ cenu robi ridurre il prezzo.spljoštiti S spljoštiti render piatto. spotaći se inciampare (in). spontan adj. di fuori. spremiti se prepararsi. vredan spomena degno di menzione. doći ~ venire dal (di) fuori. da cucina. méttersi d’accordo. sprečiti impedire. spoljašnost esteriorità f. sporazumeti se accordarsi. spor adj. sporazumno adv. sposobnost capacità f. collegamento m. 496 . sportivo. sportista sportivo m. macchina f. idoneo. al di fuori. strumento m. sprečen adj. sporazuman adj. abilità f. kratki ~ corto circùito. ricordo m. impedito. spustiti abbassare. sprava apparecchio m. abile. spomenik monumento m. abilmente. ~ za vojsku abile al servizio militare. di (dello) sport. d’accordo. spontaneo. spretan adj. spremiti preparare. ~ sobu fare la stanza. sporazum accordo m. spolja adj. capace. ostacolare. ricordare. connettere. siamo intesi. ~ za sve capace di tutto. spremište deposito m. accessorio. sportski adj. lento. sposoban adj. pronto. fare i preparativi. spremnost prontezza f. mi smo se sprazumeli ci siamo messi d’accordo. sport sport m inv. nominare. spianare. lentamente. gimnastičke sprave attrezzi gìnnici.

srednja škola scuola media. ima više sreće nego pameti ha più fortuna che giudizio. (o avionu) atterrare. srčan adj. argentino. srazmeran adj. cordialmente. vergognoso. (prosečan) mediocre. di (del) mezzo. fortunato. voleti nekoga svim srcem amare uno di tutto cuore. proporzionalmente. biti srećne ruke esser fortunato. u sred srede proprio nel mezzo. felicità f. čovek bez srca uomo senza cuore. Srećan put! buon viaggio! Srećna Nova godina! buon anno! roditi se pod srećnom zvezdom nascere sotto buona stella. srebro argento m. to je ~! è una vergogna! sramotan adj. sramiti se vergognarsi. di mezzo. srdžba ira f. medio. méttere in órdine. meno male. srdačnost cordialità f. luda ~ gran fortuna. ~ rod (genere) neutro. per fortuna. srdačno adv. sreća fortuna f. srčani zalistak valvola del cuore. ~ svoje prilike sistemare le proprie cose. ardito. vergognosamente. srednji adj. nel mezzo. affettuoso. d’argento. na sreću (srećom) per fortuna. centrale. srećno adv. svako je kovač svoje sreće ognuno è artéfice della propria fortuna. sreda mercoledì m. malvolentieri. sramota vergogna f. ~ finansije sanare le finanze. središnji adj. srčana mana vizio cardìaco. avere vergogna di. srebrn adj. srce mi se cepa mi si schianta il cuore. ~! buona fortuna! in bocca al lupo! srećom adv. lupanje srca batticuore m. srazmerno adv. srećan adj. fortunatamente. affettuosità f. nemam srca da to učinim non ho coraggio di farlo. srce cuore m. srediti ordinare. cordiale. sramotno adv. teška srca a malincuore. srednje uvo orecchio medio. ko rano rani dve sreće grabi le ore della mattina hanno l’oro in bocca. središte centro m. collera f. čovek srednjih godina S 497 . vergognoso. kolo sreće ruota della fortuna. sraman adj. srebrnast adj. felice. u sredini al centro. coraggioso. kamo sreće! magari! sva ~ per fortuna. srdačan adj. proporzionale.srednji spustiti se (di)scéndere. sredina mezzo m.

sredstva mezzi m pl.. osnovna ~ capitale m fisso. medioevale. (o zgradi) crollare. costante. fermo. simile. stadion stadio m. srodstvo parentela f. mediterraneo. Srednji vek Medio evo. (železnička) stazione f (ferroviaria). continuamente. lekovito ~ sostanza f medicinale. staložen adj. srna capriola f. star di casa. di (degli) alloggi.. tronco m. prevozno ~ mezzo di trasporto. costantemente. Sredozemlje Mediterraneo m. stablo albero m. valere. staklenik serra f. serbo. srušiti se cadere a terra. di continuo. stajati stare in piedi. srž midollo m. abitante in. equilibrato. branco m.). srp falce f. srednjevekovni adj. ~ pitanja il nocciolo (o il vivo) d’una questione. stelo m. ~ za naočare lente f. 498 . stan alloggio m. sredstvo mezzo m. dimorare. stabljika fusto m. stambeno naselje abitato m. brušeno ~ vetro smerigliato. vitreo. (koštati) costare. stado gregge m. benzinska ~ distributore m di benzina. sresti incontrare (qcn. sempre. srednja vrednost valore medio. di vetro. stanarina affitto m. staklen adj. demolire. posato. stanica (autobuska) fermata f. stanovati abitare.. srušiti rovesciare. staja stalla f. srodan adj. stalno adv. medievale. congenere. sresti se incontrarsi (con). stalan adj. srkanje il sorseggiare m. stambeno preduzeće impresa alloggi. sa stanom u. standard standard m. srpski jezik lingua serba. sredozemni adj. stanar inquilino m. staklo vetro m. casa f. stanovište punto di vista. permanente. srpski adj.. ~ za život mezzi di sussistenza. stabilan adj. stakleni ormar vetrina f. s ovog stanovišta sotto questo aspetto. kako stoji stvar? come stanno le cose? ovo ti odelo stoji dobro questo vestito ti sta bene. srknuti prendere un sorso (di). abbattere. appartamento m. sigurnosno ~ vetro di sicurezza. d’alloggio.srednjevekovni S (sredovečan) uno di mezza età. stambeni adj. stabile. stakleni predmeti vetri m pl. stabile.

starost vecchiaia f. antico. ~ u red méttersi in fila. stav posizione f. vanredno ~ stato eccezionale. staromodan adj. mi preme. più vecchio. stalo mi je do toga ci tengo. finanze f pl. starosedelac indìgeno m. stas statura f. viottola f. anziano. ~ brat fratello maggiore. starati se curarsi (aver cura). stato di servizio. ~ dobar glas acquistar S 499 . statut statuto m. porre. staratelj curatore m. periodo d’alunnato. radni ~ ruolo di anzianità. start start m inv. nije mi stalo non me ne importa. ratno ~ stato di guerra. biti u stanju essere capace di.steći stanovnik abitante m. di bella statura. autòctono m. capo m. partenza f. vecchio. starački adj. pripravnički ~ tirocinio professionale. (zaustaviti se) fermarsi. steći tr. posa f. aborìgeno m. (prestati) cessare. a qn. ottenere. condizione f. acquistare. finansijsko ~ situazione economica. stanje stato m. senile. porsi. starinski adj. abitanti m pl. ~ sin il figlio maggiore. banchina f. bancarotta f. stasit adj. razredni ~ professore principale. stariji adj. anzianità di lavoro. drugo ~ (trudnoća) stato interessante. stariti invecchiare. da vecchio. staza sentiero m. fuori di moda. po starosti per órdine di età. gdje smo stali? dove siamo rimasti? stoj! ferma! stani malo aspetta un po’. conseguire. to ga je skupo stajalo l’ha pagata cara. ~ u pogon méttere in azione (o in moto). ~ život na kocku méttere la vita a repentaglio. ~ čije poverenje guadagnar la fiducia di qn. starica vecchia f. tutore m. stanovništvo popolazione f. stati méttersi. staviti méttere. staž pratica f. starešina superiore m. esser in grado di. ~ nekome nešto do znanja far sapere qcs. zauzeti ~ assùmere un atteggìamento. robusto. stečaj fallimento m. ~ sve na kocku rischiare il tutto per tutto. condizione f. status stato m. guadagnare. starac vecchio m. pitaće te starost gde ti je bila mladost ti chiederà conto della tua giovinezza. m’importa. star adj. pod ~ in (nella) vecchiaia. trkačka ~ pista f. pešačka ~ marciapiede m. provvedere a.

na čelu stola a capotàvola. scalinata f. stipendija borsa m di studio. poreska ~ tasso m. stjuardesa hostessa f inv. stradati andare in rovina. stenovit adj. stolica sedia f. ventre m. ~ i trepet terrore. imati ~ razloga aver mille ragioni. centinaio m. giungere. stimulativan adj. stog. pudore m. u velikom stilu in grande stile. terribilmente. stotina cento m. ~ ruku strìngere la mano. u strahu su velike oči la paùra ingrossa il perìcolo. stomak stòmaco m. stimolante. bez straha senza paura. strah paura f. sospirare. književni ~ stile letterario. rimaner vìttima di una disgrazia.stegnuti S buona fama. pedata f. stići arrivare. je li stigao? è arrivato? stid vergogna f. stepenište scale f pl. tavolino m. prvog stepena di prima istanza. stornirati stornare. u najvišem stepenu al sommo grado. scalino m. ravna stopala piedi piatti. stoga adv. stovarište depòsito m. capitare. magazzino m. stideti se vergognarsi. stepa steppa f. stolar falegname m. vergognoso. ~ me je ho paura. tirare. stogodišnjica centenario m. ~ puta sam ti to pokazao! te l’ho detto mille volte! ~ mu muka accidenti! per Bacco! sto tàvola f. roccioso. stenjati gémere. stolnjak tovaglia f. annullare. ~ ruku stringere la mano. (stepenica) gradino m. stena roccia f. perciò. raggiungere. sto num. stoni adj. ~! è un orrore! strahovit adv. ~ slame pagliaio m. timore m. sram te bilo! vergógnati! stidljiv adj. fallire. or- 500 . stegnuti stringere. kamatna ~ tasso m dell’interesse. ~ tenis tennis da tavolo. stoka bestiame m. di (da) tavola. stopa orma f. stisnuti stringere. quindi. ~ sena mucchio m di fieno. rupestre. prostreti ~ fare la tàvola. iz ovih stopa subito. pisaći ~ scrivania f. ~ me je mi vergogno. ići čijim stopama seguire le orme di qn. stih verso m. timido. strahota orrore m. comprimere. cento. stepen grado m. stopalo pianta del piede m. restringere. iz straha od per paura di. stil stile m.

telesna ~ (telohranitelj) guardia del corpo. grattare. strm adj. strela freccia f. jaka ~ corrente ad alta tensione. ripido. (u knjizi) pagina f. spaventoso. strast passione f. terribile. stran adj. (hrkati) ronfare. stranac straniero m. strog adj. di dietro. stražnji adj. stranka partito m. professionale. severo. izgubiti ~ perder la pazienza. appassionato. ripidamente. strmoglaviti precipitare. fucilazione f. slaba ~ corrente a bassa tensione. esperto m. posteriore. paziente. straniero. terribile. trofazna ~ corrente trifase. straža guardia f. stražnjica il sedere m. estero. precipitare. stručnjak specialista m. strpljenje pazienza f. specializzato. severamente. strogo adv. s druge strane dall’altra parte. lato m. strpljivo adv. biti na straži esser di guardia. scosceso. crollare. sa svih strana da tutte le parti. strastveno adv. strovaliti se stramazzare.struja ribilmente. rigoroso. (na trenici) grattugiare. strpljiv adj. (električna) ~ corrente (elettrica). strašan adj. fianco m. saetta f. stric zio m. strugati raschiare. rigorosamente. monofazna ~ corrente monofase. passionato. erto. spaventoso. strašni sud giudizio universale. počasna ~ guardia d’onore. strana parte f. imati strpljenja aver pazienza. strina zia f. strmo adv. terrore m. streljati fucilare. strašno adv. dardo m. streljanje il tirare m. struja corrente f. ~ poverljivo riservatìssimo. naizmenična ~ sorrente alterna- S 501 . forestiero m. s jedne strane da una parte. strava spavento m. appassionatamente. con pazienza. stravičan adj. stranica pagina f. russare. na stranu in disparte. sa strane di fianco. stručno adv. stražariti esser di guardia. stručan adj. pazientemente. strastven adj. terribilmente. stražar guardia m. strelac tiratore m. tremendo. šalu na stranu scherzi a parte. forestiero. professionalmente. in modo spaventoso.

destino m. drugostepeni ~ tribunale di prima.strujanje S ta. in fondo. uzak ~ stretto di vita. stubac colonna f. stvarno adv. zemljani ~ vaso di terracota. stvoriti creare. sud (posuda) vaso m. realmente. stvar cosa f. studio studio m. fatale. suglasnik consonante f. sudski izvršitelj ufficiale giudiziario. u stvari in realità. pozvati na ~ chiamare in tribunale. secco. urto m. ~ u štrajk entrare in sciòpero. sudelovati partecipare. effettivamente. tribunale m. fare un paso. goniti nekoga sudskim putem procèdere per via giudiziaria contro qn. suvo grožđe uva passa. sudbina sorte f. vrhovni ~ corte suprema. 502 . in realtà. knjizi) rubrica f. sudar scontro m. ~ u brak maritarsi. disciplina f. stvaralaštvo forza f creativa. suggerire. studirati studiare. ~ u takmičenju partecipare a una gara. parere m. to nije moja ~ non è cosa che mi riguarda. reale. sud giudizio m. stvaran adj. krivični ~ tribunale penale. sudska medicina medicina legale. sugerisati tr. sugestija suggerimento m. marciare. sudbonosan adj. stupati camminare. subota sabato m. vita f. sudski adj. prvostepeni. student studente m. giudiziale. creativo. sudija giudice m. (mišljenje) giudizio m. sudska zabrana sequestro giudiziario. ~ u vezu entrare in relazione. ~ ide svojim tokom la cosa procede regolarmente. subjekt soggetto m. suv adj. po mom sudu secondo me. subotom il sabato. struk (stas) statura f. suvi kašalj tosse secca. seconda istanza. (u novinama. arbitro m. prender parte (a). opinione f. struka specialità f. ~ na snagu entrare in vigore. ~ postupak procedura. ventura f. collisione f. pređimo na ~ veniamo al fatto. stub colonna f. figura f. sudnica tribunale m. giudiziario. suditi giudicare. stvorenje creatura f. ići protiv struje andar contro corrente. stvaralački adj. stupiti tr. tako je želela ~ la fortuna volle così. in sostanza. struktura struttura f. krvni sudovi vasi sanguigni. ~ napred farsi avanti. strujanje circolazione f.

suprotan adj. sunčani adj. di sole. suma somma f. opposizione f. brutale. vanitoso. (interesa) conflitto m. sunce moje! tesoro mio! suncobran parasole m. suprotno adv. sospetto. contrario. sunčana strana parte esposta al sole. sunčati se méttersi al sole. superioran adj. vrtni ~ ombrellone da giardino. rovinare. al tramonto. superiore. precipitarsi. (fin) sottile. fosco. biti u suprotnosti sa contrastare a. suknja gonna f. sospettare. soleggiato. brodo m. pri zalasku sunca al cader del sole. competitore m. susedan adj. sumoran adj. rozzo. fine. fallimento m. raffontare. suparnik rivale m. sukcesivno adv. solare. dubbio. cupo. u sumrak sul far della sera. sujetan adj.susedan suvi žig timbro a secco. sumrak crepuscolo m. suncokret girasole m. suočiti mettere a confronto. minestra f. ombrellino m. ~ se sa situacijom affrontare la situazione. nema sumnje da non c’e dubbio che. sumnja dubbio m. sukobiti se venire a conflitto (con). scontro m. prendere un po’ di sole. delicato. avversario m. suprotnost il contrario m. bez sumnje senza dubbio. sukob urto m. suhomesnat adj. survati se precipitare. sunčanica colpo m di sole. ~ dan giornata di sole. na suncu al sole. successivamente. sumpor zolfo m. suptilan adj. sunce sole m. sumnjati essere in dubbio. sujeveran adj. tetro. surov adj. collisione f. sospettoso. mini ~ minigonna. sumnjičav adj. supa zuppa f. suhomesnata roba salumi m pl. supruga moglie f. vicino. supstanca sostanza f. opposto. doći u ~ venire a conflitto (con). contrasto m. sumnjiv adj. al contrario. sfacelo m. aspro. izlagati se suncu esporsi al sole. ~ časovnik orologio solare. rùvido. superstizioso. sunčan adj. susedni S 503 . suprug marito m. sunovrat rovina f. sunđer spugna f.

ristretto. ~ treći dan ogni tre giorni. susedski adj. svadbeni adj. farsi giorno. secco. ~ dan ogni giorno. suton crepuscolo m (serale).susedski S narodi i pòpoli finìtimi. inutile. secco. alberggiare. di ogni giorno. ići kome u ~ andare incontro a qn. ognuno. svadbena haljina (venčanica) veste nuziale. lagrima f. àrido. ciascuno. svakodnevno adv. suša siccità f. u svako doba a tutte le ore. sutradan il giorno dopo. u suštini in sostanza. sušiti asciugare. ~ uveče domani sera. sve adj. ~ poklon regalo di nozze. dobrosusedski odnosi rapporti di buon vicinato. di tutti. sospèndere. ~ jedno te jedno sempre la stessa musica. ~ čas ogni momento. essenziale. suteren sotterràneo m. ~ mu je rekao gliene ha detto tante. u ~ sul far della sera. roniti suze versare le lacrime. po svaku cenu a qualunque costo. eccedente. svadba nozze f pl. na svaki način in ogni modo. di nozze. senz’altro. frenarsi. svanuti intr. diventar secco. slučajan ~ incontro casuale. in ogni modo. combattere. sutra adv. limitato. spuntare (detto del giorno). suzdržati se trattenersi (da). ciascuno. di tutto. biti u svađi s kim essere in collera con qn. contesa f. suspendovati tr. sa suzama u očima con le lacrime agli occhi. ~ najbolje! i migliori auguri! tanti auguri! to je ~ ecco 504 . svakodnevni adj. ogni. susret incontro m. quotidiano. sušan adj. suvlasnik comproprietario m. sužen adj. svako dobro! ogni bene! svako prn. tutto. susnežica nevischio m. astenersi. di (da) vicinato. superfluo. domani. svaki adj. suzbiti tr. suvišan adj. svačiji adj. u ~ sul far del giorno. arido. suza lacrima f. svađati se litigare. svanuće lo spuntar del giorno. sostanza f. in fondo. sicuro. svađa litigio m. suštinski adj. di ognuno. seccare. ~ bolje sempre meglio. e adv. svakako adv. in ogni caso. aggiornare. ogni giorno. suze radosnice lacrime di gioia. sostanziale. suština essenza f. suvoparan adj. reprimere. svašta prn. sušiti se asciugarsi. ~ više sempre più. ~ ujutro domattina.

svet mondo m. fosforescente. lucido. (u motoru) candela d’ accensione. maiala f. svesno adv. tračak svetla filo di luce. oborena svetla riflettori abbassati. del mondo. svi adj. splendore m. svemoćan adj. non m’importa. consapevole. svejedno adv. sveća candela f. svideti se. svetlo luce f. svetao adj. (lučki) lanterna f. svedočiti testimoniare. come una relìquia. četiri strane strane i quattro punti cardinali. luminoso. svetlost luce f. cosciente. luminoso. (krmača) troia f. svila seta f. svilen adj. mandar luce. mondiale. scintillante. svezak fascicolo m. porco m. cosmo m. svečan adj. svećica candeletta f. svekar suòcero m. džepna ~ lampadina tascabile. S 505 . certificato m. svečanost solennità f. onnipotente. prete m. svelare. svestran adj. svetleti risplendere. scintillare. svetlucati intr. festivo. solenne. luminoso. svetlucav adj. fa lo stesso. to mi je ~ per me è indifferente. doći na ~ venire al mondo. svekrva suòcera f. attestazione f. svedočanstvo testimonianza f. ugledati ~ dana nascere. universo m. svetinja cosa sacra. fanale m. neonska svetla luce al neon. collegare. svetlosni adj. svetionik faro m. luccicare. sveštenik sacerdote m. tutti. chiaro. universale. brillare. svinja maiale m. svežanj fascio m. svezati legare. svetleći adj. attesare. di luce. svemir universo m. svetsko prvenstvo campionato mondiale. svetiljka lampada f. attestato m. di seta.svinja tutto. svedok testimonio m. svež adj. svest coscienza f. svestan adj. festa f. conscio. svedočenje testimonianza f. svetac santo m. izneti na ~ mettere in chiara luce. (skorašnji) recente. svetla boja colore chiaro. ne sviđa mi se non mi piace. di propòsito. zadnje ~ fanele m. volume m. sviđati se piacere. tomo m. fresco. čuvati kao svetinju custodire qcs. svetski adj. svečano odelo àbito festivo.

albeggiare. svugde adv. dappertutto. vostro. svirač musicista m. svinjetina carne di maiale. sc + e. intento m. svirep adj. svojeglav adj. crudele. u tu svrhu allo scopo di. ~ čiju pažnju na što rivolgere. richiamare l’attenzione altrui su qcs. šah-mat scac506 š comatto m. svršiti finire. dappertutto. svojevoljan adj. caratteristica f. svrha scopo m. fine m. terminare. šakom i kapom a . svojstvo qualità f. ~ na klaviru pianista m. mio. loro. tuo. svrab prurito m. f ili m. držati koga u šah poziciji tenere uno in scacco. svojina proprietà f. atroce. ~ kod koga fermarsi (da). condurre a fine. svući se spogliarsi. i. ~ na violini violinista m. meta f. u. a suo tempo. volontario. di propria mano. držati u šaci tenere in pugno. a tale scopo.svinjac porca f. šahovska daska scacchiera f. prender l’alloggio. scacchistico. š. togliersi da dosso un vestito. svrbeti sentir prurito. šahista scacchista m. proprio. šaka pugno m. š Š. svuda adv. šah (igra) scacchi m pl. svojeručno adv. svoj adj. svako se češe tamo gde ga svrbi ognuno si gratta dove gli prude. svratiti visitar di passaggio. ~ ljudi poche persone. sci + a. šafran zafferano m. sve u svoje vreme ogni cosa a suo tempo. igrati ~ giocare a scacchi. svojom rukom di propria mano. sviće spunta il giorno. testardo. capriccioso. svota somma f. šačica pugnetto m. šahovski adj. o. suo. si fa giorno. nostro. in ogni luogo. svitati intr. concludere. e prn. svirati suonare. svinjac porcile m. ~ na klaviru suonare il pianoforte. svojevremeno adv. capriccioso.

burlarsi di qn. aprilska šala pesce d’aprile. bez šale senza scherzo. incantévole. an- š 507 . šara misto di vari colori. mormorando. šaren adj. ~ u kockama zùcchero in quadretti. raggomitolarsi. šansa probabilità f. colorato. šapatom adv. šećerna repa barbabiètola f. nemoj se ~! non scherzare! šalter sportello m. grazioso. on ne zna za šalu con lui non si scherza. multicolore. šećerna bolest diabete m. per scherzo. diventar matto. šarm fascino m. šepav adj. šenuti perdere il cervello. zoppicare. šeprtlja abborraccione m. mormorio m. bisbigliando. šaptač suggeritore m. šarmantan adj. podići šator piantare la tenda. šampon sciampo m. šepati intr. udariti nekome ~ appioppare un schiaffo a qn. attrativa f. šampinjoni funghi m pl. šampion campione m. uscir di senno. scherzoso. šamar schiaffo m. zoppeggiare. nije mi do šale non ho voglia di scherzare. šapa zampa f. šećer zùcchero m. di zucchero. šašav adj. rannicchiarsi. šef capo m. sordito. ščepati afferrare. impazzire. ~ u prahu zùcchero in pólvere. šaljivo adv. balordo. variopinto. incanto m. šćućuriti se accoccolarsi. (fig. vrag je odneo šalu non c’è più da scherzare. šator tenda f.šepuriti se profusione. spumante m. šaljiva priča barzelletta f. šaptati sussurrare (all’orecchio). šaljiv adj. scemo. affascinante. in scherzo. šapat sussurrio m. leggiadro. comico. scalzacane m. zoppo. šal scialle m. šećerni adj.) šaka jada tutto avvilito. sussurrando. šegačiti se scherzare. u šali per scherzo. scherzosamente. šampanjac sciampagna f. branca f. zbijati šalu scherzare. bisbiglio m. šala scherzo m. šepuriti se pavoneggiarsi. šaljivčina burlone m. šaliti se scherzare. zoppicante. (ureda) capoufficio m. buffone m.

pun ko ~ pieno zeppo. (plod) melograna f. šetnja passeggio m. šiljast adj. ići u šetnju andare a passeggio (o a spasso). pogled se širi po polju l’occhio spazia sul campo.) pokazati kome ~ far le fiche a qn. roba široke potrošnje gèneri di largo consume. spruzzare. passeggiata f. širok adj. appuntito. šibaj! vàttene! šibica fiammifero m. esagono m. (miris) diffondersi. esteso. širom adv. ~ neslogu seminar discordia. širi se glas corre voce. šest num. sédici. šezdeset num. šestog jula il sei luglio. širenje allargamento m. zavrnuti kome šiju tirare il collo a qn. distendere. padella f. široko adv. bacchetta f. šikara macchia f. largamente. ~ nos naso affilato. šipak (bot. šesnaest num. stecca f. šetati passeggiare. šetalište passeggiata f. šija nuca f. šerpa tegame m. barra f. sesto. boscaglia f. šibati bacchettare. ~ lažne glasine spargere (mettere in giro) notizie false. slamnati ~ cappello di paglia. šestar compasso m. dim) uscire con ìmpeto. u ~ sati alle sei.) sve u ~ tutto spiano. aguzzare. sedicesimo.šerif š dar superbo. šesti num. (plamen. ~ sveta per tutto il mondo. ampio. passeggio m. (vrat) collo m. širina larghezza f. aguzzo. nije ~ nego vrat è la stessa cosa. fustigare. puntato. širiti se allargarsi. decimosesto. širiti allargare. distendersi. dilatarsi. a punto. estensione f. šiljiti appuntare. (fig. šerif sceriffo m. šifra cifra f. šešir cappello m. šišanje taglio m dei capelli. apice m. andare a passeggio. sei. estendersi. (otvoren) spalancato. ~ ruke aprire le braccia. šikljati intr. frusta f. u širinu in largo. largo. ševa allòdola f. sessanta.) melograno m. širokih pogleda dalle larghe vedute. (fig. vasto. 508 . šestostran adj. šesnaesti adj. (vesti) propagarsi. (tečnost) zampillare. šipka stranga f. šiba verga f. estesamente. šiljak punta f. frustare.

školovanje studi m pl. škoditi nuocere. večernja ~ scuola serale. školovan adj. fare danno. škrt adj. istruzione f. danas nema škole oggi non c’è scuola. škrgutati intr. štapić bastoncino m. šiti tr. šolja tazza f. scricchiolare. stampare. spia f. šnicla scaloppina f. špijun spione m. qualche cosa. špijunirati spiare. avaro. scossa f. školjka conchiglia f. cucire. corti. školovati se far gli studi. škola scuola f. srednja ~ scuola media. canna f. šljunak ghiaia m.štaviše šišarka galla f del cipresso. digrignare i denti. per di più. šofer (vozač) autista m. škodljiv adj. anzi. šmrkavac moccione m. šivaća mašina macchina f da cucire. sloboda štampe libertà di stampa. škrtost avarizia f. che? che cosa? ~ je? che c’è? ~ ti je? che hai? ~ ćemo sada? che facciamo ora? štab comando m. školska godina anno scolastico. školarina tassa f scolàstica. skijaški ~ bastoni per sci. školski zadatak compito in classe. qualcosa. šišati tagliare i capelli. špediter spedizioniere m. špageti spaghetti m pl. školovani ljudi persone colte. šljiva prugna f. škrtac avaro m. cassa f. š 509 . di (della) scuola. suva ~ prugna secca. štaviše adv. ~ na rečima scarso a parole. šta prn. dannoso. škripati intr. šorc calzoncini m pl. štand banco m. stand m inv. šok choc m. špric siringa f (per le iniezioni). šlem (kaciga) casco m. izostati iz škole assentarsi dalla scuola. škrinja scrigno m. šok-soba sala di rianimazione. šivaći adj. bilijarski ~ stecca f di biliardo. nocivo. škorpija scorpione m. osnovna ~ scuola elementare. školovati far studiare. štagod adv. šlag panna f montata. školski drug compagno m di scuola. da cucire. pasti do prosjačkog štapa ridursi in miseria. štap bastone m. ~ vožnje scuola di guida. štampa stampa f. pohađati školu frequentare la scuola. školski adj. visoka ~ scuola superiore. štampati tr. šišati se farsi tagliare i capelli.

štuka luccio m. svantaggio m. nocivo. štrajk sciòpero m. šugav adj. sussurro m. šurovati macchinare. šupljina cavità f. dar dei pizzicotti. štedeti risparmiare. dei boschi. forestale. economico.) ~ posao affare ingrato. štucati singhiozzare. švorc adj. mormoreggiare. (fig. (za potkolenicu) parastinchi m pl. frascheggiare. senza un quattrino. štrajkovati intr. šteta danno m. mormorio m. šupalj adj. scabbioso. štošta prn. štetan adj. šund scarto m. šturo adv. šuma bosco m. difendere. vuoto. dannoso. intendersela con qn. šumar guardaboschi m inv. boscoso. cavo m. cavo. šuškati intr. štivo brano m (di lettura). aridamente. na moju štetu a mio danno. šušanj fruscio m. (segretamente). štipati pizzicare. economo. rognoso. šumiti rumoreggiare. economicamente. šupa capannone m. nadoknaditi štetu risarcire dei danni. štedljivo adv. štednjak fornello m economico. švercer contrabbandiere m. frusciare. što adv. stupiti u ~ entrare in sciòpero. štipaljka pinzette f pl. magazzino m. špric spruzzatore m. sussurrare. scioperare. štitnik (za kolena) ginocchiera f. parecchio. (za veš) molletta f da bucato. foresta f. (kod raka) pinza f. šteta! peccato! pretrpeti štetu soffrire danno. ~ pre quanto prima. štititi proteggere. (za injekcije) siringa f.štedionica š štedionica cassa f di risparmio. štene cane m gióvane. vuoto m. 510 . šunjati se strascinarsi (di nascosto). štoperica cronometro m. proceniti štetu stimare un danno. šteker (utikač) spina f elèttrica. šunka prosciutto m. šumovit adj. šum rumore m. štedljiv adj. tettoia f. naneti štetu kome fare danno a qn. šumski di (da) bosco.

tajanstveno adv. takav adj. clandestino. in quel tempo. tajno adv. kakav otac. u ~ čas nello stesso momento. tajna segreto m. registarska ~ targa f. segreto. all’ora precisa. ~ za crtanje tavoletta da disegno. tavoletta f. ~ preseka punto d’intersezione. javna tajna segreto di pulcinella. quadro m. esattamente. tajnost segretezza f.takav T T. precisamente. taban pianta f del piede. t (ti) f ili m. tajanstven adj. allora. to prn. clandestino. ~ čokolade tavoletta di cioccolata. segretamente. tabela tabella f. tačka punto m. il medésimo. poveriti tajnu confidare un segreto. misterioso. tajan adj. moj sat ide ~ il mio orologio è preciso. ~ množenja tavola f pitagorica. occulto. t. ravni tabani piedi pianti. ta. čuvati tajnu tenere un segreto. u tom slučaju in tal caso. ~ zarez punto e virgola. tačan adj. tablica tabella f. automobilska instrument ~ cruscotto m. t. taj. tajiti tener segreto. tačno! proprio così! tada adv. occulto. in quel momento. označiti tačkama punteggiare. tabor campo m. segreto. misteriosamente. kad-tad o prima o poi. u tajnosti in segreto. mrtva ~ punto morto. tadašnji adj. nascóndere. tajni sastanak convegno segreto. (isti) lo stesso. ~ i ~ il tale. tačno adv. giusto. (školska) lavagna f. otkriti tajnu svelare un segreto. tajni adj. di nascosto. tabla (ploča) tavola f. tale. toga i toga dana il giorno tale. tableta compressa f. d’allora. esatto. pregovori su došli na mrtvu tačku le trattative sono giunte a un punto morto. codesto. preciso. mistero m. (vremenski) puntualmente. držati u tajnosti tener segreta una cosa. ~ T 511 . tajno glasanje votazione segreta. di quel tempo. (vremenski) puntuale.

di cannone). tata babbo m. taman adj. taster tasto m. taxi m inv. taložiti depositare. tènero. tenebre f pl. deposito m. pure. cosidetto. tašt adj. 512 . (osećaj mere) tatto m. talas onda f. tama oscurità f. oslobođen od takse esente da tasse. tamnica carcere m. po taktu. tanjir piatto m. tane palla f. lasciar come sedimento. di talento. ~ gore lassù. prigione f. tako mi Boga! per Dio! takođe adv. taložiti se formare depòsito. tenebroso. tako adv. taština (ispraznost) vanità f. oscuro. pieno di tatto. pieno di sé.takmičar T sin quale il padre. tamnocrven adj. talmente. fosco. anche. sottile. dellicato. tanan adj. tarifa tariffa f. sottile. in tal modo. talac ostaggio m. tapeta carta da tappezzerìa f. tamo adv. tapšati bàttere sulla spalla a qn. carinska tarifa tariffa doganale. gràcile. rivestimetno m. lì. tastiera f. buio m. ~ reći per così dire. davati ~ battere il tempo. tempo m. takt battuta f. talog sedimento m. taknuti toccare. così. takmičar competitore m. taksa tassa f. eccetera (ecc. veliki ~ maroso m. taksista tassista m. talentovan adj. in quel luogo. tondino m. ~ dolje laggiù. tale il figlio. ~ kako così così. vanitoso. tenue. tanak adj. i ~ dalje (itd. vano.). taktičan adj. (pljeskati rukama) applaudire. papa m. di carnagione scura (o bruna). altrettanto! takozvani adj. tapkati pestare i piedi. tènue. u taktu in cadenza. takmičenje competizione f. calpestare coi piedi. ~ da sicché. proiettile m (di fucile. talent talento m. imati takta esser uomo di tatto. prijatno! ~ hvala ~! buon appetito! ~ grazie. flutto m. tamnoput adj. gara f. tanjirić piattino m. ingegno m. po tarifi secondo la tariffa. talasati se ondeggiare. scuro.) e così via. ~ je! bene! baš ~ proprio così. obložiti tapetama tappezzare le pareti. tambura specie di mandola. là. tašta suòcera f. tašna borsa f. tast suocero m. taksi tassi m inv. fine. tanker cisterna f. rosso scuro.

teletina (carne di) vitello m. tegoban adj. (trajati) durare. nebesko ~ corpo celeste. tek adv. televizija televisione f. (curiti) colare. del corpo. televizor televisore m.) di te. fluire. per telefono. ~ dnevnik telegiornale m. appena. teći (reka ili voda) scórrere. telo corpo m. faticoso. tehnologija tecnologìa f. tehničar tecnico m. saporitamente. grave. ~ što appena (che). fluido. teatralan adj. on govori jedno ~ isto dice sempre le stesse cose. tekući adj. te pron. anno in corso. te conj. di vitello. corporale. (obučavanje) corso di addestramento. televizijski adj. tekstilni adj. tehnika tecnica f. teatar teatro m. che. telegram telegramma m. u zdravom telu zdrav duh mente sana in corpo sano. tako ~ così . tegame m. (acc. tekuća voda acqua corrente. telefonska govornica cabina f telefonica. zako- T 513 . scorrévole. ~ razgovor telefonata f. televisivo. telesno oštećenje lesione fìsica. telesni adj. tekst testo m. ~ račun conto corrente. teatrale. tečno adv. ~ juče soltanto ieri. (prolaziti. tečan adj. tavan soffitta f. tehnički adj. teleće pečenje arrosto di vitello. bure curi la botte cola. o vremenu) passare..) ti. appetitoso. on te se ne seća lui non si ricorda di te. saporito. ~ u boji televisione a colori. gustoso. telefonico. liquido m. telefonski adv. ora quello. telefonski adj. tečnost fluidità f. tessile m. Tehnički fakultet Facoltà d’ingegnerìa. tekstil (proizvodi) tessili m pl. tečaj (kurs) corso m.. penoso. e. Sava teče u Dunav la Sava sbocca nel Danubio. nisam te video juče no ti ho visto ieri.) gledati ko ~ u šarena vrata rimaner a bocca aperta. gustosamente. tekuća godina anno corrente.telo tava padella f. teleći adj. reka teče kroz grad il fiume passa per la città. gravoso. ed. telefonirati fare una telefonata. (samo) soltanto. telefonare. (gen. (fig. isključiti ~ spegnere il televisore. telefon telefono m. ~ ovo ~ ono ora questo. uključiti ~ accèndere il televisore. tecnico. solaio m. tele vitello m.

na temelju toga in base a questo. terapija terapìa f. stretto. tepih tappeto m. tema tema m. temelj fondamento m. teror terrore m. ~ list pòlizza di carico. teskoban adj. iz temelja radicalmente. difficilmente. tesnac stretto m di mare. teoretico. confortare. a fare qcs. teret carico m. teretni adj. vivace. teorija teoria f. testament testamento m. fondarsi. temeljito adv. teorijski adj. tenis tennis m inv. a fondo. teniser giocatore di tennis. tematico. test m inv. na temelju zakona a norma di legge. testenina pasta f. terorizam terrorismo m. temperament temperamento m. testo pasta f. terasa terrazza f. testera sega f. teško adv. di carico. base f. con 514 . ~ automobil autocarro. teritorija territorio m. ispitati ~ sondare il terreno. živeti kome na teretu vivere alle spalle di qn. troškovi idu na vaš ~ le spese sono a vostro càrico. fizikalna ~ fisioterapìa f. temeljan adj. građevinski ~ terreno edilizio. pasta sfoglia. tendenciozan adj. bez temelja senza fondamento. teren terreno m. termostat termòstato m. temeljiti se basarsi. teorema teorema m. angoscioso. tematski adj. radicalmente. terati cacciare. tešiti (nekoga) consolare qn. tenor tenore m. calotta f crànica. dovesti koga u ~ méttere alle strette. peso m. porast temperature sbalzo di temperatura. ~ lišće germogliare. temperamentan adj. test saggio m. di terreno.tema T nodavno ~ corpo legislativo. calmare. ~ mak na konac spìngere una cosa agli estremi. termin termine m. temperatura temperatura f. fondamentale. ~ voz treno merci. stoni ~ tennis da tàvolo. pieno di temperamento. ~ nekoga na nešto stimolare qn. tesan adj. tenk carro m armato. affanoso. lisnato ~ sfoglia f. ~ šalu scherzare. tendenzioso. termometar termòmetro m. Gibraltarski ~ stretto di gibilterra. terenski adj. teme cocùzzolo m. tepsija padella f.

tipičan adj. a mala pena. plodno ~ suolo fèrtile. pesante. tiranski adj. ne tiče se tebe non ti riguarda. težina peso m. spìngere. prèmere. težak adj. tj. con calma. kad pomislim na ~ T 515 . grobna ~ silenzio sepolcrale. tišina silenzio m. silenziosamente. accosto. tetiva corda f. ~ meni! povero me! ~ tebi! guai a te! teškoća difficoltà f. quieto. što se toga tiče a proposito di questo. ostacolo m. govoriti nekome na ti dare del tu. comprìmere. = to jest cioè. vale a dire. težnja aspirazione f. teška industria industria pesante. ~ do. tetoviranje tatuaggio m. terra f. tim (ekipa) squadra f. (mučan) difficile. ti prn. tu. ticati se toccare. quiete m. ti prn. tipicamente. con difficoltà. tirànnico. ti. ~ mi je mi trovo male.) (odnositi sé) riguardare. sottovoce. questo. tikvica zucchina f. s ~ con questo. pamučna ~ tessuto di cotone. sottovoce. (štampati) stampare. tranquillo. (fig. tîm prn. tiho adv. tigar tigre f. per questo. (jedva) a stendo. aspirare. teza tesi f inv. tetovirati se tatuare. tik adv. težiti tendere. silenzioso. gubi ~ pod nogama gli vien mancando il terreno sotto i piedi. tiskati tr. ~ čovek caràttere diffìcile. ~ poraz una severa sconfitta.to fatica. tkanina tessuto m. biće ~ sarà difficile. doktorska ~ tesi di làurea. ~ gubitak (una) grave perdita. s teškom mukom con grande fatica. tendenza f. sa svim ~ con tutto ciò. tezga banco m. tih adj. vunena ~ tessuto di lana. ciò. ~ uz vicino. calmo. tikva zucca f. dat. (miran) placido. svilena ~ tessuto di seta. tiha voda bregove valja acqua quieta rovina i ponti. mišićno ~ tessuto muscolare. punjene tikvice zucchine ripiene. tinjati intr. ardere senza fiamma. tlo suolo m. duro. tìpico. panno m. što se mene tiče quanto a me. tetka zia f. tipično adv. tihim glasom a bassa voce. tendine m. con ciò. faticoso. tu non c’entri. to prn. ~ jest cioè. stoffa f. tiho! silenzio! govoriti ~ parlare sottovoce. tkivo tessuto m.

potom se ne parlerà a suo tempo. ~ sapun sapone di toletta. toliki adj. tollerante. continuamente. trag traccia f. trajno adv. tolerantan adj. pokretna ~ nastro di trasporto. tombola tombola f. ~ događaja corso degli avvenimenti. come se. durevolezza f.. tobože adv. striscia f. trajan adj. (fig.) investigare. ni traga od toga niente di tutto questo. transportni adj. trajati durare. in modo indolente. tragicamente.. tanto. ~ je fa caldo. caldamente. tragičan adj. traktor trattore m.. tona tonnellata f. (đačka) cartella f. top cannone m. ~ papir carta igiènica.toaletni T quando ci penso. izolir ~ nastro isolante. torta torta f. totale. toranj torre f. tanto grande. točak ruota f. tragično adv. tovariti caricare. toplo adv. tradizionale. toaletni adj. biti na tragu essere sulle tracce. essere di durata. isto ~ altrettanto. di continuo. tragico. totalan adj. koliko tanto. tradicionalan adj. ton tono m. tovar carico m. topao adj. u toku (ili tokom) dana nel corso della giornata. točiti versare. tonuti andare a fondo. caldo. traka nastro m. topot calpestìo m. toliko adv. caldo. topiti se fondersi. ~ troškovi spese di trasporto. durévole. tok corso m. trajnost durata f. trafika tabaccheria f. di toaletta. permanentemente. nema mu ni traga ni glasa è sparito senza traccia di sé. transport trasporto m. traljavo adv. rasprava je u toku il processo è in corso. toviti se ingrassarsi. caldo m. torba borsa f. corrente m. trajekt nave-traghetto m. topola pioppo m. quasi. di trasporto. toplina calore m.. tragedija tragedia f. stvar ide svojim tokom la cosa procede regolarmente. gluv kao ~ sordo come una campana.) spava kao ~ dorme come un ghiro. 516 . (zvonik) campanile m. male. ~ . o tom. (fig. tragati seguir le tracce di qn. ~ koliko treba quel tanto che ci vuole.quanto. affondare. sciogliersi. toplomer termometro m.

(plod) ciliegia f. goffo. trideset num. trebati aver bisogno (di). još bi nam to trebalo non ci mancherebbe altro. momento m. trčanje corsa f. trédici. loggiato m. terreno m erboso. trčati córrere. trinaest num. trenutan adj. ~ auto vettura da corsa. tresti se scuotersi. negoziare. trgovati commerciare (in). agitare. trkač corridore m.tropski tranzistor radio f portabile. trbuh ventre m. tresti scrollare. trenirati allenare. ~ po ~ tre a tre. momentaneamente. tražiti cercare. trn spina f. piazzale m. tri num. trkačka staza percorso della gara. sva ~ tutti e tre. podilaze me ~ mi vengono i brividi. attimo m. non ubriaco. trem portico m. trkački adj. sobrio. trkom di corsa. trezan adj. commerciale. essere in cerca. tromesečje trimestre m. pancia f. trg piazza f. trava erba f. trenje frizione f. trznuti far un movimento brusco. far mercato. andare di corsa. treperiti tremolare. trgovac commerciante m. tropski adj. attimo m. trom adj. treba bisogna. trenta. transistor m. in questo momento. fiacco. ~ konj cavallo da corsa. istantaneo. negoziante m. richiesta f. trapav adj. trecento. kositi travu falciare l’erba. tren istante m. trnci brividi m pl. in un lampo. trka corsa f. trista num. lento. traženje ricerca f. biti kome ~ u oku essere un pruno nell’occhio a qn. da corsa. trik trucco m. trenutak momento m. tropicale. atrio m. gallerìa f. trgovački adj. istante m. treba da znate dovete sapere. ~ s preponama corsa a ostàcoli. T 517 . momentaneo. trepavica ciglio m. mercantile. u ~ oka in un batter d’occhio. trener allenatore m. trešnja (stablo) ciliegio m. trećina un terzo m. tremare. treći adj. trgovina commercio m. trening allenamento m. terzo. trenutno adv. tre. ci vuole. scuotere. pesante. travnjak prato m.

~ za kim piangere qn. logoro. tuđinac forestiero m. triplicemente. tuga affanno m. tupo adv. ci. trougao triangolo m. soffrire. attristarsi. tući battere. tumarati vagare. triste. prostreti trpezu apparecchiare la tàvola. straniero m. trska canna f palustre. spuntato. putrido. ~ i tamo qua e là. pecchione m. sussultare. cordoglio m. truditi se affaticarsi. putrefatto. trpeza tàvola f. tržište mercato m. trošiti spendere. introdurre. trudnica donna incinta (o gravida). (podnositi) sopportare. ~ za zavičajem nostalgia f. strata f. picchiare. cacciar dentro. sa velikim trudom a gran pena. tup adj. piazza f. ottuso. ~ bogataš ricco sfondato. ~ pogled sguardo apatico. trudovi dolori m pl. tunj tonno m. d’altri. trut fuco m. na svoj ~ a proprie spese. tollerare. trpeti patire. tuđ adj. marcio.trostruko T trostruko adv. rissa f. fare delle spese. tumač interprete m. truli adj. mesto. (stran) straniero. truba tromba f. angoscia f. trubač trombettiere m. vi. trošan adj. (zgrada) cadente. turbina turbina f. sonatore di tromba. tuce dozzina f. trzaj scossa f. sus- sulto m. urtare. spiegare. tunnel m inv. bilo je truda i muke ci volle del bello e del buono. girellare. tući se battersi. consumato. uzaludan ~ fatica spreccata. fradicio. tugaljiv adj. mensa f. qui. ne vredi truda non vale la pena. sudski ~ intèrprete giudiziario. tučnjava zuffa f. estraneo. tu adv. là. fannullone m. girandolare. trošak spesa f. non tagliente. ottusamente. tunel galleria f. trud fatica f. trzati se scuotersi. del parto. degli altri. traforo m. percuotere. darsi premura. trudnoća gravidanza f. tugovati esser triste. tumačiti interpretare. turati spingere. na tuce a dozzine. stento m. putni troškovi spese di viaggio. pestare. šećerna ~ canna da zucchero. mestizia f. vodena ~ tur- 518 .

tužiti se lamentarsi (di). ići ~ školu andare a scuola. fortemente. ubica omicida f. ostinatamente. ~ šali per scherzo. tristemente. tužba accusa f. ~ koliko sati? a che ora? ~ suštini in sostanza. turpija lima f. triste. dare querela. moderare. ~ jednim udarcem dve muve pigliare due colombi a una fava. u prp. tvrd adj. in. u f ili m. turpijati limare. turista turista m. assicurare. suicidarsi. tvoji i tuoi. ~ podne a mezzogiorno. in fondo. turski adj. tvrdoglav adj. ~ kuvano jaje uovo sodo. ubilački adj. tuš (mastilo) inchiostro m. cosiddetto. tuš doccia f. convìncere. u. turìstico. rimbombo m. testardamente. s tvoje strane da parte tua. tuo. ubirati riscuotere. turnir torneo m. duro. querela f. hladan ~ doccia fredda. tvrđava fortezza f. ubiti se uccidersi. ubistvo omicidio m. forte. assassino m. raspare. solido. ~ vreme ammazzare il tempo. a. testardo. ubiti uccidere. tužan adj. ~ subotu sabato. U. tutnjava rombo m. turco. ubaciti gettar dentro. ~ vodič guida turìstica. tužilac accusatore m. incassare. afflitto. tvrdoglavo adv. U U. ublažiti calmare. tzv. ammazzare. tvoj prn.ublažiti bina idraulica. tvrdo adv. duramente. tužiti accusare. pokrenuti tužbu muovere causa. pokušaj ubistva tentato m omicidio. forte m. buttar dentro. togliersi la vita. uccisione m. turšija sottaceto m. micidiale. javni ~ procuratore della repubblica. turistički adj. tužno adv. (= takozvani) adv. U 519 . ubediti persuadere. ići ~ grad andare in citta. tutnjati rimbombare.

uceniti estòrcere. učestao adj. studio m. (nožem) dare una coltellata. udarati battere. učiniti fare. učionica classe f. ~ u glavu dare alla testa. učešće partecipazione f. ai quattro venti. affrettare. učitelj insegnante m. ubrzati accelerare. salvietta f. ubuduće adv. ~ vetra colpo di vento. udaja matrimonio m. rafforzare. udar colpo m. aspirare. rečeno učinjeno detto fatto. frequente. ricattare qn. ući entrare. distanza f. ~ u smeh scoppiare in riso. accelerato. udaljiti se allontanarsi. (nešto) studiare. ~ kaznu mitigare la pena. državni ~ colpo di stato. ~ u beg darsi alla fuga. ricatto m. kazneni ~ calcio di punizione. učen adj.ubod U alleviare. allievo m. licenziare da un ufficio. udariti dare un colpo. ~ uslugu fare un piacere. le membra). niski ~ colpo basso. effettuare. udaljenost lontananza f. (podučavanje) insegnamento m. alunno m. distante. učiti (koga) insegnare qn. presto. ud membro m. ubod puntura f. scostarsi. suze mu udaraju na oči gli vèngono le làcrime agli occhi. dotto. učenje lo studiare m. remoto. učvrstiti consolidare. rendere un servizio. ~ iz službe rimuovere da un impiego. ubosti pùngere. učenik scolaro m. najmanje što mogu da učinim il meno che possa fare. ~ pesnicama dare un pugno a qn. učinak effetto m. (ruke i noge) estremità f. fra poco. d’ora in poi. učiteljica insegnante f. ~ struje scossa f elèttrica. (pl. risultato m. ~ u oči dare nell’occhio. a un colpo. ~ nožem coltellata f. eseguire. ~ puls polso accelerato. ubrati cogliere. percuotere. uđite! avanti! pusti ga da uđe fallo entrare. biti na udaru esser esposto a un attacco. scostare. colpire. spesso. colpire. lontano. udahnuti inspirare. udovi pl. studente m. ubrzo adv. istruito. ucena estorsione f. jednim udarcem in un colpo. udaljiti allontanare. in futuro. urto m. ~ na sva zvona strombazzare qcs. udaljen adj. ~ taksu imporre una 520 . ubrzan adj. ~ od predmeta divagare dal tema. udarac colpo m. ubrus tovagliolo m.

estinto. udružiti se associarsi. (fig. ugled riputazione f. uglađen adj. ugasiti se spegnersi. ugađati v. ~ svetlo spègnere la luce. udvostručiti raddoppiare. fato m. udubina incavatura f. diventar grasso. udoban adj. aggiustare. ~ ekser u zid piantare un chiodo nel muro. udes destino m. udeo parte f. ~ milostinju dare l’elemosina. ~ temelj čemu porre le fondamenta a qcs. udovica védova f. contributo m. ~ o što urtare contro qcs.). sposarsi. imati udela u čemu partecipare a qcs. udariti se colpirsi. ugalj carbone m. udica amo m. agio m. udovoljiti rendere contento. unirsi. ugledati se seguire l’esempio di qn. soddisfare. (u zidu) nicchia f. hvatati na udicu pigliare all’amo. ugoditi. udenuti introdurre. comodo. udvarati se far la corte (a). drveni ~ carbone di legna. udati se maritarsi. ugledan adj. ~ svet aprire gli occhi alla luce. ~ nogu prèndere una storta al piede. infilare. annegare. polito. sorte f. ugledati scorgere. uglačan adj. udruženje associazione f. uglađeno ponašanje belle maniere. estìnguersi. comodamente. estìnguere. udebljati ingrassare. udaviti se affogare. notabile. ~ konac u iglu infilare l’ago. prestigio m. angolare. società f. ugašen adj. accomodare. udovac védovo m. uživati veliki ~ godere grande autorità. kuća na uglu casa all’àngolo. udesiti se acconciarsi. ugledna ličnost persona di riguardo. ugasiti spègnere. udžbenik manuale m scolastico. uglavnom adv. cavità f. udobno adv. uganuti stòrcersi. ~ žeđ spègnere la sete. (pripremiti) organizzare. ugaoni adj. corteggiare (qn. venire al mondo. avvistare. donare.) educato. udeliti dare. udobnost comodità f. ~ pečat apporre un sigillo. ragguardévole. U 521 . udisaj respiro m.ugledati se tassa. contentare. gentile. udesiti adattare. distinto. quota f. ugao àngolo m. in sostanza. spento. canto m. crédito m.

ugrožen adj. ujed morso m. esporre a pericolo. upala ušiju otite f. piacévole. ugristi se mòrdersi. uistinu adv. essere in trattative (per). ako te ja uhvatim! se mi capiti tra le mani! se mi vieni sotto! uhvatiti se pigliarsi. comodo. ovde mi je ~ ci sto bene. (plinom) asfissiarsi. tiraneggiare. ujediniti tr. catturare. ugovarati trattare (di qcs. soffocare. ~ maglu dàrsela a gambe. gradito. uniformare. in verità. combinare. insieme. pigliare. unutrašnje ~ orecchio esterno. ugriz morso m. unire. ugostiteljski adj. gradévole. unito. napetih ušiju tutt’orecchi.). effettivamente. kupoprodajni ~ contratto di vendita. ~ sastanak darsi un’appuntamento. povući koga za uši tirare gli orecchi a qn.). pattuìre. alberghiero. attaccarsi. piacevolmente. minacciato. grasso. (ubod) puntura f. ujedno adv.ugnječiti U ugnječiti schiacciare. contratto m. convenire.) negoziare (qcs. unificare. sedeti na ušima far finta di non sentire. sklopiti (zaključiti) ~ stipulare un contratto. ujednačiti tr. ~ o poklonu contratto di donazione. ingrassato. stipulare un contratto. ugušiti se soffocarsi. (u vodi) affogare. iglene uši cruna dell’ago. uguagliare. sono lieto. ugrejati se riscaldarsi. ugovoriti concordare. ~ bunu reprìmere una rivolta. načuljiti uši tendere gli orecchi. acchiappare. strangolare. osećati se ~ sentirsi a proprio agio. ujedinjen adj. otkazati ~ disdire un contratto. unificarsi. unificare. arrestare. ugroziti tr. ugodan adj. raskinuti ~ sciogliere un contratto. contentare (qn. ~ mi je mi fa piacere. interno. ujak zio m. nello stes- 522 . méttere a rischio. pareggiare. ugodno adv. ugovor accordo m. medio. ugrejati riscaldare. ugnjetavati opprìmere. ugristi mòrdere. ugojen adj. srednje. ujediniti se unirsi. davvero. gradevolmente. uhapsiti tr.). uvo orecchio m. ~ za jezik mòrdersi la lingua. Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) regno Unito. minacciare. klempave uši orecchie a sventola. spoljno. ugoditi compiacere (a qn. ~ na delu cògliere sul fatto. ugušiti tr. uhvatiti prendere. afferrare.

ukućanin coinquilino m. ukratko adv. la mattina. salire a bordo. totale. ukrštene reči parole incrociate. globale. domare. ulaženje entrata f. ukršten adj. ukočen adj. gustosamente. ukočiti tr.ulaženje so tempo. uklopiti tr. (fig. incrociato. ~ zabranjen è vietato l’ingresso. ukupan adj. ukinuti tr. ujesti tr. includere. incluso. juče ~ ieri mattina. ujutro adv. ukidanje l’abolire m. ingresso m. scostare. ukloniti tr. rubato. rimuovere. di mattina. ukusno adv. U 523 . ukopati tr. inserire. mansuefare. con gusto. uknjižiti tr. besplatna ~ biglietto gratuito. ukrotiti tr. seppellire.) prendere piede. ammo- nire. radicare. assicurare con un’ipoteca. togliere (o levare) di mezzo. persona di casa. inserito. ukočiti se irrigidire. complessivo. (u zglobovima) anchilosato. ukor rimprovero m. insomma. ukoriti rimproverare. rendere immobile. ulaznica biglietto m. ingresso m. entrata f. inserire. (u zemljišne knjige) iscrizione f ipotecaria. ujna zia f. slobodan ~ ingresso libero. bolire. uknjižba registrazione f. ukusan adj. in una parola. decorazione f. includere. ukrstiti tr. ukloniti se scostarsi. ukoreniti se metter radici. mordere. saporito. ukras ornamento m. interrare. ornare. gustoso. ukrcati se imbarcarsi. annullare. ulazak entrata f. ammonizione f. eliminare. ~ teškoće rimediare a una difficoltà. irrigidire. registrare. abolizione f. in breve. ukop seppellimento m. ukus gusto m. decorazione f. tutto insieme. irrigidito. decorare. dar di morso. irrigidirsi. ukrasiti tr. ukrašavanje l’ornare m. ulaz ingresso m. squisito. sepoltura f. ukupno adv. ~ televizor accendere il televisore. pas koji laje ne ujeda cane che abbaia non morde. ukraden adj. uklopljen adj. complessivamente. addomesticare. incrociare. uključiti tr. collegare.

umiljatost mansuetudine f. imati nešto na umu tener presente.). ultrakratki adj ultracorto. amabilità f. fare il pane. tranqullizzarsi. ruggire. stradale. ultimatum ultimatum m inv. (ribu) pescare. ~ strah incùtere spavento. gentilmente. vicolo m. intelletto m. collocare. ultrasònico. ~ od žeđi. ~ mnogo truda impiegare molta fatica.ulica U ulica via f. sfuggire. lož ~ olio combustibile. ben educato. uložiti investire.). ~ prigovor protestare. acquitarsi. per poco. a qn. uloga parte f. tranquillizzare. ~ za podmazivanje lubrifi- cante. umetnut adj. dimenticare. ridurre. ~ žalbu interporre appello. (u olovci) mina di ricambio. umiljat adj. 524 . smetnuti s uma scappare di mente (qcs. in modo civile. prendere un animale alla caccia. uličica viuzza f. umirati intr. ~ mnogo truda impiegare molta fatica. ultrazvučni adj. higijenski ~ assorbende igiènico. uloviti tr. uljudno adv. inserito. ulov retata f. civile. star estinguendosi. ~ na udicu prendere con amo. mansueto. acquietare. ulepšati tr. umile. maslinovo ~ olio d’oliva. inserire. ~ talasi radioonda f ultracorta. ulizica adulatore m. ulje olio m. carezzevole. ultravioletto. umanjiti tr. gentile. frapposto. leccazampe m inv. ulog deposito m. supporto m. uljez intruso m. ultraljubičast adj. diminuire. impastare. ridotto. esser presso a morire. versar dentro. umalo adv. dosade morir di sete. far più bello. quasi. sresti na ulici incontrar per via. uložak (u cipeli) soletta f interna. uljudan adj. umiriti se calmarsi. um mente f. riblje ~ olio di fégato di merluzzo. ultravioletti. umesiti tr. umiriti calmare. ~ ribe pesca f. ruolo m. di noia. interporre. scappare. render bello. umešati se introméttersi (in qcs. strada f. glavna ~ strada principale. leccone m. ulični adj. umaći intr. depositare. ulivati tr. ultraljubičasti zraci raggi m pl. diminuito. umanjen adj. umetnuti tr.

~ tome ciò nonostante. unutra adv. vantaggioso. divisa f. lucroso. ~ od tuge morire di crepacuore. presuntuoso. affaticarsi. fruttare bene. umetnička akademija accadèmia di belle arti. con misura. moltiplicare. attorno a. arrogante. umoran adj. interiore. affaticare. distruggere. uništen adj. ~ kao pas stanco morto. abituale. far progredire. dentro. prendere a nolo. umesto adv. unakaziti tr.) umereni pojas zona temperata. indietro. presuntuoso. unaprediti tr. primenjena ~ arte applicata. uokolo adv. malgrado. umoriti se stancarsi. lavamano m. umetnik artista m. conveniente. in uso. opportuno.uokolo umišljen adj. unajmiti tr. (geogr. umeren adj. univerzitet università f. unatrag adv. uprkos prp. in avanti. in luogo di. biti ~ esser reditizio. unutrašnji adj. deturpare. interno. prema uobičajenom secodno il sòlito. d’arte. umotati tr. affittare. involgere. uništiti tr. svečana ~ alta tenuta. dintorno. umoriti tr. intendersi (di). deformare. artistico. umereno adv. immaginario. opportunamente. di dentro. umesno adv. ministarstvo unutrašnjih poslova Ministero degli Interni. umestan adj. uniforma uniforme f. portare dentro. od sada ~ d’ora in poi. uobičajen adj. sterminare. usato. moderatamente. umor stanchezza f. umivaonik lavabo m. umetnost arte f. uništavanje distruzione f. noleggiare. moderato. unuka nipote f. affaticato. in dentro. stanco. umreti intr. ~ platiti pagare in anticipo. pieno di sé. unosan adj. biti ~ esser moderato. morire. all’intorno. sapere. distrutto. all’intor- U 525 . unapred adv. nonostante. umnožiti tr. tutt’intorno. uobražen adj. unuk nipote m. sfigurare. ~ prirodnom smrću morire di morte naturale. umetnički adj. uneti tr. vanitoso. prendere in affitto. promuòvere. umeti tr. anticipatamente. incartare. unaokolo adv. stancare. invece di. umiti se lavarsi.

impiegare. upozorenje avvertimento m. far paura (a). upotrebiti usare. sterzo m. con gli occhi pieni di lacrime. costante. uposliti occupare. uplašiti se spaventarsi. ja to ~ nisam znao non lo sapevo affatto. uplatiti tr. uostalom adv. upravljanje direzione f. del resto. uplakan adj. applicazione f. uporediv adv. upoznati se far conoscenza con qn.) pigliare. uporediti tr. upala infiammazione f. spaventato. upis iscrizione f. di qcs.) infiammarsi. in generale. upaljač accendisigaro m. ricordarsi (di). persistente. upozoriti tr. upaliti se (med. paragonare. uporno adv. accendino m. uplašiti tr. upoznati tr. immatricolazione f. uporedan adj.uopšte U no. uporan adj. costantemente. ~ u zamku cadere in trappola. upasti intr. upotreba uso m. insistente. uplitati tr. confrontare. ~ krajnika angina f. amministrare. uplašen adj. cadere in. uploviti entrare (in porto). upotrebljavati v. paragonàbile. upisati se iscriversi. per altro. uopšte adv. ~ nekome u reč interrompere qn. intrecciare. upotrebiti. impaurito. upit domanda f. ~ slepog creva appendicite f. tenere a mente. adoperare. impiegare. d’altra parte. parallelo. impiego m. upoređivati. uplata pagamento m. cader dentro. (koga u šta) implicare. governare. ići ~ andare in giro. upravljač (na autu) volante m. upornost renitenza f. upitni adj. ad altri. (fig. za upotrebu a uso (di). generalmente. interrogativo. avvertire qn. spaventare. upaliti tr. upamtiti tr. domandare. far la conoscenza (di). accendere. pertinaccia f. impaurirsi. (vozilima) il guidare m. guidare. upecati pescare. ~ u oči dar nell’occhio. pagare. 526 . servirsi di. upravljati intr. upitati tr. upala mu sekira u med gli è caduto il cacio sui maccheroni. izvan upotrebe fuori uso. ostinatezza f. registrazione f. ~ koga s kim far conóscere qn. ~ pluća polmonite m. ostinatamente. uprava direzione f.

regolarmente. zakonska ~ decreto legge. ~ tako proprio così. biti ~ u nešto essere informato di qcs. tenersi in equilìbrio. recapito m. usavršiti se perfezionarsi (in). uručenje consegna f. isolamento m. bene in órdine. equilibrato. uputstvo avviamento m. usijan adj. usavršiti tr. coordinare. solo. costituzione f. uredništvo redazione f. urednik redattore m. usko adv. uskoro adv. proprio. U 527 . uskočiti intr. apparecchio m. useliti se prendere alloggio. cospirare. includere. sistemare. uređaj impianto m. istruzione f. decreto m. organizzazione f. incadescente. urlati. uskratiti rifiutare. méttere in ordine. ordinatamente. conformare (con). méttersi in cammino. ordinato. ~ za upotrebu manuale di uso. aspirare. uredno adv.) usijana glava testa calda. urlare. avviarsi. malgrado. upropastiti tr. usisivač aspiratore m. solitario. spezzettare. aspirapólvere m inv. privare (qn. upravo adv. installazione f. saltar dentro. dispositivo m. sistemazione f. regolato. regolare. fra poco. comprendere. uredba regolamento m. nonostante. usavršavanje perfezionamento m. usidriti se ancorarsi. usisati. urlikati intr. uravnotežen adj. upropašten adj. usitniti tr. uređenje ordinamento m. strettamente.uskratiti upravnik direttore m. uredan adj. perfezionare. usaglasiti tr. upućen adj. urediti ordinare. upreti tr. usamljenost solitudine f. avviato. uravnotežiti se equilibrarsi. uputiti se incamminarsi. ured ufficio m. uprkos adv. usisavati tr. urotiti se congiurare. inviato. stručno ~ perfezionamento professionale. distruggere. (pogled) fissare lo sguardo (su). consegnare. uručiti tr. appunto. rovinato. rovinare. uskladiti tr. (fig. usamljen adj. arroventato. esaltazione f. uračunati tr. urok incantesimo m. isolato. ushićenje entusiasmo m.

render felice. uspravan adj. ~ grada in mezzo della città. usporiti tr. ~ poslovne odnose allacciare relazioni d’affari. (ben) riuscito. memoria f. usprotiviti se opporsi. učiniti uslugu (kome) fare un favore (a qn. vietare. a viva voce. usmeno adv. fallire. riuscire. ugristi se za usnu mordersi le labbra. montar su. in mezzo a. puna ~ (čega) boc- 528 . uspavanka ninnananna f. (iron. serviziévole. dobar ~! buona fortuna! uspešan adj. buon esito m. di passata. pasquale. usput adv. verbalmente. nel mezzo di. avviare. sotto condizione. labbretto m. uz ~ a condizione di. usluga servizio m. usporen adj.Uskrs U di qcs. indirizzare. salato. favore m. uslov condizione f. riuscir male. di passaggio. usmeriti tr. ~ i pismeno a voce e in scritto. uspešno adv. verticalmente. oralmente. con buon successo. usred prp. doživeti ~ avere successo. negare. rallentato. uspeti se ascéndere. stabilire. ~ telefonsku vezu stabilire una comunicazione telefonica. ritardare. uspostaviti tr.) medveđa ~ un favore da cani. uspravno adv. uspeo adj. verticale. usrećiti tr. uspeti intr. costituire. rallentare. uspon salita f. ~ korak rallentare il passo.). ascesa f. verbale. premuroso. tra parentesi. usmeni adj. diritto. aver buon successo. ~ zime nel mezzo dell’inverno. usoljen adj. uspostavljanje costituzione f. ne ~ non riuscire. uslovno adv. uspomena ricordo m. ~ za uslugu servizio recìproco. ristabilimento f. efficace. salire. uspeh successo m. Uskrs Pasqua f.). uskrsnuti risórgere. proibire. usporeno kretanje moto ritardato. odbiti uslugu rifiutare un favore. usna labbro m. sa slabim uspehom con scarso successo. s odličnim uspehom con ottimo risultato. dirìgere. diritto. uspavati se addormentarsi. usta bocca f. za uspomenu in memoria (di). uskršnji adj. nije mi ~ mi è fuor di mano. uslužan adj. ~ ispit esame orale.

foce f. ustanovljenje fondazione f. od ~ di ~ di bocca in bocca. inserire. pogana ~ lingua f velenosa. ustupiti tr. ustanak insurrezine f. ustati alzarsi. ruggire. (primiti) accettare. partita f. cedere. ente m. ~ iz zatvora evàdere. costituzionale. bez utehe senza conforto. utikač spina f. ~ naviku contrarre un’abitudine. consolante. (uzeti pod svoje) adottare. ustaliti fissare. effetto m. ušni adj. ustrajati perseverare. innestare. stabilizzare. far cessione. fondare. ustav costituzione f. utisnuti tr. metter foce. conforto m. utešiti se consolarsi (di). confortante. uši orecchi m pl. istituire. accogliere. darsi alla fuga. appropriato. utemeljitelj fondatore m. usvojiti (prisvojiti) appropriarsi. istituzione f. statuto m. infiggere. uticati intr. utešiti tr. uteći intr. čini ~ fa l’effetto. utisak impressione f. influente. ušće sbocco m. U 529 . autorévole. ustavan adj. ušteda (ušteđevina) risparmio m. aver influenza. ustanik ribelle m. fondato. ustručavati se esitare. rivolta f. abbonacciarsi. uticaj influenza f. ustanoviti fondare. utešna nagrada premio di consolazione. uticajan adj. imprimere. ustanova istituzione f. utakmica gara f. fudbalska ~ partita di calcio. resistere. accettato. utemeljen adj. utaknuti tr. consolidare. istitutore m. ušna školjka padiglione dell’orecchio. sboccare. persistere. uštedeti tr. usuditi se osare. perméttersi (di). ~ od stola alzarsi da tàvola. costituzione f. utešan adj. prendere la libertà. (vršiti uticaj) influire. ustupak concessione f. uteha consolazione f. prema ustavu conforme alla costituzione. titubare. usvojen adj. Dunav utiče u Crno more il Danubio sbocca nel Mare Nero. sollievo m. utemeljiti tr.utisnuti cata. uticanje sbocco m. costituire. risparmiare. consolare. di orecchio. narodni ~ insurrezione popolare. levarsi. statutario. scappare. utihnuti calmarsi.

uz prp. correr dentro. accanto a. ~ jedno te isto sempre il sòlito ritornello. di séguito. uveravati tr. uvreda offesa f. uvećan adj. ~ obalu lungo la costa. trovarsi (o sentirsi) offeso. ~ to (adv. uvod introduzione f. constatare. di sera.) inoltre. uzalud adv. apprezzare. uzak adj. calmare.utočište U utočište rifugio m. uvoz importazione f. utroba visceri m. utovar caricamento m. condur dentro. uzajamni adj. uverenje convinzione f. reciprocamente. uvući introdurre. inutile. uzaludan adj. fissato. uvezen adj. uvesti tr. importato. rimaner indolenzito. uzastopce adv. d’importazione. d’introduzione. presso. vanamente. (svedočanstvo. uvažavati tr. uvozni adj. (morska) baia f. ~ žeđ cavare la sete. uvrediti se offendersi. ~ ostalo oltre al resto. uvodni adj. uveče adv. compètere. offendere. insulto m. budite uvereni stia sicuro. insu. utrnuti intorpidirsi. ~ ista pesma siamo alle sòlite. 530 . uvući se introdurrsi. uvrediti tr. assicurare. all’insu. uveriti se accertarsi. mùtuo. la sera. utorak martedì m inv. convincersi. consolidare. ~ članak articolo di fondo. pl. uski krug ljudi cìrcolo ristretto di persone. uvala valle f. caricare. successivamente. utvara fantasma m. utoliti tr. ~ osmeh sorridendo. stabilire. convincere. utrčati intr. stretto. potvrda) certificato m. vicino a. stimare. ~ vetar contro vento. ingrandire. utopiti se annegare. ricóvero m. affogare. appassire. recìproco. insultare. entrare in corsa. assicurato. introduttivo. utovariti tr. uvoziti tr. invano. utrkivati se córrere a gara. vano. ritirare. convinto. imbarcare. oltre a questo. sempre. ingrandito. quietare. gareggiare. uvis adv. uvećati tr. uvek adv. golfo m. persuaso. utvrđen adj. introdurre. importare. uvenuti intr. uveren adj. uzajamno adv. angusto. in alto. fissare. utvrditi tr.

elevato. ritirarsi. prendere. uzviknuti intr. uzburkan adj agitato. coltivazione f. uzdati se fidarsi di. regnare. sublime. uzdignuti se innalzarsi. retrocedere. uzbudljiv adj. uzvik esclamazione f. uzor modello m. inquietarsi. eccitante. ~ koga na zub aver uno sulle corna. motivo m. (biljke) coltivare. uzdahnuti mandare un sospiro. in ascesa. e adv lungo. uzročan adj. ~ što za ozbiljno prendere sul serio qcs. di passaggio. causale. disturbare. uzrok causa f. eccitato. terribile. uzrečica intercalare m. uznemiren adj. uzvišen adj. (decu) educare. uzduž prp. ascesa f. orribilmente. in salita.užasno uzbrdica salita f. alto. elevarsi. uzburkano more mare agitato (mosso). uzgoj allevamento m. ~ što olako prendere qcs. uznemirivati tr. orribile. grido m. terri- U 531 . uzeti tr. aver fiducia in. uzrujati se eccitarsi. po uzoru sul modello (di). ~ maha dilargarsi. uznemirivati se inquietarsi. uzbuna allarme m. uzbrdo adv. agitazione f. salire. kako se uzme secondo il caso. agitare. agitarsi. disturbato. uzorak campione m. ~ od suza reprimere le lacrime. agitare. (životinje) allevare. uzgajati tr. užasan adj. provocare. uzgred adv. ~ i popreko per il lungo e per il largo. uzbuditi se eccitarsi. ~ budi rečeno (sia) detto tra parentesi. uzdisati intr. esemplare m. ~ što u obzir prendere in considerazione. užas orrore m. emozione f. causare. gemito m. uzrokovati tr. uzmaći intr. sospirare. uzvičnik punto m esclamativo. astenersi (da). ~ u zaštitu prendere sotto la propria protezione. agitato. esclamare. il perché m. contro corrente. uzdržati se mantenersi. uzrast statura f. agitato. užasno adv. sospirare. ragione f. nemojte se uznemirivati non si disturbi. uzbuđenje eccitazione f. alla leggera. uzdah sospiro m. uzvodno adv. ~ što u obzir tener conto di qcs. esempio m. uzbuditi eccitare. uzbuđen adj.

o di qcs. (putnički) carrozza f. ondeggiante. varenje digestione f. può darsi. vampir vampiro m. guastato. valjan adj. vajar scultore m. uživanje godimento m. vanredno izdanje edizione straordinaria. ondulato. avere un valore. užurbano adv. valjak cilindro m. vettura f vagone m. V 532 . užegao adj. uživati intr. varivo legumi m pl. V V. i tr. probabilmente. estrarre. ~ restoran vagone ristorante m. varati se ingannarsi. capace. varalica imbroglione m. vanredno stanje stato d’emergenza. rotolarsi. variti (probavljati) digerire. valuta valuta f. uživeti se (u što) immedesimarsi (con qcs. uže corda f. vanredno adv. valjano adv. (o moru) ondeggiare. ~ na vagi rubare sul peso. ako se ne varam se non sbaglio. ta nije ~ … non sarà mica … valjušak gnocco m. ~ suprugu tradire la moglie. godere (qcs. užina merenda f. ingannatore m. vakcina vaccino m. užurban adj.). bravo. (zavarivati) saldare a fuoco. valjati (vredeti) valere. frettoloso. valjati se voltolarsi. v. valovit adj. rullo m. V. vagon (teretni) vagone m. ~ od smeha scoppiare dalle risa. ingannare. oltre misura. eccezionale. ~ u igri barare. valjda adv. užitak piacere m. piacere m. straordinariamente. forse. v. ~ zub cavare (estrarre) un dente. (vu) f ili m. valente.uže bilmente. in fretta.). ne valja ti posao andiamo male. ondoso. straordinario. vađenje il cavare m. varati tr. vaga bilancia f. vanredan adj. vaditi cavare. per bene.

srednji ~ medio evo. kao grom iz vedra neba un fùlmine a ciel sereno. svako ~ tutte le sere. vatren adj. večera cena f. importante. chiaro. vazduh aria f.) ardente. vaš prn. ma. vaspitati tr. importante.) febbre f. vatrogasna kola veìcolo dei pompieri. ~ aparat estintore. già. vatromet fuochi m pl. večernje odelo àbito da sera. stari ~ l’evo antico. artificiali. večernja škola scuola serale. aereo. borgo m. appassionatamente. fugace. rilievo m. vatreno adv. adv. vazdušni adj. vegetacija vegetazione f. (požar) incendio m. illusione m. vazduhoplovstvo aviazione f. večeras adv. ardentemente. darsi aria (d’im- portanza). pompiere m. questa sera. vatrogasac vigile m del fuoco. fèrvido. eterno. cotone m. vedar adj. ben educato . večernji di questa sera. veče sera f. oproštajno ~ serata d’addio. važnost importanza f. vedrina serenità f. vasiona universo m. cenare.chiarezza f. aeronàutica f. igrati se s vatrom scherzare col fuoco. (patol. tormenta f. već 1. novi ~ l’evo moderno. vostro. vaza vaso m (da fiori). d’importanza. educare. vaspitanje educazione f. varnica scintilla f. serale. ogni sera. la maggior parte. di pompieri. Vaš Suo. večan adj. kratkog veka che ha poca vita. serata f. i intr. vatrogasni adj. većanje consiglio m.vek varka inganno m. duga veka di lunga vita. podložiti vatru attizzare il fuoco. vata ovatta f. ~ duha serenità dell’animo. discussione f. vek secolo m. vatra fuoco m. serenamente. vejavica bufera f di neve. u većini slučajeva nella maggior parte dei casi. 2. veće consiglio m. većina maggioranza f. vaspitan adj. di (da) fuoco. V 533 . cosmo m. važno adv. eternamente. (fig. praviti se ~ darsi delle arie. optička ~ illusione f òttica. vatreno oružje arma da fuoco. varoš borgata f. stasera. arioso. conj. važan adj. večerati tr. predškolsko ~ educazione prescolàstica. favilla f. rilevante. vedro adv. večno adv. sereno. vivace.

vertikalan adj. venčani poklon regalo di nozze. vešala forca f. generoso. fedelmente. odvodni ~ vàlvola di scarico. credibile. probabile. magnificare. ja u to ne verujem non ci credo. vena vena f. lieto. veslati intr. imponente. assai. verovatan adj. nozze f pl. ventilacija ventilazione f. Njegovo ~ Sua Maestà. verati se arrampicarsi. corriere m. glorificare. allegramente. grandioso. vernost fedeltà f. perpendicolare. ~ koga tèssere le lodi di qn. verovati crédere. vrlo je ~ è assai probabile. verbale. velemajstor campione m di scacchi. fede f. veran adj. verno adv. solenne. matrimoniale. verbalan adj. vesti tr. fidato. magnifico. leale. vera fede f. con fedeltà. sigurnosni ~ vàlvola di sicurezza. religione f. secolare. veličanstven adj. 534 . remare. venčati se sposarsi. generosamente. venac corona f. sportske vesti notiziario m sportive. širiti lažne vesti divulgare notizie false. veslo remo m. eterno. verticale. raskinuti veridbu rompere il fidanzamento. ~ od cveća corona di fiori. venuti intr. esaltare. languire. velikodušan adj. veselo adv. venčani adj. veličanstvo maestà f. velik adj. ~ u credere in. ampio. velikodušno adv. gioioso. veličina grandezza f. molto. usisni ~ vàlvola di aspirazione. venčati tr.vekovni V vekovni adj. fedele. veslač rematore m. veoma adv. veridba fidanzamento m. gioia f. grande. probabilmente. deperire. veselje allegrìa f. proširena ~ vena varicosa. sposare. na vesla a remi. veseo adj. objaviti veridbu annunciare il fidanzamento. verovatno adv. ventil vàlvola f. veličati tr. ricamare. ghirlanda f. ventilator ventilatore m. širiti vesti spargere notizie. veo velo m. appassire. venčani prsten anello matrimoniale. venčanje sposalizio m. vest notizia f. vesnik messaggero m. Velika Britanija gran Bretagna. allegro.

vid vista f. versato. (vidljiv) chiaro. esercitare. artificiale. Vi sg. vezan adj. vidik vista f. prekinuti veze s kim rompere i rapporti con qn. unire. u vezi s in relazione a.vikend vešalica attaccapanni m inv. venticello m. esparto (in) pratico (di). vešto adv. videti tr. veterina veterinaria f. allenare. schiamazzo m. maga f. veznik congiunzione f. appiccare. vetrobran parabrezza f. veduto. (iskusan) esperto. u vidu (čega) in forma (di). in modo visibile. strillare. vežbanje esercizio m. viđen adj. izgubiti s vida perder d’occhio. serpeggiante. destrezza f. (naviknut) abituato. sospendere. vidljivo adv. vez ricamo m. vetrovka giacca f da sport. osservare. vika chiasso m. esercitazione f. lei. vikend fine f settimana. con abilita. pratico. vetrić brezza f. veterinar veterinario m. visibilmente. ~ iz sveg glasa gridare a squarciagola. vežbati tr. skijaški vezovi attacchi m pl. relazione f. di (del) vento. addestrare. abile. vijadukt viadotto m. vikend kuća (vikendica) villetta f per V 535 . veduta f. veština abilità f. uspostaviti veze stringere relazioni. ~ čvor fare il nodo. vetar vento m. connessione f. vijugati se serpeggiare. abilmente. imati u vidu aver in vista. vi prn. ventoso. visibile. vežba esercizio m. vetrenjača mulino m a vento. vidra lontra f. legare. vešt adj. dovesti u vezu méttere in relazione. nema veze non c’entra. voi. veza legame m. veverica scoiattolo m. comunicazione f. ~ u pomoć chiamare in aiuto. con destrezza. legato. (spojiti) congiùngere. distinto. vijugav adj. gruccia f. appendere. veštica strega f. vetrovit adj. della vista. biti na vidiku essere in vista. vikati gridare. vešati tr. vedere. veštački adj. vičan adj. vezati tr. vetrovit adj. visibile. da vidimo vediamo (un po’)! fa’ vedere! vidljiv adj. vidan adj. addestramento m. capace. vidljivost visibilità f.

vlaga umidità f. kriza vlade crisi del gabinetto. crno ~ vino rosso. ~ most ponte sospeso. alto. sbirciare. (plod) visciola f. nadmorska ~ altitùdine sul livello di mare. ninfa f. ~ starac vecchio vivace. šumska ~ driade f. vitale. forcone m. vladati se comportarsi. viriti intr. pendere. spiare. (arhit. viši adj. vila villa f. visoki napon alta tensione. (ponašanje) comportamento m. visoko adv. visoki pritisak alta pressione. alto. regime m. visina altezza f. ni reči ~! non una parola di più! ne mislim ~ na to non ci penso più. in alto. vinuti se slanciarsi.vila V vacanze. (donja) mandìbola f. essere sospeso. visuale. vladar sovrano m. snello. pendente. višnja (stablo) visciolo m. koaliciona ~ governo di coalizione. dominare. sollevarsi (in aria). governare. što ~ quanto più possibile. vinograd vigna f. viza visto m. più. superiore. visibaba bucaneve m inv. s visoka d’alto in basso. u visinu in alto. ~ nego più che. vilica mascella f.) (stršati) spòrgere in fuori. umido m. belo ~ vino bianco. vino vino m. viljuškar elevatore a forca. visivo. visok adj. vila fata f. maggior- mente. ~ ili manje più o meno. vitamin vitamina f. sve ~ i ~ di più in più. penušavo ~ spumante m. violina violino m. vile forca f. sospeso. regnare. virus virus m inv. prelazna ~ gabinetto di transizione. visiti intr. vlakno fibra f. ništa više nient’altro. vlada governo m. viljuška forchetta f. più alto. vitez cavaliere m. vitalan adj. tri ~ tri jesu šest tre più tre fa sei. vizuelan adj. viša škola scuola superiore. predsednik vlade presidente dei ministri. vitak adj. visoka škola istituto superiore. 536 . više adv. viseći adj. di più. stono ~ vino da pasto. utoliko ~ tanto più. vizuelno pamćenje memoria visiva. violinista violinista m. vladati intr. vladanje (upravljanje) governo m.

padrona f. militare m. volja volontà f.) condottiero m. armata f. vojni adj. ~ brigu o čemu tener conto di qcs. držati u vlasti avere in sua balìa. niz vodu con la corrente. vojskovođa comandante m dell’esercito. voditi tr. giudiziario. vodoskok fontana f. vodopad cascata f (d’acqua).volja vlasnik proprietario m. uz vodu contro corrente. di guerra. buoi). vodovod acquedotto m. biti loše V 537 . podzemna ~ acqua sotteranea. condurre. izvorska ~ acqua sorgiva. otpadna ~ acqua di scarico. ~ rok ferma f. vlažan adj. tekuća ~ acqua corrente.) tiha voda bregove valja l’acqua cheta rovina i ponti. preko volje malvolentieri. vojvoda duca m. vojnik soldato m. militare. vlažnost umidità f. biti dobre volje essere di buon umore. padrone m. krv nije ~ il sangue non è acqua. orizzontalmente. di frutta. vlastit adj. voglia f. vojne vežbe manovre f pl. guidare. militari. voden adj. vokal vocale f. vojvotkinja duchessa f. kolonjska ~ acqua di colònia. vojska esercito m. vođa capo m. voćar fruttivéndolo m. voditelj guida f. izvršna. vodene bojice acquerello m. voćni adj. vodoinstalater idràulico m. sušeno ~ frutta secca. sposoban za vojsku abile al servizio militare. pozvati u vojsku chiamare sotto le armi. po volji a piacere. slana ~ acqua salata. vlastito ime nome proprio. vlast potere m. mineralna ~ acqua minerale. vlasnica proprietaria f. vodoravan adj. do mile volje a sazietà. militare. vodoravno adv. (fig. vodič guida f. (ist. ~ sokovi succhi di frutta. vodeni adj. dominio m. menare. voćnjak frutteto m. proprio. frutticoltore m. umidezza f. voće frutta f sg. volan volante m. slatka ~ acqua dolce. dirigente m. vo bue m (pi. d’acqua. zakonodavna. sezonsko ~ frutta di stagione. vlasništvo proprietà f. voda acqua f. acquoso. con piacere. sudska ~ potere legislativo. guida f. drage volje ben volentieri. neograničena ~ pieni poteri. orizzontale. umido. esecutivo. vojnički adj.

za ~ durante. na ~ in tempo. u davna vremena al tempo che Berta filava. in tempo. red vožnje orario m. voljan adj. krajnje je ~ non c’è tempo da perdere. ~ u domovinu rimpatriare.voljan V volje essere di cattivo umore. riportare. i intr. radno ~ orario. vrana cornacchia f. amare. vrabac passero m. vratiti restituire. voler bene. letnje ~ ora estiva. u moje ~ ai miei tempi. ukočio mi se ~ ho preso un torcicollo. dobiti u vremenu guadagnar tempo. ~ na početak risalire alle orìgini. voziti tr. vrednovati tr. carro da trasporto. duh vremena spirito dei tempi. vratolomija azione f azzardosa. vrat collo m. u poslednje ~ negli ultimi tempi. vratni adj. gubitak u vremenu perdità di tempo. vreme tempo m. bussare. valutare. vrata porta f. voziti se (čime) andare in macchina (tram. na ~ a tempo. guidare. periodo m. brzi ~ treno diretto. vrač mago m. vožnja viaggio m. ecc. s vremena na ~ di tempo in tempo. ide ~ nosi breme con gli anni vengono i malanni. direttissimo. vozačka dozvola la patente di guida. vreća sacco m. stregone m. voleti tr. pokucati na ~ picchiare alla porta. ~ desno tenere la destra. rendere. ružno ~ tempo cattivo. vozač (automobila) autista m. teretno ~ autocarro. (kamiona) camionista m. ogni tanto. vratar portiere m. vrelo fonte f. ~ vraznih ruku tornare colle pive nel sacco. stregona f. rimandare. lepo je ~ fa bel tempo. škola vožnje scuola di guida. vratiti se ritornare. condurre. strega f.). bez volje malvolentieri. na ~ na nos precipitosamente. vrba salice m. vračara maga f. sedeti nekome za vratom stare alle còstole di qn. voz treno m. vozački adj di guida. percorso m. 538 . vosak cera f. disposto. sorgente f. u svoje ~ a suo tempo. del collo. stagione f. u isto ~ allo stesso tempo. pronto. barca. vozarina trasporto m. šlep ~ carro soccorso. bolje vrabac u ruci nego golub na grani un uccello in mano ne val due in bosco. ~ će pokazati si vedrà col tempo. vozilo veicolo m. ~ kući rincasare. ~ milo za drago render pan per focaccia (a qn. dugo vremena a lungo.). ~ je da è ora di.

nije ~ non vale la pena. (sposoban) bravo. offendere. vuk lupo m. vulcanico. vrtlarstvo giardinaggio m. volgare. degno. vrteti se girare. ~ sud corte f di cassazione.vunen vremenski adj. capace. urlo m. vrteti tr. ~ svoju dužnost fare il proprio dovere. vrisak grido m acuto. vrtić giardinetto m. vertiginoso. vrućina caldo m. capogiro m. di lana. calca f. grossolano. assai. vreteno fuso m. molto. vreva brulichio m. punta f. vredan adj. vrtlar giardiniere m. colmo m. calore m. vrediti intr. bollire. vršiti tr. V 539 . ne vredi ni prebijene pare non vale un fico. supremo. di (del) tempo. ovo ti zlata vredi questa è una idea preziosa. sorte f. valente. vrh cima f. vući tr. vulkan vulcano m. vrlo adv. ~ dlaku menja al ćud nikada il lupo cambia il pelo ma non il vizio. sommità f. folla f. strido m. vršnjakinja coetanea f. stridere. vređati tr. vruć adj. vredno je merita. vrsta specie f inv. ~ dobro molto bene. biti gladan kao ~ avere una fame da lupo. biti na vrhuncu sreće essere al colmo della fortuna. ~ pritisak eserci- tare pressione. biti na vrhuncu moći essere all’apogèo della potenza. vrtoglavica vertìgine f. vršak punta f. eseguire. fortemente. esercitare. girare. vrt giardino m. trascinare. rotare. vulkanski adj. meritévole. vrhovni adj. mi o vuku a ~ na vrata chi ha il lupo in bocca l’ha sulla groppa. vuna lana f. punto culminante. vršnjak coetaneo m. dečji ~ giardino d’infanzia. vrtoglavo adj. caldo. gridare. vrištati intr. vrti mi se u glavi ciò mi gira il capo. sommo. valere. muoversi in giro. vrednost valore m. abile. apice m. vulgaran adj. vriti tr. (radan) laborioso. tirare. vunen adj. hvata me ~ mi vengono le vertìgini. vući se trascinarsi. strillare. vrhunac cima f. ~ eksperimente sperimentare. fare. zoološki ~ giardino zoologico. vredno adv.

zabrinuti tr. prender nota. zabeležiti notare. sbaglio m. za prp. oblìo m. z. (zanimati se) occuparsi di qcs. z. scordarsi (di). ništa ~ to non importa. zaboravan adj. per. impensierire. (zeta) f ili m. piantare. ~ parkiranja divieto di posteggio. chi diméntica facilmente. proibito. biti u zabludi essere in errore. jedan ~ drugim uno dietro l’altro. lontano. inganno m. z Z Z. restar a bocca aperta. vietare. fuor di mano. registrare. conficcare. zabranjen adj. ~ sretanja divieto di svolta. ~ ulaz ingresso vietato. čeznuti ~ čim bramare qcs. uhvatiti ~ ruku condur per mano. smemorato. remoto. preoccupato. svago m. izvući iz zaborava riesumare. zabrinut adj. uhvatiti ~ vrat prender per il collo. passatempo m. zabrana proibizione f. proibire. zabaviti se divertirsi. zabavljanje divertimento m. zabavište (dečije) giardino m d’infanzia. zabraniti tr. ~ smer senso vietato. pasti u ~ mettere in dimenticanza. zabava divertimento m. vietato. scordare.Z. per amor di Dio! zaborav dimenticanza f. rimanere confuso. Z. zabačen adj. ~ nekoliko dana fra pochi giorni. zabranjeno pušenje è vietato fumare. jezik ~ zube acqua in bocca. zablistati apparire risplendendo. ~ nošenja oružja divieto di porto d’armi. impensierito. vući ~ kosu tirare per i capelli. zaboga excl. zabezeknuti se restar sbalordito. dovesti u zabludu trarre in inganno. ni ~ živu glavu neanche a costo della vita. zaboraviti dimenticare. zabiti ficcare. divertente. skinuti zabranu tògliere il sequestro. ~ stolom a tavola. annotare. pre- Z 540 . dan ~ danom giorno per giorno. zabavan adj. sudska ~ sequestro giudiziario. zabluda errore m.

imbarazzo m. začuditi meravigliare. zadesiti (zateći) incontrare. destare ammirazione.) (u mislima) concepire. restare incinta. stare in pensiero. zadiviti tr. dovesti u zabunu mettere in imbarazzo. meravigliato. matematički ~ quesito di matematica. zabunom per sbaglio. imbroglio m. zabuniti se confóndersi. zadimljen adj. sorpreso. strozzare. azzittarsi. staviti sebi ~ prendere sopra di sé un impegno.zadnji occupare. zadnji adj. fumoso. (u vodi) affogare. incantare. trafelato. condire. turare. ansìa f. tappare. zabušant simulatore m. per l’ultima volta. začiniti tr. zaćutati intr. immediatamente. feto m. začetak (početak) inizio m.) abbellire. zabrinuti se impensierirsi. ~ udarac inferire un colpo. začepiti tr. Z 541 . zadirkivati tr. zadah cattivo odore. ~ za oblake sparire dietro le nuvole. (zaneti) concepire. ideare. ~ strah incutere terrore. soffocare. ~ u dvadesetu godinu entrare nel ventèsimo anno. zadiviti se ammirare (qcs). (fig. ~ (zadatak) assegnare. rimaner zitto. zacrveneti se arrossire. zadaviti tr. puzzo m. zabuna confusione f.) sviarsi. ~ put ultima volta. ultimo. condito. iniziare. invecchiare. začinjen adj. zadatak compito m. zadati tr. causare. posteriore. zabrinutost preoccupazione f. incarico m. začeti incominciare. ~ kome usta chiùdere la bocca a qn. zaći andar dietro a qcs. začuđen adj. ansante. conféndere. diventar rosso. stuzzicare. tema m. (fig. začas adv. začin condimento m. školski ~ (pismeni) compito. (embrion) embrione m. začuditi se stupirsi. zadaviti se strangolarsi. (fig. ~ brigu kome dar da pensare a qn. strangolare. stupito. zadihan adj. ~ u godine avanzare negli anni. (snaći) cogliere. subito. principio m. pieno di fumo. traviarsi. affascinare. esser sorpreso. stupire. rimaner imbarazzato. al momento. annegare.

zagoreti intr. zagarantovan adj. (okolina) inquinamento m. zadrhtati intr. (med. zagrejati se riscaldarsi. zadovoljan adj. formare marcia. (fig. zagrliti se abbracciarsi. ingolfarsi. rebus m inv. (fig. zagnojen adj. u zagradama tra parentesi. abbracciare. soddisfacente. zagnojiti se suppurare. zaglušiti tr. zadržati se trattenersi. riservarsi. zagrada parentesi f inv. poljoprivredna ~ cooperativa agrìcola. zadruga cooperativa f.).). soddisfatto (di qcs. zagađenost sporcizia f. misterioso. contento. ~ u poroke tuffarsi nei vizi. 542 . rattenere. trattenere. addentare qcs. accontentare. enigma m. ~ potrebe sopperire ai bisogni. zagovarati parlare in favore di. zadovoljstvo soddisfazione f. stordire. rendere amaro.) prendere un vivo interesse per qcs. immergersi.zadobiti Z zadobiti tr.) marcioso. ~ koga u dobroj uspomeni conservare un buon ricordo di qn. assordare. purulento. fare un tuffo. bruciare. lungamente. zagonetka indovinello m. zadržati ritenere. zadužiti se indebitarsi. zagaditi tr. ammareggiare. rendere (o far) contento. tremare. ~ dah trattenere il respiro. zagonetan adj. zagrejati riscaldare. zagnjuriti se tuffarsi. darsi un braccio. conseguire. ~ želju saziare un desiderio. assicurato. sporcare. enigmatico. zagrcnuti se inghiottire male. andare a traverso (nel bere o nel mangiare). (vazduh) contaminare. inquinare. garantito. ~ čiju naklonost ingraziarsi qn. zagristi dar morso a. zadugo adv.) (u nešto) entrare in qcs. ~ stvar caldeggiare una cosa. zagrliti tr. ~ za sebe per sé. zadovoljiti tr. ~ ranu restar ferito. marcire. zagorčati tr. a lungo. ottenere. acquistare. zadovoljavajući adj. zadovoljiti se (čim) contentarsi di qcs. strìngere fra le braccia. raccomadare (qcs. zaglibiti se impantanarsi. fermarsi.

zahvat presa f. zajednički adj. ~ život vita in commune. odbiti kome ~ accordare un prèstito a qn. u zajednici sa in unione con. pesante. ~ na autobus perdere l’autobus. zainteresovati se (za nešto) interessarsi (di qcs. zakazati (sastanak. sve ~ tutto sommato. render grazie (di). opprimente. soffocante. zajedljivo adv. mordace. hirurški ~ intervento m chirùrgico. volere. stići sa zakašnjenjem arrivare in ritardo. asfissiante. zajmoprimac mutuatario m. in verità. far tardi. grato. sednicu) fissare. sarcastico. veramente. riconoscente. zainteresovan adj. pretesa f. zahvalan adj. zagušljivost afosità f. korisnik zajma beneficiario di un prèstito. essere in ritardo. pretendere. esigere. zajedljiv adj. Evropska ekonomska ~ comunità econòmica europea. sarcasticamente. di certo. zajedno adv. zahtevati tr.).zakletva zagrljaj abbraccio m. zaista adv. zakasniti ritardare. vatra je zahvatila zgradu il fuoco si appigliò all’edificio. certamente. dugoročni ~ prèstito a lunga scadenza. mutuo m. esprimere gratitùdine (per). zagušljiv adj. asfissiarsi. stabilire. interessato. zajam prèstito m. pungente. zajednica comunità f. accanirsi. davvero. zainteresovati intr. agganciare. zakašnjenje ritardo m. na ~ a richiesta. zakačiti tr. zakletva giuramento m. mordacemente. zahtev richiesta f. bračna ~ unione coniugale. mutuante m. trucidare. zagušiti se soffocarsi. (obuhvatiti) abbracciare. commune. interressare qn. insieme. chi prende a prèstito. ~ vodu attìngere dell’acqua. svi ~ tutti quanti. zahvatiti tr. sgozzare. zahvaliti ringraziare (di). zajmodavac prestatore m. comprendere. richiedere. (životinju) macellare. zaklati scannare. kratkoročni ~ prèstito a breve scadenza. esigenza f. di qcs. zainatiti se incaparbirsi. afferrare. (vrućina) afoso. položiti Z 543 . operazione f. prendere. zahvaliti se (na) ringraziare (di o per).

prekršiti ~ trasgredire la legge. (navraćati) visitare. ~ stupa na snagu la legge entra in vigore. zalazak (sunca) tramonto m. di legge. legìttimo. ricóvero m. linguetta f. picchiare (alla porta). zalivati (cveće vodom) annaffiare. zaklopiti coprire con un coperchio. zakržljati intr. legale. nascondiglio m. ~ knjigu chiudere. legale. ~ oči chiudere gli occhi. srčani ~ vàlvola di cuore. zalaziti (sunce) tramontare. založiti (dati u zalog) impegna- 544 . nužda ~ menja la necessità non ha legge. atròfico. u ime zakona in nome della legge. pri zalasku sunca al cader del sole. izvan zakona fuori legge. kao ~ a tìtolo di pegno. zaključiti tr. zakočiti tr. roba na zalihama merce in giacenza. zalediti congelare. zakupiti prendere in affitto. zakon legge f. ~ u frequentare (un luogo). ghiacciare. sotterrare. protivan zakonu contrario alla legge. ugovor o zakupu contratto d’affitto. zaključak conclusione f. zakupnina fitto m. zakržljao adj. uzeti pod ~ prendere in affitto. atrofizzarsi. appaltare. zakucati bussare. zaleđen adj. zalog pegno m. zakup affitto m. zakonska odredba sanzione di legge. prezzo d’appalto. zalet rincorsa f. zakloniti se ripararsi. zaključan adj. (sklonište) rifugio m. chiuso. hipotekarni ~ ipoteca f. illegale. dare in affitto. dok zalihe traju fino a che dùrano le scorte. zakleti se giurare. zaklon riparo m. seppel- lire. dati u ~ dare in pegno. ridotto m. riserva (di) f. zaključati tr. dati pod ~ affittare. protiv zakona contro alle leggi. ~ sednicu dichiarare chiusa la seduta. frenare. affitto m. zakopati tr. congelato. doneti ~ emanare una legge.zakleti se Z zakletvu prestar giuramento. zalogaj boccone m. ~ ugovor stipulare un contratto. atrofizzato. leggitimo. chiudere a chiave. zalihe provviste f pl. zakonom zaštićen brevettato. po zakonu per legge. concludere. conforme alla legge. slancio m. zakonit adj. zaliha provvista (di) f. zalistak vàlvola f. zakonski adj. zaliti.

pensoso. insidia f. zamotati involgere. domandare. vano. povratna ~ pronome riflessivo. zamoren adj. pokazna ~ pronome dimostrativo. poco mancava che. (nekretninu) ipotecare. smarrirsi. insudiciarsi. affascinante. trascurare. zameniti cambiare. cappio m. zamaman adj. perdersi. zamoliti tr. zamalo adv. (nečija) sostituzione f. gelare. zamisao concetto m. inviluppare. innamorato (di). arte f. kojim se zanatom bavi? che mestiere fa? zanemariti tr. lična ~ pronome personale. imbrogliato. zaljubiti se (u) innamorarsi (di). confondere. zameriti rimproverare (qcs. ispeći ~ imparare il mestiere. zamazan adj. esser soprappensiero. professione f. o qcs. baia f. zamenik sostituto m. neodređena ~ pronome indefinito. inutile. (nadomestiti) sostituire (qn. zamenjivanje cambio m. sporco. complicato. (nestvaran) immaginario. zamka laccio m. affaticarsi. Z 545 . zamrznuti far congelare. pasti u zamku cader nella trappola. prisvojna ~ pronome possessivo.). idea f. ludo ~ innamorato cotto. affaticarsi. palazzo m. zamenica pronome m. zamak castello m. zaludan adj. impastare. zaliv golfo m. (pobrkati) scambiare. zalutati sbagliar strada. zamena (nečega) cambio. ne zamerite non se l’abbia a male. odnosna ~ pronome relativo. seducente. sviarsi. zamršen adj. (nadomeštanje) sostituzione f. attraente. zaljubljen (u) adj.) zamesiti tr. zamarati se stancarsi. neostvarena ~ utopìa f. assorto in pensieri. zamisliti immaginare. (dokon) ozioso. ideare. zanat mestiere m. upitna ~ pronome interrogativo. imbacuccarsi. (u papir) incartare. zamišljen adj. a qn. stanco. zamoriti se stancarsi. (uzeti za zlo) aversene a male. zamazati se sporcarsi. astratto. richiedere. zamotati se (ogrtačem) infagottarsi. ideale. zamor stanchezza f. u zamenu in cambio.zanemariti re. scambio. zamisli! figurati! zamisliti se impensierirsi. quasi.

incendiarsi. occupare. zapanjiti se rimaner stupefatto (sbalordito). zanimanje (zvanje) professione f. zaokružiti tr. essere in ritardo. (rad) occupazione f. mestiere m. interessamento m. zapitati tr. zaneti se entusiasmarsi. zanosan adj. zao adj. appuntare. zanimljiv adj. zaokupiti tr. in ritardo. zapisati u ~ registrare nel protocolo. a ovest (di). zaostati. iscrivere. ritenere a memoria. (zašiljiti) aguzzare. d’occidente. (o vinu) spumeggiare. fanatico. ricordarsi (di qcs. zapisnik verbale m. esaltarsi. stupefatto. zanimati interessare. (udubiti se) sprofondarsi. po zanimanju di professione. ovest m. chie- 546 . zaobilaznica tangenziale f. zapaliti tr. esaltazione f. zaobilazan adj. zanimati se (čime) occuparsi (di). entusiasticamente. (plaćanje) arretrato. registrare. nota f. zapažen adj. accendere. preoc- cupare. zapeniti schiumare. (zalazak sunca) tramonto m. zaostajati restare addietro. zanos entusiasmo m. zapad occidente m. incendiare. ritardato. esaltarsi. zapadno adv. domandare. dar fuoco (a).). prendere fuoco. zapanjen adj. arrotondare. arrotondato. zapis annotazione f. cattivo. zapisati notare. tenere a mente. interessante. saznao sam to zaobilaznim putem l’ho saputo di straforo. strada f di circonvallazione. perdere il cervello. zapadni adj. interessarsi (di). ne zaostajati ni za kim non essere secondo a nessuno. esaltato. (u sportu) tifoso m.zanesen Z zanesen adj. entusiastico. zaokružen adj.). (sat) ritardare. occidentale. a occidente (di). zanesenjak entusiasta m. zapaliti se accendersi. zaoštriti affilare. zaostao adj. zaobilaznim putem per via indiretta. zapamtiti ricordare (qcs. malvagio. indiretto. notato. ~ u mislima immerso nei pensieri. attraente. zanositi se entusiasmarsi. (čim) esser preso da. (interesovanje) interesse m. fanatico m. rimasto. zanosno adv. entusiastico. protocolo m.

zapovest comando m. irrugginirsi. zaroniti intr. zasada adv. postaviti zasedu tèndere un’im- Z 547 . infettivo. insudiciare. fare un tuffo. veramente. ~ polje pšenicom seminare il campo a frumento. tuffarsi (nell’acqua). impiegato. méttersi a. restar sorpreso. ~ ne znaš? non lo sai (forse)? ~ ne? non è vero? non è così? zarada guadagno m. infettare. guadagnare. scoppiare in làcrime. ~ nečije srce rapire il cuore di qn. ~ lepe pare guadagnar un sacco di soldi. profitto m. zapovednik comandante m. zaraziti tr. imbrogliato. seminare. zaposlen adj. inorridito. contagiare. zasejati tr. complicato. stupito. capacità f. zaplivati cominciar a nuotare. preder la rùggine. occupato. aver poca cura di sé. zaplesati méttersi a ballare. occupazione f. zaprepašćen adj. stupefatto. zarobljenik prigioniero m. zar? adv. órdine m. insidia f. particolare.). zarđati arrugginire. zarazan adj. zaseban adj. di (del) comandante. dar da lavorare a qn. zaprositi tr. zaplakati méttersi (o cominciar) a piangere. zaseda imboscata f. po zapovesti per órdine. iniziare. in fondo. imbrattare. zarobiti tr. zapostaviti se trascurarsi. zaraditi tr. a qn. isolato. catturare. zapremina volume m. sporcare. zaposliti impiegare. contagioso. ordinare (qcs. immergere. trascurato. ~ creva occlusione intestinale. zaprepastiti se rimaner attonito. započeti incominciare. zaraza infezione f. separato.zaseda dere. zapostavljen adj. zaposlenje impiego m. zarez virgola f. (devojku) chiedere la mano di una ragazza. per ora. zapravo adv. zapovednički adj. per il momento. na ~! agli órdini! zapovedati comandare. trattato ingiustamente. inorridire. forse. trar profitto. zapustiti trascurare. curar poco. zaplet intreccio m. zaprljati tr. zapleten adj.

quindi. sospensione f. abbagliare. riparare. zategnuti tr. zaštititi se (od) proteggersi (da). zastareo adj. zaštita protezione f. zaškripati intr. scricchiolare. zastrašiti tr. (uhapšen) detenuto. (mišljenje) sostenere. per questo. zatvor prigione m. spaventare.) prescritto. zašiljiti tr. (patol. bonaccia f. poi. zaštitnik protettore m. addormentarsi. riparo m. meritarsi. antiquato. zaspati intr. impaurire. prender sonno. malo ~ poco dopo. ~ u saobraćaju intralcio del tràffico. po zasluzi secondo il merito.) costipato. cogliere. perché? per qual ragione? zateći tr. carcere m (i f). zaslužuje vale la pena. scaduto. dopo. zasluga merito m. protetto.) (obmanuti) infaturare. ~ što per il fatto che. ripararsi (da). zaštićen adj. difèndere. zastrašujući adj. fanatizzare. zastupnik rappresentante m. chiuso. (prav. a qn). okačiti zastavu esporre la bandiera. zakonom ~ brevettato. zatražiti domandare. ~ čovekove okoline difesa dell’ambiente umano. riparato. patrono m. zasijati intr. ne zaslužuje non mette conto. zatvarač chiusura f. sorprendere. zaslužan adj. ~ olovku temperare la matita. zastoj arresto m. ~ zubima digrignare i denti. patent-~ chiusura lampo. zastupati tr. splendere. (fig. serramento m. zastava bandiera f. arcaico. osuditi na zatvor condanare al càrcere. 548 . zatišje calma f. richiedere (nešto od nekoga qcs. fondare. zaslužiti guadagnare. tendere. perciò.) stitichezza f. zdravstvena ~ difesa sanitaria. istituire. zatvoren adj. difèndere. proteggere. patrocinatore m. zaslepiti accecare. stridere. mangiare a sazietà. risplendere. uzeti u zaštitu prendere sotto la protezione. zašto adv. per questa ragione. zaštititi tr. zasititi se saziarsi. (med. appuntare.zasijati Z boscata. (zamenjivati) sostituìre. meritevole (di). zasnovati tr. zatim adv. (šarka) cerniera f. spaventoso. zato adv. tutela f. trovare. fare la punta. rappresentare.

zbilja adv. proprio. zaželeti desiderare. seducente. infatti. serrare. ~ dah trattenere il respire. trattenere. završiti tr. arrestarsi. zatvoriti se chiudersi. spirale. traviare. (fig. zavodljiv adj. zavariti tr. Stari i Novi ~ l’antico e il Nuovo testamento. invidiare qn. a qn.) ~ u crno velare a lutto. zauzeti se (za) impegnarsi (per qn). saldare a fuoco. fermare. zavisan adj. totale m. davvero. (o qcs. (u papir) incartare. ~ mesto occupare un posto. condurre a fine. sedurre. arrestare.). zavoj benda f. zbir somma f. osiguravajući ~ istituto di assicurazione. ~ stanovište prender posizione di fronte a qcs. zavojite stepenice scala a chiòcciola. (staviti u zatvor) mettere in prigione. zauzet adj. zavoditi tr. zaviti (zamotati) involgere. ingannare. termine m. sostare. na završetku alla fine. zavet voto m. zavoleti (nekoga. patria f. strada a serpentine.zbir zatvorenik carcerato m. fascia f. zavist invidia f. kazneni ~ casa di pena. zavisi dipende. complotto m. ente m. ~ red metter órdine. Z 549 . zavera congiura f. tenda f. (u pozorištu) sipario m. zavojit adj. occupato. ~ za zapošljavanje ufficio di collocamento al lavoro. allacciare. legare. zaustaviti se fermarsi. ~ šraf avvitare una vite. finire. zavezati tr. zavod istituto m. carcerare. završetak fine f. ~ radova compimento dei lavori. avere invidia (contro qn. pogrebni ~ impresa pompe funebri. ~ za socijalno osiguranje istituto per assicurazione sociale. zavesa cortina f. kovati zaveru ordire una congiura. iz zavisti per invidia. zavarati tr. ~ kome nešto augurare qcs. dipendente. zavičaj terra f natale. stabilimento m. ~ put strada tortuosa. a qn). in realtà. nešto) prender affezione (per). cospirazione f. zavideti intr. illùdere. ~ ranu fasciare una ferita. zavisiti (od) dipendere (da). sedurre. zavesti (navesti na krivi put) sviare. conquistare. zaustaviti tr. terminare. zauzeti tr. zatvoriti chiudere. occupare. prendere.

zemni tr. zemljište terreno m. Zemlja terra f. zdravstvena knjižica libretto di malattia. zemljak compaesano m. ~ kunić coniglio m. sanitario. sbriciolare. zbivati se accadere. per ragione di. zemaljska kugla globo terreste. zdravstven adj. močvarno ~ terreno paludoso. ~ kao dren sano come un pesce. a causa di. in modo sano. zec lepre f. sano. plašljiv kao ~ pauroso come una lepre. zet genero m. terrestre. terriero. confuso. zdravstveno osiguranje assicurazione sani- taria. zemaljski adj. zebra zebra f. succedere. zdravica brindisi m inv. (kraj) paese m. imbarazzato. sanamente. zbog prp. zdravstveno stanje stato di salute. per buona moneta. zdravo adv. regione f. zbrka confusione f. pod zemljom sotterra. zejtin olio m. ~ gas gas naturale. zenica pupilla f. ~ razum buono senso. excl. ~ toga perciò. gradsko ~ area urbana. brindare. zemljišne knjige catastro m. zemljišni adj. ručni ~ artico- 550 . nerazvijena ~ paese sottosviluppato. zbogom excl. zemljoradnik agricoltore m. ortaggi m pl. globo m terrestre. calpestare. zgaziti tr. ~ ostaci spoglie f pl. piti u nečije ~ bere alla salute di qn. fondiario. zbornica sala f delle adunanze. zdrav adj. suolo m. verdura f. zelenilo il verde m. on puca od zdravlja crepa di salute.zbirka Z zbirka collezione f. raccolta f. imbrogliarsi. terrestre. verde. zdravlje salute f. mortali. adj. zbližiti se avvicinarsi. držati zdravicu fare un brindisi. obradivo ~ terreno coltivabile. zemlja terra f. addio.) u tom grmu leži ~ qui casca l’asino. disordinato. zemljotres terremoto m. 2. zdrobiti tr. (svet) mondo m. zbunjen adj. zdravstvena zaštita difesa sanitaria. (fig. pestare. zelen 1. caotico. salve! zdravo! primiti nešto ~ za gotovo prèndere qcs. živ i ~ sano e salvo. zbuniti se confóndersi. zbrkan adj. na ~! salute! paziti na ~ avere cura della salute. confuso. zglob giuntura f. fondo m. disórdine m. zemlje u razvoju peasi in via di sviluppo. zbunjenost confusione f. accostarsi. terreno. terra f.

zlatan adj. di giuntura. zlo male m. freddoloso. probiti zvučni ~ rómpere il muro del suono. invernali. spalancare la bocca. zlatna ribica ciprino dorato. zid muro m. zgrbljen adj. sbadigliare.zločinac lazione del polso. (prikladan) opportune. ammaccare. ljuta ~ gran freddo. simpatico. (teh. upala zglobova artrite f. zidine le mura f pl. bol u zglobovima dolore articolare. ziherica spillo m di sicurezza. zgrada edificio m. zgnječiti tr. zgrabiti afferrare. murare. zimogorožljiv adj. (prilika) occasione f. zglobni autobus autobus snodato.) a giunto. incurvato. ~ mi je ho freddo. ~ od čuda far tanto di bocca. zgrejati se riscaldarsi. acchiappare. Z 551 . (slučaj) caso m. zgodan adj. ~ mi je mi sento male. maligno. zgužvati sgualcire. malvagio. (teh. curvo. (doživljaj) avventure f pl. zlatar oréfice m. zloban adj. zločinac deliquente m. conveniente. zimski adj. invernale. di (della) parete. articolare. crimine m. ~ s predumišljajem delitto premeditato. d’inverno. zimnica provviste f pl. zimska guma battistrada f invernale. schiacciare. di (del) muro. zidar muratore m. (unutrašnji) parete f. prijatan) piacévole. u zgodno vreme a un’ora opportuna.) giunto m. zloba malizia f. čisto ~ oro puro. zlato oro m. zgoda (događaj) avvenimento m. murale. Kineski ~ muraglia cinese. costruire. (ugodan. ide ~ si avvicina l’inverno. ~ moje! tesoro mio! zlata vredi vale tant’oro quanto pesa. zevati intr. aggranchirsi. zinuti aprire la bocca. zgrčiti se rannicchiarsi. uzeti za ~ prendersela a male. criminale m. zgrabilo me fui preso da. d’oro. malizioso. sensìbile al freddo. zidati tr. belo ~ oro bianco. zima inverno m. zločin delitto m. zidni adj. stambena ~ edificio d’abitazione. circostanza f. zgranuti se scandalizzarsi. edificare. zglobni adj. occorrenza f.

di malumore. curioso. zmija serpente m. u zoru all’alba. zloupotrebljavati tr. dragone m. u ~ čega in segno di. zrak raggio m. sapere. valore m. znamenit adj. rilevante. cattivo. željan znanja desideroso di sapere. importanza f. ~ svetlosti raggio di luce. essere d’importanza. ~ pitanja punto interrogativo. u ~ prijateljstva a testimonianza di amicizia. značaj carattere m. di vista. malugurio. znoj sudore m. allo spuntar del giorno. maligno. célèbre. risplendere. aurora f. sul far del giorno. znamenitost importanza f. zona zona f. zaštitni ~ marca depositata. importante. preneseno ~ (reči) senso figurato. znojav adj. znatan adj. u znoju lica svog col sudore della sua fronte. ako Boga znaš! ti scongiuro! to se zna! s’intende! znatiželjan adj. sudato. ~ napamet saper a mente. abusare. malizioso. staviti do znanja portare a conoscienza. scontento. senso m. zlostavljati maltrattare. raggiare. contrassegno m. bagnato di sudore.zloćudan Z zloćudan adj. znanje sapere m. značenje significato m. koliko ja znam per quanto che io sappia. zlonamerno adv. malintenzionato. znojiti se sudare. (signal) segnale m. zmaj drago m. značiti intr. all’alba. drago m volante. covo di serpenti. ~ otrovnica serpente velenoso. leglo zmija serpaio. (biti važan) importare. notévole. famoso. zorom adv. bez moga znanja a mia insaputa. znak segno m. znati tr. di cattiva fama. ~ sunca raggio di sole. zora alba f. zlovoljan adj. serpe f. i intr. annoiato. ~ nekoga iz viđenja conoscere qn. saobraćajni ~ segnale stradale. mandar raggi. zračiti tr. significare. con intenzione maligna. ultravioletni zraci raggi 552 . irradiare. ~ uzvika punto esclamativo. sul far del giorno. (dečija igračka) aquilone m. zloupotreba abuso m. famigerato. zloglasan adj. zloslutan adj. zoo (zoološki vrt) zòo m. obrisati ~ asciugare il sudore. zlonameran adj. maluguroso. ~ do tančina conoscere per filo e per segno. celebrità f.

zub dente m. (zvezdica u pisanju*) asterisco m.zviždati ultravioletti. zubar dentista m. ~ u ušima zufolamento m. fischiare. ~ vremena il dente roditore del tempo. uzeti koga na ~ aver uno sulle corna. maturo. zupčanik ruota f dentata. ~ kamenac tàrtaro m. ispit zrelosti esame m di maturità. naoružan do zuba armato fino ai denti. maturare. zvati tr. promašiti ~ sbagliare carriera. zviždati intr. oko za oko. zufolìo m. zrelost maturità f. dentato. strepitare. šupalj ~ dente bucato. bez zuba sdentato. ronzìo m. zvanično adv. funzionario m. zvati se chiamarsi. ~ u pomoć gridare al soccorso. fischiare. chicco m. zujanje ronzìo m. zver bestia f. zvezda stella f. gornji ~ dente superiore. dentate. zrno grano m. belva f. sussurro m. dente per dente. zreo adj. filmska ~ diva dello schermo. zubni adj. zvaničnik ufficiale m pubblico. zviždaljka fischietto m. veštački zubi protesi f dentaria. zvanje (zanimanje) professione f. fiera f. Z 553 . morska ~ stella di mare. bole me zubi ho mal di denti. ufficale. kamen po kamen palača a quattrino a quattrini si fa il fiorino. ~ očnjak dente canino. ~ sekutić dente incisivo. mestiere m. ~ po imenu chiamare per nome. kako se zoveš? come ti chiami? zveckati tr. rendgenski zraci raggi röntgen. roditi se pod srećnom zvezdom essere nato sotto una buona stella. strepito m. labav ~ dente smosso. donji ~ dente inferiore. izvaditi ~ cavare un dente. (poziv) vocazione f. ~ za ~ occhio per occhio. zupčast adj. pasta za zube dentifricio m. zujati intr. tintinnio m. mrmljati kroz zube mormorare tra i denti. ufficialmente. dentale. zvaničan adj. sussurrare. chiamare. ~ po ~ pogača. ~ umnjak dente del giudizio. zveket suono m. mlečni zubi denti lattaiuoli. zubat adj. zreti intr. biti manji od makova zrna diventar piccìn piccino. pokazati kome zube mostrare i denti a qn. kovati u zvezde innalzare alle stele qn. dentuto. (u goste) invitare. zubato sunce sole invernale che non riscalda. zubobolja mal m di denti. ronzare. di dente.

(žaliti za nečim) esser dispiacente di qcs. (središte) punto focale. žalba lagnanza f. strèpito m. žbun cespuglio m. zvonce campanello m. rumore m. fuoco m. žarki adj. sonoro. f ili m. Ž 554 . zvučati intr. žagor chiasso m.) ardore m. žalostan adj. dolente. žardinjera giardiniera f. tristemente. ž (corrisponde al francese j). sonare la campana. ljubavni ~ fuoco d’amore. ~ mi je mi dispiace. brzina zvuka velocità del suono. žarka boja colore acceso. žarište fuoco m. (fig. passione m. žaluzine persiane f pl. električno ~ campanello elettrico.) focolaio m. (kajati se) pentirsi di qcs. deplorare qcs. mi rinscresce.) ricorso m. zvučan adj. žaliti se lagnarsi (di). žaliti (sažaljevati) compiangere qn. centro m. fervore m. ne žaliti truda non risparmiar fatica. risonare.) ~ pojas zona tòrrida.. mi dispiace di dover.. biti u žalosti za nekim portare il lutto per la morte di qn. zvoniti intr. meso na žaru carne f ai ferri. lamentarsi (di). knjiga žalbi libro dei reclami. miseràbile. (bedan) mìsero. compianto m. (med. (tužan) triste. žalosno adv. na ~ purtroppo. ~ na uzbunu sonare a stormo. ardente. žarka ljubav amore ardente. (prav. žaba rana f. žar brace f.. žalim što vam moram reći sono spiacente di doverle dire. na moju veliku ~ con mio grande dolore. sonare. ~ mi je što moram. Ž Ž. žalost tristezza f. ždrebe puledro m. zvoni telefon squilla il telèfono. žao adv. (geogr. ~ na sva zvona sonare a festa. zvuk suono m.zvižduk zvižduk fischio m. zvonik campanile m.. podneti žalbu presentare ricorso. zvučnik altoparlante m. calore m. žarko sunce sole fùlgido (sfolgorante). zvono campana f.

pokvariti ~ guastarsi lo stòmaco. forte. (čestitka) augurio m. fémmina f. žega caldura f. želeti tr. Ž 555 . (fig. žestoko piće bevanda alcòlica. žena donna f. fauci f pl. razvedena ~ donna divorziata. žigosati tr. žilav adj. železnička stanica stazione ferroviaria. resistente. voglia f.. dan ~ la giornata della donna. vorrei avere. desideroso. uzeti za ženu sposare. biti ~ aver sete. mietere. pretrpati ~ caricare lo stòmaco. bodljikava ~ filo spinato. podzemna ~ metropolitana f. violentemente. timbrare (documenti. (muz. žetva mietitura f. žir ghianda f. žedan adj. biti ~ nečega essere sitibondo di qcs. intenso. aver voglia (di). žičara teleferica f.. čir na želucu ùlcera gàstritica. žica filo m (di ferro).) corda f. po želji a richiesta. željan adj. ferroviario. bollare. žeđ sete f. trudna ~ donna incinta. desiderare. (gram. žeton gettone m. venoso. žilavo meso carne tigliosa.) tenace. žeti tr. žestok adj. calura f. ~ sa sedištima seggiovia f. žestina impetuosità f. (supruga) moglie f. (fig. gran caldo m. vocali. želja desiderio m. ženiti se sposarsi. ispunti želju appagare un desiderio.) pogoditi u žicu toccare nel tasto buono. violento. marcare. assetato. železnički adj. intensità f. ~ za osvetom sete di vendetta. bollo m. femminile.. udata ~ donna maritata. zaštitni ~ marca di fabbrica.) ~ rod genere femminile. ugasiti žeđ cavarsi la sete. ženski adj. fortemente. stampo m. ammogliarsi. falciare. staviti ~ applicare un timbro. žestoko adv. timbro m. poštanski ~ timbro postale. glasne žice corde f pl. žele gelatina f. železnička pruga lìnea ferroviaria. žilet gilette f. dissetarsi. žig marchio m. želudac stòmaco m. suvi ~ bollo a secco.. (nožić) lametta f. vodeni ~ filigrana f. železara ferriera f. žirafa giraffa f. lettere). želeo bih da imam. železnica ferrovia f. di (da) donna. žiri giuria f.žiri ždrelo faringe f. violenza f. po njegovoj želji a sua richiesta.

živi bili pa videli chi vivrà vedrà. far venire i nervi. ~ razuzdano far una vita scapigliata. ~ povučeno fare un vita ritirata. ~ nije med i mleko la vita non è tutta rose e fiori. vivace. ni za živu glavu a nessun prezzo. živopisan adj. ~ ko bubreg u loju nuotare nell’abbondanza. divlja ~ animale feroce. borba na ~ i smrt una lotta a morte. živa ulica strada frequentata. živahno adv. domaća ~ animale domestico. ljudske žrtve vìttime umane. živo biće essere animato (o vivente). živ adj.) ispod žita di nascosto. (stanovati) abitare. živi jezik lingua vivente. žito grano m. životinjsko carstvo regno animale. belva f. život vita f. živo adv. vivo. živci nervi m pl. animale. povratiti u ~ far rivivere. vivacemente. lebdeti između života i smrti essere tra la vita e la morte. degli animali. štitna ~ ghiàndola tiroidèa. ~ i zdrav sano e salvo. pogoditi u ~ toccare nel vivo. (fig. životni prostor spazio vitale. životni adj. žmurke adv. žljeb scanalatura f. vivo. ići na živce dare ai nervi. canaletto m.žitarice Ž 556 žitarice cereali m pl. . životinjski adj. ~ pun odricanja vita sacrificata. živa mercurio m. di (della) vita. osiguranje života assicurazione sulla vita. staviti ~ na kocku arrischiare la vita. bračni ~ vita coniugale. ~ na tuđ račun vìvere alle spalle altrui. pun je života è pieno di vita. živahan adj. živa voda acqua viva. izgubiti ~ perder la vita. živac nervo m. životinja animale m. živa ograda siepe viva. živeli! evviva! viva! živina volatili m pl. vitale. borba za život lotta per l’esistenza. ~ bogovski vivere come un papa. bestia f. vivere. vivamente. životne namirnice gèneri alimentari. fare un sacrificio. dati svoj ~ za nekoga sacrificarsi per qn. živa istina la pura verità. žrtva sacrificio m. ~ na visokoj nozi vivere da gran signore. živeti tr. nagrada za životno delo premio per l’insieme dell’opera. tako mi života! per la vita mia! za života mog dede al tempo della vita di mio nonno. nema ni žive duše non c’è un anima viva. a occhi socchiusi. životna snaga forza vitale. zajednički ~ vita in commune. pittoresco. prineti žrtvu sacrificare. igrati se ~ giocare a mosca cieca. žljezda ghiàndola f.

desiderare ardentemente (qcs. stati nekome na ~ pestare i calli a qn. gorgogliare. premura f. požuri! fa presto! sbrigati! žuri mi se ho fretta. u velikoj žurbi in gran fretta e furia. žulj callo m. žudeti bramare (qcs. žuč fiele m. desiderio ardente m. bramosìa f. bile m. giallo. žustar adj. rumoreggiare.žvakati žrtvovati tr. ~ život za domovinu prodigare la vita per la patria. žuljati tr.). žutica (med. far venire i calli. žuriti se affrettarsi. žvakati tr. sbrigarsi. žulja me cipela la scarpa mi preme. žumance torlo m. sacrificare. darsi fretta. žuboriti mormorare. ren- der calloso. ~ kao limun giallo come un limone. žrtvovati se sacrificarsi. svelto. žubor mormorìo m. žudnja brama f. žurba fretta f. gorgoglio m.). sollecitùdine f.) itterizia f. Ž 557 . rosso d’uovo. žuti vosak cera f vergine. masticare. žut adj.