Uputstvo za korisnika za Nokiu 1100

9310097 1. izdanje

IZJAVA O USKLAÐENOSTI PROIZVODA Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju iskljuèivu odgovornost da je proizvod Rh-18 usklaðen sa odredbama sledeæe Direktive Saveta: 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklaðenosti proizvoda mo¾ete naæi na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Sva prava zadr¾ana. Bez prethodne pismene dozvole dru¹tva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili èitavih sadr¾aja u ovom dokumentu. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti ¾igovi ili robne marke njihovih vlasnika. Nokia tune je audio ¾ig kompanije Nokia Corporation. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadr¾ava pravo na izmene i pobolj¹anja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Ni u kom sluèaju Nokia neæe biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, sluèajnu, poslediènu ili indirektnu ¹tetu ma kako da je prouzrokovana. Sadr¾aji ovog dokumenta su dati "kao ¹to jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajuæi propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izrièite bilo one koje se podrazumevaju, ukljuèujuæi, ali ne ogranièavajuæi se na njih, i podrazumevajuæe garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na

taènost, pouzdanost ili sadr¾aj ovog dokumenta. Nokia zadr¾ava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlaèenje u svako doba bez prethodne najave. Raspolo¾ivost posebnih proizvoda mo¾e da varira u zavisnosti od podruèja. Molimo proverite to kod Vama najbli¾eg prodavca Nokia-e.

................................. 17 Zamena maski.. 19 2................................................................................................. 11 1............................................................................. 23 Zakljuèavanje tastature ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Za poèetak ............................................................ 21 Ponovno biranje.......................................................... 13 Punjenje baterije......... 11 Pristupne ¹ifre............. 4 .................................................................... 22 Odgovaranje na poziv.................................................................................................................................................................................... 23 Opcije u toku veze.................................. 22 Brzo biranje........................ 23 Copyright © 2003 Nokia....... All rights reserved............................................ 8 Op¹te informacije ......................... 18 Postavljanje kai¹iæa za no¹enje oko ruke........................................... 19 Lampica .............................................................................. 11 Nalepnice iz paketa proizvoda....................................................................................................................................................................... 21 Pozivanje broja pomoæu telefonskog imenika .................................................................................................................................................................................................................................................................... 23 Preslu¹avanje govornih poruka.... 16 Ekran i pasivni re¾im......................................................................................................................................................................................................................................Sadr¾aj ZA VA©U BEZBEDNOST ................. 13 Ubacivanje SIM kartice ................................................................................................................................................................................. Funkcije poziva............................................................................................................................................................................... 15 Tasteri i konektori............................................................................................. 21 Uspostavljanje konferencijske veze.................................................................................................................................................................................. 21 Pozivanje .................................................................................................................................................................................

.................................................... 37 Smajliji ............................................................................................................................................................................................................................... 39 Editor servisnih komandi............................. 35 Poruke sa slikom .................................................................................................................... 39 Broj govorne po¹te...................................................................................................... 40 Tra¾enje imena i telefonskog broja........... 41 Lista poziva (Meni 3) ..................................................................................................... 28 Spisak funkcija menija ........................................................................................................................................ 37 Obri¹i poruke .................................. 27 4.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 25 Ukljuèivanje i iskljuèivanje intuitivnog naèina unosa teksta ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 35 Æaskanje........................................................................................................................................................................................... 40 Pode¹avanja Imenika............................................................................................................................................... All rights reserved................................................................................. 38 Op¹te (Meni 1-11-2) .............................................. 38 Info servis ........ 26 Upotreba tradicionalnog naèina unosa teksta ..... 35 Primanje poruke sa slikom ......................................................................................................................................................... 34 Poslato.............................. 33 Èitanje tekstualne poruke (Prijem)................ 38 Naèin 1 (Meni 1-11-1) ................................... 34 Draftovi .......................................................................................... 36 Liste dostave............. Funkcije menija ....................................... 42 Copyright © 2003 Nokia............ 33 Pi¹i poruku............. 25 Pisanje slo¾enica ... 29 Poruke (Meni 1)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Pisanje teksta .... 36 ©abloni ................................................................................................................ 5 ............................................................................................................................... 39 Imenik (Meni 2).......................................... 25 Upotreba intuitivnog naèina unosa teksta................................................................................. 37 Pode¹avanja vezana za poruke .....3..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 55 Lampa ........................................................................................................................................... 44 Pode¹avanja (Meni 6) ................................................................................................................... 56 SIM servisi (Meni 11)..................................................................................................................................................................................................................................... 43 Re¾imi rada (Meni 5) .................................................................................................. 51 Podsetnici (Meni 8) ............................................................................................................... 53 Kalkulator .................... 51 Alarm (Meni 7) ........................................................ 52 Dodaci (Meni 10) ........................................................................................................... 54 Tajmer.............................................. 54 ©toperica....................................................................... 6 ...................................................................................................................................................................................... 46 Pode¹avanje telefona ............................................................................................................................................................................................................... 45 Pode¹avanje vremena ........................................................ 45 Sat ...................................................................................................................................................Lista prethodnih poziva........................ 53 Izraèunavanje konverzije valuta...................................................................................................................................................................... 49 Sigurnosna pode¹avanja ................................ 49 Vrati fabrièka pode¹avanja.......................... 55 Za¹tita ekrana ................................................ 42 Tonovi (Meni 4) ....................................................................................................... 45 Auto......................................................................................................................................................... 56 Copyright © 2003 Nokia............................................................................................................. 48 Pode¹avanje za¹tite tastature ................................................................................................................................................... 53 Raèunanje .................................................................................... a¾ur......................................................................... 45 Pode¹avanje datuma............... i datuma ............. 42 Brojaèi impulsa i meraèi poziva .................... All rights reserved...................................................................... 55 Kompozitor............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 47 Pode¹avanja pro¹irenja........................................................................................................................... vrem............. 52 Igre (Meni 9) ................................................. 45 Pode¹avanje poziva.....................................................................

5. Informacije o bateriji.................................................................................... 57
Punjenje i pra¾njenje ............................................................................................................................... 57

Èuvanje i odr¾avanje......................................................................................... 59 Va¾ne informacije o bezbednosti..................................................................... 61

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

7

ZA VA©U BEZBEDNOST
Proèitajte ove jednostavne smernice. Kr¹enje pravila mo¾e da bude opasno ili protivzakonito. Dodatne detaljne informacije su date u ovom Uputstvu. Ne ukljuèujte telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost.
BEZBEDNOST SAOBRAÆAJA JE NA PRVOM MESTU

Ne koristite ruèni telefon u toku vo¾nje.
SMETNJE

Svi mobilni telefoni mogu da budu izlo¾eni smetnjama koje utièu na radne karakteristike.
ISKLJUÈITE U BOLNICAMA

Pridr¾avajte se svih propisa ili pravila. Iskljuèite telefon u blizini medicinske opreme.
ISKLJUÈITE U AVIONU

Be¾ièni ureðaji mogu prouzrokovati smetnje u avionu.
ISKLJUÈITE PRI TOÈENJU GORIVA

Ne koristite telefon na mestima za toèenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.
ISKLJUÈITE BLIZU MESTA MINIRANJA

Ne koristite telefon na mestima gde se vr¹i miniranje. Pridr¾avajte se ogranièenja i postupajte po svim propisima i pravilima.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

8

UPOTREBLJAVAJTE RAZUMNO

Upotrebljavajte samo u normalnom polo¾aju. Nemojte nepotrebno dodirivati antenu.
KVALIFIKOVANI SERVIS

Samo kvalifikovane osobe smeju instalisati ili popravljati telefonsku opremu.
PRIBOR I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobreni pribor i baterije. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje.
OTPORNOST NA VODU

Va¹ telefonski aparat nije vodootporan. Odr¾avajte ga suvim.
REZERVNE KOPIJE

Ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih va¾nih podataka.
PRIKLJUÈIVANJE NA DRUGE UREÐAJE

Kod prikljuèivanja na ma koji drugi ureðaj, proèitajte njegovo uputstvo za upotrebu radi bezbednosnih instrukcija. Ne prikljuèujte nekompatibilne ureðaje.
POZIVANJE

Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Unesite broj telefona ukljuèujuæi broj mre¾ne grupe, zatim pritisnite Pozovi. Za zavr¹etak veze pritisnite Zavr¹i. Da odgovorite na poziv pritisnite Odgovori.
HITNI POZIVI

Proverite da je telefon ukljuèen i na mre¾i. Pritisnite i dr¾ite taster dva puta nekoliko sekundi da biste obrisali sadr¾aj ekrana. Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite Pozovi. Dajte svoju lokaciju. Nemojte da prekidate vezu sve dok Vam se to ne ka¾e.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

9

Napomena: Neke mre¾e mo¾da ne podr¾avaju sve karaktere karakteristiène za jezik i/ili usluge. LCH-9 i LCH-12. molimo proverite kod Va¹eg prodavca. Kada iskljuèujete kabl za napajanje bilo kog pribora. je moguænost zavisna od mre¾e. duoband. a ne kabl. 10 . Ovaj ureðaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz ACP-7. Dvofrekventnost. Copyright © 2003 Nokia. Mnoge moguænosti navedene u ovom uputstvu nazivaju se usluge mre¾e. Proverite sa svojim lokalnim provajderom da li se mo¾ete pretplatiti i koristiti ovu moguænost. Pre nego ¹to budete mogli da koristite bilo koju od ovih usluga mre¾e. punjaèe i pribor koje je odobrio proizvoðaè telefonskog aparata. ACP-12. All rights reserved.3 Usluge mre¾e Mobilni telefon opisan u ovom uputstvu odobren je za kori¹æenje u digitalnim celularnim mre¾ama EGSM 900 i GSM 1800. Upotreba bilo kojih drugih tipova mo¾e poni¹titi odobrenje ili garanciju koji se odnose na telefon a mo¾e biti i opasna. Upozorenje: Koristite samo baterije. Za moguænost nabavke odobrenog pribora. ACP-8. 3 Punjaè i pro¹irenja Proverite broj modela svakog punjaèa pre njegove upotrebe sa ovim aparatom. uhvatite i izvucite utikaè. morate da se pretplatite na te usluge kod svog provajdera i da dobijete uputstva za njihovo kori¹æenje. To su posebne usluge koje dogovarate preko svog provajdera.

SIM kartica se blokira. All rights reserved. Ako tri puta zaredom unesete neispravan PIN kod. Ukljuèite opciju Zahtev za PIN kodom u okviru menija Sigurnosna pode¹avanja (vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 49) tako da se zahteva njegov unos pri svakom ukljuèivanju telefona. Fabrièki pode¹ena ¹ifra je 12345. pa zatim promeniti PIN kod. Pogledajte deo Sigurnosna pode¹avanja na stranici 49 da vidite kako to funkcioni¹e. • PIN kod: Ovaj kod. 3 Pristupne ¹ifre • Sigurnosni kod: Ovaj kod. Nalepnicu zalepite na Garanciju. ¹ifra koju dobijate uz telefon ¹titi va¹ telefon od neovla¹æene upotrebe. 11 . ¹ifra koju dobijate uz SIM karticu ¹titi karticu od neovla¹æene upotrebe. Copyright © 2003 Nokia.Op¹te informacije 3 Nalepnice iz paketa proizvoda Na ovim nalepnicama se nalaze va¾ne informacije znaèajne za servisiranje i slu¾bu podr¹ke. morate uneti PUK kod. Da odblokirate SIM karticu. Dr¾ite ih na sigurnom mestu. Nalepnicu stavite na Pozivnicu u Nokia Klub (Club Nokia Invitation Card) koja se nalazi u paketu proizvoda.

Promenite sigurnosni kod. Ako tri puta zaredom unesete neispravan PIN2 kod. i tra¾iti se da unesete PUK2 kod. na ekranu se prikazuje tekst PIN2 kod blokiran. Ako to nije sluèaj. obratite se svom lokalnom provajderu. All rights reserved. kao ¹to su brojaèi tarifnih jedinica. PIN kod i PIN2 kod u opciji Promena pristupnih kodova u okviru menija Sigurnosna pode¹avanja (vidite Sigurnosna pode¹avanja na stranici 49). Copyright © 2003 Nokia. dalje od svog telefonskog aparata. Nove kodove. • PUK i PUK2 kod: Ovi se kodovi obièno isporuèuju uz SIM karticu. 12 . ¹ifre. èuvajte u tajnosti i na bezbednom mestu.• PIN2 kod: Ovaj kod se dobija uz neke SIM kartice i neophodan je za pristupanje odreðenim uslugama.

3. 2. Izvadite bateriju vrhovima prstiju (3). obavezno telefon iskljuèiti. Vrhovima prstiju odignite dr¾aè SIM kartice. Za poèetak 3 Ubacivanje SIM kartice • Dr¾ite sve SIM kartice daleko od dohvata dece. 13 . iskopèati punjaè i sve druge ureðaje. pri njenom ubacivanju i vaðenju. pa zato budite pa¾ljivi pri manipulaciji karticom. Pritisnite dugme za oslobaðanje zadnje maske (1). Zlatasti konektori na SIM kartici moraju da budu okrenuti nadole a zaseèeni Copyright © 2003 Nokia.1. All rights reserved. otvor za SIM karticu (5). pa zatim izvaditi bateriju. 1. • Pre instalisanja SIM kartice. Pritisnite SIM karticu pa¾ljivo u le¾i¹te. • SIM kartica i njeni kontakti se mogu lako o¹tetiti grebanjem ili savijanjem. Otvorite ga (4). pogurajte zadnju masku (2) i odvojite je od telefona.

All rights reserved. 14 . pa gurnite suprotni kraj baterije da upadne u svoje le¾i¹te (6). 4. Postavite zlataste kontakte baterije naspram odgovarajuæih konektora na telefonu. Podesite donji deo zadnje maske sa donjim delom telefona (7). pa pritisnite gornji deo zadnje maske da se zabravi u le¾i¹te (8). 5. Zatvorite dr¾aè SIM kartice i pritisnite ga da se zabravi.kraj udesno. Copyright © 2003 Nokia.

Dodirivanje antene utièe na kvalitet veze i mo¾e da dovede do rada telefona na vi¹em energetskom nivou nego ¹to bi bilo potrebno. Ukljuèite punjaè u zidnu utiènicu naizmeniènog napona. Kao i kod svakog drugog radio predajnika. indikatorska traka prestaje da se kreæe. Copyright © 2003 Nokia. Utaknite konektor punjaèa u aparat. 2. iskopèajte punjaè.3 Punjenje baterije Ne punite bateriju ako je skinuta bilo koja od maski. Nedodirivanje antene u toku veze optimizuje kvalitet njenog funkcionisanja kao i autonomiju aparata za obavljanje razgovora. opet ga prikopèajte i poku¹ajte ponovo. 3. Indikatorska traka stanja baterije poèinje da se kreæe. Iskopèajte punjaè iz telefona i zidne utiènice. All rights reserved. Ukoliko i ovog puta punjenje ne uspe. 15 . • Punjenje baterije BL-5C punjaèem ACP-7 traje do 3 sata i 30 minuta. Kada je baterija potpuno napunjena. SAVETI ZA EFIKASAN RAD: Va¹ telefonski aparat ima ugraðenu antenu. 1. • Ako se na ekranu prika¾e Baterija se ne puni malo saèekajte. obratite se svome prodavcu. ne dodirujte nepotrebno antenu kada je telefon ukljuèen.

Vidite Lampica na stranici 19. menijima i opcijama. 4. 2. odnosno iskljuèuje telefon. 3. pritiskom na prikazuje se lista prethodno Copyright © 2003 Nokia. Glavni prekidaè Njime se ukljuèuje. Kada je tastatura zakljuèana. Slu¼e za pode¹avanje jaèine zvuka u zvuèniku u toku razgovora. U ovom uputstvu. All rights reserved.3 Tasteri i konektori 1. iza simbola sledi odgovarajuæi tekst. Navi taster Funkcija Nokia Navi tastera zavisi od teksta koji je u tom momentu prikazan na ekranu iznad njega. veze. recimo Meni ili Izaberi. U pasivnom re¾imu. Tasteri za pretragu Omoguæavaju kretanje po imenima. kratkim pritiskom na taster ukljuèuje se osvetljenje ekrana na oko 15 sekundi. 16 . telefonskim brojevima. Lampa Va¹ telefonski aparat ima ugraðenu lampicu.

1. a pritiskom na Kontaktima. 1. Copyright © 2003 Nokia.biranih brojeva. Konektor za slu¹alice 3. 17 . All rights reserved. 2. 6. 5. Prikazuje jaèinu signala celularne mre¾e na va¹oj trenutnoj lokaciji. Taster obri¹i/izaði prikazuju se imena i telefonski brojevi u Bri¹e karaktere na ekranu i slu¾i za izlazak iz razlièitih funkcija aparata. Ovo se naziva “pasivni re¾im”. ili logo operatora mre¾e. Prikazuje ime celularne komunikacione mre¾e u kojoj se telefon trenutno koristi. Konektor punjaèa 2. i za unos cifara i slovnih karaktera. Mikrofonski ulaz 3 Ekran i pasivni re¾im Dole opisani indikatori se prikazuju kada je telefon spreman za upotrebu a korisnik nije uneo nijedan karakter. se koriste za razlièite namene u razlièitim funkcijama.

18 . Pa¾ljivo odvojite ulo¾ak tastature (4). Vidite korake 1 i 2 u delu Ubacivanje SIM kartice na stranici 13. Ubacite ula¾ak tastature u novu prednju masku poèev od gornje strane (5). Telefonski aparat uvek odla¾ite i upotrebljavajte sa postavljenim maskama. Prikazuje trenutnu funkciju Navi tastera . Proverite da je ulo¾ak tastature pravilno postavljen (6). 3 Zamena maski Pre zamene maske uvek iskljuèite napajanje i iz telefonskog aparata iskopèajte punjaè ili drugi ureðaj. 1. Pa¾ljivo skinite prednju masku poèinjuæi sa donjim delom (3). Copyright © 2003 Nokia. Skinite zadnju masku telefona i izvadite bateriju. 3. 4. 2. All rights reserved. Izbegavajte dodirivanje elektronskih komponenata u toku zamene maski.3. Prikazuje nivo napunjenosti baterije.

Kada je lampica upaljena. Podesite gornji deo prednje maske sa gornjim delom telefona. Lampica se gasi kada dva puta da je upalite. pa pritisnite prednju masku da se zabravi u svoje le¾i¹te (7). pritisnite i dr¾ite taster otpustite taster . Ili. 19 . a zatim odaberite Ukljuèeno ili Iskljuèeno. 5.4. pa ga zategnite. Copyright © 2003 Nokia. a • Pritisnite Meni. Da aktivirate. Ubacite bateriju i vratite zadnju masku. Vidite korake 4 i 5 u delu Ubacivanje SIM kartice na stranici 13. da lampica bude stalno upaljena. pritisnite jednom. 3 Postavljanje kai¹iæa za no¹enje oko ruke Provucite kai¹iæ kroz otvore kao ¹to je prikazano na slici. pritisnite da je ugasite. 3 Lampica Va¹ telefonski aparat ima i ugraðenu lampicu za osvetljenje. All rights reserved. upalite lampicu: • U pasivnom re¾imu. . odaberite Dodaci pa Lampa. na ekranu se prikazuje indikator .

ili Lampa Copyright © 2003 Nokia.• U toku razgovora. pritisnite isklj. i Opcije pa odaberite Lampa uklj. All rights reserved. 20 .

ili 3. All rights reserved. Pozovi da taj broj pozovete. Funkcije poziva 3 Pozivanje 1. Copyright © 2003 Nokia. pritisnite da pronaðete ¾eljeno ime. Ukucajte telefonski broj pretplatnika ukljuèujuæi i karakteristièni (pozivni) broj podruèja. Pritisnite da da smanjite jaèinu zvuka u zvuèniku ili slu¹alici. Zavr¹i da vezu zavr¹ite (ili da odustanete od uspostavljanja Pozivanje broja pomoæu telefonskog imenika U pasivnom re¾imu. Za meðunarodne pozive: Dodajte “+” sa dva pritiska tastera . Pritisnite veze). Pritisnite taster poveæate. pa ukucajte pozivni broj dr¾ave (regije) ispred pozivnog broja podruèja (po potrebi izostavljajuæi poèetnu 0). 21 . Uspostavljanje konferencijske veze Konferencijska veza je usluga mre¾e koja omoguæuje da do èetvoro ljudi uèestvuje u istoj vezi. da obri¹ete zadnju unetu cifru. Pritisnite taster Pozovi da taj broj pozovete.2. Pritisnite 2.

Da biste pozvali drugog uèesnika. Kada se odgovori na novi poziv. ili • Ako je Brzo biranje ukljuèeno. ponovite korake 1 do 3. dodajte ga u konferenciju tako ¹to æete pritisnuti i Opcije pa odabrati Konferencija. Po¹to se telefonski broj dodeli nekom numerièkom tasteru. pritisnite Zavr¹i. odaberite Imenik pa Brza biranja. i Opcije pa odaberite 3. 4. 22 . Da u vezu dodate novog uèesnika. taj broj mo¾ete brzo birati na sledeæe naèine: • Pritisnite odgovarajuæi numerièki taster. All rights reserved. Odaberite da li mu ¾elite dodeliti pozivanje ili slanje SMS poruke. Odaberite ¾eljeni taster ( do ) pa pritisnite Dodeli. pa pritisnite Pozovi. Odaberite ¾eljeno ime i pritisnite Izaberi.1. 2. pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi numerièki taster dok se ne zapoène biranje (vidite Pode¹avanje poziva na stranici 46). pomoæu tastera ili doðite do ¾eljenog telefonskog broja ili imena. Ukucajte telefonski broj ili ga izaberite iz imenika i pritisnite Pozovi. Brzo biranje Pritisnite Meni. pritisnite Novi poziv. pritisnite jednom u pasivnom re¾imu. 5. Pozovite prvog uèesnika. Copyright © 2003 Nokia. pa pritisnite Pozovi. Ponovno biranje Da ponovo pozovete neki od poslednjih 10 pozvanih ili biranih brojeva. Da zavr¹ite konferencijsku vezu.

Zameni. pritisnite i dr¾ite taster u pasivnom re¾imu. pritisnite . mre¾ni servisi. 23 ..3 Odgovaranje na poziv U pasivnom re¾imu pritisnite Odgovori. Odbaci. Meni i Lampa uklj. Odgovori. pogledajte deo Pode¹avanje poziva na stranici 46. 3 Preslu¹avanje govornih poruka Govorna po¹ta je usluga mre¾e. kao i za telefonski broj svoje govorne po¹te.. Da pozovete svoju govornu po¹tu. obratite se svom provajderu. Novi poziv. Mnoge od njih su usluge mre¾e. 3 Zakljuèavanje tastature Zakljuèavanje tastature spreèava nehotièno pritiskanje tastera. Za detaljnije informacije. Zadr¾i ili Pusti. pogledajte Broj govorne po¹te na stranici 39. Po¹alji DTMF. 3 Opcije u toku veze U toku razgovora. All rights reserved. veze. Kontakti. Da tastaturu zakljuèate ili otkljuèate: U pasivnom re¾imu pritisnite pa zatim brzo taster . mikrofon ili Uklj. Meni Copyright © 2003 Nokia. ili Lampa isklj. Isklj. mikrofon. Za promenu broja svoje govorne po¹te. Da pozive preusmerite na svoju govornu po¹tu. Zavr¹i sve poz. mre¾ni servis. pritisnite i Opcije da pristupite nekoj od narednih funkcija. Da poziv odbijete ili preusmerite a ne da odgovorite na njega.

Unesite broj slu¾be pomoæi i pritisnite Pozovi. moguæi su pozivi broja slu¾be pomoæi koji je programiran u va¹em telefonu (npr. Copyright © 2003 Nokia. 24 . Napomena: Kada je tastatura zakljuèana.Mo¾ete podesiti i da telefon automatski aktivira zakljuèavanje tastature posle odreðenog vremenskog perioda. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Kada je tastatura zakljuèana na ekranu se prikazuje ikonica . Pogledajte deo Pode¹avanje za¹tite tastature na stranici 49. Broj æe biti prikazan tek po¹to unesete poslednju cifru. All rights reserved.

1. odaberite neki od jezika u listi opcija reènika. All rights reserved. Intuitivni naèin unosa teksta se bazira na reèniku koji je ugraðen u telefonski aparat a kome i Vi sami mo¾ete dodavati nove reèi. ili drugu metodu koja se naziva intuitivni naèin unosa teksta. • Da ukljuèite intuitivni naèin unosa teksta. Intuitivni naèin unosa teksta je na raspolaganju samo za jezike iz liste. 3 Upotreba intuitivnog naèina unosa teksta Intuitivni unos je jednostavan naèin pisanja teksta. Ukucajte ¾eljenu reè pritiskom odgovarajuæeg tastera samo jednom za jedno slovo. a koji se oznaèava sa . Savet: Za brzo ukljuèivanje odnosno iskljuèivanje intuitivnog naèina unosa teksta u toku pisanja. odaberite Reènik iskljuè. da biste napisali “Nokia”. oznaèena je sa . Reè se menja posle svakog otkucaja. pritisnite dva puta .3. 25 .. koristeæi tradicionalnu metodu. 3 Ukljuèivanje i iskljuèivanje intuitivnog naèina unosa teksta U toku pisanja teksta. Na primer. Pisanje teksta Tekst mo¾ete da unosite na dva razlièita naèina. • Da se vratite na tradicionalni naèin unosa teksta. Copyright © 2003 Nokia. pritisnite Opcije i odaberite Reènik.

pritisnite naredne reèi. pa pritisnite Ubaci. pritisnite . pritiskajte i pratite indikator u vrhu ekrana. Copyright © 2003 Nokia. • Da unesete neku cifru. 26 . pritisnite redom . Da reè dodate u reènik. pa zapoènite pisanje sve dok se • Ako ¾elite da promenite reè. pa onda ukucajte drugi deo. • Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno. pritisnite potreban broj puta reè koju ¾elite ne pojavi. • Ako se iza reèi prika¾e znak ?. . Da obri¹ete • Za prelazak izmeðu malih i velikih slova. pritisnite Spel. pritisnite taster sadr¾aj displeja. Pisanje slo¾enica Ukucajte prvi deo slo¾enice. • Da izbri¹ete karakter levo od kursora. . pritisnite i dr¾ite i ukucajte cifre. Da unesete vi¹e cifara. 2. ukucajte reè (koristeæi tradicionalni naèin unosa teksta) i pritisnite OK. pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi numerièki taster. pritisnite i dr¾ite odaberite ¾eljeni karakter. • Da Vam se prika¾e lista specijalnih karaktera. pritisnite i dr¾ite taster . .kada je odabran reènik engleskog jezika. . All rights reserved. pritisnite i dr¾ite . reè se ne nalazi u reèniku. Ako je prikazana reè ona koju ste ¾eleli. . ili izmeðu tradicionalnog i intuitivnog unosa teksta. .

pritisnite i dr¾ite odgovarajuæi taster. . Copyright © 2003 Nokia. pritisnite potreban broj puta. pritisnite taster pritisnite i dr¾ite da biste obrisali sadr¾aj ekrana. pritisnite taster • Da izbri¹ete karakter levo od kursora. • Za prelazak sa malih na velika slova. ili pritisnite .3 Upotreba tradicionalnog naèina unosa teksta Pritiskajte potreban broj puta taster na kome se nalazi ¾eljeno slovo dok se ono ne pojavi. • Da dodate neku cifru. Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno. All rights reserved. pritisnite . 27 . pritisnite i dr¾ite taster . Za izmene teksta koristite sledeæe funkcije: • Da dodate razmak. • Da dodate znak interpunkcije ili specijalni karakter. Ovaj taster . • Da unesete slovo koje se nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto. i obratno. odaberite ¾eljeni karakter pa pritisnite Ubaci. pritisnite ili (ili saèekajte da se kursor pojavi) pa unesite to slovo. • Da pomerite kursor levo ili desno. pritisnite odnosno .

Pritisnite da izaðete iz podmenija. Ako ne ¾elite da saèuvate izmene koje ste uneli u pode¹avanja menija.4. All rights reserved. Copyright © 2003 Nokia. doðite do ¾eljenog podmenija pa pritisnite Izaberi da u njega uðete. (za Servis poziva na èekanju). (za Pode¹avanje poziva). (za Aktiviraj). (za Pode¹avanja). Ovo ponovite i za podmenije. Ako glavni meni sadr¾i podmenije. u roku od tri sekunde unesite numerièku preèicu menija kojem ¾elite da pristupite. su numerisani. Pritisnite ili da doðete do ¾eljenog glavnog menija. 3. Pritisnite da izaðete iz glavnog menija. Numerièkom preèicom Meniji. pritisnite i dr¾ite . parametri. Funkcije menija Kljuène funkcije menija mo¾ete koristiti na sledeæe naèine: Pretra¾ivanjem 1. Na primer. pritisnite Meni. podmeniji i opcije izbora. pa pritisnite Izaberi da u njega uðete. 2. Ovi brojevi se nazivaju numerièkim preèicama. Imajte na umu da je za Poruke numerièka preèica 01. Pritisnite Meni u pasivnom re¾imu. ako ¾elite da aktivirate Servis poziva na èekanju. 28 . U pasivnom re¾imu pritisnite Meni pa brzo.

Poruke sa slikom 7. Naði 2. Brojevi servisa1 3. 29 . Poslato 5. Broj govorne po¹te 14. Obri¹i poruke 11. Info servis 13. Imenik 1. Prikazuje se samo ako SIM kartica podr¾ava funkciju. Sme¹ci 10. Poruke 1. Liste dostave 8. ©abloni 9. Obri¹i 1. Editor servisnih komandi 2. Pode¹avanja vezana za poruke 12. Pi¹i poruku 2. Dodaj kontakt 4. Prijem 3. Copyright © 2003 Nokia. Draftovi 4.3 Spisak funkcija menija 1. Æaskanje 6. All rights reserved.

Pozivani brojevi 4. Tro¹kovi poziva 7. Izmeni 6. Propu¹teni pozivi 2. Po¹alji broj 9. Vrsta tona 2.5. 30 . Tonovi tastature 6. Du¾ina poziva 6. Primljeni pozivi 3. All rights reserved. Lista poziva 1. Pode¹avanja 10. Tonovi 1. Zvuèni signal poruke 5. Jaèina zvona 3. Obri¹i liste zadnjih poziva 5. Upozorenje na dolazni poziv 4. Kopiraj 7. Pode¹avanje cene poziva 8. Brzo biranje 3. Tonovi upozorenja Copyright © 2003 Nokia. Dodeli melodiju 8. Kredit u pretplati 4.

Pode¹avanja 1. Vibracija 8. ritmiènim svetlom 5. Pode¹avanje poziva 3. Poluglasno 4. Sigurnosna pode¹avanja 7. Ovaj se meni prikazuje jedino ako su na aparat trenutno prikljuèene. Tiho 3. Alarm 1. Vrati fabrièka pode¹avanja 7. Pode¹avanje za¹tite tastature 6. Copyright © 2003 Nokia. Re¾imi rada 1. 31 . (prazno) 6. Pode¹avanja dodatne opreme1 5. Op¹ti 2. slu¹alice ili hendsfri jedinica za ovaj model telefona. Moj stil 6. Glasno 5. Pode¹avanje vremena 2. Pode¹avanje telefona 4.7. Upozor. ili ranije bile prikljuèene. All rights reserved.

Kompozitor 5. Kalkulator 2. Lampa 11. Raspolo¾ivost. ©toperica 3. All rights reserved. Vidi sve1 3. Vidi sve i Obri¹i se prikazuju tek po¹to se doda neka podsetnica. naziv i sadr¾aji zavise od SIM kartice koja se koristi. 2. SIM servisi 2 1. Za¹tita ekrana 6. Obri¹i 9. Copyright © 2003 Nokia. Tajmer 4. Dodaj novi 2. Igre 10. Podsetnici 1.8. Dodaci 1. 32 .

kao ¹to su æirilièna slova. Ukoliko koristite specijalne (Unicode) karaktere. doðite do prvog primaoca i pritisnite Po¹alji. 3. Cena se odreðuje na bazi broja potrebnih standardnih poruka za svaku vi¹edelnu poruku. odaberite Poruke pa Pi¹i poruku. 1. U gornjem desnom delu ekrana prikazuje se broj preostalih karaktera/redni broj vi¹edelne poruke. Da biste poruku mogli poslati. ukucajte telefonski broj primaoca pa pritisnite OK. 33 . na primer. 120/2. Po¹to zavr¹ite pisanje poruke. Vidite Pode¹avanja vezana za poruke na stranici 38. Ponovite isto za svakog narednog primaoca. Ukucajte tekst poruke. Ako ¾elite da poruku po¹aljete veæem broju primalaca. Copyright © 2003 Nokia. Imajte na umu da se Unicode karakteri mogu koristiti za intuitivni naèin unosa teksta. u aparatu mora da je memorisan broj va¹eg centra za razmenu poruka. odaberite Po¹alji. Da poruku po¹aljete prethodno definisanoj listi dostave. Za definisanje i izmene lista dostave pogledajte Liste dostave na stranici 36. U gornjem desnom uglu ekrana prikazuje se broj raspolo¾ivih karaktera kao i redni broj dela poruke. All rights reserved.3 Poruke (Meni 1) Pi¹i poruku Imate moguænost pisanja i slanja vi¹edelnih poruka koje se sastoje od nekoliko standardnih tekstualnih poruka (mre¾ni servis). odaberite Opcije slanja pa Po¹alji na vi¹e. 2. pritisnite Meni. pritisnite Opcije. odaberite Opcije slanja pa Po¹alji po listi. biæe potrebno vi¹e delova nego inaèe. U pasivnom re¾imu.

All rights reserved. Kao podsetnik. Mali font i Detalji. Èitanje tekstualne poruke (Prijem) Po¹to primite tekstualnu poruku. To ne znaèi da je poruka primljena na ¾eljenoj prijemnoj strani.. Kada budete ¾eleli da poruku proèitate. da poruku odmah pogledate. 34 . Kao podsetnik. Izmeni. Obri¹i i Reènik. Da poruku pogledate kasnije. 2. Pritisnite Opcije da Vam se prika¾u sledeæe opcije: Obri¹i. Uzmi broj. Izmeni.Ostale opcije su: Koristi obrazac. aparat mo¾e da prika¾e obave¹tenje "Poruka je poslata". Uzmi broj. Naèin slanja (vidite Pode¹avanja vezana za poruke na stranici 38). Mali font i Detalji. pritisnite . Saèuvaj poruku. idite u meni Prijem (Meni 01-2). Za kretanje po poruci. Mali font ili Veliki font. U toku èitanje poruke. Obri¹i tekst. Napomena: Kada ¹aljete poruke preko SMS servisa mre¾e. Prosledi. pritisnite Opcije da Vam se prika¾u sledeæe opcije: Obri¹i. Za vi¹e detalja u vezi SMS servisa obratite se svom provajderu. Opcije umet. Pritisnite Èitaj. koristite tastere za pretragu. 1. Poslato U meniju Poslato mo¾ete pogledati kopije poruka koje ste poslali. To znaèi da je aparat poslao poruku na broj centra za slanje poruka koji je u njemu programiran. Prosledi. na ekranu se u pasivnom re¾imu prikazuje broj novih poruka kao i . Æaskanje. Instrukcije. Copyright © 2003 Nokia. Napusti editor. 3. Odgovori.

mo¾ete pritisnuti Opcije. grafièke poruke. Poruke sa slikom Imate moguænost prijema i slanja poruka koje sadr¾e grafiku (mre¾ni servis). ili ga preuzmite iz imenika. Poruke koje se ¹alju i primaju tokom æaskanja se ne èuvaju. Ukucajte telefonski broj druge osobe. sastoji od nekoliko tekstualnih Copyright © 2003 Nokia. odabrati Ime za æaskanje da izmenite svoj nadimak. Da biste na poruku odgovorili. æaskanja da vidite prethodne poruke. Odgovor druge osobe se prikazuje iznad poruke koju ste Vi poslali. All rights reserved. pritisnite OK i ponovite korak 3 gore u tekstu. ili Istor. odaberite Poruke pa Æaskanje. 35 . Imajte na umu da se svaka poruka sa slikom. pritisnite Opcije i odaberite Po¹alji. pa pritisnite OK. Æaskanje Imate moguænost komunikacije sa drugim osobama koristeæi i ovaj servis tekstualnih poruka. 1. U toku pisanja poruke. Ukucajte svoj nadimak za æaskanje i pritisnite OK. Ukucajte svoju poruku. Da zapoènete æaskanje. 4. 2. 3. ili odaberite Opcije pa Æaskanje u toku èitanja tekstualne poruke. pritisnite Meni. Svaka poruka u æaskanju se ¹alje kao zasebna tekstualna poruka. se èuvaju u memoriji telefona. grafièka poruka.Draftovi U meniju Draftovi mo¾ete pregledati poruke koje ste saèuvali u meniju Pi¹i poruku. Poruke sa slikom.

Pritisnite Opcije i odaberite Dodaj listu. pritisnite dostave. Da dodate novu listu dostave. Da vidite i izmenite listu dostave.poruka. Æaskanje. All rights reserved. Kao za¹t. Meni. Mo¾ete definisati do 6 lista dostave sa po najvi¹e 10 primalaca.. odaberite Poruke pa Liste dostave. 36 . ek. Da dodate neki kontakt u listu. Dajte novoj listi dostave ime koje ¾elite. Primanje poruke sa slikom Da biste poruku odmah pogledali. Uzmi broj. U jednu listu dostave mo¾ete dodati do 10 primalaca. odaberite Poruke pa Liste Copyright © 2003 Nokia. pritisnite Opcije i odaberite Vidi listu. Pritisnite Opcije i prikazaæe se naredne opcije rada sa porukom sa slikom: Obri¹i. Odgovori. Napomena: Ovu fukciju mo¾ete koristiti jedino ako je podr¾ava Va¹ operator mre¾e ili Va¹ provajder. pritisnite Prika¾i. Liste dostave Ako imate potrebe da èesto ¹aljete poruke fiksnoj grupi primalaca. Telefon ¹alje tekstualnu poruku svakom primaocu posebno. Kao podsetnik i Detalji. Zato slanje jedne poruke sa slikom mo¾e ko¹tati vi¹e od slanja jedne tekstualne poruke. pritisnite Meni. pritisnite Opcije i odaberite Dodaj ime. mo¾ete definisati listu dostave i nju koristiti kod slanja. Grafièke poruke mogu primati i prikazivati jedino telefonski aparati koji nude moguænosti grafièkih poruka. Izmeni tekst. Saèuvaj sliku.

©abloni Prethodno pripremljene poruke (¹ablone) koje mo¾ete koristiti u pisanju novih poruka. Da obri¹ete sve proèitane poruke u svim folderima. • Vidi. • Po¹alji ponovo. Svaku od kategorija mo¾ete odabrati pritiskom na Izaberi. odaberite Sve proèitane i pritisnite OK. Smajliji Sme¹ke.Ako slanje poruke jednom ili veæem broju primalaca ne uspe. 37 . All rights reserved. Copyright © 2003 Nokia. kao ¹to je “:-)” mo¾ete menjati i memorisati za upotrebu u svojim porukama. Zatim pritisnite OK kada se prika¾e Obri¹i proèitane poruke iz svih foldera?. da ponovite slanje poruke neuspelim primaocima. prikazaæe se izve¹taj sa brojem neuspelih i uspelih dostava kao i sa imenima koja nisu pronaðena. odaberite Poruke pa Obri¹i poruke. mo¾ete pregledati ili menjati. da vidite listu neuspelih primalaca. Obri¹i poruke Pritisnite Meni. Mo¾ete ih ukloniti iz liste pritiskom na Ukloni. • Imena u grupi imena koja nisu pronaðena su ona imena koja su izbrisana iz imenika.

Naèin 1 (Meni 1-11-1) 1 Naèin je skup parametara neophodnih za slanje tekstualnih poruka i poruka sa slikom. Raspolo¾ivi parametri su: Izve¹taji o dostavi. All rights reserved. Da biste mogli slati tekstualne i poruke sa slikom. Odgovori kroz isti centar i Podr¹ka znacima. Svaki skup sadr¾i sledeæe parametre: Broj centra za razmenu poruka. dobavljaèa usluga. Ovde smo pretpostavili da na raspolaganju imate samo jedan skup. doðite do njega i pritisnite OK. 38 . Trajnost poruke i Promena naziva oblika slanja. Op¹te (Meni 1-11-2) 2 Parametri u ovom podmeniju se odnose na sve tekstualne poruke koje ¹aljete bez obzira na odabrani skup. 2. potreban Vam je broj centra za razmenu poruka. Poruka poslata kao.Da obri¹ete sve proèitane poruke u nekom folderu. Numerièka preèica za ovaj meni zavisi od broja raspolo¾ivih skupova. Broj skupova zavisi od toga koliko skupova nudi va¹a SIM kartica. ("skupove") kao i parametara zajednièkih za sve tekstualne poruke. Ovaj broj mo¾ete dobiti od svog provajdera. Copyright © 2003 Nokia. Zatim pritisnite OK kada se prika¾e Obri¹i sve proèitane poruke iz foldera?. 1. Pode¹avanja vezana za poruke Telefonski aparat Vam nudi dve vrste pode¹avanja parametara poruka: parametara specifiènih za pojedinaène grupe parametara.

Da zahtev po¹aljete. ako to va¹a mre¾a podr¾ava. 39 .Odaberite Podr¹ka znacima da defini¹ete kako æe se koristiti skup Unicode karaktera u tekstualnim porukama. ¹. æ. telefon æe poku¹ati da konvertuje Unicode karaktere u odgovarajuæe ne-Unicode karaktere. provajderu. All rights reserved. na primer. obratite se svom provajderu. Editor servisnih komandi Imate moguænost slanja zahteva za mre¾ne servise. karakter se ¹alje kao Unicode. kao ¹to je È. usluge mre¾e. koji se nalaze u tekstu onakve kakvi jesu kompatibilnim telefonskim aparatima. 1. ®.1 Ako odaberete opciju Kompletan. Æ. ð. Za detaljnije informacije. Ukucajte ¾eljene karaktere. ©. Za prelazak sa unosa slova na unos cifara i obratno. Info servis Koristeæi ovaj mre¾ni servis mo¾ete od mre¾e primati poruke o raznim temama. Ako ne postoji odgovarajuæi ne-Unicode parnjak. pritisnite Po¹alji. Broj govorne po¹te Ovde mo¾ete memorisati i menjati telefonski broj svoje govorne po¹te (mre¾ni servis). “æ” kao “c”. Raspolo¾ivost ovog menija zavisi od va¹eg provajdera. a grèka mala slova u velika. telefon ¹alje sve Unicode karaktere. Ako odaberete opciju Sa¾et. Ð. pritisnite i dr¾ite taster . è. Copyright © 2003 Nokia. ¾ ili æirilica. svom dobavljaèu usluga.

a ako su saèuvani u internoj memoriji telefona. odaberite Imenik pa Naði. za pozivanje brojeva servisa. da memori¹ete u imenik imena i telefonske brojeve. Tra¾enje imena i telefonskog broja U pasivnom re¾imu. Ako su ime ili telefonski broj saèuvani u memoriji SIM kartice. za pozivanje brojeva za informacije. pritisnite i dr¾ite Meni. Pomoæu tastera Mo¾ete koristiti i naredne opcije: • Brojevi servisa. prikazuje se u gornjem desnom uglu ekrana. ili odjednom. Pritisnite ili da naðete ¾eljeno ime. prikazuje se . 40 . u pasivnom re¾imu i ukucajte prvo ili doðite do ¾eljenog imena. • Obri¹i. Ukucajte poèetno slovo(a) imena koje tra¾ite i pritisnite Tra¾i. • Info brojevi. • Dodaj kontakt. da imena i telefonske brojeve izbri¹ete iz imenika pojedinaèno.3 Imenik (Meni 2) Imena i telefonske brojeve mo¾ete saèuvati u memoriju aparata (interni imenik) i u memoriju SIM kartice (SIM imenik). BRZO TRA®ENJE: Pritisnite slovo imena. svog provajdera ako su ti brojevi upisani u SIM kartici (mre¾ni servis). All rights reserved. Copyright © 2003 Nokia. svog provajdera ako su ti brojevi upisani u SIM kartici (mre¾ni servis). uslu¾nih brojeva. U interni imenik mo¾ete uneti do 50 imena. uslu¾nih brojeva.

Imajte na umu da kad promenite SIM karticu. da kopirate imena i telefonske brojeve pojedinaèno ili odjednom iz interne memorije telefona u memoriju SIM kartice ili obratno.• Izmeni. pritisnite i dr¾ite Pode¹avanja. All rights reserved. • Pregled kontakata: da odaberete kako æe se prikazivati imena i telefonski brojevi. • Kopiraj. pa pritisnite Dodeli. da podesite da se telefon ogla¹ava odreðenom melodijom. • Po¹alji broj. 41 . ili Lista kontakata (po tri imena). Zatim odaberite: Meni. • Stanje memorije: da proverite koliko je imena i telefonskih brojeva veæ memorisano i koliko ih jo¹ mo¾e biti memorisano u svaki od imenika. da unesete izmene imena i brojeva u Imenik. Pode¹avanja Imenika U pasivnom re¾imu. da kontakt podatke neke osobe po¹aljete kao OTA poruku. Copyright © 2003 Nokia. Imajte na umu da ovo funkcioni¹e jedino ako i komunikaciona mre¾a i telefon mogu da prepoznaju i da ¹alju identifikaciju pozivne strane. kada primite poziv sa odreðenog broja. • Dodeli melodiju. ako to mre¾a podr¾ava. odaberite Imenik pa • Memorija: da izaberete da li æe se imena i telefonski brojevi memorisati u Telefon ili SIM kartica. Odaberite ¾eljeni telefonski broj ili ime. tonom zvona. automatski se postavlja memorija SIM kartica. ili Ime i broj (po jedno ime i jedan broj).

Ove brojaèe. meraèe. 42 . Copyright © 2003 Nokia. zaokru¾ivanja raèuna. kao i ako va¹a mre¾a podr¾ava ovu funkciju. • Tro¹kovi poziva: Prikazuje pribli¾ne cene va¹eg poslednjem poziva ili svih poziva izra¾eno u jedinicama koje su definisane u okviru Prika¾i tro¹kove u. kao i pribli¾ne du¾ine trajanja veze.3 Lista poziva (Meni 3) Telefonski aparat registruje telefonske brojeve koje ste birali. poreza i tako dalje. Telefonski aparat æe registrovati propu¹tene i primljene pozive ako je ukljuèen i ako je unutar zone pokrivanja mre¾e. da ga dodate u Imenik ili da ga izbri¹ete iz liste. • Du¾ina poziva: Prikazuje pribli¾no trajanje va¹ih odlaznih i dolaznih poziva. Brojaèi impulsa i meraèi poziva Napomena: Stvarni raèun za razgovore i usluge Va¹eg provajdera mo¾e da varira u zavisnosti od moguænosti mre¾e. Takoðe mo¾ete poslati i tekstualnu poruku (Po¹alji SMS). All rights reserved. mo¾ete poni¹titi tako ¹to æete odabrati opciju Poni¹ti meraèe. Takoðe mo¾ete i videti i pode¹avati parametre pripejd SIM kartice (mre¾ni servis). mo¾ete da vidite vreme poziva. Primljeni pozivi ili Pozivani brojevi. Lista prethodnih poziva Kada pritisnete Opcije u menijima Propu¹teni pozivi. vidite ili pozovete registrovani telefonski broj. od kojih ste primili poziv ili ga propustili.

Raspolo¾ivi kredit (iznos preostalih kreditnih jedinica). 3 Tonovi (Meni 4) U okviru ovog menija mo¾ete menjati pode¹avanja. • Vrsta tona: Defini¹e zvuèni signal koji èujete kad Vas neko poziva. Preko Prika¾i tro¹kove u mo¾ete odabrati jedinice u kojima æe telefon prikazivati preostalo vreme za razgovor (za cene impulsa se obratite svom provajderu). Napomena: Kada vi¹e nije preostalo tarifnih ili novèanih jedinica. • Kredit u pretplati: Kada koristite pripejd SIM kartice mo¾ete pozivati samo ako na SIM kartici ima dovoljno preostalih kreditnih jedinica (mre¾ni servis). Stanje dopune. Na primer. parametre trenutno odabranog naèina rada kao i kreirati sopstvene melodije zvona. mogu biti moguæi pozivi samo broja slu¾be pomoæi koji je programiran u Va¹em telefonu (na pr. Opcije: Prikaz info. • Jaèina zvona: Defini¹e jaèinu zvuènog signala zvona i zvuènog signala poruke. Vidite Re¾imi rada (Meni 5) na stranici 44.• Pode¹avanje cene poziva: Koristeæi opciju Ogranièenje tro¹ka poziva imate moguænost da ogranièite tro¹ak poziva na ¾eljeni iznos tarifnih jedinica. • Upozorenje na dolazni poziv: Defini¹e kako Vas telefonski aparat obave¹tava o dolaznim govornim pozivima. veæ se prikazuje ikonica u pasivnom re¾imu. kada je odabrana opcija Iskljuèeno telefon se ne ogla¹ava zvuènim upozorenjem. Copyright © 2003 Nokia. Tro¹kovi zadnjeg dogaðaja. All rights reserved. 112 ili drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). o kreditu (prikazivati ili ne preostale kreditne jedinice u pasivnom re¾imu). 43 . impulsa ili novca (mre¾ni servis).

• Vibracija: Pode¹ava aparat tako da se ogla¹ava vibriranjem kada primate poziv ili tekstualnu poruku. zvona ili tona poruke. kada je baterija skoro prazna. Odaberite: Vrsta tona. Za¹tita ekrana ili Preimenuj (nije na raspolaganju za Op¹ti). • Tonovi tastature: Defini¹e jaèinu tonova tastature. • Upozor. Jaèina zvona. All rights reserved. ritmiènim svetlom. Tonovi tastature. Odaberite ¾eljenu opciju i pritisnite OK. Da izmenite parametre odabranog re¾ima rada. Vibracija. Prvo podesite po svom ukusu grupe parametara i re¾ime rada. Upozor. Aktiviranje re¾ima rada i izmene parametara U meniju Re¾imi rada odaberite neki re¾im. ritmiènim svetlom: Pode¹ava aparat tako da se pozadinsko ostvetljenje ekrana pali i gasi u ritmu odabranog tona. 3 Re¾imi rada (Meni 5) Tonske odzive telefona mo¾ete podesiti za razlièite dogaðaje i okru¾enja. Upozorenje na dolazni poziv. odaberite Prilagodi. Tonovi upozorenja. Vibracija ne funkcioni¹e dok je aparat prikljuèen na punjaè ili stoni dr¾aè. Zvuèni signal poruke. a zatim je potrebno samo da aktivirate ¾eljeni re¾im.• Zvuèni signal poruke: Defini¹e zvuèni signal koji èujete kad primate tekstualnu poruku. Copyright © 2003 Nokia. recimo. i pritisnite Aktiviraj. • Tonovi upozorenja: Pode¹ava telefon tako da se ogla¹ava tonom upozorenja. melodije. 44 .

3 Pode¹avanja (Meni 6) U okviru ovog menija mo¾ete izvr¹iti razna pode¹avanja telefonskog aparata. Auto. Ta su vremena po lokalnoj Copyright © 2003 Nokia. i datuma Ova usluga mre¾e. mo¾ete vratiti na podrazumevane vrednosti tako ¹to æete odabrati Vrati fabrièka pode¹avanja. Neke parametre. a¾urira vreme i datum prema aktuelnoj vremenskoj zoni. Pode¹avanje vremena Sat Da podesite da telefon prikazuje trenutno vreme u pasivnom re¾imu. Automatskim a¾uriranjem vremena i datuma se ne menjaju vremana pode¹ena za alarme ili podsetnice. izbore. mre¾ni servis. podesite vreme i odaberite 12 ili 24 èasovni format prikaza vremena. 45 . Po¹to se baterija izvadi iz aparata neophodno je ponovo podesiti datum. a¾ur. Po¹to se baterija izvadi iz aparata neophodno je ponovo podesiti vreme. Savet: Da biste brzo aktivirali neki re¾im rada u pasivnom re¾imu ili u toku razgovora: Pritisnite kratko taster . vidite Tonovi (Meni 4) na stranici 43. napomene. pa pritisnite OK. Pode¹avanje datuma Da podesite taèan datum. doðite do ¾eljenog re¾ima rada.Parametre trenutno odabranog re¾ima rada mo¾ete menjati i u Pode¹avanje tona. vrem. All rights reserved.

jo¹ deset puta poku¹ava da to uèini. da preusmerite dolazne pozive ako je jedna veza veæ aktivna ili kad odbijete poziv. mre¾a Vas obave¹tava o novom dolaznom pozivu u toku veæ postojeæe veze. Kada je aktivirano Preusmeri sve govorne pozive na ekranu se u pasivnom re¾imu prikazuje . Pode¹avanje poziva • Preusmerenje: Da preusmerite dolazne pozive na svoju govornu po¹tu ili na neki drugi telefonski broj (mre¾ni servis). na primer. imena i telefonske brojeve koji su dodeljeni tasterima za brzo biranje. ili defini¹ite vreme ka¹njenja odreðene opcije preusmerenja u okviru Podesi ka¹nj. • Brzo biranje: Kada je aktivirano brzo biranje. (nije na raspolaganju za sve opcije preusmerenja). All rights reserved. do . 46 . proverite da li je opcija aktivirana izborom Proveri status.vremenskoj zoni. • Servis poziva na èekanju: Kada je ovaj mre¾ni servis aktiviran. pozivate pritiskom i dr¾anjem odgovarajuæeg tastera. odaberite Preusmeri ako je zauzeto. A¾uriranje mo¾e dovesti do toga da su neka pode¹ena alarmna vremena istekla. ponavljanje biranja: Da podesite telefon da posle neuspelog poku¹aja uspostavljanja veze. Istovremeno mo¾e biti aktivno nekoliko opcija preusmerenja. • Autom. Odaberite ¾eljenu opciju preusmerenja. Pritisnite Copyright © 2003 Nokia. Odabranu opciju ukljuèite (Aktiviraj) ili iskljuèite (Poni¹ti).

Odgovori da odgovorite na poziv na èekanju. • Linija za odlazne pozive: Preko ovog mre¾nog servisa mo¾ete odabrati liniju 1 ili 2 za odlazne pozive. Meðutim. Pozdravna poruka: Mo¾ete ukucati tekst koji æe se kratko prikazivati na ekranu kada se telefon ukljuèuje. 47 . Prikaz informacije o æeliji: Da podesite svoj telefonski aparat tako da Vas obave¹tava kada se koristi u celularnoj digitalnoj mre¾i koja se bazira na MCN (mikro celularna mre¾a) tehnologiji (mre¾ni servis). pritisnite Zavr¹i. Pode¹avanje telefona Jezik: Da izaberete jezik za ekranske tekstove. mre¾ni servis. obratite se svom provajderu. stavlja na èekanje. • ©alji moj identitet: Da podesite da se va¹ telefonski broj prikazuje (Ukljuèi) ili ne (Iskljuèi) osobi koju pozivate (mre¾ni servis). ako to va¹a SIM kartica podr¾ava. Copyright © 2003 Nokia. koristiæe se ona opcija koju ste ugovorili sa provajderom. Kada odaberete Prepode¹eno. Kada je odabrana linija 2. ili spreèiti moguænost izbora linije. Prvi poziv se zadr¾ava. Dolazne pozive mo¾ete primati bez obzira na to koja je linija odabrana. na ekranu se u pasivnom re¾imu prikazuje “2”. Da biste aktivnu vezu zavr¹ili. All rights reserved. Za detaljnije informacije. neæete moæi da pozivate ako odaberete liniju 2 a da se niste pretplatili na ovu uslugu mre¾e.

odaberite Pode¹avanja pa Pode¹avanja dodatne opreme. automatsko primanje poziva neæe biti aktivno. da osvetljenje ostaje ukljuèeno 15 sekundi po pritisku tastera. All rights reserved. Copyright © 2003 Nokia. • Odaberite Osvetljenje. da osvetljenje bude stalno ukljuèeno. ili ranije bilo povezano neko pro¹irenje. Potvrda akcija SIM servisa: Da podesite telefon da prikazuje potvrdnu poruku kada koristite neki od servisa SIM kartice (vidite SIM servisi (Meni 11) na stranici 56). 48 . da podesite aparat da automatski odgovara na dolazni poziv posle pet sekundi. da odaberete koji æe naèin rada telefon koristiti kada je prikljuèeno dato pro¹irenje.Izbor mre¾e: Da podesite da telefon automatski bira celularnu mre¾u koja je na raspolaganju na datoj lokaciji. Pritisnite Meni. Odaberite Hedset ili Hendsfri. kao ¹to su slu¹alice. ili da mre¾u sami birate ruèno. Odaberite Automatski. Ako je Upozorenje na dolazni poziv postavljeno na Kratak ton ili Iskljuèeno. • Odaberite Automatski odgovor. Pode¹avanja pro¹irenja Meni Pode¹avanja pro¹irenja æe se prikazivati samo ako je na telefon povezano. • Odaberite Uobièajeni re¾im rada. odaberite Ukljuèi. Mre¾a koju odaberete mora da ima sporazum o romingu sa va¹om matiènom mre¾om. Opcija Osvetljenje Vam je na raspolaganju jedino kada je odabran Hendsfri.

unesite sigurnosni kod. All rights reserved. Copyright © 2003 Nokia. Sigurnosna pode¹avanja Napomena: Kada se koriste za¹titne moguænosti koje ogranièavaju pozivanje (zabrana pozivanja. Pogledajte i deo Zakljuèavanje tastature na stranici 23. zatvorene grupe korisnika i fiksno biranje) u nekim mre¾ama mo¾e biti moguæe pozivanje odreðenih brojeva slu¾be pomoæi (na pr. odaberite Pode¹avanja. Mo¾ete takoðe koristiti i ¹ifrovanu za¹titu tastature telefona aktiviranjem opcije ©ifra za¹tite tastature. Da deaktivirate ¹ifrovanu za¹titu tastature. Da aktivirate funkciju Automatska za¹tita tastature. i telefon æe prikazati upit Podesi ka¹njenje. telefon æe zahtevati unos sigurnosnog koda (za¹titne ¹ifre) uvek kada pritisnete Otkljuèaj. 49 . • Pritisnite Meni. Da aktivirate ¹ifrovanu za¹titu tastature. Vidite Pristupne ¹ifre na stranici 11. pa pritisnite OK. • Pritisnite Meni. odaberite Iskljuèi.Pode¹avanje za¹tite tastature Mo¾ete podesiti da se tastatura va¹eg telefona automatski blokira. odaberite Iskljuèi. Ovaj vremenski period mo¾ete podesiti u intervalu od 10 sekundi do 60 minuta. Pode¹avanje za¹tite tastature pa ©ifra za¹tite tastature. posle isteka pode¹enog vremenskog perioda u kojem se ne koristi nijedna funkcija aparata u pasivnom re¾imu. 112 ili drugog zvaniènog broja slu¾be pomoæi). Da deaktivirate automatsku za¹titu tastature. Po¹to odaberete Ukljuèi. odaberite Pode¹avanja pa Pode¹avanje za¹tite tastature. Automatska za¹tita tastature. Ukucajte vreme i pritisnite OK. odaberite Ukljuèi.

• Zahtev za PIN kodom: Imate moguænost da podesite telefonski aparat da kod ukljuèivanja zahteva unos PIN koda SIM kartice. • Promena pristupnih kodova: Mo¾ete promeniti sigurnosni kod. • Zatvorena grupa korisnika: Pomoæu ovog mre¾nog servisa mo¾ete da defini¹ete grupu osoba koje mo¾ete pozivati i od kojih mo¾ete primati pozive. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju iskljuèivanje ove funkcije. Imajte na umu da kada promenite opciju za nivo sigurnosti. ili proverite status opcije (Proveri status). PIN kod. mre¾nog servisa mo¾ete ogranièiti prijem i upuæivanje poziva sa va¹eg aparata. • Servis zabrane poziva: Pomoæu ove usluge mre¾e. sve liste prethodnih poziva. Ovi kodovi mogu sadr¾ati samo cifre 0 do 9. PIN2 kod i ¹ifru za zabranu poziva. • Fiksno biranje: Imate moguænos da ogranièite odlazne pozive sa svog telefona na samo odreðene brojeve (mre¾ni servis). 50 . kako biste spreèili njihovo nenamerno biranje. ukljuèujuæi i propu¹tene i primljene pozive. • Nivo sigurnosti: Da podesite telefon da zahteva unos sigurnosnog koda kada se u njega ubacuje nova SIM kartica. se bri¹u. Copyright © 2003 Nokia. pa je ukljuèite (Aktiviraj) ili iskljuèite (Poni¹ti). kao ¹to je 112. kao i birane brojeve. Odaberite neku od opcija zabrane. All rights reserved. Izbegavajte kori¹æenje pristupnih kodova sliènih brojevima za sluèaj nu¾de. (Telefon) ili kada se bira interni telefonski imenik (Memorija).

Pritisnite da aparat iskljuèite. i pritisnite OK. Unesite vreme za alarm. 3 Alarm (Meni 7) Mo¾ete podesiti da se telefon ogla¹ava alarmom u neko ¾eljeno vreme. Pritisnite Meni i odaberite Alarm. Imena i brojevi saèuvani u imeniku nisu obrisani. Napomena: Ne pritiskajte Da ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili kada njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. kod. Ako pritisnete . All rights reserved. odaberite Pode¹avanja pa Vrati fabrièka pode¹avanja. 51 . samo jednom ili sa ponavljanjem. aparat Vas pita da li ¾elite da ga aktivirate. Ako. ili Da da pozivate ili primate pozive. na primer svakog radnog dana. Kada se alarm oglasi. Copyright © 2003 Nokia. alarm se privremeno prekida i obnavlja posle 6 minuta. Ako je u vreme pode¹eno za alarm aparat iskljuèen on æe se automatski ukljuèiti i oglasiti alarmom.Vrati fabrièka pode¹avanja Da neke parametre. Pritisnite Meni. Zatim ukucajte sigurnosnu ¹ifru. pode¹avanja vratite na prvobitne vrednosti. mo¾ete ga prekinuti pritiskom na . pak pritisnite Odlo¾i.

Vidi sve. alarm mo¾ete zaustaviti pritiskom na . Izmeni ili Po¹alji. Pomoæu ove memorijske alatke mo¾ete memorisati kratke tekstualne poruke sa zvuènim upozorenjem. Mo¾ete odabrati naredne opcije: Dodaj novi. alarm se obnavlja posle 10 minuta. pak pritisnete Odlo¾i. alarmom. osvetljenje i vibraciju (Tre¹enje). Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Alarm se ogla¹ava u pode¹eni dan i vreme. neæe Copyright © 2003 Nokia. Za igru mo¾ete podesiti zvuke. Kada doðe vreme pode¹eno za upozorenje. Imajte na umu da kada je funkcija Tonovi upozorenja iskljuèena. 52 . Pode¹avanje zajednièkih parametara za igre Odaberite Pode¹avanja. Svaka igra ima i kratki tekst pomoæi. 3 Igre (Meni 9) Telefon Vam nudi i neke igre za zabavu. da pogledate. izmenite ili po¹aljete postojeæe i da ih obri¹ete pojedinaèno ili sve odjednom. Nemojte ukljuèivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. All rights reserved. Ako.3 Podsetnici (Meni 8) Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. Nemojte ukljuèivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. da dodate novu podsetnicu. Obri¹i.

All rights reserved. Ovaj kalkulator ima ogranièenu taènost i mo¾e doæi do gre¹aka u zaokru¾ivanju. posebno kod dugih delenja. Pritisnite Meni u pasivnom re¾imu i odaberite Dodaci pa Kalkulator. Kalkulator Va¹ telefonski aparat ima kalkulator koji se mo¾e koristiti i za grubu konverziju valuta. Pritisnite da obri¹ete zadnju unetu cifru. kao i kada je funkcija Vibracija iskljuèena. Nemojte ukljuèivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. 3 Dodaci (Meni 10) Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju. pritisnite Opcije pa odaberite Promeni znak. je za unos decimalnog zareza. • Pritisnite za “/”. tri puta za “*” i èetiri puta Copyright © 2003 Nokia. 53 . dva puta za “-”. jednom za “+”. Raèunanje • Tasteri do su za unos cifara. Da promenite znak. telefon neæe vibrirati i ako je aktivirana funkcija Tre¹enje.biti zvuènih odziva èak i ako se funkcija Zvuci u igrama ukljuèi.

Copyright © 2003 Nokia. Izraèunavanje konverzije valuta Da memori¹ete kurs valuta: pritisnite Opcije. U toku merenja vremena. Obratite pa¾nju da ne ostavite merenje vremena u pozadini dok obavljate druge radnje sa aparatom. Ako odaberete Poèni.• Za rezultat. Poni¹ti. pritisnite Opcije. Pritisnite i dr¾ite da ekran obri¹ete za novi proraèun. pritisnite Prekini. Po¹to zaustavite merenje vremena. na primer. ukucajte vrednost (pritisnite za decimalni zarez) i pritisnite OK. pritisnite i zadr¾ite dva puta. 54 . ikonica se prikazuje u pasivnom re¾imu. All rights reserved. Da oèitate izmereno vreme. u raznim sportovima. mo¾ete pritisnuti Opcije koje sadr¾e Poèni. i odaberite Jednako. merenje vremena se nastavlja na prethodno izmerenu vrednost. Da postavite da se merenje vremena odvija u pozadini. i odaberite U domaæu ili U stranu. pa Strana valuta izra¾ena u damaæoj valuti ili Domaæa valuta izra¾ena u stranoj valuti. odaberite Kurs. Poni¹ti i Izaði. Pritisnite Start da poènete merenje vremena. Da biste sproveli konverziju: ukucajte iznos valute koju konvertujete. Upotreba ¹toperice tro¹i bateriju i vreme autonomije aparata biæe skraæeno. prekida trenutno merenje vremena i vraæa ga na nulu. pritisnite Opcije. Pritisnite Meni. odaberite Dodaci pa ©toperica. ©toperica ©toperica se mo¾e koristiti za merenje vremena.

odaberite Copyright © 2003 Nokia. povisilica (osim za note e i b). ubacuje pauzu. All rights reserved. odreðuje oktavu. odaberite Dodaci pa Tajmer. Pritisnite obri¹ete notu ili pauzu levo od kursora. Odaberite melodiju koju ¾elite da izmenite i ukucajte note. Da alarm zaustavite. Tempo. Za¹tita ekrana Imate moguænost da odaberete neku sliku koja æe se prikazivati na ekranu posle isteka odreðenog vremenskog perioda. telefonski aparat se ogla¹ava alarmom i pali i gasi odgovarajuæi tekst. Na primer. Kompozitor Mo¾ete kreirati sopstvene tonove. pritisnite Saèuvaj. melodije zvona. pritisnite taster za notu f. izmeniti vreme ili zaustaviti tajmer. Mo¾ete uneti i neku napomenu uz alarm. ikonica se prikazuje u pasivnom re¾imu.Tajmer Mo¾ete podesiti da se alarm oglasi posle isteka odreðenog vremenskog perioda. Pauza. Pritisnite Meni. Po¹to zavr¹ite komponovanje. U vreme pode¹eno za alarm. Oèisti ekran ili Izaði. da Opcije pa mo¾ete odabrati Sviraj. Ukucajte vreme alarma i pritisnite OK. skraæuje (-) a produ¾ava (+) notu ili pauzu. i pomeraju kursor levo ili desno. 55 . Kada je tajmer aktivan. Pritisnite Meni. pritisnite bilo koji taster.

skrin sejver. Nemojte ukljuèivati telefon ako je zabranjena upotreba mobilnih telefona ili ako njihova upotreba mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. All rights reserved. operatoru mre¾e. Naziv i sadr¾aji ovog menija zavise od raspolo¾ivih servisa. cene i informacije o naèinu kori¹æenja SIM servisa obratite se prodavcu SIM kartice. tj. 3 SIM servisi (Meni 11) Ovaj meni se prikazuje jedino ako va¹a SIM kartica nudi dodatne servise. provajderu ili drugom dobavljaèu. posle kojeg æe se aktivirati za¹tita ekrana. Imajte na umu da za¹tita ekrana poni¹tava sve grafièke ili tekstualne elemente u pasivnom re¾imu. Lampa Vidite Lampica na stranici 19. usluge. Copyright © 2003 Nokia. Odaberite sliku kao i vremenski period. 56 . Napomena: Za podatke u vezi raspolo¾ivosti. pauzu. Napomena: Va¹ telefonski aparat mora biti ukljuèen da biste mogli koristiti ovu funkciju.Dodaci pa Za¹tita ekrana.

na primer. Kratkim spajanjem izvoda mo¾e se o¹tetiti baterija ili predmet kojim se spaja. vreme je da se kupi nova baterija. Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja Va¹e baterije. 57 . potpuno puna baterija æe se vremenom sama isprazniti. Koristite samo one baterije koje je odobrio proizvoðaè telefona i punite ih samo punjaèima koje je isti odobrio. Imajte na umu da se potpune eksploatacione karakteristike nove baterije posti¾u tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pra¾njenja! Baterija se mo¾e puniti i prazniti stotine puta ali æe se na kraju istro¹iti. Upotrebljavajte bateriju samo za ono za ¹ta je namenjena. kao ¹to je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima. Kada je radno vreme (vreme razgovora i vreme spremnosti za rad) znatno kraæe od normalnog. Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima. All rights reserved. Sluèajan kratak spoj mo¾e da nastane ako neki metalni predmet (novèiæ. Iskopèajte punjaè kada se ne koristi. Dr¾ite bateriju uvek pri Copyright © 2003 Nokia. smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Ne izla¾ite bateriju kratkom spoju. Ako se i ne koristi. Informacije o bateriji 3 Punjenje i pra¾njenje Va¹ telefonski aparat se napaja energijom iz akumulatorske baterije sa moguæno¹æu ponovnog punjenja.izvoda baterije (metalne trake na bateriji). Ne ostavljajte bateriju prikljuèenu na punjaè du¾e od jedne sedmice. kada nosite rezervnu bateriju u d¾epu ili ta¹nici.5. Nikada ne koristite o¹teæeni punjaè ili bateriju. spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje + i . jer joj prekomerno punjenje mo¾e skratiti vek trajanja.

Telefon sa zagrejanom ili hladnom baterijom mo¾e privremeno da ne radi. recirkla¾a). Ne odla¾ite ih kao kuæni otpad. Ne bacajte baterije u vatru! Baterije odla¾ite u skladu sa lokalnim propisima (n.temperaturi izmeðu 15 °C i 25 °C. Eksploatacione karakteristike baterija su posebno ogranièene pri temperaturama znatno ispod taèke mr¾njenja. All rights reserved. 58 .pr. èak i kada je baterija potpuno napunjena. Copyright © 2003 Nokia.

• Nemojte dr¾ati telefon na mestima sa visokom temperaturom. • Èuvajte telefon od padova. Copyright © 2003 Nokia. 59 . potresa ili udaraca. Dole dati saveti æe Vam pomoæi da ispunite obaveze koje su date u garanciji i da u¾ivate u ovom proizvodu dugi niz godina. • Dr¾ite telefonski aparat i sve njegove delove i pribor van dohvata dece. kao i sve vrste teènosti ili vlage mogu sadr¾ati minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Njegovi pokretni delovi se mogu o¹tetiti. • Ne poku¹avajte da otvorite telefon. Kada se telefon zagreje (do svoje normalne temperature). Boja mo¾e blokirati pokretne delove aparata i omesti pravilan rad. ili jake deterd¾ente. Atmosferske padavine i vlaga.Èuvanje i odr¾avanje Va¹ telefon je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pa¾ljivo. • Odr¾avajte ga suvim. • Nemojte dr¾ati telefon na mestima sa niskom temperaturom. • Ne upotrebljavajte telefon. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih ureðaja. da o¹tete baterije i da deformi¹u ili istope neke plastiène materijale. All rights reserved. rastvaraèe za èi¹æenje. Nestruèno rukovanje ga mo¾e o¹teti. niti ga dr¾ite na pra¹njavim i prljavim mestima. • Ne bojite telefon. u unutra¹njosti se mo¾e pojaviti vlaga koja mo¾e da o¹teti ¹tampane ploèe sa elektronskim kolima. • Za èi¹æenje telefona nemojte da upotrebljavate jake hemikalije. Grubo rukovanje mo¾e da prouzrokuje lomljenje unutra¹njih ¹tampanih ploèa sa elektronskim kolima.

Osoblje servisa æe Vam pomoæi i.• Koristite samo isporuèenu antenu ili odobrenu zamenu. Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na telefonski aparat. All rights reserved. obaviti servisiranje. ukoliko je potrebo. Copyright © 2003 Nokia. Ukoliko neki od njih ne funkcioni¹e ispravno odnesite ga u najbli¾i kvalifikovani servis. modifikacije ili prikljuèci mogu o¹tetiti telefon i predstavljati kr¹enje propisa kojima se reguli¹u radio ureðaji. 60 . punjaè i sav pribor. Neodobrene antene.

Delovi telefonskog aparata imaju magnetna svojstva. ne stavljajte telefon na putnièko sedi¹te ili na mesta sa kojih u sluèaju sudara ili iznenadnog koèenja mo¾e da sklizne. Zapamtite. 3 Elektronski ureðaji Veæina savremene elektronske opreme je za¹tiæena od radiofrekventnih signala. Copyright © 2003 Nokia. bezdenost saobraæaja je uvek na prvom mestu! 3 Radno okru¾enje Imajte na umu da treba da se pridr¾avate svih posebnih propisa koji va¾e u svakoj oblasti i da iskljuèite svoj telefon uvek kada je zabranjena njegova upotreba. izvesna elektronska oprema mo¾e da bude neza¹tiæena od radiofrekventnih signala Va¹eg mobilnog telefona. Telefonski aparat privlaèi metale pa osobe sa slu¹nim aparatima ne treba da ga dr¾e na uvu na kojem je slu¹ni aparat. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu telefona po¹to se na njima upisani podaci mogu tako izbrisati. Uvek osigurajte telefon u njegovom dr¾aèu.Va¾ne informacije o bezbednosti 3 Bezbednost saobraæaja Ne koristite mobilni telefon dok vozite motorno vozilo. All rights reserved. Telefon uvek dr¾ite u dr¾aèu po¹to slu¹alica mo¾e da privuèe metalne materijale. Koristite telefon samo u njegovim normalnim radnim polo¾ajima. Ipak. ili kada ona mo¾e da prouzrokuje smetnje ili opasnost. 61 .

Iskljuèite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada u njima istaknuta pravila nala¾u da to uèinite. • Treba da koriste uvo na suprotnoj strani od pejsmejkera kako bi moguænost stvaranji smetnji svele na minimum. Copyright © 2003 Nokia. Slu¹ni aparati Neki digitalni mobilni telefoni mogu da stvaraju smetnje izvesnim slu¹nim aparatima. Ove preporuke se poklapaju sa nezavisnim istra¾ivanjima i preporukama Wireless Technology Research. • Ne bi trebalo da nose telefon u d¾epu na grudima. konsultujete se sa svojim provajderom. Bolnice ili zdravstvene ustanove mo¾da koriste opremu koja mo¾e da bude osetljiva na spoljnu energiju radiofrekventnih talasa. Ostali medicinski ureðaji Rad bilo kojih radiopredajnih ureðaja. 62 . odmah iskljuèite svoj telefon. Osobe sa pejsmejkerima: • Kada je telefon ukljuèen treba uvek da ga dr¾e na rastojanju veæem od 20 cm (6 inèi) od svog pejsmejkera. U sluèaju takvih smetnji. ili ukoliko imate neka druga pitanja. • Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji. Konsultujte lekara ili proizvoðaèa medicinskih ureðaja da biste utvrdili da li su ureðaji adekvatno za¹tiæeni od spoljne energije radiofrekventnih talasa.Pejsmejkeri Proizvoðaèi pejsmejkera preporuèuju minimalno rastojanje od 20 cm (6 inèi) izmeðu mobilnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle moguæe smetnje kod rada pejsmejkera. mo¾e da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno za¹tiæenih medicinskih ureðaja. All rights reserved. ukljuèujuæi i celularne telefone.

Korisnici se upozoravaju da treba da se pridr¾avaju ogranièenja u pogledu upotrebe radio opreme u skladi¹tima goriva (skladi¹te goriva i distributivni centri). 3 Potencijalno eksplozivne atmosfere Iskljuèite svoj telefon kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno opasnom atmosferom i pridr¾avajte se svih znakova i uputstava. elektronski sistemi za regulaciju brzine. Takoðe konsultujtete i proizvoðaèa druge opreme koja je dodatno instalisana u Va¹em motornom vozilu. To su najèe¹æe potpalublja èamaca. Istaknuti natpisi Iskljuèite svoj telefon u svakom objektu gde to zahtevaju istaknuti natpisi. elektronski sistemi za za¹titu od proklizavanja (za¹titu od blokiranja). Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili po¾ar ¹to mo¾e dovesti do telesnih povreda ili èak i smrti.Motorna vozila Radiofrekventni signali mogu da utièu na nepropisno instalisane ili neadekvatno za¹tiæene elektronske sisteme u motornim vozilima (na pr. elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva. kao i sve druge sredine u kojima se obièno preporuèuje da iskljuèite motor automobila. Korisnicima se savetuje da iskljuèe telefon kada se nalaze na mestima za toèenje goriva (pumpnoj stanici). motorna vozila sa pogonom na teèni (propan-butan) plin. mesta za transport ili skladi¹tenje hemikalija. Copyright © 2003 Nokia. pra¹inu ili metalni prah. na primer ¾ita. zone u kojima vazduh sadr¾i hemikalije ili èestice. hemijskim postrojenjima ili na mestima gde se vr¹i miniranje. ali ne uvek jasno obele¾ene. Za to se u vezi Va¹eg vozila informi¹ite kod proizvoðaèa ili njegovog predstavnika. Sredine sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su èesto. 63 . sistemi sa vazdu¹nim jastukom). All rights reserved.

Proveravajte redovno da li je celokupna oprema mobilnog telefona u Va¹em vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioni¹e. Upotreba mobilnih telefona u avionu mo¾e da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona. Iskljuèite svoj telefon pre ulaska u avion. Copyright © 2003 Nokia. njegove delove ili pribor.. Zato se ne biste nikada trebalo oslanjati samo na mobilni telefon za uspostavljanje va¾nih komunikacija (na pr. Pogre¹no instalisanje ili servisiranje mo¾e da budu opasno i da poni¹ti sve garancije za aparat. ili do preduzimanja sudskog postupka. ukljuèujuæi i fiksne i prenosne be¾iène ureðaje. ili do oba. Ne postavljajte nikakve predmete. da dovede do prekida be¾iène telefonske mre¾e. gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde dr¾ite telefon. Iz tog razloga se uspostavljanje veze ne mo¾e garantovati u svim uslovima. be¾iène i zemaljske mre¾e kao i funkcije koje programira sam korisnik. Upotreba Va¹eg telefona u vazduhu je zabranjena. 64 . Nepo¹tovanje ovih uputstava mo¾e da dovede do privremenog obustavljanja ili uskraæivanja kori¹æenja telefonskih usluga.3 Motorna vozila Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira telefon ili da ga instalira u motorno vozilo. niti u zonu naduvavanja vazdu¹nog jastuka. 3 Hitni poziv Va¾no: Ovaj telefon kao i svaki be¾ièni telefon radi koristeæi radio signale. Ne dr¾ite niti nosite zapaljive teènosti. imajte u vidu da se vazdu¹ni jastuk naduvava velikom silom. Ukoliko je oprema mobilnog telefona za automobil nepropisno instalisana a vazdu¹ni jastuk se naduva mo¾e doæi do ozbiljnih povreda. i da bude protivzakonita. u prostor iznad vazdu¹nih jastuka. Kod motornih vozila koja su opremljena vazdu¹nim jastukom. pozivi za hitnu medicinsku pomoæ). All rights reserved.

3. obratite pa¾nju na to da date sve neophodne informacije ¹to je moguæe taènije. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi graniène vrednosti zraèenja za ekspozicije energiji radiofrekventnih talasa koje preporuèuju meðunarodne smernice (ICNIRP). Neke mre¾e zahtevaju da je va¾eæa SIM kartica pravilno ulo¾ena u telefon. Upamtite da je Va¹ mobilni telefon mo¾da jedino sredstvo komunikacije na mestu dogaðaja nesreænog sluèaja. mo¾da æete prvo morati da ih iskljuèite pre nego ¹to budete mogli da uputite poziv slu¾bi pomoæi. Proverite to kod lokalnog provajdera. 65 . 112 ili neki drugi zvanièni broj slu¾be pomoæi). Slanje hitnih poziva: 1. Konsultujte ovo Uputstvo i Va¹eg lokalnog provajdera usluga celularne mre¾e. ne prekidajte vezu sve dok Vam se ne dozvoli da to uèinite. Brojevi slu¾be pomoæi su razlièiti za razlièite lokacije. Kada ¹aljete poziv slu¾bi pomoæi. 3 Informacije o sertifikaciji (SAR) OVAJ MODEL TELEFONSKOG APARATA ZADOVOLJAVA MEÐUNARODNE SMERNICE KOJE SE ODNOSE NA EKSPOZICIJU RADIO TALASIMA Va¹ be¾ièni telefonski aparat je radio predajnik i prijemnik. Te graniène vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one odreðuju dopu¹tene nivoe energije radiofrekventnih talasa za Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 4. Ako su aktivirane odreðene funkcije. Unesite broj slu¾be pomoæi za svoju trenutnu lokaciju (na pr. 2. Proverite da li je jaèina signala adekvatna.Hitni pozivi mo¾da nisu moguæi na svim mre¾ama mobilne telefonije ili pri kori¹æenju neke usluge mre¾e i/ili neke moguænosti telefona. Pritisnite i zadr¾ite dva puta na nekoliko sekundi da se obri¹e sadr¾aj ekrana i telefon pripremi za pozivanje. Ukljuèite telefon ukoliko nije ukljuèen. Pritisnite taster Pozovi.

snaga predaje telefonskog aparata je ni¾a. SAR granièna vrednost naznaèena u tim meðunarodnim smernicama iznosi 2.op¹tu populaciju. 66 .5 cm.0 W/kg*. kopèa za pojas ili dr¾aè za no¹enje na telu. Podatke o SAR Copyright © 2003 Nokia. Standard za ekspoziciju za mobilne telefone koristi jedinicu mere poznatu kao Stepen specifiène absorpcije. SAR vrednosti mogu biti razlièite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izve¹tavanjem kao i od frekventnog opsega komunikacione mre¾e. Ove smernice su razvile nezavisne nauène organizacije putem periodiènih i detaljnih procena nauènih studija. ili kada je odvojen od tela najmanje 1.0 W/kg. Generalno. Kada se koristi futrola. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveæi atestirani nivo snage. Ovo je stoga ¹to je aparat projektovan da radi na vi¹e nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da dospe do mre¾e. uz uvo. stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu mo¾e biti znaèajno ispod te maksimalne vrednosti.67 W/kg. u proseku rasporeðeno na deset grama telesnog tkiva. isti ne bi trebalo da sadr¾i metal a trebalo bi da odr¾ava proizvod odvojen od tela najmanje 1. Smernice sadr¾e i znaèajnu sigurnosnu rezervu radi dodatne za¹tite ljudi kao i na raèun kompenzacije moguæih odstupanja u izmerenim vrednostima. Najvi¹a SAR vrednost za ovaj model telefonskog aparata testirano za dr¾anje na uvu je 0. ¹to ste bli¾e baznoj stanici.5 cm. Mada mogu postojati razlike u SAR vrednostima za razlièite telefone i razlièite polo¾aje. Ove smernice sadr¾e i znaèajnu sigurnosnu rezervu koja je namenjena da osigura bezbednost svih osoba bez obzira na starosnu dob ili zdravstveno stanje. sve one zadovoljavaju odgovarajuæe meðunarodne smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima. ili SAR (Specific Absorption Rate). Ovaj proizvod zadovoljava smernice za ekspoziciju radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom polo¾aju. All rights reserved. * SAR granièna vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2. Testovi za odreðivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne polo¾aje sa telefonskim aparatom koji emituje na svojoj najveæoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.

Copyright © 2003 Nokia.vrednostima u drugim regionima mo¾ete naæi u sklopu informacija o proizvodu na adresi www. All rights reserved.nokia. 67 .com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful