You are on page 1of 45

‫سازمان حسابرسي‬

‫استاندارد حسابدارى شماره ‪28‬‬


‫فعاليتهاى بيمه عمومى‬

‫اي ن استاندار د د ر تيرماهه ‪ 1385‬ه تصويب‬


‫شده ودر مورد کليه صورتهاي مالي که‬
‫دورهه هماليه هآنهاه هازه هتاريخه ‪ 1/1/1386‬هه هو‬
‫بعد ازهههه ههههآنهههه ههههشروعهههه ههههمي‌شود‪،‬‬
‫لزم‌الجراست‪.‬‬
‫کميته تدوين استانداردهاي حسابداري‬
‫‪1385‬‬
‫‪.‬‬

‫استاندارد حسابدارى شماره ‪28‬‬


‫فعاليتهاى بيمه عمومى‬
‫کميته تدوين استانداردهاي حسابداري‬
‫سازمان حسابرسي‬
‫‪1385‬‬
‫بسمه‌تعالي‌‬
‫مقدمـه‌‬

‫فراينده هتدوين‌هه استانداردهاي‌هه حسابداري‪،‬ه هفرايندي‌هه مستمره هو‬


‫پوياست ‌ كه ‌ در واكنش ‌ به ‌ تغيير شرايط ‌ و تحولت ‌ محيط ‌ داخلي‌‬
‫و بين‌المللي‌ و با هدف ارتقاي شفافيت گزارشگري مالي‪ ،‬تغيير‬
‫وه هتجديدنظره هدره هاستانداردهاي‌ه موجوده هياه هتدوين‌ه استانداردهاي‌‬
‫جديد را ايجاب ‌ مي‌كند‪ .‬در اين ‌ فرايند يكي ‌ از سياستهاي ‌ اصلي‌‬
‫سازمان‌ حسابرسي‌ استفاده از استانداردهاي حسابداري مراجع‬
‫حرفه‌ايه همعتبره هبويژهه هاستانداردهاي‌ه بين‌المللي‌ه حسابداري‌ه در‬
‫تدوين استانداردهاي حسابداري با درنظرگرفتن شرايط داخلي‬
‫کشور است‪.‬‬
‫براي تدوين اين استاندارد گروه کارشناسي با حضور نمايندگان‬
‫بيمه مرکزي‪ ،‬بيمه ايران‪ ،‬بيمه آسيا و بيمه البرز تشکيل شد و با‬
‫انجامه هکارهايه هتحقيقاتيه هلزمه هوه هتشکيله هجلساته هکارشناسي‬
‫متعدد‪،‬ه هپيش‌نويسه هاينه هاستاندارده هتهيهه هوه هبهه هکميتهه هتدوين‬
‫استانداردهايه هحسابداريه هارائهه هشد‪.‬ه هپسه هازه هانجامه هبررسيهاه هو‬
‫اصلحاته هلزمه هتوسطه هکميتهه هتدوينه هاستانداردهايه هحسابداري‪،‬‬
‫پيش‌نويس اين استاندارد براي ‌ نظرخواهي ‌ عمومي ‌ منتشر گرديد‬
‫ن‬
‫وه هتمام‌هه نظرات‌هه وه هپيشنهادات‌هه دريافت‌شده‌هه دره هكميته‌هه تدوي ‌‬
‫استانداردهاي‌ حسابداري ‌ بررسي ‌ و اصلحات‌ لزم ‌ اعمال‌ گرديد و‬
‫نهايتا ً استاندارد توسط کميته فني تصويب شد‪.‬‬
‫ل‬
‫اين‌ه استاندارده هپس‌ه ازه هبررسي‌ه وه هتصويب‌ه توسط‌ه هيئت‌ه عام ‌‬
‫ه موجب‌ه مصوبه‌ه تيرماهه ‪ 1385‬همجمع‌ه عمومي‌ه سازمان‌‬
‫سازمان‌ه ب ‌‬
‫حسابرسي‌ لزم‌الجرا شده‌ است‌‪.‬‬
‫اين ‌ استاندارد با نظارت ‌ جناب ‌ آقاي ‌ هوشنگ ‌ نادريان ‌ مديرعامل‌‬
‫و رئيس‌ هيئت‌ عامل ‌ سازمان‌ حسابرسي ‌ و توسط‌ كميته ‌ تدوين‌‬
‫استانداردهاي‌ه حسابداري‌ه بهاه هعضويت‌ه (به‌ ترتيب‌ه الفبها)ه هآقايان‌‬
‫ايرج اکبريهه‪ ،‬دکتهر موسي بزرگ‌اصل‪ ،‬کامهران بحريني‪ ،‬مههدي‬
‫شليلهه‪،‬ه ه همجتبيه هعليميرزايي‪،‬ه هدکتر حسينه هکثيريه هوه هدکتره هرضا‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬
‫نظريه هوه هباه هپشتيبانيه هگروهه هکارشناسيه هويژهه هاينه هاستاندارد‬
‫(آقايانه همهران پژم‪،‬ه ه هفرهاده هفرهيه هازه هبيمهه همرکزي‪،‬ه ه هعليرضا‬
‫شباهنگ از بيمه ايران‪ ،‬قاسم قاسمي و فريدون صفرخانلو از‬
‫بيمهه هالبرز‪،‬ه هسرکاره هخانمه هويکتورياه هخرسنده هازه هبيمهه هآسياه هو‬
‫نمايندگان سازمان؛ آقايان قاسم بولو‪ ،‬مسعود ديزه‌اي‪ ،‬سرکار‬
‫خانمها فروغ رشتچيان و فريده منصوري) تدوين شده است‪.‬‬
‫سازمان‌هه حسابرسي‌هه ازه هتمام‌هه كساني‌كه‌هه دره هفراينده هتدوين‌‪،‬‬
‫نظرخواهي‌ههه وه ههتصويب‌ههه اين‌ههه استاندارده ههمشاركت‌ههه داشته‌اند‬
‫صميمانه‌ه تشك ر و قدرداني‌ه مي‌نماي د و ا ز مشاركت‌ه گسترده‌تر‬
‫جامعه‌ه حرفه‌اي‌ه براي‌ه ارتقاي‌ه كيفي‌ه استانداردهاي‌ه حسابداري‌‬
‫استقبال‌ مي‌كند‪.‬‬

‫سازمان‌ حسابرسي‬

‫‪2‬‬
‫استاندارد حسابدارى شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهاى بيمه عمومى‬

‫فهرست مندرجات‬

‫شماره بند‬

‫‪1‬‬ ‫• هدف‬
‫‪2‬‬ ‫• دامنه كاربرد‬
‫‪3‬‬ ‫• تعاريف‬
‫‪4 -14‬‬ ‫•شناخت درآمد حق بیمه‬
‫‪15 -19‬‬ ‫•حقبيمه عاید نشده‬
‫‪20 -28‬‬ ‫•خسارت‬
‫‪29 -30‬‬ ‫•ذخیره تکمیلی‬
‫‪31 -37‬‬ ‫•حقبيمه‌‌های اتكايى‬
‫‪38 -40‬‬ ‫•انتقال پرتفوى‬
‫‪41 -43‬‬ ‫•بیمه مشترک‬
‫‪44 -45‬‬ ‫•مخارج تحصیل‬
‫‪46 -49‬‬ ‫•افشا‬
‫‪50‬‬ ‫•تاریخ اجرا‬
‫•مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری ‪51‬‬
‫•پیوست شماره ‪ : 1‬نمونه صورتهای مالی‬
‫•پیوست شماره ‪ : 2‬مبانی نتیجه‌گیری‬
‫استاندارد حسابدارى شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهاى بيمه عمومى‬

‫”‬
‫”‬
‫‪.‬‬

‫هدف‬
‫‪ .‬هدفه هاينه هاستاندارده هتجويزه هروشهاىه هحسابدارىه هبراى‬ ‫‪1‬‬
‫حقبيمه‪ ،‬خسارت و مخارج تحصيل بيمههاى عمومى مستقيم‬
‫وه هاتكايىه هوه ههمچنينه هافشاىه هاطلعاته هاينه هنوعه هفعاليتهاه هدر‬
‫صورتهاىه همالى هشرکتهاه هوه همؤسساته هبيمهه هاست‪.‬ه هالزامات‬
‫سایره هاستانداردهایه هحسابداریه هدرصورتیه هبرایه هفعالیتهای‬
‫بیمه عمومی کاربرد دارد که توسط این استاندارد جایگزین‬
‫نشده باشد‪.‬‬
‫دامنه كاربرد‬
‫هاين استاندارد بايد درمورد فعاليتهاى بيمه عمومى ه و بيمه عمر زماني‬ ‫‪. 2‬‬
‫بكار گرفته شود و در مورد ساير بيمههاى زندگى كاربرد ندارد‪.‬‬

‫تعاريف‬
‫اصطلحات ذيل در اين استاندارد با معانى مشخص زير بكار رفته است‪:‬‬ ‫‪. 3‬‬
‫•قرارداد بیمه (بیمه نامه) ‪ :‬عقدی است كه بهموجب آن يك طرف‬
‫(بيمهگر)ه ه همتعهده همىشوده هدر ازاىه هدريافته هحقبيمهه هازه هطرفه هديگر‬
‫(بيمهگذار)‪ ،‬در صورت وقوع حادثه‪ ،‬خسارت وارده به او يا شخص‬
‫ذينفع را جبران كند يا مبلغ معینی را به وى يا شخص ذينفع بپردازد‪.‬‬
‫•بیمه زندگی ‪ :‬ه نوعی بیمه مرتبط با حیات یا فوت انسان است که‬
‫بیمه‌گر نسبت به پرداخت وجوهی معین براساس رویداد مشخصی ‪،‬‬
‫اطمینان می‌دهد‪.‬‬
‫• بيمه عمومى ‪ :‬به بیمه‌های غیر از بیمه زندگی اطلق می‌شود‪.‬‬
‫•حقه هبيمهه ‪ :‬مبلغیه هاسته هکهه هبیمه‌گره هدر ازایه هپذیرشه هخطره هطبق‬
‫قرارداد بیمه از بیمه‌گذار مطالبه می‌کند‪.‬‬
‫•تاريخ شروع پوشش بیمه ای ‪ :‬عبارت است از تاریخ شروع پذیرش‬
‫خطر توسط بیمه‌گر طبق قرارداد بیمه‪.‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫• بيمه اتكايى ‪ :‬ه بیمه‌ ای ه است كه بهموجب آن يك طرف (بيمهگر‬


‫اتکایی) در ازاى دريافت حقبيمه‪ ،‬جبران تمام يا بخشى از خسارت‬
‫واردهه هبهه هطرفه هديگره ه(بيمهگره هواگذارنده)ه هراه هبابته هبيمهنامهه هيا‬
‫بيمهنامههاى صادره و يا قبولى توسط وى‪ ،‬تعهد مىكند‪.‬‬
‫•بيمهه هاتكايىه هنسبىه ه‪:‬ه ه هنوعىه هبيمهاتكايىه هاسته هكهه هبهموجبه هآن‬
‫بيمهگره هاتکاییه هدر قباله ه هدريافته هنسبتىه هازه هحقبيمهه هقرارداده هبيمه‬
‫اوليه‪،‬ه هه هتعهده همىكنده هبههمانه هنسبته هخسارته هواردهه هبهه هبيمهگر‬
‫واگذارنده را جبران كند‪.‬‬
‫•بيمهاتكايى غيرنسبى ‪ :‬هنوعى بيمهاتكايى است كه در آن بيمهگر‬
‫اتکایی در قبال دريافت حقبيمه‪ ،‬تعهد مىكند تمام يا بخشى از خسارت‬
‫مازاد بر سقف از پيش تعيين شده را جبران كند‪.‬‬
‫•خسارت ‪ :‬ه عبارت است از مبلغ قابل پرداخت در اثر وقوع حوادث‬
‫تحت پوشش قرارداد بيمه‪.‬‬

‫شناخت درآمد حق بيمه‬


‫‪ . 4‬درآمده هحقبيمهه هبايده هازه ه هتاریخه هشروعه هپوششه هبیمه ‌ایه هوه هبهمحضه هاينكه‬
‫حقبيمه بهگونهاى اتكاپذير قابل اندازهگيرى باشد‪ ،‬شناسايى شود‪.‬‬

‫‪ . 5‬بيمهگر درآمد حقبيمه را درازاى پذيرش خطر كسب مىكند‪،‬‬


‫لذا درآمد حقبيمه از تاريخ شروع پوشش بیمه‌ای‪ ،‬و نه تاریخ‬
‫صدور‪ ،‬در رابطه با هريك از بيمه نامهها شناسايى مىشود‪.‬‬
‫باه هاينه هوجود‪،‬ه ه هبنابه ملحظاته هعملى‪،‬ه ه هبيمهگرانه همعمولً‬
‫براىه هشناسايىه هدرآمد‪،‬ه ه هاز مبناهاییه هاستفادهه همىكننده هكه‬
‫براساسه هآن‪،‬ه هتاریخه همزبوره هبه‌طوره هتقریبیه هتعیینه همی‌شود‪.‬‬
‫براىه همثاله هبيمهگره همستقيمه هممكنه هاسته هفرضه هكنده هبراى‬
‫تمام بيمهنامههاى صادر شده در يك ماه‪ ،‬ه خطر از اواسط‬
‫ماهه هپذيرفتهه هشدهه هاست‪.‬ه هاستفاده ه هازه هاينه همفروضات‬
‫درصورتى قابل پذيرش است كه نتيجه حاصل از بكارگيرى ‬
‫آنه هباه هشناسايىه هدرآمهده هازه هتاريخه هشروعه هپوششه هبیمه‌ای‬
‫هربيمهنامهه هدره هدورهه همالیه همربوط‪،‬ه ه هتفاوته هباه هاهميتى‬
‫نداشته باشد‪.‬‬
‫هچنانچه بيمهگر براساس قوانین و مقررات مبالغى را از‬ ‫‪.6‬‬
‫جانب سازمانهاى دولتى يا ساير اشخاص ثالث از بيمهگذار‬
‫دريافت كند و بدون دخل و تصرف آن را به حساب ذینفع‬
‫واريز كند‪ ،‬اين مبالغ درآمد بيمهگر تلقى نمىشود‪.‬‬
‫ههدرآمده هحقبيمهه هبايده هبهطوره هيكنواخته هدره هطوله هدورهه هبيمهنامهه ه(براى‬ ‫‪. 7‬‬
‫بيمههاى مستقيم) يا در طول دوره پذیرش غرامت (براى بيمههاى اتكايى)‬
‫شناسايىه هشوده همگره هاينكهه هالگوىه هوقوعه هخطره هدر طوله هدورهه هبيمهنامه‬
‫يكنواخت نباشد كه در اينصورت درآمد حقبيمه متناسب با الگوى وقوع خطر‬
‫برآوردی‪ ،‬شناسايى مىشود‪.‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫‪ .‬در بيمههاى عمومى‪ ،‬مبلغ حقبيمه در ازاى پوشش خطر‬ ‫‪8‬‬


‫براىه هيكه هدورهه هزمانىه همعينه هدريافته همىشود‪.‬ه ه هاينه هدوره‬
‫زمانى معمول ًه با دوره مالى تحت پوشش صورتهاى مالى‬
‫متفاوته هاسته هوه هدرنتيجهه هحقبيمهه همربوطه هبهه هبيمهنامههاى‬
‫صادره هشدهه هدره ههردورهه هباه هدرآمده هحق بيمهه هبرابره هنيست‪.‬‬
‫بخش ى از حقبيم ه ک ه مرتب ط با پوش ش خطر بع د از پایان‬
‫دور ه همالیه می‌باش د هطب ق هبنده ‪ 15‬هزی ر هح ق بيم ه هعايده نشده‬
‫محسوب می‌شود‪.‬‬
‫‪ .‬در رابط ه هب ا بسيارىه ا ز بيمهها ى عمومى ‪ ،‬درآم د هحقبيمه‬ ‫‪9‬‬
‫معمول ًهه همتناسبه هباه هگذشته هزمانه هشناسايىه همىشود‪.‬ه هاين‬
‫روش در مواردى مناسب است كه خطر وقوع حوادثى كه‬
‫منجره هبهه هخسارته همىشوده هدره هطوله هدورهه هبيمهنامهه هتقريباً‬
‫يكنواخت باشد‪.‬‬
‫‪ . 10‬دره هبعضىه هرشتههاه ههماننده هبيمهه همهندسى‪،‬ه هالگوىه هوقوع‬
‫خطره هدره هطوله هدورهه هبيمهنامهه هيكنواخته هنيست‪.‬ه هدرمورد‬
‫بيمههاىه ههمهندسىه هه(نظيره ههسدسازى)ه هدره ههاوايله ههانجام‬
‫پروژههاه هخطراته هكمتره هاسته هوه همعمول ًه هدره همراحله هپايانى‬
‫پروژه احتمال وقوع خطر و تحمل خسارت افزايش مىيابد‪.‬‬
‫درآمد حقبيمه اين نوع بيمهها متناسب با الگوى وقوع خطر‬
‫برآوردی شناسايى مىشود‪.‬‬
‫هدره همواردىه هكهه هطبقه هبیمهه هنامه ‪،‬ه همبلغه هحقبيمهه هدره هآيندهه همشموله هتعديل‬ ‫‪. 11‬‬
‫می‌باشد‪ ،‬حقبيمه تعديل شده باید در موارد ممکن بهعنوان مبناى شناسايى‬
‫درآمد حقبيمه مورد استفاده قرار گيرد‪ .‬اگر نتوان مبلغ تعديل را بهگونهاى‬
‫اتكاپذير براورد كرد‪ ،‬مبلغ اوليه حقبيمه كه باتوجه به سایر اطلعات مربوط‬
‫تعديل مىشود بايد بهعنوان مبنای شناسایی درآمد حقبيمه استفاده شود‪.‬‬
‫‪ .‬در ه ههبعضى از ه ههانواع ه ههبیمه‌ها‪ ،‬ه ههحقبيمه ه ههباتوجه ه ههبه نتايج‬ ‫‪12‬‬
‫رویدادها و اطلعاتى كه تنها در طول دوره بيمه ياپس از آن‬
‫مشخص مىشود‪ ،‬ه تعديل مىگردد‪ .‬براى مثال‪ ،‬ه بيمه باربرى‬
‫دریاییه هوه هبیمهه هآتشسوزىه هانبارهاه هازه هانواعه هبيمههاىه هقابل‬
‫تعديله هاسته هكهه هدره هابتداىه هدورهه هبيمه‪،‬ه همبلغه هاولیهه هحقبيمه‬
‫توسطه هبيمهگذاره هبهه هبيمهگره هپرداخته هوه هسپسه هبراساس‬
‫اعلميه حمل يا اعلم موجودى‪ ،‬تعديل مىشود‪.‬‬
‫‪ . 13‬هدرآمد حقبيمه مربوط به بيمهنامههاى بين راهى بايد براساس الزامات‬
‫بندهاى ‪ 7 ،4‬و ‪ 15‬شناسايى شود‪.‬‬

‫‪ .14‬بيمهگره ههممكنه ههاسته ههاطلعاته ههكافىه ههجهته ههتشخيص‬


‫بيمهنامههاىه هصادره هشدهه هدره هاواخره هساله همالىه هكهه هتاريخ‬
‫شروعه هپوششه هبیمه‌ایه هآنه هقبله هازه هتاريخه هترازنامه است‪،‬‬
‫نداشتهه هباشد‪.‬ه ه هاينه هنوعه هبيمهنامههاه هراه هبيمهنامههاىه هبين‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫راهىه همىگويند‪.‬ه ه هباتوجهه هبهه هاينكهه هدرآمده هحقبيمهه هازه هتاريخ‬


‫شروع پوشش بیمه‌ای شناسايى مىشود‪ ،‬مبلغ بيمهنامههاى‬
‫بين راهى براساس تجارب گذشته و رويدادهاى پس از تاريخ‬
‫ترازنامه براورد مىشود و حصه عايد شده آن بهعنوان درآمد‬
‫حقبيمه شناسايى مىشود‪.‬‬
‫حق بیمه عاید نشده‬
‫بخشی از حق بیمه مرتبط با بیمه‌نامه‌های صادره طی دوره مالی که قابل‬ ‫‪. 15‬‬
‫انتساب به پوشش خطر بعد از پایان دوره مالی است به‌عنوان حق بیمه عاید‬
‫نشده شناسایی می‌شود‪.‬‬
‫روشهای برآورد حق بیمه عاید نشده باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که مبلغ‬ ‫‪. 16‬‬
‫برآوردی تفاوت با اهمیتی با بدهی واقعی در تاریخ ترازنامه نداشته باشد‪.‬‬

‫‪ .‬درمواردی کههه ههالگوی وقوع ه ههخطرهه ههدر طول دوره بیمه‌نامه‬ ‫‪17‬‬


‫تقريبا ًه یکنواخته هاسته هبرایه همحاسبهه هحق‌بیمهه هعاید نشدهه هاز‬
‫روشه هتناسبه هزمانیه هاستفادهه همی‌شود‪.‬ه هشیوه‌هایه همحاسبه‬
‫حق بیمهه هعایده هنشدهه هدره هروشه هتناسبه هزمانیه هبرایه هبیمه‬
‫‪8‬‬‫نامه‌های سالنه شامل روزانه ( ‪ ،)365/1‬ماهانه (‪ ،)24/1‬فصلی (‪/‬‬
‫) و سالنه ( ‪ )2/‬است‪.‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫دره هشیوهه هروزانهه هحق بیمهه هعاید‬
‫نشده شامل مجموعه حق بیمه‌های عاید نشده‌ای است که در‬
‫پایانه هدورهه همالیه هباتوجهه هبهه همدته همنقضی‌ه نشدهه هبیمه‌نامه‌ها‬
‫محاسب ه می‌شود ‪ .‬د ر شیو ه فصل ی فر ض می‌شو د ک ه صدور‬
‫بیمه‌نامه‌ها در طی فصل به‌طور یکنواخت است درصورتی که‬
‫د ر شیوه  ماهان ه فرض بر این است که ه صهدور بیمه‌نامهه‌ها‬
‫چنانچههههههه ههههههصدور‬ ‫در طول ماه به‌طور یکنواخت است‪.‬‬
‫بیمه‌نامه‌ها در طول دوره مالی یکنواخت نباشد هرچه طول‬
‫دوره مورد نظر برای محاسبه حق بیمه عاید نشده کمتر شود‪،‬‬
‫سطح دقت آن بیشتر می‌شود‪.‬‬
‫‪ .‬در مواردى كه حقبيمه متناسب با گذشت زمان بهعنوان درآمد شناسايى‬ ‫‪18‬‬
‫مىشود‪ ،‬ه روش ه تناسب زمانی ه بايد بهگونهاى انتخاب و بكار گرفته شود كه‬
‫دقت آن از روش فصلى (يا روش ‪ )8/1‬كمتر نباشد‪.‬‬
‫‪ .‬چنانچه دورهه هبيمهنامهه هبيش ازه هيكه هساله هباشد‪،‬ه هدره هاعمال‬ ‫‪19‬‬
‫روشه هتناسبه هزمانىه هحقبيمهه هيكسالهه هدره همحاسبات مدنظر‬
‫قرار مىگيرده هوه هحقبيمهه همازاده هبره هیکه هسال‪،‬ه هبهطوره هكامل‬
‫بهعنوان حقبيمه عايد نشده محسوب مىگردد‪.‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫خسارت‬
‫بدهى بابت خسارت معوق بايد براى بيمههاى مستقيم واتكايى شناسايى ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪20‬‬
‫شود ‪ .‬مبلغ خسار ت معوق بايد بيانگر براورد معقولی از مخارج لزم براى‬
‫تسويه تعهد فعلى در تاريخ ترازنامه باشد‪.‬‬
‫بدهى بابت خسارت معوق بايد شامل مبالغ زير باشد‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫خسارت واقع شده‌ای که گزارش نشده است‪،‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الف‬
‫خسارت گزارش شده‌ای که پرداخت نشده است‪،‬‬ ‫ب ‪.‬‬
‫خسارتی كه بهطور كامل گزارش نشده است و‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬
‫مخارج براوردى تسويه خسارت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬

‫‪ . 22‬حصول اطمينا ن نسبت ب ه شناساي ى هزينهه ا و بدهيهای‬


‫مرتبط با خسارت در دوره مالى مربوط‪ ،‬حائز اهميت است‪.‬‬
‫خسارت‪،‬ه هناشىازه هحوادثه هتحته هپوششىه هاسته هكهه هدر طول‬
‫دورهبيمهنامه اتفاق مىافتد‪ .‬برخى خسارتها در دوره مالى‬
‫وقوعه هحادثهه هبهه هبيمهگره هگزارشه هوه هدرهمانه هدورهه هتسويه‬
‫مىشود و برخى نيز ممكن است تا پايان دوره مالى تسويه‬
‫نشود‪.‬هه همچنین‪،‬ه هممكنه هاسته هحوادثىه هواقعه هوه همنجره هبه‬
‫خسارت شود اما تا پايان دوره مالى به بيمهگر گزارش نگردد‪.‬‬
‫اينگونهه هخسارتها‪،‬ه هخسارته هواقعه هشده‌ای‌کهه هگزارشه هنشدهه هاست‬
‫ناميدهه همىشود‪ .‬هبدهىه همربوطه هبهه هخسارته هواقعه هشده‌ایه هکه‬
‫پرداخت نشده است (شامل خسارت گزارش نشده)‪ ،‬باتوجه‬
‫به تجربیات در‌مورد خسارت واقع شده در گذشته و آخرين‬
‫اطلعاته هموجوده هبراورده هوه هشناسايىه همىشود‪.‬ه هبراىه هبراورد‬
‫مبلغه هخسارت ياده هشده‪،‬ه هنهتنهاه هتجربياته هگذشتهه هبلكهه هتغيير‬
‫شرايط از قبیل آخرین حوادث فاجعهآميز و تغيير در حجم و‬
‫تركيب خطرات تحت پوشش بيمه درنظر گرفته مىشود‪.‬‬
‫‪ . 23‬تشخيص اجزای تشکیل دهنده مخارج نهايى جبران خسارت‬
‫توسط بيمهگر‪ ،‬براى تعيين هزينههاى خسارت دوره مالى و‬
‫بدهى خسارت معوق در تاريخ ترازنامه‪ ،‬حائز اهميت است‪.‬‬
‫اين اجزا شامل مبالغ قابل پرداخت بابت خسارت طبق مفاد‬
‫بیمه‌نامهه هوه همخارجه هتعیینه هوه هتسویهه خسارته هاست‪.‬ه همخارج‬
‫تعیینه هوه هتسويهه هخسارته هشامله همخارجه همستقيمه ههرخسارت‬
‫ماننده هحق‌الزحمه هخدماته هکارشناسیه هوه هحقوقیه هوه ههمچنين‬
‫آن‌دسته از مخارج غیرمستقیمی است که بتوان با هر خسارت‬
‫مرتبط دانست‪ .‬در تعیین مخارج نهایی جبران خسارت‪ ،‬مبالغ‬
‫بازیافتنی هاز طریقه هحقه هجانشینیه هوه هیاه هاقلمه هاسقاطیه هاز‬
‫مبلغ خسارت کسر می‌شود‪.‬‬
‫‪ . 24‬بدهى بابت خسارت معوق شامل خسارت پرداخت نشده و‬
‫مخارج مستقيم و غیرمستقیم تسويه خسارتی می‌باشد که‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫در دوره‌های مالی جاری و گذشته واقع شده است‪ ،‬ه چون‬
‫اينه ههمبالغه ههبيانگره ههتعهده ههفعلىه ههبيمهگره ههدرنتيجهه ههوقوع‬
‫رويدادهاى گذشته است‪.‬‬
‫‪ .‬ذخاير لزم براى خسارت معوق باتوجه به خسارت براوردى‬ ‫‪25‬‬
‫هرمورد يا طبقهاى از يك رشته (مثل ً در بيمه بدنه براساس‬
‫مدل و سال توليد) تعيين مىشود‪ .‬علوهبر اين ممكن است‬
‫براىه ههررشتهه هنيزه هازه هفرمولهاىه هرياضىه هاستفادهه هشود‪.‬‬
‫انتخابه هروشه همحاسبهه هبهه هنوعه هبيمهه هوه هقضاوته همديريت‬
‫بستگى دارد‪ .‬روشى كه توسط مديريت انتخاب مىشود بايد‬
‫بهطور يكنواخت اعمال گردد‪.‬‬
‫شناسايىه ههزينههاه هوه هبدهيهاىه همربوطه هبهه هاجزاى‬ ‫‪. 26‬‬
‫تشكيلدهندهه همخارجه هنهايىه هجبرانه هخسارته هبهميزانه هقابليت‬
‫اتكاى اندازهگيرى اين اجزا بستگى دارد‪ .‬بعضى بيمهگران‪،‬‬
‫برای برآورد مخارج نهایی جبران خسارت با توجه به تجربيات‬
‫گذشته خود و صنعت از فرمولهاى خاصى استفاده مىكنند‪.‬‬
‫اين فرمولها درصورتى قابلاتكا خواهد بود كه متكى به تعداد‬
‫سالهاى كافى باشد و بهگونهاى مناسب براى درنظر گرفتن‬
‫تحولت اخير تعديل گردد‪.‬‬
‫‪ . 27‬تعديل بدهى خسارت معوق براساس اطلعاتى كه پس از‬
‫شناخت اوليه بدست مىآيد‪ ،‬ضرورى است‪ .‬هدف از انجام اين‬
‫تعديلت‪ ،‬ه براورد دقيقتر مخارج مورد انتظار جبران خسارت‬
‫است‪ .‬همانند ساير بدهيها‪ ،‬اثر اين تعديلت بر بدهى خسارت‬
‫معوق و هزينه خسارت بهمحض دسترسی به اطلعات جديد‪،‬‬
‫شناسايى مىشود‪ .‬با اينگونه تعديلت بهعنوان تغییر در براورد‬
‫حسابدارى برخورد مىشود‪.‬‬
‫‪ . 28‬همبالغه هدریافتنیه هازه هبیمه‌گره هاتکاییه هبابته هخسارته هواقعه هشده ‪،‬ه ه هاعمه هاز‬
‫گزارشه هشدهه هوه هگزارشه هنشده‪،‬ه هبایده هدره هدورهه هوقوعه هازه هیک طرفه هبه‌عنوان‬
‫دارایی و از طرف دیگر به‌عنوان درآمد بیمه‌گر واگذارنده شناسایی شود و‬
‫نباید حسب مورد با بدهی یا هزینه مربوط تهاتر شود‪.‬‬

‫ذخیره تکمیلی‬
‫چنانچهه هحقه هبيمههاىه هعايده هنشدهه هبراىه هپوششه هخسارته همورده هانتظار ‬ ‫‪. 29‬‬
‫مربوطه هبهه هبیم ه ‌نام ه ‌هایه همنقضیه هنشدهه هدره هتاریخه هترازنامهه هکافیه هنباشد‬
‫باید ذخیره تکمیلی لزم برای آن شناسایی شود‪.‬‬

‫‪ . 30‬براى تعيين ذخيره تکمیلی‪ ،‬هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای‬


‫به‌طوره هجداگانهه هدرنظره هگرفتهه همی‌شود‪ .‬برایه هاینه همنظور‪،‬‬
‫مجموعه هحق بیمهه هعایده هنشدهه ههر رشتهه هباه همجموعه هخسارت‬
‫مورد انتظار و هزینه‌های مربوط به آن مقایسه و در صورت‬
‫وجود کسری‪ ،‬ذخیره تکمیلی شناسایی می‌شود‪.‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫حقبيمههاى اتكايى‬
‫‪ . 31‬حقبيمه اتکایی واگذاری به بیمه‌گران اتکایی باید توسط بیمه‌گر واگذارنده‬
‫ازه هتاریخه هشروعه هپوششه هبیمه‌ایه هوه هطیه هدورهه هتأمینه هخسارته هقرارداده هبیمه‬
‫اتکایی ‪ ،‬ه به‌طور یکنواخت طی دور ه پوشش بیمه‌ا ی یا متناسب با ه الگوی‬
‫وقوع خطر‪ ،‬ه به‌عنوان هزینه بیمه اتکایی واگذاری در صورت سود و زیان‬
‫شناسایی شود‪.‬‬

‫‪ .‬بيمهگران ه مستقیم و اتکایی معمول ًه بخشى از خطرات‬ ‫‪32‬‬


‫قبولىه هراه هبهه هبيمهگرانه هاتكايىه همنتقله هوه هدرقبال پوشش ‬
‫بیمه‌ای مجدد‪ ،‬بخشى از حقبيمه دريافتى را  به آنها پرداخت‬
‫مىكنند‪.‬ه هاینه همبالغ‪،‬ه ههزینهه هبیمه‌هه اتکاییه هواگذاریه هنامیده‬
‫می‌شود‪.‬‬

‫‪ . 33‬بيمهگر واگذارنده معاملت بيمه مستقيم و بيمهاتكايى را‬


‫بهصورته هجداگانهه هگزارشه همی‌كنده هه هتاه هدامنه و اثربخشى ‬
‫بيمهاتكايى براى استفادهكنندگانه هصورتهاىه همالىه هبهطور‬
‫شفاف گزارش شود و شاخصهايى از عملكرد مديريت خطر‬
‫بهه هاستفادهكنندگانه هارائهه هگردد‪.‬ه هبرايناساس‪،‬ه هه هحقبيمه‬
‫واگذارىه هبهه هبيمهگرانه هاتكايىه هبهعنوانه ههزينهه هشناسايى‬
‫می‌شوده هوه هباه هدرآمده هحقبيمهه هه هتهاتره هنمی‌گردد‪.‬ه هخسارت‬
‫دريافتى يا دريافتنى از بيمهگران اتكايى نيز توسط بيمهگر‬
‫مستقيم بهعنوان درآمد شناسايى مىگردد و با هزينه خسارت‬
‫يا هزينه حقبيمهاتكايى واگذارى تهاتر نمىشود‪.‬‬
‫‪ . 34‬هزینهه هبیمهه هاتکاییه هواگذاریه هباتوجهه هبهه هشرایطه هقرارداد‬
‫منعقد شده با بیمه‌گر اتکایی یا الزامات قانونی شناسایی‬
‫می‌شود‪ .‬حق بيمهاتكايى واگذارى در بيمههاى اتكايى نسبى‬
‫بهطور هماهنگ با بيمههاى مستقيم مربوط بهعنوان هزينه‬
‫شناسايى مىگردد‪ .‬بهعبارت ديگر هزينه بيمهاتكايى واگذارى‬
‫بهطوره هيكنواخته هدره هطوله هدورهه هبيمهه همستقيمه همربوط‬
‫شناسايىه هوه هدر مواردىه هكهه هشناسايىه هدرآمده هدره هبيمههاى‬
‫مستقيم براساس الگوى وقوع خطر است‪ ،‬هزينه یاد شده‬
‫نيز طبق الگوی مزبور شناسايى مىشود‪ .‬هزینه بيمهاتكايى‬
‫واگذارى در بيمههاى اتكايى غيرنسبى نيز معمول ً طى دوره‬
‫بيمهاتكاي ى به‌طو ر یکنواخت بهعنوا ن هزين ه دور ه شناسايى‬
‫مىشود‪.‬‬
‫‪ . 35‬كارمزدهاىه هدريافتىه هوه هدريافتنىه هازه هبيمهگره هاتكايىه هطبق‬
‫شرایط بیمه اتکایی تعلق می‌گیرد و بنابراین در زمان شروع‬
‫پوشش بیمه اتکایی به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود‪.‬‬
‫‪ . 36‬سهم بیمه‌گر مستقیم از مشارکت در سود (کارمزد منافع)‬
‫دریافتی یا دریافتنی از بیمه‌گر اتکایی‪ ،‬طبق مبنای تعهدی‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫صرف‌نظره هازه هزمانه هدریافته هآن‪،‬ه هدره هزمانه هتحققه هبه‌عنوان‬


‫درآمد شناسایی می‌شود‪.‬‬
‫‪ .‬بيمهگر اتكايى ممكن است بخشى ازه هخطره هپذيرفتهه هشدهه هاز‬ ‫‪37‬‬
‫بيمهگر مستقيم را مجددا ًه به بيمهگر اتكايى ديگرى (بیمه‌گر‬
‫اتکایی قبول‌کننده) واگذار كند كه به آن واگذارى مجدد گفته‬
‫مىشود‪ .‬نحوه حسابداری قراردادهای بیمه اتکای ی مجد د نیز‬
‫مشابه قراردادهای بیمه اتکایی اولیه است‪.‬‬
‫انتقال پرتفوى‬
‫‪ .‬طبقه همادههه ‪ 54‬ههقانونه هتأسیسه هبیمهه همرکزیه هایرانه هو‬ ‫‪38‬‬
‫بیمه‌گری‪ ،‬مؤسسات بیمه می‌توانند با موافقت بیمه مرکزی‬
‫ایرانه هوه هتصویبه هشورایه هعالیه هبیمهه هتمامه هیاه هقسمتیه هاز‬
‫پرتفوی خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک‬
‫یا چند مؤسسه بیمه‌ مجاز دیگر واگذار کنند‪.‬‬
‫‪ . 39‬باتوجه به اینکه مسئولیت مرتبط با خسارت بیمه انتقالی از بیمه‌گر انتقال‬
‫دهند ه هب ه هبیمه‌گره هقبول کنند ه همنتق ل همی‌شود‪،‬ه انتقا ل هپرتفو ی هبای د توسط‬
‫بیمه‌گره هانتقال‌دهندهه هبه‌عنوانه هحذفه هپرتفویه هوه هتوسطه هبیمه‌گره هقبول‌کننده‬
‫به‌عنوان قبول پرتفوی به‌حساب گرفته شود‪.‬‬

‫حذ ف پرتفو ی بای د توس ط بیمه‌گر انتقال دهند ه ازطریق حذ ف بدهیه ا و‬ ‫‪. 40‬‬
‫داراییهایه همرتبطه هباه هخطراته همنتقله هشده‪،‬ه هبه‌حسابه هگرفتهه هشود‪.‬ه هقبول‬
‫پرتفوی باید توسط بیمه‌گر قبول‌کننده از طریق شناسایی درآمد حق بیمه‬
‫عاید نشده و خسارت معوق پذیرفته شده‪ ،‬به‌حساب گرفته شود‪.‬‬

‫بیمه مشترک‬
‫فعالیتهای بیمه‌ای که از طریق قراردادهای بیمه مشترک با بیمه‌گذار انجام‬ ‫‪. 41‬‬
‫می‌شوده هبایده هتوسطه هبیمه‌گرانه هقبول‌کنندهه ههماننده هبیمهه همستقیمه هبه‌حساب‬
‫گرفته شود‪.‬‬

‫‪ . 42‬بیمه‌گران مستقیم یا اتکایی ممکن است طی یک قرارداد‬


‫بیمه مشترک‪ ،‬طرف بیمه‌گذار واقع شوند یا اینکه هریک به‬
‫نسب ت سه م خو د ا ز بیم ه مشترک ‪ ،‬قراردادها ی جداگان ه با‬
‫بیمه‌گذار منعقد کنند‪ .‬در این موارد بیمه‌گران سهم خود از‬
‫حق بیمه‌ها‪ ،‬خسارت و سایر هزینه‌ها را براساس نسبتهای‬
‫توافقی به حساب می‌گیرند‪.‬‬
‫‪ . 43‬بيمه نامههايى كه بهطور مستقيم توسط یکی از اعضاى گروه بیمه‌گران‬
‫مشترک صادر مىشود بايد توسط آن عضو بهعنوان بيمه مستقيم بهحساب‬
‫گرفتهه هشوده هوه هبخشىه هازه هخطراته هكهه هتوسطه هسايره هاعضاىه هگروهه هپذيرفته‬
‫مىشود بايد همانند بيمهاتكايى واگذارى محسوب گردد‪ .‬بيمهگرانى كه اين‬
‫خطرات را مىپذيرند بايد با آن همانند بيمهاتكايى قبولى برخورد كنند‪.‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫مخارج تحصيل‬
‫‪ . 44‬مخارجه هتحصیله هبیمه‌ه نامه‌هاه هبایده هدره هزمانه هوقوعه هبه‌عنوانه ههزینهه هدوره‬
‫شناسایی شود‪.‬‬

‫‪ . 45‬مخارجه هتحصیل‪،‬ه هاز‌جملهه هه هشامله هحق‌العمله هپرداختیه هبه‬


‫نمایندگیهها‪ ،‬مخهارج صهدور بیمه‌نامه‌ها‪ ،‬مخارج اداری نگهداری‬
‫سوابق بیمه‌نامه‌ها و مخارج وصول حق بیمه‌هاست‪.‬‬
‫افشا‬
‫اطلعات زیر باید در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی افشا شود ‪:‬‬ ‫‪. 46‬‬
‫هرویه ه شناسايى درآمد حقبيمه و حق بیمه عاید نشده ( اعم از‬ ‫‪.‬‬ ‫الف‬
‫بیمه‌های مستقیم و بیمه‌های اتکایی)‪،‬‬
‫رویه شناسایی هزینه حق بیمه بیمه های اتکایی واگذاری‪ ،‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬
‫نحوه محاسبه ذخیره خسارت معوق  و ذخیره تکمیلی‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬

‫اقلم زير بايد در متن ترازنامه افشا شود‪:‬‬ ‫‪. 47‬‬


‫الف ‪ .‬مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان‪،‬‬
‫مطالبات از بیمه‌گران اتکایی‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬
‫بدهى خسارت معوق‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬
‫بدهى به بيمهگران اتكايى‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬
‫حقبيمه عاید نشده‪ ،‬و‬ ‫‪.‬‬ ‫ه‬
‫ذخیره تکمیلی‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫و‬

‫اقلم زير بايد در متن صورت سود و زيان افشا شود‪:‬‬ ‫‪. 48‬‬
‫الف ‪ .‬درآمد حقبيمه (مستقیم و اتکایی قبولی)‪،‬‬
‫درآمد بازیافت خسارت از بيمهگران اتكايى‪،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬
‫هزينه خسارت بيمههاى مستقيم و اتکایی قبولی‪ ،‬و‬ ‫ج ‪.‬‬
‫هزينه حقبيمهاتكايى واگذارى ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫د‬

‫‪ . 49‬اجزاى تشكيلدهنده اقلم ذكر شده در بندهاىه ‪ 47‬هوه ‪ 48‬هدر‬


‫يادداشتهاى توضيحى افشا مىشود‪.‬‬
‫تاریخ اجرا‬
‫‪ . 50‬الزامات این استاندارد در‌مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از‬
‫تاریخ ‪ 1/1/1386‬و بعد از آن شروع می شود‪ ،‬لزم‌الجراست‪.‬‬

‫مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری‬


‫‪ . 51‬هیئته هاستانداردهایه هبین‌المللیه هحسابداریه هدر رابطهه هبا‬
‫بیمه‌های عمومی‪ ،‬استاندارد خاصی تدوین نکرده است‪ ،‬اما‬
‫در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ‪ 4‬با عنوان‬
‫” قراردادهای بیمه” ه چارچوبهای کلی در‌مورد تعریف بیمه ‬
‫و فعالیتهای بیمه‌ای ارائه کرده است‪.‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫‪1‬‬‫پیوست شماره‬
‫نمونه صورتهای مالی‬

‫این پیوست به‌منظور آشنایی با نحوه اجرای بعضی از الزامات‬


‫استاندارده حسابداریه هشمارهه ‪ 28‬ه هتهی ه هشدهه هاسته هو هبخشیه هاز‬
‫استاندارد محسوب نمی‌شود‪.‬‬
‫در این پیوسته هصورتهایه همالیه هاساسیه ه ههمراهه هباه هبرخیه هاز‬
‫یادداشتهایه هتوضیحیه هلزمه هبرایه هتشریحه هکاربرده هالزاماته هاین‬
‫استاندارد ارائه شده است‪ .‬صورتهای مالی نمونه مندرج در این‬
‫پیوست‪،‬ه هاطلعاته همربوطه هبهه هفعالیتهایه هبیمهه هزندگیه هراه هدربر‬
‫نمی‌گیرد‪ .‬این نمونه دربرگیرنده بخشی از صورتهای مالی است و‬
‫نباید به‌عنوان یک مجموعه کامل و جامع درنظر گرفته شود‪.‬‬
‫‪ ‬پيوستههه هههشمارهههههه ‪1‬‬ ‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫)(ادامه‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬
‫شركت سهامي بيمه نمونه‬
‫ترازنامه‬
‫در تاريخ ‪ 29‬اسفند ‪13×2‬‬

‫(تجديد ارائه شده)‬ ‫(تجديد ارائه شده)‬


‫‪13×29/12/1‬‬ ‫‪13×29/12/2‬‬ ‫يادداشت‬ ‫ق صاحبان سهام‬
‫بدهيها و حقو ‌‬ ‫‪13×29/12/1‬‬ ‫‪13×29/12/2‬‬ ‫يادداشت‬ ‫داراييها‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬
‫بدهيهاي جاري‪:‬‬ ‫داراییهای جاري‪:‬‬
‫‪643‬ر ‪38‬‬ ‫‪347‬ر ‪50‬‬ ‫بدهي‬ ‫‪661‬ر ‪25‬‬ ‫‪379‬ر ‪41‬‬ ‫موجودي نقد‬
‫‪226‬ر ‪31‬‬ ‫‪754‬ر ‪49‬‬ ‫معوق‌گران اتکايي‬ ‫خسارات‬
‫به بيمه‬ ‫بدهي‬ ‫‪359‬ر ‪79‬‬ ‫‪836‬ر ‪94‬‬ ‫سرمايه‌گذاريهاي‬
‫‪953‬ر ‪22‬‬ ‫‪105‬ر ‪24‬‬ ‫ساير ه ههحسابها ه ههو ه ههاسناد‬ ‫‪494‬ر ‪80‬‬ ‫‪347‬ر ‪86‬‬ ‫‌مدتاز بيمه‌گذاران و‬ ‫کوتاه‬
‫مطالبات‬
‫‪243‬ر ‪85‬‬ ‫‪904‬ر ‪130‬‬ ‫پرداختنيعايد نشده‬
‫حق بيمه‬ ‫‪114‬ر ‪9‬‬ ‫‪286‬ر ‪17‬‬ ‫نمايندگاناز بيمه‌گران‬
‫مطالبات‬
‫ذخيره تکميلي‬ ‫‪832‬ر ‪104‬‬ ‫‪142‬ر ‪78‬‬ ‫اتکايي‬
‫سايرحسابها و اسناد‬
‫‪174‬ر ‪19‬‬ ‫‪430‬ر ‪22‬‬ ‫دريافتني‬
‫‪221‬ر ‪48‬‬ ‫‪150‬ر ‪12‬‬ ‫ذخيره ماليات‬ ‫‪827‬ر ‪6‬‬ ‫‪142‬ر ‪5‬‬ ‫سفارشات و‬
‫‪589‬ر ‪41‬‬ ‫‪240‬ر ‪29‬‬ ‫سوده هسهامه هپيشنهاديه هو‬ ‫‪287‬ر ‪306‬‬ ‫‪132‬ر‬ ‫ش داراييهاي جاري‬
‫‌پرداختها‬ ‫پي‬
‫جمع‬
‫بدهيهاي جاري‬ ‫پرداختني‬
‫جمع‬ ‫‪323‬‬ ‫داراییهاي غيرجاري‪:‬‬
‫‪049‬ر ‪287‬‬ ‫‪930‬ر ‪318‬‬
‫بدهيهاي غيرجاري ‪:‬‬ ‫‪604‬ر ‪73‬‬ ‫‪135‬ر ‪76‬‬ ‫داراییهاي ثابت مشهود‬
‫‪800‬ر ‪8‬‬ ‫‪938‬ر ‪9‬‬ ‫تسهيلته هماليه هدريافتي‬ ‫‪927‬ر ‪3‬‬ ‫‪109‬ر ‪4‬‬ ‫دارایيهاي نامشهود‬
‫مزاياي پايان خدمت‬‫بلندمدت‬
‫ذخيره‬ ‫‪658‬ر ‪221‬‬ ‫‪089‬ر ‪331‬‬ ‫سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت‬
‫‪747‬ر ‪11‬‬ ‫‪551‬ر ‪14‬‬ ‫کارکنان‬
‫‪547‬ر ‪20‬‬ ‫‪489‬ر ‪24‬‬ ‫بدهيهاي غيرجاري‬ ‫جمع‬ ‫‪826‬ر ‪53‬‬ ‫‪366‬ر ‪64‬‬ ‫سايرداراييها‬
‫‪596‬ر ‪307‬‬ ‫‪419‬ر ‪343‬‬ ‫جمع بدهیها‬ ‫‪015‬ر ‪353‬‬ ‫‪699‬ر ‪475‬‬ ‫جمع داراييهای غيرجاري‬
‫حقوق صاحبان سهام‪:‬‬
‫‪000‬ر ‪310‬‬ ‫‪000‬ر ‪400‬‬ ‫سرمايه‬
‫‪000‬ر ‪21‬‬ ‫‪033‬ر ‪22‬‬ ‫اندوخته قانوني‬
‫‪281‬ر ‪9‬‬ ‫‪182‬ر ‪13‬‬ ‫ساير اندوخته‌ها‬
‫‪425‬ر ‪11‬‬ ‫‪197‬ر ‪20‬‬ ‫سود انباشته‬
‫‪706‬ر ‪351‬‬ ‫‪412‬ر ‪455‬‬ ‫جمع حقوق صاحبان سهام‬
‫‪302‬ر ‪659‬‬ ‫‪831‬ر ‪798‬‬ ‫جمعهه ههبدهيهاهه ههوهه ههحقوق‬ ‫‪302‬ر ‪659‬‬ ‫‪831‬ر ‪798‬‬ ‫جمع دارايیها‬
‫صاحبان سهام‬

‫جزء لينفک صورتهاي مالي است‪.‬‬ ‫يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ‪،‬‬

‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫پیوست شماره ‪( 1‬ادامه)‬ ‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫صورت سود و زيان‬
‫براي سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫(تجديد ارائه شده)‬


‫سال ‪13×1‬‬ ‫سال ‪13×2‬‬ ‫يادداشت‬
‫ميليون‬ ‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬
‫‪965‬ر ‪292‬‬ ‫‪211‬ر ‪384‬‬ ‫درآمد حق بيمه‬
‫‪562‬ر ‪35‬‬ ‫‪120‬ر ‪42‬‬ ‫از‬ ‫درآمد بازيافت خسارت‬
‫بيمه‌گران اتکايي‬
‫‪570‬ر ‪21‬‬ ‫‪168‬ر ‪21‬‬ ‫ساير درآمدهاي بيمه‌ای‬
‫‪097‬ر ‪350‬‬ ‫‪499‬ر ‪447‬‬
‫کسر ميشود‪:‬‬
‫‪188‬ر ‪162‬‬ ‫‪826‬ر ‪247‬‬ ‫هزينه خسارت‬
‫‪986‬ر ‪77‬‬ ‫‪443‬ر ‪97‬‬ ‫هزينه حق بيمه اتکايي واگذاري‬
‫‪379‬ر ‪25‬‬ ‫‪464‬ر ‪43‬‬ ‫ساير هزينه‌هاي بيمه‌ای‬
‫(‪553‬ر ‪)265‬‬ ‫(‪733‬ر ‪)388‬‬
‫‪544‬ر ‪84‬‬ ‫‪766‬ر ‪58‬‬ ‫سود ناخالص فعالیتهای بیمه‌ای‬
‫‪253‬ر ‪40‬‬ ‫‪815‬ر ‪30‬‬ ‫خالص درآمد سرمايه‌گذاريها‬
‫(‪714‬ر ‪)53‬‬ ‫(‪065‬ر ‪)61‬‬ ‫هزينه‌هاي اداري و عمومي‬
‫‪083‬ر ‪71‬‬ ‫‪516‬ر ‪28‬‬ ‫سود عملياتي‬
‫(‪137‬ر ‪)1‬‬ ‫(‪285‬ر ‪)1‬‬ ‫هزينه‌هاي مالي‬
‫‪426‬‬ ‫‪968‬‬ ‫خالص ساير درآمدها و هزينه‌هاي‬
‫غيرعملياتي‬
‫(‪)711‬‬ ‫(‪)317‬‬
‫‪372‬ر ‪70‬‬ ‫‪199‬ر ‪28‬‬ ‫سود قبل از ماليات‬
‫(‪467‬ر ‪)16‬‬ ‫(‪417‬ر ‪)7‬‬ ‫ماليات‬
‫‪905‬ر ‪53‬‬ ‫‪782‬ر ‪20‬‬ ‫سود خالص‬

‫گردش حساب سود انباشته‬

‫‪905‬ر ‪53‬‬ ‫‪782‬ر ‪20‬‬ ‫سود خالص‬


‫‪246‬ر ‪11‬‬ ‫‪639‬ر ‪14‬‬ ‫سود انباشته در ابتداي سال‬
‫(‪)527‬‬ ‫(‪)859‬‬ ‫تعديلت سنواتي‬
‫‪719‬ر ‪10‬‬ ‫‪780‬ر ‪13‬‬ ‫سود انباشته در ابتداي سال‪-‬‬
‫تعديل شده‬
‫‪624‬ر ‪64‬‬ ‫‪562‬ر ‪34‬‬ ‫سود قابل تخصيص‬

‫‪13‬‬
‫تخصيص سود ‪:‬‬
‫(‪695‬ر ‪)2‬‬ ‫(‪033‬ر ‪)1‬‬ ‫اندوخته قانوني‬
‫(‪908‬ر ‪)10‬‬ ‫(‪902‬ر ‪)3‬‬ ‫ساير اندوخته‌ها‬
‫(‪596‬ر ‪)39‬‬ ‫(‪430‬ر ‪)9‬‬ ‫سهام‬ ‫سود‬
‫پيشنهادي‪/‬مصوب‬
‫(‪199‬ر ‪)53‬‬ ‫(‪365‬ر ‪)14‬‬
‫‪425‬ر ‪11‬‬ ‫‪197‬ر ‪20‬‬ ‫سود انباشته در پايان سال‬

‫جزء لينفک صورتهاي‬ ‫يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ‪،‬‬


‫مالي است‪.‬‬

‫‪14‬‬
‫پیوست شماره ‪( 1‬ادامه)‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعالیتهای بیمه عمومی‬

‫شركت سهامي بيمه نمونه‬


‫صورت جریان وجوه نقد‬
‫برای سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫(تجديد ارائه شده)‬


‫سال ‪13×1‬‬ ‫سال ‪13×2‬‬ ‫يادداشت‬
‫ميليون‬ ‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬
‫فعاليتهاي عملياتي‪:‬‬
‫جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از‬
‫‪471‬ر ‪96‬‬ ‫‪038‬ر ‪130‬‬ ‫فعاليت‌هاي عملياتي‬
‫بازده سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‬
‫بابت تأمين مالي ‪:‬‬
‫(‪012‬ر ‪)1‬‬ ‫(‪250‬ر ‪)1‬‬ ‫سود پرداختي بابت تسهيلت مالي‬
‫(‪947‬ر ‪)8‬‬ ‫(‪779‬ر ‪)21‬‬ ‫سود سهام پرداختي‬
‫جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از بازده‬
‫سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي بابت تأمين‬
‫(‪959‬ر ‪)9‬‬ ‫(‪029‬ر ‪)23‬‬ ‫مالي‬
‫ماليات بردرآمد‪:‬‬

‫(‪363‬ر ‪)33‬‬ ‫(‪573‬ر ‪)32‬‬ ‫ماليات بردرآمد پرداختي (شامل پيش‌پرداخت‬


‫ماليات بردرآمد)‬
‫فعاليتهاي سرمايه‌گذاري‪:‬‬

‫(‪970‬ر ‪)2‬‬ ‫(‪600‬ر ‪)17‬‬ ‫وجوه پرداختي جهت داراييهاي ثابت مشهود و‬
‫ساير دارایيها‬
‫(‪516‬ر ‪)86‬‬ ‫(‪461‬ر ‪)132‬‬ ‫وجوه پرداختي بابت تحصيل سرمايه‌گذاريهاي‬
‫بلندمدت‬
‫(‪138‬ر ‪)5‬‬ ‫(‪117‬ر ‪)9‬‬ ‫وجوه پرداختي بابت سپرده‌هاي کوتاه‌مدت‬
‫‪300‬ر ‪11‬‬ ‫‪821‬ر ‪5‬‬ ‫وجوه حاصل از فروش سرمايه‌گذاريهاي‬
‫کوتاه‌مدت‬
‫‪450‬ر ‪6‬‬ ‫‪500‬ر ‪3‬‬ ‫وجوه حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود‬
‫(‪874‬ر ‪)76‬‬ ‫(‪857‬ر ‪)149‬‬ ‫جريان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليت‌هاي‬
‫سرمايه‌گذاري‬
‫(‪725‬ر ‪)23‬‬ ‫(‪421‬ر ‪)75‬‬ ‫جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعاليتهاي‬
‫تأمين مالي‬
‫فعاليتهاي تأمين مالي‪:‬‬
‫__‬ ‫‪000‬ر ‪90‬‬ ‫وجوه حاصل از افزايش سرمايه‬
‫__‬ ‫‪000‬ر ‪3‬‬ ‫دريافت تسهيلت مالي‬
‫(‪580‬ر ‪)1‬‬ ‫(‪862‬ر ‪)1‬‬ ‫بازپرداخت اصل تسهيلت مالي دريافتي‬

‫(‪580‬ر ‪)1‬‬ ‫‪138‬ر ‪91‬‬ ‫خالص جريان ورود (خروج) وجه نقد ناشي از‬
‫فعاليتهاي تأمين مالي‬

‫‪15‬‬
‫(‪305‬ر ‪)25‬‬ ‫‪717‬ر ‪15‬‬ ‫خالص افزايش(کاهش) در وجه نقد‬
‫‪966‬ر ‪50‬‬ ‫‪661‬ر ‪25‬‬ ‫مانده وجه نقد در آغاز سال‬

‫‪661‬ر ‪25‬‬ ‫‪379‬ر ‪41‬‬ ‫مانده وجه نقد در پايان سال‬

‫جزء لينفک صورتهاي مالي‬ ‫يادداشتهاي توضيحي … تا … مندرج در صفحات … تا … ‪،‬‬


‫است‪.‬‬

‫‪16‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫خلصه اهم رویه‌های حسابداری‬


‫یادداشت … ه ‪ -‬ه ه شناسایی درآمد حق بیمه و بازیافت خسارت از محل بیمه‌های‬
‫اتکایی‬
‫به‌استثنهایه هبیمههه همهندسیه هوه هباربهری‪،‬ه هدره هسایره هرشته‌های‬
‫بیمهه‌ای درآمدحهق بيمهه از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي و بطور‬
‫يکنواخت در طول دوره بيمه‌نامه (براي بيمه‌نامه‌هاي مستقيم)‬
‫وه هدر طوله هدورهه هپذيرشه هغرامته ه(برايه هبيمه‌هايه هاتکايي)‬
‫شناساي ي می‌شود‪ .‬د ر بیمه‌های مهندس ی و باربری ک ه الگوی‬
‫وقوع خطر در طول دوره بیمه نامه یکنواخت نیست‪ ،‬درآمد حق‬
‫بيمه متناسب با الگوي وقوع خطر براوردي‪ ،‬شناسايي می‌شود‪.‬‬
‫ضمنا ًه بخشي از حق بيمه مرتبط با بيمه‌هاي صادره طي دوره‬
‫مالي که قابل انتساب به پوشش خطر بعد از پايان دوره مالي‬
‫استه هبه‌عنوانه هحقه هبيمهه هعايده هنشدهه هشناساييه همی‌شود‪.‬ه هبراي‬
‫محاسبه حق بيمه عايد نشده‪ ،‬در مواردي که حق بيمه متناسب با‬
‫گذشت زمان به‌عنوان درآمد شناسايي می‌شود‪ ،‬از روش فصلي‬
‫(روش ‪ ) 81‬استفاده می‌شود‪.‬‬
‫همچنين مبالغ دريافتي و قابل دریافت از بيمه‌گر اتکايي بابت‬
‫بازیافته هخسارته هواقعه هشدهه ههمزمانه هباه هشناساییه ههزینه‬
‫خسارات مربوط‪ ،‬به عنوان درآمد شناسايي می‌شود‪.‬‬

‫‪ -‬شناسایی درآمد کارمزد و مشارکت در منافع اتکایی‬ ‫یادداشت …‬


‫درآمده هکارمزده هطبقه هشرایطه هبیمه‌نامهه هدره هزمانه هشروعه هپوشش‬
‫بیمه‌ا ی شناسای ی می‌شود‪ .‬همچنی ن درآم د مشارک ت د ر منافع‬
‫حاصل از بیمه‌های اتکایی در زمان مشخص شدن نتایج عملیات‬
‫بیمه‌های اتکایی‪ ،‬به‌عنوان درآمد شناسایی می‌شود‪.‬‬

‫شناسایی هزینه خسارت‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫در بیمه‌های مستقیم هزینه خسارت معمول ً پس از گزارش وقوع‬
‫خسارته هاز سویه هبیمه‌گذاره هوه هانجامه هرسیدگیهایه هلزمه هتوسط‬
‫کارشناسانه هشرکته هدره هحسابهاه هشناساییه همی‌شود‪.‬ه هضمنا ًه بابت‬
‫خسار ت واق ع شده‌ا ی ک ه پرداخت نشد ه است و خسار ت واقع‬
‫شده‌ای که گزارش نشده است نیز با توجه به تجربیات گذشته و‬
‫آخرینه هاطلعاته هموجود‪،‬ه هذخیرهه همورده هنیازه هبراورده هوه هشناسایی‬
‫می‌شود‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬ه بابت بدهی خسارت معوق براساس‬
‫اطلعاتی که پس از شناخت اولیه بدست می‌آید‪ ،‬تعدیله صورت‬
‫می‌گیرد و اثرات ناشی از این تعدیل در صورت سود و زیان دوره‬
‫منظور می‌شود‪ .‬در بیمه‌های هاتکایی قبولی نیز هزینه خسارات‬

‫‪15‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫براساسه هگزارشهایه هدریافتیه هازه هبیمه‌گره همستقیمه هشناسایی‬


‫می‌شود‪.‬‬

‫‪ -‬ذخیره تکمیلی‬ ‫یادداشت …‬


‫برای هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای که انتظار می‌رود حق بیمه‬
‫عاید نشده آنها برای پوشش خسارت مورد انتظار و هزینه‌های‬
‫مربوطه هدره هدورهه همنقضیه هنشدهه هکافیه هنباشد‪،‬ه هذخیرهه هتکمیلی‬
‫در نظر گرفته می‌شود‪.‬‬

‫مخارج تحصیل‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫مخارجه هتحصیله هیاه هتمدیده هبیمه‌نامه‌هاه هنظیره هکارمزده هپرداختیه هبه‬
‫نمایندگان‪ ،‬مخارج صدور بیمه‌نامه‌ها و سایر مخارج مربوط‪ ،‬در‬
‫زمان وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شود‪.‬‬

‫مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬
‫‪263‬ر ‪75‬‬ ‫‪222‬ر ‪80‬‬ ‫بيمه‌گذاران‬
‫‪831‬ر ‪8‬‬ ‫‪125‬ر ‪10‬‬ ‫نمايندگان‬
‫‪094‬ر ‪84‬‬ ‫‪347‬ر ‪90‬‬
‫(‪600‬ر ‪)3‬‬ ‫(‪000‬ر ‪)4‬‬ ‫ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول‬
‫‪494‬ر ‪80‬‬ ‫‪347‬ر ‪86‬‬

‫مطالبات از بیمه‌گران اتکایی‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬

‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬


‫‪231‬ر ‪8‬‬ ‫‪117‬ر ‪15‬‬ ‫شرکتهاي بيمه داخلي‬
‫‪183‬ر ‪2‬‬ ‫‪569‬ر ‪3‬‬ ‫شرکتهاي بيمه خارجي‬
‫‪414‬ر ‪10‬‬ ‫‪686‬ر ‪18‬‬
‫(‪300‬ر ‪)1‬‬ ‫(‪400‬ر ‪)1‬‬ ‫ذخيرهههههههههههه هههههههههههمطالبات‬
‫مشکوک‌الوصول‬
‫‪114‬ر ‪9‬‬ ‫‪286‬ر ‪17‬‬

‫‪16‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫بدهی خسارت معوق‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬
‫‪194‬ر ‪5‬‬ ‫‪570‬ر ‪10‬‬ ‫آتش‌سوزي‬
‫‪725‬ر ‪4‬‬ ‫‪119‬ر ‪7‬‬ ‫باربري‬
‫‪211‬ر ‪7‬‬ ‫‪215‬ر ‪6‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪504‬ر ‪8‬‬ ‫‪927‬ر ‪11‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪670‬ر ‪3‬‬ ‫‪273‬ر ‪3‬‬ ‫مسئوليتهاي مدني‬
‫‪212‬ر ‪6‬‬ ‫‪424‬ر ‪8‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪127‬ر ‪3‬‬ ‫‪819‬ر ‪2‬‬ ‫ساير‬
‫‪643‬ر‬ ‫‪347‬ر ‪50‬‬
‫‪38‬‬

‫بدهی به بیمه‌گران اتکایی‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬

‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬ ‫ريال‬
‫‪811‬ر ‪23‬‬ ‫‪638‬ر ‪40‬‬ ‫شرکتهاي بيمه داخلي‬
‫‪415‬ر ‪7‬‬ ‫‪116‬ر ‪9‬‬ ‫شرکتهاي بيمه خارجي‬
‫‪226‬ر ‪31‬‬ ‫‪754‬ر ‪49‬‬

‫حق بیمه عاید نشده‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬

‫ميليون ريال‬ ‫ميليون‬


‫ريال‬
‫‪947‬ر ‪20‬‬ ‫‪280‬ر ‪25‬‬ ‫آتش‌سوزي‬
‫‪520‬ر ‪18‬‬ ‫‪452‬ر ‪26‬‬ ‫باربري‬
‫‪806‬ر ‪23‬‬ ‫‪115‬ر ‪29‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪911‬ر ‪6‬‬ ‫‪074‬ر ‪10‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪085‬ر ‪2‬‬ ‫‪253‬ر ‪7‬‬ ‫مسئوليتهاي مدني‬
‫‪407‬ر ‪11‬‬ ‫‪930‬ر ‪26‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪567‬ر ‪1‬‬ ‫‪800‬ر ‪5‬‬ ‫ساير‬
‫‪243‬ر ‪85‬‬ ‫‪904‬ر‬

‫‪17‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫‪130‬‬

‫‪18‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫یادداشت … ‪ -‬ذخیره تکمیلی‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬

‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬ ‫ريال‬
‫‪638‬ر ‪14‬‬ ‫‪806‬ر ‪15‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪536‬ر ‪4‬‬ ‫‪624‬ر ‪6‬‬ ‫سایر‬
‫‪174‬ر ‪19‬‬ ‫‪430‬ر ‪22‬‬

‫درآمد حق بیمه‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬
‫‪049‬ر ‪219‬‬ ‫‪405‬ر‬ ‫بيمه‌‌هاي مستقيم‬
‫‪297‬‬
‫‪916‬ر ‪73‬‬ ‫‪806‬ر ‪86‬‬ ‫بيمه‌هاي اتکايي قبولي‬
‫‪965‬ر ‪292‬‬ ‫‪211‬ر‬
‫‪384‬‬

‫•درآمد حق بیمه‌های مستقیم و اتکایی قبولی به‌شرح‬


‫زیر است ‪:‬‬
‫‪13×1‬‬ ‫‪13×2‬‬
‫بیمه‌های اتکایی‬ ‫بیمه‌های‬
‫جمع‬ ‫جمع‬
‫قبولی‬ ‫مستقیم‬

‫ميليون‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬
‫ريال‬

‫‪127‬ر‬ ‫‪554‬ر ‪61‬‬ ‫‪380‬ر ‪21‬‬ ‫‪174‬ر ‪40‬‬ ‫آتش سوزي‬


‫‪54‬‬
‫‪278‬ر‬ ‫‪906‬ر ‪27‬‬ ‫__‬ ‫‪906‬ر ‪27‬‬ ‫باربري‬
‫‪21‬‬
‫‪361‬ر‬ ‫‪257‬ر ‪54‬‬ ‫‪415‬ر ‪6‬‬ ‫‪842‬ر ‪47‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪39‬‬
‫‪459‬ر‬ ‫‪903‬ر‬ ‫‪112‬ر ‪38‬‬ ‫‪791‬ر ‪98‬‬ ‫شخص ثالث‬

‫‪19‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫‪107‬‬ ‫‪136‬‬
‫‪316‬ر‬ ‫‪709‬ر ‪22‬‬ ‫__‬ ‫‪709‬ر ‪22‬‬ ‫مسئوليتهاي‬
‫‪19‬‬ ‫مدني‬
‫‪620‬ر‬ ‫‪357‬ر ‪45‬‬ ‫‪184‬ر ‪15‬‬ ‫‪173‬ر ‪30‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪36‬‬
‫‪804‬ر‬ ‫‪525‬ر ‪17‬‬ ‫‪715‬ر ‪5‬‬ ‫‪810‬ر ‪11‬‬ ‫ساير‬
‫‪14‬‬
‫‪965‬ر‬ ‫‪211‬ر ‪384‬‬ ‫‪806‬ر ‪86‬‬ ‫‪405‬ر‬
‫‪292‬‬ ‫‪297‬‬

‫‪20‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫یادداشت … ‪ -‬درآمد بازیافت خسارت از بیمه‌گران اتکایی‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13 ×2‬‬

‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬ ‫ريال‬

‫‪149‬ر ‪6‬‬ ‫‪413‬ر ‪7‬‬ ‫آتش‌سوزي‬


‫‪513‬ر ‪5‬‬ ‫‪910‬ر ‪4‬‬ ‫باربري‬
‫‪932‬ر ‪4‬‬ ‫‪722‬ر ‪5‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪820‬ر ‪5‬‬ ‫‪258‬ر ‪9‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪091‬ر ‪3‬‬ ‫‪395‬ر ‪4‬‬ ‫مسئوليتهاي مدني‬
‫‪417‬ر ‪7‬‬ ‫‪805‬ر ‪6‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪640‬ر ‪4‬‬ ‫‪617‬ر ‪3‬‬ ‫ساير‬
‫‪562‬ر ‪35‬‬ ‫‪120‬ر‬
‫‪42‬‬

‫سایر درآمدهای بیمه‌ای‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13×2‬‬
‫جمع‬ ‫جمع‬ ‫مشارکت در منافع‬ ‫کارمزد‬

‫ميليون‬ ‫ميليون‬ ‫ميليون‬


‫ميليون ريال‬
‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬

‫‪527‬ر ‪4‬‬ ‫‪912‬ر ‪3‬‬ ‫‪429‬‬ ‫‪483‬ر ‪3‬‬ ‫آتش سوزي‬


‫‪491‬ر ‪7‬‬ ‫‪652‬ر ‪7‬‬ ‫‪741‬ر ‪3‬‬ ‫‪911‬ر ‪3‬‬ ‫باربري‬
‫‪185‬ر ‪3‬‬ ‫‪890‬ر ‪2‬‬ ‫__‬ ‫‪890‬ر ‪2‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪729‬ر ‪1‬‬ ‫‪907‬ر ‪1‬‬ ‫__‬ ‫‪907‬ر ‪1‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪913‬‬ ‫‪532‬‬ ‫__‬ ‫‪532‬‬ ‫مسئوليتهاي‬
‫مدني‬
‫‪768‬ر ‪1‬‬ ‫‪344‬ر ‪2‬‬ ‫‪053‬ر ‪1‬‬ ‫‪291‬ر ‪1‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪904‬ر ‪1‬‬ ‫‪658‬ر ‪1‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪274‬ر ‪1‬‬ ‫ساير‬
‫‪517‬ر ‪21‬‬ ‫‪895‬ر ‪20‬‬ ‫‪607‬ر ‪5‬‬ ‫‪288‬ر ‪15‬‬
‫‪53‬‬ ‫‪273‬‬ ‫سودههه هههسپرده‬
‫اتکایی‬

‫‪21‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫‪570‬ر ‪21‬‬ ‫‪168‬ر ‪21‬‬

‫‪22‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫هزینه خسارت‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13×2‬‬
‫خالص‬ ‫خالص‬ ‫بازيافتي‬ ‫ناخالص‬
‫ميليون‬ ‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ميليون ريال‬
‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬

‫‪734‬ر ‪15‬‬ ‫‪013‬ر ‪21‬‬ ‫(‪179‬ر ‪)3‬‬ ‫‪192‬ر ‪24‬‬ ‫آتش سوزي‬
‫‪380‬ر ‪12‬‬ ‫‪951‬ر ‪15‬‬ ‫__‬ ‫‪951‬ر ‪15‬‬ ‫باربري‬
‫‪167‬ر ‪21‬‬ ‫‪319‬ر ‪32‬‬ ‫(‪715‬ر ‪)4‬‬ ‫‪034‬ر ‪37‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪519‬ر ‪87‬‬ ‫‪963‬ر‬ ‫__‬ ‫‪963‬ر ‪127‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪127‬‬
‫‪004‬ر ‪6‬‬ ‫‪135‬ر ‪15‬‬ ‫__‬ ‫‪135‬ر ‪15‬‬ ‫مسئوليتهاي‬
‫مدني‬
‫‪205‬ر ‪13‬‬ ‫‪580‬ر‬ ‫__‬ ‫‪580‬ر ‪24‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪24‬‬
‫‪179‬ر ‪6‬‬ ‫‪865‬ر ‪10‬‬ ‫(‪872‬ر ‪)1‬‬ ‫‪737‬ر ‪12‬‬ ‫ساير‬
‫‪188‬ر‬ ‫‪826‬ر‬ ‫(‪766‬ر ‪)9‬‬ ‫‪592‬ر ‪257‬‬
‫‪162‬‬ ‫‪247‬‬

‫‪195‬ر ‪ 7‬‬
‫•ازه همبلغه ‪766‬ر ‪ 9‬ه همیلیونه هریاله هبازیافتیه همعادله‬
‫میلیو ن ریال بابت اموال اسقاطی وه ‪571‬ر ‪ 2‬همیلیون‬
‫ریال نیز مربوط به حق جانشینی است‪.‬‬
‫•هزینهه هخسارته هبیمه‌هایه همستقیمه هوه هاتکاییه هقبولی‬
‫به‌شرح زیر است ‪:‬‬
‫بیمه‌های‬
‫جمع‬ ‫بيمه‌هاي اتکايي قبولي‬
‫مستقیم‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬
‫‪013‬ر ‪21‬‬ ‫‪950‬ر ‪6‬‬ ‫‪063‬ر ‪14‬‬ ‫آتش سوزي‬
‫‪951‬ر ‪15‬‬ ‫__‬ ‫‪951‬ر ‪15‬‬ ‫باربري‬
‫‪319‬ر ‪32‬‬ ‫‪721‬ر ‪4‬‬ ‫‪598‬ر ‪27‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪963‬ر ‪127‬‬ ‫‪139‬ر ‪8‬‬ ‫‪824‬ر ‪119‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪135‬ر ‪15‬‬ ‫__‬ ‫‪135‬ر ‪15‬‬ ‫مسئوليتهاي‬

‫‪23‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫مدني‬
‫‪580‬ر ‪24‬‬ ‫‪467‬ر ‪3‬‬ ‫‪113‬ر ‪21‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪865‬ر ‪10‬‬ ‫‪845‬ر ‪2‬‬ ‫‪020‬ر ‪8‬‬ ‫ساير‬
‫‪826‬ر ‪247‬‬ ‫‪122‬ر ‪26‬‬ ‫‪704‬ر ‪221‬‬

‫‪24‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫هزینه حق بیمه اتکایی واگذاری‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13×2‬‬
‫جمع‬ ‫جمع‬ ‫اختياري‬ ‫اجباري‬
‫ميليون‬ ‫ميليون‬ ‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬ ‫ريال‬
‫‪413‬ر ‪17‬‬ ‫‪299‬ر‬ ‫‪949‬ر ‪1‬‬ ‫‪350‬ر ‪18‬‬ ‫آتش سوزي‬
‫‪20‬‬
‫‪278‬ر ‪19‬‬ ‫‪061‬ر ‪23‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪103‬ر ‪22‬‬ ‫باربري‬
‫‪936‬ر ‪9‬‬ ‫‪793‬ر‬ ‫‪109‬ر ‪1‬‬ ‫‪684‬ر ‪11‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪12‬‬
‫‪012‬ر ‪20‬‬ ‫‪471‬ر ‪26‬‬ ‫‪620‬ر ‪1‬‬ ‫‪851‬ر ‪24‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪456‬ر ‪3‬‬ ‫‪150‬ر ‪3‬‬ ‫__‬ ‫‪150‬ر ‪3‬‬ ‫مسئوليتهاي‬
‫مدني‬
‫‪840‬ر ‪4‬‬ ‫‪927‬ر ‪7‬‬ ‫‪780‬ر ‪1‬‬ ‫‪147‬ر ‪6‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪051‬ر ‪3‬‬ ‫‪742‬ر ‪3‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪869‬ر ‪2‬‬ ‫ساير‬
‫‪986‬ر ‪77‬‬ ‫‪443‬ر‬ ‫‪289‬ر ‪8‬‬ ‫‪154‬ر ‪89‬‬
‫‪97‬‬

‫سایر هزینه‌های بیمه‌ای‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫‪13×1‬‬ ‫‪13×2‬‬
‫بیمه‌های اتکایی‬ ‫بیمه‌هایهههه هههه‌‬
‫جمع‬ ‫جمع‬ ‫کارمزد و تمبر ‪:‬‬
‫قبولی‬ ‫مستقیم‬

‫ميليون‬ ‫ميليون‬
‫ميليون ريال‬ ‫ميليون ريال‬
‫ريال‬ ‫ريال‬
‫‪713‬ر ‪5‬‬ ‫‪403‬ر ‪7‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪465‬ر ‪6‬‬ ‫آتش سوزي‬
‫‪074‬ر ‪4‬‬ ‫‪461‬ر ‪6‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪120‬ر ‪6‬‬ ‫باربري‬
‫‪392‬ر ‪4‬‬ ‫‪938‬ر ‪6‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪163‬ر ‪6‬‬ ‫بدنه اتومبيل‬
‫‪488‬ر ‪6‬‬ ‫‪433‬ر ‪10‬‬ ‫‪412‬ر ‪1‬‬ ‫‪021‬ر ‪9‬‬ ‫شخص ثالث‬
‫‪711‬‬ ‫‪825‬ر ‪1‬‬ ‫__‬ ‫‪825‬ر ‪1‬‬ ‫مسئوليتهاي‬
‫مدني‬
‫‪165‬ر ‪2‬‬ ‫‪172‬ر ‪3‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪604‬ر ‪2‬‬ ‫مهندسي‬
‫‪923‬‬ ‫‪519‬ر ‪1‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪274‬ر ‪1‬‬ ‫ساير‬
‫‪466‬ر ‪24‬‬ ‫‪751‬ر ‪37‬‬ ‫‪279‬ر ‪4‬‬ ‫‪472‬ر ‪33‬‬

‫‪25‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫هزینههه ههمشارکت‬
‫‪300‬‬ ‫‪000‬ر ‪5‬‬ ‫درهههههه ههههههمنافع‬
‫قراردادهای‬
‫بیمه‌ای‬
‫‪ 3%‬هههههههه هههسهم‬
‫‪613‬‬ ‫‪713‬‬ ‫صندوق تأمین‬
‫ههههههههخسارتهای‬
‫بدنی‬
‫‪379‬ر ‪25‬‬ ‫‪464‬ر‬
‫‪43‬‬

‫‪26‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬
‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫شرکت سهامي بيمه نمونه‬


‫يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي‬
‫سال مالي منتهي به ‪ 29‬اسفند ماه ‪13×2‬‬

‫صورت تطبيق سود عملياتي‬ ‫یادداشت … ‪-‬‬


‫صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه نقد‬
‫ناشي از فعاليتهاي عملياتي بشرح زير است‪:‬‬
‫‪13×1‬‬ ‫‪13×2‬‬
‫ميليون‬
‫ميليون ريال‬
‫ريال‬

‫‪083‬ر ‪71‬‬ ‫‪516‬ر ‪28‬‬ ‫سود عملياتي‬


‫‪728‬ر ‪3‬‬ ‫‪068‬ر ‪4‬‬ ‫هزينه استهلک‬
‫‪859‬ر ‪3‬‬ ‫‪804‬ر ‪2‬‬ ‫خالصه هافزايشه هدره هذخيرهه همزاياي‬
‫پايان خدمت کارکنان‬
‫(‪315‬ر ‪)9‬‬ ‫(‪853‬ر ‪)5‬‬ ‫افزايشه همطالباته هازه هبيمه‌گذارانه هو‬
‫نمايندگان‬
‫(‪500‬ر ‪)10‬‬ ‫(‪172‬ر ‪)8‬‬ ‫افزايشهه ههمطالباتهه ههازهه ههبيمه‌گران‬
‫اتکايي‬
‫‪604‬ر ‪1‬‬ ‫‪690‬ر ‪26‬‬ ‫کاهشهه ههسايرهه ههحسابهاهه ههوهه ههاسناد‬
‫دريافتني‬
‫‪530‬‬ ‫‪685‬ر ‪1‬‬ ‫کاهش سفارشات و پيش‌پرداختها‬
‫‪118‬ر ‪5‬‬ ‫‪704‬ر ‪11‬‬ ‫افزايش بدهي خسارات معوق‬
‫(‪725‬ر ‪)2‬‬ ‫‪528‬ر ‪18‬‬ ‫افزايش (کاهش) بدهي به بيمه‌گران‬
‫اتکايي‬
‫(‪)461‬‬ ‫‪152‬ر ‪1‬‬ ‫افزايشه ه(کاهش)ه هسايره هحسابهاه هو‬
‫اسناد پرداختني‬
‫‪358‬ر ‪29‬‬ ‫‪661‬ر ‪45‬‬ ‫افزايش حق بيمه عايد نشده‬
‫‪192‬ر ‪4‬‬ ‫‪256‬ر ‪3‬‬ ‫افزايش ذخيره تکميلي‬
‫‪471‬ر ‪96‬‬ ‫‪038‬ر‬
‫‪130‬‬

‫‪27‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫پيوست شماره ‪2‬‬


‫مبانى نتيجه‌گيری‬

‫پیشینه‬
‫‪ . 1‬پیشه هازه هتدوینه هاینه هاستاندارد‪،‬ه ه هشرکتهایه هبیمهه هدره هایران‬
‫برای گزارشگری مالی فعالیتهای بیمهه عمومی‪ ،‬در مواردی ‬
‫که آیین‌نامه‌هایه هشورای عالی بیمههه هرویههه هخاصیه هراه همقهرر‬
‫کهردهه هبهود‪ ،‬ه از اینه هآیین‌نامه‌هاه هتبعیته هوه هدره هبقیهه هموارده هاز‬
‫استانداردهای حسابداری استفاده می‌کردند‪ .‬با توجه بهه وجود‬
‫استاندارد حسابداری خاص برای فعالیتهای بیمه‌ای در دیگر‬
‫کشورها‪ ،‬ورود بخش خصوصی بهه فعالیتههای بیمه و لزوم‬
‫شفافیت بیشتهر د ر گزارشگری مالی شهرکتههای بیمهه‪ ،‬در‬
‫شهریورماه ه ‪1381‬پروژه‌ایه هبا عنوانه ه” تدوینه هاستانداردهای‬
‫حسابداریه هبرایه هفعالیتهایه هبیمه”ه هه به‌موجبه همصوبهه هکمیته‬
‫تدوین استانداردهای حسابداری در دستور کار مدیریت تدوین‬
‫استانداردها قرار گرفت‪.‬‬
‫‪ . 2‬پروژه در قالب یک پژوهش برای گروه کارشناسی مدیریت‬
‫تدوین استانداردها تعریف شد‪ .‬ابتدا ادبیات و استانداردهای‬
‫مرتبطه هدره هسایهره هکشورههاه هبررسیه هوه هگزارشه همطالعهات‬
‫تطبیقیه هتهیهه هگردید‪،‬ه هسپسه هبراساسه همطالعاته همقدماتی‪،‬‬
‫فعالیتههایه هبیمهه هباتوجههه هبهه هماهیته هوه هویژگیهایه هآنه هبهه هدو‬
‫بخش تقسیم و مقرر شد پروژه تدوین استاندارد حسابداری‬
‫برایه هفعالیتههایه هبیمهه هدره هدوه همرحلهه هاجراه هشود‪.‬ه ه هتدوین‬
‫استاندارده هحسابداریه هبرایه هفعالیتهایه هبیمهه هعمومیه هدر‬
‫دستور کار مرحله اول پروژه و تدوین استاندارد حسابداری‬
‫فعالیتهای بیمه زندگی نیز در دستهور کار مرحله دوم قرار‬
‫گرفت‪.‬‬
‫‪ . 3‬باتوجه به ویژگیهای صنعت بیمه‪ ،‬گروه کارشناسی تدوین‬
‫استانهدارد حسابداری فعالیتههای بیمه با عضویت نمایندگان‬
‫بیمهه همرکزی‪،‬ه هنمایندگانه هشرکتهایه هبیمهه هوه هبرخیه همدیران‬
‫حسابرسی شرکتهای بیمه تشکیل شد‪ .‬پس از تشکیل گروه‬
‫کارشناسی‪،‬ه همسائله هخاصه هفعالیتهایه هبیمهه هعمومیه هتوسط‬
‫اعضایه هگروهه هبررسیه هشده هونتایجه هکاره هگروهه هکارشناسی‬
‫در قالبه ههیکه ههگزارشه ههپژوهشیه ههدراختیاره ههکمیتهه ههتدوین‬
‫استانداردهای حسابداری قرار گرفت‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫‪ . 4‬پس از تأیید ضرورت تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای‬


‫بیمه عمومی توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری‪،‬‬
‫گروهه هکارشناسیه هپیش‌نویسه هاستاندارده هراه هتهیهه هکرد‪.‬ه هاین‬
‫پیش‌نویسه هدره هجلساته همتعدده هکمیتهه هتدوینه هاستانداردهای‬
‫حسابداری بررسی و اصلحات لزم در آن اعمال گردید‪.‬‬
‫دلیل تدوین استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی‬
‫اهم دلیل ضرورت تدوین این استاندارد به‌شرح زیر است ‪:‬‬ ‫‪.5‬‬
‫•ویژگیهایه همتفاوته هوه همنحصر به فرده هفعالیتهایه هبیمه‬
‫عمومی‪.‬‬
‫•مستثنی‌کردن ه ههفعالیتهای ه ههبیمه ه ههاز ه ههدامنه ه ههکاربرد‬
‫استانداردههه هههحسابداریههه هههشماره ‪ 3‬هههههههه هههباعنوان‬
‫” درآمد عملیاتی” ‪.‬‬
‫•استفهادهه هازه هروشههایه همتفهاوته هحسابهداریه هتوسهط‬
‫شرکتههای بیمهه بهرای معاملت و رویدادهای مشابه‪.‬‬
‫•لزومه هشفافیته هبیشتره هگزارشگریه همالیه هشرکتهای‬
‫بیمه‪.‬‬
‫دامنه کاربرد‬
‫‪ . 6‬یکی از مسائل مطرح این است کهه آیها این استاندارد بایهد‬
‫تما م جنبه‌های حسابداری شرکتهای بیم ه ر ا پوش ش دهد یا‬
‫تنها بر فعالیتهای بیمه‌ای متمرکز باشد‪ .‬کمیته بنابه دلیل زیر‬
‫معتقد است که این استاندارد باید تنها بر فعالیتهای بیمه‌ای‬
‫بپردازد‪:‬‬
‫الف‪ .‬تدوین استاندارد حسابداری برای شرکتهای بیمه موجب‬
‫تکراره هالزامهاته همطهرحه هشدهه هدره هدیگره هاستانداردهای‬
‫حسابداری می‌شود که ضرورت ندارد‪.‬‬
‫چنانچهه هالزاماته هحسابداریه هتجویزه هشدهه هبرای‬ ‫‪.‬‬ ‫ب‬
‫شرکتهای بیمه با الزامات حسابداری تجویز شده برای‬
‫سای ر هشرکتهاه هدر‌مور د هی ک هرویداده واحده متفاوته باشد‪،‬‬
‫این امر می‌تواند بر قابلیت مقایسه اطلعات مالی بین‬
‫شرکتها اثر نامطلوب داشته باشد‪.‬‬
‫شرکتهایه هبیمهه هممکنه هاسته هصرفا ًه دره هیکه هزمینه‬ ‫‪.‬‬ ‫ج‬
‫تخصصیه هفعالیته هکننده هیاه هاینکهه هفعالیتهای تخصصی‬
‫متفاوتی را انجام دهند‪ .‬ه لذا تدوین یک استاندارد جامع‬
‫برایههههههههه هههههههههتمامههههههههه هههههههههآنهاههههههههه هههههههههممکن‬

‫‪24‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫استه هعملیه هوه هقابله هتوجیههه هنباشد‪.‬ه هعلوه‌بر این‪،‬‬


‫برخیه هازه هشرکتههایه هبیمههه ممکنه هاسته ههمه هدر زمینه‬
‫فعالیتهای بیمه‌ای و هم در دیگر زمینه‌ها فعالیت کنند‪.‬‬
‫‪ . 7‬به‌دلیل گستردگی دامنه فعالیتهای بیمه‌ای و در عین حال‬
‫متفاوته هبودنه هویژگیهایه هاینه هفعالیتهاه هاز یکدیگر‪،‬ه هکمیته‬
‫تصمیم گرفت فعالیتهای بیمه‌ای ‌ را باتوجه به ویژگیهای آنها‬
‫طبقه‌بندی کند‪ .‬ه باتوجه به بررسیهای انجام شده درخصوص‬
‫انوا ع هفعالیتهایه هبیمه‌ای‪،‬ه های ن هفعالیتهاه ب ه هد و هدست ه هشهامهل‬
‫فعالیتهها ی بیمه ه عموم ی (غیهر زندگی ) و فعالیتههایه بیمهه‬
‫زندگی طبقهه‌بنهدی شهد‪ .‬نظر به‌اینک ه این دو گروه فعالیت‬
‫تفاوتهایه هقابله هملحظه‌ایه هبا یکدیگره هدارند‪،‬ه همقرره هشده هبنابه‬
‫ضرورتهای موجود ابتدا استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه‬
‫عمومی تدوین شود‪.‬‬
‫شناخت درآمد حق بیمه‬
‫‪ . 8‬درآمهد حهق بیمهه از تاریخ شهروع پوشش بیمهه‌ای در رابطهه‬
‫باه ههریکه هازه هبیمه‌نامهه‌هاه هشناسایی ه می‌شود‪.‬ه هتاریخه هشروع‬
‫پوششهه ههبیمهه‌ایهه ههاصول ًههه بایهدهه ههدر رابطهههه ههباهه هههریک از‬
‫بیمهه‌نامه‌های‌صهادره تعییهن شهود‪ .‬ه امها به‌دلیهل حجهم زیهاد‬
‫بیمهه‌نامه‌هایهه ههصهادره‪،‬هه ههپراکندگیهه ههجغرافیاییهه ههصهدور‬
‫بیمه‌نامه‌ها‪ ،‬عدم دسترسی هبموقع به اطلعات لزم و سایر‬
‫محدودیتهایه هموجود‪،‬ه هتعیینه هتاریخه هشهروعه هپوششه هبیمهه‌ای‬
‫در رابطه با هریک از بیمه‌نامه‌ها عملی دشوار و فاقد توجیه‬
‫اقتصادی است‪ .‬ه بنابراین‪ ،‬بنابه ملحظات عملی‪ ،‬بیمهه‌گران‬
‫می‌تواننهده هازه هیکه هتاریخه هتقریبیه هبرایه هتعیینه هتاریخه هشروع‬
‫پوشش بیمه‌ای برای مجموعه‌ای از بیمه‌نامه‌ها استفاده کنند‪،‬‬
‫بشرطی که درآمد حق بیمه شناسایی شده با استفاده از این‬
‫روش در مقایسه با درآمهد حق بیمه شناسایی شده باتوجه به‬
‫تاریخه هشروعه هپوششه هبیمه‌ایه ههریکه هازه هبیمه‌نامه‌ههاه هدره هدوره‬
‫مالی مربوط تفاوت با اهمیتی نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ . 9‬حق بیمه بابت پذیرش خطر توسط بیمه‌گر برای یک دوره‬
‫معین است‪ .‬در بیمه‌های عمومی‪ ،‬اغلب دوره زمانی پوشش‬
‫خطر توسط بیمه‌نامه‌ها با دوره تحت پوشش صورتهای مالی‬
‫منطب ق نیست‪ ،‬لذا باید براساس الگوی مشخص‪ ،‬آن بخش از‬
‫حق بیمهه هکهه هباه هخطراته هپذیرفتهه هشدهه هدره هدورهه همالیه هجاری‬
‫مرتبط است‪ ،‬به‌عنوان درآمد حق بیمه و بخش دیگری که با‬
‫خطرات پذیرفته شهده در دوره یا دوره‌های آتی مرتبط است‬

‫‪25‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫به‌عنهوانهه ههحق بیمهههه ههعایدهه ههنشهدههه هه(بدهیهه ههبیمه‌گهر)‬

‫‪26‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫ه‬
‫ههشناساییه هشود‪.‬ه ه هبرایه هآندستهه هازه هفعالیتهایه هبیم ‌‬
‫عمومی که توزیع خطر در طول دوره پوشش خطر (مدت‬
‫بیمه نامه) نوسان قابل ملحظه‌ای ندارد‪ ،‬فرض بر این است‬
‫کهه حق بیم ه هبه‌طو ر یکنواخ ت هد ر طو ل هدور ه پوش ش خطر‬
‫عایده همی‌شود‪.‬ه ه هبنابراین‪،‬ه هدرآمده ه هحق بیمهه ه هراه همی‌توانه هبا‬
‫استفاده از الگوی تناسب زمانی شناسایی کرد‪.‬‬
‫‪ .10‬ازهههه ههههبین روشهای قابل استفهاده در الگوی تناسب زمانی ‬
‫‪1‬‬
‫)‪،‬هههههه ههههههماهانهه‬ ‫(‬ ‫شامل روشههایهههههه ههههههروزانهه‬
‫‪365‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫)‪،‬ه هه فصلیه ه( )ه ه هوه هسالنهه ه( )‪،‬ه هروشه هسالنهه هبخاطر‬ ‫(‬
‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24‬‬
‫غیر واقعیه هبودنه هبیش ازه هحده هنتایجه هبکارگیریه هآنه هنامناسب‬
‫می‌باشد‪.‬ه هبنابراینه هروشه هفصلیه هبه‌دلیله هصرفهه هاقتصادیه هو‬
‫سهولت آن به‌عنوان تأمین‌کننده حداق ل دقت مور د انتظار‪،‬‬
‫توسط کمیته پذیرفته شد‪.‬‬
‫‪ .11‬یکی ازه هروشهایه همتداوله هدره هصنعته هبیمه‌هه کشوره هبرای‬
‫شناسایی درآمد حق بیمه و حق بیمه عاید نشده‪ ،‬روش درصد‬
‫ثابت است که به دلیل زیر توسط کمیته پذیرفته نشد ‪:‬‬
‫حجم فعالیت شرکتهای بیمه در دوره‌های زمانی‬ ‫الف ‪.‬‬
‫مختلف باهم متفاوت است و اعمال درصد ثابت باعث‬
‫می‌شود شفافیت صورتهای مالی مخدوش شود‪ ،‬و‬
‫ب ‪ .‬تعیین یک درصد ثابت امری بسیار قضاوتی است و در‬
‫مقایسه با روش تناسب زمانی از قابلیت اتکای کمتری‬
‫در گزارشگری مالی برخوردار است‪.‬‬
‫خسارت‬
‫‪ .12‬بخشی از خسارت ممکن است از طریق اموال اسقاطی و‬
‫حق جانشینی بازیافت شود‪ .‬باتوجه به اینکه این بازیافتها با‬
‫خسارت رابطه علت و معلولی دارد‪ ،‬بنابراین‪ ،‬مبالغ بازیافتی‬
‫یا بازیافتنی مذکور باید در همان دوره‌ای که خسارت مربوط‬
‫بهه هحسابه هگرفتهه همی‌شود‪،‬ه هشناساییه هوه همطابقه هرویهه همورد‬
‫استفاده برای اندازه‌گیری بدهی خسارت مربوط‪ ،‬اندازه‌گیری‬
‫شود‪ .‬ه ههبازیافت ه ههخسارت ه ههناشی از ه ههاموال ه ههاسقاطی ه ههیا‬
‫حق‌جانشینیه هبه‌دلیله هارتباطه هباه هرویداده هیاه هشرایطیه هواحده هاز‬
‫مبلغ خسارت کسر می‌شود‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫ذخیره تکمیلی‬
‫‪ .13‬براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه درصدی از‬
‫حق بیمه‌های هرسال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری‬
‫به‌عنوا ن هذخیر ه هفن ی تکمیل ی و هذخیر ه هفن ی خطرا ت هحوادث‬
‫طبیعی محاسبه و شناسایی می‌شود‪ .‬طرف حساب این ذخایر‬
‫هزینهه هدورهه هشرکتهایه هبیمهه هاست‪.‬ه هبه‌موجبه همفاهیمه هنظری‬
‫گزارشگریه همالی‪،‬ه ه هذخایره هبخشیه هازه هبدهیهاسته هوه هلذاه هتنها‬
‫اقلمی را می‌توان به‌عنوان ذخیره شناسایی کرد که شرایط‬
‫شناخت بدهی را احراز کرده باشد‪ .‬یکی از این شرایط وجود‬
‫تعهده هفعلیه هبرایه هانتقاله همنافعه هاقتصادیه هاست‪.‬ه هاقلمیه هکه‬
‫تعهده هکنونیه هشرکته هبیمهه هنیسته هنبایده هبه‌عنوانه هذخیرهه هدر‬
‫صورتهای مالی شناسایی شود‪.‬‬
‫‪ .‬چنانچه هر رشته از فعالیتهای بیمه‌ای در شرکتهای بیمه‬ ‫‪14‬‬
‫زیانباره هباشده هیعنیه ههزینهه هخسارته همورده هانتظاره هبیشه هاز‬
‫حق بیمه عاید نشده باشد‪ ،‬شرکتهای بیمه عمل ً تعهد فعلی‬
‫برای انتقال منافع اقتصادی در آینده دارند و از این بابت‬
‫لزمه هاسته هذخیرهه هتکمیلیه هشناساییه هکنند‪.‬ه هاحتسابه هذخیره‬
‫تکمیلیه هبرمبنایه ههره هرشتهه هازه هفعالیتهایه هبیمه‌ایه هباه ههدف‬
‫انعکاسه هعملکرده ههریکه هازه هرشته‌هاه هبه‌طوره هجداگانه‌ه (عدم‬
‫تهاتره هزیانه هیکه هرشتهه هباه هسوده هرشته‌هایه هدیگر)ه هوه هاعمال‬
‫احتیاط در شناسایی زیان صورت می‌گیرد‪.‬‬
‫‪ . 15‬شرکتهایه هبیمهه هدر رابطهه هباه هحوادثه هطبیعیه هفاجعه‌آمیز‬
‫ماننده هزلزله‌هایه هشدیده هکهه هخسارته هسنگینه هبه‌باره همی‌آورد‪،‬‬
‫تعهده هفعلیه هندارنده هولذاه ه هنمی‌تواننده هازه هاینه هبابته هذخیره‌ای‬
‫شناسایی کنند‪ .‬حوادثی مانند زلزله قابل پیش‌بینی نیست و‬
‫انعکاسه ههزینهه هازه هاینه هبابته هدره هدوره‌هایه هزمانیه هقبله هاز‬
‫وقوع‪ ،‬با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگار نیست‪.‬‬
‫حق بیمه‌های اتکایی‬
‫‪ .‬از آنجا که معاملت بیمه اتکایی تعهدات بیمه‌گر مستقیم را‬ ‫‪16‬‬
‫در مقابل بیمه‌گذار رفع نمی‌کند‪ ،‬بنابراین‪ ،‬معاملت اتکایی‬
‫به صورت ناخالص گزارش می‌شود و مطالبات از بیمه‌گران‬
‫اتکاییه هباه هخسارته هپرداختنیه هبهه هبیمه‌گذارانه همربوطه هتهاتر‬
‫نمی‌گردد‪ .‬زیرا طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی تهاتر‬
‫تنهاه هزمانیه همناسبه هاسته هکهه هواحده هتجاریه هقادره هباشد‬
‫برتسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ خالص یا عدم پرداخت‬
‫و الزام دیگهری بهه پهرداخت مبلهغ خالهصه اصرار ورزد و این‬
‫توانه هتضمینه هشدهه هباشد‪.‬ه ههمچنینه هدرآمدهاه هوه ههزینه‌های‬

‫‪28‬‬
‫استاندارد حسابداری شماره ‪28‬‬

‫فعاليتهای بيمه عمومى‬

‫مربوط به بیمه‌اتکایی با یکدیگر تهاتر نمی‌شود‪ ،‬زیرا بیمه‌گر‬


‫بدون توجه به شرایط بیمه اتکایی متعهد به‌جبران خسارت‬
‫واردهه هبهه هبیمه‌گذاره هاست‪.‬ه هضمنا ًه‪ ،‬هعدمه هتهاتره هدرآمدهاه هو‬
‫هزینه‌هایه همربوطه هبهه هبیمه‌هایه هاتکاییه هبهه هارائهه هاطلعات‬
‫شفا ف درخصو ص دامن ه و اثربخش ی و شاخصها ی عملکرد‬
‫مدیریته هخطره هبهه هاستفاده‌کنندگانه هصورتهایه همالیه هکمک‬
‫می‌کند‪.‬ه هلذاه هبیمه‌گره همستقیمه همبلغه هحق بیمه‌هایه هعایده هشده‬
‫طیه هدورهه همالیه هراه هبه‌عنوانه هدرآمده هشناساییه هوه هحق بیمه‬
‫واگذاریه هبهه هبیمه‌گرانه هاتکاییه هراه هبه‌عنوانه هزینهه هشناسایی‬
‫می‌کند‪ .‬همچنین خسارت دریافتی یا دریافتنی از بیمه‌گران‬
‫اتکاییه هتوسطه هبیمه‌گره همستقیمه هبه‌عنوانه هدرآمده هشناسایی‬
‫می‌شوده هوه هباه ههزینهه هخسارته هیاه ههزینهه هحق بیمهه هاتکایی‬
‫واگذاری قابل تهاتر نیست‪.‬‬
‫مخارج تحصیل‬
‫‪ .‬مخارج تحصیل شامل مخارجی است که در‌قبال تحصیل یا‬ ‫‪17‬‬
‫تمدیده هبیمه‌نامه‌هاه هوه هقراردادهایه هبیمهه هتحمله همی‌شوده همثل‬
‫کارمزدهاه هوه هحق‌العمل‌هایه هپرداختیه هبهه هنمایندگانه هوه هسایر‬
‫هزینه‌های فروش و صدو ر نظیر تبلیغات و ارزیابی خطر‪.‬‬
‫عده‌ای با تکیه بر فرایند تطابق درآمد و هزینه معتقدند که‬
‫چونه هاینه همخارجه ههنگامه هصدوره هبیمه‌نامه‌هاه هواقعه همی‌شوند‪،‬‬
‫ولی درآمد حق بیمه در طول دوره بیمه نامه تحقق می‌یابد‪،‬‬
‫بنابراین‪ ،‬مخارج مزبور باید به‌عنوان دارایی شناسایی شود‬
‫و به‌طور منظم در طول دوره مالی که انتظار می‌رود از‬
‫منافع آن استفاده شود‪ ،‬مستهلک گردد‪ .‬اما به‌نظر کمیته‪ ،‬از‬
‫آنجا که مخارج یاد شده فاقد منافع اقتصادی آتی به‌عنوان‬
‫یکی از ویژگیهای اساسی دارایی است‪ ،‬لذا این مخارج باید‬
‫به‌محض وقوع به حساب هزینه دوره منظور شود‪.‬‬

‫‪29‬‬