You are on page 1of 20

Jaroslav Haek

Dobr vojk vejk ped vlkou


Zajmav phody poctivho vojna

www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

I. vejk stoj proti Itlii vejk el na vojnu se srdcem veselm. Jednalo se mu o to, aby uil na vojn njakou legraci, a podailo se mu uvst v as celou posdku v Tridentu i s hlavnm velitelem. vejk byl stle usmvav, lbezn ve svm chovn, a proto snad byl tak stle zaven. A kdy vyel z vzen, s smvem odpovdal na vechny otzky, s naprostm klidem opt el se dt zavt, spokojen ve svm nitru, e ped nm maj strach vichni dstojnci cel posdky v Tridentu. Ne strach pro jeho hrubost, naopak strach z jeho uctivch odpovd, z jeho uctivho ponn a laskavch ptelskch smv, z nich jim bylo zko. Pijde inspekce do svtnice, usmvav vejk sed na kavalci a zdvoile zdrav: "Pochvlen bu Pn Je Kristus, poslun prosm." Dstojnk Walk zaskpal zuby pi pohledu na upmn ptelsk smv vejkv a byl by mu s chut rd opravil na hlav epici, aby mu sedla podle pedpisu, ale tepl a vel pohled vejkv zdrel ho ode vech projev. Do svtnice vstoupil major Teller. Dstojnk Walk psn zmil mustvo stojc u kavalc a ekl: "Vy, vejk, pineste sem kvr!" vejk pln svdomit rozkaz a pin msto runice tele. Major Teller dv se vztekle na lbezn nevinn rysy v tvi vejkov a spust: "Vy nevdt, co je to kvr?" "Poslun prosm, nevm." U ho vedou do kancele. Pinej sem runici a strkaj mu ji pod nos: "Co je tohle, jak se to jmenuje?" - "Poslun hlsm, e nevm." "To je kvr!" - "Poslun hlsm, e tomu nevm." Je zaven a profous povauje za svou povinnost ci mu, e je osel. Mustvo jde na tk cvien do hor, ale vejk klidn a usmvav sed za memi.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Ponvad s nm nemohli nic podit, udlali z nho sluhu jednoronch dobrovolnk, pomhal pi obd a pi veei v kasin. Roznesl pbory, jdla, pivo a vno, skromn posadil se u dve, kouil cigaretu a obas pronesl: "Poslun prosm, pni, e pan dstojnk Walk je hodn pn, a moc hodn pn," a usmvav vypoutl do vzduchu kou cigarety. Pila opt inspekce do kasina a njak nov dstojnk ml to netst, e otzal se u dve skromn stojcho vejka, ku kter kumpanii pat. "Poslun hlsm, e prosm nevm" - "Himlsakra, kter regiment zde le?" "Poslun hlsm, e prosm nevm." - "love, jak se jmenuje msto se zdej posdkou?" - "Poslun hlsm, e prosm nevm." - "Tak love, jak jste se sem dostal?" S lbeznm smvem, dvaje se mile a neobyejn pjemn na dstojnka, pravil vejk: "Poslun hlsm, e jsem se narodil, pak jsem chodil do koly. Nato jsem se uil truhlem a tak vyuil, potom mne pivedli do jedn hospody a tam jsem se musel svlknout do naha. Pak pro mne za pr msc pili etnci a odvedli mne do kasren. V kasrnch mne prohldli a ekli: love, vy jste se opozdil o ti nedle s nastoupenm vojensk sluby, to vs zavem. Optal jsem se jich pro, kdy jsem nechtl jt na vojnu, e ani nevm, co to je vojk. Pesto mne zaveli, pak mne vsadili do vlaku a vozili sem tam, a jsme pili sem. Nikoho jsem se neptal, co je to za regiment, co za kumpanii, co za msto, abych nikoho neurazil, oni a hned pi prvn execrce mne zaveli, ponvad jsem si v ad zaplil cigaretu, akoliv nevm pro. Pak mne zavrali, kde jsem se objevil, tu e jsem ztratil bajonet, pak e bych byl mlem zastelil pana obrta na stelnici, a konen sloum pnm jednoronm dobrovolnkm." Dtsk, jasn pohled vrhl dobr vojk vejk na dstojnka, kter nevdl, m-li se smt i zlobit. Piblil se tdr veer. Jednoron dobrovolnci vystrojili si v kasin stromeek a po veei pan obrt ml dojemnou e, e se Kristus narodil, jak vichni vd, a e m radost z podnch vojk a e podn vojk sm mus mt radost nad sebou...
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

A tu v tento slavnostn proslov zapadlo vrouc: "Baj! U je tomu tak!" Pronesl to se zc tv dobr vojk vejk, stojc nepozorovan mezi jednoronmi dobrovolnky. "Sie Einjhriger," zaval pan obrt, "kdopak to vykikl?" Z ady jednoronch dobrovolnk vystoupil vejk a zadval se usmvav na pana obrta: "Poslun hlsm, j tady sloum pnm jednoronm dobrovolnkm a mn se moc lbilo, co rili promluvit. Ono jim to lo tak od srdce!" Kdy v Trident svolvaly zvony na plnon, sedl u dobr vojk vejk pes hodinu v base. Tentokrt byl zaven hezky dlouho a pak mu opt opsali bajonet a pidlili ho k oddlen strojnch puek. Bylo velk cvien na italskch hranicch a dobr vojk vejk thl za armdou. Ped vpravou slyel vklady kadeta: "Myslete si, e Itlie nm vypovdla vlku a e thneme na Taliny." "Dobe, tedy pothnem!" zvolal vejk, zae dostal est dn. Po vypren trestu byl vypraven s temi jinmi vzni a s jednm kaprlem za svm oddlenm strojnch puek. Zprvu thli dolm, pak na koni do hor a tu, jak se dalo ekat, vejk se ztratil v hustm lese na italskch hranicch. Prodral se kovinami, marn ptraje po svch druzch, a astn v pln zbroji pekroil italsk hranice. A tam se dobr vojk vejk vyznamenal. Oddlen strojnch puek z Milna konalo prv cvien na rakouskch hranicch a jeden mezek se strojn pukou a osmi vojky dostal se na planinu, po kter se ptrav rozhlel dobr vojk vejk. Italt vojci v bezpenm klidu zalezli do hout a spali, mezek se strojn pukou psl se vn a vzdaloval se od svho oddlen, a piel k mstu, kde vejk dval se s smvem na neptele.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Dobr vojk vejk vzal mezka za uzdu a s italskou strojn pukou na italskm mezku vrtil se do Rakouska. Sestupoval z horskho bo nazpt, odkud piel, pak se jet pl dne s mezkem potloukal v njakm lese, a konen veer spatil rakousk tbor. Str ho nechtla pustit, ponvad neznal heslo dne, pibhl dstojnk, a tu vejk s smvem postavil se do vojensk pozice a zasalutovav hlsil: "Poslun hlsm, pane lajtnant, e jsem sebral Talinm mezka se strojn pukou!" Pak odvezli dobrho vojka vejka do garnizny, ale my vme, jak vypad nejnovj model italsk strojn puky. II. Dobr vojk vejk opatuje men vno Apotolsk poln vik dr. Koloman Belopotoczky, biskup tricalsk, jmenoval vojenskm knzem posdky v Trident Augustina Kleinschrodta. Mezi obyejnm duchovnm, knzem civilistou a duchovnm vojenskm jest velk rozdl. V poslednm spojeno jest dokonale nboenstv s vojkem, dv naprosto odlin kasty sestaveny dohromady a rozdly mezi obma druhy duchovenstva jsou takov jako mezi nadporukem dragounskm, kter vyuuje ve vojensk akademii jzd, a mezi majitelem hipodromu. Vojensk duchovn jest placen sttem, jest to vojensk ednk v urit hodnostn td, m prvo nosit avli a prvo souboje. Duchovn-civilista dostv sice t odmnu od sttu, ale mus se snait i z vcch zskat njak penze, aby mohl bt pohodln iv. Vojk nemus pozdravit obyejnho knze, ale mus vzdt vojenskmu knzi patinou ctu, jinak je zaven. Bh m tedy zde dvoj zstupce, civiln a vojensk. Civiln mus se starat o politickou agitaci, vojent pak zpovdaj vojky a zavraj je, co zajist ve ml Hospodin ji tenkrt v myslu, kdy stvoil tuto hnou zemi a kdy pozdji stvoil i Augustina Kleinschrodta.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Kdy se tento dstojn pn valil ulicemi Tridentu, vypadal z dlky jako kometa, kterou chce rozhnvan bh trestat toto neastn msto. Byl stran ve sv velebnosti a la o nm povst, e ji ml v Uhrch ti souboje, v nich usekal nosy svm protivnkm z dstojnickho kasina, kte byli pli vlan ve ve. Zmeniv tak objemov nevru, byl pesazen do Tridentu v t dob, kdy dobr vojk vejk opustil garniznn vzen a vrtil se ku sv kumpanii, aby pokraoval v hjen vlasti. Duchovn otec vojensk posdky v Tridentu hledal t doby novho sluhu a el si jej osobn vybrat mezi mustvem posdky. K div, e kdy prochzel svtnicemi, padl jeho zrak na dobromyslnou tv vojka vejka a e poklepal mu na rameno a ekl: "Pjde se mnou!" Dobr vojk vejk poal se omlouvat, e nic nevyvedl, ale kaprl jej stril a vedl do kancele. V kanceli po dlouhm omlouvn vyjdil se poddstojnk k vojenskmu knzi, e dobr vojk vejk "ist ein Mistvieh", ale dstojn Kleinschrodt ho peruil: "Ein Mistvieh kann doch gutes Herz haben," k emu dobr vojk vejk pokorn kval hlavou. Jeho usmvav tv s upmnma oima kulatila se v koutku a duchovn vojensk past pi pohledu na tu dobrckou hlavu nechtl vidt ani rejstk trest dobrho vojka vejka. Od t chvle nastal pro vejka blaen ivot. Pil tajn men vno a svmu pedstavenmu istil tak hezky kon, e kdysi pochvlil ho dstojn knz Kleinschrodt. "Poslun hlsm", ozval se dobr vojk vejk, "e dlm ve mon, aby byl tak pknej jako voni." Pak pily velk dny vojenskho polnho tbora u Castel-Nuovo, kdy mla bt slouena poln me. Augustin Kleinschrodt uval k crkevnm elm jen menho vna dolnorakouskho z Vslavy. Italskho vna nemohl ani ctit, a tak se stalo, kdy zsoba dochzela, e zavolal k sob dobrho vojka vejka a jemu ekl:
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

"Ztra rno pjde do msta pro vno z Dolnch Rakous z Vslavy. V kanceli dostane penze a pinese osmilitrov soudek. Vrtit se hned! Tedy pamatuj, z Vslavy v Dolnch Rakousch. Abtreten!" Dostal druhho dne dvacet korun, aby pak pi nvratu hldka nebrnila mu vstup do tbora, byl mu vyhotoven prkaz: "V edn povinnosti pro vno." Dobr vojk vejk odeel do msta, svdomit opakoval si pes cel msto "Vslau - Nieder sterreich" a tot hlsil i na stanici a za ti tvrti hodiny nato jel spokojen vlakem do Dolnch Rakous. Toho dne dstojn prbh poln me ruilo jen trpk italsk vno v konvici. Kveeru nabval Augustin Kleinschrodt pesvden, e dobr vojk vejk je holomek, kter asi nkde pije a zapomn na sv vojensk povinnosti. Lteen Augustina Kleinschrodta bylo slyet v celm tboe a neslo se a k alpskm veliknm, splvalo do dol Adie k Meranu, kudy ped nkolika hodinami s smvem spokojenosti a s blahm vdomm dnho plnn povinnosti ujdl dobr vojk vejk. Jel dolm, projdl tunely a na kad stanici ptal se sue: "Vslau, Nieder sterreich?" Konen dobromyslnou tv vojka vejka uvidlo ndra ve Vslav a dobr vojk vejk ukzal njakmu mui v edn epici vojensk edn prkaz: "V edn povinnosti pro vno." Lbezn se usmvaje tzal se, kde jsou zde kasrna. Mu s epic ptal se ho po marrt. Dobr vojk vejk prohlsil, e nev, co je to marrta.

www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Pak pili jet dva muov s epicemi a jali se vejkovi vykldat, e nejbli kasrna jsou v Korneuburgu. Dobr vojk vejk koupil si tedy lstek do Korneuburgu a jel dl. V Korneuburgu je eleznin pluk a v kasrnch se velice divili, kdy v noci objevil se dobr vojk vejk ve vratech kasren a ukazoval vrtn hldce svj prkaz: "V edn povinnosti pro vno." "Nechme to a na rno," ekla hldka, "pan inspekn dstojnk prv usnul." Dobr vojk vejk lehl si na kavalec s blahm vdomm, e dl pro stt, co me, a usnul spokojen. Rno vedli ho do kancele skladit. Tam etnmu poddstojnkovi ukzal svj prvodn list: "V edn povinnosti pro vno", prkaz s raztkem Feldlager - CastelNuovo-RGT 102 Bat 3. a podpisem dstojnka ode dne. Vyjeven poddstojnk vedl ho do plukovn kancele, kde byl podroben plukovnkem vslechu. "Poslun hlsm," ekl dobr vojk vejk, "pijel jsem z nazen dstojnho kurta Augustina Kleinschrodta z Tridentu. Mm pivzt osmilitrov soudek menho vna z Vslavy." Nastala velk porada. Jeho dobromysln prost tv, upmn vojensk chovn a jeho prvodn list: "V edn povinnosti pro vno" s dn ovenm raztkem a podpisem, to ve inilo co nepznivj dojem a celou zleitost jet spletitj. Konala se velk debata a byl vysloven nzor, e se asi dstojn kurt Augustin Kleinschrodt zblznil a e nezbv nic jinho ne poslat dobrho vojka vejka marrtou nazptek. Poddstojnk hotovil tedy pro vejka marrtu. Byl to hodn lovk a nezleelo mu na njakm kilometru. I vypsal mu cestu pes Vde, trsk Hradec, Zheb, Terst, Trident. Cestu mu vypotal na dva dny. Dali mu do kapsy 1,60 K,
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

poddstojnk mu koupil lstek a kucha dal mu ze soucitu do nru ti bochnky komisrku. Zatm chodil po leen u Castel-Nuovo poln kurt Augustin Kleinschrodt, skpal zuby a nekal nic ne: "Chytit, svzat, zastelit!" Dobrho vojka vejka vedli v patrnosti jako dezertra, a jak bylo pekvapen, kdy tvrtho dne v noci objevil se u vchodu do polnho leen dobr vojk vejk a s smvem podval hldce svou marrtu z Korneuburgu a svj prkaz z tbora: "V edn povinnosti pro vno". Hned se ho chopili a k jeho asu dali mu etzky a vedli do barku, kde ho zaveli. Rno vedli ho do msta do kasren. Souasn piel ppis od elezninho pluku z Korneuburgu, ve kterm se dotazuje plukovnk, pro dstojn kurt Augustin Kleinschrodt poslal do Korneuburgu vojka vejka pro men vno z Vslavy. Konna byla po vslechu vojka vejka, kter povdl upmn s blaenm smvem, jak se ve stalo, velk porada a dstojn kurt Augustin Kleinschrodt el navtvit dobrho vojka vejka do vzen. "Udl nejlpe, ty dobytku vejku, kdy se d superarbitrovat, abychom mli od tebe pokoj." A tu dobr vojk vejk ekl, dvaje se upmn na polnho kurta: "Poslun hlsm, e budu slouit csai pnu a do poslednho vzdechu!" III. Superarbitran zen s dobrm vojkem vejkem V kad armd jsou darebci, kte necht slouit. Tm milej je, kdy se z nich stanou praobyejn civiln mameluci. Tito prohnan chlapci stuj si, e maj napklad srden vadu, akoliv maj teba jen znt slepho steva, jak se pi pitv doke. Takovm a podobnm zpsobem cht se zprostit sv vojensk povinnosti.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Ale bda jim! Je zde jet superarbitran zen, kter jim sakramentsky zatne lu. Chlapk stuje si, e je "platfus". Vojensk lka pedepe mu Glauberovu sl a klystr a "platfus neplatfus" bh, jako by mu hlavu zaplil, a rno ho zavrou. Jin lotr stuje si, e m raka v aludku. Polo ho na operan stl a eknou mu: "Pi plnm vdom otevt aludek." Ne to doeknou, je po rakovin a zzran uzdraven putuje do basy. Superarbitran zen je dobrodinm pro armdu. Nebt toho, kad druh branec by se ctil nemocnm a neschopnm nosit tele. Superarbitrace jest slovo pvodu latinskho. Super = nad, arbitrace = zkoumati, pozorovati. Superarbitrace tedy "nadzkoumn". Dobe to ekl jeden tbn lka: "Kdykoliv prohlm maroda, inm tak z pesvden, e se nem mluvit o "superarbitrace, nadzkoumn", nbr o ,superdubitare, nadpochybovn`, e takov marod je nade vi pochybnosti zdrv jako ryba. Z toho principu tak vychzm. Pedpisuji chinin a dietu. Za ti dny proboha pros, abych je pustil z nemocnice. A kdy mezitm ume takov simulant, uin tak naschvl, aby ns doplil a nemusel si ten podvod odsedt. Tedy ,superdubitare`, a ne ,superarbitrace`. Pochybovati o kadm do jeho poslednho vzdechu." Kdy tedy dobrho vojka vejka chtli superarbitrovat, zvidly mu to vechny kumpanie. Vzesk profous, pineje mu obd do vzen, ekl k nmu: "Ty holomku, m tst. Pjde z vojny dom, bude superarbitrovanej jako jedna fiala." Ale dobr vojk vejk ekl mu tot co dstojnmu kurtovi Augustinu Kleinschrodtovi: "Poslun hlsm, e to, prosm, nejde. Jsem zdrv jako ryba a chci slouit csai pnu do poslednho vzdechu." S blaenm smvem lehl si na kavalec. Profous hlsil toto vyjden vejkovo dstojnku ode dne, Mllerovi.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Mller zaskpal zuby: "Lumpa naume," zvolal, "aby si nemyslil, e me zstat na vojn; mus pinejmenm dostat skvrnit tyfus, i kdyby se z toho zblznil." Mezitm dobr vojk vejk vykldal zavenmu soudruhu z kumpanie: "J budu slouit csai pnu do poslednho vzdechu. Kdy u jsem zde, tak zde zstanu. Kdy jsem vojk, tak musm slouit csai pnu a nikdo mne nesm z vojny vyhnat, ani kdyby piel pan jenerl a kopnut mne do zadnice a vyhodil z kasren. Vrtil bych se k nmu a ekl: ,Poslun hlsm, pane jenerl, e chci slouit csai pnu do poslednho vzdechu a e se vracm ke kumpanii.` A kdyby mne nechtli tady, dm se k marn, abych aspo na moi slouil csai pnu. A kdyby ani tam mne nechtli a pan admirl i tam mne kop do zadnice, budu csai pnu slouit ve vzduchu." V celch kasrnch panovalo vak upmn mnn, e dobrho vojka vejka vyenou z vojny! Dne 3. ervna pili pro nho s nostky do vzen, po zuivm odporu pivzali jej emenem k nostkm a odnesli do garniznn nemocnice. Kudy ho nesli, ozvalo se z nostek jeho vlasteneck heslo: "Vojci, nedejte mne, j chci dl slouit csai pnu!" Dali ho na oddlen pro tce nemocn a tbn lka Jansa ho zbn prohldl: "M zvten jtra a ztunn srdce, vejku. Tos to dopracoval, musme t pustit z vojny." "Poslun prosm," ozval se vejk, "e jsem zdrv jako ryba. Co by si, poslun hlsm, beze mne armda poala! Poslun prosm, e chci ke kumpanii a e budu dl slouit csai pnu vrn a poctiv, jak se na podnho vojka slu a pat." Pedepsali mu klystr, a kdy mu jej dval sanik Rusn Bokovskij, tu dobr vojk vejk v tto choulostiv situaci ekl dstojn: "Brate, neeti mne, kdy jsem se nebl Talin, nebojm se ani tvho klystru. Vojk se nesm bt nieho a mus slouit, to si pamatuj!" Potom ho odvedli ven a na zchod ho hldal vojk s nabitou runic. Nato uloili jej zase na postel a oetovatel Bokovskij chodil kolem nho a vzdychal:
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

"Pakrew, m rodie?" "Mm." "Odtud asi nevyjde, ty simulante." Dobr vojk vejk dal mu pohlavek. "J simulant? J jsem pln zdrv a chci slouit csai pnu do poslednho vzdechu." Dali ho do ledu. Ti dny byl zabalen v ledovch obkladcch, a kdy piel tbn lka a ekl k nmu: "Nu, vejku, pjde pece jen z vojny dom," prohlsil vejk: "Poslun prosm, pane tbarct, e jsem pod zdrv a e chci slouit dl." Dali ho poznovu do ledu a za dva dny mla se sejt superarbitran komise, kter by jej zprostila navdy vojensk povinnosti. Den ped sejitm komise, kdy u byl napsn jeho propoutc list, dobr vojk vejk dezertoval vak z kasren. Aby mohl dl slouit csai pnu, musel utci. trnct dn nebylo po nm ani slechu. Jak bylo vak pekvapen vech, kdy po trncti dnech v noci objevil se dobr vojk vejk u vrat kasren a hlsil tam hldce se svm poctivm smvem na kulat spokojen tvi: "Poslun hlsm, e se jdu dt zavt, ponvad jsem dezentroval, abych mohl dl slouit csai pnu a do poslednho vzdechu." Pn jeho se vyplnilo. Dostal pl roku, a kdy chtl dl slouit, pesadili ho do arzenlu, aby nabjel stelnou bavlnou torpda. IV. Dobr vojk vejk u se zachzet se stelnou bavlnou A bylo to, jak mu ekl dstojn kurt: "vejku, ty holomku, kdy chce slouit, tak bude slouit mezi stelnou bavlnou. Snad ti to tam pjde k duhu." Tak dobr vojk
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

vejk uil se v arzenle zachzet se stelnou bavlnou. Nabjel j torpda. Tato sluba nen pro legraci, ponvad jste stle jednou nohou ve vzduchu a druhou v hrob. Dobr vojk vejk se vak nebl. il mezi dynamitem, ekrazitem a stelnou bavlnou spokojen jako estn vojk a z barku, kde nabjel torpda tou stranou taskavinou, ozval se jeho zpv: "Pimonte, Pimonte, co jsi ty za pna, e za tebou padla ta majlandsk brna, hop, hop, hop. Ta majlandsk brna a ty tyi mosty, vystav si, Pimonte, silnj forposty, hop, hop, hop! J jsem vm postavil regiment huln, vy jste ho zahnali za majlandskou brnu, hop, hop, hop." Po t krsn psni, kter inila z dobrho vojka vejka lva, pichzely na adu jin dojmav psn o knedlkch jako hlava velikch, kter polykal dobr vojk vejk s nevylitelnou rozko. A tak il spokojen mezi stelnou bavlnou, sm a sm v jednom z arzenlnch bark. A tu jednoho dne pila inspekce, kter chod od jednoho barku k druhmu a prohl, zdali je ve v podku. Kdy pil a do barku, kde dobr vojk vejk uil se zachzet se stelnou bavlnou, tu uvidli dle oblak tabkovho dmu, kter se inul z dmky, e dobr vojk vejk je neohroen vojn. vejk, vida vojensk pny, vstal a dle pedpisu vyal dmku z st a poloil ji na nejkrat vzdlenost od sebe, aby k n ml nejbl, a to do otevenho ocelovho sudu se stelnou bavlnou. Pitom pronesl, salutuje: "Poslun hlsm, e nen nic novho a e je ve v podku." Jsou okamiky v lidskm ivot, kdy duchaptomnost hraje velkou roli.

www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Nejchytej z cel spolenosti byl pan obrt. Ze steln bavlny vystupovaly krouky tabkovho dmu a tu ekl: "vejku, kute dl!" To bylo moudr slovo, ponvad jest rozhodn lep, kdy je zaplen dmka v stech ne ve steln bavln. vejk zasalutoval a pravil: "Poslun hlsm, e budu kouit." Byl to poslun vojk. "A te, vejku, pojte na strnici!" "Poslun hlsm, e nemu, ponvad musm zde podle pedpisu bt a do esti hodin, kdy mne pijdou vystdat. U steln bavlny mus bt pod nkdo, aby se nestalo dn netst!" Inspekce zmizela. Klusala na strnici, kde poruila, aby pro vejka la patrola. Patrola la nerada, ale pece la. Kdy pili ped bark, kde slouil se zaplenou dmkou dobr vojk vejk uprosted steln bavlny csai pnu, zvolal destnk: "Holomku vejku, vyho dmku oknem a vyjdi ven." "Ani mne nenapadne, pan obrt poruil, abych kouil dl, tak j musm kouit a do roztrhn tla." "Vylez ven, dobytku!" "A nevylezu, poslun prosm. Jsou teprve tyi hodiny a mete mne ablesovat a v est. Do esti musm bt u steln bavlny, aby se nestalo njak netst. J jsem na to opatrn-." To "" nedoekl. Snad jste etli o tom velkm netst v arzenle, kter bylo nrodnm smutkem Rakouska. Bark za barkem vyletl, a vyletl cel arzenl za ti tvrti vteiny.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Zalo to v barku, kde dobr vojk vejk uil se zachzet se stelnou bavlnou, a jako mohyla nad tm mstem se nakupila prkna, lat a elezn konstrukce, kter sem piletly ze vech stran, aby vzdaly posledn ctu statenmu vejkovi, kter se nebl steln bavlny. Ti dny pracovali zkopnci na zceninch a dvali dohromady hlavy, dky, ruce a nohy, aby mil pnbh o poslednm soud snze poznal rzn are a dle toho je tak odmnil. Byly to prav hlavolamy. Ti dny odklzeli prkna, elezn konstrukce i z mohyly vejkovy a tetho dne v noci uslyeli, kdy prodrali se dovnit do t spousty, pjemn hlas: "Ta majlandsk brna a ty tyi mosty, vystav si, Pimonte, silnj forposty, hop, hop, hop." Pi zi pochodn prokopvali se za hlasem: "J jsem vm postavil regiment huln, vy jste ho zahnali za majlandskou brnu, hop, hop, hop." A v zi pochodn spatili jakousi jeskyni, sestavenou ze elezn konstrukce a nakupench prken, a v koutku uzeli dobrho vojka vejka, kter odkldaje dmku, zasalutoval a ekl: "Poslun hlsm, e nen nic novho a e je ve v podku." Vyvedli ho ven z toho zcenho pekla a dobr vojk vejk, kdy se ocitl ped dstojnkem, pravil podruh: "Poslun prosm, e je ve v podku a e prosm, aby mne vystdali, ponvad jest est hodin dvno pry, a prosm tak o mingeld za tu dobu, co to na mne spadlo." Staten vojk byl jedin, kter z celho arzenlu peil tuto katastrofu. Na jeho poest byla veer uspodna v mst vojenskmi kruhy mal slavnost v dstojnickm kasin. Obklopen dstojnky, pil dobr vojk vejk jako duha a jeho dobr kulat obliej zil radost. Druhho dne obdrel mingeld za ti dny, jako by byl ve vlce, a za ti nedle byl jmenovn kaprlem u sv kumpanie a dostal velkou vlenou medaili.

www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Kdy ozdoben j a hvzdikami vstupoval do svch kasren v Tridentu, setkal se s dstojnkem Knoblochem, kter se zachvl, kdy spatil tu obvanou dobrckou tv dobrho vojka vejka. "Tys to, lumpe, vyved!" ekl k nmu. Usmvav pronesl na to vejk: "Poslun hlsm, e jsem se nauil zachzet se stelnou bavlnou." A s mysl povzneenou vstoupil na dvr, aby vyhledal svou kumpanii. Toho dne etl dstojnk ode dne mustvu zprvu z ministerstva vojenstv o zzen oddlen aeropln v armd s vzvou, aby se pihlsil, kdo chce. Vystoupil tu dobr vojk vejk, a hlse se dstojnkovi, pravil: "Poslun prosm, e u jsem byl ve vzduchu a e to znm a e chci i ve vzduchu slouit csai pnu." A tak za tden putoval dobr vojk vejk ku vzduchoplaveckmu oddlen, kde si ponal nemn rozafn ne v arzenle, jak uvidte dle. V. Dobr vojk vejk psob u aeropln Rakousko m ti iditeln vzducholod, osmnct vzducholod, kter se dit nedaj, a pt aeropln. To jest moc Rakouska ve vzduchu. Dobrho vojka vejka dali k oddlen aeropln, aby slouil ku cti a ozdob tohoto novho oddlu vojenskho. Zprvu vytahoval na vojenskm letiti aeroplny z hangru a istil kovov soustky terpentnem a vdeskm vpnem. Slouil tedy u aeroplnu od piky. A jako dstojnmu kurtovi v Tridentu istil peliv kon, tak zde pracoval s chut na aeroplnech, kartoval plochy, jako by hebelcoval kon, a v hodnosti destnka vodil hldky hldat hangry, kter pouoval: "Ltat se mus, a proto, kdo by chtl ukrst aeropln, kadho zastelte." Asi za trnct dn dlal cestujcho. To jest asi velmi nebezpen poven.

www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Zatoval aeropln a ltal s dstojnky. Dobr vojk vejk se vak nebl. S smvem vyletl do vzduchu a pokorn a uctiv dval se na dstojnka dcho letadlo a salutoval, kdy vidl ped sebou vy are, pohybujc se pomalu po letiti. A kdy nkde spadli a rozbili aeropln, tu prvn vdy z trosek vylezl dobr vojk vejk, a pomhaje dstojnkovi na nohy, hlsil: "Poslun hlsm, e jsme spadli a e jsme ivi a zdrvi." Byl to pjemn spolenk. Jednoho dne vyletl s dstojnkem Herzigem, a kdy se octli ve vce 826 metr, pestal motor fungovat. "Poslun hlsm, e nm doel benzn," ozval se vzadu za dstojnkem pjemn hlas vejkv, "j, poslun prosm, zapomnl dolejt ndrku." A za chvli nato: "Poslun hlsm, e padme do Dunaje. A kdy vynoily se za chvli jejich hlavy z rozeench, zelenavch vod Dunaje, ekl dobr vojk vejk, plavaje za dstojnkem ke behu: "Poslun hlsm, e jsme dnes udlali vkov rekord." Bylo ped velkmi slavnostnmi vzlety vojenskmi na letiti u Vdeskho Novho Msta. Prohleli aeroplny, zkoueli motory a konali posledn ppravn prce ku vzletu. Poruk Herzig hodlal vzltnout se vejkem na Wrightov dvojplonku, ku ktermu byl pimontovn pstroj Morrissonv, pomoc kterho lze vzlett bez rozjezdu. Byli zde vojent zstupci cizch mocnost. O Herzigv aeropln velice se zajmal rumunsk major Gregorescu, kter posadil se dovnit a prohlel pky a kormidla. Dobr vojk vejk na rozkaz porukv spustil motor, vrtule se otela, vejk s velikm zjmem upravoval, sed vedle zvdavho rumunskho majora, drtn lano spojujc vkov zadn kormidlo a ponal si tak rozafn, e shodil majorovi z hlavy epici. Poruk Herzig se doplil. "vejku, vy osle jeden, lete ke vem ertm."
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

"Zum Befehl, Herr Leutnant," zvolal vejk, chopil se vkovho kormidla a pky pstroje Morrissonova a aeropln vznesl se od zem s daleko slyitelnmi, pravidelnmi vbuchy vbornho motoru. 20, 100, 300, 450 metr ve vce smrem k jihozpadu, k blm Alpm, rychlost 150 km za hodinu. Uboh rumunsk major vzpamatoval se nad njakm ledovcem, nad kterm letli ve vce takov, e mohl jasn pod sebou rozeznvat prodn krsy, snn pole, propasti zrajc psn a hroziv na nho. "Co se to dje?" pravil, koktaje strachy. "Letme dle rozkazu, poslun prosm," odpovdl uctiv dobr vojk vejk, "pan poruk rozkzal: Lete ke vem ertm; tak letme, poslun prosm." "A kde, kde se spustme?" tzal se drkotaje zuby zvdav rumunsk major Gregorescu. "Poslun prosm, e nevm, kde spadnem. Letm podle rozkazu a dovedu jen nahoru, dol neumm" my jsme to nikdy nepotebovali s panem porukem. Kdy jsme byli ve vce, tak jsme spadli sami od sebe." Pstroj ukazujc vku udval 1860 metr. Major keovit se drel ty a kiel rumunsky: "Deu, deu, boe, boe," a dobr vojk vejk, pracuje obratn s kormidlem, zpval nad Alpami, pes kter letli: "Ten prstnek, cos mi dala, ten j nosit nebudu, prachsakra, propak ne, a j pijdu k svmu regimentu, do kvru ho nabiju." Major se hlasit modlil rumunsky a klel straliv, kdeto istm mrazivm vzduchem ozval se dle jasn hlas dobrho vojka vejka: "Ten teek, cos mi dala, ten j nosit nebudu, prachsakra, propak ne, a j pijdu k svmu regimentu, kvr s nm putovat budu, prachsakra, propak ne." Pod nimi se kiovaly blesky a zuila boue.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

S vytetnma oima dval se major ped sebe a spavm hlasem se tzal: "Kdypak to skon?" "Rozhodopdn," odpovdl usmvav dobr vojk vejk, "alespo my jsme vdycky s panem porukem nkam spadli." 'Byli nkde nad vcary a letli k jihu. "Jen strpen, poslun prosm," pronesl dobr vojk vejk, "a nm dojde benzn, tak musme spadnout" "Kde to jsme?" "Nad njakou vodou, poslun prosm, moc vody je to, asi spadnem do moe." Major Gregorescu omdlel a zaklnoval sv tlust bicho do ty, take pevn vzel v kovov konstrukci. A nad Stedozemnm moem zpval si dobr vojk vejk: "Kdo chce bti velik, mus jsti knedlky, ajn, cvaj, na vojn ho nezabijou, ajn, cvaj, ponvad jed knedlky, ty vojansk knedlky jako hlavy velik, ajn, cvaj ." A dl si zpval dobr vojk vejk nad tmi obrovskmi plochami moe ve vi jednoho tisce metr: "Maruje Grenewil Pranou brnou na pacr..." Mosk vzduch probudil majora ze mdloby. Podval se do t pern hloubky, a zpozorovav moe, zvolal: "Diu, diu," a omdlel poznovu. Letli noc a letli pod. Najednou dobr vojk vejk zatsl majorem a ekl dobrcky: "Poslun hlsm, e letme dol, ale njak voln." Klouzavm letem snesl se aeropln, ktermu doel benzn, do palmovho hje u Tripolisu v Africe. A dobr vojk vejk, pomhaje majorovi z aeroplnu, zasalutoval a ekl: "Poslun hlsm, e je ve v podku." Byl to svtov rekord, jen dokzal dobr vojk vejk, kter peletl Alpy, jin Evropu, Stedozemn moe a snesl se v Africe.
www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

Major, vida kolem sebe palmy, dal vejkovi dva pohlavky, kter pijal dobr vojk vejk s smvem, nebo konal jen svou povinnost, kdy mu ekl poruk Herzig: "Lete ke vem ertm." Co se stalo dl, o tom tko povdat, ponvad bylo by snad velice nepjemn pro ministerstvo vojenstv, kter jist zape, e by nyn u Tripolisu spadl rakousk aeropln, nebo tm octli bychom se ped velkou mezinrodn zpletkou.

www.eKnizky.sk Zadarmo stovky knh na stiahnutie

You might also like