EXAMEN DOCTRINE URBANE – 19.06.

2009 - REPARTIZARE PE SALI

- SALA T2 - capacitate 120 locuri – M.ALEXANDRU, F.MURESAN ORA 9.00 – RESTANTIERI 50 + GRUPA 34A, SI 33A - 100 STUDENTI - SALA B3 – capacitate 140 locuri F.GUDILA, A.POPA ORA 9.00 – GRUPELE – 36A, 36B, 35B, 35A – 100 STUDENTI SALA A – capacitate 70 locuri O.STEPAN, S.BUTNARIU
-

ORA 9.00 – URBANISM + PEISAGISTICA – 63 STUDENTI

SALA B – capacitate 107 locuri M.DUMITRESCU, M.DUMITRESCU
-

ORA 9.00 – GRUPELE 32B, 33B, 34B – 81 STUDENTI

SALA C – capacitate 99 locuri A.CIOANGHER, L.VELUDA
-

ORA 9.00 - GRUPELE 31A, 31B, 32A – 85 STUDENTI

SALA B3 ORA 9. 33B. 34B .REPARTIZARE PE SALI .ORA 9.00 – GRUPELE 32B. 31B.06.SALA C - ORA 9. 35A .00 – GRUPELE – 36A.00 . 36B.GRUPELE 31A.2009 .SALA B ORA 9. 32A .EXAMEN DOCTRINE URBANE – 19.00 – URBANISM + PEISAGISTICA .00 – RESTANTIERI + GRUPA 33A SI 34A .SALA T2 ORA 9. 35B.SALA A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful