You are on page 1of 5

‫آموزش تايپ فارسي ‪:‬‬

‫اصول صحيح استقرار قبل از شروع تايپ ‪:‬‬

‫براي اينكه بتوانيم راحت تر و با خستگي كمتر در مدت زمان طولني‬


‫عمليات تايپ را انجام دهيم بايستي در هنگام نشستن در جلو كامپيوتر‬
‫يكسري موارد مهم را مد نظر داشته باشيم ‪ .‬ابتدا به امر بايستي سعي‬
‫كنيم طوري در جاي خود مستقر شويم كه بدن كامل ً در مقابل جايگاه‬
‫حروف صفحه كليد قرار گيرد ثانيا ً هنگامي كه دست بر روي صفحه كليد‬
‫قرار مي گيرد بين ساعد و بازو يك زاويه نود درجه ايجاد گردد و بازوها‬
‫مقداري جلوتر از راستاي شانه قرار گيرد‪ .‬ثالثا ً نحوه قرار گرفتن دستها‬
‫بر روي صفحه كليد بدين صورت است كه انگشت اشاره دست چپ بر‬
‫روي حرف ‪( F‬ب ) و انگشت اشاره دست راست بر روي حرف ‪( J‬ت)‬
‫قرار مي گيرد بطوري كه برآمدگيهاي روي اين دو حرف را بدون اينكه‬
‫به صفحه كليد نگاه بكنيم براي هر بار شروع به تايپ مي توان لمس‬
‫كرده و انگشتها را بر روي آن قرار دهيم ‪ .‬بقيه انگشتان نيز در راستاي‬
‫اين دو انگشت در قسمت وسط جايگاه حروف صفحه كليد قرار مي‬
‫گيرند‪ ( .‬مطابق شكل ‪) 1‬‬

‫نكاتي در رابطه با نحوه تايپ ‪:‬‬

‫‪1‬ـ كليد ‪ Space Bar‬را در هنگام تايپ مي توان با انگشت شصت دست‬
‫چپ و يا راست فشار داد‪.‬‬

‫‪2‬ـ كليد ‪ Enter‬و ‪ Back Space‬با توجه به كاربرد زياد آنان براي رسيدن‬
‫به سرعت مطلوب تر بهتر است كه توسط انگشت كوچك دست راست‬
‫فشار داده شود‪.‬‬

‫‪3‬ـ كليد ‪ Shift‬راست را مي توان توسط انگشت كوچك دست راست و‬


‫كليد ‪ Shift‬چپ صفحه كليد را مي توان توسط انگشت كوچك دست چپ‬
‫فشار داد‪.‬‬

‫‪4‬ـ در سطر بالي حروف ( روي صفحه كليد ) از عدد ‪ 1‬تا ‪ 5‬را مي توان‬
‫با انگشتان دست چپ و اعداد ‪ 0 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6‬و علمت ـ و ‪ +‬و = را با‬
‫انگشتان دست راست مي توان تايپ كرد‪.‬‬

‫نحوه انجام تمرينات ‪:‬‬

‫‪1‬ـ مهمترين مسئله از ابتداي انجام تمرينات اين است كه در هنگام تايپ‬
‫سعي كنيد به هيچ عنوان به صفحه كليد نگاه نكنيد ‪.‬‬

‫‪2‬ـ تمرينات پايه اي را بترتيبي كه در صفحات بعد آمده انجام داده و‬


‫عبارات را حداقل به همان تعداد دفعات كه ذكر شده تايپ نماييد و پس‬
‫از آن مي توان جملت و متون روزنامه اي و ساير متون را براي هر چه‬
‫بالتر رفتن سرعت تايپ كرد ( حداقل روزي يك ساعت تمرين و در‬
‫نهايت ‪ 50‬ساعت تمرين براي رسيدن به سرعت مطلوب كفايت مي‬
‫كند )‬
‫‪3‬ـ براي تخمين سرعت در هنگام تايپ متون اگر در برنامه ‪ MSWord‬كار‬
‫مي كنيد مي توانيد در يك زمان كوتاه و معين شروع به تايپ كرده (مثلً‬
‫‪ 10‬دقيقه) و پس از آن توسط گزينه ‪ word count‬محاسبه كنيد كه در‬
‫يك دقيقه چند حرف تايپ كرده ايد ( استاندارد تايپ سريع در هر دقيقه‬
‫‪ 180‬حرف با محاسبه فضاهاي خالي بين كلمات مي باشد )‬

‫« تمرينات پايه اي »‬

‫پايه اول ‪:‬عبارات دو حرفي با انگشت كوچك دست راست ‪ ( :‬از هر كدام‬
‫‪ 50‬بار )‬

‫گچ ـ چك ـ كج ـ جك ـ حك ـ حج ـ جح ـ كح ـ ژك ـ كژ ـ حژ ـ گژ‬

‫پايه دوم ‪ :‬عبارات دو حرفي انگشت دوم دست راست ‪ ( :‬از هر كدام ‪50‬‬
‫بار )‬

‫خم ـ مخ ـ م‪ .‬ـ خ‪.‬‬

‫پايه سوم ‪ :‬عبارات دو حرفي انگشت وسط دست راست ‪ ( :‬از هر كدام‬
‫‪ 50‬بار )‬

‫هن ـ هو ـ وـ ه ـ نو ـ ون ـ نه‬

‫پايه چهارم ‪ :‬تمرين دو حرفي انگشت اشاره دست راست ‪ ( :‬از هركدام‬
‫‪ 50‬بار)‬

‫عغ ـ عت ـ تع ـ عا ـ غا ـ تد ـ دت ـ تئ ـ ئت ـ دا ـ اد ـ غد ـ عد ـ دع ـ دغ ـ‬
‫اع ـ اغ‬

‫پايه پنجم ‪ :‬تمرين دو حرفي انگشت اشاره دست چپ ‪ ( :‬از هركدام ‪50‬‬
‫بار )‬

‫فق ـ قف ـ فل ـ قل ـ لف ـ لب ـ بل ـ قب ـ ذل ـ لذ ـ بذ ـ لر ـ بر ـ رب ـ‬
‫رل ـ قر ـ فر‬

‫پايه ششم ‪ :‬تمرين دو حرفي انگشت وسط دست چپ ‪‌( :‬از هركدام ‪50‬‬
‫بار )‬

‫يث ـ زي ـ يز ـ ثي‬

‫پايه هفتم ‪ :‬تمرين دو حرفي انگشت دوم دست چپ ‪ ( :‬از هركدام ‪50‬‬
‫بار)‬

‫صط ـ سط‬

‫پايه هشتم ‪ :‬تمرين دو حرفي انگشت كوچك دست چپ ‪ ( :‬از هركدام ‪50‬‬
‫بار )‬

‫پش ـ شظ ـ شض ـ شپ‬

‫پايه نهم ‪ :‬تمرين سه حرفي انگشت كوچك دست راست با انگشتان‬


‫دست چپ‪ ( :‬از هركدام ‪ 40‬بار )‬
‫چرب ـ برج ـ حلب ـ فرح ـ ربع ـ گذر ـ برگ ـ چرك ـ كچل ـ ژرف ـ جبر ـ‬
‫چيز ـ ريگ ـ گيج ـ حيث ـ شرك ـ سطح ـ طرح ـ شرح ـ كسر ـ كبر ـ چكش‬
‫ـ چسب ـ رشك ـ فرج‬

‫پايه دهم ‪:‬تمرين سه حرفي انگشت اشاره دست چپ با انگشتان دست‬


‫راست ‪ ( :‬از هر كدام ‪ 40‬بار)‬

‫لبو ـ فقه ـ علم ـ ادب ـ قول ـ بخل ـ لغت ـ تدر ـ نور ـ دور ـ كور ـ جور ـ‬
‫كتب ـ مرگ ـ بنا ـ كار ـ مار ـ تار ـ دار ـ ترك ـ كرد ـ عرب ـ عجم ـ چرخ ـ‬
‫فرق‬

‫پايه يازدهم ‪ :‬تمرين سه حرفي انگشتان دست چپ ‌‪ ،‬راست و هر دو‬


‫دست ‪ ( :‬از هركدام ‪ 40‬بار )‬

‫است ـ بود ـ شود ـ نشد ـ كسي ـ چرا ـ مرد ـ پست ـ كجا ـ روي ـ زير ـ‬
‫بعد ـ قبل ـ يكي ـ سري ـ برد ـ بست ـ باز ـ عمق ـ وزن ـ پهن ـ تنگ ـ‬
‫رشد ـ شدت ـ تند ـ عقب ـ جلو‬

‫) ( از‬ ‫پايه دوازدهم ‪ :‬تمرينات چهار حرفي ( با استفاده از ‪shift‬‬


‫هركدام ‪ 30‬بار )‬

‫صغير ـ ريخت ـ سوخت ـ تلش ـ زنده ـ فردا ـ چطور ـ كنار ـ جلوه ـ چراغ‬
‫ـ آسان ـ مشكل ـ براي ـ آورد ـ نيست ـ بينا ـ شلوغ ـ خلوت ـ زيبا ـ‬
‫سكوت ـ ضمير ـ طاهر ـ ظاهر ـ صليب ـ ضريب ـ ثليث ـ ظالم ـ رذيل ـ‬
‫رؤيت ـ سؤال ـ گذشت ـ آئين ـ كتاب ـ خواست ـ دنيا ـ مركز ـ محيط ـ‬
‫شهيد ـ مريض ـ عابد‬

‫پايه سيزدهم ‪ :‬تمرينات پنچ حرفي و بيشتر ( با استفاده از ‪ ( ) shift‬از‬


‫هركدام ‪ 30‬بار )‬

‫ديگري ـ بودند ـ رفتند ـ مظنون ـ عميقا ً ـ ضمنا ً ـ مطمئن ـ مطالب ـ پياده‬


‫ـ غالبا ً ـ چندين ـ گذاشت ـ كامل ً ـ مژگان ـ ترجمه ـ اسلحه ـ مثلّث ـ‬
‫مصالح ـ تحكيم ـ ظاهرا ً ـ چگونه ـ حكومت ـ محلّه ـ تسطيح ـ استثناء ـ‬
‫مكاتبه ـ ببينيد ـ برداشتند ـ آمدند ـ خواندند‬

‫پايه چهاردهم ‪ :‬تمرينات دو كلمه اي ( از هر كدام ‪ 20‬بار )‬

‫بهتر از ـ باشد كه ـ در اين ـ چراكه ـ فراتر از ـ تا آنجا ـ هراسان از ـ‬


‫دعوت شد ـ غيبت كرد ـ ظهور كرد ـ تثبيت شد ـ جشن گرفت ـ تقليد‬
‫كردند ـ تحكيم وحدت ـ ضرب شصت ـ خميده گشت ـ براي اينكه ـ پيرو‬
‫خط ـ لباس پوشيد ـ ژنده پوش‬

‫پايه پانزدهم ‪ :‬جملت كوتاه ( از هركدام ‪ 20‬بار )‬

‫چگونه وصف شد؟ ـ موقعيت طلب بود ـ تقريبا ً پهلو گرفت ـ تظاهر‬
‫بخوبي كرد ـ ايشان مرحوم شدند ـ بايد تذكر داد ـ د نيا واژگون شد ـ او‬
‫مطهر است ـ آنجا غصب شد ـ آموزش قرآن كريم ـ استثناء قائل شد ـ‬
‫من را ضمانت كرد ‪.‬‬
‫شكل ‪ : 1‬طرز قرار گرفتن دستها بر روي صفحه كليد‬

‫شكل ‪ : 2‬جايگاه حروف فارسي بر روي صفحه كليد‬

‫« معرفي حروفي كه توسط هر انگشت بايستي تايپ گردد »‬


‫‪1‬ـ چ ج ح گ ك ‪/‬‬

‫‪2‬ـ خ م ‪.‬‬

‫‪3‬ـ ه ن و‬

‫‪ 4‬ـ ع غ ت ئـ د ا‬

‫‪ 5‬ـ ‪space bar‬‬

‫‪6‬ـ ف ق ل ب ذ ر‬

‫‪7‬ـ ث ي ز‬

‫‪8‬ـصسط‬

‫‪9‬ـ ض ش ظ‬

‫با آرزوي موفقيت‬