TUAÀN :1

Teân Baøi Daïy : TIEÁT HOÏC ÑAÀU TIEÂN
Ngaøy Daïy : 5-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Nhaän bieát ñöôïc nhöõng vieäc thöôøng phaûi laøm trong
caùc tieát hoïc toaùn.
- Böôùc ñaàu bieát yeâu caàu caàn ñaït ñöôïc trong hoïc taäp
toaùn 1
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Saùch GK – Boä ñoà duøng Toaùn 1 cuûa hoïc sinh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp – Saùch Giaùo khoa .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ ( khoâng coù )
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC
SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu saùch toaùn 1
Mt :Hoïc sinh bieát söû duïng saùch toaùn 1
-Giaùo vieân giôùi thieäu saùch toaùn 1
-Giaùo vieân giôùi thieäu ngaén goïn veà saùch
toaùn : Sau “tieát hoïc ñaàu tieân “, moãi tieát
hoïc coù 1 phieáu teân cuûa baøi hoïc ñaët ôû
ñaàu trang. Moãi phieáu ñeàu coù phaàn baøi
hoïc vaø phaàn thöïc haønh . Trong tieát hoïc
toaùn hoïc sinh phaûi laøm vieäc vaø ghi nhôù
kieán thöùc môùi, phaûi laøm baøi taäp theo
höôùng daãn cuûa giaùo vieân …Khi söû duïng
saùch caàn nheï nhaøng, caån thaän ñeå giöõ
saùch laâu beàn.
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu moät soá hoaït
ñoäng hoïc toaùn 1
Mt : Hoïc sinh laøm quen vôùi 1 soá hoaït ñoäng
hoïc taäp toaùn ôû lôùp 1 :
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt töøng aûnh
roài thaûo luaän xem hoïc sinh lôùp 1 thöôøng
coù nhöõng hoaït ñoäng naøo, baèng caùch
naøo, söû duïng nhöõng duïng cuï hoïc taäp
naøo trong caùc tieát toaùn .
-Giaùo vieân giôùi thieäu caùc ñoà duøng hoïc
toaùn caàn phaûi coù trong hoïc taäp moân
toaùn.
-Giôùi thieäu qua caùc hoaït ñoäng hoïc thaûo
luaän taäp theå, thaûo luaän nhoùm. Tuy
nhieân trong hoïc toaùn, hoïc caù nhaân laø
quan troïng nhaát. Hoïc sinh neân töï hoïc baøi,
töï laøm baøi, töï kieåm tra keát quaû theo
-Hoïc sinh laáy saùch toaùn
1 môû trang coù “tieát
hoïc ñaàu tieân “
-Hoïc sinh laéng nghe quan
saùt saùch toaùn
–Hoïc sinh thöïc haønh
môû, gaáp saùch nhieàu
laàn.
-Hoïc sinh neâu ñöôïc :
♦Hoaït ñoäng taäp theå,
hoaït ñoäng nhoùm,
hoaït ñoäng caù nhaân.
-Caùc ñoà duøng caàn
coù : que tính, baûng con,
boâ thöïc haønh toaùn, vôû
baøi taäp toaùn, saùch Gk,
vôû, buùt, phaán…
- Hoïc sinh kieåm tra ñoà
duøng cuûa mình coù
ñuùng yeâu caàu cuûa
giaùo vieân chöa ?
& 1 &
höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Hoaït ñoäng 3: Yeâu caàu caàn ñaït khi hoïc
toaùn
Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng yeâu caàu
caàn ñaït sau khi hoïc toaùn.
-Hoïc toaùn 1 caùc em seõ bieát ñöôïc nhöõng
gì ? :
♦Ñeám, ñoïc soá, vieát soá so saùnh 2 soá,
laøm tính coäng, tính tröø. Nhìn hình veõ
neâu ñöôïc baøi toaùn roài neâu pheùp tính,
caùch giaûi baøi toaùn ñoù . Bieát ño ñoä
daøi bieát xem lòch haøng ngaøy …
♦Ñaëc bieät caùc em seõ bieát caùch hoïc taäp
vaø laøm vieäc, bieát caùch suy nghó thoâng
minh vaø neâu caùch suy nghó cuûa mình
baèng lôøi
Hoaït ñoäng 4 : Giôùi thieäu boä ñoàø duøng
hoïc toaùn 1
Mt : Hoïc sinh bieát söû duïng boä ñoà duøng
hoïc toaùn 1 cuûa hoïc sinh
-Cho hoïc sinh laáy boä ñoà duøng hoïc toaùn ra
– Giaùo vieân hoûi :
♦Trong boä ñoà duøng hoïc toaùn em thaáy
coù nhöõng ñoà duøng gì ?
♦Que tính duøng ñeå laøm gì ?
♦Yeâu caàu hoïc sinh laáy ñöa leân 1 soá ñoà
duøng theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
o Ví duï : Caùc em haõy laáy nhöõng caùi
ñoàng hoà ñöa leân cho coâ xem naøo ?
♦Cho hoïc sinh taäp môû hoäp, laáy ñoà
duøng, ñoùng naép hoäp, caát hoäp vaøo
hoäc baøn vaø baûo quaûn hoäp ñoà duøng
caån thaän.
-Hoïc sinh laéng nghe vaø
coù theå phaùt bieåu 1 soá
yù neáu em bieát
- Hoïc sinh môû hoäp ñoà
duøng hoïc toaùn, hoïc sinh
traû lôøi :
♦Que tính, ñoàng hoà,
caùc chöõ soá töø 0 ¬
10, caùc daáu >< = +
- , caùc hình & C /, bìa
caøi soá …
♦Que tính duøng khi hoïc
ñeám, laøm tính
-Hoïc sinh laáy ñuùng ñoà
duøng theo yeâu caàu
cuûa giaùo vieân

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Hoïc toaùn caàn coù nhöõng duïng cuï gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-

& 2 &
Teân Baøi Daïy : Nhieàu hôn- Ít hôn
Ngaøy Daïy :6-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Bieát so saùnh soá löôïng cuûa 2 nhoùm ñoà vaät
- Bieát söû duïng caùc töø nhieàu hôn- ít hôn khi so saùnh
veà soá löôïng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ -Söû duïng trang cuûa Saùch GK vaø moät soá ñoà vaät nhö : thöôùc, buùt
chì, hoäp phaán, khaên baûng.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Haõy keå nhöõng ñoà duøng caàn thieát khi hoïc toaùn
+ Muoán giöõ caùc ñoà duøng beàn laâu thì em phaûi laøm gì ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC
SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu nhieàu hôn ít hôn
Mt :Hoïc sinh bieát so saùnh soá löôïng cuûa 2
nhoùm ñoà vaät.
-Giaùo vieân ñöa ra 1 soá coác vaø 1 soá thìa
noùi :
♦Coù 1 soá coác vaø 1 soá thìa, muoán bieát
soá coác nhieàu hôn hay soá thìa nhieàu hôn
em laøm caùch naøo ?
-Sau khi hoïc sinh neâu yù kieán, giaùo vieân
goïi hoïc sinh leân ñaët vaøo moãi coác 1 caùi
thìa roài hoûi caû lôùp :
♦Coøn coác naøo chöa coù thìa ?
-Giaùo vieân neâu : Khi ñaët vaøo moãi caùi
coác 1 caùi thìa thì vaãn coøn coác chöa coù
thìa. Ta noùi :
♦Soá coác nhieàu hôn soá thìa
-Töông töï nhö vaäy giaùo vieân cho hoïc sinh
laëp laïi “ soá thìa ít hôn soá coác “
-Giaùo vieân söû duïng moät soá buùt chì vaø
moät soá thöôùc yeâu caàu hoïc sinh leân laøm
theá naøo ñeå so saùnh 2 nhoùm ñoà vaät .
Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi Saùch Giaùo
khoa
Mt : Bieát söû duïng töø nhieàu hôn, ít hôn khi
so saùnh caùc soá löôïng
-Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa quan saùt
hình. Giaùo vieân giôùi thieäu caùch so saùnh
soá löôïng 2 nhoùm ñoái töôïng nhö sau,
chaúng haïn :
♦Ta noái 1 caùi ly chæ vôùi 1 caùi thìa, nhoùm
naøo coù ñoái töôïng thöøa ra thì nhoùm ñoù
-Cho hoïc sinh suy nghó
neâu caùch so saùnh soá
coác vôùi soá thìa
-Hoïc sinh chæ vaøo caùi
coác chöa coù thìa
–Hoïc sinh laëp laïi soá
coác nhieàu hôn soá thìa
-Hoïc sinh laëp laïi soá thìa
ít hôn soá coác
-Hoïc sinh leân gheùp ñoâi
cöù 1 caây thöôùc gheùp
vôùi 1 buùt chì neáu buùt
chì thöøa ra thì neâu : soá
thöôùc ít hôn soá buùt chì.
Soá buùt chì nhieàu hôn
soá thöôùc
-Hoïc sinh môû saùch thöïc
haønh
-Hoïc sinh neâu ñöôïc :
♦Soá nuùt chai nhieàu
hôn soá chai
& 3 &
nhieàu hôn, nhoùm kia coù soá löôïng ít hôn.
-Cho hoïc sinh thöïc haønh
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng sai
- Tuyeân döông hoïc sinh duøng töø chính xaùc
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi nhieàu hôn- ít hôn
Mt : Cuûng coá khaùi nieäm “ Nhieàu hôn – Ít
hôn “ .
-Giaùo vieân ñöa 2 nhoùm ñoái töôïng coù soá
löôïng khaùc nhau. Cho hoïc sinh thi ñua neâu
nhanh xem nhoùm naøo coù soá löôïng nhieàu
hôn, nhoùm naøo coù soá löôïng ít hôn
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh
-Soá chai ít hôn soá nuùt
chai
♦Soá thoû nhieàu hôn soá
cuû caø roát
-Soá cuû caø roát ít hôn
soá thoû
♦Soá naép nhieàu hôn soá
noài
-Soá noài ít hôn soá naép
….v.v
♦Soá phích ñieän ít hôn
oå caém ñieän
-Soá oå caém ñieän
nhieàu hôn phích caém
ñieän
-Hoïc sinh neâu ñöôïc :
♦Ví duï : -soá baïn gaùi
nhieàu hôn soá baïn trai,
soá baïn trai ít hôn soá
baïn gaùi
- Soá baøn
gheá hoïc sinh nhieàu hôn
soá baøn gheá giaùo
vieân. Soá baøn gheá
giaùo vieân ít hôn soá
baøn gheá hoïc sinh

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh veà taäp nhìn hình neâu laïi.
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 4 &
Teân Baøi Daïy :Hình vuoâng- Hình troøn
Ngaøy Daïy :7-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình
troøn
- Böôùc ñaàu nhaän ra hình vuoâng, hình troøn töø caùc vaät
thaät .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Moät soá hình vuoâng, hình troøn baèng bìa coù kích thöôùc, maøu saéc
khaùc nhau. Moät soá vaät thaät coù maët laø hình vuoâng, hình troøn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa. Hoäp thöïc haønh
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ So saùnh soá cöûa soå vaø soá cöûa ñi ôû lôùp hoïc em thaáy theá naøo ?
+ Soá boùng ñeøn vaø soá quaït trong lôùp ta, soá löôïng vaät naøo nhieàu
hôn, ít hôn ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình
Mt :Hoïc sinh nhaän ra vaø neâu ñuùng
teân cuûa hình vuoâng, hình troøn
-Giaùo vieân ñöa laàn löôït töøng taám
bìa hình vuoâng cho hoïc sinh xem roài
ñính leân baûng. Moãi laàn ñöa 1 hình
ñeàu noùi Ñaây laø hình vuoâng
-Giaùo vieân ñính caùc hình vuoâng ñuû
maøu saéc kích thöôùc khaùc nhau leân
baûng hoûi hoïc sinh Ñaây laø hình gì ?
-Giaùo vieân xeâ dòch vò trí hình leäch ñi
ôû caùc goùc ñoä khaù nhau vaø hoûi
Coøn ñaây laø hình gì ?
♦Giôùi thieäu hình troøn vaø cho hoïc
sinh laëp laïi
-Ñính 1 soá hình troøn coù ñuû maøu
saéc vaø vò trí, kích thöôùc khaùc nhau
Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi Saùch
Giaùo khoa
Mt : Nhaän daïng hình qua tranh veõ, qua
boä ñoà duøng hoïc toaùn 1, qua caùc
vaät thaät
-Yeâu caàu hoïc sinh laáy caùc hình
vuoâng, hình troøn trong boä thöïc haønh
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe
-Hoïc sinh laëp laïi hình vuoâng
–Hoïc sinh quan saùt traû lôøi
- Ñaây laø hình vuoâng
-Hoïc sinh caàn nhaän bieát ñaây
cuõng laø hình vuoâng nhöng
ñöôïc ñaët ôû nhieàu vò trí khaùc
nhau.
-Hoïc sinh neâu : ñaây laø hình
troøn
-Hoïc sinh nhaän bieát vaø neâu
ñöôïc teân hình
-Hoïc sinh ñeå caùc hình vuoâng,
troøn leân baøn. Caàm hình naøo
neâu ñöôïc teân hình ñoù ví duï :
♦Hoïc sinh caàm vaø ñöa hình
& 5 &
toaùn ñeå leân baøn
-Giaùo vieân chæ ñònh hoïc sinh caàm
hình leân noùi teân hình
-Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa
neâu teân nhöõng vaät coù hình vuoâng,
hình troøn
♦Thöïc haønh :
-Hoïc sinh toâ maøu hình vuoâng, hình
troøn vaøo vôû baøi taäp toaùn
-Giaùo vieân ñi xem xeùt höôùng daãn
hoïc sinh yeáu
♦Nhaän daïng hình qua caùc vaät thaät
-Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm xem trong
lôùp coù nhöõng ñoà vaät naøo coù
daïng hình vuoâng, hình troøn
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
hoïc sinh
vuoâng leân noùi ñaây laø hình
vuoâng
♦Hoïc sinh noùi vôùi nhau theo
caëp
- Baïn nhoû ñang veõ hình
vuoâng
-Chieác khaên tay coù daïng
hình vuoâng
-Vieân gaïch loùt neàn coù daïng
hình vuoâng
-Baùnh xe coù daïng hình troøn
-Caùi maâm coù daïng hình
troøn
-Baïn gaùi ñang veõ hình troøn
-Hoïc sinh bieát duøng maøu
khaùc nhau ñeå phaân bieät hình
vuoâng, hình troøn.
-Maët ñoàng hoà coù daïng hình
troøn, quaït treo töôøng coù
daïng hình troøn, caùi muõ coù
daïng hình troøn.
-Khung cöûa soå coù daïng hình
vuoâng, gaïch hoa loùt neàn coù
daïng hình vuoâng, baûng caøi
chöõ coù daïng hình vuoâng…v.v.


4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.-- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh baøi taäp (neáu
coù )
- Xem tröôùc baøi hoâm sau – Khen ngôïi hoïc sinh hoaït ñoäng toát
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 6 &
Teân Baøi Daïy : Hình TAM GIAÙC
Ngaøy Daïy :8-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân hình tam giaùc
- Böôùc ñaàu nhaän ra hình tam giaùc töø caùc vaät thaät
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Moät soá hình tam giaùc maãu
+ Moät soá ñoà vaät thaät : khaên quaøng, côø thi ñua, baûng tín hieäu giao
thoâng …
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Giaùo vieân ñöa hình vuoâng hoûi : - ñaây laø hình gì ?
+ Trong lôùp ta coù vaät gì coù daïng hình troøn ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình tam
giaùc
Mt :Hoïc sinh nhaän ra vaø neâu ñuùng
teân hình tam giaùc
-Giaùo vieân gaén laàn löôït caùc hình
tam giaùc leân baûng vaø hoûi hoïc sinh :
Em naøo bieát ñöôïc ñaây laø hình gì ?
-Haõy nhaän xeùt caùc hình tam giaùc
naøy coù gioáng nhau khoâng
-Giaùo vieân khaéc saâu cho hoïc sinh
hieåu : Duø caùc hình ôû baát kyø vò trí
naøo, coù maøu saéc khaùc nhau nhöng
taát caû caùc hình naøy ñeàu goïi chung
laø hình tam giaùc.
-Giaùo vieân chæ vaøo hình baát kyø goïi
hoïc sinh neâu teân hình
Hoaït ñoäng 2 : Nhaän daïng hình tam
giaùc
Mt : Hoïc sinh nhaän ra hình qua caùc
vaät thaät, boä ñoà duøng,hình trong
saùch GK .
-Giaùo vieân ñöa 1 soá vaät thaät ñeå
-Hoïc sinh traû lôøi : hình tam
giaùc
- Khoâng gioáng nhau : Caùi cao
leân, caùi thaáp xuoáng, caùi
nghieâng qua…
–Hoïc sinh ñöôïc chæ ñònh ñoïc to
teân hình :hình tam giaùc
-Hoïc sinh neâu : khaên quaøng,
côø thi ñua, bieån baùo giao
thoâng coù daïng hình tam giaùc .
-Hoïc sinh laáy caùc hình tam
giaùc ñaët leân baøn.
♦Ñaây laø : hình tam giaùc
-Hoïc sinh quan saùt tranh neâu
ñöôïc : Bieån chæ ñöôøng hình
& 7 &
hoïc sinh neâu ñöôïc vaät naøo coù daïng
hình tam giaùc
♦Cho hoïc sinh laáy hình tam giaùc boä
ñoà duøng ra
-Giaùo vieân ñi kieåm tra hoûi vaøi em :
Ñaây laø hình gì ?
♦Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
-Nhìn hình neâu teân
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc hình ôû
döôùi trang 9 ñöôïc laép gheùp baèng
nhöõng hình gì ?
♦Hoïc sinh thöïc haønh :
-Höôùng daãn hoïc sinh duøng caùc hình
tam giaùc, hình vuoâng coù maøu saéc
khaùc nhau ñeå xeáp thaønh caùc hình
-Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ hoïc
sinh yeáu
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Tìm hình nhanh
Mt : Cuûng coá vieäc nhaän daïng hình
nhanh, chính xaùc
♦Moãi ñoäi choïn 1 em ñaïi dieän leân
tham gia chôi .
-Giaùo vieân ñeå 1 soá hình loän xoän.
Khi giaùo vieân hoâ tìm cho coâ hình …
-Hoïc sinh phaûi nhanh choùng laáy
ñuùng hình gaén leân baûng .Ai gaén
nhanh, ñuùng ñoäi aáy thaéng
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
hoïc sinh
tam giaùc, Thöôùc eâ ke coù hình
tam giaùc, côø thi ñua hình tam
giaùc
-Caùc hình ñöôïc laép gheùp
baèng hình tam giaùc,rieâng hình
ngoâi nhaø lôùn coù laép gheùp 1
soá hình vuoâng vaø hình tam
giaùc
-Hoïc sinh xeáp hình xong neâu
teân caùc hình : caùi nhaø, caùi
thuyeàn, chong choùng,nhaø coù
caây, con caù …
-Hoïc sinh tham gia chôi traät töï

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? ÔÛ lôùp ta coù ñoà duøng gì coù daïng hình tam giaùc
?
-Haõy keå 1 soá ñoà duøng coù daïng hình tam giaùc
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 8 &
TUAÀN :2
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :12-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát hình vuoâng, hình tam giaùc,
hình troøn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Moät soá hình vuoâng, troøn, tam giaùc. Que tính
+ Moät soá ñoà vaät coù maët laø hình : vuoâng, troøn, tam giaùc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Haõy laáy 1 hình tam giaùc trong hoäp ñoà duøng hoïc toaùn – keå 1 soá ñoà
duøng coù daïng hình tam giaùc
+ Trong lôùp ta coù ñoà duøng hay vaät gì coù daïng hình tam giaùc ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Toâ maøu hình
Mt :Cuûng coá veà nhaän bieát hình
vuoâng,hình troøn, hình tam giaùc
1)-Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa
–Giaùo vieân neâu yeâu caàu
♦baøi taäp 1 : Toâ maøu vaøo caùc
hình cuøng daïng thì cuøng 1maøu .
-Cho hoïc sinh quan saùt baøi taäp 2 :
Giaùo vieân neâu yeâu caàu caùc hình
roài gheùp laïi thaønh hình môùi
-Giaùo vieân söûa sai (neáu coù )
2)-Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp
-Hoïc sinh môû Saùch Gk quan saùt
choïn maøu cho caùc hình : Ví duï
♦Hình vuoâng : Maøu ñoû
♦Hình troøn : Maøu vaøng
♦Hình tam giaùc : maøu xanh
- Hoïc sinh quan saùt caùc hình rôøi
vaø caùc hình ñaõ gheùp môùi .
-1 em leân baûng gheùp thöû 1 hình
- Hoïc sinh nhaän xeùt
–Hoïc sinh toâ maøu caùc hình
cuøng daïng thì toâ cuøng 1 maøu
& 9 &
toaùn – toâ maøu vaøo hình
-Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ
hoïc sinh yeáu
Hoaït ñoäng 2 : Gheùp hình
Mt : Hoïc sinh bieát laép gheùp caùc
hình ñaõ hoïc thaønh nhöõng hình
môùi
-Phaùt cho moãi hoïc sinh 2 hình tam
giaùc vaø 1 hình vuoâng. Yeâu caàu
hoïc sinh töï gheùp 3 hình ñoù laïi
thaønh nhöõng hình theo maãu trong
vôû baøi taäp
-Giaùo vieân xem xeùt tuyeân döông
hoïc sinh thöïc haønh toát
- Choïn 5 hoïc sinh coù 5 hình gheùp
khaùc nhau leân baûng gheùp cho caùc
baïn xem
-Tuyeân döông hoïc sinh
-Cho hoïc sinh duøng que tính gheùp
hình vuoâng, hình tam giaùc.
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Tìm hình
trong caùc ñoà vaät
Mt : Naâng cao nhaän bieát hình qua
caùc ñoà vaät trong lôùp, ôû nhaø .v.v
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu hoïc sinh
tìm nhöõng ñoà vaät maø em bieát coù
daïng hình vuoâng, hình troøn, hình
tam giaùc.
-Giaùo vieân nhaän xeùt keát thuùc
troø chôi
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
hoïc sinh
-Hoïc sinh thöïc haønh :
-Gheùp hình môùi :
-Hoïc sinh leân baûng trình baøy
-Lôùp nhaän xeùt boå sung
-Hoïc sinh laàn löôït neâu. Em naøo
neâu ñöôïc nhieàu vaø ñuùng laø em
ñoù thaéng

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi
- Chuaån bò baøi hoâm sau
& 10 &
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ 1, 2, 3
Ngaøy Daïy :13-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 1, soá 2, soá 3(Moãi soá
laø ñaïi dieän cho 1 lôùp caùc nhoùm ñoái töôïng cuøng soá löôïng
- Bieát ñoïc, vieát caùc soá : 1, 2, 3 . Bieát ñeám töø 1 ñeán 3
vaø töø 3 ñeán 1
- Nhaän bieát soá löôïng caùc nhoùm coù 1,2,3 ñoà vaät vaø
thöù töï cuûa caùc soá 1,2,3 trong boä phaän ñaàu cuûa daõy soá töï nhieân
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm coù 1,2,3 ñoà vaät cuøng loaïi ( 3 con gaø, 3 boâng hoa, 3 hình
troøn)
+ 3 tôø bìa moãi tôø ghi 1 soá : 1,2,3 . 3 tôø bìa veõ saün 1 chaám troøn, 2
chaám troøn, 3 chaám troøn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh trong
vôû baøi taäp toaùn
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu Soá 1,2,3
Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu
veà soá 1,2,3
-Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch
giaùo khoa, höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt caùc nhoùm chæ coù 1 phaàn töû.
Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Coù 1 con
chim, coù 1 baïn gaùi, coù 1 chaám troøn,
coù 1 con tính
-Taát caû caùc nhoùm ñoà vaät vöøa neâu
ñeàu coù soá löôïng laø 1, ta duøng soá 1
ñeå chæ soá löôïng cuûa moãi nhoùm ñoà
vaät ñoù
-Giaùo vieân giôùi thieäu soá 1, vieát leân
-Hoïc sinh quan saùt tranh vaø
laëp laïi khi giaùo vieân chæ
ñònh.”Coù 1 con chim …”
- Hoïc sinh nhìn caùc soá 1 ñoïc
laø : soá moät
& 11 &
baûng . Giôùi thieäu soá 1 in vaø soá 1
vieát
-Giôùi thieäu soá 2, soá 3 töông töï nhö
giôùi thieäu soá 1
Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc vieát soá
Mt : Bieát ñoïc, vieát soá 1,2,3. Bieát ñeám
xuoâi, ngöôïc trong phaïm vi 3
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá
-Höôùng daãn vieát soá treân khoâng.
Vieát baûng con moãi soá 3 laàn.Gv xem
xeùt uoán naén, söûa sai .
-Höôùng daãn hoïc sinh chæ vaøo caùc
hình oâ vuoâng ñeå ñeám töø 1 ñeán 3
roài ñoïc ngöôïc laïi
-Cho nhaän xeùt caùc coät oâ vuoâng
-Giôùi thieäu ñeám xuoâi laø ñeám töø beù
ñeán lôùn (1,2,3).Ñeám ngöôïc laø ñeám
töø lôùn ñeán baøi (3,2,1)
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : Cuûng coá ñoïc, vieát ñeám caùc soá
1,2,3 Nhaän bieát thöù töï caùc soá 1,2,3
trong boä phaän ñaàu cuûa daõy soá töï
nhieân
-Baøi 1 : Cho hoïc sinh vieát caùc soá 1,2,3
-Baøi 2 : Giaùo vieân neâu yeâu caàu :
vieát soá vaøo oâ troáng
-Baøi 3 : vieát soá hoaëc veõ soá chaám
troøn
-Giaùo vieân giaûng giaûi theâm veà thöù
töï caùc soá 1,2,3 ( soá 2 lieàn sau soá 1,
soá 3 lieàn sau soá 2 )
Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi nhaän bieát soá
löôïng
Mt : Cuûng coá nhaän bieát soá 1,2,3
-Giaùo vieân yeâu caàu 2 hoïc sinh leân
tham gia chôi
-Giaùo vieân neâu caùch chôi
-Giaùo vieân nhaän xeùt toång keát
–Hoïc sinh ñoïc : soá 1 , soá 2,
soá 3
-Hoïc sinh vieát boùng
-Hoïc sinh vieát vaøo baûng
con
♦Hoïc sinh ñeám : moät, hai,
ba
Ba, hai,
moät
♦2 oâ nhieàu hôn 1 oâ
♦3 oâ nhieàu hôn 2 oâ, nhieàu
hôn 1 oâ
♦Hoïc sinh ñeám xuoâi, ngöôïc
(- Ñt 3 laàn )
-Hoïc sinh vieát 3 doøng
-Hoïc sinh vieát soá vaøo oâ
troáng phuø hôïp vôùi soá
löôïng ñoà vaät trong moãi
tranh
-Hoïc sinh hieåu yeâu caàu
cuûa baøi toaùn
♦Vieát caùc soá phuø hôïp
vôùi soá chaám troøn trong
moãi oâ
♦Veõ theâm caùc chaám troøn
vaøo oâ cho phuø hôïp vôùi
soá ghi döôùi moãi oâ.
-Em A : ñöa tôø bìa ghi soá 2
-Em B phaûi ñöa tôø bìa coù
veõ 2 chaám troøn
-Em A ñöa tôø bìa veõ 3 con
chim
-Em b phaûi ñöa tôø bìa coù
ghi soá 3

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Em haõy ñeám töø 1 ñeán 3 vaø töø 3 ñeán 1
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
& 12 &
-
-
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :14-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng 1,2,3 .Ñoïc vieát
ñeám caùc soá trong phaïm vi 3
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng sô ñoà ven baøi taäp soá 3 trang 9 SBTT
+ Boä thöïc haønh toaùn hoïc sinh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , vôû BTT
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Em haõy ñeám xuoâi töø 1 – 3 , ñeám ngöôïc töø 3- 1
+ Vieát laïi caùc soá 1,2,3 vaøo baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi , ghi
ñaàu baøi
-Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp 1 :
- Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh ghi
chöõ soá phaûi töông öùng vôùi soá löôïng
ñoà vaät trong moãi hình.
-Neâu yeâu caàu baøi taäp 2 : Ñieàn soá
coøn thieáu vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân nhaéc nhôû löu yù daõy soá
xuoâi hay ngöôïc ñeå ñieàn soá ñuùng
-Neâu yeâu caàu baøi taäp 3 : Vieát caùc
soá töông öùng vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân gaén bieåu ñoà ven baøi taäp
-Hoïc sinh laøm mieäng : Coù 2
hình vuoâng, ghi soá 2. Coù 3
hình tam giaùc ghi soá 3 …
-Hoïc sinh laøm mieäng.
–Hoïc sinh neâu mieäng : 2 hình
vuoâng ghi soá 2, 1 hình vuoâng
ghi soá 1 . Taát caû coù 3 hình
vuoâng ghi soá 3
& 13 &
3 leân vaø höôùng daãn hoïc sinh caùch
ghi soá ñuùng vaøo oâ
-Baøi taäp 4 : Vieát laïi caùc soá 1,2,3
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Cuûng coá nhaän bieát soá löôïng
1,2,3 ñoïc,vieát caùc soá 1,2,3
-Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp toaùn
trang 9
-Giaùo vieân ñi xem xeùt nhaéc nhôû
theâm cho nhöõng em coøn chaäm, yeáu
keùm
-Cho hoïc sinh söûa baøi
-Giaùo vieân giaûng theâm ôû baøi taäp
3 ; Coù 2 nhoùm hình veõ theo bieåu ñoà
ven. Ñaây laø phaàn bieåu dieãn caáu taïo
soá .
Ví duï :
-1 hình vuoâng vôùi 1 hình vuoâng laø 2
hình vuoâng töùc laø 1 vôùi 1 laø 2 hay 2
goàm 1 vaø 1
-2 hình vuoâng vôùi 1 hình vuoâng laø 3
hình vuoâng. Nghóa laø 2 vôùi 1 laø 3 hay
3 goàm 2 vaø 1
-Giaùo vieân thu vôû ñeå chaám baøi
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi
-Giaùo vieân gaén bieåu ñoà ven treân
baûng yeâu caàu hoïc sinh thi ñua gaén
soá hay gaén hình ñoà vaät vaøo choã
troáng sao cho soá hình vaø chöõ soá
phuø hôïp nhau.
-Giaùo vieân nhaän xeùt toång keát troø
chôi .
-Hoïc sinh töï laøm baøi taäp
-1 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa
mình ( moãi hoïc sinh ñoïc 1
baøi taäp )
-Hoïc sinh doø baøi töï kieåm tra
ñuùng sai.
-Hoïc sinh quan saùt hình vaø
laéng nghe ñeå nhaän ra caáu
taïo soá 2, soá 3
-Töøng ñoâi leân tham gia chôi.
Em naøo nhanh, ñuùng laø
thaéng

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -3 vaø ngöôïc töø 3 - 1
- Trong 3 soá 1,2,3 soá naøo lôùn nhaát ? soá naøo beù nhaát ?
- Soá 2 ñöùng giöõa soá naøo ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh oân baøi
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 14 &
Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ Töø 1 & 5.
Ngaøy Daïy :15-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4,5.
+Bieát ñoïc, vieát caùc soá 4,5 bieát ñeám soá töø 1 ñeán 5 vaø ñoïc soá töø 5
ñeán 1
+ Nhaän bieát soá löôïng caùc nhoùm coù töø 1 ñeán 5 ñoà vaät vaø thöù töï
cuûa moãi soá trong daõy soá 1,2,3,4,5.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ 5 maùy bay, 5 caùi keùo, 4 caùi keøn, 4 baïn trai . Moãi chöõ soá 1,2,3,4,5
vieát treân 1 tôø bìa
+ Boä thöïc haønh toaùn hoïc sinh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , hoäp thöïc haønh.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Em haõy ñeám töø 1 ñeán 3 , vaø töø 3 ñeán 1
+ Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 2 ? lieàn tröôùc soá 3 ?
+ 2 goàm 1 vaø maáy ? 3 goàm 2 vaø maáy ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 4, 5
Mt : Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban
ñaàu veà soá 4, 5 :
-Treo 3 böùc tranh : 1 caùi nhaø, 2 oâ
toâ, 3 con ngöïa. Yeâu caàu hoïc sinh
leân ñieàn soá phuø hôïp döôùi moãi
tranh.
-Gaén tranh 4 baïn trai hoûi : Em naøo
bieát coù maáy baïn trai ?
-Hoïc sinh leân ñieàn soá 2 döôùi 2
oâ toâ, soá 1 döôùi 1 caùi nhaø, soá
3 döôùi 3 con ngöïa.
-Hoïc sinh coù theå khoâng neâu
ñöôïc
-3 Hoïc sinh ñeám 1, 2, 3, 4 .
& 15 &
-Giaùo vieân giôùi thieäu : 4 baïn
trai .Goïi hoïc sinh ñeám soá baïn trai .
-Giôùi thieäu tranh 4 caùi keøn. Hoûi
hoïc sinh :
♦Coù maáy caùi keøn ?
♦Coù maáy chaám troøn ?maáy con
tính ?
+Giôùi thieäu soá 4 in – 4 vieát
Töông töï nhö treân giaùo vieân giôùi
thieäu cho hoïc sinh bieát 5 maùy bay,
5 caùi keùo, 5 chaám troøn, 5 con tính
– soá 5 in – soá 5 vieát
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch
ñoïc vieát soá 4,5
Mt : Ñoïc vieát soá töø 1 ñeán 5 vaø
ngöôïc laïi
+Höôùng daãn vieát soá 4, 5 treân
baûng con.
-Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu
+Cho hoïc sinh laáy bìa gaén soá theo
yeâu caàu cuûa giaùo vieân
+
+–Giaùo vieân xem xeùt, nhaéc nhôû,
söûa sai, hoïc sinh yeáu.
+Giaùo vieân treo baûng caùc taàng
oâ vuoâng treân baûng goïi hoïc sinh
leân vieát caùc soá töông öùng döôùi
moãi taàng .
+Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ
troáng, nhaéc nhôû hoïc sinh thöù töï
lieàn tröôùc, lieàn sau
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
hoïc sinh
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh laøm
baøi taäp
Mt: -Nhaän bieát soá löôïng cuûa moãi
nhoùm ñoà vaät töø 1 ¬ 5 vaø thöù
töï cuûa moãi soá trong daõy .
-Cho hoïc sinh laáy vôû Baøi taäp
toaùn môû trang 10
-Höôùng daãn hoïc sinh laøm laàn
löôït töø baøi 1 ñeán baøi 3
-Hoïc sinh ñeám nhaåm roài traû
lôøi : 4 caùi keøn
–Coù 4 chaám troøn, 4 con tính
-Hoïc sinh laëp laïi : soá 4
-Hoïc sinh laëp laïi :soá 5
-Hoïc sinh vieát theo quy trình
höôùng daãn cuûa giaùo vieân –
vieát moãi soá 5 laàn
- Hoïc sinh laàn löôït gaén caùc soá
1, 2, 3, 4, 5 .Roài ñeám laïi daõy soá
ñoù
-Gaén laïi daõy soá : 5, 4, 3, 2, 1
roài ñeám daõy soá ñoù
-Hoïc sinh leân vieát 1, 2, 3, 4 , 5 .
- 5, 4, 3, 2, 1 .
-Hoïc sinh ñeám xuoâi ngöôïc Ñt
-2 hoïc sinh leân baûng ñieàn soá :
- Hoïc sinh khaùc
nhaän xeùt
-Hoïc sinh môû vôû
-Neâu yeâu caàu laøm baøi vaø töï
laøm baøi
+Baøi 1 : Vieát soá 4, 5
+Baøi 2 : Ñieàn soá coøn thieáu
vaøo oâ troáng ñeå coù caùc daõy
soá ñuùng
+Baøi 3 : ghi soá vaøo oâ sao cho
phuø hôïp vôùi soá löôïng trong
moãi nhoùm
+1 em chöõa baøi – Hoïc sinh
nhaän xeùt
- 2 em leân baûng tham gia laøm
baøi
- Lôùp nhaän xeùt, söûa sai
& 16 &
5 4 3 2 1
+Giaùo vieân treo tranh baøi 4 treân
baûng
-Höôùng daãn caùch noái töø hình con
vaät hay ñoà vaät ñeán hình chaám
troøn töông öùng roài noái vôùi soá
töông öùng
-Giaùo vieân laøm maãu-Goïi hoïc sinh
leân baûng thi ñua laøm baøi –Nhaän
xeùt tuyeân döông hoïc sinh

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -5 vaø ngöôïc töø 5 - 1
- Soá 4 ñöùng lieàn sau soá naøo vaø ñöùng lieàn tröôùc soá naøo.
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát – Daën hoïc sinh oân baøi
vaø chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :3
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :19-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng vaø caùc soá trong
phaïm vi 5.
- Ñoïc,vieát,ñeám caùc soá trong phaïm vi 5
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Veõ sô ñoà ven treân baûng lôùp ( baøi taäp soá 2 vôû baøi taäp toaùn )
+ Boä thöïc haønh toaùn giaùo vieân vaø hoïc sinh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa , vôû BTT,boä thöïc haønh
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Em haõy ñeám xuoâi töø 1 – 5 , ñeám ngöôïc töø 5- 1
+ Soá 5 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 3 lieàn tröôùc soá naøo? 3 goàm
maáy vaø maáy? 2 goàm maáy vaø maáy?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi luyeän
taäp caùc soáù töø 1→5.
& 17 &
Mt:Hoïc sinh naém ñöôïc ñaàu baøi
hoïc.OÂn laïi caùc soá ñaõ hoïc
-Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát laïi treân
baûng con daõy soá 1,2,3,4,5.
-Treo moät soá tranh ñoà vaät yeâu caàu
hoïc sinh hoïc sinh leân gaén soá phuø
hôïp vaøo moãi tranh.
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh treân vôû BT
Mt :Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc kieán
thöùc ñaõ hoïc: nhaän bieát soá löôïng
vaø caùc soá trong phaïm vi 5
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû
SGK,quan saùt vaø neâu yeâu caàu cuûa
baøi taäp 1.
-Giaùo vieân nhaän xeùt .
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi
taäp.Gv quan saùt vaø cho söûa baøi
chung.
*Baøi 2: Ghi soá phuø hôïp vôùi soá que
dieâm
*Baøi 3: Ñieàn caùc soá coøn thieáu vaøo
choã troáng.
-Cho hoïc sinh laøm baøi 3 vaøo vôû baøi
taäp.
-Giaùo vieân xem xeùt nhaéc nhôû
nhöõng em coøm chaäm.
*Baøi 4: Vieát soá
-Cho hoïc sinh vieát laïi daõy soá 1,2,3,4,5
vaø 5,4,3,2,1.
-Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu.
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi
-Giaùo vieân veõ caùc chaám troøn vaøo
bieåu ñoà ven.
-Yeâu caàu 4 toå cöû 4 ñaïi dieän leân ghi
soá phuø hôïp vaøo caùc oâ troáng.Toå
naøo ghi nhanh,ñuùng,ñeïp laø toå ñoù
thaéng.
-Giaùo vieân quan saùt nhaän xeùt
tuyeân döông hoïc sinh laøm toát.
-Hoïc sinh ñeå baûng con tröôùc
maët.Vieát theo yeâu caàu cuûa
giaùo vieân .
-Hoïc sinh laàn löôït thöïc hieän.
–Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Vieát
soá phuø hôïp vôùi soá löôïng ñoà
vaät trong tranh.
- 1 hoïc sinh laøm maãu 1 baøi
trong SGK.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi .
-Hoïc sinh neâu ñöôïc yeâu caàu
cuûa baøi vaø töï laøm baøi ,chöõa
baøi .
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi .
-1 em laøm mieäng daõy soá thöù
nhaát
-Hoïc sinh laøm baøi 3/ VBT.
-1 em söûa baøi chung
-Hoïc sinh vieát vaøo vôû BT
-Toå cöû 1 ñaïi dieän leân tham gia
troø chôi.
-Hoïc sinh döôùi lôùp coå vuõ cho
baïn.

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc trong phaïm vi 5.
- Soá naøo ôû giöõa soá 3 vaø 5 ? soá naøo lieàn tröôùc soá 2 ?
- 5 goàm 4 vaø maáy? 5 goàm 3 vaø maáy ?
- Nhaän xeùt tieát daïy.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi Beù hôn-Daáu <
& 18 &

5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : BEÙ HÔN – DAÁU <
Ngaøy Daïy :20-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø
beù hôn,daáu< khi so saùnh caùc soá .
- Thöïc haønh so saùnh caùc soá töø 1 ñeán 5 theo quan heä
beù hôn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm ñoà vaät,tranh gioáng SGK.
+ Caùc chöõ soá 1,2,3,4,5 vaø daáu <
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp .
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá naøo beù nhaát trong daõy soá töø 1 ñeán
5 ? Soá naøo lôùn nhaát trong daõy soá töø 1 ñeán 5?
+ Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc trong phaïm vi 5
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm
beù hôn
& 19 &
Mt :Hoïc sinh nhaän bieát quan heä beù
hôn
- Treo tranh hoûi hoïc sinh :
♦Beân traùi coù maáy oâ toâ?
♦Beân phaûi coù maáy oâ toâ?
♦1 oâ toâ so vôùi 2 oâ toâ thì theá
naøo?
♦Beân traùi coù maáy hình vuoâng?
♦Beân phaûi coù maáy hình vuoâng ?
♦1 hình vuoâng so vôùi 2 hình vuoâng
thì theá naøo ?
-Giaùo vieân keát luaän: 1 oâtoâ ít hôn 2
oâtoâ, 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình
vuoâng.Ta noùi: Moät beù hôn hai vaø ta
vieát nhö sau 1<2.
-Laøm töông töï nhö treân vôùi tranh 2
con chim vaø 3 con chim.
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu daáu”<”
vaø caùch vieát
Mt : Hoïc sinh bieát daáu < vaø caùch
vieát daáu < .
-Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh daáu < ñoïc
laø beù
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo baûng
con < , 1 < 2 .
-Giaùo vieân söû duïng boä thöïc haønh
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát vaän duïng kieán
thöùc vöøa hoïc vaøo baøi taäp thöïc
haønh :
-Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch
giaùo khoa, nhaéc laïi hình baøi hoïc
♦Baøi 1 : Vieát daáu <
♦Baøi 2 :Vieát vaøo oâ troáng pheùp
tính thích hôïp
♦Baøi 3 : Vieát pheùp tính phuø hôïp
vôùi hình veõ –Giaùo vieân giaûi thích
maãu
♦Baøi 4 : Ñieàn daáu < vaøo oâ vuoâng.
♦Baøi 5 : Noái E vôùi soá thích hôïp
-Giaùo vieân giaûi thích treân baûng lôùp
–Goïi hoïc sinh leân noái thöû – giaùo
vieân nhaän xeùt
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 7 trong
vôû baøi taäp
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung
treân baûng lôùp
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi :
o Beân traùi coù 1 oâ toâ
o Beân phaûi coù 2 oâ toâ
o 1 oâ toâ ít hôn 2 oâ toâ
♦1 soá em nhaéc laïi
o … coù 1 hình vuoâng
o … coù 2 hình vuoâng
o 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình
vuoâng
- Vaøi em nhaéc laïi
–Hoïc sinh ñoïc laïi “moät beù hôn
hai “
Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi
-Hoïc sinh nhaéc laïi
-Hoïc sinh vieát baûng con 3 laàn
daáu <
Vieát : 1< 2 , 2 < 3
-Hoïc sinh söû duïng boä thöïc haønh
-Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
-Hoïc sinh vieát vôû Baøi taäp toaùn
-Hoïc sinh laøm mieäng
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-1 Hoïc sinh leân thöïc haønh
-Hoïc sinh nhaän xeùt
-Hoïc sinh söûa baøi
& 20 &

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay ta vöøa hoïc baøi gì ?
-Daáu beù ñaàu nhoïn chæ veà phía tay naøo ? chæ vaøo soá naøo ?
- Soá 1 beù hôn nhöõng soá naøo
-Soá 4 beù hôn soá naøo
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : LÔÙN HÔN , DAÁU >
Ngaøy Daïy :21-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø ”lôùn hôn”,daáu > khi
so saùnh caùc soá
-Thöïc haønh so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 theo quan heä lôùn hôn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm ñoà vaät, tranh nhö saùch giaùo khoa
+ Caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5 daáu >
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , vôû BTT
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Hoâm tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Daáu beù muõi nhoïn chæ veà höôùng naøo ?
+ Nhöõng soá naøo beù hôn 3 ? beù hôn 5 ?
+ 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp : 2 3 ; 3 4 ; 2 5
& 21 &
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm
lôùn hôn
Mt : Nhaän bieát quan heä lôùn hôn
-Giaùo vieân treo tranh hoûi hoïc sinh :
♦Nhoùm beân traùi coù maáy con
böôùm ?
♦Nhoùm beân phaûi coù maáy con
böôùm ?
♦2 con böôùm so vôùi 1 con böôùm thì
theá naøo ?
♦Nhoùm beân traùi coù maáy hình
troøn ?
♦Nhoùm beân phaûi coù maáy hình
troøn ?
♦2 hình troøn so vôùi 1 hình troøn nhö
theá naøo ?
-Laøm töông töï nhö treân vôùi tranh : 3
con thoû vôùi 2 con thoû ,3 hình troøn
vôùi 2 hình troøn .
-Giaùo vieân keát luaän : 2 con böôùm
nhieàu hôn 1 con böôùm, 2 hình troøn
nhieàu hôn 1 hình troøn
Ta noùi : 2 lôùn hôn 1 .Ta vieát nhö sau :
2 >1
- Giaùo vieân vieát leân baûng goïi hoïc
sinh ñoïc laïi
-Giaùo vieân vieát leân baûng : 2 >1 , 3 >
2 , 4 > 3 , 5 > 4 .
Hoaït ñoäng 2 : giôùi thieäu daáu > vaø
caùch vieát
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát daáu >, vieát
ñöôïc daáu >. So saùnh vôùi daáu < .
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt
daáu > ≠ < nhö theá naøo ?
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát daáu >
vaøo baûng con
-Höôùng daãn vieát 1 < 2 , 2 >1 , 2< 3 ,
3 > 2 .
-Höôùng daãn hoïc sinh söû duïng boä
thöïc haønh
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå
thöïc haø nh laøm baøi taäp
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû
lôøi :
o … coù 2 con böôùm
o … coù 1 con böôùm
o … 2 con böôùm nhieàu hôn 1
con böôùm
-Vaøi em laëp laïi
o … coù 2 hình troøn
o … coù 1 hình troøn
o … 2 hình troøn nhieàu hôn 1
hình troøn
- vaøi em laëp laïi
–vaøi hoïc sinh laëp laïi
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi
-Hoïc sinh nhaän xeùt neâu : Daáu
lôùn ñaàu nhoïn chæ veà phía beân
phaûi ngöôïc chieàu vôùi daáu beù
-Gioáng : Ñaàu nhoïn ñeàu chæ
veà soá beù
-Hoïc sinh vieát baûng con
-Hoïc sinh gheùp caùc pheùp tính
leân bìa caøi
-Hoïc sinh vieát vaøo vôû Baøi taäp
toaùn .
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi . 1 em laøm mieäng baøi trong
saùch giaùo khoa. Hoïc sinh töï
laøm baøi trong vôû baøi taäp
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
- Hoïc sinh quan saùt theo doõi
& 22 &
o Baøi 1 : Vieát daáu >
o Baøi 2 : Vieát pheùp tính phuø hôïp
vôùi hình veõ
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu.
Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi
o Baøi 3 : Ñieàn daáu > vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
-Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc
sinh
o Baøi 4 : Noái E vôùi soá thích hôïp
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu
-Löu yù hoïc sinh duøng thöôùc keû
thaúng ñeå ñöôøng noái roõ raøng
-Giaùo vieân nhaän xeùt thaùi ñoä hoïc
taäp cuûa hoïc sinh
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi chung treân baûng lôùp

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Daáu lôùn ñaàu nhoïn chæ veà höôùng naøo ?
- Soá 5 lôùn hôn nhöõng soá naøo ?
- Soá 4 lôùn hôn maáy ? Soá 2 lôùn hôn maáy ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën hoïc sinh oân baøi - Chuaån bò baøi luyeän taäp hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :22-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Cuûng coá nhöõng khaùi nieäm ban ñaàu veà beù hôn, lôùn hôn, veà söû duïng
caùc daáu <, > vaø caùc töø beù hôn , lôùn hôn khi so saùnh 2 soá
-Böôùc ñaàu giôùi thieäu quan heä giöõa beù hôn vaø lôùn hôn khi so saùnh 2
soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh. Veõ Baøi taäp 3 leân baûng phuï
+ Hoïc sinh coù boä thöïc haønh
& 23 &
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , vôû BTT
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Trong daõy soá töø 1 ñeán 5 soá naøo lôùn nhaát ? Soá 5 lôùn hôn nhöõng
soá naøo ?
+ Töø 1 ñeán 5 soá naøo beù nhaát ? Soá 1 beù hôn nhöõng soá naøo ?
+ Goïi 3 em leân baûng laøm toaùn. 3 . 4 5 . 4 2 . 3
4 . 3 4 . 5 3 . 2
+ Hoïc sinh nhaän xeùt – giaùo vieân boå sung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá daáu <, >
Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi
hoïc .
-Giaùo vieân cho hoïc sinh söû duïng boä
thöïc haønh. Gheùp caùc pheùp tính theo
yeâu caàu cuûa giaùo vieân. Giaùo vieân
nhaän xeùt giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu
baøi
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh thöïc haønh
Mt : Cuûng coá söû duïng daáu >,< naém
quan heä giöõa beù hôn vaø lôùn hôn khi
so saùnh 2 soá .
-Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa vaø
vôû baøi taäp toaùn .
o Baøi 1 : Dieàn daáu <, > vaøo choã
chaám –
-Giaùo vieân höôùng daãn 1 baøi maãu
-Giaùo vieân nhaän xeùt chung.
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt töøng caëp tính.
Giaùo vieân keát luaän : 2 soá khaùc
nhau khi so saùnh vôùi nhau luoân luoân
coù 1 soá lôùn hôn vaø 1 soá beù hôn
( soá coøn laïi ) neân coù 2 caùch vieát khi
so saùnh 2 soá ñoù
Ví duï : 3 < 4 ; 4 > 3
o Baøi 2 : So saùnh 2 nhoùm ñoà vaät
ghi 2 pheùp tính phuø hôïp
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu cuûa baøi
-Höôùng daãn maãu
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
o Baøi 3 : Noái E vôùi soá thích hôïp .
- treo baûng phuï ñaõ ghi saün Baøi taäp
3 /VBT
-Giaùo vieân höôùng daãn ,giaûi thích
caùch laøm
-Hoïc sinh gheùp theo yeâu caàu
cuûa giaùo vieân :
1<2 , 3 >2 , 5 >3 , 4 < 5
-Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
vaø vôû Baøi taäp toaùn
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
- 1 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa
mình
–Coù 2 soá khaùc nhau khi so
saùnh vôùi nhau bao giôø cuõng
coù soá lôùn hôn vaø 1 soá beù
hôn
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Quan saùt nhaän xeùt theo doõi
-Hoïc sinh töï laøm baøi taäp vaø
chöõa baøi
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-Söûa baøi treân baûng lôùp
& 24 &
1 < E 2< E 4 <
E
2 > E 3 > E 5
> E
- Giaùo vieân nhaän xeùt 1 soá baøi laøm
cuûa hoïc sinh

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh oân baøi - Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :4
Teân Baøi Daïy : BAÈNG NHAU , DAÁU =
Ngaøy Daïy :26-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Nhaän bieát söï baèng nhau veà soá löôïng, moãi soá
baèng chính soá ñoù
& 25 &
1 2 3 4 5
- Bieát söû duïng töø baèng nhau, daáu = khi so saùnh caùc
soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc moâ hình, ñoà vaät phuø hôïp vôùi tranh veõ cuûa baøi hoïc
+ Hoïc sinh vaø giaùo vieân coù boä thöïc haønh .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa , vôû BTT
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp : 1 … 3 4… 5
2 … 4
3 … 1 5 … 4 4 …
2
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm
baèng nhau
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát quan heä baèng
nhau
-Gaén tranh hoûi hoïc sinh :
o Coù maáy con höôu cao coå?
o Coù maáy boù coû ?
o Neáu 1 con höôu aên 1 boù coû thì soá
höôu vaø soá coû theá naøo ?
o Coù maáy chaám m troøn xanh ?
o Coù maáy chaám troøn traéng ?
o Cöù 1 chaám troøn xanh laïi coù ( duy
nhaát ) 1 chaám troøn traéng (vaø
ngöôïc laïi )neân soá chaám troøn xanh
baèng soá chaám troøn traéng. Ta
coù : 3 = 3
- Giôùi thieäu caùch vieát 3 = 3
o Vôùi tranh 4 ly vaø 4 thìa
-Giaùo vieân cuõng laàn löôït tieán haønh
nhö treân ñeå giôùi thieäu vôùi hoïc sinh 4
= 4
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh taäp vieát daáu
=
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát daáu = . Vieát
ñöôïc pheùp tính coù daáu =
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát
baûng con daáu = vaø pheùp tính 3= 3 ,
4= 4 .
-Giaùo vieân ñi xem xeùt uoán naén
nhöõng em coøn chaäm, yeáu keùm
-Giaùo vieân gaén treân bìa caøi 3= 3 ,
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi
caâu hoûi
-… coù 3 con höôu
-… coù 3 boù coû
- … soá höôu vaø soá coû baèng
nhau
- 1 soá em laëp laïi
- coù 3 chaám troøn xanh
- coù 3 chaám troøn traéng
-Hoïc sinh nhaéc laïi : 3 chaám
troøn xanh baèng 3 chaám troøn
traéng . 3 baèng 3
- Hoïc sinh laëp laïi 3 = 3
-Hoïc sinh vieát baûng con
– daáu = : 3 laàn
- 3 = 3 , 4 = 4 : 1 laàn
- Hoïc sinh gaén baûng caøi theo
yeâu caàu cuûa giaùo vieân
-Hai soá gioáng nhau
-Hai soá gioáng nhau thì baèng
nhau
& 26 &
4= 4 .
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 soá ñöùng 2
beân daáu =
-Vaäy 2 soá gioáng nhau so vôùi nhau thì
theá naøo ?
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå
giaûi baøi taäp
o Baøi 1 : vieát daáu =
o Baøi 2 : vieát pheùp tính phuø hôïp
vôùi hình
-Cho hoïc sinh laøm mieäng
-Giaùo vieân giôùi thieäu höôùng daãn
theâm roài cho laøm vaøo vôû Baøi taäp
o Baøi 3 : Ñieàn daáu < , > , = vaøo
choã chaám
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu
o Baøi 4 : Nhình tranh vieát pheùp tính
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm
vaø chöõa baøi
Hoaït ñoäng 4: Troø chôi
Mt : phaùt trieån tö duy cuûa hoïc sinh
qua troø chôi
-Giaùo vieân treo tranh baøi taäp 4 / Vbt /
15
-Yeâu caàu toå cöû ñaïi dieän ( 3 toå )
tham gia chôi noái nhoùm hình laøm cho
soá hình baèng nhau
- Giaùo vieân nhaän xeùt khen hoïc sinh
laøm nhanh, ñuùng .
-Hoïc sinh vieát vaøo vôû Btt
-Hoïc sinh quan saùt hình ôû saùch
gk neâu yeâu caàu baøi
- Cho 2 hoïc sinh laøm mieäng
-hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt
-1 em chöõa baøi chung .
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
taäp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
taäp
-2 hoïc sinh laøm mieäng
-3 ñaïi dieän tham gia chôi
-Hoïc sinh coå vuõ cho baïn

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? 2 soá gioáng nhau so nhau thì theá naøo ?
- 5 baèng maáy ? 3 baèng maáy ? maáy baèng 2 ?
-Daën hoïc sinh veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi luyeän taäp
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 27 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :27-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà khaùi nieäm ban ñaàu veà baèng nhau
- So saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 ( vôùi vieäc söû duïng
caùc töø :lôùn hôn, beù hôn, baèng vaø caù daáu < , > = )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng thöïc haønh toaùn
+ Veõ saün baøi taäp 3 treân baûng phuï
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp –
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Daáu baèng ñöôïc vieát nhö theá naøo ?
+ 2 soá gioáng nhau thì theá naøo ?
+ 3 hoïc sinh leân baûng laøm tính : 4 … 4 2 …. 5 1 …3
4 … 3 5 … 5 3 … 1
3… 4 5 … 2 3 …. 3
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá veà khaùi
nieäm =
Mt : hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi
hoïc
-Giaùo vieân hoûi laïi hoïc sinh veà khaùi
nieäm lôùn hôn, beù hôn , baèng ñeå
giôùi thieäu ñaàu baøi hoïc
-Giaùo vieân ghi baûng
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Cuûng coá khaùi nieäm baèng nhau,
so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 .
-Giaùo vieân cho hoïc sinh môû soá
giaùo khoa , vôû Baøi taäp toaùn
o Baøi 1 : ñieàn soá thích hôïp vaøo
choã chaám
-Giaùo vieân höôùng daãn laøm baøi
- Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt , quan saùt
hoïc sinh
o Baøi 2 : Vieát pheùp tính phuø hôïp
vôùi tranh veõ
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu
-Cho hoïc sinh laøm baøi
-Hoïc sinh laéng nghe traû lôøi caùc
caâu hoûi cuûa giaùo vieân
-Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
môû vôû Baøi taäp toaùn .
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-1 em laøm mieäng saùch giaùo
khoa
-hoïc sinh töï laøm baøi
-1 em ñoïc to baøi laøm cuûa mình
cho caùc baïn söûa chung
–Hoïc sinh quan saùt tranh .
- 1 hoïc sinh neâu caùch laøm
- hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Baøi taäp toaùn
-2 em ñoïc laïi baøi , caû lôùp söûa
baøi
- So saùnh 2 soá khaùc nhau theo 2
chieàu
& 28 &
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp
tính cuûa baøi taäp
-Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung
o Baøi taäp 3 : Noái ( theo maãu )
laøm cho baèng nhau
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Giaùo vieân treo baûng phuï cho hoïc
sinh nhaän xeùt
-Giaùo vieân cho 1 em neâu maãu
-Giaùo vieân giaûi thích theâm caùch
laøm
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi
-Giaùo vieân chöõa baøi
-Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh
4 < 5 , 5 >4
- 2 soá gioáng nhau thì baèng nhau
- 3 = 3. 5 = 5
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Nhaän xeùt tranh : Soá oâ vuoâng
coøn thieáu ôû moãi tranh . Soá oâ
vuoâng caàn noái boå sung vaøo
cho baèng nhau
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe
-hoïc sinh töï laøm baøi
-1 em leân baûng chöõa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
-Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . Xem tröôùc baøi luyeän taäp chung
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 29 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :28-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà : “ lôùn hôn, beù
hôn, baèng nhau” .
- Veà so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 ( vôùi vieäc söû
duïng caùc töø “ lôùn hôn, beù hôn, baèng nhau vaø 1 daáu >,<,=)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boâ thöïc haønh toaùn – Chuaån bò baøi taäp 2, 3 / t17 Vôû BT treân baûng
phuï
+ Hoïc sinh coù boä thöïc haønh .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 em leân baûng laøm baøi taäp 1 =
4 > 3 <
+ Hoïc sinh döôùi lôùp gaén bìa caøi theo toå 2 <
4 = 5 =
+ Cho hoïc sinh chöõa baøi
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá khaùi nieäm
< ,> ,=
Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi
hoïc
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh vieát
vaøo baûng con caùc soá baèng nhau,
caùc soá lôùn hôn hoaëc beù hôn ( Moãi
em vieát 3 baøi coù ñuû 3 daáu <, > , =
ñaõ hoïc )
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc
sinh vaø giôùi thieäu ghi ñaàu baøi
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Cuûng coá caùc khaùi nieäm “lôùn
hôn , beù hôn baèng nhau vaø so saùnh
caùc soá trong phaïm vi 5 .
o Baøi 1 : Laøm cho baèng nhau baèng
hai caùch veõ theâm hoaëc boû bôùt
a) Veõ theâm 1 hoa vaøo hình beân
phaûi ñeå soá hoa 2 hình baèng nhau –
Baøi taäp ôû vôû baøi taäp gioáng
saùch giaùo khoa
b) Gaïch bôùt 1 con kieán ôû nhoùm
hình beân traùi ñeå soá kieán ôû 2
nhoùm baèng nhau
c) Hoïc sinh töï laøm baøi trong vôû Baøi
taäp toaùn
-Hoïc sinh vieát vaøo baûng con
caùc pheùp tính ñuùng theo suy
nghó cuûa mình .
Ví duï : 5 = 5 , 3 < 5 , 5 > 3
-Hoïc sinh môû saùch gk quan saùt
tranh
–Hoïc sinh laøm baøi .
- Hoïc sinh töï laøm baøi ôû vôû Bt .
Gaïch bôùt 1 con ngöïa ôû nhoùm
beân traùi
- Hoïc sinh coù theå veõ theâm
hoaëc gaïch boû bôùt 1 con vòt
tuyø yù
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
& 30 &
D
1
D
2
D
3
- Giaùo vieân cho söûa baøi chung cho caû
lôùp
o Baøi 2 : Noái E vôùi soá thích hôïp
-Giaùo vieân treo baûng phuï
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu treân
baûng lôùp .
E < 2 E < 3
E < 4
o Baøi 3 : Noái E vôùi soá thích hôïp
-Giaùo vieân Höôùng daãn treân baûng
lôùp
(Gioáng baøi taäp soá 2 )
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi
Mt : Reøn luyeän söï nhanh nhaïy vaø
uûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc --Giaùo
vieân treo 3 baûng phuï coù gaén caùc
baøi taäp
- Yeâu caàu ñaïi dieän cuûa 3 toå leân Tñ
gaén soá nhanh, ñuùng vaøo choã
troáng.Ai gaén nhanh gaén ñuùng, ñeïp
laø thaéng
-Ví duï : 3 < … 2 > ... 3
= …
5 > … 4 < … 5
> …
4 = … 2 = … 1
< …
baøi taäp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi treân baûng lôùp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Cöû 3 ñaïi dieän tham gia chôi –
Hoïc sinh coå vuõ cho baïn

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 31 &
1 2 3
-
-
-
Teân Baøi Daïy : Soá 6
Ngaøy Daïy :29-9-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 6 .
- Bieát ñoïc, vieát soá 6, ñeám vaø so saùnh caùc soá trong
phaïm vi 6, nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 6, vò trí cuûa soá 6 trong daõy
soá töø 1 ñeán 6
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùcnhoùm coù 6 maãu vaät cuøng loaïi
+ Caùc chöõ soá rôøi 1,2,3,4,5,6
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 5 vaø 5 ñeán 1
+ Soá naøo beù hôn soá 5 ? Soá naøo lôùn hôn soá 1 ?
+ Soá naøo baèng soá 3 ? baèng soá 2 ?
+ 3 em laøm toaùn treân baûng
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 6
Mt : hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu
veà soá 6
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem
tranh hoûi :
o Coù 5 em ñang chôi, 1 em khaùc
ñang ñi tôùi . Vaäy taát caû coù
maáy em ?
o 5 theâm 1 laø maáy ?
- yeâu caàu hoïc sinh laáy 5 hình troøn
roài laáy theâm 1 hình troøn
-Cho hoïc sinh nhìn tranh trong saùch
giaùo khoa laëp laïi
-Caùc nhoùm ñeàu coù soá löôïng laø
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi
caâu hoûi
-5 em ñang chôi theâm 1 em nöõa
laø 6 em
- 5 theâm 1 laø 6 . Hoïc sinh laëp
laïi laàn löôït
–Hoïc sinh noùi : 5 hình troøn
theâm 1 hình troøn laø 6 hình
troøn.
- Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi
-Hoïc sinh neâu : 5 chaám troøn
theâm 1 chaám troøn laø 6 chaám
troøn. 5 con tính theâm 1 con tính
laø 6 con tính
- … coù soá löôïng laø 6
& 32 &
maáy ?
-Giaùo vieân giôùi thieäu chöõ soá 6 in,
chöõ soá 6 vieát . Giaùo vieân vieát leân
baûng
-Soá 6 ñöùng lieàn sau soá maáy ?
-Cho hoïc sinh ñeám xuoâi, ngöôïc phaïm
vi 6
Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá
Mt : Hoïc sinh nhaän ra soá 6 bieátv1 soá
6
-Giaùo vieân höôùng daãn vieát treân
baûng lôùp
-Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
-Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc
sinh yeáu
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo
baøi taäp thöïc haønh
o Baøi 1 : vieát soá 6
o Baøi 2 : Caáu taïo soá 6
- Giaùo vieân höôùng daãn maãu trong
saùch giaùo khoa trong vôû Baøi taäp
toaùn
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi caáu
taïo soá 6
o Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp
vaøo oâ troáng
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh , höôùng
daãn maãu 1 baøi
-Cho hoïc sinh laøm baøi
o Baøi 4 ; Ñieàn daáu : < , > , =
vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu ,cho hoïc
sinh laøm baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa
hoïc sinh
- Hoïc sinh nhaän xeùt so saùnh 2
chöõ soá 6
- Ñoïc soá
- … 6 lieàn sau soá 5
- Hoïc sinh ñeám 1, 2, 3 ,4, ,5 ,6 .
6, 5, 4, 3 ,2, 1 .
- Hoïc sinh quan saùt theo doõi
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con
-Hoïc sinh vieát soá 6 vaøo vôû
Baøi taäp toaùn
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi taäp
- hoïc sinh töï laøm baøi
-1 em söûa baøi chung cho caû
lôùp .
- Hoïc sinh laéng nghe naém yeâu
caàu baøi
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
taäp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vôû Baøi
taäp
- 2 em chöõa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc soá maáy ? Soá 6 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
- Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 6 . Ñeám ngöôïc töø 6 ñeán 1 ?
- Neâu laïi caáu taïo soá 6
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh chuaån bò baøi hoâm sau : soá 7
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 33 &
TUAÀN :5
Teân Baøi Daïy : Soá 7
Ngaøy Daïy :3-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 7 .
- Bieát ñoïc, vieát soá 7, ñeám vaø so saùnh caùc soá trong
phaïm vi 7, nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 7, vò trí cuûa soá 7 trong daõy
soá töø 1 ñeán 7.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm coù 7 maãu vaät cuøng loaïi
+ Caùc chöõ soá rôøi 1,2,3,4,5,6, 7.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá 6 ñöùng lieàn sau soá naøo
+ Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 6 vaø 6 ñeán 1 ? Soá 6 lôùn hôn
nhöõng soá naøo ?
+ 6 goàm 5 vaø ? 4 vaø ? 3 vaø ?
+ Hoïc sinh vieát laïi soá 6 treân baûng con.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 7
Mt : hoïc sinh coù khaùi nieäm ban
ñaàu veà soá 7.Ñoïc soá,ñeám xuoâi
ngöôïc trong phaïm vi 7
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
xem tranh hoûi :
o Coù 6 em ñang chôi caàu
tröôït, 1 em khaùc ñang
chaïy tôùi . Vaäy taát caû coù
maáy em ?
- yeâu caàu hoïc sinh laáy ra 6 hình
vuoâng, sau ñoù laáy theâm 1 hình
vuoâng nöõa vaø neâu leân soá löôïng
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi
caâu hoûi
-6 em theâm 1 em nöõa laø 7 em
.Taát caûcoù 7 em
-1 soá hoïc sinh laëp laïi : coù 7 em
-Hoïc sinh laáy hình vaø neâu : 6
hình vuoâng theâm 1 hình vuoâng
laø 7 hình vuoâng.
- 1 soá hoïc sinh nhaéc laïi : coù 7
hình vuoâng
& 34 &
hình vuoâng.
-Quan saùt hình chaám troøn vaø con
tính em naøo coù theå neâu ñöôïc ?
-Giaùo vieân keát luaän : Baûy hoïc
sinh, baûy hình vuoâng, baûy chaám
troøn, baûy con tính. Taát caû caùc
hình ñeàu coù soá löôïng laø 7
-Giôùi thieäu soá 7 in – soá 7 vieát
-Giaùo vieân ñöa soá 7 yeâu caàu hoïc
sinh ñoïc
-Höôùng daãn hoïc sinh ñeám xuoâi
töø 1 ñeán 7 vaø ñeám ngöôïc töø 7
ñeán 1
-Soá 7 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
Hoaït ñoäng 2 : luyeän vieát soá
Mt : Hoïc sinh vieát ñöôïc soá 7 , hieåu
soá 7 bieåu dieãn cho 7 Ñv
-Giaùo vieân vieát maãu – höôùng
daãn vieát
-Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc
vaøo baøi taäp
- Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
vaø vôû Baøi taäp toaùn
o Baøi 1 : vieát soá 7
- Giaùo vieân quan saùt söûa sai hoïc
sinh yeáu
o Baøi 2 : caáu taïo soá
-Höôùng daãn hoïc sinh hieåu : 7 goàm
6 vaø 1
- 7 goàm 5
vaø 2
7 goàm 4
vaø 3
o Baøi 3 : vieát soá thích hôïp
vaøo oâ troáng
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt
hình, ñeám xuoâi, ñeám ngöôïc ñeå
nhôù chaéc thöù töï daõy soá töø 1
ñeán7 vaø ngöôïc laïi
- Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ hoïc
sinh yeáu
o Baøi 4 : Ñieàn daáu >, <, = vaøo
oâ troáng
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu 1
-Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu
ñöôïc : 6 chaám troøn theâm 1
chaám troøn laø 7 chaám troøn.
6con tính theâm 1 con tính laø
7con tính
-Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi
- Hoïc sinh so saùnh 2 chöõ soá
- Hoïc sinh ñoïc soá : 7
-Hoïc sinh laàn löôït ñeám xuoâi,
ngöôïc
-Soá 7 ñöùng lieàn sau soá 6
- Hoïc sinh vieát baûng con

- Hoïc sinh vieát vaøo vôû Btt
+ Hoïc sinh neâu yeâu caàu
cuûa baøi
-Hoïc sinh quan saùt hình ñieàn soá
vaøo oâ
-1 hoïc sinh ñoïc vaø chöõa baøi
+ Hoïc sinh neâu yeâu caàu
baøi :
-Hoïc sinh ñieàn soá döôùi hình ,
sau ñoù môùi ñieàn vaøo caùc oâ
troáng cuûa daõy soá xuoâi, ngöôïc.
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa
baøi
+ Hoïc sinh neâu yeâu caàu
cuûa baøi
-Hoïc sinh laéng nghe ghi nhôù
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa
baøi
& 35 &
baøi
-Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi
-Höôùng daãn söûa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc soá maáy ? Soá 7 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
- Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 7 . Ñeám ngöôïc töø 7 ñeán 1 ?
- 7 goàm 6 vaø maáy ? goàm 5 vaø maáy ? goàm 4 vaø maáy ?
- Soá naøo beù hôn soá 7 ? Soá 7 lôùn hôn nhöõng soá naøo ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh oân baøi
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : Soá 8
Ngaøy Daïy :4-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 8 .
- Bieát ñoïc, vieát soá 8, ñeám vaø so saùnh caùc soá trong
phaïm vi 8, nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 8, vò trí cuûa soá 8 trong daõy
soá töø 1 ñeán 8.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm coù 8 maãu vaät cuøng loaïi
+ Baûng thöïc haønh.Caùc soá 1,2,3,4,5,6, 7, 8.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc soá maáy ? Soá 7 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
+ Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 7 vaø 7 ñeán 1 ?
+ 7 goàm 6 vaø ? 5 vaø ? 4 vaø ?
+ Hoïc sinh vieát laïi soá 6 treân baûng con.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 8
Mt : hoïc sinh coù khaùi nieäm ban
ñaàu veà soá 8.
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh – Giaùo
vieân hoûi :
o Coù maáy baïn ñang chôi
nhaûy daây ?
o Coù theâm maáy baïn chaïy
ñeán tham gia ?
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe
traû lôøi :
+ Coù 7 baïn …
+ Coù theâm 1 baïn
+ 7 baïn theâm 1 baïn laø 8
baïn
- 1 vaøi em laëp laïi
& 36 &
o 7 baïn theâm 1 baïn laø maáy
baïn ?
- Quan saùt tranh chaám troøn em haõy
neâu 6 chaám troøn theâm 1 chaám
troøn laø maáy chaám troøn ?
-Nhìn tranh con tính hoïc sinh töï neâu
-Giaùo vieân keát luaän : 8 baïn, 8
chaám troøn, 8 con tính. Ñeå ghi laïi
nhöõng ñoà vaät coù soá löôïng laø 8-
ngöôøi ta duøng chöõ soá 8
-Giôùi thieäu chöõ soá 8 in – chöõ soá 8
vieát.
Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá
Mt : Hoïc sinh ñoïc, vieát ñöôïc soá 8 ,
so saùnh vaø naém daõy soá thöù töï
töø 1 ñeán 8 vaø ngöôïc laïi
-Giaùo vieân vieát maãu soá 8
-Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con
-Giaùo vieân nhaän xeùt giuùp ñôõ hoïc
sinh yeáu
-Ghi daõy soá yeâu caàu hoïc sinh leân
baûng
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi daõy soá
-Giaùo vieân giôùi thieäu soá 8 ñöùng
lieàn sau soá 7 vaø vieát soá 8 vaøo
daõy soá .
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc
vaøo baøi taäp
o Baøi 1 : vieát soá 8
o Baøi 2 : caáu taïo soá 8
-Cho hoïc sinh quan saùt vaø ghi soá
thích hôïp vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc tranh
ñeå ruùt ra keát luaän :
- 8 goàm 7 vaø 1
- 8 goàm 6 vaø 2
- 8 goàm 5 vaø 3
- 8 goàm 4 vaø 4
o Baøi 3 : vieát soá thích hôïp vaøo
oâ troáng
-Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm mieäng
baøi taäp ôû saùch Giaùo khoa
-Cho laøm baøi taäp 3 vôû Baøi taäp
toaùn
o Baøi 4 : Ñieàn daáu >, <, = vaøo
oâ troáng
-Hoïc sinh laøm mieäng baøi taäp trong
saùch giaùo khoa
- 7 chaám troøn theâm 1 chaám
troøn laø 8 chaám troøn
-1 soá hoïc sinh laëp laïi
-Coù 7 con tính theâm 1 con tính
laø 8 con tính.
-Hoïc sinh laëp laïi
- Cho hoïc sinh ñoïc : taùm
-Hoïc sinh quan saùt so saùnh 2
chöõ soá
-Hoïc sinh gaén soá treân boä thöïc
haønh
- Cho hoïc sinh vieát boùng
- Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 4
laàn .
-1 Hoïc sinh leân baûng ghi laïi caùc
soá 1,2,3,4,5,6,7,8.
-Hoïc sinh ñeám töø 1 – 8 vaø töø 8
– 1
-Nhaän bieát soá 8 ñöùng lieàn sau
soá 7
-Hoïc sinh môû vôû baøi taäp vieát
soá 8
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu
ñöôïc caáu taïo soá 8
-1 soá em ñoïc laïi caáu taïo soá 8
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-1 hoïc sinh laøm mieäng
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
& 37 &
-Neáu coøn thôøi gian cho laøm baøi
taäp 4 trong vôû Baøi taäp toaùn

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Soá 8 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
- Soá 8 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? nhöõng soá naøo beù hôn 8
- Neâu caáu taïo soá 8 ?
- Ñeám xuoâi, ngöôïc trong phaïm vi 8
- Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : Soá 9
Ngaøy Daïy :5-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 9 .
- Bieát ñoïc, vieát soá 9, ñeám vaø so saùnh caùc soá trong
phaïm vi 9, nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 9, vò trí cuûa soá 9 trong daõy
soá töø 1 ñeán 9.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm coù 9 maãu vaät cuøng loaïi
+ Boä thöïc haønh toaùn caùc chöõ soá rôøi .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá 8 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
+ Soá 8 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? nhöõng soá naøo beù hôn soá 8 ?
+ Neâu caáu taïo soá 8 ? Ñeám xuoâi , ngöôïc trong phaïm vi 8 ?
+3 em leân baûng laøm toaùn 3 … 8 8… 8
6… 8
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 8… 3 8… 7
8… 5
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 9
Mt : Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà
soá 9.
-Giaùo vieân cho hoïc sinh xem
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi
caâu hoûi :
& 38 &
tranh hoûi :
o Coù maáy baïn ñang chôi ?
o Coù maáy baïn ñang chaïy
ñeán ?
o 8 baïn theâm 1 baïn laø
maáy baïn ?
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh
chaám troøn vaø tranh con tính .
Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh neâu
leân ñöôïc noäi dung tranh.
-Giaùo vieân keát luaän : 9 baïn, 9
chaám troøn, 9 con tính ñeàu coù
soá löôïng laø 9 .
-Giôùi thieäu chöõ soá 9 in – chöõ
soá 9 vieát
Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá
Mt : Hoïc sinh vieát ñöôïc soá 9
,bieát vò trí soá 9 trong daõy soá töï
nhieân, so saùnh vaø naém ñöôïc
caáu taïo soá
-Höôùng daãn vieát soá 9
-Giaùo vieân nhaän xeùt giuùp ñôõ
hoïc sinh yeáu
-Yeâu caàu hoïc sinh leân baûng
-Giôùi thieäu vò trí cuûa soá 9 trong
daõy soá
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : vaän duïng kieán thöùc vöøa
hoïc vaøo baøi taäp ,naém ñöôïc
caáu taïo soá 9
o Baøi 1 : vieát soá 9
o Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp
vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh vaø
vieát caùc soá phuø hôïp vaøo oâ
troáng
-Cho hoïc sinh laëp laïi caáu taïo soá
o Baøi 3 : Ñieàn daáu >, <, =
o -Giaùo vieân höôùng daãn
maãu 1 baøi
o Baøi 4 : Ñieàn soá coøn thieáu
-8 baïn ñang chôi
-1 baïn ñang chaïy ñeán
-8 baïn theâm 1 baïn laø 9 baïn
- 1 soá hoïc sinh laëp laïi
-Coù 8 chaám troøn theâm 1 chaán
troøn laø 9 chaám troøn
-Coù 8 con tính theâm 1 con tính
laø 9 con tính .
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi
- Hoïc sinh so saùnh 2 chöõ soá
- Hoïc sinh ñoïc soá : chín
-gaén soá 9 treân boä thöïc haønh
-Hoïc sinh vieát boùng- vieát baûng
con
-Vieát daõy soá töø 1 – 8 vaø ñoïc
laïi daõy soá ñoù
- Hoïc sinh laàn löôït ñeám xuoâi,
ngöôïc trong phaïm vi 9
- Hoïc sinh vieát vaøo vôû Btt
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi. Qua söûa baøi nhaän ra caáu
taïo soá 9
-9 goàm 8 vaø 1
-9 goàm 7 vaø 2
-9 goàm 6 vaø 3
-9 goàm 5 vaø 4
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
- Hoïc sinh laøm mieäng baøi 5 / 33
SGK
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
& 39 &
vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm
baøi. Löu yù hoïc sinh so saùnh
daây chuyeàn 7 < … < 9
o Baøi 5 : Ñieàn soá coøn thieáu
-Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm
mieäng baøi taäp saùch giaùo khoa
-Laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Soá 9 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
- 8 theâm 1 ñöôïc maáy ? Soá 9 lôùn hôn nhöõng soá naøo ?
-Neâu caáu taïo soá 9 ?
- Nhaän xeùt baøi .- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.
- Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : Soá 0
Ngaøy Daïy :6-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 0 .
- Bieát ñoïc, vieát soá 0, nhaän bieát vò trí cuûa soá 0 trong
daõy soá töø 0 – 9 .
- Bieát so saùnh soá 0 vôùi caùc soá ñaõ hoïc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boù que tính, caùc tôø bìa ghi caùc soá töø 0 ñeán 9
+ Hoïc sinh + Giaùo vieân coù boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc phaïm vi 9 ?
+ Soá 9 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 9 lôùn hôn nhöõng soá naøo ?
+ Neâu caáu taïo soá 9 ?
+ 3 em leân baûng – Hoïc sinh gaén bìa caøi 9…8 7… 9 6 …8
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 8…9 9…9 8 …7
3. Baøi môùi :
& 40 &
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO
VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá
0
Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm
ban ñaàu veà soá 0.
-Treo tranh cho hoïc sinh quan
saùt giaùo vieân hoûi :
o Luùc ban ñaàu loï caù
coù maáy con ?
o Em laáy vôït vôùt bôùt
1 con, loï caù coøn
maáy con ?
o Sau ñoù em laïi vôùt ra
khoûi loï 1 con nöõa.
Loï caù coøn maáy
con ?
o Em tieáp tuïc vôùt noát
con coøn laïi. Vaäy loï
caù baây giôø coøn
maáy con ?
-Giaùo vieân giaûi thích : khoâng
coù con caù naøo caû töùc laø
coù khoâng con caù .Ñeå bieåu
dieãn cho caùc nhoùm ñoà vaät
khoâng coù gì caû ta duøng chöõ
soá 0
-Giôùi thieäu chöõ soá 0 in – 0
vieát
Hoaït ñoäng 2 : Vò trí soá 0
trong daõy soá
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát vò trí
soá 0 trong daõy soá töï nhieân.
-Giaùo vieân ñính baûng caùc oâ
vuoâng coù chaám troøn töø 1
ñeán 9 . Goïi hoïc sinh leân ghi
soá phuø hôïp vaøo oâ vuoâng
döôùi moãi hình
-Giaùo vieân ñöa hình khoâng
coù chaám troøn naøo yeâu caàu
hoïc sinh leân gaén hình ñoù
leân vò trí phuø hôïp
-Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho
hoïc sinh hieåu : soá 0 laø soá
beù nhaát ñöùng ñaàu trong
daõy soá maø em ñaõ hoïc
-Höôùng daãn hoïc sinh so saùnh
caùc soá
Hoaït ñoäng 3: Vieát soá - Thöïc
haønh laøm baøi taäp
Mt :Hoïc sinh bieát vieát soá 0.
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu
hoûi
-3 con
-2 con
-1 con
-0 con
-Hoïc sinh ñoïc : “ khoâng”
1 2 3 4 5 6 7 8
9
- Hoïc sinh leân baûng gaén tranh
Lôùp nhaän xeùt
-Cho hoïc sinh so saùnh caùc soá töø 0 ¬ 9
-Hoïc sinh vieát soá 0 vaøo baûng con
- Hoïc sinh vieát soá 0
- Hoïc sinh neâu ñieàn soá thích hôïp vaøo
oâ troáng.
-Hoïc sinh laøm baøi
-Hoïc sinh laéng nghe töï ñieàu chænh
3 4 7
9 1
2 3
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi tt
-Hoïc sinh töï laøn baøi
- 1 em chöõa caû lôùp töï söûa baøi
& 41 &
2 3 6
80
0 0 2
11
laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong
saùch giaùo khoa .
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc
sinh vieát baûng con soá 0
gioáng chöõ O trong tieáng vieät
-Môû vôû Baøi taäp toaùn vieát
soá 0
o Baøi 2 : vieát soá thích
hôïp vaøo oâ troáng
-Em haõy neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Cho hoïc sinh ñieàn mieäng
o Baøi 3 : Vieát soá thích
hôïp
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh
neâu yeâu caàu baøi
-Höôùng daãn hoïc sinh döïa
treân soá lieàn tröôùc, lieàn sau
ñeå ñieàn soá ñuùng
-Cho hoïc sinh oân laïi soá lieàn
tröôùc, lieàn sau
o Baøi 4 : So saùnh caùc soá
-Cho Hoïc sinh laøm vaøo vôû
Baøi taäp
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi
laøm cuûa hoïc sinh

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? Soá 0 ñöùng lieàn tröôùc soá naøo ?
- Soá 0 so vôùi caùc soá ñaõ hoïc thì theá naøo ?
- Daën hoïc sinh veà oân baøi, taäp vieát soá 0, so saùnh soá 0 vôùi caùc soá
ñaõ hoïc. Chuaån bò baøi soá 10
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :6
& 42 &
Teân Baøi Daïy : Soá 10
Ngaøy Daïy :10-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 10 .
- Bieát ñoïc, vieát soá 10, ñeám vaø so saùnh caùc soá trong
phaïm vi 10, vò trí cuûa soá 10 trong daõy soá töø 0 ñeán 10.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc nhoùm coù 10 ñoà vaät cuøng loaïi . Vieát saün baûng phuï caáu taïo
soá 10
+ Caùc chöõ soá treân bìa töø 0 ¬10.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ soá 0 ñöùng lieàn tröôùc soá naøo ? Ñeám xuoâi ñeám ngöôïc töø 0 ñeán
9 vaø ngöôïc laïi ? Soá 0 beù hôn nhöõng soá naøo em ñaõ hoïc .
+2 Hoïc sinh leân baûng ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng : 0 ….. 7 …..
… 9 ……..4 ……
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 10
Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu
veà soá 10.
-Treo tranh hoûi hoïc sinh :
o Coù maáy baïn ñang chôi
roàng raén ?
o Coù maáy baïn khoâng ñöùng
vaøo haøng ?
o 9 baïn theâm 1 baïn laø maáy
baïn ?
- Cho hoïc sinh laáy 9 que tính, theâm 1
que tính roài neâu keát quaû.
-Treo tranh chaám troøn giaùo vieân
yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh
neâu noäi dung tranh.
-Tranh 10 con tính
-Giaùo vieân keát luaän : 9 baïn theâm 1
baïn laø 10 baïn – 9 chaám troøn theâm
1 chaám troøn laø 10 chaám troøn – 9
con tính theâm 1 con tính laø 10 con
tính . Vaäy 9 theâm 1 ñöôïc maáy ?
-Giaùo vieân noùi : ñeå ghi laïi caùc
nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng laø 10 ví
duï : 10 baïn, 10 chaám troøn, 10 con
tính . Ngöôøi ta duøng soá 10
- Giôùi thieäu soá 10 in, soá 10 vieát .
Hoaït ñoäng 2 : Taäp vieát soá – Ñoïc
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi
caâu hoûi
-coù 9 baïn
-coù 1 baïn
-9 baïn theâm 1 baïn laø 10 baïn
- 3 hoïc sinh nhaéc laïi
-Hoïc sinh neâu : 9 que tính theâm
1 que tính laø 10 que tính ( 5 em
laëp laïi )
-Coù 9 chaám troøn theâm 1
chaám troøn laø 10 chaám troøn
-Coù 9 con tính theâm 1 con tính
laø 10 con tính
- 9 theâm 1 ñöôïc 10
- Hoïc sinh nhaän xeùt ghi nhôù
- Hoïc sinh vieát baûng con
& 43 &
soá – vò trí soá
Mt : Hoïc sinh bieát ñoïc,vieát soá 10 .
Bieát vò trí soá 10 trong caùc soá töø 0
ñeán 10 .
-Giaùo vieân höôùng daãn vieát : Soá 10
goàm 2 chöõ soá, chöõ soá 1 ñöùng
tröôùc, chöõ soá 0 ñöùng sau
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
vieát baûng con
-Giaùo vieân söûa sai, uoán naén hoïc
sinh yeáu
-Treo daõy soá töø 0 ¬ 9 cho hoïc sinh
ñeám yeâu caàu hoïc sinh leân gaén soá
10 vaøo daõy soá
- Cho hoïc sinh hieåu soá 10 ñöùng lieàn
sau soá 9 vaø lôùn hôn caùc soá töø 0
ñeán 9
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi taäp
trong saùch giaùo khoa
o Baøi 1 : vieát soá phuø hôïp vôùi
soá löôïng vaät trong tranh
-Cho hoïc sinh laøm mieäng
o Baøi 2 : Neâu caáu taïo soá
-Treo tranh leân baûng yeâu caàu 6 hoïc
sinh leân ñieàn soá döôùi tranh
-Qua töøng tranh giaùo vieân hoûi . Hoïc
sinh neâu caáu taïo soá 10
- Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu
hoïc sinh ñoïc laïi baûng caáu taïo soá
10 .
o Baøi 3 : vieát soá coøn thieáu
vaøo oâ troáng .
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
o Baøi 4 : Khoanh troøn soá lôùn
nhaát
-Giaùo vieân ghi leân baûng con cho
hoïc sinh tham gia chôi
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
hoïc sinh nhanh, ñuùng .
-1 em leân baûng
- Hoïc sinh ñeám xuoâi, ngöôïc
phaïm vi 10
- 5 em ñt
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
- 6 em leân baûng
-Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt
-Caáu taïo soá 10
- 10 goàm 9 vaø 1 hay 1 vaø 9
- 10 goàm 8 vaø 2 hay 2 vaø 8
- 10 goàm 7 vaø 3 jhay 3 vaø 7
- 10 goàm 6 vaø 4 hay 4 vaø 6
- 10 goàm 5 vaø 5
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
- Hoïc sinh cöû 3 hoïc sinh ñaïi
dieän 3 toå leân khoanh troøn soá
lôùn nhaát trong baûng con mình
nhaän.

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?- Ñeám xuoâi töø 0 ñeán 10 . Ñeám ngöôïc töø 10
ñeán 0 ?
& 44 &
4 2
7
8 10
9
6 3
5
- Neâu laïi caáu taïo soá 10 ? soá 10 ñöùng lieàn sau soá naøo ?
- Soá 10 ñöôïc ghi baèng maáy chöõ soá ?
- Daën hoïc sinh oân baøi, Hoïc thuoäc caáu taïo vaø thöù töï soá
-Chuaån bò tröôùc baøi luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :11-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
-Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10
-Ñoïc , vieát ,so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, caáu taïo cuûa soá 10
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Soá 10 ñöôïc ghi baèng maáy chöõ soá ? soá 10 ñöùng lieàn sau soá
naøo ?
+ Ñeám xuoâi töø 0 ñeán 10 ? Ñeám ngöôïc töø 10 ñeán 0 ?
+ Neâu caáu taïo soá 10 ? Soá 10 lôùn hôn nhöõng soá naøo ?
+ Hoïc sinh laøm baûng con moãi daõy baøn 2 baøi 10 …9 10…
10 10… 0
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 9…10 8 …
10 0… 8
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá daõy soá
töø 0→10
Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc thöù töï daõy
soá töø 0→10
-Giaùo vieân cho HS ñoïc xuoâi ngöôïc
0→10
-Phaân tích caáu taïo soá 10
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp
Mt : Hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc caùc
baøi taäp trong saùch giaùo khoa
-Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa
o Baøi 1 : Noái ( theo maãu )
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Giaùo vieân treo tranh leân baûng,
goïi hoïc sinh leân thöïc hieän
-Giaùo vieân choát keát luaän
o Baøi 2 : veõ theâm cho ñuû 10
chaám troøn
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh môû saùch
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi : ñeám soá löôïng con vaät
trong tranh vaø noái vôùi soá phuø
hôïp
- Hoïc sinh nhaän xeùt ñuùng , sai
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt
-1 Hoïc sinh laøm maãu 1 baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi ( mieäng )
- Hoïc sinh nhaän xeùt
-Chöõa baøi
- Hoïc sinh neâu : ñeám soá hình
& 45 &
-Giaùo vieân treo hình leân baûng
-Cho hoïc sinh thi ñua leân baûng veõ
theâm chaám troøn vaøo hình cho ñuû
10
o Baøi 3 : Ñieàn soá vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
-Cho hoïc sinh laøm baøi roài chöõa
baøi
o Baøi 4 : So saùnh caùc soá
-Phaàn a) : cho hoïc sinh ñieàn daáu :
( < , > , = ) thích hôïp vaøo oâ troáng
roài ñoïc keát quaû baøi laøm
-Phaàn b), c) giaùo vieân neâu nhieäm
vuï cuûa töøng phaàn
-Cho hoïc sinh laøm baøi (mieäng ) –
Saùch giaùo khoa
o Baøi 5 : Vieát soá thích hôïp vaøo
oâ troáng
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi
taäp naøy vaø höôùng daãn hoïc sinh
quan saùt maãu
-Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi vaøo
vôû baøi tt
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi
caáu taïo soá 10
- 10 goàm 9 vaø 1 hay 1 vaø 9
- 10 goàm 8 vaø 2 hay 2 vaø 8
- 10 goàm 7 vaø 3 hay 3 vaø 7
- 10 goàm 6 vaø 4 hay 4 vaø 6
- 10 goàm 5 vaø 5
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc thöù töï caùc
soá, bieát xeáp soá theo thöù töï lôùn
daàn, beù daàn
- Moãi ñoäi cöû ñaïi dieän leân baûng
-Giaùo vieân gaén 5 soá 3, 6, 8 , 0 , 9
yeâu caàu hoïc sinh xeáp caùc soá ñoù
theo thöù töï lôùn daàn ( hoaëc beù
daàn )
-Baïn naøo xeáp nhanh, ñuùng baïn ñoù
thaéng
-Giaùo vieân nhaän xeùt , tuyeân döông
hoïc sinh chôi toát
tam giaùc vaø ghi soá vaøo oâ
troáng
-Hoïc sinh nhaän xeùt töï chöõa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
- Cho hoïc sinh coå vuõ baïn
-Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 46 &
-
-
-
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :12-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
-Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10
-Ñoïc , vieát ,so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10, thöù töï cuûa moãi soá trong
daõy soá töø 0 ¬10
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng.
Hoïc sinh 1 :
Hoïc sinh 2 : 10 > … 8 < … 10 = …
Hoïc sinh 3 : Xeáp caùc soá : 3, 10 , 7, 1, 9, (lôùn daàn )
+ Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Thöïc haønh – luyeän taäp
Mt : Hoïc sinh bieát laøm baøi taäp trong
saùch giaùo khoa vaø trong vôû Toaùn
baøi taäp
-Giaùo vieân treo tranh Baøi taäp 1
-Cho hoïc sinh neâu soá löôïng caùc ñoà
vaät trong töøng tranh
-Cho hoïc sinh leân noái töøng tranh vôùi
soá phuø hôïp
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû
Baøi taäp
Baøi 2 : Vieát soá töø 0 ¬ 10
-Hoïc sinh vieát vaøo vôû Baøi taäp
-Hoïc sinh ñoïc laïi ñaàu baøi .
-Hoïc sinh neâu : 5 buùt chì, 10
boâng hoa, 6 quaû cam, 7 caây
kem, 4 chieác thuyeàn, 9 con caù,
3 con gaø.
-Hoïc sinh nhaän xeùt baøi laøm
cuûa baïn
-Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa
& 47 &
2 7
-giaùo vieân xem xeùt, uoán naén hoïc
sinh yeáu
Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát soá thích
hôïp vaøo caùc toa taøu .
-Hoïc sinh laøm phaàn b / Ñieàn soá thích
hôïp
-giaùo vieân nhaän xeùt qua baøi laøm
mieäng cuûa hoïc sinh
Baøi 4 : Vieát caùc soá theo thöù töï lôùn
daàn, beù daàn
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp
-Höôùng daãn gôïi yù cho hoïc sinh
-Phaàn a ) : xaùc ñònh soá beù nhaát
trong caùc soá ñaõ cho roài vieát vaøo
voøng troøn ñaáu tieân
-Phaàn b) coù theå döïa vaøo keát quaû ôû
phaàn a, vieát caùc soá theo thöù töï
ngöôïc laïi
Baøi 5 : xeáp hình theo maãu
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt hình maãu
-Cho hoïc sinh xeáp hình theo maãu
-Giaùo vieân xem xeùt , giaûi thích theâm
cho hoïc sinh yeáu
Hoaït ñoäng 2: Troø chôi
Mt : Cuûng coá so saùnh caùc soá ñaõ
hoïc
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu noäi dung
troø chôi
-Giaùo vieân neâu ra 2 soá baát kyø.Hs
seõ töï gaén ñöôïc 2 pheùp tính so saùnh
treân bìa caøi
-Ai gheùp nhanh ñuùng laø thaéng cuoäc
Ví duï : -giaùo vieân neâu 2 soá : 8 , 6
baøi .
-Hoïc sinh vieát baøi
-Hoïc sinh ñoïc keát quaû baøi laøm
.
-Hoïc sinh naém caùc soá ñaõ cho :
6, 1, 3 ,7, 10
-Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa baøi
( mieäng )
- 2 hình vuoâng, 1 hình troøn.
- Hoïc sinh cöû ñaïi dieän tham gia
troø chôi
- Hoïc sinh gheùp 6 < 8
8 > 6

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
-Daën hoïc sinh hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn
-Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 48 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :13-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
-Thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá töø 0 ¬ 10 , saép xeáp caùc soá theo
thöù töï ñaõ xaùc ñònh . So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 .
-Nhaän bieát hình ñaõ hoïc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Hoïc sinh laøm baûng con : 8. .. 7 6… 5 10 … 9 0 ….0 9
….10 8….8
+ Neâu laïi caáu taïo soá 10
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp
Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc baøi
taäp trong saùch giaùo khoa vaø vôû
Toaùn baøi taäp
-Giaùo vieân hoûi hoïc sinh :
-Ñeám xuoâi töø 0 – 10 . Ñeám ngöôïc
töø 10 – 0
o Baøi taäp 1 : vieát soá thích hôïp
vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Hoûi : - Soá ñöùng giöõa soá 0 vaø 2
laø soá naøo ? Lieàn sau soá 1 laø soá
naøo ?
-Muoán laøm baøi taäp naøy em döïa
treân cô sôû naøo ?
-Cho hoïc sinh laøm vôû baøi taäp
toaùn .
o Baøi taäp 2 : So saùnh caùc soá
-giaùo vieân cho 1 hoïc sinh giaûi
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi .
-
- 2 hoïc sinh ñeám
-Soá ñöùng giöõa soá 0 vaø soá 2
laø soá 1 . Lieàn sau soá 1 laø soá 2
-Treân cô sôû thöù töï daõy soá
-Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa
baøi .
-Hoïc sinh neâu : 4 beù hôn 5 em
vieát daáu <
& 49 &
mieäng
-cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
-Chöõa baøi : Cho hoïc sinh ñoïc to baøi
laøm cuûa mình
o Baøi 3 : Ñieàn soá thích hôïp vaøo
oâ troáng
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Giaùo vieân hoûi : - Maáy beù hôn 3 ?
-Giaùo vieân giaûi thích : - Soá 1 , 2
ñeàu beù hôn 3 , Ta coù theå choïn 1
soá ñeå ghi vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
-Giaùo vieân xem xeùt baøi hoïc sinh
yeáu
o Baøi 4 : Xeáp soá
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi
vaø höôùng daãn hoïc sinh caùch saép
xeáp caùc soá cho tröôùc theo thöù töï
lôùn daàn hay beù daàn
-Cho hoïc sinh laøm baøi treân baûng
con
-giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng, sai
o Baøi 5 : Nhaän daïng vaø tìm soá
hình tam giaùc
-Giaùo vieân veõ hình leân baûng. Cho
hoïc sinh nhaän daïng tìm treân hình
ñoù coù maáy hình tam giaùc
-Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi
cho hoïc sinh thaáy roõ coù 3 hình tam
giaùc (tam giaùc (1 ) vaø (2 ) vaø tam
giaùc taïo bôûi (1) vaø (2)
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi
MT: HS naém ñöôïc thöù töï caùc soá
töø 0→10 ñeå xeáp ñuùng.
GV neâu luaät chôi.
HS 2 ñoäi thi ñua.
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu .
-Hoïc sinh traû lôøi : 1 < 3 hay 2 <
3
-Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa
baøi .
-Hoïc sinh nhaän xeùt caùc soá 8,
5, 2, 9, 6 .
Töï suy nghó xeáp theo phaàn a ,b
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng
con
- 1 em leân baûng thöïc hieän
- Hoïc sinh neâu suy nghó cuûa
mình

4.Cuûng coá daën doø :
& 50 &
(1)
(2)
-Nhaän xeùt tieát hoïc .Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi .Hoaøn thaønh
caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
-Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau ñeå kieåm tra
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :7
Teân Baøi Daïy : KIEÅM TRA
Ngaøy Daïy :17-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Kieåm tra keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh veà :
-Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10 . Vieát caùc soá töø 0 ¬10
-Nhaän bieát thöù töï moãi soá trong daõy soá töø 0 ¬ 10
-Nhaän bieát hình vuoâng, tam giaùc, troøn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Hoïc sinh chuaån bò vôû Baøi taäp ñeå kieåm tra
2.Kieåm tra baøi cuõ :
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa
tieát hoïc
-Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp töï
-Hoïc sinh chuaån bò vôû, buùt .
& 51 &
ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi
Hoaït ñoäng 2 :
-Giaùo vieân ñi xem xeùt ,nhaéc
nhôû hoïc sinh giöõ thaùi ñoä
nghieâm tuùc trong giôø kieåm tra
-Caùch ñaùnh giaù :
o Baøi 1 : 1,5 ñieåm
-Ñuùng moãi baøi 0,5 ñieåm
o Baøi 2 : 3 ñieåm
-Ñuùng moãi baøi 0,5 ñieåm
o Baøi 3 ; 3 ñieåm
-Ñuùng moãi baøi 0,5 ñieåm
o Baøi 4 : 2 ñieåm
-Ñuùng 1 baøi = 1 ñieåm
o Baøi trình baøy ñeïp chöõ soá
roõ raøng = 0,5 ñieåm
o Toång coäng : 10 ñieåm
-Hoïc sinh im laëng laøm baøi


& 52 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 3
Ngaøy Daïy :18-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 3
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 3
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1
+ Hoïc sinh coù boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà baøi kieåm tra
+ Neâu nhöõng toàn taïi lôùn maø ña soá caùc em ñeàu phaïm phaûi
+ Tuyeân döông nhöõng em laøm ñuùng, vieát ñeïp saïch seõ
+ Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu pheùp coäng
trong phaïm vi 3
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi
hoïc.Bieát pheùp coäng,baûng coäng
trong phaïm vi 3
o -Giaùo vieân treo tranh vaø hoûi :
- Coù 1 con gaø theâm 1 con gaø . Hoûi
taát caû coù maáy con gaø ?

- 1 theâm 1 ñöôïc maáy ?
-Höôùng daãn caùch vieát : 1 + 1 = 2
-Giaùo vieân ñoïc pheùp tính . Goïi hoïc
sinh ñoïc laïi
o –Treo tranh 3 oâ toâ cho hoïc sinh
töï neâu baøi toaùn

- 2 oâ toâ theâm 1 oâ toâ laø maáy oâ
toâ ?
- 2 coäng 1 baèng maáy ?
o –Treo tranh 3 con ruøa cho hoïc
sinh töï neâu baøi toaùn

- 1 coäng 2 baèng maáy ?
-Giaùo vieân ghi baûng : 1 + 2 = 3
o – Treo hình chaám troøn caáu taïo
soá :
- Hoïc sinh töï neâu baøi toaùn
-Cho hoïc sinh so saùnh 2 pheùp tính : 2
+ 1 = 3
-Hoïc sinh quan saùt tranh traû
lôøi :
-Coù 1 con gaø theâm 1 con gaø
laø coù taát caû 2 con gaø
-1 soá hoïc sinh laëp laïi
-1 theâm 1 ñöôïc 2. vaøi em laëp
laïi
- Moät coäng moät baèng hai
-Coù 2 oâ toâ theâm 1 oâ toâ .Hoûi
coù taát caû maáy oâ toâ ?
-Laø 3 oâ toâ
- 2 coäng 1 baèng 3 . Hoïc sinh
laëp laïi
-Coù 1 con ruøa theâm 2 con ruøa.
Hoûi taát caû coù maáy con ruøa ?
- 1 coäng 2 baèng 3 . Hoïc sinh laëp
laïi
-2 chaám troøn theâm 1 chaám
troøn laø 3 chaám troøn. 1 chaám
troøn theâm 2 chaán troøn laø 3
chaám troøn .
- Gioáng : ñeàu laø pheùp coäng,
ñeàu coù caùc soá 1,2,3. Khaùc :
soá 1, 2 ñoåi choã cho nhau
& 53 &
1 +
2 = 3
-Giaùo vieân hieåu sô boä veà tính giao
hoaùn trong pheùp tính coäng
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc
Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc pheùp coäng
vaø hoïc thuoäc coâng thöùc coäng
-Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc baûng
coäng
- Cho ñoïc Ñt ñeå xoaù daàn
-Hoûi mieäng : 1 + 1 = ? 1 + 2 = ? 2
+ 1 = ?
1 + ? = 2 1 + ? = 3 ?
+ 1 = 3
-Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc coâng
thöùc
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh vaän duïng laøm ñöôïc
caùc baøi taäp trong SGK, vôû Baøi taäp
.
- Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa .
Giaùo vieân höôùng daãn phaàn baøi
hoïc
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính roài vieát keát quaû
theo haøng ngang
-1 + 1 = … 1 + 2 = … 2 + 1 =

o Baøi 2 : Tính theo coät doïc
-Giaùo vieân höôùng daãn caùch ñaët
tính vaø tính theo coät doïc
1 1 2
1 2 1
2 3 3
- Chuù yù vieát thaúng coät doïc. ÔÛ vôû
Baøi taäp coù loaïi ñieàn soá coøn thieáu
vaøo coät doïc, hoïc sinh khoâng laøm
o Baøi 3 : Noái pheùp tính vôùi soá
thích hôïp
-Höôùng daãn hoïc sinh tính keát quaû
cuûa töøng pheùp tính roài noái vôùi soá
phuø hôïp
-Giaùo vieân Höôùng daãn theâm cho
hoïc sinh yeáu
-6 em ñoïc
-Ñoïc ñt 5 laàn. Giaùo vieân xoaù,
hoïc sinh thuoäc
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
- 5 em
-Hoïc sinh laéng nghe
- Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa baøi
- Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Bt
- 3 hoïc sinh leân baûng ñaët tính
roài laøm
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
baøi taäp

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 3 ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc coäng
- Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
& 54 &
+ + +
-
-
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :19-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong
phaïm vi 3
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính
coäng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn . Tranh baøi 1 /45 Sgk
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 3
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng H1 : 1 + 1 = H2: 1 2 1
H3 2 = 1 + …
2 + 1 = 1 1 2
3 = 2 + …
1 + 2 =
3 = 1 + …
+ Giaùo vieân Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1:Cuûng coá baûng coäng
trong phaïm vi 3
Mt :Hoïc sinh thuoäc coâng thöùc
coäng trong phaïm vi 3.
-Giaùo vieân goïi hoïc ñoïc pheùp
coäng trong phaïm vi 3 .
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi
taäp trong saùch giaùo khoa vaø vôû
baøi taäp
o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh nhìn
tranh veõ neâu baøi toaùn roài vieát 2
pheùp coäng öùng vôùi tình huoáng
trong tranh.
-Giaùo vieân nhaän xeùt keát luaän
ñuùng, sai
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Ñaët baøi toaùn : Coù 2 con thoû
theâm 1 con thoû.Hoûi coù taát caû
maáy con thoû ?
Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3
-Ñoïc : Hai coäng moät baèng ba
Moät coäng hai baèng ba
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
& 55 &
+
+ +
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-Phaàn b cho hoïc sinh nhaän xeùt
pheùp tính coøn thieáu daáu coäng .
o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû
theo coät doïc .
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
caùch laøm : vieát keát quaû thaúng
theo coät doïc
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm
cuûa hoïc sinh
-Nhaéc nhôû hoïc sinh vieát keát quaû
thaúng coät
o Baøi 3 : vieát soá thích hôïp vaøo
oâ troáng
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu cuûa baøi
-Höôùng daãn hoïc sinh neâu caùch
laøm baøi roài laøm baøi
-Giuùp hoïc sinh nhaän xeùt veà keát
quaû baøi laøm cuoái
1 + 2 = 2 + 1 ( Ñoåi choã caùc
soá trong pheùp coäng thì keát quaû
khoâng ñoåi )
o Baøi 4 : Nhìn tranh neâu baøi toaùn
roài vieát keát quaû vaøo töøng baøi
toaùn
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
noùi
o Baøi 5 : nhìn tranh neâu baøi toaùn
-giuùp hoïc sinh neâu baøi toaùn a
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt pheùp tính
thieáu gì ?
-Höôùng daãn hoïc sinh neâu baøi
toaùn phaàn b
-Cho hoïc sinh trao ñoåi yù kieán vaø
choïn pheùp tính ñuùng
-Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh giaûi mieäng.Ví duï :
Moät boâng hoa vôùi moät boâng
hoa laø maáy boâng hoa ?
-Hoïc sinh traû lôøi : 1 boâng hoa
theâm 1 boâng hoa laø 2 boâng
hoa vaø vieát 2 vaøo sau daáu =
ñeå coù 1 + 1 = 2 ( Töông töï
ñv 2 tranh veõ sau )
- Hoïc sinh neâu : Lan coù 1 quaû
boùng. Huøng coù 2 quaû boùng.
Hoûi caû 2 baïn coù maáy quaû
boùng ?
-Thieáu daáu coäng hoïc sinh töï
ñieàn vaøo
-Coù 1 con thoû, theâm 1 con thoû
chaïy tôùi nöõa .Hoûi coù taát caû
coù maáy con thoû ?
-Hoïc sinh neâu : 1 + 1 = 2

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû
Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
& 56 &
-
-
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 4
Ngaøy Daïy :20-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp
coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 4
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 4
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh nhö SGK – Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân treo 3 tranh leân baûng
+ 3 Hoïc sinh leân baûng neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính döôùi moãi
tranh
+ Hoïc sinh döôùi lôùp nhaän xeùt .Gv nhaän xeùt ñuùng, sai
+ 2 em ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 3
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp
coäng trong phaïm vi 4
Mt :Hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu
veà pheùp coäng
-Giaùo vieân treo tranh . Cho hoïc sinh
nhaän xeùt , neâu baøi toaùn .
-Höôùng daãn hoïc sinh neâu pheùp
tính : 3 + 1 = 4
- Vôùi tranh 4 quaû taùo, 4 caùi keùo
giaùo vieân laàn löôït giuùp hoïc sinh
hình thaønh caùc pheùp tính 2 + 2
= 4
1 + 3
-Hoïc sinh nhaän xeùt tranh neâu :
Coù 3 con chim theâm 1 con chim .
Hoûi coù bao nhieâu con chim ?
-Hoïc sinh ñoïc laïi pheùp tính : 3
+ 1 = 4
-Hoïc sinh ñoïc caù nhaân – 5 em
& 57 &
= 4

Hoaït ñoäng 2 : Hình thaønh coâng
thöùc pheùp coäng trong phaïm vi 4
Mt : Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng
coäng trong phaïm vi 4
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi
coâng thöùc coäng . Giaùo vieân xoaù
daàn
-Hoûi mieäng : 3 + 1 = ? 2 + 2 = ?
1 + 3 = ?
? + 1 = 4 ? + 2 = 4 ?
+ 3 =4
-Goïi hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc
-Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh ghi nhôù
coâng thöùc theo 2 chieàu, chaúng haïn
: 3 + 1 = 4 , 4 = 3 + 1
-Treo tranh bieåu ñoà ven cho hoïc sinh
nhaän ra
3 + 1 = 4 = 1 + 3 = 4
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt :Bieát laøm tính coäng trong phaïm
vi 4
o Baøi 1 : tính
-Höôùng daãn hoïc sinh töï neâu caùch
laøm
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
o Baøi 2 : Tính theo coät doïc
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu cuûa baøi
-hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi
o Baøi 3 : Ñieàn daáu < , > , =
vaøo choã troáng
-Giaùo vieân höôùng daãn 1 baøi maãu
2 + 1 … 3 . Tìm keát quaû pheùp
tính . Laáy keát quaû pheùp tính so
saùnh vôùi soá ñaõ cho. Luoân so töø
traùi qua phaûi
-Cho hoïc sinh neâu baøi laøm cuûa
mình. Giaùo vieân uoán naén söûa sai
o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích
hôïp
-Cho hoïc sinh töï neâu caùch laøm baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng, sai
-Ñoïc ñt ñeán thuoäc taïi lôùp
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-3 em ñoïc baûng coäng
-Hoïc sinh neâu 2 pheùp tính.
Nhaän bieát tính giao hoaùn trong
pheùp coäng
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh laøm mieäng
-Hoïc sinh neâu maãu 1 baøi .
- 4 … 1 + 2 tính keát quaû cuûa
1 + 2 . Laáy 4 so vôùi 3 ta ñieàn
daáu lôùn
-Neâu baøi toaùn : Coù 3 con chim
theâm 1 con chim .Hoûi coù taát
caû maáy con chim ?
-Vieát pheùp tính : 3 + 1 = 4

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Daën hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp
toaùn .
- Hoïc laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 4 theo 2 chieàu
& 58 &
- Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :8
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :24-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong
phaïm vi 3 vaø 4
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 hoaëc 2
pheùp tính thích hôïp
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn 1
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 4
+ 3 hoïc sinh leân baûng : Hs1 : 3 + 1 = Hs2 : 2 + 2 … 3
Hs3 : 2 2 3
2 + 2 = 1 + 3 … 4
2 1 1
1 + 3 = 3 + 1 … 4
+ Hoïc sinh söûa baøi - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng
trong phaïm vi 3 vaø 4
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi
hoïc.Bieát laøm tính coù 3 soá coäng laïi .
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi .
-Treo tranh yeâu caàu hoïc sinh nhìn
-Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi
hoïc
-Hoïc sinh neâu : Coù 2 con soùc,
theâm 1 con soùc Hoûi coù taát caû
& 59 &
+ + +
tranh ñoïc baøi toaùn.
-Yeâu caàu hoïc sinh ñaët pheùp tính
phuø hôïp
-Giaùo vieân taùch nhoùm 2 con soùc ra
vaø hoûi : Coù 1 con soùc theâm 1 con
soùc roài laïi theâm 1 con soùc nöõa laø
coù bao nhieâu con soùc ?
-Giaùo vieân ñaët tính : 1 + 1 + 1 = 3
-Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän theo 2
böôùc :
-B1 : laáy 1 + 1 = 2
-B2 : laáy 2 + 1 = 3
-Giaùo vieân keát luaän : laáy soá thöù
nhaát coäng vôùi soá thöù 2, ñöôïc bao
nhieâu ta coäng vôùi soá thöù 3
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh .
Mt : Cuûng coá baûng coäng vaø laøm
tính coäng phaïm vi 4
-Höôùng daãn hoïc sinh môû SGK
o -Baøi 1 : tính (coät doïc )
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Giaùo vieân löu yù hoïc sinh vieát soá
thaúng coät
o –Baøi 2 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ
troáng
-Goïi hoïc sinh neâu caùch laøm
-Cho hoïc sinh laøm mieäng laàn löôït
töøng baøi sau ñoù cho laøm vaøo vôû
o –Baøi 3 : Tính
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Giaùo vieân giuùp ñôõ theâm cho hoïc
sinh yeáu
o –Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp
-Giaùo vieân treo tranh, yeâu caàu hoïc
sinh neâu baøi toaùn theo noäi dung
tranh
-Yeâu caàu hoïc sinh leân ñaët pheùp tính
phuø hôïp
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu
nhieàu baøi toaùn khaùc nhau nhöng noäi
dung khoâng ñoåi ñeå caùc em taäp ñaët
caùc tình huoáng vaø giaûi caùc tình
huoáng
-Chuù yù baøi toaùn phaûi phuø hôïp vôùi
tình huoáng trong tranh
bao nhieâu con soùc ?
2 + 1 = 3
-Coù taát caû 3 con soùc
-Hoïc sinh quan saùt ghi nhôù
-Vaøi hoïc sinh laëp laïi caùch tính
-Hoïc sinh thöïc haønh treân baûng
con :
1 + 2 + 1 = ; 2 + 1 + 1
=
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-Söûa baøi treân baûng
-Laáy 1 coäng 1 baèng 2 . Vieát
vaøo 2 oâ troáng
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa
baøi
-Coù 1 baïn ñang chôi boùng, coù 3
baïn chaïy ñeán cuøng chôi .Hoûi
coù taát caû bao nhieâu baïn ?
-Hoïc sinh leân baûng ñaët pheùp
tính phuø hôïp
1 + 3 = 4

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ?
- Daën hoïc sinh veà oân laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 4
- Hoaøn thaønh caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
& 60 &
- Chuaån bò tröôùc baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 61 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 5
Ngaøy Daïy :25-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp
coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 5
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 5
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 – Caùc moâ hình, vaät thaät nhö
tranh veõ SGK trang 49
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 3, phaïm vi 4 ( 2 em )
+ Söûa baøi taäp 4 / 33 vôû Baøi taäp : 2 + 1 …4 2 + 1 … 3 2 +
1 … 1 + 3
+ 3 Hoïc sinh leân baûng : 2 + 2 … 4 2 + 2 … 3 1 + 3 … 3
+ 1
+ Hoïc sinh nhaän xeùt söûa sai – giaùo vieân nhaän xeùt , keát luaän
phöông phaùp giaûi baøi cuoái .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng
trong phaïm vi 5
Mt :giôùi thieäu pheùp coäng , baûng
coäng trong phaïm vi 5
-Giaùo vieân giôùi thieäu laàn löôït caùc
pheùp coäng
4 + 1 = 5 ; 1 + 4 = 5 ; 3 + 2 =
5 ; 2 + 3 = 5
-Moãi pheùp coäng ñeàu theo 3 böôùc,
töông töï pheùp coäng trong phaïm vi 3 .
- Hình thaønh baûng coäng ghi leân
baûng lôùp
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc baûng coäng
Mt : Hoïc sinh thuoäc ñöôïc baûng coäng
taïi lôùp
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng
-Cho hoïc sinh ñoïc Ñt . Giaùo vieân xoaù
daàn ñeå hoïc sinh hoïc thuoäc taïi lôùp
-Giaùo vieân khuyeán khích hoïc sinh
xung phong ñoïc thuoäc baûng coäng
-Giaùo vieân hoûi mieäng : Hoïc sinh traû
lôøi nhanh
-Cho hoïc sinh xem hình veõ sô ñoà trong
phaàn baøi hoïc neâu caâu hoûi ñeå hoïc
sinh nhaän bieát : 1 + 4 = 5 4 + 1
- 5 em ñoïc
-Hoïc sinh ñoïc ñt 5 laàn
-Goïi 5 em ñoïc
-Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi nhanh
theo söï chæ ñònh cuûa giaùo vieân
- 4 + 1 = 1 +4 . 3 + 2 = 2 +
3
- Hoïc sinh töï neâu caùch laøm roài
& 62 &
= 5
Töùc laø : 1 + 4 cuõng baèng 4 + 1 ( vì
cuøng baèng 5 )
(Töông töï ñoái vôùi sô ñoà 3 + 2 , 2 + 3
)
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh
Mt :Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi
5
- Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa .
nhaän xeùt phaàn baøi hoïc
o Baøi 1 : Tính
-Höôùng daãn hoïc sinh neâu yeâu caàu
baøi taäp
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
o Baøi 2 : Tính coät doïc
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu baøi
-löu yù hoïc sinh vieát thaúng coät
o Baøi 3 : Ñieàn soá thích hôïp
-Khi söûa baøi Giaùo vieân caàn khaéc
saâu pheùp tính coù theå vieát 2 chieàu
1 + 4 = 5 5 + 4 = 1
4 + 1 = 5 5 = 4 + 1
-Cuûng coá nhaän bieát “Ñoåi choã caùc
soá trong pheùp coäng thì keát quaû
khoâng ñoåi “
4 + 1 = 5 3 + 2 = 5
1 + 4 = 5 2 + 3 = 5
o Baøi 4 : vieát pheùp tính thích hôïp
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh
roài neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích
hôïp
-Tranh b cuõng laøm töông töï nhö tranh
a
laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh tính roài vieát keát quaû
theo coät doïc
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi (Vôû Bt )
- Hoïc sinh töï neâu caùch laøm
baøi roài töï laøm baøi vaø söûa
baøi ( mieäng)
-“Coù 4 con höôu theâm 1 con
höôu . Hoûi coù taát caû maáy con
höôu ? “ 4 + 1 = 5

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 5 ?
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc coäng – Tieáp tuï laøm caùc baøi
taäp coøn laïi trong vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho tieát toaùn ngaøy hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 63 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :26-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong
phaïm vi 5
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính
coäng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 em ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 5
+ 3 hoïc sinh leân baûng : H1 : 4 + 1 = H2 : 3 2
4 H3 : 5 = 1 + …
+ Hoïc sinh laøm baûng con : 1 + 4 = 2 3
1 5 = 3 + …
3 + 2 =
5 = 2 + …
+ Giaùo vieân vaø hoïc sinh söûa baøi – Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi
môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp
coäng trong phaïm vi 5
Mt :HS hoïc thuoäc coâng thöùc coäng
trong phaïm vi 5
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng
thöùc coäng phaïm vi 3, 4, 5
-Giaùo vieân ghi ñaàu baøi
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Laøm tính coäng phaïm vi 5 vaø
bieåu thò tình huoáng trong tranh
baèng moät pheùp coäng.
-Cho hoïc sinh môû SGK- Höôùng daãn
hoïc sinh laøm baøi taäp
o Baøi 1 : tính
-Giaùo vieân neâu caùch laøm vaø töï
laøm baøi
-Löu yù cuûng coá tính giao hoaùn
-2 em ñoïc baûng coäng 3
-2 em ñoïc baûng coäng 4
-2 em ñoïc baûng coäng 5
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi .
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi,
töï laøm vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh töï neâu caùch tính Ví duï
:
& 64 &
+ + +
trong pheùp coäng
o Baøi 2 : tính ( theo coät doïc )
o Baøi 3 : tính
-Cho laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn
o Baøi 4 : Ñieàn daáu <,>, = vaøo
choã troáng
- Cho hoïc sinh laøm treân bìa caøi
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt,
söûa baøi
o Baøi 5 : vieát pheùp tính phuø
hôïp vôùi tình huoáng trong tranh
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu
ñaàu baøi toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng, sai
- baøi 5 b tieán haønh nhö baøi 5 a
-Hoïc sinh leân baûng tính pheùp tính
ñuùng döôùi tranh
- 2 coäng 1 baèng 3 . 3 coäng 1
baèng 4 . Vaäy :
2 + 1 + 1 = 4
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï
laøm baøi treân boä thöïc haønh
- Daõy 1 : Daõy 2 :
Daõy 3 :
3 + 2 …5 4 … 2 + 1 2
+3 … 3 +2
3 + 1 .. 5 4 … 3 + 2 1 +
4 … 4 +1
-a) Coù 3 con meøo, coù theâm 2
con nöõa . Hoûi taát caû coù maáy
con meøo ?
3 + 2 = 5
-aù) Coù 2 con meøo, theâm 3 con
meøo. Hoûi coù taát caû maáy con
meøo ?
2 + 3 = 5

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ?
- Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng – Laøm caùc baøi taäp trong vôû
Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò caùc baøi taäp cho ngaøy mai
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 65 &
Teân Baøi Daïy : SOÁ 0
TRONG PHEÙP COÄNG
Ngaøy Daïy :27-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Böôùc ñaàu naém ñöôïc pheùp coäng 1 soá vôùi 0 cho keát
quaû laø chính soá ñoù vaø bieát thöïc haønh tính trong tröôøng hôïp naøy
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính
thích hôïp
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 – caùc hình veõ nhö SGK
+ Hoïc sinh coù boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng trong phaïm vi 3, phaïm vi 4 , phaïm
vi 5
+ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh qua vieäc chaám vôû Baøi taäp
toaùn
+ Söûa baøi taäp hoïc sinh sai nhieàu
+ Nhaän xeùt baøi cuõ -Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 0
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc pheùp coäng
1 soá vôùi 0 cho keát quaû laø chính
soá ñoù
-Giôùi thieäu caùc pheùp coäng : 3 +
0 = 3 , 0 + 3 = 3 .
-Gaén tranh cho hoïc sinh quan saùt
vaø neâu baøi toaùn
-Giaùo vieân hoûi : 3 con chim theâm
0 con chim laø maáy con chim ?
- Vaäy : 3 + 0 = ? ( Giaùo vieân
ghi baûng )
-Gaén hình thöù 2 hoïc sinh quan saùt
vaø töï neâu baøi toaùn
-Giaùo vieân ñaët caâu hoûi gôïi yù
-Hoïc sinh neâu : Loàng thöù nhaát
coù 3 con chim, loàng thöù 2 coù 0
con chim . Hoûi caû 2 loàng coù
maáy con chim ?
- Laø 3 con chim
- 3 + 0 = 3 . ( 6 em laëp laïi ) ñt
-Hoïc sinh neâu : Ñóa ôû treân coù
0 quaû taùo. Ñóa ôû döôùi coù 3
quaû taùo. Hoûi caû 2 ñóa coù
maáy quaû taùo ?
- 0 quaû taùo theâm 3 quaû taùo
laø 3 quaû taùo
- 0 + 3 = 3
- Hoïc sinh laëp laïi 2 pheùp tính ñt
& 66 &
ñeå hoïc sinh noùi ñöôïc
-Cho hoïc sinh quan saùt hình chaám
troøn, giaùo vieân neâu caâu hoûi ñeå
hoïc sinh nhaän bieát : 3+0=3 ,
0+3=3
-Töùc laø : 3+0=0+3=3
-Giaùo vieân hoûi mieäng : 4 + 0
= ? , 0 + 4 = ? , 2+ 0 = ?
0 + 2 = ?
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt ruùt keát
luaän

Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát thöïc haønh tính
vaø bieát bieåu thò tình huoáng trong
tranh baèng moät pheùp tính thích
hôïp .
-Cho Hoïc sinh môû SGK – giaùo vieân
neâu laïi phaàn baøi hoïc
-giaùo vieân höôùng daãn laøm baøi
taäp
o Baøi 1 : Tính
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi, neâu caùch tính roài giaûi baøi
taäp
o Baøi 2 : Tính theo coät doïc
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû
Baøi taäp toaùn
-Chuù yù hoïc sinh vieát thaúng coät
o Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp
vaøo choã chaám
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm .
-Chuù yù pheùp tính : 0+ 0 = 0
o Baøi 4 Vieát pheùp tính thích
hôïp
-a) Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt
tranh, neâu baøi toaùn vaø pheùp tính
thích hôïp, ghi pheùp tính ñuùng vaøo
oâ vuoâng döôùi tranh.
-Giaùo vieân söûa baøi chung caû
lôùp
-Hoïc sinh tính vaø traû lôøi
-Soá naøo coäng vôùi 0 thì keát
quaû baèng chính soá ñoù. 0
coäng vôùi 1 soá laø baèng chính
soá ñoù

-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Laøm vaøo vôû Btt
-Hoïc sinh neâu caùch tính
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Hoïc sinh giaûi mieäng
-Hoïc sinh neâu : Coù 3 quaû taùo,
theâm 2 quaû taùo. Hoûi taát caû
coù maáy quaû taùo ?
- 3 + 2 = 5
-b) Beå treân coù 3 con caù, beå
döôùi coù 0 con caù. Hoûi caû 2
beå coù maáy con caù ?
3 + 0 = 3

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 5 ?
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn .
- Chuaån bò toát cho baøi ngaøy hoâm sau : LUYEÄN TAÄP
& 67 &
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :9
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :31-10-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà pheùp coäng moät soá vôùi 0. Baûng coäng
vaø laøm tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc
- Tính chaát cuûa pheùp coäng ( Khi ñoåi choã caùc soá trong
pheùp coäng, keát quaû khoâng thay ñoåi )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä Thöïc haønh – Veõ Baøi taäp 4 treân baûng phuï
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Moät soá coäng vôùi 0 thì keát quaû theá naøo ? 0 coäng vôùi 1 soá keát
quaû theá naøo ?
+ Hoïc sinh leân baûng : H1 : 4 + 0 = H2 5 0 H3 :
2 + 0 …. 0 + 2
0 + 4 = 0 5
1 + 0 … 2
+ Giaùo vieân söûa baøi – Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caùc pheùp
coäng 1 soá vôùi 0
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc yeâu caàu
baøi hoïc.
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi
-Goïi HS ñoïc caùc coâng thöùc ñaõ hoïc
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh luyeän
taäp
Mt : Cuûng coá 1 soá coäng vôùi 0 ,
laøm tính coäng vôùi caùc soá ñaõ hoïc
. Naén tính chaát cuûa pheùp coäng
-Cho hoïc sinh môû SGK
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
laàn löôït laøm toaùn
o Baøi 1 : Tính roài ghi keát quaû
vaøo choã chaám :
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi 4 em
-Cho hoïc sinh môû saùch
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi –
töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh töï neâu caùch laøm –
roài töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Trong pheùp coäng neáu ñoåi choã
& 68 &
+
+
- Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-Giaùo vieân xem xeùt, söûa sai hoïc
sinh yeáu
o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû
vaøo choã chaám
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt töøng caëp
tính ñeå thaáy ñöôïc tính giao hoaùn
trong pheùp coäng
o Baøi 3 : Ñieàn daáu <, > = vaøo
choã chaám
-Giaùo vieân chuù yù 1 hoïc sinh yeáu
ñeå nhaéc nhôû theâm
o Baøi 4 : vieát keát quaû pheùp
coäng
-Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu
hoïc sinh quan saùt caùc soá ôû coät
ngang vaø coät doïc, xaùc ñònh 2 soá
caàn coäng vaø keát quaû ñaët ngay ôû
coät ngang vaø coät doïc gaëp nhau.
-Giaùo vieân laøm maãu 1 baøi treân
baûng
-Goïi hoïc sinh leân laøm maãu 1 baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng, sai
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi
Mt :Cuûng coá laïi caùc baûng coäng
phaïm vi 5 soá ñaàu
-Toå chöùc cho hoïc sinh chôi hoûi ñaùp
nhanh – Giaùo vieân hoûi tröôùc : 3 +
1 = ? chæ ñònh 1 em traû lôøi. Em
hoïc sinh traû lôøi xong seõ hoûi tieáp.
Vd : 2 + 3 = ? chæ ñònh 1 em khaùc
traû lôøi. Neáu em naøo traû lôøi
nhanh, ñuùng töùc laø em ñoù thaéng
cuoäc
caùc soá coäng thì keát quaû
khoâng thay ñoåi
- Hoïc sinh neâu caùch laøm : 0 +
3 … 4
Khoâng coäng 3 baèng 3. 3beù hôn
4 . Vaäy 0 +3<4
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Baøi taäp toaùn
-Töï söûa baøi taäp

- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi


4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . Laøm baøi taäp
coøn thieáu.
- Chuaån bò baøi cho ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 69 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :1-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
-Baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc
-Pheùp coäng moät soá vôùi 0
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ : H1 : H2:
H3 :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 5 + 0 = 0 2 1
3 + 2 …. 2 + 3
2 + 3 = 4 3 4
2 + 1 .. 3 + 0
1 + 2 =
2 + 1 + 2 =
+ Hoïc sinh nhaän xeùt söûa baøi . Giaùo vieân boå sung, söûa baøi .
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ
+ Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp
coäng töø 0→5
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi
hoïc.Cuûng coá baûng coäng vaø tính
giao hoaùn trong pheùp coäng
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi
-Hoûi: Ñoïc baûng coäng phaïm vi 3
-Hoïc sinh neâu laïi ñaàu baøi
-1 em
-1 em
-1 em
-… baèng chính soá ñoù.
& 70 &
+ + +
Baûng coäng phaïm vi 4
Baûng coäng phaïm vi 5
-Moät soá coäng vôùi 0; 0 coäng vôùi 1
soá thì keát quaû theá naøo? Cho Ví
duï.
-Neáu ñoåi choã caùc soá trong pheùp
coäng thì keát quaû theá naøo?

Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt :Laøm ñöôïc tính coäng trong phaïm
vi caùc soá ñaõ hoïc
-Cho hoïc sinh môû Saùch GK
-Höôùng daãn laàn löôït töøng baøi
taäp.
o Baøi 1 :Tính (theo coät doïc)
-Giaùo vieân chuù yù hoïc sinh vieát
thaúng coät.
o Baøi 2 :Tính
- Cho hoïc sinh neâu laïi caùch tính
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
o Baøi 3 : Vieát <,>,= vaøo choã
troáng
-Cho hoïc sinh ñoïc thaàm baøi
taäp,neâu caùch laøm roài töï laøm vaø
chöõa baøi taäp.
-ÔÛ baøi 1 + 2… 2 + 1 , 1 + 4 … 4 + 1
yeâu caàu hoïc sinh khoâng caàn tính
keát quaû cuûa 2 + 1 , 4 + 1 maø ghi
ngay daáu = vaøo giöõa 2 pheùp tính.
Vì trong pheùp coäng neáu ta ñoåi choã
caùc soá thì keát quaû khoâng ñoåi.
o Baøi 4: Vieát pheùp tính thích
hôïp
-Cho hoïc sinh xem tranh neâu baøi
toaùn roài ghi pheùp tính phuø hôïp
vaøo oâ döôùi tranh.
-Vd: 5 + 0 =5 0 + 5 =5
-… khoâng thay ñoåi.
-Hoïc sinh môû saùch

-Hoïc sinh neâu caùch laøm
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
- Laáy 2 soá ñaàu coäng laïi ñöôïc
keát quaû bao nhieâu coäng tieáp
vôùi soá coøn laïi.
-Hoïc sinh laøm maãu 1 baøi : 2 + 1
=3 laáy
3 + 2 =5. Ghi 5 vaøo choã chaám.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi , söûa baøi
-Hoïc sinh neâu baøi 4 a) Coù 2 con
ngöïa theâm 1 con ngöïa nöõa.Hoûi
coù taát caû maáy con ngöïa?
2 + 1 =3
4 b)Coù 1 con
ngoãng theâm 4 con ngoãng.Hoûi
coù taát caû maáy con ngoãng
1 + 4 =5
- Hoïc sinh ghi caû 2 pheùp tính
leân baûng con


4.Cuûng coá daën doø :
-Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën hoïc sinh veà nhaø tieáp tuïc laøm caùc baøi taäp
coøn laïi.
-Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau: Pheùp tröø trong phaïm vi 3
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
& 71 &
-
Teân baøi daïy : Kieåm tra ñònh kì giöõa
hoïc kì I
Ngaøy daïy : 2-11-2006
& 72 &
& 73 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 3
Ngaøy Daïy :3-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan
heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 3
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1
+ Tranh nhö SGK phoùng to
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân nhaän xeùt vôû baøi taäp toaùn, Neâu nhöõng sai chung
trong caùc baøi taäp tieát tröôùc
+ Goïi hoïc sinh leân baûng söûa baøi 3 : (Hoïc sinh sai nhieàu )
+ Nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp tính so saùnh “ tìm keát quaû cuûa 2
pheùp tính sau ñoù laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc so saùnh vôùi nhau töø
traùi qua phaûi “
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp
tröø trong phaïm vi 3
Mt :Giôùi thieäu Khaùi nieäm ban ñaàu
veà pheùp tröø, quan heä giöõa coäng
tröø
-Höôùng daãn hoïc sinh xem tranh –
Töï neâu baøi toaùn
-Giaùo vieân hoûi :

- 2 con ong bôùt 1 con ong coøn
maáy con ong ?
- Vaäy 2 bôùt 1 coøn maáy ?
-Giaùo vieân : hai bôùt 1 coøn 1. Ta
vieát nhö sau.
-Giaùo vieân vieát : 2 – 1 =1 ( hai tröø
1 baèng 1 )
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt
tranh tieáp theo ñeå hình thaønh
pheùp tính 3 - 1 = 2 , 3 - 2 =1
Töông töï nhö treân
-Giuùp hoïc sinh nhaän bieát böôùc
ñaàu veà moái quan heä giöõa pheùp
coäng vaø pheùp tröø .
-Treo hình sô ñoà leân cho hoïc sinh
nhaän xeùt vaø neâu leân ñöôïc.
-Giaùo vieân höôùng daãn : 2 + 1 =
3 neáu laáy 3 – 1 ta seõ ñöôïc 2 , Neáu
3 tröø 2 ta seõ ñöôïc 1 .Pheùp tröø laø
-“Luùc ñaàu coù 2 con ong ñaäu
treân boâng hoa sau ñoù 1 con ong
bay ñi.Hoûi coøn laïi maáy con
ong ? “
-Coøn 1 con ong
- 2 bôùt 1 coøn 1
-Goïi hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi 2
– 1 = 1
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 3 – 1
= 2
3 – 2
= 1
-Coù 2 chaám troøn theâm 1 chaám
troøn laø 3 chaám troøn : 2 + 1 =
3 . Coù 1 chaám troøn theâm 2
chaám troøn laø 3 chaám troøn 1
+ 2 = 3. Coù 3 chaám troøn bôùt 1
chaám troøn coøn 2 chaám troøn :
3 - 1 = 2 . Coù 3 chaám troøn
bôùt 2 chaám troøn coøn 1 chaám
troøn : 3 – 2 = 1
& 74 &
pheùp tính ngöôïc laïi vôùi pheùp tính
coäng
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh .
Mt : Hoïc sinh bieát laøm tính tröø
trong phaïm vi 3 .
-Cho hoïc sinh môû SGK – Höôùng
daãn phaàn baøi hoïc
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính
-Hoïc sinh neâu caùch tính vaø töï
laøm baøi
-Goïi 1 em chöõa baøi chung
o Baøi 2 : Tính ( theo coät doïc )
-Cho hoïc sinh laøm vaøo baûng con
-Giaùo vieân söûa baøi chung caû lôùp
o Baøi 3 : Vieát pheùp tính thích
hôïp
-Cho hoïc sinh quan saùt vaø neâu
baøi toaùn
-Khuyeán khích hoïc sinh ñaët baøi
toaùn coù lôøi vaên goïn gaøng, maïch
laïc vaø ghi pheùp tính phuø hôïp vôùi
tình huoáng cuûa baøi toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt , söûa baøi
-hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi
taäp
D1 : 2 D2: 3 D3 : 3
1 2 1
-Luùc ñaàu coù 3 con chim ñaäu
treân caønh. Sau ñoù bay ñi heát 2
con. Hoûi treân caønh coøn laïi
maáy con chim ?
3 - 2 = 1
-1 Hoïc sinh leân baûng vieát pheùp
tính

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp .
- Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 75 &
Tuaàn 10
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :7-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm
vi 3
- Cuûng coá veà moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø
pheùp tröø
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tröø
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn 1 .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 3 – 1 = HS2: HS3:
2 + 1 =
3 – 2 =
3 – 1 =
2 – 1 =
3 – 2 =
+ Hoïc sinh nhaän xeùt , söûa baøi treân baûng. Giaùo vieân nhaän xeùt
choát quan heä coäng tröø
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá caùch laøm
tính tröø trong phaïm vi 3
Mt :Hoïc sinh bieát teân baøi hoïc
.Cuûng coá baûng tröø
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø
phaïm vi 3
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi
ñaàu baøi .
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Cuûng coá quan heä coäng tröø
.Taäp bieåu thò tình huoáng trong
tranh baèng 1 pheùp tính tröø
-Cho hoïc sinh môû SGK laàn löôït giaûi
caùc baøi taäp
o Baøi 1 : Tính
-Em haõy nhaän xeùt caùc pheùp tính
ôû coät thöù 2 vaø thöù 3
-2 em
-3 hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi
hoïc
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Hoïc sinh laøm baøi
-Neâu nhaän xeùt
1 + 1 = 2 1 + 2 = 3
2 – 1 = 1 3 – 1 = 2
3 – 2 = 1
3 – 1 – 1 =
2 + 1 + 1 = - Laáy 2 soá ñaàu
coäng( hoaëc tröø ) nhau. Ñöôïc
bao nhieâu em coäng ( hoaëc tröø )
soá thöù 3
& 76 &
3 2 3
2 1 1
-Keát luaän moái quan heä coäng tröø
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt coät tính
thöù 4
-Neâu laïi caùch laøm
-Löu yù bieåu thöùc coù 2 daáu pheùp
tính khaùc nhau ( 3- 1 +1) Khi laøm
tính phaûi caån thaän ñeå khoâng bò
nhaàm laãn
o Baøi 2 , 3 : vieát soá vaøo oâ
troáng
-Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï
laøm baøi
o Baøi 4 : Vieát daáu + hay daáu –
vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân höôùng daãn caùch laøm
döïa treân coâng thöùc coäng tröø maø
em ñaõ hoïc ñeå ñieàn daáu ñuùng
-Giaùo vieân laøm maãu 1 pheùp tính
-Söûa baøi taäp treân baûng lôùp
o Baøi 5 : Vieát pheùp tính thích
hôïp
-giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan
saùt tranh vaø neâu baøi toaùn, roài
vieát pheùp tính ñuùng vaøo oâ döôùi
tranh
-Cho hoïc sinh neâu caùch giaûi, baøi
giaûi vaø hoïc sinh döôùi lôùp nhaän
xeùt boå sung
-Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi
-Hoïc sinh leân baûng laøm baøi
-Hoïc sinh nhaän xeùt, boå sung
-Hoïc sinh neâu : Nam coù 2 quaû
boùng cho Lan 1 quaû boùng. Hoûi
Nam coøn maáy quaû boùng ?
2 – 1 = 1
-Baøi 5b ) Luùc ñaàu coù 3 con
eách treân laù sen.Sau ñoù 2 con
eách nhaûy xuoáng ao. Hoûi coøn
laïi maáy con eách ?
3 – 2 = 1
-Cho hoïc sinh gaén pheùp tính
giaûi leân bìa caøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi. Laøm caùc baøi toaùn coøn thieáu
- Chuaån bò xem tröôùc caùc baøi taäp hoâm sau .
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 77 &
& 78 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 4
Ngaøy Daïy :8-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø
vaø moái quan heä giöõa pheùp tröø vaø pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 4
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 4
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh aûnh gioáng SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc tröø trong phaïm vi 3
+ Hoïc sinh laøm baûng con : HS1: 1+1+1 = HS2: 3… 1 = 2
HS3: 4…2 + 2
+ Moãi daõy 2 baøi 3 –1 - 1 = 3….1= 4
2…3 - 1
+ Hoïc sinh nhaän xeùt baøi 3 baïn laøm treân baûng neâu laïi caùch laøm
tính
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
trong phaïm vi 4
Mt :Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng
tröø trong phaïm vi 4
-Giaùo vieân treo tranh cho hoïc sinh
neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø
hôïp
-Giaùo vieân hoûi : 4 quaû bôùt 1 quaû
coøn maáy quaû ?
-Vaäy 4 – 1 = ?
-Giaùo vieân ghi baûng : 4 – 1 = 3
-Tranh 2 : Coù 4 con chim bay ñi 2 con
chim. Hoûi coøn laïi maáy con chim ?
-Em haõy neâu pheùp tính phuø hôïp ?
-Giaùo vieân ghi baûng : 4 – 2 = 2
-Tranh 3 : Hoïc sinh töï neâu baøi toaùn
vaø neâu pheùp tính
-Giaùo vieân ghi pheùp tính leân baûng :
4 – 3 = 1
-Cho hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc
baèng phöông phaùp xoaù daàn

-Hoïc sinh quan saùt neâu baøi
toaùn
-Treân caønh coù 4 quaû cam, 1
quaû rôi xuoáng ñaát. Hoûi treân
caønh coøn laïi maáy quaû ?
…. 3 quaû .
- 4 – 1 = 3 Hoïc sinh laàn löôït laëp
laïi
- 4 – 2 = 2(Hoïc sinh laàn löôït laëp
laïi )
-Haûi coù 4 quaû boùng, coù 3
quaû boùng bay ñi.Hoûi Haûi coøn
maáy quaû boùng ?
- 4 – 3 = 1
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi
& 79 &
Hoaït ñoäng 2 : Thaønh laäp coâng
thöùc pheùp tröø 4
Mt : Cuûng coá quan heä coäng tröø .
-Treo tranh chaám troøn, yeâu caàu
hoïc sinh neâu baøi toaùn baèng nhieàu
caùch ñeå hình thaønh 4 pheùp tính
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
hieåu vôùi 3 soá coù theå laäp ñöôïc 2
pheùp tính coäng vaø 2 pheùp tính tröø
-Keát luaän : pheùp tính tröø laø pheùp
tính ngöôïc laïi vôùi pheùp tính coäng.
-Vôùi tranh 2 chaám troøn vôùi 2 chaám
troøn giaùo vieân cuõng tieán haønh nhö
treân
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt : vaän duïng coâng thöùc vöøa hoïc
ñeå laøm tính
-Cho hoïc sinh môû SGK laàn löôït giaûi
caùc baøi toaùn
o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch
laøm baøi
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp
tính ôû coät thöù 3 ñeå thaáy ñöôïc
moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø
pheùp tröø
o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû
theo coät doïc
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm roài
laøm baøi mieäng
-Chuù yù hoïc sinh caàn ghi soá thaúng
coät khi vaøo baøi vaøo vôû
o Baøi 3 : Vieát pheùp tính thích hôïp
.
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu
baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp
-Giaùo vieân nhaän xeùt hoïc sinh söûa
baøi .
-Hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø
pheùp tính
3 + 1 = 4 4 - 1 = 3
1+ 3 = 4 4 – 3 = 1

-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt
-Hoïc sinh laàn löôït neâu keát quaû
cuûa töøng pheùp tính
-Coù 4 baïn chôi nhaûy daây. 1
baïn nghæ chôi ñi veà nhaø .Hoûi
coøn laïi maáy baïn chôi nhaûy
daây ?
-Vieát pheùp tính : 4 – 1 = 3

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Goïi 3 em ñoïc baøi coâng thöùc tröø phaïm vi 4
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc
- Chuaån bò baøi hoâm sau .Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 80 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :9-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm
vi 3, 4
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính
thích hôïp(coäng hoaëc tröø )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng daïy toaùn - Boä thöïc haønh .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc tröø phaïm vi 4
+ 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 4 – 3 = HS2: HS3:
2 + 1 + 1 =
4 – 2 =
4 – 1 – 1 =
4 – 1 =
4 - 1 – 2 =
+ Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp tröø
trong phaïm vi 3,4
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi ,
ñaàu baøi hoïc :
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
.
-Cho hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø
trong phaïm vi 3 , phaïm vi 4
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát laøm tính coäng tröø
trong phaïm vi 3 , 4
-Cho hoïc sinh môû SGK .Giaùo vieân
höôùng daãn neâu yeâu caàu töøng baøi
vaø laàn löôït laøm baøi
o Baøi 1 : Tính vaø vieát keát quaû
theo coät doïc
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm vaø
töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp
-Löu yù hoïc sinh baøi 1b) laø baøi 3 ôû
SGK
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-4 em ñoïc ñt
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn phaàn 1a) vaø 1b)
( Baøi 3 / SGK)
-Hoïc sinh neâu caùch tính ôû baøi
3 SGK
- 1 hoïc sinh söûa baøi chung
-1 hoïc sinh neâu caùch laøm vaø
laøm maãu 1 baøi
& 81 &
4 4 4
2 3 1
o Baøi 2 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ
troáng
-Cho Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
taäp
-Giaùo vieân löu yù hoïc sinh tính caån
thaän, vieát chöõ soá nhoû nhaén, ñeïp.
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû BT
o Baøi 3 : Tính
-Neâu caùch laøm
-Hoïc sinh laøm vôû BT
o Baøi 4 : So saùnh pheùp tính
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø
caùch laøm baøi
-Cho hoïc sinh laøm baøi
o Baøi 5 : Quan saùt tranh neâu baøi
toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi
toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Tính keát quaû cuûa pheùp tính
ñaàu, laáy keát quaû vöøa tìm
ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá
coøn laïi
- Tính keát quaû cuûa pheùp tính,
so saùnh 2 keát quaû roài ñieàn
daáu thích hôïp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-5a) Döôùi ao coù 3 con vòt.
Theâm 1 con vòt nöõa. Hoûi döôùi
ao coù taát caû maáy con vòt ?
3 + 1 = 4
-5b) Döôùi ao coù 4 con vòt.Bôùt
ñi 1 con vòt.Hoûi coøn laïi maáy
con vòt ?
4 - 1 = 3
-Hoïc sinh töï söûa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng tröø vaø chuaån bò baøi môùi
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 82 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 5
Ngaøy Daïy :10-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø
vaø moái quan heä giöõa pheùp tröø vaø pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 5
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh nhö SGK
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 4 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 3 ,4
+ 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 3 + 1 = HS2: 2 + 1 =
HS3: 3 + 1 …3 - 1
4 –1 = 3 - 2 =
4 - 3 …1 + 1
4 - 3 = 3 - 1 =
4 – 1 … 2 + 1
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
trong phaïm vi 5
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc pheùp tröø
trong phaïm vi 5
-Giaùo vieân laàn löôït treo caùc böùc
tranh ñeå cho hoïc sinh töï neâu baøi
toaùn vaø pheùp tính
-Giaùo vieân ghi laàn löôït caùc pheùp
tính vaø cho hoïc sinh laëp laïi .
5 – 1 = 4
5 – 2 = 3
5 – 3 = 2
5 – 4 = 1
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc
-Cho hoïc thuoäc baèng phöông phaùp
xoaù daàn
-Giaùo vieân hoûi mieäng : 5 – 1 = ? ; 5
– 2 = ? ; 5 – 4 = ?
5 - ? = 3 ; 5 - ? = 1 …
-Coù 5 quaû böôûi. Haùi ñi 1 quaû
böôûi .Hoûi coøn maáy quaû
böôûi ?
5 – 1 = 4
-Coù 5 quaû böôûi. Haùi ñi 2 quaû
böôûi .Hoûi coøn maáy quaû
böôûi ?
5 – 2 = 3
-Coù 5 quaû böôûi. Haùi ñi 3 quaû
böôûi .Hoûi coøn maáy quaû
böôûi ?
5 – 3 = 2
- 5 em ñoïc laïi.
-Hoïc sinh ñoïc ñt nhieàu laàn
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
& 83 &
-Goïi 5 em ñoïc thuoäc coâng thöùc


Hoaït ñoäng 2 : Hình thaønh coâng
thöùc coäng vaø tröø 5
Mt : Cuûng coá moái quan heä giöõa
pheùp coäng vaø pheùp tröø .
-Treo tranh caùc chaám troøn, yeâu
caàu hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø caùc
pheùp tính
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt ñeå thaáy
moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø
pheùp tröø
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt : Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi
5
-Cho hoïc sinh môû SGK laàn löôït neâu
yeâu caàu, caùch laøm baøi vaø laøm
baøi .
o Baøi 1 : Tính
-Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï laøm
baøi chöõa baøi
o Baøi 2 : Tính .
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm .
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai
o Baøi 3 : Tính theo coät doïc
-Chuù yù vieát soá thaúng coät doïc .
o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi
toaùn vaø ghi pheùp tính
-Goïi hoïc sinh laøm baøi mieäng
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn 4 a)
-Vôùi baøi 4b) giaùo vieân gôïi yù cho
hoïc sinh coù theå neâu 4 baøi tính
khaùc nhau vaø 4 pheùp tính phuø hôïp
vôùi baøi tính ñaõ neâu
4 + 1 = 5 3 + 2 = 5
1 + 4 = 5 2 +3 = 5
5 – 1 = 4 5 – 2 = 3
5 – 4 = 1 5 – 3 = 2
- 2 soá beù coäng laïi ta ñöôïc 1 soá
lôùn. Neáu laáy soá lôùn tröø soá
beù naøy thì keát quaû laø soá beù
coøn laïi
-Pheùp tröø laø pheùp tính ngöôïc
laïi vôùi pheùp tính coäng
- Hoïc sinh laøm mieäng
-Hoïc sinh töï laøm baøi ( mieäng )
-Nhaän xeùt coät 2 , 3 ñeå Cuûng
coá quan heä giöõa coäng tröø
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo
vôû Btt
-4 a) Treân caây coù 5 quaû cam .
Haûi haùi 2 quaû . Hoûi treân caây
coøn maáy quaû ?
5 – 2 = 3
-4b) Lan veõ 5 böùc tranh. Lan ñaõ
toâ maøu 1 böùc tranh . Hoûi coøn
maáy böùc tranh chöa toâ maøu ?
5 – 1 = 4

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? 2 em ñoïc laïi pheùp tröø phaïm vi 5
- Nhaän xeùt tieát hoïc - Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
& 84 &
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN :11
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :14-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm
vi caùc soá ñaõ hoïc.
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính
thích hôïp.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh .Caùc böùc tranh baøi taäp 4/60
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 4 em ñoïc laïi pheùp tính tröø trong phaïm vi 5.
+ 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 5 – 2 = HS2: HS3:
5 - 2 - 1 =
5 – 4 = 5
- 2 - 2 =
5 – 3 = 5
- 1 - 3 =
+ Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá baûng tröø
trong phaïm vi töø 3→5 .
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung
baøi , ñaàu baøi hoïc :
-Ñoïc laïi pheùp tröø trong phaïm vi 5
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh laøm tính tröø vaø taäp
bieåu thò tình huoáng trong tranh
baèng pheùp tính phuø hôïp
-Cho hoïc sinh môû SGK .Giaùo vieân
höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc
baøi taäp.
o Baøi 1 : Tính theo coät doïc
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi
taäp toaùn.

o Baøi 2: Tính
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-5 em ñoïc - ñt 1 laàn
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh töï neâu caùch laøm
baøi roài laøm baøi vaø chöõa
baøi .
-Tính keát quaû pheùp tính thöù
nhaát,laáy keát quaû coäng (hay
& 85 &
5 5 5
2 3 1
-Neâu yeâu caàu baøi tính
-Neâu caùch laøm
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi

o Baøi 3 : So saùnh pheùp tính
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo baûng
con.
-Giaùo vieân söûa baøi treân baûng
o Baøi 4 : Coù 2 baøi taäp 4a, 4b
-Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø ghi
pheùp tính phuø hôïp.
-Cho hoïc sinh giaûi mieäng.
o Baøi 5 : Vieát soá thích hôïp vaøo
choã chaám
-Giaùo vieân ghi pheùp tính
5 – 1 = 4 + …
-Muoán thöïc hieän baøi toaùn naøy em
phaûi laøm nhö theá naøo ?
-Giaùo vieân goïi vaøi em ñoïc laïi
pheùp tính.
tröø) vôùi soá coøn laïi
-Vd: 5 tröø 2 baèng 3 .Laáy 3 tröø 1
baèng 2
5 – 2 – 1 = 2
- Tìm keát quaû cuûa pheùp tính ,
laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc so
saùnh vôùi soá ñaõ cho
-Moãi daõy baøn laøm 2 pheùp tính

-4a)Coù 5 con chim.Bay ñi heát 2
con chim.Hoûi coøn laïi maáy con
chim?
5 – 2 = 3
-4b)Treân beán xe coù 5 chieác oâ
toâ.1 oâ toâ rôøi khoûi beán.Hoûi
beán xe coøn maáy oâ toâ?
5 – 1 = 4
-Tìm keát quaû cuûa pheùp tính 5 –
1 = 4.
4 coäng vôùi 0 baèng 4.Töø ñoù
ñieàn soá 0 vaøo choã
chaám.
- 4 em 5 – 1 = 4 +0

4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? ñoïc laïi baûng tröø phaïm vi 5.
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi ,hoïc thuoäc baûng coäng tröø phaïm vi 5
-Chuaån bò baøi hoâm sau
- Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 86 &
Teân Baøi Daïy : SOÁ 0
TRONG PHEÙP TRÖØ
Ngaøy Daïy :15-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Böôùc ñaàu naém ñöôïc 0 laø keát quaû cuûa pheùp tính
tröø coù 2 soá baèng nhau, moät soá tröø ñi 0 cho keát quaû laø chính soá ñoù,
vaø bieát thöïc haønh tính trong caùc tröôøng hôïp naøy
- Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính
tröø thích hôïp .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh nhö SGK / 61 – Boä thöïc haønh toaùn
+ Tranh baøi taäp soá 3 / 61
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 5
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh ôû vôû Baøi taäp toaùn
+ Söûa baøi taäp 3 treân baûng lôùp. ( 3 hoïc sinh leân baûng )
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 0
trong pheùp tröø.
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung
baøi ,ñaàu baøi daïy .
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi
ñaàu baøi leân baûng .
-Giôùi thieäu pheùp tröø : 1- 1 =0
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt hình
veõ vaø neâu baøi toaùn
-Gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu :
-Giaùo vieân vieát baûng : 1 – 1 = 0
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi
-Giôùi thieäu pheùp tröø : 3 – 3 = 0
-Tieán haønh töông töï nhö treân .
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính
1 – 1 = 0
3 – 3 = 0
-Giôùi thieäu pheùp tröø ” Moät soá
tröø ñi 0 “
a) Giôùi thieäu pheùp tröø 4 – 0 = 4
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Trong chuoàng coù 1 con vòt , 1
con vòt chaïy ra khoûi chuoàng .
Hoûi trong chuoàng coøn maáy con
vòt ?
- 1 con vòt bôùt 1 con vòt coøn 0
con vòt
- 1 – 1 = 0
- 10 em - Ñt
-Hai soá gioáng nhau maø tröø
nhau thì keát quaû baèng 0
-Moät soá tröø ñi soá ñoù thì baèng
0
- Taát caû coù 4 hình vuoâng,
khoâng bôùt ñi hình naøo. Hoûi
& 87 &
-Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt
hình veõ vaø neâu vaán ñeà
-Giaùo vieân neâu : “ 0 bôùt hình naøo
laø bôùt 0 hình vuoâng “
-Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu
-Giaùo vieân ghi : 4 – 0 = 4 Goïi hoïc
sinh ñoïc laïi
-b)Giôùi thieäu pheùp tröø : 5 – 0 = 5
(Tieán haønh nhö treân )
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt : 4 - 0 =
4
5 - 0 = 5
-Giaùo vieân neâu theâm 1 soá baøi
tính : 2 – 0 = ?
3
– 0 = ?
1
– 0 = ?
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Bieát tính trong caùc tröôøng hôïp
tröø vôùi 0 .T5 bieåu thò tình huoáng
tranh = pheùp tính tröø
-Cho hoïc sinh môû SGK giaùo vieân
nhaéc laïi phaàn baøi hoïc – Cho hoïc
sinh laàn löôït laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính – hoïc sinh töï tính
vaø söûa baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt , söûa sai
o Baøi 2 : Cuûng coá quan heä
coäng tröø
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm
-Hoïc sinh laøm tính mieäng
o Baøi 3 : Ñieàn pheùp tính thích
hôïp vaøo oâ troáng
-Neâu yeâu caàu baøi
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu
baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp
-Löu yù hoïc sinh ñaët pheùp tính phaûi
phuø hôïp vôùi baøi toaùn neâu ra
-Cho hoïc sinh giaûi vaøo baûng con
coøn laïi maáy hình vuoâng ?
- 4 Hình vuoâng bôùt 0 hình vuoâng
coøn 4 hình vuoâng : 4- 0 = 4
-5 em ñoïc - ñt
-Soá naøo tröø ñi 0 thì baèng chính
soá ñoù
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh laøm tính mieäng
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi. Nhaän xeùt ñeå thaáy moái
quan heä giöõa pheùp coäng ,
tröø .
-Trong chuoàng coù 3 con ngöïa.
Coù 3 con ngöïa ra khoûi chuoàng.
Hoûi trong chuoàng coøn laïi maáy
con ngöïa?
- 3 – 3 = 0
- Trong beå coù 2 con caù . Ngöôøi
ta vôùt ra khoûi beå 2 con caù ,
Hoûi trong beå coøn laïi maáy con
caù ?
- 2 – 2 = 0

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ?2 soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát
quaû nhö theá naøo ?
- Moät soá tröø ñi 0 thì keát quaû nhö theá naøo ?
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi, laøm caùc baøi taäp ôû vôû BT
- Chuaån bò baøi hoâm sau .
& 88 &
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :16-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Pheùp tröø 2 soá baèng nhau, pheùp tröø 1 soá ñi 0
- Baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ
hoïc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh baøi taäp 5 / 62
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi hoïc sinh leân baûng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4
– 0 … 4 + 0
0 + 5 = 5 – 2 – 0 = 3 +
0 … 0 + 0
5 – 0 = 0 + 5 – 0 = 5 – 5
… 5 - 0
5 – 5 =
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp tröø 2
soá baèng nhau vaø pheùp tröø 1 soá ñi 0.
Mt :Hoïc sinh naém teân ñaàu baøi oân laïi
caùc khaùi nieäm
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
leân baûng
-Giaùo vieân ñaët caâu hoûi oân laïi 1 soá
khaùi nieäm
-Moät soá coäng hay tröø vôùi 0 thì cho
keát quaû nhö theá naøo ?
-2 soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát
quaû theá naøo ?
-Trong pheùp coäng neáu ta ñoåi choã
caùc soá thì keát quaû theá naøo ?
-Vôùi 3 soá 2, 5, 3 em laäp ñöôïc maáy
pheùp tính
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu
baøi
-Hoïc sinh suy nghó traû lôøi
- … keát quaû baèng chính soá
ñoù
- … keát quaû baèng 0
-… keát quaû khoâng ñoåi
- Hoïc sinh leân baûng : 3 + 2 =
5
2 + 3 = 5
5 - 2 = 3
5 - 3 = 2
& 89 &
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi taäp.Bieát bieåu
thò tình huoáng trong tranh baèng moät
pheùp tính
-Cho hoïc sinh môû SGK neâu yeâu caàu
cuûa baøi taäp
o Baøi 1 : Tính roài ghi keát quaû
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt : 2 – 0 = 1
+ 0 =
2 - 2 = 1
- 0 =
o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû theo
coät doïc
-Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät
o Baøi 3 : Tính : 2 – 1 – 1 =
4 – 2 – 2 =
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa baøi
o Baøi 4 : Dieàn daáu < , > , =
-Giaùo vieân söûa sai treân baûng lôùp
o Baøi 5 : Hoïc sinh quan saùt tranh
neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp
- Cho hoïc sinh neâu theo suy nghó caù
nhaân
- Giaùo vieân boå sung hoaøn thaønh baøi
toaùn
- Cho hoïc sinh giaûi treân baûng con
- Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Nhaän bieát coäng tröø vôùi 0 .
Soá 0 laø keát quaû cuûa pheùp
tröø coù 2 soá gioáng nhau
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh neâu : Tìm keát quaû
cuûa pheùp tính ñaàu laáy keát
quaû vöøa tìm ñöôïc coäng hay
tröø vôùi soá coøn laïi
-Hoïc sinh töï neâu caùch laøm
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Nam coù 4 quaû boùng, daây
ñöùt 4 quaû boùng bay maát .
Hoûi nam coøn maáy quaû
boùng ?
4 – 4 = 0
-5b) Coù 3 con vòt . Caû 3 con vòt
ñeàu chaïy ra khoûi chuoàng. Hoûi
trong chuoàng coøn laïi maáy con
vòt ?
3 - 3 = 0


4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi – Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp
toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau .
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 90 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :17-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Pheùp tröø , pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc
- Pheùp coäng 1 soá vôùi 0
- Pheùp tröø 1 soá tröø ñi 0 , pheùp tröø 2 soá baèng nhau
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh baøi taäp soá 4 / 63 - Boä thöïc haønh .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 3 + 0 = 1 -
1 … 1
3 – 0 = 5 - 2
… 4
3 – 3 = 6 … 5
+ 0
+ Hoïc sinh nhaän xeùt söûa baøi treân baûng .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Oân pheùp coäng tröø
trong phaïm vi 5
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc ñaàu baøi hoïc.
OÂn baûng coäng tröø phaïm vi 5
-Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc laïi
baûng coäng tröø trong phaïm vi 5 .
-Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi toaùn döôùi
caùc daïng ñaõ hoïc. Bieát bieåu thò tình
huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính
-Cho hoïc sinh môû SGK neâu yeâu caàu
töøng baøi taäp vaø töï laøm baøi
o Baøi 1 : Tính theo coät doïc
1a) –Cuûng coá veà baûng coäng, baûng
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc 10 em .
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Töï laøm baøi vaø söûa baøi
& 91 &
4 1 5 5
1 4 2 3
+ +
tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc
1b) – Cuûng coá veà coäng tröø vôùi 0 .
Tröø 2 soá baèng nhau.
o Baøi 2 : Tính .
-Cuûng coá tính chaát giao hoaùn trong
pheùp coäng
-Löu yù hoïc sinh vieát soá ñeàu, roõ
raøng
o Baøi 3 : So saùnh pheùp tính, vieát
< , > =
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Giaùo vieân söûa sai treân baûng lôùp
o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp
-Hoïc sinh quan saùt neâu baøi toaùn
vaø pheùp tính thích hôïp
-Cho hoïc sinh ghi pheùp tính treân
baûng con
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
- Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa
baøi
-Tính keát quaû cuûa pheùp tính
tröôùc. Sau ñoù laáy keát quaû so
vôùi soá ñaõ cho
-Chuù yù luoân so töø traùi qua
phaûi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
- 4a) Coù 3 con chim, theâm 2 con
chim . Hoûi coù taát caû maáy con
chim ?
3 + 2 = 5
- 4b) Coù 5 con chim. Bay ñi 2 con
chim. Hoûi coøn laïi maáy con
chim ?
5 - 2 = 3

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën hoïc sinh veà oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau.
- Hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø trong phaïm vi 5
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 92 &
TUAÀN:12
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :21-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh Cuûng coá veà :
- Pheùp coäng, pheùp tröø trong phaïm vi soá ñaõ hoïc
- Pheùp coäng, pheùp tröø vôùi soá 0
- Vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh baøi taäp 4a), 4b)
+ Boä Thöïc haønh .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Söûa baøi taäp 4, 5 / 47 vôû Baøi taäp toaùn
+ Baøi 4 : 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
+ Baøi 5 : 2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
+ Lôùp nhaän xeùt boå sung ñeå hoaøn chænh baøi
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá baûng coäng
tröø trong phaïm vi ñaõ hoïc.
Mt :Hoïc sinh naém ñaàu baøi . OÂn laïi
baûng coäng, tröø phaïm vi caùc soá
ñaõ hoïc
-Giaùo vieân goïi hoïc sinh laàn löôït
ñoïc.
-Baûng coäng tröø töø 2 ñeán 5
-giaùo vieân nhaän xeùt, ñoäng vieân
hoïc sinh coá gaéng hoïc thuoäc caùc
coâng thöùc coäng tröø
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh thöïc hieän caùc baøi taäp
tính toaùn thaønh thaïo . Bieát bieåu thò
tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp
tính phuø hôïp
-Cho hoïc sinh môû SGK

o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu .
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-10 em laàn löôït ñoïc caùc baûng
coäng tröø
-Neâu caùch laøm baøi
- Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
- Tính keát quaû 2 soá ñaàu.
-Laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc
coäng (hoaëc tröø ) vôùi soá coøn
laïi
-Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa baøi
& 93 &
o Baøi 2 : Tính bieåu thöùc .
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm .
-ví duï : 3 + 1 + 1 =
5 – 2 - 2 =
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
-Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu
o Baøi 3 : Ñieàn soá thích hôïp
-Ví duï : 3 + E = 5
5 - E = 4
-Giaùo vieân söûa baøi treân baûng lôùp
o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp
-Cho hoïc sinh quan saùt neâu baøi
toaùn vaø pheùp tính thích hôïp
-Giaùo vieân boå sung, söûa chöõa
-Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh yeáu.
-Hoïc sinh töï neâu caùch laøm :
Döïa treân coâng thöùc coäng tröø
ñaõ hoïc
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-4a)Coù 2 con vòt . Theâm 2 con
vòt .Hoûi coù taát caû maáy con
vòt ?
2 + 2 = 4
-4b) Coù 4 con höôu cao coå . Coù
1 con boû ñi . Hoûi coøn laïi maáy
con ?
4 - 1 = 3
-Hoïc sinh ghi pheùp tính leân
baûng con

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng tröø . Laøm baøi taäp vôû Baøi taäp
toaùn .
- Xem tröôùc baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 94 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 6
Ngaøy Daïy :22-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 6
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 6
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc moâ hình gioáng SGK( 6 tam giaùc, 6 hình vuoâng, 6 hình troøn )
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc baûng coäng tröø töø 2¬5
+Söûa baøi taäp 4, 5 / 48 vôû baøi taäp toaùn treân baûng lôùp
+Baøi 4 : 2 em Baøi 5 : 1 em
+Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng
trong pham vi 6
Mt :Hoïc sinh naém ñaàu baøi hoïc
.Thaønh laäp caùc pheùp coäng trong
phaïm vi 6 .
a)-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi
b)-Hình thaønh caùc pheùp tính
-Treo tranh cho hoïc sinh quan saùt vaø
neâu baøi toaùn
-Cho hoïc sinh ñeám soá hình tam giaùc
ôû caû 2 nhoùm roài neâu caâu traû lôøi
-Gôïi yù 5 vaø 1 laø 6
-Giaùo vieân vieát : 5 + 1 = 6 (baûng
lôùp )
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt 5 hình
tam giaùc vôùi 1 hình tam giaùc cuõng
gioáng nhö 1 hình tam giaùc vôùi 5 hình
tam giaùc ñoïc ñoù 5 coäng 1 cuõng
baèng 1 + 5
-Giaùo vieân Vieát : 1 + 5 = 6
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính
-Höôùng daãn hoïc sinh hình thaønh caùc
coâng thöùc :
4 + 2 = 6 , 2 + 4 = 6 , 3 + 3
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu
baøi .
-Nhoùm beân traùi coù 5 hình tam
giaùc. Nhoùm beân phaûi coù 1
hình tam giaùc. Hoûi coù taát caû
maáy hình tam giaùc ?
5 hình tam giaùc theâm 1 hình
tam giaùc laø 6 hình tam giaùc
-Hoïc sinh vieát soá 6 vaøo pheùp
tính beân traùi cuûa hình veõ
trong saùch gk
-hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 5 +
1 = 6
-Hoïc sinh töï vieát soá 6 vaøo
choã chaám
-10 em ñt
& 95 &
= 6 (tieán haønh töông töï nhö treân )
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc coâng thöùc
Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng coäng
phaïm vi 6
-Goïi hoïc sinh ñoïc baûng coäng
-Hoïc thuoäc theo phöông phaùp xoaù
daàn
-Giaùo vieân hoûi mieäng : 4 + 2 = ? ,
3 + ? = 6
5 + 1 = ? , ?
+ 5 = 6
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi
6
o Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc )
-Goïi 1 hoïc sinh chöõa baøi chung
o Baøi 2 : Tính .
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû
Baøi taäp toaùn .
-Goïi 1 em chöõa baøi chung
o Baøi 3 :
4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2
+2 =
3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 +3
+0 =
-Goïi töøng hoïc sinh neâu caùch laøm
vaø laøm baøi
o Baøi 4 : vieát pheùp tính thích hôïp
-Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu baøi
toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp
-Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung söûa
chöõa baøi toaùn cho hoaøn chænh
-10 em ñoïc
-Hoïc sinh ñoïc- ñt nhieàu laàn cho
ñeán khi thuoäc coâng thöùc
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh neâu caùch laøm
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt /
49
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu caùch laøm
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi
( mieäng )
-4a) Coù 4 con chim theâm 2 con
chim . Hoûi coù taát caû maáy con
chim ?
4 + 2 = 6
-4b)Coù 3 oâ toâ maøu traéng vaø
3 oâ toâ maøu xanh .Hoûi coù taát
caû bao nhieâu oâ toâ ?
3 + 3 = 6

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 6
- Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc baûng coäng hoaøn thaønh baøi taäp ôû vôû
Baøi taäp .
- Chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 96 &
-
-
-
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 6
Ngaøy Daïy :23-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp tröø
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 6
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 6
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1
+6 hình tam giaùc, 6 hình vuoâng, 6 hình troøn .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 em ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 6 .
+3 hoïc sinh leân baûng : 4 + 2 = 2 + 2
+ 1 =
2 + 4 = 2+ 3
+0 =
+Hoïc sinh nhaän xeùt söûa baøi treân baûng
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
trong phaïm vi 6.
Mt :Hoïc sinh naém ñaàu baøi hoïc
.Thaønh laäp baûng tröø .
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi leân baûng
-Treo hình 6 tam giaùc roài taùch ra 1
hình yeâu caàu hoïc sinh neâu baøi toaùn
-Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu “
6 bôùt 1 coøn 5 “
-Giaùo vieân vieát : 6 – 1 =5
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt hình veõ neâu ñöôïc :
6 – 5 = 1
-Giaùo vieân ghi baûng : 6 – 5 = 1
-Goïi ñoïc caû 2 coâng thöùc
+Höôùng daãn hoïc sinh thaønh laäp caùc
coâng thöùc
6 – 2 = 4 , 6 – 4 = 2 , 6- 3 = 3 (Tieán
haønh töông töï nhö treân )
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu
baøi : 3 em
-Coù taát caû 6 hình tam giaùc.
Bôùt 1 hình tam giaùc. Hoûi coøn
laïi maáy hình tam giaùc?
-Hoïc sinh vieát soá 5 vaøo choã
chaám
-Hoïc sinh ñoïc laïi : 6 - 1 = 5
-Neâu baøi toaùn vaø ghi ñöôïc : 6
– 5 = 1
-Hoïc sinh ñoïc laïi : 6 - 5 = 1
-10 em ñoïc
& 97 &
5 1

1 5
+ +
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc
Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng tröø
phaïm vi 6
-Goïi hoïc sinh ñoïc caù nhaân .
- Cho ñoïc ñt nhieàu laàn ñeán thuoäc
-Giaùo vieân xoaù daàn baûng tröø phaïm
vi 6
-Giaùo vieân hoûi mieäng
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 6
-Cho hoïc sinh môû SGK laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc )
-Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh vieát
soá thaúng coät
o Baøi 2 :
-Cuûng coá quan heä coäng ,tröø . 5 +1
= 6
6 – 1 = 5
6 – 5 = 1
o Baøi 3 : Bieåu thöùc
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm
-Cho hoïc sinh leân baûng söûa baøi
o Baøi 4 :
-Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu baøi
toaùn .
-Giaùo vieân boå sung ñeå baøi toaùn
ñöôïc hoaøn chænh.
-2 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp tính
phuø hôïp vôùi baøi toaùn
-10 em ñoïc baûng tröø
-Hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn ñeán
thuoäc
-Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh neâu caùch laøm
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi ( mieäng )
laàn löôït moãi em 1 coät
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Töï laøm baøi vaø söûa baøi
-4a) Döôùi ao coù 6 con vòt. 1 con
vòt leân bôø . Hoûi döôùi ao coøn
laïi maáy con vòt ?
6 - 1 = 5
-4b) Treân caønh coù 6 con chim.
2 con bay ñi . Hoûi treân caønh
coøn laïi maáy con chim ?
6 - 2 = 4

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø phaïm vi 6
- Nhaän xeùt tieát hoïc- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc baûng coäng tröø 6 – Laøm baøi taäp ôû vôû
Baøi taäp .
- Chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
& 98 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :24-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà pheùp tính coäng , tröø trong phaïm vi 6 .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn .Tranh baøi taäp 5/67
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 em ñoïc baûng tröø phaïm vi 6
+ 3 hoïc sinh leân baûng : 6 – 2 =
6 - 2 - 2 =
6 – 3 = 6
- 3 - 2 =
6 – 4 =
+ Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baøi treân baûng con theo boá trí cuûa giaùo
vieân.
+ Nhaän xeùt söûa baøi .
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp
coäng tröø trong phaïm vi 6.
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc
oân laïi baûng coäng tröø .
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi leân baûng
-Goïi ñoïc caù nhaân .
• Baûng coäng phaïm vi 6
• Baûng tröø phaïm vi 6
• Baûng coäng tröø phaïm vi 6
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
hoïc sinh hoïc thuoäc baøi
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh.
Mt : Cuûng coá laøm toaùn coäng tröø
phaïm vi 6
-Höôùng daãn SGK
o Baøi 1 : Tính ( coät doïc )
-Giaùo vieân nhaéc nhôû caùc em vieát
soá thaúng coät

o Baøi 2: (Bieåu thöùc ).
-Em haõy neâu caùch laøm
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu
baøi
-Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng
- 4 hoïc sinh
-4 hoïc sinh
-2 hoïc sinh
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø töï
laøm baøi
-Tính keát quaû cuûa pheùp tính
ñaàu. Laáy keát quaû vöøa tìm
ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá coøn
laïi.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Bt
& 99 &
6 6 6
1 5 3
-Höôùng daãn söûa chung
o Baøi 3 : Ñieàn daáu < , > , =
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp
o Baøi 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo
choã chaám
-Höôùng daãn hoïc sinh döïa treân cô
sôû baûng coäng tröø ñeå tìm soá thích
hôïp ñieàn vaøo choã troáng
-giaùo vieân nhaän xeùt höôùng daãn
theâm
o Baøi 5 : Quan saùt tranh neâu
baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø
hôïp
-Höôùng daãn hoïc sinh neâu nhieàu
baøi toaùn vaø pheùp tính khaùc nhau
-Giaùo vieân chuù yù söûa nhöõng töø
hoïc sinh duøng chöa chính xaùc ñeå
giuùp hoïc sinh ñaët baøi toaùn ñuùng
Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi
Mt : Reøn hoïc sinh tính nhanh nhaïy
trong toaùn hoïc
-Giaùo vieân treo baûng phuï coù ghi
saün caùc pheùp tính lieân tuïc.Hoïc
sinh moãi ñoäi cöû 5 em laàn löôït ghi
soá vaøo oâ troáng .Toå naøo ghi
nhanh ñuùng laø toå ñoù thaéng.
+3 -2 +1 -0
+1
+ 4 - 3 + 2 - 0
+ 1
-1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh laøm baøi treân baûng
con
-3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh quan saùt tranh, neâu
baøi toaùn vaø pheùp tính thích
hôïp
• Coù 4 con vòt, coù theâm 2
con vòt. Hoûi coù taát caû
maáy con vòt ?
4 + 2 = 6
• Coù 6 con vòt,Chaïy ñi heát 2
con vòt.Hoûi coøn laïi maáy
con vòt ?
6 - 2 = 4
• Coù 6 con vòt, 4 con vòt
ñöùng laïi. Hoûi coù maáy
con vòt chaïy ñi ?
6 – 4 = 2
-Moãi toå cöû 5 ñaïi dieän ñeå tham
gia chôi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tuyeân döông ñoäi nhanh
- Cho hoïc sinh ñoïc ñt baûng coäng tröø phaïm vi 6
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø . Hoaøn thaønh vôû
Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau
& 100 &
3
2
5. Ruùt kinh nghieäm :
-
-
-
TUAÀN:13
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 7
Ngaøy Daïy :28-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp coäng
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 7
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 7
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc tranh gioáng SGK
+ Boä thöïc haønh toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Söûa baøi taäp 4/ 51, 5 / 51 vôû baøi taäp toaùn .
+Giaùo vieân treo tranh. Yeâu caàu Hoïc sinh neâu baøi toaùn
+2 em leân baûng giaûi ñaët pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi toaùn. Nhaän
xeùt, söûa sai cho hoïc sinh .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp
coäng trong phaïm vi 7.
Mt : Thaønh laäp baûng coäng trong
phaïm vi 7 .
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh vaø
neâu baøi toaùn
- Saùu coäng moät baèng maáy ?
-Giaùo vieân ghi pheùp tính : 6 + 1
= 7
-Giaùo vieân hoûi : Moät coäng saùu
baèng maáy ?
-Giaùo vieân ghi : 1 + 6 = 7 Goïi
hoïc sinh ñoïc laïi
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt : 6 + 1 =
7
- 1 + 6 = 7
-Hoûi : Trong pheùp coäng neáu ñoåi
vò trí caùc soá thì keát quaû nhö theá
-Coù 6 hình tam giaùc. Theâm 1
hình tam giaùc. Hoûi coù taát caû
maáy hình tam giaùc ?
6 + 1 = 7
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi pheùp
tính . Töï ñieàn soá 7 vaøo pheùp
tính trong SGK
1 + 6 = 7
-Hoïc sinh ñoïc pheùp tính : 1 + 6 =
7 vaø töï ñieàn soá 7 vaøo choã
troáng ôû pheùp tính 1 + 6 =
-Gioáng ñeàu laø pheùp coäng,
ñeàu coù keát quaû laø 7, ñeàu coù
caùc soá 6 , 1 , 7 gioáng nhau.
Khaùc nhau soá 6 vaø soá 1 ñoåi
vò trí
- khoâng ñoåi
-Hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính
& 101 &
naøo ?
+ Daïy caùc pheùp tính : 5 + 2 =
7 , 2 + 5 = 7
4 + 3 = 7
, 3 + 4 = 7
-Tieán haønh nhö treân
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc baûng
coäng .
Mt : Hoïc sinh thuoäc ñöôïc coâng
thöùc coäng taïi lôùp .
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc
thuoäc theo phöông phaùp xoaù daàn
-Hoûi mieäng : 5 + 2 = ? , 3 + 4 = ? ,
6 + ? = 7
1 + ? = 7 , 2 + ? = 7 ,
7 = 5 + ? , 7 = ? + ?
-Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc
baûng coäng
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng
trong phaïm vi 7
-Cho hoïc sinh môû SGK. Höôùng
daãn laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính theo coät doïc
-Giaùo vieân löu yù vieát soá thaúng
coät
o Baøi 2 : Tính : 7 + 0 = 1 +
6 = 3 + 4 =
0 + 7 = 6 +
1 = 4 + 3 =

-Khi chöõa baøi giaùo vieân caàn cho
hoïc sinh nhaän xeùt töøng caëp tính
ñeå cuûng coá tính giao hoaùn trong
pheùp coäng
o Baøi 3 : Höôùng daãn hoïc sinh
neâu caùch laøm
-Tính : 5+1 +1 = ?
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø
chöõa baøi
o Baøi 4 : Neâu baøi toaùn vaø
vieát pheùp tính phuø hôïp
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu baøi
toaùn. Giaùo vieân chænh söûa töø,
caâu cho hoaøn chænh.
-Cho hoïc sinh töï ñaët ñöôïc nhieàu
baøi toaùn khaùc nhau nhöng pheùp
tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn
-Hoïc sinh ñoïc ñt 6 laàn
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
- 5 em
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø
caùch laøm baøi
-Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Neâu yeâu caàu, caùch laøm baøi
roài töï laøm baøi vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh neâu : 5 + 1 = 6 , laáy 6
coäng 1 baèng 7 .
-Vieát 7 sau daáu =
-4a) Coù 6 con böôùm theâm 1 con
böôùm. Hoûi coù taát caû maáy
con böôùm ?
6 + 1 = 7
-4b) Coù 4 con chim. 3 con chim
bay ñeán nöõa. Hoûi coù taát caû
maáy con chim ?
4 + 3 = 7
-2 em leân baûng
-Caû lôùp laøm baûng con
& 102 &
neâu ra
-Goïi hoïc sinh leân baûng ghi pheùp
tính döôùi tranh.Lôùp duøng baûng
con
-Giaùo vieân uoán naén, söûa sai cho
hoïc sinh
4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 7 ( 5 em )
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi vaø laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp .
- Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 7
Ngaøy Daïy :29-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp tröø
- Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 7
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc tranh maãu vaät nhö SGK ( 7 hình tam giaùc, 7 hình vuoâng, 7 hình
troøn)
+ Boä thöïc haønh
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Söûa baøi taäp 4a, b / 52 vôû Baøi taäp toaùn .
+Hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp
+2 em leân baûng ghi pheùp tính .
+ Giaùo vieân nhaän xeùt söûa baøi chung.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp
tröø trong phaïm vi 7.
Mt : Thaønh laäp baûng tröø trong
phaïm vi 7 .
-Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu
baøi toaùn
-Goïi hoïc sinh laëp laïi
-Giaùo vieân noùi : baûy bôùt moät
coøn saùu
-Giaùo vieân ghi : 7 - 1 = 6
-Cho hoïc sinh vieát keát quaû vaøo
pheùp tính trong SGK
-Höôùng daãn hoïc sinh töï tìm keát
-Coù 7 hình tam giaùc. Bôùt 1 hình
tam giaùc. Hoûi coøn laïi maáy
hình tam giaùc ?
” 7 hình tam giaùc bôùt 1 hình tam
giaùc coøn 6 hình tam giaùc “
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi .
-Hoïc sinh ñoïc laïi pheùp tính

-Hoïc sinh ghi soá 1 vaøo choã
chaám
- 10 em ñoïc : 7 – 6 = 1 , 7 – 1 = 6
& 103 &
quaû cuûa : 7 – 6 = 1
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính
+ Höôùng daãn hoïc sinh hoïc
pheùp tröø :
7 – 5 = 2 ; 7 – 2 = 5 ; 7 – 3
= 4 ; 7 – 4 = 3
-Tieán haønh töông töï nhö treân
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng
thöùc .
Mt : Hoïc sinh thuoäc baûng tröø
phaïm vi 7 .
-Goïi hoïc sinh ñoïc baûng tröø
-Cho hoïc sinh hoïc thuoäc. Giaùo
vieân xoaù daàn ñeå hoïc sinh thuoäc
taïi lôùp
-Goïi hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc
baûng tröø
-Hoûi mieäng : 7 – 3 = ? ; 7 – 6 = ?
7 – 5 = ? ; 7 - ? = 2 ; 7
- ? = 4
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính tröø
trong phaïm vi 7
-Cho hoïc sinh môû SGK. Höôùng daãn
laøm baøi taäp (mieäng )
o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh
vaän duïng baûng tröø vöøa hoïc,
thöïc hieän caùc pheùp tính tröø trong
baøi
o Baøi 2 : Tính nhaåm

-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
o Baøi 3 : Tính
-Höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm
baøi
-Söûa baøi treân baûng lôùp
o Baøi 4 : Quan saùt tranh roài
neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính
thích hôïp.
-Cho hoïc sinh neâu nhieàu caùch
khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi
phuø hôïp vôùi baøi toaùn ñaõ neâu
- 3 em ñoïc
-Hoïc sinh ñoïc ñt nhieàu laàn
-5 em ñoïc
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh môû SGK
-Laàn löôït töøng em tính mieäng
neâu keát quaû caùc baøi tính
-Hoïc sinh laøm baøi taäp 2 , 3 / 53
vôû Btt
-Cho hoïc sinh töï söûa baøi
-Hoïc sinh neâu ñöôïc caùch laøm
baøi
- 7 – 3 – 2 = laáy 7 – 3 = 4
Laáy 4 – 2 = 2
-Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt
-4a) Treân ñóa coù 7 quaû cam.
Haûi laáy ñi 2 quaû . Hoûi treân
ñóa coøn laïi maáy quaû cam ?
7 – 2 = 5
-4b) Haûi coù 7 caùi bong boùng,
bò ñöùt daây bay ñi 3 bong boùng.
Hoûi coøn laïi bao nhieâu quaû
boùng ?
7 – 3 = 4
& 104 &
-Cho 2 em leân baûng ghi 2 pheùp tính
-Giaùo vieân söûa baøi chung treân
baûng lôùp

4.Cuûng coá daën doø :
- Goïi 3 em ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 7
- Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng.
-Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø phaïm vi 7 . Laøm baøi taäp ôû vôû
Baøi taäp
- Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :30-11-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà caùc pheùp tính coäng , tröø trong phaïm vi 7 .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh baøi taäp 5/ 71 SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 leân baûng :
7 –5 = 7
- 5 - 2 =
7 –2 = 7
- 3 - 2 =

+Nhaän xeùt söûa sai chung
+Nhaän xeùt baøi cuõ. Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng
tröø trong phaïm vi 7.
Mt :Hoïc sinh nhôù laïi baûng coäng tröø
trong phaïm vi 7 .
-Goïi hoïc sinh ñoïc baûng coäng tröø
phaïm vi 7
-Giaùo vieân nhaän xeùt – Ghi ñ ?
-Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu baøi .
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
-4 em ñoïc
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh môû SGK
& 105 &
7 7
0 7
Mt : Cuûng coá veà caùc pheùp tính
coäng tröø phaïm vi 7 .
-Cho hoïc sinh môû SGK , laàn löôït cho
caùc em laøm toaùn
o Baøi 1 : Tính ( coät doïc )
-Giaùo vieân chuù yù höôùng daãn hoïc
sinh vieát thaúng coät
o Baøi 2: Tính nhaåm
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc coät tính
ñeå nhaän ra quan heä coäng tröø vaø
tính giao hoaùn trong pheùp coäng
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn / 54
-Söûa baøi treân baûng lôùp
o Baøi 3 : Ñieàn daáu soá coøn
thieáu vaøo choã chaám
-Cho hoïc sinh döïa treân cô sôû baûng +
- ñeå ñieàn soá ñuùng vaøo oâ troáng
-Cho hoïc sinh söûa baøi chung
o Baøi 4 : Ñieàn daáu < > = vaøo
choã troáng
- Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän
theo 2 böôùc
-Böôùc 1 : Tính keát quaû cuûa pheùp
tính tröôùc
-Böôùc 2 : So saùnh keát quaû vöøa tìm
vôùi soá ñaõ cho roài ñieàn daáu < > =
thích hôïp
o Baøi 5 : Treo tranh
-Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh
neâu baøi toaùn
-Hoïc sinh töï ñaët ñeà vaø ghi pheùp
tính phuø hôïp
-2 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi
Troø chôi :
-Hoïc sinh thi ñua duøng 6 taám bìa
nhoû, treân ñoù ghi soá : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,
5 ñaët caùc hình troøn trong hình veõ
beân
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø
caùch laøm baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi ( laøm baøi taäp 1 / 54 vôû
Btt )
6 + 1 = 5 + 2 = 4 +
3 =
1 + 6 = 2 + 5 = 3 + 4
=
7 – 1 = 7 – 2 = 7 – 3
=
7 – 6 = 7 – 5 = 7 – 4
=

-Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi
(laøm vaøo vôû Btt )
-Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi
+ -Coù 3 baïn theâm 4 baïn laø
maáy baïn ?
3 + 4 = 7
+ - Coù 4 baïn coù theâm 3
baïn nöõa . Hoûi coù taát caû
maáy baïn ?
4 + 3 = 7
-Hoïc sinh cöû ñaïi ñieän leân tham
gia troø chôi
& 106 &
Sao cho khi coäng 3 soá treân moãi
caïnh ñeàu ñöôïc keát quaû laø 6 .( caù
nhaân hoaëc nhoùm )
-Hoïc sinh naøo laøm xong tröôùc seõ
ñöôïc thöôûng

4.Cuûng coá daën doø :
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng vaø tröø phaïm vi 7
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi, hoïc thuoäc caùc coâng thöùc .
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 8
Ngaøy Daïy :1-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 8
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 .
+ Moâ hình, vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø phaïm vi 7
+Söûa baøi taäp 4 : 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
+Hoïc sinh nhaän xeùt – Giaùo vieân söûa sai cho hoïc sinh
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng
trong phaïm vi 8
Mt : Höôùng daãn hoïc sinh thaønh laäp
baûng coäng trong phaïm vi 8 .
-Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt neâu
baøi toaùn
- 7 hình vuoâng coäng 1 hình vuoâng
baèng maáy hình vuoâng ?
7 + 1 = ? -Giaùo vieân ghi baûng .
-Cho hoïc sinh vieát soá 8 vaøo choã
chaám
-Coù 7 hình vuoâng. Theâm 1 hình
vuoâng. Hoûi coù taát caû maáy
hình vuoâng ?
7 hình vuoâng coäng 1 hình
vuoâng baèng 8 hình vuoâng
7 + 1 = 8 Hoïc sinh ñoïc
laïi
1 + 7 = 8
& 107 &
-Giaùo vieân hoûi : 7 + 1 = 8 vaäy 1 + 7
= maáy ?
-Giaùo vieân ghi baûng : 1 + 7 = 8 .
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính
ñeå cuûng coá tính giao hoaùn trong
pheùp coäng : 6 + 2 = 8
- 2 + 6 = 8
5 + 3 = 8
3 + 5 = 8
-Tieán haønh caùc böôùc nhö treân
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc
coäng .
Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng coäng
phaïm vi 8 .
-Goïi vaøi em ñoïc laïi baûng coäng
-Cho hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn – Giaùo
vieân xoaù daàn ñeå hoïc thuoäc taïi lôùp
-Giaùo vieân hoûi mieäng : 7 + 1 = ? ; 6
+ 2 = ? 5 + 3 = ?
4 + ? = 8 ; 3 + ?
= 8 ; 2 + ? = 8
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng trong
phaïm vi 8
-Cho hoïc sinh môû SGK - Höôùng daãn
laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính (coät doïc )
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm – Chuù yù
vieát soá thaúng coät
o Baøi 2 : Tính nhaåm – Neâu yeâu
caàu cuûa baøi taäp .
- Hoïc sinh laàn löôït laøm baøi vaøo vôû
baøi taäp
- Cuûng coá tính giao hoaùn qua caùc
pheùp tính
o Baøi 3 : Tính nhaåm
-Höôùng daãn caùch laøm baøi
-Giaùo vieân söûa baøi treân baûng lôùp
o Baøi 4 : Vieát pheùp tính phuø hôïp
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi
toaùn
-Ñoäng vieân hoïc sinh ñaët nhieàu baøi
toaùn khaùc nhau. Söûa lôøi vaên cho
gaõy goïn
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 1 +
7 = 8
-5 em ñoïc
-Hoïc sinh ñoïc ñt nhieàu laàn
-Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi treân baûng con ( 2 pheùp
tính / daõy baøi )
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Btt .
-Hoïc sinh neâu caùch laøm : Laáy
2 soá ñaàu coäng laïi ñöôïc bao
nhieâu, ta coäng tieáp soá coøn
laïi
- 4 a) Coù 5 baïn , theâm 3 baïn
nöõa. Hoûi coù taát caû maáy baïn
?
5 + 3 = 8
- 4 b) Coù 7 caùi muõ, theâm 1
caùi muõ. Hoûi coùtaát caû maáy
caùi muõ ?
7 + 1 = 8
-Coù 4 chuù thoû theâm 4 chuù
thoû. Hoûi coù taát caû bao nhieâu
chuù thoû ?
4 + 4 = 8
& 108 &
-3 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp tính
thích hôïp vôùi baøi toaùn
-Giaùo vieân uoán naén, söûa sai cho hoïc
sinh

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 8 ( 5 em )
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc phaïm vi 8 .
- Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :14
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 8
Ngaøy Daïy :5-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng Tröø trong phaïm vi 8
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 8
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc moâ hình ngoâi sao ( nhö SGK)
+ Söû duïng boä Ñd daïy toaùn 1
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh ñoïc pheùp coäng trong phaïm vi 8
+3 hoïc sinh leân baûng : 5 + 3 =
3 + 2 +3 =
3 + 5 = 5
+ 2 + 1 =
4 + 4 = 6
+2 + 0 =
+Nhaän xeùt, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
trong phaïm vi8 .
Mt : Thaønh laäp baûng tröø trong
phaïm vi 8
-Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt
neâu baøi toaùn
-Coù 8 ngoâi sao, Taùch ra 1 ngoâi
sao . Hoûi coøn laïi maáy ngoâi sao
?
- 8 bôùt 1 coøn 7
& 109 &
7 8 0
1 0 8
+ + +
- 8 bôùt ñi 1 coøn maáy ?
Vaäy : 8 tröø 1 baèng maáy ?
-Giaùo vieân hoûi : 8 ngoâi sao bôùt 7
ngoâi sao coøn laïi bao nhieâu ngoâi
sao ?
8 tröø 7 baèng bao nhieâu ?
-Giaùo vieân ghi 2 pheùp tính goïi hoïc
sinh laàn löôït ñoïc laïi 2 pheùp tính
-Tieán haønh nhö treân vôùi caùc coâng
thöùc :
8 – 2 = 6 , 8 – 6 = 2 ; 8 – 5 = 3 ; 8 – 3
= 5 ; 8 – 4 = 4
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng
thöùc .
Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc
taïi lôùp
-Goïi hoïc sinh ñoïc caù nhaân
-Hoïc sinh ñoïc ñt, giaùo vieân xoaù
daàn
-Giaùo vieân hoûi mieäng - Hoïc sinh
traû lôøi nhanh
-Giaùo vieân tuyeân döông hoïc sinh
ñoïc thuoäc baøi
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm toaùn tröø
trong phaïm vi 8
-Höôùng daãn thöïc haønh laøm toaùn
o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch
laøm baøi roài töï laøm baøi vaøo vôû
Baøi taäp
-Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät
o Baøi 2 : Hoïc sinh töï neâu caùch
laøm roài töï laøm baøi
-Giaùo vieân cuûng coá laïi quan heä
giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø
-Giaùo vieân nhaän xeùt – söûa baøi
chung
o Baøi 3 :
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Nhaän xeùt : 8 – 4 =
8 - 1 – 3 =
8 - 2 - 2 =
o Baøi 4 : Quan saùt tranh ñaët
baøi toaùn vaø vieát pheùp tính thích
hôïp
8 tröø 1baèng 7.
- 8 ngoâi sao bôùt 7 ngoâi sao
coøn 1 ngoâi sao
8 - 7 = 1
8-1 = 7 ; 8 – 7 = 1
-5 em ñoïc
-Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng .
-5 hoïc sinh xung phong ñoïc
thuoäc
-Hoïc sinh môû SGK
-2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi
-Tìm keát quaû cuûa pheùp tính
thöù nhaát, ñöôïc bao nhieâu tröø
tieáp soá coøn laïi
- Keát quaû cuûa 3 pheùp tính
gioáng nhau
-Hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø
pheùp tính phuø hôïp
o Coù 8 quaû böôûi, bôùt 4
quaû böôûi. Hoûi coøm laïi
maáy quaû böôûi ?
8 - 4 = 4
o Coù 5 quaû taùo, bôùt 2
quaû taùo. Hoûi coøn maáy
quaû taùo ?
5 – 2 = 3
o Coù 8 quaû caø. Bôùt 6 quaû
caø . Hoûi coøn maáy quaû
caø ?
8 – 6 = 2
& 110 &
-Giaùo vieân nhaän xeùt chænh söûa
hoïc sinh qua töøng baøi
-Giaùo vieân söûa baøi treân baûng
lôùp
-Tuyeân döông hoïc sinh


4.Cuûng coá daën doø :
- Goïi 3 em ñoïc laïi baûng tröø phaïm vi 8
- Daën hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baûng tröø vaø chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 111 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :6-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá laïi pheùp tính coäng , tröø trong phaïm vi 8 .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Vôû Baøi taäp toaùn – Boä thöïc haønh toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 em ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 8 :
+ 3 hoïc sinh leân baûng :
8 –2 = 8
- 2 – 2 =
8 –4 = 7
- 3 - 2 =
8 – 0 = 8
– 4 – 0 =
+Nhaän xeùt söûa sai chung
+Nhaän xeùt baøi cuõ. Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng
tröø trong phaïm vi 8.
Mt :Cuûng coá hoïc thuoäc coâng thöùc
coäng tröø phaïm vi 8
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc
coäng tröø trong phaïm vi 8 .
-Giaùo vieân ñöa ra caùc soá : 7 , 1 , 8 .
6 , 2 , 8 . 5 , 3 , 8 vaø caùc daáu + , = , -
yeâu caàu hoïc sinh leân gheùp caùc
pheùp tính ñuùng
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc pheùp
tính + , - phaïm vi 8
o Baøi 1 :
-Cuûng coá moái quan heä coäng tröø
o Baøi 2:
-Yeâu caàu hoïc sinh nhaåm roài ghi laïi
keát quaû

o Baøi 3 :
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm
baøi
4 + 3 + 1 =
8 – 4 – 2 =
-5 em ñoïc laïi
-3 hoïc sinh leân baûng thi ñua
gheùp ñöôïc 4 pheùp tính vôùi 3
soá
7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3
= 8
1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5
= 8
8 – 1 = 7 8 – 2 = 6 8 – 3
= 5
8 – 7 = 1 8 – 6 = 2 8 – 5
= 3
-Hoïc sinh tính nhaåm roài ghi keát
quaû laøm trong phieáu baøi taäp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo
phieáu baøi taäp
- 2 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï
laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp
-4 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
& 112 &
8 8 8
6 5 8
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho
hoïc sinh
o Baøi 4 :
-Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi
toaùn vaø pheùp tính thích hôïp
-Giaùo vieân nhaän xeùt caùch neâu
baøi toaùn, boå sung uoán naén caùch
duøng töø cuûa hoïc sinh
o Baøi 5 :
-Giaùo vieân höôùng daãn caùch laøm
baøi
1. Tính keát quaû cuûa pheùp tính
2. Tìm soá lôùn (hay soá beù hôn )
pheùp tính ñeå noái vôùi pheùp
tính cho phuø hôïp
-Cho hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt , söûa sai
-Trong gioû coù 8 quaû taùo . Ñaõ
laáy ra 2 quaû. Hoûi trong gioû
coøn maáy quaû taùo ?
8 – 2 = 6
-Hoïc sinh laéng nghe
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
> 5
+ 2

< 8
– 0
> 8
+ 0
-2 em leân baûng

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc . Tuyeân döông hoïc sinh laøm baøi nhanh, ñuùng
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baûng coäng tröø vaø chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 113 &
7
8
9
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 9
Ngaøy Daïy :7-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 9
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 9
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 .
+ Moâ hình, vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø phaïm vi 8
+3 hoïc sinh leân baûng – Hoïc sinh laøm baûng con
6+ 2 = 5 … 3+3 2 + 3 + 3 =
8 – 0 = 8 … 8 – 1 8 – 3 – 3 =
8 – 8 = 7 …. 5 + 3 8 – 2 – 3 =
+ Nhaän xeùt söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp
coäng trong phaïm vi 9.
Mt : Thaønh laäp coâng thöùc coäng
trong phaïm vi 9
-Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt
neâu baøi toaùn
- 8 caùi muõ coäng 1 caùi muõ baèng
maáy caùi muõ ? Vaäy 8 coäng 1 baèng
maáy
-Giaùo vieân ghi baûng : 8 + 1 = 9
-Giaùo vieân ghi leân baûng : 1 + 8 = ?
Hoûi hoïc sinh 1 coäng 8 baèng maáy ?
-Giaùo vieân noùi : 8 +1 = 9 thì 1 + 8
cuõng = 9
-Cho hoïc sinh ghi soá vaøo choã
chaám .
-Vôùi caùc pheùp tính coøn laïi giaùo
vieân laàn löôït hình thaønh theo caùc
böôùc nhö treân .
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng
thöùc .
Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc
coäng phaïm vi 9 .
-Coù 8 caùi muõ, theâm 1 caùi
muõ nöõa .Hoûi coù taát caû bvao
nhieâu caùi muõ ?
- 9 caùi muõ
8+ 1 = 9
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi coâng
thöùc
- 1 coäng 8 baèng 9
-Hoïc sinh laëp laïi 2 pheùp tính :
8 + 1 = 9
1
+ 8 = 9
7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4
= 9
2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5
= 9
- 5 em ñoïc
-Hoïc sinh ñoïc ñt 6 laàn
-Xung phong ñoïc thuoäc . 4 em
& 114 &
-Cho hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn – Giaùo
vieân xoaù daàn ñeå hoïc thuoäc taïi
lôùp.
-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc
-Giaùo vieân hoûi mieäng : 8 + 1 = ? ;
7 + … = 9 …

Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng
trong phaïm vi 9
-Cho hoïc sinh môû SGK - Höôùng daãn
laøm baøi taäp.
o Baøi 1 :
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm
– Chuù yù: Hoïc sinh vieát soá thaúng
coät .
o Baøi 2 : Tính nhaåm – Roài ghi
keát quaû.
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp
toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt, nhaéc nhôû
hoïc sinh coøn sai
o Baøi 3 : Tính nhaåm roài ghi keát
quaû
-Löu yù hoïc sinh laøm theo töøng coät
-Khi chöõa baøi cho hoïc sinh nhaän xeùt
vaøo keát quaû cuûa töøng coät
o Baøi 4 :
-Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn roài vieát
pheùp tính töông öùng vôùi tình huoáng
trong tranh
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho
hoïc sinh
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi .
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 Hoïc sinh chöõa baøi .
-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
vaø töï laøm baøi .
4 + 5 = 9
4 + 1 + 4 = 9
4 + 2 + 3 = 9
(4 + 5 cuõng baèng 4 + 1 + 4 vaø
cuõng baèng 4 + 2 + 3 )
-4a) – Choàng gaïch coù 8 vieân
ñaët theâm 1 vieân nöõa. Hoûi
choàng gaïch coù taát caû maáy
vieân ?
8 + 1 = 9
-4b) – où 7 baïn ñang chôi. Theâm
2 baïn nöõa chaïy ñeán. Hoûi coù
taát caû bao nhieâu baïn ?
7 + 2 = 9

4.Cuûng coá daën doø :
- Caû lôùp ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 9
- Nhaän xeùt tieát hoïc,tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi,hoïc thuoäc coâng thöùc, laøm baøi taäp
trong vôû Baøi taäp toaùn .
- Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 115 &
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 9
Ngaøy Daïy :8-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng Tröø trong phaïm vi 9
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 9
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä ñoà duøng daïy toaùn 1
+ Tranh con gioáng nhö SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 9
+Söûa baøi taäp 4 vôû Baøi taäp – Giaùo vieân treo baûng phuï – Goïi hoïc
sinh leân baûng chöõa baøi ( Keát quaû cuûa pheùp tính naøo laø 9 thì noái
vôùi soá 9 )
+Nhaän xeùt, söûa sai chung treân baûng lôùp
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
trong phaïm vi 9
Mt : Hình thaønh coâng thöùc tröø phaïm
vi 9
-Treo tranh cho hoïc sinh quan saùt
nhaän xeùt neâu baøi toaùn
- 9 bôùt ñi 1 coøn maáy ?
- 9 tröø 1 baèng maáy ?
-Giaùo vieân ghi : 9 – 1 = 8
-Giaùo vieân ghi : 9 – 8 = ?
+ Cho hoïc sinh thaáy roõ : 2 soá
beù coäng laïi ñöôïc 1 soá lôùn .
Neáu laáy soá lôùn tröø ñi 1 soá
beù thì keát quaû laø 1 soá beù
coøn laïi
-Tieán haønh töông töï nhö treân vôùi
caùc pheùp tính :
9 – 2 = 7 9 – 7 = 2
9 – 3 = 6 9 – 6 = 3
9 – 4 = 5 9 – 5 = 4

-Coù 9 caùi aùo. Laáy ñi 1 caùi
aùo.Hoûi coøn maáy caùi aùo ?
9 bôùt 1 coøn 8
9 tröø 1 baèng 8
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 9 – 1
= 8
9 – 8 = 1
+ Hoïc sinh ñoïc laïi: 9 – 1 = 8
9 – 8 =
1
-Ghi soá vaøo choã chaám
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc coâng
thöùc sau khi giaùo vieân hình
thaønh treân baûng lôùp.
& 116 &
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng
thöùc .
Mt : Hoïc sinh ghi nhôù coâng thöùc tröø
phaïm vi 9
-Cho hoïc sinh hoïc thuoäc theo phöông
phaùp xoaù daàn
-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc
-Hoûi mieäng : 9 – 2 = ; 9 – 5 = ? ; 9 -
? = 3 .
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm toaùn tröø
trong phaïm vi 9
-Cho hoïc sinh môû SGK, nhaéc laïi laàn
löôït baøi hoïc
o Baøi 1 :
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät .
o Baøi 2 :
-Yeâu caàu hoïc sinh nhaåm roài ghi keát
quaû
-Cuûng coá moái quan heä coäng tröø
o Baøi 3 :
-Höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm baøi
( daïng caáu taïo soá )
-Phaàn treân : Höôùng daãn hoïc sinh
vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
( chaúng haïn 9 goàm 7 vaø 2 neân vieát
2 vaøo oâ troáng döôùi 7 )
-phaàn döôùi : Höôùng daãn hoïc sinh
tính roài vieát keát quaû vaøo oâ troáng
thích hôïp .Chaúng haïn laáy 9 (ôû haøng
ñaàu tröø 4 = 5 , vieát 5 vaøo oâ troáng
ôû haøng thöù 2 , thaúng coät vôùi 9 , 5
+ 2 = 7 neân vieát 7 vaøo oâ troáng ôû
haøng thöù 3 thaúng coät vôùi soá 5
-Cho hoïc sinh leân baûng laøm baøi
söûa baøi
o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi
toaùn roài ghi pheùp tính phuø ñaët
-Cho hoïc sinh thaûo luaän ñeå ñaët ñeà
toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp nhaát
-Hoïc sinh ñoïc ñt 6 laàn
-Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng 5 em
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt
-Nhaän xeùt töøng coät tính ñeå
thaáy roõ moái quan heä giöõa
coäng , tröø
9
7 3
2 5 1 4
9 8 7 6 5 4
-Trong toå coù 9 con ong, bay ñi
heát 4 con ong . Hoûi trong toå
coøn maáy con ong ?
9 – 4 = 5
-Hoïc sinh vieát vaøo baûng con


4.Cuûng coá daën doø :
- Goïi 3 em ñoïc laïi coâng thöùc tröø phaïm vi 9
-Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng soâi noåi .
- Daën hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baûng coäng tröø vaø chuaån bò baøi hoâm
sau.
& 117 &
-
4
+
2
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :15
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :12-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá laïi pheùp tính coäng , tröø trong phaïm vi 9 .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc hình baøi taäp 4 , 5 / 80
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 em ñoïc baûng tröø trong phaïm vi 9 :
+ Söûa baøi taäp 4/vôû baøi taäp trang 60.
+2 em leân baûng neâu baøi toaùn vaø ghi pheùp tính phuø hôïp .
+Lôùp – Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung
+Nhaän xeùt baøi cuõ. Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng
tröø trong phaïm vi 9.
Mt :Oân laïi baûng coäng tröø phaïm vi
9
-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc caùc baûng
coäng tröø trong phaïm vi 9
-Giaùo vieân ghi ñieåm,nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp-Thöïc
haønh
Mt : Hoïc sinh bieát laøm pheùp tính
coäng tröø trong phaïm vi 9
-Cho hoïc sinh môû SGK – Höôùng daãn
laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch
laøm baøi .
-Giaùo vieân cuûng coá tính chaát giao
hoaùn vaø quan heä coäng tröø qua
coät tính
8 + 1 = 9
1 + 8 = 9
9 - 1 = 8
9 - 8 = 1
-4 em ñoïc thuoäc
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
BTT
- Nhaän xeùt caùc coät tính neâu
ñöôïc
*Trong pheùp coäng neáu ñoåi vò
trí caùc soá thì keát quaû khoâng
ñoåi.
*Pheùp tính tröø laø pheùp tính
ngöôïc laïi vôùi pheùp coäng .
-Hoïc sinh nhaåm töø baûng
coäng tröø ñeå laøm baøi
5 + … = 9
4 + … = 9
& 118 &
o Baøi 2: Ñieàn soá thích hôïp
-Cho hoïc sinh töï neâu caùch laøm vaø
töï laøm baøi vaøo baûng con. (chia
lôùp 2 daõy laøm 3baøi /daõy)
-Goïi 1 hoïc sinh söûa baøi treân baûng
lôùp

o Baøi 3 : So saùnh,ñieàn daáu < , >
, =
-Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi
-Trong tröôøng hôïp 4 + 5 … 5 + 4.
Hoïc sinh töï vieát ngay daáu = vaøo
choã troáng vì nhaän thaáy 4 + 5 = 5 +
4 ngay.
o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi
toaùn vaø pheùp tính thích hôïp .
-Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh ñaët
baøi toaùn theo nhieàu tình huoáng
khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi
phuø hôïp vôùi baøi toaùn neâu ra.
o Baøi 5 :Giaùo vieân treo hình roài
taùch hình ra
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt coù 5 hình
vuoâng.
Hoaït ñoäng 3: Troø chôi
Mt: Cuûng coá,reøn luyeän oùc nhanh
nhaïy,bieát nhaän xeùt ñuùng
-Giaùo vieân chia hoïc sinh thaønh
nhieàu nhoùm.Moãi nhoùm giaùo vieân
phaùt cho 9 taám bìa nhoû hình vuoâng.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi treân baûng lôùp.
-Coù 9 con gaø.Coù 3 con gaø bò
nhoát trong loàng .Hoûi coù maáy
con gaø ôû ngoaøi loàng ?
9 - 3 = 6
- Hoïc sinh vieát pheùp tính
vaøo baûng con.
-Hoïc sinh quan saùt , nhaän ra
4 hình vuoâng nhoû vaø 1 hình
vuoâng lôùn beân ngoaøi .
+ Hoïc sinh gheùp ñöôïc :
& 119 &
7 9
– 2
6

+
0
6
5 2
+ 3
9
0
+
9
2 + 2
4
9 – 8
1
91

8
2 1
+ 1
3 8
- 5
0
7
-
7
-Caùc nhoùm thi ñua gheùp pheùp tính
vôùi keát quaû .
-Nhoùm naøo gheùp nhanh,ñuùng laø
thaéng.

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc . Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc.
- Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø . Laøm baøi taäp trong vôû BTT
-Chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 10
Ngaøy Daïy :13-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 10
- Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 10
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 .
+ Moâ hình chaám troøn phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø phaïm vi 9
+3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 3 / 61 vôû Baøi taäp toaùn
6+ 3 & 9 3 + 6 & 5+3 4 + 5 & 5 + 4 .
9 – 2 & 6 9 – 0 & 8 + 1 9 - 6 & 8 – 6
+ Nhaän xeùt, söûa sai hoïc sinh
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp
coäng trong phaïm vi 10.
Mt : Hình thaønh coâng thöùc coäng
phaïm vi 10
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh neâu
baøi toaùn.
-9 theâm 1 ñöôïc maáy ?
-9 coäng 1 baèng maáy ?
-Giaùo vieân ghi leân baûng – goïi hoïc
sinh ñoïc laïi .
-Giaùo vieân ghi : 1 + 9 = maáy ?
-Coù 9 hình troøn theâm 1 hình
troøn. Hoûi coù maáy hình troøn ?
- 9theâm 1 ñöôïc 10
9+ 1 = 10
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc : 9 + 1 =
10 .
1 + 9 = 10 hoïc sinh laëp laïi
-10 em ñoïc laïi
& 120 &
-cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính
ñeå cuûng coá tính giao hoaùn trong
pheùp coäng
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính
-Tieán haønh nhö treân vôùi caùc
pheùp tính coøn laïi
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng
thöùc coäng sau khi giaùo vieân ñaõ
hình thaønh xong
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng
thöùc .
Mt : Hoïc sinh ghi nhôù coâng thöùc
coäng trong phaïm vi 10.
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc
thuoäc theo phöông phaùp xoaù daàn
-Goïi ñoïc caù nhaân ghi ñieåm .
-Giaùo vieân hoûi mieäng

Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng
trong phaïm vi 10
-Cho hoïc sinh môû SGK - Höôùng
daãn laøm baøi taäp.
o Baøi 1 :Tính roài vieát keát quaû
vaøo choã chaám
Phaàn a) Giaùo vieân höôùng daãn
hoïc sinh vieát keát quaû cuûa pheùp
tính nhö sau : 1 + 9 = 10 , ta vieát
soá 1 luøi ra tröôùc chöõ soá 0
thaúng coät vôùi soá 1, 9
-Phaàn b) Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo
vôû Baøi taäp toaùn
o Baøi 2 : Tính roài vieát keát
quaû vaøo hình vuoâng, troøn,
tam giaùc .
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø
chöõa baøi .
o Baøi 3 :
-Cho hoïc sinh xem tranh roài neâu
baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø
hôïp
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu
nhieàu baøi toaùn khaùc nhau nhöng
pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi
toaùn
- 10 em ñoïc laïi baûng coäng
-Hoïc sinh ñoïc ñt 6 ¬ 8 laàn
-Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc .
-Hoïc sinh traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh môû SGK .
-
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu caùch laøm
-2 em leân laøm baøi treân baûng
lôùp
-Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt ,
söûa baøi
-Coù 6 con caù, theâm 4 con caù
nöõa . Hoûi coù taát caû maáy con
caù ?
6 + 4 = 10
& 121 &
1
9
10
+

4.Cuûng coá daën doø :
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 10
- Nhaän xeùt tieát hoïc,tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi,hoïc thuoäc coâng thöùc, laøm baøi taäp
trong vôû Baøi taäp toaùn .
- Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :14-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà pheùp tính coäng trong phaïm vi 10
- Vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi taäp soá 3/82 – Tranh baøi taäp soá 5
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 em ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 10
+ 3 hoïc sinh leân baûng : 9 + 1 =
3 + 3 + 4 =
8 + 2 =
5 + 2 + 3 =
7 + 3 =
4 + 3 + 3 =
+ Nhaän xeùt söûa baøi treân baûng
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng
trong phaïm vi 10.
Mt :Cuûng coá coâng thöùc coäng phaïm vi
10
-Goïi ñoïc caù nhaân .
-Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Cuûng coá pheùp coäng phaïm vi 10
vaø vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình
huoáng trong tranh
-Cho hoïc sinh môû SGK giaùo vieân
-5 em ñoïc laïi coâng thöùc coäng
-Hoïc sinh ñoïc ñt 1 laàn baûng
coäng .
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Btt
& 122 &
6 5
10
4 5
0
+ +
+
höôùng daãn laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Yeâu caàu hoïc sinh tính
nhaåm roài ghi ngay keát quaû
-Cuûng coá tính giao hoaùn trong pheùp
coäng . Soá 0 laø keát quaû pheùp tröø 2
soá gioáng nhau

o Baøi 2: Tính roài ghi keát quaû
-Löu yù : Hoïc sinh ñaët soá ñuùng vò trí
haøng chuïc, haøng ñôn vò
o Baøi 3 : Yeâu caàu hoïc sinh nhaåm,
döïa theo coâng thöùc ñaõ hoïc ñeå vieát
soá thích hôïp vaøo choã chaám. Giaùo
vieân treo baûng phuï
-Cuûng coá laïi caáu taïo soá .
-giaùo vieân nhaän xeùt söûa baøi
o Baøi 4 : Tính nhaåm
-Hoïc sinh neâu caùch laøm .
-Giaùo vieân ghi 4 baøi toaùn leân baûng
5 + 3 + 2 = 6 + 3 – 5 =
4 + 4 + 1 = 5 + 2 – 6 =
-Giaùo vieân söûa sai chung
o Baøi 5 : Quan saùt tranh neâu baøi
toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp.
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc
sinh
Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi
Mt : Reøn kyõ naêng tính toaùn nhanh .
-Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi
saün baøi .
+ 5 - 4 + 3 - 2 + 1
3
-Yeâu caàu 2 ñoäi hoïc sinh cöû 5 ñaïi
dieän xeáp haøng moät ñöùng 2 beân . Khi
coù hieäu leänh cuûa giaùo vieân. Em
ñöùng ñaàu chaïy leân ñieàn soá thích hôïp
vaøo oâ thöù I , tieáp ñeán em thöù 2, 3 , 4
, 5 . Moãi em ñieàn 1 oâ . Ñoäi naøo ñieàn
ñuùng nhanh hôn laø thaéng cuoäc
-Nhaän xeùt töøng coät tính
-Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt.
-Hoïc sinh nhaåm : 3 + 7 = 1 0.
Vieát soá 7 vaøo choã troáng
-Hoïc sinh töï laøn baøi treân
baûng phuï
-Töï laøm baøi (mieäng )
-4 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän
.Hs döôùi lôùp theo doõi, nhaän
xeùt söûa sai
-Coù 7 con gaø. Theâm 3 con gaø
chaïy ñeán . Hoûi taát caû coù bao
nhieâu con gaø ?
7 + 3 = 10
-Hoïc sinh cöû 10 ñaïi dieän tham
gia chôi
& 123 &

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh .
- Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc caùc coâng thöùc ñaõ hoïc – Laøm baøi taäp
ôû vôû Baøi taäp toaùn .
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 10
Ngaøy Daïy :15-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng Tröø trong phaïm vi 10
- Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 10
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn 1 – Hình caùc chaám troøn nhö SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 em hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng trong phaïm vi 10
+ Söûa baøi taäp 2 /63 vôû Baøi taäp toaùn – 4 hoïc sinh leân baûng
5 + & = 10 & - 2 = 6 6 - & = 4 2 + & = 9
8 - & = 1 & + 0 = 10 9 - & = 8 4 + & = 7
+Nhaän xeùt, söûa sai cho hoïc sinh .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
trong phaïm vi 10.
Mt : thaønh laäp baûng tröø trong
phaïm vi 10
-Quan saùt tranh neâu baøi toaùn
- 10 hình troøn tröø 1 hình troøn baèng
maáy hình troøn ?
-Giaùo vieân ghi : 10 – 1 = 9 . Goïi hoïc
sinh ñoïc laïi
-Giaùo vieân hoûi : 10- 1 = 9 Vaäy 10 –
9 = ?
-Giaùo vieân ghi baûng :10 – 9 = 1
-Coù 10 hình troøn, taùch ra 2 hình
troøn . Hoûi coøn laïi bao nhieâu
hình troøn ?
- 9 hình troøn
- 10 em : 10 – 1 = 9
-10- 9 = 1
- Hoïc sinh laëp laïi : 5 em
-Ñoïc laïi caû 2 pheùp tính 5 em –
Ñt
-10 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng
& 124 &
+ Laàn löôït giôùi thieäu caùc
pheùp tính coøn laïi tieán haønh
töông töï nhö treân
-Sau khi thaønh laäp xong baûng tröø
goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc
Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng
thöùc.
Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc ghi nhôù,
coâng thöùc tröø trong phaïm vi 10
-Cho hoïc sinh hoïc thuoäc theo phöông
phaùp xoaù daàn
-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc caù nhaân
-Hoûi mieäng : 10 –12 = ? ; 10 – 9 =
? ; 10 - 3 = ? .
10 - ? = 7 ; 10 - ? =
5 ;
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính tröø trong
phaïm vi 10
-Cho hoïc sinh môû SGK, höôùng daãn
laøm baøi taäp .
o Baøi 1 : Tính roài vieát keát quaû
vaøo choã chaám
-Phaàn a) : Giaùo vieân höôùng daãn
vieát pheùp tính theo coät doïc :
9
-Vieát 1 thaúng coät vôùi soá 0 ( trong
soá 10 )
-Vieát keát quaû ( 9 ) thaúng coät vôùi
0 vaø 1
-Phaàn b) : Giuùp hoïc sinh nhaän xeùt
töøng coät tính ñeå thaáy roõ quan
heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø
o Baøi 2 : Höôùng daãn hoïc sinh 1
baøi ñaàu tieân
10 = 1 + 9
-Nhaéc laïi caáu taïo soá 10
o Baøi 3 : Goïi 3 em leân baûng
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi
treân baûng
o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu
baøi toaùn roài ghi pheùp tính thích
hôïp
-Ñoïc ñt baûng tröø 6 laàn
-Xung phong ñoïc thuoäc – 5 em
-Traû lôøi nhanh
-Hoïc sinh môû saùch gk
-Hoïc sinh laéng nghe, ghi nhôù .
-Hoïc sinh töï laøn baøi vaøo vôû
Btt
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng
con
9 & 10 ; 10 & 4 ; 6 &
10 – 4
3 + 4 & 10 ; 6 + 4 & 4 ; 6
& 9 – 3
-Coù 10 quaû bí ñoû. Baùc gaáu
ñaõ chôû 4 quûa veà nhaø. Hoûi
coøn laïi bao nhieâu quaû bí ñoû ?
10 – 4 = 6
-Hoïc sinh gaén leân bìa caøi pheùp
tính giaûi baøi toaùn
& 125 &
10
1
-
-Cho hoïc sinh neâu ñöôïc caùc baøi
toaùn khaùc nhau nhöng pheùp tính
phaûi phuø hôïp vôùi töøng baøi toaùn

4.Cuûng coá daën doø :
- Ñoïc laïi pheùp tröø phaïm vi 10 (3 em )
-Nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh .
- Daën hoïc sinh hoïc thuoäc caùc coâng thöùc – laøm baøi taäp vôû Baøi taäp
toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :16
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :19-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà pheùp tröø trong phaïm vi 10
- Vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh baøi taäp 3 / 85 SGK – phieáu baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh ñoïc pheùp tröø phaïm vi 10
+ 3 hoïc sinh leân baûng : 10 – 8 =
10 -5 - 2 =
10 – 6 =
10 – 6 – 1 =
10 – 4 =
10 – 7 – 0 =
+ Nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp tröø
trong phaïm vi 10.
Mt :Cuûng coá hoïc thuoäc baûng
coäng tröø phaïm vi 10
-Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc baûng
coäng tröø phaïm vi 10 .
-Thi ñua gheùp caùc pheùp tính ñuùng
-Giaùo vieân giao moãi hoïc sinh 3 soá
vaø caùc daáu + , - , =
-5 em ñoïc .
-5 hoïc sinh leân baûng vieát caùc
pheùp tính ñuùng vôùi caùc soá
theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7
+ 3 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3
& 126 &
10 10
10
1 3
7
- -
-
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai.
Cuûng coá tính giao hoaùn vaø quan
heä coäng tröø
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Laøm tính tröø phaïm vi 10. Vieát
pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng
trong tranh
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Tính roài ghi keát quaû
-Löu yù : Hoïc sinh phaàn b ) vieát soá
thaúng coät haøng ñôn vò
-Giaùo vieân nhaän xeùt, baøi hoïc
sinh ñuùng sai
o Baøi 2: vieát soá thích hôïp
vaøo choã chaám
-Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo
baûng coäng tröø ñaõ hoïc ñeå ñieàn
soá ñuùng
-4 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Lôùp nhaän xeùt – Giaùo vieân ghi
ñieåm
o Baøi 3 :
-Quan saùt tranh, neâu baøi toaùn vaø
pheùp tính thích hôïp
-Höôùng daãn hoïc sinh ñaët baøi
toaùn vaø ghi pheùp tính phuø hôïp
vôùi tình huoáng trong tranh
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi
Mt : Reøn kyõ naêng tính toaùn
nhanh .
-Cöû 2 ñaïi dieän 2 daõy baøn leân
tham gia chôi
-Vieát soá vaøo oâ troáng
-
2
1
0
9 8 7 6 5 4 3 2
+ 7 = 10
10 - 1 = 9 1 0 - 2 = 8 1 0
- 3 = 7
10 - 9 = 1 10 - 8 = 2 10
- 7 = 3

-Hoïc sinh môû saùch GK
-Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo
phieáu baøi taäp
-3 a)-Trong chuoàng coù 7 con vòt.
Coù theâm 3 con vòt nöõa .Hoûi
taát caû coù bao nhieâu con vòt ?
7 + 3 = 10
-3 b) Treân caây coù 10 quaû
taùo. Coù 2 quaû bò ruïng xuoáng.
Hoûi treân caây coøn laïi bao
nhieâu quaû taùo ?
10 - 2 = 8
-Hoïc sinh coå vuõ cho baïn
-Nhaän xeùt, söûa baøi
& 127 &
- Em naøo vieát nhanh, ñuùng laø
thaéng cuoäc

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân tuyeân döông nhöõng hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân laïi coâng thöùc coäng tröø phaïm vi 10
- Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp vaø Chuaån bò baøi cho ngaøy mai.
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 128 &
Teân Baøi Daïy : BAÛNG COÄNG VAØ TRÖØ
TRONG PHAÏM VI 10
Ngaøy Daïy :20-2-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : -Cuûng coá baûng coäng tröø trong phaïm vi 10 .Bieát vaän
duïng ñeå laøm toaùn
- Cuûng coá nhaän bieát veà moái quan heä giöõa pheùp
coäng vaø pheùp tröø
- Tieáp tuïc cuûng coá vaø phaùt trieån kyõ naêng xem tranh
veõ, ñoïc vaø giaûi baøi toaùn töông öùng .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+Veõ treân baûng phuï baøi taäp 2 / 87 - 3 / 87 ( phaàn b) – Tranh baøi taäp 3a)
/ 87
+ Boä thöïc haønh toaùn .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 em hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 10 – 2 hoïc sinh
ñoïc pheùp coäng phaïm vi 10
+ 3 hoïc sinh leân baûng :
8 + & = 10 3 + 7 & 10 10 – 1 & 9 + 1
10 - & = 2 4 + 3 & 8 8 – 3 & 7 – 3
10 - & = 8 10 - 4 & 5 5 + 5 & 10 – 0
+Nhaän xeùt, söûa baøi chung nhaéc nhôû caùch laøm töøng loaïi baøi
+ Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá baûng coäng
tröø trong phaïm vi 10.
Mt :Oân baûng coäng vaø baûng tröø
ñaõ hoïc
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng
caùc baûng coäng baûng tröø phaïm vi
10 ñaõ hoïc
-Hoûi mieäng – goïi hoïc sinh traû lôøi
nhanh moät soá pheùp tính
-Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh
hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø
Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá moái quan
heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Mt : Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng
coäng, tröø phaïm vi 10
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû
SGK laøm caùc pheùp tính, töï ñieàn soá
vaøo choã chaám
-Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh
bieát caùch saép xeáp caùc coâng thöùc
tính treân baûng vöøa thaønh laäp vaø
-8 em ñoïc thuoäc
8 + 2 = , 3 + 7 = , 10 - 2 = ,
10 - 7 =
9- 3 = , & - 3 = 7 , & - 5 = 5
-Hoïc sinh ñieàn soá vaøo baûng
coäng,tröø 10 baèng buùt chì
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
& 129 &
nhaän bieát quan heä giöõa caùc pheùp
tính coäng tröø
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Bieát laøm tính coäng tröø phaïm vi
10, phaùt trieån kyõ naêng xem tranh,
ñoïc vaø giaûi baøi toaùn töông öùng.
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn
löôït laøm caùc baøi taäp
o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh
vaän duïng caùc baûng coäng, tröø ñaõ
hoïc ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính
trong baøi
-Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät
trong baøi 1b) .
o Baøi 2 : Ñieàn soá thích hôïp vaøo
oâ troáng
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
nhôù laïi caáu taïo soá 10, 9 , 8 , 7 vaø
töï ñieàn soá thích hôïp vaøo töøng oâ
-Chaúng haïn : 10 goàm 1 vaø 9 . Vieát 9
vaøo oâ
-Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu
4 hoïc sinh leân söûa baøi
o Baøi 3 : a) Treo tranh – Höôùng
daãn hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø
pheùp tính thích hôïp
-Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi ( neâu
lôøi giaûi baèng lôøi ) ñeå böôùc ñaàu
laøm quen vôùi giaûi toaùn coù lôøi vaên
b) Höôùng daãn hoïc sinh
ñoïc toùm taét roài neâu baøi toaùn
(baèng lôøi )
-Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi (lôøi
giaûi) cho baøi toaùn vaø ghi pheùp tính
phuø hôïp (mieäng )
-Giaùo vieân nhaän xeùt, höôùng daãn,
söûa sai ñeå hoïc sinh nhaän bieát trình
baøy 1 baøi toaùn giaûi
Btt
-1 hoïc sinh söûa baøi chung
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Btt
-Hoïc sinh töï ñieàu chænh baøi
cuûa mình
-Haøng treân coù 4 chieác
thuyeàn. Haøng döôùi coù 3 chieác
thuyeàn. Hoûi taát caû coù bao
nhieâu chieác thuyeàn ?
4 + 3 = 7
-Hoïc sinh gheùp pheùp tính ñuùng
leân bìa caøi
-Lan coù 10 quûa boùng. Lan cho
baïn 3 quaû boùng. Hoûi lan coøn
laïi maáy quaû boùng ?
-Traû lôøi : Soá quaû boùng lan
coøn laø
10 – 3 = 7
-Hoïc sinh gheùp pheùp tính leân
bìa caøi


4.Cuûng coá daën doø :
- Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi baûng coäng, tröø trong phaïm vi 10
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh hoïc veà nhaø hoïc thuoäc taát caû caùc baûng coäng, tröø töø
2 ¬ 10 .
- Chuaån bò baøi hoâm sau.
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 130 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :21-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá vaø reøn kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính
coäng,tröø trong phaïm vi 10.
-Tieáp tuïc cuûng coá kyõ naêng töï toùm taét baøi toaùn,
hình thaønh baøi toaùn roài giaûi baøi toaùn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boä thöïc haønh toaùn 1 . Vieát baûng phuï baøi taäp 2 / 88 , 4 / 88
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 4 em ñoïc laïi baûng coäng, tröø phaïm vi 10
+ Söûa baøi taäp 4 a,b / 66 ( 2 em leân baûng trình baøy)
+ Hoïc sinh nhaän xeùt, boå sung
+ Giaùo vieân söûa chung treân baûng lôùp
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng
tröø trong phaïm vi 10.
Mt :Hoïc sinh naém noäi dung vaø teân
baøi hoïc
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi teân
baøi hoïc .
-Goïi hoïc sinh do laïi caáu taïo soá 10
-Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
hoïc sinh
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Cuûng coá vaø reøn kyõ naêng thöïc
hieän pheùp tính
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm
caùc baøi taäp
o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh söû
duïng caùc coâng thöùc coäng, tröø
trong phaïm vi 10 ñeå ñieàn keát quaû
vaøo pheùp tính
-Cuûng coá quan heä coäng, tröø
-Hoïc sinh laëp laïi teân baøi hoïc
-2 Hoïc sinh ñoïc laïi :
10 goàm 9 vaø 1 hay 1 vaø 9
10 goàm 8 vaø 2 hay vaø 8
10 goàm 7 vaø 3 hay 3 vaø 7
10 goàm 6 vaø 4 hay 4 vaø 6
10 goàm 5 vaø 5
-Hoïc sinh môû SGK vaø vôû Baøi
taäp toaùn
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Baøi taäp toaùn
-Hoïc sinh nhaän xeùt, caùc coät
tính ñeå nhaän ra quan heä coäng
tröø
-Hoïc sinh tìm hieåu leänh cuûa
baøi toaùn, töï laøm baøi roài
chöõa baøi
-1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
& 131 &
o Baøi 2: Giaùo vieân treo baûng
phuï. Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän
caùc pheùp tính lieân hoaøn. Keát quaû
cuûa moãi laàn tính ñöôïc ghi vaøo voøng
troøn .
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
Phaàn b) – Höôùng daãn hoïc sinh ñieàn
soá vaøo choã chaám theo gôïi yù : 10
tröø maáy baèng 5 , 2 coäng vôùi maáy
baèng 5
o Baøi 3 : Höôùng daãn hoïc sinh
thöïc hieän caùc pheùp tính ( Tính nhaåm
) roài so saùnh caùc soá vaø ñieàn daáu
thích hôïp vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân ghi caùc baøi taäp leân
baûng
-Goïi 3 em leân söûa baøi ( Moãi em 1
coät tính )
o Baøi 4 :
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc toùm taét
cuûa baøi toaùn roài neâu baøi toaùn
(Neâu ñieàu kieän vaø caâu hoûi cuûa
baøi toaùn ) töø ñoù hình thaønh baøi
toaùn
-Cho nhieàu hoaït ñoäng laëp laïi lôøi
giaûi vaø pheùp tính cho hoïc sinh quen
daàn vôùi giaûi toaùn coù lôøi vaên
-Boâng hoa xuaát phaùt laø 10 vaø
ngoâi sao keát thuùc cuõng laø
soá 10
-Hoïc sinh töï laøm baøi.
-1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi treân
phieáu baøi taäp
-3 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Toå 1 coù 6 baïn, toå 2 coù 4
baïn. Hoûi caû 2 toå coù maáy
baïn ?
Hoïc sinh neâu lôøi giaûi : Soá baïn
2 toå coù laø :
Neâu pheùp tính : 6 + 4
= 1 0
-Hoïc sinh ghi pheùp tính vaøo
phieáu baøi taäp

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng, tröø . Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp
toaùn
- Chuaån bò tieát sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 132 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :22-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10 .
-Ñeám trong phaïm vi 10 . Thöù töï caùc soá trong daõy soá
töø 0 ¬ 10
- Cuûng coá kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính coäng,
tröø trong phaïm vi 10
- Cuûng coá theâm 1 böôùc caùc kyõ naêng ban ñaàu cuûa
vieäc chuaån bò giaûi toaùn coù lôøi vaên
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Veõ treân baûng lôùp baøi taäp soá 1 . Phieáu baøi taäp
+ baûng phuï ghi toùm taét baøi 5a), 5b)
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi taäp 4 a,b . giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu hoïc sinh
ñoïc toùm taét ñeà roài ñoïc baøi toaùn. Goïi 2 hoïc sinh leân baûng vieát
pheùp tính phuø hôïp vaø neâu ñöôïc caâu lôøi giaûi
+ Hoïc sinh nhaän xeùt, giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá nhaän bieát
soá löôïng trong phaïm vi 10.
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi
teân baøi hoïc .
-Goïi hoïc sinh ñeám töø 0 ñeán 10 vaø
ngöôïc laïi .
-Hoûi laïi caùc soá lieàn tröôùc, lieàn sau
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Nhaän bieát soá löôïng, ñeám thöù
töï daõy soá trong phaïm vi töø 0 ñeán
10 .
-Cho hoïc sinh môû SGK höôùng daãn
laøm baøi taäp
o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh
-Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi
ñaàu baøi
-4 em ñeám
- 4 hoïc sinh traû lôøi
-Hoïc sinh môû SGK .
-Hoïc sinh töï laøm baøi .
& 133 &
ñeám soá chaám troøn trong moãi oâ
roài vieát soá chæ soá löôïng chaám
troøn vaøo oâ troáng töông öùng
-1 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi
o Baøi 2: Ñoïc caùc soá töø 0 ñeán
10 vaø töø 10 ñeán 0 .
-Giaùo vieân goïi hoïc sinh leân baûng
chæ vaøo daõy soá ñoïc caùc soá theo
tay chæ .
o Baøi 3 :
-Yeâu caàu hoïc sinh töï thöïc hieän baøi
tính theo coät doïc – Löu yù hoïc sinh
vieát soá thaúng coät ñôn vò
-Cho 1 2m söûa baøi
o Baøi 4 : -Vieát soá vaøo oâ troáng .
-Cho 2 hoïc sinh leân thöïc hieän ñua
vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
-3 + 4
+ 4 - 8
-Giaùo vieân söûa baøi chung
o Baøi 5 :
-Yeâu caàu hoïc sinh caên cöù vaøo
toùm taét baøi toaùn ñeå neâu caùc
ñieàu kieän cuûa baøi toaùn. Tieáp theo
neâu caâu hoûi cuûa baøi toaùn.
-Cho hoïc sinh neâu laïi toaøn boä baøi
toaùn qua toùm taét sau ñoù vieát
pheùp tính phuø hôïp.
-Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
hoïc sinh ñaët baøi toaùn vaø giaûi chính
xaùc.
-Laàn löôït 2 hoïc sinh ñoïc soá
xuoâi, 2 hoïc sinh ñoïc daõy soá
ngöôïc.
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo
phieáu baøi taäp
-2 Hoïc sinh leân baûng thöïc
hieän ñua vieát soá ñuùng
-Hoïc sinh nhaän xeùt
-a) Treân ñóa coù 5 quaû taùo.
Beù ñeå theâm vaøo ñóa 3 quaû
taùo nöõa. Hoûi coù taát caû
maáy quaû taùo ?
5 + 3 = 8
-b) Nam coù 7 vieân bi. Haûi laáy
bôùt 3 vieân bi. Hoûi Nam coøm
laïi maáy vieân bi ?
7 - 3 = 4


4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
& 134 &
8
6
- Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng, tröø . Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi
taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho ngaøy mai .
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN:17
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :26-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Caáu taïo cuûa moãi soá trong phaïm vi 10 .
- Vieát caùc soá theo thöù töï cho bieát
- Xem tranh, töï neâu baøi toaùn roài giaûi vaø vieát pheùp
tính giaûi baøi toaùn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh vaø toùm taét baøi taäp 3a), b)
+ Boä thöïc haønh daïy toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi taäp 4 . Giaùo vieân treo baûng phuï, ghi toùm taét baøi a,b .
Laàn löôït goïi hoïc sinh leân baûng söûa baøi : Neâu baøi toaùn, lôøi giaûi
vaø vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi moãi baøi toaùn(Vôû Baøi taäp toaùn /
68 )
+ Hoïc sinh nhaän xeùt, boå sung – Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caáu taïo
vaø vieát soá trong phaïm vi 10.
Mt :Hoïc sinh naém teân ñaàu baøi
.OÂn caáu taïo soá trong phaïm vi 10
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu
laïi caáu taïo cuûa caùc soá 2 , 3 , 4 , 5,
6 , 7 , 8 , 9 , 10 .
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho
hoïc sinh
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi
ñaàu baøi .
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Cuûng coá caáu taïo soá, thöù töï
soá, xem tranh vaø neâu baøi toaùn,
ghi pheùp tính phuø hôïp.
-Höôùng daãn SGK
-Laàn löôït töøng em neâu caáu
taïo 1 soá
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi ñaàu
baøi
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø töï
laøm baøi . Döïa treâ cô sôû caáu
taïo caùc soá ñeå ñieàn soá ñuùng
& 135 &
o Baøi 1 : Ñieàn soá coøn thieáu
vaøo choã troáng .
-Giaùo vieân höôùng daãn maãu 2
pheùp tính ñaàu
-Löu yù : hoïc sinh tính chính xaùc
trong toaùn hoïc
o Baøi 2: Xeáp caùc soá theo thöù
töï lôùn daàn, beù daàn
-Cho hoïc sinh xaùc ñònh caùc soá 7 , 5
, 2 , 9 , 8 .
-Cho hoïc sinh suy nghó saép xeáp caùc
soá (laøm mieäng ) sau ñoù cho hoïc
sinh laøm baøi töông töï vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-Söûa baøi chung caû lôùp
o Baøi 3 :
-a) Hoïc sinh quan saùt tranh töï neâu
baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø
hôïp
-Giaùo vieân hoûi laïi caâu hoûi cuûa
baøi toaùn ñeå höôùng daãn hoïc sinh
ñaët lôøi giaûi baøi qua caâu traû lôøi
-b) Goïi hoïc sinh ñaët baøi toaùn vaø
pheùp tính phuø hôïp
-Giaùo vieân chænh söûa cau cho hoïc
sinh thaät hoaøn chænh
-Höôùng daãn ñaët cau traû lôøi baøi
giaûi
-Löu yù : hoïc sinh caùch ñaët baøi
toaùn, caùch toùm taét baøi toaùn.
Hoaït ñoäng 3 :Troø chôi .
Mt : Reøn kyõ naêng tính toaùn nhanh
-Hoûi ñaùp caùc coâng thöùc coäng
tröø trong phaïm vi 10
-Ñaïi dieän 2 ñoäi a vaø b : Laàn löôït
neâu caâu hoûi cho ñoäi baïn traû lôøi.
Ñoäi naøo traû lôøi nhanh keát quaû
pheùp tính ñuùng laø thaéng cuoäc
-Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
ñoäi thaéng.
-Hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
Baøi taäp toaùn vôùi caùc soá :
8, 6, 10, 5, 3.
-a) Coù 4 boâng hoa, theâm 3
boâng hoa . Hoûi coù taát caû
maáy boâng hoa ?
4 + 3 = 7
-b) Coù 7 laù côø. Bôùt ñi 2 laù
côø .Hoûi coøn laïi bao nhieâu laù
côø ?
7 - 2 = 5
-Ví duï : A hoûi B : - 5 + 5 = ? , 10
– 3 = ?
8 + 2 = ? , 10 - 2 = ?
B traû lôøi nhanh keát quaû
cuûa caùc pheùp tính


4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh oân baøi - Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho ngaøy mai .
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 136 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :27-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Thöù töï cuûa caùc soá trong daõy soá töø 0→10.
- Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi
10
- So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10. Xem tranh neâu ñeà toaùn roài neâu
pheùp tính giaûi baøi toaùn. Xeáp caùc hình theo thöù töï xaùc ñònh
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Vieát baøi taäp 1, 3 leân baûng phuï – Tranh baøi 4 a, b
+ Caùc hình ñeå xeáp O , / ( baøi 5 )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi taäp 4 / 68 vôû Baøi taäp toaùn ( 4a, 4b ) .
+ Giaùo vieân treo baûng phuï vieát saün toùm taét ñeà 4a, b
+ Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi toaùn vaø leân baûng giaûi baøi toaùn
+ Hoïc sinh nhaän xeùt, boå sung – Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá thöù töï daõy
soá töø 0→10.
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi,
teân baøi hoïc .
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi
ñaàu baøi .
-Goïi hoïc sinh c9eám laïi daõy soá thöù
töï töø 0 & 10 ñeå chuaån bò laøm baøi
taäp 1 .
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Reøn kyõ naêng thöïc hieän caùc
pheùp tính coäng, tröø trong phaïm vi
10 .
-Hoïc sinh ñoïc laïi teân baøi hoïc
-3 em ñeám
-Hoïc sinh quan saùt theo doõi
-Hoïc sinh töï laøm baøi
& 137 &
-Giaùo vieân cho hoïc sinh môû SGK
-Laàn löôït höôùng daãn hoïc sinh laøm
baøi taäp
o Baøi 1 : Noái Caùc chaám theo thöù
töï töø 0 ¬ 10
-Giaùo vieân höôùng daãn treân maãu .
-Cho hoïc sinh noái caùc chaám theo thöù
töï töø 0 ¬ soá 10 .Sau ñoù cho hoïc sinh
neâu teân cuûa hình vöøa ñöôïc taïo
thaønh.
-Hoïc sinh noái hình thöù 2 töø soá 0 ¬ 8
roài neâu teân hình
o Baøi 2: Cho hoïc sinh neâu
( mieäng hay vieát )
-Keát quaû tính roài chöõa baøi
-Vieát : Baøi 2a)
-Mieäng : baøi 2b)
-Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi
treân baûng
o Baøi 3 : So saùnh ñieàn daáu > ,< ,
= :
-Cho hoïc sinh töï vieát daáu thích hôïp
vaøo choã chaám roài chöõa baøi.
-Goïi 3 em leân baûng chöõa baøi.
Hoaït ñoäng 3 :
Mt : Xem tranh vaø neâu ñöôïc baøi toaùn
vaø pheùp tính phuø hôïp
o Baøi 4 : Hoïc sinh quan saùt tranh
neâu baøi toaùn ñaët pheùp tính
phuø hôïp
-Cho hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi
treân baûng
Hoaït ñoäng 4 :
Mt : Cuûng coá nhaän daïng hình. Xeáp
hình theo thöù töï xaùc ñònh
o Baøi 5 : Giaùo vieân treo maãu
- Hoïc sinh quan saùt neâu teân hình
-1 Hoïc sinh neâu : Hình daáu
coäng hoaëc hình chöõ thaäp
-Hoïc sinh neâu chieác oâ toâ
-Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt
-Hoïc sinh laàn löôït( neâu
mieäng) keát quaû töøng baøi
toaùn
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-4a) Coù 5 con vòt. Theâm 4 con
vòt . Hoûi coù taát caû maáy con
vòt ?
5 + 4 = 9
- 4b) Coù 7 con thoû. Chaïy ñi heát
2 con thoû. Hoûi coøn laïi maáy
con thoû ?
7 - 2 = 5
-Hoïc sinh quan saùt maãu neâu
teân hình. Caùch saép xeáp caùc
hình trong maãu
- Coù hình troøn vaø hình tam
giaùc
-Caùch xeáp theo thöù töï ; cöù 2
hình troøn thì ñeán 1 hình tam
giaùc
-Hoïc sinh xeáp hình thep maãu

& 138 &
-Cho hoïc sinh laáy hoäp thöïc haønh
toaùn ra

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø .
- Chuaån bò tröôùc baøi Luyeän Taäp chung .
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :28-12-2006
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Coäng tröø vaø caáu taïo caùc soá trong phaïm vi 10.
- So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10.
- Vieát pheùp tính ñeå giaûi baøi toaùn.
- Nhaän daïng hình tam giaùc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng thöïc haønh daïy toaùn.Baûng phuï ghi saün baøi taäp soá 4 ,5.
+ Hoïc sinh coù SGK – vôû keû oâ li – vôû BTToaùn.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi taäp 2b vaø 4a vôû Baøi taäp toaùn .
+ Giaùo vieân ghi ñeà baøi 2b vaø 4a treân baûng .
+ Baøi 2b: 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi . Hoïc sinh nhaän xeùt ,boå
sung.
+ Baøi 4a: 1 hoïc sinh ñoïc baøi toaùn. 1 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp
tính phuø hôïp .
+ Hoïc sinh döôùi lôùp nhaän xeùt – Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caáâu taïo soá
töø 0→10 .
Mt :Hoïc sinh naém noäi dung baøi vaø
teân baøi hoïc .
-Giaùo vieân yeâu caàu 1 hoïc sinh ñeám
xuoâi,ngöôïc trong phaïm vi 10 .Neâu
caáu taïo caùc soá.
- Töø 0 ñeán 10.Soá naøo lôùn nhaát? Soá
naøo beù nhaát ?
- 1 em ñeám töø 0 ñeán 10 vaø
ngöôïc laïi.
- Hoïc sinh laàn löôït neâu laïi
caáu taïo caùc soá .
-Soá 10 lôùn nhaát, soá 0 beù
nhaát.
- 8 lôùn hôn 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ,
0.
& 139 &
- Soá 8 lôùn hôn nhöõng soá naøo ?
- Soá 2 beù hôn nhöõng soá naøo ?
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi
teân baøi hoïc.
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp
Mt : Reøn kyõ naêng laøm tính, so saùnh
caùc soá,giaûi baøi toaùn vaø nhaän
daïng hình
o Baøi 1 : Hoïc sinh tính
-Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi
vaøo vôû BTT .
-Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng
coät,chuù yù haøng ñôn vò,haøng chuïc.
o Baøi 2: Cuûng coá caáu taïo soá
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh neâu
caáu taïo 8 goàm ? vaø 5.

10 goàm 4 vaø ?
- Cho hoïc sinh töï laøm baøi .
-Giaùo vieân nhaän xeùt ,boå sung, söûa
sai tröôùc lôùp
o Baøi 3 : Hoïc sinh neâu mieäng
-Caùc soá 6 , 8 , 4 , 2 , 10.
* Soá naøo lôùn nhaát ?
* Soá naøo beù nhaát ?
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû
BTT
- Khoanh troøn soá lôùn nhaát.
- Khoanh vaøo soá beù nhaát.
o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp
-Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc baøi
toaùn.
-Höôùng daãn giaûi,neâu pheùp tính phuø
hôïp .
-Cho hoïc sinh giaûi vaøo baûng con.
o Baøi 5 :
- Treo baûng phuï, yeâu caàu hoïc sinh
xeáp SGK vaø quan saùt hình .
- Giaùo vieân hoûi: Hình beân coù maáy
hình tam giaùc ?
- Yeâu caàu hoïc sinh leân baûng chæ vaø
ñeám soá hình .
-Cho hoïc sinh neâu yù kieán nhieàu em.
Giaùo vieân khoâng voäi keát luaän ñeå
taäp cho hoïc sinh coù oùc quan saùt vaø
phaûi coù chính kieán cuûa mình.
-Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi .
- 2 beù hôn 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
10.
- Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi teân
baøi hoïc.
- Neâu yeâu caàu baøi
- Töï laøm baøi vaø chöõa baøi
- 8 goàm 3 vaø 5
- 10 goàm 4 vaø 6
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû
BTToaùn
-1 Hoïc sinh leân baûng chöõa
baøi

-Hoïc sinh quan saùt neâu ñöôïc .
- Soá 10 lôùn nhaát.
-Soá 2 beù nhaát.
-Hoïc sinh töï laøm baøi ,chöõa
baøi .
- 3 con
-Hoïc sinh neâu: 5 + 2 = 7
- 1 em leân baûng vieát pheùp
tính .
-Hoïc sinh quan saùt ñeám hình
vaø neâu ñöôïc coù 8 hình tam
giaùc4.Cuûng coá daën doø :
& 140 &
- Nhaän xeùt tieát hoïc . Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .
- Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø vaø taäp laøm caùc loaïi toaùn ñaõ
hoïc
- Laøm caùc baøi taäp vaøo vôû keû oâ li.
- Chuaån bò kieåm tra HK 1 .
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 141 &
Teân baøi daïy: Kieåm tra ñònh kì cuoái
hoïc kì I
Ngaøy daïy : 29-12-2006
& 142 &
Tuaàn 18
Teân Baøi Daïy : ÑIEÅM – ÑOAÏN THAÚNG
Ngaøy Daïy :2-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Nhaän bieát ñöôïc “ñieåm”-“ ñoaïn thaúng”
- Bieát keû ñoaïn thaúng qua 2 ñieåm
- Bieát ñoïc teân caùc ñieåm vaø ñoaïn thaúng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Moãi hoïc sinh ñeàu coù thöôùc vaø buùt chì
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Nhaän xeùt, baøi laøm trong vôû Baøi taäp toaùn cuûa hoïc sinh
+ Goïi vaøi em ñoïc laïi baûng coäng, tröø trong phaïm vi töø 2 ¬ 10
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñieåm ,ñoaïn
thaúng .
Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc ,
nhaän bieát “ ñieåm” , “ ñoaïn thaúng “
-Giaùo vieân veõ treân baûng 2 ñieåm
giôùi thieäu vôùi hoïc sinh khaùi nieäm veà
ñieåm
-Ñaët teân 2 ñieåm laø AvaøB . Ta coù
ñieåm A vaø ñieåm b
-Giaùo vieân duøng thöôùc noái töø ñieåm
A qua ñieåm B, giôùi thieäu ñoaïn thaúng
AB
-Giôùi thieäu teân baøi hoïc – ghi baûng

Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch veõ
ñoaïn thaúng.
Mt : HS bieát caùch veõ ñoaïn thaúng
a) Giaùo vieân giôùi thieäu duïng cuï ñeå
veõ ñoaïn thaúng
-Giaùo vieân noùi : Muoán veõ ñoaïn
thaúng ta duøng thöôùc thaúng
-Cho hoïc sinh duøng ngoùn tay di ñoäng
theo meùp thöôùc ñeå bieát meùp thöôùc
thaúng
b) Höôùng daãn veõ ñoaïn thaúng
o Böôùc 1 : Duøng buùt chì chaám 1
ñieåm roài noái 1 ñieåm nöõa vaøo tôø
giaáy . Ñaët teân cho töøng ñieåm
o Böôùc 2 : Ñaët meùp thöôùc qua 2
ñieåm A, B ,duøng tay traùi giöõ coá ñònh
thöôùc. Tay phaûi caàm buùt, ñaët ñaàu
-Hoïc sinh laëp laïi : treân baûng
coù 2 ñieåm
-Hoïc sinh laëp laïi Ñieåm A –
Ñieåm B
-Hoïc sinh laàn löôït neâu : Ñoaïn
thaúng AB
-Hoïc sinh laëp laïi teân baøi hoïc :
Ñieåm – Ñoaïn thaúng
-Hoïc sinh laáy thöôùc giô leân
-Hoïc sinh quan saùt thöôùc –
Laøm theo yeâu caàu cuûa giaùo
vieân
-Hoïc sinh theo doõi quan saùt vaø
ghi nhôù
-Hoïc sinh Luyeän Taäp veõ treân
nhaùp
-Giaùo vieân uoán naén söûa sai
cho hoïc sinh
& 143 &
buùt töïa vaøo meùp thöôùc vaø tyø treân
maët giaáy taïi ñieåm A , cho ñaàu buùt
tröôït nheï treân maët giaáy töø ñieåm A
ñeán ñieåm B.
o Böôùc 3 : Nhaác thöôùc ra ta coù
ñoaïn thaúng AB
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Bieát keû ñoaïn thaúng qua 2 ñieåm
vaø bieát ñoïc teân caùc ñieåm , ñoaïn
thaúng
-Cho hoïc sinh môû SGK . Giaùo vieân
höôùng daãn laïi phaàn ñaùy khung
B1: Goïi hoïc sinh ñoïc teân caùc ñieåm
vaø caùc ñoaïn thaúng trong SGK
B2 : Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
duøng thöôùc vaø buùt noái töøng caëp 2
ñieåm ñeå coù caùc ñoaïn thaúng ( nhö
SGK). Sau khi noái cho hoïc sinh ñoïc teân
töøng ñoaïn thaúng
-Giaùo vieân xem xeùt theo doõi hoïc sinh
veõ hình. Höôùng daãn hoïc sinh noái caùc
ñoaïn thaúng cho saün ñeå coù hình coù 3
ñoaïn thaúng, 4 ñoaïn thaúng , 5 ñoaïn
thaúng , 6 ñoaïn thaúng
B3: Cho hoïc sinh neâu soá ñoaïn thaúng
vaø ñoïc teân caùc ñoaïn thaúng trong
hình veõ
-Hoïc sinh môû saùch quan saùt,
laéng nghe
-Hoïc sinh ñoïc : Ñieåm M. Ñieåm
N – Ñoaïn thaúng MN
-Hoïc sinh noái vaø ñoïc ñöôïc
-Ñoaïn thaúng AB, Ñoaïn thaúng
AC, Ñoaïn thaúng BC .
-3 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Hoïc sinh neâu soá ñoaïn thaúng
vaø teân caùc ñoaïn thaúng

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh taäp veõ ñoaïn thaúng vaø ñaët teân cho ñoaïn thaúng .
- Taäp ñeám soá ñoaïn thaúng trong hình
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 144 &
A B
C D
P N
M
O
K H
G
L
Teân Baøi Daïy : ÑOÄ DAØI ÑOAÏN THAÚNG
Ngaøy Daïy :3-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Coù bieåu töôïng veà “ daøi hôn – ngaén hôn “ töø ñoù coù bieåu töôïng veà
ñoä daøi ñoaïn thaúng thoâng qua ñaëc tính “ daøi – ngaén ‘ cuûa chuùng
- Bieát so saùnh ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng tuyø yù baèng 2 caùch : so saùnh tröïc
tieáp hoaëc so saùnh giaùn tieáp qua ñoä daøi trung gian
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Moät soá thöôùc buùt coù ñoä daøi khaùc nhau , maøu saéc khaùc nhau .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng veõ ñoaïn thaúng vaø ñaët teân cho ñoaïn
thaúng ñoù
+ Hoïc sinh döôùi lôùp veõ vaøo baûng con 1 ñoaïn thaúng vaø ñaët teân
cho ñoaïn thaúng
+ Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho hoïc sinh
+Giaùo vieân treo 1 soá hình yeâu caàu hoïc sinh ñeám soá ñoaïn thaúng
trong moãi hình
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñoä daøi
ñoaïn thaúng.
Mt :Daïy bieåu töôïng “ daøi hôn- ngaén
hôn “ vaø so saùnh tröïc tieáp ñoä daøi 2
ñoaïn thaúng.
a) -Giaùo vieân giô 2 chieác thöôùc (ñoä
daøi khaùc nhau ) Hoûi : “laøm theá naøo
ñeå bieát caùi naøo daøi hôn caùi naøo
ngaén hôn ? “
-Goïi hoïc sinh leân so saùnh 2 caây buùt
maøu, 2 que tính
-Yeâu caàu hoïc sinh xem hình veõ trong
SGK vaø noùi ñöôïc “ Thöôùc treân daøi
hôn thöôùc döôùi , thöôùc döôùi ngaén
hôn thöôùc treân “ vaø “ Ñoaïn thaúng AB
ngaén hôn Ñoaïn thaúng CD …”
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc
haønh so saùnh töøng caëp 2 ñoaïn
thaúng trong baøi taäp 1 roài neâu : “
Ñoaïn thaúng MN daøi hôn Ñoaïn thaúng
PQ . Ñoaïn thaúng PQ ngaén hôn Ñoaïn
thaúng MN “
b) Töø caùc bieåu töôïng veà “ daøi hôn-
-Hoïc sinh suy nghó vaø theo
höôùng daãn cuûa giaùo vieân –
Hoïc sinh neâu ñöôïc : chaäp 2
chieác thöôùc sao cho chieác
thöôùc coù 1 ñaàu baèng nhau,
roài nhìn vaøo ñaàu kia thì bieát
chieác naøo daøi hôn
-Hoïc sinh neâu ñöôïc : Caây buùt
ñen daøi hôn caây buùt ñoû. Caây
buùt ñoû ngaén hôn caây buùt ñen
-Hoïc sinh nhaän ra : Moãi ñoaïn
thaúng coù 1 ñoä daøi khaùc nhau.
Muoán so saùnh chuùng ta phaûi
ñaët 1 ñaàu cuûa 2 ñoaïn thaúng
baèng nhau. Nhìn vaøo ñaàu kia
seõ bieát ñöôïc ñoaïn thaúng naøo
daøi hôn
& 145 &
ngaén hôn “ giuùp hoïc sinh ruùt ra keát
luaän
Hoaït ñoäng 2 : So saùnh ñoä daøi ñoaïn
thaúng.
Mt : Hoïc sinh bieát so saùnh giaùn tieáp
ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng qua ñoä daøi
trung gian
- Yeâu caàu hoïc sinh xem hình trong SGK
vaø noùi “ coù theå so saùnh ñoä daøi
ñoaïn thaúng vôùi ñoä daøi gang tay”.
“Ñoaïn thaúng trong hình veõ daøi 3 gang
tay neân ñoaïn thaúng naøy daøi hôn 1
gang tay “
-Giaùo vieân ño ñoaïn thaúng veõ saün
treân baûng baèng gang tay ñeå hoïc sinh
quan saùt
-Giaùo vieân noùi : Coù theå ñaët 1 oâ
vuoâng vaøo ñoaïn thaúng treân – coù
theå ñaët 3 oâ vuoâng vaøo ñoaïn thaúng
döôùi neân ñoaïn thaúng ôû döôùi daøi
hôn ñoaïn thaúng ôû treân
-Giaùo vieân nhaän xeùt : “Coù theå so
saùnh ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng baèng
caùch so saùnh soá oâ vuoâng ñaët vaøo
moãi ñoaïn thaúng ñoù “
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh thöïc haønh ño ñoaïn
thaúng
B1: Höôùng daãn hoïc sinh ñeám soá oâ
vuoâng ñaët vaøo moãi ñoaïn thaúng roài
ghi soá oâ vuoâng thích hôïp vaøo moãi
ñoaïn thaúng töông öùng
B2 : Toâ maøu vaøo baêng giaáy ngaén
nhaát
-Höôùng daãn hoïc sinh : Ñeám soá oâ
vuoâng trong moãi baêng giaáy ghi soá
töông öùng .
-So saùnh caùc soá vöøa ghi, xaùc ñònh
baêng giaáy ngaén nhaát
-Toâ maøu vaøo baêng giaáy ngaén nhaát
- Coù theå laøm baøi taäp trong vôû Baøi
taäp toaùn ( Toâ maøu coät cao nhaát ,
coät thaáp nhaát )
-Hoïc sinh quan saùt hình veõ
tieáp sau vaø neâu ñöôïc ñoaïn
thaúng ôû treân ngaén hôn . ñoaïn
thaúng ôû döôùi daøi hôn
-Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt
-Hoïc sinh thöïc haønh

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Taäp ño ñoä daøi quyeån saùch , caïnh baøn , cöûa soå phoøng hoïc cuûa em
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 146 &
Teân Baøi Daïy : THÖÏC HAØNH ÑO ÑOÄ DAØI
Ngaøy Daïy :4-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Bieát caùch so saùnh ñoä daøi moät soá ñoà vaät quen thuoäc nhö : baøn hoïc
sinh , baûng ñen … baèng caùch choïn vaø söû duïng ñoà vaät ño “ Chöa chuaån
“ nhö gang tay, böôùc chaân , thöôùc keû hoïc sinh, que tính, que dieâm …
- Nhaän bieát ñöôïc raèng gang tay, böôùc chaân cuûa 2 ngöôøi khaùc nhau thì
khoâng nhaát thieát gioáng nhau . Töø ñoù coù bieåu töôïng veà söï ‘ sai leäch “ ,
“tính xaáp xæ ‘ , hay “söï öôùc löôïng” trong quaù trình ño caùc ñoä daøi baèng
nhöõng ñoà vaät ño “chöa chuaån “
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Böôùc ñaàu thaáy ñöôïc caàn coù 1 ñôn vò ño “ chuaån” ñeå ño ñoä daøi .
+ Thöôùc keû hoïc sinh , que tính. Giaùo vieân veõ caùc hình ôû baøi taäp 1 +
2 / 96, 97 SGK ôû baûng phuï.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu hoïc sinh neâu teân caùc ñoaïn
thaúng ôû baøi taäp 1 roài so saùnh töøng ñoâi 1 ñeå neâu ñoaïn thaúng
naøo daøi hôn, ñoaïn thaúng naøo ngaén hôn
+ Hoïc sinh nhaän xeùt, boå sung cho baïn
+ ÔÛ hình B2 yeâu caàu hoïc sinh ñeám soá oâ ôû moãi ñoaïn thaúng vaø
cho bieát ñoaïn thaúng naøo daøi nhaát . Ñoaïn thaúng naøo ngaén nhaát
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùch ño
ñoä daøi.
Mt :Giôùi thieäu ñoä daøi gang tay
- Giaùo vieân noùi : Gang tay laø ñoä daøi
(khoaûng caùnh) tính töø ñaàu ngoùn tay
caùi ñeán ñaàu ngoùn tay giöõa.
-Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh ñoä daøi
gang tay cuûa baûn thaân mình baèng
caùch chaám 1 ñieåm nôi ñaët ñaàu
ngoùn tay caùi vaø 1 ñieåm nôi ñaët
ñaàu ngoùn tay giöõa roài noái 2 ñieåm
-Hoïc sinh laéng nghe vaø saûi 1
gang tay cuûa mình leân maët
baøn
-Hoïc sinh thöïc haønh ño, veõ
treân baûng con
& 147 &
ñoù ñeå ñöôïc 1 ñoaïn thaúng AB vaø
noùi : “ ñoä daøi gang tay cuûa em
baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng AB “
Hoaït ñoäng 2 : Nhaän bieát caùc caùch
ño doä daøi.
Mt : Bieát caùch ño ñoä daøi baèng gang
tay
-Giaùo vieân noùi :“ Haõy ño ñoä daøi
caïnh baûng baèng gang tay.
-Giaùo vieân laøm maãu : ñaët ngoùn tay
caùi saùt meùp baûng keùo caêng ngoùn
giöõa, ñaët daáu ngoùn giöõa taïi 1
ñieåm naøo ñoù treân meùp baûng co
ngoùn tay caùi veà truøng vôùi ngoùn
giöõa roài ñaët ngoùn giöõa ñeán 1
ñieåm khaùc treân meùp baûng ; vaø cöù
nhö theá ñeán meùp phaûi cuûa baûng
moãi laàn co ngoùn caùi veà truøng vôùi
ngoùn giöõa thì ñeám 1 , 2, … Cuoái
cuøng ñoïc to keát quaû . chaúng haïn
caïnh baøn baèng 10 gang tay
-Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc
sinh yeáu .
*Giôùi thieäu ño ñoä daøi baèng böôùc
chaân.
- Giaùo vieân noùi : Haõy ño buïc giaûng
baèng böôùc chaân
- Giaùo vieân laøm maãu : ñaët goùt
chaân truøng vôùi meùp beân traùi cuûa
buïc giaûng . Giöõ nguyeân chaân traùi,
böôùc chaân phaûi leân phía tröôùc vaø
ñeám : 1 böôùc . “ Tieáp tuïc nhö vaäy
cho ñeán meùp beân phaûi cuûa buïc
baûng “
-Chuù yù caùc böôùc chaân vöøa phaûi,
thoaûi maùi, khoâng caàn gaéng söùc
Hoaït ñoäng 3:Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh thöïc haønh.
-a) Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñôn vò ño
laø “gang tay”
- Ño ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng baèng
gang tay roài ñieàn soá töông öùng vaøo
ñoaïn thaúng ñoù hoaëc neâu keát quaû :
chaúng haïn 8 gang tay
-b) giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñôn vò ño
laø böôùc chaân
-Ño ñoä daøi chieàu ngang lôùp hoïc
-c) Giuùp hoïc sinh nhaän bieát
-Ño ñoä daøi baèng que tính thöïc haønh
ño ñoä daøi baøn, baûng , sôïi daây
-Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt
-Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh
baøn hoïc cuûa mình. Moãi em ñoïc
to keát quaû sau khi ño
-Hoïc sinh taäp ño buïc baûng
baèng böôùc chaân
-Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh
baøn
-Hoïc sinh thöïc haønh ño chieàu
roäng cuûa lôùp
-Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh
baøn, sôïi daây
& 148 &
baèng que tính roài neâu keát quaû

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà ño chieàu roäng cuûa nhaø em, caïnh giöôøng, caïnh tuû
baèng ñôn vò ño “gang tay “, “ böôùc chaân “ , “ que tính “
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : MOÄT CHUÏC – TIA SOÁ
Ngaøy Daïy :5-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Nhaän bieát 10 ñôn vò coøn goïi laø 1 chuïc
- Bieát ñoïc vaø ghi soá treân tia soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh veõ, boù chuïc que tính, baûng phuï
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ño : caïnh baûng lôùp vaø caïnh baøn baèng
gang baøn tay.
+ 2 em leân baûng ño buïc giaûng vaø chieàu daøi cuûa lôùp baèng böôùc
chaân
+ Lôùp nhaän xeùt, söûa sai
+ Giaùo vieân nhaän xeùt, boå sung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu moät chuïc
Mt : hoïc sinh xem tranh vaø ñeám soá
quaû treân caây roài noùi löôïng quaû
- Giaùo vieân noùi : 10 quaû cam coøn
goïi laø 1 chuïc quaû cam
-Goïi hoïc sinh ñeám soá que tính trong 1
boù
-Giaùo vieân hoûi : 10 que tính coøn goïi
laø maáy chuïc que tính
-Hoïc sinh ñeám vaø neâu : coù 10
quaû .
-Vaøi hoïc sinh laëp laïi
-Hoïc sinh ñeám : 1, 2, 3 .. 10 que
tính
- 10 que tính coøn goïi laø moät
chuïc que tính
& 149 &
-Vaäy 10 ñôn vò coøn goïi laø maáy
chuïc ?
-Giaùo vieân ghi : 10 ñôn vò = 1 chuïc
-1 chuïc = maáy ñôn vò
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu tia soá.
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát tia soá
-Giaùo vieân veõ tia soá – giôùi thieäu
vôùi hoïc sinh : ñaây laø tia soá treân tia
soá coù 1 ñieåm goác laø 0 ( Ñöôïc ghi
soá 0 ) , Caùc ñieåm ( vaïch ) caùch ñeàu
nhau ñöôïc ghi soá ; moãi ñieåm ( vaïch )
ghi 1 soá theo thöù töï taêng daàn
( 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 )
Coù theå duøng tia soá ñeå minh hoaï
vieäc so saùnh caùc soá , soá beân traùi
thì beù hôn soá beân phaûi noù
Hoaït ñoäng 3 :
Mt :Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi taäp
thöïc haønh
B1 : Ñeánm soá chaám troøn ôû moãi
hình veõ cho ñuû 1 chuïc chaám troøn .
-Giaùo vieân nhaän xeùt, uoán naén, söûa
sai
B2 : Ñeám laáy 1 chuïc con vaät ôû moãi
hình roài veõ khoanh troøn 1 chuïc con
ñoù ( coù theå laáy 1 chuïc con vaät naøo
bao quanh cuõng ñöôïc )
-Cho 2 em leân baûng söûa baøi
B3: Vieát caùc soá vaøo döôùi moãi vaïch
theo thöù töï taêng daàn
-Vaøi em laëp laïi
- 10 coøn goïi laø 1 chuïc
-vaøi em laëp laïi
-Hoïc sinh laëp laïi
1 chuïc = 10 ñôn vò
-Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi caùc
keát luaän
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe
vaø ghi nhôù
-Hoïc sinh so saùnh caùc soá theo
yeâu caàu cuûa giaùo vieân
- Hoïc sinh töï laøm baøi
- 5em hoïc sinh leân baûng söûa
baøi
-Hoïc sinh söûa sai
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi


4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi .
- Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp ( Neáu chöa xong)
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 150 &
Tuaàn 19
Teân Baøi Daïy : MÖÔØI MOÄT- MÖÔØI HAI
Ngaøy Daïy :9-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh nhaän bieát :
- Soá möôøi moät goàm moät chuïc vaø moät ñôn vò
- Soá möôøi hai goàm moät chuïc vaø hai ñôn vò
- Bieát ñoïc, vieát caùc soá ñoù. Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù 2 chöõ soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boù que tính vaø caùc que tính rôøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Coù 10 quaû tröùng laø coù maáy chuïc quaû tröùng ?
+ 1 chuïc baèng bao nhieâu ñôn vò ?
+ Goïi 2 hoïc sinh leân baûng vieát tia soá
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu 11,12
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát caùch vieát,
ñoïc soá 11, 12
- Soá 11 goàm 1 chuïc vaø 1 ñôn vò
- Soá 12 goàm moät chuïc vaø 2 ñôn
vò .
1- Giôùi thieäu soá 11 :
-Hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø
1 que tính rôøi . Giaùo vieân gaén leân
baûng 1 boù chuïc que tính vaø moät
que tính rôøi
-Hoûi :Möôøi que tính vaø moät que tính
laø maáy que tính ?
-Giaùo vieân laëp laïi : Möôøi que tính
vaø moät que tính laø möôøi moät que
tính
-Giaùo vieân ghi baûng : 11
-Ñoïc laø : möôøi moät
-Soá 11 goàm 1 chuïc vaø 1 ñôn vò . Soá
11 coù 2 chöõ soá 1 vieát lieàn nhau
2- Giôùi thieäu soá 12 :
-Giaùo vieân gaén 1 chuïc que tính vaø 2
que tính rôøi
-Hoûi : 10 que tính vaø 2 que tính laø
bao nhieâu que tính ?
-Giaùo vieân vieát : 12
-Ñoïc laø : möôøi hai
- Soá 12 goàm : 1 chuïc vaø 2 ñôn vò.
Soá 12 coù 2 chöõ soá laø chöõ soá 1
vaø chöõ soá 2 vieát lieàn nhau : 1 ôû
-Hoïc sinh laøm theo giaùo
vieân
-11 que tính
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc soá 11
- Hoïc sinh laøm theo giaùo
vieân
-12
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc soá :
12
& 151 &
beân traùi vaø 2 ôû beân phaûi
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát vieát caùc soá ño.
Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù 2 chöõ
soá :
-Baøi 1 : Ñeám soá ngoâi sao roài ñieàn
soá vaøo oâ troáng
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho
hoïc sinh
-Baøi 2 :
- Veõ theâm 1 chaám troøn vaøo oâ
troáng coù ghi 1 ñôn vò
- Veõ theâm 2 chaám troøn vaøo oâ
troáng coù ghi 2 ñôn vò
-Baøi 3 : Duøng buùt maøu hoaëc buùt
chì ñen toâ 11 hình tam giaùc, toâ 12
hình vuoâng (Giaùo vieân coù theå chæ
yeâu caàu hoïc sinh gaïch cheùo vaøo
caùc hình caàn toâ maøu )
-Baøi 4 : Ñieàn ñuû caùc soá vaøo döôùi
moãi vaïch cuûa tia soá
-Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ hoïc
sinh yeáu
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 hoïc sinh söûa baøi treân
baûng
-Hoïc sinh töï laøm baøi – chöõa
baøi
-Hoïc sinh laøm baøi, chöõa baøi
.
-Hoïc sinh töï laøm baøi – chöõa
baøi treân baûng lôùp

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Soá 11 ñöôïc vieát nhö theá naøo ? Soá 12 ñöôïc vieát nhö theá naøo ?
- Cho hoïc sinh ñoïc : 11, 12
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà nhaø taäp vieát soá 11, 12 vaø tia soá töø 0 ñeán 12
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : MÖÔØI BA- MÖÔØI BOÁN
& 152 &
MÖÔØI LAÊM
Ngaøy Daïy :10-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh nhaän bieát :
- Soá 13 goàm moät chuïc vaø 3 ñôn vò
- Soá 14 goàm moät chuïc vaø 4 ñôn vò
- Soá 15 goàm moät chuïc vaø 5 ñôn vò
- Bieát ñoïc, vieát caùc soá ñoù. Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù 2 chöõ soá .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
+ Baûng daïy toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Vieát soá 11, 12 ( 2 em leân baûng – Hoïc sinh vieát baûng con ). Ñoïc soá
11, 12
+ Soá 11 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ?
+ Soá 12 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ?
+ Soá 11 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 11 ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 13, 14,
15.
Mt : Hoïc sinh ñoïc, vieát ñöôïc soá 13,
14, 15 .Naém ñöôïc caáu taïo soá
1- Giôùi thieäu soá 13 :
-Giaùo vieân gaén 1 boù chuïc que tính
vaø 3 que tính rôøi leân baûng
-Hoûi hoïc sinh : Ñöôïc bao nhieâu que
tính
-Giaùo vieân noùi : 10 que tính vaø 3 que
tính laø 13 que tính
-Giaùo vieân ghi baûng : 13
-Ñoïc : möôøi ba
-Soá 13 goàm 1 chuïc vaø 3 ñôn vò . Soá
13 coù 2 chöõ soá .
-Chöõ soá 1 vaø 3 vieát lieàn nhau, töø
traùi sang phaûi
2- Giôùi thieäu soá 14, 15 :
-( Tieán haønh töông töï nhö soá 13 )
Hoaït ñoäng 2 : Taäp vieát soá .
Mt : Hoïc sinh Vieát ñöôïc soá 13, 14, 15
-Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo
baûng con caùc soá 13, 14, 15 vaø ñoïc
laïi caùc soá ñoù
Löu yù : Hoïc sinh khoâng ñöôïc vieát 2
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân
-13 que tính
-Hoïc sinh ñoïc laïi .
- Hoïc sinh vieát vaø ñoïc caùc soá
: 13, 14, 15
-Hoïc sinh môû SGK
& 153 &
chöõ trong soá quaù xa hoaëc quaù saùt
vaøo nhau
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt: Laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong SGK
- Cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 : a) Hoïc sinh taäp vieát caùc
soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
b) Hoïc sinh vieát caùc soá
vaøo oâ troáng theo thöù töï taêng daàn,
giaûm daàn
-Giaùo vieân söûa sai chung
• Baøi 2 : Hoïc sinh ñeám ngoâi sao ôû
moãi hình roài ñieàn soá vaøo oâ
troáng
-Giaùo vieân nhaän xeùt, ñuùng sai
• Baøi 3 : Hoïc sinh ñeám soá con vaät
ôû moãi tranh veõ roài noái vôùi soá
ñoù .
-giaùo vieân nhaän xeùt chung .
• Baøi 4 :
-Hoïc sinh vieát caùc soá theo thöù töï
töø 0 ñeán 15
-Giaùo vieân cuûng coá laïi tia soá, thöù
töï caùc soá lieàn tröôùc, lieàn sau
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 hoïc sinh söûa baøi treân baûng
-Hoïc sinh töï laøm baøi
– 1 em chöõa baøi ( mieäng )
-Hoïc sinh töï laøm baøi
- 1 hoïc sinh leân baûng chöõa
baøi .

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc – Hoûi cuûng coá baøi
-Soá 13 goàm coù maáy chuïc, maáy ñôn vò ?
-Soá 14 goàm coù maáy chuïc, maáy ñôn vò ?
-Soá 15 ñöôïc vieát nhö theá naøo ?
- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi taäp ñoïc soá , vieát soá .
- Chuaån bò baøi 16, 17 , 18 , 19 .
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : MÖÔØI SAÙU - MÖÔØI BAÛY
MÖÔØI TAÙM - MÖÔØI CHÍN
Ngaøy Daïy :11-1-2007
& 154 &
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Nhaän bieát moãi soá ( 16, 17, 18, 19 ) goàm 1 chuïc vaø 1 soá ñôn vò ( 6, 7,
8, 9 )
- Nhaän bieát moãi soá ñoù coù 2 chöõ soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
+ Baûng daïy toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá 13, 14, 15 vaø ñoïc soá ñoù (Hoïc sinh
vieát baûng con )
+ Lieàn sau 12 laø maáy ? Lieàn sau 14 laø maáy ? Lieàn tröôùc 15 laø
maáy ?
+ Soá 14 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ? Soá 15 goàm maáy chuïc
vaø maáy ñôn vò ?
+ 1 hoïc sinh leân baûng ñeàn soá vaøo tia soá ( töø 0 ñeán 15 )
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu 16, 17, 18,
19
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát moãi soá ( 16,
17, 18, 19 ) goàm 1 chuïc vaø 1 soá ñôn
vò ( 6, 7, 8, 9)
• Nhaän bieát moãi soá coù 2 chöõ soá
-Giaùo vieân gaén 1 boù chuïc que tính
vaø 6 que rôøi leân baûng. Cho hoïc sinh
neâu soá que tính.
- 10 que tính vaø 6 que tính laø maáy
que tính ?
-16 que tính goàm maáy chuïc vaø maáy
ñôn vò ?
-Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con soá
16
-Soá 16 goàm maáy chöõ soá ? Chöõ
soá 1 chæ haøng naøo ? Chöõ soá 6
chæ haøng naøo ?
-Goïi hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi
-Giôùi thieäu soá : 17, 18, 19
-Töông töï nhö soá 16
-Caàn taäp trung vaøo 2 vaán ñeà troïng
taâm :
• Soá 17 goàm 1chuïc vaø 7 ñôn vò
• 17 goàm coù 2 chöõ soá laø chöõ soá
1 vaø chöõ soá 7
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân
-16 que tính
-16 que tính
-1 chuïc vaø 6 ñôn vò
-Hoïc sinh vieát : 16
-16 coù 2 chöõ soá, chöõ soá 1 vaø
chöõ soá 6 ôû beân tay phaûi 1. Chöõ
soá 1 chæ 1 chuïc, chöõ soá 6 chæ
haøng ñôn vò
-1 soá hoïc sinh nhaéc laïi
- Hoïc sinh môû SGK. Chuaån bò
phieáu baøi taäp
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi
-Söûa baøi treân baûng lôùp
& 155 &
Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc baøi taäp
öùng duïng trong SGK.
-Cho hoïc sinh môû SGK
-Neâu yeâu caàu baøi 1 : Vieát caùc soá
töø 11 ñeán 19
-Baøi 2 : hoïc sinh ñeám soá caây naám
ôû moãi hình roài ñieàn soá vaøo oâ
troáng ñoù
-Höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt
tranh tìm caùch ñieàn soá nhanh nhaát,
caên cöù treân tranh ñaàu tieân
Baøi 3 :
-Cho hoïc sinh ñeám soá con vaät ôû
moãi hình vaïch 1 neùt noái vôùi soá
thích hôïp ( ôû daõy caùc 6 soá vaø chæ
coù 4 khung hình neân coù 2 soá khoâng
noái vôùi hình naøo )
-Giaùo vieân nhaän xeùt hoïc sinh söûa
baøi
Baøi 4 :
-Hoïc sinh vieát vaøo döôùi moãi vaïch
cuûa tia soá
-Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho
hoïc sinh
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Vieát chöõ soá ñeïp, ñuùng

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- 16 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ?
- Soá 17 ñöôïc vieát baèng maáy chöõ soá ? Laø nhöõng chöõ soá naøo ?
- Soá 18 ñöùng lieàn sau soá naøo vaø ñöùng lieàn tröôùc soá naøo ?
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø taäp vieát soá , ñoïc soá . Hoaøn thaønh vôû Baøi
taäp
- Chuaån bò cho tieát hoâm sau : Hai möôi , Hai chuïc
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 156 &
Teân Baøi Daïy : HAI MÖÔI – HAI CHUÏC
Ngaøy Daïy :12-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Nhaän bieát moãi soá löôïng 20 . 20 laø coøn goïi laø hai chuïc
- Bieát ñoïc, vieát soá ñoù
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù chuïc que tính .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Ñoïc caùc soá 16, 17, 18 ( 2 em ) Lieàn sau 17 laø soá naøo ?
+ Soá 19 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 18 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò
?
+ 19 coù maáy chöõ soá ? laø nhöõng chöõ soá naøo ?
+ 2 em leân baûng vieát daõy soá töø 11 ñeán 19
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 20
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát soá 20, bieát
ñoïc soá, vieát soá. 20 coøn goïi laø hai
chuïc
-Giaùo vieân gaén leân baûng 1 boù chuïc
que tính vaø gaén theâm 1 boù chuïc que
tính nöõa. Ñöôïc taát caû bao nhieâu que
tính
-Giaùo vieân noùi : hai möôi coøn goïi laø
hai chuïc
-Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát
chöõ soá 2 tröôùc roài vieát chöõ soá 0 ôû
beân phaûi 2
-Löu yù : Vieát soá 20 töông töï nhö vieát
soá 10
-Soá 20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò
-Soá 20 coù 2 chöõ soá laø chöõ soá 2
vaø chöõ soá 0
-Cho hoïc sinh vieát xong ñoïc laïi soá
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc baøi taäp
öùng duïng trong SGK.
-1 hoïc sinh laøm theo vaø noùi :
1 chuïc que tính theâm 1 chuïc que
tính laø 2 chuïc que tính . 10 que
tính theâm 10 que tính laø hai möôi
que tính
-Hoïc sinh laëp laïi – 5 em
-Hoïc sinh vieát vaøo baûng con
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp
1
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-2 em leân baûng vieát
& 157 &
-Cho hoïc sinh môû SGK.Giaùo vieân giôùi
thieäu phaàn baøi hoïc.
-Baøi taäp 1 : hoïc sinh vieát caùc soá töø
0 ñeán 20
-töø 20
ñeán 10
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
chöõa baøi treân baûng lôùp
-Baøi 2 : Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi
-Giaùo vieân neâu caâu hoûi nhö baøi
taäp
-Ví duï : soá 12 goàm maáy chuïc vaø
maáy ñôn vò
Soá 16 goàm maáy chuïc vaø
maáy ñôn vò
-Cho hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi
taäp
Baøi 3 :
-Vieát soá vaøo moãi vaïch cuûa tia soá
roài ñoïc caù soá ñoù
Baøi 4 :
-Hoïc sinh vieát theo maãu : Soá lieàn sau
cuûa 15 laø 16
-Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi
treân baûng lôùp.
-Hoïc sinh traû lôøi mieäng
-Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi, hoaøn thaønh vôû baøi taäp .
- Chuaån bò baøi 14 + 3 .
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 158 &
Tuaàn 20
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG DAÏNG 14 + 3
Ngaøy Daïy :16-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Bieát laøm tính coäng ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20
- Taäp coäng nhaåm ( daïng 14 + 3 )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi.
+ Baûng daïy toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Ñeám xuoâi töø 0 ñeán 20 vaø ngöôïc laïi ?
+ 20 laø soá coù maáy chöõ soá , goàm nhöõng chöõ soá naøo ?
+ Soá 20 ñöùng lieàn sau soá naøo ? 20 goàm maáy chuïc maáy ñôn vò ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Daïy pheùp coäng 14 + 3
Mt : Böôùc ñaàu bieát caùch ñaët tính
vaø bieát phöông phaùp coäng baøi tính
coù daïng 14 + 3
-Giaùo vieân ñính 14 que tính ( goàm 1
boù chuïc vaø 4 que rôøi ) leân baûng.
Coù taát caû maáy que tính ?
- Laáy theâm 3 que rôøi ñính döôùi 4 que
tính
-Giaùo vieân theå hieän treân baûng :
• Coù 1 boù chuïc, vieát 1 ôû coät
chuïc
• 4 que rôøi vieát 4 ôû coät ñôn vò
• theâm 3 que rôøi, vieát 3 döôùi 4 ôû
coät ñôn vò
-Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que
tính ta goäp 4 que rôøi vôùi 3 que rôøi ta
ñöôïc 7 que rôøi. Coù 1 boù chuïc vaø 7
que rôøi laø 17 que tính
-Höôùng daãn caùch ñaët tính ( töø treân
xuoáng döôùi )
-Vieát 14 roài vieát 3 sao cho 3 thaúng
coät vôùi 4 ( ôû coät ñôn vò )
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân
-14 que tính
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân
-Hoïc sinh laéng nghe, ghi nhôù
& 159 &
14
3
+
1
7
-Vieát + ( daáu coäng )
-Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù
-Tính : ( töø phaûi sang traùi )
4 coäng 3 baèng 7 vieát 7
Haï 1, vieát 1
14 coäng 3 baèng 17 ( 14 + 3 = 17 )
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát laøm tính coäng
(khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20 .
-Cho hoïc sinh môû SGK
-Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc )
-Hoïc sinh luyeän laøm tính
-Söûa baøi treân baûng lôùp
-Baøi 2 : Hoïc sinh tính nhaåm – Löu yù : 1
soá coäng vôùi 0 baèng chính soá ñoù
Baøi 3 : hoïc sinh reøn luyeän tính nhaåm
-Cho 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi
-Höôùng daãn chöõa baøi
-Hoïc sinh ñeå SGK vaø phieáu baøi
taäp
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Neâu caùch nhaåm
-Hoïc sinh töï laøm baøi – Chöõa
baøi
-Hoïc sinh tính nhaåm
14 coäng 1 baèng 15. Vieát 15
14 coäng 2 baèng 16. Vieát 16

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 160 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :17-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø tính nhaåm
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï – phieáu baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ : 13 + 2 =
+ 2 hoïc sinh leân baûng : 16 + 3 =
+ Hoïc sinh laøm vaøo baûng con ( toå 1 , 2 ) ( toå 3 , 4 )
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp kó naêng
thöïc hieän pheùp coäng.
Mt : Hoïc sinh nhôù laïi caùch ñaët
tính, caùch thöïc hieän pheùp tính
-Giaùo vieân hoûi : Em haõy neâu laïi
caùch ñaët tính baøi 13 + 4
-Em haõy neâu caùch coäng 13 + 4
• -Giaùo vieân löu yù hoïc sinh khi
ñaët tính caàn vieát soá ñôn vò
thaúng coät ñeå sau naøy
khoâng nhaàm laãn coät chuïc
vôùi coät ñôn vò
Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp
Mt : Hoïc sinh luyeän taäp laøm tính
coäng vaø tính nhaåm
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû
saùch neâu yeâu caàu baøi 1
-Baøi 1 : Ñaët tính roài tính
-Cho 4 em leân baûng laøm tính 2 baøi
/ em
-Giaùo vieân söûa sai chung
-Baøi 2 : Tính nhaåm
-Vieát 13. Vieát 4 döôùi soá 3 ôû
haøng ñôn vò, vieát daáu coäng
beân traùi roài gaïch ngang ôû
döôùi
-Coäng töø phaûi sang traùi 3
coäng 4 baèng 7 : vieát 7 . 1 haï 1
vieát 1
-Hoïc sinh môû SGK, neâu yeâu
caàu baøi 1
-Hoïc sinh ñaët tính theo coät doïc
roài tính (töø phaûi sang traùi )
-Hoïc sinh töï söûa baøi
- Hoïc sinh töï laøm baøi
-Nhaåm theo caùch thuaän treân
nhaát
• Caùch 1 : 15 coäng 1 baèng 16
ghi 16
• Caùch 2 : 5 coäng 1 baèng 6 ;
10 coäng 6 baèng 16 – ghi 16
& 161 &
15
4
+ 16
1
+
- 4 em leân baûng chöõa baøi
Baøi 3 :Tính
-Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän töø
traùi sang phaûi ( tính hoaëc nhaåm )
vaø ghi keát quaû cuoái cuøng
-Baøi 4 : Hoïc sinh nhaåm tìm keát
quaû moãi pheùp coäng roài noái
pheùp coäng ñoù vôùi soá ñaõ cho laø
keát quaû cuûa pheùp coäng ( coù 2
pheùp coäng noái vôùi soá 16 .
Khoâng coù pheùp coäng naøo noái
vôùi soá 12 )
-Goïi hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh laøm baøi
-Ví duï : 10 + 1 + 3 =
-Nhaåm : 10 coäng 1 baèng 11
11 coäng 3 baèng 14
-Hoïc sinh töï laøm baøi . Duøng
thöôùc noái, khoâng duøng tay
khoâng

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø taäp laøm toaùn vaøo vôû nhaùp .
-Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp
- Chuaån bò baøi : Pheùp tröø coù daïng 17 -3
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ COÙ DAÏNG 17 – 3
Ngaøy Daïy :18-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
& 162 &
- Bieát laøm tính tröø (khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20
- Taäp tröø nhaåm (daïng 17 – 3 )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi
+ Baûng daïy toaùn .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ : 15 + 0 =
10 + 2 + 2 =
+ 3 hoïc sinh leân baûng : 11 + 4 =
12 + 1 + 0 =
+ Hoïc sinh döôùi lôùp laøm vaøo baûng con
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Daïy pheùp tröø 17 + 3
Mt : Hoïc sinh bieát ñaët tính, naém
ñöôïc phöông phaùp tröø baøi tính coù
daïng 17 – 3 .
-Giaùo vieân ñính 1 chuïc vaø 7 que tính
leân baûng
-Giaùo vieân laáy bôùt 3 que tính ñeå
xuoáng döôùi
-Hoûi : 17 que tính laáy bôùt 3 que tính,
coøn laïi maáy que tính?
-Höôùng daãn ñaët tính vaø laøm tính
tröø
-Ñaët tính ( töø treân xuoáng )
-Vieát 17 roài vieát 3 thaúng coät vôùi 7
( ôû haøng ñôn vò ) – vieát daáu tröø
-Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù
-Tính töø phaûi qua traùi
* 7 tröø 3 baèng 4
vieát 4
* Haï 1 vieát 1
-Vaäy 17 – 3 baèng 14
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh vaän duïng laøm baøi taäp
-Cho hoïc sinh môû SGK – Giaùo vieân
neâu laïi phaàn baøi hoïc trong saùch
-Hoïc sinh ñeå tröôùc maët 1 boù
chuïc ( beân traùi ) 7 que tính beân
phaûi
-Hoïc sinh laøm nhö giaùo vieân
-14 que tính
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe, ghi
nhôù
-Vaøi em laëp laïi caùch tröø
-Hoïc sinh môû SGK
-4 em leân baûng laøm baøi
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi
treân baûng
& 163 &
12
5
+ 11
8
+
17
3
-
-Baøi 1 : Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu
baøi taäp
-Cho 4 em leân baûng laøm baøi.
-Chia 3 daõy, moãi daõy laøm 2 pheùp
tính treân baûng con
-Söûa baøi chung caû lôùp
-Baøi 2 : Neâu yeâu caàu baøi taäp
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi
taäp toaùn
-Cho hoïc sinh töï chöõa baøi
-Nhaän xeùt chung
Baøi 3 :Troø chôi
-Treo baûng phuï leân baûng
-2 ñoäi cöû ñaïi dieän leân vieát soá
coøn thieáu vaøo oâ troáng. Ñoäi naøo
vieát nhanh, ñuùng chöõ soá ñeïp laø
ñoäi ñoù thaéng.
-Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
ñoäi thaéng cuoäc
-Neâu laïi caùch thöïc hieän
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-Hoïc sinh laàn löôït chöõa baøi
-Moãi baøi 2 em thöïc hieän ñua
chôi :
1
6
1 2 3 4 5
1
5
vaø :
1
9
6 3 1 7 4
1
3

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø tieáp tuïc taäp laøm tính vaø tính nhaåm hoaøn
thaønh vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :19-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh : - Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø (daïng 17 –
3 ) .
& 164 &
13
2
-
17
5
-
14
1
-
16
3
-
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi taäp 3 , 4 / 111 .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ : 15 – 5 =
+ 2 hoïc sinh leân baûng : 18 – 2 =
+ Hoïc sinh laøm vaøo baûng con ( toå 1 , 2 ) ( toå 3 , 4 )
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp laøm toaùn
Mt : Hoïc sinh thöïc haønh laøm tính tröø
(daïng 17 – 3 ) .
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi
ñaàu baøi.
-Hoûi : Em haõy neâu caùch ñaët tính
baøi 14 – 3 vaø neâu caùch tính
Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp .
Mt :Reøn kyõ naêng thöïc hieän pheùp
tröø ( daïng 17 – 3 )
-Cho hoïc sinh môû SGK
• -Baøi 1 : Hoïc sinh ñaët tính theo
coät doïc roài tính
• - Baøi 2 :Hoïc sinh tính nhaåm theo
caùch thuaän tieän nhaát : Ví duï :
17 – 2 = ?
-Coù theå nhaåm ngay : 17 – 2 = 15
-Coù theå nhaåm theo 2 böôùc : 7 – 2 = 5
10 + 5 = 15
-Coù theå nhaåm theo caùch bôùt 1 lieân
tieáp :
17 bôùt 1 ñöôïc 16 ; 16 bôùt 1 ñöôïc 15
-Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi
• -Baøi 3 : Hoïc sinh thöïc hieän caùc
pheùp tính töø traùi sang phaûi
( hoaëc nhaåm ) roái ghi keát quaû
cuoái cuøng vaøo
-Giaùo vieân söûa sai chung
• -Baøi 4 : Hoïc sinh tröø nhaåm roài
-Vieát 14 . Vieát 3 döôùi 4 ( theo coät
ñôn vò )
vieát daáu – ( daáu tröø ) . Keû vaïch
ngang roài thöïc hieän pheùp tính töø
phaûi sang traùi. Caùc soá phaûi
vieát thaúng coät
4 tröø 3 baèng 1 vieát 1
1 haï 1 vieát 1
Vaäy : 14 – 3 = 11
-Hoïc sinh ñieåm SGK tröôùc maët
-Hoïc sinh töï laøm baøi
- 3 em leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-4 em leân baûng 2 baøi / 1 em
-Hoïc sinh töï laøm baøi
- 12 + 3 – 1 = 17 – 5 + 2 =
15 + 2 – 1 = 16 – 2 + 1 =
-3 em leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh cöû ñaïi dieän nhoùm leân
tham gia chôi troø chôi
& 165 &
18
3
- 16
4
-
noái vôùi soá thích hôïp ( laø keát
quaû cuûa pheùp tröø ñoù )
-Nhaåm : 15 – 1 = 14
-Noái : 15 – 1 vôùi 14
-Giaùo vieân söûa sai chung treân baûng
lôùp

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Khen hoïc sinh tích cöï hoaït ñoäng.
- Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi, laøm caùc baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn .
- Chuaån bò baøi : Pheùp tröø coù daïng 17 - 7
5. Ruùt kinh nghieäm :
Tuaàn 21
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ DAÏNG 17 - 7
Ngaøy Daïy :23-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Bieát laøm tính tröø (khoâng nhôù ) baèng caùch ñaët tính roài tính
- Taäp tröø nhaåm
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Boù moät chuïc que tính vaø moät soá que tính rôøi
& 166 &
+ Baûng phuï daïy toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Nhaän xeùt baøi laøm trong vôû Baøi taäp toaùn
+ Söûa baøi 4/ 11 . Ñieàn daáu + , - vaøo oâ troáng ñeå coù keát quaû
ñuùng.
+ 2 em leân baûng söûa baøi
+ Giaùo vieân nhaän xeùt, höôùng daãn caùch thöû ñeå choïn daáu ñuùng .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø
daïng 17-7
Mt : HS bieát caùch laøm tính tröø daïng
17 – 7
a) Thöïc haønh treân que tính
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy
que tính
-Giaùo vieân hoûi : coøn bao nhieâu que
tính
b) Hoïc sinh töï ñaët tính vaø laøm tính
tröø
-Ñaët tính ( töø treân xuoáng döôùi )
-Vieát 17 roài vieát 7 thaúng coät vôùi 7
( ôû coät ñôn vò )
-Vieát daáu – ( Daáu tröø )
-Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù
-Tính : ( töø phaûi sang traùi )
* 7 – 7 = 0 vieát
0
* haï 1 vieát 1

17 tröø 7 baèng 10 ( 17 – 7 = 10 )

Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Luyeän taäp laøm tính tröø nhaåm
-Cho hoïc sinh môû SGK
• -Baøi 1 :
-Hoïc sinh luyeän taäp caùch tröø theo
coät doïc
-Giaùo vieân quan saùt, nhaän xeùt, baøi
hoïc sinh laøm. Nhaéc laïi caùch ñaët tính
theo thaúng coät
• -Baøi 2 :
-Hoïc sinh laáy 17 que tính ( goàm
1 boù chuïc caø 7 que tính rôøi )
roài taùch thaønh 2 phaàn : phaàn
beân traùi coù 1 boù chuïc que tính
vaø phaàn beân phaûi coù 7 que
tính rôøi . Sau ñoù hoïc sinh caát 7
que tính rôøi
- Coøn 10 que tính
-Hoïc sinh töï neâu caùch tính
-Hoïc sinh môû SGK.
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng
con .
- 5 em leân baûng laøm 2 baøi / 1
em
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi :
tính nhaåm
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
- 3 em leân baûng
& 167 &
17
7
10
-
17
7
-
-ho hoïc sinh tính nhaåm theo caùch cuûa
töøng caù nhaân, khoâng baét buoäc theo
1 caùch
-Söûa baøi treân baûng lôùp
• Baøi 3 :
-Ñaët pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi
toaùn
-Cho hoïc sinh ñoïc toùm taét ñeà toaùn
*Coù : 15 caùi keïo
-Ñaõ aên : 5 caùi keïo
-Coøn : … caùi keïo ?
-Giaùo vieân söûa sai chung treân baûng
lôùp
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu : vieát
pheùp tính thích hôïp .
-Hoïc sinh tìm hieåu ñeà toaùn
-Töï vieát pheùp tính
15 – 5 = 10
- Traû lôøi mieäng : coøn 10 caây
keïo


4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ?
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .
- Daën hoïc sinh laøm tính vaøo vôû töï reøn .Laøm caùc baøi taäp ôû vôû Baøi
taäp
- Chuaån bò tröôùc baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :24-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø vaø tính nhaåm
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi taäp 4, 5 / 113 . Phieáu baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
& 168 &
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi 3/ 13 Vôû Baøi taäp toaùn . 3 hoïc sinh leân baûng
12 – 2 & 11 13 & 17 – 5 18 - 8 & 11 -1
15 – 5 & 15 17 & 19 – 5 17 - 7 & 12 -2
+Nhaéc laïi caùch thöïc hieän bieåu thöùc
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Reøn kó naêng thöïc hieän
pheùp tröø
Mt : Hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng thöïc
hieän pheùp tröø vaø tính nhaåm
- Cho hoïc sinh môû SGK
• -Baøi 1 :
-Ñaët tính theo coät doïc roài tính ( töø
phaûi sang traùi )
-Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi
- Löu yù : hoïc sinh vieát soá thaúng coät
• -Baøi 2 :
-Cho hoïc sinh nhaåm theo caùch thuaän
tieän nhaát
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt, töøng caëp tính.
Nhaéc laïi quan heä giöõa tính coäng vaø
tính tröø
-Cho hoïc sinh chöõa baøi
• Baøi 3 : Tính
-Hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính
( hoaëc nhaåm ) töø traùi sang phaûi roài
ghi keát quaû cuoái cuøng
-Ví duï : 11 + 3 – 4 =
-Nhaåm : 11 + 3 = 14
14 – 4 = 10
-Ghi : 11 + 3 – 4 = 10
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung
• Baøi 4 :
-Cho hoïc sinh tham gia chôi . Giaùo vieân
gaén 3 bieåu thöùc leân baûng. Moãi ñoäi
cöû 1 ñaïi dieän leân. Ñoäi naøo gaén daáu
nhanh, ñuùng laø ñoäi ñoù thaéng.
-Giaùo vieân quan saùt, nhaän xeùt vaø
ñaùnh giaù thi ñua cuûa 2 ñoäi
-Giaûi thích vì sao gaén daáu < hay daáu
> , daáu =
• Baøi 5 : Vieát pheùp tính thích hôïp
-Treo baûng phuï goïi hoïc sinh nhìn toùm
taét ñoïc laïi ñeà toaùn
* Coù : 12 xe maùy
- Ñaõ baùn : 2 xe maùy
-Coøn : … xe maùy ?
-Hoïc sinh môû SGK. Neâu yeâu
caàu baøi 1
-Hoïc sinh neâu laïi caùch ñaët tính
-Töï laøm baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Tính
nhaåm
10 + 3 = 13 ; 15 + 5 = ; 17
– 7 =
15 - 5 = 10 ; 15 - 5 = ;
10 + 7 =
-Hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi
taäp
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi .
-Hoïc sinh töï laøm baøi .
-3 em leân baûng söûa baøi
16 – 6 & 12
11 & 13 – 3
15 – 5 & 14 – 4
-Hoïc sinh neâu ñöôïc caùch thöïc
hieän
-Hoïc sinh tìm hieåu ñeà toaùn cho
bieát gì ? Ñeà toaùn hoûi gì ?
-Choïn pheùp tính ñuùng ñeå ghi
vaøo khung
12 – 2 = 10
Traû lôøi : coøn 10 xe maùy
& 169 &
-Giaùo vieân höôùng daãn tìm hieåu ñeà
vaø töï ghi pheùp tính thích hôïp vaøo oâ
troáng

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït
ñoäng .
- Daën hoïc sinh veà nhaø oân baøi . laøm toaùn vôû Baøi taäp .
- Chuaån bò tröôùc baøi : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :25-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Reøn luyeän kyõ naêng so saùnh caùc soá
- Reøn luyeän kyõ naêng coäng , tröø vaø tính nhaåm
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï baøi taäp 2, 3, / 114 SGK .
+ Vôû keû oâ li
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
& 170 &
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi 3/ 13 Vôû Baøi taäp toaùn . 3 hoïc sinh leân baûng
12 – 2 & 11 13 & 17 – 5 18 - 8 & 11 -1
15 – 5 & 15 17 & 19 – 5 17 - 7 & 12 -2
+Nhaéc laïi caùch thöïc hieän bieåu thöùc so saùnh
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Reøn kó naêng so
saùnh soá vaø tính nhaåm.
Mt : Reøn kyõ naêng so saùnh caùc soá
.Kyõ naêng coäng , tröø vaø tính
nhaåm .
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi
-Cho hoïc sinh môû SGK
• -Baøi 1 : Ñieàn soá vaøo moãi
vaïch cuûa tia soá
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi tia soá
• -Baøi 2 : Traû lôøi caâu hoûi
-Döïa vaøo tia soá yeâu caàu hoïc sinh
traû lôøi
-Soá lieàn sau cuûa 7 laø soá naøo ?
-Soá lieàn sau cuûa 9 laø soá naøo ?
-Soá lieàn sau cuûa 10 laø soá naøo ?
-Soá lieàn sau cuûa 19 laø soá naøo ?
-Giaùo vieân chæ leân tia soá ñeå
cuûng coá thöù töï caùc soá trong tia
soá . Laáy soá naøo ñoù trong tia soá
coäng 1 thì coù soá ñöùng lieàn sau.
• -Baøi 3 : Traû lôøi caâu hoûi
-Soá lieàn tröôùc cuûa 8 laø soá naøo ?
-Soá lieàn tröôùc cuûa 10 laø soá
naøo ?
-Soá lieàn tröôùc cuûa 11 laø soá
naøo ?
-Soá lieàn tröôùc cuûa 1 laø soá naøo ?
-Cuûng coá thöù töï soá lieàn tröôùc laø
soá beù hôn soá lieàn sau. Laáy 1 soá
naøo ñoù tröø 1 thì coù soá lieàn sau
• Baøi 4 : Ñaët tính roài tính
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû keû oâ li
-Löu yù hoïc sinh ñaët tính ñuùng,
thaúng coät
-Söûa baøi treân baûng
• Baøi 5 : Tính
- Giaùo vieân nhaéc laïi phöông
phaùp tính
- Cho hoïc sinh thöïc hieän töø traùi
-Hoïc sinh môû SGK. Neâu yeâu
caàu baøi 1
-Hoïc sinh töï laøm baøi
- 2 em leân baûng ñieàn soá
vaøo tia soá
-3 em ñoïc laïi tia soá
-Hoïc sinh traû lôøi mieäng
- 1 hoïc sinh leân baûng gaén soá
coøn thieáu thay vaøo chöõ naøo
cuûa moãi caâu hoûi .
-Hoïc sinh traû lôøi mieäng
-1 em leân gaén soá phuø hôïp
vaøo chöõ naøo trong caâu hoûi
-Hoïc sinh laáy vôû töï cheùp ñeà
vaø laøm baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Neâu caùch tính töø traùi sang
phaûi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
& 171 &
sang phaûi
- 11 + 2 + 3 = ?
- Nhaåm : 11 coäng 2 baèng 13
- 13 coäng 3 baèng 16
- Ghi : 11 + 2 + 3 = 16
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai
cho hoïc sinh

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh gioûi – phaùt
bieåu toát .
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi – laøm tính trong vôû Baøi taäp .
- Chuaån bò tröôùc baøi : Baøi Toaùn Coù Lôøi Vaên
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : BAØI TOAÙN COÙ LÔØI VAÊN
Ngaøy Daïy :26-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
- Böôùc ñaàu nhaän bieát baøi toaùn coù lôøi vaên thöôøng coù :
• Caùc soá ( gaén vôùi caùc thoâng tin ñaõ bieát )
• Caâu hoûi ( Chæ thoâng tin caàn tìm )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc tranh nhö SGK
& 172 &
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Ñeám töø 0 ñeán 10 , töø 10 ñeán 20 . Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 13 ?
+ Soá naøo ñöùng lieàn tröôùc soá 18 ?
+ Soá naøo ôû giöõa soá 16 vaø 18 ?
+ Töø 0 ñeán 20 soá naøo lôùn nhaát ? Soá naøo beù nhaát ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi toaùn coù
lôøi vaên
Mt : Hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát baøi
toaùn coù lôøi vaên thöôøng coù caùc soá ,
caâu hoûi.
1) Giôùi thieäu baøi toaùn coù lôøi vaên :
• Baøi 1 : Vieát soá thích hôïp vaøo
choã chaám
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt tranh veõ roài vieát soá thích hôïp
vaøo moãi choã chaám ñeå coù baøi toaùn
-Giaùo vieân hoûi : Baøi toaùn ñaõ cho bieát
gì ?
-Neâu caâu hoûi cuûa baøi toaùn ?
-Theo caâu hoûi naøy ta phaûi laøm gì ?
• Baøi 2 :
- Cho hoïc sinh quan saùt tranh ñieàn soá
coøn thieáu trong baøi toaùn vaø ñoïc baøi
toaùn leân cho caùc baïn nghe
-Baøi toaùn cho bieát gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ?
-Baøi toaùn yeâu caàu ta tìm gì ?
• Baøi 3 :
-Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-Baøi toaùn coøn thieáu gì ?
-Khuyeán khích hoïc sinh neâu caâu hoûi
-Sau moãi laàn hoïc sinh neâu caâu hoûi
giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi
toaùn.
-Löu yù : Trong caùc caâu hoûi ñeàu phaûi
coù :
- Töø “ Hoûi “ ôû ñaàu caâu
-Trong caâu hoûi cuûa baøi toaùn naøy
neân coù töø “ Taát caû “
-Vieát daáu ? ôû cuoái caâu
-Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu cuûa
baøi
-Coù 1 baïn, coù theâm 3 baïn ñang
ñi tôùi. Hoûi coù taát caû bao nhieâu
baïn ?
-Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn sau
khi ñaõ ñieàn ñaày ñuû caùc soá
-Coù 1 baïn, theâm 3 baïn nöõa.
Hoûi coù taát caû bao nhieâu baïn ?
-Tìm xen coù taát caû bao nhieâu
baïn ?
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
toaùn : vieát soá thích hôïp vaøo
choã chaám ñeå coù baøi toaùn
-Coù 5 con thoû, coù theâm 4 con
thoû ñang chaïy tôùi. Hoûi coù taát
caû maáy con thoû
- Coù 5 con thoû, theâm 4 con thoû
nöõa
-Coù taát caû maáy con thoû
- Tìm soá thoû coù taát caû
-Hoïc sinh ñoïc : Coù 1 gaø meï vaø
7 gaø con. Hoûi …
-Baøi toaùn coøn thieáu caâu hoûi
-Hoûi coù taát caû bao nhieâu con
gaø ?
-Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn
& 173 &
• Baøi 4 :
-Giaùo vieân toå chöùc höôùng daãn hoïc
sinh töï ñieàn soá thích hôïp, vieát tieáp
caâu hoûi vaøo choã chaám töông töï nhö
baøi 1 vaø baøi 3
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt baøi toaùn
thöôøng coù caùc soá vaø coù daáu hoûi
Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi
Mt : Luyeän taäp ñaët baøi toaùn theo
tranh
-Giaùo vieân treo tranh : 3 con nai, theâm
3 con nai
-Yeâu caàu hoïc sinh ñaët baøi toaùn
-Cho chôi theo nhoùm. Giaùo vieân giao cho
moãi nhoùm 2 tranh, yeâu caàu hoïc sinh
thaûo luaän. Cöû ñaïi dieän ñoïc 2 baøi
toaùn phuø hôïp vôùi tranh. Nhoùm naøo
neâu ñuùng nhaát nhoùm ñoù thaéng.

-Coù 4 con chim ñaäu treân caønh ,
coù theâm 2 con chim bay ñeán.
Hoûi coù taát caû bao nhieâu con
chim ?
-Coù 3 con nai, theâm 3 con
nai.Hoûi coù taát caû maáy con nai.

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït
ñoäng .
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi, taäp ñaët baøi toaùn vaø giaûi baøi toaùn
- Chuaån bò tröôùc baøi : Baøi Toaùn Coù Lôøi Vaên
5. Ruùt kinh nghieäm :
Tuaàn 22
Teân Baøi Daïy : GIAÛI BAØI TOAÙN
COÙ LÔØI VAÊN
Ngaøy Daïy :30-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
1) Giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát caùc vieäc thöôøng laøm khi giaûi
toaùn coù lôøi vaên :
• Tìm hieåu baøi toaùn : - Baøi toaùn ñaõ cho bieát nhöõng gì ?
& 174 &
- Baøi toaùn hoûi gì ? ( töùc laø baøi toaùn ñoøi hoûi
phaûi laøm gì ? )
• Giaûi baøi toaùn : - Thöïc hieän pheùp tính ñeå tìm hieåu ñieàu chöa bieát
neâu trong caâu hoûi .
- Trình baøy baøi giaûi ( Neâu caâu lôøi giaûi, pheùp tính
ñeå giaûi baøi toaùn, ñaùp soá )
2) Böôùc ñaàu taäp cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng caùc tranh veõ trong SGK .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi taäp 2, 3 / 15 vôû Baøi taäp
+ Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn, neâu caâu hoûi cuûa baøi toaùn phuø hôïp vôùi
töøng baøi
+ Baøi toaùn thöôøng coù nhöõng phaàn gì ?
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùch giaûi
toaùn coù lôøi vaên.
Mt :HS bieát caùch giaûi toaùn vaø caùch
trình baøy baøi giaûi
-Cho hoïc sinh môû SGK
-Baøi toaùn cho bieát gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ?
-Giaùo vieân ghi toùm taét leân baûng :
- Muoán bieát nhaø An nuoâi maáy con
gaø ta laøm nhö theá naøo ?
- Giaùo vieân höôùng daãn caùch trình
baøy baøi giaûi nhö SGK
-Cho hoïc sinh nhaän bieát baøi giaûi coù 3
phaàn :
- Lôøi giaûi , pheùp tính, ñaùp soá
-Khi vieát pheùp tính luoân coù teân ñôn vò
sau keát quaû pheùp tính. Teân ñôn vò
luoân ñaët trong ngoaëc ñôn
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh .
Mt : Böôùc ñaàu hoïc sinh giaûi ñöôïc baøi
toaùn – Hoïc sinh vieát vaøo toùm taét
• Baøi 1 : Giaùo vieân höôùng daãn hoïc
sinh töï neâu baøi toaùn, vieát soá
thích hôïp vaøo phaàn toùm taét döïa
vaøo toùm taét ñeå neâu caâu traû
lôøi cho caâu hoûi
-Höôùng daãn hoïc sinh töï ghi pheùp tính,
ñaùp soá
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi toaøn boä baøi giaûi.
-Hoïc sinh môû saùch ñoïc baøi
toaùn : Nhaø An coù 5 con gaø, Meï
mua theâm 4 con gaø. Hoûi nhaø
An coù taát caû maáy con gaø ?
-Hoïc sinh neâu laïi toùm taét baøi.
-Ta laøm tính coäng, laáy 5 coäng
4 baèng 9. Vaäy nhaø An nuoâi 9
con gaø.
-Vaøi hoïc sinh laëp laïi caâu traû
lôøi cuûa baøi toaùn
-Giaùo vieân ghi baøi giaûi leân
baûng. Höôùng daãn hoïc sinh
caùch ñaët caâu lôøi giaûi
-Ñoïc laïi baøi giaûi.
-An coù : 4 quaû boùng
Bình coù : 3 quaû boùng
-Caû 2 baïn : … quaû boùng ?
-2 em ñoïc
-Luùc ñaàu toå em coù 6 baïn, sau
ñoù coù theâm 3 baïn nöõa. Hoûi
& 175 &
• Baøi 2 :
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt tranh neâu baøi toaùn, vieát soá coøn
thieáu vaøo toùm taét baøi toaùn
-Ñoïc laïi baøi toaùn
-Höôùng daãn tìm hieåu baøi toaùn cho
bieát gì ? Baøi toaùn hoûi gì ? Muoán tìm
soá baïn coù taát caû ta laøm tính gì ?
-Cho hoïc sinh töï giaûi vaøo vôû
• Baøi 3 :
-Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-Cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
-Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi treân
baûng
toå em coù taát caû bao nhieâu
baïn ?
- Hoïc sinh ñoïc : Ñaøn vòt coù 5
con ôû döôùi ao vaø 4 con ôû treân
bôø. Hoûi ñaøn vòt coù taát caû
maáy con ?
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
BAØI GIAÛI :
Soá vòt coù taát caû laø :
5 + 4 = 9 (Con vòt )
Ñaùp Soá : 9 con vòt

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh gioûi, phaùt bieåu
toát .
- Daën hoïc sinh xem laïi caùc baøi taäp . Laøm vaøo vôû töï reøn.
- Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò tröôùc baøi : Xaêng ti meùt – Ño ñoä daøi
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : XAÊNG TI MEÙT - ÑO ÑOÄ DAØI
Ngaøy Daïy :31-1-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
• Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà ñoä daøi, teân goïi, kyù hieäu cuûa xaêng ti
meùt ( cm ). Bieát ño ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng vôùi ñôn vò laø xaêng ti
meùt trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Giaùo vieân vaø hoïc sinh coù thöôùc vaïch con ( hoäp thieát bò ) . Caùc baøi
taäp 2,3,4 / treân baûng laät . Caùc baûng nhoû vôùi hình veõ AB = 1cm , CD= 3
cm , MN = 6 cm
& 176 &
+ Tranh baøi 3 trang 16 vôû Baøi taäp toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi taäp 3 / 16 vôû Baøi taäp. giaùo vieân vieát saün treân baûng.
+ Treo tranh yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu soá coøn thieáu vaø
caâu hoûi cho baøi toaùn.
+ Goïi 1 hoïc sinh leân giaûi baøi toaùn. Giaùo vieân hoûi hoïc sinh : Muoán
giaûi baøi toaùn ta caàn nhôù ñieàu gì ? (Tìm hieåu baøi toaùn – Xem ñeà
cho bieát gì, hoûi gì ? ) Baøi giaûi coù maáy phaàn ? ( lôøi giaûi, pheùp tính,
ñaùp soá ). Giaùo vieân nhaän xeùt baøi söûa cuûa hoïc sinh. Choát baøi.
+Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - Ghi ñaàu baøi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu xaêng ti meùt
Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu
veà ñoä daøi, teân goïi, kyù hieäu cm
-Yeâu caàu hoïc sinh ñöa thöôùc vaø buùt
chì ñeå kieåm tra
-Cho hoïc sinh hoïp ñoäi baïn quan saùt
thöôùc vaø neâu ñöôïc.
-Giaùo vieân giôùi thieäu caây thöôùc cuûa
mình ( gioáng hoïc sinh) gaén leân baûng.
Giôùi thieäu vaïch 0 treân thöôùc vaø löu
yù tröôùc vaïch 0 coù 1 ñoaïn nhoû ñeå
traùnh nhaàm laãn khi ño
-Giaùo vieân reâ que chæ leân caây
thöôùc giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Töø
vaïch 0 ñeán vaïch 1 laø 1 cm, töø vaïch 1
ñeán vaïch 2 laø 1 cm, töø vaïch 2 ñeán
vaïch 3 laø 1 cm …
-Yeâu caàu hoïc sinh reâ ñaàu buùt chì
töøng vaïch treân thöôùc
-Hoûi : Töø vaïch 3 ñeán vaïch 4 laø maáy
cm ?
-Töø vaïch 5 ñeán vaïch 6 laø maáy cm ?
-Töø vaïch 8 ñeán vaïch 9 laø maáy cm ?

Hoaït ñoäng 2 :
Mt : Bieát ño ñoä daøi ñoaïn thaúng vôùi
ñôn vò laø cm trong caùc tröôøng hôïp ñôn
giaûn
- Caùc em ñaõ bieát töøng cm treân
thöôùc. Ñaây laø thöôùc coù vaïch
chia töøng cm (gaén chöõ ). Xaêng ti
meùt vieát taét laø cm ( gaén caâu )
- Giaùo vieân ñöa kyù hieäu cm cho
hoïc sinh ñoïc
- (Giaùo vieân giôùi thieäu maët
thöôùc coù vaïch nhoû )
- Gaén tranh ñoaïn AB coù ñoä daøi 1
-Hoïc sinh caàm thöôùc, buùt chì
ñöa leân
-Hoïc sinh neâu : thöôùc coù caùc
oâ traéng xanh vaø baèng nhau.
Coù caùc soá töø 0 ñeán 20
-Hoïc sinh quan saùt, theo doõi, ghi
nhôù
-Hoïc sinh reâ buùt noùi : töø vaïch
0 ñeán vaïch 1 laø 1 cm , töø vaïch
1 d89eán vaïch 2 laø 1 cm …
-1 cm
-1 cm
- 1cm
-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc xaêng ti
meùt
-Hoïc sinh töï ño trong SGK töï neâu
soá ño, giaùo vieân thao taùc treân
hình ñeå xaùc ñònh lôøi hoïc sinh :
& 177 &
cm. Giôùi thieäu caùch ñaët thöôùc,
caùc ño, ñoïc soá ño.
- Giôùi thieäu 1 cm ñöôïc vieát soá 1
tröôùc roài ñeán kyù hieäu cm
- Ñoïc laø moät xaêng ti meùt
- Laàn löôït ñeán ñoaïn MN = 6 cm
- Cho hoïc sinh ñoïc laïi phaàn baøi
hoïc treân baûng
• Nghæ 5 phuùt
Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát ño ñoä daøi ñoaïn
thaúng treân baøi taäp
• Baøi 1 : Hoïc sinh vieát vaøo vôû
Baøi taäp toaùn kyù hieäu cm
-Giaùo vieân vieát maãu. Höôùng daãn
hoïc sinh vieát vaøo vôû.
• Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ
troáng roài ñoïc soá ño
-Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi
• Baøi 3 : Ñaët thöôùc ñuùng – ghi
ñuùng , sai – ghi sai
-Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi
taäp
-Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh
ñoaïn thaúng vaø caùch ñaët thöôùc
ñuùng sai
-Giaùo vieân keát luaän veà caùch ñaët
thöôùc khi ño
• Baøi 4 : Ño ñoä daøi moãi ñoaïn
thaúng roài vieát caùc soá ño
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch
ño 1 ñoaïn thaúng ( maãu )
-Giaùo vieân söûa baøi treân baûng laät
Ñoaïn MN daøi 6 cm
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo
SGK( buùt chì )
-1 em leân baûng laøm baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo SGK
( buùt chì )
- 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
vaø giaûi thích vì sao ñuùng , vì sao
sai ?
- Hoïc sinh töï laøm baøi trong SGK
( buùt chì )
-1 em leân baûng söûa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? – xaêng ti meùt vieát taét laø gì ?
- Ñoïc caùc soá : 3 cm , 5 cm , 6 cm
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp .
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :1-2-2007
I. MUÏC TIEÂU :
& 178 &
+ Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng giaûi toaùn vaø trình baøy baøi
giaûi
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Tranh nhö SGK. Baûng phuï ghi toùm taét baøi toaùn
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Xaêng ti meùt vieát taét laø gì ? Ñoïc caùc soá sau : 2 cm , 7 cm
+ Vieát : 5 cm , 6 cm , 4 cm
+ Ño ñoaïn thaúng AB ( 5 cm ) BC ( 7 cm ) EI (4 cm ) 3 hoïc sinh leân
baûng ño
+ Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Luyeän kó naêng giaûi toaùn.
Mt :Reøn luyeän kyõ naêng giaûi toaùn vaø
trình baøy baøi toaùn
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taäp
döôït töï giaûi baøi toaùn
• Baøi 1 :
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt, töï ñoïc ñeà toaùn
-Cho hoïc sinh trao ñoåi yù kieán, löïa choïn
caâu lôøi giaûi thích hôïp nhaát roài vieát
vaøo baøi giaûi
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi
giaûi
• Baøi 2 :
-Tieán haønh nhö baøi 1
-Cho choïn lôøi giaûi phuø hôïp nhaát roài
vieát vaøo baøi giaûi
-Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi
• Baøi 3 :
-Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn,
quan saùt tranh veõ
-Ñieàn soá vaøo toùm taét roài
neâu laïi toùm taét ñeà
-Hoïc sinh neâu lôøi giaûi
Baøi giaûi :
Soá caây chuoái trong vöôøn
coù taát caû laø :
12 + 3 = 15 ( Caây chuoái )
Ñaùp soá : 15 Caây chuoái
Baøi giaûi :
Soá böùc tranh coù taát caû laø
:
14 + 2 = 16 ( Böùc tranh )
Ñaùp soá : 16 Böùc tranh
-Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-Töï tìm hieåu baøi toaùn vaø
caâu traû lôøi
& 179 &
-Coù : 5 hình vuoâng
-Coù : 4 hình troøn
-Coù taát caû : … hình vuoâng vaø hình
troøn
-Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi
-Hoïc sinh töï ghi baøi giaûi
Baøi giaûi :
Soá hình vuoâng vaø hình troøn
coù taát caû laø :
5 + 4 = 9 ( Hình )
Ñaùp soá : 9 hình
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :

& 180 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :2-2-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh :
-Reøn luyeän kyõ naêng giaûi vaø trình baøy baøi giaûi cuûa baøi toaùn coù
lôøi giaûi.
-Thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø caùc soá ño ñoä daøi vôùi ñôn vò ño
xaêng ti meùt.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi 4/122/ SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh (vôû baøi taäp )
+ Söûa baøi 4/18 . Cho 2 em leân ño laïi 2 ñoaïn thaúng vaø ghi soá ño döôùi
ñoaïn thaúng ñoù .
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung . Giaùo vieân nhaéc laïi caùch ño ñoaïn
thaúng .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Luyeän kó naêng trình
baøy baøi giaûi.
Mt :Reøn kyõ naêng giaûi vaø trình baøy
baøi giaûi cuûa baøi toaùn coù lôøi vaên
1. Giaùo vieân toå chöùc, höôùng daãn
hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn .
• Baøi 1 : Hoïc sinh töï ñoïc baøi
toaùn.
-Hoïc sinh töï neâu toùm taét roài vieát
soá thích hôïp vaøo choã chaám ñeå coù
Toùm taét:
Coù : 4 boùng xanh
Coù : 5 boùng ñoû
Coù taát caû : … quaû boùng?
• Baøi 2 : Töông töï baøi 1
- Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi
giaûi
• Baøi 3 : Thöïc hieän töông töï baøi
2
-Nhìn toùm taét – hoïc sinh ñoïc ñöôïc
baøi toaùn
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
Baøi giaûi :
Soá quaû boùng cuûa An coù taát
caû laø :
4 + 5 = 9 ( quaû boùng )
Ñaùp soá : 9 Quaû boùng
- Hoïc sinh töï neâu toùm taét :
º Coù : 5 baïn nam
º Coù : 5 baïn nöõ
º Coù taát caû : … baïn ?
-hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
Baøi giaûi :
Soá baïn cuûa toå em coù taát caû
laø :
5 +5 = 10 ( Baïn)
Ñaùp soá : 10 Baïn.
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
Baøi giaûi :
Soá con gaø coù taát caû laø :
2 + 5 = 7 ( con gaø )
& 181 &
“ Coù 2 con gaø troáng vaø 5 con gaø
maùi . Hoûi coù taát caû bao nhieâu con
gaø ?
• Baøi 4 : Giaùo vieân höôùng
daãn hoïc sinh caùch coäng (tröø )
hai soá ño ñoä daøi roài thöïc
hieän coäng tröø theo maãu cuûa
SGK
- Coäng ( tröø ) caùc soá trong pheùp
tính.
-Vieát keát quaû keøm theo teân ñôn vò
( cm )
-Giaùo vieân treo baûng phuï goïi 2 hoïc
sinh leân söûa baøi .
-giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho
hoïc sinh
Ñaùp soá :7 con gaø .
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân luyeän giaûi toaùn, ño ñoaïn thaúng .
- Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi : Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 182 &
Tuaàn 23
Teân Baøi Daïy : VEÕ ÑOAÏN THAÚNG
COÙ ÑOÄ DAØI CHO TRÖÔÙC
Ngaøy Daïy :6-2-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu bieát duøng thöôùc coù vaïch chia thaønh töøng
cm, ñeå veõ caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Giaùo vieân vaø hoïc sinh söû duïng thöôùc coù vaïch chia thaønh töøng
xaêng ti meùt
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi taäp 3, 4 / 19 / Baøi taäp
+ 1 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 3/19 . 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 4
/ 19
+ Hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Giaùo vieân söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu caùch veõ ñoaïn
thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc.
Mt :Höôùng daãn hoïc sinh caùc thao taùc
veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñaët
thöôùc leân tôø giaáy traéng, tay traùi giöõ
thöôùc, tay phaûi caàm buùt chaám 1 ñieåm
truøng vôùi vaïch 0. Chaám 1 ñieåm truøng
vôùi vaïch 4
-Duøng buùt noái töø ñieåm 0 ñeán ñieåm ôû
vaïch 4, thaúng theo meùp thöôùc
-Nhaác thöôùc ra vieát A vaøo ñieåm soá 0
vaø B vaøo ñieåm soá 4 cuûa ñoaïn thaúng.
Ta ñaõ veõ ñöôïc ñoaïn thaúng
-AB coù ñoä daøi 4 cm
-Giaùo vieân ñi xem xeùt hình veõ cuûa hoïc
sinh, giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát veõ ñoaïn thaúng coù soá
ño cho tröôùc
• Baøi 1 : Giaùo vieân höôùng daãn veõ
caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 5 cm, 7
cm, 2 cm, 9 cm
-Yeâu caàu hoïc sinh taäp caùc thao taùc nhö
treân vaø taäp ñaët teân caùc ñoaïn thaúng
-Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu
-Hoïc sinh laáy vôû nhaùp , thöïc
hieän töøng böôùc theo söû
höôùng daãn cuûa giaùo vieân
-.
- Hoïc sinh veõ vaøo vôû
-Töøng ñoâi hoïc sinh
-Hoïc sinh neâu baøi toaùn .
Ñoaïn thaúng AB daøi 5 cm .
Ñoaïn thaúng BC daøi 3cm . Hoûi
caû 2 ñoaïn thaúng daøi bao
nhieâu cm ?
& 183 &
• Baøi 2 :
-Cho hoïc sinh neâu toùm taét cuûa baøi
toaùn roài neâu baøi toaùn vaø töï giaûi
mieäng
-Giaùo vieân treo baûng toùm taét baøi
toaùn
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
-1 hoïc sinh leân söûa baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt , söûa sai chung

-Baøi 3 :
-Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . Giaùo
vieân giaûi thích roõ õ yeâu caàu cuûa baøi
A 5 cm B
3 cm C

C

A 5 cm B
3 cm
A B
5 cm
3
cm


C
-Giaùo vieân uoán naén , höôùng daãn theâm
cho hoïc sinh yeâùu
Baøi giaûi :
Caû 2 ñoaïn thaúng daøi laø :
5 +3 = 8 ( cm)
Ñaùp soá : 8cm
-Hoïc sinh töï suy nghó veõ theo
nhieàu caùch (treân baûng con ).

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng
- Daën hoïc sinh oân baøi , hoaøn thaønh vôû baøi taäp
- Chuaån bò baøi cho ngaøy hoâm sau : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 184 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :7-2-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
-Ñoïc , vieát, ñeám caùc soá ñeán 20.
-Pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñeán 20.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Phieáu baøi taäp , baûng phuï keû caùc baøi taäp 1,2,3,4/124/ SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân veõ caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi : 9 cm, 7 cm, 10
cm.
+ Söûa baøi taäp 3/20 / vôû Baøi taäp . 1 em leân baûng
+ Veõ ñoaïn thaúng AO daøi 3 cm. Ñoaïn thaúng OB daøi 5 cm ñeå coù
ñoaïn thaúng AB daøi 8 cm
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp
Mt :Cuûng coá ñoïc, vieát, ñeám caùc soá
ñeán 20 , pheùp coäng trong phaïm vi caùc
soá ñeán 20
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töï
laøm baøi taäp
• Baøi 1 :
-Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm baøi
-Khuyeán khích hoïc sinh vieát theo thöù töï
töø 1 ñeán 20 vaø vieát theo thöù töï maø
hoïc sinh cho laø hôïp lyù nhaát . Chaúng
haïn coù theå neâu 2 caùch vieát nhö sau :
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
-Khi chöõa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc
caùc soá theo thöù töï töø 1 ñeán 20
• Baøi 2 : Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï
“ Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng

-Khi chöõa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc,
chaúng haïn :
+ 2 + 3
-Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï : Vieát
caùc soá töø 1 ñeán 20 vaøo oâ
troáng roài töï laøm vaø chöõa baøi .
- 1 em leân baûng chöõa baøi
- Hoïc sinh töï laøm baøi
& 185 &
13
1
1
16
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
-Ñoïc laø : Möôøi moät coäng hai baèng
möôøi ba, möôøi ba coäng ba baèng möôøi
saùu
• Baøi 3 : Cho hoïc sinh neâu baøi
toaùn, neâu toùm taét roài töï giaûi
vaø töï vieát baøi giaûi
-Chaúng haïn :
-Toùm taét :
× Coù : 12 buùt xanh
× Coù : 3 buùt ñoû
× Taát caû coù : … buùt ?
• Baøi 4 : Cho hoïc sinh töï giaûi thích
maãu, chaúng haïn
13 + 1 = 14 Vieát 14 vaøo oâ
troáng
-1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn vaø töï
giaûi
-Baøi giaûi :
Soá buùt coù taát caû laø :
12 + 3 = 15 buùt
Ñaùp soá : 15 buùt
-Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi laøm caùc baøi taäp ôû vôû Baøi taäp
- Chuaån bò baøi ngaøy mai : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 186 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :8-2-2007
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá :
-Kyõ naêng coäng tröø nhaåm so saùnh caùc soá trong phaïm vi 20, veõ ñoaïn
thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc
-Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên coù noäi dung hình hoïc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi taäp 2, 4/125.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi 3/21 / Vôû Baøi taäp : Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi
baøi toaùn. Goïi 2 em leân baûng. 1 em ghi toùm taét baøi toaùn, 1 em trình
baøy baøi giaûi.
+ Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa sai chung.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Luyeän taäp thöïc haønh
Mt :Reøn kyõ naêng coäng tröø nhaåm, so
saùnh caùc soá trong phaïm vi 20 .Veõ
Ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc. Giaûi
baøi toaùn coù lôøi vaên coù noäi dung hình
hoïc
- Giaùo vieân cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 :
-Khuyeán khích hoïc sinh tính nhaåm
-Khi söûa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc caùc
pheùp tính vaø keát quaû tính . Chaúng haïn
: 11 + 4 + 2 = 17 ñoïc laø : möôøi moät
coäng boán baèng möôøi laêm, möôøi laêm
coäng hai baèng möôøi baûy
• Baøi 2 :
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu nhieäm vuï phaûi
laøm
• Baøi 3 :
-Khi chöõa baøi coù theå cho hoïc sinh ñoåi
vôû cho nhau ñeå kieåm tra ñoä daøi ñoaïn
-Hoïc sinh môû saùch
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu : “ Tính “.
Hoïc sinh töï laøm baøi.
-1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi .
-Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï (ñoïc
“ leänh “)roài laøm vaø chöõa baøi
-Khi chöõa baøi hoïc sinh khoanh
vaøo
a) Soá lôùn nhaát
b) Soá beù nhaát
-Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï phaûi
laøm roài töï laøm
- 1 em leân baûng chöõa baøi
& 187 &
1
8
1
0
thaúng, veõ ñöôïc coù ñuùng baèng 4 cm
khoâng ?
• Baøi 4 :
-Vì baøi toaùn ñöôïc toùm taét baèng hình
veõ, neân theo hình veõ cuûa SGK thì ñoä
daøi ñoaïn thaúng AC baèng toång ñoä daøi
cuûa ñoaïn thaúng AB vaø BC . Ñoïc ñoù coù
baøi giaûi nhö sau :
Baøi giaûi :
Ñoä daøi ñoaïn thaúng AC laø :
3 + 6 = 9 ( cm )
Ñaùp soá : 9 cm
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø
chöõa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh ngoan
- Xem laïi baøi hoïc . Laøm baøi taäp vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi : Caùc soá troøn chuïc
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
Ngaøy Daïy :9-2-2007
& 188 &
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
-Nhaän bieát veà soá löôïng, ñoïc vieát caùc soá troøn chuïc ( töø 10 ñeán 90 )
-Bieát so saùnh caùc soá troøn chuïc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ 9 boù que tính moãi boù coù 1 chuïc que tính
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Söûa baøi 3/22/ Vôû Baøi taäp .2 em leân baûng veõ hình vaø ghi soá ño
treân moãi hình :
a) b) A
A 4 cm B 3 cm C
5
cm
3 cm
4 cm
B
C
+Giaùo vieân kieåm tra ñuùng sai
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu caùc soá troøn
chuïc
Mt :Hoïc sinh nhaän bieát soá troøn chuïc
töø 10 ñeán 90
1. Giôùi thieäu soá troøn chuïc :
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy 1
boù ( 1 chuïc ) que tính vaø noùi :” coù 1
chuïc que tính “
-Giaùo vieân hoûi : 1 chuïc coøn goïi laø
bao nhieâu ?
-Giaùo vieân vieát : 10 leân baûng
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh noùi :
“Coù 2 chuïc que tính “
- 2 chuïc coøn goïi laø bao nhieâu ?
-Giaùo vieân vieát 20 leân baûng
- 3 chuïc coøn goïi laø bao nhieâu ?
-Giaùo vieân vieát 30 leân baûng
-Cho hoïc sinh quan saùt hình trong SGK
ñeå neâu ñöôïc
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn
löôït töông töï nhö treân ñeán 90
Hoaït Ñoäng 2 :
-Hoïc sinh laáy 1 boù que tính vaø
noùi coù 1 chuïc que tính
-10 ( möôøi )
- 20 ( hai möôi )
- Hoïc sinh tieáp tuïc laáy 3 boù que
tính roài noùi coù 3 chuïc que tính
- ( ba möôi ) 30
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi ba möôi
-Coù 4 boù chuï que tính; 4 chuïc
coøn goïi laø boán möôi. Boán möôi
ñöôïc vieát soá 4 tröôùc soá 0 sau
,ñoïc laø boán möôi
-Caù nhaân - ñt
-10 em ñoïc – ñt
& 189 &
Mt : bieát thöù töï caùc soá troøn chuïc, so
saùnh caùc soá trìon chuïc
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñeám
theo chuïc töø 1 chuïc ñeán 9 chuïc vaø
ñoïc theo thöù töï ngöôïc laïi
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caùc troøn chuïc
theo thöù töï töø 10 ñeán 90 vaø ngöôïc
laïi
-Giaùo vieân giôùi thieäu : Caùc soá troøn
chuïc töø 10 ñeán 90 laø nhöõng soá coù 2
chöõ soá . Chaúng haïn : 30 coù 2 chöõ
soá laø 3 vaø 0
Hoaït Ñoäng 3 : Thöïc haønh
Mt: Hoïc sinh thöïc haønh laøm tính : ñoïc
soá , vieát soá , so saùnh soá
• Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh
neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi
vaø chöõa baøi treân baûng lôùp
-Giaùo vieân cho hoïc sinh chöõa baøi
treân baûng lôùp
• Baøi 2 : Giaùo vieân höôùng daãn
hoïc sinh nhaän xeùt daõy soá troøn
chuïc theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
( a) vaø thöù töï lôùn ñeán beù (b)
• Baøi 3 : So saùnh caùc soá troøn
chuïc
-Giaùo vieân löu yù caùc tröôøng hôïp
40 < 80 90 > 60
80 > 40 60 < 90
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1:
Vieát (theo maãu) ñoïc soá ,vieát
soá
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Vieát
soá troøn chuïc thích hôïp vaøo oâ
troáng
-goïi vaøi hoïc sinh ñoïc laïi baøi
laøm cuûa mình (keát hôïp giöõa
ñoïc soá vaø vieát soá )
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu :Ñieàn
daáu < , > , =vaøo choå troáng
-cho hoïc sinh töï laøm baøi
-3 em leân baûng chöõa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh taäp vieát soá , ñoïc soá . Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp
- Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 190 &
Tuaàn 24
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Cuûng coá veà ñoïc,vieát, so saùnh caùc soá troøn chuïc .
- Böôø ñaàu nhaän ra “ caáu taïo “ cuûa caùc soá troøn chuïc ( töø 10 ñeán
90 )
- Chaúng haïn soá 30 goàm 3 chuïc vaø 0 ñôn vò
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi hoïc sinh ñoïc caùc soá töø 10 & 90 vaø ngöôïc laïi
+ 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 50 . 40 60 . 60
40 . 50 70 . 90
+ Hoïc sinh laøm vaøo baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá ñoïc vieát soá
troøn chuïc
Mt :Bieát ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá
troøn chuïc. Nhaän bieát caáu taïo soá
troøn chuïc
-Cho hoïc sinh môû SGK neâu yeâu caàu
baøi 1
-Höôùng daãn hoïc sinh noái caùch ñoïc
soá vôùi soá phuø hôïp .
Maãu : taùm möôi –( noái ) &80
-Söûa baøi treân baûng lôùp
• Baøi 2 :
-Giaùo vieân coù theå söû duïng caùc boù
chuïc que tính ñeå giuùp hoïc sinh deã
nhaän ra caáu taïo cuûa caùc soá troøn
chuïc ( töø 10 ñeán 90 ) . Chaúng haïn
giaùo vieân coù theå giô 4 boù que tính
vaø noùi “ soá 40 goàm 4 chuïc vaø 0 ñôn
vò “
• Baøi 3 :
-Khoanh troøn vaøo soá beù nhaát
b) Khoanh troøn vaøo soá lôùn nhaát
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi
Muïc tieâu:HS naém vöõng thöù töï caùc
soá ñeå xeáp nhanh.
• Baøi 4 :
-Vieát soá theo thöù töï
-Hoïc sinh neâu : “ Noái ( theo maãu )

-Hoïc sinh thi ñua laøm baøi nhanh,
ñuùng
-Döïa vaøo maãu (phaàn a ) hoïc sinh
töï laøm baøi
-Hoïc sinh töï chöõa baøi .
-Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi
a) 70 , 40, , 50 , 30
b) 10, 80 , 60, , 70
- 1 em leân baûng chöõa baøi
& 191 &
2
0
9
0
a) saép xeáp laïi caùc soá treân hình bong
boùng theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
- 80 , 20, 70, 50, 90.
b) Saép xeáp, vieát laïi caùc soá treân hình
caùc con thoû theo thöù töï töø lôùn ñeán
beù
- 10, 40, 60, 80, 30.
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû sau khi
chôi
-2 ñaïi dieän toå leân tham gia troø
chôi . Ñoäi naøo nhanh, ñuùng laø
ñoäi ñoù thaéng.
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø
chöõa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp
- Chuaån bò baøi : Coäng caùc soá troøn chuïc
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 192 &
Teân Baøi Daïy : COÄNG CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Bieát coäng 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100( ñaët
tính, thöïc hieän pheùp tính )
- Taäp coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc ( trong phaïm vi
100)
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 em leân baûng vieát caùc soá troøn chuïc töø 10 & 90 vaø töø 90 &10
+ Neâu caáu taïo caùc soá 60, 90 , 20, 70
+ Hoïc sinh laøm baûng con : 30 < … < 50
+ Nhaän xeùt, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu coäng caùc soá
troøn chuïc
Mt :Böôùc ñaàu bieát coäng 1 soá troøn
chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc ( trong phaïm
vi 100)
1)Giôùi thieäu caùch coäng caùc soá troøn
chuïc ( theo coät doïc )
Böôùc 1 : Höôùng daãn hoïc sinh thao taùc
treân que tính
-Höôùng daãn hoïc sinh laáy 30 que tính ( 3
boù que tính )
-Giaùo vieân gaén 3 boù que tính leân
baûng. Hoûi hoïc sinh : 30 gaàm coù maáy
chuïc, maáy ñôn vò ?
-Giaùo vieân gaén 3 ôû coät chuïc 0 ôû coät
ñôn vò
-Tieáp tuïc laáy 2 boù que tính gaén döôùi 3
boù que tính. Hoûi 20 gaàm maáy chuïc vaø
maáy ñôn vò
-Giaùo vieân ñính 2 ôû coät chuïc vaø 0 ôû
coät ñôn vò
-Goäp laïi, ta ñöôïc 5 boù vaø 0 que tính,
Ñính 5 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò
( Döôùi gaïch ngang nhö ôû saùch toaùn 1 )
Böôùc 2 :
-Höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät laøm
tính coäng. Theo 2 böôùc : a) Ñaët tính :
-Vieát 30 roài vieát 20 sao cho chuïc thaúng
coät chuïc, ñôn vò thaúng coät ñôn vò.
Vieát daáu coäng. Keû vaïch ngang.
-Hoïc sinh laøm theo höôùng daãn
cuûa giaùo vieân
-30 goàm 3 chuïc vaø 0 ñôn vò
-Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân
-20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò
-Vaøi hoïc sinh neâu laïi caùch
coäng
& 193 &
b) Tính : ( töø phaûi sang traùi )
* 0 coäng 0 baèng 0 ,
vieát 0
* 3 coäng 2 baèng 5 ,
vieát 5
* vaäy 30 + 20 = 50
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi taäp. Bieát coäng
nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn
chuïc
-Cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi
roái chöõa baøi
-Hoïc sinh chæ tính khi ñaõ ñaët tính saün
-Khi chöõa baøi yeâu caàu hoïc sinh neâu
caùch tính
• Baøi 2 :
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh coäng
nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn
chuïc
- Chaúng haïn muoán tính 20 + 30
- Ta coäng nhaåm 2 chuïc + 3 chuïc = 5
chuïc
- Vaäy 20 + 30 = 50
• Baøi 3 :
- Cho hoïc sinh töï ñoïc ñeà toaùn, töï giaûi
baøi toaùn
- Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi treân
baûng lôùp
-Hoïc sinh töï laøm baøi .
- 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi .
-Khi chöõa baøi hoïc sinh ñoïc keát
quaû theo töøng coät

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh.
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm tính. Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi
taäp
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 194 &
30
20
50
+
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Cuûng coá veà laøm tính coäng ( ñaët tính, tính ) vaø coäng nhaåm caùc soá
troøn chuïc (phaïm vi 100)
- Cuûng coá veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng ( thoâng qua caùc ví
duï cuï theå )
- Cuûng coá veà giaûi toaùn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Phieáu baøi taäp .
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng laøm toaùn .
• Hoïc sinh 1 : ñaët tính roài tính 30 + 3 0 = ? ; 50 + 2 0 = ?
• Hoïc sinh 2 : Tính nhaåm 50 + 10 = ? ; 60 + 30 = ?
+Hoïc sinh döôùi lôùp chia 2 nhoùm thöïc hieän baøi treân baûng vaøo
baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá caùch ñaët tính
vaø tính.
MT:HS thöïc haønh ñuùng caùc pheùp tính
trong phaïm vi 100
-Cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 : Neâu yeâu caàu baøi
-Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ñaët tính
vaø tính
-Cho hoïc sinh thöïc hieän treân baûng con
-Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän
• Baøi 2 :
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh môû SGK
-2 em leân baûng töï ñaët tính roài
tính
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi
-Nhaéc laïi caùch ñaët tính , phöông
phaùp tính
- ½ lôùp thöïc hieän 2
pheùp tính
- 2 em leân baûng söûa
baøi
& 195 &
40
20
+
20
30
+
-Baøi 2 a) Hoïc sinh laøm baøi treân baûng
con
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt
caùc pheùp tính. Giaùo vieân cuûng coá
tính giao hoaùn trong pheùp coäng
-Baøi 2 b) Hoïc sinh laøm mieäng. Giaùo
vieân nhaéc nhôû hoïc sinh chuù yù ñieàn
soá ñi keøm
-Cho hoïc sinh môû vôû Baøi taäp toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
• Baøi 3 :
-2em ñoïc ñeà toaùn
-Giaùo vieân toùm taét ñeà toaùn leân
baûng
× Lan haùi : 20 boâng hoa
× Mai haùi : 10 boâng hoa
× Caû 2 : …. boâng hoa ?
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa
hoïc sinh
-Nhaéc nhôû caùch trình baøy baøi giaûi
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi
• Baøi 4 : Troø chôi noái pheùp tính
vôùi keát quaû ñuùng
-Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi
noäi dung baøi taäp 4 /130
-Neâu teân troø chôi, caùch chôi, thôøi
gian chôi
-Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh
-1 daõy baøn / 2 baøi
-Hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi
20 + 30 = 50
30 + 20 = 50
- Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt
- 2 em leân baûng chöõa baøi
-Lan haùi ñöôïc 20 boâng hoa. Mai
haùi ñöôïc 10 boâng hoa. Hoûi caû 2
baïn haùi ñöôïc bao nhieâu boâng
hoa ?

-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
-Moãi ñoäi cöû 4 em xeáp haøng,
moãi em noái xong 1 baøi thì chaïy
xuoáng ñeå baïn keá tieáp leân noái.
Ñoäi naøo noái ñuùng, nhanh nhaát
laø thaéng cuoäc.

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën hoïc sinh laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp
- Chuaån bò baøi : Tröø caùc soá troøn chuïc
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 196 &
Teân Baøi Daïy : TRÖØ CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh:
- Bieát laøm toaùn tröø 2 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100 (ñaët tính, thöïc
hieän pheùp tính )
- Taäp tröø nhaåm 2 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100
- Cuûng coá veà giaûi toaùn .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù, moãi boù coù 10 que tính ( 1 chuïc )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Neâu caùc soá troøn chuïc
+ Goïi hoïc sinh leân baûng ñaët tính roài tính : 30 + 20 = ? ; 50 + 10 = ?
+ Hoïc sinh laøm vaøo baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu tröø caùc soá
troøn chuïc
Mt : Hoïc sinh bieát caùch tröø 2 soá troøn
chuïc
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi, ghi ñeà baøi
leân baûng
- Höôùng daãn hoïc sinh laáy 50 que tính (5
boù que tính )
- Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát 50
goàm 5 chuïc vaø 0 ñôn vò. Giaùo vieân
vieát leân baûng ( gioáng SGK )
-Tieán haønh taùch 20 que tính ra ( 2 boù
que tính )
- Giaùo vieân vieát leân
baûng ( gioáng SGK)
-Chuù yù : thao taùc “taùch
ra” töông öùng vôùi pheùp
tröø
- Soá que tính coøn laïi goàm
3 boù chuïc vaø 0 que tính
rôøi
-Hoïc sinh thao taùc treân que tính
-Hoïc sinh nhaän bieát 20 goàm 2
chuïc vaø 0 ñôn vò
-Hoïc sinh thao taùc taùch 2 boù
que tính ra khoûi 5 boù que ñeå
nhaän bieát coøn laïi 3 boù que
tính = 30 que tính

- 0 tröø 0 baèng 0 .
Vieát 0
- 5 tröø 2 baèng 3 .
Vieát 3
& 197 &
50
20
30
-
Chu
ïc
Ñôn

5
0
2 0
3 0
-
- Vieát 3 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò
(nhö SGK)
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ
thuaät laøm tính tröø
-Ñaët tính : vieát 50 roài vieát 20 sao cho
chuïc thaúng coät vôùi chuïc, ñôn vò thaúng
coät vôùi ñôn vò .Vieát daáu keû vaïch
ngang tính töø phaûi sang traùi
Hoaït ñoäng 2 :Thöïc haønh
Mt :Hoïc sinh thöïc hieän ñaët tính, tính
ñuùng, tröø nhaåm 2 soá troøn chuïc vaø
cuûng coá giaûi toaùn
- Cho hoïc sinh môû SGK. Neâu yeâu caàu
baøi 1
• Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi
roài chöõa baøi
-Goïi hoïc sinh neâu laïi caùch tính ñoái vôùi
pheùp tröø
• Baøi 2 : Tính nhaåm
-Höôùng daãn hoïc sinh nhaåm : 50 – 30 =
-Ta nhaåm : 5 chuïc – 3 chuïc = 2 chuïc
Vaäy : 50 - 30 = 20
-Theo höôùng daãn treân hoïc sinh töï laøm
baøi
• Baøi 3 :
-Cho hoïc sinh töï neâu ñeà toaùn vaø töï
toùm taét roài giaûi baøi toaùn vaø chöõa
baøi
-Goïi 1 hoïc sinh toùm taét ñeà baøi
- 1 hoïc sinh giaûi baøi toaùn treân baûng
• Baøi 4 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi
roài chöõa baøi
- Vaäy 50 – 20 = 30
- Hoïc sinh neâu laïi
caùch tröø nhö treân
- Hoïc sinh neâu
caùch tính
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-Hoïc sinh chöõa baøi theo töøng
coät
-Toùm taét :
• Coù : 30 caùi keïo
• Cho theâm : 10 caùi keïo
• Coù taát caû : … caùi keïo ?
Baøi giaûi :
Soá keïo An coù taát caû :
30 + 10 = 40 ( caùi keïo )
Ñaùp soá : 40 caùi keïo

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc – tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc
- Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi, laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
& 198 &
80
50
-
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Tuaàn 25
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Cuûng coá veà laøm tính tröø ( ñaët tính, tính ) vaø tröø nhaåm caùc soá
troøn chuïc (trong phaïm vi 100)
- Cuûng coá veà giaûi toaùn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc baøi taäp 1, 2 , 3 vieát saün treân bìa cöùng
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò SGK. Phieáu baøi taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? ( Tröø caùc soá troøn chuïc )
+ 2 em leân baûng : O O 90 – 20 =
60 – 40 =
+ Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng con ( Toå 1 + toå 2 ) ( toå 3 +
toå 4 )
+ Nhaän xeùt, yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tính theo coät doïc vaø tính
nhaåm
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Luyeän laøm tính
Mt : Cuûng coá veà laøm tính tröø vaø tröø
nhaåm caùc soá troøn chuïc
-Cho hoïc sinh môû SGK
- Em haõy neâu caùch ñaët tính baøi 70 –
50
-Em haõy neâu caùch tröø 70 – 50 theo
coät doïc
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi (3 em )
-1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1
- Vieát 70 roài vieát 50 sao cho chuïc
thaúng coät vôùi chuïc, ñôn vò
thaúng coät vôùi ñôn vò .Vieát daáu
tröø, keû vaïch ngang roài tính .
& 199 &
80
40
-
70
70
-
-Giaùo vieân ñính caùc pheùp tính ôû baøi
1 leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh laøm
vaøo baûng con
-Goïi 3 em leân baûng chöõa baøi
• Baøi 2 : Ñieàn soá vaøo voøng troøn
vaø ngoâi sao. Giaùo vieân toå chöùc
cho hoïc sinh thi ñua 2 toå
-Giaùo vieân ñính hình baøi 2 leân baûng
( 2 baûng ) yeâu caàu hoïc sinh moãi toå
xeáp haøng 1, khi coù leänh cuûa giaùo
vieân, em ñaàu tieân cuûa moãi toå seõ
tìm soá ñuùng ñính vaøo voøng troøn thöù
nhaát, em thöù 2 tieáp tuïc tìm soá ñuùng
ñính vaøo voøng troøn thöù 2 . Laàn löôït
ñeán em thöù 4 laø heát. Toå naøo laøm
nhanh hôn vaø ñuùng thì toå ñoù thaéng .
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
toå thaéng
Hoaït ñoäng 2:Troø chôi
Muïc tieâu:Reøn caùch nhaåm nhanh.
*Baøi 3 : Ñuùng ghi Ñ , sai ghi S
-Giaùo vieân gaén caùc pheùp tính cuûa
baøi 3 leân baûng ( 2 baûng ). Yeâu caàu
hoïc sinh cöû ñaïi dieän cuûa ñoäi leân thi
ñua gaén chöõ Ñ hay S vaøo sau moãi
pheùp tính.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, keát luaän :
*Phaàn a) sai vì keát quaû thieáu cm
*Phaàn c) sai vì tính sai
Nghæ 5 phuùt
Hoaït ñoäng 3 : Giaûi toaùn
Mt : Hoïc sinh bieát trình baøy baøi toaùn
giaûi treân giaáy
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi toaùn 4.
Giaùo vieân treo baûng toùm taét baøi
toaùn
-Giaùo vieân cho hoïc sinh töï suy nghó
giaûi baøi toaùn vaøo phieáu baøi taäp
-Löu yù hoïc sinh tröôùc khi giaûi ñoåi 1
chuïc caùi baùt baèng 10 caùi baùt
-Giaùo vieân söûa baøi
• Baøi 5 : Ñieàn daáu + , - vaøo choã
chaám
-Hoïc sinh laøm mieäng
-Giaùo vieân yeâu caàu 3 em leân baûng
söûa baøi ( coù theå duøng thanh caøi ).
-Ta laáy 0 tröø 0 baèng 0 , vieát 0
7 tröø 5 baèng 2 , vieát 2
-Vaäy 70 – 50 =20
-Moãi daõy baøn laøm 2 pheùp tính
theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
-Hoïc sinh töï chöõa baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
taäp
-Hoïc sinh cöû 4 em /toå tham gia
troø chôi
- Chôi ñuùng luaät
-Hoïc sinh döôùi lôùp coå vuõ cho
baïn

- 20 - 30 -20

+ 10
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
-Hoïc sinh gaén xong giaûi thích vì
sao ñuùng, vì sao sai
a) 60 cm – 10 cm = 50

b) 60 cm - 10 cm = 50 cm
c) 60 cm – 10 cm = 40 cm
-Nhaø Lan coù 20 caùi baùt, Meï mua
theâm 1 chuïc caùi nöõa. Hoûi nhaø
Lan coù taát caû bao nhieâu caùi
baùt ?
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
-1 em leân baûng giaûi
-Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu cuûa
baøi
& 200 &
Ñ
S
S
9
0

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh veà oân laïi caùch ñaët tính, caùch tính
- Chuaån bò baøi : Ñieåm ôû trong vaø ôû ngoaøi 1 hình
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : ÑIEÅM ÔÛ TRONG
ÑIEÅM ÔÛ NGOAØI MOÄT HÌNH
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Nhaän bieát böôùc ñaàu veà ñieåm ôû trong, ñieåm ôû ngoaøi moät hình
- Cuûng coá veà coäng tröø caùc soá troøn chuïc vaø giaûi toaùn.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp : 1, 2, 3, 4 / 133, 134 SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò SGK. Phieáu baøi taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? ( Luyeän taäp )
+ Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh trong vôû Baøi taäp toaùn . Söûa
baøi 4 / 28/ Vôû Baøi taäp
+ Giaùo vieân treo baûng phuï, goïi 1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn.Hoûi :
Muoán giaûi baøi toaùn naøy tröôùc heát em caàn laøm gì ? (Ñoåi 2chuïc
nhaõn vôû = 20 nhaõn vôû )
+ 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi. Giaùo vieân choát caùch thöïc hieän vaø
trình baøy baøi giaûi.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñieåm ôû trong
ôû ngoaøi moät hình.
Mt: Hoïc sinh nhaän bieát böôùc ñaàu veà
ñieåm ôû trong, ñieåm ôû ngoaøi 1 hình.
-Giaùo vieân veõ hình vuoâng hoûi : Ñaây
laø hình gì ?
-Giaùo vieân veõ ñieåm A vaø noùi :” Ñieåm
A ôû trong hình vuoâng. “
-Giaùo vieân veõ ñieåm N vaø noùi : “
Ñieåm N ôû ngoaøi hình vuoâng”
-Giaùo vieân veõ hình troøn hoûi : Ñaây laø
hình gì ?
-Giaùo vieân veõ ñieåm P hoûi : “ Ñieåm P
ôû ngoaøi hình troøn hay trong hình troøn “
-Giaùo vieân veõ ñieåm O noùi : “ Ñieåm O
ôû trong hay ôû ngoaøi hình troøn “
-Giaùo vieân veõ 1 hình tam giaùc, hoûi
-Hình vuoâng
-5 em laëp laïi
-5 em laëp laïi
-Hình troøn
-5 em laëp laïi ñieåm P ôû ngoaøi
hình troøn
-5 em laëp laïi ñieåm O naèm ôû
trong hình troøn.
-Hình tam giaùc
& 201 &
hoïc sinh : “ Ñaây laø hình gì ? “
-Giaùo vieân veõ ñieåm E ôû trong hình tam
giaùc, hoûi hoïc sinh : “ Ñieåm E naèm ôû
trong hay ôû ngoaøi hình tam giaùc “
-Veõ Ñieåm B naèm ôû ngoaøi hình tam
giaùc, hoûi hoïc sinh : “ Ñieåm B naèm ôû
vò trí naøo cuûa hình tam giaùc ? “
-Goïi hoïc sinh laëp laïi : “ Ñieåm E ôû trong
hình tam giaùc. Ñieåm B naèm ôû ngoaøi
hình tam giaùc “
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Nhaän bieát ñieåm ôû trong, ôû ngoaøi
1 hình qua vieäc veõ ñuùng hình. Cuûng
coá veà coäng tröø caùc soá troøn chuïc
vaø giaûi toaùn .
-Cho hoïc sinh môû SGK ñoïc caùc caâu
phaàn baøi hoïc ( phaàn ñoùng khung )
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp 1
-Giaùo vieân ñoïc qua caùc caâu cho hoïc
sinh nghe.
-Giaùo vieân gaén baûng phuï coù baøi taäp
1 yeâu caàu hoïc sinh cöû 6 hoïc sinh moãi
ñoäi leân chôi gaén chöõ ñuùng hay sai sau
moãi caâu
-Giaùo vieân hoûi laïi : “ Nhöõng ñieåm
naøo ôû trong hình tam giaùc? Nhöõng
ñieåm naøo ôû ngoaøi hình tam giaùc ?”
• Baøi 2 : Veõ hình. Söû duïng phieáu
baøi taäp.
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp
-Cho hoïc sinh laøm baøi trong phieáu baøi
taäp.
-Giaùo vieân nhaän xeùt, quan saùt hoïc
sinh laøm baøi
Nghæ 5 phuùt
• Baøi 3 : Tính
-Cho hoïc sinh neâu caùch tính
-Yeâu caàu 3 hoïc sinh leân baûng laøm 2
bieåu thöùc / 1 em
-Neâu caùch nhaåm
-Giaùo vieân choát baøi. Löu yù baøi :
30 +
10+20=
- Tính chaát giao hoaùn 30 + 10
+ 20 =
60 – 10 –
-Ñieåm E naèm trong hình tam giaùc
-Ñieåm B naèm ôû ngoaøi hình tam
giaùc
-Quan saùt tranh,ñoïc caùc caâu
giaûi thích
-Caâu naøo ñuùng ghi Ñ cau naøo sai
ghi S
-6 em / 1 ñoäi thi ñua gaén laàn löôït
moãi em 1 caâu – Ñoäi naøo nhanh,
ñuùng laø thaéng cuoäc

-Ñieåm A,B,I trong hình tam giaùc
-Ñieåm C,D,E ôû ngoaøi hình tam
giaùc
-a) Veõ 2 ñieåm trong hình vuoâng, 4
ñieåm ngoaøi hình vuoâng
-b) Veõ 3 ñieåm trong hình troøn, 2
ñieåm ngoaøi hình troøn
-Hoïc sinh laøm baøi. 2 em leân
baûng chöõa baøi.
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp
-Muoán laáy 20 + 10 + 10 thì phaûi
laáy 20 coäng 10 tröôùc, ñöôïc bao
nhieâu coäng tieáp vôùi 10
-Hoïc sinh döôùi lôùp laøm vaøo
baûng con
-2 bieåu thöùc treân 1 daõy
-Hoa coù 10 nhaõn vôû, Meï mua
theâm cho Hoa 20 nhaõn vôû.Hoûi
Hoa coù taát caû bao nhieâu nhaõn
vôû ?
& 202 &
20 =
- Soá tröø gioáng nhau 60 – 20
– 10 =
• Baøi 4 : Giaûi toaùn
-Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-Giaùo vieân treo toùm taét ñeà toaùn
-Ñeà toaùn cho bieát gì ? Ñeà toaùn hoûi
gì ?
-Muoán tìm soá nhaõn vôû Hoa coù taát caû
em phaûi laøm gì ?
-Cho hoïc sinh söûa baøi . Nhaän xeùt
baøi laøm cuûa hoïc sinh .
Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo
phieáu baøi taäp
4.Cuûng coá daën doø :
- Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh
hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh xem laïi baøi laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn.
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Cuûng coá veà caùc soá troøn chuïc vaø coäng,tröø caùc soá troøn chuïc
- Cuûng coá veà nhaän bieát ñieåm ôû trong, ñieåm ôû ngoaøi 1 hình
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp : 4 + 5 / 135 SGK .Hình baøi taäp 2a,b
+ Phieáu baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò SGK. Phieáu baøi taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ?
+ Goïi 2 hoïc sinh leân veõ hình vuoâng, hình tam giaùc. Hoïc sinh döôùi
lôùp ½ lôùp veõ hình vuoâng, ½ lôùp veõ hình tam giaùc.
+ Goïi 2 em leân veõ 2 ñieåm vaøo trong hình ( Hình vuoâng hay tam giaùc)
1 ñieåm ngoaøi hình
+ Hoïc sinh döôùi lôùp veõ theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân
+ Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caùc soá troøn
chuïc
Mt: Cuûng coá caáu taïo caùc soá töø 10
ñeán 20 vaø caùc soá troøn chuïc, thöù töï
caùc soá ñaõ hoïc .
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi . Ghi ñaàu
baøi .
-Cho hoïc sinh môû SGK. Giaùo vieân giôùi
thieäu 5 baøi taäp caàn oân luyeän
-3 hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Vieát theo maãu : 10 goàm 1chuïc
vaø ñôn vò
- Hoïc sinh laøm baøi : vaøo phieáu
& 203 &
• Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu
-Treo baûng phuï coù noäi dung baøi taäp
1, ñoïc laïi maãu vaø yeâu caàu hoïc sinh
töï laøm baøi
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caáu taïo caùc
soá coù 2 chöõ soá .
-Giaùo vieân keát luaän : Caùc soá coù 2
chöõ soá ñeàu coù soá chæ haøng chuïc
( beân traùi) soá chæ haøng ñôn vò ( beân
phaûi).
• Baøi 2 :
-Giaùo vieân ñính noäi dung baøi taäp 2
leân baûng
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc soá ( baøi
a)
-50 , 13 , 30 , 9
-Höôùng daãn hoïc sinh xeáp caùc soá töø
beù ñeán lôùn
-Giaùo vieân choát baøi : Muoán xeáp caùc
soá ñuùng yeâu caàu em phaûi so saùnh
caùc soá . Soá coù 1 chöõ soá luoân luoân
beù hôn soá coù 2 chöõ soá . So saùnh soá
coù 2 chöõ soá caàn chuù yù , chöõ soá ôû
haøng chuïc tröôùc . Neáu soá haøng chuïc
naøo lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn. Neáu
soá haøng chuïc naøo baèng nhau thì so
saùnh soá ôû haøng ñôn vò .
• Baøi 3: Cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu cuûa baøi
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt keát quaû cuûa
2 pheùp tính
-Cuûng coá tính giao hoaùn hoûi laïi caùch
ñaët tính vaø caùch tính.
× Baøi 3b) Hoïc sinh laøm vaøo phieáu
baøi taäp
-Hoïc sinh choát laïi : “ quan heä giöõa
coäng tröø ôû coät tính 1. Chuù yù ghi keát
quaû coù keøm theo ñôn vò cm ôû coät
tính 2
• Baøi 4 : Goïi hoïc sinh ñoïc ñeà
toaùn.
-Cho hoïc sinh töï ñoïc nhaåm ñeà vaø töï
laøm baøi.
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi
caùch trình baøy baøi, giaûi toaùn
baøi taäp
-Hoïc sinh nhaän xeùt
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2:
a) Vieát soá theo thöù töï töø beù
ñeán lôùn
b) Vieát soá theo thöù töï töø lôùn
ñeán beù
- Hoïc sinh nhaän xeùt neâu soá beù
nhaát : 9 ,soá lôùn nhaát 50
-9 ,13 ,30 ,50
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
-2 em leân baûng chöõa baøi neâu
caùch so saùnh caùc soá.
-2 em leân baûng laøm 70 +20 =20
+70 =
-Caùc soá trong pheùp tính vaø keát
quaû gioáng nhau .
-Hoïc sinh laøm baûng con :Chia
lôùp 2 ñoäi , moãi ñoäi laøm 2
pheùp tính
– 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi
söõa baøi

-Hoïc sinh töï laøm
Baøi giaûi :
Soá böùc tranh caû 2 lôùp veû
ñöôïc
20 + 30 =50 ( böùc tranh )
Ñaùp soá :50 böùc tranh
- Hoïc sinh hoïc nhoùm veõ theo
yeâu caàu cuûa giaùo vieân
- nhoùm tröôûng leân tröôùc lôùp
trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm .
-Hoïc sinh nhaän xeùt –Söõa baøi

& 204 &
• Baøi 5 : Cho hoïc sinh neâu yeâu
caàu baøi taäp
-Cho hoïc sinh hoïc nhoùm. Giaùo vieân
phaùt cho moãi nhoùm 1 hình tam giaùc,
yeâu caàu hoïc sinh moãi nhoùm veõ 3
ñieåm ôû trong hình tam giaùc, 2 ñieåm ôû
ngoaøi hình tam giaùc
-Giaùo vieân nhaän xeùt chung

4.Cuûng coá daën doø :
- Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . Laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp
toaùn.
- Chuaån bò oân luyeän caùc daïng toaùn coäng, tröø caùc soá troøn chuïc,
caáu taïo caùc soá coù 2 chöõ soá troøn chuïc, thöù töï caùc soá ñaõ hoïc.
Nhaän daïng hình vaø ñieåm ôû trong vaø ngoaøi 1 hình ñeå chuaån bò kieåm
tra giöõa kyø II
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân baøi daïy : KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA HOÏC KÌ II
Ngaøy daïy:
& 205 &
Tuaàn 26
Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh:
- Nhaän bieát veà soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá töø 20 ñeán 50
- Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 20 ñeán 50
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1
+ 4 boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò SGK. Phieáu baøi taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi hoïc sinh leân baûng :
- Hoïc sinh 1 : Ñaët tính roài tính : 50 – 40 ; 80 – 50
- Hoïc sinh 2 : Tính nhaåm : 60 - 30 = ; 70 - 60 =
- Hoïc sinh 3 : Tính : 60 cm – 40 cm = ; 90 cm - 60cm =
+Giaùo vieân hoûi hoïc sinh : Neâu caùch ñaët tính roài tính ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2
chöõ soá
Mt: Hoïc sinh nhaän bieát veà soá löôïng,
ñoïc, vieát caùc soá töø 20 ñeán 30 .
-Höôùng daãn hoïc sinh laáy 2 boù que tính
vaø noùi : “ Coù 2 chuïc que tính “
-Laáy theâm 3 que tính vaø noùi : “ coù 3
que tính nöõa “
-Hoïc sinh laáy que tính vaø noùi
theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân
-Hoïc sinh laëp laïi theo giaùo vieân
& 206 &
-Giaùo vieân ñöa laàn löôït 2 boù que tính
vaø 3 que tính rôøi , noùi : “ 2 chuïc vaø 3
laø hai möôi ba “
-Höôùng daãn vieát : 23 chæ vaøo soá goïi
hoïc sinh ñoïc
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töông
töï nhö treân ñeå hình thaønh caùc soá töø
21 ñeán 30
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 1
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch doïc
vieát soá
Mt : Hoïc sinh nhaän bieát veà soá löôïng,
ñoïc, vieát caùc soá töø 30 ñeán 50
-Giaùo vieân höôùng daãn laàn löôït caùc
böôùc nhö treân ñeå hoïc sinh nhaän bieát
thöù töï caùc soá töø 30 & 50
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 2
-Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát vaøo
baûng con
-Höôùng daãn laøm baøi 3
-Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa
hoïc sinh
• Baøi 4 :
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi
taäp
-Giaùo vieân hoûi hoïc sinh soá lieàn
tröôùc, lieàn sau ñeå hoïc sinh nhôù chaéc
-Lieàn sau 24 laø soá naøo ?
-Lieàn sau 26 laø soá naøo ?
-Lieàn sau 39 laø soá naøo ?
-Cho hoïc sinh ñeám laïi töø 20 & 50 vaø
ngöôïc laïi töø 50 & 20
-Hoïc sinh laëp laïi soá 23 ( hai möôi
ba)
-Hoïc sinh vieát caùc soá vaøo
baûng con
-Hoïc sinh nghe ñoïc vieát caùc soá
töø 30 & 39.
-Hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá ñaõ
vieát
-Hoïc sinh vieát vaøo baûng con
caùc soá töø 40& 50
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá ñaõ
vieát
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh ñoïc caùc soá theo thöù
töï xuoâi ngöôïc


4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi, taäp vieát soá , ñoïc soá , ñeám theo thöù töï töø
10 & 50
- Chuaån bò baøi : Caùc soá coù 2 chöõ soá ( tt)
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 207 &
Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ (tt)
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh:
- Nhaän bieát veà soá löôïng ñoïc, vieát caùc soá coù töø 50 ñeán 69
- Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 50 ñeán 69
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1
+ 6 boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Vieát caùc soá töø 20 & 35 ? Vieát caùc soá töø 35 & 50
+Giaùo vieân ñöa baûng phuï ghi caùc soá töø 20 & 30 goïi hoïc sinh ñoïc
caùc soá
+ Lieàn sau 29 laø soá naøo ? Lieàn sau 35 laø soá naøo ? …
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caùc soá töø
50→60
Mt: Giôùi thieäu caùc soá töø 50 & 60
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem
hình veõ ôû doøng treân cuøng cuûa baøi
hoïc trong Toaùn 1 ñeå nhaän ra coù 5
boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính, neân
vieát 5 vaøo choã chaám ôû trong coät “
chuïc “ ; coù 4 que tính nöõa neân vieát 4
-Hoïc sinh quan saùt hình veõ
-Hoïc sinh nhìn soá 54 giaùo vieân
chæ ñoïc laïi : Naêm möôi tö
& 208 &
vaøo choã chaám ôû coät “ñôn vò “ – Giaùo
vieân neâu : “ Coù 5 chuïc vaø 4 ñôn vò
töùc laø coù naêm möôi tö . Ñöôïc vieát laø
54 ( Giaùo vieân vieát leân baûng : 54 –
Goïi hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi )
-Laøm töông töï nhö vaäy ñeå hoïc sinh
nhaän bieát soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá
51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 .
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm
baøi taäp 1 .
Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùc soá töø
60→ 69
Mt : Giôùi thieäu caùc soá töø 60 & 69
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töông
töï nhö giôùi thieäu caùc soá töø 50 & 60
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm
caùc baøi taäp 2, 3 sau khi chöõa baøi neân
cho hoïc sinh ñoïc caùc soá ñeå nhaän ra
thöù töï cuûa chuùng. Chaúng haïn ôû Baøi
taäp 3, nhôø ñoïc soá, hoïc sinh nhaän ra
thöù töï caùc soá töø 30 & 69
-Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi baûng
soá töø 30 & 69
• Baøi 4 : ( Baøi taäp traéc nghieäm )
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän
xeùt ñuùng sai
a) Ba möôi saùu vieát laø : 306 S
-Ba möôi saùu vieát laø 36 Ñ
b) 54 goàm 5 chuïc vaø 4 ñôn vò Ñ
54 goàm 5 vaø 4 S
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi
- 4 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S
-Hoïc sinh töï nhaän xeùt, töï laøm
baøi
-1 hoïc sinh leân chöõa baøi


4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi. Taäp ñoïc, vieát soá, töø 20 & 69
- Laøm baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi : Caùc soá coù 2 chöõ soá ( tt)
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 209 &
Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ .
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh:
- Nhaän bieát veà soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá coù töø 70 & 99
- Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 70 & 99
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ 9 boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 3 hoïc sinh leân baûng vieát caùc soá töø 30 & 40. Töø 40 & 50. Töø 50 &
60 .
+ Goïi hoïc sinh ñoïc caùc soá treân baûng phuï : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69.
+ Lieàn sau 59 laø ? Lieàn sau 48 laø ? Lieàn sau 60 laø ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2
chöõ soá
Mt: Giôùi thieäu caùc soá töø 70 & 80
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem
hình veõ ôû doøng treân cuøng cuûa baøi
hoïc trong Toaùn 1 ñeå nhaän ra coù 7 boù,
moãi boù coù 1 chuïc que tính, neân vieát 7
vaøo choã chaám ôû trong coät “ chuïc “ ;
coù 2 que tính nöõa neân vieát 2 vaøo choã
chaám ôû coät “ñôn vò “
– Giaùo vieân neâu : “ Coù 7 chuïc vaø 2 ñôn
vò töùc laø coù baûy möôi hai” .
-Höôùng daãn hoïc sinh vieát soá 72 vaø
-Hoïc sinh quan saùt hình veõ neâu
ñöôïc noäi dung baøi.
-Hoïc sinh vieát 72 . Ñoïc : Baûy
möôi hai .
& 210 &
ñoïc soá
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy 7
boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø noùi
“ Coù 7chuïc que tính “ ; Laáy theâm 1 que
tính nöõa vaø noùi “ Coù 1 que tính “
-Chæ vaøo 7 boù que vaø 1 que hoïc sinh
noùi “ 7 chuïc vaø 1 laø baûy möôi moát “
-Laøm töông töï nhö vaäy ñeå hoïc sinh
nhaän bieát soá löôïng, ñoïc, vieát caùc soá
töø 70 & 80
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm
baøi taäp 1 vaø löu yù hoïc sinh ñoïc caùc
soá, ñaëc bieät laø 71, 74, 75 .
Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2
chöõ soá (tt)
Mt : Giôùi thieäu caùc soá töø 80 & 99
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn löôït
nhaän ra caùc soá 81, 82, 83, 84 … 98, 99
töông töï nhö giôùi thieäu caùc soá töø 70 &
80
-Cho hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi taäp
2, 3 roài laøm baøi .
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá töø 80 & 99
• Baøi 3 : Hoïc sinh töï laøm baøi
• Baøi 4 :
-Cho hoïc sinh quan saùt hình veõ roài traû
lôøi “ Coù 33 caùi baùt “ soá 33 goàm 3
chuïc vaø 3 ñôn vò .
-(Cuõng laø chöõ soá 3, nhöng chöõ soá 3 ôû
beân traùi chæ 3 chuïc hay 30; chöõ soá 3
ôû beân phaûi chæ 3 ñôn vò )
-Hoïc sinh ñoïc soá 71 : baûy möôi
moát .
-Hoïc sinh laøm baøi taäp 1 vaøo
phía baøi taäp – 1 hoïc sinh leân
baûng söûa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi 2
-Vieát caùc soá thích hôïp vaøo oâ
troáng roài ñoïc caùc soá ñoù
a) 80, 81 … 90.
b) 89, 90 … 99.
- Hoïc sinh nhaän ra “caáu taïo”
cuûa caùc soá coù 2 chöõ soá.
Chaúng haïn : Soá 76 goàm 7 chuïc
vaø 6 ñôn vò
-Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa baøi


4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp .
- Chuaån bò baøi hoâm sau : So saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 211 &
Teân Baøi Daïy : SO SAÙNHCAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ
SOÁ .
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh:
- Bieát so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá ( Chuû yeáu döïa vaøo caáu taïo cuûa
caùc soá coù 2 chöõ soá )
- Nhaän ra caùc soá lôùn nhaát, soá beù nhaát trong 1 nhoùm soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1
+ Caùc boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi ( Coù theå
duøng hình veõ cuûa baøi hoïc )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi hoïc sinh ñeám töø 20 & 40 . Töø 40 & 60 . Töø 60 & 80 . Töø 80 &
99.
+ 65 goàm ? chuïc ? ñôn vò ? ; 86 goàm ? chuïc ? ñôn vò ? ; 80 goàm ?
chuïc ? ñôn vò ?
+ Hoïc sinh vieát baûng con caùc soá : 88, 51, 64, 99.( giaùo vieân ñoïc soá
hoïc sinh vieát soá )
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2
chöõ soá
Mt: Bieát so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt caùc hình veõ trong baøi hoïc ñeå döïa
vaøo tröïc quan maø nhaän ra : -Hoïc sinh nhaän bieát 62 < 65 neân
& 212 &
62 : coù 6 chuïc vaø 2 ñôn vò, 65 : coù 6
chuïc vaø 5 ñôn vò . 62 vaø 65 cuøng coù 6
chuïc, maø 2 < 5 neân 62 < 65 ( ñoïc laø 62
beù hôn 65 )
– Giaùo vieân ñöa ra 2 caëp soá vaø yeâu
caàu hoïc sinh töï ñaët daáu < daáu > vaøo
choã chaám
42 … 44 76 …. 71
2) Giôùi thieäu 63 > 58
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan
saùt hình veõ trong baøi hoïc ñeå döïa vaøo
tröïc quan maø nhaän ra :
63 coù 6 chuïc vaø 3 ñôn vò . 58 coù 5 chuïc
vaø 8 ñôn vò .
63 vaø 58 coù soá chuïc khaùc nhau
6 chuïc lôùn hôn 5 chuïc ( 60 > 50 ) Neân 63
> 58 . Coù theå cho hoïc sinh töï giaûi thích (
Chaúng haïn 63 vaø 58 ñeàu coù 5 chuïc, 63
coøn coù theâm 1 chuïc vaø 3 ñôn vò. Töùc
laø coù theâm 13 ñôn vò, trong khi ñoù 58
chæ coù theâm 8 ñôn vò, maø 13 > 8 neân
63 > 58
-Giaùo vieân ñöa ra 2 soá 24 vaø 28 ñeå hoïc
sinh so saùnh vaø taäp dieãn ñaït : 24 vaø
28 ñeàu coù soá chuïc gioáng nhau, maø 4 <
8 neân 24 < 28
-Vì 24 < 28 neân 28 > 24
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh vaän duïng laøm ñöôïc caùc
baøi taäp trong SGK
-Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu caàu
baøi 1
-Giaùo vieân treo baûng phuï goïi 3 hoïc sinh
leân baûng
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích
1 vaøi quan heä nhö ôû phaàn lyù thuyeát
• Baøi 2 : Cho hoïc sinh töï neâu yeâu
caàu cuûa baøi
- Höôùng daãn hoïc sinh so saùnh 3 soá 1
ñeå khoanh vaøo soá lôùn nhaát
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích
vì sao khoanh vaøo soá ñoù
• Baøi 3 : Khoanh vaøo soá beù nhaát
-Tieán haønh nhö treân
• Baøi 4 : Vieát caùc soá 72, 38, 64 .
65 > 62
-Hoïc sinh ñieàn daáu vaøo choã
chaám, coù theå giaûi thích
-Hoïc sinh coù theå söû duïng que
tính
-Hoïc sinh so saùnh vaø nhaän bieát :
63 > 58 neân 58 < 63
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
- 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng
con theo 4 toå ( 1 baøi / 1 toå )
-4 em leân baûng söûa baøi
-Hoïc sinh giaûi thích : 72, 68, 80.
- 68 beù hôn 72. 72 beù hôn 80. Vaäy
80 laø soá lôùn nhaát.
-Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa baøi

& 213 &
a)Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
b) Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi, laøm caùc baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp .
- Chuaån bò baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Tuaàn 27
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Cuûng coá veà ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá; veà tìm soá
lieàn sau cuûa soá coù 2 chöõ soá
- Böôùc ñaàu bieát phaân tích soá coù 2 chöõ soá thaønh toång cuûa soá chuïc
vaø soá ñôn vò
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp. Caùc baûng mica traéng ñeå hoïc sinh tham gia
troø chôi .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 34 … 50 Khoanh troøn soá lôùn nhaát :
Vieát caùc soá 72, 38, 64
78… 69 38 , 48 , 19
a) beù daàn
72 .. 81 91, 87 , 69
b) lôùn daàn
+ Giaùo vieân hoûi hoïc sinh traû lôøi mieäng trong khi hoïc sinh laøm baøi :
soá lieàn tröôùc, lieàn sau …
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
& 214 &
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá ñoïc vieát vaø
so saùnh soá
Mt: Cuûng coá ñoïc, vieát, so saùnh caùc
soá coù 2 chöõ soá, tìm soá lieàn sau cuûa
soá coù 2 chöõ soá
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi.
-Cho hoïc sinh môû SGK .Giôùi thieäu 4
baøi taäp
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
1
-Giaùo vieân treo baûng phuï ghi saün
baøi taäp 1a, 1b, 1c . Yeâu caàu hoïc sinh
moãi toå laøm 1 baøi vaøo baûng con
-Giaùo vieân cho hoïc sinh cho hoïc sinh
nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. Giaùo
vieân chæ vaøo caùc soá yeâu caàu hoïc
sinh ñoïc laïi
-Giaùo vieân keát luaän : Ñoïc : ghi laïi
caùch ñoïc
-Vieát soá : ghi soá bieåu dieãn cho caùch
ñoïc soá
• Baøi 2 : Cho hoïc sinh töï neâu yeâu
caàu
-Giaùo vieân treo baûng phuï coù baøi
taäp 2
-Muoán tìm soá lieàn sau 80 em phaûi
laøm gì ?
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
- 2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Giaùo vieân nhaän xeùt, kieåm tra baøi
laøm cuûa hoïc sinh
-Keát luaän : Muoán tìm soá ñöùng lieàn
sau cuûa 1 soá ta theâm 1 ñôn vò vaøo
soá ñaõ cho tröôùc.
-Ví duï : 23 theâm 1 laø 24 . Vaäy lieàn sau
23 laø 24
• Baøi 3 : Ñieàn daáu <, > , = vaøo
choã chaám
-Giaùo vieân treo baûng phuï ghi 3 baøi
taäp 3a, 3b, 3c
-Cho hoïc sinh phaân 3 ñoäi, moãi ñoäi cöû
4 hoïc sinh tham gia chôi tieáp söùc.
Töøng em seõ ñieàn daáu < , > , = vaøo
choã chaám, laàn löôït moãi em 1 pheùp
tính
-Ñoäi naøo laøm nhanh, ñuùng laø thaéng
-Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1
-Lôùp chia 3 toå moãi toå laøm 1
baøi : a,b,c treân baûng con
-3 em ñaïi dieän 3 toå leân baûng
söûa baøi
-Vaøi em ñoïc laïi caùc soá theo yeâu
caàu cuûa giaùo vieân
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá ( ñt)
-Vieát soá theo maãu
-Hoïc sinh ñoïc maãu : soá lieàn sau
cuûa 80 laø 81 ( giaùo vieân ñính
maãu )
-Theâm 1 vaøo 80 ta coù soá 81 vaäy
soá lieàn sau 80 laø 81
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 3
-Hoïc sinh cöû 4 em / ñoäi leân tham
gia chôi
-Hoïc sinh lôùp coå vuõ cho baïn
-So saùnh soá haøng chuïc tröôùc.
Soá haøng chuïc naøo lôùn hôn thì
soá ñoù lôùn hôn. Neáu 2 soá haøng
chuïc baèng nhau thì ta so saùnh soá
ôû haøng ñôn vò
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
& 215 &
cuoäc.
-Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh.
Tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc.
-Hoûi hoïc sinh : Muoán so saùnh caùc soá
coù 2 chöõ soá em caàn chuù yù ñieàu gì ?
-Giaùo vieân keát luaän theo yù kieán
cuûa hoïc sinh
• Baøi 4 : Vieát ( theo maãu ) .
-Giaùo vieân höôùng daãn theo maãu :
87 goàm 8 chuïc vaø 7 ñôn vò . Ta vieát
87 = 80 + 7 .
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi
taäp
-Giaùo vieân xem xeùt, chaám 1 soá baøi
cuûa hoïc sinh
-Goïi hoïc sinh leân baûng söûa baøi .
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt
caùch phaân tích soá taùch toång soá
chuïc vaø soá ñôn vò

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc.
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi hoïc, laøm caùc baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp .
- Chuaån bò xem tröôùc baøi : Baûng caùc soá töø 1 & 100
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : BAÛNG CAÙC SOÁ TÖØ 1 & 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh:
- Nhaän bieát 100 laø soá lieàn sau 99
- Töï laäp ñöôïc baûng caùc soá töø 1 & 100
- Nhaän bieát 1 soá ñaëc ñieåm cuûa caùc soá trong baûng caùc soá ñeán 100
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
& 216 &
+ Baûng soá töø 1 & 100(nhö SGK). Baûng phuï ghi baøi taäp 1, 3 .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi hoïc sinh ñeám caùc soá
- Töø 10 & 30 , töø 30 & 50 , töø 50 & 75 , töø 75 & 90 , töø 9 & 99.
-87 goàm maáy chuïc maáy ñôn vò ? 99 goàm maáy chuïc, maáy ñôn vò ?
- Lieàn sau 55 laø ? Lieàn sau 89 laø ? Lieàn sau 95 laø ?
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baûng soá töø
1→100
Mt: Nhaän bieát 100 laø soá lieàn sau soá
99
-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu
baøi.
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1.
-Giaùo vieân hoûi : Soá lieàn sau soá 97
laø ?
Soá lieàn sau 98 laø ?
Soá lieàn sau 99 laø ?
-Giôùi thieäu soá 100 ñoïc, vieát baèng 3
chöõ soá, chöõ soá 1 vaø 2 chöõ soá 0
-Cho hoïc sinh taäp ñoïc vaø vieát soá 100
-100 laø soá ñöùng lieàn sau 99 neân soá
100 baèng 99 theâm 1.
Hoaït ñoäng 2 : Laäp baûng soá töø 1→100
Mt : Töï laäp ñöôïc baûng caùc soá töø 1 &
100
-Giaùo vieân treo baûng caùc soá töø 1 &
100
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng soá
-Döïa vaøo baûng soá, giaùo vieân hoûi 1
vaøi soá ñöùng lieàn tröôùc hoaëc lieàn
sau
-Ví duï : -Lieàn sau cuûa 75 laø ?
-Lieàn sau cuûa 89 laø ?
-Lieàn tröôùc cuûa 89 laø ?
-Lieàn tröôùc cuûa 100 laø ?
Hoaït ñoäng 3 :
Mt : Nhaän bieát 1 soá ñaëc ñieåm cuûa
caùc soá trong baûng caùc soá ñeán 100 .
-Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
-Giaùo vieân goïi 1 hoïc sinh leân baûng
söûa baøi
-Hoïc sinh môû SGK
-Tìm caùc soá lieàn sau cuûa 97, 98,
99.
-98
-99
-100
-Hoïc sinh taäp vieát soá 100 vaøo
baûng con
-Ñoïc soá : moät traêm
-Hoïc sinh vieát caùc soá coøn thieáu
vaøo caùc oâ trong baûng soá
-5 em ñoïc noái tieáp nhau
-Hoïc sinh traû lôøi caùc caâu hoûi
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
- 5 em ñoïc laïi . ñt .
& 217 &
-Giaùo vieân hoûi hoïc sinh :
• Soá beù nhaát coù 1 chöõ soá laø
• Soá lôùn nhaát coù 1 chöõ soá laø
• Soá beù nhaát coù 2 chöõ soá laø ?
• Soá lôùn nhaát coù 2 chöõ soá laø ?
-Cho hoïc sinh ñoïc laïi baûng soá töø 1 &
100

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc.
- Daën hoïc sinh veà nhaø taäp ñoïc soá, vieát soá. Hoïc thuoäc baûng soá töø
1 & 100.
- Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp
- Chuaån bò xem tröôùc baøi : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Vieát soá coù 2 chöõ soá; Tìm soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa 1 soá ; so
saùnh caùc soá ; thöù töï cuûa caùc soá .
- Giaûi toaùn coù lôøi vaên
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc baûng phuï ghi caùc baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
& 218 &
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng
- Hoïc sinh 1 : Vieát caùc soá töø 85 & 100 ?
- Hoïc sinh 2 : Vieát caùc soá coù 2 chöõ soá gioáng nhau.
- Hoïc sinh 3 : Vieát caùc soá troøn chuïc ?
- Hoïc sinh 4 : Vieát caùc soá coù 1 chöõ soá
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá vieát soá coù 2
chöõ soá
Mt: Hoïc sinh bieát vieát soá, ñoïc soá coù
2 chöõ soá, tìm soá lieàn tröôùc, soá lieàn
sau cuûa 1 soá
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu
baøi.
-Cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 :
-Goïi 1 em leân baûng vieát soá 33
-Hoïc sinh vieát vaøo baûng con
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá ñaõ vieát
• Baøi 2 :
-Giaùo vieân hoûi : Muoán tìm soá lieàn
tröôùc 1 soá em phaûi laøm nhö theá
naøo ?
-Cho hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi taäp
phaàn 2b) : Giaùo vieân hoûi : Muoán tìm
soá lieàn sau ta phaûi laøm nhö theá naøo ?
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi
taäp
Phaàn c) : Cho hoïc sinh tham gia chôi
ñieàn soá lieàn tröôùc lieàn sau vaøo baûng
soá cho tröôùc. Ñoäi naøo laøm nhanh,
ñuùng laø ñoäi ñoù thaéng
-Giaùo vieân tuyeân döông hoïc sinh laøm
ñuùng, nhanh
• Baøi 3 : Vieát caùc soá
-Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp
-Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi
taäp
-Giaùo vieân nhaän xeùt chung
-Hoïc sinh ñoïc laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh môû SGK
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 :
vieát soá
-1 em vieát soá
-Hoïc sinh nhaän xeùt neâu caùch
vieát soá
-2 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa sai
-3 hoïc sinh ñoïc . Ñt 1 laàn
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2 :
vieát soá
-Tìm soá lieàn tröôùc 1 soá em laáy
soá ñaõ bieát tröø ñi 1 ñôn vò
-Hoïc sinh töï laøm baøi
-2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
-Theâm 1 ñôn vò vaøo 1 soá ta ñöôïc
soá ñöùng lieàn sau soá ñoù
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
-2 em leân baûng chöõa baøi
-2 ñaïi dieän 2 nhoùm leân baûng thi
ñua laøm baøi
-Hoïc sinh nhaän xeùt chöõa baøi .
-Hoïc sinh laøm baøi
-2 hoïc sinh ñoïc laïi caùc töø 50 &
60
-Töø 85 & 100
-Hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi
-Hoïc sinh neâu laïi yeâu caàu baøi :
duøng thöôùc vaø buùt noái caùc
& 219 &
-Cho hoïc sinh ñeám laïi caùc soá hoïc sinh
vöøa vieát
• Baøi 4 : Veõ hình
-Giaùo vieân cho hoïc sinh veõ vaøo baøi
taäp
-Höôùng daãn hoïc sinh duøng thöôùc vaø
buùt noái caùc ñieåm ñeå ñöôïc 2 hình
vuoâng ( hình vuoâng nhoû coù 2 caïnh
naèm treân 2 caïnh cuûa hình vuoâng
lôùn )

ñieåm ñeå coù 2 hình vuoâng
-Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
-2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc.
- Daën hoïc sinh oân laïi baøi .Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp
- Chuaån bò xem tröôùc baøi : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 220 &
Teân baøi daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy daïy:
I.MUÏC TIEÂU:
Giuùp HS cuûng coá veà ñoïc ,vieát ,so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá vaø giaûi
toaùn coù lôøi vaên.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
Söû duïng Sgk vaø baûng phuï ñeå ghi baøi taäp .
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC CHUÛ YEÁU:
1.OÅn ñònh lôùp:
Haùt- chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ:
+Goïi hoïc sinh ñeám caùc soá töø 60→80 ; töø 80→100.
+Hoûi caùc soá lieàn tröôùc ,lieàn sau cuûa 53 ,69 ,81 ,99…
Nhaän xeùt baøi cuõ
3.Baøi môùi:
Teân Baøi Daïy : GIAÛI TOAÙN COÙ LÔØI VAÊN
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh cuûng coá kyõ naêng giaûi toaùn vaø trình baøy baøi giaûi
baøi toaùn coù lôøi vaên. Tìm hieåu baøi toaùn ( Baøi toaùn ñaõ cho bieát nhöõng
gì ? baøi toaùn ñoøi hoûi phaûi tìm gì ? ). Giaûi baøi toaùn (thöïc hieän pheùp tính
ñeå tìm ñieàu chöa bieát neâu trong caâu hoûi – trình baøy baøi giaûi )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Söû duïng caùc tranh veõ trong SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi hoïc sinh ñeám caùc soá töø 60 & 80 . Töø 80& 100
-Hoûi caùc soá lieàn tröôùc , lieàn sau cuûa : 53, 69 , 81, 99
- Xeáp caùc soá : 32 , 45 , 29 , 70 , 82 , taêng daàn , giaûm daàn
- 3 hoïc sinh leân baûng . Caû lôùp laøm vaøo baûng con
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi , bieát
caùch giaûi vaø trình baøy baøi toaùn
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi
ñaàu baøi.
-Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu baøi
toaùn :
-Giaùo vieân hoûi :
-baøi toaùn cho bieát gì ?
-Baøi toaùn hoûi gì ?
-3 em ñoïc laïi ñaàu baøi
-1 em ñoïc ñeà : Nhaø An coù 9 con
gaø, Meï ñem baùn 3 con gaø. Hoûi
nhaø An coøn laïi maáy con gaø ?
-Hoïc sinh traû lôøi. Giaùo vieân ghi
toùm taét ñeà leân baûng.
& 221 &
-Cho hoïc sinh töï neâu baøi giaûi
- Neáu hoïc sinh khoâng giaûi ñöôïc thì
giaùo vieân gôïi yù
-Muoán bieát nhaø An coøn maáy con
gaø thì em laøm theá naøo ? Ñaët pheùp
tính gì ? Ñaët lôøi giaûi ra sao ?
-1 em hoïc sinh gioûi leân baûng giaûi
-Giaùo vieân hoûi : Baøi toaùn thöôøng
coù maáy phaàn?
-Baøi giaûi goàm coù maáy phaàn ?
-Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt
treân baûng baøi toaùn vaø baøi giaûi
ñeå khaúng ñònh laïi
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt: Hoïc töï ñoïc baøi toaùn , ghi soá
vaøo toùm taét vaø giaûi ñöôïc baøi
toaùn
- Cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 : Toùm taét
-Coù : 8 con chim
-Bay ñi : 2 con chim
-Coøn : … con chim ?
• Baøi 2 : Toùm taét
-Coù : 8 quaû boùng
-bay ñi : 3 quaû boùng
-coøn : … quaû boùng ?
• Baøi 3 : Cho hoïc sinh leân baûng
giaûi baøi toaùn
• Baøi 4 : Cho hoïc sinh leân baûng
giaûi baøi toaùn
-2 em ñoïc laïi ñeà qua toùm taét
-Hoïc sinh giaûi : Soá con gaø nhaø
An coøn laø :
9 - 3 = 6
( con )
Ñaùp soá : 6 con

-2 phaàn. Phaàn cho bieát vaø phaàn
phaûi ñi tìm.
-3 phaàn : lôøi giaûi, pheùp tính,
ñaùp soá
-Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn vaø töï
giaûi
-Baøi giaûi :
Soá con chim coøn laïi
laø :
8 - 2 = 6 ( con )
Ñaùp soá : 6 con
-Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn ghi
toùm taét vaø töï giaûi
Baøi giaûi :
Soá quaû boùng coøn laïi
laø :
8 – 3 = 5 ( quaû
boùng )
Ñaùp soá 5 quaû boùng
-3 hoïc sinh leân baûng
-Caû lôùp nhaän xeùt, söûa sai
-3 hoïc sinh leân baûng
-caû lôùp nhaän xeùt, söûa sai.

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh laøm baøi toát
- Yeâu caàu hoïc sinh veà laøm caùc baøi taäp trong vôû oâ li
- Laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 222 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng :
- Giaûi baøi toaùn
- Thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø trong phaïm vi caùc soá ñeám 20 .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi taäp soá 1, 2, 3, 4.
+ Phieáu baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 hoïc sinh leân baûng giaûi baøi 3 / 149 Saùch giaùo khoa.
+ Caûlôùp nhaän xeùt, giaùo vieân söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc. Reøn
kyõ naêng giaûi toaùn .
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu
baøi.
-Giaùo vieân hoûi : Baøi toaùn thöôøng coù
maáy phaàn ?
-Baøi giaûi thöôøng coù maáy phaàn ?
-Giaùo vieân löu yù hoïc sinh ghi caâu lôøi
giaûi luoân baùm saùt vaøo caâu hoûi cuûa
baøi toaùn
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt: Hoïc sinh giaûi toaùn vaø thöïc hieän
caùc pheùp coäng tröø nhanh, ñuùng
- Cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 :
-3 em ñoïc laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
- 1 hoïc sinh leân baûng ghi toùm
taét baøi toaùn
-1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn
- Hoïc sinh giaûi baøi toaùn vaøo
phieáu baøi taäp.
Baøi giaûi :
Soá buùp beâ cöûa
& 223 &
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi chung
• Baøi 2 :
-Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
vaø töï giaûi baøi toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
• Baøi 3 : Thi ñua thöïc hieän coäng,
tröø nhanh
-Giaùo vieân chia lôùp 2 ñoäi. Moãi ñoäi cöû
6 em leân thöïc hieän ghi keát quaû caùc
pheùp tính vaøo oâ.
-Chôi tieáp söùc, ñoäi naøo nhanh, ñuùng
laø thaéng cuoäc
-Giaùo vieân nhaän xeùt , tuyeân döông
ñoäi thaéng
• Baøi 4 :
-Goïi hoïc sinh nhìn toùm taét, ñoïc baøi
toaùn
-Cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo
phieáu baøi taäp
-1 hoïc sinh leân baûng giaûi baøi toaùn.
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
haøng coøn laïi laø :
15 – 2 = 13
( buùp beâ )
Ñaùp soá : 13
buùp beâ
-Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-1 em leân baûng ghi soá vaøo toùm
taét
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo
phieáu baøi taäp
Baøi giaûi :
Soá maùy bay treân saân
coøn laïi laø :
12 - 2 =10 ( maùy
bay )
Ñaùp soá : 10 maùy
bay

-Hoïc sinh tham gia chôi ñuùng luaät
-Coù 8 hình tam giaùc. Lan ñaõ toâ
maøu 4 hình tam giaùc. Hoûi coøn
maáy hình tam giaùc chöa toâ
maøu ?
Baøi giaûi :
Soá hình tam giaùc chöa
toâ maøu laø :
8 – 4 = 4 ( hình )
Ñaùp soá : 4 hình

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho tieát hoïc hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 224 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng giaûi toaùn coù lôøi vaên
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi baøi taäp soá 1, 2, 3, 4./151 Saùch giaùo khoa
+ Phieáu hoïc taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 hoïc sinh leân baûng giaûi baøi 4 / 150 Saùch giaùo khoa.
+ Caû lôùp nhaän xeùt, giaùo vieân söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc.
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi : Chuùng ta
ñaõ bieát phaân tích baøi toaùn, trình baøy
1 baøi giaûi toaùn. Hoâm nay caùc em seõ
reøn luyeän kyõ naêng giaûi toaùn coù lôøi
vaên .
-Giaùo vieân hoûi : Baøi toaùn coù maáy
phaàn ?
-Baøi giaûi thöôøng coù maáy phaàn ?
Hoaït ñoäng 2 :
Mt: Hoïc sinh coù kyõ naêng giaûi toaùn
caùc lôøi vaên
-Giaùo vieân cho hoïc sinh môû SGK
• Baøi 1 : Toùm taét
- Coù : 14 caùi thuyeàn
- Cho baïn : 4 caùi thuyeàn
-Coøn laïi … caùi thuyeàn ?
• Baøi 2 : Hoïc sinh töï ñoïc ñeà, töï
giaûi baøi toaùn theo toùm taét
-Coù : 9 baïn
- Nöõ : 5 baïn
Nam : … baïn ?
- Cho hoïc sinh töï giaûi vaøo vôû
• Baøi 3 : Giaùo vieân treo baûng phuï
coù hình veõ toùm taét baøi toaùn
-Phaàn cho bieát vaø phaàn caâu
hoûi cuûa baøi toaùn
( Phaàn ñi tìm )
- Baøi giaûi coù 3 phaàn : lôøi giaûi,
pheùp tính, ñaùp soá
-Ñoïc baøi toaùn 1
-Hoïc sinh töï hoaøn chænh phaàn
toùm taét
Baøi giaûi :
Soá thuyeàn cuûa Lan coøn laïi laø :
14 – 4 = 10 ( caùi thuyeàn )
Ñaùp soá : 10 caùi thuyeàn
- 2 Hoïc sinh leân baûng giaûi baøi
toaùn
Baøi giaûi :
Soá baïn Nam toå em coù :
9 – 5 = 4 ( baïn )
Ñaùp soá : 4 baïn
-Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-Phaân tích baøi toaùn vaø töï giaûi
baøi toaùn vaøo vôû
& 225 &
? cm 2 cm
13 cm
• Baøi 4 :
-Cho hoïc sinh nhìn toùm taét ñoïc ñöôïc
baøi toaùn
-Coù : 15 hình troøn
-Toâ maøu : 4 hình troøn
-Khoâng toâ maøu : … hình troøn ?
-Giaùo vieân söûa sai chung cho hoïc sinh
-2 Hoïc sinh leân baûng giaûi
Baøi giaûi :
Sôïi daây coøn laïi daøi laø :
13 - 2 =11 ( cm )
Ñaùp soá : 11 cm

-2 Hoïc sinh leân baûng giaûi baøi
toaùn
Baøi giaûi :
Soá hình troøn khoâng toâ maøu
laø :
15 – 4 = 11 ( hình troøn )
Ñaùp soá : 11 hình troøn

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh giaûi ñuùng
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho tieát hoïc hoâm sau : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng laäp ñeà baøi toaùn roài töï giaûi vaø
vieát baøi giaûi cuûa baøi toaùn .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
& 226 &
+ Caùc tranh veõ nhö Saùch giaùo khoa
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 hoïc sinh leân baûng giaûi baøi 4 / 151 Saùch giaùo khoa.
+ Caû lôùp nhaän xeùt, giaùo vieân boå sung yù kieán, söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc.Ñaët
ñöôïc caâu hoûi cho baøi toaùn
-Giaùo vieân giôùi thieäu baøi, ghi ñaàu
baøi.
-Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhìn tranh
ñaët 1 baøi toaùn .
-Baøi toaùn coøn thieáu gì ?
-Em naøo coù theå ñaët caâu hoûi cho baøi
toaùn ?
-Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn ñaõ hoaøn
chænh
-Goïi 2 hoïc sinh leân baûng giaûi baøi toaùn
-Giaùo vieân quan saùt söûa sai chung
• Baøi 2 :
- Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi
- Hoûi : baøi toaùn coøn thieáu gì ?
- Nhìn tranh em haõy ñieàn soá coøn thieáu
vaøo baøi toaùn vaø neâu caâu hoûi cho
baøi toaùn
- Yeâu caàu hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
• Baøi 3 : Nhìn tranh veõ, neâu toùm
taét roài giaûi baøi toaùn ñoù
-Cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo vôû
-3 hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa
-Hoïc sinh neâu : Trong beán coù 5
xe oâ toâ. Coù theâm 2 oâ toâ vaøo
beán .
- Caâu hoûi
- Hoïc sinh neâu : Hoûi trong beán
coù taát caû bao nhieâu chieác oâ
toâ ?
-2 hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn
- 2 em leân baûng
- Caû lôùp giaûi baøi toaùn vaøo vôû
oâ li
- 2 em ñoïc laïi baøi toaùn trong
saùch giaùo khoa
- Caâu hoûi vaø soá chim bay ñi
- 1 hoïc sinh leân baûng vieát theâm
vaøo baøi toaùn phaàn coøn thieáu
- 1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn ñaõ
hoaøn chænh

Baøi giaûi :
Soá chim coøn laïi laø :
6 – 2 = 4 ( con )
Ñaùp soá : 4 con
- 1 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình
- 2 hoïc sinh neâu toùm taét. 2 em
vieát toùm taét treân baûng lôùp
- 2 em nhìn toùm taét ñoïc laïi baøi
toaùn
- Toùm taét :
- Coù : 8 con thoû
- Chaïy ñi : 3 con thoû
& 227 &
Hoaït ñoäng 2 :
Mt: Hoïc sinh coù kyõ naêng giaûi toaùn.
-Giaùo vieân treo tranh yeâu caàu hoïc sinh
quan saùt tranh ñaët baøi toaùn vaø giaûi
baøi toaùn
- Coøn laïi : … con thoû ?
-Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo
vôû
-2 hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
-Hoïc sinh taäp giaûi mieäng, nhanh,
ñuùng
-Caû lôùp nhaän xeùt

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh giaûi toaùn nhanh,
toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho tieát hoïc hoâm sau : Pheùp coäng trong phaïm vi
100
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG
TRONG PHAÏM VI 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Bieát ñaët tính roài laøm tính coäng (khoâng nhôù ) trong phaïm vi
100.
& 228 &
- Cuûng coá veà giaûi toaùn vaø ño ñoä daøi
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù, moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 1 soá que tính rôøi .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 2 / 152 Saùch giaùo khoa.
+ Caû lôùp nhaän xeùt. Giaùo vieân söûa sai chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc.Bieát
caùch laøm tính coäng soá coù 2 chöõ
soá ( khoâng nhôù )
a) Tröôøng hôïp pheùp coäng coù daïng
35 + 24. Giaùo vieân höôùng daãn hoïc
sinh laáy 35 que ( goàm 3 boù vaø 5 que
)
- Sau ñoù laáy theâm 24 que ( 2 boù
vaø 4 que )
+ Giaùo vieân thöïc hieän
treân baûng ( nhö Saùch
giaùo khoa)
- Höôùng daãn hoïc sinh goäp caùc boù
que tính vôùi nhau vaø caùc que rôøi
vôùi nhau
-Höôùng daãn kyõ thuaät laøm tính
- Vieát 35 roài vieát 24 sao cho chuïc
thaúng coät vôùi chuïc, ñôn vò thaúng
coät vôùi ñôn vò, vieát daáu + , keû
vaïch ngang, roài tính töø phaûi sang
traùi
- 5 coäng 4 baèng 9,
vieát 9
- 3 coäng 2 baèng 5,
vieát 5
Nhö vaäy 35 + 24 = 59

b) Tröôøng hôïp : 35 + 20 ; 35 + 2
( Tieán haønh töông töï nhö treân )
- Löu yù hoïc sinh :
Baøi 1 : soá coù 2 chöõ soá coäng soá
coù 2 chöõ soá
Baøi 2 : soá coù 2 chöõ soá coäng soá
troøn chuïc
Baøi 3 : soá coù 2 chöõ soá coäng soá
coù 1 chöõ soá
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
-Hoïc sinh ñeå caùc boù chuïc beân
traùi, caùc que rôøi beân phaûi
-Ñaët boù chuïc theo boù chuïc, que
rôøi thaúng vôùi que rôøi
-Hoïc sinh goäp boù que tính vôùi
nhau
caùc que rôøi vôùi
nhau
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe vaø
ghi nhôù
-Vaøi hoïc sinh neâu laïi caùch coäng
- Hoïc sinh nhaän xeùt, ghi nhôù
caùch ñaët tính cuûa 3 baøi tính
- Nhôù nguyeân taéc coäng töø phaûi
sang traùi, ñaët soá thaúng coät
- Hoïc sinh neâu laïi caùch tính
- Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
- 2 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
- Hoïc sinh neâu caùch ñaët tính
- 3 hoïc sinh leân baûng ( 2 baøi /
em )
& 229 &
35
24
+
5
9
Mt: Hoïc sinh bieát laøm tính coäng,
bieát ñaët tính, giaûi toaùn vaø ño ñoä
daøi ñoaïn thaúng
-Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa.
Ñoïc yeâu caàu baøi 1
-Giaùo vieân treo baûng phuï
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi
chung caû lôùp
• Baøi 2 : Ñaët tính roài tính
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
• Baøi 3 : Yeâu caàu hoïc sinh
töï ñoïc ñeà vaø giaûi baøi
toaùn
-Giaùo vieân ghi toùm taét :
-Lôùp 1A : 35 caây
-Lôùp 2A : 50 caây
-Caû 2 lôùp : … caây ?
• Baøi 4 : Ño ñoä daøi ñoaïn
thaúng roài vieát soá ño
- Cho hoïc sinh duøng thöôùc xaêng ti
meùt ñeå ño caùc ñoaïn thaúng AB , CD ,
MN .
-Giaùo vieân kieåm tra, nhaän xeùt
chung
- caû lôùp laøm vaøo baûng con ( 2
baøi / daõy )

- Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn
Baøi giaûi :
Soá caây caû 2 lôùp troàng laø :
35 + 50 = 85 ( caây )
Ñaùp soá : 85 caây
-Hoïc sinh ño vaø ghi soá ño vaøo
treân moãi ñoaïn thaúng. 2 hoïc sinh
leân baûng ño
-AB = 9 cm
-CD = 13 cm
-MN = 12 cm

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho tieát hoïc hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
& 230 &
I. MUÏC TIEÂU :
+ Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Cuûng coá veà laøm tính coäng caùc soá trong phaïm vi 100 ( coäng
khoâng nhôù), ñaët tính roài tính
- Taäp tính nhaåm (trong tröôøng hôïp pheùp coäng ñôn giaûn ) vaø
nhaän bieát böôùc ñaàu veà tính giao hoaùn cuûa pheùp coäng
- Cuûng coá veà giaûi toaùn vaø ño ñoä daøi ñoaïn thaúng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 1, 2, 3, 4 / 156
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 3 hoïc sinh leân baûng laøm tính :
+ Neâu laïi caùch tính
+ Caû lôùp nhaän xeùt. Giaùo vieân söûa baøi
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc.Nhôù
phöông phaùp ñaët tính vaø tính
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu
baøi
- Giaùo vieân hoûi hoïc sinh neâu laïi caùch
ñaët tính
-Giaùo vieân choát laïi caùch ñaët tính,
caùch tính
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt: Hoïc sinh bieát laøm tính coäng, tính
nhaåm, giaûi toaùn vaø ño ñoä daøi ñoaïn
thaúng .
-Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa.
• Baøi 1 : Ñaët tính roài tính
-Giaùo vieân treo baûng phuï coù ghi noäi
dung baøi 1
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung .
• Baøi 2 : Tính nhaåm
-Goïi hoïc sinh neâu laïi caùch coäng nhaåm
- Thoâng qua baøi : 52 + 6 =
-3 hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
-Vieát soá thöù nhaát roài vieát soá
thöù 2 sao cho soá haøng ñôn vò
thaúng vôùi haøng ñôn vò, soá
haøng chuïc thaúng vôùi coät chuïc.
Coäng töø phaûi sang traùi
-Hoïc sinh môû Sgk
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1
- 3 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän
( 2 pheùp tính / 1 em ). Caû lôùp
laøm vaøo baûng con. Moãi daõy
baøn thöïc hieän 2 pheùp tính
-Caû lôùp nhaän xeùt baøi 3 baïn
treân baûng
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa
baøi
30 + 6 : goàm 3 chuïc vaø 6 ñôn
vò neân:
30 +
& 231 &
42
24
+
36
20
+
36
2
+
6 + 5 2 =
-Hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát veà tính
chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng
• Baøi 3 :
- Cho hoïc sinh töï neâu ñeà toaùn roài töï
toùm taét vaø giaûi baøi toaùn
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung.
• Baøi 4 :
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh : duøng
thöôùc ño ñeå xaùc ñònh ñoä daøi 8cm.
Sau ñoù veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi laø
8 cm
6 =36
- Hoïc sinh neâu ñeà toaùn töï toùm
taét
- Toùm taét :
* Baïn gaùi : 21 baïn
* Baïn trai : 14 baïn
* Taát caû : … baïn ?
Baøi giaûi :
Lôùo em coù taát caû laø :
21 + 14 = 35 ( baïn )
Ñaùp soá : 35 baïn
- Hoïc sinh töï ño vaø veõ vaøo
phieáu baøi taäp

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò caùc baøi taäp cho tieát hoïc hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
- Luyeän taäp laøm tính coäng trong phaïm vi 100
- Taäp tính nhaåm ( Vôùi pheùp tính coäng ñôn giaûn )
& 232 &
- Cuûng coá veà coäng caùc soá ño ñoä daøi ñôn vò laø xaêng ti meùt
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp : 1, 2, 3, 4 / 157
+ Chuaån bò 2 baûng phuï ghi baøi 3 ñeå hoïc sinh tham gia troø chôi.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 3hoïc sinh leân baûng laøm toaùn : Ñaët tính roài tính
32+ 35 = 24 + 40 = 16 + 3 =
+ Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc.Laøm
ñöôïc caùc baøi taäp
- Giaùo vieân giôùi thieäu, ghi ñaàu baøi
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa
• Baøi 1 : Tính
-Cho hoïc sinh laøm treân baûng con
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi chung
caû lôùp
-Cho hoïc sinh neâu laïi caùch thöïc hieän
coäng soá coù 2 chöõ soá
• Baøi 2 : Tính
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu
caùch thöïc hieän caùc pheùp tính coù
keøm teân ñôn vò
-Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû
keû oâ li
- Giaùo vieân söûa baøi chung caû lôùp
• Baøi 3 : Troø chôi tieáp söùc
- Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù noäi
dung baøi 3
- Yeâu caàu hoïc sinh chia 2 ñoäi moãi
ñoäi 5 em xeáp haøng 1 . Em thöù 1 tìm
keát quaû cuûa pheùp tính vaø noái
ñuùng soá phuø hôïp. Tieáp tuïc ñeán em
thöù 2 … ñeán em thöù 5 . Ñoäi naøo noái
nhanh, ñuùng laø thaéng cuoäc
-Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
ñoäi thaéng cuoäc
• Baøi 4 :
- yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi toaùn roài
töï toùm taét baøi toaùn baèng lôøi roài
ghi leân baûng
-Hoïc sinh laëp laïi teân baøi hoïc
-Neâu yeâu caàu baøi 1
- 3 hoïc sinh leân baûng ( 2 baøi / 1
em )
- Caû lôùp thöïc hieän treân baûng
con
- Nhaän xeùt baøi treân baûng, söûa
baøi.
- Coäng töø phaûi sang traùi, ñôn vò
coäng vôùi ñôn vò, chuïc coäng vôùi
chuïc. Vieát soá thaúng coät
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Tính roài ghi keát quaû sau ñoù ghi
teân ñôn vò ñi keøm sau keát quaû
cuûa baøi toaùn
- Hoïc sinh töï laøm baøi
- 2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
- Caû lôùp nhaän xeùt
- Hoïc sinh tham gia chôi 5 em / ñoäi
- Hoïc sinh chôi ñuùng luaät
- Caû lôùp nhaän xeùt
- Hoïc sinh töï toùm taét treân baûng
*Luùc ñaàu : 15 cm
* Sau ñoù : 14 cm
* Taát caû : … cm ?
Baøi giaûi :
Con seân ñaõ boø ñöôïc laø :
15 + 14 = 29 ( cm )
& 233 &
- Cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn roài
chöõa baøi
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
Ñaùp soá : 29 cm
- Hoïc sinh laøm vaøo vôû keû oâ li
- 1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
- Caû lôùp nhaän xeùt .

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò baøi cho tieát hoïc hoâm sau : Pheùp tröø trong phaïm vi 100
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Bieát ñaët tính roài laøm tính tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 100
(daïng 57- 23)
- Cuûng coá veà toaùn giaûi
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù que tính, moãi boù 1 chuïc que vaø 1 soá que rôøi
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
& 234 &
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 3hoïc sinh leân baûng laøm toaùn : Ñaët tính roài tính
30+ 35 = 25cm + 4cm =
46 + 22 = 43cm + 15cm =
+ Hoïc sinh döôùi lôùp laøm vaøo baûng con moãi daõy theo 1 baøi taäp
treân baûng
+ Caû lôùp nhaän xeùt, söûa baøi .
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc.Bieát
phöông phaùp ñaët tính vaø laøm tính
tröø.
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh
thao taùc treân que tính. Giaùo vieân
laøm song song vôùi hoïc sinh treân
baûng. Trình baøy treân baûng nhö
Saùch giaùo khoa
- Chuù yù : thao taùc taùch ra 2 boù vaø
3 que töông öùng vôùi pheùp tính tröø
- Hoûi : Soá que coøn laïi laø bao nhieâu ?
-Giôùi thieäu kyõ thuaät laøm tính tröø
a) Ñaët tính : Vieát 57 roài vieát 23 sao
cho chuïc thaúng vôùi coät chuïc, ñôn vò
thaúng coät vôùi ñôn vò – Vieát daáu -
keû ngang
b) Tính töø phaûi sang traùi :
* 7 tröø 3 baèng 4 – Vieát 4
* 5 tröø 2 baèng 3 – Vieát 3
Vaäy 57 – 23 = 34
- Giaùo vieân choát laïi kyõ thuaät tröø
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc tính tröø trong
phaïm vi 100 – Cuûng coá giaûi toaùn
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû
Saùch giaùo khoa
• Baøi 1 :
a) Tính
b) Ñaët tính roài tính
-Giaùo vieân kieåm tra caùch ñaët tính
-Löu yù hoïc sinh ôû hoïc sinh pheùp tính
coù keát quaû = 0 ôû coät chuïc . Ví duï :
59 – 53 Keát quaû cuûa pheùp tính naøy
baèng 6 . Chöõ soá 0 ôû beân traùi chöõ
soá 6 cho bieát hieäu ôû coät chuïc
baèng 0 . Ta khoâng caàn vieát chöõ soá
0 naøy vì 06 = 6
-Hoïc sinh laáy 57 que ( goàm 5 boù
vaø 7 que rôøi ).
-Xeáp 5 boù beân traùi, 7 que beân
phaûi
- Tieán haønh taùch 2 boù vaø 3 que
rôøi xeáp xuoáng döôùi 2 boù beân
traùi 3 que beân phaûi
- Coøn 3 boù 4 que
-Hoïc sinh quan saùt laéng nghe ghi
nhôù
- Hoïc sinh laëp laïi caùch tröø
- a) Hoïc sinh laøm vaøo Btt
- b) Hoïc sinh laøm baûng con
- Hoïc sinh cöû ñaïi dieän toå ( 6 em )
thi ñua gaén chöõ Ñ hay S vaøo keát
quaû caùc pheùp tính
& 235 &
36
20
+
36
20
+
57
23
-
3
4
• Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ – Sai ghi
S
-Giaùo vieân treo baûng phuï cho hoïc
sinh tham gia chôi tieáp söùc
-Giaùo vieân toå chöùc chôi coâng baèng,
theo doõi, nhaän xeùt cuï theå
- Tuyeân döông ñoäi thaéng
• Baøi 3 : giaûi toaùn
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai .
- Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
- 1 hoïc sinh ghi toùm taét :
* Coù : 64 trang
* Ñaõ ñoïc : 24 trang
* Coøn … trang
Hoïc sinh giaûi vaøo vôû oâ li

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh ngoan
hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø oân baøi vaø laøm caùc baøi taäp trong vôû
baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Pheùp tröø trong phaïm vi 100
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Bieát ñaët tính roài laøm tính tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 100
(daïng 65-30, 36-4)
- Cuûng coá kyõ naêng tính nhaåm
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Caùc boù que tính, moãi boù 1 chuïc que tính vaø 1 soá que tính rôøi
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
& 236 &
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 hoïc sinh leân baûng söûa baøi taäp 4 / 48 vôû Baøi taäp toaùn ½
+ Hoïc sinh töï söûa baøi laøm cuûa mình
+ Giaùo vieân löu yù hoïc sinh caâu lôøi giaûi phaûi baùm saùt caâu hoûi
cuûa baøi toaùn ( Sôïi daây coøn laïi daøi laø hoaëc ñoä daøi coøn laïi cuûa
sôïi daây laø )
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém ñöôïc phöông phaùp tröø
döôùi daïng 65-30 vaø 36 – 4
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thao
taùc treân que tính. Giaùo vieân laøm song
song vôùi hoïc sinh.
- Laàn löôït höôùng daãn thao taùc taùch
que tính vaø neâu soá que tính coøn laïi
- Giaùo vieân hình thaønh treân baûng
phaàn baøi hoïc nhö Saùch giaùo khoa
- Giôùi thieäu kyõ thuaät tính
* Ñaët tính : Vieát 65 roài vieát 30 sao cho
chuïc thaúng coät vôùi chuïc, ñôn vò thaúng
coät vôùi ñôn vò .
* Vieát daáu - . Keû vaïch ngang
* Tính (töø phaûi sang traùi )
* 5 tröø 0 baèng 5 – Vieát 5
* 6 tröø 3 baèng 3 – Vieát 3
Vaäy 65-30= 35
- Giaùo vieân choát laïi 1 laàn thöù 2 .
b) Tröôøng hôïp pheùp tröø 36-4 höôùng
daãn thao taùc tröø gioáng treân nhöng löu
yù hoïc sinh vieát soá 4 thaúng coät vôùi
coät ñôn vò
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh coù kyõ naêng laøm ñöôïc tính
tröø trong phaïm vi 100 vaø tính nhaåm .
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû
Saùch giaùo khoa
• Baøi 1 : coù 2 phaàn a vaø b
- Goïi 2 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän 2
pheùp tính
* Giaùo vieân löu
yù ñaët soá thaúng coät
Tröø töø phaûi
sang traùi
- Laáy 6 boù chuïc vaø 5 que rôøi.
Ñeå 6 boù chuïc beân traùi 5 que rôøi
beân phaûi
- Taùch 3 boù chuïc ñeå xuoáng
döôùi phía beân traùi
- Neâu soá que tính coøn laïi : 3 chuïc
vaø 5 que töùc laø 35 que tính
- Goïi vaøi hoïc sinh nhaéc laïi caùch
tröø nhö treân
- Hoïc sinh laëp laïi caùch thöïc hieän
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- 2 em thöïc haønh vaø neâu caùch
thöïc hieän
- Caû lôùp nhaän xeùt
- Giaùo vieân choát caùch thöïc hieän
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
- 2 hoïc sinh leân baûng
- Caû lôùp laøm vaøo baûng con ( 2
baøi / daõy )
- Hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình
vaø giaûi thích vì sao ñuùng,vì sao
& 237 &
65
30
-
3
5
82
50
-
3
2
68
4
-
6
4
• Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ – Sai ghi S
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi
treân baûng lôùp
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc baøi sai do
laøm tính sai hay ñaët tính sai
• Baøi 3 : Tính nhaåm
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ
thuaät tính nhaåm nhanh, ñuùng
- Löu yù caùc pheùp tính coù daïng 66-60 ,
58-8, 67-7, 99-9. ( laø caùc daïng trong ñoù
xuaát hieän soá 0 )
- 3 a) daïng tröø ñi soá troøn chuïc
- 3 b) daïng tröø ñi soá coù 1 chöõ soá
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai .
sai .
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh töï
laøm baøi vaø chöõa baøi theo
höôùng daãn cuûa giaùo vieân

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh ngoan
hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh :
- Cuûng coá veà pheùp tính tröø trong phaïm vi 100 ( tröø khoâng nhôù
) taäp ñaët tính roài tính
- Taäp tính nhaåm ( Vôùi caùc pheùp tröø ñôn giaûn )
- Cuûng coá kyõ naêng giaûi toaùn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
& 238 &
98
30
-
55
55
-
+ 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 72 – 70 =
99 – 9 =
+ Caû lôùp laøm baûng con
+ Nhaän xeùt, söûa baøi chung
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh bieát laøm tính tröø, tính
nhaåm. Coù kyõ naêng giaûi toaùn .
- Giaùo vieân cho hoïc sinh môû Saùch
giaùo khoa
• Baøi 1 : Ñaët tính roài tính
-Muoán ñaët tính ñuùng em phaûi laøm
theá naøo vôùi baøi :
45-23= ?
-Cho hoïc sinh nhaéc laïi kyõ thuaät tröø
khoâng nhôù
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi chung
• Baøi 2 : Tính nhaåm
-Giaùo vieân söûa baøi chung
• Baøi 3 : Ñieàn daáu < > =
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc
hieän pheùp tính ôû veá traùi, sau ñoù ôû
veá phaûi so saùnh keát quaû cuûa 2
pheùp tính roài ñieàn daáu < > hay =
vaøo choã troáng . Chuù yù luoân so saùnh
caùc soá töø traùi sang phaûi
• Baøi 4 : giaûi toaùn
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi
toaùn vaø töï toùm taét baøi toaùn
- Cho hoïc sinh töï giaûi vaøo ( vôû oâ li )
phieáu baøi taäp khi chöõa baøi giaùo
vieân nhaéc laïi caùch trình baøy vaø ñaët
caâu lôøi giaûi
Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi
Mt : Hoïc sinh thi ñua tìm keát quaû pheùp
tính, noái ñuùng vôùi soá thích hôïp
-Giaùo vieân cho hoïc sinh chôi tieáp söùc
- Hoïc sinh môû Sgk
- Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
taäp
- Vieát 45 roài vieát 23 sao cho soá
coät chuïc thaúng coät vôùi coät
chuïc, soá coät ñôn vò thaúng coät
vôùi ñôn vò roài tröø töø phaûi sang
traùi
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng
con
- 2 em leân baûng söûa baøi
- Caû lôùp söûa baøi
- Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
- Cho hoïc sinh laøm baøi treân
baûng con moãi daõy baøn laøm 3
pheùp tính
- 3 hoïc sinh ñaïi dieän 3 daõy baøn
leân baûng söûa baøi
- Caû lôùp söûa baøi
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Hoïc sinh quan saùt laéng nghe ghi
nhôù
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu
baøi taäp
- 2 em leân baûng
-Caû lôùp nhaän xeùt söûa baøi taäp
- 1 em ñoïc baøi toaùn
- 2 em leân baûng ghi toùm taét ñeà,
ñoïc laïi ñeà
- Hoïc sinh nhaän xeùt
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa
baøi
& 239 &
lôùp chia 2 ñoäi moãi ñoäi 5 em xeáp
haøng 1 laàn löôït tính vaø noái pheùp tính
vôùi keát quaû ñuùng. Ñoäi naøo noái
nhanh, noái ñuùng laø thaéng cuoäc
- Giaùo vieân chöõa baøi tuyeân
döông ñoäi thaéng
- Moãi doäi cöû 5 em tham
gia troø chôi
- Chôi ñuùng laät

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh hoaït
ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp vaøo vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Caùc ngaøy trong tuaàn leã
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : CAÙC NGAØY TRONG TUAÀN LEÃ
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh laøm quen vôùi caùc ñôn vò ño thôøi gian : Ngaøy vaø
tuaàn leã. Nhaän bieát 1 tuaàn coù 7 ngaøy. Bieát goïi teân caùc ngaøy trong
tuaàn : Chuû nhaät, thöù hai, thöù ba, thöù tö, thöù naêm, thöù saùu, thöù baûy.
- Bieát ñoïc thöù, ngaøy, thaùng treân 1 tôø lòch boùc haøng ngaøy
- Böôùc ñaàu laøm quen vôùi lòch hoïc taäp ( hoaëc caùc coâng vieäc
caù nhaân) trong tuaàn
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Moät quyeån lòch boùc haøng ngaøy vaø 1 thôøi khoaù bieåu cuûa lôùp
+ Baûng phuï ghi baøi taäp 1, 2 / 16 / Saùch giaùo khoa
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi taäp 4 vôû Baøi taäp , 2 hoïc sinh leân baûng
söûa baøi
& 240 &
+ giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh : Ñoaøn taøu coù 12 toa, caét boû toa
cuoái cuøng töùc laø caét boû 1 toa tìm soá toa coøn laïi cuûa ñoaøn taøu
+ Hoïc sinh ñoïc baøi laøm cuûa mình – Caû lôùp nhaän xeùt, söûa sai
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh nhaän bieát 1 tuaàn coù 7
ngaøy, bieát caùc ngaøy trong tuaàn bieát
ñoïc thöù ngaøy thaùng treân tôø lòch
haøng ngaøy
1a) Giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh
quyeån lòch boùc haøng ngaøy ( treo leân
baûng ) chæ vaøo tôø lòch ngaøy hoâm
nay vaø hoûi :
- Hoâm nay laø thöù maáy ?
b) Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa
giôùi thieäu teân caùc ngaøy : Chuû nhaät,
thöù hai, thöù ba, thöù tö, thöù naêm, thöù
saùu, thöù baûy vaø noùi ñoù laø caùc
ngaøy trong tuaàn leã. Vaäy 1 tuaàn leã
coù maáy ngaøy ?
c) sau ñoù giaùo vieân tieáp tuïc chæ
vaøo tôø lòch cuûa ngaøy hoâm nay vaø
hoûi : Hoâm nay laø ngaøy bao nhieâu ?
- Quan saùt treân ñaàu cuøng cuûa tôø
lòch ghi gì ?
- Vaäy treân moãi tôø lòch coù ghi nhöõng
phaàn naøo ?
- Giaùo vieân choát baøi : Moät tuaàn leã
coù 7 ngaøy, laø caùc ngaøy chuû nhaät ,
thöù hai… Treân moãi tôø lòch boùc
haøng ngaøy ñeàu coù ghi thöù, ngaøy ,
thaùng ñeå ta bieát ñöôïc thôøi gian chích
xaùc.
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh .
Mt : Hoïc sinh bieát lòch hoïc taäp trong
tuaàn
- Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1
-Cho hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi taäp
• Baøi 2 : Cho hoïc sinh neâu
- Hoâm nay laø thöù naêm.
- Cho vaøi hoïc sinh laëp laïi.
- Moät tuaàn leã
- Coù 7 ngaøy : Chuû nhaät, thöù
hai..
- Vaøi hoïc sinh laëp laïi.
- Hoïc sinh tìm ra soá chæ ngaøy
treân tôø lòch vaø traû lôøi . Ví duï :
hoâm nay laø ngaøy 16
- Ghi thaùng tö
- Tôø lòch coù ghi thaùng, ngaøy ,
thöù
- Hoïc sinh laéng nghe, ghi nhôù
- Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi
- 2 em traû lôøi trong tuaàn leã
- Em ñi hoïc caùc ngaøy : thöù hai,
thöù ba, thöù tö, thöù naêm, thöù
saùu.
- Em ñöôïc nghæ caùc ngaøy ; thöù
baûy vaø chuû nhaät
- Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
-1 Hoïc sinh leân baûng ñieàn vaøo
choã troáng cho hoïc sinh laøm baøi
vaøo phieáu baøi taäp
& 241 &
yeâu caàu
-Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tôø
lòch ngaøy hoâm nay vaø tôø lòch cuûa
ngaøy mai . Sau ñoù goïi 1 em traû lôøi
mieäng caùc caâu hoûi trong baøi taäp
* Hoâm nay laø … ngaøy … thaùng
*Ngaøy mai laø … ngaøy … thaùng
-Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi.
• Baøi 3 : Höôùng daãn hoïc sinh
töï cheùp Tkb cuûa lôùp vaøo
vôû
-Hoïc sinh töï cheùp TKB

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông nhöõng hoïc sinh hoaït
ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp vaøo vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Coäng tröø ( khoâng nhôù ) trong phaïm
vi 100
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : COÄNG TRÖØ ( KHOÂNG NHÔÙ) TRONG PHAÏM VI 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh cuûng coá kyõ naêng laøm tính coäng vaø tính tröø caùc
soá trong phaïm vi 100 (coäng tröø khoâng nhôù )
- Reøn kyõ naêng laøm tính nhaåm ( trong tröôøng hôïp coäng tröø
caùc soá troøn chuïc hoaëc trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn )
- Nhaän bieát böôùc ñaàu (thoâng qua caùc tröôøng hôïp cuï theå ) veà
quan heä giöõa 2 pheùp tính coäng vaø tröø
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp. Phieáu baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
& 242 &
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Hoûi hoïc sinh : tuaàn leã coù maáy ngaøy, goàm nhöõng ngaøy naøo ?
+ Em ñi hoïc vaøo nhöõng ngaøy naøo ? em ñöôïc nghæ hoïc vaøo nhöõng
ngaøy naøo ?
+ Em bieát hoâm nay thöù maáy ? ngaøy maáy ? thaùng maáy ?
+ Söûa baøi taäp 3 / 50 . Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu tuaàn
leã coù 7 ngaøy vaø 2 ngaøy nghæ nöõa vaäy em ñöôïc nghæ taát caû laø 7
+ 2 = 9 ( ngaøy )
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc , nhôù kyõ
thuaät coäng tröø caùc soá trong phaïm vi
100
- Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
- Neâu laïi caùch coäng tröø caùc soá troøn
chuïc, coäng tröø soá coù 2 chöõ soá vôùi
soá coù 1 chöõ soá .
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh .
Mt : Reøn luyeän kyõ naêng laøm toaùn.
Nhaän bieát böôùc ñaàu quan heä coäng
tröø
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa
• Baøi 1 :
-Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän
bieát quan heä giöõa pheùp tính coäng, tính
tröø
• Baøi 2 : Ñaët tính roài tính
-Goïi hoïc sinh neâu laïi caùch ñaët tính
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp tính
ñeå nhaän ra quan heä giöõa tính coäng vaø
tính tröø
- Pheùp tröø laø pheùp tính ngöôïc laïi vôùi
pheùp tính coäng
-Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi
• Baøi 3 :
- Giaùo vieân höôùng daãn ñoïc toùm taét
baøi toaùn
- Cho hoïc sinh giaûi vaøo phieáu baøi taäp
1. Toùm taét :
- Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
- Hoïc sinh nhôù laïi kyõ thuaät
coäng tröø nhaåm ( ñôn vò coäng
tröø ñôn vò, chuïc coäng tröø vôùi
chuïc. Luoâng thöïc hieän töø phaûi
sang traùi. Chöõ soá coät ñôn vò
luoân luoân ôû beân phaûi, chöõ soá
haøng chuïc luoân luoân ôû beân
traùi soá haøng ñôn vò )
- Hoïc sinh môû Sgk
- Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
taäp
-Cho hoïc sinh töï laøm baøi treân
baûng con ( moãi daõy baøn 1 daõy
toaùn + 3 baøi )
- 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
neâu caùch nhaåm
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Hoïc sinh neâu :
- Cho hoïc sinh laøm moãi daõy 2
pheùp tính vaøo baûng con. 3 hoïc
sinh leân baûng laøm tính
- Caû lôùp nhaän xeùt caùc coät
tính
36 + 12 65 + 22
48 – 36 87 - 65
48 - 12 87 - 22
- Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn roài
ñoïc toùm taét, giaûi vaøo phieáu
baøi taäp
& 243 &
o Haø coù : 35 que tính
o Lan coù : 43 que tính …
que tính ?
• Baøi 4 :
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñoïc
baøi toaùn vaø toùm taét roài töï giaûi baøi
toaùn
- Cho 2 hoïc sinh leân baûng giaûi baøi toaùn
- Hoïc sinh giaûi vaøo phieáu baøi taäp
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai chung
Baøi giaûi :
Soá que tính 2 baïn coù laø :
35 + 43 = 78 ( que tính )
Ñaùp soá : 78 que tính
- Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
- Ñoïc toùm taét :
o Taát caû coù : 68 boâng
hoa
o Haø coù : 34 boâng hoa
o Lan coù : … boâng hoa ?
Baøi giaûi :
Soá boâng hoa Lan coù laø :
68 – 34 = 34 ( boâng hoa )
Ñaùp soá : 34 boâng hoa

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoïc toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh :
- Cuûng coá kyõ naêng laøm tính coäng, tröø caùc soá trong phaïm vi
100 . Böôùc ñaàu nhaän bieát veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp tính
coäng vaø quan heä giöõa 2 pheùp tính coäng vaø tröø. Reøn luyeän kyõ
naêng laøm tính nhaåm ( trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp 2, 4 ( moãi baøi 2 baûng )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ 2 hoïc sinh leân baûng söûa baøi taäp 4 / Vôû baøi taäp / 51 . Giaùo vieân
ghi baøi toaùn treân baûng
& 244 &
o Coù taát caû : 86 ñieåm
o Haø coù : 43 ñieåm
o Toaøn : … ñieåm ? Baøi giaûi :
Soá ñieåm Toaøn coù laø :
86 – 43 = 43 ( ñieåm )
Ñaùp soá : 43 ñieåm
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh coù khaû naêng laøm tính
coäng tröø trong phaïm vi 100
- Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa
• Baøi 1 : Ñaët tính roài tính
- Cho hoïc sinh neâu laïi caùch ñaët tính vaø
caùch tính
- Cho hoïc sinh laøm baûng con
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi chung
• Baøi 2 : Vieát pheùp tính thích
hôïp
-Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi noäi
dung baøi taäp 2. Yeâu caàu hoïc sinh ñaïi
dieän cuûa 2 ñoäi leân baûng ghi caùc
pheùp tính thích hôïp vaøo oâ troáng
42 + 34 = 76
34 + 42 = 76
76- 34 = 42
76 – 42 = 34
- Giaùo vieân söûa baøi chung
• Baøi 3 : Ñieàn < > =
- Hoûi hoïc sinh neâu caùch thöïc hieän
pheùp tính so saùnh
- Cho hoïc sinh thöïc hieän pheùp tính vaøo
Saùch giaùo khoa baèng buùt chì
• Baøi 4 : Ñuùng ghi Ñ sai ghi S
- Cho hoïc sinh thi ñua chôi tieáp söùc, moãi
ñoäi 4 xeáp haøng 1, em naøo laøm xong thì
- 2 em laëp laïi ñaàu baøi
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp
- 3 daõy baøn moãi daõy 2 pheùp
tính laøm vaøo baûng con
- 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
- Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
taäp
- Hoïc sinh vieát 4 pheùp tính thích
hôïp vaøo baûng con. 2 hoïc sinh
leân baûng
- Caû lôùp söûa baøi nhaän bieát veà
tính chaát giao hoaùn trong pheùp
tính coäng vaø quan heä giöõa
pheùp coäng vaø pheùp tröø
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp
- Tìm keát quaû cuûa pheùp tính veá
traùi vaø veá phaûi . Laáy keát quaû
cuûa 2 pheùp tính so saùnh vôùi
nhau
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøp Saùch
giaùo khoa baèng buùt chì môø.
- 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
- Moãi ñoäi cöû 4 em leân tham gia
chôi
& 245 &
em tieáp theo leân laøm tieáp baøi nhaän
xeùt noái pheùp tính vôùi soá ñuùng hay sai
ñeå ghi Ñ hay S vaøo voøng troøn ôû döôùi .
Ñoäi naøo laøm ñuùng, nhanh hôn thì
thaéng cuoäc
-Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích
vì sao vieát sai vaøo oâ troáng
- Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh laøm
baøi toát

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Ñoàng hoà. Thôøi gian
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : ÑOÀNG HOÀ. THÔØI GIAN
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh :
- Laøm quen vôùi maët ñoàng hoà. Bieát ñoïc giôø ñuùng treân ñoàng
hoà
- Coù bieåu töôïng ban ñaàu veà thôøi gian
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Maët ñoàng hoà coù kim ngaén, kim daøi
+ Ñoàng hoà ñeå baøn ( Loaïi chæ coù 1 kim ngaén, 1 kim daøi )
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+Söûa baøi taäp 4 / 52 / Vôû baøi taäp . Ño phaàn daøi hôn cuûa baêng
giaáy ôû hình veõ döôùi :
+ Hoïc sinh duøng thöôùc ño vaø neâu soá cm em ño ñöôïc ( 11 cm )
+ Hoûi laïi caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
& 246 &
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh hieåu caùc soá treân maët
ñoàng hoà, vò trí caùc kim chæ giôø
treân maët ñoàng hoà.
- Cho hoïc sinh xem ñoàng hoà ñeå baøn,
quan saùt vaø neâu treân maët ñoàng
hoà coù gì ?
- Giaùo vieân keát luaän maët ñoàng hoà
coù 12 soá, coù kim ngaén vaø kim daøi.
Kim ngaén vaø kim daøi ñeàu quay ñöôïc
vaø quay theo chieàu töø soá beù ñeán
soá lôùn
- Giôùi thieäu kim daøi chæ soá 12, kim
ngaén chæ ñuùng vaøo soá naøo ñoù. Ví
duï chæ soá 9 töùc laø ñoàng hoà luùc
ñoù chæ 9 giôø
- Giaùo vieân quay kim ngaén cho chæ
vaøo caùc soá khaùc nhau ( theo ñoàng
hoà Saùch giaùo khoa ) ñeå hoïc sinh
nhaän bieát giôø treân ñoàng hoà
- Hoûi : Luùc 5 giôø kim ngaén chæ soá
maáy ? Kim daøi chæ soá maáy
- Luùc 5 giôø saùng beù ñang laøm gì ?
- Hình 2 : ñoàng hoà chæ maáy giôø ? beù
ñang laøm gì ?
- Hình 3 : ñoàng hoà chæ maáy giôø ? beù
ñang laøm gì ?
- Vaäy khi ñoàng hoà chæ giôø ñuùng thì
kim daøi luoân chæ ñuùng vò trí soá 12
Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh
Mt : Hoïc sinh bieát ñoïc giôø treân maët
ñoàng hoà
- Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp
1
- Cho laàn löôït töøng em ñöùng leân noùi
giôø ñuùng treân töøng maët ñoàng hoà
trong baøi taäp vaø neâu vieäc laøm cuûa
em trong giôø ñoù
- Cho hoïc sinh neâu heát giôø treân 10
maët ñoàng hoà
Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi
Mt : Cuûng coá ñoïc giôø ñuùng treân
maët ñoàng hoà
- Giaùo vieân treo 2 maët ñoàng hoà
treân baûng
- Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quay
kim ñoàng hoà chæ vaøo giôø naøo thì
- Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt
neâu ñöôïc :
- Treân maët ñoàng hoà coù 12 soá
caùch ñeàu nhau, coù 1 kim ngaén
vaø 1 kim daøi
- Hoïc sinh quan saùt maët ñoàng
hoà chæ 9 giôø ñuùng.
- Kim ngaén chæ soá 5, kim daøi
chæ soá 12.
- Beù ñang nguû
- Kim ngaén chæ soá 6. Kim daøi
chæ soá 12 laø 6 giôø. Beù taäp
theå duïc
- Ñoàng hoà chæ 7 giôø. Beù ñi hoïc
.
- Cho vaøi hoïc sinh laëp laïi.
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
taäp
- Hoïc sinh quan saùt kim treân
töøng maët ñoàng hoà vaø neâu
ñöôïc. Ví duï :
* Kim ngaén chæ soá 8, kim daøi
chæ soá 12 laø 8 giôø. vaøo luùc 8
giôø saùng em ñang hoïc ôû lôùp.
- Moãi hoïc sinh coù 1 ñoàng hoà
moâ hình
- Hoïc sinh tham gia chôi caû lôùp
& 247 &
hoïc sinh laøm theo, 2 em treân baûng
quay nhanh kim chæ soá giôø yeâu caàu
cuûa giaùo vieân. Ai chæ nhanh, ñuùng
laø thaéng cuoäc.

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp trong vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Thöïc haønh
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : THÖÏC HAØNH
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh :
- Cuûng coá veà xem giôø ñuùng treân ñoàng hoà
- Böôùc ñaàu coù nhieàu hieåu bieát veà söû duïng thôøi gian trong ñôøi
soáng thöïc teá cuûa hoïc sinh
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Maët ñoàng hoà, caùc tranh veõ cuûa caùc baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
& 248 &
+ Goïi 3 hoïc sinh ñoïc soá giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà cuûa giaùo
vieân treo treân baûng
+ Goïi 3 em leân chænh kim ñoàng hoà chæ 8 giôø, 11 giôø, 3 giôø
+ caû lôùp nhaän xeùt, giaùo vieân söûa sai.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh bieát xem giôø ñuùng treân
ñoàng hoà
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi ghi ñaàu
baøi
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa .
• Baøi 1 : Vieát theo maãu
- Cho hoïc sinh ñoïc maãu kim ngaén chæ
soá 3 kim daøi chæ soá 12 laø 3 giôø ñuùng
- Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung
• Baøi 2 : Veõ theâm kim ngaén
ñeå ñoàng hoà chæ ñuùng giôø
-Giaùo vieân söûa sai chung
• Baøi 3 : Noái tranh vôùi ñoàng
hoà thích hôïp
-Buoåi saùng : Hoïc ôû tröôøng luùc 10 giôø
-Buoåi tröa : aên côm luùc 11 giôø
- Buoåi chieàu : hoïc nhoùm luùc 3 giôø
- Buoåi toái : nghæ ôû nhaø luùc 8 giôø
• Baøi 4 :
- Höôùng daãn hoïc sinh phaùn ñoaùn ñöôïc
vò trí hôïp lyù cuûa kim ngaén chaúng haïn
nhìn vaøo tranh thaáy luùc ñoù maët trôøi
ñang moïc thì coù theå ngöôøi ñi xe maùy
baét ñaàu ñi töø luùc 6 giôø saùng ( Hoaëc
7 giôø saùng ) töông töï khi veà ñeán queâ
coù theå laø 10 giôø saùng hoaëc 11 giôø
saùng hoaëc 3 giôø chieàu
- Hoïc sinh coù theå neâu caùc giôø khaùc
nhau nhöng hoïc sinh caàn neâu caùc lyù
do phuø hôïp vôùi vò trí cuûa kim ngaén
treân maët ñoàng hoà
- Giaùo vieân quan saùt , nhaän xeùt
tuyeân döông hoïc sinh laøm baøi vaø lyù
- Hoïc sinh laëp laïi teân baøi hoïc
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
taäp
- Hoïc sinh töï quan saùt caùc hình
veõ tieáp theo vaø laøm baøi vaøo
phieáu baøi taäp ( trong vôû Baøi
taäp )
- 4 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
-Caû lôùp nhaän xeùt
- Hoïc sinh neâu maãu
- Hoïc sinh töï veõ kim ngaén theâm
vaøo maët ñoàng hoà chæ soá giôø
ñaõ cho
- 4 em hoïc sinh leân baûng veõ
hình treân baûng
- Caû lôùp nhaän xeùt.
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
taäp
- Hoïc sinh noái caùc tranh veõ chæ
töøng hoaït ñoäng vôùi maët ñoàng
hoà chæ thôøi ñieåm töông öùng
- Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn : Baïn An
ñi töø thaønh phoá veà queâ. Veõ
theâm kim ngaén thích hôïp vaøo
moãi ñoàng hoà
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo saùch
Giaùo khoa baèng buùt chì môø
& 249 &
giaûi toát

4.Cuûng coá daën doø :
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Luyeän taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Xem giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà
- Xaùc ñònh vò trí cuûa caùc kim öùng vôùi giôø ñuùng treân maët
ñoàng hoà
- Böôùc ñaàu nhaän bieát caùc thôøi ñieåm trong sinh hoaït haøng
ngaøy.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï ghi caùc baøi taäp
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
& 250 &
+ 3 hoïc sinh ñoïc soá giôø treân maët ñoàng hoà giaùo vieân treo treân
baûng : 7 giôø, 12 giôø, 6 giôø.
+ 3 hoïc sinh leân baûng veõ theâm kim ngaén vaøo ñoàng hoà ñeå coù : 5
giôø, 9 giôø, 1 giôø.
+ Caû lôùp nhaän xeùt baøi cuûa baïn, giaùo vieân söûa baøi chung.
+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh bieát xem giôø ñuùng treân
maët ñoàng hoà .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi ghi ñaàu
baøi
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa .
• Baøi 1 : Noái ñoàng hoà vôùi
soá chæ giôø ñuùng
- Giaùo vieân hoûi laïi hoïc sinh caùch xem
giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà
-Nhaän xeùt söûa baøi
• Baøi 2 : Quay caùc kim treân
maët ñoàng hoà ñeå ñoàng
hoà chæ caùc giôø ñaõ cho
-Giaùo vieân nhaän xeùt, kieåm tra baøi
laøm cuûa hoïc sinh tuyeân döông hoïc
sinh laøm nhanh, ñuùng .
• Baøi 3 : Noái moãi caâu vôùi
ñoàng hoà thích hôïp ( theo
maãu )
- Giaùo vieân treo baûng maãu leân baûng
- Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung
- Em ñi hoïc luùc 7 giôø ( Noái vôùi ñoàng
hoà chæ 7 giôø )
- Em hoïc xong buoåi saùng luùc 11 giôø
( Noái vôùi maët ñoàng hoà chæ 11 giôø)
- Em hoïc buoåi chieàu luùc 2 giôø ( Noái
vôùi maët ñoàng hoà chæ 2 giôø )
- Em töôùi hoa buoåi chieàu luùc 5 giôø
( Noái vôùi maët ñoàng hoà chæ 5 giôø )
- Em ñi nguû luùc 9 giôø ( Noái vôùi maët
ñoàng hoà chæ 9 giôø )
- 3 hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
- Hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
taäp
- Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo Saùch
Giaùo khoa
- 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi
- Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Hoïc sinh söû duïng ñoàng hoà
moâ hình trong boä thöïc haønh hoïc
sinh
- Hoïc sinh laàn löôït quay kim chæ
a) 11 giôø , 5 giôø , 3 giôø , 6 giôø
b) 7 giôø , 8 giôø, 10 giôø , 10 giôø ,
12 giôø
- Hoïc sinh ñoïc maãu
- Hoïc sinh töï laøm baøi baèng buùt
chì môø
- 1 em leân baûng noái ñuùng
& 251 &

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .
- Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò cho baøi hoâm sau : Luyeän taäp chung
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Xem giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà
- Laøm tính coäng tröø trong phaïm vi 100
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng daïy toaùn. Maët ñoàng hoà
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Hoûi mieäng : Kim ngaén chæ soá 3, kim daøi chæ soá 12 laø maáy giôø ?
( Coù theå thay ñoåi nhieàu soá khaùc nhau ôû vò trí kim ngaén )
+ Goïi vaøi em ñoïc giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
& 252 &
Hoaït ñoäng 1 :
Mt: OÂn luyeän ñaët tính vaø tính nhaåm
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi ghi ñaàu baøi
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa .
• Baøi 1 : Ñaët tính roài tính
- 2 em leân baûng laøm maãu 2 baøi
- Giaùo vieân hoûi laïi caùch ñaët tính vaø
caùch tính
- Cho hoïc sinh laøm vaøo baûng con
- Giaùo vieân xem xeùt
- Hoïc sinh töï söûa baøi
-Giaùo vieân choát laïi caùch ñaët tính
ñuùng vaø phöông phaùp tính
• Baøi 2 : Tính
-Cho hoïc sinh laøm baûng con
23 + 2 + 1 =
40 + 20 + 1 =
90 – 60 – 20 =
-Cho hoïc sinh nhaän xeùt, söûa baøi
-Giaùo vieân nhaéc laïi phöông phaùp tính
nhaåm
Hoaït ñoäng 2 :
Mt : OÂn luyeän ño ñoä daøi ñoaïn thaúng,
giaûi toaùn theo sô ñoà
-Giaùo vieân veõ hình leân baûng ( öôùc
löôïng )
-Yeâu caàu hoïc sinh duøng thöôùc ño ñoä
daøi ñoaïn thaúng trong Saùch giaùo khoa
-Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn theo sô ñoà

cm cm
A B C
? cm
-Cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo vôû
oâ li
-Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi
Hoaït ñoäng 3 :
Mt : Cuûng coá xem giôø ñuùng
- Cho hoïc sinh chia 2 ñoäi tham gia troø chôi
gaén ñoàng hoà ñuùng coâng vieäc cho
saün
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc
sinh
- 3 hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi
- 1 em ñoïc yeâu caàu baøi taäp 1
- Hoïc sinh neâu caùch ñaët tính
thaúng coät tính töø phaûi sang
traùi
- Moãi daõy laøm 2 pheùp tính treân
baûng con
- 3 hoïc sinh leân baûng
-Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng
con moãi daõy baøn 1 baøi
- Hoïc sinh ño roài ghi soá ño vaøo
oâ vuoâng baèng buùt chì
-Hoïc sinh ñoïc ñeà
-Ñoaïn thaúng AB daøi 6 cm. Ñoaïn
thaúng BC daøi 3 cm. Hoûi ñoaïn
thaúng AC daøi maáy cm ?
- 2 ñoäi cöû ñaïi dieän leân chôi
- em naøo gaén nhanh, ñuùng laø
thaéng cuoäc
& 253 &

4.Cuûng coá daën doø :
- Hoûi laïi baøi. Daën hoïc sinh oân laïi baøi thaät toát
- Hoaøn thaønh vôû baøi taäp toaùn
- Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau – Quan saùt tìm hieåu caùc baøi taäp
5. Ruùt kinh nghieäm :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- So saùnh 2 pheùp tính coäng tröø, ñieàn daáu < > =
- Giaûi toaùn coù lôøi vaên
- Nhaän daïng hình vuoâng, tam giaùc
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng daïy toaùn, tranh 2 gioû tröùng ( Baøi 3/ 169 ).
+ Baûng phuï veõ saün hình baøi 4 / 169
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 em leân baûng laøm toaùn 20 + 20 + 30
=
20 + 26 – 15 =
+ Hoïc sinh leân baûng söûa baøi
+ Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi
3. Baøi môùi :
T
G
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1 :
Mt: Hoïc sinh naém teân baøi hoïc. Bieát
thöïc hieän pheùp tính so saùnh
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi ghi ñaàu - 3 hoïc sinh ñoïc laïi teân baøi hoïc
& 254 &
35
14
+ 49
14
-
baøi
- Cho hoïc sinh môû Saùch giaùo khoa .
• Baøi 1 : Giaùo vieân xaùc ñònh
yeâu caàu cuûa baøi
- Goïi 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi
- Cho hoïc sinh söûa baøi
- Giaùo vieân choát laïi phöông phaùp tính.
Tìm keát quaû cuûa 2 pheùp tính sau ñoù
laáy keát quaû ñoù so saùnh vôùi nhau.
Luoân so töø traùi sang phaûi.
× Thöïc haønh :
Hoaït ñoäng 2 :
Mt : Cuûng coá giaûi toaùn coù lôøi vaên
• Baøi 2 : 1 hoïc sinh ñoïc baøi
toaùn
-Yeâu caàu hoïc sinh phaân tích baøi toaùn
- Cho hoïc sinh töï giaûi vaøo baûng con
- Giaùo vieân cho hoïc sinh chöõa baøi
• Baøi 3 : Yeâu caàu hoïc sinh
ñoïc baøi toaùn theo toùm taét
ñeà
- Giaùo vieân ghi toùm taét baøi. Höôùng
daãn hoïc sinh phaân tích baøi toaùn roài
töï giaûi vaøo vôû
Hoaït ñoäng 3 :
Mt : Cuûng coá veõ hình, nhaän daïng hình
-Giaùo vieân treo baûng phuï
-Cho 2 em thi ñua leân veõ theâm 1 ñoaïn
thaúng ñeå coù :
o 1 hình vuoâng, 1 hình tam giaùc
o 2 hình tam giaùc
-Giaùo vieân theo doõi quan saùt em naøo
laøm nhanh, ñuùng laø thaéng cuoäc
- 1 em neâu yeâu caàu baøi taäp 1
- Hoïc sinh theo doõi nhaän xeùt
32 + 7 … 40
45 + 4 … 54 +5
55 - 5 … 40 + 0
- Hoïc sinh laøm vaøo baûng con
-1 baøi / daõy
-Nhaän xeùt, söûa sai cuï theå
- Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
- Baøi toaùn cho bieát thanh goã daøi
97 cm. Boá caét bôùt 2 cm. Hoûi
coøn laïi bao nhieâu cm ?
- Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa
baøi
- 1, 2 em ñoïc baøi toaùn
+ Gioû 1 coù 48 quaû cam
+ Gioû 2 coù 31 quaû cam
+ Taát caû coù : … quaû
cam ?
- Hoïc sinh töï söûa baøi
-Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi .
-2 em ñaïi dieän 2 ñoäi leân tham gia
veõ

4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt, tuyeân döông hoïc sinh.
- Daën hoïc sinh veà nhaø hoïc oân laïi caùc baøi ñaõ hoïc
- Chuaån bò baøi hoâm sau .
5. Ruùt kinh nghieäm :
& 255 &
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá Töø 0 & 10
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU : Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà :
- Ñeám, vieát vaø so saùnh trong phaïm vi 10
- Ño ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng coù soá ño beù hôn hoaëc baèng 10 cm
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 14 + 3 . 16 14 +
4 – 8 =
21 – 1 . 20 25 + 4
– 11 =
3. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung baøi .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Mt : Cuûng coá ñeám, so saùnh vieát caùc soá trong phaïm vi 10 vaø ño ñoä
daøi ñoaïn thaúng.
• Baøi 1 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Vaïch ñaàu tieân ta vieát soá naøo ?
-Roài ñeán soá maáy ? cuoái cuøng ?
- Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi – caû lôùp laøm vaøo vôû .
• Baøi 2 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi mieäng
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai
& 256 &
41
16
+ 35
14
-
• Baøi 3 : Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi
- Toå chöùc 2 nhoùm thi ñua
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi
• Baøi 4 : Giaùo vieân goïi 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
- Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baûng con
- Giaùo vieân söûa baøi
• Baøi 5 : Treo baûng phuï goïi hoïc sinh ñoïc ñeà baøi
- Nhaéc hoïc sinh caùch ñaët thöôùc, caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng
- Goïi 2 em leân baûng, caû lôùp ño trong Saùch giaùo khoa
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
- Chuaån bò baøi hoâm sau
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá & 10
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà : - Baûng coäng vaø tính coäng vôùi caùc soá trong phaïm vi
10
- Tìm 1 thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính tröø, pheùp coäng
baèng caùch ghi nhôù baûng coäng tröø, quan heä giöõa pheùp coäng vaø
pheùp tröø
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp Vieát caùc soá : 6, 1, 4, 3, 7.
a) Töø beù ñeán lôùn vaø b) Töø lôùn ñeán beù
+ 1 hoïc sinh ñoïc caùc soá töø 1 &10 vaø ngöôïc laïi
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém vöõng yeâu caàu, noäi dung baøi .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Mt : Reøn kyõ naêng laøm tính coäng tröø trong phaïm vi 10
• Baøi 1 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
-Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh nhôù laïi baûng coäng sau ñoù ghi keát
quaû cuûa caùc pheùp coäng
- Cho hoïc sinh söûa baøi mieäng giaùo vieân nhaän xeùt
- Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi – caû lôùp laøm vaøo vôû .
• Baøi 2 : Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
- 2 hoïc sinh leân baûng laøm : 6 + 2 = 8 vaø 2 + 6 = 8
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt ruùt ra keát luaän veà tính giao hoaùn cuûa
pheùp coäng
& 257 &
- Baøi b) hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi
• Baøi 3 : Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi
- Hoïc sinh töï laøm baøi - 2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
• Baøi 4 :
- Toå chöùc cho hoïc sinh thöïc hieän ñua noái caùc ñieåm
- Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai
• Baøi 5 : Treo baûng phuï goïi hoïc sinh ñoïc ñeà baøi
- Nhaéc hoïc sinh caùch ñaët thöôùc, caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng
- Goïi 2 em leân baûng, caû lôùp ño trong Saùch giaùo khoa
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
TUAÀN :
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá & 10
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà : - Caùc baûng tröø töø 10 ñeán 1
- Laøm tính tröø ( nhaåm ) trong phaïm vi caùc soá ñeán 10
- Moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø, giaûi toaùn coù
lôøi vaên
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Kieåm tra 5, 6 hoïc sinh ñoïc thuoäc baûng tröø phaïm vi 10 & 5
+ Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm .
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung baøi .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Mt : Hoïc sinh thöïc haønh laøm toát caùc baøi taäp
• Baøi 1 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu .
- Giaùo vieân goïi hoïc sinh laøm baøi mieäng
• Baøi 2 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi
- Hoïc sinh laàn löôït laøm baøi mieäng theo kieåu noái tieáp
- Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm
• Baøi 3 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Goïi 1 hoïc sinh nhaéc laïi caùch thöïc hieän baøi tính coù 2 daáu pheùp
tính
- 3 hoïc sinh laøm baûng lôùp. Caû lôùp laøm baûng con
• Baøi 4 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh toùm taét vaø giaûi
- Baøi toaùn cho bieát gì ? Baøi toaùn hoûi gì ?
- Muoán tìm soá con vòt em phaûi laøm nhö theá naøo ?
& 258 &
- Goïi 1 hoïc sinh leân baûng – Caû lôùp giaûi vaøo vôû
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà nhaø hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá & 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà : - Reøn kyõ naêng laøm tính coäng, tröø caùc soá trong
phaïm vi 100
- Caáu taïo soá. Vieát, ñoïc caùc soá töø 10 & 100
- Tia soá
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh leân baûng : 3 + 6 – 4 = 8 – 4 + 3 =
4 + 5 – 5 = 10 - 6 + 2 =
+ Giaùo vieân nhaän xeùt ghi ñieåm .
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung yeâu caàu baøi hoïc .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh oân taäp
Mt : Cuûng coá kyõ naêng laøm tính coäng, tröø, ñoïc, vieát, caáu taïo caùc
soá trong phaïm vi 100
• Baøi 1 : Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi .
- Goïi 4 em leân baûng laøm. Caû lôùp laøm vaøo vôû .
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi
• Baøi 2 : Hoïc sinh neâu yeâu caàu
- Giaùo vieân chuù yù höôùng daãn hoïc sinh vieát ñuùng moãi soá vaøo 1
vaïch, traùnh vieát 2 soá vaøo 1 vaïch
- Hoïc sinh laøm vaøo vôû
• Baøi 3 : Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh phaân tích caáu taïo soá
- 35 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ?
- 3 chuïc coøn goïi laø bao nhieâu ?
- Vaäy 35 = 30 + 5
- Tieán haønh töông töï vôùi caùc baøi coøn laïi
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm
• Baøi 5 : Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi .
- Khi thöïc hieän baøi naøy caùc em löu yù ñieàu gì ?
& 259 &
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm baûng con
- Giaùo vieân nhaän xeùt
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh baøi
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá & 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà : - Ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100
- Tìm soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa 1 soá
- Thöïc hieän pheùp coäng, tröø ( khoâng nhôù ) caùc soá coù ñeán 2
chöõ soá.
- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân kieåm tra 2 hoïc sinh : *Hoïc sinh 1 : Ñoïc caùc soá töø 50 &
70
*Hoïc sinh 2 : Ñoïc caùc soá töø 70 & 90
+ Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm .
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Mt : Cuûng coá ñoïc, vieát, tính coäng tröø, giaûi toaùn coù lôøi vaên
• Baøi 1 : 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi .
- Goïi 1 em leân baûng. Caû lôùp laøm vaøo vôû .
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa baøi
• Baøi 2 : Treo baûng phuï goïi 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu
- Goïi 1 em laøm maãu 1 baøi
- Goïi laàn löôït caùc em traû lôøi mieäng caùc baøi
- giaùo vieân nhaän xeùt
• Baøi 3 : Goïi hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi .
- Giaùo vieân toå chöùc cho 2 nhoùm thi ñua
- Giaùo vieân nhaän xeùt, toång keát
• Baøi 4 : Yeâu caàu hoïc sinh laøm baûng con
- Goïi 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
• Baøi 5 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn
- Giaùo vieân höôùng daãn toùm taét vaø caùch giaûi
- Hoïc sinh giaûi vaøo vôû. Goïi 1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
& 260 &
- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá & 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà :
- Thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø ( tính nhaåm, tính vieát ) caùc
soá trong phaïm vi 100 )
- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên
- Thöïc haønh xem giôø ñuùng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï , moâ hình ñoàng hoà
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Giaùo vieân goïi 2 hoïc sinh leân baûng yeâu caàu tìm soá lieàn tröôùc, lieàn
sau cuûa caùc soá 82, 39, 46, 55.
+ Giaùo vieân nhaän xeùt .
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp
Mt : Reøn kyõ naêng tính coäng, tröø, giaûi toaùn, xem giôø
• Baøi 1 : Yeâu caàu hoïc sinh tính nhaåm roài neâu keát quaû nhanh
- Cho moãi toå nhaåm nhanh 1 phaàn
- Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông
• Baøi 2 : 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Goïi hoïc sinh nhaéc laïi caùch tính. Giaùo vieân nhaéc laïi vaø höôùng
daãn caùch tính.
- Yeâu caàu 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi
- Caû lôùp laøm vaøo vôû. Giaùo vieân nhaän xeùt söûa baøi
• Baøi 3 : 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn
- Baøi toaùn cho bieát gì ?
- Baøi toaùn hoûi gì ?
- Muoán tìm ñoä daøi sôïi daây coøn laïi ta laøm nhö theá naøo ?
- Goïi 1 hoïc sinh leân baûng. Caû lôùp giaûi vaøo vôû.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
• Baøi 4 : 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi
- Goïi 2 em nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø caùch tính
- Hoïc sinh laøm baûng con
• Baøi 5 : Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi
- Toå chöùc cho 2 ñoäi thi ñua xem giôø ñuùng
- Giaùo vieân toång keát
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
& 261 &
- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Teân Baøi Daïy : OÂN TAÄP Caùc Soá & 100
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà : - Nhaän bieát thöù töï cuûa caùc soá töø 0 & 100, ñoïc vieát
baûng caùc soá
- Thöïc hieän tính coäng, tröø ( khoâng nhôù ) caùc soá trong phaïm
vi 100
- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên
- Ño ñoä daøi ñoaïn thaúng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh leân baûng * Hoïc sinh 1 : 86 – 13 – 12 = 48 + 11 – 10
=
* Hoïc sinh 2 : Thöïc haønh xem giôø ñuùng treân
ñoàng hoà
+ Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm .
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Mt : Hoïc sinh laøm toát caùc baøi taäp
• Baøi 1 : Giaùo vieân treo baûng phuï goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu
baøi
- Yeâu caàu hoïc sinh hoaøn thaønh baûng soá ôû treân
- Goïi hoïc sinh ñoïc laïi .
- Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo baûng soá ñeå tìm soá lieàn tröôùc, soá
lieàn sau cuûa 1 soá
• Baøi 2 : Giaùo vieân treo baûng phuï, yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà
- Yeâu caàu hoïc sinh döïa vaøo baûng soá ñeå laøm baøi
- Goïi 3 em leân baûng. Caû lôùp laøm baøi.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm
• Baøi 3 : Tieán haønh töông töï baøi 2
• Baøi 4 : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc baøi toaùn
- Baøi toaùn cho bieát gì ?
- Baøi toaùn hoûi gì ?
- Muoán tìm soá gaø em laøm nhö theá naøo ?
- Goïi hoïc sinh leân baûng . Caû lôùp giaûi vaøo vôû
• Baøi 5 : Cho hoïc sinh tieán haønh ño ñoä daøi ñoaïn thaúng AB
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
& 262 &
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà :
- Ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá trong phaïm vi 100
- Tìm soá lieàn tröôùc, soá lieàn sau cuûa 1 soá
- Thöïc hieän pheùp tính coäng, tröø ( khoâng nhôù ) caùc soá coù 2
chöõ soá.
- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên, ño ñoä daøi ñoaïn thaúng
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï .
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh ñoïc soá töø : 50 & 70, 75 & 100.
+ 1 hoïc sinh tính : 18 + 10 – 25 = vaø 68 – 34 + 12 =
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp
Mt : Ñoïc, vieát, so saùnh caùc soá, kyõ naêng coäng, tröø, toaùn giaûi
• Baøi 1 : goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu .
- Goïi 2 hoïc sinh leân baûng - Caû lôùp laøm baûng con.
• Baøi 2 : 1 hoïc sinh neâu yeâu caàu
a) – Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm roài neâu nhanh keát quaû
b) – Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø caùch tính
- Goïi 1 hoïc sinh leân baûng. Caû lôùp laøm baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai
• Baøi 3 : Goïi 2 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi toaùn.
- Baøi toaùn cho bieát gì ?
- Baøi toaùn hoûi gì ?
- Muoán tìm ñoä daøi coøn laïi cuûa baêng giaáy ta laøm nhö theá naøo ?
- Goïi 1 hoïc sinh leân baûng giaûi
- Yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vôû
- Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai
• Baøi 5 : Toå chöùc cho hoïc sinh thi ñua theo nhoùm
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
& 263 &
Ngaøy Daïy :
I. MUÏC TIEÂU :
Cuûng coá veà : - Ñoïc, vieát soá, xaùc ñònh thöù töï cuûa moãi soá trong 1 daõy
caùc soá .
- Thöïc hieän, pheùp coäng, tröø caùc soá coù 2 chöõ soá
( khoâng nhôù ) .
- Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên
- Ñaëc ñieåm cuûa soá 0 trong pheùp coäng vaø pheùp tröø
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
+ Baûng phuï.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
1.OÅn Ñònh :
2.Kieåm tra baøi cuõ :
+ Goïi 2 hoïc sinh leân laøm treân baûng .
Hoïc sinh 1 : 41 + 20 = Hoïc sinh 2 : 63 + 3 – 3 =
78 – 4 = 86 + 10 – 0 =
+ Giaùo vieân nhaän xeùt cho ñieåm .
3.Baøi môùi :
+Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi
Mt: Hoïc sinh naém noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc .
- Giaùo vieân giôùi thieäu baøi - ghi baûng
+Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp
Mt : Hoïc sinh laøm toát caùc baøi taäp
• Baøi 1 : Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caên cöù vaøo thöù töï cuûa caùc soá
trong daõy soá töï nhieân ñeå vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng
- Khi chöõa baøi giaùo vieân neân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc daõy soá
xuoâi, ngöôïc
• Baøi 2 : Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñeà baøi
- Goïi hoïc sinh neâu caùch ñaët tính vaø caùch tính
- Yeâu caàu hoïc sinh laøm treân baûng con
• Baøi 3 : Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu cuûa baøi
- Hoïc sinh töï laøm vaøo vôû baøi taäp
- Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi
• Baøi 4 : Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn, töï toùm taét vaø töï vieát baøi
giaûi
- Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vôû
- Goïi 1 em leân baûng söûa baøi .
4.Cuûng coá daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh vôû Btt
5. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy :
& 264 &

höôùng daãn cuûa giaùo vieân. Hoaït ñoäng 3: Yeâu caàu caàn ñaït khi hoïc toaùn Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng yeâu caàu caàn ñaït sau khi hoïc toaùn. -Hoïc toaùn 1 caùc em seõ bieát ñöôïc nhöõng gì ? : -Hoïc sinh laéng nghe vaø ♦ Ñeám, ñoïc soá, vieát soá so saùnh 2 soá, coù theå phaùt bieåu 1 soá laøm tính coäng, tính tröø. Nhìn hình veõ yù neáu em bieát neâu ñöôïc baøi toaùn roài neâu pheùp tính, caùch giaûi baøi toaùn ñoù . Bieát ño ñoä daøi bieát xem lòch haøng ngaøy … ♦ Ñaëc bieät caùc em seõ bieát caùch hoïc taäp vaø laøm vieäc, bieát caùch suy nghó thoâng minh vaø neâu caùch suy nghó cuûa mình baèng lôøi Hoaït ñoäng 4 : Giôùi thieäu boä ñoàø duøng - Hoïc sinh môû hoäp ñoà hoïc toaùn 1 Mt : Hoïc sinh bieát söû duïng boä ñoà duøng duøng hoïc toaùn, hoïc sinh traû lôøi : hoïc toaùn 1 cuûa hoïc sinh -Cho hoïc sinh laáy boä ñoà duøng hoïc toaùn ra ♦ Que tính, ñoàng hoà, – Giaùo vieân hoûi : caùc chöõ soá töø 0  10, caùc daáu >< = + ♦ Trong boä ñoà duøng hoïc toaùn em thaáy coù nhöõng ñoà duøng gì ? - , caùc hình &  , bìa caøi soá … ♦ Que tính duøng ñeå laøm gì ? ♦ Que tính duøng khi hoïc ñeám, laøm tính ♦ Yeâu caàu hoïc sinh laáy ñöa leân 1 soá ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân o Ví duï : Caùc em haõy laáy nhöõng caùi -Hoïc sinh laáy ñuùng ñoà ñoàng hoà ñöa leân cho coâ xem naøo ? ♦ Cho hoïc sinh taäp môû hoäp, laáy ñoà duøng theo yeâu caàu duøng, ñoùng naép hoäp, caát hoäp vaøo cuûa giaùo vieân hoäc baøn vaø baûo quaûn hoäp ñoà duøng caån thaän. 4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? Hoïc toaùn caàn coù nhöõng duïng cuï gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc - Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng 5. Ruùt kinh nghieäm : -

& 2&

Teân Baøi Daïy :

Nhieàu hôn- Ít hôn

Ngaøy Daïy :6-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Bieát so saùnh soá löôïng cuûa 2 nhoùm ñoà vaät - Bieát söû duïng caùc töø nhieàu hôn- ít hôn khi so saùnh veà soá löôïng II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + -Söû duïng trang cuûa Saùch GK vaø moät soá ñoà vaät nhö : thöôùc, buùt chì, hoäp phaán, khaên baûng. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa . 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Haõy keå nhöõng ñoà duøng caàn thieát khi hoïc toaùn + Muoán giöõ caùc ñoà duøng beàn laâu thì em phaûi laøm gì ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC G SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu nhieàu hôn ít hôn Mt :Hoïc sinh bieát so saùnh soá löôïng cuûa 2 nhoùm ñoà vaät. -Giaùo vieân ñöa ra 1 soá coác vaø 1 soá thìa -Cho hoïc sinh suy nghó noùi : neâu caùch so saùnh soá ♦ Coù 1 soá coác vaø 1 soá thìa, muoán bieát coác vôùi soá thìa soá coác nhieàu hôn hay soá thìa nhieàu hôn -Hoïc sinh chæ vaøo caùi em laøm caùch naøo ? -Sau khi hoïc sinh neâu yù kieán, giaùo vieân coác chöa coù thìa goïi hoïc sinh leân ñaët vaøo moãi coác 1 caùi thìa roài hoûi caû lôùp : –Hoïc sinh laëp laïi soá ♦ Coøn coác naøo chöa coù thìa ? -Giaùo vieân neâu : Khi ñaët vaøo moãi caùi coác nhieàu hôn soá thìa coác 1 caùi thìa thì vaãn coøn coác chöa coù -Hoïc sinh laëp laïi soá thìa thìa. Ta noùi : ít hôn soá coác ♦ Soá coác nhieàu hôn soá thìa -Töông töï nhö vaäy giaùo vieân cho hoïc sinh -Hoïc sinh leân gheùp ñoâi laëp laïi “ soá thìa ít hôn soá coác “ -Giaùo vieân söû duïng moät soá buùt chì vaø cöù 1 caây thöôùc gheùp moät soá thöôùc yeâu caàu hoïc sinh leân laøm vôùi 1 buùt chì neáu buùt chì thöøa ra thì neâu : soá theá naøo ñeå so saùnh 2 nhoùm ñoà vaät . Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi Saùch Giaùo thöôùc ít hôn soá buùt chì. Soá buùt chì nhieàu hôn khoa Mt : Bieát söû duïng töø nhieàu hôn, ít hôn khi soá thöôùc so saùnh caùc soá löôïng -Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa quan saùt hình. Giaùo vieân giôùi thieäu caùch so saùnh -Hoïc sinh môû saùch thöïc soá löôïng 2 nhoùm ñoái töôïng nhö sau, haønh -Hoïc sinh neâu ñöôïc : chaúng haïn : ♦ Ta noái 1 caùi ly chæ vôùi 1 caùi thìa, nhoùm ♦ Soá nuùt chai nhieàu hôn soá chai naøo coù ñoái töôïng thöøa ra thì nhoùm ñoù & 3&

nhieàu hôn, nhoùm kia coù soá löôïng ít hôn. -Cho hoïc sinh thöïc haønh -Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng sai - Tuyeân döông hoïc sinh duøng töø chính xaùc Hoaït ñoäng 3: Troø chôi nhieàu hôn- ít hôn Mt : Cuûng coá khaùi nieäm “ Nhieàu hôn – Ít hôn “ . -Giaùo vieân ñöa 2 nhoùm ñoái töôïng coù soá löôïng khaùc nhau. Cho hoïc sinh thi ñua neâu nhanh xem nhoùm naøo coù soá löôïng nhieàu hôn, nhoùm naøo coù soá löôïng ít hôn -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh

-Soá chai ít hôn soá nuùt chai ♦ Soá thoû nhieàu hôn soá cuû caø roát -Soá cuû caø roát ít hôn soá thoû ♦ Soá naép nhieàu hôn soá noài -Soá noài ít hôn soá naép ….v.v ♦ Soá phích ñieän ít hôn oå caém ñieän -Soá oå caém ñieän nhieàu hôn phích caém ñieän

-Hoïc sinh neâu ñöôïc : ♦ Ví duï : -soá baïn gaùi nhieàu hôn soá baïn trai, soá baïn trai ít hôn soá baïn gaùi - Soá baøn gheá hoïc sinh nhieàu hôn soá baøn gheá giaùo vieân. Soá baøn gheá giaùo vieân ít hôn soá baøn gheá hoïc sinh

4.Cuûng coá daën doø : - Em vöøa hoïc baøi gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. - Daën hoïc sinh veà taäp nhìn hình neâu laïi. - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : -

& 4&

Teân Baøi Daïy :Hình

vuoâng- Hình troøn

Ngaøy Daïy :7-9-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình troøn - Böôùc ñaàu nhaän ra hình vuoâng, hình troøn töø caùc vaät thaät . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá hình vuoâng, hình troøn baèng bìa coù kích thöôùc, maøu saéc khaùc nhau. Moät soá vaät thaät coù maët laø hình vuoâng, hình troøn III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa. Hoäp thöïc haønh 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + So saùnh soá cöûa soå vaø soá cöûa ñi ôû lôùp hoïc em thaáy theá naøo ? + Soá boùng ñeøn vaø soá quaït trong lôùp ta, soá löôïng vaät naøo nhieàu hôn, ít hôn ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình Mt :Hoïc sinh nhaän ra vaø neâu ñuùng teân cuûa hình vuoâng, hình troøn -Giaùo vieân ñöa laàn löôït töøng taám -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe bìa hình vuoâng cho hoïc sinh xem roài -Hoïc sinh laëp laïi hình vuoâng ñính leân baûng. Moãi laàn ñöa 1 hình ñeàu noùi Ñaây laø hình vuoâng –Hoïc sinh quan saùt traû lôøi -Giaùo vieân ñính caùc hình vuoâng ñuû - Ñaây laø hình vuoâng maøu saéc kích thöôùc khaùc nhau leân -Hoïc sinh caàn nhaän bieát ñaây baûng hoûi hoïc sinh Ñaây laø hình gì ? cuõng laø hình vuoâng nhöng -Giaùo vieân xeâ dòch vò trí hình leäch ñi ñöôïc ñaët ôû nhieàu vò trí khaùc ôû caùc goùc ñoä khaù nhau vaø hoûi nhau. Coøn ñaây laø hình gì ? -Hoïc sinh neâu : ñaây laø hình ♦ Giôùi thieäu hình troøn vaø cho hoïc troøn -Hoïc sinh nhaän bieát vaø neâu sinh laëp laïi -Ñính 1 soá hình troøn coù ñuû maøu ñöôïc teân hình saéc vaø vò trí, kích thöôùc khaùc nhau Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi Saùch Giaùo khoa Mt : Nhaän daïng hình qua tranh veõ, qua boä ñoà duøng hoïc toaùn 1, qua caùc -Hoïc sinh ñeå caùc hình vuoâng, troøn leân baøn. Caàm hình naøo vaät thaät -Yeâu caàu hoïc sinh laáy caùc hình neâu ñöôïc teân hình ñoù ví duï : vuoâng, hình troøn trong boä thöïc haønh ♦ Hoïc sinh caàm vaø ñöa hình & 5&

Em vöøa hoïc baøi gì ? .Xem tröôùc baøi hoâm sau – Khen ngôïi hoïc sinh hoaït ñoäng toát 5. caùi muõ coù daïng hình troøn.Baïn nhoû ñang veõ hình vuoâng -Chieác khaên tay coù daïng hình vuoâng -Vieân gaïch loùt neàn coù daïng hình vuoâng -Baùnh xe coù daïng hình troøn -Caùi maâm coù daïng hình troøn -Baïn gaùi ñang veõ hình troøn -Hoïc sinh bieát duøng maøu khaùc nhau ñeå phaân bieät hình vuoâng. hình troøn vuoâng leân noùi ñaây laø hình vuoâng ♦ Hoïc sinh noùi vôùi nhau theo caëp . hình troøn. ♦ Thöïc haønh : -Hoïc sinh toâ maøu hình vuoâng.Daën hoïc sinh veà hoaøn thaønh baøi taäp (neáu coù ) . Ruùt kinh nghieäm : - & 6& . hình troøn vaøo vôû baøi taäp toaùn -Giaùo vieân ñi xem xeùt höôùng daãn hoïc sinh yeáu ♦ Nhaän daïng hình qua caùc vaät thaät -Giaùo vieân cho hoïc sinh tìm xem trong lôùp coù nhöõng ñoà vaät naøo coù daïng hình vuoâng. gaïch hoa loùt neàn coù hoïc sinh daïng hình vuoâng.Nhaän xeùt tieát hoïc. 4. hình troøn -Maët ñoàng hoà coù daïng hình troøn.-.v. -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông -Khung cöûa soå coù daïng hình vuoâng. baûng caøi chöõ coù daïng hình vuoâng…v. quaït treo töôøng coù daïng hình troøn.Cuûng coá daën doø : .toaùn ñeå leân baøn -Giaùo vieân chæ ñònh hoïc sinh caàm hình leân noùi teân hình -Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa neâu teân nhöõng vaät coù hình vuoâng.

2. caùi -Haõy nhaän xeùt caùc hình tam giaùc nghieâng qua… naøy coù gioáng nhau khoâng -Giaùo vieân khaéc saâu cho hoïc sinh hieåu : Duø caùc hình ôû baát kyø vò trí –Hoïc sinh ñöôïc chæ ñònh ñoïc to naøo.Böôùc ñaàu nhaän ra hình tam giaùc töø caùc vaät thaät II.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .ñaây laø hình gì ? + Trong lôùp ta coù vaät gì coù daïng hình troøn ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.Khoâng gioáng nhau : Caùi cao Em naøo bieát ñöôïc ñaây laø hình gì ? leân. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá hình tam giaùc maãu + Moät soá ñoà vaät thaät : khaên quaøng.Nhaän ra vaø neâu ñuùng teân hình tam giaùc . côø thi ñua. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu hình tam giaùc Mt :Hoïc sinh nhaän ra vaø neâu ñuùng teân hình tam giaùc -Hoïc sinh traû lôøi : hình tam -Giaùo vieân gaén laàn löôït caùc hình giaùc tam giaùc leân baûng vaø hoûi hoïc sinh : . vaät thaät. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Giaùo vieân ñöa hình vuoâng hoûi : .hình trong ♦ Ñaây laø : hình tam giaùc saùch GK . baûng tín hieäu giao thoâng … III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. caùi thaáp xuoáng.Teân Baøi Daïy : Hình TAM GIAÙC Ngaøy Daïy :8-9-2006 I. boä ñoà duøng. côø thi ñua. -Giaùo vieân chæ vaøo hình baát kyø goïi hoïc sinh neâu teân hình -Hoïc sinh neâu : khaên quaøng. coù maøu saéc khaùc nhau nhöng teân hình :hình tam giaùc taát caû caùc hình naøy ñeàu goïi chung laø hình tam giaùc. -Hoïc sinh quan saùt tranh neâu -Giaùo vieân ñöa 1 soá vaät thaät ñeå ñöôïc : Bieån chæ ñöôøng hình & 7& . giaùc -Hoïc sinh laáy caùc hình tam Mt : Hoïc sinh nhaän ra hình qua caùc giaùc ñaët leân baøn. bieån baùo giao Hoaït ñoäng 2 : Nhaän daïng hình tam thoâng coù daïng hình tam giaùc .

hình vuoâng coù maøu saéc khaùc nhau ñeå xeáp thaønh caùc hình -Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Tìm hình nhanh Mt : Cuûng coá vieäc nhaän daïng hình nhanh. chính xaùc ♦ Moãi ñoäi choïn 1 em ñaïi dieän leân tham gia chôi . caùi thuyeàn. côø thi ñua hình tam giaùc -Caùc hình ñöôïc laép gheùp baèng hình tam giaùc. Khi giaùo vieân hoâ tìm cho coâ hình … -Hoïc sinh phaûi nhanh choùng laáy ñuùng hình gaén leân baûng . con caù … -Hoïc sinh tham gia chôi traät töï 4.Cuûng coá daën doø : . chong choùng. -Giaùo vieân ñeå 1 soá hình loän xoän. Ruùt kinh nghieäm : - & 8& .. Thöôùc eâ ke coù hình tam giaùc.hoïc sinh neâu ñöôïc vaät naøo coù daïng hình tam giaùc ♦ Cho hoïc sinh laáy hình tam giaùc boä ñoà duøng ra -Giaùo vieân ñi kieåm tra hoûi vaøi em : Ñaây laø hình gì ? ♦ Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa -Nhìn hình neâu teân -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc hình ôû döôùi trang 9 ñöôïc laép gheùp baèng nhöõng hình gì ? ♦ Hoïc sinh thöïc haønh : -Höôùng daãn hoïc sinh duøng caùc hình tam giaùc.nhaø coù caây. ñuùng ñoäi aáy thaéng -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh tam giaùc.rieâng hình ngoâi nhaø lôùn coù laép gheùp 1 soá hình vuoâng vaø hình tam giaùc -Hoïc sinh xeáp hình xong neâu teân caùc hình : caùi nhaø. .Chuaån bò baøi hoâm sau 5.Nhaän xeùt tieát hoïc.Em vöøa hoïc baøi gì ? ÔÛ lôùp ta coù ñoà duøng gì coù daïng hình tam giaùc ? -Haõy keå 1 soá ñoà duøng coù daïng hình tam giaùc .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Ai gaén nhanh.Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi .

hình troøn II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Haõy laáy 1 hình tam giaùc trong hoäp ñoà duøng hoïc toaùn – keå 1 soá ñoà duøng coù daïng hình tam giaùc + Trong lôùp ta coù ñoà duøng hay vaät gì coù daïng hình tam giaùc ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. ♦ Hình troøn : Maøu vaøng ♦ Hình tam giaùc : maøu xanh . 2. tam giaùc III.Hoïc sinh quan saùt caùc hình rôøi -Cho hoïc sinh quan saùt baøi taäp 2 : vaø caùc hình ñaõ gheùp môùi . hình tam giaùc 1)-Cho hoïc sinh môû saùch Giaùo khoa -Hoïc sinh môû Saùch Gk quan saùt –Giaùo vieân neâu yeâu caàu choïn maøu cho caùc hình : Ví duï ♦ baøi taäp 1 : Toâ maøu vaøo caùc ♦ Hình vuoâng : Maøu ñoû hình cuøng daïng thì cuøng 1maøu . Giaùo vieân neâu yeâu caàu caùc hình -1 em leân baûng gheùp thöû 1 hình roài gheùp laïi thaønh hình môùi .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .TUAÀN :2 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :12-9-2006 I. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Toâ maøu hình Mt :Cuûng coá veà nhaän bieát hình vuoâng. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá hình vuoâng.hình troøn. troøn.Hoïc sinh nhaän xeùt -Giaùo vieân söûa sai (neáu coù ) 2)-Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp & 9& –Hoïc sinh toâ maøu caùc hình cuøng daïng thì toâ cuøng 1 maøu .Cuûng coá veà nhaän bieát hình vuoâng. hình tam giaùc. Que tính + Moät soá ñoà vaät coù maët laø hình : vuoâng. tam giaùc. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . troøn.

Yeâu caàu hoïc sinh töï gheùp 3 hình ñoù laïi thaønh nhöõng hình theo maãu trong vôû baøi taäp -Giaùo vieân xem xeùt tuyeân döông hoïc sinh thöïc haønh toát -Gheùp hình môùi : .v -Giaùo vieân neâu yeâu caàu hoïc sinh tìm nhöõng ñoà vaät maø em bieát coù daïng hình vuoâng. Em naøo neâu ñöôïc nhieàu vaø ñuùng laø em ñoù thaéng Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Tìm hình trong caùc ñoà vaät Mt : Naâng cao nhaän bieát hình qua caùc ñoà vaät trong lôùp. hình tam giaùc. -Hoïc sinh laàn löôït neâu.Chuaån bò baøi hoâm sau & 10 & .toaùn – toâ maøu vaøo hình -Giaùo vieân ñi xem xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu -Hoïc sinh thöïc haønh : Hoaït ñoäng 2 : Gheùp hình Mt : Hoïc sinh bieát laép gheùp caùc hình ñaõ hoïc thaønh nhöõng hình môùi -Phaùt cho moãi hoïc sinh 2 hình tam giaùc vaø 1 hình vuoâng.Em vöøa hoïc baøi gì ? .Cuûng coá daën doø : ..Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . hình tam giaùc. ôû nhaø . -Giaùo vieân nhaän xeùt keát thuùc troø chôi -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh 4.v.Choïn 5 hoïc sinh coù 5 hình gheùp khaùc nhau leân baûng gheùp cho caùc baïn xem -Hoïc sinh leân baûng trình baøy -Lôùp nhaän xeùt boå sung -Tuyeân döông hoïc sinh -Cho hoïc sinh duøng que tính gheùp hình vuoâng.Nhaän xeùt tieát hoïc. hình troøn. .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.

MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .2.3 . 2 chaám troøn.3 -Hoïc sinh quan saùt tranh vaø -Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch laëp laïi khi giaùo vieân chæ giaùo khoa.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 1. Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Coù 1 con chim.3 ñoà vaät vaø thöù töï cuûa caùc soá 1.2.5.”Coù 1 con chim …” saùt caùc nhoùm chæ coù 1 phaàn töû. 3 .Hoïc sinh nhìn caùc soá 1 ñoïc coù 1 con tính laø : soá moät -Taát caû caùc nhoùm ñoà vaät vöøa neâu ñeàu coù soá löôïng laø 1.2.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh trong vôû baøi taäp toaùn + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 3 chaám troøn III. ta duøng soá 1 ñeå chæ soá löôïng cuûa moãi nhoùm ñoà vaät ñoù -Giaùo vieân giôùi thieäu soá 1.2. 2. vieát leân & 11 & .Nhaän bieát soá löôïng caùc nhoùm coù 1. coù 1 baïn gaùi. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm coù 1. Baøi môùi : Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu Soá 1.Bieát ñoïc. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ 1. . 3 hình troøn) + 3 tôø bìa moãi tôø ghi 1 soá : 1. vieát caùc soá : 1.2. 2. 3 boâng hoa. Bieát ñeám töø 1 ñeán 3 vaø töø 3 ñeán 1 .3 ñoà vaät cuøng loaïi ( 3 con gaø.2. soá 3(Moãi soá laø ñaïi dieän cho 1 lôùp caùc nhoùm ñoái töôïng cuøng soá löôïng . 2. 3 tôø bìa veõ saün 1 chaám troøn.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .3 Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 1.3 trong boä phaän ñaàu cuûa daõy soá töï nhieân II. 3 Ngaøy Daïy :13-9-2006 I. soá 2. coù 1 chaám troøn. höôùng daãn hoïc sinh quan ñònh.

.2.Nhaän xeùt tieát hoïc.3 tranh -Baøi 2 : Giaùo vieân neâu yeâu caàu : -Hoïc sinh hieåu yeâu caàu vieát soá vaøo oâ troáng cuûa baøi toaùn -Baøi 3 : vieát soá hoaëc veõ soá chaám troøn -Giaùo vieân giaûng giaûi theâm veà thöù töï caùc soá 1. hai.2. Bieát ñeám -Hoïc sinh vieát vaøo baûng xuoâi. -Em A : ñöa tôø bìa ghi soá -Em B phaûi ñöa tôø bìa veõ 2 chaám troøn -Em A ñöa tôø bìa veõ 3 chim -Em b phaûi ñöa tôø bìa ghi soá 3 2 coù con coù 4. ngöôïc (. soá 2.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Cuûng coá daën doø : . Giôùi thieäu soá 1 in vaø soá 1 vieát -Giôùi thieäu soá 2.baûng .3.Ñeám ngöôïc laø ñeám töø lôùn ñeán baøi (3.2. hai. soá 3 töông töï nhö giôùi thieäu soá 1 –Hoïc sinh ñoïc : soá 1 . vieát ñeám caùc soá -Hoïc sinh vieát 3 doøng 1. xeùt uoán naén.2. soá 3 lieàn sau soá 2 ) Hoaït ñoäng 4 : Troø chôi nhaän bieát soá löôïng Mt : Cuûng coá nhaän bieát soá 1. ngöôïc trong phaïm vi 3 con -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá ♦ Hoïc sinh ñeám : moät. ba Vieát baûng con moãi soá 3 laàn.2. . soá 3 Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc vieát soá -Hoïc sinh vieát boùng Mt : Bieát ñoïc.3 -Hoïc sinh vieát soá vaøo oâ trong boä phaän ñaàu cuûa daõy soá töï troáng phuø hôïp vôùi soá nhieân löôïng ñoà vaät trong moãi -Baøi 1 : Cho hoïc sinh vieát caùc soá 1.2.Em vöøa hoïc baøi gì ? Em haõy ñeám töø 1 ñeán 3 vaø töø 3 ñeán 1 . -Höôùng daãn vieát soá treân khoâng.2.3 Nhaän bieát thöù töï caùc soá 1.Gv xem Ba. moät -Höôùng daãn hoïc sinh chæ vaøo caùc ♦ 2 oâ nhieàu hôn 1 oâ hình oâ vuoâng ñeå ñeám töø 1 ñeán 3 ♦ 3 oâ nhieàu hôn 2 oâ.Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . vieát soá 1.1) Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : Cuûng coá ñoïc.Chuaån bò baøi hoâm sau 5. söûa sai .2.3 ( soá 2 lieàn sau soá 1.3 -Giaùo vieân yeâu caàu 2 hoïc sinh leân tham gia chôi -Giaùo vieân neâu caùch chôi -Giaùo vieân nhaän xeùt toång keát ♦ Vieát caùc soá phuø hôïp vôùi soá chaám troøn trong moãi oâ ♦ Veõ theâm caùc chaám troøn vaøo oâ cho phuø hôïp vôùi soá ghi döôùi moãi oâ. Ruùt kinh nghieäm : & 12 & .3). nhieàu roài ñoïc ngöôïc laïi hôn 1 oâ -Cho nhaän xeùt caùc coät oâ vuoâng ♦ Hoïc sinh ñeám xuoâi.Ñt 3 laàn ) -Giôùi thieäu ñeám xuoâi laø ñeám töø beù ñeán lôùn (1.

3 vaøo baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.- Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :14-9-2006 I. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi . ghi ñaàu baøi -Hoïc sinh laøm mieäng : Coù 2 -Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa hình vuoâng.Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh ghi chöõ soá phaûi töông öùng vôùi soá löôïng ñoà vaät trong moãi hình. -Neâu yeâu caàu baøi taäp 2 : Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng -Giaùo vieân nhaéc nhôû löu yù daõy soá –Hoïc sinh neâu mieäng : 2 hình xuoâi hay ngöôïc ñeå ñieàn soá ñuùng vuoâng ghi soá 2.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .1 + Vieát laïi caùc soá 1.Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng 1. Taát caû coù 3 hình soá töông öùng vaøo oâ troáng vuoâng ghi soá 3 -Giaùo vieân gaén bieåu ñoà ven baøi taäp & 13 & . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ñeám ngöôïc töø 3. vôû BTT 2.3 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng sô ñoà ven baøi taäp soá 3 trang 9 SBTT + Boä thöïc haønh toaùn hoïc sinh III.2.2. Coù 3 -Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp 1 : hình tam giaùc ghi soá 3 … . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . -Hoïc sinh laøm mieäng.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Em haõy ñeám xuoâi töø 1 – 3 . ghi soá 2. 1 hình vuoâng -Neâu yeâu caàu baøi taäp 3 : Vieát caùc ghi soá 1 .Ñoïc vieát ñeám caùc soá trong phaïm vi 3 II.

-Giaùo vieân nhaän xeùt toång keát troø chôi . soá 3 -Töøng ñoâi leân tham gia chôi. Nghóa laø 2 vôùi 1 laø 3 hay 3 goàm 2 vaø 1 -Giaùo vieân thu vôû ñeå chaám baøi Hoaït ñoäng 3: Troø chôi -Giaùo vieân gaén bieåu ñoà ven treân baûng yeâu caàu hoïc sinh thi ñua gaén soá hay gaén hình ñoà vaät vaøo choã troáng sao cho soá hình vaø chöõ soá phuø hôïp nhau.Nhaän xeùt tieát hoïc. Ñaây laø phaàn bieåu dieãn caáu taïo soá .3 -Hoïc sinh töï laøm baøi taäp Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Cuûng coá nhaän bieát soá löôïng 1.3 -Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp toaùn trang 9 -Giaùo vieân ñi xem xeùt nhaéc nhôû theâm cho nhöõng em coøn chaäm.vieát caùc soá 1. Em naøo nhanh.Soá 2 ñöùng giöõa soá naøo ? .Cuûng coá daën doø : .2.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Trong 3 soá 1.2. yeáu keùm -Cho hoïc sinh söûa baøi -Giaùo vieân giaûng theâm ôû baøi taäp 3 .Daën hoïc sinh oân baøi .2.. -Hoïc sinh quan saùt hình vaø laéng nghe ñeå nhaän ra caáu taïo soá 2.Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -3 vaø ngöôïc töø 3 . ñuùng laø thaéng & 14 & .3 leân vaø höôùng daãn hoïc sinh caùch ghi soá ñuùng vaøo oâ -Baøi taäp 4 : Vieát laïi caùc soá 1. Ruùt kinh nghieäm : -1 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình ( moãi hoïc sinh ñoïc 1 baøi taäp ) -Hoïc sinh doø baøi töï kieåm tra ñuùng sai.2.1 .3 soá naøo lôùn nhaát ? soá naøo beù nhaát ? .3 ñoïc. . Ví duï : -1 hình vuoâng vôùi 1 hình vuoâng laø 2 hình vuoâng töùc laø 1 vôùi 1 laø 2 hay 2 goàm 1 vaø 1 -2 hình vuoâng vôùi 1 hình vuoâng laø 3 hình vuoâng.Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Coù 2 nhoùm hình veõ theo bieåu ñoà ven. 4.

Ngaøy Daïy :15-9-2006 I. bieát coù maáy baïn trai ? & 15 & . hoäp thöïc haønh.Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ Töø 1 & 5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.2.5.3. 5 Mt : Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4.2.5 vieát treân 1 tôø bìa + Boä thöïc haønh toaùn hoïc sinh III. 4 . II. 5 caùi keùo.4. soá 1 döôùi 1 caùi nhaø. vaø töø 3 ñeán 1 + Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 2 ? lieàn tröôùc soá 3 ? + 2 goàm 1 vaø maáy ? 3 goàm 2 vaø maáy ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. 5 : -Hoïc sinh leân ñieàn soá 2 döôùi 2 -Treo 3 böùc tranh : 1 caùi nhaø. 2. 3 con ngöïa. +Bieát ñoïc. MUÏC TIEÂU : + Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 4. 2. soá toâ. Moãi chöõ soá 1.5 bieát ñeám soá töø 1 ñeán 5 vaø ñoïc soá töø 5 ñeán 1 + Nhaän bieát soá löôïng caùc nhoùm coù töø 1 ñeán 5 ñoà vaät vaø thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá 1. 4 baïn trai . ñöôïc -Gaén tranh 4 baïn trai hoûi : Em naøo -3 Hoïc sinh ñeám 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 4. 2 oâ oâ toâ.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Em haõy ñeám töø 1 ñeán 3 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + 5 maùy bay.5. 4 caùi keøn. 3. Yeâu caàu hoïc sinh 3 döôùi 3 con ngöïa.4.3. leân ñieàn soá phuø hôïp döôùi moãi -Hoïc sinh coù theå khoâng neâu tranh. vieát caùc soá 4.

5 treân -Gaén laïi daõy soá : 5. 5 caùi keùo. -Giôùi thieäu tranh 4 caùi keøn. nhaéc nhôû. 1 roài ñeám daõy soá ñoù baûng con. 4. 1 . 5 . 2. söûa sai & 16 & . 2. 4 . 5 chaám troøn.5 Mt : Ñoïc vieát soá töø 1 ñeán 5 vaø 1. hoïc sinh yeáu. 4.Hoïc sinh laàn löôït gaén caùc soá ñoïc vieát soá 4. -Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu  Cho hoïc sinh laáy bìa gaén soá theo -Hoïc sinh leân vieát 1. -2 hoïc sinh leân baûng ñieàn soá : söûa sai. -Cho hoïc sinh laáy vôû Baøi toaùn môû trang 10 -Höôùng daãn hoïc sinh laøm löôït töø baøi 1 ñeán baøi 3 laøm moãi thöù taäp laàn -Hoïc sinh môû vôû -Neâu yeâu caàu laøm baøi vaø töï laøm baøi  Baøi 1 : Vieát soá 4.Lôùp nhaän xeùt.-Giaùo vieân giôùi thieäu : 4 baïn trai . 4. 3. 3. 5  Baøi 2 : Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng ñeå coù caùc daõy soá ñuùng  Baøi 3 : ghi soá vaøo oâ sao cho phuø hôïp vôùi soá löôïng trong moãi nhoùm  1 em chöõa baøi – Hoïc sinh nhaän xeùt . nhaéc nhôû hoïc sinh thöù töï lieàn tröôùc.Roài ñeám laïi daõy soá ñoù ngöôïc laïi  Höôùng daãn vieát soá 4. lieàn sau -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh baøi taäp Mt: -Nhaän bieát soá löôïng cuûa nhoùm ñoà vaät töø 1 5 vaø töï cuûa moãi soá trong daõy . 5 con tính – soá 5 in – soá 5 vieát -Hoïc sinh ñeám nhaåm roài traû lôøi : 4 caùi keøn –Coù 4 chaám troøn.  -Hoïc sinh ñeám xuoâi ngöôïc Ñt  –Giaùo vieân xem xeùt. 2.Hoïc sinh khaùc 5 4 3 2 1 nhaän xeùt  Giaùo vieân treo baûng caùc taàng oâ vuoâng treân baûng goïi hoïc sinh leân vieát caùc soá töông öùng döôùi moãi taàng . 4 con tính -Hoïc sinh laëp laïi : soá 4 -Hoïc sinh laëp laïi :soá 5 -Hoïc sinh vieát theo quy trình höôùng daãn cuûa giaùo vieân – Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch vieát moãi soá 5 laàn . . 5 . Hoûi hoïc sinh : ♦ Coù maáy caùi keøn ? ♦ Coù maáy chaám troøn ?maáy con tính ?  Giôùi thieäu soá 4 in – 4 vieát Töông töï nhö treân giaùo vieân giôùi thieäu cho hoïc sinh bieát 5 maùy bay. yeâu caàu cuûa giaùo vieân 5. 3. 2. 3.Goïi hoïc sinh ñeám soá baïn trai .2 em leân baûng tham gia laøm baøi .  Ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng.

Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN :3 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :19-9-2006 I. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi luyeän taäp caùc soáù töø 1→5.Ñoïc. & 17 & .Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát – Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau 5.vieát.ñeám caùc soá trong phaïm vi 5 II.Soá 4 ñöùng lieàn sau soá naøo vaø ñöùng lieàn tröôùc soá naøo. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Em haõy ñeám xuoâi töø 1 – 5 .boä thöïc haønh 2.1 + Soá 5 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 3 lieàn tröôùc soá naøo? 3 goàm maáy vaø maáy? 2 goàm maáy vaø maáy? + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.1 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò Saùch Giaùo khoa . Giaùo vieân treo tranh baøi 4 treân baûng -Höôùng daãn caùch noái töø hình con vaät hay ñoà vaät ñeán hình chaám troøn töông öùng roài noái vôùi soá töông öùng -Giaùo vieân laøm maãu-Goïi hoïc sinh leân baûng thi ñua laøm baøi –Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh 4. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Cuûng coá daën doø : . vôû BTT. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Veõ sô ñoà ven treân baûng lôùp ( baøi taäp soá 2 vôû baøi taäp toaùn ) + Boä thöïc haønh toaùn giaùo vieân vaø hoïc sinh III. . ñeám ngöôïc töø 5. .Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng vaø caùc soá trong phaïm vi 5.Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi töø 1 -5 vaø ngöôïc töø 5 .

-Hoïc sinh laàn löôït thöïc hieän.3. -Hoïc sinh vieát vaøo vôû BT -Giaùo vieân xem xeùt nhaéc nhôû nhöõng em coøm chaäm.5 vaø 5.chöõa baøi . -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh treân vôû BT Mt :Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñaõ hoïc: nhaän bieát soá löôïng vaø caùc soá trong phaïm vi 5 -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû SGK.ñeïp laø toå ñoù thaéng.Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc trong phaïm vi 5. -Hoïc sinh döôùi lôùp coå vuõ cho Hoaït ñoäng 3: Troø chôi baïn.Toå naøo ghi nhanh.Cuûng coá daën doø : ..2.2. -Giaùo vieân veõ caùc chaám troøn vaøo bieåu ñoà ven.4.4. .5.quan saùt vaø neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp 1.Gv quan saùt vaø cho söûa baøi chung. -Giaùo vieân nhaän xeùt . –Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Vieát soá phuø hôïp vôùi soá löôïng ñoà vaät trong tranh.Daën hoïc sinh chuaån bò baøi Beù hôn-Daáu < & 18 & . . *Baøi 4: Vieát soá -Cho hoïc sinh vieát laïi daõy soá 1. -Hoïc sinh laøm baøi 3/ VBT.3. -1 em söûa baøi chung -Cho hoïc sinh laøm baøi 3 vaøo vôû baøi taäp.Nhaän xeùt tieát daïy.1.Vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân .4.3. *Baøi 2: Ghi soá phuø hôïp vôùi soá que dieâm -Hoïc sinh ñeå baûng con tröôùc maët. -Giaùo vieân quan saùt nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh laøm toát.ñuùng. -Toå cöû 1 ñaïi dieän leân tham gia -Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu.Soá naøo ôû giöõa soá 3 vaø 5 ? soá naøo lieàn tröôùc soá 2 ? . 4. -Yeâu caàu 4 toå cöû 4 ñaïi dieän leân ghi soá phuø hôïp vaøo caùc oâ troáng. -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi . -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.1 hoïc sinh laøm maãu 1 baøi trong SGK.5 goàm 4 vaø maáy? 5 goàm 3 vaø maáy ? . troø chôi. -Hoïc sinh neâu ñöôïc yeâu caàu cuûa baøi vaø töï laøm baøi .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.OÂn laïi caùc soá ñaõ hoïc -Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát laïi treân baûng con daõy soá 1.2. -Treo moät soá tranh ñoà vaät yeâu caàu hoïc sinh hoïc sinh leân gaén soá phuø hôïp vaøo moãi tranh. . -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi .Mt:Hoïc sinh naém ñöôïc ñaàu baøi hoïc. -1 em laøm mieäng daõy soá thöù *Baøi 3: Ñieàn caùc soá coøn thieáu vaøo nhaát choã troáng.

daáu< khi so saùnh caùc soá .Böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø beù hôn. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .5.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp .2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm ñoà vaät.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá naøo beù nhaát trong daõy soá töø 1 ñeán 5 ? Soá naøo lôùn nhaát trong daõy soá töø 1 ñeán 5? + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc trong phaïm vi 5 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.5 vaø daáu < III.3.4. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm beù hôn & 19 & . + Caùc chöõ soá 1. . Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : BEÙ HÔN – DAÁU < Ngaøy Daïy :20-9-2006 I.tranh gioáng SGK. II.Thöïc haønh so saùnh caùc soá töø 1 ñeán 5 theo quan heä beù hôn. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 2.

Ta noùi: Moät beù hôn hai vaø ta vieát nhö sau 1<2. nhaéc laïi hình baøi hoïc -1 Hoïc sinh leân thöïc haønh ♦ Baøi 1 : Vieát daáu < ♦ Baøi 2 :Vieát vaøo oâ troáng pheùp -Hoïc sinh nhaän xeùt tính thích hôïp ♦ Baøi 3 : Vieát pheùp tính phuø hôïp -Hoïc sinh söûa baøi vôùi hình veõ –Giaùo vieân giaûi thích maãu ♦ Baøi 4 : Ñieàn daáu < vaøo oâ vuoâng.Treo tranh hoûi hoïc sinh : o Beân phaûi coù 2 oâ toâ ♦ Beân traùi coù maáy oâ toâ? o 1 oâ toâ ít hôn 2 oâ toâ ♦ Beân phaûi coù maáy oâ toâ? ♦ 1 oâ toâ so vôùi 2 oâ toâ thì theá ♦ 1 soá em nhaéc laïi o … coù 1 hình vuoâng naøo? o … coù 2 hình vuoâng o 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình ♦ Beân traùi coù maáy hình vuoâng? vuoâng . -Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh daáu < ñoïc laø beù -Höôùng daãn hoïc sinh vieát vaøo baûng -Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa con < . 1 hình vuoâng ít hôn 2 hình vuoâng.Vaøi em nhaéc laïi ♦ Beân phaûi coù maáy hình vuoâng ? ♦ 1 hình vuoâng so vôùi 2 hình vuoâng –Hoïc sinh ñoïc laïi “moät beù hôn thì theá naøo ? hai “ -Giaùo vieân keát luaän: 1 oâtoâ ít hôn 2 Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi oâtoâ. 2 < 3 -Hoïc sinh söû duïng boä thöïc haønh vieát daáu < . -Hoïc sinh vieát vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân söû duïng boä thöïc haønh -Hoïc sinh laøm mieäng -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát vaän duïng kieán -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa thöùc vöøa hoïc vaøo baøi taäp thöïc baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa haønh : -Giaùo vieân cho hoïc sinh môû saùch baøi giaùo khoa. ♦ Baøi 5 : Noái  vôùi soá thích hôïp -Giaùo vieân giaûi thích treân baûng lôùp –Goïi hoïc sinh leân noái thöû – giaùo vieân nhaän xeùt -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 7 trong vôû baøi taäp -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung treân baûng lôùp & 20 & .Mt :Hoïc sinh nhaän bieát quan heä beù -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi : hôn o Beân traùi coù 1 oâ toâ . Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu daáu”<” -Hoïc sinh vieát baûng con 3 laàn daáu < vaø caùch vieát Mt : Hoïc sinh bieát daáu < vaø caùch Vieát : 1< 2 . -Laøm töông töï nhö treân vôùi tranh 2 -Hoïc sinh nhaéc laïi con chim vaø 3 con chim. 1 < 2 .

Hoâm nay ta vöøa hoïc baøi gì ? -Daáu beù ñaàu nhoïn chæ veà phía tay naøo ? chæ vaøo soá naøo ? . tranh nhö saùch giaùo khoa + Caùc chöõ soá 1. 5 daáu > III. 3 4 ..Cuûng coá daën doø : .Soá 1 beù hôn nhöõng soá naøo -Soá 4 beù hôn soá naøo . Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : LÔÙN HÔN . 4.Böôùc ñaàu bieát so saùnh soá löôïng vaø söû duïng töø ”lôùn hôn”. 2.Chuaån bò baøi hoâm sau 5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .Kieåm tra baøi cuõ : + Hoâm tröôùc em hoïc baøi gì ? + Daáu beù muõi nhoïn chæ veà höôùng naøo ? + Nhöõng soá naøo beù hôn 3 ? beù hôn 5 ? + 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp : 2 3 . 3.Daën hoïc sinh veà xem laïi baøi . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm ñoà vaät. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .4. vôû BTT 2. 2 5 & 21 & .daáu > khi so saùnh caùc soá -Thöïc haønh so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 theo quan heä lôùn hôn II. .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Nhaän xeùt tieát hoïc. DAÁU > Ngaøy Daïy :21-9-2006 I.

2 >1 .Hoïc sinh quan saùt theo doõi thöïc haønh laøm baøi taäp & 22 & .vaøi em laëp laïi ♦ Nhoùm beân phaûi coù maáy hình troøn ? ♦ 2 hình troøn so vôùi 1 hình troøn nhö theá naøo ? -Laøm töông töï nhö treân vôùi tranh : 3 con thoû vôùi 2 con thoû . 1 em laøm mieäng baøi trong vaøo baûng con -Höôùng daãn vieát 1 < 2 . 3 > -Gioáng : Ñaàu nhoïn ñeàu chæ veà soá beù 2.+ Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. -Hoïc sinh vieát baûng con Hoaït ñoäng 2 : giôùi thieäu daáu > vaø -Hoïc sinh gheùp caùc pheùp tính caùch vieát Mt : Hoïc sinh nhaän bieát daáu >.Ta vieát nhö sau : -Hoïc sinh nhaän xeùt neâu : Daáu 2 >1 . Hoïc sinh töï laøm baøi trong vôû baøi taäp 3>2. -Höôùng daãn hoïc sinh söû duïng boä -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa thöïc haønh baøi -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : Vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå . vieát leân bìa caøi ñöôïc daáu >. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm lôùn hôn Mt : Nhaän bieát quan heä lôùn hôn -Hoïc sinh quan saùt tranh traû -Giaùo vieân treo tranh hoûi hoïc sinh : lôøi : o … coù 2 con böôùm ♦ Nhoùm beân traùi coù maáy con o … coù 1 con böôùm böôùm ? o … 2 con böôùm nhieàu hôn 1 ♦ Nhoùm beân phaûi coù maáy con con böôùm böôùm ? -Vaøi em laëp laïi ♦ 2 con böôùm so vôùi 1 con böôùm thì o … coù 2 hình troøn theá naøo ? o … coù 1 hình troøn ♦ Nhoùm beân traùi coù maáy hình o … 2 hình troøn nhieàu hôn 1 hình troøn troøn ? . -Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt daáu > ≠ < nhö theá naøo ? -Hoïc sinh vieát vaøo vôû Baøi taäp toaùn .3 hình troøn –vaøi hoïc sinh laëp laïi vôùi 2 hình troøn . 2< 3 . -Höôùng daãn hoïc sinh vieát daáu > -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi .5>4. 2 hình troøn nhieàu hôn 1 hình troøn Ta noùi : 2 lôùn hôn 1 . So saùnh vôùi daáu < . saùch giaùo khoa.4>3. -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi -Giaùo vieân keát luaän : 2 con böôùm nhieàu hôn 1 con böôùm.Giaùo vieân vieát leân baûng goïi hoïc lôùn ñaàu nhoïn chæ veà phía beân phaûi ngöôïc chieàu vôùi daáu beù sinh ñoïc laïi -Giaùo vieân vieát leân baûng : 2 >1 .

Soá 5 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? . Veõ Baøi taäp 3 leân baûng phuï + Hoïc sinh coù boä thöïc haønh & 23 & .Cuûng coá daën doø : .Em vöøa hoïc baøi gì ? Daáu lôùn ñaàu nhoïn chæ veà höôùng naøo ? .Nhaän xeùt tieát hoïc.Soá 4 lôùn hôn maáy ? Soá 2 lôùn hôn maáy ? .Baøi 1 : Vieát daáu > Baøi 2 : Vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi hình veõ -Giaùo vieân höôùng daãn maãu. Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi o o o Baøi 3 : Ñieàn daáu > vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh o Baøi 4 : Noái  vôùi soá thích hôïp -Giaùo vieân höôùng daãn maãu -Löu yù hoïc sinh duøng thöôùc keû thaúng ñeå ñöôøng noái roõ raøng -Giaùo vieân nhaän xeùt thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi chung treân baûng lôùp 4. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :22-9-2006 I.Daën hoïc sinh oân baøi .Cuûng coá nhöõng khaùi nieäm ban ñaàu veà beù hôn.Chuaån bò baøi luyeän taäp hoâm sau 5. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . lôùn hôn khi so saùnh 2 soá -Böôùc ñaàu giôùi thieäu quan heä giöõa beù hôn vaø lôùn hôn khi so saùnh 2 soá II. lôùn hôn. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh. . veà söû duïng caùc daáu <. > vaø caùc töø beù hôn .

Giaùo vieân nhaän xeùt giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh thöïc haønh Mt : Cuûng coá söû duïng daáu >. > vaøo choã chaám – -Giaùo vieân höôùng daãn 1 baøi maãu -Giaùo vieân nhaän xeùt chung. > Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi hoïc . -Hoïc sinh gheùp theo yeâu caàu -Giaùo vieân cho hoïc sinh söû duïng boä cuûa giaùo vieân : thöïc haønh. -Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa vaø vôû Baøi taäp toaùn -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi . vôû BTT 2. 3 4 . 4 < 5 yeâu caàu cuûa giaùo vieân. -Cho hoïc sinh nhaän xeùt töøng caëp tính. 4 2 .giaûi thích caùch laøm & 24 & . 3 >2 . 5 3 . 4>3 o Baøi 2 : So saùnh 2 nhoùm ñoà vaät -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi ghi 2 pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu -Quan saùt nhaän xeùt theo doõi -Hoïc sinh töï laøm baøi taäp vaø caàu cuûa baøi chöõa baøi -Höôùng daãn maãu -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe o Baøi 3 : Noái  vôùi soá thích hôïp . 5 >3 .< naém quan heä giöõa beù hôn vaø lôùn hôn khi so saùnh 2 soá . 3 4 .treo baûng phuï ñaõ ghi saün Baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi -Söûa baøi treân baûng lôùp 3 /VBT -Giaùo vieân höôùng daãn . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa . .Kieåm tra baøi cuõ : + Trong daõy soá töø 1 ñeán 5 soá naøo lôùn nhaát ? Soá 5 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? + Töø 1 ñeán 5 soá naøo beù nhaát ? Soá 1 beù hôn nhöõng soá naøo ? + Goïi 3 em leân baûng laøm toaùn. 3 . Gheùp caùc pheùp tính theo 1<2 .III. -Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa vaø vôû baøi taäp toaùn .1 em ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình –Coù 2 soá khaùc nhau khi so saùnh vôùi nhau bao giôø cuõng coù soá lôùn hôn vaø 1 soá beù Giaùo vieân keát luaän : 2 soá khaùc hôn nhau khi so saùnh vôùi nhau luoân luoân coù 1 soá lôùn hôn vaø 1 soá beù hôn ( soá coøn laïi ) neân coù 2 caùch vieát khi so saùnh 2 soá ñoù Ví duï : 3<4 . 2 + Hoïc sinh nhaän xeùt – giaùo vieân boå sung + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. 4 5 . o Baøi 1 : Dieàn daáu <. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá daáu <.

Cuûng coá daën doø : . moãi soá baèng chính soá ñoù & 25 & . Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :4 Teân Baøi Daïy : BAÈNG NHAU .Daën hoïc sinh oân baøi .1<  1 2 3 2<  4< 4 5 2 > > 3 >  5 .. .Nhaän bieát söï baèng nhau veà soá löôïng. DAÁU = Ngaøy Daïy :26-9-2006 I.Nhaän xeùt tieát hoïc.Em vöøa hoïc baøi gì ? . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Chuaån bò baøi hoâm sau 5.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Giaùo vieân nhaän xeùt 1 soá baøi laøm cuûa hoïc sinh 4.

coù 3 chaám troøn traéng o Coù maáy chaám troøn traéng ? o Cöù 1 chaám troøn xanh laïi coù ( duy -Hoïc sinh nhaéc laïi : 3 chaám nhaát ) 1 chaám troøn traéng (vaø troøn xanh baèng 3 chaám troøn ngöôïc laïi )neân soá chaám troøn xanh traéng . Vieát ñöôïc pheùp tính coù daáu = -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con daáu = vaø pheùp tính 3= 3 .Hoïc sinh gaén baûng caøi theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân -Hai soá gioáng nhau -Hai soá gioáng nhau thì baèng nhau .Giôùi thieäu caùch vieát 3 = 3 o Vôùi tranh 4 ly vaø 4 thìa -Giaùo vieân cuõng laàn löôït tieán haønh nhö treân ñeå giôùi thieäu vôùi hoïc sinh 4 =4 Hoaït ñoäng 2 : Hoïc sinh taäp vieát daáu = Mt : Hoïc sinh nhaän bieát daáu = . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Hoïc sinh laëp laïi 3 = 3 coù : 3 = 3 . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu khaùi nieäm baèng nhau Mt : Hoïc sinh nhaän bieát quan heä baèng -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi nhau caâu hoûi -Gaén tranh hoûi hoïc sinh : -… coù 3 con höôu o Coù maáy con höôu cao coå? -… coù 3 boù coû .Bieát söû duïng töø baèng nhau. & 26 & -Hoïc sinh vieát baûng con – daáu = : 3 laàn . yeáu keùm -Giaùo vieân gaén treân bìa caøi 3= 3 . III.coù 3 chaám troøn xanh o Coù maáy chaám m troøn xanh ? . 4 = 4 : 1 laàn .… soá höôu vaø soá coû baèng o Coù maáy boù coû ? o Neáu 1 con höôu aên 1 boù coû thì soá nhau .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp -Saùch Giaùo khoa .. 3 baèng 3 baèng soá chaám troøn traéng. -Giaùo vieân ñi xem xeùt uoán naén nhöõng em coøn chaäm. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc moâ hình.3 = 3 .Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + 3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp : 1 … 3 4… 5 2…4 3…1 5…4 4… 2 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. vôû BTT 2. 4= 4 . daáu = khi so saùnh caùc soá II. ñoà vaät phuø hôïp vôùi tranh veõ cuûa baøi hoïc + Hoïc sinh vaø giaùo vieân coù boä thöïc haønh . Ta .1 soá em laëp laïi höôu vaø soá coû theá naøo ? .

Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Cho 2 hoïc sinh laøm mieäng -hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh -1 em chöõa baøi chung .Giaùo vieân nhaän xeùt khen hoïc sinh laøm nhanh. 4. ñuùng . Ruùt kinh nghieäm : - & 27 & . 5. -Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 soá ñöùng 2 beân daáu = -Vaäy 2 soá gioáng nhau so vôùi nhau thì theá naøo ? -Hoïc sinh vieát vaøo vôû Btt -Hoïc sinh quan saùt hình ôû saùch gk neâu yeâu caàu baøi . Mt : vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi giaûi baøi taäp taäp o Baøi 1 : vieát daáu = -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa o Baøi 2 : vieát pheùp tính phuø hôïp baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi vôùi hình taäp -2 hoïc sinh laøm mieäng -Cho hoïc sinh laøm mieäng -Giaùo vieân giôùi thieäu höôùng daãn theâm roài cho laøm vaøo vôû Baøi taäp o Baøi 3 : Ñieàn daáu < . > .4= 4 .5 baèng maáy ? 3 baèng maáy ? maáy baèng 2 ? -Daën hoïc sinh veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi luyeän taäp ..Nhaän xeùt tieát hoïc. = vaøo choã chaám -3 ñaïi dieän tham gia chôi -Giaùo vieân höôùng daãn maãu -Hoïc sinh coå vuõ cho baïn o Baøi 4 : Nhình tranh vieát pheùp tính -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm vaø chöõa baøi Hoaït ñoäng 4: Troø chôi Mt : phaùt trieån tö duy cuûa hoïc sinh qua troø chôi -Giaùo vieân treo tranh baøi taäp 4 / Vbt / 15 -Yeâu caàu toå cöû ñaïi dieän ( 3 toå ) tham gia chôi noái nhoùm hình laøm cho soá hình baèng nhau .Cuûng coá daën doø : .Em vöøa hoïc baøi gì ? 2 soá gioáng nhau so nhau thì theá naøo ? .

Cuûng coá veà khaùi nieäm ban ñaàu veà baèng nhau . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng thöïc haønh toaùn + Veõ saün baøi taäp 3 treân baûng phuï III.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Daáu baèng ñöôïc vieát nhö theá naøo ? + 2 soá gioáng nhau thì theá naøo ? + 3 hoïc sinh leân baûng laøm tính : 4 … 4 2 …. vôû Baøi taäp toaùn o Baøi 1 : ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám -Giaùo vieân höôùng daãn laøm baøi . 3 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -1 em laøm mieäng saùch giaùo khoa -hoïc sinh töï laøm baøi -1 em ñoïc to baøi laøm cuûa mình cho caùc baïn söûa chung –Hoïc sinh quan saùt tranh .Giaùo vieân höôùng daãn maãu . so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :27-9-2006 I. beù hôn . 5 1 …3 4…3 5…5 3…1 3… 4 5…2 3 ….So saùnh 2 soá khaùc nhau theo 2 -Cho hoïc sinh laøm baøi chieàu & 28 & . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá veà khaùi nieäm = Mt : hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi -Hoïc sinh laéng nghe traû lôøi caùc hoïc caâu hoûi cuûa giaùo vieân -Giaùo vieân hoûi laïi hoïc sinh veà khaùi nieäm lôùn hôn. .hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû o Baøi 2 : Vieát pheùp tính phuø hôïp Baøi taäp toaùn -2 em ñoïc laïi baøi .Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân nhaän xeùt . caû lôùp söûa vôùi tranh veõ baøi . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . baèng ñeå giôùi thieäu ñaàu baøi hoïc -Giaùo vieân ghi baûng Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Cuûng coá khaùi nieäm baèng nhau. quan saùt hoïc sinh -Hoïc sinh môû saùch giaùo khoa môû vôû Baøi taäp toaùn . beù hôn. baèng vaø caù daáu < .So saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 ( vôùi vieäc söû duïng caùc töø :lôùn hôn. -Giaùo vieân cho hoïc sinh môû soá giaùo khoa . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. > = ) II.1 hoïc sinh neâu caùch laøm .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp – 2.

5 = 5 -Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi o Baøi taäp 3 : Noái ( theo maãu ) -Nhaän xeùt tranh : Soá oâ vuoâng coøn thieáu ôû moãi tranh . Ruùt kinh nghieäm : - & 29 & .Cuûng coá daën doø : .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? -Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi .3 = 3. 5 >4 -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp . Xem tröôùc baøi luyeän taäp chung . Soá oâ laøm cho baèng nhau vuoâng caàn noái boå sung vaøo -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.4 < 5 .2 soá gioáng nhau thì baèng nhau tính cuûa baøi taäp .Giaùo vieân treo baûng phuï cho hoïc cho baèng nhau -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe sinh nhaän xeùt -hoïc sinh töï laøm baøi -1 em leân baûng chöõa baøi -Giaùo vieân cho 1 em neâu maãu -Giaùo vieân giaûi thích theâm caùch laøm -Cho hoïc sinh töï laøm baøi -Giaùo vieân chöõa baøi -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 4.Nhaän xeùt tieát hoïc. 5..

Cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà : “ lôùn hôn. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boâ thöïc haønh toaùn – Chuaån bò baøi taäp 2. beù hôn baèng nhau vaø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 . . III.= Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi -Hoïc sinh vieát vaøo baûng con hoïc caùc pheùp tính ñuùng theo suy . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá khaùi nieäm < .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :28-9-2006 I. > . Ví duï : 5 = 5 . D D D 2 3 1 2.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. baèng nhau vaø 1 daáu >.<. o Baøi 1 : Laøm cho baèng nhau baèng hai caùch veõ theâm hoaëc boû bôùt a) Veõ theâm 1 hoa vaøo hình beân phaûi ñeå soá hoa 2 hình baèng nhau – Baøi taäp ôû vôû baøi taäp gioáng saùch giaùo khoa b) Gaïch bôùt 1 con kieán ôû nhoùm hình beân traùi ñeå soá kieán ôû 2 nhoùm baèng nhau c) Hoïc sinh töï laøm baøi trong vôû Baøi taäp toaùn & 30 & -Hoïc sinh môû saùch gk quan saùt tranh –Hoïc sinh laøm baøi . 3 < 5 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . 5 > 3 caùc soá lôùn hôn hoaëc beù hôn ( Moãi em vieát 3 baøi coù ñuû 3 daáu <. beù hôn.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 em leân baûng laøm baøi taäp 1 = 4> 3< + Hoïc sinh döôùi lôùp gaén bìa caøi theo toå 2 < 4= 5= + Cho hoïc sinh chöõa baøi + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. Gaïch bôùt 1 con ngöïa ôû nhoùm beân traùi .=) II. .Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh vieát nghó cuûa mình . baèng nhau” .> . vaøo baûng con caùc soá baèng nhau. 3 / t17 Vôû BT treân baûng phuï + Hoïc sinh coù boä thöïc haønh . beù hôn.Hoïc sinh coù theå veõ theâm hoaëc gaïch boû bôùt 1 con vòt tuyø yù -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa .Hoïc sinh töï laøm baøi ôû vôû Bt . = ñaõ hoïc ) -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh vaø giôùi thieäu ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Cuûng coá caùc khaùi nieäm “lôùn hôn .Veà so saùnh caùc soá trong phaïm vi 5 ( vôùi vieäc söû duïng caùc töø “ lôùn hôn. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

baøi o  < 2 <4 1 2 3  < 3 -Cöû 3 ñaïi dieän tham gia chôi – Hoïc sinh coå vuõ cho baïn Baøi 3 : Noái  vôùi soá thích hôïp -Giaùo vieân Höôùng daãn treân baûng lôùp (Gioáng baøi taäp soá 2 ) o Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Mt : Reøn luyeän söï nhanh nhaïy vaø uûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc --Giaùo vieân treo 3 baûng phuï coù gaén caùc baøi taäp ..Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Cuûng coá daën doø : .baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa . 3 =… 5>… 4<… 5 >… 4=… 2= … 1 <… 4..Giaùo vieân höôùng daãn maãu treân -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baûng lôùp .Nhaän xeùt tieát hoïc.Daën hoïc sinh chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau 5. ñeïp laø thaéng -Ví duï : 3 < … 2 > . . ñuùng vaøo choã troáng.Yeâu caàu ñaïi dieän cuûa 3 toå leân Tñ gaén soá nhanh.Em vöøa hoïc baøi gì ? .Ai gaén nhanh gaén ñuùng..Giaùo vieân cho söûa baøi chung cho caû baøi treân baûng lôùp lôùp Baøi 2 : Noái  vôùi soá thích hôïp -Giaùo vieân treo baûng phuï . Ruùt kinh nghieäm : & 31 & .

OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 5 con tính theâm 1 con tính laø 6 con tính -Caùc nhoùm ñeàu coù soá löôïng laø . ñeám vaø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 6. Vaäy taát caû coù .… coù soá löôïng laø 6 & 32 & .3.- Teân Baøi Daïy : Soá 6 Ngaøy Daïy :29-9-2006 I. nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 6. vieát soá 6.4.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 6 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùcnhoùm coù 6 maãu vaät cuøng loaïi + Caùc chöõ soá rôøi 1. Hoïc sinh laëp maáy em ? laïi laàn löôït o 5 theâm 1 laø maáy ? .Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi -Cho hoïc sinh nhìn tranh trong saùch -Hoïc sinh neâu : 5 chaám troøn theâm 1 chaám troøn laø 6 chaám giaùo khoa laëp laïi troøn.yeâu caàu hoïc sinh laáy 5 hình troøn –Hoïc sinh noùi : 5 hình troøn theâm 1 hình troøn laø 6 hình roài laáy theâm 1 hình troøn troøn. 1 em khaùc laø 6 em ñang ñi tôùi .5 theâm 1 laø 6 . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 6 Mt : hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 6 -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem caâu hoûi tranh hoûi : -5 em ñang chôi theâm 1 em nöõa o Coù 5 em ñang chôi.Kieåm tra baøi cuõ : + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 5 vaø 5 ñeán 1 + Soá naøo beù hôn soá 5 ? Soá naøo lôùn hôn soá 1 ? + Soá naøo baèng soá 3 ? baèng soá 2 ? + 3 em laøm toaùn treân baûng + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.Bieát ñoïc. vò trí cuûa soá 6 trong daõy soá töø 1 ñeán 6 II.6 III. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. . .2.5.

Ñieàn daáu : < .2. > . chöõ soá 6 vieát .Hoïc sinh vieát vaøo baûng con -Hoïc sinh vieát soá 6 vaøo vôû Baøi taäp toaùn . 3 .Hoïc sinh nhaän xeùt so saùnh 2 chöõ soá 6 . 6.Hoïc sinh laéng nghe naém yeâu caàu baøi -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vôû Baøi taäp . .Nhaän xeùt tieát hoïc.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.… 6 lieàn sau soá 5 .5 . Ñeám ngöôïc töø 6 ñeán 1 ? . 1 . Giaùo vieân vieát leân baûng -Soá 6 ñöùng lieàn sau soá maáy ? -Cho hoïc sinh ñeám xuoâi.hoïc sinh töï laøm baøi -1 em söûa baøi chung cho caû lôùp . ngöôïc phaïm vi 6 Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá Mt : Hoïc sinh nhaän ra soá 6 bieátv1 soá 6 -Giaùo vieân höôùng daãn vieát treân baûng lôùp -Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con -Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc sinh yeáu Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo baøi taäp thöïc haønh o Baøi 1 : vieát soá 6 o Baøi 2 : Caáu taïo soá 6 .Cho hoïc sinh quan saùt tranh . 5.Cuûng coá daën doø : .cho hoïc sinh laøm baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh .Daën hoïc sinh chuaån bò baøi hoâm sau : soá 7 5. 2. 4.6 .Neâu laïi caáu taïo soá 6 .Ñoïc soá .Hoâm nay em hoïc soá maáy ? Soá 6 ñöùng lieàn sau soá naøo ? ..maáy ? -Giaùo vieân giôùi thieäu chöõ soá 6 in. .Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . .Giaùo vieân höôùng daãn maãu trong saùch giaùo khoa trong vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi caáu taïo soá 6 o Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng .Hoïc sinh ñeám 1.4.Hoïc sinh quan saùt theo doõi . Ruùt kinh nghieäm : - & 33 & . 3 . .2 em chöõa baøi 4. = vaøo oâ troáng -Giaùo vieân höôùng daãn maãu .Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 6 . höôùng daãn maãu 1 baøi -Cho hoïc sinh laøm baøi o Baøi 4 .

ñeám xuoâi ngöôïc trong phaïm vi 7 -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caâu hoûi xem tranh hoûi : -6 em theâm 1 em nöõa laø 7 em o Coù 6 em ñang chôi caàu .5. vuoâng.6. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.1 soá hoïc sinh nhaéc laïi : coù 7 vuoâng nöõa vaø neâu leân soá löôïng hình vuoâng & 34 & .3. vieát soá 7.2. 7. nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 7. + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.Ñoïc soá.yeâu caàu hoïc sinh laáy ra 6 hình laø 7 hình vuoâng.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá 6 ñöùng lieàn sau soá naøo + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 6 vaø 6 ñeán 1 ? Soá 6 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? + 6 goàm 5 vaø ? 4 vaø ? 3 vaø ? + Hoïc sinh vieát laïi soá 6 treân baûng con. II. sau ñoù laáy theâm 1 hình . ñeám vaø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 7. III.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 7 . vò trí cuûa soá 7 trong daõy soá töø 1 ñeán 7. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 7 Mt : hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 7. 1 em khaùc ñang -1 soá hoïc sinh laëp laïi : coù 7 em chaïy tôùi .Taát caûcoù 7 em tröôït.TUAÀN :5 Teân Baøi Daïy : Soá 7 Ngaøy Daïy :3-10-2006 I.Bieát ñoïc. Vaäy taát caû coù -Hoïc sinh laáy hình vaø neâu : 6 hình vuoâng theâm 1 hình vuoâng maáy em ? . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm coù 7 maãu vaät cuøng loaïi + Caùc chöõ soá rôøi 1.4.

Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa -Hoïc sinh quan saùt hình ñieàn soá vaø vôû Baøi taäp toaùn vaøo oâ o Baøi 1 : vieát soá 7 -1 hoïc sinh ñoïc vaø chöõa baøi . ngöôïc. <. -Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu ñöôïc : 6 chaám troøn theâm 1 -Quan saùt hình chaám troøn vaø con chaám troøn laø 7 chaám troøn. vaø 2 .Giaùo vieân quan saùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu o Baøi 4 : Ñieàn daáu >. sinh ñoïc ngöôïc -Höôùng daãn hoïc sinh ñeám xuoâi töø 1 ñeán 7 vaø ñeám ngöôïc töø 7 -Soá 7 ñöùng lieàn sau soá 6 ñeán 1 -Soá 7 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Hoaït ñoäng 2 : luyeän vieát soá .Hoïc sinh vieát vaøo vôû Btt Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc  Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaøo baøi taäp cuûa baøi .hình vuoâng.Hoïc sinh vieát baûng con Mt : Hoïc sinh vieát ñöôïc soá 7 .Hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa 7 goàm 4 baøi vaø 3  Hoïc sinh neâu yeâu caàu o Baøi 3 : vieát soá thích hôïp cuûa baøi vaøo oâ troáng -Hoïc sinh laéng nghe ghi nhôù -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa hình. ñeám ngöôïc ñeå baøi nhôù chaéc thöù töï daõy soá töø 1 ñeán7 vaø ngöôïc laïi . baûy con tính. Taát caû caùc hình ñeàu coù soá löôïng laø 7 . baûy hình vuoâng. tính em naøo coù theå neâu ñöôïc ? 6con tính theâm 1 con tính laø 7con tính -Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi -Giaùo vieân keát luaän : Baûy hoïc sinh.Hoïc sinh so saùnh 2 chöõ soá -Giôùi thieäu soá 7 in – soá 7 vieát .Giaùo vieân quan saùt söûa sai hoïc sinh yeáu  Hoïc sinh neâu yeâu caàu o Baøi 2 : caáu taïo soá baøi : -Höôùng daãn hoïc sinh hieåu : 7 goàm -Hoïc sinh ñieàn soá döôùi hình . = vaøo oâ troáng -Giaùo vieân höôùng daãn maãu 1 & 35 & . hieåu soá 7 bieåu dieãn cho 7 Ñv -Giaùo vieân vieát maãu – höôùng daãn vieát -Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con . 6 vaø 1 sau ñoù môùi ñieàn vaøo caùc oâ 7 goàm 5 troáng cuûa daõy soá xuoâi. ñeám xuoâi.Hoïc sinh ñoïc soá : 7 -Giaùo vieân ñöa soá 7 yeâu caàu hoïc -Hoïc sinh laàn löôït ñeám xuoâi. baûy chaám troøn.

Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc soá maáy ? Soá 7 ñöùng lieàn sau soá naøo ? + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc töø 1 ñeán 7 vaø 7 ñeán 1 ? + 7 goàm 6 vaø ? 5 vaø ? 4 vaø ? + Hoïc sinh vieát laïi soá 6 treân baûng con. + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3. -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe -Cho hoïc sinh quan saùt tranh – Giaùo traû lôøi : vieân hoûi :  Coù 7 baïn … o Coù maáy baïn ñang chôi  Coù theâm 1 baïn nhaûy daây ?  7 baïn theâm 1 baïn laø 8 o Coù theâm maáy baïn chaïy baïn ñeán tham gia ? .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm coù 8 maãu vaät cuøng loaïi + Baûng thöïc haønh.Nhaän xeùt tieát hoïc. 7. III. vieát soá 8.Caùc soá 1.Soá naøo beù hôn soá 7 ? Soá 7 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? .Daën hoïc sinh oân baøi 5. Ñeám ngöôïc töø 7 ñeán 1 ? .Bieát ñoïc.baøi -Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi -Höôùng daãn söûa baøi 4. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : Soá 8 Ngaøy Daïy :4-10-2006 I.3. ñeám vaø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 8. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 8 Mt : hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 8.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 8 .6. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát. II.Hoâm nay em hoïc soá maáy ? Soá 7 ñöùng lieàn sau soá naøo ? .2.7 goàm 6 vaø maáy ? goàm 5 vaø maáy ? goàm 4 vaø maáy ? . vò trí cuûa soá 8 trong daõy soá töø 1 ñeán 8. . 8..Cuûng coá daën doø : .1 vaøi em laëp laïi & 36 & .Ñeám xuoâi töø 1 ñeán 7 . nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 8.4.5. .

6.Quan saùt tranh chaám troøn em haõy -Coù 7 con tính theâm 1 con tính neâu 6 chaám troøn theâm 1 chaám laø 8 con tính.7 chaám troøn theâm 1 chaám troøn laø 8 chaám troøn baïn ? -1 soá hoïc sinh laëp laïi .7.8 goàm 7 vaø 1 .5.Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -1 hoïc sinh laøm mieäng -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi . Ñeå ghi laïi nhöõng ñoà vaät coù soá löôïng laø 8ngöôøi ta duøng chöõ soá 8 -Giôùi thieäu chöõ soá 8 in – chöõ soá 8 vieát. so saùnh vaø naém daõy soá thöù töï töø 1 ñeán 8 vaø ngöôïc laïi -Giaùo vieân vieát maãu soá 8 -Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con -Giaùo vieân nhaän xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu -Ghi daõy soá yeâu caàu hoïc sinh leân baûng -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi daõy soá -Giaùo vieân giôùi thieäu soá 8 ñöùng lieàn sau soá 7 vaø vieát soá 8 vaøo daõy soá .7 baïn theâm 1 baïn laø maáy . <.4.3. = vaøo oâ troáng -Hoïc sinh laøm mieäng baøi taäp trong saùch giaùo khoa & 37 & .8 goàm 4 vaø 4 o Baøi 3 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm mieäng baøi taäp ôû saùch Giaùo khoa -Cho laøm baøi taäp 3 vôû Baøi taäp toaùn o Baøi 4 : Ñieàn daáu >.8. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc vaøo baøi taäp o Baøi 1 : vieát soá 8 o Baøi 2 : caáu taïo soá 8 -Cho hoïc sinh quan saùt vaø ghi soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc tranh ñeå ruùt ra keát luaän : . -1 Hoïc sinh leân baûng ghi laïi caùc soá 1. 8 chaám troøn.Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 4 laàn .2. -Hoïc sinh laëp laïi troøn laø maáy chaám troøn ? o -Nhìn tranh con tính hoïc sinh töï neâu -Giaùo vieân keát luaän : 8 baïn.8 goàm 6 vaø 2 .Cho hoïc sinh vieát boùng . 8 con tính.8 goàm 5 vaø 3 . vieát ñöôïc soá 8 . -Hoïc sinh ñeám töø 1 – 8 vaø töø 8 –1 -Nhaän bieát soá 8 ñöùng lieàn sau soá 7 -Hoïc sinh môû vôû baøi taäp vieát soá 8 -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu ñöôïc caáu taïo soá 8 -1 soá em ñoïc laïi caáu taïo soá 8 . Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá Mt : Hoïc sinh ñoïc.Cho hoïc sinh ñoïc : taùm -Hoïc sinh quan saùt so saùnh 2 chöõ soá -Hoïc sinh gaén soá treân boä thöïc haønh .

Cuûng coá daën doø : . -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi -Giaùo vieân cho hoïc sinh xem caâu hoûi : & 38 & .Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? Soá 8 ñöùng lieàn sau soá naøo ? + Soá 8 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? nhöõng soá naøo beù hôn soá 8 ? + Neâu caáu taïo soá 8 ? Ñeám xuoâi . ngöôïc trong phaïm vi 8 .Soá 8 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? nhöõng soá naøo beù hôn 8 . vò trí cuûa soá 9 trong daõy soá töø 1 ñeán 9.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 9 .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Soá 8 ñöùng lieàn sau soá naøo ? . nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 9. ñeám vaø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 9. Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : Soá 9 Ngaøy Daïy :5-10-2006 I.Bieát ñoïc.Neâu caáu taïo soá 8 ? . . II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm coù 9 maãu vaät cuøng loaïi + Boä thöïc haønh toaùn caùc chöõ soá rôøi . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . III.Nhaän xeùt tieát hoïc. vieát soá 9. ngöôïc trong phaïm vi 8 ? +3 em leân baûng laøm toaùn 3 … 8 8… 8 6… 8 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 8… 3 8… 7 8… 5 3. .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Ñeám xuoâi. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 9 Mt : Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 9. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau 5.-Neáu coøn thôøi gian cho laøm baøi taäp 4 trong vôû Baøi taäp toaùn 4.

9 -gaén soá 9 treân boä thöïc haønh chaám troøn. 9 con tính ñeàu coù soá löôïng laø 9 .Hoïc sinh ñoïc soá : chín -Giaùo vieân keát luaän : 9 baïn.1 soá hoïc sinh laëp laïi -Coù 8 chaám troøn theâm 1 chaán troøn laø 9 chaám troøn -Coù 8 con tính theâm 1 con tính -Cho hoïc sinh quan saùt tranh laø 9 con tính .naém ñöôïc caáu taïo soá 9 o Baøi 1 : vieát soá 9 o Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh quan saùt tranh vaø vieát caùc soá phuø hôïp vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh laëp laïi caáu taïo soá -Vieát daõy soá töø 1 – 8 vaø ñoïc laïi daõy soá ñoù .tranh hoûi : o Coù maáy baïn ñang chôi ? o Coù maáy baïn ñang chaïy ñeán ? o 8 baïn theâm 1 baïn laø maáy baïn ? -8 baïn ñang chôi -1 baïn ñang chaïy ñeán -8 baïn theâm 1 baïn laø 9 baïn .Hoïc sinh laøm mieäng baøi 5 / 33 SGK -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa o Baøi 3 : Ñieàn daáu >. -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi Giaùo vieân gôïi yù hoïc sinh neâu leân ñöôïc noäi dung tranh. so saùnh vaø naém ñöôïc caáu taïo soá -Höôùng daãn vieát soá 9 -Giaùo vieân nhaän xeùt giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu -Yeâu caàu hoïc sinh leân baûng -Giôùi thieäu vò trí cuûa soá 9 trong daõy soá Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : vaän duïng kieán thöùc vöøa hoïc vaøo baøi taäp .Hoïc sinh laàn löôït ñeám xuoâi. ngöôïc trong phaïm vi 9 .Hoïc sinh so saùnh 2 chöõ soá . chaám troøn vaø tranh con tính . Qua söûa baøi nhaän ra caáu taïo soá 9 -9 goàm 8 vaø 1 -9 goàm 7 vaø 2 -9 goàm 6 vaø 3 -9 goàm 5 vaø 4 -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi . <. -Giôùi thieäu chöõ soá 9 in – chöõ -Hoïc sinh vieát boùng. . = o -Giaùo vieân höôùng daãn maãu 1 baøi o Baøi 4 : Ñieàn soá coøn thieáu & 39 & .Hoïc sinh vieát vaøo vôû Btt -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi.bieát vò trí soá 9 trong daõy soá töï nhieân.vieát baûng soá 9 vieát con Hoaït ñoäng 2 : Vieát soá Mt : Hoïc sinh vieát ñöôïc soá 9 .

Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : Soá 0 Ngaøy Daïy :6-10-2006 I.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát.Kieåm tra baøi cuõ : + Ñeám xuoâi vaø ñeám ngöôïc phaïm vi 9 ? + Soá 9 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 9 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? + Neâu caáu taïo soá 9 ? + 3 em leân baûng – Hoïc sinh gaén bìa caøi 9…8 7… 9 6 …8 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 8…9 9…9 8 …7 3. II. vieát soá 0. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boù que tính. caùc tôø bìa ghi caùc soá töø 0 ñeán 9 + Hoïc sinh + Giaùo vieân coù boä thöïc haønh III.Bieát so saùnh soá 0 vôùi caùc soá ñaõ hoïc. .Bieát ñoïc.Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Soá 9 ñöùng lieàn sau soá naøo ? .8 theâm 1 ñöôïc maáy ? Soá 9 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? -Neâu caáu taïo soá 9 ? .Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 0 . .Nhaän xeùt baøi . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Löu yù hoïc sinh so saùnh daây chuyeàn 7 < … < 9 o Baøi 5 : Ñieàn soá coøn thieáu -Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm mieäng baøi taäp saùch giaùo khoa -Laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn 4. nhaän bieát vò trí cuûa soá 0 trong daõy soá töø 0 – 9 .Cuûng coá daën doø : .vaøo oâ troáng baøi -Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm baøi. Baøi môùi : & 40 & .Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau 5. .

& 41 & .Hoïc sinh leân baûng gaén tranh Lôùp nhaän xeùt -Cho hoïc sinh so saùnh caùc soá töø 0  9 Hoaït ñoäng 2 : Vò trí soá 0 trong daõy soá Mt : Hoïc sinh nhaän bieát vò trí soá 0 trong daõy soá töï nhieân.Hoïc sinh neâu ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng.Hoïc sinh vieát soá 0 . -Giaùo vieân ñính baûng caùc oâ vuoâng coù chaám troøn töø 1 ñeán 9 . loï caù coøn maáy con ? o Sau ñoù em laïi vôùt ra khoûi loï 1 con nöõa.1 em chöõa caû lôùp töï söûa baøi haønh laøm baøi taäp Mt :Hoïc sinh bieát vieát soá 0. -Treo tranh cho hoïc sinh quan saùt giaùo vieân hoûi : o Luùc ban ñaàu loï caù coù maáy con ? o Em laáy vôït vôùt bôùt 1 con.Thöïc .Ñeå bieåu dieãn cho caùc nhoùm ñoà vaät khoâng coù gì caû ta duøng chöõ soá 0 -Giôùi thieäu chöõ soá 0 in – 0 vieát HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi -3 con -2 con -1 con -0 con -Hoïc sinh ñoïc : “ khoâng” 1 9 2 3 4 5 6 7 8 . -Hoïc sinh laøm baøi -Hoïc sinh laéng nghe töï ñieàu chænh 3 9 2 4 1 3 7 -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi tt -Hoïc sinh töï laøn baøi Hoaït ñoäng 3: Vieát soá . Vaäy loï caù baây giôø coøn maáy con ? -Giaùo vieân giaûi thích : khoâng coù con caù naøo caû töùc laø coù khoâng con caù .TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 0 Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 0. Loï caù coøn maáy con ? o Em tieáp tuïc vôùt noát con coøn laïi. Goïi hoïc sinh leân ghi soá phuø hôïp vaøo oâ vuoâng döôùi moãi hình -Giaùo vieân ñöa hình khoâng 8 coù chaám troøn naøo yeâu caàu 2 hoïc sinh 3 leân gaén6 hình ñoù 1 vò trí phuø hôïp leân -Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho 0 hoïc sinh hieåu : soá 0 laø soá 0 beù nhaát ñöùng ñaàu trong 1 0 2 daõy soá maø em ñaõ hoïc -Höôùng daãn hoïc sinh so saùnh caùc soá -Hoïc sinh vieát soá 0 vaøo baûng con .

Chuaån bò baøi soá 10 5.Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? Soá 0 ñöùng lieàn tröôùc soá naøo ? . Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :6 & 42 & . lieàn sau o Baøi 4 : So saùnh caùc soá -Cho Hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp -Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 4.Daën hoïc sinh veà oân baøi. taäp vieát soá 0.Cuûng coá daën doø : .Soá 0 so vôùi caùc soá ñaõ hoïc thì theá naøo ? . -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con soá 0 gioáng chöõ O trong tieáng vieät -Môû vôû Baøi taäp toaùn vieát soá 0 o Baøi 2 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Em haõy neâu yeâu caàu cuûa baøi -Cho hoïc sinh ñieàn mieäng o Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Höôùng daãn hoïc sinh döïa treân soá lieàn tröôùc. lieàn sau ñeå ñieàn soá ñuùng -Cho hoïc sinh oân laïi soá lieàn tröôùc.laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong saùch giaùo khoa . so saùnh soá 0 vôùi caùc soá ñaõ hoïc.

Vieát saün baûng phuï caáu taïo soá 10 + Caùc chöõ soá treân bìa töø 0 10. Hoaït ñoäng 2 : Taäp vieát soá – Ñoïc . vò trí cuûa soá 10 trong daõy soá töø 0 ñeán 10.Cho hoïc sinh laáy 9 que tính. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Teân Baøi Daïy : Soá 10 Ngaøy Daïy :10-10-2006 I.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 10 . ñeám vaø so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10. vieát soá 10.Kieåm tra baøi cuõ : + soá 0 ñöùng lieàn tröôùc soá naøo ? Ñeám xuoâi ñeám ngöôïc töø 0 ñeán 9 vaø ngöôïc laïi ? Soá 0 beù hôn nhöõng soá naøo em ñaõ hoïc .Hoïc sinh nhaän xeùt ghi nhôù . +2 Hoïc sinh leân baûng ñieàn soá coøn thieáu vaøo oâ troáng : 0 …. -Hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi -Treo tranh hoûi hoïc sinh : caâu hoûi o Coù maáy baïn ñang chôi -coù 9 baïn -coù 1 baïn roàng raén ? o Coù maáy baïn khoâng ñöùng -9 baïn theâm 1 baïn laø 10 baïn . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Ngöôøi ta duøng soá 10 .Giôùi thieäu soá 10 in. theâm 1 -Coù 9 chaám troøn theâm 1 chaám troøn laø 10 chaám troøn que tính roài neâu keát quaû..3 hoïc sinh nhaéc laïi vaøo haøng ? o 9 baïn theâm 1 baïn laø maáy -Hoïc sinh neâu : 9 que tính theâm 1 que tính laø 10 que tính ( 5 em baïn ? laëp laïi ) .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 10 chaám troøn.9 theâm 1 ñöôïc 10 baïn laø 10 baïn – 9 chaám troøn theâm 1 chaám troøn laø 10 chaám troøn – 9 con tính theâm 1 con tính laø 10 con tính . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc nhoùm coù 10 ñoà vaät cuøng loaïi .. III. .Bieát ñoïc. -Treo tranh chaám troøn giaùo vieân -Coù 9 con tính theâm 1 con tính yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh laø 10 con tính neâu noäi dung tranh. -Tranh 10 con tính -Giaùo vieân keát luaän : 9 baïn theâm 1 . II.4 …… + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.Hoïc sinh vieát baûng con & 43 & . Vaäy 9 theâm 1 ñöôïc maáy ? -Giaùo vieân noùi : ñeå ghi laïi caùc nhoùm ñoà vaät coù soá löôïng laø 10 ví duï : 10 baïn. … 9 ……. soá 10 vieát .. 10 con tính . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 10 Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà soá 10. 7 ….

-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn o Baøi 4 : Khoanh troøn soá lôùn nhaát -Giaùo vieân ghi leân baûng con cho hoïc sinh tham gia chôi 4 7 2 8 10 9 6 5 3 -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh nhanh. o Baøi 3 : vieát soá coøn thieáu vaøo oâ troáng .Hoïc sinh ñeám xuoâi.5 em ñt .soá – vò trí soá Mt : Hoïc sinh bieát ñoïc.10 goàm 7 vaø 3 jhay 3 vaø 7 Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi taäp .Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi . chöõ soá 1 ñöùng tröôùc.10 goàm 5 vaø 5 trong saùch giaùo khoa o Baøi 1 : vieát soá phuø hôïp vôùi . chöõ soá 0 ñöùng sau -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát baûng con -Giaùo vieân söûa sai.Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baûng caáu taïo soá 10 . sinh neâu caáu taïo soá 10 . 4.Ñeám xuoâi töø 0 ñeán 10 .Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi soá löôïng vaät trong tranh -Cho hoïc sinh laøm mieäng . Hoïc nhaän. ñuùng .10 goàm 9 vaø 1 hay 1 vaø 9 .Hoâm nay em hoïc baøi gì ?. uoán naén hoïc sinh yeáu -Treo daõy soá töø 0  9 cho hoïc sinh ñeám yeâu caàu hoïc sinh leân gaén soá 10 vaøo daõy soá .10 goàm 6 vaø 4 hay 4 vaø 6 .Cuûng coá daën doø : .10 goàm 8 vaø 2 hay 2 vaø 8 . Bieát vò trí soá 10 trong caùc soá töø 0 ñeán 10 .6 em leân baûng -Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt -Caáu taïo soá 10 .Cho hoïc sinh hieåu soá 10 ñöùng lieàn sau soá 9 vaø lôùn hôn caùc soá töø 0 ñeán 9 -1 em leân baûng .vieát soá 10 . -Giaùo vieân höôùng daãn vieát : Soá 10 goàm 2 chöõ soá. ngöôïc phaïm vi 10 . Ñeám ngöôïc töø 10 ñeán 0 ? & 44 & .Hoïc sinh cöû 3 hoïc sinh ñaïi o Baøi 2 : Neâu caáu taïo soá -Treo tranh leân baûng yeâu caàu 6 hoïc dieän 3 toå leân khoanh troøn soá lôùn nhaát trong baûng con mình sinh leân ñieàn soá döôùi tranh -Qua töøng tranh giaùo vieân hoûi .

goïi hoïc sinh leân thöïc hieän -Giaùo vieân choát keát luaän o Baøi 2 : veõ theâm cho ñuû 10 chaám troøn -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi & 45 & -1 Hoïc sinh laøm maãu 1 baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi ( mieäng ) .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : -Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10 -Ñoïc .Giaùo vieân treo tranh leân baûng. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh III. caáu taïo cuûa soá 10 II.Soá 10 ñöôïc ghi baèng maáy chöõ soá ? . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá daõy soá töø 0→10 Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc thöù töï daõy soá töø 0→10 -Giaùo vieân cho HS ñoïc xuoâi ngöôïc 0→10 -Hoïc sinh môû saùch -Phaân tích caáu taïo soá 10 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp Mt : Hoïc sinh thöïc hieän ñöôïc caùc -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi : ñeám soá löôïng con vaät baøi taäp trong saùch giaùo khoa trong tranh vaø noái vôùi soá phuø -Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa hôïp o Baøi 1 : Noái ( theo maãu ) .Hoïc sinh nhaän xeùt -Chöõa baøi . Ruùt kinh nghieäm : - Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :11-10-2006 I.Kieåm tra baøi cuõ : + Soá 10 ñöôïc ghi baèng maáy chöõ soá ? soá 10 ñöùng lieàn sau soá naøo ? + Ñeám xuoâi töø 0 ñeán 10 ? Ñeám ngöôïc töø 10 ñeán 0 ? + Neâu caáu taïo soá 10 ? Soá 10 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? + Hoïc sinh laøm baûng con moãi daõy baøn 2 baøi 10 …9 10… 10 10… 0 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 9…10 8… 10 0… 8 3.Hoïc sinh nhaän xeùt ñuùng . sai -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt . vieát .Daën hoïc sinh oân baøi. Hoïc thuoäc caáu taïo vaø thöù töï soá -Chuaån bò tröôùc baøi luyeän taäp 5.so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10.Hoïc sinh neâu : ñeám soá hình .Neâu laïi caáu taïo soá 10 ? soá 10 ñöùng lieàn sau soá naøo ? .

Cuûng coá daën doø : .Moãi ñoäi cöû ñaïi dieän leân baûng -Giaùo vieân gaén 5 soá 3.Hoâm nay em hoïc baøi gì ? . beù daàn .10 goàm 6 vaø 4 hay 4 vaø 6 .Daën hoïc sinh oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau 5. ñuùng baïn ñoù thaéng -Giaùo vieân nhaän xeùt . 8 . .Nhaän xeùt tieát hoïc. 6.10 goàm 9 vaø 1 hay 1 vaø 9 .10 goàm 5 vaø 5 Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc thöù töï caùc soá.10 goàm 8 vaø 2 hay 2 vaø 8 . > . Ruùt kinh nghieäm : & 46 & . 0 . c) giaùo vieân neâu nhieäm vuï cuûa töøng phaàn -Cho hoïc sinh laøm baøi (mieäng ) – Saùch giaùo khoa o Baøi 5 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp naøy vaø höôùng daãn hoïc sinh quan saùt maãu -Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi tt -Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaéc laïi caáu taïo soá 10 . bieát xeáp soá theo thöù töï lôùn daàn. 9 yeâu caàu hoïc sinh xeáp caùc soá ñoù theo thöù töï lôùn daàn ( hoaëc beù daàn ) -Baïn naøo xeáp nhanh. = ) thích hôïp vaøo oâ troáng roài ñoïc keát quaû baøi laøm -Phaàn b). tuyeân döông hoïc sinh chôi toát tam giaùc vaø ghi soá vaøo oâ troáng -Hoïc sinh nhaän xeùt töï chöõa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi .-Giaùo vieân treo hình leân baûng -Cho hoïc sinh thi ñua leân baûng veõ theâm chaám troøn vaøo hình cho ñuû 10 o Baøi 3 : Ñieàn soá vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Cho hoïc sinh laøm baøi roài chöõa baøi o Baøi 4 : So saùnh caùc soá -Phaàn a) : cho hoïc sinh ñieàn daáu : ( < .10 goàm 7 vaø 3 hay 3 vaø 7 .Cho hoïc sinh coå vuõ baïn -Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn 4.

4 chieác thuyeàn. (lôùn daàn ) + Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh leân baûng. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : -Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10 -Ñoïc . 1.so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10. thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá töø 0 10 II. 10 -Cho hoïc sinh leân noái töøng tranh vôùi boâng hoa. baøi taäp -Giaùo vieân treo tranh Baøi taäp 1 -Cho hoïc sinh neâu soá löôïng caùc ñoà vaät trong töøng tranh -Hoïc sinh neâu : 5 buùt chì. 6 quaû cam. 7.- Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :12-10-2006 I. 7 caây soá phuø hôïp kem. 9. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn III. vieát . 9 con caù. -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû 3 con gaø. 2 7 Hoïc sinh 1 : Hoïc sinh 2 : 10 > … 8<… 10 = … Hoïc sinh 3 : Xeáp caùc soá : 3. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Thöïc haønh – luyeän taäp Mt : Hoïc sinh bieát laøm baøi taäp trong saùch giaùo khoa vaø trong vôû Toaùn -Hoïc sinh ñoïc laïi ñaàu baøi . Baøi taäp -Hoïc sinh nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn Baøi 2 : Vieát soá töø 0  10 -Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa -Hoïc sinh vieát vaøo vôû Baøi taäp & 47 & . 10 .

beù daàn -Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp -Höôùng daãn gôïi yù cho hoïc sinh -Phaàn a ) : xaùc ñònh soá beù nhaát trong caùc soá ñaõ cho roài vieát vaøo voøng troøn ñaáu tieân -Phaàn b) coù theå döïa vaøo keát quaû ôû phaàn a. giaûi thích theâm cho hoïc sinh yeáu Hoaït ñoäng 2: Troø chôi Mt : Cuûng coá so saùnh caùc soá ñaõ hoïc -Giaùo vieân neâu yeâu caàu noäi dung troø chôi -Giaùo vieân neâu ra 2 soá baát kyø. . 1. Ruùt kinh nghieäm : - & 48 & .-giaùo vieân xem xeùt. 1 hình troøn.Hs seõ töï gaén ñöôïc 2 pheùp tính so saùnh treân bìa caøi -Ai gheùp nhanh ñuùng laø thaéng cuoäc Ví duï : -giaùo vieân neâu 2 soá : 8 .Hoïc sinh cöû ñaïi dieän tham gia troø chôi . -Hoïc sinh naém caùc soá ñaõ cho : 6. 10 -Hoïc sinh töï laøm baøi. -Hoïc sinh laøm phaàn b / Ñieàn soá thích hôïp -giaùo vieân nhaän xeùt qua baøi laøm mieäng cuûa hoïc sinh Baøi 4 : Vieát caùc soá theo thöù töï lôùn daàn.2 hình vuoâng. -Hoïc sinh vieát baøi -Hoïc sinh ñoïc keát quaû baøi laøm .Hoïc sinh gheùp 6 < 8 8>6 4. -Daën hoïc sinh hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn -Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau 5. uoán naén hoïc sinh yeáu Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp -Höôùng daãn hoïc sinh vieát soá thích hôïp vaøo caùc toa taøu . 3 . 6 baøi . chöõa baøi ( mieäng ) .Cuûng coá daën doø : .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? -Nhaän xeùt tieát hoïc . vieát caùc soá theo thöù töï ngöôïc laïi Baøi 5 : xeáp hình theo maãu -Cho hoïc sinh nhaän xeùt hình maãu -Cho hoïc sinh xeáp hình theo maãu -Giaùo vieân xem xeùt .7.

toaùn . -Hoïc sinh neâu : 4 beù hôn 5 em o Baøi taäp 2 : So saùnh caùc soá -giaùo vieân cho 1 hoïc sinh giaûi vieát daáu < & 49 & . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : -Thöù töï cuûa moãi soá trong daõy soá töø 0  10 .Soá ñöùng giöõa soá 0 vaø 2 laø soá naøo ? Lieàn sau soá 1 laø soá -Soá ñöùng giöõa soá 0 vaø soá 2 laø soá 1 .0 9 ….8 + Neâu laïi caáu taïo soá 10 + Nhaän xeùt baøi cuõ – Ktcb baøi môùi 3.. -Nhaän bieát hình ñaõ hoïc II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh III. So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 .2 hoïc sinh ñeám vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Hoûi : . Ñeám ngöôïc töø 10 – 0 o Baøi taäp 1 : vieát soá thích hôïp .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. saép xeáp caùc soá theo thöù töï ñaõ xaùc ñònh .Kieåm tra baøi cuõ : + Hoïc sinh laøm baûng con : 8.Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :13-10-2006 I. 7 6… 5 10 … 9 0 …. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong saùch giaùo khoa vaø vôû -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Lieàn sau soá 1 laø soá 2 naøo ? -Muoán laøm baøi taäp naøy em döïa -Treân cô sôû thöù töï daõy soá -Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa treân cô sôû naøo ? -Cho hoïc sinh laøm vôû baøi taäp baøi .10 8…. Toaùn baøi taäp -Giaùo vieân hoûi hoïc sinh : -Ñeám xuoâi töø 0 – 10 . .

9. HS 2 ñoäi thi ñua. 5. -Hoïc sinh nhaän xeùt caùc soá 8.b -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng con .Hoïc sinh neâu suy nghó cuûa mình (1) (2) Hoaït ñoäng 2:Troø chôi MT: HS naém ñöôïc thöù töï caùc soá töø 0→10 ñeå xeáp ñuùng. 4.Maáy beù hôn 3 ? -Giaùo vieân giaûi thích : . 6 . Cho hoïc sinh nhaän daïng tìm treân hình ñoù coù maáy hình tam giaùc -Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi cho hoïc sinh thaáy roõ coù 3 hình tam giaùc (tam giaùc (1 ) vaø (2 ) vaø tam giaùc taïo bôûi (1) vaø (2) -Hoïc sinh töï laøm baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu . -Hoïc sinh traû lôøi : 1 < 3 hay 2 < 3 -Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa baøi . 2 ñeàu beù hôn 3 . sai o Baøi 5 : Nhaän daïng vaø tìm soá hình tam giaùc -Giaùo vieân veõ hình leân baûng.Cuûng coá daën doø : & 50 & . Ta coù theå choïn 1 soá ñeå ghi vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân xem xeùt baøi hoïc sinh yeáu o Baøi 4 : Xeáp soá -Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø höôùng daãn hoïc sinh caùch saép xeáp caùc soá cho tröôùc theo thöù töï lôùn daàn hay beù daàn -Cho hoïc sinh laøm baøi treân baûng con -giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng.Soá 1 .mieäng -cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Chöõa baøi : Cho hoïc sinh ñoïc to baøi laøm cuûa mình o Baøi 3 : Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Giaùo vieân hoûi : . GV neâu luaät chôi. Töï suy nghó xeáp theo phaàn a . 2.1 em leân baûng thöïc hieän .

. Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :7 Teân Baøi Daïy : KIEÅM TRA Ngaøy Daïy :17-10-2006 I.OÅn Ñònh : + Hoïc sinh chuaån bò vôû Baøi taäp ñeå kieåm tra 2. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Hoaøn thaønh caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn -Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau ñeå kieåm tra 5.Kieåm tra baøi cuõ : 3.-Nhaän xeùt tieát hoïc .Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi . buùt . troøn II. MUÏC TIEÂU : + Kieåm tra keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh veà : -Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : III. Vieát caùc soá töø 0 10 -Nhaän bieát thöù töï moãi soá trong daõy soá töø 0  10 -Nhaän bieát hình vuoâng. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi tieát hoïc -Cho hoïc sinh môû vôû baøi taäp töï & 51 & HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa -Hoïc sinh chuaån bò vôû. tam giaùc.

5 ñieåm Baøi 2 : 3 ñieåm Baøi 3 .5 ñieåm & 52 & .ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi -Hoïc sinh im laëng laøm baøi Hoaït ñoäng 2 : -Giaùo vieân ñi xem xeùt .5 ñieåm -Ñuùng 1 baøi = 1 ñieåm roõ raøng = 0.nhaéc nhôû hoïc sinh giöõ thaùi ñoä nghieâm tuùc trong giôø kieåm tra -Caùch ñaùnh giaù : o o o o o o Baøi 1 : 1.5 ñieåm -Ñuùng moãi baøi 0. 3 ñieåm Baøi 4 : 2 ñieåm Baøi trình baøy ñeïp chöõ soá Toång coäng : 10 ñieåm -Ñuùng moãi baøi 0.5 ñieåm -Ñuùng moãi baøi 0.

Hoûi coù taát caû maáy oâ toâ ? sinh ñoïc laïi o –Treo tranh 3 oâ toâ cho hoïc sinh -Laø 3 oâ toâ .Moät coäng moät baèng hai -Höôùng daãn caùch vieát : 1 + 1 = 2 -Giaùo vieân ñoïc pheùp tính .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 3 Ngaøy Daïy :18-10-2006 I. vieát ñeïp saïch seõ + Ktcb baøi môùi 3.1 coäng 2 baèng 3 .Hoïc sinh töï neâu baøi toaùn -Cho hoïc sinh so saùnh 2 pheùp tính : 2 soá 1.Hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp coäng . Goïi hoïc -Coù 2 oâ toâ theâm 1 oâ toâ . Hoïc sinh laëp . vaøi em laëp laïi .Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 3 II. soá : ñeàu coù caùc soá 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 + Hoïc sinh coù boä thöïc haønh III. Hoïc sinh töï neâu baøi toaùn laëp laïi . Hoûi laø coù taát caû 2 con gaø -1 soá hoïc sinh laëp laïi taát caû coù maáy con gaø ? -1 theâm 1 ñöôïc 2. 1 chaám .2 coäng 1 baèng maáy ? o –Treo tranh 3 con ruøa cho hoïc laïi sinh töï neâu baøi toaùn -2 chaám troøn theâm 1 chaám troøn laø 3 chaám troøn.2 oâ toâ theâm 1 oâ toâ laø maáy oâ -Coù 1 con ruøa theâm 2 con ruøa.baûng coäng -Hoïc sinh quan saùt tranh traû trong phaïm vi 3 lôøi : o -Giaùo vieân treo tranh vaø hoûi : -Coù 1 con gaø theâm 1 con gaø . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.2 coäng 1 baèng 3 .Bieát pheùp coäng.3.Gioáng : ñeàu laø pheùp coäng.Coù 1 con gaø theâm 1 con gaø . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 3 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc.Kieåm tra baøi cuõ : + Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà baøi kieåm tra + Neâu nhöõng toàn taïi lôùn maø ña soá caùc em ñeàu phaïm phaûi + Tuyeân döông nhöõng em laøm ñuùng.2.1 theâm 1 ñöôïc maáy ? .1 coäng 2 baèng maáy ? troøn theâm 2 chaán troøn laø 3 -Giaùo vieân ghi baûng : 1 + 2 = 3 o – Treo hình chaám troøn caáu taïo chaám troøn . Hoûi taát caû coù maáy con ruøa ? toâ ? . Khaùc : .Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 3 . . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . 2 ñoåi choã cho nhau +1=3 & 53 & .

hoïc sinh thuoäc -Hoïc sinh traû lôøi nhanh . Giaùo vieân höôùng daãn phaàn baøi hoïc -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính roài vieát keát quaû theo haøng ngang -1 + 1 = … 1+2=… 2+1= … o Baøi 2 : Tính theo coät doïc -Giaùo vieân höôùng daãn caùch ñaët tính vaø tính theo coät doïc + + 1 1+ 2 1 2 1 2 3 3 .5 em -Hoïc sinh laéng nghe .Chuù yù vieát thaúng coät doïc.Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa . Ruùt kinh nghieäm : & 54 & -6 em ñoïc -Ñoïc ñt 5 laàn.Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau 5..Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc coäng .1+ 2=3 -Giaùo vieân hieåu sô boä veà tính giao hoaùn trong pheùp tính coäng Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc Mt : Hoïc sinh naém ñöôïc pheùp coäng vaø hoïc thuoäc coâng thöùc coäng -Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc baûng coäng .Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Bt . vôû Baøi taäp .3 hoïc sinh leân baûng ñaët tính roài laøm .Nhaän xeùt tieát hoïc. .Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 3 ? .Cho ñoïc Ñt ñeå xoaù daàn -Hoûi mieäng : 1 + 1 = ? 1 + 2 = ? 2 +1=? 1+ ?=2 1+?=3 ? +1=3 -Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc coâng thöùc Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh vaän duïng laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong SGK. hoïc sinh khoâng laøm o Baøi 3 : Noái pheùp tính vôùi soá thích hôïp -Höôùng daãn hoïc sinh tính keát quaû cuûa töøng pheùp tính roài noái vôùi soá phuø hôïp -Giaùo vieân Höôùng daãn theâm cho hoïc sinh yeáu 4. Giaùo vieân xoaù.Hoïc sinh töï laøm baøi chöõa baøi . ÔÛ vôû Baøi taäp coù loaïi ñieàn soá coøn thieáu vaøo coät doïc.Cuûng coá daën doø : .Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp .

MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn . -Giaùo vieân nhaän xeùt keát luaän -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa ñuùng. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1:Cuûng coá baûng coäng trong phaïm vi 3 Mt :Hoïc sinh thuoäc coâng thöùc -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi coäng trong phaïm vi 3.Hoûi coù taát caû baøi taäp maáy con thoû ? o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh nhìn Ghi : 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 tranh veõ neâu baøi toaùn roài vieát 2 pheùp coäng öùng vôùi tình huoáng -Ñoïc : Hai coäng moät baèng ba Moät coäng hai baèng ba trong tranh.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 3 + Goïi 3 hoïc sinh leân baûng H1 : 1 + 1 = H2: 1 2 1 + + + H3 2 = 1 + … 2+1= 1 1 2 3=2+… 1 + 2 = 3=1+… + Giaùo vieân Nhaän xeùt baøi cuõ . -Giaùo vieân goïi hoïc ñoïc pheùp coäng trong phaïm vi 3 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh baøi Mt : Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi -Ñaët baøi toaùn : Coù 2 con thoû taäp trong saùch giaùo khoa vaø vôû theâm 1 con thoû. sai baøi & 55 & .Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính coäng II.Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi 3 .- Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :19-10-2006 I. Tranh baøi 1 /45 Sgk III.Ktcb baøi môùi 3.

Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau 5. -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm : vieát keát quaû thaúng theo coät doïc -Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh -Nhaéc nhôû hoïc sinh vieát keát quaû thaúng coät o Baøi 3 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Höôùng daãn hoïc sinh neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi -Giuùp hoïc sinh nhaän xeùt veà keát quaû baøi laøm cuoái 1 + 2 = 2 + 1 ( Ñoåi choã caùc soá trong pheùp coäng thì keát quaû khoâng ñoåi ) o Baøi 4 : Nhìn tranh neâu baøi toaùn roài vieát keát quaû vaøo töøng baøi toaùn -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh noùi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh giaûi mieäng.Nhaän xeùt tieát hoïc. Ruùt kinh nghieäm : & 56 & .Cuûng coá daën doø : .-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Phaàn b cho hoïc sinh nhaän xeùt pheùp tính coøn thieáu daáu coäng . theâm 1 con thoû chaïy tôùi nöõa . Hoûi caû 2 baïn coù maáy quaû boùng ? -Thieáu daáu coäng hoïc sinh töï ñieàn vaøo -Coù 1 con thoû..Hoïc sinh neâu : Lan coù 1 quaû boùng.Ví duï : Moät boâng hoa vôùi moät boâng hoa laø maáy boâng hoa ? -Hoïc sinh traû lôøi : 1 boâng hoa theâm 1 boâng hoa laø 2 boâng hoa vaø vieát 2 vaøo sau daáu = ñeå coù 1 + 1 = 2 ( Töông töï ñv 2 tranh veõ sau ) . Huøng coù 2 quaû boùng.Hoûi coù taát caû coù maáy con thoû ? -Hoïc sinh neâu : 1 + 1 = 2 o Baøi 5 : nhìn tranh neâu baøi toaùn -giuùp hoïc sinh neâu baøi toaùn a -Cho hoïc sinh nhaän xeùt pheùp tính thieáu gì ? -Höôùng daãn hoïc sinh neâu baøi toaùn phaàn b -Cho hoïc sinh trao ñoåi yù kieán vaø choïn pheùp tính ñuùng -Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung 4. o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû theo coät doïc .Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp toaùn .

-Giaùo vieân treo tranh . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 4 II.Ktcb baøi môùi 3. Cho hoïc sinh Hoûi coù bao nhieâu con chim ? nhaän xeùt .Vôùi tranh 4 quaû taùo.Kieåm tra baøi cuõ : + Giaùo vieân treo 3 tranh leân baûng + 3 Hoïc sinh leân baûng neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính döôùi moãi tranh + Hoïc sinh döôùi lôùp nhaän xeùt . sai + 2 em ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 3 + Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 4 Mt :Hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu -Hoïc sinh nhaän xeùt tranh neâu : veà pheùp coäng Coù 3 con chim theâm 1 con chim . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh nhö SGK – Boä thöïc haønh III.- Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 4 Ngaøy Daïy :20-10-2006 I. neâu baøi toaùn . -Hoïc sinh ñoïc laïi pheùp tính : 3 + 1 = 4 -Höôùng daãn hoïc sinh neâu pheùp tính : 3 + 1 = 4 .Gv nhaän xeùt ñuùng. 4 caùi keùo giaùo vieân laàn löôït giuùp hoïc sinh hình thaønh caùc pheùp tính 2 + 2 = 4 1 + 3 -Hoïc sinh ñoïc caù nhaân – 5 em & 57 & . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 4 .Tieáp tuïc hình thaønh khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp coäng .

Tìm keát quaû pheùp tính . Giaùo vieân uoán naén söûa sai o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp -Cho hoïc sinh töï neâu caùch laøm baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng. = vaøo choã troáng -Giaùo vieân höôùng daãn 1 baøi maãu 2 + 1 … 3 . .Hoûi coù taát caû maáy con chim ? -Vieát pheùp tính : 3 + 1 = 4 4.Nhaän xeùt tieát hoïc. Giaùo vieân xoaù daàn -Hoûi mieäng : 3 + 1 = ? 2+2=? 1+3=? ?+ 1=4 ?+2=4 ? + 3 =4 -Goïi hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc -Giôùi thieäu vôùi hoïc sinh ghi nhôù coâng thöùc theo 2 chieàu.Hoïc laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 4 theo 2 chieàu & 58 & .= 4 Hoaït ñoäng 2 : Hình thaønh coâng thöùc pheùp coäng trong phaïm vi 4 Mt : Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 4 -Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng . > .Cuûng coá daën doø : . Luoân so töø traùi qua phaûi -Cho hoïc sinh neâu baøi laøm cuûa mình. sai -Ñoïc ñt ñeán thuoäc taïi lôùp -Hoïc sinh traû lôøi nhanh -3 em ñoïc baûng coäng -Hoïc sinh neâu 2 pheùp tính. Laáy keát quaû pheùp tính so saùnh vôùi soá ñaõ cho. chaúng haïn : 3 + 1 = 4 . 4 = 3 + 1 -Treo tranh bieåu ñoà ven cho hoïc sinh nhaän ra 3 + 1 = 4 = 1 + 3 = 4 Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt :Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 4 o Baøi 1 : tính -Höôùng daãn hoïc sinh töï neâu caùch laøm -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn o Baøi 2 : Tính theo coät doïc -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi o Baøi 3 : Ñieàn daáu < .Daën hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp toaùn .. Nhaän bieát tính giao hoaùn trong pheùp coäng -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh laøm mieäng -Hoïc sinh neâu maãu 1 baøi .4 … 1 + 2 tính keát quaû cuûa 1 + 2 . Laáy 4 so vôùi 3 ta ñieàn daáu lôùn -Neâu baøi toaùn : Coù 3 con chim theâm 1 con chim . .

-Hoïc sinh neâu : Coù 2 con soùc.Bieát laøm tính coù 3 soá coäng laïi .Ktcb baøi môùi 3. -Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu hoïc baøi .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 2 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 4 + 3 hoïc sinh leân baûng : Hs1 : 3 + 1 = Hs2 : 2 + 2 … 3 + + + Hs3 : 2 2 3 2 + 2 = 1 + 3 …4 2 1 1 1 + 3 = 3 + 1 …4 + Hoïc sinh söûa baøi .Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi 3 vaø 4 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :8 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :24-10-2006 I. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn 1 III. -Treo tranh yeâu caàu hoïc sinh nhìn theâm 1 con soùc Hoûi coù taát caû & 59 & .Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 hoaëc 2 pheùp tính thích hôïp II.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng trong phaïm vi 3 vaø 4 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi hoïc. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau 5..

Hoaøn thaønh caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn & 60 & . yeâu caàu hoïc sinh neâu baøi toaùn theo noäi dung tranh -Yeâu caàu hoïc sinh leân ñaët pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu nhieàu baøi toaùn khaùc nhau nhöng noäi dung khoâng ñoåi ñeå caùc em taäp ñaët caùc tình huoáng vaø giaûi caùc tình huoáng -Chuù yù baøi toaùn phaûi phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh bao nhieâu con soùc ? 2 + 1 = 3 -Coù taát caû 3 con soùc -Hoïc sinh quan saùt ghi nhôù -Vaøi hoïc sinh laëp laïi caùch tính -Hoïc sinh thöïc haønh treân baûng con : 1 + 2 + 1 = .tranh ñoïc baøi toaùn.Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? . ñöôïc bao nhieâu ta coäng vôùi soá thöù 3 Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh . Mt : Cuûng coá baûng coäng vaø laøm tính coäng phaïm vi 4 -Höôùng daãn hoïc sinh môû SGK o -Baøi 1 : tính (coät doïc ) -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Giaùo vieân löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät o –Baøi 2 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Goïi hoïc sinh neâu caùch laøm -Cho hoïc sinh laøm mieäng laàn löôït töøng baøi sau ñoù cho laøm vaøo vôû o –Baøi 3 : Tính -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Giaùo vieân giuùp ñôõ theâm cho hoïc sinh yeáu o –Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp -Giaùo vieân treo tranh.Hoûi coù taát caû bao nhieâu baïn ? -Hoïc sinh leân baûng ñaët pheùp tính phuø hôïp 1 + 3 = 4 4. Vieát vaøo 2 oâ troáng -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa baøi -Coù 1 baïn ñang chôi boùng. 2 + 1 + 1 = -Hoïc sinh töï laøm baøi -Söûa baøi treân baûng -Laáy 1 coäng 1 baèng 2 .Cuûng coá daën doø : .Daën hoïc sinh veà oân laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 4 . coù 3 baïn chaïy ñeán cuøng chôi . -Yeâu caàu hoïc sinh ñaët pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân taùch nhoùm 2 con soùc ra vaø hoûi : Coù 1 con soùc theâm 1 con soùc roài laïi theâm 1 con soùc nöõa laø coù bao nhieâu con soùc ? -Giaùo vieân ñaët tính : 1 + 1 + 1 = 3 -Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän theo 2 böôùc : -B1 : laáy 1 + 1 = 2 -B2 : laáy 2 + 1 = 3 -Giaùo vieân keát luaän : laáy soá thöù nhaát coäng vôùi soá thöù 2.

. Ruùt kinh nghieäm : - & 61 & .Chuaån bò tröôùc baøi ngaøy hoâm sau 5.

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 5 Mt :giôùi thieäu pheùp coäng .Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 5 .Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 5 Ngaøy Daïy :25-10-2006 I. 3 + 2 = 2 + 3 .Hình thaønh baûng coäng ghi leân . + Nhaän xeùt baøi cuõ .Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp coäng .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.5 em ñoïc baûng lôùp -Hoïc sinh ñoïc ñt 5 laàn Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc baûng coäng Mt : Hoïc sinh thuoäc ñöôïc baûng coäng taïi lôùp -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng -Cho hoïc sinh ñoïc Ñt .Hoïc sinh töï neâu caùch laøm roài . baûng coäng trong phaïm vi 5 -Giaùo vieân giôùi thieäu laàn löôït caùc pheùp coäng 4 + 1 = 5.Kieåm tra baøi cuõ : + Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 3. 1 + 4 = 5 . keát luaän phöông phaùp giaûi baøi cuoái . 3 + 2 = 5 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . vaät thaät nhö tranh veõ SGK trang 49 III. Giaùo vieân xoaù daàn ñeå hoïc sinh hoïc thuoäc taïi lôùp -Giaùo vieân khuyeán khích hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc baûng coäng -Giaùo vieân hoûi mieäng : Hoïc sinh traû lôøi nhanh -Cho hoïc sinh xem hình veõ sô ñoà trong phaàn baøi hoïc neâu caâu hoûi ñeå hoïc sinh nhaän bieát : 1 + 4 = 5 4 + 1 & 62 & -Goïi 5 em ñoïc -Hoïc sinh laàn löôït traû lôøi nhanh theo söï chæ ñònh cuûa giaùo vieân . töông töï pheùp coäng trong phaïm vi 3 .4 + 1 = 1 +4 . 2 + 3 = 5 -Moãi pheùp coäng ñeàu theo 3 böôùc.Ktcb baøi môùi 3. . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 – Caùc moâ hình. phaïm vi 4 ( 2 em ) + Söûa baøi taäp 4 / 33 vôû Baøi taäp : 2 + 1 …4 2 + 1 … 3 2 + 1 … 1 + 3 + 3 Hoïc sinh leân baûng : 2 + 2 …4 2 + 2 …3 1 + 3 … 3 + 1 + Hoïc sinh nhaän xeùt söûa sai – giaùo vieân nhaän xeùt .Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 5 II.

Cuûng coá daën doø : . 5.Chuaån bò baøi cho tieát toaùn ngaøy hoâm sau. nhaän xeùt phaàn baøi hoïc o Baøi 1 : Tính -Höôùng daãn hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn o Baøi 2 : Tính coät doïc -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -löu yù hoïc sinh vieát thaúng coät o Baøi 3 : Ñieàn soá thích hôïp -Khi söûa baøi Giaùo vieân caàn khaéc saâu pheùp tính coù theå vieát 2 chieàu 1 +4 = 5 5 + 4 = 1 4 + 1 = 5 5 = 4 + 1 -Cuûng coá nhaän bieát “Ñoåi choã caùc soá trong pheùp coäng thì keát quaû khoâng ñoåi “ 4 +1=5 3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5 o Baøi 4 : vieát pheùp tính thích hôïp -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh roài neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp -Tranh b cuõng laøm töông töï nhö tranh a laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh tính roài vieát keát quaû theo coät doïc -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi (Vôû Bt ) .Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 5 ? . Hoûi coù taát caû maáy con höôu ? “ 4 + 1 = 5 4.Hoïc sinh töï neâu caùch laøm baøi roài töï laøm baøi vaø söûa baøi ( mieäng) -“Coù 4 con höôu theâm 1 con höôu .= 5 Töùc laø : 1 + 4 cuõng baèng 4 + 1 ( vì cuøng baèng 5 ) (Töông töï ñoái vôùi sô ñoà 3 + 2 .Cho hoïc sinh môû saùch giaùo khoa .Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc coäng – Tieáp tuï laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong vôû Baøi taäp toaùn . 2 + 3 ) -Cho hoïc sinh ñoïc laïi Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Mt :Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 5 . Ruùt kinh nghieäm : - & 63 & .

Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :26-10-2006 I. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh III. töï laøm vaø chöõa baøi -Hoïc sinh töï neâu caùch tính Ví duï : .Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính coäng II.Cuûng coá veà baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi 5 .Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp o Baøi 1 : tính -Giaùo vieân neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi -Löu yù cuûng coá tính giao hoaùn & 64 & -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi .Ktcb baøi môùi 3. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . 5 -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi -Giaùo vieân ghi ñaàu baøi Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Laøm tính coäng phaïm vi 5 vaø bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät pheùp coäng. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng trong phaïm vi 5 Mt :HS hoïc thuoäc coâng thöùc coäng -2 em ñoïc baûng coäng 3 trong phaïm vi 5 -2 em ñoïc baûng coäng 4 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng -2 em ñoïc baûng coäng 5 thöùc coäng phaïm vi 3.Kieåm tra baøi cuõ : + 2 em ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 5 + 3 hoïc sinh leân baûng : H1 : 4 + 1 = H2 : 3 2 + + + 4 H3 : 5 = 1 + … + Hoïc sinh laøm baûng con : 1 + 4 = 2 3 1 5= 3+… 3 + 2 = 5 =2 +… + Giaùo vieân vaø hoïc sinh söûa baøi – Nhaän xeùt baøi cuõ . -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi. -Cho hoïc sinh môû SGK.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 4.

Hoûi taát caû coù maáy con meøo ? ñaàu baøi toaùn 3 + 2 = 5 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng.Cuûng coá daën doø : . Vaäy : 2 + 1 + 1=4 .Daõy 1 : Daõy 3 : choã troáng 3 + 2 …5 4…2+1 2 +3 … 3 +2 .Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng – Laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn .Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? .Chuaån bò caùc baøi taäp cho ngaøy mai 5. Ruùt kinh nghieäm : - & 65 & . Hoûi coù taát caû maáy con meøo ? .Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi treân boä thöïc haønh -Cho laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn Daõy 2 : o Baøi 4 : Ñieàn daáu <. söûa baøi o Baøi 5 : vieát pheùp tính phuø -a) Coù 3 con meøo.>..Cho hoïc sinh laøm treân bìa caøi 3 + 1 . sai -aù) Coù 2 con meøo.trong pheùp coäng o Baøi 2 : tính ( theo coät doïc ) o Baøi 3 : tính . 5 4…3+2 1+ 4 … 4 +1 -Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt. 3 coäng 1 baèng 4 . = vaøo . coù theâm 2 hôïp vôùi tình huoáng trong tranh -Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu con nöõa .baøi 5 b tieán haønh nhö baøi 5 a 2 + 3 =5 -Hoïc sinh leân baûng tính pheùp tính ñuùng döôùi tranh 4.2 coäng 1 baèng 3 . theâm 3 con meøo.

Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng trong phaïm vi 3.Vaäy : 3 + 0 = ? ( Giaùo vieân ghi baûng ) -Gaén hình thöù 2 hoïc sinh quan saùt vaø töï neâu baøi toaùn . Hoûi caû 2 loàng coù vaø neâu baøi toaùn maáy con chim ? .0+3=3. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . coù 3 con chim.Hoïc sinh laëp laïi 2 pheùp tính ñt & 66 & .0 quaû taùo theâm 3 quaû taùo laø 3 quaû taùo .Böôùc ñaàu naém ñöôïc pheùp coäng 1 soá vôùi 0 cho keát quaû laø chính soá ñoù vaø bieát thöïc haønh tính trong tröôøng hôïp naøy . phaïm vi 5 + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh qua vieäc chaám vôû Baøi taäp toaùn + Söûa baøi taäp hoïc sinh sai nhieàu + Nhaän xeùt baøi cuõ -Ktcb baøi môùi 3.Laø 3 con chim -Giaùo vieân hoûi : 3 con chim theâm 0 con chim laø maáy con chim ? . ( 6 em laëp laïi ) ñt -Hoïc sinh neâu : Ñóa ôû treân coù 0 quaû taùo.Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính thích hôïp II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 – caùc hình veõ nhö SGK + Hoïc sinh coù boä thöïc haønh III. Ñóa ôû döôùi coù 3 quaû taùo. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 0 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc pheùp coäng 1 soá vôùi 0 cho keát quaû laø chính soá ñoù -Giôùi thieäu caùc pheùp coäng : 3 + -Hoïc sinh neâu : Loàng thöù nhaát 0=3. phaïm vi 4 .3 + 0 = 3 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. loàng thöù 2 coù 0 -Gaén tranh cho hoïc sinh quan saùt con chim .0+3 =3 -Giaùo vieân ñaët caâu hoûi gôïi yù . Hoûi caû 2 ñóa coù maáy quaû taùo ? .Teân Baøi Daïy : SOÁ 0 TRONG PHEÙP COÄNG Ngaøy Daïy :27-10-2006 I.

-Chuù yù pheùp tính : 0+ 0 = 0 o Baøi 4 Vieát pheùp tính thích hôïp -a) Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh. beå döôùi coù 0 con caù. 0+3=3 -Töùc laø : 3+0=0+3=3 -Giaùo vieân hoûi mieäng : 4 + 0 = ? . neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp.Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 5 ? . 0 + 4 = ? . theâm 2 quaû taùo.Cuûng coá daën doø : . 2+ 0 = ? 0+2=? -Cho hoïc sinh nhaän xeùt ruùt keát luaän Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát thöïc haønh tính vaø bieát bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät pheùp tính thích hôïp . giaùo vieân neâu caâu hoûi ñeå hoïc sinh nhaän bieát : 3+0=3 . neâu caùch tính roài giaûi baøi taäp o Baøi 2 : Tính theo coät doïc -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Chuù yù hoïc sinh vieát thaúng coät o Baøi 3 : Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm . -Hoïc sinh tính vaø traû lôøi -Soá naøo coäng vôùi 0 thì keát quaû baèng chính soá ñoù.ñeå hoïc sinh noùi ñöôïc -Cho hoïc sinh quan saùt hình chaám troøn.Chuaån bò toát cho baøi ngaøy hoâm sau : LUYEÄN TAÄP & 67 & . . -Cho Hoïc sinh môû SGK – giaùo vieân neâu laïi phaàn baøi hoïc -giaùo vieân höôùng daãn laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi. 0 coäng vôùi 1 soá laø baèng chính soá ñoù -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Laøm vaøo vôû Btt -Hoïc sinh neâu caùch tính -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Hoïc sinh giaûi mieäng -Hoïc sinh neâu : Coù 3 quaû taùo.Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn . Hoûi taát caû coù maáy quaû taùo ? -3+2=5 -b) Beå treân coù 3 con caù. ghi pheùp tính ñuùng vaøo oâ vuoâng döôùi tranh. Hoûi caû 2 beå coù maáy con caù ? 3+0=3 -Giaùo vieân söûa baøi chung caû lôùp 4.

ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä Thöïc haønh – Veõ Baøi taäp 4 treân baûng phuï III. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caùc pheùp coäng 1 soá vôùi 0 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc yeâu caàu -Hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi 4 em baøi hoïc. -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi -Goïi HS ñoïc caùc coâng thöùc ñaõ hoïc Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh luyeän taäp -Cho hoïc sinh môû saùch Mt : Cuûng coá 1 soá coäng vôùi 0 .5.Tính chaát cuûa pheùp coäng ( Khi ñoåi choã caùc soá trong pheùp coäng. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. laøm tính coäng vôùi caùc soá ñaõ hoïc -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi – . Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN :9 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :31-10-2006 I. Naén tính chaát cuûa pheùp coäng töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Cho hoïc sinh môû SGK -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn löôït laøm toaùn o Baøi 1 : Tính roài ghi keát quaû -Hoïc sinh töï neâu caùch laøm – roài töï laøm baøi vaø chöõa baøi vaøo choã chaám : -Trong pheùp coäng neáu ñoåi choã -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi & 68 & . Baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc .Kieåm tra baøi cuõ : + Moät soá coäng vôùi 0 thì keát quaû theá naøo ? 0 coäng vôùi 1 soá keát quaû theá naøo ? + + Hoïc sinh leân baûng : H1 : 4 + 0 = + H2 5 0 H3 : 2 + 0 ….Cuûng coá veà pheùp coäng moät soá vôùi 0.Ktcb baøi môùi 3. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . 0 + 2 0 + 4 = 0 5 1 + 0 … 2 + Giaùo vieân söûa baøi – Nhaän xeùt baøi cuõ . keát quaû khoâng thay ñoåi ) II.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.

3beù hôn 4 . -Giaùo vieân laøm maãu 1 baøi treân baûng -Goïi hoïc sinh leân laøm maãu 1 baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt ñuùng. > = vaøo choã chaám caùc soá coäng thì keát quaû khoâng thay ñoåi . .Cho hoïc sinh nhaän xeùt töøng caëp tính ñeå thaáy ñöôïc tính giao hoaùn trong pheùp coäng o Baøi 3 : Ñieàn daáu <. Vaäy 0 +3<4 -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Töï söûa baøi taäp -Giaùo vieân chuù yù 1 hoïc sinh yeáu ñeå nhaéc nhôû theâm o Baøi 4 : vieát keát quaû pheùp .Hoïc sinh neâu caùch laøm : 0 + 3…4 Khoâng coäng 3 baèng 3.Hoâm nay em Vöøa hoïc baøi gì ? . Em hoïc sinh traû lôøi xong seõ hoûi tieáp. Ruùt kinh nghieäm : & 69 & . Neáu em naøo traû lôøi nhanh. xaùc ñònh 2 soá caàn coäng vaø keát quaû ñaët ngay ôû coät ngang vaø coät doïc gaëp nhau. sai -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp Hoaït ñoäng 3: Troø chôi Mt :Cuûng coá laïi caùc baûng coäng phaïm vi 5 soá ñaàu -Toå chöùc cho hoïc sinh chôi hoûi ñaùp nhanh – Giaùo vieân hoûi tröôùc : 3 + 1 = ? chæ ñònh 1 em traû lôøi.Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa coäng baøi -Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu hoïc sinh quan saùt caùc soá ôû coät ngang vaø coät doïc. söûa sai hoïc sinh yeáu o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû vaøo choã chaám . ñuùng töùc laø em ñoù thaéng cuoäc 4. Laøm baøi taäp coøn thieáu.Chuaån bò baøi cho ngaøy hoâm sau 5. Vd : 2 + 3 = ? chæ ñònh 1 em khaùc traû lôøi.Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân xem xeùt. .Nhaän xeùt tieát hoïc.Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi .Cuûng coá daën doø : ..

.Cuûng coá baûng coäng vaø tính -Hoïc sinh neâu laïi ñaàu baøi -1 em giao hoaùn trong pheùp coäng -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu -1 em -1 em baøi -… baèng chính soá ñoù.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 2 + 3 2+3= 4 3 2 + 1 . -Hoûi: Ñoïc baûng coäng phaïm vi 3 & 70 & . + Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ + Ktcb baøi môùi 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. söûa baøi . 3 + 0 H2: 1 4 1 + 2 = 2+1 +2= + Hoïc sinh nhaän xeùt söûa baøi . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : -Baûng coäng vaø laøm tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc -Pheùp coäng moät soá vôùi 0 II.Kieåm tra baøi cuõ : H1 : H3 : + Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 5+ 0 = + + 0 2 + 3 + 2 …. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng töø 0→5 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh III. Giaùo vieân boå sung.Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :1-11-2006 I.

söûa baøi toaùn o Baøi 3: Vieát <. o Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp -Cho hoïc sinh xem tranh neâu baøi toaùn roài ghi pheùp tính phuø hôïp vaøo oâ döôùi tranh. -Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau: Pheùp tröø trong phaïm vi 3 5. -Moät soá coäng vôùi 0. Daën hoïc sinh veà nhaø tieáp tuïc laøm caùc baøi taäp coøn laïi.>.Hoûi coù taát caû maáy con ngöïa? 2 + 1 =3 4 b)Coù 1 con ngoãng theâm 4 con ngoãng. -Hoïc sinh neâu baøi 4 a) Coù 2 con ngöïa theâm 1 con ngöïa nöõa. Ruùt kinh nghieäm : & 71 & .Cho hoïc sinh neâu laïi caùch tính -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi . Ghi 5 vaøo choã chaám. -ÔÛ baøi 1 + 2… 2 + 1 .Hoûi coù taát caû maáy con ngoãng 1 + 4 =5 . 4 + 1 maø ghi ngay daáu = vaøo giöõa 2 pheùp tính.Cuûng coá daën doø : -Nhaän xeùt tieát hoïc.Laáy 2 soá ñaàu coäng laïi ñöôïc -Cho hoïc sinh môû Saùch GK keát quaû bao nhieâu coäng tieáp -Höôùng daãn laàn löôït töøng baøi vôùi soá coøn laïi. -Hoïc sinh laøm maãu 1 baøi : 2 + 1 o Baøi 1:Tính (theo coät doïc) =3 laáy -Giaùo vieân chuù yù hoïc sinh vieát 3 + 2 =5. 1 + 4 … 4 + 1 yeâu caàu hoïc sinh khoâng caàn tính keát quaû cuûa 2 + 1 . Vì trong pheùp coäng neáu ta ñoåi choã caùc soá thì keát quaû khoâng ñoåi. baøi o Baøi 2:Tính .Baûng coäng phaïm vi 4 -Vd: 5 + 0 =5 0 + 5 =5 Baûng coäng phaïm vi 5 -… khoâng thay ñoåi. taäp. -Neáu ñoåi choã caùc soá trong pheùp -Hoïc sinh môû saùch coäng thì keát quaû theá naøo? -Hoïc sinh neâu caùch laøm Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi Mt :Laøm ñöôïc tính coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc .Hoïc sinh ghi caû 2 pheùp tính leân baûng con 4. 0 coäng vôùi 1 soá thì keát quaû theá naøo? Cho Ví duï. -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa thaúng coät.neâu caùch laøm roài töï laøm vaø chöõa baøi taäp.= vaøo choã troáng -Cho hoïc sinh ñoïc thaàm baøi taäp.

- Teân baøi daïy : Kieåm tra ñònh kì giöõa hoïc kì I Ngaøy daïy : 2-11-2006 & 72 & .

& 73 & .

-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 3 – 1 -Giaùo vieân vieát : 2 – 1 =1 ( hai tröø = 2 1 baèng 1 ) 3–2 -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt = 1 tranh tieáp theo ñeå hình thaønh pheùp tính 3 . Neâu nhöõng sai chung trong caùc baøi taäp tieát tröôùc + Goïi hoïc sinh leân baûng söûa baøi 3 : (Hoïc sinh sai nhieàu ) + Nhaéc laïi caùch thöïc hieän pheùp tính so saùnh “ tìm keát quaû cuûa 2 pheùp tính sau ñoù laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc so saùnh vôùi nhau töø traùi qua phaûi “ + Nhaän xeùt baøi cuõ . quan heä giöõa coäng -“Luùc ñaàu coù 2 con ong ñaäu tröø treân boâng hoa sau ñoù 1 con ong -Höôùng daãn hoïc sinh xem tranh – bay ñi.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Ta vieát nhö sau. Coù 3 chaám troøn bôùt 1 -Treo hình sô ñoà leân cho hoïc sinh chaám troøn coøn 2 chaám troøn : nhaän xeùt vaø neâu leân ñöôïc. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 3 .1 = 2 .2 con ong bôùt 1 con ong coøn maáy con ong ? -Goïi hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi 2 .2 bôùt 1 coøn 1 .Kieåm tra baøi cuõ : + Giaùo vieân nhaän xeùt vôû baøi taäp toaùn.Vaäy 2 bôùt 1 coøn maáy ? –1=1 -Giaùo vieân : hai bôùt 1 coøn 1. Coù 1 chaám troøn theâm 2 ñaàu veà moái quan heä giöõa pheùp chaám troøn laø 3 chaám troøn 1 coäng vaø pheùp tröø .Ktcb baøi môùi 3. Coù 3 chaám troøn -Giaùo vieân höôùng daãn : 2 + 1 = bôùt 2 chaám troøn coøn 1 chaám 3 neáu laáy 3 – 1 ta seõ ñöôïc 2 . + 2 = 3. Neáu troøn : 3 – 2 = 1 3 tröø 2 ta seõ ñöôïc 1 . 3 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 3 Mt :Giôùi thieäu Khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø.Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 3 Ngaøy Daïy :3-11-2006 I.Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø .2 =1 -Coù 2 chaám troøn theâm 1 chaám Töông töï nhö treân troøn laø 3 chaám troøn : 2 + 1 = -Giuùp hoïc sinh nhaän bieát böôùc 3 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 + Tranh nhö SGK phoùng to III.Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 3 II.1 = 2 .Pheùp tröø laø & 74 & .Hoûi coøn laïi maáy con Töï neâu baøi toaùn ong ? “ -Giaùo vieân hoûi : -Coøn 1 con ong .

Tuyeân döông Hoïc sinh hoaït ñoäng toát .pheùp tính ngöôïc laïi vôùi pheùp tính coäng Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh .Cuûng coá daën doø : .Chuaån bò baøi ngaøy hoâm sau 5.Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoûi treân caønh coøn laïi maáy con chim ? 3. Ruùt kinh nghieäm : - -Luùc ñaàu coù 3 con chim ñaäu treân caønh. Mt : Hoïc sinh bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 3 .. maïch laïc vaø ghi pheùp tính phuø hôïp vôùi tình huoáng cuûa baøi toaùn -Giaùo vieân nhaän xeùt .Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû baøi taäp . -Cho hoïc sinh môû SGK – Höôùng daãn phaàn baøi hoïc -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính -Hoïc sinh neâu caùch tính vaø töï laøm baøi -Goïi 1 em chöõa baøi chung o Baøi 2 : Tính ( theo coät doïc ) -Cho hoïc sinh laøm vaøo baûng con -hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi taäp D1 : 2 1 D2: 3 2 D3 : 3 1 -Giaùo vieân söûa baøi chung caû lôùp o Baøi 3 : Vieát pheùp tính thích -1 Hoïc sinh leân baûng vieát pheùp hôïp -Cho hoïc sinh quan saùt vaø neâu tính baøi toaùn -Khuyeán khích hoïc sinh ñaët baøi toaùn coù lôøi vaên goïn gaøng. Sau ñoù bay ñi heát 2 con.2=1 & 75 & . söûa baøi 4. .

III. Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Cuûng coá quan heä coäng tröø .Ktcb baøi môùi 3.Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính tröø -Cho hoïc sinh môû SGK laàn löôït giaûi caùc baøi taäp o Baøi 1 : Tính -Em haõy nhaän xeùt caùc pheùp tính ôû coät thöù 2 vaø thöù 3 -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi -Hoïc sinh laøm baøi -Neâu nhaän xeùt 1+1=2 1+2=3 2–1=1 3–1=2 3–2=1 3–1–1= 2 + 1 + 1 = . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn 1 .Cuûng coá baûng tröø -3 hoïc sinh nhaéc laïi teân baøi -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø hoïc phaïm vi 3 -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi ñaàu baøi .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. söûa baøi treân baûng. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá caùch laøm tính tröø trong phaïm vi 3 Mt :Hoïc sinh bieát teân baøi hoïc -2 em .Cuûng coá veà moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Ñöôïc bao nhieâu em coäng ( hoaëc tröø ) soá thöù 3 & 76 & .Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tröø II. Giaùo vieân nhaän xeùt choát quan heä coäng tröø + Nhaän xeùt baøi cuõ .Laáy 2 soá ñaàu coäng( hoaëc tröø ) nhau. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi 3 .Tuaàn 10 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :7-11-2006 I.Kieåm tra baøi cuõ : + 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 3 – 1 = HS2: HS3: 3 2 3 2 + 1= 2 1 1 3 – 2 = 3 – 1= 2 – 1 = 3 – 2= + Hoïc sinh nhaän xeùt .

Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi.Nhaän xeùt tieát hoïc.. 3 : vieát soá vaøo oâ -Hoïc sinh nhaän xeùt. Hoûi o Baøi 4 : Vieát daáu + hay daáu – Nam coøn maáy quaû boùng ? 2–1=1 vaøo oâ troáng -Giaùo vieân höôùng daãn caùch laøm -Baøi 5b ) Luùc ñaàu coù 3 con döïa treân coâng thöùc coäng tröø maø eách treân laù sen.Sau ñoù 2 con eách nhaûy xuoáng ao. boå sung troáng -Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï -Hoïc sinh neâu : Nam coù 2 quaû laøm baøi boùng cho Lan 1 quaû boùng. Ruùt kinh nghieäm : - & 77 & .Chuaån bò xem tröôùc caùc baøi taäp hoâm sau . baøi giaûi vaø hoïc sinh döôùi lôùp nhaän xeùt boå sung 4. roài vieát pheùp tính ñuùng vaøo oâ döôùi tranh -Cho hoïc sinh neâu caùch giaûi.-Keát luaän moái quan heä coäng tröø -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa -Cho hoïc sinh nhaän xeùt coät tính baøi thöù 4 -Neâu laïi caùch laøm -Löu yù bieåu thöùc coù 2 daáu pheùp tính khaùc nhau ( 3.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . Hoûi coøn em ñaõ hoïc ñeå ñieàn daáu ñuùng laïi maáy con eách ? -Giaùo vieân laøm maãu 1 pheùp tính 3–2=1 -Söûa baøi taäp treân baûng lôùp o Baøi 5 : Vieát pheùp tính thích -Cho hoïc sinh gaén pheùp tính giaûi leân bìa caøi hôïp -giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu baøi toaùn. Laøm caùc baøi toaùn coøn thieáu .Cuûng coá daën doø : . 5.1 +1) Khi laøm tính phaûi caån thaän ñeå khoâng bò nhaàm laãn -Hoïc sinh leân baûng laøm baøi o Baøi 2 .

& 78 & .

4 – 1 = 3 Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi .Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp tröø vaø pheùp coäng .1= 4 2…3 . -Giaùo vieân hoûi : 4 quaû bôùt 1 quaû coøn maáy quaû ? -Vaäy 4 – 1 = ? -Giaùo vieân ghi baûng : 4 – 1 = 3 -Tranh 2 : Coù 4 con chim bay ñi 2 con chim. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 4 Mt :Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng -Hoïc sinh quan saùt neâu baøi tröø trong phaïm vi 4 toaùn -Giaùo vieân treo tranh cho hoïc sinh -Treân caønh coù 4 quaû cam.1 + Hoïc sinh nhaän xeùt baøi 3 baïn laøm treân baûng neâu laïi caùch laøm tính + Nhaän xeùt baøi cuõ . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh aûnh gioáng SGK III. 3 quaû .1 = 3….Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 4 .Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 4 Ngaøy Daïy :8-11-2006 I.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Hoûi Haûi coøn maáy quaû boùng ? . Hoûi treân hôïp caønh coøn laïi maáy quaû ? ….4–3=1 -Giaùo vieân ghi pheùp tính leân baûng : -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi 4–3=1 -Cho hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc baèng phöông phaùp xoaù daàn & 79 & . coù 3 quaû boùng bay ñi.4 – 2 = 2(Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ) -Haûi coù 4 quaû boùng. Hoûi coøn laïi maáy con chim ? -Em haõy neâu pheùp tính phuø hôïp ? -Giaùo vieân ghi baûng : 4 – 2 = 2 -Tranh 3 : Hoïc sinh töï neâu baøi toaùn vaø neâu pheùp tính .Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc tröø trong phaïm vi 3 + Hoïc sinh laøm baûng con : HS1: 1+1+1 = HS2: 3… 1 = 2 HS3: 4…2 + 2 + Moãi daõy 2 baøi 3 –1 .Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 4 II.Ktcb baøi môùi 3. 1 neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø quaû rôi xuoáng ñaát. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

1 baïn nghæ chôi ñi veà nhaø .Nhaän xeùt tieát hoïc.Hoâm nay em hoïc baøi gì ? . yeâu caàu hoïc sinh neâu baøi toaùn baèng nhieàu caùch ñeå hình thaønh 4 pheùp tính -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu vôùi 3 soá coù theå laäp ñöôïc 2 pheùp tính coäng vaø 2 pheùp tính tröø -Keát luaän : pheùp tính tröø laø pheùp tính ngöôïc laïi vôùi pheùp tính coäng.Hoaït ñoäng 2 : Thaønh laäp coâng thöùc pheùp tröø 4 Mt : Cuûng coá quan heä coäng tröø . Ruùt kinh nghieäm : & 80 & .. -Treo tranh chaám troøn.Hoûi coøn laïi maáy baïn chôi nhaûy daây ? o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû -Vieát pheùp tính : 4 – 1 = 3 theo coät doïc -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm roài laøm baøi mieäng -Chuù yù hoïc sinh caàn ghi soá thaúng coät khi vaøo baøi vaøo vôû o Baøi 3 : Vieát pheùp tính thích hôïp .Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc . -Vôùi tranh 2 chaám troøn vôùi 2 chaám troøn giaùo vieân cuõng tieán haønh nhö treân Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt : vaän duïng coâng thöùc vöøa hoïc ñeå laøm tính -Cho hoïc sinh môû SGK laàn löôït giaûi caùc baøi toaùn o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc pheùp tính ôû coät thöù 3 ñeå thaáy ñöôïc moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø -Hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính 3+1=4 1+ 3 = 4 4-1=3 4–3=1 -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt -Hoïc sinh laàn löôït neâu keát quaû cuûa töøng pheùp tính -Coù 4 baïn chôi nhaûy daây.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Chuaån bò baøi hoâm sau . 4.Goïi 3 em ñoïc baøi coâng thöùc tröø phaïm vi 4 .Cuûng coá daën doø : .Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn 5. -Cho hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân nhaän xeùt hoïc sinh söûa baøi .

Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc tröø phaïm vi 4 + 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 4 – 3 = HS2: HS3: 4 4 4 2 + 1+1= 2 3 1 4 – 2 = 4 – 1–1 = 4 – 1 = 4 -1– 2 = + Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ .4 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 4 .Ktcb baøi môùi 3. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . phaïm vi 4 -Hoïc sinh môû SGK Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát laøm tính coäng tröø trong phaïm vi 3 . III.Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính thích hôïp(coäng hoaëc tröø ) II. -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi ñaàu baøi hoïc : -4 em ñoïc ñt -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi .Boä thöïc haønh .1 hoïc sinh söûa baøi chung theo coät doïc -Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm vaø -1 hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi vaøo vôû baøi taäp -Löu yù hoïc sinh baøi 1b) laø baøi 3 ôû laøm maãu 1 baøi SGK & 81 & .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 4 -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi -Cho hoïc sinh môû SGK . -Cho hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 3 .Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi 3.Giaùo vieân taäp toaùn phaàn 1a) vaø 1b) höôùng daãn neâu yeâu caàu töøng baøi ( Baøi 3 / SGK) vaø laàn löôït laøm baøi -Hoïc sinh neâu caùch tính ôû baøi o Baøi 1 : Tính vaø vieát keát quaû 3 SGK . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp tröø trong phaïm vi 3. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng daïy toaùn .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :9-11-2006 I.

laáy keát quaû vöøa tìm thaän.-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa o Baøi 2 : vieát soá thích hôïp vaøo oâ baøi troáng -Cho Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp -Giaùo vieân löu yù hoïc sinh tính caån -Tính keát quaû cuûa pheùp tính ñaàu. vieát chöõ soá nhoû nhaén. -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû BT ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá coøn laïi o Baøi 3 : Tính -Neâu caùch laøm -Hoïc sinh laøm vôû BT .Hoûi coøn laïi maáy con vòt ? 4 . Ruùt kinh nghieäm : - & 82 & .Bôùt ñi 1 con vòt. Hoûi döôùi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp -Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi ao coù taát caû maáy con vòt ? 3+1=4 toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp -5b) Döôùi ao coù 4 con vòt.Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng tröø vaø chuaån bò baøi môùi .Tính keát quaû cuûa pheùp tính.Cuûng coá daën doø : .Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc 5. Theâm 1 con vòt nöõa.1 = 3 -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Baøi -Hoïc sinh töï söûa baøi taäp toaùn 4. ñeïp.Hoâm nay em hoïc baøi gì ? . so saùnh 2 keát quaû roài ñieàn daáu thích hôïp o Baøi 4 : So saùnh pheùp tính -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi vaø -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi caùch laøm baøi -Cho hoïc sinh laøm baøi o Baøi 5 : Quan saùt tranh neâu baøi -5a) Döôùi ao coù 3 con vòt.

MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 5 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc pheùp tröø -Coù 5 quaû böôûi.1 = 4–1…2 + 1 + Nhaän xeùt baøi cuõ . böôûi ? 5–1=4 5–2=3 5–2=3 -Coù 5 quaû böôûi.Hoûi coøn maáy quaû tính vaø cho hoïc sinh laëp laïi .Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 4 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 3 .5 em ñoïc laïi.5-?=1… & 83 & . Haùi ñi 3 quaû 5–3=2 böôûi .Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5 .2 = 4 . 5 –2=?.Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 5 II.Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp tröø vaø pheùp coäng .4 + 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 3 + 1 = HS2: 2 + 1 = HS3: 3 + 1 …3 . -Cho hoïc thuoäc baèng phöông phaùp -Hoïc sinh ñoïc ñt nhieàu laàn xoaù daàn -Hoïc sinh traû lôøi nhanh -Giaùo vieân hoûi mieäng : 5 – 1 = ? . Haùi ñi 2 quaû -Giaùo vieân ghi laàn löôït caùc pheùp böôûi .3 …1 + 1 4 -3 = 3 .Hoûi coøn maáy quaû -Giaùo vieân laàn löôït treo caùc böùc böôûi ? tranh ñeå cho hoïc sinh töï neâu baøi 5–1=4 toaùn vaø pheùp tính -Coù 5 quaû böôûi.1 4 –1 = 3 .5–4=? 5-?=3. Haùi ñi 1 quaû trong phaïm vi 5 böôûi .Hoûi coøn maáy quaû 5–4=1 böôûi ? 5–3=2 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 5 Ngaøy Daïy :10-11-2006 I. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh nhö SGK + Boä thöïc haønh III.Ktcb baøi môùi 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

Cuûng coá daën doø : .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? 2 em ñoïc laïi pheùp tröø phaïm vi 5 . Lan ñaõ -Chuù yù vieát soá thaúng coät doïc . Haûi haùi 2 quaû .Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Btt baøi chöõa baøi o Baøi 2 : Tính .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát & 84 & . caùch laøm baøi vaø laøm -Nhaän xeùt coät 2 . Neáu laáy soá lôùn tröø soá beù naøy thì keát quaû laø soá beù coøn laïi -Pheùp tröø laø pheùp tính ngöôïc -Cho hoïc sinh nhaän xeùt ñeå thaáy laïi vôùi pheùp tính coäng moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø . coá quan heä giöõa coäng tröø o Baøi 1 : Tính -Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï laøm . söûa sai -4 a) Treân caây coù 5 quaû cam . -Giaùo vieân nhaän xeùt. 3 ñeå Cuûng baøi . Hoûi coøn o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi maáy böùc tranh chöa toâ maøu ? 5–1=4 toaùn vaø ghi pheùp tính -Goïi hoïc sinh laøm baøi mieäng -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn 4 a) -Vôùi baøi 4b) giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh coù theå neâu 4 baøi tính khaùc nhau vaø 4 pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi tính ñaõ neâu 4.Hoïc sinh laøm mieäng Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt : Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 5 -Cho hoïc sinh môû SGK laàn löôït neâu -Hoïc sinh töï laøm baøi ( mieäng ) yeâu caàu.-Goïi 5 em ñoïc thuoäc coâng thöùc Hoaït ñoäng 2 : Hình thaønh coâng thöùc coäng vaø tröø 5 Mt : Cuûng coá moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø . toâ maøu 1 böùc tranh . Hoûi treân caây coøn maáy quaû ? 5–2=3 o Baøi 3 : Tính theo coät doïc -4b) Lan veõ 5 böùc tranh. -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm .Nhaän xeùt tieát hoïc . -Treo tranh caùc chaám troøn. yeâu caàu hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø caùc pheùp tính 4+1=5 3+2=5 1+4=5 2 +3 = 5 5–1=4 5–2=3 5–4=1 5–3=2 .2 soá beù coäng laïi ta ñöôïc 1 soá lôùn.

.Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . + 3 hoïc sinh leân baûng : HS1: 5 – 2 = HS2: HS3: 5 5 5 5 . o Baøi 2: Tính & 85 & -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh töï neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi vaø chöõa baøi .3 = + Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ . II.Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính thích hôïp.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh .Caùc böùc tranh baøi taäp 4/60 III. -Tính keát quaû pheùp tính thöù nhaát. 5. o Baøi 1 : Tính theo coät doïc -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû baøi taäp toaùn. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá baûng tröø trong phaïm vi töø 3→5 . Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN :11 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :14-11-2006 I.laáy keát quaû coäng (hay ..Ktcb baøi môùi 3.2-1= 3 1 5 – 4 =2 5 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc baøi taäp.ñt 1 laàn baøi .2-2 = 5–3= 5 -1.Kieåm tra baøi cuõ : + 4 em ñoïc laïi pheùp tính tröø trong phaïm vi 5. ñaàu baøi hoïc : -Ñoïc laïi pheùp tröø trong phaïm vi 5 Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh laøm tính tröø vaø taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính phuø hôïp -Cho hoïc sinh môû SGK .Cuûng coá veà baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc. Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi -5 em ñoïc .

Tìm keát quaû cuûa pheùp tính . 4.Hoûi coøn laïi maáy con chim? o Baøi 4 : Coù 2 baøi taäp 4a.Laáy 3 tröø 1 baèng 2 -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa 5–2–1=2 baøi . Ruùt kinh nghieäm : - & 86 & . o Baøi 5 : Vieát soá thích hôïp vaøo -Tìm keát quaû cuûa pheùp tính 5 – choã chaám 1 = 4.Nhaän xeùt tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc 5. o Baøi 3 : So saùnh pheùp tính laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc so saùnh vôùi soá ñaõ cho -Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm -Moãi daõy baøn laøm 2 pheùp tính -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo baûng con.-Neâu yeâu caàu baøi tính -Neâu caùch laøm tröø) vôùi soá coøn laïi -Vd: 5 tröø 2 baèng 3 .Töø ñoù 5–1=4+… ñieàn soá 0 vaøo choã -Muoán thöïc hieän baøi toaùn naøy em chaám.Em vöøa hoïc baøi gì ? ñoïc laïi baûng tröø phaïm vi 5.4 em 5 – 1 = 4 +0 -Giaùo vieân goïi vaøi em ñoïc laïi pheùp tính.Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . phaûi laøm nhö theá naøo ? . -Giaùo vieân ghi pheùp tính 4 coäng vôùi 0 baèng 4. toâ. 4b 5–2=3 -Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø ghi -4b)Treân beán xe coù 5 chieác oâ pheùp tính phuø hôïp. .Bay ñi heát 2 con chim.hoïc thuoäc baûng coäng tröø phaïm vi 5 -Chuaån bò baøi hoâm sau . -Giaùo vieân söûa baøi treân baûng -4a)Coù 5 con chim.1 oâ toâ rôøi khoûi beán.Cuûng coá daën doø : .Hoûi beán xe coøn maáy oâ toâ? 5–1=4 -Cho hoïc sinh giaûi mieäng.

1–1=0 -Gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu : . con vòt chaïy ra khoûi chuoàng . Hoûi & 87 & .Böôùc ñaàu naém ñöôïc 0 laø keát quaû cuûa pheùp tính tröø coù 2 soá baèng nhau.Taát caû coù 4 hình vuoâng.Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng pheùp tính tröø thích hôïp . -Giôùi thieäu pheùp tröø : 1. ( 3 hoïc sinh leân baûng ) + Nhaän xeùt baøi cuõ .Ñt -Giaùo vieân vieát baûng : 1 – 1 = 0 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi -Giôùi thieäu pheùp tröø : 3 – 3 = 0 -Hai soá gioáng nhau maø tröø -Tieán haønh töông töï nhö treân . moät soá tröø ñi 0 cho keát quaû laø chính soá ñoù. nhau thì keát quaû baèng 0 -Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính -Moät soá tröø ñi soá ñoù thì baèng 1–1=0 0 3–3=0 -Giôùi thieäu pheùp tröø ” Moät soá tröø ñi 0 “ .ñaàu baøi daïy .1 con vòt bôùt 1 con vòt coøn 0 con vòt .Ktcb baøi môùi 3.Teân Baøi Daïy : SOÁ 0 TRONG PHEÙP TRÖØ Ngaøy Daïy :15-11-2006 I.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .10 em . a) Giôùi thieäu pheùp tröø 4 – 0 = 4 khoâng bôùt ñi hình naøo. vaø bieát thöïc haønh tính trong caùc tröôøng hôïp naøy . Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi baøi . -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi -Trong chuoàng coù 1 con vòt . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. II.1 =0 Hoûi trong chuoàng coøn maáy con -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt hình vòt ? veõ vaø neâu baøi toaùn . 1 ñaàu baøi leân baûng . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 0 trong pheùp tröø.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 5 + Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh ôû vôû Baøi taäp toaùn + Söûa baøi taäp 3 treân baûng lôùp. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh nhö SGK / 61 – Boä thöïc haønh toaùn + Tranh baøi taäp soá 3 / 61 III.

Chuaån bò baøi hoâm sau . & 88 & .4 Hình vuoâng bôùt 0 hình vuoâng coøn 4 hình vuoâng : 4. Ngöôøi ta vôùt ra khoûi beå 2 con caù .-Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt hình veõ vaø neâu vaán ñeà -Giaùo vieân neâu : “ 0 bôùt hình naøo laø bôùt 0 hình vuoâng “ -Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu -Giaùo vieân ghi : 4 – 0 = 4 Goïi hoïc sinh ñoïc laïi -b)Giôùi thieäu pheùp tröø : 5 – 0 = 5 (Tieán haønh nhö treân ) -Cho hoïc sinh nhaän xeùt : 4 . laøm caùc baøi taäp ôû vôû BT . Coù 3 con ngöïa ra khoûi chuoàng.Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi. Hoûi trong beå coøn laïi maáy con caù ? .Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ?2 soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát quaû nhö theá naøo ? . Nhaän xeùt ñeå thaáy moái quan heä giöõa pheùp coäng . -Trong chuoàng coù 3 con ngöïa.Cuûng coá daën doø : .0 =5 -Giaùo vieân neâu theâm 1 soá baøi tính : 2 – 0 = ? 3 –0=? 1 –0=? Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Bieát tính trong caùc tröôøng hôïp tröø vôùi 0 . Hoûi trong chuoàng coøn laïi maáy con ngöïa? 3–3=0 .2–2=0 4.ñt -Soá naøo tröø ñi 0 thì baèng chính soá ñoù -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh laøm tính mieäng .T5 bieåu thò tình huoáng tranh = pheùp tính tröø -Cho hoïc sinh môû SGK giaùo vieân nhaéc laïi phaàn baøi hoïc – Cho hoïc sinh laàn löôït laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính – hoïc sinh töï tính vaø söûa baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt .Daën hoïc sinh oân laïi baøi. tröø .Moät soá tröø ñi 0 thì keát quaû nhö theá naøo ? .Trong beå coù 2 con caù . söûa sai o Baøi 2 : Cuûng coá quan heä coäng tröø -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm -Hoïc sinh laøm tính mieäng o Baøi 3 : Ñieàn pheùp tính thích hôïp vaøo oâ troáng -Neâu yeâu caàu baøi -Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp -Löu yù hoïc sinh ñaët pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn neâu ra -Cho hoïc sinh giaûi vaøo baûng con coøn laïi maáy hình vuoâng ? .0 = 4 -5 em ñoïc .0 = 4 5 .

5. Ruùt kinh nghieäm : -

Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP
Ngaøy Daïy :16-11-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : - Pheùp tröø 2 soá baèng nhau, pheùp tröø 1 soá ñi 0 - Baûng tröø vaø laøm tính tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh baøi taäp 5 / 62 + Boä thöïc haønh III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi hoïc sinh leân baûng : 5 + 0 = 3+ 2 + 0 = 4 –0…4+0 0+5= 5–2–0= 3+ 0…0+0 5–0= 0+5–0= 5–5 …5-0 5–5= + Giaùo vieân nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp tröø 2 soá baèng nhau vaø pheùp tröø 1 soá ñi 0. Mt :Hoïc sinh naém teân ñaàu baøi oân laïi -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu caùc khaùi nieäm baøi -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi -Hoïc sinh suy nghó traû lôøi leân baûng - … keát quaû baèng chính soá -Giaùo vieân ñaët caâu hoûi oân laïi 1 soá ñoù khaùi nieäm - … keát quaû baèng 0 -Moät soá coäng hay tröø vôùi 0 thì cho -… keát quaû khoâng ñoåi keát quaû nhö theá naøo ? -2 soá gioáng nhau maø tröø nhau thì keát - Hoïc sinh leân baûng : 3 + 2 = quaû theá naøo ? 5 -Trong pheùp coäng neáu ta ñoåi choã 2 + 3 = 5 caùc soá thì keát quaû theá naøo ? 5 - 2 = 3 -Vôùi 3 soá 2, 5, 3 em laäp ñöôïc maáy 5 - 3 = 2 pheùp tính

& 89 &

Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi taäp.Bieát bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng moät pheùp tính -Cho hoïc sinh môû SGK neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp o Baøi 1 : Tính roài ghi keát quaû -Cho hoïc sinh nhaän xeùt : 2 – 0 = +0= 2 -2 = - 0=

- Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Nhaän bieát coäng tröø vôùi 0 . Soá 0 laø keát quaû cuûa pheùp tröø coù 2 soá gioáng nhau

-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 1 -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi

-Hoïc sinh neâu : Tìm keát quaû cuûa pheùp tính ñaàu laáy keát o Baøi 2 : Tính roài ghi keát quaû theo quaû vöøa tìm ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá coøn laïi coät doïc -Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät -Hoïc sinh töï neâu caùch laøm -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi o Baøi 3 : Tính : 2 – 1 – 1 = 4–2–2= -Nam coù 4 quaû boùng, daây ñöùt 4 quaû boùng bay maát . -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø söûa baøi Hoûi nam coøn maáy quaû boùng ? o Baøi 4 : Dieàn daáu < , > , = 4–4 =0 -5b) Coù 3 con vòt . Caû 3 con vòt -Giaùo vieân söûa sai treân baûng lôùp o Baøi 5 : Hoïc sinh quan saùt tranh ñeàu chaïy ra khoûi chuoàng. Hoûi neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp trong chuoàng coøn laïi maáy con - Cho hoïc sinh neâu theo suy nghó caù vòt ? 3- 3=0 nhaân - Giaùo vieân boå sung hoaøn thaønh baøi toaùn - Cho hoïc sinh giaûi treân baûng con 4.Cuûng coá daën doø : - Hoâm nay em hoïc baøi gì ? - Nhaän xeùt tieát hoïc.- Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi – Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn - Chuaån bò baøi hoâm sau . 5. Ruùt kinh nghieäm : -

1

& 90 &

Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :17-11-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : - Pheùp tröø , pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc - Pheùp coäng 1 soá vôùi 0 - Pheùp tröø 1 soá tröø ñi 0 , pheùp tröø 2 soá baèng nhau II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh baøi taäp soá 4 / 63 - Boä thöïc haønh . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 3 + 0 = 1 4 1 5 5 + + 1 …1 2 3 3–1= 4 0 5- 2 … 4 3–3= 6…5 +0 + Hoïc sinh nhaän xeùt söûa baøi treân baûng . + Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Oân pheùp coäng tröø trong phaïm vi 5 Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc ñaàu baøi hoïc. OÂn baûng coäng tröø phaïm vi 5 -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc 10 em . -Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø trong phaïm vi 5 . -Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi toaùn döôùi caùc daïng ñaõ hoïc. Bieát bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính -Cho hoïc sinh môû SGK neâu yeâu caàu -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi töøng baøi taäp vaø töï laøm baøi -Töï laøm baøi vaø söûa baøi o Baøi 1 : Tính theo coät doïc 1a) –Cuûng coá veà baûng coäng, baûng & 91 &

tröø trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc 1b) – Cuûng coá veà coäng tröø vôùi 0 . Tröø 2 soá baèng nhau. o Baøi 2 : Tính . -Cuûng coá tính chaát giao hoaùn trong pheùp coäng -Löu yù hoïc sinh vieát soá ñeàu, roõ raøng

-Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi - Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa baøi

-Tính keát quaû cuûa pheùp tính tröôùc. Sau ñoù laáy keát quaû so vôùi soá ñaõ cho o Baøi 3 : So saùnh pheùp tính, vieát -Chuù yù luoân so töø traùi qua phaûi <,>= -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi baøi - 4a) Coù 3 con chim, theâm 2 chim . Hoûi coù taát caû maáy o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp chim ? 3 + 2 = 5 -Hoïc sinh quan saùt neâu baøi toaùn - 4b) Coù 5 con chim. Bay ñi 2 vaø pheùp tính thích hôïp chim. Hoûi coøn laïi maáy chim ? 5 - 2 = 3 -Giaùo vieân söûa sai treân baûng lôùp -Cho hoïc sinh ghi pheùp tính treân baûng con 4.Cuûng coá daën doø : - Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën hoïc sinh veà oân baøi vaø chuaån bò baøi hoâm sau. - Hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø trong phaïm vi 5 5. Ruùt kinh nghieäm : con con con con

& 92 &

TUAÀN:12

Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG
Ngaøy Daïy :21-11-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh Cuûng coá veà : - Pheùp coäng, pheùp tröø trong phaïm vi soá ñaõ hoïc - Pheùp coäng, pheùp tröø vôùi soá 0 - Vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh baøi taäp 4a), 4b) + Boä Thöïc haønh . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : +Söûa baøi taäp 4, 5 / 47 vôû Baøi taäp toaùn + Baøi 4 : 3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi + Baøi 5 : 2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi + Lôùp nhaän xeùt boå sung ñeå hoaøn chænh baøi + Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá baûng coäng tröø trong phaïm vi ñaõ hoïc. Mt :Hoïc sinh naém ñaàu baøi . OÂn laïi baûng coäng, tröø phaïm vi caùc soá -10 em laàn löôït ñoïc caùc baûng ñaõ hoïc coäng tröø -Giaùo vieân goïi hoïc sinh laàn löôït ñoïc. -Baûng coäng tröø töø 2 ñeán 5 -giaùo vieân nhaän xeùt, ñoäng vieân hoïc sinh coá gaéng hoïc thuoäc caùc coâng thöùc coäng tröø Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh thöïc hieän caùc baøi taäp tính toaùn thaønh thaïo . Bieát bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp -Neâu caùch laøm baøi tính phuø hôïp - Töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Cho hoïc sinh môû SGK - Tính keát quaû 2 soá ñaàu. o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu yeâu -Laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc coäng (hoaëc tröø ) vôùi soá coøn caàu . -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi laïi -Hoïc sinh töï laøm baøi, chöõa baøi taäp toaùn & 93 &

Nhaän xeùt tieát hoïc. -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm .Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng tröø . Ruùt kinh nghieäm : - & 94 & . Coù o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp -Cho hoïc sinh quan saùt neâu baøi 1 con boû ñi .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . . = 4 -Hoïc sinh töï neâu caùch laøm : Döïa treân coâng thöùc coäng tröø ñaõ hoïc -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -4a)Coù 2 con vòt .Hoûi coù taát caû maáy con vòt ? 2 + 2 = 4 -Giaùo vieân söûa baøi treân baûng lôùp -4b) Coù 4 con höôu cao coå . -ví duï : 3 + 1 + 1 = 5–2 -2= -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu o Baøi 3 : Ñieàn soá thích hôïp -Ví duï : 3 +  =5 5 . 4.Xem tröôùc baøi hoâm sau 5.o Baøi 2 : Tính bieåu thöùc . Hoûi coøn laïi maáy con ? toaùn vaø pheùp tính thích hôïp 4 . Laøm baøi taäp vôû Baøi taäp toaùn .Cuûng coá daën doø : . söûa chöõa -Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh yeáu. Theâm 2 con vòt .1 =3 -Hoïc sinh ghi pheùp tính leân baûng con -Giaùo vieân boå sung.

6 hình vuoâng. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. a)-Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi -Nhoùm beân traùi coù 5 hình tam b)-Hình thaønh caùc pheùp tính giaùc.Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 6 II.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc baûng coäng tröø töø 25 +Söûa baøi taäp 4. Nhoùm beân phaûi coù 1 -Treo tranh cho hoïc sinh quan saùt vaø hình tam giaùc.Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp coäng . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc moâ hình gioáng SGK( 6 tam giaùc.Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 6 Ngaøy Daïy :22-11-2006 I. 5 / 48 vôû baøi taäp toaùn treân baûng lôùp +Baøi 4 : 2 em Baøi 5 : 1 em +Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung + Nhaän xeùt baøi cuõ . 3 + 3 & 95 & . 2 + 4 = 6 .Thaønh laäp caùc pheùp coäng trong -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu phaïm vi 6 . 6 hình troøn ) + Boä thöïc haønh III. Hoûi coù taát caû neâu baøi toaùn maáy hình tam giaùc ? 5 hình tam giaùc theâm 1 hình -Cho hoïc sinh ñeám soá hình tam giaùc tam giaùc laø 6 hình tam giaùc ôû caû 2 nhoùm roài neâu caâu traû lôøi -Hoïc sinh vieát soá 6 vaøo pheùp tính beân traùi cuûa hình veõ -Gôïi yù 5 vaø 1 laø 6 trong saùch gk -Giaùo vieân vieát : 5 + 1 = 6 (baûng -hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 5 + lôùp ) 1=6 -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt 5 hình tam giaùc vôùi 1 hình tam giaùc cuõng -Hoïc sinh töï vieát soá 6 vaøo gioáng nhö 1 hình tam giaùc vôùi 5 hình choã chaám tam giaùc ñoïc ñoù 5 coäng 1 cuõng baèng 1 + 5 -10 em ñt -Giaùo vieân Vieát : 1 + 5 = 6 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính -Höôùng daãn hoïc sinh hình thaønh caùc coâng thöùc : 4 + 2 = 6 .Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 6 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong pham vi 6 Mt :Hoïc sinh naém ñaàu baøi hoïc . baøi . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Ktcb baøi môùi 3.

Hoûi coù taát caû bao nhieâu oâ toâ ? +0 = -Goïi töøng hoïc sinh neâu caùch laøm 3 + 3 = 6 vaø laøm baøi o Baøi 4 : vieát pheùp tính thích hôïp -Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân nhaän xeùt. -4a) Coù 4 con chim theâm 2 con -Goïi 1 em chöõa baøi chung chim . ? +5=6 Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 6 o Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc ) -Goïi 1 hoïc sinh chöõa baøi chung -Hoïc sinh neâu caùch laøm -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt / 49 -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu caùch laøm -Cho hoïc sinh töï laøm baøi o Baøi 2 : Tính . .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? .ñt nhieàu laàn cho Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng coäng ñeán khi thuoäc coâng thöùc phaïm vi 6 -Goïi hoïc sinh ñoïc baûng coäng -Hoïc sinh traû lôøi nhanh -Hoïc thuoäc theo phöông phaùp xoaù daàn -Giaùo vieân hoûi mieäng : 4 + 2 = ? . Ruùt kinh nghieäm : & 96 & . 3+? =6 5+1=? .Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc baûng coäng hoaøn thaønh baøi taäp ôû vôû Baøi taäp .Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 6 .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . 5.Nhaän xeùt tieát hoïc. -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû ( mieäng ) Baøi taäp toaùn .Chuaån bò baøi hoâm sau. boå sung söûa chöõa baøi toaùn cho hoaøn chænh 4.Cuûng coá daën doø : . Hoûi coù taát caû maáy con chim ? o Baøi 3 : 4+2=6 4+1+1= 5+1+0= 2+2 -4b)Coù 3 oâ toâ maøu traéng vaø +2 = 3+2+1= 4+0+2 = 3 +3 3 oâ toâ maøu xanh .= 6 (tieán haønh töông töï nhö treân ) -10 em ñoïc Hoaït ñoäng 2 : Hoïc coâng thöùc -Hoïc sinh ñoïc..

Hoûi coøn -Treo hình 6 tam giaùc roài taùch ra 1 laïi maáy hình tam giaùc? hình yeâu caàu hoïc sinh neâu baøi toaùn -Hoïc sinh vieát soá 5 vaøo choã -Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh neâu “ chaám 6 bôùt 1 coøn 5 “ -Hoïc sinh ñoïc laïi : 6 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . 6 – 4 = 2 . Mt :Hoïc sinh naém ñaàu baøi hoïc -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu . baøi : 3 em -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu -Coù taát caû 6 hình tam giaùc. 6 hình troøn .Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 em ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 6 .Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 6 .Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 6.3 = 3 (Tieán haønh töông töï nhö treân ) & 97 & .Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp tröø . baøi leân baûng Bôùt 1 hình tam giaùc. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.5 = 1 -Giaùo vieân ghi baûng : 6 – 5 = 1 -10 em ñoïc -Goïi ñoïc caû 2 coâng thöùc +Höôùng daãn hoïc sinh thaønh laäp caùc coâng thöùc 6 – 2 = 4 .1 = 5 -Giaùo vieân vieát : 6 – 1 =5 -Neâu baøi toaùn vaø ghi ñöôïc : 6 Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan – 5 = 1 saùt hình veõ neâu ñöôïc : 6–5=1 -Hoïc sinh ñoïc laïi : 6 . III.Thaønh laäp baûng tröø .Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 6 II.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : +Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 +6 hình tam giaùc. 6 hình vuoâng.- Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 6 Ngaøy Daïy :23-11-2006 I. +3 hoïc sinh leân baûng : 4+2= 2+2 5 1 + + +1= 2+4= 1 2+ 3 5 +0 = +Hoïc sinh nhaän xeùt söûa baøi treân baûng + Nhaän xeùt baøi cuõ . 6.

Chuaån bò baøi hoâm sau.Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . 6 . 5. .Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng tröø phaïm vi 6 -Goïi hoïc sinh ñoïc caù nhaân . 5 +1 -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi -Töï laøm baøi vaø söûa baøi =6 6–1=5 6–5=1 -4a) Döôùi ao coù 6 con vòt.Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc baûng coäng tröø 6 – Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp . Hoûi treân caønh coøn laïi maáy con chim ? toaùn .Cuûng coá daën doø : . Ruùt kinh nghieäm : - & 98 & .2=4 -Giaùo vieân boå sung ñeå baøi toaùn ñöôïc hoaøn chænh.tröø .1 = 5 -Cho hoïc sinh leân baûng söûa baøi -4b) Treân caønh coù 6 con chim. o Baøi 4 : -Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu baøi 2 con bay ñi .Cho ñoïc ñt nhieàu laàn ñeán thuoäc -Giaùo vieân xoaù daàn baûng tröø phaïm vi 6 -Giaùo vieân hoûi mieäng -10 em ñoïc baûng tröø -Hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn ñeán thuoäc -Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc -Hoïc sinh traû lôøi nhanh Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 6 -Cho hoïc sinh môû SGK laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc ) -Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh vieát -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi ( mieäng ) soá thaúng coät laàn löôït moãi em 1 coät o Baøi 2 : -Cuûng coá quan heä coäng .Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø phaïm vi 6 .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? . -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh neâu caùch laøm -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi -2 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi toaùn 4.Nhaän xeùt tieát hoïc. 1 con o Baøi 3 : Bieåu thöùc vòt leân bôø . . Hoûi döôùi ao coøn -Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm laïi maáy con vòt ? 6 .

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn .2-2= 1 5 3 6–3= 6 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. baøi -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu -Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng baøi leân baûng . -4 hoïc sinh -2 hoïc sinh • Baûng coäng phaïm vi 6 • Baûng tröø phaïm vi 6 • Baûng coäng tröø phaïm vi 6 -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoïc thuoäc baøi -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø töï Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh. tröø trong phaïm vi 6 .Tranh baøi taäp 5/67 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 6. 3. Laáy keát quaû vöøa tìm ñöôïc coäng hay tröø vôùi soá coøn soá thaúng coät laïi. Mt : Cuûng coá laøm toaùn coäng tröø laøm baøi phaïm vi 6 -Höôùng daãn SGK -Tính keát quaû cuûa pheùp tính o Baøi 1 : Tính ( coät doïc ) -Giaùo vieân nhaéc nhôû caùc em vieát ñaàu. Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi ñaàu oân laïi baûng coäng tröø .3-2 = 6–4= + Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baøi treân baûng con theo boá trí cuûa giaùo vieân. Bt -Em haõy neâu caùch laøm & 99 & .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 em ñoïc baûng tröø phaïm vi 6 + 3 hoïc sinh leân baûng : 6 – 2 = 6 6 6 6 . + Nhaän xeùt söûa baøi . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :24-11-2006 I. -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû o Baøi 2: (Bieåu thöùc ).Cuûng coá veà pheùp tính coäng .4 hoïc sinh -Goïi ñoïc caù nhaân .

Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø . = -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi baøi -3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi taäp o Baøi 4 : Vieát soá thích hôïp vaøo -Hoïc sinh laøm baøi treân baûng choã chaám -Höôùng daãn hoïc sinh döïa treân cô con sôû baûng coäng tröø ñeå tìm soá thích -3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi hôïp ñieàn vaøo choã troáng -giaùo vieân nhaän xeùt höôùng daãn -Hoïc sinh quan saùt tranh.Cho hoïc sinh ñoïc ñt baûng coäng tröø phaïm vi 6 . neâu theâm baøi toaùn vaø pheùp tính thích o Baøi 5 : Quan saùt tranh neâu hôïp • Coù 4 con vòt.Chaïy ñi heát 2 -Giaùo vieân chuù yù söûa nhöõng töø con vòt.-1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi -Höôùng daãn söûa chung o Baøi 3 : Ñieàn daáu < .Toå naøo ghi nhanh ñuùng laø toå ñoù thaéng.Hoûi coøn laïi maáy hoïc sinh duøng chöa chính xaùc ñeå con vòt ? giuùp hoïc sinh ñaët baøi toaùn ñuùng 6 -2 =4 • Coù 6 con vòt.Cuûng coá daën doø : .Hoïc sinh moãi ñoäi cöû 5 em laàn löôït ghi soá vaøo oâ troáng . 4 con vòt ñöùng laïi.Chuaån bò baøi hoâm sau & 100 & . Hoûi coù taát caû hôïp maáy con vòt ? 4 + 2=6 -Höôùng daãn hoïc sinh neâu nhieàu baøi toaùn vaø pheùp tính khaùc nhau • Coù 6 con vòt. > . Hoûi coù maáy con vòt chaïy ñi ? Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi 6– 4 = 2 Mt : Reøn hoïc sinh tính nhanh nhaïy trong toaùn hoïc -Moãi toå cöû 5 ñaïi dieän ñeå tham -Giaùo vieân treo baûng phuï coù ghi gia chôi saün caùc pheùp tính lieân tuïc. coù theâm 2 baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø con vòt. Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn .Nhaän xeùt tuyeân döông ñoäi nhanh . +3 -2 +1 -0 3 +1 2 +4 +1 -3 +2 -0 4.

Ruùt kinh nghieäm : - TUAÀN:13 Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 7 Ngaøy Daïy :28-11-2006 I. ñeàu coù caùc soá 6 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 7. Yeâu caàu Hoïc sinh neâu baøi toaùn +2 em leân baûng giaûi ñaët pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi toaùn. Hoûi coù taát caû -Cho hoïc sinh quan saùt tranh vaø maáy hình tam giaùc ? neâu baøi toaùn 6+1=7 -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi pheùp .Kieåm tra baøi cuõ : +Söûa baøi taäp 4/ 51. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . Nhaän xeùt. 1 . 7 gioáng nhau.Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 7 II. söûa sai cho hoïc sinh . -Cho hoïc sinh nhaän xeùt : 6 + 1 = Khaùc nhau soá 6 vaø soá 1 ñoåi 7 vò trí 1 + 6 = 7 .Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp coäng . Mt : Thaønh laäp baûng coäng trong -Coù 6 hình tam giaùc. + Nhaän xeùt baøi cuõ . hình tam giaùc. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc tranh gioáng SGK + Boä thöïc haønh toaùn III. hoïc sinh ñoïc laïi ñeàu coù keát quaû laø 7. +Giaùo vieân treo tranh.Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 7 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 5 / 51 vôû baøi taäp toaùn .Ktcb baøi môùi 3.Saùu coäng moät baèng maáy ? tính . Töï ñieàn soá 7 vaøo pheùp -Giaùo vieân ghi pheùp tính : 6 + 1 tính trong SGK =7 1+6=7 -Hoïc sinh ñoïc pheùp tính : 1 + 6 = -Giaùo vieân hoûi : Moät coäng saùu 7 vaø töï ñieàn soá 7 vaøo choã baèng maáy ? troáng ôû pheùp tính 1 + 6 = -Giaùo vieân ghi : 1 + 6 = 7 Goïi -Gioáng ñeàu laø pheùp coäng.5.khoâng ñoåi -Hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính -Hoûi : Trong pheùp coäng neáu ñoåi vò trí caùc soá thì keát quaû nhö theá & 101 & . Theâm 1 phaïm vi 7 .

laáy 6 coäng 1 baèng 7 . 6+?=7 1+?=7 .5 em -Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø caùch laøm baøi -Töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Neâu yeâu caàu. -Vieát 7 sau daáu = -4a) Coù 6 con böôùm theâm 1 con böôùm. Höôùng daãn laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính theo coät doïc -Giaùo vieân löu yù vieát soá thaúng coät -Hoïc sinh ñoïc ñt 6 laàn -Hoïc sinh traû lôøi nhanh . 7 = 5+?.7=?+? -Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc baûng coäng Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 7 -Cho hoïc sinh môû SGK. Hoûi coù taát caû maáy con chim ? 1= 4+3= 4+3 =7 -2 em leân baûng -Khi chöõa baøi giaùo vieân caàn cho hoïc sinh nhaän xeùt töøng caëp tính -Caû lôùp laøm baûng con ñeå cuûng coá tính giao hoaùn trong pheùp coäng o Baøi 3 : Höôùng daãn hoïc sinh neâu caùch laøm -Tính : 5+1 +1 = ? -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi o Baøi 4 : Neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu baøi toaùn. Hoûi coù taát caû maáy con böôùm ? o Baøi 2 : Tính : 7 + 0 = 1+ 6+1=7 -4b) Coù 4 con chim. 3 + 4 = ? . 3 con chim 6= 3+4= 0+7= 6 + bay ñeán nöõa.2+? =7. caùch laøm baøi roài töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu : 5 + 1 = 6 . caâu cho hoaøn chænh. Giaùo vieân chænh söûa töø. -Cho hoïc sinh töï ñaët ñöôïc nhieàu baøi toaùn khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn & 102 & . 2+5=7 4+3=7 .naøo ?  Daïy caùc pheùp tính : 5 + 2 = 7 .3+4=7 -Tieán haønh nhö treân Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc baûng coäng . Mt : Hoïc sinh thuoäc ñöôïc coâng thöùc coäng taïi lôùp . -Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc thuoäc theo phöông phaùp xoaù daàn -Hoûi mieäng : 5 + 2 = ? .

Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 7 Ngaøy Daïy :29-11-2006 I. + Giaùo vieân nhaän xeùt söûa baøi chung. Bôùt 1 hình phaïm vi 7 . 7 hình vuoâng. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. +Hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp +2 em leân baûng ghi pheùp tính .Ktcb baøi môùi 3.Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 7 . tam giaùc.neâu ra -Goïi hoïc sinh leân baûng ghi pheùp tính döôùi tranh. 5. b / 52 vôû Baøi taäp toaùn .Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 7 ( 5 em ) . Hoûi coøn laïi maáy -Hoïc sinh quan saùt tranh vaø neâu hình tam giaùc ? baøi toaùn ” 7 hình tam giaùc bôùt 1 hình tam giaùc coøn 6 hình tam giaùc “ -Goïi hoïc sinh laëp laïi -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . . -Hoïc sinh ñoïc laïi pheùp tính -Giaùo vieân noùi : baûy bôùt moät coøn saùu -Hoïc sinh ghi soá 1 vaøo choã -Giaùo vieân ghi : 7 .Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7 II.Kieåm tra baøi cuõ : +Söûa baøi taäp 4a.Cuûng coá daën doø : . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 7.Lôùp duøng baûng con -Giaùo vieân uoán naén. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc tranh maãu vaät nhö SGK ( 7 hình tam giaùc. 7 – 1 = 6 -Höôùng daãn hoïc sinh töï tìm keát & 103 & .Tieáp tuïc cuûng coá khaùi nieäm pheùp tröø .10 em ñoïc : 7 – 6 = 1 .Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi vaø laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp . + Nhaän xeùt baøi cuõ .Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Mt : Thaønh laäp baûng tröø trong -Coù 7 hình tam giaùc. 7 hình troøn) + Boä thöïc haønh III. söûa sai cho hoïc sinh 4.1 = 6 chaám -Cho hoïc sinh vieát keát quaû vaøo pheùp tính trong SGK .

-Goïi hoïc sinh ñoïc baûng tröø -Cho hoïc sinh hoïc thuoäc. baøi Haûi laáy ñi 2 quaû .7-?=2. 7–4=3 -Tieán haønh töông töï nhö treân -5 em ñoïc Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng -Hoïc sinh traû lôøi nhanh thöùc . 3 / 53 -?=4 vôû Btt -Cho hoïc sinh töï söûa baøi Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính tröø -Hoïc sinh neâu ñöôïc caùch laøm trong phaïm vi 7 -Cho hoïc sinh môû SGK. 7 – 3 .3 em ñoïc -Hoïc sinh ñoïc ñt nhieàu laàn =4 . Höôùng daãn baøi .7 -Hoïc sinh laøm baøi taäp 2 . 7–2=5 .quaû cuûa : 7 – 6 = 1 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính  Höôùng daãn hoïc sinh hoïc pheùp tröø : 7–5=2 . -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa bò ñöùt daây bay ñi 3 bong boùng. -Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt thöïc hieän caùc pheùp tính tröø trong -4a) Treân ñóa coù 7 quaû cam.7 – 3 – 2 = laáy 7 – 3 = 4 laøm baøi taäp (mieäng ) Laáy 4 – 2 = 2 o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh vaän duïng baûng tröø vöøa hoïc. Mt : Hoïc sinh thuoäc baûng tröø phaïm vi 7 . Giaùo -Hoïc sinh môû SGK vieân xoaù daàn ñeå hoïc sinh thuoäc -Laàn löôït töøng em tính mieäng neâu keát quaû caùc baøi tính taïi lôùp -Goïi hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc baûng tröø -Hoûi mieäng : 7 – 3 = ? . Hoûi coøn laïi bao nhieâu quaû baøi boùng ? 7–3= 4 o Baøi 3 : Tính -Höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm baøi -Söûa baøi treân baûng lôùp o Baøi 4 : Quan saùt tranh roài neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính thích hôïp. -Cho hoïc sinh neâu nhieàu caùch khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn ñaõ neâu & 104 & . Hoûi treân ñóa coøn laïi maáy quaû cam ? 7–2=5 o Baøi 2 : Tính nhaåm -4b) Haûi coù 7 caùi bong boùng. 7 – 6 = ? 7–5=?.

-Goïi hoïc sinh ñoïc baûng coäng tröø -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi phaïm vi 7 -Giaùo vieân nhaän xeùt – Ghi ñ ? -Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu baøi . 5. tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà caùc pheùp tính coäng . Mt :Hoïc sinh nhôù laïi baûng coäng tröø -4 em ñoïc trong phaïm vi 7 .Cuûng coá daën doø : . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 7. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh baøi taäp 5/ 71 SGK III.-Cho 2 em leân baûng ghi 2 pheùp tính -Giaùo vieân söûa baøi chung treân baûng lôùp 4.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 leân baûng : 7 –5 = 7 7 -5-2= 7 7 –2 =0 .Nhaän xeùt. tröø trong phaïm vi 7 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.3-2 = 7 7 +Nhaän xeùt söûa sai chung +Nhaän xeùt baøi cuõ. -Hoïc sinh môû SGK Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh & 105 & . -Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø phaïm vi 7 . II.Goïi 3 em ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 7 . Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :30-11-2006 I. Ktcb baøi môùi 3.

Hoûi coù taát caû o Baøi 5 : Treo tranh maáy baïn ? -Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt tranh 4+3=7 neâu baøi toaùn -Hoïc sinh töï ñaët ñeà vaø ghi pheùp tính phuø hôïp -Hoïc sinh cöû ñaïi ñieän leân tham -2 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi gia troø chôi Troø chôi : -Hoïc sinh thi ñua duøng 6 taám bìa nhoû. 5 ñaët caùc hình troøn trong hình veõ beân & 106 & . 2 .Mt : Cuûng coá veà caùc pheùp tính coäng tröø phaïm vi 7 . 4 . 1 . -Cho hoïc sinh môû SGK . treân ñoù ghi soá : 0 .Coù 4 baïn coù theâm 3 baïn nöõa . laàn löôït cho caùc em laøm toaùn o Baøi 1 : Tính ( coät doïc ) -Giaùo vieân chuù yù höôùng daãn hoïc sinh vieát thaúng coät -Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø caùch laøm baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi ( laøm baøi taäp 1 / 54 vôû Btt ) 5+2= 2+5= 7–2= 7–5= 4+ 3+4 7–3 7–4 6 +1= 3= 1+6= o Baøi 2: Tính nhaåm = -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi 7–1= -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc coät tính ñeå nhaän ra quan heä coäng tröø vaø = 7–6= tính giao hoaùn trong pheùp coäng = -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa taäp toaùn / 54 baøi -Söûa baøi treân baûng lôùp o Baøi 3 : Ñieàn daáu soá coøn (laøm vaøo vôû Btt ) thieáu vaøo choã chaám -Cho hoïc sinh döïa treân cô sôû baûng + .ñeå ñieàn soá ñuùng vaøo oâ troáng -Cho hoïc sinh söûa baøi chung o Baøi 4 : Ñieàn daáu < > = vaøo -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa choã troáng . 3 .Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän baøi theo 2 böôùc -Böôùc 1 : Tính keát quaû cuûa pheùp tính tröôùc  -Coù 3 baïn theâm 4 baïn laø -Böôùc 2 : So saùnh keát quaû vöøa tìm maáy baïn ? vôùi soá ñaõ cho roài ñieàn daáu < > = 3+4=7 thích hôïp  .

Sao cho khi coäng 3 soá treân moãi caïnh ñeàu ñöôïc keát quaû laø 6 .( caù nhaân hoaëc nhoùm ) -Hoïc sinh naøo laøm xong tröôùc seõ ñöôïc thöôûng 4.Cuûng coá daën doø : - Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng vaø tröø phaïm vi 7 - Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi, hoïc thuoäc caùc coâng thöùc . - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm :

Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 8
Ngaøy Daïy :1-12-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 8 - Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 8 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 . + Moâ hình, vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø phaïm vi 7 +Söûa baøi taäp 4 : 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi +Hoïc sinh nhaän xeùt – Giaùo vieân söûa sai cho hoïc sinh + Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 8 Mt : Höôùng daãn hoïc sinh thaønh laäp baûng coäng trong phaïm vi 8 . -Coù 7 hình vuoâng. Theâm 1 hình -Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt neâu vuoâng. Hoûi coù taát caû maáy baøi toaùn hình vuoâng ? - 7 hình vuoâng coäng 1 hình vuoâng 7 hình vuoâng coäng 1 hình baèng maáy hình vuoâng ? vuoâng baèng 8 hình vuoâng 7 + 1 = ? -Giaùo vieân ghi baûng . 7 + 1 = 8 Hoïc sinh ñoïc -Cho hoïc sinh vieát soá 8 vaøo choã laïi chaám 1+7=8 & 107 &

-Giaùo vieân hoûi : 7 + 1 = 8 vaäy 1 + 7 = maáy ? -Giaùo vieân ghi baûng : 1 + 7 = 8 . -Cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính ñeå cuûng coá tính giao hoaùn trong pheùp coäng :6+2=8 2+6=8 5 +3 =8 3+5 =8 -Tieán haønh caùc böôùc nhö treân

-Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 1 + 7=8

-5 em ñoïc Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc coäng . -Hoïc sinh ñoïc ñt nhieàu laàn Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc baûng coäng -Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc phaïm vi 8 . -Hoïc sinh traû lôøi nhanh -Goïi vaøi em ñoïc laïi baûng coäng -Cho hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn – Giaùo vieân xoaù daàn ñeå hoïc thuoäc taïi lôùp -Giaùo vieân hoûi mieäng : 7 + 1 = ? ; 6 + 2 = ? 5 + 3=? 4+?=8;3+? =8 ;2+? =8 Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 8 -Cho hoïc sinh môû SGK - Höôùng daãn laøm baøi taäp o Baøi 1 : Tính (coät doïc ) -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm – Chuù yù vieát soá thaúng coät

-Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi treân baûng con ( 2 pheùp tính / daõy baøi ) -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Btt .

-Hoïc sinh neâu caùch laøm : Laáy 2 soá ñaàu coäng laïi ñöôïc bao o Baøi 2 : Tính nhaåm – Neâu yeâu nhieâu, ta coäng tieáp soá coøn laïi caàu cuûa baøi taäp . - Hoïc sinh laàn löôït laøm baøi vaøo vôû - 4 a) Coù 5 baïn , theâm 3 baïn baøi taäp - Cuûng coá tính giao hoaùn qua caùc nöõa. Hoûi coù taát caû maáy baïn ? pheùp tính 5+3=8 - 4 b) Coù 7 caùi muõ, theâm 1 o Baøi 3 : Tính nhaåm caùi muõ. Hoûi coùtaát caû maáy -Höôùng daãn caùch laøm baøi caùi muõ ? -Giaùo vieân söûa baøi treân baûng lôùp 7+1=8 -Coù 4 chuù thoû theâm 4 chuù o Baøi 4 : Vieát pheùp tính phuø hôïp -Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi thoû. Hoûi coù taát caû bao nhieâu chuù thoû ? toaùn 4+4=8 -Ñoäng vieân hoïc sinh ñaët nhieàu baøi toaùn khaùc nhau. Söûa lôøi vaên cho gaõy goïn

& 108 &

-3 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp tính thích hôïp vôùi baøi toaùn -Giaùo vieân uoán naén, söûa sai cho hoïc sinh 4.Cuûng coá daën doø : - Hoâm nay em vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 8 ( 5 em ) - Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc - Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc coâng thöùc phaïm vi 8 . - Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau. 5. Ruùt kinh nghieäm :

TUAÀN :14

Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 8
Ngaøy Daïy :5-12-2006 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng Tröø trong phaïm vi 8 - Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 8 II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc moâ hình ngoâi sao ( nhö SGK) + Söû duïng boä Ñd daïy toaùn 1 III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh ñoïc pheùp coäng trong phaïm vi 8 +3 hoïc sinh leân baûng : 5 + 3 = 3 + 2 +3 = 7 8 +0 + + 3+5= 5 1 0 8 +2+1= 4+4= 6 +2 + 0 = +Nhaän xeùt, söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ - Ktcb baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi8 . Mt : Thaønh laäp baûng tröø trong -Coù 8 ngoâi sao, Taùch ra 1 ngoâi phaïm vi 8 sao . Hoûi coøn laïi maáy ngoâi sao -Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt ? neâu baøi toaùn - 8 bôùt 1 coøn 7 & 109 &

- 8 bôùt ñi 1 coøn maáy ? Vaäy : 8 tröø 1 baèng maáy ?

8 tröø 1baèng 7. - 8 ngoâi sao bôùt 7 ngoâi sao coøn 1 ngoâi sao -Giaùo vieân hoûi : 8 ngoâi sao bôùt 7 8- 7=1 ngoâi sao coøn laïi bao nhieâu ngoâi sao ? 8-1 = 7 ; 8 – 7 = 1 8 tröø 7 baèng bao nhieâu ? -Giaùo vieân ghi 2 pheùp tính goïi hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi 2 pheùp tính -Tieán haønh nhö treân vôùi caùc coâng thöùc : 8–2=6,8–6=2;8–5=3;8–3 =5;8–4=4 -5 em ñoïc Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng -Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng . thöùc . -5 hoïc sinh xung phong ñoïc Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc thuoäc taïi lôùp -Goïi hoïc sinh ñoïc caù nhaân -Hoïc sinh ñoïc ñt, giaùo vieân xoaù daàn -Giaùo vieân hoûi mieäng - Hoïc sinh traû lôøi nhanh -Giaùo vieân tuyeân döông hoïc sinh ñoïc thuoäc baøi Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm toaùn tröø trong phaïm vi 8 -Höôùng daãn thöïc haønh laøm toaùn o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi roài töï laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp -Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät -Hoïc sinh môû SGK -2 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi

-3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi

-Tìm keát quaû cuûa pheùp tính thöù nhaát, ñöôïc bao nhieâu tröø tieáp soá coøn laïi

- Keát quaû cuûa 3 pheùp tính o Baøi 2 : Hoïc sinh töï neâu caùch gioáng nhau laøm roài töï laøm baøi -Giaùo vieân cuûng coá laïi quan heä -Hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø -Giaùo vieân nhaän xeùt – söûa baøi pheùp tính phuø hôïp o Coù 8 quaû böôûi, bôùt 4 chung quaû böôûi. Hoûi coøm laïi maáy quaû böôûi ? o Baøi 3 : 8 - 4= 4 -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi o Coù 5 quaû taùo, bôùt 2 quaû taùo. Hoûi coøn maáy -Nhaän xeùt : 8 – 4 = quaû taùo ? 8-1–3 = 5–2=3 8 -2 -2= o Coù 8 quaû caø. Bôùt 6 quaû o Baøi 4 : Quan saùt tranh ñaët caø . Hoûi coøn maáy quaû caø ? baøi toaùn vaø vieát pheùp tính thích 8–6=2 hôïp & 110 &

-Giaùo vieân nhaän xeùt chænh söûa hoïc sinh qua töøng baøi -Giaùo vieân söûa baøi treân baûng lôùp -Tuyeân döông hoïc sinh 4.Cuûng coá daën doø : - Goïi 3 em ñoïc laïi baûng tröø phaïm vi 8 - Daën hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baûng tröø vaø chuaån bò baøi hoâm sau. 5. Ruùt kinh nghieäm :

& 111 &

Mt :Cuûng coá hoïc thuoäc coâng thöùc -5 em ñoïc laïi coäng tröø phaïm vi 8 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc -3 hoïc sinh leân baûng thi ñua coäng tröø trong phaïm vi 8 .2 hoïc sinh leân baûng söûa baøi o Baøi 3 : -Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laøm -Hoïc sinh neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp baøi -4 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 4+3+1= 8–4–2= & 112 & . 2 .3-2 = 8–0= 8 –4–0= +Nhaän xeùt söûa sai chung +Nhaän xeùt baøi cuõ.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.7 + 1 = 8 6+2=8 5+3 yeâu caàu hoïc sinh leân gheùp caùc = 8 pheùp tính ñuùng 1+7=8 2+6=8 3+5 =8 -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai 8–1=7 8–2=6 8–3 =5 Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp 8–7=1 8–6=2 8–5 Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc pheùp = 3 tính + . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. soá 6 . . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Vôû Baøi taäp toaùn – Boä thöïc haønh toaùn III. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 8. 8 .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 em ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 8 : + 3 hoïc sinh leân baûng : 8 –2 = 8 8 8 8 -2–2 = 5 8 8 –4 6 = 7 . 5 . II. gheùp ñöôïc 4 pheùp tính vôùi 3 -Giaùo vieân ñöa ra caùc soá : 7 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá laïi pheùp tính coäng . 1 . tröø trong phaïm vi 8 . = . Ktcb baøi môùi 3.phaïm vi 8 o Baøi 1 : -Hoïc sinh tính nhaåm roài ghi keát quaû laøm trong phieáu baøi taäp -Cuûng coá moái quan heä coäng tröø o Baøi 2: -Yeâu caàu hoïc sinh nhaåm roài ghi laïi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp keát quaû . 3 .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :6-12-2006 I. . 8 . 8 vaø caùc daáu + .

Daën hoïc sinh veà oân laïi baûng coäng tröø vaø chuaån bò baøi hoâm sau.Nhaän xeùt tieát hoïc . 5. Ruùt kinh nghieäm : & 113 & . ñuùng .Cuûng coá daën doø : . Tuyeân döông hoïc sinh laøm baøi nhanh. Hoûi trong gioû -Cho hoïc sinh quan saùt tranh neâu baøi coøn maáy quaû taùo ? 8–2=6 toaùn vaø pheùp tính thích hôïp -Giaùo vieân nhaän xeùt caùch neâu baøi toaùn. Tìm soá lôùn (hay soá beù hôn ) >5 pheùp tính ñeå noái vôùi pheùp 7 +2 tính cho phuø hôïp 8 9 –0 <8 >8 +0 -Cho hoïc sinh leân baûng söûa baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt . Ñaõ o Baøi 4 : laáy ra 2 quaû. boå sung uoán naén caùch duøng töø cuûa hoïc sinh -Hoïc sinh laéng nghe -Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu o Baøi 5 : -Giaùo vieân höôùng daãn caùch laøm baøi taäp baøi 1.-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh -Trong gioû coù 8 quaû taùo . Tính keát quaû cuûa pheùp tính 2. söûa sai -2 em leân baûng 4.

Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 9 Ngaøy Daïy :7-12-2006 I. Mt : Thaønh laäp coâng thöùc coäng -Coù 8 caùi muõ.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø phaïm vi 8 +3 hoïc sinh leân baûng – Hoïc sinh laøm baûng con 6+ 2 = 5 … 3+3 2+3+3= 8–0= 8…8–1 8–3–3= 8–8= 7 …. 4 em & 114 & .Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 9 II.Ktcb baøi môùi 3. -Vôùi caùc pheùp tính coøn laïi giaùo vieân laàn löôït hình thaønh theo caùc böôùc nhö treân . Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc coâng thöùc -Hoïc sinh ñoïc ñt 6 laàn coäng phaïm vi 9 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 9. -Xung phong ñoïc thuoäc .9 caùi muõ 8+ 1 = 9 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 9 . vaät thaät phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc III. theâm 1 caùi trong phaïm vi 9 muõ nöõa . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. + Moâ hình.1 coäng 8 baèng 9 -Giaùo vieân ghi leân baûng : 1 + 8 = ? Hoûi hoïc sinh 1 coäng 8 baèng maáy ? -Giaùo vieân noùi : 8 +1 = 9 thì 1 + 8 cuõng = 9 -Cho hoïc sinh ghi soá vaøo choã chaám .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.5 em ñoïc Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc .Hoûi coù taát caû bvao -Treo tranh cho hoïc sinh nhaän xeùt nhieâu caùi muõ ? neâu baøi toaùn .8 caùi muõ coäng 1 caùi muõ baèng -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi coâng maáy caùi muõ ? Vaäy 8 coäng 1 baèng thöùc maáy -Giaùo vieân ghi baûng : 8 + 1 = 9 . -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng -Hoïc sinh laëp laïi 2 pheùp tính : 8+1=9 1 +8=9 7+2=9 6+3=9 5+4 =9 2+7=9 3+6=9 4+5 =9 . 5 + 3 8–2–3 = + Nhaän xeùt söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 .

hoïc thuoäc coâng thöùc. vaø töï laøm baøi . Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 9 -Cho hoïc sinh môû SGK . Hoûi o Baøi 3 : Tính nhaåm roài ghi keát choàng gaïch coù taát caû maáy vieân ? quaû 8+1=9 -Löu yù hoïc sinh laøm theo töøng coät -4b) – où 7 baïn ñang chôi. Hoûi coù vaøo keát quaû cuûa töøng coät taát caû bao nhieâu baïn ? 7+2=9 o Baøi 4 : -Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn roài vieát pheùp tính töông öùng vôùi tình huoáng trong tranh -Giaùo vieân nhaän xeùt. 5. laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn . Theâm -Khi chöõa baøi cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 baïn nöõa chaïy ñeán. -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû Baøi taäp 4 + 2 + 3 = 9 (4 + 5 cuõng baèng 4 + 1 + 4 vaø toaùn -Giaùo vieân nhaän xeùt. o Baøi 2 : Tính nhaåm – Roài ghi 4 + 5 = 9 4+1+4=9 keát quaû. .Nhaän xeùt tieát hoïc.-Cho hoïc sinh ñoïc nhieàu laàn – Giaùo -Hoïc sinh traû lôøi nhanh vieân xoaù daàn ñeå hoïc thuoäc taïi lôùp.Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi.Cuûng coá daën doø : . -Hoïc sinh töï laøm baøi o Baøi 1 : -1 Hoïc sinh chöõa baøi . -Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc -Giaùo vieân hoûi mieäng : 8 + 1 = ? . 7+… = 9… -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi . söûa sai cho hoïc sinh 4.Caû lôùp ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 9 .Höôùng daãn laøm baøi taäp.tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau. -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm – Chuù yù: Hoïc sinh vieát soá thaúng -Hoïc sinh neâu caùch laøm baøi coät . Ruùt kinh nghieäm : & 115 & . nhaéc nhôû cuõng baèng 4 + 2 + 3 ) -4a) – Choàng gaïch coù 8 vieân hoïc sinh coøn sai ñaët theâm 1 vieân nöõa.

söûa sai chung treân baûng lôùp + Nhaän xeùt baøi cuõ . caùc pheùp tính : 9–2=7 9–7=2 9–3=6 9–6=3 9–4=5 9–5=4 & 116 & . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng Tröø trong phaïm vi 9 .Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng phaïm vi 9 +Söûa baøi taäp 4 vôû Baøi taäp – Giaùo vieân treo baûng phuï – Goïi hoïc sinh leân baûng chöõa baøi ( Keát quaû cuûa pheùp tính naøo laø 9 thì noái vôùi soá 9 ) +Nhaän xeùt. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 9 Mt : Hình thaønh coâng thöùc tröø phaïm -Coù 9 caùi aùo. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Laáy ñi 1 caùi vi 9 aùo. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä ñoà duøng daïy toaùn 1 + Tranh con gioáng nhö SGK III.Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 9 Ngaøy Daïy :8-12-2006 I.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Hoûi coøn maáy caùi aùo ? -Treo tranh cho hoïc sinh quan saùt 9 bôùt 1 coøn 8 nhaän xeùt neâu baøi toaùn 9 tröø 1 baèng 8 -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi : 9 – 1 .9 bôùt ñi 1 coøn maáy ? =8 .9 tröø 1 baèng maáy ? 9–8=1 -Giaùo vieân ghi : 9 – 1 = 8 -Giaùo vieân ghi : 9 – 8 = ?  Hoïc sinh ñoïc laïi: 9 – 1 = 8 9–8=  Cho hoïc sinh thaáy roõ : 2 soá 1 beù coäng laïi ñöôïc 1 soá lôùn .Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 9 II. -Ghi soá vaøo choã chaám Neáu laáy soá lôùn tröø ñi 1 soá beù thì keát quaû laø 1 soá beù -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc coâng coøn laïi thöùc sau khi giaùo vieân hình -Tieán haønh töông töï nhö treân vôùi thaønh treân baûng lôùp.Ktcb baøi môùi 3.

-Hoïc sinh ñoïc ñt 6 laàn Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng -Hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng 5 em thöùc . 2 5 1 4 o Baøi 2 : -Yeâu caàu hoïc sinh nhaåm roài ghi keát quaû -Cuûng coá moái quan heä coäng tröø 9 8 7 6 5 4 4 + 2 o Baøi 3 : -Höôùng daãn hoïc sinh caùch laøm baøi ( daïng caáu taïo soá ) -Phaàn treân : Höôùng daãn hoïc sinh vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng ( chaúng haïn 9 goàm 7 vaø 2 neân vieát 2 vaøo oâ troáng döôùi 7 ) -phaàn döôùi : Höôùng daãn hoïc sinh tính roài vieát keát quaû vaøo oâ troáng thích hôïp . Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm toaùn tröø trong phaïm vi 9 -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Btt -Cho hoïc sinh môû SGK. . bay ñi heát 4 con ong . 5 + 2 = 7 neân vieát 7 vaøo oâ troáng ôû haøng thöù 3 thaúng coät vôùi soá 5 -Cho hoïc sinh leân baûng laøm baøi söûa baøi o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi toaùn roài ghi pheùp tính phuø ñaët -Cho hoïc sinh thaûo luaän ñeå ñaët ñeà toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp nhaát -Trong toå coù 9 con ong.Goïi 3 em ñoïc laïi coâng thöùc tröø phaïm vi 9 -Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng soâi noåi . tröø -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi 7 3 taäp toaùn 9 -Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät . & 117 & .Cuûng coá daën doø : . vieát 5 vaøo oâ troáng ôû haøng thöù 2 . -Hoïc sinh traû lôøi nhanh Mt : Hoïc sinh ghi nhôù coâng thöùc tröø phaïm vi 9 -Cho hoïc sinh hoïc thuoäc theo phöông -Hoïc sinh môû SGK phaùp xoaù daàn -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa -Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc baøi -Hoûi mieäng : 9 – 2 = . 9 – 5 = ? . thaúng coät vôùi 9 . 9 ?=3. Hoûi trong toå coøn maáy con ong ? 9–4= 5 -Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 4.Chaúng haïn laáy 9 (ôû haøng ñaàu tröø 4 = 5 . nhaéc laïi laàn -Nhaän xeùt töøng coät tính ñeå löôït baøi hoïc thaáy roõ moái quan heä giöõa o Baøi 1 : coäng .Daën hoïc sinh hoïc thuoäc loøng baûng coäng tröø vaø chuaån bò baøi hoâm sau.

Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 em ñoïc baûng tröø trong phaïm vi 9 : + Söûa baøi taäp 4/vôû baøi taäp trang 60. Ktcb baøi môùi 3. +Lôùp – Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung +Nhaän xeùt baøi cuõ. -Hoïc sinh môû SGK Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp-Thöïc -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû haønh BTT Mt : Hoïc sinh bieát laøm pheùp tính . +2 em leân baûng neâu baøi toaùn vaø ghi pheùp tính phuø hôïp . -Giaùo vieân cuûng coá tính chaát giao ngöôïc laïi vôùi pheùp coäng . 5 / 80 III.5.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc hình baøi taäp 4 .Nhaän xeùt caùc coät tính neâu coäng tröø trong phaïm vi 9 ñöôïc -Cho hoïc sinh môû SGK – Höôùng daãn *Trong pheùp coäng neáu ñoåi vò laøm baøi taäp trí caùc soá thì keát quaû khoâng o Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu caùch ñoåi.nhaän xeùt. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá laïi pheùp tính coäng . tröø trong phaïm vi 9 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 9. Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN :15 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :12-12-2006 I. hoaùn vaø quan heä coäng tröø qua coät tính -Hoïc sinh nhaåm töø baûng 8+1=9 coäng tröø ñeå laøm baøi 1+8=9 5+…=9 9 -1=8 4+…=9 9 -8=1 & 118 & . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. *Pheùp tính tröø laø pheùp tính laøm baøi . Mt :Oân laïi baûng coäng tröø phaïm vi -4 em ñoïc thuoäc 9 -Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø trong phaïm vi 9 -Giaùo vieân ghi ñieåm. II.

Hoïc sinh töï vieát ngay daáu = vaøo vaøo baûng con. -Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh ñaët baøi toaùn theo nhieàu tình huoáng khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn neâu ra.ñieàn daáu < .o Baøi 2: Ñieàn soá thích hôïp -Cho hoïc sinh töï neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi vaøo baûng con. + Hoïc sinh gheùp ñöôïc : o Baøi 5 :Giaùo vieân treo hình roài taùch hình ra 7 9 5 2 -Cho23hoïc sinh nhaän xeùt coù 5 hình – + vuoâng. nhaän ra o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi 4 hình vuoâng nhoû vaø 1 hình vuoâng lôùn beân ngoaøi .reøn luyeän oùc nhanh nhaïy. -Hoïc sinh quan saùt .= 9-3=6 -Cho hoïc sinh neâu caùch laøm baøi .Moãi nhoùm giaùo vieân phaùt cho 9 taám bìa nhoû hình vuoâng. > nhoát trong loàng .bieát nhaän xeùt ñuùng 9–8 1 -Giaùo vieân chia hoïc sinh thaønh nhieàu nhoùm.Hoûi coù maáy con gaø ôû ngoaøi loàng ? .1 +5 & 119 & . toaùn vaø pheùp tính thích hôïp . 3 8 2 1 . (chia -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi treân baûng lôùp. lôùp 2 daõy laøm 3baøi /daõy) -Goïi 1 hoïc sinh söûa baøi treân baûng lôùp -Coù 9 con gaø.Coù 3 con gaø bò o Baøi 3 : So saùnh. 6 +0 6 9 0+ 9 90 – 7-7 1 8 Hoaït ñoäng 3: Troø chôi 2+2 Mt: 4 Cuûng coá.Hoïc sinh vieát pheùp tính -Trong tröôøng hôïp 4 + 5 … 5 + 4. choã troáng vì nhaän thaáy 4 + 5 = 5 + 4 ngay.

ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng daïy toaùn lôùp 1 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp coäng trong phaïm vi 10. + Moâ hình chaám troøn phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc III. Mt : Hình thaønh coâng thöùc coäng -Coù 9 hình troøn theâm 1 hình phaïm vi 10 troøn. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc. -Giaùo vieân ghi : 1 + 9 = maáy ? -10 em ñoïc laïi & 120 & .Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 10 II. 4.Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø .9theâm 1 ñöôïc 10 baøi toaùn. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 10 Ngaøy Daïy :13-12-2006 I. Laøm baøi taäp trong vôû BTT -Chuaån bò baøi hoâm sau. 9+ 1 = 10 -9 theâm 1 ñöôïc maáy ? -9 coäng 1 baèng maáy ? -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc : 9 + 1 = 10 .ñuùng laø thaéng.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 1 + 9 = 10 hoïc sinh laëp laïi -Giaùo vieân ghi leân baûng – goïi hoïc sinh ñoïc laïi . Hoûi coù maáy hình troøn ? -Cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh neâu .Cuûng coá daën doø : . 5. söûa sai hoïc sinh + Nhaän xeùt baøi cuõ . -Nhoùm naøo gheùp nhanh.Nhaän xeùt tieát hoïc . . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng trong phaïm vi 10 . 9–2 & 6 9–0 & 8+1 9.Ktcb baøi môùi 3.6 & 8–6 + Nhaän xeùt.Kieåm tra baøi cuõ : +Goïi 3 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng tröø phaïm vi 9 +3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi 3 / 61 vôû Baøi taäp toaùn 6+ 3 & 9 3 + 6 & 5+3 4+5 & 5+4 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.-Caùc nhoùm thi ñua gheùp pheùp tính vôùi keát quaû .

tam giaùc . 1 -Giaùo vieân hoûi mieäng +9 10 Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 10 -Cho hoïc sinh môû SGK . -Goïi ñoïc caù nhaân ghi ñieåm . Mt : Hoïc sinh ghi nhôù coâng thöùc coäng trong phaïm vi 10. Hoûi coù taát caû maáy con caù ? 6 + 4 = 10 & 121 & . theâm 4 con caù nöõa . 9 -Phaàn b) Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn o Baøi 2 : Tính roài vieát keát quaû vaøo hình vuoâng. söûa baøi -Coù 6 con caù. -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi .-cho hoïc sinh nhaän xeùt 2 pheùp tính ñeå cuûng coá tính giao hoaùn trong . ta vieát soá 1 luøi ra tröôùc chöõ soá 0 thaúng coät vôùi soá 1.10 em ñoïc laïi baûng coäng pheùp coäng -Cho hoïc sinh ñoïc laïi 2 pheùp tính -Tieán haønh nhö treân vôùi caùc pheùp tính coøn laïi -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng -Hoïc sinh ñoïc ñt 6  8 laàn thöùc coäng sau khi giaùo vieân ñaõ hình thaønh xong -Hoïc sinh xung phong ñoïc thuoäc . -Hoïc sinh traû lôøi nhanh Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc . o Baøi 3 : -Cho hoïc sinh xem tranh roài neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu nhieàu baøi toaùn khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi baøi toaùn -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi -Hoïc sinh neâu caùch laøm -2 em leân laøm baøi treân baûng lôùp -Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt .Höôùng daãn laøm baøi taäp. o Baøi 1 :Tính roài vieát keát quaû vaøo choã chaám Phaàn a) Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vieát keát quaû cuûa pheùp tính nhö sau : 1 + 9 = 10 . -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuoäc theo phöông phaùp xoaù daàn -Hoïc sinh môû SGK . troøn.

Nhaän xeùt tieát hoïc. coäng .tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :14-12-2006 I.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 em ñoïc laïi baûng coäng phaïm vi 10 6 5 + 3 hoïc sinh leân baûng : 9 + 1 = 10 + 3+3+4 = + + 4 5 8 + 2 = 5+2+3 = 0 7 + 3 = 4+3+3 = + Nhaän xeùt söûa baøi treân baûng + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Chuaån bò tröôùc baøi hoâm sau.hoïc thuoäc coâng thöùc. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng trong phaïm vi 10. -Giaùo vieân nhaän xeùt tuyeân döông Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp Mt : Cuûng coá pheùp coäng phaïm vi 10 vaø vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû -Cho hoïc sinh môû SGK giaùo vieân Btt & 122 & . Mt :Cuûng coá coâng thöùc coäng phaïm vi -5 em ñoïc laïi coâng thöùc coäng 10 -Hoïc sinh ñoïc ñt 1 laàn baûng -Goïi ñoïc caù nhaân .Cuûng coá veà pheùp tính coäng trong phaïm vi 10 . 5. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh II. .Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi.Goïi hoïc sinh ñoïc laïi coâng thöùc coäng trong phaïm vi 10 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi baøi taäp soá 3/82 – Tranh baøi taäp soá 5 III. laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn .Cuûng coá daën doø : .4.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.

nhaän xeùt söûa sai o Baøi 4 : Tính nhaåm -Hoïc sinh neâu caùch laøm . Hoûi taát caû coù bao 4+4+1= 5+2–6= nhieâu con gaø ? -Giaùo vieân söûa sai chung o Baøi 5 : Quan saùt tranh neâu baøi 7 + 3 = 10 toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp. baûng phuï döïa theo coâng thöùc ñaõ hoïc ñeå vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám. Vieát soá 7 vaøo choã troáng haøng chuïc. haøng ñôn vò -Hoïc sinh töï laøn baøi treân o Baøi 3 : Yeâu caàu hoïc sinh nhaåm. Ñoäi naøo ñieàn ñuùng nhanh hôn laø thaéng cuoäc & 123 & . Em ñöùng ñaàu chaïy leân ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ thöù I . +5 3 -4 +3 -2 +1 -Yeâu caàu 2 ñoäi hoïc sinh cöû 5 ñaïi dieän xeáp haøng moät ñöùng 2 beân . Moãi em ñieàn 1 oâ . -Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi -Hoïc sinh cöû 10 ñaïi dieän tham gia chôi saün baøi . -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi Mt : Reøn kyõ naêng tính toaùn nhanh .Hs döôùi lôùp theo doõi. Theâm 3 con gaø 5+3+2= 6+3–5= chaïy ñeán . Giaùo vieân treo baûng phuï -Cuûng coá laïi caáu taïo soá . 5 .höôùng daãn laøm baøi taäp -Nhaän xeùt töøng coät tính o Baøi 1 : Yeâu caàu hoïc sinh tính nhaåm roài ghi ngay keát quaû -Cuûng coá tính giao hoaùn trong pheùp coäng . 3 . -Töï laøm baøi (mieäng ) -giaùo vieân nhaän xeùt söûa baøi -4 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän . tieáp ñeán em thöù 2. Soá 0 laø keát quaû pheùp tröø 2 -Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt. Khi coù hieäu leänh cuûa giaùo vieân. -Giaùo vieân ghi 4 baøi toaùn leân baûng -Coù 7 con gaø. 4 . soá gioáng nhau o Baøi 2: Tính roài ghi keát quaû -Löu yù : Hoïc sinh ñaët soá ñuùng vò trí -Hoïc sinh nhaåm : 3 + 7 = 1 0.

Daën hoïc sinh veà hoïc thuoäc caùc coâng thöùc ñaõ hoïc – Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn .9 = 1 -Giaùo vieân ghi : 10 – 1 = 9 .4.&=1 & + 0 = 10 9-& =8 4+& =7 +Nhaän xeùt.10 hình troøn tröø 1 hình troøn baèng . . + Nhaän xeùt baøi cuõ . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Hoûi coøn laïi bao nhieâu -Quan saùt tranh neâu baøi toaùn hình troøn ? . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng Tröø trong phaïm vi 10 .10 em : 10 – 1 = 9 maáy hình troøn ? -10. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn 1 – Hình caùc chaám troøn nhö SGK III.Cuûng coá daën doø : .Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 10 II. Mt : thaønh laäp baûng tröø trong -Coù 10 hình troøn. taùch ra 2 hình phaïm vi 10 troøn .Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 10 Ngaøy Daïy :15-12-2006 I. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø trong phaïm vi 10.Nhaän xeùt tinh thaàn.1 = 9 Vaäy 10 – Ñt 9=? -Giaùo vieân ghi baûng :10 – 9 = 1 -10 hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng & 124 & . Goïi hoïc .Ktcb baøi môùi 3.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 em hoïc sinh ñoïc laïi baûng coäng trong phaïm vi 10 + Söûa baøi taäp 2 /63 vôû Baøi taäp toaùn – 4 hoïc sinh leân baûng 5 + & = 10 & . söûa sai cho hoïc sinh .2 =6 6.Hoïc sinh laëp laïi : 5 em sinh ñoïc laïi -Ñoïc laïi caû 2 pheùp tính 5 em – -Giaùo vieân hoûi : 10. .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.9 hình troøn .& =4 2+& = 9 8. thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh .

höôùng daãn laøm baøi taäp . Laàn löôït giôùi thieäu caùc pheùp tính coøn laïi tieán haønh töông töï nhö treân -Sau khi thaønh laäp xong baûng tröø goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc coâng thöùc Hoaït ñoäng 2 : Hoïc thuoäc coâng thöùc. coâng thöùc tröø trong phaïm vi 10 -Cho hoïc sinh hoïc thuoäc theo phöông phaùp xoaù daàn -Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc caù nhaân -Hoûi mieäng : 10 –12 = ? . 6 & 10 – 4 3 + 4 & 10 . 10 . Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 10 -Cho hoïc sinh môû SGK. Hoûi coøn laïi bao nhieâu quaû bí ñoû ? o Baøi 2 : Höôùng daãn hoïc sinh 1 10 – 4 = 6 baøi ñaàu tieân 10 = 1 + 9 -Hoïc sinh gaén leân bìa caøi pheùp -Nhaéc laïi caáu taïo soá 10 tính giaûi baøi toaùn o Baøi 3 : Goïi 3 em leân baûng -Giaùo vieân nhaän xeùt. 6 + 4 & 4 . Mt : Hoïc sinh hoïc thuoäc ghi nhôù. o Baøi 1 : Tính roài vieát keát quaû -Hoïc sinh töï laøn baøi vaøo vôû Btt vaøo choã chaám -Phaàn a) : Giaùo vieân höôùng daãn vieát pheùp tính theo coät doïc : 10 - 1 -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng con 9 9 & 10 .? = 7 . 6 & 9–3 -Coù 10 quaû bí ñoû. 10 . 10 – 9 = ? . 10 . söûa baøi treân baûng o Baøi 4 : Quan saùt tranh neâu baøi toaùn roài ghi pheùp tính thích hôïp & 125 & -Vieát 1 thaúng coät vôùi soá 0 ( trong soá 10 ) -Vieát keát quaû ( 9 ) thaúng coät vôùi 0 vaø 1 -Phaàn b) : Giuùp hoïc sinh nhaän xeùt töøng coät tính ñeå thaáy roõ quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø . 10 & 4 .3 = ? . -Ñoïc ñt baûng tröø 6 laàn -Xung phong ñoïc thuoäc – 5 em -Traû lôøi nhanh -Hoïc sinh môû saùch gk -Hoïc sinh laéng nghe. ghi nhôù . Baùc gaáu ñaõ chôû 4 quûa veà nhaø.? = 5 .

Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN :16 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :19-12-2006 I. .Cuûng coá veà pheùp tröø trong phaïm vi 10 . + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh II.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh ñoïc pheùp tröø phaïm vi 10 10 10 + 3 hoïc sinh leân baûng : 10 – 8 = 10 10 -5 . Mt :Cuûng coá hoïc thuoäc baûng -5 em ñoïc . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp tröø trong phaïm vi 10.. = 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 & 126 & .Chuaån bò baøi hoâm sau.2 = 1 3 10 – 6 = 10 – 6 – 1 = 7 10 – 4 = 10 – 7 – 0 = + Nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh. theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân -Thi ñua gheùp caùc pheùp tính ñuùng 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 -Giaùo vieân giao moãi hoïc sinh 3 soá + 3 = 10 vaø caùc daáu + .-Cho hoïc sinh neâu ñöôïc caùc baøi toaùn khaùc nhau nhöng pheùp tính phaûi phuø hôïp vôùi töøng baøi toaùn 4. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh baøi taäp 3 / 85 SGK – phieáu baøi taäp III.Ñoïc laïi pheùp tröø phaïm vi 10 (3 em ) -Nhaän xeùt tinh thaàn. 5.Daën hoïc sinh hoïc thuoäc caùc coâng thöùc – laøm baøi taäp vôû Baøi taäp toaùn . thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoïc sinh . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . coäng tröø phaïm vi 10 -5 hoïc sinh leân baûng vieát caùc -Goïi hoïc sinh ñoïc thuoäc baûng pheùp tính ñuùng vôùi caùc soá coäng tröø phaïm vi 10 .Cuûng coá daën doø : . .

baøi hoïc -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp sinh ñuùng sai o Baøi 2: vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám -Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo baûng coäng tröø ñaõ hoïc ñeå ñieàn soá ñuùng -3 a)-Trong chuoàng coù 7 con vòt. 10 . söûa sai. Vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh -Hoïc sinh môû saùch GK -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi.Hoûi taát caû coù bao nhieâu con vòt ? ñieåm 7 + 3 = 10 o Baøi 3 : -Quan saùt tranh. neâu baøi toaùn vaø -3 b) Treân caây coù 10 quaû taùo.2 = 8 -Höôùng daãn hoïc sinh ñaët baøi toaùn vaø ghi pheùp tính phuø hôïp vôùi tình huoáng trong tranh -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp -Hoïc sinh coå vuõ cho baïn Hoaït ñoäng 3 : Troø chôi Mt : Reøn kyõ naêng tính toaùn -Nhaän xeùt.+ 7 = 10 10 .7 = 3 heä coäng tröø Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp Mt : Laøm tính tröø phaïm vi 10. -Cöû 2 ñaïi dieän 2 daõy baøn leân tham gia chôi -Vieát soá vaøo oâ troáng 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 & 127 & . pheùp tính thích hôïp Hoûi treân caây coøn laïi bao nhieâu quaû taùo ? 10 . -4 hoïc sinh leân baûng söûa baøi -Lôùp nhaän xeùt – Giaùo vieân ghi Coù theâm 3 con vòt nöõa . chöõa o Baøi 1 : Tính roài ghi keát quaû baøi -Löu yù : Hoïc sinh phaàn b ) vieát soá thaúng coät haøng ñôn vò -Giaùo vieân nhaän xeùt. Coù 2 quaû bò ruïng xuoáng. söûa baøi nhanh .8 = 2 10 Cuûng coá tính giao hoaùn vaø quan .9 = 1 10 .1 = 9 10-2 = 8 10 -3 = 7 -Giaùo vieân nhaän xeùt.

Daën hoïc sinh oân laïi coâng thöùc coäng tröø phaïm vi 10 .Giaùo vieân tuyeân döông nhöõng hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Cuûng coá daën doø : .Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp vaø Chuaån bò baøi cho ngaøy mai. ñuùng laø thaéng cuoäc 4.. 5. Ruùt kinh nghieäm : & 128 & .Em naøo vieát nhanh.

tröø phaïm vi 10 -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû SGK laøm caùc pheùp tính.3 / 87 ( phaàn b) – Tranh baøi taäp 3a) / 87 + Boä thöïc haønh toaùn . -Hoïc sinh ñieàn soá vaøo baûng Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá moái quan coäng.4 & 5 5 + 5 & 10 – 0 +Nhaän xeùt. III. Mt : Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng coäng.Ktcb baøi môùi 3. & . söûa baøi chung nhaéc nhôû + Nhaän xeùt baøi cuõ .Bieát vaän duïng ñeå laøm toaùn . ñoïc vaø giaûi baøi toaùn töông öùng .& = 2 4+3 &8 8–3 &7–3 10 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 3 + 7 = .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 2 em hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø trong phaïm vi 10 – 2 hoïc sinh ñoïc pheùp coäng phaïm vi 10 + 3 hoïc sinh leân baûng : 8 + & = 10 3 + 7 & 10 10 – 1 & 9 + 1 10 .Cuûng coá nhaän bieát veà moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø .7 = 9.Teân Baøi Daïy : BAÛNG COÄNG VAØ TRÖØ TRONG PHAÏM VI 10 Ngaøy Daïy :20-2-2006 I. töï ñieàn soá vaøo choã chaám -Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh bieát caùch saép xeáp caùc coâng thöùc tính treân baûng vöøa thaønh laäp vaø -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû & 129 & .5 = 5 . & . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : +Veõ treân baûng phuï baøi taäp 2 / 87 . tuyeân döông hoïc sinh hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø caùch laøm töøng loaïi baøi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -8 em ñoïc thuoäc 8 + 2 = .3 = .Tieáp tuïc cuûng coá vaø phaùt trieån kyõ naêng xem tranh veõ. II.tröø 10 baèng buùt chì heä giöõa pheùp coäng vaø tröø. 10 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá baûng coäng tröø trong phaïm vi 10.3 = 7 .& = 8 10 .2 = 10 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Cuûng coá baûng coäng tröø trong phaïm vi 10 . Mt :Oân baûng coäng vaø baûng tröø ñaõ hoïc -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thuoäc loøng caùc baûng coäng baûng tröø phaïm vi 10 ñaõ hoïc -Hoûi mieäng – goïi hoïc sinh traû lôøi nhanh moät soá pheùp tính -Nhaän xeùt.

o Baøi 2 : Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhôù laïi caáu taïo soá 10. Vieát 9 vaøo oâ -Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu 4 hoïc sinh leân söûa baøi o Baøi 3 : a) Treo tranh – Höôùng daãn hoïc sinh neâu baøi toaùn vaø pheùp tính thích hôïp -Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi ( neâu lôøi giaûi baèng lôøi ) ñeå böôùc ñaàu laøm quen vôùi giaûi toaùn coù lôøi vaên b) Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc toùm taét roài neâu baøi toaùn (baèng lôøi ) -Höôùng daãn hoïc sinh traû lôøi (lôøi giaûi) cho baøi toaùn vaø ghi pheùp tính phuø hôïp (mieäng ) -Giaùo vieân nhaän xeùt.Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn löôït laøm caùc baøi taäp o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh vaän duïng caùc baûng coäng. söûa sai ñeå hoïc sinh nhaän bieát trình baøy 1 baøi toaùn giaûi Btt -1 hoïc sinh söûa baøi chung -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Btt -Hoïc sinh töï ñieàu chænh baøi cuûa mình -Haøng treân coù 4 chieác thuyeàn. Lan cho baïn 3 quaû boùng.nhaän bieát quan heä giöõa caùc pheùp tính coäng tröø Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Bieát laøm tính coäng tröø phaïm vi 10. Hoûi taát caû coù bao nhieâu chieác thuyeàn ? 4+3=7 -Hoïc sinh gheùp pheùp tính ñuùng leân bìa caøi -Lan coù 10 quûa boùng. höôùng daãn. tröø töø 2  10 .Em vöøa hoïc baøi gì ? Ñoïc laïi baûng coäng. 8 . ñoïc vaø giaûi baøi toaùn töông öùng. Hoûi lan coøn laïi maáy quaû boùng ? -Traû lôøi : Soá quaû boùng lan coøn laø 10 – 3 = 7 -Hoïc sinh gheùp pheùp tính leân bìa caøi 4. 5. Haøng döôùi coù 3 chieác thuyeàn.Cuûng coá daën doø : . phaùt trieån kyõ naêng xem tranh. . 7 vaø töï ñieàn soá thích hôïp vaøo töøng oâ -Chaúng haïn : 10 goàm 1 vaø 9 . tröø trong phaïm vi 10 . 9 . tröø ñaõ hoïc ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính trong baøi -Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät trong baøi 1b) . Ruùt kinh nghieäm : & 130 & .Chuaån bò baøi hoâm sau. .Daën hoïc sinh hoïc veà nhaø hoïc thuoäc taát caû caùc baûng coäng.

b / 66 ( 2 em leân baûng trình baøy) + Hoïc sinh nhaän xeùt.Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :21-12-2006 I. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. tröø & 131 & . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Kieåm tra baøi cuõ : + 4 em ñoïc laïi baûng coäng. boå sung + Giaùo vieân söûa chung treân baûng lôùp + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. töï laøm baøi roài chöõa baøi vaøo pheùp tính -1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Cuûng coá quan heä coäng. hình thaønh baøi toaùn roài giaûi baøi toaùn II. -Tieáp tuïc cuûng coá kyõ naêng töï toùm taét baøi toaùn.tröø trong phaïm vi 10. Vieát baûng phuï baøi taäp 2 / 88 . caùc coät caùc baøi taäp tính ñeå nhaän ra quan heä coäng o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh söû tröø duïng caùc coâng thöùc coäng. Mt :Hoïc sinh naém noäi dung vaø teân -Hoïc sinh laëp laïi teân baøi hoïc baøi hoïc -2 Hoïc sinh ñoïc laïi : -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi teân 10 goàm 9 vaø 1 hay 1 vaø 9 baøi hoïc . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá pheùp coäng tröø trong phaïm vi 10. 10 goàm 8 vaø 2 hay vaø 8 -Goïi hoïc sinh do laïi caáu taïo soá 10 10 goàm 7 vaø 3 hay 3 vaø 7 10 goàm 6 vaø 4 hay 4 vaø 6 10 goàm 5 vaø 5 -Giaùo vieân nhaän xeùt.Cuûng coá vaø reøn kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính coäng.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boä thöïc haønh toaùn 1 . tuyeân döông hoïc sinh -Hoïc sinh môû SGK vaø vôû Baøi taäp toaùn Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Mt : Cuûng coá vaø reøn kyõ naêng thöïc Baøi taäp toaùn hieän pheùp tính -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm -Hoïc sinh nhaän xeùt. 4 / 88 III. tröø phaïm vi 10 + Söûa baøi taäp 4 a. tröø -Hoïc sinh tìm hieåu leänh cuûa trong phaïm vi 10 ñeå ñieàn keát quaû baøi toaùn.

2 coäng vôùi maáy phieáu baøi taäp -3 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi baèng 5 o Baøi 3 : Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính ( Tính nhaåm ) roài so saùnh caùc soá vaø ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ troáng -Giaùo vieân ghi caùc baøi taäp leân baûng -Goïi 3 em leân söûa baøi ( Moãi em 1 coät tính ) -Toå 1 coù 6 baïn. söûa sai chung -Boâng hoa xuaát phaùt laø 10 vaø ngoâi sao keát thuùc cuõng laø soá 10 -Hoïc sinh töï laøm baøi.o Baøi 2: Giaùo vieân treo baûng phuï. Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn . Keát quaû cuûa moãi laàn tính ñöôïc ghi vaøo voøng troøn . Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính lieân hoaøn.Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng.Cuûng coá daën doø : . -Giaùo vieân nhaän xeùt.Chuaån bò tieát sau 5.Nhaän xeùt. Hoûi caû 2 toå coù maáy baïn ? Hoïc sinh neâu lôøi giaûi : Soá baïn 2 toå coù laø : Neâu pheùp tính : 6+4 =10 o Baøi 4 : -Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc toùm taét -Hoïc sinh ghi pheùp tính vaøo cuûa baøi toaùn roài neâu baøi toaùn phieáu baøi taäp (Neâu ñieàu kieän vaø caâu hoûi cuûa baøi toaùn ) töø ñoù hình thaønh baøi toaùn -Cho nhieàu hoaït ñoäng laëp laïi lôøi giaûi vaø pheùp tính cho hoïc sinh quen daàn vôùi giaûi toaùn coù lôøi vaên 4. tröø . Ruùt kinh nghieäm : & 132 & . toå 2 coù 4 baïn. -1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi Phaàn b) – Höôùng daãn hoïc sinh ñieàn laøm baøi treân soá vaøo choã chaám theo gôïi yù : 10 -Hoïc sinh töï tröø maáy baèng 5 . tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .

b . boå sung . ñeám thöù töï daõy soá trong phaïm vi töø 0 ñeán -Hoïc sinh töï laøm baøi . Goïi 2 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp tính phuø hôïp vaø neâu ñöôïc caâu lôøi giaûi + Hoïc sinh nhaän xeùt. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . tröø trong phaïm vi 10 . Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc -Hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu baøi teân baøi hoïc .Cuûng coá kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính coäng. Phieáu baøi taäp + baûng phuï ghi toùm taét baøi 5a). + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. giaùo vieân nhaän xeùt.4 hoïc sinh traû lôøi ngöôïc laïi . Mt : Nhaän bieát soá löôïng. lieàn sau Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp -Hoïc sinh môû SGK .Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi taäp 4 a. -Hoûi laïi caùc soá lieàn tröôùc. -Ñeám trong phaïm vi 10 . 5b) III.Cuûng coá veà nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10 .Cuûng coá theâm 1 böôùc caùc kyõ naêng ban ñaàu cuûa vieäc chuaån bò giaûi toaùn coù lôøi vaên II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Veõ treân baûng lôùp baøi taäp soá 1 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10. 10 . giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu hoïc sinh ñoïc toùm taét ñeà roài ñoïc baøi toaùn. Thöù töï caùc soá trong daõy soá töø 0  10 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. -4 em ñeám -Goïi hoïc sinh ñeám töø 0 ñeán 10 vaø .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :22-12-2006 I. -Cho hoïc sinh môû SGK höôùng daãn laøm baøi taäp o Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh & 133 & .

Tieáp theo neâu caâu hoûi cuûa baøi toaùn. -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp -2 Hoïc sinh leân baûng thöïc hieän ñua vieát soá ñuùng o Baøi 3 : -Yeâu caàu hoïc sinh töï thöïc hieän baøi tính theo coät doïc – Löu yù hoïc sinh -Hoïc sinh nhaän xeùt vieát soá thaúng coät ñôn vò -Cho 1 2m söûa baøi o Baøi 4 : -Vieát soá vaøo oâ troáng .Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoûi Nam coøm laïi maáy vieân bi ? 7 -3 = 4 +4 -8 8 6 -Giaùo vieân söûa baøi chung o Baøi 5 : -Yeâu caàu hoïc sinh caên cöù vaøo toùm taét baøi toaùn ñeå neâu caùc ñieàu kieän cuûa baøi toaùn. vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng Beù ñeå theâm vaøo ñóa 3 quaû taùo nöõa. -Giaùo vieân nhaän xeùt. Hoûi coù taát caû maáy quaû taùo ? 5+3=8 -b) Nam coù 7 vieân bi. 4. -Cho 2 hoïc sinh leân thöïc hieän ñua -a) Treân ñóa coù 5 quaû taùo. -1 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi o Baøi 2: Ñoïc caùc soá töø 0 ñeán 10 vaø töø 10 ñeán 0 . tuyeân döông hoïc sinh ñaët baøi toaùn vaø giaûi chính xaùc. -Cho hoïc sinh neâu laïi toaøn boä baøi toaùn qua toùm taét sau ñoù vieát pheùp tính phuø hôïp. -Giaùo vieân goïi hoïc sinh leân baûng chæ vaøo daõy soá ñoïc caùc soá theo tay chæ .Cuûng coá daën doø : .ñeám soá chaám troøn trong moãi oâ -Laàn löôït 2 hoïc sinh ñoïc soá roài vieát soá chæ soá löôïng chaám xuoâi. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc & 134 & . Haûi laáy -3 +4 bôùt 3 vieân bi. 2 hoïc sinh ñoïc daõy soá troøn vaøo oâ troáng töông öùng ngöôïc.

7 . -Höôùng daãn SGK & 135 & -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh neâu yeâu caàu vaø töï laøm baøi .OÂn caáu taïo soá trong phaïm vi 10 taïo 1 soá -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh neâu laïi caáu taïo cuûa caùc soá 2 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . xem tranh vaø neâu baøi toaùn. söûa sai + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. lôøi giaûi vaø vieát pheùp tính phuø hôïp vôùi moãi baøi toaùn(Vôû Baøi taäp toaùn / 68 ) + Hoïc sinh nhaän xeùt. 5. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caáu taïo vaø vieát soá trong phaïm vi 10. 8 . töï neâu baøi toaùn roài giaûi vaø vieát pheùp tính giaûi baøi toaùn II. ghi pheùp tính phuø hôïp. 6 . Mt :Hoïc sinh naém teân ñaàu baøi -Laàn löôït töøng em neâu caáu . 9 . tröø . thöù töï soá. Döïa treâ cô sôû caáu taïo caùc soá ñeå ñieàn soá ñuùng .Caáu taïo cuûa moãi soá trong phaïm vi 10 .Daën hoïc sinh oân laïi caùc baûng coäng.Vieát caùc soá theo thöù töï cho bieát . 3 . -Giaùo vieân nhaän xeùt.Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi taäp 4 . Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Cuûng coá caáu taïo soá.b . ghi toùm taét baøi a. 5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn ..Chuaån bò baøi cho ngaøy mai . 10 . Laàn löôït goïi hoïc sinh leân baûng söûa baøi : Neâu baøi toaùn.Xem tranh. 4 . Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN:17 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :26-12-2006 I. Giaùo vieân treo baûng phuï. .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. söûa sai cho -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi ñaàu hoïc sinh baøi -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi – ghi ñaàu baøi . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh vaø toùm taét baøi taäp 3a). b) + Boä thöïc haønh daïy toaùn III. boå sung – Giaùo vieân nhaän xeùt.

caùch toùm taét baøi toaùn. 5. -a) Coù 4 boâng hoa.Daën hoïc sinh oân baøi . theâm 3 boâng hoa . 3. 5.Chuaån bò baøi cho ngaøy mai . beù daàn -Cho hoïc sinh xaùc ñònh caùc soá 7 . tuyeân döông ñoäi thaéng. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .2 = ? B traû lôøi nhanh keát quaû sinh thaät hoaøn chænh -Höôùng daãn ñaët cau traû lôøi baøi cuûa caùc pheùp tính giaûi -Löu yù : hoïc sinh caùch ñaët baøi toaùn. Hoûi coù taát caû maáy boâng hoa ? 4+3=7 -b) Coù 7 laù côø. Ñoäi naøo traû lôøi nhanh keát quaû pheùp tính ñuùng laø thaéng cuoäc -Giaùo vieân nhaän xeùt. 10 .Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn .2. -Giaùo vieân höôùng daãn maãu 2 pheùp tính ñaàu -Löu yù : hoïc sinh tính chính xaùc trong toaùn hoïc o Baøi 2: Xeáp caùc soá theo thöù töï lôùn daàn. 5 . 6. Mt : Reøn kyõ naêng tính toaùn nhanh -Hoûi ñaùp caùc coâng thöùc coäng tröø trong phaïm vi 10 -Ñaïi dieän 2 ñoäi a vaø b : Laàn löôït neâu caâu hoûi cho ñoäi baïn traû lôøi.Hoûi coøn laïi bao nhieâu laù côø ? 7 -2= 5 -Giaùo vieân hoûi laïi caâu hoûi cuûa baøi toaùn ñeå höôùng daãn hoïc sinh ñaët lôøi giaûi baøi qua caâu traû lôøi -b) Goïi hoïc sinh ñaët baøi toaùn vaø -Ví duï : A hoûi B : .5 + 5 = ? . -Cho hoïc sinh suy nghó saép xeáp caùc soá (laøm mieäng ) sau ñoù cho hoïc sinh laøm baøi töông töï vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Söûa baøi chung caû lôùp o Baøi 3 : -a) Hoïc sinh quan saùt tranh töï neâu baøi toaùn vaø vieát pheùp tính phuø hôïp -Hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn vôùi caùc soá : 8.Cuûng coá daën doø : .9.Nhaän xeùt tieát hoïc. 4. 10. Ruùt kinh nghieäm : & 136 & . Bôùt ñi 2 laù côø . Hoaït ñoäng 3 :Troø chôi .8.o Baøi 1 : Ñieàn soá coøn thieáu vaøo choã troáng . 10 –3=? pheùp tính phuø hôïp -Giaùo vieân chænh söûa cau cho hoïc 8 + 2 = ? .

OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá thöù töï daõy soá töø 0→10. 4b ) . 3 leân baûng phuï – Tranh baøi 4 a. Xem tranh neâu ñeà toaùn roài neâu pheùp tính giaûi baøi toaùn. b + Caùc hình ñeå xeáp  .  ( baøi 5 ) III.Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi taäp 4 / 68 vôû Baøi taäp toaùn ( 4a. + Giaùo vieân treo baûng phuï vieát saün toùm taét ñeà 4a.Thöù töï cuûa caùc soá trong daõy soá töø 0→10. ghi ñieåm + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Xeáp caùc hình theo thöù töï xaùc ñònh II. -Hoïc sinh ñoïc laïi teân baøi hoïc -3 em ñeám teân baøi hoïc . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Vieát baøi taäp 1. b + Goïi 2 hoïc sinh ñoïc baøi toaùn vaø leân baûng giaûi baøi toaùn + Hoïc sinh nhaän xeùt. boå sung – Giaùo vieân nhaän xeùt. tröø trong phaïm vi 10 .Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính coäng. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp Mt : Reøn kyõ naêng thöïc hieän caùc pheùp tính coäng. & 137 & -Hoïc sinh quan saùt theo doõi -Hoïc sinh töï laøm baøi . Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc noäi dung baøi. -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi ñaàu baøi . tröø trong phaïm vi 10 .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :27-12-2006 I.So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10. -Goïi hoïc sinh c9eám laïi daõy soá thöù töï töø 0 & 10 ñeå chuaån bò laøm baøi taäp 1 .

Hoûi coøn laïi maáy vaøo choã chaám roài chöõa baøi. Hoûi coù taát caû maáy con o Baøi 3 : So saùnh ñieàn daáu > . Theâm 4 con vòt .-Giaùo vieân cho hoïc sinh môû SGK -Laàn löôït höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp o Baøi 1 : Noái Caùc chaám theo thöù töï töø 0  10 -Giaùo vieân höôùng daãn treân maãu . con thoû ? -Goïi 3 em leân baûng chöõa baøi. 7 -2 =5 Hoaït ñoäng 3 : Mt : Xem tranh vaø neâu ñöôïc baøi toaùn vaø pheùp tính phuø hôïp o Baøi 4 : Hoïc sinh quan saùt tranh -Hoïc sinh quan saùt maãu neâu neâu baøi toaùn ñaët pheùp tính teân hình.Hoïc sinh quan saùt neâu teân hình höôùng daãn chöõa baøi & 138 & . -Cho hoïc sinh noái caùc chaám theo thöù töï töø 0  soá 10 . Xeáp hình theo thöù töï xaùc ñònh o Baøi 5 : Giaùo vieân treo maãu . Chaïy ñi heát -Cho hoïc sinh töï vieát daáu thích hôïp 2 con thoû. Caùch saép xeáp caùc phuø hôïp hình trong maãu .< .Sau ñoù cho hoïc sinh neâu teân cuûa hình vöøa ñöôïc taïo thaønh.4b) Coù 7 con thoû. vòt ? 5+4=9 =: . -Hoïc sinh noái hình thöù 2 töø soá 0  8 roài neâu teân hình o Baøi 2: Cho hoïc sinh ( mieäng hay vieát ) -Keát quaû tính roài chöõa baøi -Vieát : Baøi 2a) -Mieäng : baøi 2b) -Giaùo vieân treân baûng -1 Hoïc sinh neâu : Hình daáu coäng hoaëc hình chöõ thaäp -Hoïc sinh neâu chieác oâ toâ -Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt -Hoïc sinh laàn löôït( neâu mieäng) keát quaû töøng baøi toaùn -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa neâu baøi -4a) Coù 5 con vòt. cöù 2 hình troøn thì ñeán 1 hình tam -Cho hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi giaùc treân baûng -Hoïc sinh xeáp hình thep maãu Hoaït ñoäng 4 : Mt : Cuûng coá nhaän daïng hình.Coù hình troøn vaø hình tam giaùc -Caùch xeáp theo thöù töï .

Neâu caáu taïo caùc soá . 2 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 3 . 4 . 5 . teân baøi hoïc .Baûng phuï ghi saün baøi taäp soá 4 .Vieát pheùp tính ñeå giaûi baøi toaùn.-Cho hoïc sinh laáy hoäp thöïc haønh toaùn ra 4. .Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc . -Soá 10 lôùn nhaát.Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi taäp 2b vaø 4a vôû Baøi taäp toaùn . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :28-12-2006 I. + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Cuûng coá daën doø : . + Baøi 4a: 1 hoïc sinh ñoïc baøi toaùn.Töø 0 ñeán 10. Hoïc sinh nhaän xeùt . naøo beù nhaát ? 0. .Daën hoïc sinh hoïc thuoäc caùc baûng coäng tröø . + Giaùo vieân ghi ñeà baøi 2b vaø 4a treân baûng . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng thöïc haønh daïy toaùn. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caáâu taïo soá töø 0→10 .8 lôùn hôn 7 .Coäng tröø vaø caáu taïo caùc soá trong phaïm vi 10.So saùnh caùc soá trong phaïm vi 10. & 139 & . soá 0 beù caáu taïo caùc soá. 1 hoïc sinh leân baûng vieát pheùp tính phuø hôïp . -Giaùo vieân yeâu caàu 1 hoïc sinh ñeám . + Hoïc sinh döôùi lôùp nhaän xeùt – Giaùo vieân nhaän xeùt boå sung. . + Hoïc sinh coù SGK – vôû keû oâ li – vôû BTToaùn. Mt :Hoïc sinh naém noäi dung baøi vaø . + Baøi 2b: 3 hoïc sinh leân baûng söûa baøi . 5. III.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 1 .Hoïc sinh laàn löôït neâu laïi xuoâi. .1 em ñeám töø 0 ñeán 10 vaø ngöôïc laïi.Soá naøo lôùn nhaát? Soá nhaát.5. .Nhaän daïng hình tam giaùc.ngöôïc trong phaïm vi 10 .boå sung. .Chuaån bò tröôùc baøi Luyeän Taäp chung . II. 6 .

söûa -Hoïc sinh quan saùt neâu ñöôïc .chuù yù haøng ñôn vò. * Soá naøo lôùn nhaát ? * Soá naøo beù nhaát ? -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû BTT . 8 . 10. .Yeâu caàu hoïc sinh leân baûng chæ vaø ñeám soá hình .3 con . 7 . 9 .haøng chuïc. .Cho hoïc sinh töï laøm baøi .2 beù hôn 3 . toaùn. 10 goàm 4 vaø ? . -Hoïc sinh neâu: 5 + 2 = 7 .1 em leân baûng vieát pheùp -Giaùo vieân goïi hoïc sinh ñoïc baøi tính . -Cho hoïc sinh neâu yù kieán nhieàu em. 4 . Giaùo vieân khoâng voäi keát luaän ñeå taäp cho hoïc sinh coù oùc quan saùt vaø phaûi coù chính kieán cuûa mình. .Soá 8 lôùn hôn nhöõng soá naøo ? .Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi teân baøi hoïc.Khoanh vaøo soá beù nhaát.Hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi teân baøi hoïc. -Höôùng daãn giaûi. 2 . 5 .Khoanh troøn soá lôùn nhaát. o Baøi 2: Cuûng coá caáu taïo soá . sai tröôùc lôùp . 4. .Soá 2 beù hôn nhöõng soá naøo ? . 10. -Hoïc sinh quan saùt ñeám hình -Cho hoïc sinh giaûi vaøo baûng con. 8 .10 goàm 4 vaø 6 -Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû BTToaùn -1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt .Soá 10 lôùn nhaát. baøi .giaûi baøi toaùn vaø nhaän daïng hình o Baøi 1 : Hoïc sinh tính -Giaùo vieân cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû BTT . o Baøi 3 : Hoïc sinh neâu mieäng -Hoïc sinh töï laøm baøi .8 goàm 3 vaø 5 . 6 .. -Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi . 4 . -Soá 2 beù nhaát. vaø neâu ñöôïc coù 8 hình tam o Baøi 5 : .Treo baûng phuï. so saùnh caùc soá.chöõa -Caùc soá 6 . o Baøi 4 : Vieát pheùp tính thích hôïp .Töï laøm baøi vaø chöõa baøi . yeâu caàu hoïc sinh giaùc xeáp SGK vaø quan saùt hình .boå sung.neâu pheùp tính phuø hôïp .Giaùo vieân hoûi: Hình beân coù maáy hình tam giaùc ? .Neâu yeâu caàu baøi .Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh neâu caáu taïo 8 goàm ? vaø 5. -Löu yù hoïc sinh vieát soá thaúng coät. Hoaït ñoäng 2 : Luyeän Taäp Mt : Reøn kyõ naêng laøm tính.Cuûng coá daën doø : & 140 & .

Daën hoïc sinh oân laïi baûng coäng tröø vaø taäp laøm caùc loaïi toaùn ñaõ hoïc ..Laøm caùc baøi taäp vaøo vôû keû oâ li. . Ruùt kinh nghieäm : & 141 & . 5.Chuaån bò kieåm tra HK 1 . . Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .Nhaän xeùt tieát hoïc .

Teân baøi daïy: Kieåm tra ñònh kì cuoái
Ngaøy daïy : 29-12-2006

hoïc kì I

& 142 &

Tuaàn 18 Teân Baøi Daïy : ÑIEÅM – ÑOAÏN THAÚNG
Ngaøy Daïy :2-1-2007 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Nhaän bieát ñöôïc “ñieåm”-“ ñoaïn thaúng” - Bieát keû ñoaïn thaúng qua 2 ñieåm - Bieát ñoïc teân caùc ñieåm vaø ñoaïn thaúng II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moãi hoïc sinh ñeàu coù thöôùc vaø buùt chì III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Nhaän xeùt, baøi laøm trong vôû Baøi taäp toaùn cuûa hoïc sinh + Goïi vaøi em ñoïc laïi baûng coäng, tröø trong phaïm vi töø 2  10 + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñieåm ,ñoaïn thaúng . Mt :Hoïc sinh naém ñöôïc teân baøi hoïc , nhaän bieát “ ñieåm” , “ ñoaïn thaúng “ -Hoïc sinh laëp laïi : treân baûng -Giaùo vieân veõ treân baûng 2 ñieåm coù 2 ñieåm giôùi thieäu vôùi hoïc sinh khaùi nieäm veà ñieåm -Hoïc sinh laëp laïi Ñieåm A – -Ñaët teân 2 ñieåm laø AvaøB . Ta coù Ñieåm B ñieåm A vaø ñieåm b -Hoïc sinh laàn löôït neâu : Ñoaïn -Giaùo vieân duøng thöôùc noái töø ñieåm thaúng AB A qua ñieåm B, giôùi thieäu ñoaïn thaúng AB -Hoïc sinh laëp laïi teân baøi hoïc : -Giôùi thieäu teân baøi hoïc – ghi baûng Ñieåm – Ñoaïn thaúng Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch veõ ñoaïn thaúng. Mt : HS bieát caùch veõ ñoaïn thaúng a) Giaùo vieân giôùi thieäu duïng cuï ñeå veõ ñoaïn thaúng -Giaùo vieân noùi : Muoán veõ ñoaïn thaúng ta duøng thöôùc thaúng -Cho hoïc sinh duøng ngoùn tay di ñoäng theo meùp thöôùc ñeå bieát meùp thöôùc thaúng b) Höôùng daãn veõ ñoaïn thaúng

-Hoïc sinh laáy thöôùc giô leân -Hoïc sinh quan saùt thöôùc – Laøm theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân -Hoïc sinh theo doõi quan saùt vaø ghi nhôù

o Böôùc 1 : Duøng buùt chì chaám 1 ñieåm roài noái 1 ñieåm nöõa vaøo tôø giaáy . Ñaët teân cho töøng ñieåm o Böôùc 2 : Ñaët meùp thöôùc qua 2 ñieåm A, B ,duøng tay traùi giöõ coá ñònh thöôùc. Tay phaûi caàm buùt, ñaët ñaàu
& 143 &

-Hoïc sinh Luyeän Taäp veõ treân nhaùp -Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc sinh

buùt töïa vaøo meùp thöôùc vaø tyø treân maët giaáy taïi ñieåm A , cho ñaàu buùt tröôït nheï treân maët giaáy töø ñieåm A ñeán ñieåm B. o Böôùc 3 : Nhaác thöôùc ra ta coù ñoaïn thaúng AB

-Hoïc sinh môû saùch quan saùt, laéng nghe -Hoïc sinh ñoïc : Ñieåm M. Ñieåm N – Ñoaïn thaúng MN -Hoïc sinh noái vaø ñoïc ñöôïc -Ñoaïn thaúng AB, Ñoaïn thaúng AC, Ñoaïn thaúng BC . -3 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi -Hoïc sinh neâu soá ñoaïn thaúng vaø teân caùc ñoaïn thaúng

Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Bieát keû ñoaïn thaúng qua 2 ñieåm vaø bieát ñoïc teân caùc ñieåm , ñoaïn thaúng -Cho hoïc sinh môû SGK . Giaùo vieân höôùng daãn laïi phaàn ñaùy khung B1: Goïi hoïc sinh ñoïc teân caùc ñieåm vaø caùc ñoaïn thaúng trong SGK B2 : Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh duøng thöôùc vaø buùt noái töøng caëp 2 ñieåm ñeå coù caùc ñoaïn thaúng ( nhö SGK). Sau khi noái cho hoïc sinh ñoïc teân töøng ñoaïn thaúng -Giaùo vieân xem xeùt theo doõi hoïc sinh veõ hình. Höôùng daãn hoïc sinh noái caùc ñoaïn thaúng cho saün ñeå coù hình coù 3 ñoaïn thaúng, 4 ñoaïn thaúng , 5 ñoaïn thaúng , 6 ñoaïn thaúng B3: Cho hoïc sinh neâu soá ñoaïn thaúng vaø ñoïc teân caùc ñoaïn thaúng trong hình veõ

A

B M

O

H D C N P G

K L

4.Cuûng coá daën doø : - Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Daën hoïc sinh taäp veõ ñoaïn thaúng vaø ñaët teân cho ñoaïn thaúng . - Taäp ñeám soá ñoaïn thaúng trong hình - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm :

& 144 &

Teân Baøi Daïy : ÑOÄ DAØI ÑOAÏN THAÚNG
Ngaøy Daïy :3-1-2007 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : - Coù bieåu töôïng veà “ daøi hôn – ngaén hôn “ töø ñoù coù bieåu töôïng veà ñoä daøi ñoaïn thaúng thoâng qua ñaëc tính “ daøi – ngaén ‘ cuûa chuùng - Bieát so saùnh ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng tuyø yù baèng 2 caùch : so saùnh tröïc tieáp hoaëc so saùnh giaùn tieáp qua ñoä daøi trung gian II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Moät soá thöôùc buùt coù ñoä daøi khaùc nhau , maøu saéc khaùc nhau . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh leân baûng veõ ñoaïn thaúng vaø ñaët teân cho ñoaïn thaúng ñoù + Hoïc sinh döôùi lôùp veõ vaøo baûng con 1 ñoaïn thaúng vaø ñaët teân cho ñoaïn thaúng + Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho hoïc sinh +Giaùo vieân treo 1 soá hình yeâu caàu hoïc sinh ñeám soá ñoaïn thaúng trong moãi hình + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñoä daøi ñoaïn thaúng. Mt :Daïy bieåu töôïng “ daøi hôn- ngaén hôn “ vaø so saùnh tröïc tieáp ñoä daøi 2 -Hoïc sinh suy nghó vaø theo ñoaïn thaúng. höôùng daãn cuûa giaùo vieân – a) -Giaùo vieân giô 2 chieác thöôùc (ñoä Hoïc sinh neâu ñöôïc : chaäp 2 daøi khaùc nhau ) Hoûi : “laøm theá naøo chieác thöôùc sao cho chieác ñeå bieát caùi naøo daøi hôn caùi naøo thöôùc coù 1 ñaàu baèng nhau, ngaén hôn ? “ roài nhìn vaøo ñaàu kia thì bieát chieác naøo daøi hôn -Hoïc sinh neâu ñöôïc : Caây buùt ñen daøi hôn caây buùt ñoû. Caây -Goïi hoïc sinh leân so saùnh 2 caây buùt buùt ñoû ngaén hôn caây buùt ñen maøu, 2 que tính -Yeâu caàu hoïc sinh xem hình veõ trong SGK vaø noùi ñöôïc “ Thöôùc treân daøi hôn thöôùc döôùi , thöôùc döôùi ngaén hôn thöôùc treân “ vaø “ Ñoaïn thaúng AB ngaén hôn Ñoaïn thaúng CD …” -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc -Hoïc sinh nhaän ra : Moãi ñoaïn haønh so saùnh töøng caëp 2 ñoaïn thaúng coù 1 ñoä daøi khaùc nhau. thaúng trong baøi taäp 1 roài neâu : “ Muoán so saùnh chuùng ta phaûi Ñoaïn thaúng MN daøi hôn Ñoaïn thaúng ñaët 1 ñaàu cuûa 2 ñoaïn thaúng PQ . Ñoaïn thaúng PQ ngaén hôn Ñoaïn baèng nhau. Nhìn vaøo ñaàu kia thaúng MN “ seõ bieát ñöôïc ñoaïn thaúng naøo b) Töø caùc bieåu töôïng veà “ daøi hôn- daøi hôn & 145 &

ngaén hôn “ giuùp hoïc sinh ruùt ra keát luaän Hoaït ñoäng 2 : So saùnh ñoä daøi ñoaïn thaúng. Mt : Hoïc sinh bieát so saùnh giaùn tieáp ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng qua ñoä daøi trung gian - Yeâu caàu hoïc sinh xem hình trong SGK vaø noùi “ coù theå so saùnh ñoä daøi ñoaïn thaúng vôùi ñoä daøi gang tay”. “Ñoaïn thaúng trong hình veõ daøi 3 gang tay neân ñoaïn thaúng naøy daøi hôn 1 gang tay “ -Giaùo vieân ño ñoaïn thaúng veõ saün treân baûng baèng gang tay ñeå hoïc sinh quan saùt -Giaùo vieân noùi : Coù theå ñaët 1 oâ vuoâng vaøo ñoaïn thaúng treân – coù theå ñaët 3 oâ vuoâng vaøo ñoaïn thaúng döôùi neân ñoaïn thaúng ôû döôùi daøi hôn ñoaïn thaúng ôû treân -Giaùo vieân nhaän xeùt : “Coù theå so saùnh ñoä daøi 2 ñoaïn thaúng baèng caùch so saùnh soá oâ vuoâng ñaët vaøo moãi ñoaïn thaúng ñoù “ Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt :Hoïc sinh thöïc haønh ño ñoaïn thaúng B1: Höôùng daãn hoïc sinh ñeám soá oâ vuoâng ñaët vaøo moãi ñoaïn thaúng roài ghi soá oâ vuoâng thích hôïp vaøo moãi ñoaïn thaúng töông öùng B2 : Toâ maøu vaøo baêng giaáy ngaén nhaát -Höôùng daãn hoïc sinh : Ñeám soá oâ vuoâng trong moãi baêng giaáy ghi soá töông öùng . -So saùnh caùc soá vöøa ghi, xaùc ñònh baêng giaáy ngaén nhaát -Toâ maøu vaøo baêng giaáy ngaén nhaát - Coù theå laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn ( Toâ maøu coät cao nhaát , coät thaáp nhaát )

-Hoïc sinh quan saùt hình veõ tieáp sau vaø neâu ñöôïc ñoaïn thaúng ôû treân ngaén hôn . ñoaïn thaúng ôû döôùi daøi hôn

-Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt

-Hoïc sinh thöïc haønh

4.Cuûng coá daën doø : - Nhaän xeùt, tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Taäp ño ñoä daøi quyeån saùch , caïnh baøn , cöûa soå phoøng hoïc cuûa em - Chuaån bò baøi hoâm sau 5. Ruùt kinh nghieäm :

& 146 &

Giaùo vieân noùi : Gang tay laø ñoä daøi gang tay cuûa mình leân maët (khoaûng caùnh) tính töø ñaàu ngoùn tay baøn caùi ñeán ñaàu ngoùn tay giöõa.Teân Baøi Daïy : THÖÏC HAØNH ÑO ÑOÄ DAØI Ngaøy Daïy :4-1-2007 I. Ñoaïn thaúng naøo ngaén nhaát + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. + Thöôùc keû hoïc sinh . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùch ño ñoä daøi. baûng ñen … baèng caùch choïn vaø söû duïng ñoà vaät ño “ Chöa chuaån “ nhö gang tay. hay “söï öôùc löôïng” trong quaù trình ño caùc ñoä daøi baèng nhöõng ñoà vaät ño “chöa chuaån “ II. boå sung cho baïn + ÔÛ hình B2 yeâu caàu hoïc sinh ñeám soá oâ ôû moãi ñoaïn thaúng vaø cho bieát ñoaïn thaúng naøo daøi nhaát . böôùc chaân cuûa 2 ngöôøi khaùc nhau thì khoâng nhaát thieát gioáng nhau . Mt :Giôùi thieäu ñoä daøi gang tay -Hoïc sinh laéng nghe vaø saûi 1 . -Hoïc sinh thöïc haønh ño. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Böôùc ñaàu thaáy ñöôïc caàn coù 1 ñôn vò ño “ chuaån” ñeå ño ñoä daøi . thöôùc keû hoïc sinh.Bieát caùch so saùnh ñoä daøi moät soá ñoà vaät quen thuoäc nhö : baøn hoïc sinh .Kieåm tra baøi cuõ : + Giaùo vieân treo baûng phuï yeâu caàu hoïc sinh neâu teân caùc ñoaïn thaúng ôû baøi taäp 1 roài so saùnh töøng ñoâi 1 ñeå neâu ñoaïn thaúng naøo daøi hôn. veõ -Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh ñoä daøi treân baûng con gang tay cuûa baûn thaân mình baèng caùch chaám 1 ñieåm nôi ñaët ñaàu ngoùn tay caùi vaø 1 ñieåm nôi ñaët ñaàu ngoùn tay giöõa roài noái 2 ñieåm & 147 & . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Nhaän bieát ñöôïc raèng gang tay. III. Giaùo vieân veõ caùc hình ôû baøi taäp 1 + 2 / 96. que tính. böôùc chaân . que tính. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 97 SGK ôû baûng phuï. que dieâm … . ñoaïn thaúng naøo ngaén hôn + Hoïc sinh nhaän xeùt. Töø ñoù coù bieåu töôïng veà söï ‘ sai leäch “ . “tính xaáp xæ ‘ .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.

Giaùo vieân laøm maãu : ñaët goùt chaân truøng vôùi meùp beân traùi cuûa buïc giaûng . -a) Giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñôn vò ño laø “gang tay” .ñoù ñeå ñöôïc 1 ñoaïn thaúng AB vaø noùi : “ ñoä daøi gang tay cuûa em baèng ñoä daøi ñoaïn thaúng AB “ -Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : Nhaän bieát caùc caùch ño doä daøi. .Giaùo vieân noùi : Haõy ño buïc giaûng baèng böôùc chaân . Mt : Bieát caùch ño ñoä daøi baèng gang tay -Giaùo vieân noùi :“ Haõy ño ñoä daøi caïnh baûng baèng gang tay. thoaûi maùi. böôùc chaân phaûi leân phía tröôùc vaø ñeám : 1 böôùc . chaúng haïn caïnh baøn baèng 10 gang tay -Giaùo vieân quan saùt söûa sai cho hoïc sinh yeáu . khoâng caàn gaéng söùc Hoaït ñoäng 3:Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh thöïc haønh.Ño ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng baèng gang tay roài ñieàn soá töông öùng vaøo ñoaïn thaúng ñoù hoaëc neâu keát quaû : chaúng haïn 8 gang tay -b) giuùp hoïc sinh nhaän bieát ñôn vò ño laø böôùc chaân -Ño ñoä daøi chieàu ngang lôùp hoïc -c) Giuùp hoïc sinh nhaän bieát -Ño ñoä daøi baèng que tính thöïc haønh ño ñoä daøi baøn. sôïi daây & 148 & -Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh baøn hoïc cuûa mình. sôïi daây . vaø cöù nhö theá ñeán meùp phaûi cuûa baûng moãi laàn co ngoùn caùi veà truøng vôùi ngoùn giöõa thì ñeám 1 . … Cuoái cuøng ñoïc to keát quaû . *Giôùi thieäu ño ñoä daøi baèng böôùc chaân. -Giaùo vieân laøm maãu : ñaët ngoùn tay caùi saùt meùp baûng keùo caêng ngoùn giöõa. “ Tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán meùp beân phaûi cuûa buïc baûng “ -Chuù yù caùc böôùc chaân vöøa phaûi. 2. Giöõ nguyeân chaân traùi. Moãi em ñoïc to keát quaû sau khi ño -Hoïc sinh taäp ño buïc baûng baèng böôùc chaân -Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh baøn -Hoïc sinh thöïc haønh ño chieàu roäng cuûa lôùp -Hoïc sinh thöïc haønh ño caïnh baøn. ñaët daáu ngoùn giöõa taïi 1 ñieåm naøo ñoù treân meùp baûng co ngoùn tay caùi veà truøng vôùi ngoùn giöõa roài ñaët ngoùn giöõa ñeán 1 ñieåm khaùc treân meùp baûng . baûng .

ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh veõ. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : MOÄT CHUÏC – TIA SOÁ Ngaøy Daïy :5-1-2007 I. caïnh tuû baèng ñôn vò ño “gang tay “. 2. tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Daën hoïc sinh veà ño chieàu roäng cuûa nhaø em. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Bieát ñoïc vaø ghi soá treân tia soá II. söûa sai + Giaùo vieân nhaän xeùt. caïnh giöôøng.Cuûng coá daën doø : . boù chuïc que tính. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu moät chuïc Mt : hoïc sinh xem tranh vaø ñeám soá quaû treân caây roài noùi löôïng quaû -Hoïc sinh ñeám vaø neâu : coù 10 quaû . 3 . 10 que boù tính -Giaùo vieân hoûi : 10 que tính coøn goïi .Giaùo vieân noùi : 10 quaû cam coøn goïi laø 1 chuïc quaû cam -Vaøi hoïc sinh laëp laïi -Goïi hoïc sinh ñeám soá que tính trong 1 -Hoïc sinh ñeám : 1.baèng que tính roài neâu keát quaû 4. . baûng phuï III. boå sung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.. “ böôùc chaân “ . + 2 em leân baûng ño buïc giaûng vaø chieàu daøi cuûa lôùp baèng böôùc chaân + Lôùp nhaän xeùt.Nhaän xeùt. “ que tính “ .Nhaän bieát 10 ñôn vò coøn goïi laø 1 chuïc .10 que tính coøn goïi laø moät laø maáy chuïc que tính chuïc que tính & 149 & .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ño : caïnh baûng lôùp vaø caïnh baøn baèng gang baøn tay.Chuaån bò baøi hoâm sau 5. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp ( Neáu chöa xong) . 10 ) -Hoïc sinh so saùnh caùc soá theo Coù theå duøng tia soá ñeå minh hoaï yeâu caàu cuûa giaùo vieân vieäc so saùnh caùc soá .Daën hoïc sinh oân laïi baøi . 1 . soá beân traùi thì beù hôn soá beân phaûi noù .Nhaän xeùt. Ruùt kinh nghieäm : & 150 & . -Giaùo vieân nhaän xeùt. 4 . Mt : Hoïc sinh nhaän bieát tia soá -Giaùo vieân veõ tia soá – giôùi thieäu -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe vôùi hoïc sinh : ñaây laø tia soá treân tia vaø ghi nhôù soá coù 1 ñieåm goác laø 0 ( Ñöôïc ghi soá 0 ) .10 coøn goïi laø 1 chuïc chuïc ? -vaøi em laëp laïi -Hoïc sinh laëp laïi -Giaùo vieân ghi : 10 ñôn vò = 1 chuïc 1 chuïc = 10 ñôn vò -1 chuïc = maáy ñôn vò -Hoïc sinh laàn löôït laëp laïi caùc keát luaän Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu tia soá. 6 . moãi ñieåm ( vaïch ) ghi 1 soá theo thöù töï taêng daàn ( 0 . . 5 . 8 . 3 . 2 . uoán naén. tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . 7 . 9 .-Vaøi em laëp laïi -Vaäy 10 ñôn vò coøn goïi laø maáy .Hoïc sinh töï laøm baøi Hoaït ñoäng 3 : Mt :Hoïc sinh bieát laøm caùc baøi taäp .Chuaån bò baøi hoâm sau 5.5em hoïc sinh leân baûng söûa thöïc haønh baøi B1 : Ñeánm soá chaám troøn ôû moãi -Hoïc sinh söûa sai hình veõ cho ñuû 1 chuïc chaám troøn . söûa sai -Hoïc sinh töï laøm baøi B2 : Ñeám laáy 1 chuïc con vaät ôû moãi -hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa hình roài veõ khoanh troøn 1 chuïc con baøi ñoù ( coù theå laáy 1 chuïc con vaät naøo bao quanh cuõng ñöôïc ) -Cho 2 em leân baûng söûa baøi B3: Vieát caùc soá vaøo döôùi moãi vaïch theo thöù töï taêng daàn 4.Cuûng coá daën doø : . Caùc ñieåm ( vaïch ) caùch ñeàu nhau ñöôïc ghi soá .

Hoïc sinh laøm theo giaùo -Ñoïc laø : möôøi moät vieân -Soá 11 goàm 1 chuïc vaø 1 ñôn vò . Giaùo vieân gaén leân -11 que tính baûng 1 boù chuïc que tính vaø moät que tính rôøi -Hoûi :Möôøi que tính vaø moät que tính -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc soá 11 laø maáy que tính ? -Giaùo vieân laëp laïi : Möôøi que tính vaø moät que tính laø möôøi moät que tính -Giaùo vieân ghi baûng : 11 .Soá möôøi hai goàm moät chuïc vaø hai ñôn vò .Soá möôøi moät goàm moät chuïc vaø moät ñôn vò . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boù que tính vaø caùc que tính rôøi III.Giôùi thieäu soá 12 : -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc soá : -Giaùo vieân gaén 1 chuïc que tính vaø 2 12 que tính rôøi -Hoûi : 10 que tính vaø 2 que tính laø bao nhieâu que tính ? -Giaùo vieân vieát : 12 -Ñoïc laø : möôøi hai . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu 11. -Hoïc sinh laøm theo giaùo 1. ñoïc soá 11.Soá 11 goàm 1 chuïc vaø 1 ñôn vò . Soá -12 11 coù 2 chöõ soá 1 vieát lieàn nhau 2. vieát caùc soá ñoù.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Coù 10 quaû tröùng laø coù maáy chuïc quaû tröùng ? + 1 chuïc baèng bao nhieâu ñôn vò ? + Goïi 2 hoïc sinh leân baûng vieát tia soá + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Soá 12 goàm moät chuïc vaø 2 ñôn vò .MÖÔØI HAI Ngaøy Daïy :9-1-2007 I.Teân Baøi Daïy : MÖÔØI MOÄT. Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù 2 chöõ soá II.Soá 12 goàm : 1 chuïc vaø 2 ñôn vò.12 Mt : Hoïc sinh nhaän bieát caùch vieát. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh nhaän bieát : .Bieát ñoïc.Giôùi thieäu soá 11 : vieân -Hoïc sinh laáy 1 boù chuïc que tính vaø 1 que tính rôøi . 12 . Soá 12 coù 2 chöõ soá laø chöõ soá 1 vaø chöõ soá 2 vieát lieàn nhau : 1 ôû & 151 & Tuaàn 19 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.

beân traùi vaø 2 ôû beân phaûi -Hoïc sinh töï laøm baøi -1 hoïc sinh söûa baøi treân baûng Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh -Hoïc sinh töï laøm baøi – chöõa Mt : Hoïc sinh bieát vieát caùc soá ño.Veõ theâm 2 chaám troøn vaøo oâ troáng coù ghi 2 ñôn vò -Baøi 3 : Duøng buùt maøu hoaëc buùt chì ñen toâ 11 hình tam giaùc. baøi Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù 2 chöõ soá : -Baøi 1 : Ñeám soá ngoâi sao roài ñieàn soá vaøo oâ troáng -Hoïc sinh laøm baøi. toâ 12 hình vuoâng (Giaùo vieân coù theå chæ yeâu caàu hoïc sinh gaïch cheùo vaøo caùc hình caàn toâ maøu ) -Baøi 4 : Ñieàn ñuû caùc soá vaøo döôùi moãi vaïch cuûa tia soá -Giaùo vieân theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu 4.Veõ theâm 1 chaám troøn vaøo oâ baøi treân baûng lôùp troáng coù ghi 1 ñôn vò . 12 vaø tia soá töø 0 ñeán 12 . chöõa baøi -Giaùo vieân nhaän xeùt.Chuaån bò baøi hoâm sau 5.MÖÔØI BOÁN & 152 & . tieát hoïc – Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Cuûng coá daën doø : . hoïc sinh -Baøi 2 : -Hoïc sinh töï laøm baøi – chöõa .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? . 12 .Cho hoïc sinh ñoïc : 11.Soá 11 ñöôïc vieát nhö theá naøo ? Soá 12 ñöôïc vieát nhö theá naøo ? .Nhaän xeùt. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : MÖÔØI BA. söûa sai cho .Daën hoïc sinh veà nhaø taäp vieát soá 11.

-Chöõ soá 1 vaø 3 vieát lieàn nhau. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh nhaän bieát : . Mt : Hoïc sinh ñoïc. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi. 15. 12 + Soá 11 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ? + Soá 12 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ? + Soá 11 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 11 ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. vieát ñöôïc soá 13. 15 : -( Tieán haønh töông töï nhö soá 13 ) Hoaït ñoäng 2 : Taäp vieát soá . 15 . 14. 14. Mt : Hoïc sinh Vieát ñöôïc soá 13. Ñoïc soá 11. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 13.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Soá 13 coù 2 chöõ soá .Giôùi thieäu soá 13 : -Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân -Giaùo vieân gaén 1 boù chuïc que tính vaø 3 que tính rôøi leân baûng -13 que tính -Hoûi hoïc sinh : Ñöôïc bao nhieâu que tính -Giaùo vieân noùi : 10 que tính vaø 3 que -Hoïc sinh ñoïc laïi .Bieát ñoïc. tính laø 13 que tính -Giaùo vieân ghi baûng : 13 -Ñoïc : möôøi ba -Soá 13 goàm 1 chuïc vaø 3 ñôn vò . 15 . Böôùc ñaàu nhaän bieát soá coù 2 chöõ soá . 12 ( 2 em leân baûng – Hoïc sinh vieát baûng con ).Giôùi thieäu soá 14.Naém ñöôïc caáu taïo soá 1.Soá 14 goàm moät chuïc vaø 4 ñôn vò . töø traùi sang phaûi 2.Soá 15 goàm moät chuïc vaø 5 ñôn vò .MÖÔØI LAÊM Ngaøy Daïy :10-1-2007 I. 14.Soá 13 goàm moät chuïc vaø 3 ñôn vò . II. 14. vieát caùc soá ñoù. 15 -Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc soá 13. + Baûng daïy toaùn III. 15 vaø ñoïc laïi caùc soá ñoù Löu yù : Hoïc sinh khoâng ñöôïc vieát 2 -Hoïc sinh môû SGK & 153 & .Hoïc sinh vieát vaø ñoïc caùc soá : 13.Kieåm tra baøi cuõ : + Vieát soá 11. 14.

Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi taäp ñoïc soá .Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Chuaån bò baøi 16. • Baøi 4 : -Hoïc sinh vieát caùc soá theo thöù töï töø 0 ñeán 15 -Giaùo vieân cuûng coá laïi tia soá. giaûm daàn -Giaùo vieân söûa sai chung • Baøi 2 : Hoïc sinh ñeám ngoâi sao ôû moãi hình roài ñieàn soá vaøo oâ troáng -Giaùo vieân nhaän xeùt. tieát hoïc – Hoûi cuûng coá baøi -Soá 13 goàm coù maáy chuïc. -giaùo vieân nhaän xeùt chung .Nhaän xeùt. 19 .MÖÔØI CHÍN Ngaøy Daïy :11-1-2007 & 154 & .Cho hoïc sinh môû SGK • Baøi 1 : a) Hoïc sinh taäp vieát caùc soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn b) Hoïc sinh vieát caùc soá vaøo oâ troáng theo thöù töï taêng daàn. maáy ñôn vò ? -Soá 14 goàm coù maáy chuïc. ñuùng sai • Baøi 3 : Hoïc sinh ñeám soá con vaät ôû moãi tranh veõ roài noái vôùi soá ñoù . 17 . . 4.chöõ trong soá quaù xa hoaëc quaù saùt vaøo nhau Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt: Laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong SGK . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : MÖÔØI SAÙU . vieát soá . maáy ñôn vò ? -Soá 15 ñöôïc vieát nhö theá naøo ? . thöù töï caùc soá lieàn tröôùc. 5.1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi .Cuûng coá daën doø : . lieàn sau -Hoïc sinh töï laøm baøi -3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi -1 hoïc sinh söûa baøi treân baûng -Hoïc sinh töï laøm baøi – 1 em chöõa baøi ( mieäng ) -Hoïc sinh töï laøm baøi .MÖÔØI BAÛY MÖÔØI TAÙM . 18 .

9) -Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân • Nhaän bieát moãi soá coù 2 chöõ soá -16 que tính -Giaùo vieân gaén 1 boù chuïc que tính -16 que tính vaø 6 que rôøi leân baûng. 17. 8. 18. chöõ soá 1 vaø chöõ soá 6 ôû beân tay phaûi 1. Cho hoïc sinh -1 chuïc vaø 6 ñôn vò -Hoïc sinh vieát : 16 neâu soá que tính. 18. 19 -Töông töï nhö soá 16 -Caàn taäp trung vaøo 2 vaán ñeà troïng taâm : • Soá 17 goàm 1chuïc vaø 7 ñôn vò • 17 goàm coù 2 chöõ soá laø chöõ soá 1 vaø chöõ soá 7 Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh & 155 & . 19 ) goàm 1 chuïc vaø 1 soá ñôn vò ( 6. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu 16. 7. 17. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.10 que tính vaø 6 que tính laø maáy -16 coù 2 chöõ soá. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi. chöõ soá 6 chæ haøng ñôn vò ñôn vò ? -Cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con soá -1 soá hoïc sinh nhaéc laïi 16 -Soá 16 goàm maáy chöõ soá ? Chöõ soá 1 chæ haøng naøo ? Chöõ soá 6 chæ haøng naøo ? -Goïi hoïc sinh laàn löôït nhaéc laïi -Giôùi thieäu soá : 17. + Baûng daïy toaùn III. 17. 15 vaø ñoïc soá ñoù (Hoïc sinh vieát baûng con ) + Lieàn sau 12 laø maáy ? Lieàn sau 14 laø maáy ? Lieàn tröôùc 15 laø maáy ? + Soá 14 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ? Soá 15 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ? + 1 hoïc sinh leân baûng ñeàn soá vaøo tia soá ( töø 0 ñeán 15 ) + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. 18.Nhaän bieát moãi soá ñoù coù 2 chöõ soá II. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi hoïc sinh leân baûng vieát soá 13.Nhaän bieát moãi soá ( 16. 19 ) goàm 1 chuïc vaø 1 soá ñôn vò ( 6. . 19 Mt : Hoïc sinh nhaän bieát moãi soá ( 16.Hoïc sinh môû SGK. 9 ) .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Chöõ que tính ? -16 que tính goàm maáy chuïc vaø maáy soá 1 chæ 1 chuïc. Chuaån bò phieáu baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi -1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Cho hoïc sinh töï laøm baøi -Söûa baøi treân baûng lôùp . 14.I. 7. 18. 8.

Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc baøi taäp öùng duïng trong SGK. -Cho hoïc sinh môû SGK -Neâu yeâu caàu baøi 1 : Vieát caùc soá töø 11 ñeán 19 -Hoïc sinh töï laøm baøi -1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Baøi 2 : hoïc sinh ñeám soá caây naám ôû moãi hình roài ñieàn soá vaøo oâ -Vieát chöõ soá ñeïp. ñoïc soá .Daën hoïc sinh veà nhaø taäp vieát soá . .Nhaän xeùt.Chuaån bò cho tieát hoâm sau : Hai möôi .Cuûng coá daën doø : . ñuùng troáng ñoù -Höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt tranh tìm caùch ñieàn soá nhanh nhaát. tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . Hai chuïc 5. Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp .Soá 17 ñöôïc vieát baèng maáy chöõ soá ? Laø nhöõng chöõ soá naøo ? . caên cöù treân tranh ñaàu tieân Baøi 3 : -Cho hoïc sinh ñeám soá con vaät ôû moãi hình vaïch 1 neùt noái vôùi soá thích hôïp ( ôû daõy caùc 6 soá vaø chæ coù 4 khung hình neân coù 2 soá khoâng noái vôùi hình naøo ) -Giaùo vieân nhaän xeùt hoïc sinh söûa baøi Baøi 4 : -Hoïc sinh vieát vaøo döôùi moãi vaïch cuûa tia soá -Giaùo vieân uoán naén söûa sai cho hoïc sinh 4.16 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò ? .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? . Ruùt kinh nghieäm : & 156 & .Soá 18 ñöùng lieàn sau soá naøo vaø ñöùng lieàn tröôùc soá naøo ? .

ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc boù chuïc que tính . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Teân Baøi Daïy : HAI MÖÔI – HAI CHUÏC Ngaøy Daïy :12-1-2007 I. 18 ( 2 em ) Lieàn sau 17 laø soá naøo ? + Soá 19 ñöùng lieàn sau soá naøo ? Soá 18 goàm maáy chuïc.Bieát ñoïc. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu soá 20 Mt : Hoïc sinh nhaän bieát soá 20. III. Ñöôïc taát caû bao nhieâu que tính theâm 10 que tính laø hai möôi tính que tính -Hoïc sinh laëp laïi – 5 em -Giaùo vieân noùi : hai möôi coøn goïi laø -Hoïc sinh vieát vaøo baûng con hai chuïc -Höôùng daãn vieát baûng con : Vieát chöõ soá 2 tröôùc roài vieát chöõ soá 0 ôû beân phaûi 2 -Löu yù : Vieát soá 20 töông töï nhö vieát soá 10 -Soá 20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò -Soá 20 coù 2 chöõ soá laø chöõ soá 2 vaø chöõ soá 0 -Cho hoïc sinh vieát xong ñoïc laïi soá Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh laøm ñöôïc caùc baøi taäp öùng duïng trong SGK. 10 que tính nöõa. 17.Kieåm tra baøi cuõ : + Ñoïc caùc soá 16. vieát soá ñoù II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. vieát soá. 20 laø coøn goïi laø hai chuïc .Nhaän bieát moãi soá löôïng 20 . & 157 & -Hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp 1 -Hoïc sinh töï laøm baøi -2 em leân baûng vieát . 20 coøn goïi laø hai chuïc -1 hoïc sinh laøm theo vaø noùi : -Giaùo vieân gaén leân baûng 1 boù chuïc 1 chuïc que tính theâm 1 chuïc que que tính vaø gaén theâm 1 boù chuïc que tính laø 2 chuïc que tính . bieát ñoïc soá. maáy ñôn vò ? + 19 coù maáy chöõ soá ? laø nhöõng chöõ soá naøo ? + 2 em leân baûng vieát daõy soá töø 11 ñeán 19 + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.

5. tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Cuûng coá daën doø : . . Ruùt kinh nghieäm : & 158 & .Nhaän xeùt.Giaùo vieân giôùi thieäu phaàn baøi hoïc.Chuaån bò baøi 14 + 3 . .-Cho hoïc sinh môû SGK. 4.Daën hoïc sinh veà nhaø oân laïi baøi. -Baøi taäp 1 : hoïc sinh vieát caùc soá töø 0 ñeán 20 -töø 20 ñeán 10 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh chöõa baøi treân baûng lôùp -Hoïc sinh traû lôøi mieäng -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi -1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Baøi 2 : Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi -Cho hoïc sinh töï laøm baøi -Giaùo vieân neâu caâu hoûi nhö baøi taäp -Ví duï : soá 12 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò Soá 16 goàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò -Cho hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi taäp Baøi 3 : -Vieát soá vaøo moãi vaïch cuûa tia soá roài ñoïc caù soá ñoù Baøi 4 : -Hoïc sinh vieát theo maãu : Soá lieàn sau cuûa 15 laø 16 -Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi treân baûng lôùp. hoaøn thaønh vôû baøi taäp .

Teân Baøi Daïy : PHEÙP COÄNG DAÏNG 14 + 3 Ngaøy Daïy :16-1-2007 I. Coù 1 boù chuïc vaø 7 que rôøi laø 17 que tính -Höôùng daãn caùch ñaët tính ( töø treân xuoáng döôùi ) -Vieát 14 roài vieát 3 sao cho 3 thaúng coät vôùi 4 ( ôû coät ñôn vò ) & 159 & Tuaàn 20 + 14 13 7 . goàm nhöõng chöõ soá naøo ? + Soá 20 ñöùng lieàn sau soá naøo ? 20 goàm maáy chuïc maáy ñôn vò ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. vieát 3 döôùi 4 ôû -Hoïc sinh laéng nghe.Kieåm tra baøi cuõ : + Ñeám xuoâi töø 0 ñeán 20 vaø ngöôïc laïi ? + 20 laø soá coù maáy chöõ soá . -Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân Coù taát caû maáy que tính ? .Laáy theâm 3 que rôøi ñính döôùi 4 que tính -Giaùo vieân theå hieän treân baûng : • Coù 1 boù chuïc. vieát 1 ôû coät chuïc • 4 que rôøi vieát 4 ôû coät ñôn vò • theâm 3 que rôøi. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Taäp coäng nhaåm ( daïng 14 + 3 ) II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Bieát laøm tính coäng ( khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20 . + Baûng daïy toaùn III.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Daïy pheùp coäng 14 + 3 Mt : Böôùc ñaàu bieát caùch ñaët tính vaø bieát phöông phaùp coäng baøi tính coù daïng 14 + 3 -Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân -Giaùo vieân ñính 14 que tính ( goàm 1 -14 que tính boù chuïc vaø 4 que rôøi ) leân baûng. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi. ghi nhôù coät ñôn vò -Muoán bieát coù taát caû bao nhieâu que tính ta goäp 4 que rôøi vôùi 3 que rôøi ta ñöôïc 7 que rôøi.

Vieát 15 -Baøi 2 : Hoïc sinh tính nhaåm – Löu yù : 1 14 coäng 2 baèng 16. -Neâu caùch nhaåm -Cho hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh töï laøm baøi – Chöõa baøi -Baøi 1 : Tính ( theo coät doïc ) -Hoïc sinh luyeän laøm tính -Hoïc sinh tính nhaåm -Söûa baøi treân baûng lôùp 14 coäng 1 baèng 15.Cuûng coá daën doø : .Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn . Ruùt kinh nghieäm : & 160 & .Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp 5. tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Nhaän xeùt.-Vieát + ( daáu coäng ) -Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù -Tính : ( töø phaûi sang traùi ) 4 coäng 3 baèng 7 vieát 7 Haï 1. Vieát 16 soá coäng vôùi 0 baèng chính soá ñoù Baøi 3 : hoïc sinh reøn luyeän tính nhaåm -Cho 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi -Höôùng daãn chöõa baøi 4. vieát 1 14 coäng 3 baèng 17 ( 14 + 3 = 17 ) -Hoïc sinh ñeå SGK vaø phieáu baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát laøm tính coäng -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi (khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20 . .

Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :17-1-2007 I.Hoïc sinh töï laøm baøi -Cho 4 em leân baûng laøm tính 2 baøi -Nhaåm theo caùch thuaän treân nhaát / em -Giaùo vieân söûa sai chung • Caùch 1 : 15 coäng 1 baèng 16 -Baøi 2 : Tính nhaåm ghi 16 • Caùch 2 : 5 coäng 1 baèng 6 . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï – phieáu baøi taäp III. söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Mt : Hoïc sinh nhôù laïi caùch ñaët -Vieát 13.Kieåm tra baøi cuõ : 13 + 2 = + 16 15 + 2 hoïc sinh leân baûng : + 16 + 3 = 1 ( toå 1 . neâu yeâu caàu baøi 1 -Hoïc sinh ñaët tính theo coät doïc roài tính (töø phaûi sang traùi ) -Hoïc sinh töï söûa baøi Hoaït ñoäng 2 : Luyeän taäp Mt : Hoïc sinh luyeän taäp laøm tính coäng vaø tính nhaåm -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh môû saùch neâu yeâu caàu baøi 1 -Baøi 1 : Ñaët tính roài tính . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp kó naêng thöïc hieän pheùp coäng. caùch thöïc hieän pheùp tính haøng ñôn vò.Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp coäng vaø tính nhaåm II. 1 haï 1 vieát 1 -Em haõy neâu caùch coäng 13 + 4 • -Giaùo vieân löu yù hoïc sinh khi ñaët tính caàn vieát soá ñôn vò thaúng coät ñeå sau naøy khoâng nhaàm laãn coät chuïc vôùi coät ñôn vò -Hoïc sinh môû SGK. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . 4 ) + Nhaän xeùt. 2 ) 4 + Hoïc sinh laøm vaøo baûng con ( toå 3 . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Vieát 4 döôùi soá 3 ôû tính. vieát daáu coäng -Giaùo vieân hoûi : Em haõy neâu laïi beân traùi roài gaïch ngang ôû caùch ñaët tính baøi 13 + 4 döôùi -Coäng töø phaûi sang traùi 3 coäng 4 baèng 7 : vieát 7 . 10 coäng 6 baèng 16 – ghi 16 & 161 & .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.

Duøng thöôùc noái.4 em leân baûng chöõa baøi -Hoïc sinh laøm baøi Baøi 3 :Tính -Ví duï : 10 + 1 + 3 = -Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän töø -Nhaåm : 10 coäng 1 baèng 11 traùi sang phaûi ( tính hoaëc nhaåm ) 11 coäng 3 baèng 14 vaø ghi keát quaû cuoái cuøng -Hoïc sinh töï laøm baøi . khoâng duøng tay -Baøi 4 : Hoïc sinh nhaåm tìm keát khoâng quaû moãi pheùp coäng roài noái pheùp coäng ñoù vôùi soá ñaõ cho laø keát quaû cuûa pheùp coäng ( coù 2 pheùp coäng noái vôùi soá 16 . Khoâng coù pheùp coäng naøo noái vôùi soá 12 ) -Goïi hoïc sinh leân baûng chöõa baøi 4. tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng toát .. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ COÙ DAÏNG 17 – 3 Ngaøy Daïy :18-1-2007 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : & 162 & .Daën hoïc sinh veà nhaø taäp laøm toaùn vaøo vôû nhaùp .Cuûng coá daën doø : . -Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp .Chuaån bò baøi : Pheùp tröø coù daïng 17 -3 5.Nhaän xeùt. .

Kieåm tra baøi cuõ : 15 + 0 = + + 11 12 10 + 2 + 2 = 8 + 3 hoïc sinh leân baûng : 5 11 + 4 = 12 + 1 + 0 = + Hoïc sinh döôùi lôùp laøm vaøo baûng con + Nhaän xeùt. naém ñöôïc phöông phaùp tröø baøi tính coù daïng 17 – 3 . III. ghi coøn laïi maáy que tính? nhôù -Höôùng daãn ñaët tính vaø laøm tính tröø -Ñaët tính ( töø treân xuoáng ) -Vieát 17 roài vieát 3 thaúng coät vôùi 7 ( ôû haøng ñôn vò ) – vieát daáu tröø -Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù -Tính töø phaûi qua traùi -Vaøi em laëp laïi caùch tröø * 7 tröø 3 baèng 4 vieát -17 4 * Haï 1 vieát 1 3 -Vaäy 17 – 3 baèng 14 -Hoïc sinh môû SGK Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh vaän duïng laøm baøi taäp -Cho hoïc sinh môû SGK – Giaùo vieân -4 em leân baûng laøm baøi neâu laïi phaàn baøi hoïc trong saùch -Hoïc sinh nhaän xeùt.Taäp tröø nhaåm (daïng 17 – 3 ) II. söûa baøi treân baûng & 163 & .. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boù chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi + Baûng daïy toaùn . söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. -Hoïc sinh quan saùt laéng nghe. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. -Hoïc sinh ñeå tröôùc maët 1 boù -Giaùo vieân ñính 1 chuïc vaø 7 que tính chuïc ( beân traùi ) 7 que tính beân leân baûng phaûi -Hoïc sinh laøm nhö giaùo vieân -Giaùo vieân laáy bôùt 3 que tính ñeå -14 que tính xuoáng döôùi -Hoûi : 17 que tính laáy bôùt 3 que tính.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Bieát laøm tính tröø (khoâng nhôù ) trong phaïm vi 20 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Daïy pheùp tröø 17 + 3 Mt : Hoïc sinh bieát ñaët tính.

Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 5. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Nhaän xeùt. .Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø (daïng 17 – 3). & 164 & . tieát hoïc tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng toát .-Baøi 1 : Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu -Neâu laïi caùch thöïc hieän baøi taäp -Cho 4 em leân baûng laøm baøi. tuyeân döông ñoäi thaéng cuoäc -17 5 -14 1 -16 3 4.Daën hoïc sinh veà nhaø tieáp tuïc taäp laøm tính vaø tính nhaåm hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :19-1-2007 I.Cuûng coá daën doø : . -13 2 -Hoïc sinh töï laøm baøi -Chia 3 daõy. Ñoäi naøo 6 3 1 7 4 1 vieát nhanh. moãi daõy laøm 2 pheùp -Hoïc sinh laàn löôït chöõa baøi tính treân baûng con -Söûa baøi chung caû lôùp -Baøi 2 : Neâu yeâu caàu baøi taäp -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû Baøi taäp toaùn -Moãi baøi 2 em thöïc hieän ñua -Cho hoïc sinh töï chöõa baøi chôi : -Nhaän xeùt chung 1 2 3 4 5 1 Baøi 3 :Troø chôi 1 6 -Treo baûng phuï leân baûng 5 -2 ñoäi cöû ñaïi dieän leân vieát soá vaø : coøn thieáu vaøo oâ troáng. ñuùng chöõ soá ñeïp laø 1 9 ñoäi ñoù thaéng. 3 -Giaùo vieân nhaän xeùt.

Mt :Reøn kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø ( daïng 17 – 3 ) -Hoïc sinh ñieåm SGK tröôùc maët -Cho hoïc sinh môû SGK -Hoïc sinh töï laøm baøi • -Baøi 1 : Hoïc sinh ñaët tính theo . 4 / 111 . III. ñôn vò ) -Hoûi : Em haõy neâu caùch ñaët tính vieát daáu – ( daáu tröø ) .12 + 3 – 1 = 17 – 5 + 2 = -Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi 15 + 2 – 1 = 16 – 2 + 1 = -3 em leân baûng chöõa baøi • -Baøi 3 : Hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính töø traùi sang phaûi ( hoaëc nhaåm ) roái ghi keát quaû -Hoïc sinh cöû ñaïi dieän nhoùm leân tham gia chôi troø chôi cuoái cuøng vaøo • .3 em leân baûng chöõa baøi coät doïc roài tính caùch thuaän tieän nhaát : Ví duï : -4 em leân baûng 2 baøi / 1 em 17 – 2 = ? -Coù theå nhaåm ngay : 17 – 2 = 15 -Coù theå nhaåm theo 2 böôùc : 7 – 2 = 5 10 + 5 = 15 -Coù theå nhaåm theo caùch bôùt 1 lieân tieáp : -Hoïc sinh töï laøm baøi 17 bôùt 1 ñöôïc 16 . söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Baøi 2 :Hoïc sinh tính nhaåm theo -Hoïc sinh töï laøm baøi -Giaùo vieân söûa sai chung • -Baøi 4 : Hoïc sinh tröø nhaåm roài & 165 & . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi baøi taäp 3 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Luyeän taäp laøm toaùn Mt : Hoïc sinh thöïc haønh laøm tính tröø (daïng 17 – 3 ) . Vieát 3 döôùi 4 ( theo coät ñaàu baøi. -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi vaø ghi -Vieát 14 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 2 ) 3 + Hoïc sinh laøm vaøo baûng con ( toå 3 . Caùc soá phaûi vieát thaúng coät 4 tröø 3 baèng 1 vieát 1 1 haï 1 vieát 1 Vaäy : 14 – 3 = 11 Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp .Kieåm tra baøi cuõ : 15 – 5 = -16 -18 + 2 hoïc sinh leân baûng : 18 – 2 = 4 ( toå 1 . Keû vaïch baøi 14 – 3 vaø neâu caùch tính ngang roài thöïc hieän pheùp tính töø phaûi sang traùi. 16 bôùt 1 ñöôïc 15 . 4 ) + Nhaän xeùt.II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Khen hoïc sinh tích cöï hoaït ñoäng.Bieát laøm tính tröø (khoâng nhôù ) baèng caùch ñaët tính roài tính . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Boù moät chuïc que tính vaø moät soá que tính rôøi & 166 & Tuaàn 21 .Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : PHEÙP TRÖØ DAÏNG 17 .7 Ngaøy Daïy :23-1-2007 I.7 5. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Taäp tröø nhaåm II.Cuûng coá daën doø : .Chuaån bò baøi : Pheùp tröø coù daïng 17 .noái vôùi soá thích hôïp ( laø keát quaû cuûa pheùp tröø ñoù ) -Nhaåm : 15 – 1 = 14 -Noái : 15 – 1 vôùi 14 -Giaùo vieân söûa sai chung treân baûng lôùp 4. . . laøm caùc baøi taäp ôû vôû Baøi taäp toaùn .

+ 2 em leân baûng söûa baøi + Giaùo vieân nhaän xeùt. Sau ñoù hoïc sinh caát 7 que tính rôøi . Nhaéc laïi caùch ñaët tính theo thaúng coät • -Baøi 2 : & 167 & -Hoïc sinh môû SGK. -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng con . .Kieåm tra baøi cuõ : + Nhaän xeùt baøi laøm trong vôû Baøi taäp toaùn + Söûa baøi 4/ 11 .+ Baûng phuï daïy toaùn III. Ñieàn daáu + . höôùng daãn caùch thöû ñeå choïn daáu ñuùng .5 em leân baûng laøm 2 baøi / 1 em -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi : tính nhaåm -Hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. baøi hoïc sinh laøm.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Coøn 10 que tính -Giaùo vieân hoûi : coøn bao nhieâu que tính b) Hoïc sinh töï ñaët tính vaø laøm tính tröø -17 -Ñaët tính ( töø treân xuoáng döôùi ) 7 -Vieát 17 roài vieát 7 thaúng coät vôùi 7 -Hoïc sinh töï neâu caùch tính ( ôû coät ñôn vò ) -Vieát daáu – ( Daáu tröø ) -Keû vaïch ngang döôùi 2 soá ñoù -Tính : ( töø phaûi sang traùi ) * 7 – 7 = 0 vieát 17 0 7 * haï 1 vieát 1 10 17 tröø 7 baèng 10 ( 17 – 7 = 10 ) Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Luyeän taäp laøm tính tröø nhaåm -Cho hoïc sinh môû SGK • -Baøi 1 : -Hoïc sinh luyeän taäp caùch tröø theo coät doïc -Giaùo vieân quan saùt. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu pheùp tröø daïng 17-7 Mt : HS bieát caùch laøm tính tröø daïng 17 – 7 -Hoïc sinh laáy 17 que tính ( goàm a) Thöïc haønh treân que tính 1 boù chuïc caø 7 que tính rôøi ) -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy roài taùch thaønh 2 phaàn : phaàn que tính beân traùi coù 1 boù chuïc que tính vaø phaàn beân phaûi coù 7 que tính rôøi .3 em leân baûng . + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.vaøo oâ troáng ñeå coù keát quaû ñuùng. . nhaän xeùt.

Daën hoïc sinh laøm tính vaøo vôû töï reøn . -Hoïc sinh tìm hieåu ñeà toaùn -Töï vieát pheùp tính 15 – 5 = 10 . . 5 / 113 .Chuaån bò tröôùc baøi : Luyeän taäp 5. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø vaø tính nhaåm II.-ho hoïc sinh tính nhaåm theo caùch cuûa töøng caù nhaân.Giaùo vieân nhaän xeùt. khoâng baét buoäc theo 1 caùch -Söûa baøi treân baûng lôùp -Hoïc sinh neâu yeâu caàu : vieát pheùp tính thích hôïp .Traû lôøi mieäng : coøn 10 caây • Baøi 3 : -Ñaët pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi keïo toaùn -Cho hoïc sinh ñoïc toùm taét ñeà toaùn *Coù : 15 caùi keïo -Ñaõ aên : 5 caùi keïo -Coøn : … caùi keïo ? -Giaùo vieân söûa sai chung treân baûng lôùp 4. Phieáu baøi taäp III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi baøi taäp 4.Hoâm nay em hoïc baøi gì ? .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp & 168 & .Laøm caùc baøi taäp ôû vôû Baøi taäp . Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy :24-1-2007 I. tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .Cuûng coá daën doø : .

töøng caëp tính. Neâu yeâu caàu baøi 1 -Hoïc sinh neâu laïi caùch ñaët tính -Töï laøm baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Tính nhaåm 10 + 3 = 13 .Löu yù : hoïc sinh vieát soá thaúng coät • -Baøi 2 : -Cho hoïc sinh nhaåm theo caùch thuaän tieän nhaát -Hoïc sinh môû SGK.Cho hoïc sinh môû SGK • -Baøi 1 : -Ñaët tính theo coät doïc roài tính ( töø phaûi sang traùi ) -Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi .T G 2. 10 + 7 = -Cho hoïc sinh nhaän xeùt. -Giaùo vieân quan saùt. Moãi ñoäi cöû 1 ñaïi dieän leân. 17 –7= 15 . 3 hoïc sinh leân baûng 12 – 2 & 11 13 & 17 – 5 18 .7 & 12 -2 +Nhaéc laïi caùch thöïc hieän bieåu thöùc + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Nhaéc laïi quan heä giöõa tính coäng vaø -Hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi taäp tính tröø -Cho hoïc sinh chöõa baøi • Baøi 3 : Tính -Hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính ( hoaëc nhaåm ) töø traùi sang phaûi roài ghi keát quaû cuoái cuøng -Ví duï : 11 + 3 – 4 = -Nhaåm : 11 + 3 = 14 14 – 4 = 10 -Ghi : 11 + 3 – 4 = 10 -Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung • Baøi 4 : -Cho hoïc sinh tham gia chôi .5 = 10 . -3 em leân baûng söûa baøi 16 – 6 & 12 11 & 13 – 3 15 – 5 & 14 – 4 -Hoïc sinh neâu ñöôïc caùch thöïc hieän -Hoïc sinh tìm hieåu ñeà toaùn cho bieát gì ? Ñeà toaùn hoûi gì ? -Choïn pheùp tính ñuùng ñeå ghi vaøo khung 12 – 2 = 10 Traû lôøi : coøn 10 xe maùy . 15 + 5 = . nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù thi ñua cuûa 2 ñoäi -Giaûi thích vì sao gaén daáu < hay daáu > . Ñoäi naøo gaén daáu nhanh. 15 .8 & 11 -1 15 – 5 & 15 17 & 19 – 5 17 .Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi 3/ 13 Vôû Baøi taäp toaùn .Ñaõ baùn : 2 xe maùy -Coøn : … xe maùy ? & 169 & -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi . -Hoïc sinh töï laøm baøi . daáu = • Baøi 5 : Vieát pheùp tính thích hôïp -Treo baûng phuï goïi hoïc sinh nhìn toùm taét ñoïc laïi ñeà toaùn * Coù : 12 xe maùy . Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Reøn kó naêng thöïc hieän pheùp tröø Mt : Hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp tröø vaø tính nhaåm . Giaùo vieân gaén 3 bieåu thöùc leân baûng. ñuùng laø ñoäi ñoù thaéng.5 = .

MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : .Reøn luyeän kyõ naêng coäng . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :25-1-2007 I.Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.Chuaån bò tröôùc baøi : Luyeän taäp chung 5. 3. tröø vaø tính nhaåm II. . / 114 SGK . Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng .OÅn Ñònh : & 170 & . + Vôû keû oâ li III.Cuûng coá daën doø : .Daën hoïc sinh veà nhaø oân baøi . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.-Giaùo vieân höôùng daãn tìm hieåu ñeà vaø töï ghi pheùp tính thích hôïp vaøo oâ troáng 4. laøm toaùn vôû Baøi taäp .Reøn luyeän kyõ naêng so saùnh caùc soá . . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï baøi taäp 2.

Giaùo vieân nhaéc laïi phöông -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû phaùp tính . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Reøn kó naêng so saùnh soá vaø tính nhaåm. tröø vaø tính nhaåm . -Hoïc sinh môû SGK. 3 hoïc sinh leân baûng 12 – 2 & 11 13 & 17 – 5 18 . phaûi thaúng coät -Söûa baøi treân baûng • Baøi 5 : Tính . traû lôøi -Soá lieàn sau cuûa 7 laø soá naøo ? -Soá lieàn sau cuûa 9 laø soá naøo ? -Soá lieàn sau cuûa 10 laø soá naøo ? -Soá lieàn sau cuûa 19 laø soá naøo ? -Giaùo vieân chæ leân tia soá ñeå cuûng coá thöù töï caùc soá trong tia -Hoïc sinh traû lôøi mieäng soá .1 hoïc sinh leân baûng gaén soá • -Baøi 2 : Traû lôøi caâu hoûi -Döïa vaøo tia soá yeâu caàu hoïc sinh coøn thieáu thay vaøo chöõ naøo cuûa moãi caâu hoûi .2 em leân baûng ñieàn soá • -Baøi 1 : Ñieàn soá vaøo moãi vaøo tia soá -3 em ñoïc laïi tia soá vaïch cuûa tia soá -Cho hoïc sinh ñoïc laïi tia soá -Hoïc sinh traû lôøi mieäng . Mt : Reøn kyõ naêng so saùnh caùc soá . Neâu yeâu -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu caàu baøi 1 baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi -Cho hoïc sinh môû SGK . Laáy 1 soá -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa naøo ñoù tröø 1 thì coù soá lieàn sau baøi • Baøi 4 : Ñaët tính roài tính -Neâu caùch tính töø traùi sang -Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû keû oâ li -Löu yù hoïc sinh ñaët tính ñuùng. vaøo chöõ naøo trong caâu hoûi • -Baøi 3 : Traû lôøi caâu hoûi -Soá lieàn tröôùc cuûa 8 laø soá naøo ? -Soá lieàn tröôùc cuûa 10 laø soá naøo ? -Soá lieàn tröôùc cuûa 11 laø soá -Hoïc sinh laáy vôû töï cheùp ñeà naøo ? -Soá lieàn tröôùc cuûa 1 laø soá naøo ? vaø laøm baøi -Cuûng coá thöù töï soá lieàn tröôùc laø soá beù hôn soá lieàn sau.Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi 3/ 13 Vôû Baøi taäp toaùn .Kyõ naêng coäng .8 & 11 -1 15 – 5 & 15 17 & 19 – 5 17 .7 & 12 -2 +Nhaéc laïi caùch thöïc hieän bieåu thöùc so saùnh + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Cho hoïc sinh thöïc hieän töø traùi & 171 & .+ Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Laáy soá naøo ñoù trong tia soá -1 em leân gaén soá phuø hôïp coäng 1 thì coù soá ñöùng lieàn sau.

Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.Böôùc ñaàu nhaän bieát baøi toaùn coù lôøi vaên thöôøng coù : • Caùc soá ( gaén vôùi caùc thoâng tin ñaõ bieát ) • Caâu hoûi ( Chæ thoâng tin caàn tìm ) II.Chuaån bò tröôùc baøi : Baøi Toaùn Coù Lôøi Vaên 5. söûa sai cho hoïc sinh 4. Tuyeân döông hoïc sinh gioûi – phaùt bieåu toát . . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc tranh nhö SGK & 172 & . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : . .Daën hoïc sinh oân laïi baøi – laøm tính trong vôû Baøi taäp .- - sang phaûi 11 + 2 + 3 = ? Nhaåm : 11 coäng 2 baèng 13 13 coäng 3 baèng 16 Ghi : 11 + 2 + 3 = 16 Giaùo vieân nhaän xeùt. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : BAØI TOAÙN COÙ LÔØI VAÊN Ngaøy Daïy :26-1-2007 I.Cuûng coá daën doø : .

Hoûi coù taát caû bao nhieâu choã chaám -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan baïn ? saùt tranh veõ roài vieát soá thích hôïp -Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn sau khi ñaõ ñieàn ñaày ñuû caùc soá vaøo moãi choã chaám ñeå coù baøi toaùn -Coù 1 baïn.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. coù theâm 3 baïn ñang ñi tôùi. Hoûi … -Baøi toaùn coøn thieáu caâu hoûi -Hoûi coù taát caû bao nhieâu con gaø ? -Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn . caâu hoûi. -Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu cuûa 1) Giôùi thieäu baøi toaùn coù lôøi vaên : baøi • Baøi 1 : Vieát soá thích hôïp vaøo -Coù 1 baïn.Coù 5 con thoû. coù theâm 4 con .Töø “ Hoûi “ ôû ñaàu caâu -Trong caâu hoûi cuûa baøi toaùn naøy neân coù töø “ Taát caû “ -Vieát daáu ? ôû cuoái caâu & 173 & -Hoïc sinh ñoïc : Coù 1 gaø meï vaø 7 gaø con. Soá naøo ñöùng lieàn sau soá 13 ? + Soá naøo ñöùng lieàn tröôùc soá 18 ? + Soá naøo ôû giöõa soá 16 vaø 18 ? + Töø 0 ñeán 20 soá naøo lôùn nhaát ? Soá naøo beù nhaát ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Tìm soá thoû coù taát caû -Baøi toaùn yeâu caàu ta tìm gì ? • Baøi 3 : -Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn -Baøi toaùn coøn thieáu gì ? -Khuyeán khích hoïc sinh neâu caâu hoûi -Sau moãi laàn hoïc sinh neâu caâu hoûi giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi toaùn coù lôøi vaên Mt : Hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát baøi toaùn coù lôøi vaên thöôøng coù caùc soá . töø 10 ñeán 20 .Kieåm tra baøi cuõ : + Ñeám töø 0 ñeán 10 . Hoûi coù taát coøn thieáu trong baøi toaùn vaø ñoïc baøi caû maáy con thoû toaùn leân cho caùc baïn nghe .Cho hoïc sinh quan saùt tranh ñieàn soá thoû ñang chaïy tôùi. theâm 4 con thoû nöõa -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Coù taát caû maáy con thoû -Baøi toaùn hoûi gì ? . theâm 3 baïn nöõa. -Löu yù : Trong caùc caâu hoûi ñeàu phaûi coù : .III. Hoûi coù taát caû bao nhieâu baïn ? -Giaùo vieân hoûi : Baøi toaùn ñaõ cho bieát -Tìm xen coù taát caû bao nhieâu baïn ? gì ? -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Neâu caâu hoûi cuûa baøi toaùn ? toaùn : vieát soá thích hôïp vaøo -Theo caâu hoûi naøy ta phaûi laøm gì ? choã chaám ñeå coù baøi toaùn • Baøi 2 : -Coù 5 con thoû.

Cuûng coá daën doø : . vieát tieáp chim ? caâu hoûi vaøo choã chaám töông töï nhö baøi 1 vaø baøi 3 -Cho hoïc sinh nhaän xeùt baøi toaùn thöôøng coù caùc soá vaø coù daáu hoûi -Coù 3 con nai. . Nhoùm naøo neâu ñuùng nhaát nhoùm ñoù thaéng.Chuaån bò tröôùc baøi : Baøi Toaùn Coù Lôøi Vaên 5. MUÏC TIEÂU : 1) Giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu nhaän bieát caùc vieäc thöôøng laøm khi giaûi toaùn coù lôøi vaên : • Tìm hieåu baøi toaùn : .Hoûi coù taát caû maáy con nai. Giaùo vieân giao cho moãi nhoùm 2 tranh. yeâu caàu hoïc sinh thaûo luaän. Cöû ñaïi dieän ñoïc 2 baøi toaùn phuø hôïp vôùi tranh. Ruùt kinh nghieäm : Tuaàn 22 Teân Baøi Daïy : GIAÛI BAØI TOAÙN COÙ LÔØI VAÊN Ngaøy Daïy :30-1-2007 I. Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng . coù theâm 2 con chim bay ñeán.-Coù 4 con chim ñaäu treân caønh . theâm 3 con Hoaït ñoäng 2 : Troø chôi Mt : Luyeän taäp ñaët baøi toaùn theo nai. theâm 3 con nai -Yeâu caàu hoïc sinh ñaët baøi toaùn -Cho chôi theo nhoùm. taäp ñaët baøi toaùn vaø giaûi baøi toaùn . 4.Daën hoïc sinh oân laïi baøi. • Baøi 4 : -Giaùo vieân toå chöùc höôùng daãn hoïc Hoûi coù taát caû bao nhieâu con sinh töï ñieàn soá thích hôïp. tranh -Giaùo vieân treo tranh : 3 con nai.Baøi toaùn ñaõ cho bieát nhöõng gì ? & 174 & .Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.

. vieát soá Bình coù : 3 quaû boùng thích hôïp vaøo phaàn toùm taét döïa -Caû 2 baïn : … quaû boùng ? vaøo toùm taét ñeå neâu caâu traû -2 em ñoïc lôøi cho caâu hoûi -Höôùng daãn hoïc sinh töï ghi pheùp tính. -Giaùo vieân ghi toùm taét leân baûng : -Ta laøm tính coäng. söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Thöïc hieän pheùp tính ñeå tìm hieåu ñieàu chöa bieát neâu trong caâu hoûi .Lôøi giaûi . ñoù coù theâm 3 baïn nöõa. pheùp tính ñeå giaûi baøi toaùn. -Khi vieát pheùp tính luoân coù teân ñôn vò sau keát quaû pheùp tính. laáy 5 coäng . neâu caâu hoûi cuûa baøi toaùn phuø hôïp vôùi töøng baøi + Baøi toaùn thöôøng coù nhöõng phaàn gì ? + Nhaän xeùt. III. Höôùng daãn hoïc sinh -Cho hoïc sinh nhaän bieát baøi giaûi coù 3 caùch ñaët caâu lôøi giaûi phaàn : .Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi taäp 2. Hoûi nhaø An coù taát caû maáy con gaø ? -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn hoûi gì ? -Hoïc sinh neâu laïi toùm taét baøi. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùch giaûi toaùn coù lôøi vaên. ñaùp soá ) 2) Böôùc ñaàu taäp cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng caùc tranh veõ trong SGK .Muoán bieát nhaø An nuoâi maáy con 4 baèng 9. Hoûi & 175 & . Meï -Cho hoïc sinh môû SGK mua theâm 4 con gaø. Vaäy nhaø An nuoâi 9 gaø ta laøm nhö theá naøo ? con gaø. Mt : Böôùc ñaàu hoïc sinh giaûi ñöôïc baøi toaùn – Hoïc sinh vieát vaøo toùm taét • Baøi 1 : Giaùo vieân höôùng daãn hoïc -An coù : 4 quaû boùng sinh töï neâu baøi toaùn. ñaùp soá -Ñoïc laïi baøi giaûi.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Baøi toaùn hoûi gì ? ( töùc laø baøi toaùn ñoøi hoûi phaûi laøm gì ? ) • Giaûi baøi toaùn : . . 3 / 15 vôû Baøi taäp + Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn. -Luùc ñaàu toå em coù 6 baïn. Teân ñôn vò luoân ñaët trong ngoaëc ñôn Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh . pheùp tính. -Vaøi hoïc sinh laëp laïi caâu traû . sau ñaùp soá -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi toaøn boä baøi giaûi.Giaùo vieân höôùng daãn caùch trình lôøi cuûa baøi toaùn baøy baøi giaûi nhö SGK -Giaùo vieân ghi baøi giaûi leân baûng.Trình baøy baøi giaûi ( Neâu caâu lôøi giaûi. Mt :HS bieát caùch giaûi toaùn vaø caùch -Hoïc sinh môû saùch ñoïc baøi trình baøy baøi giaûi toaùn : Nhaø An coù 5 con gaø. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

.4 / treân baûng laät . Ruùt kinh nghieäm : TUAÀN : Teân Baøi Daïy : XAÊNG TI MEÙT .Hoaøn thaønh vôû Baøi taäp toaùn . kyù hieäu cuûa xaêng ti meùt ( cm ). CD= 3 cm .toå em coù taát caû bao nhieâu • Baøi 2 : -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan baïn ? saùt tranh neâu baøi toaùn. Caùc baøi taäp 2. vieát soá coøn thieáu vaøo toùm taét baøi toaùn -Ñoïc laïi baøi toaùn -Höôùng daãn tìm hieåu baøi toaùn cho bieát gì ? Baøi toaùn hoûi gì ? Muoán tìm soá baïn coù taát caû ta laøm tính gì ? . Hoûi ñaøn vòt coù taát caû • Baøi 3 : maáy con ? -Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc baøi toaùn -Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn -Cho hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn -Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi treân baûng BAØI GIAÛI : Soá vòt coù taát caû laø : 5 + 4 = 9 (Con vòt ) Ñaùp Soá : 9 con vòt 4. Caùc baûng nhoû vôùi hình veõ AB = 1cm . MN = 6 cm & 176 & . .ÑO ÑOÄ DAØI Ngaøy Daïy :31-1-2007 I. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Giaùo vieân vaø hoïc sinh coù thöôùc vaïch con ( hoäp thieát bò ) . teân goïi. Bieát ño ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng vôùi ñôn vò laø xaêng ti meùt trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn.Cuûng coá daën doø : . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : • Coù khaùi nieäm ban ñaàu veà ñoä daøi. phaùt bieåu toát .Hoïc sinh ñoïc : Ñaøn vòt coù 5 -Cho hoïc sinh töï giaûi vaøo vôû con ôû döôùi ao vaø 4 con ôû treân bôø. Tuyeân döông hoïc sinh gioûi.Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.Chuaån bò tröôùc baøi : Xaêng ti meùt – Ño ñoä daøi 5.3. Laøm vaøo vôû töï reøn.Daën hoïc sinh xem laïi caùc baøi taäp .

Giôùi thieäu vaïch 0 treân thöôùc vaø löu yù tröôùc vaïch 0 coù 1 ñoaïn nhoû ñeå -Hoïc sinh quan saùt. pheùp tính. töø vaïch 1 -Hoïc sinh reâ buùt noùi : töø vaïch ñeán vaïch 2 laø 1 cm.+ Tranh baøi 3 trang 16 vôû Baøi taäp toaùn III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.(Giaùo vieân giôùi thieäu maët thöôùc coù vaïch nhoû ) .Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi taäp 3 / 16 vôû Baøi taäp. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu xaêng ti meùt Mt :Hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà ñoä daøi.Caùc em ñaõ bieát töøng cm treân thöôùc. Ñaây laø thöôùc coù vaïch chia töøng cm (gaén chöõ ). hoûi gì ? ) Baøi giaûi coù maáy phaàn ? ( lôøi giaûi.1cm -Hoûi : Töø vaïch 3 ñeán vaïch 4 laø maáy cm ? -Töø vaïch 5 ñeán vaïch 6 laø maáy cm ? -Töø vaïch 8 ñeán vaïch 9 laø maáy cm ? Hoaït ñoäng 2 : Mt : Bieát ño ñoä daøi ñoaïn thaúng vôùi ñôn vò laø cm trong caùc tröôøng hôïp ñôn giaûn . Giaùo vieân hoûi hoïc sinh : Muoán giaûi baøi toaùn ta caàn nhôù ñieàu gì ? (Tìm hieåu baøi toaùn – Xem ñeà cho bieát gì. Xaêng ti meùt vieát taét laø cm ( gaén caâu ) .Giaùo vieân ñöa kyù hieäu cm cho hoïc sinh ñoïc . töø vaïch vaïch 3 laø 1 cm … 1 d89eán vaïch 2 laø 1 cm … -Yeâu caàu hoïc sinh reâ ñaàu buùt chì -1 cm töøng vaïch treân thöôùc -1 cm . +Giaùo vieân giôùi thieäu baøi .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. -Giaùo vieân giôùi thieäu caây thöôùc cuûa Coù caùc soá töø 0 ñeán 20 mình ( gioáng hoïc sinh) gaén leân baûng. oâ traéng xanh vaø baèng nhau. ghi traùnh nhaàm laãn khi ño nhôù -Giaùo vieân reâ que chæ leân caây thöôùc giôùi thieäu vôùi hoïc sinh : Töø vaïch 0 ñeán vaïch 1 laø 1 cm. + Goïi 1 hoïc sinh leân giaûi baøi toaùn. + Treo tranh yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt vaø neâu soá coøn thieáu vaø caâu hoûi cho baøi toaùn. töø vaïch 2 ñeán 0 ñeán vaïch 1 laø 1 cm . teân goïi. Giaùo vieân nhaän xeùt baøi söûa cuûa hoïc sinh.Gaén tranh ñoaïn AB coù ñoä daøi 1 & 177 & -Hoïc sinh laàn löôït ñoïc xaêng ti meùt -Hoïc sinh töï ño trong SGK töï neâu soá ño. giaùo vieân thao taùc treân hình ñeå xaùc ñònh lôøi hoïc sinh : . kyù hieäu cm -Yeâu caàu hoïc sinh ñöa thöôùc vaø buùt -Hoïc sinh caàm thöôùc. buùt chì chì ñeå kieåm tra ñöa leân -Cho hoïc sinh hoïp ñoäi baïn quan saùt -Hoïc sinh neâu : thöôùc coù caùc thöôùc vaø neâu ñöôïc. Choát baøi. theo doõi. ñaùp soá ). giaùo vieân vieát saün treân baûng.Ghi ñaàu baøi 3.

Hoïc sinh töï laøm baøi trong SGK ( buùt chì ) troáng roài ñoïc soá ño -Giaùo vieân höôùng daãn söûa baøi • Baøi 3 : Ñaët thöôùc ñuùng – ghi -1 em leân baûng söûa baøi ñuùng . 6 cm .Hoâm nay em hoïc baøi gì ? – xaêng ti meùt vieát taét laø gì ? . .Ñoïc caùc soá : 3 cm . sai – ghi sai -Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp -Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh ñoaïn thaúng vaø caùch ñaët thöôùc ñuùng sai -Giaùo vieân keát luaän veà caùch ñaët thöôùc khi ño • Baøi 4 : Ño ñoä daøi moãi ñoaïn thaúng roài vieát caùc soá ño -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch ño 1 ñoaïn thaúng ( maãu ) -Giaùo vieân söûa baøi treân baûng laät 4.Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 5. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : I. Giôùi thieäu caùch ñaët thöôùc. ñoïc soá ño. • Baøi 2 : Vieát soá thích hôïp vaøo oâ . vì sao Baøi taäp toaùn kyù hieäu cm -Giaùo vieân vieát maãu. Giôùi thieäu 1 cm ñöôïc vieát soá 1 tröôùc roài ñeán kyù hieäu cm Ñoïc laø moät xaêng ti meùt Laàn löôït ñeán ñoaïn MN = 6 cm -Hoïc sinh laøm baøi SGK( buùt chì ) -1 em leân baûng laøm baøi vaøo Cho hoïc sinh ñoïc laïi phaàn baøi hoïc treân baûng • Nghæ 5 phuùt Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh bieát ño ñoä daøi ñoaïn thaúng treân baøi taäp -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo SGK ( buùt chì ) • Baøi 1 : Hoïc sinh vieát vaøo vôû . 5 cm .- cm.Cuûng coá daën doø : . MUÏC TIEÂU : & 178 & Ngaøy Daïy :1-2-2007 LUYEÄN TAÄP .Daën hoïc sinh veà nhaø laøm baøi taäp ôû vôû baøi taäp . Höôùng daãn sai ? hoïc sinh vieát vaøo vôû. Ñoaïn MN daøi 6 cm caùc ño.1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi vaø giaûi thích vì sao ñuùng .

+ Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. löïa choïn caâu lôøi giaûi thích hôïp nhaát roài vieát vaøo baøi giaûi -Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi • Baøi 2 : -Tieán haønh nhö baøi 1 -Cho choïn lôøi giaûi phuø hôïp nhaát roài vieát vaøo baøi giaûi -Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi • Baøi 3 : & 179 & coù taát caû laø : 12 + 3 = 15 ( Caây chuoái ) Ñaùp soá : 15 Caây chuoái Baøi giaûi : Soá böùc tranh coù taát caû laø : 14 + 2 = 16 ( Böùc tranh ) Ñaùp soá : 16 Böùc tranh -Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn -Töï tìm hieåu baøi toaùn vaø caâu traû lôøi . -Ñieàn soá vaøo toùm taét roài neâu laïi toùm taét ñeà -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh taäp quan saùt tranh veõ -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan -Hoïc sinh neâu lôøi giaûi Baøi giaûi : saùt. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Tranh nhö SGK.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Baûng phuï ghi toùm taét baøi toaùn III. 4 cm + Ño ñoaïn thaúng AB ( 5 cm ) BC ( 7 cm ) EI (4 cm ) 3 hoïc sinh leân baûng ño + Giaùo vieân nhaän xeùt. 7 cm + Vieát : 5 cm . töï ñoïc ñeà toaùn Soá caây chuoái trong vöôøn -Cho hoïc sinh trao ñoåi yù kieán. 6 cm . Mt :Reøn luyeän kyõ naêng giaûi toaùn vaø trình baøy baøi toaùn döôït töï giaûi baøi toaùn • Baøi 1 : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Hoïc sinh töï ñoïc baøi toaùn. Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 :Luyeän kó naêng giaûi toaùn.Kieåm tra baøi cuõ : + Xaêng ti meùt vieát taét laø gì ? Ñoïc caùc soá sau : 2 cm . söûa sai chung . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.+ Giuùp hoïc sinh reøn luyeän kyõ naêng giaûi toaùn vaø trình baøy baøi giaûi II.

-Coù : 5 hình vuoâng -Coù : 4 hình troøn -Coù taát caû : … hình vuoâng vaø hình troøn -Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi
4.Cuûng coá daën doø :

-Hoïc sinh töï ghi baøi giaûi Baøi giaûi : Soá hình vuoâng vaø hình troøn coù taát caû laø : 5 + 4 = 9 ( Hình ) Ñaùp soá : 9 hình

- Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Daën hoïc sinh laøm baøi taäp vaøo vôû baøi taäp - Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 5. Ruùt kinh nghieäm :

& 180 &

Teân Baøi Daïy :

LUYEÄN TAÄP

Ngaøy Daïy :2-2-2007 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh : -Reøn luyeän kyõ naêng giaûi vaø trình baøy baøi giaûi cuûa baøi toaùn coù lôøi giaûi. -Thöïc hieän pheùp coäng, pheùp tröø caùc soá ño ñoä daøi vôùi ñôn vò ño xaêng ti meùt. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi baøi 4/122/ SGK III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh (vôû baøi taäp ) + Söûa baøi 4/18 . Cho 2 em leân ño laïi 2 ñoaïn thaúng vaø ghi soá ño döôùi ñoaïn thaúng ñoù . + Nhaän xeùt, söûa sai chung . Giaùo vieân nhaéc laïi caùch ño ñoaïn thaúng . + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :Luyeän kó naêng trình baøy baøi giaûi. Mt :Reøn kyõ naêng giaûi vaø trình baøy baøi giaûi cuûa baøi toaùn coù lôøi vaên 1. Giaùo vieân toå chöùc, höôùng daãn hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn . -Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn Baøi giaûi : • Baøi 1 : Hoïc sinh töï ñoïc baøi Soá quaû boùng cuûa An coù taát toaùn. caû laø : -Hoïc sinh töï neâu toùm taét roài vieát 4 + 5 = 9 ( quaû boùng ) soá thích hôïp vaøo choã chaám ñeå coù Ñaùp soá : 9 Quaû boùng Toùm taét: Coù : 4 boùng xanh Coù : 5 boùng ñoû - Hoïc sinh töï neâu toùm taét : Coù taát caû : … quaû boùng?  Coù : 5 baïn nam  Coù : 5 baïn nöõ • Baøi 2 : Töông töï baøi 1  Coù taát caû : … baïn ? -hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn Baøi giaûi : Soá baïn cuûa toå em coù taát caû laø : 5 +5 = 10 ( Baïn) Ñaùp soá : 10 Baïn. - Hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn vaø baøi giaûi

2 -Nhìn toùm taét – hoïc sinh ñoïc ñöôïc baøi toaùn & 181 &

• Baøi 3 : Thöïc hieän töông töï baøi -Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn

Baøi giaûi : Soá con gaø coù taát caû laø : 2 + 5 = 7 ( con gaø )

“ Coù 2 con gaø troáng vaø 5 con gaø maùi . Hoûi coù taát caû bao nhieâu con gaø ?

Ñaùp soá :7 con gaø .

Giaùo vieân höôùng -Cho hoïc sinh töï laøm baøi daãn hoïc sinh caùch coäng (tröø ) hai soá ño ñoä daøi roài thöïc hieän coäng tröø theo maãu cuûa SGK - Coäng ( tröø ) caùc soá trong pheùp tính. -Vieát keát quaû keøm theo teân ñôn vò ( cm ) -Giaùo vieân treo baûng phuï goïi 2 hoïc sinh leân söûa baøi . -giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho hoïc sinh

• Baøi 4 :

4.Cuûng coá daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát - Daën hoïc sinh oân luyeän giaûi toaùn, ño ñoaïn thaúng . - Laøm baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn - Chuaån bò baøi : Veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc 5. Ruùt kinh nghieäm :

& 182 &

Tuaàn 23 Teân Baøi Daïy : VEÕ ÑOAÏN THAÚNG

COÙ ÑOÄ DAØI CHO TRÖÔÙC
Ngaøy Daïy :6-2-2007 I. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh böôùc ñaàu bieát duøng thöôùc coù vaïch chia thaønh töøng cm, ñeå veõ caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Giaùo vieân vaø hoïc sinh söû duïng thöôùc coù vaïch chia thaønh töøng xaêng ti meùt III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.Kieåm tra baøi cuõ : + Giaùo vieân cho hoïc sinh söûa baøi taäp 3, 4 / 19 / Baøi taäp + 1 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 3/19 . 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 4 / 19 + Hoïc sinh nhaän xeùt baøi cuûa baïn. Giaùo vieân söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu caùch veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc. Mt :Höôùng daãn hoïc sinh caùc thao taùc veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc -Hoïc sinh laáy vôû nhaùp , thöïc - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñaët hieän töøng böôùc theo söû thöôùc leân tôø giaáy traéng, tay traùi giöõ höôùng daãn cuûa giaùo vieân thöôùc, tay phaûi caàm buùt chaám 1 ñieåm truøng vôùi vaïch 0. Chaám 1 ñieåm truøng -. vôùi vaïch 4 -Duøng buùt noái töø ñieåm 0 ñeán ñieåm ôû vaïch 4, thaúng theo meùp thöôùc -Nhaác thöôùc ra vieát A vaøo ñieåm soá 0 vaø B vaøo ñieåm soá 4 cuûa ñoaïn thaúng. Ta ñaõ veõ ñöôïc ñoaïn thaúng -AB coù ñoä daøi 4 cm -Giaùo vieân ñi xem xeùt hình veõ cuûa hoïc sinh, giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu - Hoïc sinh veõ vaøo vôû Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh -Töøng ñoâi hoïc sinh Mt : Hoïc sinh bieát veõ ñoaïn thaúng coù soá ño cho tröôùc • Baøi 1 : Giaùo vieân höôùng daãn veõ caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 5 cm, 7 cm, 2 cm, 9 cm -Yeâu caàu hoïc sinh taäp caùc thao taùc nhö -Hoïc sinh neâu baøi toaùn . Ñoaïn thaúng AB daøi 5 cm . treân vaø taäp ñaët teân caùc ñoaïn thaúng Ñoaïn thaúng BC daøi 3cm . Hoûi -Giaùo vieân giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu caû 2 ñoaïn thaúng daøi bao nhieâu cm ? & 183 &

• Baøi 2 : -Cho hoïc sinh neâu toùm taét cuûa baøi Baøi giaûi : toaùn roài neâu baøi toaùn vaø töï giaûi Caû 2 ñoaïn thaúng daøi laø : mieäng 5 +3 = 8 ( cm) -Giaùo vieân treo baûng toùm taét baøi Ñaùp soá : 8cm toaùn -Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn -Hoïc sinh töï suy nghó veõ theo -1 hoïc sinh leân söûa baøi nhieàu caùch (treân baûng con ). -Giaùo vieân nhaän xeùt , söûa sai chung -Baøi 3 : -Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp . Giaùo vieân giaûi thích roõ õ yeâu caàu cuûa baøi

A 3 cm C A 3 cm A C

5 cm

B

5 cm B 5 cm

B

3 cm C -Giaùo vieân uoán naén , höôùng daãn theâm cho hoïc sinh yeâùu 4.Cuûng coá daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh tích cöïc hoaït ñoäng - Daën hoïc sinh oân baøi , hoaøn thaønh vôû baøi taäp - Chuaån bò baøi cho ngaøy hoâm sau : Luyeän taäp chung 5. Ruùt kinh nghieäm :

& 184 &

baûng phuï keû caùc baøi taäp 1. Chaúng 6 7 8 9 0 haïn coù theå neâu 2 caùch vieát nhö sau : 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 2 1 6 7 8 9 6 7 8 9 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 1 1 2 6 7 8 9 0 -Khi chöõa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc caùc soá theo thöù töï töø 1 ñeán 20 • Baøi 2 : Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï “ Ñieàn soá thích hôïp vaøo oâ troáng “ -Khi chöõa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp Mt :Cuûng coá ñoïc. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. • Baøi 1 : .3. 10 cm. 1 em leân baûng + Veõ ñoaïn thaúng AO daøi 3 cm.Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töï -Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï : Vieát laøm baøi taäp caùc soá töø 1 ñeán 20 vaøo oâ troáng roài töï laøm vaø chöõa baøi .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh leân veõ caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi : 9 cm.Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :7-2-2007 I. ñeám caùc soá ñeán 20 .4/124/ SGK III.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : -Ñoïc . . + Söûa baøi taäp 3/20 / vôû Baøi taäp . ñeám caùc soá ñeán 20. vieát. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Phieáu baøi taäp .1 em leân baûng chöõa baøi -Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm baøi -Khuyeán khích hoïc sinh vieát theo thöù töï 1 2 3 4 5 töø 1 ñeán 20 vaø vieát theo thöù töï maø 1 hoïc sinh cho laø hôïp lyù nhaát .Hoïc sinh töï laøm baøi chaúng haïn : 1 1 +2 13 & 185 & 16 +3 . Ñoaïn thaúng OB daøi 5 cm ñeå coù ñoaïn thaúng AB daøi 8 cm + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñeán 20 . II.2. vieát. -Pheùp coäng trong phaïm vi caùc soá ñeán 20. 7 cm.

Cuûng coá daën doø : . neâu toùm taét roài töï giaûi -Hoïc sinh ñoïc baøi toaùn vaø töï giaûi vaø töï vieát baøi giaûi -Baøi giaûi : -Chaúng haïn : Soá buùt coù taát caû laø : -Toùm taét : 12 + 3 = 15 buùt  Coù : 12 buùt xanh Ñaùp soá : 15 buùt  Coù : 3 buùt ñoû  Taát caû coù : … buùt ? -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa Cho hoïc sinh töï giaûi thích baøi maãu.Chuaån bò baøi ngaøy mai : Luyeän taäp chung 5. Ruùt kinh nghieäm : & 186 & . chaúng haïn 13 + 1 = 14 Vieát 14 vaøo oâ troáng • Baøi 3 : • Baøi 4 : 4. möôøi ba coäng ba baèng möôøi saùu Cho hoïc sinh neâu baøi toaùn. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Nhaän xeùt tieát hoïc.Daën hoïc sinh oân laïi baøi laøm caùc baøi taäp ôû vôû Baøi taäp .-1 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Ñoïc laø : Möôøi moät coäng hai baèng möôøi ba.

Chaúng haïn : 11 + 4 + 2 = 17 ñoïc laø : möôøi moät coäng boán baèng möôøi laêm. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi baøi taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh cuûng coá : -Kyõ naêng coäng tröø nhaåm so saùnh caùc soá trong phaïm vi 20. . Goïi 2 em leân baûng. söûa sai chung. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Veõ Ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc. so saùnh caùc soá trong phaïm vi 20 . • Baøi 1 : -Khuyeán khích hoïc sinh tính nhaåm -Khi söûa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc caùc pheùp tính vaø keát quaû tính . + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.1 em leân baûng chöõa baøi • Baøi 3 : -Khi chöõa baøi coù theå cho hoïc sinh ñoåi vôû cho nhau ñeå kieåm tra ñoä daøi ñoaïn & 187 & . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên coù noäi dung hình -Hoïc sinh môû saùch hoïc -Hoïc sinh neâu yeâu caàu : “ Tính “.Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi 3/21 / Vôû Baøi taäp : Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn. veõ ñoaïn thaúng coù ñoä daøi cho tröôùc -Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên coù noäi dung hình hoïc II. III. -1 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 :Luyeän taäp thöïc haønh Mt :Reøn kyõ naêng coäng tröø nhaåm. + Hoïc sinh nhaän xeùt.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 4/125.Giaùo vieân cho hoïc sinh môû SGK Hoïc sinh töï laøm baøi. möôøi laêm -Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï (ñoïc “ leänh “)roài laøm vaø chöõa baøi coäng hai baèng möôøi baûy -Khi chöõa baøi hoïc sinh khoanh vaøo • Baøi 2 : -Yeâu caàu hoïc sinh neâu nhieäm vuï phaûi a) Soá lôùn nhaát 1 8 laøm 1 0 b) Soá beù nhaát -Hoïc sinh töï neâu nhieäm vuï phaûi laøm roài töï laøm .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy :8-2-2007 I. 1 em ghi toùm taét baøi toaùn. 1 em trình baøy baøi giaûi.

Xem laïi baøi hoïc . veõ ñöôïc coù ñuùng baèng 4 cm khoâng ? -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi • Baøi 4 : -Vì baøi toaùn ñöôïc toùm taét baèng hình veõ.thaúng. Ñoïc ñoù coù baøi giaûi nhö sau : Baøi giaûi : Ñoä daøi ñoaïn thaúng AC laø : 3 + 6 = 9 ( cm ) Ñaùp soá : 9 cm 4.Chuaån bò baøi : Caùc soá troøn chuïc 5. Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC Ngaøy Daïy :9-2-2007 & 188 & .Nhaän xeùt tieát hoïc.Cuûng coá daën doø : . neân theo hình veõ cuûa SGK thì ñoä daøi ñoaïn thaúng AC baèng toång ñoä daøi cuûa ñoaïn thaúng AB vaø BC . Tuyeân döông hoïc sinh ngoan . Laøm baøi taäp vôû Baøi taäp toaùn .

20 ( hai möôi ) . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + 9 boù que tính moãi boù coù 1 chuïc que tính III.Goïi hoïc sinh ñoïc laïi ba möôi -Coù 4 boù chuï que tính.2 em leân baûng veõ hình vaø ghi soá ño treân moãi hình : a) b) A A 4 cm B 3 cm C 5 cm 3 cm 4 cm B C +Giaùo vieân kieåm tra ñuùng sai + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. 4 chuïc coøn goïi laø boán möôi. Boán möôi ñöôïc vieát soá 4 tröôùc soá 0 sau .ñt -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn löôït töông töï nhö treân ñeán 90 Hoaït Ñoäng 2 : & 189 & -10 em ñoïc – ñt . Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu caùc soá troøn chuïc Mt :Hoïc sinh nhaän bieát soá troøn chuïc töø 10 ñeán 90 1.Kieåm tra baøi cuõ : + Söûa baøi 3/22/ Vôû Baøi taäp .( ba möôi ) 30 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2.ñoïc laø boán möôi -Caù nhaân . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Hoïc sinh tieáp tuïc laáy 3 boù que tính roài noùi coù 3 chuïc que tính . Giôùi thieäu soá troøn chuïc : .2 chuïc coøn goïi laø bao nhieâu ? -Giaùo vieân vieát 20 leân baûng . ñoïc vieát caùc soá troøn chuïc ( töø 10 ñeán 90 ) -Bieát so saùnh caùc soá troøn chuïc II.3 chuïc coøn goïi laø bao nhieâu ? -Giaùo vieân vieát 30 leân baûng -Cho hoïc sinh quan saùt hình trong SGK ñeå neâu ñöôïc TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Hoïc sinh laáy 1 boù que tính vaø noùi coù 1 chuïc que tính -10 ( möôøi ) .Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy 1 boù ( 1 chuïc ) que tính vaø noùi :” coù 1 chuïc que tính “ -Giaùo vieân hoûi : 1 chuïc coøn goïi laø bao nhieâu ? -Giaùo vieân vieát : 10 leân baûng -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh noùi : “Coù 2 chuïc que tính “ . MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh : -Nhaän bieát veà soá löôïng.I.

Chuaån bò baøi hoâm sau : Luyeän taäp 5. ñoïc soá .Nhaän xeùt tieát hoïc. Chaúng haïn : 30 coù 2 chöõ soá laø 3 vaø 0 Hoaït Ñoäng 3 : Thöïc haønh Mt: Hoïc sinh thöïc haønh laøm tính : ñoïc soá . Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . Ruùt kinh nghieäm : & 190 & . Laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp . so saùnh soá -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1: Vieát (theo maãu) ñoïc soá .Daën hoïc sinh taäp vieát soá .Cuûng coá daën doø : . > . vieát soá . =vaøo choå troáng -cho hoïc sinh töï laøm baøi treân baûng lôùp -3 em leân baûng chöõa baøi • Baøi 2 : Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt daõy soá troøn chuïc theo thöù töï töø beù ñeán lôùn ( a) vaø thöù töï lôùn ñeán beù (b) So saùnh caùc soá troøn • Baøi 3 : chuïc -Giaùo vieân löu yù caùc tröôøng hôïp 40 < 80 90 > 60 80 > 40 60 < 90 4.Mt : bieát thöù töï caùc soá troøn chuïc.vieát soá -Hoïc sinh neâu yeâu caàu : Vieát soá troøn chuïc thích hôïp vaøo oâ troáng -goïi vaøi hoïc sinh ñoïc laïi baøi • Baøi 1 : Höôùng daãn hoïc sinh laøm cuûa mình (keát hôïp giöõa neâu caùch laøm baøi roài laøm baøi ñoïc soá vaø vieát soá ) -Hoïc sinh neâu yeâu caàu :Ñieàn vaø chöõa baøi treân baûng lôùp -Giaùo vieân cho hoïc sinh chöõa baøi daáu < . so saùnh caùc soá trìon chuïc -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh ñeám theo chuïc töø 1 chuïc ñeán 9 chuïc vaø ñoïc theo thöù töï ngöôïc laïi -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caùc troøn chuïc theo thöù töï töø 10 ñeán 90 vaø ngöôïc laïi -Giaùo vieân giôùi thieäu : Caùc soá troøn chuïc töø 10 ñeán 90 laø nhöõng soá coù 2 chöõ soá .

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh: . . 50 70 . Nhaän bieát caáu taïo soá -Hoïc sinh neâu : “ Noái ( theo maãu ) troøn chuïc “ -Cho hoïc sinh môû SGK neâu yeâu caàu -Hoïc sinh thi ñua laøm baøi nhanh.Böôø ñaàu nhaän ra “ caáu taïo “ cuûa caùc soá troøn chuïc ( töø 10 ñeán 90 ) . 40 60 . Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá ñoïc vieát soá troøn chuïc Mt :Bieát ñoïc. 70 Hoaït ñoäng02:Troø chôi Muïc tieâu:HS naém vöõng thöù töï caùc . vieát. baøi 1 ñuùng -Höôùng daãn hoïc sinh noái caùch ñoïc soá vôùi soá phuø hôïp . 80 . 90 + Hoïc sinh laøm vaøo baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.vieát. 50 . 60.1 em leân baûng chöõa baøi soá ñeå xeáp nhanh.Cuûng coá veà ñoïc. 30 0 • Baøi 3 : -Khoanh troøn vaøo soá beù nhaát b) Khoanh troøn vaøo soá lôùn nhaát 9 b) 10. so saùnh caùc soá troøn chuïc. 40. III. 60 40 . -Döïa vaøo maãu (phaàn a ) hoïc sinh Maãu : taùm möôi –( noái ) &80 töï laøm baøi -Söûa baøi treân baûng lôùp • Baøi 2 : -Giaùo vieân coù theå söû duïng caùc boù chuïc que tính ñeå giuùp hoïc sinh deã nhaän ra caáu taïo cuûa caùc soá troøn -Hoïc sinh töï chöõa baøi . • Baøi 4 : -Vieát soá theo thöù töï & 191 & . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp . .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi hoïc sinh ñoïc caùc soá töø 10 & 90 vaø ngöôïc laïi + 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi 50 .Tuaàn 24 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy : I. .Chaúng haïn soá 30 goàm 3 chuïc vaø 0 ñôn vò II. chuïc ( töø 10 ñeán 90 ) . Chaúng haïn giaùo vieân coù theå giô 4 boù que tính vaø noùi “ soá 40 goàm 4 chuïc vaø 0 ñôn -Hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa vò “ baøi 2 a) 70 . so saùnh caùc soá troøn chuïc .

Ñoäi naøo nhanh. 60. 20.Daën hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp .10. -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû sau khi chôi -2 ñaïi dieän toå leân tham gia troø chôi . -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaø chöõa baøi 4. 90.Nhaän xeùt tieát hoïc.Chuaån bò baøi : Coäng caùc soá troøn chuïc 5.a) saép xeáp laïi caùc soá treân hình bong boùng theo thöù töï töø beù ñeán lôùn . ñuùng laø ñoäi ñoù thaéng. Ruùt kinh nghieäm : & 192 & . vieát laïi caùc soá treân hình caùc con thoû theo thöù töï töø lôùn ñeán beù . 70. b) Saép xeáp. 50. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .80 . 30. 80. 40.Cuûng coá daën doø : .

Keû vaïch ngang.Taäp coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc ( trong phaïm vi 100) II. 70 + Hoïc sinh laøm baûng con : 30 < … < 50 + Nhaän xeùt. MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh : . thöïc hieän pheùp tính ) . Hoûi 20 gaàm maáy chuïc vaø maáy ñôn vò -Giaùo vieân ñính 2 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò -Vaøi hoïc sinh neâu laïi caùch -Goäp laïi. Theo 2 böôùc : a) Ñaët tính : -Vieát 30 roài vieát 20 sao cho chuïc thaúng coät chuïc.Kieåm tra baøi cuõ : + 2 em leân baûng vieát caùc soá troøn chuïc töø 10 & 90 vaø töø 90 &10 + Neâu caáu taïo caùc soá 60. Vieát daáu coäng. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :Giôùi thieäu coäng caùc soá troøn chuïc Mt :Böôùc ñaàu bieát coäng 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc ( trong phaïm vi 100) 1)Giôùi thieäu caùch coäng caùc soá troøn -Hoïc sinh laøm theo höôùng daãn chuïc ( theo coät doïc ) cuûa giaùo vieân Böôùc 1 : Höôùng daãn hoïc sinh thao taùc -30 goàm 3 chuïc vaø 0 ñôn vò treân que tính -Höôùng daãn hoïc sinh laáy 30 que tính ( 3 boù que tính ) -Hoïc sinh laøm theo giaùo vieân -Giaùo vieân gaén 3 boù que tính leân -20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò baûng.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. 90 .Teân Baøi Daïy : COÄNG CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC Ngaøy Daïy : I. coäng Ñính 5 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò ( Döôùi gaïch ngang nhö ôû saùch toaùn 1 ) Böôùc 2 : -Höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät laøm tính coäng. söûa sai chung + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Hoûi hoïc sinh : 30 gaàm coù maáy chuïc. maáy ñôn vò ? -Giaùo vieân gaén 3 ôû coät chuïc 0 ôû coät ñôn vò -Tieáp tuïc laáy 2 boù que tính gaén döôùi 3 boù que tính. ta ñöôïc 5 boù vaø 0 que tính. & 193 & . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc boù.Bieát coäng 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100( ñaët tính. moãi boù coù 1 chuïc que tính III. 20. ñôn vò thaúng coät ñôn vò.

Daën hoïc sinh veà nhaø laøm tính.Nhaän xeùt tuyeân döông hoïc sinh. Bieát coäng quaû theo töøng coät nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc -Cho hoïc sinh môû SGK • Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi roái chöõa baøi -Hoïc sinh chæ tính khi ñaõ ñaët tính saün -Khi chöõa baøi yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tính • Baøi 2 : . .Giaùo vieân höôùng daãn chöõa baøi treân baûng lôùp 4. Ruùt kinh nghieäm : & 194 & .Chaúng haïn muoán tính 20 + 30 . . 30 + vieát 0 20 * 3 coäng 2 baèng 5 .Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 5.Ta coäng nhaåm 2 chuïc + 3 chuïc = 5 chuïc . Hoaøn thaønh baøi taäp trong vôû Baøi taäp .Cuûng coá daën doø : .Cho hoïc sinh töï ñoïc ñeà toaùn.b) Tính : ( töø phaûi sang traùi ) * 0 coäng 0 baèng 0 .Vaäy 20 + 30 = 50 • Baøi 3 : . Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh -Khi chöõa baøi hoïc sinh ñoïc keát Mt : Laøm ñöôïc caùc baøi taäp. töï giaûi baøi toaùn .3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi . 50 vieát 5 * vaäy 30 + 20 = 50 -Hoïc sinh töï laøm baøi .Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh coäng nhaåm 1 soá troøn chuïc vôùi 1 soá troøn chuïc .

Cuûng coá veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng ( thoâng qua caùc ví duï cuï theå ) . phöông phaùp tính • Baøi 1 : Neâu yeâu caàu baøi 40 + 20 20 + 30 -Cho hoïc sinh thöïc hieän treân baûng con -Giaùo vieân nhaän xeùt. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 60 + 30 = ? +Hoïc sinh döôùi lôùp chia 2 nhoùm thöïc hieän baøi treân baûng vaøo baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. tính ) vaø coäng nhaåm caùc soá troøn chuïc (phaïm vi 100) .Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy : I. III.Cuûng coá veà giaûi toaùn II. 50 + 2 0 = ? • Hoïc sinh 2 : Tính nhaåm 50 + 10 = ? . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Phieáu baøi taäp .Cuûng coá veà laøm tính coäng ( ñaët tính. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh: . söûa baøi vaø tính -Nhaéc laïi caùch ñaët tính .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh leân baûng laøm toaùn . • Hoïc sinh 1 : ñaët tính roài tính 30 + 3 0 = ? .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. keát luaän • Baøi 2 : -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2 & 195 & - ½ lôùp thöïc hieän 2 pheùp tính 2 em leân baûng söûa baøi . + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 :Cuûng coá caùch ñaët tính vaø tính. -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi MT:HS thöïc haønh ñuùng caùc pheùp tính trong phaïm vi 100 -Hoïc sinh môû SGK -Cho hoïc sinh môû SGK -2 em leân baûng töï ñaët tính roài -Goïi 2 hoïc sinh leân baûng ñaët tính tính -Hoïc sinh nhaän xeùt.

Nhaän xeùt tieát hoïc. . Hoûi caû 2 -2em ñoïc ñeà toaùn -Giaùo vieân toùm taét ñeà toaùn leân baïn haùi ñöôïc bao nhieâu boâng hoa ? baûng  Lan haùi : 20 boâng hoa -Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn  Mai haùi : 10 boâng hoa  Caû 2 : ….Hoïc sinh laøm vaøo vôû Btt soá ñi keøm . boâng hoa ? -Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh -Nhaéc nhôû caùch trình baøy baøi giaûi -Moãi ñoäi cöû 4 em xeáp haøng.Chuaån bò baøi : Tröø caùc soá troøn chuïc 5.Daën hoïc sinh laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp . vôùi keát quaû ñuùng Ñoäi naøo noái ñuùng.-Baøi 2 a) Hoïc sinh laøm baøi treân baûng con -1 daõy baøn / 2 baøi -Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt -Hoïc sinh töï laøm vaø chöõa baøi caùc pheùp tính. Giaùo vieân nhaéc nhôû hoïc sinh chuù yù ñieàn . Ruùt kinh nghieäm : & 196 & .2 em leân baûng chöõa baøi -Cho hoïc sinh môû vôû Baøi taäp toaùn -Giaùo vieân nhaän xeùt. caùch chôi. thôøi gian chôi • Baøi 3 : -Nhaän xeùt. Giaùo vieân cuûng coá 20 + 30 = 50 tính giao hoaùn trong pheùp coäng 30 + 20 = 50 -Baøi 2 b) Hoïc sinh laøm mieäng. Mai haùi ñöôïc 10 boâng hoa. söûa sai chung -Lan haùi ñöôïc 20 boâng hoa.Cuûng coá daën doø : . nhanh nhaát -Giaùo vieân treo 2 baûng phuï coù ghi laø thaéng cuoäc. tuyeân döông hoïc sinh 4. noäi dung baøi taäp 4 /130 -Neâu teân troø chôi. Hoaït ñoäng 2:Troø chôi moãi em noái xong 1 baøi thì chaïy • Baøi 4 : Troø chôi noái pheùp tính xuoáng ñeå baïn keá tieáp leân noái.

. II.Giaùo vieân giôùi thieäu baøi.Cuûng coá veà giaûi toaùn . moãi boù coù 10 que tính ( 1 chuïc ) III. Giaùo vieân vieát leân baûng ( gioáng SGK ) -Tieán haønh taùch 20 que tính ra ( 2 boù que tính ) . MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: . 50 + 10 = ? + Hoïc sinh laøm vaøo baûng con + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Vieát 0 5 tröø 2 baèng 3 .Taäp tröø nhaåm 2 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100 .Höôùng daãn hoïc sinh nhaän bieát 50 goàm 5 chuïc vaø 0 ñôn vò.Bieát laøm toaùn tröø 2 soá troøn chuïc trong phaïm vi 100 (ñaët tính.50 .Teân Baøi Daïy : TRÖØ CAÙC SOÁ TROØN CHUÏC Ngaøy Daïy : I. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu tröø caùc soá troøn chuïc Mt : Hoïc sinh bieát caùch tröø 2 soá troøn chuïc . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc boù.Soá que tính coøn laïi goàm 2 0 20 3 boù chuïc vaø 0 que tính 3 0 30 rôøi & 197 & HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH -Hoïc sinh thao taùc treân que tính -Hoïc sinh nhaän bieát 20 goàm 2 chuïc vaø 0 ñôn vò -Hoïc sinh thao taùc taùch 2 boù que tính ra khoûi 5 boù que ñeå nhaän bieát coøn laïi 3 boù que tính = 30 que tính - 0 tröø 0 baèng 0 . thöïc hieän pheùp tính ) .Höôùng daãn hoïc sinh laáy 50 que tính (5 boù que tính ) . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. ghi ñeà baøi leân baûng . Vieát 3 .Giaùo vieân vieát leân baûng ( gioáng SGK) Chu Ñôn -Chuù yù : thao taùc “taùch ïc vò ra” töông öùng vôùi pheùp 5 tröø 0 .Kieåm tra baøi cuõ : + Neâu caùc soá troøn chuïc + Goïi hoïc sinh leân baûng ñaët tính roài tính : 30 + 20 = ? .

.80:Hoïc sinh thöïc hieän ñaët tính. Neâu yeâu caàu baøi 1 • Baøi 1 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi -Hoïc sinh chöõa baøi theo töøng roài chöõa baøi coät -Goïi hoïc sinh neâu laïi caùch tính ñoái vôùi pheùp tröø • Baøi 2 : Tính nhaåm -Toùm taét : -Höôùng daãn hoïc sinh nhaåm : 50 – 30 = • Coù : 30 caùi keïo -Ta nhaåm : 5 chuïc – 3 chuïc = 2 chuïc • Cho theâm : 10 caùi keïo Vaäy : 50 .1 hoïc sinh giaûi baøi toaùn treân baûng • Baøi 4 : Cho hoïc sinh töï laøm baøi roài chöõa baøi 4.Hoïc sinh neâu . laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn & 198 & . tröø nhaåm 2 soá troøn chuïc vaø cuûng coá giaûi toaùn .Cuûng coá daën doø : .Vieát daáu keû vaïch ngang tính töø phaûi sang traùi - Vaäy 50 – 20 = 30 Hoïc sinh neâu laïi caùch tröø nhö treân Hoaït ñoäng 2 :Thöïc haønh .Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi. ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò .30 = 20 • Coù taát caû : … caùi keïo ? -Theo höôùng daãn treân hoïc sinh töï laøm Baøi giaûi : baøi Soá keïo An coù taát caû : 30 + 10 = 40 ( caùi keïo ) • Baøi 3 : Ñaùp soá : 40 caùi keïo -Cho hoïc sinh töï neâu ñeà toaùn vaø töï toùm taét roài giaûi baøi toaùn vaø chöõa baøi -Goïi 1 hoïc sinh toùm taét ñeà baøi .Vieát 3 ôû coät chuïc vaø 0 ôû coät ñôn vò (nhö SGK) -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh kyõ thuaät laøm tính tröø -Ñaët tính : vieát 50 roài vieát 20 sao cho chuïc thaúng coät vôùi chuïc. tính caùch tính Mt 50 ñuùng.Cho hoïc sinh môû SGK.Nhaän xeùt tieát hoïc – tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng tích cöïc .

.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò SGK. keû vaïch ngang roài tính . ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 2 .Em haõy neâu caùch ñaët tính baøi 70 – -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi (3 em ) 50 -Em haõy neâu caùch tröø coät doïc -1 hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 70 – 50 theo . Baøi môùi : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Luyeän laøm tính Mt : Cuûng coá veà laøm tính tröø vaø tröø nhaåm caùc soá troøn chuïc -Cho hoïc sinh môû SGK . Ruùt kinh nghieäm : Tuaàn 25 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy : I. tính ) vaø tröø nhaåm caùc soá troøn chuïc (trong phaïm vi 100) . Phieáu baøi taäp 2.Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 5.Vieát 70 roài vieát 50 sao cho chuïc thaúng coät vôùi chuïc.Cuûng coá veà laøm tính tröø ( ñaët tính. 3 vieát saün treân bìa cöùng III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Caùc baøi taäp 1.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? ( Tröø caùc soá troøn chuïc ) + 2 em leân baûng :   90 – 20 = 70 80 60 – 40 = 40 70 TG + Hoïc sinh döôùi lôùp laøm baûng con ( Toå 1 + toå 2 ) ( toå 3 + toå 4 ) + Nhaän xeùt.Vieát daáu tröø.Cuûng coá veà giaûi toaùn. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh: . & 199 & . yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tính theo coät doïc vaø tính nhaåm + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. II.

em ñaàu tieân cuûa moãi toå seõ .30 -20 Hoaït ñoäng 2:Troø chôi 9 tieâu:Reøn caùch nhaåm nhanh. Muïc 0 + 10 *Baøi 3 : Ñuùng ghi Ñ . Yeâu caàu hoïc sinh cöû ñaïi dieän cuûa ñoäi leân thi ñua gaén chöõ Ñ hay S vaøo sau moãi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi pheùp tính. Laàn löôït ñeán em thöù 4 laø heát. em thöù 2 tieáp tuïc tìm soá ñuùng baïn ñính vaøo voøng troøn thöù 2 .Giaùo vieân nhaän xeùt. vieát 0 1 leân baûng vaø yeâu caàu hoïc sinh laøm 7 tröø 5 baèng 2 .10 cm = 50 cm c) 60 cm – 10 cm = 40 cm -Nhaø Lan coù 20 caùi baùt. b) 60 cm . keát luaän : -Hoïc sinh gaén xong giaûi thích vì *Phaàn a) sai vì keát quaû thieáu cm sao ñuùng. Giaùo vieân treo baûng toùm taét baøi toaùn -Giaùo vieân cho hoïc sinh töï suy nghó giaûi baøi toaùn vaøo phieáu baøi taäp -Löu yù hoïc sinh tröôùc khi giaûi ñoåi 1 chuïc caùi baùt baèng 10 caùi baùt -Giaùo vieân söûa baøi • Baøi 5 : Ñieàn daáu + . Giaùo vieân toå chöùc -Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi cho hoïc sinh thi ñua 2 toå -Giaùo vieân ñính hình baøi 2 leân baûng taäp ( 2 baûng ) yeâu caàu hoïc sinh moãi toå -Hoïc sinh cöû 4 em /toå tham gia xeáp haøng 1.20 . vì sao sai *Phaàn c) sai vì tính sai S a) 60 cm – 10 cm = 50 Nghæ 5 phuùt Hoaït ñoäng 3 : Giaûi Ñ toaùn Mt : Hoïc sinh bieát trình baøy baøi toaùn giaûi treân giaáy S -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi toaùn 4. tuyeân döông toå thaéng .vaøo choã chaám -Hoïc sinh laøm mieäng -Giaùo vieân yeâu caàu 3 em leân baûng söûa baøi ( coù theå duøng thanh caøi ).-Giaùo vieân ñính caùc pheùp tính ôû baøi -Ta laáy 0 tröø 0 baèng 0 . khi coù leänh cuûa giaùo troø chôi vieân. Toå naøo laøm nhanh hôn vaø ñuùng thì toå ñoù thaéng .Giaùo vieân nhaän xeùt. sai ghi S -Giaùo vieân gaén caùc pheùp tính cuûa baøi 3 leân baûng ( 2 baûng ). . vieát 2 vaøo baûng con -Vaäy 70 – 50 =20 -Goïi 3 em leân baûng chöõa baøi -Moãi daõy baøn laøm 2 pheùp tính theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân • Baøi 2 : Ñieàn soá vaøo voøng troøn -Hoïc sinh töï chöõa baøi vaø ngoâi sao. .Chôi ñuùng luaät tìm soá ñuùng ñính vaøo voøng troøn thöù -Hoïc sinh döôùi lôùp coå vuõ cho nhaát. Hoûi nhaø Lan coù taát caû bao nhieâu caùi baùt ? -Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn -1 em leân baûng giaûi -Hoïc sinh töï neâu yeâu caàu cuûa baøi & 200 & . . Meï mua theâm 1 chuïc caùi nöõa.

ñieåm ôû ngoaøi 1 hình.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? ( Luyeän taäp ) + Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh trong vôû Baøi taäp toaùn . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : ÑIEÅM ÔÛ TRONG ÑIEÅM ÔÛ NGOAØI MOÄT HÌNH Ngaøy Daïy : I.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò SGK. 3. II. goïi 1 hoïc sinh ñoïc laïi baøi toaùn.Daën hoïc sinh veà oân laïi caùch ñaët tính. ñieåm ôû ngoaøi moät hình . hoûi & 201 & .Cuûng coá daën doø : . -Giaùo vieân veõ ñieåm O noùi : “ Ñieåm O ôû trong hay ôû ngoaøi hình troøn “ -Hình tam giaùc -Giaùo vieân veõ 1 hình tam giaùc. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu ñieåm ôû trong ôû ngoaøi moät hình. -Hình vuoâng -Giaùo vieân veõ hình vuoâng hoûi : Ñaây -5 em laëp laïi laø hình gì ? -Giaùo vieân veõ ñieåm A vaø noùi :” Ñieåm -5 em laëp laïi A ôû trong hình vuoâng.Chuaån bò baøi : Ñieåm ôû trong vaø ôû ngoaøi 1 hình 5. Mt: Hoïc sinh nhaän bieát böôùc ñaàu veà ñieåm ôû trong. caùch tính . 2. Giaùo vieân choát caùch thöïc hieän vaø trình baøy baøi giaûi. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp : 1.Nhaän bieát böôùc ñaàu veà ñieåm ôû trong. 134 SGK III. + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Hoûi : Muoán giaûi baøi toaùn naøy tröôùc heát em caàn laøm gì ? (Ñoåi 2chuïc nhaõn vôû = 20 nhaõn vôû ) + 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi. 4 / 133. Söûa baøi 4 / 28/ Vôû Baøi taäp + Giaùo vieân treo baûng phuï.Nhaän xeùt tieát hoïc. “ -Giaùo vieân veõ ñieåm N vaø noùi : “ -Hình troøn Ñieåm N ôû ngoaøi hình vuoâng” -5 em laëp laïi ñieåm P ôû ngoaøi -Giaùo vieân veõ hình troøn hoûi : Ñaây laø hình troøn hình gì ? -Giaùo vieân veõ ñieåm P hoûi : “ Ñieåm P -5 em laëp laïi ñieåm O naèm ôû ôû ngoaøi hình troøn hay trong hình troøn “ trong hình troøn. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.4.Cuûng coá veà coäng tröø caùc soá troøn chuïc vaø giaûi toaùn. Phieáu baøi taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh: .

Söû duïng phieáu -b) Veõ 3 ñieåm trong hình troøn. Löu yù baøi : 30 + 10+20= .B.hoïc sinh : “ Ñaây laø hình gì ? “ -Ñieåm E naèm trong hình tam giaùc -Giaùo vieân veõ ñieåm E ôû trong hình tam giaùc. Meï mua theâm cho Hoa 20 nhaõn vôû. Cuûng coá veà coäng tröø caùc soá troøn chuïc vaø giaûi toaùn .D. 2 em leân -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp -Cho hoïc sinh laøm baøi trong phieáu baøi baûng chöõa baøi. ñöôïc bao Nghæ 5 phuùt nhieâu coäng tieáp vôùi 10 -Hoïc sinh döôùi lôùp laøm vaøo baûng con • Baøi 3 : Tính -2 bieåu thöùc treân 1 daõy -Cho hoïc sinh neâu caùch tính -Yeâu caàu 3 hoïc sinh leân baûng laøm 2 bieåu thöùc / 1 em -Neâu caùch nhaåm -Giaùo vieân choát baøi. -Cho hoïc sinh môû SGK ñoïc caùc caâu phaàn baøi hoïc ( phaàn ñoùng khung ) -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp 1 -Giaùo vieân ñoïc qua caùc caâu cho hoïc sinh nghe.I trong hình tam giaùc -Ñieåm C. hoûi hoïc sinh : “ Ñieåm B naèm ôû vò trí naøo cuûa hình tam giaùc ? “ -Goïi hoïc sinh laëp laïi : “ Ñieåm E ôû trong hình tam giaùc. ñuùng laø thaéng cuoäc -Ñieåm A. taäp. -Giaùo vieân nhaän xeùt.Hoûi Hoa coù taát caû bao nhieâu nhaõn vôû ? .ñoïc caùc caâu giaûi thích -Caâu naøo ñuùng ghi Ñ cau naøo sai ghi S -6 em / 1 ñoäi thi ñua gaén laàn löôït moãi em 1 caâu – Ñoäi naøo nhanh. 2 ñieåm ngoaøi hình troøn baøi taäp. ôû ngoaøi 1 hình qua vieäc veõ ñuùng hình. hoûi hoïc sinh : “ Ñieåm E naèm ôû -Ñieåm B naèm ôû ngoaøi hình tam trong hay ôû ngoaøi hình tam giaùc “ giaùc -Veõ Ñieåm B naèm ôû ngoaøi hình tam giaùc.Tính chaát giao hoaùn 30 + 10 + 20 = 60 – 10 – & 202 & -Hoa coù 10 nhaõn vôû. -Giaùo vieân gaén baûng phuï coù baøi taäp 1 yeâu caàu hoïc sinh cöû 6 hoïc sinh moãi ñoäi leân chôi gaén chöõ ñuùng hay sai sau moãi caâu -Giaùo vieân hoûi laïi : “ Nhöõng ñieåm naøo ôû trong hình tam giaùc? Nhöõng ñieåm naøo ôû ngoaøi hình tam giaùc ?” -Quan saùt tranh. quan saùt hoïc -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp -Muoán laáy 20 + 10 + 10 thì phaûi sinh laøm baøi laáy 20 coäng 10 tröôùc. 4 ñieåm ngoaøi hình vuoâng • Baøi 2 : Veõ hình.E ôû ngoaøi hình tam giaùc -a) Veõ 2 ñieåm trong hình vuoâng. -Hoïc sinh laøm baøi. Ñieåm B naèm ôû ngoaøi hình tam giaùc “ Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Nhaän bieát ñieåm ôû trong.

Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caùc soá troøn chuïc Mt: Cuûng coá caáu taïo caùc soá töø 10 ñeán 20 vaø caùc soá troøn chuïc. thöù töï -3 hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi caùc soá ñaõ hoïc .b + Phieáu baøi taäp III.Soá tröø gioáng nhau 60 – 20 Hoïc sinh töï giaûi baøi toaùn vaøo – 10 = phieáu baøi taäp • Baøi 4 : Giaûi toaùn -Goïi hoïc sinh ñoïc baøi toaùn -Giaùo vieân treo toùm taét ñeà toaùn -Ñeà toaùn cho bieát gì ? Ñeà toaùn hoûi gì ? -Muoán tìm soá nhaõn vôû Hoa coù taát caû em phaûi laøm gì ? -Cho hoïc sinh söûa baøi . ½ lôùp veõ hình tam giaùc. -Cho hoïc sinh môû SGK. Hoïc sinh döôùi lôùp ½ lôùp veõ hình vuoâng. ñieåm ôû ngoaøi 1 hình II.Cuûng coá veà nhaän bieát ñieåm ôû trong.Kieåm tra baøi cuõ : + Tieát tröôùc em hoïc baøi gì ? + Goïi 2 hoïc sinh leân veõ hình vuoâng. MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh: .Daën hoïc sinh xem laïi baøi laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn. + Goïi 2 em leân veõ 2 ñieåm vaøo trong hình ( Hình vuoâng hay tam giaùc) 1 ñieåm ngoaøi hình + Hoïc sinh döôùi lôùp veõ theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân + Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai cho hoïc sinh.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò SGK. . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp : 4 + 5 / 135 SGK . -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi . Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh . Ruùt kinh nghieäm : Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP CHUNG Ngaøy Daïy : I. + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Hoâm nay em hoïc baøi gì ? Nhaän xeùt tieát hoïc. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Hình baøi taäp 2a.Hoïc sinh laøm baøi : vaøo phieáu & 203 & . hình tam giaùc. Ghi ñaàu baøi .20 = .Cuûng coá veà caùc soá troøn chuïc vaø coäng.Cuûng coá daën doø : .tröø caùc soá troøn chuïc . Phieáu baøi taäp 2. 4. Giaùo vieân giôùi -Vieát theo maãu : 10 goàm 1chuïc thieäu 5 baøi taäp caàn oân luyeän vaø ñôn vò .Chuaån bò baøi : Luyeän taäp chung 5.

So saùnh soá coù 2 chöõ soá caàn chuù yù .nhoùm tröôûng leân tröôùc lôùp trình baøy baøi laøm cuûa nhoùm . giaûi toaùn & 204 & -2 em leân baûng laøm 70 +20 =20 +70 = -Caùc soá trong pheùp tính vaø keát quaû gioáng nhau . chöõ soá ôû haøng chuïc tröôùc .  Baøi 3b) Hoïc sinh laøm vaøo phieáu baøi taäp -Hoïc sinh choát laïi : “ quan heä giöõa coäng tröø ôû coät tính 1. -50 . Neáu soá haøng chuïc naøo baèng nhau thì so saùnh soá ôû haøng ñôn vò . 30 . -Cho hoïc sinh töï ñoïc nhaåm ñeà vaø töï laøm baøi. -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùch trình baøy baøi. -Hoïc sinh nhaän xeùt –Söõa baøi .Hoïc sinh hoïc nhoùm veõ theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân . moãi ñoäi laøm 2 pheùp tính – 2 hoïc sinh leân baûng laøm baøi söõa baøi -Hoïc sinh töï laøm Baøi giaûi : Soá böùc tranh caû 2 lôùp veû ñöôïc 20 + 30 =50 ( böùc tranh ) Ñaùp soá :50 böùc tranh . Chuù yù ghi keát quaû coù keøm theo ñôn vò cm ôû coät tính 2 • Baøi 4 : Goïi hoïc sinh ñoïc ñeà toaùn. Soá coù 1 chöõ soá luoân luoân beù hôn soá coù 2 chöõ soá . -Giaùo vieân keát luaän : Caùc soá coù 2 chöõ soá ñeàu coù soá chæ haøng chuïc ( beân traùi) soá chæ haøng ñôn vò ( beân phaûi).caàu -Treo baûng phuï coù noäi dung baøi taäp 1. ñoïc laïi maãu vaø yeâu caàu hoïc sinh töï laøm baøi -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caáu taïo caùc soá coù 2 chöõ soá . 13 .30 .Hoïc sinh nhaän xeùt neâu soá beù nhaát : 9 . • Baøi 3: Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi -Cho hoïc sinh nhaän xeùt keát quaû cuûa 2 pheùp tính -Cuûng coá tính giao hoaùn hoûi laïi caùch ñaët tính vaø caùch tính. Neáu soá haøng chuïc naøo lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn. • Baøi 1 : Cho hoïc sinh neâu yeâu baøi taäp -Hoïc sinh nhaän xeùt -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 2: a) Vieát soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn b) Vieát soá theo thöù töï töø lôùn ñeán beù .13 . 9 -Höôùng daãn hoïc sinh xeáp caùc soá töø beù ñeán lôùn -Giaùo vieân choát baøi : Muoán xeáp caùc soá ñuùng yeâu caàu em phaûi so saùnh caùc soá .soá lôùn nhaát 50 • Baøi 2 : -Giaùo vieân ñính noäi dung baøi taäp 2 -9 . -Hoïc sinh laøm baûng con :Chia lôùp 2 ñoäi .50 -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu leân baûng -Cho hoïc sinh nhaän xeùt caùc soá ( baøi baøi taäp -2 em leân baûng chöõa baøi neâu a) caùch so saùnh caùc soá.

Chuaån bò oân luyeän caùc daïng toaùn coäng. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát 5. Laøm caùc baøi taäp trong vôû Baøi taäp toaùn. 2 ñieåm ôû ngoaøi hình tam giaùc • -Giaùo vieân nhaän xeùt chung 4.Nhaän xeùt tieát hoïc. Nhaän daïng hình vaø ñieåm ôû trong vaø ngoaøi 1 hình ñeå chuaån bò kieåm tra giöõa kyø II .Cuûng coá daën doø : . tröø caùc soá troøn chuïc. thöù töï caùc soá ñaõ hoïc. .Daën hoïc sinh veà oân laïi baøi . Giaùo vieân phaùt cho moãi nhoùm 1 hình tam giaùc.Baøi 5 : Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi taäp -Cho hoïc sinh hoïc nhoùm. yeâu caàu hoïc sinh moãi nhoùm veõ 3 ñieåm ôû trong hình tam giaùc. caáu taïo caùc soá coù 2 chöõ soá troøn chuïc. Ruùt kinh nghieäm : Teân baøi daïy : KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA HOÏC KÌ II Ngaøy daïy: & 205 & .

Hoïc sinh 3 : Tính : 60 cm – 40 cm = .Nhaän bieát veà soá löôïng. vieát caùc soá töø 20 ñeán 30 . 90 cm . -Hoïc sinh laáy que tính vaø noùi -Höôùng daãn hoïc sinh laáy 2 boù que tính theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân vaø noùi : “ Coù 2 chuïc que tính “ -Laáy theâm 3 que tính vaø noùi : “ coù 3 que tính nöõa “ -Hoïc sinh laëp laïi theo giaùo vieân & 206 & Tuaàn 26 . vieát caùc soá töø 20 ñeán 50 .Hoïc sinh 2 : Tính nhaåm : 60 .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi hoïc sinh leân baûng : . ñoïc. ñoïc. 80 – 50 .60 = .Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ Ngaøy Daïy : I.Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 20 ñeán 50 II. moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 70 . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2 chöõ soá Mt: Hoïc sinh nhaän bieát veà soá löôïng. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1 + 4 boù. Phieáu baøi taäp 2. MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò SGK.30 = .Hoïc sinh 1 : Ñaët tính roài tính : 50 – 40 .60cm = +Giaùo vieân hoûi hoïc sinh : Neâu caùch ñaët tính roài tính ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.

ñoïc.Chuaån bò baøi : Caùc soá coù 2 chöõ soá ( tt) 5.Cuûng coá daën doø : . Ruùt kinh nghieäm : & 207 & . ñeám theo thöù töï töø 10 & 50 . -Hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá vieát -Hoïc sinh vieát vaøo baûng caùc soá töø 40& 50 -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá vieát soá ñaõ con ñaõ -Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh -Hoïc sinh töï laøm baøi -3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Hoïc sinh ñoïc caùc soá theo thöù • Baøi 4 : -Cho hoïc sinh laøm baøi vaøo phieáu baøi töï xuoâi ngöôïc taäp -Giaùo vieân hoûi hoïc sinh soá lieàn tröôùc. tuyeân döông hoïc sinh . noùi : “ 2 chuïc vaø 3 laø hai möôi ba “ -Höôùng daãn vieát : 23 chæ vaøo soá goïi hoïc sinh ñoïc -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töông töï nhö treân ñeå hình thaønh caùc soá töø 21 ñeán 30 -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 1 Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùch doïc vieát soá Mt : Hoïc sinh nhaän bieát veà soá löôïng.-Giaùo vieân ñöa laàn löôït 2 boù que tính vaø 3 que tính rôøi . vieát caùc soá töø 30 ñeán 50 -Giaùo vieân höôùng daãn laàn löôït caùc böôùc nhö treân ñeå hoïc sinh nhaän bieát thöù töï caùc soá töø 30 & 50 -Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 2 -Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh vieát vaøo baûng con -Höôùng daãn laøm baøi 3 -Hoïc sinh laëp laïi soá 23 ( hai möôi ba) -Hoïc sinh vieát caùc soá vaøo baûng con -Hoïc sinh nghe ñoïc vieát caùc töø 30 & 39. lieàn sau ñeå hoïc sinh nhôù chaéc -Lieàn sau 24 laø soá naøo ? -Lieàn sau 26 laø soá naøo ? -Lieàn sau 39 laø soá naøo ? -Cho hoïc sinh ñeám laïi töø 20 & 50 vaø ngöôïc laïi töø 50 & 20 4. taäp vieát soá . ñoïc soá .Daën hoïc sinh oân laïi baøi.Nhaän xeùt.

MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: . neân vieát 5 vaøo choã chaám ôû trong coät “ -Hoïc sinh nhìn soá 54 giaùo vieân chuïc “ . ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1 + 6 boù.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá caùc soá töø 50→60 -Hoïc sinh quan saùt hình veõ Mt: Giôùi thieäu caùc soá töø 50 & 60 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem hình veõ ôû doøng treân cuøng cuûa baøi hoïc trong Toaùn 1 ñeå nhaän ra coù 5 boù. coù 4 que tính nöõa neân vieát 4 chæ ñoïc laïi : Naêm möôi tö & 208 & .Nhaän bieát veà soá löôïng ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : + Vieát caùc soá töø 20 & 35 ? Vieát caùc soá töø 35 & 50 +Giaùo vieân ñöa baûng phuï ghi caùc soá töø 20 & 30 goïi hoïc sinh ñoïc caùc soá + Lieàn sau 29 laø soá naøo ? Lieàn sau 35 laø soá naøo ? … + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 50 ñeán 69 II. moãi boù coù 1 chuïc que tính. moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi III. vieát caùc soá coù töø 50 ñeán 69 .Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ (tt) Ngaøy Daïy : I. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.

60 . Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . nhôø ñoïc soá. 53. töø 20 & 69 . Ruùt kinh nghieäm : & 209 & . .4 Hoïc sinh leân baûng chöõa baøi Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùc soá töø 60→ 69 Mt : Giôùi thieäu caùc soá töø 60 & 69 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh töông töï nhö giôùi thieäu caùc soá töø 50 & 60 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm caùc baøi taäp 2. Chaúng haïn ôû Baøi taäp 3. 52. ñoïc. vieát caùc soá 51. töï laøm baøi -1 hoïc sinh leân chöõa baøi -Cho hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi • Baøi 4 : ( Baøi taäp traéc nghieäm ) -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xeùt ñuùng sai a) Ba möôi saùu vieát laø : 306 -Ba möôi saùu vieát laø 36 b) 54 goàm 5 chuïc vaø 4 ñôn vò 54 goàm 5 vaø 4 nhaän S Ñ Ñ S 4. -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm -Hoïc sinh töï laøm baøi baøi taäp 1 .Daën hoïc sinh oân laïi baøi. 55.Cuûng coá daën doø : . sai ghi S -Hoïc sinh töï nhaän xeùt.Chuaån bò baøi : Caùc soá coù 2 chöõ soá ( tt) 5.Nhaän xeùt tieát hoïc. 57. 3 sau khi chöõa baøi neân cho hoïc sinh ñoïc caùc soá ñeå nhaän ra thöù töï cuûa chuùng. vieát soá. Ñöôïc vieát laø -Hoïc sinh töï laøm baøi 54 ( Giaùo vieân vieát leân baûng : 54 – Goïi hoïc sinh laàn löôït ñoïc laïi ) -Laøm töông töï nhö vaäy ñeå hoïc sinh nhaän bieát soá löôïng. Taäp ñoïc.Laøm baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp toaùn .vaøo choã chaám ôû coät “ñôn vò “ – Giaùo vieân neâu : “ Coù 5 chuïc vaø 4 ñôn vò töùc laø coù naêm möôi tö . 59. 58. hoïc sinh nhaän ra thöù töï caùc soá töø 30 & 69 -Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc laïi baûng soá töø 30 & 69 -Ñuùng ghi Ñ. 56.

65. hình veõ ôû doøng treân cuøng cuûa baøi hoïc trong Toaùn 1 ñeå nhaän ra coù 7 boù. neân vieát 7 vaøo choã chaám ôû trong coät “ chuïc “ . 68. 67. Ngaøy Daïy : I. 66. vò töùc laø coù baûy möôi hai” . + Lieàn sau 59 laø ? Lieàn sau 48 laø ? Lieàn sau 60 laø ? + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3.Nhaän bieát veà soá löôïng. moãi boù coù 1 chuïc que tính. vieát caùc soá coù töø 70 & 99 .Bieát ñeám vaø nhaän ra thöù töï cuûa caùc soá töø 70 & 99 II.Teân Baøi Daïy : CAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ . 69. Baøi môùi : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2 chöõ soá -Hoïc sinh quan saùt hình veõ neâu Mt: Giôùi thieäu caùc soá töø 70 & 80 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh xem ñöôïc noäi dung baøi. -Höôùng daãn hoïc sinh vieát soá 72 vaø & 210 & . Töø 50 & 60 .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Ñoïc : Baûy chaám ôû coät “ñôn vò “ – Giaùo vieân neâu : “ Coù 7 chuïc vaø 2 ñôn möôi hai . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. 64. coù 2 que tính nöõa neân vieát 2 vaøo choã -Hoïc sinh vieát 72 . 62. 63. ñoïc.Kieåm tra baøi cuõ : + 3 hoïc sinh leân baûng vieát caùc soá töø 30 & 40. + Goïi hoïc sinh ñoïc caùc soá treân baûng phuï : 61. Töø 40 & 50. MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: . moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø 10 que tính rôøi III. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + 9 boù.

Nhaän xeùt tieát hoïc. 84 … 98. b) 89. Ruùt kinh nghieäm : & 211 & . ñoïc. chöõ soá 3 ôû beân phaûi chæ 3 ñôn vò ) 4. 3 roài laøm baøi . 81 … 90. Chaúng haïn : Soá 76 goàm 7 chuïc vaø 6 ñôn vò -Hoïc sinh töï laøm baøi. . chöõa baøi -Goïi hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá töø 80 & 99 • Baøi 3 : Hoïc sinh töï laøm baøi • Baøi 4 : -Cho hoïc sinh quan saùt hình veõ roài traû lôøi “ Coù 33 caùi baùt “ soá 33 goàm 3 chuïc vaø 3 ñôn vò . Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát . -Hoïc sinh ñoïc soá 71 : baûy möôi moát .Chuaån bò baøi hoâm sau : So saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá 5. -(Cuõng laø chöõ soá 3. 75 . 90 … 99. 74. -Hoïc sinh laøm baøi taäp 1 vaøo phía baøi taäp – 1 hoïc sinh leân baûng söûa baøi -Hoïc sinh töï laøm baøi 2 -Vieát caùc soá thích hôïp vaøo oâ troáng roài ñoïc caùc soá ñoù a) 80. 82. Laáy theâm 1 que tính nöõa vaø noùi “ Coù 1 que tính “ -Chæ vaøo 7 boù que vaø 1 que hoïc sinh noùi “ 7 chuïc vaø 1 laø baûy möôi moát “ -Laøm töông töï nhö vaäy ñeå hoïc sinh nhaän bieát soá löôïng. moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø noùi “ Coù 7chuïc que tính “ .Daën hoïc sinh laøm baøi taäp ôû vôû Baøi taäp .Cuûng coá daën doø : . . ñaëc bieät laø 71. 99 töông töï nhö giôùi thieäu caùc soá töø 70 & 80 -Cho hoïc sinh töï neâu yeâu caàu baøi taäp 2. Hoaït ñoäng 2 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2 chöõ soá (tt) Mt : Giôùi thieäu caùc soá töø 80 & 99 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laàn löôït nhaän ra caùc soá 81.ñoïc soá -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laáy 7 boù. vieát caùc soá töø 70 & 80 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp 1 vaø löu yù hoïc sinh ñoïc caùc soá.Hoïc sinh nhaän ra “caáu taïo” cuûa caùc soá coù 2 chöõ soá. 83. nhöng chöõ soá 3 ôû beân traùi chæ 3 chuïc hay 30.

moãi boù coù 1 chuïc que tính vaø caùc que tính rôøi ( Coù theå duøng hình veõ cuûa baøi hoïc ) III.Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi hoïc sinh ñeám töø 20 & 40 . 99. 51. 86 goàm ? chuïc ? ñôn vò ? . MUÏC TIEÂU : + Böôùc ñaàu giuùp hoïc sinh: .OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. Töø 40 & 60 . Ngaøy Daïy : I. + 65 goàm ? chuïc ? ñôn vò ? . CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1. soá beù nhaát trong 1 nhoùm soá II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Söû duïng boä ñoà duøng hoïc toaùn lôùp 1 + Caùc boù.Bieát so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá ( Chuû yeáu döïa vaøo caáu taïo cuûa caùc soá coù 2 chöõ soá ) .Nhaän ra caùc soá lôùn nhaát. 64. Töø 80 & 99.Teân Baøi Daïy : SO SAÙNHCAÙC SOÁ COÙ 2 CHÖÕ SOÁ . Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu caùc soá coù 2 chöõ soá Mt: Bieát so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt caùc hình veõ trong baøi hoïc ñeå döïa vaøo tröïc quan maø nhaän ra : -Hoïc sinh nhaän bieát 62 < 65 neân & 212 & .( giaùo vieân ñoïc soá hoïc sinh vieát soá ) + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. Töø 60 & 80 . 80 goàm ? chuïc ? ñôn vò ? + Hoïc sinh vieát baûng con caùc soá : 88.

maø 2 < 5 neân 62 < 65 ( ñoïc laø 62 beù hôn 65 ) – Giaùo vieân ñöa ra 2 caëp soá vaø yeâu caàu hoïc sinh töï ñaët daáu < daáu > vaøo choã chaám 42 … 44 76 …. Töùc laø coù theâm 13 ñôn vò.Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích 1 vaøi quan heä nhö ôû phaàn lyù thuyeát -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo baûng con theo 4 toå ( 1 baøi / 1 toå ) -4 em leân baûng söûa baøi -Hoïc sinh giaûi thích : 72. 64 . coù theå giaûi thích -Hoïc sinh coù theå söû duïng que tính 2) Giôùi thieäu 63 > 58 -Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh quan saùt hình veõ trong baøi hoïc ñeå döïa vaøo tröïc quan maø nhaän ra : 63 coù 6 chuïc vaø 3 ñôn vò . chöõa baøi ñeå khoanh vaøo soá lôùn nhaát -Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích vì sao khoanh vaøo soá ñoù • Baøi 2 : Cho hoïc sinh töï neâu yeâu • Baøi 3 : Khoanh vaøo soá beù nhaát -Tieán haønh nhö treân • Baøi 4 : Vieát caùc soá 72.Höôùng daãn hoïc sinh so saùnh 3 soá 1 -Hoïc sinh töï laøm baøi. 62 vaø 65 cuøng coù 6 chuïc. 63 vaø 58 coù soá chuïc khaùc nhau -Hoïc sinh so saùnh vaø nhaän bieát : 6 chuïc lôùn hôn 5 chuïc ( 60 > 50 ) Neân 63 63 > 58 neân 58 < 63 > 58 .62 : coù 6 chuïc vaø 2 ñôn vò.68 beù hôn 72. 80. 71 65 > 62 -Hoïc sinh ñieàn daáu vaøo choã chaám. 68. caàu cuûa baøi . . Coù theå cho hoïc sinh töï giaûi thích ( Chaúng haïn 63 vaø 58 ñeàu coù 5 chuïc. 58 coù 5 chuïc vaø 8 ñôn vò . trong khi ñoù 58 chæ coù theâm 8 ñôn vò. Vaäy 80 laø soá lôùn nhaát. & 213 & . 38. maø 13 > 8 neân 63 > 58 -Giaùo vieân ñöa ra 2 soá 24 vaø 28 ñeå hoïc sinh so saùnh vaø taäp dieãn ñaït : 24 vaø 28 ñeàu coù soá chuïc gioáng nhau.3 hoïc sinh leân baûng chöõa baøi -Vì 24 < 28 neân 28 > 24 Hoaït ñoäng 2 : Thöïc haønh Mt : Hoïc sinh vaän duïng laøm ñöôïc caùc baøi taäp trong SGK -Giaùo vieân cho hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 -Giaùo vieân treo baûng phuï goïi 3 hoïc sinh leân baûng . 72 beù hôn 80. 63 coøn coù theâm 1 chuïc vaø 3 ñôn vò. maø 4 < -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu 8 neân 24 < 28 baøi taäp . 65 : coù 6 chuïc vaø 5 ñôn vò .

69 b) lôùn daàn + Giaùo vieân hoûi hoïc sinh traû lôøi mieäng trong khi hoïc sinh laøm baøi : soá lieàn tröôùc. Ruùt kinh nghieäm : Tuaàn 27 Teân Baøi Daïy : LUYEÄN TAÄP Ngaøy Daïy : I. Baøi môùi : T HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH G & 214 & . 81 91. 87 . MUÏC TIEÂU : + Giuùp hoïc sinh: .Daën hoïc sinh hoïc laïi baøi. 38. III..Cuûng coá veà ñoïc. Caùc baûng mica traéng ñeå hoïc sinh tham gia troø chôi .Nhaän xeùt tieát hoïc. veà tìm soá lieàn sau cuûa soá coù 2 chöõ soá . lieàn sau … + Nhaän xeùt baøi cuõ – KTCB baøi môùi 3. 19 a) beù daàn 72 . vieát. 64 78… 69 38 .Kieåm tra baøi cuõ : + Goïi 3 hoïc sinh leân baûng : 34 … 50 Khoanh troøn soá lôùn nhaát : Vieát caùc soá 72. Tuyeân döông hoïc sinh hoaït ñoäng toát .Böôùc ñaàu bieát phaân tích soá coù 2 chöõ soá thaønh toång cuûa soá chuïc vaø soá ñôn vò II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : 1.Chuaån bò baøi : Luyeän taäp 5.OÅn Ñònh : + Haùt – chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 2. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : + Baûng phuï ghi caùc baøi taäp. . 48 . so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá. laøm caùc baøi taäp vaøo vôû Baøi taäp .Cuûng coá daën doø : .a)Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn b) Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù 4.

laàn löôït moãi em 1 pheùp tính -Ñoäi naøo laøm nhanh. Soá haøng chuïc naøo lôùn hôn thì soá ñoù lôùn hôn.Giôùi thieäu 4 baøi taäp -Yeâu caàu hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 -Giaùo vieân treo baûng phuï ghi saün baøi taäp 1a. -Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu Töøng em seõ ñieàn daáu < . so saùnh caùc soá coù 2 chöõ soá. 3c -Cho hoïc sinh phaân 3 ñoäi. Neáu 2 soá haøng chuïc baèng nhau thì ta so saùnh soá Baøi 3 : Ñieàn daáu <. > . tìm soá lieàn sau cuûa soá coù 2 chöõ soá -Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi. = vaøo ôû haøng ñôn vò choã chaám -Giaùo vieân treo baûng phuï ghi 3 baøi taäp 3a. kieåm tra baøi laøm cuûa hoïc sinh -Keát luaän : Muoán tìm soá ñöùng lieàn sau cuûa 1 soá ta theâm 1 ñôn vò vaøo soá ñaõ cho tröôùc. > .Hoaït ñoäng 1 : Cuûng coá ñoïc vieát vaø so saùnh soá Mt: Cuûng coá ñoïc. = vaøo baøi taäp choã chaám. -Ví duï : 23 theâm 1 laø 24 . -Cho hoïc sinh môû SGK . Giaùo vieân chæ vaøo caùc soá yeâu caàu hoïc sinh ñoïc laïi -Giaùo vieân keát luaän : Ñoïc : ghi laïi caùch ñoïc -Vieát soá : ghi soá bieåu dieãn cho caùch ñoïc soá -Hoïc sinh laëp laïi ñaàu baøi -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 1 -Lôùp chia 3 toå moãi toå laøm 1 baøi : a.b. Yeâu caàu hoïc sinh moãi toå laøm 1 baøi vaøo baûng con -Giaùo vieân cho hoïc sinh cho hoïc sinh nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. 1c . moãi ñoäi cöû 4 hoïc sinh tham gia chôi tieáp söùc. vieát.c treân baûng con -3 em ñaïi dieän 3 toå leân baûng söûa baøi -Vaøi em ñoïc laïi caùc soá theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân -Cho hoïc sinh ñoïc laïi caùc soá ( ñt) -Vieát soá theo maãu -Hoïc sinh ñoïc maãu : soá lieàn sau cuûa 80 laø 81 ( giaùo vieân ñính maãu ) -Theâm 1 vaøo 80 ta coù soá 81 vaäy soá lieàn sau 80 laø 81 • Baøi 2 : Cho hoïc sinh töï neâu yeâu caàu -Giaùo vieân treo baûng phuï coù baøi taäp 2 -Muoán tìm soá lieàn sau 80 em phaûi laøm gì ? -Cho hoïc sinh töï laøm baøi vaøo phieáu baøi taäp . Vaäy lieàn sau 23 laø 24 -Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi 3 -Hoïc sinh cöû 4 em / ñoäi leân tham gia chôi -Hoïc sinh lôùp coå vuõ cho baïn • -So saùnh soá