CATALUÑA / JUNIO 01.

LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

- Exercici 1

2) [1 punt] – Quina o quines de les molècules de la figura són àcids grassos? – En quin tipus de molècula formen part de les membranes biològiques? – Amb quina de les molècules de la figura es combinen els àcids grassos per emmagatzemar energia a la cèl·lula? Anomeneu aquest compost i escriviu-ne la fórmula general. – Què tenen en comú les molècules A i F? Expliqueu-ho. 3) [1 punt] – Quina o quines de les molècules de la figura són aminoàcids? – Escriviu la fórmula resultant de la seva unió. – Com s’anomena aquest enllaç? – Com es diuen els compostos resultants de la unió de diversos aminoàcids? - Exercici 2A Les cèl·lules que experimenten el procés d’espermatogènesi humana (formació d’espermatozoides) mostren variacions en el nombre de cromosomes al llarg de les diverses fases del procés.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

1) [1 punt] – De les molècules de la figura, quines són monosacàrids? – Escriviu la fórmula resultant de la seva unió. – Com s’anomena aquest enllaç? – Quin tipus de biomolècula en resulta? – Què té a veure aquest tipus de molècula amb la molècula de glúcid que utilitzen les cèl·lules animals per emmagatzemar energia?

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

1) [1 punt] El gràfic mostra les variacions en la quantitat de DNA que s’observen al llarg de l’espermatogènesi humana. La taula permet relacionar la quantitat de DNA amb el nombre de cromosomes.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

2) [1 punt] Els dibuixos següents representen diferents fases de la meiosi. Expliqueu esquemàticament a l’espai corresponent quins processos s'esdevenen en els moments assenyalats amb els números 1 i 2.

.S

IG

LO

A: B:

21

X.

b) Les lletres A i B corresponen a dues fases dels processos de divisió cel·lular. Indiqueu de quina fase es tracta en cada cas.

bl og s

a) Els intervals de temps marcats al gràfic com a 1, 2 i 3 corresponen a moments en què es produeix algun dels dos tipus de divisió cel·lular (o bé mitosi, o bé meiosi). Identifiqueu quin d’aquests processos es produeix en cada moment. Justifiqueu la resposta.

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

3) [1 punt]

1) [1 punt]

Des d’un punt de vista evolutiu, com són entre ells els òrgans, assenyalats al dibuix, de la serp i del gat? Raoneu per què l'existència d'aquests òrgans en diferents espècies constitueix una prova de l'evolució.

2) [1 punt] Com es pot explicar la pèrdua gairebé total de les extremitats en les serps? - Exercici 4A En diversos tubs d’assaig col·loquem la mateixa quantitat d’un substrat (S) i la mateixa quantitat d’un enzim (E) que és capaç de transformar aquest substrat en
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

La figura A mostra l'estructura esquelètica d'una serp, en la qual es poden observar unes extremitats posteriors rudimentàries. La figura B mostra l'extremitat posterior d'un gat.

bl og s

- Exercici 3A

po

Expliqueu la importància biològica de la meiosi.

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

un producte (P). Als diversos tubs, però, l’acidesa (pH) és diferent. Incubem tots els tubs a 37 ºC durant 10 minuts i mesurem l’activitat enzimàtica per la quantitat de producte aparegut (milimols) per unitat de temps (minuts). Els resultats es recullen a la taula següent:

a) Representeu els resultats en un gràfic.

OPCIÓ B

- Exercici 2B Aquestes imatges de microscòpia electrònica de transmissió corresponen a dues regions d’una cèl·lula eucariota animal. Les fletxes mostren dues estructures membranoses de la cèl·lula.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

b) En aquest experiment es controla el pH però també es controlen altres factors: [S], [E], temperatura, temps… Per què cal fer-ho?

.S

IG

a) Quines són les variables independent i dependent d'aquest experiment?

LO

2) [1 punt]

21

X.

b) Expliqueu les causes dels resultats d’aquest experiment. A quin orgànul de la cèl·lula creieu que pot actuar aquest enzim?

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

1) [1 punt] a) Quina estructura cel·lular assenyalen les fletxes de la figura 1? Quina és la seva funció més destacada? b) Quina estructura cel·lular assenyala la fletxa de la figura 2? Quina és la seva funció més destacada? 2) [1 punt] Estableixen aquests dos compartiments cel·lulars alguna mena de relació funcional entre si? I amb els lisosomes? 3) [1 punt]

b) En el dibuix s’observen diversos orgànuls i estructures cel·lulars. Indiqueu el nom de quatre d’aquests orgànuls i estructures que també es puguin observar a les dues fotografies anteriors. Assenyaleu el número corresponent. Responeu en forma de taula. - Exercici 3B En el seu treball de recerca, una estudiant de batxillerat està investigant l’ecologia d’un bosc mediterrani. A la tardor ha recollit mostres de la virosta (restes vegetals, sobretot fulles, que s’acumulen als primers centímetres del sòl) del vessant orientat al sud (la solana) i del vessant orientat al nord (l’obaga). Les taules mostren les dades:

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

a) A partir de les observacions que hi pugueu fer, expliqueu per què s’afirma que es tracta d’una cèl·lula animal i no pot ser una cèl·lula vegetal.

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

El dibuix següent s’ha elaborat a partir de l’observació d’una altra regió del citoplasma d’aquesta cèl·lula eucariota animal.

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

1) [1 punt] L’estudiant va trobar que la virosta contenia per terme mitjà un 40% d’aigua. A partir de les dades trobeu la quantitat de biomassa mitjana en pes sec de la solana i de l’obaga. Expresseu-ho en tones per hectàrea (1 ha = 10.000 m2). 2) [1 punt]

-

Exercici 4B

1) [1 punt] Encreua individus d’ales llargues i ulls vermells amb individus amb ales curtes i ulls blancs, fent servir línies pures per obtenir la primera generació filial. Posteriorment obté la segona generació encreuant els individus de la primera generació. Justifiqueu quins genotips, fenotips i freqüències fenotípiques s’esperen en la primera i segona generacions filials segons el model d’herència mendeliana. 2) [1 punt] Després d’haver repetit diverses vegades els experiments i d’haver-se assegurat que no comet cap error en els encreuaments, els resultats que obté es desvien força dels que esperava. Les desviacions són força significatives. Si s’ha descartat

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

En un treball de recerca una alumna de segon de batxillerat vol comprovar les lleis de Mendel. Per fer-ho està experimentant amb l’herència de dos caràcters en Drosophila (mosca del vinagre): la longitud de les ales i el color dels ulls. La noia sap que els al·lels responsables de les manifestacions ales llargues i ulls vermells són dominants sobre els al·lels responsables d’ales curtes i ulls blancs.

LO

21

X.

bl og s

b) Als boscos mediterranis, generalment a les obagues (més ombrívoles) hi ha més arbres caducifolis que a les solanes (més assolellades). Justifiqueu aquesta afirmació a partir dels resultats de la taula.

po

t.c

om

a) Esmenteu quins organismes són especialment abundants en aquests primers centímetres del sòl i justifiqueu la importància que tenen per a l’ecosistema.

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

l’aparició espontània de mutacions, expliqueu quines poden ser les causes de les diferències entre els resultats esperats i els obtinguts.

OPCION A 1. Solución: 1. Las moléculas B (a-D-glucosa) y E (a-D-fructosa) de la figura son monosacáridos. Los monosacáridos se unen entre sí mediante enlace O-glucosídico que se establece entre dos grupos hidroxilo de dos monosacáridos con la liberación o formación de una molécula de agua. La molécula resultante de la unión de dos monosacáridos es un disacárido. El disacárido resultante de la unión de los dos monosacáridos representados en la figura es el siguiente:

El glucógeno es el polisacárido de reserva energética de las células animales y se trata de un polímero largo y ramificado de α -D-glucosa unidas por enlaces O-glucosídicos tipo α (1→4) y α (1→6). Su estructura es helicoidal pero, a diferencia de la amilopectina, las ramificaciones son más frecuentes ya que se producen cada 8 o 10 moléculas de glucosa. El glucógeno se encuentra almacenado en el hígado y en músculo esquelético, en cuyas células se almacena en forma de gránulos. 2. La molécula A (ácido palmítico) representada en la figura es un ácido graso.Los ácidos grasos son los lípidos más sencillos y es muy raro encontrarlos en estado libre. Se han aislado unas 100 clases diferentes de ácidos grasos procedentes de diversos lípidos de animales, vegetales y microorganismos. Todos ellos poseen una cadena hidrocarbonada larga de tipo alifático, (es decir, una cadena hidrocarbonada lineal con un nº par de carbonos, entre 14 y 22), y un grupo carboxilo terminal (-COOH).

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

Uno de los monosacáridos más importante es la glucosa que una hexosa del tipo de las aldosas. Se encuentra en todos los seres vivos, ya que es la principal fuente energética del metabolismo celular. En los animales es el principal nutriente que, mediante la respiración celular, es degradado para obtener energía.

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

Los fosfoglicéridos o fosfolípidos son lípidos saponificables y son los principales componentes de las membranas biológicas. Químicamente están compuestos por una molécula de glicerina que se encuentra unida mediante enlaces éster a dos ácidos grasos a través de los carbonos 1 y 2, y mediante un enlace fosfodiéster a un grupo fosfato por el carbono 3. Además, el grupo fosfato forma otro enlace éster con una molécula polar que puede ser un aminoacohol o un polialcohol.

Los triglicéridos suponen la reserva energética tanto en animales como en vegetales. Se acumulan en vacuolas en las células vegetales y en mamíferos en una células especiales denominadas adipocitos. Otra importante función, es actuar como aislantes térmicos y almacén de alimento. - Por último, las moléculas A (ácido palmítico) y F (colesterol) tienen en común que pertenecen al grupo de los lípidos. La clasificación de los lípidos siempre es problemática debido a las características tan diversas que posen. Si los clasificamos atendiendo a su estructura molecular, se dividen en tres grupos: - Ácidos grasos. - Lípidos saponificables. - Lípidos insaponificables.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

- Los triglicéridos son los lípidos más abundantes en la naturaleza. Son lípidos saponificables que resultan de la esterificación de la glicerina (un polialcohol) (molécula D de la figura) con tres ácidos grasos. También reciben el nombre de grasas neutras porque no tienen carga eléctrica.

w w

.S

IG

Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, poseen una zona polar hidrofílica constituida por el grupo fosfato y los diferentes sustituyentes polares que se encuentran unidos a él, y otra zona apolar hidrofóbica formada por los ácidos grasos esterificados a la glicerina. La naturaleza anfipática los de los fosfolípidos les proporciona un papel fundamental en la formación de las membranas biológicas, tanto de las células procariotas como de las eucariotas. La membrana celular está constituida por una bicapa lípidica en la que se encuentran embebidas proteínas. En las bicapas, las cadenas hidrofóbicas se orientan hacia el interior, mientras que las cabezas polares están en contacto con el medio acuoso existente a ambos lados de la membrana. Son estructuras que separan dos medios acuosos.

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

Los lípidos insaponificables como el colesterol no pueden realizar la reacción de saponificación ya que carecen de ácidos grasos en su estructura molecular, es decir, carecen de enlaces ésteres que producen jabones por hidrólisis alcalina. 3. Las moléculas C y G son aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que se caracterizan por poseer en su molécula un grupo carboxilo (-COOH), un grupo amino (-NH2 ) y una cadena lateral o grupo R, todos ellos unidos covalentemente a un átomo de carbono denominado carbono α . Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos para constituir cadenas polipeptídicas o proteínas. El enlace peptídico es un enlace covalente que tiene lugar entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro, con la formación de una molécula de agua. De forma semejante se pueden unir tres aminoácidos mediante dos enlaces peptídicos formando un tripéptido, cuatro para formar un tetrapéptido, etc. Cuando se unen varios aminoácidos tenemos un oligopéptido y cuando se unen muchos, un polipéptido o proteína.

2. Solución:

1. a) El proceso de formación de los gametos se denomina gametogénesis y tiene lugar en las gónadas mediante meiosis, a partir de células germinativas diploides. La gametogénesis masculina o espermatogénesis da lugar a la formación de espermatozoides (gametos masculinos) y la gametogénesis femenina u ovogénesis da lugar a la formación de óvulos (gametos femeninos). En todos los embriones de vertebrados, determinadas células se diferencian durante las etapas iniciales del desarrollo como progenitoras de los gametos. Estas células germinales primordiales migran hacia las gónadas en desarrollo (ovarios en las hembras, testículos en los machos) donde, tras un período de proliferación mitótica, sufren meiosis y se diferencian en gametos maduros. Los intervalos de tiempo correspondientes a los números 1 y 2 de la figura indican que se está produciendo un proceso mitótico. Durante estos dos periodos de tiempo tienen
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

lugar dos duplicaciones del número de cromosomas (46 duplicados) que representan la replicación del ADN que tiene lugar en la fase S de la interfase del ciclo celular previa a la mitosis. Tras este aumento observamos que en los dos casos se restablece el número cromosómico (46). La mitosis es el proceso de división celular mediante el cual, a partir de una célula madre, aparecen dos células hijas con idéntica dotación cromosómica que su progenitora. Sin embargo, en el intervalo de tiempo número 3 se produce un reducción en dos pasos del número de cromosomas a la mitad; previamente ha tenido lugar una duplicación de los cromosomas idéntica a la observada en los intervalos anteriores . Este hecho implica que nos encontramos ante un proceso meiótico. La meiosis es un tipo de división celular cuyo objetivo es producir células haploides, es decir, con la mitad del contenido en ADN. Estas células son los gametos de los organismos que se reproducen asexualmente. Consiste en dos divisiones nucleares sucesivas que dan lugar a cuatro células haploides (n), denominadas gametos (óvulos o espermatozoides), a partir de una única célula diploide (2n). Por lo tanto, las células hijas poseen la mitad de cromosomas que la célula madre.

A: Primera división meiótica. B. Segunda división meiótica. 2. Los procesos señalados en la figura son:

-

En la Profase I tiene lugar la recombinación génica (intercambio genético) entre cromosomas homólogos. En Metafase I las parejas de cromosomas homólogos se sitúan en el plano ecuatorial de la célula en división. En Metafase II los distintos cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial de la célula. En Anafase II las distintas cromátidas son dirigidas mediante el huso acromático hacia los polos celulares.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

b) Las letras A y B corresponden a las dos divisiones nucleares sucesivas que constituyen la meiosis:

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

3. La meiosis tiene lugar en todos los ciclos biológicos en los que se da un proceso de reproducción sexual. Las características principales de este proceso son: - Una célula diploide (2n) sufre dos divisiones celulares sucesivas dando lugar a cuatro células haploides (n) genéticamente diferentes a ella y distintas entre sí. Cuando los gametos o células haploides fusionan sus núcleos tras la fecundación, se recupera la dotación diploide en el zigoto. - Tiene lugar el fenómeno de recombinación génica o intercambio de material genético entre las cromátidas de cromosomas homólogos. Por lo tanto, es un mecanismo que da lugar a un aumento de la variabilidad genética. La importancia biológica de la meiosis reside en el intercambio de información genética que tiene lugar durante ésta y cuya consecuencia es la recombinación genética. Este proceso, junto con la mutación, conducen a un incremento de la variabilidad genética. De este modo, un individuo puede adquirir la mezcla más favorable de los caracteres de sus progenitores y así, en situaciones desfavorables, la reproducción sexual puede favorecer la adaptación al medio.

La teoría de la evolución hoy en día está científicamente demostrada y existen diferentes pruebas que la avalan. Cuando se comparan órganos entre las distintas especies para el estudio de la evolución se utilizan las pruebas anatómicas que se basan en el estudio comparado de las formas y estructuras de los organismos con el fin de observar analogías y homologías y establecer relaciones de parentesco. 2. El inglés Charles Darwin en la obra El origen de las especies explica que el proceso evolutivo se basa en dos factores: la variabilidad de la descendencia y la selección natural. Los descendientes, incluso de una misma pareja, son distintos entre sí, y ante un ambiente hostil se plantea entre ellos una lucha por la supervivencia en la cual se eliminan los individuos menos aptos y persisten los mejor adaptados. Éstos son los que se reproducen y transmiten sus caracteres. Darwin murió sin saber las causas de la variabilidad que hoy se sabe que son la mutación y la recombinación genética. El mecanismo de evolución por selección natural propuesto por Darwin puede resumirse en cuatro puntos básicos:

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

A los órganos homólogos de los vertebrados se les considera prueba de que las diferentes especies representadas proceden de un antepasado común mediante una evolución divergente o irradiación adaptativa.

LO

21

1. Desde el punto de vista evolutivo los órganos señalados en la figura son órganos homólogos, es decir, tienen un mismo origen embrionario y por ello la misma estructura interna, pero cuya forma y función pueden ser diferentes.

X.

bl og s

3. Solución:

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

1.- Capacidad reproductiva elevada: La mayoría de las especies tiene una elevada capacidad reproductiva, siendo capaces de producir un elevado número de descendientes, la mayor parte de los cuales no llegarán a la edad adulta. 2.- Lucha por la existencia: El crecimiento de una población estará limitado por los recursos disponibles, de tal manera que al existir un mayor número de individuos de los que pueden vivir con unos recursos limitados, se establece entre ellos una lucha por la supervivencia, impidiendo que todos ellas sobrevivan para reproducirse. 3.- Variabilidad individual: Dentro de una especie existe gran variación individual. 4.- Supervivencia del más apto: Algunas de las características individuales confieren a su poseedor una mayor capacidad de sobrevivir hasta la madurez y reproducirse y así transmitir a sus descendientes estas particulares características. El ejemplo de la serpiente se puede explicar suponiendo que en un momento de la evolución de esta especie, la pérdida de las extremidades supondría una ventaja para su supervivencia, por lo cual sólo sobrevivían y reproducían aquellos individuos que por alguna causa no desarrollaran las extremidades. De generación en generación se iría acentuando esta característica favorable, y tras numerosos años de selección natural los individuos de una población serían diferentes de sus antecesores siempre que estas diferencias sean muy importantes, originándose esta especie considerada como nueva.

a) Los resultados del experimento quedan representados en el siguiente gráfico:

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Cantidad de producto (milimols)

w w

.S

IG

LO

21

X.

4. Solución:

bl og s

po
8 9

t.c
10

om

w

Serie1

A

1

2

3

4

5

6

7

Acidez

b) Un enzima es un biocatalizador biológico sintetizado por el propio organismo cuya composición química es total o parcialmente proteica. Los biocatalizadores son sustancias que, sin consumirse en el proceso, intervienen en las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación, por consiguiente, aumentando la velocidad de reacción.
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

En general, el mecanismo de acción enzimática transcurre siempre con la unión del sustrato al enzima formándose un complejo intermediario entre ambos, imprescindible para que la reacción química pueda llevarse a cabo. En general, la reacción enzimática puede simbolizarse así:

[E] + [S] → [ES] → [P] + [E ]
La cinética enzimática estudia las variaciones de velocidad de la reacción catalítica. Ésta depende de un cierto número de factores, entre los cuáles están la temperatura, el pH, la concentración de sustrato, los activadores, los inhibidores... El pH es un factor que modula la actividad de las enzimas puesto que éstas poseen dos valores entre los cuales son efectivas. Si se sobrepasan estos valores de pH la enzima se desnaturaliza perdiendo así su función biológica. Lo más probable es que las enzimas utilizadas en el experimento se encuentren en los lisosomas. Éstos son orgánulos rodeados de membrana que contienen en su interior un conjunto de enzimas hidrolíticas capaces de degradar todo tipo de biopolímeros biológicos: proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y lípidos. Las enzimas hidrolíticas se caracterizan por tener su actividad óptima a pH ácido (pH=4,6), es decir, son hidrolasas ácidas. 2. a) Las variables dependientes del experimento están representadas por la acidez del medio, y la cantidad de producto obtenido. Esta última variable va a valorar la actividad enzimática y depende a su vez de la acidez del medio por lo explicado en el apartado anterior. La única variable independiente es la velocidad del enzima. b) La cinética enzimática estudia las variaciones de velocidad de la reacción catalítica. Ésta depende de un cierto número de factores, entre los cuáles están la temperatura, el pH, la concentración de sustrato, los activadores, los inhibidores... La ecuación de Michaelis-Menten establece la relación que existe entre la velocidad de la reacción enzimática y la concentración de sustrato presente. En las reacciones enzimáticas existe un límite en cuanto a la cantidad de sustrato que el enzima es capaz de transformar en el tiempo. La velocidad de una reacción aumenta en el tiempo de forma lineal hasta alcanzar un valor máximo en el que se produce la saturación del enzima. Se habla de que se ha alcanzado la velocidad máxima. Un parámetro muy utilizado en la cinética enzimática es la constante de Michaelis (Km), cuyo valor hace referencia a la afinidad del enzima por su sustrato. Por tanto, Km tiene relación directa con la velocidad a la que transcurre la reacción enzimática. Un valor pequeño de Km indica baja afinidad del enzima por su sustrato, ya que la mitad de la velocidad máxima se alcanza cuando las concentraciones de sustrato son bajas. En cuanto a la temperatura, si se suministra a una reacción enzimática energía en forma de calor, al ser captada por las distintas moléculas implicadas, es transformada en energía cinética. De este modo se ve favorecida la movilidad molecular,
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / JUNIO 01. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO

incrementándose así el número de choques o contactos entre las moléculas, lo cual favorecerá la velocidad de la reacción. Sin embargo, un aumento excesivo de la temperatura puede conducir a una desnaturalización del enzima debido a su condición proteica. El pH es otro factor que modula la actividad de las enzimas puesto que éstas poseen dos valores entre los cuales son efectivas. Si se sobrepasan estos valores de pH la enzima se desnaturaliza perdiendo así su función biológica. Por último, la actividad de un enzima puede verse disminuida por moduladores capaces de inhibir al enzima, es decir, de disminuir la actividad y eficacia de ésta. Se trata de los inhibidores enzimáticos que son moléculas que modifican la velocidad de reacción de un modo negativo. La inhibición enzimática puede ser reversible o irreversible.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful