CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00.

LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

La prova consta de quatre exercicis. L'exercici 1 (3 punts) és comú i obligatoria, i els exercicis 2 (3 punts), 3 (2 punts) i 4 (2 punts) són optatius i estan agrupats en dues opcoins: A i B. Heu de respondre l'exercici 1 (comú) i escollir entre una de les deus opcions. En cap cas podeu respondre amb un exercici de l'opciò A i un altre de l'opciò B.

Exercici 1 (3 punts) Observeu la figura següent que mostra el flux d'energía en un ecosistema terrestre (energía expressada en kcal.m-2.dia).

1. Compareu els valors de la producció primària neta amb els de la producció secundària neta. Justifiqueu les diferències. 2. Justifiqueu, amb l'ajut de la informació de l'esquema, el fet que el nombre de nivells trófics de qualsevol ecosistema sigui limitat. 3. Comente quin camí seguirá a l'ecositema la biomasa vegetal i la matèria continguda als excrement dels herbívors. Quins organismes hi participen?

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

OPCIÒ A Exercici 2A (3 punts) Observeu les figures segünts, correspondants a dos dels principals cicles de vida eucariòtics:

3. Algunes espècies d'organismes, como ara l'alga unicel-lular Chlamydomonas, es poden reproduir de forma sexual o de forma asexual, en funció de les condicions del medi. La reproducció asexual tendeix a presentar-se en medis facorables i estables, mentr que la taxa de reproducció sexual (amb la consegüent meiosi de les cél-lules sexuals) augmenta en condicions inestables i/o desfavorables. Expliqueu per què aquesta característica ha estat afavorecida por la selecció natural.

Exercici 3A (2 punts) Observeu els dibuixos segueixen. Es tracta d'un grup d'ocells anomenats certioles, que habiten les illes Hawaii. A cada illa hi ha una espècie diferent. Es tracta d'un exemple d'especiació fonamentat en els hàbits alimentaris. Algunes certioles tenen un bec molt llarg, que és utilitzant eficaçment en la captura d'insectes i en la succió de nèctar floral. Becs monors però més robustos són utilitzats per altres espècies per esmicolar grans i llavors. A la resta del món els ocells d'aquest génere formen un grup relativament homogeni, sense diferències acudades en la forma del bec.
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

2. LA meiosi i la mitosi són processos de divisió cel-lular propis d'organismes eucariotes. Raoneu en quin d'aquests dos processos i en quina fase divisional es trobaria una cèl-lula de maífer que presentés cinc cromosomes amb dues cromátides cada un, col-locats al fus acromátic. Justifique-ho.

IG

LO

21

-

tipus de cicle moment del cicle en què es produeix la meiosi moment del cicle en què es produeix la mitosi i el creixement de l'individu quin dels dos estats, haplont o diplont, hi predomina

X.

bl og s

1. Per a cada una dels dos cicles, expliqueu en forma de taual quines són les sever característiques pel que fa als aspectes següents:

po

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

Exercici 4A (2 punts)

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

L'amilasa salival és un enzim capaç d'hidrolitzar el midó. A la taula següent es mostren els resultats obtinguts en un estudi de l'efecte de la temperatura sobre l'acció de l'amilasa salival. Per a aixó, s'incuba midó amb amilasa salival durant el temps indicat (minuts). En cada cas es posa de manifest la presència de midó per la reacció amb lugol, cosa que s'indica amb el signe +.

.S

IG

LO

21

X.

2. Com creieu que pot explicar aquesta diversificació en els beces dels ocels esdevinguda a Hawaii i la relativa homogeneïtat pel que fa a la forma del bec de les certioles de la resta del món?. Coneixeu algun exemple semblant? Expliqueu-lo.

bl og s

b) Si alguna de les viut espècies representadas al dibuix fos capaç d'arribar a una altra illa de l¡arxipèlag, es podria reproduir amb les cretioles pròpies d'aquella illa? Per què?

po

t.c

1) a) Elaboreu una taula on es clasifiquen els diversos exemplars de la figura en funció dels dos grans tipus de be.

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

1. Doneu una interpretació biològica dels resultats: dibuixeu un gràfic com es relaciona l'activitat enzimàtica amb la temperatura i explique què és la temperatura òptima d'un enzim. 2. Interpreteu els resultats del tub mantingut a -10ºC. Què tenen a veure aquests resultats amb l'ús dels congeladors domèstics per evitar la descomposició dels aliments?.

OPCIÒ B Exercici 1B (3 punts) L'hemacromatosi és un trastorn herediatari que provoca una anumulació excessiva de ferro a l'organisme. L'alteració és deguda a un gen localitzat al braç del cromosoma 6. El pedrigrí següent correspon a una familia amb individus afectats per hemacromatosi (cercles: femelles; quadrats: mascles; en negre: individus afectats).

a) Justifiqueu a quina fase es troben. b) Digueu quines cromàtides (A, B, C, D) tenen la mateiza informació genètica. Expliqueu-ho. 3. a) Doneu una hipòtesi que expliqui el fet que les dones amb hemacromatosi empitjoren quan tenen la menopausa i deixen de tenir la menstruació. c) La llet és un aliment molt complet, conté proteïnes, glúcids, lípids, vitamines i diversos minerals. Es pobre, pèro, en ferro, i per això no podríem viure alimentantnos exclusivament de llet. Justifiqueu per què el ferro és tan necessari en la nostra alimentació.
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

2. El dibuix següent correspon a una parella de cromosoma humans en una fase de la mitosi:

IG

LO

1. Quin patró d'herència (dominant o recessiu, autosòmic o lligat al sexe) correspon al gen de l'hemacromatosi? Expliqueu-ho i escriviu el genotipo dels individus I1 o II1.

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

Exercici 3B (2 punts) El text següent és un fragment adaptat d'un article aparegut al diari El País el juliol de 1999.
S'ha desxcrifat el genoma de Rickettsia prowazekii, bacteri causant d'un tipus de tifus, i s'ha pogut comprovar que d'una rikèttsia primitiva van derivar els actuals orgànuls productors d'ATP de les cèl-lules eucariotes.

1. a) Justifiqueu a quin orgànul cel-lular es refereix el text i expliqueu almenys un parell de semblance sque poden tenir aquests orgànuls amb els bacteris actuals. b) Feu un dibuix de la ultraestructura d'aquest orgànul, assenyalant-ne les parts principals. 2. Les rikèttsies són el que s'anomena paràsits intracel-lulars obligats, és a dir, que només poden viure dins de les cèl-lules humanes o d'altres animals, als qual infecten. Hi ha un altre tipus de paràsits intracel-lulars obligats que no tenen organitzzació cel-lular. Esmenteulos i feu un esquema de la seva estructura, tot assenyalant-ne les parts principals.

Exercici 4B (2 punts)

La taula següent mostra els resultats correspondens al consum d'oxigen i a la presència de lactat a la sang al llarg d'una prova d'esforç.

Intensitat del treball
A. B. C. D. E. F. G. H.

.S

IG

Repós Marxa (caminar lentament) Marxa (caminar de pressa) Cursa (ritme suau) Cursa (ritme mitjà) Cursa (ritme intens) Cursa (ritme molt intens) Cursa (máxim esforç)

w w

Consum d'oxigen (litres/minut)
0.3 0.5 0. 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3

LO

21

Les cèl-lules del múscul esquelètic humà poden obteir energia de forma aeròbica i de forma anaeròbica. Això es posa de manifiest quan una persona se sotmet a una prove d'esforç en què s'augmenta de forma progressiva la intensitat del traball físic que fa.

X.

bl og s

1. a) Traspasseu les dades de la taula al gráfic següent:

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

po
Lactat a la sang (mg/litre)
1.0 1.0 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5 9

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

2. Observeu el quadre següent. Mostra un esquema general de les vies metabòliques d'una cèl-lula animal.

21

b) En una cuursa a ritme suau, aproximadament el 85% de l'energia necessària s'obté per degradació aeròbica de les biomolècules energètiques. En una cursa amb màxim esforç, el 95% de l'energia prové del metabolisme anaeròbic. Expliqueu com s'aconsegueix incrementar la intensitat de l'esforç, sense augmentar el consum d'oxigen, en passar de la situació F a la G, i de la situació G a la H.

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

OPCION A 1. Solución: 1. El flujo de materia y energía en los ecosistemas se produce a través de los niveles tróficos. Las plantas, los productores primarios, forman el primer nivel trófico, a continuación se encuentran los herbívoros o consumidores primarios que forman el segundo nivel trófico. Estos a su vez son devorados por los carnívoros o consumidores secundarios, y así, sucesivamente. Se puede establecer el balance energético de cualquier nivel trófico cuantificando el flujo de la energía que lo atraviesa durante un período de tiempo determinado. Dicho flujo debe ser sumarizado en la ecuación de presupuesto de energía: Energía ingerida = Energía asimilada (producción bruta) + Energía no asimilada Producción bruta = Producción neta + Energía utilizada en la respiración.

La producción primaria es la energía fijada por los organismos autótrofos y la producción secundaria es la correspondiente a los distintos niveles tróficos. Además, la producción bruta es la cantidad de energía fijada por unidad de tiempo y la producción neta la energía almacenada en cada nivel trófico, potencialmente disponible para transferirse a los sucesivos niveles. La producción neta representa el aumento de biomasa por unidad de tiempo y se obtiene restando a la producción bruta la energía consumida durante la respiración de automantenimiento.

Podemos diferenciar entre producción primaria bruta (PPB), que es el total de biomasa sintetizada a partir de la energía solar durante un período de tiempo, y producción primaria neta (PPN), que es la nueva materia incorporada a las estructuras vivas en ese período de tiempo, una vez descontados los gastos energéticos del mantenimiento del organismo. Del flujo solar que recibe la Tierra, sólo un 2 % es transformado en energía química mediante fotosíntesis. Este 2 % constituye la producción primaria bruta; pero como la mitad de ésta se gasta por la respiración de la planta, la producción primaria neta es sólo un 1 % del flujo energético solar. Existe una regla denominada "regla del 10%" que dice: "La energía que pasa de un eslabón a otro es aproximadamente un 10% de la acumulada en él". Esta afirmación explica el hecho de que los valores de producción primaria neta del esquema sean superiores a los de producción secundaria neta de los herbívoros. 2. En la figura no aparece representado el nivel trófico correspondiente a los carnívoros o consumidores secundarios. A partir de los consumidores terciarios la cantidad de materia disponible es poca y díficilmente utilizable por los muchos seres vivos. En cada eslabón de la
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

Producción neta = Producción bruta - Respiración

IG

LO

21

X.

bl og s

po

El concepto de producción representa la cantidad de energía que fluye a través de cada uno de los niveles tróficos existentes en un ecosistema.

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

cadena trófica, el flujo de energía experimenta aproximadamente una reducción entre el 80% y el 90%; es decir, sólo de un 10 a un 20 % de la energía que entra a la comunidad herbívora puede ser transferida al primer nivel de carnívoros y así sucesivamente. En el caso del ecosistema representado en el esquema aparece un número limitado de niveles tróficos, en este caso dos, correspondientes a los productores y a los consumidores primarios. Al no ser la producción secundaria neta elevada, la existencia de consumidores secundarios se encuentra restringida. 3. - Los descomponedores representan el nivel trófico correspondiente al reciclaje de la materia. Estos seres vivos e al utilizar como fuente de alimento la materia orgánica muerta (cadáveres, residuos, excrementos), la descomponen y mineralizan hasta transformarla de nuevo en materia inorgánica. La mayor parte de los descomponedores pertenece al grupo de los microorganismos (bacterias y hongos).

2. Solución:

Los dos ciclos representados en la figura corresponden a los ciclos haplonte y diplonte. Ciclo haplonte (B): en él la meiosis ocurre inmediatamente después de la fecundación (meiosis zigótica), dando lugar el zigoto a cuatro células haploides, cada una de las cuales originará un individuo adulto haploide. En muchas de estas especies el adulto origina esporas por mitosis en algún momento de su ciclo vital. Por lo tanto, el número de cromosomas de un gameto de un individuo haplonte es n, del zigoto es 2n y de las células somáticas es n. Ciclo diplonte (A): en él la meiosis tiene lugar al formarse los gametos. Tras la fecundación, el zigoto (que es diploide) origina un individuo diploide. Es en las gónadas o en los gametangios de éste individuo (según sea animal o vegetal respectivamente), donde las células diploides sufrirán la meiosis (meiosis gametogénica), dando lugar a gametos haploides. El número de cromosomas de un gameto de un individuo diplonte será n, el del zigoto será 2n y el del adulto será 2n. 2. Se trataría de una célula en metafase mitótica. La mitosis es el proceso de división celular mediante el cual, a partir de una célula madre, aparecen dos células hijas con idéntica dotación cromosómica que su progenitora. Si se tratase de la metafase I meiótica se observaría una diferencia clara con respecto a la metafase mitótica ya que el plano ecuatorial no corta los centrómeros de cada cromosoma, sino los quiasmas de cada tétrada constituida por los cromosomas homólogos. La primera división meiótica consta de cuatro fases: profase I, metafase I, anafase I y telofase I. La profase I meiótica consta de cinco subetapas sucesivas que se denominan: Leptotena, Zigotena, Paquitena, Diplotena y Diacinesis. Es durante la subetapa Zigotena cuando tiene lugar el fenómeno de apareamiento cromosómico. Éste se produce entre cromosomas homólogos, punto a punto, en toda su longitud, por reconocimiento mutuo de secuencias
www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

1. El momento en que se lleva a cabo la meiosis es variable según los individuos. Atendiendo a l momento en que ésta tiene lugar en los individuos, se distinguen tres de organismos diferentes: diplontes, haplontes y haplodiplontes.

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

genéticas comunes. Los puntos de unión se denominan quiasmas y se establecen entre las cromátidas “no hermanas”. El apareamiento se mantiene gracias a una serie de proteínas dispuestas a modo de cinturón entre los cromosomas homólogos. En esta situación las cromátidas se entrecruzan y se fragmentan transversalmente dando lugar a un intercambio de ADN entre ellas, fenómeno denominado entrecruzamiento cromosómico

1.- Capacidad reproductiva elevada: La mayoría de las especies poseen una elevada capacidad reproductiva, siendo capaces de producir un elevado número de descendientes, la mayor parte de los cuales no llegarán a la edad adulta. 2.- Lucha por la existencia: El crecimiento de una población estará limitado por los recursos disponibles, de tal manera que al existir un mayor número de individuos de los que pueden vivir con unos recursos limitados, se establece entre ellos una lucha por la supervivencia, impidiendo que todos ellas sobrevivan para reproducirse. 3.- Variabilidad individual: Dentro de una especie existe gran variación individual. 4.- Supervivencia del más apto: Algunas de las características individuales confieren a su poseedor una mayor capacidad de sobrevivir hasta la madurez y reproducirse y así transmitir a sus descendientes estas particulares características.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

El mecanismo de evolución por selección natural propuesto por Darwin puede resumirse en cuatro puntos básicos:

.S

IG

La existencia de variabilidad genética, es decir, la presencia de una amplia gama de genotipos a partir del fondo genético común de la población, se consigue en los individuos con reproducción asexual mediante la mutación, y en los individuos con reproducción sexual mediante las mutaciones y, en mayor grado, mediante la recombinación genética que tiene lugar durante la meiosis en la gametogénesis.

LO

21

X.

3. La consecuencia directa del intercambio genético que tiene lugar durante la profase I meiótica es la recombinación genética, fenómeno responsable, junto con la mutación, de la variabilidad de las especies y proceso fundamental en el significado biológico de la meiosis.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

3. Solución: a) La siguiente tabla clasifica los distintos ejemplares de la figura en función de los dos grandes tipos de picos: Pico largo y poco robusto Certiolo 1 Certiolo 4 Certiolo 5 Certiolo 7 Pico largo y poco robusto Certiolo 2 Certiolo 3 Certiolo 6 Certiolo 8

b) Uno de los conceptos actuales de especie es el siguiente: "Conjunto de seres vivos unidos por lazos de descendencia, que se pueden cruzar, procreando individuos semejantes a ellos mismos y fértiles". En el caso de la figura, si una de las especies pudiese llegar a otra isla del archipiélago no podría reproducirse con la que existiese allí. Esto se debe a que el aislamiento geográfico que padecen estos organismos conduce a un proceso continuo denominado especiación que permite la aparición de especies nuevas. Por tanto, los dos pájaros pertenecen a especies diferentes lo cual impide la reproducción entre ambos organismos. 2. Las características geológicas y biológicas de las islas Hawaii son específicas y únicas en el planeta. Esto conduce a la aparición de especies homogéneas en ellas. Otro caso en el que existen también barreras geográficas que conducen a la evolución de especies nuevas es el caso de los pinzones de las islas Galápagos. Estos pájaros eran originarios evolutivamente de una única especie que colonizó el archipiélago, los descendientes quedaron aislados en diferentes islas, cada una de las cuales, al poseer características bien diferenciadas, originó una diversificación que ha llegado a incluir catorce especies diferentes de pinzones.

4. Solución:

1. Las variaciones de temperatura inducen cambios conformacionales en la estructura terciaria o cuaternaria de las enzimas alterando sus centros activos, y, por tanto, su actividad biológica. Cada enzima posee una temperatura óptima para actuar, de modo que su actividad disminuirá sensiblemente o incluso desaparecerá cuando el valor de la temperatura se aleje del valor óptimo. La mayoría de las enzimas actúan a la temperatura de los seres vivos, inactivándose a temperaturas superiores a los 50-60º C.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO

2. La manera de determinar la importancia que tiene la estructura específica de una proteína o enzima para su función biológica es alterar ésta y determinar cuál es el efecto de la alteración en su función. Una alteración extrema es la total anulación de su estructura tridimensional. A este proceso se le denomina desnaturalización. La desnaturalización de proteínas se puede llevar a cabo por calor, cambios extremos de pH y por acción de disolventes orgánicos y detergentes. La desnaturalización de las enzimas va siempre asociada a la pérdida de actividad biológica de las mismas. Sin embargo, algunas proteínas y enzimas pueden recuperar su estructura y, por tanto, su actividad biológica, en un proceso conocido como renaturalización, si son devueltas a condiciones en las que su conformación nativa es estable. Por tanto, la descongelación de las enzimas conduce a una renaturalización de las mismas. En el caso de los congeladores domésticos, en un principio el descenso de la temperatura conduce a una desnaturalización proteica, pero el proceso de descongelación de los alimentos, conduce a una renaturalización de las proteínas que permite que vuelven a ser activas.

www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM

w

w w

.S

IG

LO

21

X.

bl og s

po

t.c

om

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful