P. 1
Adhyay2 = Rapchick.mumbai@Gmail.com,Selvarajmuthuswamy@Yahoo.co

Adhyay2 = Rapchick.mumbai@Gmail.com,Selvarajmuthuswamy@Yahoo.co

|Views: 6|Likes:
Published by api-3704565

More info:

Published by: api-3704565 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

•r «:=r †rr Ÿr“r =r=r ·rr™Ÿr. •r †+-·rrºr+rº| †rr Ÿr +-·rrºr+rº| ·rr™Ÿr †rr.

-rºr¸-r -rr—r| =r·rr-rr |·r-r|Ÿr †rr +|, r ºr•·r ·r|ºr-rr-rr =rr-rr=¸ ¤r. ºr•·rr=rrš| º‘r+-rrŸr|-r
†r«ºr ·r>rrŸr +-rr —rr-rr rr ‡|Ÿrrr=r |-r|r-rr •rr‰ -r·r -rºr¸-r Ÿrº| -rr—r| |·r-r|Ÿr †r·rºr
=rr-·rr-r| -rr-·r +ºr·r|.

Ÿ·rr·rº ·r|ºr-r -rºrr-r, |·r·r -rºŸrr, ·r¸•·r -rrŸrr ++·r| ·rr †r·rºrr =r·rr=r †r«ººr|·r
†rrŸr. |·rŸrr•r|-r| =r-·rr=r ‘rŸr-rr Ÿrº Ÿ·rr“·rr -r-rr-rr |º—r|·rº·rr=rrš|, Ÿ·rr-rr =rrŸr·r-r
«º·rr=rrš| ·r>rr-r •r·r= -r+r +r ºrr·r-rr ? †r‡“r| ‡“”r ·r¸ºr +ºº·rrŸr º‘r+-rrŸr|-r -r-rr-r|
†r-r« -rr-r¸ -r·r +r ? -r-rr -rr|rŸr †rr +|, Ÿr—r -r-r ·rºr··rºr|-r †rr. ºr•·rr“rr“r +r·r ·rºr
>r-rrŒ·rr“·rr ºr•·rr“rr|r -rrr Ÿr-rr rrºrrº -rrr|. ·rºr †r‡-·r|›-rr“·rr ‡“”=rrš| ·r ·r·r¸“·rr
†r·rrr=rrš| Ÿr¸ ºr•·r +ºr·r=r -rrŸr-r |·r·rr·rr-r ·rrºr =rr›r·rr †r|ºr †r·rºr =rºrr-r †rŸ-r|“rŸr-r
+ºr·r r +š-r Ÿr-·r? †r·r-·rr º‘r+-rr“r| ·rº·rºr +=rr™|-rr -rr·r-r| †rr. †r·rºr =rrº
·rº|=r-rr ˆŸrºr·r rr“r =rºr -rr·r †rr. |·rŸrr•r|-rr Ÿ·rr“·rr †rŸ-r=rr·r-r=rrš| |-rºr+-r·rºr
•rrº·rr“r| †r·rºr =r|·r ¤r·r| ·r ·r|-rºŸrr-r r| º‘r+-rr“r| ·rºr †r·r-·rr =rr¤r·rº ‘·rr·r|, ·rr
|ºr·rr·r ˆ·rr·r -rrr|.

†ºrr |ºŸr|-r =r·rr“r| -r-r ºrrŸr +=-r ·r|ºr-r Ÿr·r¸-r |-r‘rr-r ·r †r·r-·rr †r‡+› †r-r.
†r‡-rr r| ·rrŸrr †r·rr«º“r +=r-r| rrŸr|. |·rŸrr•r|“r| ‡“”r ·r¸ºr +ºº·rr=rrš| ‹+·r“r-r| ºr-r
·rr™-r Ÿr +·™ ·r Ÿ·rr·r +ºr·r-rr ·r·r-r —rr-rr rrŸrr. •r|·r-rrŸr|-r -rr--r·r-r Ÿr-·r †rr
•r|·r-r|-r·šr l •·rr-rr |-r·š-r •r·rŸrr ·rŸr -rrr|, ··r·r·r|ºŸr •r|·r-rr“rr |•r·r †|·r·+rº -rrr| |Ÿr·r
•r|·r-r -rºr•r +r·r«| º·r|Ÿr +¸-rl

+r=r-·rr -rrŸr·r-rr-r ºrr+-|·r·r= —rr-r| rrŸr|. ºr-r ·rŸrr“r |Ÿr-r Ÿ·rr-rr ¢«·rrºr| ·rº-r.
†·r“rr ·r¸º -rr™¸ -rr·r-rr. +š «r™¸-r †r-r ‹+|+› ·r|Ÿr =r-·r=Ÿr •r|·r-rr“rr †|·r+rº +ººrrº l
«=rº|+› ºr-rr“rr |-r·rrºl ºr-rr“rr ºr·« †r|ºr |-rº“r·r -rr›º·rr“r| ºrŒŸr| +ºrrŸr|r -r·rŸr|.
+rººr •r Ÿrr ·rr-rr·r“rr Ÿr Ÿrr +ºr·r“rr“r. Ÿ·rr=rrš| •r|·r-r =r-r·rºr +ºº·rr“r| Ÿ·rr“r| Ÿr·rrº|
rrŸr|.

†r‡“r| Ÿ·rr-r =r-r•r¸Ÿr +rœ-r|. Ÿrr -rºrr-rr, †r‡, -rºŸr +r -rr—·rrr¸-r ·r·r=r †rr.
++·r|“r -rr—·rr·rº |+Ÿr| ·r-r l |Ÿr-r ‡“”r +ºr·r| ·r Ÿr| -r| ·r¸ºr += -r·r? -rr—r †|rŸr Ÿr|
=·r·-rrŸr Ÿrº| |“rŸr|-r +r? +rºrŸr| †r‡ †=r +º|-r? |ºr·rr·r Ÿr-r|“r «¸·r ·rr•r¸-r ‘rºrº·rr“r +rr|
|ºr·™=r-rŸr |·r“rrº ‘r›|·r-r. Ÿ·rr“rr †r“rrº +ºŸrr-rr -r| +“rº-rr Ÿrº Ÿ·rr «·rr“rr †·r-rr-r -rrr|
+r rrºrrº? †r‡, ·rrrr Ÿrº| Ÿr—·rr «·rr·rº ·rr=r-r-r| r| -r-r -r·rr-r+ ·rŸrr“r ·rr-r-r|r |+Ÿr|
|•rc|-r +ºŸrrŸrl ·r=-rr •r=rr †r·r-rr |ºr··r +š|ºrrŸr +š|ºr ·rº|=r-rr ·rrš|·rŸrr-rr †r-r« rrŸrr,
Ÿr=rr †r‡-rr|r †r·r-·rr -r-rr“r| ·r›r›|, =rrr=r ‡Ÿ·rr|« ·rºr ·rrr¸-r †r-r« rr‰ -r·r +r?

ºr-rr-r ·rºr·rº|-r |·r-r·r-r. |Ÿr“r| =r-r•r¸Ÿr +rœ-r|. ·rºŸr -rrŸr“r «:=r +-r| —rr-r -rrr|.
ºr-rr-r •r› †Ÿr:+ººrr-r |Ÿr-rr =rr|·rŸr-r, †r‡, ºr-rr“·rr ·rºr•rº|Ÿr -rºŸr“r Ÿr—rr ºr-r †rr.
Ÿ·rr“·rr ºr•·rr|-r·r+rŸr Ÿr¸“r ºr•r-rrŸrr †rr=r. •·rr rrŸrr-r| Ÿr¸ †r·r-·rr ·r>rr-rr =·rºr +ºŸr=r
Ÿ·rr“r rrŸrr-r| Ÿr Ÿ·rr-rr †r|ºr·rr« «. -rºŸrr-rr «:=r —rr-r, Ÿ·rr-rr ·rº+·rºrr ·rr™-rr Ÿrº, ºr-rr“r
¢«·r |·r«|ºr rr‡-r. -rºŸrr“r ¢«·r +rº r=·rrº †rr. Ÿ·rr-rr =r=rrº †r·r›Ÿr -rrr|. ·rr›=r
+š =r·r-r Ÿrº Ÿ·rr“r †·rr«º“r ·rºr··rºr|-r †=r-r-r -r-r -r|-r«|=r=rrš| †rŸrº rrŸr. †Ÿ·rŸr
-rr··rr-r †=r-rr -r-r·rr †r·r-·rr +=r-rr -rr-r-rr †rr. =r-·rr †·rr-r †r«ºr ·r>r †rr Ÿrr.
†r|ºr -rºr¸-r“r -r| ‹+ |-rºr·r ‘rŸr †rr. ºr•·rr|-r·r+r“·rr ·r=| -r| ‡·r ºrrºr “r+ †rr. -rr—·rr
ºrrº·rr-r -rºŸrr“·rr =·rr|-rŸ·rr-rr +-r|·rºrr ·r‡-r. -rr—·rr -r-rr-r šº·r-r †rr +|, «¸º +šŸrº|
•rr‰-r ºrr·r, •·rr |š+rºr| ºrr¸-r -r| º‘r·rºrr“r| =r·rr += ºr+-r, •·rr |š+rºr| ºrr¸-r -rr—·rr
•r|·r-rrŸr -r| †rŸ-·rr“rr =rr=rrŸ+rº ‘r›·r¸ ºr+-r.

†r‡-rr +rr|“r =r“rŸr -r·rŸr. ºr•rr «ºrº·rr“rr ºr·« ºr-r ·rr=r·r-rr |-r‘rr-rr rrŸrr.
++·r|“r ¢«·r ºrrŸr +ºr·r“rr Ÿrr“r ‹+ -rr·r rrŸrr. -rºŸrr“r ºr•·r =r|=·rº +ºº·rr“rr Ÿrr“r ‹+
ˆ·rr·r rrŸrr.

+r=r-·rr-rrŸr“r -r-r ·rrºr -rr·r-r-·rr ·r|=rºr|·r-rrºr |·r·« —rr-r. =rr-·rr=rrº=r| =r¸-r ‘rº|
†r-r| †rr. ºr-rr“r -rºŸrr=º·r †rr. †ºrr ·r=| ·r-r·rr=rrŸr •rrº·rr“r| +-·r-rr †r‡“·rr ·r-r=
¢«·r-rr +ºr| =rr-r rrºrrº. ºr-rr-r -rr-rr·r+rº =r-r•r¸Ÿr +rœ-r|. ·rºr -rrŸr¢«·rr-rr =r-r•r +ºr|
·r›-r? ¢«·rr“rr -r“r+r“r Ÿrr›-rr •rrŸr †=rŸrr Ÿr-·r|“rŸr-rr“rr -rr·r =rr-rr-·r ¢«·rr-rr +=rr =rr-r
rr‡-r ? Ÿr| -r¸|”Ÿr —rr-r|. †Ÿ·rŸr •r› †Ÿr:+ººrr-r |Ÿr-r ºr-rr-rr •rºr| Ÿr—r| ‡“”r †=r
-r™-r. ºr-rr-r †r‡“·rr “rººrr“r| ·r¸= -r=Ÿr+| -rr·r-r|.

ºr-rr-r Ÿ·rr-rŸrº rr |-rºr·r |=rŸr-rr +=|·r-rr. ºr-rr-r |Ÿr-rr =rr|·rŸr-r , Ÿr¸ ‡·r“r ºrrr,
†ºº·rrŸr -rr—r·rºr·rº ·r‰ -r+r=r. †ºº·rrŸr|-r +™+r+|ºr ·rr™r-r| Ÿr—r +r-r-r ·rr·r ºŒŸr·r·rr=
rrŸr|-r. ··rr·r«r“·rr +ºŸr·rœ †r·r-rr |-r-rr·r -rr·rºrrº -rrr|.

·rºr |=rŸrr -rºrr-r| , †r·r·r=·rr, |•r·r †r·rºr ºrrr-r |Ÿr·r“r -r| ºrr|-r. ·rŸr|“·rr
=rr·rr=rrŸr †=rŸrr-rr +º ··rr·r«r“r| |-rŸr| +ºrr-rr ‘rr-rŸrr? -rr—·rr ·rŸr|“·rr Ÿr•rr-r r| ·r··r|
-rr-r| †=rŸrr, -r-rr +ºrr“r| |-rŸr| l +rr| rrºrrº“r †=r-r Ÿr ·rŸ·r=r ·rº-r··rº|r Ÿ·rrŸr¸-r ·rr“r·r¸
ºr+ºrrº -rrr|. •r|·r-rr“r Ÿr-·r r |«··r †=r-r Ÿrº| «rr+ †=rŸr. |·r·r ºr-rr, -rr—·rr ·rº·rr·rc-r
†r·rºr †r›+rš| ·r-r¸ -r+r. Ÿr-r“·rr •r|·r-rrŸr -r| =rr-rr·r¸-r •rr‡-r. Ÿr-r“·rrºr| ‹+=·r rrº·rr“r
-rr··r “rr-r¸-r †r-r †=rŸrr Ÿr Ÿr-r| -rr+r= -r+r, =r=rr“·rr =r-r·r| ·r|Ÿr-·r|Ÿ-r-r =r-rr·rr-rr-r ºrr·r
·rrŸr Ÿ·rr“·rr ‹+=·rŸr“r| ·rº|=rr rrŸr -rrr|. •r|·r-rrŸr ·r+-·r †r-r, ·r¸·r +-rr-r= -r+r -r+r Ÿ·rr
†r·r-r| †r-·rr, =r+™ †r-r| †r|ºr Ÿ·rrŸr «r‘rr-r| ‹+=·rŸrr «ºr|·r-r| Ÿrº“r Ÿr •r|·r-r •r--rr-r
•r|·r-r ·rr·Ÿr rrŸr r| =rr-rr-·r •r|·r-rr“r| º|Ÿr †rr. -r-rr Ÿr •r|·r-r -r+r. =rŸ·r †r|ºr =rŸ·r ·rr“·rr
+=rr™|·rº ˆŸrº-r †=r •r|·r-r -r| •r·r¸ ‡|“”Ÿr. †r·rºr -r-rr †r·r-·rr·rºr·rº †·rº·r -·rr·r.
†r·r-·rr |ºr·rr·r -r| •r·r¸ ºr+ºrrº -rrr|. †=r -rºrŸr |Ÿr“·rr ™·rr-·rr -r>rrŸr¸-r †·r¸ ·rrr¸ -rr·r-r.

ºr-rr-r |Ÿr-rr -r™-r, š|+ †rr. =r+™rºr| —r•rºrrº| =r|Ÿrr“r -r-rr r·r| rrŸr|.
Ÿr—·rr+›¸-r -r| r|“r †·r=rr +º|Ÿr rrŸrr. ºr•rr •r-r+r=rrº=·rr †··rrŸ-r·r-r| -rrºr=rr“r| Ÿr¸ +-·rr
†rr=r. «:=rr“r ·rr=+›¸ |·r‰-r“r Ÿr¸ †r-r| †rr=r. “r-r †r•r“r -rr¸Ÿr “rr·r-rr †rr †r·rºr
†r•r“r |-r‘r¸ ·rr.

ºr-rr“·rr |-r·rrºr-rr †r›+rš| ·rŸr -rrr| r ·r-r: ‹+«r |=r·« —rr-r. ºr-rr-r -r=-rºrr-rrr|
·rºr·rº ‘rŸr-r. =r|-r>r-r -rr>r -r=-rºrr-rr =rr|·rŸr-r, -r=-rºrr, -rr—·rr ºr-rr“r| †rŸrr -r-rr
+r=•r| -rrr|. Ÿr—·rr=rrº=rr ·rºr+-r| -rr‰ †=rŸrr-rr ºr-rr-rr †r|ºr =r|Ÿr-rr +rr| ˆºr ·r›-r
†=r -r-rr ·rr™Ÿr -rrr|. =r|-r>r-r †rºŸr| ‘r‰-r =rr-·rr-rr †r·rr=-r. -r·r-r ++-r|Ÿr-r+ -rr|·r-rr
†r|ºr =rr-·rr-rr |-rºr·r |«-rr †r·r-rr ‹+-rŸrr ‹+ ·r>r -r=-rºr ·r-rrŸr “rr-r-·rr·rc-r |Ÿr-rr =r«
—rr-rr -rrr|. +=r=rrš|, +-rr“rrºr=rrš| †r·rºr †r·r-rr ·rr™“rr ·rr=r |«-rr †ºr| |Ÿr“r| -rr·r-rr
rrŸr|. |ºr·rr·r ºr-r|ºr·rr·r -r=-rºr =rºr-rº Ÿrº| ºrr¸ ºr+ºrrº rrŸrr +r?
|Ÿr‘rr| †·rr··rŸr¸-r ·rrrº ·r›Ÿrr-rr •rºr¸ †·rr··r“r ·rrºr“r ·rrrº “rr-r-r †rrŸr †=rr -rr=r
rrŸr rrŸrr. †·rr··rŸr|-r -rº--rrº| ºrr+r+-r —rr-r. Ÿr=ºr Ÿrº ·r-rr-r —rr-r. =r·r•rºr rrŸr
•rr›¸-r, †r·rºr •rr‰ -r+r. †ºr| |·r-r·rºr| +º|Ÿr rrŸr. ·rr·r| -rr™r·rºr ‘rr-r|Ÿr rrŸr, ·rºr
·r|ºr-r Ÿr·rr-rr =rr·rŸr rrŸr- ·r|-rºŸr ‡·r ºrrrºrrº †rrŸr. Ÿr“r Ÿr-r“r ºr•r †rrŸr. Ÿ·rr“·rr =r·rŸr
Ÿr-r| |•rŸr+ ŸrŸ·rº ·rr-r |ŸrŸr+“r -r-rr =r=r rr‡-r.

|Ÿr‘r•rºr †-r·rrºr| rrŸr. +=r-r||r ºr•·r -r¸·rºr -r·rŸr|. ºr-r †r|ºr -r=-rºrr-r +·r=
·r-r··r·rrºr ·rºr·rº ‘rŸr-r rrŸr. =r|Ÿrr«·r| Ÿrº †·r«|“r |-rº-r+rº rrŸr|. Ÿ·rr|r |=·rŸr|Ÿr |Ÿr“r
=rrº ºrº|º |-r·rrºr-r ·rr·r-r ™r+|Ÿr “rr-r-r rrŸr. +·r= ºr-rr“·rr ·r-r|+› |Ÿr“·rr •r|·r-rr-rr †·r
-r·rŸrr.

†·rr··rr -rr·r ºr|r-r|. =r·rr-rr =rr›¸-r ºr-r, -r=-rºr †r|ºr =r|Ÿrr r ·rr·rr·rr=r¸-r +rº «¸º
†r-r. •rr·r“rr|r -rrr |+Ÿr| †=rŸrr r «¸º ·r-·rr|ºr·rr·r +=Ÿr -rrr|. †ºº·rrŸr|-r •r|·r-rrºr|
†·r«|“r †·r|º|“rŸr †ººrr-·rr-rr Ÿrº ·rr ·r=r·rr-r º›¸ +r=r=-r †=rŸr. ·rºr =r|>r·rr-rr Ÿ·rr“r
+r·r?

·r-r·rr=rr“r| =r=r«:=r †-r-r·rŸr ·r|ºr-r †r·r-rr -rr‰ -r=-rºr †r|ºr |=rŸrr ·rr“·rr=rr
|·rº|+«ºrŸr¸-r |·rrrº += -rr·r-r. •r·r-rrŸr|-r ··rr·r«r“·rr =rr·rr=rrŸr|r •r -rr·r-·r Ÿ·rr-rr
†rœ=-r Ÿr ºrrºrŸr|-r ø·r, †=r¸·rr †r|ºr -r=Ÿrº ·rr“·rr·r=rr |+Ÿr|Ÿrº| -rr-rr“r rrŸr. ºrrº·rr=r
=rr›¸-r ·r-r·rr=r ·rŸ+º-rr, r ‹+·rº| ·rº —rr-r †=r ·rr™¸ -rr·r-r. +·r| ·rrŸr, Ÿrº +·r| ·r=rr“·rr
=rr·r-r|Ÿr, Ÿrº +·r| +ºrr Š·r|“·rr †r·r-rrŸr Ÿ·rr“rr |-r·rr=r ‘r›. ºr>r|“·rr ·r=| -rº·r¸º “r“rr rr‡.
†·rr«º“r Š·r|“r| †r·r-r -rºr•r Ÿr·rº“r·r“r| -r¸-r|. –rr-r |-r=|·rº·rr“r ·rº-r·rr·r-r +r -rºr•r“r
Ÿr| -r¸-r|. -r|ºŸr|·r =r=+Ÿr|-rr ‘r›|·rºrrº| -rrr-r =rr=+|Ÿr+ +r -rºr•r Ÿr †r·r-r. ·r|ºr-rr-r
†r·r-·rr -r·rº ·r |·r·r ·rrºr|-r ·r-r-ŸrŸr·r |·rºr« +-r|. -rºr•r =rr-·rr-rr †r-r« rr‡. •r|·r-rr-rr
ˆ•rr=r •rr ·rr·Ÿr rrŸrr Ÿrr |-r·š-rr ·r-rr|ºr+ ºr+|r-r -rºr•r. •·rr |-r·šr ·rr|-r+ †=rr,
=rr-rr|•r+ †=rr Ÿ·rrŸr =r-·rŒ·rºrr“r ·r|Ÿr|·r·r ˆ-r™-r ·rr|r•r. =·rŸr: ºr-r ‘rºrº·rrŸr|-r ·r-r=rr-r
|«-r-·rr ·r“r-rr=rrš|, =rr·r>r †r‡“·rr =rŸrr·rr=rrš| =r·r ·r+rº“r| =r=rr“r| =rr·r-r =rr›¸-r +·™-r·r
•r|·r-r ‘rr-r|·rº·rr=rrš| ·r-rrŸr †r-rr rrŸrr. r|“r Ÿr| |-r·šr +|, •·rr-r= -rrºŸr|·r =r=+Ÿr|“rr
†rŸ-rr ·r-r| †-r+ ·r·r =rr-·rr •r·rr-rr -rr·r-·rr“rr =r«ºr «Ÿr †r-rr †rr.

‹+«r -rr·rr-r •rrŸr †=rŸrr ‹+ †Ÿ·rŸr =r«º ºrrº -rr·r-r. ·rºr Ÿr ºrrº ˆ··r=Ÿr |«=r¸
-rr·r-r. ºr-r -rºrr-r, -r=-rºrr, ·rr |·rºrr-r ºrrºrŸr|-r -r|«º, ·rr·rº ·rr“r| ™r+ |+Ÿr| ˆ“r
†rrŸr? ·rºr ‹·rœ·rr -rrš·rr ºrrºrŸr -rº |«·r=rr ‡Ÿr+| =rr-r=r¸-r +r? -r=-rºr ‹+r ˆ“r —rr›r·rº
“rœ-rr. Ÿ·rr-r ·rr|r-r +|, Ÿr ºr=rrº †Ÿ·rŸr ˆ•rr› †rr. Ÿr·r +ºr||r |«=rŸr -r·rŸr. ‡ŸrŒ·rrŸr
‹+ ·rr<ºr †·r«| -r·r-r|Ÿr —rr-r-rr Ÿ·rr“·rr -r•rº=r ·r›-rr. -r=-rºrr-r Ÿ·rr-rr •r·r= ·rr-rr·r¸-r
|·r“rrº-r, r ·r·š ·r=·rr. Ÿr¸ +rºr †rr=r ? ·rr ºrrºr“r -rr·r +r·r ? †r|ºr r ºrrº †=r ˆ•rr›
+r?

Ÿ·rr·rº -r=-rºrr“r Ÿr•r=·r| =·r ·rrr¸-r Ÿrr -rºrr-rr, r «·r·r=·rr, -r| =rr-rr-·r ·rr-rºr
†rr. ·rr ºrrºr“r -rr·r «ºrr·r·r¸º †=r¸-r ·r•r+ºr -rr·rr“rr †Ÿ·rŸr ·r-r-rŒŸr ºr•rr ‡·r ºrrrŸr rrŸrr.
Ÿ·rr“·rr“r ·rºr+-rr-r= r ºrrº ‡Ÿr+ =r«º ·r-r|·r-r ·r-r. ·rºŸr Ÿrr |=rrr«º -rr·rr“rr ºr•rr“rr
-rr›|-r+ rrŸrr. ·r•r+ºr rr •r-r †=r-·rr-r +·rr †rŸr «·rr|ºr·rr·r +ºrr-rr|r -r-r=+rº +º|Ÿr
-r=r. ·rºŸr -rr›|-r+ †=r-·rr-r |=rrr«ºr-rr -r-r=+rº +ºr·rr -rr·r. -rºr¸-r Ÿ·rr-r ‹+ †ºr|
†·rš| Ÿr·rrº +-r| rrŸr| +|, •r|·r †rŸr «·rr“r| -r¸|Ÿr +rº-r| rrŸr|. Ÿ·rr †·rš|-rr“r Ÿrr ·r«-r
+º|. ·rºr |=rrr«ºr-rr ·rr™Ÿr †=r +| Ÿrr -r-rr“r ·r«-r +ºŸrr r †-r+ |«·r=r “rr-r-r rrŸr. ‹+
|«·rºr| r| ·rr·š +ºr|Ÿrº| |=rrr«ºr-rr =rr|·rŸr-r|.

|=rrr«ºr-rr ·r•r+ºrr“rr +rº ºr·r †r-rr. Ÿ·rr-r ·r•r+ºrr-rr ·r|º·rrºr=rr|Ÿr ·r+›¸-r
†rºr¸-r ‹+r -rrr-rrŸr ·r« +-r ·r Ÿ·rr“·rr ·rr ºrrºr-rr ˆ•rr› +-r.

r ‹+¸-r ºr-rr-rr +rº ·rr‡™ ·rr™-r. ‹+r •r-r ºr•rr-rr †ºrr·r+rº |=rrr«ºr-r ·rr·r·rr·r
r ºr-rr-rr =rr-r —rr-r -rrr|. Ÿr=r ·rr|r-r Ÿrº |=rrr«º rr =·rŸr: ºr•rr «ºrº·rr“rr -rºr•r“r ºr•rr
-rºŸrr“rr -rr›|-r+ rrŸrr. Ÿrr -r=-rºrr-rr -rºrr-rr, -r=-rºrr, ·rr ·rº|·r ·rr-rºrr-rr +rr| « Ÿ·rr-r
†r·r-·rr·rº +rº ˆ·r+rº +-r †rrŸr.

-r=-rºrr-r Ÿ·rr-rr =r·rºr=r¸>r «‰-r Ÿ·rr“r †r-rrº -rr-r-r. Ÿr ‘r‰-r Ÿrr ·rr-rºr Ÿr·r¸-r
|-r‘r¸-r ·r-rr.

«·rrº —rr-r| rrŸr|. ‰-r =r·r Ÿrr·r-r rrŸr. ºr-rr-r -r=-rºrr-rr •r·rºrr“r| ··r·r=·rr
+ºr·r-rr =rr|·rŸr-r. ·r-r··r·rrºr ‘r‰-r -r=-rºr ·rrrº ·r›-rr. |•r+› ·rrr·r |Ÿr+› ·r=rºr•r|
rrŸr| ·rºr Ÿ·rr-rr +=“r -r·rŸr|. ·rºr“r·r= “rr-rŸr ·r-·rr·rº ‹+r -rrr-rr“·rr ºr•rrº| Ÿrr †r-rr.
Ÿr·r =r|-r+ ·rrrºr +º|Ÿr rrŸr. Ÿ·rr-rr “r+·r¸-r Ÿrr ·r™ |•r·r ·r•r+ºrr-rr ·r|«=Ÿr +-r rrŸr |Ÿr·r
†r-rr. ·r•r+ºrr-r ‡Ÿr+r =r«º -rrºr¸=r •r--rrŸr ·rr|r-rr -r·rŸrr. Ÿ·rr-r -r=-rºrr“r r=rŸr-r=rr-r
=·rr·rŸr +-r. -r=-rºr Ÿ·rr-rr -rºrr-rr, -r-rr +rº -r¸+ -rr·r-r| †rr. -rr—·rr -r+“r| ··r·r=·rr +º
-rºr•r -r| †r-r|«Ÿr rr‡-r.

·r•r+ºrr-r -r·r“r «Ÿrr-rr ·rrš·r¸-r =r·rr=r •r·rºrr-r -rº-r-r Ÿrr™ †rºrr·r-rr =rr|·rŸr-r.
·rr›·rr“r ·r=rŸr “rr«|“·rr ·rr>rrŸr †-r+ ·r+rº“·rr -r·rº ·rŒ·rr--rr-r| -rº-r-r Ÿrr™ †r|ºr ·r·r Ÿr·r
†r-r|. ·r•r+ºr |·r-r·rr-r -rºrr-rr , †r·rºr ˆ·rrºr| †rrrŸr. †r·rºr ºrrŸr·rºr †r-r“·rr ·rrrºr“rrº
‘·rr·rr.

-r=-rºr -rºrr-rr , -rr—r ·rrº-r -rr‰ ·r -rr·r•r·r •r·r=“r ·r-rrŸr ˆ·rrºr| †rrŸr. Ÿ·rr-rr
•r·rºr |«-·rr|ºr·rr·r -r| +=r ·rº †--r ·rrºr +ºr·r?

·r•r+ºrr-rr Ÿ·rr -rrºr=rr“r +rŸr+ ·rr™-r. Ÿ·rr·rº ·r•r+ºr -rºrr-rr, r †r·r·r=·rr,
-rr—·rr =r·r+r·rºr·rº r †--r †r|ºr ·r·r ·rrš|·rŸrr. †r·rºr Ÿ·rr“r -rr·r«ºr+ ·rr.

Ÿr =r·rr=r ·r “r|·r·š •r·rºr ‘r‰-r -rr+ºr-r| ·r|ºr-r ·r =r|Ÿr•r·r= š·r-r «r‘rr-r| †rŸr
«·rr“r =-rººr +=-r †--r ‘rŸr-r. ‡Ÿr+ =r·rr=r ·r -r·rº †--r ·rrr¸-r ºr-r -rºrr-rr, r ‡Ÿr+
ˆŸ+·š •r·rºr «ºrrº| ··r|ŒŸr Ÿrº| +rºr †rr? Ÿ·rr-r =rºr=rº|“r †r·r-·rr·rº +rº -rrš ˆ·r+rº
+-r †rrŸr. †rrrº«r-rr=rrº=r ·rº·r -rrr|, †=r •r ºrr=>rrŸr =rr|·rŸr-r †rr Ÿr |+Ÿr| =rº †rr
·rr“rr ·rŸ·r·r ·rr·r=| ·rŸrr, -rrr|l -r+-r ··rr+= —rr-·rr|ºr·rr·r †--rr“r| ·rr›| -rrr| +=r·r“r|l

-r=-rºr -rºrr-rr, r †--r ºr•rr ·r•r+ºrr“r †rr, Ÿ·rr-rr |=rrr«ºr-r ·r|«=Ÿr +=-r
•r·r=“r š·r-r †rr. =rº ·rr|r-r Ÿrº r †--r Ÿ·rr“·rr=rrš|“r |ºr•r|·r-r-r †rr. Ÿ·rr“·rr“r +·r-r
†r•r r †r-rŸrr=rrº=r •r·rºr †r·rºrr-rr -rr-r-r †rr.

=r|Ÿrr -rºrr-r|, ‡Ÿr+ =r-«º †|Ÿr··r ·r|r-·rr«r“r †r·rºrr-rr -rr-r-r-r †rr. ·rr
·r•r+ºrr“r †r·rºr r ˆ·r+rº +›-r ·rr|r•rŸr.

•r·rºr —rr-r|. =rrº Ÿr·Ÿr —rr-r, ·rºr ·r•r+ºrr-rr r +=r-r -rrr| +|, •r·rºr -rr·rºrrº|
··rŒŸr| +rºr †rr?

Ÿ·rr·rº =r|Ÿrr -rºrr-r|, ·r•r+ºrr ‡Ÿr+r =rr|Ÿ·r+ †=r¸-r|r Ÿ·rr·rº r =r+™ ·rr·r -rºr•r
†rº“r·r“r †rr. +·r= •r-r Ÿr|·r+rºr“·rr -r¸|Ÿr|ºr·rr·r «=r-·rr-rr -r-r=+rº +ººrrº -rrr|, ·rr
·rŸrr·rc-r Ÿ·rr-rr |+Ÿr| -rrš| -rr-rrr-r| =rr-r +ºr·r| -rr·rŸr †rr?

ºr-r -rºrr-rr, =r-·rºr|-rr“r| ·r|º=rr ‘rº·rrŸr“r |-r·rŸr|-rr +«r|“rŸr -rr•r ·rr™Ÿr †=rr·r|.
r| ·rr=| Ÿr-rr-†r-rr·rº ·rºrrº -rrr| †=r ·rr›“r †rr

-rŸrº ·r|ºr-r -r=-rºrr-rr -rºrr-rr, -rr‰ºr·rr ˆ·r+rº +-r-·rr ··r|ŒŸr-rr =r+™-rŒŸr
+ººr †r·r-r +Ÿr··r †rr, Ÿr·rr Ÿ·rr ·r•r+ºrr-rr >rr=r «ºrr-·rr |=rrr«ºr“rr Ÿr¸ ·rºr-r·r +º ·r
Ÿ·rr=r -rr—r+› ‘r‰-r ·r.

·r|ºr-rr“r| †r–rr |ºrº=rr·r¤ -rr-r¸-r -r=-rºrr-r †r·r-rr ·r-r··r -·rrºr ‘rŸr-rr ·r Ÿrr ºr-rr-rr
-r-r=+rº +=-r -rºrr-rr-

†r·r-rr -r·r-r †r|ºr·rr« †=rr·rr.

ºr-rr-r Ÿ·rr-rr †r|ºr·rr« |«-rr ·r Ÿrr |=rrr«ºr+› |-r‘rr-rr. |=rrr«ºr-rr ·rr™-r +|, rr
+rºr|Ÿrº| •r·r-r| -rrºr¸=r †rr, -rºr¸-r Ÿ·rr“r -rºrºr |=rrr«ºr-r ‹+-r -rrr|. -r=-rºrr-r Ÿ·rr-rr
·rºr·rº|-r ·r•r+ºrr-rr =rr›¸-r «º·rr“r| |·r-rŸr| +-r|, ·rºr ··r·r. ºr·r™| ·r·«·r=r·r †rœ·r-rr“r.
-r=-rºrr-r ºr+›r =r|-r+r-rr •r=r-r| +-r. r•rrºr-rr ‘rr·rr= +-r. ºr·r™| |=rrr«ºr-rr ·rr·r¸-r
‘r‰-r Ÿ·rr-rr ·r|ºr-rr“·rr “rººrr·rrºr| †rºr-r. r| ·rrŸrr |=rrr«ºr“·rr ºrºr|-rr +=r-r|. Ÿ·rr º›Ÿr
º›Ÿr ·r|ºr-rr·rrºr| †r-·rr †r|ºr -rºrr-·rr----

r ·r-rr †r-rr·rº «·rr +ºr, †r-r“·rr -rr·rr“r| “r¸+ †=r-r Ÿrº Ÿ·rr-rr =r-rr +ºr.
|=rrr«ºr-r «=r|-r ·r|ºr-rr“r| =r-rr -rr|·rŸr-r| ·r ·r•r+ºrr-rr =rr›º·rr“r| Ÿr·rrº| «ºr|·r-r|.
-r=-rºrr-r ·r•r+ºrr-rr|r Ÿr·r ·rr-rr·r-r. ·r•r+ºrr-r r •r·rr ‹+-r +|, ·r|ºr-r“r †·rr··rr¸-r ‡·r
†r-r †rrŸr Ÿrº Ÿ·rr“·rr †r-r«r“rr ·rrºr·rº ºr|r-rr -rrr|. ·r|ºr-rr-r| Ÿ·rr «r‘rrŸr|-r ·rº -r·š
+=-r «r‘rr“rr ºr•·r «r‘rr-rr ·rºŸr +-r|. Ÿ·rr-rŸrº |=rrr«ºr-r †r·r-·rr ºr•·rrŸr ºrrº·rr“rr
·r|ºr-rr-rr +rº †r·rr +-rr, ·rºr Ÿ·rr-r| Ÿrr ‹+-rr -rrr|. ‹+r ºr-r·r-rrŸr| Ÿr·r¸-r ·rœ |-r‘rr-r.

-r¤r, -rr-r, †rœ, +™+r+|ºr -rr·r, |r=>r·rºr¸ ·rr“·rr =rr·rr=rrŸr ºrr¸-r Ÿ·rr“·rr -r-rr-rr
‹+ ·r+rº“rr †r-r« —rr-rr rrŸrr, |-rŸ·r -r¸Ÿr-r ·r«ºr ·rrrº·rr“r -rr··r Ÿ·rr-rr -rr-r-r rrŸr. †·r¸-r
-r·r¸-r |-r=r·rr“rr >rr=r rr‡. |·rºr·rŸr: ·r·rrŠŸr¸Ÿr Ÿ·rr-rr |·r•rr, ·rr«= †r|ºr -r=r=·rrº ·r·rr
·rr“·rr -rr-·rr-rr Ÿrr› ¤r·r -rr·r. †r-·rr +·r›·rr-r| ·r·rr=r +ºr·rr -rr·r. =r¸·r-rrºr·rºrr“·rr
†-rr·r| ·r›|“rr >rr=r -rr·rr·rr -rr·rŸr †=r. ·rºr |Ÿr‘rr·r+| +ºr||r ·rr ·r«-rr“rr ˆ““rrº -r=rr·rr™
+-rr -rr|. |«=rr·r-rr Ÿr |Ÿr‘r rrŸr. ·rºr Ÿ·rr“rr †rŸ-rr ‹+ rrŸrr. =r|Ÿr“r ºrº|º +r-r-r, -r«
†r|ºr =r+-rrºl |Ÿr“·rr ·r«-rr|r |Ÿr-r +·r| ºr-rr-rr +=¸ |«-·rr -rrr|Ÿr. |Ÿr“r ºŒŸr·r·rrr —rr-r-r
·rr·r ·rrr¸-r -r=-rºrr-rr +·r| +·r| ºr-rr-r ‘rŸr-r-r ·r-r·rr=r ·r-r-rr“·rr |-rºr·rr“rr -r·r+º ºr·r ·r‡,
·rºr ºr-rr“rr ·r-rr rrŸr Ÿ·rr“·rr ·rrš|·r=-r |+= -r·rŸrr“r Ÿrr ºr·r ºrrŸr rrŸr †=r. ºr-rr“·rr
=·rºrrŸr “rr+rŸr-rº·rr“r| ºr|Ÿr-rŸrr rrŸr|, ·rr·r«r-r +ºº·rr“r =rr-r··rr| rrŸr.

«|=rºr+› ·r·rr=r +º|Ÿr †=rŸrr ‹+ |«·rºr| ‹+ “r-rŸ+rº|+ ·rr·™ ‘r›-r|. ‹+r |·rºrr-r
·r™·r=rr=rr-r| ºr-r =r|Ÿr=rr ·r=r-r rrŸr. Ÿr -r=-rºrr-rr -rºrr-r, |·r·r -r=-rºrr, †r-rr-rr +rº
Ÿrrr-r -rr·r-r| †rr. Ÿrº| +š ·rrºr| |-r=Ÿr +r ·rrr.

-r=-rºrr-rr|r Ÿrrr-r -rr·r-r| rrŸr|“r. rrŸrrŸr +-r›-r †r|ºr ·r-r··r·rrºr ‘r‰-r Ÿrr ·rrrº
·r›-rr. +rr| «¸º ·r-·rr·rº Ÿ·rr-rr ‹+ =rºr·rº |«=r-r. Ÿ·rr =rºr·rºr·rº ‹+ =r«º =>r| ·r=·rr“rr
·r·r ·rrººr +º|Ÿr rrŸr|. r -r=-rºrr-r ·rr|r-r. ‡ŸrŒ·rrŸr Ÿ·rr =>r|“r| «·™| -r=-rºrr·rº ·r›-r|.
-r=-rºrr“r =·r ·rrr¸-r |Ÿr-rr -r-rrŸr ·rr™-r, rr ‡Ÿr+r =r«º Ÿr=ºr +rºr †=rr·rr? +r-r«·rr=rrº=r
=r«º =·r ·rr-rr +=r ·rr·Ÿr —rr-r? +r -r| ·rr|r-r Ÿr =rrº =rr™ †rr?

-r·r |Ÿr-r ‹+r -rr+ºr-rr Ÿ·rr“·rr+› ·rrš|·r-r †r|ºr Ÿ·rr-rr ·rr-rr·r¸-r ‡+› Ÿr·r¸Ÿr ‘r‰-r
·rr·r-rr †r–rr +-r|.

Ÿ·rr -rr+ºr“·rr |·r-rŸr|·r=-r -r=-rºr Ÿ·rr Ÿr·r¸Ÿr ·r-rr. ººr-r| ·r=>rr“r ·r›«, —rr-rº|,
-r=r-r-r| |·r”r·rŸr ·rrr¸-r Ÿ·rr-rr ·rr™-r •rr«¸“r| =rr-r| Ÿrº -rrr| -rrl Ÿ·rr-rr ·r=·r·r·r·rrº| =>r|-r
rrŸr ·r=-r †rŸr -r-r. Ÿr·r Ÿr-rŸr-r“r =rr¤ ·r«r·r “rr«|“·rr ·rr>rrŸr¸-r -rr›-r-r rrŸr.
·r·r·r«r·rr“rr =r·rr=r ·r=rº-r-rr rrŸrr. Ÿr| -rºrr-rr, †r·rºr +rºr †rrrŸr Ÿr -r-rr -rr|rŸr -rrr|.
·rºr †r·r-r =·r ·rrr¸-r -r| -r>r-r··r —rr-r †rr. -rr—·rr·rºr·rº •r·rºr +=-r †r·r-·rr =rr·rr=rr“rr
-rr-r ¤r·rr.

Ÿ·rr·rº -r=-rºr -rºrr-rr, -r| †·rr··r“rr ºrrºrrº †=r¸-r -rr—r -rr·r -r=-rºr †rr. -rr—r
·r›|-r·r·r¸ ·r -rr·r•r·r •r·r=“r Ÿrrr-r-r †r|ºr -r+-r ··rr+= —rr-r †rrŸr. Ÿ·rr-rr =rŸr·™
+-·rr|ºr·rr -r-rr †--r·rrºr| ‘rŸrr ·rŸr -rrr|. †r·rºr -r-rr ‡ŸrŒ·rr †r«ºr-r ‡·r ·rr-rr·r-r ·rr·rc-r
-rr| †r·r-rr †Ÿ·rŸr †r-rrº| †rr.

Ÿ·rr·rº Ÿr| ·r=·r·r·r·rrº| =>r| -rºrr-r|, š|+ †rr. †·r-·rr ·r·rºr•rr-rr -r| ·rr-rr·r¸-r
‘rŸr. †r·rºr ‡·r“r ·r=rr·r. -rŸrº |Ÿr-r -rr+º ·rrš·r¸-r ºr-rr-rr †r|ºr |=rŸr-rr Ÿr·r¸Ÿr ·rº·rr=rrš|
†r-r>rºr ·rrš|·r-r. Ÿr «r‘rr| Ÿ·rr Ÿr·rŸr †r-r. Ÿ·rr =>r|-r «r‘rr“r =·rr·rŸr +-r ºr-rr-r Ÿ·rr
·r=·r·r·r ·rrººr +ººrr-·rr =>r|+› ·rr|r-r. †rŸrr †r·rºr =rr™·rºrr ™r+¸-r †r·r-r| =rº| r+|+Ÿr
=rr·rr·r| †=r Ÿr|-rr ·rr™-r.

|Ÿr-r Ÿ·rr“·rr =r-rrº“r ·r=·rr·r·r ·r·r «¸º +-rr. Ÿ·rr·rºr·rº Ÿr| †Ÿ·rŸr =·r·rŸr| =>r|
†=r-·rr“r ºr-rr-rr |«=r¸-r †r-r =r|Ÿr-r Ÿr|-rr •r·rr ‘rŸr-r. =r|Ÿrr -rºrr-r|, r |=>r·r, Ÿr-rr †=r
=rr·r ‘rº·rr“r +rººr +r·r? Ÿr—r ‡Ÿr+ =r«º =·r †=rŸrr Ÿr¸ †ºº·rrŸr ‹+™|“r +ºr| +r·r?

-r·r Ÿr| =>r| -rºrr-r|, -r| ‹+ ºr•r+-·rr †rr. -rr—·rr ·r›|-rr“r -rr·r ·rr|-r|=r-·r. ‹+r
+r+r-r« -rr·rr“·rr --r“” ºr•rr-r †r-r“·rr ºr•·rr·rº =·rrº| +-r|. -rr—·rr ·r›|-rr-rr +« +=-r
Ÿ·rr-r| -r-r. --r“” ºr•rr“rr ·rºr-r·r +ºº·rr“r =rr-r··r †r=r·rr=r“·rr +ºrrr| ºr•rrŸr -rrr|. †r-r|
†-r+ ºr•rr+› ·r>r ·rrš|·r-r|. ·rºr +ºr||r ·r·«r-rr -r«Ÿr +ºr·r-rr Ÿr·rrº -rrr|. -rr—r ·r›|-r
Ÿ·rr“·rr Ÿrr··rrŸr †rrŸr. -rr—·rr •r--rr·r¸·r|·rr=r¸-r“r Ÿr Ÿ·rr“·rr +«Ÿr †rrŸr . †=r -rºrŸr †=rŸrr
|Ÿr“·rr ™·rr-·rr -r>rrŸr¸-r †·r †r‘r=¸ -rr·r-r.

Ÿ·rr·rº ºr-rr-r |·r“rrº-r, Ÿr¸ ·r=·rr“rr ·r·r +r ‘rŸr-rr r -rrr| =rr|·rŸr-r=r?

Ÿr| -rºrr-r| -rr—r| †r‡ ·rºr«º rrŸr|. -r-r·rr rr‡-r ·rr +-·r-r-r «=r-·rr +ºrr-rr «-r+
‘rŸr-r -rrr|. ·rºr -r| —rr-r -r-r·r|. |Ÿr-rr +rº ·rr‡™ ·rr™-r. Ÿr·rr -r>·rr-r †=r šº·r-r +|,
-r-r·rr —rr-rr †rr †=r“r •rrr|º +ºr·r“r. Ÿ·rr·r-rrºr —rr-r. †r|ºr Ÿr·rr·rr=r¸-r -r| ºr•r·r>rr“·rr
·r·rrŸr †rr. †r·rºr •rº †r-rr·rº +·rr +-r| Ÿrº -rr—·rr·r›|-rr“r| =r™+r rr‰ ºr+Ÿr. -rr—·rr·rº
‹·rœ ˆ·r+rº +ºr“r. †=r -rºr¸-r |Ÿr-r |=rŸr“r ·rr·r ·rº-r. =r|Ÿr-r |Ÿr-rr ¢«·rrºr| ·rº-r |Ÿr“r
=rrŸ·r-r +-r.

-r·r =rr-·rr-r| •r·rºr +-r. †Ÿ·rŸr º=r·rŒŸr Ÿr •r·rºr rrŸr. †r|ºr Ÿr| ºr•r+-·rr,
+-·rrºr-rr-rr =r·rr-rr †r·rrr-r ·rrœŸr rrŸr|. †ºrr·r+rº •r·rºr —rr-·rr·rº ·r|ºr-rr-r |Ÿr·r“r
|·r·rrŸr| ‘rŸr-r|. ·r|ºr-rr-r ·r“r-r |«-r +|, |Ÿr“r ·r›|-r |Ÿr-rr -r·r+º“r -r™Ÿr|-r. ·rr-r= Ÿr|
+-·rrºr-rr-rr †Ÿ·rŸr †r-r|«Ÿr —rr-r|.

-rr··rr“rr ˆ«·r rrºrrº †=r-rr Ÿrº -rrºr¸=r +šr| †=rr |Ÿr·r -rr··r Ÿ·rr“·rr+› “rr-r¸-r
·rŸr. -rr··rrŸr -r=r-r Ÿrº -rr=r ·r·rŸ-r +-r Ÿrº| Ÿr †=r+-r rrŸrrŸr. ·r|ºr-rr=rrº=·rr ºrº,
·rºr·r+rº|, †r|ºr =rŸ·rºr|-rr+›¸-r †r·r-r| ‡“”r ·rº| rr‡-r ·rr =r-rr·rr-rr-r +-·rrºr-rr-rr ºrrŸr —
rr·r| ·r-r|. |Ÿr-rr ·rrœ —rr·rŸr ·rrr¸-r ·r|ºr-r, -r=-rºr †r|ºr |=rŸrr Ÿ·rr Ÿr·rŸr¸-r ·rrrº ·r›-r.

•r·rr Ÿr| •rr·r| —rr-r| Ÿr·rr •r·r= +rºr|“r -rrr| r ·rrr¸-r |Ÿr-rr +rº =r« —rr-rr.
+«r|“rŸr †r·rºr •r ·rr|r-r Ÿr =·r·-r Ÿrº -r·rŸr -rr, †=r |Ÿr-rr ·rr™-r.

|Ÿr-r ørº·rr-rr-rr |·r“rrºŸrr“r |Ÿr-rr +=-r +|, ·r|ºr-r †r·r-r| ·rŸ-r| ·r -rr·rr=rr «|=rºr
|«ºr+› ·r-r †rrŸr. |Ÿr-r ºrr+ †r·rº-rr. ·r +«r|“rŸr †r·r-r ·r›|-r †r·rºrr-rr -r·r+º“r
-r™Ÿr|-r †ºr| ·rr› =r-r•r¸Ÿr +=-r ‘r‰-r Ÿr| †r·r-·rr ºrrºr+› •rr·r·rr=r |-r‘rr-r|.

·r|ºr-rr-r ·rr-r|=r-·rr=r ºrr·r ‘r‰-r Ÿ·rr-rr •·rr --r“” ºr•rr-r Ÿr=·rrŸr ‘rrŸr-r rrŸr,
Ÿ·rr“rr ·rºr-r·r +-rr. --r“” ºr•rr-r ºr-rr“r| =r-rr -rr|·rŸr-r| †r|ºr †=rr ·r+rº ·r-r: +ººrrº
-rrr|, †ºr| ºr-rr“·rr “rººrr•r·r= ·r|Ÿr–rr +-r|. ·rr-r|=r-·rr-r †Ÿ·rŸr -r|ŒŸr-rr·rr-r ºr-rr-rr ·r
=r|Ÿr-rr -r-r=+rº +-rr. Ÿrr -rºrr-rr, †r·rºr -rr—·rr·rº †-rŸr ˆ·r+rº +-r †rrŸr. |+Ÿr| Ÿrº|
·r·r -r| ·rr --r“”r“·rr Ÿr=·rrŸr ‘rr-r|·r-r| †rrŸr. ‘rºr+› +r·r —rr-r †rr ·rr“r| -r-rr +-·r-rr
«=r|-r -rrr|.

ºr-r -rºrr-r, Ÿr-r“r| =·r·rŸr| -r-r·r| †r-rr-rr -r™-r| rrŸr| ·r |Ÿr“·rr+›¸-r“r †r·r-·rr
+«“r| ·rrŸr-r| +=r-r| rrŸr|. |Ÿr-rr †r-r| ·r“r-r |«-r rrŸr +| Ÿr—r ·r›|-r Ÿr-rr -r·r+º“r
-r™Ÿr|-r. †r•r †r-r| †r-r“·rr ·r“r-rrŸr¸-r -rŒŸr —rr-rr †rrrŸr. †r·rºr =r=rr-r ‘rº| •rr·r.

·rr-r|=r-·rr-rr †r-r«|-†r-r« —rr-rr. +-rr“r| |·r|“r>rŸrr r|“r. •rºr¸ ·rr“·rr +«-
-r|ŒŸr=rrš|“r ºr-rr-rr ·r-r·rr=rrŸr ·rr·r -rr·r-r rrŸr. ºr-rr-rr -r-r=+rº +=-r Ÿrr ºr•rr Ÿr·r¸-r
|-r‘r¸-r ·r-rr.

-rr-rr ·r+rº“·rr rr-r†·r·™r =rr-r +º|Ÿr Ÿr |Ÿr‘r ºr-rr·r-rrŸr¸-r ›r·rº +·rrº|Ÿr¸-r †r|ºr
-r¤r =rºr·rºrŸr¸-r |·rrrº +º|Ÿr rrŸr. ºr-rr“·rr =rr·rr=rr“rr -rr-r +·r| •r·r-rrŸr|-r ·r-·r =r-rrŸr|-rr
rr‡. ºr-rr-r Ÿ·rr-rr -rr=rrrrºr·rr=r¸-r -rŒ-rŸr rrº·rr“r| |·r-r|Ÿr +ºr·r| Ÿrº +·r| -r¤·rr-rr·rr=r¸-r
·rºr·r-r rrº·rr=rrš| =rr·rr·r, †=rr +-r “rr-r¸ rrŸrr. †ºrr-r= •·rr •·rr •r·r-r| •r-rrŸr| ºr-rr-rr
-r™Ÿr, Ÿ·rr Ÿ·rr ºr-rr“·rr ·r-rr·rr-r =r=r=+Ÿr —rr-·rr. -rrºr=r+|“r ·r|r-r ·rrš Ÿ·rr-rr
·r|ºr-rr+›¸-r |-r=r-r.

†-r+ ·rr·r ºr-rr-r ·r=r·r-r|. Ÿ·rrŸr¸-r -rr·r|º+r“r -r·r-r •r|·r-r Ÿ·rr •r·r-r| •r-rrŸr|-rr
•r·rr·r-rr |-r=r-r. ºr-rr“·rr ·r«=·rºrr-r Ÿ·rr •r·r-rrŸr -rr·r-·r |-r-rrºr rr‡. ·rrºr|·r+Ÿr“r =·rrŸrº
-rr-r·rŸrŸr rr‡. †·r-rr“r ·r|º·rŸr-r ·r-rrŸr, †-r|Ÿr|“r |-r|ŸrŸr rr‡. •r·r-rrŸr|-r -rŸrr-·r=rr-rr,
·rºr-·r=rr-rr, |r=>r ··rr·r«r-rr|r ºr-rr“r| †r==r —rr-r|.

•r·r-rrŸr|-r •r-rrŸr|-r| ºr-rr“r| =r¸·r =r·rr +-r|. +·r| +=r+-rr-r| -rº-r-r ·r™rº Ÿr
†rºr¸-r Ÿ·rr“·rr·rœ š·r|Ÿr, +·r| ·r·r·r·r=·rr -rŸ·r«ºr·r¸-r Ÿ·rr“r -r-rrº•r-r +º|Ÿr. Ÿ·rr-rr •r •r
-rºr¸-r |·r·r †=r Ÿr +ºº·rrŸr •r·r-r| •r-rrŸr| =·rŸr:-rr ·r-·r =r-r•rŸr.

†=rr“r ·r·rr=r “rr-r¸ †=rŸrr ‹+«r Ÿr |Ÿr‘r ·rºr¤|Ÿr -r·rºr-rr †r-r. -r·rºr“·rr •r·r=“r
·r=¸“r +rº -rrš ·r-r rrŸr ˆ“r“r ˆ“r ·r=¸“·rr-r= Ÿ·rr •r·r-rrŸr ·r·rºr +ººr +š|ºr rrŸr. Ÿ·rr
-r·rºrŸr ·r·rºr +-·rr·rº Ÿr·r|-r -rr+ †Ÿ·rŸr -r·r-r|Ÿr —rr-r-r |«=r-r. Ÿ·rr-r| |·r“rrº-r,---

·r·r|-r -rr+ ‡Ÿr+ >r=Ÿr +r †rrŸr?

Ÿr·rr ‹+•rºr Ÿ·rr-rr -rºrr-rr, ·r·r¸-r •r·r=“r ‹+ ·rºr|·rº| -rr·rr“rr ›r·rº †rr. Ÿr·r¸-r
«r-r- Ÿr|-r |«·r=rr·rr=r¸-r -r·r+º †r·rr•r +r-r| ·r›Ÿr †rrŸr. +ºr|r| =r=rr-r —rr·r¸ ºr+Ÿr -rrr|.
†r|ºr ºr•rr Ÿrº =·rŸr: +rr| ‹+ +º|Ÿr -rrr|. r•rrºr -r·rº·rr=r| r ·rr·r =rr›¸-r «¸º ·r-r †rrŸr.

—rr-r, ·r|ºr-rr-r šº|·r-r +|, †r·rr•r +rš¸-r ·rŸrr ·rr“rr ºrr·r ··rr·r“rr. =r|>r·rŸ·r“r †=r
†=rŸr +|, Ÿr +rºrŸ·rrr| †r·rr-rr-rr |=r·« †=rŸr. |Ÿr·r =r+™ |+Ÿr| -rrš †rr r šº|·r-r •rrŸr
-rrr|, ºr-rr“r |š+rºr| †=r-r-r| +=ºrr •rr·r| —rr-r|. †=r=·r -rr+r-rr >rr=r «ºrrºr rr «Ÿ·r
+rºr †rr ·rr“rr ºrr·r ‘rº·rr=rrš| Ÿrr·rr›Ÿrr·r Ÿr |-r‘rr-r.

·r·rr=rr“rr >rr=r —rr-rr †=r-r|r |·r·rr|Ÿr -r ‘rŸrr Ÿ·rr |Ÿr‘rr-r| ·r·rŸrr“rr -rr·r ·rº-rr. Ÿ·rr
|-r|·r› †ºº·rrŸr¸-r +ºr|Ÿrº| ·rr™ +rœ|Ÿr Ÿr ·rœ ·rœ •rrŸr rrŸr. =r|Ÿr“r ·rr·r Ÿrº «-r¸-r ·r-r rrŸr.
ºr-rr“·rr †r·rrºr-r Ÿr| Ÿ·rr •r·r-rrŸr¸-r ·r ›r·rºr= -rr·rrŸr¸-r +ºr|·rºr| “rr-rŸr rrŸr|.

•·rr |š+rºr| «r-r |«·r·rº -r|-r ˆ-r ºrr¸-r Ÿr·rº“r·rr +º|Ÿr rŸr †ºrr |š+rºr| Ÿr †r-r.
«r‘rr“r “rrº =rrº=r rrŸr. +== +=r r·r-r= r-rŸr rrŸr. †r•r¸·rr•r¸-rr =rr·rr“r| ·r«| —rr-r|
rrŸr|. -r=-rºrr-r †r·r-·rr ·rrºrr“·rr ™r+r-r| Ÿ·rr =rr·rr-rr «¸º |·r™r=¸-r -rr·r-r. Ÿr| •rr·rr
=rr+=·r“” +-r|.

·r|ºr-rr-r -r=-rºrr-rr †r–rr +-r| +|, ·rr -r|-r·r·šr“r| †r·rºr ·r¸•rr +-r| ·rr|r•r.
•r·r=“·rr =rºr·rºr·rº •rr‰-r =r·rr-r| =-rr-r +-r. -r=-rºrr-r •r·r-rrŸr|-r +-r †r|ºr += ·rr=r
+-r|. †Ÿ·rŸr -r|ŒŸr-rr·rr-r |Ÿr‘rr-r| Ÿ·rr -r|-r·r·rr“r| ·rr«·r•rr +-r|.

·r|ºr-rr“·rr -r=r+-r-rrŸr¸-r ·rrrº ·r›ºrrº -r-rrrº ºr·« ‹+¸-r =r·rr-rr †r-r« rrŸr rrŸrr.
=r|>r·rr“·rr •r|·r-rrŸr|-r -r·r-r +r·r“r •rºr¸ ºr-r ·rrº ·rr›|Ÿr rrŸr. «·™r“r |-r«r-r-r +ºŸrr-rr
=r|>r·r |•rŸr+r +Ÿr··r +šrº †=rŸrr, |ŸrŸr+r“r Ÿrr ·rrºr“·rr “rººr·r¸•r“·rr ·r=| -rr·r--r« ·r-rŸrr.
|•r|·rŸrr“rr -rrr-r †r«ºr -rºr•r -rrr--r-rŸr·rº |·r•r·r |-r=|·rºr. †–rr-rr-r= ‹+ ·r+rº“r|
+r=•r| “rŸr-·r-r·r •r|·r-rr·rº †r-r-r| †=rŸr Ÿr| «¸º +ººr, r“r |•r|·rŸrr“r -rrr-r +r·r rr·r. Ÿr
+r·r“r •rºr¸ -r¸|Ÿr-rŸr ºr-rr·rœ rrŸr. †r«ºr-r·r ·rº·r “rººrr“r| ·r¸•rr +ºŸrr-rr ·r|ºr-rr“r -rr-r
rº·r-r rrŸr. Ÿ·rr“r| -r·r-r-r·r “rŸr-rr ·r=rºŸr-r Ÿr•rr=Ÿr rrŸr|. «r-rr·r •rºr¸ -r·™ —rr-rr. |«··r –
rr-r“r=r“r •rºr ºr-rr=·r=·r —rr-r rrŸr.

=r|Ÿr-r Ÿ·rr·r=| †Ÿ·rŸr -r|ŒŸr-rr·rr-r Ÿ·rr -r-r|“r ·rr«=rr-r-r +-r †r|ºr †ºrr -r·rr-r+
†ºº·rrŸr ‡Ÿr+ =r«º -rrr·r=·r +r †r-r? +=r †r-r? †=rr ·rº-r |Ÿr“·rr·rœ ˆ-rr ºr|r-rr. Ÿrr“r
†Ÿ·rŸr -r·rr-r+ †=rr +ºr+ ™¸ †r·rr•r |Ÿr“·rr +r-r| ·r›-rr. †=r=·r «·r›r“rr ·r·rr·r ·rr·rr,
†-rŸr |·r•rr “r-r+r··rr, =rr=>r+ºr|rr“r +=+rº ·rr·rŸr, ·rººr|-rr|r +·r =r™r·rr, r•rrºr —rr›
+r-r-r›¸-r ·r›r·r|Ÿr, †r·r|“rr ·r·rr·r ·rr·rr †=r +rr| Ÿrº| —rr-r. -r=-rºrr-r ŸrrŸ+r= ˆš¸-r
·r-r··rr-rr ·rrºr -rr·r-rr. †Ÿ·rŸr +r·rr·r-rr-r —rr-r-·rr Ÿ·rr -rº·r·r·rr-r ·rr ·r•rŸr ··rŸ·r·r
†rºrºrr-·rr-rr ·r-rr“·rr ·rrr·rrºrrŸr ·rrš·r·rr“r šº|·r-r. ·r|ºr-r Ÿ·rr-rr -rºrr-r, -r=-rºrr †=rr
ºr·rr·r¸ -r+r=r. +ºr|Ÿrº| «Ÿ·r ·rr -rrr-r-r|-rr ”=º·rr“rr ·r·rŸ-r +º|Ÿr †rr. Ÿr¸ ºr-rr †|ºrŸrrºr
-rºr¸-r ·r-r··rr-rr ·rrºr -rr·r †r|ºr ˆ-rº |«ºr-rr =rr›. ºr-rr·r| †r–rr rrŸrr“r -r=-rºrr-r ·rrºr
=rr›-rr. ·r-r·r+º †r·rr•r +º|Ÿr Ÿrr ·rrºr †r+rºr·r·rrŸr |·r|-r-r —rr-rr.

•·rr-r r ·r-rr-r ‘rrŸr-r rrŸr Ÿ·rr «Ÿ·rr-r -rr·r rrŸr †|·-r·r>r l rr •·rr|Ÿr-rr+rŸr|-r «·r
rrŸrr. Ÿ·rr-r ·rr|r-r +|, †r·rºrr-rr -rr·r|-r •r--rrŸr ”=ºrrº «r‘r -rr‰ †r•r ·rº =rr·r›-r †rrŸr
·rr •r·r-rrŸr l -rºr¸-r Ÿ·rr-r -rr·r|-r •r--rr“r ·rº =rr·rº·rr“rr ·rr •r--r| ·r·rŸ-r +-rr. ·rºr •·rr“r|
“rŸr-·rºr|ŒŸr =rr-·rr·r-rrºr +=rr-rr -rr·rŸr Ÿ·rr“r| Ÿr| ºr|ŒŸr |ŸrŸrŒ·rr“r ·r=rºŸr-r ˆ•r=¸-r |-r‘rŸr.
•·rr «r-r -rrr-r -r|-r·r·rr-rr Ÿ·rr-r ”=r·r·rr“r šº·r-r rrŸr Ÿ·rr“r Ÿrº +rr|“r †-r|rŸr —rr-r -rrr|.
ˆ-r™ ·r|ºr-rr“·rr †r·r-r-rr-r Ÿ·rr“·rr·rº|-r †|º·™ «¸º —rr-r ‡Ÿr+“r -rrr| Ÿrº Ÿr·rr“·rr ·r-rr·rr-r
Ÿ·rr“r| +-r •r=¸-r ·r-r|, †rŸ-rr Ÿr·Ÿr =r·rºrr·r-rrºr +rŸr|-rr-r —rr-rr. +·r-·rr“rr =r¸·r ·r+r|ºrŸr —
rr-rr. -rr-r·rŸr“r| «r-r |«··r =·r“r •rºr ·r+™ —rr-r|. |«··r †|r=r“r| •rºr ·r|Ÿr+“r ?

+·r-·r —rr-·rr·rºr·rº =·r·rrŸr|-r «·rr“r †r·r-r-r —rr-r. =rrº ·r-r -r«-r·r-r —rr-r. ·r=rr“r
-r·rº +¸•r-r, ·r··rr“rr ·r|º-r= †r|ºr «·rr“·rr †r·r-r-rr-r Ÿr| -r¸|-r ·rº·r-r¸ ·r-r-r|.

·r|ºr-r-r +rŸr+r-r |·r“rrº-r, r ·r-rr, †r·rºr ·rr ·r·rrŸr ‡·r, ‡ŸrŒ·rr -r·r+º †ºº·rrŸr
Ÿr·r +ºr·r-rr +r †r-rrŸr ? †r·r-·rr •r|·r-rrŸr †=r +r·r ‘r›-r +|, •·rr-r= r |«··rŸr·r †r·rºr
+ºr·r·rr=r ŸrŸ·rº —rr-rrŸr ?

Ÿ·rr·rº Ÿr «r‘r -rr|·r -rºrr-r, ·r|ºr-rr, Ÿr—·rr·rº|r -rršr ·r=r·r †r-rr. +rš †·rr··rr
†r|ºr +rš ·rºr=·r-r l Ÿr-r| =rrº =rºr=rº“r -rr··r·rr-r †rrrŸr l +-rr“r| += Ÿrº =r·rr-rr“r
-rr·rr·r| -rr·rŸrrŸr. ·rºr Ÿr| -rr·rŸrr-rr -r-rr“r| |=·rºŸrr ºr=rºr, =r=+Ÿr|“r ·rr|·r>·r ºr=rºr, r +r-r
Ÿr-r“·rr=rrº=r| ·rrº -r›=|“r += ºr+ŸrrŸr.

Ÿ·rr-rŸrº Ÿ·rr -r|-r·r·rr-r| =·rŸr:“r •r|·r-r Ÿr·rr·r·r-rr+› +=r ·r=-r ·rr“rr †Ÿ·rŸr -r-rrrº|
‡|Ÿrrr=r =rr|·rŸr-rr.

Ÿr -rºrr-r, r -r··r •r|·rr-rr, Ÿr-r| |·r“rrº|Ÿr †rrrŸr -rºr¸-r †r-r“r •r|·r-r †r·rºrr=r
†r-r| =rr·rŸr †rrrŸr.

‡·r •r·r=“r |=r·«r·r -rr·rr“r ‹+ -r·rº †rr. |Ÿr·r =r-r+º -rr·rr“rr ·r-r|-r·š ºr•rr ºr•·r
+º|Ÿr rrŸrr. Ÿ·rr ºr•rr“r| †Ÿ·rŸr =·r·rrºr| ·r ·rºr·rŸr| †ºr| ºrºr| rrŸr|. |Ÿr“·rr ·rr™| «r-r -r-r
•r-r-rr-rr †r-r|. ‹+r“r -rr·r «ºr-r¸·rºr ·r «=r-·rr“r -rr·r +-r-r¸·rºr. Ÿr| «r-r| -r-r ·rºrr-r|,
·r·«|-r †r|ºr ·rºr+-rr-r ‹+=·r rrŸr|. ºr•rr †r|ºr ºrºr| ·rr“r «r‘rr·rº †Ÿ·rŸr ·r-r rrŸr.

‹+ |«·rºr| =rr·rº=r-r -rr·rr“r -rrr-r |·rør-r ·r|º›Ÿr Ÿ·rr“·rr+› †r-r. Ÿr Ÿ·rr ºr•rr-rr
-rºrr-r, -

Ÿr-r“r| -r-r +rº ·rºr| †rrŸr. Ÿ·rr“·rr rrŸr¸-r •r·rr“r +-·rrºr rr‡-r †=r |·r|·r|·r·rr-r
|«=rŸr. Ÿr-r“r| ·rº·rr-r·r| †=r-r Ÿrº -rr—·rr ·r=+-rrŸr Ÿ·rr-rr -r| ‘r‰-r •rr‡-r †r|ºr -rr—
·rr•r·r=|-r –rr-r «º·rr“rr -r| ·r·rŸ-r +º|-r.

†r‡-·r|›-rr-rr =r=·rrŸr|-rr -r-rr-rr «¸º ·rrš|·rºr •r› ·r-r. ·rºr ·r|º›Ÿr·r·rr“rr †r·rr
·r›-·rr-r Ÿ·rr-r| †Ÿ·rŸr -rº-·rr -r>rr-r| †r·r-·rr «r-r| -r-rr-rr |-rºr·r |«-rr. +r·r=·rr ·r·rrŸr|-r
Ÿr «r‘r ºr•r·r>r ·r=·rºr·rº ·r-rrŸr ·r-r †r|ºr s. ·r·r Ÿr·r =r·r ºr=>rr“rr +-rrŸr Ÿ·rr-r| †r-·rr=r
+-rr. -r-r †Ÿ·r-Ÿr Ÿr•r=·r|, –rr-r| †r|ºr +Ÿr··rŸrŸ·rº —rr-r|. Ÿ·rr“·rrŸr|-r ·rr-·r -rr·r=-r.
Ÿr=ºr ºr•r·r>rrŸr Ÿ·rr“r =·rrŸrº —rr-r. †··r·r-r ·r¸ºr —rr-·rr·rº Ÿr «r‘r †r·r-·rr -r·rºr-rr
·rºŸr-r.

ºr•rr-rr r| ·rrŸr-r| +=r-r| rrŸr|. º=Ÿr ºr·rrº-r ·r-r, ·rr¤, “rr‘r› ·rr•r¸ -rr·r-r.
·rr·rr“·rr ·rrrº“r ‹+ º·r =r•r|·rº·rrŸr †r-rr rrŸrr. †r‡-·r›|-r -r™r·r-rr ·rºr|•r·r= †r-r rrŸr.
«r‘rr-r| -r-rr-rr ¢«·rrºr| ·rº-r, †r-r«r·r ·rrr¸ -rr·r-r. |+Ÿr| -rrš| —rr-r| rrŸr| -r-r l †r‡“r
Ÿrº ‰º -r-rŸr-r -r=-r †r-r rrŸr. «r‘rr“·rr +·rr-rr“r “r·r-r ‘rŸrr ‘rŸrr Ÿr| «-r-r| rrŸr|.

†=r=·r •r-rŸrr =·rr·rŸrr-rr «r-r| ·rr•r¸-rr ˆ-r| rrŸr|. ‡ŸrŒ·rrŸr ‹+r =r-«º ‘rºr·rº|-r
·r““r|·rº ˆ-r| †=r-r-r| ‹+ =·r·rr·r-r-=r·r--r -r-r·r| «r‘rr-r| ·rr|r-r|. -r¸|Ÿr-rŸr Ÿrr=º·r l
-r«-rr“r| •rºr¸ |·r•r·r ·rŸrr+r“rl

«r‘rr-rr|r ·rr™-r, r| †r·r-r| —rr-r| Ÿrºl «r‘rr“r +Ÿrr-r ·rrœ-r. «ºr-r·rºr-r
|·r“rrº-r,

Ÿr| =r-rrº“·rr =rr·rr·rº|-r ·r·rŸr| ·rr|r-r| +r? +r·r? †rr +| -rrr| -rr—r| |-r·r›l

Ÿ·rr·rº +-r-r¸·rºr -rºrr-rr, -
†º, |Ÿr“·rr·rº -rr—r ·r|r-·rr«r -r=r ·r-r. -r| |Ÿr-rr -r-rrŸr¸-r ·rº-r †rr. Ÿr| -rr—r|“r
rrºrrº †rrl Ÿr¸ Ÿrº -rršr -rr‰ †rr=r l -rrr-r -rr·rr“·rr -rr·r| ·r·r+› †ºrr -r•rº-r ·rrrºr|r ·rr·r
†rr.

-r-rr +=Ÿr +r·r ·rr·r †rr Ÿr ? ·rrº-·rr -rr·rr“·rr -rr·r| ·r·r+› ·rrrºr -rºr•r ·rr·r -rrr|
+r? |ºr·rr·r +=r“rrºr·r-rrºr ·r·r-r =r·r ·r=Ÿr·rº -rrš·rr -rr·rr“rr †|·r+rº †=rŸrr r Ÿr¸ |·r=rº-rr
†rr=r +r?

ºr·«r-rºr·« ·rrœŸr ·r-r. «r‘rr-r| †r·r†r·r-·rr -·rr-rrŸr¸-r Ÿr-r·rrº| +rœ-·rr †r|ºr
º·rr·r=-r =rr-r| ˆ›·rr ‘rŸr-·rr. -rr+r-rr +rr|“r +=-rrl +r·r —rr-r r l •r·rr ·r·rr-rr-r +rººr
•rrºr¸-r ‘rŸr-r Ÿr·rr Ÿrr -rºrr-rr,

ºr•r+-rrºr-rr, |•r“rr †|-rr-rr·r †r·r-·rr -r-rrŸr |-r-rrºr —rr-rr Ÿr| Ÿr-r“r| ·rŸ-r| rr‰
ºr+Ÿr -rrr|. ‡Ÿr+“r -r·r Ÿrº |Ÿr“rr †|-r-rr·r =rr›¸-r Ÿr-r| º·rrŸr ·r=rr·r.

ºr•r+-rrº -rºrr-r, †r-r“r| Ÿr-rr-rr ºr·r·r †rr. Ÿr| †r-r“r| ·rŸ-r| +ºr| rr‰ ºr+ºrrº
-rrr| Ÿr =rr·rr.

·r·rr-r -rºrr-rr, +-rrºr-rr, -r-rr †=r ·r“rrŸr ™r+¸ -r+r. +ŒŸr -r| ‹·rœ“r =rr·rŸrr +|,
Ÿr-r| º·rr=œ ·rr. -r·r ºr•r·rr›·rrŸr ·r-·rr=rrºr ˆ-r·r›r Ÿr-rr-rr rr‡-r.

·rºŸr Ÿr «r‘r r¿r-rr ·r™-r rrŸr. Ÿ·rr“·rr |-r+ºr“·rr ·rº-rr-rr ·r·rr-rr-r •r ˆ-rº |«-r Ÿr
Ÿ·rr“·rr |·rºŒŸr|-rr +rººr ·r-r-r. «·r -rºrŸrrŸr Ÿr r“r.

·r·rr-r -rºrr-rr, Ÿr-r“rr †r·rr“r †rr Ÿrº ‹+r, ºr•r+-rrºr-rrl Ÿr| Ÿr-r“r| ·rr|ºr †rr.
Ÿr-r“·rr“r rr›r-rr=rr“r| =r•r|·r ·rŸr=|l

†=r -rºr¸-r ·r·rr-r “rr-rŸrr —rr-rr. «r-r| +-rrºr“r “rrº ·rrrº·rr=rrº=r —rr-r. =rºr-rº Ÿr
|«›:-r¸œ —rr-r Ÿrº| Ÿr =rº |·rør-r rrŸr. †r·r-·rr |·r·r+rºr|, †r·r-·rr +=r“rrºrºr| ·r‡-rr-r|
+ºº·rr“r| Ÿ·rr“r| Ÿr·rrº| -r·rŸr|. «r‘rr -rr·rr“·rr Ÿr-r·rrº| =rr-r| ·r›-·rr. «r‘rr-r| ·rº=·rºr-rr
|-rš| -rrº-r|.

•·rr-rr |·r+rºr·rº |·r•r·r |-r=|·rŸrr ·rŸrr Ÿr“r -rr+ ·r·š rrŸr. -r·r =r=+Ÿr|“r| -r¸=
ˆ-rrººr| •rºr ·rr ŸrŸ·rr·rº †rr. |•r·r †|·r·r+r“r =rr-rr•·r †rr |Ÿr·r“r =r-rr•rr“rr,
-rr-r·r•rrŸr|“rr -rr=r †rr.

Ÿ·rr «r-r| -rr·rr-r| Ÿ·rr |·r+rºr·rº |·r•r·r |-r=|·r-rr. =r·rr“rr |-rºr·r ‘r‰-r Ÿr ·r-rrŸr ·r-r.
=rr=rr|º+ =r=r r ‹=rr¤r -r·r•r=r·r-rrºr =r|ºr+ †=r¸-r +·r= -rr=r-rr-r †rr. •·rr-rr =r=r
-rºr¸-r †|·r+rºr·r Ÿr «:=rrŸr ·r«-rŸr. •r =r-«º -rºr¸-r +·r™r=r·r Ÿr †-r·r-r †=r-·rr“r |«=r¸-r
·rŸr. •·rr-rr †r·Ÿr -rºrr·r Ÿrr =·rr·r|·rºrr““r -rºr¸-r |«=r¸ -rr·rŸrr. r| =r=rrºr“r| •rr«--r·rº|
Ÿ·rr-r| †r==r-r|. Ÿ·rr-r| =r=rrºr“r| †|-rŸ·rŸrr •rrºr¸-r ‘r‰-r Ÿ·rr ··rr-rrrrŸr ·r›º·rr·r=rr =·r-·rº
+-·rrºrr“rr †Ÿ·r““r -rr·r †·r-r|·r-rr. r ·r=·r·r·šr ºr-rr l •·rr“r| +·rr †r-r| =rr|·rŸr-r| Ÿr
«r-r -rr‰ -rºr•r, Ÿr-r| •·rr“r| |«··r ·rrºr| ·r·rºr +º|Ÿr †rrrŸr Ÿr“r Ÿr rrŸr.

·r-·r †rrrŸr †r·rºrl ·r-·r †r·r-r| -r·r-r·rrºr| ll †r-r| +Ÿrr·r —rr-rr. •r·r-rrŸr¸-r
-rr·r-·r ·r+™-r †rr. †·rrºrŸr¸-r“r =·r·r·r+rºr| Ÿr•rr·rr-r ·r+r|ºrŸr —rr-rr †rr.
†rŸ-r|•rŸrr“·rr =rr-rr•·rr“r †r·rºr =r-rr™ †rrrŸr. +-·rrºr«r|·r-r| †r·r-r| ·rrºr| -r··r •r|·rr-rr
=r=rrºrŸr|-r «:=rrŸr¸-r ·rº +rœ¸-r ˆ-r-r †ºrr †|·r-rrºr| =r=rrŸr š·rºrrº †rr.

†=r ˆ«·rrº ·r|ºr-rr“·rr -r=rrŸr¸-r ·rrrº ·r›-r. |Ÿr‘rr| Ÿ·rr =r·r–r -rrr·r=·rr“·rr “rººr|
-r-r —rr-r. «·rr-r| ·r··r·r|·™ +-r|.

Ÿr =r>r Ÿr|·r=r>r —rr-r. †r•r|r ·r|ºr-rr“·rr ·rr·r-rr“·rr =rºrr †r·r-·rr -r=Ÿr+| ·rrrŸrr-rr
Ÿr·r|-r ·rººr| ·r-·r -rr-r|Ÿr †rr.

Ÿ·rr-rŸrº ·r|ºr-rr“·rr †r«ºrr·r-rrºr ·r|-r=-rºr ·r =r|Ÿrr«·r| Ÿr =·r= =rr›¸-r ·rœ |-r‘rr-r.
+™+r+|ºr -rr·rr·r=-r •rrŸrr-rr =r|Ÿrr«·r|“r +-r-rr·r-rrºr +r-r-r †=rºrrº ·rr·r ºŒŸr·r·rr= rrŸr.
Ÿr| ·r+¸-r •rrŸr †=r. ·rºŸr ·r|Ÿr|-r·š-r =·r|+rº-r-r| •r·rr·r«rº| ·rrº ·rr›Ÿrr-rr |Ÿr“·rr “rr-·rr·rº
+·r||r --rr-rŸrr †r-r| -rrr|. †ršr·rº|-r «r=·r -rr·r=-r -rrr|. ·r|Ÿr-·rŸ-r|“rr =r·r-r rr
•r|·r-r-r|«ºr·rº “rœ|·r-r-rr =r·rºr+==r †rr, r Ÿr| |·r=rº-r| -rrr|. ·rŸr|“·rr •r|·r-rrŸr +-rr-rr
=·rºr +ºŸrr-rr |Ÿr“·rr =·rºrr-r +-r ºr-r=·r=·r rrŸr. -r·r-r•r-rr“rr =·rºr =r·rr·rr-rr rrŸrr-rr Ÿr
•r-r|r ºr-r-r·r rr‡. =r|Ÿr“rr =·rºr •·rr •·rr ·r«r·rr-rr rr‡ Ÿr =r·r ºr-r-r·r ·r-rŸr. |Ÿr“·rr
•r|·r-rrŸr|-r -rr·r-·r, r |«··rŸ·r r ·rrº ·rºr |Ÿr-rr -rr-r-r rŸr Ÿr +·r= ·r|Ÿr|-r·š-r=“r. -rŒŸrr-r|
«·rrºr| ‹+=·r ·rr·r, †rŸ-·rr-r ·rº-rrŸ-·rrºr| •r=r ‹+=·r ·rr·r Ÿr=r =r|Ÿr“r —rr-r rrŸr.

=r=rr|º+Ÿr·rº -rrŸr +ºº·rr“r =rr-r··r ·rŸr Ÿr †ºrr“r ·r+rº“·rr |«··r«rr+ |-r·š-r=“r l
|-r·šrr|-r •r|·r-r =r-«º |«=r-r Ÿrº Ÿr º·r|·rº·r| +r·r«| +-rr=rrº=r †=r-r, |Ÿr·r “rŸr-·rr“rr
·r|º-r= †=rºrrº -rrr|. «:=rr“·rr ºrºr|“rr =r=rr-r =·r|+rº +ºº·rr“r| |•rc †=rºrrº -rrr|. =r|Ÿrr
†r«ºr šº-r| rrŸr|, ·r«-r|·r šº-r| rrŸr|, Ÿr| +·r= ·rr |-r·š-r=.

=r|Ÿrr ‹+«r ºr-rr-rr -rºrr-r|,------
-r| =r-rr ·rr|r-rr -rrr|. †·rr·r =r-rrr“r «ºr-r ‘·rr·r †=r ·rr™¸ -rr·r-r †rr -r-rr.
=r-rrr“·rr +rš| ºrrºrrºr -rrºr¸=r rr •r|·r-rr“rr =rºr ˆ·r-rrŒŸrr †=r -rºrŸrrŸr. •rr =r-rr ·rrrŸr
-rrr| Ÿ·rr-rr •r|·r-r +=Ÿr -rrr| †=r -rr—r ·r›|-r -rºrŸr †=rŸr. +rºrŸ·rr +r |-r|-r-rr-r †r·rºr
·rrrº ·r›-rr“r †rrrŸr Ÿrº †r·rºr =r-rrr“·rr |«ºr-r •rr‰ ·rr +r?

·r|ºr-r -rºrr-r,--------
=rº †rr =r|Ÿr Ÿr—r -rºrºr. =r-rrr“r «ºr-r ‘·rr·r †=r -r-rr|r ·rr™Ÿr. -rr—·rr ·rr·rr-rr
Ÿrº Ÿr+r-rr“r| “rr+ ·r=r|·r-r| †rrŸr +| +r·r †=r ·rr™¸ -rr·rŸr.

-r·r Ÿr -r=-rºrr-rr -rºrr-r------
|·r·r -r=-rºrr, †r·rºr †-r+ Ÿr|·r ·rr|r-r|. -rr+ •r|·r-rr-rr †r·rrº «ºrr-·rr -r¤r
·rr|r-·rr, †-r+ •r|·r-r †·r«| •r·r=¸-r ·rrrº·rr“rr ·rr·r †r-rr †rr. =r|Ÿrr «·r|“r| ‡“”r =r-rr
·rrr·r·rr“r| †rr. †r·rºr =rrº †rŸrr ·r|º“r-r |«ºr+› ·r=¸ ·rr. ·r·r¸-r =r-rrr“rr |+-rrºr †·r«|
•r·r= †rr †=r -r-rr ·rr™Ÿr.

·r-r: ·rr™“rr-r =r= —rr-r|. |·rº|-+«º, ›r·rº, -r¤r, -rr-r †r-rr›Ÿrr †r-rr›Ÿrr Ÿr =rrº
-r·r+º †ºrr †ºº·rrŸr †r-r. Ÿ·rr †ºº·rrŸr Ÿ·rr-rr «r-r Ÿr·r=·r| |«=r-r. Ÿr·rº“r·r-r •rº| Ÿ·rr“r|
ºrº|º +ºr —rr-r-r| rrŸr| Ÿrº| ·rºŸr Ÿr·rr“r Ÿr•r -rr>r -r=rr·rº |·r-r=rŸr rrŸr. †rŸ-r=rºrr·r-rr“r|
|-r·šr Ÿ·rr“·rr -r>rrŸr “r-r+Ÿr rrŸr|. ·r|ºr-rr-r Ÿ·rr-rr ·r«-r +-r, +ºr-r ·rº-r —rr-·rr·rº ºr-rr-r
Ÿ·rr-rr ·r-r·r“”r +-r|, Ÿ·rr·rº Ÿ·rr -rr·r|-r| Ÿ·rr =r·rr-rr †ºr|·rr« |«-rr. Ÿ·rr «r-r -rr|·r“r| -rr·r
rrŸr| =r·r|·Ÿr †r|ºr ·r|·Ÿr.
·r|ºr-rr-r |·r“rrº-r, r =rr·r·r=·rr-rr, †r-rr-rr ·r-r -rºr•r +r·r Ÿr =rr·rr.

Ÿr «r‘r|r =rr·r¸ ·rr ·rº-rr-r ·r-r|«Ÿr —rr-r. ·r|ºr-rr“r •r|·r-r“r ·r-r-r·r †=rŸrr Ÿ·rr-r
-r-rr“r =·r=·r |·r“rrºr·r ·rr“r Ÿ·rr-rr †rº“r·r ·rr™-r. Ÿrº| Ÿr -rºrr-r, r -rrr·r·šr -rr-r·rr, ·r-rr“r
=·r=·r =rr·r †rr. ºrr··rŸr =r=rr·rŸr -rºrrºr Ÿrr ·r-r. ·rrr·r=·r=·rr“·rr •r|·r-rrŸr¸-r ·rº-rrŸ-rŸrŸ·r-
=·rºr-rr“·rr †·r=·r-rr -rºrrºr Ÿrr ·r-r. ˆ““r •r|·r-rr“r“r -rr·r ·r-r †rr.

·r-r «r-r ·r+rº“rr †rr. Ÿr-r| =rrº ·rr=·r| •r|·r-r ‘rr-r|·rŸrr †rrrŸr Ÿr-r“·rr=rrš|“r
·rr=·r·r-r. †r-r“·rr=rrº=r =r-·rr=r| †rrŸr Ÿ·rr“rr -r|-r·r-r. ·rr «r-r| ·r-rr“rr rŸr¸ -rr>r ‹+
†rr. †rŸr|º+ +-rºr>r“rr -rrºr +=-r -r=rŸr“r †=r-r-·rr †-rŸr –rr-rr“rr †|·r·+rº +ººr r“r
Ÿrº ·r-rr“r +r-r. •r|·r-r †r|ºr ·r-r ·rr «r-r ·r·r=·rr ·rr·™| -rrr|Ÿr. •r|·r-r ˆ--rŸr ·r-r|·rºrrºr ·r-r
†r|ºr †·rr·rŸr|-rr -rºrrºr Ÿrr †·r-r. -rºr¸-r“r r †r·r·r=·rr, ·rrº |Ÿr·r+rºr-r| ·rrº·rrº ·rr ˆ““r
•r|·r-rr“rr †r«ºr †r·rºrr·rœ š·r-rr †rr.

=r|Ÿr-r ·rº-r +-rr, •r|·r-r -rºr•r“r ·r-r Ÿrº -r·r •r|·r-rr“rr †·r:·rrŸr +r rrŸrr ?

-r-r|·rº -rºrr-r, †r·r|=>r·r, Ÿr¸ ·r-·r †rr=r. Ÿr¸—rr ·rº-r -rrŸ·rr“rr †rr. •r|·r-rr“r
·rr|·r>·r, -rr·r-·r, †r|ºr |«··rŸ·r r| |-rŸ·r =·r=·rr“r| †·r=·rr †rr. †–rr-rr-r, -rrrr-r, †|·r·r+r-r
•r|·r-r †·r-r-r·r |«=rŸr. º·r|Ÿr +r“r-r =r¸·r·r+rºr º·r|Ÿr |«=rr·rr Ÿr=rr. ·rºr =r¸·r·r+rºr º·r|Ÿr
+r †rr? †·r-r |·r+Ÿr| †rr. †r·rºr ºr·rrŸr †r-rr Ÿrº †r·r-r| ·rrºr|, †r·r-r| ·rr>r, †r·r-r|
ºrrŸr“r·rr |·r+Ÿr rrŸr. +r? +r·r r| |·r+|Ÿr †rr. ºrr|Ÿr r| •r|·r-r |-r-rr>r| †rr. |·r+|Ÿr
•r|·r-r -r•r+ †rr.

†ºr| “r“rr “rr-r¸ †=rŸrr ‹+ -r-r -rrš |·r·rr› -r-r|=r-rrº ·r‰-r ·r=r-r. Ÿ·rr |·r·rr›r“rr
|·r™·rºrr ·rrr¸-r |=rŸr-rr †rº“r·r ·rr™-r. -r-r|-r “rººr ·rŸr-·rr·rº Ÿ·rr“r •r ·rrºr| =rr›-r rŸr Ÿr
Ÿ·rr |·r·rr›r-r ·rrºr-r +-r. Ÿ·rr·rºr·rº Ÿ·rr |·r·rr›r“r ·r=r †·r«| |«|·Ÿr-r·r =rr-rº| —rr-r. Ÿ·rr“·rr
·rr·rr“r| -r=r |-r-r-rº·rr=rrº=r| Ÿr•r=·r| |«=r¸ -rr·r-r|. r †rº“r·r ·rrr¸-r |=rŸr-r Ÿ·rr -r-r|-rr
|·r“rrº-r, r =rr·r·r=·rr-rr, rr |·r·rr› ·r·r +r †r-rr †rr? †r|ºr Ÿ·rr“r| r| +r·rr †ºr|
|·r-rr-r-r|·r +ºr| ·r-r-r| ? -r-r| -rºrr-r, †r•r •·rr †ºº·rrŸr †r·rºr †r-rr †rrrŸr Ÿ·rr“r -rr·r
†rr «º›+. |•r·r †r·rºr =rrº ·r=r-rr †rrrŸr |Ÿr·r ‹+ -rrš ºr•r·rr-r|“r ·rr·r rrŸr. +ºr+›-r
Ÿ·rr“r -rr·r ‡rr“·rr †-rºr·rŸr| =rrº=r =r«ºl -r-rrrº ºr•r·rr›, ·r·r|“r, ˆ“rˆ“r -r-rrºl ··rr·rrºr“r
+rº -rrš +r rrŸr Ÿr.

Ÿ·rr -r·rºr“rr ºr•rr rrŸrr «›+l Ÿrr †Ÿ·rŸr ·rºr+-r| †r|ºr =rr-r··r=r·r--r ºr•rr rrŸrr.
-r¸=Ÿr: Ÿrr •r-r·r-r| †=r-rr Ÿrº| ·r|º·rr•r+r“r| -r|ŒŸr +ººrrº| Ÿ·rr“r| ºrºr| rrŸr|. Ÿr·rr
ºrºr|=rrš|Ÿrº| Ÿ·rr-rr ·r|º·rr•r+ =rr·r¸“r| ·r¸•rr +ºr·r| -rr·r.

‹+«r Ÿrr •r·r-rrŸr ·r-rr †=rŸrr Ÿ·rr-r ‹+r =rr·r¸-rr ·rr|r-r. =rr·r¸ |«·r·rº rrŸr. Ÿ·rr“·rr
·r=·rrŸr +ºr|Ÿrº| -r-r-rr =rr·r ™r+-r-rr rrŸrr. Ÿ·rr =rr·rr“r ºŒŸr Ÿ·rr“·rr †·rr·rº =rr›-r rrŸr.
-r-r|-r| «=r|-r •rr·r·rŸr r =r+™ «º rrŸr -rrr| Ÿrr·r·rŸr ··rr-r=·r ˆ-r ºrrº·rr“rr ·r|Ÿr–rr +-r|
rrŸr|.

Ÿ·rr“r·r=| ‹+ ·r·r=| ·r-rrŸr ·rr‡ “rºr·r-rr †r-rr rrŸrr. Ÿ·rr-r Ÿr ·rr|r-r ·r †Ÿ·rŸr «·rr=¸
†Ÿr:+ººrr-r Ÿ·rr-r =rr·r ·rrrº +rœ-rr. -r-r|“r ºrº|º ·r=r-r. r «º·r ºr•rr ·rrrŸr |rrŸrr.
Ÿ·rr-rr †rº“r·r ·rr™-r Ÿ·rr-r -r-r|“r| =ŸrŸr| +-r|. Ÿ·rr“·rr -r-rrŸr •r-r-r-r|=r·r·r| †·rrº ·r-r
|-r-rrºr —rr-r. -rr-r·rr-rr †r·r-·rr ºrº|ºr“rr ··rr-rrr +rº †=rŸrr. ·rºr ·rr -r-r|-rr Ÿrº =r·r¸ºr·rºr
ºrº|ºr“rr ··rr-rrr =rr›-rr rrŸrr. †rŸ-r·rr“rr ºrr·r ‘rº·rr-·rr-rr +=r-r ºrº|º †-r +=r-rr •r--r-
-rººrr“rr ·rº-rl †-rŸr “rŸr-·rr“rr ºrr·r ‘rºrrºr -rŸ·r-rr +=rr ‘rr·rººrrº?

ºr•rr •r-r·r-rr+› ·r=-r-rr ·r|º·rr•r+r-rr ·rrr·r-r -rrr|. Ÿ·rr-r| ‹+ -r·r+º ·r|ŒŸr
·rr•r-r|. ‹+ †Ÿ·rŸr -r|“r -rrºr=rr-rr |«·r·rº -r-r|“rr ·rºr «‰-r Ÿ·rr-r| ºrºr|+› ·rrš|·r-r. Ÿ·rr
·r·r ‘rºrr-·rr-r ºrºr|ºr| -r·r™ +-r|. r| ·rr·™ ºr•rr «›+ ·rr“·rr +r-rr·rº ‘rr-rº·rrŸr †r-r|. —
rr-r, ºr•rr“r |·r-r =r·r=-r. Ÿ·rr-r ºr•·rrŸr|-r =r·r |«·r·rº -r-r|“rr ”= +-rr. †-r+ -rr|·r-rr
Ÿ·rr-r |•r·rŸr •rr=-r. +rr|-rr Ÿr-r‘rrºr|Ÿr ‘rr-r¸-r Ÿ·rr-rr šrº -rrº-r. +rr|-rr rr-rrr-r +=-r
šrº -rrº-r.

r| ·rrŸr-r| ‹+r Š|·«·rrº| -r-r|-rr +=r-r|. -r-r|“r =r‘r -r·™ rrŸr †=r-r-r Ÿ·rr-rr
·rrr·r-r -rrr|. ·rºrrŸr ›r·rºr“·rr ·rrŸr¸-r †r+r= |·r+r= |=rr ·rrrº ·r›r·rr Ÿ·rr·r-rrºr Ÿ·rr“rr ºr·r
·rrrº ·r›-rr. •r-r -r|-r=r‘rr·rº †rœr·r-r-·rr ·rr -rrr-r =r+™r“r |-r·rrººr ·rr=Ÿr|·r+ •r-r
=r-rr•rr-r +ºr·r“r rrŸr. ·rºŸr ·r-r-rr-rr-r †·r —rr-r-·rr |+·rr †–rr-rr-r =r-rr•r=r|rŸr“r |·r=-rººr
—rr-r-·rr Ÿ·rr =r-rr•rr-r +rr|“r +-r -rrr|. †ºrr·r=| =r·r|·rºŒŸr ‹+r -r-r|-r r| ·rrŸrr ‹+-r|.
=rºr-rº Ÿ·rr-rr +rr|“r =r“r-r -rrr|. ·rŸr·rŸr Ÿr ˆ-r ºr|r-r †r|ºr +=r-·rrŸrº| |-r·rrºr-r Ÿ·rr-r|
›r= ˆ‘r›-r. rrŸrr“·rr -rš·rr ·r=-·rr ·r-·rr. -r>rrŸr¸-r †·-r|•·rr=r ·rrrº ·r›¸ -rr·r-·rr.
‡ŸrŒ·rrŸr Ÿ·rr-r| †r·r-·rr Ÿrr›rŸr¸-r rr †=rr ºr·« ˆ““rrº-rr. Ÿrr“r -r·rr-r+ ·r-r·r —rr-rr.
†=r=·r ‘rºr-r| ·r™ ‘rŸr-rr. +r·r=rr“r| ºrºr| •rºr| ·r™r·r| Ÿ·rr·r-rrºr Ÿr ·rr·rr“r ·rr·r -r=-r —rr-r.
+ºr||r ·r“rr·r-rr -rrr|.

·r|ºr-rr, Ÿr|“r r| •rr·rr. r•rrºr ·r·rr·r·r| ‘r›-r-r| r| ‘r™-rr †rr. Ÿ·rr-rŸrº ‡·r •r·r-r
·rrœ-r. †r•r rr •rr ·r=r| ‡·r |«=rŸr †rr, Ÿrr“r rr «º›+ ºr•rr †rr. †r•r ·rº“rr-rr·rr-r Ÿ·rr“r|
·rr·r «··r rrŸr †rrŸr. †r-rr-rr ·rrr¸-r Ÿ·rr-rr -rr·r|-r •r--rr“rr ‡|Ÿrrr=r †rš·r-rr. Ÿ·rr“r Ÿ·rr-rr
·rr‡™ †rr. †|·r·r+r-r +-r-r +rºrŸr|r +r-r |+Ÿr| -r+=rr-r +ºŸr ·rr“r r ˆ«rrººr †rr.

=r|Ÿr-rr -rrº|“r +rŸr+ ·rr™-r. |Ÿr-r Ÿ·rr ·r=rr“·rr †·rr·r=-r rrŸr |+º|·r-rr. •rºr
·rr|·r>·rr“rr--rr·r-·rr“rr =·rºr“r Ÿ·rr ·r=rr-rr —rr-rr rrŸrr.

«r-r| -r-r| |-r‘r-r ·r-·rr·rº ºr-rr“·rr †r–r-r =r|Ÿr-r Ÿ·rr ·r=rr-rr †r·r-·rr —rr·r›|•r·r=“r
š·r-r. †ºrr º|Ÿr|-r «º›+ †ºº·rrŸr ºrrŸr †=rŸrr =r|Ÿr-r Ÿ·rr ·r=rr·rº +rº“r -r-rŸrr +-r|.
·r|ºr-rr-r Ÿ·rr ·r=rr“r -rr·r •r™r·r š·r-r.

«º›+rºº·rrŸr ºrr¸-r“r Ÿ·rr Ÿr|-rr| -rr-r·rºŸ-rr-r| ·rr·r=rr=r +rœ-rr. -r=-rºrr-rr |+›-rr
|Ÿr·r -rº·rº ·rr·r |-r=r-rr. =r|Ÿr-rr |·r|·r·r +-rr“·rr -rr=r ·r|º·rr-r +º|·rº·rrŸr, |·r|º+«ºr“r|
ºrr-rr ·rrrº·rrŸr ·r-·r·rºr“rr |-r-r·r |·rrrº †·r-rr+º·rrŸr |«·r=r +=r ·r-r r +=r-r -rrr|.
=r+™+r=| •r ·r·r =rr›Ÿr -rrr|Ÿr Ÿ·rr-rr ·rºrr| =rr›¸-r +·r| •rrŸr -rrr|. •r| «:=r -rr-r·rr·rº
·rŸrrŸr Ÿr| -rr-r·rr“r| +«r|“rŸr ·rº|=rr +ºº·rr=rrš|“r ·rŸrrŸr. =r+™r“·rr ·rº=·rrŸr ˆ•·r-r
-r|·r··rr“r| =rr+rº -r¸|Ÿr“r •rºr¸ -r·r-r-r| †=rŸr.

·rr·r=rr=r =r·r¸-r ºrº«ŠŸr †r-rr. =rrº ·rrŸrr·rººr ·rrº ·r«-r¸-r ·r-r. Ÿr| ·r-rºrr-rr
†r·r-·rr †r‡-r ·rrr·r| †=r |·r“rrº ºr-rr“·rr -r-rrŸr †r-r. Ÿr -r=-rºrr-rr -rºrr-r----

|·r·r -r=-rºrr, †r·r-·rr ·r•·r |·rŸrr•r|“·rr ºr·«r=rrš| †r·rºr ‘rº =rr›-r, ·rºr r
|-r=r·rr“r ‘rº |+Ÿr| ·r|·r>r †rrl ·r·r +r·rr-rr ·rrºr -rrr|, ø·rr“rr ·r-rr -rrr|. •r·r-rrŸr|-r
·rr|·r>·rr·r|-r+› ‡·r «=rº +r·r †rr? |-rºr·r=r |-r=r·rr“rr -r-r-rºr« ˆ·r-rr·r ‘rº·rrŸr •r| -rr•r
†rr, Ÿr| ºr•·r=r·r«“·rr ˆ·r-rr·rrŸr †rr †=r +ºrr-rrr| =rº ·rr™-r +r·r ? †r‡ +r=r-·rr ‡·r
†=rŸr| Ÿrº Ÿr|-rr |+Ÿr| †r-r« ·rr™-rr †=rŸrr?

-r=-rºr -rºrr-rr, -rr‰ºr·rr †r-r«r“rr ˆ·r-r †r·r-·rr +-·r-rŸr †rr. •·rrŸr -rr-r·rr“r
-r-r º-rŸr Ÿr“r Ÿ·rr-rr =r=r+rº+ ·rr™Ÿr. ·rr •r·r-rrŸr|r -rrºr¸=r |ºrº-rr Ÿrº ‡·r|r ºrrºr=rrº=r|
‡·rr, †=r·rr |-r-rrºr rrºrrº -rrr| †=r ·rr›“r †rr.

Ÿ·rr-r-Ÿrº ‹+ |«·rºr| -r=-rºr |r›Ÿr |r›Ÿr «º›+rºº·rr“·rr «|=rºr+› ·r-rr. Ÿ·rr-rr
•rºr¸ «·r“r |Ÿr+› -rŸr rrŸr. ‹+ †Ÿ·rŸr ·r-rr·r| =r·r·r Ÿ·rr“·rr -rr+rŸr =rr-rr·r-rr rrŸrr. Ÿ·rr
=r·r·rr-r ·r-rr-r rr‰-r Ÿrr ·rœ ·rœ •rrŸr rrŸrr.

Ÿ·rr †ºº·rrŸr ‹+ ºr-·r+ -rr·rr“rr |·r¤r·rº =r·rrr=r -rr·rr“r †Ÿ·rŸr ·r-rr·r| ºr=>r
«·rr+›¸-r ·rr·Ÿr +ºº·rr=rrš| †r-rr rrŸrr. r ºr=>r =r¸·rr‡Ÿr+ ·r-rr·r| †=rŸr. Ÿr=r“r Ÿr «·r|
·rºrr-r|·rŒŸr †=r-·rr-r= †Ÿ·rŸr Ÿr|·r =r·r·rr-r ·rŒŸr †=rŸr. Ÿ·rr“·rr“r ·r|º-r-rr-r -r=-rºr ·rr
-rr·rrŸr †r-rr rrŸrr.

rr ºr-·r+ =rº«·rºrr“rr -r-r·rr. Ÿ·rr“·rr †r‡“r -rr·r “rr-r=rr. †Ÿ·rŸr =r«º rrŸr|.
|Ÿr“r| -r=r ‡Ÿr+| Ÿr•r=·r| rrŸr| +|, Ÿ·rr -r=rr“r| ºrr-rr “rrr=rrº=r| |«=rŸr rrŸr|. Ÿr| -r+“r|
-rrr·rºr+-r| ºr•rr ºr·rºr ·rr“r| ·rr|ºr. ‡ŸrŒ·rr ·rrº -rr·rr“r| ·rr|ºr †=r-·rr-r |Ÿr“rr ºr·« +rº“r
-rrŸ·rr“rr =r-r•r-rr •rrŸr †=r.
|Ÿr“rr -r·rºr rrŸrr =rº«·rºr. Ÿrrr| †-r+r·rº|“rr ºr•rr rrŸrr. “rr«r -rr=r =r-·rr“rr Ÿrr
†|·r·r|Ÿr rrŸrr. ºr·rºrr“rr -r·rºrr †=r-·rr-r ·rŸ·r=r «·rr“r| «=r|-r ”rŸr| -r·rŸr| Ÿ·rr“·rr+›
·rr+›r ›r=r +=-r ·rrrº·rr“r|. †-r+ ·r+rº“r| |«··r †=>r ·r ºr=>r ºr·rºrr-r =·rŸr: ·rr·Ÿr +=-r
‘rŸr-r| rrŸr|. Ÿr|“r ·rr·™ =rº«¸·rºrr“r| rrŸr|. -r·r Ÿ·rr“rr -r-r·rr ºr·r¸+ Ÿrº| =·r=·r +=rr ·r=rºrrº
? Ÿ·rrºr|r =r¸·rrr=r -rr·rr“r =r›·r |-r=·rr·r -rºr¸-r +r“rº·rr -r«|“·rr +rš| ·r=r-r-·rr
«º›+rºº·rrŸr ·r·rºr +-r-rr rrŸrr.

‹+r -r-·rr -rrš·rr ·r=¸“r·rr ·rr+=|Ÿr ˆ-rr ºrr¸-r Ÿrr Ÿr·rº“r·rr +º|Ÿr rrŸrr. †r|ºr
†r-r«r“r| ·rr·™ -rºr•r Ÿ·rr“·rr Ÿr·rr“·rr ·r-rr·rr-r Ÿr |«··r ºr=>r Ÿ·rr-rr ·rr·Ÿr —rr-r rrŸr. Ÿr
=r›·r Ÿ·rr ·r-rrŸr Ÿr=·rŸr rrŸr.

-r=-rºrr-rr r=r =r·r «=rr·rr -rršr “r-rŸ+r|º+ ·rr™-rr. ‡Ÿr+ Ÿr•r=·r| =r›·r ‡·r +r
†r|ºr +=r †r-r r Ÿ·rr-rr +=-rr l Ÿ·rr-r =r›·r †r·r-·rr rrŸrrŸr ‘rŸr-r. Ÿ·rr =r›·rr-rr ·rrº
|+Ÿr| †rr r ·rrrº·rr“·rr ˆcºrr-r Ÿ·rr-r ·r=¸·rº Ÿr “rr-r|·r-r. Ÿ·rr=rººr| •·rrŸr ºr·r¸+ ·r=r-rr
rrŸrr Ÿ·rr ·r=¸“r «r-r Ÿr+› —rr-r. ºr·r¸+ †rŸr-·rr †rŸr -rººr ·rr·r-rr.

Ÿr |«··r =r›·r ‘r‰-r -r=-rºr ·rºŸr †r-rr. -r=-rºrr“r ºrº|º Ÿ·rr =r›·rr-r ·r+r|ºrŸr —rr-r
rrŸr. =r|Ÿr-rr †rº“r·r ·rr™-r. |Ÿr-r ºr-rr+› †rº“r·rr-r ·rr|r-r. ·r|-r=-rºrr-r ‘r›-r-r| =rrº|
r+|+Ÿr =rr|·rŸr-r| ºr-r -rºrr-r, -r=-rºrr, ·rr |«··r †=>rr“r| |=r·«| +ººrr-·rr-rr Ÿr¸ šrº +-r=r
r ·rr··r —rr-r -rrr|. •·rr ·r«ºrrŸr †r·rºr ºrrŸrr. Ÿ·rr“r| †r·rºrr=r -rr|rŸr| -rrr|. ·rºŸr •r
‘r›Ÿr †rr Ÿr “rr·r-r“r †rr †ºrr +-·r-r-r ·rr·r¸ ·rr.

|Ÿr+› Ÿ·rr ºr·r¸+r“r| †r‡ ·r-rrŸr †r-r|. |Ÿr-rr Ÿr·r ·r+rºr-rr-r =r›·r |«=r-r -rrr|.
+rr|Ÿrº| ·rr‡™ ‘r›-r †=rr·r, †ºr| ºr+r |Ÿr“·rr -r-rr-rr “rr™¸-r ·r-r|. Ÿr| ·rr·rŸr“r Ÿ·rr ·r=¸
·r-rrŸr †r-r|. Ÿr·r |Ÿr-r ·rr|r-r-r Ÿr «º·r |+Ÿr| -r·rr-r+ rrŸrl -rrŸr“·rr -r-rŸr“r| |-r‘rºr rŸ·rr“rl
ºr·r+ ·r›r·r·r=r rr‰-r ·r›-rr rrŸr. ºŒŸrr“·rr ·rrºr=·rrŸr|-r -rrŸr“·rr -r-rŸr“rr Ÿrr ·rr=r |Ÿr-rr
·rrr·r-rr -rrr|. Ÿr| ·rºr·« —rr-r|. +rr| ·r=r-r Ÿr| =rr·r·r —rr-r|. •rrºrŸr |Ÿr-r r·rº›r +r›-rr.
|Ÿr“·rr †r·rr•rr-r ·r-rr-rr +r·rº =r™-r. ·r=r| -r·rr-r+ †r·rr•r +º|Ÿr •r·r-rrŸr¸-r ·rrrº ·r›-r.
+r·r +ºr·r r Ÿr|-rr =r“r-rr.

+ºrr“r r †-r·r-r +r·r †=rr·r ·rr“rr ºrr·r ‘rŸr Ÿr| “rr-r=rr ·r-rrŸr ·r>r-ºrr+r-r ··rr+=
rr‰-r |+= -rr·r-r|. ·rr·r-rr“rr -rr·rr·rr ‘rŸr ‘rŸr Ÿr| ·r|ºr-rr“·rr +™|·rrºr| †r-r|, ·r|-r=-rºrr-rr
|Ÿr-r ·rr|r-r. |Ÿr“rr ºrr+ -rr·r=-rr. r †|Ÿr-rr-r·r| -rr·rº·r |Ÿr-r †r·r··rrŸr ·r|r-·rr«r“r ·rr|r-r
rrŸr. |Ÿr“·rr -r-rrŸr|-r ºrr+ ·r=r-rr. -r=-rºrr“r †=rr-rr-·r |«··r =·r ·rrr¸-r Ÿr| +r-r-|·r·r= —
rr-r|. ·r|-r=-rºrr“rr =rr·rr=r ‘r›r·rr. Ÿ·rr“·rr ·rºr·rº |«·r=r +šr·rŸr, Ÿ·rr“r ·r-r |-r=·rr·r ·rr
-rr·r-rr-r| |Ÿr“r| “r·rr ·r«-r¸-r ·r-r|.

|Ÿr-r ‹+r =r+-rrº +-·r“r =·r ‘rŸr-r. «r|ºr·rr-rr ºrr-r-r †=r -rr•r+“r +·r› |Ÿr-r
·r|º·rr-r +-r. Ÿ·rr |Ÿr“·rr ·rºrrŸr¸-r |Ÿr“·rr -r-rrrrº| =rr«·rr“r «ºr-r rrŸr rrŸr.

Ÿr| ºr-rr•r·r= †r-r| ·r -rºrr-r|, r «·r| ·r=·rr-rr, -r| ‹+ ·rº|·r +-·rr †rr. †r·r-r|-r
·r|›-r-r| †rr. †r·rºr •rº -r-rr †r·r·r |«-rr Ÿrº -rr—·rr=rrº=·rr ·rº|·r =>r|·rº +rº ˆ·r+rº
rrŸr|-r.

·r|ºr-rr-r r Ÿrr›-r +| r| +ºr|Ÿrº| ·r·r=| =>r| †=r-r †r·rºrr-rr +=r-·rrŸrº| =r+™rŸr
™r+º·rr=rrš| ‡·r †r-r-r| †rr.

·r|ºr-r -rºrr-r, r †r·r|=>r·r, †r-r| ·rr •r·r-rrŸr ‹+™ †rrrŸr, Ÿr—·rr=rrº=·rr Ÿr=ºr
+-·r-r ‡·r †r·r·r -rr·rr·rr r “rr·r-r -rrr|. Ÿr¸ •r·r¸-r †r-r| †rr=r Ÿ·rr |š+rºr| ·rºŸr •rr. †r·r
+-·r-rr †=r-rr †r·r·r ‘rº·rr·r=rr -rººr †r-r Ÿrº| |Ÿr-r ·rŸ+ºr·r. †r-r| Ÿr-rr †·r«|“r
†·r|º“r|Ÿr †=rŸrr Ÿr¸ •·rr †·r| ‡Ÿr+| =r-r·r| +ºŸr=r ·rr“rr †·r Ÿr¸ †•rrºr Ÿrº| †=rr·r| |+·rr
-rr·rr·r| Ÿrº| †=rr·r|=r. Ÿrº| Ÿr¸ †r·r-·rr +-rr“rrºr-rr ºrr-r-r †=r ·rr·r. =r|ºr+ =r=rr=rrš|
†|·r-rrºr| Ÿr-·rr-rr -rš-rrŸr| «ºr -rºr•r =r·rr“·rr ›rŒ·rrŸr|-r -rºr| ‘rº·rr=rrš| -rººr
·rŸ+º-·rr=rrº=r †rr.

Ÿrº|r| Ÿr| -rr-rr·r+rº“·rr rr·r-rr·rr-r| †r·r-r -r-rr·rŸr =rr·rŸr“r ºr|r-r|. |Ÿr“·rr -r-rrŸr|-r
rŸr +=r-rr -rrr| †=r -rrr|. ·r|ºr-rr-r |Ÿr“r| “rr·r-r| +r-rˆ‘rr›ºr| ·r |-r-r=Ÿr-rr +-·rr·rº
†·r-rr|-rŸr rr‰-r Ÿr| |-r‘r-r ·r-r|.

Ÿr| |-r‘r-r ·r-·rr·rº ·r|ºr-r -rºrr-r, ·rr •rr·r| +rº ·r= ºrrºr †r·rºrr-rr +š|ºr †rr.
†r·rºr -r·r+º“r ·rr «º›+rºº·rrŸr|-r -rŒ+r-r rr-r|·r-rr ·rr|r•r.

“rr-r=rr †·r-rr|-rŸr rr‰-r ·r-r|, ·rºr †·r-rr|-rŸr —rr-r-r| =>r| +r·r += ºr+Ÿr -rrr|?

=>r| r| ‹+ †ºr| ºr|ŒŸr †rr +|, •r| ·rr •r·rr“r =·rrŸrº =·r·rrŸr += ºr+Ÿr |+·rr
-rº+rŸr += ºr+Ÿr. ºrr|Ÿr-=r-rr·rr-rr“r =rr-rr•·r ˆ··r=Ÿr +ºº·rr“r |Ÿr-r šº|·r-r Ÿrº
-rrr·r-r·r+rº| =>r|ºrŒŸr| Ÿr += ºr+Ÿr.

†r|ºr Ÿr=r“r —rr-r. Ÿr| Ÿr›+ †r·r-·rr ºrrºr-rr †r-r| ºr•r·rrœ·rrŸr|-r †r·r-·rr =>r|
-rr-rrŸr •rr‰-r |Ÿr-r †r·r-r +=r †=Ÿrr··r=Ÿr +-r, †·rr·rº|-r ·r=>r +r›¸-r ™r+-r, =·rŸr:-rr
†rº·rr›¸-r ‘rŸr-r ·r Ÿr| •rrº•rrºr-r º›¸ -rr·r-r|. r| ·rrŸrr |Ÿr“rr ·rŸr| =rº«¸·rºr ·rr=r +=r-r|. Ÿrr
|Ÿr“·rr -rrr-rrŸr ·rr·rŸr †r-rr. †r·r-·rr ·rŸ-r|“r| ««ºrr ·rrr¸-r Ÿ·rr“·rr +r=•rrŸr •rºr¸ =rº|“r
=r·r=r-·rr=rrº=r| —rr-r|. Ÿ·rr“rr +r·r †-rr·rº —rr-rr. †r·r-·rr =>r|-=r·r·r|“rr -rr-r·rr“rr †-rºr·r
‡Ÿr+r -r·r+º †=rŸrr +|, |Ÿr-r •rº Ÿrr =r·r =rº -rr-r¸ -rr·r-rr Ÿrº -rr-r·rr“r =·rrŸrº =rr™+rŸr —
rr-·rr|ºr·rr·r ºrrºrrº -rrr|.

†r·r-·rr ·rr·r+r-rr Ÿ·rr-r †r·r-·rr •r·r= ‘rŸr-r ·r |·r“rr= -rr·r-rr.--
r |·r·r, Ÿr—r| †·r=·rr †ºr| +r —rr-r|? Ÿr-rr +ºr| >rr=r |«-rr? =rr·r, Ÿ·rr -rr-r·rr-rr
†r-rr“·rr †r-rr ·r-r=r«-rr-rr ·rrš·r¸-r Ÿ·rr“·rr ºŒŸrr“rr |™=r Ÿr—·rr +·rr=r·rº -rr·rŸrr.

“rr-r=r-r †rºr|=r-r“r †rœ·rœ ‘rŸr-r. Ÿr| -rºrr-r|,---------
+r·r =rr·r¸ ? +=r =rr·r¸ =rrº ? -rr—r| |·r™·r-rr -r|“r -rr—·rr Ÿrr›¸-r +ºr| =rr·rr·r|?

-r·r |Ÿr-r =rr|·rŸr-r,- r ·r|Ÿrºr•rr, †r·r-·rr -r-rr-rr, ºr-·r+r-rr ·rrr·r-rr -r| ·r-rrŸr ·r-r
rrŸr. |Ÿr·r Ÿ·rr“r| rŸ·rr —rr-r-r| -r-rr |«=r-r|. Ÿ·rr-rr ·rr·Ÿr —rr-r-r |«··r ºr=>r +ºr|Ÿrº| ·r=·r¸-r
-r-r-r †rr †r|ºr Ÿ·rr“r ºr|º ·r›r·r·r= +-r-r †rr.

·r>rr“·rr -rŸ·r¸“r| ·rŸrr +=Ÿrr“r =rº«¸·rºrr“r ¢«·r +r·rr-r †rºr|=r“r =rŸr·Ÿr —rr-r.
·r>rr“rr ·r·r ·r =>r|“r| |·r™·r-rr ·rr «r-r ·rr·™| =r|>r·rr-rr =rrº •r·r ·r™·r¸-r ¤r·r-rr ·rººrr -rrr|Ÿr
+r·rl

-r·r Ÿr¸ +r·r +-r=r? =rº«¸·rºrr-r |·r“rrº-r.

r +r-r +ºrr“r †=rr·r -rºr¸-r †ºº·rrŸr ºrr·r ‘rŸr |r›Ÿr †=rŸrr ‹+r ˆ--r-r Ÿr=ºrr-r
-r-rr ‘rº-r. -rr—·rr ·rr|Ÿr·rŸ·rr·rº Ÿ·rr-r ‘rrŸr ‘rr-rr·r“rr ·rŸr +-rr. -r| †·r-rr +r·r +ººrrº?
·rºŸr =r«·r -rr—r +| -r| +ºr|Ÿrº| =r™+r +=-r ‘rŸr-r| †r|ºr ·r·r =r=r=·r †r-r. Ÿr| =r«|=r--r
rr‰-r -rºrr-r|.

‹+r ·r-rrœ·r ºr•rr“·rr ·rŸ-r|“r| |·r™·r-rrl ºr·rºrr“·rr ·r|rºr|“r| |·r™·r-rrl =rº«¸·rºr ˆ--r-r
—rr-rr. Ÿ·rr-r ºr·rºrr+› |-rºr·r ·rrš|·r-rr †r|ºr =·rŸr: =rºrr“r||r ·rr™ -r ·rrrŸrr Ÿ·rr-r
«º›+rºº·rrŸr †=r-r-·rr -rrºr=rr“r| +-r-r +ºº·rr“rr =r-·rr-rr †r«ºr |«-rr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->