P. 1
19.09.2011.sreda

19.09.2011.sreda

Views: 215|Likes:
Published by Ace Trajanovski

More info:

Published by: Ace Trajanovski on Sep 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

ДНЕВНА ПОДГОТОВКА

Одделенски наставник: Билјана Трајановска
Тема: Јас и другите Дата: 1!"!#"11 Одделение:
$
Предмет %одр&ина Ти' на (ас
1! )акедонски ја*ик
-Разговор по слики
обработка
#! )атематика
-Запознавање со цилиндар
обработка
+! ,и*и(ко
о-ра*ование
-Вежби за истегнување и олабавување на
рацете и нозете
обработка
.! )у*и(ко
о-ра*ование
-Изработка на ДМИ - тропалки
обработка
/Е01:
- да се поттикне кон користење на говорот како
средство за изразување на своите мисли,
чувства и доживувања;
- да се охрабрува да дава соодветен одговор на
поставено прашање;
- да се доживува во континуитет (јас некогаш и
сега);
- да развива способности за набљудување,
опишување, споредување и заклучување;
- да се поттикнува во размислување и
искажување на свое мислење;
- да се оспособува да воочува и да именува
геометриски тела -илиндар во непосредната
околина!
да ги запознае и именува подлогите и
ртачките материјали;
- да развива осет за ритам;
- да ги развива подвижните способности на
локомоторниот апарат
- да се оспособува за моторичко
координативно движење;

1%2ОД1:
- го користи говорот за изразување на
своите мисли, чувства и доживувања;
- дава соодветен одговор на
поставено прашање;
- набљудува, опишува, споредува и
заклучува;
- размислува и искажува свое
мислење;
- препознава и именува "орми кои
личат на илиндар;
- развива осет за ритам;
- ги истегнува и олабавува раете и
нозете;
Ди3ерен4ирани 4ели: 5 Ди3ерен4ирани ис6оди: 5
Наставни 3орми: #ронтална, групна, индивидуална
Наставни методи: $етод на игра, разговор и усно изразување
Наставни
средства:
$одел на илиндар, албуми со "отогра"ии, книги ,лименки,грав
)есто на
реали*а4!!
%чилниа, "искултурна сала
Планира7е на о4енува7ето
- усна повратна ин"ормаија
- инструмент за следење на наставникот
ТЕК НА АКТ1ВНО%Т1ТЕ
1! (ас )акедонски ја*ик
Воведни активности
- &и запознавам учениите со активностите за часот' (еднуваме во круг и сите заедно
ги разгледуваме детските албуми со слики'
8(е(ко 'оу(ува(ки активности
9 )ден по еден, учениите ги покажуваат своите "отогра"ии и се опишуваат себеси' &и
поттикнувам на разговор со прашања (*ога си сликан+ *ако изгледаш на сликата +
*аква ти е косата+ ,ошто изгледаш сре-но+ *ои се лу.ето покрај тебе+ и сл')
Евалва4иони активности
9 %чениите слободно ликовно се изразуваат за некоја случка кога биле сре-ни од
најраното детство која ја слушнале од своите родители или на која се се-аваат'
Ди3ерен4ирани активности
/
#! (ас )атематика
Воведни активности
%чениите се запознаваат со активностите на часот ,а со тоа се истакнува и елта на
часот'
8(е(ко 'оу(ува(ки активности
0реку разговор се бара од нив да опишат како изгледа илиндарот за да се воочат
нивните предзнаења'
-(леди демонстрирање на модел од илиндар,преку кој се опишува од кои делови е
составен илиндарот'(екоја група го набљудува илиндарот'
-1абота во математиките на стр' 2'
Евалва4иони активности
-(леди искажување на предмети кои личат на илиндар'
Ди3ерен4ирани активности
/
+! (ас ,и*и(ко о-ра*ование
Воведни активности
- &и запознавам учениите со елите на часот, а потоа организирам игра во која
учениите имитираат берење на јаболка (истегнување на раете) берење на јагоди и
'т'н'
8(е(ко9'оу(ува(ки активности
- %чениите се поставени во две колони ,а двајата што се на почетокот одат и при тоа
берат јаболка и јагоди но и ги олабавуваат раете и мускулите со тресење на истите' 0о
извршување на задачата се вра-аат на крајот од колоната' 3ежбата се повторува
двапати'
Евалва4иони активности
- 4гра за релаксаија и одмор'
Ди3ерен4ирани активности
5
.! (ас )у*и(ко о-ра*ование
Воведни активности
- (о учениите пееме бројалки кои тие ги знаат од секојдневниот живот'4стакнување на
елта на часот'
8(е(ко9'оу(ува(ки активности
5а учениите им се покажува тропалка и каква намена има таа'4м се демонстрира како
се свири на тропалка'4м се покажува како да ја направат тропалката со помош на
лименка и гравче' (леди самостојна работа на учениите во која наставникот постојано
помага'
Евалва4иони активности
- (о готовите тропалки ја свириме бројалката 67опчето ми падна 8
Ди3ерен4ирани активности
/
:Е,0ЕК%1ЈА
- 9о кој степен учениите беа активно ангажирани+
- 9али учениите го научија она што беше планирано+
- 9али се постигнати поставените ели+ *ои се доказите за тоа+
- 9околку имам можност да го повторам часот со истата група учении, што би
направил поинаку+ ,ошто+
Р.
бр Име и презиме
ги изразува
своите
мисли,
чувства и
доживувања;
соодвет
но
одговара
на
поставен
о
прашањ
е;
препозна
ва и
именува
"орми
кои личат
на
илиндар
развива
осет за
ритам;
- ги
истегнува и
олабавува
раете и
нозете;
:'
Антовска Тијана
;'
Богојевски Иван
<'
Велков Дамјан
='
Весели Фикрета
>'
Гроздановска Ангела
?'
Јакимовски Никола
2'
Јаневски Бојан
@'
Јаневски Михаил
A
Јашари Мерита
:B
'
Кои! Теа
::
'
Кр"јези" #охан
:;
'
Мали!и $рхан
:<
'
Митевска Марија
:=
'
Миевска Марија
:>
'
%андовска Ники
:?
'
%етрески %етар
:2
'
#асими &арис
:@
'
#е'е(и )гзона
:A
'
Тодоровска Јована
;B
'
*веткова Милана
;:
'
+ангарлиева Ангела
;;
'
А,аз Наталија

Евалвациони активности .До кој степен учениците беа активно ангажирани? .Истакнување на целта на часот. Учечко-поучувачки активности На учениците им се покажува тропалка и каква намена има таа.Им се покажува како да ја направат тропалката со помош на лименка и гравче. што би направил поинаку? Зошто? .Игра за релаксација и одмор. Вежбата се повторува двапати. Диференцирани активности / 3.а двајцата што се на почетокот одат и при тоа берат јаболка и јагоди но и ги олабавуваат рацете и мускулите со тресење на истите. час Математика Воведни активности Учениците се запознаваат со активностите на часот . Евалвациони активности . Следи самостојна работа на учениците во која наставникот постојано помага.Дали учениците го научија она што беше планирано? .н. Учечко поучувачки активности Преку разговор се бара од нив да опишат како изгледа цилиндарот за да се воочат нивните предзнаења.Ги запознавам учениците со целите на часот.Доколку имам можност да го повторам часот со истата група ученици. -Работа во математиките на стр. час Физичко образование Воведни активности . а потоа организирам игра во која учениците имитираат берење на јаболка (истегнување на рацете) берење на јагоди и .Учениците се поставени во две колони .Со учениците пееме бројалки кои тие ги знаат од секојдневниот живот.т.Со готовите тропалки ја свириме бројалката „Топчето ми падна “ Диференцирани активности / РЕФЛЕКСИЈА ./ 2.преку кој се опишува од кои делови е составен цилиндарот. По извршување на задачата се враќаат на крајот од колоната. Евалвациони активности -Следи искажување на предмети кои личат на цилиндар. 7.Дали се постигнати поставените цели? Кои се доказите за тоа? . Диференцирани активности / 4. час Музичко образование Воведни активности .Секоја група го набљудува цилиндарот.а со тоа се истакнува и целта на часот. Учечко-поучувачки активности .Им се демонстрира како се свири на тропалка. -Следи демонстрирање на модел од цилиндар.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->