PANDUAN MENULIS KERTAS CADANGAN PENGAJIAN UNTUK PROGRAM HLP DAN CBBP TB PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SESI

2012 Pemohon dikehendaki mengemukakan satu kenyataan penyelidikan. Kenyataan haruslah mengandungi elemen berikut : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 berkaitan cadangan

1.7 1.8 1.9

Bidang penyelidikan (sila letakkan di penjuru atas kanan muka depan kertas) Latar belakang kajian Pernyataan Masalah (peryataan masalah yang mendorong tajuk ini dikaji) Objektif kajian Batasan Kajian Metodologi Kajian - Reka Bentuk Kajian - Populasi Dan Sampel Kajian - Instrumen Kajian - Prosidur Pengumpulan Data - Analisis Data Kepentingan kajian Rangka Jadual Kerja/Carta Gantt Bibliografi ringkas

Cadangan penyelidikan ini hendaklah tidak kurang daripada 10 muka surat (Kedoktoran) dan 5 muka surat (Sarjana) ditulis dalam Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris.

3 5030/..75. 9/.0./.. /9:8/.3 /.   2:.3.2.173..9 0/4947.9 $..3..32:.399   -47.79./.7.8.3 3 03/.3 /.8:7.:. :7. 8:7.8  .

8.3078   ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful