УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.

КИРИЛ И МЕТОДИЈ”
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

ДЕЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ
“Процес на одлучување”

Ментор

Изработил:

-1-

.....14) 7....(стр......................................04) 3........(стр............................................ Заклучок.1...........06) 3....... Користена литература...........(стр.. Одлуки и видови на одлуки............................. Модели на донесување одлуки............(стр...........15) -2- ...1........(стр........03) 2.........(стр........................ Вовед…………………………………………………………...............06) 4..09) 5............(стр.......... Алатки и техники за донесување на подобри одлуки...... Групно донесување на одлуки. Модел за рационално одлучување............(стр.............11) 6........

Оформување на алтернативни решенија (Пр)оценка на алтернативните решенија Избор на решението (одлука) Примена на одлуката и Контрола на одлуката. Иако може да се тврди дека менаџментот е одговорен за донесување на одлуки.pretpriemac.1. во глобала сите се однесуваат на ист или сличен процес. Различни автори дефинираат различни фази.com/2011/01/29/vremenska-ramka-pri-odluchuvanje-implementacija/ -3- . Целта на семинарскиот друд е да презентираат различните видови одлуки. Подетално и пошироко објаснување на поимите и процесите има во продолжение на текстот во Главната содржина.Вовед Во овој семинарски труд ќе биде опфатена тематика која се занимава со одлуките и процесот на донесување одлуки. кои се срвзан и неопходен дел на секој успешен менаџер и менаџмент тим. 3. 6. 4. Донесувањето на одлуки се однесува на правење избор кај алтернативните планови на акцијата. избор помеѓу повеќе алтернативи и решенија. Кај поголемиот број автори. Затоа. 1 http://www. За реализација на семинарскиот труд се искористија материјали превземени од интернет од светски и познати автори во областа на менаџментот. Дефинирање и анализа на проблемот. Тактички и Оперативни одлуки. Процесот на донесување на одлуки се одвива во повеќе фази. 5. 2. Но. во процесот на одлучување се опфатени следните фази:1 1. половина од одлуките донесени од страна на менаџерите во рамките на организациите пропаднале. начини на одлучување и дефинирање на фазите во процесот на одлучување. Донесувањето одлуки може да се класифицира во три категории врз основа на нивото на кое тие се појавуваат: Стратешки. зголемувањето на ефективноста во донесувањето одлуки е важен дел од максимизирање на ефикасноста на работата на менаџментот во организацијата.вклучувајќи го и изборот за донесување одлука ништо да не се превземе.

Одлуки и видови на одлуки Одлуката претставува избор направен од повеќе расположливи алтернативи. политиките и плановите. N. како што не се идентични теоријата на одлучување и теоријата на планирање. & Peale. и губење на сите пензиски фондови. Слично на тоа. откако ќе ја направам оваа одлука?  Дали оваа одлука прекршува некои организациски правила?  Дали оваа одлука прекршува некои закони?  Како ке се чувствувам ако оваа одлука се емитуваше на вести? Покрај далекудосежниот карактер на одлуките во претходниот пример.имаат негативни последици за целата американска економија. што да јадам.Blanchard. Одлуката е решение на конфликтни алтернативи. На пример.. На пример.2. Одлуките како финален прозвод на процесот на одлучување и планските одлуки за целите. Овие одлуки може да влијаат врз животите на другите и да го сменат текот на една организација. (1988). -4- . одлуките донесени од страна на директорите и консултантските фирми за "Enron" на крајот резултираа со $60 милијарди загуба за инвеститорите. V. Секој од овие луѓе донел одлука. Еве некои основни прашања што може да се постават за оценување на етиката на одлуката. како финални производи на планирањето не се исти. па дури и не бараат многу размислување. одлуките донесени од страна на фирми за трговија со хартии од вредност поддржани со хипотеки. пред да дојдеме на час. K. илјадници вработени без работа. како: што да носам. кој пат да го изберам кога 2 Адаптирано од . но сите одлуки немаат плански карактер.2  Дали оваа одлука е фер?  Ќе се чувствувам подобро или полошо. Одлуките се донесуваат во процес на планирање. The power of ethical management. Поединците во организациите ги користат информациите кои ги собираат за да направат широк спектар на одлуки. и секоја личност. Затоа што многу одлуки вклучуваат етичка компонента. како и другите.сега живее со последиците од неговите или нејзините одлуки. не сите решенија имаат големи последици. ние донесуваме едноставни и вообичаени одлуки. еден од најважните фактори во управувањето е дали одлуките што се донесуваат од вработените како и од менаџерите се етички.

корисниците на рестораните за брза храна се повеќе беа засегнати за вкусот и цената на храната. Сепак. отколку за нивното здравјето. како замена на парчиња јаболко за помфрит во Happymeal оброците и намалување на маснотиите. " McDonald’s " ги праќа своите ресторан менаџери (над 65. "McDonald’s" стана свесен за потребата да се одговори на зголемената загриженост на клиентите во врска со храната богата со масти и калории. собирање на информации. бидејќи неколку децении. и внимателно разгледување на алтернативите. "McDonald’s" реши да им понуди здрави алтернативи. Тактички -5- .000 досега) во "Hamburger University ". Стратешките одлуки го утврдуваат текот на организацијата и се донесуваат на врвно ниво од страна на Топ менаџерите. во 2005 година. CEO и бордот на директори.одам накај дома и на факултет. Наставниот план се изучува на 28 јазици. Во одговорот. Овие одлуки се наречени непрограмирани одлуки. На пример. Да се обезбеди конзистентност низ целиот свет. кои кога се јавуваат кај нас одлука се нарекуваат автоматски се развива одговор за нив. Овие типови на директна програмирани одлуки. Донесувањето одлуки може да се класифицира во три категории врз основа на нивото на кое тие се појавуваат(стратешки. одлуките што се единствени и важни бараат свесно размислување. Ова е не програмирана одлука. Најверојатно не трошиме многу време за овие банални решенија. Автоматскиот одговор кој ние го користиме за да ги донесеме овие одлуки се нарекува правило на одлучување. каде што тие добиваат двегодишен курс за донесување одлуки. тактички и оперативни).

web-books.com/eLibrary/NC/B0/B58/068MB58. Додека пак. оперативни одлуки се одлуки што вработените ги прават секој ден работејќи во организацијата.1. како најуниверзален и класичен пристап во донесувањето на непрограмирани одлуки. Во продолжение ќе биде презентиран моделот за рационално одлучување.одлуки се одлуки за тоа како работите ќе се направат. 3. Модели на донесување одлуки Постојат најразлични модели за донесување одлуки.com/eLibrary/Books/B0/B58/IMG/fwk-carpenter-fig11_007. кои најчесто се применуваат за донесување непрограмирани одлуки. Фази во моделот на рационално одлучување4 3 4 http://www. се донесуваат од страна на менаџерите на средно и пониско ниво. доколку сакаме да бидеме сигурни дека сме го направиле најдобриот избор.3 3.web-books.html http://www. Со други зборови. Модел за рационално одлучување Моделот за рационално одлучување опишува низа на чекори со кои носителите на одлуки треба да размислат дали нивната цел е да се зголеми квалитетот на нивните резултати.jpg -6- . тој треба да помине низ неколку формални фази на моделот за рационално одлучување.

Колку патници сакате да се сместат? Колку ви е важна економија на горивото за вас? Дали безбедноста ви е од голема важност? До која цена и во која класа да разгледувате? Ако знаете дека сакате да имате простор за најмалку пет возрасни. во петтата фаза(Оценување на алтернативите). да не потрошите повеќе од 15. Сите можни опции за купување на вашиот автомобил ќе се оценуваат според овие критериуми. во втората фаза(Утврдување на критериумите за одлука) ќе треба да одлучите кои фактори се важни за вас. и ви се допаѓа изгледот. ќе се обидам да ги претставам фазите во рационалниот модел на одлучување. треба да одлучите колку е важен секој фактор за вашата одлука во третата фаза (рангирање на критериумите). Ако секоја е подеднакво важна. и сакате да го направите вистинскиот избор. Потоа. вие ги имате идентификувано одлучувачките критериуми.Се разбира. да троши најмногу 8 литри бензин во град. треба да ги искористите овие информации за да се оцени секоја алтернатива наспроти критериумите кои ги имате одредено. Прво.00 евра за купување. Тоа е првата голема набавка во вашиот живот. Пред да продолжите да се движите понатаму. Ова ќе ве спречи да -7- . Во шестата фаза(Избор на најдобрата алтернатива) треба да ја одбереш најдобрата алтернатива која ги исполнува сите критериуми и во претпоследната фаза-седма (спроведување на одлуката) го купувате вашиот нов автомобил . пред да ги видите сите алтернативи. при донесувањето на одлуката може да се избрза во донесување одлука.000. резултатот на таа одлука ќе биде поврзан со последната фаза од овој модел (оценување на одлуката). тогаш треба да им дадете значење во голема мера и да ги разгледате сите други критериуми со средна важност. да возите автомобил со голем безбедносен рејтинг. Моделот на рационално одлучување има важни лекции за менаџерите кои донесуваат одлуки. но ако знаете дека цената на автомобилот и потрошувачката на гориво се клучни фактори. Првата фаза (Идентификување на проблемот) е веќе завршена-знаеме дека сакате да купите нов автомобил. Да замислиме дека вашиот стар автомобилот се расипал и имате заштедено доволно пари за да го смените за нов автомобил. а таа е кога треба да се даде оценката за донесената крајна одлука.Преку еден практичен пример. тогаш нема потреба да се оптоварувате. Четвртата фаза (генерирање алтернативи) бара од вас да ги генерирате сите алтернативи на своите опции.

Друга предност на рационалниот модел е тоа што тој се залага носителите на одлуките да ги генерираат сите алтернативи. дека немаат перцептивни предрасуди.ви се допаѓа една опција премногу и да ги поставувате вашите критериуми според неа. поради вашата љубов кон овој автомобил. И покрај сите свои предности. со која ќе нема потреба да се жртвува еден критериум за доброто на другиот. Може да најдете еден автомобил. Се претпоставува дека луѓето разбираат каква одлуката треба да донесат. По купување на автомобилот. Покрај тоа. но тоа може да ви одземе време. но беше нешто за кое што требаше да размислувате претходно! Поставувањето на критериуми пред да побарате алтернативни може да го спречи правењето на грешки. Потоа. тоа би можело да биде предизвик да се споредуваат добрите и лошите страни на секоја алтернатива и да се рангираат според вашите желби. може да кажете дека економијата на горивото и иновативниот систем за сопирање се најважните критериуми за вас. можеби ќе сфатите дека е премногу мал за сите ваши пријатели да се возат на задното седиште. модел. може да се забележи дека овој модел на одлучување вклучува голем број на нереални претпоставки. кој мислите дека навистина се одразува на вашиот стил и ќе воспоставите една емотивна врска со автомобилот. Со генерирање на голем број на алтернативи кои покриваат широк спектар на можности. веројатно ќе се направи поефикасно донесување на одлуката. наместо само неколку. Ако размислиме околу тоа како ги донесуваме важните одлуки во нашиот живот. нашапретпоставка е дека ние ретко и ги завршувате сите осум фази на моделот на рационално одлучување. дури и ако сте имале пристап до сите информации. Секој кој неодамна купил нов лаптоп компјутер или мобилен телефон може го потврди предизвикот на сортирање различни предности и ограничувања на секоја марка. и планови предложени за -8- . а поединците се често под временски притисок при донесувањето на одлуките. На пример. и дека тие сакаат да се донесат оптимални одлуки. кога вие и вашиот брат седите во предниот дел. На пример. дека тие знаат кои им се достапните избори. доколку почнавте да барате автомобили пред да донесете одлука за вашите критериуми. овој модел предложува дека вие треба да ги пребарате сите можни алтернативи пред да донесете одлука.

бидејќи членовите на групата ќе инвестираат во одлуката. групите понекогаш може да постигнат резултати многу подобри од оние што тие би можеле да ги направат како поединци. Всушност. спроведувањето на одлуката ќе биде полесно. M. Истражувањата покажуваат 5 Zell. Кога одлуката е донесена од страна на група. но ако сте во потрага по стан за изнајмување за учебната година. A. Glassman. Ако групата е разновидна. а исто така на групата влијае и процесот на донесување одлуки. На пример. достапноста на премногу информации може да доведе до Анализа-Парализа. Оттука. наместо донесување на одлуки. Strategic management in turbulent times: The short and glorious history of accelerated decision making at Hewlett-Packard. A. D. 93–104. Всушност. 4. 36. отколку од една единствена личност. -9- . а во рамките на својата цена.поддршка и пристигнување на решение кое најдобро одговара на нивните потреби. & Duron. Групното одлучување има предности за привлекување на искуства и перспективи на поголем број поединци." 5Освен тоа. ако барате да купите куќа. вие ќе бидете подготвени да го земете првиот кој ќе ги задоволува вашите критериуми за чистота. дали две глави се подобри од една? Одговорот на ова прашање зависи од неколку фактори. тие имаат потенцијал да бидат покреативни и тоа да доведе до поефикасно решение.Групно донесување на одлуки Постојат многу сличности и многу разлики меѓу поединечни и групни одлуки. вие може да бидете подготвени и способни да инвестирате многу време и енергија за да ја најдете вашата куќа од соништата.. Висок функционер во Hewlett-Packard вели дека неговата компанија страдала од опсежно анализирање на работите и од многу долго собирање на податоци кои ги доведоа до точка на "не донесување на одлуки. Кога станува збор за донесувањето на одлуки. може да не сте секогаш заинтересирани за постигнување на оптимално решение. S. Organizational Dynamics. каде што се повеќе и повеќе време се троши на прибирање на информации и размислување за тоа. (2007). во близина на факултетот. но всушност не се донесени одлуки. Постојат многу фактори кои влијаат врз динамиката на групата.. подобри одлуки може да се донесат затоа што различните членови во групата можат да имаат различни идеи врз основа на нивното потекло и искуство. M.

групи кои дебатираат за одредени проблеми и кои се разновидни и посеопфатни во донесувањето на одлуките ја подобруваат профитабилноста и продажбата. Group versus individual decision making: An investigation of performance measures. без разлика дали е на поединец или групана одлуката. 6 Miner.. Додека групите имаат потенцијал да дојдат до ефикасна одлука. decision strategies. И покрај својата популарност во рамките на организациите. групното донесување на одлуки страда од голем број на недостатоци.6 Групното донесување на одлуки одзема повеќе време во споредба со индивидуалните одлуки. дали таа ќе биде подобра зависи од специфичноста на ситуацијата. индивидуалните одлуки може да се претпочитаат. тогаш донесувањето на одлука од страна на група може да биде поефикасно. C.дека за врвниот менаџмент. На пример. спроведувањето на одлуката ќе биде тешко без вклучување на оние кои ќе имаат влијание во одлуката и доколку времето е незначително. (1972). Заедничко рационализирање каде што членовите ги минимизираат негативните информации или предупредувања кои би можеле да предизвиказт да ги преиспитаат своите претпоставки. and process losses/gains.. F. (1984). ако една личност ги нема сите информации и вештини потребни за донесување на одлука. I. Така. тие често трпат загуби и страдаат од самиот процес. 112–124 7 Адаптирано според. Групното размислување се карактеризира со осум симптоми кои вклучуваат:7 1. Ние знаеме дека групите ретко го надминуваат нивниот најдобар член. 33. што создава прекумерен оптимизам и ги охрабрува да преземат екстремни ризици. Како и да е. Индивидуалните одлуки исто така може да бидат соодветни ако човекот ги има сите потребни информации за донесување на одлука и ако нема никакви проблеми за реализацијата.10 - . Victims of groupthink. со оглед на тоа дека сите членови треба да дискутираат за нивните идеи и во врска со различните алтернативи. . Organizational Behavior and Human Performance. 2. L. Илузија на цврстина која ја даваат повеќето или сите членови на групата. ако има итен случај и одлуката треба да се донесе брзо. Janis.

NGT не е техника што треба да се користи на сите рутински состаноци. (1975). секој член на групата се ангажира одреден период независно и тивко да ги запише идеите. H. групата дава наредба да се соберат сите идеи кои се генерирани. A. H. 5. Трето. 7. 8. Второ. A. Ова продолжува во четири чекори. Стереотипни погледи на надворешните групи. 6. се гледаат кога групите ги потценуваат способностите на ривалите. Илузии на едногласност базирани на основа на самоцензура и директен притисок врз групата. воедно и прават извештај со оценки за идеите. 8 Delbecq. Van de Ven. таа се користи за изградба на групните средби кога членовите се борат со решавање на проблеми или создавање идеи. Наместо тоа. На крај. По четвртиот чекор NGT помага сите членови да учествуваат целосно и да се избегне групното размислување при донесување на групни одлуки.. Неприкосновена верба во својствениот морал на групата што може да ги наведе членовите да ги игнорираат етичките или моралните последиците од нивните дејства. . Group techniques for program planning: A guide to nominal group and Delphi processes.8Прво. недостатокот на несогласување се гледа како едногласност.. 5. поединците гласаат за своите омилени идеи со користење на техники за рангирање. или обврските.Алатки и техники за донесување подобри одлуки Номинална групна техника (NGT) беше развиена за да помогне во групното донесување одлуки за да се осигураат сите членови дека ќе учествуваат целосно. L. се одвива дискусија околу секоја идеја и членовите бараат и даваат појаснување. D. Самоцензура кога членовите на групата ги минимизираат нивните сомнежи и контра аргументи. Појавата на самопрогласени “mindguards” каде што еден или повеќе членови на групата ја заштитатуваат групата од информацијата дека се движи спротивно на претпоставките на групата и текот на акцијата.3. илузиите. Директен притисок врз секој член кој искажува силни аргументи против било кој од стереотипите на групата. 4. & Gustafson.11 - .

која тој ќе може да ја користи за да се оценат статиите доставени до списанието. 112. (2005). На пример. Процесот завршува кога групата достигнува консензус. Personnel Psychology.12 - . Така. Истражувањето. Додека консензусот има тенденција да потрае и подолго.. Article review checklist: A criterion checklist for reviewing research articles in applied psychology. тој може да има значење кога ќе биде потребна поддршка за донесување на планот. Меѓутоа. ова правило на 9 Campion. Олеснувачите може да одлучат дали одговорите ќе бидат анонимни. 10 Hastie. можеби поради својата едноставност. 494–508. The robust beauty of majority rules in group decisions. (1993). изготвувањето на цели. повикувајќи на консензус и дискутирање за проблемите. генерирање на предлогот. Овој процес најчесто се користи за генерирање на најдобрите вештини од експертите. Секој нареден прашалник е изграден од информациите собрани од претходниот. Користејќи ја Делфи техниката. брзина. или предлагање на решенија. тој бил во можност да собере одговори од стотици врвни истражувачи од целиот свет без воопшто да ја напушти својата канцеларија и ги дестилирал во листата на критериуми. Оваа техника остана популарна. оние кои не гласале во прилог на одлуката ќе биде помалку веројатно да ги поддржат. T. предлогот е модифициран за да ги прилагоди. 46. M.9 Мнозинското однесување упатува на правилото за донесување одлуки каде секој член на групата дава по еден глас и опцијата која добила најголем број на гласови ќе биде избрана. & Kameda. 705–718. Првиот прашалник ги прашува поединците широко прашање. Овие чекори се повторуваат се додека не се постигне консензус.Делфи техниката е уникатна поради тоа што е групен процес кој користи писмени одговори од серија на прашалници наместо да се собираат лицата заедно за да се донесе одлука. R. A. . Ако проблемот сеуште постои. како што е да се наведе проблемот. универзитет професор Michael Campion го користел овој процес кога тој бил уредник на списанието "Personnel Psychology" и сакал да ги утврди квалитетите кои ја истакнуваат добрата статијата. Процесот функционира со разгледување на прашања. едноставноста на користење и реалистичната непристрастност. Psychological Review. исто така го поддржува мнозинството како ефективна техника за донесување одлуки 10. Консензусот е друго правило за одлучување кое групите можат да го користат кога целта е да се добие поддршка за идејата или план за акција.

(2007). 12 Mohammed. . (2001). Why convene rater teams: An investigation of the benfits of anticipated discussion. Organizational Behavior and Human Decision Processes. and outcomes. processes. Organizational Behavior and Human Decision Processes. and rater motivation. & Ringseis. и тоа им помага на членовите да чувствуваат поголемо задоволство од одлуките и да имаат поголема внимателност. Истражувањето покажува дека консензусот може да доведе до подобра точност11.13 - .. соработувачко и демократско. 310–335. 11 Roch. учесничко.одлучување е обемно. S. consensus. Меѓутоа. S. 104. 85. овој пристап одзема многу време и групите кои не можат да постигнат консензус стануваат фрустрирани12. G. 14–29. E. Cognitive diversity and consensus in group decision making: The role of inputs.

А за добро донесување на одлуки. неопходно е да се применуваат некои од техниките на одлучување и фазите во процесот на одлучување. ги применуваат и во иднина ке ги применуваат врвните менаџери од големите корпорации и компании. кои говорат и практично ги претставуаат техниките и процесите на одлучување кои ги применувале. Со тоа се намалува и ризикот донесената одлука да биде лоша.14 - . Одлуките се дел од секојдневното работење на менаџерите на секое ниво. додека некои се дел од секојдневното работење. . Но овие техники се достапни и за обичниот менаџер и на една мала компанија. но и едните и другите може да имаат далекусежни последици во иднина врз работењето на компанијата. но и во другите поврзани области може да се пронајдат многу теории. некои се од поголема важност за компанијата.6. Заклучок Во менаџмент литературата. каде за да се донесе доволно добра одлука мора да се поминат фазите на рационалниот модел на одлучување. затоа треба внимателно да се донесуваат.

V.7. (1988).  Zell.. Group versus individual decision making  Delbecq. Article review checklist: A criterion checklist for reviewing research articles in applied psychology. H. S. 2009). D. K. Group techniques for program planning  Campion. L.15 - .. (1993). The power of ethical management. M. A. (2005). & Duron. Glassman. R. The robust beauty of majority rules in group decisions. Principles of Management (March. Victims of groupthink.web-books. (2007). & Peale. Van de Ven. L. T. & Kameda.  Hastie. D. N. I.Користена литература  Blanchard. H. A. (1972). M.. A.html .. F. Psychological Review  Мason Carpenter.com/eLibrary/NC/B0/B58/000Title. http://www.  Miner. A. & Gustafson. C. A. Strategic management in turbulent times  Janis. (1975). (1984)... M.

7.0-7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful