condicions laborals

personal docent funcionari, interí i substitut del Departament d'Educació

Guia laboral i sindical

www.ccoo.cat/ensenyament

Condicions laborals
Ensenyament públic no universitari
Personal docent funcionari, interí i substitut del Departament d’Educació

GUIA DE CONDICIONS LABORALS

3

Índex
A.- La força del Sindicat
1.- L'afiliació ...................................................................... 2.- Representació. Les eleccions sindicals a l'ensenyament públic: Juntes de Personal. Meses de Negociació ........ 3.- Les funcions del Sindicat .............................................. 5 6 5

B.- Condicions Laborals
1.- Marc normatiu .............................................................. 2.- Horari i calendari .......................................................... 3.- Retribucions ................................................................. 4.- Permisos ..................................................................... 5.- Llicències .................................................................... 6.- Excedències voluntàries ............................................... 7.- Canvis i adaptacions en el lloc de treball ....................... 8.- Reduccions de jornada ................................................ 9.- Altres situacions administratives. Serveis Especials i serveis en altres administracions ................................. 10.- Compatibilitat ............................................................ 11.- Dret a la vaga ........................................................... 40 42 43 7 8 10 14 23 27 31 32

Fa més de 40 anys. per tant. en què es van escollir 176 persones delegades. El 30 de novembre de 2006 es van celebrar les últimes eleccions. Les eleccions sindicals a l'ensenyament públic Les primeres eleccions sindicals en democràcia del conjunt de les persones treballadores van ser l'any 1977. Des d'aleshores aquestes eleccions es realitzen cada quatre anys i determinen. repartides entre les 4 províncies. aquelles Comissions Obreres s'han convertit en el primer sindicat del nostre país. perquè hi hagi juntes de personal a tots els serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona. 2. Representació. Avui. El sindicat de CCOO de Catalunya el formem més 185. La representativitat de cada sindicat determina la composició de les juntes de personal i de les meses de negociació. És un sistema obsolet i amb una representació i una proporcionalitat allunyades de la realitat. CCOO treballarem perquè aquestes eleccions apropin la representació sindical als àmbits de gestió del Departament d'Educació i. no van arribar fins l'any 1987. segons els vots de cada organització sindical. . les persones delegades i. L'afiliació L'afiliació és la força i la base del sindicat. ara bé en l'ensenyament públic. per a representar més de 70.000 persones afiliades.000 docents de Catalunya. per una banda. La força del sindicat 1. per una altra.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 5 A. Juntes de personal Les juntes de personal tenen un paper de representació davant de l'Administració. el percentatge de representativitat de cada sindicat. treballadors i treballadores van fundar en diversos sectors del treball i poblacions de Catalunya les primeres Comissions Obreres per lluitar per la millora de les condicions de vida i de treball. la negociació s'estableix en les meses de negociació. pel fet de ser funcionariat.

el personal de suport docent i els serveis educatius. eficàcia i utilitat a l'acció sindical. sanitat. . i segons la llei. . . tindran representació en la mesa les organitzacions sindicals que tinguin més d'un 10% dels vots emesos. A partir dels resultats electorals globals de tot Catalunya. . personal d'administració i serveis de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya).Elaborar propostes per millorar les condicions laborals i professionals.Negociar i aconseguir acords que donin sentit.6 GUIA DE CONDICIONS LABORALS Meses de negociació Mesa de negociació sectorial del Departament d'Educació En aquesta mesa es negocien tots els aspectes que afecten les condicions laborals del professorat. .Lluitar i mobilitzar-se per aconseguir-les. . A partir dels resultats electorals en cada àmbit de la funció pública (ensenyament. .La resolució de problemes concrets. 3. Les funcions del sindicat La Federació d'Ensenyament de CCOO és l'instrument que ens permet intervenir de forma organitzada i contínua en: La defensa i la millora dels teus drets laborals i socials. sempre que sigui necessari.L'assessorament en relació amb les teves condicions laborals i professionals.L'elaboració d'alternatives educatives. La mesa està formada per 15 representants de les organitzacions sindicals (proporcionalment als vots obtinguts) i 15 representants de l'Administració. .La negociació col·lectiva de les teves condicions de treball. Mesa general de la funció pública de Catalunya En aquesta mesa es negocien els aspectes que afecten el conjunt de tot el funcionariat de Catalunya.La formació permanent.La mobilització. . es constitueix la Mesa General de la Funció Pública. El model sindical de les CCOO es basa en: .

de 26 de maig. .04. .Instruccions anuals per a l'organització i el funcionament als centres docents.Decret legislatiu 1/97. . .Resolució 1194/2002.Decret 266/2002. .GUIA DE CONDICIONS LABORALS 7 B. de 29 de desembre (DOGC 30.11. de juliol de 1997 i de juliol de 2000. de 16 de novembre (BOE 17.1995). de 28 de desembre (DOGC 31. . de 5 de novembre.07.12.2002).1999).2000).2006). . sobre situacions administratives.11. .98).04. de 12 d'abril). .11. de 8 d'octubre.Acords generals de la Mesa de la Funció Pública. de conciliació de la vida familiar i la laboral (DOGC 3626 de 30.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. . . de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001. 12 2000).2001).05. de reducció de jornada per interès particular (DOGC 3633 de 10. de prevenció de riscos laborals.Llei 31/1995. .Llei 4/2000. de 31 d'octubre de 1997 (DOGC 3. d'unions estables de parella (DOGC 23.Llei 14/2000.Llei 10/1998.Reial decret 365/95.11. d'aplicació de la Llei 6/02 (DOGC 3756 de 7. .05. de 25 d'abril. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675 de 13. Marc normatiu .2001). . de 5 de juliol. .Llei 21/2001. de mesures fiscals i administratives.Reial decret 1251/2001. sobre prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i rics durant l'embaràs.2002). de mesures de conciliació de la vida personal.Llei 8/2006.07.Llei 6/2002.Llei 39/1999. de conciliació de la vida familiar i la laboral (BOE 6. de 10 de març (BOE 10. Condicions laborals 1. .Resolucions específiques anuals del Departament d'Educació sobre les reduccions de jornada. de 15 de juliol. que modifica el Decret legislatiu 1/97 (DOGC 29.97).2002). . i d'octubre de 2005.

tutories. activitats de formació.8 GUIA DE CONDICIONS LABORALS SITUACIÓ DEL FUNCIONARIAT DAVANT DE L'ADMINISTRACIÓ El funcionariat es pot trobar davant de l'Administració en quatre situacions diferents: Situació de servei actiu: Pot ser ocupant d'una plaça corresponent a la plantilla del cos al qual pertany. Mestres d'infantil i primària: Hores lectives: 23 hores setmanals. de vacances. reunions.. Pot ser provisional o ferma. sense abandonar el cos al qual pertany i sense dret a percebre cap tipus de retribució. Horari i calendari Horari Hores lectives: hores de docència directa. gaudint d'un permís o gaudint d'una llicència. Situació d’excedència: És la situació per la qual cessa temporalment en la prestació de serveis. Serà acordada per l'òrgan o l'autoritat competent. Hores no lectives fora del centre: hores que no són d'horari fix ni són necessàriament al centre. per motius que no són causa de sanció. com a conseqüència d'un procediment judicial o disciplinari que li ha estat instruït. claustres. Pot ser: voluntària o forçosa. . estar en situació de disponibilitat.. en comissió de serveis. Hores no lectives o de permanència: hores de coordinacions. quan cessa en un lloc de treball i encara no n'ha obtingut un altre. Situació de serveis especials: Quan la persona funcionària accedeix a un determinat càrrec públic que comporta la reserva de plaça i la destinació que abans ocupava sense que s'interrompi el còmput de temps a efectes d'ascens. 2. Hores no lectives no necessàriament al centre: 7 hores i 30 minuts setmanals. triennis i drets passius. Hores no lectives al centre: 7 hores setmanals. Situació de suspensió: La persona funcionària queda privada temporalment de l'exercici de les seves funcions i dels drets i prerrogatives annexos a la seva condició. per la preparació de les classes...

Professorat de secundària: Hores lectives: 18 hores setmanals. .Març.. famílies) 29 hores setmanals.Febrer .GUIA DE CONDICIONS LABORALS 9 Aquest horari també és d'aplicació al personal docent de CREDA i CREDEV. .Festius de lliure disposició: tres dies en el curs escolar no consecutius i no coincidents amb l'inici i el final del curs. decidits en el Consell Escolar del centre i comunicats al Departament d'Educació. Formació i treball individual fora del lloc de treball. Presencials ( reunions d'equip.Vacances d'estiu (només ho és el mes d'agost). Hores no lectives no necessàriament al centre: 7 hores i 30 minuts setmanals.Festius locals: dos dies a l'any. professorat. Calendari Dies laborables: de dilluns a dissabte. . . Dies festius: .) 6 hores setmanals. Dies naturals: tots els dies de la setmana.Setmana Santa.. excepte festius. coordinacions. Una setmana que es decideix des de cada servei territorial). . Hores de permanència al centre d'horari no fix: 6 hores setmanals. Serveis Educatius: Atenció directa als centres (alumnat. És una novetat que s'ha plantejat per al calendari dels cursos 2010-11 i 2011-12. determinats pels òrgans de govern locals. .Festius laborals a Catalunya: marcats pel Departament de Treball a través de les ordres anuals. Dies lectius. Períodes de vacances: segons l'ordre que regula el calendari escolar cada curs escolar. Hores de permanència al centre d'horari fix: 6 hores setmanals. Els que estableix el calendari escolar. 2 hores 30 setmanals.Nadal. . 175 dies al curs.

Direcció . Nota: A efectes de triennis. Es fixen en funció del grup de pertinença. Pagues extraordinàries Dues a l'any. cos professorat EOI. però cal sol·licitar-ho mitjançant una instància de reconeixement de serveis prestats.Grup A2 : Cos de mestres. . però.Càrrecs unipersonals . Inclou temporalment les quantitats que es perceben per ocupar càrrecs unipersonals o altres llocs singulars.10 GUIA DE CONDICIONS LABORALS 3. gràcies als acords signats per CCOO.Cap d'estudis . Actualment. passant a ser una paga doble real. . Sou base Es fixa en funció del grup de pertinença: . que es lliura al Departament d'Educació. el decret de retallades ha vulnerat aquests acords i la paga extra es veurà afectada a partir del desembre de 2010. 2. cos professorat tècnic d'FP i Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny. es computa el temps treballat com a interí o substitut i l'any de funcionari en pràctiques i qualsevol servei prestat a l'Administració. Retribucions Les retribucions bàsiques i complementàries es fixen anualment en els Pressupostos Generals de l'Estat i tenen la seva concreció en els Pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya. 3. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 1. S'incrementa en assolir nous estadis.Grup A1 Cos de professors d'ensenyaments secundaris. Des del desembre del 2009. hem assolit el 100% de les pagues extraordinàries. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 1. Cos de professorat d'arts plàstiques i disseny. És important fer el tràmit anticipadament per cobrar-ho des del primer dia del compliment del trienni. Triennis Els triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Complement específic general És lineal i generalitzat per a tot el professorat.

Llocs singulars (no tipificats) Càrrecs que es poden crear de forma excepcional per les necessitats concretes d'un centre (EAP.Cap de departament .Tutories 2. c. però. educació compensatòria. camps d'aprenentatge. departament) o de representació en el si del centre (Consell Escolar). 1/2 crèdit). Nota: Els estadis no substitueixen els triennis.). també anomenats sexennis. els cursos de 15 hores.Coordinació d'informàtica .Coordinació pedagògica .. Participació en l'elaboració de projectes i materials de desenvolupament curricular. programes i serveis educatius o representativitat sindical a temps total. b. CREDAS. Projectes i treballs d'investigació. CRP. . Coordinació d'activitats docent (àrees. i aquests crèdits s'obtenen: 6 crèdits per antiguitat docent en servei actiu (s'hi compten els serveis com a professor/a interí). Complement específic per estadis Tothom que sigui funcionari de carrera pot assolir els estadis. . e.. professorat itinerant.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 11 . Es computarà el temps de serveis prestats com a interins. 3 crèdits per activitats diverses (almenys un crèdit ha de ser de formació): a. Tasques de gestió al centre. Cal tenir. Formació permanent (1 crèdit cada 30 hores de formació. d. Condicions per al cobrament dels estadis Cal acreditar 9 crèdits per a cada estadi. cicles.Coordinació de prevenció de riscos laborals .Òrgans unipersonals de coordinació .Cap de seminari .Coordinació d'activitats i serveis escolars . 6 anys de serveis i justificar 9 crèdits (dels quals 6 corresponen als anys de serveis i almenys un dels altres tres ha de correspondre a formació).Secretari/ària .Coordinacions de cicle o etapa pedagògica . anàlisis i innovació educatives.

12 GUIA DE CONDICIONS LABORALS f.Formació permanent Certificat on constin les dates d'inici i final del curs.Nivell 26 Condició de catedràtic . g.Coordinació d'informàtica. identificació del curs i organisme convocant. habitualment en l'ensenyament. a més dels 6 cursos acadèmics de serveis docents. el qual no caldrà acreditar si ja s'ha comunicat al Departament d'Educació per d'altres motius. S'hi ha d'al·legar que es tenen complerts. . nombre d'hores.Utilització de la llengua catalana o l'aranesa Certificació de la direcció del centre on s'hi faci constar. Complement de destinació La seva quantia depèn del lloc de treball que s'ocupa: . o l'aranesa si escau. Coordinació d'intercanvis d'alumnes. . . Utilització de la llengua catalana. tipus de participació (assistent o formador). viatges. Com es justifiquen i demanen els estadis El reconeixement dels estadis se sol·licita d'acord amb el model que estarà disponible als serveis territorials. 3.Nivell 21 Professorat d'infantil i de primària .Activitats d'innovació o investigació educatives Certificat de la Direcció General d'Ordenació Educativa del Departament d'Educació. assessoria lingüística. o coordinació de les activitats i els intercanvis d'alumnat Certificat de la direcció del centre visat per la inspecció corresponent. colònies i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i la dedicació d'un curs. Com a excepció. el nombre mínim de crèdits exigits de la forma següent: . el professorat de llengües estrangeres i el de castellana ho acreditarà amb la possessió del certificat del Mòdul II o equivalent.Representant del Consell Escolar Certificat de la Secretaria del Consell. .Nivell 24 Professorat tècnic d'FP .Nivell 24 Professorat de secundària .

Pels cossos de secundària amb una mica més de 32 anys de serveis s'assoleix la pensió màxima. àvia. incapacitat temporal. filla Avi.. 2. fill. mare. germà.86 % de l'haver regulador per a les contingències cobertes per Classes Passives (vellesa. cosina-germana S'aplica tant al titular com al cònjuge. Actualment aquest càlcul s'ha complicat força. l'edat. mort i supervivència). GRAUS DE CONSANGUINITAT I AFINITAT Primer grau Segon grau Tercer grau Quart grau Pare. Mutualitat de funcionaris civils de l'Estat (MUFACE) i drets passius Cobreixen l'assistència sanitària i la pensió de jubilació respectivament. ja que té en compte un seguit de variables personals. i per tant varia molt d'una persona a una altra. germana. nét/a Besavi/a. Representen quantitats fixes mensuals. DESCOMPTES 1. besnét/a Cosí-germà. oncle. diferents per a cada grup. prestacions econòmiques i socials. Retencions de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) El càlcul de l'IRPF ha canviat en els darrers anys. nombre de fills. Pel grup A2 el 100% de l'haver regulador s'assoleix amb 35 anys de serveis. tia. Es cotitza l'1. fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. com ara el sou. incapacitat. ja que el 100% de l'haver regulador supera a la pensió màxima. Pensions de jubilació Es calculen en funció dels anys cotitzats i de l'haver regulador de cada grup. . nebot/da. etc) i el 3. etc. econòmiques i fins i tot familiars. És una quantitat simbòlica. quantitat que es fixa anualment en els pressupostos generals de l'Estat i que no té res a veure amb les retribucions que es cobren en actiu.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 13 ALTRES RETRIBUCIONS Casa habitació Només la percep el professorat d'infantil i primària ocupant places que no són de nova creació.69 % del haver regulador per a les contingències cobertes per MUFACE (assistència sanitària.

La utilització del permís a temps parcial és incompatible amb els permisos de lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal.Parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent preadoptiu: El temps necessari per absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya. 4675. de 12 d'abril). Permís prenatal Qui el pot demanar: Personal funcionari.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei de 7/2007. . són de descans obligatori de la mare. a la direcció del centre docent. de 5 de juliol. però. Durada: Setze setmanes ininterrompudes. Permisos Tots aquests permisos són retribuïts (es cobra el 100%). . Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant certificat mèdic i llibre de família al centre. interí i substitut. Permís per maternitat Qui el pot demanar: Personal funcionari. Observacions: El permís és de concessió obligatòria. Durada: . prèviament. interí i substitut.La persona que gaudeixi d'aquest permís ho pot fer a temps parcial. . Sol·licitud: Cal sol·licitar-lo. Legislació: . Les sis primeres setmanes posteriors al part. que poden fer-ho de manera simultània o successiva.Dones embarassades: El temps necessari per assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part.Article 18 de la Llei 8/2006. d'una manera ininterrompuda (excepte les sis primeres setmanes). Observacions: .Aquest permís és de concessió obligatòria.14 GUIA DE CONDICIONS LABORALS 4. de 13 de juliol de 2006). de mesures de conciliació de la vida personal. . que són ampliables en els casos de part múltiple a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. amb previ acord entre la persona i el Departament d'Educació. sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui en els casos de part múltiple. amb la justificació corresponent.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud: . . . d'una manera ininterrompuda. interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat amb la documentació necessària. Aquest permís el pot gaudir qualsevol dels dos progenitors de manera simultània o successiva.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 15 . i amb posterioritat al fet causant. Durada: .El període de permís computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa. Observacions: . sempre que sigui una adopció o un acolliment internacional. Si es tracta d'una adopció internacional i és necessari un desplaçament previ al país d'adopció o acolliment es tindrà dret.En tots els casos d'adopció.Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006. sense superar les setze setmanes o el temps que correspongui segons els supòsits anteriors. Permís de maternitat per adopció o acolliment previ a l'adopció Qui ho pot demanar: Personal funcionari. . a l'hora de marxar.És un permís de concessió obligatòria. Independentment d'aquest dos mesos. però s'ha de sol·licitar per escrit per prorrogar-lo.Es justifica mitjançant la resolució judicial o administrativa per la qual es constitueix l'adopció o l'acolliment. de 12 d'abril).Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. es pot començar el permís sis setmanes abans de la sentència judicial o resolució administrativa. . a un permís de fins a dos mesos. percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.Setze setmanes ininterrompudes. amb el 100% de les retribucions.La persona que gaudeixi d'aquest permís ho pot fer a temps parcial.El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís. a més.Si no es té.Documentació que justifiqui l'inici dels tràmits necessaris per a l'adopció en què s'indiqui la necessitat d'aquest desplaçament per a perfeccionar l'adopció. que s'ampliaran en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 4675. a partir del segon. caldrà la presentació de la fotocòpia compulsada del llibre de família. . amb un acord previ entre la persona i el Departament . excepcionalment es pot justificar amb els bitllets d'avió. al centre. . Legislació: . de 13/07/06). de mesures de conciliació de la vida personal. de 5 de juliol.

Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. al centre. de mesures de conciliació de la vida personal. però s'ha de sol·licitar per escrit per prorrogar-lo. adjuntant el certificat mèdic.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. Durada: Permís equivalent al temps d'hospitalització del fill o filla. també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat. de 12 d'abril). Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat. al centre. de 13 de juliol de 2006). Legislació: . sempre que la persona que ho demani tingui la guarda legal de l'infant i l'altre progenitor o progenitora treballi. (DOGC núm. Permís per atendre fills prematurs Qui ho pot demanar: Personal funcionari. a continuació del part. interí i substitut.El progenitor o progenitora d'una família monoparental.És un permís de concessió obligatòria. fins a un màxim de tretze setmanes. Durada: 4 setmanes consecutives des del finiment del permís de naixement. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. de 5 de juliol. si té la guarda legal exclusiva del fill o filla. de mesures de conciliació de la vida personal. . interí i substitut. . de 13 de juliol de 2006). . 4675.Articles 11 i 16 de la Llei 8/2006.16 GUIA DE CONDICIONS LABORALS d'Educació. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. i fins que finalitza el permís de maternitat o també immediatament després del finiment d'aquest permís.Article 13 de la Llei 8/2006. de 12 d'abril). . Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat. des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment. de 5 de juliol. Legislació: . adjuntant el llibre de família. 4675. Observacions: .El mes d'agost és de vacances i no s'ha de computar com a temps de permís. . La utilització d'aquest permís a temps parcial és incompatible amb els permisos per lactància o per fills prematurs i amb la reducció de jornada per guarda legal. Permís per paternitat Qui ho pot demanar: Personal funcionari.

conforme només en gaudeix un dels cònjuges. 4675. Permís per lactància Qui ho pot demanar: Personal funcionari. .Una hora diària d'absència al lloc de treball.Hi té dret el progenitor que no gaudeix del permís per maternitat. Durada: . les quals es poden dividir en dues fraccions d'una hora. .Aquest permís s'inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part. adopció o acolliment Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de demanar a la direcció del centre docent. al centre. el permís és de dues hores. de 5 de juliol. de mesures de conciliació de la vida personal. de 13 de juliol de 2006). de 12 d'abril). justificat amb el llibre de família o bé amb el certificat mèdic. interí i substitut. i té una durada màxima de 20 setmanes.Article 15 de la Llei 8/2006. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. de mesures de conciliació de la vida personal. Permís per naixement d'un fill o una filla. Durada: . En els casos de part. . Observacions: . 4675.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 17 Observacions: . interí i substitut. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant llibre de família i una declaració jurada. tenint en compte les . Legislació: . Aquest temps pot ser dividit en dues fraccions de trenta minuts. de 13 de juliol de 2006).10 dies en cas de dos nadons i 15 en cas de 3 o més.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. adopció o acolliment. Legislació: Article 12 de la Llei 8/2006. l'adopció o l'acolliment. de 5 de juliol. consecutives o repartides per setmanes. adopció o acolliment múltiple.És un permís de concessió obligatòria. .5 dies laborals consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o a l'arribada del menor o la menor adoptat o acollit.El període de permís s'inicia un cop finalitzat el permís de maternitat. . que es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. a voluntat del sol·licitant.És un permís de concessió obligatòria.

La compactació d'aquest permís correspon a una durada màxima de 16 dies.Estatut bàsic de l'empleat públic. interí i substitut. la durada quedarà reduïda a 3 dies. Durada: . Observacions: .18 GUIA DE CONDICIONS LABORALS necessitats de servei. Permís per atendre fills o filles amb discapacitats Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Permís per matrimoni o inici de la convivència Qui ho pot demanar: Personal funcionari. . Legislació: .Article 14 de la Llei 8/2006. Observacions: .Aquest permís és compatible amb la reducció de jornada.El temps necessari per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.Article 17 de la Llei 8/2006. de 13 de juliol). la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. . CCOO està reivindicant que s'apliqui el que preveu l'"Estatut bàsic de l'empleat públic": la durada d'aquest permís és fins que la criatura té dotze mesos.Poden utilitzar el permís per lactància el pare o la mare. de 5 de juliol. de 12 d'abril. de 5 de juliol de 2006. de 13 de juliol de 2006). 4675. de mesures de conciliació de la vida personal. de mesures de conciliació de la vida personal. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. .El poden demanar el pare o la mare o tots dos de manera conjunta. 4675. En el cas que la persona beneficiària hagués gaudit del permís de compactació.També tenen dret a dues hores de flexibilitat horària diària per a conciliar els horaris dels centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o la filla discapacitat rep atenció.És indiferent que la lactància sigui natural o artificial. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat al centre adjuntant: Permís per matrimoni. . Llei 7/2007. S'ha de documentar la petició amb una certificació de la . Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat al centre. interí i substitut.És un permís de concessió obligatòria. . Legislació: .És un permís de concessió obligatòria. .

Permís per inici de convivència. de mesures de conciliació de la vida personal.Article 9 de la Llei 8/2006. si el matrimoni té lloc fora de Catalunya. . .És un permís de concessió obligatòria. de 5 de juliol.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 19 parròquia.Fins a dos dies. .Llei 10/1998. . en la qual es faci constar la data de l'acte i. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar al centre adjuntant la documentació acreditativa. Permís per a víctimes de violència de gènere Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Durada: . Per acreditar la convivència cal haver formalitzat la convivència en escriptura pública atorgada dos anys abans o bé cal acta de notorietat de convivència i el transcurs dels dos anys de convivència. Observacions: . 4675 de 13 de juliol). un cop realitzat aquest i feta la inscripció al Registre Civil.És un permís de concessió obligatòria. l'ajuntament o del jutjat corresponent. Legislació: . 4675. si el matrimoni té lloc a Catalunya.Els cònjuges o convivents en poden gaudir dins el termini d'un any a comptar de la data del casament o de l'inici de la convivència. Retribucions: Es percebrà el 100%.Article 10 de la Llei 8/2006. de 5 de juliol de 2006. de 15 de juliol de 1998. de mesures de conciliació de la vida personal. . interí i substitut. Durada: 15 dies naturals consecutius.Un dia d'absència del lloc de treball. interí i substitut.El familiar ha de ser fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat. Legislació: . la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar prèviament al centre. s'haurà de justificar amb una fotocòpia del llibre de família. Permís per matrimoni d'un familiar Qui ho pot demanar: Personal funcionari. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. d'unions estables de parella (DOGC núm. 2687 de 23 de juliol). Observacions: . de 13 de juliol de 2006).

interí i substitut. . Legislació: .Únicament es concedeix en el cas de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.El temps imprescindible d'acord amb el que determinin els serveis socials. de mesures de conciliació de la vida personal.20 GUIA DE CONDICIONS LABORALS Durada: . 4675. hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Permís per mort. i excepcionalment fins a 6 dies laborables degudament justificats. Sol·licitud: S'ha de comunicar i justificar a la direcció del centre.Les parelles de fet també el poden demanar.Article 21 de la Llei 8/2006. Legislació: . sigui necessària per a llur protecció o assistència social. ampliable a 4 dies laborables si és en una altra localitat diferent a la del centre de treball. . que. de 13 de juliol de 2006). . .És un permís de concessió obligatòria. . .Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. de mesures de conciliació de la vida personal. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.També tenen dret a la flexibilitat horària. .CCOO reivindica que s'apliqui el que preveu l'estatut bàsic de l'empleat públic": per un familiar de primer grau: 3 dies laborables si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball.Per un familiar fins a segon grau: 2 dies laborables si l'esdeveniment s'ha produït a la mateixa localitat del centre de treball. de 12 d'abril). de 5 de juliol. Observacions: . de 13 de juliol de 2006). d'acord amb cada situació concreta.Article 19 de la Llei 8/2006. 4675.A gaudir dins dels 10 primers dies a partir del succés.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. . a voluntat de la persona que ho demana. de 12 d'abril). la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. ampliable a 5 dies laborables si es produeix en una altra localitat diferent a la del centre de treball. de 5 de juliol. accident. Durada: . policials o de salut corresponents. adjuntant document que vinculi familiarment la persona causant i la persona que ho demana i document que informi de l'esdeveniment produït.

de 12 d'abril). Observacions: . Sol·licitud: El permís s'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre. Observacions: És un permís de concessió obligatòria.Aquests permisos poden ser puntuals o periòdics.És un permís de concessió obligatòria. Si són periòdics. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent. de mesures administratives i d'organització (DOGC 31-12-1997). de 12 d'abril). Sol·licitud: El permís s'ha sol·licitar i justificar a la direcció del centre docent. Observacions: És un permís de concessió obligatòria. pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997) i les modificacions introduïdes per l'art. Durada: Un dia natural si és a la mateixa localitat i fins a quatre dies naturals si hi ha canvi de localitat. . S'ha de recuperar en el termini d'un mes a partir del gaudiment del permís . en el cas d'altres proves definitives d'avaluació i alliberadores en els docents d'ensenyaments oficials. Legislació: . Permís per a exàmens oficials i altres proves d'avaluació Qui ho pot demanar: Personal funcionari. de 24 de desembre.Article 96. caldrà ajustar l'horari setmanal del personal docent tenint en compte les necessitats de la prestació del servei. Durada: Un mínim d'una hora i un màxim de set hores per setmana. . Permís de flexibilitat horària recuperable Qui ho pot demanar: Personal funcionari. interí i substitut. interí i substitut.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 21 Permís per trasllat de domicili Qui ho pot demanar: Personal funcionari. de 31 d'octubre.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. .2 de la Llei 17/1997.b del Decret legislatiu 1/1997. interí i substitut. Durada: Un dia per assistir a exàmens finals en centres docents d'ensenyaments oficials o el temps indispensable. Legislació: Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007.Per a visites i proves mèdiques d'ascendents o descendents fins a segon grau de consanguinitat i per reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills. adjuntant la certificació de l'organisme examinador. 6.

2 de la Llei 17/1997. de mesures de conciliació de la vida personal. Observacions: . Legislació: Instruccions d'organització i funcionament dels centres docents públics (es publiquen anualment en el Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament). de 5 de juliol. . Observacions: El permís es concedeix per assistir a activitats del pla de formació del professorat del Departament quan així ho disposi el director territorial.Es tracta de deures inexcusables de caràcter públic o personal.És un permís de concessió obligatòria.d del Decret legislatiu 1/1997. Legislació: . la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Durada: El temps que duri l'activitat. interí i substitut. de 24 de desembre. la causa dels quals cal justificar-la per escrit.Article 96. de 31 d'octubre. Durada: El temps indispensable per complir el deure. . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997) i les modificacions introduïdes per l'art. . de 12 d'abril). 6. interí i substitut.22 GUIA DE CONDICIONS LABORALS Legislació: Article 22 de la Llei 8/2006. de mesures administratives i d'organització (DOGC 31-12-1997).Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. Permís per formació permanent del professorat Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar prèviament a la direcció del centre docent. Permís per deure inexcusable Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: El permís s'ha de sol·licitar prèviament i justificar a la direcció del centre.

per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs. .ORDRE APU/2210/2003.. Legislació: . triennis i pagues extres) i MUFACE pagarà (cal sol·licitar-ho) un subsidi mentre perduri la incapacitat temporal. 69.Per al personal funcionari: els tres primers mesos es cobren amb plenitud els drets econòmics en la nòmina del Departament. sempre que tinguin contracte en vigor.Llei 39/1999. la familiar i la laboral de les persones treballadores. . Durada: La necessària.Per al personal interí i substitut: Cobraran una part del Departament i una part de la Seguretat Social. al centre.Hi ha reserva del lloc de treball. interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor).. Durada: Màxim de 18 mesos. A partir del quart mes es cobrarà de la manera següent: el Departament pagarà la nòmina de les retribucions bàsiques (sou. Retribucions: . Llicència per malaltia (baixa per malaltia) Qui ho pot demanar: Personal funcionari. interí i substitut (mentre tingui nomenament en vigor). . de 17 de juliol.Llei de funcionaris civils de l'Estat. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial. estadis. drets passius.3. Llicències Llicències retribuïdes: Llicència per risc durant l'embaràs (baixa per embaràs) Qui ho pot demanar: Personal funcionari.El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis. en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (BOE del 05-082003). Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat adjuntant la baixa mèdica oficial al centre. Observacions: .GUIA DE CONDICIONS LABORALS 23 5. art. de conciliació de la vida personal. . . La suma de les quantitats rebudes pel Departament i MUFACE no podrà excedir l'import de les percepcions que corresponen.

art.Aquesta situació pot durar. i convocatòria anual del Departament d'Educació. Observacions: Hi ha reserva del lloc de treball i computa a tots els efectes: triennis. de conciliació de la vida personal.El temps de llicència computa a tots els efectes: triennis. drets passius. 1 del Decret legislatiu 1/97. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar al Departament quan es convoca.1).1 del Decret legislatiu 1/97. Legislació: Art. 69. es va pactar un augment considerable d'aquest tipus de llicències. Legislació: . .. Observacions: . 95.No es perd cap dret a efectes d'antiguitat i drets passius. estadis. . 95.3. signats per CCOO. estadis. Durada: Depèn del tipus de modalitat de la llicència. des de la data d'inici de la malaltia. adjuntant la documentació necessària concretada en la convocatòria. Legislació: Art. Observacions: .4) i de 17 de novembre de 2005 (punt 10. etc. . de 31/10/1997. fins a un màxim de 30 mesos. . Llicència per estudis relacionats amb el lloc de treball Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Durada: Un curs. sense limitació. Llicència per a l'exercici de funcions sindicals Sol·licitud: El sindicat proposa la persona i tramet la sol·licitud al Departament d'Educació.Haver estat en actiu els tres últims cursos escolars. que en aquests moments no es compleix per les mesures restrictives del Departament d'Educació.. drets passius. . prorrogable. sempre que hi hagi possibilitats de recuperació.Hi ha reserva del lloc de treball.Llei de Funcionaris civils de l'Estat. En els Acords de 21 de novembre de 2001 (punt 7. amb pròrrogues.Llei 39/1999.24 GUIA DE CONDICIONS LABORALS Retribucions: Exactament igual que com es perceben en la llicència per risc durant l'embaràs. la familiar i la laboral de les persones treballadores. .No haver gaudit de cap llicència d'estudis retribuïda.

de 31 d'octubre. prorrogables fins a tres mesos més. . que resta suspesa d'ofici fins al final del permís. . prorrogable excepcionalment per 1 any més. . Sol·licitud: . Retribucions: No hi ha retribucions.La sol·licitud s'ha de presentar abans del 30 de juny de l'any corresponent. 95.Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d'estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut. Retribucions: No hi ha retribucions. excepcionalment. al Consorci d'Educació de Barcelona.Cal sol·licitar-la als Serveis territorials.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 25 Llicències no retribuïdes Llicència per estudis Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Durada: 1 any. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997).No es pot acumular el temps d'aquesta llicència a la que es concedeix per assumptes propis. Observacions: . al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. interí i substitut. . però durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE.1 del Decret legislatiu 1/1997. o en 12 si s'ha prorrogat (en el cas dels funcionaris). Observacions: . Els descomptes es realitzaran un cop s'hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 6 mensualitats. Legislació: Art. interí i substitut (cal sol·licitar-la abans del nomenament per no ser exclòs de la llista).Aquest permís és incompatible amb l'autorització de compatibilitat. Durada: Període mínim de 10 dies i fins a tres mesos i.Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència (en el cas dels funcionaris). Llicència per atendre un familiar Qui ho pot demanar: Personal funcionari.Cal aportar un informe favorable de la direcció del centre de treball. . adjuntant la documentació acreditativa de la situació. en un imprès normalitzat.

El temps de llicència computa als efectes d'antiguitat.Hi ha reserva del lloc de treball. Tot i això. de mesures de conciliació de la vida personal.26 GUIA DE CONDICIONS LABORALS . de 31 d'octubre. Observacions: . En aquest cas es considerarà que la petició afecta la prestació del servei. . . de 5 de juliol.És convenient demanar-la amb quinze dies d'antelació a la data d'inici prevista. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.Fins a 6 mesos cada 2 anys com a funcionari.Durant aquests 2 anys es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos. 6. no es modificarà la data de fi prevista i voluntàriament demanada. però durant el temps de llicència s'ha de continuar cotitzant pels drets passius i per MUFACE.La concessió de la llicència està subordinada a les necessitats del servei. .2 de la Llei 17/1997. Retribucions: No hi ha retribucions. en general. . es podrà gestionar amb menys temps en cas de necessitat. .Es comencen a computar els 2 anys a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Sol·licitud: . Legislació: Article 20 de la Llei 8/2006. 4675.S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. etc. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Els descomptes es realitzaran un cop hagi finalitzat la llicència en un termini màxim de 3 mensualitats. . no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana. . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997) i les modificacions introduïdes per l'art.) i quan no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat.Un cop concedida i notificada la resolució de concessió.Articles 95 i 122 b) del Decret legislatiu 1/1997.És per atendre un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Llicència per afers propis Qui ho pot demanar: Personal funcionari i funcionaris en pràctiques. Durada: . . de 13 de juliol de 2006).En general.Ha de dur necessàriament el vistiplau de la direcció del centre. de 24 de desembre. Legislació: . . ja que la seva concessió està subordinada a necessitats del servei.

de mesures administratives i d'organització (DOGC 2548. . Després hi ha dret a un lloc de treball a la mateixa localitat en la qual es tingués la destinació provisional abans de l'excedència.Si el pare i la mare són funcionaris.El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis.Article 6 de la Llei 17/1997. Observacions: . al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Així mateix. Durada: Un màxim de 3 anys a comptar des de la data del naixement o. des de la data de la resolució judicial o administrativa d'adopció. Excedències voluntàries Excedència per tenir cura del fill o filla (natural.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 27 de mesures administratives i d'organització (DOGC 31-12-1997). Retribucions: No n'hi ha.L'excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.Si. 6. si és el cas. . durant tot el període d'excedència la persona afectada té dret a la reserva . . S'ha d'adjuntar fotocòpia del llibre de família o resolució d'adopció o d'acolliment. es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. l'Administració pot limitar el seu exercici simultani per raons relacionades amb el funcionament del servei. adoptat o acollit) Qui ho pot demanar: Personal funcionari. en cas d'estar nomenats. un cop finida la causa que ha originat la declaració de l'excedència voluntària. per la qual cosa el temps d'excedència computa a efectes de triennis i drets passius.Durant el primer any es considera servei actiu. fins a la finalització del nomenament. No obstant això. . A efectes de jubilació LOE no interromp el temps de cotització requerit. de 31-12-1997). interí (amb particularitats) i substitut (amb particularitats). de 24 de desembre. de consolidació del grau personal i del sistema de previsió o drets passius. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. No s'han d'abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social. la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d'un mes. . . Als interins i substituts els computa com a temps treballat.Hi ha reserva del lloc de treball mentre duri el període de l'excedència. tots dos poden gaudir d'aquesta llicència.

Legislació: Article 4 de la Llei 8/2006. per raons d'edat.A efectes de jubilació LOE no interromp el temps de cotització requerit.Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant. el fill i la filla respecte del seu pare malalt). si la persona afectada ocupa un lloc de treball amb destinació provisional. que resta suspesa d'ofici fins al final del termini d'excedència. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13-07-2006).Hi ha reserva de lloc de treball. . de 5 de juliol. . personal interí i substitut (es pot sol·licitar no ser nomenat durant un any). de mesures de conciliació de la vida personal. Retribucions: No n'hi ha.Es pot sol·licitar per tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que. Legislació: . . de mesures de conciliació de la vida . . de 5 de juliol. l'Administració pot limitar el seu exercici simultani per raons relacionades amb el funcionament del servei. accident o malaltia.Els fills i filles successius donen dret a un nou període d'excedència que posa fi al període que ja s'estigués gaudint.La situació administrativa és de servei actiu.28 GUIA DE CONDICIONS LABORALS del lloc de treball amb destinació definitiva. Observacions: . Només es pot gaudir una vegada per a cada subjecte causant.Article 5 de la Llei 8/2006. En el cas que dos d'ells generessin el dret a gaudir-lo pel mateix subjecte causant (per exemple.Les excedències per tenir cura d'un fill o filla o de familiars són incompatibles amb l'autorització de compatibilitat.Aquesta excedència constitueix un dret individual dels funcionaris o funcionàries. . conserva els drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al moment en què es resolgui la convocatòria de provisió corresponent. Excedència per a tenir cura de familiars Qui ho pot demanar: Personal funcionari. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació Durada: Mínim 3 mesos i màxim 3 anys. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. . . per la qual cosa el temps gaudit en aquesta excedència computa a efectes de triennis i de drets passius (en el cas dels funcionaris). no pugui valer-se per si mateix i no desenvolupi cap activitat retribuïda i sempre que estigui a càrrec de la persona que sol·licita l'excedència. No obstant això.

Durada: Mínim de 2 anys continuats i no hi ha límit màxim.És requisit haver prestat serveis efectius en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l'inici de l'excedència. Observacions: .Si. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. de l'EBEP.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 29 personal. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13-07-2006). . ni de consolidació del grau personal. de 5 de juliol. . .El període d'excedència no computa als efectes de reconeixement de triennis. de mesures de conciliació de la vida personal. Legislació: Article 7 de la Llei 8/2006. de 12 d'abril. la persona afectada no sol·licita el reingrés en el termini d'un mes. Observacions: .Instrucció 7. Legislació: Article 86.L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot concedir si el cònjuge o parella resideix en un altre municipi. Excedència per interès particular Qui ho pot demanar: Personal funcionari. . al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. de 31 d'octubre.1 per a l'aplicació de la Llei 7/2007. Retribucions: No n'hi ha. . Durada: La durada mínima és de 2 anys i per un màxim de 15 anys. adjuntant fotocòpia del llibre de família o resolució notarial de convivència. un cop finida la causa que ha originat la declaració de l'excedència voluntària. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Excedència per al manteniment de la convivència Qui ho pot demanar: Personal funcionari. es declara d'ofici la situació d'excedència voluntària per interès particular. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar als Serveis territorials. Retribucions: No n'hi ha. ni del sistema de previsió o drets passius.2 a) del Decret legislatiu 1/1997. perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable. pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997).No hi ha reserva del lloc de treball. .El temps en excedència no computa a efectes d'antiguitat ni de drets passius.

Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. Retribucions: No n'hi ha.Es concedeix si el funcionari es troba en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques o passa a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic. Excedència per violència de gènere Qui ho pot demanar: Personal funcionari.No hi ha reserva de lloc de treball. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 13-07-2006). Retribucions: Les retribucions seran íntegres durant els dos primers mesos. Legislació: Article 86. adjuntant la documentació que acrediti aquests fets i el llibre de família. .El temps no computa a efectes d'antiguitat ni drets passius.El període d'excedència computa als efectes de reconeixement de triennis. d'acord amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere. Durada: Pel temps que es determini. de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. . de 31 d'octubre. interí i substitut. Legislació: Article 7 de la Llei 8/2006. Observacions: . pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 3-11-1997). fins a un màxim de 18 mesos. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. de 5 de juliol.2 c) del Decret legislatiu 1/1997. . Observacions: . . . sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini.30 GUIA DE CONDICIONS LABORALS Excedència per incompatibilitats Qui ho pot demanar: Personal funcionari. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació.L'òrgan competent pot concedir automàticament i d'ofici aquesta excedència. de mesures de conciliació de la vida personal. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en model normalitzat als Serveis territorials. sempre que no li correspongui quedar en una altra situació i llevat que s'hagi obtingut la compatibilitat d'activitats.Durant el període d'excedència es manté la reserva del lloc de treball durant 6 mesos. Durada: Durant el temps que es romangui en servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol de les administracions públiques.

Sol·licitud: Instància específica fins al mes de juny.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 31 7. . S'ha de renovar anualment. disposició addicional primera. (DAP) Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Retribucions: 100%. Sol·licitud: Instància específica en qualsevol moment. Durada: Un curs escolar. S'ha de renovar anualment. respectivament. a llocs diferents de la destinació que s'ocupa per una notòria disminució de facultats. de prevenció de riscos laborals. Observacions: Adoptar les mesures de prevenció. Permutes Procediment excepcional de provisió de vacants. adjuntant els fulls de serveis certificats pels Serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona. Legislació: RD 21/12/1998.Acreditar dos anys de serveis efectius en el lloc de treball que es vol permutar. art. Qui ho pot demanar: Personal funcionari propietari definitiu. Durada: Un curs escolar. incloent-hi els que tinguin reconeguda la discapacitat física. Convé fer la sol·licitud amb suficient temps (preferiblement abans del tercer trimestre).Que els qui pretenguin la permuta comptin. de cada un dels sol·licitants. autoritzat per l'Administració.25. psíquica o sensorial). Sol·licitud: Signada pels dos sol·licitants. Retribucions: 100%. sempre que no sigui susceptible d'incapacitat permanent. .Que els llocs de treball siguin d'¡guals característiques i els correspongui idèntica forma de provisió. en cas que sigui necessari. de 8 de novembre. . Observacions: . Legislació: Llei 31/1995. protecció o adaptació necessàries per tal de protegir els treballadors i treballadores especialment sensibles als riscos derivats del lloc de treball (per les seves pròpies característiques personals o estat biològic conegut. Adaptació o canvi de lloc de treball per motius de salut Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Canvis i adaptacions en el lloc de treball Adscripció temporal Adscripció temporal en comissió de serveis a tasques pròpies del cos docent. amb una antiguitat que no difereixi en més de cinc anys. en cas que sigui necessari.

Legislació: RD 2112/98. Reduccions de jornada Reduccions de jornada amb la totalitat de la retribució Reducció d'1/3 de jornada per guarda legal per cura de fill o filla menor d'un any (opció a compactar) Qui ho pot demanar: Personal funcionari.El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part. no se'ls en podrà autoritzar cap altra. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. adjuntant fotocòpia compulsada del llibre de família. . ni per cap altre supòsit. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Aquest dret de compactació no el tenen les persones substitutes.No es podrà autoritzar una permuta quan a alguna de les persones li manquin menys de deu anys per a la jubilació forçosa. . 8.En els deu anys a partir de la concessió de la permuta.Quan la permuta sigui entre administracions educatives diferents. la durada de la reducció computa de manera consecutiva a partir del permís. interí i substitut. . l'adopció o l'acolliment. Observacions: .Es deixaran sense efecte les permutes si en els dos anys següents a la data en què es concedeixin es produeixen l'excedència o la jubilació voluntàries d'algun dels permutants.Després de la permuta no podran participar en els concursos de trasllats fins a dos anys de serveis en la plaça que hagi ocupat com a conseqüència de la permuta.32 GUIA DE CONDICIONS LABORALS . disposició addicional quarta.La reducció de jornada o la compactació ha d'iniciar-se el dia següent a la finalització del permís per maternitat (16 setmanes posteriors al part) o adopció. adopció o acolliment múltiples. . La persona afectada pot optar per compactar les hores que corresponguin a aquesta reducció de jornada en jornades consecutives senceres (122 dies). . . Durada: Té una durada màxima d'un any. a partir de la setzena setmana posterior al part. totes dues l'han d'autoritzar. .Que s'emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de la qual depengui cadascuna de les places a permutar.

. de mesures de conciliació de la vida personal. hagin de rebre tractament en centres públics o privats. s'ha vulnerat el dret a exercir aquesta reducció.Cal tenir més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l'ensenyament públic no universitari. . Qui ho pot demanar: Personal funcionari entre 55 i 64 anys. Legislació: Article 24 de la Llei 8/2006. Actualment però. Durada: Reducció de jornada equivalent al temps que hi ha de dedicar. la periodicitat o la durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme en horari lectiu. però s'haurà de renovar cada any dins del termini establert. de 5 de juliol de 2006. Legislació: Art. .S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. signat per CCOO. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda Qui ho pot demanar: Personal funcionari.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 33 . 4675 de 13 de juliol).La direcció del centre haurà de signar la conformitat en l'espai reservat a l'imprès de sol·licitud. per aquest motiu. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Observacions: . 25 de la Llei 8/2006. Les hores de permanència al centre són les mateixes. Reducció d'hores lectives per raó d'edat Aquesta reducció és fruit de l'Acord de 17 de novembre de 2005. adjuntant el DNI. . Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. Observacions: . interí i substitut. . Reducció: Dues hores lectives setmanals.Aquesta reducció serà equivalent al temps de treball que hagin de dedicar al tractament. adjuntant informe mèdic que justifiqui la necessitat del tractament. de mesures de conciliació de la vida personal. 4675 de 13 de juliol).El termini de presentació de sol·licituds d'aquest tipus de reducció de jornada el determina la resolució anual del Departament d'Educació.Poden gaudir d'aquesta reducció les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.La reducció de jornada serà prorrogable. de 5 de juliol de 2006.

. Reduccions de jornada d'un terç o la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions Reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis educatius. durant l'horari que sigui objecte de reducció. . al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores. . . . de 5 de juliol. de 5 d'abril. interí i substitut.Tot i el punt anterior. Aquesta reducció s'ha de començar immediatament després d'acabar la reducció d'1/3 de jornada o la compactació amb el 100% de les retribucions. adjuntant el llibre de família compulsat.34 GUIA DE CONDICIONS LABORALS Legislació: . Observacions: .La concessió de reducció de jornada és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat.La pot demanar qui tingui la guarda legal del menor (és a dir.Article 26 de la Llei 8/2006. 4 o 5 dies.Únicament es pot demanar una vegada per cada fill/a.Aquest permís és compatible amb el de la lactància.DOGC núm. és a dir. sigui o no remunerada. Aquest permís està ampliat fins que la criatura compleixi 12 anys en l'Estatut bàsic de l'empleat públic. de mesures de conciliació de la vida . aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del següent trimestre i així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar.Acord publicat en la Resolució TRI/874/2006. Durada: Fins que la criatura compleixi sis anys. no necessàriament ha de ser el pare o la mare). Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%.En cas de renúncia a la reducció de jornada. CCOO estem reivindicant que aquesta mesura s'apliqui a Catalunya. Legislació: . de 7 de febrer .Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada. . . es poden gaudir tots dos alhora. 4608.La dedicació al centre es podrà concentrar en 3. si la reducció es de la meitat és percebrà el 60%. que es perllongarà fins al 31 d'agost. la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.

sempre que se'n tingui la guarda legal Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%. la familiar i la laboral del personal de les administracions públiques de Catalunya.En cas de renúncia a la reducció de jornada. la suspensió de la qual s'entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur per la mateixa persona causant.Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l'equip de valoració d'adults del Departament d'Acció Social i Ciutadania. aquest dret pot ser gaudit. .La persona no ha de desenvolupar cap activitat retribuïda. . aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del trimestre següent.Cada persona disminuïda dóna dret a una única reducció de jornada. la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant. encara que percebin una pensió. Reducció de jornada per tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica. . . física o sensorial. la familiar i la laboral al servei de les administracions. de mesures de la vida personal. . .Quadre de distribució horària. que es perllongarà fins al 31 d'agost.Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada públiques de Catalunya. . Durada: El temps necessari. S'ha d'adjuntar la documentació següent: .Article 26 de la Llei 8/2006. . si la reducció és de la meitat es percebrà el 60%.Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament on quedi constància de la guarda legal.S'ha de demanar amb 15 dies d'antelació a la data d'inici de la reducció. de 5 de juliol.És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat (remunerada o no) durant l'horari que sigui objecte de la reducció de la jornada.Tot i el punt anterior. Podrà sol·licitar-se el canvi d'un terç a mitja jornada. En menors disminuïts. o viceversa. . Legislació: . al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. . signat per la direcció del centre. que indiqui el grau de disminució.La dedicació al centre es podrà concentrar en 3. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. i així successivament.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 35 personal. Observacions: . fins a arribar al tercer trimestre escolar. una sola vegada mentre es gaudeixi de la reducció. interí. amb l'horari resultant de l'aplicació de la reducció de jornada (només per al cos de mestres). 4 o 5 dies.

La dedicació al centre es podrà concentrar en 3. si la reducció és de la meitat es percebrà el 60%. 4 o 5 dies.Que es tingui al càrrec directe. signat per la direcció del centre. .Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada.Quadre de distribució horària.Certificat mèdic oficial de la persona causant o certificació oficial de l'equip de valoració d'adults del Departament d'Acció Social i Ciutadania. interí. . Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%. . i així successivament. o amb un grau de dependència que li impedeixi ser autònom.En cas de renúncia a la reducció de jornada. Observacions: . que es perllongarà fins al 31 d'agost. . aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del trimestre següent.Fotocòpia compulsada del llibre de família o certificat del Registre Civil o certificat d'empadronament de l'ajuntament on quedi constància de la guarda legal. .Cada persona dóna dret a una única reducció de jornada. fins a arribar al tercer trimestre escolar. que indiqui el grau de disminució. .Per facilitar la seva cobertura i validar la documentació. . cal presentar-ho amb una antelació de 15 dies abans de l'inici del permís.Que tinguin una incapacitat o disminució igual o superior al 65%. S'ha d'adjuntar la documentació següent: . . o viceversa. encara que no convisquin.36 GUIA DE CONDICIONS LABORALS . . la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.Tot i el punt anterior. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació.És incompatible amb el desenvolupament de qualsevol activitat (remunerada o no) durant l'horari que sigui objecte de la reducció de la jornada. una sola vegada mentre es gaudeixi de la reducció. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials.La reducció es concedeix per incapacitat física d'un familiar fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat. . o que requereixi dedicació o atenció especial. la suspensió de la qual s'entendrà com a renúncia a reprendre-la en un futur per la mateixa persona causant. . amb l'horari resultant de l'aplicació de la reducció de jornada (només per al cos de mestres). Durada: El temps necessari. Reducció de jornada per incapacitat d'un familiar Qui ho pot demanar: Personal funcionari. Podrà sol·licitar-se el canvi d'un terç a mitja jornada.

Observacions: .Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a un any. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. que es pot obtenir als Serveis territorials.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 37 Legislació: . Reducció de jornada per a les dones víctimes de la violència de gènere Qui ho pot demanar: Personal funcionari.Estatut bàsic de l'empleat públic (Llei 7/2007. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%.La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. Durada: El temps necessari. .Es pot començar en qualsevol moment de l'any i s'ha de demanar amb una antelació mínima de 15 dies. . si la reducció és de la meitat es percebrà el 60 %.Es pot demanar en qualsevol moment del curs. Legislació: . s'haurà de prorrogar cada inici de curs. de mesures de conciliació de la vida personal. .Si escau. de 5 de juliol. personal interí.Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. la familiar i la laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.La durada inicial és fins a final de curs i és prorrogable. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat. . de mesures de conciliació de la vida personal. .Article 26 de la llei 8/2006. interí i substitut.Article 26 de la Llei 8/2006. de 5 de juliol. de 12 d'abril). S'ha d'adjuntar un certificat mèdic on es faci constar la necessitat de la reducció de jornada. Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores del Departament d'Educació. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. Reducció de jornada per processos de recuperació de malaltia Qui ho pot demanar: Personal funcionari. . adjuntant la documentació necessària que acrediti aquests fets. . Durada: . si la reducció és de la meitat es percebrà el 60%.

Reducció de jornada prèvia a la jubilació (han de restar menys de cinc anys per a l'edat de jubilació forçosa). Qui ho pot demanar: Personal funcionari. en general. .La dedicació al centre es podrà concentrar en 3. comença el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost de cada any. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat als Serveis territorials. és als 65 anys.Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a un any. els que vulguin gaudir la reducció de jornada hauran de sol·licitar-la durant els mesos de juny i juliol.Excepcionalment.L'edat de jubilació forçosa. aquesta ha de coincidir sempre amb el dia anterior a l'inici del trimestre següent i així successivament fins arribar al tercer trimestre escolar. . . la sol·licitud ha de tenir entrada al registre amb una antelació mínima de 15 dies abans de la data d'inici de la reducció de jornada. .38 GUIA DE CONDICIONS LABORALS l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu. si és la meitat el 60%. . Durada: .Tot i el punt anterior. l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu.Es demana per cursos. . Legislació: Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada.Es pot sol·licitar la renovació cada curs. Observacions: . 4 o 5 dies. la reducció de jornada finalitzarà quan acabi el fet causant.En cas de renúncia a la reducció de jornada. personal interí. .Tenint en compte que majoritàriament la data d'efectes és l'1 de setembre. . . S'ha d'adjuntar la fotocòpia compulsada del DNI. .La direcció del centre haurà de signar la conformitat en l'espai reservat en l'imprès de sol·licitud. que es perllongarà fins al 31 d'agost. durant el curs en què es compleixen els 60 anys pot iniciar-se la reducció en aquesta data (compliment de l'edat).Poden demanar-ho les persones a les quals restin menys de 5 anys per complir l'edat de jubilació forçosa. . Retribucions: Si la reducció és d'un terç es percebrà el 80%. .Durant el curs. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació.La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei.

. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat. . . . .Si un cop concedida s'obté una destinació en un centre diferent. si així ho considera oportú. . Reducció de la meitat de jornada amb el 50% de retribucions. Durada: .No pot gaudir de reducció de jornada per interès particular el personal que pertanyi a l'equip directiu del centre docent. justificats adequadament. per tant. Retribucions: Es percebrà el 50% de les retribucions Observacions: . en l'espai reservat en l'imprès de sol·licitud.Acord publicat en la Resolució TRI/874/2006. el vistiplau de la direcció del centre. . Qui ho pot demanar: Personal funcionari de carrera.La concessió de la reducció està subordinada a les necessitats del servei. la dedicació en el centre es podrà concentrar en 3 . podrà autoritzar-se la reducció o acceptar-ne la renúncia durant el curs escolar. .DOGC núm. s'ha d'aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de destinació. l'haver regulador a efectes de la pensió de jubilació es veurà reduït proporcionalment a la reducció de les retribucions percebudes en actiu.En casos de força major. que es pot obtenir als Serveis territorials. . de 7 de febrer . Requereix.Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció és igual o superior a un any.La direcció del centre haurà de signar la conformitat.La reducció de jornada serà prorrogable. 4 o 5 dies a la setmana. 4608 de 5 d'abril.Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada.Només si ho permeten les necessitats del servei. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. per interès particular Aquesta reducció és fruit de l'Acord signat per CCOO el 17 de novembre de 2005. Legislació: .GUIA DE CONDICIONS LABORALS 39 Legislació: Resolucions del Departament d'Educació específiques anuals sobre les reduccions de jornada. mitjançant el procediment d'adjudicacions d'estiu.La reducció s'inicia el dia 1 de setembre i finalitza el 31 d'agost. però s'haurà de renovar cada any dins del termini establert en la resolució que reguli les reduccions de jornada del curs.

sense perjudici del dret a percebre els triennis reconeguts. llevat que. f) Quan ocupin càrrecs electes retribuïts i de dedicació exclusiva en les corporacions locals o que prestin serveis en els gabinets de la presidència del Govern de l'Estat. governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals. c) Quan siguin nomenats per ocupar càrrecs polítics a la Generalitat de Catalunya. Sol·licitud: S'ha de sol·licitar en imprès normalitzat. d) Quan siguin designats per les Corts Generals per formar part dels òrgans constitucionals o altres òrgans l'elecció dels quals correspongui a les cambres. . desitgin continuar en actiu. Altres situacions administratives Serveis especials Qui ho pot demanar: Els funcionaris seran declarats en situació de serveis especials: a) Quan adquireixin la condició de funcionaris al servei d'organitzacions internacionals o supranacionals. e) Quan accedeixin a la condició de diputats. al Consorci d'Educació de Barcelona o a les Oficines gestores d'educació. que es pot obtenir als Serveis territorials. j) Quan siguin elegits membres del Parlament Europeu. dels ministres i dels secretaris o secretàries d'Estat o en llocs eventuals de la Generalitat i de les entitats locals i no optin. i) Quan adquireixin la condició de personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges. g) Quan siguin nomenats per a qualsevol càrrec de caràcter polític incompatible amb la funció pública. diputades.40 GUIA DE CONDICIONS LABORALS 9. en el cas de passar a ocupar llocs d'eventual. respectant les normes d'incompatibilitats. b) Quan siguin autoritzats per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació. Retribucions: Les del lloc o càrrec efectiu que ocupin i no les que els correspondria. senadores o senadors de les Corts Generals o de membres del Parlament de Catalunya. h) Quan siguin adscrits als serveis del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo. o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals. al Govern de l'Estat o en altres comunitats autònomes. per continuar en actiu. Durada: Mentre prestin serveis en els altres llocs.

els funcionaris conserven la condició de funcionaris de la Generalitat. en la situació de serveis en altres administracions públiques. de 26 de maig). escales o places singulars de l'Administració de la Generalitat. propis o integrats en cossos. Serveis en altres administracions Observacions: . Legislació: . es consideren com a temps interromput a efectes de jubilació LOE. .Si el temps de serveis especials forma part dels darrers 15 anys. .El que estableix el paràgraf anterior s'aplica també als funcionaris en actiu propis o integrats de les entitats locals que. .Art. En aquesta situació. 10/10/2005. de 26 de maig). que mitjançant el sistema de provisió de llocs o per transferència de serveis passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball adients als propis del seu cos o escala en altres administracions queden. . pel sistema de provisió de llocs o perquè són objecte de transferència de serveis a altres administracions públiques. . Legislació: Decret legislatiu 1/1997 (modificat per la Llei 4/2000. 87. dels triennis i dels drets passius i tenen dret a la reserva de plaça.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 41 Observacions: .Els funcionaris en actiu.Se'ls computa el temps a efectes de consolidació del grau personal.III Acord general sobre condicions de treball del personal de la funció pública. art. respecte a la Generalitat. escales o places singulars d'aquesta han de cessar totalment en la seva vinculació amb la Generalitat si passen a prestar serveis amb caràcter permanent en una altra administració pública. 88 del Decret legislatiu 1/1997 (modificat per la Llei 4/2000. passen a ocupar amb caràcter permanent llocs de treball en aquestes.Els funcionaris procedents d'altres administracions públiques que han accedit a la Generalitat i no estan integrats en cossos. però sense reserva de plaça i destinació i se'ls aplica el règim estatutari vigent en l'Administració pública en què prestin els serveis.

d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. incrementada d'acord amb els percentatges següents: . Retribucions: Les retribucions totals no podran superar la retribució que li correspongui per l'activitat principal.Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles. 923. estimada en règim de jornada ordinària. declaració jurada o expressa on es faci constar l'activitat per la qual se sol·licita la compatibilitat. Si és un exercici lliure de la professió. . de 4/12/1987). mitjançant l'imprès corresponent.42 GUIA DE CONDICIONS LABORALS 10. per duplicat. el nombre d'hores que s'hi pensa dedicar. s'entendrà que opta pel nou lloc de treball. Compatibilitat Sol·licitud: .S'ha d'adjuntar una certificació horària del lloc de treball que es vulgui compatibilitzar. així com el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té al centre docent.Grup A2 o equivalent: un 35%. .Grup A1 o equivalent: un 30%. Durada: .S'ha d'adjuntar una certificació del secretari o secretària. . de 26 de novembre.S'ha de sol·licitar als Serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. i que resta en la situació administrativa corresponent. i l'interessat o interessada no ha efectuat l'opció d'un d'ells abans de la seva presa de possessió.Un curs acadèmic complet i resta sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball. . . amb el vistiplau de la direcció del centre docent al qual estigui destinat. Observacions: En cap cas la suma de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. Legislació: Llei 21/1987. fent constar la dedicació i la distribució horària setmanal.

en la sentència 254/88. explicitada en les instruccions anuals per a l'organització i el funcionament dels centres docents. Legislació: . article 28. Observacions: Dret individual fonamental. .2 d. Impedir o limitar l'exercici d'aquest dret serà castigar amb pena d'arrest major i multa (Codi Penal. Durada: Fixada en la convocatòria. sense impedir el lliure exercici del dret al treball. 177 bis). com a mínim amb 10 dies d'antelació.GUIA DE CONDICIONS LABORALS 43 11. els i les vaguistes no podran ser substituïts per treballadors o treballadores aliens. reconeix el dret a requerir a altres l'adhesió i la participació en la vaga amb piquets informatius. article 78. Mentre duri la vaga. En cas d'haver-hi serveis mínims. Es respectarà el dret a treballar d'aquells que no segueixin la vaga. article 2.Constitució Espanyola. Dret a la vaga Documentació: Avís al Departament de Treball. . han de ser pactats entre els sindicats convocants i l'Administració. El Tribunal Constitucional.LFPGC.LOLS. art.2. de 21 de desembre. Retribucions: Descomptes proporcionals al temps de durada de la vaga. .

Federació d'Ensenyament CCOO www.cat/ensenyament edició setembre 2010 .ccoo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful