BhagavadgIta PrArdhana

` ·|r -||||| ·|r -|| ·|-|- ·|r |||
+· ||·|r |·||·| -|||·|||·|·| ·|| |||,·|||r
` ·|||-|· ·|||-|· ·|||-|·
AUM saha navavatu, saha nau bhunaktu
Saha veeryam karvaavahai
Tejasvi naa vadhita mastu
maa vid vishaa va hai
AUM shaantih, shaantih, shaantih.

OM namo brahmAdibhyo
brahmavidyAsampradAyakartR^ibhyo vamsharshibhyo namo
gurUbhyaH || sarvopaplava rahitha,
Prajnana Ghana prathyagardho brahmaiva ahamasmi. brahmaiva
ahamasmi.

Sruthi smruthi puranaanamalayam Karunalayam,
Namami Bhagwatpadam Shankaram Loka Sankaram

Shankaram Shankaracharya Kesavam Badharayanam,
Suthra bhashya kruthou, vade bhagawanthou puna
puna.

Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam
Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam

Jayathu jayathu devO devakI nandhanOyam,
Jayathu jayathu krishNO vrishNi vamSa pradheepah,
Jayathu jayathu megha Syamalah kOmalangO,
Jayathu jayathu prithvI bhAra nAso mukundah

Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam .

.

Jayathu jayathu devO devakI nandhanOyam. Jayathu jayathu krishNO vrishNi vamSa pradheepah. Jayathu jayathu megha Syamalah kOmalangO. Jayathu jayathu prithvI bhAra nAso mukundah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful