P. 1
SIA Thermal Power Plant. Versione Albanese

SIA Thermal Power Plant. Versione Albanese

|Views: 5,088|Likes:
Published by irena34

More info:

Published by: irena34 on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. PROFILI I PROPOZUESIT: ENEL
 • 1.1.1. Veprimtaria Nderkombetare
 • 1.2. PROCEDURA PER MARRJEN E LEJES MJEDISORE
 • 1.3. QELLIMI DHE KRITERET E VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS
 • 2. MOTIVIMI I PROJEKTIT TE PROPOZUAR
 • 2.1. TREGU SHQIPTAR I ELECTRICITETIT
 • 2.2. OBJEKTIVAT E PROJEKTIT TE PROPOZUAR
 • 2.2.1. Varianti “Qymyrgur i Paster”
 • 2.2.2. Akumulimi dhe vecimi i CO2
 • 3.4. LIGJI SHQIPTAR PER VLERESIMIN E NDIKMIT NE MJEDIS
 • 3.4.1. Kerkesat per VNM te Thelluara
 • 3.5. DIREKTIVAT MJEDISORE TE BANKES BOTERORE PER VLERESIMIN MJEDISOR
 • 3.6. LEGJISLACIONI EUROPIAN PER MBROJTJEN MJEDISORE
 • 3.7. POLTIKA SHQIPTARE PER SEKTORIN E ENERGJISE
 • 3.9. PLANI HAPESINOR DHE URBANISTIK I SHESHIT TE NDERTIMITT
 • 4.2. ALTERNATIVAT
 • 4.2.1. Vendndodhja
 • 4.2.2. Lendet Djegese
 • 4.3. IMPIANTI I ENERGJISE ME DJEGIE QYMYRGURI
 • 4.3.1. Pershkrimi i Procesit Kryesor
 • 4.3.1.1. Cikli Termal dhe i Djegies
 • 4.3.1.2. Linja e Trajtimit te Gazit te Oxhakut
 • 4.3.2. Sisteme Ndihmese
 • 4.3.2.1. Trajtimi dhe Ruajtja e Qymyrgurit
 • 4.3.2.2. Furnizimi me Uje dhe Trajtimi i Ujit
 • 4.3.2.3. Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit te Hirit
 • 4.3.2.4. Guri gelqeror dhe Gipsi
 • 4.3.2.5. Grumbullimi i Urese dhe Sistemi i Prodhimit te Amoniakut
 • 4.3.2.6. Bolieri Ndihmes
 • 4.3.2.7. Impianti per Grumbullimin e Karbonit pas Djegies
 • 4.3.2.8. Sistemet Elektrike
 • 4.3.3. Facilitete Shtese
 • 4.4. RENDIMENTI TEKNIK DHE BALANCA E SASISE
 • 4.4.1. Rendimenti Teknik
 • 4.4.2. Bilanci i Sasise
 • 4.5. SHFRYTEZIMI I BURIMEVE
 • 4.5.1. Shfrytezimi i Tokes ne vendndodhje dhe ndertesat
 • 4.5.2. Furnizimi me Uje
 • 4.5.3. Lendet djegese
 • 4.5.4. Lendet e para
 • 4.6. INTERFERENCAT MJEDISORE
 • 4.6.1. Emetimet ne Ajer
 • 4.6.2. Uji i Perdorur
 • 4.6.4. Nen-produktet
 • 4.6.5. Mbetje te ngurta
 • 4.7. FAZA E NDERTIMIT
 • 4.7.1. Pergatitja e Kantierit
 • 4.7.2. Ndertimi i Impiantit te Energjise
 • 4.7.2.1. Planifikimi i Punimeve
 • 4.7.3. Lendet e Para
 • 4.7.4. Uji i Perdorur
 • 4.7.5. Periudha Kohore
 • 4.7.8. Masat Lehtesuese
 • 4.8. DALJA JASHT FUNKSIONI
 • 4.8.1. Cmontimi dhe rivendosja e Impiantit dhe Pajisjeve
 • 4.8.2. Prishja e Ndertesave
 • 4.9. ANALIZA NE RAST DESHTIMI
 • 4.9.1. Metodologjia
 • 4.9.2. Vleresimi i Riskut
 • 4.9.3. Identifikimi i Rreziqeve
 • 4.9.4. Vleresimi i Pasojave
 • 4.9.5. Shpeshmeria e ndodhjes se ngjarjeve aksidentale
 • 4.9.6. Matrica e Riskut
 • 4.9.7. Risqet madhore te lidhura me impiantin e energjise
 • 4.10. IDENTIFIKIMI PARAPRAK DHE VLERESIMI I NDIKIMEVE
 • 4.10.3. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore
 • 4.10.5. Bimesia, Flora, Fauna dhe Ekosistemet
 • 4.10.7. Rrjeti Rrugor dhe Trafiku Detar
 • 4.10.8. Rrezatimet Jonizuese dhe Jo-Jonizuese
 • 4.10.9. Kuadri Social-Ekonomik
 • 4.10.10. Shendeti Publik
 • 5. LINJA BAZE MJEDISORE
 • 5.1. ATMOSFERA DHE CILESIA E AJRIT
 • 5.1.2. Cilesia e Ajrit
 • 5.1.2.1. Legjislacioni
 • 5.1.2.2. Cilesia e Ajrit ne Zonen e Studiuar
 • 5.2.1. Kushtet Gjeologjike dhe Gjeomorfologjike
 • 5.2.4. Perdorimi i Tokes
 • 5.2.5. Cilesia e Tokes
 • 5.3. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE
 • 5.3.1. Vendosja e Zones
 • 5.3.2. Cilesia e Ujrave Nentokesore
 • 5.4. STUDIMI I TRUALLIT DHE I UJRAVE NENTOKESORE TE ZONES
 • 5.4.1. Organizimi i Punes dhe Plani i Rilevimit
 • 5.4.2. Gjeologjia
 • 5.4.3. Hidrologjia
 • 5.4.4. Cilesia e Dheut dhe Ujit Nentokesor
 • 5.5.1. Pershkrimi i Pergjithshem i Zones
 • 5.5.2. Kufizimet e Zhurmes
 • 5.5.4. Rezultatet
 • 5.6. BIMESIA, FLORA, FAUNA DHE EKOSISTEMET
 • 5.6.1. Bimesia dhe Flora
 • 5.6.1.1. Metodologjia
 • 5.6.1.2. Bimesia e Mundshme
 • 5.6.1.3. Bimesia e Zones
 • 5.6.1.4. Perfundimi
 • 5.6.2. Fauna dhe Ekosistemet
 • 5.6.2.1. Metodologjia
 • 5.6.2.2. Zonat e Mbrojtura dhe Pikat e Nxehta Mjedisore
 • 5.6.2.3. Habitatet ne Zone
 • 5.6.2.4. Fauna ne Zone
 • 5.6.2.5. Perfundimi
 • 5.6.3. Bibliografia
 • 5.7.1. Metodologjia e Analizes
 • 5.7.2. Veshtrim Historik
 • 5.7.4. Elementet Aktuale te Peizazhit
 • 5.7.4.1. Komponentet Morfologjike dhe Strukturale
 • 5.7.4.2. Komponentet Pamore
 • 5.7.4.3. Komponentet Simbolike
 • 5.7.5. Perfundime
 • 5.8. TRAFIKU DETAR DHE RRJETI RRUGOR
 • 5.8.1. Rrjeti Rrugor Ekzistues
 • 5.8.2. Trafiku Detar i Portit te Durresit
 • 5.9. FUSHAT ELEKTROMAGNETIKE JO-JONIZUESE
 • 5.10. KUADRI SOCIAL-EKONOMIK
 • 5.10.1. Te Dhenat Demografike
 • 5.10.2. KUadri Social-Ekonomik
 • 5.11. SHENDETI PUBLIK
 • 5.11.1. Gjendja Kombetare ne Shqiperi
 • 5.11.2. Gjendja ne Porto Romano
 • 5.11.3. Referenca
 • 6. VLERESIMI I NDIKIMEVE
 • 6.1.1. Faza e Ndertimit
 • 6.1.1.1. Emetimi i Pluhurave
 • 6.1.1.2. Ndikimi i Depozitimit te Pluhurit dhe Receptoret
 • 6.1.2. Faza Funksionimit
 • 6.1.2.1. Karakteristikat CALPUFF
 • 6.1.2.2. Fusha Mbuluese e Modelimit
 • 6.1.2.3. Te dhena Meteorologjike
 • 6.1.2.4. Plani i Emetimeve
 • 6.1.2.5. Ndikimet
 • 6.1.3. Perfundime
 • 6.2.1. Faza e Ndertimit
 • 6.2.2. Faza Funksionimit
 • 6.3. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE
 • 6.3.1. Faza e Ndertimit
 • 6.3.1.1. Ujrat nentokesore
 • 6.3.1.2. Ujrat Siperfaqesore
 • 6.3.2. Faza e Funksionimit
 • 6.3.2.1. Ujrat Nentokesore
 • 6.3.2.2. Ujrat Siperfaqesore
 • 6.4.1. Faza e Ndertimit
 • 6.4.1.1. Legjislacioni per Akustiken
 • 6.4.1.2. Vleresimi i Ndikimeve te Zhurmes
 • 6.4.1.3. Perfundime
 • 6.4.2. Faza e Funksionimit
 • 6.4.2.1. Modeli Matematikor
 • 6.4.2.2. Metoda e Llogaritjes
 • 6.4.2.3. Objektet e Studiuara
 • 6.4.2.4. Rezultatet
 • 6.4.2.5. Perfundime
 • 6.5. BIMESIA, FLORA, FAUNA DHE EKOSISTEMET
 • 6.5.1. Faza e Ndertimit
 • 6.5.1.1. Largimi i Habitatit
 • 6.5.1.2. Ndotja e Tokes dhe e Ujit
 • 6.5.1.4. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit mbi Kafshet
 • 6.5.1.5. Pushtimi nga Specie te Egra
 • 6.5.2. Faza e Funksionimit
 • 6.5.2.1. Ndotja e Ajrit
 • 6.5.2.2. Shkarkimet e Ujrave
 • 6.5.2.4. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit ndaj Kafsheve
 • 6.5.3. Bibliografia
 • 6.6.1. Pershkrimi i Projektit
 • 6.6.2. Ndikimi ne Peizazh
 • 6.6.3. Perfundime
 • 6.7.1. Rrjeti Rrugor
 • 6.7.1.1. Faza e Ndertimit
 • 6.7.1.2. Faza Operacionale
 • 6.7.2. Trafiku Detar
 • 6.7.2.1. Faza e Ndertimit
 • 6.7.2.2. Faza e Funksionimit
 • 6.8. FUSHAT ELEKTROMAGNETIJE JO-JONIZUESE
 • 6.9. KUADRI SOCIO-EKONOMIK
 • 6.9.1. Faza e Ndertimit
 • 6.9.2. Faza e Funksionimit
 • 6.10. SHENDETI PUBLIK
 • 6.10.1. Faza e Ndertimit
 • 6.10.1.1. Ndotja Atmosferike
 • 6.10.2. Faza e Funksionimit
 • 6.10.2.1. Ndotja Atmosferike
 • 7. MATRICA E VNM-SE
 • 8. PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR
 • 8.1. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES SE NDERTIMIT
 • 8.1.1. Udhezime per Planet e Veprimit te Kontraktoreve
 • 8.1.1.1. Menaxhimi i Mbetjeve, Derdhjeve dhe Trafikut
 • 8.1.1.2. Plan ii Menaxhimit te Trafikut/Aksesit
 • 8.1.1.3. Plani ne Rastin e Derdhjes se Ndotesve
 • 8.1.1.4. Programi per Menaxhimin e Materialeve te Rrezikshme
 • 8.1.1.5. Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise
 • 8.2. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES OERACIONALE
 • 8.2.1. Masat Lehtesuese Mjedisore dhe Kompensimet
 • 8.2.2. Pergjigjia Emergjente dhe Plani i Gadishmerise
 • 8.3. MONITORIMI MJEDISOR DHE RAPORTIMI
 • 8.3.1. Faza e Ndertimit
 • 8.3.1.1. Cilesia e Ajrit
 • 8.3.2. Faza e Funksionimit

• Termocentrali • Facilitetet detare • Linja e energjise drejt Tirana 2 • Linja e energjise drejt Italise

Kodi i Dokumentit: PRBCATESVL220

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Shtator 2008

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

• Termocentrali • Facilitetet detare • Linja e energjise drejt Tirana 2 • Linja e energjise drejt Italise

Kodi i Dokumentit: PRBCATESVL220

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Shtator 2008

Environmental Resources Management

ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

1.

HYRJE..................................................................................................... - 11 1.1. Profili i Propozuesit: ENEL ................................................................. - 12 -

1.1.1. Veprimtaria Nderkombetare............................................................ - 12 1.1.2. Struktura Aksionere ........................................................................ - 13 1.2. 1.3. 2. Procedura per Marrjen e Lejes Mjedisore ........................................... - 14 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Qellimi dhe Kriteret e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis....................... - 15 -

MOTIVIMI I PROJEKTIT TE PROPOZUAR .................................................... - 18 2.1. 2.2. Tregu Shqiptar i Electricitetit ............................................................. - 18 Objektivat e Projektit te Propozuar................................................. - 20 -

2.2.1. Varianti “Qymyrgur i Paster” ........................................................... - 21 2.2.2. Akumulimi dhe vecimi i CO2 ............................................................ - 23 3. KUADRI LIGJOR, RREGULLATOR DHE I POLITIKAVE .................................. - 25 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Hyrje................................................................................................ - 25 Te Dhena te Pergjithshme Mbi Kuadrin Institucional dhe Legjislativ Shqiptar........................................................................................... - 25 Ligjet, Vendimet Shqiptare dhe Konventat Nderkombetare Perkatese per Mbrojtjen e Mjedisit ......................................................................... - 25 Ligji Shqiptar per Vleresimin e Ndikmit ne Mjedis............................... - 29 -

3.4.1. Kerkesat per VNM te Thelluara ....................................................... - 29 3.4.2. Procedura e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis................................... - 31 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. Direktivat Mjedisore te Bankes Boterore per Vleresimin Mjedisor........ - 31 Legjislacioni Europian per Mbrojtjen Mjedisore ................................. - 32 Poltika Shqiptare per Sektorin e Energjise.......................................... - 33 Planet Lidhur me Token, Mbrojtjen e Ujrave Siperfaqesore dhe Nentokesore .................................................................................... - 33 Plani Hapesinor dhe Urbanistik i Sheshit te Ndertimitt........................ - 34 -

PROJEKTI ................................................................................................ - 36 4.1. 4.2. Vendndodhja ................................................................................... - 36 Alternativat...................................................................................... - 36 -

4.2.1. Vendndodhja.................................................................................. - 36 -

-2Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

4.2.2. Lendet Djegese ............................................................................... - 37 4.3. Impianti i Energjise me Djegie Qymyrguri .......................................... - 37 -

4.3.1. Pershkrimi i Procesit Kryesor............................................................ - 38 4.3.1.1. 4.3.1.2. 4.3.2.1. 4.3.2.2. 4.3.2.3. 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6. 4.3.2.7. 4.3.2.8. Cikli Termal dhe i Djegies ....................................................... - 38 Linja e Trajtimit te Gazit te Oxhakut ....................................... - 40 Trajtimi dhe Ruajtja e Qymyrgurit ........................................... - 42 Furnizimi me Uje dhe Trajtimi i Ujit ......................................... - 43 Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit te Hirit ............................ - 46 Guri gelqeror dhe Gipsi.......................................................... - 46 Grumbullimi i Urese dhe Sistemi i Prodhimit te Amoniakut ..... - 47 Bolieri Ndihmes...................................................................... - 47 Impianti per Grumbullimin e Karbonit pas Djegies .................. - 47 Sistemet Elektrike................................................................... - 48 -

4.3.2. Sisteme Ndihmese .......................................................................... - 42 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

4.3.3. Facilitete Shtese ............................................................................. - 48 4.4. Rendimenti Teknik dhe Balanca e Sasise............................................ - 49 -

4.4.1. Rendimenti Teknik .......................................................................... - 49 4.4.2. Bilanci i Sasise ................................................................................. - 50 4.5. Shfrytezimi i Burimeve ...................................................................... - 50 -

4.5.1. Shfrytezimi i Tokes ne vendndodhje dhe ndertesat .......................... - 50 4.5.2. Furnizimi me Uje ............................................................................. - 53 4.5.3. Lendet djegese ............................................................................... - 53 4.5.4. Lendet e para ................................................................................. - 54 4.5.5. Personeli......................................................................................... - 54 4.6. Interferencat Mjedisore .................................................................... - 55 -

4.6.1. Emetimet ne Ajer............................................................................ - 55 4.6.2. Uji i Perdorur .................................................................................. - 56 4.6.3. Zhurma........................................................................................... - 57 4.6.4. Nen-produktet................................................................................ - 57 4.6.5. Mbetje te ngurta ............................................................................ - 58 4.6.6. Trafiku............................................................................................ - 58 4.7. Faza e Ndertimit............................................................................... - 61 -

4.7.1. Pergatitja e Kantierit ....................................................................... - 61 4.7.2. Ndertimi i Impiantit te Energjise ...................................................... - 62 4.7.2.1. Planifikimi i Punimeve ............................................................ - 64 4.7.3. Lendet e Para.................................................................................. - 65 -

-3Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

4.7.4. Uji i Perdorur .................................................................................. - 65 4.7.5. Periudha Kohore............................................................................. - 65 4.7.6. Personeli......................................................................................... - 66 4.7.7. Trafiku............................................................................................ - 68 4.7.8. Masat Lehtesuese ........................................................................... - 70 4.8. Dalja Jasht Funksioni ........................................................................ - 70 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

4.8.1. Cmontimi dhe rivendosja e Impiantit dhe Pajisjeve........................... - 70 4.8.2. Prishja e Ndertesave ........................................................................ - 71 4.9. Analiza ne Rast Deshtimi .................................................................. - 71 -

4.9.1. Metodologjia .................................................................................. - 71 4.9.2. Vleresimi i Riskut............................................................................. - 71 4.9.3. Identifikimi i Rreziqeve .................................................................... - 72 4.9.4. Vleresimi i Pasojave ......................................................................... - 73 4.9.5. Shpeshmeria e ndodhjes se ngjarjeve aksidentale ............................ - 75 4.9.6. Matrica e Riskut.............................................................................. - 76 4.9.7. Risqet madhore te lidhura me impiantin e energjise ........................ - 77 4.10. Identifikimi Paraprak dhe Vleresimi i Ndikimeve ................................. - 80 4.10.1. 4.10.2. 4.10.3. 4.10.4. 4.10.5. 4.10.6. 4.10.7. 4.10.8. 4.10.9. Ajri ........................................................................................... - 80 Dheu ........................................................................................ - 81 Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore ........................................ - 82 Zhurma..................................................................................... - 83 Bimesia, Flora, Fauna dhe Ekosistemet ...................................... - 83 Peizazhi .................................................................................... - 84 Rrjeti Rrugor dhe Trafiku Detar.................................................. - 84 Rrezatimet Jonizuese dhe Jo-Jonizuese...................................... - 85 Kuadri Social-Ekonomik ............................................................ - 85 -

4.10.10. Shendeti Publik ......................................................................... - 85 5. LINJA BAZE MJEDISORE........................................................................... - 88 5.1. Atmosfera dhe Cilesia e Ajrit ............................................................ - 88 -

5.1.1. Klima.............................................................................................. - 88 5.1.2. Cilesia e Ajrit................................................................................... - 89 5.1.2.1. 5.1.2.2. 5.2. Legjislacioni ........................................................................... - 89 Cilesia e Ajrit ne Zonen e Studiuar.......................................... - 91 -

Toka ................................................................................................ - 92 -

-4Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

... ........136 Fauna ne Zone ................ Vendosja e Zones...........................117 - 5.....1................. Bimesia dhe Flora................ 5....4................... ...............................6........ .....................142 - 5..............3.............................................1.............6....................... ..3......5....4.......4.....................5...........2.......................... Matjet ....................................................................................... ............................ ..........100 5.......1..................5.......................114 5........4...... ............................... ................137 Perfundimi .............. .... ........................105 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5...........103 5.....117 5.................................................2... .... ................. Flora.. Gjeologjia ........................... Perdorimi i Tokes .......................................3.......4...... 5........2.. 5.2....2........135 Habitatet ne Zone ...115 5........................7.......6.. ..........................4................. Metodologjia e Analizes.. ..... .......................................... ...134 - 5. Sizmiciteti ...........6..... Bimesia....117 5. 5...........................3...................97 5........... .........105 5........................... Zhurma................. ............. Studimi i Truallit dhe i Ujrave Nentokesore te Zones .. ...123 Bimesia e Mundshme ...........................6......................................111 5.............. Trualli .4.6.......1..3. Fauna dhe Ekosistemet .......................................... 5........................3.......... Cilesia e Dheut dhe Ujit Nentokesor ......................................2..6.............. ......134 Zonat e Mbrojtura dhe Pikat e Nxehta Mjedisore .............................................. Cilesia e Tokes ..................... .122 5.......123 - 5...............5....123 5....................119 5........... 5............. ... Rezultatet .....2.....................5.6........................ ...........2...................... ....1................................ ..........6...............2....................... Kufizimet e Zhurmes ..............3.............................................. Veshtrim Historik ..2........... Hidrologjia........ Kushtet Gjeologjike dhe Gjeomorfologjike .....113 - 5.................... Pershkrimi i Pergjithshem i Zones ..... ............. Cilesia e Ujrave Nentokesore ........118 5....2........ Metodologjia ... Peizazhi .......................2...............92 5.... Bibliografia ..........3.........2....................2.............1......... Fauna dhe Ekosistemet ................ ..............3..................7.........1................6................... ...........5...2....... ...... ..............3..... Uji i Detit .................6.1...... Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore .......................... 5..............116 5............2.....1.........1.........144 - -5Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..................134 Metodologjia ....4......................6................................... 5....5.... .5...4.............. Organizimi i Punes dhe Plani i Rilevimit................110 5...123 Bimesia e Zones ......1.... ..... ................................................................3.............. .... .............................PRBCATESVL220 ... ...........143 5.....4.5..........................6................143 - 5.....101 5... Konkluzione ..............1..............2.............7.............................................143 5.......2.........................124 Perfundimi ........5....................114 5.....

....................4.... Faza Funksionimit ........2.. Elementet Aktuale te Peizazhit .................1........5..............1..1..1................200 - -6Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ......2.1............1....3......................1...... Shendeti Publik ............. . Faza e Ndertimit .. .........................197 6.................... .. Faza e Ndertimit ..............................................1. .. ................... .................... ... 5...1................ Rrjeti Rrugor Ekzistues .....11...182 - 6...190 Plani i Emetimeve .2......7.......198 Faza 2............ 6..........163 - 5....7..11. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore ................. 6.198 - 6...........2..........8...............................................2..4.147 5.3...........2...................................... .199 - 6................ Kufizimet...2........... 6.....7...... ...........162 KUadri Social-Ekonomik .................................... ......................... Kuadri Social-Ekonomik... 6..... Gjendja Kombetare ne Shqiperi.... .. Perfundime................. 5.............................................. Toka ....................... 6.................................7......... ..............................153 5. 5........1......157 5.....11......... Ajri .......................... .......2..............10..192 Ndikimet....162 - 5..1...........9.198 6..........1.................. 5.... 6..................183 Karakteristikat CALPUFF ...1................. Faza 1...153 - 5.. . Faza Funksionimit .... ................2...................... ........4.................... ......................200 6...................................8.. ...182 Ndikimi i Depozitimit te Pluhurit dhe Receptoret.....1....................................................................2....... ............. 6........................ 5.. ............ ................. .................... ...............1...................2..............4............ 6............................................ .........149 5.....10..... Trafiku Detar i Portit te Durresit....182 6.....1.................7..............194 - 6.....................................162 5.......8............. Perfundime.3...........1............2.5...................2..............................................................7........2......................186 - 6..............182 6.......2................................................ ....1..........................180 - VLERESIMI I NDIKIMEVE .188 Te dhena Meteorologjike ......186 Fusha Mbuluese e Modelimit .......2.........1........................4..1............... ...... ..3....................153 Komponentet Simbolike...............................................5..........10... ....... Trafiku Detar dhe Rrjeti Rrugor ....... ........... Te Dhenat Demografike ...................................3................................................2....................................................2.........178 Referenca ..................3..............1....2.................................. Fushat Elektromagnetike Jo-Jonizuese...................PRBCATESVL220 .... ....................................................153 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5......167 Gjendja ne Porto Romano ..........11......... ....152 Komponentet Pamore..............1..........167 5..................................................... ..1............... Emetimi i Pluhurave . ........ Komponentet Morfologjike dhe Strukturale ............ .....1......... .154 5............................................

.................................224 Zhurmat...........202 Ujrat Siperfaqesore ...... .............5...... Rrjeti Rrugor ........229 - 6.............1.... 6... ......1. Pershkrimi i Projektit .................229 6... 6.1...........................4........2............................3.........1.....................4....2............ Faza e Ndertimit ...............222 - 6.....1...1.......................... ..5.........3...................232 - 6.....4.....1.....216 Rezultatet .....201 Ujrat Siperfaqesore .....3..................... .......... .....................1.......4....225 Pushtimi nga Specie te Egra ......... 6........................... ......... ....... .................................210 Vleresimi i Ndikimeve te Zhurmes .................... 6.... 6................................................................. 6. 6.....217 Perfundime ..2.............. 6..............1........2. Ujrat nentokesore . Perfundime....... 6............ ..1.....3............. ...... Faza e Funksionimit .......... ........................232 - 6......... 6.....................2........6............226 Shkarkimet e Ujrave . ....202 - Zhurma................. ............5.............5........................................3............ ....5.... ..................3.2..............1........................ Bibliografia ...............213 - Bimesia..........................3...............228 Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit ndaj Kafsheve .............7..........................7..........................2...230 6............................. 6..................................1.........................3.....................4.....2......................................................... Faza e Ndertimit ..... ...................................................2............6........................2....233 - -7Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..............4.....................................1.232 6..... 6......................221 - 6..7.........................................2................1.................1......209 6.............................1..................1..............................5..........2...............201 6.4..2.... ... ......2..... Faza e Ndertimit... Faza e Funksionimit ... Trafiku ..............213 Modeli Matematikor ....1...................................229 - 6................ .......... Trafiku Detar ................... Ndikimi ne Peizazh.......... 6.........................201 Ujrat Nentokesore...5.................4...............................5.1...........................4............2..............6. 6................232 Faza Operacionale.5................................225 - 6. ...................2......213 Metoda e Llogaritjes ......... ..... ................ 6............................ 6.......222 Ndotja e Tokes dhe e Ujit .....5..............6.........231 6.....3.................. Faza e Funksionimit ..... Faza e Ndertimit ................... 6......................2........6......231 6.........1.. .3........226 Zhurmat... ...............................................4...........1........3.............. ............7...........2............................... 6....... .....2. 6..................... ...PRBCATESVL220 ...................... Largimi i Habitatit ...2....... Peizazhi .......... ........ ......202 - 6.................................7....................4.... Flora....209 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6..........5.................. ..........214 Objektet e Studiuara . .......... .......................... Legjislacioni per Akustiken ...225 Ndotja e Ajrit ...........................5....................5...............2.2........212 Perfundime ..... ...................5.......222 6................... ...1.... Fauna dhe Ekosistemet .........................1...2.5................4. 6.......... ..3....224 Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit mbi Kafshet .4.... .... 6...........1.......... ....... .......... ...................4.........

..233 Faza e Funksionimit........1.........240 PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR ..................... Pergjigjia Emergjente dhe Plani i Gadishmerise ......... 6.............5..1............1............................ ........1............ ..... Cilesia e Ajrit.....10.............3.. .. Faza e Ndertimit................... 8.....248 Plan ii Menaxhimit te Trafikut/Aksesit......................... 8. .. 8.................1...248 Plani ne Rastin e Derdhjes se Ndotesve .....1........253 - -8Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ....... Faza e Ndertimit.... .........1........... ..1................ Ndotja Atmosferike. ............... ..9......2....................238 7........2.................... ............................... Monitorimi Mjedisor dhe Raportimi......................... .10.249 Programi per Menaxhimin e Materialeve te Rrezikshme ..7..............2.......236 6....................... ............... . .............3........2.234 Kuadri Socio-Ekonomik ...2.....2............. ......................................... 8.....................2.......1.......................252 Zhurma.....235 6....... 8...........5.....2................9...........1.....247 8...250 - Masat Lehtesuese dhe Kompensimi Gjate Fazes Oeracionale .....251 Mbetjet......1.......1...............................................4............2.....247 8.. .251 - 8........ Shendeti Publik ........2.....251 Uji.........3..... .................................3.....3...............1......252 8.................................... ........ ................1.1..........................4............................1.............. 8................... ................ Derdhjeve dhe Trafikut.... ........................................................1................. ...........4........1........... Faza e Funksionimit .1...............2........2.. Faza e Funksionimit ....1....................1...............................7.......2......1................10...........3...249 Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise.....3...................2..........1.................................3...... Faza e Ndertimit ..1............. Menaxhimi i Mbetjeve......251 Zhurma............ ................. .. .....................................2........................... Zhurma..............10............1..........................1........... 6.... 8.....233 - Fushat Elektromagnetije Jo-Jonizuese............ ..........252 Dheu ..........9.........1.......6.1...235 - 6.....................234 6...250 - 8..252 Uji......2... Zhurma.... ........3.......... MATRICA E VNM-SE ... Toka ... ..................... ... Faza e Funksionimit...10......2.................8.........236 6..........2............................235 6.............1.247 - 8....250 8.... Faza e Ndertimit ... Udhezime per Planet e Veprimit te Kontraktoreve ............ 8........................1......1................................................... . .....................1...................... ..235 6...2.....................2.........252 - 8......... ............................................2.......234 - 6........... . 8..3.................... ..............252 Mbetjet. Masat Lehtesuese Mjedisore dhe Kompensimet ........... .................. 8....10...........3.................. 8................. Masat Lehtesuese dhe Kompensimi Gjate Fazes se Ndertimit .1................... ..253 - 8........... 8.... 6..251 8.... Ndotja Atmosferike................................................................1..................... ................235 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6...................... 8.................................................10.................PRBCATESVL220 ..........

...... 8.............................8......2................PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ........... ..2...........3............... ............................ .......................2.........254 Mbetjet............... Cilesia e Ajrit.......5................ .... 8........................................ 8..........4...3...1.254 - -9Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ........253 Uji.............2..3... ...............3.............................................2.....253 Toka ..254 Zhurma.....................................3.............3...................2.. 8............

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .10 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

rreth 25 km e gjate. shtrihet ne një zone fushore rreth 10 km ne veri te Durrësit. Shqiperi). Derdhjet e ujërave te përdorura do te grumbullohen. Impianti është projektuar me qellim qe te reduktoje marrjen e ujit te pa-përpunuar per perdorime industriale dhe shkarkimin perkates. per secilen njesi. Sistemi i ftohjes do te perdore uje deti. • Nje linje energjie 400 kV. qe perdoret per shkarkimin dhe si dhe per transportimin e nen-produkteve nga impianti (gipsit dhe hirit). filtrin prej pelhure per heqjen e pluhurit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Termocentralin. Vendodhja e propozuar per nderimin e Termocentralit.1. Qellimi i ketij dokumenti eshte analiza e ndikimeve mjedisore te zbatimit te projektit te Termocentralit. Uji qe nevojitet per impiantin merret nga deti dhe trajtohet per te gjitha perdorimet ne proces. zone kjo e percaktuar nga Qeveria Shqiptare per perdorime industriale. Termocentrali i propozuar eshte pjese e Projektit te quajtur “Kompleksi i Energjise” dhe perfshin: • Nje pontil 950 m i gjate. njesine per ftohjen e gazit dhe impiantin per heqjen e squfurit. dërgohen ne impiantet e trajtimit te ujërave te përdorura dhe me pas do te shkarkohen ne det. 800 MW secila dhe do te ndertohet ne dy faza. Termocentrali i ri eshte me djegie qymyri dhe perbehet nga dy njesi. HYRJE Ky Studim i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis lidhet me nje Termocentral te Ri te propozuar nga ENEL.PRBCATESVL220 . Kablli Nen-detar dhe facilitetet e aneksuara jane analizuar ne kater Studime te vecanta per Ndikimin Mjedisor. Sistemi i trajtimit te gazit te oxhakut perfshin RKP – Reduktimin Katalitik te Perzgjedhur – sistemin e denitrifikimit. ne zonen industriale te Porto Romano-s (Rajoni i Durrësit. Pontili. duke e qarkulluar ne cikel te hapur. ne përputhje me standartet perkatese ne fuqi. Gazrat e oxhakut do te shkarkohen ne atmosfere permes nje oxhaku 150 m te larte. kompania kryesore elektrike Italiane. Impianti i Energjise. qe lidh nje stacion te ri AC/DC per shkembimin e energjise me Italine. . rreth 210 km i gjate. Impianti do te pajiset me nje zone te posacme ku mund te instalohet nje Sistem per Grumbullimin dhe Vecimin e Karbonit te Pas-djegies. • Nje kabell nen-detar 500 kV DC. qe lidh nje stacion te ri energjie me Stacionin e Rrjetit Energjetik Kombetar Tirana 2. Linja e Energjise.11 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Termocentrali ne Porto Romano eshte projektuar sipas Teknikave me te Mira Ekzistuese te zbatueshme per kete lloj Impianti te Madh per Djegie.

Enel dhe partneri i saj Acciona dolen te sukseshem ne Oferten e tyre te Perbashket ne Tender mbi Endesa-n. Ne fillim te Tetorit 2007. Enel ka numrin me te madh te aksionereve se cdo kompani tjeter Italiane.5 milione konsumatore dhe zoteron 10% te tregut persa i perket volumit. nje iniciative qe ka terhequr vemendjen e shume sherbimeve ne bote.1.500 punonjes dhe vepron ne nje game te gjere stacionesh hidroelektrike. E rregjistruar ne bursen e Milanos qe ne 1999. Greqi.7 milione investitore komerciale dhe institucionalë. gjeotermale.000 MW ne impiante duke perdorur burime energjie te rinovueshme (hidro. Itali. Enel eshte nje nga operatoret me te medhenj te pavarur ne Amerike me Enel North America dhe Enel Latin America. diellore. Enel eshte gjithashtu operatori i dyte me i madh Italian ne tregun e gazit natyror. hidro dhe prodhimi i kombinuar i nxehtesise e energjise. Me afersisht 30. Guatemale.1. Enel eshte mjaft i fokusuar ne zhvillimin nderkombetar dhe ka perfaqesite e tij ne Europe (Bullgari. cka ofron kursime per perdoruesit ne mbremje dhe ne fundjave. Kili. Kolumbi. biomase dhe prodhimi i kombinuar i nxehtesise e energjise . Rumani. Rusi. Ameriken e Veriut (Kanada dhe Shtetet e Bashkuara) dhe Ameriken Latine (Brazil. Peru dhe Portugali. dy kompani qe kane mbi 1. Ameriken Veriore dhe Latine. PROFILI I PROPOZUESIT: ENEL Enel eshte kompania me e madhe e energjise ne Itali dhe sherbimi i dyte ne liste ne Europe persa i takon kapacitetit te instaluar. Enel u angazhua aktivisht ne shtrirjen nderkombetare ne tregun e energjise dhe gazit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Kompania ka 73. Enel dhe Acciona aktualisht zoterojne 92% te kapitalit te aksioneve te Endesa-s (Enel 67%. Enel ishte sherbimi i pare ne bote per te zevendesuar matesat elektromekanike tradicionale te konsumatoreve me pajisje elektronike moderne qe bejne te mundur marrjen e leximit te matesit ne kohe reale dhe menaxhojne marredheniet kontraktuale ne distance. Ajo prodhon. ere. Enel do te jete i pranishem gjithashtu ne Argjentine. El Salvador.4 miliarde euro per zhvillimin e burimeve te rinovueshme te energjise dhe per kerkime e zhvillimin e teknologjive te reja mjedisore te favorshme. me afersisht 2.CHP) ne bote. Meksike dhe Panama). Moroko.1. Ne vijim te marrjes se sherbimit Spanjoll Endesa. gjeotermale.12 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .500 MW (ne 31 Dhjetor 2007) dhe u sherben me teper se 50 milione konsumatoreve te energjise dhe gazit. nukleare. Sllovaki dhe Spanje). me energji nga era dhe fotovoltaike. se bashku me partnerin Acciona.1. France. Enel eshte lideri boteror ne kete sektor. Acciona 25%). . termoelektrike. Kosta Rika. Me Endesa-n. Ne pese vitet e ardhshme (2008-2012) Enel do te investoje 7. shperndan dhe shet elektricitet dhe gaz ne Europe. Enel tani eshte i pranishem ne 21 shtete me nje kapacitet prodhues prej 75. 1. Enel vepron ne Spanje permes Enel Union Fenosa Renovables. Ky inovacion i ka mundesuar Enel-it qe te furnizoje energji elektrike sipas kerkeses. Veprimtaria Nderkombetare Pasi perfundoi shitjen e aseteve jo-strategjike. rreth 1. nje kompani aktive ne sektorin e energjise nga era.100 MW kapacitet te instaluar. sherbimi i pare ne Spanje.

qe furnizojne 1. Enel ka marre kontrollin e impianteve me te medha ne vend. Maritza East III. ne Prill 2005. 100% te OAO Neftegaztechnologiya. se bashku me investitoret Italiane te pakices. Aktualisht.5 milione konsumatore. ne Shkurt 2005. Struktura Aksionere Ministria Italiane e Ekonomise zoteron 21. Ne Mars 2007. nje tregtues Rus qe u jep elektricitet konsumatoreve me te medhenj industriale. nje konsorcium 40% Enel .4 milione konsumatore. me nje kapacitet prodhues prej 6. njoftoi marrjen e Burimeve AMP. Ne France.13 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . aksioneret e Enel perfshijne fonde investimi nderkombetare. Enel mori permes SeverEnergia (ish Enineftegaz. Enel dyfishoi pranine e saj ne Rumani. ajo ka firmosur nje Memorandum Mirekuptimi me Edf per te marre 12. te finalizuar ne 5 Qershor 2008. politikes se saj per mbrojtjen mjedisore dhe adoptimit te praktikave me te mira nderkombetare per transparence dhe qeverisje korporate. Enel zoteron 55. Ne 4 Prill 2007. ai mori 51% te dy kompanive te shperndarjes elektrike: Enel Distributie Banat dhe Enel Distributie Dobrogea.1% te kompanise ne menyre te drejperdrejte dhe 10. nje perzierje e aseteve berthamore. Marrja perfshin nje projekt veprues dhe kater projekte zhvillimi gjeotermale ne faze te avancuar qe pritet te shtojne afersisht 150 MW kapacitet gjate kater viteve te ardhshme ne operimet e Enel North America. Enel Latin America vepron gjithashtu ne El Salvador ne fushen gjeotermale. fonde etike. prodhuesi me i madh i elektricitetit ne vend.8%. termale dhe hidro. Ne Rusi. Ne Rumani. Raportit Mbeshtetes. duke lene te lira 68. Ne Sllovaki.2. Enel menaxhoi nga Qershor 2004 deri ne Shtator 2007 – ne partneritet me grupin privat vendas ESN Energo – Termocentralin Veri-Perendimor ne St. Petersburg. Vec kesaj. nje kompani qe ka autorizime ne disa fusha te ndryshme per te ndertuar impiante ere deri ne 500 MW. 1. Ne Ameriken Latine Enel prodhon 660 MW impiante hidroelektrike dhe me energji nga era. Ne vijim te marrjes se Electrica Muntenia Sud.Ne Ameriken Veriore Enel ka 470 MW prodhim energjie hidroelektrike. kompani sigurimi dhe fonde pensioni.8% te JCS Fifth Generation Company te Gjithe Tregut te Elektricitetit (“OGK-5”).1. kompania e shperndarjes elektrike qe vepron ne zonen e Bukureshtit. Ne Bullgari. ere dhe biomase dhe sapo ka firmosur nje marreveshje me kompanine TradeWind Energy ne Shtetet e Bashkuara per te rritur ne mbi 1. dhe i dyti ne Europen Qendrore dhe Lindore. Enel zoteron 5% te burses franceze te energjise Powernext dhe eshte nje nga operatoret kryesore ne tregetimin e energjise ne vend me 1. Impianti me djegie linjiti ka nje kapacitet prej 840 MW. Enel mori 66% te Slovenské Elektrárne (SE). Fale Kodit te Etikes. 100% te ZAO Urengoil. Enel mori gjithashtu nga ESN Group 49.1% te tjera ne menyre jo te drejperdrejte permes nje huadhenesi shteteror Cassa Depositi e Prestiti.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5% te RusEnergoSbyt.5% te projektit te ri te energjise berthamore European Pressurized Reactor (EPR). permes varteses se saj Enel North America. Enel ka marre Erelis.60% Eni) nje grup fushash gazi premtuese perfshi 100% te OAO Articgaz. . ne Mars 2003. Enel.000 MW fuqine e re te eres.000 MW.000 MW shkembyer ne 2006. duke arritur ne rreth 2. si dhe aksesin ne nje numer te caktuar te mundesive per te ardhmen.

4. konsultohet me njesite e qeverisjes vendore. MMPAU fillon procesin e shqyrtimit. Qeverisja vendore dhe MMPAU organizon nje konsultim me “publikun e ndikuar”: . date 02.14 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2008.2003 dhe ne Vendimin n. 5. dhe permblidhet si vijon: 1. date 02. 8672 date 26. Rradha e veprimeve dhe periudha kohore per kete faze percaktohet ne Ligjin n.07. Qellimi i fazes se aprovimit nga MMPAU eshte pajtueshmeria me parimet e konventes se Aarhusit (ratifikuar nga Shqiperia me Ligjin n.PRBCATESVL220 .07. 3. dhe permblidhet si me poshte: 1.2. 4. me udhezime te mundshme. PROCEDURA PER MARRJEN E LEJES MJEDISORE Kuadri ligjor per proceduren e VNM-se ne Shqiperise jepet nga Ligji nr.1. Propozuesi i paraqet ARM-se dhe qeverisjes vendore (Bashkise) dokumentacionin e projektit (Permbledhjen e Projektit Teknik dhe VNM-ne) per miratim. date 23.10. 8990 mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis. 3. 2. 994. Procedura per Vleresimin Mjedisor mund te permblidhet ne dy fazat qe vijojne: • Miratimi Vendor (Lokal) Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Miratimi i MMPAU Qellimi i fazes se Miratimit Vendor duket se eshte marrja prej MMPAU e nje deklarate formale “asnje kundershtim” nga qeverisja vendore (Komuna Katund i Ri) dhe e nje vleresimi formal te VNM-se nga ARM. eshte dhenia e Lejes Mjedisore dhe perkufizmi i udhezimeve perkatese per Propozuesin. Kryetari i Njesise se Qeverisjes Vendore organizon nje diskutim me publikun vendor te ndikuar (brenda 5 ditesh). aprovuar me 23 Janar.2008. kerkesa e mundshme per dokumentacion shtese (shqyrtimi nga ARM nuk fillon me perpara se Propozuesi te paraqese dokumentacionin shtese). ARM (brenda 5 ditesh) realizon nje shqyrtim fillestar te dokumentacionit te paraqitur nga Propozuesi. 994. MMPAU merr dokumentacionin e projektit nga ARM bashke me opinionin e saj zyrtar. Qellimi i vleresimit nga te VNM-se nga MMPAU. 8990. Kryetari i Njesise se Qeverisjes Vendore leshon nje dokument zyrtar me miratimin e Komunes dhe e transmeton kete dokument tek MMPAU (bashke me proces-verbalin e diskutimit te publikut te ndikuar).2000). 2. pergatit opinionin e justifikuar me shkrim per projektin dhe ja dergon ate MMPAU. ARM (brenda 20 ditesh) kryen inspektime ne terren. duke perfshire Komisionin Ministrorl. Rradha e veprimeve dhe periudha kohore per kete faze specifikohen ne Vendimin nr. Komisioni paraqet raportin e tij brenda 3 muajsh nga komunikimi i opinionit te ARM.01. 2003.

QELLIMI DHE KRITERET E VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS Studimi i Ndikimit ne Mjedis eshte kryer sipas kerkesave specifike te percaktuara nga Rregullorja Shqiptare per VNM (Ligji nr. Per perberes te vecante shtrirja mund te jete e ndryshme: per shembull per Atmosferen (ajrin) siperfaqja eshte me e madhe (40x40 km). dhe MMPAU informojne publikun e • Ne debatin me publikun [e pergjithshem] te ndikuar (shenim: popullsia. brenda 5 diteve nga paraqitja e raportit te Komisionit. • Pershkrimi i Projektit. Ne Studimin e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. pershkrimi i gjendjes ekzistuese per cdo perberes mjedisor mbulon nje zone prej 5 km nga qendra e vendodhjes se Termocentralit (zona e studiuar). MMPAU merr vendimin e duhur per projektin dhe leshon deklaraten ose lejen mjedisore.15 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . MMPAU pasqyron verejtjet ne projekt-lejen. . eksperte te certifikuar qe kane pergatitur VNM-ne. ku shenohen te gjitha sugjerimet. ne shtypin e perditshem dhe periodik (nese eshte e mundur). verejtjet dhe propozimet nga publiku. • Linja Baze Mjedisore. • • 5. etj. • Kuadri Ligjor.• • Qeverisja Vendore (Bashkia) pergjithshem te ndikuar. Ky kusht i fundit eshte I detyrueshem. dhe specialiste nga Ministrite qe kane lidhje me kete veprimtari. emetimet dhe mbetjet. i cili ben nje pershkrim te projektit te Termocentralit. 8990 dale me 23/01/2003) dhe udhezimeve te aplikueshme per studimet e ndikimit mjedisor (Direktiva 85/337/CEE.3a. Informacioni duhet te perfshije njoftimin e vendit ku eshte depozituar dokumentacioni I projektit per t’u lexuar nga publiku. pa nderprerje (ne radiot dhe televizionet vendore. OJQ. ne te cilin jepen rregullat kryesore perkatese per projektin specifik.3. Studimi i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis perfshin: • Motivimin e Projektit te Propozuar. shoqata.) marrin pjese specialiste te MMPAU. Specialistet e MMPAU mbajne process-verbalin e takimit me publikun. kerkuese. . ndersa me Zhurmen eshte me e vogel (rreth 2 km). shfrytezimin e burimeve. qe perfshin identifikimin e zones se studjuar dhe pershkrimin e linjes baze ekzistuese per cdo komponent mjedisor qe mund te preket nga projekti. perfshire teknologjite alternative te marra ne konsiderate. 1. percaktimin e dates dhe vendit per debatin me publikun.01). Pervec “Hyrjes”. e perbere nga Direktiva KE 97/11/CE dhe 2003/35/CE. afatin kohor per te paraqitur komente (i cili eshte jo me pak se nje muaj nga data e fundit e shpalljes se njoftimit).PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Informacioni publikohet vazhdimisht gjate 20 diteve. ne te cilin paraqitet nje skeme e tregut energjetik shqiptar si dhe zgjedhjet kryesore te projektit. ne tabelen e njoftimeve te njesise(ve) te qeverisjes vendore. ne faqen e internetit te autoritetit publik. Zona e studiuar paraqitet ne Figuren 1. Procedurat Operacionale te Bankes Boterore 4.

• Vleresimi i Ndikimit. per ndikime te medha.16 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . i cili pershkruan mjetet monitoruese te parashikuara per te kontrolluar impiantin dhe efektet e tij ne mjedis. • Plani i Monitorimit. • Matrica e VNM-se. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . kurdo qe eshte e nevojshme. vleresimi kryhet duke perdorur gjithashtu modele shkencore parashikimi. qe permbledh ndikimet e analizuara ne Studimin e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis. ne te cilin ndikimet e mundshme ne mjedis per shkak te projektit vleresohen ne aspektin cilesor dhe/ose sasior.PRBCATESVL220 .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..17 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

si dhe vlera relativisht te larta te zhvillimit ekonomik (shiko Tabelen 2.1a Zhvillimi Ekonomik ne Shqiperi Megjithe sasine vogel dhe të pa mjaftueshme te prodhimit te energjise elektrike që perben nje pengese per zhvillimin ekonomik.18 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Tabela qe vijon permbledh shifrat kryesore mbi tregun Shqiptar te elektricitetit. Tabela 2. 99% e energjise elektrike prodhohet nga impiantet e hidrocentraleve. Ne Shqiperi. . Impiantet kryesore te hidrocentraleve perdorin rrjedhen e lumit per te prodhuar elektricitet si dhe kapacitete te caktuara per akumulimin e ujit.1a). ne 2002 nje ngadalesim ne zhvillimin ekonomik u shkaktua nga sasia e vogel e prodhimit te energjise elektrike dhe permbytjet.1. Ne menyre te vecante. Ne fakt. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Shqiperia shfaq nje dobesi te madhe ne sektorin e energjise. MOTIVIMI I PROJEKTIT TE PROPOZUAR 2. ulet edhe prodhimi i energjise dhe mundesia e sigurimit te eletricitetit ne tregun e brendshem. Ka nje varesi te larte te prodhimit te energjise nga kushtet hidrologjike. Shqiperia ka ruajtur nje stabilitet makroekonomik. TREGU SHQIPTAR I ELECTRICITETIT Gjate viteve te fundit. megjithate ajo shfrytezon vetem 30% te potencialit hidroenergjitik. ne 15 vitet e fundit nuk eshte ndertuar asnje impiant i ri energjie.PRBCATESVL220 .2. nese zvogelohen prurjet e lumit. Elektriciteti mbetet relativisht i shtrenjte per shume konsumatore.

cka con ne nderprerje te energjise.Tabela 2.3 GWh) sistemi i energjise mbulon vetem 85-90 % te konsumit total te energjise. Kosova dhe Greqia).1b Tregu Shqiptar i Elektricitetit Ne muajt e pikut. Shqiperia importon nje pjese te elektricitetit te nevojshem nga vendet fqinje (Maqedonia. Dhjetor e Janar (1.1c Linja te reja energjie te Parashikuara ne Shqiperi .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .19 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . por importi kufizohet nga kapaciteti i ulet i linjave te trasmetimit te energjise.1c. Tabela 2. sic tregohet ne Tabelen 2. Aktualisht nje termocentral i ri (98 MW) eshte ne ndertim ne Vlore dhe pritet qe linja te reja trasmetimi energjie te lidhin Shqiperine me vendet fqinje.

ka nderprerje te furnizimit te konsumatoreve me energji elektrike • Humbjet teknike ne transmetim – shperndarje jane ende te larta. ka pergatitur nje Plan Investimi. duke perdorur nje burim energjie me kosto të ulet. me kapacitet te ulet trasmetimi. KESH (Korporata Energjetike Shqiptare).2a Rritja e Konsumit Total te Elektricitetit (GWh) Aktualisht 2005 6. 2005). • Zevendesimi i sherbimeve ekzistiese me te tjera me energji me te ulet. permiresimi i sistemeve te prodhimit. Problemet kryesore. ne lidhje te ngushte me Group of Donors dhe ENEL.20 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .490 Rritja Perqindje (%) 4.PRBCATESVL220 . permes Agjencise Kombetare te Energjise ne bashkepunim me institucione te tjera. • Nderlidhja elektrike me vendet fqinje perfshin tre linja. jane identifikuar tre strategjite qe vijojne: • Rritja e kapacitetit te prodhimit.2.391 2020 12.695 2010 7. ne vecanti: • Kapaciteti aktual i prodhimit eshte i pamjaftueshem per te plotesuar kerkesen ekzistuese. OBJEKTIVAT E PROJEKTIT TE PROPOZUAR Qellimi kryesor i Projektit te propozuar eshte ndertimi i nje impianti te ri per te permiresuar zhvillimin e prodhimit te energjise ne Shqiperi.2 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Konsumi Total Ne Qershor 2003. adoptoi nje Strategji Kombetare per Energjine ne Vend. transmetimit dhe shperndarjes eshte ne vazhdimesi dhe shume projekte jane ne zhvillim. Tabela 2. Dokumenti perkates analizon ndryshimet e nevojshme qe duhet te ndodhin per te rritur sigurine e furnizimit me energji dhe per te optimizuar burimet e energjise ne Shqiperi. nevojat per financim dhe reformat e nevojshme per sektorin (perfshire ato te parashtruara ne Deklaraten per Politikat ne Sektorin e Energjise – Banka Boterore. Fale ketyre investimeve. lidhen me gjendjen ekzistuese ne aspektin e furnizimit dhe prodhimit. me qellim qe te reduktoje humbjet dhe te rrise shtrirjen e sistemeve te transmetimit dhe shperndarjes. ne gjendje qe te perkrahe zhvillimin ekonomik te Shqiperise dhe te permiresoje gjendjen kritike ekzistuese. Ministria e Industrise dhe Energjetikes. duke plotesuar keshtu kerkesen dhe arritur nje zhvillim te qendrueshem ekonomik ne vend ne te ardhmen. Tabela vijuese 2. .2a paraqet rritjen e parashikuar te konsumit te energjise elektrike ne Shqiperi.802 Parashikimi 2015 9. • Zgjerimi i sistemeve te transmetimit dhe shperndarjes.2. te identifikuar dhe nenvizuar ne analize. si rrjedhoje. Sipas gjendjes se pershkruar me siper. Strategjia e adoptuar nga Qeveria identifikoi investimet prioritare (bazuar ne rritjen e pritshme te kerkeses dhe ndikimin e masave per ruajtjen e energjise). perfshi kursimin e elektricitetit. Ne lidhje me ceshtjen e fundit.

i cili e mbart ate drejperdrejt per ne depozite. pjeserisht e mbrojtur me pritese ere dhe (mbushja me dhe. Ndertimi dhe venia ne pune e linjes se re te transmetimit do te sjelle perfitime te drejtperdrejte dhe te terthorte ne ekonomine e vendit si dhe mundesi sociale dhe ekonomike per komunitetet lokale qe preken drejtperdrejte nga zhvillimi i Projektit. ky projekt perfaqeson gjithashtu nje partneritet te rendesishem dhe te vlefshem ndermjet kompanive shqiptare dhe kompanive europiane qe veprojne ne sektorin e energjise.21 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Meqenese projekti do te permiresoje prodhimin e energjise elektrike dhe kapacitetin e shkembimi me vendet fqinje. si rrjedhoje. grumbullohet ne ‘kulle silosi’ dhe. qe synon te permiresoje sistemin e transmetimit dhe shperndarjes se energjise ne Shqiperi. Perfitimet kryesore sociale dhe ekonomike te identifikuara jane: • Permiresimi i infrastruktures dhe sherbimeve. e ben ate nje lende djegese ekonomikisht te leverdisshme dhe nga pikëpamja strategjike mjaft të rendesishem për të siguruar nje kombinim te pershtatshem dhe të ekuilibruar te burimeve te para te perdorura per prodhimin e energjise elektrike. transferohet perseri. tregtise dhe industrise.PRBCATESVL220 . • Rritja e efikasitetit termodinamik. Ne fakt. Varianti “Qymyrgur i Paster” Projekti i propozuar duket si varianti kryesor per te rritur kapacitetin e prodhimit elektrik ne Shqiperi me kosto ekonomike dhe mjedisore te pranueshme. Politika e Enelit per ta bere perdorimin e qymyrgurit "te paster" bazohet ne tre linja kryesore veprimi: • Menaxhimi korrekt dhe i sigurte i lendes djegese. Minerali. sperkatesit me uje).sh. duke perdorur nje sistem te mbyllur automatik. • Reduktimi i detyruar i shkarkimeve ndotese. merret nga hambari i anijes nepermjet nje rripi te mbyllyr transmetimi. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 2. Mundesia per te siguruar qymyrgurin ne shume vende ne bote dhe fakti që rezervat qymyrgurit jane mjaft me te medha sesa ato te hidrokarbureve. i cili mberrin ne impiantin e energjise me anije. Menaxhimi Korrekt dhe i Sigurte i Lendes Djegese Planifikohet qe qymyrguri te trajtohet duke perdorur struktura krejtesisht te mbyllura dhe te automatizuara. • Mundesi per rritje ekonomike ne shkalle lokale dhe ne shkalle vendi. e bejne perdorimin e qymyrgurit te pajtueshem me rregullat mjedisore. nga kendveshtrimi ekologjik. me qellim qe te siguroje furnizimin me energji te popullsise. Gjithashtu. ne fund me bime) e pajisur me mjete per te kontrolluar perhapjen e pluhurave (p.2. hiri eshte .Projekti i propozuar behet pjese e strategjise kombetare te adoptuar nga Qeveria per energjine. ne hambaret e anijeve per transportim ne vendet per ri-perdorim. adoptimi i teknologjive me moderne per reduktimin e shkarkimeve dhe rendimenti me i larte i impianteve. te cilat minimizojne perhapjen e pluhurit. i nxjerre nga filtrat prej pelhure. Hiri nga djega.1.

gje që ben të mundshem gjithashtu nje kursim te konsiderueshem te lendes djegese (si rrjedhim. nepermjet perdorimit te materialeve te reja per bolierin. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Efikasiteti i largimit te kokrrizave eshte shume i larte. Efikasiteti i reduktimit te oksidit te azotit eshte me i larte se 85%. reduktim te shkarkimeve dhe nen-produkteve) ne prodhimin ekuivalent te elektricitetit. i nxjere dhe i filtruar. gipsi i prodhuar ne desulfurizimi. nje nen-produkt tjeter i impiantit. perpunim per transportim ne zonat e perdorimit. temperatura e avullit ne bolier mund te shkoje mbi 600 °C dhe presioni deri ne afersisht 280 bar. lloji dhe numri i qeseve dhe materialet e perdorura e bejne sistemin mjaft efikas per te filtruar pluhurin e imet. Sistemet e reja e me efikasitet te larte per heqjen e azotit katalitik jane planifikuar per reduktimin e oksideve te azotit (NOx). Sistemi arrin nje efikasitet reduktimi prej 95%. duke dhene gipsin e paster si produkt final. Mjaft shkurtimisht. plotesisht i pershtatshem per tu ri-perdorur per ndertime.PRBCATESVL220 .nen-produkt i impiantit. te pajisur me telekomande automatike per shkarkim dhe ne vijim.9%. ne dhomen e djegies. Vec kesaj. Reduktimi i Detyruar ne Emetimet Ndotese Filtra pelhure te prodhimeve me te fundit perdoren per te parandaluar perhapjen e pluhurit qe eshte i pranishem ne gazin e oxhakut ne atmosfere. i cili ri-merret dhe ri-perdoret ne industrine e cimentos si lende e pare per prodhimin e saj dhe si lende inerte per betonin. parametrat e procesit cohen ne limitet teknike qe pajtohen me teknologjite aktuale. ruhet perkohesisht ne nje makineri hangar. bazuar ne reaksionin kimik ndermjet NOx. Megjithate. duke rezultuar në një rendiment te larte të sistemit. Karbonati i kalciumit qe permban perzierja vepron kimikisht me oksidet e squfurit pervec ajrit. sistemi mund te krahasohet me nje "dush" te madh ne te cilin gazet lahen nga nje rryme uji e pasuruar me gelqere. turbinen me avull dhe perberesit kryesore te ciklit termodinamik. amoniakut dhe oksigjenit dhe pranine e "katalizatoreve perzgjedhes". Per reduktimin e oksideve te squfurit (SOx) perdoren sistemet e avancuara per heqjen e squfurit tip-gelqere/gips. Praktikisht. Pluhurizimi i qymyrgurit eshte teknika me e perhapur e djegies dhe po i nenshtrohet zhvillimeve te metejshme.22 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Perdorimi i djegesve te vecante ul gjithashtu emetimin e ndotesve qe ne fillim. te cilet do te mundesojne nje rritje te rendimentit termodinamik te Termocentralit te Ri te pakten 7 perqind (nga 38% ne rreth 45%) nese krahasohet me nje impiant tradicional. Rritja ne Efikasitetin Termodinamik Planifikohet qe te adoptohen boliere ultra-superkritike per mbeturinat e qymyrgurit. Parimi i punes eshte i thjeshte dhe eshte pak a shume i njejte si per qeset e zakonshme te fshesave me korent. rreth 99. Me teknologjine ultrasuperkritike (USC).

qymyrguri) nxirren nga toka.2. duke e izoluar ate atje pergjithmone. hidrogjeologjike.23 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Vecanerisht. Ne te njejten kohe.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Lendet djegese (nafta. Qendrat e kerkimit dhe operatoret industriale kudo ne bote po punojne per te identifikuar sistemin me te mire per ta bere kete. Pasi eshte grumbulluar CO2. gjeokimike dhe gjeomekanike te nje vendi ideal. Enel eshte i perkushtuar ne projekte eksperimentale qe lidhen me akumulimin e CO2 te cliruar nga impiantet e energjise me lende djegese tradicionale dhe duke e ruajtur ate ne formacionet gjeologjike. Perpara se te ndertohet impianti. ka shume projekte akoma në faze studimi ne Shtetet e Bashkuara dhe ne Bashkimin Europian. Konstruksioni i projektit parashikon nje impaint per trajtimin e tymrave me nje kapacitet prej 600 mije metra kub/ore. sapo teknologjia te jete gati per aplikimet ne shkalle industriale. ndersa eshte ne pritje te rezultateve te investimeve perkatese ne kerkim. gazi natyral. i cili eshte i mjaftueshem per te kufizuar shkarkimet njerezore ne bote te CO2 per dhjetra dhe ndoshta qindra mijera vjet. nje zone e pershtatshme do t‘i dedikohet instalimit te mundshem të nje Impianti per Akumulimin e Dioksidit te Karbonit. i cili konsiderohet si nje nga pergjegjesit kryesore per efektin sere. Kur ato i nenshtrohen proceseve te djegies me qellim qe te prodhojne energji. i cili mund te kontribuoje ne reduktimin e emetimeve ne nje shkalle te vogel. meqenese teknologjite e adoptuara mundesojne nje reduktim te emetimeve. 2. sic jane vendburimet tashme te shfrytezuara te naftes dhe gazit dhe te akuifereve te kripur ne thellesi. do te kryhen kerkime laboratorike dhe do te instalohet nje qark pilot ne njerin prej impianteve ekzistuese te Enelit. . Keto formacione gjeologjike ofrojne nje kapacitet te madh akumulimi. Instituti Kombetar Italian i Gjeologjise dhe Vullkanologjise(INGV) po kryen nje studim fizibiliteti per te percaktuar karakteristikat gjeologjike. por jo te parendesishme. Enel eshte duke adoptuar tashme nje sistem per akumulimi dhe ruajtjen e CO2. .2. Ne Termocentralin e Porto Romanos. Ne lidhje me aftesine magazinuese te formacioneve gjeologjike te CO2. si rrjedhoje. ne gjendje qe te akumuloje pjese te gjithe ngarkeses se tymrave te prodhuar nga nje njesi termoelektrike 600 MW dhe duke vecuar CO2. Akumulimi dhe vecimi i CO2 Eshte i mundur akumulimi i dioksidit te karbonit te prodhuar ne impiantet e energjise dhe kthimi i tij ne shtresat me te thella ne toke. mund te depozitohet ne formacione gjeologjike. karboni qe eshte brenda tyre lidhet me oksigjenin e ajrit duke formuar dioksidin e karbonit (CO2).Ne perfundim. eshte vertete e mundur qe te flasim per perdorimin e “paster” te qymyrgurit.

.24 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Nr.1.3. Pas 1991. Qeveria eshte e detyruar qe te garantoje nje mjedis te mire ne aspektin shendetesor dhe ekologjik. Ato i referohen nje game te gjere te ceshtjeve mjedisore dhe ceshtjeve qe lidhen me mjedisin. • Nderveprimi ndermjet ligjit kombetar te VNM-se dhe ligjeve te tjera per mjedisin. 5105.per shkak te ndryshimeve politike dhe nevojave qe linden nga ekonomia e decentralizuar. • Planet qe lidhet me mbrojtjen e tokes.3a dhe Tabelen 3. filloi nje process per hartimin dhe permiresimin e nje numri ligjesh. • Legjislacioni shqiptar mbi vleresimin e ndikimit ne mjedis. VENDIMET SHQIPTARE DHE KONVENTAT NDERKOMBETARE PERKATESE PER MBROJTJEN E MJEDISIT Nje plan i kuadrit legjislativ shqiptar mbi mbrojtjen mjedisore jepet ne Tabelen 3. sipas kerkesave perkatese te zhvillimit. per brezat aktual dhe ata te ardhshem dhe nje shfrytezim racional te burimeve natyrore perfshire pyjet. LIGJET. bazuar ne aktet legjislative. do te garantohet e drejta e informimit mbi statusin mjedisor dhe mbrojtjen mjedisore. dale ne 1973. 3. 3. HYRJE Ky kapitull ben nje pershkrim te ceshtjeve qe vijojne: • Te dhena te pergjithshme mbi kuadrin institucional dhe legjislativ shqiptar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ligjet.3b. eshte aprovuar nga Parlamenti Shqiptar nje pakete e rendesishme ligjesh ne lidhje me mjedisin. Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave eshte krijuar ne Shqiperi qe nga viti 2005. Gjithashtu. KUADRI LIGJOR. nder te cilat kryesore jane: reduktimi i ndotjes. TE DHENA TE PERGJITHSHME MBI KUADRIN INSTITUCIONAL DHE LEGJISLATIV SHQIPTAR Ministria e Mjedisit. Deri ne 1991.PRBCATESVL220 . ujrave siperfaqesore dhe nentokesore.3.25 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ne vecanti. vendimet shqiptare dhe konventat nderkombetare perkatese per mbrotjen e mjedisit. 205. RREGULLATOR DHE I POLITIKAVE 3. dale ne 1973 dhe Vendimi i Keshillit te Ministrave Nr. . • Politika Shqiptare per Sektorin e Energjise.2. • Udhezimet e Bankes Boterore per Vleresimin Mjedisor. te cilat permbajne masa per mbrojtjen mjedisore dhe pakesimin e ndotjes. • Planifikimi hapesinor dhe urbanistik perkates per vendndodhjen e Projektit. te cilat ju referuan kryesisht modeleve te vendeve te KE. Ne periudhen 2002-2003. ujrat dhe kullotat. dokumentat kryesore perkatese te kuadrit legjislativ mjedisor ishin “Mbrojtja Mjedisore nga Ndotja”. • Legjislacioni European i references per mbrojtjen mjedisore.

gazit dhe nenprodukteve te tyre ne zonen bregdetare te Porto Romanos Per Legalizimin. cilesia e ajrit. 8302 12/03/1998 Ligji Nr. pergjegjesite dhe e drejta e informimit. 8405 Ligji Nr. Tabela 3. aktivitetet e monitorimit mjedisor. 9693 Ligji Nr. Ligji Nr. 8906 Ligji Nr. legalizimi i proceseve te zhvillimit urban te pa-planifikuar. Ligji Nr.burimet ujore. 8093 Ligji Nr.3a Numri Ligji Nr. 8897 Ligji Nr. 9587 Ligji Nr. 8990 9010 9108 9115 9244 17/09/1998 30/06/1999 31/07/2000 16/05/2002 06/06/2002 06/06/2002 05/09/2002 23/01/2003 13/02/2003 17/07/2003 24/07/2003 17/06/2004 28/10/2004 Ligji Nr. 9774 03/04/2006 18/05/2006 20/07/2006 19/03/2007 12/07/2007 . kontrolli dhe eleminimi i ndotjes. eshte ligji baze. 9482 Ligji Nr. 9537 Ligji Nr. administrimi i bashkise. 8053 Ligji Nr. perdorimi i tokes. mbetjet. 9298 Ligji Nr. 8094 Ligji Nr.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 8934 Ligji Nr. qe vjen pas ligjeve te aprovuara ne 1993 per Mbrojtjen e Mjedisit Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis Per Administrimin Mjedisor te Mbetjeve te Ngurta Per Substancat dhe Preparatet Kimike Per Trajtimin Mjedisor te Ujerave te Ndotura Per Mbrojtjen e Tokes Bujqesore Per Ratifikimin e Marreveshjes se Koncesionit te tipit BOT. 7895 Ligji Nr. per ndertimin dhe shfrytezimin e pontilit te naftes. Ligji Nr. 7917 Ligji Nr. 7623 Ligji Nr.26 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 7501 Ligji Nr. 7665 Ligji Nr. 8905 Ligji Nr. Ligji Nr. 8102 Ligjet Data 19/07/1991 13/10/1992 21/01/1993 27/01/1995 13/04/1995 21/03/1996 21/03/1996 28/03/1996 Titulli Per Token (me ndyshimet dhe modifikimet perkatese) Per Pyjet dhe Policine e Sherbimit Pyjor Per Zhvillimin e Zonave qe kane perparesi Turizmin Kodi Penal i Republikes se Shqiperise (Kapitulli IV krimet mjedisore) Per Kullotat dhe Livadhet Per Largimin Publik te Mbeturinave Per Rezervat Ujore Per Kuadrin Rregullator te Sektorit te Furnizimit me Uje dhe te Largimit dhe Perpunimit te Ujerave te Ndotura Per Administrimin e te Ardhurave qe krijohen ne Pyje dhe Kullota – Pasuri Shteterore Per Urbanistiken (me amendamentet perkatese) E Drejta per t’u Informuar ne lidhje me Dokumentat Zyrtare Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore Per Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Per Mbrojtjen e Mjedisit Detar nga Ndotja dhe Demtimi Per Zonat e Mbrojtura Mbrojtja e Mjedisit. Urbanizimin dhe Integrimin e Ndertimeve pa Leje Per Administrimin e mbetjeve te rrezikshme Per Mbrojtjen e biodiversitetit Per Fondin Kullosor Per Vleresimin dhe Administrimin e zhurmes ne mjedis Ligji Nr. 8652 Ligji Nr.

Disa akte te tjera legjislative te Tabeles 1 pershkruhen shkurtimisht me poshte: Cilesia e Ajrit • Ligji Nr. 177 31/03/2002 18/07/2002 12/09/2002 20/12/2002 24/4/2003 24/4/2003 24/4/2003 24/4/2003 04/12/2003 17/08/2004 27/08/2004 31/03/2005 Udhezimi i Ministrit 21/05/2007 Nr. 267 VKM Nr. rregullat dhe procedurat per te nxjerre autorizimin dhe miratimin per agjencite rajonale te mjedisit Mbi pjesemarrjen e publikut ne procesin e vendimmarrjes Udhezimi VKM Nr. projektimi. 26 VKM Nr. 803 Rregullore Nr.Tabela 3. i cili ka per synim percaktimin e shfrytezimit racional te burimeve mjedisore dhe reduktimin e ndotjes mjedisore. 268 VKM Nr. 103 VKM Nr. Objektivat kryesore te ketij ligji jane gjithashtu procedura e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe lejet mjedisore . 249 VKM Nr. synon qe te garantoje cilesine e ajrit duke vendosur kufizime ne emetimet ne ajer. 88 VKM Nr. ndotesit e ajrit duhet te marrin leje mjedisore per te ushtruar aktivitete qe ndotin ajrin nga Ministria e Mjedisit dhe nga qeverisjet vendore.3b Numri VKM (1) Nr.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .27 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 435 VKM Nr. 102 Vendime te Keshillit te Ministrave dhe norma te tjera Data 27/05/1992 01/03/1993 17/08/1993 31/01/1994 15/01/1996 Titulli Mbrojtja e Zonave Urbane nga ndotja dhe Demtimi Miratimi i Zonave qe kane Perparesi Zhvillimin e Turizmit Aprovimi i Pergjithshem i Marreveshjes per Programin e Integruar te Zones bregdetare ne Shqiperi Mbetje dhe teprica te rrezikshme Aprovimi i Pergjithshem i Strategjise per Zbatimin e Projektit mbi Vleresimin Mjedisor nga Zbatimi i Projektit te Pyjeve Dhenia e Informacionit Mjedisor. (1) Vendim i Keshillit te Ministrave qe lidhen me objektivat e Projektit . 8897 per Mbrojtjen nga Ndotja e Ajrit. 676 VKM Nr. 560 VKM Nr. 2 VKM 02/07/2008 Rregullorja kryesore per mbrojtjen e mjedisit eshte Ligji nr. 145 06/01/1998 26/02/1998 VKM Nr. ndertimi dhe monitorimi i sistemeve te furnizimit me uje te pijshem Monitorimi i Mjedisit ne Republiken e Shqiperise Aprovimi i Planit te Administrimit per Zonen e Bregdetit Aprovimi i normave per shkarkimin e ajrit ne Republiken e Shqiperise Shpallja si zone e mbrojtur e monumenteve natyrore ne Shqiperi Aprovimi i dokumentacionit te nevojshem per licensen e mjedisit dhe te komponenteve te licenses se mjedisit Certifikimi i specialisteve per vleresimin e ndikimit mjedisor dhe auditimin mjedisor Administrimi i Zonave te Mbrojtura Procedurat per propozimin dhe shpalljen e zonave te mbrojtura dhe neutrale Mbi normat e cilesise se ajrit Pjesemarrja e publikut ne vleresimin e ndikimit ne mjedis Percaktimi i kushteve lehtesuese per ndertimin e impianteve te reja per prodhimin e energjise elektrike Normat e lejuara te shkarkimeve dhe kriteret per ndarjen ne zona te mjedisit ujor ku do te shkarkohen rrjedhjet Aprovimi i listes se aktiviteteve me ndikimet mjedisore. 364 VKM Nr. 420 VKM Nr. E Drejta Publike per t’u informuar Rregullorja higjieno-sanitare per analizen e cilesise se ujit te pijshem. 8934 dale ne Shtator 2002. 1 VKM Nr. Maj 2002. 228 VKM Nr. Sipas Ligjit. 266 VKM Nr.

per plotesimin e te cilave prodhuesi: • Do te paraqese nje program te shkruar per te reduktuar volumin. 435 ne lidhje me aprovimin e normave per emetimet ne ajer ne Republiken e Shqiperise. Korrik 2003. 9010 mbi trajtimin mjedisor te mbetjeve te ngurta. Perpunimi dhe hedhja e mbetjeve industrial. Derdhjet e Lengshme Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ligji Nr. 9537 per menaxhimin e mbetjeve te rrezikshme. percakton vlerat kufitare per ndotesit atmosferike. te cilat do t’i nenshtrohen shqyrtimit nga Inspektorati Mjedisor. 9115 ne lidhje me trajtimin mjedisor te ujrave te ndotura. Dhjetor 2003. synon te siguroje mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit te njerezve nga ndotja dhe demet qe rezultojne nga mbetjet e ngurta permes trajtimit mjedisor e cdo faze nga prodhimi tek hedhja. • te bere vecimin e mbetjeve qe ne fillim dhe t’i grumbulloje ato vecas. heqjen ose perpunimin e mbetjeve te rrezikshme qe ato sjellin. sasine dhe toksicitetin e mbetjeve te rrezikshme.28 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Prodhuesit e mbetjeve duhet te perpunojne planet teknike. 177 mbi normat e lejuara te shkarkimeve te lengshme dhe kriteret per ndarjen ne zona te mjediseve ujore marrese nga substancat e rrezikshme (Lista I dhe II e Aneksit nr. Mbetjet e Ngurta • Ligji Nr. duhet bere ne impiante dhe teknologji te projektuara posacerisht per cdo lloj mbetje industriale. Maj 2006. • te percaktoje nje sistem monitorimi dhe te publikoje te dhena monitoruese cdo 3 muaj. • Vendimi Nr. .• Vendimi Nr. kerkon nga entet qe shkakrkojne ujra te ndotura qe te reduktojne ne menyre e vazhdueshme sasine e ujrave te ndotura qe shkarkohen. • Vendimi Nr. teknologjike dhe organizative te mbetjeve. • Ligji Nr. 803 mbi normat e cilesise se ajrit. • Do te jete pergjegjes per kostot e transportit. percakton nivelet e lejuara te ndotesve ne ajer per cdo fushe veprimtariet. 1) duke percaktuar nivelet kufitare per nje liste substancash (Anekset 2 dhe 3) dhe kriteret per identifikimin e zonave te ndjeshme dhe me pak te ndjeshme per te cilat do te zbatohen dispozita te ndryshme (Aneksi 5). percakton detyrimet. Prodhuesit e mbetjeve kane detyrimin per: • te identifikuar sistemet e duhura per riciklim dhe perpunim ne perputhje me llojin e teknologjise qe ato perdorin dhe natyren e sasine e mbetjeve qe ato krijojne. • te akumuluar dhe trajtuar mbetjet per te siguruar qe proceset vijuese te menaxhimit te mbetjeve mjedisore do te manovrohen sic duhet.PRBCATESVL220 . Shkurt 2003. per te ulur shkallen e ndotjes dhe per te trajtuar ujrat e ndotura. Shtator 2002 . nga autoriteti licensues dhe nga autoritetet e qeverisjes vendore.

• Do te mbaje proces-verbal (sasia.1. Projekti i Termocentralit ne Porto Romano klasifikohet si Termocentrale per prodhimin e energjise dhe impainte te tjera me djegie me nje prodhim nxehtesie me . 9774 dale ne Korrik 2007 kerkon qe personat juridike.• Do te transferoje mbetjet e rrezikshme vetem te shoqeruara me nje shenim dergese malli dhe vetem nga nje operator i autorizuar. Per aktivitete qe prodhojne zhurme. pajisjet dhe/ose impiantet e te cileve prodhojne zhurme. Tabela 3. origjina. vecanerisht per Habitatin e shpendeve te ujit Konventa per te drejten e informimit publik dhe pjesemarrjen ne procesin e vendim-marrjes mjedisore dhe perqasja gjyqesore ne ceshtjet mjedisore Protokolli i Kiotos ne Konventen e Kuadrit te Kombeve te Bashkuara mbi Ndryshimet Klimatike Data e Ratifikimit Maj 13. Ky Ligj identifikon listen e projekteve qe duhet te paraqiten ne Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis ne dy Anekse te Ligjit.PRBCATESVL220 . informimin dhe pjesemarrjen e publikut paraqiten ne Tabelen 3. Kerkesat per VNM te Thelluara Ligji aktual Nr. 1996 Konventa Åarhus Tetor 26. sipas nje formati qe do te specifikohet nga Ministri dhe do t’i dergohet nje kopje e ketyre procesverbaleve Agjencise Rajonale te Mjedisit ne rrethin perkates cdo gjashte muaj.4. 2000 Mars 29. natyra. 8990 mbi Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis u miratua ne 23 Janar 2003. leja mjedisore percakton kerkesat qe ata duhet te plotesojne per te qene ne perputhje me kete ligj. Gjithashtu.3c Emri Konventa Basel Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Konventat Mjedisore Kryesore te ratifikuara nga Republika e Shqiperise Permbajtja Konventa Basel mbi Kontrollin e Levizjeve pertej Kufirit te Mbetjeve te Rrezikshme dhe Heqja e tyre Konventa per Mbrojtjen e Detit Mesdhe kunder Ndotjes Konventa per Mocalishtet e Rendesise Nderkombetare. 2005 3. Aktet kryesore qe lidhen me mbrojtjen e mjedisit. • Do te shmange perzierjen e mbetjeve te rrezikshme me mbetje te tjera. te marrin masa parandaluese dhe te verejne vlerat limit te zhurmes. Zhurma • Ligji per vleresimin dhe menaxhimin e zhurmes mjedisore Nr. lloji i transportit dhe metoda e trajtimit) per te gjitha mbetjet e rrezikshme. Parlamenti i Republikes se Shqiperise ratifikoi nje seri Konventash e Protokollesh Nderkombetare ne lidhje me ceshtjet mjedisore.4. ndersa projektet e perfshira ne Aneksin 2 duhet te paraqiten ne nje VNM te thjeshtuar. aktiviteti.3c. LIGJI SHQIPTAR PER VLERESIMIN E NDIKMIT NE MJEDIS 3. Aneksi 1 identifikon projekte qe duhet t’i nenshtrohen nje VNM-je te thelluar. 1997 Konventa Barcelona Konventa Ramsar Tetor 26. 2000 Protokolli i Kiotos Prill 1.29 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

si dhe kostoja e tyre. • Pershkrimi i detajuar i objektivave. • Pershkrime te detajuara per perdorimin e energjise. • Nje kopje e licenses e personit fizik ose juridik. • Masat rehabilituese ne rast ndotjeje dhe demtimi i mjedisit. publikun dhe organizatat mjedisore jo. Sipas Ligjit Nr. publikun dhe organizatat mjedisore jo-fitimprurese gjate fazave te planifikimit.fitimprurese. • Ndikimi pertej kufirit ne mjedis nese ka. • Niveli i drejtperdrejte dhe jo i drejtperdrejte i ndikimit ne mjedis. • Plane te mundshme negocimi me autoritetet e qeverisjes vendore. pika 2) dhe prandaj do t’i nenshtrohet nje vleresimi te thelluar te ndikimit ne mjedis. pershkrimi it e pakten dy opcioneve shtese te vendndodhjes se projektit. • Masat/planet teknike per te parandaluar dhe zvogeluar ndikimet negative ne mjedis. burimeve natyrore dhe minerale duke ruajtur balancen ekologjike.te larte se 50 MW (Aneksi 1. • Rreziqet per aksidente me ndikim te rendesishem ne shendet dhe mjedis dhe masat per t’i parandaluar ato. 8990 permbajtja shtese e nje VNM-je per projektet e Aneksit 1 perfshin: • Procedurat dhe arsyet per perzgjedhjen e vendndodhjes ku do te zbatohet projekti. • Ndikime te mundshme te opcioneve te projektit ne mjedis dhe shendet. i cili ka pergatitur raportin e vleresimit te ndikimit ne mjedis. • Pershkrimi i vlerave inxhinierike qe jane ndertuar ose zgjeruar dhe i punimeve te nevojshme per zbatimin e projektit.PRBCATESVL220 . inspektimit dhe zbatimit te projektit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .30 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Perpuethshmeria e projektit me planin e rregullimit te territorit dhe me planin e zhvillimit ekonomik te zones ku do te zbatohet projekti. • Permbledhje e konsultimeve me organet e qeverisjes vendore. Prandaj kjo VNM eshte pergatitur ne perputhje me kerkesat e nje VNM-je te thelluar sic eshte perkufizuar me lart. • Te dhena mbi mjedisin actual te zones dhe ne afersi te saj ku do te zbatohet projekti. • Pershkrim i detajuar i te gjitha instalimeve qe jane pjese e projektit ose qe do te perdoren gjate zbatimit te tij. • Plani i ndertimit dhe afatet kohore te zbatimit te tij. • Programi monitories i ndikimit te projektit ne mjedis. Permbajtja e nje VNM-je te thjeshtuar eshte si vijon: • Objektivi i projektit. • Ndikimet e mundshme ne mjedis dhe masat e propozuara per te parandaluar ose zvogeluar keto ndikime.

projektin dhe funksionimin. perfshi situaten “pa projekt”. dhe rekomandon cdo mase te nevojshme per te parandaluar. i krahason ato me ato te alternativave fizibel (perfshire situaten “pa projekt”).sh. • Kuadri ligjor. konsumi i ujit. rruge lidhese.2. teknologjine. pika e marrjes se ujit dhe shkarkimit. Ne menyre te permbledhur pershkruan projektin e propozuar (dhe alternativat) dhe kontekstin e tij gjeografik. strehimi. tubacione per furnizimin me uje. tregon rrjedhen hyrese dhe dalese te materialeve.3.01. auditimi mjedisor. Shpjegon kerkesat mjedisore te cdo bashke-financuesi. dhe impiantet per akumulimin dhe lendeve te para dhe prodhimeve). Diskuton kuadrin ligjor. Perfshin nje harte qe tregon vendndodhjen e projektit dhe zonene e influences se projektit. Permbajtja e VNM-se per Kategorine A percaktohet si vijon: • Permbledhja ekzekutive. 3. perfshire cdo investim jashte vendndodhjes qe mund te jete i nevojshem (p. Pershkruan marredhenien ndermjet projektit te propozuar dhe planeve e programeve territoriale dhe rajonale perkatese. administrative dhe ate te politikave Brenda te cilit eshte realizuar VM. te ndryshme ose te pa-precedenta. impiante energjie. Keto ndikime mund te prekin nje zone me te gjere sesa zonat ose impiantet qe i nenshtrohen punimeve fizike. sisteme per zvogelimin e ndotesve te ajrit. aplikanti eshte pergjegjes qe te pergatise nje raport. kostot te tyre kapitale dhe te atyre qe mund te ndodhin. • Pershkrimi i Projektit dhe analiza e alternativave.31 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Procedura e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis Procedura per Vleresimin Mjedisor ne Shqiperi eshte permbledhur ne Paragrafin 1. dhe kohorl. masat teknike per te reduktuar zhurmen. mund te perdoren nje seri instrumentash: vleresimi I ndikimit mjedisor (VNM). tubacione te posacme. Ne menyre te permbledhur diskuton zbulimet e rendesishme dhe veprimet e rekomanduara. fizibilitetin e zvogelimit te ketyre ndikimeve. social. Procedura percakton se ne varesi te projektit. Identifikon marreveshjet nderkombetare mjedisore perkatese ku ben pjese vendi. Per nje project te Kategorise A. administrative dhe ai i politikave. Sistematikisht krahason alternativat fizibel per vendndodhjen e projektit te propozuar. trajtimi i derdhjeve. ne kuader te ndikimeve te tyre te mundshme.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . DIREKTIVAT MJEDISORE TE BANKES BOTERORE PER VLERESIMIN MJEDISOR Direktivat e Bankes Boterore mbi Vleresimin Mjedisor (VM) jane perkufizuar ne Proceduren Operacionale 04. plani i emergjences ne rastin e keqfunksionimit te sistemit. Tregon nevojen per cdo plan rivendosjeje ose planin e zhvillimit te njerezve vendore.4. . VM per nje projekt te Kategorise A shqyrton ndikimet e mundshme negative dhe pozitive mjedisore te projektit. procesin e perzgjedhur.5. dhe plani I menaxhimit mjedisor (PMM). normalisht nje VNM. zvogeluar ose kompensuar ndikimet e pafavorshme dhe permiresuar performancen mjedisore. VM rajonal dhe i sektorit. Projekti i Porto Romano-s eshte klasifikuar si Kategoria A qe do te thote se eshte nje projekt qe mund te kete ndikime te rendesishme te pafavorshme ne mjedis qe jane te ndjeshme. teknologjine. ekologjik. minimizuar.2. vleresimi I rreziqeve dhe riskut.

LEGJISLACIONI EUROPIAN PER MBROJTJEN MJEDISORE Procesi i VNM-se do te marre ne konsiderate gjithashtu standartet Europiane te cilesise. • Direktiva 2006/12/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit 5 Prill 2006 mbi mbetjet dhe Propozimi per nje Direktive te Parlamentit Europian dhe te Keshillit 21 Dhjetor 2005 mbi mbetjet [COM(2005) 667]. Mbulon masat lehtesuese. Identifikon dhe vlereson shtrirjen dhe cilesisne e te dhenave ne dispozicion. 3. dioksidin e azotit dhe oksidin e azotit. zhives. dhe pasigurite e lidhura me parashikimet dhe specifikon temat qe nuk kerkojne vemendje te metejshme. Percakton bazen per zgjedhjen e projektit te vecante te propozuar dhe justifikon nivelet e rekomanduar te emetimeve dhe perqasjen per parandalimin dhe zvogelimin te ndotjes. • Direktiva 2004/107/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit e 15 Dhjetor 2004 persa i takon arsenikut. • Direktiva e Keshillit 1999/30/EC e 22 Prillit 1999 persa i takon vlerave limit per dioksidin e squfurit. hapsirat bosh te te dhenave kryesore. perfshire cdo ndryshim te parashikuar me pare perpara se te filloje projekti. Vlereson dimensioned e zones se studimit dhe pershkruan kushtet perkatese fizike. • Ndikimet Mjedisore.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ai merr ne konsiderate aktivitetet e zhvillimit te propozuar brenda zones se projektit. Te dhenat duhet te jene ne pershtatje me vendimet per vendodhjen e projektit. nikelit dhe hidrokarburave aromatike policiklike ne ajrin e ambientit. • Direktiva 2002/49/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit e 25 Qershor 2002 persa i takon vleresimit dhe menaxhimit te zhurmes mjedisore. monitorimin dhe perforcimin institucional. kadmiumit. qe permbahen ne Directivat Europiane qe vijojne: • Direktiva 2008/50/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit e 21 Maj 2008 mbi cilesine e ajrit ne ambient dhe ajer me te paster per Europen. por jo te lidhura ne menyre te drejperdrejte me projektin.6. Parashikon dhe vlereson ndikimet e mundshme pozitive dhe negative (dhe alternativat). sigurine dhe burimet e te dhenave. funksionimin ose masat lehtesuese. • Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Europian dhe e Keshillit qe percakton nje kuader per veprimet e Komunitetit ne fushen e politikes se ujit dhe Propozimi per nje Direktive te Parlamentit Europian dhe te Keshillit per standartet e cilesise se mjedisit ne fushen e politikes se ujit dhe ndryshimi i Direktives 2000/60/EC [COM(2006) 398]. therrmijave dhe plumbit ne ajrin e ambientit. Identifikon masat lehtesuese dhe cdo ndikim negative qe mbetet qe nuk mund te zbutet. Seksioni tregon saktesine. sipas temes perkatese. Kerkon mundesite per permiresime mjedisore. • Te dhenat e linjes baze. . te trajnimit dhe monitorimit. Gjithashtu. projektin. • Plani i Menaxhimit Mjedisor (PMM).32 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ne aspektin sasior deri ne shtrirjen e mundhsme. biologjike dhe sociale-ekonomike.pranueshmeria e tyre ne kushtet e vendit dhe kerkesat e tyre institucionale.

3.PRBCATESVL220 . nga autoriteti i ujrave dhe do te perfshihet ne procesin e autorizimit. dhe te promovoje zhvillimin qe ruan balancen mjedisore dhe menaxhimin e bregdetit shqiptar. te cilat sherbejne te dyja si baze ligjore per bashkepunimin nderkombetar shqiptar ne fushen e energjise dhe per perpunimin e nje strategjie kombetare per energjine. percakton se autoriteti i ujrave do te perfshihet me procesin e autorizimit ne lidhje me projektet qe do te zhvillohehn ne pjesen e tokes qe ndodhet ndermjet bregdetit dhe nje kufiri qe varion ndermjet 100 dhe 200 m nga vija bregdetare. Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave. POLTIKA SHQIPTARE PER SEKTORIN E ENERGJISE Gjate viteve 90. Politika e energjise ne Shqiperi pershkruhet ne nje dokument te adoptuar nga Qeveria Shqiptare ne 2003. • Te krijoje nje kuader efikas instituctional dhe rregullator dhe te ristrukturoje kompanite energjetike. • Te optimizoje sistemin e furnizimit me burime energjie bazuar ne parimin e planifikimit me koston me te ulet me ndotjen minimale mjedisore.33 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 8093 e 21. . • Te rrise efikasitetin e energjise ne gjenerimin/prodhimin dhe perdorimin final te burimeve energjetike qe synojne te minimizojne ndotjen mjedisore. per te mbeshtetur integrimin e sektorit te energjise ne Tregun Rajonal te Europes Juglindore dhe interkonjeksionin me rrjetin e Unionit per Bashkerendimin e Transmisionit te Elektricitetit (UCTE).1996. • Te krijoje nje treg konkurues elektriciteti sipas kerkesave te KE (Direktiva 96/92/EC) dhe detyrimet e Shqiperise sipas Memorandumit te Athines (15 Nentor 2002). “Strategjia Kombetare Shqiptare e Energjise”. ne pergjithesi dhe ne vecanti per elektricitetin. Zvogelimi i ndotjes se tokes dhe ujrave entokesore ne impiantin kimik ne Porto Romano nepermjet punimeve te permiresimit dhe pastrimit jane pjese e veprimeve kryesore te projektit. • Te percaktoje nje sector efikas per energjine ne aspektin financiar dhe teknik. Projekti synon qe te mbroje burimet natyrore bregdetare dhe asetet kulturore.7. Ligji per Ujrat Nr. MBROJTJEN E UJRAVE SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE Paragrafet japin disa tregues mbi kerkesat ligjore dhe planet e ativitetit qe aplikohen ne zonen e bregdetit ne pergjithesi dhe ne zonen e Porto Romanos ne vecanti. Zona e Porto Romano-s eshte e perfshire ne Projektin e Integruar per Menaxhimin dhe Pastrimin e Zones Bregdetare. • Te rrise ne menyre te konsiderueshme investimet ne sektorin e energjise nepermjet permiresimit te kapitalit nga Institutet Nderkombetare Financiare.8. PLANET LIDHUR ME TOKEN. Qellimet specifike te Strategjise Kombetare Shqiptare jane: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Te rrise sigurine dhe saktesine e furnizimit me energji. ne nivel kombetar dhe rajonal. financuar nga Banka Boterore dhe menaxhuar nga Ministria e Mjedisit.3. Shqiperia firmosi Traktatin per Energjine (1994) dhe Protokollin e Traktatit per Efikasitetin e Energjise dhe Aspektet Mjedisore (1995). si dhe kapitalit privat. 3.

9b). planet e pergjithshme te rregullimit. organi shteteror me i larte per aprovimin e studimeve urbanistike eshte Keshilli i Rregullimit te Territorit te Republikes se Shqiperise (KRRTSH).1998. Durres” (Figura 3.8405. rruga hekurudhoe dhe lidhja me rrjetin elekctrik kombetar) brenda tre muajve nga futja ne fuqi.PRBCATESVL220 . Tregtise dhe e Energjise te perpunoje. 703 kerkon qe Ministria e Ekonomise. vendndodhja e zbatimit te Projektit ne Porto Romano i takon kompetences hapesinore dhe urbanisike te qytetit te Durrësit (shiko Figuren 3. Keto plane nuk jane aprovuar ende per zonen e projektit. ndersa planet e pergjithshme te rregullimit dhe studimet e pjesshe urbanistike do te pergatiten per periudha te caktuara prej 10 deri 15 vjetesh perfshi perparesine e fazes se pare 5 vjecare.9.9a Kufijte Administrative). Planet rajonale dhe master plane do te pergatiten per periudha mbi 20 vjecare.34 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Vendimi Nr. dhe studime te pjesshme te urbanistikes. brenda tre muajve nga hyrja ne fuqi. . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sipas ketij ligji. Kuadri ligjor per urbanistiken ne Shqiperi perkufizohet nga Ligji Nr. Gjithashtu. Menaxhimi i tokes per ndertim do te behet permes planeve rajonale. Vendimi Nr. Sipas nej Vendimi te 1999. PLANI HAPESINOR DHE URBANISTIK I SHESHIT TE NDERTIMITT Paragrafet e meposhtme japin nje permbledhje te gjendjes urbanistike ne vendndodhjen e zbatimit te Projektit. KRRTRSH eshte nje organ vendim-marres dhe funksionon prane Keshillit te Ministrave.9. 703 i dhene ne Prill 2008 aprovon studimet ne “Zhvillimin e Integruar te Zones se Energjise dhe zones Industriale te Porto – Romanos. Kryetari i KRRTRSH-se eshte Kryeministri. i 17.3. nje akt ligjor ne kushtet dhe procedurat per te marre lejen perkatese dhe licencen e funksionimit ne zonen e Porto Romano-s. master plane. I njejti vendim percakton se KRRTRSH do te perpunoje Master Planin per zonen e Porto Romano-s dhe lidhjen e saj (rrjeti rrugor.

35 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Figura 1. Zona eshte rurale. Nje plan per zhvillimin industrial ne zonen e Porto Romano eshte duke u zhvilluar nga Ministria e Ekonomise. Porto Romano eshte nje vend rural. Tregtise dhe Energjetikes. ne bregun Lindor te Detit Adriatik. 25 km ne veri-perendim te Tiranes. Disa rruge te reja jane parashikuar prane vendndodhjes.2. aktualisht nje termocentral i ri (98 MW) eshte ne ndertim ne Vlore. • Vlore. • Shengjin. Impianti i Energjise do te lidhet me rrjetin ekzistues kombetar te energjise ne Nenstacionin Tirana 2 nepermjet nje linje energjie 25 km te gjate e 400 kV. i cili do te transportohet per ne vend nepermjet platformave lundruese dhe duke perdorur nje pontil te ri 950 m te gjate. Analiza perfundimtare beri krahasimin e vendeve te mundshme qe vijojne: • Porto Romano. te cilat lidhin zonen me autostraden Durrës – Tiranë. Vendndodhja Enel beri vleresimin e vendndodhjes se projektit nepermjet nje analize paraprake ekzaminimi te vendeve te ndryshme ne Shqiperi. Impianti do te djege qymyrguri. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Vendndodhja e propozuar gjendet ne nje fushe te gjelber e te rrafshet qe ndodhet rreth 10 km ne veri te Durresit. Per me teper. Projekti eshte ne koordinim me nje plan per ndarjen ne zona.sh. Lidhja me vendndodhjen do te behet permes rrugeve ekzistuese. qe do te ndertohet prane rrethimit te Impiantit.4. i cili eshte ende ne diskutim.1. depo nafte dhe gazi te lidhura me nje pontil per te marre material).2. VENDNDODHJA Impianti i propozuar do te shtrihet ne Veri-Perendim te Shqiperise. Vendndodhja mbulon nje zone rreth 80 hektare. por eshte perjashtuar mundesia e nje parku te ri energjetik. 4.1. Per vendndodhjen ne Vlore eshte parashikuar nje park industrial. Ngritja mesatare e vendndodhjes eshte afersisht ne te njejtin nivel si niveli i detit. PROJEKTI 4. prane aktiviteteve industriale. Kjo vendndodhje eshte vetem 1 km nga qyteti i Vlores.PRBCATESVL220 . por prane disa impianteve industriale (p. sipas te cilit vendodhja e Porto Romanos shtrihet ne zonen qe i dedikohet zhvillimti te nje Parku Energjetik.36 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . te zgjeruara sic eshte e nevojshme. ALTERNATIVAT 4.3a tregon vendndodhjen.

Sistemi ftohes do te perdore uje deti. secila prej tyre me dimensione per prodhimin e fuqise bruto 800 MWe (sipas kushteve te referimit). Sistemi per trajtimin e gazit te oxhakut perfshin per cdo njesi sistemin e Reduktimit Katalitik Perzgjedhes per pluhurat me qellim reduktimin e NOx. sic pershkruhet ne Kapitullin 2. 4. . por disponueshmeria e saj dhe cmimi i saj influencohen jashtezakonisht nga faktoret gjeopolitike dhe financiare sepse prodhuesit ne bote jane te kufizuar. Djegia me faza do te adoptohet per te kontrolluar perqendrimin NOx ne furre.PRBCATESVL220 . duke e qarkulluar me cikel te hapur. vendndodhjet ne Vlore dhe Shengjin jane prane zonave te mbrojtura. Cmimi i tij e ben investimin te perballueshem. adoptimi i teknologjive me moderne per grumbullimin e emetimeve dhe efikasiteti me i madh i impianteve e bejne perdorimin e qymyrgurit te pajtueshem me rregullat aktuale me strikte per mjedisin. Projekti eshte hartuar sipas Teknikave me te Mira Aktuale te aplikueshme per kete lloj Impianti te Madh me Djegie. 4. Enel vendosi qe te zhvilloje projektin ne vendndodhjen ne Porto Romano. • Nafta gjendet ne sasi te medha ne tregun nderkombetar. sepse ka disa vende prodhuese ne bote. filtrin e pelhures per heqjen e pluhurave. IMPIANTI I ENERGJISE ME DJEGIE QYMYRGURI Termocentrali i Porto Romanos bazohet ne dy njesi ultra-superkritike me djegie qymyrguri. Per keto arsye kryesore.2.2. Impianti do te jete gati ne te ardhshem per instalimin e nje Sistemi per Grumbullimin dhe Vecimin e Karbonit pas Djegies. ndikimi i mundshem i ketij gazsjellesi do te ishte shume i madh. Zgjedhja e Enel per te propozuar nje Impiant me djegie qymyrguri varet nga faktoret kryesore qe vijojne qe gati e imponojne vendimin: • Qymyrguri gjendet ne sasi te medha ne tregun nderkombetar dhe disponueshmeria e tij eshte vetem minimalisht e influencuar nga faktoret gjeopolitike. nga kendveshtrimi ekologjik. nafta dhe gazi natyror. • Gazi natyror nuk gjendet ne Shqiperi dhe nevoja per nje tubacion te gjate gazsjelles eshte nje investim i pa-perballueshem.37 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Per vendndodhjen ne Shengjin eshte parashikuar nje zhvillim turistik dhe rritje e industrise se lehte.3. Lendet Djegese Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Lendet djegese te mundshme per dimensionin e planifikuar te Impiantit te Energjise tradicionalisht jane : qymyrguri. Gjithashtu. Gjithatu. njesine per ftohjen e gazit dhe impiantin per heqjen e squfurit (Absorbuesi gelqere-gips). Gazet e oxhakut do te shkarkohen ne atmosfere permes nje oxhaku 150 m te larte per cdo njesi. Cmimi i saj per momentin eshte shume i larte dhe investimi mund te mos perballohet.

ne perputhje me normat në fuqi. Qymyri do te vije me anije. • Sistem FGD. ku uji rrjedh ne menyre te vazhduar. magazine dhe stacion pompimi do te jene ne dispozicion per produktin e lehte dhe te rende te naftes.2% me reference qymyrgurin. Cdo njesi e impiantit do te kete pajisjet kryesore qe vijojne: • Bolier avulli. Qymyri do te transferohet ne platforma lundruese dhe pastaj shkarkohet ne breg nepermjet nje pontili 950 m te gjate. pa riqarkullim. • Gjenerator. • Turbine avulli. Temperatura e ujit qe futet ne bolier do te jete 312 °C. dergohen ne impiantet e trajtimit te ujrave te perdorura dhe ne fund shkarkohen ne det. Cikli Termal dhe i Djegies Bolieri me Avull Bolieri me avull do te jete ultrasuperkritik. per e zevendesuar produktin e lehte te naftes. Do te jete i llojit kulle. Nje system shkarkimi i posacem. do te ndertohen ne dy faza. .38 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . te cilat do te ankorohen 2-3 milje larg bregut. Kushtet e avullit ne daljen e bolierit do te jene: 605/620 °C (SH/RH) dhe 280/52 bara (SH/RH).3. Pershkrimi i Procesit Kryesor Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 4. • Ftohes gazi.1. • Transformator kryesor. ne kushtet e ambientit te referuar.Impianti eshte projektuar me qellim qe te reduktoje marrjen e ujit te paperpunuar per perdorime industriale dhe shkarkimet perkatese. Uji Industrial perftohet nga shkripezimi dhe demineralizimi i ujit te detit. • Bolier ndihmes. Skema e Impiantit paraqitet ne Aneksin 1. nje per secilen njesi.3. ndersa nje product i rende nafte do te perdoret per t’i vene ne pune (deri ne VLM – Vlera Teknike Minimale).1. Te dy njesite. secila 800 MWe.PRBCATESVL220 . • Kondensator. Rendimenti i bolierit do te jete afersisht 95. permes nje kaskade te pjesshme per ri-perdorimin e ujit. Nje product i lehte nafte do te perdoret per ndezjen e boliereve. me nje ri-nxehje dhe do te funksionoje ne menyren me presion te levizsshem. • Oxhaku.1. Qymyri do te ruhet ne sheshin e qymyrit ne dy zona te vecanta. 4. • Sistem per Reduktimin e Perzgjedhur katalitik (SCR) • Filter pelhure. Ujrat e perdorura do te grumbullohen. Vlera minimale teknike do te jete rreth 30% e ngarkeses nominale.

nje seksion IP dhe dy seksione LP. Ne kushtet e ambientit qe i referohemi (temperature mesatare e ujit te detit 18 °C). Kapaciteti i depos se bolierit do te jete afersisht 4. do te dergohet ne Gjeneratorin me Avull per Rikuperimin e Nxehtesise. ose do te ruhet ne nje sillos te duhur ditor. mund te arrihet nje presion kondensues prej afersisht 50 mbar. do te marre avullin qe vjen nga nje seksion LP turbine me avull. Ndertesat e dy njesive te turbines me avull do te lidhen permes lidhjeve strukturore dhe duke komunikuar ne menyre te brendshme. Kondensatore Tubat e ujit qarkullues do te ushqejne dy kondensatore prej alumini tunxhi qe ftohen me uje deti (nje per cdo njesi). Cdo trup. Sifoni i rrjetit te ujit ftohes do te aktivizohet me pompa te posacmea.Djegia me faza do te adoptohet per te kontrolluar NOx perqendrimi ne furre poshte 3 400 mg/Nm dhe nje sistem Reduktimi Katalitik Perzgjedhes per pluhurat ne nivel te larte do te reduktoje NOx poshte limitit te garantuar.39 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ne konfigurim me nje kalim.000 t. Turbina me avull do te kete nente dalje te pa-rregulluara avulli per ne kondensator. i cili eshte me presion te larte. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . me qellim qe te garantoje 16 ore autonomi. Sistemi per nxjerrjen e hirit ne pjesen e poshtme do te jete i nje tipi te thate. duke pasur ne nje aks te vetem nje seksion HP. Hiri i rende do te bluhet dhe ose do te ri-qarkullohet per ne furre. afersisht 605 °C dhe 280 bar. ai do te jete i vetem RN (Ri-Nxehur) dhe lloji kondensues. Cikli Termal Avulli. me shkarkim poshte.PRBCATESVL220 . Cdo ndertese do te kete nje vinc ure. Turbina me avull do te kete nje aranzhim me perberje varg. Turbina dhe Ndertesa me Avull Turbina me avull do te instalohet brenda hollit te makines. Jane parashikuar kushtet per nje sistem pastrimi te mundshem me kondensator ne te ardhme. se bashku me hirin qe fluturon. Bolieri do te pajiset me ventilatore per blozen me avull ose uje. ne para-nxehesit e ujit qe futet ne bolier dhe ne pompen qe shtyn ujin ne bolier. qe ndodhet prane bolierit. secili i perbere nga dy trupa te vecante. Sic eshte pershkruar tashme. (GJARN). qe vjen nga bolieri ultrasuperkritik. turbine me avull do te jete e vetme RN (Ri-Nxehur) dhe tip kondensues. Avulli i ri-nxehur do te marre presionin mesatar GJARN ne nje temperature prej afersisht 620 °C. te turbines me avull. Ajo do do te jete me projekt modern me efikasitet dhe siguri te larte.

gazet e oxhakut do te ftohen ne nje Ftohes Gazi te Oxhakut. me qellim qe te reduktojne humbjet e presionit. ne kushte te ngopura (konfigurimi “trung i lagur i oxhakut”). do te instalohet nje njesi per ftohjen e gazit. nje ventilator aksial i induktuar.40 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. • T ne rrjedhen e poshtme te filtrit prej pelhure: 117 °C. Linja e Trajtimit te Gazit te Oxhakut Nje linje trajtimi gazi e nje oxhaku te vetem eshte parashikuar per cdo njesi: nje para-nxehes ajri. Figura qe vijon tregon ciklin e termocentralit. Sistemi i ujit do te jete me cikel te hapur dhe uji i rrjetit do te ngrohet deri ne rreth 8 °C. . Temperaturat gjate linjes se trajtimit te gazit te oxhakut do te jene: • T ne rrjedhen e poshtme te para-nxehesit: 122 °C. do te shkarkohen ne atmosfere permes nje oxhaku te larte 150 m per cdo njesi.1. Ftohesi i Gazit te Oxhakut Per te lehtesuar reduktimin e oksideve te squfurit ne absorbuesin FGD (HSGO).Ne fund te perhapjes se tij. Figura 4. Ne rrjedhen e siperme te absorbuesit HSGO.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2. nje absorbues per heqjen e squfurit nga gazi i oxhakut (HSGO). • T ne rrjedhen e poshtme te ventilatorit te induktuar: 130°C. • T ne trungun e oxhakut: 48 °C. • T ne rrjedhen e poshtme te the FGD absorber: 48°C. Gazet e oxhakut.3.3. nje njesi per largimin e pluhurave (filter pelhure).1a Cikli i Termocentralit 4. Te gjithe komponentet e lart-permendur do te instalohen ne te njejten linje. • T ne rrjedhen e siperme te absorbuesit (HSGO): 105 °C. avulli me presion te ulet do te dergohet ne sistemin ftohes me uje deti.

me qellim qe te lejojne aktivitetet e mirembajtjes edhe gjate funksionimit. Nje ndertese ndihmese HSGO do te ndodhet prane cdo absorbuesi per pompat e procesit dhe per sistemin e heqjes se ujit nga gipsi. 3 • 96% e materialit < rreth 20 mikron. Per te qene ne perputhje me kufijte e emetimit te pluhurave.4 MNm /h (wet). ndersa djeg qymyrguri me nivel te larte hiri (permbajtja e hirit 14. me system me taposje me ajer dhe para-veshje. duke rritur temperaturen e ajrit te djegies dytesore nga afersisht 20 °C ne rreth 60 °C. i cili do te siguroje SO2 dhe heqjen e pluhurave ne perputhje me kufizijte e emetimeve te raportuara ne Paragrafin 4. . Uji i de-mineralizuar eshte ambjenti per transferimin e nxehtesise. Filtrat prej pelhure do te trajtojne deri ne 2. do te perdoren materiale fluoroplastike (ose ekuivalente) per tubat per ftohjen e gazit.PRBCATESVL220 .1. Nje sistem by-pass. Karakteristikat e materialit do te pajtohen me pershkrimet qe vijojne: • Materiali < rreth 20 mg/Nm . ajri i kompresuar per pastrimin e ndarjeve do te sigurohet nga kompresoret e posacme.41 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Shkembyesi i nxehtesise anesore te ajrit do te jete i perbere nga hekur i forte qe permban karbon.6. cdo HSGO do te pajiset me tre faza te largimit te shtellunges. do te jete ne gadishmeri per te lejuar nje fillim te sigurte funksionimi. Per shkak te nje atmosfere pune me acid te kondensuar e agresiv. Sistemi i pastrimit te ndarjeve do te jete i tipit me ajer te kompresuar. Dozimi me aditive kimike (Perzjerjet Acid Adipik ose Acid Dikarboksilik) eshte parashikuar per te qene ne perputhje me vlerat limite te emetimit ne raste piku ne permbajtjen e pikes se hyrjes SO2 dhe nje pompe jashte sherbimit. HSGO do te funksionoje pak me lart se presioni atmosferik. secila prej tyre e pajisur me dyer per njerezit dhe kllapa izolimi.Ai konsiston ne nje karkase dhe tub per ftohjen e gazit. Filtrat do te jene te tipit pulse-jet dhe do te aranzhohen ne ndarje te pavarura. Sistemi per Heqjen e Squfurit nga Gazi i Oxhakut Cdo njesi do te pajiset me nje absorbues me gelqere-gips HSGO. i cili do te zbrese temperature gazit te oxhakut nga rreth 130 °C ne afersisht 105 °C. Filteri prej Pelhure Termocentrali do te pajiset me dy filtra pelhure (nje per cdo njesi) per heqjen e 3 pluhurit. dhe nje ngrohes ajri ne rrjedhen e poshtme te ventilatorit te ajrit dytesor. qe eshte shperndare nga nje lak ne forme unaze dhe qe do te prodhoje gipsin e nivelit komercial. Cdo HSGO do te perdore nje perzjerje me gure gelqerore te therrmuar 30% w/w . Perdorimi i aditiveve nuk eshte parashikuar perte arritur performance projektimi ne kushtet e projektit. Shkembyesi i nxehtesise anesore te gazit te oxhakut eshte i nje tipi U dhe modular. me kllapa by-pass pa-rrjedhje te tipit me valvule zbritese. te prodhuar nga bluarja e nje sasie.66 %/peshe).

1. Makinerite do te kene nje kapacitet prej afersisht 2.000 t/h per operimet e rivendosjes. Qymyrguri do te ruhet ne dy grumbullime ne ajer te hapur. qe lidh kreun e pontilit me sistemin e ushqimit te bolierit dhe me vendndodhjen per grumbullimin e qymyrgurit.500 m do te vendoset per rikuperimin e perzjerjes gjate periudhave afatgjata te pushimit (nderprerjes). secila prej tyre rreth 450 x 60 m.2.PRBCATESVL220 .Nje serbator i zakonshem i perkohshem 3. Anijet nuk do te kene me teper se 7 m terheqese ngarkese dhe do te jene te pajisura me nje sistem vete-shkarkimi me kapacitet rreth 1. Makineria ngritese do te vendoset ndermjet dy grumbullimeve prej qymyrguri. absorbuesit do te marrin gjithashtu rryma uji larese nga ftohesit e gazit.3.000 t. parashikohen mbushje te medha me lartesi 6 m. Trajtimi dhe Ruajtja e Qymyrgurit Do te adoptohet nje sistem transporti me qellim qe te trasportoje qymyrgurin ne Impiantin e Energjise nga platformat detare. ne tre ane te vendndodhjes ku ruhet qymyrguri. ndersa dy makineri per rivendosje do te vendosen ne pjesen e jashtme te te dyja grumbullimeve. . per te reduktuar vleren e rrjedhes ne to te ujit per pergatitje.5 m dhe shpejtesia e levizjes se gazeve te oxhakut do te jete rreth 18 m/s.2.42 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Nga anijet qymyrguri do te trasferohet ne dy karkaleca te vendosur ne krye te pontilit (eshte parashikuar vete-shkarkimi i bashkohor i dy platformave detare) dhe pastaj ne nje rrip transportues te mbuluar 2. Trungu i Oxhakut Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 3 Trungu i oxhakut do te perbehet nga Polimere xhami me Fiber te Perforcuar (GFRP). eshte nje trung beton arme me shtrese te bdrendshme qe i reziston acidit. Do te vendosen dy makineri te tipit portal dhe nje makineri ngritese (pirun). 4. Qymyrguri do te transportohet nga platformat detare ne anije te posacme. i mbeshtetur ose ne strukture celiku ose ne nje structure beton arme. vecanerisht gjate funksionimit fillestar (ndezjes) (p. Sisteme Ndihmese 4.000 t/h. Sic tregohet ne Aneksin 1.sh.3. Uji industrial do te perdoret per pergatitjen e HSGO dhe per larje per heqjen e gipsit dhe shtellunges. Do te adoptohen kushte specifike me qellim qe te parandalohet renia e piklave.200 t/h . me nje kapacitet prej afersisht 220.500 t/h per operimet e grumbullimit dhe 1.500 t/h. Diametri i trupit te oxhakut do te jete 7. te cilat zene pjese te tokes qe tashme perdoret per para-ngarkimin ne zonen ku grumbullohet qymyrguri. Lartesia e oxhakut do te jete 150 m. kolektoret e piklave ne maje dhe ne pjesen e poshtme te trungut te oxhakut). rreth 2-3 milje nga bregu. tashme ne zhvillim e siper. Nje alternative tjeter. Sistemi i rripit te transportimit qe ushqen bolierin do te kete nje kapacitet prej 2x1.

Impianti i Demineralizimit Impianti i demineralizimit. Cdo basen do te permbaje dy pompa qarkulluese dhe do te pajiset me panele celiku qe mund te hiqen per inspektimin e mirembajtjen e ujit ne basen. 950 m larg bregut. 4.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2.3.800 mm) prej Plastike te Perforcuar me Xham (PPXH) .00 m poshte nivelit mesatar te detit. pastrimi me UV (Ultra Violet). ultra/mikcro-filtrim me pajisjet ndihmese perkatese dhe stacionin e ri-leshimit te ujit. Uji i de-mineralizuar do te grumbullohet ne depozita 2 x 2. Furnizimi me Uje dhe Trajtimi i Ujit Sistemi Qarkullues i Ujit Pika e marrjes se ujit do te ndodhet ne kreun e pontilit te Impiantit te Energjise. nje per cdo njesi.50 m secila. Ai do te perbehet prej celiku. te pajisur me nje stacion pompimi per te ushqyer rrjetin e ujit te de-mineralizuar. te ndodhura 6. kapaciteti neto i prodhimit te te cilit do te jete afersisht 120 t/h. • Rrjetit zjarr-uje. do te perbehet nga dy kanale betoni nentokesore (3. do te kete shfrytezoje dukurin e osmoses. poshte deri ne shkarkimin perfundimtar.2. te ndodhur ne vijen bregdetare. • Impiantit te demineralizimit. Impianti i Shkripezimit te Ujit te Detit Impianti per heqjen e kripes per prodhimin e ujit industrial perfshin sa vijon: • Para-trajtimin me pluskim. Projekti parashikon 3 3 .50 m) per cdo njesi. prane Pontilit (sic tregohet ne Aneksin 1). Rrymat e cliruar te rigjenerimit do te grumbullohen ne nje grope dhe neutralizohen ose nga acidi.00x2. Impianti do te jete i pajisur gjithashtu me stacione shkarkimi.000 m . permes kater tubacione nentokesore (dy per cdo njesi ø=2. perpara se te dergohen ne depozitat e impiantit per trajtimin e derdhjeve.4. te ndodhur afer rrethimit te impiantit.000 m te pajisur me stacione pompimi per ushqimin e: • Rrjetit te ujit industrial. pas pikes se daljes te kondensatorit.00x2. me 8 hapje per pika hyrese.43 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Uji ftohes do te rrjedhe nga pika e marrjes ne basenin e pompimit. Uji industrial do te ruhet ne depozita 2 x 3. ose kaustika. • Stacioni i ri-leshimit te llumit te pluskimit drejt pjeses me te trashe dhe heqjes se ujit nga struktura metalike me filter • Osmoza e kthimit te ujit te detit me nje faze. Uji do te ri-leshohet nga dy basene prej betoni. Rrjeti i kthimit. grumbullimi dhe dozimi acidi sulfurik dhe sode kaudtike (rigjenerues).

Impianti do te jete i pajisur gjithashtu me me stacione shkarkimi. Derdhja e pompuar nga keto basene do te dergohet ne depozitat e impiantit per trajtimin e derdhjeve. Basenete per grumbullimin e ujrave te “vales se pare” nga rreshjet Jane parashikuar dy basene per ujrat nga rreshjeet: nje per grumbullimin e ujrave “te vales se pare” nga zonat e ishujve te energjise.PRBCATESVL220 .44 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Impianti i Trajtimit te Derdhjeve Trajtimi kimik i perdorur eshte: • Heqja e lendeve nepermjet FGD. Periodikisht. perpara se te dergohen ne depozitat e impiantit per trajtimin e derdhjeve. Separatoret e Vajit Basenet e vajit do te vendosen ne zonat e transformatoreve dhe ne ndertesat e hollit te makinerive. • Separatoret e vajit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Impianti i trajtimit te ujrave te zeza. • Impianti i trajtimit te derdhjeve.qe te perdore uje te de-mineralizuar si pergatitje jo vetem per ciklin e avullit me uje. Impianti i Trajtimit te Kondesatit (Produktit qe rezulton nga kondensimi) te Avullit Impianti i trajtimit te kondesatit te avullit per cdo Njesi do te perfshije: • 100% njesine e para-filtrimit me uje ne pjesen e pasme. tjetri per grumbullimin e ujit nga zonat e mundshme te ndotura me vaj. do te largohet vaji i grumbulluar ne siperfaqen e baseneve. Uji i paster nga rreshjeet do te grumbullohet dhe derdhet ne det i patrajtuar. Impianti i Trajtitmit te Ujrave te Perdorura Impianti i Trajtitmit te ujrave te Perdorura do te perfshije sa vijon: • Basenet e grumbullimit te ujrave te “vales se pare” nga rreshjeet. Rrymat e cliruar te rigjenerimit do te grumbullohen ne nje grope dhe neutralizohen ose nga acidi. Derdhja e pompuar nga keto basene do te dergohet ne depozitat e impiantit te trajtimit te derdhjeve. por gjithashtu per rrjetin e mbyllur ftohes dhe per anen ftohese te ujit. grumbullimi dhe dozimi acidi sulfurik dhe sode kautike (rigjenerues). per te larguar vajin nga rrymat e ujit qe nuk perthithen nga toka. • 100% shtrat me ngarkese te perzjere rreshire te thate dhe system rigjenerimi. ose soda kaustike.

Nje pastrues do te beje ndarjen e ujit nga llumi. Kapaciteti i projektuar eshte i barabarte me 75 m /dite. tualetet. Impianti i Trajtimit te Ujrave te Zeza Impianti i Trajtimit te Ujrave te Zeza do te grumbulloje te gjitha rrymat e ujrave civile te shkarkuara nga menca. Impianti i trajtimit per perpunimin e ujrave te perdorura do te jete i pajisur me stacione shkarkimi. • Kampione kimike. Ky impiant. kapaciteti i trajtimit te te cilit do te jete 150 t/h. me pH neutral me klorur hekuri dhe hidroksid natriumi. • Dizinfektimi UV. etj.000 m dhe pastaj do te dergohen ne impiantin e trajtimit. Rryma e ujrave te zeza te trajtuara do te jene ne perputhje me kerkesat rregullatore ne fuqi. • Pastrimi dhe ri-qarkullimi i llumit. Uji. grumbullimi.45 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .• Drenazhime industriale dhe uje i de-mineralizuar. Ky i fundit do te dergohet ne nje sistem me te trashed he per heqjen e ujit dhe ne fund do te beje largimin e duhur. dushet. • Uje rigjenerues per rreshira ne impiante te trajtimit te kondensates dhe ujit te demineralizuar. do te kete tre basene per qumeshtin e aditivit te gelqeres. • Kontrolli perfundimtar dhe ri-derdhja per ne basenin perfundimtar te ujit te perdorur. Impianti do te perfshije sa vijon: • Ndaresja rotative. • Llumi qe e mban serbatorin me nje stacion ri-derdhje ne strukturen metalike me filter te perpunimit te ujit te perdorur per nje heqje te perbashket te ujit. dhe pastaj ne filtrat e reres 50%. • Zbutesi i Depozites • Denitrififikimi (heqja e azotit). do te dergohet ne nje faze te dyte pastrimi. do te 3 grumbullohen ne depozita perpunimi uji te perdorur 2x2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 3 . • Ndarja me rrjete. basenet e neutralizimit dhe kontrollit perfundimtar. • Ajrimi. Rrymat e ujti te perdorur kimik. pergatitje dhe dozimi per cdo kimikat qe shtohet. se bashku me derdhjet e lart-permendura. • Uji lares Ljungström. dozim sulfuri dhe polielektrolit dhe/ose klorur hekuri perkatesisht.

me qellim qe te perftohet gips me nje permbajtje lageshtie me te vogel se 10%. dhe grumbullohet ne nje hinke me terheqje te dyfishte perpara se te dergohet per bluarje. Duke ju referuar perberjes se llogaritur te gurit gelqeror. 4. Trajtimi i Gipsit. Guri gelqeror do te para-therrmohet nga mullinj me tre cekice. secili me nje kapacitet grumbullimi prej 6.000 t. secli me dimension per kapacitet 12. Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit te Hirit Sistemi i poshtem per nxjerrjen e hirit do te jete i nje tipi te thate. Nje rrip transportues 1 x 300 t/h do te sjelle gelqeren ne dhomen e therrmimit dhe bluarjes. Uji qe lag (20% e sasise totale te hirit) do te merret nga rrymat e zgjedhura ujrave me kripesi te vogel dhe nga rrjeti i ujit industrial.Shkarkimi i Ujrave te Perdorura Te gjitha rrymat e lart-permendura te trajtuara do te grumbullohen se bashku ne nje basen perzjeres. perpara se te shkarkohen ne det. Hiri dhe gipsi do te transportohen per ne kreun e pontilit me te njejtin rrip transmportues te mbuluar.5 t/h.4. prane vendit ku grumbullohet guri gelqeror. 3 .46 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . per t’u ngarkuar ne anije. 4. ku nje sistem automatik monitorimi do te verifikoje pajtueshmerine me kufijte e garantuara te shkarkimeve te lengeta.2. me dimension rreth 600 t/h. Guri gelqeror dhe Gipsi Grumbullimi dhe Bluarja e Gurit Gelqeror Trajtimi i gurit gelqeror do te kete nje pajisje per kontroll automatik. secili me dimension per kapacitet 12. secili me dimension per kapacitet 25 t/h. Hiri i poshtem do te jete i bluar dhe ose do te ri-qarkullohet per ne furre ose do te grumbullohet ne nje sillos te duhur ditore.3. te ndodhur prane bolierit. Hiri mund te largohet me kamione ose transferohet me rrip transportues per ne kreun e pontilit. Gipsi do te lahet me qellim qe te reduktoje permbajtjen e klorurit me poshte se 100 ppm. se bashku me hirin qe leviz me shpejtesi.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .3.2. Sistemi i therrmimit dhe bluarjes do te vendoset ne nje ndertese te posacme. Jane parashikuar kater sillose per grumbullimin e hirit.5 t/h.3. Sillot e grumbullimit do te pajisen me nje system per lagien e hirit per te reduktuar prodhimin e mundshem te pluhurave. Llumi i gurit gelqeror do te grumbullohet ne dy depozita 150 m dhe ri-qarkullohet nga unaza 2X100% rper te ushqyer absorbuesit. Sistemi i Grumbullimit dhe Trajtimit Gipsi i prodhuar nga sistemi FGD do te trajtohet ne nje sistem per heqjen e ujit bazuar ne 2+2 x 100% (1+1 per cdo FGD) qe konsiston ne sistemin hidrocilon dhe filtrit te rripit te vakumit. pastertia e gipsit eshte parashikuar ≥ 95%.

Grumbullimi i Urese dhe Sistemi i Prodhimit te Amoniakut Amoniaku per sistemin NOx SCR do te prodhohet nepermjet nje hidrolize me presion temperature te larte te solucionit te ujit te urese. Pasi eshte grumbulluar CO2. Eshte e preferueshme qe ureja te furnizohet ne forme te ngurte dhe te transportohet ne konteniere.6. Sistemi i trajtimit te gipsit do te kete nje pajisje kontrolli automatike. . 4.000 t. Ne menyre te vecante. hiri dhe gipsi do te transportohen ne kreun e pontilit me te njejtin rrip transportues. Sic pershkruhet me lart. Kreu i pontilit do te pajiset me nje makineri me rrip ngarkimi.2.7. ka shume projekte kerkimore ne process ne Shtetet e Bashkuara dhe ne Bashkimin Europian. ai mund te mbyllet ne formacione gjeologjike. sic jane tashme depozitimet e shfrytezuara te naftes dhe gazit dhe akuiferet e thelle te kripur. ku nderrohen produktet). Impianti per Grumbullimin e Karbonit pas Djegies Eshte i mundur grumbullimi i dioksidit te karbonit te prodhuar gjate djegies se qymyrgurit dhe mbyllja e tij ne shtresat me te thella te tokes. Do te jete i mundur gjithashtu qe te merret gipsi nga nga ndertesa e magazinimit me kamione.2. Bolieri Ndihmes Nje bolier ndihmes do te perdoret per prodhimin e avullit gjate ndezjes se Impaintit te Energjise. Gipsi do te ruhet ne nje ndertese te posacme 10. 3 dergohet ne depozita tretes 2 x 100% dhe grumbullohet ne nje depozite 150 m 2 x 100 % hidrolizuesit do te prodhojne amoniak te gazte per SCR.3. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nga ndertesa e magazinimit. dhe do te perdoren ne periudha te alternuara (mund te kerkohet larja.3. Enel merr persiper projekte eksperimentale qe synojne demonstrimin industrial te teknologjise per grumbullimin e CO2 te cliruar nga impiantet tradicionale te energjise me lende djegese dhe ruajtjen e tij gjeologjikisht. gipsi do te ngarkohet ne nje rrip transportues per dergimin per ne kreun e pontilit.2. 4. Cilesia e gipsit te prodhuar do ta beje ate te perdorshem per panelin e brendshem prej gipsi ose prodhimin e cimentos. Qendrat kerkimore dhe operatoret industriale kudo ne bote po punojne per identifikimin e sistemit me te mire per ta bere kete. 4. dhe ri-perdoret per bluarjen e gurit gerlqeror. Permbajtja e lageshtise se gipsit nuk do te lejoje emetimin e pluhurave gjate perpunimit. se bashku me vakumin e krijuar nga pompimi.5.47 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ne zonen e treguar ne Aneksin 1.PRBCATESVL220 . me dimension afersisht 600 t/h.Uji i filtruar do te grumbullohet ne dy depozita te posacme.3.

gipsin dhe hirin e vendosur ne Pontil. 4. • Nje linje energjie 400 kV. Pontili. Kablli Nenujor dhe Facilitetet e aneksuara jane analizuar ne kater Studime te vecanta per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis. Prane rrethimit te Impiantit te Energjise jane parashikuar gjithashtu: • Nje Stacion Energjie per linjen e energjise 400 kV qe lidh Impiantin e Energjise me Stacionin e Rrjetit Kombetar te Energjise Tirana 2.3.48 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Sistemi ndihmes elektrik do te jete 10 kV (n. 2 bus-bars: AU1. ne Termocentralin ne Porto Romano. sapo kjo teknologji te jete gati per aplikime ne shkalle industriale. . Linja e Energjise me Stacionin Tirana 2 dhe kabllin nenujor per ne Itali paraqitet ne Studime te vecanta per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis. Facilitete Shtese Sic pershkruhet ne Kapitullin 1. hi).8. • Nje pontil 950 m i gjate. • Nje kabell nen-det 500 kV DC. qe perdoret per shkarkimin dhe si dhe per te transportimin e nen-produkteve nga impianti (gips.Kjo teknologji nuk eshte e aplikueshme per momentin ne shkalle industriale.3. • Nje Stacion Energjie per kabllin nen-ujor 500 kV DC me Italine. qe lidh nje stacion te ri AC/DC per shkembimin e energjise me Italine. • Pika e marrjes se ujit dhe facilitetet e shkarkimit. Analiza e Stacioneve te Energjise.PRBCATESVL220 . qe lidh nje stacion te ri energjie me Stacionin e Rrjetit Energjetik Kombetar Tirana 2. Megjithate. 4. AU2). rreth 210 km i gjate. • rruget. nje zone e pershtatshme do t’i dedikohet nje instalimi te mundshem ne te ardhmen te nje Impianti per Grumbullimin e Dioksidit te Karbonit. i lidhur me 2 transformatore ndihmes me bobina me tre faza TU1.3. Facilitetet e Aneksuara te termocentralit jane: • Rripat transportues per qymyrgurin. Linja e Energjise.2. Termocentrali. Sistemet Elektrike Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gjeneratori I secilit Impiant te Energjise do te lidhet me rrjetin HV me transformator 3 x 297 MVA me nje faze te vetme per rritjen e tensionit. me konsumatore te shperndare ne dy kontrollpre te energjise te njesise MV. rreth 25 km e gjate. tip I dyfishte radial. Sistemi elektrik i Impiantit te Energjise do te perfshije nje prishes qarku MV. Termocentrali i propozuar eshte pjese e projektit te quajtur “Kompleksi i Energjise” perfshi: • Termocentralin.

U.49 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .697 95.1.4. MWth % MWe % MWe MWe % Nje Njesi 1. Rendimenti Teknik Rendimenti Teknik i cdo njesie sipas kushteve referuese te ambientit raportohet ne Tabelen 4. qe vijon: Tabela 4.3a Rruge qe do te zgjerohen dhe Rruge te Reja 4.1 82 1.7 Parametri Fuqia termike Efiksaiteti i Bolierit Prodhimi bruto i energjise Efikasiteti bruto Konsumi i Mjeteve Ndihmese Prodhimi neto i energjise Efikasiteti Neto .4.394 95.1a Rendimenti Teknik i Impiantit (Cdo Njesit) M. Gjithashtu.2 1.Rripat transportues dhe pika e marrjes se ujit/facilitetet e shkarkimit jane pershkruar ne Paragrafet e mesiperme.1a.7 Dy Njesi 3.4.4. Keto rruge do te perdoren per levizjen e kamioneve gjate fazes se ndertimit dhe funksionimit.3.3.1 41 759 44.2 800 47. RENDIMENTI TEKNIK DHE BALANCA E SASISE 4. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Figura 4.PRBCATESVL220 .600 47. Sic tregohet ne Figuren 4.518 44. rruga qe lidh Impiantin e Energjise me Durresin do te modifikohet sic duhet.3a projekti i Termocentralit parashikon rruge te reja me gjeresi 6 meter ne zonen prane rrethimit te impiantit dhe zgjerimin e disa rrugeve ekzistuese.

0 5.2 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Parametri Konsumi i qymyrgurit Konsumi i gurit gelqeror Prodhimi i gipsit Prodhimi i hirit ne pjesen e poshtme Prodhimi i hirit qe leviz lart 4. t/h t/h t/h t/h t/h Nje Njesi 243. Hapesira qe mbetet do te mbahet me gjelberim ose e papershkueshme nga uji. Shfrytezimi i Tokes ne vendndodhje dhe ndertesat E gjithe zona qe mbulohet nga projekti do te jete rreth 80 hektare.0 2.4 16.5.0 9.1.U.6 50.4.1 Dy Njesi 486.1a tregon hapesirat qe mbulohen nga impianti ne fazen e pare dhe te dyte te ndertimit. Tabela 4. ndersa hapesira qe mbulohet direct nga impianti i energjise do te jete rreth 62 hektare (Impianti i Energjise dhe stacionet e Energjise).50 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . .7 8.5.4.PRBCATESVL220 .8 25.2a.0 4. SHFRYTEZIMI I BURIMEVE 4.2a Bilanci i llogaritur i Sasise per Impiantin (Cdo Njesi) M.4.2.5. Bilanci i Sasise Bilanci i llogaritur i Sasise per cdo njesi sipas kushteve referuese te ambientit raportohet ne Tabelen 4.4. Figura 4.

1a Faza e pare Hapesirat e Zena Faza e dyte .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 4.51 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5.

infermieria dhe ura e peshimit Menca Dhomat e zhveshjes dhe infermieria Ndertesa e administrates Oficina Magazina Bolieri ultrasuperkritik Depot e qymyrgurit Filtri prej pelhure Ventilatori i induktuar Ftohesi i gazit Njesia per heqjen e squfurit nga gazi i oxhakut (HSGO) Ndertesa ndihmese HSGO Serbatori per grumbullimin e nxjerrjes se llumit HSGO Tubacioni i gazit te oxhakut Trungu i oxhakut ku kalon gazi Ndertesa e hollit te makinerive kryesore Transformatoret kryesore Transformatoret ndihmes Ndertesa e sherbimeve ndihmese Ndertesa dhe baseni me pompa me uje ftohes Ndertesa e zjarrfikeses (pompat e ujit te detit) Depozitat me nafte te lehte dhe te rende Ndertesa e kompresoreve te ajrit Bolieri ndihmes Ndertesa per ruajtjen e CO2 dhe depoja e H2 Depo e qymyrgurit Kullat e qymyrgurit (t1) Kullat e qymyrgurit (t2) Kullat e qymyrgurit (t3) Sillote e hirit (secili) Impianti dhe ndertesa e urese tek amoniaku Hapesira per grumbullimin e gurit gelqeror Dhoma e therrmimit dhe bluarjes se gurit gelqeror Serbatori i llumit te gurit gelqeror Ndertesa per heqjen e ujit nga gipsi 4.5 4.5 7.1a Zeri 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31 33 33 33 35 36 37 38 39 40 Dimensioni i Nderteses/Faciliteteve kryesore te Impaintit te Energjise Gjatesia 1 (m) 27 31 27 20 80 80 55 45 42 15 19 23 22 9 8 8 91 8 6 22 20 30 17 (diametri) 10 10 9 450 30 16 15 20 (diametri) 14 28 29 10 (diametri) 30 Gjatesia L2 (m) 27 40 21 60 20 26 63 14 30 30 16 0 39 0 41 0 40 12 8 32 16 30 21 15 13 60 15 16 14 27 60 21 23 H (m) 4.5 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Pershkrimi Roja/kabina e portierit. Tabela 4.5.5 7.5 110-55 70 35 12 25 45 12 10 ~ 42 150 38 8 8 16 8 7.5 4.5.52 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5 23 (ne krye) 35 25 70 32 4 11 18 ~ 10 m 18 .PRBCATESVL220 .5 10 12 15 3.1a vijuese tregon dimensionet e nderteses/faciliteteve kryesore te Impiantit te Energjise.Tabela 4. Numrat e zerave dhe programi kohor I ndertimit te gjithe nderteses/faciliteteve raportohen ne Aneksin 1.

Konsumi I qymyrgurit do te jete afersisht rreth 240 t/h per cdo njesi ne kushtet e referimit.850.5. qe do te jape uje per sherbime sanitare dhe per perdorime industriale. Qymyrguri do te perdoret per bolierin e avullit dhe bolierin ndihmes. Uji i detit do te grumbullohet dhe trajtohet ne impiantin shkripezimit dhe demineralizimit (Impiant Osmoze Kembim). duke qarkulluar me cikel te hapur.5 10 .VTM). .5. Sistemi ftohes do te perdore gjithashtu rreth 26. 3 4. dy njesi). Furnizimi me Uje Uji i detit do te furnizoje Impiantin e Energjise permes nje tubi qe ndodhet ne ane te pontilit me nje pike hyrese ne fillim te pontilit. Lende djegese e lehte do te perdoret per ndezjen e boliereve (deri ne Vleren Teknike Minimale . Anekset 2-3 tregojne ekuilibrin e ujit ne Impiantin e Energjise ne te dyja konfigurimet (nje njesi.Zeri 41 44 45 46 48 49 50 51 53 54 57 58 59 60 16 (diametri) 18 (diametri) 21 9 42 17 10 (diametri) 20 18 19 11 - 12 2.000 ore kohe funksionimi ne vit. Duke marre ne considerate rreth 8. Lendet djegese Impianti I Energjise eshte i projektuar I tille qe te ushqehet me qymyrgur te importuar me permbajtje squfuri deri ne 1. sasia totale e qymyrgurit qe perdoret cdo dite nga Impianti i Energjise do te jete rreth 3.2.3.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Pershkrimi Ndertesa per grumbullimin e gipsit Impianti i trajtimit te ujit te perdorur biologjik Baseni i ujit te pa-perpunuar Sistemi i trajtimit te ujit industrial industrial water tanks Impianti i demineralizimit Depozitat e grumbullimit te ujit te demineralizuar Depozitat e grumbullimit te ujit te perdorur Impianti i trajtimit te ujit te perdorur Ndertesa me pajisje ndihmese per trajtimin e ujit Grumbullimi i kimikateve Magazina e pajisjeve te renda Magazina e vajit lubrifikant Silloja ditore per hi Gjatesia 1 (m) 30 13 18 11 (diametri) 20 (diametri) 40 6 Gjatesia L2 (m) 90 8 8 60 32 H (m) 25 6 12 6 10 7.000 t (konsumi per dy njesi). Konsumi i ujit do te jete rreth 1.140 t/ore per te dyja njesite e operimit (rreth 646 t/ore per nje njesi operimi).53 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5% w/w.5 4 ~ 10 4.5 ~8 3 7.5 m /s uje deti per cdo njesi.

7 t/h per cdo njesi.10 65.00 < 1. Konsumi I tij do te jete afersisht 4.64 0. sasia totale e gurit gelqeror te perdorur cdo vit nga impianti do te jete 75.36 3 10 ÷ 50 Kerkesa minimale > 92.74 0.00 < 3.81 1. kcal/kg %w %w %w %w %w %w %w Vlera 6.73 4. Konsumi I tij do te jete afersisht 4.5.5 5.00 < 1. Guri gelqeror do te perdoret ne impiantin per heqjen e squfurit (absorbuesi gur gelqeror-gips).5.54 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .53 .53 3. Duke marre ne considerate 8.5% S per projektin HSGO dhe duke pasur parasysh dimensionet gips/gur gelqeror.08 1.19 .66 7.5.5.93 3. Lendet e para Lendet e para kryesore do te jene guri gelqeror dhe ureja.955 – 6. 4.000 t (konsumi per dy njesi). Llogaritjet e rendimentit teknik bazohen ne kete lende djegese.53 . 4.000 ore kohe funksionimi ne vit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .15.M.34 0.49 Interval 5.Qymyrguri Jug-Afrikan eshte konsideruar si lende djegese referuese. Ky numer do te rritet deri ne 220 punonjes kur njesia e dyte te vihet ne funksionim.1.00 < 8% below 10 mm Ureja do te perdoret ne sistemin e Reduktimit Perzgjedhes Katalitik per reduktimin e NOx ne gazin e oxhakut.69 0.1.47 Eshte marre ne konsiderate qymyrgur hipotetik me permbajtje 1.66 %/peshe) eshte perdorur duke pasur parasysh dimensionet e filtrit prej pelhure.50 < 5.M. . Tabela 4.39 .16.92 .4. Personeli Gjate funksionimit Impianti i Energjise do te punesoje afersisht 140 punonjes per njesine e pare.911 6.30 11.00 < 3. % % % % % % mm Vlera e llogaritur 97.09 0.71.1 .5.000 9.4.3a Parametri LHV Lageshtia Hiri Karboni Hidrogjeni Azoti Squfuri Oksigjeni Lenda Djegese e Referuar U.00 63. Cilesia e llogaritur e gurit gelqeror tregohet ne Tabelen qe vijon. 4.90 0.4a Guri gelqeror CaCO3 MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 Moisture Size Cilesia e Llogaritur e Gurit Gelqeror U.54 .11. Qymyrguri me permbatje te larte hiri (permbajtja e hirit 14.500 t/vit per dy njesite.

e cila do te punoje ne menyre konstante ne vendndodhje per te realizuar sherbime te tilla sic jane: menca.1a. Cdo vlere mesatare ditore e emetimeve nuk do te jete me e larte se 110% ne lidhje me vlerat mesatare mujore te emetimeve.6. Ne Tabelen qe vijon jane raportuar karakteristikat e gazit te oxhakut ne trungun 1 dhe 2. Tabela 4. qe vijon.1.400.1b Karakteristikat e Gazit te Oxhakut Trungu 1 2.6. sigurimi.286 2. Djegia me faza dhe sistemi per trajtimin e gazit te oxhakut do te garantojne limitet e emetimit te paraqitur Tabelen 4. Sic tregohet ne Tabele kufijte e garantuara te emetimeve do te jene me te ulta se kufijte e emetimeve te KE (Direktiva 2001/80/CE) per kete lloj Impianti Energjie.5 18 48 Trungu 2 2.5 18 48 Parametri Vlera e rrjedhes se emetimit ne trung (m3/h) Vlera e rrjedhes se emetimit ne trung (Nm3/h) te thate me 6% O2 Diametri i trungut (m) Shpejtesia e rrjedhes ne trung(m/s) Temperatura ne trung (°C) . Tabela 4. Gazet e oxhakut do te shkarkohen ne atmosfere permes nje trungu 150 m te larte per cdo njesi.904. gjelberimi.6. 4.55 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 95% e te gjitha vlerave mesatare orare te emetimeve nuk do te jene me te larta se 200% ne lidhje me vlerat mesatare mujore te emetimeve (**) vleresuar si NO2 Emetimet e parashikuara CO2 jane te barabarta me 583 t/h (per nje njesi operimi) ne kushtet e referimit dhe qymyrgurin e referuar. Emetimet ne Ajer Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gazi ne oxhakun e Bolierit me Avull perfaqeson burimin kryesor te emetimit te ndotesve te ajrit.000 7. INTERFERENCAT MJEDISORE 4. bolieri ndihmes duhet te konsiderohet ne fakt si nje burim rastesor emetimi. pastrami.PRBCATESVL220 .6.6.Do te punesohet fuqi punetore shtese nga kontraktoret.400.000 7.286 2.904.1a Ndotesi Emetimet ne Oxhak – Vlera Nominale e Energjise –Gazi Natyror Perqendrimi * [mg/Nm3] Rrjedhja Totale e Mases per cdo trung [kg/h] 360 360 24 Rrjedhja Totale e Mases per dy trungje [kg/h] 720 720 48 Limitet KE [mg/Nm3] NOx (**) SO2 Pezulli 150 150 10 200 200 30 Shenime: Perqendrimet vleresohen si rrjedhe e thate ne 6% O2 ne Kushtet Normale (*) Mesatarja mujore.

4.6.2.

Uji i Perdorur

Impianti ka tre lloje ujrash qe shkarkohen: • Shkarkimin e ujrave te perdorura nga impianti i trajtimit; • Shkarkimin e ujrave te shiut; • Shkarkimin e ujit te kripur. Vlera mesatare e derdhjes se ujrave te perdorura ne det do te jete rreth 123 t/ore per dy njesite e operimit (66 t/ore per nje njesi operimi), e ndare si me poshte: • 60 t/ore nga impianti per heqjen e squfurit (30 t/ore per nje njesi operimi); • 60 t/ore nga zonat e vecuara te energjise, qe vjen nga impianti i trajtimit te rrjedhes (33 t/ore per nje njesi operimi); • 3 t/ore nga impianti i trajtimit te ujrave te zeza (per nje njesi dhe dy njesi operimi). Do te ndertohen dy basene per ujin e shiut: nje per zonat e ishujve te energjise per grumbullimin e ujit “te vales se pare” (first flush water) (5 mm e para te shiut), tjetri per grumbullimin e ujrave nga zona qe mund te ndoten nga nafta. Uji i paster i shiut qe e tejkalon volumin mbajtes do te grumbullohet dhe derdhet ne det i pa trajtuar. Derdhja e pompuar nga keto basene do te dergohet ne depozitat e impiantit te trajtimit te derdhjeve. Shkarkimi i ujrave te impiantit te trajtimit te ujrave te perdorura ne rrjedhen e poshtme do te jete ne perputhje me vlerat kufi te paraqitura ne Tabelen qe vijon. Tabela 4.6.2a
Parametri

Vlerat Limit te Shkarkimit te Ujit
M.U. Vlerat Limit te Impiantit te Energjise 6-9 10 0.5 0.5 1.0 1.0 0.2 Limitet e Rregullores* 6-9 10 0.5 0.5 1.0 1.0 0.2

pH Produkte nafte Krom Baker Zink Hekur Klor * Vendimi 177/2005 Aneksi 3

3 mg/dm mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3

Sistemi ftohes do te shkarkoje gjithashtu rreth 53 m /s (26,5 m /s per cdo njesi) uje deti, duke e qarkullar ne cikel te hapur. Ky uje do te shkarkohet ne det me nje rritje temperature prej afersisht 8 °C. Per te lehtesuar shkarkimin e ujrave dhe shperndarjen e nxehtesise ne ujin e detit, jane parashikuar kurrizore 140 m te gjate. Gjithashtu pas trajtimit ne Impiantin Osmoze per Shnderrimin e Ujit te Detit, do te kete nje shkarkim te ujit te kripur ne det ne rreth 411 t/h mesatarisht (operimi i 1

3

3

- 56 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

njesie) dhe rreth 725 t/h mesatarisht (2 njesi operimi). Ky shkarkim nuk eshte i ndotur, por ka vetem nje rritje ne perqendrimin e kripes.

4.6.3.

Zhurma

Aktiviteti i impiantit te energjise do te sjelle lindjen e burime te reja te zhurmes. Burimet kryesore gjate periudhes se funksionimit do te jene: • Depot e qymyrgurit (bluarja e qymyrgurit); • Ndertesa e hollit te makinerive kryesore; • Filtri prej pelhure; • Transformatoret kryesore; • Ndertesa e kompresoreve te ajrit; • Transportier qymyrguri; • Kullat e qymyrgurit; • Impianti i demineralizimit; • Trupi i oxhakut; • Sistemi i Transportimit te qymyrgurit qarkullues. Ne Kapitullin 6 jepen nivelet e fuqise se zhurmave te burimeve te termocentralit dhe vleresohet ndikimi i tyre i mundshem ne zonat prane.
Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

• Bolieri Ultrasuperkritik (usc);

4.6.4.

Nen-produktet

Nen-produktet nga funksionimi i Impiantit te Energjise do te jene gipsi, hiri ne pjesen e poshtme dhe hiri qe ngrihet ne ajer. Gipsi do te prodhohet ne impiantin e heqjes se squfurit (absorbuesi gur gelqeror gips). Hiri qe mbetet poshte dhe ai qe ngrihet lart do te prodhohen per shkak te djegies se qymyrgurit. Hiri qe ngrihet lart do te grumbullohet ne filtrat prej pelhure dhe pastaj ruhet ne sillose perkatese. Hiri i pjeses se poshtme do te bluhet dhe ose do te riqarkullohet per ne furre, ose do te ruhet ne nje sillos ditor perkates. Prodhimi i gipsit dhe hirit qe ngrihet lart do te jete respektivisht rreth 8.5 t/h dhe rreth 27.5 t/h per cdo njesi. Duke marre ne konsiderate 8,000 ore kohe funksionimi ne vit, sasia totale e prodhuar cdo vit nga impianti do te jete respektivisht rreth 140,000 t dhe 440,000 t (konsumi per dy njesi). Nen-produktet do t’u shiten kompanive te autorizuara dhe dergohe kryesisht me platforma detare nga pontili i Impiantit te Energjise; nje pjese e nen-produkteve mund te mbeten ne gadishmeri per tregun e mundshem shqiptar dhe do te transportohen me rruge tokesore.

- 57 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

4.6.5.

Mbetje te ngurta

Funksionimi i Impiantit te Energjise do te prodhoje sasi te vogla mbetjesh. Tipologjite kryesore te mbetjeve do te jene filtrat, baterite, grumbullatoret, rreshirat e ngopura dhe lenda djegese e shkarkuar. Mbetjet do te largohen nga kompani te autorizuara ne perputhje me rregulloret shqiptare.

4.6.6.

Trafiku

Funksionimi i Impiantit te Energjise do te sjelle trafik tokesor dhe detar kryesisht per te marre lende te para dhe per te transportuar nen-produkte. Trafiku tokesor do te lidhet kryesisht me furnizimin me gure gelqeror, qe do te sillen me kamione nga guroret lokale (rreth 120 kamione/muaj per cdo njesi, e barabarte me rreth 5 kamione per cdo dite pune). Trafiku detar do te lidhet kryesisht me furnizimin me qymyrguri dhe transportin e nen-produkteve. Sic paraqitet ne Paragrafin 4.3, qymyrguri do te arrije nepermjet anijeve, qe do te ankorohen 2-3 milje larg nga bregu. Zona e ankorimit do te vendoset jashte pasazhit detar te Adriatikut dhe do te percaktohet ne perputhje me autoritetet kompetente. Kjo zone duhet te jete te apkten ne nje thellesi 20 m nga shtrati i detit, e pershtatshme per platformat detare, dhe nuk do te kete facilitate te perhershme. Qymyrguri do te transportohet ne platformat detare dhe pastaj do te shkarkohet ne breg nepermjet nje pontili 950 m te gjate. Per furnizimin me qymyrguri te cdo njesie jane parashikuar rreth 1-2 anije dhe 14 levizje (vajtje-ardhje) ne muaj te platformave detare per transportin e qymyrgurit dhe shkarkimin e tij. Hiri qe ngrihet lart dhe gipsi do te transportohen gjtihashtu me platforma ate vogla detare nga pontili i Impiantit te Energjise. Per ta, gjate funksionimit te dy njesive, jane parashikuar 7 dhe 1.5 platforma respektivisht per cdo muaj. Ne Figurat qe vijojne jane raportuar skema dhe nje pamje e transportit.

- 58 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 4.6.6a

Skema e Transportit

- 59 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

- 60 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

• ndertimi i Impiantit te Energjise.1. Nje impiant per trajtimi e ujrave te zeza do te instalohet per te pastruar ujrat e perdorura ne kantierin e ndertimit. te lidhura me rrjetin e jashtem te rrugeve. Ky dhe do te hiqet nga kantieri ose do te perdoret per sistemin e peizazhit pas ndertimit te Impiantit te Energjise. Nje lidhje elektrike me tension mesatar per aktivitetet e ndertimit (vetem per ndertimin e njesise se pare) eshte parashikuar nga nenstacioni elektrik ekzistues me një kapacitet afersisht 6 .PRBCATESVL220 .1a) do te ndodhet brenda rrethimit te te impiantit dhe do te pajiset me te gjitha sherbimet e nevojshme per punetoret. 4. nga 800 MWe secila. • Periudha kohore. • personeil. Me pas. pervec rrjetit te rrugeve ekzistuese. Pergatitja e Kantierit Gjate fazes paraprake te ndertimit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Hyrja ne kantierin e ndertimit do te behet nepermjet rrugeve te reja.5. Strehimi i perkohshem i punetoreve do te behet ne kantierin e ndertimit. do te ndertohen ne dy faza.0-1. • Shkarkimi i ujrave. Aktivitetet e ndertimit jane pershkruar ne Paragrafet qe vijojne: • pergatitja e kantierit. • Lendet e para.61 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ndonjehere i zgjeruar pjeserisht. edhe gjate fazes se operimit. Ne kete faze do te modifikohet rrjeti i sistemit ekzistues te drenazhimit.7. Kantieri i ndertimit (sic raportohet ne Figuren 4.5 m mbi nivelin e detit ne zonen e ndertimit. .7. • masat lehtesuese. me qellim qe te funksionoje edhe gjate fazes se ndertimit. hapesira per ngarkim dhe grumbullim.50 m thellesi afersisht (ne te gjithe hapesiren e kantierit). perpara se ato te shkarkohen ne det.8 MW. shtresa e siperme e dheut do te hiqet deri ne 0.4. kantieri do te shtrohet me nje mbushje te madhe me material te ngjeshur per te arritur nje nivel perfundimtar prej 3 mbi nivelin e detit ne zonen e operimit dhe 1. FAZA E NDERTIMIT Te dy njesite. • trafiku. Nevojat per uje te pijshem dhe industrial gjate fazes se ndertimit do te mbulohen nga impiantet e perkohshme te shkripezimit. Facilitetet kryesore te parashikuara ne hapesiren e ndertimit jane si vijon: • rruge.

• Montimet elektromekanike.• rrethimi. Ndertimi i Impiantit te Energjise Fazat kryesore te ndertimit te Impiantit te Energjise do te jene si vijon: • Punime kryesore civile. ishulli i energjise). impianti I trajtimit dhe shkarkimit. • Kanalet nentokesore per marrjen e ujit te detit. • zyra e portierit.).62 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Themele te ceketa do te perdoren per ndertesa dhe makineri te vogla. Ne vecanti. • zyrat.2.PRBCATESVL220 . • Bojatisja dhe izolimet. • Kanalet nentokesore per shkarkimin e ujit te detit dhe difuzori. menca.sh. Kurdohere qe do te jete e mundur. laboratoret. • magazinat. plintuse themelesh. • ndricimi. • Sistemi i marrjes se ujit te detit. 4. tunele. dysheme.sh. • zonat e parkimit. Per shkak te karakteristikave te vecanta te tokes dhe sizmicitetit te zones. etj. Punimet kryesore civile te parashikuara jane si vijon: • Facilitete te perkohshme ndertimi. roja. • lidhja elektrike MV dhe tokezimi. • Ndertesa dhe Basenet me pompa per qarkullimin e ujit te detit (dy basene te vecanta. nje per cdo njesi) . do te adoptohen lloje te ndryshme themelesh. mund te jete perkohesisht e nevojshme ulja e nivelit te ujrave. . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • rrjeti I te dhenave dhe ai telefonik. te perbera nga kasa betoni te thelluara ne forme kutie.7. • rrjeti I ujrave te perdorur biologjik. • Ishulli i energjise dhe themelet e makinave te trajtimit te qymyrgurit ne pilot ate thella. • rrjeti I ujrave nga rreshjei dhe shkarkimi. do te perdoren elemente te para-fabrikuar (p. Per montimin e bolierit jane te nevojshme mekanizma ngritese me kapacitet te larte (400-800 ton). themele te thella jane parashikuar per disa facilitete (p. Meqenese siperfaqja e ujrave nentokesore eshte prane nivelit te tokes. infermieria dhe dhomat e zhveshjes. • te ushqyerit me uje civil dhe industrial. trare.

• Ndertesa per grumbullimin e gipsit. • Gropa e shperndarjes se ujit te detit. • Basenet per mbajtjen e kimikateve. • Themelet per rripat e transportuest per qymyrgurin. • Themelet e ishullit me pajisjet ndihmese dhe zones administrative. • Ndertesa ndihmese per trajtimin e ujrave industrial dhe ujrave te de-mineralizuar. drenazhimi. • Filteri prej pelhure.63 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Gropat e separatoreve te vajit. • Basenet. • Ftohesi i gazit. • Dhoma per therrmimin dhe bluarjen e gelqeres me gropen emergjente te shkarkimit. • Punime civile perkatese per: • Sistemin e marrjes se kampioneve nga gazi i oxhakut. • Basenet. gelqeren. gropat per grumbullimin e ujrave te zeza dhe basenet e trajtimit. . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Sillote e hirit. hirin dhe gipsin. • DeSOx. • Basenet e ujit nga rreshjet te ‘vales se pare’. • Sheshi i gelqeres me gropen e shkarkimit. • Tubacionet. depozitat per trajtimin e ujrave industrial dhe ujit te de-mineralizuar dhe ndertesat perkatese. • Mbeshtetja e sistemit transportues pneumatic te hirit (nga bolieri tek sillote e grumbullimit) dhe themelet e pajisjeve. • Depozitat e vajit dhe gazoilit per ndezje.). • Ndertesa ndihmese per trajtimin e ujrave te perdorura. • SHtrirja e brendshme dhe struktura e oxhakut. • Sistemi i trajtimit te kondensates. • Themelet e Transformatoreve dhe basenet. hirin dhe gipsin.PRBCATESVL220 . • Punime civile nentokesore (tombinot. depozitat. etj. • Sistem per Reduktimin e Perzgjedhur katalitik (SCR). • Bolieri. tubat. • Kullat prej hekuri te rripave te transportues per qymyrgurin. impiantet per trajtimin e ujrave te perdorura dhe ndertesat perkatese. kanalet.• Ndertesa kryesore e makinave. ujrat e zeza. gelqeren. themelet dhe basenet per mbajtjen e vajit. vijat e kabllit.

• Bolieri ndihmes. • Streha e bolierit ndihmes.64 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Planifikimi i Punimeve Me qellim qe te arrihet optimizimi i kostove dhe te shmangen detyrimet e ardhshme te ndertimit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Oficina. • Ndertesa me pajisje ndihmese e impiantit nga ureja tek amoniaku. • Grumbullimi i gipsit dhe sistemi i trajtimit.• Sistemi zjarrfikes. • Menca. Ne menyre te vecante. • Ndertesa e Administrates. • Magazina dhe magazina e pajisjeve te renda. . • Ndertesa e kompresoreve te ajrit. • Te gjitha themelet e tipit te ceket . • Ndertesa e grumbullimit te CO2 Gjeneratori elektrik.2. • Ndertesa e Kompresorit. • Kabina e Portierit. • Rrethimi. • Zonat e parkimit. • Depozita e grumbullimit te perkohshem te llumit FGD. • Konturimi i peizazhit. • Themelet e pjeses mbeshtetese te tubave dhe struktura prej hekuri. disa facilitate te nevojshme per fazen e pare do te llogariten ose projektohen me qellim qe te perdoren per konfigurimin perfundimtar te impiantit (pas fazes se dyte). • Depoja e grumbullimit te H2. facilitetet qe vijojne do te ndertohen ne fazen e pare duke marre ne konsiderate gjithashtu nevojat e njesise se dyte (konfigurimi final) • Ndertesa me pajisje ndihmese. • Pompat per fikjen e zjarrit me uje industrial.7. 4. • Laboratori. • Rruget dhe ndricimi.PRBCATESVL220 .1. • Te gjitha ndertesat me sisteme ndihmese (te perbashketa per te dyja njesite). • Ndertesa e grumbullimit te kimikateve. • Grumbullimi i gelqeres dhe sistemi i trajtimit.

• Sistemi per marrjen e ujit ne kreun e pontilit (i perbashket per te dyja njesite).65 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .000 m material inerti. Uji i Perdorur Uji i perdorur do te prodhohet kryesisht nga perdorimi i tij per nevojat e personelit (uji i perdorur biologjik) dhe nga rreshjet. 400. materiali izolant do 3 te jete rreth 150. • Kanali i shkarkimit (i perbashket per te dyja njesite).000 m beton dhe 12. Per cdo njesi. Afersisht 150 m /dite uji i perdorur do te dergohet ne impiantin e trajtimit dhe. .3.7.000 m material shtese do te jete ne dispozicion nga largimi paraprak i shtreses se siperme te dheut (top soil). elementet elektromekanike do te jene 60. • Depozitat e vajit dhe gazoilit per ndezje.000 ton shtylla metalike. 3 3 3 4. ne perputhje me normat ne fuqi.4. Faza e ndertimit te njesise se dyte mund te filloje te pakten 6 muaj pas fillimit te ndertimit te njesise se pare. Me pas. Uji i pijshem do te furnizohet gjithashtu nepermjet nje impianti trajtimi dhe shkripezimi.• Pompat zjarrfikese me uje deti.5.7. Periudha Kohore Per organizimin paraprak te fazes se ndertimit do te jene te nevojshem 3 muaj. me pas. Per punimet civile te cdo njesie do te duhen 125.600. • Difuzori i shkarkimit (i perbashket per te dyja njesite).PRBCATESVL220 . • Sistemi per rripin transportues nga kreu i pontilit ne sheshin e grumbullimit (i perbashket per te dyja njesite). 3 4. Lendet e Para 3 Pergatitja e kantierit do te kete te nevojshme rreth 1. shkarkohet ne det. Aneksi 1 tregon ndertesat/facilitetet e ndertuara ne fazen e pare dhe te dyte.7. ndoshta ato qe ndodhen ne Rajonin e Krujes rreth 45 km nga Porto Romano. Per furnizimin me uje gjate ndertimit do te perdoren puse arteziane dhe nje impiant trajtimi. Nevojat per uje gjate fazes se ndertimit do te jene mesatarisht rreth 500 m /dite. qe do te sigurohen nga guroret vendase. cdo faze ndertimi (nje per cdo njesi Impiantit te Energjise) do te zgjase afersisht 49 muaj.000 ton.000 m . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 4.

Nje volum total oresh pune prej rreth 8. afersisht 1. me nje numer piku prej afersisht 2. Nese faza e ndertimit te njesise se dyte do te filloje 6 muaj pas fillimit te fazes se pare (te pakten sic eshte parashikuar). me nje numer piku prej afersisht 1.000.000 punetore do te punojne mesatarisht ne kantier.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .6.650 punetore.000 eshte parashikuar per ndertimin e njesise se dyte. ndersa nje volum oresh pune prej 4. .7.400 punetore do te punojne mesatarisht ne kantier.000. Ne Figurat qe vijojne jepet numri mujor i punetoreve te parashikuar.000 eshte parashikuar per ndertimin e njesise se pare.500 punetore.66 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Personeli Gjate fazes se ndertimit te njesise se pare afersisht 1.4.

Sic vihet re’.67 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . .6a Faza e Pare Fuqi Punetore dhe Ore e Punes Faza e Dyte Ne Figurat qe vijojne tregohet shperndarja e oreve te punes per llojet e ndryshme te punimeve ne fazen e pare dhe te dyte te ndertimit. aktivitetet kryesore do te lidhen me punimet mekanike dhe civile.Figura 4.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .7.

7.68 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .6b Faza e Pare Shperndarja e Oreve te Punes sipas Tipologjive Faza e Dyte 4.7.7. . Trafiku Gjate ndertimit te Impiantit te Energjise jane parashikuar 350 makina/dite dhe 8-10 automjete kolektive per transportin e punetoreve.Figura 4. Automjetet e renda ditore te parashikuara per te dyja fazat e ndertimit per transportin e materialeve paraqiten ne Figurat qe vijojne.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

7a Faza e Pare Shperndarja e Automjeteve te Renda Faza e Dyte .5 m mbi nivelin e detit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Figura 4. Ky aktivitet ka nevoje per rreth 200 kamione/dite per te pakten 10 muaj. ndersa sheshi i ndertimit ne 1.69 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . per ndertimin e njesise se pare maksimumi do te jene rreth 60 automjete te renda/dite.00 m bi nivelin e detit.7.0-1. per transportimin e lendes minerale inerte.. zona e Impiantit te Energjise duhet te ngrihet ne + 3. Duhet te theksohet gjithashtu se ky aktivitet mund te planifikohet perpara fillimit te aktiviteteve te ndertimit. Ne kete rast do te jete e mundur te arrihet nje stabilizim paraprak i dheut dhe reduktimi i pikut te trafikut. ndersa per ndertimin e njesise se dyte maksimumi do te jene me pak se 40 automjete te renda/dite. Duhet te theksohet se per pergatitjen paraprake te kantierit.Sic tregohet ne Figura.

ne perputhje me rregullat ne fuqi. Duke marre ne konsiderate mundesine per te pushuar impiantin ne fund te jetegjatesise se tij teknike jane parashikuar fazat qe vijojne: • Cmontimi dhe rivendosja e impiantit dhe pajisjeve.PRBCATESVL220 .7. rreth 3 vite perpara perfundimit te funksionimit te Impiantit te Energjise. Keto matje do te perdoren per te verifikuar pajtueshmerine me normat ne fuqi. nepermjet cikleve te ndryshimit. • Kufizimi i shpejtesise se automjeteve. Cmontimi dhe rivendosja e Impiantit dhe Pajisjeve Kjo faze e pare do te perfshije te gjitha aktivitetet e nevojshme me qellim qe te cmontohen komponentet e impiantit dhe te sigurohet rivendosja e njesive qe mund perfaqesojne disa rreziqe. duke marre ne konsiderate perfitimet ekonomike dhe teknike.8. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 4. Dalja jasht funksioni e Impiantit mund te modifikohet ose vonohet. Ne menyre te vecante. Materialet e tjera te konsumit do te kthehen tek furnitoret e tyre. DALJA JASHT FUNKSIONI Jetegjatesia e Impiantit te Energjise. shfrytezimi i tokes nuk do te kompromentohet per ri-perdorime te tjera eventuale. Duke pasur parasysh kete lloj perdorimi te Impiantit. 4. Masat Lehtesuese Gjate fazes se ndertimit do te adoptohen masa lehtesuese per te minimizuar ndikimet e mundshme ne mjedis. • Prishja e ndertesave.1.8.4. Gjate fazes se ndertimit.8. jane parashikuar masat lehtesuese qe vijojne: • Rruge dhe asfaltimi i zonave te ngarkimit. Depozitat e lendes djegese (e certifikuar pa gaz). Impiantet dhe pajisjet e pastruara do lihen me pas ne vendndodhje me qellim qe te verifikohen nga autoritetet kompetente. Aktivitetet e funksionimit lidhen vetem me prodhimin elektrik nepermjet djegies se qymyrit. jane planifikuar matje periodike te ndotesve kryesore te ajrit qe rezultojne nga aktivitetet e ndertimit (Pluhuri) ne zona prane kantierit te ndertimit. Vajrat lubrifikante brenda impiantit do te dergohen tek kompanite e autorizuara per hedhjen e tyre. Hekuri do te . vleresohet qe te jete 40 vjet.70 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Lagia e rrugeve te pashtruara dhe siperfaqes se grumbullimeve. Ky veprim do te kryhet nga nje kompani e kualifikuar dhe do te konsistoje ne pastrimin e pjeseve te impiantit qe jane prekur nga agjente ndotes dhe ne largimin e mbetjeve te grumbulluara. Plani i zbatimit do te hartohet dhe percaktohet nga autoritetet. nga kendveshtrimi industrial dhe ekonomik. te cmontuara dhe te ndara ne pjese te transportueshme do te largohen drejt vendeve te caktuara.

ne reduktimin e tyre ne pjese me te vogla. Hekuri armues do te riciklohet pastaj si material metalik. do te hidhet nga kompanite e autorizuara. te kryera nga nje kompani e kualifikuar. 4. Te gjitha materialet qe rezultojne nga prishja do te ndahen sipas tipologjise se tyre dhe riciklohen sipas nevojes dhe mundesise.riciklohet dhe dheu brenda baseneve mbartese do t’i nenshtrohet analizave perkatese.9. do te jete e mundur qe te paraqitet plani specific i prishjes tek autoritetet kompetente.6a. p. perfshire komponentet e impiantit dhe pajisjet e rivendosura.71 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . duke perdorur makina operacionale specifike.2. Themelet do te prishen deri ne 0.9. te cilat do te bejne ndarjen e hekurit armues nga betoni i therrmuar. percaktohet si nje kombinim I mundesise se nje pasoje te dhene dhe nje pershkallezimi te ashpersise te te njejtes pasoje. Metodologjia Analiza actuale ne rast deshtimi ka per qellim identifikimin e rreziqeve dhe risqeve te lidhura me to. te pershtatshme per transportim. Nese do te zbulohet ndotje.9.2. Betoni do t’i dorezohet kompanive te kualifikuara. Keto operime. Materialet metalike.sh. Prishja e Ndertesave Pas aprovimit te tij. .1. dheu do te rivendoset dhe nese eshte e nevojshme. Rreziku. Vleresimi i Riskut Risku percaktohet si nje kombinim te mundesise se nje pasoje te dhene dhe nje pershkallezimi te ashpersise te te njejtes pasoje nepermjet “matrices se riskut” te dhene ne Tabelen 4. atehere.9. Procedura e vleresimit te riskut konsiston ne aktivitetet qe vijojne: • Identifikimin dhe perkufizimin e rreziqeve dhe efektet e tyre te mundshme. qe lindin nga aktivitete te kryera brenda Impiantit te Energjise ne Porto Romano dhe efektet e tyre te mundshme ne shendetin e sigurine e punetoreve dhe ne mjedis. skrapi do t’u cohet fonderive. Per cdo rrezik te mundshem te identifikuar. 4. dhe ne prishjen mekanike te punimeve prej betonarmeje. ndersa ai i thermuar mund te riciklohet si lende inerte per ndertesa. . merren ne kosndierate kontrolli ose masat lehtesuese. do te riciklohen.8. do te kosnistojne ne cmontimin e strukturave metalike. ANALIZA NE RAST DESHTIMI 4. do te cmontohen strukturat metalike do te cmontohen dhe do te prishen ndertesat prej betoni.50 meter thellesi nga siperfaqja.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sapo te merret deklarata per prishjen e impiantit dhe te pajisjeve nga autoritetet kompetente dhe pas keshillimit pozitiv per kushtet sanitare. 4.

• Vleresimi i tolerances se rrezikut per personelin. Per cdo aktivitet. fillimisht eshte e nevojshme qe te identifikohen ne menyre sistematike rreziqet qe mund te prekin. rreziqet me te medha duhet te identifikohen ne aspektin e: . ose te dalin nga funksionimi i caktuar i marre ne kosniderate.2a Procesi i Menaxhimit te Riskut 4. mjedisin.9.• Vleresimi i risqeve dhe efekteve qe lindin nga rreziqet e identifikuara ose cilesore. Identifikimi i Rreziqeve Perpara se te vleresohen rreziqet e lidhura me nje aktivitet te caktuar.9. ose sasiore ne aspektin e mundesise per te ndodhur nje ngjarje dhe shkalla e pasojave. Procesi i Menaxhimit te Riskut paraqitet grafikisht ne Figuren qe vijon. Jepet udhezim ne cdo hap ne seksionet qe vijojne. asetet dhe publikun duke krahasuar nivelin e riskut me kriteret perkatese te pranimit te projektit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Figura 4.72 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3.PRBCATESVL220 .

Vleresimi i Pasojave Pasojat jane ato ngjarje te besueshme (duke marre ne considerate rrethanat dominuese) qe mund te ndodhin nga shkarkimi i nje rreziku. • Zhurma. • Emetimet. Rreziqet mund te kene pasoja ne te kater kategorite e pasojave: • Personeli: Deme ne shendetin dhe sigurine e personelit te perfshire ne operimet dhe aktivitetet e Impiantit te Energjise. • Ndryshime ne Ekosisteme. Eshte e rendeishme te mbahet mend se shumica e aktiviteteve qe mbartin nje shkalle rreziku. Vleresimet e pasojave bazohen ne ngjarje te parashikuar te asaj cka “mund te ndodhe”. mjedisin.73 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Atmosfera.9. Vleresimi i riskut kerkon marrjen ne considerate te ashpersise se pasojave te rrezikut te mundshem dhe gjasat qe ato te ndodhin.4a per perkufizime te detajuara te kategorive te pasojave. • Publike: Deme ne publikun e pergjithshem.• Burimeve te mundshme te incidenteve. • Uji. vleresohem risqet qe ato paraqesin per personelin. • Asfiksimi dhe electrokucioni.PRBCATESVL220 . Referojuni Tabeles 4. • Mjedisore: Deme ne mjedis qe rrjedhin nga aktivitetet operacionale te ENEL ose nga incidente. Te gjitha efektet e mundshme te nje rreziku duhet te merren ne considerate se bashku. • Mbetjet. • Vibrimi. • Faktoret humane.9. shkakton rrezik ne me shume se njeren nga kategorite e mesiperme. • Rreziqeve mjedisore.4. Sapo te identifikohen rreziqet. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ekspozimi ndaj kimikateve. 4. • Burimeve te mundshme te humbjes ekonomike. • Rreziqeve te shendetit te njeriut. . asetet dhe njerezit. Shembull i aspekteve te HSE qe do te merren ne considerate jane: • Zjarri dhe shperthimet. • Demtimi I Prones dhe/ose Humbja e te Ardhurave: Deme ne asetet fizike te ENEL dhe/ose ndikime ne projekte (mos-plotesimi I objektiavve te projektit) dhe/ose humbje prodhimi.

demtime madhore ne zinxhirin e ushqimit. zhurmen. ndricimin dhe vibrimet ne toke dhet te vleresohen mbi bazen e gjykimit te ekspertit dhe.) Reaksione te mundshme publike e te pafavorshme. • te medha. ne rast te ndonje pasigurie. • te moderuara. Reaksione te pafavorshme ne publik. • katastrofike. jeten tokesore dhe/ose jeten ujore. Incidentet ne lidhje me ajrin. Ndikime te vogla jashte vendndodhjes (zhurma. nepermjet pese shkalleve te ashpersise: • te vogla. Pastrimi/permiresimi kerkon me teper se 1 vit. jeten tokesore dhe/ose jeten ujore.PRBCATESVL220 . Reaksione te renda ne publik qe kercenojne funksionimin e facilitetit.Pasojat klasifikohen. asnje ndikim te vazhduar ne zinxhirin e ushqimit. ose demtime shume te medha ne pronat jashte vendndodhjes. jeten tokesore dhe/ose jeten ujore. ndikim i moderuar ne zinxhirin e ushqimit. etj. Me asete kuptojme: rezervuaret e vajit dhe te gazit. Shenime: 1. kapitalin dhe pronat e kompanise. kontraktorit dhe pales se trete. Reaksione/shqetesime madhore ne publik. tymi. 2. tubacionet. Katastrofike (Ca) 100 Kater ose me teper aksidente me vdekje dhe ose demtime gjymtuese. Pastrimi/permiresimi i perfunduar brenda 1 viti. Publike Asnje ndikim/demtim jashte vendndodhjes Demtime madhore ne pronat jashte kantierit ose ndikime afat-shkurtra shendetsore ne publik. mund te therritet ekspertiza lokale. ndikim me i vogel zinxhirin e ushqimit. Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave nga 25 M$ ne 100 M$. • kritike.74 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . jeten tokesore dhe/ose jeten ujore Vdekje ne publik dhe / ose demtime serioze. Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave nga 10 M$ ne 25 M$.9. . te raportueshme) Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave me pak se 500 K$ Asnje permiresim Vleresimi i Pasojave Pasoja e Rrezikut Te moderuara (Mo) 8 Demtime serioze ne kantier (demtime te punonjesit qe te gjymtojne perkohesisht) Madhore (Ma) 16 Nje demtim ne kantier qe te gjymton pergjithmone ose aksident me vdekje. Kritike (Cr) 50 Dy ose tre aksidente me vdekje ne kantier ose kater demtime me gjymtim te perhershem. era. Pastrimi/permiresimi eshte i menjehershem. Pastrimi/permiresi mi mund te mos jete i mundur. Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave pertej 100 M$. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurav e Mjedisore Demtimi i prones dhe/ose humbja e te ardhurave nga 500 K$ ne 10 M$. Tabela 4.4a Kategoria Grada Personeli Te vogla (Mi) 1 Demtime te vogla ne kantier (ndihma e pare dhe demtime jo-gjymtuese. sipas llojit. Ndikime te moderuara jashte vendndodhjes te kufizuara ne demtim pronash dhe/ose efekte te vogla shendetsore. parate.

Shenime: 1.9. mosfunskioni mi i tre siguresave nuk do te shkaktonte nje ngjarje te padeshiruar Nuk duhet te ndodhe gjate procesit. ose cpime ne linjat e procesit) Dy siguresa te pavarura dhe shume te sigurta.sh. Per studime gjysem-sasiore ose sasiore. mosfunksionim i valvules se nnje instrumenti te vetem. mosfunskionim i instrumentit te shumefishte ose valvules.5a.4.sh. perdorni kriteret “sasiore” 3. ose gabime njerezore ne aktivitetet e perditshme) Procedurat dhe/ose nderhyrja e operatorit per te parandaluar nje ngjarje te padeshiruar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Shtresat e mbrojtjes Plani rrezikut i Kater ose me teper siguresa te pavarura dhe shume te sigurta. carjew tubash.5. duke ditur mjaft mire se rrethanat nuk mund te jene asnjehere krejtesisht te njejta. Shpeshmeria e ndodhjes se ngjarjeve aksidentale Vleresimet e shpeshmerise bazohen ne informacionin historik ne te cilin ka ndodhur kjo ngjarje ne kushte te ngjashme ne te njejtin biznes dhe/ose brenda ENEL-it. vlerat e mosfunksionimit. vrima nga mund te shkaktohen rrjedhje) Nje sigurese e pavarur dhe shume e sigurte ne vend per te parandaluar nje ngjarje te padeshiruar Te shpeshta (F) 10 Me shume se 1 -2 x 10 pa (p. .sh.9. koha mesatare ndermjet mosfunksionimeve. eksperienca e impiantit dhe mirembajtja ose mjetet mbrojtese. perdorni ose “planin e rrezikut” ose kriteret e “shtresave mbrojtese” 2. Per studimet sasiore.9.PRBCATESVL220 .sh. dhe nuk ka asnje eksperience ne industri qe te sugjeroje se ai do te ndodhe Ngjarje te ngjashme qe do te ndodhin brenda kesaj industrie gjate jetegjatesise se ketij tipi te pergjithshem te procesit Do te ndodhe sigurisht brenda kesaj industrie gjate jetegjatesise se ketij tipi te pergjithshem te procesit (por jo patjeter ne kete vendndodhje) Ka ndodhur diku brenda kesaj industrie ne kete tip specifik te procesit dhe/ose mund te ndodhe ne kete vendndodhje gjate jetegjatesise se ketij faciliteti. carje tubash. perkufizimet e shkalles se mundesise jepen ne Tabelen 4. Me qellim qe te sigurohet nje shkalle e caktuar qendrueshmerie ne vleresimin e gjasave per nje ngjarje.5a Gjasat e Kategorizimit te Ngjarjes se Aksidenteve Gjasat per te ndodhur Kategoria Grada Sasiore Te parendesishme (Is) 0. mosfunksionim i instrumentit te dyfishte ose mosfunksionim i valvulave ose gabime njerezore. mosfunskionimi i dy siguresave nuk do te shkaktonte nje ngjarje te padeshiruar Jo te shpeshta (If) 2 Ndermjet 1 x -4 10 dhe 1 x -3 10 pa (p. ose gabime njerezore ose mosfunksionime rastesore te serbatorit ose eneve) Tre siguresa te pavarura dhe shume te sigurta. mosfunskioni mi i instrumentav e te kombinuar dhe gabime njerezore. Siguresat e pavarura dhe mjaft te besueshme duhet te marrin ne konsiderate mosfunksionimet per arsye te zakonshme. mosfunskioni mi i njeres prej siguresave nuk do te shkaktonte nje ngjarje te padeshiruar Ka gjasa qe te ndodhe brenda kesaj industrie gjate jetegjatesise se ketij tipi te pergjithshem te procesit Rastesore (O) 5 3 Ndermjet 1 x 10 -2 dhe 1 x 10 pa (p.5 Me pak se 1 x -6 10 pa Pak te mundshme (R) 1 Ndermjet 1 x 10-6 -4 dhe 1 x 10 pa (p. Tabela 4.75 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Kryqezimi i kolones se zgjedhur me rreshtin e zgjedhur eshte niveli i riskut. Numri ne secilen kuti te matrices jep nje indeks te ashpersise te risqeve te percaktuara dhe nje rradhe prioriteti per menaxhimin e tyre. • aksi horizontal perfaqeson ashpersine e pasojave qe mund te ndodhin en ate ngjarje. I gjithe risku klasifikohet sipas atyre pasojave qe kane vleren me te larte.9. Shkalla e pasojave nga "1" ne "100" perdoret per te treguar ashpersine ne rritje. Matrica e Riskut Duke pasur te percaktuar gjasat e ngajreve te ndryshme dhe pasojat qe lindin nga ajo ngjarje.6.6a) ku: • Aksi vertikal perfaqeson shkallen e mundesise qe te ndodhe nje ngjarje e padeshiruar.4.9. . mbi bazen e parimit te paraqitur me lart.5” ne “10” perdoret per te treguar mundesi ne rritje.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . te cilat duhet te menaxhohen ne rradhe te pare.76 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . ka hartuar Matricen e Vleresimit te Riskut si vijon (Tabela 4. Shkalla e mundesise nga “0. eshte e mundur qe te perfaqesohet ashpersia e riskut ne menyre grafike duke perdorur Matricen e Riskut. Numrat me te medhenj u korrespondojne risqeve me te medha. ENEL.

do te merren te gjithat masat e kontrollit dhe masat lehtesuese me qellim qe te minimizojne. .9. Tabela 4.7a .6 a Matrica e Riskut 1 E vogel A A A A B Kategoria e Pasojes 8 16 50 E Moderuar Madhore Kritike A B B C C B B C C D B C D D D 100 Katastrofike C D D D Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Mundesia qe te ndodhe nje aksident 0. Eshte e nevojshme analiza shtese e riskut (QRA.) RISK I LARTE (Risk I patolerueshem) 4. Per rreziqet e kategorizuara si rrezik B dhe C.9. Risqet madhore te lidhura me impiantin e energjise Pas identifikimit te rreziqeve te mundshme qe mund te ndodhin ne Impiantin e Energjise. KLASA B – C: Niveli i riskut mund te jete i pranueshem sapo te identifikohen dhe zbatohen masat per redutkimin e riskut. HAZOP etc.PRBCATESVL220 .7. Te treja ngjyrat e ndryshme klasifikojne risqet si Te Vogla. KLASA D: Niveli i riskut nuk eshte i pranueshem dhe jane te nevojshme masat per kontrollin e riskut per te zvogeluar ndikimet dhe per te larguar nivelin e riskut ne zonen “e verdhe”. shumica e ngjarjeve te aksidenteve te identifikuara jane klasifikuar si kategori rreziku A ose B ose C.9. Projekti i zbatimit do te hartohet ne perputhje me te gjitha kerkesat e aplikueshme dhe standartet nderkombetare.77 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5 1 2 5 10 Parendesishme Pak e mundshme Jo e shpeshte Rastesore E shpeshte D Secila nga tre rajonet me ngjyre ne Matricen e Riskut identifikon limitet e pranueshemrise/tolerances se riskut. Risku eshte i pranueshem nese tregohet se ai eshte “aq i vogel sa mund te jete i praktikueshem ne menyre te mjaftueshme” (ALARP). me perfaqesueset – te ashtuquajturat “ngjarje kryesore” – jane te shenuara ne liste ne Tabelen 4. respektivisht mundesine dhe pasojat qe vijne nga ngjarje te tilla.9.Tabela 4. Sic mund te shikohet. bazuar ne aplikimin e procedures se pershkruar me pare. Mesatare ose te Larta.6b Kriteret e Pranueshmerise se Riskut RISK I VOGEL (Permiresim i vazhdueshem) RISK MESATAR (Masat per Reduktimin e Riskut /ALARP) KLASA A: Niveli i riskut eshte i pranueshem dhe jane te nevojshme qe te merren masa kontrolli te pergjithshme per te shmangur perkeqesimin. se bashku me vleresimin e rreziqeve te lidhura me to.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .78 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

.79 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

jane identifikuar aspekte te ndryshme qe kane nderhyrje te mundshme ne mjedis per fazat e ndertimit dhe funksionimit. • Trafiku. IDENTIFIKIMI PARAPRAK DHE VLERESIMI I NDIKIMEVE Duke analizuar projektin. Bolieri ndihmes duhet te konsiderohet sin je burim rastesor emetimi. Nje pershkrim i detajuar i ndikimeve te mundshme jepet ne Kapitullin 6.1. Ajri Gazi ne vrimen e oxhakut te Bolierit me Avull perfaqeson burimin kryesor te emetimit te ndotesve te ajrit. • Shendeti Publik. Gjate fazes se ndertimit aspektet kryesore ne lidhje me emetimet e pluhurave jane trajtimi i materialeve dhe erozioni nga era. Fauna dhe Ekosisteme. Me qellim qe te thjeshtohet lexueshmeria e interferencave te parashikuara. • Vegjetacioni. • Kuadri Socioekonomik. • Dheu.PRBCATESVL220 . jane paraqitur tabela te ndryshme me ndikime te mundshme per shkak te fazave te ndertimit dhe funksionimit ne Paragrafet qe vijojne. • Ajri. Gjithashtu. • Fushat Elektromagnetike Jo-Jonizuese. • Ujrat siperfaqesore dhe nentokesore. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aspektet mjedisore te analizuara ne kete studim jepen si me poshte: 4. .4.10. Flora. Gazet e oxhakut do te shkarkohen ne atmosphere permes nje oxhaku 150 m te larte per cdo njesi. • Zhurma. te shkaktuar nga erozioni i shkaktuar nga era tek keto grumbullime dhe nga trajtimi i tyre. • Peizazhi.80 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .10. grumbujt me qymyrguri dhe gure gelqerore perfaqesojne nje burim te mundshem pluhuri.

Qendrueshmeria R = E Rendesishme. Dheu Ndertimi i Termocentralit ne Porto Romano mund te kete ndikime te mundshme ne shtresen e tokes dhe ne taban. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.2. lengut hidraulik. V =E Vazhdueshme. Kohezgjatja.81 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . K = E kthyeshme. ndikimet kryesore te mundshme jane te lidhura me ndotjen e dheut per shkak te derdhjen rastesore te ndotesve. heqjen e dheut per perdorime te tjera. solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme. sperkatesit me uje per te lagur qymyrgurin e grumbulluar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Interferenca e Mundshme Faza e Ndertimit Kantieri i Prodhimi i Pluhurave i Ndertimit dhe shkaktuar nga trajtimi i rrjeti i rruges materialit dhe erozioni nga era lidhese Prodhimi i Pluhurave i shkaktuar nga levizjet dhe transporti i materialeve Ndotesit e Ajrit nga oxhaku i impiantit Kantieri i Ndertimit dhe rrjeti i rruges lidhese Zona e investiguar Faza Operacionale Emetimi i Pluhurave nga Zona e Trajtimi i Qymyrgurit dhe Neninvestiguar Produkteve Shenim: * R/K/Q: Rendesia.10. shkarkimit te llumrave.10.1a Faza e Projektit Interferencat e Mundshme te Ajrit Hapesira e Influences R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K PR P K R V K R V K Siperfaqet e grumbullimeve do te lagen per te minimizuar gjithe emetimet e pezullit nga magazinimi i materialeve Rruget kryesore do te asfaltohen Perdorimi i Teknikave me te mira qe ekzistojne Transportiere te mbyllur per te levizuar qymyrgurin dhe nenproduktet. bojes.PRBCATESVL220 . kryesisht te lidhura me heqjen e shtreses se siperme te dheut dhe germimin ne thellesi.Tabela 4. . Gjate funksionimi. PK =E Pa-kthyeshme 4.

solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme Kantieri i Ndertimit PR P K Faza Operacionale Heqja e dheut Zona e Impiantit te Energjise PR V K Shenim: * R/K/Q: Rendesia. Gjate fazes se funksionimit prania e sistemeve mbartese. bojes. hapesira e grumbullimit te ujit te perdorur) do te shtrohet ose pajiset me basene mbartese te kapacitetit te nevojshem Zonat e kufizuara te perfshira ne aktivitete te kullotjes dhe ato bujqesore Interferenca e Mundshme Heqja e Top soil (shtreses se siperme te dheut) dhe germime ne thellesi Kantieri i Ndertimit PR P K Shkarkimi i llumrave. Ndikimet kryesore te mundshme gjate fazes se ndertimit lidhen me: shkarkimin e llumit. PK =E Pa-kthyeshme 4.10. Meqenese ujrat nentokesore gjenden ne nje thellesi prane nivelit te tokes. vajit. K = E kthyeshme.82 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Qendrueshmeria R = E Rendesishme. per te ndertuar nje prites ere per te mbrojtur pjeserisht zonen ku grumbullohet qymyrguri dhe per konturimin e peizazhit Te gjitha zonat e magazinimit (depozitat kimike. perdorimin e ujit dhe shkarkimin e ujrave te perdorura.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza e Ndertimit .10. vajit. zona e grumbullimit te gipsit. Gjate fazes se funksionimit te termocentralit ndikimet e mundshme lidhen me shkarkimin e ujrave termale. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.Tabela 4. Ujrat Siperfaqesore dhe Nentokesore Ndikimi kryesor i mundshem dhe i rendesishem ne ujrat nentokesore gjate fazes se ndertimit eshte i lidhur me themelet. zona e grumbullimit te gurit gelqeror. bojes. V =E Vazhdueshme. . zona e sillove te hirit. lengut hidraulik. siperfaqeve te shtruara dhe grumbullimit te ujrave te shiut do te minimizoje ndikimet e mundshme ne ujrat nentokesore. solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme. depozitat e lendes degese te rende dhe te lehte. mund te jete e nevojshme ulja e perkohshme e nivelit te ujit. lengut hidraulik. ndikimet e mundshme ne ujin e detit lidhen me trafiku detar . Kohezgjatja.3.2a Faza e Projektit Interferencat e mundshme ne Dhe Hapesira e Influences R/K/Q* Metodat e Parandalimit Materiali do te perdoret per te ngritur kantierin.

Burimet e zhurmes ne kete faze nuk do te jene te vazhdueshme dhe ato do te varen nga numri dhe lloji i makinerive se perdorur per cdo aktivitet. V =E Vazhdueshme. Fauna dhe Ekosistemet Zona qe mbulohet nga Impianti i Energjise karakterizohet nga prania e kripes dhe bimesise ruderale. vajit. K = E kthyeshme. Flora.10. lengut hidraulik. V =E Vazhdueshme. Bimesia.3a Faza e Projektit Interferencat Nentokesore e mundshme Hapesira e Influences te Ujrave Siperfaqesore dhe Interferenca e Mundshme Perdorimi i Ujit.5. Shkarkimi i llumrave.Tabela 4. solventeve dhe materialeve te tjera te ngjashme.4.83 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Qendrueshmeria R = E Rendesishme. ndikimet kryesore te mundshme lidhen me emetimet e zhurmes nga makinerite. Serbatori i Grumbullimit te Ujit te Perdorur. PK =E Pa-kthyeshme 4. Impianti i Trajtimit te Ujit te Perdorur Biologjik Shenim: * R/K/Q: Rendesia. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. Do te aplikohen procedurat e sigurise. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme. Shkarkimi Termal. Tabela 4. PK =E Pa-kthyeshme 4. Kohezgjatja.10. Nuk priten ndikime te lidhura me vibrimet. Per shkak te perhapjes se kufizuar te zones natyrore te perfshire . bojes.4a Faza e Projektit Interferencat e Mundshme te Zhurmes Hapesira e Influences Zona prane kantierit te ndertimit R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K PR V K Udhezime per kontraktoret per rendimentin e zhurmes se makinerive Sondazhi per zhurmen do te realizohet per te verifikuar pajtueshmerine me rregullat ne fuqi Interferenca e Mundshme Faza e Ndertimit Zhurma per shkak te makinerive Faza Operacionale Zhurma qe vjen nga aktivitetet Zona prane dhe funksionimi i Impiantit te kantierit te ndertimit Energjise Shenim: * R/K/Q: Rendesia. K = E kthyeshme. Deti prane kantierit te ndertimit PR P K Uji i perdorur do te trajtohet perpara se te shkarkohet ne det. Perdorimi i ujit dhe shkarkimi i ujit te perdorur.10. Kohezgjatja.10. Gjate fazes funksionale pritet nje rritje e nivelit te zhurmes. R/K/Q* Metodat e Parandalimit Faza e Ndertimit Kantieri i Ndertimit. Shkarkimi i ujrave te perdorura. Trafiku Detar. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza Operacionale Deti prane kantierit te ndertimit R V K Impianti i Trajtimit te Ujit te Perdorur. Qendrueshmeria R = E Rendesishme.PRBCATESVL220 . Zhurma Gjate fazes se ndertimit.

K = E kthyeshme.000 m material do te transportohet me kamione ne kantier.10. PK =E Pa-kthyeshme 4. Faunes dhe Ekosistemeve Hapesira e Influences Kantieri i Ndertimit Zona e Investiguar Ne shkalle te gjere R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K R V K PR V K Interferenca e Mundshme Emetimi ne Ajer: depozitimi i ndotesve ne toke Faza Operacionale Shkarkimi i Ujrave Termale Shenim: * R/K/Q: Rendesia.600.10. Flores. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.10. Ndikimet kryesore te mundshme te Impiantit te Energjise ne ekosisteme lidhen me emetimin ne ajer dhe shkarkimet e ujrave termale. Gjate fazes operacionale rruget lokale do te karakterizohen nga nje rritje e trafikut per shkak te automjeteve te punetoreve dhe transportimit te materialeve. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. Peizazhi Ndikimet e mundshme lidhen me ndertimin ne nje fushe te gjelber te Ndertesave dhe Faciliteteve te Impiantit te Energjise. PK =E Pa-kthyeshme Perdorimi i Teknikave e te mira qe ekzistojne Matjet e temperatures se ujit te detit d te kryhen per te verifikuar pajtueshmerine me rregullat ne fuqi 4. Tabela 4. por i shperndare ne nje periudhe te gjate.10.5a Faza e Projektit Interferencat e mundshme ne Vegjetacionit. Qendrueshmeria R = E Rendesishme.6a Faza e Projektit Faza Operacionale Interferencat e Mundshme ne Peizazh Hapesira e Influences Zona e Investiguar R/K/Q* Metodat e Parandalimit R V K Interferenca e Mundshme Prania e Impiantit Mbartja e Volumeve Shenim: * R/K/Q: Rendesia. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.7. V =E Vazhdueshme. Tabela 4.6.ne projekt. Kohezgjatja. V =E Vazhdueshme. Gjate fazes se ndertimt rreth 1. Rrjeti Rrugor dhe Trafiku Detar Gjate fazes se ndertimit rrjeti rrugor lokal do te modifikohet dhe permiresohet me qellim qe te lehtesohet aksesi ne kantierin e ndertimit. mund te konsiderohet se zenia e habitateve natyrore nuk do te kete nje ndikim te ndjeshem ne ekosistemin natyror te zones. K = E kthyeshme. Kohezgjatja.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza e Ndertimit Shfrytezimi i dheut - . Transportimi do te jete a i nevojshem.84 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 3 .

Mundesia e sigurimit te elektricitetit nga Impiantit te Energjise ne Porto Romano do te promovoje gjithashtu zhvillimin industrial shqiptar. e cila lidh stacionin e energjise me Stacionin e Rrjetit Kombetar te Energjise Tirana 2. 4. 4. rreth 26 km e gjate. Rrezatimet Jonizuese dhe Jo-Jonizuese Nuk eshte parashikuar asnje ndikim i rendesishem i lidhur me ndertimin dhe funksionimin e Impiantit te Energjise. Kohezgjatja. Table 4. Linjes se Energjise per ne Stacionin Tirana 2 Station dhe kabllit nenujor per ne Itali paraqitet ne Studime te vecanta te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis.PRBCATESVL220 .8. Qendrueshmeria R = E Rendesishme.10. Analiza e Stacioneve te Energjise. Te vetmet burime te jashtme elektromagnetike te Impiantit te Energjise jane: • Nje linje energjie 400 kV.9. . qe nuk perfshihet ne kete Studim. Shendeti Publik Ndikimet ne shendetin public lidhen me efektet dytesor ete ndikimeve ne cilesine e ajrit dhe zhurmes. gipsit dhe hirit. rreth 210 km i gjate. ndikimet e mundshme ne Shendetin Publik mund te lidhen me zhurmen e prodhuar nga automjetet dhe makinerite.Gjate fazes se ndertimit nuk eshte parashikuar asnje trafik detar i rendesishem.10. K = E kthyeshme.85 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . V =E Vazhdueshme. ndersa gjate fazes funksionale pritet nje trafik detar me i qendrueshem per shkak te transportit te qymyrgurit. PK =E Pa-kthyeshme 4. • Nje 500 kV DC kabell nen-ujor. i cili shkon ne Itali. Gjate ndertimit te Impiantit te Energjise.7a Faza e Projektit Interferancat potenciale te trafikut Hapesira e Influences Rjeti rrugor prane kantierit te ndertimit R/K/Q* Metodat e Parandalimit R P K PR V K Interferenca e Mundshme Faza e Ndertimit Rritja e numrit te kamioneve Modifikimi dhe zgjerimi i rrjetit te rruges ekzistuese Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Faza Operacionale Rritja e trafikut te personelit qe Rjeti rrugor punon ne vendndodhje prane kantierit Rritja e numrit te kamioneve te ndertimit Rritja e trafikut detar Modifikimi dhe zgjerimi i rrjetit te rruges ekzistuese Shenim: * R/K/Q: Rendesia. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.10.10. dhe emetimin e pluhurave te shkaktuara kryesisht nga levizja e materialeve.10. Kuadri Social-Ekonomik Gjate fazes se ndertimit dhe funksionimit do te jete i nevojshem nje numer i madh personeli vendas me ndikime pozitive te rendesishme ne kuadrin socioekonomik.

Kohezgjatja.Ndikimet e mundshme ne Shendetin Publik gjate fazes se funksionimit mund te lidhen me emetimet e gazrave nga oxhaku dhe me emetimet e zhurmes se Impiantit te Energjise.10. PR = e Pa-Rendesishme P = E Perkohshme.PRBCATESVL220 . V =E Vazhdueshme. Tabela 4. Qendrueshmeria R = E Rendesishme. K = E kthyeshme.10a Interferencat e Mundshme ne Shendetin Publik Faza e Projektit Interferenca e Mundshme Hapesira e Influences Kantieri dhe zonat prane tij Zona e investiguar Zonat prane Impiantit te Energjise R/K/Q* Metodat e Parandalimit PR P K PR V K PR V K Faza e Ndertimit Ndotja e ajrit dhe emetimi i zhurmave Procedurat e Sigurise gjate aktiviteteve ne kantier Perdorimi i teknikave me te mira ekzistuese Sondazhi i zhurmes do te kryhet per te verifikuar pajtueshmerine me rregullat ne fuqi Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndotja e ajrit Faza Operacionale Emetimet e Zhurmes Shenim: * R/K/Q: Rendesia.86 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . PK =E Pa-kthyeshme .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .87 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

Shiroka paraprin kohen e lagesht dhe nje kthim te temperaturave me te ulta. Muajt e veres jane pergjithesisht me diell. Periudha mesatare eshte 30 vjet (vitet e fillimit dhe perfundimit te periudhes se monitorimit nuk jane te specifikuara). Klima Klima e Bregdetit shqiptar eshte tipike Mesdhetare me dimmer te bute. Kushtet jashtezakonisht te nxehta hasen rralle ne bregdet dhe zbuten nga flladet detare. Me qellim qe te karakterizohet ne menyre sa me sakte klima e zones se Impiantit te Energjise.1. Gjate diteve me mot te keq ne vjeshte dhe dimer.PRBCATESVL220 . Keto parametra. Ne zonat e ulta dhe malore ecuria vjetore e kushteve te motit eshte e ngjashme me ato te bregdetit. Kur nje ere e ngrohte me lageshtire –shiroka – fryn nga juglindja ose jugu. Kushtet e dimrit ne bregdet jane pergjithesisht te buta.5. te dhenat e perdorura ne kete Paragraf jane marre nga Instituti i Hydrometeorologjise se Akademise se Shkencave Tirane. Ka vetem nje stacion meteorologjik ne zonen e studiuar. mund te takohen shira dhe debore e dendur. 5. te mesatarizuar per cdo muaj. .1. jepen ne tabelat qe vijojne. Ky eshte vecanerisht rasti ne vjeshte kur temperaturat ne Detin Mesdhe jane me te larta.1. Krahasuar me zonat mesdhetare. kushtet mund te jene shtypese. LINJA BAZE MJEDISORE 5. i cili ndodhet ne Durrës dhe mat parametrat qe vijojne: Temperaturen. ATMOSFERA DHE CILESIA E AJRIT Analiza e atmosferes perfshin dy aktivitete: • Karakterizimin e klimes. Rreshjet dhe Shpejtesine e Eres. rreshjet ne vend jane mjaft te dendura. por stina e veres eshte me e fresket dhe me me pak lageshtire.88 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . por zonat me te larta jane mjaft te ftohta dhe mbulesa me debore mund te zgjase deri ne pranvere. toka bregdetare eshte mjaft e lagesht ne dimer dhe zonat malore jane nder rajonet me te lageshta ne Europe. por ererat e ftohta te rastit nga veriu dhe lindja mund te ulin temperaturat per pak dite kur malet jane te mbuluara me debore. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Analiza e cilesise se ajrit ne vend. Lageshtine Relative. por koha e mire mund te nderpritet nga rreshje te stuhishme te rastit. me diell dhe mjaft te thate. te lagesht dhe vere te ngrohte. Kushtet ne zonat e ulta varen nga lartesia.

0 8 23.4 7 3.9 8 34.0 4.89 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.9 113. Tabela 5.3 Temperaturat Mujore te Ajrit [°C] 2 9.5 6 3.0 5 3. gjate gjithe vitit ku vlera mesatare mujore e shpejtesise se eres eshte gjithmone me e madhe 3 m/s. Legjislacioni Rregulloret kryesore qe lidhen me cilesine e ajrit.8 Year Average 16.1.1.Tabela 5.1b Stacioni Dürres 1 69 2 68 Lageshtia Relative Mujore [%] Muaji 3 68 4 71 5 72 6 70 7 68 8 68 9 70 10 68 11 72 12 70 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Year Average 70 Tabela 5.8 Muaji 6 7 38.0 4 14.1.1.2.0 3 11.7 23. me temperature mesatare rreth 8/9 °C ne muajt e dimrit dhe vlera me te larta ne Korrik. sic jepen ne Kapitullin 3.1 10 3.3 5 50.1a Stacioni Dürres 1 8.2. Cilesia e Ajrit Ky paragraf hedh nje veshtrim ne Legjislacionin Shqiptar dhe Europian mbi cilesine e ajrit.1d Stacioni Dürres 1 3. dioksidin e azotit dhe oksidet e azotit. 5.4 12 9. 5. ndersa shirat me te dendur bien nga Tetori deri ne Janar.3 8 3.7 Vlerat ne Tabelat e mesiperme konfirmojne klimen tipike mesdhetare. pluhurin dhe plumbin.1d tregon pranine konstante te eres. • Direktiva 2008/50/EC e Parlamentit Europian dhe Keshilit te Europes te 21 Maj 2008 per cilesine dhe ajer me te paster ne Europe.4 95.9 2 Shpejtesia Mujore e Eres [m/s] Muaji 3 4. jane: • Direktiva 1999/30/EC e Keshillit Europian 22 Prill 1999 persa i takon vlerave kufitare ne ajer per dioksidin e squfurit. lidhur me Impiantin e Energjise ne Porto Romano. Vlerat kufitare krahasohen me perqendrimet e ndotese te matur ne stacionin per cilesine e ajrit ne Durres.2 4 4.9 9 21.1.1 Year Average 3.4 10 17.8 24.2 Tabela 5.2 9 3.6 91.2 Muaji 6 7 21.2 5 18.0 Tabela 5.3 11 3.1 132.6 11 13. .1c Rreshjet Mujore [mm] 4 76.9 12 4.2 Stacioni 1 2 3 Dürres 110.0 Year Average 931.PRBCATESVL220 .5 101.1.1.8 9 10 11 12 62. Lageshtia relative eshte pergjithesisht rreth 70%.

Dhjetor 2003 qe percakton vlerat kufitare per ndotesit atmosferike.90 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Vit kalendarik * matur tre ore rresht ne vendndodhjen perfaqesuese per cilesine e ajrit te pakten 100 2 km ose ne gjithe zone ose ne nje pike grumbullimi. dioksidit te azotit dhe pluhurit. Pikat per marrjen e kampioneve qe synojne mbrojtjen e ekosistemeve ose vegjetacionin duhet te vendosen me shume se 20 km larg nga vendbanimet ose me .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Tipologjia Pragu i alarmit* Vlera kufitare orare per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 24 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare ditore per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 3 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare per mbrojtjen e ekosistemit. Persa i takon dioksidit te squfurit. ** Vlerat treguese kufitare te rishikohen ne kuadrin e informacionit te metejshem per efektet mjedisore. Direktiva 99/30/EC percakton gjithashtu kriteret per vendndodhjen me te pershtatshme te pikave per marrjen e kampioneve te aplikuara ne matje fikse. Vit kalendarik 1 Janar 2010: 50 µg/m³ 1 Janar 2005: 40 µg/ m³ 1 Janar 2005: 30 µg/m³ 1 Janar 2006: 28 µg/m³ 1 Janar 2007: 26 µg/m³ 1 Janar 2008: 24 µg/m³ 1 Janar 2009: 22 µg/m³ 1 Janar 2010: 20 µg/m³ PM10 Stage 2** Vlera kufitare per mbrojtjen e shendetit te njeriut.1. fizibilitetin teknik dhe eksperiencen ne aplikimin e vlerave kufitare te Fazes I ne Shtetet Anetare . Direktiva 2008/50/EC ruan vlerat kufitare te Direktives se meparshme 99/30/EC. Perqendrimet Kufitare ne Tabelen 5.3 kPa. cili te jete me i vogel. Vit kalendarik PM10 Stage 1 PM10 Stage 2** PM10 Stage 1 Vlera kufitare ne 24-ore per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 35 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare ne 24-ore per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 7 here ne nje vit kalendarik Vlera kufitare per mbrojtjen e shendetit te njeriut. Per pozicione ne shkalle te madhe.• Vendimi Shqiptar Nr. Vit kalendarik dhe dimri (1 Tetor deri ne 31 Mars) Pragu i alarmit * .1a Ndotesi SO2 SO2 SO2 SO2 NO2 Vlerat Kufitare Europiane Vlera 500 µg/m³ 1 Janar 2005: 350 µg/m³ 1 Janar 2005: 125 µg/m³ 19 July 2001: 20 µg/m³ 400 µg/m³ 1 Janar 2005: 250 µg/m³ 1 Janar 2006: 240 µg/m³ 1 Janar 2007: 230 µg/m³ 1 Janar 2008: 220 µg/m³ 1 Janar 2009: 210 µg/m³ 1 Janar 2010: 200 µg/m³ 1 Janar 2005: 50 µg/m³ 1 Janar 2006: 48 µg/m³ 1 Janar 2007: 46 µg/m³ 1 Janar 2008: 44 µg/m³ 1 Janar 2009: 42 µg/m³ 1 Janar 2010: 40 µg/m³ 1 Janar 2005: 50 µg/m³ NO2 Vlera kufitare orare per mbrojtjen e shendetit te njeriut te mos kalohet me shume se 18 here ne nje vit kalendarik NO2 Vlera kufitare per mbrojtjen e shendetit te njeriut.2.1a u referohen nje temperature 293 K dhe presioni 101. Tabela 5. 803 mbi normat per cilesine e ajrit.1. per mbrojtjen e shendetit te njeriut pika e marrjes se kampioneve duhet te jete perfaqesuese e cilesise se ajrit ne nje siperfaqe rrethuese 2 jo me te vogel se 200 m dhe disa kilometra katrore per vendet e monitorimit te ndotjes nga trafiku si dhe ne vende monitorimi ne kushte urbane.2.

etj.2. ndertimeve.2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ndertimeve..000 2 km .91 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . pluhurit dhe plumbit ne ajer.2a). Mbrojtja e shendetit te njeriut perfshin kritere te ndryshme per burimet e shperndarjes dhe te pikave te monitorimit. Te vetmet te dhena te shfrytëzueshme jepen ne dokumentin “Cilesia e Ajrit ne Qytetin e Durrësit gjate viteve 2005 – 2007” te nxjerra nga Instituti i Studimeve Mjedisore (ISA) dhe i referohen matjeve te rregjistruara nga stacioni per cilesine e ajrit ne Durrës. te moshuarit.2.1.1. Ne fund. 803/2003 vendos kufij per perqendrimet mesatare vjetore te te gjithe ndotesve te shenuar ne liste ne Tabelen 5.5 ( ( ) Vlera Kufitare Shqiptare Vlera 35 µg/m³ 360 µg/m³ 120 µg/m³ 60 µg/m³ 250 µg/m³ 95 µg/m³ 60 µg/m³ 150 µg/m³ 15 µg/ m³ 65 µg/ m³ Lloji i Standartit Dytesore(**) Dytesore (**) Paresore(*) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore (*) Dytesore (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Paresore dhe Dytesore (*) (**) Tipologjia Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare orare Vlera mesatare ditore Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare orare Vlera mesatare cdo 4 ore Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare ditore Vlera mesatare vjetore Vlera mesatare ditore * zbatohet per grupet e ndjeshme te popullsiise si: femije.1.5 PM2.1b.2a. kafsheve.NO2. Tabela 5. nga instalimet industriale ose autostradat. te moshuar. etj. Per vleresimin e ndotjes. prane poliklinikes (shiko Tabelen 5. 5. numri i pikave te kampionimit per matjet fikse duhet te llogaritet duke marre ne konsiderate sasine e emetimeve te mundshme te ndotesve te ajrit dhe ekspozimin e mundshem te popullsise.1. etj. dioksidit te azotit dhe oksideve te azotit. i cili ndodhet ne qender te qytetit. i pari zbatohet per grupet e ndjeshme te popullsise si: femijet.2. nje pike per marrjen e kampioneve duhet te jete perfaqesuese e cilesise se ajrit ne nje siperfaqe rrethuese qe eshte te pakten 1. Aneksi i Vendimit te Shqiptar Nr. ) ** ka per qellim mbrojtjen dhe ruajtjen e mireqenies publike. 803 percakton perqendrimet maksimale te lejuara per ndotesit atmosferike ne mjediset me ajer te hapur. Aneksi VII tregon kriteret per te percaktuar numrin minimal te pikave te kampioneve per matjet fikse te perqendrimeve te dioksidit te squfurit. etj. Vlerat kufitare mund te klasifikohen si Standard Paresor ose Dytesor. Cilesia e Ajrit ne Zonen e Studiuar Ka vetem pak te dhena te matura ne zone.shume se 5 km nga zonat e tjera te ndertuara.1. . Si udhezim. te kafsheve.2.SPM) tregohen ne Tabelen 5. VKM nr. ndersa i dyti ka per qellim mbrojtjen dhe ruajtjen e shendetit publik.2.1b Ndotesit SO2 SO2 SO2 NO2 NO2 NO2 PM10 PM10 PM2. Vlerat kufitare shqiptare persa i takon ndotesve te marre ne konsiderate ne kete studim (SO2.

Kushtet Gjeologjike dhe Gjeomorfologjike Zona e Durrësit përfshihet ne Zonen Jonike. Direktiva 1999/30/EC jep vlerat mesatare vjetore vetem per PM10.26 140 0. NOx dhe VOC veprojne kimikisht me oksigjenin per te formuar ozonin gjate diteve me diell e temperatura te larta. Pjesa qendrore dhe perendimore e Zones Jonike perfaqesohet nga Ultesira Prane Adriatike.b.2. e cila karakterizohet nga depozitime qe perfshijne nje diapazon kohor nga Triasi deri ne ditet e sotme.1.2. alevrolite.2.29 0. 5. Nje thyerje tektonike gjatesore aktive i ndan te dyja strukturat dhe eshte shkaktare e aktivitetit te larte sizmik ne kete zone. perqendrime mesatare vjetore me te larta sesa vlerat maksimale te lejuara u maten vetem per Ozonin.2. te cilat perfaqesojne struktura antiklinale dhe disa zona te rrafshta qe perfaqesojne struktura sinklinale. gjate periudhes 2005-2007.1.PRBCATESVL220 .5) dhe therrmija te tjera qe vijne nga pluhuri i rruges (therrmija me diameter me te madh se 10 mikrone).2a Viti Durrës – Perqendrimet Mesatare Vjetore te Ndotesve ne Stacionin e Poliklinikes SPM [µg/m³] PM10 [µg/m³] 91 93 100 60 40 SO2 [µg/m³] 16 19 15 35 20 NO2 [µg/m³] 22 24 23 60 40 O3 [µg/m³] 98 106 99 65 Pb [µg/m³] 0. Ultësira ndertohet nga depozitimet Neogjenike te cilat perfaqesohen nga shkëmbinj argjilore.28 0. ndersa formimi i ozonit troposferik eshte rezultat i ndotjes se ajrit nga motorret me djegie te brendshme dhe impiantet e energjise qe clirojne okside azoti (NOx) dhe perberje organike te paqendrueshme (VOC). konglomerate dhe ranore.5 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 2005 2006 2007 Kufijte Shqiptare Kufijte KE 201 201 211 140 - Sipas raportit “Cilesise se Ajrit ne Qytetin e Durrësit gjate viteve 2005 – 2007”. te cilat jane te shpeshta ne zonen e Durresit. sic tregohet ne Figuren 5. i cila fokusohet ne problemin e permbajtjes se larte te lendeve pezulli ne ajrin urban te Durrësit.1a): antiklinali i Durrësit dhe sinklanali i Spitalles te lidhur perkatesisht me kodrat e Durrësit dhe fushen e Durrësit. nen-produkte te gazolines dhe qymyrit te djegur.Tabela 5.2. Ne Ultesiren Prane Adriatike takohen disa kodra. . Ne zonen e studimit takohen dy struktura te rendesishme gjeologjike (Figura 5. Nivelet e larta te perqendrimeve te SPM jane te lidhura me emetimet e trafikut (PM10 dhe therrmija te tjera te imta si PM2.1a).2. SO2 dhe NO2. Per te dyja SO2 dhe NO2 niveli per mesataren vjetore eshte ne perputhje me vleren kufi.92 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. ne te cilen përfshihet edhe zona e gjere te Durrësit. SPM (pluhur) dhe PM10. TOKA 5. ndersa per PM10 u maten vlera me te larta gjate 2005-2006-2007. Kjo thyerje tektonike konsiderohet si nje nga thyerjet me aktive shqiptare. Pozicioni i sakte i thyerjes tregohet ne harten gjeologjike (Figura 5.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1a Harta Gjeologjike .Figura 5.93 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 5.2.1b Thyerjet kryesore aktive ne Shqiperi .94 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Depozitimet e Kuaternarit. te cilat dalin ne fushen e Spitalles (ish Keneta e Durresit). Depozitimet e e Miocenit 3 formohen nga mollasat Mesiniane (N1 m) dhe takohen ne siperfaqe ne pjesen perendimore te kodrave te Dürresit. 1 1 1 1 . rera dhe lende organike. horizonti i mesem (N2 hb) dhe horizonti i siperm (N2 hc) i perbere nga argjile me thjereza ranoresh. Bregdeti ne kete pjese te gjirit eshte i terhequr rreth 800 metra. Pjesa e siperme e sinklinalit ndertohet nga depozitimet e Pliocenit (“Suita Helmesi”) dhe depozitimet e Kuaternarit. Sinklinali i Spitalles zhvillohet ne zonen fushore te ish-kenetes se Durresit. Keto depozitime ndertojne pjesen me te madhe te pjeses qendrore dhe lindore te kodrave te Durresit dhe ndahen ne tre horizonte: horizonti i poshtem (N2 ha). Ato perfaqesohen kryesisht nga sedimente me kokerr imet si argjila.2.0 m. Delta e lumit te Erzenit paraqet shenja te qarta te proceseve te erozionit. konglomerate dhe argjile. Keto depozitime jane te gjenezave te ndryshme. si: depozitime aluviale. Trashesia maksimale e depozitimeve kuaternare ne sinklinalin e Spitalles eshte rreth 130 m. Hapesira bregdetare ne veri te Durresit prane Porto Romanos paraqet dy aspekte te ndryshme.PRBCATESVL220 . ndersa trashesia e shtresave te zhavorit varion nga 1-2 m deri ne afersisht 20 m. Depozitimet aluviale (alQh) vendosen mbi depozitimet e “Suites Helmesi” dhe ne pjesen me te madhe te Sinklinalit te Spitalles dhe arrijne deri ne thellesine 50-60 m. Mbi depozitimet aluviale vendosen depozitimet kenetore te Holocenit (lQ4h2). si dhe ne kodrat e Bishtit te Palles. surerore dhe suargjilore eshte rreth 70 m. Keto depozitime mbulojne gjithashtu te gjithe zonen e akuiferit ne Bishtin e Palles. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Depozitimet e “Suites Helmesi” (N2 h) perfaqesojne pjesen e poshtme te depozitimeve te Pliocenit. Nga fotografite ajrore verehet nje zhvendosje drejt Jugut i Deltes se Erzenit (Figura 5. Ne veri te Porto Romano-s. rerore.1c). suargjila.Antiklinali i Durrësit ndertohet nga depozitimet e Miocenit dhe Pliocenit te cilet zhyten ne lindje me kende rreth 60° deri ne 70°.95 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Trashesia maksimale e tyre eshte rreth 3000 m. kenetore dhe depozitime detare. trashesia maksimale e te cilave eshte rreth 20 m. alevrolite. Ato perbehen nga argjila. Depozitimet detare te Holocenit (dQ4h2) takohen pergjate Plazhit te Porto Romanos dhe Gjirit te Lalzit. Trashesia maksimale e depozitimeve te “Suites Helmesi” eshte rreth 1200-1300 m. i perbere nga ranore. Trashesia maksimale e depozitimeve zhavorore. Trashesia maksimale e tyre ne qender te Ish-kenetes se Durresit eshte rreth 50 m. ne gjirin e Lalzit ajo eshte e ulet dhe kryesisht rerore. Ato perbehen nga depozitime rerore dhe argjilore-rerore. mbulojne shkembinjte e vjeter te kodrave te Dürresit. te perfaqesuar nga suargjila dhe surera me trashesi maksimale prej rreth 3. ranore dhe gipse.

Figura 5.1d).96 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . fenomeni i erozionit con ne avancim te detit sic verehet edhe nga pozicioni i bunkereve (Figura 5.2. .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1c Erozioni bregdetar prane Deltes se Lumit te Erzenit (vija e bardhe perfaqeson vijen e meparshme bregdetare) Ne Veri-Perendim dhe Jug-Perendim te Porto Romano-s.2.

perfshin zonen bregdetare te dominuar nga thyerje gjatesore para-pliocenike me drejtim VP. pergjate kufijve te Depresionit Plio-Kuaternar te Dukagjinit. Sizmiciteti i Shqiperise lidhet me levizjen konvergjente midis orogjenit shqiptar ne JL dhe mikropllakes se Adrias ne VP.2. Sizmiciteti rajonal i Shqiperise lidhet me 7 nenzona sizmogjene: • Lezhe-Ulqin (LU). pershkohet nga nje seri shkeputjesh tektonike gjatesore post-pliocenike qe jane vazhdim i drejtperdrejte i i shkeputjeve te zones malore jugore. dhe zona e brendshme ne terheqje e dominuar nga thyerjet normale me drejtim verior (Figura 5. te cilat nderpriten nga disa shkeputje terthore te rralla. Orogjeni shqiptar ndahet ne dy zona me regjim te ndryshem tektonik: zona bregdetare ne kompresion (ngjeshje). Edhe nga veriu shume thyerje qe vijne nga bregdeti dalmat e gjejne vazhdimin e vet ne juglindje. Sizmiciteti Shqiperia eshte nje vend me nje shkalle te larte sizmiciteti.LVL dhe PVP. eshte nje zone e brendshme. qe shtrihen paralel me vijen bregdetare Dalmate.2. Thyerjet nderpriten nga disa thyerje dytesore terthore me drejtim L-VL.Figura 5. Ultesira perendimore pershkohet edhe nga disa dislokacione terthore me drejtim verilindor.2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . .2. qe pershkohet nga tre sisteme thyerjesh normale.97 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . eshte nje zone bregdetare qe karakterizohet nga thyerje paraPliocenike PVP . e dominuar nga thyerjet VP-JL.1d Fenomeni i Erozionit ne Lindje te Porto Romano-s 5. • Peje-Prizren (PP). me tendence V . • Ultesira Prane adriatike (PL). ne kompresion. • Bregdeti Jonian (IC).2a).

Magnituda maksimale e regjistruar ne kete zone eshte 7. sic tregohet ne Figuren 5. . Figura 5.• Kukes-Peshkopi (KP). • Oher-Korce (KO).2.2a. eshte nje zone e brendshme qe lidhet me grabenet PlioKuaternare te Ohrit. prane Zones LU. • Shkoder-Tropoje (ST). Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sheshi i ndertimit ndodhet brenda nenzones Sizmike te PL.2b paraqet thellesine dhe magnituden e termeteve te rene ne Shqiperi. te Korçes dhe Ersekes te kufizuar nga thyerje normale me drejtim thuajse verior..2. eshte nje zone e brendshme ne trajten e nje rripi me drejtim verilindor me thyerje normale.2.PRBCATESVL220 .98 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Deri ne vitin 2000 termeti me i forte i regjistruar ne zonen e studimit kishte nje magnitude ndermjet 6 dhe 7 grade Rihter. qe permban lugina PlioKuaternare te kufizuara me thyerje normale me tendence drejt Veriut. kryesisht pergjate kufirit te zones Mirdita. Ajo ze vend pergjate vijes sizmogjene me te njejtin emer. eshte nje zone e brendshme.

Figura 5.2a Sizmiciteti Rajonal Site Area .2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .99 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

3.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2b Thellesia dhe magnituda e Termeteve Shqiptare deri ne 2000 vitin Site Area 5.2. Trualli Shtresat e siperme me te perhapura te Fushes Durresit jane si me poshte: .2.100 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5.

ne anen perendimore te rruges. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5. Zakonisht ato permbajne material argjilor dhe kane trashesi rreth 2 deri ne 8 m. Suargjila kenetore jane te zhvilluara ne pjesen qendrore dhe jugore te Fushes se Durresit. qe lidhet me qytetin nepermjet nje rruge te shtruar.101 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . zonat e banuara paraqesin nje perqindje te vogel ne zonen ne veri te Durresit. Zona eshte afersisht 7.600 m dhe eshte vendosur mbi Bishtin e Palles.2 ha dhe eshte vendosur ne anen lindore te kodrave te Durresit. Perpara viteve 60’ e gjithe zona ka qene mocalishte. Zona e Porto Romanos karakterizohet nga prania e zonave industriale.4a): • Toka bujqesore: kultivimet kryesore jane misri dhe perimet. .5 km ne veri te qendres se qytetit te Durresit. Nje tjeter vend depozite ndodhet 2 2.2. Ne keto kushte shtresat ujore nentokesore jane te mbrojtura nga infiltrimi i mundshem i ndotjes siperfaqesore. kryesisht zona grumbullimi. Venddepozita e mbetjeve ndodhet 15 m nga Stacioni i Pompave qe perdoret per shkarkimin ne det te ujit qe merret nga sistemi 2 kanalizimeve. trashesia e te cilave zakonisht nuk i kalom 2-3 m si dhe shtresa te holla torfike. Keto depozitime karakterizohen nga nje pershkueshmeri e ulet dhe veti te dobeta fiziko-mekanike. Ne vitet 50’-60’ u ndertua nje sistem drenazhimi per te ndaluar permbytjet. • Rerat detare. Shfrytezimi aktual i tokes ne zonen ne veri te Durresit eshte si me poshte (Figura 5.. Ne relievin kodrinor ne jug te Porto Romanos dhe ne Veri – Lindje te Durresit jane te pranishme disa vreshta dhe drure frutore.5 km nga Stacioni i Pompave. • Zonat Urbane: Me perjashtim te Durresit. e lidhur me qytetin nepermjet nje rruge te shtruar. Keto zona perdoren per mbareshtim jo intensiv (bageti. Surerat kenetore jane gjeresisht te perhapura ne ish keneten e Durresit. Nje Uzine Sulfuri eshte vendosur 6.• Suargjilat kenetore.2. Zona eshte rreth 1. Ato kane permbajtje te larte te kripes dhe veti te dobeta fiziko-mekanike. Rerat detare jane te zhvilluara pergjate bregdetit te Adriatikut dhe pjeserisht poshte depozitimeve kenetore. me e ulet se niveli i detit.000 m dhe ndodhet ne anen lindore te rruges qe lidh Porto Romanon me Bishtin e Palles. zona ankorimi dhe impiante/uzina kimike te prishura.4. Kjo zone karakterizohet nga nje lartesi mesatare. Perdorimi i Tokes Vendi i zgjedhur per Impiantin e ri te Energjise Termale eshte vendosur ne veri te Durresit afer me “Kepin e Palit”.PRBCATESVL220 . Nje uzine Lindani/kripe e kromuar eshte e lokalizuar 200 m nga veriu i Uzines se Squfurit. Uzina mbulon nje zone prej afersisht 8. ne anen perendimore te tij. • Fushat me Bar dhe Shkurre: jane shume te perhapura. Trashesia maksimale e tyre eshte rreth 12 m. dhen dhe pula). ne anen lindore te tij.8 ha dhe eshte e vendosur ne anen lindore te kodrave te Durresit. Thellesia e shtreses se pare ujembajtese eshte me teper se 50 m nga siperfaqja e tokes dhe mbulohet nga shtresa me pershkueshmeri te ulet. • Surerat kenetore. Uzina mbulon nje siperfaqe rreth 7. Ne keto depozitime takohen gjithashtu shtresa ose lente rere.

Figura 5.4a Shfrytezimi i tokes ne Shqiperi .102 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Deri ne vitin 1990. ne nje shtrese rreth 1. 1. Nje kanal qe rrjedh nga ish uzina kalon kete grumbullim dheu dhe rrjedh nepermjet stacionit te pompave ne Detin Adriatik. Kur uzina ishte ne pune.172 g/kg te benzenit te tri.14 g/kg te g-HCH. .4 mg/kg te d-HCH. Dy pikat te nxehta ishin ish impiante industriale. Ne kete pike te nxehte ishin tre ndertesa grumbullimi te mbushura plot me lende kimike si disulfid karboni.5. i vendosur perafersisht 10 km ne veri te qytetit te Durresit. ish uzina kimike ne Durres prodhonte dikromat natriumi. 0. truallin. zona e grumbullimit te mbeturinave te kromit dhe lindani ne ish uzinen kimike te Durresit. Rreth 1 km larg nga uzina ka nje grumbullim dheu. kanalet e drenazhimit dhe rruga ne lindje te zones se sulfurit. gazin.103 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .71mg/kg te g-HCH dhe 0.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . mbetje HCH etj.4 g/kg te a-HCH.5 ne veri te qendres se qytetit te Durresit dhe me pak se 1 km ne jug te Porto Romanos. Pika e dyte e nxehte ishte uzina e kromitit. Kampionet me te larte u gjeten ne zonen e Lindanit/dikromatit (428. Analiza e UNEP tregoi nivele shume te larta te perzierjeve teknike te HCH ne zonen e uzines dhe ne pajisjet e grumbullimit te vendosura dy kilometra me tej. dhe pesticide si lindani (gamma-HCH) dhe thiram. Nje kampion sedimenti i marre nga zona e permbytur kishte 264 mg/kg te Cr dhe < 1 mg/kg te Cr(VI). 2.dhe hepta-Ciklohekzan te Klorinuar. zonen e sulfurit.800 mg/kg) dhe ne vendin e sulfurit (13460 mg/kg). grumbullimet perreth. nje mision i UNEP vizitoi Shqiperine per te vleresuar kushtet mjedisore si pasoje e konfliktit te Kosoves. metanol. Te dyja proceset e prodhimit jane nderprere qe nga ajo kohe dhe ndertesat e uzinave jane prishur totalisht.29 g/kg te d-HCH). per trajtimin dhe ngjyrosjen e lekures. 3. Rezultatet e kampioneve te dheut dhe te sedimentit te kampionit te marre ne 2005 treguan nivele te HCH mbi vleren kritike per heqjen e ndotjeve (PRL= 50 mg/kg) ne zonen e Lindanit/dikromatit. Zona ishte vendosur ne Fushen e Durresit. zona e depozitimit te mbeturinave afer stacionit te pompave. Nje kampion dheu i marre ne zonen e ish uzines se dikromatit (rreth 20 m nga procesi i prodhimit te lindanit) permbante izomere te HCH ne sasite e meposhtme: 1.5-2 m te trashe. Nje analize inorganike e kryer mbi te njejtin kampione verejti 317 mg/kg krom. ne te cilin izomeret e hekzaklorinuar ishin mbizoterues. Ne fushen e Durresit u identifikuan dy pika te nxehta dhe dy vende me ndotje te larte.dhe pentaklorinuar. hexa.0 g/kg te b-HCH. ciklohekzan 5 % te tetra. ne fund te Kodrave te Durresit. Sedimenti i kampionit te marre nga kanali (15 m nga deti) kishte nje permbajtje te: Cr: 24 mg/kg. materialet ndertuese dhe biomasen me kampione ne pjese te ndryshme te zones. dimetilamine. ne juglindje te Bishtit te Palles. Mbetjet e kromit ishin depozituar ndermjet ish uzines kimike dhe kanaleve te drenazhimit. e vendosur rreth 6. Nje kampion i dheut te UNEP i marre nga zona e prodhimit te lindanit permbante 8.79 g/kg te izomereve te HCH (2. Kampionet gjithashtu permbanin 0. Permbajtja e ciklohekzanit te heptaklorinuar ishte 10%. ujrat siperfaqesore.1 mg/kg te a-HCH. Cr(VI): < 1 mg/kg. Ne vitin 2005 GKW Consulting realizoi nje studim qe perfshiu ujrat nentokesore. Pergjate javes 17-24 Shtator 2000.908 mg/kg dhe 673. Kampionet e UNEP identifikuan tetra-penta-.2. Njeri krater ishte venddepozite e mbeturinave kimike.dhe tetraklorinuar.5. ajo prodhonte 6-10 ton lindan ne vit. Cilesia e Tokes Pjesa Veri-Perendimore e fushes se Durresit karakterizohet nga prania e zonave industriale.

Ne 2007.5a Vendndodhjet e pikave te nxehta. permbajtja me e larte e Kromit (III) ne kampionet e dheut ishte e barabarte me 10000mg/kg. per te karakterizuar truallin.5a). ne thellesite nga 0.Kromi total u gjet gjithashtu mbi vleren kritike te standartit mjedisor (PRL= 1.50mg/kg) eshte gjithashtu e paperfillshme me perjashtim te nje ish stacioni perzierje dhe ngarkimi. Kromi Hexavalent (gjashtevalent) u gjet mbi standartet mjedisore (PRL= 10 mg/kg) ne uzinen e Lindanit/dikromatit me nje perqendrim maksimal prej 5.104 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .A. Figura 5.04 dhe 71 mg/kg dhe nuk eshte asnjehere shume e larte. dhe SWS srl ne zonat e pikes se nxehte ne Porto Romano (Figura 5. ku jane regjistruar vlera shume te larta (18 mg/kg) te Lindanit. urjat nentokesore dhe cilesine e materialeve ndertuese.8 m. Permbajtja me e larte e Cr (VI)-ishte rreth 230 mg/kg ne siperfaqe.000 mg/kg) ne uzinen e Lindanit/dikromatit (perqendrimi me i larte i kromit total: 18. Vlera shume te larta te HCH u gjeten ne nje kampion dheu.p.780 mg/kg) dhe ne kanalet e drenazhimit sedimenti (2. Vlera shume te larta te DDE dhe DDT jane gjetur gjithashtu ne .8 mg/kg). rilevim i vitit 2007 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ne kantierin e Squfurit. Ne lidhje me vendin e Lindanit. studimet u kryen nga ERM S.PRBCATESVL220 .216. Permbajtja e pesticideve (<0. ne nje thellesi qe varion nga 0 deri ne 0. dhe ne nje kampion sedimenti (45 mg/kg α-HCH). permbajtja e squfurit ne kampionet e dheut varion ndermjet 0.2.0 to 0.6 m.270 mg/kg. Perqendrime qe variojne nga 4100 mg/kg deri ne 7800 mg/kg u gjeten ne veri te zones se lindanit.2.000 – 2. jashte te ashtuquajturit mur i betonuar.

3.5 -0. DDT dhe HCH (vecanerisht Lindani)). perqendrime shume te larta te HC (14000 mg/kg) jane gjetur ne nje thellesi prej 0.3. Studimet ne vitin 2007 treguan perqendrime te larta te DDE. Drini.748 km nga te cilet Brenda territorit te Shqiperise). .9 m. Erzeni. Vendosja e Zones Ujrat paraqesin nje burim te konsiderueshem per Shqiperine. Zona e grumbullimit te mbeturinave paraqet vendin me te afert me zonen e studimit. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE 5.nje kampion dheu prej 0. Rrjeti lumor eshte shume kompleks. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5.305 km (28.PRBCATESVL220 . Kampionet nga vendet e depozitimit te mbeturinave jane pa ndotje me perjashtim te permbajtjeve te larta te hekurit dhe magnezit. Sasia e ujrave rrjedhese siperfaqesore ulet shume gjate muajve te veres. Lumenjte kryesore jane Buna. Ishmi. Mati.3.1. Semani dhe Vjosa (Figura 5. Te gjithe lumenjte shkarkojne ne Detin Adriatik dhe kane pergjithesisht drejtim LindjePerendim.105 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Vetem 69% te rreshjeve vjetore jane verejtur gjate stines se thate (Korrik – Shtator).1a). Shkumbini. me nje siperfaqe te pellgut ujembledhes prej 2 2 rreth 43. Per me teper.8 m nga siperfaqja. Vlerat e kromit jane me te larta se normalja dhe mund te vijne nga aktivitetet e depozitimit te mbeturinave.

Nuk ka ndonje lum me rrjedhje te vazhdueshme ne kete zone. nderkohe qe prurjet maksimale jane shume me te larta. Zona e Durresit ka burime te rralla ujore. ne perendim te zones. Prurja mesatare e 3 pergjithshme eshte rreth 1. si siperfaqesore ashtu dhe nentokesore. Ky sistem i hapur drenazhimi ka qene ndertuar per bonifikimin e ish kenetes ne fushen e Durresit. ne Porto Romano. Lumi me i afert esht Lumi i Erzenit.1a Lumenjte dhe Ujembledhesit Kryesore te Shqiperise Lumenjte Shqiptare karakterizohen nga prurje te medha. Derdhja ne kanale kryhet nepermjet stacionit te pompimit i vendosur ne skajin me verior te Kodrave te Durresit.250. Prurjet mesatare trasportojne 53.Figura 5. Devolli (5.575 g/m ) dhe Semani (4.3. .308 m /s.635 g/m ).367 3 g/m ). Prurjet maksimale takohen gjate periudhes se lagesht te vitit dhe perfaqesojne 82% te volumit vjetor.650 kg/s. Sistemi i drenazhimit paraqet burimin e vetem ujor te zones.000 ton aluvione ne vit. pjerresia natyrale nuk eshte e mjaftueshme per te krijuar rrjedhje ne drejtim te Deti Adriatik.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Ky ka qene shkaku i krijimit te kenetes para ndertimit te sistemit te drenazhimit ne fushen e Durresit.106 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . e barabarte me 1. Vlerat me te larta te prurjeve te ngurta jane 3 3 regjistruar ne lumenjte Erzeni (5. Keshtu qe zhvillimi i kesaj fushe eshte i ulet.

Lumi i Erzenit paraqet lumin me te rendesishem ne zone qe i derdh ujrat e tij ne Gjirin e Lalezit. eshte i lidhur me Lumin e Erzenit nepermjet nje kanali.1b Rrjeti Hidrologjik i Fushes se Durresit Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1b. ne veri te Porto Romanos. pjese e fushes se Durresit do te permbytet.3.107 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3. Nese stacioni i pompimit nuk do te funksionoje. Sistemi kompleks i ujrave rrjedhese siperfaqesore paraqitet ne Figuren 5. Figura 5. Per me teper ky sistem. qe mban ujrat lumore ne zonen e fushes ne jug te zones.Stacioni i pompimit shkarkon ujin e drenazhuar ne Detin Adriatik.PRBCATESVL220 .

3. Figura 5.Sipas rezultateve te shume puseve te shpuara. Bazuar ne nje studim te kryer ne vitin 2007 ngjitur me zonen e grumbullimit te mbeturinave ne pjesen veri – perendimore te Fushes se Durresit (prane zones se studimit) rrjedhja e ujit nentokesor ndjek nje drejtim juglindor ashtu sikurse tregohet ne Figuren 5.3.1d.108 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .3. shtresat konglomeratike te “Suites Rrogozhina” paraqesin akuiferin me te rendesishem ne zonen e Durresit (Figura 5.1c tregon drejtimin veriperendimor (VP) te rrjedhjes te ujrave nentokesore ne zonen e Durresit.3.1c).1c Ujrat Nentokesore ne Zonen e Durresit Figura 5.

ish Ndermarrja Hidrologjike e Shqiperise realizoi nje studim intensiv hidrologjik ne zonen e fushes se Spitalles. • Prurjet specifike te puseve: rreth 1 l/s/m. Me vone.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Qellimi i studimit ishte te siguronte uje per ish Fabriken Kimike.109 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1e).3.1d Rrjedha e Ujrave Nentokesore pranes Zones ne Studim Ne te kaluaren. • Thellesia e shtreses se siperme ujembajtese: zakonisht me shume se 100 m.3. per furnizimin e impianteve industriale ne ndertim e siper ne kete zone. • Ujepercjellshmeria e shtreses: rreth 100 deri ne 200 m /d.g.Figura 5. duke perbere akuiferin me te rendesishem te zones se studimit. Kuadri hidrogjeologjik regjional i zones se Porto – Romanos tregohet ne harten hidrogjeologjikelogjike(Figura 5. Ujembajtja e akuiferit te Spitalles lidhet me shtresat ranorike dhe konglomeratike te Pliocenit dhe me shtresat zhavorore te Kuaternarit. • Koeficenti i filtrimit: rreth 2 deri ne 3 m/dite. 2 . Duhet te theksohet qe shtresa argjilore e depozitimeve Kuaternare te basenit artezian te Spitalles sigurojne nje izolim te mire dhe te mbrojne akuiferin ranoro– konglomeratik nga infiltrimet e mundshme te ujit te ndotur siperfaqesor. Karakteristikat kryesore te shtreses ranoro – konglomeratike rezultojne si me poshte: • Thellesia e puseve: 160 -300 m.s. ne menyre te vecante gjate dekadave te viteve 80-90 te shekullit te kaluar.. disa puse te thelle u shpuan ne pjesen veriore te fushes se Spitalles. fusha e Spitalles rezultoi te ishte nje basen artezian. • Niveli Piezometrik : rreth 1 deri ne 2 m a. Sipas ketyre studimeve.

Me teper se 30 puse te ceket.1e Harta Hidrogjeologjike e Zones Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5. ne zonen kodrinore shtresa te holla me ujembajtje te ulet sigurojne uje per popullsine lokale.110 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2 mg/l. Percjellshmeria e ujrave nentokeseore te puseve te germuara ndryshon nga rreth 500 µS/cm ne me teper se 2000 µS/cm.3. Cilesia e Ujrave Nentokesore Cilesia e ujrave nentokesore te “Suites Rrogozhina” nuk eshte e kenaqshme. me thellesi qe varion nga rreth 5 deri ne rreth 13 m.2. Shumica e puseve arteziane kane dhene uje brenda kufijve te standarteve te ujit te pijshem. Uji eshte zakonisht i rende. Figura 5. . jane germuar ne keto depozitime nga popullsia lokale.PRBCATESVL220 . permbajtjet e klorit dhe natriumit jane ne kufijte e pranueshmerise dhe perqendrimi i hekurit zakonisht e kalon kufirin e standartit te ujit te pijshem prej 0.• Kapaciteti i puseve me pompa zhytese: rreth 5 deri ne 10 l/s’ Per me teper.3. Keto shtresa lidhen me depozitimet eluvialo-deluviale te Kuaternarit te zhvilluara ne shpatet e kodrave te Porto Romanos. Shumica e puseve thahen gjate periudhes se veres.

300 µg/l. furnizohen me uje nga lumenjte dhe nga kanalet e ndryshem te drenazhimit. rryma te batice-zbatices. uji nentokesor i zhavoreve Kuaternare nuk perdoret per qellime te furnizimit me uje. Ujrat bregdetare jane te ceketa. Ne .Meqenese cilesia e ujit eshte e dobet. nderkohe qe pjesa veriore eshte minimalisht e ndotur. Ndotesi me i zakonshem eshte HCB. Pjesa jugore e lumit eshte pothuajse e paster. dhe me i ngushte ne Jug (Deti Jon). Zona me e gjere Krateri 1 dhe 2 eshte e ndotur per shkak te mbeturinave te Kraterit 2. Gjate shtatorit 2000 studimi i (UNEP) ne nje kampion uji u maten substancat kimike te meposhtme: 4. dhe rryma te shkaktuara nga era. dhe ne te treja puset hidrologjike . Kampionet e ujit te marre ne Vendin e depozitimit te Mbeturinave dhe ne vendin e grumbullimit te mbeturinave nuk treguan ndonje vlere te rendesishme per t’u shenuar. Gjate studimit te GKV ne vitin 2005.4-triklorobenzen (tretshmeria ne uje: 30 mg/l) dhe 4 µg/l HCH. Vlerat me te larta te HCH jane 171 µg/l dhe 377 µg/l.87 µg/l. 733 µ/l dhe 171 µg/l.3.2. Rezultatet treguan perqendrimet totale te HCH mbi standartin e lejuar te ujit te pijshem (MADWS per Lindane= 2 µg/l) ne dy puse private. 145 µg/l dhe 200 µg/l.3dhe 1. Ererat e forta vazhdojne per disa dite dhe mund te krijojne rryma te perkohshme qe kalojne ne drejtim te kundert me rrymat e vazhdueshme dhe ato te batice-zbatices. 60 µg/l te 1. Ne Kraterin 3 vlerat e matura te materialit te ndotur tregojne nje pamje tjeter. Gjate studimit te vitit 2007 (ERM dhe SWS) vlerat e HCH dhe HCB kalojne kufijte e Pikes se nxehte 2 (Vend i Lindanit).3. Vlerat me te larta te HCB se analizuar ishin 40316 µg/l. Uji i Detit Rajoni bregdetar i Shqiperise perbehet nga dy njesi gjeografike: zonat bregdetare e Adriatikut dhe ajo e Jonit. qe kane perqendrime te barabarta me 12. Pertej 25 miljeve. 5. Ne pese pika te marra kampion mund te shikohet ndotja e forte nga HCH dhe HCB.3dhe1. me vlera te barabarta me 47. por HCH dhe Chromium(VI) jane te pranishem gjithashtu.111 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .4-diklorbenzen (tretshemria ne uje: 120 mg/l dhe 70 mg/l). grykederdhje lumore deltaike dhe laguna. Bregdeti eshte i ndertuar nga plazhe rerore te gjate. Shelfi kontinental eshte i gjere ne veri (deti Adriatik). Popullsia vendase furnizohet me puse me vetderdhje. Zona bregdetare e Adriatikut (pjesa veriore e bregdetit Shqiptar) eshte pergjithesisht e karakterizuar nga toka te ulta bregdetare (fusha aluviale) te nderprera nga lumenj dhe te rrethuara nga kodra.4 mg/l klorbenzen (tretshemria ne uje: 500 mg/l).266 µg/l dhe 8.07 µg/l dhe 9. Shelfi kontinental shtrihet teresisht brenda zones eskluzive.08 µg/l. puset e germuara ne menyre private ashtu sikurse tre puse te reja monitoruese te ndertuara ishin marre si kampion per te mbledhur informacion per ujrat nentokesore ne Uzinen e Lindanit/Dikromatit.22 µg/l. Kromi total u gjet gjithashtu qe te ishte i larte ne kampionin e ujit siperfaqesor (484 µg/l). Ne detin Adriatik takohen tre lloje te rrymash te ulta: rryma te vazhdueshme. 7. 7 µg/l te 1. Vendodhja e burimit kryesor nuk mund te percaktohet ne menyre te sakte dhe ka nje evidence qe shtrihet pertej Kraterit 2. Gjatesia totale e bregdetit eshte rreth 429 km.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . deri ne 25 milje i gjere.2. 2-3 milje i gjere. thellesia e detit i kalon 1000 m ne ujrat nderkombetare. Vlerat e larta te Kromit Total ishin matur mbi standartet e ujit te pijshem (MADWS per kromin total = 50 µg/l): 28.

3a Niveli Batimetrik – i Matjes se Thellesise .3. qarkullimi aktual eshte pothuaj plotesisht i varur nga ererat.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .det. e cila ndodhet poshte gjeresise gjeografike N (veri) 41° 23’.Zona e Durresit Ne zonen e Porto Romanos. te cilat behen te turbullta me rrijen e thellesise. rrymat . Sheshi i ndertimit ndodhet ne pjesen qendrore te Shqiperise qe i takon bregdetit Adriatik. Figura 5. duke filluar nga fundi reror. thellesia rritet ngadale.112 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Nje studim mbi batimetrine prane zones se studiuar ka percaktuar se izobati 18 m ndodhet 2 km larg nga bregu ne jug te zones dhe 800 m larg nga bregu ne veri te zones (Figura 5.3. me biocenoza shoqeruese. Gjate veres.3a).

3. te perfaqesuar nga nje gjeolog i vjeter ne fushen e gjeologjise.9 16.8 13.31 6.5 eshte kryesisht Jug – Jugperendim JJP dhe Jugperendim JP (Tabela 5.24 Dallge < 0.5°C deri ne 2.18 Temperatura mesatare vjetore e ujit te detit eshte 17. vlera mesatare eshte 38.15 PJP/WSW 3. 5.1 Pri 15.3.8 19. nga Tetori ne Prill ererat kthehen dhe rrymat rrjedhin ne drejtim veri.2 g/l. .3c Jan Shk Mar 12.3b).2 Qer 21.3. Per me teper nuk ka shtresezim te temperatures ne me teper se 20 m.17 Frekuenca e Dallgeve > 0. Aktiviteti eshte kryer ne prani dhe ne bashkepunim te ngushte me Institutin Shqiptar te Studimeve Gjeologjike.8 Temperatura Mesatare Mujore e Ujit te Detit (°C) Maj 19.ajrore siperfaqesore mesatare jane te drejtuara ne Jug per shkak te ererave mbizoteruese Veriore. por eshte akoma e rendesishme te theksohet qe uji i ceket ne breg ngrohet nga dielli ne rreth 1.4 eshte paraqitur Raporti i Studimit te Truallit dhe te Ujrave Nentokesore.37 5.3c). Tabela 5.02 m/s.4 22.0 23.8 °C (Tabela 5. Tabela 5.veri perendim. ne menyre qe te percaktoje statusin mjedisor te kesaj zone. Ne tabelen 5.5 m 74.0 Temperatura mesatare mujore e ujit te detit ndryshon nga 12 °C ne Shkurt ne rreth 23 °C ne Korrik.1 JL/SE 0. Tabela 5. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Nivelet maksimale dhe minimale te detit ne dekaden e kaluar jane respektivisht 92 dhe -48 cm.7 Dhje Mesatare 13. STUDIMI I TRUALLIT DHE I UJRAVE NENTOKESORE TE ZONES Menaxhimi i Burimeve Mjedisore (ERM) per llogari te Enel ka ndermarre Studime te Truallit dhe te Ujrave Nentokesore ne zonen qe synohet per Projektin e Energjise se Porto Romanos.5 m ka nje frekuence prej 75%.3. megjithate lokalisht ato mund te kalojne 0. Ne Porto Romano.3.8 Min Max 7.81 JJL/SSE J/S JJP/SSW 1. Ne Aneksin 5.9 28.PRBCATESVL220 . me diferenca te vogla gjate vitit: ne dimer kripesia mesatare eshte rreth 38. Drejtimit te dallgeve qe kane lartesi me te madhe se 0. Shpejtesia aktuale eshte pergjithesisht me pak se 0.3a jepet niveli mesatar mujor i detit.4.34 g/l.8 17. Kripesia e Ujit ne zonen e studiuar ndryshon nga vlera prej 37 g/l ne pjesen jugore dhe rritet ne menyre progresive deri ne vleren 39 g/l.24 P/W 2.20 m/s per shkak te pranise se dallgeve te shkakuara nga sistemi bregdetar me shkembinj nenujore. Gusht dhe Shtator. per shkak te perzierjes se ujit nga dallget.0 11.0°C me shume se uji me i thelle.65 PVP/WNW 0.3.78 VP/NW 0.113 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .0 g/l nderkohe qe ne vere eshte rreth 38.9 Korr Gush Shta Tet Nen 23.3a Jan 15 Shk 14 Mar 11 Pri 9 Niveli Mesatar i Detit (cm) Maj 9 Qer 10 Korr 9 Gush Shta 10 12 Tet 16 Nen 19 Dhje 17 Niveli Mesatar Vjetor 12 Lartesia e Dallgeve me pak se 0.3b LJL/ESE 0.5 m (%)afer Durresit JP/SW 5.

g.g. (qe permban lende organike.8 m: suargjile plastike me ngjyre bezhe – jeshile-gri.l.5 .1.0 – 2.5 m: rere kafe. vende-vende surera.4.5 – 1.114 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .0 m .2.0. • Gjeoreferenca nga sistemi GPS i te gjitha pikave te studiuara (gropat prove) dhe monitorimi i puseve. mbi dhe nen nivelin e ujit nentokesor. • Percaktimi i parametrave fiziko – kimike te ujit nentokesor (pH. • Testimi analitik i kampioneve te dheut dhe ujit nentokesor per perberesit perkates. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5.8 – 10.l.). dhe i dyti u morr ne thellesine me te madhe (thellesia maksimale 2. • Marrja e 10 kampioneve nga shtresa e siperme (toka bujqesore 0-20 cm).g. • Vendosja 10 puseve monitorues ne nje thellesi maksimale prej 10 m b. • U morren kampione uji nga te gjithe puset monitorues.l.PRBCATESVL220 .5 m b.5 m).5.).) dhe studimit te puseve monitoruese (0. suargjila: • 0.l.g.4. nga siperfaqja deri ne fund: • . (plastik) • 1.1. Nje kampion u morr ne shtresen siperfaqesore (ndermjet 0 dhe 1 m b. percjellshmeria.5m: rere kokerrimet deri kokerrmesme me ngjyre bezhe ne te bardhe. duke filluar nga siperfaqja e tokes: • . temperatura dhe redoksi i mundshem). te mbledhura gjate studimit me Gropa Prove (0. jane percaktuar dy skema te ndryshme stratigrafike: • Ne pjesen jugore dhe veri – perendimore te zones. Organizimi i Punes dhe Plani i Rilevimit Ne vend jane kryer aktivitetet e meposhtme: • Rikonjicioni paraprak ne zone perpara fillimit te punimeve ne menyre qe te verifikohej prania e pengesave fizike te cilat mund te ndikonin pozicionin perfundimtar te shpimeve.b.0 – 10.5 m. • Hapja e gropave per marrjen e provave paraprake me thellesi maksimale prej 2.g.3/1. gri ne gri te erret.l. guacka dhe ndershtresa te holla torfe). . Gjeologjia Bazuar ne te dhenat e terrenit.0. te realizuar me eskavator me kove per te mbledhur kampione trualli ne nje rrjete 100x100 m.5 m: suargjile e lehte me ngjyre kafe/gri • 0. surera.3/1. Provat u morren ne dy nivele te ndryshme thellesie. • Mbledhja e kampioneve te dheut per cdo grope prove. • Ne pjesen veriore te zones. oksigjeni.0 m surere (qe permban lende organike dhe guacka) dhe rere kokerrimet deri kokerrmesme me ngjyre.

mesatarisht.: metra mbi nivelin e detit m a.148 -1. 1.20 1.630 1. poshte b.s. Ose (m.30 -1.b.) WT) 17/07/08 9. poshte b. a. 1.946 -1.763 -1.51 1. jepet ne Tabelen e meposhtme 5.2m. 1.26 1.942 1.19 1.071 MW1 0.0 m: rere kokerrimet me ngjyre gri ne gri te erret (qe permban lende organike dhe shtresa te holla torfe).891 1.243 MW5 0.00 p.171 MW3 0.3a Pusi monitorues WT (m. a.l. • Ujra nentokesore jane takuar.285 MW7 0. nga 2.4.333 1.s.• 1.m.88 -1.115 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .809 Shenime: m a. e percaktuar gjate rilevimeve fushore.640 -1.77 1.462 MW4 0. Tabela 5.597 -1.g.: metra mbi ose nen nivelin e detit WT: niveli i ujit nentokesor 1 : matje te marra nga koka e pusit Parametrat kimike dhe fizike te ujrave nentokesore jane matur ne cdo pus gjate pastrimit perpara marrjes se kampioneve. ne disa raste me permbajtje fraksioni zhavoror. poshte b.49 -1. a.133 -1.l.68 -1.l.3a.348 -1.4.485 -2.637 1.69 1.348 -1. ose (m.s.l. .071 Niveli i matur Niveli i ujit i ujit nentokesor nentokesor (m.88 -1.071 Niveli i matur Niveli i ujit i ujit nentokesor nentokesor (m.48 -2.PRBCATESVL220 .992 -1.l.) 1 WT) 15/07/08 3.647 -1.m.50 1.52 1.m.s.77 1.00 a.69 1.53 1.3.) 1 WT) 17/07/08 3. Thellesia e ujrave nentokesore.951 -1.s.78 1.20 1.52 1.78 1.l.31 1.253 MW6 0.437 -1.49 1.427 1. Vlerat e matura jepen ne Tabelen e meposhtme.00 p.643 MW8 0.982 -1.733 1.123 1. or (m.18 -1.4.) Thellesia ne Nivelet e Ujrave Nentokesore Niveli i Ujit Niveli i ujit nentokesor te nentokesor matur (m. 5.758 -1. a.0 ne 2. or b. ose b.72 -1. ujrat nentokesore jane freatike me pergjithesisht juglindor.18 -1.465 1.19 1.48 -1.88 -1.13 MW2 0.l.153 MW10 0.s.76 -1.650 -1.485 -2. Hidrologjia drejtim rrjedhjeje Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sipas studimit te zones.337 MW9 0.437 -1.5 – 10.

5 20.4.70 6. Rezultatet e studimeve te dheut dhe te ujit nentokesor te kryera ne vend tregojne se zona nuk eshte e ndotur nga aktiviteti njerezor dhe nuk nevojiten aktivitete te permiresimit te mjedisit perpara ndertimit te Kompleksit te propozuar te Energjise.22 ne 0. U zbuluan vlera kufitare (CSCs-Perqendrimi i ndotur) ne token qe perdoret per qellime industriale.4 18. qe variojne nga 6. Percjellshmeria e ujit nentokesor ne pjesen veriore te zones (nga 7 mS/cm ne 25 mS/cm) paraqet vlera me te ulta sesa percjellshmeria e ujit te detit (50 mS/cm).3 21.4 13.13 6. i cili mbeshtetet ne Direktivat Europiane. Hekurti dhe Magnezit jane zbuluar ne ujrat nentokesore.4 68. vlera neutrale deri lehtesisht bazike te pH.0 pH 6.5 Eh (mV) -228 10 -313 -316 -121 -104 -73 -318 -65 -25 100 Uji nentokesor ne kete zone paraqet vlera te ulta te oksigjenit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .40 0.40 6. tejkalimet e kufirit te Fluorit.lgs. Studimet fushore zbuluan prezencen e ujit te paster ne te gjitha fazat e pastrimit. Ne disa zona. 5.Tabela 5.7 20. n.5 72.9 20.20 8.1 7.56 0. perqendrimet e zbuluara ne dheun dhe kampionet e ujit nentokesor te mbledhur ne zonen qe synohet per Kompleksion Energjitik te Porto Romanos jane nen nivelet zbuluese analitike dhe/ose poshte CSCs korresponduese.85 7.75 7.96 7.7 18.5 17.40 7.7 60.2 18.3 19. te cilat lidhen me gjendjen e ish kenetes natyrore me uje te kripur perpara permiresimit te tokes.116 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Sulfurit. Cilesia e Dheut dhe Ujit Nentokesor Gjate studimit te kryer ne zone nuk jane verejtur shenja te dukshme te ndotjes.0 56.90 7. Ne pergjithesi. nga rreth 58 mS/cm ne 80 mS/cm.9 58.40 0.26 0. Ne pjesen jugore te zones takohen vlerat me te larta te percjellshmerise.30 16. Te dhenat analitike per dheun dhe ujin nentokesor u krahasuan me vlerat e permbajtjes kufitare korresponduese sipas ligjit italian (D.33 0.10.56 mg/l. temperatura midis 19 dhe 21 C. Nuk eshte vene re asnje mbushje ne asnjeren prej 78 gropave dhe nuk jane verejtur material te ndotura ne siperfaqen e tokes. Permbajtje te larta te Hekurit dhe Magnezit jane te pranishme ne kampionet e ujrave nentokesore dhe jane ndoshta per shkak te aktivitetit biologjik te bakterieve ne shtresat e ceketa ujore.80 Percueshmeria (mS/cm) 80.70 ne 0 8.22 0.4.4.5 17. 152/06).3 25.20 0. qe variojne nga 0.30 0.0 28.10 Temperatura (°C) 18.89 6.3b Puset Monitorues MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 MW6 MW7 MW8 MW9 MW10 Uji i Detit Matjet ne Fushe te Parametrave Kimike dhe Fizike te Ujit Nentokesor O2 i zbuluar (mg/l) 0.30 0.25 5. .

Pershkrimi i Pergjithshem i Zones Zona e studiuar ndodhet ne fushen e gjere bregdetare. Asnje burim i rendesishem zhurme nuk eshte i pranishem ne zone. • konkluzione. • ne anen jugore shtepi te tjera te banuara (me e aferta. nje komponent i tille nuk eshte i rendesishem.5.5. . • ne anen veri – lindore. gjithashtu jane marre ne konsiderate disa udhezime nderkombetare. nje ndertese e cila strehon njerez qe aktualisht punojne ne doganen e ardhshme. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • kufizimet e zhurmes qe jane ne fuqi ne zone. Raporti i EIA merr ne konsiderate. Ky paragraf paraqet: • nje pershkrim te pergjithshem te zones. ashtu si raportohet ne Tabelen e meposhtme. burimet kryesore jane makinat.PRBCATESVL220 . Ne menyre te vecante. 5.5.Mjedisore. dele etj). te Shendetit. Zona e gjere paraqet perdorime te ndryshme te tokes: industriale. Kufizimet e Zhurmes Legjislacioni Shqiptar nuk ka vendosur vlera kufizuese per zhurmen ne territorin e tij. zogjte dhe kafshe shtepiake (dem. 5. Lekundjet.2. era. banim dhe bujqesor. qe eshte 500 metra nga vendi). dhe Sigurise . ne veri te Porto Romanos. deti.”. • Rezultate te studimit te zhurmes. Ne rrethinat e Impiantit te Energjise jane disa ndertesa: • ne anen veri perendimore. pervec ligjit te pergjithshem Shqiptar n.5. nuk jane marre ne konsiderate. nje shtepi e banuar dhe nje stabiliment larje 250 metra nga rrethimi. ne te cilen jane vendosur burimet e zerit dhe receptoret.117 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . tregetare. gjela. 9774 te 12 Dhjetorit 2007. si vlera kufi ato te fiksuara nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentin “Udhezues te pergjithshem EHS . te kryera ne Korrik 2008 ne menyre qe te provohet zhurma ekzistuese ne zone.1. Prandaj. Zona qe mund te ndikohet nga zhurmat e Impiantit te Energjise eshte brenda 1000 metra nga rrethimi. ZHURMA Ky paragraf pershkruan nivelet ekzistuese te niveleve te zhurmes ne zonen e studiuar. perderisa per shkak te pjeseve te projektit specifik. disa shtepi te banuara dhe nje shkolle me larg se 1000 metra.

00 – 07. te shenuar si P1-P7. • program N&V qe punon per LD824. Instrumenti i perdorur gjate studimit kishte karakteristikat e meposhtme: • fonometer precizioni Larson Davis 824. institucional.00 – 22. Organizata Boterore e Shendetesise .2a Receptori Udhezues per Nivelet e Zhurmes Nje Ore LAeq (dB(A)) Day time (07.3a dhe jane paraqitur ne Tabelen tjeter. 1999 5.5. kati 1 Shtepia e Banuar. Tabela 5. sipas udhezimeve. Matjet Nje studim i zhurmes eshte kryer nga Enel ne 7. per 15-25 minuta. . Nivelet e zhurmes u maten ne shtate pika te vendosura prane receptoreve ngjitur me zonen. • kalibrator i nivelit te zhurmes CAL 2000 sipas IEC 942 klasa 1. u kryen vetem 3 matje gjate dites. u kryen 3 matje gjate dites dhe 2 gjate nates. Pikat e references. Ne piken P6. tregohen ne Figuren 5.5. qe ishte nje shkolle.5. 2 kate Shtepi te banuara. gjate periudhes se dites dhe gjate periudhes se nates.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gjithashtu. komercial 70 70 Burimi: Udhezime per Zhurmen ne Komunitet. ne menyre qe te percaktoheshin nivelet e zhurmes ekzistuese ne zone.3a Vendodhjet e Monitorimit te Zhurmes Pika e Matjes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Pershkrimi Stabilimenti i Larjes.3.5. 1 kat Shkolle. emetimet e zhurmes ne mjedis (te gjitha burimet) ne receptore nuk duhet te tejkalojne zhurmen e mbetur (jo emetimin e impiantit) prej me teper se 3 dB. 1 kat . edukativ 55 45 Industrial. 1-2 kate Shtepi te banuara. kati 1 Dogana e ardhshme.WHO. sipas stdheartit IEC651 lloji 1 dhe IEC 804 lloji 1.118 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 4 kateshe Shtepite e banuara.00) Night time (22. 9 dhe 10 Korrik 2008. Ne cdo pike.00) Zone e banuar. 8. • mikorfon ½” i fushes se lire lloji 2541.Tabela 5.

5. 5. parametrat. nivelet statistikore dhe analizen e frekuences. diten. P6 eshte nje shkolle.4b paraqet vrojtimet kryesore te studimit. Aneksi 5. prdheaj duhet qe te jete ne pajtim me kufizimet e dites. Tabelat paraqesin pikat monitoruese. Vetem pikat P1 dhe P3 jane afer nje receptori industrial – tregetar.4a tregon disa foto te pikave monitoruese.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . oren dhe kohezgjatjen e matjes.5.5.4a dhe 5. Figura 5.3a Vendodhjet e Monitorimit te Zhurmes Plant Location Pese nga shtate pikat monitoruese te identifikuara (P2 dhe nga P4 ne P7) jane afer me receptoret e banimit. Per me teper.Figura 5.4. per cdo pike. . qe ka nje vlere limit prej 70 dB gjate dites dhe gjate nates. ne menyre respektive per periudhen e dites dhe te nates. nivelin ekuivalent (Leq) te matur dhe disa shenime mbi burimet e zhurmes.5.4a paraqet. institucionale.119 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Rezultatet Tabelat 5.5. edukative. prdheaj ato kane nje vlere limit prej 55 dB gjate dites dhe 45 dB gjate nates.5.

5.120 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 5.4a Fotografi te Pikave Monitoruese P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 .

era. rruga 22 Deti. makina ne tranzit (3) 20 Bulkth. zhurma nga rruga. zogj. dhi. laresit. dem. zerat e femijeve dhe zerat ne stabilimentin e larjes 20 Bulkth.6 57.6 48. punime afer konteniereve gri 20 Dema.5 60.07 14. gjethe qe levizin nga era 20 Dem.10 10. deti.1 .PRBCATESVL220 . bulkth.zogj.6 56. gjethe qe levizin nga era 20 Bulkth.2 55. trafiku nga rruga.0 55.6 50.9 63.deti.gjethe qe levizin nga era 20 Bulkth.35 16. era. bori. makina ne tranzit (6) 20 Bulkth. deti.18 Leq dB(A) 57. puna afer molit. zerat e gjelave nga shtepite 20 Gjinkalla. era 20 Bulkth.4a Pika P1/1 P1/2 P1/3 P2/1 P2/2 P2/3 P3/1 P3/2 P3/3 P4/1 P4/2 P4/3 P5/1 P5/2 P5/3 P6/1 P6/2 P6/3 P7/1 P7/2 P7/3 Dita 07/07/08 08/07/08 10/07/08 07/07/08 08/07/08 10/07/08 07/07/08 08/07/08 09/07/08 07/07/08 08/07/08 08/07/08 08/07/08 08/07/08 09/07/08 08/07/08 08/07/08 10/07/08 08/07/08 09/07/08 10/07/08 Ora Rezultatet e Studimit te Zhurmes gjate Dites Kohezjgatja Burimi i zhurmes (min.deti.7 66.39 18.32 15. gjethe qe levizin nga era.121 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .29 17.04 15.37 15. femije 20 Bulkth.zerat e femijeve. era.2 61.01 12. makina ne tranzit (1) 28 Bulkth. makina ne tranzit (3) 20 Bulkth. zerat 20 Bulkth. zera nga shtepite.6 51. qen. femije. gjel.00 12.41 9. makina ne tranzit (2) 20 Gjinkalla.50 16.1 51.02 17.2 54.pula. era 20 Bulkth. gjel.35 15.0 48.5. zhurma ne stabilimentin e larjes.zhurma nga firma GAS. zera ne tranzit (3) 20 Bulkth. femije. era 20 Deti. gjinkalla.Tabela 5.2 50.7 48. makina ne tranzit (1) 20 Era.6 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 48.24 8. deti.59 16. zogj.6 48. dem.10 15.) 23 Bulkth. karkaleca.15 10. femije 25 Bulkth. zhurme nga shtepite (zera).bulkth.6 55.52 15.8 53.25 11. era 16.

51 3. Vlerat qe kalojne kufizimet jane per shkak te zhurmes natyrore (era.27 2. Tabela 5.40 4. ne piken P7.13 4. Tabela 5.2 56.4 47. ne 58. qen.8 46.47 1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 1. zogj.8 40. deti Bulkth. ne piken P4. vlerat me te larta jane rregjistuar respektivisht ne piken P7 (56. vlerat Leq ndryshojne nga 40.48 2. .8 dB(A).4 dB(A).11 23.) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 15 Burimet e Zhurmes Bulkth. Konkluzione Ne zonen e vezhguar nivelet e matura te zhurmes jane mbi te gjitha me te ulta se sa vlerat kufi te fiksuara nga ligji ne fuqi.47 .4b Pika P1/1 P1/2 P2/1 P2/2 P3/1 P3/2 P4/1 P4/2 P5/1 P5/2 P7/1 P7/2 Dita 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 10/07/08 09/07/08 10/07/08 09/07/08 10/07/08 Ora Rezultate te Studimit te Zhurmes gjate Nates Kohezjgatja (min. deti Bulkth.5. qen Bulkth. P5 dhe P7 gjate nates (per shkak te zhurmes natyrore).qene.2 49.5 64.2 42. qen. qen bulkth.9 58. bulkth Bulkth Bulkth.9 46. 5.4 43.4c paraqet rezultatet kryesore te studimit te zhurmes.08 0. vlerat Leq ne pikat monitoruese ndryshojne nga nje minimum prej 48. qen.6 58. Gjate periudhes se nates.12 22.0 56. zera bulkth. duke treguar vlerat mesatare gjate dites dhe nates ne cdo pike krahasuar me vlerat limit ne fuqi ne cdo pike.7 57.7 51. qen.15 3.5.1 53.9 45. Nivelet e rregjistuara te zhurmes kalojne vlerat kufi ne pikat P5 dhe P6 gjate dites (per shkak te zhurmes natyrore dhe zerave te femijeve) dhe ne pikat P2.9 dB(A).5. vlera me e larte Leq eshte rregjistruar ne piken P5 (64.5. nderkohe qe vlera me ulet eshte rregjistruar ne piken P4 (49. ne nje maksimum prej 66. deti.7 Vlera limit (dBA) 70 55 70 55 55 55 55 Periudha e Nates Leq (dBA) 45.5 55. ne piken P5. qen Bulkth.deti Dema.33 0. Gjate nates. deti Bulkth.122 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . qen Leq dB(A) 48.8 Gjate dites.6 dB(A).5 41.5 dB(A). qen bulkth.1 Limit value (dBA) 70 45 70 45 45 E pa aplikueshme 45 Pika P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Gjate periudhes se dites.2 55.4c Krahasimi ndermjet Vlerave te Matura gjate Dites dhe Nates dhe Vlerat limit ne Fuqi Periudha e Dites Leq (dBA) 54.2 dB(A)).8 47.0 41. zogjte dhe kafshet shtepiake) pak makina ne tranzit dhe zerat.1 dB(A)) dhe piken P4 (41.5 dB(A)). ne piken P4. deti.Tabela 5.9 45.5.

Nje diversitet i dalluar i specieve te lisit (Quercus frainetto. Gjithashtu ishte karakterizuar shperndarja e specieve te ndryshme te flores. Temperatura mesatare vjetore eshte 15°C dhe temperaturat me te ulta te ..1. qe ka zhvillimin me te larte.000 mm. Temperaturat mesatare te Korrikut jane ndermjet 15 ne 20 º C. Q.) karakterizojne pjerresite bregdetare. 5. e cila shtrihet pergjate bregdetit nga bregdeti Lindor Adriatik. Ah gjethegjere dhe pyjet e lisit dominojne ne lartesite mesatare dhe te ulta ne dhe te thelle dhe lartesi te lageshta. (lartesia mesatare shkon nga 1.3a). • skica te bimesise dhe harta te habitateve dhe raportimi. toke kenetore me kripe. Temperaturat mesatare te Janarit jane nen temperaturat e ngrirjes (nga -10 º C ne 0 º C). Rhamnus alaternus. Phillyrea latifolia.1.1.200-2. Ekorajoni karakterizohet nga rreshje vjetore mesatare prej 1. Zona eshte kryesisht e karakterizuar nga bregdet ranor.6.123 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . dalechampii) dhe specie te tjera gjethegjere (Carpinus orientalis. BIMESIA. dhe gemusha (Pistacia terebinthus. Studimet e fushes jane kryer ne Korrik 2008 nga data 7 deri me 11. Zona e studimit eshte vendosur brenda zones se planit te Mesdheut (nen zona qendore).. virgiliana. Q. nga Alpet Lindore ne bregdetin verior te Jonit ndermjet Shqiperise dhe Greqise. Tilia spp. dhe nje zone te perzier gjethegjere. Lartesia e perhapur e ketij ekorajoni renditet ne dy zona pyjore: zona halore. Q. pubescens. Bimesia e zones u studiua nepermjet analizes te specieve kryesore te flores qe mbulon zonat homogjene te bimesise. Metodologjia Flora dhe Bimesia jane studiuar si me poshte: • kerkim bibliografik mbi floren dhe bimesine ne Zonen e Studimit dhe ne Jug te Shqiperise. Ostrya carpinifolia. qe mbulon gjysmen e lartesive dhe te tokave te ulta.PRBCATESVL220 . • analiza te imazheve ajrore dhe satelitore te zones. lendina dhe kaniore.1. Sorbus spp.worldwildlife. Q. Bimesia dhe fauna jane studiuar brenda 5 km nga zona (Figura 5. • regjistrime te flores.5. FLORA. zone me bar. Castanea sativa.2.6. Pemet gjithmone te gjelbra. Arbutus unedo) behen mbizoteruese ne lartesi te ulta afer bregut (www.500 m). cerris. e cila mund te kaloje lokalisht 3.1.org).6.000 mm. Bimesia e Mundshme Zona e studimit eshte brenda ekorajoneve te pyjeve gjethore Ilire.6.6. toka te kultivuara dhe drure frutore.500-2. kryesisht lisi (Quercus ilex) dhe pisha Aleppo (Pinus halepensis). 5. FAUNA DHE EKOSISTEMET Zona e studimit eshte e vendosur ne Porto Romano afer Durresit. Bimesia dhe Flora Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 5. Acer spp.

1.6.1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Bimesia e Zones Komunitetet e bimeve te investiguara ne zone i perkasin kryesisht tokes mocalore te kripur.3.124 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2a Harta Klimatike (Zona e studimit ndodhet brenda drejtkendeshit te zi) Source: VAngjeli et al. Colacino) 5. habitatit rural.500 – 1. Rreshjet vjetore jane rreth 1. 1997 (from: C. .700 mm. Bimesia klimatike e pritshme eshte shkurrja Mesdhetare dhe pyjet e lisit qe i perkasin rendit te Quercetalia ilicis.5°C dhe 7. Figura 5.6. siperfaqeve ranore dhe shkurreve mesdhetare.rregjstruara jane ndermjet 6.5°C.

nivelet e te cileve rriten deri ne shtresen e siperme te tokes gjate stines se dimrit.3a Komunitetet e Bimesise Vecori Spartium junceum me shkurre Ulmus minor Pinus pinea Dictrichia viscose Grure.3a dhe ne harte ne Figuren 5. Arbutus unendo.1. Komunitetet e bimesise te rregjistruara ne zonen ne studim jane te shenuara ne liste ne Tabelen 5. Thypa latifolia dhe Arundo donax Cakilo-Xanthietum italici Posidonia ocenica - Bregdet ranor Deti Zona te banuara Shkurret Mesdhetare Formacione me shkurre Mesdhetare qe gjenden brenda zones se studimit. Prania e Ulmus minor eshte e pazakonte.1. ndodhen ne nje siperfaqe te vogel Brenda gadishullit dhe pjesa me e madhe e etij formacioni rritet ne nje zone ushtarake ku hyrja eshte e ndaluar.sh.3a.6. kullotja e gjese se gjalle). Pistacia lentiscus. etj. .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Komuniteti i Bimesise Shkurre Mesdhetare Drure Kullota gjysem-natyrore(toke e pa-mbjelle/Toke me bar) Toke e mbjelle Toke mocalore e kripur Uji ne toke .1. miser.6. Cistus incanus dhe Phyllirea latifolia.125 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Salicornia europea Phragmites australis.Bimesia e zones ndikohet me menyre strikte nga prania e ujrave nentokesore te kripur. dhe nga veprimtarite e njeriut (p.6. Tabela 5. Jashte zones ushtarake formacioni i shkurreve mesdhetare paraqet kryesisht Spartium junceum e cila eshte e lidhur me Ulmus minor.

Figura 5.6.1.3b

Spartium Junceum dhe Ulmus Minor

Druret Formacioni drusor ndodhet prane vijes bregdetare ne very-lindje te zones ne studim dhe eshte rrjedhoje e pyllezimit me Pinus pinea. Palinurus spina christi, Rubus hulmifolius, Dittrichia viscose dhe Spatium junceum rriten nen Pinus pinea. Kjo zone preket nga gjeja e gjalle qe kullot cka kufizon rritjen e bimesise. Pylli me pisha eshte paralel me vijen bregdetare. Keto pyje u kultivuan (30-40 vjet me pare) me qellim qe te stabilizonin dunat me rere dhe per te mbrojtur tokat bujqesore.

- 126 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 5.6.1.3c

Druret Pinus Pinea

Toka me bar Gjysem-Natyrore Tokat me bar gjysem-natyrore jane formuar si rezultat i efekteve te kombinuara te proceseve natyrore dhe aktiviteteve antropogjenike. Proceset per perdorimin e tokes, sic jane kulltoja tregohen per te influencuar shumellojshmerine e specieve. SIperfaqet e pa-mbjella, per momentin, perfshihen Brenda kesaj kategorie. Brenda zones ne studim mund te identifikohen dy lloje toke me bar ne lidhje me influencen e ujrave siperfaqesore te kripur. Bimesia e zones me te ulet karakterizohet pergjithesisht nga prania e flores qe normalist rritet ne toke mocalore te kripur, sic jane Juncus acutus, Salicornia europea, Limonium vulgare, Hardeum marinum dhe Halimione portulacoides, ndersa toka me bar e zones tjeter karakterizohet pergjithesisht nga Dittrichia viscosa, Scalymus hispanicus, Phenicula vulgaris, Daucus carata, Eryngium spp., Linaria spp., Trifolium campestris, Avena sterilis, Hardeum murinum, Cynosurus echinatus, Achantus spp., Pteridium aquilinum, Rubus hulmifolius.

- 127 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 5.6.1.3d

Dittrichia Viscosa dhe Rubus Hulmifolius

Toka e Mbjelle/Drure Frutore Gruri eshte prodhimi kryesor. Kultivohen gjithashtu misri, tershera, melekuqja, hardhite, perimet, luledielli dhe frutat. Ka plantacione ulliri dhe qitroje ndermjet drureve frutore. Te gjitha keto kultivime jane te shoqeruara nga narera te keqia dhe me te njejtat lloje te tokes me bar gjysem-natyrore. Mocalishtet e Kripura Mocalishtet me kripe dhe popullsia bimore qe lidhen me to gjenden pergjate vijes bregdetare nga gadishulli i Porto Romanos-s ne gryken e lumit Erzen dhe ne pjesen e poshtme te kanaleve te kullimit ku ka ujra nentokesore siperfaqesor te kripur (menjehere prane rruges qe pergjate vijes bregdetare nga stacioni i pompimit tek baza e gadishullit). Mocalishtet me kripe jane komponente te rendit te komuniteteve bimore tolerante ndaj shkalleve te ndryshme te permbytjes nga batica. Perberja e specieve te ketyre komuniteteve bimore eshte relativisht e thjeshte me vetem pak specie qe mund te tolerojne kushtet stresuese. Speciet kryesore, qe hasen ne kete zone, sic jane Salicornia spp., Arthrocnemum spp., Salsola soda, Limonium spp., jane shpesh te pranishme ne vendqendrime mono-specifike. Megjithate, kur numri i baticave qe mbulojne mocalishtet reduktohet ndersa lartesia rritet, perberja e specieve behet gjithnje e me teper komplekse dhe me variabel. Shperndarja e popullsive bimore nuk ndjek nje skeme lineare sic eshte ne bimesine e dunave me rere. Bashkesite bimore te klasave Thero- Salicornietea dhe Juncetea

- 128 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

maritimi mbulojne nje siperfaqe te madhe; specie qe dominojne jane Arthrocnemum fruticosum, A. perenne, A. glaucum, Salicornia europea, Salsola soda, Juncus acutus, Juncus maritimus, Inula crithmoides, Limonium vulgare dhe Halimione portucaloides. Figura 5.6.1.3e Salicornia

Uji ne Toke Kjo lloj bimesie eshte e perhapur kryesisht pergjate kanaleve te kullimit. Llojet kryesore te vegjetacionit hidro – higrofilike jane Phragmites australis, Typha angustifolia dhe T. latifolia. Populus albae dhe Salix spp jane me pak te shpeshta. Bashkesite qe dominohen nga Phragmites australis karakterizohen nga nje amplitude me e gjere ekologjike ne drejtimin e shkalles se kripes. Shperndarja e tyre eshte fragmentare dhe shpesh pa asne rol te dukshem ne fizionomine e pergjithshme bimore te ekosistemit natyror te zones. Bashkesite bimore te dominuara nga llojet e permendura me lart jane: Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae hed Typhetum latifoliae dhe i perkasin klases Phragmitetea dhe Salicetea purpureae.

- 129 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Figura 5.6.1.3f

Phragmites Australis

Bregdeti ranor Brezi ranor pergjate vijes bregdetare eshte krejtesisht i zhveshur nga bimesia ne nje gjatesi qe ndonjehere shtrihet deri ne 30 m. Llojet qe rriten ne brezin e pare prane detit jane pioner dhe jane si vijon: Cakile maritima, Xanthium strumarium subsp. italicum, Salsola kali. Bimesia e ketij brezi ranor i perket grupit pioner association Cakilo-Xanthietum italici. Duke u larguar gradualisht nga vija bregdetare dhe ndersa dunat me rere rriten, fizionomia e bimesise ndahet nga speciet Ammophila arenaria subsp arundinaceae,

- 130 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

i dominuar nga Tamarix dalmatica.3g Cakile Maritima dhe Xanthium Strumarium Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .131 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .. dhe ViticiTamaricetum dalmaticae. Bimesia e vijes bregdetare ranore preket drejtperdrejte nga aktivitetet e njeriut (p. shlodhje. germim. Ky grup eshte ne menyre tipike ndermjet tokes me kripe dhe komuniteteve pa kripe te tokes. etj.PRBCATESVL220 .. i dominuar nga Erianthus ravennae.). keto lloje jane te rendesishme per shkak te impianteve te ndertimit (grupi Ammophiletum).6.1. haste gjithashtu ne vijat bregdetare ranore dhe ne skajet e zonave qe dominohen nga Juncus spp. Grupi Schoeno.Elymus farctus. Ka gjithashtu disa mostra te Juniperus spp. Echinophora spinosa etj.Erianthetum. Figura 5. Ne dunat ranore.sh.

Luleziemt Ulva mund te behen kaq anormale sa produktet e kalbjes se algave jane me te pakendshme se sa vete ujrat e zeza. Giraud 1997 nga APAT 2004) keto formacione te P.1. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Posidona oceanica nuk perben nje kullote te panderprere.ocenica u studjua nga Geosat.25-1.ocenica pergjate prerjeve terthore karakterizohen nga gjethe te gjata dhe dendesi te bimeve te larta me te vogel se 2 300 bimeza/m .3h. ocenica eshte vleresuar nga observimet e zhytesve pergjate dy prerjeve terthore: u krahasua dendesia e 2 bimezave (numri i bimezave/m ). Cymodocea nodosa ashtu si P. 1998). Tabela 5.1. Grupet P. Statusi i P. por ajo krijon disa formacione me dimensione te ndryshme. gjithashtu. Sipas klasifikimit Giraud (Tabela 5.ocenica i perkasin Klases IV. Ky eshte nje demonstrim tjeter i eutrofikimit ne keto ujra. Ky regres eshte per shkak te shkarkimeve te ndotura industriale dhe urbane. Cymodocea nodosa e rralle eshte verejtur gjithashtu gjate inspektimit detar. me ndihmen e zhytesve.Deti Pak metra nga vija bregdetare. qe shkaktojne nje rritje ne turbulliren e ujit (Secchi disc.3b. Prania e P.). dhe reduktimit ne ekspozimin ne drite ne shtratin e detit.. Enteromorpha).ocenica eshte nje fanerogam detare.6. per Enel. .6.132 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . qe shkaktuan nje regres te kullotave te Posidonia oceanica gjate dekadave te fundit (Kashta L.50 m).PRBCATESVL220 . Shperndarja e P. te cilen mbajten shenime per pranine e bimesise ne 185 pika te marrjes se kampioneve (majat e rrjetes se kampioneve).3b Klasa I II III IV V Klasifikimi i kullotave Posidonia ocenica ne lidhje me dendesine te bimezave Numri i bimezave > 700 bimeza/m2 400< bimeza /m2<700 300< bimeza /m2<400 150< bimeza /m2<300 50< bimeza /m2<150 Vleresimi i Dendesise Kullota me Dendesi te Larte Kullote me Dendesi Kullote e Rralle Kullote Shume e Rralle Gjysem-Kullote Megjithate studime te tjera (Republika e Shqiperise – Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit" Projekti i Integruar i Menaxhimit te Ujit dhe Ekosistemeve"Shtator 2003) raportojne nje regres te kullotave te Posidonia oceanica ne zonen e Porto Romano-s.1. perreth gadishullit te Porto Romano-s. u be vleresimi i zhvillimit te disa popullatave te algave nitrofile (Ulva rigida dhe Enteromorpha spp. ka nje kullote me Posidonia oceanica. Harta e shperndarjes se Posidonia oceanica paraqitet ne Figuren 5. Amoniaku mund te konvertohet ne azot organik nga keto alga (Ulva. por kjo specie jeton ne pjesen e poshtme te detit me rere me ndricim te larte.6. 1. Ne Gjirin e Porto Romano-s. oceanica mund te shfrytezohet nga pjese te impiantit ne bregun e detit.

1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1.Figura 5.6.133 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .3 Pelote de Mer (nga Posidonia oceanica) .3i Kullota Posidonia oceanica Figura 5.6.

Metodologjia Fauna dhe ekosistemet jane studjuar permes: • Kerkimeve bibliografike mbi faunen dhe habitatet ne Zonen e Studimit dhe zonat perreth. 5. Pervec humbjes se pjeseve te medha me tokes te lagur per shkak te rivendosjes se tokes. kullotja. • Inspektimi per te verifikuar te dhenat bibliografike. largimi i vegjetacionit natyror. largimi i dheut per aktivitete shlodhese).2. • raportimi. Vezhgimet ne vend u realizuan ne Korrik 2008. • Analiza e zonave te rendesishme per faunen. 5. cilesia e mjedisit natyror ne zone vazhdon te perkeqesohet per shkak te rritjes se aktiviteteve te njeriut. Perfundimi Zona e gjirit te Porto Romano-s eshte nje pjese e ngushte. • Aneksin I Direktiva Europiane 79/409. Lloji me i ndjeshem ne zone eshte Posidonia oceanica (mbrojtur nga Direktiva 92/43/CEE) e cila eshte ne regres ne te gjithe detin Adriatik. Rendesia e specieve u vleresua ne lidhje me perkatesine e tyre ne: • Kategorine e Listes se Kuqe te IUCN.. Studimi u realizua vetem per faunen vertebrore te shfrytezuar zakonisht si tregues per vleren e biocenozes. Fauna dhe Ekosistemet 5. Prania/mungesa e specieve u vleresua ne lidhje habitatin e pranishem ne zonen e studimit dhe ne rrethina. • Karakterizimi i specieve te rrezikuara. fenomeni i tejskajshem i erozionit. me tre lloje sic eshte Eucalyptus spp.6.sh. sic eshte nje brez i pemeve me pisha. e ri-vendosur e fushes bregdetare. Vegjetacioni i vijes bregdetare ranore eshte i rrezikuar gjithashtu per shkak te presionit te njeriut (p.6.Zonat e Banuara Zonat e banuara jane pak dhe ne rrethinat e tyre ndodhet i njejti lloj bimesie si ne token me bar gjysem-natyrore.4.1. sic eshte shkarkimi i drejtperdrejte i ujrave te perdorura te pa-trajtuara urbane dhe industriale ne gjirin e Porto Romano-s. Ka disa habitate natyrore qe kane mbetur pergjate vijes bregdetare. etj. • Aneksin II Direktiva Europiane 92/43.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . mocalishtet e perkohshme dhe mocalishtet me kripe.6.1.2.134 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . nga 7 ne 11. . • Studimi i faunes ne lidhje me habitatin. prerja e tejskajshme e pemeve per lende djegese.

Brezi i dunave me rere eshte nga 10 ne 50 m i gjere dhe shtrihet pergjate gjithe vijes bregdetare. Figura 5. Mocalishtja e Rrushkullit klasifikohet gjithashtu ndermjet Zonave te Rendesishme Europiane me Zogj (IBA). mocalishte).2a Harta e Zonave te Mbrojtura te Shqiperise – Zona e Studimit ndodhet Brenda Katrorit te Kuq LEZHA RESHENI LEGEND SITE PROTECTED AREAS (Law n° 8906 of 06/06/2002) NATIONAL PARK BURRELI HABITAT/SPECIES MANAGEMENT AREA KRUJA DURRESI TIRANA 0 10 20 km KAVAJA Mocalishtja e Rrushkullit Zona e daljes se lumit Rrushkull-Erzeni River nis nga sedimentet aluviale te lumit Erzen.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Ulmus campestris dhe Fraxinus angustifolia. • Vegjetacioni halofit dhe higrofit (toke e lagesht. • Dunat ranore relativisht te zhvilluara mire. Zona e mbrojtur shtrihet ne gjirin e Lalzit. mbi gryken e lumit Erzen.5.2. i cili gjarperon permes zones.6.6. Ne Lindje zona e mbrojtur kufizohet nga toke bujqesore. Vegjetacioni i dunave ranore karakterizohet nga grupi i bimeve Cakile . nga gryka e lumit Erzeni ne Jug dhe ne mbi-rrjedhen e perroit Tarini drejt veriut.2.000 zogj uji dhe zogj ne token e lagesht brenda zones. Zona me e afert e mbrojtur eshte mocalishtja e Rrushkullit “Nje Rezerve e Menaxhuar Natyrore” (ligji n°8906 06/06/2002) i cili eshte rreth 7 km nga vendndodhja. • Nje pyll i mbjelle me pisha. Zonat e Mbrojtura dhe Pikat e Nxehta Mjedisore Nuk ka asnje zone te mbrojtur ose pike te nxehte mjedisore brenda zones se studimit. Zona karakterizohet nga disa habitate sic jane: • Pylli aluvial Mesdhetar i Alnus glutinosa. sepse jane numeruar mbi 10.135 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2.

3a. 5. dhe nga grupi i bimeve Elymus farctus. Lichia amia. cirrosa.Ruci et al.2. i cili rritet ne pika te izoluara 4-5 m larg nga njera-tjetra. Wigeon (Anas Penelope). sic jane: Quercus robur. • Toke e mbjelle.. i cili rritet ne dunat e perhapura.1. Inula crithmoides etj. Bimesia qe e toleron kripen karakterizohet nga llojet qe vijojne: Arthrocnemum fruticosum.136 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .6. Halimione portulacoides.3. Lloje te tjera qe i perkasin ketij grupi jane Eryngium maritimum. • Pylli me Pisha.6. Ndermjet gjitareve. European Curlew (Numenius arquata). perenne. Adiantium capillus-veneris. Halepensis. Umbrina. pygmy cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) dhe pallid harrier (Circus macrourus). Matthiola tricuspidata. Ndermjet tyre. me prane vijes bregdetare. A. ja vlen te permendim pranine e Golden Plover (Pluvialis squatarola). Juniperus oxycedrus. Echinophora spinosa dhe Euphorbia paralias. Alosa phalax. • Deti. permendim: Mugil spp. Anguila anguila. te cilat permbajne gjithashtu disa lloje bimesh te rralla dhe te rrezikuara. • Toka mocalore me kripe. Habitatet ne Zone Habitatet e identifikuara ne zonen e studimit merren nga harta e bimesise. Dicentrachus labrax. Sparus spp. Pancriatium maritimum. Quercus ilex.maritima.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ndermjet butakeve Paeneus ceraturus dhe ndermjet bivalvave Venus galina dhe Donax trunculus.. Fraxinus excelsior. • Toka me bar gjysem-natyrore. Niveli i rrezikuar i habitateve eshte vleresuar nepermjet perkatesise se tyre ne Aneksin I te Direktives Europiane 92/43 dhe listes se specieve dhe habitatit te rrezikuar ne Shqiperi (B. • Uji ne Toke. formimi i te cilave eshte pergjithesisht jo shume i dendur. ferruginous duck (Aythya nyroca). Limonium vulgare. Liza spp. Salicornia europaea.. Little Stint (Calidris alpine). . Llojet me te dendura te pemeve jane Pinus pinaster dhe P. Teal (Anas crecca). Vendndodhja e ketyre habitateve paraqitet ne Figuren 5. Butomus umbellatus. Zona eshte vecanerisht e rendesishme per zogjte dimerore dhe rosat qe lahen. • Vija bregdetare me rere. Zona eshte gjithashtu nje vend i rendesishem per peshkim. Ka formacione te tjera me peme ne zone. llojet me te rendesishem qe jetojne Brenda zones Myotis myotis dhe vidra (Lutra lutra).) Habitatet qe vijojne jane identifikuar ne zonen e studimit: • Shkurret Mesdhetare. Salix tridhera. Ndermjet llojeve te peshqve.

1640 Habitati Shqiptar i Rrezikuar - 1120* (habitat me prioritet) Posidonion oceanicae (ne rrezik) Posidonia oceanica eshte i vetmi habitat Brenda zones se studimit i perfshire ne habitatet ne rrezik te Shqiperise (B.) dhe ne habitatet me prioritet ne Europe (habitate qe kane nevoje per veprime mbrojtese te posacme). 1410 Cod 1420 Cod.3a Habitati/Bimesia Shkurret Mesdhetare Pylli me Pisha Habitati ne Zonen e Studimit Vecori Direktiva Europiane 92/43 Cod. 5. . 1310 Cod. mocalishte te perkohshme dhe mocalishte me kripe.2.6. Habitatet natyrore qe mbeten shtrihen pergjate vijes bregdetare.137 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . sic jane nje brez pemesh pishe. specia me e rendesishme qe mund te haset ne zonen e studimit eshte Lutra lutra (Figura 5. Ruci et al.6.2.4.Tabela 5. zvarraniket dhe zogjte.2.6.4a). Ndermjet specieve gjitare mishngrenese. kryesisht rivendosja e tokes. Habitatet qe mbeten mund te mbartin kryesisht specie te faunes ne shkalle te vogel sic jane amfibet. 9540 Cod. Fauna ne Zone Habitatet ne zonen e studimit jane modifikuar nga aktivitetet e njeriut. qe ka shkaktuar humbjen e nje pjese te madhe te zones se lagesht.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Spartium junceum Pyllezimi me Pinus pinea Toka mocalore me Klasa Therokripe Salicornietea dhe Juncetea maritimi Vija bregdetare me rere Grupi CakiloXanthietum italici Grupi Ammophiletum Grupi SchoenoErianthetum Tamarix dalmatica Toka me bar gjysemToke me bar te thate natyrore Uji ne Toke Phragmitetum communis Toke e mbjelle Deti Posidonia oceanica meadows - .

138 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .. Llojet e tjera te peshqve qe hasen ne zone jane: Mugil spp.2. ne Gjirin e Porto Romano-s ka zona shume te rendesishme per riprodhimin e disa lloje peshqish sic jane Dicentrarchus labrax. Speciet e pritshme ne zonen e studimit jane paraqitur ne tabelen qe vijon. . Peshqit takohen ne nje thellesi nga 10 ne 50 metra.6.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Solea vulgaris dhe Anguilla anguilla.4a Perhapja e Lutra Lutra Nga: Prigioni 1996 Ne lidhje me faunen e peshqve. Sparus aurata.Figura 5. se bashku me habitatin e tyre dhe nivelin e rrezikuar te tyre.

4a Speciet Lista e Specieve te Pritshme ne Zonen e Studimit Habitati Peshqit Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Deti Zogjte Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysemnatyrore/Toke e kultivuar Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Drure frutore/Toke e Kultivuar Drure frutore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem-natyrore / Shkurret Mesdhetare Te gjitha Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /Kreshta shkembi Toke me bar gjysem-natyrore Niveli i Rrezikuar IUCN LR Aneksi 2/I Dir. 79/409 Aneksi 2/I Dir.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 79/409 Aneksi 2/I Dir.2.Tabela 5.6.79/409 Arnoglossus laterna Anguilla anguilla Boops boops Citharus linguatula Dicentrarchus labrax Deltentosteus quadrimaculatus Dentex dentex Diplodus annularis Gobius niger jozo Lepidopus caudatus Lepidotrigla cavillone Lophius budegassa Merluccius merluccius Mugil spp. Mullus barbatus Pagellus acarne Pagellus erythrinus Scorpoena notata Serranus cabrilla Serranus hepatus Solea vulgaris Sparus aurata Spicara flexuosa Trigla lucerna Trigloporus lastoviza Trisopterus minutus Raja asterias Raja miraletus Scyliorhinus canicula Alectoris graeca Coturnix coturnix Anas crecca Anas platyrhynchos Aythia ferina Aythia nyroca Podiceps cristatus Dendrocopos syriacus Jynx torquilla Upupa epops Merops apiaster Cuculus canorus Apus apus Tyto alba Athene noctua Otus scops . 79/409 Aneksi 1 Dir.139 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 79/409 IUCN VU A1 Aneksi 1 Dir.

79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.140 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .79/409 IUCN LR Aneksi 1 Dir.79/409 IUCN LC Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 IUCN LC Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 IUCN LC .79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.79/409 - . 79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.Speciet Streptopelia decaocto Galinula chloropus Fulica atra Tringa erythropus Himantopus himantopus Tringa totanus Actitis hypoleucus Charadrius dubius Vanellus vanellus Chlidonias niger Gavia artica Sterna albifrons Sterna hirundo Sterna caspica Accipiter gentilis Accipiter nisus Buteo buteo Circus aeruginosus Circus macrourus Hieraaetus fasciatus Milvus migrans Falco peregrinus Falco tinnunculus Falco vespertinus Egretta alba Ardea cinerea Egretta garzetta Phalacrocorax carbo Phalacrocorax pygmeus Pelicanus crispus Lanius collurio Lanius excubitor Lanius minor Lanius senator Corvus corax Corvus frugilegus Corvus monedula Garrulus gldhearius Pica pica Det/ Toke e lagesht Det/ Toke e lagesht Toke me bar gjysem-natyrore /pyll Toke me bar gjysem-natyrore /pyll Toke me bar gjysem-natyrore / Pyll/Toke e Kultivuar Toke e lagesht Pyll me Pisha/toke e hapur Toke me bar gjysem-natyrore / Pyll/Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /River Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /kreshte shkembi Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke e hapur Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar /Lume/ Bregore Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar / Lume/ Bregore Lume/ Bregore Toke e lagesht Toke e lagesht Toke e lagesht Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare /pyll Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Te gjitha Toke e Kultivuar Shkurret Mesdhetare / Toke me bar gjysem-natyrore Te gjitha Te gjitha IUCN LC Aneksi 1 Dir.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Habitati Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke mocalishte me kripe / Toke e Kultivuar Lume Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Toke mocalishte me kripe Fushe e permbytur Toke e Kultivuar Toke e lagesht Det/ Toke e lagesht Det/ Toke e lagesht Niveli i Rrezikuar Aneksi 2/II Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir. 79/409 Aneksi 2/II Dir.79/409 IUCN NT Aneksi 1 Dir.79/409 Aneksi 1 Dir.

IV Dir.92/43 Aneksi II.IV Dir.92/43 IUCN LC Aneksi IV Dir.92/43 IUCN LC Aneksi IV Dir. Aneksi II. Aneksi IV Dir.PRBCATESVL220 .92/43 IUCN LC IUCN LC.92/43 Aneksi II.IV Dir.92/43 IUCN LC.141 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .92/43 Aneksi IV Dir.Speciet Erithacus rubecula Oenanthe hispanica Oenanthe oenanthe Delichon urbica Hirundo rustica Riparia riparia Sylvia spp. Aneksi IV Dir.92/43 - . Galerida cristata Motacilla flava Motacilla alba Bombina variegata Bufo bufo Pseudepidalea viridis Rana dalmatina Rana graeca Pelophylax ridibundus Pelophylax kurtmuelleri Salamdhera salamdhera Lissotriton vulgaris Triturus cristatus Habitati Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem-natyrore / Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Lume/Rere Pyll Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Toke me bar gjysem natyrore/ Toke e Kultivuar Amfibet Pellgje me uje Pellgje me uje Pellgje me uje Pyll/ Toke me bar gjysem natyrore Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Pyll / Pellgje me uje Zvarraniket Toke me bar gjysem natyrore / Toke e Kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Wetldhe Wetldhe All Toke me bar gjysem natyrore / Toke e Kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Toke me bar gjysem natyrore / Toke e Kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Te gjitha Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Niveli i Rrezikuar Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis IUCN LC.92/43 IUCN LC IUCN LC Testudo hermanni Emys orbicularis Mauremys rivulata Hemidactylus turcicus Mediodactylus kotscyi Aneksi II.92/43 IUCN LR - Ablepharus kitaibelii Anguis fragilis Pseudopus apodus Algyroides nigropunctatus Lacerta trilineata Lacerta viridis Podarcis muralis Dolichophis caspius Elaphe quatuorlineata Hierophis gemonensis Malpolon insignitus IUCN LC Aneksi IV Dir.IV Dir.

5.92/43 Aneksi II.IV Dir.92/43 Aneksi IV Dir.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Habitati Pyll/Pellgje me uje Toke e lagesht Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Shkurret Mesdhetare Pyll/ Shkurret Mesdhetare Gjitaret Toke me bar gjysem natyrore /Toke e kultivuar/ Shkurret Mesdhetare /Pyll Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Shkurret Mesdhetare Shkurret Mesdhetare Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar Niveli i Rrezikuar IUCN LC Aneksi IV Dir.92/43 Aneksi IV Dir.142 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . te cilat kane nevoje per habitate me cilesi te mire. Prania e faunes ne zonen e studimit eshte e lidhur ngushte me cilesine e habitateve natyrore. te cilat mund te prishen nga shkarkimi i drejtperdrejte i ujrave te perdorura te pa-trajtuara urbane dhe industriale.2. mangesite e shumta ne te dhenat per perberjen e specieve ne zonen e studimit dhe ne zonat perreth nuk lejojne qe te vleresohet me kujdes rendesia e faunes qe jeton ne zonen e studimit. gjuetine e pakontrolluar dhe peshkimin dhe shqetesimin e njerezve.92/43 Shkurret Mesdhetare /Kreshtat e shkembit Pyll Toke e kultivuar Toke e kultivuar Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar Pyll/ Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Pyll(bregore)/ Toke me bar gjysem natyrore Toke me bar gjysem natyrore / Toke e kultivuar / Shkurret Mesdhetare /Pyll Pyll(bregore)/Lume Aneksi IV Dir. Speciet me te rendesishme tokesore jane Lutra lutra dhe Myotis myotis. disa prej tyre jane te rrezikuara dhe kane nevoje per mbrojtje.92/43 .92/43 Aneksi IV Dir.92/43 Tipike per Ballkanin Perendimor Tipike per Ballkanin Perendimor Aneski V Dir.IV Dir. Per fat te keq.IV Dir. Perfundimi Ndermjet specieve qe pritet te hasen ne zonen e studimit. fenomenin e erozionit te tejskajshem.92/43 Aneksi II.92/43 Aneksi IV Dir. prerjen e tejskajshme te pemeve per djegie.92/43 5.6.92/43 Aneksi IV Dir.Speciet Natrix natrix Natrix tessellata Platyceps najadum Telescopus fallax Zamenis longissimus Zamenis situla Vipera ammodytes Erinaceus concolor - Suncus etruscus Talpa caeca Talpa stankovici Myotis myotis Myotis mystacinus Pipistrellus kuhlii Pipistrellus nathusii Pipistrellus pipistrellus Lepus europaeus Microtus felteni Microtus thomasi Mus spicilegus Vulpes vulpes Mustela nivalis Mustela putorius Martes foina Lutra lutra Aneksi II. .92/43 Aneksi IV Dir.

Marano.. 53 . • Zona e Studimit Analiza e Ndjeshmerise se Peizazhit.I.6. Dhimitër Peçi “General considerations on the flora dhe vegetation of Albania’s rivers” C. • Karakterizimi i peizazhit aktual. Colacino “Brioflora dell’albania: situazione attuale e considerazioni in relazione ad una possibile utilizzazione nel biomonitoraggio ambientale” S.73 Proko A.1. J. M. 5. Bibliografia Albania – Convention on Biological Diversity National Report Biodiversity Strategy dhe Action Plan – Sponsor: Global Environmental Facility Tirana November 1999 Alfred Mullaj..3. “Specie vegetali e habitat rari e minacciati in Albania” Cahiers Options Méditerranéennes v. • Identifikimin e Peizazhit te zones ne studim dhe Kufizimet e Mbrojtjes Territoriale. “On the status dhe distribution of the large carnivores in Albania” 5.. Mullaj. qe ka pasur si synim identifikimin e ngjarjeve kryesore qe lidhen me zhvillimin historik.2000 Pignatti “La Flora d’Italia” Ed. Xhulaj “Flora dhe Vegetation of Albania” Cahiers Options Méditerranéennes v.. 53 .7.: 511-516 (1998) Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Bego F. Vangjeli J.5.. PEIZAZHI Analiza aktuale e cilesise se peizazhit te vendndodhjes se Impiantit te Energjise eshte realizuar duke aplikuar metodologjine qe vijon: • Veshtrimin Historik. Zool. B. Buzo K.143 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Metodologjia e Analizes Metodologjia e adoptuar per analizen e ndikimit ne peizazh perfshin identifikimin e ndjeshmerise se zones ne studim dhe vleresimin vijues se ndikimit te projektit te .2000 Ungaro. Marsan “Demersal fish assemblage biodiversity as an index of fishery resources exploitation” Ital. Dida M.7.) 8 (1-2) (1996): 67 . mbi vecorite e peizazhit ne vendndodhje. 53 2000 Republic of Albania Ministry of Territory Adjustment dhe Tourism “Integrated Water dhe Ecosystems Management Project – Environmental Impact Assessment”September 2003 Ruci B. “Caratteristiche della vegetazione e dinamismo degli ecosistemi forestali nella regione costiera di Valona” Cahiers Options Méditerranéennes v. Suppl.. A. Hoda P. Mullaj A. Ruci. Jani Vangjeli. Vangjeli.s. 65.Agricole 1983 Prigioni “Distribution of Mammals in Albania” Hystrix (n. Atti 4 : 357-364 J.E.PRBCATESVL220 .S.F.

1a Vleresimi i Ndjeshmerise se Peizazhit – Sinteza e Elementeve te marre ne Konsiderate Karakteristikat e Peizazhit Morfologjia Kriteret e Vleresimit Komponente Morfologjike dhe Strukturale Vizual Simbolik Elemente me kontore sipas formes se tokes te dukshem dhe karakteristik Vecorite Sisteme te dukshme peizazhi me interes natyror natyrore (prania e rrjetit ekologjik ose e zonave natyrore te rendesishme) Niveli dhe numri i peizazheve te mrbojtura dhe elementeve Mbrojtja kulturore Prania e elementeve te dukshem te vendbanimeve me interes Vlerat e historik trashegimise Shenja te dukshme te elementeve kulturore te peizazhit Kendveshtrime Shikueshmeria e nje zone te gjere peizazhi/prfshirja ne pamje skenike skenike Vecorite e Rallesia e elementeve te peizazhit peizazhit Emri per arsye artistike. • Ndjeshmeri peizazhi Mesatare. merr ne considerate perceptimin e peizazhit te vlerave panoramike dhe pamjeve te rendesishme. duke qene se ndodhet . Ndjeshmeria e peizazhit vleresohet bazuar ne komponentet qe vijojne: • Komponenti Morfologjik dhe Struktural. vecorite natyrore. Pozicioni i tij gjeografik ishte mjaft i favorshem. Niveli i ndikimit ne peizazh percaktohet nga kombinimi i rezultateve te marra per Sensitivitetin e Zones ne Studim dhe Incidencen e Projektit. vleresimi i ndjeshmerise se peizazhit realizohet duke perpunuar dhe grumbulluar vlerat e brendshme dhe specifike te modeleve baze te peizazhit si vijon: morfologjia. vlerat e trashegimise. • Komponenti simbolik. sic eshte perceptuar nga komunitetet vendore. nje nga qytetet me te rendesishme te Shqiperise ne aspektin ekonomik dhe historik. niveli i mbrojtjes.2. • Ndjeshmeri peizazhi Shume e Larte. Veshtrim Historik Vendndodhja e projektit eshte prane qytetit te Durrësit. qe i referohet vleres simbolike te peizazhit.PRBCATESVL220 .sh. historike ose letrare (pike turistike) Klasifikimi qe vijon eshte aplikuar per vleresimin sintetik te ndjeshmerise se peizazhit: • Ndjeshmeri peizazhi Shume e Ulet. i shfrytezuar nga turistet ose vdheasit sin je pike e privilegjuar observimi per qellime panoramike. Tabela 5.7. Ky element karakterizues i ketij komponenti eshte Vecoria e Peizazhit. 5.7. Elementi karakterizues i ketij komponenti eshte kendveshtrimi skenik i identifikuar. Durrës u themelua si Epidamnos ne 627 Para Krishtit nga kolonet Greke nga Korinti dhe Korfuzi.144 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .propozuar (p. • Ndjeshmeri peizazhi E ulet. i njohur. • Ndjeshmeri peizazhi E larte. nivelin e ndikimit specific per mjedisin e zgjedhur). Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Komponenti vizual.

i cili eshte i rrethuar nga mocale ne toke dhe kreshta te larte ne pjesen drejt detit. Gjate Luftes se Pare Boterore. Lufta e dyte Boterore e gjeti Durrësin (i quajtur perseri Durazzo ne Italisht) dhe pjesen tjeter te Shqiperise te aneksuar ne Mbreterine e Italise ndermjet 1939-1943. pastaj te pushtuar nga Gjermania Naziste deri ne 1944. te filluar ne 1947. Muret e larta 12m (36ft)-ishin kaq te trasha sa kater kalores mund te vendoseshin perkrah njeri-tjetrit. mbreti i Ilirise ne312 Para Krishtit.perreth nje limani shkembor natyror. Per shkak te vendndodhjes strategjike te Durrësit. i cili shkaterroi mbrojteset e qytetit. megjithese ato jane reduktuar shume me teper gjate shekujve. Regjimi Komunist i Enver Hoxhes rindertoi me shpejtesi qytetin pas lufte. qyteti u pushtua nga Italia ne 1915 dhe nga AustroHungaria ne 1916-1918. pergjate shekujve. Ne 1997. Durrësi ka qene nje qytet aktiv ne levizjen kombetare per liberalizimin e Shqiperise ne periudhat 1878-1881 dhe 1910-1912. Pjese te rendesishme te mbrojtjeve antike te qytetit mbeten ende. Ne vijim te renies se rregjimit komunist ne 1990.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Dyrrachium u be kryeqyteti i provinces Romake te Epirus nova. Shqiperia rreshqiti ne anarki ne vijim te kolapsit te skemave piramidale. duke krijuar keshtu fortifikimet me te forta ne Ballkanin Perendimor. duke e bere qytetin shume te veshtire per sulmuar qofte nga toka. duke themeluar nje shumellojshmeri industrish te renda ne zone qe shtriheshin deri tek porti. Ca kohe me pas ne ate shekull. Republikes se Venecias. Ai u be stacioni final i hekurudhes se pare shqiptare. Epidamnos u pushtua nga Glaukias. Nje termet ne 1926 prishi nje pjese te qytetit dhe rindertimi i dha qytetit nje pamje me moderne. qofte nga deti. Dyrrachium u godit nga nje termet i fuqishem. Ai pati nje lulezim ekonomik fale investimeve italiane dhe u zhvillua si nje port detar te madh. Kohe me pas. qyteti u pushtua disa here. Kur ju kthyer sovranitetit shqiptar. Anastasius I rindertoi dhe perforcoi muret e qytetit. me nje liman modern te ndertuar ne 1927. Pas renies se Perandorise romake. Romaket i vendosen atij emrin Dyrrachium. Qyteti u demtua rende nga bombardimi i aleateve gjate luftes dhe pajisjet ne port u hodhen ne ere nga Gjermanet qe u larguan ne 1944.145 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Nje fuqi paqeruajtese e drejtuar nga italia u pozicionua ne Durrës dhe qytete te tjera shqiptare per te rivendosur rregullin. Qyteti u be kryeqyteti i pare shqiptar ne 7 Mars 1913. megjithese kishte mjaft sugjerime se qellimi i vertete i "Operation Alba" ishte parandalimi i refugjateve ekonomike qe vazhdonin t’i perdornin portet e Shqiperise si nje rruge per te migruar ne Itali. . Ne shekullin e 4 Pas Krishtit. Vlera strategjike e Durrësit sin je port detar e beri ate nje qellim ushtarak te shkalles se larte per te dyja palet. Serbise. por pas nje lufte me Republiken Romake ne 229 Para Krishtit perfundoi ne nje deshtim perfundimtar per Iliret dhe qyteti i kaloi Sundimit Romak. Durrësi u be fokusi i emigrimeve ne mase nga Shqiperia me anije te rrembyera ne port dhe qe kishin si destinacion Italine. Durrësi u be kryeqyteti i perkohshme i vendit ndermjet 1918 dhe Mars 1920. te cilat shkaterruan ekonomine ne vend. qyteti i kaloi Perandorise Bizantine dhe vazhdoi te ishte nje port i rendesishem dhe nje lidhje e rendesishme ndermjet perandorise dhe Europes Perendimore. duke i kaluar disa perandorive: Normaneve. Ai u pushtua nga Aleatet ne Tetor 1918.

Hesperia. . John W.7. Acheson.000 refugjate qe i shpetuan luftes ne Kosove dhe u be baze e operimeve per shume prej atyre qe ju pergjigjen refugjateve. Phoebe E. duket se qe nga kohet e hershme helene. – Mar.2a Bunkere prej Betoni. 2003). Figura 5. Vol. nje vendbanim i vertete gjithashtu duket se ka ekzistuar ne Porto Romano. Wolpert. agjencite e ndihmave ne Shqiperi. Edhe ne pjese te tjera te Shqiperise. Aaron D.Gjate luftes se Kosoves ne 1999 qyteti strehoi 110. 72. Ha .7. No. Ata mund te gjenden cdo 100 deri 150 metra pergjate plazhit te qytetit. bunkere te shumte prej betoni te ndertuar nen diktaturen e vjeter ndodhen ne Durrës dhe perreth tij. historia e fshatit te Porto Romano. e gjithe zona ne lindje te vargut bregdetar ndermjet Durrësit dhe Porto Romanos eshte perdorur per qellime bujqesore (2) . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Sic tregohet ne Figuren 5. Afrim Hoti. Iris Pojani. Disa varre jane zbuluar prane mocalishtes ne zonen ndermjet Spitalla dhe Porto Romano. Zona e Studimit karakterizohet nga prania e nje numri te madh bunkeresh. qe nuk ndodhi asnjehere. Sharon R. (2) Burimi: The Durrës Regional Archaeological Project: Archaeological Survey in the Territory of Epidamnus/Dyrrachium in Albania Jack L.2a.PRBCATESVL220 .1 (Jan.146 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Ne kete kohe. Stocker. Ata u ndertuan per te mbrojtur vendin nga nje sulm i huaj i para-menduar nga Pakti Perendimor apo ai i Varshaves. te ndertuar nen diktaturen e vjeter ne zonen e vendndodhjes Ne menyre me specifike. Nje numer i madh varresh dhe shenjash varri te datave nga ato Arkaike ne ato Romake te Hershme jane vendosur ne lugina ne veri dhe veri-perendim te Durrësit. Davis.

6 Qershor 2002). (3) Burimi: Integrated Safeguards Data Sheet .7. Kufizimet Kufizimet Mjedisore dhe Kulturore ne Zonen e Studimit jane identifikuar duke analizuar burimet qe vijojne: • Zonat e Mbrojtura identifikuar nga Ligji Shqiptar (Ligji n°8906. dhe ne menyre te sakte 7 km ne veri’ te vendndodhjes. 1994 Udhezimet (Figura 5. analizimit te dhenave te literatures (sic jane studime arkeologjike) dhe identifikimit te trashegimive kulturore te rendesishme prane vendndodhjes se perzgjedhur.2.3a. date 6 Qershor 2002) ne Zonen e Studimit Rajoni Provinca Zona e Percaktimi Siperfaqja Distanca (Prefektura) (Rrethi) Mbrojtur (ha) (km) Asnje lloj zone e Kategorise I nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Asnje lloj zone e Kategorise II nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Asnje lloj zone e Kategorise III nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur th 650. • Kategoria V: Peizazhi/Panorama detare e mbrojtur. th • Trashegimite Kulturore: permes analizes historike te vendndodhjes. Zonat e mbrojtura qe ndodhen prane vendndodhjes se perzgjedhur jane shenuar ne th liste ne Tabelen 5. dated 26 Dhjetor 1995 Asnje lloj zone e Kategorise V nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Asnje lloj zone e Kategorise VI nuk eshte e pranishme prane zones se perzgjedhur Sic eshte raportuar ne Tabelen e meparshme vetem nje zone e Mbrojtur ndodhet ne rethinat e vendndodhjes se Impiantit te Energjise ne Porto Romano. nese ka. i eshte nenshtruar te njejtit regjim mbrojtjeje te parashikuar per Monumentin th Mjedisor te identifikuar nga Ligji n°8906. vendndodhjet tashme te perfshira ne katalogun e 1981 Monumenti Mjedisor. Tabela 5. 6 Qershor 2002 dhe Udhezimeve IUCN.147 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Zonat e Mbrojtura klasifikohen si me poshte: • Kategoria I: Rezerva Strikte Natyrore. 6 Qershor 2002 (Ligji per Zonat e Mbrojtura).3a Kategoria I II III IV V VI Zonat e mbrojtura (sic jane identifikuar nga Ligji 8906.7. Zona me toke te lagesht e Rrushkullit klasifikohet gjihashtu si Zone e Rendesishme e Zogjve (IBA) 3 fale pranise se mbi 10. . ne veri’ te grykes se lumit Erzen.000 zogjve te ujit . • Kategoria IV: Zona e Menaxhimit te Habitateve/Specieve.3. • Kategoria III: Monument Natyror.5.2. • Kategoria II: Parku Kombetar.7. qe vijon. dhe mbrohet qe nga 1995 si Zone e Menaxhimit te Habitateve/Specieve.Integrated Water & EcoSystems Management Project – World Bank .2a).PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Katalogu i Monumenteve mjedisore: sipas Vendimit n°676 te 2002. klasifikjuar sipas IUCN (Unioni Boteror i Konservimit).6.0 ~7 Durrës Durrës Rrushkull Urdhër MB Nr. Sipas Ligjit n°8906. • Kategoria VI: Zona e Mbrojtur e Burimeve te Menaxhuara.

fshati i zhytur Heleni dhe pikat arkeologjike sic jane Tempulli Arkaik.7.3a Pikat arkeologjike ne Porto Romano Nje segment muri me tulla e me allci i stilit Romak eshte zbuluar ne pjesen veriore te vargmalit bregdetare te Porto Romano -s (Burimi: Projekti Arkeologjik rajonal i Durrësit: Studimi arkeologjik ne Territorin e Epidamnus/Dyrrachium ne Shqiperi). a mineral deposit or a rare dhe endangered species or of a special. Muri Porta Romana . particular geological dhe geo-morphological formation. ne partneritet me muzeun e Durrësit dhe nje ekip arkeologjik italian.Nuk ndodhet asnje monument mjedisor (4) ne Zonen e Studimit. Sipas informacionit historik te raportuar me lart nuk pritet te kete vlera arkeologjike. nje tempull arkaik dhe dy vendndodhje te reja nekropolis (Burimi: Raporti i Studimit ICAA 2006).including peculiar trees .5 km ne jug te vendndodhjes se Impiantit te Energjise). • Zbulimet Arkeologjike qe ndodhen ne pjesen jugore te kepit te Spitalla. po punon per te rindertuar historine e kompleksit te kesaj qendre te madhe ne Adriatik.148 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Zbulimet me te aferta te trashegimise kulturore jane: • Segmenti i nje muri Romak me tulla qe ndodhet ne vargmalin bregdetar ne Porto Romano (rreth 1.of a surface up to 50 hectares. Figura 5. scientific. aesthetic value dhe importance shall be declared Natural monuments . vendndodhja e mundshme emporion dhe e vendndodhjes para-historike u propozuan per percaktimin si park kombetar arkeologjik.3a. Sic pershkruhet ne Figuren 5. ne pjesen jugore e kepit te Spitalla.7. (4) Natural formation . eshte zbuluar nje vend para-historik. Duke ju referuar vlerave arkeologjike ne zonen e investiguar. ICAA (Qendra Nderkombetare per Arkeologjine Shqiptare). qe vijon.

3a). Zonat arkeologjike te siper-permendura ndodhen prane zones se Impiantit te Energjise (Figura 5. Tokat me bar gjysem-natyrore jane rezulatet e efekteve te kombinuara te proceseve natyrore dhe aktiviteteve antropogjenike (sic eshte kullotja e lopeve). duke mbrojtur Porto Romano-n nga deti.4b). Nje koder e ulet (lartesia maksimale 49 m mbi nivelin e detit).7. por jashte perimetrit te zones sone. qe ndodhet menjehere ne very i Impiantit te Energjise ne Porto Romano ndan Gjirin e Porto Romanos nga Gjiri i Lalzit. Nje rrjet i rregllt kanalesh ri-vendosjeje dhe kanalesh kulluese karakterizon zonen (Figura 5.7.7.4a Rrjeti i Kanaleve te Ri-vendosjes Perdorimi i tokes karakterizohet kryesisht nga bimesia spontane (kryesisht shkurre mesdhetare.7.Ne zonen ne jug te zbulimeve te Porto Romano-s ka nje Impiant municionesh te pas-luftes se dyte boterore.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Vendndodhja e projektit shtrihet ne fushen e gjere bregdetare drejt Veriut te Durrësit. .4. . Figura 5.4a). Elementet Aktuale te Peizazhit Siperfaqja eshte e mbuluar nga mocali dhe i eshte nenshtruar ri-vendosjes se viteve 60. Ne jug te vendondodhjes nje reliev i ulet (lartesia maksimale rreth 100 m mbi nivelin e detit) ngrihet pergjate vijes bregdetare. 5.7. karakerizuar nga shkurre te vogla) dhe toke me bar gjysem-natyrore (Figura 5.149 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .7. .150 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .4b Toke me bar gjysem natyrore Shtresat e ndryshme te peizazhit pergjate vijes bregdetare jane dukshmerisht te karakterizuara nga prania e pikave te grumbullimit te hidrokarbureve dhe instalimeve te tjera.Figura 5.

151 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .7.4d Pamje nga Kepi i Spitalla .Figura 5.4c Pamje nga Kodra e Porto Romanos Figura 5.7.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

duke mbrojtur Porto Romano-n nga deti Megjithese zonen e karakterizon nje rrjet i rregullt kanalesh drenazhimi. te cilat ndodhen ne zonen e studimit dhe qe pershkruhen si me poshte: • Serbatore per hidrokarbure dhe akumulim gazi.4c dhe Figuren 5. per shkak te mungeses se elementeve vertikale (sic jane rreshtat me peme ose brezat me bregore) nuk arrin te dallohen komponente structural peizazhi.4.152 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . .Sic tregohet ne Figurat e meparshme peizazhi perreth zones ne studim mund te perkufizohet si nje mjedis gjysem-natyror. Disa objekte nderhyjne ne cilesine e peizazhit.4e Depozitat 5. • Pontili i ngarkimit dhe shkarkimit te hidrokarbureve dhe gazeve ndodhet ne mes te gjirit te Porto Romano-s. sic tregohet ne Figuren 5.7. Ne jug te vendondodhjes nje reliev i ulet (lartesia maksimale rreth 100 m mbi nivelin e detit) ngrihet pergjate vijes bregdetare. qe ndodhet menjehere ne very i Impiantit te Energjise ne Porto Romano ndan Gjirin e Porto Romanos nga Gjiri i Lalzit.4e. ne fushen bregdetare ne Porto Romano ka vetem pak shtepi dhe pak ferma. ndodhet prane qytezes se Porto Romano-s. Ne fakt.7. • Nje stacion pompues drenazhimi. ne pjesen jugore te gjirit. duke i dhene nje structure gjeometrike.1. Figura 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Vetem nje koder e ulet (lartesia maksimale 49 m mbi nivelin e detit). Komponentet Morfologjike dhe Strukturale Komponenti morfologjik i zones se studimit karakterizohet nga fusha e gjere bregdetare.7.7.

zona klasifikohet si me Ndjeshmeri te Ulet Peizazhi. E gjithe ndjeshmeria e zones ne studim klasifikohet si i Ulet. 5. Komponentet Simbolike Vendndodhja gjendet brenda nje zone me karakteristika simbolike te varfra. .8. TRAFIKU DETAR DHE RRJETI RRUGOR Ky paragraf paraqet nje pershkrim te shkurter mbi ceshtjet si: • Pershkrimi i rrjetit rrugor ekzistues.7.5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .7. Tabela 5.4. • Aktivitetet dhe situate ne Portin Detar te Durresit. zona klasifikohet si Mesatare.2. Duke marre ne konsiderate sa me lart. 5. qe ndodhet ne pjesen me veriore te Gjirit te Porto Romano-s. zona klasifikohet si me Ndjeshmeri te Ulet Peizazhi.7.4. Komponentet Pamore Ne zonen ne studim nuk ka kendveshtrime skenike dhe mungesa e pikave te ngritura kufizon mundesite per realizimin e peizazhit. si deshmi e nje territori te shtypur nga konfliktet e shekullit te kaluar. menjehere ne jug nga kepi i Spitalla (realizimi i kufizuar persa i takon numrit te perdoruesve dhe sezonit). Perfundime Tabela 5.5a qe vijon jep sintezen e vleresimit te ndjeshmerise se peizazhit te realizuar duke marre ne kosnderate vleresimet dhe analizat e lart-permendura. Te vetmit perdorues te mundshem te cilesive estetike te gjirit te Porto Romano-s mund te jene turistet e detit lido.7. Simbolizmi unik qe karakterizon fushen bregdetare te Porto Romanos jane vijat e shperndara te bunkereve prej betoni.153 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5a Komponente Vleresimi i sensitivitetit te peizazhit ne zonen e studiuar Karakteristikat e Peizazhit Morfologji Cilesia Ekologjike Mbrojtja Vlerat e trashegimise Kendveshtrimet skenike Vecorite e peizazhit Pesha e caktuar Morfologjike dhe Strukturale Vizuale Simbolike E ulet Mesatare E ulet 5. Duke marre ne considerate sa me lart.7. 5.Duke marre ne considerate sa me lart.3.

8.1.000 km rruge te tjera nen juridiksionin e autoriteteve. Rrjeti Rrugor Ekzistues Rrjeti rrugor ne Shqiperi eshte afersisht 18. 10.154 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5. .8. qe do te thote 3.136 km Rruge kombetare.1a).000 km rruge Bashkie dhe Komune 4.500 deri ne 11.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .000 km perfshi te gjitha klasat e rrugeve. ndermarrjeve ose kompanive te ndryshme autonome (Figura 5.

1a Rrjeti Rrugor Kryesor dhe Dytesor ne Shqiperi .8.155 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 5.

8.8.1c): • Durres – Rinas • Durres – Porto Romano.1b). Dy rruge te tjera te rendesishme jane te pranishme ne zonen fushore ne veri te Durresit (Figura 5.4 % e rrugeve jane te shtruara dhe rrjeti rrugor ka nje dendesi prej rreth 2 0.8. . te cilat jane ndertuar per lidhur ish kompleksin kimik te Porto Romano-s me portin e Durresit.156 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Te dyja jane rruge dytesore. Duke marre ne considerate se industrite kimike te meparshme jane shkarkuar. Ne pergjithesi cilesia e rrugeve eshte e dobet (Figura 5.1b Cilesia e Rrjetit Rrugor Kombetar Rruga kryesore ne zonen e vendndodhjes se projektit eshte rruga kryesore qe Durresin me Tiranen. Figura 5. Te gjitha rruget e tjera te pranishme ne zone jane rruge te pa-shtruara rurale apo “rruge pa rruge”.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .62 km/km . trafiku tani eshte kufizuar vetem tek banoret vendas qe bejne tutje-tehu’ per ne Durres dhe tek disa kamione qe levizin drejt zones se re industriale te Porto Romano-s. Eshte nje rruge me dy korsi per cdo drejtim.Vetem 12. me nje korsi per cdo drejtim.

megjithese ende e vogel.157 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Nje pjese. Trafiku i mallrave eshte mjaft i pa-ekuilibruar ndermjet importeve. Porti eshte i mbyllur nga nje mol jugor ne forme valepritesi.8. Valepritesi kryesor eshte ndertuar ne drejtim jug-lindor per te mbrojtur skelen nga ana jugore. Kapaciteti mesatar i trafikut te mallrave permes porteve te Shqiperise eshte rreth 5 milione ton ne vit. ne 2003 cka nuk eshte arritur nga rritja e efikasitetit dhe produktivitetit. Gjiri i Durresit eshte i mbrotur mire nga Kepi i Durresit. ne 0. Parashikimi i trafikut per portin e Durrësit . Porti i Durrësit ndodhet ne jug te Detit Adriatik. gjashte vjet me pare.39.1 milione ton ne vit. Durrësi eshte porti kryesor ne Shqiperi me 77% te importeve te vendit dhe 89% te tonazhit te eksportit te vendit qe kalon ne te. Trafiku Detar i Portit te Durresit Ka kater porte kryesore ne Shqiperi. por nga praktika e ankorimit (deri ne tre anije prane njera-tjetres ne te njejtin vend ankorimi).1d Rrjeti rrugor ne zonen fushore ne veri te Durresit 5.2. mbi 91% e volumit total te mallrave te perpunuar. dhe eksportet.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . gjithnje e ne rritje.Figura 5. qe ndodhet ne pjesen veriore te gjirit te Durresit. e trafikut total transportohet me konteniere. drejt Jugut te qytetit te Durrësit.00. me pak se 9% te totalit. ne nje total prej 78% te trafikut detar te Shqiperise. i cili perben nje barrier natyrore nga dallget.8. Niveli faktik i trafikut eshte rreth 3. Faktori i trafikut te tejskajshem ne port eshte reduktuar ndjeshem gjate viteve nga 1.

. Figura 5. qe perfaqeson nje rritje mesatare vjetore prej 5.llogarit 8. dhe eksporton minerale si krom. etj. dhe eksporte te mineraleve sic jane: xeheror kromi. pakove. konteniere. skrap.2a.b tregon te dhena per volumin e trafikut dhe shperndarjen import/eksport ne Portin e Durresit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5 milione ton ne vitin 2023. Trafiku i eksportit ka qene gjithnje e ne rritje qe nga viti 2003. Trafiku i importit perfaqeson me shume se 85% te te gjitha aktiviteteve. konteniere.2a 3500000 Volumi i Punes ne Portin e Durresit 3000000 2500000 2000000 Tons 1500000 1000000 500000 0 2001 2002 2003 2004 2005 Year . ngarkesat e pergjithshme. konteniere. Ai konsiston ne importe te llojeve te ndryshme te mallrave sic jane: grure.158 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . material ndertimi. Porti i Durrësit perpunon te gjitha llojet e ngakesave perfshi ngarkesat e mallrave. etj. kimikatet. produkteve te lengshme. artikuj ushqimore. etj. hekur-krom. Figura 5. cimento. ngarkesat e rrezikshme. hekur-krom.8. etj.9 % qe nga 2003..8. Te dhenat tregojne nje rritje ne Volumin e Punimeve me afersisht 60% ndermjet 2001 dhe 2005.

8.159 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .8.d tregojne te dhena mbi prirjen ne ndarjen e llojeve te mallrave te transportuara ne Portin e Durresit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2b 100 Perqindja e Aktiviteteve ne Portin e Durresit 80 Percentage 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 Year Export Import Internal Transport Figurat 5.Figura 5.2c. .

8. Porti i Durresit 2001 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2002 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2003 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2004 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers 2005 Cereal Gas Oil Chemical Fertilizer General Cargo Cement Clinker Import Coal Containers .160 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2c Importe.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .Figura 5.

161 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5. Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2005 Chrome Conc.2d Eksporte. Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2003 Chrome Conc. Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap Chrome Conc. Container . Container Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2004 Chrome Conc. Porti i Durresit 2001 Iron Chrome General Cargo Chrome Ore Scrap 2002 Chrome Conc.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .8.

PRBCATESVL220 . Rrezatimet me frekuence te larte kryesisht prodhojne efekte termale. antenat radiotelefonike dhe sistemet e radarit. Dhjete qendrat me te medha urbane llogarisin 20% te . prodhuar nga tension ii linjes se energjise. Frekuencat e emetimit te ketyre instrumentave jane shume te larta krahasuar me frekuencat industriale. Per shkak te kesaj levizjeje te pa-kontrolluar te njerezve. shufrat e hekurit dhe fletet metalike). ndersa rrezatimet me frekuence te ulet nderveprojne me mekanizmat biologjike te transmetimit te sinjalit ne trupin e njeriut. KUADRI SOCIAL-EKONOMIK 5. ndersa ndermjet aktiviteteve te eksportit sektoret kryesore perfaqesohen nga Kromi dhe mineralet e hekurit. u zhvendos ne zona me te zhvilluara duke perfshire Durrësin dhe periferine e tij. plehrat kimike. Per kete qellim. tullat dhe pllakat.162 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . kryesisht ne Veri te vendit. I vetmi lloj rrezatimi qe mund te shoqerohet me keto instalime jane rrezatimet jo-jonizuese.10.1. jane te ndryshme.Duke marre ne konsiderate aktivitetet e importit. FUSHAT ELEKTROMAGNETIKE JO-JONIZUESE Linjat e energjise. Keto formohen nga fusha elektrike dhe induksioni magnetik me frekuence te ulet (50Hz). perime dhe fruta (te transportuara ne distance te shkurtra. Asnje linje energjie nuk kalon aktualisht ne zonen e vendndodhjes sone. mallrat qe vijojne po dominojne transportin e mallrave ne Shqiperi: • Tregtia me jashte: (76% e trafikut aktual te portit te Durresit) • Importet : materialet e ndertimit (cimentoja dhe qymyri i perdorur. makinerite elektrike dhe nga elektriciteti. 5. Nuk eshte e pranishme asnje fushe e induktuar elektromagnetike. shpesh Brenda qytetit) • Trafku tranzit: materialet e ndertimit. Ky dokument raporton se ne aspektin e volumeve. Popullsia qe jetonte ne vendet e pa-zhvilluara malore. ndryshimet politike u shoqeruan me levizjen e popullsise ne gjithe Shqiperine.10. • Tregtia ne vend: drithra. gruri dhe mielli. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Eksportet : minerale (ferro-kromi) 5. raporti i popullsise rurale me ate urbane ndryshoi. stacionet elektrike dhe gjeneratoret elektrike nuk prodhojne rrezatime jonizuese. efektet mbi lende dhe trupin e njeriut. Te Dhenat Demografike Popullsia shqiptare ka nje moshe mesatere te ulet (rreth 32 vjec). pije. prodhimet bujqesore. Keto levizje te popullsise nuk jane rregjistruar.9. sektoret kryesore jane mallrat e zakonshme dhe cimentoja. Keto shenime konfirmojne prirjen e pergjithshme te evidentuar ne Planin e Transportit Kombetar te Shqiperise. Burime te tjera rrezatimi jo-jonizues jane radio. produktet e naftes. Ne fillimet e viteve 90.

perqindja e vdekshmerise se femijve dhe e nenes eshte e larte.234 Te dhenat jane llogaritur bazuar ne numrin e shtepive te verejtura me imazhet e satelitit te kombinuara me nje numer mesatar banoresh per cdo shtepi dhe te dhenat per moshen jane mbledhur ne nje studim te popullsise ne 86 shtepi ka 473 persona. 2002) statistikat zyrtare treguan se 29.popullsise totale ne fund te 1990 dhe 36 % ne 1999. 2001) dhe jane korrigjuar perms delaratave te Zyres se Gjendjes Civile ne rrethe te ndryshme. (UNEP. Aktualisht 5. perfshijne afersisht 200 ndertesa.1%. Nje tjeter vendbanim ndodhet afersisht 1 km distance ne Lindje te vendit (fshati Rinia).6% e shqiptareve jane te varfer. ne kuadrin e projekteve te permiresimit. Nuk eshte dhene numri i banoreve. me nje numer shtepish banimi rreth 350. popullsia u rrit per shkak te pranise se fabrikave dhe mundesive ne rritje per te jetuar dhe marre me bujqesi ne kete ultesire. Pas ri-vendosjes se mocalishtes rreth 1980.2.163 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . . Nje vleresim i popullsise se Porto Romano eshte kryer ne Studimin e Fizibilitetit UNEP dhe raportohet ne Tabelen 5.384 35 115 2.1a Klasa e Popullsise Total Femije (age 0-1) Femije (age 1-14) Te rritur Popullsia e Porto Romanos ne 2003 Numri 2. ne kufi me lokalitete e identifikuara si "Varrezat e Reja" dhe "Hidrovori".PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Te dhena te perditesuara per statistikat e popullsise ne zonen e Porto Romano-s jane mbledhur gjate investigimeve te kryera ne zone. 5. Integrimin e Zonave Informale) vendbanimet informale ne Porto Romano. kryesisht nga imigrimi i njerezve nga Shqiperia veriore dhe rajone te tjera.1a.10. Zona e Porto Romano fillimisht ka qene shume rralle e populluar dhe pjesa me e madhe e njerezve jetonte prane kodrave. KUadri Social-Ekonomik Sipas Profilit te Vendit ne Sektorin e Strehimit (UN. Sipas intervistave me ALUIZMI (Agjencia per Legalizimin. dhe vendbanimet e fshatit Rinia.000 njerez kane vendbanimet e tyre prane kodrave te Durrësit dhe ne fushen e Durrësit. Feasibility Study for Urgent Risk Reduction Measures at Hot Spots in Albania. Ato rregjistra nuk reflektone plotesisht levizjen e popullsise Brenda dhe jashte vendit.10. per shkak te levizjeve te parregjistruara te ri-vendosjes. kane 760 shtepi qe i perkasin Bashkise se Durresit. ALUIZMI konfirmoi se te gjitha ndertesat ne zone jane ilegale. Urbanizimin.10. qe vijon: Tabela 5. 14% e femijeve nen 5 vjec jane te keq-ushqyer. Nuk ka asnje te dhene per popullsine e koheve te fundit apo aktuale per zonen e Porto Romano-s sepse nje pjese e madhe e vendbanimeve jane te parrregjistruara. te cilat jane hartuar bazuar ne rregjistrimet e tyre administrative.000 deri ne 7. te cilet kerkojne pune dhe te ardhura. gjysma e tyre jetojne ne kushtet e varferise ekstreme. zona e Durrësit ka pasur nje rritje te shpejte e te pa-kontrolluar te popullise. Ne dekaden e fundit. Nje ne tre familje nuk ka shtepine e duhur. Ne fund te 2001 popullsia urbane eshte rritur ne 42.

Ne 1998 te ardhurat mesatare per nje familje ishin 16. Figura 5.620 leke ne muaj.000 banore.10.PRBCATESVL220 . Puke (65%) dhe Shkoder (63%).10. Permetit dhe Kucoves.250 leke ne muaj. Tirane (66%). te ardhurat per nje familje rane ne 14.10. Treguesit kryesore ekonomike per Shqiperine raportohen ne Tabelen 5. 60% e te rinjve te moshes 16 deri ne 34 jane te papune dhe situata eshte me e keqe ne qytetet: Vlore (86%). Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Papunesia eshte nje nga arsyet kryesore te varferise ne zonat urbane.2a. Papunesia eshte mbi mesataren ne qytetet e Beratit. Kurbinit. ndersa ne zonat me me shume se 10. 20% e familjeve ne gjendje te mire ekonomike merrnin 48% te te ardhurave totale familjare. Ky kontrast rural-urban tregohet qarte ne te ardhurat per zonat rurale dhe urbane dhe ai shpjegon pjeserisht tendencat drejt migrimit urban (Figura 5. Shkodres. nersa ne periferine e Tiranes perqindja e tyre shkon ne 36% .164 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . qe drejtohen nga te rinj ose njerez me arsim te paket.240 leke ne muaj. Pasojat sociale jane perkeqesuar nga fakti se dy te tretat ose me teper e te papuneve nuk kane me te drejte per te marre perfitime (asistence) papunesie. ndersa 20% e familjeve te varfra merrnin vetem 5%. te ardhurat jane 21. Ne Tirane 26% e popullsise jeton me me pak se nje dollar ne dite. Ne zonat me me pak se 10.12% e femijeve nen 15 vjec jane analfabete. Ne 1996. 90% e te varferve jetonin ne zonat rural. Ne 1998. me 21% te grave pa pune dhe 16% te burrave. 20% jane pensioniste.2a Treguesit Kryesore Ekonomike per Shqiperine .2a). Papunesia ne Shqiperia eshte specifike e gjinise dhe moshes. ne familjet e medha. Varferia eshte me e larte ne very. ndersa punesimi i fshehur eshte karakteristik per zonat rurale. Mat (82%). Gjysma e te verferve jane te vete-punesuar ne bujqesi. Elbasanit. Ka nje nivel te larte te pabarazise ne shperndarjen ne vend te te ardhurave familjare.000 banore.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .10. Figura 5. Ndarja sipas Statistikes ne 1998 (Ndarja sipas Statistikes 1: Te Ardhurat me te Ulta.instat.10.gov.2a Perqindja e Popullsise ne Zonat Rurale dhe Urbane sipas te Ardhurave.al .10.165 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2b dhe 5.2b Papunesia ne Shqiperi Source: www.Figura 5.10. Ndarja sipas Statistikes 5: Te ardhurat me te Larta) Tendencat e pa-punesise dhe te punesimit ne Shqiperi ne dekaden e fundit tregohen ne Figurat 5.2c.

Historia e instalimeve industriale ne vend eshte si vijon: Vendndodhja e Squfurit • 1982 deri ne 1987 – Prodhimi i klorurit te zinkut.000 nga nje zone me 100. Impianti i Lindanit/Dikromatit • 1944 deri ne 1967 – Nje fabrike lekure • 1967 deri ne 1987 – Prodhimi i Dikromatit.000 te tjere ne komunat fqinje. Zona e Porto Romanos eshte shfrytezuar historikisht per qellime industrial qe nga vitet ‘40s. Nje njesi paketimi kartonash eshte aktualisht aktive brenda territorit te Pikes se nxehte 1. Hedhja e mbetjeve ne Stacionin e Pompimit • Data te pa-precizuara– Perfshihet hedhja e mbeturinave.000 njerez te papune ne qytetin e Durresit dhe ne vendbanimin informal te Porto Romano dhe 9. sulfatit te magnezit dhe sulfatit te aluminit qe perdoren ne perpunimin e lekures • 1982 deri ne 1987 – Prodhimi i Lindanit dhe pesticideve te tjera sic jane trikromatit i natriumit dhe Thiram Disa pjese te tokes brenda zones se pikes se nxehte 1 jane privatizuar dhe do te perdoren per aktivitetin e prodhimit ne te ardhmen e afert. mungesa e Lindanit me pluhur gelqeror dhe nje vend per hedhjen e squfurit.gov.instat.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .10. por nuk kufizohet vetem ne mbetjet e Lindanit.Figura 5. Jun 2008) mund te kete deri ne 21. Zona e akumulimit te ujit prane Kepit te Bishti Palles .al Sipas Vleresimit te Shpejte Mjedisor per Parqet Industriale dhe Energjetike ne Porto Romano (Ldheell Mills. Numri total i njerezve te papune ne zone do te ishte atehere afersisht 30.2c Punesimi ne Shqiperi Source: www.000 njerez.166 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Kapaciteti i tij i pergjithshem eshte 3 24. Metanolin. ne bregdet ne perendim te vendndodhjes sone • Restorant ne bregdet ne veri te vendndodhjes sone • Ferma dhe kullota. te cilat jane ne proces dhe financohen nga PNUD.000 m eshte perfunduar (5 rezervuare). Keto veprimtari ekonomike kane lene nje ngarkese te madhe ndotjeje ne zonen se ciles i adresohen projekte permiresimi.• 1989 deri ne 1998 – Akumulimi i mbetjeve nga procesi i prodhimit te Lindanit perfshi Disulfidin e Karbonit. Toka ne pjesen brenda te siperfaqes se vendndodhjes duket e pa-kultivuar gjate studimeve ne terren. SHENDETI PUBLIK 5. tre te tjere brenda 1 km nga kufiri i zones. Aktualisht aktivitete te vogla ekonomike jane ne proces ne zone. Nje pike e rendesishme e akumulimit te naftes dhe gazit eshte ende ne ndertim dhe perfshin nje infrastructure porti me sistem ngarkim-shkarkimi te produkteve te naftes nga serbatoret e saj tek instalimet perkatese si dhe nje sistem ngarkim/shkarkimi nepermjet autoboteve. Dimetilaminen. Trimetilaminen. publikuar nga Organizata Boterore e Shendetesise (WHO).11.riraoil. Banka Boterore dhe donatore nderkombetare. Megjithate. dhe ne te dhenat e grumbulluara nga Instituti i Statistikave ne Shqiperi (INSTAT).000 m (www. Siperfaqja e ndertuar eshte rreth 29. qe perfshijne vendet me prirje/zhvillime te ngjashme te shendetit dhe tendenca sociale-ekonomike te ngjashme dhe/ose grupime gjeopolitike. Veprimtarite e tjera te pranishme ne zone perfshijne: • Plazhet dhe rastorantet. Etilenediaminen. FAza e pare e investimit prej rreth 14. ndersa komplet ngastra e 2 tokes se blere eshte 36.167 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Reflektime mbi Shendetin ne Shqiperi nga WHO Ky dokument hedh nje veshtrim mbi statusin e shendetit ne Shqiperi.com). Depot e naftes dhe te gazit jane te pranishme ne zone dhe ndodhen kryesisht brenda 1 km nga bregdeti Perendimor ne zonen ndermjet Kepit te Bishtit te Palles dhe Porto Romano-s. duke paraqitur te dhenat me te fundit mbi vdekshmerine. RAporti gjithashtu ben krahasimin e grupeve te referimit ne vend.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1. Gjendja Kombetare ne Shqiperi Gjendja kombetare mbi Shendetin Publik eshte vleresuar bazuar ne raportin “Reflektime mbi Shendetin ne Shqiperi. . Dikromatin e Natriumit. pluhur squfuri.000 m³. semundshmerine dhe exkspozimin ndaj faktoreve kryesore te riskut se bashku me tendencat e kohes. 2005”.11.100 m². Nje ferme ndodhet ne kufirin veri’-perendimor te vendndodhjes sone. planet kombetare territorial per zonen parashikojne Zhvillimin Industrial dhe Energjetik ne vende te Zones se Projektit dhe ne jug te saj. 5. MonoMetilaminen. mbetjet e hekzaklorocikloheksanin (HCH).

Kjo rritje ishte pak me e madhe per burrat (3.1a Jetegjatesia e Pritshme ne Lindje per Meshkujt 1980 deri ne Vitet e Fundit Source: Highlights on Health in Albania. nje person i lindur ne Shqiperi ne 2002 mund te prese qe te jetoje 70. jep vleresimin: gjashte vjet me shume ne lindje sesa llogaritja e WHO. Kjo llogaritje eshte dy vjet me e gjate se sa mesatarja Eur-B+C . Kjo klase perfshin 27 vende. Vendet me me vdekshmeri te ulet foshnjore klasifikohen si “Eur A”. por me shume se tete vjet me e shkurter se sa mesatarja Eur-A. 2005 . shqiptaret fituan rreth 3. Raportimi me i vogel i vdekjeve dhe veshtiresite ne mbledhjen e statistikave te popullsise shpjegojne pak a shume keto ndryshime.168 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Shkaqet kryesore te vdekjes. Kuadri i shendetit public paraqitet ne paragrafet qe vijojne duke ju referuar tre tregueseve epidemiologjike: • Jetegjatesia e pritshme.11. Sipas shifrave kombetare. Figura 5. i cili perfshin 25 vende me vdekshmeri te ulet foshnjore dhe vdekshmeri te ulet ose te larte tek te rriturit. Jetgjatesia e Pritshme Sipas vleresimeve te WHO.1 vjet per grate dhe 67. Ne 2002 statistikat kombetare mbi vdekshmerine. • Ngarkesa e semundjes.Shqiperia klasifikohet nga WHO Brenda grupit “Eur-B+C” .PRBCATESVL220 . shumica e te cilave jane shtete anetare te BE.3 vjet per burrat.4 vjet mesatarisht: 74.6 vite ne jetegjatesine e pritshme ndermjet 1987 dhe 2003.8 vite) se sa per grate (3. ne te cilat bazohet shifra e jetegjatesise se pritshme zyrtare (LE).3 vite).

duke zbritur vitet e llogaritura te jetes se kaluar me semundje dhe pa-aftesi nga jetegjatesia e pritshme e llogaritur. WHO perdor nje tregues per kete qellim. eshte gjithnje e me teper e rendesishme te dihet jetegjatesia e pritshme kur ke shendet te mire.11. 2005 Pervec jetegjatesise se pritshme. Ata humbasin mesatarisht 9 vite me semundje.3 vjet) dhe mesatarja Eur-B+C (7. 1980 deri ne Vitet e Fundit Source: Highlights on Health in Albania. WHO vlereson se njerezit mund te presin te jene te shendetshem per afersisht 87% te jetes se tyre.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .169 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 5.6 vjet).1b Jetegjatesia e Pritshme ne Lindje per Femrat. Per Shqiperine. te quajtur jetegjatesia e pritshme e shendetshme (HALE). . Kjo humbje eshte me e madhe se sa mesatarja Eur-A average (7.

5 vjet) sipas vleresimeve te WHO. pa semundje dhe pa-paftesi. 2002 Source: Highlights on Health in Albania.8 vite me teper te jetegjatesise se pritshme te shendetshme.170 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .11. 2005 Meqenese grate jetojne me gjate dhe meqense mundesia e perkeqesimit te shendetit rritet me moshen. Ato qe shkaktojne kete hapesire jane . Megjithate grate ne Shqiperi kane 3. grate humbasin me teper vite te shendetshme te jetes (10.1c Jetegjatesia e Pritshme (LE) dhe Jetegjatesi e Pritshme e Shendetshme (HALE).9 kundrejt 10.8 vjet) se sa burrat (7. grate jetojne me te shendetshme me shume se tre vjet me gjate krahasuar me burrat (13.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .8 vjet). Gjithashtu ndermjet 60 vjecareve.Figura 5. Ngarkesa e Semundjes Ngaresa e semundjes ne nje popullsi mund te shikohet si nje hapsire ndermjet statusit actual te shendetit dhe nje situate ideale ne te cilen cdo njeri jeton deri ne moshe te madhe.

1 19.1a tregon dhjete kushtet paresore.8 4. nga ana tjeter dhjete faktoret me te rendesishem te riskut me ndikimet e tyre perkatese. ne ngarkesen e semundjes ne popullsine mashkullore dhe femerore ne Shqiperi.0 4.1 19.6 9. Per shkak se vdekshmeria nga kushtet neuropsikiatrike eshte e vogel.0 3.4 Grupet e pa-aftesise Kushtet Neuropsikiatrike Semundjet Kardiovaskulare Neoplazma malinje Goditjet pa dashje Semundje Muskuloskeletale Semundje te organeve ndijore Kushtet Perinatale Infeksionet ne Rruget e Frymemarrjes Mangesite ne te ushqyer Semundje ne aparatin tretes Total DALYs (%) 24. Tabela 5. pa-aftesia ne jeten e perditshme perben shumicen e ngarkeses se tyre ne shendetin e popullsise.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .171 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . alkooli dhe presioni i larte i gjakut perbejne ngarkesen me te madhe tek meshkujt shqiptare.11.1 4.0 7.0 5.7 3.1 Goditje te qellimshme 2.vdekshmeria e parakohshme. Tabela 5.5 9. dhe presioni i larte i gjakut dhe BMI e larte tek grate.9 3. qe llogarisin afersisht 90% te ngarkeses se semundjeve ndermjet meshkujve dhe femrave ne Shqiperi.11.11.4 3. Goditjet padashje tek meshkujt dhe semundjet kardiovaskulare dhe kushtet neuropsikiatrike tek meshkujt dhe femrat perbejne ngarkesen me te madhe te semundjeve.7 Source: Highlights on Health in Albania.3 16. Analzia qe vijon ben perpunimin e ngarkeses se semundjes ne popullsi. ne rend zbrites.3 4.1a Dhjete Grupet Kryesore te Pa-aftesise si Perqindje te DALY totale per te dyja sekset en Shqiperi. 2002 Femra Total DALYs (%) 22. pa-aftesia dhe faktore te caktuar risku qe ndikojne ne semundje.1b. 2005 Tabela 5. Sipas DALY. . pa-aftesine dhe vdekshmerine ne shendetin e popullsise. ne rradhe zbritese. Vitet e pa-aftesise-jete e pershtatur(DALY) eshte nje matje e permbledhur qe kombinon ndikimet e semundjes.5 2.9 Meshkuj Grupet e pa-aftesise Goditjet pa dashje Semundjet Kardiovaskulare Kushtet Neuropsikiatrike Neoplazma malinje Kushtet Perinatale Infeksionet ne Rruget e Frymemarrjes Semundje ne aparatin tretes Semundje Muskuloskeletale Semundje te organeve ndijore 3. duhani. tregon.

4 Tymi ne ambjent te mbyllur nga 1. se bashku me Turkmenistanin.0 4.6 1.5 Grupet e pa-aftesise Presioni i Larte i Gjakut BMI e larte Duhani Kolesteroli i larte Marrja e paket e frutavezarzavateve Mungesa e aktivitetit fizik Seks i pasigurte Tymi ne ambjent te mbyllur nga lendet djegese Alkooli Qenia nen-peshe ne femijeri dhe gjate memesise Total DALYs (%) 7. Kushtet eperkufizimit te gabuar rreth 13. semundjet jo infektive te perzgjedhura llogariteshin ne rreth 76% te te gjitha vdekjeve en Shqiperi. Risku per vdekje nga kanceri eshte me i ulet per te gjithe burrat dhe grate ne moshe 15-vjecare ose me teper.1b Dhjete faktoret kryesore te riskut te Ngarkeses se Seumndjes se matur ne DALY ne Shqiperi.9 4.2 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Meshkuj Grupet e pa-aftesise Duhani Alkooli Presioni i Larte i Gjakut Kolesteroli i larte BMI e larte Marrja e paket e frutave2. Shqiptaret jane ne rrezik me te vogel ndaj vdekjes per shkak te CVD-ve (semundjeve kardiovaskulare) sesa mesatarja Eur-B+C.2 1. perjashto grate nen 15 dhe burrat nen 30. shqiptaret kane gjithashtu nje risk te vogel vdekjeje per shkaqe te jashtme dhe helmime ne te gjitha grupmoshat dhe per te dyja sekset krahasuar me mesataren Eur-B+C .172 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 5% nga semundjet e aparatit te frymemarrjes. kane vleren me te larte te vdekshmerise ne kete grupmoshe.4 Shkaqet kryesore te Vdekjes Ne 2003.9 1. 14% nga kanceri. te pakten pjeserisht e shpjegueshme nga ndryshimet ne klasifikimin dhe rregjistrimin e shkaqeve te vdekjes.0 2. Kjo mund te jete. .Tabela 5. 2005 2. shkaqet e jashtme rreth 5% dhe semundjet infektive rreth 0.6 10.2 Faktoret profesionale te riskut 1.8 per demtime Plumbi 1.4 7. megjithate. 2002 Femra Total DALYs (%) 12. dhe Shqiperia. 3% nga crregullimet neuropsikiatrike dhe 2% nga semundjet e apartit tretes.5%.5 1.7 4. Ne total 52% e te gjitha vdekjeve jane shkaktuar nga semundje te sistemit te qarkullimit.7 zarzavateve Mungesa e aktivitetit fizik 2. Per femijet dhe adoleshentet.2 6.11. risku i tepert per te vdekur nga CVDs eshte tete here me shume se mesatarja Eur-B+C.5%. Sipas ketyre shifrave ne vend.7 4.PRBCATESVL220 .4 lendet djegese Source: Highlights on Health in Albania.

173 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..

Figura 5.11.1d

Shkaqet kryesore te Vdekshmerise sipas Seksit dhe Grupmoshes

Source: Highlights on Health in Albania, 2005

Semundjet kardiovaskulare shkaktojne me shume se gjysmen e te gjitha vdekjeve ne Shqiperi. Vrasesit e vetem me te medhenj jane semundjet cerebrovaskulare (18,7% e te gjitha vdekjeve te 2003), semundjet ishemike te zemres (15,1%) dhe semundjet e qarkullimit pulmonar dhe semundje e tjera te zemres (12,5%). Vdekshmeria nga semundje kardiovaskulare eshte rritur si per te rinjte, edhe per ata te moshes mesatare (nen 45 vjec) dhe per te moshuarit (75 dhe me teper), ndersa nje prirje zbritese mund te verehet ne grupmoshat e tjera qe mbeten. Zhvillimi eshte i ngjashem per te dyja sekset dhe per semundjet ishemike te zemres dhe semundjet cerebrovaskulare. Kanceri shkaton vetem nje ne shtate vdekje ne Shqiperi. Vdekshemria poshte moshes 30 vjec eshte ne ulje dhe po ndjek mesataren Eur-B+C average. Meshkujt 30–74 vjec gjithashtu kane shifra ne zbritje te vdekjes, ne menyre te ndjeshme poshte mesatares Eur-B+C. Meshkujt e moshuar kane nje rrezik ne rritje per te vdekur nga kanceri, e barabarte me mesataren Eur-B+C . Shifrat e vdekjes nga kanceri per femrat jane ne rritje, por ato jane ende poshte mesatares Eur-B+C. Persa i takon vdekshmerise nga kanceri ne pergjithesi, shifrat per shkaqet specifike te vdekjes ne Shqiperi jane te ulta krahasuar me nivelet Eur-B+C , dhe jane ose ne ulje (kanceri i buzes, kanceri i fshikezes se urines, kanceri i ezofagut, kanceri i lekures, kanceri uterin dhe ovarian) ose pezull (kanceri kolorektal dhe kanceri indit limfoid dhe hematopoietik). Vdekshmeria nga kanceri i laringut, trakese, bronkeve dhe mushkerive eshte e ndryshme per burrat dhe grate. Per burrat, numri i vdekjeve mbetet i qendrueshem, dhe poshte mesatareve ne zbritje Eur-A dhe Eur-B+C . Per grate, po rritet me njejtin ritem si mesatarja Eur-A average dhe ajo tashme ka kaluar mesataren Eur-B+C. Keto te djhena mbi vdekshmerine reflektojne tendencat e meparshme ne pirjen e duhanit, te cilat u bene me te zakonshme ne Shqiperi ndermjet 1990 dhe 2000.

- 174 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Sipas te dhenave me te fundit, 60% e burrave dhe 18% e grave 15 vjec e lart jane duhanpirese ditore te rregullta. Figura 5.11.1e Numri i Standartizuar i Vdekjeve per Kancerin e Stomakut ne Njerezit e te gjitha moshaves, 1980 deri ne vitin me te fundit

Source: Highlights on Health in Albania, 2005

Figura 5.11.1f

Numri i Standartizuar i Vdekjeve per Kancerin e Laringut, Trakese, Bronkeve dhe Mushkerive tek Femrat, te gjitha moshat, 1980 deri ne vitin me te fundit

Source: Highlights on Health in Albania, 2005

- 175 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Te Dhenat e Institutit te Statistikes se Shqiperise (INSTAT) Gjendja shendetsore ne Shqiperi eshte studiuar nga Instituti i Statistikes se Shqiperise (INSTAT) nepermjet tregueseve statistikore. Treguesit kryesore shfaqin nje prirje te qendrueshme te permiresimit per kujdesin shendetesor paresor dhe sherbimeve spitalore. Niveli i disa tregueseve te rendesishem sic jane: jetegjatesia, vdekja dhe semundjet kronike jane te krahasueshem me ato te vendeve te zhvilluara, ndersa vdekshemria foshnjore, vdekshmeria maternal dhe semundjet akute infektive jane te krahasueshme me ato te vendeve ne zhvillim. Statistikat tregojne se nje numer relativisht i larte vdekjesh dhe semundjesh ne Shqiperi eshte rezultat i pirjes se duhanit, alkoolit, pakujdesise ne rruge, perdorimit te drogave ilegale, ushqimit dhe stresit si nje dukuri e re modern e shoqerise. Te jetuarit ne pasivitet eshte nje faktor risku sepse ai paraqet nje problem te mundshem per hipertensionin, semundjet e zemres, ataket, etj. Figura 5.11.1g
350

Shkaqet kryesore te Vdekjes sipas Grupeve te Semundjeve
Endocrin,metabolic,nutricional Nervous system Respiratory system diseases Genitourinary system diseases External injury, poisoning

300

Neoplasm Blood, blood-forming organ diseas Circulatory system diseases Digestive system diseases Ill-defined conditions

Num. per 100.000 inhabitants

250

200

150

100

50

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Year

Source INSTAT

- 176 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

- 177 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

5.11.2. Gjendja ne Porto Romano Hyrje Ky seksion bazohet ne permbajtjen e raportit “Vleresimi i ndikimit te ndotjes mjedisore ne shendetin e banoreve te zones se Porto-Romano-s” publikuar nga Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave e Shqiperise ne 2005. Prania ne Porto Romano e prodhimit te meparshem industrial te lindanit dhe dikromatit si dhe e nje impianti per prodhimin e kimikateve me baze squfuri dhe e nje vendi mbeturinash per kimikate dhe mbetje, ka shkaktuar degradim serioz te mjedisit. Ndotja vazhdon akoma per shkak te migrimit te ndotesve nepermjet ujrave nentokesore te ceketa, largimit te ujrave te shiut dhe transportit illegal te dherave te ndotur. Vendondodhja dhe rrethinat menjehere prane saj perbejne rreziqe te medha per shendetin e njeriut. Ministria Shqiptare e Mjedisit ka autorizuar Projektin e Permiresimit ne Porto Romano, duke pasur si qellim permiresimin e kushteve mjedisore duke reduktuar ndotjen e dheut dhe ndikimet ne ujrat nen tokesore dhe duke reduktuar ndjeshem rreziqet per shendetin e njeriut dhe mjedisit te grupeve te popullsise qe ndodhet prane. Projekti konsiston ne ndertimin e nje vendi per groposje, qe te mbaje dheun e ndotur dhe materialet nga prishja nga ish zonat industrial ne Porto Romano, dhe levizjen e transportimin e dherave perkatese dhe materialeve nga prishja. Bazuar ne te dhenat mbi nivelet e ndotjes aktualisht rreziqet madhore per shendetin e banoreve vendas jane te lidhura me: • Konsumin e ujit nga puset ne vend (zyrtarisht e ndaluar, por ndoshta ndodh ende); • Konsumin e qumeshtit dhe mishit nga kullotja e kafsheve ne zonat e ndotura; • Konsumin e perimeve te ndotura; • Thithjen e therrmijave te ndotura nga ajri. Raporti “Vleresimi i ndikimit te ndotjes mjedisore ne shendetin e banoreve te zones se Porto-Romano-s” eshte realizuar e qellimin qe te vleresoje efektet e kushteve te ndotjes ne statusin e shendetit te banoreve, te percaktoje rekomandimet per te parandaluar perkqesimin e metejshem dhe te identifikoje nevojat per te kuruar njerezit e prekur. Dimensioni i Kampionit dhe Metodologjia e Perdorur Kampioni i studiuar konsistonte ne 200 njerez te ekspozuar ndaj ndotjes industrial, per periudha kohore variabel; eshte ndare ne dy grupe te medha: • Grupi i pare konsistoi ne 100 nxenes te shkolles 9-vjecare, kryesisht 13 vjec, te cilet ju nenshtruan nje testimi me pyetsorin perkates si dhe ekzaminimit subjektiv dhe neurologjik. • Grupi i dyte konsistoi ne 100 te rritur pa asne perzgjedhje paraprake, banore te komunes se Porto Romano-s per nje periudhe te pershtatshme kohore, me qellimin per te pasur efektet mbi shendeti te shkaktuara nga ndotja e jashtme e ambjentit.

- 178 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

• Analiza te pergjithshme gjaku me formulen e leukociteve. Simptoma “dhimbje abdominale” ishte e pranishme ne 37% te rasteve. dhe kjo do te aplikohej ne vecanti tek banoret rrethinave prane ish faciliteteve industriale. ne mbi 20% kj simtome ishte e shoqeruar me vjellje ose te perzjera.29% dhe 18.PRBCATESVL220 . Demet ne lekure. • Permbajtja e lindanit ne gjak. crregullime gjumi. • Permbajtja e kromatit ne floket e femijeve. Perfundime Konkluzionet konfirmuan se shume banore te komunes se Porto Romano-s vuajne nga pasojat e ndotjes mjedisore. Irritimi i lekures dhe epistakset ishin gjithashtu te pranishme tek femijet me perqindjet respektive 14. stresin. Simptomat respiratore (kolle. Historiku i semundjeve ne familje konfirmon pranine e semundjeve pulmonare. Kampioni i studiuar ju nenshtrua disa ekzaminimeve me te hollesishme sic jane: • Testimet Funksionale te Frymemarrjes.Pyetsori i perdorur per intervista perfshinte ceshtje si: niveli i arsimimit. Konkluzioni i pergjithshem eshte se zbulimet konfirmuan se shume banore te komunes se Porto Romano-s vuajne nga pasojat e ndotjes mjedisore. dhe semundje te tjera.C. qe ishin te shoqeruara me efektet e kromatit. Efektet e mundshme te ndotjes mjedisore ne sistemin vegjetativ nervor u evidentuan nga analizat e vleresimit te refleksit. • Ekzaminimi Abdominal me Ultratinguj. eksperienca e punes. Sindroma asteno-vegjetative (dhimbje koke.E. ne kavitetin e hundes dhe sistemin neurologjik. • Vleresimet e Reflekseve. Ndikimi i demshem eshte i dukshem ne traktin gastro-intestinal. disfoni dhe dhimbje ne kraharor) ishin te pranishme sit e te rriturit . Sipas studimit. u zbuluan ne 12% te rasteve dhe epistakseve tek 11% e te rriturve te survejuar. ankth dridhje muskujsh).179 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . azmen bronkiale pulmonare T. me tregues. ne lekure dhe mukoze. dominimi i pirjes se duhanit ne zone eshte i ulet dhe kjo mund te sjelle nje lidhje te mundshme ndermjet ndotjes ne vend dhe simptomave respiratore. ashtu edhe tek femijet e ketij komuniteti. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Permbajtja e Lindanit ne qumesht. kjo mund te lidhej me demtimet kronike kardio-vaskulare. Kjo mund te lidhet me ekspozimin per nje kohe te gjate te banorev. te dhenat shendetsore te anetareve te familjes ne vecanti per bronshitin.G.B. • E. u raportua gjithashtu. situate sociale-ekonomike. • Permbajtja e kromit me valencen gjashte ne ujin e pusit. Keto u konfirmuan gjithashtu nga ekzaminimi i funksioneve pulmonare dinamike: gati 50% e njerezve te verejtur kishin vlera jo-normale.37% te te survejuareve. moshen. zakoni i pirjes se duhanit. Me teper se me ekspozimin mjedisor. zakonet e te ushqyerit. Presioni i gjakut u pa se kishte ndryshuar (hipotension dhe hipertension) ne 55% te njeresve te vezhguar.

as per gjene e gjalle. NGa ana tjeter. WHO (2005).180 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Evaluation of the impact of environmental pollution on the health of inhabitants of Porto-Romano area. Ministry of Finance (2004). Sipas te njejtit raport do te jene te nevojshme studimet te metejshme shkencore per te verifikuar ndjeshmerine e femijeve dhe ndryshime kromozomale. Albania: Selected Issues dhe Statistical Appendix.Analiza e izomereve HCH ne gjak nxori ne dukje perqendrimin e alpha dhe beta HCH mbi standartet nderkombetare. ndersa izomeret gamma dhe delta nuk u detektuan. Referenca INSTAT (2004). Prandaj raporti rekomandoi qe uji i puseve te mos perdoret si uje i pijshem per banoret.3. Forests dhe Water Administration of Albania (2005). Nuk raportohet asnje e dhene specifike per ndodhjen e kancerit ne zone. Highlights on Health in Albania. Ekzaminimet e puseve te ujit shfaqen nje perqendrim te larte te perberjeve Chrome VI.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Per kete qellim raporti rekomandoi qe konsumi i qumeshtit te zones duhet te ndalohet.11. International Monetary Fund (2005). . Population Projections for Albania 2001-2021. ekzaminimet e kampioneve te ujit nga tub ii ujit nuk nxorren ne dukje asnje permbajtje Kromati. INSTAT (2004). 5. Republic of Albania. Living Condition dhe Inequality in Albania. Progress report on implementation of the National Strategy for Socio-Economic development during 2003. Ministry of Environment. Permbajtja e izomereve HCH ne qumeshtin e lopes ishte gjithashtu mbi standartet nderkombetare te sigurise.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..181 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

Siperfaqja e kantierit te ndertimit eshte afersisht 787. AJRI Ky paragraf analizon ndikimet ne cilesine e ajrit qe burojne nga realizimi i Impiantit te Energjise ne Porto Romano Power Plant. • Largimi i therrmijave te pluhurit te shkaktuara nga erozioni i eres i siperfaqeve me grumbullime.1.400. VLERESIMI I NDIKIMEVE 6. 6. pluhuri prodhohet kryesisht nga perpunimi i materialeve ne rregullimet ne kantier.PRBCATESVL220 . Duke marre ne considerate nje peshe specifike dheu te barabarte me 1. Ne pergjithesi. • Veprimi mekanik mbi materialet inkoherente dhe germimet me eskavatore. buldozere. nga te cilat 400.1. te shkaktuara nga kamionet qe mbartin dhe’ e materiale. Faza e Ndertimit Ndikimi kryesor i mundshem ne cilesine e ajrit gjate fazes se ndertimit eshte eshte emetimi i pluhurave.1. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ndikimet jane te lidhura me dy Plane veprime: I pari me nje njesi 800 MWe dhe i dyti me dy njesi 800 MWe.182 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . U perdor nje vleresim tregues i prodhimit te pluhurit dhe ndikimet e lidhura me te duke perdorur metodologjine e pershkruar me poshte.000 t. duke marre ne considerate fazen e ndertimit dhe ate funksionale.000 m .1. Emetimi i Pluhurave Gjate realizimit te punimeve te planifikuara. emetimet e pluhurave prodhohen nga aktivitetet qe vijojne: • Pluhurizimi dhe abrazioni i siperfaqeve.000 m rrjedhin nga largimi i topsoil-it (shtreses se siperme te dheut). Keto krahasonhen me vlerat limit Europiane dhe Shqiptare. sasia e dheut te perpunuar do te jete 3.1. etj. gjate fazes se ndertimi.1. i shkaktuar nga punime civile qe lidhen me ndertimin e instalimeve te reja. 3 2 . 6. vendosjet dhe transportet e agregateve. Germimet e nevojshme per te realizuar impiantin e ri do te zhvendosin 3 3 nje sasi dheu te barabarte me afersisht 2.000. Sasia e pluhurit te prodhuar eshte proporcionale me volumin e materialit te perpunuar.6.000 m .7 t/m . • transport i pa-vullnetshem i baltrave nga rrotat e kamioneve qe mund te shkaktojne pluhura kur thahen. germimet.

sasia e pluhurit qe shkaktohet nga aktivitetet ne kantier eshte rreth 137.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aktiviteti Ngarkimi i Kamioneve Shkarkimi i Kamioneve .83 55.1. Tabela 6.Kjo vlere perdoret per te vleresuar prodhimin e pluhurave permes nje faktori standard emetimi te propozuar nga EPA per aktivitetet ne kantier te barabarte me 0.1. meqenese pjesa qe mbetet (rreth 3 1. Emetimi total i pluhurit qe buron nga aktivitetet ne kantier vleresohet te jete 81.1a qe vijon tregon vleresimin e emetimeve te pluhurit qe lidhet me te gjitha aktivitetet ne kantier.75 Erozioni i shkaktuar nga era ne kantier.2a).02 0.6 Ngarkimi i kamioneve merr ne kosniderate vetem largimin e shtreses siperfaqesore 3 ne siperfaqen e kantierit (rreth 400.1.1. Parametrat qe do te merren ne considerate ne vleresimin e erozionit te eres.75 t pluhur.6 68 81.000 m ).35 t. Model i perzgjedhur vlereson fraksionin e therrmijave qe vendosen ne distance te ndryshme nga burimi (Figura 6. koha e ekspozimit dhe faktori specific i emetimit per rishperndarjen e pluhurit.183 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1a Emetimi Total i Pluhurave ne Kantier Faktori i Emetimit [kg/t] 0.85 t/ha ne vit. prodhimi ditor i SPM (Lende e grimcuar pezulli) eshte rreth 528. Tabela 6.1. Duke llogaritur 260 dite pune (6 dite pune ne jave).1. gjate 10 muajve deri ne perfundim te punimeve.000 m ) do te furnizohet diku tjeter.6t.3 kg/dite.7 Koha e Ekspozimit Emetimi i Pluhurit [years] [t] 0. Gjithsej.02 kg/t. 6.2.600.400.02 Materiali i perpunuar [t] 680.000 Total Emetimi i Pluhurave [t] 13. Tabela 6. prodhon rreth 55. jane: siperfaqja e ekspozuar.1b tregon faktoret dhe vlerat e llogaritura per emetimin e pluhurit per shkak te riperhapjes.1.1.1.1. Normat teknike sugjerojne perdorimin e llogaritjeve parametrike qe lejojne te specifikohet rradha e magnitudes se depozitimit te pritshem. i cili sipas direktivave te EPA eshte i barabarte me 0.1. Kjo vlere nuk perfshin ri-shperndarjen e pluhurit per shkak te eres qe rrit ndjeshem perqendrimin e pluhurit ne atmosfere.1. Ndikimi i Depozitimit te Pluhurit dhe Receptoret Vleresimi i ndikimit te depozitimit te pluhurit ne largesi te ndryshme nga kantieri i ndertimit varet kryesisht nga kombinimi i dy faktoreve qe vijojne: kushtet meteorologjike dhe lloji i aktivitetit te kryer. Tabela 6. Vleresimi i nenshtrohet pasigurive te shumta. .000 3.1b Aktiviteti Erozioni nga Era Emetimi i Pluhurit per shkak te Ri-perhapjes nga era Faktori i Emetimit [t/ha*y] 0.85 Siperfaqja e Ekspozuar [ha] 78.

1. Ne te vertete ndryshimet ne shpejtesine e eres mund te modifikojne perhapjen e pluhurit. eshte vetem funksion i distances nga burimi dhe se shperndarja anesore e pluhurit eshte e paperfillshme. Nivelet e depozitimit te pluhurave ne toke vleresohen se fillojne nga shpejtesia gravimetrike ne vendndodhje. nje meter e gjere dhe me lartesi me parametra variabel. Front ii emetimit ne menyre te prere presupozohet se eshte rrenja katrore e gjithe siperfaqes teknike te kantierit. qe varet nga dimensioned e kantierit. Ne menyre te prere. Persa i takon largesise se emetimit. Presupozohet qe rrjedha e pluhurit eshte e shperndare ne menyre te barabarte mbi nje siperfaqe drejtkendore vertikale. edhe per shkak te kontureve te tij te ndryshme gjate jetegjatesise se kantierit.Figura 6. Therrmijat me te medha se 30 µm vendosen ne cdo rast prane kantierit. dhe pastaj te hamendesohej shperndarja e emetimit brenda kesaj gjatesie.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . qe do te thote se shpejtesia e ulet redukton zonen e prekur dhe rrit depozitimin e pluhurit afer kantierit dhe situate e kundert ndodh me shpejtesine e larte te eres. ndermjet 0 dhe 5 metra. Ne keto kushte. presupozohet se pluhuri nuk shperndahet ne menyre ortogonale me drejtimin e eres. Presupozohet se emetimet ndodhin ne lartesi variable nga toka. Prandaj 100 metrat e pare perreth . do te ishte e nevojshme te llogaritej ne varesi te drejtimit te reres. dimensioni transversal i kantierit. Me qellim qe te vleresohet shperndarja e pluhurit.3 kg/dite). Shpejtesia e eres presupozohet te jete e barabarte me 2 m/s. ne ete menyre eshte avantazhi i te dhenit nje tregues te drejperdrejte dhe te sigurte te situatave kritike ne cdo kantier. ne kushte kritike meteorologjike. Shpejtesia e depozitimit varet nga permasat e therrmijave. jo patjeter ne nje rruge lineare. Metoda e perzgjedhur per vleresimin e ndikimeve paraqet nje vleresim te perqendrimeve maksimale ne drejtimin e eres nga kantieri.184 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Meqenese ky dimension eshte i panjohur. Pervec kesaj.1. orthogonal me drejtimin e eres. prandaj faktori specific i vleresuar i emetimit eshte i pavarur nga shpejtesia e eres dhe eshte adoptuar si kushte mesatare. nje siperfaqe me e vogel perfshin nje vlere depozitimi me te madhe (per shkak ten je emetimi me te madh per njesi siperfaqeje). presupozohet se depozitimi i pluhurit ne drejtimin e eres. preferohet nje perqasje shumefishe. presupozohet se emetimet totale jane te ndara ne nje front linear.2a Modeli i Depozitimit te Pluhurit Era Burimi Depozitimi Ky model llogarit nje factor depozitimi ne drejtimin e eres te burimit bazuar ne ngarkesen e emetimit te lart-permendur (528.

600 > 600 Indeksi i Pluhurit Mungon Praktikisht I Ulet Mesatar Mesatar – I Larte I larte Klasat e pluhurit I II III IV V .E. • F. = + 800 L 550 L 0.5 levizsshme te kantierit dhe deri ne A per zonat e pa-levizsshme(perfshire zonat 2 teknike). ajo eshte e barabarte me 200 (metra) per zonat e 0. Duke marre ne considerate shpejtesine e lart-permendur. ku A eshte siperfaqja e kantierit ne m .E.1. pavaresisht nga cdo llogaritje numerike.10 ⋅ F .10 ⋅ F .E.1.500 501 .E.E.3 cm/s. keto largesi jane per therrmijat e emetuara 5 metra nga toka me ere 2 m/s): • Therrmija 10 µm: 800 metra ne drejtimin e eres. Shpejtesia e vendosjes e therrmijave me permasa mesatare (presupozohet te jene 3 me forme sferike.2a. Tabela 6.10 ⋅ F .10 ⋅ F .kantierit konsiderohen te prekura ndjeshem.2a Klasat e Pluhurit ne varesi te Vleres se Depozitimit Pluhuri ne Total qe mund te vendoset (mg/m2day) < 100 100 – 250 251 .10 ⋅ F .185 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Therrmija 30 µm: 300 metra ne drejtimin e eres.PRBCATESVL220 . 0. = 800 L • L eshte gjatesia e kantierit. 0. 0. eshte emetimi total i pluhurit (ne g/dite) Ndikimi i depozitimit te pluhurit vleresohet duke krahasuar vleren gravimetrike te depozitimit me vlerat e raportuara ne Raportin Perfundimtar te grupit te punes te “Komisionit Qendror kunder Ndotjes Atmosferike” te Ministrise se Mjedisit te Italise.25 dhe 3. 2.1.10 ⋅ F .E. dendesi prej 2.1. + + 300 L 550 L 800 L 0.000 kg/m dhe diameter prej 10 deri ne 30 µm). eshte e mundur qe te llogaritet largesia e depozitimit si nje funksion i shpejtesise se eres dhe lartesise se emetimit. qe varion ndermjet 1.E. sipas formules qe vijon: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis D<100 m = relevant D100−300 = D300−550 D550−800 ku: • Dxx eshte depozitimi (ne g/m dite) brenda kufijve te distances se dhene ne m nga indeksi i poshte-shkruar “xx”. Depozitimi i pluhurit ne largesi te ndryshme nga kantieri llogaritet pastaj ne varesi te hipotezes se bere me pare. 0. Kjo metode lejon klasifikimin e nje zone bazuar ne indekset e pluhurit te treguara ne Tabelen 6. • Therrmija 20 µm: 550 metra ne drejtimin e eres.

Faza Funksionimit Paragrafi pershkruan vleresimin e perqendrimit ne toke te makro ndotesve (SO2.186 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Per te realizuar simulimet. ndikimi per shkak te depozitimit te therrmijave te ngritura ne ajer.2b Tipologjia Ndikimi i Aktiviteteve te Kantierit Siperfaqja (m2) Ndikimi I Larte Mesatar I Ulet Mungon Praktikisht Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Distanca nga Depozitimi 2.000 m nga kantieri.300 182 300 – 550 74 550 – 800 * nuk eshte e llogaritur. Sic tregohet ne Tabelen me lart. depozitimet e pluhurit ne vendodhje si Rina..1.2.PRBCATESVL220 .1. dhe jo nje mesatare ne nje pike te fiksuar. Duhet nenvizuar se kjo metode vleresime nuk merr ne konsiderate masat lehtsuese te synuara per te reduktuar emetimet e pluhurit nga kantieri i ndertimit. zona me e afert e banuar 1. tani pjese e Earth Tech. • Procesori CALPUFF: model i perhapjes qe paraqet emetimet ne fushen e eres nga CALMET dhe studion transport dhe perhapjen e tyre. • Post-procesori CALPOST: analizon ne aspektin statistikor te dhenat e nxjerra nga CALPUFF dhe nxjerr te dhenat e duhura per analiza te metejshme. konsiderohen se “Praktikisht mungojne”. Perqasja e adoptuar eshte krejtesishte prere dhe vlerat e marra perfaqesojne depozitimin maksimal qe mund te ndodhe ne drejtimin e eres nga kantieri.1. perkufizohet “mungon praktikisht” ne distance mbi 550 m nga burimi.1.htm#calpuff). u hartua nga Sigma Research Corporation. 6.8). NO2.2b. .1. Sistemi i modelimit konsiston kryesisht ne tre modelet qe vijojne: • Para-procesori meteorologjik CALMET: prodhon fusha tre-dimensionale te eres dhe temperatures brenda fushes se modelimit. Duke qene te dhena rezultatet e lart-permendura. presupozohet – a prioritet – nje depozitim i madh.gov/scram001/dispersion_prefrec. Karakteristikat CALPUFF Sistemi i modelimit CALMET-CALPUFF. qe shkaktohen nga aktivitetet ne kantier.* < 100 380 100 . adoptuar nga Agjencia per Mbrojtjen Mjedisore te Shteteve te Bashkuara (U. u perdor sistemi i modelimit CALMET-CALPUFF (versioni 5.epa. SPM) qe do te prodhohen gjate funksionimit te Impiantit te Porto Romano. EPA) dhe pershkruar ne Shtojcen A te “Direktiva mbi Modelet e Cilesise se Ajrit”. sic u rekomandua nga US-EPA qe nga 06/29/2007 (http://www.s 6. Tabela 6.2. Inc. me mbeshtetjen e California Air Resources Board (CARB).d.S. kantieri (m) (mg/m dite) Kantieri 787.000 n.1.1.Rezultatet e vleresimit te marra mbi bazen e konsideratave dhe hipotezes se lartpermendur tregohen ne Tabelen 6.

Ky faktor mund te jete shume i rendesishem sepse vorbullat qe terheqin shtellungen poshte mund te rrisin perqendrimet e ndotesve ne toke. Fusha e eres eshte e rindertuar nga hapat vijues qe fillojne nga nje fushe ere qe shpesh buron nga era geostrofike. homogjene ne domen. transformimin dhe depozitimin e ndotesve. Me qellim qe fusha e eres te marre ne konsiderate orografine. Me qellim qe te simulohet influenca hidrodinamike e ndertesave ne shtellunge. CALPUFF eshte nje model hibrid i shperndarjes (zakonisht i perkufizuar si ‘modeli shtellunge’). CALPUFF permban algoritmi te ndryshme per te simuluar faktore te ndryshem. qe mund te riprodhoje fusha tre-dimensionale tee res dhe temperatures pergjate fushave dydimensionale te parametrave te tjere qe pershkruajne turbulencat atmosferike. Ai simulon transportin. Eshte nje model me shume shtresa dhe ne gjendje jo te qendrueshme. • depozitime te thata dhe te lageshta. . CALMET permban gjithashtu nje modul mikro-meteorologjik qe percakton strukturen termike dhe mekanike (turbulencen) e shtresave me te ulta atmosferike. normalisht tregon nje lartesi tipike me tendence gati logaritmike. • transformimet kimike atmosferike. • orografia komplekse dhe bregdeti. prodhon: • nje pike te bllokuar ne rreth dy te tretat e rruges per ne faqen e nderteses ne rrjedhen e siperme. Fenomeni i uljes ne nivel te ndertesave shkaktohet nga turbulence e induktuar nga energjia e eres ne pengesa.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .CALMET eshte nje para-procesor diagnostikues meteorologjik. • drejtimi vertikal i eres. Modeli fut vlerat e stacionit te monitorimit dhe aplikon algoritme specifike qe simulojne nderveprimin ndermjet tokes dhe vijave te rrjedhes. • Nje zone me me kavitet turbulent prapa structures qe eshte e rendesishme sepse shtellungat e kapura ne kavitet mund te perzihen shpejt ne toke. Profili vertikal i shpejtesise mesatare te eres. . • nje formim turbulence ku ri-vendoset nje rrjedhe e patrazuar. Nje ndertese me dy faqe te paralelopipedit perpendikulare me drejtimin mesatar te eres. CALPUFF perdor fushat meteorologjike te prodhuara nga CALMET.187 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . sic jane: • ulja ne nivel e ndertesave dhe larja. Eksperimente te shumta ne tunele me ere treguan saktesisht turbulencen qe ndodh ne prani te ndertesave. Eshte nevojshem simulimi i fushes se eres ne fushat komplekse te orografise te karakterizuara nga tipologji te ndryshme te perdorimit te tokes. ne nje ndertese ne forme paralelopipedi kunder eres. por per simulime te thjeshta mund te perdoret per futjen e te dhenave nje fushe e jashtme ere. modeli perdor faktore korrigjues qe modifikojne shperndarjen dhe parametrat e rritjes se shtellunges. ne kushte meteorologjike qe ndryshojne ne hapesire dhe kohe. • Zona te vecanta ri-qarkullimi e cati dhe ne ane. shperndarjen.

2.2a. Burimet me pika simulojne emetime te kufizuara ne nje zone te vogel. e cila tregon gjithashtu vendndodhjen e Impiantit te Energjise dhe stacionet meteorologjike. Rrjeti i kampioneve eshte nje nen-set i nje seti meteorologjik dhe eshte 40 km i gjate dhe 40 km i gjere me nje rezolucion 500 m.2. 6. Dosjet e te dhenave CALPOST mund te futen ne programme grafike komputerike per te krijuar hartat e perqendrimit ose depozitimit.5. CALPUFF lejon pershtatjen e gjeometrise se burimit (me pika. Kodi kerkon te dhenat e futura qe vijojne: • siperfaqen dhe te dhenat meteorogjike te shtrese se siperme te ajrit per te ndertuar fushen tre-dimensionale te eres (me CALMET). CALPOST analizon te dhenat e nxjerra nga CALPUFF dhe nxjerr rezultate qe jane te pershtatshme per perpunime te metejshme. burimet e siperfaqes pershkruajne nje emetim te perhapur ne nje zone me te gjere.188 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.Ne zonat bregdetare . Me qellim qe te simuloje me mire kushtet reale te emetimeve.1. Vlerat e llogaritura ne cdo receptor mund t’u referohen nje ose me shume burimeve. Receptoret ku ndikimet vleresohen mund te jene te vecuar ose ne rrjet. i perpunuar nga CALPOST.detare. Fusha Mbuluese e Modelimit Rrjeti meteorologjik ku fusha e eres eshte ndertuar 60 km e gjate dhe 60 km e gjere me nje rezolucion 500 m dhe eshte i orientuar nga veriu. burimet lineare simulojne emetime qe shperndahen pergjate nje drejtimi kryesor. duke krijuar harta izoperqendrimi si ato te paraqitura ne Paragrafin 6. lineare ose siperfaqesore). Rezultatet mund te perpunohen nga cdo program GIS. konsiston ne matrica te vlerave te perqendrimit. Ne rastin e burimeve bregdetare. SHKBT shkakton nje renie te shpejte te ndotesve ne toke.PRBCATESVL220 . Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Informacioni i nxjerre i kodit te CALPUFF.2.2. CALPUFF merr ne kosnderate fenomenin e flladit me qellim qe te modeloje ne menyre efikase Shtresen e Kufirit te Brendshem Termik (SHKBT). . • burimin dhe te dhenat e emetimit per te simuluar perhapjen e ndotesve ne ajer (me CALPUFF). Te dy fushat perfaqesohen ne Figuren 6.1.

2b). qe eshte me teper e influencuar nga orografia. SHKP).189 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 6. rezolucioni i shtresave vertikale eshte me i larte ne shtresat qe jane te ngritura vetem pak (shiko Figuren 6.2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2a Fushat dhe Stacionet Meteorologjike Rezolucioni vertikal perkufizohet nga 12 shtresa.1. .1.500 m ngritje.2. Me qellim qe te pershkruaje me mire meteorologjine e atmospheres prane tokes (Shtresa Kufitare Planetare. nga 0 ne 4.

2.2. • Lartesia e maksimale dhe Mbulesa e reve.edu/data).umd. . Te dhena Meteorologjike Para-procesori meteorologjik CALMET kerkon karakterizimin orar te te dhenave atmosferike te siperfaqes.umiacs. Ndertimi i fushes se eres dhe simulimet qe vijojne te perhapjes se ndotesve u realizua duke marre te dhenat meteorologjike te gjithe vitit 2007. • Perdorimin e tokes. Te dhenat e mbuleses se tokes u moren nga faqja e internetit e Facilitetit Global te Mbuleses se Tokes (http://glcf.1. Ne menyre te vecante kerkohen vlerat mesatare orare qe vijojne per cdo ore simulimi: • Shpejtesia e eres dhe drejtimi i eres.1.Figura 6.190 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ne menyre te vecante ai ka nevoje per informacion specific te vendodhjes per: • Orografine.2b 4500 4000 3500 Shtresat Vertikale ne CALMET Ground Elevation [m] 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis CALMET kerkon nje karakterizim te sakte gjeofizik te domenit meteorologjik.3.PRBCATESVL220 . • Lageshtia Relative. • Temperatura. • Presioni Atmosferik. ku orografia e zones eshte riprodhuar me Modelin Dixhital te lartesive te siguruar nga USGS (United States Geological Survey) – Studimi Gjeologjik i Shteteve te Bashkuara. 6.

operon cdo dite nje model lokal meteorologjik. e marre nga modeli CALMET ne vendndodhjen e Impiantit te Energjise.3a qe vijon tregon ngritjen e eres.1.2. fusha e llogaritjes se te cilit perfshin Shqiperine. Figura 6.gov/oa/ncdc.noaa.html).ncdc. Per te realizuar mbledhjen e te dhenave. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Per te kryer simulime tre-dimensionale.2a.Te dhenat meteorologjike ne zonen e Porto Romano-s jane shume te pakta.1. Viti 2007 . ne fakt.1. Itali). per te karakterizuar regjimin e eres dhe parametrat shperndares ne atmosfere (klasa e stabilitetit. modelit i duhen te dhena te shtresave te siperme te ajrit (presioni. te quajtur LAMI (Modeli per Zone te Kufizuar. shpejtesia e eres dhe drejtimi i eres) te pakten cdo 12 ore.PRBCATESVL220 .2. dhe ai menaxhohet nga Instituti i Energise. sic tregohet ne Figuren 6. temperature. e inversioni termik. Kjo agjenci.2. …). LAMI eshte zbatimi Italian i modelit per zone te kufizuar jo-hidrostatike te quajtur Lokal Modell (Steppeler 2003). Ujrave dhe Mjedisit. te dhenat e nevojshme u blene nga Agjencia Italiane ARPA Emilia Romagna – Sherbim Hidrometeorologjik. qe eshte nje agjenci nderkombetare e akredituar per te dhene kete tipologji tem adhesive meteorologjike. Ai ka nje rezolucion prej 7 km. Figura 6. lartesia e perzjerjes. dhe operon dy here ne dite ne ARPA-SIM. te dhenat meteorologjike te matura ne aeroportin e Tiranes u siguruan nga National Climatic Data Centre (http://www.3a Ngritja e Eres ne Vendndodhjen e Impiantit te Energjise. Meqenese ne zonen e investiguar nuk ka radiosonda.191 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Stacioni i vetem prane Impiantit te Energjise ndodhet ne Durrës. Stactioni realizon vetem tre vlera matjesh ne dite.

jane marre ne konsiderate vetem emetimet e oxhakut.4. Per te analizuar emetimet e shperndarjes se Impiantit te Energjise ne Porto Romano burimet e mundshme te pluhurit jane ndare ne dy kategori: • Erozioni nga era i siperfaqeve me grumbullime. Per SO2 dhe NOX . Te dyja kategorite u referohen nje metodologjie te vleresimit te faktoreve te emetimit si US EPA AP42.000 Nm /h Vlerat e emetimit te simuluara jane ne perputhje me teknikat me te mira qe ekzistojne (TME) per djegien e qymyrgurit dhe linjitit. • Aktivitetet e hedhjes.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .5.36 150 0.8 dhe 4. 4.5.5 48 18 2.000 150 0. karakteristikat e te cilave jane raportuar ne Tabelen 6. sic tregohet ne Figuren 6.1.6. Plani i Emetimeve Per te vleresuar emetimet per te dy konfigurimet e impiantit te energjise.9).6. Emetimet e shperndarjes se pluhurit qe burojne nga perpunimi dhe akumulimi i qymyrgurit jane simuluar permes burimeve te siperfaqes.36 10 0. • Plani 2: dy njesi 800 MWe.2.1.5. u simuluan dy plane: • Plani 1: nje njesi 800 MWe .4a. Tabela 6.400.192 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Emetimet e oxhakut jane simuluar nepermjet nje burimi pikash.400.024 3 Karakteristikat e oxhakut Lartesia Diametri Temperatura Shpejtesia Kapaciteti i gazit te oxhakut(1) Perqendrimi NOx i gazit te oxhakut (2) Vlera e emetimit te NOx Perqendrimi SO2 i gazit te oxhakut (2) Vlera e emetimit te SO2 Perqendrimi SPM ne gazin e oxhakut(2) Vlera e emetimit SPM (1) te thata ne 6% O2 (2) Vlera e llogaritur bazuar ne volumin e gazit te oxhakut qe eshte I barabarte me 2. Te dy oxhaqet ne Planin 2 kane vlera te barabarta gjeometrie dhe emetimi dhe ato jane rreth 100 m larg nga njera-tjetra.2.1.2.4a. ndersa per SPM (Suspended Particulate Matter) jane vleresuar gjithashu emetimet nga perpunimi i qymyrit dhe sistemet e magazinimit. sic perkufizohet ne dokumentin BREF mbi Impiantet e Medhaja te Djegies per impiantet e reja (paragrafet 4.4a Burimi me pika i oxhakut m m °C m/s Nm3/h mg/Nm3 t/h mg/Nm3 t/h mg/Nm3 t/h 150 7. Ekuacioni i pergjithshem per vleresimin e emetimeve i propozuar nga EPA AP42 eshte: E = A x EF x (1-ER/100) .2.1.

formohen nga erozioni i eres ne siperfaqet e grumbullimeve dhe aktivitetet e hedhjes se transportierit dhe makinerive te ri-vendosjes. supozimi se rrjedha e qymyrgurit brenda impiantit te energjise i korrespondon kapacitetit djeges te qymyrgurit.41E-01 4.1.73E-04 3.4b.193 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • EF = faktori i emetimit. ne fakt. Persa i takon emetimeve te pluhurave qe lidhen me aktivitete te pontilit. Ne Planin 2 te gjitha vlerat dyfishohen.2. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Te dy faktoret e emetimit (EF). te quajtura CSA dhe LSA.000 t qymyrguri dhe 6. kerkesa ditore e qymyrgurit eshte vetem 5832 t/d. Emetimet e pluhurit te burimeve te siperfaqes. Ne perputhje me kerkesat e modelimit.2. paragrafi 13. c raportojne vlerat e emetimit te SPM per burimet e siperfaqes te marra ne considerate ne dy Plane. Tabelat 6. kjo vlere eshte mbi-vleresuar shume.4b Burimi PNT CT1 CSAa CT3 B1 LSA CMH Plani 1. • A = vlera e aktivitetit (material i erpunuar ose siperfaqe e ekspozuar ndaj erozionit te eres).2.2.67E-03 1.4 “Perpunimi i agregateve dhe grumbullimet per magazinimin e tyre”).000 t gelqere e grumbulluar).20E-02 4.PRBCATESVL220 .000 t/d.5 “Erozioni Industrial i eres” dhe paragrafi 13. vleresimi i vleres se emetimit te SPM bazohet ne nje kapacitet shkarkues qymyrguri prej 10. Burimet e siperfaqes Vendndodhja pontili Kulla e pare e qymyrgurit Zona e akumulimit te qymyrgurit Kulla e trete e qymyrgurit Depo 1 Zona e akumulimit te gurit gelqeror Dhoma per therrmim dhe bluarje Vlera e Emetimit te SPM kg/h 3.72E-04 .30E-02 1. • ER = gjithe efikasiteti per reduktimin e emetimeve (per shembull lagia e grumbullimeve per te reduktuar erozionin nga era). i barabarte me 243 t/h ne Planin 1 dhe 486 t/h ne Planin 2. jane vleresuar duke marre ne considerate dimensionet e cdo grumbulli dhe sasine e material te grumbulluar (220. nje per secilen kategori burimi.1. respektivisht per qymyrgur dhe per gelqere. Per te llogaritur vlerat e emetimit te SPM te burimeve te siperfaqes qe lidhen me perpunimin e qymyrgurit. duke supozuar 24 ore pune te Impiantit te Energjise. jane llogaritur permes ekuacioneve te propozuara ne dokumentat EPA AP42 (kapitulli 13.ku: • E = emetimi.67E-03 3. qe djeg 243 t/h (ne Planin 1). Vlerat e emetimit te SPM nga erozioni i eres se grumbullimeve ne dy zona akumulimi. shkarkimi i qymyrgurit nga platformat ne transportier. Tabela 6.

1. 3 • Figura 6.1.5d: Plani 1 .NO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].1. NO2 dhe SPM..5i: Plani 1 . Rezultatet jane ilustruar permes hartave te izo-perqendrimit per cdo indeks statistikor te dhene Direktiven 1999/30/EC dhe ne ligjin shqiptar AL VKM nr 803. Ndikimet Ky paragraf pershkruan rezultatet e simulimeve.SO2 99.1.NO2 99.1. edhe ligji shqiptar perkufizojne kufijte per SO2.1. Edhe ligji Europian.81E-01 9.2. . Hartat qe ilustrojne rezultatet e simulimeve jane si vijon: • Figura 6. • Figura 6.5g: Plani 1 .2.33E-03 2. • Figura 6.2.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal per cdo 4 ore 3 [µg/m ].2.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ]. 1990.SO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].2.98E-02 3.Talmon et al.1.5b: Plani 1 .5c: Plani 1 . te krahasohen perqendrimet e SPM me kufijte e PM10.8° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].2.2.44E-04 6.73E-04 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 3. Meqenese problemi kryesor ne ajrin urban te Durrësit eshte permbajtja e larte e grimcave.1. te realizuara sipas metodes se lartpermendur.2. eshte vendosur. prandaj informacioni i nxjerre i modelit u pershkallezua per te llogaritur perqendrimin e NO2 në nivelin e tokes dhe per t’i krahasuar ato me limitet Europiane dhe Shqiptare.Tabela 6.1.2.5f: Plani 1 .SO2 99. 3 • Figura 6. 3 • Figura 6.PRBCATESVL220 . Atmospheric Environment). duke patur parasysh qe ndotesit e leshuar nga Impianti i Energjise jane SO2. Burimet Areal Vendndodhja pontili Kulla e pare e qymyrgurit Zona e akumulimit te qymyrgurit Kulla e trete e qymyrgurit Depo 1 Depo 2 Zona e akumulimit te gurit gelqeror Dhoma per therrmim dhe bluarje Vlera e Emetimit te SPM kg/h 6.194 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .5a: Plani 1 .5.4c Burimi PNT CT1 CSAb CT3 B1 B2 LSA CMH Plani 2.1.SO2 Perqendrimi mesatar maksimal ditor [µg/m ]. 3 • Figura 6. per sa i takon perqendrimeve ne toke te SO2.5e: Plani 1 . 3 • Figura 6. ne menyre te prere.40E-02 9.73E-04 3.5h: Plani 1 .2° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 ditore [µg/m ]. • Figura 6. NO2 perben 70% te NOx totale te emetuar nga Impianti i Energjise (Vilà-Guerau de Arellano.SO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ]. NO2 dhe PM10.2.33E-03 3.1.7° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ]. NOx and SPM. Domeni i modelimit 40 x 40km i treguar ne harte eshte ne qender te Impiantit te Energjise (Rrjeta e kampioneve) dhe perfshin zonen e mbrojtur te Rrushkullit.2.

SPM 90.2.5r: Plani 2 . • Figura 6. 3 • Figura 6.1.1.5t: Plani 2 .SPM Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ]. 3 • Figura 6.5s: Plani 2 .SPM Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].SO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].2.2. 3 Tabela 6.2.NO2 99.2.NO2 Perqendrimi mesatar maksimal per cdo 4 ore 3 [µg/m ].SPM 90.2° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 ditore [µg/m ].1.SO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].2. • Figura 6. 3 • Figura 6.5m: Plani 2 .1.5o: Plani 2 .SPM Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].5w: Plani 2 .5l: Plani 1 .2.5n: Plani 2.7° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ]. • Figura 6. 3 • Figura 6.1.5u Plani 2 .5p: Plani 2 .NO2 Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].2. 3 • Figura 6.1.1.2.1.• Figura 6.1. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Figura 6.1.4° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].1.1.1.2.2. 3 • Figura 6.5v Plani 2 .5k: Plani 1 . • Figura 6.2.2.5q: Plani 2 . 3 • Figura 6.2.SO2 99. • Figura 6.4° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve 3 mesatare orare [µg/m ].5a tregon perqendrimet maksimale ne toke ne domenin e modelimit pr te gjithe ndotesit e marre ne konsiderate.5j: Plani 1 .SO2 99. 3 • Figura 6.5x: Plani 2 .SPM Perqendrimi mesatar maksimal orar [µg/m ].195 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . .NO2 Perqendrimi mesatar vjetor [µg/m ].8° Niveli ne perqindje i Perqendrimeve mesatare 3 orare [µg/m ].1.PRBCATESVL220 .2.1.2.SO2 Perqendrimi mesatar maksimal ditor [µg/m ].1.

Vlerat e llogaritura krahasohen me limitet e aplikueshme.53 22.PRBCATESVL220 .2. 803.27 83.72 cdo 4 ore SPM Mesatarja Vjetore 0.83 307.98 perqindje (2) SO2 Mesatarja Maksimale 163.76 (1) perqindje SO2 99.5a Parametri Perqendrimet maksimale ne toke ne Rrjeten e Kampioneve Plani 1 [µg/m³] Plani 2 [µg/m³] 1.53 NO2 99.16 2. .25 orare SO2 Mesatarja Maksimale 10.84 ditore NO2 Mesatarja Vjetore 0.97 215.76 SO2 99.4° Niveli ne 1.81 1.1 1.56 perqindje (2) SPM Mesatarja Maksimale 2.1.57 (1) perqindje NO2 Mesatarja Maksimale 114.196 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .51 80. te nxjerra nga modeli (seria kohore e perqendrimeve ne toke) ne Stacionin per Cilesine e Ajrit ne Durres.28 orare NO2 Mesatarja Maksimale 41.23 15.75 SPM 90.8° Niveli ne 30.7° Niveli ne 38.53 ditore (1) 1 ore kohe e mesatarizuar (2) 1 dite kohe e mesatarizuar (3) limiti per mbrojtjen e ekosistemit (4) e lidhur me PM10 (5) e matur gjate tre oreve te njepasnjeshme 350 125 500(5) 40 200 400(5) 40(4) 50(4) Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Tabela 6. sic perkufizohen nga Direktiva 1999/30/ECI dhe AL VKM nr.37 4.05 Limit sipas AL Limiti 1999/30/CE VKM nr 803 [µg/m³] [µg/m³] 35 20(3) 360 120 60 250 95 60 150 (4) (4) SO2 Mesatarja vjetore 0.06 60.1.2° Niveli ne 7.Tabela 6.2.5b tregon indekset statistikore te ndotesve.

27 NO2 99.54 22.2.2. Ne fakt.5b Perqendrimet e llogaritura nga CALPUFF ne Stacionin per Cilesine e Ajrit ne Durres Plani 1 [µg/m³] Plani 2 [µg/m³] 0.2.43 0.1. perqendrimet e Suspended Particulate Matter te rregjistruara ne stacionin per cilesine e ajrit ne Durres. tejkalojne kufijte Europiane dhe Shqiptare. Perqendrimet në nivelin e tokes per shkak te funksionimit te Impiantit te Energjise ne Porto Romano jane gjithmone nen kufijte e ligjeve Europieane dhe Shqiptare dhe do te pajtohen me gjendjen faktike te cilesise se ajrit.33 ditore NO2 Mesatarja vjetore 0.2.8° Niveli ne 11.06 0.29 ditore (1) 1 ore kohe e mesatarizuar (2) 1 dite kohe e mesatarizuar (3) limiti per mbrojtjen e ekosistemit (4) e lidhur me PM10 (5) e matur gjate tre oreve te njepasnjeshme 350 125 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 500(5) 40 200 400(5) 40(4) 50(4) - 6. ndikimi me i madh eshte ne jug-lindje te vendndodhjes. ne perputhje me eren qe ngrihet ne Figuren 6.01 154.2.15 (1) perqindje SO2 99.77 28.4° Niveli ne 0.63 orare NO2 Mesatarja Maksimale 18.97 7.1.68 5.48 32.197 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 .1. Sic tregohet ne Paragrafin 5.17 108. qe do te thote se pluhur i mundshem i vendosur eshte me 2 poshte se 100 mg/m dite.3. indeksi i pluhurit Praktikisht Mungon.2 Niveli ne 2.7° Niveli ne 15.74 0. . Sic tregohet ne hartat e izo-perqendrimit. vlerat maksimale te perqendrimeve mesatare vjetore te SPM jane tre rradhe magnitude me te ulta se limitet rregullatore per PM10 dhe PM2. ne largesi 550 metra pertej kantierit.52 Limiti AL VKM nr Limiti 1999/30/CE 803 [µg/m³] [µg/m³] 35 20(3) 360 120 60 250 95 60 150 (4) (4) Parametri SO2 Mesatarja vjetore 0.09 (2) perqindje SPM Mesatarja Maksimale 0.39 SO2 99.1b).16 0.14 cdo 4 ore SPM Mesatarja vjetore 0.68 (2) perqindje SO2 Mesatarja Maksimale 86.1. Perfundime Gjate fazes se ndertimit.3a.Tabela 6. ndersa perqendrimi tokesor i SPM i induktuar nga operimi i impiantit te Energjise nuk do te jete i ndjeshem.37 (1) perqindje NO2 Mesatarja Maksimale 60. qe tregon tendencat ne vendndodhjen e Impiantit te Energjise.5 (shiko Tabelen 5.03 SPM 90.61 orare SO2 Mesatarja Maksimale 4.1.

1a tregon siperfaqen e zene gjate fazes se ndertimit te njesise se pare.1a Toka e zene – Faza e Ndertimit 1 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aktivitetet kryesore qe kane ndikime ne shtresat e dheut dhe taban gjate fazes se ndertimit do te jene: .2.1. prane rrethimit TPP.6. Gjate fazes se ndertimit gjithashtu do te perdoret siperfaqja qe i eshte dedikuar Impiantit per Akumulimin dhe Vecimin e Karbonit pas djegies do te jete (rreth 5 ha). gjate fazes se ndertimit. Gjithashtu. ne fund te fazes se pare. Figura 6. Figura 6.198 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 6.PRBCATESVL220 .1. Faza e Ndertimit Ndertimi i termocentralit shkakton ndikime ne shtresat e dheut e taban kryesisht per shkak te: • Largimit te shtreses siperfaqesore dhe germimit ne thellesi. • Heqjen e dheut per perdorime lokale. ndersa stacioni elektrik i lidhur me nje Stacion per konvertimin e energjise AC/DC do te zere nje siperfaqe prej afersisht 14 ha.2.2. eshte e nevojshme per ndertimin e perkohshem dhe para-montimin. para-montimi dhe zyrat do te jete rreth 30 – 35 ha. Prandaj.1. nje hapesire prej afersisht 29 ha.2. e gjithe siperfaqja e zene nga projekti do te jete afersisht 50 ha.2. Siperfaqja e nevojshme gjate aktiviteteve te ndertimit per vendosjen e materialeve.1. TOKA 6.1. Faza 1 Termocentrali ne konfigurimin e Fazes 1 do te zere nje siperfaqe prej rreth 36 ha.

te cilat do te jene si kaseta ne forme kutie. Gjithashtu siperfaqja e vendit ndodhet nen nivelin e detit dhe ne menyre te vecante ne dimer zona mund te konsiderohet si nje toke e lagesht ose mocalishte. • Themelet e Ishullit te Energjise: pilota prej betoni te medha e te thella do te vendosen ne vend. duke plotesuar nevojat vendase.0-1. Hapesirat e lira ndermjet themeleve te ceketa do te mbushen me material te ngjeshur me qellim qe te kene nje ngritje te vetme prej 3 metrash mbi nivelin e detit per rruget lidhese dhe hapesirat e shtruara. Lartesia e ketyre kasetave varion nga 3 ne 6 metra dhe do te jene pjeserisht te zhytura ne toke. ndersa kantieri i ndertimit do te jete rreth 17 ha wide.2a.2. Dherat e hequr do te perdoren per konturimet e metejshme te peizazhit pasi te kete perfunduar Impianti i Energise. Persa kohe qe eshte e nevojshme heqja e dheut per perdorime lokale. Thellesia e germimeve do te varioje nga 2. te cilat do te jene si kaseta ne forme kutie. • Themelet e Ishullit te Energjise: pilota prej betoni te medha e te thella do te vendosen ne vend.00 ne 4. • Mbushjet e medha ne vend: nje mbushje e madhe me material te ngjeshur do te shtrohet ne vendndodhje per te arritur nje nivel perfundimtar prej 3 m mbi nivelin e detit ne zonen e veprimit dhe 1. Per te shmangur problemet e permbytjes.50 m thellesi.1. Te gjitha aktivitetet e lart-permendura jane te perkohshme dhe vetem modifikimi i perdorimit te tokes mund te coje ne ndryshme te perhershme ne mjedisin vendas. pergatitja e kantierit nuk do te kete nje ndikim perkates. 6.PRBCATESVL220 . Kultivimi kryesor eshte misri. Thellesia e germimeve do te varioje nga 2. Keto aktivitete nuk jane intensive dhe jane pak te perhapura. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Themele te tjera nga ato te ishullit te energjise: themele te cekta do te perdoren per ndertesa te vogla dhe makineri.00 metra poshte nivelit te tokes. Siperfaqja e vendit perdoret vetem pjeserisht per praktika bujqesore dhe kullotje. gjate konfigurimit te Fazes 2 Termocentrali do te zere nje siperfaqe prej afersisht 47 ha. Hapesirat e lira ndermjet themeleve te ceketa do te mbushen . • Germimet ne thellesi: ato do te realizohen ne siperfaqe ku do te perdoren themelet ne cektesi. Aktivitetet kryesore qe kane ndikime ne shtresat e dheut dhe taban gjate fazes se ndertimit do te jene: • Germimet ne thellesi: ato do te realizohen ne siperfaqe ku do te perdoren themelet ne cektesi.00 ne 4.00 metra poshte nivelit te tokes.2.2. Lartesia e ketyre kasetave varion nga 3 ne 6 metra dhe do te jene pjeserisht te zhytura ne toke. sic deshmohet nga prania e Salicornia (nje bime tipike e mjediseve te lageshta dhe te njelmeta).5 m mbi nivelin e detit ne kantierin e ndertimit.199 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Themele te tjera nga ato te ishullit te energjise: themele te cekta do te perdoren per ndertesa te vogla dhe makineri. rrjeti i kanaleve do te ri-projektohet dhe do te vendosen struktura mbrojtese ne vend.• Heqja e shtreses siperfaqesore ne te gjithe siperfaqen e kantierit: rreth 0.1. Faza 2 Sic pershkruhet ne Figuren 6.

Faza Funksionimit Te gjitha zonat e grumbullimit (depozitat kimike. Persa i Takon Fazes se Ndertimit 1.6 ha gjate Fazes 2 te operimit. hapesira e grumbullimit te ujrave te perdorur. hapesira e grumbullimit te gurit gelqeror.2. depozitat e lendeve djegese te lehta dhe te renda hapesira e silloseve te hirit. Te gjitha aktivitetet e lart-permendura jane te perkohshme dhe vetem modifikimi i perdorimit te tokes mund te coje ne ndryshme te perhershme ne mjedisin vendas.2.me material te ngjeshur me qellim qe te kene nje ngritje te vetme prej 3 metrash mbi nivelin e detit per rruget lidhese dhe hapesirat e shtruara.6 ha gjate Fazes 1 te operimit dhe rreth 46. sic eshte pershkruar me pare.3. Duke marre ne considerate karakteristikat e hapesirave te zena. nuk do te kete ndikime ne shtresat e dheut dhe taban ne kete faze. depozitat e vajit lubrifikant do te pajisen me basene mbartese te karakterizuara nga kapaciteti i duhur per te shmangur ndotjen e dheut. ndikimet ne toke nuk do te jene te ndjeshme.2.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 6.200 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Siperfaqja qe do te zere Impianti i Energjise do te jete rreth 35.2a Toka e zene – Faza e Ndertimit 2 6. Ndikimet kryesore ne dhera do te lidhen me heqjen e tij. UJRAT SIPERFAQESORE DHE NENTOKESORE Ndikimet ne ujrat siperfaqesore dhe nentokesore mund te lidhen me: . Figura 6.1.

3. • Nevojat per furnizim me uje te pijshem dhe industrial gjate fazes se ndertimit do te mbulohen nga impiantet e perkohshme te shkripezimit. naftes se perdorur. • Faza e Funksionimit: ndikimet per shkak te shkarkimeve termale ne ujin e detit dhe sistemin e ujrave te zeza. duke marre ne considerate se: • Territori ndodhet ne nje zone qe karakterizohet nga prania e nje akuiferi reror me produktivet te ulet (nuk perfaqeson nje burim furnizimi me uje per popullsine lokale) duke pasur kryesisht uje me cilesi te dobet. Megjithate.3. bojes. • Ndikime ne ujin e detit te shkaktuara nga trafiku i anijeve te perdorura per transportimin e materialeve.• Fazen e Ndertimit: aktivitetet e germimit te kryera per te pergatitur kantierin dhe ndertuar impiantin. Megjithate. lengut hidraulik. Ujrat nentokesore Ndikimi kryesor me i ndjeshem gjate fazes se ndertimit lidhet me themelet.1.PRBCATESVL220 . Tubat e perforuar do te futen ne toke dhe sistemohen ne menyre te tille qe te parashikojne rradhen e germimit. • Ndikime ne frekuencen e permbytjeve (mbi te gjitha ne dimer) per shkak te modifikimit te rrjetit te kanalizimit. Ndikimet ne sistemin e ujrave nentokesore mund te konsiderohen jo te ndjeshme ne aspektin e kuadrit fizik dhe cilesise. 6.201 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. 6. Ujrat Siperfaqesore Zona e interest nuk karakterizohet nga prania e lumenjve te perkohshem porn je rrjet kanalesh kompleks eshte i ndertuar prej kohesh per drenimin e fushes.3.1.1. Per shkak te thellesise se ujrave nentokesore (prane siperfaqes) mund te jete e nevojshme ulja e perkohshme e nivelit te ujit nepermjet nje sistemi me tuba te perforuar qe futen ne toke per te grumbulluar ujin perreth. Ndikimet kryesore ne ujrat siperfaqesore mund te permbledhen si vijon: • Ndikimet ne cilesine e ujit te detit dhe sedimentet nga erozioni dhe kullimi i mbetjeve.2. Faza e Ndertimit 6. duke marre ne considerate se: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . tretesve dhe materiale te tjera te ngjashme. Ndikimi kryesor ne cilesine e ujrave nentokesore gjate fazes se ndertimit mund te lidhet me sistemin e ujrave te zeza ne vend. • Nje impiant per trajtimin e ujrave te zeza do te instalohet per te pastruar ujin e perdorur ne kantierin e ndertimit. • Shkarkimet e mbetjeve te ngurta.

Ujrat Siperfaqesore Dy ndikime kryesore mund te lidhen me aspektet qe vijojne: • Shkarkimi i Ujrave Termale.2. Ujrat Nentokesore Nuk pritet asnje ndikim ne ujrat nentokesore per shkak te arsyeve qe vijojne: • Sistemet mbartese ne siperfaqet e shtruara jane parashikuar atje ku jane planifikuar zonat e akumulimit. Shkarkimi i Ujrave Termale Uji i ftohte nga Impianti i Energjise se Porto Romanos sharkohet ne det nepermjet nje kanali drejtkendor dhe divergjent. • Rritja e turbullise te ujit te detit do te jete e perkohshme.202 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ndikimet ne ujrat siperfaqesore mund te konsiderohen jo te ndjeshme. Pika qendrore hyrese ndodhet 1. Kanali eshte projektuar per nje kapacitet me uje ftohes te nevojshem per nje impiant energjie prej 1600 MW.PRBCATESVL220 . vlere e ulet rryme (0.0 m dhe niveli i germuar perfundon ne –1.02 m/s). do te minimizohet ndikimi i mundshem ne cilesine e uit te detit qe derivon nga derdhje ose shkarkime te rastesishme.2.5 m /s ne 3 T = 8°C) dhe tjetri per funksionimin e 2 njesive (shkarkimi 53 m /s ne T = 8°C).3. rrjeti i kanalizimeve do te ri-projektohet perreth zones se vendit. Kanali i shkarkimit eshte rreth 150 m i gjate dhe arrin fundin nenujor me nje kend 10°. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. kushtet te temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit . • Jane planifikuar sistemet per te grumbulluar ujrat e shiut. jane analizuar 5 situata qe i korrespondojne kushteve mjedisore ne dimer dhe ne vere: • 1 Njesi funksionimi. Per kete qellim.2.0 km nga vija bregdetare. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6. Raste te analizuara: • Rasti PRBM0WI4.8.3.1. Skema e projektit e sistemit te marrjes perfshin nje hyrje ne forme unaze e zhytur ne det ne nje thellesi .2.0 m. shkarkimi i Ujrave Termale eshte vleresuar duke marre ne konsiderate dy 3 plane te ndryshme. • Me qellim qe te mirembahet efikasiteti i rrjetit te kanalizimeve ne parandalimin e permbytjeve. Nepermjet nje Modeli Numerik 3D (simulator volume te percaktuar hidrostatik 3D CFD). • Pika e Marrjes se Ujit te Perpunuar dhe Pika e Shkarkimit te Ujrave te Perdorura.3.• Do te aplikohen te gjitha procedurat e nevojshme te sigurise.5 m duke ju referuar nivelit mesatar te detit. 6. Pjerresia e pjeses fundore te pjeses se poshtme te kanalit fillon nga nje lartesi prej–1. Faza e Funksionimit 6. nje per funksionimin e nje njesie (shkarkimi 26.

85°C and 38%). Per te gjitha rastet.(13. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e veres (23. date 31. drejtimi i rrymes nga JJL. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. • Rasti PRAM1SI2. Komponenti drejtues i eres VVP dhe shpejtesia e eres e barabarte me 3. dhe nga Grupi I Bankes Boterore ne Udhezimet “Manuali per Parandalimin dhe Uljen e Ndotjes. Per te dy shpejtesite e rrymes.02 m/s).90 m/s.03. keshtu qe thellesia e shtellunges eshte me e madhe dhe si rrjedhim. vlere e ulet rryme (0. i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. kendi i shkarkimit 10°. edhe pse ka nje perhapje te shtellunges termale. kendi i shkarkimit 10°. • • . • Ceshtja PRBM0WI5.02 m/s). me Vendim Nr. Rezultatet e modelit matematikor (sic raportohet ne Figurat qe vijojne) tregojne se: • Ne te gjitha planet. Raste te analizuara: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Rasti PRAM0WI1. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit (13. Komponenti drejtues i eres VVP dhe shpejtesia e eres e barabarte me 3. 1998”. Komponenti drejtues i eres JL dhe shpejtesia e eres e barabarte me 2. vlere e ulet rryme (0.203 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . i karakterizuar nga niveli i ulet i detit. izoterma me e vogel se + 3°C ndodhet gjithmone ne kufi te zones se perzjerjes (zone ku ndodh perzjerja fillestare dhe hollimi). • 2 Njesi funksionimi. 177.00 m/s. sic kerkohet nga Ministri I Mjedisit. ka me teper mundesi ri-qarkullimi. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit (13.85°C and 38%).5°C and 38.00 m/s. Komponenti drejtues i eres JL dhe shpejtesia e eres e barabarte me 2. prirja per te pluskuar e ujit te nxehte eshte me e vogel se ne vere.55 m/s.08 m/s). shtellunga termale fundoset larg nga pika e daljes dhe kufizohet ne nje thellesi jo me te madhe se 3. Komponenti drejtues i eres VVP dhe shpejtesia e eres e barabarte me 3.PRBCATESVL220 . • Rasti PRAM0WI3. kushtet e temperatures se ujit dhe kripesia ne stinen e dimrit (13. drejtimi i rrymes nga JJL.2005.0 m. ka shume pak te ngjare qe uji I nxehte te mund te kapet nga pika e marrjes. drejtimi i rrymes nga JJL. vlere e ulet rryme (0.85°C and 38%).34%). vlere e ulet rryme (0. Per funksionimin e 1 Njesie analiza duke marre ne konsiderate vetem situaten mjedisore qe haset ne menyre tipike ne dimer. Ne kete situate.85°C dhe 38%).02 m/s).90 m/s. edhe pse ka nje perhapje ne drejtim te rrymes te shtellunges termale. drejtimi i rrymes nga JJL. kendi i shkarkimit 10°. kendi i shkarkimit 10°. kendi i shkarkimit 10°. drejtimi i rrymes nga JJL.

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .204 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .205 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..206 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

.207 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

.208 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

Perpara shkarkimit perfundimtar. ku nje sistem automatik monitorimi do te verifikoje pajtueshmerine me limitet e permendura me lart. periudha e ndertimit eshte e ndare ne kater faza te ndryshme: • Pergatitja paraprake e kantierit.209 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1. • Ndertimi i ndertesave. Impianti i Trajtimit te Ujrave te Perdorura Biologjike.03. ZHURMA 6. skrapera. • Punimet e themeleve. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6. 9115 date 24. konsumi total mesatar i ujit te perpunuar do te jete rreth 1.140 t/ore. Pas trajtimit ne Impiantin e Osmozes per Shkembimin e Ujit te Detit do te kete nje shkarkim uji te kripur prej rreth 725 t/h mesatarisht. uji grumbullohet ne nje basen. Vlera mesatare e shpejtesise se trajtimit te ujrave te perdorura qe shkarkohen ne det do te jete afersisht 123 t/ore. Ujrat e perdorura do te shkarkohen ne det sipas kufijve te shkarkimeve te lengshme). shtrimi dhe pastrimi. Pas trajtimit ne Impiantin e Osmozes per Shkembimin e Ujit te Detit do te kete nje shkarkim uji te kripur prej rreth 411 t/h mesatarisht. Vlera mesatare e shpejtesise se trajtimit te ujrave te perdorura qe shkarkohen ne det do te jete afersisht 66 t/ore. Bilancet e ujit per operimin e fazes 1 dhe fazes 2 raportohen ne Aneksin 2 dhe 3. . date 31. 07. Per funksionimin e 2 Njesive. 2003. nevoja totale mesatare per uje te perpunuar do te jete rreth 646 t/ore.2005 bazuar ne ligjin Nr. 177. Pervec kesaj. Uji I perdorur do te grumbullohet ne impiantin per trajtimin e ujrave te zeza. sic eshte percaktuar ne Vendimin Nr. Impianti i Trajtimit te Ujrave te Perdorura. makineri ngjeshjeje.PRBCATESVL220 .4. etj.) dhe vete-shkarkues. Cisternat per Mbajtjen e Ujit te Perdorur.4.Shkarkimi Ujrave te Perpunuara dhe Shkarkimi i Ujrave te Perdorura Per funksionimin e 1 Njesie. Persa u takon emetimeve te zhurmes. • Perfundimi. Impianti eshte projektuar duke marre ne konsiderate disa sisteme per te shmangur shkarkimet e ujit të ndotur ne Detin Adriatik: Impianti i Trajtimit te Ujit Industrial. Gjate fazes se pare pajisjet e perdorura jane vetem makineri per levizjet e dheut (eskavatores. nga makinerite e rend ate perdorura per perpunimin e materialit dhe nga automjetet e perdorura nga punonjesit (kjo e fundit eshte e perqendruar ne fillim dhe ne fund te dites se punes). Faza e Ndertimit Zhurma gjate fazes se ndertimit kryesisht vjen nga pajisjet e perdorura per levizjet e dheut dhe pergatitja e kantierit. nevojitet rreth 50 t/dite uje i pijshem dhe presupozohet qe ai te merret nga sistemi i ujit industrial. buldozera.

cekic pneumatic. Legjislacioni per Akustiken Ne lidhje me legjislacionin per zhurmat. .PRBCATESVL220 .1.Ne fazat qe vijojne ka gjithashtu makineri qe do te perdoren per te levizur materiale (vinca).00 deri ne 17. • Perfundimet.4. trapan. prandaj eshte variable gjate dites dhe ndermjet fazave te ndryshme.). eshte presupozuar se keto aktivitete do te zgjasin dhjete muaj. kompresore. Shqiperia nuk ka percaktuar vlera kufi per zhurmen ne territorin e saj.210 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . percakton kufijte e emetimit. nga heret ne mengjes deri mbasdite. Ne menyre te vecante Direktiva 2000/14/CE e Parlamentit Europian dhe Keshillit te 8 Majit 2000 mbi emetimet e zhurmes ne mjedis per shkak te pajisjeve per perdorime ne ajer te hapur.) dhe makineri te ndryshme (sharra. gjeneratore. 6. Ky Paragraf paraqet sa vijon: • Legjislacionin mbi akustiken ne lidhje me aktivitetet e ndertimit. • Vleresimin e ndikimit te zhurmes gjate fazes se ndertimit te Impiantit te Energjise.1. eshte pergatitja paraprake e kantierit. etj. zakonisht nga ora 7. Faza me krike e identifikuar. prandaj ky aktivitet eshte analizuar ne Paragrafin qe vijon per te vleresuar ndikimet maksimale te parashikuara gjate fazes se ndertimit. modifikuar nga Direktiva 2005/88/CE e Parlamentit Europian dhe Keshillit te 14 Dhjetorit 2005. Tabela qe vijon tregon nivelin e pranueshem te fuqise se zhurmes te makinerive kryesore te perdorura gjate punimeve te ndertimit.00. prandaj jane marre ne considerate disa drektiva nderkombetare. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Aktivitetet e ndertimit do te ndodhin vetem gjate periudhes se dites. etj. ne aspektin e emetimeve te zhurmes. si dhe legjislacioni kombetar (Ligji n. makineri stacionare (pompa. Gjithe zhurma e krijuar gjate fazes se ndertimit vjen nga tipologji te ndryshme pajisjesh. 9774 i 12 Dhjetorit 2007 “mbi vleresimin dhe menaxhimin e zhurmes mjedisore”). te shprehura si fuqi zhurme nga pajisjet.

shifrat per fazen I do te vazhdojne te apikohen per Fazen II.4. Paragrafi 1.5. perdor numer me te madh) . • Matrapike per thyerje betoni (15 < m < 30). (3) Per vincat e levizsshem me nje motorr. • Buldozere (me zinxhire).5. shular bari 96 94 (2) L ≤ 50 100 98 50 < L ≤ 70 100 98 (2) 70 < L ≤ 120 L > 120 105 103 (2) (1) Pel per gjeneratore saldimi: korrenti i zakonshem i saldimit i shumezuar me tensionin e zakonshem te ngarkeses per vleren me te vogel te faktorit te funksionimit e dhene nga prodhuesi. sonde Matrapike per thyerje betoni P ≤ 15 P > 15 m ≤ 15 15 < m < 30 m ≥ 30 96 83 + 11 log10 P 93 80 + 11 log10 P 107 105 94 + 11 log10 m 92 + 11 log10 m (2) 94+ 11 log10 m 96 + 11 log10 m Vince Kulle 98 + log10 P 96 + log10 P 97 + log10 Pel 95 + log10 Pel Gjeneratore saldimi dhe prodhim P el ≤ 2 energjie (Grupe elektrike) 98 + log10 Pel 96 + log10 Pel 2 < P el ≤ 10 P el > 10 97 + log10 Pel 95 + log10 Pel 99 97 Kompresore P ≤ 15 95 + 2 log10 P P > 15 97 + 2 log10 P Makine kositese bari.1a Makinerite dhe Niveli i Pranueshem i Fuqise se Zhurmes qe lidhet me to (Direktiva 2000/14/CE) Fuqia Neto e instaluar P (kW) Niveli i Pranueshem i fuqise se zhurmes (1) Fuqia Elektrike Pel (kW) (dB(A)/1 pW) Pesha e makinerise m (kg) Faza I Faza II Gjeresia e prerjes L (cm) qe nga 3/01/2002 qe nga 3/01/2006 (2) 108 105 P≤80 (2) 109 106 80 < P ≤ 70 86 + 11 log10 P (2) P > 70 89 + 11 log10 P (2) 106 103 P ≤ 55 P > 55 87 + 11 log10 P 84 + 11 log10 P (2) P ≤ 55 P > 55 104 85 + 11 log10 P 101 82 + 11 log10 P (2)(3) (2)(3) Lloji i makinerise Makineri ngjeshese (rula vibrues. Ngarkues me goma. • Kamion me vinc. • Tokmak vibrues. kriko hidraulike Eskavatore. perdor numer me te vogel. makine ngritese ndertimi. Shkarkues. vinca e levizsshem. • Pllaka vibruese (> 3kW). pika 13.1. • Ngarkues (me zinxhire > 55kW)). shifra per fazen I do te vazhdoje te aplikohet deri ne 3 Janar 2008.211 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . me te madh se ose i barabarte me 0. Pas kesaj date.3. Kamion me vinc. Ngjeshes i mbushjes se tokes tip ngarkuesi. • Asfaltshtruese. • Makine kositese bari. Germues – Ngarkues me zinxhire Buldozere. ngarkues me zinxhire. Pel per gjeneratoret e energjse: fuqia sipas ISO 8528-1:1993. Shifrat perfundimtare do te varen nga ndryshimet ne Direktiven qe vijon raportin e nevojshem ne Nenin 20. Germues – Ngarkues (Terne) me goma.2 (2) Shifrat per fazen II jane treguese per llojet e makinerive qe vijone: • Rula vibrues.Tabela 6. Grejder. Pajisje ngritese te ndertimit per transportin e mallrave. shular bari. do te aplikohen shifrat e fazes II. Ne mungese te ketij ndryshimi te. makineri per ngjeshje (rula jo-vibrues.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . pllaka vibruese. Niveli i lejueshem i fuqise se zhurmes do te rritet ose ulet sa me prane numrit te plote (me pak se 0. Asfaltshtruese. tokmak vibrues) Buldozere me zinxhire.

1a) .1. vleren tipike te energjise elektrike te instaluar dhe vleren e parashikuar te fuqise se zhurmes. eskavatorev. prandaj nivelet e llogaritura te fuqise se zhurmes jane potencialisht me te lartat.4. te gjitha pajisjet per emetimin e zhurmes duhet te mirembahen sic duhet per te minimizuar ndikimin e zhurmes ne zone dhe te jene ne perputhje me standartet e aplikueshme te BE-se per zhurmen per keto makineri.2a Lloji i makinerise Lloji i Makinerive te Perdorura zakonisht gjate fazes se ndertimit Fuqia P (kW) Fuqia e Zhurmes LW limite nga 3/01/2006 [dB(A)]* Makineri per ngjeshje 150 109 Buldozere me zinxhire 220 110 Eskavatore me goma 120 105 Kamion vetshkarkues 120 105 * Direktiva 2000/14/CE e Parlamentit dhe Keshillit Europian e 8 Maj 2000 Gjate pergatitjes paraprake te kantierit. ne metra.600. buldozereve. nje model perhapjeje ne fushe te lire gjysem-sferike omnidirectional eshte perdorur duke aplikuar formulen qe vijon: LP = LW – 20 log r – 8 ku: • LP eshte niveli i presionit te zhurmes. Tabela 6. • 15 eskavatore me goma. (6.4.2a dhe duke presupozuar nje perhapjene fushen gjysem-sferike (permes Formules 6.4. 6.000 m dhe do te sillet ne kantier. ne dB. • 20 Kamion vetshkarkues. llogaritur sic tregohet nga Direktiva e siper-permendur. Energjia elektrike e dhene per cdo makineri eshte zakonisht vlera maksimale. Tabela 6.2.4.1. u presupozua gjithashtu se te gjitha makinerite e mesiperme me zhurmen me te madhe operojne ne te njejten kohe ne qender te zones. ne dB.4. Vleresimi i Ndikimeve te Zhurmes Gjate pergatitjes paraprake te kantierit. aspekti me kritik eshte prania ne te nejten kohe e disa makinerive (shkarkuesve.) ne zone.1. etj. • 2 buldozere me zinxhire.Sic jepet nga Direktiva 2000/14/CE e Parlamentit Europian dhe e Keshillit te 8 Maj 2000. gjate 3 kesaj faze.4. • r eshte distance ndermjet pikes se burimit dhe te marrjes. Nivelet e presionite te zhurmes ne distance te ndryshme u llogariten duke perdorur nivelet e fuqise se zhurmes te raportuara ne Tabelen 6.1. Duke marre ne considerate distancen e receptoreve kryesore.212 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • LW eshte niveli i burimit te fuqise se zhurmes. ne distance r. Me qellim qe te llogaritet niveli i presionit te fuqise se zhurmes per shkak te makinerive te perdorura gjate fazes se ndertimit.1a).2a tregon.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . eshte parashikuar perdorimi i makinerive qe vijojne ne te njejten kohe: • 2 makineri per ngjeshje. per cdo makineri te perdorur gjate kesaj faze. rreth 1.

nivelet e zhurmes jane rreth 73 dB(A) ne nje distance prej 100 m nga kantieri dhe ulen deri ne afersisht 53 dB(A) ne 1. .2b paraqet nivelet me te larta te zhurmes qe mund te ndodhe me rreze 1. Faza e Funksionimit Ky Paragraf pershkruan ndiimet e zhurmes per shkak te funksionimit te Impiantit te Ri te Energjise dhe perfshin: • Nje pershkrim te modelit te parashikuar matematikor te perdorur per e vleresuar ndikimet.5 Lloji i makinerise Makineri per ngjeshje Buldozere me zinxhire Eskavatore me goma Kamion vetshkarkues Total Gjate fazes se ndertimit (ne fazen e konsideruar si me kritike).5.4. aktivitetet e ndertimit nuk duhet te jene ne perputhje me kufijte e percaktuara nga ligjet ne fuqi. • Rezultatet e modelit.3a.3.000 m nga kantieri. • Perfundimet 6. megjithate.4.5 61. nivelet e parashikuara te presionit te zhurmes afer receptoreve (ose rezidenciale dhe arsimore ose komerciale) jane me te ulta se vlerat kufi te fiksuara nga Organizata Boterore e Shendetesise (respektivisht 55 dB(A) dhe 70 dB(A). 6.3a) jane ne me teper se 1.Tabela 6.000 metra.1.213 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.5 53.5.4.000 m perreth kanterit te ndertimit. qe ndodhen ne anen very-lindore te vendndodhjes (receptori P4 ne Figuren 5. 6. Sic u tha tashme.2b Nivelet e Presionit te Zhurmes gjate fazes se ndertimit Numri 2 2 15 20 39 Niveli Total i presionite te zhurmes [dB(A)] ne 100 m 200 m 400 m 1000 m 64 58 52 44 65 59 53 45 69 63 57 49 70 64 58 50 73. Shtepite e banimit me afer.2.3). ku niveli i presionit te zhurmes eshte rreth 53 db(A).5 67. Ndertesa me e afert me Impiantin e Energjise eshte nje ndertese tualeti 250 meter larg (e shenuar si receptor P1 ne Figuren 5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .2. ketu niveli i zhurmes nga pajisja e perdorur gjate fazes se ndertimit eshte rreth 65 dB(A).4.5) aplikon metoden “ray tracing”.4. gjate periudhes se dites).1.5. ne Paragrafin 5. Modeli Matematikor Program ii perdorur per te llogaritur nivelet e zhurmes (SoundPLAN 6. Perfundime Duke marre ne considerate se zona e interest eshte nje fushe e gjelber dhe pak e populluar dhe se faza e ndertimit do te jete e perkohshme. ndikimi i zhurmes gjate fazes se ndertimit nuk do te jete i rendesishem. Table 6.1.

divergjences gjeometrike dhe absorbimit atmosferik. 6. Ne zonen e interesit. Ajo perkufizohet si: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Ldownwind = 10 log 1 1 ∫ t2 − t1 dt t2 − t1 . ne lartesi prej 4 metrash nga toka. Energjia zvogelohet pergjate rruges. Fusha akustike qe rezulton varet nga karakteristikat e absorbimit dhe reflektimeve te te gjitha pengesave ekzistuese. Nderkohe qe te gjithe marresit konsiderohen sikur jane ne drejtimin e eres nga burimi. Nese distanca (d) eshte me e vogel ose nese kushtet e perhapjes se pikave te ndryshme te burimit jane te ndryshme. llogaritet per cdo burim (specifike IEC 255) me: Lne drejtimin e eres = LWD – A Lne drejtimin e eres eshte niveli efikas I fuqise se zhurmes ne drejtimin e perhapjes. perhapja ndodh ne kushtet me te keqija te eres. • Burimi ka te njejtat kushte te perhapjes drejt pikes se marrjes.PRBCATESVL220 . ne kushte meteorologjike te favorshme per perhapjen e zhurmes nga burime me emetim te ditur fuqie. si rezultat i absorbimit te siperfaqeve. ndermjet burimit dhe receptorit. Nivelet ne gjithe zonen tregohen me vija me ngjyra. me shkalle 5 dB.4.2.3.3). Cdo rreze mbart nje pjese te energjise akustike te burimit te zhurmes. burimi total duhet te ndahet ne burime te vetme.4. me nje saktesi te percaktuar.2. sic specifikohet ne ISO 1996/2 (pjesa 5. Absorbimi i energjise se zhurmes nga ajri lidhet me perhapjen e energjise se shkaktuar nga perplasja e molekulave te ajrit midis tyre. Cdo perplasje perhap nje pjese te vogel te energjise dhe shkakton me teper ndikime. fusha akustike do te jete rezultati i shumes se energjive akustike te rrezeve “n” qe arrijne tek marresi.2).214 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Metoda e Llogaritjes Niveli mesatar i presionit te zhurmes tek marresi ne kushtet kur eshte ne drejtimin e eres.Burimet jane siperfaqe ose pika: cdo urim perhap vale zhurme. Nje grup burimesh me pika mund te pershkruhet nga nje burim pikash ekuivalent qe ndodhet brenda grupit ne rastet qe vijojne: • Burimi ka afersisht te njejtin intensitet dhe lartesi nga toka.sic pershkruhet ne ISO 1996/1-2-3. Qellimi I kesaj metodologjie eshte qe te percaktoje nivelin e presionit te zhurmes se llogaritur ekuivalente me A. Modeli matematikor perdor standartet nderkombetare per zvogelimin e shurmave ne ambjent (ISO 9613 . • Distanca ndermjet pikes perfaqesuese dhe marresit (d) eshte me e madhe se dyfishi I diametrit maksimal te zones se burimit (2D). Ne kete studim nuk eshte adoptuar kjo teknike e thjeshtuar. Ky standart ka shume ekuacione qe rregullojne perhapjen dhe lejon llogaritjen e rezultatit ne zone.

me burime perballe tre siperfaqeve perpendikulare. e llogaritur ne metra. Shkalla (A) mund te aplikohet me vete per cdo kontribues ose. Koeficienti I zbutjes atmosferike varet kryesisht nga frekuenca e zhurmes. e shprehur ne metra. K0 = 9 dB. kur burimi eshte perpalle dy siperfaqeve perpendikulare reflektuese. kur burimi eshte prane nje siperfaqeje reflektuese qe nuk eshte ne toke. Niveli I vazhduar ekuivalent I zhurmes eshte rezultati I shumes se niveleve te vetme te presionit. K0 = 3 dB. K0= 6 dB. ne dB/km. Per nje burim me perhapje sferike ne nje hapesire te lire K0 = 0 dB. • Arefl = zbutja per shkak te reflektimeve nga pengesat.Faktori A eshte zbutja qe energjia e zhurmes peson gjate perhapjes dhe perbehet nga kontribuesit qe vijojne: A = Adiv + Aatm + Atoke + Arefl + Ambrotje + Ate ndryshme ku: • Adiv = zbutja per shkak te divergjences gjeometrike. K0 = 3 dB. Korrigjimi I DC rezulton nga indeksi I drejtuehsmerise se burimit. lageshtia relative e ajrit dhe presionit atmosferik. sin e kete studim. me burime perballe tre siperfaqeve reflektuese dhe asnjera prej tyre s’eshte toka. • d0 eshte distance e referimit. ne nje moment te dyte. LWD = LW + DC Per nje burim pikash jo-drejtimi kontributi I DC eshte 0 dB.PRBCATESVL220 . nje nga te cilat eshte toka. Niveli qe rezulton I fuqise se zhurmes ne drejtimin e perhapjes LWD varen ngs niveli I energjise ne kushtet e fushes se lire LW dhe nje term qe specifikon drejtueshmerine. Zbutja per divergjencen gjeometrike mund te vleresohet teorikisht si: Adiv = 20 log (d/d0) + 11 ku: • d eshte distanca ndermjet burimit dhe marresit. • Atoke = zbutja per shkak te ndikimit te tokes. • Ate ndryshme = zbutja per shkak te efekteve te tjera. K0 = 6 dB. duke shtuar nje indeks K0 qe merr ne considerate emetimin ne nje kend te perkufizuar.215 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . nese asnjera prej tyre s’eshte toka. te eprftuara per cdo burim ne cdo frekuence. • Aatm = zbutja per shkak te absorbimit atmosferik. Absorbimi I ajrit perkufizohet si: Aatm = ad/1000 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Ambrojtje = zbutja per shkak te ndikimeve te mbrojtjes. ku: • d eshte distance e perhapjes. . nese kerkohet. DC percakton sasine e rrezatimit drejt me teper drejtimeve te nje burimi drejtimi ne krahasim me te njejtin burim jo-drejtimi. • a eshte koeficienti I zbutjes atmosferike. temperature e ambjentit. nje nga te cilat eshte toka. per shumen e llogaritur per cdo bande teteshe. 1 m.

PRBCATESVL220 . . barriera ose ekrani). u simuluan dy plane: • Plani 1: nje njesi 800 MWe. • zbutja per shkak te perhapjes permes nje barriere. Nje kusht I rendesishem eshte zbutja per shkak te pranise se pengesave (pak thelle zmbrapset.4. • Plani 2: dy njesi 800 MWe. Kur ajo eshte ne praninen e me shume se dy mbrojteseve. Termi I zbutjes se perziere eshte rezultat I shume efekteve: • zbutja per shkak te perhapjes permes gjetheve. Per kete metodologji llogaritjeje.8 -(2 hm/d)(17 + (300/d)) Zutja nga reflektimi I referohet siperfaqeve si fasadat e ndertesave. zbutja per shkak te ndikimit mbrojtes do te jepet nga “insertion loss”. per efekt mbrojtes ose reflektim te nderteses. secila prej 800 MWe. per zberthimin per shkak te ndertesave ose impianteve. qe shkaktojne nje rritje te nivelit te presionit te zhurmes tek marresi. Secila prej ketyre zonave mund te pershkruhet me nje factor qe lidhet listen karakteristike te detajuar te reflektimit. me qellim qe te vleresohen nivelet e zhurmes per shkak te dy konfigurimeve. Sipas standarteve. nje I marresit dhe nje mesatar. nje vije e thyer duhet te behet model. qe eshte nga diferenca ndermjet niveleve te presionit te matura tek marresi ne nje pozicion specific me dhe pa barriere. en gjendje qe te influencojne nivelet globale te zhurmes. 6.2.216 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • zbutja per shkak te pranise se barrierave me dimensione te medha.Zbutja per shkak te ndikimit te tokes vjen nga interferenca ndermjet zhurmes se reflektuar nga toka dhe zhurma me perhapje tedrejtperdrejte nga burimi I marresit. Efektet e shperberjes se skajeve te barriers merren ne considerate gjithashtu (barriera te trasha). qe do te ndertohet ne dy faza. Barriera duhet te konsiderohet nej siperfaqe e mbyllur dhe e vazhdueshme pa nderprerje. Si alternative. Keshtu qe. e cila merr ne konsiderate distancen d marres-burim dhe lartesine mesaatre nga toka te rruges se perhapjes (hm): Atoke = 4. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Metodologjia per llogaritjen e zbutjeve te tokes mund te perdore nje formule em te thjeshtuar. Dimensioni I saj perpendikular horizontal me vijen burim – marres duhet te jete me I madh se gjatesia e vales l ndaj frekuences se bandes qendrore per banden teteshe te marre ne considerate me lart. Ka tre rajone kryesore te perhapjes: nje I burimit. siperfaqja e tokes ndermjet burimit dhe marresit duhet te jete e rrafshet. zgjidhen ato me efikaset dhe te tjerat hidhen poshte.3. Procesi I studimit konsiston ne perkufizimin e fuqise se zhurmes te te gjitha burimeve te zhurmes. horizontale ose me nje pjerresi konstante. Objektet e Studiuara Impianti i Ri i Energjise do te perbehet nga dy njesi.

4. te presupozuara per makinerite dhe sistemet.5 99 111 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Burimet kryesore akustike Bolieri Ultrasuperkritik (usc) Depot e qymyrgurit (bluarja e qymyrgurit) Filteri prej pelhure Ventilatori i induktuar Ftohesi i gazit Njesia per heqjen e squfurit te gazit te oxhakut (HSGO) Ndertesa Ndihmese FGD 2 ventilatore ajrimi ne ndertesen ndihmese Serbatori per akumulimin e llumit FGD Tubacioni i gazit te oxhakut Trungu i gazit te oxhakut Ndertesa kryesore e hollit te makinerive 10 ventilatore ajrimi ne ndertesen e makinerive Transformatoret kryesore Transformatoret ndihmes Tubat e pikes se marrjes te ujit ftohes Ndertesa dhe basenet me pompa me uje ftohes Tubacionet e shkarkimit te ujit ftohes 16 17 18 19 20 21 23 24 25 64 68 B makina e rivendosjes Sistemi per transferten pluskuese te qymyrgurit Transportier qymyrguri t2-t3 Transportier qymyrguri t3-serbator 104 113 Ndertesa e zjarr-fikeses (pompat e ujit te detit) 28 Ndertesa e kompresoreve te ajrit *) Numri i identifikimit ne Aneksin 1 26 72 72 108 108 6.4. analizuar ne Paragrafin 5.4.2.PRBCATESVL220 .Figura 6. raportohen ne Tabelen qe vijon. Rezultatet raportohen duke marre ne konsiderate ose Planin 1 (800 MW) ose Planin 2 (1. .5 108 108 111 103.* 29 32 32 33 33 33 34 36 37 38 42 44 46 49 53 64 Burimet kryesore akustike Bolieri ndihmes Transportieret e qymyrgurit nga pontili tek t1 Transportieret e qymyrgurit nga t1 tek t2 Kullat e qymyrgurit (t1) Kullat e qymyrgurit (t2) Kullat e qymyrgurit (t3) Makineria per trajtimin e hirit dhe gipsit Ndertesa dhe impianti nga Ureja tek amoniaku Zona e akumulimit te gelqeres Dhoma per thyerjen dhe bluarjen e gurit gelqeror Kulla e sistemit te transportimit te gipsit dhe hirit Impianti per trajtimin e ujrave te perdorura biologjike Sistemi per trajtimin e ujrave industriale Impianti i demineralizimit Impianti per trajtimin e ujrave te perdorura Nje pike grumbullimi LW dB(A) 105.5 N.5 90 x 10 107.2.5 106 97 95 108.600 MW). nivelet ekzistuese te zhurmes te matura ne secilen pike (zhurmen e mbetur.4. kontributi i Impiantit te Energjise dhe nivelet perfundimtare te zhurmes gjate funksionimit (zhurma e pritshme).5 101 E paperfil lshme 105. gjate periudhes se dites dhe nates.3a N.5 107 91 98. Vlerat e niveleve te fuqise se zhurmes.5 E paperfil lshme 80 107.5 102.5 105 103.5 90 x 2 94 101 107 108.* 9 10 11 12 13 14 15 Niveli I Fuqise se Zhurmes te Burimeve Kryesore te Zhurmes LW dB(A) 115.5).5 102 106 101.217 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .7 110 108. Tabela 6.2a tregon vendndodhjen. ne harten e impiantit. Rezultatet Rezultatet e modelimit jane permbledhur ne Tabelat qe vijojne. te cilat paraqesin: vlerat kufi. te burimeev kryesore te zhurmes.

6 P2 55 58.2 (dBA) 45.8 .86 46.09 40.5 P4 55 64.95 30.1 56.1 64.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis (dBA) 54.2 P5 55 55.5 50.74 40.Tabela 6.0 P5 45 P6 45 56.7 P1 70 51.7 P7 55 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.3 53.1 P7 45 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 .58 34.09 40.58 34.4 47.74 40.2 55.12 56.0 53.2 P2 45 56.218 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1 P6 55 53.2 P3 70 49.5 P3 70 41.86 46.6 51.9 P1 70 45.2.12 51.1 56.4.20 49.95 30.9 44.4a Kontributi i Parashikuar i zhurmes nga funksionimi i impiantit te energjise (Plani 1) Gjate dites Pika Vlera Limit Gjate nates Pika Vlera Limit Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.8 P4 45 47.8 58.20 49.

219 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .0 50. me vija me ngjyra.2 P3 70 49.5 P4 55 64.0 51.0 P5 45 P6 45 56. limitet diferenciale jane poshte limitit kudo.3 53.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis (dBA) 54.1 56.5 P3 70 41.6 35.8 48.2 64. .0 54.1 P6 55 53.2 P5 55 55.1 41.0 50.2b dhe 6.2 58.Tabela 6. ne te gjitha pkat e tjera Impianti i R ii Energjise nuk do te induktoje asnje rritje te ndjeshme ne vlerat e zhurmes. Per te dy planet rezultatet tregojne se.8 Gjate nates Pika Vlera Limit Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.2d dhe 6. Tabelat 6.2 55.1 42.6 P2 55 58. perjashto pikat qe tashme tejkalojne vlerat kufi (P5.4.0 56.0 31. Keto vlera limit nuk duhet te aplikohen ne zonat industriale dhe komerciale.8 57. P6 dhe P7).1 41.1 44.2.4.4.2e tregojne se.7 P7 55 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 . pervec pikes P2.2c paraqesin.8 48.1 P7 45 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 Figurat 6.9 P1 70 45.4.4.0 31.2 P2 45 56.1 42.8 P4 45 47.7 P1 70 51. vlerat e pritshme te zhurmes perreth Impiantit te Energjise.6 50.4b Kontributi i Parashikuar i zhurmes nga funksionimi i impiantit te energjise (Plani 2) Gjate dites Pika Vlera Limit Zhurma qe mbetet (dBA) (*) Kontributi i Impiantit Zhurma e pritshme (dBA) (dBA) 50.2 (dBA) 45. Vetem ne piken P2 gjate periudhes se nates limitet jane kapercyer per shkak te funksionimit te Impiantit te Energjise.6 35.4 51.9 47.

7 51.1 64.8 Pika Pika P1 5.1 53.5 50.6 P4 0.6 58.Udhezimet” Zhurma qe mbetet (dBA) (*) 45.7 Vlera diferenciale (dBA)(**) .0 P5 0.2 56.2.1 Gjate nates Zhurma e pritshme (dBA) 51.Tabela 6.3 53.1 P5 P6 0. dhe Siguria . Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme .2 P2 P3 0.0 53.9 45.5 64.5 41.Mjedisore.6 51.Mjedisore.4c Vlera Diferenciale e Parashikuar ne lidhje me Operimin e Impiantit te Energjise (Plani 1) Gjate dites Zhurma e pritshme (dBA) 56.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A).1 56. dhe Siguria .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis P1 2. Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme .4 47. Shendeti.1 56.2 55.220 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .9 44.8 58.0 56.2 Vlera diferenciale (dBA)(**) .6 P4 0.4.Udhezimet” Zhurma qe mbetet (dBA) (*) 54.2 55.2 49.2 P6 0. Shendeti.9 P2 P3 2.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A).8 47.

5 64.8 57.9 45.Udhezimet” Zhurma qe mbetet (dBA)(*) 45.2 64. Shendeti.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis P1 2.0 P5 0. Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme . per shkak te Impiantit te Enegjise. vlerat jane gjithmone poshte limiteve ne secilen pike.6 58.2 P6 0.Mjedisore. pika P2 gjithashtu tregon vlerat e zhurmes.8 47.1 P4 0.5.1 53.7 51. ne te dyja planet.7 P4 0. dhe Siguria .4. impianti do te respektoje gjithmone vleren kufi nga rrethimi qe eshte 70 dB (A) e fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetsise ne dokumentin “EHS e Pergjithshme – Udhezimet per Mjedisin. Shendetesine dhe Sigurine” per zonat industriale.1 P5 P6 0. .1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A). ose ne Planin 2.2 55. Brenda zones rezidenciale.6 P2 P3 3.9 47.5 41. ose ne Planin 1. gjate periudhes se dites operimi i Impiantit te Energjise nuk indukton nje kapercim ne kufij.221 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . pervec P2. Perfundime Sic tregohet ne shifrat e meparshme.1 P7 Shenim: (*) Vleresuar nga studimi i zhurmes ne Korrik 2008 (**) Vlera Limit: 3 dB(A). Shendeti. Fiksuar nga Organizata Boterore e Shendetesise ne dokumentit “EHS e pergjithshme .2 56.Mjedisore.4 51.2.1 56. Gjate nates.2 49.6 P2 P3 0.4d Vlera Diferenciale e Parashikuar ne lidhje me Operimin e Impiantit te Energjise (Plani 2) Zhurma qe mbetet (dBA) (*) 54. dhe Siguria .8 Pika Vlera diferenciale (dBA)(**) Pika P1 6.3 53.2 Vlera diferenciale (dBA)** 6.Table 6.0 54.0 56.2 58. me te larta se limitet ne fuqi: Gjithashtu kufijte diferenciale jane poshte kufijve ne te gjitha pikat.4.7 Gjate dites Zhurma e pritshme (dBA) 56.6 50.Udhezimet” .2. Brenda zonave industriale ose komerciale.2 55. duke qene nje zhurmen qe mbetet aktualisht ne pikat P5 dhe P6 qe tashme tejkalojne vlerat limit.1 Gjate nates Zhurma e pritshme (dBA) 51.1 44.

1. • Emetimet e pluhurit. BIMESIA. • Perfshirja e specieve pushtuese. toke e punuar dhe shkurre. Ndikimet per shkak te emetimeve ne ajer dhe shkarkimet e ujit gjate funksionimit vleresohen duke marre ne konsiderate dy plane te ndryshme.5. Faza e Ndertimit Ndikimet e pritshme gjate kesaj faze jane: • Largimi i habitatit. Ky dokument nuk perfshin ndikimet ne ekosisteme te shkaktuara nga ndertimi i linjave te energjise. FLORA. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 6. . • Rritja e ndikimeve ndermjet kamioneve dhe kafsheve.5.1. i referohen fazes se ndertimit dhe fazes operacionale.higrofilike. per shkak te zbatimit te projektit te impiantit te energjise.1. FAUNA DHE EKOSISTEMET Ndikimet kryesore ne ekosisteme. Largimi i Habitatit Largimi i habitatit gjate fazes se ndertimit lidhet me zenien e tokes per kantierin e ndertimit dhe kantierin e Impiantit e Energjise. 6. Figura 4.5.1a) nuk perben nje habitat te vlefshem natyror. dhe ne radhe te dyte nga bimesi mocalishteje te kripur dhe hidro . • Zhurmat. • Ndotja e tokes dhe ujit.5.PRBCATESVL220 .6. Zona qe zihet direkt nga ndertimi (rreth 80 ha. Aktualisht zona perreth karakterizohet kryesisht nga prania e bimesise.222 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .1a Vendndodhja (Jugu) Figura 6.5.1b Vendodhja (Veriu) .5.1.223 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .Figura 6.

Emetimet e pluhurave Siperfaqja dhe perqendrimi i pluhurave per shkak te fazes se ndertimit vleresohen ne paragrafin 6. 1973. sic eshte studiuar me pare.g. Räty. Gjithashtu nese habitatet prane burimit te zhurmes sigurojne habitate qe shtohen rralle ose mungojne ne peizazhin rrethues.1.1. (1995) kane vene re se dendesite e zogjve ne fusha te hapura me bar kane qene me te vogla atje ku eshte tejkaluar ngarkesa e zhurmes se trafikut 50 db(A). per shkak te perhapjes se kufizuar te zones dhe vleres se saj natyrore pergjithesisht te ulet. Reijnen et al. 1994). do te ndikojne dendesite e perhapjes se zhurmes dhe te zogjve. lloji i habitatit. 1998. Duke qene se faza e ndertimit eshte e perkohshme dhe speciet e zogjve e kalojne dimrin kryesisht ne toke mocalishte te kripur. sic eshte vaji. 1992. duke ndryshuar keshtu amplituden e ndikimit te zhurmes(e.5. Illner. do te jene te konsiderueshme ne zonen perreth deri ne nje distance prej afersisht 500 metra nga rrethimi. per nje periudhe afersisht nje vit. 1979. ne kete zone te kufizuar pritet nje reduktim i Prodhimit Bruto. Si pasoje.Zona mocalore e kripur dhe vegjetacioni hidro – higrofilik jane habitatet natyrore me interesante brenda vendndodhjes sepse ato mund te mbajne popullsi te madhe zogjsh migrues dhe dimeror sic jane Emys orbicularis. Megjithate. Veen. Zhurma perhapet larg ne mjedis. Zogjte duket se jane vecanerisht te ndjeshem ndaj zhurmes se trafikut. Meunier et al.. Meunier et al. 1994).. Reijnen and Foppen. 1997. Van der Zande et al. Kuitunen et al. Zogjte ne pyje kane reaguar qe ne nivelet e zhurmes 40 db(A). 1999). 1980. sepse ajo interferon ne menyre te drejperdrejte me komunitetin e tyre vokal dhe ndikon ne sjelljen e tyre ne territor dhe suksesin e bashkimit (Reijnen and Foppen. 6. 1992.g. 1981.1. Ellenberg et al..1.5. Ndotja e Tokes dhe e Ujit Ndotja e tokes dhe ujit mund te ndodhe aksidentalisht gjate fazes se ndertimit. Nuk parashikohet asnje ndikim i perhershem. Prandaj. dendesite e zogjve prane burimit te zhurmes mund te mos reduktohen. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 1999).PRBCATESVL220 .2. (Laursen. Emetimet e pluhurave.3. Zhurmat Zhurmat shkaktohen nga trafiku dhe aktivitetet e nevojshme per ndertimin e impiantit e energjise. Me qellim qe te shmanget perhapja e ndotesve. relievi dhe peizazhi. 6. duhet te kushtohet vemendje e vecante per shmangien e aksidenteve dhe do te perdoren sisteme mbartese.. ndikimi mund te konsiderohet i paperfillshem. 1981.224 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Disa studime kane dokumentuar dendesi te reduktuara zogjsh qe shtohen prane burimeve te zhurmes (rruget me trafik) (e.. mund te konsiderohet se zenia e habitateve natyrore nuk do te kete nje ndikim te ndjeshem ne ekosistemin kompleks natyror te zones. Reijnen et al. faktoret mjedisore sic jane struktura e bimesise.. Warner.

. 1944. vetem ne nje perqindje te vogel (me pak 5%) e vdekshmerise ne total (e. gjate fazes se ndertimit dhe me vone do te ndermerren veprimet e duhura per te parandaluar kolonizimin e specieve te egra. Veprimet do te jene specifike.g. duke qene se rruga do te shfrytezohet nga kamione. . 1974. Bennett. 1998). Rodts.4. • Shkarkimet e ujrave. stinet per ciftezim dhe shtim.5. 1973. 6. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit mbi Kafshet Rritja e trafikut. megjithate. Alilanthus altissima ose Robinia pseudoacacia u vune re gjate inspektimit ne vend. 1974. Pushtimi nga Specie te Egra Humbja e habitateve natyrore mund te lehtesoje kolonizimin e specieve te egra. trumcaket. Numri i perplasjeve pergjithesisht rritet me intensitetin e trafikut. Speciet e egra sic jane Arundo donax. Ndikimi mund te jete i rendesishem ne varesi te trafikut. 6.6. ose migrimi sezonal ndermjet habitateve te dimrit dhe te veres (e.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . 1995. ky ndikim mund te konsiderohet i paperfillshem. • Emetimet e zhurmave. por mund te varioje ne perpjestim te drejte me nurmin e popullsise. Kjo do te thote se rruget do te vrisnin nje numer konstant popullsie dhe prandaj mund te kene nje ndikim te ndjeshem ne speciet e rralla. Göransson et al.1.5.1. Haugen. Amfibet dhe Zvarraniket jane komunitetet me te prekura nga prania e rruges sepse ato mund te shkelen nga kamionet dhe automjetet qe kalojne ne rruge. Nese nuk mbahen nen kontroll. Shifra e vrasjeve ndoshta nuk varet nga dendesia. keto specie mund te veprojne si pushtues qe kolonizojne hapesirat e degraduara dhe te shpyllezuara. Duke pasur parasysh periudhen e fazes se ndertimit (afersisht 3+49 muaj per njesine e pare) ky ndikim nuk mund te konsiderohet i paperfillshem.2. sic jane ritmi I perditshem i te ushqyerit dhe te pushuarit. GrootBruinderink and Hazebroek.5. te cilat u heqin habitatin specieve vendase. ose mellenjat. Per shume lloje te zakonshme te kafsheve te egra sic jane lepujt. ne varesi te specieve te egra te parashikuara. Van Gelder. per shkak te fazes se ndertimit. Megjithate. vdekshmeria nga trafiku pergjithesisht konsiderohet si e paperfillshme. aktivitetin e kafsheve dhe dendesine e tyre. do te shkaktoje reduktimin e faunes. 1978.5. Aaris-Sorensen. Farat e llojeve te egra mund te sillen nga province te tjera shqiptare me automjete ose kamione te perdorur gjate punimeve te ndertimit. 1991. Ndryshimet e perkohshme ne vrasjet ne rruge tregojne se periudha te ndryshme biologjike qe influencojne aktivitetin e specieve.g. Bergmann. Schmidley and Wilkins. te cilet nuk do te kalojne permes habitatit natyror. Bergmann. 1977. dhelprat. 1996). Faza e Funksionimit Funksionimi i impiantit te energjise mund te shkaktoje ndikimet qe vijojne ne ekosisteme: • Ndotjen e ajrit.225 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

6. 803/2003.2. .M.2.51 µg/m per SO2 dhe 1. Perqendrimet maksimale vjetore te NOX dhe SO2 brenda Zones se Mbrojtur te 3 Rrushkullit (Jashte Zones se Studimit) do te jene me te vogla se 0.5).21 µg/m per SO2 3 3 3 dhe 0.PRBCATESVL220 .• Rritjen e ndikimeve te mjeteve te transportit mbi kafshet.1.60/02). prodhimi i larte i oksigjenit dhe lendes organike nepermjet fotosintezes. Ne menyre te vecante.53 µg/m per NOX. Shkarkimi i Ujrave Termale Te gjithe intervertebroret dhe shumica e peshqve nen-rryme jane organizma poikiloterme dhe temperatura e trupit te tyre eshte ne perputhje me temperature e ambjentit. n.32 µg/m per NOX ne planin e dyte.06 3 µg/m per NOX (shiko paragrafin 6. ne planin e pare 3 3 perqendrimet maksimale vjetore jane 0. D. Shkarkimet e Ujrave Ndikimet kryesore te mundshme per shkak te shkarkimeve te ujrave jane te lidhura me efektet e shkarkimeve te ujrave termale. Kufiri i lejuar prej 60 µg/m per NOx dhe 3 35 µg/m eshte percaktuar nga Dekreti Shqiptar nr.2. • Reduktimi i intensitetit te levizjeve te efektit zbutes te ujit te “matte” dhe shtreses se vegjetacionit. Ulja e vleres se temperatures te ujit te detit mund te shkaktoje pergjithesisht: • Shok termal. Livadhet me Posidonia perfaqesojne nje ekosistem te rendesishem ne Detin Adriatik dhe habitatin e klimaksit gjate bregdetit te Mesdheut (plani infra-litoral). • Ndryshim ne ritmin metabolik.45 µg/m per SO2 dhe 0.76 µg/m per SO2 dhe 0. 3 ne planin e dyte perqendrimet maksimale vjetore jane 1.5.1. • Prodhimi i larte i oksigjenit dhe lendes organike nepermjet fotosintezes.226 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 6.5.15 µg/m per NOX ne planin e pare dhe 0. Rolet kryesore te livadheve te fanerogames detare dhe ne vecanti nga Posidonia jane: • Stabilizimi i shtratit detar nepermjet zhvillimit te nje aparati efikas radikal dhe stoloniferous. Ndotja e Ajrit Perqendrimet maksimale vjetore te NOX dhe SO2 i pranueshem ne vendet Europiane 3 per nje siperfaqe me flore te pasur dhe te ndjeshme jane respektivisht 30 µg/m 3 3 dhe 20 µg/m (WHO 2000. cefalopodet dhe crustaceanet.2. • Habitati i zgjedhjes per disa specie qe jane te rendesishme nga ana komerciale. sic jane peshqit. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Emetimet nga impianti i energjise shkaktojne perqendrime qe jane kudo dhe ne te dyja planet me te ulta se kufiri i lejuar. • Burimi ushqimi i drejtperdrejte dhe jo i drejtperdrejte per disa organizma.

Per te shmangur ndikimet e mundshme negative. ritmi metabolik do te jete shume i ulet dhe kafsha nuk do te jete ne gjendje te transmetoje energjine e nevojshme per aktivitetin. sardelja ne Adriatik pergjithesisht nga Prilli ne Tetor.2. Faza me e ndjeshme e jetes se organizmave detare eshte gjate riprodhimit. Zakonisht ka nje hierarki te pergjigjeve te mundshme. duke ndryshuar marredhenien e tyre metabolizemtemperature me kushtet e reja (Figura 6. nga ana tjeter. larvat.2. ritmi metabolic rritet gjithashtu. ndryshimi i temperatures shkakton rritjen ose uljen e ritmit metabolik.5. rini. Levinton.5.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . qe jetojne ne mjedise sezonale. kur ato kane nevoje per amplituden optimale te temperatures. por ajo mund te jetoje edhe ne temperatura qe luhaten ndermjet 5-6 °C dhe 28 °C (amplituda e temperatures se mbijeteses). ne varesi te rendesise se ndryshimit mjedisor. Nese temperatura zbret papritur. Ne poikiloterma. jane ne gjendje te aklimatizohen ndaj ndryshimeve sezonale te temperatures. 2001 .227 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Per shembull.S.2a Kurba e Pritshme e Pergjigjes se Ritmit Metabolik kundrejt Temperatures per nje zone te aklimatizuar per kafshet ne Temperatura te Ulta te Dimrit dhe te zone te aklimatizuar per kafshet ne Temperatura te Larta te Veres Source: J.6 – 27. 1996) . Efektet e organizmave detare ndryshojne ne varesi te stadit te jetes se tyre (vezet. te rritur.) dhe te karakteristikave te organizmit (stenotermal ose euritermal). Figura 6. etj. poikiloterma. nese temperature rritet papritur.2a). ne temperaturat optimale qe variojne 11.• Ndryshim ne efikasitetin fiziologjik.6 °C (Slobodan Regner.

Shperndarja gjeografike e specieve detare tregon se perzgjedhja natyrale ka ndryshuar pergjigjen optimale te specieve ne ate te regjimit te tyre ne temperature vendase, edhe pse organizmat detare konsistojne ne grumbullimin e specieve, amplitudat e temperatures optimal te te cilave jane te ndryshme. Organizmat qe jetojne ne zonen e studimit jane kryesisht euritermale (ato mund te jetojne ne nje amplitude te gjere temperature). Bazuar ne supozimet e pershkruara ne paragrafin e meparshem, vlerat mesatare te temperatures me te ulet dhe me te larte te rregjistruar ne zonen e studimit presupozohen si pragu, poshte dhe mbi te cilin pritet nje ndikim i mundshem i pafavorshem ne organizma. Temperatura mesatare mujore e ujt te detit varion nga rreth 12 °C (ne dimer) ne 24°C (ne vere). Me qellim qe te vleresohet ndryshimi i temperatures i shkaktuar nga shkarkimet termale (ne te dyja planet), eshte perdorur modeli i perhapjes se programit kompjuterik. Studimi i plote i modelimit eshte aneksuar ne raportin aktual. Me kritike eshte shpejtesia e ndryshimit te temperatures. Ndikimet e mundshme ne organizma per shkak te shkarkimit te ujrave mund te priten vetem gjate fazes se ndezjes, kur temperature pritet qe te rritet papritur ne distance te shkurtra nga pika e shkarkimit. Ne fakt, pas ndezjes, temperature e shkarkimit do te varet nga kushtet mjedisore (temperatura) te detit dhe si rrjedhim organizmat do te jene ne gjendje qe te aklimatizojne ndryshimet e temperatures. Megjithate, zona e prekur eshte shume e kufizuar, dhe specie te ndryshme mund te levizin lirshem drejt habitatit te karakterizuar nga nje amplitude optimal e temperatures. Posidonia oceanica, e cila eshte habitati me interesant detar Brenda zones se studimit, eshte vene re brenda 1,000 metrave nga pika e shkarkimit. P.oceanica eshte fanerogama endemike e detit Mesdhe, e cila mund te rritet deri e 44 metra thellesi, per shkak te penetrimit ted rites dhe ka nevoje per kushtet qe vijojne qe te jetoje: • Kripesi mbi 33‰ dhe nen 41‰; • Amplitude temperature ndermjet 10 dhe 28 °C ( 9 °C dhe 29.2 °C); • Jo shume hidrodinamike. Modeli matematikor tregon, ne te gjitha situatat e ekzaminuara, se shtellunga termale thellohet larg nga pikat e daljes, por kufizohet ne nje thellesi jo me te madhe se 3.0 m dhe vija izotermike qe i korrespondon +3.0°C nuk eshte me larg se 1 km nga pika e shkarkimit; prandaj ndikimet ne organizmat detare jane kufizuar ne kete volum uji. Organizmat me te rendesishem ndodhen ne det larg nga zona e prekur, keshtu qe ndikimet ne ekosistemet detare mund te vleresohen si te vogla. 6.5.2.3. Zhurmat Me qellim qe te vleresohet niveli i presionit te zhurmes per shkak te aktiviteteve te Impiantit te Energjise u perdor modeli SoundPlan. Ne planin e pare niveli i presionit te zhurmes 45-50 dB(A), ne rastin me te keq, pritet ne 800 metra nga Impianti i Energjise (Figura 6.4.2b), ndersa ne planin e dyte niveli i

- 228 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

presionit te zhurmes 45-50 dB(A), ne rastin me te keq, pritet ne 1,000 metra nga Impianti i Energjise (Figura 6.4.2c) Habitatet me te aferta natyrore jane brenda 1,000 metrash nga Impianti i Energjise dhe jane te ekspozuara ndaj nje niveli presioni zhurme prej 55 dB(A). Speciet kryesore me te rendesishme, qe mund te jetojne ne keto habitate (toke mocalishte e kripur, bregdet ranor, etj), jane limicoluos dhe zogjte e ujit. U vu re, ne nje vendndodhje tjeter industriale (Porto Marghera Venecia, Itali, Provinca e Venecias 2005), se zhurma per shkak te aktiviteteve industriale nuk ka ndaluar pranine e ketyre zogjve prane ose afer zones industriale.
Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Ne perputhje me presupozimin e raportuar ne §6.5.1.3, emetimet e zhurmes per shkak te aktiviteteve te Impiantit te Energjise nuk do te kene ndikime te ndjeshme ne shperndarjen e faunes.. 6.5.2.4. Rritja e Ndikimeve te Mjeteve te Transportit ndaj Kafsheve Rritja e trafikut eshte kryesisht shkak i transportit te gurit gelqeror dhe hirit. Bazuar ne presupozimin e raportuar ne Paragrafin 6.5.1.5 dhe duke qene se rruga qe do te perdoret nga kamionet nuk do te kaloje permes habitatit natyror, ky ndikim mund te konsiderohet i paperfillshem.

6.5.3.

Bibliografia

Boudouresque et al. “Préservation et conservation des herbiers à Posidonia oceanica“ 2006 - RAMOGE pub. : 1-202 N°ISBN 2-905540-30-3 Cotta Ramusino “Lezioni di idrobiologia e pescicoltura” CittàStudiEdizioni 1996 Levinton J.L. “Marine Biology” Oxford University Press 2001 Scott D. Jackson “Overview of Transportation Impacts on Wildlife Movement and Populations” Department of Natural Resources Conservation University of Massachusetts, Amherst – 2006 Lorenzini, Nali “Le piante e l’inquinamento dell’aria” Springer 2005 Andreas Seiler “Ecological Effects of Roads - A review” Introductory Research Essay No 9 Department of Conservation Biology SLU Uppsala 2001 Provincia di Venezia “Censimento degli Uccelli Acquatici Svernanti in Provincia di Venezia” (2005).

6.6. PEIZAZHI Ndikimet ne peizazh jane vleresuar edhe nepermjet analizes se projektit, edhe nepermjet analizes se vleres se peizazhit, vleresuar ne Paragrafin 5.7, krahasuar me vleren e peizazhit te mundshem te Impiantit te Energjise. Metodologjia raportohet ne tabelen qe vijon.

- 229 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Tabela 6.6a

Standardi per te vleresuar Ndikimin e Peizazhit te Projektit
Parametrat e vleresimit Ruajtja ose ndryshimi i karakteristikave morfologjike te zones. Perdorimi it e njejtave tipologji ndertimi dhe kohezioni me perdorimin e tokes ne zonen perreth. Ruajtja ose ndryshimi i marredhenieve historike, kulturore dhe natyrore Kohezioni, kontrasti ose paanshmeria e projektit ne lidhje me zonen perreth Ndikimet ne pamjet panoramike Ndikimet ne ekologjine e peizazhit Elementet e peizazhit qe kane nje vlere simbolike per komunitetin vendas

Vleresimi i Ndikimit Ndikimet e Morfologjise dhe tipologjise

6.6.1.

Pershkrimi i Projektit

Projekti i propozuar ne Porto Romano parashikon realizimin e dy impianteve te Energjise me djegie qymyrguri qe do te ngrihen ne dy faza te ndryshme: • Faza 1: ngritja e njesise se pare dhe e disa infrastrukturave tashme te projektuar per t’i sherbyer konfigurimit te Impiantit, duke shmangur kufizimet e ardhshme te ndertimit; • Faza 2: ndertimi i njesise se dyte. Duke marre ne konsiderate fazat e Projektit te lartpermendur, vleresimi i ndikimeve eshte kryer duke perkufizuar dy Plane te Ndryshme (Plani 1, qe referohet Fazes 1 te Projektit, dhe Plani 2, ku merren ne konsiderate ndikimet e Fazes 1 dhe Fazes 2). Strukturat me domethenese te parashikuara nga Plani 1 – Faza 1 jane: • Ndertimi i strukturave me te larta te Impiantit te Energjise: • Dhoma e Bolierit, 110 metra; • Njesia per Heqjen e Squfurit nga Gazet e Oxhakut (FGD), 45 metra; • Ndertesa e Energjise, rreth 40 metra; • Filtri prej pelhure, 35 metra; • Trungu i oxhakut: ai do te perbehet nga tubi PRFV, i mbeshtetur ose nga nje strukture celiku, ose nga nje strukture beton-armeje; nje alternative tjeter, aktualisht nen investigim, eshte nje trung oxhaku beton-arme me veshje te brendshme qe i reziston acidit. Trungu do te jete 150 metra i larte dhe me nje diameter prej afersisht 8 metrash; • Grumbullime qymyrguri ne ajer te hapur: rreth 450 m x 60 m, 23 metra me te larta, te vendosura pergjate vijes bregdetare. Duke marre ne konsiderate se trungu i oxhakut te Impiantit te Energjise do te jete i “tipit te lagesht” parashikohet se, gjate funksionimit te Impiantit te Energjise, shtellunga e gazeve oxhakut do te jete e dukshme. Gjate Fazes 2, shumica e strukturave te pershkruara me siper, do te dyfishohet. Ndikimi kumulativ, me strukturat e Fazes 1, do te jete shume i kufizuar duke marre ne konsiderate se strukturat e Fazes 2 do te ndodhen shume prane atyre te Fazes 1.

- 230 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

Ndikimet ne stilin, ngjyrat vendase dhe materialet e ndertesave Ndikimi Vizual Incidenca Mjedisore Ndikimi Simbolik

6.6.2.

Ndikimi ne Peizazh

Projekti do te ndryshoje karakteristikat morfologjike te zones, megjithate, nuk ka ndertesa perfaqesuese ne zonen perreth, prane vendndodhjes sone. Prandaj, stili vendas, ngjyrat dhe materialet nuk perbejne elemente relevante ne vleresimin e ndikimeve. Gjithashtu, projekti nuk ndodhet brenda zonave te kufizuara/mbrojtura. Me qellim qe te vleresoje sic duhet interferencat e Projektit ne pamjet panoramike, jane perzgjedhur disa kendveshtrime perkatese. Peizazhi aktual dhe perspektiva e peizazhit te parashikuar (Faza 1 dhe Faza 2) tregohen ne Anekset 4-5-6-7. Strukturat e ardhshme do te ndodhen ne nje zone te karakterizuar nga ndjeshmeri e vogel e peizazhit dhe nga prania e disa instalimeve industriale (sic jane serbatoret, stacioni pompues i drenazhimit dhe nje bankine ekzistuese). Ndikimi visual do te jete mjaft i ndjeshem; megjithate, duke marre ne konsiderate mungesen e pamjeve panoramike dhe pak perdorueseve te mundshem te peizazhit, ndikimi i parashikuar qe lidhet me projektin do te konsiderohet i ulet. Realizimi i projektit do te ndryshoje aftesine e perdorimit te tokes, megjithate hapesira e vendndodhjes nuk eshte nje hapesire natyrore sepse ajo eshte rezultat i aktiviteteve permiresuese. Ndikimet e mundshme ne elementet simbolike jane te lidhura me zbulimet arkeologjike (Figura 5.7.3a), qe ndodhen jashte zones se vendndodhjes.

6.6.3.

Perfundime

Sic raportohet ne paragrafet e meparshme ndikimet ne peizazh vleresohen duke krahasuar vleren e peizazhit te zones me vleren e ndikimeve te lidhura me Impiantin e Energjise (Tabela 6.6.3a). Tabela 6.6.3a Ndikimi i Projektit ne Peizazh
Parametrat e Vleresimit Ndikimet e Morfologjise dhe tipologjise Mesatare Ndikimet ne stilin, ngjyrat vendase dhe materialet e ndertesave E ulet Ndikimi Vizual Mesatare Incidenca Mjedisore Mesatare Ndikimi Simbolik E ulet Ndikimi i Peizazhit

Ndjeshmeria e Peizazhit

E Ulet

E Ulet

Duke marre ne konsiderate cilesine e ulet te peizazhit aktual, ndikimi i projektit ne peizazhin e Porto Romano-s mund te konsiderohet i ulet, megjithese parametrat e ndikimit morfologjik dhe vizual mund te klasifikohen me nje nivel mesatar ndikimi.

- 231 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

6.7. TRAFIKU 6.7.1. Rrjeti Rrugor

6.7.1.1. Faza e Ndertimit Gjate fazes se ndertimit rrjeti rrugor vendas do te modifikohet dhe permiresohet me qellim qe te lehtesoje aksesin ne kantierin e ndertimit. Ne vecanti rruga me nje korsi ne secilin drejtim qe fillon nga superstrada (Durrës – Tiranë) tek Rinia do te zgjerohet dhe ri-shtrohet, duke sjelle ndikime te metejshme pozitive ne lehtësimin e transportit lokal. Dy rruge te tjera te shtruara jane parashikuar qe te lidhin kete rruge dytesore me vendndodhjen tone sic tregohet ne Figuren 6.7.1.1a. Gjate fazes se ndertimit rreth 2.000.000 m material do te transportohet me kamion per ne kantier. Volumi i trafikut të shtuar do jete i qenesishem, por i shperndare ne nje periudhe te gjate kohore. Figura 6.7.1.1a Rruga e Ardhshme e Shtruar gjate fazes se ndertimit
3

6.7.1.2. Faza Operacionale Gjate fazes operacionale rruget lokale do te karakterizohen nga: • Nje rritje ne trafikun e personelit te punes ne vend, por zgjerimi i rruges qe eshte propozuar ne projekt mund te konsiderohet me teper se i mjaftueshem per te mbeshtetur rritjen e trafikut lokal te automjeteve; • Trafiku pergjate rrjetit te ri rrugor do te influencohet nga nje rritje ne numrin e kamioneve. Kamionet perfshihen ne transporte materialesh dhe perberjesh (gelqere, hi, gips, ure, etj.).

- 232 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano - PRBCATESVL220

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis

furnizimi me qymyr do do te behet drejt Termocentralit te Porto Romanos nepermjet anijeve. Faza e Funksionimit Sic raportohet ne pershkrimin e projektit.000 DWT – dhe 24 anije ne vit nese marrim ne konsiderate Panamax prej 80. Levizjet detare qe vijojne jane parashikuar per dy fazat operuese te Impiantit te Energjise: • Faza 1: • Qymyri: 13 anije ne vit mund te arrijne ne “zonen e ankorimit nese marrim ne konsiderate Dimensionet e Kepit prej 150. do te largohen nga Impianti i Energjise me anije.000 ton/vit. Kamionet/kontenieret mund te mbartin jo me teper se 30 ton materiale. • Gipsi: rreth 7 – 9 anije cisterna jane te nevojshme ne nje vit per te larguar gipsin nga impianti. Cdo anije do te arrije nje “zone ankorimi” afersisht 3-4 km nga bregu.PRBCATESVL220 . Ne ate pike. .2. per nje sasi totale prej afersisht 70. rreth 85 dite ne vit do te karakterizohen nga prania e anijeve oqeanike larg bregut te zones se Impiantit te Energjise.7.2. qymyri do te ngarkohet ne platforma lundruese (barge) dhe transportohet drejt pontilit ku nje rrip transmetimi do ta transferoje ate ne zonen e magazinimit brenda impiantit. 6. platformat lundruese do te punojne kur anijet oqeanike te jene te pranishme. I njejti dimension pritet per kontenieret. Ne fazen 2 jane parashikuar levizjet me kamione si vijon: • Gelqere: rreth 2. Ne fazen 1 jane parashikuar levizjet me kamione si vijon: Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis • Gelqere: rreth 1.460 kamione ne vit do te transportojne gelqere drejt vendndodhjes se kantierit. Trafiku Detar 6.920 kamione ne vit do te transportojne gelqere drejt vendndodhjes se kantierit.Per te vleresuar levizjet e kamioneve. 6.233 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Ure: rreth 300 konteniere jane te nevojshem cdo vit. Materialet e tjera.2. • Ure: rreth 150 konteniere jane te nevojshem cdo vit. u moren ne konsiderate sa vijon: • • Impianti do te punoje me te njejtin intensitet gjate gjithe vitit. Faza e Ndertimit Gjate fazes se ndertimit nuk eshte parashikuar asnje trafik detar i rendesishem.1. sic jane Gipsi dhe Hiri.7.7.000 DWT.2.

• Hiri: rreth 88 platforma lundruese pritet te shfrytezohen cdo vit. .000 ton/vit (dimensioni i anijeve me hi mund te varioje ne varesi te destinacionit te tij perfundimtar). per nje sasi totale prej afersisht 140.9. nuk perfshihet ne Studimin aktual. rreth 26 km e gjate.000 DWT .000 ton/vit (dimensioni i anijeve me hi mund te varioje ne varesi te destinacionit te tij perfundimtar).000 ton/vit. • Gipsi: rreth 14 – 18 cisterne jane te nevojshme ne nje vit per te derguar gipsin nga impianti. • Nje kabell 500 kV DC nen-det. 6. 6. rreth 170 dite ne vit do te karakterizohen nga prania e anijeve oqeanike larg bregut te zones se Impiantit te Energjise. KUADRI SOCIO-EKONOMIK Nga kendveshtrimi socio-ekonomik. Ndikimet ne punesim gjate fazave te ndertimit dhe funksionimit jane permbledhur ne Paragrafet qe vijojne. duke perbere keshtu nje burim te ardhurash. Prania e kontraktoreve nderkombetare do te sjelle gjithashtu nje rritje indirekte te te ardhurave per aktivitetet vendase.8. FUSHAT ELEKTROMAGNETIJE JO-JONIZUESE Burimet e vetme te jashtme elektromagnetike te Impianteve te Energjise jane: • Nje linje energjie 400 kV. duke ngarkuar 880.9. Nje Vleresimi specific i Ndikimit Social eshte planifikuar qe e realizohet per te vleresuar me detaje influencen pozitive dhe negative te Impiantit te Energjise ne ekonomine dhe komunitetet vendase.234 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . i cili shkon ne Itali. 6. kontraktimi i pales shqiptare do te perfshije firma shqiptare. platforma lundruese do te punojne kur anijet oqeanike te jene te pranishme.000 DWT dhe 48 te tilla nese marrim ne konsiderate Panamax prej 80. Faza e Ndertimit Ndertimi i Termocentralit do te sjelle mundesi punesimi per nje numer te madh njerezish Vec kesaj. duke ngarkuar 440. e cila lidh stacionin e energjise me Stacionin e Rrjetit Energjetik Kombetar Tirana 2. • Faza 2 • Qymyri: rreth 26 anije oqeanike ne vit mund te arrijne ne “zonen e ankorimit” nese marrim ne konsiderate Dimensionet e Kepit prej 150. rreth 210 km i gjate. Analiza e Linjes se Energjise me Stacionin Tirana 2 dhe e kabllit nendetar drejt Italise nuk perfshihet ne Studimin aktual.• Hiri: rreth 44 platforma lundruese pritet te shfrytezohen cdo vit.1.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . ndikimet kryesore te projektit jane mundesite e punesimit dhe mundesia per te pasur energji dhe prandaj mund te konsiderohen pozitive ne teresi.

6. Ky numer do te rritet deri ne 220 punonjes kur njesia e dyte te jete ne funksionim.1 dhe 6.4. 2 qe do te thote pluhuri qe mund te krijohet eshte me i ulet se 100 mg/m dite.1. Zhurma Duke marre ne konsiderate se hapesira e interesit eshte nje toke me fushe te gjelber pak e populluar dhe se faza e ndertimit do te jete e perkohshme. • Zhurmen e shkaktuar nga automjetet dhe makinerite.1. .1.10. gjelberimi. sigurimi. Gjate kesaj periudhe do te punesohen afersisht 1. ndikimi i zhurmes mund te konsiderohet jo i rendesishem.235 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2. Faza e Ndertimit Gjate fazes se zbatimit te projektit ndikimet e mundshme ne “Shendetin Publik” mund te lidhen me: • Pluhurin e shkaktuar levizjet e materialeve. SHENDETI PUBLIK 6.9. 6.500 punetore gjate periudhave me aktivitet intensive ndertimi dhe ne rast se te dyja njesite ndertohen me nje ndryshim kohor 6 muaj ndermet filimit te dy njesive.650 punetore me nje pik deri ne 2. Ndotja Atmosferike Gjate fazes se ndertimit. Aspektet qe lidhen me emetimet atmosferike dhe ndikimet e zhurmes gjate fazes se ndertimit te Impiantit te Energjise diskutohen respektivisht ne Paragrafet 6. konsiderohen Praktikisht Joegzistente Nuk eshte parashikuar asnje ndikim ne shendetin publik.10. zona me e afert e banuar. ne distance pertej 550 metra nga kantieri. Faza e Funksionimit Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Gjate funksionimit Impianti i Energjise do te punesoje afersisht 140 njerez per njesine e pare.2. e paraprire nga 3 muaj punimesh paraprake. Duke pasur parasysh rezultatet e dhena me lart.PRBCATESVL220 .1.Faza e ndertimit do te zgjase afersisht 49 muaj per cdo njesi te Impiantit te Energjise. depozitimet e pluhurit ne vendndodhjen e Fshatit Rina. pastrimi. 6.10.1.000 m nga kantieri. indeksii pluhurit.1. 1.10. 6. Fuqi punetore shtese do te punesohet nga kontraktoret qe do te operojne ne menyre konstante ne vendndodhje per te kryer sherbime sic jane: menca.

Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . qe do te thote te paperfillshme nese krahasohen me vlerat e lartpermendura. Percaktimi i limitit per perqendrimet maksimale ne toke te 3 nr. qe mund te jene toksike. ndodhin nga produktet e djegies.10. nga ana tjeter. Emetimet ne ajer per shkak te Impiantit te Energjise. Ndikimet e dioksidit te azotit tek njeriu dhe kafshet jane te ndryshme.2 µg/m dhe ndermjet 0. Ky limit adoptohet si mase paraprake per te mbrojtur subjektet e ndjeshme sic jane azmatiket dhe eshte vendosur gjithashtu nga Direktiva 1999/30/CE.6. ne te dyja planet e marra ne konsiderate ne kete Studim te Ndikimit ne Mjedis (shiko §4. Aspektet e lidhura me emetimet atmosferike dhe ndikimet e zhurmes per shkak te Impiantit te Energjise diskutohen respektivisht ne Paragrafet 6. • Te modifikuara gjenetikisht (teratogjenike dhe mutagjenike).236 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . 6. NO2 nga legjislacioni shqiptar(VKM Perqendrimi mesatar vjetor ne toke i NO2 per shka te funksionimit te Impiantit te 3 3 Energjise do te jete rreth 0. kryesisht SO2. metalet e renda dhe jo-metalet toksike (te pranishme ne therrmije). Faza e Funksionimit Gjate operimit.1.0 dhe 7. Ndotesit modifikuar gjenetikisht.2. por mund te shkaktojne ndryshime qelizore me kalimin e kohes. Vlera mesatare 3 vjetore e rekomanduar eshte 40 µg/m .4. perfshijne hidrokarbure policiklike dhe nikel. Ndotesit e pamodifikuar gjenetikisht perfshijne pjesen me te madhe te perberjeve inorganike qe jane te pranishem ne tym (sic jane oksidet e squfurit dhe oksidet e azotit).4 µg/m .2. Organizata Boterore e Shendetesise (WHO) konsideron si 3 qe zgjasin per 24 ore. te demshme ose irrituese.2). NOX dhe SPM (Lende e grimcuar ne pezulli).1).4 µg/m . 803 e 2003) eshte 60 µg/m . Nivelet e mjedisit (natyror + antropik) ne hapsirat Europiane me dendesi te vogel popullsie jane ndermjet 2.06 µg/m ne Planin 2 (§ 6.2.4 dhe 3 9.0 3 3 dhe 4. Ndotja Atmosferike Ndikimet ne Shendetin Publik te emetimeve qe ndotin ajrin nga aktvitetet industrial mund te jene: • Te pamodifikuara gjenetikisht. Oksidet e Azotit Nivelet e perqendrimeve ne mjedisin natyror ne atmosfere jane ndermjet 0. respektivisht per dioksidin dhe oksidin e azotit. te cilat nuk paraqesin domosdoshmerisht ndikime te menjehershme. dhe 6.10.6. • Efektet e zhurmes.2. dhe perqendrime te tolerueshme 150 µg/m 3 perqendrimet deri ne 400 µg/m qe zgjasin vetem per nje ore.PRBCATESVL220 .1. ndikimet e mundshme ne “Shendetin Publik”mund te lidhen me: • Semundje qe rezultojne nga emetimet atmosferike. duke ndryshuar mjaft nga njeri vend ne tjetrin. por asnjehere kancerogjene.53 µg/m ne Planin 1 dhe 1.1.

te formuar me vone.237 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . dhe mukozes se sistemit te frymemarrjes. . hidrokarbure policiklike aromatike. Therrmijat qe kane nje diameter me te vogel se 10 µm (PM10) penetrojne ne aparatin e siperm te frymemarrjes (nga hunda ne laring). (metale te renda. Duke ulur dimensionet e tyre. 803) e percakton kete limit ne 60 µg/m . Therrmijat me diameter me te madh se 10 µm mund te konsiderohen me pak te rrezikshme. prandaj vetem pak sasi te vogla arrijne ne pjeset me te thella te mushkerive. ne perqendrime me te larta mund te ndodhin pathologji te frymemarrjes si azma dhe bronshiti.1 dhe 100 µm.5) jane 60% e totalit PM10 dhe penetrojne ne aparatin e poshtem te frymemarrjes (nga trakeja hunda ne alveolen pulmonare). Lende e Grimcuar ne Pezulli Lende e grimcuar ne pezulli quhen jane therrmijat qe jane te ngurta dhe te lengshme.51 µg/m ne Planin 2 (§ 6. si rrjedhim. meqenese ajo eshte irrituese qe ne perqendrime shume te vogla. thithen. 3 percaktojne se perqendrimi mesatar vjetor ne toke i SO2 nuk tejkalon 20 µg/m . ammonium. Aktualisht. eshte shume variabel. therrmijat qe kane diameter me te vogel se 2. dioxins/furans).2). te perbera ose nga perberes primar.75 µg/m ne Planin 1 dhe 1. ato mbahen nga pjesa e poshtme e aparatit te frymemarrjes. te vendosura nga Direktiva 1999/30/CE.1. shume autoritete shendetsore e konsiderojne SO2 te rrezikshem per te moshuarit dhe njerezit e prekur nga semundje kronike te sistemit te frymemarrjes dhe kardiovaskular. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Fenomenet shqetesuese nga ekspozimi ndaj SO2 jane te pazakonta. te shperndara ne atmosfere. me diameter ndermjet 0. nitrate.76 µg/m ne Planin 1 dhe 1. Perberja e tyre. 3 Legjislacioni shqiptar (Ligji AL VKM nr.2).5 µm (PM2. Me gjithe perqendrimet e larta te SO2 te nevojshme per te induktuar efekte te demshme ne popullsine e rritur te shendetshme. te derguar drejtperdrejt nga burimi. ose nga perberes dytesor. Perqendrimi mesatar vjetor i PM10 per shkak te funksionimit te Impiantit te 3 3 Energjise do te jete rreth 0.16 µg/m ne Planin 2 (§ 6. Direktiva 1999/30/CE percakton se perqendrimi mesatar vjetor i PM10 nuk duhet te 3 3 tejkaloje 40 µg/m deri ne 2010 dhe me vone 20 µg/m .Oksidet e squfurit Edhe kjo perberje gjithashtu eshte e perfshire ne grupin e ndotesve te pa-modifikuar gjenetikisht. ndersa. por te paperfillshme nese krahasohen me vlerat e rrezikshme per shendetin publik. karboni organik. sulfate. Aktivitetet e modelimit te kryera per kete studim tregojne perqendrimi mesatar vjetor ne toke i SO2 per shkak te operimit te Impiantit te Energjise do te jete rreth 3 3 0.PRBCATESVL220 . limitet per cilesine e ajrit. por ate paperfillshme nese krahasohen me vlerat e rrezikshme per shendetin publik.1. Ndikimet e oksideve te squfurit dalin ne pah tek njeriu perms irritimeve te lekures. 803) percakton kete limit ne 35 µg/m . SO2 absorbohet lehtesisht nga mukosa. Per shkak te tretshmerise se mire ne uje. Pluhurat jane nje perzjerje komplekse fiziko – kimike. meqenese ato vendosen shpejt ne toke. Legjislacioni shqiptar (Ligji 3 AL VKM nr. therrmijat behen me te rrezikshme sepse ato penetrojne me thelle ne organizmin e njeriut. dhe nese.

2. Zhurma Rezultatet e aktiviteteve te zhvilluara te modelimit tregojne se vlerat e zhurmes ne receptoret ne zonen rrethuese nuk do te rriten ne menyre te ndjeshme per shkak te Impiantit te Ri.238 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .10. as ne Planin 2. as ne Planin 1. jane gjithmone nen limitet e percaktuara nga ligji ne fuqi per mbrojtjen e shendetit te njeriut.Ne perfundim. perqendrimet ne toke te shkaktuara nga Impianti i Energjise ne Porto Romano. 6. kryesisht SO2.PRBCATESVL220 .2. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . NOX dhe SPM.

239 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

i perkohshem/i perhershem.240 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . MATRICA E VNM-SE Ne kete Kapitull jepet nje Matrice VNM-je qe ka permbledhur ceshtjet kryesore te ngritura nga vleresimi i ndikimit te projektit te Termocentralit te Porto Romanos. ose kualifikimi i ndikimit • Lloji i ndikimit (lokal/rajonal. nese eshe e mundur. Matrica e VNM-se raportohet ne dy tabela. dhe ajo analizon: • Sektorin e prekur mjedisor. i prapsueshem/i paprapsueshem). njera i referohet Fazes se Ndertimit dhe nje tjeter fazes operacionale. • Pershkrimi i ndikmit dhe/ose masat lehtesuese te adoptuara nga projekti per te reduktuar ose minimizuar magnituden e ndikimit.PRBCATESVL220 .7. • Percaktimi i sasise. • Presionin mjedisor te percaktuar nga projekti. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .241 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

242 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .

.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .243 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .244 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .

PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .245 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano ..

246 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis ..

etj.1. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES SE NDERTIMIT 8. . reaksionet nga derdhja e vajrave.PRBCATESVL220 . • Emetimet ne ajer. • Informacion per cdo pajisje personale mbrojtese qe do te perdoret. • Perdorimi i lendeve te para dhe burimeve natyrore. • Hyrja ne Kantier dhe Informimi Mjedisor i personelit qe punon ne kantier. • Informacion per substancat qe do te perdoren. Gjithashtu.8. etj. Plani per Menaxhimin Mjedisor do te tregoje procedurat e Kontraktoreve persa i takon: • Organizimit te Kontraktorit dhe personit pergjegjes per ceshtjet mjedisore.1. • Procedurat mjedisore (te perfshira ne EMP ose ne dokumenta specifike ku eshte e nevojshme) per ceshtjet qe vijojne: • Menaxhimi i mbetjeve. PLANI I MENAXHIMIT MJEDISOR Plani i Menaxhimit Mjedisor (PMM) synon qe te verifikoje perputhjen e Projektit gjate fazes se ndertimit me efektshmerine mjedisore te funksionimit te Impiantit te Energjise Aktivitetet kryesore monitoruese te parashikuara nga PMM jane pershkruar ne vijim.).). do te ndermerren masat e duhura korrigjuese. kurset akses do te perfshijne: • Informacion per pajisjet e punimeve qe do te perdoren. perfshi personelin e nen-kontraktorit. do te pergatise nje Plan per Menaxhimin Mjedisor qe do te perfshije masat lehtesuese dhe monitoruese qe do te adoptohen per te siguruar qe ndikimet mjedisore qe lidhen me fazen e ndertimit te Impiantit te Energjise ne Porto Romano te jene te kontrolluara dhe te minimizuara. Permbajtja minimale e Planit per Menaxhimin Mjedisor te Kontraktorit ne aspektin e masave lehtesuese dhe monitoruese jane pershkruar ne Paragrafet qe vijojne. kontrolli i zhurmave. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 8. Nese do te ndodhin mosperputhje. • Ndotja e tokes.1. • Informimi mjedisor (menaxhimi i mbetjeve. Si nje minimum. te cilit i jane besuar aktivitetet e qe do te mbroje mjedisin dhe aktivitetet O&M te impiantit te energjise. • Uji i mbetjeve. • Zmontimi i kantierit dhe perkujdesja e metejshme.247 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Praktika te mira ne kantier (mirembajtja. Udhezime per Planet e Veprimit te Kontraktoreve Kontraktori. kursim i energjise.

8. 8. Ne te njejten kohe. • Monitorimi. me qellim qe te minimizohet emetimi i pluhurave. Plan ii Menaxhimit te Trafikut/Aksesit Perpara se te filloje punimet e ndertimit. persa i takon ndotjes se mundshme te ajrit per shkak te gazeve te shkarkuara nga kamionet dhe pajisjet e tjera. etj dhe do te percaktohet nje politike strikte kunder mbeturinave. Plani per Menaxhimin e Mbetjeve do te perfshije te gjitha llojet e mundshme te mbetjeve te prodhuara ne vend: aktivitete e thyerjes se shkembinjve. . kontraktori: • Do te vendose limite te shpejtesise. Ne vecanti: • Kamionet me mbulese do te sherbejne per transportimin e dheut. material ii grumbulluar do te sperkatet me uje. Gjithashtu.• Reagim ndaj emergjencave. • Personeli i kantierit duhet te jete ne dijeni se shkarkimi i kamioneve do te realizohet ngadale. Nje vemendje e vecante do t’i kushtohet nga kontraktori menaxhimit te operimit te kamioneve.2.1. do te pergatitet nje Plan nga Kontraktori per te siguruar se procedurat e menaxhimit per te gjitha llojet e mbetjeve jane te perkufizuara dhe i komunikohen personelit qe operon ne vend. Derdhjeve dhe Trafikut Duke ju referuar menaxhimit te mbetjeve.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . kontraktori do te verifikoje nese kushtet e rrugeve dhe urave jane te pershtatshme per nje transport te sigurte te materialeve te ndertimit per ne kantier. • Rruget e sherbimit do te shtrohen me material te ashper. me etiketimet dhe treguesit e duhur. vaji i mbetjeve. Metodat per largimin e mbetjeve do te percaktohen ne lidhje me autoritetet vendore dhe kontraktoret perkates per largimin e mbetjeve. Kontraktori duhet te siguroje se cdo kantier punimesh do te jete i pajisur me zonat dhe kontenieret perkates per akumulimin e mbetjeve. Menaxhimi i Mbetjeve. me qellim qe te minimizohet formimi i pluhurit.1. auditimi dhe inspektimi • Shenime medisore dhe raportimi. • Perdore kamione te mbuluar. kompresoret dhe gjeneratoret duhet te mbahen larg zonave qe ndodhen ne afersi te shtepive te banuara. Per me teper.1. • Ne rastin e kushteve shume te thata. kamionet dhe makinerite e tjera te perdorura gjate operimeve do te mirembahen per te minimizuar tymrat e shkaktuara dhe perte parandaluar tymin e zi.248 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .1.1.

diesel-it.1.249 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . sa here qe te jete e mundur). ne te njejten kohe. Ne menyre te vecante: • Derdhja ne toke ose ne kanale e vajit. te papershkueshme qe kullon ne nje interceptor vaji. • Percaktoje zonat e duhura te parkimit. ose ne sistemin e kanalizmeve permes qeseve plastike dhe materialeve te tjera. Nje kopje MSDS e te gjitha kimikateve do te shperndahet ne zonat e magazinimit. Kriteret qe vijojne do te adoptohen per magazinimin e kimikateve te rrezikshme: • Zonat e magazinimit te materialeve te rrezikshme duhet te identifikohen. dhe gjuhen vendase.1. etj.1.1. • Eleminimi i shkakut te derdhjes dhe. • Zonat e furnizimit me karburant duhet te kene nje siperfaqe te forte.PRBCATESVL220 . Ato duhet te ndodhen jo me pak se 50 m nga cdo vije uji ose nga deti. • Ndaloje shkarkimin e pavrojtuar te automjeteve. Plani ne Rastin e Derdhjes se Ndotesve Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Kontraktoret do te verifikojne nese cdo ngarkim/shkarkim drejtohet ne menyre te sigurte. • Ngrini materialet me sistemet e duhura. Seksioni 14 i MSDS (Informacion i Transportit) paraqet klasen e rrezikut te transportit per ato substanca qe paraqesin nje rrezik fizik sipas Rekomandimeve te KB mbi Transportin e Mallrave te Rrezikshme. 8. • Hapesirat e magazinimit duhet te parashikohen me sistemin e mbajtjes se derdhjeve. Programi per Menaxhimin e Materialeve te Rrezikshme Cdo produkt kimik do te furnizohet me MSDS e vet (ne gjuhen angleze. • Parandaloni lengjet nga rrjedhja ne kanalet e rruges. lumenj. Materialet e rrezikshme do te etikohen dhe shenohen rregullisht sipas legjislacionit perkates.4. . dhe e cdo kimikati eshte e ndaluar ne menyre te prere. Gjithashtu. • Perdorimi siperfaqeve te papershkueshme.3. garantimi i sigurise tuaj dhe te njerezve te tjere. vendosini ato ne thase ose konteniere te papershkueshem nga uji dhe dergojini ato ne kontenierin e mbetjeve te rrezikshme (toka e ndotur ne menyre te rastesishme mund te hiqet deri aty ku ka penetruar lengu). 8. per te parandaluar ndotjen ne toke nga automjetet stacionare. veprimet qe vijojne duhet te zbatohen ne rastin e nje derdhjeje per te parandaluar ose moderuar ndikimin mjedisor qe mund te linde: • Ndalimi i punimeve deri krijimin e kushteve te sigurta. platforma kullimi. etiketohen dhe shenohen sic duhet.• Imponoje mirembajtjen e sigurise se automjeteve dhe plotesoje kushtet e ngarkeses.

• Materialet e pa-pajtueshme duhet te ndahen ne perputhje me kerkesat e vecimit ndermjet klasave te ndryshme te mallrave te rrezikshme.1. Nje sistem monitorimi automatic i instaluar ne trungun e oxhakut do te verifikoje pajtueshmerine me limitet e aplikueshme. Te dhenat e marra nga sistemi do te akumulohen per analize dhe qellime raportimi dhe do te jene te gatshme per vleresim nga autoritetet kompetente.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . Cilesia e Ajrit Perqendrimet shume te ulta. • Zona e magazinimit duhet te jete e shtruar.1. jane te arritshme nga sistemi i trajtimit te gazit te karburanteve i adoptuar nga imoianti. MASAT LEHTESUESE DHE KOMPENSIMI GJATE FAZES OERACIONALE 8.2.250 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . • Zona e magazinimit duhet te jete e pajisur me nje kuti emergjence. Perpara se te filloje punimet. personeli duhet te veshe PPE e duhur.2. Me qellim qe te mbrohet zona e kantierit nga aksesi i pa-autorizuar. 8.1. i cili do te ekspozoje karten e duhur te identifikimit. Menaxhimi i Shendetit dhe Sigurise Kontraktoret duhet t’u adresohen me kujdes ceshtjeve te Shendetit dhe Sigurise. Proceduat specifike dhe instruksionet operacionale do te zbatohen brenda EMP. qe perfshin: • SCR – Reduktimin e Perzgjedhur Katalitik – sistemi i denitrifikimit. e rrethuar dhe e shenuar. • Inspektimet duhet te kryhen periodikisht me qellim qe te verifikohet ndonje vrime e mundshme qe mund te coje ne derdhje. dhe • Impiantin per heqjen e squfurit. me qellim qe te percaktoje rolet dhe pergjegjesite per te siguruar pajtueshmerine per emetimet ne ajer. 8.5. personeli do e marre trajimin e duhur mbi rreziqet e mundshme. Masat Lehtesuese Mjedisore dhe Kompensimet . Gjate punimeve. sic jane llogaritur nga modeli. Aksesi do t’u sigurohet vetem personelit te autorizuar. do te vendoset nje rrethim perimetral sigurie dhe shenja paralajmeruese perreth gjithe zones se punimeve.• Kurbat mbartese duhet te jene te pranishme perreth zones se ngarkimit dhe shkarkimit. • Filtri prej pelhure per largimin e therrmijave.

Toka Te gjitha zonat e magazinimit do te shtrohen dhe pajisen. Pergjigjia Emergjente dhe Plani i Gadishmerise Emergjenca ne kete kontekst nenkupton rastet e zjarrit dhe ato mjekesore (ose situata te demeve madhore te prones).2.1.2.1. Kontraktori do te inspektoje zonen e punimeve dhe do te rregjistroje detajet qe vijojne: • Numrin dhe vendosjen e daljeve. . 8.1. me basene mbartese me kapacitetin e duhur. Mbetjet Menaxhimi i mbetjeve do te bazohet ne perqasjen e minimizimit te mbetjeve. panelit per alarm zjarri.4.2. pikave manuale per thirrje telefonike). • Impianti i trajtimit te ujrave te zeza Nje sistem monitorimi automatik do te verifikoje pajtueshmerine me kufijte e zbatueshem per ujin e perdorur te shkarkuar. • Rruget e udhetimit drejt seciles dalje. Inspektime periodike per monitorimin e zhurmes do te realizohen per te kontrolluar dhe minimizuar ndikimin e zhurmes. ndihmen e pare. Impianti eshte projektuar duke marre ne konsiderate disa sisteme per te parandaluar shkarkimet e ujrave te ndotur ne Detin Adriatik: • Basenet per grumbullimin “vales se pare” te ujit te shirave. • Separatoret lokale te vajit. Zhurma Gjate operimit.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis . • Nje vendndodhje te pranueshme jashte zones se punes per nje pike grumbullimi. cdo mase lehtesuese e nevojshme me tej do te adoptohet per te reduktuar ndikimin e zhurmes se prodhuar nga impianti. Kjo do te behet duke zbatuar strategjite per minimizimin e mbetjeve. 8. 8.2. me objektivin per te reduktuar volumin dhe toksicitetin e mbetjeve te prodhuara deri ne masen qe eshte praktike ekonomikisht.251 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2.1.3. duke shmangur ndotjen e mundshme te dheut dhe ujrave nentokesore.2.2. • Vendndodhjen dhe llojin e makinerive zjarr-fikese (zjarrfikseve. nese eshte e nevojshme. 8. • Impianti i trajtimit te derdhjeve. sic eshte parimi ALARP.1. Uji Projekti i adoptuar per sistemin ngrohes-ftohes siguron respektimin e limiteve me strikte ne shkarkimin termal.8.

8. Nuk jane parashikuar aktivitete raportuese. Procedurat specifike per pergjigje emergjente do te shkruhen dhe i gjithe personeli i perfshire do te jete ne dijeni te tyre. Kontraktori do te hartoje. rruget e udhetimit drejt atyre daljeve (perfshi shkallet. nuk ka emetime te vazhduara qe do te monitorohen. nese jane te pranishem) dhe pika e grumbullimit. MONITORIMI MJEDISOR DHE RAPORTIMI 8. me treguesin per numrin e dhomave.2. 8.1. pajisjet/makinerite respektike do te ndalohen dhe zevendesohen.3. daljeve.4. Zhurma Emetimet e zhurmes gjate fazes se ndertimit jane per shkak te makinerive/pajisjeve. panelin e alarmit te zjarrit. 8. pikave te thirrjeve telefonike.1. nuk ka asnje shkarkim te perhershem uji per t’u monitoruar. 8.1.3.1. .Per mbledhjen e informacionit te mesiperm.3. Ne rast se emetimet e dukshme duhet te jene te pranishme nga shkarkimet. Kujdes i vecante do te behet per arsye shendetesore ne monitorimin dhe kontrollin e pluhurave. Monitorimi do te konsistoje ne verifikimin vizual per tymin e zi ne shkarkime perpara dhe gjate aktivitetit.1. pajisjet zjarr-fikese.PRBCATESVL220 Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis .3.3. Kontraktori do te monitoroje emetimet ne ajer nga shkarkimet e automjeteve dhe makinerive te tjera. ne nje shkalle te duhur. Faza e Ndertimit 8. Uji Duke marre ne konsiderate periudhen e kufizuar te kohes se aktiviteteve te ndertimit dhe te sitemit te tyre tipik jo te vazhduar. Makinerite ne punimet ne kantier qe jane me motorra me djegie duhet te pajisen me masat kunder zhurmes nese ato do te perdoren brenda 50 m nga blloqet e akomodimit.3. Nuk eshte parashikuar asnje aktivitete raportimi.1.3. sa me teper qe te jete e praktikueshme.252 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Dheu Procedurave dhe masave lehtesuese per te shmangur shkarkimet e ngurta dhe te lengeta ne toke gjate fazes se ndertimit u jemi adresuar seksioneve e tjera te ketij dokumenti. Cilesia e Ajrit Duke marre ne konsiderate periudhen e kufizuar kohore te kohes se aktiviteteve te ndertimit dhe sistemin e tyre tipik jo te vazhduar. zonen e vendndodhjes.

Nje raport vjetor me nje sinteze te te dhenave te emetimeve do t’i dergohet autoritetit kompetent. • Oksigjeni. • Perqendrimi i Oksideve te Azotit. • Perqendrimi i oksideve te squfurit • Perqendrimi i lendes se grimcuar pezulli .2.253 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano .2. me qellim qe te sigurohet se rruget dhe shtresat do te mbahen ne kushte te mira. Ne cdo trung oxhaku do te maten parametrat qe vijojne: • Temperatura.1.2. Cdo dem ose perkeqesim i zones se mbuluar do te vihet menjehere ne dukje dhe do te riparohet. ne nje zone rezidenciale prane impiantit. Cilesia e Ajrit Monitorimi i Emetimeve te Impiantit Emetimet ne ajer do te monitorohen.3. Faza e Funksionimit Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis 8. 8.2.3.5. • Perqendrimi i Monoksidit te Karbonit. Specifikimet teknike per pajisjet monitoruese do te jene ne perputhje me kerkesat e Legjislacioneve perkatese Europiane. 8. . Emetimet nga trungu i oxhakut gjate operimit do te monitorohen ne menyre te vazhduar. prodhimi i mebtjeve lidhet me aktivitetet e germimit. te ndodhur ne perputhje me sugjerimet e Autoriteteve Vendore. • Lageshtira.3. Nuk jane parashikuar aktivitete raportuese. Toka Vendndodhja do te verifikohet periodikisht nepermjet inspektimeve ne vend.PRBCATESVL220 . Mbetjet Duke marre ne konsiderate periudhen e kufizuar te kohes se aktiviteteve te ndertimit dhe te sitemit te tyre tipik jo te vazhduar. dhe te dhenat e regjistruara do te jene te gatshme per autoritetet kombetare. per te garantuar pajtueshmerine me kufijte e lejuar.1. Raporti do te permbaje bazen e informacionit te nevojshem per te vleresuar pajtueshmerine me legjislacion perkates ne fuqi. NOx dhe PM10 nga impianti do te maten ne nje stacion monitorimi.8.3. Monitorimi i Cilesise se Ajrit Ndikimi ne cilesine e ajrit te emetimeve te SO2.

5. Chlorophyll Dosage.3.254 Environmental Resources Management ENEL – Termocentrali ne Porto Romano . Ne rast te tejkalimeve te limiteve. etc). 8. me qellim qe te kontrollohen drejtimet e prodhimit dhe te zbatohen. do te kryhen fushata periodike per marrjen e kampioneve ne zonen prane pikes se shkarkimit.B. Uji Temperatura e shkarkimit te ujit te detit do te monitorohet vazhdimisht.3.Extended Biotic Index.I.4.2.2. . Nuk jane parashikuar aktivitete raportuese. masat e duhura te reduktimit. fushata do te fokusohet ne menyre te vecante ne monitorimin e treguesve me tipik te statusit ekologjik te entit detar te ujit (E. do te perkufizohen veprime korrigjuese. Mbetjet do te largohen nga kompanite e autorizuara ne perputhje me rregullat shqiptare. Zhurma Pas fillimit te funksionimit te Impiantit te Energjise. 8. do te kryhen nje seri matjesh te zhurmes ne receptoret me te prekur perreth kantierit. Se bashku me analizen e parametrave kryesore fiziko-kimike. do te pergatitet nje raport. sasia.3. Porto Romano – Kompleksi i Energjise Termocentrali Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis Te gjithe parametrat e rregulluar per shkakrkimin e ujrave te perdorur do te maten periodikisht. 8.2. Gjithashtu.PRBCATESVL220 . Matjet e zhurmes do te kryhen ne vijim te standarteve nderkombetare (sic eshte ISO) dhe rezultatet do te jene ne dispozicion te autoritetit kompetent. Ne fund te cdo viti. burimi i detajuar). Puset e monitorimit do te cpohen perreth Impiantit te Energjise per analiza periodike te ujit. nese jane te nevojshme. .Ne cdo rast. procedurat dhe masat lehtesuese per te shmangur shkarkimet e ngurta dhe te lengeta ne dhe u adresohen seksioneve te tjera te ketij dokumenti. Mbetjet Do te mbahet nje ditar i detajuar i mbetjeve te prodhuara (tipi. me qellim qe te verifikohen ndikimet e mundshme ne biocenozen detare. ne vijim te strategjise se Direktives se Kuadrit te Ujit (Direktiva 2000/60/EC) per vleresimin e cilesise se trupave ujore.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->