SULIT 1. Senarai berikut berkaitan dengan tamadun.    Gordon Childe Darcy Riberio R.A.

Buchanan

2

1249/1

sarjana Barat yang telah memberikan definisi

Menurut tokoh-tokoh tersebut , definisi tamadun ialah pembangunan A fikiran B lahiriah C rohaniah D tatasusila

2. Maklumat berikut berkaitan dengan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia.   Kisah kepahlawanan tokoh Menceritakan tentang pemerintahan, percintaan dan kesaktian

X
Apakah karya X ? A Oddysey B Mahabharata C Epik Gilgamesh D The Art of War

3. Apakah yang menjadi titik tolak kepada permulaan Zaman Vedik tamadun India? A Kewujudan golongan pendeta B Kemunculan empayar C Kedatangan orang Aryan D Kelahiran agama Hindu 1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk. [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

3

1249/1

4. Falsafah legalisme diperkenalkan oleh ahli falsafah yang bernama Han Fei Tzu. Bagaimanakah falsafah di atas dapat mengawal tingkah laku manusia ? A. Mengamalkan konsep liberal B. Mengutamakan unsur kasih sayang C. Melaksanakan undang-undang yang tegas D. Menekankan hubungan antara manusia dengan alam 5. Maklumat berikut merujuk kepada pengaruh agama Hindu Buddha dalam Sistem Pemerintahan. Raja berkuasa mutlak Apakah kesan daripada kepercayaan bahawa raja merupakan bayangan tuhan?

A

Raja tidak berlaku adil kepada rakyat

B Raja dibantu oleh golongan agama C Rakyat takut menderhaka kepada raja

D Rakyat ingkar kepada perintah raja

6. Gambar di bawah menunjukkan salah satu bentuk candi yang terdapat di Lembah Bujang.

Candi tersebut melambangkan agama A B C D Islam Hindu Buddha Kristian [Lihat halaman sebelah SULIT

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

SULIT

4

1249/1

7. Maklumat berikut menggambarkan peristiwa pembukaan Kota Makkah oleh Nabi Muhammad s.a.w.. Pada tahun 630 M., Nabi Muhammad s.a.w. telah membebaskan orang Arab Quraisy yang menyerah diri. Apakah nilai yang patut dicontohi oleh generasi sekarang berdasarkan peristiwa tersebut ? A B C D Pemaaf Amanah Dedikasi Tolak ansur

8.

Maklumat berikut menunjukkan reaksi masyarakat Arab terhadap Islam. Golongan hamba

Penganut Islam pada peringkat awal

Mengapakah golongan berikut tertarik untuk memeluk Islam ? A B C D Bebas daripada cengkaman pemimpin Quraisy Dapat mengamalkan tradisi turun temurun mereka Taraf hidup dan ekonomi mereka dapat ditingkatkan Islam memberi layanan sama kepada semua manusia

9.

Apakah perjanjian yang mendorong proses perpindahan Nabi Muhammad s.a.w. dari Makkah ke Madinah ?

A. Perjanjian Taif B. Perjanjian Yathrib C. Perjanjian Aqabah D. Perjanjian Hudaibiyah 1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk. [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

5

1249/1

10.

Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam ?

A

Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbas

B Tentera Arab Quraisy tidak bersedia C D Kekuatan tentera pimpinan Umar al Khattab Tawaran perdamaian oleh pemimpin Arab Quraisy

11.

Apakah tujuan Khalifah Umar bin al-Khattab memisahkan Jabatan Kehakiman daripada jabatan lain.

A B C D

Mendapat pengiktirafan Mengurangkan perbelanjaan Memperoleh sokongan rakyat Mengelakkan salah laku oleh hakim

12. Kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah meluaskan wilayahnya banyak dibantu oleh kumpulan Janissari. Siapakah kumpulan ini?

A Pedagang luar B Tentera infantri elit C Golongan dermawan D Pendakwah Islam

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 13.

6

1249/1

Senarai berikut berkaitan dengan penyebaran Islam di Asia Tenggara.   Dayah Pondok

Apakah persamaan tempat tersebut? A Kawasan ibadat B Institusi pendidikan C Tempat tinggal ulama D Pusat pentadbiran kerajaan

14.

Bagaimanakah Adat Perpatih dapat menyelesaikan masalah pentadbiran dan masyarakat di Negeri Sembilan? A Amalan musyawarah B Peranan Yang Dipertuan Besar C Berdasarkan Hukum Kanun Manu D Merujuk kepada undang-undang syariah

15. Tokoh berikut memainkan peranan penting dalam meniupkan semangat anti penjajah melalui penulisan kitab karangan mereka.    Syeikh Nurudin al-Raniri Syeikh Daud al-Pattani Abdul Rauf Singkel

Apakah persamaan dalam penulisan kitab tokoh-tokoh tersebut ? A Menggalakkan masyarakat supaya rajin bekerja

B Menekankan kepentingan ilmu pengetahuan C Menegaskan tentang kewajipan berjihad

D Mencapai kehidupan yang sempurna 1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk. [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

7

1249/1

16. Proses Baiah yang diajar dalam Islam menyerupai adat istiadat pertabalan dalam masyarakat Melayu tradisional iaitu

A lafaz ikrar B pembacaan ciri C menjunjung duli D amalan protokol

17.

Apakah kesan kemunculan monarki baru pada zaman Renaissance terhadap Gereja Katolik?

A Kuasa gereja semakin merosot B Kuasa gereja diiktiraf dan semakin kukuh C Penguasa gereja dilantik sebagai penasihat D Penguasa gereja diambil alih oleh golongan bangsawan

18.

Jadual berikut berkaitan dengan perjanjian yang ditandatangani antara Portugal dan Sepanyol.

Tahun 1494

Peristiwa Perjanjian Tordesillas

Apakah kesan perjanjian tersebut? A Keruntuhan institusi beraja B Kewujudan masyarakat baru C Pembahagian kawasan pengaruh D Pengenalan Revolusi Perindustrian 1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk. [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

8

1249/1

19. Jadual berikut merujuk kepada data kedatangan imigran China di Tanah Melayu. Bilangan imigran China Tahun 1891 Tahun 1901 Negeri-negeri Melayu Bersekutu 163 000 300 000 228 000 282 000 Negeri-negeri Selat

Apakah kesan peningkatan kedatangan golongan imigran ini?

A B C D

Wujudnya perpaduan nasional Petempatan di kawasan estet dibuka Petempatan di luar bandar dimajukan Wujudnya masyarakat berbilang kaum

20.

Apakah kesan pembinaan jalan keretapi di Tanah Melayu ?

A

Memudahkan pedagang ke Tanah Melayu

B Menggalakkan pembukaan tanah baru C D 21. Meningkatkan taraf hidup Melicinkan pentadbiran

Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat di Filipina. Siapakah yang mengetuai sistem pentadbiran tersebut ? A B C D Residen Encomiendero Gabenor Jeneral Pesuruhjaya Tinggi

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 22.

9

1249/1

Birokrasi di Vietnam diketuai oleh golongan Mandarin yang dipilih melalui

A B C D

peperiksaan pungutan suara perintah maharaja persetujuan pembesar

23.

Apakah kesan pengenalan sistem birokrasi kepada Thailand ?

A B C D

Pengusaha ekonomi oleh pembesar Pengekalan kemerdekaan Persaingan kuasa Barat Pengukuhan kuasa raja

24.

Senarai berikut merujuk kepada tokoh-tokoh di Sarawak.   

Rentap Linggir Syarif Masahor

Apakah persamaan tokoh-tokoh tersebut?

A B C D

Menyeru perpaduan rakyat Memantapkan sistem politik Menentang penaklukan Brooke Melindungi kepentingan kaum Iban

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 25.

10

1249/1

Maklumat berikut merujuk kepada novel yang menyumbang kepada perkembangan semangat nasionalisme Tanah Melayu.   Anak Mat Lela Gila Putera Gunung Tahan

Apakah isu yang diperjuangkan dalam novel berikut? A Mengutamakan pendidikan B Pembelaan maruah bangsa C Menghargai tokoh agama D Perjuangan Gerakan Islah

26.

Apakah tujuan Kesatuan Melayu Muda (KMM) membeli Warta Malaya?

A Menjadi alat propaganda B Menyampaikan idea C Mengkritik raja D Menentang penjajah

27. Rajah berikut merupakan amalan politik yang digunakan untuk membentuk negara bangsa di Eropah.
Realpolitik

Menggunakan tipu helah, kekerasan bersenjata dan peperangan untuk mencapai matlamat politik. Siapakah tokoh yang mempelopori amalan politik tersebut ? A Woodrow Wilson B Niccolo Machiavelli C Archduke Franz Ferdinand D Francesco Petrach

SULIT

11

1249/1

28. Apakah isi kandungan Hukum Kanun Melaka?

I

undang-undang keluarga

II hubungan diplomatik III tatacara pelayaran IV bidang kuasa raja dan pembesar

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

29. Jadual di bawah menunjukkan perubahan di Tanah Melayu pada tahun 1948.

1946 1948

Malayan Union Persekutuan Tanah Melayu

Perubahan tersebut berlaku disebabkan oleh penentangan

A orang Melayu B orang dagang C pegawai tadbir D golongan radikal

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

12

1249/1

30. Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan politik di Sarawak.

Pada tahun 1946, Vyner Brooke telah menghantar Gerald Mac Bryan ke Sarawak untuk bertemu dengan pembesar tempatan Penghantaran wakil Vyner Brooke dalam pernyataan di atas berkaitan dengan A. penyerahan Sarawak kepada British B. penamatan penjajahan British ke atas Sarawak C. penyerahan Sarawak kepada pembesar tempatan D. pengembalian pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak

31. Mengapakah Sistem Ahli dianggap sebagai perintis kepada proses perpaduan kaum di Tanah Melayu? A Asas rundingan kemerdekaan B Semua kaum diberi hak sama rata C Kerakyatan diberi kepada bukan Melayu D Ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum

32. Senarai berikut merujuk kepada usaha ke arah Pakatan Murni   Persidangan Kebangsaan Konvensyen Kebangsaan

Apakah tujuan usaha tersebut? A. Menuntut kemerdekaan B. Mencapai kerjasama politik C. Memansuhkan prinsip jus soli D. Melaksanakan perlembagaan baru

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

13

1249/1

33. Sabah mengemukakan Perkara 20 untuk dimasukkan ke dalam Pelembagaan Malaysia. Pihak yang bertanggunjawab membincangkan tuntutan Perkara 20 Sabah tersebut ialah

A. Suruhanjaya Reid B. Suruhanjaya Cobbold C. Jawatankuasa Antara Kerajaan D. Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

34

Apakah tujuan Indonesia melancarkan Ganyang Malaysia ?

A. Membentuk sebuah negara Republik B Memajukan Malaysia C Menubuhkan Indonesia Raya D Memusnahkan pembentukan Malaysia

35.

Maklumat berikut berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia.

Ketertinggian Perlembagaan Malaysia

Ketertinggian boleh dilihat pada

I peruntukan kuasa parlimen II kedudukan yang Dipertua Negeri III hak istimewa orang Melayu IV kebebasan asasi

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk. [Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT 36.

14

1249/1

Mengapakah sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut hieraki piramid?

A. Memastikan badan kehakiman sentiasa adil melindungi rakyat B. Membolehkan rayuan dibuat di makamah yang lebih tinggi C. Memastikan kuasa politik tidak berpusat pada satu pihak D. Membolehkan kerajaan tidak campur tangan

37.

Pernyataan berikut menerangkan peranan sebuah agensi yang ditubuhkan pada tahun 1973. Agensi ini membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula getah

Apakah agensi tersebut?

A. MIDA B. FAMA C. RISDA D. MARDI

38

Sebagai usaha menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu kerajaan telah menggunakan slogan

A. Bahasa itu Identiti Negara B. Bahasa Tonggak Bangsa C. Bahasa Jiwa Bangsa D. Bahasa Kita Budaya Kita

1249/1 © 2011 Hak Cipta Zon B Swk.

[Lihat halaman sebelah SULIT

SULIT

15

1249/1

39. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk dasar luar Malaysia.

Dasar Luar Malaysia

Bersifat Multilateral

Hubungan Multilateral merujuk kepada hubungan antara Malaysia dengan

A B C D

ASEAN SEATO UNESCO UNICEF

40.

Tujuan projek Koridor Raya Multimedia pada 27 Jun 1998 adalah untuk melahirkan masyarakat yang

A. moden B. berinovatif C. berwawasan D. bermaklumat

KERTAS SOALAN TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful