Currículum Vitae

Fernando Rodríguez García Diplomat en Magisteri Nascut el 15 de gener de1975 a Castelló Estat civil: solter DNI: 12.345.678-A Adreça de contacte: Carrer del Records, 12, 3r-A 08850 Viladecans (Barcelona) Telèfon: 936345679 Correu electrònic: al123456789@terra.es
FO R M AC IÓ AC AD ÈM IC A

2000 a 2003

Diplomatura en Magisteri en la especialitat d'Educació Primària, Universitat Jaume I de Castelló.
CO M PL EM EN TÀR I A

FO R M AC IÓ

Juliol de 2001

Curs d'Introducció a la Pedagogia Infantil, de 90 hores de durad a, impartit per l'Associació de Pedagogs de les Ries Baixes,Galícia. Curs de formació en Noves Teràpies Educacionals, de 30 hores de durada, impartit per la Universitat de València.
PR O FESS IO N AL

Març de 2002

EX PER IÈN C IA

1999 a 2002 Juliol 2002

Acadèmia de formació Vilafranca, Burriana. Classes de repàs en matemàtiques i inglès. Foreing Languages Institute, Dublín, Irlanda. Classes d'espanyol per a aturats.

ID IO M ES

Castellà Català Anglès

Llengua materna. Nivell alt. Nivell alt.

IN FO R M ÀT ICA

Línux

Coneixements a nivell d'usuari.

OpenOffice.org Coneixements a nivell avançat.

A FICIO N S

Cinema, literatura i papiroflèxia.