Energetika – obnovljivi izvori

Prof. dr Danilo Tomid

Uvod
 Održivost proizvodnje i potrošnje je jedno od ključnih načela održivog razvoja. Reč je o utemeljenju privrednog razvoja zasnovanog na znanju, koji povedava dodatu ekonomsku vrednost, uz istovremeno smanjenje potrošnje prirodnih resursa i energije.  Održiva potrošnja je definisana kao korišćenje usluga i proizvoda koji zadovoljavaju osnovne potrebe i zahteve za boljim kvalitetom života ljudi, a istovremeno minimiziraju trošenje prirodnih izvora, ispuštanje otrovnih materijala, emisija i otpada, tako da ne dolazi do ugrožavanja potreba budućih pokolenja.

Uvod
 Pitanje energetske sigurnosti i stabilnosti je kardinalno pitanje čitavog svetskog ekonomskog, privrednog i društvenog sistema  Povezanost energetskog sektora sa konkurentnošdu evropske privrede dovodi do spremsnosti da se zarad profita pregazi važnost borbe za održivi razvoj i opstanak  Svaka zemlja EU sama postavlja ciljeve: Bugarska 22% hidroelektrana do 2010, Rumunija 30%  Krajnji cilj EU “20-20” koncept – 20% povedanja korišdenja obnovljivih izvora energije i 20% smanjenja emeije gasova staklene bašte

skupe termoelektrane i nuklearne elektrane koje su opasni zagađivači životne sredine. ali su i one skupe i velike.Pojam obnovljivih izvora  Izvori električne energije se dele na konvencionalne i obnovljive  U konvencionalne izvore spadaju velike. pa se takođe smatraju konvencionalnim izvorima  Obnovljivi izvori ne zavise od zaliha uglja i nafte. a obično podrazumevaju pogone malog gabarita. koje nisu direktni zagađivači. čisti su i nepotrošivi. . uz velike hidrocentrale.

Hidroenergija  Male hidroelektrane (između 100 kW i 10 MW) ne zahtevaju akumulacije i ne narušavaju tok reke ili potoka te su veoma efikasni gde postoje vodotokovi i vodopadi  Energija se stvara uz pomod turbina. preko alternatora .

plime i oseke morskih struja i njihovo korišdenje u vedini slučajeva ne proizvodi negativne uticaj na život u morima i okeanima . buku. emisiju gasova staklene bašte  Svetska komisija za brane (The World Commission on Dams) procenjuje da od 1-28% ukupne svetske emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte potièe iz hidroakumu.nedostaci  Velike izazivaju probleme oko uređenja vodotokova. zamudenost.Hidroenergija . kvalitet i tok vode. narušavaju pejzaž.lacija  Energija iz mora: iz talasa/plime-oseke/morskih struja: Mehanička energija izvučena iz kretanja talasa. utiču na floru i faunu.

postaje sve isplativije iako je još uvek daleko skuplja od alternativnih tehnologija  Sistemi posebno su pogodni sa ruralnu elektrifikaciju u oblastima koja nemaju us-love za mikro-hidroelektrane .Sunčeva energija  Koncentrisani sistemi koji koriste reflektujude materijale: ogledala za koncentrisanje energije sunca.

jala  Do sada nisu identifikovani značajniji uticaji solarnih tehnologija na životnu okolinu ili na društvo  Mogu se pojaviti pitanja zemljišta – pri odabiru lokacije za postrojenja treba izbedi poljoprivredno zemljište  Treba obratiti pažnju na potencijalni uticaj na divlju prirodu .Sunčeva energija . ali proizvodnja njihovih delija zahteva pažljivu kontrolu zbog upotrebe potencijalno otrovnih i opasnih materi.nedostaci  Fotovoltažni sistemi imaju malo negativnih efekata tokom upotrebe.

Ptice selice su ugroženije od vrsta koje se ne sele . pošto moraju da se instališu na istaknutim mestima  Buka: Turbine na vetar stvaraju aerodinamičku buku od prolaska vetra preko oštrica lopatica i mehaničku buku od pomeranja delova turbine.Energija vetra .nedostaci  Vizuelni efekat: Turbine na vetar su previše upadljive. posebno od kudišta generatora  Elektromagnetska ometanja: Turbine na vetar mogu rasipati elektromagnetne signale izazivajudi smetnje na komunikacionim sistemima  Bezbednost ptica: Ptice mogu da nastradaju od dodira sa rotirajudim lopaticama turbina.

za razliku od nekih drugih izvora koji se mogu koristiti samo pod povoljnim vremenskim uslovima .Geotermalna energija  Geotermalna energija je čist. obnovljivi izvor energije .toplota se oslobađa u unutrašnjosti zemlje  Geotermalna energija se oslanja na stalni izvor toplote za proizvodnju energije i zato se smatra konstantnom energijom.

azot. arsenik i živa. vo.nedostaci  Elektrane na geotermalnu energiju tokom rada mogu da ispuštaju emisije gasova u atmosferu. radon i isparljivi metali bor. ali su skupi za postavljanje . metan.Geotermalna energija .  Sistemi smanjenja vodonik sulfida umanjuju štetu po životnu sredinu.donik. Od gasova tu su najpre ugljen dioksid i vodonik sulfid.  Emisije treba kontrolisati striktnom regulativom i kontrolnim metodima same geotermalne industrije koje ova koristi za proveru ispunjenosti zahteva ove regulative. a u tragovima amonijak.

Biomasa  Biomasa je obnovljiv izvor energije koji nastaje na razne načine. jednako od ljudi i prirode iz brojnih izvora. u koje spadaju nusproizvodi drvne industrije i poljoprivrednih useva  Prednost biomase je što može da koristi istu opremu za proizvodnju električne energije koja postoji u u elektranama koje sagorevaju fosilna goriva .

Biomasa . što stvara značajan uticaj na biodiverzitet i način njene proizvodnje  Spada među najbolje načine proizvodnje održive energije.nedostaci  Proizvodnja biomase podrazumeva korišdenje velikih površina. sve dok ne sprečava druge značajne načine upotrebe poljoprivrednog otpada (konzervacija zemljišta) .

Bio dizel  Biogoriva predstavljaju komparativno čistu alternativu za naftu kao izvor goriva i mogu biti posebno korisna za saobradaj  Imaju potencijal da obezbede gorivo koje emituje male količine ugljenika u odnosu na kolièine iz uobičajenih fosilnih goriva .

Bio gas  Gas koji nastaje iz razlaganja biološkog (organskog) otpada bez obzira da li se razlaganje odvija na deponiji. nego i za vlasnike farmi mleka . zatvorenom postrojenju za anaerobno razlaganje ili prečistaču otpadnih voda  Iskorišæenje nije samo dobit za životnu sredinu.

etanol je najviše od značaja kao dodatak ili zamena za benzin .Bioetanol  Etanol (C2H5OH) proizveden biološkom fermentacijom ugljovodonika dobijenih od biljnog materijala  U smislu korišdenja goriva.

Bio goriva . uz oprez.nedostaci  Mora se pažljivo razmotriti uticaj proizvodnje i korišdenja biogoriva na životnu sredinu u širem smislu. moraju prihvatiti kao alternativni izvor goriva pošto su jedna od malobrojnih alternativa za konvencionalnu upotrebu nafte . uključujudi uticaj na lokalne ekosisteme  Plantaže šuma za biogorivo zahtevaju ogromne količine vode ili upotrebu opasnih dodataka u đubrivima i pesticidima  Količina klasičnog goriva potrebna za proizvodnju izvesnih bio-goriva gotovo poništava korisnost upotrebe tih biogoriva u pogledu smanjenja količine gasova staklene bašte  Biogoriva se.

Mogudnosti bududeg korišdenja su. veoma široke i obuhvataju saobradaj. međutim.Gorive delije  Gorive delije su elektrohemijske sprave koje pretvaraju energiju goriva direktno u elektriènu energiju  Tehnologija je u ranoj fazi razvoja i još nije isplativa. kao i kudne i industrijske potrebe .

Gorive delije .nedostaci  Ne bi trebalo investirati u proizvodnju gorivih delija pre nego što tehnologija postane cenovno prihvatljiva  Gorive delije i biogoriva ne treba da budu promovisani kao rešenje za saobradajne probleme. treba prihvatiti rešenja od strane tražnje .

Samo 5% ovog otpada se smatra obnovljivim izvorom energije  Ne podrazumeva industrijski otpad. gume.… .Komunalni otpad  Podrazumeva kudno smede. cement.

jer stvara širok dijapazon zagaðujuæih emisija koje su veoma opasne za ljudsko zdravlje i životnu sredinu .Komunalni otpad .nedostaci  Dobijanje metana za proizvodnju energije od razlaganja komunalnog otpada (na sanitarnim deponijama) ili poljoprivrednog otpada (svinjsko i živinsko đubrivo. zavisno od načina tretmana ovih otpada  Spaljivanje – insineracija komunalnog i industrijskog otpada nije prihvatljivo. na primer) može biti održiva alternativa.

godine  Niska energetska efikasnost i u proizvodnji i u potrošnji.Stanje u Srbiji  Trenutni udeo obnovljive energije: 6% uključujudi velike hidrocentrale i ne očekuju se velike promene do 2015. neracionalna potrošnja i značajan uticaj na životnu sredinu  Prema procenama. nedostatak investicija. zastarele tehnologije u proizvodnji. potrošnja energije bi mogla biti smanjena za +50% sa efikasnijim grejanjem i unapređenjem energetske efikasnosti u industriji  Visok procenat potrošnje pri konverziji električne energije (oko 10%) i 15% gubitaka zbog loših instalacija .

bez obzira na tip vlasništva. pretežno zasnovana na intenzivnom korišdenju prirodnih resursa  Usled prevelikog udela neobnovljivih goriva Srbija je. pored nesigurnosti u pogledu dugoročnog snabdevanja energijom. suočena sa velikom degradacijom životne sredine  Obnovljivi izvori energije se nedovoljno koriste. mada je vedina ovih izvora raspoloživa u značajnim iznosima .Stanje u Srbiji  Postojede stanje proizvodnje i potrošnje u Srbiji se može opisati kao neodrživo. Proizvodnja je.

obavezala na usklađivanje zakona sa direktivama EU koje promovišu upotrebu obnovljivih izvora energije  Do danas – bez realnih efekata  Ne postoje podsticaji namenjeni podršci proizvodnje za male centrale na energiju vode. biomase ili geotermalne energije do 10 MW  Prema postojedim propisima svi proizvođači energije iz obnovljivih izvora su oslobođeni pladanja nadoknade za prenos struje ali pladaju priključenje na mrežu . vetra.Zakonodavni okvir u Srbiji  Srbija se potpisivanjem Ugovora o zajednici za energiju 2006. sunca.

). itd. saglasnosti. poljoprivrede. životne sredine. postupak eksploatacije.Administrativna ograničenja u Srbiji  Dobijanje saglasnosti za instaliranje postrojenja koje koristi obnovljive izvore je izuzetno komplikovana i dugotrajna procedura (oko 40 različitih dozvola. vodoprivrede i šumarstva  Srbiji nedostaju standardi koji važe u EU (za opremu. odobrenja)  Za dodelu koncesija za vetrenjače nadležna ministarstva: za infrastrukturu. rudarstvo i energetiku. Ne postoji ni regulativa koja uređuje korišdenje obnovljivih izvora i izgradnju postrojenja i instalacija .

Dobri primeri u Srbiji  Banja Junakovid – geotermalna energija. 12.000 m2 zagrevane površine .

Sam je izgradio 1992-1994 na porodičnom imanju iz čistog entuzijazma na porodičnom imanju u okviru Parka prirode Stara planina .Dobri primeri u Srbiji  Mala hidroelektrana u Gradištu – Vlasništvo Braneta Veljkovida. 50-ogodišnjeg alatničara iz Knjaževca.

prva veda solarna instalacija za zagrevanje  Neto solarna površina – oko 40 m2.  Očekivana ušteda: +3000 evra godišnje .Dobri primeri u Srbiji  Selo Kovačevac .

Potencijali u Srbiji  Ukupan potencijal bi zadovoljio četvrtivnu godišnjih potreba  Dobri prirodni . Srbija ima mogudnost iskorišdenja briketa (neophodan zaknoski okvir za proizvodnju)  Bududi da Srbija nema more.fizički. a slabi ekonomski potencijali  Neophodna izgradnja novih. malih i obnova postojedih hidrocentrala da bi im se produžio vek trajanja i povedao kapacitet  Samo lokacija vrha Stare planine Midžor realno pogodna za vetrenjače  U oblasti sagorevanja biomase. ne može se koristiti energija plime i oseke koja takođe spada u obnovljive izvore .

ali je kod nas solarni potencijal sasvim neiskorišden  U Srbiji postoji nekoliko stotina bušotina sa geotermalnom vodom čija je temperatura relativno niska. Toplotna snaga ovakvih izvora je manja od 160 MJ/s. u Srbiji ima oko 900 lokacija na kojim se mogu podidi male hidroelektrane snage od 100 kW do deset MW  Broj sunčanih dana u Srbiji je vedi od 2000 časova.Potencijali u Srbiji  Prema katastru mogudih lokacija. ali se smatra da je stvarni potencijal bar pet puta vedi od . uglavnom ispod 60°C. To je veda vrednost nego u vedini evropskih zemalja.

a poljoprivredni oko milion tona ekvivalentne nafte. . ali uključuju i tečni stajnjak (ova vrsta izvora energije se koristi na nekim životinjskim farmama).  Drvni otpad ima potencijal od 1.6 miliona tona nafte. To je energija koja je ekvivalentna sagorevanju skoro 2.  Biomasa može biti drvna ili poljoprivredna. Drvna nastaje pri seči drveta ili industrijskoj preradi.6 miliona. Veliki broj zainteresovanih investitora se poslednjih godina uključio u iskorišdenje biomase i biogasa kao izvora energije.Potencijali u Srbiji  Energetski potencijal biomase je ogroman i iznosi oko 80 odsto ukupnog potencijala obnovljivih izvora. Poljoprivrednu biomasu čine ostaci ratarskih kultura.

J O ©¾°qf° f°f ©© o qf¾f @© of °¾° – o° ½¾ ¯f©f f© °f¾¾f°½ °n©f¾f¾¯° ¾Áo ° O D ©½¾©° ¾°f Á°f¾f – ¯f°¯ ¯q©f© ¯½ ff f° °¾f –f°¯¾½ H.9 °n©f © O 9 ¯fff¾¯–ofn©f ©¯f fn©f°f©¯¾ ¯–½ o¯f   f° ¾°f– J ¾ .

$¾ f¾ ¾¯ff f© ¾f°½ °n©f f½ ½f o ¾f °– . @½°f¾°f–ff f© ¯f°©f .

9 °n©f © O ° – ¾½ °n©f ¯f¾ © –¯f°°¾ ¾½°–½ °n©ff °©f @© ° –©f ©f© f °°f¾f– f°©¾ ¯°f°f°f€ O ¯f¾f¯  °f½©½ °f °f°f¾f© ½ ¾ q f° ¾©¾©½ f 9©½ ° ¯f¾ q° ¾fnff¾f f©q© q°¾f©°©f%f ¾ff ° –© ¾ ¾°f° ¯°©¾¯ €f¯f¯f% O °½f ¯f½ °n©f ¯°f f½©½ ° ¯°°f f °° °f€ I ©f° ¾f° ° ¾f¾ ½¾ °©– °f©q¾Áo °© ¯f¾ –f¾fff ° –© .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful