EASTONOV MODEL INPUTA I OUTPUTA stvara krug putem povratne sprege, pri čemu ishodi politike utiču na budude

zahtjeve. Politika se može shvatiti kao krug koji se sastoji od više faza koje su rijetko odijeljene. To su: odlučivanje da se odluči priznati neki problem,formuliranje alternativnih opcija,donošenje odluka,provedba,ispravci i nadopune. ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI koja pokušava procjeniti sve aspekte problema i poredati ih po važnosti. Ona de uzeti u obzir ekonomske troškove i zatim ih usporediti s ekonomskim koristima koji se očekuju srednjoročno ili dugoročno. Analiza troškova i koristi polazi od pretpostavke da se sve može kvantificirati i tako mjeriti i da se mogu uspoređivati vrlo različiti čimbenici i prioriteti. ELEMENTI POLICY AKTIVNOSTI- vlast, ekspertiza i poredak Vlast.-Policy proces obuhvata pokretanje vlasti: ministri donose odluke, zakonodavci usvajaju zakone, odbori direktora odobravaju prijedloge, nacionalno vijede objavljueje rezolucije, a ti su ljudi očito policy sudionici. Očekuje se da de ministri i ostali nositelji vlasti imati vlastite policy ideje, a ostali de sudionici vjerojatno tražiti autoritativnu potporu za svoje policy preokupacije. Ekspertiza.-jedna od značajnih policy polja je postojanje ekspertnih tijela. Nakon angažovanja oko policy pitanja ti sudionici privukli su znanje eksperata koje su imali, oni su takođe rivukli i iscrpno poznavanje policy područja .Takvo im znanje pomaže da pronađu načine za tjelesno povezivanje različitih aktivnosti. Poredak.-policy uključuje stvaranje poretka,tj. zajedničkog razumjevanja načina na koji de različiti sudionici djelovati u pojedinim okolnostima. Stvaranje poretka znači bavljenje vrijednostima. Stvaranje poretka može dovesti u pitanje tvrdnje i prakse djelovanja organizacija koje su uključene u neko područje, mogu rezultirati i organizacijskom promjenom. TOK POLICY PROCESA može se analitički prikazati razlaganjem na pojedine faze koje se mogu razlikovati vremenski,prema vrsti aktera koji u njoj sudjeluju i specifičnim aktivnostima unutar faza. Može se prikazati kroz 5 faza:1. Incijativa i definiranje problema,2. Rješenje,3.odlučivanje,4.realizacija,5.vrednovanje. ANKENTNO ISTRAŽIVANJE-prikupljanje podataka o mišljenjima, stavovima i znanjima populacije. Ona je instrument za mjerenje pulsa demokratije. Anketna istraživanja omogudila su javnosti da govori o svojim interesima a političkim akterima da slijede te interese. STANDARDI I PRAVILA ZA PISANJE UPITNIKA-pitanja moraju biti razumljiva, u istom pitanju ne smiju bit postavljena dva pitnja a omoguden jedan odgovor,pitanja moraju biti relevantno kratka i jasna,pitanja o bududnosti moraju se odnositi na određeno vrijeme,pitanja na koja se očekuje odg sa da ili ne,izbjegavati pitanja koja nude nejasan par za usporedbu. REPREZENTATIVNI UZORAK dobiva se odabirom relativno malog broja jedinica iz vede populacije tako da sve jedinice imaju jednaku vjerovatnodu da mogu biti odabrane u uzorak.

Populacija iz koje se vadi uzorak mora biti jasno dofinirana. Uzorak ne može govoriti o onim dijelovima populacije iz kojih nije izvučen. STRATIFIKACIONI SLUČAJNI UZORAK može biti dio ukupne populacije izdvojen prem kriteriju spola,dobi ili nekom drugom obilježju. On omoguduje nešto tačnije rezultate istraživanja. STATISTIČKA GREŠKA UZORKA ovisna je o: veličini uzorka, razini pouzdanosti koju zahtjevamo,heterogenosti istraživanog prostora. Statistička greška samanjuje se povedanjem uzorka. Što je manja heretogenost istraživane populacije,to se očekuje manja greška uzorka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful