Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
39Activity
P. 1
Pirotechnika i Mw

Pirotechnika i Mw

Ratings:

4.55

(1)
|Views: 12,515|Likes:
Published by api-3711691

More info:

Published by: api-3711691 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
I WST
Ę
P.
W niniejszej pracy przedstawiono przyk 
ł
ady materia
ł
ów wybuchowych, które by
ł
ycz
ę
sto lub s
ą 
nadal stosowane w technice zarówno wojskowej jak i cywilnej. Praca sk 
ł
adasi
ę
z dwóch cz
ęś
ci, cz
ęś
ci literaturowej i do
ś
wiadczalnej.W cz
ęś
ci literaturowej pracy dok 
ł
adnie omówione zosta
ł
y zagadnienia dotycz
ą 
ce budowy, w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci, sposobów otrzymywania oraz zastosowania najcz
ęś
ciejstosowanych materia
ł
ów wybuchowych. Wyja
ś
nione zosta
ł
y podstawowe poj
ę
ciazwi
ą 
zane z pirotechnik 
ą 
, a tak 
ż
e w
ł
a
ś
ciwo
ś
ciami mechanicznymi zwi
ą 
zkówwybuchowych. Dok 
ł
adnie omówiono w
ł
a
ś
ciwo
ś
ci fizyczne prawie wszystkich zwi
ą 
zkówwybuchowych, podano ich wzory strukturalne.Dokonano równie
ż
podzia
ł
u zwi
ą 
zków wybuchowych na: materia
ł
y inicjuj
ą 
ce,materia
ł
y krusz
ą 
ce, materia
ł
y miotaj
ą 
ce, mieszaniny wybuchowe i masy pirotechniczne.Ka
ż
dy podzia
ł
zawiera przyk 
ł
ady zwi
ą 
zków, ich wzory i procesy technologiczneotrzymywania.W cz
ęś
ci do
ś
wiadczalnej pracy przedstawiono kilka ciekawych i widowiskowychdo
ś
wiadcze
ń
chemicznych, które mog
ą 
by
ć
z
ł
atwo
ś
ci
ą 
wykonane w szkolnymlaboratorium chemicznym. Do cz
ęś
ci do
ś
wiadczalnej zosta
ł
y wybrane proste przyk 
ł
ady, doktórych potrzebne odczynniki s
ą 
ogólnie dost
ę
 pne.5
 
II CZ
ĘŚĆ
LITERATUROWA.
1 Podstawowe poj
ę
cia.
Pirotechnika
s
ł
owo to pochodzi z j
ę
zyka greckiego (p
ў
r), w którym oznaczaogie
ń
. Pirotechnika jest, wi
ę
c okre
ś
leniem dzia
ł
u technologii chemicznej obejmuj
ą 
cegootrzymywanie mas pirotechnicznych i sporz
ą 
dzanie z nich wyrobów pirotechnicznych,u
ż
ywanych do przenoszenia ognia i wywo
ł
ywania efektów optycznych i akustycznych.Wyroby pirotechniczne s
ą 
stosowane w technice cywilnej (np. rakiety sygnalizacyjne,ognie sztuczne) i wojskowej (
ś
rodki zapalaj
ą 
ce, o
ś
wietlaj
ą 
ce, materia
ł
y wybuchowe).
Materia
ł
wybuchowy
- substancja, która pod wp
ł
ywem zewn
ę
trznego bod
ź
caenergetycznego (lub samorzutnie) mo
ż
e ulec szybkiej reakcji chemicznej z wydzieleniemznacznej ilo
ś
ci ciep
ł
a i produktów gazowych. Materia
ł
ami wybuchowymi mog
ą 
by
ć
 zwi
ą 
zki chemiczne lub mieszaniny wyst
ę
 puj
ą 
ce w stanie sta
ł
ym, ciek 
ł
ym lub gazowym(mieszaniny wybuchowe mog
ą 
by
ć
uk 
ł
adami wielofazowymi). W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci wybuchowenadaj
ą 
zwi
ą 
zkom chemicznym tzw. grupy eksplozoforowe:
nitrowa -NO
2
,
azotanowa -ONO
2
,
chloranowa -C1O
3
,
nadtlenkowa -O-O-,
azydkowa -N
3
,
 piorunianowa -O-N=C,
acetylenkowa -C
C-,
i inne. Najprostsze mieszaniny wybuchowe sk 
ł
adaj
ą 
si
ę
z dwóch sk 
ł
adników:
substancji zawieraj
ą 
cej znaczne ilo
ś
ci tlenu (utleniacza),
substancji palnej (paliwa).Podstawowe rodzaje przemian materia
ł
ów wybuchowych to palenie, deflagracjai detonacja. Pr 
ę
dko
ść
liniowa reakcji rozk 
ł
adu materia
ł
ów wybuchowych wynosi odu
ł
amka mm/s (palenie) do 9 km/s (detonacja). Ciep
ł
o wybuchu wynosi kilka tysi
ę
cy kJ/kg,a ilo
ść
gazów powstaj
ą 
cych podczas rozk 
ł
adu to kilkaset dm
3
/kg. Materia
ł
y te musz
ą 
 charakteryzowa
ć
si
ę
:
odpowiedni
ą 
wra
ż
liwo
ś
ci
ą 
na bod
ź
ce energetyczne (nie za du
żą 
ze wzgl
ę
du na bezpiecze
ń
stwo i nie za ma
łą 
ze wzgl
ę
du na niezawodno
ść
pobudzania),
dostateczn
ą 
trwa
ł
o
ś
ci
ą 
w czasie przechowywania,
wystarczaj
ą 
cym zasobem energii do wykonywania pracy.Wymienione oraz dodatkowe wymagania, np. dla materia
ł
ów wybuchowychwojskowych, znacznie ograniczaj
ą 
liczb
ę
materia
ł
ów wybuchowych stosowanych w praktyce.6
 
 
Wybuch
– poj
ę
ciem tym okre
ś
lamy zespó
ł
zjawisk towarzysz
ą 
cych bardzoszybkiemu przej
ś
ciu uk 
ł
adu z jednego stanu równowagi w drugi, podczas którego wyzwalasi
ę
du
ż
a ilo
ść
energii.Wybuch dzielimy na:
fizyczny - gdy uk 
ł
ad ulega tylko zmianom fizycznym, np. wybuch kot
ł
a parowego,wy
ł
adowania atmosferyczne, erupcje wulkaniczne,
chemiczny - gdy przyczyn
ą 
wybuchu jest bardzo szybka, silnie egzoenergetycznareakcja chemiczna (reakcja wybuchowa), przebiegaj
ą 
ca z powstaniem du
ż
ej ilo
ś
ci produktów gazowych. Rozpr 
ęż
aj
ą 
ce si
ę
gazy s
ą 
zdolne do wykonania w bardzokrótkim czasie pracy mechanicznej, wi
ąż
e si
ę
to ze zniszczeniem o
ś
rodkaotaczaj
ą 
cego. Ze wzgl
ę
du na te trzy czynniki, wybuchem nie jest np. reakcjatermitowa (nie wydzielaj
ą 
si
ę
gazy).
 j
ą 
drowy - gdy nast
ę
 puje gwa
ł
towne wydzielenie ogromnej ilo
ś
ci energii w wynikuniekontrolowanej reakcji
ł
a
ń
cuchowej rozszczepienia j
ą 
der pierwiastków ci
ęż
kichlub syntezy j
ą 
der pierwiastków lekkich, zachodz
ą 
cej w
ł
adunku j
ą 
drowym. Czas przebiegu reakcji jest tu rz
ę
du 1 nanosekundy, za
ś
si
ł
a wybuchu jest kilka jednostek wi
ę
ksza od wybuchu konwencjonalnego MW.Si
łę
niszcz
ą 
c
ą 
wybuchu wzmaga powstaj
ą 
ca w o
ś
rodku fala uderzeniowa(przemieszczaj
ą 
ca si
ę
powierzchnia, na której nast
ę
 puje skokowa zmiana ci
ś
nienia,temperatury, g
ę
sto
ś
ci, pr 
ę
dko
ś
ci p
ł
ynu, cieczy, gazów), która pocz
ą 
tkowo rozprzestrzeniasi
ę
z pr 
ę
dko
ś
ci
ą 
nadd
ź
wi
ę
kow
ą 
(o niszcz
ą 
cym dzia
ł
aniu decyduj
ą 
maksymalne warto
ś
ci parametrów, g
ł
ównie ci
ś
nienia na czole fali). Reakcj
ą 
wybuchowym ulegaj
ą 
niektórezwi
ą 
zki chemiczne, zwykle wykorzystuje si
ę
odpowiednio dobrane mieszaniny (materia
ł
ywybuchowe). Zale
ż
nie od mechanizmu i pr 
ę
dko
ś
ci liniowej procesu rozró
ż
nia si
ę
:
spalanie - proces przebiega stosunkowo wolno i zale
ż
y mocno od warunkówzewn
ę
trznych, w których przebiega (np. ci
ś
nienie). W przestrzeni zamkni
ę
tejspalanie mo
ż
e przej
ść
w spalanie wybuchowe (tzw. deflagracja),
deflagracj
ę
- wybuch przebiega z ma
łą 
pr 
ę
dko
ś
ci
ą 
(od kilku mm/s do kilkuset m/s),
detonacj
ę
- rodzaj wybuchu, w którym pr 
ę
dko
ść
rozchodzenia si
ę
fali uderzeniowej jest najwi
ę
ksza z mo
ż
liwych w danych warunkach (dochodzi do kilku tysi
ę
cy m/s).Jest to, wi
ę
c wybuch idealny, gdy
ż
ca
ł
a mo
ż
liwa do wykorzystania podczaswybuchu energia jest faktycznie wykorzystywana.
Kruszno
ść
 
 – zdolno
ść
niszczenia struktury (kruszenia) o
ś
rodka w bezpo
ś
rednimotoczeniu przez detonuj
ą 
cy materia
ł
wybuchowy. Przyczyn
ą 
kruszenia o
ś
rodka jest falauderzeniowa o bardzo wysokim ci
ś
nieniu na froncie. Kruszno
ść
jest zwi
ą 
zana z pr 
ę
dko
ś
ci
ą 
 detonacji materia
ł
u wybuchowego, im wi
ę
ksza jest pr 
ę
dko
ść
detonacji tym wi
ę
kszakruszno
ść
. Parametr ten okre
ś
la si
ę
za pomoc
ą 
 
 próby Hessa
, która zosta
ł
a przedstawionana rysunku nr 1. Polega ona na odkszta
ł
ceniu o
ł
owianego walca wskutek zdetonowania nanim 50g badanego materia
ł
u. Warto
ść
zgniotu
H jest miar 
ą 
kruszno
ś
ci. Warto
ś
cikruszno
ś
ci niektórych materia
ł
ów wybuchowych wynosz
ą 
(w mm):
heksogen – 21,
kwas pikrynowy – 16,
trotyl – 13,
górnicze materia
ł
y wybuchowe – 5 ÷ 10.7

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
karolinab92 liked this
Piotr Korneluk liked this
lastol1992 liked this
karolinab92 liked this
karolinab92 liked this
Adam Antośkiewicz liked this
Andrzej123456789 liked this
Magda Melka liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->