UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Aida Murćehajić Mentor: doc. dr. Andrej Škerlep

Filmi Pedra Almodóvarja in potrošniška kultura
Diplomsko delo

LJUBLJANA, 2011

ZAHVALA Najprej bi se rada zahvalila svojim staršem, predvsem atiju, ki mi je bil v zadnjem času v veliko spodbudo in podporo ter prenašal vse moje muhe, bratu, babici in prijateljem, predvsem Tini, Špeli in Vesni, za vso pomoč, še zlasti pa za moralno in emocionalno podporo. Hvala vsem, da ste verjeli vame in me spodbujali.

Iskrena hvala mentorju, doc. dr. Andreju Škerlepu, za hitro in učinkovito usmerjanje pri izdelavi naloge, za ves njegov čas in angažiranost, razumevanje ter prizadevanje, da mi uspe čim prej diplomirati. Zahvaljujem se mu tudi, ker me je vpeljal v svet filmske semiotike ter me navdušil zanjo.

POSVETILO »Zdi se mi, da je bila moja mati najodličnejša ženska, kar sem jih kdaj spoznal…Od tedaj sem srečal že mnogo ljudi, ki se potikajo po svetu, a še nikoli nisem naletel na bolj vsestransko imenitno žensko, kot je bila moja mati. Če sem karkoli dosegel, je to njena zasluga« (Chaplin v Brown 1997, 11).

Diplomsko delo posvečam svoji pokojni mamici, izjemni ženski, ki je s svojo čudovito energijo zaznamovala moje življenje in pustila name močan vtis.

Filmi Pedra Almodóvarja in potrošniška kultura Film velja za medij, ki ponuja drugačen vpogled v realnost. Pedro Almodóvar bi rekel, da filmi nimajo ničesar opraviti z realnim življenjem, saj so popolnoma imaginacijski konstrukt režiserja in na koncu gledalca. Ta videno in slišano pretvori v čutne zaznave, ki omogočajo vsakomur lastno interpretacijo. Diplomsko delo predstavi španskega režiserja Pedra Almodóvarja, značilnosti njegovih filmov in njegov pogled na potrošniško kulturo. Izhodišče naloge je poznavanje življenja in dela avtorja, potrošniške družbe in teorij filma, filmske naracije in semiotike. Preko analize filma Ženke na robu živčnega zloma predstavim avtorjev pogled na sodobno družbo. Odgovorim na raziskovalno vprašanje: »Kako je predstavljena potrošniška družba v filmih Pedra Almodóvarja?« in pokažem temeljni vidik režiserja, ki sloni na teoriji sodobnega hedonističnega potrošnika, za katerega je značilno nenehno iskanje sebe, svoje sreče in ugodja. Ključne besede: film, potrošniška kultura, teorije filma, melodrama, sodobni hedonizem.

Films of Pedro Almodóvar and Consumer Culture Movie is a medium that presents different view in reality. Pedro Almodóvar would say that movies have nothing to do with real life, because they are copletely imaginative constructs of director and in the end of the audience that transforms all what he sees and hear into sensory perceptions, that enable each person its own interpretation. Thesis presents spanish director Pedro Almodóvar, characterictics of his movies and shows autor's view at consumer culture. The basis of the assignment is knowing the life and the works of the author, consumer culture and movie theories, film narration and semiotics. Through semiological analisis of his movies i present his view at consumer society. I answer the reserach question »How is consumer culture presented in movies of Pedro Almodóvar?« and i show key perspective of director, that leans on theory of modern hedonistic consumer that constantly searches for self, his happinness and pleasure. Keywords: movie, consumer culture, film theories, melodrama, modern hedonism.

....................6 POTROŠNIŠKA DRUŽBA IN KULTURA .59 5......................27 FILM....21 3 TEORIJE FILMA.....................................................................................................44 ALMODÓVARJEVA IRONIJA ..........2 5...........................62 HUMOR IN METAFORE ...............................................2......................8 O POTROŠNIŠKI KULTURI.......................61 ANALIZA NARACIJE IN FILMSKEGA JEZIKA...........................................................1 5........................................................................................1 5....51 4 5 PEDRO ALMODÓVAR IN SVOBODA USTVARJANJA ......34 PROBLEM POMENA V FILMU....................................................3 2..............................70 PEPINO ISKANJE SREČE IN UŽITKA.................73 6 7 ZAKLJUČEK ......................................................................................54 PODOBA POTROŠNIŠKE DRUŽBE V FILMIH PEDRA ALMODÓVARJA........................................................4 2...42 PROBLEM ŽANRA......................................................................................................................1..2..KAZALO 1 2 UVOD..........63 IRONIJA IN OGLASI V FILMU........................................1....................................................................8 2....18 KRITIKA POTROŠNIŠKE KULTURE ...................................................................31 FILMSKA SEMIOTIKA.........1.......................................................................................1 3.........................................1 5.......................................................................1 2.3 3..................................................79 LITERATURA ..............................................................................................................................5 FILMSKE ŠTUDIJE ..........................2.................................................................................3 ŽENSKE NA ROBU ŽIVČNEGA ZLOMA................14 MNOŽIČNO KOMUNICIRANJE....60 POVZETEK VSEBINE FILMA ŽENSKE NA ROBU ŽIVČNEGA ZLOMA ...........................................................................1 3....2.........................12 SODOBNI HEDONIZEM...............40 FILMSKA NARACIJA..........................................................2 3....4 3.......27 3........11 DRUŽBA PODOB IN SIMBOLOV........ OBČINSTVO IN DRUŽBA ....................................................................6 SODOBNA POTROŠNIŠKA DRUŽBA ..2.........................................................................................2 3.............2 2.................82 5 .....1 3......................28 ELEMENTI FILMA..............37 PSIHOLOGIJA FILMA.........2 5........................................................................................................2 3.................................................................5 2......................................

Stvari postavi tja. Svoje naloge sem se lotila zelo previdno. da ljudje ne živimo tako. ki temelji na teoriji sodobnega hedonizma. polni življenjske drame. pomembno izpostavljajo značilnosti in problematiko sodobne potrošniške kulture. da ne bom mogla zapisati vsega tako. rekel: »Ko boš pisala. Filmi. ker želim predstaviti tega pomembnega španskega režiserja in njegovo delo. da želje. da bi mi uspelo zajeti veličino in čar filmskih zgodb španskega ustvarjalca. Svoje zgodbe na oseben način približa vsakemu posamezniku in preko njih ustvari svoj pogled na sodobno družbo. Napiši. V svojem delu pusti. vodijo njegove like. Filmi Pedra Almodóvarja nikakor niso preprosti. s katerim deliva naklonjenost Almodóvarjevim filmom. ki se pojavljajo v filmih Pedra Almodóvarja.1 UVOD Za pisanje o Pedru Almodóvarju sem se odločila. So stvar filozofije. Napiši tako. da je to na nek način tudi bistvo Almodóvarja. so kompleksni in zanimivi. se zanašaj na svoj čut. S pomočjo metodologije filmske semiotike in filmske naracije sem izpostavila nekatere ključne značilnosti Almodóvarjevih filmov in obravnavala avtorjev pogled in kritiko na potrošniško kulturo ter odgovorila na raziskovalno vprašanje »Kako je predstavljena potrošniška družba v filmih Pedra Almodóvarja?«. Iz dneva v dan sem se prebijala z bojaznijo. filmska estetika in različni kinematografski elementi. zavedne in nezavedne. psihologije in realnosti ter socioloških tem vsakdanjosti. Nekega večera mi je prijatelj. O temah. kjer so in kakršne so. Da bi morali več poslušati sebe in izživeti svoj jaz. Teza moje naloge je. Preko analiz filmov sem poiskala glavno tezo. Zaobjame jih v vsej veličini. ki jih ustvarja. kako simboli. a vendar zelo human način jih prikaže v realnosti.« Menim. z dobrimi in slabimi lastnostmi. metafore. ki jo v diplomskem delu prikažem na primeru analize prizorov izbranega filma. kot je. uresničiti svoje želje in izživeti nagone v nas. pri tem pa njihovih dejanj ne vrednoti in ne obsoja. da se v filmu Pedra Almodóvarja manifestirata sodobni hedonizem in odtujenost sodobne družbe. kot si dejansko želimo. Skozi celotno Almodóvarjevo filmografijo se namreč vije njegov pogled na potrošno kulturo. Ponujajo veliko možnosti analize. Pokazala bom. Na ironičen. da je problem v tem. Preko kompleksnih zgodb 6 . ki jih v svojih filmih izpostavlja lahko govorimo večno in nedvomno veliko zapišemo.

kar Lasswell definira kot »Kdo kaj pove. Vključila sem tudi podpoglavje o relevantnih filmskih žanrih ter avtorjev način manipuliranja z njimi. Do spoznanj in ugotovitev sem v svoji nalogi prišla s kombinacijo teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del svojega dela zaključujem s poglavjem. da sem v sklepnem delu naloge teoretski uvod povezala z dognanji vsebinske oziroma vizualne analize filma. saj filma ne vrednoti. ki v ozkem razumevanju pomeni zanimanje za določen detajl. ki jih Almodóvarjevi filmi ustvarjajo in preko njih odsevajo današnjo družbo. 1 Mujeres al borde de un ataque de nervios (špa. naracije in teorijo sodobnega hedonizma. da lahko tako predstavim kompleksen pogled na pomene. V teoretičnem delu uporabljam sekundarne vire. Na komičen. kjer posebno pozornost namenim Campbellovi teoriji sodobnega hedonizma. 92). v tem poglavju razložim koncepte filmske semiotike in naracije. V prvem delu naloge se najprej posvetim opredelitvi ključnih pojmov.Almodóvar namreč ponuja svoj pogled na družbo. Menim. Nadaljujem s poglavjem o filmskih študijah. kako in s katero posledico?« ter doda še vprašanje »Zakaj?« ter analizo filma. na katerega sta v njem predstavljena potrošniška družba in sodobni imaginativni hedonist. V analitičnem delu se posvetim analizi njegovega filma Ženske na robu živčnega zloma. satiričen način opozarja na njene prednosti in slabosti. temveč skuša zgolj proizvesti spoznanje in podati interpretacijo (Laswell v Flere 2000. znanstveni članki in internetni viri. Pri tem se osredotočam na način. V empiričnem delu pa sem za analizo izbrala film iz srednjega obdobja avtorjevega ustvarjanja Ženske na robu živčnega zloma1 (1988). Pri analizi sem uporabila metodi analize vsebine. komu. kjer predstavim režiserja Pedra Almodóvarja in značilnosti njegovih del. določeno podobo ali situacijo v filmu. ter s tem odgovorila na zastavljeno vprašanje diplomskega dela. Pri tem ne gre za filmsko kritiko. Diplomsko delo je sestavljeno iz več sklopov. Ker se v svoji diplomski nalogi ukvarjam z analiziranjem in branjem filmskega besedila. V nalogi si pomagam tudi s koncepti filmske semiotike. Pred omenjeno analizo na kratko povzamem zgodbo izbranega filma. kot sta potrošniška družba in kultura. Ogled in analiza filma sta mi omogočila.) 7 . kot so knjige.

ki je vodila v razvoj množične proizvodnje in s tem povezano potrošniško revolucijo ter v začetek množične potrošnje. Prevladovala je logika odpovedi kratkoročnim za dosego dolgoročnih koristi. gradnje individualnih življenjskih slogov in stilskih brkljarij. 287–288). 12). ki so omogočile preskrbljenost s potrošniškimi dobrinami. V tretjem obdobju pa se subjekt potrošnje oblikuje v okviru identitetnih projektov. informacij. S tem se je pojavilo povečano povpraševanje s strani potrošnikov. potrošniških dobrin. Povečala se je mobilnost informacij. V sodobni potrošnji tako prihaja do zgodovinskega premika od realiziranja potreb k realiziranju želja ali. večje svobode seksualnega izražanja 8 . Predvsem je šlo za zadovoljenje mankov in eksistenčnih potreb. kulturnih produktov in trgov. V prvem obdobju se je oblikoval glede na racionalne presoje o potrebah in zmožnostih posameznika za zadovoljitev osnovnih potreb z že obstoječimi tržnimi izdelki in storitvami. Značilnost kulturne revolucije v šestdesetih je bila večja toleranca do eksenričnosti glede oblačenja in zabave. Množični razvoj industrije je omogočil zadovoljevanje ne samo nujnih potreb.1 SODOBNA POTROŠNIŠKA DRUŽBA Nastanek potrošniške družbe je povezan z nastopom kapitalizma in inovacij. V drugem obdobju potrošniške družbe se je subjekt vzpostavil okrog navidezno neustavljivega krogotoka konstituiranja novih želja in trenutne zadovoljitve. Kot posledica uvajanja novih načinov proizvodnje je prišlo do povečane količine dobrin. Pomemben mejnik v nastanku sodobne potrošniške družbe predstavlja industrijska revolucija. V novo oblikovanem globalnem redu in ekonomski skupnosti. Subjekt potrošnje se je v vsakem obdobju konstruiral na svoj način. ampak tudi iskanje presežnih užitkov in zadovoljevanje manj nujnih potreb. bolje rečeno.2 POTROŠNIŠKA DRUŽBA IN KULTURA 2. ljudi in storitev (Du Gay 1997. se je spremenil tudi pomen sporazumevanja. Gre za investiranje v fantazijo in fantaziranje o samorealizaciji potrošnikov. Te nove želje pa se porajajo vedno znova. komunikacije. Razvoj moderne potrošniške družbe lahko razdelimo na tri obdobja. od ponujanja zadovoljitve k ponujanju užitka (Ule 2000.

med drugim tudi družine. Z razpadom nuklearne družine se namreč posameznik v želji po pripadnosti in vzpostavitvi trdnejših vezi povezuje z drugimi osebami istega ali nasprotnega spola in ustvarja določeno skupnost. ki pa sčasoma vedno potrebujejo potrditev in podporo drugih. gre za progresivno osebno nestabilnost zaradi zatona tradicionalnih institucij. Na voljo je več možnosti. Individualizacija in neformalizacija zmanjšujeta socialno vpetost in normativno regulacijo. Z razvojem potrošniške kulture so čedalje pomembnejše postajale želje posameznika. Kot pravi Warde (v Luthar 2006).ter dojemanj formalnih odnosov med višjimi in nižjimi na lestvici. Pojavlja se ustvarjanje alternativnih skupnosti. Kot pravi Beck (v Luthar 2006). vendar pa ne generirajo razlikovalnih skupin slogov. težje je uveljaviti pomembna pravila. kar povzroča splošno sprejeto prakso vedenja na različnih področjih življenja ljudi. kar Warde razume kot ustvarjanje »namišljenih komun oziroma skupnosti« (Warde v Luthar 2006). Ti pa so dandanes res zelo fluidni. To se kaže v raznih oblikah nacionalizma (iskanje nacionalnih in etničnih povezanosti). estetskih in drugih družbenih standardov. V Španiji. ki predstavljajo alternativo nuklearni družini. konformističnih in rigidnih vzorcev potrošnje ter v obliki sprostitve moralnih. In vpliv pravil. Kot posledica neformalizacije in individualizacije se tako pojavlja trend komunifikacije. da je individualizem le 9 . Videz. Mediji sicer podajajo smernice. zato posameznik oblikuje svoja individualna moralna pravila oziroma norme. Te nastajajo zaradi pomanjkanja občutka pripadnosti ob tendencah pretiranega individualizma. Neformalizacija je osnovana na raznolikosti in se vidi v zmanjšanju formalnih. se je to obdobje začelo nekoliko pozneje. in sicer individualizacija. komunifikacija in stilizacija. Manjša je tudi regulacija družbenega vedenja. tradicionalizma (nostalgično iskanje vezi s preteklostjo) in podobno. oblasti in norm pri obnašanju se manjša. ki karakterizirata razredno kulturo. od koder izhaja obravnavani režiser. slog oblačenja in življenjski slog tako postanejo pomembno merilo človekovega samovrednotenja. so se z razvojem potrošniške kulture pojavili tudi štirje družbeni trendi. Nekateri kritiki menijo. Posledično to pomeni večjo svobodo pri obnašanju. ki je čedalje manj zavezan družbenim zahtevam. saj jih posamezniki spreminjajo glede na priložnost. Šele po koncu Francove diktature je Španija namreč zacvetela v svoji demokratičnosti. neformalizacija.

s pojavom večje prostorske in socialne mobilnosti pa je omogočen tudi spremenjen pogled posameznika na lastno življenje. 116). potrošniških dobrin in drugo) je odprla nove možnosti konstrukcije identitete. partnerja. Življenje je postala priložnost. kakšne so politične implikacije potrošniške kulture. in sicer rodovne. da ni problematičen. Menijo. Potrošniška kultura tako hkrati podpira in spodjeda prizadevanja za oblikovanje in ohranjanje identitete. imajo različne presoje o tem. Posamezniki se zato večkrat znajdejo v konfliktu med tradicionalnimi zahtevami raznih avtoritet ter lastnimi željami in pričakovanji. nacionalne. stanovske. Skupna jim je konceptualizacija potrošnje. Ena najpomembnejših stvari. a je hkrati ustvarila tudi nove obremenitve. ki jo je potrebno izkoristiti (Ule 2000). čustva in »just looking« (Luthar 2006). da ljudje posamezne sestavine tradicionalnih ureditev povežejo v svoj življenjski slog na nov način. oblačila. kot so nakupovanje. ki se močno razlikujejo od podedovanih. Različni avtorji. razredne in mitično-religiozne. prostočasne dejavnosti) (Luthar 2006). Posameznik je spremenil identiteto. Dogaja se tudi. Poleg želje pa se kot bistvena značilnost sodobne družbe pojavlja tudi prelom s tradicijo in starimi vrednotami. ki se ukvarjajo z analizo potrošništva. želje. temveč si jih želi. saj ni več zavezan določenemu kraju bivánja in navadam ter pravilom vedenj in verovanja.posledica patoloških anomij in egoizma. da je individualizem odraz hedonizma in izraz želje po razlikovanju od drugih. ki se pojavlja je stilizacija. ter uvajamo nove oblike življenja. Dobrin ne potrebuje več. V razumevanje potrošnje in potrošniške kulture vključujejo tudi različne prakse. ki označuje novo dobo potrošnje. Zgodovinski subjekt potrošnje postane želeči subjekt. sanjarjenje. hrana. Rušimo različne vrste tradicij. Pod tem pojmom razumemo povečanje prostovoljne pripadnosti določenemu slogu subkulture (glasba. Featherstone je mnenja. ki odražajo potrošnjo. seksualne preference. S tem se izjemno poveča število različnih življenjskih možnosti. je želja. Četrta tendenca potrošniške kulture. Na njo ne gledajo le kot na ekonomsko izmenjavo ali akt nakupa blaga. Veliko dobrin namreč vsaj začasno 10 . Želja postane bistvo sodobnega subjekta potrošnje (Kurdija v Ule 2000. Izbira (poklica. in da ustvarja družbeno negotovost. dokler ne postane nenehno izumljanje lastnega življenjskega sloga patološko.

samopodobi in subjektiviteti grozi. Številni avtorji so komentirali to odvisniško kakovost potrošnje. Kultura je tako torej interpretacijski sistem. Vsebuje tako abstraktne ideje. Je neke vrste baza. ki opazovalca vodijo preko meja pravega smisla (Featherstone 2007. 498– 499). ki ga uporabljamo za razumevanje vseh dnevnih in posebnih pomenskih praks okoli nas (Solomon in drugi 2006. Potrošniška kultura definira človeško skupnost. pač pa v določeni družbi postavlja meje sprejemljivega vedenja. Ta prevelika produkcija znakov ter reprodukcija podob in simulacij vodi v izgubljanje stabilnih pomenov in estetizacijo realnosti.2 O POTROŠNIŠKI KULTURI Potrošniško kulturo razumemo kot kolektivni spomin družbe. da postanejo prosto plavajoči označevalci. odvisnost in brezpomenskost (Solomon in drugi 2006. skozi katere se te norme in vrednote odslikavajo. ko pride do silovite spremembe (Hawkins in drugi 1998. stališča. norm in vrednot. samopodobo in samozavest. Družbeno življenje postaja vse manj regulirano. kot so vrednote in etične norme. njene posameznike. Identiteti. 2. vrednotenje in vedenjske vzorce. akumulacijo skupnih pomenov. norm in tradicij med člani družbe. V takšni realnosti pa mase ljudi postajajo čedalje bolj fascinirane nad nenehnim pritokom bizarnih pogledov. 78). kot tudi konkretne predmete in storitve. 15). Zato se redko zavedamo narave kulturnega vpliva. 42). Občutimo jo šele. vključuje pa tudi vedenje ter objekte. iz katere potrošnik črpa svoja mnenja.postane del razširjenega »sebe« ter tako začasno dviguje identiteto. 11 . ki kljub začasnemu zagotavljanju narcisizma in podpore identiteti ustvarja dolgoročno razočaranje. ritualov. družbeni odnosi pa so čedalje bolj variabilni in manj strukturirani s strani stabilnih norm. socialne organizacije ter ekonomske in politične sisteme. Zaradi kompleksnosti sodobnih družb kultura ne vsebuje podrobnih navodil za vedenje. se širijo ali delijo ter izgubljajo svoj pristan in raznolikost (Solomon in drugi 2006. Definirana je kot celota socialnega znanja. 90). znotraj katerih posameznik misli in deluje. ki z lahkoto zamenjajo eden drugega.

Z razvojem komunikacijskih tehnologij so umetniška dela postala reproduktibilna. zloma tradicionalne nacionalne države in načina kulturne produkcije (Sturken in Cartwright 2001. negotovosti. ki vključuje pojav novih komunikacijskih tehnologij. Tehnična reprodukcija tako omogoča neskončne kopije dela v fotografiji. Velja si zapomniti. naj bi vse potekalo znotraj nekega nadzorovanega okvira. Po njegovem mnenju v postmoderni 12 .Kultura. navade z močnim moralnim tonom. Največji problem potrošniške kulture je. 501). da so to »prave« stvari. kar je razlog.3 DRUŽBA PODOB IN SIMBOLOV Baudrillardova ideja simulacije in simulakra povzema enega izmed aktualnih pogledov na sodobno potrošniško družbo. Konvencije pogosto jemljemo za dokončne s tem. Pojavljajo se vprašanja glede problema moči. Kultura ni statična. se je začela oblikovati po letu 1968 s postopnim oblikovanjem postmodernizma. njeno izjemnost in enkratnost. da je veliko tega. pač pa se neprestano razvija ter sintetizira stare ideje z novimi. ki vsebujejo tabuje ter prepovedana vedenja. filmu in nosilcih zvoka. vedenja igralcev in igralk v filmih. Dela postanejo odprta za mnoge različne interpretacije in branja (Benjamin 1998). vse dokler nismo izpostavljeni drugačni kulturi. 239). ki obravnavajo vsakodnevno vedenje. 2. kritičnemu razmišljanju oziroma če že. ki vključujejo osnovno vedenje. rizika. Tu so tudi moralitete. Gre za povojno kulturno logiko poznega kapitalizma. Določena kultura razvije in sčasoma spreminja svoje navade. S tem tudi samo poznavanje nekega dela ni več omejeno na prisotnost izvirnika in ni vpeto samo v njegov kontekst. da lahko govorimo o množični proizvodnji kulturnih produktov. kot sta na primer incest in kanibalizem ter konvencije in norme. televizijskih serijah. kamor na primer sodijo delitev dela v gospodinjstvu ali prakse posameznih ceremonij. vloge spola ter odnosa med posamezniki in družbo (Solomon in drugi 2006. ko predvidevamo. televizijskih oglasih. globalizacije. naučeno preko opazovanja. v kateri trenutno živimo. kar izniči avro umetniškega dela. kar vemo o normah. 503). tiskanih oglasih in ostalih popularnih medijih (Solomon in drugi 2006. k drugačnemu. da posameznika ne spodbuja najbolj k inovaciji.

jim pripisujemo nove in drugačne pomene ter s tem 13 . funkcije užitka ali izpopolnitev nas samih. V hiperrealnosti simulacija zamenjuje realnost in jo preoblikuje. kot je današnja (Baudrillard 2002. zato postaneta ustvarjalki resničnosti. ki se ne navezujejo na nič več in tako simulacija postane resničnejša od resničnosti (Baudrillard 2002. Potrošnja je zanj predvsem kodirani sistem znakov. V moderni družbi tako poleg dobrin konzumiramo tudi človeške storitve. 22). Vodijo nas želje in užitek ter estetska in čustvena zadovoljitev. Prehod od ustvarjanja k neskončnemu poustvarjanju znakov. manipulacija objektov kot znakov. da potrošnja zajema naša življenja v celoti in da lahko vse postane objekt potrošnje. strukturalna organizacija. sistem izmenjave in moralnost. kolektivni fenomen in produkcija diferenciacij. ki jo obljubljajo dobrine. to je kulturnih produktov za svoj obstoj. V potrošnji tako ne gre več za potrošnjo dobrin. tako da ju v hiperrealnosti ni več moč ločiti. Baudrillard meni. Nobena družba še ni bila bolj zasičena z znaki in podobami. Resničnost je nadomeščena s simboli. Tako sta tudi znak in dobrina postala eno. Baudrillard potrošnjo opredeljuje kot manipulacijo znakov. temveč je sistem znakov. To pomeni. Sistem kodiranih znakov postane več kot resničnost.potrošniški družbi resničnost namreč ne obstaja več oziroma je nadomeščena ter simulirana s kulturnimi simboli in znaki. 15). manipulacija znakov. Po Baudrillardovi precej široki konceptualizaciji potrošnje ta ne pomeni zgolj porabe izdelkov. Tako je potrošnja zajela tudi področje kulture in prišlo je do komodifikacije kulture. Sodobna družba in z njo kultura obstaja kot simulacija v obliki znakov in potrebuje ogromne količine podob. podob in simulacij razblini razliko med podobo resničnosti in resničnostjo samo (Bulc 2004. Zato dobrinam tudi pripenjamo celo vrsto kulturnih asociacij in iluzij. Potrošnja je sistem ideoloških vrednot. 60). družbena funkcija. v uporabo katerega so posamezniki primorani in preko katerega medsebojno komunicirajo. Postane realnost oziroma hiperrealnost. 166). V potrošniški družbi tako naletimo na najrazličnejše nepričakovane kombinacije znakov in podob. torej medsebojne odnose. da se zmanjšuje oziroma da izginja razlika med »visoko« in »nizko« kulturo (Baudrillard 1998. komunikacijski sistem. temveč za potrošnjo znakov.

boljše rečeno. Pride do fuzije starejših in trenutnih slogov ter oblik. ki so neznanski viri užitka. Kultivacija čustva zaradi užitka. se osredotoča na to. ko stare zadovoljijo. predvsem televizija. Sodobno potrošništvo namreč vedno spremlja moralni predsodek. da ni več ničesar. Moderni hedonizem za razliko od tradicionalnega ni več osredotočen na občutke. ki ga bo prineslo njeno doživetje. Ta imaginarna okolja je mogoče imeti za resnična v tolikšni meri. Individualni potrošniki imajo danes skoraj magično zmožnost. Puritanska dediščina je poskrbela. da pričara imaginarna okolja. Baudrillard (v Featherstone 2007. Je mnenja. Tako večkrat pride tudi do pojava prisvojitve oziroma. kaj je prav.4 SODOBNI HEDONIZEM Na tem mestu naj omenim teorijo. 14 . ki poganjajo potrošniško vedenje. da je potrošništvo na slabem glasu.spreminjamo pomen kulturnih produktov. Na podlagi njegovih teoretičnih dognanj glede razumevanja sodobne družbe in potrošnika v svoji nalogi posredujem Almodóvarjev pogled na potrošniško družbo. Vsa ta kultura znakov namreč zamegli razliko med resničnim in imaginarnim. Pri tem gre lahko tako za pozitivna kot tudi negativna čustva. Gre za teorijo sodobnega hedonizma avtorja Colina Campbella. do procesa izposojanja in spreminjanja konvencionalnega pomena kulturnih produktov. česar si ne bi želel in ta zmožnost kontinuiranega odkrivánja želja znotraj sebe je značilna za današnjega potrošnika. saj močno vznemirjajo. da proizvajajo nove želje. temveč na čustva. bistveno za svoje diplomsko delo. ki grozijo našemu občutku za realnost. da živimo v estetični halucinaciji realnosti. da množični mediji. 83) meni. Campbellova hedonistična teorija se izogiba negativnim sodbam o motivih. 2. proizvajajo podobe in informacije. brez pravil o tem. Simboličnost in metaforičnost novoustvarjenih pomenov pa sta potem odvisni od posameznikovega dojemanja le-teh. ki je povezan z duhovnimi prizadevanji in visokimi etičnimi ideali. Pomembno za posameznika je. da lahko občutimo ustrezno čustvo. da ima možnost nadzorovati in povzročiti čustvo ter z njim manipulirati. V mislih imamo hedonizem. Sodobni potrošnik ne more iskreno reči.

Moderne oblike potrošniškega vedenja. ki ga prepričajo. je hedonističen in posamezniku omogoča. V nov proizvod je namreč moč projicirati idealizirani užitek. In kako je vse to povezano z duhom modernega potrošništva? Želje sodobnega potrošnika po novem proizvodu se pojavijo. ki pa posledično povzroči nadaljnje sanjarjenje ter ponovno razočaranje. ne more biti podobna popolnosti. To proizvaja hrepenenje in oblikovanje vedno novih želja. Zato lahko rečemo. da je iluzija vedno boljša od realnosti in obljuba zanimivejša od sedanjosti. ki so dodane tradicionalnim. da se mudi ob večjih užitkih. avtonomni in samoslepilni hedonizem oziroma. In ker nakup pelje le še v večje razočaranje. ker potrošnik verjame. doseženi v sanjarjenju. ki ga v realnosti še ni doživel. ki se skriva za sanjarjenjem. Naj bo realnost še tako lepa. da realnost ni takšna kot naše sanjarjenje. se potrošnik ponovno vrne k sanjarjenju. S tem ustvari sanjarije. temveč želi preseči vrzel med domišljijskimi in doživetimi užitki. Ko opazimo. ki ga je potrošnik prej izkusil v svojem sanjarjenju. ki ga omogočajo imaginativni scenariji. za katere je potrebna prisotnost vedno novih proizvodov. kar bi bila v realnem življenju zgolj srečna naključja. Potrošnja. lahko v svoji domišljiji priredi tako. sanjarjenje. 19) to definira kot moderni. Ker izkušnja uporabe proizvoda ne zadovolji in ne nudi želenega užitka. S tem si ustvarjamo »alternativne svetove«. da mu bo s pridobitvijo in uporabo proizvoda na razpolago prijetno doživetje. Sodobni potrošnik zato ne išče več čutnega užitka. Karkoli doživi v realnosti. nam to prinese razočaranje. da ga to bolj razveseljuje. tako da izpuščamo neprijetnosti in dodajamo tisto. kar je in večno hrepenenje in iskanje nečesa boljšega. Posameznik podobe jemlje iz spomina ali okolja ter jih na novo uvrsti in izboljša. nam vedno ostaja le sanjarjenje. Dražljaj. namreč na splošno velja za 15 . ki temelji na želji ali poželenju.Campbell (Campbell 1998. če poenostavimo. tako da so prijetnejše. Problem pri razumevanju sodobnega potrošništva se pojavi v moralnem obsojanju slednjega. Večno razočaranje nad tem. ki so čedalje bolj podobni popolni viziji življenja in vse manj razumni sliki realnosti. Vse skupaj vodi v nenehno hrepenenje po nečem boljšem. tako predstavljajo prevladujoč vzorec potrošniškega vedenja v družbi. Slednje je redna vsakdanja dejavnost ljudi. Zato realnost značilno prilagajamo nudenju užitka.

da pri teoriji. vendar pa je res. ki se žene za materialnimi dobrinami. znanega pod imenom »kontrakultura«. saj je Campbell (Campbell 1998. Ne gre torej toliko za željo po predmetu. ki je še vedno močno živa. češ da daje legitimnost življenju. kar je že užil v svoji domišljiji.) 16 . Zadnji razcvet je doživela v šestdesetih letih. Začeli so s kritiko komercialnih in materialnih vrednot. Prav nasprotno. Kontrakulturisti so tako zagovarjali iskanje užitka. ki je v veliki meri postavila temelje pretežnega dela našega sedanjega nelagodja do modernih industrijskih družb. 2 Átame! (špa. ki zagovarja iskanje užitka in ga celo neposredno povezuje z najvišjimi moralnimi in duhovnimi ideali. da bi v realnosti izkusil to. temveč gre bolj za željo po izkušnji (ki pa jo bo najverjetneje prineslo posedovanje določenega predmeta ali odnosa). da ti niso zagovarjali potrošniške družbe. Vir: Fotogramas. in sicer v obliki gibanja. Osrednji pomen ima želja. 18) zapisal. Ta dva ideala je mogoče prepoznati po njuni zmožnosti.1: Marina se »igra s potapljačem« v filmu Zveži me!2. ne gre za materialne dobrine kot takšne.nevredno obliko človeške dejavnosti. To ne drži popolnoma. da nudita užitek. ki jo ponuja. Tako je torej pot h kreposti in razsvetljenju identična iskanju užitka. Omenjena kulturna tradicija v središču svojega romantičnega prepričanja nosi vero. Obstaja alternativna moralna tradicija. Takšno razmišljanje je navdihovalo kontrakulturiste šestdesetih let. da lepota vsebuje resnico in dobroto. kar se jim je zdelo zlo potrošništva. Campbellovo teorijo moderne potrošnje zato mnogi avtorji kritizirajo. ki pa ju je mogoče razložiti s pomočjo domišljije.es (2011). Slika 2. a napadali tisto. Gre za kulturno tradicijo. kot temeljna motivacija potrošnika.

Od tu izhaja mnenje. Sestavljeni so iz podob in asociacij. ki kreira in izsiljuje želje. zamišljati si sebe. Campbell svojo misel zaključuje z mislijo. ki ima iskanje užitka za preprost cilj sam po sebi. Predstava sanjača kot idealizirane osebe je kakovost vsega sanjarjenja. 23). kako »delamo dobro« in »smo dobri«. Slednje razumemo kot neke vrste idealistično razsežnost delovanja. ki sta jim lastni domišljija in iluzija. niso stvar idealističnih ali etičnih razsežnosti motivov potrošnika. so sanje o bolj popolni izkušnji in so del širših sanj o boljšem svetu (Campbell 1998. da so nezavedne želje v stanju nenehnega spreminjanja in tečejo v nepredvidljivi smeri. do katerega pridemo s posredovanjem domišljije. 21) pravi. da je zmotno razumevanje potrošništva kot temeljnega nasprotja duhovnosti. da ni nujno. Odvisne so od modernega potrošništva. To predstavlja pomemben del užitka. z moralnostjo ali s potrošniškim kapitalizmom (Bocock 1993. ker so se oklepali zmotnega prepričanja o naravi potrošnje.Campbell (1998. Zato lahko rečemo. da pridobivajo in cenijo materialne dobrine. prilepljenih na produkte. da je prišlo do takšnega napačnega razumevanja prav zato. Užitki so sestavljeni iz doživljajev samoizpolnitve. Vendar nobena želja po užitku ni povsem potešena. revij. posredovanih vse od iznajdbe kina. To pomeni sovražnost do vsake težnje. Sanje. Potrošnik ima namreč predstave o popolnih scenarijih in o sebi kot popolni osebi ter o utelešenju tega ali onega ideala. Romantika svoje mnenje razdeli in daje legitimnost iskanju užitka. ki ni povezan z visokimi moralnimi cilji. barvne fotografije in še zlasti televizije. simbolih in reprezentacijah. Obsoja pa surove užitke in tisti hedonizem. Nikoli ne morejo biti povsem kontrolirane z racionalnim mišljenjem. Želje nezavednega ostanejo neukročene. Problem se nahaja v sovražnosti do trivializacije ali prostitucije. 93). da dobrine. ki ga prinaša sanjarjenje. ki posameznikom nudijo neposredno zadovoljstvo. kritične razsežnosti človeške izkušnje. S tem je povezana domišljijska predstava o »delati dobro«. ker so želje bistveno vezane na 17 . ki spodbujajo ljudi. od oglaševanja in razkazovanja blaga na nakupovalnih mestih na način. se pravi iskanje višjega cilja in dobrega v svojih namenih. Artikulirajo se v podobah. Pri vsej temi sanjarjenja in domišljije je izredno pomemben tudi koncept nezavednih želja.

še ne izkušenega. da so za sodobnega potrošnika značilni imaginativni hedonizem in privlačnost novega. ter tudi voajerski užitek pogleda v tuje življenje. Vse te razsežnosti modernosti vplivajo na stabilnost identitet. S kratkimi preskoki po televiziji lahko ujamemo »sebe« na televizijskih ekranih. telenovel in tako dalje (Ule 2000. saj užitki.5 MNOŽIČNO KOMUNICIRANJE Urbano življenje. Preko teh pojmov na neki način »opravičuje« (ne obsoja in ne vrednoti) dejanja svojih akterjev. Naša družba je družba vizualnih 18 . Množični mediji igrajo izredno pomembno vlogo v oblikovanju naših percepcij sveta. Almodóvar v svojih filmih pojem želje.fantazijo. Neprestano iskanje užitka namreč izvira iz človeka kot neverjetnega individuuma. kot pravi Baudrillard (Baudrillard v Gabriel in Lang 2006. bodisi preko hlastanja po medijsko predstavljenih zgodbah bodisi preko turističnih potovanj. socialna in fizična mobilnost ter možnost izbire. strahov in motivov. ne ustrezajo njihovim željam. ki jih nudi posest potrošniških dobrin in uslug. kar je prikazano na televiziji. v nakupovalnih centrih ali resničnih televizijskih programih. Vsi namreč na neki način stremimo k idealizirani podobi sebe in idealiziranemu občutenju realnosti okoli sebe. 287–288). 2. v drugačen svet. tisto. Smiselno je. Vladajoča vloga potrošniške kulture se tako kaže v njeni nezmožnosti določanja hrepenenj. ki sledijo nekemu višjemu cilju. kjer je. ki ga vodijo k iskanju smisla in sreče. razumljeno kot resnično. 82–83). Zato sodobni potrošniki doživljajo nenehno nezadovoljstvo. upanja. anonimne organizacije. da ne obsojamo iskanja užitka. Zato pravimo. Posledica je izvor nenehnih novih želja in užitkov ter novih nezadovoljstev. iskanja užitka in sanjarjenja postavlja na pomembno mesto. Naše identitete so empatično zanikane s svetom simulacij. saj zasičijo naš fizični in mentalni prostor s podobami. v tujo intimo. polnega notranjih vzgibov. množična proizvodnja. saj ga lahko razumemo kot smotrnost življenja posameznika. četudi so morda na prvi pogled v neskladju s splošno veljavnimi moralnimi pravili ter družbeno uveljavljenimi načini obnašanja in delovanja. In takšni so v svojem nenehnem iskanju sebe in svoje sreče ter ugodja tudi protagonisti Almodóvarjevih filmov. neosebno delo.

življenjskega okolja. katedrale potrošništva. Vloga medijev v odnosu do potrošništva je zelo kompleksna. da stimulirajo in zadovoljujejo pogled. ki posredujejo interakcijo med ljudmi in njihovim. obljubljajoč. Množična komunikacija je tako centralna semiotska praksa sodobnih kulturnih okolij (Klaus Bruhn 1995. jedrnatost nadomesti prefinjenost. Zelo kompleksno je vprašanje. promovirajo znane osebe kot arhetipe potrošnje in so največji nosilci potrošniške ideologije o dobrem življenju. da jih sprejemamo kot čisti in preprosti spektakel. poročajo o rezultatih. dvigajo apetite in vzbudijo čustva. Množični mediji služijo kot avtoritativni vir kroženja pomenov. revije. tako naravnim kot tudi kulturnim okoljem. Naš vsakdan je prenasičen s podobami. pravilnostih in nepravilnostih ter odgovornostih in priložnostih. zabaven in iritirajoč (Gabriel in Lang 2006. direktno ali indirektno. Mediji so zaobjeli potrošnika kot priložnost za zagotavljanje raznolikih storitev in informacij. oglaševanje in televizija predstavljajo neskončni material za transformacijo življenjskih slogov. 181). oglasnih desk in izložbenih oken. 192). Množično komuniciranje je tako sestavljeno iz seta estetskih produktov in vsakdanjih procesov (Klaus Bruhn 1995. računalniških ekranov in digitalnih kamer. Najrazličnejše oblike množične komunikacije so bile vsaj kdaj obtožene »oblikovanja« družbe. smo se vdali poskusu. obujajoč. Po drugi strani pa mediji prodajajo te dobrine in storitve potrošnikom. so natančno načrtovani megašovi z namenom. podob spektaklov in šovov. ali so množični mediji 19 . ki legitimirajo določeno obliko ali vedenje. udoben ali razburjajoč. izvajajo raziskave in predstavitve. podajajo ocene najboljših in najslabših nakupov. Naučili smo se. prijeten ali neprijeten.reprezentacij. informirajo potrošnike o produktih in procesih. Časopisi. 38–57). Trgovine in nakupovalna središča. Podobe nadomestijo besede. identitet in telesa (Featherstone. izvajajo dobra dela na zahtevo potrošnikov. 1998). da bi jih umestili v zgodbe. 11). kot posledica posedovanja materialnih dobrin (Gabriel in Lang 2006. revij in časopisov. Po eni strani so mediji kanal dejstev o potrošnikih in posredujejo poročila o potrošniških novostih ter na zahtevo potrošnikov izvajajo testiranja produktov. odnosov. ki skačejo v nas preko televizijskih naprav. Ker smo zasičeni s temi podobami. Znaki najrazličnejših vrst vsi pripadajo kategoriji tistih.

Informacija. da mediji nosijo pomen in »nepomen«. množični mediji in pritisk informacij pa zato zahtevajo neizogibno destrukcijo družbenega. potrošniških dobrinah in potrošniškem ugodju (Leach v Smart 2010. Številne institucije so veliko pripomogle k promociji potrošništva in širitvi potrošniške kulture. So glavno vodilo za notranjo simulacijo sistema in hkrati simulacijo. V 19. da so množični mediji zmožni odsevati oziroma odražati družbo (Jowett in Linton 1989. »Na nekatere ljudi včasih vplivajo nekateri mediji« je najpogostejša trditev znanstvenikov družbenih ved. Baudrillard (2003. ki uničuje sistem. poslovne in dizajnerske šole. spodbujala ter usmerjala ljudi in njihova prizadevanja k hrepenenju po potrošnji. V začetnih desetletjih je to privedlo do zmanjšanja delovnih ur in povečanja prostega časa. 3–4) kritično pravi. stoletju se je tako začelo pojavljati oglaševanje v številnih oblikah. Manipulirajo na vse strani hkrati in nič ne more nadzirati tega procesa. dizajnu ter razne vladne agencije.zmožni oblikovati miselnost občinstva. Oglasi za komercialne produkte in storitve so bili prilepljeni na zidove. Ekonomija množične proizvodnje. Še zlasti zaslužne za to so komercialne korporacije. 83). Preko ustvarjanja prepričljivih in privlačnih promocijskih linij izdelkov ter marketinških sporočil so globalne znamke uspešno vstopile v lokalne kulture in prevzele ljudi po vsem svetu ter jih prepričale v konzumiranje (Smart 2010. je navadno že degradirana oblika tega dogodka. K ekspanziji potrošništva so doprinesle razne tehnološke in organizacijske inovacije. Informacije so namreč podrejene sistemu. kar je povečalo proizvodnjo in zmanjšalo stroške. ustvarjanju vrednosti dobrin ter promociji identitet znamk in s tem h globalni difuziji potrošništva. stene zgradb in 20 . ki ni daleč od splošne resnice. banke. 112). Skupaj z učinkovitim delom oglaševalskih agencij in marketinških organizacij ter medijev so doprinesle k promoviranju globalnih znamk. v kateri reflektirajo neki dogodek. Še bolj pa se učenjaki strinjajo z dejstvom. Komercialne korporacije so sledile ekonomski logiki trga in s širjenjem postale mednarodne korporacije. kar je spodbudilo ljudi k neprestanemu konzumiranju dobrin in storitev. institucije potrošništva in agresivni marketing množično proizvedenih dobrin so se najprej pojavili v Ameriki. marketingu. Vsaka je na svoj način vzgajala. 8). posredniki v oglaševanju. trgovinski centri.

almanahi. 21 . Avtentično družbeno življenje v spektakularnih družbah je nadomestila reprezentacija družbenega življenja. individualizma in zasebne lastnine. Tovrstne družbe zaslepljujejo posameznike. da si lahko zagotovimo dobro in srečno življenje preko konzumiranja na trgu dosegljivih dobrin in storitev. 83). Tako predstavljajo pomemben del filmske zgodbe. različnih marketinških strategij ter spektakla prikazovanja in okraševanja. prijateljstva in ugodja. Za tem je ležalo spoznanje. 62). da lahko vplivajo in upravljajo s potrošniško željo. 2. predstavljene v oglasih. bolj pomemben pomen. Sprejeto je bilo dejstvo. Uvideli so. združujejo v sebi vtis. razglednice. pod katero razumeva življenje v moderni družbi kot vsakodnevno spremljanje spektakla. da je oglaševanje veliko bolj uspešno v svoji estetski in kulturni funkciji. Michael Schudson omenja oglase kot »režim reprezentacije« in meni. kot pa v primarni komercialni (nakup izdelka/storitve) funkciji. To estetsko funkcijo oglasov v svojih filmih dobro izkorišča tudi Almodóvar. temu pa sledijo osiromašena kakovost življenja. pomanjkanje pristnih izkušenj ter degradacija znanja in kritičnega razmišljanja.ograje.6 KRITIKA POTROŠNIŠKE KULTURE Guy Debord zanimivo imenuje današnjo družbo »družba spektakla«. večkrat še drugačen. Privlačne podobe družine. »flajerji« in »leafleti«. da lahko ustrezne prostorske ureditve in estetske prezentacije dobrin znotraj trgovin ustrezno promovirajo izdelke in doprinesejo k povečani prodaji (Leach v Smart 2006. Sreča in zadovoljstvo naj bi bila tako zgolj en nakup stran (Jhally v Smart 2010. Pojavile so se trgovinske kartice. oglasne deske in napisi. da lahko potrošniško željo kultivirajo. da so lahko potrošniki na različne načine prisiljeni ali spodbujeni k nakupu določenih dobrin in storitev. ljubezni. Ugotovili so. vendar pa ima njegov širši kulturni vpliv. Oglaševanje je postalo virtualno prisotno vsepovsod in predstavlja mogočen in vpliven medij za trženje specifičnih produktov. koledarji. Njegovi »lažni oglasi« znotraj filma imajo poudarjeno prav estetsko in kulturno ter narativno funkcijo. ki prikriva resničnost in hkrati je resničnost. celotno življenje pa se kaže kot kopičenje spektaklov. vzbudijo in vodijo preko uporabe oglaševanja. promocija materialističnih vrednot.

29–32). ki vpliva na nepovratne spremembe v podnebju. znaki na ulicah in podobnim. dela obrtnikov in kiparjev so bila prevzeta v industrijske umetnosti. Prav tako je znanje postalo nomadsko in parodično. na telesu. Ni več veljavnega razlikovanja med visoko. ki niso dostopni v neskončnem obsegu. v katerem so socialne vezi v skupnosti čedalje bolj šibke in nadomeščene z vzponom kulture individualizma. Modernizem prinaša nove kulturne oblike in spremembe strukture družbene realnosti. Moč umetnosti kot iluzije in vir njene aure je bila prevzeta s strani industrije v oglaševanje. temveč so ustvarila lastna razočaranja in nezadovoljstvo. 142). Sreča. Postmoderna družba je posledica spremenjene oblike produkcije in iskanja vedno novega. vse za proizvodnjo množične kulture (Featherstone 2007. ki jih prinašajo posledice potrošniške kulture in vpliv na način življenja. ironijo. bolj kot se hoče poistovetiti s podobami. Skrbi. Šola in družina nista več najpomembnejša socializatorja. inkoherentnost in multifreničnost besedil. refleksivnost. 72–75).»Bolj kot se posameznik predaja razmišljanju. Prav tako je povečana proizvodnja odpadkov. V postmoderni družbi je ključni motiv vseh 22 . predstavljajo predvsem povečana poraba virov. Znanje naj bi igrivo poudarjalo diskontinuitete. resno umetnostjo. h kateremu potujemo. Nahajamo se v svetu. oglasi. Čedalje več je dokazov. množično popularno umetnostjo in kičem. odprtost. dogajanju. temveč je potrebno zanje posebej kompleksno znanje in poznavanje (Featerstone 2007. manj se predaja življenju. ki se jih ne da več brati z namenom izpeljave sistematične interpretacije. arhitekturo in tehnični inženiring. dislocirane družine in trajne družbene razlike so same po sebi dokaz neuspešnosti potrošništva v zagotavljanju obljubljenega zadovoljstva vseh. temveč sama pot do tega cilja (Gabriel in Lang 2006. Mentalne bolezni. Urbano okolje je postalo estetizirano in uročeno skozi arhitekturo. 122). temveč to postajajo čedalje bolj množični mediji. Umetnost je tako rekoč vsepovsod. z oglasnimi deskami. na ulici. poljubnost. ni cilj. ki usmerjajo njegove potrebe. promocije samointeresa in enačenjem povečanja materialnega posedovanja z izboljšanjem človeške blaginje (Smart 2010. manj ima vpogleda v lastno bivánje in lastno željo« (Debord 1999. da desetletja potrošništva niso prinesla nezmotljive sreče. 196). kot verjamejo nekateri. odpadkih. izložbenimi okni in displeji.

Ocenjevanje zato poteka na podlagi zunanjega izgleda. da medijska besedila kombinirajo preteklost. Značilnost postmoderne družbe po navedbi Feda Jamesona je izguba globine. festivalnosti in ekscesov. pod čemer razumemo dejstvo. Popularna tradicija karnevalov. Znotraj sodobne kulture je pomembno omeniti tudi tradicijo transgresije in protesta. 22). 83). Ni več pravega. zato se večkrat pojavlja enostransko izkoriščanje poceni delovne sile. Zelo pogost pojav v današnji družbi je tudi postmoderna sublimacija oziroma nenehna preobrazba. Pojavlja se mobilnost v smislu migracije kapitala in posledica vsega tega je razvoj globalne družbe. Druga značilnost sodobne družbe po Jamesonu (v Luthar 2006) je pastiche oziroma že omenjena izguba normativnih pravil. za katero večkrat zmanjka časa in sredstev. Smrt družbenega in izguba realnega vodi k nostalgiji po realnem. globlji pomen pa je stvar poznejše interpretacije. Kriteriji niso več jasni. temveč ustvarjajo fantazije o 23 . Ni več klasične rdeče niti. Nezmožnost ali zavračanje posedovanja materialnih ali človeških objektov ne spodbujajo zadovoljstva v hrepenenju. pravih vrednot (Baudrillard v Featherstone 2007. obujanje spominov. vračanje k že poznanemu. nepravega. pojavlja se izguba čistih slogov na vseh področjih družbe. povezovanje s preteklostjo. hitro spreminjanje in menjavanje identitet že na dnevni bazi (Luthar 2006).dejavnosti dobiček. Gre za pisanje o preteklosti v sodobnih besedilih. Naslednja značilnost je šizofrenija. sedanjost in prihodnost. sejmov in festivalov je prinesla simbolične inverzije in transgresije formalno »civilizirane« kulture in oboževanega navdušenja. Pojavlja se obupno iskanje pravih ljudi. ki je edino merilo uspeha. nedobrega. dobrega. Vključuje zajedljivo naravo osebnih odnosov ter brezskrbno izkoriščanje narave in dobrin kot orožja za dosego vedno višjega življenjskega standarda in brutalnosti modernega spektakla. Šteje le še dobiček. predajanju direktnim in vulgarno grotesknim telesnim užitkom (Featherstone 2007. Pomemben postane prvi vtis. Kot ena izmed značilnosti zahodne družbe je tudi agresija. Prav tako postaja vse manj pomembna socialna varnost in nacionalnost. Značilnost sodobne družbe je tudi pojav nostalgije. Prihaja do nekontroliranih emocij.

Pojavi se tudi pojem potrošnika kot upornika. Vandalizem in uničenje sta nasprotni strani potrošniškega hedonizma. Mnogi. kar gre pogosto neopaženo mimo tistih. hedonizmu in opaznemu potrošništvu. 143– 144). pred katerim se tako trudijo zbežati (Gabriel in Lang 2006. da dobrine uporabljajo kot orodje za izražanje protesta proti sistemu. da bi definirali pomen stvari. da se vzpenjajo na družbeni lestvici. lomijo in kradejo. Vendar na ta način postanejo ujetniki tega istega mehanizma. Na podoben način pankerji uporabljajo sponke in rezila kot nakit. 138–144). ki so po nesreči neka oznamčena dobrina. posmehujejo in vpijejo. 110). Nekatere uporniške skupine svoje nestrinjanje s sistemom izražajo tako. ki jih kapital bahavo nudi. da imajo možnost trošiti in kazati kar koli trenutno modnega (Smart 2010. razbije ali uniči. ki so namreč nezmožni legalno priti do sredstev za pridobitev dobrin. temveč sanja o tem. ropanju in uničenju. kradejo. da bi imeli občutek. Nekateri so pripravljeni storiti vse. stresajo svojo jezo in frustracije v dobrine. nekaj. da to zdrobi. temveč kot simboli. Kadar narcist ne more nečesa dobiti (na primer sosedovega avta ali objekta svojega seksualnega zanimanja). izkazijo in jih uporabljajo s spremenjenim pomenom. Druge uporniške skupine izražajo svoje nestrinjanje s sistemom na bolj umirjen in ezoteričen način. Seksualnost postane osnovni način mučenja in ponižanja. ne sanja o pridobitvi ali zahtevi po tem s pomočjo zapeljevanja ali plačila. tako da jih kupujejo. medtem ko se po mnenju Fiskeja potrošniške gverile norčujejo.posilstvu. trgajo. smetmi in hrupom. Nenehno izzivajo poskuse kapitala. Spet drugi. se obračajo h kriminalu kot načinu za pridobivánje potrebnega denarja. ki zagovarjajo čaščenje dobrin in spoštovanje človeških vrednot (Gabriel in Lang 2006. in odkrivajo zadovoljstvo v uničevanju zadovoljstev. Uničujejo okolico mest z grafiti. 24 . Te dobrine niso videne kot instrumenti upora. Vsak preostali užitek objekta zanj počiva v popolnem uničenju želenega objekta. namesto uničenja in povračila. da lahko ugodijo svoji predanosti.

Slika 2.2: Na levi moški posiljuje Kiko. Na desni je Andrea v svoji oddaji Najslabše tega dneva!3. Oboje iz filma Kika.

Vir: Strauss (2001, 121).

Poleg nedvomnih koristi in zadovoljstva, ki ga prinaša potrošništvo, je tu tudi veliko število problematičnih posledic, oblik nezadovoljstva, frustracij in nesreče. Vse izhaja iz aktivnosti potrošnika in dejstva, da povečani potrošniški materializem promovira slabo moralno počutje. Pretirano potrošništvo ima vpliv na globoko zadolževanje potrošnikov. Povečuje se zavest, da pretirano potrošništvo škoduje zdravju, saj pretirano sledenje določenemu življenjskemu slogu potrošništva zahteva številne žrtve. Čedalje večja je pojava

problematičnih vzorcev vedenja potrošnikov pri nakupovanju in trošenju. Kot simptomi motenj se pojavljajo emotivno nakupovanje, serijska potrošnja ali potrošniška odvisnost. Motnja vedenja, ki je čedalje bolj prisotna, je sindrom kompulzivnega nakupovanja ali oniomania. Pojavlja se tendenca prenosa problemov družbene strukture na posameznika kot patološka, psihološka in biološka stanja, čeprav za tem slonijo kulturni in ekonomski dejavniki, ki pravzaprav promovirajo pretirano potrošniško aktivnost. Čedalje večja je izpostavljenost oglasom in njihovim prepričljivim podobam. Pojavlja se identificiranje potrošniške aktivnosti z izredno pomembnim virom socialne vključenosti, promocija nakupovanja kot preživljanje prostega časa, ki prinaša užitek in poudarjen pomen materialnega posedovanja kot osnovnega vira družbenega statusa in vrednosti, ter reprezentacija potrošniških dobrin in storitev kot neverjetno pomembnih v konstituciji in odražanju samoidentitete. Vse našteto pripomore k temu, da nakupovanje zavzema tako prominentno mesto v življenju mnogih ljudi (Smart 2010, 149–150). Potrošniki imajo

3

Lo peor del dia! (špa.)

25

neverjetno zmožnost, da neutrudljivo konzumirajo, trošijo in trošijo, da delajo dolge ure, da bi več zaslužili, da vzamejo posojilo in se zadolžijo. In vse to z namenom, da bi lahko sodelovali v potrošniški družbi in kupovali potrošniške dobrine in dodatne storitve. Žalostno pa je, da nekatere izmed teh dobrin nato sploh nikoli niso uporabljene in so zgolj zavržene (Smart 2010, 140). Večkrat pa je posameznikom potrošništvo manj v zadovoljstvo in ugodje za njih same, temveč jim predstavlja zadovoljivo izpolnitev družbenih dolžnosti in pričakovanj (Douglas v Featherstone 2007, 117).

Hkrati se v potrošniški družbi pojavljajo čedalje večje razlike med potrošniki. Po eni strani imamo potrošnike, ki porabijo ogromno časa, da se odločijo. Ti bodo investirali ogromne količine denarja za novi bazen, avto ali novo hišo. Na drugi strani pa imamo tiste, ki se morajo odločiti, ali bodo z razpoložljivimi sredstvi nahranili svoje otroke ali pa jim bodo rajši kupili nov par nogavic (Gabriel in Lang 2006, 194). Dejstvo pa je, da neekonomski dejavniki; vključenost v skupnost, prijateljstvo in družinsko življenje, socialne vezi in odnosi, prispevajo k dejanski blaginji in sreči. K njej ne prispeva poudarjanje materialnih dobrin, potrošnje in individualizma ter večanje pričakovanj. Slednje nas vodi kvečjemu k zmanjševanju sreče in večanju stresa ter klinične depresije (Schwartz v Smart 2010, 152). Potrošništvo postavi potrošnjo v sam center moderne ekonomije in vse deluje z namenom, da nas prepriča, da trošimo več in več. Skoraj neopazno je tako potrošništvo postalo naše osnovno razvedrilo, naš »zeitgeist«, naša ideologija, vse strnjeno v eno. Je zelo zapeljiva, a vendar tudi smrtonosna ideja. Povzemimo vsa individualna dejanja potrošnje in jih množimo s številnimi bilijoni ljudi. Nato se umaknimo nazaj in si poglejmo odvijajočo se katastrofo (Porritt v Smart 2010, 162).

26

3 TEORIJE FILMA
3.1 FILMSKE ŠTUDIJE
Zanimanje za film in njegovo razumevanje sega v same začetke filmske umetnosti. Skozi čas je film odkrival nova izrazna sredstva in vplival na izgrajevanje različnih teoretskih konceptov. Film kot medijsko besedilo ima zelo pomembno družbeno vlogo. Namreč, oblikuje ter ustvarja kulturo in pomene, v katere so ujete družbene prakse, dojemanje sveta, znanje, vedenje itd. Na začetku se bomo osredotočili na pomen filma in doprinos psihoanalitičnega instrumenta v filmsko teorijo, nato pa se bomo posvetili še problematiki žanra. Ta v našem primeru pomembno vpliva na razumevanje obravnavane tematike filmov Pedra Almodóvarja.

Študije filma se ukvarjajo z besedilno analizo popularnih form in sistema, v katerem se te forme reproducirajo. Film oziroma filmska umetnost je namreč popularna forma in v njej se reflektirata tako družba kot tudi matrica reprodukcije sistema. Za našo analizo so poleg filmskih predvsem pomembne tudi kulturne študije. Njihovi glavni značilnosti sta interdisciplinarnost in odprtost, kjer je potrebno povezovati teoretske nastavke s spoznanji različnih avtorjev, šol in disciplin (Stankovič v Debeljak 2002, 12). Kulturne študije se ukvarjajo z družbenimi posebnostmi, ki so posledica razdeljevanja ljudi po razredih, spolu, rasi, nacionalnosti itd. Odkrivajo razmerja moči različnih skupin in kulturnih produktov, kjer se išče pomen kontrole nad produkcijskimi sredstvi. Preučujejo tudi segment sodobne popularne kulture, ki zajema svet mode, oglasov, popularne glasbe, filma, urbanih identitet, množičnih medijev, športa in drugih. Po mnenju kulturologov je to segment, ki z izredno intenzivnostjo vpliva na naša vsakdanja življenja in naša razumevanja samih sebe ter sveta, v katerem živimo. Zato tudi zasluži našo pozornost in je bistvenega pomena pri analizi filmov, ki reprezentirajo sodobno družbo.

Študije filma kot ena izmed kategorij kulturnih študij kažejo na to, da film ne more preseči kulturnih praks oziroma, da je film zaobjet s specifičnimi kulturnimi in zgodovinskimi posebnostmi. Pri ustvarjanju svojih filmov je Almodóvar

27

značilno španski ter nikakor ne prikriva svojega izvora in kulturnega vpliva okolja. Pri študijah filma tako torej odkrivamo ideološko obarvane besedilne diskurze znotraj samih filmov. Preko iskanja zgodb (v našem primeru preko ironije, komičnosti, stereotipizacije in melodrame, posebne vizualne in verbalne retorike ter konstrukcije) segajo v družbeno realnost, jo predstavljajo in nanjo opozarjajo ter jo tako na svojstven način kritizirajo (Dyer v Hill in Chuch Gibson 1998, 9). To priča o tem, da je film kot besedilo lahko berljiv skozi znake in konvencije, determinirane s produkcijo pomenov določene kulturne oziroma družbene formacije, v našem primeru sodobne potrošniške družbe. Kot že omenjeno, moramo pri analizi upoštevati različne teorije, tako filma kot tudi teorije z drugih področij.

3.1.1 FILM, OBČINSTVO IN DRUŽBA
Film je eden izmed množičnih medijev in produktov sodobne kulture, ki ima lahko veliko vpliva in moči, ko gre za prikazovanje in reprezentacijo določene vsebine, dogodkov, oseb itd. V okviru diskurza o filmu odgovarjamo na vprašanja o sami definiciji filma, njegovi ciljni publiki, o avtorju ter njegovem sporočilu in namenu izražanja. Film je tako umetnost gibanja, ki predstavlja eno najbolj razširjenih oblik zabave. Je enigmatična, socialno-kulturna entiteta in oblika zabave, ki preživi minljivost in raznolikost ter pogosto preseže čas. Po drugi strani pa je tudi družbena sila, ki je mnogokrat namenoma prezrta s strani tistih, ki so obremenjeni z družbenimi spremembami (Jowett in Linton 1989, 112). Film združuje besedno, likovno, glasbeno, plesno in gledališko umetnost. Razvija se tako na umetnostnem kot tehnološkem področju in je ena najbolj prepričljivih in kreativnih umetnosti, saj lahko prikazuje realnost ali fikcijo. Namen in bistvo filma je, da nečemu služi. Njegov pomen je odvisen od usmerjenosti oziroma namena avtorja in družbe, v kateri film nastaja in ji je namenjen. Pri razumevanju filmov ima velik pomen tudi pojem reprezentacije. Kot že omenjeno, v kulturni praksi dajemo pomene ljudem, objektom in dogodkom, ki jih pridobivamo in izmenjujemo v procesu osebne in družbene interakcije. Pri tem ustvarjeni pomeni narekujejo naše obnašanje (Hall 1997, 3).

28

Vsako občinstvo navadno začne gledati določen film z nekim eksplicitnim setom pričakovanj in predvidevanj. neponovljivo in distancirano od samega sebe. pomembno in na zanimiv način predstavljajo sodobno potrošniško kulturo. Lahko pa ob izpostavljenem odkrivamo nova čustva in načine čutenja (Rutar 2004. V tem zgodnjem obdobju je bila tako daleč največja pozornost namenjena prav filmom. ki je množično vzcvetela po 2. medtem ko jo klišejski filmi zapirajo. Tako so bili filmi razumljeni kot mogočen in vpliven vir idej. da imajo filmi na gledalce »direkten vpliv«. Prav nasprotno. zaradi česar jih je potrebno regulirati. Predvsem zaradi njihovega velikega prestiža v svetu popularne kulture ter očitnega vpliva na govorne vzorce. uporabljenih v filmih. da bodisi ustvarjamo nove koncepte bodisi začnemo gledati stvar na nov. z gotovostjo pa lahko trdimo. 100). Dober film ni nujno všečen in domač. s tem ko skušajo ugajati in zabavati ter na ta račun zaslužiti. »množično javnost«. Nimamo dokazov o tem. gledalca mora vreči s tira. Kulturne in družbene razsežnosti simbolike in metafor. Dober film ponuja odprtost sveta in idej. prijazen in gledljiv. Človek si mora vzeti čas za drugačno interpretacijo videnega. Filmi so vedno igrali pomembno vlogo v ustvarjanju neke vrste vizualnega javnega »konsenza«. V zgodnjih obdobjih 20. Omogoča nam. To pa že vnaprej prinese določen potencial bodisi za užitek bodisi za jezo ali katero koli drugo čustvo. drugačen način ter tako tudi doživljati sebe in druge. kolikšen vpliv so imeli filmi na vedenje občinstva. Film je umetniško delo in ima svoje lastno trajanje. modo in ostale kaprice (Jowett in Linton 1989. svetovni vojni. Dobro umetniško delo ima svojo avro. ali mediji 29 . hkrati pa jo preko reprezentacij tudi oblikujejo na vsakodnevni ravni. da so množični mediji ustvarili novo obliko kolektivnosti. Te predispozicije so pomembne za sliko percepcije filmskega sporočila (Jowett in Linton 1989. tovrstne filme pa je potrebno gledati z določenim premislekom. Pedro Almodóvar v svojih filmih ponuja veliko provokacij ter s prikazanim spodbuja k igri misli in domišljije. 29). Ne glede na to. 82–83). Filmi so nastali kot proizvod kulturne industrije. stoletja so nekatere psihološke teorije trdile. občutkih. je enkratno. v njem porušiti ravnovesje in ga pustiti v razmišljanju.

interpretirajo ista sporočila na zelo različne načine. Namen režiserja pri tem je namerna provokacija občinstva in priklic njihove predkonceptualizacije. od dominantnih do marginalnih. To možnost izkorišča tudi Almodóvar v svojih filmih. 79) pravita. ki ga imamo o stvareh. Kot pravi Fiske. ki so lahko aktivirani na najštevilčnejše načine. da interpretirajo dogodke v njenih okvirih V nekaterih filmih režiserji namesto. ki uokvirja temo in je uporabljena za dajanje pomena relevantnim dogodkom. Veliko informacij. da bi skrivali svojo prisotnost z imitiranjem realnosti. Več kot očitno je. o katerih sicer vemo bolj malo (Jowett in Linton 1989. 81). Občinstva. ko besedilo uporablja v določeni dimenziji časa in prostora.oblikujejo ali odsevajo. So predvsem to. kako razmišljati glede teme ter jih spodbuja. ki prenaša svoj lastni pomen in uveljavlja enak vpliv na vse svoje bralce. kako interpretirati določeno temo. 14–19). Občinstvo tako konstantno spominjajo. Tako ima besedilo lahko različne pomene za različne bralce ob različnih kulturnih trenutkih (Crane 1992. Gamson in Modigliani (v Crane 1992. Vsak paket vsebuje centralno idejo. da pripovedujejo zgodbo. ki so pomembne za razvoj zgodbe. Od občinstva se ne pričakuje da bo sprejelo določeno interpretacijo zgodbe (kot v klasičnih hollywoodskih filmih). In prav tu obstaja možnost. V novejših teorijah je medijski vpliv viden kot rezultat interakcije med mediji in njihovim občinstvom. besedilo ne more biti več vidno kot samozadostna entiteta. kar je avtor želel sporočiti oziroma je »zakodiral«. pomembno prispevajo h kolektivnemu pogledu. da množični mediji vplivajo na védenje ljudi. kar bralec pod sporočenim razume oziroma »odkodira«. Pomeni besedila niso samo to. da so nekateri najbolj močni kulturni simboli 30 . Bralec je tako aktivni oblikovalec pomenov besedila in ne pasivni prejemnik že ustvarjenih pomenov (Crane 1992. ki predstavljajo različne načine. 84). ki pripadajo različnim družbenim skupinam. temveč da bo ustvarilo lastno interpretacijo filma (Crane 1992. namerno eksplicitno manipulirajo z realnostjo. Uporabljajo razne parodije in nenehne reference na druge filme. 96). Tega se poslužuje tudi Almodóvar. da mediji uporabljajo »interpretativne pakete«. Predstavlja značilno podobo ali metaforo in občinstvu sugerira. Bolj je viden kot potencial pomenov. dopolnjuje luknjo v mozaiku ali posreduje pogled in kritiko družbe ravno preko množičnih medijev in njihovih sredstev.

Omenimo še pojem kader/protikader. 23–24). ki ga določajo parametri velikosti. režiser preko postopka kadriranja omeji in je tako le delna. trajanja. na kakšen način. 3. Pokaže bodisi celega človeka ali le del. majhno stvar prikaže kot veliko in veliko kot majhno. 167). Te različne velikosti upodobljenega imenujemo plani. V filmu kot ekpozicijo razumemo uvodni del scenarija. Filmsko podobo. V prvem kadru tako na primer oseba gleda v nekaj ali nekoga in naslednji kader pokaže objekt pogleda.preko večkratnega izpostavljanja v najrazličnejših medijih izgubili svoj prvotni pomen in zato zahtevajo nove konotacije (Crane 1992. svetlobe. kar je daleč in oddalji tisto. 31 . Iz tega izhaja tudi temeljna filmska operacija kadriranja. Ekspozicija naj bi bila dramatizirana. 295–298). Mitry pravi da je kader zaporedje sličic.1. Izraz kader označuje del filma. ki bi razkril objekt pogleda. gibljiva) bo snemani prostor ali objekt prikazan v filmu kot filmska podoba. s katerim režiser določa. globina polja) in s kakšno uporabo kamere (statična. Najmanjši osnovni del vsakega filma je kader. v kakšni velikosti in perspektivi (plan. Ko kadru z osebo. s katero se film začne je filmska ekspozicija. kar je blizu. izbire gledišča. gledalcu naj bi nudila za razumevanje nujne informacije in v njem zbudila radovednost (Kavčič in Vrdlovec 1999.2 ELEMENTI FILMA Pomeni v filmih se ustvarjajo tudi preko različnih tehnik montaže. gibljivosti. Ena izmed prvih pomembnih stvari. snemalni kot. iz katerega izhaja filmska zgodba. saj omogoča kontinuiranost med dvema kadroma. tako manjkanje protikadra imenujemo suspenz (Kavčič in Vrdlovec 1999.). prizorišče. snemalnega kota in gledišča. uporabe različnih scen. izhodiščni položaj itd. ki prikazujejo eno in isto dejanje ali objekt pod istim kotom ali v istem prostoru. ki nastaja. približa tisto. v katerem filmski ustvarjalec gledalcu predstavi glavne elemente (glavne osebe.. kotov kamere. Pogosto je uporabljen v dialogih in v sintagmi gledajoča oseba/gledani objekt. ki je ena izmed pomembnih montažnih figur. dekorjev itd. ki v nekaj prestrašeno gleda ne sledi protikader.

obveščati o ljudeh. Prizori so krajše enote. na primer bogastvo. ki jih ljubi ali sovraži in podobno. s katerimi osebami prihaja človek v stik. Splošni plan (panoramski. poletje. Uporabljen je takrat. ki sestoji iz več prizorov. o njegovem okolju. če pa so daljši. Ponavadi osami kak izraz na obrazu. Sekvenca je navadno linearna (kontinuirana ali diskontinuirana). obleki. Sekvenca je opredeljena kot relativno samostojen pripovedni odlomek filma. o času. V klasičnem filmu so bili prehodi 32 . Pogosto ima detajl tudi močno sugestivno vrednost. Plan mora biti pojasnilo o človeku. Ta utegne doseči tudi simbolno vrednost. stanovanju. Bližnji plan (grospan. impresivnost. ki to dogajanje z različnim načinom kadriranja prikaže z različnih vidikov. Značilno je da v njem na primer vidimo igralca od pasu navzgor (Šimenc 1994. Pri tem se režiser odloča o različnem naboru planov. ki jih uporablja. total) pa določa splošni okvir dogajanja. pritegne posebno pozornost na kako posebnost na telesu ali na kak majhen predmet. ko človek zagleda sliko. reševanjem. Ima vizualno (slikovno) in pomensko stran. Srednje splošni plan poudarja dekor. Oboje se sproži v zavesti. Srednje bližnji plan omogoča pobližje spoznanje del celote. Odkril ga je nemi film in je verjetno eden izmed najpomembnejših filmskih izrazil. takemu planu pravimo detajl ali povečani plan. že mejijo na sekvenco. ko želimo opozoriti na človekovo duševno dogajanje. da pokriva ves ekran. povedati o predmetih. Njegov obraz nam na primer prikaže tako. lahko pa je tudi izmenična in kot taka grajena s križno montažo ter značilna za filme z zasledovanjem. Prav tako lahko bližnji plan zajame kako nadrobnost. V prizoru je prikazano časovno kontinuirano dogajanje na istem kraju v enem ali več kadrih. Iz njega razberemo različne misli. revščino. Natančno določa kraj in čas. Več različnih planov sestavlja kader. o njegovem načinu življenja. lovom. prostor v splošnem planu. ekspresivnost ali asociativnost. Časovna razsežnost je tako ena izmed glavnih karakteristik sekvence. ki je značilen za dejanje.Plan je v filmskem jeziku sopomenka za sliko in je upodobitev neke misli. že spoznanega v splošnem planu. Srednji plan predstavlja osebe neodvisno od dekora. veliki plan) pokaže na igralčevo duševnost. bogastvu ali revščini. na podlagi katerih ustvarja svojo filmsko zgodbo. ki ga med gledanjem sami ne bi mogli opaziti ali pa nanj ne bi bili pozorni. 31–32). več kadrov skupaj pa sestavlja sekvenco. Prav tako mora razložiti. Označuje kraj in čas.

kompozicijo kadra. Filmsko pripoved lahko dinamizira. ki so jih v modernem filmu zamenjali kratki rezi. saj je lahko izvor možnih konotacij. gibanjem kamere. Normalni kot je tisti kot kamere. Film za razliko od stvarnosti dopušča preskoke v času in prostoru. Pri komponiranju kadra si vedno prizadevamo za ohranjanje osrednje točke zanimanja. ki ga snema. Tako posneti človek. Pri branju filmske podobe nas zanima tudi gledišče. barvo. Zmanjšuje ali splošči osebe in predmete. če objektiv kamere gleda zviška na osebo ali predmet. predstavja duševno in telesno utrujenost. kot je oseba ali predmet. 33 . zlom ali poraz. a tudi domišljavosti. Osrednjo točko ustvarimo z velikostjo plana. ki se dogajajo ob različnem času in na različnih krajih. določenih medsebojnih odnosih in trajanju. Gre za kreativni in tehnični proces povezovanja filmskih in zvočnih posnetkov v določenem zaporedju. mizankadrom (gibanjem igralcev in kamere znotraj kadra). ali pa poudari elegantno postavo. Ta filmska celota je navadno prej zasnovana že v scenariju in še podrobneje v snemalni knjigi. moralne prevlade. mizansceno (gibanjem igralcev v kadru).med sekvencami navadno zaznamovani s filmskimi ločili (preliv. dramatizira. 550–551). ki je nameščen v ravnini pogleda igralca. oblastnosti. če namestimo kamero niže. Sekvenca je tako torej način narativnega strukturiranja filma (Kavčič in Vrdlovec 1999. avtoritete. ponosa. Spodnji zorni kot ali spodnji rakurz dobimo. jo zaplete z nezaznavnimi prehodi med realnim in imaginarnimi (sanjskimi. režiser odloča tudi o tem ali bo kompozicija kadra statična (kamera je pri miru) ali dinamična (kamera se giblje). lahko daje vtis telesne moči. Montaža pomeni združevanje posnetkov situacij. plemenitost čustvovanja ali veličino duševnosti (Šimenc 1994. 33). zatemnitev/odtemnitev). Montaža podpira pripoved oziroma je pomembno sredstvo filmske naracije. Zgornji zorni kot ali zgornji rakurz dobimo. Psihološka vednost tovrstnega posnetka je v poudarjanju moči. Deluje objektivistično in neangažirano. Pri kadriranju se poleg odločanja o izbiri ustreznega plana za prikaz filmske podobe na filmskem traku. ki ga kamera snema. osvetlitvijo. Zato je pomemben tudi kot kamere ali rakurz snemanja. ki izvira iz logike dogajanja v kadru. Pri tem je za doseg učinkovitega poteka filmske zgodbe pomembna montaža filma.

nato en ali več njegovih detajlov v velikih planih. 3. z nizanjem prizorov brez »logične« povezave in podobno. Semiotični pristop se ukvarja z delovanjem določenih filmskih elementov kot znakov. ki so relativno zaprte enote ali množice z enim samim elementom (Kavčič in Vrdlovec 1999. pa tudi strah. paradigma in sintagma. Pri tem sta uporabni de Saussurovi dognanji. Druga možnost je prehod iz enega ali več detajlov na splošni plan. zanesljivost.2 FILMSKA SEMIOTIKA Začetki filmske semiotike segajo v 60. Poznamo počasne. obnašanje. Pri filmski semiotiki gre za interpretacijo struktur filmskih kodov. ki vzpostavljajo kontinuiranost filmskega dogajanja s pomočjo montažnih spojev. ki imajo poudarek na filmskem znaku in komunikaciji. gib in podobno. 387). ustvarja različne vtise. Znak je v filmu lahko beseda. Pri tem je potrebno paziti. Vsaka interpretacija je namreč odvisna od posameznikovega družbenega. Na njen razvoj so močno vplivale tradicije filmske kritike. Pri selekciji pa gre za izbiro med alternativami. zvok. Za interpretacijo in razumevanje teh elementov uporabljamo orodja semiotike. Pri procesu kombinacije gre za povezovanje oziroma kombiniranje znakov s sosednjimi znaki. 36). V procesu montaže režiser operira s filmskimi kadri. kar pomeni. naredijo prehode med kadri čim manj zaznavne. estetike in formalizma. Način montaže sekvenc gradi film preko smiselnega zaporedja sekvenc in ustvarja njegov ritem. ki vključuje ta detajl. kot so umirjenost. 385). Tako se lahko na primer pojavlja najprej splošni plan. jeza in pričakovanje (Arnheim 2000. stoletja. Pri tem je lahko uporabljen spoj s pogledom (kader/protikader). leta 20. da montažne povezave. pomeni pa nastajajo glede na kompleksno medsebojno delovanje kodov in konvencij naše družbe.fantazijskimi) prizori. ki jih ponujajo asociativni nizi 34 . Lahko pa gre tudi za kombinacijo menjavanja splošnega in velikega plana v nepravilnem zaporedju. kulturnega in zgodovinskega ozadja. podoba. tišina. V počasnih poteka dejanje brez naglice. normalne in hitre sekvence. spoj na ravni dejanja. katerih glavna procesa sta kombinacija oziroma kontekstualizacija in selekcija oziroma tudi substitucija. spoj prek objekta (na primer televizor v Candelini sobi se spremeni v televizor v Pepinem stanovanju) in zvočni spoj (Kavčič in Vrdlovec 1999. spoj prek smeri gibanja. da ti dobijo svoj kontekst.

zdravorazumskega (Škerlep 2007). ki jo najdemo v diskurzu medijev. ki jih združujemo v sekvence. O paradigmatiki pa govorimo tedaj. Z ustvarjanjem pomena se je kot prvi semiolog filma ukvarjal Roland Barthes. same slike in kadra. katere zaporedno razporejamo vse do končne podobe filma. katerega izmed elementov bomo v filmu uporabili in izbrali za najbolj primernega in odgovarjajočega. Za film je pomembno. Mit. ki prvemu smislu dodaja pomen filma. Pri tem govori o dveh vrstah signifikacije. 84). odpiramo nove možnosti razumevanja in interpretacije.jezika kot sistema in poteka po načelu podobnosti (Škerlep 2007). da izberemo takšen posnetek. O sintagmatiki v filmu govorimo. zaradi česar je film. dobesedni ravni pomena in ga sprevrača v drug. ki ga ima neki označevalec. Tako lahko tudi o Almodóvarjevih filmih vedno znova razmišljamo. kot pravi Barthes. Denotativni pomen v filmu lahko razumemo kot prvi pomen filmskega izraza. ki je tudi prvi vzpostavil sistematični model označevalskega procesa – ustvarjanja pomena. Semiologija je namreč spoznala »obsežno kompleksnost filmske slike«. Na njej se ustvarja narativni razvoj. kot pravi Jean M. resničnosti. Peters. »prava zlata jama semioloških spoznanj in velik izziv semiološkemu raziskovanju« (Jovanović 2008. mitološki in ideološki pomen. Definira jih kot kolektivno reprezentacijo. ki lahko nastopajo kot ideologija. ko imamo za prikaz določene situacije možnost izbirati med različnimi alternativami ter se odločiti. oglaševanja in popularne kulture. Ta vrednost je osnova vsakega drugega pomena. povsem gotovega. Barthes pozna tudi mite. Prva se nanaša na prvi pomen. Filmske kadre na ravni konotacije gledalci »berejo«. razumejo in interpretirajo skladno s svojimi perceptivnimi sposobnostmi (perceptivnim mišljenjem) ter skladno s svojim celotnim življenjskim. Film kot celota nastaja pred našimi očmi ter se oblikuje dokončno v naših mislih in domišljiji (Rutar 2004. ki ga nosi neki označevalec. prenesen. druga pa na preneseni pomen. Daje videz naturalnosti. Konotativni 35 . ki bo vseboval vse elemente. intelektualnim in medijskim znanjem ter izkušnjo. stvari in dogodke naredi za nekaj samoumevnega. da bo lahko nemoteno funkcioniral (Ozbič 2004). sprevrne "kulturo v naturo". ko v vrstni red zaporedoma postavljamo določene kadre. in sicer o denotaciji in konotaciji. 21). Mit parazitira na prvi.

mrežo pomenov in konfiguracijo.pomen v filmu pa daje smisel prikazanim slikam. V umetnosti filma je smisel stvari in okolja vedno relativen (Mitri v Stojanović 1978. To je za Metza tudi cilj semiotike. Kinematski jezik filma je tako za Metza skupek kinematskih kodov in podkodov. ideologije. psihologije.2: Končni akt dveh teles v smrtnem objemu v filmu Ubijalec4. Ta pomen izhaja iz celotnega skupka predhodnih podatkov in iz niza implikacij. Film namreč po njegovem preko režiserjevega nameščanja različnih odnosov med označenci in označevalci ustvarja diskurz. Vir: Strauss (2011. montaža. da vsak film nastaja v določenem družbenem. gibanje. 2008. kar pomeni. psihoanalize in morale). Izbira in kombinira slike ter zvok. v katerem film deluje in v katerem se odvija naracija. 58). 33–51). narejeno iz režiserjevih različnih sprejetih naborov ob snemanju filma (Stam in drugi 2002. da ima vsak film svojo zgradbo. vizualno-avditivna kompozicija. 95). Za tovrstno razumevanje filmov je pomembno preučevanje diskurzov. katerih smisel je posledica duhovne nadgradnje. s čimer razumemo. Poleg kinematografskih (kode fotogramov. 440–447). ikonično imenovanje. kadriranje. skupek filmske denotacije oziroma imaginacijsko konstrukcijo fiktivnega prostora in časa.) 36 . da bi oblikoval »digesis«. ki je izzvana z racionalno operacijo gledalcev. izrazi) so tu še ekstrakinematografski kodi (kodi naracije. 4 Matador (špa. besedil. Slika 3. kulturno-ideološkem okolju in s tem v različnih oblikah družbene komunikacije (Jovanović.

predvsem gibanje kamere in gibanje. V filmu večkrat zasledimo. je navadno najpogosteje opremljen z znaki. Označevalec pa ga samo aktualizira. Publika ima namreč za razumevanje znakov določeno kulturno znanje. ki jih je avtor filma pripravil za svojo publiko.3. Prav tako je pomembno vedeti. kdo je pošiljatelj. saj lahko aktivira in vplete dve različni čutili ter tako sestoji iz vizualnih in avditivnih označevalcev. kdo je sprejemnik sporočila. ustvarjeno z montažo kadrov. simbolike univerzalnega tipa. obudi (Barthes v Stojanovič 1978. odnosov in podobno. to je filmska ekspozicija. Z eno in isto označeno stvarjo tako en označevalec prikazan na stabilen in trajen način (dekor). saj spodbuja spoznanje. kot že omenjeno. verbalni jezik s svojimi označevalci ter označevalci kinestetične narave. »zvočni sliki v gibanju« so kot nosilci označevalca prisotni dialog. ki ustvarjajo gibanje v filmski sliki. V filmski sliki. kostim. En označevalec lahko izrazi nekaj označencev (polisemija). Označenec ima konceptualen karakter. 37 . Označevalci so navadno polivalentni. kinetiko. Pri tem je najprej pomembno vedeti.2. ki se v filmu pojavljajo različno pogosto. Enakega mnenja je tudi Almodóvar. Pri slednjem pomembno vlogo odigrata. Avtor namreč črpa moč svojega sporočila iz neke vrste kolektivnega slovarja. Označevalci znaka so tako po De Saussuru na primer dekor. V njegovih filmih ima glasba veliko sugestivno moč. pejsaž. Je ideja in obstaja samo v spominu ali podzavesti gledalca. Dodati pa jim moramo čut za gibanje. medtem ko bo drug skoraj trenuten (gesta).1 PROBLEM POMENA V FILMU Film je poln obdelanih in urejenih znakov. ali pa se en označenec izrazi s pomočjo več označevalcev (sinonimija). Označevalec je heterogen. ki je nastal na podlagi tradicije. ki glasbo vedno zelo natančno izbere. saj naj bi igrala v filmu zelo veliko intelektualno vlogo. 417–423). ker gre za najavljanje in ima pojasnjevalno funkcijo. Začetek filma. Glasba je namreč pravi znak. Za Barthesa je zelo pomemben znak tudi glasba. Ta sinonimska gostota določa tudi slog režiserja. da se eden in isti označenec s pomočjo nekaj označevalcev izrazi tako rekoč istočasno. glasba in geste. Označi se položaj osebnosti. Za Almodóvarjev slog je na primer značilna velika sinonimska gostota.

90–94). zato jih težko sprejmejo širše ljudske množice. saj imajo določene intelektualistične ambicije. ki je. Brez slednjih si gledalci ne morejo ustvariti filmskega doživetja (Jovanović 2008. in sicer podobe percepcije (s poudarkom na opažanju sveta).Mnogi semiotiki filma pozabijo. da film uporablja cel niz »jezikov«. prevzetih iz drugih umetniških praks. Pri razumevanju pomena v filmih igra pomembno vlogo simbolični jezik. ki pritegnejo gledalca in omogočajo identifikacijo z junaki zgodbe ter takšno filmsko fikcijo sprejemajo kot lastno mentalno sliko. V filmskih slikah najde več vrst slik oziroma podob gibanja. primitiven. gledališča. da je “kod kateri koli sistem simbolov. da ti filmi ne doživljajo tolikšnega odobravanja množične publike. igre ter mise-en-scène. arhitekture. Pri oblikovanju svojih slik in znakov filmski jezik uporablja tudi fizično realnost (neposredna realnost v dokumentarnih filmih in aranžirana realnost v igranih filmih). Deleuze definira tudi podobe časa. pri katerem je še zlasti pomemben pomen »transfera«. kjer gre za uporabo neverbalne komunikacije. Verige relacij med slednjimi ustvarjajo mentalne podobe. uporabljen za predstavitev ali posredovanje informacije«. Francoski filozof Gilles Deleuze pravi. Umberto Eco (v Škerlep 2007) pravi. predvsem filmske kulture in izobrazbe. Je pa res. Te podobe časa zajemajo znake sanj in spominov ter jezikovne in miselne znake. temveč preko filmske kamere vedno interpretiranje fizične realnosti. podobe akcije (poudarjena dejanja likov v določenih situacijah) in podobe nagona (izraz prvobitnih nagonov). Filmska slika seveda ni zgolj podvajanje realnosti. saj onemogočajo klasično filmsko doživetje5 (Jovanović 2008. gibanja igralcev na sceni. Simbolizem je nezaveden. 38 . po vnaprejšnjem sporazumu med virom in destinacijo. ki pa je dejansko svet naše percepcije. jezika telesa. ki omogočajo svojevrstno antinaracijo. 5 Almodóvarjevi filmi imajo mnogo takšnih elementov. da filmske slike omogočajo izražanje misli in da je filmsko mišljenje ena od vrst mišljenja. 85–90). Razumevanje in interpretacija filmskih znakov sta namreč odvisna od kulture gledalcev. podobe afekcije (podobe so nabite s čustvenostjo). temeljni. obraza in kretenj. Tovrstne znake najpogosteje uporabljajo avtorji modernega filma in v njih Deleuze vidi prihodnost filmske umetnosti. Uporablja namreč jezik glasbe.

da filmski strokovnjaki pri izdelovanju vsakega detajla preverijo ustvarjen optični izraz. Res pa je. Simboli so konvencionalni. Če je simbol vsebinsko opravičljiv in ustrezen obogati fabulo in pomen kadra (Šimenc 1994. Navadno gre za posnetke. Je tudi ključni princip semiotične inovacije. da postanejo opazne. jih morajo predstaviti s pomočjo nekega dela ali nekaj gest. Zato je pomembno. ki osebo postavljajo v želeno perspektivo. Nove metafore lahko osvetlijo nove aspekte ali pa zakrijejo tiste. Ta je montažno sosledje dveh slik. Od tu tudi domnevanje. 17–19). ki so bili prej prepoznavni. Samo kadar metafore presežejo že ustaljene pomene. saj imajo vnaprej določen pomen. vendar dandanes niso več. saj vsaka ideja in vsak koncept vsebujeta nešteto možnih pomenov. saj temelji na svobodni asociaciji. ki prevladuje v najosnovnejši obliki misli. Večina metafor je bila sprva inovativnih. Bistvo metafore je ideja »prenosa« nečesa z enega mesta na drugo na podlagi zapažene podobnosti med dvema stvarema. saj jih zaradi vključenosti v naše vsakdanje življenje sploh ne razumevamo več kot metafore. Je bolj stvar interpretacije vsakega posameznika in zmožnost prepoznave. da simbolična slika lahko vpliva na naše efektivno razpoloženje in v nas prebudi dokaj intenzivne občutke.psihološki proces. v filmskem stanju pa je prav nasprotno. V sanjah emocija zahteva sliko in jo izdela. Pri procesu ustvarjanja pomenov pomebno vlogo igra metafora. 34). ki so sicer vpeti v potek dejanja. Opažena slika lahko prebudi bolj ali manj intenzivne občutke brez vsakršnega posredovanja zavesti. ki bi opisali karakter osebnosti v filmu. tako da lažje razume režiserjevo misel. Večina gledalcev v času trajanja projekcije filma ni sposobna analizirati vsega simbolizma filma. V vsakem primeru osnove za metafore tvorijo konkretne 39 . da jezik analogije uspeva in predstava globoko pretrese (Fulchignoni 1969. Če na primer izbirajo najbolj jasne in najhitreje razumljive izraze. začnejo ponovno prispevati k inovaciji. vendar pa imajo poleg neposrednega pomena še neko globljo in obsežnejšo vrednost. Omogočajo pot novim povezavam in novim akcijam. Simbolično približevanje je odvisno od identitete preživetega občutja in ne od logike usklajenosti. saj ima lahko pomemben pomen pri ustvarjanju novih idej in praks. Metafora je pomensko odprta. ki na gledalca delujeta psihološko. ki sledijo kot njihov rezultat. Razširjajo se na celo omrežje idej in asociacij ter omogočajo novim stvarem.

Film namreč v sebi skriva nekaj prepovedanega ter preko svojega načina odvijanja v nasprotno smer temelji na legalizaciji in generalizaciji prepovedanega delovanja. deloma pa neresnična tvarina naše domišljije. je namreč deloma rezultat čutne zaznave organa vida. odvratnost ali navdušenje. Njegovi filmi so narejeni na osnovi nezavedne želje.2. Strah. čeprav ga ta sprejema. na kateri film sicer navadno drži gledalca. ko se mu pred očmi odvija nepričakovano ali 40 . druge kulturno posredovane. natančneje psihoanaliza. 39). Uživánje ob gledanju filma pa nudi uživánje v prepovedanem ali v tistem. da se izpolni subjekt. Ti občutki so tesno povezani z vizualnim spektaklom.2 PSIHOLOGIJA FILMA »Poslušajmo filme. ter ustvarjene distance. nekatere povsem fizične. Vizualni in avditorni čut imaginacije sta imela v zgodovini družbe pomembnejšo vlogo od imaginarnih dotikov in vonjev. Zato je odlaganje v popolnosti del perceptivnega zadovoljstva. Zato bi izpolnjena distanca. da konzumira objekt ter ga pripelje do orgazma in uživánja v lastnem telesu. pomenila prepustiti se riziku. simpatija ali antipatija. V splošnem gledanje nekega filma osvobaja mnoge močne čustvene reakcije gledalca.izkušnje. To bi omogočilo subjektu. na kateri drži gledalca. občutenje smešnega. Na ta način se film dotakne čustev in preko tega manipulira z gledalcem (Fulchignoni 1969. uživánje. ki žene like v filmih. 29–34). Slika. kar ni nujno. Pomembno področje za razumevanje filmov je tudi psihologija. 512–516). Za največji del publike film predstavlja vrsto omejenega prostora ali prepoved. navdih nad to ali ono podobnostjo. kot lahko le primemo« (Peršin in drugi 2006. vidimo več od gledanega in čutimo še mnogo več. ki je povezana z dogodki sveta. ki jo vidimo. S filmi Almodóvarja je te občutke moč intenzivno razviti. 3. 12–14). še zlasti pa z njegovo navidezno stvarnostjo. orgazem pa je ponovno najden objekt v stanju iluzije trenutka. ki vse vsebujejo značilnosti realnosti. ki se popolnoma izmakne družbenemu življenju. kar je sicer nedostopno (Metz v Stam in drugi 2002. Pomagajo nam razumeti stvari ki so bodisi manj jasnega porekla bodisi bolj kulturno specifične (Leeuwen 2005. osupljivo fizično naravo. Slišimo tudi tisto. Nanašajo se na živahno. da poslušamo.

perverzne želje in dokaz delovanja želja (Hill in Gibson 1998. vračanje potlačenega.»neobičajno«. Ojdipova drama. pri kateri je gledalec ustvarjalec fantazije. Uporaba psihoanalize v filmski teoriji v veliki meri sloni na delu francoskega psihoanalitika Jacquesa Lacana in njegove reformulacije Freudove teorije. kastracija in histerija. kar analizirajo kot potlačene vsebine. da v nas vzbudi željo po kontinuiranem ponavljanju tega doživetja. subjektivnosti in seksualnosti. v kateri lahko potlačene ideje najdejo izrazitev samo preko cenzure 41 . Fokus analize je bil tako s sistema pomena individualnih filmov prestavljen na »proizvodnjo subjektivnosti« v situaciji gledanja filma. S tega stališča je potemtakem vsak film konstrukt svojega gledalca. Istočasno pa je v kompleksnem procesu projekcije in identifikacije ta ustvarjena tudi z njene strani. Tako veliko želja ostaja potlačenih. Fantazija je rezultat interaktivnega odnosa med filmom in gledalcem. Pomen je ustvarjen za subjekt. kot so nezavedno. ki se nanašajo na zgodnje oblike otroškega zadovoljenja (Stam in drugi 2001. Nekateri kritiki tako odkrivajo nezavedno v filmskem besedilu kot podbesedilo. da katera izmed njih pride v zavest. Fantazija ni nikoli preprosta izpolnitev želja. prenos in željo. Veliko idej pri ljudeh ostaja v podzavesti in potrebno je ogromno truda. temveč kompromisna formacija (med željo in zakonom). drugi aktualizacijo podzavestnih želja in tretji simbolično cirkulacijo podzavestnih želja preko znakov. V Almodóvarjevih filmih je prisotnih veliko Freudovih teorij. Freud namreč interpretira človeško obnašanje kot odpor. narcisizem. zato sta pri ustvarjanju pomena upoštevana tako filmar kot tudi gledalec. saj zanj film ponovno oživi tiste procese. Prvi pomeni oviranje dostopa do podzavestnega. nočnih morah. Od tega so najbolj pomembni prispevki glede nezavednega. Filmske slike in zvoki tako brez podzavestnega dela gledalca nimajo pomena. 123–124). Avtor je v številnih intervjujih tudi poudaril. govornih spodrsljajih in v oblikah umetnostnega ustvarjanja. Ta tvorba pa poteka na takšen način. Te se lahko večkrat manifestirajo v sanjah. Fokus je tako na gledalcu. 78). ki tvorijo človeško psiho. da je veliko svojih želja po eksperimentiranju v realnem življenju zaradi pomanjkanja poguma izživel prav s pomočjo svojih filmskih zgodb.

42 . smer v filmski teoriji. pravimo ji tudi zgodba. Slika 3. ter syuzhet (sistematična predstavitev dogodkov fabule). ki se pojavijo na ekranu. kako je zgodba povedana (Kavčič in Vrdlovec 1999. prevzeta od ruskih formalistov je ločevanje med zgodbo in naracijo. Temeljna predpostavka naratologije.3 FILMSKA NARACIJA Povečanje zanimanja za naracijo sega v šestdeseta in sedemdeseta leta 20.in njihovega prevračanja. scena) in diskurz (izraz. 3. stoletja. 20). na katerega je zgodba posredovana). Z ozirom na ruske formaliste lahko naracijo ločimo na fabulo (narativni dogodki v kronološkem zaporedju). Bolj se pojavlja v stalni želji kot pa v njeni zadovoljitvi. da imajo občutek. dogajanja). Takrat se je razvila naratologija. ki mu pravimo tudi »plot« oziroma zaplet (Chatman 1978. Strukturalisti razumevajo kot komponente naracije zgodbo. ki preučuje strukturo in delovanje filmske pripovedi. način. Fikcijski efekt tako dovoljuje gledalcem. kot da sami ustvarjajo kinematsko fikcijo ter sanjajo slike in situacije. pričujoče (liki. vsebino ali verigo dogodkov (akcije. 413). Vir: Chatman (1978. 19). načinom.1: Elementi narativne teorije. filmski gledalec pa je tako centralni mehanizem celotne kinematske operacije (Stam in drugi 2002. 139–142).

Kombinacijo funkcij. Ti štirje tipi elementov zgodbe so lahko pomešani in tvorijo različne možnosti. Ustvarjanje pomena ne more biti nikoli reducirana samo na časovnost in vzročnost. 414).V analizi pripovedi se naratologija opira na tri velike kategorije. Pripovedovalec naj bi bil v klasični naraciji neviden. Po začetni interakciji med liki. ko eden od pogojev nima predhodnika in se zapre. Zgodba nato nadaljuje svoj razvoj v smislu »kaj sledi« (Bordwell 1985). pod kar razumevamo vse ključne momente zgodbe. ki zajema pripovedne aspekte ter glas. ki služijo identifikaciji in lociranju v prostoru in času. filozofijo. kako je v pripovedi prisoten pripovedovalec (Kavčič in Vrdlovec 1999. ter na informatorje.. pitje piva itd. ki ga mora gledalec interpretirati. Sekvenca ima svoje logično zaporedje in se začne. lik ali celotno delo. se prizor razbije na vpoglede v akcije in reakcije. Oba tipa funkcij sta pomembna za celosten razvoj zgodbe. prostorom in časom. in pa na katalizatorje. Prepoznavamo pa prave indice. občutek. atmosfero. 48). Pri oblikovanju pomena zgodbe je pomembno tudi stališče oziroma vidik. Vsaka sekvenca ima tako lahko svoje poimenovanje (Herman in Vervaec 2001. ki vzpostavi razmerje med liki. ki omogočajo nadaljevanje in razvoj ključnih momentov in so torej komplementarne narave. 13). ni pa seveda nujno. odvisno od prepoznave. Gre na primer za sekvence kot so umivánje zob. ki so kontinuirani in raztegnjeni čez del. ko drugi nima naslednika. Zgodbo po Barthesu sestavljajo funkcije in indici. ki pa ga ostale tri funkcije dopolnjujejo in razvijajo s širjenjem zgodbe. modus. Pomenske povezave so lahko pri tem različne. ki konstituirajo bistvene zaplete naracije. Gre za tisti del zgodbe. interpretacije in pomembnosti za gledalca (Herman in Vervaec 2001. Pri tem je to stališče lahko dobesedno 43 . Glede na pomembnost funkcije delimo na kardinalne oziroma osnovne. ki se nanašajo na značaj narativnega gibala. Kardinalne funkcije tvorijo okvir. s katerega so posredovane besede. ki so združene imenujemo sekvence. Predstavitvena faza ali filmska ekspozicija tipično vsebuje posnetek. temveč na interakcijo med bralcem in tekstom. ki predstavlja način. Da pa bi razumeli naracijo je potrebno prepoznati njeno zgradbo. kar pogojuje tudi način snemanja. Druga pomembna sestavina zgodbe so indici. tudi simbole. in sicer čas oziroma odnos med časom zgodbe in časom pripovedi. izjave.

ki ga lahko »razvozlamo« na podlagi predvidevanj in drugih verbalnih in vizualnih elementov. tema ali tehnika« (Geduld in Gottesman v Sobchack 2003. 19). kar lahko liki opazijo ali vedo.4 PROBLEM ŽANRA Beseda žanr izhaja iz francoščine in pomeni »tip« ali »vrsta«. ki je avtor6 in tu poteka menjava med osebnostjo in umetnostjo posameznika. tako da na koncu naracijo poganjajo liki.) Narrator (angl. Definiramo ga lahko kot »kategorijo. ki postanejo pripovedovalci8 (Herman in Vervaec 2001. Prvi predpostavlja. ki pripoveduje zgodbo s superiorne pozicije7. tako za ustvarjalce kot tudi za občinstvo. Žanr je uporabljen za zaobjem besedil s skupnimi značilnostmi ter je recepcijska kategorija. ki 6 7 8 Implied author (angl. Nobena naracija ne obstaja brez pripovedovalca in poslušalca oziroma gledalca. Pripovedovalec je hkrati znotraj likov in zunaj njih.) 44 . percepcija) ali tudi perceptualni vidik. 151). 724). da mora pripovedovalec naracijo omejiti na tisto. 103). vrsto ali obliko filma. Tretji koncept pa predpostavlja. Ko vzamemo v obzir razumevanje žanra. uporabljena s strani medijskih uporabnikov in proizvajalcev (Bruun 2010. katerega odlikujejo predmet. Torej gre pri filmskem žanru za vrsto filma. lahko je figurativno stališče (posredovano preko pogleda na svet nekoga. 3. Poleg tovrstne izgovorjene izjave pa poznamo tudi neizgovorjeno. Za prepoznavanje posameznega žanra je ključno ponavljanje ter določitev podobnosti in razlik.stališče (posredovano skozi oči nekoga. predstavljenih v zgodbi (Chatman 1978. Na podlagi tega lahko bolje razumemo pomen izrečenega v filmski zgodbi. kot pa njegova definicija. preneseno stališče (posredovan interes nekoga) ali vidik interesa. ki napiše zgodbo/posname film. Torej je bolj pomembna funkcija žanra. da naracija izhaja iz osebe. Glede pripovedovalca poznamo tri koncepte. neosebna zavest. ideologija. konceptualni sistem) ali tudi konceptualni vidik ter tretje. ta postane skupni imenovalec za besedila in horizont pričakovanj.) Dramatized author (angl. Drugi koncept predpostavlja. da je pripovedovalec vsevedna.

ki ureja in prerazporeja celotno filmsko dogajanje tako. Tudi glasba ima v melodrami izredni pomen. Naključje je torej tisto. ki pogosto vzbujajo sočutje ali ironijo. Za melodramo je značilna tudi sprememba osebnosti. odnose in vedenje likov v filmu. To nam omogoča postavitev pogleda iz skupne točke gledanja v neko drugo perspektivo. Almodóvar ji v svojih filmih posveča prav posebno pozornost. saj njegovi filmi vedno vsebujejo značilnosti različnih žanrov. Melodrama je žanr. vse odvisno od tega. Pri tem je obstoj poglavitnih žanrov nekako samoumevno dejstvo. Kombinirajo in križajo akcijske linije in intrige ter ustvarjajo dramatične situacije. Ključno vlogo pri razvoju filmske zgodbe imajo naključja. ali pripada film enemu ali drugemu žanru. Glasba namreč komunicira percepcije. Prežeti so namreč z ironijo in komičnostjo. luči. definiranje in razmejevanje žanrov pa je že manj jasno (Cook v Glenhill 2007. V splošnem lahko rečemo. ki jih gledalci nato ob gledanju pričakujejo. dogajanju in njihovih emocijskih stanjih. 253). Dodatno emocionalnost pa ustvarjajo tudi ekspresivni viri postavitve v sceno (geste. da film vsebuje nekatere konvencionalno nujne elemente. izraža duševna in fizična stanja protagonistov. da poudarja čustva. Ne moremo trditi. da so njegovi filmi najbolj prepoznavni kot melodrame in kot komedije. ki pripelje do novih in nepričakovanih obratov v filmskem dogajanju. Naracija je visoko komunikativna ter ponuja veliko informacij o osebah.odločajo o tem. njihovi preteklosti. da avtorjevo delo pripada točno določenemu žanru. Pod omenjeno spremembo osebnosti razumemo 45 . ustreza situacijam in jih povezuje v smiselno celoto. da bi notranje čustveno stanje oseb čim bolje prenesli h gledalcu. Vse dela na tem. kako želi avtor gledalcu predstaviti svojo filmsko zgodbo. Z uvrstitvijo filmov v določen žanr se ustvarjalci na neki način zavežejo. Liki večkrat govorijo sami s seboj in prav v teh monologih je ustvarjena emocionalna ekspresivnost filma. situacija. Gledalec pa se bolj kot z osebo identificira s predstavljeno situacijo. ki služijo kot povezovalni element. Pedro Almodóvar je pomemben predstavnik evropskega filma in nekonvencionalne filmske produkcije. v kateri se lik znajde. ki na svojevrsten parodičen način uvajata značilnosti drugih žanrov. oblačila).

Prisotnost ameriške filmske kulture v njegovih filmih je očitna preko fotografij »največjih grešnic sveta«. Vsekakor je v eklektičnem kinematskem univerzumu Pedra Almodóvarja pomemben model ameriške melodrame. obsedene s tragično preteklostjo države. Dvoboj na soncu12 (v Ubijalcu) ter drugi. da univerzum melodrame zavisi od jasno čitljivih razlik na vseh področjih. 70–73). da je v melodrami Almodóvar našel nov fikcijski sistem za doseganje in predstavitev španske družbe.) Que he hecho yo para merecer esto? (špa. po drugi strani pa so mu služili kot alternativni vir za kulturno in osebno referenco. moškosti in ženskosti. Melodrama namreč zagotavlja način reprezentacije razpada starih hierarhij in razveljavitve meja ter omejitev v postpatriarhalni in postreligiozni Španiji.) Splendor in the Grass (angl. Robert Lang (v Vernon 1993. Angloameriška queer akademija namreč večkrat pozabi na specifičen španski kontekst njegovega dela in vlogo humorja v njem. Bogatost njegovih filmov presega meje konvencionalnih žanrov in kulturnih hierarhij v tem. Pojavlja se tudi vprašanje žanra komedije in komičnosti. Ave Gardner in Elizabeth Taylor (v Temačne navade9). V preteklosti je to povzročilo precej težav glede kulturne umestitve in razumevanja njegovih filmov. Po eni strani so mu ameriški filmi zagotovili tematski odmik od tem in sloga takratne španske filmske tradicije.) Duel in the Sun (angl. materialnega blagostanja in revščine. Poudarjene so družbene in spolne vloge. ter vključevanja posnetkov iz kar nekaj poznanih hollywoodskih filmov. uporabljene v filmih Almodóvarja. kot so Blišč v travi10 (v Kaj sem naredila. dela in ljubezni. ko vedno znova dokazuje in nas prepriča v to. da sta 9 Entre tinieblas (špa. Je svet binarnih struktur: moških in žensk. 28–30) je komentiral. bratov in sester. prave in napačne strani.tudi spremembo v emocionalnem stanju protagonistov med filmom (Bordwell 1996. Tako lahko rečemo. To provokativno ambivalenco v melodramatični imaginaciji tu razumemo kot odgovor gledalcev.) 10 11 12 46 . Almodóvar vešče izkorišča v svojih filmih in uporablja melodramo tako rekoč samo proti sami sebi. da sem si to zaslužila?11).

kot da so malce nori ali pijani. 128). osebnosti. Referenco tovrstnim črnim komedijam daje Almodóvar v kar nekaj svojih filmih. liki pa se kljub temu spotikajo. Naslednji. udrihajo po glavi in si nagajajo. govorijo hitro in se žalijo. Luci. Bom y otras chicas del montón (špa. Prisotni so lepi dvorci. Kljub na videz boljši materialni blaginji v svetu hišnih pripomočkov. Bom in druga dekleta na kupu13 ter Blodnjak strasti14. ki se iz dneva v dan borijo za preživetje v mestu. Različni prizori njegovih filmov čudovito kristalizirajo avtorjevo neprestano odločnost za uporabo humorja. 18–37).) 47 . 13 14 Pepi. je vsekakor potrebno omeniti tudi špansko tradicijo črne komedije iz petdesetih in šestdesetih let. najbolj očitna pa je prav gotovo v filmu Kaj sem naredila. ki ne more zagotoviti služb in prebivališč za svoje prebivalstvo. Veliko elementov screwball komedije imata predvsem prva dva Almodóvarjeva filma. naglasov (Jeffers McDonald 2007.) Laberinto de pasión (špa. ki naj bi prihranili na času gospodinje in »potrošniškem raju« moderne Španije. Značilno je tudi na glavo obrnjeno razredno snobovstvo in učenost v smislu prave izobrazbe o resničnem življenju. da sem si to zaslužila?. Ti filmi so bili osredotočeni na bedo in stisko prebivalcev urbanih naselij. V njem je postfrankovsko mesto kljub pretečenim letom tako imenovanega ekonomskega čudeža ob koncu frankovske diktature neuspešno »gostilo« Glorio in njeno družino. Ko govorimo o komičnosti v Almodóvarjevih filmih. Gre za združenje globoke tematske resnosti in robustnega posrečenega humorja. prevzema drugih imen. se radi medsebojno zbadajo in zamenjujejo osebnosti.komična reprezentacija in tematska globina popolnoma skladni (Medhurst 2007. tega ni bilo nikjer občutiti. četudi v neprijetnem ali nepričakovanem kontekstu (Medhurst 2007. da tudi liki drugih Almodóvarjevih filmov vedno hitro govorijo. Postavitve scene so v slogu art decoja. 127). katere značilnosti so prav tako prisotne v mnogih Almodóvarjevih filmih. Omeniti je potrebno. kot je na primer igra vlog v smislu maškarad. Značilna je tudi inverzija normalnosti likov. Luci. Liki se v njih obnašajo nepredvidljivo in neobičajno. Pepi. omembe vreden podžanr je tudi »screwball« komedija. hoteli in nočni klubi.

obliko komedije. film noir. historično dramo. medtem ko so gagi potegnjeni iz drugih virov popularne kulture. ki poudarja družbeno kritiko. In ker žanri. Medtem ko je tarča parodije besedilo ali set besedil. Bolj kot žanr opisuje način. s katero se en film nanaša na drugega zaradi humorističnega efekta. Slika 3. policijsko dramo (Meseno poželenje15 ima elemente tega). Tako za moderne parodije ni nič nenavadnega. ki je pri gledalcu učinkovita. je tarča satire družba. Lahko gre za parodijo na režiserja ali na žanr filma. dokumentarec. Komercialni parodični filmi od leta 1980 naprej so najbolje opisani s pojmom anarhije. hollywoodski muzikal (na primer v Visoke pete16. Lahko se namreč zgodi kar koli.) Tacones lejanos (špa. prav tako lahko katera koli oseba vstopi na sceno in to ob katerem koli času. ti dve obliki komedije na pomemben način sovpadata. ko ženske plešejo in pojejo v zaporu) in na mnoge druge. ki proizvaja ta besedila. kot je na primer parodija na vestern.com (2011). če izvorno besedilo zagotavlja zgolj širše okvirje naracije. kot je na primer oddaja o knjigah 15 16 Carne trémula (špa.3: Zabava v čast glavni sestri v filmu Temačne navade. lahko pa opisuje tehniko. Vir: Findallvideo. Dandanes filmi mnogokrat parodirajo stare televizijske oddaje.Nekateri deli Almodóvarjevih filmov. kadar se ta zaveda kinematskega običaja in je zmožen to povezati z imitacijo. Parodija je pogosto povezana s satiro. Ves film je lahko parodija drugega.) 48 . igralci in kinematične konvencije izražajo družbene vrednote. so razumljeni tudi kot parodija.

človeške narave. gibanja ali situacij. metafore in ostalo. ki jo v svojih delih uporablja Almodóvar. ko je pod vprašanjem resna tema. 238). Parodija večkrat služi za zabavanje manjšine ali celo elitnega občinstva. sarkazma in komedije. ljudi ali dogodkov je lahko bodisi na prijazen bodisi na nesramen način. 234).) 49 . Indirekten jezik ublaži satirični pridih in bralcu oziroma gledalcu otežuje razumevanje dejanskega napada na tarčo posmeha. dogodkov. da se ji smeje. pretiravanja. kjer avtor napada tarčo tako. Gledalcu oziroma bralcu tako ne preostane drugega kot da se smeje napakam subjekta. 128). 233) satiro povzame kot kritiko osebe. Ta tip satire ponuja tudi nekoliko zavarovanje avtorju satire. da se tarči posmeha smejijo. Pri tem uporablja alegorije. 17 Volver (špa. Najbolj pogost tip satire. istočasno tudi pripravi bralca ali gledalca k smehu (Mtumane 2001. saj obravnava izredno občutljive teme na malce bolj indirekten in vljuden način (Mtumane 2001. niso vsi tipi komedije primerni ali razumljeni s strani širšega občinstva (Medhurst 2007. kot že omenjeno. da ne glede na to. 237). Cohen (v Mtumane 2001. saj. ga naredi manj napetega in bolj sprejemljivega za subjekt satire. humorja. Satira je prav tako odraz zabave in zadovoljstva. Ta smeh je navadno spodbujen z uporabo ironije.z intervjujem Nicholasa v Kiki. Hkrati pa preko teh elementov avtorji opozarjajo na možnost izboljšave ali spremembe stanja. ironijo. Gledalec bo zato potreboval več kognitivnih in kritičnih sposobnosti. ki uporablja indirektni jezik za napad na tarčo posmeha. se jo obravnava s smehom. smešenja. kar pomeni. je tako imenovana lahkosrčna satira. parodija na talk šove in resničnostne šove (v Kika in v Vrni se17) in druge. sarkazem. z uporabo pretiravanja. To ublaži napad. čeprav se popolnoma zavedajo smešne narave slabosti subjekta (Mtumane 2001. da bi smešili subjekt absurdnosti To smešenje. Vključevanje vseh teh elementov pa pripravi gledalca oziroma bralca do tega. sarkazma in ironije. Večkrat zaznamo v filmih Almodóvarja tudi tako imenovano subtilno satiro. simbolizem. o kako resni zadevi govori. Tudi. napadanje in kritiziranje določenih dejanj.

Glavni splošni motivi. metafore. Slednje tako postane bolj privlačno za bralca oziroma gledalca in mu ponuja neko estetsko ugodje. ki vodijo satirika k njeni uporabi. Lahko pa satira služi tudi kot neke vrste kazen ali splošno opozorilo bralcu oziroma gledalcu. kot preko nje vzbujena čustva. neomajnem in agresivnem tonu. človeštva in njihovih dejanj na splošno. Lahko doseže tudi to. Satirika tako lahko vodi želja. bodisi iz prve bodisi druge roke. ironija. ki ju občuti ob manipuliranju z razpoložljivim materialom. lahko pa avtor doseže vsaj boljše poznavanja posameznikov. Ustvarjanje satire lahko avtorju satire služi tudi kot estetska zadovoljitev in ugodje. Družba seveda večkrat ne popravi nepravilnosti. v katerih jo uporablja. so na primer avtorjevo zapaženje razlik med tem. saj želi tako vplivati na ponovno vzpostavitev reda in ravnotežja. Satira je učinkovita komunikacijska strategija ter sredstvo za avtorjevo izražanje protesta in kritike občinstvu.Motivi satire so tako številni in tako kompleksni. neumnosti in moralne pokvarjenosti. Drug pomemben motiv uporabe satire je tudi satirikovo zadovoljstvo ob vzpostavitvi satiričnih elementov. na primer preko medijev (Bruun 2010. da se gledalcu oziroma bralcu odprejo novi pogledi na obravnavane teme ter s tem razširi svoja obzorja in poznavanje ter morda drugič pristopi k tematiki z druge ali vsaj razširjene perspektive (Mtumane 2001. na katero satira opozarja. 50 . Na to s pomočjo orodij satire pokaže s prstom. 240–242). Ustvarjalci satire predpostavljajo. Prav tako pa uporabljena satirična sredstva (sarkazem. kako bi morale stvari potekati in kako dejansko potekajo. teme ali dogodke. kot načini. Preko nje avtor izraža svojo jezo nad neumnostmi in moralno pokvarjenostjo družbe. da bodisi reformira bodisi popravi neumne ali zlobne sete idej in odnosov. Almodóvar je izredno vešč uporabe satire v svojih filmih ter tako predvsem s pomočjo ironije. Prav tako pa lahko spodbudi ljudi k drugačnemu razmišljanju in celo dejanju. ter tako različni. kar mu je ljubše kot postavitev restrikcij v bolj resnem. 726). Omogoča tudi boljše razumevanje avtorjevih namenov ob ustvarjanju dela. posmeh) obogatijo jezik in s tem izboljšajo delo. da ima gledalec določene kompetence za globlji vpogled v stvari. kar je narobe in kaznovati tarčo posmeha. sarkazma in neverjetnih metafor predstavlja današnjo družbo. Nekako želi popraviti tisto.

kot mislimo oziroma želimo reči. Tudi celoten film je lahko razumljen kot velika ironija tistega. ki ga vpeljuje bodisi v uporabo stereotipiziranja likov bodisi v uporabi dialogov. ki so sicer predmet resne debate. nas torej zanima. ki je navadno uporabljen za teme brez pretirane teže. in sicer v nekoliko kontroverznem tonu. S tem ublaži pretirano emocionalnost situacij. saj jo je nekoliko delikatno uporabljati za resne teme. da je uporaba ironije najbolj primerna in učinkovita med inteligentnim občinstvom ali vsaj tistim. Kar se tiče žanra. Almodóvarjevo ironijo tako razumemo kot njegov kulturno in karakterno pogojeni slog. Preko tega lahko potem občinstvo razume pravi pomen in namen ironika.5 ALMODÓVARJEVA IRONIJA Almodóvar se v svojih filmih za obravnavo resnih tem poslužuje prav ironije. da ironija ni primerna za vse ljudi. Gledalcu. To na kratko pomeni. torej. Retoriki trdijo. 18 La ley del deseo (špa. karakterja pripovedovalca.Orodje ironije uporabljamo tako. situacij ali dejanj. ki poseduje določeno znanje o avtorju. da občinstvo vse skupaj razume zgolj kot šalo ali dovtip. narave subjekta za gledalca. satire z ironijo v filmih Pedra Almodóvarja. saj so nekateri lahko šokirani nad ironičnim prikazom stvari. da gre za ironično izjavo. da sem si to zaslužila?). Zato ni vedno najboljši način argumentiranja. Le redkim avtorjem uspe s pomočjo ironije ustvariti želeno podobo in jo na ustrezen način predstaviti občinstvu. Zgodi pa se tudi. kaj dela žanr melodrame. Izjavljena ironija mora preko načina posredovanja. ustvarjalcu ironije (Karstetter 2003. Uspešna uporaba ironije ni enostavna.) 51 . ne vidi pa večje pomenskosti. da rečemo prav nasprotno. Je pa včasih njena uporaba sporna. kaj tá dela v komunikacijskem procesu. parodije. 3. ki jo uporabljena ironija in smešenje v resnici vsebujeta (Karstetter 2003. Tako razumljena ima ironija lahko velik humoristični potencial. Pri Almodóvarju je ironija tudi stvar kulturnega ozadja. 9–13). kar se v resnici dogaja ali naj bi se dogajalo (na primer Zakon želje18 in Kaj sem naredila. Gre za stilističen trik. poslušalca oziroma bralca dati namig. bralcu oziroma poslušalcu pušča poseben vtis in ga lahko zabava. 4–7).

za katerega je zelo značilna ironija. nezvestoba.Kot že omenjeno. razumljivo in na komičen način predstaviti družbeno realnost. da smo prisotni v komičnem delu. da se smejemo njegovim z očitno ljubeznijo izmišljenim zloglasno zakompliciranim zgodbam (Medhurst 2007. Ob njih se zjočemo in nasmejimo. Vse to lahko služi kot indic neresnosti in zagotavlja občinstvu. Kulturna pogojenost in njegov specifičen ironičen pogled na stvari se močno kaže v njegovih filmih in kljub temu. s pomočjo katerih prepoznamo. tonalni paradoksi. Pri Almodóvarjevih filmih gre tako za uporabo specifičnega španskega humorja. kjer težko razlikujemo med njima. so le-te prežete s tančico ironije in smeha. maščevanje). pogosto do točke. kjer so navadno trivialne zadeve obravnavane s posebno pomembnostjo in vice versa. slogovno zanimive in kratkočasne. da so obravnavane teme izrednega pomena. ampak celo zaželen. se v Almodóvarjevem svetu večkrat pojavijo kot komične ali pa so ujete nekje med komičnostjo in melodramatiko. ki komedijo ustvarja. ki prinesejo s seboj svoja pričakovanja. Španski gledalec se bo tako ob filmih Almodóvarja morda smejal pogosteje kot na primer slovenski gledalec. Almodóvarjeva uporaba »komičnega podnebja« je zelo pogosta in raznolika. 134) je formuliral uporabno idejo »komičnega podnebja«. 134). Prosi nas. tipologija likov. da smeh ni samo dovoljen. igranje nastopajočih. ljubosumje. uporaba določene stilizacije govorov ali dialogov. so filmi Almodóvarja zelo kulturno obarvani. 52 . s čimer je mislil na znake. Njegov namen je kritično. Tematike. Ena izmed najbolj »nevarnih« stvari v njegovih filmih pa je prav meja med temami. saj Almodóvar zelo dosledno uporablja ironičen ton in z njim učinkovito ustvarja atmosfero svojih filmov. ki bi bile v rokah drugih avtorjev predstavljene skozi ekstremna čustva melodramatike (seksualne obsesije. Veliko njegovih filmov namreč staplja komedijo in melodramo. Filmski historik Gerald Mast (v Medhurst 2007. določena uporaba kostumov ali dekorja in podobno. To dela njegove filme »lažje prebavljive«. zelo so španski in žanr komedije bolj kot marsikateri drug zahteva notranje znanje in poznavanje kulture. ki jih lahko imamo in ki naj jih ne bi imeli za smešne. Takšni znaki so lahko na primer naslov dela.

Almodóvar se na ta način opremi in pripravi na spogledovanje z besedilno nevarnostjo. stanovanj in javnih prostorov. ekscesa. zelo human. Tragičnim dogodkom so tako večkrat dodani komični detajli. da se določenim. da bi uvedel komičnost. kot tudi on sam. sicer »neprijetnim« stvarem smejimo. zapeljevanja.Almodóvarjeva ekstravagantna in stilizirana uporaba kostumov večkrat signalizira prihod komičnega podnebja. da so Almodóvarjevi filmi narejeni pod tančico značilnega španskega humorja. Njegov pogled na dogajanje je zelo človeški. srce in farso. Almodóvarjeva uporaba komičnosti potiska meje in drži v igri oboje. sodi k tradicionalnemu komičnemu nespoštovanju človeškega telesa in doprinaša h komičnosti filmov (Evans v Medhurst 2007. vztrajajoč pri tem. kjer gre za fuzijo maškarade. ki je v filmih redkokdaj naturalističen in pogosto deluje pomensko. na primer Rossy de Palma z njenim tukanskim nosom. ironični način. Lahko torej rečemo. intrige. da mora komično vedno ostati v njegovem repertoarju. ampak tudi njegovega življenja. da imamo opravka z režiserjem. seksualne politike. ko so meje komičnega ozračja potisnjene do svojih limit (Medhurst 2007. Tudi fizična prisotnost nekaterih njegovih najljubših igralcev in igralk. melodrame. komedije. seksualne kompleksnosti. ki se zgodi. resnobnost in komičnost. glamurja. ko Femme Letal oponaša in poje pesem »Un año de amor«. katerega največji dosežek je zavrnitev lažje poti uporabe. Jasno je. je prizor iz Visoke pete. ogorčenja in kiča (Medhurst 2007. nastopanja. Pri tem nikakor ne moralizira. sloga. Na zabaven način opozarja na probleme in pomanjkljivosti ter moralne prestopke. Njegove zgodbe so zelo osebne. intenziteto in irelevantnost. 133). Prav tako Almodóvar uporablja dekor hiš. saj prikazujejo del ne samo našega. temveč nam s pomočjo ironije na komičen način prikaže družbo. ki povzročijo. nabitega z ironijo. 53 . bodisi popolne resnosti bodisi popolne komedije. Dober primer. katere del smo tako mi. 135). 135). Almodóvar v svojih filmih tako podaja kritiko sodobne družbe na svoj specifični. parodije. nejasnih žanrov in mešanih načinov. Almodóvar deluje v sferi zabrisanih. ki povzema vso to kompleksnost njegove naracije. ki spominja na eksotičnega ptiča.

da so njegovi filmi tako enkratni. Zato lahko rečemo.wordpress. Prepuščen je bil njihovi vzgoji. je bil kino. ki so ga vodili frančiškani in salezijanci.4 PEDRO ALMODÓVAR IN SVOBODA USTVARJANJA Pedro Almodóvar Caballero je ena izmed pomembnejših osebnosti evropske in španske kinematografije. Z osmimi leti se je skupaj z družino preselil v Extremaduro. Obdobja otroštva se spominja predvsem po slabi vzgoji in izgubljeni veri v Boga. izpovedati. Pedro je z bivánjem v Madridu dodobra spoznal španski srednji razred v začetku potrošniških let z vso dramo in bedo. ki jih Almodóvar uporablja v svojih filmih.com (2008). Pred kratkim je posnel svoj sedemnajsti komercialni film in pravi. da si je lahko kupil svojo prvo super 8 kamero. Svojo pot od »underground« režiserja je razvil v režiserja svetovnega kova. da bi lahko študiral na filmski akademiji (hkrati je bila takrat tudi zaprta zaradi Francove vlade). Sprva je opravljal veliko začasnih služb in ker ni imel dovolj denarja. da filme vedno dela zato. ki pa je bila polna nepravilnosti. kjer je obiskoval osnovno in srednjo šolo. ki ga je v tem času res prevzela. Od tu tudi mnoge teme in ideje o bogu in slabi vzgoji. 54 . se je resneje zaposlil v podjetju Telefonica. ker to takrat potrebuje. Za seboj ima več kot 30-letno kariero na področju filmskega ustvarjanja. Z delom tam je zaslužil dovolj.19 S štirinajstimi je prišel v Madrid in edina stvar. Preko njih želi nekaj sporočiti. Ta ga je vzgojil na drugačen način in ga usmeril ter pripeljal na pot ustvarjanja filmov. Slika 4.1: Režiser Pedro Almodóvar med delom. 19 Obiskoval je internat. Vir: Elinformadorcultural.

ko so javni zakoni in regulacija s strani cerkve vzpostavili rigiden set socialnih struktur za ohranjanje tradicionalne vloge družine.) Fuego en las entranas (špa. kompilacijski zbornik zgodb Sen o razlogu25 in številne prispevke v časopisih El Pais. Gad21 in Vibracije22.) El Caudillo je poimenovanje za politično-militantnega voditelja na čelu avtoritativnih sil. pomembno protagonistko njegovih filmov. Že kot mlad fant je pisal kratke zgodbe in komične stripe. 70). Po smrti 'El Caudilla'26 in vzpostavitvi demokracije v poznih sedemdesetih je Španija doživela nekakšen mini »bum«. ki so bili sprva brez zvoka. Objavil je tudi kratki roman Požar v srcih23. zato je ob njihovi projekciji prirejal prave šove. Skupaj z McNamaro je ustanovil parodično pank glam-rock skupino. Pridružil se je tudi prestižnemu dramskemu klubu Los Goliardos. dodajal komentarje in zvočne efekte. po dolgoletnem vladanju diktatorja Francisca Franca. formalnega odnosa med spoloma. Pedro Almodovar je povedal: "Težko je govoriti o movidi in jo 20 21 22 23 24 25 26 Star (angl. Z objavo svojih zgodb in izražanjem svojega mnenja je dal pravo noto takratnemu »underground tisku«. ki je je želel špansko družbo spremeniti v militaristično. glasbeno opremljal.) El sueño de la razón (špa. kjer je spoznal igralko Carmen Mauro. organsko občestvo. diktatorja Francisca Franca. 55 . Med poznane avtorje filma pa se je uvrstil leta 1980 s filmom Pepi. Bom in druga dekleta na kupu. Leta 1972 je začel intenzivno snemati filme. nadzor nad mediji in ostalimi pomembnimi socialnimi institucijami. porno fotoroman Vsa tvoja24. Veliko je prispeval k razvoju underground revij Zvezda20.) Toda tuya (špa. Vsa kreativnost je bila boleče zatrta (Kogen 2005. ki prikazuje svobodno Španijo po smrti generala Franca (1975). Še zlasti v urbanih območjih so določeni predeli mesta potonili v hedonistični in kulturni val dogodkov.Spremljanje družbenega dogajanja mu je dalo zadosti materiala. Gibanje je nastalo v Španiji v času »tranzicije«. Sproti jih je sinhroniziral. Diario 16 in La Luna. Za to pozno obdobje sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih let je značilno umetnostno in sociokulturno gibanje imenovano »Movida madrileña«. Stvari so postale divje.) Vibora (špa.) Vibraciones (špa. Luci. navdiha in idej za ustvarjanje poznejših pripovedi.

Fanzine so neprofesionalne in neformalne publikacije. Velik vpliv so imeli pank. 33). ki je naključno sovpadel v enem najbolj eksplozivnih momentov države" (Madrid-uno. Bili smo preprosto en kup ljudi. ki jih ustvarjajo fani določenega kulturnega fenomena za užitek drugih. španska oblika tehna. Pojavila se je tudi specifična. v katerem je sintetizator prevladujoč inštrument. Slika 4. stoletja. drog. stvari je preplavil modernistično navdihnjen dizajn in warholski filmi. ki jih druži isti interes. Skvoterji so prevzemali zapuščena stanovanjska poslopja in v njih gostili celonočne zabave. imenovana bacalao (Kogen 2005. Odvijali so se koncerti v živo. nismo bili skupina s konkretno ideologijo. in srednjih 80. kritiko.razložiti tistim. rock in synthpop29. Odrivale so se meje glede seksualnosti. 70). Vir: Strauss (2001. Organizirale so se neodvisne produkcijske hiše. spola in estetike.2: Nastop Almodóvarja in McNamare v filmu Blodnjak strasti. prikazovali so se kratki filmi in slike. nismo bili artistično gibanje. izdajale fanzine28 in stripe ter s tem pomagale k širitvi ustvarjalnosti med ljudmi po svetu. Prihajali so tujci in ponovno odkrivali El Foro27 ter se vpeljali v eklektično mešanico velemesta. Najbolj se povezuje z obdobjem poznih 70. 27 28 El Foro je moderni izraz. Madrida. ki so ga takrat Španci uporabljali za imenovanje svojega glavnega mesta. 56 .com 2011). ki je niso doživeli. Navadno krožijo okoli pod minimalno ceno ali v zameno za umetniško delo. Pojavila se je tudi oblika slenga. let 20. Nismo bili generacija. ustvarjala se je glasba pod vplivom panka in New Wavea. komentar … 29 Synthpop je podžanr New Wavea in pop glasbe. znanega kot cheli.

vendar pa so ga Carmen Maura in drugi spodbudili. a hkrati zelo človeškega. temveč takšne. ki zanimajo režiserja. izzivajo domnevno določljive identitete in s tem vsakdanjo psihologijo gledalcev. nimajo mnogo predsodkov. So polni španske tradicije in kulture. 27). se ga smatra za slab film. kot se odvijajo pred našimi očmi. samopozaba. Vse ostalo je del interpretacije. S tem vzbujajo začudenje. da je ustvaril svoj prvi celovečerni film. vdanost. vendar pa. neobvladovanje. preprosto se odzivajo na okoliščine. ekipo prostovoljcev in snemanji med vikendi so film posneli v enem letu. So teme o katerih se morda premalokrat sprašujemo in razmišljamo. V njegovih filmih se dogaja marsikaj: prepustitev. noseče nune. prostitutke. Projekt je bil prvotno zamišljen kot fotoroman »General Erections« za revijo »El Vibora«. bikoborbe.Sredi takšnega dogajanja je nastalo ozadje omenjenega Almodóvarjevega filma. zanemarjenje. Prav to so teme. So nimfomanke. Almodóvarjevi liki so spontani. voajerji. kadar gledamo filme Almodóvarja doživimo vrsto občutkov.) 57 . kot so. ironičnega humorja. ki ne veljajo za »normalna«. Na 16-milimetrskem traku. Na njegov slog gotovo pomembno vpliva to. Igralci v njegovih filmih neprestano spreminjajo svoje identitete. Zato večkrat. Osebe njegovih filmov niso nikoli enodimenzionalne. v kateri živim30. v nastajanju pa je že novi film Mina. Almodóvar je do danes ustvaril 17 komercialnih filmov. Vse možnosti postanejo odprte. ko ima tako veliko napak. da ustvarja v neodvisnem španskem sistemu filmske produkcije. Življenjske zgodbe ne prikaže s strani moraliziranja ali obsodb. Pedro je za svoje delo pozneje dejal: »Ko ima film napake. Lahko bi rekli zelo vsakdanjega in naravnega. transvestiti. ki jih razumemo kot posebno 30 La piel que habito (špa. osamljenost. sadisti in uprizarjajo dejanja. nekaj škandaloznega in drugačnega. s pol milijona pezet. temveč so vedno nekaj drugega. geji. postane slabo lahko stilno« (Almodóvar v Strauss 2001. Pomanjkanje sredstev in primernih pogojev za delo je spodbudilo k pravemu kreativnemu ustvarjanju. Njegovi filmi v veliki meri projicirajo realnost njegovega osebnega okolja. kompleksa krivde. v kratkem lahko pričakujemo premiero njegovega filma Koža. sproščenost. lezbijke. ki raziskuje življenje kot dramo. lahkomiselnost.

58 . ljubimo.sporočilo. Obstajajo možnosti. 7–8). dotiki. vselej ostajajo nerealizirane ali realizirane možnosti. mnogodimenzionalne filme. Slika 4. mislimo. 21). v katerih gledalec uživa nezavedno na način. Pri svojem delu je originalen. sovražimo. ki morda niso »normalni« ali pričakovani ter tako izkusimo novo drugačno možnost bivánja in življenja (Rutar 2004. med vrsticami. Vir: Strauss (2001. besedami. Ta kreacija realnosti v filmih je tako povsem nepredvidljiva. da govorimo drugače. pisane. beremo.3: Prostor. slikovite. poslušamo. enkraten in izzivalen (Rutar 2004. pogovori. pogledi. da smo drugačni. V svoje zgodbe Almodóvar vpenja svoj način videnja stvari in ustvarja barvite. dotikamo. Večno se borimo na načine. se spominjamo. ki ga lahko vedno znova preseneti. 39). kjer je Almodóvar predvajal svoj film in ga sproti zvočno opremljal.

Vir: Cinemaissue. insertiranja satiričnih oglasov v naracijo filma. z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi. in. likov in tistega.5 PODOBA POTROŠNIŠKE DRUŽBE V FILMIH PEDRA ALMODÓVARJA V Španiji je bila kritična pozornost namenjena Almodóvarjevim filmom kot sociološkim fenomenom. queer študij in filmskih študij. hispaničnih študij. Vendar pa je imel srečo. da se je vedno zelo dobro zavedal dogajanja okoli sebe. tem strasti in želje (Arrayo 1998. ki za Španijo nikakor niso bili »rožnati«.) 59 . kot je. zgodil se je val političnih in družbenih sprememb. Fokusirali so se tudi na konsistentnost njegovega opusa. Med akademiki so se njegovi filmi dotaknili različnih področij feminizma. Skozi njegova ironično komična očala z melodramatičnim pridihom se nam razprostre pogled na potrošniško kulturo in sodobno družbo.blogspot. uporabe sentimentalne glasbe. 493–494). kot jo vidi on. Svoje mnenje podaja na najrazličnejše 31 Hable con ella (špa. o čemer najbolj pričajo njegovi filmi. fokusa na ženske.com (2011). urbano scenografijo. saj se je v tistem času začela ta močneje razvijati. predvsem kar se tiče popularnosti. iskanja užitka likov. Almodóvar pravi. dizajna. Slika 5. kar se tiče področja filmske industrije.1: Prizori iz črno-belega vrinka o Alfredu in Amparo v Govori z njo31. tem marketinga. Za časa njegovega odraščanja se je v Madridu začelo obdobje potrošništva in modernega hiperkapitalizma. Almodóvar se je rodil v času. kar povedo o Španiji.

1 ŽENSKE NA ROBU ŽIVČNEGA ZLOMA Film Ženske na robu živčnega zloma je bil javnosti premierno predstavljen leta 1988. Da tako vsakdanji človek. odnosov med liki kot tudi preko prezentacij v filmih. Filmski opus Almodóvarja obsega sedemnajst komercialnih filmov. Pri tem ugotavljam. svojo srečo in ugodje kot sodobni imaginativni hedonisti. si izpisala pomembne in relevantne podrobnosti in na podlagi pregledanega naredila analize filmov. Goya. ki jih večkrat imenujemo kar »chicas de Almodóvar«. V glavnih vlogah nastopi kar nekaj njegovih najljubših igralk. Ta film sem izbrala. navdahnjen s hollywoodskimi komedijami 60 . med drugim Carmen Maura. strahov in motivov posameznika v sodobni družbi. 5. ki odgovori na moje raziskovalno vprašanje: »Kako je predstavljena potrošniška družba v filmih Pedra Almodóvarja?«. ki so lahko predmet analize. Julieta Serrano. preko postavitve v sceno. BAFTA. Odločila sem se za film iz srednjega obdobja njegovega ustvarjanja Ženske na robu živčnega zloma. časopisih. ker menim. da avtor v svojih delih zagovarja tezo manifestiranja sodobnega hedonizma in odtujenosti sodobne družbe. nominiran je bil tudi za oskarja za najboljši tujejezični film. kot tudi liki njegovih filmov nenehno iščejo sebe. na televiziji in preko samega filmskega dogajanja. Almodóvarjevi filmi so sicer prava zakladnica najrazličnejših tem. da v nalogi podrobno analiziram en njegov film.izvirne načine. Vso zbrano filmsko gradivo. sem večkrat temeljito pregledala. S pomočjo podrobnega pregleda in analize filma Ženske na robu živčnega zloma bom poskušala predstaviti ta značilen Almodóvarjev pogled na potrošniško kulturo in njeno vlogo v nezmožnosti določanja hrepenenj. da dobro reprezentira Almodóvarjevo filmsko ustvarjanje in ideje ter v njem na izviren način prikaže svoj pogled na potrošniško družbo ter se pri tem opira tudi na teorijo sodobnega hedonizma. upanja. tako preko dialogov in izjav svojih likov. S svojo igro in energijo dajejo filmu pravi izgled. tako ta. Rossy De Palma in Chus Lampreave. kot tudi druge njegove filme. Obravnavani film je dobil kar nekaj pomembnih nagrad. zlati globus. Da pa naloga ne bi bila preobsežna. nagrado Cézar. Za svojo nalogo sem se osredotočila na tisto osrednjo temo filma. sem se odločila. Gre za film.

Celotno dogajanje lahko razdelimo na tri glavne dele. stiliziranih dialogov s hitrim in nepovezanim govorjenjem. Časovni okvir dogajanja je 48 ur. Prvi del naracije sestoji iz Pepinega spoznanja. kjer prevladuje rdeča in dekoracijo v smislu art decoja. med katerimi se vzpostavijo zanimivi odnosi. Avtor preko tipologije likov (Marisa s tukanskim nosom spominja na eksotičnega ptiča). Lahko rečemo. da se gledalci ob tem. Vse to ustvarja ironični ton. ki so neke vrste črni humor oziroma parodija na oglase. Prihaja do anarhističnega vstopanja likov (policaji. dialogi pa hitri in ironični. kar povedo. ko razmišljamo o kompleksnih življenjskih temah. ko nikoli ne vemo. ki je tako značilen za Almodóvarjevo filmografijo. pripravi napitek z uspavali). jasno lahko vidimo prehode iz 61 . saj so glavne protagonistke tega »zemeljskega raja« zapuščene. vpeljuje v naracijsko zgradbo komičnost. izkoriščene in osamljene ženske. da gre za ženski film. resnobnost in smeh. prijateljstva in materinstva.petdesetih let. ki se polni z ljudmi. Carlos in Marisa) v sceno Pepinega stanovanja. ljubosumja. 5. Lucia. Tretji del sestoji iz lovljenja med Lucio in Pepo. kdo bo naslednji pozvonil pri vratih ali poklical po telefonu. Teme nezvestobe. nepredvidljivega in neobičajnega obnašanja likov. ki spominjajo na norost (Pepa zažge posteljo. da je noseča in čakanja na Ivánov klic. ki trpi zaradi neuslišane ljubezni. Ritem je hiter. Film je komedija. kot ga zna narediti samo Almodóvar.1 POVZETEK VSEBINE FILMA ŽENSKE NA ROBU ŽIVČNEGA ZLOMA Glavna protagonistka filma je Pepa (Carmen Maura) in vsa zgodba se odvija okoli dogodkov v njenem življenju. kostumov in s postavitvijo v sceno z živahnimi barvami. saj so plani kratki. Vključeni so oglasi. kot da liki ne razmišljajo nič o tem. maščevanja tako avtor preprede s komičnostjo in tako drži v igri srce in farso. morda celo bolj kot melodrama. gospodinjstva. vse te teme s svojo globino predstavi preko komičnosti in poskrbi. Da pa je film takšen. ki se dotikajo ženskih tem heteroseksualne romance.1. za katere se zdi. tudi iskreno in iz srca nasmejemo. ki na letališču prepreči umor Ivána (Fernando Guillén). Žanrsko je film komedija in melodrama s poudarjenimi emocijskimi stanji Pepe. Candela. ženske srednjih let. Drugi del povzema dogajanje v njenem stanovanju.

Zgodba ima odprti konec. da bi mu sporočila. Ko jo je ta pred leti zapustil se ji je namreč zameglil um in je bila zato dolga leta zaprta v psihiatrčni bolnišnici. Ta uspe policistu vzeti revolver in odhiti na letališče. Pepa reši problem tako. in medtem ko čaka. ko pride Carlos na ogled njenega stanovanja skupaj s svojim dekletom Mariso (Rossy de Palma). ki sta jih prejela po telefonu. kar naprej dobiva nepričakovane obiske. Lucia. sicer pripravljen za Ivána. da mu pripravi kovček z njegovimi stvarmi. ki nam je ljudem še 62 . ko je slišala njegov glas in sladke besede v filmu po televiziji. da je noseča. da vsem ponudi gazpacho z veliko dozo uspaval. Vsi zaspijo razen Pepe in Lucie. v katerem jo prosi. Poleg nje v Pepino stanovanje prideta tudi dva policista. Tam Iván ravno opravlja še zadnje formalnosti pred letom. Pepa to odkrije čisto slučajno. V njem nastopajo igralke njegovega univerzuma in prepletajo zgodbe svoje dramatične vsakdanje izkušnje. Po večletnem odnosu. Ta Pepo povabi na skodelico kave. Vse kar je hotela reči Ivánu je strnila v eno samo besedo. napitek. Lucia (Julieta Serrano) pride k Pepi iskat Ivána. Pepa in Iván sta igralca in sinhronizatorja. zato se ga odloči dati v najem. polnem spominov. saj naj bi nevedoč pomagala šiitskim teroristom. Uspelo ji je zapustiti bolnišnico. V podrobnejšem opisu bom predstavila kardinalne fukcije zgodbe in s tem povzela ključne sekvence filma. želi ubiti Ivána. adijo. Pepa ne prenese več misli na življenje v stvanovanju.dnevnega v nočno dogajanje. Pepina prijateljica Candela (Maria Barranco) išče pri Pepi skrivališče pred policijo. Pepa tega več ne želi in ne potrebuje. Gledalec namreč ostane v zanimanju. Ivána se je ponovno spomnila nekega dne. ki iščeta izvor anonimnih informacij o šiitskih teroristih. Iván Pepo zapusti in ji pusti sporočilo na odzivniku. ki je psihično nestabilna.2 ANALIZA NARACIJE IN FILMSKEGA JEZIKA Film Ženske na robu živčnega zloma je gotovo eden Almodóvarjevih najznačilnejših ženskih filmov. kako se bo Pepino življenje odvijalo v prihodnje. Pepi uspe onesposobiti Lucio in s tem reši Ivánovo življenje. da bi se maščevala Ivánu. Obupana išče Ivána. 5. da se pogovorita o situaciji. saj je bil ta nekoč njen ljubimec in ima z njim sina Carlosa (Antonio Banderas).

odpor. zapuščeno in osamljeno. režija: Ted Kotcheff. Gre za smeh. Žensks srednjih let je na robu živčnega zloma zaradi pred kratkim končane ljubezenskega razmerja. da bi se čutila ljubljeno. kar jo sili v nepopisno stanje. Gre za žensko srednjih let. da bi spremenila to. ki zagotovi injekcijo humorja. Kot vsakega izmed nas. razočarano nad ljubeznijo in življenjem. Ne glede na to. da združuje skupaj resno in smešno. Almodóvarjev značilni stil pa vse skupaj preplete z ironijo in komičnostjo. scenarij: Jean Cocteau. intrigo in vsakdanom ter področji kulture. temveč na način. Gre za dramo. V trdni odločnosti vztraja pri nedeljivosti komedije in tragedije življenj. Naključja jo pripeljejo do nepričakovanih dogodkov in razpleta. Film sloni na ideji filma Jean Cocteau-a »The human voice«32. njene želje po tem. Predstavi nam Pepo na robu živčnega zloma. Almodóvarjevi filmi tako neprestano povezujejo komičnost in ženskost. je za Almodóvarja zelo ustrezna dvoumna uvrstitev med komičnostjo in resnostjo.2.1 HUMOR IN METAFORE Zaradi popularne dostopnosti in svoje povezave z opravljanjem. pa je tudi edino. da ti ženski liki poosebljajo humor za preživetje in smeh. Melodramo filma ustvarjajo njena poudarjena čustvena stanja. da bi pripadala skupnosti. ko se moški delajo norca iz žensk. 5. Morda prav tu najdemo tudi ustrezno povezavo med komičnostjo in ženskostjo v njegovih filmih. tudi glavni lik filma vodijo njena čustva. nezmožnosti vzpostavitve komunikacije z bivšim ljubimcem. absurdno. ki je Almodóvarju tako svèt in ki ga vedno znova navdušuje. ki čaka na klic ljubimca. Sledimo njeni zgodbi in dogodivščinam. da se prebijejo skozi težke čase. solidarnost in veselje. 63 . ki ljudem pomaga. Sam film s svojo zgodbo in liki predstavlja ženski svét. ki istočasno izraža jezo. Referenčna ideja o ženski. pride na primer Chus Lampreave. igra: Ingrid Bergman.kako blizu. povezanimi z ženskostjo. ki sestoji iz ženskega monologa. kako resna je situacija. Režiserjev nezamenljiv stil se kaže prav v tem. njeni monologi nam razkrivajo njeno bolečino in osamljenost. medosebno globino in šalo. ki jih predstavi v svojih filmih 32 The Human Voice (1966). ki vzbujajo sočutje. kar je Almodóvar po omenjenem filmu povzel. ki se ji pripetijo tekom reševanja lastnega problema. svét. njene emocije in njena volja. in sicer ne na način tradicije seksističnega humorja.

Ustvarja si alternativno skupnost.(Medhurst 2007. S tem doživlja ugodje. ki ga avtor uporabi kot metaforo za vse tisto. ko poseduje svoj miniaturni živalski vrt. Počuti se kot rešiteljica živalskih vrst. Počutila sem se kot Noe. rešiteljico in za njih skrbi. ki ji daje občutke. svojega« (Almodovar 1988). ki jo ustvarja hrepenenje po mirnem družinskem življenju na deželi. da Pepa na svoji terasi kopiči živali in si predstavlja. Preko dejstva. V tem svojem ambientu terase se Pepa počuti drugače. Nikakor pa nisem uspela rešiti para. Warde gre za pojav komunifikacije oziroma ustvarjanja neke namišljene skupnosti. užitek ob uresničevanju svojih skritih želja. ustvarja komične situacije in spretne domislice. manj apriori čustveno zamegljen in zato otežen način. Njen glas v off-u pripoveduje: »Pred meseci sem se preselila v to stanovanje skupaj z Ivánom. da bi imela nadzor nad situacijo. Po drugi strani gre za zapolnitev praznine. avtor opozori na globjo tematiko in problematiko. da je njen balkon »Noetova barka«. Od vsake živalske vrste sem zbrala po eno žival. s katero se spopada Pepa. Idealizirana 64 . da bi rešila tisto. kar ni zgolj stilno učinkovito temveč nam omogoča. Ustvari si svojo namišljeno »družinico« in zbranim živalskim vrstam predstavlja »mamo«. da sprejemamo stvari na bolj lahkoten. Ena takšnih je tudi mini zoološki vrt na terasi Pepinega stanovanja. svojega odnosa z Ivánom. da bi jih rešila. ki me je najbolj zanimal. Almodovar tako v svoje zgodbe vpeljuje komične elemente. S svojim izjemnim načinom tako globjo tematiko vedno znova prepreda s komičnostjo. S tem. Tako kot živali potrebujejo druge živali. ki jih za svoje zadovoljstvo in užitek išče. domačnost in pripadnost. ki ji pomaga pri blaženju samote in ji zagotavlja občutek pripadnosti. Kot bi rekel A. 129–132). kar išče Pepa v svojem življenju. tudi človek potrebuje druga človeška bitja. Pepa se večkrat zadržuje na terasi svojega stanovanja in se pogovarja s kokošmi in zajci. Spodaj opisani prizor in Pepina to nazorno prikazujeta. prikliče v sebi določena čustva. česar nadvse ironično ne more rešiti. Svet se je vrtel okoli mene in jaz sem se želela rešiti in rešiti njega. izpolnjuje svoje skrite želje po tem. Pepa si namreč ustvarja neko idealizirano okolje.

zelo polisemični. ki ga Pepa v trenutku besa želi uničiti. da jih bo Iván popil in zaspal. V filmu Ženske na robu živčnega zloma so najbolj učinkovite metafore namenjene ravno interpretaciji Pepinih čustev oziroma njenega emotivnega stanja. da sem dobra« (Almodovar 1988). na to. zamišljati si »kako delamo dobro« in »smo dobri«. V to dejanje Pepa usmerja vso jezo in bes.podoba nje v vlogi »mame« in »skrbnice« jo zadovolji. skrbnice in rešiteljice in v tej vlogi očitno uživa. Gre za utelešenje ideala. ki odločno zareže v paradižnik. Manifestacija jeze večkrat spregovori o nepredvidljivi naravi človeka. Lucia. 65 . Gre za metaforični prenos tistega. na več načinov služijo razgibanemu prikazu pomenov. serviser telefonov. da sem dobra« (Almodovar 1988). ki jih uporablja. v katerih lahko jasno prepoznamo metaforični pomen. ker jo je Iván zapustil. Popusti namreč možnost nadzorovanja čustev in manipulacije z njimi in vse tisto. povečani plan paradižnika in rezila noža. To. Eno izmed najbolj opaznih čustev v filmu je prav gotovo jeza. kako je jezna na Ivána in kako vsa ta jeza vre v njej. ki ga čuti do Ivána. bes. Almodóvarjevi filmi so. lahko razumemo. Pepa tudi kasneje. kar Pepa dela s paradižnikom. kar je prej ždelo v nas. Prikazan je detajlni. Na dan pridejo skrite frustracije in prikriti bes. Ureže se. privre na plan. Marisa. Metafore. kot že omenjeno. Vzame uspavalne tablete in jih vsuje v gazpacho. Iz paradižnikov pripravi priljubljeno Ivánovo pijačo gazpacho. pa nakaže na predstavo sodobnega hedonista o idealizirani podobi sebe in predstavo o »delati dobro«. policista) igra vlogo mame. Pepa vsa vzhičena reže paradižnik. ki služijo kot učinkoviti narativni element njegovih filmov. Pepa reče: »Dovolj mi je tega. Njena podoba je v njeni miselnosti tako ali tako načeta in počuti se ponižano. Izjava Pepe »Dovolj mi je tega. Kot odlične metafore za jezo. ki ga Pepa čuti do Ivána in njeno bolečino in stanje na robu živčnega zloma. zato na ta način opravičuje svoje delovanje. ko v svojem stanovanju gosti celo četico nepoznanih ljudi (Carlos. da je ranjena v duši. da se ureže in ji teče kri. saj ji ta prav nič ne pomaga. Almodóvar uporabi kar nekaj znakov v obliki spodaj opisanih prizorov.

Gre za stanje znotraj nje. 66 . Pepa nekaj časa kar stoji tam in gleda. zdaj v plamenih bruhajo ven in izgorevajo. Vse čustvene tegobe. Joče. Vir: Tantosoutonos. kot da se ne zaveda.3: Pepa sedi na Ivánovem kovčku. Vir: Andrewsidea. kaj točno se dogaja. Slika 5. Pepa jezno pakira Ivánove stvari v kovček in si prižge cigareto. kjer vse gori (kot ogenj na postelji). kako se dvigujejo plamena ognja. nestrpno in jezno.com (2010). Ugasnjeno vžigalico vrže na posteljo. Gorenje metaforično predstavlja čustveno stanje.2: Pepine roke. ki režejo paradižnik.blogspot. Postelja se vžge in gori.com (2010). ki predstavlja Pepino bolečino in označuje njeno duševno stanje.wordpress. Gre za čudovito metaforo.Slika 5. vse je vneto. ki ga Pepa podoživlja. Zažgala je posteljo in raztrgala sliko. Zdi se. ki so se nabirale v njej. njena vzplamtela in ranjena čustva.

razbije ali uniči. da bi ga uničila. ko ne more nečesa dobiti. temveč ustvarja fantazijo o njegovem uničenju. Kot pravita Gabriel in Lang. Vsak preostali užitek objekta tako zanj počiva v popolnem uničenju želenega objekta. da bi se ta njena želja sploh lahko uresničila in bi jo Iván lahko poklical. Gre za simbolični prenos. Pepa: »Telefon? Pravkar sem ga uničila. kar si želi.com (2009). Ko neuspešno čaka Ivánov klic. posluša sporočila in se pogovarja z odzivnikom. 93). Nikoli ne morejo biti povsem kontrolirane z racionalnim razmišljanjem ali z moralnostjo ali s potrošniškim kapitalizmom.blogspot.Nezmožnost posedovanja ali zavračanje človeških objektov v veliko primerih ne spodbuja zadovoljstva v hrepenenju. Svoj bes znese nad telefon in se šele pozneje zave. da je to dejansko storila. To dobro prikazuje Pepina reakcija priprave smrtonosnega gazpacha za Ivána. lahko opazimo. 67 . Kot bi dejal Bocock (1993. Če Ivána ne more imeti ob sebi. uniči tudi možnost. ki simbolično predstavlja njun odnos. Poklicati moram iz govorilnice« (Almodovar 1988). razmišlja o tem. Razbije okvir in raztrga njuno fotografijo. v jezi vrže telefon skozi zaprta balkonska vrata. da želje nezavednega ostanejo neukročene. nenadzorovane. ker je Iván ne pokliče. Zato Pepa tudi uniči fotografijo sebe in Ivána. ne sanja o pridobitvi ali zahtevi po tem. Slika 5. Vandalizem in uničenje sta tako nasprotni strani potrošniškega hedonizma (Gabriel in Lang 2006. temveč sanja o tem.4: Pepa čaka klic Ivána. Moj bog. 110). ubila. da to zdrobi. ker ne more dobiti tistega. ki predstavlja konec njunega odnosa. Tako Pepa zato. narcist. Vir: Mundusfilmclub.

sevillanke. Želi ji ugoditi in je pri tem zelo potrošniško orientiran.« Pepa je presenečena nad zbirko stvari v taksiju. Taksist Pepi ponuja to in ono glasbo. da ne izpustimo izpred oči tistega taksija. Almodovar ponuja podobo »potrošniške družbe v malem« v smislu vsemogočnosti potrošništva. Mambo taksist. a gotovo se bo prej ko slej pojavila nova želja. V taksiju se namesto mamba predvaja sentimentalna glasba. Dovoli ji. ne moremo najti tistega. ki ponuja nešteto dobrin. ki poje. ki čuva Pepo. da kljub vsem dobrinam. ki obljublja zadovoljitev želja na eni in ne uspe zadovoljiti na drugi strani. tehno pop.V filmu se pojavi tudi komični lik taksista.« Taksist: »Ne skrbite. saj niti kapljice. Tudi taksistu gre na jok. Pepa vstopi v taksi in želi slediti Luciji. se pojavlja kot nekakšen angel.« Taksist: »Imam namreč vse. soul. prenesen pomen.« Taksist: »Mislil sem. Zaradi joka Pepa potrebuje kapljice za oči.Seveda gre za globji. Gre za veliko ironijo potrošništva. kar želite! Mambo gre najboljše s tem tipom dekoracije« (Almodovar 1988). kateri ne bo mogel ugoditi. kar hočete. taksist pa teh nima. hiša časti. Taksist: »Vzemite. 68 . kar iščemo in kar si želimo. ki je v drugem taksiju: »Sledite tistemu taksiju.« Pepa: »Kar želim. Pepa se zjoče. Znotraj njegovega taksija pa je vse kot na tržnici. Taksist pozneje kapljice nabavi. Ko jo taksi pobere drugič. ne. V njem najde vsak tisto. ki z izredno sočutnostjo pristopi k Pepinim osebnim težavam. da si vzame katerokoli stvar na račun hiše. da bi jo prepričal. jeze in razočaranja. Tam so časopisi in revije vseh vrst ter na njih cene »Prodaja se po …100p« in »Revije so za v najem … 25p« (Almodovar 1988). niti kaj drugega ne more potolažiti Pepe in njene žalosti. ki jih ponuja sodobna potrošna družba. rock. salso. je. se Pepa napoti k odvetnici. Vas moti mambo?« Pepa: »Ne. Žal mu je. da se to dogaja samo v filmih. heavy glasbo. Zelo je potrošniško orientiran. kar želi. vsako s svojo obljubo ustvarjanja ugodja. To lahko simbolično razumemo. Na svoj edinstven način preko lika taksista in izgleda njegovega vozila. Vse je pod nadzorom.

POMEN Ustvarjanje idealiziranega alternativnega okolja. Izguba nadzora nad čustvi in manifestacija nezavednega. »Zakon želje je pogoj odprtosti vsakega mogočega občestva. Goreča postelja Pepa si prižge cigareto. a ne more nikoli zares imeti oziroma tudi ko to dobi. Podoba »potrošniške družbe v malem«. Od časopisov. zavestno ali podzavestno. lahko razumemo. Kapljice za oči Mambo taksist. 97). Rezanje paradižnika Detajlni plan Pepinih rok in rezila noža. Po poslušanju odzivnika prime telefon in ga vrže skozi zaprta balkonska vrata. ki s silo reže paradižnik. tako da bi ugodili svojim željam. Vsemogočnost potrošništva. Preneseni pomen Pepine jeze in čustev. Nikoli ne uspe sprejeti Ivánovega telefonskega klica in uniči še možnost. da se ji ne javi. To. v kateri storijo marsikaj in se vedejo »zanimivo«. Kapljice predstavljajo tisto. Pepa čaka na telefonski klic. Raztrganje fotografije Pepe in Ivána Met telefona skozi zaprta balkonska vrata Notranjost taksija Pepi ustavi taksi. ki ponuja nešteto dobrin. za katere skrbi.1: Sistematičen pregled omenjenih metafor in pomenov. njeni vlogi mame. cigaretov itd. ki obljublja izpolnitev želja na eni in jih ne uspe zadovoljiti na drugi strani. Gre za tisto. kar v življenju pogreša. 69 . METAFORA Mini zoološki vrt na terasi Pepinega stanovanja PRIZOR Pepa na terasi hrani živali in se z njimi pogovarja. kar si človek zaželi. Počuti se kot Noe. Ureže se. ki v notranjosti spominja na malo trafiko. Uničenje želečega subjekta. da ga bi sploh lahko prejela. da se ureže in ji teče kri. Izguba nadzora nad čustvi in manifestacija nezavednih želja. skritim in manj skritim. kako se dvigujejo plameni. ki pobere Pepo prvič nima kapljic za oči. njena »vzplamtela« in ranjena čustva. Goreča plamena v prenesenem pomenu razumemo kot njeno bolečino. Živali ji omogočajo sanjarjenje o družini. po katerih sprašuje Pepa. Pepa vrže na tla okvir s fotografijo sebe in Ivána. Nato vzame iz razbitega okvirja fotografijo in jo raztrga.Osrednja tema sodobnega hedonista in likov Almodóvarjevih filmov je iskanje užitka. Tam se najde vse. Gre za preneseni pomen na idejo sodobnega potrošništva. da je ranjena v duši. Vse je naprodaj. ki ga človek išče za svojo zadovoljitev želja. Pepa stoji tam in gleda. kar si Pepa vedno znova želi in po čemer hrepeni. Brez želje torej ni drugačnosti. skrbnice in rešiteljice. jih taksist ima. si želi nekaj drugega. V prenesenem pomenu razumemo kot jezo nad Ivanóm in dejstvom. Zato se s temo užitka ukvarjajo vsi njegovi filmi. Svoje like avtor prikazuje v njihovi kompleksni naravi. Preneseni pomen zadoščanja občutku po pripadnosti. hkrati pa ji ne uspe rešiti svojega para. revij. V prenesenem pomenu gre za konec odnosa med njo in Ivánom. Ugasnjeno vžigalico vrže na posteljo. ki vrejo v njej. Naslednjič. Almodóvar bolj kot marsikateri drug režiser pozna naravo želje in nezavednega ter razume celotno idejo modernega hedonizma. Uničenje želečega subjekta. vsako s svojo obljubo ustvarjanja ugodja in odpravi neugodja. temveč ga povezuje z višjimi duhovnimi ideali. ko se Pepa pelje z njim. ki se vžge in gori. Pepa kopiči živali. odprtosti« (Rutar 2004. Iskanje užitka nikoli moralno ne obsoja. svojim vzgonom in hrepenenjem. Tabela 5.

Trkanje na vratih. po tem.« Iz pralnega stroja potegne srajco. je njegova obleka vsa umazana. Kakšna škoda. ki skrbi za svojega sina in ga reši pred tem. Gre za oglas za pralno sredstvo. belo. v kateri se nahaja Pepa. Pepa: »Pozdravljeni! Sem mama popularnega morilca. ki jo je nosil vaš sin na večer umora?« Pepa: »Tukaj je. Pepa dela kot sinhonizatorka poleg tega pa je tudi igralka in v omenjenem oglasu je odigrala vlogo matere morilca. zdi se laž!« (Almodovar 1988). Podoba srečne mame v oglasu. Počuti se osamljeno in nezadovoljno. saj je sama in osamljena. da bi imela dom in družino ter da bi skrbela za svojega otroka. Gre za njeno neuresničeno fantazijo po tem. 70 . poglejte. kar v svojem življenju pogreša in po čemer hrepeni. Poleg komične note. ki jo filmu prispeva oglas. ki ga uporabi v filmu. ki ponosno z detergentom odstranjuje trdovratne madeže krvi s sinove srajce. Fantazira o svoji samorealizaciji. ima tudi globji konotativni pomen za samo filmsko zgodbo. da se kar blešči. kakšna lepota.« Na koncu Pepa dvigne škatlo s praškom in reče: »Ecce omo.2. Policaj: »Niti sledu krvi. Ko se moj sin vrne domov. Ustvarjena ironija je v tem. da je dejanska situacija. Zdi se laž. a ne?« Pokaže krvavo srajco. kar Almodóvar prikaže tudi z oglasom. predstavlja v tistem trenutku zanjo to. ravno nasprotna. po čemer hrepeni in česar si želi.2 IRONIJA IN OGLASI V FILMU Pepa kot značilni predstavnik sodobne potrošniške družbe investira v svoje fantazije. da ga ujame policija. Pepa namreč v tej vlogi matere v oglasu vidi tisto. Ko se ta oglas odvija po televiziji sedi sama doma in čaka na Ivánov klic.5. pride policija: »Kje je obleka. ko je storil enega izmed svojih popularnih umorov. Po televiziji gleda v oglasu sebe kot stereotipno mamo in gospodinjo.

Nevesta in ženin sta na poročnem obredu. To. In sicer gre za oglas. Vsa previdnost je premalo. ne smeš zaupati nobenemu moškemu. oče?« Župnik zašepeta nevesti: »Punca.5: Pepa v glasu za pralni prašek Ecce omo. ki jo je izkoristil in zapustil. če se želita poročiti. Potem pove: »Kar je bog združil. V filmu Ženske na robu živčnega zloma Almodóvar uporabi še en oglas. da je Pepa v resničnem življenju storila ravno to. da sinhronira oglas z zanjo »aktualno« tematiko. 71 . da je noseča. zveni kot posmeh. Ironičnost oglasa je prav tem.« Ženska: »Niti svojemu možu?« Župnik: »Ne. ki stoji pred oltarjem z bodočim možem koristni nasvet. Vir: Mundusfilmclub. Župnik da v oglasu nevesti. Zanosila je namreč z Ivánom. kar se je Pepi v resnici zgodilo. Župnik najprej vpraša oba. In ravno to isto jutro na dan snemanja oglasa.blogspot. naj nikakor ne zaupa moškim in naj koristi kondome.« Nevesta: »Se lahko že poljubiva. hkrati pa služi kot ironija temu. ker nisi pazila«. Oglas je pravcati komični vložek Almodovarja. zaupala je moškemu. naj človek ne loči.com (2009). »tukaj imaš. Vzemi!« Župnik da nevesti kondom (Almodovar 1988). je pred prihodom na delo izvedela. ki ga Pepa na svojem delovnem mestu v studiju sinhronizira. češ.Slika 5.

To izhaja iz teorije. so šala. V Pepinem primeru. V pridobljene in konzumirane proizvode in odnose projeciramo svoje idealizirane užitke. oglaševanjem (Asa Berger 2010. bi ji lahko pralno sredstvo iz oglasa pričaralo občutke. kako bi občutila pripadnost lastni družini. Oglasi tako predstavljajo to veliko vrzel med željami. Če jih pridobimo. v veri. če bo pri pranju uporabljala dotično pralno sredstvo. Zato ljudje kopičimo in konzumiramo. ki so popolnoma fikcijski. drugačno doživetje. na primer. to priča o tem. vredni ljubezni. informirajo nas in nam obljubljajo novo. ki jih učinkovito vključuje v svoje filme. Ob gledanju oglasa jo zadovoljuje fantazija o tem. V širšem konotativnem pomenu gre za parodijo. Obljublja ji namreč da bo vesela in srečna gospodinja in dobra mati svojemu sinu. Vse to pa je povezano z družbo. in institucij. da bo posameznik s pridobitvijo in uporabo slednjega doživel tista prijetna obljubljena občutja. Prisotni so vsepovsod. temveč po konzumaciji odnosov. Skozi prikazane oglase Almodóvar izpostavi tudi duh romantike in njegovo kritiko komercialnim in materialnim vrednotam. ki jih izkušamo v sanjarjenju in se med drugim oblikujejo se na podlagi gledanja oglasov in medijsko predstavljenih vsebin. ki ne prinašajo končnega zadovoljstva. ker nam njih posedovanje predstavlja zadovoljitev potrebe po določenem občutku. so kot dokaz za nas same. da si želimo stvari. da nam govori o naših skritih željah in išče vedno nove načine. v kateri smo bili vzgojeni in v kateri živimo. da ne bi imeli »pravih« stvari (Asa Berger 2010. ki jih želimo pridobiti. Zanj so oglasi najbolj odprt kreativni prostor.Almodóvar se dobro zaveda vseprisotnosti oglaševanja v sodobni družbi in njegovi poskusi ustvarjanja učinkovitih. ki v njej funkcionirajo. česar nimamo. ki jih želi občutiti. spoštovanja in časti. Tako lahko trdimo. V mojem primeru Pepa ne hrepeni toliko po konzumaciji dobrin. hrepenenjem in 72 . V sodobni potrošniški družbi smo namreč pod konstantnim pritiskom vrednot. ki jih poprej še ni doživel. da uporaba teh dveh oglasov v filmu Ženske na robu živčnega zloma predstavljajo poleg pomenske tudi estetsko in komično vlogo. svojo vez s sinom in skrbjo zanj. Dobrine. kritiko duha modernega potrošništva z večnim hrepenenjem po nečem. Ljudje sicer ne verjamemo toliko v oglaševanje a ima ta na nas vseeno vpliv zaradi svoje neverjetne zmožnosti. da smo dobri. ki prežemajo družbo. zelo komični in satirični. Hrepenimo po užitku in se izogibamo strahu pred tem. kako bi jih zadovoljilo. 47– 51). 40–41). nekoliko svojstvenih oglasov. zagotavljajo neki občutek varnosti pred našimi strahovi pred praznostjo.

s predvajanjem filmov. Uporabljena komična oglasa tako delujeta na vsebinski ravni preko metafore in pa tudi preko svoje funkcije tipičnega predstavnika oglaševanja. ter nezmožnostjo njihove uresničitve. dosega sreče na drugi strani. da bi imela otroka in skrbela zanj. Da bi občutila to materinsko čustvo in da bi imela občutek. ko je vanj vključil prizor v črno-beli tehniki. Oglas za kondome Pepa v studiu sinhronizira oglas. In ravno to je tisto. ki privlači na eni strani. najbolj očitne značilnosti sodobne potrošniške družbe. da množični mediji. 5. ravno nasprotno. v mojem primeru televizija. Torej ni pazila in je naredila napako. da je Pepa ta isti dan izvedela. v katerem župnik nevesti pred oltarjem poda kondome. Almódovar nam v svojih filmih vedno postreže z igrami spola. Ironija leži v tem. je na svoj stilni način režiser uporabil že na samem začetku filma. in šibkost ženske želje po ljubljenosti in slepo verovanje na drugi strani. glavno jabolko spora v odnosih. grozijo našemu občutku za realnost in zemegljujejo razliko med resničnim in imaginarnim. Pepina želja po tem. da je v resnici sama in osamljena. Predstave in iluzije o sreči jo zapolnjujejo a hkrati se ji kruta realnost in nezadovoljstvo »smejita v brk«. To moškost in mačizem. s čimer se v konkretnem primeru bojuje tudi Pepa.3 PEPINO ISKANJE SREČE IN UŽITKA Med drugim nam Almodóvar skozi film pokaže razkorak med moškim in ženskim svetom. KOMIČNI ELEMENT Oglas za pralno sredstvo Ecce omo PRIZOR Pepa po tv-ju gleda oglas v katerem igra mamo morilca. ki vsak zase zahtevata svoje razumevanje in sta nemalokrat v svoji trmasti naravi in borbi za obstoj in svoj prav. s temi nasprotnimi si a tako ujemajočimi in zamenljivimi si poli.2. 73 . ker je zaupala moškemu.2: Sistematičen pregled omenjenih komičnih elementov in pomen ironije. Prikaže nam razkorak med Ivánom in Pepo ter ključni element prepričevanja. oglasov. kot svetuje župnik nevesti v oglasu. IRONIJA Obljuba potrošniške družbe na eni strani in nezmožnost zadovoljite želja na drugi. ki ga je Iván uporabljal. spontana dejanja ter naivnost na drugi. da jo nekdo potrebuje. Baudrillard pravi. Ironija je. Tabela 5. da je noseča z Ivánom. pred tem pa ji svetuje naj ne zaupa nobenemu moškemu. S pralnim sredstvom Ecce omo mu opere srajco in odstrani madeže krvi ter ga reši pred policisti.sanjarjenjem na eni strani. Obljube in opozorila družbe na eni strani in nespametna.

ki ga slišita in obe zelo dobro poznata. Pepi in Luciji njuna predstava iz preteklosti. Uspeh me ne zanima. Omogoča jima povratek v nek pretekli. celotni prizor z Ivánom in njegovim govorom postavi vizualno in tematsko v položaj nedosegljivih sanj in fantazij. da bi ju osvojil. V svoji domišljiji si predstavljata. Opisan prizor pa ima tudi konotativni pomen. ki na koncu ne prinesejo 74 . da sta ponovno kraljici njegovih sladkih besed. ti dve ženski še zdaleč več nista deležni Ivánove pozornosti in tovrstnih besed. ki hodijo mimo. Almodovar v filmu predstavi lik Ivána in nam pokaže. v svoji fantaziji najdeta užitek in zadovoljstvo. kaj je bilo tisto. želim si te. Tako ob poslušanju njegovega glasu in podobah. Ravno uporaba črno-bele tehnike. kar je dve ženski prepričalo. Neizmerna želja po doživetju prijetnih občutkov ju tako vodi k predaji v sanjarjenje. Si gejša mojega življenja. kar ženske rade slišimo: »Moje življenje brez tebe nima smisla. Spodnji opis omenjenega prizora z Ivánovim monologom povzema zgoraj omenjene trditve. ženski za trenutek izklopita realno dogajanje in se odmakneta od vseh neprijetnosti. Ne morem živeti brez tebe. kot si. a v večini domišljijski scenarij. Rad te imam. podobne tistim. da sta se usodno zaljubili vanj. in jim s svojim impaktivnim glasom govori tisto. ki se vedno znova zaljubljajo v moške in verjamejo njihovim lepim besedam in obljubam. ki se nikoli ne izpolnijo. Pripravljen sem te sprejeti takšno. obljub. Ta v njiju ponovno obudi čustva in užitke. se spogleduje z dekleti. Namreč v resnici. Iván arogantno hodi z mikrofonom v roki. ki sta jih doživljali ob poslušanju njegovega glasu in obljub v preteklosti. Poslušanje Ivánovega glasu prikliče Pepi in Luciji podobe iz preteklosti. ko jima je Iván govoril vse te lepe stvari. Poleg tega je prizor narejen v črno-beli tehniki. morda nekoliko resnični.da bi Pepo osvojil. glas Ivána. samo da si ti poleg mene. omogoča povratek v pretekli imaginativni scenarij. Na voljo sem ti« (Almodovar 1988). Če ustvarjeni konotativni pomen nekoliko posplošimo in »mitiziramo« Almodóvar z uporabljenim prizorom na nek način pokaže na splošno rahločutnost in naivnost žensk. potrebujem te. Tam. ki sta si jih ustvarili v spominu. Bi se poročila z menoj? Tisoč in ena noč ne bi bile dovolj. To lahko razumemo kot kontrast dejanskemu stanju. Iste vrste pomen ima ta prizor tudi na Pepo in Lucio.

kjer je vse v redu in so ljudje prijazni. Trpeti je treba. Barva in scenska izbira obljublja idilično okolje. z drugega zornega kota in v drugačnih okoliščinah. 75 . ki nam čustva ustrezno vrača. Mislite.obljubljenega zadovoljstva in sreče. kar je opisano v prizoru spodaj. v katerem je vse v najlepšem stanju. kako želi Candela iz obupa skočiti z balkona: »Ej. da želi tvoja prijateljica skočiti z balkona. in s tem ustvarja pogled na dogodek. vendar pa je življenje v mestu prav v nasprotju s to perfektno srečo (Strauss 2000. temveč so zgolj prazne obljube. poln sprenevedanja in praznih obljub. 52). Gre sicer za pereč problem vsakdanjosti. In naše želje so brez meja. To nam prinaša nezadovoljstvo in konstantno strmenje za novim. Marisa opazuje.« Nihče ne reagira. da bi se lahko ubila?« Candela: »To sem tudi poskušala. da svojemu življenju naredijo konec. Ampak ni. ko ljudje ne vidijo več izhoda in se odločijo. In zelo« (Almodovar 1988). osebo. mislim. kar je tudi sicer značilno za njegovo filmografijo. Vse skupaj režiser zavije v kanček irojine in tako to žensko naivnost in smešnost moških praznih obljub prikaže na lahkoten način. Pepa: »Se zavedaš.« Pepa: »Jaz tudi. svoj kontekst. da v tem »zemeljskem raju« moški še vedno zapuščajo ženske. Spodnji prizor opisuje Candelin poskus samomora. neskončne in nezadovoljive (Asa Berger 2010. Prav tako je za njegovo filmografijo značilno. 86). V zadnjem trenutku jo rešijo. da je vse samo užitek. Nezadovoljstvo in obup je poskušala rešiti na svoj način. boljšim. Film Ženske na robu živčnega zloma govori o ženskem univerzumu. stvar. drugačen. Celotni film tako deluje nekoliko ironično. drugačnim. Ljudje redko naletimo na iskreno ljubezen in nekoga. Edini problem je. pa zato ne skačem z balkona. še nedoživetim. »Skočila je!« Candela se je uspela ujeti za rob. da rad povzema ideje drugih filmov in umetniških del ter jih postavlja v nov. kjer je na videz vse idilično in čudovito. Svet je velik kaos. Mladi se ne znate boriti za stvari.« Candela: »Obupana sem. v mestu.

Kot bi rekli. Jaz bi na njenem mestu storila isto« (Almodovar 1988). S svojo izjavo poda svoje mnenje o intimnosti svojega življenja in nadzorom nad odločitvami. naj se Candela kar preda. Če vsebinsko nekoliko razdelamo prizor in Pepino izjavo. Že dva dni je tavala okoli in iskala osebo. Če izjavo posplošimo gre za idejo. Pepa odvetnici Paulini Morales razloži Candelino zgodbo. odločne in neodvisne ženske. saj iz okovov obupa. Znese se nad neprijazno odvetnico. Pepa je v začetku filma obupana. saj je storila zločin. predvsem na podlagi spremembe v emocionalnem stanju. Pepa: »Njen edini zločin je. sreča ni cilj. da bi mogel uživati in da je vse skupaj sestavni del življenja. ki jo tudi sicer z izredno doslednostjo vpleta v svoje filme. Z romantičnim duhom v opisanem dialogu opravičuje Candelino sodelovanje s šiiti. hrepenenja in navidezne brezizhodnosti preko svoje močne volje in različnega dogajanja ter nepredvidljivih situacij uspe prebroditi bolečino. Edina stvar 76 . ki ji jo je zadal ljubimec in stopi na pot samostojne. In vendar iz nje izbruhne vse tisto. domena. kar ji izredno prija. ljubeznijo. Kriminalno dejanje opravičuje z nevednostjo in višjim idealom. da nima časa. To je zadnje mesto. Neukročena čustva so iz Pepine podzavesti prišla na dan tudi v pisarni odvetnice Pauline. Tekom filma doživi jasno evolucijo. da odhaja na potovanje.Pepa s svojo izjavo izpostavi problem ironičnega iskanja sreče in užitka. Nesramna je in reče. kar jo je težilo. Zagovarja namreč iskanje užitka in ga neposredno povezuje z najvišjimi moralnimi in duhovnimi ideali. Tekom filma. Pepa doživi preko svojega izpada neke vrste katarzo. tipična za žanr melodrame. kjer bi se »smelo« Pepi to zgoditi. da je potrebno tudi trpeti. razočarana in osamljena. se Almodóvar tu poigra z alternativno moralno tradicijo. da si vsak posameznik sam kroji svojo usodo in skrbi za doseganje svoje sreče. Opozarja na to. da se je zaljubila kot nora in da jo je postalo strah. sreča je pot. Paulina pravi. ki bi ji lahko povedala svoje tegobe. se odvijajo tudi pomembne spremembe v emocionalnem stanju protagonistov.

kar bi mu želela povedati. zadovolji svoje hrepenenje in se zbudi zadovoljena. kar se je pripetilo Marisi. na koncu pa. da je ne zbudiva. doživi užitek. se ima čudovito. O!« (Almodovar 1988). Carlos: »Kaj se dogaja?« Candela: »Nič. njej še nepoznano področje. da bi ga njegova bivša partnerica Lucia ustrelila. pred tem. Candela in Carlos gresta k Marisi na teraso. zadovoljna in srečna. Pepa se odloči. Zabava se. seksualni nagon in neizživeta seksualnost. Čaka na njegov klic. Z obrazom. Prav tako spremembe v emocionalnem stanju doživita Pepina prijatejica Candela. da seksa.« Carlos: »Nikoli je nisem videl takšne. ko ga končno vidi in ga celo reši. Jezna je in besna. ker se ima zelo dobro. ki ga do takrat ni poznala.« Carlos: »Misliš?« Candela: »Da. ki ga ima. Evolucijo tekom filma doživi tudi Marisa. Ta ima nasmešek na obrazu. V sanjah odkriva tisto.« Candela: »Boljše. stopi v svet drugačnih občutij.tekom filma in namen njenega nesmiselnega tavanja sem in tja je želja. Poglej obraz. da bi govorila z Ivánom. saj ima očitno erotične sanje. do katerega so jo privedle nezavedne skrite želje. 77 . ki jih je povzročil gazpacho. V imaginativnem scenariju sanj. se počuti kot nova ženksa. se zabava in vzdihuje. Ko se zbudi. V sanjah spoznava novi svet seksualnih užitkov. kjer se je do nedavnega neuspešno zdravila. ki ga nikoli ne uspe prejeti. ki je dejansko zbežala iz norišnice. ki iz izkoriščene ženske stopi v vlogo ljubljene ženske. da vse skupaj ni vredno vseh njenih živcev in da si ne želi končati kot Lucia. Ko zaspi namreč sanja. po katerem hrepeni. Prizor nakazuje na to. ni več ničesar. Enostavno uvidi. Sanje jo bolj zadovoljijo kot njen zaročenec. ki iz zagrenjene device preko sanj. da se bo sama postavila na noge in živela svoje življenje kakor najbolje zna.

6: Candela in Carlos opazujeta Mariso medtem. Marisa: »Ko sem vstopila. ko se predrami.« Pepa: »Ja. zdaj nimaš več značilnega zategnjenega obraza device. da jo je nekdo razdevičil.com (2011). sem bila devica. Po teh sanjah nisem več. ki sede poleg nje. ko sanja da seksa. Ob koncu filma. da je sanjala. Vir: Imagenesdeposito.Slika 5. Marisa v sanjah doživi orgazem. pove Pepi. 78 . kot si ga imela prej« (Almodovar 1988).

v sanjarjenje. ki je pred vami. sodobni imaginativni hedonizem. pri tem spreminjamo identitete in iščemo svojo smotrnost. sem skozi analizo filmov španskega režiserja Pedra Almodóvarja skušala odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: »Kako je predstavljena potrošniška družba v filmih Pedra Almodóvarja?«. in mnogo bolj svobodni. domišljijske ali umetno skonstruirane svetove. odtujenosti družbe ter idejo posameznikov. duh pa je brezmejen. jim pustimo kdaj uiti iz nadzora. 42) V diplomskem delu. ki nenehno iščejo sebe. Naše podzavestne želje in nagoni nas vodijo skozi vsakdan. včasih jih zatremo. pripadnost in zadovoljstvo. mnogokrat zdijo neracionalna in popolnoma spontana. ne prodaj se in ohranil boš najboljše. čim bolj ekvivalentnega prvotno želenemu. Ravno tako. Zaradi preobsežnosti vseh analiz sem nato na analizi izbranega filma poskušala prikazati.« (Almodóvar v Strauss 2001. zaupaj sam vase. Pri tem avtor nikoli ne obsoja iskanja užitka. da smo. in z njim človeška domišljija. Zato se tudi dejanja. najbolj od vsega pa si jih želimo izživeti. ali pa situacije prilagodimo razmeram in poskušamo najti nekaj drugega. kot to počnemo v resničnem življenju s svojimi mislimi mi. borimo se z njimi in proti njim. da je glavna rdeča nit vseh njegovih filmov in glavni vidik. kot tudi posamezniki v realnosti vedno znova iščemo sebe. Sodobni potrošnik stremi k idealizirani podobi sebe in idealiziranim občutjem realnosti okoli sebe. temveč ga razume kot smotrnost življenja vsakega posameznika. kot bi morda v resnici radi bili. Telo je omejeno in končno. kar želiš delati. 79 . ki jih storimo. se zatekamo v alternativne. Pregledala in analizirala sem vseh sedemnajst filmov in na podlagi tega prišla do potrditve svoje teze in odgovora na raziskovalno vprašanje. svojo srečo in ugodje.6 ZAKLJUČEK »Delaj. kot verjamemo. Tako liki njegovih filmov. imej potrpljenje. svojo srečo. ki ga ima avtor na potrošniško družbo. da smo ljudje mnogo manj svobodni. Kadar nečesa ne zmoremo doseči v svoji realnosti. upanja in strahov. Almodóvar pri tem kritizira oziroma na svoj način prikazuje vlogo potrošniške kulture v nezmožnosti določanja hrepenenj. Avtor pokaže na to. Njegovi filmi kot celota nastajajo pred našimi očmi ter se oblikujejo dokončno v naših mislih in domišljiji (Rutar 2004. 21). kot je spontana tudi narava želje.

Še več. Pomembna je privlačnost novega. da bi dosegli užitek. Zagovarja iskanje užitka in ga nikoli moralno ne obsoja. kot že omenjeno. Za sodobno družbo je značilno tudi večno iskanje sreče. Ne. ki so nam vsem poznane ter blizu in ki se jih. ki jih navdajajo z občutki. ter dogodkov. Zakon želje) in manipuliranjem s čustvi. Ob 80 . voajerskega vpogleda v tuje življenje. ki je v sodobni družbi vsekakor odvisna od potrošništva in oglaševanja ter je v odnosu s seksualnim potencialom človeškega telesa. vsi zavedamo. Avtor vedno prikaže like v njihovi kompleksni naravi. Visoke pete. kako delujejo in se vedejo na določen način zato. ki jih doživljajo. Pri tem se avtor. ker sledijo svojim vzgonom in željam ter si prizadevajo doseči njihovo uresničitev. o neki lepi prihodnosti ali toplini občutka pripadnosti. Almodóvar v svojih filmih zato tudi večkrat prikaže zanimive oglase. Lahko rečemo. Na parodičen način povzame obljube. Kopičenje dobrin in sledenje obljubam zagotavljanja užitkov in ugodja s pomočjo tovrstne aktivnosti namreč ne privede do končnega užitka. Vse to v vsej svoji mnogodimenzionalni.Tako se tudi liki Almodovarjevih filmov predajajo sanjarjenju in se tako trenutno zadovoljijo s pričaranjem imaginarnih okolij. da s svojim večnim ustvarjanjem novega. v tujo intimo. da razmišlja na takšen način. in sicer nikoli na slab način ali ker bi bili zli. Skozi naracijo svojih filmov govori o stvareh. Sanjajo o družini. veliko poigrava z naravo nezavedne želje. da Almodóvar bolj kot marsikdo drug pozna naravo želje in nezavednega ter razume celotno idejo modernega hedonizma. temveč nas žene v nenehno iskanje sebe. Najpogosteje sanjajo o idealizirani ali drugačni podobi sebe in oseb. temveč ga mnogokrat povezuje z višjimi moralnimi in duhovnimi ideali. barviti naravi preko likov v svojih kompleksnih filmskih zgodbah obravnava Almodóvar in nam tako približa svoj pogled na sodobno potrošniško kulturo. Na podlagi podob iz spomina si ustvarjajo čustva. v katerih se počutijo drugače ter iščejo izpolnitev svojih želja in doseg užitkov znotraj njih. podajanjem obljub in ustvarjanjem želja. če dobro pomislimo. zadovoljstva in ugodja v raziskovanju. strahov in motivov. svoje sreče in ugodja. drugačnega. hlestenje po predstavljenih medijskih zgodbah (Vrni se. ki jih ti ustvarjajo. ki jih ljubijo. izvajanju in predajanju raznovrstnim užitkom. upanja. Njegovi liki iščejo in delajo vse. ki jih želijo v tistem trenutku čutiti. in želi prikazati oziroma opozoriti na to dejansko nezmožnost vloge potrošniške kulture pri uresničevanju želja in s tem določanju hrepenenj. Spodbuja človeka. Tako je oblikovana človeška narava in potrošništvo.

od žalosti. česa ne mara. 81 . V svoje filme daje avtor svoje srce. spominja in vedno tudi zabava. Polni so socialnih zgodb. Njegovi filmi ustvarjajo vez z gledalci in pripnejo nase naša čustva.svojem načinu pripovedovanja nas skozi svojo ironijo in obravnavo pomembnih tematik hkrati opozarja. In takšni smo ter bivamo v večnem iskanju užitka in sreče. dobro in slabo. Skozi njegove filme prihajamo do razumevanja življenja. v katerem živimo in se borimo iz dneva v dan. Vse skupaj zavije v melodramatični ovoj ter »zasoli« s ščepcem humorja in ironije. ki ga ganejo. ki jih temeljito izbere med tistimi. ženske in moške. sovraštva. Z vsem tem dopolnjuje svoje zgodbe. Vključuje stvari. filma. svet čudovite glasbe. »o katerih se ne govori«. ki gradijo naš svet. Almodóvarjevi filmi so polni vsebinskih in artističnih metafor. Filmi Pedra Almodóvarja so zagotovo eni izmed tistih. izkušnje. nam omogočijo svobodo misli in vseh želja. da vstopamo v njegov svet. gledalce. Dovoljuje nam. tako da nas ob dojemanju zahtevnih tem vsakdanjosti hkrati tudi zabava in pošteno nasmeji. vrednih ogleda. ljubosumja. literature in vsestranske umetnosti življenja. svoje spomine. evforije in vzhičenosti. svet. ki vključujejo travmatične elemente. kot je. nas pahnejo v smeh. nam blizu in kompleksno. svoje gledališke in filmske ideje ter glasbena dela. vendar pa je zato nikoli ne nehajo iskati. dogodkov in likov iz vsakdanjega življenja in preko tega slikajo avtorjev pogled na današnjo potrošniško kulturo. čudovitih ljudi in nepričakovanih zapletov vsakdana. Realnost predstavi takšno. svojem in hkrati življenju nas vseh. bogate informacije o samem sebi. razumnost in norost. Obravnava aktualne teme sodobne družbe in nam skozi svoje filme ne nazadnje ponuja najbolj »koristne«. Biti človek združuje znotraj vse osebe. Obravnava vse vrste čustev. kaj ljubi. ki so kadar koli pustile na njem vtis ali pa so ga zmotile. kar bi moralo veljati tudi za nas. večkrat tudi tiste. do ljubezni. jok. svoje življenje. Liki njegovih filmov iščejo svojo pot. ki nam jih želi povedati. svoje predmete in stvari. Pove nam. vrednimi ogleda.

Izbrani spisi. 82 . Aumont. Dostopno prek: http://andrewsidea. ur. Michigan: The University of Michigan Press. --. London: Standford University Press. Film kot umetnost. John Hill in Pamela Church Gibson. Asa Berger. Arnheim. Madrid: Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales. Bouza Vidal. Ministerio de Cultura. Andrewsidea. 1989. --. 15. 5. New York: Routledge. Montage Eisenstein / Jacques Aumont. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Pedro Almodóvar. 2000. London. Hanne. ki režejo paradižnik.wordpress. maj 2011). Charlie Chaplin: zvezdnik nemih filmov. Usa: Sage publications. Market. Pedro. 491–494. Brown. 6. Walter. Oxford: Oxford University Press. Pam. Bocock.com. Rudolf. USA: The University of Winsconsin Press. 3. 10. 14. Arthur.wordpress.7 LITERATURA 1. 1998. CA: Wadsworth Publishing. 11. 12. 1997. Jacques. David. Bruce A. 1996. 1987. Austin. Baudrillard. Nuria. Belmont. La narración en el cine de ficción. Robert. 1998. Ljubljana: A. Arroyo. Celje: Mohorjeva založba. Ljubljana: Krtina. Bordwell.sagepub. Media Culture Society 32 (723).com/2010/06/17/women-onthe-verge-of-a-nervous-breakdown/ (23. 16.com/content/32/5/723 (22.2002. Almodóvar. Bloomington: Indiana University Press. 1993. Selected Writings. Bruun. 2008. Immediate Seating: A Look at Movie Audiences. 2. 9. 1998. Ljubljana. 2010. 8. 7. februar 2011). Palgrave Macmillan: Združene države Amerike. Pepine roke. The Consumer society: myths and structures. Jose. 2010. Dostopno prek: http://mcs. 1988. Studia Humanitatis. Jean. 4.G. Benjamin. Consumption. V World cinema: critical approaches. Genre and interpretation in production: a theoretical approach. The films of Pedro Almodóvar. 13. The Objects of Affection: Semiotics and Consumer Culture. ki je svetu vdahnil upanje in ga razveseljeval.2003. Simulacra and simulation: The Implosion of meaning in the Media. 2010.

Aleš. Flere. Hiber. Dostopno prek: http://elinformadorcultural.edu/Vol1/conteris. december 2010). amor y muerte en Hable con ella.pdf (2. 2008. 2004. Campbell.wordpress. Conteris. V Channels of discourse. London: Routledge.com/2011/04/se-queda-dentro-de-ellaparasiempre. 2000. Featherstone. E. Guy. Debord. Proizvodnja kultur: vloga in pomen kulturnih posrednikov. 1987. Bulc. London: Sage. 254–289.com/tag/dark-habits (23. 18. maj 2011). Consumer culture and postmodernism. 2011. 2002. Debeljak. Paul. Cinemaissue. ZDA: Cornell University Press. Findallvideo. The Production of culture: media and the urban arts. Chatman. Letras Hispanas 1 (1).C. Prizori iz črno-belega vrinka o Alfredu in Amparo v Govori z njo.com. 22. 19. 29.com. 25. Seymour. Režiser Pedro Almodóvar med delom. 20. 23. 1992. Cooltura: uvod v kulturne študije. Crane. Ljubljana: Študentska založba. 24.maj 2011). 2007. Sociološka metodologija: temelji družboslovnega raziskovanja.17. 2004. Maribor: Pedagoška fakulteta. 26. British cultural studies and television. 1998. de Pedro Almodóvar. 2011. Družba spektakla: komentarji k družbi spektakla. 1989. 1999. Zabava v čast glavni sestri v filmu Temačne navade. Gregor. Ritual de sexo. Elinformadorcultural. Dostopno prek http://letrashispanas. 27. 21. Sergej.html (23. Du Gay. Maribor: Subkulturni azil. Usa: Sage Publications. London: Thousand Oaks. Ljubljana: Študentska založba.maj 2011). Dostopno prek: http://findallvideo. Production of culture/cultures of production. Diana. 83 . Mike. Fiske. Dostopno prek: http://cinemaissue.blogspot. ur.blogspot. John. 1997.com.unlv. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. 30.wordpress. 28. Colin. Skrivnost in moralnost modernega potrošništva.com/category/cine/ (23. Družboslovne razprave 14 (27–8): 11–25. Allen.

ur. John in Pamela Church Gibson. Civilizacija slike. Fulchignoni. Herman. 1998. 37. Jowett. 36. Roger J. 45. 2001. 2011. 34. maj 2011). Hill. Jovan. Analysing film and television: A social semiotic account of Hospital: An Unhealthy Business. Dostopno prek: http://www. Consumer behavior: building marketing strategy. Robert in Gunther Kress. 33. 1988. 2008. 2006. Handbook of Narrative Analysis. Klaus Bruhn. Rick. New York: Cornell UP. Coney. 1989. ko sanja da seksa.maj 2011). 35. London: University of Nebraska Press. Pam Cook. Luc in Bart Vervaeck. Iedema. 2001. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 253–259. Great Britain: Sage Publications. 2007. Cambridge. 2011. Ljubljana: UMco: Slovenska kinoteka. Movies as Mass Communication. Fotogramas. The Social Semiotics of Mass Communication. Hawkins. Theo van Leeuwen in Carey Jewitt. Christine. The Oxford guide to film studies. V Handbook of Visual Analysis. 1997. Uvod. Hodge.fotogramas. Glenhill. Longon: Sage Publications. Hall. Ithaca. 44. Yiannis in Tim Lang. 1969.com/peliculas/14217/antonio+banderas+en+ mujeres+al+borde+de+un+ataque+de+nervios.com. 2007. 38. Linton. Stuart. Best in Kenneth A. Ljubljana: UMco. Pariz: Inštitut za film. Usa: Sage Publications. V Knjiga o filmu. London: Sage. Social Semiotics. 84 . New York: Oxford University Press. New York: Wallflower. Gabriel.es/Media/Imagenes/Zona- Caliente/15-cinexperiencias-sexuales-inolvidables/04 (23. ur. 40. 42. 1995.es. Imagenesdeposito.html (23. Candela in Carlos opazujeta Mariso medtem. University press. Jensen. Romantic comedy: Boy meets girl meets genre. Dostopno prek: http://www. 183–204.31. 32. London. Tamar. Marina se »igra s potapljačem« v filmu Zveži me!.. 1998. Enrico. London: Sage Publications. The Unmanageable Consumer. Del I. 43. 41. Jeffers McDonald. Boston: Mcgraw-Hill. Jovanović. Garth in James M.imagenesdeposito. Uvod v filmsko mišljenje. 39.

54. 2003. London. The social semiotics of mass communication. Dostopno (23. 59. Predavanja pri predmetu Potrošna kultura. Leeuwen. Ljubljana: FDV.com/2009_11_01_archive. Dušan. --. --. Vzgajanje pogleda.sagepub. 48. Andy. 1995. 100 kultnih filmov. Luthar. The International Journal of Research v New Media Technologies 11 (68–86). Ljubljana: UMco. South African Journal of African Languages 21 (3): 233–243. Smith. Kako govoriti o filmu? Seminarska naloga. 49.Ncamashe. 56. 2006. Introducing Social Semiotics. New York: Routledge. Ljubljana: UMco. Mundusfilmclub.blogspot. 51. Dostopno prek http://con.com. New Opportunities. 55. Heart of farce: Almodóvar's comic complexities. Allan B. 50. 2001. The Spanish Film Industry: New Technologies. London: Sage. 2005. Kavčič.in Carey Jewitt. Pedro Almodóvar: o ženski. Jensen. Mtumane. Lauren. Breda. Handbook of Visual Analysis. Bojan in Zdenko Vrdlovec. Television in Spain: From Franco to Almodóvar.46.M. Pepa čaka klic Ivána. 2009. Ljubljana: TEOF. Ozbič. 58. 57. Kogen. Mitja Reichenber in Dušan Rutar. Polona 2004/2005. 2007. Karstetter. Woodbridge: Tamesis. London: Sage Publications. Kamnik: Matična knjižnica. Medhurst. Theo van. ljubezni in pasijonu.blogspot.2005. Rutar. Goran. 1999. Klaus Bruhn. Burns. Filmski leksikon. 53. Toward a theory or rhetorical irony. posluša sporočila in se pogovarja z odzivnikom. Ljubljana: Modrijan. oktober 2009). 2006.com/cgi/content/abstract/11/1/68 (15. 2004. 47. prek: maj http://mundusfilmclub. Zilibele. Paul Julian. Ipswich: EBSCO Publishing. Peršin. 2006. 2005. 52. Elements of satire in selected works of S.html 2011). New Cinemas: Journal of Contemporary Film 5 (2): 127–137. 2001. 85 . 60.

London: Sage. ur. Kathleen M. Melodrama against Itself: Pedro Almodóvar's »What have I done to deserve this?« Film Quarterly 46 (3): 28–40. New vocabularies in film semiotics: structuralism. ur. post-structuralism and beyond. Sodobne identitete . Hogg. ur. and Nabokov's Ada. Sturken. Teorija žanra. Ljubljana: FDV. Zažgala je posteljo in raztrgala sliko. 65. Paul J. 2001. 103–114. Consumer Society: Critical Issues and Environmental Consequences. 1994. Consumer Behaviour: a European perspective.61. Damjan in Samo Rugelj. 2003. 70. 1993. Harlow: Financial Times/Prentice-Hall. Minneapolis: University of Minnesota Press. Michael. 74. 1987. Mirjana. 2007. Ljubljana: ZRSSS. 1991. Austin: University of Texas Press. 71. 2002. 72. 86 . Beograd: Institut za film. Robert Burgoyne in Sandy Flitterman-Lewis. Dušan. 2006. 62. Pepa sedi na Ivánovem kovčku. Conversaciones con Pedro Almodóvar. Smart. 2010. New York: Oxford University Press. Šimenc. Social semiotics as praxis: Text. Ule.V vrtincu diskurzov. 64. Robert. 67. London: Sage. Practices of looking: an introduction to visual culture. Thibault. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. The Unmanageable Consumer. Sobchack. Stojanović.blogspot.html 2011).com. Marita in Lisa Cartwright. Gary Bamossy. Dostopno (23. Škerlep.com/2010_10_01_archive. Vinter. Frederic. Tantosoutonos. Barry Keith Grant. 2010. Amélie ali Zgodba o zadnjem desetletju evropskega filma. prek: maj http://tantosoutonos. 2000. Madrid: Akal Ediciones. Stanko. Genre Film: A Classical Experience v Film Genre Reader 3. 75. New York: Routledge. Vrednotenje filma. Social Meaning Making. London. Solomon. 2001.blogspot. Strauss. 69. 2006. Yiannis Gabriel in Tim Lang. Andrej. Vernon. 63. Sǿren Askegaard in Margaret K. Thomas. Stam. 66. Predavanja pri predmetu Semiologija. Ljubljana: UMco. 68. Barry. 73. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful