לקש

א קרפ םילקש תוכלה ם"במר ? הזל םימכח ועגיה ךיא
( (א ,הרותה ןמ השע תוצמ לאושו ,בייח - הקדצה ןמ סנרפתמה ינע וליפא ;הנשו הנש לכב לקשה תיצחמ לארשימ שיא לכ ןתיל
וניאו .(וט ,ל תומש( ". . .טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה" רמאנש ,ףסכ לקשה תיצחמ ןתונו ,ופתכ לעש תוסכ רכומ וא םירחאמ
תחא םעפ ,תחאכ ולוכ ונתונ אלא ,טעמ רחמלו טעמ םויה ,תובר םימעפב ונתונ
ל קרפ תומש רפס םעה תא רפוס התא רשאכ קר לקש יצח לע שורפב רבדמ בותכה
:רֹמאֵל הֶשמ לֶא הָוֹהְי רֵבַדְיַו )אי
בי אָ!"ת י"# ) הָ$היַל $שְפַ% רֶפֹ# שי"א &%ְתָ%ְו םֶהיֵד'קְפ"ל לֵאָרְ("י יֵ%ְב שאֹר תֶא םָתֹא דֹקְפ"ב דֹקְפ"ב )ֶ*ֶ% םֶהָב הֶיְה"י אֹלְו
:םָתֹא
הָמ&רְ+ לֶקֶ,ַה תי"צ-חַמ לֶקֶ,ַה הָרֵ. םי"רְ(ֶע שֶדֹ/ַה לֶקֶשְב לֶקֶ,ַה תי"צ-חַמ םי"ד'קְ0ַה לַע רֵבֹעָה לָ# &%ְ+"י הֶ1 )*י
:הָוֹהיַל
םי"ד'קְ0ַה לַע רֵבֹעָה לֹ# )די הָלְעָמָו הָ%ָש םי"רְ(ֶע 2ֶב"מ :הָ$הְי תַמ&רְ+ 2ֵ+"י
)ו3 לֶקָ,ַה תי"צ-חַ4"מ 3י"עְמַי אֹל לַ5ַהְו הֶבְרַי אֹל רי"שָעֶה :םֶכיֵתֹשְפַ% לַע רֵ0ַכְל הָוֹהְי תַמ&רְ+ תֶא תֵתָל
(2$רָ#"1ְל לֵאָרְ("י יֵ%ְב"ל הָיָהְו דֵע$מ לֶהֹא תַדֹב-ע לַע $תֹא ָ+ַתָ%ְו לֵאָרְ("י יֵ%ְב תֵאֵמ םי"ר'0"#ַה )ֶסֶ# תֶא ָ+ְחַקָלְו )13
םֶכיֵתֹשְפַ% לַע רֵ0ַכְל הָוֹהְי יֵ%ְפ"ל
א קרפ םילקש תוכלה ם"במר
( ! לקשה תיצחמ ןתיל ןיבייח לוכה ( ;םינטק אלו ,םידבע אלו ,םישנ אל לבא .םיררחושמ םידבעו םיר"ו םיילארשיו םייול םינהוכ ,
.ןהמ ןילבקמ ןיא ,לקשה תיצחמ ונתנש םייו"ה לבא .ןהמ ןילבקמ ,ונתנ םאו וניא בוש ,לקשה תיצחמ וילע ןתיל ויבא ליחתהש ןטק
הנשו הנש לכב וילע ןתונ אלא ,קסופ ומצע לע ןתייו ליד"יש דע ,
ב קרפ םילקש תוכלה ם"במר
( (י ,םורתל םרותה סנכיישכ אמש - עימקב אלו ,הליפתב אלו ,לדנסב אלו ,לענמב אלו ,ףסכ וב תובחהל רשפאש ד"בב סנכיי אל
- אצייש העש דע סנכייש העשמ ,ומיע ויה םירבדמו ;המרתשכ ויתחת הכשלה תועממ איבחה ורמאיו ,םעה ותוא ודשחי אלש ידכ
ויפ #ותל ןתיי ,#כ לכ םירה!נש יפ לע ףאו . ןוהל להבנ אוהש ימ וא ינע $המ םייקנ םתייהו" רמאנש ,דשחה ינפמ םורתי אל ,
בכ ,בל רבדמב( "לארשימו(
ג קרפ םילקש תוכלה ם"במר
(ינחלושה לצא #לוה םדא היהשכ #כיפל ;וב בייח אוהש לקש יצח דחאו דחא לכ ןתייש ידכ ,םהל ןיכירצ לוכה - םילקשה ייצח (א
,ןייצח ינשב לקש ףרצמו לקשה לע תפסות ול ןתיי - ןובלוק תארקנ תפסותה התואו ןיבייח ,םהינש לע לקש ונתנש םיינש #כיפל .
ןובלוקב
ג קרפ םילקש תוכלה ם"במר
( ח ,ןובלוקה רועיש אוה המכ ( ;רנידב רשע םינשמ דחא אוהש העמ יצח ןובלוקה היה ,ןירניד ינש לקשה תיצחמב ןינתונ ויהש ןמ!ב
ןהמ קפתסיש דע ,ןמצע ינפב םיינחלושה ןתוא ןיחינמ אלא ,םילקשכ ןניא תונובלוקהו .ה!מ תוחפ ןובלוקה ןתינ אל ,םלועמו
שדקהה
ג קרפ םילקש תוכלה ם"במר
)בי( ורבחל לקש יצח ןתונה ,ודי לע ותוא לוקשל ינחלושל וכילוהל ומצע ידי לע ולקשו ךלה ונכשמי אלש ידכ
אצמנו ,תובגיל דיתעה לע ומרת רבכש ,אוה שדקה תושרב לקשה הזש ,לקושה לעמ ,המורתה המרתנ םא - ותוא
יצח ,ורבחל ןתיל בייח אוהו ;לעמ אל ,המורתה המרתנ אל םאו לקשה הזב הנהנו ,שדקהה ןוממב ומצע ליצה הז
!ול ןתנש לקש
( ("י ולקשו לקש יצח בנו"ה וא ל!ו"ה ןכו , אצי ןמ לקשה תיצחמ ןתונה .שמוח ףיסוהל וא ,םיינש םילעבל םלשל בייח אוהו ;
וד"נכ לכאי ,ינש רשעמ תועממ ונתנ .לקשה תיצחמ ידי אציו הליעמב בייחתי ,הנממ וקפתסישכ ,המורתה המרתנו ,שדקהה
השע אל ,תחדנה ריע לש היה .תיעיבש תשודקב וד"נכ לכאי ,תיעיבש ימדמ ;םילשוריב םולכ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful